Különjelentés
SZ.10. 2017

A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott uniós támogatásnak célzottabban kellene elősegítenie a tényleges generációs megújulást

A jelentés bemutatása:A fiatal mezőgazdasági termelők száma az Európai Unióban 2005 és 2013 között 3,3 millióról 2,3 millióra csökkent. A mezőgazdaság generációs megújulását elősegítendő az Unió 2007 és 2020 között 9,6 milliárd eurót különített el a fiatal mezőgazdasági termelők számára. A Számvevőszék megállapítása szerint a támogatás logikáját gyakran pontatlanul fogalmazták meg, és nem határozták meg a várt eredményeket és hatást. Az 1. pillért (közvetlen kifizetések) illetően az egységes formában folyósított támogatás – azon túl, hogy kiegészítő jövedelmet biztosít – nem illeszkedik a fiatal mezőgazdasági termelők igényeihez. A 2 pillér (vidékfejlesztés) esetében a támogatás ugyan jobban megfelel ezeknek az igényeknek, és konkrét intézkedésekre is ösztönöz (pl. biogazdálkodás bevezetése, víz- és energiatakarékos kezdeményezések), ám az irányító hatóságok kiválasztási eljárása nem mindig a legjobb projekteknek adott prioritást.A Számvevőszék azt javasolja, hogy a tényleges generációs megújulás előmozdításához pontosabban határozzák meg a célkitűzéseket és tegyék célirányosabbá el az uniós támogatást.

Ez a kiadvány további 23 nyelven hozzéférhető a következő formátumokban:
HTML PDF EPUB PRINT
html logo PDF Special Report EPUB Special Report Paper Special Report

Összefoglalás

I

Az EU-27 mezőgazdasági termelőinek száma az utóbbi évtizedben rohamosan csökkent, a 2005. évi 14,5 millióról a 2013-as 10,7 millióra. A fiatal (legfeljebb 44 éves) mezőgazdasági termelők száma 2005 és 2013 között 3,3 millióról 2,3 millióra csökkent. Mivel a mezőgazdasági termelők száma minden korcsoportban csökkent, a fiatal termelőknek a mezőgazdasági termelők népességéhez viszonyított aránya nagyjából állandó, valamivel 20% feletti maradt. Jelentős különbségek vannak azonban a tagállamok között.

II

A 2007–2020-as időszakban az Unió 9,6 milliárd eurót különített el a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására a mezőgazdasági üzemek versenyképességének növelése és az agrárágazatban a generációs megújulás elősegítése céljából. A mezőgazdasági tevékenység elindítására vonatkozó intézkedés második pilléres tagállami társfinanszírozásával együtt a köztámogatás teljes összege eléri a 18,3 milliárd eurót. A 2007–2013-as időszakban közel 200 000 fiatal mezőgazdasági termelő kapott tevékenység elindítására irányuló uniós támogatást. Az uniós támogatás több mint 70%-át a második pillér (EMVA) fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására vonatkozó intézkedése keretében folyósították, míg a fennmaradó 30% a 2014–2020-as időszakban az első pillér (EMGA) keretében fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatás.

III

Ennek fényében megvizsgáltuk, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszik a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásában és a generációs megújulás elősegítésében. Ellenőrzésünket a Bizottságnál és a fiatal mezőgazdasági termelők számára a legnagyobb összegeket folyósító négy tagállamban (Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Olaszország) végeztük. Az ellenőrzés során a következő kérdésre kerestük a választ: „A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós támogatás megfelelően lett kialakítva ahhoz, hogy ténylegesen hozzájáruljon egy jobb generációs megújuláshoz?”

IV

Általános következtetésünk: a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós támogatás pontatlanul kijelölt beavatkozási logikán alapul, amelynek várt eredményeit és hatását nem határozták meg. Az uniós támogatásnak célzottabban kellene elősegítenie a tényleges generációs megújulást. Jelentős különbségeket találtunk azonban a fiatal mezőgazdasági termelőknek folyósított első pilléres és a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres kifizetések között.

V

A fiatal termelőknek folyósított első pilléres kifizetések esetében a következőket találtuk:

 • a támogatás nem alapul megbízható igényfelmérésen, és célkitűzése nincs összhangban a generációs megújulás ösztönzésével kapcsolatos általános célkitűzéssel. A tagállamok az első pilléres kifizetést sem a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres intézkedéssel, sem a tagállami intézkedésekkel nem koordinálták;
 • igényfelmérés hiányában a támogatást egységes formában – hektáronkénti éves kifizetésként – folyósítják, és annak összegével és időzítésével kapcsolatban nem világos, hogy a jövedelemkiegészítésen kívül milyen konkrét szükségletek kielégítését célozza;
 • a közös monitoring- és értékelési keretrendszer nem szolgált hasznos mutatókkal a kifizetés eredményességének felméréséhez, mivel e kifizetéshez nem tartoznak eredménymutatók, és a támogatott mezőgazdasági üzemek jövedelmére, illetve életképességére vonatkozóan sem gyűjtenek adatokat.
VI

A fiatal termelőknek tevékenységük elindításához nyújtott második pilléres kifizetések esetében a következőket találtuk:

 • noha a kifizetéseket általában bizonytalan igényfelmérés alapján folyósítják, a célok részben konkrétak, mérhetők, megvalósíthatók, relevánsak és határidősek, továbbá összességében tükrözik a generációs megújulás ösztönzésének általános célkitűzését. A második pilléres beruházási intézkedéssel is tapasztalható némi koordináció;
 • a támogatás olyan formában történik (üzleti terv teljesítéséhez kötött egyösszegű kifizetés, illetve ezen felül egyes esetekben hitelekre adott kamattámogatás) amely jobban kielégíti a fiatal termelők igényeit a földhöz, tőkéhez és az ismeretekhez való hozzáférés terén. A támogatás összege általában az igényekhez kapcsolódik, és azt egyes konkrét intézkedések (pl. biogazdálkodás bevezetése, víz- vagy energiatakarékos kezdeményezések) ösztönzése céljával modulálták;
 • a támogatás a képzettebb termelők felé irányul, akik kötelezettséget vállalnak életképes üzemek létrehozását elősegítő üzleti terv végrehajtására, és akiket a projektkiválasztási folyamat során gyakran arra ösztönöznek, hogy tevékenységüket kedvezőtlen adottságú területen kezdjék meg. Az üzleti tervek azonban eltérő minőségűek voltak, és az irányító hatóságok egyes esetekben nem alkalmaztak a legjobb projekteknek prioritást adó kiválasztási eljárást. A kiválasztási kritériumok a 2007–2013-as időszak vége felé kerültek csak bevezetésre, az alsó küszöbértékek vagy túl alacsonyak voltak vagy meg sem határozták őket, és az intézkedésre előirányzott hétéves költségvetést egyes tagállamok már a programozási időszak elején benyújtott összes pályázat finanszírozására felhasználták, így a tevékenységüket később megkezdő fiatal termelők már nem juthattak támogatáshoz;
 • főként a közös monitoringrendszerben meghatározott mutatók rossz minősége miatt kevés bizonyítékot találtunk arra, hogy az uniós intézkedések elősegítették-e a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítását, a jobb generációs megújulást és a támogatott üzemek életképességét.
VII

A következő ajánlásokat tesszük a Bizottságnak és a tagállamoknak:

 1. biztosabb eredményeket adó igényfelmérések, valamint a generációs megújulás elősegítésével kapcsolatos átfogó célkitűzést is tükröző SMART célkitűzések meghatározása révén tökéletesítsék a beavatkozási logikát;
 2. jobb projektkiválasztási rendszerekkel és üzleti tervek alkalmazásával tegyék célirányosabbá az intézkedéseket;
 3. a tagállamok által monitoringrendszerükben és értékelő jelentéseikben kidolgozott követendő gyakorlatokat alapul véve tegyék tökéletesebbé a monitoring- és értékelési keretrendszert.

Bevezetés

A mezőgazdasági termelők népességének csökkenése

01

Az Európai Unió a mezőgazdasági termelői népességének csökkenésével néz szembe. Az EU-275 mezőgazdasági termelőinek száma az utóbbi évtizedben (2005 és 2013 között) rohamosan fogyatkozott: 14,5 millióról 10,7 millióra, vagyis nem egészen tíz év alatt az egynegyedével csökkent. Ez a probléma a mezőgazdasági termelők minden korcsoportját érintette (lásd: 1. ábra). A 40 évesnél nem idősebb mezőgazdasági termelők száma nem ismert, mivel az Eurostat adatai a 35–44 évesek korcsoportját nem bontják további részkorcsoportokra6.

1. ábra

A mezőgazdasági termelők számának alakulása a 27 uniós tagállamban, korcsoportonként

Forrás: Az Eurostat mezőgazdasági üzemszerkezeti felmérése7.

02

A fiatal (legfeljebb 44 éves) mezőgazdasági termelők száma 2005 és 2013 között 3,3 millióról 2,3 millióra, azaz kevesebb mint tíz év alatt a kétharmadára csökkent. A mezőgazdasági termelők népességén belül a fiatal termelők százalékos aránya ugyanakkor viszonylag állandó, valamivel 20% feletti maradt (lásd: 2. ábra).

2. ábra

A mezőgazdasági termelők arányának alakulása a 27 uniós tagállamban, korcsoportonként

Forrás: Az Eurostat mezőgazdasági üzemszerkezeti felmérése.

03

A tagállam között jelentősek az eltérések: Lengyelországban például 2007 és 2013 között 34%-ról 36%-ra nőtt, Spanyolországban viszont ugyanekkor 21%-ról 16%-ra csökkent a mezőgazdasági termelők népességén belül a fiatal mezőgazdasági termelők aránya. Az I. melléklet áttekintést nyújt az egyes tagállamok mezőgazdasági termelőinek számáról és azok alakulásáról a 2007–2013-as időszakban, a II. melléklet a mezőgazdasági termelők életkor szerinti megoszlásának alakulását mutatja be.

A generációs megújulás kiemelt helyet kap a polotikai napirenden

04

2008-ban az Európai Parlament úgy vélte, hogy „az Unióban az élelmiszerek magas minőségének, az élelmiszerbiztonságnak és az EU önellátásának jövőbeni megőrzése érdekében generációváltásra van szükség”, valamint hogy „a generációváltás prioritásként való kezelésével a KAP célkitűzésévé kell tenni a mezőgazdasági tevékenységet választó fiatalok előtt álló akadályok felszámolását”8. 2011-ben megjegyezte: „a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozóan a 2. pillérben foglalt intézkedéseknek nem sikerült megállítaniuk a mezőgazdasági ágazat gyors elöregedését”, továbbá: „a második pillérben szereplő támogatási rendszereket” ki kell terjeszteni9. Emellett 2014-ben a Tanács is rámutatott10, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők részvétele és a mezőgazdaságban a generációs megújulás alapvető fontosságúak az európau agrárágazat fenntarthatósága és hosszú távú versenyképessége szempontjából.

05

2015-ben a Bizottság is amellett érvelt11, hogy a fiatal mezőgazdasági termelőket feltétlenül támogatni kell. Phil Hogan biztos szerint12: „…a generációs megújulás kérdése sokkal többet kell, hogy jelentsen, mint az uniós mezőgazdasági termelők átlagos életkorának csökkentése. Jelenti azt is, hogy magasan képzett fiatal mezőgazdasági termelők új generációját képessé tegyük arra, hogy a technológia összes előnyét a javukra fordítva elősegítsék a fenntartható gazdálkodási módszerek elterjedését Európában”. Kijelentette továbbá: „a fiatalok előtt akadályok állnak, ha mezőgazdasági tevékenységbe akarnak fogni”, a leglényegesebb ilyen akadály a földhöz, a tőkéhez és az ismeretekhez való hozzáférés nehézsége.

A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós támogatás

06

A 2007–2020-as időszakban a kifejezetten a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására elkülönített uniós költségvetés teljes összege 9,6 milliárd euró. A 2007–2013-as időszakban ez az összeg 3,2 milliárd euró volt (amelyet a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres támogatásként nyújtottak), majd a 2014–2020-as időszakra 6,4 milliárd euróra nőtt, azaz megkétszereződött, főként a fiatal termelőknek juttatott első pilléres kiegészítő közvetlen kifizetések bevezetésének köszönhetően (lásd: 3. ábra). A közkiadás teljes összege (a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres támogatások tagállami társfinanszírozás összegével együtt) 18,3 milliárd euró.

3. ábra

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatására elkülönített uniós költségvetés az első pillér (EMGA) és a második pillér (EMVA) keretében, a 2007–2013-as, illetve a 2014–2020-as programozási időszakban

Forrás: Európai Számvevőszék, bizottsági adatok (2007–2013-as kiadások és 2014–2020-as előirányzatok) alapján.

07

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásának bevezetésére még az 1980-as években került sor13. 2000 óta az összegek döntő részét a második pillér keretében, a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindításához nyújtott támogatásként folyósították14. Ezt az intézkedést a 2014–2020-as időszakban a „mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése” nevű intézkedés követte. Az intézkedés a 28 tagállamból 24-ben, a 118 vidékfejlesztési programból 92-ben kerül végrehajtásra.

08

A 2014–2020-as időszakban az első pillér keretében további támogatást vezettek be15, a közvetlen kifizetésen felül 25%-ot juttatva a fiatal mezőgazdasági termelőknek.

09

A 4. ábra áttekintést nyújt a 2007–2020-as időszakban közvetlenül vagy közvetetten a fiatal mezőgazdasági termelőket célzó uniós eszközökről. Amint a 4. ábra mutatja, ellenőrzésünk a fiatal termelőket közvetlenül támogató intézkedésekre, a második pillér tevékenység elindítására vonatkozó intézkedésére és az első pillér fiatal termelőknek nyújtott kiegészítő támogatására összpontosított.

4. ábra

A 2007–2020-as időszakban a fiatal mezőgazdasági termelőket célzó uniós intézkedések áttekintése

Forrás: Európai Számvevőszék.

10

Az alábbi 1. táblázat azt veti össze, hogy melyek a fiatal mezőgazdasági termelőket célzó támogatások főbb jellegzetességei az első és a második pillér keretében (2014–2020-as időszak).

1. táblázat

A fiatal mezőgazdasági termelőket célzó támogatások főbb jellegzetességei az első és a második pillér keretében (2014–2020-as időszak)

Első pillér. Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA)

A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás

Második pillér. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

6.1. intézkedés. Fiatal mezőgazdasági termelőknek mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztésére nyújtott támogatás

JogalapAz 1307/2013/EU rendelet 50. cikkeAz 1305/2013/EU rendelet 19. cikke
Támogatási formaAz alaptámogatási rendszerben vagy az egységes területalapú támogatási rendszerben támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kiegészítő támogatás.Legfeljebb 70 000 euró összegű, üzleti terv alapján nyújtott pályakezdési támogatás (az egyenleg kifizetésének feltétele az üzleti terv megfelelő végrehajtása).
A támogatás időtartamaA tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb öt évig évente folyósított kifizetés.Mezőgazdasági üzemenként / termelőnként egyszer (legalább két részletben) folyósított kifizetés.
VégrehajtásKötelező azon tagállamok számára, amelyek csupán a következő néhány paramétert határozzák meg: költségvetés, számítási módszer, hektárszám felső határa, szakképzettségre vonatkozó követelmények és a bejegyzett mezőgazdasági üzemek közös irányítása (lásd: 40. bekezdés).Önkéntesen választható azon tagállamok/régiók számára, amelyek a vidékfejlesztési programokban prioritásokat és célkitűzéseket határoznak meg, támogathatósági és kiválasztási kritériumokat adnak meg, projekteket választanak ki és beszámolnak a Bizottságnak az intézkedések végrehajtásáról.
Célkitűzés„a fiatal mezőgazdasági termelők (…) tevékenysége megkezdésének és a mezőgazdasági üzemük azt követő strukturális kiigazításának a megkönnyítése”1, továbbá a fenntartható élelmiszer-termeléssel kapcsolatos általános KAP-célkitűzéshez való hozzájárulás a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása2 és a generációs megújulás ösztönzése révén3.
Támogatható kedvezményezettek
 • 40 évesnél fiatalabb mezőgazdasági termelők.
 • Azok a mezőgazdasági termelők, akik vezetőként először hoznak létre mezőgazdasági üzemet, illetve akik a 2015-ös közvetlen kifizetési pályázatokat megelőző 5 évben kezdték meg tevékenységüket.
 • Természetes és jogi személyek, beleértve azt az esetet is, amikor a fiatal mezőgazdasági termelő közös irányítást gyakorol a mezőgazdasági üzem felett.
 • 40 évesnél fiatalabb mezőgazdasági termelők
 • Azok a mezőgazdasági termelők, akik vezetőként először hoznak létre mezőgazdasági üzemet.
 • Jogi személyek, beleértve azt az esetet is, amikor a fiatal mezőgazdasági termelő közös irányítást gyakorol a mezőgazdasági üzem felett.
A kedvezményezettek száma279 071 (2015-ben).193 828 a 2007–2013-as időszakban. A 2014–2020-as időszakban nem határoztak meg uniós szintű célokat.
Az egy kedvezményezettre eső támogatás átlagos összege1135 euró (2015-ben).20 000 euró (a 2007–2013-as időszakban).

1 Az 1307/2013/EU rendelet 47. preambulumbekezdése és az 1305/2013/EU rendelet 17. preambulumbekezdése.

2 Lásd: az 1305/2013/EU rendelet 5. cikke.

3 Az első pillért illetően lásd: a Bizottságnak a „A KAP reformja – a főbb elemek magyarázata” című tájékoztató feljegyzése, 2013. június 26.: „A generációs megújulás ösztönzése érdekében az újonnan belépő fiatal (40 évesnél fiatalabb) mezőgazdasági termelőknek folyósított alaptámogatást ki kell egészíteni a vállalkozás beindításának első öt évére nyújtott juttatások értékének 25%-ával”, valamint „A közös agrárpolitika (KAP) első pillére: A mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések” című EP-tájékoztató: „A fiatal nemzedékek bevonásának elősegítése érdekében a 40 évesnél fiatalabb mezőgazdasági termelők, a kezdő termelők vagy a megelőző öt évben indított gazdaságok számára nyújtott alaptámogatást ki kell egészíteni a vállalkozás beindításának első öt évére nyújtott juttatások értékének 25%-ával.”

A második pillért illetően lásd: az 1305/2013/EU rendeletnek „a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítésével és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítésével” kapcsolatos konkrét prioritásra vonatkozó 5. cikke.

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

11

Az ellenőrzés során a következő kérdésre kerestük a választ:

A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós támogatás megfelelően lett kialakítva ahhoz, hogy ténylegesen hozzájáruljon egy jobb generációs megújuláshoz?

12

A kérdés megválaszolásához 2007–2020-as időszak fiatal mezőgazdasági termelőket közvetlenül célzó intézkedéseire összpontosítottunk (lásd: 4. ábra), nevezetesen a 2007–2013-as időszak 2. pillérének 112. intézkedésére (a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenysége megkezdésének támogatása), a 2014–2020-as időszak ennek megfelelő 6.1. intézkedésére, valamint a 2014–2020-s időszak 1. pillérének a fiatal mezőgazdasági termelőket segítő támogatására. Megvizsgáltuk a beavatkozási logikát (a jelentés I. része), az intézkedések végrehajtásának célirányosságát (II. rész), valamint az intézkedések révén elért eredményeket (III. rész).

13

Az ellenőrzésre 2016 áprilisa és októbere között került a következő négy tagállamban, amelyek a legnagyobb összegeket fordították a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására: Franciaország, Spanyolország, Lengyelország és Olaszország (lásd: 5. ábra). E négy tagállam kiadásai teszik ki a 2007–2020-as időszakban a fiatal mezőgazdasági termelőket közvetlenül támogató intézkedésekre előirányzott teljes uniós költségvetés 56%-át (lásd: 4. ábra). A III. melléklet áttekintést nyújt a kifejezetten a fiatal mezőgazdasági termelők támogatását célzó uniós költségvetésről.

14

E négy tagállamban megvizsgáltuk a beavatkozási logikát meghatározó tagállami kereteket, az intézkedések fő jellemzőit, valamint azt, hogy milyen mértékű a koordináció az intézkedések és a generációs megújulást elősegítő tagállami szakpolitikák között. Az intézkedések végrehajtása és eredményeik értékelése céljából hét olyan régióra összpontosítottunk, amelyek a legnagyobb összegeket folyósítják a közvetlenül a fiatal mezőgazdasági termelőket támogató intézkedések keretében. Ezek a következők:

 • Franciaország (Loire mente és Midi-Pyrénées);
 • Spanyolország (Andalúzia);
 • Lengyelország (Varmia-Mazúria és Alsó-Szilézia);
 • Olaszország (Emilia-Romagna és Puglia).

5. ábra

A fiatal mezőgazdasági termelőket célzó uniós támogatás az első pillér (EMGA) és a második pillér (EMVA) keretében, a 2007–2020-as időszakban (a téglalap a vizsgált tagállamokat fogja keretbe)

Forrás: Európai Számvevőszék, bizottsági adatok (2007–2013-as kiadások és 2014–2020-as előirányzatok) alapján.

15

A intézkedések végrehajtását és eredményeit vizsgálva ellenőrzési módszerünk vegyítette a kontrollrendszerek ellenőrzését egy 57 projektből álló minta vizsgálatával, előbbit a Bizottság és a tagállamok, utóbbit a végső kedvezményezettek szintjén. Elemeztük továbbá az Eurostat, a nemzeti parlamentek és statisztikai hivatalok, egyetemek, valamint uniós, tagállami és regionális szintű fiatal mezőgazdasági termelői szervezetek által rendelkezésre bocsátott releváns statisztikákat és felméréseket (pl. az Eurostat gazdaságszerkezeti felmérését).

16

A felmérések szerint a generációs megújulást az uniós intézkedéseken kívül más általános tényezők is befolyásolják (pl. a gazdasági és társadalmi helyzet, a bankok hitelező hajlandósága, a munkalehetőségeik a mezőgazdaságon kívüli ágazatokban, illetve az, hogy a termőföld területe viszonylag kevés mezőgazdasági üzemben koncentrálódik16). Az idősebb gazdák mezőgazdasági tevékenységből való kilépését támogató tagállami szakpolitikák szintén fontos szerepet játszhatnak: erre mutatott rá Németország is, amely Dániához, Írországhoz, Hollandiához és Észak-Írországhoz (Egyesült Királyság) hasonlóan úgy döntött, hogy nem alkalmazza a 2014–2020-as időszak második pillérének a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenysége elindítására vonatkozó intézkedését. A 2007–2013-as időszak Németországra (Rajna-vidék–Pfalz) vonatkozó félidős értékeléséből kiderült, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására vonatkozó 112. intézkedés nem kezelte kielégítően azoknak a mezőgazdasági üzemeknek a problémáját, ahol nem volt megfelelő utód, és hogy nem lehetett megállapítani, hogyan hatott ki a támogatás a termelők életkor szerinti összetételére. Németország úgy vélte továbbá, hogy a Hofabgabeklausel nevű szociális ellátási rendszere, amely csak akkor jogosítja időskori nyugdíjra a termelőket, ha felhagynak mezőgazdasági üzemük működtetésével, jelentős szerepet játszik a mezőgazdasági ágazaton belüli sikeres generációs megújulásban.

Észrevételek

I. rész. Beavatkozási logika

17

A Bizottságnak és a tagállamoknak megfelelően meg kell tervezniük a szakpolitikai beavatkozásokat. Ebből a célból megvizsgáltuk, hogy a Bizottság és a tagállamok:

 • a konkrét beavatkozási területeken végeznek-e megbízható előzetes igényfelméréseket;
 • eldöntik-e, hogy mely források felelnek meg leginkább a fiatal mezőgazdasági termelők igényeinek;
 • meghatároznak-e konkrét, mérhető, megvalósítható, releváns és határidős (SMART) célkitűzéseket;
 • kialakítanak-e a különböző források eredményes, hatékony és koordinált felhasználását biztosító kereteket.

Általános szinten felmérik a fiatal mezőgazdasági termelők igényeit…

18

A Bizottság által végzett felmérések és az ellenőrzött irányító hatóságokkal és fiatal gazdálkodói szövetségekkel készített interjúk tanúsága szerint a fiatalokat a gazdálkodóvá válásban akadályozó tényezők a következőkhöz kapcsolódnak:

 1. a földhöz való hozzáférés: a 28 tagállamban a fiatal mezőgazdasági termelőknek mintegy 60%-a számolt be földvásárlással vagy földbérléssel kapcsolatos problémákról17. Több tanulmány18 is rámutatott, hogy a magas földárakkal van gond, és azzal, hogy sok idősebb gazdálkodó vonakodik nyugdíjba menni;
 2. a tőkéhez való hozzáférés: a 28 uniós tagállamban a fiatal mezőgazdasági termelőknek mintegy 35%-a számolt be arról, hogy nehezen jut támogatáshoz vagy hitelhez19. A felmérések20 és a fiatal gazdálkodói szövetségekkel készített interjúk alapján kiderült, hogy Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban a problémát nem a támogatások elégtelensége, hanem a bonyolult és hosszadalmas köztámogatási eljárások okozzák;
 3. az ismeretekhez való hozzáférés: a 28 uniós tagállamban a fiatal mezőgazdasági termelőknek mintegy 20%-a számolt be arról, hogy gondot okoz neki az ismeretekhez való hozzáférés21. 2010-ben az EU-27 országaiban a 35 évesnél nem idősebb mezőgazdasági termelők mindössze 14%-a rendelkezett teljes körű mezőgazdasági képesítéssel22, igaz, ez jelentősen eltért az Unió egyes tagállamaiban. Franciaországban (Loire mente régió) például a 35 évesnél nem idősebb mezőgazdasági termelők 84%-a, Olaszországban (Emilia-Romagna) 27%-a, Lengyelországban 26%-a, Spanyolországban (Andalúzia) pedig 3%-a rendelkezett teljes körű mezőgazdasági képesítéssel;
 4. elégséges és stabil jövedelemhez való hozzáférés: noha a négy vizsgált tagállamban nem állnak rendelkezésre statisztikailag reprezentatív adatok a fiatal (40 évesnél fiatalabb) mezőgazdasági termelők jövedelméről, illetve olyan adatok, amelyek azt mutatnák, hogy a mezőgazdasági tevékenység első éveiben a bevétel általában – a későbbi évek viszonylatában – nem lenne elégséges vagy stabil, néhány tagállam és fiatal gazdálkodói szövetség jelzett ilyen irányú igényt;
 5. hozzáférés a nem vidéki területeken élő fiatalok számára elérhetővel egyenértékű alapvető infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz a vidéki területeken, pl. ilyenekhez: szélessávú rendszerek, óvodák, iskolák, közlekedési, postai és egészségügyi, valamint helyettesítési szolgáltatások.

… az általános igényeket azonban nem vizsgálják mélyrehatóbban

19

A legtöbb vizsgált tagállamban, illetve régióban tapasztalatunk szerint nem egyértelmű, hogy egy adott régióban a tevékenységüket megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők mindegyike előtt ugyanolyan mértékben állnak-e akadályok, vagy ez csak néhányukra jellemző, pl. az egyes konkrét földrajzi területeken élő, valamely agrárágazatban tevékeny vagy bizonyos pénzügyi helyzetben lévő termelőkre (pl. azokra, akik nem örököltek elég nagy földterületet vagy tőkét). Az sem ismert, hogy a tevékenység megkezdésének folyamata során mely szakaszban mely akadályok tűnnek a legsúlyosabbnak.

Első pillér
20

A fiatal termelőknek az első pilléren belül abból a meggondolásból nyújtanak kiegészítő támogatást, hogy mezőgazdasági tevékenységük megkezdésekor ne kelljen pénzügyi nehézségekkel szembesülniük23. Noha ennek a meggondolásnak lehet alapja, a Bizottság hatásvizsgálata24 ezt nem támasztotta alá adatokkal, és arra nézve sem tartalmazott becslést, hogy a kiegészítő támogatás várhatóan hogyan befolyásolja a fiatal termelők jövedelmét, mezőgazdasági üzemük életképességét, illetve a generációs megújulás arányait, ehelyett csak a támogatás kiszámításához javasolt különböző módszerek költségvetési vonzataira összpontosított. Nem egyértelmű, hogy a támogatásnak a fiatal mezőgazdasági termelők mely igényeit kellene kielégítenie, azon túlmenően, hogy kiegészítő jövedelmet nyújt számukra, illetve hogy milyen többletértékkel kellene járnia.

21

A tagállamok szintjén sem volt olyan dokumentum, tanulmány vagy adat, amely megindokolta volna, hogy a kiegészítő támogatásra miért van szükség, vagy alátámasztotta volna azt a feltevést, hogy a mezőgazdasági tevékenységbe kezdő fiatal termelők pénzügyi nehézségekkel néznek szembe. Olaszországban találtunk néhány tagállami szintű, nem reprezentatív adatot, amelyek szerint a gazdaság nettó hozzáadott értéke25 2010-ben valamivel magasabb (átlagosan 80 000 euró) volt a 40 évnél fiatalabb termelők üzemei, mint az idősebb termelők esetében (73 000 euró). Olyan adatok sem állnak rendelkezésre, amelyek azt mutatnák, hogy a mezőgazdasági tevékenység első éveiben a jövedelem általában nem (vagy a későbbi évekhez képest kevésbé) elégséges vagy stabil.

22

Az 1307/2013/EU rendelet több végrehajtási lehetőséget ad a tagállamoknak (pl. a kifizetéshez költségvetés meghatározása, a számításhoz alapul vett hektárszám felső határának megállapítása) (lásd még: 39–41. bekezdés). A választott lehetőségeket azonban semmilyen dokumentum, tanulmány vagy adat nem indokolta megfelelően.

Második pillér
23

A legtöbb vizsgált tagállamban a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindításához nyújtott második pilléres intézkedésre vonatkozó programozási dokumentumok (előzetes értékelések, vidékfejlesztési programok) megemlítették a fiatal mezőgazdasági termelők általános igényeit és számuk csökkenését. Nem vizsgálták meg azonban mélyrehatóbban és általában nem támasztották alá számszerűsíthető bizonyítékokkal annak a mögöttes okait, hogy a fiatalok miért ütköznek akadályokba a földhöz, tőkéhez, ismeretekhez, jövedelemhez, illetve szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén.

Az igények és a támogatási formák nincsenek teljesen összhangban

Első pillér
24

Igényfelmérés hiányában nem egyértelmű, hogy azon túl, hogy többletjövedelmet biztosítanak, mely konkrét igényt elégítenek ki a fiatal mezőgazdasági termelőknek folyósított első pilléres támogatások. De még a jövedelmet illetően sem tudtuk megállapítani, hogy sikerült-e kielégíteni a nagyobb összegű és stabilabb jövedelem iránti – az e támogatás révén elvben közvetlenül kielégítendő – igényt. A vizsgált tagállamok nem tudtak statisztikailag reprezentatív adatokkal szolgálni a fiatal mezőgazdasági termelők jövedelméről, és azt sem tudták adatokkal alátámasztani, hogy a mezőgazdasági termelés első éveiben jövedelmük általában véve nem (vagy a későbbi évekhez képest kevésbé) elégséges vagy stabil. A további igények tekintetében:

 1. a földhöz való jobb hozzáférés igényére ez a támogatás nem ad közvetlenül választ, mivel csak a földdel már rendelkező fiatal mezőgazdasági termelők részesülhetnek benne;
 2. a tőkéhez való jobb hozzáféréssel kapcsolatos igény fennállása nem egyértelmű, mivel nem ismert, hogy a támogatás kedvezményezettjeinek nincs-e elég tőkéje életképes üzem működtetésére, illetve nem rendelkeznek-e megfelelő hozzáféréssel az üzemük életképességét növelni képes beruházások támogatásához szükséges hitelekhez;
 3. kifejezetten az ismeretkhez való jobb hozzáférés igényére ez a támogatás nem nyújt megoldást, mivel a legtöbb tagállam nem ír elő a támogatáshoz minimális szintű mezőgazdasági képzettséget.
Második pillér
25

A második pillér szerinti, a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló intézkedés keretében a támogatást (üzleti terv teljesítéséhez kötött) átalányösszeg, kamattámogatás vagy e kettő kombinációja formájában nyújtják. Ez tehát közvetlenebb módon ad választ a fiatal mezőgazdasági termelők konkrét igényeire, nevezetesen:

 1. a földhöz való jobb hozzáférés igényét részben kielégíti, mivel a termelők az átalányösszeget földvásárláshoz vagy az ahhoz szükséges hitel támogatásához is felhasználhatják;
 2. a tőkéhez való jobb hozzáférés igényére általánosságban választ ad, mivel a termelők az összeget üzemük életképességét növelni képes beruházásokra fordíthatják, illetve egyes esetekben így támogatott hitelt vehetnek fel;
 3. az ismeretekhez való jobb hozzáférés igényére ez a támogatás általánosságban megoldást nyújt, mivel a kedvezményezetteknek minimális szintű mezőgazdasági képzettséggel kell rendelkezniük, illetve azt meg kell szerezniük;
 4. az elegendő és stabilabb jövedelemmel kapcsolatos igényt a támogatás közvetetten elégíti ki, olyan intézkedések és beruházások finanszírozása révén, amelyek életképes mezőgazdasági üzemek létrehozását eredményezik.

A célkitűzéseket általános szinten határozzák meg…

26

Az uniós szinten meghatározott közös általános célkitűzés a fiatal mezőgazdasági termelők első és második pillér keretében történő támogatását illetően annak megkönnyítése, hogy a termelők el tudják indítani tevékenységüket, illetve azt követően strukturálisan át tudják alakítani üzemüket, a végső cél pedig az üzemek életképességének növelése és a generációs megújulás elősegítése (lásd: 1. táblázat).

… a generációs megújulás ösztönzésének általános célja azonban nem tükröződött a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres támogatás célkitűzésében

27

A IV. melléklet az első pillér beavatkozási logikáját mutatja be: a fiatal termelőknek nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia a mezőgazdasági versenyképesség javításához és a mezőgazdasági üzemek jövedelmének növeléséhez, valamint általánosabban a fenntartható élelmiszer-termeléssel kapcsolatos KAP-célkitűzéshez. A generációs megújulás ösztönzésének általános célja azonban nem tükröződött e támogatás célkitűzésében.

28

Igényfelmérés hiányában a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres kifizetés céljáról továbbra is az mondható el, hogy:

 1. nem kellően konkrét, mivel nincs meghatározva sem a várt (pl. arány, szám, százalékos arány vagy gyakoriság formájában kifejezett) végeredmény, sem az, hogy a fiatal mezőgazdasági termelőkből álló népességen belül kik kaphatnak támogatást (pl. konkrét földrajzi területen vagy pénzügyi helyzetben lévő termelők);
 2. csak részben mérhető, mivel nem ismert, hogy a kifizetésnek a fiatal mezőgazdasági termelők jövedelmének hány százalékát kell kitennie, és a kifizetés által megvalósítandó eredmények tekintetében sincsenek számszerűsíthető célszámok;
 3. mivel a célkitűzés nem kellően konkrét és mérhető, ezért nem ismert az sem, hogy elérhető-e, illetve milyen mértékben érhető el;
 4. nem világos, hogy a célkitűzés mennyire releváns, mivel nem ismert, hogy a támogatásnak – a jövedelemkiegészítésen kívül – a fiatal mezőgazdasági termelők milyen igényeit kell kielégítenie, és az sem világos, hogy a mezőgazdasági tevékenységbe kezdő fiatal termelők között milyen gyakori az adott igény (lásd: 19–22. bekezdés);
 5. nem határidős, mivel nincs meghatározva, hogy mikorra kell megvalósítani a célt.

A fiatal mezőgazdasági termelőknek a tevékenység elindításához nyújtott, második pilléres intézkedés célkitűzésében tükröződött a generációs megújulás ösztönzésének általános célja

29

Uniós szinten a fiatal mezőgazdasági termelőknek a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres intézkedés célja a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása révén a fenntartható élelmiszer-termeléssel kapcsolatos általános KAP-célkitűzéshez való hozzájárulás azáltal, hogy „elősegíti a megfelelő szakképzettséggel rendelkező mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítását és a generációs megújulást” (lásd: 1. táblázat). Ezen uniós szintű célkitűzésen kívül a tagállamok 2007–2013-as vidékfejlesztési programjaikban az intézkedéshez a következő konkrétabb célkitűzéseket is meghatározták: a foglalkoztatás ösztönzése, a vidéki területek népességének megtartása, a mezőgazdasági üzemek versenyképességének és nyereségességének növelése, új technológiák alkalmazása és a humántőke fejlesztése.

30

Megállapításunk szerint a vizsgált négy tagállamban a fiatal mezőgazdasági termelőknek a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres intézkedés célkitűzései részben SMART jellegűek voltak, mivel a következőket lehetett elmondani róluk:

 1. ésszerűen konkrétak voltak, mivel céljuk a megfelelő szakképzettséggel rendelkező fiatal mezőgazdasági termelők támogatása volt, és gyakran a várt eredményt is ismertették (pl. „többletérték létrehozása diverzifikálás és munkahelyteremtés révén” vagy „a mezőgazdasági üzemek nyereségességének növelése”);
 2. részben voltak mérhetőek, mivel output tekintetében volt célmutató (abszolút számadat a támogatandó mezőgazdasági termelőkről, illetve relatív értékben az adott régió összes mezőgazdasági üzeméhez viszonyított százalékos arány), a várt eredmények tekintetében azonban nem adtak meg olyan számszerűsíthető célt, mint pl. a célkitűzések eléréséhez szükséges arányú generációs megújulás (lásd: 71. bekezdés);
 3. részben voltak elérhetők, ugyanis output tekintetében elérhetők voltak (a támogatandó fiatal mezőgazdasági termelők száma), nem tudható azonban, hogy az eredmények és a generációs megújulásra gyakorolt hatás tekintetében elérhetők voltak-e;
 4. részben voltak relevánsak, mivel a generációs megújulás támogatásának általános igénye szempontjából annak tekinthetők. Gyakran azonban nem volt ismert, hogy a földhöz, tőkéhez, ismeretekhez, jövedelemhez, illetve szolgáltatásokhoz való hozzáférés igénye szempontjából mennyire voltak relevánsak (lásd: 19. és 23. bekezdés);
 5. részben voltak határidősek, mert például arra nézve nem volt határidő, hogy mikorra kell elérni egy adott arányt a fiatal és az idősebb mezőgazdasági termelők között.

A támogatási intézkedéseket ugyan csak korlátozott mértékben koordinálták, azonban találtunk néhány bevált gyakorlatot

A fiatal mezőgazdasági termelőket támogató uniós és a tagállami intézkedéseket csak kis mértékben hangolták össze
31

A négy vizsgált tagállamban csak kismértékű koordinációt figyeltünk meg az uniós és a tagállami támogatási intézkedések között. Konkrétabban:

 • Franciaországban a fiatal mezőgazdasági termelők számára sokféle nemzeti támogatás van érvényben, pl. adókedvezmények, társadalombiztosítási járulékfizetési mentesség, elsőbbségi hozzáférés mezőgazdasági földvásárlás alkalmával, képzési támogatások. A lehetséges kedvezményezetteket információs központok tájékoztatják a különböző támogatásokról. Működnek olyan koordinációs szervek is, amelyek gondoskodnak a különböző támogatások egymást kiegészítő jellegéről, ám az uniós és a tagállami intézkedések között nincs külön koordinációs mechanizmus;
 • Olaszországban a beavatkozás hatókörét némileg összehangolják azzal a nemzeti intézkedéssel, amely a fiatal mezőgazdasági termelőknek földvásárláskor kamattámogatást nyújt (az uniós intézkedések ezt a problémát csak részben kezelik), és vannak mechanizmusok annak elkerülésére, hogy ez a támogatás hozzáadódjon a tevékenység elindításához az Unió második pilléres intézkedéséből nyújtott támogatáshoz; vannak olyan adókedvezmények is, amelyeknél hiányzik a mechanizmus az uniós intézkedésekkel történő koordinációhoz;
 • Lengyelországban vannak kedvező feltételekkel nyújtott hitelek, nincsenek azonbana mechanizmusok az uniós intézkedésekkel történő koordinációhoz;
 • Spanyolországban vannak kedvező feltételekkel nyújtott hitelek és a fiatal mezőgazdasági termelők jövedelmére ugyanúgy közvetlenül kiható adókedvezmények, mint a fiatal gazdálkodóknak nyújtott első pilléres támogatás. Nincs azonban a támogatásokat koordináló mechanizmus, azok kumulálhatók.
32

A négy vizsgált tagállam egyikében sem rendelkeznek a hatóságok áttekintéssel a kedvezményezetteknek nyújtott különböző uniós és tagállami támogatások összességéről. Fennáll annak kockázata, hogy egyes fiatal mezőgazdasági termelők tényleges igényeikhez képest túlzott mértékű támogatásban részesülnek (pl. a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós első pilléres, a tevékenység elindításához nyújtott, uniós második pilléres, valamint beruházási, diverzifikációs, képzési és további különböző tagállami támogatás), míg mások nem kapnak kellő mértékű támogatást.

Nem hangolják össze a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres támogatást és a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres intézkedést
33

Noha a Bizottság jelezte, hogy a 2013-as KAP reform célja „a két pillér közötti kapcsolat erősítése, integráltabb és átfogóbb megközelítést téve lehetővé e területen”26, a négy vizsgált tagállamban mégsem tapasztaltunk koordinációt azon tagállami hatóságok között, amelyek a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres támogatást, illetve amelyek a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres intézkedést irányítják. A két támogatást más-más hatóság irányítja, és ezek különböző szabályokat alkalmaznak (lásd: 1. táblázat). Az például, hogy egy gazdálkodó már korábban támogatásban részesült a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres intézkedés keretében, nem zárja ki, hogy a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres kifizetést is megkaphassa.

A második pilléren belül hasznos szinergia figyelhető meg a tevékenység elindításához nyújtott, illetve a beruházási intézkedés között
34

A négy vizsgált tagállamban a második pilléren belül a tevékenység elindításához nyújtott, illetve a beruházási intézkedés között különböző szintű, bizonyos mértékű szinergiahatást eredményező koordinációt tapasztaltunk.

35

Olaszországban, ahol a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása – a nemzeti stratégiai terv ajánlása szerint – csomag formájában történt (lásd: 1. háttérmagyarázat), a tevékenység elindításához nyújtott, illetve a beruházási intézkedés kombinálása sikeresnek bizonyult.

1. háttérmagyarázat

A tevékenység elindításához nyújtott, illetve a beruházási intézkedés közötti hasznos szinergia (példa)

Olaszország (Emilia-Romagna)

A tevékenység elindításához nyújtott támogatásra pályázó fiatal mezőgazdasági termelőket arra ösztönözték, hogy ezzel egyidőben a beruházási intézkedésre is pályázzanak, mégpedig 2007–2013-ban a tevékenység elindításához nyújtott támogatás magasabb összegével, 2014–2020-ban pedig azzal, hogy ilyen esetben több pontot kaphattak, így nagyobb eséllyel kerülhettek kiválasztásra. Ily módon a tevékenység elindításához nyújtott támogatásra pályázók fele a beruházási intézkedés keretében is részesült támogatásban. A pályázók átlagosan így nagyobb, termelékenyebb, jövedelmezőbb üzemeket hoztak létre, másoknál többet ruháztak be és többet újítottak27:

Forrás: A Számvevőszék elemzése az Olaszország (Emilia-Romagna) 2007–2013-as vidékfejlesztési programjának utólagos értékelő jelentése alapján.

A tevékenység elindításához nyújtott támogatás kétszer olyan költséghatékony, ha a beruházási támogatással együtt nyújtják. A mindkét támogatásban részesülő kedvezményezettek esetében a köztámogatás megtérülése (a támogatás összegéhez képest a mezőgazdasági üzemek bruttó hozzáadott értékének növekedése28) kétszer olyan nagy, mint a csak a tevékenység elindításához nyújtott támogatásban részesülő kedvezményezetteknél.

36

A 2007–2013-as időszakban Spanyolországban (Andalúzia) is közös pályázatokat írtak ki a tevékenység elindításához nyújtott támogatásokra, illetve a beruházási támogatásokra, így a fiatal mezőgazdasági termelők mindkét intézkedés keretében juthattak forrásokhoz. A 2014–2020-as időszakra azonban nem újították meg a csomagban történő támogatásnyújtást, és a két intézkedéshez külön-külön pályázatot hirdettek meg, amelyeket eltérő időpontban, eltérő kiválasztási kritériumok szerint értékeltek.

37

Franciaországban és Lengyelországban a tevékenység elindításához nyújtott támogatások és a beruházási támogatások teljesen különállóan működtek, azonban a beruházási támogatásra pályázó fiatal mezőgazdasági termelők további 10%-os támogatásban részesültek a beruházások társfinanszírozásához, Franciaországban pedig további pontokat kaptak a projektkiválasztási eljárás során.

II. rész. Az intézkedések célirányossága

38

A tagállamoknak olyan kiválasztási módszereket kell alkalmazniuk, amelyek a legköltséghatékonyabb beavatkozásokat részesítik előnyben, például a következőképpen:

 • a támogatásnak a képzettebb mezőgazdasági termelők és a hátrányosabb helyzetű területek felé irányítása révén (pl. oda, ahol a generációs megújulás a legkevésbé kielégítő);
 • olyan kiválasztási eljárások (pl. egyértelmű és releváns kritériumokon alapuló versenypályázati eljárások) és eszközök (pl. üzleti tervek) alkalmazása révén, amelyek az üzemük életképességét a támogatásnak köszönhetően valószínűleg növelni tudó kedvezményezetteket részesítik előnyben;
 • az üzem életképességének javításához kapcsolódó támogatás nyújtásával;
 • azáltal, hogy a támogatást ésszerű időn belül, akkor nyújtják, amikor arra a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindításához és üzemük strukturális kiigazításához szükség van.

A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres kifizetés: túlzottan egységesített támogatás

Az első pillér jogi keretei csak korlátozott mértékben teszik lehetővé a célirányos támogatást …
39

A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres támogatást évi rendszerességgel, legfeljebb ötéves időszakra nyújtják bármely, az első pályázati évben 40 évesnél nem idősebb olyan pályázó számára, aki mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre ilyen üzemet, vagy aki a rendszer keretében a kérelem első benyújtását megelőző öt évben hozott létre ilyen üzemet.

40

Az első pillér kiegészítő jövedelmet nyújt a fiatal mezőgazdasági termelőknek, jogi kerete azonban nem teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy kellően megcélozzák azokat a fiatal mezőgazdasági termelőket, akiknek az életképességhez a legvalószínűbben van szükségük kiegészítő forrásokra. A tagállamok voltaképpen csak a következőket tehetik:

 1. meghatározhatják, hogy a nemzeti felső összeghatár milyen százalékát lehet a fiatal mezőgazdasági termelőknek folyósított támogatások finanszírozásához felhasználni29 (a közvetlen kifizetési keretösszeg legfeljebb 2%-a);
 2. választhatnak három számítási módszer közül30 (a legtöbb tagállam, köztük Franciaország és Lengyelország, a hektáronkénti átlagos nemzeti közvetlen kifizetés 25%-ával számolt);
 3. határértéket határozhatnak meg azon hektárszámra nézve, amelyek alapján a kifizetés összegének kiszámítása történik (25 és 90 hektár között) (a legtöbb tagállam 90 hektárban határozta meg a határértéket);
 4. dönthetnek amellett, hogy további készségeket, illetve képzéseket írnak elő (10 tagállam és egy régió írt elő ilyen követelményt31);
 5. eldönthetik, hogy elfogadják-e, hogy fiatal és nem fiatal mezőgazdasági termelők közösen irányítsák a kifizetést kérelmező jogi személyeket, vagy pedig a kifizetésben kizárólag fiatal gazdálkodók által irányított jogi személyek részesülhessenek32.
41

Továbbá, a fiatal mezőgazdasági termelőket célzó kifizetések folyósítása minden tagállam számára kötelező, azok számára is, akik úgy döntöttek, hogy nem hajtják végre a második pillér keretében a tevékenység elindítására vonatkozó intézkedést (lásd: 16. bekezdés). A 2. táblázat áttekintést nyújt a vizsgált tagállamoknak a fiatal mezőgazdasági termelőket célzó első pilléres támogatás végrehajtásával kapcsolatos döntéséről, az V. melléklet pedig a 28 tagállam mindegyikéről nyújt átfogó képet.

2. táblázat

A vizsgált tagállamok döntése a fiatal mezőgazdasági termelőket célzó első pilléres támogatás végrehajtásával kapcsolatban

FranciaországOlaszországLengyelországSpanyolország
az éves nemzeti felső összeghatár %-a1%1%1%2%
Számítási módszer:a hektáronkénti átlagos nemzeti kifizetés 25%-aA mezőgazdasági termelő tulajdonában lévő jogosultságok átlagos értékea hektáronkénti átlagos nemzeti kifizetés 25%-aA mezőgazdasági termelő tulajdonában lévő jogosultságok átlagos értéke
A kifizetés összegének számításához alapul vett maximális hektárszám34 ha90 ha50 ha90 ha
További készségek megkövetelése, illetve képzések előírásaIgenNemIgenNem
Annak lehetővé tétele, hogy fiatal és nem fiatal mezőgazdasági termelők közösen is irányíthassanak jogi személyeketIgenIgenIgenIgen

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

… a támogatás ezért túlzottan egységesítve van
42

A kifizetés folyósításakor tehát nincsenek tekintettel a következőkre:

 1. a pályázók számára készségek, illetve képzések előírása (a legtöbb tagállamban33): fiatal mezőgazdasági termelők bárminemű mezőgazdasági képzés híján is kaphatnak támogatást;
 2. a kedvezményezettek elhelyezkedése: a hátrányosabb helyzetű területeken tevékenykedő fiatal mezőgazdasági termelők, akik az életképesség szempontjából általában nagyobb nehézségekkel szembesülnek, nem élveznek elsőbbséget a más területeken tevékenykedőkkel szemben;
 3. A mezőgazdasági üzemek életképessége: a már nyereséges és az életképességhez kiegészítő kifizetésre nem szoruló üzemek szintén részesülnek támogatásban (lásd: a 2. háttérmagyarázat példái).

2. háttérmagyarázat

Az életképességhez a fiatal termelőknek nyújtott első pilléres kiegészítő támogatásra rá nem szoruló mezőgazdasági üzemek (példák)

Lengyelország

Az egyik vizsgált kedvezményezett egy 513 hektáros mezőgazdasági üzemmel rendelkezett, évente kb. 100 000 euró összegű uniós közvetlen kifizetésben részesült és a fiatal termelőknek nyújtott kiegészítő támogatás kérelmezése előtti három évben mintegy 150 000 eurós nettó nyereséget termelt (Lengyelországban ez az egy főre jutó átlagos GDP 15-szörösének felel meg). Ennek a kedvezményezettnek tehát nem voltak pénzügyi nehézségei és üzeme már azelőtt életképes volt, hogy részesült volna a fiatal termelőknek nyújtott (2015-ben 3000 euró összegű) kifizetésben.

Spanyolország (Andalúzia)

A nyolc vizsgált kedvezményezettből kettő több mint 50 hektáros üzemmel rendelkezett, amely a fiatal termelőknek nyújtott kiegészítő támogatás kérelmezése előtti évben mintegy 400 000 eurós, illetve 700 000 eurós mezőgazdasági jövedelmet termelt (azaz az átlagos spanyol referenciajövedelem több mint tízszeresét34). Ezeknek a kedvezményezetteknek az üzeme már több mint három évvel azelőtt is életképes volt, hogy részesültek volna a fiatal termelőknek nyújtott (2015-ben 4200, illetve 1200 euró összegű) kiegészítő támogatásban.

Olyan mezőgazdasági üzemek is részesülnek kifizetésben, ahol a fiatal termelők csak csekély szerepet játszanak
43

A kifizetés akkor is megegyező feltételekkel történik, ha egy bejegyzett mezőgazdasági üzemet közösen irányítanak fiatal és nem fiatal mezőgazdasági termelők, tekintet nélkül arra, hogy a fiatal termelőknek mekkora a szerepe a döntéshozatalban. Ilyen helyzetben az egész bejegyzett mezőgazdasági üzem jogosult lehet erre a kifizetésre még akkor is, ha az üzemnek csak egy kis része van – mezőgazdasági tevékenységet nem is folytató – fiatal tulajdonában, és ha az egyén maga nem is minősül aktív mezőgazdasági termelőnek35 (példát lásd: 3. háttérmagyarázat).

3. háttérmagyarázat

A mezőgazdasági üzem részesül a fiatal mezőgazdasági termelőknek adható kifizetésben, noha az érintett fiatal csekély szerepet játszik az üzemben

Olaszország (Emilia-Romagna)

Az egyszerű társaságok36 esetében a részesedés nagyságától függetlenül legalább egy résztulajdonosnak kell fiatalnak lennie ahhoz, hogy az egész üzem jogosult legyen a fiatal mezőgazdasági termelőknek adható kifizetésre. A kifizetés nagysága nem áll arányban a fiatal résztulajdonos részesedésének vagy döntési jogkörének nagyságával, és az aktív mezőgazdasági termelőkre vonatkozó követelményt nem az egyéni fiatal résztulajdonosnak, hanem a társaságnak kell teljesítenie. Következésképpen nincsenek ellenőrzések arra nézve, hogy a fiatal résztulajdonos fő tevékenységeként végzi-e a mezőgazdasági tevékenységet, nyilvántartásba van-e véve mint társadalombiztosítással rendelkező mezőgazdasági termelő, illetve hogy bevételének nem jelentéktelen része származik-e a mezőgazdaságból.

Például az egyik ellenőrzött fiatal mezőgazdasági termelő, aki egy egyszerű társaság 16%-ának résztulajdonosa, nem dolgozott a társaságnál, nem is végzett semmilyen mezőgazdasági tevékenységet, és mint egyén nem minősülne aktív mezőgazdasági termelőnek. Ennek ellenére a társaság 2016-ban a 90 támogatható hektárjára 8000 euró, fiatal mezőgazdasági termelőknek adható kiegészítő támogatásban részesült.

44

Fennáll annak a kockázata, hogy ebben a kifizetésben Unió-szerte számos olyan mezőgazdasági üzem részesül, ahol a fiatal kedvezményezett csekély szerepet játszik, kevés beleszólása van a döntésekbe, és egyénként nem is minősülne aktív mezőgazdasági termelőnek, akárcsak a fenti példában. Az ezt a kifizetést az Unióban 2015-ben igénylő 279 071 pályázó37 közül 61 742 (az összes pályázó mintegy 20%-a) gyakorol közös irányítást a mezőgazdasági üzeme felett. Ezek közel fele (26 925 fő, az összes pályázó kb. 10% -a) nem fiatal mezőgazdasági termelőkkel gyakorol közös irányítást a mezőgazdasági üzem felett.

45

A négy vizsgált tagállam közül ez a kockázat magasabb Franciaországban és Olaszországban (Emilia-Romagna tartományban), ahol a kedvezményezettek 64, illetve 42%-a bejegyzett mezőgazdasági üzem. Egyik tagállamban sem sikerült adatokat szereznünk arra nézve, hogy a fiatal kedvezményezettek átlagosan mekkora részesedéssel bírnak a bejegyzett mezőgazdasági üzemekben, és olyan információnk sincs, amelynek alapján képet alkothatnánk tényleges szerepükről (pl. hogy a fiatal mezőgazdasági termelőnek meghatározó befolyása van-e a mezőgazdasági üzemre vonatkozó gazdálkodási döntésekre, vagy hogy egyénként aktív mezőgazdasági termelőnek minősülne-e, illetve hogy mezőgazdasági termelőként van-e bejegyezve a társadalombiztosításnál).

46

Általánosságban fennáll annak a veszélye, hogy ezt a kifizetést Unió-szerte olyan mezőgazdasági üzemek részére nyújtják, ahol a fiatal mezőgazdasági termelő nem vesz részt a napi irányításban. Továbbá mivel a támogatást ugyanolyan feltételek mellett nyújtják, mint a közvetlen kifizetéseket, nem kerül sor annak az ellenőrzésére, hogy a fiatal mezőgazdasági termelő milyen jogcímen használja a kifizetés igénylésekor bejelentett földterületet.

Nem ismeretes, hogy a támogatás összege hogyan viszonyul a szükségletekhez
47

A 3. táblázat áttekintést nyújt a támogatások összegéről a négy ellenőrzött tagállamban.

3. táblázat

A négy ellenőrzött tagállamban 2015-ben fiatal mezőgazdasági termelők számára az első pillér keretében nyújtott évenkénti támogatások összegének áttekintése

A támogatás összege (euró)Franciaország1OlaszországSpanyolország (Andalúzia)Lengyelország
ÁtlagNem ismert114321821040
Minimális összegNem ismert151625
Maximális összegNem ismert25 88715 3423000

1 2017 februárjáig a francia hatóságok nem tudtak olyan adatbázissal szolgálni ennek a kifizetésnek a 2015-ös kedvezményezettjeiről, amely feltüntetné az ebből a kifizetésből, valamint az 1. pillér többi közvetlen kifizetéséből kapott összegeket, az üzem létrehozásának és a pályázatnak az időpontját, a fiatal mezőgazdasági termelő tulajdonában lévő hektárok számát és a mezőgazdasági üzemben való részesedését (az üzem közös irányítása esetén).

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

48

Uniós szinten a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás címén kifizetett átlagos összeg 2015-ben mezőgazdasági üzemenként 1200 euró volt. Ez az összeg egy mezőgazdasági üzem uniós szintű átlagos jövedelmének38 (30 000 euró) mintegy 4%-át teszi ki, sőt egyes tagállamokra vetítve ennél kisebb részarányt. Olaszországban például a támogatás átlagos összege 1143 euró volt, ami egy fiatal mezőgazdasági termelő által működtetett mezőgazdasági üzem átlagos jövedelmének (64 328 euró)39 kevesebb mint 2%-át tette ki.

49

Ez az összeg nem kapcsolódik a mezőgazdasági üzem életképességéhez vagy egyéb jellemzőihez (lásd: 42. bekezdés), és az sem ismeretes, hogy arányban áll-e a fiatal mezőgazdasági termelők igényeivel, mivel ezek értékelésére nem került sor (lásd: 19–22. bekezdés). Az ellenőrzött kedvezményezettek jelezték, hogy ezt az összeget főként a folyó kiadások fedezésére és a mezőgazdasági árak ingadozásából adódó bevételkiesések pótlására fordították; ez olyan helyzet, amellyel minden mezőgazdasági termelőnek – nem csak a 40 évnél fiatalabbaknak – szembe kell néznie. Ezért valószínűtlen, hogy az e kifizetés keretében jelenleg nyújtott támogatás összege jelentős hatást gyakorolna a mezőgazdasági üzemek életképességére és a fiatal mezőgazdasági termelők üzemek létrehozására vonatkozó döntéseire.

50

Olaszország és Spanyolország úgy döntött, hogy a támogatás összegét az egyes fiatal mezőgazdasági termelők tulajdonában lévő jogosultságok átlagos értékének 25%-ában állapítják meg. Ez az érték az egyes fiatal termelők tulajdonában lévő jogosultságok történelmi értékétől függ, márpedig ők más termelőktől (például szüleiktől vagy idősebb termelőktől) vásárolták vagy bérelték azokat. Mivel e kifizetés célja az, hogy megkönnyítse a fiatal mezőgazdasági termelők gazdálkodási tevékenységének elindítását, nem világos, hogy a támogatás összege miért kapcsolódik a mezőgazdasági üzemek történeti értékéhez, hátrányba hozva ezáltal azokat a fiatal termelőket, akik nem örökölnek vagy szereznek korábban más termelők tulajdonában lévő jogosultságokat.

A támogatás időzítése nem segíti elő a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítását
51

A támogatást gyakran olyan kedvezményezetteknek fizették ki, akik már több éve megkezdték tevékenységüket, sőt egyes esetekben (lásd: a 2. háttérmagyarázat példái) már elégséges és stabil jövedelmet értek el. Ez azt jelenti, hogy a támogatás időzítése általában nem volt összhangban annak állítólagos célkitűzéseivel, mivel gyakran később fizették ki, mintsem megkönnyíthette volna a fiatal gazdálkodók tevékenységének elindítását vagy hozzájárulhatott volna üzemeik esetleges strukturális kiigazításához. A támogatás ösztönzőként sem működött, hiszen az ellenőrzött fiatal mezőgazdasági termelők többsége még akkor kezdte meg tevékenységét, amikor nem tudhatta, hogy támogatásban fog részesülni.

A második pillér szerinti projektkiválasztási rendszer jó célirányosítást tesz lehetővé, bár a legjobb projektek néha nem kaptak prioritást

A támogathatósági és kiválasztási kritériumok lehetővé tették, hogy a támogatás leginkább a képzettebb mezőgazdasági termelőkre és a hátrányos helyzetű területekre irányuljon…

52

Mind a négy ellenőrzött tagállam a képzettebb mezőgazdasági termelők felé irányította a támogatást, amennyiben előírta, hogy a termelők rendelkezzenek kellő szintű mezőgazdasági képzettséggel, vagy a kérelem benyújtásától számított 36 hónapon belül szerezzék meg azt. A támogatás hatására általában véve nőtt a fiatal mezőgazdasági termelők szakmai kompetenciája és innovációs képessége. Olaszországban (Emilia-Romagna tartomány) például a támogatott fiatal mezőgazdasági termelők 31%-a szerzett mezőgazdasági végzettséget, míg a régióban élő valamennyi fiatal mezőgazdasági termelőnek csak 25%-a rendelkezik ilyennel. Spanyolországban (Andalúzia) a támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelők 84%-a vett részt valamilyen mezőgazdasági képzésben, míg a régióban élő valamennyi fiatal termelő 26%-áról mondható el ugyanez; a támogatott fiatal termelők 12%-a alkalmaz ökológiai gazdálkodási módszereket, szemben a régió valamennyi fiatal termelőjének szerény 4%-ával.

53

Mind a négy ellenőrzött tagállam ösztönözte a fiatal mezőgazdasági termelőket, hogy hátrányos helyzetű (például hátrányos természeti adottságú vagy magasabb munkanélküliséggel sújtott) területeken kezdjék meg tevékenységüket:

 • Franciaországban és Olaszországban (Emilia-Romagna tartományban) ennek érdekében jóval nagyobb (kb. 20 000 euróval magasabb) összegű támogatást nyújtottak a tevékenységüket hátrányos helyzetű térségekben megkezdőknek;
 • Olaszország (Puglia) azzal kedvezett eredményes módon a tevékenységüket hátrányos helyzetű térségekben megkezdő fiatal mezőgazdasági termelőknek, hogy több pontot ítéltek oda nekik a kiválasztási kritériumokra, valamint további 5000 euró összeget is megítéltek. Ebből adódóan az általános fejlesztési problémákkal küzdő vidéki területeken és a köztes vidéki területeken működő fiatal mezőgazdasági termelők nagyobb arányban (12, illetve 10,6%-ban) részesültek támogatásban, mint a vidéki területeken speciális intenzív gazdálkodást folytató, illetve a városkörnyéki területeken működő kortársaik (9,9, ill. 8%)40;
 • Spanyolországban (Andalúzia) ennek érdekében több pontot ítéltek oda nekik a kiválasztási kritériumokra, valamint további (+10%) összeget is megítéltek a tevékenységüket ilyen területeken megkezdő fiatal mezőgazdasági termelőknek;
 • Lengyelországban ennek érdekében a 2007–2013-as időszakban több pontot ítéltek oda a kiválasztási kritériumokra a tevékenységüket magasabb munkanélküliséggel sújtott területeken megkezdő pályázóknak.

1. kép

Hátrányos helyzetű területen létesült, ehhez támogatásban részesült mezőgazdasági üzem

Forrás: Európai Számvevőszék.

… noha a generációs megújulást ritkán vették figyelembe a kiválasztási kritériumok között

54

A 2007–2013-as időszakban csak Spanyolországban (Andalúzia), a 2014–2020-as időszakban pedig csak Lengyelországban alkalmaztak olyan kiválasztási kritériumot, amely közvetlenül ösztönözte a generációs megújulást: Spanyolországban (Andalúzia) több pontot kaptak, akik egy korán nyugdíjba vonuló termelő nyomában kezdték meg tevékenységüket, míg Lengyelországban annál több pontot ítéltek oda egy projektre, minél nagyobb volt a korkülönbség a mezőgazdasági üzem átadója és a fiatal mezőgazdasági termelő között. A gyakorlatban azonban ezek a kritériumok szinte soha nem voltak döntő hatással a támogatás célirányosítására, főként azért nem, mert az alsó ponthatárok vagy túl alacsonyak voltak, vagy nem is léteztek (lásd: 55. bekezdés).

A kiválasztási rendszerek hiányosságai gyakran akadályozták a legjobb projektek előtérbe helyezését

55

A kiválasztási rendszereknek lehetővé kell tenniük, hogy a projektpályázatok összehasonlító értékelése és rangsorolása révén a leginkább költséghatékony projektek kapjanak prioritást. A kiválasztási kritériumok gyakran mégis kevéssé voltak olyan hatással, hogy a támogatások a legjobb projektek felé irányuljanak, mivel e kritériumokat vagy csak a 2007–2013-as időszak végén vezették be, vagy alig alkalmazták őket a gyenge minőségű projektek kizárására. Ezt egyrészt az okozta, hogy a projektek kiválasztásánál alkalmazott alsó ponthatárok túl alacsonyak voltak vagy nem is léteztek, másrészt az, hogy az intézkedés hétéves költségvetése időben kiegyensúlyozatlanul oszlott meg.

56

Olaszországban (Puglia) például az intézkedés egész 2007–2013-as költségvetését felhasználták, mivel a 2009-ben szervezett pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatok szinte mindegyikére nyújtottak támogatást. A ponthatár olyan alacsony volt, hogy a 2424 projekt közül csak nyolcat utasítottak el. Ennek következtében azok a fiatal mezőgazdasági termelők, akik a következő öt évben kezdték meg tevékenységüket, potenciálisan jobb projektekre sem kaphattak támogatást.

57

Hasonlóképpen Spanyolországban (Andalúzia) is az intézkedés 2014–2020-as teljes költségvetését az első két pályázati felhívásra (2015 és 2016) használták fel, úgy, hogy az alsó ponthatár csupán 20-ból 1 volt. Emiatt a programozási időszak hátralévő részében a potenciálisan jobb projektekkel rendelkező fiatal mezőgazdasági termelőknek nem lesz lehetőségük finanszírozásra, hacsak nem növelik meg az intézkedés költségvetését.

58

Lengyelországban az irányító hatóság kiválasztási kritériumok nélkül, a kérelmek beérkezési sorrendjében ítélte oda a támogatásokat 2011-ig, amikor a költségvetés kimerült. 2014-ig, amikor az intézkedés költségvetését megnövelték és kiválasztási kritériumokat vezettek be, nem lehetett újabb pályázati felhívásokat szervezni, így a tevékenységüket a hároméves köztes időszakban megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők nem részesülhettek támogatásban.

59

A költségvetés csak Franciaországban és Olaszországban (Emilia-Romagna) oszlott meg egyenletesen a programozási időszakok során, és az alsó ponthatár is elég magas volt (habár Franciaországban a 2014–2020-as időszakban csak a Midi-Pyrénées régióban). Így lehetséges volt évente folyamatosan elegendő minőségű pályázatot támogatásra kiválasztani.

Kevés bizonyíték volt az életképesség javulására

60

A második pillér szerinti, a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló intézkedés célja a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása azáltal, hogy elősegíti a megfelelő szakképzettséggel rendelkező mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítását és a generációs megújulást (lásd: 29. bekezdés). Az üzleti tervek alapvetően hasznos eszközök abban, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők életképes üzemeket fejlesszenek ki. Lehetővé kell tenniük továbbá az irányító hatóságoknak, hogy a kiválasztási szakaszban értékeljék az üzemek életképességét, majd később nyomon kövessék és értékeljék az eredményeket.

61

Az ellenőrzött tagállamok közül egyben sem használták fel a kiválasztási folyamatban a mezőgazdasági üzemek kezdeti (a projektet megelőző) becsült jövedelmét annak felmérésére, hogy mennyire lehetnek képesek a beruházások önfinanszírozására. Az üzleti tervek tehát hasznos eszközök, de kevés bizonyítékot találtunk az üzemek életképességének javulására (lásd: 4. háttérmagyarázat).

4. háttérmagyarázat

Kevés bizonyíték volt az életképesség javulására

Franciaország

Űzleti tervek alapján felmérték a mezőgazdasági üzemek valószínű életképességét, és csak olyan fiatal termelőket támogattak, akik a projekt végére (rendszerint a negyedik évre) várhatóan a francia minimálbérrel41 legalább egyenlő, de azt háromszorosan felül nem múló jövedelmet generáló mezőgazdasági üzemekben kezdték meg tevékenységüket. Ez a kritérium általánosságban lehetővé tette, hogy a támogatásokat olyan üzemekhez irányítsák, amelyek valószínűleg életképesek, ugyanakkor köztámogatásra szorulnak. A projekt végén elvégzendő ellenőrzések végrehajtásának jelentős késedelme miatt azonban a projektjét a 2007–2010-es időszakban megkezdő legtöbb kedvezményezett esetében még nincs bizonyíték arra nézve, hogy életképessé vált-e. A Pays de la Loire régióban a 2016 novemberéig befejezett és ellenőrzött 598 projekt közel fele nem tartotta be az üzleti tervet, míg a Midi-Pyrénées régióban ugyanez az ellenőrzött projekteknek mindössze 3%-áról volt elmondható.

Lengyelország

Az üzleti terveknek nem kellett kimutatniuk a mezőgazdasági üzemek életképességének növekedését, csak azt, hogy a 2007–2013-as időszakban azok fenntartották a standard termelési érték eredeti szintjét (vagy hogy legalább 4 800 eurót értek el, ha a kezdeti szint annál alacsonyabb volt), illetve hogy 2014–2020-ban szerény (+10%) növekedést értek el. E követelmény arra igyekszik késztetni a fiatal mezőgazdasági termelőket, hogy fenntartsák vagy kissé növeljék üzemük méretét, illetve hogy jobban termő haszonnövények termesztése mellett döntsenek. A követelmény azonban mégsem feltétlenül ösztönzi a fiatal termelőket jövedelmüknek és üzemük életképességének növelésére, hiszen a standard termelési érték nem veszi figyelembe a költségeket, illetve ezért a jövedelmet sem. A mezőgazdasági termelési potenciált ez az előírás csak az üzem mérete, illetve a termények/állatállomány fajtája alapján ítéli meg.

Spanyolország

Az üzleti terveket elsősorban a tevékenységüket olyan mezőgazdasági üzemben megkezdő fiatal termelők támogatására használták fel, amelyek várhatóan legalább egy éves munkaerőegység számára elegendő munkaterhelést generálnak, és az éves munkaerőegységre eső jövedelmük a spanyol referenciajövedelem42 35–120%-ának felel meg. A becsült jövedelmet azonban befolyásolták a kedvezményezettek által az üzleti tervükben feltüntetett költségbecslések, amelyek megbízhatóságát az irányító hatóság a projektek jóváhagyásakor nem ellenőrizte. Továbbá a projekt végén elvégzett ellenőrzések alapjául sem a tényleges költségek, bevételek, berendezések és alkalmazottak szolgáltak.

Ezenkívül az üzleti terveknek nem kellett kimutatniuk a mezőgazdasági üzemek életképességének növekedését, és nem használták fel őket a köztámogatás iránti igény megítélésére. A hét ellenőrzött kedvezményezett közül három a támogatást lényegében arra fordította, hogy szüleitől vagy fivéreitől további földterületet vásároljon vagy azok üzemében részesedést szerezzen, azt viszont nem bizonyította, hogy üzemének életképessége megnőtt volna.

62

Csak Olaszországban (Emilia-Romagna) találtunk bizonyítékot a támogatott üzemek életképességének javulására, amint azt az utólagos értékelő jelentés is mutatja (lásd: 5. háttérmagyarázat).

A támogatás összegét az igényektől függően és egyes konkrét intézkedések ösztönzése céljával modulálták

63

Az alábbi, 4. táblázat áttekintést ad a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszak lehetséges támogatási összegeiről a vizsgált tagállamokban.

4. táblázat

A mezőgazdasági tevékenység elindítására vonatkozó második pilléres intézkedés keretében a vizsgált tagállamokban a 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszakban nyújtott támogatások összegeinek áttekintése

2007–2013-as programozási időszak
A támogatás összege (euró)FranciaországOlaszország (Emilia-Romagna)Olaszország (Puglia)Spanyolország (Andalúzia)Lengyelország1
Átlag15 44038 07740 00053 27017 000
Minimális összeg800015 00040 00024 00012 000
Maximális összeg58 40040 00045 00070 00024 000
Példák a modulációraA minimális összeg 16 500 euróra emelése mezőgazdasági tevékenység hegyvidéki területen történő elindításáhozA biogazdálkodás bevezetése, hitelfelvétel, beruházás több mint 60 000 euró értékben+5 000 hátrányos helyzetű területeken+10% hátrányos helyzetű területekenNincs
2014–2020-as programozási időszak
A támogatás összege (euró)FranciaországOlaszország (Emilia-Romagna)Olaszország (Puglia)Spanyolország (Andalúzia)Lengyelország
Átlag

20 282 a Midi-Pyrénées régióban

12 747 a Pays de la Loire régióban

Még nem áll rendelkezésreMég nem áll rendelkezésre60 33124 000
Minimális összeg800030 00040 00030 00024 000
Maximális összeg58 00050 00045 00070 00024 000
Példák a modulációra+30% a Pays de la Loire régióban mezőgazdasági tevékenységnek a család körén kívül történő elindításához+20 000 hátrányos helyzetű területeken+5 000 hátrányos helyzetű területeken+25 000, ha a standard termelési érték 50 000 euró fölött vanNincs

1 2014. december 12-én 24 000 euró (100 000 PLN), míg 2011. december 31-ig 12 000 euró (50 000 PLN) volt, 2012. január 1-től 2014. december 12-ig pedig 17 000 euró (75 000 PLN).

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

64

Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban 2007˜–2013-ban a támogatás összege általában a mezőgazdasági üzemek konkrét igényeitől és jellemzőitől (pl. elhelyezkedés, standard termelési érték), valamint az üzleti tervekben szereplő lépésektől (pl. innovációk, kölcsönfelvételek, befektetések) függött, és az összeget ezeknek megfelelően modulálták.

65

A támogatási összeg modulálása jó eszköznek bizonyult annak ösztönzésére, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők nehezebb körülmények között (például hegyvidéki területeken, a család körén kívül, kölcsönt felvéve) kezdjék meg tevékenységüket, hogy olyan minőségi termelési rendszereket vezessenek be, mint a biogazdálkodás, víz- és energiatakarékos technológiák, hogy nagyobb beruházásokba kezdjenek, illetve termelékenyebbé tegyék üzemüket. A 2014–2020-as programozási időszakra nézve azonban a Bizottság előírta a tagállamoknak, hogy a támogatási összeg nagyságát ne kapcsolják össze beruházási tényezőkkel vagy azok méretével.

2. kép

Ökológiai gazdálkodási módszerek bevezetéséhez a tevékenység elindításánál támogatásban részesült mezőgazdasági üzem

Forrás: Európai Számvevőszék.

66

Lengyelország állandó (jelenleg 24 000 eurós) összegű támogatást határozott meg valamennyi tevékenységét megkezdő fiatal mezőgazdasági termelő számára, a mezőgazdasági üzem jellemzőitől (pl. elhelyezkedés, méret, beruházások, stb.) és az üzleti tervben meghatározott lépésektől és céloktól függetlenül. Ez az egységesített megközelítés növeli annak kockázatát, hogy a támogatás összege nem lesz arányos a fiatal mezőgazdasági termelő igényeivel és erőfeszítéseivel, és nem ösztönöz egyes konkrét intézkedésekre.

A támogatás időzítése általában megfelelő
67

Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban a támogatás időzítése általánosságban megfelelő volt, mivel a legtöbb esetben a fiatal gazdálkodók a tevékenységük elindításától számított egy éven belül kapták meg a támogatást, vagyis akkor, amikor arra az üzemük fejlesztéséhez szükségük volt. A projektpályázatokat általában ésszerű határidőn (a pályázat benyújtásának időpontjától számított legfeljebb hat hónapon) belül dolgozták fel. A fiatal termelők még azelőtt részesültek támogatásban, hogy az üzleti tervben foglalt intézkedések többségét végrehajtották volna. Így a támogatás segített a tőkehozzáférés problémájának mérséklésében és alkalmanként bankhitelek szerzésében is.

68

Az adminisztratív feldolgozás 2007–2013-ban csak Spanyolországban (Andalúzia) tartott sokáig: itt a pályázóknak átlagosan 17 hónapot kellett várniuk a projekt jóváhagyására (ami jóval meghaladta az irányító hatóság számára a pályázati felhívásban megszabott hat hónapos határidőt). Ebből adódóan a nyolc ellenőrzött kedvezményezett közül ketten már akkor végrehajtottak néhány beruházást, amikor még nem tudták, hogy jóváhagyják-e a projektjeiket. Ezenkívül a támogatást mindig a kiadások igazolása alapján fizették ki, vagyis azután, hogy a kedvezményezettek valamennyi beruházásukat végrehajtották. A támogatás tehát általában túl későn érkezett ahhoz képest, hogy a fiatal termelőknek milyen igényeik lettek volna tevékenységük elindítása során.

III. rész. Az intézkedések nyomon követése és értékelése

69

Az uniós kiadások eredményességére és hatékonyságára vonatkozó teljesítményadatok megszerzése érdekében:

 • a Bizottság hozzon létre közös monitoring- és értékelési keretet (CMEF), amely output-, eredmény- és hatásmutatók révén tegye lehetővé a szakpolitika célkitűzésekhez mért előrehaladásának, eredményességének és hatékonyságának felmérését (lásd: 6. ábra);
 • a tagállamok adjanak meg minden olyan információt a Bizottságnak, amely lehetővé teszi az intézkedések monitoringját és értékelését, és dolgozzanak ki hasznos kiegészítő mutatókat is. Ezek az információk – a lehetséges mértékben – épüljenek olyan megbízható adatforrásokra, mint például a mezőgazdasági számviteli információs hálózat és az Eurostat;
 • a teljesítményértékelést független szerződéses megbízottaknak kell végezniük, az első pillér intézkedései esetében a Bizottság, a második pillér szerinti intézkedések esetében pedig a tagállamok felügyeletével.

6. ábra

A mutatók hierarchiája a CMEF-ben

Forrás: Európai Bizottság, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014–2020 (Szakmai kézikönyv a 2014–2020-as közös agrárpolitika monitoring- és értékelési keretéről).

A CMEF mutatók nem teszik lehetővé az intézkedések teljesítményének értékelését a célkitűzéseikhez képest

70

A fiatal termelőket célkitűzéseik (lásd: 26–30. bekezdés) megvalósításában támogató uniós intézkedések teljesítményének kimutatása érdekében a tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük a megvalósított outputokról és elért eredményekről. A CMEF keretében a tagállamoknak legalább a következő output- és eredménymutatókhoz kell adatokat gyűjteniük (lásd: 5. táblázat):

5. táblázat

A CMEF keretében kötelező kiegészítő mutatók áttekintése a mezőgazdasági tevékenység elindítására vonatkozó második pilléres intézkedés (2007–2013-ban a 112., 2014–2020-ban a 6.1. intézkedés) és az első pillér szerinti, fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kiegészítő támogatás (2014–2020) vonatkozásában

Mutató típusa

2007–2013, 2. pillér

(a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló 112. intézkedés)

2014–2020, 2. pillér

(a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló 6.1. intézkedés)

2014–2020, első pillér (fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kifizetés)
Összes közkiadás (euró)5 281 543 93410 440 973 2922 621 619 765
Output
 • A támogatott fiatal mezőgazdasági termelők száma
 • A beruházások teljes volumene
 • Fiatal mezőgazdasági termelők vidékfejlesztési program által támogatott vállalkozásfejlesztési tervvel/beruházásokkal rendelkező mezőgazdasági üzemeinek száma
 • A fiatal mezőgazdasági termelők száma
 • Hektárszám
Eredmény
 • A bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott mezőgazdasági üzemekben
 • Fiatal mezőgazdasági termelők vidékfejlesztési program által támogatott vállalkozásfejlesztési tervvel/beruházásokkal rendelkező mezőgazdasági üzemeinek százalékos aránya (az összes mezőgazdasági üzemhez képest)
Semmi
Hatás1
 • Gazdasági növekedés (nettó hozzáadott érték éves munkaerőegységenként)
 • Munkatermelékenység (hozzáadott érték éves munkaerőegységenként)
 • Mezőgazdasági vállalkozói jövedelem
 • Mezőgazdasági tényezőjövedelem
 • Teljes mezőgazdasági tényezőtermelékenység
 • Európai uniós nyersanyagár-ingadozás

1 A vidékfejlesztési program szintjén 2007–2013-ban, valamint a fenntartható élelmiszer-termelés 2014–2020-as KAP-célkitűzéséhez kapcsolódóan

71

Korábbi jelentéseinkhez43 hasonlóan azt állapítottuk meg, hogy a CMEF-mutatók révén gyűjtött teljesítményinformációk nem teszik lehetővé annak értékelését, hogy az intézkedések mennyire voltak eredményesek és hatékonyak a megszabott célkitűzésekhez képest. Ennek főbb okai:

 • a CMEF egyetlen eredménymutatója (a bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott mezőgazdasági üzemekben) a 2007–2013-as időszakra vonatkozóan Olaszország (Emilia-Romagna, lásd: 35. bekezdés) kivételével valamennyi ellenőrzött tagállamban ellenőrizhetetlen becsléseken alapult, nem pedig a támogatásban részesült mezőgazdasági üzemektől származó tényleges adatokon;
 • a 2014–2020-as időszakra nézve a CMEF-ben nincsenek olyan eredménymutatók, amelyek révén értékelhető lenne a mezőgazdasági üzemek életképességének javulása, vagyis az a végső célkitűzés, amelynek megvalósulását ezek az intézkedések segítik. Az egyetlen olyan eredménymutató, amely a második pillér szerinti, a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló intézkedésre vonatkozik (Fiatal mezőgazdasági termelők vidékfejlesztési program által támogatott vállalkozásfejlesztési tervvel/beruházásokkal rendelkező mezőgazdasági üzemeinek százalékos aránya (az összes mezőgazdasági üzemhez képest)), eredménymutatónak nem felel meg, inkább outputmutató, mivel nem a támogatásnak a célkitűzésekhez (pl. a mezőgazdasági üzemek életképessége, generációs megújulás, munkahelyteremtés, a fiatal mezőgazdasági termelők oktatási és innovációs szintjének emelése stb.) viszonyított azonnali hatását méri;
 • rendszerint nem gyűjtik össze a támogatott mezőgazdasági üzemek strukturális és pénzügyi jellemzőire vonatkozó tényleges adatokat (pl. bevétel, jövedelem, alkalmazottak száma). A mezőgazdasági számviteli információs hálózat jövedelembecslései sem reprezentatívak a támogatott fiatal mezőgazdasági termelőkre, illetve az ilyen termelők teljes sokaságára nézve44. Ezért Olaszország (Emilia-Romagna, lásd: 75. bekezdés) kivételével egyik ellenőrzött tagállamra nézve sem ismeretes, hogy a támogatásban részesült mezőgazdasági üzemek ténylegesen több embert foglalkoztatnak-e, nagyobbak, termelékenyebbek és életképesebbek lettek-e, és több jövedelmet generálnak-e, mint a támogatásban nem részesült üzemek. Nem ismert továbbá az sem, hogy a mind az első pillér keretében a fiatal termelőknek fizetett támogatásban, mind a mezőgazdasági tevékenység elindítására vonatkozó második pilléres intézkedés támogatásában részesülő mezőgazdasági üzemek csakugyan jobban teljesítenek-e e szempontok tekintetében, mint az egyetlen intézkedés keretében támogatott mezőgazdasági üzemek.

…de egyes tagállamok hasznos mutatókat dolgoztak ki

72

A CMEF kötelező mutatóin kívül a tagállamok további specifikus mutatókat is meghatározhatnak. A 6. táblázat áttekintést nyújt a második pillérbe tartozó, tevékenység elindítására irányuló intézkedéshez kapcsolódóan az egyes ellenőrzött tagállamok által meghatározott további önkéntes mutatókról.

6. táblázat

Áttekintés a 2. pillérbe tartozó, tevékenység elindítására irányuló intézkedéshez kapcsolódóan egyes ellenőrzött tagállamok által meghatározott további mutatókról

Mutató típusaA 2. pillérbe tartozó, a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló intézkedés
Olaszország (Emilia-Romagna)
Eredmény
 • A foglalkoztatás növelése vagy fenntartása a támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemekben
 • Az önkéntes tanúsítási rendszereket bevezető, támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelők száma
 • A környezetvédelmi és állategészségügyi szempontokat a beruházásokba integráló, támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelők száma
Hatás
 • Megteremtett munkahelyek száma
Lengyelország
Eredmény
 • A támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemek gazdasági méretének (standard termelési érték) átlagos növekedése
 • A támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemek gazdasági méretének (standard termelési érték) átlagos százalékos növekedése
 • A támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemek átlagos mérete az üzleti terv végrehajtása után
Hatás
 • Megteremtett munkahelyek száma
Spanyolország (Andalúzia)
Output
 • A tevékenységüket korai nyugdíjba vonulás kapcsán megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők száma
 • A nők százalékos aránya a tevékenységüket megkezdő, támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelők között
Eredmény
 • Megteremtett munkahelyek száma

Forrás: A Számvevőszék elemzése az ellenőrzött vidékfejlesztési programok alapján.

73

Ezek a tagállamok által meghatározott kiegészítő mutatók lehetővé teszik az intézkedések eredményességének mérését olyan konkrét célkitűzésekre nézve, mint a munkahelyteremtés, a nemek közötti egyensúly, a mezőgazdasági termelők csoportjának fiatalítása és az innováció. Például Olaszországra (Emilia-Romagna) nézve „Az önkéntes tanúsítási rendszereket bevezető, támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelők száma” elnevezésű mutatónak köszönhetően tudjuk, hogy az intézkedés 1640 kedvezményezettje közül 2007–2013-ban 214 (13%) vezette be ezt a fajta innovációt a mezőgazdasági üzemében. Spanyolországról (Andalúzia) a két kiegészítő outputmutatónak köszönhetően tudjuk, hogy az intézkedés a vártnál kevésbé eredményesen segítette elő a mezőgazdasági termelők csoportjának fiatalítását (a 92-es célszámmal szemben csak 53 támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelő kezdte meg tevékenységét egy korán nyugdíjba vonuló termelő nyomában) és a nők termelői tevékenységének elindítását (a támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelőknek csupán 23%-a volt nő, szemben a 45%-os célkitűzéssel, illetve ahhoz képest, hogy az andalúziai mezőgazdasági termelők között a 44 évesnél fiatalabb nők aránya 32%).

Az értékelések általában nem nyújtanak értékes információt az intézkedések teljesítményéről, bár egy követendő gyakorlatra fény derült

74

A négy ellenőrzött tagállamban a 2007–2013-as programozási időszak félidős és utólagos értékelései Olaszország (Emilia-Romagna) kivételével igen kevés vagy megbízhatatlan tájékoztatással szolgáltak a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására vonatkozó 112. intézkedés teljesítményéről. Például:

 • Franciaország (2017 február végéig45) még nem nyújtotta be a 2007–2013-as vidékfejlesztési program utólagos értékelő jelentését, amelynek pedig 2016. december 31. volt a határideje;
 • Olaszországban (Puglia) a 2007–2013-as vidékfejlesztési program utólagos értékelésének tanúsága szerint a támogatásban részesülő üzemek átlagos nettó árbevétele 15 500 euróval nőtt a létrehozásuk óta, és 73%-uk vett fel új alkalmazottakat. Ezek az eredmények azonban pusztán egy internetes felmérésen alapulnak, amelyre csak 16 kedvezményezett válaszolt, és az árbevételre vonatkozó nyilatkozataik nem kerültek összevetésre semmilyen bizonyítékkal;
 • Lengyelországban a 2007–2013-as vidékfejlesztési program félidős értékelése szerint „a támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemeknél a bruttó hozzáadott érték 2009 végére átlagosan 35%-kal nőtt”, ám az értékelés nem adta meg, hogy melyik évhez képest. Az értékelő jelentés jelezte azt is, hogy ez a növekedés nagyrészt a támogatások és szubvenciók, nem pedig a mezőgazdasági termelés értéke növekedésének eredménye;
 • Spanyolországban a 2007–2013-as vidékfejlesztési program utólagos értékelése szerint „a támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemeknél a bruttó hozzáadott érték átlagosan 23,5%-kal nőtt”, de az értékelés nem fejtette ki, hogy milyen módszerrel jutottak erre a becslésre, és nem jelölt meg adatforrást.
75

A 2007–2013-as vidékfejlesztési program utólagos értékelése csak Olaszországban (Emilia-Romagna) szolgál értékes információkkal a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására vonatkozó intézkedés teljesítményéről (lásd: 5. háttérmagyarázat).

5. háttérmagyarázat

A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására vonatkozó intézkedés eredményességét bemutató utólagos értékelő jelentés: egy példa

Olaszország (Emilia-Romagna)

A 2007–2013-as vidékfejlesztési program utólagos értékelése kontrafaktuális elemzéssel szolgál, amennyiben összevet egy olyan mintát, amely a 112. intézkedés keretében támogatott 56 fiatal mezőgazdasági termelőből áll, két kontrafaktuális mintával:

 • az egyik minta 122 különböző korú, az intézkedés keretében nem támogatott mezőgazdasági termelőből áll;
 • a másik minta 22 fiatal, az intézkedés keretében nem támogatott mezőgazdasági termelőből áll.

Ez az elemzés bemutatja, hogy a 112. intézkedés keretében támogatott fiatal termelők a standard termelési érték, a bruttó hozzáadott érték, az éves munkaerőegységek száma, a mezőgazdasági üzem mérete, a munka termelékenysége és a földterületek termőképessége tekintetében is mindig jobb eredményt értek el, mint a két kontrafaktuális mintában szereplő termelők.

Forrás: a Számvevőszék elemzése Olaszország (Emilia-Romagna) 2007–2013-as vidékfejlesztési programjának utólagos értékelő jelentése alapján.

Az utólagos értékelés szerint az intézkedés pozitív eredménnyel járt a támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemek fenntarthatósága tekintetében is. Valóban, a tevékenységét 2008–2009-ben megkezdő 624 kedvezményezett 94,6%-a még hat évvel később is tevékeny volt (ugyanezt a tevékenységét 2007–2013-ban Emilia-Romagna régióban megkezdő különböző korú kedvezményezettek 94,3%-áról lehetett elmondani). A támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelők közül jóval kevesebb volt a tevékenységét beszüntető termelő a 16 hektárnál nagyobb, mint az ennél kisebb üzemmel rendelkezők között (4,6%, ill. 9,5%), illetve az olyan kedvezményezettek között, akik bejegyzett mezőgazdasági üzemben, nem pedig egyéni gazdaságban kezdték meg tevékenységüket (3,7%, ill. 6,5%).

Kevés a bizonyíték arra, hogy az intézkedés megkönnyítette a fiatal termelők tevékenységének elindítását

76

A négy ellenőrzött tagállamban kevés bizonyítékot találtunk arra nézve, hogy az uniós intézkedések megkönnyítették-e a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítását azáltal, hogy segítettek felszámolni a belépést gátló kezdeti korlátokat, például a földhöz, a tőkéhez, az ismeretekhez és a megfelelő jövedelemhez való hozzáférés korlátait.

77

Az uniós intézkedések csak kevéssé segítették a fiatal mezőgazdasági termelőket a földhöz való hozzáférésben. Valójában a fiatal mezőgazdasági termelők első pillérbe tartozó kifizetéseiben csak azok a termelők részesültek, akik már rendelkeztek földdel, míg a második pillér csak kevéssé ösztönözte a fiatal mezőgazdasági termelőket támogatási és kiválasztási kritériumokkal arra, hogy növeljék üzemük méretét (lásd: 60–61. bekezdés), ráadásul arra sem volt bizonyíték, hogy a méretnövelés javította-e a mezőgazdasági üzemek életképességét. Csak Olaszországban (Emilia-Romagna) volt valamelyes bizonyíték arra, hogy a támogatásban részesülő fiatal termelők nagyobb mértékben növelték üzemük nagyságát, mint a nem kedvezményezettek (lásd: 75. bekezdés).

78

Általánosságban elmondható, hogy a fiatal termelők tulajdonában lévő összes hektár száma a 2005–2013-as időszakban stabil maradt (lásd: 7. ábra). A fiatal termelők tulajdonában lévő mezőgazdasági üzemek számának csökkenését ellensúlyozta az üzemek átlagos nagyságának növekedése.

7. ábra

A fiatal mezőgazdasági termelők üzemei számának, üzemeik átlagos méretének és a fiatal mezőgazdasági termelők tulajdonában lévő összes hektár számának alakulása a 27 uniós tagállamban

A fiatal mezőgazdasági termelők tulajdonában lévő összes hektár száma (millió)
millió hektár2005200720102013
A fiatal mezőgazdasági termelők tulajdonában lévő hektárok száma összesen57,754,855,251,9
A mezőgazdasági termelők tulajdonában lévő hektárok száma összesen, korosztályra való tekintet nélkül172,1172,8174,5173,0

Forrás: Számvevőszék, az Eurostat 2005–2013-as gazdaságszerkezeti felmérése alapján.

79

Az uniós intézkedések pénzügyi támogatás nyújtása révén közvetlenül segítették a fiatal mezőgazdasági termelőket a tőkéhez való hozzáférésben. Arra azonban – a fiatal mezőgazdasági termelőknek folyósított első pilléres kifizetés esetén – nincsen bizonyíték, illetve – a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres kifizetés esetén – kevés a bizonyíték, hogy az uniós támogatás megkönnyítette-e a hozzáférést a fiatal termelők számára a kereskedelmi bankhitelhez:

 • Franciaországban és Olaszországban (Puglia) a második pilléres támogatást kölcsönre nyújtott kamattámogatás formájában is lehetett nyújtani, bár ez a támogatási forma nem aratott nagy sikert. Franciaországban sok kedvezményezett elégedetlenségét fejezte ki annak kapcsán, hogy az általuk felvett kölcsönöket nem lehet újratárgyalni és újrafinanszírozni, s így kénytelenek a jelenlegi piaci kamatlábnál sokkal magasabb rögzített kamatlábat fizetni. Olaszországban (Puglia) a 2007–2013-as időszakban a 2502 kedvezményezett közül csak 37-en igényelték ezt a támogatásfajtát, elsősorban azért, mert az irányító hatóság előírta, hogy a kedvezményezettek csak akkor kérhetik a kamattámogatást, amikor az üzleti tervben szereplő valamennyi beruházás már be van fejezve;
 • Olaszországban (Emilia-Romagna) és Lengyelországban a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres támogatás nem volt kölcsönre nyújtott kamattámogatás formájában adható, bár Olaszországban (Emilia-Romagna) a kedvezményezettek nagyobb összegű támogatást kaphattak, ha 30 000 euró feletti hitelhez jutottak (lásd: 4. táblázat)
 • csak Spanyolországra (Andalúzia) volt jellemző – ahol a második pilléres támogatás kölcsönre nyújtott kamattámogatás formájában is adható volt (2007–2013-ban 738 kedvezményezett közül 567-nek nyújtottak ilyet), és ahol a fiatal mezőgazdasági termelők számára különösen problémás a hitelhez való hozzáférés46 –, hogy a kereskedelmi bankok nagyobb hajlamot mutattak a hitelnyújtásra, amint az a nyolc ellenőrzött kedvezményezett közül hétnél látható volt.
80

Az uniós intézkedések – különösen a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindításához nyújtott második pilléres intézkedés – általában kedvező hatással voltak a fiatal termelők ismereteinek szintjére, mivel a támogathatósági kritériumok annak kedveztek, hogy jobban képzett termelők lépjenek be a mezőgazdasági ágazatba. Olaszországban és Lengyelországban azonban a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres kifizetések nem biztosították a fiatal termelők tudásszintjére gyakorolt pozitív hatást, mivel ezek a tagállamok nem írták elő a pályázóknak semmilyen konkrét készség elsajátítását vagy képzésben való részvételt.

Nincs egyértelmű kapcsolat az uniós támogatások és a generációs megújulás között

81

A generációs megújulás az Unió egész lakosságára és munkaerejére kiható, általános érvényű kérdés. Amint az a 8. ábrán látható, a fiatalok aránya a teljes népességben és a munkavállalók körében gyorsabban csökken, mint a mezőgazdasági termelők népességében.

8. ábra

A fiatalok arányának alakulása a teljes népességben, a munkavállalók körében és a mezőgazdasági termelők között az Unió 27 tagállamában

Forrás: Számvevőszék, az Eurostat népszámlálási adatai (2005–2015), munkaerő-felmérése (2005–2015) és gazdaságszerkezeti felmérése (2005–2013) alapján.

82

Rendszerint nem lehet egyértelmű kapcsolatot megállapítani az Unió által nyújtott támogatás és a fiatal termelők számának alakulása között (lásd: 9. ábra). Azt is nehéz megmondani, hogy hozzájárult-e az uniós támogatás a mezőgazdasági üzemek átlagos méretének növekedéséhez, s ha igen, mennyiben (lásd: 77. és 78. bekezdés), illetve hogy e növekedésnek köszönhetően nőtt-e az üzemek életképessége.

9. ábra

A fiatal termelők tevékenységének elindításához nyújtott EMVA-kiadások (112. intézkedés) összevetése a 2007–2013-ban legfeljebb 44 éves termelők számának alakulásával

Forrás: Számvevőszék, az Eurostat gazdaságszerkezeti felmérése (2007–2013) és bizottsági adatok (2017. január) alapján.

83

Ennek több oka van:

 • uniós támogatásban összességében a fiatal termelőknek csak egy kis hányada részesül: a 27 uniós tagállamban élő fiatal mezőgazdasági termelőknek csak 7%-a47 kapott uniós támogatást tevékenységének elindításához;
 • a szakpolitikák több tagállamban támogatják a fiatal termelőket, úgy, hogy az ritkán van összehangolva az uniós intézkedésekkel (lásd: 16. és 31–32. bekezdés).
 • a monitoring- és értékelési rendszer nem szolgáltat megfelelő információt a célkitűzések megvalósításáról, főként a közös monitoringrendszer mutatóinak rossz minősége miatt (lásd: 70–71. bekezdés) és azért, mert a legtöbb értékelés korlátozott vagy megbízhatatlan teljesítményadatokkal szolgál (lásd: 74. bekezdés);
 • ezt a viszonyt az uniós intézkedéseken kívül más általános tényezők is befolyásolják, például a gazdasági és társadalmi helyzet, a bankok hitelező hajlandósága és a mezőgazdaságon kívüli ágazatok foglalkoztatási lehetőségei (lásd: 16. bekezdés).

Következtetések és ajánlások

84

Az Európai Unió a mezőgazdasági termelői népességének csökkenésével néz szembe. Az EU-27 mezőgazdasági termelőinek száma az utóbbi évtizedben rohamosan csökkent, a 2005. évi 14,5 millióról a 2013-as 10,7 millióra. A fiatal (legfeljebb 44 éves) mezőgazdasági termelők száma 2005 és 2013 között 3,3 millióról 2,3 millióra csökkent. Mivel a csökkenés minden korcsoportban éreztette hatását, a fiatal termelőknek a mezőgazdasági termelők népességéhez viszonyított aránya nagyjából állandó, valamivel 20% feletti maradt. Jelentős különbségek vannak azonban a tagállamok között (lásd: II. melléklet).

85

A 2007–2020-as időszakban az Unió 9,6 milliárd eurót különített el a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására a mezőgazdasági üzemek versenyképességének növelése és az agrárágazatban a generációs megújulás elősegítése céljából. A mezőgazdasági tevékenység elindítására vonatkozó intézkedés második pilléres tagállami társfinanszírozásával együtt a köztámogatás teljes összege eléri a 18,3 milliárd eurót. A 2007–2013-as időszakban közel 200 000 fiatal mezőgazdasági termelő kapott tevékenység elindítására vonatkozó uniós támogatást. Az uniós támogatás több mint 70%-át a második pillér (EMVA) fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására vonatkozó intézkedése keretében folyósították, míg a fennmaradó 30% a 2014–2020-as időszakban az első pillér (EMGA) keretében fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kiegészítő közvetlen kifizetés.

86

Ennek fényében megvizsgáltuk, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszik a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásában és a generációs megújulás elősegítésében. Az ellenőrzés során a következő kérdésre kerestük a választ:

A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós támogatás megfelelően lett kialakítva ahhoz, hogy ténylegesen hozzájáruljon egy jobb generációs megújuláshoz?

87

Általános következtetésünk: a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós támogatás pontatlanul kijelölt beavatkozási logikán alapul, amelynek várt eredményeit és hatását nem határozták meg Az uniós támogatásnak célzottabban kellene elősegítenie a tényleges generációs megújulást.

88

A beavatkozási logikát illetően:

A fiatal termelőknek folyósított első pilléres kifizetés esetében a következőket állapítottuk meg:

 • A támogatás nem alapul igényfelmérésen, és célkitűzése nincs összhangban a generációs megújulás ösztönzésével kapcsolatos általános célkitűzéssel, a tagállamok pedig a kifizetést sem a tevékenység elindításához nyújtott második pilléres intézkedéssel, sem a tagállami intézkedésekkel nem koordinálták (lásd: 19–33. bekezdés);
 • Igényfelmérés hiányában a támogatást egységes formában – hektáronkénti éves kifizetés formájában – folyósítják, és annak összegével és időzítésével kapcsolatban nem világos, hogy a jövedelemkiegészítésen kívül milyen konkrét szükségletek kielégítését célozza (lásd: 39–51. bekezdés).

A fiatal termelőknek tevékenységük elindításához nyújtott második pilléres kifizetések esetében a következőket állapítottuk meg:

 • Noha a kifizetéseket általában bizonytalan igényfelmérés alapján folyósítják, a célok részben SMART jellegűek, továbbá összességében tükrözik a generációs megújulás ösztönzésének általános célkitűzést. Jó a koordináció a mezőgazdasági tevékenység elindítására vonatkozó második pilléres intézkedések és a beruházások között. Kevés azonban a koordináció az olyan tagállami pénzügyi eszközökkel, mint például a kedvező feltételekkel nyújtott földvásárlási kölcsönök (lásd: 19–37. bekezdés);
 • A támogatást olyan formában nyújtják, amely közvetlenül kielégíti a fiatal termelők földhöz, tőkéhez és ismeretekhez való hozzáféréssel kapcsolatos igényeit. A támogatás összege általában az igényekhez kapcsolódik, de olyan gyors konkrét intézkedéseket is ösztönözhet, mint a biogazdálkodás bevezetése, víz-, illetve energiatakarékos kezdeményezések, tevékenység hátrányos helyzetű térségekben történő megkezdése (lásd: 25. és 52–53. bekezdés).

1. ajánlás. A beavatkozási logika javítása az igényfelmérés javítása és SMART célkitűzések meghatározása révén

A 2020 utáni időszakra szóló közös agrárpolitikát illetően a Bizottság határozzon meg (vagy a megosztott irányítási rendelkezések értelmében írja elő a tagállamoknak, hogy azok határozzanak meg) egyértelmű beavatkozási logikát a mezőgazdaságban a generációs megújulásra irányuló politikai eszközök számára. A beavatkozási logika tartalmazza a következőket:

 • a fiatal mezőgazdasági termelők igényeinek megbízható felmérése, amely megvizsgálja annak okait, hogy a gazdálkodni szándékozó fiataloknak milyen akadályokkal kell megküzdeniük tevékenységük megkezdése során, és hogy ezek az akadályok milyen mértékben vannak jelen a különböző földrajzi területeken, mezőgazdasági ágazatokban, illetve a mezőgazdasági üzem egyéb jellemzőitől függően;
 • annak felmérése, hogy mely igényeket lehetne uniós szakpolitikai eszközökkel kezelni, mely igényeket pedig inkább tagállami szakpolitikák keretében (és mely igényeket kezelnek máris ilyen formában), valamint annak elemzése, hogy milyen támogatási formák (pl. közvetlen kifizetések, átalányösszeg, pénzügyi eszközök) felelnek meg leginkább az azonosított igényeknek;
 • a várható generációs megújulási arány és a támogatott mezőgazdasági üzemek életképességéhez való hozzájárulás tekintetében SMART célkitűzések meghatározása, a szakpolitikai eszközök egyértelműen kifejezett és számszerűsíthető várt eredményeivel; különösen annak egyértelműsítése, hogy a szakpolitikai eszközök a lehető legtöbb fiatal mezőgazdasági termelőt vagy inkább a fiatal termelők meghatározott csoportját támogassák-e (pl. a legjobban képzetteket, a tevékenységüket hátrányos helyzetű területeken megkezdőket, a mezőgazdasági üzemükbe energia- vagy víztakarékossági technológiákat bevezetőket, az üzemek nyereségességét vagy termelékenységét növelőket, a több embert foglalkoztatókat).
89

Az intézkedések célirányosságát illetően:

A fiatal termelőknek folyósított első pilléres kifizetések esetében a következőket állapítottuk meg:

 • A támogatást egységes formában folyósítják, függetlenül az üzemek életképességétől, elhelyezkedésétől, valamint a legtöbb tagállamban a kedvezményezettek készségeitől, illetve képzettsége szintjétől is. Ha egy bejegyzett mezőgazdasági üzemet közösen irányítanak fiatal és nem fiatal mezőgazdasági termelők, akkor a támogatásban néha olyan üzemek is részesülnek, amelyekben a fiatal mezőgazdasági termelőknek esetleg csak csekély szerepük van a döntéshozatalban (lásd: 39–46. bekezdés).

A fiatal termelőknek tevékenységük elindításához nyújtott második pilléres kifizetések esetében a következőket állapítottuk meg:

 • A támogatás a képzettebb termelők felé irányul, akik kötelezettséget vállalnak életképes üzemek létrehozását elősegítő üzleti terv végrehajtására, és akiket a projektkiválasztási folyamat során gyakran arra ösztönöznek, hogy tevékenységüket kedvezőtlen adottságú területen kezdjék meg. Az üzleti tervek azonban eltérő minőségűek voltak és az irányító hatóságok által alkalmazott kiválasztási eljárás gyakran nem a legjobb projekteknek adott prioritást. A kiválasztási kritériumok a 2007–2013-as időszak vége felé kerültek csak bevezetésre, az alsó küszöbértékek vagy túl alacsonyak voltak vagy meg sem határozták őket, és az intézkedésre előirányzott hétéves költségvetést egyes tagállamok már a programozási időszak elején benyújtott összes pályázat finanszírozására felhasználták, így a tevékenységüket később megkezdő fiatal termelők már nem juthattak támogatáshoz (lásd: 52–61. bekezdés).

2. ajánlás. Az intézkedések célirányosabbá tétele

A 2020 utáni időszakra szóló közös agrárpolitika intézkedéseinek végrehajtása során a tagállamok tegyék célirányosabbá az intézkedéseket a következők révén:

 • olyan kritériumok alkalmazása, amelyek biztosítják a leginkább költséghatékony projektek, például a támogatott mezőgazdasági üzemek termelékenységének vagy életképességének legnagyobb növekedését eredményező, illetve a legnagyobb munkanélküliséggel sújtott vagy a legkevesebb generációs megújulást felmutató hátrányos helyzetű területeken a foglalkoztatást legjobban növelő projektek kiválasztását;
 • bejegyzett mezőgazdasági üzem közös irányítása esetén egyértelmű kritériumok alkalmazása a támogatni tervezett fiatal mezőgazdasági termelők szerepének értékelésére (pl. annak meghatározása, hogy a kedvezményezettek a szavazati jog vagy a részesedések milyen százalékos arányával rendelkezzenek, vagy hogy bevételük minimálisan mekkora része származzék a támogatásban részesülő üzemben folytatott tevékenységükből), és így a támogatásoknak azon fiatal mezőgazdasági termelők felé irányítása, akik a támogatott üzemekben fő tevékenységként foglalkoznak gazdálkodással;
 • a projektek által elérendő minimális ponthatárok elég magasra szabása, és az intézkedések költségvetésének megfelelő felosztása, hogy a tevékenységüket megkezdő fiatal mezőgazdasági termelőknek a programozási időszak teljes időtartama alatt egyenlő hozzáférésük legyen a forrásokhoz;
 • az üzleti terveknek a közfinanszírozás szükségességét értékelő eszközként való jobb felhasználása: annak értékelése, hogy a pályázati szakaszban milyen valószínű a mezőgazdasági üzemek támogatás nélküli életképessége, majd a projektek végeztével annak értékelése, hogy a támogatás hogyan hatott az üzem életképességére vagy más egyértelműen meghatározott célkitűzésekre (pl. foglalkoztatottság, energia- vagy víztakarékossági technológiák bevezetése).
90

Az intézkedések eredményeit illetően:

A fiatal termelőknek folyósított első pilléres kifizetés esetében a következőket állapítottuk meg:

 • A közös monitoring- és értékelési keret nem biztosít hasznos mutatókat a kifizetés eredményességének felméréséhez, mivel e kifizetéshez nem kapcsoltak eredménymutatót és a támogatott mezőgazdasági üzemek jövedelmére, illetve életképességére vonatkozóan sem gyűjtenek adatokat (lásd: 70–71. bekezdés).

A fiatal termelőknek tevékenységük elindításához nyújtott második pilléres kifizetések esetében a következőket állapítottuk meg:

 • elsősorban a közös monitoring- és értékelési rendszer mutatóinak rossz minősége miatt kevés a bizonyíték arra nézve, hogy az intézkedés elősegítette-e a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítását, a generációs megújulást és a támogatott üzemek életképességét. Csak Olaszországban (Emilia-Romagna) találtunk bizonyítékot arra nézve, hogy a mezőgazdasági tevékenység elindítására vonatkozó intézkedés kedvezményezettjei a támogatásban nem részesülő mezőgazdasági üzemeknél nagyobb, termelékenyebb, jövedelmezőbb és több embert foglalkoztató üzemeket hoztak létre (lásd: 70–83. bekezdés).

3. ajánlás. A monitoring- és értékelési rendszer javítása

A 2020 utáni időszakra szóló közös agrárpolitika intézkedéseinek végrehajtása során a Bizottság és a tagállamok (a megosztott irányítási rendelkezések értelmében) javítsák a monitoring- és értékelési rendszert. Különös tekintettel a következőkre:

 • a tagállamok által a monitoringrendszerükben kidolgozott követendő gyakorlatokat alapul véve a Bizottság határozzon meg olyan output-, eredmény- és hatásmutatókat, amelyek lehetővé teszik a szakpolitikai eszközök célkitűzésekhez mért előrehaladásának, eredményességének és hatékonyságának felmérését (lásd: 72–73. bekezdés);
 • a tagállamok gyűjtsenek rendszeresen adatokat a támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemek strukturális és pénzügyi jellemzőiről (pl. bevételek, jövedelem, alkalmazottak száma, bevezetett innovációk, a termelők képzettségi szintje), lehetővé téve az intézkedéseknek a kívánt szakpolitikai célkitűzések elérésében mutatott eredményességének és hatékonyságának értékelését;
 • olyan követendő gyakorlatokat alapul véve, mint például a jelen ellenőrzés során azonosítottak (pl. összehasonlító teljesítményértékelés, kontrafaktuális elemzések, felmérések), a Bizottság és a tagállamok írjanak elő olyan értékeléseket, amelyek a támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemek strukturális és pénzügyi jellemzőinek alakulásával kapcsolatos tényleges adatok alapján hasznos információkat nyújtanak a projektek és intézkedések eredményeiről (lásd: 75. bekezdés).

A jelentést 2017. május 31-i luxembourgi ülésén fogadta el a Phil WYNN OWEN számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE

elnök

Mellékletek

I. melléklet

A legfeljebb 44 éves mezőgazdasági termelők számának alakulása a tagállamokban, 2007–2013

TagállamA legfeljebb 44 éves mezőgazdasági termelők számaA legfeljebb 44 éves mezőgazdasági termelők számának alakulása, 2007–2013
20072013
Belgium13 5807 240-6 340
Bulgária61 54049 980-11 560
Cseh Köztársaság10 6605 080-5 580
Dánia12 1906 700-5 490
Németország133 08075 570-57 510
Észtország5 1204 670-450
Írország33 77032 020-1 750
Görögország188 470141 220-47 250
Spanyolország216 810158 620-58 190
Franciaország167 220131 970-35 250
HorvátországAdatok nem állnak rendelkezésre
Olaszország231 970155 270-76 700
Ciprus5 7803 020-2 760
Lettország27 09015 990-11 100
Litvánia48 99033 460-15 530
Luxemburg690540-150
Magyarország139 150103 330-35 820
Málta1 6801 570-110
Hollandia21 08013 090-7 990
Ausztria67 48049 680-17 800
Lengyelország808 330512 690-295 640
Portugália28 45025 640-2 810
Románia638 490676 77038 280
Szlovénia12 81013 8601 050
Szlovákia10 9405 550-5 390
Finnország21 85016 620-5 230
Svédország16 98011 510-5 470
Egyesült Királyság42 74027 650-15 090
EU-272 966 9402 279 310-687 630

Forrás: Az Eurostat mezőgazdasági üzemszerkezeti felmérése, 2007 és 2013.

II. melléklet

A mezőgazdasági termelők megoszlása korcsoportonként a tagállamokban, 2007 és 2013

Tagállam<3535–4445–5455–6465+
2007201320072013200720132007201320072013
Belgium6,1%4,0%22,2%15,2%28,6%32,9%22,7%26,8%20,5%21,2%
Bulgária3,1%6,4%9,4%13,2%17,5%18,5%25,1%25,2%45,0%36,7%
Cseh Köztársaság9,7%4,6%17,4%14,8%27,2%23,8%28,5%33,9%17,2%23,0%
Dánia5,9%2,5%21,4%14,7%29,1%31,2%23,9%27,6%19,6%24,0%
Németország7,7%6,8%28,2%19,7%33,9%37,2%22,6%29,8%7,5%6,5%
Észtország6,2%7,5%15,8%16,8%23,1%23,4%23,8%21,8%31,1%30,4%
Írország8,1%6,3%18,3%16,7%24,6%25,1%25,5%25,5%23,5%26,5%
Görögország6,9%5,2%15,1%14,7%21,6%23,9%20,2%24,9%36,3%31,3%
Spanyolország5,2%3,7%15,6%12,7%23,3%25,0%24,5%25,2%31,4%33,3%
Franciaország8,1%8,8%23,6%19,1%31,5%32,7%23,9%27,0%12,9%12,4%
Horvátországadatok nem állnak rendelkezésre
Olaszország3,1%4,5%10,7%10,8%19,4%21,6%23,9%23,3%42,9%39,7%
Ciprus2,4%1,7%12,0%6,9%26,7%21,4%29,1%30,1%29,8%40,0%
Lettország7,1%5,0%18,1%14,5%25,0%26,3%20,7%24,1%29,2%30,1%
Litvánia4,4%5,6%16,9%13,9%21,4%25,6%18,2%20,9%39,1%34,0%
Luxemburg7,4%8,7%22,5%17,3%33,8%32,2%22,5%27,4%13,9%14,4%
Magyarország7,6%6,1%14,6%14,9%23,2%19,4%27,1%29,2%27,5%30,3%
Málta4,9%3,8%10,3%12,9%29,3%24,8%32,4%33,4%23,0%25,1%
Hollandia4,0%3,1%23,5%16,3%28,7%32,7%26,1%26,9%17,7%21,0%
Ausztria11,0%10,9%29,7%24,4%33,3%36,5%16,5%19,6%9,4%8,6%
Lengyelország12,2%12,1%21,6%23,7%31,1%30,2%19,3%24,3%15,8%9,6%
Portugália2,2%2,5%8,2%7,2%17,6%16,6%25,4%23,6%46,7%50,1%
Románia4,4%4,7%11,9%13,9%17,0%16,9%22,6%23,5%44,2%41,0%
Szlovénia4,0%4,8%13,0%14,4%24,6%26,4%23,5%29,1%34,9%25,3%
Szlovákia3,8%8,1%12,0%15,4%25,2%24,9%27,3%30,0%31,7%21,6%
Finnország9,2%8,5%22,8%22,0%32,0%30,1%29,8%29,1%6,2%10,2%
Svédország6,0%4,4%17,4%12,8%26,7%24,8%29,3%28,0%20,6%30,0%
Egyesült Királyság3,9%3,9%15,0%11,0%25,0%26,6%28,6%27,9%27,6%30,6%
EU-276,3%6,0%15,5%15,3%22,8%22,9%22,7%24,7%32,7%31,1%

Forrás: Az Eurostat mezőgazdasági üzemszerkezeti felmérése, 2007 és 2013.

III. melléklet

A fiatal mezőgazdasági termelők számára rendelkezésre álló uniós költségvetés tagállamonként

Tagállam

2007–2013-as programozási időszak

(kiadás)

2014–2020-as programozási időszak

(előirányzott költségvetés)

A 2. pillér 112. intézkedésének keretében támogatásban részesült fiatal mezőgazdasági termelők számaA 2. pillérbe tartozó, fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló 112. intézkedés (euró)A 2. pillérbe tartozó, fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló 6.1. intézkedés (euró)A 1. pillér közvetlen kifizetése fiatal mezőgazdasági termelők számára (euró)
Belgium2 15232 563 69546 833 60742 897 688
Bulgária5 80892 325 53368 861 71918 576 263
Ciprus3204 504 8957 000 0001 891 663
Cseh Köztársaság1 36441 734 18624 750 0008 511 002
Dánia3 811 13044 088 268
Észtország84624 253 25318 164 0001 891 635
Finnország2 96641 510 60333 088 50026 189 410
Franciaország34 629631 741 559902 843 886362 156 470
Németország3252 254 554242 542 160
Görögország19 128246 270 288276 800 000187 750 920
Magyarország8 411219 299 316108 867 86116 127 358
Írország8626 504 938121 258 400
Olaszország21 925335 322 041460 259 594190 086 580
Lettország40711 168 7389 452 63515 515 660
Litvánia2 66877 645 85155 000 00031 296 288
Luxemburg2671 612 9732 209 2002 512 935
Málta3 225 000104 844
Hollandia72 480 060
Ausztria9 37559 831 89846 704 42569 214 480
Lengyelország38 857570 569 560456 849 802170 675 060
Portugália8 595226 807 119194 263 17558 237 760
Románia12 770260 504 741400 355 600102 773 360
Szlovákia22 302 0007 796 253
Szlovénia2 65241 500 64348 520 0009 516 155
Spanyolország17 603305 951 740542 330 984486 689 740
Svédország1 79619 928 3296 564 39955 839 760
Egyesült Királyság102883 50827 832 582250 504 493

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

IV. melléklet

Az első pillér beavatkozási logikája

Forrás: Európai Bizottság, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014–2020 (Szakmai kézikönyv a 2014–2020-as közös agrárpolitika monitoring- és értékelési keretéről).

V. melléklet

A tagállamok választási lehetőségei a fiatal mezőgazdasági termelők első pillérbe tartozó kifizetései esetében

Tagállam Az éves nemzeti felső összeghatár %-a
(2015)
Kiegészítő jogosultsági feltételek A termelők részére nyújtott támogatás
A megfelelő készségeket tekintve A képzési követelményeket tekintve Alkalmazzák-e a jogi személy felett ellenőrzést gyakorló minden fiatal mezőgazdasági termelőre Az alábbi 25%-aként számítva és a következő felső határértékkel (ha/jogosultság) Mezőgazdasági üzemenkénti átalányösszegként
A mezőgazdasági termelő tulajdonában lévő jogosultságok átlagos értéke Az alaptámogatási rendszer átalányösszege Egységes területalapú kifizetés Nemzeti hektáronkénti átlagos kifizetés
Belgium1,89NemIgenNemNem
Belgium (Flandria)NemIgenNemNemNemNemIgen90Nem
Belgium (Vallónia)IgenIgenNemNemNemNemIgen90Nem
Bulgária0,47NemIgenNemNemNemIgenNem30Nem
Cseh Köztársaság0,20NemNemNemNemNemIgenNem90Nem
Dánia2,00NemNemNemNemNemNemIgen90Nem
Németország1,00NemNemNemNemIgenNemNem90Nem
Észtország0,30NemNemNemNemNemIgenNem39Nem
Írország2,00NemIgenIgenNemNemNemIgen50Nem
Görögország2,00NemNemNemIgenNemNemNem25Nem
Spanyolország2,00IgenIgenIgenIgenNemNemNem90Nem
Franciaország1,00IgenIgenNemNemNemNemIgen34Nem
Horvátország2,00NemIgenIgenNemIgenNemNem25Nem
Olaszország1,00NemNemNemIgenNemNemNem90Nem
Ciprus1,00NemNemNemNemNemNemIgen90Nem
Lettország1,50NemNemNemNemNemIgen90Nem
Litvánia1,75NemNemNemNemNemNemIgen90Nem
Luxemburg1,50IgenIgenIgenNemNemNemNemIgen
Magyarország0,20NemNemNemNemNemNemIgen90Nem
Málta0,40NemNemIgenNemNemNem90Nem
Hollandia2,00NemNemNemNemNemIgen90Nem
Ausztria2,00IgenNemNemNemNemNemIgen40Nem
Lengyelország1,00NemNemNemNemNemIgen50
Portugália2,00IgenIgenNemNemIgenNemNem90Nem
Románia1,79NemNemNemNemNemIgenNem60Nem
Szlovénia1,00NemNemNemNemNemNemIgen90Nem
Szlovákia0,55IgenIgenIgenNemNemNemIgen28Nem
Finnország1,00NemNemNemNemNemIgen90Nem
Svédország2,00NemNemNemNemNemNemIgen90Nem
Egyesült Királyság1,63IgenNemNemNem
Egyesült Királyság (Anglia)NemNemNemIgenNemNemNem90Nem
Egyesült Királyság (Észak-Írország)NemIgenIgenNemNemNemIgen90Nem
Egyesült Királyság (Skócia)NemNemNemIgenNemNemNem90Nem
Egyesült Királyság (Wales)NemNemNemNemIgenNemNem25Nem

A Bizottság válaszai

Összefoglaló

A Bizottság közös válasza az V. és a VI. bekezdésekre

Azon célkitűzés (első pillér) elérését, miszerint „a mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők részére jövedelemtámogatási rendszert kell létrehozni tevékenységük megkezdésének és a mezőgazdasági üzemük azt követő strukturális kiigazításának a megkönnyítése érdekében” (az 1307/2013/EU rendelet (47) preambulumbekezdése) nem csupán a fiatal mezőgazdasági termelők támogatási rendszere hivatott biztosítani, mivel ez a rendszer csupán kiegészítő támogatást nyújt a fiatal mezőgazdasági termelők által a közvetlen kifizetések keretében kapott alaptámogatás mellé. Politikai döntés született arról, hogy az első pillér keretében célzottabb közvetlen kifizetésekre kerüljön sor, amelyek jobban megfelelnek a fiatal mezőgazdasági termelők konkrét igényeinek. Ahogy azt a hatásvizsgálat (SEC(2011) 1153 final) kifejti, a mezőgazdaságban dolgozók elöregedése problémát jelent, amelynek kezelése a 2013 utáni KAP reform előtt csak önkéntes rendszerek útján történt (a második pillér fiatal mezőgazdasági termelőket támogató intézkedései, illetve a tartalékból esetlegesen kiosztott támogatási jogosultságok), ezek alkalmazása pedig nem terjedt ki az összes tagállamra.

A mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők számára pénzügyi kihívást jelent az új gazdasági tevékenységek létrehozása és kialakítása. Következésképpen a közvetlen KAP támogatás elosztása és célirányosabbá tétele megerősítésre került a 2013-as reformban.

Ennek alapján az első pilléres kifizetések célja, hogy az ágazatba újonnan belépő fiatal mezőgazdasági termelők részére fokozott jövedelemtámogatást nyújtsanak (a többi mezőgazdasági termelőhöz képest) egy legfeljebb 5 éves időszak erejéig.

A hat vidékfejlesztési prioritás egyikének célja „2B kiemelt területének” útján a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése (az 1305/2013/EU rendelet 5(2)(b) cikke). A jelen ellenőrzés tárgyát képező konkrét pályakezdési támogatás mellett a második pillér keretén belül számos egyéb támogatási rendszer érhető el a fiatal mezőgazdasági termelők számára. Például az előbb említett kiemelt terület keretén belül a következő intézkedések programozására került sor az aktuális programozási időszakban: Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (M1), Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások (M2), Beruházások tárgyi eszközökbe (M4) és Együttműködés (M16)

A második pilléres intézkedések programozását a tagállamok végzik az adott programozási területeik vonatkozásában végzett szükségletelemzés alapján.

Míg a második pillér megkönnyíti a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítását, addig az első pillér kötelező támogatást nyújt a már tevékenységet folytató fiatal mezőgazdasági termelők számára, a tevékenységük kezdeti szakaszának támogatása érdekében. A két pillér tervek szerinti egymást kiegészítő jellegének magyarázata megtalálható a hatásvizsgálatban: „A kettős finanszírozás elkerülése és a második pillér hasonló intézkedéseivel való átfedés elkerülése érdekében a fiatal mezőgazdasági termelők támogatási rendszerét úgy kell kialakítani, hogy többletjövedelmet biztosítson és csökkentse a tőkeköltségeket, ezzel pedig kiegészítse a vidékfejlesztési támogatást.”

V (b)

Az ágazatba újonnan belépő fiatal mezőgazdasági termelőknek általában nagyobb jövedelemtámogatásra van szükségük a tevékenység elindítását követő első öt évben.

Az első pilléres közvetlen kifizetések célja a jövedelemtámogatás. Következésképpen a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása az első pillér formáját (hektáronkénti kifizetés) és éves logikáját követi, és lehetővé teszi, hogy egy magasabb igényű csoport fokozottabb jövedelemtámogatásban részesüljön. Emellett a társjogalkotók számos lehetőséget határoztak meg a tagállamok számára a támogatás kiszámítását illetően. Ennek alapján a tagállamok még inkább képesek arra, hogy sajátos helyzetükhöz igazodjanak, amikor a nemzeti körülmények figyelembe vételével meghatározzák a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás megfelelő szintjét. Például az egyik tagállam úgy döntött, hogy mezőgazdasági üzemenként egy átalányösszeget fizet ki a fiatal mezőgazdasági termelőknek.

Az időzítést illetően kijelenthető, hogy az első pilléres támogatás a mezőgazdasági tevékenység elindítását követő első öt éves időszakot célozza meg, amely pénzügyi szempontból a legnagyobb kihívásokat támasztó időszaknak tekinthető. A tevékenység elindításához nyújtott támogatás csak az ágazatba újonnan belépő személyeknek szól, nem pedig azoknak a fiatal mezőgazdasági termelőknek, akik már szilárdan megvetették a lábukat ebben a szektorban.

V (c)

A közös monitoring- és értékelési keret (CMEF) eredménymutatói a KAP konkrét célkitűzéseihez kapcsolódnak, nem pedig a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres támogatáshoz hasonló egyedi intézkedések célkitűzéseihez.

VI (a)

A vidékfejlesztési intézkedések programozását a tagállamok végzik, az adott programozási területek vonatkozásában végzett szükségletelemzés alapján.

A generációs megújulás ösztönzésével kapcsolatos általános célkitűzés elérését nem csupán a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítását elősegítő konkrét intézkedés szolgálja (lásd a Bizottság V. bekezdésre adott válaszát).

VI (c)

Az aktuális programozási időszakban kiválasztási kritériumokat kell alkalmazni az intézkedés vonatkozásában (az 1035/2013/EU rendelet 49. cikke)

Abban az esetben, ha az eredeti költségvetési előirányzatok kimerülnének a programozási időszak elején, akkor a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a pénzügyi juttatásokat a programozási időszakon belül bármikor újraosszák az intézkedések között. A költségvetési előirányzatok adott intézkedésekhez rendelése rámutat továbbá annak szükségességére, hogy a korlátozott forrásokkal megfelelően le kell fedni a különböző igényeket.

VI (d)

A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítását támogató vidékfejlesztési intézkedés tekintetében a „tevékenységet megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők száma” monitorozási mutató érdemi információt biztosít annak felméréséhez, hogy az intézkedés milyen mértékben könnyítette meg a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdését. A „támogatott üzemek életképességére” és a „generációs megújulásra” vonatkozó átfogóbb elemzést egy értékelés keretében kell végezni. A „generációs megújulás” tekintetében a felmérésnek a tevékenység elindításához nyújtott támogatás mellett több más intézkedés hatásait is figyelembe kell vennie.

Emellett egy mutató semmilyen esetben nem teszi lehetővé egy intézkedés hatásának közvetlen megfigyelését. Erre egy értékelés keretében kell sort keríteni. A Bizottság a Mezőgazdasági Főigazgatóság tanulmányi és értékelési tervében előirányozta egy ilyen értékelés elvégzését 2017 végéig.

VII (a)

A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást.

Bár a Bizottság üdvözli az ajánlást, különösen azokat a részeit, amelyek egyértelműen a Bizottság közvetlen hatáskörébe tartoznak, jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020 utáni időszak jogalkotási javaslatait illetően.

VII (b)

Ennek az ajánlásnak a tagállamok a címzettjei.

VII (c)

A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást.

Bár a Bizottság üdvözli az ajánlást, különösen azokat a részeit, amelyek egyértelműen a Bizottság közvetlen hatáskörébe tartoznak, jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020 utáni időszak jogalkotási javaslatait illetően.

Bevezetés

06

Ez a jelentés a fiatal mezőgazdasági termelők támogatását célzó két konkrét eszközt tárgyal (az első pilléres kiegészítő támogatást és a tevékenység elindításának elősegítését célzó második pilléres intézkedést). Ugyanakkor a fiatal mezőgazdasági termelők számára számos egyéb eszköz is elérhető a KAP keretén belül:

 • az első pillér keretében a fiatal mezőgazdasági termelők elsődlegesen az alaptámogatásban (amely valójában előfeltétele a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás odaítélésének), illetve általában a környezetvédelmi támogatásban („az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás”) részesülnek. Emellett a „termeléstől függő önkéntes támogatás” keretében kiegészítő kifizetésekben is részesülhetnek, amennyiben jogosultak az adott tagállam által meghatározott egyik intézkedésre, valamint a „redisztribúciós támogatás” keretében támogatást kaphatnak az első hektárjaikra (ha az adott tagállamban elérhető ilyen támogatás). Valójában a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás csupán egy „kiegészítés”, amelynek célja, hogy fokozza az ebbe a kategóriába tartozó mezőgazdasági termelőknek nyújtott jövedelemtámogatást. A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás kedvezményezettjei által 2015-ben kapott közvetlen kifizetések teljes összege alapján a Bizottság becslése szerint a 2015 és 2020 közötti időszakban a kedvezményezettek összesen mintegy 15 milliárd euró támogatásban fognak részesülni közvetlen kifizetések formájában. A 2015-ös végrehajtási adatokból kitűnik, hogy a tagállamok felében a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás kedvezményezettjei átlagban több, mint 10 000 euró támogatásban részesültek közvetlen kifizetések formájában.
 • A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítását célzó támogatás mellett a második pillér keretében részlegesen egyéb intézkedések is beprogramozásra kerültek a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítésével és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítésével kapcsolatos célkitűzés keretén belül. Ezen intézkedések között szerepelnek a „Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek”, a „Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások”, a „Beruházások tárgyi eszközökbe” és az „Együttműködés”. A fent megjelölt célkitűzés keretében összesen mintegy 6,7 milliárd euró van beprogramozva a 2014 és 2020 közötti időszakra (amelynek 80%-át a tevékenység elindításának elősegítését célzó intézkedés teszi ki).

Úgy tekinthető, hogy például a vidéki területek infrastruktúrájára, szélessávú fejlesztésére és az ott elérhető szolgáltatások javítására nyújtott egyéb vidékfejlesztési támogatási formák közvetett hatással vannak a generációs megújulásra.

09

Lásd a Bizottság 6. bekezdésre adott válaszát.

10

Fontos megemlíteni a következőket:

 • A fiatal mezőgazdasági termelők támogatási rendszerének (első pillér) „konkrét szakpolitikai célkitűzése”, hogy „a mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők részére jövedelemtámogatási rendszert kell létrehozni tevékenységük megkezdésének és a mezőgazdasági üzemük azt követő strukturális kiigazításának a megkönnyítése érdekében”. Lásd a 47. preambulumbekezdést (1307/2013/EK rendelet).
 • Vidékfejlesztés: ahogy az az 1305/2013/EU rendelet 5(2)(b) cikkében meghatározásra került, a 2B kiemelt terület célja „a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése”.

Észrevételek

17

Bár az első és második pillérre vonatkozó szabályok meghatározása uniós szinten történik, azok végrehajtását közvetlenül az egyes tagállamok végzik az úgynevezett „megosztott igazgatás” elve szerint.

Ez azt jelenti, hogy az egyes tagállamokban a mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres közvetlen kifizetések igazgatását és ellenőrzését a nemzeti hatóságok végzik. Emellett minden tagállam számára bizonyos szintű rugalmasság van biztosítva a kifizetések odaítélésének tekintetében, hogy figyelembe tudják venni az adott ország gazdálkodási feltételeit, amelyeket illetően jelentős eltérések figyelhetők meg az Európai Unión belül.

A második pillér keretében a Bizottság vidékfejlesztési programok végrehajtásában betöltött szerepét korlátozza az a tény, hogy az ESB alapok hatékony, eredményes és koordinált végrehajtásának biztosítását célzó intézkedések meghozatala az irányító hatóságok hatáskörébe tartozik (az 1303/2013/EU rendelet 27. cikke).

19

A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kiegészítő támogatás fokozott jövedelemtámogatást biztosít ennek a csoportnak egy olyan időszak erejéig, amelynek ideje alatt a becslések szerint a legnagyobb szükségük van erre.

Ezzel egy időben a közvetlen kifizetési rendszer részeként az alábbi szabályok érvényesek rá: termeléstől független, évente és hektáronként nyújtott standardizált támogatás, amelyben a jogosultsági feltételeknek eleget tevő és támogatási kérelmet benyújtó összes mezőgazdasági termelő részesül.

Tekintettel a közvetlen kifizetésekben részesülő kedvezményezettek magas számára (majdnem 7 millió mezőgazdasági termelő), a pályázók igényeinek mélyreható vizsgálata összetett feladat lenne, és az adatvédelmi jogszabályok miatt kivitelezhetetlennek bizonyulhatna.

A második pillért illetően a vidékfejlesztési támogatások jogi kerete (az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke) egyértelműen megköveteli a tagállamoktól, hogy a vidékfejlesztési intézkedések programozását az adott programozási területek vonatkozásában végzett szükségletelemzés alapján végezzék.

20

A közvetlen jövedelemtámogatás szabályai valóban nem írják elő, hogy a mezőgazdasági termelők hogyan használhatják fel az alapokat, valamint nem állapítják meg azokat a kiadásokat, amelyeket a kifizetésből fedezni lehet. A mezőgazdasági termelő maga dönti el, hogy a támogatás összegét milyen módon használhatja fel a leghatékonyabban a tevékenység elindítási szakaszában.

Az ebből származó hozzáadott érték tehát az ágazatba újonnan belépő fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott fokozott támogatás, illetve annak egységes biztosítása az Unió teljes területén, mivel a rendszer minden tagállam számára kötelező.

22

Bizonyos végrehajtási döntések a tagállamok hatáskörében maradnak, mivel ők vannak leginkább abban a helyzetben, hogy felbecsüljék az adott évben tevékenységbe kezdő új fiatal mezőgazdasági termelők számát, az üzemek lehetséges méretét és az ezekből következő igényeket, és ezek alapján ítéljék oda a támogatást a fiatal mezőgazdasági termelőknek az erre a célra rendelkezése álló maximális kereten belül. Ennek a magas szintű szubszidiaritásnak, illetve a megosztott igazgatás elvének fényében elvárásnak tekinthető, hogy a tagállamok ezeket a döntéseket a rendszer célkitűzéseivel és nemzeti sajátosságaikkal összhangban hozzák meg.

23

A vidékfejlesztési támogatások jogi kerete (az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke) egyértelműen megköveteli a tagállamoktól, hogy a vidékfejlesztési intézkedések programozását az adott programozási területek vonatkozásában végzett szükségletelemzés alapján végezzék.

24

Lásd a Bizottság 19. és 20. bekezdésekre adott válaszát fennebb.

24 (a)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás a számukra biztosított egyéb közvetlen kifizetésekkel együtt hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők könnyebben hozzáférhessenek a földhöz: nincs előírva, hogy a támogatás összege milyen típusú költségek fedezésére fordítható, és a mezőgazdasági termelő maga döntheti el, hogy egy új földterület bérlésére vagy megvásárlására kívánja azt felhasználni.

Emellett a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás a fiatal mezőgazdasági termelők azon lehetőségével együtt, hogy a tartalékon keresztül a regionális/nemzeti átlagra növeljék a támogatási jogosultságuk értékét, ösztönzőleg hat a mezőgazdasági termelést folytató szülőkre, hogy üzemeiket átadják a fiatalabb generációnak. Az ilyen családon belüli átadás rendkívül elterjedt módja annak, hogy az európai mezőgazdasági termelők hozzáférjenek a földhöz.

24 (b)

Az ágazatba újonnan belépő fiatal mezőgazdasági termelők által közvetlen kifizetések formájában kapott fokozott jövedelemtámogatás megnöveli a rendelkezésükre álló tőkét. Következésképpen felhasználhatók közvetlenül az üzem működtetésére vagy a hitelekhez való hozzáférés megkönnyítésére (azzal, hogy a beruházási projektben megnő a saját tőke aránya).

24 (c)

A szubszidiaritás elvével összhangban a fiatal mezőgazdasági termelők készségeire és képzésére vonatkozó kiegészítő jogosultsági feltételek előírása a tagállamok hatáskörébe tartozik, és elvárás, hogy ezt a szubszidiaritást azoknak a követelményeknek a végrehajtására használják, amelyeket lényegesnek ítélnek a nemzeti sajátosságaik tekintetében.

25 (b)

A fiatal mezőgazdasági termelőknek lehetőségük van arra, hogy a tevékenység elindítására nyújtott támogatást beruházási támogatással kombinálják, amelynek esetében nagyobb mértékű támogatásban részesülhetnek.

25 (c)

A fiatal mezőgazdasági termelők a tevékenység elindítására nyújtott támogatást a készségek megszerzésére (például képzés, mezőgazdasági csereprogramok, tanácsadási szolgáltatások stb.) vonatkozó különböző támogatási formákkal kombinálhatják.

A tevékenységet első ízben megkezdő mezőgazdasági termelők számára nyújtott tanácsadás a vidékfejlesztési program által támogatott tanácsadási szolgáltatások részét képezi (az 1305/2013/EU rendelet 15(4)(g) cikke).

26

Lásd a Bizottság 10. bekezdésre adott válaszát.

27

A beavatkozási logikák meghatározás szerint leegyszerűsített és sematikus leírásai annak, hogy egy szakpolitikai beavatkozásnak hogyan kellene működnie. A generációs megújulás a mezőgazdasági versenyképesség és a mezőgazdasági üzemek által elért jövedelem (amelyeket illetően a CMEF megfelelő mutatókat határozott meg) javítását célzó eljárás köztes lépése.

28 (a)

A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres kifizetés célcsoportjának meghatározásakor az volt a cél, hogy a támogatás a lehető legtöbb olyan mezőgazdasági termelő által igényelhető legyen, akinek életkora nem érte el a 40 évet és mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre ilyen üzemet, anélkül hogy a támogatás bizonyos ágazatokra vagy területekre lenne korlátozva.

A Bizottság közös válasza az 28 (b) és (c) bekezdésre.

A Bizottság meglátása szerint nem célszerű annak meghatározása, hogy a fiatal mezőgazdasági termelőnek nyújtott kifizetés az adott termelő jövedelmének mekkora százalékát kell kitennie. Például az éves munkaerőegységenkénti (AWU) jövedelem értéke az ágazati jövedelem és a munkaerő-ráfordítás alapvető tendenciáinak függvénye.

28 (d)

Lásd a Bizottság 19, 20 és 24(a) bekezdésekre adott válaszát, különösen mivel ebben az esetben is várható egy bizonyos hatás kifejtése a mezőgazdasági üzemek átadására és a tevékenység elindítására vonatkozó döntésre.

30

Az aktuális programozási időszakban a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítását támogató második pilléres intézkedés beprogramozása más célkitűzésekkel egyetemben a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítésével és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítésével kapcsolatos célkitűzés (2B kiemelt terület) szem előtt tartásával történik.

A Bizottság közös válasza az 30 (b) és (c) bekezdésre

A célmutató egy ésszerű helyettesítője azon kiemelt terület konkrét célkitűzésének, amelyhez meghatározásra került: „a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése”.

30 (d)

A tevékenység elindításához nyújtott vidékfejlesztési támogatás és a teljesített igények közötti kapcsolatot az üzleti tervnek kell bemutatnia.

A Bizottság közös válasza az 31(a), (b), (c) és (d) bekezdésre

A nemzeti támogató intézkedésekkel való koordináció a tagállamok feladata. A Bizottság hatásköre nem terjed ki az összes nemzeti támogató intézkedés felügyeletére és az ilyen jellegű koordinálásra.

32

A nemzeti támogató intézkedésekkel való koordináció a tagállamok feladata.

Ez az oka annak is, hogy az első pilléres támogatás pontos szintjének és a hektárban kifejezett küszöbérték meghatározása a tagállamok hatáskörébe tartozik (a következetesség biztosítása érdekében az uniós rendeletben meghatározott bizonyos határokon belül).

Franciaországban például a Mezőgazdasági Minisztérium keretén belül működik egy országos szerv (bureau de financements des entreprises), amelynek kizárólagos feladata a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindításához nyújtott támogatások kidolgozása, illetve a nemzeti és uniós műveletek koordinálása.

33

A beavatkozások beépített egymást kiegészítő jelleggel bírnak, mivel a két pillér keretében nyújtott támogatások célja eltér: a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás kiegészítő jövedelmet biztosít egy legfeljebb 5 éves időszak erejéig, és kiegészíti az üzleti terv alapján odaítélt és a tevékenység elindítására nyújtott egyszeri vidékfejlesztési támogatást.

A nemzeti támogató intézkedésekkel való ilyen jellegű koordináció a tagállamok feladata. A közösségi politika szintjén elérhető az ilyen koordinációhoz szükséges konstrukció. (lásd a Bizottság V. bekezdésre adott válaszát).

38 (a)

Az első pillér tekintetében lásd a Bizottság 24(c) bekezdésre adott válaszát.

A vidékfejlesztés keretében a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindításához nyújtott támogatás célirányossá tételét a kiválasztási kritériumok alkalmazásának kell biztosítania (az 1305/2013/EU rendelet 49. cikke).

38 (b)

A második pillér keretében a tagállamokkal szemben követelmény a kiválasztási eljárások alkalmazása (az 1305/2013/EU rendelet 49. cikke).

38 (d)

A közvetlen kifizetések egy éves logikát követnek, amelynek alapján a jogosultsági kritériumoknak minden évben meg kell felelni, valamint az összes kifizetés évente történik. A támogatás maximális időtartama 5 év.

A vidékfejlesztés keretében a támogatás nyújtása egy legfeljebb 5 éves időszakban történik.

40

Lásd a Bizottság 19. bekezdésre adott válaszát.

42 (a)

Lásd a Bizottság 24(c) bekezdésre adott válaszát.

42 (b)

Az első pillér keretén belül a tagállamoknak lehetőségük van a jövedelemtámogatás fokozására a hátrányos természeti adottságú területeken – mostanáig ezt az opciót csak két tagállam (Dánia, Szlovénia) alkalmazta. A közvetlen kifizetésekre egységes egészként kell tekinteni (a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás elkülönítése nélkül), mivel ezek a különböző rétegek kombinációjából tevődnek össze, és a jövedelemtámogatást az azonosított igényektől függően modulálják.

42 (c)

A javasolt célirányos támogatás azt jelentené, hogy a jövedelemtámogatás odaítélése a projektek kiválasztása alapján történik, amely módszer eddig nem élvezett elsőbbséget. Tekintetbe véve, hogy a közvetlen kifizetéseknek megközelítőleg 7 millió kedvezményezettje van, kérdéses, hogy a projektek ilyen kritériumok alapján történő kiválasztása megvalósítható-e (még ha csak a kiegészítő kifizetések kedvezményezettjeiről is van szó).

2. háttérmagyarázat – Az életképességhez a fiatal termelőknek nyújtott első pilléres kiegészítő támogatásra rá nem szoruló mezőgazdasági üzemek (példák) Spanyolország (Andalúzia)

Meg kell jegyezni, hogy ez a két kedvezményezett kiemelkedik a mezőgazdasági termelői közösségből. A spanyolországi üzemek csupán 1%-a termel 400 000 euróhoz közeli vagy azt meghaladó jövedelmet (FNVA értékben kifejezve), az idők folyamán pedig ez a mutató jobbára nem változott. Ez a megfigyelés akkor is igaz, ha csak az andalúziai üzemeket vizsgáljuk. A régióban található üzemek csupán 0,5%-a termelt 500 000 és 750 000 euró közötti jövedelmet (2010-es adat).

43

Az, hogy olyan üzemek is részesüljenek kifizetésben, amelyekben a fiatal mezőgazdasági termelők csak csekély szerepet játszanak, nem felel meg a Bizottság rendeletének. A közös irányítás fogalmát a jogalkotók annak a ténynek a figyelembe vétele érdekében vezették be, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők gyakran nem fiatal mezőgazdasági termelőkkel közösen kezdenek tevékenységbe.

Az Európai Unióban számos mezőgazdasági üzem esetében fiatal és nem fiatal mezőgazdasági termelők fognak össze, a szabályok ezért előírják, hogy a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kiegészítő kifizetésekre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a fiatal mezőgazdasági termelők legalább „közös irányítást” gyakorolnak. Amikor a fiatal mezőgazdasági termelők csak csekély szerepet játszanak ezekben a mezőgazdasági üzemekben, egyszerűen nem jogosultak a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kifizetésre, mert a tényleges irányítás nem a fiatal mezőgazdasági termelő kezében van.

A Bizottság levelek1 és egy szakértői munkaértekezleten2 elhangzott magyarázatok formájában biztosította a tagállamok (és az Európai Számvevőszék) számára a közös irányítás fogalmának értelmezését a jogi személynek számító fiatal mezőgazdasági termelők kontextusában.

A tényleges és hosszú távú irányítás gyakorlásához egy fiatal mezőgazdasági termelőnek három kumulatív feltételnek kell eleget tennie, nevezetesen részesedéssel kell rendelkeznie, képesnek kell lennie, hogy részt vegyen a jogi személy üzemeltetésére vonatkozó döntéshozatali eljárásban (pénzügyi szempontból is), valamint képesnek kell lennie a jogi személy napi szintű irányításának gyakorlására.

A tényleges és hosszú távú irányítás fogalmának végrehajtásakor a tagállamoknak a nemzeti társasági törvényeket és az adott eset egyéni körülményeit (alapszabály stb.) egyaránt figyelembe kell venniük.

Ezt az értelmezést tartalmazzák a Mezőgazdasági Főigazgatóság megfelelő ellenőrzési eljárásai is.

A fiatal mezőgazdasági termelő meghatározása és az aktív mezőgazdasági termelőkről szóló rendelkezés a kedvezményezett (azaz a jogi személy) szintjén alkalmazandó.

3. háttérmagyarázat – A mezőgazdasági üzem részesül a fiatal mezőgazdasági termelőknek adható kifizetésben, noha az érintett fiatal csekély szerepet játszik az üzemben Olaszország (Emilia-Romagna)

A Bizottság nem vitatja, hogy a Számvevőszék találkozott egy ilyen esettel. Ugyanakkor az ilyen esetek a végrehajtás hiányosságaira mutatnak rá (beleértve az ellenőrzést is), a közös irányítás fogalmát illetően biztosított értelmezés ellenére.

Az arányosság tekintetében emlékeztetni kell arra, hogy a jogi keret nem irányozza elő azt, hogy a kifizetésre a fiatal mezőgazdasági termelő szerepével arányosan kerüljön sor. A jogi személy irányítását azonban a fiatalnak kell végeznie (önmagában vagy közösen).

A fiatal mezőgazdasági termelő meghatározása és az aktív mezőgazdasági termelőkről szóló rendelkezés a kedvezményezett (azaz a jogi személy) szintjén alkalmazandó.

A Bizottság nem vitatja, hogy a Számvevőszék találkozott egy ilyen esettel. Ugyanakkor az ilyen esetek a végrehajtás hiányosságaira mutatnak rá (beleértve az ellenőrzést is), a közös irányítás fogalmát illetően biztosított értelmezés ellenére. A résztulajdonosi minőség önmagában még nem elégséges feltétele a közös irányításnak (lásd a Bizottság 43. bekezdésre adott válaszát).

46

Amikor a kifizetésekben olyan mezőgazdasági termelők részesülnek, akik nem vesznek részt a mezőgazdasági üzem mindennapi irányításában, akkor a fiatal mezőgazdasági termelő 1307/2013/EU rendelet 50(2) cikke szerinti meghatározása nincs tiszteletben tartva. A fiatal mezőgazdasági termelőket célzó kifizetések csak azon fiatal életkorú mezőgazdasági termelők számára elérhetők, akik egy mezőgazdasági üzem vezetőjeként kezdenek tevékenységbe. A Bizottság által észlelt meg nem felelések vizsgálatát az elszámolások keretében kell végezni.

A földterület használatára vonatkozó jogcím tekintetében meg kell jegyezni a következőket: az ítélkezési gyakorlat (C-61/09, C-375/08) szem előtt tartásával a tagállamok nem követelhetnek meg egy földterületre vonatkozó specifikus jogcímet. Az 1307/2013/EU rendelet kimondja, hogy a földterületnek a mezőgazdasági termelő „rendelkezésére kell állnia” egy tagállam által rögzített időpontban (amely a közvetlen kifizetések iránti kérelem benyújtási határidejéhez kapcsolódik), és e rendelkezésre állás alapjául bármilyen szerződés szolgálhat (például egyes nemzeti polgári jogok szóbeli szerződést is meghatároznak), amely bérleti vagy eladási megállapodást, illetve bármilyen egyéb jogi kikötéseket tartalmaz.

Kétségek esetén a tagállamoknak minden joguk megvan arra, hogy további információt kérjenek a mezőgazdasági termelőktől a földterület használatára vonatkozó jogcíműket illetően.

48

Ezek az arányok csupán a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kiegészítő támogatást tükrözik, nem pedig az újonnan tevékenységbe kezdő fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott első pilléres jövedelemtámogatást (lásd a Bizottság 6. bekezdésre adott válaszát).

49

Ez a megfigyelés rámutat, hogy az összegek betöltik jövedelemtámogatási szerepüket, mivel fedezik az elkerülhetetlen költségeket, beleértve a folyó kiadásokat és a piaci bevételkiesések pótlását.

50

A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kiegészítő támogatás kiszámítási módszerére vonatkozó döntés meghozatala a tagállamok hatásköre, amelyek a kiegészítő támogatás összegét a hektáronkénti átlagos kifizetésekhez vagy az alaptámogatáshoz kapcsolhatják, illetve mezőgazdasági termelőnként átalányösszeget ítélhetnek oda. Olaszország és Spanyolország úgy döntött, hogy ezt az összeget a birtokolt jogosultságok átlagértéke alapján állapítja meg.

Ugyanakkor fontos rámutatni a következőkre:

 • a jogosultságokkal egyáltalán nem rendelkező fiatal mezőgazdasági termelők prioritást élvező kategóriának számítanak a kifizetési jogosultságok nemzeti tartalékból való kiosztásakor, és ebben az esetben a nemzeti/regionális átlagnak megfelelő értékű kifizetési jogosultságban részesülnek.
 • a nemzeti/regionális átlagnál kevesebb jogosultsággal rendelkező mezőgazdasági termelők jogosultak a kifizetési jogosultságaik értékének tartalékból való megnövelésére.

Következésképpen azok a fiatal mezőgazdasági termelők, akik nem örökölnek vagy nem szereznek korábban más mezőgazdasági termelők tulajdonában lévő magas értékű kifizetési jogosultságokat, a kifizetési jogosultságok tartalékának köszönhetően általában kevésbé kerülnek hátrányos helyzetbe.

51

Bár a támogatás a fiatal mezőgazdasági termelő tevékenységének elindítását követő első 5 évre korlátozódik, ebből az 5 éves időszakból le kell vonni a tevékenység elindítása és a támogatás első igénylése között eltelt évek számát. Következésképpen a támogatás teljes időtartama és időzítése az igénylés és a tevékenység elindításának időpontjától egyaránt függ.

Lásd továbbá a Bizottság 19. bekezdésre adott válaszát.

54

Meg kell jegyezni, hogy Andalúzia ismét bevezette a kiválasztási kritériumokat, amelynek alapján a tevékenységüket korai nyugdíjba vonulás okán megkezdő pályázók 2017. április 7-től több pontot kapnak.

56

A második pilléres projektek kiválasztásának ponthatára nem volt különösen alacsony Pugliában (30%). Összesen négy pályázati felhívásra került sor (háromra 2009 vége és 2011 eleje között, egyre pedig 2015 közepén) és mindegyik felhívás során elutasításra kerültek bizonyos projektek, mert nem érték el a minimális ponthatárt.

Annak érdekében, hogy bizonyos kedvezményezettek ne kerüljenek kizárásra azért, mert két felhívás között túllépik a maximális jogosultsági életkort, a Bizottság szolgálatai tanácsadói minőségükben az összes irányító hatóságnak a következőket javasolták: a) a rendelkezésre álló forrásokat egységesebben osszák el a 2014 és 2020 közötti időszakban; b) szervezzenek több pályázati felhívást a teljes programozási időszakban; c) határozzanak meg megfelelően ambiciózus kiválasztási kritériumokat ahhoz, hogy minőség és igények szempontjából a legjobb kedvezményezetteket célozzák meg.

57

A Bizottság a Monitoring Bizottság tagjaként többször tájékoztatta az irányító hatóságot, hogy az 1 pontos alsó határ túlságosan alacsony. Rámutatott továbbá, hogy a 2 pont elérésének hiányában 10%-kal csökkenteni kell a támogatás összegét. A kiválasztási kritériumok legutóbbi módosításában, amely 2017. április 7-én lépett érvénybe, a minimális határt 6 pontra változtatták (a maximálisan elérhető 29 pontból, ami 20%-os határt jelent), a támogatás összegét pedig 10%-kal csökkentik, ha az összpontszám nem éri el a 7-et.

61

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések (a 807/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 5(1)(a) cikke) alapján a tagállamok kérhetik, hogy egyéb információk mellett a mezőgazdasági üzem kezdeti becsült jövedelme is szerepeljen az üzleti tervben.

Az üzleti terv elkészítése mellett a tevékenység elindítását célzó intézkedés egyéb eszközökkel is elősegíti a támogatott mezőgazdasági üzemek gazdasági életképességét:

 • a támogatásban csak azok a fiatal mezőgazdasági termelők részesülhetnek, akik „megfelelő szakismeretekkel és alkalmassággal rendelkeznek”.
 • a támogatás feltétele egy üzleti terv végrehajtása.
 • csak a minimális gazdasági mérettel (a tagállamok határozzák meg) rendelkező mezőgazdasági üzemek részesülnek támogatásban.

Emellett a gazdasági életképességet elősegítő számos vidékfejlesztési intézkedés áll a fiatal mezőgazdasági termelők rendelkezésére.

4. háttérmagyarázat – Kevés bizonyíték volt az életképesség javulására Spanyolország

Lásd a Bizottság válaszát az üzleti tervekről szóló 61. bekezdésre.

Az említett feltételek a spanyol jogszabályok alapján az elsőbbséget élvező mezőgazdasági üzemek meghatározásának részét képezik. A 2007 és 2013 közötti programozási időszakban az egyik lehetőség az volt, hogy a tevékenység elindítására elsőbbséget élvező mezőgazdasági üzemként kerüljön sor (a nemzeti keretszabályban rögzítettek szerint), és ebben az esetben az odaítélt összeg nagyobb volt. 2011-től a tevékenység elsőbbséget élvező mezőgazdasági üzemként való elindítása kiválasztási kritérium is lett. Következésképpen a kiválasztások egy része ezeknek a feltételeknek a figyelembe vételével történt. Az ellenőrzés a regionális hatóságok hatáskörében marad. A mezőgazdasági üzemek elsőbbségi státuszára vonatkozó ellenőrzések tekintetében nemrégiben korrekciós intézkedésekre került sor (a Mezőgazdasági Főigazgatóság 2015-ös ellenőrzését követően).

Az üzleti terv elkészítésének célja a mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése beruházások, képzések, tanácsadás stb. útján. A generációs megújulásnak jobban strukturált és modernizált mezőgazdasági üzemeket kell eredményeznie, ami életképességet jelent.

65

Bár a támogatás szintje az üzleti terv ambíciószintjétől függően modulálható, ahogy azt a Bizottság a tagállamok számára egyértelművé tette a vidékfejlesztési bizottság 2015. március 18-i ülésén, a támogatás nem köthető az üzleti tervben szereplő konkrét beruházások végrehajtásához.

66

Lengyelország megközelítése a támogatás nyújtásának leegyszerűsítését célozta.

69 (c)

A Bizottság feladatai közé tartozik, hogy jelentést készítsen a KAP átfogó teljesítményéről.

70

A CMEF egy sor mutatót határoz meg, amelyeket a tagállamoknak biztosítaniuk kell annak érdekében, hogy fel lehessen mérni a KAP teljesítményét az 1306/2013/EU rendelet 110. cikkében meghatározott célkitűzésekkel összefüggésben, és erre ne egyedi intézkedések szerint kerüljön sor.

71

Mivel gyakran több intézkedésnek ugyanaz a célkitűzése, az intézkedések hatékonyságát és eredményességét egy értékelés keretében kell felmérni, és nem vizsgálható közvetlenül az eredményeken vagy hatásmutatókon keresztül. Ebből az okból a mutatók konkrét (eredménymutatók) és általános (hatásmutatók) célkitűzésekhez vannak kapcsolva.

71 (b)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a célmutató egy ésszerű helyettesítője azon kiemelt terület konkrét célkitűzésének, amelyhez meghatározásra került: „a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése”.

A monitoring mutatók meghatározása, azok költséghatékonysága és az adatok hozzáférhetősége között meg kell találni az ésszerű egyensúlyt.

A támogatott intézkedések (pl. a mezőgazdasági üzemek életképessége, generációs megújulás, munkahelyteremtés, a fiatal mezőgazdasági termelők oktatási és innovációs szintjének emelése stb.) átfogó eredményeinek felmérését egy értékelés egy értékelés keretében kell végezni, amelynek esetében a CMEF mutatók csupán támogató funkciót töltenek be.

71 (c)

A mezőgazdasági számviteli információs hálózatban (FADN) szereplő mezőgazdasági üzemek kiválasztási eljárását nem lehet úgy kialakítani, hogy a reprezentatív jelleg az összes lehetséges KAP intézkedés esetében garantálva legyen, azonban hasznos adatokat biztosít egyéb kritériumokat, például a mezőgazdasági termelő életkorát vagy a kapott támogatást illetően.

74

A Bizottság a vidékfejlesztési programok utólagos értékelésének tervezett befejezését követően visszajelzést fog küldeni a tagállamoknak. 2017 végéig egy összefoglalót is fog készíteni az összes értékelés fő megállapításai alapján.

74 Válasz a harmadik francia bekezdésre

A Bizottság a tervek szerint 2017 májusának végére fejezi be a vidékfejlesztési programok utólagos értékelését.

74 Válasz a negyedik francia bekezdésre

A Bizottság a tervek szerint 2017 májusának végére fejezi be a vidékfejlesztési programok utólagos értékelését.

77

Lásd a Bizottság 24(a) és 61. bekezdésekre adott válaszát.

79

A fiatal mezőgazdasági termelők kereskedelmi bankhitelekhez való hozzáférésének megkönnyítése nem képezi a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós támogatás kifejezett célkitűzését, azonban a kedvezményezettek pénzügyi helyzetének megerősítésével javítja a finanszírozáshoz való hozzáférésüket. Ugyanakkor az elmúlt évben a Bizottság nagymértékben elősegítette és megkönnyítette a pénzügyi eszközök vidékfejlesztésen belüli, többek között fiatal mezőgazdasági termelők általi felhasználását.

82

A Bizottság egyetért azzal, hogy nehéz megállapítani a fiatal mezőgazdasági termelők érdekében meghozott intézkedések, az életképesség és a fiatal mezőgazdasági termelők száma közötti kapcsolatot. Erre semmilyen esetben nem kerülhet sor egyszerűen bizonyos mutatók megvizsgálásával, hanem alapos elemzés tárgyát kell képeznie egy értékelésen belül. A Bizottság a tervek szerint 2017 végén megkezdi a generációs megújulás értékelését; meg kell továbbá jegyezni, hogy az első pilléres támogatás csak 2015-ben került bevezetésre.

A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott második pilléres támogatás több módon járul hozzá a mezőgazdasági üzemek gazdasági életképességéhez. Lásd a Bizottság 61. bekezdésre adott válaszát.

83 (b)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a célmutató egy ésszerű helyettesítője azon kiemelt terület konkrét célkitűzésének, amelyhez meghatározásra került: „a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése”.

Mivel gyakran több intézkedésnek ugyanaz a célkitűzése, az intézkedések hatékonyságát és eredményességét egy értékelés keretében kell felmérni, és nem vizsgálható közvetlenül az eredményeken vagy hatásmutatókon keresztül. Ebből az okból a mutatók konkrét (eredménymutatók) és általános (hatásmutatók) célkitűzésekhez vannak kapcsolva.

A monitoring mutatók meghatározása, azok költséghatékonysága és az adatok hozzáférhetősége között meg kell találni az ésszerű egyensúlyt.

A támogatott intézkedések (pl. a mezőgazdasági üzemek életképessége, generációs megújulás, munkahelyteremtés, a fiatal mezőgazdasági termelők oktatási és innovációs szintjének emelése stb.) átfogó eredményeinek felmérését egy értékelés egy értékelés keretében kell végezni, amelynek esetében a CMEF mutatók csupán támogató funkciót töltenek be.

Lásd a Bizottság 70-82. bekezdésekre adott válaszát.

Következtetések és ajánlások

85

A KAP keretén belül számos egyéb eszköz áll a fiatal mezőgazdasági termelők rendelkezésére (lásd a Bizottság 6. bekezdésre adott válaszát). A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott teljes első pilléres támogatás az általuk kapott kiegészítő kifizetésből és az első pilléres támogatás különböző rétegeinek összegeiből tevődik össze. A különböző rétegek e kombinációja modulálja a jövedelemtámogatást, bizonyos igényeknek megfelelően és a végrehajtást érintő tagállami döntésekkel összhangban.

87

A mezőgazdasági tevékenységük elején járó fiatal mezőgazdasági termelők számára pénzügyi kihívást jelent az új gazdasági tevékenységek létrehozása és kialakítása.

A közvetlen kifizetések keretében a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás célja, hogy az ágazatba újonnan belépő fiatal mezőgazdasági termelők részére fokozott jövedelemtámogatást nyújtson (a többi mezőgazdasági termelőhöz képest) az alaptámogatást kibővítő „kiegészítő támogatás” formájában. Lásd a Bizottság V., 6., 17., 19. és 20. bekezdésekre adott válaszát.

A vidékfejlesztés keretében a tagállamok feladata, hogy célmutatók segítségével meghatározzák és számszerűsítsék a várt eredményeket. A támogatás célkitűzése elsősorban az 1305/2013/EU rendelet 5(2)(b) cikkében van meghatározva: „...a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése”. A támogatás hatásának felmérése értékelés keretében kell történjen.

88 (a)

Bár a generációs megújulás politikai prioritásnak számít, és komoly erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében, önmagában nem csak ez képezi a KAP általános célkitűzését a meghatározott beavatkozási logikában.

Az első és második pilléres támogatástípusok kialakításuknál fogva egymást kiegészítő jelleggel bírnak, és a tagállamok részéről nem igényelnek kiterjedt koordinálást, különösen mivel kumulatívak is lehetnek.

Lásd a Bizottság V. bekezdésre és 19-33. pontokra adott válaszát.

88 (b)

A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás az induló fiatal mezőgazdasági termelőknek szóló alaptámogatás mellett biztosított kiegészítő támogatás, amelynek nyújtása az elválasztott területalapú közvetlen kifizetések teljes rendszerének részeként történik.

Lásd még a Bizottság 39-51. és 85. bekezdésekre adott válaszát.

88 (c)

A vidékfejlesztés keretében létezik koordináció a tevékenység elindítására nyújtott támogatás és az egyéb vidékfejlesztési intézkedések (a beruházásokon kívül), mint például a tudásátadás és a tanácsadási szolgáltatások között is.

1. ajánlás – A beavatkozási logika javítása az igényfelmérés javítása és SMART célkitűzések meghatározása révén

A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást.

Bár a Bizottság üdvözli az ajánlást, különösen azokat a részeit, amelyek egyértelműen a Bizottság közvetlen hatáskörébe tartoznak, jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020 utáni időszak jogalkotási javaslatait illetően.

A Bizottság a jövőbeli jogalkotási javaslatok elkészítésének összefüggésében elemezni fogja a fiatal mezőgazdasági termelők támogatását célzó esetleges releváns politikai eszközöket és azok beavatkozási logikáját, és figyelembe fogja venni ezeket.

A Bizottság továbbra is releváns tanulmányokat és vizsgálatokat fog folytatni uniós szinten arról, hogy az uniós szakpolitikai eszközöknek milyen igényekre kell kiterjedniük, valamint hálózati tevékenység útján folytatni fogja a bevált gyakorlatok terjesztését.

A Bizottság emellett a SMART célkitűzések meghatározásával is foglalkozni fog a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtható esetleges jövőbeli uniós támogatások, illetve egy megfelelő teljesítmény-keretrendszer vonatkozásában.

Ugyanakkor az Unión belüli feltételek és területi realitások különbözőségének következtében a Bizottság nem veheti át a tagállamok szerepét a fiatal mezőgazdasági termelőknél jelentkező konkrét igények részletes felmérésének, a nemzeti és uniós szinten elérhető eszközök felhasználására vonatkozó döntés és irányítás, illetve a nyújtott támogatástól várt eredmények számszerűsítésének vonatkozásában.

89 (a)

Lásd még a Bizottság 19., 24(c) és 43-45. bekezdésekre adott válaszát.

A közös irányítás vonatkozásában kijelenthető, hogy ha a tagállamok nem hajtják végre megfelelően az uniós jogszabályokat, akkor ez azt eredményezheti, hogy a támogatást olyan mezőgazdasági üzemek kapják meg, amelyekben a fiatal mezőgazdasági termelőknek csak csekély szerepük van a döntéshozatalban. A Bizottság iránymutatásokkal látta el a tagállamokat a tényleges és hosszú távú irányítás fogalmának végrehajtását illetően, valamint beépítette ezt a szempontot a záróelszámolási eljárásba.

89 (b)

A Bizottság szolgálatai tanácsadói minőségükben a következőket javasolták az összes irányító hatóságnak: a) a rendelkezésre álló forrásokat egységesebben osszák el a 2014 és 2020 közötti időszakban; b) szervezzenek több pályázati felhívást a teljes programozási időszakban; c) határozzanak meg megfelelően ambiciózus kiválasztási kritériumokat ahhoz, hogy minőség és igények szempontjából a legjobb kedvezményezetteket célozzák meg.

2. ajánlás – Az intézkedések célirányosabbá tétele

Ennek az ajánlásnak a tagállamok a címzettjei.

Az első pillér tekintetében a Bizottság tudomásul veszi az egyértelműbb kritériumok meghatározásának szükségességét a mezőgazdasági üzemek közös irányításának esetében, azonban hangsúlyozza a következőket:

 • a fiatal mezőgazdasági termelők jogi személyeken belül betöltött szerepének felmérése összefügg bizonyos nemzeti szintű lényeges szempontokkal, különösen a nemzeti társasági joggal, amelyet illetően jelentős eltérések figyelhetők meg az Unió különböző tagállamaiban;
 • a fiatal mezőgazdasági termelők gyakran az idősebb mezőgazdasági termelőkkel együtt fejtik ki tevékenységüket, és fokozatosan veszik át a közös mezőgazdasági üzem irányítását;
 • végezetül a mezőgazdasági üzemek diverzifikációja a KAP egyik fontos szempontja.

A második pillér tekintetében a Bizottság azon a véleményen van, hogy az ajánlás különböző elemeire (egyértelmű kiválasztási kritériumok alkalmazása – a tevékenység közös elindítása esetén is, minimális ponthatárok alkalmazása, valamint az üzleti tervek megkövetelése) az aktuális jogi keret már most is kiterjed. A Bizottság tanácsadói minőségében továbbra is ösztönözni fogja a tagállamokat az előírt üzleti terv minőségének, és általánosabban véve a kiválasztási eljárás javítására.

90 (a)

A CMEF egy sor mutatót határoz meg, amelyeket a tagállamoknak biztosítaniuk kell annak érdekében, hogy fel lehessen mérni a KAP teljesítményét az 1306/2013/EU rendelet 110. cikkében meghatározott célkitűzésekkel összefüggésben, és erre ne egyedi intézkedések szerint kerüljön sor.

Lásd még a Bizottság 70-71. bekezdésekre adott válaszát.

90 (b)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a célmutató egy ésszerű helyettesítője azon kiemelt terület konkrét célkitűzésének, amelyhez meghatározásra került: „a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése”. Mivel gyakran több intézkedésnek ugyanaz a célkitűzése, az intézkedések hatékonyságát és eredményességét egy értékelés keretében kell felmérni, és nem vizsgálható közvetlenül az eredményeken vagy hatásmutatókon keresztül.

A támogatott intézkedések (pl. a mezőgazdasági üzemek életképessége, generációs megújulás, munkahelyteremtés, a fiatal mezőgazdasági termelők oktatási és innovációs szintjének emelése stb.) átfogó eredményeinek felmérését egy értékelés keretében kell végezni, amelynek esetében a CMEF-ben meghatározott mutatók csak az egyik összetevőnek számítanak.

A monitoring mutatók meghatározása, azok költséghatékonysága és az adatok hozzáférhetősége között meg kell találni az ésszerű egyensúlyt.

Lásd a Bizottság 70-83. bekezdésekre adott válaszát.

3. ajánlás – Javítani kell a monitoring- és értékelési rendszert

A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást.

Bár a Bizottság üdvözli az ajánlást, különösen azokat a részeit, amelyek egyértelműen a Bizottság közvetlen hatáskörébe tartoznak, jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020 utáni időszak jogalkotási javaslatait illetően.

Ugyanakkor a következő konkrét válaszokat adja:

 • Első francia bekezdés: Bár a Bizottság szilárdan elkötelezte magát a KAP teljesítmény-keretrendszerének 2020 utáni javítása mellett, e javulás elérésének konkrét módja a meghatározott új politikáktól fog függni. Ugyanakkor egy ilyen monitoring- és értékelési rendszernek is arányosnak kell lennie és megfelelő ár-érték aránnyal kell rendelkeznie. Ebben az összefüggésben mindenképp meg kell találni az egyensúlyt a monitoring- és értékelési rendszer terjedelme, illetve a kapcsolódó költségek és terhek között. Mivel gyakran több intézkedésnek ugyanaz a célkitűzése, az intézkedések hatékonyságát és eredményességét egy értékelés keretében kell felmérni, és nem vizsgálható közvetlenül az eredményeken vagy hatásmutatókon keresztül. Ebből az okból a mutatók konkrét (eredménymutatók) és általános (hatásmutatók) célkitűzésekhez vannak kapcsolva.
 • Második francia bekezdés: A Bizottság megjegyzi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok. A Bizottság monitorozni fogja a generációs megújuláshoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök végrehajtásának előrehaladását.
 • Harmadik francia bekezdés: A Bizottság elkötelezett az uniós szinten végzett értékelések magas színvonalának fenntartása iránt. Ugyanakkor a túlzott adminisztrációs terhek veszélyének figyelembe vételével meg kell találni az egyensúlyt annak tekintetében, hogy mire ad lehetőséget a monitoring és értékelés.

Bár a Bizottság továbbra is támogatni fogja a mutatókra és a tanulságok levonására vonatkozó bevált gyakorlatok megosztását, a program-specifikus mutatók közös mutatórendszerbe való integrálásának lehetőségét eseti alapon kell megvizsgálni, és attól függ, hogy ezek a mutatók alkalmazhatók-e uniós szinten.

A „generációs megújulás” tekintetében az uniós szintű felmérésnek a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindításához nyújtott támogatás mellett több más intézkedés hatásait is figyelembe kell vennie. Erre egy értékelés keretében kell sort keríteni. A Bizottság a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság tanulmányi és értékelési tervében előirányozta a generációs megújulásra vonatkozó értékelés megkezdését 2017 végéig.

Glosszárium

Aktív mezőgazdasági termelő: Az 1307/2013/EU rendelet1 9. cikkében foglalt, az aktív mezőgazdasági termelőkről szóló rendelkezés célja annak megelőzése, hogy egyének és vállalkozások KAP-támogatásban részesüljenek abban az esetben, ha vállalkozásuk nem vagy csak elenyésző mértékben mezőgazdasági jellegű. Az aktív mezőgazdasági termelőkről szóló rendelkezés legfontosabb eleme egy„negatív” lista, amely többek között olyan üzleti vállalkozásokat, illetve tevékenységeket sorol fel, mint repülőterek, vízművek, ingatlanvállalatok, vasúttársaságok, állandó sport- és rekreációs területek. A tagállamok tetszésük szerint az „aktív mezőgazdasági termelő” szigorúbb meghatározását is alkalmazhatják.

Beavatkozási logika: Kijelöli azt a kapcsolatrendszert, amely egyrészt a beavatkozás révén kezelendő társadalmi-gazdasági igények, másrészt a beavatkozás céljai, erőforrásai, folyamatai, outputjai, eredményei és hatásai között fennáll.

CMEF (Közös monitoring- és értékelési keret, Common Monitoring and Evaluation Framework) Uniós szintű monitoring- és értékelési keretrendszer a vidékfejlesztésben a 2007–2013-as programozási időszakban. A 2014–2020-as programozási időszakban a KAP mindkét pillére (EMVA és EMGA) a keretrendszerhez tartozik.

EMGA: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap. Ezt az alapot, amely elsősorban a mezőgazdasági termelőknek folyósított közvetlen kifizetéseket és a mezőgazdasági piacokat szabályozó vagy támogató intézkedéseket finanszírozza, a KAP „első pillérének”is nevezik.

EMVA: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap. A vidékfejlesztési programokhoz nyújtott uniós hozzájárulást finanszírozó alapot a KAP „második pillérének” is nevezik.

Eredmény: A program által a közvetlen célcsoport, illetve kedvezményezettek javára kifejtett azonnali hatások.

Fiatal mezőgazdasági termelő: Az első pillér esetében: az 1307/2013/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése értelmében olyan személy, aki a kérelem benyújtásának évében 40 évesnél nem idősebb és aki mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet, vagy aki a kérelem benyújtását megelőző öt évben hozott létre ilyen üzemet. A második pillér esetében: az 1305/2013/EU rendelet 2. cikkének (n) bekezdése értelmében olyan személy, aki a kérelem benyújtásának évében 40 évesnél nem idősebb és aki mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet és megfelelő szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal rendelkezik2. A legfeljebb 40 éves mezőgazdasági termelők száma nem ismert, mivel az Eurostat a 35–44 éves korcsoportot nem bontja további részkorcsoportokra.

Gazdaságszerkezeti felmérés (FSS): Az Európai Unió összes tagállama által elvégzett felmérés, amelyet az Unió valamennyi tagállamában összehangoltan, közös módszertant követve bonyolítanak le. A felmérés a tagállamok között, illetve időben összevethető, reprezentatív, regionális szintű statitisztikai adatokat állít elő. Az FSS-t három vagy négyévente mintavételes felmérésként, tízévente pedig teljes körű adatfelvételként végzik el.

Hatás: Olyan, hosszú távú társadalmi változások összessége, amely legalább részben az uniós fellépésnek tudható be.

Irányító hatóság: Helyi, regionális vagy nemzeti szerv, amelyet a tagállam kijelöl a vidékfejlesztési program Bizottság felé történő benyújtására, majd a program irányítására és végrehajtására.

KAP (Közös agrárpolitika): Azoknak a jogszabályoknak és gyakorlatoknak az összessége, amelyeket az Európai Unió a közös, egységesített agrárpolitika biztosítása érdekében alkalmaz. Az eredeti intézkedések bevezetésére 1962-ben került sor. A szakpolitikát azóta átdolgozták, fejlesztették, illetve több ízben meg is reformálták.

Kifizető ügynökség: A mezőgazdasági támogatások értékeléséért, kiszámításáért és kifizetéséért felelős nemzeti vagy regionális szintű szerv.

Közvetlen kifizetések: Közvetlenül a mezőgazdasági termelőknek juttatott, számukra védőhálót biztosító kifizetések. Ezeket általában a termeléstől függetlenített alapszintű jövedelemtámogatásként nyújtják, a bizonytalan piacon történő értékesítésből származó jövedelmük stabilizálása érdekében. A kifizetéseket a KAP „első pillérének” is nevezett Európai Mezőgazdasági Garanciaalap biztosítja.

Megosztott irányítás: Az uniós költségvetés egyik végrehajtási módja, amely esetben a végrehajtási feladatokkal a tagállamokat bízzák meg3, azokért azonban továbbra is a Bizottság viseli a végső felelősséget (felügyeleti feladatokat lát el).

Mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN): A kereskedelmi célú mezőgazdasági üzemek jövedelmének és a KAP hatásainak mérésére szolgáló eszköz, amely egy, az Unió összes tagállamának több mint 80 000 mezőgazdasági üzeméből álló minta számviteli adatain alapul.

Mezőgazdasági üzem: Önálló irányítású, technikailag és gazdaságilag különálló egység, amely mezőgazdasági tevékenységeket végez az Európai Unió gazdasági területén, akár főtevékenységként, akár melléktevékenységként. Az üzem más kiegészítő (nem mezőgazdasági) termékeket is előállíthat, illetve ilyen szolgáltatásokat is nyújthat.

Output: A program által létrehozott tárgyi eredmények és dokumentumok.

Pillér: A KAP-hoz két alap tartozik, amelyeket szokás „pilléreknek” is nevezni: Az „első pillér” a mezőgazdasági termelőknek közvetlen kifizetéseket folyósító EMGÁ-ra, a „második pillér” pedig a vidékfejlesztési programokat finanszírozó EMVÁ-ra utal.

Programozási időszak: Az uniós szakpolitikák – mint például a vidékfejlesztési politika – megtervezésére és végrehajtására szolgáló többéves keret. Ellenőrzésünk a 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszakra vonatkozik.

SMART célok: Konkrét, mérhető, megvalósítható, releváns és határidős célok4.

Támogatási jogosultságok: A támogatási jogosultságokat, amelyeket a KAP 2003-as reformja vezetett be az egységes támogatási rendszer végrehajtásához, regionális vagy egyéni mezőgazdasági termelői szintű historikus adatok alapján osztották szét a mezőgazdasági termelők között. A 2003-as reformot követően ahhoz, hogy jogosultak legyenek az egységes támogatásra, a mezőgazdasági termelőknek aktiválniuk kellett támogatási jogosultságaikat, az azokkal megegyező számú, támogatásra jogosult mezőgazdasági hektárokkal együtt. A 2013-as reform nyomán ezeket a támogatási jogosultságokat az alaptámogatási rendszer keretében újonnan létrehozott támogatási jogosultságok váltották fel. Egyes, bizonyos feltételeknek megfelelő tagállamok az alapszabálytól eltérve továbbra is megtarthatják meglévő támogatási jogosultságaikat.

Vidékfejlesztési program: Az uniós vidékfejlesztési politika végrehajtásának regionális vagy nemzeti szintű megtervezését és figyelemmel kísérését szolgáló, a tagállam által elkészített és a Bizottság által jóváhagyott programozási dokumentum.

Végjegyzetek

Glosszárium

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

3 Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 59. cikke.

4 A 966/2012/EU, Euratom rendelet 30. cikkének (3) bekezdése.

Bevezetés

5 2013-Ig Horvátország nem szerepelt a statisztikákban.

6 Az Eurostat a következő korcsoportokra vonatkozóan szolgáltat adatokat: 35 évnél fiatalabb, 35–44, 45–54, 55–64 éves, 65 évnél idősebb.

7 A mezőgazdasági üzemszerkezeti felmérést háromévente minden tagállam közös módszertant alkalmazva végzi el, a felmérés így időben és a tagállamok között összevethető, reprezentatív staisztikai adatokat állít elő. A legfeljebb 40 éves mezőgazdasági termelők száma nem ismert, mivel az Eurostat a 35–44 éves korcsoportot nem bontja további részkorcsoportokra.

8 Az Európai Parlament 2008. június 5-i állásfoglalása: a fiatal mezőgazdasági termelők jövője a KAP folyamatban lévő reformja vonatkozásában (2007/2194(INI)).

9 Az Európai Parlament 2011. június 23-i állásfoglalása: „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése” (2011/2051(INI)).

10 Európai Tanács, a fiatal mezőgazdasági termelők támogatását célzó uniós szakpolitikák megerősítéséről szóló, az elnökség által előterjesztett következtetések, a Halászati és Mezőgazdasági Tanács ülése, Brüsszel, 2014. december 15.

11 Európai Bizottság, „A fiatal mezőgazdasági termelők és a KAP”, Luxembourg, az Európai Unió Kiadóhivatala, 2015.

12 Phil Hogan biztos beszéde a generációs megújulásról szóló JOINT ENRD/CEJA műhelytalálkozón, Brüsszel, 2017. január 25.

13 A mezőgazdasági üzemek modernizációjáról szóló 72/159/EGK irányelv módosításáról szóló 1981. június 30-i 81/528/EGK tanácsi irányelv (HL L 197., 1981.7.20., 41. o.), amely többek között konkrét intézkedéseket vezetett be a 40 év alatti fiatal mezőgazdasági termelőkre nézve.

14 A Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint bizonyos rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).

15 Lásd: az 1307/2013/EU rendelet, és különösen annak 47. preambulumbekezdése: „A fiatal mezőgazdasági termelők számára a mezőgazdasági ágazatban új gazdasági tevékenységek létrehozása és kialakítása pénzügyi kihívást jelent, amelyet a közvetlen kifizetések elosztása és célirányosabbá tétele során figyelembe kell venni. Az említett vállalkozói kezdeményezések alapvető fontosságúak az Unió mezőgazdasági ágazatának versenyképessége szempontjából.”

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

16 Lásd: az Európai Parlament „A termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban” c. jelentése 2016/2141(INI)): 2010-ben az EU-27 országaiban a termőföldek 50%-a a mezőgazdasági üzemek mindössze 3%-ának az irányítása alatt állt, „mivel az EU politikái és támogatásai ösztönzőleg hatnak a koncentrációs folyamatokra, hiszen a területalapú közvetlen kifizetések egyoldalúan a nagytermelőkhöz kerülnek, és ezen eszközök felhasználása a földárak emelkedését eredményezi”.

17 Az ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte-nak a Bizottság számára készült, „Young farmers’ needs” (A fiatal mezőgazdasági termelők szükségletei) c. 2015 szeptemberi dokumentuma. A 2014–2015-ben végzett felmérés részét képezte egy mezőgazdasági termelőkkel készített, uniós tagállamonként átlagosan 78 interjúból álló sorozat. A felmérések eredményeit és a fiatal mezőgazdasági termelők igényeit az egyes tagállamokban fókuszcsoportok vitatták meg.

18 Lásd: Európai Parlament, Study on „Possible Effects on EU Land Markets of New CAP Direct Payments” (Az új közvetlen KAP-kifizetések lehetséges hatásai az uniós földpiacokra), 2013: „A 2004-es csatlakozás óta a SAPS-kifizetések növekedésével erőteljesen megnövekedett a termőföldek ára és bérleti díja az új tagállamokban. A közvetlen kifizetések és a termőföldek ára között nagyon erős a korreláció” és „Az EU-15 országaiban jelentős az SPS tőkeértéke”. Lásd még: Olasz Agrárgazdasági Intézet,„I giovani e il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana ” (A fiatalok és az olasz mezőgazdaság generációs megújulása), 2013.

19 Az ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte-nak a Bizottság számára készült, „A fiatal mezőgazdasági termelők szükségletei” c. 2015. szeptemberi dokumentuma.

20 Franciaországról lásd: A francia számvevőszék 2007-es éves jelentése.
Olaszországról lásd: Olasz Agrárgazdasági Intézet,„I giovani e il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana” (A fiatalok és az olasz mezőgazdaság generációs megújulása), 2013.
Spanyolországról lásd: jelentésünk 68. bekezdése.

21 Az ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte-nak a Bizottság számára készült, „A fiatal mezőgazdasági termelők szükségletei” c. 2015 szeptemberi dokumentuma.

22 Az Eurostat mezőgazdasági üzemszerkezeti felmérése, 2007–2013.

Észrevételek

23 Az 1307/2013/EK rendelet (47) preambulumbekezdése: „A fiatal mezőgazdasági termelők számára a mezőgazdasági ágazatban új gazdasági tevékenységek létrehozása és kialakítása pénzügyi kihívást jelent, amelyet a közvetlen kifizetések elosztása és célirányosabbá tétele során figyelembe kell venni.”

24 SEC(2011) 1153 végleges/2, 2011.10.20., „Hatásvizsgálat – A közös agrárpolitika jövője 2020-ig”, 3. melléklet.

25 A gazdaság nettó hozzáadott értéke a mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) jövedelemmutatója, amely azt méri, hogy mekkora összeg áll rendelkezésre a mezőgazdasági üzem valamennyi állandó termelési tényezőjének (föld, munka és tőke) a kifizetésére.

26 Európai Bizottság, Rövid összefoglaló az agrárpolitika jövőjéről, 5. sz. „A KAP-reform áttekintése, 2014–2020”, 2013. december.

27 Forrás: A 2007–2013-as Emilia-Romagna-i vidékfejlesztési program utólagos értékelése, lásd még: 75. bekezdés.

28 A mindkét támogatásban részesülő kedvezményezettek esetében az éves bruttó hozzáadott érték növekedésének csak a tevékenység elindításához nyújtott támogatáshoz kapcsolódó részét vettük figyelembe.

29 A tagállamok a 2015-ös közvetlen kifizetési keretösszegükből átlagosan 1,33%-ot szántak a fiatal mezőgazdasági termelőknek folyósított kiegészítő támogatásra. Ez a finanszírozási igény becsült összegét, nem a kiadás tényleges összegét fejezi ki.

30 Az 1307/2013 rendelet 50. cikkének (6)–(8) bekezdése. Alternatívaként az 1307/2013 rendelet 50. cikke (10) bekezdése szerint a tagállamok dönthetnek egy éves átalányösszeg kifizetése mellett is, amely független a mezőgazdasági üzem méretétől (ezt a lehetőséget csak Luxemburg választotta).

31 Belgium, Bulgária, Írország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Luxemburg, Ausztria, Portugália, Szlovákia és Egyesült Királyság (Észak-Írország).

32 A 2016–2020-as időszakra Észtország, Ciprus, Litvánia és Finnország, a 2017–2020-as időszakra pedig Lettország döntött úgy, hogy a kifizetésben csak fiatal gazdálkodók által ellenőrzött jogi személyek részesülhessenek.

33 Lásd: az V. melléklet áttekintése.

34 Renta de referencia: A mezőgazdaságon kívüli bruttó fizetések mutatója Spanyolországban. Ezt a 19/1995. sz. spanyol törvény szabja meg. 2016-ban a mutató értéke 28 397 euró volt.

35 Az 1307/2013/EU rendelet 9. cikkének meghatározása szerint. A meghatározást lásd: Glosszárium.

36 Az olasz mezőgazdaságban a legegyszerűbb és leggyakoribb társasági forma. Az olasz polgári törvénykönyv 2251–2290. cikkében meghatározottak szerint.

37 A tagállamok által a Bizottságnak és a Számvevőszéknek szolgáltatott részleges adatok alapján. Horvátország, Franciaország, Olaszország, Románia, Málta és az Egyesült Királyság adatai 2017 február végén még hiányoztak vagy hiányosak voltak.

38 A mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) szerint a 27 uniós tagállamban 2012-ben a mezőgazdasági üzemek átlagos nettó hozzáadott értéke (FNVA) körülbelül 30 000 eurót tett ki, míg az éves munkaerőegységre jutó FNVA kb. 19 000 euró volt.

39 Istituto Nazionale di Economia Agraria, „I giovani e il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana” („A fiatalok és a nemzedékváltás az olasz mezőgazdaságban”), 2013, p. 45. Ez az érték a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében végzett felmérésen alapul, és statisztikailag nem feltétlenül reprezentatív a 40 évesnél fiatalabb olasz mezőgazdasági termelők összességére nézve.

40 Az átfogó fejlesztési problémákkal küzdő vidéki területek a régió leghátrányosabb helyzetű területeit foglalják magukban, ahol a kedvezőtlen domborzati viszonyok és az infrastruktúra szűkössége korlátozza a termelő tevékenységeket, és ahol az egy főre jutó GDP lényegesen alacsonyabb, mint más területeken.

41 Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), társadalombiztosítási járulékok nélkül. Összegét a francia statisztikai hivatal számítja ki, és havi 151,67 munkaórával számítva (2017. január 1-jén) 1480 eurós bruttó havi jövedelemnek felel meg.

42 Renta de referencia: A mezőgazdaságon kívüli bruttó fizetések mutatója Spanyolországban. Ezt a 19/1995. sz. spanyol törvény szabja meg. 2016-ban a mutató értéke 28 397 euró volt.

43 Lásd: 8/2012. sz., 1/2013. sz., 6/2013. sz., 12/2013. sz. és 25/2013. sz. különjelentés (http://eca.europa.eu).

44 A mezőgazdasági számviteli információs hálózat mintáját a kereskedelmi célú mezőgazdasági üzemek jövedelmének megfigyelésére hozták létre. A FADN hasznos információkkal szolgálhat a mezőgazdasági üzemek mezőgazdasági ágazatonkénti és méretosztályonkénti gazdasági teljesítményéről, viszont nem úgy dolgozták ki, hogy reprezentatív legyen egyes konkrét csoportok, például a KAP-kedvezményezettek vagy a fiatal mezőgazdasági termelők tekintetében. Ezért nem áll rendelkezésre kellően reprezentatív információ a fiatal termelők jövedelméről vagy az egyes uniós támogatási intézkedések – például a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló intézkedés – azonnali hatásairól. További részletekért lásd: az 1/2016. sz. különjelentés 48–50. bekezdése (http://eca.europa.eu).

45 Franciaország az utólagos értékelési jelentést 2017 március végén, ellenőrzésünk lezárását követően nyújtotta be.

46 Az ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte-nak a Bizottság számára készült, „A fiatal mezőgazdasági termelők szükségletei Spanyolországban” c. 2015 szeptemberi dokumentuma szerint: a spanyol fiatal mezőgazdasági termelők 56%-a találta problémásnak a hitelhez jutást, míg az Unió 28 tagállamában ugyanez a szám 33% volt.

47 A 15 és 44 év közötti mezőgazdasági termelőknek a 2007–2013-as időszakra érvényes átlagos száma alapján.

A Bizottság válaszai

1 Dániának (Ares(2015)162942, 2015. 01. 15.), Hollandiának (Ares(2015)1173220 - 2015. 03. 17.) és Észtországnak (Ares(2016)6004433 - 2016. 10. 19.) címzett levelek, amelyek a tagállami hatóságok általi megtekintés céljából megfelelő időn belül rendelkezésre lettek bocsátva a CircaBC platformon.

2 „Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kifizetések – tagállamok közötti tapasztalatcsere a végrehajtás és ellenőrzés vonatkozásában”, 2015. szeptember 23. (a dokumentum a tagállamok számára a CircaBC platformon érhető el).

EseményDátum
Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése16.3.2016
A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más ellenőrzött félnek)30.3.2017
A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után31.5.2017
A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven28.6.2017

Az ellenőrző csoport

A számvevőszéki különjelentések egy adott költségvetési vagy irányítási területre vonatkozó teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzések eredményeit mutatják be. Annak érdekében, hogy ellenőrzései maximális hatást érjenek el, ezek megválasztásakor és megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését.

Ezt a jelentést a fenntartható természetierőforrás-gazdálkodásra szakosodott, Phil Wynn Owen számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara fogadta el. Az ellenőrzést Janusz Wojciechowski számvevőszéki tag vezette Kinga Wiśniewska-Danek kabinetfőnök és Katarzyna Radecka-Moroz, a kabinet attaséja, valamint Helder Faria Viegas ügyvezető, Lorenzo Pirelli feladatfelelős és Małgorzata Frydel helyettes feladatfelelős támogatásával. Az ellenőrző csoport tagjai Antonio Caruda Ruiz, Anžela Poliulianaitė, Carlos Sánchez Rivero, Frédéric Soblet, Matteo Tartaggia és Diana Voinea voltak. Adminisztratív támogatás: Frédérique Hussenet, Monika Schmidt és Terje Teppan-Niesen.

Balról jobbra: Kinga Wiśniewska-Danek, Carlos Sánchez Rivero, Małgorzata Frydel, Frédéric Soblet, Janusz Wojciechowski, Diana Voinea, Katarzyna Radecka-Moroz, Helder Faria Viegas, Lorenzo Pirelli.

Elérhetőség

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott uniós támogatásnak célzottabban kellene elősegítenie a tényleges generációs megújulást
(az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján)

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2017

PDF 978-92-872-7745-9 1977-5733 10.2865/0403 QJ-AB-17-010-HU-N
HTML 978-92-872-7738-1 1977-5733 10.2865/920892 QJ-AB-17-010-HU-Q

© Európai Unió, 2017

A sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett.

HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?

Ingyenes kiadványok:

(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni).

Megvásárolható kiadványok: