Specialioji ataskaita
Nr.10 2017

Teikiant ES paramą jauniesiems ūkininkams reikėtų daugiau dėmesio skirti veiksmingos kartų kaitos skatinimui

Apie ataskaitą:Jaunųjų ūkininkų skaičius sumažėjo nuo 3,3 milijono 2005 m. iki 2,3 milijono 2013 m. 2007–2020 m. ES skyrė 9,6 milijardo eurų jauniesiems ūkininkams skatinti kartų kaitą žemės ūkio sektoriuje. Audito Rūmai nustatė, kad ši pagalba dažnai yra prastai apibrėžta, be numatytų rezultatų ir konkretaus poveikio. 1-ojo ramsčio atveju (tiesioginės išmokos) pagalba teikiama standartizuota forma, neatsižvelgiant į jaunųjų ūkininkų poreikius, išskyrus papildomas pajamas. 2-ojo ramsčio atveju (kaimo plėtra) pagalba teikiama labiau atsižvelgiant į jaunųjų ūkininkų poreikius ir ja skatinami konkretūs veiksmai (pavyzdžiui, pradedamas taikyti ekologinis ūkininkavimas, vandens ar energijos taupymo iniciatyvos), tačiau vadovaujančiosios institucijos ne visuomet taikė atrankos procedūras, kad teiktų pirmenybę geriausiems projektams. Audito Rūmai rekomenduoja geriau apibrėžti ES paramos tikslus ir uždavinius, kad būtų skatinamas veiksmingas kartų atsinaujinimas.

Šis leidinys parengtas 23 kalbomis ir tokiais formatais:
HTML PDF EPUB PRINT
html logo PDF Special Report EPUB Special Report Paper Special Report

Santrauka

I

Bendras ūkininkų skaičius 27 ES valstybėse narėse per pastarąjį dešimtmetį sparčiai sumažėjo nuo 14,5 milijono ūkininkų 2005 m. iki 10,7 milijono ūkininkų 2013 m. Jaunųjų ūkininkų (iki 44 metų amžiaus) skaičius sumažėjo nuo 3,3 milijono 2005 m. iki 2,3 milijono 2013 m. Jei ūkininkų skaičius sumažėjo visose amžiaus grupėse, jaunųjų ūkininkų procentinė dalis žemės ūkiu užsiimančių gyventojų populiacijoje išliko palyginti stabili ir sudarė šiek tiek daugiau nei 20 %. Tačiau tarp valstybių narių yra didelių skirtumų.

II

2007–2013 m. ES skyrė 9,6 milijardo eurų specialios pagalbos jauniesiems ūkininkams stiprinti žemės ūkio valdų konkurencingumą ir skatinti kartų kaitą žemės ūkio sektoriuje. Kartu su valstybių narių 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonės bendruoju finansavimu visa viešoji parama sudaro 18,3 milijardo eurų. 2007–2013 m. laikotarpiu ES įsikūrimo pagalbą gavo beveik 200 000 jaunųjų ūkininkų. Daugiau kaip 70 % ES finansavimo skirta pagal 2-ojo ramsčio (EŽŪFKP) paramos priemonę jauniesiems ūkininkams įsikurti, o likusi 30 % dalis 2014–2020 m. pagal 1-ąjį ramstį (EŽŪGF) yra tiesioginė išmoka jauniesiems ūkininkams.

III

Atsižvelgdami į tai, mes išnagrinėjome ES vaidmenį remiant jaunuosius ūkininkus ir skatinant kartų kaitą. Auditas buvo atliekamas Komisijoje ir keturiose valstybėse narėse, kuriose skirta daugiausiai lėšų jauniesiems ūkininkams: Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Italijoje. Audito metu buvo siekiama atsakyti į klausimą: „Ar ES paramos jauniesiems ūkininkams teikimas nustatytas taip, kad būtų veiksmingai prisidedama prie kartų kaitos skatinimo?“

IV

Daroma bendra išvada, kad ES parama jauniesiems ūkininkams yra pagrįsta prastai nustatyta intervencijos logika be numatytų rezultatų ir konkretaus poveikio. Teikiant paramą reikėtų daugiau dėmesio skirti veiksmingos kartų kaitos skatinimui. Tačiau mes nustatėme reikšmingų skirtumų tarp 1-ojo ramsčio išmokos jauniesiems ūkininkams ir 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonės.

V

1-ojo ramsčio išmokos jauniesiems ūkininkams atveju mes nustatėme, kad:

 • pagalba nėra grindžiama patikimu poreikių vertinimu ir jos tikslas neatspindi bendro tikslo skatinti kartų kaitą. Valstybėms narėms nepavyko suderinti 1-ojo ramsčio išmokos ir 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonės ar nacionalinių priemonių;
 • kadangi nėra poreikių įvertinimo, pagalba teikiama standartizuota forma (metinė išmoka už hektarą), teikiama suma ir nustatomas laikas, tačiau neaišku, į kokius konkrečius poreikius, išskyrus papildomas pajamas, atsižvelgiama;
 • bendra stebėjimo ir vertinimo sistema nesuteikė naudingų rodiklių siekiant įvertinti šios išmokos veiksmingumą, kadangi nėra šios išmokos rezultatų rodiklių ir nėra kaupiami duomenys apie pajamas ir paremtų valdų perspektyvumą.
VI

2-ojo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonės atveju nustatėme, kad:

 • nors iš esmės ji grindžiama neapibrėžtų poreikių vertinimu, jos tikslai iš dalies yra konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, svarbūs, su laiko nuoroda ir atspindi bendrąjį tikslą skatinti kartų kaitą. Yra tam tikras veiksmingas suderinimas su 2-ojo ramsčio investicine priemone;
 • pagalba teikiama kaip vienkartinė išmoka (atsižvelgiant į verslo planą ir, tam tikrais atvejais, į paskolos palūkanų subsidiją), labiau tiesiogiai atsižvelgiant jaunųjų ūkininkų prieigos prie žemės, kapitalo ir žinių poreikius. Pagalbos suma paprastai yra susijusi su poreikiais ir pritaikyta konkrečių veiksmų skatinimui (pavyzdžiui, pradedant taikyti ekologinį ūkininkavimą, vandens ar energijos taupymo iniciatyvas);
 • pagalba skiriama labiau kvalifikuotiems ūkininkams, kurie yra skatinami įsikurti mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir įsipareigoti įgyvendinti verslo planą, kuris jiems padėtų plėtoti perspektyvius ūkius. Tačiau verslo planų kokybė buvo nevienoda ir vadovaujančiosios institucijos tam tikrais atvejais netaikė atrankos procedūrų, kad teiktų pirmenybę geriausiems projektams. 2007–2013 m. laikotarpiu atrankos kriterijai buvo pateikti vėlai, minimalios ribos buvo arba pernelyg žemos, arba jų nebuvo visai, o priemonei skirtas septynerių metų biudžetas kai kuriose valstybėse narėse buvo panaudotas finansuoti beveik visas programavimo laikotarpio pradžioje pateiktas paraiškas, tokiu būdu užkertant kelią gauti finansavimą tiems jauniems ūkininkams, kurie įsikūrė vėliau;
 • nustatėme mažai įrodymų apie tai, ar ES priemonės palengvino jaunųjų ūkininkų įsikūrimą, pagerino kartų kaitą ir paremtų valdų perspektyvumą, daugiausia dėl prastos kokybės rodiklių, kuriuos nustato bendra stebėjimo sistema.
VII

Rekomenduojame, kad Komisija ir valstybės narės:

 1. pagerintų intervencijos logiką, stiprinant poreikių vertinimą ir nustatant SMART tikslus, kurie atspindės bendrą tikslą skatinti kartų kaitą;
 2. gerinti priemonių taikymo tikslingumą, taikant geresnes projektų atrankos sistemas ir verslo planų naudojimą;
 3. gerinti stebėjimo ir vertinimo sistemą, remiantis geriausia valstybių narių stebėjimo sistemose ir vertinimo ataskaitose nustatyta praktika.

Įvadas

Žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų populiacija mažėja

01

ES žemės ūkio sektoriuje mažėja žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų populiacija. Bendras ūkininkų skaičius 27 ES valstybėse narėse5 per pastarąjį dešimtmetį sparčiai sumažėjo nuo 14,5 milijono 2005 m. iki 10,7 milijono 2013 m. – t. y. mažiau nei per dešimtmetį jų sumažėjo ketvirtadaliu. Buvo paveiktos visos ūkininkų amžiaus grupės (žr. 1 diagramą). Neįmanoma žinoti, kiek yra ūkininkų iki 40 metų amžiaus, nes Eurostato duomenys, apimantys 35–44 metų amžiaus grupę, nėra suskirstyti į pogrupius6.

1 diagrama.

Ūkininkų skaičiaus kitimas pagal amžiaus grupes 27 ES valstybėse narėse

Šaltinis: Eurostato parengtas ūkių struktūros tyrimas7.

02

Jaunųjų ūkininkų (iki 44 metų amžiaus) skaičius sumažėjo nuo 3,3 milijono 2005 m. iki 2,3 milijono 2013 m. – t. y. mažiau nei per dešimtmetį jų sumažėjo trečdaliu. Vis dėlto jaunųjų ūkininkų procentinė dalis žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų populiacijoje išliko palyginti stabili ir buvo šiek tiek didesnė nei 20 % (žr. 2 diagramą).

2 diagrama.

Ūkininkų pasiskirstymo kitimas pagal amžiaus grupes 27 ES valstybėse narėse

Šaltinis: Eurostato parengtas ūkių struktūros tyrimas.

03

Yra reikšmingų skirtumų tarp valstybių narių: pavyzdžiui, Lenkijoje jaunųjų ūkininkų dalis žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų populiacijoje padidėjo nuo 34 % 2007 m. iki 36 % 2013 m., o Ispanijoje ji sumažėjo nuo 21 % 2007 m. iki 16 % 2013 m. I priede pateikiama ūkininkų skaičiaus apžvalga atskirose valstybėse narėse ir pokytis 2007–2013 m., o II priede nurodytas ūkininkų pasiskirstymas pagal amžių.

Kartų kaita – svarbus politinės darbotvarkės klausimas

04

2008 m. Europos Parlamento nuomone, „kartų kaita yra būtina norint ateityje išsaugoti aukštą ES maisto kokybės bei saugos lygį ir ES užtikrinti savarankišką apsirūpinimą maistu“ ir kad „ateityje BŽŪP turėtų būti keliamas tikslas panaikinti kliūtis, su kuriomis šiuo metu susiduria jauni žmonės, pageidaujantys steigti ūkį, o kartų kaita turėtų būti paskelbta vienu iš BŽŪP prioritetų“8. 2011 m. jis pažymėjo, kad „priemonės, skirtos jauniems ūkininkams pagal antrąjį ramstį, buvo nepakankamos norint sustabdyti greitą senėjimą žemės ūkio sektoriuje“ ir kad „antrojo ramsčio paramos schemos turėtų būti išplėstos“9. 2014 m. Taryba taip pat nurodė10, kad jaunieji ūkininkai ir kartų kaita žemės ūkyje yra reikalingi tvarumui ir ilgalaikiam Europos žemės ūkio konkurencingumui.

05

2015 m. Komisija teigė11, kad jaunųjų ūkininkų rėmimas yra prioritetas. Pasak Komisijos nario Philo Hogano12: „[…] kartų kaitos problema yra kur kas daugiau nei tik vidutinio amžiaus ES ūkininkų skaičiaus mažėjimas. Tai taip pat didesnių galių suteikimas naujos kartos aukštos kvalifikacijos jauniems ūkininkams, kad technologijų teikiama nauda būtų iki galo pasinaudota remiant tvarų ūkininkavimą Europoje“. Jis nurodė, kad yra „kliūčių, kurios trukdo jaunimui imtis žemės ūkio veiklos“, kaip pačias svarbiausias paminėdamas prieigą prie žemės, finansavimo ir žinių.

ES parama jauniesiems ūkininkams

06

2007–2020 m. iš ES biudžeto specialiai jauniesiems ūkininkams iš viso skirta 9,6 milijardo eurų paramos. Ji padvigubėjo nuo 3,2 milijardo eurų 2007–2013 m. laikotarpiu, pagal 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonę, iki 6,4 milijardo eurų 2014–2020 m. laikotarpiu iš esmės dėl to, kad pradėtos taikyti papildomos tiesioginės išmokos jauniesiems ūkininkams pagal 1-ąjį ramstį (žr. 3 diagramą). Kartu su valstybių narių 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonės bendru finansavimu visa viešoji parama sudaro 18,3 milijardo eurų.

3 diagrama.

ES biudžetas paramai jauniems ūkininkams pagal 1-ąjį ramstį (EŽŪGF) ir 2-ąjį ramstį (EŽŪFKP) 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis (2007–2013 m. išlaidos ir 2014–2020 m. asignavimai).

07

Parama jauniesiems ūkininkams pradėta teikti devintajame XX a. dešimtmetyje13. Nuo 2000 m. didžioji paramos dalis buvo teikiama pagal 2-ojo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę14. Po šios priemonės 2014–2020 m. laikotarpiu taikoma priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“. Priemonė yra įgyvendinama 92 iš 118 kaimo plėtros programų (KPP), 24 iš 28 valstybių narių.

08

Papildoma parama jauniesiems ūkininkams pradėta teikti 2014–2020 m. laikotarpiu pagal 1-ąjį ramstį15 kaip papildoma 25 % išmoka jauniesiems ūkininkams prie tiesioginių išmokų.

09

4 diagramoje apžvelgiamos ES priemonės – tiesiogiai ar netiesiogiai – taikomos jauniesiems ūkininkams 2007–2020 m. laikotarpiu. Kaip nurodyta 4 diagramoje, audito metu dėmesys buvo skiriamas tiesioginiam jaunųjų ūkininkų rėmimui skirtoms priemonėms: 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonei ir 1-ojo ramsčio papildomai išmokai jauniesiems ūkininkams.

4 diagrama.

ES priemonių, kuriomis remiami jaunieji ūkininkai 2007–2020 m. laikotarpiu, apžvalga

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

10

Toliau pateiktoje 1 lentelėje palyginamos pagrindinės 1-ojo ir 2-ojo ramsčių paramos jauniesiems ūkininkams 2014–2020 m. laikotarpiu ypatybės.

1 lentelė

Pagrindinės 1-ojo ir 2-ojo ramsčių paramos jauniesiems ūkininkams 2014–2020 m. laikotarpiu ypatybės

1-asis ramstis. Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF)

Išmoka jauniesiems ūkininkams

2-asis ramstis. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

6.1 priemonė. Ūkio ir verslo plėtra. Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Teisinis pagrindasReglamento (EB) Nr. 1307/2013 50 straipsnisReglamento (EB) Nr. 1305/2013 19 straipsnis
Paramos formaPapildoma išmoka jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę gauti išmoką pagal bazinės išmokos sistemą arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą.Verslo pradžios pagalba, ne didesnė kaip 70 000 eurų išmoka, skiriama remiantis verslo planu (galutinis mokėjimas, su sąlyga, kad bus teisingai įgyvendintas verslo planas).
Paramos trukmėMokama kasmet ne ilgiau kaip 5 metus (nuo įsikūrimo metų).Mokama vieną kartą vienai valdai (vienam ūkininkui) mažiausiai dviem išmokomis.
ĮgyvendinimasPrivaloma visoms valstybėms narėms, kurios gali nustatyti tik kelis parametrus: biudžeto apskaičiavimo metodą, hektarų ribas, reikalavimus dėl įgūdžių ir bendrą juridinių asmenų valdų kontrolę (žr. 40 dalį).Savanoriška valstybėms narėms (regionams), kurios apibrėžia prioritetus ir tikslus KPP, nustato tinkamumo finansuoti ir atrankos kriterijus, atrenka projektus ir pateikia Komisijai ataskaitą dėl priemonių įgyvendinimo.
Tikslas„Siekiant palengvinti pradinį jaunųjų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų valdų pritaikymą po pradinio įsisteigimo“1 ir prisidėti prie bendro BŽŪP perspektyvios maisto gamybos tikslo stiprinant ūkių perspektyvumą2 ir skatinant kartų kaitą3
Reikalavimus atitinkantys paramos gavėjai
 • Ūkininkai iki 40 metų amžiaus.
 • Ūkininkai, kurie žemės ūkio valdą kaip valdos valdytojai kuria pirmą kartą arba kurie tokią valdą jau įkūrė per penkerius metus iki 2015 m. tiesioginių išmokų paraiškų.
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys, įskaitant tuos, kai jaunasis ūkininkas bendrai valdo ūkį.
 • Ūkininkai iki 40 metų amžiaus.
 • Ūkininkai, kurie žemės ūkio valdą kaip valdos valdytojai kuria pirmą kartą.
 • Juridiniai asmenys, įskaitant tuos, kai jaunasis ūkininkas bendrai valdo ūkį.
Paramos gavėjų skaičius279 071 (2015 m.).193 828 2007–2013 m. laikotarpiu. Nėra tikslo ES lygmeniu 2014–2020 m. laikotarpiu.
Vidutinė pagalbos suma vienam paramos gavėjui1 135 eurai (2015 m.).20 000 eurų (2007–2013 m. laikotarpiu).

1 Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 preambulės 47 punktas ir Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 ir preambulės 17 punktas.

2 Žr. Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 5 straipsnį.

3 Dėl 1-ojo ramsčio žr. 2013 m. birželio 26 d. Komisijos pranešimą „BŽŪP reforma. Pagrindinių elementų paaiškinimas“: „siekiant skatinti kartų kaitą, jaunesniems negu 40 metų pradedantiems ūkininkams skiriama bazinė išmoka papildomai turėtų būti padidinta 25 % per pirmuosius penkerius ūkininkavimo metus“; ir Europos Parlamento faktų suvestinę „Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) pirmasis ramstis. Tiesioginės išmokos ūkininkams“: „siekiant skatinti kartų kaitą, jaunesniems negu 40 metų ūkininkams, naujiems ūkininkams ar per pastaruosius penkerius metus sukurtiems ūkiams skiriama bazinė išmoka per pirmuosius penkerius ūkininkavimo metus turėtų būti padidinta 25 %.“

Dėl 2-ojo ramsčio žr. Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 5 straipsnį, kuriame nurodytas konkretus prioritetas „palankesnių sąlygų sudarymas reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, kartų kaitos palengvinimas“.

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis.

Audito apimtis ir metodas

11

Audito metu buvo siekiama atsakyti į klausimą:

„Ar ES paramos jauniesiems ūkininkams teikimo procedūra nustatyta taip, kad būtų veiksmingai prisidedama prie kartų kaitos skatinimo?“

12

Kad atsakytume į šį klausimą, daugiausiai dėmesio skyrėme priemonėms, kuriomis tiesiogiai remiami jaunieji ūkininkai 2007–2020 m. laikotarpiu (žr. 4 diagramą), visų pirma 2007–2013 m. 2-ojo ramsčio 112 jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonei ir ją atitinkančiai 6.1 priemonei 2014–2020 m., ir 2014–2020 m. 1-ojo ramsčio išmokai jauniesiems ūkininkams. Įvertinome intervencijos logiką (ataskaitos I dalis), priemonių įgyvendinimo tikslus (II dalis) ir rezultatus (III dalis).

13

Auditas buvo atliekamas 2016 m. spalio–lapkričio mėn. ir apėmė keturias valstybes nares, kurios panaudojo daugiausiai lėšų jauniesiems ūkininkams: Prancūziją, Ispaniją, Lenkiją ir Italiją (žr. 5 diagramą). Šioms keturioms valstybėms narėms tenka 56 % viso ES biudžeto, atitinkančio priemones, kuriomis tiesiogiai remiami jaunieji ūkininkai 2007–2020 m. laikotarpiu (žr. 4 diagramą). III priede apžvelgiamas ES biudžetas, specialiai skirtas jauniesiems ūkininkams pagal valstybes nares.

14

Šiose keturiose valstybėse narėse tikrinome nacionalines sistemas, kuriose yra nustatyta intervencijos logika ir pagrindinės priemonių ypatybės, šių priemonių koordinavimo lygį ir nacionalines politikas, kuriomis skatinama kartų kaita. Kad įvertintume priemonių įgyvendinimą ir rezultatus, didžiausią dėmesį skyrėme septyniems regionams, kurie daugiausiai panaudoja lėšų priemonėms tiesiogiai jauniesiems ūkininkams remti:

 • Prancūzijoje (Luaros ir pietų Pirėnų);
 • Ispanijoje (Andalūzijos);
 • Lenkijoje (Varmijos Mozūrų ir Žemutinės Silezijos);
 • Italijoje (Emilijos-Romanijos ir Apulijos).

5 diagrama.

ES parama jauniesiems ūkininkams pagal 1-ąjį ramstį (EŽŪGF) ir 2-ąjį ramstį (EŽŪFKP) 2007–2013 m. laikotarpiu (stačiakampyje pateiktos audituotos valstybės narės)

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis (2007–2013 m. išlaidos ir 2014–2020 m. asignavimai).

15

Audito metodas apėmė kontrolės sistemų auditą, visų pirma Komisijos ir valstybių narių lygmeniu; išnagrinėta 57 projektų imtis galutinių paramos gavėjų lygmeniu, siekiant patikrinti priemonių įgyvendinimą ir rezultatus. Mes taip pat ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu išnagrinėjome atitinkamus Eurostato (t. y. ūkių struktūros tyrimus), nacionalinių parlamentų ir statistikos tarnybų, universitetų ir jaunųjų ūkininkų organizacijų pateiktus statistinius duomenis ir tyrimus.

16

Šie tyrimai parodė, kad yra bendrų veiksnių, kitų nei ES priemonės, kurie daro poveikį kartų kaitai (pavyzdžiui, ekonominė ir socialinė padėtis, bankų ketinimai teikti paskolas, įsidarbinimo galimybės kituose, ne žemės ūkio, sektoriuose), ir didelę žemės ūkio paskirties žemės koncentraciją santykinai mažame ūkių skaičiuje16). Nacionalinės politikos, pagal kurias pirmenybė teikiama senųjų ūkininkų veiklos nutraukimui, taip pat gali turėti svarbų vaidmenį, kaip nurodė Vokietija, viena iš valstybių narių, kuri, kaip ir Danija, Airija, Nyderlandai ir JK (Šiaurės Airija), nusprendė neįgyvendinti įsikūrimo priemonės pagal 2014–2020 m. 2-ąjį ramstį. Iš tiesų, 2007–2013 m. laikotarpio vidurio vertinimas Vokietijoje (Reino kraštas-Pfalcas), parodė, kad pagal 112 priemonę, skirtą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, nepavyko tinkamai išspręsti ūkių, neturinčių tinkamo įpėdinio, problemos, ir nebuvo įmanoma nustatyti, kokią įtaką tokia parama turėjo ūkininkų amžiaus struktūrai. Be to, Vokietija laikėsi nuomonės, kad jos „Hofabgabeklausel“ socialinės apsaugos sistema, pagal kurią ūkininkai privalo atsisakyti savo ūkio, kad gautų senatvės pensiją, atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant sėkmingą kartų kaitą ūkininkavimo sektoriuje.

Pastabos

I dalis. Intervencijos logika

17

Komisija ir valstybės narės turėtų atitinkamai parengti politikos intervencijas. Šiuo tikslu tikrinome, ar Komisija ir valstybės narės:

 • atlieka patikimus ex ante poreikių vertinimus konkrečiose intervencijos srityse;
 • sprendžia, kokie fondai geriausiai atitinka jaunųjų ūkininkų poreikius;
 • nustato konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, svarbius ir su laiko nuoroda (SMART) tikslus;
 • nustato tvarką, siekiant užtikrinti veiksmingą, efektyvų ir koordinuotą lėšų iš įvairių fondų panaudojimą.

Jaunųjų ūkininkų poreikiai nustatyti apibendrintai…

18

Remiantis Komisijos tyrimais ir interviu su audituotomis vadovaujančiosiomis institucijomis ir jaunųjų ūkininkų asociacijomis, jaunimui tapti ūkininkais trukdo šios kliūtys:

 1. prieiga prie žemės: apie 60 % jaunųjų ūkininkų 28 ES valstybėse narėse pranešė apie problemas perkant ar nuomojantis žemę17. Remiantis keliais tyrimais18, problemos priežastis – didelė žemės kaina ir vyresnio amžiaus ūkininkų nenoras išeiti į pensiją;
 2. prieiga prie kapitalo: apie 35 % jaunųjų ūkininkų 28 ES valstybėse narėse pranešė apie problemas norint gauti subsidijas ir paskolas19. Remiantis tyrimais20 ir interviu su jaunųjų ūkininkų asociacijomis, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje ši problema kyla dėl viešosios pagalbos procedūrų sudėtingumo ir ilgumo, o ne dėl nepakankamų subsidijų;
 3. prieiga prie žinių: apie 20 % jaunųjų ūkininkų 28 ES valstybėse narėse pranešė apie problemas norint gauti žinių21. 2010 m. tik 14 % ūkininkų iki 35 metų amžiaus 27 ES valstybėse narėse buvo baigę išsamius žemės ūkio srities kursus22, nors ši situacija visoje ES labai skyrėsi. Pavyzdžiui, Prancūzijoje (Luaros krašte) 84 % ūkininkų iki 35 metų amžiaus buvo baigę išsamius žemės ūkio srities kursus, Italijoje (Emilijoje-Romanijoje) – 27 %, Lenkijoje – 26 % ir Ispanijoje (Andalūzijoje) – tik 3 %;
 4. prieiga prie pakankamų ir stabilių pajamų: kai kurios valstybės narės ir jaunųjų ūkininkų asociacijos nurodė šį poreikį, nors keturiose audituotose valstybėse narėse nėra statistiškai reprezentatyvių duomenų apie jaunųjų ūkininkų pajamas (iki 40 metų amžiaus) arba duomenų, rodančių, ar pajamos pirmaisiais ūkininkavimo veiklos metais apskritai yra nepakankamos ar nestabilios, arba labiau nepakankamos ar nestabilios nei vėlesniais metais;
 5. galimybė naudotis infrastruktūra ir paslaugomis kaimo vietovėse, palyginus su tomis, kuriomis naudojasi kaimo vietovėse negyvenantis jaunimas, pavyzdžiui, plačiajuosčiu ryšiu, vaikų darželiais, mokyklomis, transporto ir pašto paslaugomis, sveikatos priežiūros ir pavadavimo paslaugomis.

…tačiau bendrieji poreikiai toliau nebuvo nagrinėjami

19

Daugelyje audituotų valstybių narių (regionų) mūsų tyrimas parodė, kad nežinoma, kiek tokių kliūčių yra būdingos visiems įsikuriantiems jauniesiems ūkininkams tam tikrame regione arba tik kai kuriems iš jų, pavyzdžiui, tam tikrose geografinėse vietovėse, žemės ūkio sektoriuose arba esant tam tikrai finansinei padėčiai (pavyzdžiui, kai jie neturi pakankamai paveldėtos žemės ar kapitalo). Taip pat nežinoma, kuriuo įsikūrimo proceso momentu šios kliūtys yra rimtesnės.

1-asis ramstis
20

1-ojo ramsčio papildoma išmoka jauniesiems ūkininkams yra pagrįsta prielaida, kad jaunieji ūkininkai, kurie pradeda vykdyti žemės ūkio veiklą, susiduria su finansiniais sunkumais23. Nors ši prielaida gali būti teisinga, Komisijos poveikio vertinime24 nebuvo pateikta ją patvirtinančių duomenų ar šios papildomos išmokos numatomo poveikio jaunųjų ūkininkų pajamoms, jų valdų perspektyvumui ar kartų kaitos lygiams, tačiau dėmesys buvo skiriamas tik įvairių pasiūlytų šios išmokos skaičiavimo metodų poveikiui biudžetui. Neaišku, su kokiais jaunųjų ūkininkų poreikiais ši išmoka būtų susijusi, išskyrus papildomas pajamas, ir kokia būtų jos pridėtinė vertė.

21

Taip pat valstybių narių lygmeniu nebuvo dokumentų, tyrimų ar duomenų, paaiškinančių, kodėl reikia šios papildomos išmokos, ar patvirtinančių prielaidą, kad jaunieji ūkininkai, kurie pradeda vykdyti žemės ūkio veiklą, susiduria su finansiniais sunkumais. Italijoje nustatėme kai kurių nereprezentatyvių šiai prielaidai prieštaraujančių duomenų nacionaliniu lygmeniu rodančių, kad grynoji ūkio pridėtinė vertė25 buvo šiek tiek didesnė (vidutiniškai 80 000 eurų) 2010 m. valdose, kurias turėjo ūkininkai iki 40 metų amžiaus, palyginti su vyresniais ūkininkais (73 000 eurų). Taip pat nėra duomenų, rodančių, ar pajamos pirmaisiais ūkininkavimo metais apskritai yra nepakankamos arba nestabilios, arba labiau nepakankamos ar nestabilios nei vėlesniais metais.

22

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013 valstybės narės yra įgaliotos priimti kai kuriuos įgyvendinimo sprendimus, kaip antai nustatyti tam tikrą biudžetą išmokai, arba tam tikras ribas pagal hektarų skaičių, kuriais remiantis jis turėtų būti apskaičiuojamas (taip pat žr. 39–41 dalis). Tačiau nebuvo jokių dokumentų, tyrimų ar duomenų, kuriais būtų tinkamai pagrįsti tokie sprendimai.

2-asis ramstis
23

Bendrieji poreikiai ir jaunųjų ūkininkų skaičiaus mažėjimas buvo paminėti daugelyje audituotų valstybių narių programavimo dokumentų (ex ante vertinimuose, kaimo plėtros programose), susijusių su 2-ojo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemone. Tačiau pagrindinės priežastys, kodėl jaunimas susiduria su kliūtimis naudotis žeme, kapitalu, žiniomis, pajamomis ar paslaugomis nebuvo pakankamai išnagrinėtos ir iš esmės nebuvo pagrįstos kiekybiškai įvertinamais įrodymais.

Dalinis poreikių ir paramos formos neatitikimas

1-asis ramstis
24

Kadangi nėra poreikių įvertinimo, neaišku, į kokius konkrečius poreikius, išskyrus papildomas pajamas, atsižvelgiama skiriant 1-ojo ramsčio išmoką jauniesiems ūkininkams. Be to, kalbant apie pajamas, negalėjome nustatyti, ar buvo atsižvelgta į didesnių ir stabilesnių pajamų poreikį, į kurį paprastai turėtų būti atsižvelgta tiesiogiai teikiant šią išmoką. Audito metu tikrintos valstybės narės negalėjo pateikti statistiškai reprezentatyvių duomenų apie jaunųjų ūkininkų pajamas ar duomenų, rodančių, kad jų pajamos pirmuosius penkerius ūkininkavimo metus apskritai yra nepakankamos arba nestabilios, arba labiau nepakankamos ar nestabilios nei vėlesniais metais. Dėl kitų poreikių:

 1. ši išmoka nėra tiesiogiai susijusi su poreikiu gerinti prieigą prie žemės, ji teikiama tik tiems jauniesiems ūkininkams, kurie jau turi žemės;
 2. poreikis užtikrinti geresnę prieigą prie kapitalo nėra akivaizdus, kadangi nėra žinoma, ar šios išmokos gavėjai neturi pakankamo kapitalo vykdyti perspektyvią valdos veiklą ir (arba) negali gauti pakankamų subsidijų, kad galėtų finansuoti investicijas, kurios pagerintų jų perspektyvumą;
 3. ši išmoka nėra konkrečiai susijusi su poreikiu gerinti prieigą prie žinių, daugumoje valstybių narių ji teikiama nereikalaujant minimalaus išsilavinimo lygio žemės ūkio srityje.
2-asis ramstis
25

Pagal 2-ojo ramsčio priemonę, skirtą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, pagalba teikiama kaip vienkartinė išmoka (atsižvelgiant į verslo plano įvykdymą), kaip palūkanų subsidija ar jų derinys. Todėl ją teikiant labiau tiesiogiai atsižvelgiama į konkrečius jaunųjų ūkininkų poreikius, visų pirma:

 1. iš dalies atsižvelgiama į poreikį pagerinti prieigą prie žemės, kadangi ūkininkai galėtų naudoti vienkartinę išmoką žemei įsigyti arba galėtų subsidijuoti kreditą žemės pirkimui;
 2. iš esmės atsižvelgiama į geresnės prieigos prie kapitalo poreikį, nes ūkininkai gali ją naudoti investicijoms, kurios galėtų padidinti jų valdų perspektyvumą, ir, kai kuriais atvejais, taip pat gauti subsidijuojamą paskolą;
 3. šia priemone iš esmės atsižvelgiama į geresnės prieigos prie žinių poreikį, kadangi paramos gavėjai privalo turėti ar įgyti minimalų išsilavinimą žemės ūkio srityje;
 4. į poreikį turėti pakankamas ir pastovesnes pajamas yra netiesiogiai atsižvelgiama remiant veiksmus ir investicijas, kurios galėtų padėti plėtoti perspektyvius ūkius.

Nustatyti bendro pobūdžio tikslai…

26

Bendras jaunųjų ūkininkų rėmimo tikslas pagal 1-ąjį ir 2-ąjį ramsčius ES lygmeniu yra palengvinti pradinį jaunųjų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų valdų pritaikymą po pradinio įsikūrimo, o galutinis tikslas – didinti perspektyvumą ir skatinti kartų kaitą (žr. 1 lentelę).

… tačiau 1-ojo ramsčio išmokos jauniesiems ūkininkams tikslas neatspindėjo bendro tikslo skatinti kartų kaitą

27

IV priede pateikta 1-ojo ramsčio intervencijos logika. Išmoka jauniesiems ūkininkams turėtų padėti pagerinti žemės ūkio konkurencingumą, didinti ūkių pajamas ir apskritai siekti BŽŪP perspektyvios maisto gamybos tikslo. Tačiau šios išmokos tikslas neatspindėjo bendro tikslo skatinti kartų kaitą.

28

Kadangi nėra poreikių įvertinimo, 1-ojo ramsčio išmokos jauniesiems ūkininkams tikslas lieka:

 1. nepakankamai konkretus, nes nėra aprašyti numatomi rezultatai (pavyzdžiui, išreikšti lygiu, skaičiumi, procentais arba dažniu) arba nėra nuorodos į tikslinę remtinų jaunųjų ūkininkų populiaciją (pavyzdžiui, tikslinės geografinės vietovės ar finansinės situacijos);
 2. tik iš dalies išmatuojami, kadangi nėra žinoma, kokią jaunųjų ūkininkų pajamų procentinę dalį ši išmoka sudaro, taip pat nėra kiekybinių tikslų, susijusių su šios išmokos generuojamais rezultatais;
 3. nežinoma, ar tikslas yra pasiekiamas, ar kiek jis pasiekiamas, kadangi jis nėra pakankamai konkretus ir išmatuojamas;
 4. neaišku, kokiu mastu tikslas yra svarbus, kadangi nėra žinoma, su kokiais jaunųjų ūkininkų poreikiais ši išmoka turėtų būti susijusi, išskyrus papildomas pajamas, ir kaip plačiai toks poreikis paplitęs tarp jaunųjų ūkininkų, kurie pradeda vykdyti žemės ūkio veiklą (žr. 19–22 dalis);
 5. nėra laiko nuorodos, kadangi nėra apibrėžta, iki kada tikslas turėtų būti pasiektas.

2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonės tikslas atspindėjo bendrą tikslą skatinti kartų kaitą

29

ES lygmeniu 2-ojo ramsčio priemonės, skirtos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, tikslas yra „palankesnių sąlygų sudarymas reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, kartų kaitos palengvinimas“ ir prisidėjimas prie bendro BŽŪP perspektyvios maisto gamybos tikslo, skatinant ūkių perspektyvumą (žr. 1 lentelę). Be šio bendro visos ES tikslo valstybės narės savo 2007–2013 m. KPP šiai priemonei nustatė konkretesnių tikslų, pavyzdžiui, skatinti užimtumą, išlaikyti gyventojus kaimo vietovėse, didinti ūkių konkurencingumą, didinti jų pelningumą ir naudoti naujas technologijas bei gerinti žmogiškąjį kapitalą.

30

Mes nustatėme, kad 2-ojo ramsčio priemonės, skirtos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, tikslai keturiose audituotose valstybėse narėse buvo iš dalies SMART, nes jie buvo:

 1. pagrįstai konkretūs, kadangi jais buvo siekiama remti pakankamai įgūdžių turinčius jaunuosius ūkininkus, ir jie dažnai būdavo pateikiami su numatomo rezultato aprašymu (pavyzdžiui, „sukurti pridėtinę vertę pasitelkiant įvairinimą ir darbo vietų kūrimą“ arba „didinti ūkių pelningumą“);
 2. iš dalies išmatuojami, kadangi buvo su išdirbiu susijęs tikslo rodiklis (absoliutus remtinų jaunųjų ūkininkų skaičius ir santykinė visų valdų regione skaičiaus procentinė dalis), tačiau nebuvo su numatomais rezultatais susijusio kiekybiškai įvertinamo tikslo, pavyzdžiui, kartų kaitos rodiklio, kuris reikalingas tikslams pasiekti (žr. 71 dalį);
 3. iš dalies pasiekiami, kadangi jie buvo pasiekiami atsižvelgiant į išdirbį (remtinų jaunųjų ūkininkų skaičius), tačiau nėra žinoma, ar jie buvo pasiekiami atsižvelgiant į rezultatus ir poveikį kartų kaitai;
 4. iš dalies svarbūs, kadangi jie buvo susiję su bendro pobūdžio poreikiu remti kartų kaitą. Tačiau dažnai nebuvo žinoma, kokiu mastu jie buvo susiję su prieigos prie žemės, kapitalo, žinių, pajamų ar paslaugų poreikiais (žr. 19 ir 23 dalis);
 5. iš dalies su laiko nuoroda, kadangi nėra nustatyto termino, iki kurio, pavyzdžiui, turėtų pasiekta tam tikra jaunųjų (vyresnio amžiaus) ūkininkų dalis.

Ribotas paramos priemonių koordinavimas, tačiau buvo nustatyta tam tikrų geros praktikos pavyzdžių

Menkai koordinuojamos jaunųjų ūkininkų rėmimo ES ir nacionalinės priemonės
31

Keturiose audituotose valstybėse narėse mes nustatėme ribotą ES ir nacionalinių paramos priemonių koordinavimą. Būtent:

 • Prancūzijoje jauniesiems ūkininkams teikiama įvairi nacionalinė pagalba, kaip antai mokesčių lengvatos, atleidimas nuo socialinio draudimo įmokų, pirmumo teisė įsigyti žemės ūkio paskirties žemės ir pagalba mokymo kursams. Veikia informacijos centrai, kuriuose potencialūs paramos gavėjai informuojami apie įvairią pagalbą. Taip pat yra įsteigtos koordinavimo įstaigos, siekiant užtikrinti įvairios pagalbos papildomumą, tačiau nėra jokių konkrečių ES ir nacionalinių priemonių koordinavimo mechanizmų;
 • Italijoje iš dalies koordinuojama intervencijos aprėptis su nacionaline priemone, pagal kurią jauniems ūkininkams teikiama palūkanų subsidija žemei įsigyti (tik iš dalies ES priemonėmis sprendžiamas klausimas) ir veikia mechanizmai, skirti išvengti šios pagalbos kaupimosi su ES 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemone; taip pat taikomos mokesčių lengvatos, kurioms nėra koordinavimo mechanizmų su ES priemonėmis;
 • Lenkijoje taikomos paskolos palankiomis sąlygomis, tačiau nėra koordinavimo mechanizmų su ES priemonėmis;
 • Ispanijoje taikomos paskolos palankiomis sąlygomis ir mokesčių lengvatos, turinčios tiesioginį poveikį jaunųjų ūkininkų pajamoms, pavyzdžiui, 1-ojo ramsčio išmoka jauniesiems ūkininkams. Tačiau nėra šios įvairios pagalbos, kuri gali būti kaupiama, koordinavimo mechanizmo.
32

Nė vienoje iš keturių audituotų valstybių narių institucijos neturėjo paramos gavėjams skirtos įvairios ES ir nacionalinės pagalbos apžvalgos. Atsiranda rizika, kad kai kuriems jauniesiems ūkininkams bus skirta per didelė parama, palyginti su jų tikrais poreikiais (pavyzdžiui, ES 1-ojo ramsčio išmoka jauniesiems ūkininkams, 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonės, investicijos, įvairinimas, mokymai ir įvairi nacionalinė pagalba), o kitiems jos bus skirta per mažai.

Nėra koordinuojama 1-ojo ramsčio išmoka jauniesiems ūkininkams ir 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonė
33

Nors Komisija nurodė, kad 2013 m. BŽŪP reforma buvo siekiama sustiprinti ryšius tarp dviejų ramsčių ir pasiūlyti labiau holistinį ir integruotą požiūrį į pagalbą26, keturiose audituotose valstybėse narėse nenustatėme jokio nacionalinių institucijų, valdančių 1-ojo ramsčio išmoką jauniesiems ūkininkams ir 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonę, koordinavimo. Abi priemones valdo skirtingos institucijos pagal skirtingas taisykles (žr. 1 lentelę). Visų pirma tai, kad suteikta pagalba pagal 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonę neturi įtakos galimybei gauti 1-ojo ramsčio išmoką jauniesiems ūkininkams.

Gera sinergija 2-ame ramstyje tarp įsikūrimo ir investicinės priemonės
34

Keturiose audituotose valstybėse narėse nustatėme įvairius 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonės ir investicijų priemonės koordinavimo, dėl kurio atsirado tam tikras sinerginis poveikis, lygius.

35

Italijoje, kur pagalba jauniesiems ūkininkams buvo teikiama kaip pagalbos paketas, kaip rekomenduojama pagal nacionalinį strateginį planą (žr. 1 langelį), įsikūrimo ir investicinės priemonės derinys buvo sėkmingas.

1 langelis

Geros sinergijos tarp įsikūrimo ir investicinių priemonių pavyzdys

Italija (Emilija-Romanija)

Jaunieji ūkininkai, kurie pateikia paraiškas dėl įsikūrimo priemonės, buvo skatinami tuo pačiu metu taip pat pateikti paraiškas dėl investicinė priemonės, kadangi buvo teikiamos didesnės pagalbos sumos pagal įsikūrimo priemonę (2007–2013 m.) ir skiriama daugiau balų, tokiu būdu sudarant daugiau galimybių būti atrinktam (2014–2020 m.). Todėl pusė įsikūrimo priemonės pareiškėjų taip pat gavo paramą pagal investicinę priemonę. Šie pareiškėjai vidutiniškai sukūrė didesnes, produktyvesnes, pelningesnes valdas bei investavo ir įdiegė naujovių daugiau nei kiti27:

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis duomenimis iš Italijos (Emilijos-Romanijos) 2007–2013 m. ex post vertinimo ataskaitos.

Pagal įsikūrimo priemonę teikiama pagalba yra du kartus ekonomiškai veiksmingesnė, kai ji teikiama kartu su investicine priemone. Iš tiesų viešosios pagalbos grąža (matuojama kaip valdų metinės bendros pridėtinės vertės padidėjimas, palyginus su pagalbos suma28) paramos gavėjų pagal abi priemones yra du kartus didesnė nei paramos gavėjų vien tik pagal įsikūrimo priemonę.

36

Taip pat Ispanijoje (Andalūzijoje) 2007–2013 m. bendri kvietimai teikti paraiškas buvo surengti įsikūrimo ir investicinėmis priemonėms, kad jauniesiems ūkininkams būtų galima gauti paramą pagal abi priemones. Tačiau 2014–2020 m. pagalbos paketo metodas buvo nutrauktas ir buvo rengiami atskiri kvietimai teikti paraiškas pagal dvi priemones, jie buvo įvertinti skirtingu metu ir pagal skirtingus atrankos kriterijus.

37

Prancūzijoje ir Lenkijoje įsikūrimo ir investicinės priemonės buvo taikomos atskirai, tačiau jaunieji ūkininkai, teikdami paraiškas pagal investicinę priemonę, gavo papildomą 10 % pagalbą bendrai finansuoti investicijas, o Prancūzijoje jiems taip pat buvo skiriami papildomi balai projektų atrankos sistemoje.

II dalis. Tikslingas priemonių taikymas

38

Valstybės narės turėtų taikyti atrankos metodus, pirmenybę teikiant ekonomiškai veiksmingiausioms intervencijoms, pavyzdžiui:

 • tikslingai skirstant pagalbą labiau kvalifikuotiems jauniesiems ūkininkams ir mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms (pavyzdžiui, atsižvelgiant į didžiausią kartų kaitos trūkumą);
 • taikant atrankos procedūras (pavyzdžiui, konkurencinius kvietimus teikti pasiūlymus, paremtus aiškiais ir tinkamais atrankos kriterijais) ir priemones (pavyzdžiui, verslo planus), pirmenybę teikiant paramos gavėjams, kurie gavę pagalbą galėtų padidinti savo valdų perspektyvumą;
 • užtikrinant pagalbos sumą, kad padidėtų jų perspektyvumas;
 • teikiant pagalbą per pagrįstą laikotarpį, kai reikia palengvinti pradinį jaunųjų ūkininkų įsisteigimą ir atlikti struktūrinį jų valdų pritaikymą.

1-ojo ramsčio išmoka jauniesiems ūkininkams: per daug standartizuota pagalba

Pagal 1-ojo ramsčio teisinį pagrindą apribojama tikslų apimtis, …
39

1-ojo ramsčio išmoka jauniesiems ūkininkams teikiama kasmet ne ilgiau kaip penkerius metus visiems ne vyresniems nei 40 metų amžiaus paraiškų teikėjams pirmos jų paraiškos teikimo metais, kurie žemės ūkio valdą kaip valdos valdytojai kuria pirmą kartą arba kurie tokią valdą jau įkūrė per penkerius metus iki pirmosios paraiškos pagal sistemą.

40

Pagal 1-ąjį ramstį jauniesiems ūkininkams teikiamos papildomos pajamos. Tačiau pagal 1-ojo ramsčio teisinį pagrindą valstybėms narėms neleidžiama pakankamai dėmesio skirti jauniesiems ūkininkams, kuriems labiausiai gali prireikti papildomos išmokos, kad būtų perspektyvūs. Iš tiesų valstybės narės gali tik:

 1. nustatyti nacionalinės viršutinės ribos procentinę dalį, kuri bus panaudota finansuoti išmokas jauniesiems ūkininkams29 (iki 2 % tiesioginių išmokų biudžeto);
 2. pasirinkti iš trijų skaičiavimo metodų30 (dauguma valstybių narių, įskaitant Prancūziją ir Lenkiją, tai apskaičiavo kaip 25 % nacionalinės vidutinės tiesioginės išmokos už hektarą);
 3. nustatyti ribą (nuo 25 iki 90 hektarų) hektarų skaičiui, kuria remiantis apskaičiuojama ši išmoka (dauguma valstybių narių nustatė 90 hektarų);
 4. pasirinkti reikalauti papildomų įgūdžių ir (arba) mokymų (10 valstybių narių ir vienas regionas pridėjo šiuos reikalavimus31);
 5. nuspręsti, ar sutikti dėl išmokos prašančių teisinių institucijų bendros kontrolės jauniesiems / ne jauniesiems ūkininkams, ar apsiriboti tik jaunųjų ūkininkų vykdoma teisinių institucijų kontrole32.
41

Be to, išmoka jauniesiems ūkininkams yra privaloma visoms valstybėms narėms, įskaitant ir tas, kurios nusprendė neįgyvendinti įsikūrimo priemonės pagal 2-ąjį ramstį (žr. 16 dalį). 2 lentelėje apžvelgiami audituotų valstybių narių pasirinkimai teikiant 1-ojo ramsčio išmoką jauniesiems ūkininkams, o V priede pateikiama visų 28 ES valstybių narių apžvalga.

2 lentelė

Audituotų valstybių narių pasirinkimai teikiant 1-ojo ramsčio išmoką jauniesiems ūkininkams

PrancūzijaItalijaLenkijaIspanija
metinės nacionalinės viršutinės ribos % dalis1 %1 %1 %2 %
Skaičiavimo metodas:25 % nacionalinės vidutinės išmokos už hektarąŪkininko turimų teisių į išmokas vidutinė vertė25 % nacionalinės vidutinės išmokos už hektarąŪkininko turimų teisių į išmokas vidutinė vertė
Maksimali riba hektarų skaičiui, kuria remiantis apskaičiuojama išmoka34 ha90 ha50 ha90 ha
Papildomi įgūdžiai ir (arba) mokymo reikalavimaiTaipNeTaipNe
Leidimas jauniesiems ir ne jauniesiems ūkininkams vykdyti bendrą juridinių asmenų kontrolęTaipTaipTaipTaip

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis.

… todėl pagalba yra per daug standartizuota
42

Todėl ši išmoka teikiama neatsižvelgiant į:

 1. pareiškėjo įgūdžius ir (arba) mokymo reikalavimus (daugelyje valstybių narių33): taip pat yra remiami jaunieji ūkininkai be jokio profesinio parengimo žemės ūkio srityje;
 2. paramos gavėjų vietą: mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse įsikūrusiems jauniesiems ūkininkams, kurie paprastai patiria daugiau su perspektyvumu susijusių sunkumų, neskiriama daugiau dėmesio, palyginti su ūkininkais kitose vietovėse;
 3. valdų perspektyvumą: taip pat remiamos valdos, kurios jau yra pelningos ir joms nereikia šios papildomos išmokos, kad būtų perspektyvios (žr. pavyzdžius 2 langelyje).

2 langelis

Valdų, kurioms nereikia 1-ojo ramsčio papildomos išmokos jauniesiems ūkininkams, kad būtų perspektyvios, pavyzdžiai

Lenkija

Vienas audituotas paramos gavėjas turėjo 513 hektarų valdą, jis kasmet gaudavo maždaug 100 000 eurų ES tiesioginių išmokų ir turėjo apie 150 000 eurų grynojo pelno (15 vidutinių BVP vienam gyventojui Lenkijoje) trejus metus prieš pateikdamas prašymą dėl papildomos išmokos jauniesiems ūkininkams. Todėl šis gavėjas neturėjo finansinių sunkumų ir jau vykdė perspektyvią veiklą valdoje prieš gaudamas išmoką jauniesiems ūkininkams (3 000 eurų 2015 m.).

Ispanija (Andalūzija)

Du iš aštuonių audituotų paramos gavėjų turėjo daugiau nei 50 hektarų valdas, jų žemės ūkio pajamos, atitinkamai, sudarė apie 400 000 eurų ir 700 000 eurų (t. y. daugiau kaip 10 kartų didesnis nei vidutinės Ispanijos referencinės pajamos34), metais prieš teikiant paraiškas išmokai jauniesiems ūkininkams. Šie paramos gavėjai jau vykdė veiklą perspektyvioje valdoje daugiau nei trejus metus prieš gaunant išmoką jauniesiems ūkininkams (atitinkamai 4 200 eurų ir 1 200 eurų 2015 m.).

Išmoka taip pat skiriama valdoms, kuriose jaunieji ūkininkai turi nereikšmingą vaidmenį
43

Juridinių asmenų valdos su kitais ne jaunaisiais ūkininkais bendros kontrolės atveju ši išmoka skiriama tokiomis pačiomis sąlygomis, neatsižvelgiant į jaunojo ūkininko vaidmenį priimant sprendimus. Šioje situacijoje net ir dėl nedidelės akcijų dalies juridinių asmenų valdoje, kurią turi jaunas asmuo, kuris nevykdo žemės ūkio veiklos ir, kaip individualus asmuo, nelaikomas aktyviu ūkininku35, visa valda gali būti tinkama gauti šią išmoką (žr. pavyzdį 3 langelyje).

3 langelis

Valdos, gaunančios išmoką jauniesiems ūkininkams, nepaisant to, kad jaunas asmuo turi tik nereikšmingą vaidmenį valdoje, pavyzdys

Italija (Emilija-Romanija)

Paprastų bendrovių36 atveju bent vienas akcininkas turi būti jaunas, nepriklausomai nuo jo turimos dalies bendrovėje, kad visa valda galėtų būti tinkama išmokai jauniesiems ūkininkams. Ši išmoka nėra proporcinga jaunojo akcininko turimai akcijų daliai ar jo sprendimų priėmimo galiai, o aktyvaus ūkininko reikalavimo turi laikytis bendrovė, o ne atskiras jaunas akcininkas. Todėl nėra jokių patikrinimų, ar jaunasis akcininkas vykdo žemės ūkio veiklą kaip savo pagrindinę veiklą, ar jis yra įregistruotas kaip ūkininkas, turintis socialinę apsaugą, ir ar jo reikšminga pajamų dalis gaunama iš žemės ūkio veiklos.

Pavyzdžiui, vienas audituotas jaunasis ūkininkas, kuriam priklauso 16 % paprastos bendrovės akcijų, nei dirbo bendrovėje, nei vykdė kokią nors žemės ūkio veiklą, ir kaip individualus asmuo negalėtų būti laikomas aktyviu ūkininku. Nepaisant to, bendrovė 2016 m. gavo 8 000 eurų papildomą išmoką jauniesiems ūkininkams už 90 reikalavimus atitinkančių hektarų.

44

Atsiranda rizika, kad ši išmoka bus teikiama visoje ES daugeliui valdų, kuriose paramos gavėjas turi nereikšmingą vaidmenį valdoje ir ribotas sprendimų priėmimo galias, ir, kaip individualus asmuo, negalėtų būti laikomas aktyviu ūkininku, kaip pirmiau nurodyta pavyzdyje. Iš 279 071 pareiškėjo37 šiai išmokai ES 2015 m., 61 742 (iš viso apie 20 %) bendrai kontroliuoja valdas. Beveik pusė jų (t. y. 26 925, apie 10 %) vykdo valdos kontrolę kartu su ne jaunaisiais ūkininkais.

45

Iš keturių audituotų valstybių narių, ši rizika yra didesnė Prancūzijoje ir Italijoje (Emilijoje-Romanijoje), kuriose, atitinkamai 64 % ir 42 % paramos gavėjų įsikuria juridinių asmenų valdose. Mes negalėjome gauti duomenų iš abiejų valstybių narių apie vidutinę akcijų, kurias turi jaunieji paramos gavėjai juridinių asmenų valdose, dalį ar kitos informacijos, kad būtų galima įvertinti jų faktinį vaidmenį (pavyzdžiui, ar jaunieji ūkininkai turi lemiamą įtaką valdymo sprendimams, susijusiems su valdomis, ar jie, kaip individualūs asmenys, gali būtų laikomi aktyviais ūkininkais, ir ar jie yra įregistruoti kaip ūkininkai, turintys socialinę apsaugą).

46

Apskritai, atsiranda rizika, kad ši išmoka bus teikiama visoje ES valdoms, kuriose jaunasis ūkininkas nedalyvauja kasdieniame valdyme. Be to, kadangi pagalba teikiama tokiomis pat sąlygomis, kaip ir tiesioginės išmokos, nėra atliekamos teisės naudotis žeme, kurią deklaravo jaunasis ūkininkas, kad gautų šią išmoką, patikros.

Nežinoma, ar pagalbos suma yra susijusi su poreikiais
47

3 lentelėje pateikta pagalbos sumos keturiose audituotose valstybėse narėse apžvalga.

3 lentelė

Pagalbos sumos, kuri teikiama kasmet kaip 1-ojo ramsčio išmoka jauniesiems ūkininkams keturiose audituotose valstybėse narėse 2015 m., apžvalga

Pagalbos suma (eurais)Prancūzija1ItalijaIspanija (Andalūzija)Lenkija
VidurkisNėra duomenų1 1432 1821 040
MažiausiaNėra duomenų151625
DidžiausiaNėra duomenų25 88715 3423 000

1 2017 m. vasario mėn. Prancūzijos institucijos negalėjo pateikti duomenų bazės su šios išmokos 2015 m. paramos gavėjų sąrašu, nurodydamos gautą šios išmokos sumą ir kitas 1-ojo ramsčio tiesioginių išmokų sumas, įsikūrimo ir paraiškos teikimo datą, hektarų skaičių ir jaunojo ūkininko akcijų dalį valdoje (valdos bendros kontrolės atveju).

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis valstybių narių duomenimis.

48

ES lygmeniu 2015 m. vidutinė pagalbos suma, skiriama kaip išmoka jauniesiems ūkininkams, buvo 1 200 eurų vienai valdai. Ši suma atitinka maždaug 4 % vidutinių valdos pajamų (30 000 eurų) ES38 ir dar mažiau kai kuriose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Italijoje vidutinė pagalbos suma buvo 1 143 eurai, tai yra mažiau nei 2 % vidutinių valdos, kurioje veiklą vykdo jaunasis ūkininkas, pajamų (64 328 eurai)39.

49

Ši suma nėra susijusi su perspektyvumu ar kitomis valdų ypatybėmis (žr. 42 dalį), ir nežinoma, ar ji yra proporcinga jaunųjų ūkininkų poreikiams, kadangi jie nebuvo vertinami (žr. 19–22 dalis). Audituoti paramos gavėjai nurodė, kad ši suma daugiausia buvo naudojama padengti einamąsias išlaidas ir pašalinti trūkumus, susijusius su jų pajamomis dėl žemės ūkio produktų kainų svyravimo – tai yra situacija, su kuria susiduria visi, ne tik iki 40 metų amžiaus, ūkininkai. Todėl mažai tikėtina, kad pagalbos suma, kuri dabar skiriama kaip ši išmoka, gali turėti didelį poveikį valdų perspektyvumui ir jaunųjų ūkininkų įsikūrimo sprendimams.

50

Italija ir Ispanija nusprendė pagalbos sumą skaičiuoti kaip 25 % kiekvieno jaunojo ūkininko turimų teisių į išmokas vertės vidurkio. Ši vertė yra susijusi su istorine kiekvieno jaunojo ūkininko turimų teisių į išmokas, kurias jis įsigijo arba išsinuomojo iš kitų ūkininkų (pavyzdžiui, tėvų ar vyresnių ūkininkų), verte. Kadangi šios išmokos tikslas yra palengvinti jaunųjų ūkininkų pradinį įsisteigimą, neaišku, kodėl pagalbos dydis yra susijęs su valdų istorija ir todėl nukenčia jaunieji ūkininkai, kurie nepaveldi ar įsigyja didelės vertės teisių į išmokas, kurios anksčiau priklausė kitiems ūkininkams.

Pagalbos teikimo tvarkaraštis nepalengvina pradinio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo
51

Pagalba dažnai buvo išmokama paramos gavėjams, kurie jau buvo įsisteigę keletą metų, ir, kai kuriais atvejais (žr. pavyzdžius 2 langelyje), jau turėjo pakankamas ir stabilias pajamas. Tai reiškia, kad pagalbos skyrimo tvarkaraštis iš esmės nesutapo su jos tikslais, kadangi dažnai ji buvo išmokama per vėlai, kad būtų galima palengvinti pradinį jaunųjų ūkininkų įsisteigimą arba prisidėti prie bet kokio jų valdų struktūrinio pertvarkymo. Taip pat ji neveikė kaip paskata, nes daugelis audituotų jaunųjų ūkininkų jau buvo įsikūrę iki jiems sužinant, kad gaus pagalbą.

Pagal 2-ojo ramsčio projektų atrankos sistemą galima tikslingai nustatyti lėšas, tačiau dažnai pirmenybė nebuvo skiriama geriausiems projektams

Atsižvelgiant į tinkamumo ir atrankos kriterijus buvo galima tikslingai paskirstyti pagalbą labiau kvalifikuotiems ūkininkams ir mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms, …

52

Visos keturios audituotos valstybės narės pagalbą skyrė labiau kvalifikuotiems ūkininkams, reikalaudamos arba turėti pakankamą išsilavinimą žemės ūkio srityje, arba jį įgyti per 36 mėnesius nuo paraiškos pateikimo. Apskritai skyrus pagalbą padidėjo jaunųjų ūkininkų profesinė kompetencija ir jų gebėjimas diegti naujoves. Pavyzdžiui, Italijoje (Emilijoje-Romanijoje) 31 % remiamų jaunųjų ūkininkų turėjo išsilavinimą žemės ūkio srityje, tačiau tokį išsilavinimą turėjo tik 25 % visų regiono jaunųjų ūkininkų. Ispanijoje (Andalūzijoje) 84 % remiamų jaunųjų ūkininkų turėjo tam tikrus mokymus žemės ūkio srityje, palyginti su tik 26 % visų regiono jaunųjų ūkininkų, ir 12 % remiamų jaunųjų ūkininkų taikė ekologinio ūkininkavimo metodus, palyginti tik su 4 % visų regiono jaunųjų ūkininkų.

53

Visos keturios audituotos valstybės narės skatino jaunuosius ūkininkus pradėti ūkininkauti mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (pavyzdžiui, vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių, ar kuriose padidėjęs nedarbas):

 • Prancūzijoje ir Italijoje (Emilijoje-Romanijoje) tai buvo daroma teikiant daug didesnę pagalbos sumą (apie 20 000 eurų daugiau) pareiškėjams, įsikuriantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse;
 • Italijoje (Apulijoje) pradėjusiems ūkininkauti mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse jauniesiems ūkininkams iš esmės buvo teikiama pirmenybė skiriant daugiau balų pagal atrankos kriterijus ir suteikiant papildomą 5 000 eurų sumą šiose vietovėse besikuriantiems jauniesiems ūkininkams. Todėl jaunųjų ūkininkų, įsikūrusių kaimo vietovėse su bendromis vystymosi problemomis (12 %) ir tarpinėse kaimo vietovėse (10,6 %), buvo remiama daugiau nei kaimo vietovėse pagal specialų intensyvaus ūkininkavimo būdą (9,9 %) ir miestų centruose (8 %)40;
 • Ispanijoje (Andalūzijoje) buvo skiriama daugiau balų pagal atrankos kriterijus ir suteikiama papildoma suma (+10 %) šiose vietovėse besikuriantiems jauniesiems ūkininkams;
 • Lenkijoje 2007–2013 m. laikotarpiu pareiškėjams, įsikuriantiems vietovėse, kuriose yra didesnis nedarbas, buvo skiriama papildomų balų.

1 nuotrauka

Valda, kuriai buvo skirta parama įsikurti mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

… nors kartų kaitos klausimas retai buvo susijęs su atrankos kriterijais

54

Tik Ispanijoje (Andalūzijoje) 2007–2013 m. laikotarpiu ir Lenkijoje 2014–2020 m. laikotarpiu buvo atrankos kriterijus, kuriuo tiesiogiai skatinama kartų kaita: Ispanijoje (Andalūzijoje) daugiau balų gavo tie pareiškėjai, kurie įsikūrė po ankstyvo išėjimo į pensiją, o Lenkijoje projektui skirtų balų skaičius didėjo pagal valdos perdavėjo ir jaunojo ūkininko amžiaus skirtumą. Tačiau praktiškai tokie kriterijai beveik niekada neturėjo lemiamos reikšmės tikslingam pagalbos paskirstymui iš esmės dėl to, kad mažiausios balų ribos buvo per žemos arba jų nebuvo visai (žr. 55 dalį).

Atrankos sistemų trūkumai dažnai trukdė pirmenybę skirti geriausiems projektams

55

Atrankos sistemos turėtų leisti lyginamąjį vertinimą ir projektų pasiūlymų klasifikavimą, teikiant pirmenybę ekonomiškai veiksmingiausiems projektams. Vis dėlto atrankos kriterijai dažnai turėjo ribotą poveikį tikslingam pagalbos paskirstymui geriausiems projektams, kadangi jie buvo įdiegti vėlai 2007–2013 m. laikotarpiu arba beveik niekada nebuvo taikomi atmesti prastos kokybės projektus. Iš tikrųjų minimalios privalomų balų ribos, kad projektas būtų atrinktas, buvo per žemos ar jų visai nebuvo, o priemonei skirtas septynerių metų biudžetas nebuvo paskirstytas tolygiai.

56

Pavyzdžiui, Italijoje (Apulijoje) buvo išnaudotas beveik visas 2007–2013 m. priemonės biudžetas, kadangi buvo finansuotos beveik visos paraiškos, pateiktos pagal 2009 m. organizuotą kvietimą teikti pasiūlymus. Ši riba buvo tokia žema, kad tik aštuoni iš 2 424 projektų buvo atmesti. Todėl jaunieji ūkininkai, kurie įsikūrė po penkerių metų ir turėjo potencialiai geresnius projektus, negalėjo būti finansuojami.

57

Taip pat ir Ispanijoje (Andalūzijoje) visas 2014–2020 m. priemonės biudžetas buvo išnaudotas per pirmuosius du kvietimus teikti pasiūlymus (2015 ir 2016 metais), o minimali balų riba buvo tik vienas balas iš 20. Tai reiškia, kad likusiu programavimo laikotarpio jaunieji ūkininkai su potencialiai geresniais projektais negalės būti finansuojami, nebent padidėtų priemonei skirtas biudžetas.

58

Lenkijoje vadovaujančioji institucija taikė pirmumo principą be atrankos kriterijų iki 2011 m., kai biudžetas buvo išnaudotas. Iki 2014 m., kai priemonei skirtas biudžetas buvo padidintas ir buvo nustatyti atrankos kriterijai, negalėjo būti organizuotas joks kitas kvietimas teikti pasiūlymus, todėl per trejus metus įsikuriantiems jauniesiems ūkininkams buvo užkirstas kelias būti finansuojamiems.

59

Tik Prancūzijoje ir Italijoje (Emilijoje-Romanijoje) biudžetas buvo tolygiai paskirstytas programavimo laikotarpiams su pakankamai aukštomis minimalių balų ribomis (nors Prancūzijoje tik pietų Pirėnų regione 2014–2020 m. laikotarpiu). Dėl to buvo galima atrinkti pastovų skaičių pakankamos kokybės paraiškų, kurios galėjo būti finansuojamos kiekvienais metais.

Mažai įrodymų apie pagerėjusį perspektyvumą

60

Pagal 2-ojo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę siekiama didinti ūkių perspektyvumą, skatinant tinkamos kvalifikacijos ūkininkų įsikūrimą žemės ūkyje ir kartų kaitą (žr. 29 dalį). Verslo planai iš esmės yra naudingos priemonės, padedančios jauniesiems ūkininkams vystyti perspektyvias valdas. Jie taip pat turėtų padėti vadovaujančiosioms institucijoms įvertinti, atrankos etape, valdų perspektyvumą ir vėliau stebėti ir vertinti rezultatus.

61

Nė vienoje audituotoje valstybėje narėje iš pradžių numatytos valdų pajamos (iki projekto) nebuvo naudojamos atrankos procedūroje, siekiant įvertinti galimybes joms pačioms finansuoti investicijas. Be to, verslo planai yra naudingos priemonės, tačiau mes nustatėme mažai įrodymų apie pagerėjusį perspektyvumą (žr. 4 langelį).

4 langelis

Mažai įrodymų apie pagerėjusį perspektyvumą

Prancūzija

Verslo planai buvo naudojami įvertinti galimą valdų perspektyvumą ir remti tik tuos jaunuosius ūkininkus, kurie įsikuria valdose, iš kurių tikimasi gauti pajamų iki projekto pabaigos (paprastai ketvirtaisiais metais), kurios būtų lygios, bet ne didesnės nei trys Prancūzijos minimalūs darbo užmokesčiai41. Pagal šį kriterijų pagalba paprastai buvo skiriama ūkiams, kurie galėjo būti perspektyvūs ir kuriems buvo reikalinga valstybės pagalba. Tačiau dėl to, kad buvo reikšmingai vėluojama atlikti patikras projekto pabaigoje daugumos paramos gavėjų, kurie pradėjo savo projektus 2007–2010 m. laikotarpiu, atveju dar nėra įrodymų, kad jie buvo perspektyvūs. Luaros regione beveik pusės iš 598 projektų, kurie buvo baigti ir patikrinti iki 2016 m. lapkričio mėn., atveju nebuvo atsižvelgiama į verslo planus, o pietų Pirėnų tik 3 % tikrintų projektų atveju nebuvo atsižvelgiama į verslo planus.

Lenkija

Verslo planuose nebuvo reikalaujama parodyti valdų perspektyvumo padidėjimo, o tik išlaikyti pradinį standartinio išdirbio lygį (arba pasiekti minimalų 4 800 eurų lygį, kai pradinis lygis buvo mažesnis) 2007–2013 laikotarpiu, arba pasiekti nedidelį padidėjimą (+ 10 %) 2014–2020 m. Šiuo reikalavimu siekiama paskatinti jaunuosius ūkininkus išlaikyti arba šiek tiek padidinti jų ūkio dydį ir (arba) pasirinkti produktyvesnius pasėlius. Tačiau juo jaunieji ūkininkai nebūtinai skatinami padidinti savo pajamas ir perspektyvumą, nes standartiniu išdirbiu nevertinamos išlaidos ar pajamos. Vertinamas tik valdos žemės ūkio produkcijos potencialas, atsižvelgiant į jos dydį ir pasėlių (gyvulių) rūšį.

Ispanija

Verslo planai buvo visų pirma naudojami remti jaunuosius ūkininkus, įsikuriančius valdose, kurios turėtų sukurti pakankamą darbo krūvį ne mažiau kaip vienam metiniam darbo vienetui ir pajamas vienam metiniam darbo vienetui nuo 35 % iki 120 % Ispanijos referencinių pajamų42. Tačiau numatytoms pajamoms įtakos turėjo paramos gavėjų verslo planuose nustatytos išlaidų sąmatos, kurių patikimumas tvirtinant projektus nebuvo patikrintas vadovaujančiosios institucijos. Taip pat atliekant patikras projekto pabaigoje nebuvo atsižvelgiama į faktines išlaidas, pajamas, įrangą ar darbuotojus.

Be to, verslo planuose nebuvo reikalaujama parodyti valdų perspektyvumo padidėjimo ir jie nebuvo naudojami į vertinti viešosios paramos poveikį. Trys iš septynių audituotų paramos gavėjų iš esmės naudojosi pagalba papildomos žemės pirkimui ar valdos akcijų įsigijimui iš tėvų ar brolių, neparodydami jokio savo valdų perspektyvumo padidėjimo.

62

Tik Italijoje (Emilijoje-Romanijoje) mes nustatėme remiamų valdų perspektyvumo įrodymų, kaip matyti iš ex post vertinimo ataskaitos (žr. 5 langelį).

Pagalbos suma susijusi su poreikiais ir pritaikyta konkretiems veiksmams

63

Toliau 4 lentelėje apžvelgiamos galimos pagalbos sumos audituotose valstybėse narėse 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais.

4 lentelė

Pagalbos sumų pagal 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonę audituotose valstybėse narėse 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpiais apžvalga

2007–2013 m. programavimo laikotarpis
Pagalbos suma (eurais)PrancūzijaItalija (Emilija-Romanija)Italija (Apulija)Ispanija (Andalūzija)Lenkija1
Vidurkis15 44038 07740 00053 27017 000
Mažiausia8 00015 00040 00024 00012 000
Didžiausia58 40040 00045 00070 00024 000
Pritaikymo pavyzdžiaiMinimali suma padidėjo iki 16 500 eurų įsikūrimui kalnuotose vietovėsePradėjus taikyti ekologinį ūkininkavimą, sudarant sutartį dėl paskolos, skiriant daugiau kaip 60 000 eurų investicijų+5 000 mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse+10 % mažiau palankiose ūkininkauti vietovėseNėra duomenų
2014–2020 m. programavimo laikotarpis
Pagalbos suma (eurais)PrancūzijaItalija (Emilija-Romanija)Italija (Apulija)Ispanija (Andalūzija)Lenkija
Vidurkis

20 282 pietų Pirėnuose

12 747 Luaros slėnyje

Dar nėra duomenųDar nėra duomenų60 33124 000
Mažiausia8 00030 00040 00030 00024 000
Didžiausia58 00050 00045 00070 00024 000
Pritaikymo pavyzdžiai+ 30 % Luaros regione įsikuriant už šeimos rato ribų+ 20 000 mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse+5 000 mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse+ 25 000, jei standartinis išdirbis yra daugiau nei 50 000 eurųNėra duomenų

1 Nuo 2014 12 12 ji yra 24 000 eurų (100 000 Lenkijos zlotų), o iki 2011 12 31 ji buvo 12 000 eurų (50 000 Lenkijos zlotų), nuo 2012 01 01 iki 2014 12 12 – 17 000 eurų (75 000 Lenkijos zlotų).

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis valstybių narių duomenimis.

64

Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje pagalbos suma paprastai buvo susijusi ir pritaikyta atsižvelgiant į konkrečius poreikius ir valdų ypatybes (pavyzdžiui, vietą, standartinį išdirbį), taip pat į verslo planus įtrauktus veiksmus (pavyzdžiui, inovacijas, paskolas, investicijas) 2007–2013 m.

65

Pagalbos sumos pritaikymas pasirodė esanti gera priemonė siekiant paskatinti jaunuosius ūkininkus įsikurti sudėtingesnėmis sąlygomis (pavyzdžiui, kalnuotose vietovėse, už šeimos rato ribų, sudarant sutartį dėl paskolos), diegti produkcijos kokybės sistemas, pavyzdžiui, ekologinį ūkininkavimą, vandens ir energijos taupymo technologijas, imtis didesnių investicijų ar vykdyti veiklą produktyvesnėse valdose. Tačiau 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu Komisija reikalavo valstybių narių nesieti pagalbos su investiciniais elementais ar jų dydžiu.

2 nuotrauka

Pagalbą įsikūrimui gavusi valda, kuri įdiegė ekologinio ūkininkavimo gamybos metodus

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

66

Lenkija nustatė fiksuotą pagalbos sumą (šiuo metu 24 000 eurų) bet kokiam įsikuriančiam jaunajam ūkininkui, nepriklausomai nuo valdų ypatybių ir verslo plane nustatytų veiksmų turinio ir tikslų (pavyzdžiui, vietos, dydžio, investicijų ir pan.). Šis standartizuotas metodas didina riziką, kad pagalbos suma gali nebūti proporcinga įsikuriančio jaunojo ūkininko poreikiams ir pastangoms, ir neskatina imtis konkrečių veiksmų.

Pagalbos teikimo tvarkaraštis iš esmės tinkamas
67

Prancūzijoje, Italijoje ir Lenkijoje pagalbos teikimo tvarkaraštis iš esmės buvo tinkamas, kadangi daugeliu atvejų jaunieji ūkininkai gavo pagalbą per metus nuo įsikūrimo, t. y. tuo metu, kai jos reikėjo vystyti savo valdą. Iš tiesų, projektų paraiškos paprastai buvo išnagrinėjamos per pagrįstą laiką (mažiau nei per šešis mėnesius nuo paraiškos pateikimo datos). Jaunieji ūkininkai gavo pagalbą prieš vykdant daugelį verslo plane nustatytų veiksmų. Pagalba padėjo sumažinti prieigos prie kapitalo problemą ir, kartais, taip pat gauti paskolą iš bankų.

68

Tik Ispanijoje (Andalūzijoje) administracinių procedūrų laikotarpis buvo ilgas 2007–2013 m. ir pareiškėjai turėjo vidutiniškai laukti 17 mėnesių, kol projektas bus patvirtintas (daug daugiau nei šešių mėnesių riba, kurią vadovaujančioji institucija nustato projektų kvietimuose). Todėl du iš aštuonių audituotų paramos gavėjų skyrė tam tikras investicijas, nežinodami, ar jų projektai bus patvirtinti. Be to, pagalba buvo visuomet išmokėta remiantis išlaidų įrodymais, taigi po to, kai paramos gavėjai atliko visas investicijas. Todėl pagalba paprastai buvo teikiama per vėlai, atsižvelgiant į jaunųjų ūkininkų poreikius įsikūrimo procese.

III dalis. Priemonių stebėjimas ir vertinimas

69

Kad būtų galima gauti informaciją apie ES išlaidų veiksmingumą ir efektyvumą:

 • Komisija turėtų nustatyti bendrą stebėjimo ir vertinimo sistemą (BSVS), kurioje būtų pateikti išdirbio, rezultatų ir poveikio rodikliai, kuriais remiantis būtų galima įvertinti politikos pažangą, veiksmingumą ir efektyvumą, palyginti su tikslais (žr. 6 diagramą);
 • valstybės narės turėtų Komisijai teikti visą informaciją, reikalingą priemonėms stebėti ir vertinti, taip pat rengiant naudingus papildomus rodiklius. Kiek įmanoma, ši informacija turėtų būti grindžiama patikimais duomenų šaltiniais, pavyzdžiui, Ūkių apskaitos duomenų tinklo ir Eurostato duomenimis.
 • veiksmingumo vertinimai turėtų būti atlikti nepriklausomų rangovų, o atsakomybė tekti Komisijai (1-ojo ramsčio priemonės), ir valstybėms narėms (dėl 2 ramsčio priemonės).

6 diagrama.

Rodiklių hierarchija BSVS

Šaltinis: EK, Bendros žemės ūkio politikos 2014–2020 m. stebėjimo ir vertinimo sistemos techninis vadovas.

BSVS rodikliais negalima įvertinti priemonių veiksmingumo siekiant tikslų

70

Siekdamos parodyti ES priemonių, kuriomis remiami jaunieji ūkininkai, veiksmingumą siekiant tikslų (žr. 26–30 dalis), valstybės narės turėtų rinkti duomenis apie išdirbius ir rezultatus. Remiantis BSVS, valstybės narės privalo rinkti informaciją bent apie šiuos išdirbių ir rezultatų rodiklius (žr. 5 lentelę).

5 lentelė

Privalomų BSVS rodiklių pagal 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonę (112 priemonė 2007–2013 m., 6.1 priemonė 2014–2020 m.) ir 1-ojo ramsčio papildomą išmoką jauniesiems ūkininkams (2014–2020 m.) apžvalga

Rodiklio tipas

2007–2013 m. 2-asis ramstis

(112 priemonė jaunųjų ūkininkų įsikūrimui)

2014–2020 m. 2-asis ramstis

(6.1 priemonė jaunųjų ūkininkų įsikūrimui)

2014–2020 m. 1-asis ramstis (išmokos jauniesiems ūkininkams)
Visos viešosios išlaidos (eurais)5 281 543 93410 440 973 2922 621 619 765
Išdirbis
 • remtų jaunųjų ūkininkų skaičius
 • bendra investicijų suma
 • žemės ūkio valdų su KPP remiamu verslo plėtros planu (investicijomis jauniesiems ūkininkams) skaičius
 • jaunųjų ūkininkų skaičius
 • -hektarų skaičius
Rezultatas
 • bendrosios pridėtinės vertės padidėjimas remiamose valdose
 • žemės ūkio valdų su KPP remiamu verslo plėtros planu (investicijomis jauniesiems ūkininkams) procentinė dalis (palyginti su visomis valdomis)
Nėra duomenų
Poveikis1
 • ekonomikos augimas (grynoji pridėtinė vertė vienam metiniam darbo vienetui)
 • darbo našumas (pridėtinė vertė vienam metiniam darbo vienetui)
 • žemės ūkio verslo pajamos
 • žemės ūkio gamybos veiksnių pajamos
 • bendras žemės ūkio gamybos veiksnių produktyvumas
 • ES prekių kainų kintamumas

1 KPP lygmeniu 2007–2013 m. ir susijęs su BŽŪP perspektyvios maisto gamybos tikslu 2014–2020 m.

71

Kaip ir ankstesnėse Audito Rūmų ataskaitose43, mes nustatėme, kad pagal informaciją apie veiksmingumą, surinktą remiantis BSVS rodikliais, neįmanoma įvertinti priemonių veiksmingumo ir efektyvumo siekiant nustatytų tikslų. Taip yra dėl to, kad:

 • 2007–2013 m. laikotarpiu visose audituotose valstybėse narėse, išskyrus Italiją (Emiliją-Romaniją, žr. 35 dalį), vienintelis rezultatų rodiklis BSVS (bendrosios pridėtinės vertės padidėjimas remiamose valdose) buvo pagrįstas nepatikrinamais įverčiais, o ne faktiniais duomenimis, surinktais iš remiamų valdų;
 • 2014–2020 m. laikotarpiu nėra jokių BSVS rezultatų rodiklių, kuriais remiantis būtų galima įvertinti valdų perspektyvumo padidėjimą, kuris yra pagrindinis tikslas, prie kurio turėtų būti prisidedama šiomis priemonėmis. Vienintelis rezultato rodiklis, susijęs su 2-ojo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemone (žemės ūkio valdų su KPP remiamu verslo plėtros planu (investicijomis jauniesiems ūkininkams) procentinė dalis (palyginti su visomis valdomis), nėra tikras rezultato rodiklis, o veikiau išdirbio rodiklis, nes juo nematuojamas paramos poveikis, atsižvelgiant į jos tikslus (pavyzdžiui, valdų perspektyvumas, kartų kaita, darbo vietų sukūrimas, jaunųjų ūkininkų švietimo ir inovacijų lygio padidėjimas);
 • faktiniai duomenys apie remiamų valdų struktūrines ir finansines ypatybes (pavyzdžiui, pajamas, darbuotojų skaičių) paprastai nėra renkami. Be to, pajamų įverčiai iš ūkių apskaitos duomenų tinklo nėra reprezentatyvūs remiamų jaunųjų ūkininkų ar jaunųjų ūkininkų populiacijos atveju44. Todėl visų audituotų valstybių narių, išskyrus Italiją (Emiliją-Romaniją, žr. 75 dalį) atveju nėra žinoma, ar remiamos valdos faktiškai įdarbina daugiau žmonių, tampa didesnės, produktyvesnės ir perspektyvesnės bei gauna daugiau pajamų nei neremiamos valdos. Taip pat nėra žinoma, ar pagal 1-ojo ramsčio išmoką jauniesiems ūkininkams ir 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonę remiamos valdos faktiškai savo veiklą vykdo geriau nei tik pagal vieną priemonę remiamos valdos.

…tačiau kai kurios valstybės narės parengė naudingus rodiklius

72

Be privalomų BSVS rodiklių valstybės narės gali nustatyti papildomus konkrečius rodiklius. 6 lentelėje apžvelgiami papildomi savanoriški rodikliai, kuriuos nustatė kai kurios audituotos valstybės narės pagal 2-jo ramsčio įsikūrimo priemonę.

6 lentelė

Papildomų savanoriškų rodiklių, kuriuos nustatė kai kurios audituotos valstybės narės pagal 2-jo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę, apžvalga

Rodiklio tipas2-ojo ramsčio priemonė jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
Italija (Emilija-Romanija)
Rezultatas
 • Užimtumo padidėjimas ar išlaikymas remiamose valdose
 • Remiamų jaunųjų ūkininkų, pradėjusių taikyti savanoriškas sertifikavimo sistemas, skaičius
 • Remiamų jaunųjų ūkininkų, įdiegiančių aplinkos apsaugos ir gyvūnų gerovės aspektus investicijose, skaičius
Poveikis
 • Sukurtų darbo vietų skaičius
Lenkija
Rezultatas
 • Vidutinis remiamų valdų ekonominio dydžio (standartinio išdirbio) padidėjimas
 • Vidutinis remiamų valdų ekonominio dydžio (standartinio išdirbio) procentinės dalies padidėjimas
 • Remiamų valdų vidutinis dydis po verslo plano įgyvendinimo
Poveikis
 • Sukurtų darbo vietų skaičius
Ispanija (Andalūzija)
Išdirbis
 • Jaunųjų ūkininkų, kurie įsikūrė dėl ankstyvo išėjimo į pensiją, skaičius
 • Moterų tarp remiamų įsikuriančių jaunųjų ūkininkų procentinė dalis
Rezultatas
 • Sukurtų darbo vietų skaičius

Šaltinis: Audito Rūmų duomenys, remiantis audituotomis KPP.

73

Šiais valstybių narių nustatytais papildomais rodikliais galima įvertinti priemonių veiksmingumą, atsižvelgiant į konkrečius tikslus, pavyzdžiui, darbo vietų sukūrimą, lyčių pusiausvyrą, ūkininkų atjauninimą ir inovacijas. Pavyzdžiui, Italijoje (Emilijoje-Romanijoje) remiantis rodikliu „Remiamų jaunųjų ūkininkų, įdiegiančių savanoriškas sertifikavimo sistemas, skaičius“ mes žinome, kad 214 (13 %) iš 1640 priemonės paramos gavėjų 2007–2013 m. įdiegė šios rūšies inovaciją savo valdose. Ispanijoje (Andalūzijoje) remiantis dviem papildomais išdirbio rodikliais žinome, kad priemonė buvo mažiau veiksminga nei tikėtasi, skatinant ūkininkų atjauninimą (dėl ankstyvo išėjimo į pensiją įsikūrė tik 53 remiami jaunieji ūkininkai, palyginti su 92 ūkininkų tikslu), ir moterų įsikūrimą (tik 23 % remiamų jaunųjų ūkininkų buvo moterys, palyginti su siektinais 45 % ir 32 % moterų, jaunesnių nei 44 metų ūkininkų populiacijoje Andalūzijoje).

Vertinimuose paprastai nepateikiama vertingos informacijos apie priemonių veiksmingumą, tačiau buvo nustatytas vienas geros praktikos pavyzdys

74

Keturiose audituotose valstybėse narėse 2007–2013 m. programavimo laikotarpio vidurio ir ex post vertinimuose buvo labai mažai informacijos apie 112 jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonės veiksmingumą arba ji buvo nepatikima, išskyrus Italiją (Emiliją-Romaniją). Pavyzdžiui:

 • Prancūzija dar nebuvo pateikusi (2017 m. vasario mėn. pabaigoje45) 2007–2013 m. KPP ex post vertinimo ataskaitos, kurią ji turėjo pateikti iki 2016 12 31.
 • Italija (Apulija) 2007–2013 m. KPP ex post vertinime nurodė, kad vidutinė remiamų valdų apyvarta nuo įsikūrimo vidutiniškai padidėjo 15 500 eurų, ir kad 73 % remiamų valdų nusamdė naujų darbuotojų. Tačiau tokie rezultatai yra pagrįsti internetine apklausa, į kurią atsakė tik 16 paramos gavėjų, ir nebuvo patikrinti jokie įrodymai, susiję su atitinkamomis deklaracijomis dėl apyvartos;
 • Lenkija 2007–2013 m. KPP laikotarpio vidurio vertinime nurodė, kad remiamų valdų bendroji pridėtinė vertė 2009 m. pabaigoje vidutiniškai padidėjo 35 %, nenurodydama referencinių palyginimo metų. Be to, vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad šį padidėjimą daugiausia lėmė didesnė dotacijų ir subsidijų suma, o ne žemės ūkio produkcijos vertės padidėjimas;
 • Ispanija 2007–2013 m. KPP ex post vertinime nurodė, kad remiamų valdų bendroji pridėtinė vertė vidutiniškai padidėjo 23,5 %, tačiau nepaaiškino apskaičiavimo metodikos ar duomenų šaltinio.
75

Tik Italija (Emilija-Romanija) 2007–2013 m. KPP ex post vertinime pateikia vertingos informacijos apie priemonės, skirtos padėti įsikurti jauniems ūkininkams, veiksmingumą (žr. 5 langelį).

5 langelis

Ex post vertinimo ataskaitos, rodančios jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonės veiksmingumą, pavyzdys

Italija (Emilija-Romanija)

2007–2013 m. KPP ex post vertinime pateikiama faktų palyginimo analizė, kurioje palyginama 56 jaunųjų ūkininkų, remiamų pagal 112 priemonę, imtis ir dvi palyginamos imtys:

 • 122 įvairaus amžiaus pagal priemonę neremiamų ūkininkų imtis;
 • 22 pagal priemonę neremiamų jaunųjų ūkininkų imtis.

Iš šios analizės matyti, kad pagal 112 priemonę remiamų jaunųjų ūkininkų rezultatai visuomet buvo geresni negu kitų dviejų palyginamų imčių, atsižvelgiant į standartinį išdirbį, bendrąją pridėtinę vertę, metinių darbo vienetų skaičių, valdos dydį, darbo našumą ir žemės našumą.

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis 2007–2013 m. Italijos (Emilijos-Romanijos) KPP ex post vertinimo ataskaitos duomenimis.

Ex post vertinimas taip pat rodo su priemone susijusius teigiamus rezultatus, atsižvelgiant į remiamų valdų tvarumą. Iš tiesų, 94,6 % iš 624 paramos gavėjų, kurie įsikūrė 2008 ir 2009 m., vis dar vykdė veiklą po šešerių metų (palyginti su 94,3 % visų amžiaus grupių ūkininkų, kurie įsikūrė 2007–2013 m. Emilijoje-Romanijoje). Tarp remiamų jaunųjų ūkininkų veiklos nutraukimo lygiai buvo žymiai žemesni valdose su daugiau nei 16 hektarų, palyginti su mažesnėmis valdomis (4,6 %, palyginti su 9,5 %) ir tarp paramos gavėjų, kurie įsikūrė juridinių asmenų valdose, o ne individualiose valdose (3,7 %, palyginti su 6,5 %).

Mažai įrodymų apie jaunųjų ūkininkų įsikūrimo palengvinimą

76

Keturiose audituotose valstybėse narėse mes nustatėme mažai įrodymų, kad ES priemonės palengvino jaunųjų ūkininkų įsikūrimą, padėdamos nugalėti pradines patekimo kliūtis, pavyzdžiui prieigos prie žemės, kapitalo, žinių ir pakankamų pajamų.

77

ES priemonės jauniesiems ūkininkams padėjo tik labai mažai įgyti galimybę naudotis žeme. Iš tiesų, 1-jo ramsčio išmoka jauniesiems ūkininkams buvo skirta tik jauniesiems ūkininkams, kurie jau turėjo žemės, o 2-asis ramstis buvo tik nedidelis paskatinimas jauniesiems ūkininkams padidinti savo ūkių dydį, remiantis tinkamumo ir atrankos kriterijais (žr. 60 ir 61 dalis), tačiau nebuvo įrodymų, kad tai padėjo padidinti ūkių perspektyvumą. Tik Italijoje (Emilijoje-Romanijoje) buvo tam tikrų įrodymų, kad remiami jaunieji ūkininkai padidino savo ūkių dydį labiau nei kiti, paramos negavę, ūkininkai (žr. 75 dalį).

78

Iš esmės bendras jaunųjų ūkininkų turimų hektarų skaičius 2005–2013 m. laikotarpiu išliko stabilus (žr. 7 diagramą). Jaunųjų ūkininkų turimų valdų skaičius mažėjo, tačiau didėjo vidutinis ūkių dydis.

7 diagrama.

Jaunųjų ūkininkų turimų valdų skaičiaus kitimas, vidutinis jų valdų dydis ir jaunųjų ūkininkų turimų valdų bendras skaičius 27 ES valstybėse narėse

Bendras jaunųjų ūkininkų turimų hektarų skaičius (milijonais)
milijonai hektarų2005200720102013
Bendras jaunųjų ūkininkų turimų hektarų skaičius57,754,855,251,9
Bendras visokio amžiaus ūkininkų turimų hektarų skaičius172,1172,8174,5173,0

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis, 2005–2013 m. ūkių struktūros tyrimas.

79

ES priemonės tiesiogiai padėjo jauniesiems ūkininkams turėti prieigą prie kapitalo, kadangi buvo teikiama finansinė pagalba. Tačiau nėra įrodymų (1-ojo ramsčio išmokos jauniesiems ūkininkams atveju) ir mažai įrodymų (2-ojo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonės atveju), kad ES pagalba palengvino jaunųjų ūkininkų galimybes gauti paskolą iš komercinių bankų:

 • Prancūzijoje ir Italijoje (Apulijoje) pagalba pagal 2-ąjį ramstį taip pat galėjo būti teikiama kaip paskolos palūkanų subsidija, tačiau tokia pagalba būna mažai sėkminga. Prancūzijoje daug paramos gavėjų išreiškė nepasitenkinimą tuo, kad dėl paskolų, kurias jie gavo, negali būti deramasi ir jos negali būti finansuojamos iš naujo, todėl jie yra įpareigoti sumokėti fiksuotą palūkanų normą, kuri yra daug didesnė už dabartinę rinkos palūkanų normą. Italijoje (Apulijoje), tik 37 paramos gavėjai iš 2 502 2007–2013 m. laikotarpiu prašė šios pagalbos, visų pirma dėl to, kad vadovaujančioji institucija reikalavo, kad visos į verslo planą įtrauktos investicijos būtų užbaigtos iki tol, kol paramos gavėjai galės prašyti palūkanų subsidijos;
 • Italijoje (Emilijoje-Romanijoje) ir Lenkijoje pagalba pagal 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonę nebuvo teikiama kaip paskolos palūkanų subsidija, tačiau Italijoje (Emilijoje-Romanijoje) paramos gavėjai galėjo gauti didesnę pagalbos sumą, kai jie gavo didesnę nei 30 000 eurų paskolą (žr. 4 lentelę);
 • tik Ispanijoje (Andalūzijoje), kurioje pagalba pagal 2-ąjį ramstį buvo teikiama kaip paskolos palūkanų subsidija (567 paramos gavėjams iš 738 2007–2013 m. laikotarpiu), o jauniesiems ūkininkams gauti paskolą yra ypač sudėtinga46, komerciniai bankai palankiau teikė paskolas, kaip matyti pagal septynių iš aštuonių audituotų paramos gavėjų pavyzdį.
80

ES priemonės, ypač 2-ojo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonė, iš esmės turėjo teigiamą poveikį jaunųjų ūkininkų žinių lygiui dėl tinkamumo kriterijų, pagal kuriuos patekimo pirmenybė buvo teikiama labiau kvalifikuotiems ūkininkams žemės ūkio sektoriuje. Tačiau šis teigiamas poveikis jaunųjų ūkininkų žinių lygiui nebuvo užtikrintas Italijoje ir Lenkijoje 1-ojo ramsčio išmoka jauniesiems ūkininkams, kadangi šios valstybės narės neprašė pareiškėjų turėti arba įgyti konkrečių įgūdžių ar dalyvauti mokymuose.

Nėra aiškaus ryšio tarp ES pagalbos ir kartų kaitos

81

Kartų kaita yra bendra problema, kuri veikia visą ES populiaciją ir darbo jėgą. Kaip matyti 8 diagramoje, jaunuolių dalis, palyginti su bendra populiacija ir darbo jėga, mažėja sparčiau nei palyginti su ūkininkų populiacija.

8 diagrama.

Jaunuolių dalies, palyginti su bendra populiacija, darbo jėga, ir ūkininkų populiacija, kitimas 27 ES valstybėse narėse

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis iš gyventojų surašymo (2005–2015 m.), darbo jėgos tyrimo (2005–2015 m.) ir ūkių struktūros tyrimo (2005–2013 m.).

82

Paprastai neįmanoma nustatyti aiškaus ryšio tarp ES teikiamos pagalbos ir jaunųjų ūkininkų skaičiaus kitimo (žr. 9 diagramą). Taip pat sunku atsakyti į klausimą, ar ir kokiu mastu ES pagalba prisidėta prie vidutinio ūkio dydžio padidėjimo (žr. 77 ir 78 dalis) ir ar šis padidėjimas turėjo įtakos valdų perspektyvumo padidėjimui.

9 diagrama.

EŽŪFKP išlaidų, skirtų jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (112 priemonė), dalies ir ūkininkų iki 44 metų amžiaus skaičiaus 2007–2013 m. kitimo palyginimas

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis Eurostato ūkių struktūros tyrimo 2007–2013 m. duomenimis ir Komisijos duomenimis (2017 m. sausio mėn.).

83

Taip yra dėl įvairių priežasčių:

 • ES pagalba paprastai teikiama mažai jaunųjų ūkininkų procentinei daliai: tik 7 % visų jaunųjų ūkininkų 27 ES valstybėse narėse47 gavo ES pagalbą įsikūrimui;
 • yra kelios nacionalinės politikos kryptys, kuriomis remiami jaunieji ūkininkai, kurios retai koordinuojamos su ES priemonėmis (žr. 16, 31 ir 32 dalis).
 • remiantis stebėjimo ir vertinimo sistema, nėra pakankamos informacijos apie pasiektus tikslus, daugiausiai dėl prastos pagal bendrą stebėjimo sistemą teikiamų rodiklių kokybės (žr. 70 ir 71 dalis), o atlikus beveik visus vertinimus, gaunama tik ribota ar nepatikima informacija apie veiksmingumą (žr. 74 dalį);
 • yra bendrų veiksnių, kitų nei ES priemonės, kurie daro poveikį šiam ryšiui, pavyzdžiui, ekonominė ir socialinė padėtis, bankų ketinimai teikti paskolas ir įsidarbinimo galimybės kituose, ne žemės ūkio, sektoriuose (žr. 16 dalį).

Išvados ir rekomendacijos

84

ES žemės ūkio sektoriuje mažėja žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų populiacija. Bendras ūkininkų skaičius 27 ES valstybėse narėse per pastarąjį dešimtmetį sparčiai sumažėjo nuo 14,5 milijono ūkininkų 2005 m. iki 10,7 milijono ūkininkų 2013 m. Jaunųjų ūkininkų (iki 44 metų amžiaus) skaičius sumažėjo nuo 3,3 milijono eurų 2005 m. iki 2,3 milijono 2013 m. Jei sumažėjimas buvo visose amžiaus grupėse, jaunųjų ūkininkų procentinė dalis žemės ūkiu užsiimančių gyventojų populiacijoje išliko palyginti stabili ir sudarė šiek tiek daugiau nei 20 %. Tačiau tarp valstybių narių yra didelių skirtumų (žr. II priedą).

85

2007–2013 m. ES skyrė 9,6 milijardo eurų specialios paramos jauniesiems ūkininkams stiprinti žemės ūkio valdų konkurencingumą ir skatinti kartų kaitą žemės ūkio sektoriuje. Kartu su valstybių narių 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonės bendruoju finansavimu visa viešoji parama sudaro 18,3 milijardo eurų. 2007–2013 m. laikotarpiu ES įsikūrimo pagalbą gavo beveik 200 000 jaunųjų ūkininkų. Daugiau kaip 70 % ES išlaidų skirta pagal 2-ojo ramsčio (EŽŪFKP) priemonę jauniesiems ūkininkams įsikurti, o likusi 30 % dalis 2014–2020 m. pagal 1-ąjį ramstį (EŽŪGF) yra papildoma tiesioginė išmoka jauniesiems ūkininkams.

86

Atsižvelgdami į tai, mes išnagrinėjome ES vaidmenį remiant jaunuosius ūkininkus ir skatinant kartų kaitą. Audito Rūmai stengėsi atsakyti į klausimą:

ar ES paramos jauniesiems ūkininkams teikimas nustatytas taip, kad būtų veiksmingai prisidedama prie kartų kaitos skatinimo?

87

Daroma bendra išvada, kad ES parama jauniesiems ūkininkams yra pagrįsta prastai nustatyta intervencijos logika be numatytų rezultatų ir konkretaus poveikio. Teikiant paramą reikėtų daugiau dėmesio skirti veiksmingos kartų kaitos skatinimui.

88

Dėl intervencijos logikos:

1-ojo ramsčio išmokos jauniesiems ūkininkams atveju mes nustatėme, kad:

 • Ji nepagrįsta poreikių vertinimu, jos tikslas neatspindi bendro tikslo skatinti kartų kaitą, valstybėms narėms nepavyko jos suderinti su 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemone ar nacionalinėmis priemonėmis (žr. 19–33 dalis);
 • kadangi nėra poreikių įvertinimo, pagalba teikiama standartizuota forma (metinė išmoka už hektarą), teikiama suma ir nustatomas laikas, tačiau neaišku, į kokius konkrečius poreikius, išskyrus papildomas pajamas, atsižvelgiama (žr. 39–51 dalis);

2-ojo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonės atveju nustatėme, kad:

 • Nors iš esmės ji grindžiama neapibrėžtu poreikių vertinimu, jos tikslai iš dalies yra SMART ir atspindi bendrąjį tikslą skatinti kartų kaitą. 2-ojo ramsčio įsikūrimo priemonės ir investicijų priemonės koordinavimas buvo tinkamas. Tačiau koordinavimas su nacionalinėmis finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui paskolomis įsigyti žemės palankiomis sąlygomis, buvo nepakankamas (žr. 19–37 dalis);
 • Pagalba teikiama tiesiogiai atsižvelgiant į jaunųjų ūkininkų prieigos prie žemės, kapitalo ir žinių poreikius. Pagalbos suma paprastai yra susijusi su poreikiais ir pritaikyta imantis konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, pradėti ekologinio ūkininkavimo veiklą, vandens taupymo iniciatyvas, įsikūrimą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (žr. 25, 52 ir 53 dalis).

1 rekomendacija. Pagerinti intervencijos logiką, stiprinant poreikių vertinimą ir nustatant SMART tikslus

Dėl BŽŪP po 2020 m., Komisija turėtų nurodyti (arba reikalauti, kad valstybės narės nurodytų, atsižvelgiant į pasidalijamojo valdymo nuostatas) aiškią intervencijos logiką politikos priemonėms, susijusioms su kartų kaita žemės ūkio srityje. Intervencijos logika turėtų apimti:

 • išsamų jaunųjų ūkininkų poreikių vertinimą, išnagrinėjant pagrindines priežastis, kodėl ūkininkais tapti norintys jaunuoliai susiduria su kliūtimis įsikurdami, šių kliūčių paplitimo lygį geografinėse vietovėse, žemės ūkio sektoriuose arba pagal kitus konkrečius valdų ypatumus;
 • vertinimą, kokie poreikiai galėtų būti patenkinti ES politikos priemonėmis, ir kokie poreikiai gali būti ar jau yra geriau patenkinami valstybių narių vykdomomis politikomis, taip pat analizę, kurios paramos formos (pavyzdžiui, tiesioginės išmokos, vienkartinė išmoka, finansinės priemonės) geriausiai atitiktų nustatytus poreikius;
 • SMART tikslų apibrėžtį, kad politikos priemonių numatyti rezultatai būtų aiškūs ir kiekybiškai įvertinami, atsižvelgiant į numatytą kartų kaitos lygį ir įnašą remiamų valdų perspektyvumui; visų pirma turėtų būti aišku, ar politikos priemonėmis turėtų būti siekiama remti kuo daugiau jaunųjų ūkininkų ar pagalbą skirti konkretaus tipo jauniesiems ūkininkams (pavyzdžiui, labiausiai išsilavinusiems, įsikuriantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, diegiantiems energijos ar vandens taupymo technologijas ūkiuose, didinantiems valdų pelningumą ir našumą, įdarbinantiems daugiau žmonių).
89

Dėl tikslingo priemonių taikymo:

1-ojo ramsčio išmokos jauniesiems ūkininkams atveju mes nustatėme, kad:

 • Pagalba teikiama standartizuota forma, nepriklausomai nuo perspektyvumo, vietos ir, daugumoje valstybių narių, paramos gavėjų įgūdžių ir (arba) išsilavinimo lygio. Tuo atveju, kai juridinių asmenų valdų bendra kontrolė vykdoma su kitais ne jaunaisiais ūkininkais, pagalba kartais teikiama valdoms, kuriose jaunieji ūkininkai galėtų turėti tik nereikšmingą vaidmenį (priimant sprendimus) (žr. 39–46 dalis).

2-ojo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonės atveju nustatėme, kad:

 • Pagalba skiriama labiau kvalifikuotiems ūkininkams, kurie yra skatinami įsikurti mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir įsipareigoti įgyvendinti verslo planą, kuris jiems padėtų plėtoti perspektyvius ūkius. Tačiau verslo planų kokybė buvo nevienoda ir dažnai vadovaujančiosios institucijos netaikė atrankos procedūrų, kad teiktų pirmenybę geriausiems projektams. 2007–2013 m. laikotarpiu atrankos kriterijai buvo pateikti vėlai, minimalios ribos buvo arba pernelyg žemos, arba jų nebuvo visai, o priemonei skirtas septynerių metų biudžetas kai kuriose valstybėse narėse buvo panaudotas finansuoti beveik visas programavimo laikotarpio pradžioje pateiktas paraiškas, tokiu būdu užkertant kelią gauti finansavimą tiems jauniesiems ūkininkams, kurie įsikūrė vėliau (žr. 52–61 dalis);

2 rekomendacija. Gerinti tikslingą priemonių taikymą

Įgyvendinant BŽŪP priemones po 2020 m. valstybės narės turėtų gerinti tikslingą priemonių taikymą:

 • taikyti kriterijus, užtikrinančius ekonomiškai veiksmingiausių projektų atranką, pavyzdžiui, tokių projektų, kuriuos įgyvendinus labiausiai padidėja remiamų valdų našumas ar perspektyvumas, arba labiausiai padidėja užimtumo lygis vietovėse, kuriose nedarbo lygis yra didžiausias, arba mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse su mažiausiu kartų kaitos lygiu;
 • taikyti aiškius kriterijus, vertinant remtinų jaunųjų ūkininkų vaidmenį bendros juridinių asmenų valdų kontrolės atveju (pavyzdžiui, nustatant, kokią balsavimo teisių ar akcijų procentinę dalį turėtų turėti paramos gavėjas, kokia minimali jo pajamų procentinė dalis turėtų būti iš jo veiklos remiamoje valdoje), kad pagalba būtų skiriama jauniesiems ūkininkams, kurie ūkininkavimo veiklą remiamose valdose vykdo kaip pagrindinę veiklą;
 • taikyti pakankamai aukštas minimalias balų ribas, kad projektams galėtų būti skirtas ir adekvačiai paskirstytas priemonių biudžetas, siekiant užtikrinti vienodas galimybes jauniesiems ūkininkams gauti lėšų įsikūrimui per visą programavimo laikotarpį;
 • pagerinti verslo planų, kaip priemonės vertinti viešojo finansavimo poreikį, naudojimą, vertinant, paraiškų teikimo etape, galimą valdų perspektyvumą be pagalbos, ir, projektų pabaigoje, pagalbos poveikį valdos perspektyvumui ar kitiems aiškiai apibrėžtiems tikslams (pavyzdžiui, užimtumo, energijos ar vandens taupymo technologijų įdiegimo).
90

Dėl priemonių rezultatų:

1-ojo ramsčio išmokos jauniesiems ūkininkams atveju mes nustatėme, kad:

 • Bendra stebėjimo ir vertinimo sistema nesuteikia naudingų rodiklių siekiant įvertinti šios išmokos veiksmingumą, kadangi nėra šios išmokos rezultatų rodiklių ir nėra kaupiami duomenys apie pajamas ir paremtų valdų perspektyvumą (žr. 70 ir 71 dalis).

2-ojo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonės atveju nustatėme, kad:

 • Nustatyta mažai įrodymų, kad priemonė palengvino jaunųjų ūkininkų įsikūrimą, pagerino kartų kaitą ir paremtų valdų perspektyvumą, daugiausia dėl prastos kokybės rodiklių, kuriuos nustato bendra stebėjimo ir vertinimo sistema. Tik Italijoje (Emilijoje-Romanijoje) mes surinkome įrodymų, kad įsikūrimo priemonės paramos gavėjai plėtojo didesnes valdas, kurios buvo našesnės ir pelningesnės, ir įdarbino daugiau žmonių nei neremiami paramos gavėjai (žr. 70–83 dalis).

3 rekomendacija. Gerinti stebėjimo ir vertinimo sistemą

Įgyvendinant BŽŪP po 2020 m. priemones Komisija ir valstybės narės (atsižvelgiant į pasidalijamojo valdymo nuostatas) turėtų pagerinti stebėjimo ir vertinimo sistemą. Tai yra:

 • Komisija turėtų apibrėžti išdirbių, rezultatų ir poveikio rodiklius, kuriais remiantis būtų galima įvertinti politikos priemonių pažangą, veiksmingumą ir efektyvumą, palyginti su tikslais, remiantis geriausia praktika, kaip antai naudingais valstybių narių stebėjimo sistemose nustatytais rodikliais (žr. 72 ir 73 dalis);
 • Valstybės narės turėtų reguliariai rinkti faktinius duomenis apie remiamų valdų struktūrines ir finansines ypatybes (pavyzdžiui, pajamas, įplaukas, darbuotojų skaičių, įdiegtas naujoves, ūkininkų išsilavinimo lygį), kad būtų galima įvertinti priemonių efektyvumą ir veiksmingumą siekiant užsibrėžtų politikos tikslų;
 • Komisija ir valstybės narės turėtų reikalauti atlikti vertinimus, kad būtų teikiama naudinga informacija apie projektų rezultatus ir priemones, remiantis faktiniais duomenimis apie remiamų valdų struktūrinių ir finansinių ypatybių kitimą, remiantis geriausia praktika (pavyzdžiui, lyginamąją, faktų palyginimo analizę, tyrimus), pavyzdžiui, tokius, kurie buvo nustatyti atliekant šį auditą (žr. 75 dalį).

Šią ataskaitą priėmė I kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Phil WYNN OWEN, 2017 m. gegužės 31 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas

Klaus-Heiner LEHNE

Priedai

I Priedas

Iki 44 metų amžiaus ūkininkų skaičiaus kitimas valstybėse narėse 2007–2013 m.

Valstybė narėIki 44 metų amžiaus ūkininkų skaičiusIki 44 metų amžiaus ūkininkų skaičiaus kitimas valstybėse narėse 2007–2013 m.
20072013
Belgija13 5807 240-6 340
Bulgarija61 54049 980-11 560
Čekija10 6605 080-5 580
Danija12 1906 700-5 490
Vokietija133 08075 570-57 510
Estija5 1204 670-450
Airija33 77032 020-1 750
Graikija188 470141 220-47 250
Ispanija216 810158 620-58 190
Prancūzija167 220131 970-35 250
KroatijaNėra duomenų
Italija231 970155 270-76 700
Kipras5 7803 020-2 760
Latvija27 09015 990-11 100
Lietuva48 99033 460-15 530
Liuksemburgas690540-150
Vengrija139 150103 330-35 820
Мalta1 6801 570-110
Nyderlandai21 08013 090-7 990
Austrija67 48049 680-17 800
Lenkija808 330512 690-295 640
Portugalija28 45025 640-2 810
Rumunija638 490676 77038 280
Slovėnija12 81013 8601 050
Slovakija10 9405 550-5 390
Suomija21 85016 620-5 230
Švedija16 98011 510-5 470
Jungtinė Karalystė42 74027 650-15 090
ES 272 966 9402 279 310-687 630

Šaltinis: Eurostatas, Ūkių struktūros tyrimas, 2007 ir 2013 m.

II Priedas

Ūkininkų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes valstybėse narėse 2007 ir 2013 m.

Valstybė narė<3535–4445–5455–6465+
2007201320072013200720132007201320072013
Belgija6,1 %4,0 %22,2 %15,2 %28,6 %32,9 %22,7 %26,8 %20,5 %21,2 %
Bulgarija3,1 %6,4 %9,4 %13,2 %17,5 %18,5 %25,1 %25,2 %45,0 %36,7 %
Čekija9,7 %4,6 %17,4 %14,8 %27,2 %23,8 %28,5 %33,9 %17,2 %23,0 %
Danija5,9 %2,5 %21,4 %14,7 %29,1 %31,2 %23,9 %27,6 %19,6 %24,0 %
Vokietija7,7 %6,8 %28,2 %19,7 %33,9 %37,2 %22,6 %29,8 %7,5 %6,5 %
Estija6,2 %7,5 %15,8 %16,8 %23,1 %23,4 %23,8 %21,8 %31,1 %30,4 %
Airija8,1 %6,3 %18,3 %16,7 %24,6 %25,1 %25,5 %25,5 %23,5 %26,5 %
Graikija6,9 %5,2 %15,1 %14,7 %21,6 %23,9 %20,2 %24,9 %36,3 %31,3 %
Ispanija5,2 %3,7 %15,6 %12,7 %23,3 %25,0 %24,5 %25,2 %31,4 %33,3 %
Prancūzija8,1 %8,8 %23,6 %19,1 %31,5 %32,7 %23,9 %27,0 %12,9 %12,4 %
KroatijaNėra duomenų
Italija3,1 %4,5 %10,7 %10,8 %19,4 %21,6 %23,9 %23,3 %42,9 %39,7 %
Kipras2,4 %1,7 %12,0 %6,9 %26,7 %21,4 %29,1 %30,1 %29,8 %40,0 %
Latvija7,1 %5,0 %18,1 %14,5 %25,0 %26,3 %20,7 %24,1 %29,2 %30,1 %
Lietuva4,4 %5,6 %16,9 %13,9 %21,4 %25,6 %18,2 %20,9 %39,1 %34,0 %
Liuksemburgas7,4 %8,7 %22,5 %17,3 %33,8 %32,2 %22,5 %27,4 %13,9 %14,4 %
Vengrija7,6 %6,1 %14,6 %14,9 %23,2 %19,4 %27,1 %29,2 %27,5 %30,3 %
Мalta4,9 %3,8 %10,3 %12,9 %29,3 %24,8 %32,4 %33,4 %23,0 %25,1 %
Nyderlandai4,0 %3,1 %23,5 %16,3 %28,7 %32,7 %26,1 %26,9 %17,7 %21,0 %
Austrija11,0 %10,9 %29,7 %24,4 %33,3 %36,5 %16,5 %19,6 %9,4 %8,6 %
Lenkija12,2 %12,1 %21,6 %23,7 %31,1 %30,2 %19,3 %24,3 %15,8 %9,6 %
Portugalija2,2 %2,5 %8,2 %7,2 %17,6 %16,6 %25,4 %23,6 %46,7 %50,1 %
Rumunija4,4 %4,7 %11,9 %13,9 %17,0 %16,9 %22,6 %23,5 %44,2 %41,0 %
Slovėnija4,0 %4,8 %13,0 %14,4 %24,6 %26,4 %23,5 %29,1 %34,9 %25,3 %
Slovakija3,8 %8,1 %12,0 %15,4 %25,2 %24,9 %27,3 %30,0 %31,7 %21,6 %
Suomija9,2 %8,5 %22,8 %22,0 %32,0 %30,1 %29,8 %29,1 %6,2 %10,2 %
Švedija6,0 %4,4 %17,4 %12,8 %26,7 %24,8 %29,3 %28,0 %20,6 %30,0 %
Jungtinė Karalystė3,9 %3,9 %15,0 %11,0 %25,0 %26,6 %28,6 %27,9 %27,6 %30,6 %
ES 276,3 %6,0 %15,5 %15,3 %22,8 %22,9 %22,7 %24,7 %32,7 %31,1 %

Šaltinis: Eurostatas, Ūkių struktūros tyrimas, 2007 ir 2013 m.

III Priedas

Jauniesiems ūkininkams skirtas ES biudžetas pagal valstybes nares

Valstybė narė

2007–2013 m. programavimo laikotarpis

(išlaidos)

2014–2020 m. programavimo laikotarpis

(skirtas biudžetas)

Jaunųjų ūkininkų, remiamų pagal 2-ojo ramsčio 112 priemonę, skaičius2-ojo ramsčio 112 priemonė jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (eurais)2-ojo ramsčio 6.1 priemonė jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (eurais)1-ojo ramsčio tiesioginė išmoka jauniesiems ūkininkams (eurais)
Belgija2 15232 563 69546 833 60742 897 688
Bulgarija5 80892 325 53368 861 71918 576 263
Kipras3204 504 8957 000 0001 891 663
Čekija1 36441 734 18624 750 0008 511 002
Danija3 811 13044 088 268
Estija84624 253 25318 164 0001 891 635
Suomija2 96641 510 60333 088 50026 189 410
Prancūzija34 629631 741 559902 843 886362 156 470
Vokietija3252 254 554242 542 160
Graikija19 128246 270 288276 800 000187 750 920
Vengrija8 411219 299 316108 867 86116 127 358
Airija8626 504 938121 258 400
Italija21 925335 322 041460 259 594190 086 580
Latvija40711 168 7389 452 63515 515 660
Lietuva2 66877 645 85155 000 00031 296 288
Liuksemburgas2671 612 9732 209 2002 512 935
Мalta3 225 000104 844
Nyderlandai72 480 060
Austrija9 37559 831 89846 704 42569 214 480
Lenkija38 857570 569 560456 849 802170 675 060
Portugalija8 595226 807 119194 263 17558 237 760
Rumunija12 770260 504 741400 355 600102 773 360
Slovakija22 302 0007 796 253
Slovėnija2 65241 500 64348 520 0009 516 155
Ispanija17 603305 951 740542 330 984486 689 740
Švedija1 79619 928 3296 564 39955 839 760
Jungtinė Karalystė102883 50827 832 582250 504 493

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis.

IV Priedas

1-ojo ramsčio intervencijos logika

Šaltinis: Europos Komisija, „Bendros žemės ūkio politikos 2014–2020 m. stebėjimo ir vertinimo sistemos techninis vadovas“.

V Priedas

Valstybių narių įgyvendinimo sprendimai, susiję su 1-ojo ramsčio išmoka jauniesiems ūkininkams

Valstybė narėmetinės nacionalinės viršutinės ribos % dalis (2015 m.)Papildomi tinkamumo kriterijaiIšmoka ūkininkui
Susiję su atitinkamais gebėjimaisSusiję su mokymo reikalavimaisTaikoma visiems JŪ, turintiems juridinio asmens kontrolęApskaičiuota kaip 25 %ir su maksimalia riba (ha / teisių į išmokas)Kaip vienkartinė išmoka kiekvienam ūkiui
Ūkininko turimų teisių į išmokas vidutinė vertėBIS nustatyto dydžio normaVienkartinė išmoka už plotąNacionalinė vidutinė išmoka už hektarą
Belgija1,89NTNN
Belgija (Flandrija)NTNNNNT90N
Belgija (Valonija)TTNNNNT90N
Bulgarija0,47NTNNNTN30N
Čekija0,20NNNNNTN90N
Danija2,00NNNNNNT90N
Vokietija1,00NNNNTNN90N
Estija0,30NNNNNTN39N
Airija2,00NTTNNNT50N
Graikija2,00NNNTNNN25N
Ispanija2,00TTTTNNN90N
Prancūzija1,00TTNNNNT34N
Kroatija2,00NTTNTNN25N
Italija1,00NNNTNNN90N
Kipras1,00NNNNNNT90N
Latvija1,50NNNNNT90N
Lietuva1,75NNNNNNT90N
Liuksemburgas1,50TTTNNNNT
Vengrija0,20NNNNNNT90N
Мalta0,40NNTNNN90N
Nyderlandai2,00NNNNNT90N
Austrija2,00TNNNNNT40N
Lenkija1,00NNNNNT50
Portugalija2,00TTNNTNN90N
Rumunija1,79NNNNNTN60N
Slovėnija1,00NNNNNNT90N
Slovakija0,55TTTNNNT28N
Suomija1,00NNNNNT90N
Švedija2,00NNNNNNT90N
Jungtinė Karalystė1,63TNNN
Jungtinė Karalystė (Anglija)NNNTNNN90N
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)NTTNNNT90N
Jungtinė Karalystė (Škotija)NNNTNNN90N
Jungtinė Karalystė (Velsas)NNNNTNN25N

Komisijos atsakymas

SANTRAUKA

Bendras Komisijos atsakymas į V ir VI dalių pastabas

1-ojo ramsčio tikslas „siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo valdas, <...> numatyti paramą žemės ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų pajamoms“ (Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 47 konstatuojamoji dalis) nustatytas ne vien pagal jaunųjų ūkininkų sistemą, nes šios sistemos priemonėmis papildomos jauniesiems ūkininkams tiesioginių išmokų forma mokamos bazinės išmokos. Pagal 1-ąjį ramstį teikti tikslingesnes tiesiogines išmokas, kad būtų labiau atsižvelgiama į konkrečius jaunųjų ūkininkų poreikius, buvo politinis sprendimas. Kaip paaiškinta poveikio vertinime (SEC(2011) 1153 final), žemės ūkyje dirbančių gyventojų senėjimas yra problema, kuri iki BŽŪP po 2013 m. reformos buvo sprendžiama tik pagal savanoriškas sistemas (taikant 2-ojo ramsčio paramos jauniesiems ūkininkams priemonių rinkinį ir galimą teisių į išmokas paskirstymą iš rezervo), tačiau šios sistemos taikytos ne visose valstybėse narėse.

Žemės ūkio sektoriuje pradedantys dirbti ir naują ekonominę veiklą kuriantys bei plėtojantys jaunieji ūkininkai patiria finansinių sunkumų. Todėl vykdant 2013 m. reformą daugiau dėmesio skirta tiesioginės BŽŪP paramos jauniesiems ūkininkams paskirstymui ir nukreipimui.

Dėl to 1-ojo ramsčio išmoka siekiama ne ilgiau kaip 5 metus labiau remti naujai įsikūrusių ūkininkų (palyginti su kitais ūkininkais) pajamas.

Vienas iš šešių kaimo plėtros prioritetų, priskirtų prie 2B tikslinės srities, yra „[sudaryti palankesnes sąlygas] reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, [palengvinti kartų kaitą]“ (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 5 straipsnio 2 dalies b punktas). Be specialios paramos verslui pradėti, kuri nagrinėjama per šį auditą, pagal 2-ąjį ramstį jaunieji ūkininkai gali pasinaudoti daugeliu kitų įvairių paramos sistemų. Pavyzdžiui, dabartiniu programavimo laikotarpiu pirmiau minėtoje tikslinėje srityje suplanuotos šios priemonės: žinių perdavimas ir informavimo veikla (M1), konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (M2), investicijos į materialųjį turtą (M4) ir bendradarbiavimas (M16).

Programuodamos 2-ojo ramsčio priemones valstybės narės remiasi savo atitinkamų programavimo sričių poreikių analize.

Pagal 2-ąjį ramstį sudaromos palankesnės sąlygos jauniesiems ūkininkams įsikurti, o pagal 1-ąjį ramstį jau įsikūrusiems jauniesiems ūkininkams mokama privalomoji išmoka siekiant padėti jiems pradiniu veiklos etapu. Tai, kaip ketinama užtikrinti, kad abu ramsčiai vienas kitą papildytų, paaiškinta poveikio vertinime: „Siekiant išvengti dvigubo finansavimo ir dubliavimosi su panašiomis 2-ojo ramsčio priemonėmis, paramos jauniesiems ūkininkams sistemą reikėtų suplanuoti taip, kad jie gautų papildomų pajamų, bet patirtų mažiau kapitalo išlaidų, ir taip būtų prisidedama prie paramos kaimo plėtrai.“

b)

Naujai įsikūrusių jaunųjų ūkininkų pajamų parama paprastai būna labiau reikalinga pirmuosius penkerius metus nuo įsikūrimo.

1-ojo ramsčio tiesioginių išmokų paskirtis – pajamų rėmimas. Todėl išmokos jauniesiems ūkininkams forma atitinka 1-ojo ramsčio išmokų (išmokų už hektarą) formą ir ta išmoka teikiama pagal 1-ojo ramsčio išmokų metinę logiką; tokiu būdu didesnių poreikių turinčios grupės pajamos yra labiau remiamos. Taip pat pažymėtina, kad teisėkūros institucijos numatė keletą galimybių, kaip valstybės narės gali skaičiuoti paramą. Tad nustatydamos tinkamą paramos jauniesiems ūkininkams lygį valstybės narės, atsižvelgdamos į savo padėtį, gali geriau prisitaikyti prie savo konkrečių aplinkybių. Pavyzdžiui, viena valstybė narė išmoką jauniesiems ūkininkams nusprendė mokėti kaip vienkartinę išmoką už valdą.

Dėl terminų pažymėtina, kad pagal 1-ąjį ramstį parama skiriama pirmuosius penkerius metus nuo įsikūrimo – laikotarpiu, kuris laikomas finansiškai sunkiausiu. Įsikūrimo pagalba skiriama tik naujiems rinkos dalyviams, o ne sektoriuje jau gerai įsitvirtinusiems jauniesiems ūkininkams.

c)

Bendros stebėjimo ir vertinimo sistemos (BSVS) rezultatų rodikliai yra susieti su konkrečiais BŽŪP tikslais, o ne pavienių priemonių, tokių kaip 1-ojo ramsčio parama jauniesiems ūkininkams, tikslais.

VI a)

Programuodamos kaimo plėtros priemones valstybės narės remiasi atitinkamų programavimo sričių poreikių analize.

Bendro tikslo skatinti kartų kaitą siekiama ne vien pagal konkrečią jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę (žr. Komisijos atsakymą į V dalies pastabas).

VI c)

Dabartiniu programavimo laikotarpiu šiai priemonei reikia taikyti atrankos kriterijus (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 49 straipsnis).

Tais atvejais, kai programavimo laikotarpio pradžioje iš pradžių skirti biudžeto asignavimai buvo išnaudoti, valstybės narės bet kuriuo metu per programavimo laikotarpį galėjo finansinius asignavimus tarp priemonių perskirstyti. Biudžeto asignavimų skyrimas konkrečioms priemonėms taip pat atspindi poreikį užtikrinti, kad ribotais ištekliais būtų pakankamai patenkinti skirtingi poreikiai.

VI d)

Naudojant konkrečios kaimo plėtros priemonės, pagal kurią remiamas jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, stebėsenos rodiklį „įsikūrusių jaunųjų ūkininkų skaičius“ gaunama aktualios informacijos, kad būtų galima įvertinti, kiek priemonė padėjo jauniesiems ūkininkams kurtis. Atliekant vertinimą reikėtų plačiau išnagrinėti „paremtų valdų perspektyvumo“ ir „kartų kaitos“ rodiklius. Vertinant „kartų kaitos“ rodiklį reikėtų atsižvelgti į keleto priemonių, ne vien į įsikūrimo paramos, poveikį.

Be to, priemonės poveikio niekada nebus įmanoma tiesiogiai stebėti pagal vieną rodiklį. Tai reikia daryti atliekant vertinimą. Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (toliau – Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) tyrimų ir vertinimo plane Komisija nurodė tokį vertinimą pradėsianti iki 2017 m. pabaigos.

VII a)

Komisija su šia rekomendacija sutinka iš dalies.

Komisija sutinka su rekomendacija, tiksliau, su rekomendacijos aspektais, už kuriuos ji yra akivaizdžiai tiesiogiai atsakinga, tačiau kol kas negali prisiimti konkrečių įsipareigojimų pateikti laikotarpiui po 2020 m. skirtų teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymų.

VII b)

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

VII c)

Komisija su šia rekomendacija sutinka iš dalies.

Komisija sutinka su rekomendacija, tiksliau, su rekomendacijos aspektais, už kuriuos yra akivaizdžiai tiesiogiai atsakinga, tačiau ji kol kas negali prisiimti konkrečių įsipareigojimų pateikti laikotarpiui po 2020 m. skirtų teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymų.

ĮVADAS

06

Šioje ataskaitoje aptariamos dvi konkrečiai jauniesiems ūkininkams skirtos paramos priemonės (t. y. papildoma išmoka pagal pirmąjį ramstį ir įsikūrimo priemonė pagal antrąjį ramstį). Tačiau jaunieji ūkininkai taip pat naudojasi daugeliu kitų BŽŪP priemonių.

 • Pagal 1-ąjį ramstį jaunieji ūkininkai pirmiausia gauna bazinę išmoką (faktiškai tai būtina sąlyga tam, kad būtų skirta išmoka jauniesiems ūkininkams) ir žalinimo išmoką (išmoką už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką). Ūkininkai taip pat gali gauti papildomų savanoriškos susietosios paramos išmokų, jeigu atitinka savo valstybės narės apibrėžtos priemonės kriterijus, ir išmoką už pirmuosius hektarus pagal perskirstymo išmokos priemonę (jeigu tokią priemonę įgyvendina jų valstybės narės). Iš esmės išmoka jauniesiems ūkininkams tėra papildoma išmoka, skirta šios kategorijos ūkininkų pajamų paramai padidinti. Atsižvelgdama į bendrą tiesioginių išmokų, kurias išmokos jauniesiems ūkininkams gavėjai gavo 2015 m., sumą, Komisija prognozuoja, kad 2015–2020 m. laikotarpiu šių išmokų gavėjai iš viso gaus apie 15 mlrd. EUR tiesioginių išmokų. Iš 2015 m. įgyvendinimo duomenų matyti, kad pusėje valstybių narių tiesioginės išmokos, kurias gavo išmokos jauniesiems ūkininkams gavėjai, vidutiniškai sudarė daugiau negu 10 000 EUR.
 • Pagal 2-ąjį ramstį ne tik teikiama jaunųjų ūkininkų įsikūrimo parama, bet ir taikomos kitos, siekiant tikslo „[sudaryti palankesnes sąlygas] reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, [palengvinti kartų kaitą]“ iš dalies parengtos priemonės. Šios priemonės, be kita ko, yra: „žinių perdavimas ir informavimo veikla“, „konsultavimo, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“, „investicijos į materialųjį turtą“ ir „bendradarbiavimas“. 2014– 2020 m. pagal pirmiau paminėtą tikslą planuojama iš viso skirti apie 6,7 mlrd. EUR (iš jų 80 proc. skiriama pagal specialią įsikūrimo priemonę).

Galima laikyti, kad kita parama kaimo plėtrai, pavyzdžiui, skirta infrastruktūrai, plačiajuosčiam ryšiui plėtoti, paslaugoms kaimo vietovėse gerinti, daro netiesioginį poveikį kartų kaitai.

09

Žr. Komisijos atsakymą į 6 dalies pastabas.

10

Svarbu paminėti toliau nurodytus dalykus.

 • Jaunųjų ūkininkų sistemos (1-asis ramstis) konkretus politikos tikslas yra „siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo valdas, <...> numatyti paramą žemės ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų pajamoms“. Žr. Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 47 konstatuojamąją dalį.
 • Kaimo plėtra. Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 2B tikslinėje srityje siekiama „[sudaryti palankesnes sąlygas] reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, [palengvinti kartų kaitą]“.

PASTABOS

17

Nors 1-ajam ir 2-ajam ramsčiams taikomos taisyklės nustatomos ES lygmeniu, jų įgyvendinimą tiesiogiai administruoja kiekviena valstybė narė pagal pasidalijamojo valdymo principą.

Tai reiškia, kad nacionalinės institucijos yra atsakingos už tiesioginių išmokų ūkininkams mokėjimo pagal 1-ąjį ramstį administravimą ir kontrolę savo valstybėje narėje. Kiekvienai valstybei narei taip pat leidžiama iki tam tikro lygio lanksčiai skirti šias išmokas, atsižvelgiant į nacionalines ūkininkavimo sąlygas, nes jos Europos Sąjungoje yra labai skirtingos.

Pagal 2-ąjį ramstį Komisijos vaidmuo įgyvendinant kaimo plėtros programas yra ribotas, nes ESI fondų paramos veiksmingo, efektyvaus ir suderinto įgyvendinimo užtikrinimo tvarką turi nustatyti vadovaujančiosios institucijos (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 27 straipsnis).

19

Papildomomis išmokomis jauniesiems ūkininkams, skiriamomis tuo laikotarpiu, kai numatomi didesni šios grupės ūkininkų poreikiai, teikiama didesnė jų pajamų parama.

Be to, kadangi šios išmokos yra tiesioginių išmokų sistemos dalis, jas skiriant laikomasi tokių pat taisyklių: standartizuota parama atsiejama nuo gamybos, teikiama kasmet už hektarą visiems tinkamumo sąlygas atitinkantiems ūkininkams, jei jie pateikia paraišką skirti paramą.

Kadangi tiesioginių išmokų gavėjų yra daug (beveik 7 milijonai ūkininkų), atlikti bet kokį nuodugnų pareiškėjų poreikių vertinimą būtų sudėtinga ir, turint galvoje duomenų apsaugos teisės aktus, gali būti neįmanoma.

Pagal 2-ąjį ramstį paramos kaimo plėtrai teisinėje sistemoje (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 8 straipsnis dėl kaimo plėtros programų) aiškiai reikalaujama, kad valstybės narės programuodamos kaimo plėtros priemones remtųsi atitinkamų programavimo sričių poreikių analize.

20

Teikiant tiesioginę pajamų paramą iš tiesų nenurodoma, kaip ūkininkai turėtų panaudoti lėšas, taip pat nenurodoma, kokias konkrečiai išlaidas reikėtų dengti iš tos išmokos. Ūkininkas turi pats įvertinti, kaip geriausiai ją panaudoti savo įsikūrimo etapu.

Tad pridėtinė vertė būtų didesnės ir visoje ES nuosekliai teikiamos paramos naujai įsikūrusiems jauniesiems ūkininkams užtikrinimas, nes sistema valstybėms narėms privaloma.

22

Kai kuriuos sprendimus dėl įgyvendinimo patikėta priimti valstybėms narėms, nes jos gali geriausiai numatyti, kiek naujų jaunųjų ūkininkų įsikurs tam tikrais metais, koks galės būti jų ūkių dydis ir, atitinkamai, kokią sumą reikės skirti išmokai jauniesiems ūkininkams atsižvelgiant į didžiausią šiam tikslui numatytą finansinį paketą. Atsižvelgiant į tokį aukštą subsidiarumo lygį ir vadovaujantis pasidalijamojo valdymo principu yra tikimasi, kad valstybės narės priims šiuos sprendimus taip, kad jie derėtų su sistemos politikos tikslais ir nacionaliniais ypatumais.

23

Paramos kaimo plėtrai teisinėje sistemoje (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 8 straipsnis dėl kaimo plėtros programų) aiškiai reikalaujama, kad programuodamos kaimo plėtros priemones valstybės narės remtųsi atitinkamų programavimo sričių poreikių analize.

24

Žr. Komisijos atsakymus į 19 ir 20 dalių pastabas.

24 a)

Komisija mano, kad išmoka jauniesiems ūkininkams kartu su kitomis jaunųjų ūkininkų gaunamomis tiesioginėmis išmokomis gali jiems sudaryti palankesnes sąlygas naudotis žeme: šios išmokos nėra skirtos kokioms nors konkretaus pobūdžio išlaidoms padengti, tad ūkininkas gali nuspręsti ją panaudoti naujai žemei nuomoti arba pirkti.

Be to, išmoka jauniesiems ūkininkams ir galimybė jiems iš rezervo padidinti savo teisių į išmokas vertę iki regioninio / nacionalinio vidurkio, yra paskata tėvams ūkininkams perduoti ūkius jaunesniajai kartai. Toks ūkių perdavimas šeimos nariams yra tarp Europos ūkininkų labai paplitęs būdas įgyti galimybę naudotis žeme.

24 b)

Didesne pajamų parama, kurią naujai įsikūrę jaunieji ūkininkai gauna iš tiesioginių išmokų, papildomas jaunųjų ūkininkų kapitalas. Todėl ta parama galima tiesiogiai pasinaudoti valdai valdyti arba kaip priemone sudaryti palankesnes sąlygas kreditams gauti (padidinus investiciniam projektui skiriamo nuosavo kapitalo dalį).

24 c)

Pagal subsidiarumo principą papildomas tinkamumo sąlygas, susijusias su jaunųjų ūkininkų įgūdžiais ir mokymu, valstybės narės nustato savo nuožiūra ir yra tikimasi, kad jos, vadovaudamosi šiuo subsidiarumo principu, įgyvendins tokius reikalavimus, kurie, jų nuomone, yra svarbūs pagal nacionalinius ypatumus.

25 b)

Jaunieji ūkininkai gali derinti įsikūrimo paramą ir paramą investicijoms, kurios jie gali gauti daugiau.

25 c)

Jaunieji ūkininkai gali derinti įsikūrimo paramą su įvairių formų parama įgūdžiams ugdyti (pvz., parama mokymui, ūkių mainams, konsultavimo paslaugoms ir kt.).

Konkrečios konsultacijos pirmą kartą besikuriantiems ūkininkams – pagal kaimo plėtros programas remiamų konsultavimo paslaugų dalis (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 15 straipsnio 4 dalies g punktas).

26

Žr. Komisijos atsakymą į 10 dalies pastabas.

27

Intervencijos logika pagal apibrėžtį yra supaprastintas ir schematiškas aprašas, kaip turi veikti politikos intervencija. Kartų kaita yra tarpinis tikslas siekiant pagerinti žemės ūkio konkurencingumą ir ūkių pajamas ir tam BSVS yra nustatyti atitinkami rodikliai.

28 a)

Pagal 1-ąjį ramstį išmokos jauniesiems ūkininkams tikslinė populiacija apibrėžta būtent siekiant paremti kuo daugiau ūkininkų iki 40 metų amžiaus, kurie kuria valdas ir joms vadovauja pirmą kartą, neapsiribojant sektoriais ar sritimis.

Bendras Komisijos atsakymas į 28 dalies b ir c punktų pastabas

Komisija mano, kad netikslinga iš anksto nustatyti, kokią procentinę jaunojo ūkininko pajamų dalį turėtų sudaryti išmoka jauniesiems ūkininkams. Pavyzdžiui, vienam darbo vienetui tenkančios pajamos apskaičiuojamos pagal atitinkamas sektoriaus pajamų ir darbo jėgos tendencijas.

28 d)

Žr. Komisijos atsakymus į 19, 20 dalių ir 24 dalies a punkto pastabas, ypač tai, jog tikimasi, kad bus daromas poveikis ūkių perdavimui ir sprendimams kurti ūkius.

30

Dabartiniu programavimo laikotarpiu 2-ojo ramsčio priemonė, skirta jauniesiems ūkininkams įsikurti, programuojama (kartu su kitomis priemonėmis) atsižvelgiant į tikslą „[sudaryti palankesnes sąlygas] reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, [palengvinti kartų kaitą]“ (2B tikslinė sritis).

Bendras Komisijos atsakymas į 30 dalies b ir c punktų pastabas

Tikslo rodiklis – pagrįstas tikslinėje srityje, kurioje jis yra nustatytas, siekiamo konkretaus tikslo „[sudaryti palankesnes sąlygas] reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, [palengvinti kartų kaitą]“ parametras.

30 d)

Tai, kaip kaimo plėtros srityje teikiama ūkininkų įsikūrimo parama yra susiejama su tenkinamais poreikiais, turi būti aprašyta verslo plane.

Bendras Komisijos atsakymas į 31 dalies a, b, c ir d punktų pastabas

Valstybės narės turi pačios užtikrinti koordinavimą su nacionalinėmis paramos priemonėmis. Komisija nėra įgaliota prižiūrėti visų paramos priemonių ir užtikrinti tokį koordinavimą.

32

Valstybės narės turi pačios užtikrinti koordinavimą su nacionalinėmis paramos priemonėmis.

Būtent dėl to tikslų paramos dydį ir hektarų skaičiaus ribą pagal 1-ąjį ramstį paliekama nustatyti valstybėms narėms (siekiant užtikrinti nuoseklumą ES reglamentuose nustatomos tam tikros ribos).

Pavyzdžiui, Prancūzijoje nacionaliniu lygmeniu veikia specialus Žemės ūkio ministerijos padalinys (bureau de financements des enterprises), sukurtas specialiai tam, kad planuotų paramą įsikuriantiems jauniesiems ūkininkams ir koordinuotų visus nacionalinius ir ES veiksmus.

33

Kadangi pagal abu ramsčius teikiama parama siekiama skirtingų tikslų, intervenciniams veiksmams būdingas vidinis papildomumas: išmoka jauniesiems ūkininkams ne ilgiau kaip penkerius metus užtikrinamos papildomos pajamos; jomis papildoma kaimo plėtros srityje pagal verslo planus teikiama vienkartinė veiklos pradžios pagalba.

Valstybės narės turi pačios užtikrinti koordinavimą su nacionalinėmis paramos priemonėmis. ES politikos lygmeniu yra sukurta šio koordinavimo struktūra. (Žr. Komisijos atsakymą į V dalies pastabas).

38 a)

Dėl 1-ojo ramsčio žr. Komisijos atsakymą į 24 dalies c punkto pastabas.

Kaimo plėtros srityje jaunųjų ūkininkų įsikūrimo parama skiriama taikant atrankos kriterijus (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 49 straipsnis).

38 b)

Pagal 2-ąjį ramstį iš valstybių narių reikalaujama taikyti atrankos procedūras (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 49 straipsnis).

38 d)

Tiesioginės išmokos skiriamos pamečiui, todėl tinkamumo sąlygos turi būti įvykdomos kasmet ir visos išmokos taip pat mokamos kasmet. Paramą galima skirti ne ilgiau kaip penkerius metus.

Kaimo plėtros srityje parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus.

40

Žr. Komisijos atsakymą į 19 dalies pastabas.

42 a)

Žr. Komisijos atsakymą į 24 dalies c punkto pastabas.

42 b)

Pagal 1-ąjį ramstį valstybės narės gali padidinti pajamų paramą tose srityse, kuriose esama gamtinių kliūčių, – šia galimybe kol kas naudojosi tik dvi valstybės narės (Danija, Slovėnija). Tiesiogines išmokas reikia vertinti visas kartu (neišskiriant vien išmokos jauniesiems ūkininkams), nes pajamos remiamos atsižvelgiant į nustatytus poreikius, būtent derinant įvairaus lygmens paramą.

42 c)

Pasiūlyta tikslinė sritis reikštų, kad pajamų parama būtų teikiama atlikus projektų atranką, o iki šiol pirmenybė teikta ne tokio pobūdžio priemonei. Kadangi tiesioginių išmokų gavėjų yra maždaug 7 milijonai, lieka neaišku, ar būtų įmanoma administruoti projektų atranką pagal tokius kriterijus (net ir tuo atveju, jei tai būtų vien papildomų išmokų gavėjų projektai).

2 langelis. Valdų, kurioms nereikia 1-ojo ramsčio papildomos išmokos jauniesiems ūkininkams, kad būtų perspektyvios, pavyzdžiai Ispanija (Andalūzija)

Reikia pažymėti, kad šie du paramos gavėjai yra išskirtiniai ūkininkų bendruomenės nariai. Tik 1 proc. Ispanijos ūkių pajamos (išreikštos ūkio grynosios pridėtinės vertės (angl. FNVA) rodikliu) siekia arba viršija 400 000 EUR – šis rodiklis ilgą laiką buvo gana stabilus. Ši pastaba tinka ir Andalūzijos ūkiams. Tik 0,5 proc. visų šio regiono ūkių pajamos sudarė 500 000–750 000 EUR (2010 m. duomenimis).

43

Tais atvejais, kai jaunieji ūkininkai atlieka nereikšmingą vaidmenį, išmokų mokėjimas laikomas neatitinkančiu Komisijos reglamentų. Atsižvelgdamos į tai, jog jaunieji ūkininkai šia veikla dažnai pradeda verstis dirbdami su jaunojo ūkininko statuso neturinčiais ūkininkais, teisėkūros institucijos nustatė bendros kontrolės sąvoką.

ES yra daug valdų, kuriose kartu dirba jaunieji ūkininkai ir jaunojo ūkininko statuso neturintys ūkininkai, būtent dėl to taisyklėse nustatyta, kad papildomos išmokos jauniesiems ūkininkams skiriamos tik tada, jeigu jie bent vykdo bendrą kontrolę. Jeigu jaunųjų ūkininkų vaidmuo valdose nereikšmingas, jie tiesiog neturi teisės gauti išmokos jauniesiems ūkininkams, nes jaunasis ūkininkas faktiškai kontrolės nevykdo.

Komisija raštuose1 ir per ekspertų seminarus2 išaiškino valstybėms narėms (ir Europos Audito Rūmams) bendros kontrolės, kai jaunieji ūkininkai yra juridiniai asmenys, sąvoką.

Kad būtų pripažinta, jog jaunasis ūkininkas vykdo faktinę ilgalaikę kontrolę, jis turi atitikti visas tris sąlygas, t. y. jam turi priklausyti dalis kapitalo, jis turi galėti dalyvauti sprendimų priėmimo procese dėl juridinio asmens valdymo (taip pat ir finansinio) ir jis turi gebėti vykdyti kasdienį juridinio asmens valdymą.

Taikydamos faktinės ir ilgalaikės kontrolės sąlygą valstybės narės turi atsižvelgti tiek į savo nacionalinius įstatymus dėl įmonių, tiek į konkrečias atitinkamo atvejo aplinkybes (įstatus ir pan.).

Šis išaiškinimas įtrauktas į atitinkamas Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD audito procedūras.

Ūkininko apibrėžtis ir nuostata dėl aktyvaus ūkininko taikomos pagalbos gavėjo (t. y. juridinio asmens) lygmeniu.

3 langelis. Valdos, gaunančios išmoką jauniesiems ūkininkams, nepaisant to, kad jaunas asmuo turi tik nereikšmingą vaidmenį valdoje, pavyzdys Italija (Emilija-Romanija)

Komisija neneigia Audito Rūmų pastebėto atvejo. Tačiau tokie atvejai rodo, kad, nepaisant bendros kontrolės sąvokos išaiškinimo, prasto įgyvendinimo (taip pat ir kontrolės) problemų esama.

Dėl proporcingumo reikia priminti, kad teisės aktuose nenumatyta, jog išmoka bus proporcinga jaunojo ūkininko vaidmeniui. Tačiau jaunasis ūkininkas privalo kontroliuoti juridinį asmenį (savarankiškai arba drauge su kitais).

Ūkininko apibrėžtis ir nuostata dėl aktyvaus ūkininko taikomos paramos gavėjo (t. y. juridinio asmens) lygmeniu.

Komisija neneigia Audito Rūmų pastebėto atvejo. Tačiau tokie atvejai rodo, kad, nepaisant bendros kontrolės sąvokos išaiškinimo, prasto įgyvendinimo (taip pat ir kontrolės) problemų esama. Būti akcininku nepakanka tam, kad bendros kontrolės sąlyga būtų laikoma įvykdyta (žr. Komisijos atsakymą į 43 dalies pastabas).

46

Jeigu išmoka skiriama ūkininkams, kurie nedalyvauja kasdieniame valdos valdyme, ūkininkas neatitinka Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 50 straipsnio 2 dalyje pateiktos jaunojo ūkininko apibrėžties. Išmoka jauniesiems ūkininkams gali būti skiriama tik tiems jauniesiems ūkininkams, kurie yra valdos vadovai. Visi Komisijos nustatyti neatitikties atvejai turi būti nagrinėjami pagal sąskaitų patvirtinimo procedūrą.

Dėl juridinės teisės naudoti žemę reikėtų pažymėti toliau nurodytus dalykus. Atsižvelgdamos į teismų praktiką (C-61/09, C-375/08), valstybės narės negali primygtinai reikalauti labai konkrečios juridinės teisės į žemę. Reglamente (ES) Nr. 1307/2013 numatyta, kad ūkininkas turi disponuoti žeme valstybės narės nustatytą dieną (kuri yra susieta su paskutine paraiškos suteikti tiesioginę išmoką pateikimo diena), o turėjimą galima pagrįsti bet kokio pobūdžio nuomos, pardavimo arba kitos teisinės formos sutartimi (pvz., kai kurių valstybių civilinėje teisėje taip pat leidžiamos žodinės sutartys).

Jeigu kyla abejonių, valstybės narės turi visas teises prašyti, kad ūkininkai pateiktų daugiau informacijos apie savo juridinę teisę naudoti žemę.

48

Šie skaičiai atspindi tik jauniesiems ūkininkams skirtas papildomas išmokas, o ne faktinę pajamų paramą, pagal 1-ąjį ramstį skiriamą naujai įsikūrusiems jauniesiems ūkininkams (žr. Komisijos atsakymą į 6 dalies pastabas).

49

Ši pastaba rodo, kad pagalba atlieka pajamų paramos funkciją, nes padengiamos neišvengiamos išlaidos, įskaitant einamąsias išlaidas, ir kompensuojamas rinkos pajamų trūkumas.

50

Sprendimą dėl papildomų išmokų jauniesiems ūkininkams apskaičiavimo metodo valstybės narės priima savo nuožiūra: jos papildomos išmokos sumą gali susieti su vidutine išmoka už hektarą, bazine išmoka arba skirti ūkininkui vienkartinę išmoką. Italija ir Ispanija nusprendė papildomą išmoką apskaičiuoti pagal teisių į išmokas vertės vidurkį.

Tačiau svarbu pažymėti, kad:

 • jaunieji ūkininkai, kurie visiškai neturi teisių į išmokas, paskirstant teises į išmokas iš nacionalinio rezervo yra prioritetinė gavėjų kategorija ir tokiu atveju jiems teisės į išmokas suteikiamos pagal nacionalinį / regioninį teisių į išmokas vertės vidurkį;
 • jaunieji ūkininkai, kurių teisių į išmokas vertė mažesnė už nacionalinį / regioninį vidurkį, turi teisę prašyti, kad jų teisių į išmokas vertė būtų padidinta iš rezervo.

Taigi, kadangi yra teisių į išmokas rezervas, jaunųjų ūkininkų, kurie nepaveldi arba negauna didelės vertės teisių į išmokas, anksčiau priklausiusių kitiems ūkininkams, padėtis apskritai yra ne tokia nepalanki.

51

Pagalba skiriama pirmuosius penkerius metus nuo jaunojo ūkininko pradinio įsikūrimo, tačiau iš šio penkerių metų laikotarpio reikėtų atimti metų, praėjusių nuo įsikūrimo iki pirmosios paraiškos pagal sistemą pateikimo, skaičių. Taigi visa paramos trukmė ir jos skyrimo laikas priklauso ir nuo įsikūrimo, ir nuo paraiškos pateikimo laiko.

Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 19 dalies pastabas.

54

Reikia pažymėti, kad Andalūzija vėl taiko atrankos kriterijų, pagal kurį nuo 2017 m. balandžio 7 d. pareiškėjai, įsikūrę po ankstyvo išėjimo į pensiją, gauna daugiau balų.

56

2-ojo ramsčio projektų atrankos Apulijoje riba nebuvo labai žema (30 proc.). Paskelbti iš viso keturi kvietimai teikti pasiūlymus (trys – nuo 2009 m. pabaigos iki 2011 m. pradžios, vienas – 2015 m. viduryje) ir pagal kiekvieną kvietimą kai kurie projektai buvo atmesti, nes nesurinko minimalaus balų skaičiaus.

Siekdamos išvengti atvejų, kai pagalbos gavėjai, per laikotarpį tarp dviejų kvietimų teikti pasiūlymus viršiję didžiausią leidžiamą amžių, būtų atmesti, Komisijos tarnybos, pasinaudodamos konsultavimo teise, visoms vadovaujančiosioms institucijoms rekomendavo: a) 2014–2020 m. turimus išteklius paskirstyti tolygiau; b) per visą programavimo laikotarpį skelbti kelis kvietimus; c) nustatyti pakankamų užmojų kriterijus, kad pagal kokybę ir poreikius būtų atrinkti geriausi pagalbos gavėjai.

57

Kaip stebėsenos komiteto narė Komisija keletą kartų informavo vadovaujančiąją instituciją, kad minimali 1 balo riba yra pernelyg žema. Taip pat paminėta, kad, nesurinkus 2 balų, pagalbos sumą reikėtų mažinti 10 proc. Paskutinį kartą keičiant atrankos kriterijus – jie galioja nuo 2017 m. balandžio 7 d. – minimali riba pakeista į 6 balus (didžiausias balų skaičius – 29, vadinasi, riba yra 20 proc.), o, jeigu bendras balų skaičius yra mažesnis už 7, pagalba sumažinama 10 proc.

61

Komisija mano, kad pagal galiojančias teisės nuostatas (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014 5 straipsnio 1 dalies a punktą) valstybėms narėms leidžiama, be kitų dalykų, prašyti, kad informacija apie iš pradžių numatytas valdų pajamas būtų įtraukta į verslo planus.

Pagal įsikūrimo priemonę remiamų valdų ekonominis perspektyvumas skatinamas ne tik keliant reikalavimą parengti verslo planus, bet ir kitomis priemonėmis:

 • parama teikiama tik jauniesiems ūkininkams, kurie turi „pakankamai profesinių įgūdžių bei kompetencijos“;
 • parama skiriama su sąlyga, kad verslo planas bus įgyvendintas;
 • parama skiriama tik minimalaus ekonominio dydžio ūkiams (jį nustato valstybės narės).

Be to, jaunieji ūkininkai gali pasinaudoti įvairiomis kaimo plėtros priemonėmis, kuriomis skatinamas ekonominis perspektyvumas.

4 langelis. Mažai įrodymų apie pagerėjusį perspektyvumą Ispanija

Žr. Komisijos atsakymą į 61 dalies pastabas dėl verslo planų.

Paminėtos sąlygos įtrauktos į Ispanijos teisėje įtvirtintą prioritetinės valdos apibrėžtį. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu viena iš galimybių buvo įkurti prioritetinę valdą (kaip nustatyta nacionalinės teisės aktuose) ir tokiu atveju gauti didesnę dotaciją. Nuo 2011 m. prioritetinės valdos įkūrimas taip pat buvo atrankos kriterijus. Todėl dalis projektų atrinkti atsižvelgiant į šias sąlygas. Už kontrolę išlieka atsakingos regioninės institucijos. Dėl valdų prioritetinio statuso patikrų neseniai imtasi taisomųjų veiksmų (po 2015 m. atlikto Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD audito).

Verslo planas parengiamas siekiant plėtoti žemės ūkio veiklą remiantis investicijomis, mokymu, konsultacijomis ir pan. Dėl kartų kaitos poveikio valdos turi įgyti geresnę struktūrą ir turi būti modernizuojamos, o tai ir yra perspektyvumas.

65

Nors paramos dydį galima pritaikyti atsižvelgiant į verslo plano užmojų lygį, 2015 m. kovo 18 d. Kaimo plėtros komiteto posėdyje Komisija paaiškino valstybėms narėms, kad paramos negalima susieti su konkrečių verslo plane numatytų investicijų įgyvendinimu.

66

Lenkijos taikyta metodika atitiko paramos teikimo supaprastinimo logiką.

69 c)

Komisijai taip pat tenka pareiga teikti ataskaitas dėl visos BŽŪP įgyvendinimo.

70

BSVS apibrėžta grupė rodiklių (juos turi pateikti valstybės narės), skirtų įvertinti, kaip BŽŪP įgyvendinama pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 straipsnyje nustatytus tikslus, o ne pagal pavienes priemones.

71

71. Kadangi dažnai prie tų pačių tikslų įgyvendinimo prisidedama keliomis priemonėmis, priemonių veiksmingumą ir efektyvumą reikėtų vertinti atliekant vertinimą, o ne tiesiogiai stebint rezultatų ar poveikio rodiklius. Dėl to rezultatų rodikliai susieti su konkrečiais, o poveikio rodikliai – su bendrais tikslais.

71 b)

Komisijos nuomone, tikslo rodiklis – pagrįstas tikslinėje srityje, kurioje jis yra nustatytas, siekiamo konkretaus tikslo „[sudaryti palankesnes sąlygas] reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, [palengvinti kartų kaitą]“ parametras.

Reikia užtikrinti pakankamą pusiausvyrą tarp nustatomų stebėsenos rodiklių, jų ekonominio veiksmingumo ir galimybių gauti duomenis.

Bendrus remiamų priemonių rezultatus (pvz., valdų perspektyvumą, kartų kaitą, darbo vietų kūrimą, jaunųjų ūkininkų išsimokslinimo ir novatoriškumo lygio gerinimą ir pan.) reikia nagrinėti atliekant vertinimą, o per jį BSVS rodikliai turėtų būti naudojami tik kaip pagalbiniai elementai.

71 c)

Ūkių, norinčių dalyvauti Ūkių apskaitos duomenų tinkle (UADT), atrankos procedūromis negalima garantuoti, kad UADT būtų atstovaujama pagal visas galimas BŽŪP priemones, vis dėlto, šis tinklas suteikia naudingų duomenų apie kitus kriterijus, pavyzdžiui, ūkininkų amžių ir gautą paramą.

74

Komisija planuoja baigti nagrinėti kaimo plėtros programų ex post vertinimo rezultatus ir pateiks valstybėms narėms grįžtamąją informaciją. Remdamasi visais vertinimais iki 2017 m. pabaigos ji taip pat pateiks visų pagrindinių nustatytų faktų santrauką.

Atsakymas į trečios įtraukos pastabas:

Komisija planuoja iki 2017 m. gegužės mėn. pabaigos baigti nagrinėti kaimo plėtros programų ex post vertinimo rezultatus.

Atsakymas į ketvirtos įtraukos pastabas:

Komisija planuoja iki 2017 m. gegužės mėn. pabaigos baigti nagrinėti kaimo plėtros programų ex post vertinimo rezultatus.

77

Žr. Komisijos atsakymus į 24 dalies a punkto ir 61 dalies pastabas.

79

Palengvinti jaunųjų ūkininkų galimybes gauti paskolą iš komercinių bankų nėra atskiras ES paramos jauniesiems ūkininkams tikslas, bet stiprinant pagalbos gavėjų finansinę padėtį gerinama jų galimybė gauti finansavimą. Tačiau pastaraisiais metais Komisija labai skatino, taip pat ir jaunuosius ūkininkus, kaimo plėtros srityje naudoti finansines priemones ir sudarė tam palankesnes sąlygas.

82

Komisija sutinka, kad sunku nustatyti ryšį tarp priemonių, kuriomis padedama jauniesiems ūkininkams, jų perspektyvumo ir jaunųjų ūkininkų skaičiaus. To niekada nebus įmanoma padaryti vien nagrinėjant nustatytus rodiklius, todėl tai reikia atidžiai analizuoti atliekant vertinimą. 2017 m. pabaigoje Komisija ketina pradėti kartų kaitos vertinimą. Taip pat reikia pažymėti, kad paramą pagal 1-ąjį ramstį pradėta teikti tik 2015 m.

Jauniesiems ūkininkams teikiant paramą pagal 2-ąjį ramstį, prie jų valdų ekonominio perspektyvumo prisidedama keletu būdų. Žr. Komisijos atsakymą į 61 dalies pastabas.

83 b)

Komisijos nuomone, tikslo rodiklis – pagrįstas tikslinėje srityje, kurioje jis yra nustatytas, siekiamo konkretaus tikslo „[sudaryti palankesnes sąlygas] reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, [palengvinti kartų kaitą]“ parametras.

Kadangi dažnai prie tų pačių tikslų įgyvendinimo prisidedama keliomis priemonėmis, priemonių veiksmingumą ir efektyvumą reikėtų vertinti atliekant vertinimą, o ne tiesiogiai stebint rezultatų ar poveikio rodiklius. Dėl to rezultatų rodikliai susieti su konkrečiais, o poveikio rodikliai – su bendrais tikslais.

Reikia užtikrinti pakankamą pusiausvyrą tarp nustatomų stebėsenos rodiklių, jų ekonominio veiksmingumo ir galimybių gauti duomenis.

Bendrus remiamų priemonių rezultatus (pvz., valdų perspektyvumą, kartų kaitą, darbo vietų kūrimą, jaunųjų ūkininkų išsimokslinimo ir novatoriškumo lygio gerinimą ir pan.) reikia nagrinėti atliekant vertinimą, o per jį BSVS rodikliai turėtų būti naudojami tik kaip pagalbiniai elementai.

Žr. Komisijos atsakymą į 70–82 dalių pastabas.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

85

Jaunieji ūkininkai gali naudotis daugeliu įvairių kitų BŽŪP priemonių (žr. Komisijos atsakymą į 6 dalies pastabas). Apskritai pagal 1-ąjį ramstį jauniesiems ūkininkams teikiamą paramą sudaro papildomos išmokos ir įvairaus lygmens 1-ojo ramsčio parama jauniesiems ūkininkams. Būtent taip derinant įvairaus lygmens paramą, pajamų parama pritaikoma pagal tam tikrus poreikius ir valstybių narių sprendimus dėl įgyvendinimo.

87

Žemės ūkio sektoriuje pradedantys dirbti ir naują ekonominę veiklą kuriantys bei plėtojantys jaunieji ūkininkai patiria finansinių sunkumų.

Bazines išmokas papildant pagal tiesioginių išmokų priemonę skiriamomis papildomomis išmokomis, išmoka jauniesiems ūkininkams yra siekiama labiau paremti naujai įsikūrusių jaunųjų ūkininkų (palyginti su kitais ūkininkais) pajamas. Žr. Komisijos atsakymus į V, 6, 17, 19 ir 20 dalių pastabas.

Laukiamus kaimo plėtros programų rezultatus turi tikslo rodikliais apibrėžti ir kiekybiškai įvertinti valstybės narės. Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta, kad paramos tikslas yra „[sudaryti palankesnes sąlygas] reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, [palengvinti kartų kaitą]“. Paramos poveikis nustatomas atliekant vertinimą.

88 a)

Kartų kaita yra politikos prioritetas ir šioje srityje dedama daug pastangų, tačiau pagal nustatytą intervencijos logiką tai nėra savaime savarankiškas bendrasis BŽŪP tikslas.

Parama, skiriama pagal 1-ąjį ir 2-ąjį ramsčius, pagal savo pobūdį viena kitą papildo ir valstybėms narėms nereikia imtis išsamaus koordinavimo, ypač todėl, kad parama gali būti kumuliatyvinė.

Taip pat žr. Komisijos atsakymą į V dalies ir 19–33 dalių pastabas.

88 b)

Išmoka jauniesiems ūkininkams papildomos bazinės išmokos, ji yra skiriama naujai įsikūrusiems jauniesiems ūkininkams ir teikiama pagal bendrą atsietųjų tiesioginių išmokų už plotą sistemą.

Taip pat žr. Komisijos atsakymus į 39–51 ir 85 dalių pastabas.

88 c)

Kaimo plėtros srityje taip pat koordinuojama įsikūrimo parama ir kitos kaimo plėtros priemonės (susijusios ne su investicijomis), tokios kaip žinių perdavimas ir konsultavimo paslaugos.

1 rekomendacija. Pagerinti intervencijos logiką, stiprinant poreikių vertinimą ir nustatant SMART tikslus

Komisija su šia rekomendacija sutinka iš dalies.

Komisija sutinka su rekomendacija, tiksliau, su rekomendacijos aspektais, už kuriuos yra akivaizdžiai tiesiogiai atsakinga, tačiau ji kol kas negali prisiimti konkrečių įsipareigojimų pateikti laikotarpiui po 2020 m. skirtų teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymų.

Ateityje rengdama teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymus Komisija išanalizuos ir apsvarstys atitinkamas politikos priemones, kuriomis būtų galima remti jaunuosius ūkininkus, ir jų intervencijos logiką.

Komisija tęs atitinkamas ES lygmens analizes ir tyrimus, kokius poreikius reikėtų tenkinti ES politikos priemonėmis, ir tinklaveikos priemonėmis toliau skatins vadovautis geriausios patirties pavyzdžiais.

Ateityje planuodama galimą Sąjungos paramą jauniesiems ūkininkams Komisija taip pat apsvarstys, kaip suformuluoti SMART tikslus ir nustatyti atitinkamą veiklos rezultatų planą.

Tačiau kadangi visoje ES sąlygos ir įvairių teritorijų padėtis labai skirtingos, Komisija negali vietoj valstybių narių išsamiai įvertinti jaunųjų ūkininkų poreikių, taip pat pasirinkti ir apibrėžti, kokias nacionaliniu arba ES lygmeniu turimas priemones naudoti, ir nustatyti, kokių kiekybinių teikiamos paramos rezultatų galima tikėtis.

89 a)

Taip pat žr. Komisijos atsakymus į 19 dalies, 24 dalies c punkto ir 43–45 dalių pastabas.

Dėl bendros kontrolės pažymėtina, kad, jeigu valstybės narės netinkamai įgyvendina ES teisės aktus, iš tiesų gali nutikti taip, kad parama yra teikiama valdoms, kuriose priimant sprendimus jauniesiems ūkininkams tenka tik nereikšmingas vaidmuo. Komisija pateikė valstybėms narėms gaires, kaip įgyvendinti ilgalaikės ir faktinės kontrolės reikalavimą, ir šį aspektą įtraukė į sąskaitų tikrinimo procedūrą.

89 b)

Komisijos tarnybos, pasinaudodamos savo konsultavimo teise, rekomendavo visoms vadovaujančiosioms institucijoms: a) 2014–2020 m. turimus išteklius paskirstyti tolygiau; b) per visą programavimo laikotarpį skelbti kelis kvietimus; c) nustatyti pakankamų užmojų atrankos kriterijus, kad pagal kokybę ir poreikius būtų atrinkti geriausi pagalbos gavėjai.

2 rekomendacija. Gerinti tikslingą priemonių taikymą

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Dėl 1-ojo ramsčio pažymėtina, kad Komisija supranta, jog bendros juridinių asmenų valdų kontrolės atveju reikalingi aiškesni kriterijai, bet pabrėžia, kad:

 • jaunųjų ūkininkų vaidmens juridinio asmens organizacijoje vertinimas susijęs su svarbiais nacionalinio lygmens aspektais, pirmiausia nacionaline įmonių teise, o ši visoje ES labai skirtinga;
 • jaunųjų ūkininkų vaidmens juridinio asmens organizacijoje vertinimas susijęs su svarbiais nacionalinio lygmens aspektais, pirmiausia nacionaline įmonių teise, o ši visoje ES labai skirtinga;
 • ūkių įvairinimas yra svarbus BŽŪP aspektas.

Dėl 2-ojo ramsčio pažymėtina, jog Komisija laikosi nuomonės, kad įvairūs šios rekomendacijos elementai (aiškių atrankos kriterijų taikymas (taip pat ir bendrų valdų kūrimo atveju), minimalių ribų taikymas, reikalavimas rengti verslo planus) jau įtraukti į dabartinę teisinę sistemą. Naudodamasi konsultavimo teise Komisija toliau ragins valstybes nares gerinti reikalaujamų rengti verslo planų ir apskritai atrankos proceso kokybę.

90 a)

BSVS apibrėžta grupė rodiklių (juos turi pateikti valstybės narės), skirtų įvertinti BŽŪP įgyvendinamo rezultatams pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 straipsnyje nustatytus tikslus, o ne pagal pavienes priemones.

Taip pat žr. Komisijos atsakymus į 70–71 dalių pastabas.

90 b)

Komisijos nuomone, tikslo rodiklis – pagrįstas tikslinėje srityje, kurioje jis yra nustatytas, siekiamo konkretaus tikslo „[sudaryti palankesnes sąlygas] reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, [palengvinti kartų kaitą]“ parametras. Kadangi dažnai prie tų pačių tikslų įgyvendinimo prisidedama keliomis priemonėmis, priemonių veiksmingumą ir efektyvumą reikėtų vertinti atliekant vertinimą, o ne tiesiogiai stebint rezultatų ar poveikio rodiklius.

Bendrus remiamų priemonių rezultatus (pvz., valdų perspektyvumą, kartų kaitą, darbo vietų kūrimą, jaunųjų ūkininkų išsimokslinimo ir novatoriškumo lygio gerinimą ir pan.) reikia nagrinėti atliekant vertinimą, o per jį BSVS rodikliai turėtų būti naudojami tik kaip vienas iš elementų.

Reikia užtikrinti pakankamą pusiausvyrą tarp nustatomų stebėsenos rodiklių, jų ekonominio veiksmingumo ir galimybių gauti duomenis.

Žr. Komisijos atsakymą į 70–83 dalių pastabas.

3 rekomendacija. Gerinti stebėjimo ir vertinimo sistemą

Komisija su šia rekomendacija sutinka iš dalies.

Komisija sutinka su rekomendacija, tiksliau, su rekomendacijos aspektais, už kuriuos yra akivaizdžiai tiesiogiai atsakinga, tačiau ji kol kas negali prisiimti konkrečių įsipareigojimų pateikti laikotarpiui po 2020 m. skirtų teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymų.

Tačiau būtų galima pateikti toliau išdėstytus konkrečius atsakymus.

 • Pirma įtrauka. Komisija yra tvirtai įsipareigojusi pagerinti BŽŪP po 2020 m. veiklos rezultatų planą, tačiau konkretus būdas, kaip to pasiekti, priklausys nuo bendros naujos politikos struktūros. Tačiau tokia stebėjimo bei vertinimo sistema taip pat turi būti proporcinga ir ekonomiškai naudinga. Šiomis aplinkybėmis būtinai reikės užtikrinti pusiausvyrą tarp stebėjimo ir vertinimo sistemos masto ir nuodugnumo ir su tuo susijusių išlaidų ir naštos. Kadangi dažnai prie tų pačių tikslų įgyvendinimo prisidedama keliomis priemonėmis, priemonių veiksmingumą ir efektyvumą reikėtų vertinti atliekant vertinimą, o ne tiesiogiai stebint rezultatų ar poveikio rodiklius. Dėl to rezultatų rodikliai susieti su konkrečiais, o poveikio rodikliai – su bendrais tikslais.
 • Antros įtrauka. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms. Komisija stebės su kartų kaita susijusių veiksmų ir priemonių įgyvendinimo pažangą.
 • Trečia įtrauka. Komisija pasiryžusi išsaugoti griežtus Sąjungos lygmeniu atliekamų vertinimų standartus. Tačiau reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp to, ką galima pasiekti stebėjimu ir vertinimu, ir pernelyg didelės administracinės naštos rizikos.

Komisija ir toliau skatins keistis geriausia patirtimi, susijusia su rodikliais, ir mokytis iš įgytos patirties, tačiau galimybę konkrečius programos rodiklius tiksliai integruoti į bendrą rodiklių sistemą reikės svarstyti kiekvienu atveju atskirai ir tai priklausys nuo galimybės šiuos rodiklius taikyti Sąjungos lygmeniu.

Dėl kartų kaitos pažymėtina, kad vertinant šį rodiklį ES lygmeniu reikėtų atsižvelgti į keleto priemonių poveikį, o ne vien į jaunųjų ūkininkui įsikūrimo paramą. Tai reikia daryti atliekant vertinimą. Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD tyrimų ir vertinimo plane Komisija nurodė kartų kaitos vertinimą pradėsianti iki 2017 m. pabaigos.

Žodynėlis

Aktyvus ūkininkas: Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 9 straipsnyje1 pateikta „aktyvaus ūkininko“ nuostata siekiama užkirsti kelią atskiriems asmenims ir įmonėms gauti paramą pagal BŽŪP, kai veikla nėra žemės ūkio veikla arba kai žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę veiklos dalį; Šios „aktyvaus ūkininko“ nuostatos pagrindinis elementas yra netinkamų įmonių / veiklos sąrašas, į kurį įtraukti oro uostai, vandentiekio įmonės, nekilnojamojo turto paslaugos, geležinkelio paslaugos ir nuolatinės sporto ir pramogų aikštelės. Jei valstybės narės pageidauja, jos gali taikyti griežtesnę „aktyvaus ūkininko“ apibrėžtį.

BSVS (Bendra stebėjimo ir vertinimo sistema): ES lygmens 2007–2013 m. programavimo laikotarpio kaimo plėtros stebėjimo ir vertinimo sistema. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ji apima abu BŽŪP ramsčius (EŽŪGF ir EŽŪFKP).

BŽŪP (bendra žemės ūkio politika): Europos Sąjungos priimti teisės aktai ir praktika, kuriais remiantis formuojama bendra, vieninga žemės ūkio politika. Pirmosios priemonės buvo nustatytos 1962 m. Nuo tada ši politika buvo pritaikyta ir vystoma, ir buvo reformuota daugelį kartų.

EŽŪFKP: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Iš jo finansuojamas ES įnašas į kaimo plėtros programas, jis vadinamas BŽŪP „2-uoju ramsčiu“.

EŽŪGF: Europos žemės ūkio garantijų fondas. Iš jo visų pirma finansuojamos tiesioginės išmokos ūkininkams ir priemonės, kuriomis reguliuojamos ar remiamos žemės ūkio rinkos, jis vadinamas BŽŪP „1-uoju ramsčiu“.

Intervencijos logika: apibrėžia su intervencija susijusių socialinių ir ekonominių poreikių ryšį su jos tikslais, ištekliais, procedūromis, išdirbiais, rezultatais ir poveikiu.

Išdirbiai: programos siektini rezultatai.

Jaunasis ūkininkas: pagal 1-ąjį ramstį, ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus asmuo paraiškos pateikimo momentu, kuris žemės ūkio valdą kaip valdos valdytojas kuria pirmą kartą arba kuris tokią valdą jau įkūrė per penkerius metus iki paraiškos pateikimo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 1307/2013 50 straipsnio 2 dalyje. pagal 2-ąjį ramstį, ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus asmuo paraiškos pateikimo momentu, kuris žemės ūkio valdą kaip valdos valdytojas kuria pirmą kartą ir turi pakankamus profesinius įgūdžius ir kompetenciją, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 2 straipsnio n punkte2. Neįmanoma žinoti, kiek yra ūkininkų iki 40 metų amžiaus, nes Eurostato duomenys, apimantys 35–44 metų amžiaus grupę, nėra suskirstyti į pogrupius.

Kaimo plėtros programa (KPP): valstybės narės parengtas ir Komisijos patvirtintas programavimo dokumentas, skirtas planuoti ir stebėti ES kaimo plėtros politikos įgyvendinimą regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu.

Mokėjimo agentūra: nacionalinė ar regioninė įstaiga, atsakinga už žemės ūkio subsidijų vertinimą, apskaičiavimą ir išmokėjimą.

Pasidalijamasis valdymas: ES biudžeto vykdymo metodas, kai Komisija vykdymo užduotis perduoda valstybėms narėms3, išlaikydama galutinę atsakomybę (priežiūros pareigos).

Poveikis: ilgalaikiai pokyčiai visuomenėje, kurie, bent iš dalies, priskiriami ES veiksmams.

Programavimo laikotarpis: ES politikų, kaip antai kaimo plėtros politikos, planavimo ir įgyvendinimo daugiametė programa. Šis auditas apima 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpius.

Ramstis: BŽŪP sudaro du fondai, taip pat vadinami „ramsčiais“. Sąvoka „1-asis ramstis“ naudojama kalbant apie EŽŪGF, iš kurio teikiamos tiesioginės išmokos ūkininkams, o sąvoka „2-asis ramstis“ naudojama kalbant apie EŽŪFKP, iš kurio finansuojamos kaimo plėtros programos.

Rezultatas: betarpiški programos padariniai tiesioginiams adresatams ar paramos gavėjams.

SMART tikslai: konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, svarbūs ir su laiko nuoroda4.

Teisės į išmoką: įdiegta vykdant 2003 m. BŽŪP reformą siekiant įgyvendinti bendrosios išmokos schemą. Teisės į išmokas buvo paskirstytos ūkininkams, atsižvelgiant į istorinius duomenis (regionų arba atskirų ūkininkų lygmeniu). Po 2003 m. reformos, norint įgyti teisę gauti išmokas pagal bendrosios išmokos schemą, ūkininkas turėjo pasinaudoti teisėmis į išmokas, kurias jis turėjo su tuo pačiu tinkamų finansuoti žemės ūkio hektarų skaičiumi. 2013 m. reforma pakeitė šias teises į išmokas į naujai nustatytas teises į išmokas pagal bazinės išmokos schemą. Taikant išimtį, kai kurios valstybės narės, kurios atitiko tam tikras sąlygas, gali išlaikyti esamas teises į išmokas.

Tiesioginės išmokos: skiriamos tiesiogiai ūkininkams, siekiant užtikrinti apsaugos tinklą. Jos daugiausia skiriamos pagrindinio pajamų rėmimo, atsieto nuo gamybos apimties, forma, stabilizuojant jų pajamas iš pardavimo rinkose, kurias veikia svyravimai. Jos teikiamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, paprastai vadinamo BŽŪP „1-uoju ramsčiu“.

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT): komercinių žemės ūkio valdų pajamų ir BŽŪP poveikio vertinimo priemonė. Jis sukurtas remiantis apskaitos duomenimis, surinktais iš daugiau kaip 80 000 žemės ūkio valdų visose ES valstybėse narėse.

Ūkių struktūros tyrimas (ŪST): Visų ES valstybių narių atliktas tyrimas. ŪST nuosekliai atliekamas visoje ES taikant bendrą metodiką, jį atlikus pateikiami palyginami ir reprezentatyvūs statistiniai duomenys regionų lygmeniu pagal šalis ir laikotarpius. ŪST atliekamas kas trejus ar ketverius metus kaip imties tyrimas, ir kas dešimt metų kaip surašymas.

Vadovaujančioji institucija: vietinė, regioninė ar nacionalinė institucija, valstybės narės paskirta teikti kaimo plėtros programą Komisijai ir po to ją valdyti ir įgyvendinti.

Žemės ūkio valda: atskiras subjektas, techniniu ir ekonominiu požiūriu veikiantis vienoje valdymo sistemoje ir vykdantis žemės ūkio veiklą Europos Sąjungos ekonominėje teritorijoje (tai gali būti pagrindinė arba nepagrindinė jo veikla). Žemės ūkio valda taip pat gali teikti kitus papildomus (ne žemės ūkio) produktus ir paslaugas.

Galinės išnašos

Žodynėlis

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

2 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

3 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 59 straipsnis (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

4 Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, 30 straipsnio 3 dalis.

Įvadas

5 Kroatija į statistinius duomenis nebuvo įtraukta iki 2013 m.

6 Eurostatas teikia duomenis apie šias amžiaus grupes: mažiau nei 35 metų, 35–44, 45–54, 55–64, daugiau nei 65 metų.

7 Ūkių struktūros tyrimą kas trejus metus pagal bendrą metodiką atlieka visos valstybės narės, todėl nuolat gaunami palyginami ir reprezentatyvūs valstybių narių statistiniai duomenys. Neįmanoma žinoti, kiek yra ūkininkų iki 40 metų amžiaus, nes Eurostato duomenys, apimantys 35–44 metų amžiaus grupę, nėra suskirstyti į pogrupius.

8 2008 m. birželio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl jaunųjų ūkininkų ateities pagal vykdomą BŽŪP reformą (2007/2194(INI).

9 2011 m. birželio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija „BŽŪP artėjant 2020 m. Su aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių sprendimas“ (2011/2051(INI).

10 ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvados dėl ES politikos jaunųjų ūkininkų atžvilgiu stiprinimo, Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdis, 2014 m. gruodžio 15 d., Briuselis.

11 Europos Komisija, „Jaunieji ūkininkai ir BŽŪP“, Liuksemburgas, Europos Sąjungos leidinių biuras, 2015 m.

12 Komisijos nario Philo Hogano kalba bendrame EKPT / EJŪT seminare dėl kartų kaitos, Briuselis, 2017 m. sausio 25 d.

13 1981 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 81/528/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 72/159/EEB dėl ūkių modernizavimo (OL L 197, 1981 7 20, p. 41), kurioje, be kita ko, pateikiamos konkrečios priemonės jauniesiems ūkininkams iki 40 metų amžiaus.

14 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis tam tikrus reglamentus (OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

15 Žr. Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, visų pirma preambulės 47 punktą. „Jaunųjų ūkininkų žemės ūkio sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai ekonominei veiklai reikalingi finansiniai ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas. Toks veiklos vystymas yra itin svarbus Sąjungos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui“.

Audito apimtis ir metodas

16 Žr. Europos Parlamento „Pranešimą dėl žemės ūkio paskirties žemės Europos Sąjungoje koncentracijos padėties“ (2016/2141(INI): 2010 m. 27 ES valstybėse narėse tik 3 % ūkių kontroliavo 50 % žemės ūkio paskirties žemės, „kadangi dėl ES vykdomos politikos ir subsidijų skatinami koncentracijos procesai, tiesiogines išmokas už plotus neproporcingai gauna tik dideli ūkiai, ir šių priemonių naudojimas padeda didinti rinkos kainas“.

17 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte Komisijai. „Jaunųjų ūkininkų poreikiai“, 2015 m. rugsėjo mėn. 2014 ir 2015 m. atliekant tyrimą, vidutiniškai buvo atlikta 78 interviu su ūkininkais kiekvienoje ES valstybėje narėje. Šių apklausų rezultatai ir jaunųjų ūkininkų poreikiai buvo aptarti pagal tikslines grupes atskirose valstybėse narėse.

18 Žr. Europos Parlamento tyrimą „Galimas naujų tiesioginių išmokų poveikis ES žemės rinkoms“, 2013 m.: „Naujų valstybių narių žemės pardavimo ir nuomos kainos labai išaugo nuo įstojimo į ES 2004 m. padidėjus BIPS. Koreliacija tarp tiesioginių išmokų ir žemės kainos labai stipri.“ Ir „yra reikšminga BIPS kapitalizacija 15 ES valstybių narių“. Taip pat žr. Italijos nacionalinio žemės ūkio ekonomikos instituto leidinį „Jaunimas ir kartų kaita Italijos žemės ūkio sektoriuje“, 2013 m.

19 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte Komisijai. „Jaunųjų ūkininkų poreikiai“, 2015 m. rugsėjo mėn.

20 Dėl Prancūzijos, žr. Prancūzijos Audito Rūmų metinę ataskaitą (2007 m.).
Dėl Italijos, žr. Italijos nacionalinio žemės ūkio ekonomikos instituto leidinį „Jaunimas ir kartų kaita Italijos žemės ūkio sektoriuje“, 2013 m.
Dėl Ispanijos, žr. šios ataskaitos 68 dalį.

21 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte Komisijai. „Jaunųjų ūkininkų poreikiai“, 2015 m. rugsėjo mėn.

22 Eurostatas, „2007–2013 m. ūkių struktūros tyrimas“.

Pastabos

23 Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 47 konstatuojamoji dalis: „Jaunųjų ūkininkų žemės ūkio sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai ekonominei veiklai reikalingi finansiniai ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas“.

24 SEC(2011) 1153 final/2, 2011 10 20, „Poveikio vertinimas. Bendra žemės ūkio politika artėjant 2020 m.“, 3 priedas.

25 Grynoji ūkio pridėtinė vertė yra Ūkių apskaitos duomenų tinklo pajamų rodiklis, kuriuo vertinama turima suma, iš kurios galima mokėti už visus pastoviuosius žemės ūkio valdos gamybos veiksnius (žemę, darbą ir kapitalą).

26 Europos Komisija, informacinis dokumentas „Žemės ūkio politikos perspektyva“, Nr. 5 „BŽŪP reformos 2014–2020 m. apžvalga“, 2013 m. gruodžio mėn.

27 Šaltinis: 2007–2013 m. KPP Emilijoje-Romanijoje ex post vertinimas, taip pat žr. 75 dalį.

28 Abiejų priemonių paramos gavėjų atveju buvo atsižvelgta tik į metinės bendros pridėtinės vertės, susijusios su pagalba, teikiama pagal įsikūrimo priemonę, padidėjimo dalį.

29 Valstybės narės vidutiniškai skyrė 1,33 % savo 2015 m. tiesioginių išmokų biudžeto šiai papildomai išmokai jauniesiems ūkininkams. Tai susiję su numatytais finansiniai poreikiais, o ne su faktinėmis išlaidomis.

30 Reglamento (EB) Nr. 1307/2013 50 straipsnio 6 dalis ir 50 straipsnio 8 dalis. Kaip alternatyvą valstybės narės gali pasirinkti vienkartinę metinę išmoką nepriklausomai nuo valdos dydžio (tik Liuksemburgas pasirinko šią galimybę), kaip numatyta Reglamento Nr. 1307/2013 50 straipsnio 10 dalyje.

31 Belgija, Bulgarija, Airija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Liuksemburgas, Austrija, Portugalija, Slovakija ir Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

32 Estija, Kipras, Lietuva ir Suomija pasirinko apriboti šią išmoką teisinėms institucijoms, kontroliuojamoms tik jaunųjų ūkininkų 2016–2020 m. laikotarpiu ir Latvija 2017–2020 m. laikotarpiu.

33 Žr. V priede pateiktą apžvalgą.

34 Renta de referencia: ne žemės ūkio sektoriaus bruto darbo užmokesčio rodiklis Ispanijoje. Jis nustatytas nacionalinio Ispanijos įstatymo Nr. 19/1995. 2016 m. jo vertė buvo 28 397 eurai.

35 Kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 9 straipsnyje. Žr. apibrėžtį žodynėlyje.

36 Tai yra paprasčiausias ir dažniausias bendrovės tipas Italijos žemės ūkyje. Ji apibrėžiama pagal Italijos civilinio kodekso 2251–2290 straipsnius.

37 Remiantis valstybių narių pateiktais daliniais duomenimis Komisijai ir Europos Audito Rūmams: 2017 m. vasario mėn. pabaigoje Kroatijos, Prancūzijos, Italijos, Rumunijos, Maltos ir Jungtinės Karalystės duomenų vis dar trūko arba jie buvo neišsamūs.

38 Remiantis Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenimis vidutinė grynoji ūkio pridėtinė vertė (FNVA) 27 ES valstybėse narėse 2012 m. buvo maždaug 30 000 eurų, FNVA metiniam darbo vienetui buvo apie 19 000 eurų.

39 Istituto Nazionale di Economia Agraria, „I giovani e il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana“, 2013 m., p. 45. Ši vertė pagrįsta tyrimu, atliktu remiantis Ūkių apskaitos duomenų tinklu ir gali nebūti statistiškai reprezentatyvi jaunesnių nei 40 metų ūkininkų Italijoje populiacijoje.

40 Kaimo vietovės su bendromis vystymosi problemomis yra pačios nepalankiausios regiono teritorijos, kuriose dėl sudėtingos topografijos ir infrastruktūros trūkumų ribojama produktyvi veikla, joms būdingas žymiai mažesnis BVP vienam gyventojui nei kitose vietovėse.

41 Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), socialinių įmokų grynoji vertė. Ją apskaičiuoja Prancūzijos statistikos tarnyba, ji lygi mėnesiniam darbo užmokesčiui neatskaičius mokesčių (1 480 eurų 2017 01 01), dirbant 151,67 darbo valandos per mėnesį.

42 Renta de referencia: ne žemės ūkio sektoriaus bruto darbo užmokesčio rodiklis Ispanijoje. Jis nustatytas nacionalinio Ispanijos įstatymo Nr. 19/1995. 2016 m. jo vertė buvo 28 397 eurai.

43 Žr. specialiąsias ataskaitas Nr. 8/2012, 1/2013, 6/202013, 12/2013, 25/2015 (http://eca.europa.eu).

44 ŪADT imtis buvo nustatyta stebėti komercinių žemės ūkio valdų pajamas. Iš jos galima gauti naudingos informacijos apie žemės ūkio valdų veiklos veiksmingumą pagal žemės ūkio sektorių ir dydžio grupę. Tačiau ji nebuvo sudaryta taip, kad būtų reprezentatyvi tam tikroms grupėms, pavyzdžiui, BŽŪP paramos gavėjams ar jauniesiems ūkininkams. Dėl to nėra pakankamai reprezentatyvios informacijos apie jaunųjų ūkininkų pajamas ar apie konkrečių ES paramos priemonių, pavyzdžiui, jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę, poveikį Dėl papildomos informacijos žr. Specialiosios ataskaitos Nr. 1/2016 48–50 dalis (http://eca.europa.eu).

45 Prancūzija ex post vertinimo ataskaitą pateikė 2017 m. kovo mėn. pabaigoje, užbaigus šį auditą.

46 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte Komisijai: „Jaunųjų ūkininkų poreikiai Ispanijoje“, 2015 m. rugsėjo mėn., 56 % jaunųjų ūkininkų Ispanijoje mano, kad gauti kreditą yra sudėtinga, palyginti su 33 % jaunųjų ūkininkų 28 ES valstybėse narėse.

47 Remiantis vidutiniu ūkininkų skaičiumi 15–44 m. amžiaus grupėje 2007–2013 m. laikotarpiu.

Komisijos atsakymas

1 Letters to DK (Ares(2015)162942 of 15/01/2015), NL (Ares(2015)1173220 - 17/03/2015), EE (Ares(2016)6004433 - 19/10/2016) which have been made available in due time for consultation by Member State authorities via CircaBC.

2 Expert workshop Payment for Young Farmers – exchange of Member States’ experiences of implementation and control organised on 23 September 2015 (documentation available to Member States in CircaBC).

EtapasData
APM patvirtinimas / audito pradžia16.3.2016
Oficialus ataskaitos projekto siuntimas Komisijai (arba kitam audituojamam subjektui)30.3.2017
Galutinės ataskaitos patvirtinimas po prieštaravimų procedūros31.5.2017
Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialių atsakymų gavimas visomis kalbomis28.6.2017

Audito grupė

Audito Rūmų specialiosiose ataskaitose pateikiami su konkrečiomis biudžeto sritimis arba valdymo temomis susijusių Audito Rūmų veiklos ir atitikties auditų rezultatai. Audito Rūmai audito užduotis atrenka ir nustato taip, kad jos turėtų kuo didesnį poveikį, atsižvelgdami į neveiksmingumo ar neatitikties teisės aktams rizikas, susijusių pajamų ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą.

Šią ataskaitą priėmė Audito Rūmų nario Phil Wynn Owen vadovaujama I audito kolegija, kuri specializuojasi tvaraus gamtos išteklių naudojimo srityje. Auditui vadovavo Audito Rūmų narys Janusz Wojciechowski, jam padėjo kabineto vadovė Kinga Wiśniewska-Danek, kabineto atašė Katarzyna Radecka-Moroz, pagrindinis vadybininkas Helder Faria Viegas, užduoties vadovas Lorenzo Pirelli, užduoties vadovo pavaduotoja Malgorzata Frydel. Audito grupę sudarė Antonio Caruda Ruiz, Anžela Poliulianaitė, Carlos Sanchez Rivero, Frédéric Soblet, Matteo Tartaggia ir Diana Voinea. Sekretoriato pagalbą teikė Frederique Hussenet, Monika Schmidt ir Terje Teppan-Niesen.

Iš kairės į dešinę: Kinga Wisniewska-Danek, Carlos Sanchez Rivero, Malgorzata Frydel, Frédéric Soblet, Janusz Wojciechowski, Diana Voinea, Katarzyna Radecka-Moroz, Helder Faria Viegas, Lorenzo Pirelli.

Kontaktas

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete.
Ji prieinama per portalą Europa (http://europa.eu).

Teikiant ES paramą jauniesiems ūkininkams reikėtų daugiau dėmesio skirti veiksmingos kartų kaitos skatinimui
(pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą)

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2017

PDF 978-92-872-7748-0 1977-5725 10.2865/8594 QJ-AB-17-010-LT-N
HTML 978-92-872-7754-1 1977-5725 10.2865/6298 QJ-AB-17-010-LT-Q

© Europos Sąjunga, 2017

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

KAIP ĮSIGYTI EUROPOS SĄJUNGOS LEIDINIŲ

Nemokamų leidinių galite įsigyti:

(*) Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio paslaugų teikėjai gali imti mokestį, taip pat gali reikėti mokėti, jeigu skambinsite taksofonu arba viešbučio telefonu).

Parduodamų leidinių galite įsigyti: