Posebno poročilo
št.10 2017

Podpora EU za mlade kmete bi morala biti bolje usmerjena, da bi spodbujala učinkovito generacijsko pomladitev

O poročilu:Število mladih kmetov se je s 3,3 milijona leta 2005 zmanjšalo na 2,3 milijona leta 2013. EU je v obdobju 2007–2020 mladim kmetom dodelila 9,6 milijarde EUR za spodbujanje generacijske pomladitve v kmetijstvu. Sodišče je ugotovilo, da je bila ta pomoč pogosto slabo opredeljena, pričakovani rezultati in učinek pa niso bili podrobno določeni. V okviru stebra 1 (neposredna plačila) se pomoč dodeljuje v standardizirani obliki in, razen dodatnega dohodka, ni skladna s potrebami kmetov. S pomočjo v okviru stebra 2 (razvoj podeželja) se potrebe mladih kmetov bolje obravnavajo, spodbujajo pa se tudi specifični ukrepi (npr. uvedba ekološkega kmetovanja, pobude za varčevanje z vodo ali energijo), vendar organi za upravljanje z izbirnimi postopki niso vedno zagotovili prednosti najboljšim projektom. Sodišče priporoča, da bi bilo treba za spodbujanje uspešne generacijske pomladitve bolje opredeliti cilje, podporo EU pa bolje ciljno usmeriti.

Ta brošura je na voljo v 23 jezikih in tudi v naslednjih formatih:
HTML PDF EPUB PRINT
html logo PDF Special Report EPUB Special Report Paper Special Report

Povzetek

I

Skupno število kmetov v EU-27 se je v zadnjem desetletju hitro zmanjšalo, in sicer s 14,5 milijona leta 2005 na 10,7 milijona leta 2013. Število mladih kmetov (starih do 44 let) se je zmanjšalo s 3,3 milijona leta 2005 na 2,3 milijona leta 2013. Ker se je število kmetov zmanjšalo v vseh starostnih skupinah, je delež mladih kmetov v kmetijskem prebivalstvu ostal razmeroma stabilen, in sicer tik nad 20 %. Vendar med državami članicami obstajajo bistvene razlike.

II

V obdobju 2007–2020 je EU za mlade kmete dodelila posebno pomoč v znesku 9,6 milijarde EUR za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in generacijsko pomladitev v kmetijstvu. Skupaj s sofinanciranjem držav članic za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra skupna javna podpora znaša 18,3 milijarde EUR. V obdobju 2007–2013 je skoraj 200 000 mladih kmetov prejelo pomoč EU za mlade prevzemnike kmetij. Več kot 70 % financiranja EU je bilo zagotovljenega za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra (EKSRP), preostalih 30 % pa so v obdobju 2014–2020 v okviru 1. stebra (EKJS) prejeli mladi kmetje v obliki neposrednih plačil.

III

Sodišče je preučilo vlogo EU pri podpiranju mladih kmetov in spodbujanju generacijske pomladitve. Revizija je bila izvedena na Komisiji in v štirih državah članicah z večino porabe za mlade kmete: v Franciji, Španiji, na Poljskem in v Italiji. Z revizijo je Sodišče želelo odgovoriti na naslednje vprašanje: „Ali je podpora EU za mlade kmete zasnovana tako, da uspešno prispeva k boljši generacijski pomladitvi?“

IV

Splošni zaključek je, da podpora EU za mlade kmete temelji na slabo opredeljeni intervencijski logiki, za katero niso določeni pričakovani rezultati in učinek. Morala bi biti bolje usmerjena, da bi spodbujala učinkovito generacijsko pomladitev. Sodišče je ugotovilo bistvene razlike med plačilom za mlade kmete v okviru 1. stebra in ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra.

V

Glede plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra smo ugotovili, da:

 • pomoč ni temeljila na dobri oceni potreb, njen cilj pa ne odraža splošnega cilja spodbujanja generacijske pomladitve. Države članice niso uskladile plačil v okviru 1. stebra z ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra ali nacionalnimi ukrepi,
 • se pomoč, ker ni ocene potreb, zagotavlja v standardizirani obliki (letno plačilo na hektar) ter v višini in v času, za katera ni jasno, katere specifične potrebe razen dodatnega dohodka naj bi obravnavala,
 • skupni okvir spremljanja in vrednotenja ni zagotovil uporabnih kazalnikov za oceno uspešnosti tega plačila, ker za to plačilo ni kazalnikov rezultatov niti se ne zbirajo podatki o dohodkih in sposobnosti preživetja podprtih gospodarstev.
VI

Glede ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra je Sodišče ugotovilo, da:

 • ima ukrep kljub temu, da na splošno temelji na nejasni oceni potreb, cilje, ki so deloma specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno opredeljeni in ki odražajo splošni cilj spodbujanja generacijske pomladitve. Ukrep se uspešno usklajuje z naložbenim ukrepom v okviru 2. stebra,
 • se pomoč zagotavlja v obliki (pavšalni znesek za izvedbo poslovnega načrta in v nekaterih primerih tudi subvencioniranje obresti za posojilo), ki bolj neposredno obravnava potrebe mladih kmetov po dostopu do zemljišč, kapitala in znanja. Znesek pomoči je običajno povezan s potrebami in prilagojen za spodbujanje posebnih ukrepov (npr. uvedba ekološkega kmetovanja, pobude za varčevanje z vodo ali energijo),
 • je pomoč usmerjena v bolj usposobljene kmete, ki se zavežejo k izvedbi poslovnega načrta, s katerim bodo razvili kmetijska gospodarstva s sposobnostjo preživetja, in ki se jih s postopkom izbire projektov spodbuja k prevzemu kmetijskega gospodarstva na območjih z omejenimi možnostmi. Toda poslovni načrti so bili različno kakovostni, organi upravljanja pa v nekaterih primerih niso uporabljali izbirnih postopkov za prednostno razvrščanje najboljših projektov. Izbirna merila so bila uvedena pozno v programskem obdobju 2007–2013, minimalni pragovi so bili prenizki ali pa jih sploh ni bilo, poleg tega je bil v nekaterih državah članicah sedemletni proračun za ukrep že na začetku programskega obdobja porabljen za financiranje skoraj vseh vloženih prošenj, zaradi česar mladi kmetje, ki so gospodarstvo prevzeli kasneje, niso več mogli prejeti finančnih sredstev,
 • je Sodišče našlo malo dokazov o tem, ali so ukrepi EU mladim kmetom olajšali prevzem gospodarstev in izboljšali generacijsko pomladitev in sposobnost preživetja podprtih gospodarstev, predvsem zaradi slabe kakovosti kazalnikov, določenih v skupnem sistemu spremljanja.
VII

Sodišče priporoča, naj Komisija in države članice:

 1. izboljšajo intervencijsko logiko z izboljšanjem ocene potreb in opredelitvijo ciljev SMART, ki bodo odražali skupni cilj spodbujanja generacijske pomladitve,
 2. bolje ciljno usmerjajo ukrepe z boljšimi sistemi za izbor projektov in uporabo poslovnih načrtov,
 3. izboljšajo okvir spremljanja in vrednotenja z uporabo najboljših praks, ki so jih razvile države članice v svojih sistemih spremljanja in ocenjevalnih poročilih.

Uvod

Manjšanje kmetijskega prebivalstva

01

Kmetijstvo EU se sooča z manjšanjem kmetijskega prebivalstva. Skupno število kmetov v EU-275 se je v zadnjem desetletju hitro zmanjšalo, in sicer s 14,5 milijona leta 2005 na 10,7 milijona leta 2013, torej za četrtino v manj kot desetletju. Do zmanjšanja je prišlo v vseh starostnih skupinah kmetov (glej sliko 1). Števila kmetov, mlajših od 40 let, ni mogoče ugotoviti, saj Eurostat starostne skupine 35–44 let ne deli na podskupine.6

Slika 1

Spreminjanje števila kmetov po starostnih skupinah v 27 državah članicah EU

Vir: Eurostat, raziskava o strukturi kmetijskih gospodarstev7

02

Število mladih kmetov (starih do 44 let) se je s 3,3 milijona leta 2005 zmanjšalo na 2,3 milijona leta 2013, torej za tretjino v manj kot desetletju. Toda delež mladih kmetov v kmetijskem prebivalstvu je ostal razmeroma stabilen, in sicer tik nad 20 % (glej sliko 2).

Slika 2

Spreminjanje razdelitve kmetov po starostnih skupinah v 27 državah članicah EU

Vir: Eurostat, raziskava o strukturi kmetijskih gospodarstev

03

Med državami članicami so bistvene razlike: na Poljskem, na primer, se je delež mladih kmetov v kmetijskem prebivalstvu povečal s 34 % leta 2007 na 36 % leta 2013, v Španiji pa se je zmanjšal z 21 % leta 2007 na 16 % leta 2013. V Prilogi I je prikazano število kmetov v posameznih državah članicah in spremembe med letoma 2007 in 2013, v Prilogi II pa je prikazano spreminjanje porazdelitve kmetov po starosti.

Generacijska pomladitev je visoko uvrščena na politični agendi

04

Leta 2008 je Evropski parlament menil, da „je obnova generacij potrebna za visoko kakovost hrane, varnost oskrbe s hrano v EU, kakor tudi samozadostnost EU v prihodnosti” ter „da si mora SKP […] prizadevati za odstranitev ovir, s katerimi se soočajo mladi, ki se želijo posvetiti kmetovanju, tako da postavi obnovo generacij za svojo prednostno nalogo”.8 Leta 2011 je navedel, „da ukrepi za mlade kmete v drugem stebru ne zadostujejo za zaustavitev hitrega staranja v kmetijstvu” in „da je treba razširiti sheme podpor v drugem stebru”.9 Tudi Svet je leta 2014 poudaril, da so mladi kmetje in generacijska pomladitev v kmetijstvu temeljni za trajnostnost in dolgoročno konkurenčnost evropskega kmetijstva.10

05

Leta 2015 je Komisija zatrjevala, da je podpiranje mladih kmetov prioriteta.11 Komisar Phil Hogan12 je povedal, da generacijska pomladitev še zdaleč ne pomeni samo znižanja povprečne starosti kmetov v EU. Po njegovem mnenju gre tudi za omogočanje novi generaciji visokousposobljenih mladih kmetov, da v celoti izkoristijo prednosti tehnologije za podporo trajnostnih načinov kmetovanja v Evropi. Povedal je še, da obstajajo ovire, zaradi katerih mladi težje začnejo izvajati kmetijsko dejavnost. Najpomembnejše med njimi so dostop do zemljišč, finančnih sredstev in znanja.

Podpora EU za mlade kmete

06

Skupna proračunska sredstva EU, dodeljena posebej za podporo mladim kmetom v obdobju 2007–2020, znašajo 9,6 milijarde EUR. S 3,2 milijarde EUR v obdobju 2007–2013, dodeljenih za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra, so se podvojila na 6,4 milijarde EUR v obdobju 2014–2020, predvsem zaradi uvedbe dodatnega neposrednega plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra (glej sliko 3). Skupni javni odhodki, vključno z nacionalnim sofinanciranjem držav članic za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra, znašajo 18,3 milijarde EUR.

Slika 3

Proračunska sredstva EU za podporo mladim kmetom v okviru 1. stebra (EKJS) in 2. stebra (EKSRP) v programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije (odhodki za obdobje 2007–2013 in dodeljena proračunska sredstva za obdobje 2014–2020).

07

Podpora za mlade kmete je bila uvedena v 80-ih letih prejšnjega stoletja.13 Od leta 2000 je bila večina podpore zagotovljene za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra14. Temu ukrepu je v obdobju 2014–2020 sledil ukrep za razvoj kmetij in podjetij. Ta ukrep se izvaja v 92 od 118 programov razvoja podeželja (PRP) v 24 od 28 držav članic.

08

Dodatna podpora za mlade kmete je bila uvedena v obdobju 2014–2020 v okviru 1. stebra15 v obliki dodatnega plačila v višini 25 % za mlade kmete poleg neposrednih plačil.

09

Na sliki 4 je pregled instrumentov EU, neposredno ali posredno usmerjenih v mlade kmete v obdobju 2007–2020. Kot je razvidno iz slike 4, je bila revizija Sodišča osredotočena na ukrepa, s katerima so se neposredno podpirali mladi kmetje, in sicer ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra in dodatno plačilo za mlade kmete v okviru 1. stebra.

Slika 4

Pregled ukrepov EU, ki podpirajo mlade kmete v obdobju 2007–2020

Vir: Evropsko računsko sodišče

10

V tabeli 1 je primerjava glavnih značilnosti podpore za mlade kmete v okviru 1. stebra in 2. stebra v obdobju 2014–2020.

Tabela 1

Glavne značilnosti podpore za mlade kmete v okviru 1. stebra in 2. stebra v obdobju 2014–2020

1. steber – Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS)

Plačila za mlade kmete

2. steber – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Ukrep 6.1 – Razvoj kmetij in podjetij za mlade kmete

Pravna podlagačlen 50 Uredbe (EU) št. 1307/2013člen 19 Uredbe (EU) št. 1305/2013
Oblike podporeDodatno plačilo za mlade kmete, ki so upravičeni do plačila v okviru sheme osnovnega plačila ali sheme enotnega plačila na površino.Pomoč za zagon podjetja v višini največ 70 000 EUR, ki se dodeli na podlagi poslovnega načrta (končno plačilo je pogojeno s pravilno izvedbo poslovnega načrta).
Trajanje podporeIzplačuje se letno, in sicer največ 5 let (od leta prevzema gospodarstva).Plača se enkrat na gospodarstvo/na kmeta, in sicer vsaj v 2 obrokih.
IzvajanjeObvezno za vse države članice, ki lahko določijo le nekaj parametrov: proračun, metoda za izračun, omejitev glede hektarov, zahteve po usposobljenosti in skupnem obvladovanju gospodarstev, ki so organizirana kot pravne osebe (glej odstavek 40).Prostovoljno za države članice/regije, ki v programih razvoja podeželja opredelijo prioritete in cilje, določijo merila za upravičenost in izbirna merila, izbirajo projekte in poročajo Komisiji o izvajanju ukrepov.
CiljiOlajšati mladim kmetom zagon njihove dejavnosti in strukturno prilagoditev njihovih kmetijskih gospodarstev po začetnem prevzemu1 ter prispevati k splošnemu cilju SKP – trajnostni proizvodnji hrane z izboljšanjem sposobnosti preživetja kmetij2 in spodbujanjem generacijske pomladitve3.
Upravičenci
 • Kmetje, mlajši od 40 let.
 • Kmetje, ki prvič prevzemajo gospodarstvo kot vodje kmetij ali so ga prevzeli v zadnjih petih letih pred oddajo zahtevkov za neposredna plačila leta 2015.
 • Fizične in pravne osebe, vključno s tistimi, pri katerih mladi kmet skupno obvladuje kmetijsko gospodarstvo.
 • Kmetje, mlajši od 40 let.
 • Kmetje, ki prvič prevzemajo gospodarstvo kot vodje kmetij.
 • Pravne osebe, vključno s tistimi, pri katerih mladi kmet skupno obvladuje kmetijsko gospodarstvo.
Število upravičencev279 071 (leta 2015).193 828 v obdobju 2007–2013. Ni ciljne vrednosti na ravni EU za obdobje 2014–2020.
Povprečni znesek pomoči na upravičenca1 135 EUR (leta 2015).20 000 EUR (v obdobju 2007–2013).

1 Uvodna izjava (47) Uredbe (EU) št. 1307/2013 in uvodna izjava (17) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

2 Glej člen 5 Uredbe (EU) št. 1305/2013.

3 Za 1. steber glej MEMO/13/621 Komisije z dne 26. junija 2013 z naslovom Reforma SKP – obrazložitev glavnih elementov: „Da bi h kmetovanju spodbudili mlado generacijo, bi bilo treba osnovno plačilo, ki se dodeli novim mladim kmetom (mlajšim od 40 let) dopolniti z dodatnimi 25 % za prvih 5 let kmetovanja.“ in kratek vodnik Evropskega parlamenta „Prvi steber skupne kmetijske politike: neposredna plačila kmetom”: „Da bi spodbudili generacijsko pomladitev na kmetijah, bi bilo treba osnovno plačilo za mlade kmete, mlajše od 40 let, nove kmete in kmetije, ustanovljene v zadnjih petih letih, dopolniti z dodatnimi 25 % vrednosti pravic za prvih pet let kmetovanja.“

Za 2. steber glej člen 5 Uredbe (EU) št. 1305/2013, ki se nanaša na posebno prioriteto „zagotavljanj[a] lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve”.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije.

Obseg revizije in revizijski pristop

11

Z revizijo je Sodišče želelo odgovoriti na naslednje vprašanje:

Ali je podpora EU za mlade kmete zasnovana tako, da uspešno prispeva k boljši generacijski pomladitvi?

12

Da bi lahko odgovorilo na to vprašanje, se je Sodišče osredotočilo na ukrepe, s katerimi so se neposredno podpirali mladi kmetje v obdobju 2007–2020 (glej sliko 4), in sicer ukrep 112 za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra za obdobje 2007–2013 in temu ustrezajoč ukrep 6.1 za obdobje 2014–2020 ter plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra za obdobje 2014–2020. Ocenilo je intervencijsko logiko (del I tega poročila), usmerjenost izvajanja ukrepov (del II) in njihove rezultate (del III).

13

Revizija je bila izvedena med aprilom in oktobrom 2016, zajela pa je štiri države članice, ki porabijo največ za mlade kmete: Francija, Španija, Poljska in Italija (glej sliko 5). Te štiri države porabijo 56 % skupnega proračuna EU za ukrepe za neposredno podporo mladim kmetom v obdobju 2007–2020 (glej sliko 4). V Prilogi III je pregled sredstev EU, dodeljenih posebej mladim kmetom, po državah članicah.

14

V teh štirih državah članicah je Sodišče preučilo nacionalne okvire, ki določajo intervencijsko logiko in glavne značilnosti ukrepov, ter to, kako obsežno je usklajevanje med temi ukrepi in nacionalnimi politikami za spodbujanje generacijske pomladitve. Za oceno izvajanja in rezultatov ukrepov se je Sodišče osredotočilo na sedem regij, ki so med tistimi, ki porabijo največ sredstev v okviru ukrepov za neposredno podporo mladih kmetov:

 • Francija (regiji Loire in Midi-Pyrénées),
 • Španija (Andaluzija),
 • Poljska (Varminsko-Mazursko vojvodstvo in Spodnješlezijsko vojvodstvo),
 • Italija (Emilija-Romanja in Apulija).

Slika 5

Podpora EU za mlade kmete v okviru 1. stebra (EKJS) in 2. stebra (EKSRP) v obdobju 2007–2020 (s pravokotnikom so označene revidirane države članice)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije (odhodki za obdobje 2007–2013 in dodeljena proračunska sredstva za obdobje 2014–2020).

15

Revizijski pristop je bil kombinacija revizije kontrolnih sistemov, v glavnem na ravni Komisije in držav članic, in preučitve vzorca 57 projektov na ravni končnih upravičencev zaradi preverjanja izvajanja in rezultatov ukrepov. Sodišče je analiziralo tudi ustrezne statistične podatke in študije, ki so jih zagotovili Eurostat (npr. raziskave o strukturi kmetijskih gospodarstev), nacionalni parlamenti in statistični uradi, univerze in organizacije mladih kmetov na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni.

16

Te študije so pokazale, da na generacijsko pomladitev poleg ukrepov EU vplivajo tudi drugi splošni dejavniki (npr. gospodarske in socialne razmere, pripravljenost bank za kreditiranje, zaposlitvene možnosti v drugih sektorjih kot v kmetijstvu, visoka koncentracija kmetijskih zemljišč v rokah razmeroma majhnega števila kmetij16). Tudi nacionalne politike, ki podpirajo izstop starejših kmetov, imajo lahko pomembno vlogo, kot je navedla Nemčija, ena od držav članic, ki se je kot Danska, Irska, Nizozemska in Severna Irska (UK) odločila, da v obdobju 2014–2020 ne bo izvajala ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra. Vmesno vrednotenje v obdobju 2007–2013 za Nemčijo (Porenje-Pfalz) je res pokazalo, da se z ukrepom 112 za pomoč mladim prevzemnikom kmetij ni ustrezno reševal problem, da kmetije nimajo ustreznih naslednikov, in da ni bilo mogoče ugotoviti, kakšen učinek je imela ta podpora na starostno strukturo kmetijske populacije. Poleg tega je Nemčija menila, da ima njena shema socialne varnosti Hofabgabeklausel, v skladu s katero se morajo kmetje odpovedati svoji kmetiji, da so upravičeni do starostne pokojnine, pomembno vlogo pri uspešni generacijski pomladitvi v kmetijskem sektorju.

Opažanja

Del I – Intervencijska logika

17

Komisija in države članice bi morale ustrezno zasnovati intervencije politike. V ta namen je Sodišče preučilo, ali so Komisija in države članice:

 • izvajale dobre predhodne ocene potreb na področjih, na katerih so se izvajale intervencije,
 • določile, kateri skladi najbolj ustrezajo potrebam mladih kmetov,
 • določile specifične, merljive, dosegljive, ustrezne in časovno opredeljene (SMART) cilje,
 • določile ureditve za zagotavljanje uspešne, učinkovite in usklajene uporabe različnih skladov.

Potrebe mladih kmetov so opredeljene na splošni ravni …

18

Na podlagi študij Komisije, pogovorov s predstavniki revidiranih organov upravljanja in združenj mladih kmetov je mogoče kot ovire, ki mladim otežujejo to, da bi postali kmetje, navesti:

 1. dostop do zemljišč: približno 60 % mladih kmetov v 28 državah članicah EU je poročalo o težavah pri nakupu ali najemu zemljišč.17 Več raziskav18 je pokazalo, da je težava v visokih cenah zemljišč in nepripravljenosti starejših kmetov, da se upokojijo;
 2. dostop do kapitala: približno 35 % mladih kmetov v 28 državah članicah EU je poročalo o težavah pri dostopu do subvencij in posojil.19 Glede na ugotovitve študij20 in pogovore s predstavniki združenj mladih kmetov v Franciji, Italiji in Španiji do problema pride zaradi zapletenosti in dolžine postopkov za pridobitev javne podpore in ne zato, ker ne bi bilo na voljo dovolj subvencij;
 3. dostop do znanja: približno 20 % mladih kmetov v 28 državah članicah EU je poročalo o težavah pri dostopu do znanja.21 Leta 2010 je imelo le 14 % kmetov, starih do 35 let, v 27 državah članicah EU popolno kmetijsko izobrazbo22, čeprav se je to v različnih delih EU bistveno razlikovalo. Na primer, v Franciji (regija Loire) je imelo 84 % kmetov, starih do 35 let, popolno kmetijsko izobrazbo, v Italiji (Emilija-Romanja) 27 %, na Poljskem 26 %, v Španiji (Andaluzija) pa le 3 %;
 4. dostop do zadostnega in stabilnega dohodka: to potrebo so navedli nekatere države članice in združenja mladih kmetov, čeprav v štirih revidiranih državah članicah ni statistično reprezentativnih podatkov o dohodku mladih kmetov (starih do 40 let) ali podatkov, ki bi kazali na to, da je dohodek v prvih letih kmetijske dejavnosti na splošno nezadosten ali nestabilen ali pa da je bolj nezadosten in nestabilen kot v kasnejših letih;
 5. dostop do osnovne infrastrukture in storitev na podeželskih območjih, enakovrednih tistim, ki so na voljo mladim, ki ne živijo na podeželskih območjih, kot so širokopasovna omrežja, vrtci, šole, promet in poštne storitve, zdravstveno varstvo in storitve nadomeščanja.

… toda splošne potrebe niso bile dodatno raziskane

19

V večini revidiranih držav članic/regij je preučitev Sodišča pokazala, da ni znano, ali te ovire enako zadevajo vse mlade kmete, ki prevzamejo gospodarstvo v neki regiji, ali samo nekatere od njih, na primer tiste, ki živijo na posebnih geografskih območjih, ki delujejo v posebnih kmetijskih sektorjih, ali tiste s posebnim finančnim stanjem (npr. tiste, ki niso podedovali dovolj površin in kapitala). Prav tako ni znano, v kateri fazi procesa prevzema gospodarstva se te ovire zdijo resnejše.

1. steber
20

Dodatno plačilo za mlade kmete v okviru 1. stebra temelji na domnevi, da se mladi kmetje, ki začenjajo kmetijsko dejavnost, srečujejo s finančnimi izzivi.23 Tudi če ta domneva drži, ocena učinka, ki jo je opravila Komisija,24 ni zagotovila nobenih podatkov, ki bi jo podprli, niti ocene pričakovanega učinka tega dodatnega plačila na dohodek mladih kmetov, sposobnost preživetja njihovega kmetijskega gospodarstva ali na raven generacijske pomladitve, temveč se je osredotočila na posledice različnih metod, ki so na voljo za izračun tega plačila, na proračun. Ni jasno, katere potrebe mladih kmetov poleg dodatnega dohodka naj bi to plačilo obravnavalo in kakšno dodano vrednost naj bi prineslo.

21

Tudi na ravni držav članic ni bilo dokumentacije, študij ali podatkov, ki bi pojasnjevali, zakaj je potrebno to dodatno plačilo, ali ki bi podpirali domnevo, da se mladi kmetje, ki začenjajo kmetijsko dejavnost, srečujejo s finančnimi izzivi. Sodišče je v Italiji našlo nereprezentativne podatke na nacionalni ravni, ki so pokazali, da je bila leta 2010 neto dodana vrednost kmetije25 malo večja (v povprečju 80 000 EUR) za gospodarstva, ki so jih vodili kmetje, mlajši od 40 let, v primerjavi s starejšimi kmeti (73 000 EUR). Poleg tega ni nobenih podatkov, ki bi kazali na to, da je dohodek v prvih letih kmetijske dejavnosti na splošno nezadosten ali nestabilen ali pa da je bolj nezadosten in nestabilen kot v kasnejših letih.

22

Z Uredbo (EU) št. 1307/2013 so bile na države članice prenesene nekatere odločitve pri izvajanju, kot je določanje proračuna za plačila ali določanje omejitve števila hektarjev, na podlagi katerih bi ga bilo treba izračunati (glej tudi odstavke 39 do 41). Ni pa bilo dokumentov, študij ali podatkov, ki bi zagotovili dobro utemeljitev teh odločitev.

2. steber
23

Splošne potrebe in zmanjšanje števila mladih kmetov so bili omenjeni v programskih dokumentih večine revidiranih držav članic (predhodne ocene, programi razvoja podeželja), ki se nanašajo na ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra. Toda razlogi za ovire, s katerimi se mladi srečujejo pri dostopanju do zemljišč, kapitala, znanja, dohodka ali storitev, niso bili dovolj raziskani in večinoma niso bili podprti s količinsko opredeljenimi dokazi.

Potrebe in oblika podpore so bile deloma neusklajene

1. steber
24

Ker ni bilo ocene potreb, ni jasno, katere specifične potrebe, razen dodatnega dohodka, se s plačili za mlade kmete v okviru 1. stebra pravzaprav obravnavajo. V zvezi z dohodkom nismo mogli ugotoviti, ali je bila potreba po višjem in stabilnejšem dohodku, ki naj bi se neposredno obravnavala s tem plačilom, tudi dejansko obravnavana. Revidirane države članice niso mogle zagotoviti statistično reprezentativnih podatkov o dohodkih mladih kmetov ali podatkov, ki bi pokazali, ali so njihovi dohodki v prvih letih kmetovanja v splošnem nezadostni ali nestabilni ali bolj nezadostni ali nestabilni kot v poznejših letih. Kar zadeva druge potrebe:

 1. to plačilo ne obravnava neposredno potrebe po izboljšanju dostopa do zemljišč, saj ga prejmejo le mladi kmetje, ki že imajo zemljišča;
 2. ni očitne potrebe po boljšem dostopu do kapitala, saj ni znano, ali imajo upravičenci do tega plačila dovolj kapitala za vodenje kmetijskega gospodarstva, ki je sposobno preživetja, in/ali zadosten dostop do posojil za subvencioniranje naložb, ki bi verjetno izboljšale sposobnost preživetja njihovih kmetijskih gospodarstev, ali ne;
 3. to plačilo ne obravnava posebej potrebe po boljšem dostopu do znanja, saj se v večini držav članic dodeljuje brez zahteve po minimalni stopnji kmetijske izobrazbe.
2. steber
25

Pri ukrepu za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra se pomoč dodeljuje kot enkratno plačilo (pod pogojem, da je uresničen poslovni načrt), kot subvencionirana obrestna mera ali kot kombinacija obeh oblik. Zato se z njo bolj neposredno obravnavajo specifične potrebe mladih kmetov. Podrobneje:

 1. potreba po izboljšanju dostopa do zemljišč je obravnavana deloma, saj so lahko kmetje enkratni znesek uporabili za nakup zemljišča ali izkoristili subvencioniranje posojila za nakup zemljišč;
 2. potreba po boljšem dostopu do kapitala je v glavnem obravnavana, saj lahko kmetje pomoč uporabijo za naložbe, ki bodo verjetno povečale sposobnost preživetja njihovih kmetijskih gospodarstev, in, v nekaterih primerih, tudi za pridobitev subvencioniranega posojila;
 3. to plačilo v splošnem obravnava potrebo po boljšem dostopu do znanja, saj morajo upravičenci do njega imeti minimalno stopnjo kmetijske izobrazbe ali jo pridobiti;
 4. potreba po zadostnih in stabilnejših dohodkih je obravnavana posredno, saj se s to pomočjo podpirajo ukrepi in naložbe, ki bodo verjetno prispevali k razvoju kmetijskih gospodarstev, sposobnih preživetja.

Cilji so bili zastavljeni na splošno …

26

Skupni splošni cilj podpore za mlade kmete v okviru 1. in 2. stebra na ravni EU je olajšati zagon dejavnosti za mlade kmete in strukturno prilagoditev njihovih kmetijskih gospodarstev po začetnem prevzemu gospodarstva, končni cilj pa je izboljšati sposobnost preživetja in spodbujati generacijsko pomladitev (glej tabelo 1).

… vendar splošni cilj spodbujanja generacijske pomladitve ni bil vključen v cilj plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra

27

V Prilogi IV je prikazana interventna logika 1. stebra: plačilo za mlade kmete naj bi prispevalo k izboljšanju kmetijske konkurenčnosti in povečanju dohodkov kmetijskih gospodarstev, ter, splošneje, k doseganju cilja SKP v zvezi s trajnostno proizvodnjo hrane. Vendar splošni cilj spodbujanja generacijske pomladitve v cilj tega plačila ni bil zajet.

28

Ker ni ocene potreb, za cilj plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra velja, da:

 1. je premalo specifičen, saj ni opisa pričakovanega izida (ki bi bil izražen kot stopnja, število, odstotek ali pogostost) ali navedbe ciljne populacije mladih kmetov, katerim je podpora namenjena (npr. na določenih geografskih območjih ali v določenem finančnem položaju);
 2. je le delno merljiv, saj ni znano, kolikšen delež dohodka mladih kmetov naj bi to plačilo predstavljalo, prav tako pa ni količinsko opredeljivih ciljnih vrednosti v zvezi z rezultati, ki naj bi se s tem plačilom dosegli;
 3. ni znano, ali in v kolikšni meri je dosegljiv, saj ni dovolj specifičen in merljiv;
 4. ni jasno, v kolikšni meri je ustrezen, saj ni znano, katere potrebe mladih kmetov, razen dodatnega dohodka, naj bi to plačilo obravnavalo, in kako razširjena je taka potreba med mladimi kmeti, ki začenjajo kmetijsko dejavnost (glej odstavke 19 do 22);
 5. ni časovno opredeljen, saj ni določeno, do kdaj bi ga bilo treba doseči.

Splošni cilj spodbujanja generacijske pomladitve je bil vključen v cilj ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra

29

Na ravni EU je cilj ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra „spodbujanje prevzema kmetijskih gospodarstev pri ustrezno usposobljenih kmetih in zlasti generacijske pomladitve” in prispevanje k splošnemu cilju SKP v zvezi s trajnostno proizvodnjo hrane s krepitvijo sposobnosti preživetja kmetij (glej tabelo 1). Dodatno k temu cilju so države članice v svojih programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 za ta ukrep opredelile bolj specifične cilje, kot so spodbujanje zaposlovanja, ohranitev prebivalstva na podeželskih območjih, izboljšanje konkurenčnosti kmetij, povečanje njihove donosnosti ter uporaba novih tehnologij in krepitev človeškega kapitala.

30

Sodišče je ugotovilo, da so bili cilji ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra v štirih državah članicah, ki so bile revidirane, deloma skladni z zahtevami SMART, saj so bili:

 1. relativno specifični, saj je bila podpora namenjena ustrezno usposobljenim mladim kmetov, pogosto pa so vsebovali tudi opis pričakovanega rezultata (npr. „ustvarjanje dodane vrednosti z diverzifikacijo in ustvarjanjem delovnih mest” ali „povečanje donosnosti kmetij”);
 2. delno merljivi, saj so vsebovali kazalnik ciljnih vrednosti za izložke (absolutno število mladih kmetov, ki prejmejo podporo, in relativni odstotek skupnega števila kmetijskih gospodarstev v regiji), vendar ni bilo količinsko opredeljivih ciljnih vrednosti glede pričakovanih rezultatov, kot je na primer stopnja generacijske pomladitve, ki je potrebna za dosego ciljev (glej odstavek 71);
 3. delno dosegljivi, saj je bilo mogoče doseči njihove izložke (število mladih kmetov, ki prejmejo podporo), vendar ni znano, ali je bilo mogoče doseči njihove rezultate in vpliv na generacijsko pomladitev;
 4. delno ustrezni, saj so bili ustrezni za splošno potrebo po podpori za generacijsko pomladitev. Vendar pa pogosto ni bilo znano, v kolikšni meri so bili ustrezni za potrebe dostopa do zemljišč, kapitala, znanja, dohodkov ali storitev (glej odstavka 19 in 23);
 5. delno časovno opredeljeni, saj ni roka, do katerega bi bilo treba doseči določeno razmerje med mladimi in starejšimi kmeti.

Kljub samo delni usklajenosti ukrepov podpore so bile ugotovljene nekatere dobre prakse

Slaba usklajenost med ukrepi EU in nacionalnimi ukrepi za podporo mladim kmetom
31

V vseh štirih revidiranih državah članicah je Sodišče ugotovilo le malo usklajevanja med ukrepi podpore EU in nacionalnimi ukrepi podpore. Natančneje:

 • v Franciji obstaja široka paleta državnih pomoči v korist mladih kmetov, kot so davčne olajšave, oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost, prednostni dostop do nakupa kmetijskih zemljišč in pomoč za usposabljanje. Informacijski centri obveščajo morebitne upravičence o različnih oblikah pomoči. Obstajajo tudi usklajevalni organi, ki zagotavljajo dopolnjevanje med različnimi pomočmi, vendar ni posebnih mehanizmov za usklajevanje ukrepov EU in nacionalnih ukrepov;
 • v Italiji se je področje uporabe te intervencije v določeni meri usklajevalo z nacionalnim ukrepom, s katerim se mladim kmetom zagotavljajo subvencionirane obresti za nakup zemljišča (to je vprašanje, ki ga ukrepi EU le delno obravnavajo), vzpostavljeni pa so bili tudi mehanizmi za preprečevanje podvajanja te pomoči z ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra. Za nekatere davčne olajšave ni bilo mehanizmov usklajevanja z ukrepi EU;
 • na Poljskem se ponujajo možnosti najema posojila pod ugodnimi pogoji, vendar ni mehanizmov usklajevanja z ukrepi EU;
 • v Španiji so na voljo posojila pod ugodnimi pogoji in davčne ugodnosti, ki neposredno vplivajo na dohodke mladih kmetov, enako kot plačilo za mlade kmete v okviru 1. stebra. Vendar med temi pomočmi, ki se lahko prejmejo vzporedno, ni mehanizma usklajevanja.
32

V nobeni od štirih revidiranih držav članic organi nimajo pregleda nad različnimi pomočmi EU in nacionalnimi pomočmi, ki se dodelijo upravičencem. Pojavlja se tveganje, da nekateri mladi kmetje prejmejo več podpore, kot je dejansko potrebujejo (npr. plačilo za mlade kmete v okviru 1. stebra, ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra, naložbe, diverzifikacija, usposabljanje in različne nacionalne pomoči), drugi pa je prejmejo premalo.

Med plačilom za mlade kmete v okviru 1. stebra in ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra ni bilo usklajevanja
33

Čeprav je Komisija navedla, da je bila reforma SKP iz leta 2013 namenjena „krepitvi povezav med obema stebroma, kar bo omogočilo bolj celosten in integriran pristop k politiki zagotavljanja podpore”26, Sodišče v štirih revidiranih državah članicah ni odkrilo nobenega usklajevanja med nacionalnimi organi, ki upravljajo plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra, in tistimi, ki so zadolženi za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra. Ukrepa upravljata različna organa z različnimi pravili (glej tabelo 1). Tako torej dejstvo, da je nekdo že prejel pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra, ne vpliva na možnost prejetja plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra.

Sinergija med ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij in ukrepom za naložbe v okviru 2. stebra je bila dobra
34

Sodišče je v štirih revidiranih državah članicah ugotovilo različne ravni usklajevanja med ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij in ukrepom za naložbe v okviru 2. stebra, ki so prinesle nekaj sinergijskih učinkov.

35

V Italiji, kjer se je pomoč mladim kmetom zagotavljala kot paket pomoči, kot je bilo priporočeno v nacionalnem strateškem načrtu (glej okvir 1), se je kombiniranje ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij in ukrepa za naložbe izkazalo za uspešno.

Okvir 1

Primer dobre sinergije med ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij in ukrepom za naložbe

Italija (Emilija-Romanja)

Mlade kmete, ki so vložili zahtevek za pomoč mladim prevzemnikom kmetij, se je spodbujalo, naj hkrati zaprosijo tudi za ukrep za naložbe zaradi višjih zneskov pomoči v okviru ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij (v obdobju 2007–2013) in dodelitve večjega števila točk, kar je povečevalo verjetnost, da bodo kandidati izbrani (v obdobju 2014–2020). Tako je polovica vlagateljev zahtevkov za pomoč mladim prevzemnikom kmetij prejela podporo tudi v okviru ukrepa za spodbujanje naložb. V povprečju so ti vlagatelji zahtevkov prevzeli kmetijska gospodarstva, ki so bila večja, bolj produktivna in donosnejša, in uvedli več inovacij kot drugi:27

Vir: elaborat Evropskega računskega sodišča na podlagi podatkov iz poročila o naknadni oceni programa za razvoj podeželja v Italiji (Emilija-Romanja) za obdobje 2007–2013.

Pomoč, ki se zagotavlja z ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij, je dvakrat bolj stroškovno učinkovita, kadar se dodeli skupaj z ukrepom za naložbe. Dejansko je donosnost državne pomoči (merjena kot povečanje letne bruto dodane vrednosti kmetijskega gospodarstva na znesek pomoči28) za upravičence do obeh ukrepov dvakrat tolikšna kot za upravičence, ki prejmejo samo pomoč mladim prevzemnikom kmetij.

36

Tudi v Španiji (Andaluzija) so bili v obdobju 2007–2013 pripravljeni skupni razpisi za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij in ukrep za naložbe, kar je mladim kmetom omogočilo, da so podporo prejeli v okviru obeh ukrepov. Pristop dodeljevanja pomoči v paketu se je nehal izvajati v obdobju 2014–2020, ko sta bila pripravljena ločena razpisa, vloge pa so se ocenjevale na različne datume in na podlagi različnih izbirnih meril.

37

V Franciji in na Poljskem sta se ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij in ukrep za naložbe dodeljevala ločeno, vendar so mladi kmetje, ki so vložili zahtevek za naložbeni ukrep, dobili 10 % dodatne pomoči za sofinanciranje naložb, v Franciji pa so prejeli še dodatne točke v sistemu za izbor projektov.

Del II – Ciljna usmerjenost ukrepov

38

Države članice bi morale uporabljati izbirne metode, ki dajejo prednost stroškovno najučinkovitejšim intervencijam, na primer tako, da:

 • ciljno usmerjajo pomoč na bolj usposobljene mlade kmete in območja z omejenimi možnostmi (na primer tista z najvišjim deficitom pri generacijski pomladitvi),
 • uporabljajo izbirne postopke (npr. konkurenčne razpise za zbiranje predlogov na podlagi jasnih in ustreznih izbirnih meril) in orodja (npr. poslovne načrte), ki dajejo prednost upravičencem, ki bodo s pomočjo verjetno povečali sposobnost preživetja svojih kmetijskih gospodarstev,
 • zagotavljajo zneske pomoči glede na verjetnost, da se bo sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev povečala,
 • zagotavljajo pomoč v doglednem času, kadar je ta potrebna za olajšanje zagona dejavnosti za mlade kmete in strukturno prilagoditev njihovih kmetijskih gospodarstev.

Plačilo mladim kmetom v okviru 1. stebra: prekomerno standardizirana pomoč

Pravni okvir omejuje ciljno usmerjanje pomoči …
39

Plačilo za mlade kmete v okviru 1. stebra se zagotavlja letno in za največ pet let za posameznega vlagatelja zahtevka, ki v letu oddaje prvega zahtevka ni starejši od 40 let in ki prvič prevzema kmetijsko gospodarstvo kot vodja gospodarstva ali ga je že prevzel v petih letih pred prvo oddajo vloge za shemo.

40

1. steber resda zagotavlja dodatni dohodek za mlade kmete, vendar pa pravni okvir 1. stebra državam članicam ne omogoča, da bi pomoč v zadostni meri ciljno usmerjale na mlade kmete, za katere je najbolj verjetno, da potrebujejo dodatno plačilo za zagotovitev sposobnosti preživetja svojih kmetijskih gospodarstev. Države članice lahko pravzaprav samo:

 1. določijo odstotek nacionalne zgornje meje, ki se bo uporabljala za financiranje plačil mladim kmetom (do 2 % proračuna za neposredna plačila);29
 2. izbirajo med tremi metodami izračuna (večina držav članic, vključno s Francijo in Poljsko, je to pomoč izračunala kot 25 % povprečnega nacionalnega neposrednega plačila na hektar);30
 3. določijo mejo za število hektarjev (med 25 in 90 hektarjev), na podlagi katerega se izračuna to plačilo (večina držav članic jo je postavila pri 90 hektarjih);
 4. sprejmejo odločitev, da bodo zahtevale dodatna znanja in/ali usposabljanje (take zahteve je dodalo 10 držav članic in ena regija31);
 5. sprejmejo odločitev, da bodo sprejele, da pravni subjekt, za katerega se vlaga zahtevek za plačilo, skupno obvladujejo mladi kmetje in kmetje, ki ne sodijo v to kategorijo, ali da bodo omejile dostop in ga omogočile samo pravnim subjektom, ki jih obvladujejo izključno mladi kmetje.32
41

Poleg tega je izvajanje sheme plačila za mlade kmete obvezno za vse države članice, tudi za tiste, ki so se odločile, da ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra ne bodo izvajale (glej odstavek 16). V tabeli 2 je pregled možnosti, ki so jih za izvajanje plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra izbrale revidirane države članice, v Prilogi V pa je predstavljen enak pregled za vseh 28 držav članic EU.

Tabela 2

Možnosti, ki so jih za izvajanje plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra izbrale revidirane države članice

FrancijaItalijaPoljskaŠpanija
% letne nacionalne zgornje meje1 %1 %1 %2 %
Metoda izračuna25 % nacionalnega povprečnega plačila na hektarpovprečna vrednost pravic, ki jih ima kmet25 % nacionalnega povprečnega plačila na hektarpovprečna vrednost pravic, ki jih ima kmet
Zgornja meja števila hektarjev, na podlagi katerega se izračuna plačilo34 ha90 ha50 ha90 ha
Zahteve glede dodatnega znanja in/ali usposabljanjaDaNeDaNe
Dovoljeno, da pravni subjekt skupno obvladujejo mladi kmetje in kmetov, ki ne spadajo v to kategorijo, nadDaDaDaDa

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije.

… zato je pomoč prekomerno standardizirana
42

To plačilo se zato dodeljuje ne glede na:

 1. znanja, ki jih ima vlagatelj zahtevka, ali izobraževanja, ki jih je opravil (v večini držav članic33): podporo lahko prejmejo tudi mladi kmetje, ki niso opravili nobenega kmetijskega usposabljanja;
 2. geografsko lokacijo upravičenca: mladi kmetje z območij z omejenimi možnostmi, ki se na splošno soočajo z večjimi izzivi glede sposobnosti preživetja, nimajo prednosti v primerjavi s tistimi z drugih območij;
 3. sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev: podporo lahko prejmejo tudi kmetijska gospodarstva, ki so že dobičkonosna in za zagotovitev sposobnosti preživetja ne potrebujejo tega dodatnega plačila.

Okvir 2

Primeri kmetijskih gospodarstev, ki za zagotovitev sposobnosti preživetja niso potrebovala dodatnega plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra

Poljska

Eden od revidiranih upravičencev s kmetijskim gospodarstvom, velikim 513 hektarjev, je prejemal okoli 100 000 EUR neposrednih plačil EU letno, v treh letih pred vložitvijo zahtevka za dodatno plačilo za mlade kmete pa je ustvarjal neto dobiček v višini okoli 150 000 EUR (15-kratnik povprečnega BDP na prebivalca na Poljskem). Ta upravičenec ni imel finančnih težav, njegovo kmetijsko gospodarstvo pa je že bilo sposobno preživetja, preden je prejel plačilo za mlade kmete (3 000 EUR leta 2015).

Španija (Andaluzija)

Dva od osmih revidiranih upravičencev sta imela kmetijski gospodarstvi z več kot 50 hektarji in sta v letu pred predložitvijo zahtevka za plačilo za mlade kmete ustvarila okoli 400 000 EUR oziroma 700 000 EUR kmetijskega prihodka (tj. več kot 10-kratnik povprečnega španskega referenčnega dohodka34). Ta upravičenca sta že več kot tri leta pred prejemom plačil za mlade kmete (4 200 oziroma 1 200 EUR v letu 2015) imela kmetijski gospodarstvi, sposobni preživetja.

Plačila so prejela tudi kmetijska gospodarstva, v katerih imajo mladi kmetje manjšo vlogo
43

Če mladi kmet skupno obvladuje kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot pravna oseba, s kmetom, ki ne spada v kategorijo mladih kmetov, se plačilo pomoči dodeljuje pod enakimi pogoji kot za mlade kmete ne glede na vlogo mladega kmeta pri odločanju. V takem primeru je do plačila upravičeno celotno kmetijsko gospodarstvo celo, če je le majhen delež kmetijskega gospodarstva, organiziranega kot pravna oseba, v lasti mlade osebe, tudi če ta ne opravlja kmetijske dejavnosti in se kot posameznik ne šteje za aktivnega kmeta35, (glej primer v okviru 3).

Okvir 3

Primer kmetijskega gospodarstva, ki je prejelo plačilo za mlade kmete, čeprav je imela mlada oseba v njem le manjšo vlogo

Italija (Emilija-Romanja)

V primeru enostavne gospodarske družbe36 mora biti mlad vsaj eden od delničarjev (ne glede na velikost njegovega deleža), da je celotno kmetijsko gospodarstvo upravičeno do plačila za mlade kmete. Plačilo ni sorazmerno z deležem, ki ga ima v lasti mlad delničar, ali z njegovimi pristojnostmi odločanja, zahtevo po statusu aktivnega kmeta pa mora izpolnjevati gospodarska družba in ne mladi delničar kot posameznik. Zato se ne preverja, ali mladi delničar opravlja kmetijsko dejavnost kot svojo glavno dejavnost, ali je registriran kot kmet, ki je vključen v sistem socialne varnosti, in ali nezanemarljiv del njegovih prihodkov prihaja od kmetijstva.

Primer: eden od revidiranih mladih kmetov, ki ima v lasti 16 % delnic enostavne gospodarske družbe, ni niti delal v gospodarski družbi niti opravljal kmetijske dejavnosti ter se kot posameznik ne bi štel za aktivnega kmeta. Kljub temu je družba za 90 upravičenih hektarjev v letu 2016 prejela 8 000 EUR dodatnega plačila za mlade kmete.

44

Obstaja tveganje, da se to plačilo po vsej EU zagotavlja številnim kmetijskim gospodarstvom, v katerih ima mladi upravičenec manjšo vlogo v gospodarstvu in omejene pristojnosti odločanja ter, kot posameznik, ne bi štel za aktivnega kmeta, tako kot v zgoraj opisanem primeru. Med 279 071 vlagatelji zahtevkov37 za to plačilo v EU letu 2015, jih je 61 742 (okoli 20 %) skupno obvladovalo kmetijsko gospodarstvo. Od teh jih je skoraj polovica (tj. 26 925, okoli 10 % vseh vlagateljev zahtevkov) kmetijsko gospodarstvo skupno obvladovala s kmeti, ki ne spadajo v kategorijo mladih kmetov.

45

Od štirih revidiranih držav članic je to tveganje večje v Franciji in Italiji (Emilija-Romanja), kjer 64 % oziroma 42 % upravičencev prevzame kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot pravna oseba. Sodišče od nobene od držav ni moglo pridobiti podatkov o povprečni velikosti deležev kmetijskih gospodarstev, organiziranih kot pravne osebe, ki jih imajo v lasti mladi upravičenci, ali drugih informacij, s katerimi bi bilo mogoče oceniti njihovo dejansko vlogo (npr. ali imajo mladi kmetje tehten vpliv na odločitve o upravljanju kmetijskega gospodarstva, ali bi se kot posamezniki šteli za aktivne kmete in ali so registrirani kot kmetje, vključeni v sistem socialne varnosti).

46

Še splošneje, obstaja tveganje, da se to plačilo po vsej EU zagotavlja kmetijskim gospodarstvom, v katerih mladi kmet ni vključen v vsakodnevno upravljanje. Ker se pomoč zagotavlja pod enakimi pogoji kot za neposredna plačila, se tudi ne preverja pravice do uporabe zemljišča, ki jo je mladi kmet prijavil, da prejme to plačilo.

Ni znano, ali je znesek pomoči odvisen od potreb
47

V tabeli 3 je pregled zneska pomoči v štirih revidiranih državah članicah.

Tabela 3

Pregled letnega zneska pomoči, dodeljenega iz ukrepa plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra v štirih revidiranih državah članicah v letu 2015

Znesek podpore (v EUR)Francija1ItalijaŠpanija (Andaluzija)Poljska
Povprečjeni znano1 1432 1821 040
Spodnja mejani znano151625
Zgornja mejani znano25 88715 3423 000

1 Do februarja 2017 francoski organi niso uspeli zagotovili podatkovne zbirke s seznamom upravičencev do tega plačila v letu 2015, v kateri bi bili navedeni zneski, prejeti v okviru tega plačila in drugih neposrednih plačil iz 1. stebra, datumi prevzema kmetijskega gospodarstva in vložitve zahtevka, števila hektarjev in delež kmetijskega gospodarstva v lasti mladega kmeta (v primeru skupnega obvladovanja kmetijskega gospodarstva).

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov držav članic.

48

Na ravni EU je leta 2015 povprečni znesek pomoči, ki je bila zagotovljena s plačilom za mlade kmete, znašal 1 200 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Ta znesek predstavlja približno 4 % povprečnega dohodka kmetijskega gospodarstva (30 000 EUR) v EU38, v nekaterih državah članicah pa celo manj. V Italiji, na primer, je povprečni znesek pomoči znašal 1 143 EUR, kar je predstavljalo manj kot 2 % povprečnega dohodka kmetijskih gospodarstev, ki jih vodijo mladi kmetje (64 328 EUR).39

49

Ta znesek ni odvisen od sposobnosti preživetja ali drugih značilnostih kmetijskih gospodarstev (glej odstavek 42) niti ni znano, ali je sorazmeren s potrebami mladih kmetov, saj te niso bile ocenjene (glej odstavke 19 do 22). Revidirani upravičenci so navedli, da so znesek v glavnem uporabili za kritje tekočih stroškov in izpada prihodkov zaradi nihanja cen kmetijskih proizvodov, s čimer se morajo spopadati vsi kmetje, ne le tisti, stari do 40 let. Zato je malo verjetno, da bi imel znesek pomoči, ki se trenutno zagotavlja, bistven vpliv na sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev ali na odločitve mladih kmetov v zvezi s prevzemom kmetijskega gospodarstva.

50

Italija in Španija sta se odločili, da bosta znesek pomoči izračunali kot 25 % povprečne vrednosti pravic, ki jih ima posamezen mladi kmet. Ta vrednost je odvisna od zgodovinske vrednosti pravic, ki jih ima posamezen mladi kmet, ki jih je pridobil ali jih ima v najemu od drugih kmetov (npr. staršev ali starejših kmetov). Ker je to plačilo namenjeno lažjemu zagonu dejavnosti mladih kmetov, ni jasno, zakaj je znesek pomoči odvisen od zgodovine kmetijskih gospodarstev, saj so tako mladi kmetje, ki niso podedovali ali pridobili visokih vrednosti pravic drugih kmetov, v slabšem položaju.

Čas izplačila pomoči mladim kmetom ni olajšal prevzema kmetijskih gospodarstev
51

Pomoč je bila pogosto plačana upravičencem, ki so kmetijska gospodarstva prevzeli že pred nekaj leti in so v nekaterih primerih (glej primere v okviru 2) že dosegali zadostne in stalne dohodke. To pomeni, da čas izplačila pomoči v splošnem ni bil v skladu njenimi zastavljenimi cilji, saj je bila pomoč pogosto plačana prepozno, da bi se z njo olajšal zagon dejavnosti za mlade kmete ali da bi pripomogla k strukturnemu prilagajanju njihovih kmetijskih gospodarstev. Prav tako pomoč ni delovala kot spodbuda, saj je večina mladih kmetov prevzelo kmetijska gospodarstva, preden so vedeli, da bodo pomoč prejeli.

Sistem za izbor projektov v okviru 2. stebra omogoča dobro ciljno usmerjanje pomoči, kljub temu pa najboljši projekti včasih niso dobili prednosti

Z merili za upravičenost in izbirnimi merili je bilo pomoč mogoče ciljno usmeriti na bolj usposobljene kmete in na območja z omejenimi možnostmi …

52

Vse štiri revidirane države članice so pomoč usmerjale na bolj usposobljene kmete tako, da so zahtevale, da ima kmet bodisi zadostno stopnjo izobrazbe kmetijske smeri bodisi da jo v 36 mesecih od vložitve zahtevka pridobi. S pomočjo se je v splošnem izboljšala poklicna usposobljenost mladih kmetov in njihove zmožnosti za uvedbo inovacij. V Italiji (Emilija-Romanja) je imelo, na primer, 31 % mladih kmetov, ki so prejeli podporo, zaključeno izobrazbo kmetijske smeri, medtem ko je imelo tako izobrazbo le 25 % vseh mladih kmetov v regiji. V Španiji (Andaluzija) je 84 % mladih kmetov, ki so prejeli podporo, zaključilo neko stopnjo usposabljanja s področja kmetijstva, medtem ko je bilo od vseh mladih kmetov v regiji takih le 26 %. Metode ekološkega kmetovanja je uporabljajo 12 % mladih kmetov, ki so prejeli podporo, medtem ko so od vseh mladih kmetov v regiji take metode uporabljali le 4 %.

53

Vse štiri revidirane države članice so spodbujale mlade kmete, naj prevzamejo kmetijska gospodarstva na območjih z omejenimi možnostmi (npr. območja z naravnimi omejitvami ali višjo stopnjo brezposelnosti):

 • Francija in Italija (Emilija-Romanja) sta to storili tako, da sta vlagateljem zahtevkov, ki so prevzeli kmetijska gospodarstva na območjih z omejenimi možnostmi, zagotovili znatno višjo pomoč (približno za 20 000 EUR),
 • Italija (Apulija) je dajala prednost mladim kmetom, ki so prevzeli kmetijska gospodarstva na območjih z omejenimi možnostmi tako, da jim je dodelila več točk pri izbirnih merilih in jim odobrila dodatni znesek v višini 5 000 EUR. Tako je pomoč prejel večji delež mladih kmetov s podeželskih območij s splošnimi razvojnimi problemi (12 %) in vmesnih podeželskih območjih (10,6 %) kot tistih s podeželskih območjih s specializiranim intenzivnim kmetijstvom (9,9 %) in iz urbanih središč (8 %);40
 • Španija je to storila tako, da je mladim kmetom, ki so prevzeli kmetijska gospodarstva na takih območjih, dodelila več točk pri izbirnih merilih in jim odobrila dodatni znesek v višini 10 %.
 • na Poljskem je bilo to izvedeno z izbirnimi merili, pri katerih so v obdobju 2007–2013 vlagateljem zahtevkov, ki so prevzeli kmetijska gospodarstva na območjih z višjo stopno brezposelnosti, dodelili dodatne točke.

Fotografija 1

Kmetijsko gospodarstvo, ki je prejelo podporo za prevzem na območju z omejenimi možnostmi

Vir: Evropsko računsko sodišče

… vendar je bila generacijska pomladitev v izbirnih merilih le redko obravnavana

54

Samo v Španiji (Andaluzija) v obdobju 2007–2013 in na Poljskem v obdobju 2014–2020 je eno od izbirnih meril neposredno spodbujalo generacijsko pomladitev: v Španiji (Andaluzija) so vlagatelji zahtevkov, ki so prevzemali kmetijsko gospodarstvo zaradi predčasne upokojitve nosilca kmetijskega gospodarstva, prejeli več točk, na Poljskem pa je se je število točk, ki so bile dodeljene projektu, višalo z višjo starostno razliko med prenosnikom gospodarstva in mladim kmetom. Vendar v praksi takšna merila skoraj nikoli niso odločilno vplivala na ciljno usmerjanje pomoči, predvsem zato ne, ker so bili minimalni pragi za zbrane točke prenizki ali jih sploh ni bilo (glej odstavek 55).

Zaradi slabosti v izbirnih sistemih najboljši projekti pogosto niso dobili prednosti

55

Izbirni sistemi bi morali omogočati, da se predlogi projektov primerjalno ocenijo in razvrstijo tako, da se prednost nameni stroškovno najučinkovitejšim projektom. Vendar so imela izbirna merila pogosto le malo vplivala na ciljno usmerjanje pomoči na najboljše projekte, saj so bila bodisi uvedena pozno v obdobju 2007–2013 bodisi se skoraj nikoli niso uporabljala za izključitev projektov slabe kakovosti. Do tega je prišlo, ker so bili minimalni pragi za zbrane točke pri izboru projektov prenizki ali pa jih sploh ni bilo in ker je bil sedemletni proračun za ta ukrep neenakomerno porazdeljen.

56

V Italiji (Apulija), na primer, je bil izčrpan skoraj celotni proračun ukrepa za obdobje 2007–2013, saj je bila podpora dodeljena skoraj vsem vlagateljem, ki so predložili zahtevke na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, objavljenega leta 2009. Minimalni prag za zbrane točke je bil tako nizka, da je bilo od 2 424 projektov zavrnjenih le osem. Zato mladih kmetov, ki so prevzeli kmetijska gospodarstva v naslednjih petih letih in katerih projekti so bili morda boljši, ni bilo mogoče financirati.

57

Podobno je bilo tudi v Španiji (Andaluzija), kjer je bil celotni proračun ukrepa za obdobje 2014–2020 porabljen v prvih dveh razpisih za zbiranje predlogov (v letih 2015 in 2016), minimalni prag za zbrane točke pa je prinesel samo eno točko od 20. To je pomenilo, da v preostanku programskega obdobja mladi kmetje z morebitnimi boljšimi projekti brez povečanja proračuna za ukrep ne bodo imeli možnosti za financiranje.

58

Na Poljskem je organ upravljanja do leta 2011, ko je bil proračun izčrpan, uporabljal sistem brez kakršnih koli izbirnih meril po načelu „kdor prvi pride, prvi melje”. Do leta 2014, ko je bil proračun za ukrep povečan in so bila uvedena izbirna merila, ni bilo mogoče objaviti nobenega dodatnega razpisa za zbiranje predlogov, zato mladi kmetje, ki so kmetijska gospodarstva prevzeli v vmesnem triletnem obdobju, niso imeli možnosti za financiranje.

59

Samo v Franciji in Italiji (Emilija-Romanja) je bil proračun enakomerno porazdeljen po celotnem programskem obdobju, uporabljali pa so se tudi dovolj visoki minimalni pragi pri točkovanju (čeprav v Franciji samo v regiji Midi-Pyrénées v obdobju 2014–2020). Tako je bilo mogoče vsako leto izbrati podobno število prijav dobre kakovosti, ki so prejele finančna sredstva.

O izboljšanju sposobnosti gospodarskega preživetja je bilo le malo dokazov

60

Cilj ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra je okrepitev sposobnosti preživetja kmetij s spodbujanjem prevzemanja kmetijske dejavnosti pri ustrezno usposobljenih kmetih in generacijska pomladitev (glej odstavek 29). Poslovni načrti so načeloma koristno orodje, ki mladim kmetom služijo kot vodilo pri razvoju kmetijskih gospodarstev, ki bodo sposobna preživetja. Služiti bi morali tudi temu, da lahko organi upravljanja v fazi izbora na njihovi podlagi ocenijo sposobnost preživetja kmetijskega gospodarstva, kasneje pa spremljajo in vrednotijo rezultate.

61

V nobeni od revidiranih držav članic se v izbirnem postopku ni uporabil prvotni ocenjeni dohodek kmetijskega gospodarstva (pred projektom), da bi se ocenila zmožnost za samofinanciranje naložb. Poslovni načrti so sicer koristna orodja, vendar je Sodišče našlo le malo dokazov o tem, da se je sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev izboljšala (glej okvir 4).

Okvir 4

Le malo dokazov o izboljšanju sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev

Francija

Na podlagi poslovnih načrtov se je ocenjevala verjetna sposobnost preživetja, podpora pa se je dodelila samo mladim kmetom, ki so prevzemali kmetijsko gospodarstvo, ki naj bi do konca projekta (običajno v četrtem letu) prinašalo dohodek, ki je najmanj tolikšen kot francoska minimalna plača, vendar manjši kot njen trikratnik.41 To merilo je v glavnem omogočalo, da se je pomoč usmerila na kmetijska gospodarstva, ki so bila verjetno sposobna preživetja, a so hkrati potrebovala pomoč iz javnih sredstev. Zaradi velikih zamud pri preverjanjih ob koncu projektov pa doslej za večino upravičencev, ki so svoje projekte začeli izvajati v obdobju 2007–2010, še ni dokazov, da so postali sposobni preživetja. V regiji Loire skoraj polovica od 598 projektov, ki so bili zaključeni in pregledani do novembra 2016, ni sledila svojim poslovnim načrtom, v regiji Midi-Pyrénées pa je to veljalo za 3 % pregledanih projektov.

Poljska

Poslovni načrti niso bili potrebni kot dokaz, da se je povečala sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev, ampak samo kot dokaz, da je bila ohranjena prvotna višina standardnega prihodka (ali dosežena minimalna višina 4 800 EUR, kadar je bila prvotna višina nižja od tega zneska) v obdobju 2007–2013 oziroma doseženo njegovo zmerno povečanje (+10 %) v obdobju 2014–2020. S to zahtevo se je mlade kmete želelo spodbuditi k ohranitvi ali rahlemu povečanju velikosti njihovih kmetij in/ali izbiri bolj produktivnih poljščin. Vendar to ni nujno pomenilo, da se s tem spodbuja mlade kmete k povečanju njihovega dohodka in sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev, saj v standardnem prihodku niso upoštevani stroški in posledično tudi ne dohodki. Z njim se meri samo potencial za kmetijsko proizvodnjo kmetijskega gospodarstva na podlagi njegove velikosti in vrste poljščin/živine.

Španija

Na podlagi poslovnih načrtov se je prednost pri podpori namenjala mladim kmetom, ki so prevzemali kmetijska gospodarstva, za katera se je pričakovalo, da bodo imela zadosten obseg dela za vsaj eno enoto vloženega dela in dohodek na enoto vloženega dela med 35 % in 120 % španskega referenčnega dohodka42. Vendar je na ocenjeni dohodek vplivala ocena stroškov, ki so jo upravičenci navedli v svojih poslovnih načrtih, zanesljivosti teh ocen pa organi upravljanja pri odobritvah projektov niso preverjali. Tudi pregledi na koncu projektov niso temeljili na dejanskih stroških, dohodkih, opremi ali zaposlenih.

Prav tako se ni zahtevalo, da se v poslovnem načrtu prikaže povečana sposobnost preživetja kmetijskega gospodarstva, poslovni načrti pa se tudi niso uporabljali za ocenjevanje potrebe po podpori iz javnih sredstev. Trije od sedmih revidiranih upravičencev so pomoč uporabili v glavnem za nakup dodatnih zemljišč ali pridobitev deležev v kmetijskem gospodarstvu od staršev ali bratov, ne da bi prikazali kakršno koli povečanje zmožnosti preživetja svojih kmetijskih gospodarstev.

62

Sodišče je samo v Italiji (Emilija-Romanja) našlo dokaze o izboljšanju sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev, kot je bilo prikazano v poročilu o naknadnem vrednotenju (glej okvir 5).

Zneski pomoči so bili odvisni od potreb in prilagojeni tako, da so spodbujali specifične ukrepe

63

Tabela 4 spodaj prikazuje pregled možnih zneskov pomoči v revidiranih državah članicah v programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020.

Tabela 4

Pregled zneskov pomoči za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra v revidiranih državah članicah v obdobjih 2007–2013 in 2014–2020

Programsko obdobje 2007–2013
Znesek podpore
(v EUR)
FrancijaItalija (Emilija-Romanja)Italija (Apulija)Španija (Andaluzija)Poljska1
Povprečje15 44038 07740 00053 27017 000
Spodnja meja8 00015 00040 00024 00012 000
Zgornja meja58 40040 00045 00070 00024 000
Primeri prilagoditevMinimalni znesek je bil povečan na 16 500 EUR za prevzem kmetijskega gospodarstva na gorskem območju.Uvedba ekološkega kmetovanja, najem posojila, naložbe v vrednosti več kot 60 000 EUR.+5 000 EUR na območjih z omejenimi možnostmi.+10 % EUR na območjih z omejenimi možnostmi.Brez prilagoditev.
Programsko obdobje 2014–2020
Znesek podpore (v EUR)FrancijaItalija (Emilija-Romanja)Italija (Apulija)Španija (Andaluzija)Poljska
Povprečje

20 282 v regiji Midi-Pyrénées.

12 747 v regiji Loire.

Še ni na voljo.Še ni na voljo.60 33124 000
Spodnja meja8 00030 00040 00030 00024 000
Zgornja meja58 00050 00045 00070 00024 000
Primeri prilagoditev+30 % za prevzem kmetijskega gospodarstva izven družinskega kroga.+20 000 EUR na območjih z omejenimi možnostmi.+5 000 EUR na območjih z omejenimi možnostmi.+25 000, če je bil standardni prihodek nad 50 000 EUR.Brez prilagoditev.

1 Od 12. decembra 2014: 24 000 EUR (100 000 PLN), do 31. decembra 2011: 12 000 EUR (50 000 PLN), od 1. januarja 2012 do 12. decembra 2014: 17 000 EUR (75 000 PLN).

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov držav članic.

64

V Franciji, Italiji in Španiji je bil znesek pomoči v obdobju 2007–2013 običajno odvisen od specifičnih potreb in značilnosti kmetijskega gospodarstva (npr. lokacija, standardni prihodek) ter ukrepov, navedenih v poslovnem načrtu (npr. inovacije, posojila, naložbe), in prilagojen tako, da jim je ustrezal.

65

Prilagoditve zneska pomoči so se izkazale kot dobro orodje za spodbujanje mladih kmetov k prevzemu kmetijskega gospodarstva v težjih pogojih (npr. na gorskih območjih, izven družinskega kroga, z najemom posojila), uvedbi sistemov kakovosti v proizvodnji, kot so ekološko kmetovanje ter tehnologije za varčevanje vode in/ali energije, izvedbi večjih naložb ali povečanju produktivnosti njihovih kmetijskih gospodarstev. Vendar je Komisija zahtevala, naj države članice v programskem obdobju 2014–2020 zneskov pomoči ne povezujejo z naložbenimi elementi ali njihovo velikostjo.

Slika 2

Kmetijsko gospodarstvo, ki je prejelo podporo za prevzem in je uvedlo proizvodne metode ekološkega kmetovanja

Vir: Evropsko računsko sodišče

66

Poljska je določila fiksni znesek pomoči (trenutno 24 000 EUR) za vse mlade kmete, ki prevzamejo kmetijsko gospodarstvo, ne glede na značilnosti gospodarstva in vsebino ukrepov ter ciljev, opredeljenih v poslovnem načrtu (npr. lokacija, velikost, naložbe itd.). S takim standardiziranim pristopom se povečuje tveganje, da znesek pomoči morda ne bo sorazmeren s potrebami in prizadevanji mladega kmeta, ki prevzema kmetijsko gospodarstvo, prav tako pa se z njim ne spodbuja specifičnih dejavnosti.

Čas izplačila pomoči je bil na splošno ustrezen
67

V Franciji, Italiji in na Poljskem je bil čas izplačila pomoči na splošno ustrezen, saj so v večini primerov mladi kmetje prejeli pomoč v enem letu od prevzema kmetijskega gospodarstva, tj. ko je bila potrebna za njegov razvoj. Zahtevki za projekte so bili v splošnem obravnavani v doglednem času (manj kot šest mesecev po datumu oddaje zahtevka). Mladi kmetje so pomoč prejeli, preden so izvedli večino ukrepov, določenih v poslovnem načrtu. Tako je pomoč pripomogla k zmanjšanju problema dostopa do kapitala in včasih tudi k pridobitvi bančnega posojila.

68

Samo v Španiji (Andaluzija) je v obdobju 2007–2013 upravna obdelava zahtevkov potekala dolgo, vlagatelji zahtevkov pa so morali na odobritev projekta v povprečju čakati 17 mesecev (precej več od roka šestih mesecev, ki ga je organ za upravljanje določil v razpisu za zbiranje predlogov za projekte). Posledično sta dva od osmih revidiranih upravičencev nekaj naložb izvedla, preden sta vedela, ali bosta njuna projekta odobrena. Poleg tega je bila pomoč vedno izplačana na podlagi dokazil o izdatkih, torej po tem, ko so upravičenci že izvedli vse svoje naložbe. Tako se je pomoč v splošnem izplačevala prepozno glede na potrebe mladih kmetov v procesu prevzema kmetijskega gospodarstva.

Del III – Spremljanje in vrednotenje ukrepov

69

Da bi se pridobile informacije o uspešnosti in učinkovitosti porabe EU:

 • mora Komisija oblikovati skupni okvir spremljanja in vrednotenja (CMEF) s kazalniki izložkov, rezultatov in učinkov, na podlagi katerih se oceni napredek, uspešnost in učinkovitost politike glede na zastavljene cilje (glej sliko 6);
 • morajo države članice Komisiji predložiti vse informacije, s katerimi se omogoči spremljanje in vrednotenje ukrepov, tudi tako, da razvijejo uporabne dodatne kazalnike. Takšne informacije morajo kar v največji možni meri temeljiti na priznanih virih podatkov, kot sta Mreža za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev in Eurostat,
 • morajo vrednotenja smotrnosti izvajati neodvisni izvajalci, za njih pa so odgovorne Komisija (za ukrepe 1. stebra) in države članice (za ukrepe 2. stebra).

Slika 6

Hierarhija kazalnikov okvira CMEF

Vir: Evropska komisija, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014–2020.

Na podlagi kazalnikov CMEF ni mogoče oceniti smotrnosti izvajanja ukrepov pri doseganju zastavljenih ciljev

70

Države članice morajo, da bi dokazale smotrnost izvajanja ukrepov EU, s katerimi se podpirajo mladi kmetje, pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev (glej odstavke 26 do 30), zbirati podatke o doseženih izložkih in rezultatih. V okviru CMEF morajo države članice zbirati informacije vsaj o kazalnikih izložkov in rezultatov, ki so navedeni spodaj (glej tabelo 5).

Tabela 5

Pregled obveznih kazalnikov CMEF za ukrep pomoči mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra (ukrep 112 v obdobju 2007–2013, ukrep 6.1 v obdobju 2014–2020) in za dodatno plačilo za mlade kmete v okviru 1. stebra (v obdobju 2014–2020)

Vrsta kazalnika

2007–2013: 2. steber

(ukrep 112: pomoč mladim prevzemnikom kmetij)

2014–2020: 2. steber

(ukrep 6.1: pomoč mladim prevzemnikom kmetij)

2014–2020: 1. steber (plačila za mlade kmete)
Skupni javni odhodki (v EUR)5 281 543 93410 440 973 2922 621 619 765
Izložek
 • število mladih kmetov, ki so prejeli podporo
 • obseg naložb skupaj
 • število kmetijskih gospodarstev s poslovno-razvojnim načrtom oziroma naložbami za mlade kmete, ki se podpirajo v skladu z programom razvoja podeželja
 • število mladih kmetov
 • število hektarjev
Rezultat
 • povečanje bruto dodane vrednosti kmetijskih gospodarstev, ki so prejela podporo
 • odstotek kmetijskih gospodarstev s poslovno-razvojnim načrtom oziroma naložbami za mlade kmete, ki se podpirajo v skladu z programom razvoja podeželja (od skupnega števila kmetijskih gospodarstev)
brez rezultatov
Učinek1
 • gospodarska rast (neto dodana vrednost na enoto vloženega dela)
 • produktivnost dela (dodana vrednost na enoto vloženega dela)
 • podjetniški dohodek v kmetijstvu
 • faktorski dohodek v kmetijstvu
 • skupna faktorska produktivnost v kmetijstvu
 • spremenljivost cen primarnih proizvodov v EU

1 Na ravni programa razvoja podeželja v obdobju 2007–2013 in v povezavi s ciljem SKP v zvezi s trajnostno proizvodnjo hrane v obdobju 2014–2020.

71

Sodišče je tako kot že v svojih v predhodnih poročilih43 ugotovilo, da na podlagi informacij o smotrnosti, zbranih s kazalniki v okviru CMEF, ni mogoče oceniti uspešnosti in učinkovitosti ukrepov pri doseganju zastavljenih ciljev. Razlogi za to so zlasti naslednji:

 • za obdobje 2007–2013 je v vseh revidiranih državah članicah razen Italije (Emilija-Romanja, glej odstavek 35) edini kazalnik rezultatov v okviru CMEF (povečanje bruto dodane vrednosti v kmetijskih gospodarstvih, ki so prejela podporo) temeljil na nepreverljivih ocenah in ne na dejanskih podatkih, zbranih od kmetijskih gospodarstev, ki so prejela podporo;
 • za obdobje 2014–2020 v okviru CMEF ni kazalnikov rezultatov, na podlagi katerih bi bilo mogoče oceniti izboljšanje sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev, kar je končni cilj, h kateremu bi morali taki ukrepi prispevati. Edini kazalnik rezultatov v zvezi z ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra (odstotek kmetijskih gospodarstev s poslovno-razvojnim načrtom oziroma naložbami za mlade kmete, ki se podpirajo v skladu s programom razvoja podeželja (od skupnega števila kmetijskih gospodarstev)) ni pravi kazalnik rezultatov, temveč kazalnik izložkov, saj ne meri učinka podpore glede na njene cilje (npr. sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev, generacijsko pomladitev, ustvarjanje delovnih mest, zvišanje ravni izobrazbe in povečanje števila inovacij pri mladih kmetih itd.);
 • dejanski podatki o strukturnih in finančnih značilnostih kmetijskih gospodarstev (npr. prihodki, dohodek, število zaposlenih) se običajno ne zbirajo. Tudi ocene dohodkov iz Mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev niso reprezentativne za mlade kmete, ki so prejeli podporo, ali za populacijo mladih kmetov.44 Zato za nobeno od revidiranih držav članic razen Italije (Emilija-Romanja, glej odstavek 75) ni znano, ali kmetijska gospodarstva, ki so prejela podporo, dejansko zaposlujejo več ljudi, postajajo večja, produktivnejša in bolj sposobna preživetja ter ustvarjajo več dohodka kot kmetijska gospodarstva, ki podpore niso prejela. Prav tako ni znano, ali kmetijska gospodarstva, ki so prejela plačilo za mlade kmete v okviru 1. stebra in pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra, v teh pogledih dejansko poslujejo bolje kot kmetijska gospodarstva, ki so prejela podporo samo v okviru enega ukrepa.

… kljub temu pa so nekatere države članice oblikovale uporabne kazalnike

72

Poleg obveznih kazalnikov v okviru CMEF lahko države članice določijo dodatne posebne kazalnike. V tabeli 6 je pregled dodatnih prostovoljnih kazalnikov, ki so jih za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra določile nekatere revidirane države članice.

Tabela 6

Pregled dodatnih kazalnikov, ki so jih za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra določile nekatere revidirane države članice

Vrsta kazalnika2. steber: ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij
Italija (Emilija-Romanja)
Rezultat
 • povečanje ali ohranjanje delovnih mest v kmetijskih gospodarstvih, ki so prejela podporo
 • število mladih kmetov, ki so prejeli podporo in uvedli prostovoljne sisteme certificiranja
 • število mladih kmetov, ki so prejeli podporo in so pri svojih naložbah upoštevali okoljske vidike in vidike dobrobiti živali
Učinek
 • število ustvarjenih delovnih mest
Poljska
Rezultat
 • povprečno povečanje ekonomske velikosti (standardni prihodek) kmetijskih gospodarstev, ki so prejela podporo
 • povprečno povečanje ekonomske velikosti (standardni prihodek) kmetijskih gospodarstev, ki so prejela podporo, v odstotkih
 • povprečna velikost kmetijskih gospodarstev, ki so prejela podporo, po izvedbi poslovnega načrta
Učinek
 • število ustvarjenih delovnih mest
Španija (Andaluzija)
Izložek
 • število mladih kmetov, ki so prevzeli kmetijsko gospodarstvo zaradi predčasne upokojitve nosilca kmetijskega gospodarstva
 • odstotek žensk med mladimi kmeti, ki so prejeli podporo in prevzeli kmetijsko gospodarstvo
Rezultat
 • število ustvarjenih delovnih mest

Vir: elaborat Evropskega računskega sodišča na podlagi revidiranih programov razvoja podeželja.

73

Na podlagi teh dodatnih kazalnikov, ki so jih določile države članice, je mogoče oceniti uspešnost ukrepov glede na njihove specifične cilje, kot so ustvarjanje delovnih mest, uravnotežena zastopanost spolov, generacijska pomladitev kmetov in inovacije. V Italiji (Emilija-Romanja), na primer, je bilo na podlagi kazalnika „število mladih kmetov, ki so prejeli podporo in uvedli prostovoljne sisteme certificiranja” ugotovljeno, da je to vrsto inovacije v svoja kmetijska gospodarstva vpeljalo 214 (13 %) od 1640 upravičencev ukrepa. V Španiji (Andaluzija) je bilo na podlagi dveh dodatnih kazalnikov izložkov ugotovljeno, da je bil ukrep manj učinkovit, kot je bilo pričakovano, pri spodbujanju generacijske pomladitve (zaradi predčasne upokojitve nosilca kmetijskega gospodarstva je kmetijsko gospodarstvo prevzelo samo 53 mladih kmetov, ki so prejeli podporo; cilj je bil 92) in pri spodbujanju prevzemanja kmetijskih gospodarstev pri ženskah (le 23 % mladih kmetov, ki so prejeli podporo, je bilo žensk, čeprav je bil cilj 45 %; delež žensk, mlajših od 44 let, pa naj bi glede na cilj dosegel 32 % populacije kmetov v Andaluziji).

Vrednotenje na splošno ne prinaša koristnih informacij o smotrnosti izvajanja ukrepov, kljub temu pa je Sodišče odkrilo primer dobre prakse

74

Na podlagi vmesnih in naknadnih vrednotenj za obdobje 2007–2013 je bilo v štirih revidiranih državah članicah, razen v Italiji (Emilija-Romanja), pridobljenih zelo malo informacij o smotrnosti izvajanja ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij ali pa so bile nezanesljive. Na primer:

 • Francija (konec februarja 201745) še ni predložila poročila o naknadni oceni programa razvoja podeželja, čeprav je bil rok za to 31. december 2016;
 • naknadno vrednotenje programov za razvoj podeželja v Italiji (Apulija) za obdobje 2007–2013 je pokazalo, da se je povprečni promet kmetijskih gospodarstev od njihovega prevzema v povprečju povečal za 15 500 EU in da je 73 % kmetijskih gospodarstev, ki so prejela podporo, zaposlilo novo delavce. Vendar pa so bili ti rezultati pridobljeni s spletno anketo, na katero je odgovorilo le 16 upravičencev, navedeni podatki o prometu pa se niso preverjali na podlagi dokazov;
 • na podlagi vmesnega vrednotenja programov za razvoj podeželja na Poljskem za obdobje 2007–2013 je bilo ugotovljeno, da se je bruto dodana vrednost kmetijskih gospodarstev, ki so prejela podporo, do konca leta 2009 v povprečju povečala za 35 %, vendar ni bilo navedeno, katero leto je služilo kot izhodiščno leto za primerjavo. V poročilu o vrednotenju je bilo tudi navedeno, da je bil razlog za to povečanje v glavnem povečanje nepovratnih sredstev in subvencij in ne povečanje vrednosti kmetijske proizvodnje;
 • z naknadnim vrednotenjem programa za razvoj podeželja v Španiji za obdobje 2007–2013 je bilo ugotovljeno, da se je bruto dodana vrednost kmetijskih gospodarstev, ki so prejela podporo, v povprečju povečala za 23,5 %, vendar metodologija, ki je bila uporabljena za izračun ocene, in vir podatkov nista bila pojasnjena.
75

Samo za Italijo (Emilija-Romanja) je naknadno vrednotenje programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 prineslo uporabne informacije o smotrnosti izvajanja ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij (glej okvir 5).

Okvir 5

Primer poročila o naknadnem vrednotenju, ki je pokazalo uspešnost ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij

Italija (Emilija-Romanja)

Pri naknadnem vrednotenju programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 je bila izvedena analiza hipotetičnih scenarijev, s katero se je vzorec 56 mladih kmetov, ki so prejeli pomoč v okviru ukrepa 112, primerjal z dvema hipotetičnima vzorcema:

 • vzorcem 122 kmetov vseh starosti, ki niso prejeli podpore;
 • vzorcem 22 mladih kmetov, ki niso prejeli podpore.

Ta analiza je pokazala, da so bili mladi kmetje, ki so prejeli podporo v okviru ukrepa 112, v vseh vidikih poslovali uspešnejši kot kmetje iz hipotetičnih vzorcev: pri standardnem prihodku, bruto dodani vrednosti, številu enot vloženega dela, velikosti kmetij, produktivnosti dela in produktivnosti zemljišč.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz poročila o naknadnem vrednotenju programa za razvoj podeželja v Italiji (Emilija-Romanja) za obdobje 2007–2013.

Na podlagi naknadnega vrednotenja so bili ugotovljeni tudi pozitivni rezultati ukrepa na področju trajnosti kmetijskih gospodarstev. 94,6 % od 624 upravičencev, ki so kmetijska gospodarstva prevzeli v letih 2008–2009, je šest let kasneje še opravljalo dejavnost (v primerjavi s 94,3 % kmetov vseh starosti, ki so prevzeli kmetijska gospodarstva v obdobju 2007–2013 v Emiliji-Romanji). Med mladimi kmeti, ki so prejeli podporo, so bile stopnje opustitve dejavnosti občutno nižje pri kmetijskih gospodarstvih, večjih od 16 hektarjev, kot pri manjših kmetijskih gospodarstvih (4,6 % v primerjavi z 9,5 %) ter pri upravičencih, ki so prevzeli kmetijska gospodarstva, ki so bila organizirana kot pravne osebe in ne kot kmetijska gospodarstva, ki jih vodijo posamezni lastniki (3,7 % v primerjavi s 6,5 %).

Malo dokazov o lažjem prevzemu kmetij

76

Sodišče je v štirih revidiranih državah članicah našlo le malo dokazov, da so ukrepi EU olajšali pomoč mladim prevzemnikom kmetij tako, da so pripomogli k premagovanju ovir za vstop na trg, kot so dostop do zemljišč in kapitala, znanje in zadostni dohodki.

77

Ukrepi EU so le v manjši meri pomagali mladim kmetom pri dostopu do zemljišč. Dejansko se je plačilo za mlade kmete v okviru 1. stebra dodeljevalo le mladim kmetom, ki so že imeli zemljišča, plačilo iz 2. stebra pa je z merili za upravičenost in izbirnimi merili le v manjši meri spodbudilo mlade kmete, da so povečali velikost svojega kmetijskega gospodarstva. Ni pa bilo dokazov, da je spodbudilo izboljšanje sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev (glej odstavka 60 in 61). Samo za Italijo (Emilija-Romanja) je obstajalo nekaj dokazov, da so mladi kmeti, ki so prejeli podporo, povečali svoja kmetijska gospodarstva bolj kot tisti, ki do pomoči niso bili upravičeni (glej odstavek 75).

78

V splošnem je skupno število hektarjev v lasti mladih kmetov v obdobju 2005–2013 ostalo nespremenjeno (glej sliko 7). Zmanjšanje števila kmetijskih gospodarstev mladih kmetov je bilo uravnoteženo s povečanjem povprečne velikosti kmetij.

Slika 7

Spremembe v številu kmetijskih gospodarstev v lasti mladih kmetov, povprečni velikosti njihovih kmetijskih gospodarstev in skupnem številu hektarjev v lasti mladih kmetov v 27 državah članicah EU

Skupno število hektarjev v lasti mladih kmetov (v milijonih)
V milijonih hehtarjev2005200720102013
Skupno število hektarjev v  lasti mladih kmetov57,754,855,251,9
Skupno število hektarjev v lasti kmetov vseh starosti172,1172,8174,5173,0

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Eurostata, raziskava o strukturi kmetijskih gospodarstev 2005–2013.

79

Ukrepi EU so z zagotavljanjem finančne pomoči neposredno pomagali mladim kmetom pri dostopu do kapitala. Vendar v primeru plačila mladim kmetom v okviru 1. stebra ni dokazov, da so imeli mladi kmetje zaradi pomoči EU olajšan dostop do posojil poslovnih bank, v primeru ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra pa je takih dokazov malo:

 • v Franciji in Italiji (Apulija) se je pomoč v okviru 2. stebra lahko zagotovila tudi v obliki subvencionirane obrestne mere, vendar taka oblika pomoči ni imela velikega uspeha. V Franciji je mnogo upravičencev izrazilo nezadovoljstvo zaradi dejstva, da se o posojilih, ki so jih prejeli, ni bilo mogoče pogajati in da jih ni bilo mogoče refinancirati, kar je pomenilo, da so morali plačati fiksno obrestno mero, ki je bila precej višja od trenutne tržne obrestne mere. V Italiji (Apulija) je v obdobju 2007–2013 tako pomoč zahtevalo samo 37 upravičencev od 2 502, predvsem zato, ker je organ za upravljanje zahteval, da morajo upravičenci pred vložitvijo zahtevka za subvencionirano obrestno mero zaključiti vse naložbe iz poslovnega načrta;
 • v Italiji (Emilija-Romanja) in na Poljskem se pomoč iz ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra ni zagotavljala kot subvencionirana obrestna mera za posojilo, vendar so upravičenci v Italiji (Emilija-Romanja) lahko dobili višji znesek pomoči, če so pridobili posojilo, večje od 30 000 EUR (glej tabelo 4);
 • samo v Španiji (Andaluzija), kjer se je pomoč v okviru 2. stebra zagotavljala tudi v obliki subvencionirane obrestne mere za posojila (za 567 od 738 upravičencev v obdobju 2007–2013). Kot je bilo ugotovljeno pri sedmih od osmih revidiranih upravičencev, so poslovne banke postale bolj pripravljene za kreditiranje, kadar je bil dostop do posojil za mlade kmete posebej težaven.46
80

Ukrepi EU, zlasti ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra, so imeli v splošnem pozitiven učinek na raven znanja mladih kmetov, zlasti zaradi meril za upravičenost, na podlagi katerih se je pri vstopu v kmetijski sektor dajala prednost bolj usposobljenim kmetom. Vendar pa pozitivni učinek na stopnjo usposobljenosti mladih kmetov ni bil ugotovljen za plačilo mladim kmetov v okviru 1. stebra v Italiji in na Poljskem, saj ti državi članici nista zahtevali, da morajo vlagatelji zahtevkov imeti ali pridobiti kakršna koli posebna znanja ali imeti opravljena ali opraviti kakršna koli posebna usposabljanja.

Med pomočjo EU in generacijsko pomladitvijo ni jasne povezave

81

Generacijska pomladitev je splošni problem, ki vpliva na celotno populacijo in delovno silo v EU. Kot je prikazano na sliki 8, se delež mladih v celotni populaciji in v delovni sili zmanjšuje hitreje kot v populaciji kmetov.

Slika 8

Spreminjanje deleža mladih v skupnem številu prebivalstva, v delovni sili in v populaciji kmetov v 27 državah članicah EU

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Eurostata iz popisa prebivalstva (2005–2015), raziskave o delovni sili (2005–2015) in raziskave o strukturi kmetijskih gospodarstev (2005–2013).

82

V glavnem ni mogoče določiti jasne povezave med zagotovljeno pomočjo EU ter spremembami števila mladih kmetov (glej sliko 9). Prav tako je težko ugotoviti, ali in koliko je pomoč EU prispevala k povečanju povprečne velikosti kmetije (glej odstavka 77 in 78) in ali je to povečanje pripomoglo k večji sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev.

Slika 9

Primerjava med deležem odhodkov EKSRP za pomoč mladim prevzemnikom kmetij (ukrep 112) in spremembo števila kmetov, ki so mlajši od 44 let, v obdobju 2007–2013

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Eurostata v raziskavi o strukturi kmetijskih gospodarstev za obdobje 2007–2013 in Komisije (januar 2017).

83

Vzroki za to so različni:

 • pomoč EU navadno prejme majhen odstotek mladih kmetov: samo 7 % vseh mladih kmetov iz 27 držav članic EU je prejelo pomoč mladim prevzemnikom kmetij;47
 • obstaja več nacionalnih politik za podporo mladim kmetom, ki so le redko usklajene z ukrepi EU (glej odstavke 16, 31 in 32).
 • sistem za spremljanje in vrednotenje ne daje ustreznih informacij o doseganju ciljev, v glavnem zaradi slabe kakovosti kazalnikov skupnega sistema spremljanja (glej odstavka 70 in 71) ter zato, ker se z večino vrednotenj pridobijo le neceloviti ali nezanesljivi podatki o smotrnosti (glej odstavek 74);
 • na omenjeno povezavo poleg ukrepov EU vplivajo tudi drugi splošni dejavniki, kot so npr. gospodarske in socialne razmere, pripravljenost bank za kreditiranje, zaposlitvene možnosti v drugih sektorjih kot v kmetijstvu (glej odstavek 16).

Zaključki in priporočila

84

Kmetijstvo EU se sooča z manjšanjem kmetijskega prebivalstva. Skupno število kmetov v EU-27 se je v zadnjem desetletju strmo zmanjšalo, in sicer s 14,5 milijona leta 2005 na 10,7 milijona leta 2013. Število mladih kmetov (starih do 44 let) se je s 3,3 milijona leta 2005 zmanjšalo na 2,3 milijona leta 2013. Zmanjšanje se je pojavilo v vseh starostnih skupinah, delež mladih kmetov v kmečkem prebivalstvu pa je ostal razmeroma stabilen, tj. nekoliko nad 20 %. Vendar med državami članicami obstajajo bistvene razlike (glej Prilogo II).

85

V obdobju 2007–2020 je EU za mlade kmete dodelila posebno podporo v znesku 9,6 milijarde EUR za spodbujanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in generacijsko pomladitev v kmetijstvu. Skupaj s sofinanciranjem držav članic za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra znaša skupna javna podpora 18,3 milijarde EUR. V obdobju 2007–2013 je pomoč EU za pomoč mladim prevzemnikom kmetij prejelo skoraj 200 000 mladih kmetov. Več kot 70 % finančnih sredstev EU je bilo dodeljenih za ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra (EKSRP), preostalih 30 % pa so v obdobju 2014–2020 v okviru 1. stebra (EKJS) prejeli mladi kmetje v obliki neposrednih plačil.

86

Sodišče je zato preučilo vlogo EU pri podpiranju mladih kmetov in spodbujanju generacijske pomladitve. Z revizijo je želelo odgovoriti na naslednje vprašanje:

Ali je podpora EU za mlade kmete zasnovana tako, da uspešno prispeva k boljši generacijski pomladitvi?

87

Sodišče je v splošnem zaključilo, da podpora EU za mlade kmete temelji na slabo opredeljeni intervencijski logiki, ki nima določenih pričakovanih rezultatov in učinka. Da bi spodbujala uspešno generacijsko pomladitev, bi morala bi biti bolje ciljno usmerjena.

88

Glede intervencijske logike:

Sodišče je v zvezi s plačilom za mlade kmete v okviru 1. stebra ugotovilo, da:

 • ne temelji na oceni potreb, njegov cilj ne odraža splošnega cilja spodbujanja generacijske pomladitve, države članice pa ga niso uskladile z ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra ali nacionalnimi ukrepi (glej odstavke 19 do 33);
 • se pomoč, ker ni ocene potreb, zagotavlja v standardizirani obliki (letno plačilo na hektar), glede na njeno višino in čas izplačila pa ni jasno, katere specifične potrebe razen dodatnega dohodka naj bi obravnavala (glej odstavke 39 do 51).

Sodišče je v zvezi z ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra ugotovilo, da:

 • so cilji ukrepa, kljub temu, da ukrep na splošno temelji na nejasni oceni potreb, deloma skladni z načeli SMART in odražajo splošni cilj spodbujanja generacijske pomladitve. Ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra in ukrep za naložbe sta dobro usklajena. Zelo malo pa je usklajenosti z nacionalnimi finančnimi instrumenti, kot so posojila pod ugodnimi pogoji za nakup zemljišča (glej odstavke 19 do 37);
 • se pomoč zagotavlja v obliki, s katero se lahko neposredno obravnavajo potrebe mladih kmetov glede dostopa do zemlje, kapitala in znanja. Znesek pomoči je v glavnem odvisen od potreb in prilagojen tako, da spodbuja specifične ukrepe, kot so uvedba ekološkega kmetovanja, pobude za varčevanje vode ali energije, pomoč mladim prevzemnikom kmetij na območjih z omejenimi možnostmi (glej odstavke 25, 52 in 53).

Priporočilo 1 – Izboljšanje intervencijske logike s poudarjanjem pomena ocen potreb in opredelitvijo ciljev v skladu z načeli SMART

Za SKP po letu 2020 bi morala Komisija opredeliti (ali v skladu z deljenim upravljanjem to zahtevati od držav članic) jasno intervencijsko logiko za instrumente politike, ki so namenjeni obravnavanju generacijske pomladitve v kmetijstvu. Intervencijska logika bi morala zajemati:

 • zanesljivo oceno potreb mladih kmetov, s katero bi se preučili temeljni razlogi, zakaj se mladi, ki bi želeli postati kmetje, spopadajo z ovirami v procesu prevzemanja kmetijskih gospodarstev, in stopnjo razširjenosti takšnih ovir glede na geografska območja, kmetijske sektorje ali druge specifične značilnosti kmetijskih gospodarstev;
 • oceno, katere potrebe je mogoče obravnavati z instrumenti politik EU in katere bi se lahko (ali pa se že) bolje obravnavajo s politikami držav članic, ter analizo, katere oblike pomoči (npr. neposredna plačila, enkratni zneski, finančni instrumenti) so najprimernejše za obravnavanje ugotovljenih potreb;
 • opredelitev ciljev v skladu z načeli SMART z jasnimi in količinsko opredeljivimi pričakovanimi rezultati instrumentov politike glede pričakovane stopnje generacijske pomladitve in prispevka k sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev, ki so prejela podporo; zlasti bi moralo biti jasno, ali naj bo cilj instrumentov politike podpora kar največjega številna mladih kmetov ali ciljna usmerjenost na specifično skupino mladih kmetov (npr. najbolj izobraženi; tisti, ki prevzamejo kmetijsko gospodarstvo na območjih z omejenimi možnostmi; tisti, ki na kmetijskih gospodarstvih uvajajo tehnologije za varčevanje energije ali vode; tisti, ki izboljšajo donosnost ali produktivnost svojih kmetijskih gospodarstev; tisti, ki zaposlujejo več ljudi).
89

Glede ciljne usmerjenosti ukrepov:

Sodišče je v zvezi s plačilom za mlade kmete v okviru 1. stebra ugotovilo, da:

 • se pomoč zagotavlja v standardizirani obliki ne glede na sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev, njihovo lokacijo in, v večini držav članic, znanje in/ali izobrazbeno stopnjo upravičencev. V primeru skupnega obvladovanja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot pravne osebe, s kmeti, ki ne spadajo v kategorijo mladih kmetov, se pomoč včasih zagotavlja gospodarstvom, v katerih lahko imajo mladi kmetje zgolj manjšo vlogo pri odločanju (glej odstavke 39 do 46).

Sodišče je v zvezi z ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra ugotovilo, da:

 • je pomoč usmerjena v bolj usposobljene kmete, ki se zavežejo k izvedbi poslovnega načrta, s katerim bodo razvili kmetijska gospodarstva s sposobnostjo preživetja, in ki se jih s postopkom izbire projektov pogosto spodbuja k prevzemu kmetijskega gospodarstva na območjih z omejenimi možnostmi. Vendar so bili poslovni načrti različno kakovostni, organi za upravljanje pa pogosto niso uporabljali izbirnih postopkov za prednostno razvrščanje najboljših projektov. Izbirna merila so bila uvedena pozno v programskem obdobju 2007–2013, minimalni pragovi za zbrane točke so bili ali prenizki ali pa jih sploh ni bilo, poleg tega pa je bil v nekaterih državah članicah sedemletni proračun za ukrep izčrpan že na začetku programskega obdobja, saj so se financirali skoraj vsi vloženi zahtevki, zaradi česar mladi kmetje, ki so gospodarstvo prevzeli kasneje, niso več mogli prejeti finančnih sredstev (glej odstavke 52 do 61).

Priporočilo 2 – Izboljšanje ciljne usmerjenosti ukrepov

Države članice bi morale pri izvajanju ukrepov SKP v obdobju po letu 2020 izboljšati ciljno usmerjanje ukrepov tako, da bi:

 • uporabljale merila, s katerimi bi se zagotovila izbira stroškovno najučinkovitejših projektov, kot so projekti, ki prinašajo največje povečanje produktivnosti ali sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev ali najbolj povečajo zaposlovanje na območjih z najvišjo brezposelnostjo ali območjih z najnižjo stopnjo generacijske pomladitve;
 • uporabljale jasna merila za ocenjevanje vlog za podporo mladih kmetov v primeru skupnega obvladovanja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot pravne osebe (npr. z opredelitvijo, kolikšen odstotek glasovalnih pravic ali delnic mora imeti upravičenec, kolikšen je minimalni odstotek njegovih prihodkov, ki mora izvirati iz njegove dejavnosti v kmetijskem gospodarstvu, ki je prejelo podporo), da bi pomoč usmerile na mlade kmete, katerih glavna dejavnost je kmetovanje v kmetijskem gospodarstvu, ki prejme podporo;
 • uporabljale dovolj visoki minimalni pragi za zbrane točke, ki bi jih morali doseči projekti, proračun za ukrepe pa ustrezno porazdelile, da bi zagotovile enako razpoložljivost sredstev za mlade kmete, ki prevzamejo kmetijsko gospodarstvo, v celotnem programskem obdobju;
 • bolje uporabljale poslovne načrte kot orodja, s katerimi bi se ocenila tako potreba po javnem financiranju z oceno (ob vložitvi zahtevka) verjetne sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev brez pomoči kot tudi (po zaključku projekta) učinek pomoči na sposobnost preživetja kmetijskega gospodarstva ali na druge jasno določene cilje (npr. zaposlovanje, uvedba tehnologij za varčevanje energije ali vode).
90

Glede rezultatov ukrepov:

Sodišče je v zvezi s plačilom za mlade kmete v okviru 1. stebra ugotovilo, da:

 • s skupnim okvirjem spremljanja in vrednotenja niso bili pridobljeni uporabni kazalniki, s katerimi bi se ocenila uspešnost tega plačila, saj za to plačilo ni kazalnikov rezultatov, podatki o dohodkih in sposobnosti preživetja gospodarstev, ki so prejeli podporo, pa se ne zbirajo (glej odstavka 70 in 71).

Sodišče je v zvezi z ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru 2. stebra ugotovilo, da:

 • obstaja malo dokazov o tem, da je ukrep mladim kmetom olajšal prevzem kmetijskih gospodarstev in okrepil generacijsko pomladitev ter sposobnost preživetja gospodarstev, ki so prejela podporo, predvsem zaradi slabe kakovosti kazalnikov, določenih v skupnem sistemu spremljanja in vrednotenja. Samo v Italiji (Emilija-Romanja) je Sodišče našlo dokaze, da so upravičenci do ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij razvili večja, bolj produktivna in bolj dobičkonosna kmetijska gospodarstva, ki so zaposlovala več ljudi, kot tista, ki podpore niso prejela (glej odstavke 70 do 83).

Priporočilo 3 – Izboljšanje sistema za spremljanje in vrednotenje

Komisija in (v skladu z deljenim upravljanjem) države članice bi morale pri izvajanju ukrepov SKP v obdobju po letu 2020 izboljšati sistem spremljanja in vrednotenja, zlasti:

 • Komisija bi morala opredeliti kazalnike izložkov, rezultatov in učinkov, s katerimi bi bilo mogoče oceniti napredek, uspešnost in učinkovitosti orodij politike glede na cilje, pri tem pa bi morala izhajati iz najboljših praks, kot so uporabni kazalniki, ki so jih države članice razvile za svoje sisteme spremljanja (glej odstavka 72 in 73);
 • države članice bi morale redno zbirati dejanske podatke o strukturnih in finančnih značilnostih gospodarstev, ki prejmejo podporo (npr. prihodki, dohodki, število zaposlenih, uvedene inovacije, izobrazbena stopnja kmetov), s katerimi bi bilo mogoče oceniti učinkovitost in uspešnost ukrepov pri doseganju zastavljenih ciljev politike;
 • Komisija in države članice bi morale zahtevati, da se pri vrednotenjih pridobijo uporabne informacije o dosežkih projektov in ukrepov, ki temeljijo na dejanskih podatkih o razvoju strukturnih in finančnih značilnosti kmetijskih gospodarstev, ki so prejela podporo, pri tem pa bi morale izhajati iz najboljših praks (npr. primerjalna analiza, analiza hipotetičnih scenarijev, raziskave), kot so na primer tiste, ugotovljene med to revizijo (glej odstavek 75).

To poročilo je sprejel senat I, ki ga vodi Phil WYNN OWEN, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 31. maja 2017.

Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik

Priloge

Priloga I

Spremembe števila kmetov, starih do 44 let, med letoma 2007 in 2013 v državah članicah

Država članicaŠtevilo kmetov, starih do 44 letSpremembe števila kmetov, starih do 44 let, med letoma 2007 in 2013 v državah članicah
20072013
Belgija13 5807 240-6 340
Bolgarija61 54049 980-11 560
Češka republika10 6605 080-5 580
Danska12 1906 700-5 490
Nemčija133 08075 570-57 510
Estonija5 1204 670-450
Irska33 77032 020-1 750
Grčija188 470141 220-47 250
Španija216 810158 620-58 190
Francija167 220131 970-35 250
HrvaškaPodatki niso na voljo.
Italija231 970155 270-76 700
Ciper5 7803 020-2 760
Latvija27 09015 990-11 100
Litva48 99033 460-15 530
Luksemburg690540-150
Madžarska139 150103 330-35 820
Malta1 6801 570-110
Nizozemska21 08013 090-7 990
Avstrija67 48049 680-17 800
Poljska808 330512 690-295 640
Portugalska28 45025 640-2 810
Romunija638 490676 77038 280
Slovenija12 81013 8601 050
Slovaška10 9405 550-5 390
Finska21 85016 620-5 230
Švedska16 98011 510-5 470
Združeno kraljestvo42 74027 650-15 090
EU-272 966 9402 279 310-687 630

Vir: Eurostat, raziskava o strukturi kmetijskih gospodarstev, leto 2007 in 2013.

Priloga II

Razdelitev kmetov po starostnih skupinah v državah članicah v letih 2007 in 2013

Država članica<3535–4445–5455–6465+
2007201320072013200720132007201320072013
Belgija6,1 %4,0 %22,2 %15,2 %28,6 %32,9 %22,7 %26,8 %20,5 %21,2 %
Bolgarija3,1 %6,4 %9,4 %13,2 %17,5 %18,5 %25,1 %25,2 %45,0 %36,7 %
Češka republika9,7 %4,6 %17,4 %14,8 %27,2 %23,8 %28,5 %33,9 %17,2 %23,0 %
Danska5,9 %2,5 %21,4 %14,7 %29,1 %31,2 %23,9 %27,6 %19,6 %24,0 %
Nemčija7,7 %6,8 %28,2 %19,7 %33,9 %37,2 %22,6 %29,8 %7,5 %6,5 %
Estonija6,2 %7,5 %15,8 %16,8 %23,1 %23,4 %23,8 %21,8 %31,1 %30,4 %
Irska8,1 %6,3 %18,3 %16,7 %24,6 %25,1 %25,5 %25,5 %23,5 %26,5 %
Grčija6,9 %5,2 %15,1 %14,7 %21,6 %23,9 %20,2 %24,9 %36,3 %31,3 %
Španija5,2 %3,7 %15,6 %12,7 %23,3 %25,0 %24,5 %25,2 %31,4 %33,3 %
Francija8,1 %8,8 %23,6 %19,1 %31,5 %32,7 %23,9 %27,0 %12,9 %12,4 %
HrvaškaPodatki niso na voljo.
Italija3,1 %4,5 %10,7 %10,8 %19,4 %21,6 %23,9 %23,3 %42,9 %39,7 %
Ciper2,4 %1,7 %12,0 %6,9 %26,7 %21,4 %29,1 %30,1 %29,8 %40,0 %
Latvija7,1 %5,0 %18,1 %14,5 %25,0 %26,3 %20,7 %24,1 %29,2 %30,1 %
Litva4,4 %5,6 %16,9 %13,9 %21,4 %25,6 %18,2 %20,9 %39,1 %34,0 %
Luksemburg7,4 %8,7 %22,5 %17,3 %33,8 %32,2 %22,5 %27,4 %13,9 %14,4 %
Madžarska7,6 %6,1 %14,6 %14,9 %23,2 %19,4 %27,1 %29,2 %27,5 %30,3 %
Malta4,9 %3,8 %10,3 %12,9 %29,3 %24,8 %32,4 %33,4 %23,0 %25,1 %
Nizozemska4,0 %3,1 %23,5 %16,3 %28,7 %32,7 %26,1 %26,9 %17,7 %21,0 %
Avstrija11,0 %10,9 %29,7 %24,4 %33,3 %36,5 %16,5 %19,6 %9,4 %8,6 %
Poljska12,2 %12,1 %21,6 %23,7 %31,1 %30,2 %19,3 %24,3 %15,8 %9,6 %
Portugalska2,2 %2,5 %8,2 %7,2 %17,6 %16,6 %25,4 %23,6 %46,7 %50,1 %
Romunija4,4 %4,7 %11,9 %13,9 %17,0 %16,9 %22,6 %23,5 %44,2 %41,0 %
Slovenija4,0 %4,8 %13,0 %14,4 %24,6 %26,4 %23,5 %29,1 %34,9 %25,3 %
Slovaška3,8 %8,1 %12,0 %15,4 %25,2 %24,9 %27,3 %30,0 %31,7 %21,6 %
Finska9,2 %8,5 %22,8 %22,0 %32,0 %30,1 %29,8 %29,1 %6,2 %10,2 %
Švedska6,0 %4,4 %17,4 %12,8 %26,7 %24,8 %29,3 %28,0 %20,6 %30,0 %
Združeno kraljestvo3,9 %3,9 %15,0 %11,0 %25,0 %26,6 %28,6 %27,9 %27,6 %30,6 %
EU-276,3 %6,0 %15,5 %15,3 %22,8 %22,9 %22,7 %24,7 %32,7 %31,1 %

Vir: Eurostat, raziskava o strukturi kmetijskih gospodarstev, leto 2007 in 2013.

Priloga III

Proračun EU za mlade kmete po državah članicah

Država članica

Programsko obdobje 2007–2013

(odhodki)

Programsko obdobje 2014–2020

(dodeljeni proračun)

Število mladih kmetov, ki se podpirajo z ukrepom 112 v okviru 2. stebra2. steber: ukrep 112 za pomoč mladim prevzemnikom kmetij (v EUR)2. steber: ukrep 6.1 za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (v EUR)2. steber: neposredna plačila za mlade kmete (v EUR)
Belgija2 15232 563 69546 833 60742 897 688
Bolgarija5 80892 325 53368 861 71918 576 263
Ciper3204 504 8957 000 0001 891 663
Češka republika1 36441 734 18624 750 0008 511 002
Danska3 811 13044 088 268
Estonija84624 253 25318 164 0001 891 635
Finska2 96641 510 60333 088 50026 189 410
Francija34 629631 741 559902 843 886362 156 470
Nemčija3252 254 554242 542 160
Grčija19 128246 270 288276 800 000187 750 920
Madžarska8 411219 299 316108 867 86116 127 358
Irska8626 504 938121 258 400
Italija21 925335 322 041460 259 594190 086 580
Latvija40711 168 7389 452 63515 515 660
Litva2 66877 645 85155 000 00031 296 288
Luksemburg2671 612 9732 209 2002 512 935
Malta3 225 000104 844
Nizozemska72 480 060
Avstrija9 37559 831 89846 704 42569 214 480
Poljska38 857570 569 560456 849 802170 675 060
Portugalska8 595226 807 119194 263 17558 237 760
Romunija12 770260 504 741400 355 600102 773 360
Slovaška22 302 0007 796 253
Slovenija2 65241 500 64348 520 0009 516 155
Španija17 603305 951 740542 330 984486 689 740
Švedska1 79619 928 3296 564 39955 839 760
Združeno kraljestvo102883 50827 832 582250 504 493

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije.

Priloga IV

Intervencijska logika 1. stebra

Vir: Evropska komisija, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014–2020.

Priloga V

Odločitve držav članic pri izvajanju sheme plačil za mlade kmete v okviru prvega stebra

Država članica% letne nacionalne zgornje meje (2015)Dodatni pogoji za upravičenostPlačilo kmetom,
glede ustreznega znanjaglede zahtev v zvezi usposabljanjemveljajo za vse mlade kmete, ki obvladujejo pravno oseboizračunano kot 25 %in z najvišjo mejo (ha/pravice)kot enkratni znesek na kmetijo
povprečne vrednosti pravic, ki jih ima kmetpavšala sheme osnovnega plačilaenotnega plačila na površinonacionalnega povprečnega plačila na ha
Belgija1.89NeDaNeNe
Belgija (Flandrija)NeDaNeNeNeNeDa90Ne
Belgija (Valonija)DaDaNeNeNeNeDa90Ne
Bolgarija0,47NeDaNeNeNeDaNe30Ne
Češka republika0,20NeNeNeNeNeDaNe90Ne
Danska2,00NeNeNeNeNeNeDa90Ne
Nemčija1,00NeNeNeNeDaNeNe90Ne
Estonija0,30NeNeNeNeNeDaNe39Ne
Irska2,00NeDaDaNeNeNeDa50Ne
Grčija2,00NeNeNeDaNeNeNe25Ne
Španija2,00DaDaDaDaNeNeNe90Ne
Francija1,00DaDaNeNeNeNeDa34Ne
Hrvaška2,00NeDaDaNeDaNeNe25Ne
Italija1,00NeNeNeDaNeNeNe90Ne
Ciper1,00NeNeNeNeNeNeDa90Ne
Latvija1,50NeNeNeNeNeDa90Ne
Litva1,75NeNeNeNeNeNeDa90Ne
Luksemburg1,50DaDaDaNeNeNeNeDa
Madžarska0,20NeNeNeNeNeNeDa90Ne
Malta0,40NeNeDaNeNeNe90Ne
Nizozemska2,00NeNeNeNeNeDa90Ne
Avstrija2,00DaNeNeNeNeNeDa40Ne
Poljska1,00NeNeNeNeNeDa50
Portugalska2,00DaDaNeNeDaNeNe90Ne
Romunija1,79NeNeNeNeNeDaNe60Ne
Slovenija1,00NeNeNeNeNeNeDa90Ne
Slovaška0,55DaDaDaNeNeNeDa28Ne
Finska1,00NeNeNeNeNeDa90Ne
Švedska2,00NeNeNeNeNeNeDa90Ne
Združeno kraljestvo1,63DaNeNeNe
Združeno kraljestvo (Anglija)NeNeNeDaNeNeNe90Ne
Združeno kraljestvo (Severna Irska)NeDaDaNeNeNeDa90Ne
Združeno kraljestvo (Škotska)NeNeNeDaNeNeNe90Ne
Združeno kraljestvo (Wales)NeNeNeNeDaNeNe25Ne

Odgovori Komisije

Povzetek

Skupni odgovor Komisije na odstavka V in VI

Cilj (1. steber) zagotoviti „dohodkovno podporo za mlade kmete, ki začenjajo svoje kmetijske dejavnosti, da jim bi olajšali zagon njihove dejavnosti in strukturno prilagoditev njihovih kmetijskih gospodarstev po začetni vzpostavitvi“ (uvodna izjava (47), Uredba (EU) št. 1307/2013) se ne zagotavlja le s shemo za mlade kmete, saj je ta shema dodatno plačilo poleg osnovnega, ki ga mladi kmetje prejmejo v okviru neposrednih plačil. Zagotavljanje bolj usmerjenih neposrednih plačil v okviru 1. stebra za boljše obravnavanje posebnih potreb mladih kmetov je bila politična odločitev. Kot je pojasnjeno v oceni učinka (SEC(2011) 1153 final), je staranje kmečkega prebivalstva vprašanje, ki se je pred reformo SKP za obdobje po letu 2013 obravnavalo le s prostovoljnimi shemami (sklopom ukrepov v okviru 2. stebra, ki podpirajo mlade kmete, in morebitnimi dodeljenimi plačilnimi pravicami iz rezerve), ki pa se niso splošno uporabljale v vseh državah članicah.

Vzpostavitev in razvoj novih gospodarskih dejavnosti v kmetijskem sektorju sta za mlade kmete, ki začenjajo svoje kmetijske dejavnosti, finančno zahtevna. Zato sta bila dodeljevanje in usmerjanje neposredne podpore SKP mladim kmetom okrepljena z reformo iz leta 2013.

Na tej podlagi je namen plačila v okviru 1. stebra novoustanovljenim mladim kmetom dodeliti večjo dohodkovno podporo (v primerjavi z drugimi kmeti) za največ petletno obdobje.

Ena od šestih prednostnih nalog razvoja podeželja je prek „prednostnega področja 2B“ namenjena „zagotavljanju lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve“ (člen 5(2)(b) Uredbe (EU) št. 1305/2013). Mladi kmetje lahko v okviru 2. stebra poleg posebne podpore za zagon podjetja, ki je zajeta v okviru te revizije, izkoristijo številne druge sheme podpore. V sedanjem programskem obdobju so bili v okviru navedenega prednostnega področja na primer načrtovani naslednji ukrepi: prenos znanja in dejavnosti informiranja (M1), svetovalne službe, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah (M2), naložbe v osnovna sredstva (M4) in sodelovanje (M16).

Države članice ukrepe 2. stebra načrtujejo na podlagi analize potreb na njihovih zadevnih področjih načrtovanja programov.

Medtem ko 2. steber lajša postopek vzpostavitve kmetijskih gospodarstev mladih kmetov, pa 1. steber zagotavlja obvezno plačilo za mlade kmete, ki so že vzpostavili kmetijsko gospodarstvo, da se podpre njihova začetna faza dejavnosti. Načrtovano dopolnjevanje obeh stebrov je bilo pojasnjeno v oceni učinka: „[d]a bi se izognili dvojnemu financiranju in prekrivanju s podobnimi ukrepi v okviru 2. stebra, bi morala biti shema za mlade kmete zasnovana tako, da bi prinesla dodatni dohodek in znižala stroške kapitala, zaradi česar bi dopolnjevala podporo za razvoj podeželja“.

V (b)

Novoustanovljeni mladi kmetje imajo na splošno večje potrebe po dohodkovni podpori v prvih petih letih po vzpostavitvi kmetijskega gospodarstva.

Neposredna plačila v okviru 1. stebra so namenjena dohodkovni podpori. Plačilo za mlade kmete zato sledi obliki (plačilo na hektar) in letni logiki 1. stebra ter je način za povečanje te dohodkovne podpore za skupino z večjimi potrebami. Poleg tega sta sozakonodajalca državam članicam zagotovila več možnosti glede izračuna podpore. Zato lahko države članice pri določanju ustrezne ravni podpore za mlade kmete glede na nacionalne razmere bolje upoštevajo njihov posebni položaj. Ena država članica se je na primer odločila za uporabo plačila za mlade kmete v obliki enkratnega plačila na kmetijsko gospodarstvo.

Kar zadeva čas izplačila, je podpora v okviru 1. stebra namenjena za prvotno petletno obdobje po vzpostavitvi kmetijskega gospodarstva, ki se šteje za finančno najzahtevnejše. Pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva je namenjena le novim mladim kmetom, ne pa tistim, ki so že uveljavljeni v sektorju.

V (c)

Kazalniki rezultatov skupnega okvira spremljanja in vrednotenja (CMEF) so povezani s specifičnimi cilji SKP in ne s cilji posameznih ukrepov, kot je podpora za mlade kmete v okviru 1. stebra.

VI (a)

Države članice ukrepe za razvoj podeželja načrtujejo na podlagi analize potreb na zadevnih področjih načrtovanja programov.

V splošni cilj spodbujanja generacijske pomladitve ni usmerjen le posebni ukrep za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev mladih kmetov (glej odgovor Komisije na odstavek V).

VI (c)

V sedanjem programskem obdobju je treba za ta ukrep uporabiti merila za izbor (člen 49 Uredbe (EU) št. 1305/2013).

Če so bila proračunska sredstva izčrpana na začetku programskega obdobja, so jih lahko države članice prerazporedile med ukrepi kadar koli med programskim obdobjem. Dodelitev proračunskih sredstev posebnim ukrepom kaže tudi potrebo po zagotavljanju ustreznega kritja različnih potreb z omejenimi viri.

VI (d)

Kar zadeva posebni ukrep razvoja podeželja, ki podpira vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, kazalnik spremljanja „število ustanovljenih mladih kmetov“ zagotavlja ustrezne informacije za oceno, kako je ukrep olajšal vzpostavitev kmetijskih gospodarstev mladih kmetov. Širši premisleki o „sposobnosti preživetja podprtih gospodarstev“ in „generacijski pomladitvi“ bi morali biti del vrednotenja. Kar zadeva „generacijsko pomladitev“, bi bilo treba pri njeni oceni upoštevati učinke več ukrepov in ne le tistih, ki se nanašajo na podporo za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva.

Poleg tega kazalnik nikoli ne bo omogočil neposrednega opazovanja učinka ukrepa. To je treba storiti v okviru vrednotenja. Komisija je v študijah GD AGRI in načrtu vrednotenja napovedala začetek takega vrednotenja do konca leta 2017.

VII (a)

Komisija delno sprejema to priporočilo.

Medtem ko Komisija pozdravlja priporočilo, zlasti glede tistih elementov, ki jasno neposredno spadajo v njeno pristojnost, pa v tej fazi ne more sprejeti posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020.

VII (b)

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

VII (c)

Komisija delno sprejema to priporočilo.

Medtem ko Komisija pozdravlja priporočilo, zlasti glede tistih elementov, ki jasno neposredno spadajo v njeno pristojnost, pa v tej fazi ne more sprejeti posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020.

Uvod

06

To poročilo obravnava dva instrumenta, ki podpirata zlasti mlade kmete (tj. dodatno plačilo v okviru 1. stebra in ukrep za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev v okviru 2. stebra). Vendar imajo mladi kmetje korist tudi od številnih drugih instrumentov v okviru SKP:

 • V okviru 1. stebra dobijo mladi kmetje zlasti osnovno plačilo (ki je v bistvu predpogoj za dodelitev plačil za mlade kmete) in na splošno plačilo za zeleno komponento („plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje“). Prejmejo lahko tudi dopolnilna plačila v okviru „prostovoljne vezane podpore“, če so upravičeni do ukrepa, ki ga je zasnovala njihova država članica, in plačilo za svoje prve hektarje v okviru „prerazporeditvenega plačila“ (če ga njihova država članica izvaja). Dejansko so plačila za mlade kmete le „dodatek“ za povečanje dohodkovne podpore tej kategoriji kmetov. Komisija na podlagi skupnega zneska neposrednih plačil, ki so jih upravičenci do plačil za mlade kmete prejeli leta 2015, ocenjuje, da bi ti upravičenci v obdobju 2015–2020 skupno prejeli približno 15 milijard EUR v neposrednih plačilih. Podatki o izvajanju za leto 2015 kažejo, da so v polovici držav članic upravičenci do plačil za mlade kmete v povprečju prejeli več kot 10 000 EUR v neposrednih plačilih.
 • V okviru 2. stebra so bili poleg podpore za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev mladih kmetov delno načrtovani še drugi ukrepi v okviru cilja zagotavljanja lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve. Ti ukrepi vključujejo „prenos znanja in dejavnosti informiranja“, „službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah“, „naložbe v osnovna sredstva“ in „sodelovanje“. V okviru navedenega cilja je v obdobju 2014–2020 skupno načrtovanih približno 6,7 milijarde EUR (od tega 80 % za posebni ukrep za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev).

Za druge oblike podpore za razvoj podeželja, kot so tiste, so usmerjene v infrastrukturo, razvoj širokopasovnega omrežja in izboljšanje storitev na podeželskih območjih, se lahko šteje, da posredno vplivajo na generacijsko pomladitev.

09

Glej odgovor Komisije na odstavek 6.

10

Omeniti je treba, da:

 • je „specifični cilj politike“ sheme za mlade kmete (1. steber) zagotoviti „dohodkovno podporo za mlade kmete, ki začenjajo svoje kmetijske dejavnosti, da jim bi olajšali zagon njihove dejavnosti in strukturno prilagoditev njihovih kmetijskih gospodarstev po začetni vzpostavitvi“. Glej uvodno izjavo (47) (Uredba (EU) št. 1307/2013).
 • Razvoj podeželja: kot je določeno v členu 5(2)(b) Uredbe (EU) št. 1305/2013, je cilj prednostnega področja 2B „zagotavljanj[e] lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve“.

Opažanja

17

Pravila o 1. in 2. stebru so sicer določena na ravni EU, njihovo izvajanje pa upravlja vsaka država članica neposredno po načelu, znanem kot „deljeno upravljanje“.

To pomeni, da so nacionalni organi odgovorni za upravljanje in nadziranje neposrednih plačil kmetom v okviru 1. stebra v svoji državi članici. Vsaki državi članici je omogočena tudi določena stopnja prožnosti glede načina, kako navedeni organi ta plačila odobrijo, da se lahko upoštevajo nacionalne kmetijske razmere, ki so po Evropski uniji zelo različne.

V okviru 2. stebra je vloga Komisije v postopku izvajanja programov za razvoj podeželja omejena z dejstvom, da morajo organi upravljanja vzpostaviti ureditve za zagotovitev uspešnega, učinkovitega in usklajenega izvajanja skladov ESI (člen 27 Uredbe (EU) št. 1303/2013).

19

Dodatno plačilo za mladega kmeta zagotavlja večjo dohodkovno podporo, ki je usmerjena v to skupino v obdobju ocenjenih večjih potreb.

Hkrati kot del sistema neposrednih plačil sledi istim pravilom: je standardizirana pomoč, ki je ločena od proizvodnje in se zagotavlja letno na hektar vsem kmetom, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost in predložijo vlogo za pomoč.

Poglobljena ocena potreb vlagateljev bi bila zaradi velikega števila upravičencev do neposrednega plačila (skoraj 7 milijonov kmetov) zapletena in bi se zaradi zakonodaje o varstvu podatkov lahko izkazala za neizvedljivo.

V okviru 2. stebra se s pravnim okvirom za podporo za razvoj podeželja (člen 8 Uredbe (EU) št. 1305/2013, programi razvoja podeželja) od držav članic jasno zahteva, da ukrepe za razvoj podeželja načrtujejo na podlagi analize potreb na zadevnih področjih načrtovanja programov.

20

Pri neposredni dohodkovni podpori dejansko ni določeno, kako bi morali kmeti porabiti svoja sredstva, in niso izpostavljeni posebni stroški, ki bi jih bilo treba kriti z navedenim plačilom. Kmet mora sam oceniti, kako ga lahko najbolje izkoristi v fazi vzpostavitve kmetijskega gospodarstva.

Dodana vrednost je torej v zagotavljanju večje podpore novoustanovljenim mladim kmetom in v tem, da se dosledno zagotavlja v vsej EU, saj je shema za države članice obvezna.

22

Nekatere odločitve pri izvajanju so bile prepuščene državam članicam, saj so te v najboljšem položaju, da ocenijo število novih mladih kmetov, ki bodo vzpostavili kmetijsko gospodarstvo v zadevnem letu, in njihovo morebitno velikost ter posledične potrebe po dodelitvi plačila za mlade kmete v okviru najvišjega zneska sredstev, ki ga imajo za to na voljo. Glede na to visoko raven subsidiarnosti in na podlagi načela deljenega upravljanja se od držav članic pričakuje, da te odločitve sprejmejo v skladu s ciljem politike sheme in njihovimi nacionalnimi posebnostmi.

23

S pravnim okvirom za podporo za razvoj podeželja (člen 8 Uredbe (EU) št. 1305/2013, programi razvoja podeželja) se od držav članic jasno zahteva, da ukrepe za razvoj podeželja načrtujejo na podlagi analize potreb na zadevnih področjih načrtovanja programov.

24

Glej odgovora Komisije na odstavek 19 in 20.

24 (a)

Komisija meni, da lahko plačila za mlade kmete skupaj z drugimi neposrednimi plačili, ki jih prejmejo mladi kmetje, prispevajo k izboljšanju dostopa do zemljišč za mlade kmete: niso namenjena določeni vrsti stroškov in kmet se lahko odloči, ali jih bo porabil za zakup ali nakup novega zemljišča.

Poleg tega plačila za mlade kmete skupaj z možnostjo za mlade kmete, da vrednost svojih plačilnih pravic povečajo na regionalno/nacionalno povprečje prek rezerve, zagotavljajo spodbudo staršem kmetom, da svoje kmetije prenesejo na mlajšo generacijo. Za evropske kmete je zelo običajno, da dostop do zemljišča dobijo s takimi prenosi znotraj družine.

24 (b)

Večja dohodkovna podpora, ki jo novoustanovljeni mladi kmetje prejmejo v okviru neposrednih plačil, poveča njihov kapital. Zato se lahko uporabi neposredno za vodenje kmetijskega gospodarstva ali kot način za olajšanje dostopa do kredita (s povečanjem deleža lastnega kapitala, ki se prispeva k naložbenemu projektu).

24 (c)

V skladu z načelom subsidiarnosti so dodatni pogoji za upravičenost glede spretnosti in usposabljanj mladih kmetov prepuščeni presoji držav članic in pričakuje se, da bodo to subsidiarnost uporabile za izvajanje zahtev, za katere menijo, da so pomembne glede na njihove nacionalne značilnosti.

25 (b)

Mladi kmetje lahko podporo za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva kombinirajo s podporo za naložbe, pri kateri lahko imajo korist od višjih stopenj podpore.

25 (c)

Mladi kmetje lahko podporo za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva kombinirajo z različnimi oblikami podpore, ki so usmerjene v pridobivanje spretnosti (npr. usposabljanje, kmetijske izmenjave, službe za svetovanje itd.).

Posebno svetovanje kmetom, ki prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo, je del področja služb za svetovanje, ki so podprte v okviru razvoja podeželja (člen 15(4)(g) Uredbe (EU) št. 1305/2013).

26

Glej odgovor Komisije na odstavek 10.

27

Intervencijska logika je po definiciji poenostavljen in shematiziran opis, kako naj bi delovala intervencijska politika. Generacijska pomladitev je vmesni korak, ki prispeva k izboljšanju kmetijske konkurenčnosti in dohodkov kmetijskih gospodarstev, za katere so se v sklopu skupnega okvira spremljanja in vrednotenja opredelili ustrezni kazalniki.

28 (a)

Ciljna populacija plačil za mlade kmete v okviru 1. stebra je opredeljena prav zato, da bi dosegla čim več kmetov, ki so mlajši od 40. let in prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva, pri čemer ni omejena na sektorje ali področja.

Skupni odgovor Komisije na odstavka 28(b) in (c)

Komisija meni, da ni primerno vnaprej opredeliti deleža, ki naj bi ga plačilo za mlade kmete predstavljalo v dohodku mladega kmeta. Podatek o dohodku na letno delovno enoto je na primer odvisen od osnovnih gibanj dohodka v sektorju in vložka delovne sile.

28 (d)

Glej odgovore Komisije na odstavke 19, 20 in 24(a), zlasti da se pričakuje tudi učinek na prenos kmetij in odločitev glede vzpostavitve kmetijskega gospodarstva.

30

V sedanjem programskem obdobju se ukrep za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev mladih kmetov v okviru 2. stebra načrtuje (skupaj z drugimi ukrepi) glede na cilj zagotavljanja lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve (prednostno področje 2B).

Skupni odgovor Komisije na odstavka 30(b) in (c)

Kazalnik ciljnih vrednosti je razumen približek specifičnemu cilju prednostnega področja, za katero je opredeljen: „zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve“.

30 (d)

Povezava med podporo za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva za razvoj podeželja in obravnavanimi potrebami se opiše v poslovnem načrtu.

Skupni odgovor Komisije na odstavke 31(a), (b), (c) in (d)

Države članice zagotovijo usklajevanje z nacionalnimi ukrepi za podporo. Komisija ni pooblaščena za nadzorovanje vseh nacionalnih ukrepov za podporo in zagotavljanje takega usklajevanja.

32

Države članice zagotovijo usklajevanje z nacionalnimi ukrepi za podporo.

To je tudi razlog, zakaj je državam članicam prepuščena določitev točne ravni podpore in meje za število hektarjev v okviru 1. stebra (v okviru nekaterih omejitev, ki so določene z uredbo EU, da se zagotovi doslednost).

V Franciji je na primer na nacionalni ravni posebna enota na ministrstvu za kmetijstvo (bureau de financements des enterprises), katere edina naloga je oblikovanje podpore za kmetovanje mladim kmetom ter usklajevanje vseh nacionalnih ukrepov in ukrepov EU.

33

Ukrepi se dopolnjujejo, saj si podpora, ki se zagotavlja v okviru obeh stebrov, prizadeva za različne cilje: plačila za mlade kmete zagotavljajo dodatni prihodek za največ petletno obdobje in dopolnjujejo enkratno zagonsko pomoč za razvoj podeželja, ki temelji na poslovnem načrtu.

Države članice zagotovijo tako usklajevanje z nacionalnimi ukrepi za podporo. Na ravni politike EU je vzpostavljeno ogrodje za tako usklajevanje (glej odgovor Komisije na odstavka V).

38 (a)

Glede 1. stebra glej odgovor Komisije na odstavek 24(c).

V okviru razvoja podeželja se poskuša ciljna usmerjenost podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov doseči z uporabo meril za izbor (člen 49 Uredbe (EU) št. 1305/2013).

38 (b)

Države članice morajo v okviru 2. stebra uporabljati izbirne postopke (člen 49 Uredbe (EU) št. 1305/2013).

38 (d)

Neposredna plačila sledijo letni logiki, pri čemer so vsi pogoji za upravičenost izpolnjeni vsako leto in vsa plačila se izplačajo letno. Podpora je omejena na največ pet let.

Na področju razvoja podeželja se podpora zagotavlja v največ petletnem obdobju.

40

Glej odgovor Komisije na odstavek 19.

42 (a)

Glej odgovor Komisije na odstavek 24(c).

42 (b)

Države članice imajo v okviru 1. stebra možnost, da povečajo dohodkovno podporo na območjih z naravnimi omejitvami, kar pa sta do zdaj izkoristili le dve državi članici (Danska in Slovenija). Neposredna plačila je treba obravnavati kot celoto (ne le zgolj plačila za mlade kmete), saj so kombinacija različnih slojev, ki dohodkovno podporo prilagodijo glede na opredeljene potrebe.

42 (c)

Predlagana ciljna usmerjenost bi pomenila, da se dohodkovna podpora zagotavlja na podlagi izbire projektov, to pa ni vrsta instrumenta, ki je doslej imela prednost. S približno 7 milijoni upravičencev v okviru neposrednih plačil ostaja negotovo, ali je upravljanje izbire projektov (tudi le za upravičence do dodatnega plačila) na podlagi takih meril izvedljivo.

Okvir 2 – Primer kmetijskega gospodarstva, ki za zagotovitev sposobnosti preživetja ni potrebovalo dodatnega plačila za mlade kmete v okviru 1. stebra Španija (Andaluzija)

Opozoriti je treba, da sta ta upravičenca v kmetijski skupnosti izjemna. Le 1 % kmetij v Španiji se je približal 400 000 EUR (izraženo v neto dodani vrednosti kmetije) ali jih presegel, ta kazalnik pa je že nekaj časa nespremenjen. Ta ugotovitev velja tudi, če se upoštevajo le kmetije v Andaluziji. Le 0,5 % vseh kmetij v tej regiji je imelo dohodek med 500 000 in 750 000 EUR (podatki iz leta 2010).

43

Po mnenju Komisije primeri, v katerih so se plačila zagotovila, čeprav imajo mladi kmetje manjšo vlogo, niso skladna s predpisi. Pojem skupnega nadzora so zakonodajalci uvedli zaradi upoštevanja dejstva, da mladi kmetje pogosto začenjajo tako, da delajo skupaj s kmeti, ki ne spadajo v kategorijo mladih kmetov.

V EU so številna kmetijska gospodarstva s povezanimi mladimi kmeti in kmeti, ki ne spadajo v kategorijo mladih kmetov, zato pravila določajo, da se dodatno plačilo za mlade kmete dodeli le, če mladi kmeti izvajajo vsaj „skupni nadzor“. Če imajo mladi kmetje v teh kmetijskih gospodarstvih le manjšo vlogo, te enostavno niso upravičene do plačil za mlade kmete, saj mladi kmet nima učinkovitega nadzora.

Komisija je državam članicam (in Evropskemu računskemu sodišču) predložila razlago v obliki dopisov1, na strokovni delavnici2 pa pojasnila pojma skupnega nadzora v primeru mladih kmetov, ki so pravne osebe.

Da bi mladi kmet izvajal učinkovit in dolgotrajni nadzor, mora izpolnjevati tri kumulativne pogoje, tj. imeti mora delež kapitala, imeti mora možnost sodelovanja v postopku odločanja glede vodenja (tudi finančnega) pravne osebe in mora biti sposoben vsakodnevno upravljati pravno osebo.

Države članice morajo pojem učinkovitega in dolgotrajnega nadzora izvajati ob upoštevanju njihove nacionalne zakonodaje o družbah in posameznih okoliščin zadevnega primera (statut itd.).

Ta razlaga je vključena v ustrezne revizijske postopke GD AGRI.

Opredelitev pojma kmet in določba v zvezi z aktivnostjo kmetov se uporabljata na ravni upravičenca (tj. pravne osebe).

Okvir 3 – Primer kmetijskega gospodarstva, ki je prejelo plačilo za mlade kmete, čeprav je imela mlada oseba v njem le manjšo vlogo Italija (Emilija-Romanja)

Komisija ne oporeka, da je Sodišče ugotovilo tak primer. Vendar taki primeri kažejo na težave zaradi slabega izvajanja (vključno z nadzorom) kljub razlagi pojma skupnega nadzora.

Kar zadeva sorazmernost, je treba opozoriti, da pravni okvir ne predvideva sorazmernosti plačila vlogi mladega kmeta. Vendar mora mlada oseba (sama ali skupaj) nadzorovati pravno osebo.

Opredelitev pojma kmet in določba v zvezi z aktivnostjo kmetov se uporabljata na ravni upravičenca (tj. pravne osebe).

Komisija ne oporeka, da je Sodišče ugotovilo tak primer. Vendar taki primeri kažejo na težave zaradi slabega izvajanja (vključno z nadzorom) kljub razlagi pojma skupnega nadzora. Če je oseba delničar, to ni zadosten pogoj za vzpostavitev skupnega nadzora (glej odgovor Komisije na odstavek 43).

46

Če se plačilo zagotovi kmetom, ki niso vključeni v vsakodnevno upravljanje kmetijskega gospodarstva, se ne upošteva opredelitev mladega kmeta v skladu s členom 50(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013. Plačila za mlade kmete so na voljo le tistim mladim kmetom, ki so določeni kot nosilci kmetijskega gospodarstva. Neskladnosti, ki jih je odkrila Komisija, je treba preučiti v okviru potrditve obračunov.

Kar zadeva pravice do uporabe zemljišč, je treba opozoriti na naslednje: glede na sodno prakso (C-61/09, C-375/08) države članice ne morejo vztrajati pri zelo posebni pravici do zemljišč. Uredba (EU) št. 1307/2013 določa, da mora biti zemljišče kmetu „na voljo“ na datum, ki ga določi država članica (in je povezan z najpoznejšim rokom za predložitev vloge za neposredna plačila), taka razpoložljivost pa lahko temelji na kateri koli vrsti pogodbe (npr. civilno pravo v nekaterih državah članicah omogoča tudi ustno pogodbo) na podlagi zakupa, prodaje ali katere koli druge pravne oznake.

Države članice imajo v primeru dvoma vso pravico, da od kmetov zahtevajo dodatne informacije glede njihove pravice do uporabe zemljišč.

48

Ti deleži izražajo le dodatek za mladega kmeta in ne dejanske dohodkovne podpore, ki se novoustanovljenim mladim kmetom zagotovi v okviru 1. stebra (glej odgovor Komisije na odstavek 6).

49

Iz te ugotovitve je razvidno, da zneski opravljajo svojo vlogo dohodkovne podpore s kritjem neizogibnih stroškov, vključno s tekočimi stroški in izpadom njihovih tržnih prihodkov.

50

Odločitev glede metode izračuna za dodatek za mladega kmeta je prepuščena presoji držav članic, ki lahko znesek dodatnega plačila povežejo s povprečnim plačilom na hektar ali osnovnim plačilom ali pa odobrijo enkratno plačilo na kmeta. Italija in Španija sta se odločili, da bo izračun temeljil na povprečni vrednosti pravic, ki jih ima kmet.

Vendar je treba poudariti, da:

 • so mladi kmetje brez vsakih pravic prednostna kategorija za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, pri čemer se jim v tem primeru zagotovijo plačilne pravice v vrednosti nacionalnega/regionalnega povprečja;
 • so mladi kmetje s pravicami, ki imajo nižjo vrednost od nacionalnega/regionalnega povprečja, upravičeni do povečanja vrednosti plačilnih pravic iz rezerve.

Zaradi rezerve plačilnih pravic mladi kmetje, ki niso podedovali ali pridobili visokih vrednosti pravic drugih kmetov, na splošno niso v tako slabem položaju.

51

Pomoč je omejena na prvih pet let po prvotni vzpostavitvi kmetijskega gospodarstva mladega kmeta, vendar bi bilo treba to petletno obdobje skrajšati za število let, ki so pretekla med vzpostavitvijo in prvo vlogo za to shemo. Skupno trajanje in čas izplačila podpore sta torej odvisna od tega, kdaj je bilo kmetijsko gospodarstvo vzpostavljeno in kdaj je bila predložena vloga.

Poleg tega glej odgovor Komisije na odstavek 19.

54

Opozoriti je treba, da je Andaluzija ponovno uvedla merilo za izbor, v skladu s katerim od 7. aprila 2017 vlagatelji zahtevkov, ki vzpostavijo kmetijsko gospodarstvo zaradi predčasne upokojitve, prejmejo več točk.

56

Spodnja meja za izbor projektov v okviru 2. stebra v Apuliji ni bila posebno nizka (30 %). Skupno so bili objavljeni štirje razpisi za zbiranje predlogov (trije med koncem leta 2009 in začetkom leta 2011, en pa sredi leta 2015), med vsakim razpisom pa je bilo nekaj projektov zavrnjenih, ker niso dosegli spodnje meje zbranih točk.

Da se ne bi izključili upravičenci, ki so med dvema razpisoma presegli najvišjo upravičeno starost, so službe Komisije v svoji svetovalni vlogi vsem organom upravljanja priporočile, naj (a) v obdobju 2014–2020 enotneje razporedijo razpoložljiva sredstva, (b) objavijo več razpisov v celotnem programskem obdobju in (c) določijo merila za izbor, ki so dovolj zahtevna, da se bodo izbrali najboljši upravičenci, kar zadeva kakovost in potrebe.

57

Komisija je kot članica odbora za spremljanje organ upravljanja večkrat obvestila, da je spodnja meja zbranih točk z eno točko precej prenizka. Navedla je tudi, da bi bilo treba znesek pomoči, če se ne dosežeta dve točki, znižati za 10 %. Pri zadnji spremembi meril za izbor, ki veljajo od 7. aprila 2017, se je spodnja meja povišala na šest točk (od največ 29 točk, kar pomeni spodnjo mejo v višini 20 %) z 10-odstotnim znižanjem pomoči, če je skupno število točk nižje od sedem.

61

Po mnenju Komisije veljavne pravne določbe (člen 5(1)(a) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014) državam članicam omogočajo, da med drugim zahtevajo informacije o prvotnem ocenjenem dohodku kmetijskega gospodarstva, ki bodo vključene v poslovni načrt.

Ukrep za vzpostavitev pa sposobnosti preživetja kmetijskega gospodarstva ne spodbuja le s pripravo poslovnega načrta, ampak tudi na druge načine:

 • podpora se zagotovi le mladim kmetom, ki imajo „ustrezno poklicno znanje in usposobljenost“;
 • podpora je odvisna od izvajanja poslovnega načrta;
 • podpora se zagotovi le kmetijam z najmanjšo ekonomsko velikostjo (ki jo določi država članica).

Poleg tega lahko mladi kmetje izkoristijo številne ukrepe za razvoj podeželja, ki spodbujajo sposobnost preživetja.

Okvir 4 – Le malo dokazov o izboljšanju sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev Španija

Glej odgovor Komisije na odstavek 61 o poslovnih načrtih.

Navedeni pogoji so del opredelitve prednostnega kmetijskega gospodarstva v skladu s španskim pravom. V programskem obdobju 2007–2013 je bila ena od možnosti vzpostavitev prednostnega kmetijskega gospodarstva (kot je določeno v nacionalnem okviru), nepovratna sredstva pa so bila v tem primeru višja. Od leta 2011 je bila vzpostavitev prednostnega kmetijskega gospodarstva tudi merilo za izbor. Torej se je del izbora izvedel ob upoštevanju teh pogojev. Za nadzor so odgovorni regionalni organi. Kar zadeva preverjanja v zvezi s prednostnim statusom kmetijskih gospodarstev, so se pred kratkim sprejeli popravni ukrepi (po reviziji GD AGRI leta 2015).

Poslovni načrt se pripravi zaradi razvoja kmetijskih dejavnosti na podlagi naložb, usposabljanj, svetovanja itd. Učinek generacijske pomladitve mora privesti do bolje strukturiranih kmetijskih gospodarstev in njihove posodobitve, kar pomeni sposobnost preživetja.

65

Kot je Komisija državam članicam pojasnila v odboru za razvoj podeželja 18. marca 2015, se lahko raven podpore prilagodi glede na raven ambicioznosti poslovnega načrta, podpore pa ni mogoče povezati z izvajanjem posebnih naložb iz poslovnega načrta.

66

Pristop Poljske je glede zagotavljanja podpore sledil logiki poenostavitve.

69 (c)

Komisija je odgovorna tudi za poročanje o uspešnosti SKP kot celote.

70

Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje določa sklop kazalnikov, ki jih morajo države članice zagotoviti za merjenje uspešnosti SKP glede na cilje iz člena 110 Uredbe (EU) št. 1306/2013, ne pa glede na posamezni ukrep.

71

Ker k istim ciljem pogosto prispeva več ukrepov, bi bilo treba uspešnost in učinkovitost ukrepov oceniti med vrednotenjem, ne pa ugotavljati neposredno prek kazalnikov rezultatov ali učinka. Zato so kazalniki povezani s specifičnimi (kazalniki rezultatov) in splošnimi (kazalniki učinka) cilji.

71 (b)

Komisija meni, da je kazalnik ciljnih vrednosti razumen približek specifičnemu cilju prednostnega področja, za katero je opredeljen: „zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve“.

Vzpostaviti je treba razumno ravnovesje glede opredelitve kazalnikov spremljanja in njihove stroškovne učinkovitosti ter razpoložljivosti podatkov.

Oceno širših izidov podprtih ukrepov (npr. sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev, generacijsko pomladitev, ustvarjanje delovnih mest, zvišanje ravni izobrazbe in povečanje števila inovacij pri mladih kmetih itd.) je treba umestiti v okvir vrednotenja, kazalniki skupnega okvira spremljanja in vrednotenja pa temu okviru zagotavljajo le podporno funkcijo.

71 (c)

Izbirni postopki za sodelovanje kmetij v mreži za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev ne morejo biti taki, da zagotavljajo reprezentativnost za vse možne ukrepe SKP, vendar kljub temu zagotavljajo uporabne podatke o drugih merilih, kot sta starost kmeta in prejeta podpora.

74

Komisija bo predvidoma končala pregled naknadnih vrednotenj programov razvoja podeželja in bo državam članicam zagotovila povratne informacije. Do konca leta 2017 bo tudi zagotovila povzetek glavnih ugotovitev na podlagi vseh vrednotenj.

74 Odgovor na tretjo alineo

Komisija bo pregled naknadnih vrednotenj programov razvoja podeželja predvidoma končala do konca maja 2017.

74 Odgovor na četrto alineo

Komisija bo pregled naknadnih vrednotenj programov razvoja podeželja predvidoma končala do konca maja 2017.

77

Glej odgovora Komisije na odstavka 24(a) in 61.

79

Olajšanje dostopa mladim kmetom do posojil poslovnih bank ni izrecen cilj podpore EU mladim kmetom, vendar ta s krepitvijo finančnega položaja upravičencev izboljša njihov dostop do financ. Vendar je Komisija v preteklih letih močno spodbujala in olajšala uporabo finančnih instrumentov v okviru razvoja podeželja, tudi pri mladih kmetih.

82

Komisija se strinja, da je težko določiti povezavo med ukrepi, sprejetimi za mlade kmete, sposobnostjo preživetja mladih kmetov in njihovim številom. Tega ni mogoče storiti le z obravnavanjem določenega kazalnika, ampak je potreba skrbna analiza v okviru vrednotenja. Komisija namerava začeti vrednotenje generacijske pomladitve ob koncu leta 2017; opozoriti je treba tudi, da je bila podpora v okviru 1. stebra uvedena šele leta 2015.

Podpora, ki se mladim kmetom zagotavlja v okviru 2. stebra, na več načinov prispeva k sposobnosti preživetja njihovega kmetijskega gospodarstva. Glej odgovor Komisije na odstavek 61.

83 (b)

Komisija meni, da je kazalnik ciljnih vrednosti razumen približek specifičnemu cilju prednostnega področja, za katero je opredeljen: „zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve“.

Ker k istim ciljem pogosto prispeva več ukrepov, bi bilo treba uspešnost in učinkovitost ukrepov oceniti med vrednotenjem, ne pa ugotavljati neposredno prek kazalnikov rezultatov ali učinka. Zato so kazalniki povezani s specifičnimi (kazalniki rezultatov) in splošnimi (kazalniki učinka) cilji.

Vzpostaviti je treba razumno ravnovesje glede opredelitve kazalnikov spremljanja in njihove stroškovne učinkovitosti ter razpoložljivosti podatkov.

Oceno širših izidov podprtih ukrepov (npr. sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev, generacijsko pomladitev, ustvarjanje delovnih mest, zvišanje ravni izobrazbe in povečanje števila inovacij pri mladih kmetih itd.) je treba umestiti v okvir vrednotenja, kazalniki skupnega okvira spremljanja in vrednotenja pa temu okviru zagotavljajo le podporno funkcijo.

Glej odgovore Komisije na odstavke od 70 do 82.

Zaključki in priporočila

85

Mladi kmetje lahko izkoristijo številne druge instrumente v okviru SKP (glej odgovor Komisije na odstavek 6). Splošna podpora mladim kmetom v okviru 1. stebra zajema dodatno plačilo in zneske različnih slojev podpore v okviru 1. stebra, ki jih prejmejo mladi kmetje. S to kombinacijo različnih slojev se dohodkovna podpora prilagodi glede na opredeljene potrebe in v skladu z odločitvami držav članic pri izvajanju.

87

Vzpostavitev in razvoj novih gospodarskih dejavnosti v kmetijskem sektorju sta za mlade kmete, ki začenjajo svoje kmetijske dejavnosti, finančno zahtevna.

V okviru neposrednih plačil je namen plačil za mlade kmete novoustanovljenim mladim kmetom dodeliti večjo dohodkovno podporo (v primerjavi z drugimi kmeti) v obliki „dodatka“ k osnovnemu plačilu. Glej odgovore Komisije na odstavke V, 6, 17, 19 in 20.

V okviru razvoja podeželja morajo države članice pričakovane rezultate določiti in količinsko opredeliti s kazalniki ciljnih vrednosti. Cilj podpore je opredeljen, zlasti v členu 5(2)(b) Uredbe (EU) št. 1305/2013, kot „[...] zagotavljanj[e] lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve“. Ocena učinka podpore je stvar vrednotenja.

88 (a)

Generacijska pomladitev je prednostna naloga politike in v ta namen potekajo velika prizadevanja, vendar sama po sebi ni samostojni splošni cilj SKP v opredeljeni intervencijski logiki.

Vrste podpore v okviru 1. in 2. stebra se po zasnovi dopolnjujejo, državam članicam pa jih ni treba obsežno usklajevati, zlasti ker so lahko kumulativne.

Glej tudi odgovore Komisije na odstavek V in odstavke od 19 do 33.

88 (b)

Plačila za mlade kmete so dodatek k osnovnemu plačilu, ki je usmerjeno v novoustanovljene mlade kmete in se zagotavlja v okviru splošnega sistema nevezanih neposrednih plačil na površino.

Glej tudi odgovore Komisije na odstavke od 39 do 51 in odstavek 85.

88 (c)

Kar zadeva razvoj podeželja, so usklajeni tudi podpora za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in drugi ukrepi za razvoj podeželja (razen naložb), kot so prenos znanja in službe za svetovanje.

Priporočilo 1 – Izboljšanje intervencijske logike s poudarjanjem pomena ocen potreb in opredelitvijo ciljev v skladu z načeli SMART

Komisija delno sprejema to priporočilo.

Medtem ko Komisija pozdravlja priporočilo, zlasti glede tistih elementov, ki jasno neposredno spadajo v njeno pristojnost, pa v tej fazi ne more sprejeti posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020.

Morebitne ustrezne instrumente politike za podporo mladim kmetom in njihovo intervencijsko logiko bo analizirala in preučila v okviru priprave prihodnjih zakonodajnih predlogov.

Še naprej bo na ravni EU izvajala ustrezne študije in preiskave o tem, katere potrebe je mogoče obravnavati z instrumenti politik EU, in nadalje spodbujala dobre prakse prek dejavnosti mreženja.

Razmislila bo tudi o opredelitvi ciljev v skladu z načeli SMART v zvezi z morebitno prihodnjo podporo Unije mladim kmetom in o ustreznem okviru uspešnosti.

Vendar Komisija zaradi raznolikosti pogojev in območij v EU ne more nadomestiti držav članic pri podrobni oceni posebnih potreb mladih kmetov, izbiri in uskladitvi uporabe instrumentov, ki so na voljo na nacionalni ravni ali ravni EU, in količinski opredelitvi pričakovanih rezultatov zagotovljene podpore.

89 (a)

Glej tudi odgovore Komisije na odstavke 19, 24(c) in od 43 do 45.

Kar zadeva skupni nadzor, se lahko zaradi neskladnosti pri izvajanju zakonodaje EU v državah članicah pomoč dejansko zagotovi kmetijskim gospodarstvom, v katerih imajo mladi kmetje le manjšo vlogo glede pristojnosti odločanja. Komisija je državam članicam zagotovila smernice o izvajanju pojma dolgotrajnega in učinkovitega nadzora ter je ta vidik vključila v postopek potrditve obračunov.

89 (b)

Službe Komisije so v svoji svetovalni vlogi vsem organom upravljanja priporočile, naj (a) v obdobju 2014–2020 enotneje razporedijo razpoložljiva sredstva, (b) objavijo več razpisov v celotnem programskem obdobju in (c) določijo merila za izbor, ki so dovolj zahtevna, da se bodo izbrali najboljši upravičenci, kar zadeva kakovost in potrebe.

Priporočilo 2 – Izboljšanje ciljne usmerjenosti ukrepov

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

Kar zadeva 1. steber, se je Komisija seznanila s potrebo po jasnejših merilih v primeru skupnega nadzora kmetijskih gospodarstev, vendar poudarja, da:

 • je ocenjevanje vloge mladih kmetov v pravnih osebah povezano s pomembnimi vidiki na nacionalni ravni, zlasti z nacionalnim pravom družb, ki se po EU zelo razlikuje;
 • mladi kmetje pogosto delajo in postopno prevzamejo nadzor nad kmetijskimi gospodarstvi, ki jih imajo skupaj s starejšimi kmeti;
 • je diverzifikacija kmetij pomemben vidik SKP.

Kar zadeva 2. steber, Komisija meni, da so različni elementi tega priporočila (uporaba jasnih meril za izbor – tudi pri skupni vzpostavitvi kmetijskega gospodarstva, uporaba spodnje meje zbranih točk in zahtevanje poslovnih načrtov) že vključeni v obseg veljavnega pravnega okvira. Komisija bo v svoji svetovalni vlogi države članice še naprej spodbujala k izboljšanju kakovosti zahtevanega poslovnega načrta in splošneje postopka izbire.

90 (a)

Skupni okvir za spremljanje in vrednotenje določa sklop kazalnikov, ki jih morajo države članice zagotoviti za merjenje uspešnosti SKP glede na cilje iz člena 110 Uredbe (EU) št. 1306/2013, ne pa glede na posamezni ukrep.

Glej tudi odgovore Komisije na odstavka 70 in 71.

90 (b)

Komisija meni, da je kazalnik ciljnih vrednosti razumen približek specifičnemu cilju prednostnega področja, za katero je opredeljen: „zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve“. Ker k istim ciljem pogosto prispeva več ukrepov, bi bilo treba uspešnost in učinkovitost ukrepov oceniti med vrednotenjem, ne pa ugotavljati neposredno prek kazalnikov rezultatov ali učinka.

Oceno širših izidov podprtih ukrepov (npr. sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev, generacijsko pomladitev, ustvarjanje delovnih mest, zvišanje ravni izobrazbe in povečanje števila inovacij pri mladih kmetih itd.) je treba umestiti v okvir vrednotenja, kazalniki, kot so opredeljeni v skupnem okviru spremljanja in vrednotenja, pa so le en njegov element.

Vzpostaviti je treba razumno ravnovesje glede opredelitve kazalnikov spremljanja in njihove stroškovne učinkovitosti ter razpoložljivosti podatkov.

Glej odgovore Komisije na odstavke od 70 do 83.

Priporočilo 3 – Izboljšanje sistema za spremljanje in vrednotenje

Komisija delno sprejema to priporočilo.

Medtem ko Komisija pozdravlja priporočilo, zlasti glede tistih elementov, ki jasno neposredno spadajo v njeno pristojnost, pa v tej fazi ne more sprejeti posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020.

Vendar je mogoče navesti naslednje natančne odgovore:

 • prva alinea: Komisija je trdno zavezana izboljšanju okvira uspešnosti za SKP po letu 2020, kako konkretno se bo to izboljšanje doseglo, pa bo odvisno od splošne vzpostavitve nove politike. Vendar mora biti tudi tak sistem za spremljanje in vrednotenje sorazmeren in zagotavljati ustrezno razmerje med kakovostjo in ceno. Glede na to bo treba nedvomno najti ravnovesje med obsegom in intenzivnostjo sistema za spremljanje in vrednotenje ter povezanimi stroški in bremeni. Ker k istim ciljem pogosto prispeva več ukrepov, bi bilo treba uspešnost in učinkovitost ukrepov oceniti med vrednotenjem, ne pa ugotavljati neposredno prek kazalnikov rezultatov ali učinka. Zato so kazalniki povezani s specifičnimi (kazalniki rezultatov) in splošnimi (kazalniki učinka) cilji;
 • druga alinea: Komisija je seznanjena, da je to priporočilo naslovljeno na države članice. Spremljala bo napredek pri izvajanju ukrepov in orodij, povezanih z generacijsko pomladitvijo;
 • tretja alinea: Komisija je zavezana ohranjanju visokih standardov pri vrednotenjih, ki se izvedejo na ravni Unije. Vendar je treba najti ravnovesje med tem, kaj je mogoče storiti s spremljanjem in vrednotenjem, ob upoštevanju tveganja prevelikega upravnega bremena.

Komisija bo še naprej spodbujala izmenjavo dobrih praks o kazalnikih in upoštevala pridobljene izkušnje, vendar bo treba možnost, da se kazalniki za posamezne programe konkretno vključijo v skupni sistem kazalnikov, preučiti za vsak primer posebej in bo odvisna od možnosti, da se navedeni kazalniki uporabijo na ravni Unije.

Kar zadeva „generacijsko pomladitev“, bi bilo treba pri njeni oceni na ravni EU upoštevati učinke več ukrepov, ne le ukrepa za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev mladih kmetov. To je treba storiti v okviru vrednotenja. Komisija je v študijah GD AGRI in načrtu vrednotenja napovedala začetek vrednotenja generacijske pomladitve do konca leta 2017.

Glosar

Aktivni kmet: določba iz člena 9 Uredbe (EU) št. 1307/20131 v zvezi z aktivnostjo kmetov je namenjena preprečevanju tega, da bi posamezniki in podjetja prejeli podpore iz skupne kmetijske politike, če njihova dejavnost ni kmetijstvo ali je le obrobno povezana s kmetijstvom. Ključni element določbe v zvezi z aktivnostjo kmetov je negativni seznam podjetij/dejavnosti, ki vključuje letališča, vodne objekte, nepremičninske storitve, železniške storitve ter stalna športna in rekreacijska igrišča. Če države članice želijo, lahko uporabijo strožjo opredelitev aktivnega kmeta.

Cilji SMART: specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno opredeljeni cilji.2

CMEF (skupni okvir spremljanja in vrednotenja): okvir spremljanja in vrednotenja na področju razvoja podeželja v programskem obdobju 2007–2013, ki se uporablja po vsej EU. Za programsko obdobje 2014–2020 zajema oba stebra SKP (EKSRP in EKJS).

Deljeno upravljanje: metoda izvrševanja proračuna EU, pri kateri so naloge izvrševanja prenesene na države članice, Komisija pa ohrani končno odgovornost (nadzor).3

EKJS: Evropski kmetijski jamstveni sklad primarno financira neposredna plačila kmetom in ukrepe za urejanje ali podporo kmetijskih trgov in je znan kot 1. steber SKP.

EKSRP: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja financira prispevek EU k programom razvoja podeželja in je znan kot 2. steber SKP.

Intervencijska logika: intervencijska logika določa razmerje med socialno-ekonomskimi potrebami, ki naj bi jih obravnavala intervencija, in njenimi cilji, vložki, procesi, izložki, rezultati in učinki.

Izložek: tisto, kar je bilo v okviru programa narejeno.

Kmetijsko gospodarstvo: tehnično in gospodarsko samostojna enota, ki ima eno vodstvo in opravlja kmetijsko dejavnost na gospodarskem ozemlju Evropske unije, bodisi kot glavno bodisi kot stransko dejavnost. Kmetijsko gospodarstvo lahko zagotavlja tudi druge dopolnilne (nekmetijske) proizvode.

Mladi kmet: v okviru 1. stebra je to oseba, ki je ob predložitvi vloge mlajša od 40 let in ki prvič prevzema kmetijsko gospodarstvo kot njegov nosilec ali ga je prevzela v petih letih pred prvo predložitvijo vloge, kot je določeno v členu 50(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013. V okviru 2. stebra je to oseba, ki v času predložitve vloge ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič prevzema kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva, kot je določeno v členu 2(n) Uredbe (EU) št. 1305/20134. Števila kmetov, mlajših od 40 let, ni mogoče ugotoviti, saj Eurostat starostne skupine 35–44 let ne deli na podskupine.

Mreža za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (FADN): instrument za vrednotenje dohodka komercialnih kmetijskih gospodarstev ter učinkov SKP. Temelji na računovodskih podatkih vzorca več kot 80 000 kmetijskih gospodarstev iz vseh držav članic EU.

Neposredna plačila: neposredna plačila se odobrijo neposredno kmetom, da se jim zagotovi varnostna mreža. Večinoma se odobrijo kot osnovne dohodkovne podpore, ki ni vezana na proizvodnjo in stabilizira njihove dohodke, ki izhajajo iz prodaje na trgih, ki so podvrženi nestanovitnosti. Zagotavljajo se iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, t. i. 1. stebra SKP.

Organ upravljanja: lokalni, regionalni ali nacionalni organ, ki ga imenuje država članica. Komisiji predloži program razvoja podeželja, ki ga nato vodi in izvaja.

Plačilna agencija: nacionalni ali regionalni organ, pristojen za ocenjevanje, izračun in izplačilo kmetijskih subvencij.

Plačilne pravice: plačilne pravice so bile uvedene leta 2003 z reformo SKP za izvajanje sheme enotnega plačila. Razdeljene so bile med kmete na podlagi preteklih podatkov (na regionalni ravni ali na ravni posameznega kmeta). Po reformi iz leta 2003 je moral vsak kmet, ki je hotel prejeti enotno plačilo, aktivirati plačilne pravice, ki jih je imel skupaj z enakim številom upravičenih hektarov kmetijskih površin. Z reformo iz leta 2013 so bile te plačilne pravice nadomeščene z novovzpostavljenimi plačilnimi pravicami v okviru sheme osnovnega plačila. Na podlagi odstopanja lahko nekatere države članice, ki izpolnjuje nekatere pogoje, ohranijo obstoječe plačilne pravice.

Program razvoja podeželja: programski dokument, ki ga pripravi država članica, odobri pa ga Komisija, in je namenjen načrtovanju in spremljanju izvajanja politike EU na področju razvoja podeželja na regionalni ali nacionalni ravni.

Programsko obdobje: večletni okvir za načrtovanje in izvajanje politik EU, kot je politika razvoja podeželja. Ta revizija se nanaša na obdobji 2007–2013 in 2014–2020.

Raziskava o strukturi kmetijskih gospodarstev: raziskava, ki jo izvedejo vse države članice EU. Izvaja se usklajeno po celotni EU z uporabo skupne metodologije. Zagotavlja primerljive in reprezentativne statistične podatke za različne države in obdobja na regionalni ravni. Vsaka tri ali štiri leta se izvaja v obliki vzorčne raziskave, vsakih deset let pa v obliki popisa.

Rezultat: takojšnji učinek programa na neposredne naslovnike ali prejemnike.

SKP (skupna kmetijska politika): sklop zakonodaje in praks, ki jih je Evropska unija sprejela, da bi zagotovila skupno in poenoteno politiko na področju kmetijstva. Začetni ukrepi so bili uvedeni leta 1962. Od takrat se je politika prilagajala in razvijala, polega tega pa je bila večkrat reformirana.

Steber: SKP ima dva sklada, ki se imenujeta tudi „stebra”: „1. steber” je EKJS, ki zagotavlja neposredna plačila za kmete, „2. steber” pa je EKSRP, ki financira programe za razvoj podeželja.

Učinek: dolgoročne spremembe v družbi, ki jih je vsaj delno mogoče pripisati ukrepom EU.

Končne opombe

Glosar

1 Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

2 Člen 30(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

3 Člen 59 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

4 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

Uvod

5 Hrvaška ni bila vključena v statistične podatke do leta 2013.

6 Eurostat objavlja podatke za naslednje starostne skupine: manj kot 35 let, 35–44 let, 45–54 let, 55–64 let in več kot 65 let.

7 Raziskavo o strukturi kmetijskih gospodarstev vsaka tri leta s skupno metodologijo opravijo vse države članice, zato so pridobljeni statistični podatki primerljivi in reprezentativni za različna obdobja in vse države članice. Števila kmetov, mlajših od 40 let, ni mogoče ugotoviti, saj Eurostat starostne skupine 35–44 let ne deli na podskupine.

8 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. junija 2008 o tem, kakšno prihodnost prinaša mladim kmetovalcem tekoča reforma SKP (2007/2194(INI)).

9 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. junija 2011 o skupni kmetijski politiki proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem (2011/2051(INI)).

10 Svet EU, sklepi predsedstva o krepitvi politik EU za mlade kmete, seja Sveta za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 15. decembra 2014.

11 Evropska komisija, „Mladi kmetje in skupna kmetijska politika”, Luksemburg, Urad za publikacije Evropske unije, 2015.

12 Govor komisarja Phila Hogana na skupni delavnici ENRD/CEJA o generacijski pomladitvi – Bruselj, 25. januarja 2017.

13 Direktiva Sveta 81/528/EGS z dne 30. junija 1981 o spremembi Direktive 72/159/EGS o modernizaciji kmetij (UL L 197, 20.7.1981, str. 41), s katero so bili med drugim uvedeni posebni ukrepi, namenjenim mladim kmetom, mlajšim od 40 let.

14 Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

15 Glej Uredbo (EU) št. 1307/2013, zlasti uvodno izjavo (47): „Vzpostavitev in razvoj novih gospodarskih dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani mladih kmetov sta finančno zahtevna, kar bi bilo treba upoštevati pri dodeljevanju in usmerjanju neposrednih plačil. Ta razvoj je bistvenega pomena za konkurenčnost kmetijskega sektorja v Uniji […].“

Obseg revizije in revizijski pristop

16 Glej poročilo Evropskega parlamenta z naslovom Stanje koncentracije kmetijskih zemljišč v EU (2016/2141(INI)): leta 2010 so samo 3 % kmetij razpolagali s 50 % kmetijskih zemljišč v EU-27, „ker politika in subvencije EU spodbujajo koncentriranje, saj se neposredna plačila glede na površino pretakajo enostransko k večjim kmetijam in ker se zaradi uporabe teh sredstev povečujejo cene zemljišč”.

Opažanja

17 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte za Komisijo: Young farmers’ needs, september 2015. V okviru te študije o potrebah mladih kmetov, ki je bila izvedena v obdobju 2014–2015, je bilo v povprečju opravljenih 78 pogovorov s kmeti v vsaki državi članici EU. O rezultatih teh raziskav in potrebah mladih kmetov so razpravljale tematske skupine v posameznih državah članicah.

18 Glej študijo Evropskega parlamenta o mogočih učinkih novih neposrednih plačil na trg zemljišč v EU z naslovom Possible Effect on EU Land Markets of New CAP Direct Payments iz leta 2013: Cene prodaje in najema zemljišč v novih državah članicah so se močno povečale s povečanjem SEPP po pristopu leta 2004. Med neposrednimi plačili in cenami zemljišč obstaja močna povezava. V državah EU-15 je prišlo do bistvene kapitalizacije SEP. Glej tudi publikacijo o mladih in generacijski pomladitvi v italijanskem kmetijstvu z naslovom I giovani e il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana italijanskega nacionalnega inštituta za agrarno ekonomiko iz leta 2013.

19 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte za Komisijo: Young farmers’ needs, september 2015.

20 Za Francijo glej letno poročilo (iz leta 2007) francoskega računskega sodišča.
Za Italijo glej I giovani e il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana italijanskega nacionalnega inštituta za agrarno ekonomiko iz leta 2013.
Za Španijo glej odstavek 68 tega poročila.

21 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte za Komisijo: Young farmers’ needs, september 2015.

22 Eurostat, raziskava o strukturi kmetijskih gospodarstev v obdobju 2007–2013.

23 Uvodna izjava 47 Uredbe (EU) št. 1307/2013: „Vzpostavitev in razvoj novih gospodarskih dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani mladih kmetov sta finančno zahtevna, kar bi bilo treba upoštevati pri dodeljevanju in usmerjanju neposrednih plačil.“

24 SEC(2011) 1153 final/2 z dne 20. oktobra 2011 – Ocena učinka – skupna kmetijska politika v obdobju do leta 2020, Priloga 3.

25 Neto dodana vrednost kmetije je kazalnik dohodka, ki ga uporablja mreža za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev in s katerim se meri razpoložljivi znesek za plačilo vseh fiksnih proizvodnih dejavnikov kmetijskega gospodarstva (zemljišče, delo in kapital).

26 Evropska komisija, Agricultural Policy Perspective Brief, No.°5: Overview of CAP Reform 2014–2020, december 2013.

27 Vir: naknadna ocena programa za razvoj podeželja v Emiliji-Romanji za obdobje 2007–2013, glej tudi odstavek 75.

28 Pri upravičencih do obeh ukrepov se je upošteval samo delež povečanja letne bruto dodane vrednosti, ki je povezan s pomočjo v okviru ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij.

29 V povprečju so države članice temu dodatnemu plačilu za mlade kmete namenile 1,33 % svojega proračuna za neposredna plačila za leto 2015. Podatki se nanašajo na ocenjene potrebe po finančnih sredstvih in ne na dejanske odhodke.

30 Člen 50(6) do 50(8) Uredbe (ES) št. 1307/2013. Kot je predvideno v členu 50(10) Uredbe št. 1307/2013, se lahko države članice odločijo tudi za alternativno možnost enkratnega letnega plačila, ki ni odvisno od velikosti kmetijskega gospodarstva (za to možnost se je odločil samo Luksemburg).

31 Belgija, Bolgarija, Irska, Španija, Francija, Hrvaška, Luksemburg, Avstrija, Portugalska, Slovaška in Združeno kraljestvo (Severna Irska).

32 Estonija, Ciper, Litva in Finska so se za obdobje 2016–2020 odločile omejiti dostop in ga omogočiti samo pravnim subjektom, ki jih obvladujejo izključno mladi kmetje, Latvija pa je storila enako za obdobje 2017–2020.

33 Za pregled glej Prilogo V.

34 Renta de referencia: kazalnik bruto plač izven kmetijskega sektorja za Španijo. Določa se v skladu s španskim nacionalnim zakonom št. 19/1995. V letu 2016 je kazalnik znašal 28 397 EUR.

35 Kakor je opredeljeno v členu 9 Uredbe (EU) št. 1307/2013. Glej opredelitev v glosarju.

36 To je najenostavnejša in najbolj pogosta oblika podjetja v italijanskem kmetijstvu. Opredeljena je v členih 2251–2290 italijanskega civilnega zakonika.

37 Na podlagi delnih podatkov, ki so jih države članice posredovale Komisiji in Evropskemu računskemu sodišču. Podatki iz Hrvaške, Francije, Italije, Romunije, Malte in Združenega kraljestva konec februarja 2017 še vedno niso bili na voljo ali niso bili popolni.

38 Na podlagi Mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev je povprečna neto dodana vrednost kmetije v EU-27 v letu 2012 znašala približno 30 000 EUR, neto dodana vrednost kmetije na enoto vloženega dela pa je bila približno 19 000 EUR.

39 Istituto Nazionale di Economia Agraria, I giovani e il ricambio generazionale nell’Agricoltura italiana, 2013, str. 45. Ta vrednost temelji na raziskavi, opravljeni v okviru Mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev, in morda ni statistično reprezentativna za populacijo kmetov v Italiji, ki so mlajši od 40 let.

40 Podeželska območja s splošnimi razvojnimi problemi so najbolj prikrajšana območja neke regije, kjer so zaradi težavne topografije in pomanjkanja infrastrukture proizvodne dejavnosti omejene, zanje pa je značilen veliko nižji BDP na prebivalca kot v drugih območjih.

41 Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), neto znesek brez socialnih prispevkov. Izračuna jo francoski statistični urad, znesek pa je enak bruto mesečni plačo v višini 1 480 EUR (na dan 1. januarja 2017), ki temelji na 151,67 delovne ure na mesec.

42 Renta de referencia: kazalnik bruto plač izven kmetijskega sektorja za Španijo. Določa se v skladu s španskim nacionalnim zakonom št. 19/1995. V letu 2016 je kazalnik znašal 28 397 EUR.

43 Glej posebna poročila št. 8/2012, 1/2013, 6/2013, 12/2013 in 25/2015 (http://eca.europa.eu).

44 Za spremljanje dohodkov komercialnih kmetijskih gospodarstev je bil oblikovan vzorec FADN. Zagotavlja lahko koristne informacije o uspešnosti poslovanja kmetijskih gospodarstev po kmetijskih sektorjih in velikostnih razredih. Vendar pa ni bil zasnovan tako, da bi bil reprezentativen za specifične skupine, kot so upravičenci SKP ali mladi kmetje. Zato o dohodkih mladih kmetov ali o vplivih specifičnih ukrepov podpore EU, kot je ukrep za pomoč mladim prevzemnikom kmetij, niso na voljo informacije, ki bi bile dovolj reprezentativne. Za več informacij glej odstavke 48 do 50 Posebnega poročila št. 1/2016 (http://eca.europa.eu).

45 Francija je poročilo o naknadni oceni predložila konec marca 2017, ko je bila ta revizija že zaključena.

46 Na podlagi podatkov v študiji ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte za Komisijo: Young farmers’ needs in Spain, september 2015, je 56 % mladih kmetov v Španiji menilo, da je pridobivanje posojil težavno, v 28 državah članicah EU pa je tako menilo 33 % mladih kmetov.

47 Na podlagi povprečnega števila kmetov v starostni skupini 15–44 let v obdobju 2007–2013.

Odgovori Komisije

1 Dopisi Danski (Ares(2015)162942 z dne 15. januarja 2015), Nizozemski (Ares(2015)1173220 z dne 17. marca 2015) in Estoniji (Ares(2016)6004433 z dne 19. oktobra 2016), vpogled v katere se je organom držav članic pravočasno omogočil prek spletne storitve CircaBC.

2 Strokovna delavnica „Plačila za mlade kmete – izmenjava izkušenj držav članic o izvajanju in nadzoru“, ki je bila organizirana 23. septembra 2015 (dokumentacija je državam članicam na voljo v spletni storitvi CircaBC).

DogodekDatum
Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije16.3.2016
Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu)30.3.2017
Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku31.5.2017
Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh jezikih28.6.2017

Revizijska ekipa

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih revizij smotrnosti poslovanja in skladnosti za posamezna proračunska področja ali upravljavske teme. Računsko sodišče izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri tem upošteva tveganje za smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni interes.

To poročilo je sprejel revizijski senat I, ki ga vodi član Evropskega računskega sodišča Phil Wynn Owen in ki je specializiran za trajnostno rabo naravnih virov. Revizijo je vodil član Sodišča Janusz Wojciechowski. Pri njej so sodelovali vodja njegovega kabineta Kinga Wisniewska-Danek, atašejka v njegovem kabinetu Katarzyna Radecka-Moroz, vodilni upravni uslužbenec Helder Faria Viegas, vodja naloge Lorenzo Pirelli in namestnica vodje naloge Malgorzata Frydel. Ekipo revizorjev so sestavljali Antonio Caruda Ruiz, Anzela Poliulianaite, Carlos Sanchez Rivero, Frédéric Soblet, Matteo Tartaggia in Diana Voinea. Pisarniško pomoč so zagotovili Frederique Hussenet, Monika Schmidt in Terje Teppan-Niesen.

Od leve proti desni: Kinga Wisniewska-Danek, Carlos Sanchez Rivero, Malgorzata Frydel, Frédéric Soblet, Janusz Wojciechowski, Diana Voinea, Katarzyna Radecka-Moroz, Helder Faria Viegas, Lorenzo Pirelli.

Stik

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu.
Dostop je mogoč na strežniku Europa (http://europa.eu).

Podpora EU za mlade kmete bi morala biti bolje usmerjena, da bi spodbujala učinkovito generacijsko pomladitev
(v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU)

Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2017

PDF 978-92-872-7742-8 1977-5784 10.2865/272323 QJ-AB-17-010-SL-N
HTML 978-92-872-7797-8 1977-5784 10.2865/7372 QJ-AB-17-010-SL-Q

© Evropska unija, 2017

Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira.

KAKO DO PUBLIKACIJ EVROPSKE UNIJE

Brezplačne publikacije:

(*) Informacije so brezplačne, kakor tudi večina klicev (nekateri operaterji, telefonske govorilnice ali hoteli lahko klic zaračunajo).

Publikacije, ki so naprodaj: