Erityiskertomus
nro10 2017

Nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki olisi kohdennettava paremmin, jotta se edistäisi vaikuttavalla tavalla sukupolvenvaihdoksia

Kertomuksesta:Nuorten viljelijöiden lukumäärä laski 3,3 miljoonasta 2,3 miljoonaan vuosien 2005 ja 2013 välisenä aikana. EU ohjaa vuosina 2007–2020 nuorille viljelijöille 9,6 miljardia euroa. Tarkoituksena on edistää sukupolvenvaihdoksia maatalousalalla. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tuki on usein määritetty heikosti, eikä odotettavia tuloksia ja vaikutuksia ole yksilöity. Ensimmäisen pilarin (suorat tuet) kohdalla tukea annetaan vakiomuotoisena eikä se vastaa nuorten viljelijöiden tarpeisiin muun kuin lisätulon muodossa. Toisen pilarin (maaseudun kehittäminen) tuki kohdentuu paremmin nuorten viljelijöiden tarpeisiin ja tuen saamisen edellytyksenä ovat erityistoimet (esim. luonnonmukaisen viljelyn aloittaminen taikka veden- tai energiansäästöaloitteet). Hallintoviranomaiset eivät kuitenkaan aina sovella valintamenettelyjä, joiden avulla asetetaan etusijalle parhaat hankkeet. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että tavoitteet määritetään ja EU:n tuki kohdennetaan paremmin, jotta sukupolvenvaihdoksia kyettäisiin edistämään vaikuttavalla tavalla.

Tämä julkaisu on myös saatavilla 23 kielellä ja seuraavissa formaateissa:
HTML PDF EPUB PRINT
html logo PDF Special Report EPUB Special Report Paper Special Report

Tiivistelmä

I

Viljelijöiden kokonaismäärä laski EU-27 -jäsenvaltioissa nopeasti viime vuosikymmenellä: vuonna 2005 viljelijöitä oli 14,5 miljoonaa ja vuonna 2013 enää 10,7 miljoonaa. Nuorten (korkeintaan 44-vuotiaiden) viljelijöiden lukumäärä laski 3,3 miljoonasta 2,3 miljoonaan vuosien 2005 ja 2013 välisenä aikana. Viljelijöiden lukumäärä laski kaikissa ikäryhmissä, joten nuorten viljelijöiden osuus maatalousväestöstä pysyi suhteellisen vakaana, hieman yli 20 prosentissa. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja.

II

Vuosina 2007–2020 EU myönsi nuorille viljelijöille 9,6 miljardia euroa erityistukea, jonka tarkoituksena oli edistää maatilojen kilpailukykyä ja maatalousalan sukupolvenvaihdosta. Kun huomioon otetaan myös jäsenvaltioiden antama osarahoitus toiseen pilariin liittyvään aloitustukeen, julkisen tuen kokonaismäärä on 18,3 miljardia euroa. Lähes 200 000 nuorta viljelijää sai toiminnan aloittamista koskevaa EU:n tukea kaudella 2007–2013. Yli 70 prosenttia EU:n rahoituksesta maksettiin nuorille viljelijöille tarkoitettuna toisen pilarin (maaseuturahasto) aloitustukena. Loput 30 prosenttia maksetaan ohjelmakaudella 2014–2020 ensimmäisen pilarin (maataloustukirahasto) suorina tukina nuorille viljelijöille.

III

Tätä taustaa vasten tilintarkastustuomioistuin arvioi, millainen rooli EU:lla on nuorten viljelijöiden tukemisessa ja sukupolvenvaihdosten edistämisessä. Tarkastus toimitettiin komissiossa ja neljässä jäsenvaltiossa, joilla on suurimmat nuoria viljelijöitä koskevat menot: Ranska, Espanja, Puola ja Italia. Tarkastuksessa haettiin vastausta seuraavaan kysymykseen: ’Onko nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki suunniteltu hyvin siten, että se edistää vaikuttavalla tavalla sukupolvenvaihdosten sujuvuutta?’

IV

Yleisenä johtopäätöksenä on, että nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki perustuu heikosti määritettyyn toimintalogikkaan, jonka yhteydessä ei ole määritetty odotettuja tuloksia ja vaikutusta. Tuki olisi kohdennettava paremmin, jotta sukupolvenvaihdoksia kyettäisiin edistämään vaikuttavalla tavalla. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin merkittäviä eroja nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen ja toisen pilarin aloitustuen välillä.

V

Nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavaa:

 • Tuki ei pohjaudu perusteelliseen tarvearviointiin eivätkä sen tavoitteet kuvasta yleistavoitteena olevaa sukupolvenvaihdosten edistämistä. Jäsenvaltiot eivät koordinoineet ensimmäisen pilarin tukea toisen pilarin aloitustuen tai kansallisten toimenpiteiden kanssa.
 • Tarvearvioinnin puuttuessa tukea annetaan vakiomuotoisena (vuotuiset hehtaarikohtaiset maksut). Tuen määrän ja ajoituksen perusteella on vaikea nähdä selvästi, mihin muihin erityistarpeisiin se kohdistuu kuin lisätulojen luomiseen.
 • Yhteinen seuranta- ja arviointikehys ei tarjonnut hyödyllisiä indikaattoreita, joiden avulla olisi voitu arvioida tuen vaikuttavuutta, sillä tukeen ei sovelleta tulosindikaattoreita eikä tukea saavien tilojen tuloista ja kannattavuudesta kerätä tietoa.
VI

Nuorille viljelijöille tarkoitetun toisen pilarin aloitustuen osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavaa:

 • Toimenpide perustuu yleisesti ottaen löyhään tarvearviointiin, mutta sen tavoitteet ovat osittain tarkkoja, mitattavia, saavutettavia, relevantteja ja aikasidonnaisia ja kuvastavat yleistavoitteena olevaa sukupolvenvaihdosten edistämistä. Tukea koordinoidaan tietyiltä osin vaikuttavasti toisen pilarin investointitoimenpiteen kanssa.
 • Tuen muoto (kertakorvaus, jonka ehtona on toimintasuunnitelman laatiminen, ja joissakin tapauksissa myös lainan korkotuki) kohdentuu suoremmin nuorten viljelijöiden tarpeisiin hankkia maata, pääomaa ja tietämystä. Tuen määrä on yleensä kytketty tarpeisiin ja sitä muunnetaan toteutettavien erityistoimien mukaan (esim. luonnonmukaisen viljelyn aloittaminen, veden/energiansäästöaloitteet).
 • Tuki ohjataan pätevämmille viljelijöille, jotka sitoutuvat panemaan täytäntöön toimintasuunnitelman, joka ohjaa viljelijöitä kehittämään kannattavia tiloja. Hankkeiden valintaprosessissa heitä kannustetaan usein toiminnan aloittamiseen epäsuotuisilla alueilla. Toimintasuunnitelmien laatu kuitenkin vaihteli ja joissakin tapauksissa hallintoviranomaiset eivät soveltaneet valintamenettelyjä, joiden avulla olisi voitu asettaa etusijalle parhaat hankkeet. Valintakriteerit otettiin käyttöön kauden 2007–2013 loppupuolella. Vähimmäisrajat olivat joko liian alhaalla tai niitä ei ollut määritetty lainkaan, minkä lisäksi toimenpiteille seitsemäksi vuodeksi myönnetyt määrärahat oli käytetty loppuun joissakin jäsenvaltioissa, kun rahoitusta oli myönnetty lähes kaikille ohjelmakauden alussa esitetyille hakemuksille. Näin rahoitusta ei riittänyt viljelijöille, jotka aloittivat toimintansa myöhemmin.
 • Tilintarkastustuomioistuin havaitsi vain vähän evidenssiä siitä, että EU:n toimenpiteet olisivat helpottaneet nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista ja edistäneet sukupolvenvaihdoksia tai parantaneet tukea saaneiden tilojen kannattavuutta. Syynä oli pääasiassa yhteisen seurantajärjestelmän yhteydessä asetettujen indikaattoreiden heikko laatu.
VII

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio ja jäsenvaltiot

 1. parantavat toimintalogiikkaa tehostamalla tarvearviointia ja määrittämällä SMART-tavoitteet, jotka kuvastavat yleistavoitteena olevaa sukupolvenvaihdosten edistämistä
 2. parantavat toimenpiteiden kohdentamista parempien hankevalintajärjestelmien ja toimintasuunnitelmien käytön avulla
 3. parantavat seuranta- ja arviointikehystä hyödyntämällä jäsenvaltioiden seurantajärjestelmissään ja arviointikertomuksissaan kehittämiä parhaita käytäntöjä.

Johdanto

Vähenevä maatalousväestö

01

EU:n maatalousväestö vähenee. Viljelijöiden kokonaismäärä väheni nopeasti viime vuosikymmenellä EU-27 -jäsenvaltioissa5: määrä laski 14,5 miljoonasta 10,7 miljoonaan vuosien 2005 ja 2013 välisenä aikana. Määrä väheni siis neljänneksellä alle vuosikymmenessä. Laskua tapahtui kaikissa viljelijöiden ikäryhmissä (ks. kaavio 1). Enintään 40-vuotiaiden viljelijöiden lukumäärästä ei ole mahdollista saada tietoa, sillä Eurostatin tiedoissa ei jaotella 35–44 -vuotiaita koskevia tietoja pienempiin alaryhmiin6.

Kaavio 1

Viljelijöiden lukumäärän kehitys ikäryhmittäin 27 EU-jäsenvaltiossa

Lähde: Eurostat – Tutkimus maatilojen rakenteesta7.

02

Nuorten (enintään 44-vuotiaiden) viljelijöiden määrä väheni 3,3 miljoonasta 2,3 miljoonaan vuosien 2005 ja 2013 välisenä aikana. Määrä väheni siis kolmanneksella alle vuosikymmenessä. Nuorten viljelijöiden osuus maatalousväestöstä pysyi kuitenkin suhteellisen vakaana, hieman yli 20 prosentissa (ks. kaavio 2).

Kaavio 2

Viljelijöiden jakauman kehitys ikäryhmittäin 27 EU-jäsenvaltiossa

Lähde: Eurostat – Tutkimus maatilojen rakenteesta.

03

Jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja: esimerkiksi Puolassa nuorten viljelijöiden osuus maatalousväestöstä kasvoi 34 prosentista 36 prosenttiin vuosien 2007 ja 2013 välisenä aikana. Espanjassa puolestaan osuus laski saman ajanjakson kuluessa 21 prosentista 16 prosenttiin. Liitteessä I luodaan katsaus viljelijöiden lukumäärään yksittäisissä jäsenvaltioissa sekä lukumäärän vaihteluun vuosien 2007 ja 2013 välisenä aikana. Liitteessä II kuvataan puolestaan viljelijöiden lukumäärän kehitystä ikäryhmittäin.

Sukupolvenvaihdos on keskeisellä sijalla poliittisella asialistalla

04

Vuonna 2008 Euroopan parlamentti katsoi, että "sukupolvenvaihdos on välttämätön, jotta tulevaisuudessa voidaan säilyttää elintarvikkeiden korkea laatu ja elintarvikkeiden turvallisuus EU:ssa sekä EU:n omavaraisuus" ja että "YMP:llä on pyrittävä poistamaan esteet, joita nuoret maanviljelijät kohtaavat aloittaessaan maataloustoiminnan, ja että sukupolvenvaihdoksesta on tehtävä yksi sen painopisteistä"8. Vuonna 2011 Euroopan parlamentti pani merkille, että "toiseen pilariin sisältyvät nuoria viljelijöitä koskevat toimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi estämään maatalousalan nopeaa ikääntymistä" ja että "toisen pilarin tukijärjestelyjä olisi laajennettava"9. Myös neuvosto painotti vuonna 201410, että nuoret viljelijät ja maatalouden sukupolvenvaihdos ovat keskeisen tärkeitä Euroopan maatalouden kestävyydelle ja kilpailukyvylle pitkällä aikavälillä.

05

Vuonna 2015 komissio katsoi11, että nuorten viljelijöiden tukeminen on prioriteetti. Kommission jäsen Phil Hogan totesi, että12 sukupolvenvaihdos tarkoittaa paljon muutakin kuin vain EU:n viljelijöiden keski-iän laskemista. Siinä on kyse myös erittäin pätevien nuorten maataloustuottajien uuden sukupolven voimaannuttamisesta, jotta voidaan hyödyntää kaikkia teknologian tuomia etuja kestäväpohjaisten viljelykäytäntöjen tukemiseksi Euroopassa. Hogan totesi, että on olemassa esteitä, joiden seurauksena nuoret eivät pysty aloittamaan maataloustoimintaa. Hän nimesi keskeisimmiksi esteiksi maan, rahoituksen ja tietämyksen hankinnan.

EU:n tuki nuorille viljelijöille

06

EU:n talousarviosta suunnataan kaudella 2007–2020 nimenomaisesti nuorten viljelijöiden tukemiseen yhteensä 9,6 miljardia euroa. Toisen pilarin aloitustukena maksettava tuki kaksinkertaistui kaudella 2014–2020 (6,4 miljardia euroa) kauteen 2007–2013 (3,2 miljardia euroa) verrattuna. Tämä johtui lähinnä siitä, että ensimmäisen pilarin yhteydessä otettiin käyttöön uusi nuorille viljelijöille tarkoitettu suora tuki (ks. kaavio 3). Kun huomioon otetaan jäsenvaltioiden kansallinen osarahoitus toisen pilarin aloitustukeen, julkisten menojen kokonaismäärä on 18,3 miljardia euroa.

Kaavio 3

Ensimmäiseen pilariin (maataloustukirahasto) sekä toiseen pilariin (maaseuturahasto) perustuvan nuorille viljelijöille tarkoitetun EU-tuen määrärahat ohjelmakausilla 2007–2013 ja 2014–2020

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella (kauden 2007–2013 menot ja kaudelle 2014–2020 myönnetyt määrät).

07

Nuorille viljelijöille tarkoitettu tuki otettiin käyttöön 1980-luvulla13. Vuodesta 2000 alkaen suurin osa tuesta on annettu nuorille viljelijöille tarkoitetun toisen pilarin aloitustuen avulla14. Toimenpidettä seurasi ohjelmakaudella 2014–2020 tila- ja yritystoiminnan kehittämistä koskeva toimenpide. Toimenpide on pantu täytäntöön 92:ssa yhteensä 118:sta maaseudun kehittämisohjelmasta, joita toteutetaan 24 jäsenvaltiossa 28:sta.

08

Ensimmäisen pilarin yhteydessä otettiin käyttöön nuorille viljelijöille tarkoitettu lisätuki ohjelmakaudella 2014–202015. Kyseessä ovat 25 prosentin lisätuet, joita maksetaan nuorille viljelijöille suorien tukien lisäksi.

09

Kaaviossa 4 luodaan katsaus kauden 2007–2020 EU-välineisiin, joiden kohteena ovat – suoraan tai välillisesti – nuoret viljelijät. Kaavio 4 osoittaa, että tarkastus keskittyi toimenpiteisiin, joilla tuetaan suoraan nuoria viljelijöitä: toisen pilarin aloitustuki ja nuoria viljelijöitä koskeva ensimmäisen pilarin lisätuki.

Kaavio 4

Katsaus nuoria viljelijöitä tukeviin EU:n toimenpiteisiin kaudella 2007–2020

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

10

Taulukossa 1 verrataan toisiinsa nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen ja toisen pilarin tuen keskeisiä piirteitä ohjelmakaudella 2014–2020.

Taulukko 1

Nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen ja toisen pilarin tuen keskeiset piirteet ohjelmakaudella 2014–2020

Ensimmäinen pilari – Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto)

Nuorten viljelijöiden tuki

Toinen pilari – Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)

Toimenpide 6.1 – Nuoria viljelijöitä koskeva tila- ja yritystoiminnan kehittäminen

OikeusperustaAsetus (EU) N:o 1307/2013, 50 artikla.Asetus (EU) N:o 1305/2013, 19 artikla.
TukimuotoLisätuki nuorille viljelijöillle, jotka ovat oikeutettuja perustukijärjestelmän tai tilatukijärjestelmän tukeen.Toimintasuunnitelman perusteella myönnettävä enintään 70 000 euron suuruinen yrityksen perustamistuki (loppumaksun ehtona on toimintasuunnitelman asianmukainen täytäntöönpano).
Tuen kestoMaksetaan vuosittain enintään viiden vuoden ajan (toiminnan aloittamisesta lähtien).Maksetaan kerran tilaa/viljelijää kohti. Maksu vähintään kahdessa erässä.
TäytäntöönpanoPakollinen kaikille jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot voivat määrittää vain muutamia parametrejä: budjetti, laskentatapa, hehtaariraja, pätevyysvaatimukset ja oikeushenkilöinä hallinnoitavien tilojen yhteishallinta (ks. kohta 40).Vapaaehtoinen jäsenvaltioille/alueille. Ne määrittävät prioriteetit ja tavoitteet maaseudun kehittämisohjelmissa, asettavat tukikelpoisuus- ja valintakriteerit, valitsevat hankkeet ja raportoivat komissiolle toimenpiteiden täytäntöönpanosta.
Tavoite"Maataloustoimintansa aloittaville nuorille viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen jälkeen tilojen rakenteellisen mukauttamisen helpottamiseksi"1. Lisäksi tavoitteena on edistää YMP:n yleistä tavoitetta, joka koskee taloudellisesti kannattavaa elintarviketuotantoa edistämällä maatilojen elinkelpoisuutta2 ja kannustamalla sukupolvenvaihdoksia3.
Tukeen oikeutetut edunsaajat
 • Alle 40-vuotiaat viljelijät.
 • Viljelijät, jotka ryhtyvät ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrittäjäksi tai ovat perustaneet tilan vuoden 2015 suoraa tukea koskevia hakemuksia edeltävien viiden vuoden aikana.
 • Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, mukaan luettuna tilanteet, joissa nuori viljelijä osallistuu tilan yhteishallintaan.
 • Alle 40-vuotiaat viljelijät.
 • Viljelijät, jotka ryhtyvät ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrittäjäksi.
 • Oikeushenkilöt, mukaan luettuna tilanteet, joissa nuori viljelijä osallistuu tilan yhteishallintaan.
Edunsaajien lukumäärä279 071 (vuonna 2015).193 828 kaudella 2007–2013. Ei tavoitearvoa EU:n tasolla kaudella 2014–2020.
Keskimääräinen tuki edunsaajaa kohti.1 135 euroa (vuonna 2015).20 000 euroa (kaudella 2007–2013).

1 Asetus (EU) N:o 1307/2013, johdanto-osan 47 kappale, ja asetus (EU) N:o 1305/2013, johdanto-osan 17 kappale.

2 Ks. asetus (EU) N:o 1305/2013, 5 artikla.

3 Ks. ensimmäisen pilarin osalta YMP:n uudistuksen pääkohtia koskeva komission asiakirja CAP Reform – an explanation of the main elements, 26. kesäkuuta 2013: "In order to encourage generational renewal, the Basic Payment awarded to new entrant Young Farmers (those under 40) should be topped up by an additional 25 % for the first 5 years of installation" (Sukupolvenvaihdoksia olisi pyrittävä edistämään korottamalla uusille toiminnan aloittaville (alle 40-vuotiaille) viljelijöille myönnettävää perustukea 25 prosentilla viiden vuoden ajan toiminnan aloittamisesta). Euroopan parlamentin Faktatietoja Euroopan unionista -julkaisu "YMP:n ensimmäinen pilari: – suora tuki viljelijöille:" "Maatalouden sukupolvenvaihdoksen edistämiseksi nuorille eli alle 40-vuotiaille viljelijöille, uusille viljelijöille tai viimeisten viiden vuoden aikana perustetuille tiloille myönnettävää perustukea korotetaan 25 prosentilla […] viiden vuoden ajan toiminnan aloittamisesta."

Ks. toisen pilarin osalta asetuksen (EU) N:o 1305/2013 5 artikla, jonka mukaan erityisenä painopisteenä on "riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen".

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

11

Tarkastuksessa haettiin vastausta seuraavaan kysymykseen:

Onko nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki suunniteltu siten, että se edistää vaikuttavalla tavalla sukupolvenvaihdosten sujuvuutta?

12

Kysymykseen pyrittiin vastaamaan keskittymällä toimenpiteisiin, joiden avulla annettiin suoraa tukea nuorille viljelijöille kaudella 2007–2020 (ks. kaavio 4). Kyseessä olivat ohjelmakauden 2007–2013 osalta toisen pilarin toimenpide 112, joka koski nuorten viljelijöiden aloitustukea, ja sitä vastaava toimenpide 6.1 ohjelmakaudella 2014–2020 sekä nuorille viljelijöille tarkoitettu ensimmäisen pilarin tuki ohjelmakaudella 2014–2020. Tilintarkastustuomioistuin arvioi toimintalogiikkaa (kertomuksen osa 1), kohdentamista toimenpiteiden täytäntöönpanon yhteydessä (osa 2) sekä toimenpiteiden tuloksia (osa 3).

13

Tarkastus toimitettiin huhtikuun ja lokakuun 2016 välisenä aikana. Tarkastuskohteena oli neljä jäsenvaltiota, jotka käyttivät eniten varoja nuorten viljelijöiden tukemiseen: Ranska, Espanja, Puola ja Italia (ks. kaavio 5). Näiden neljän jäsenvaltion osuus niiden EU:n määrärahojen kokonaismäärästä, jotka on osoitettu nuoria viljelijöitä suoraan tukeviin toimenpiteisiin, on 56 prosenttia kaudella 2007–2020 (ks. kaavio 4). Liitteessä III esitetään jäsenvaltiokohtainen katsaus nimenomaisesti nuorten viljelijöiden tukemiseen suunnattavista EU:n määrärahoista.

14

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti näissä neljässä jäsenvaltiossa kansalliset toimintakehykset, joiden perusteella määritettiin toimintalogiikka ja toimenpiteiden pääpiirteet. Lisäksi arvioitiin toimenpiteiden välisen koordinoinnin laajuutta sekä sukupolvenvaihdoksia edistäviä kansallisia toimintapolitiikkoja. Toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja tuloksia arvioitiin keskittymällä seitsemään alueeseen, jotka suuntaavat eniten menoja nuoria viljelijöitä suoraan tukeviin toimenpiteisiin:

 • Ranska (Pays de la Loire ja Midi-Pyrénées)
 • Espanja (Andalusia)
 • Puola (Warmia-Masuria ja Ala-Sleesia)
 • Italia (Emilia-Romagna ja Apulia).

Kaavio 5

Ensimmäiseen pilariin (maataloustukirahasto) sekä toiseen pilariin (maaseuturahasto) perustuva EU:n tuki nuorille viljelijöille kaudella 2007–2020 (suorakulmio kuvaa tarkastuskohteena olleita jäsenvaltioita)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella (kauden 2007–2013 menot ja kaudelle 2014–2020 myönnetyt määrät).

15

Tarkastuksessa yhdistettiin valvontajärjestelmien tarkastus, joka suoritettiin pääasiassa komissiossa ja jäsenvaltioiden tasolla, ja otoksen tarkastus, joka käsitti lopullisten edunsaajien tasolla poimitun 57 hankkeen otoksen. Tarkoituksena oli arvioida toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja tuloksia. Tilintarkastustuomioistuin analysoi myös relevantteja Eurostatin, kansallisten parlamenttien ja tilastokeskusten sekä yliopistojen ja nuorten viljelijöiden järjestöjen tilastoja ja tutkimuksia EU:n tasolla sekä kansallisella ja alueellisella tasolla (esim. Eurostatin kohdalla analysoitiin maatilojen rakennetutkimuksia).

16

Tutkimukset osoittivat, että sukupolvenvaihdoksiin vaikuttavat EU:n toimenpiteiden lisäksi myös tietyt yleiset tekijät (esim. taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, pankkien alttius lainojen myöntämiseen, työllistymismahdollisuudet muilla aloilla kuin maataloudessa sekä maatalousmaan voimakas keskittyminen suhteellisen pienelle määrälle maatiloja16). Myös vanhojen viljelijöiden toiminnan lopettamista edistävät kansalliset toimintapolitiikat voivat olla keskeisessä asemassa. Tätä kuvastaa esimerkiksi Saksan tilanne: samoin kuin Tanska, Irlanti, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti), se päätti olla panematta täytäntöön toisen pilarin aloitustukea ohjelmakaudella 2014–2020. Saksaa (Rheinland-Pfalz) koskeva ohjelmakauden 2007–2013 väliarviointi osoitti, että nuorten viljelijöiden aloitustukea koskeva toimenpide 112 ei kohdentunut riittävissä määrin ongelmaan, joka aiheutui siitä, että maatiloilla ei ollut sopivaa jatkajaa; väliarvioinnista ilmeni myös, että ei ollut mahdollista yksilöidä, miten tällainen tuki oli vaikuttanut viljelijöiden ikärakenteeseen. Lisäksi Saksa katsoi, että sen sosiaaliturvajärjestelmä (Hofabgabeklausel), joka edellyttää, että viljelijöiden on luovuttava tilastaan saadakseen vanhuuseläkkeensä, on keskeisessä asemassa maatalousalan onnistuneen sukupolvenvaihdoksen kannalta.

Huomautukset

Osa 1 - Toimintalogiikka

17

Komission ja jäsenvaltioiden olisi suunniteltava tukitoimet tarkoituksenmukaisesti. Tätä silmällä pitäen tilintarkastustuomioistuin tarkasti komission ja jäsenvaltioiden osalta,

 • suorittavatko ne ennalta perusteellisen tarvearvioinnin yksittäisillä toimenpidealoilla
 • päättävätkö ne, mitkä tuet vastaavat parhaiten nuorten viljelijöiden tarpeita
 • määrittävätkö ne tarkat, mitattavat, saavutettavat, relevantit ja aikasidonnaiset (SMART-määritelmän mukaiset) tavoitteet
 • määrittävätkö ne järjestelyt, joiden avulla varmistetaan eri tukien vaikuttava, tehokas ja koordinoitu käyttö.

Nuorten viljelijöiden tarpeet on yksilöity yleisellä tasolla…

18

Komission tutkimusten sekä tarkastuskohteena olleiden hallintoviranomaisten ja nuorten viljelijöiden järjestöjen haastattelujen perusteella nuorten viljelijöiksi ryhtymisen esteet voidaan liittää seuraaviin tekijöihin:

 1. maan saatavuus: noin 60 prosenttia 28 EU-jäsenvaltion nuorista viljelijöistä raportoi maan hankintaan tai vuokraamiseen liittyvistä ongelmista17. Useiden tutkimusten mukaan18 ongelmana on maan korkea hinta ja vanhempien viljelijöiden haluttomuus jäädä eläkkeelle.
 2. pääoman saatavuus: noin 35 prosenttia 28 EU-jäsenvaltion nuorista viljelijöistä raportoi tukien ja lainojen saantiin liittyvistä ongelmista19. Tutkimusten20 sekä haastateltujen nuorten viljelijöiden järjestöjen mukaan Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa ongelman syynä on julkisten tukimenettelyjen monimutkaisuus ja pituus eikä niinkään tukien riittämättömyys.
 3. tiedonsaanti: noin 20 prosenttia 28 EU-jäsenvaltion nuorista viljelijöistä raportoi tietämyksen hankkimiseen liittyvistä ongelmista21; Vuonna 2010 ainoastaan 14 prosentilla enintään 35-vuotiaista viljelijöistä 27 EU-jäsenvaltiossa oli korkeampi maatalousalan koulutus22, joskin jäsenvaltioiden välillä esiintyi huomattavaa vaihtelua. esimerkiksi Ranskassa (Pays de la Loire) 84 prosentilla enintään 35-vuotiaista viljelijöistä oli korkeampi maatalousalan koulutus. Italiassa (Emilia-Romagna) vastaava osuus oli 27 prosenttia, Puolassa 26 prosenttia ja Espanjassa (Andalusia) vain kolme prosenttia
 4. mahdollisuudet hankkia riittäviä ja vakaita tuloja: jotkin jäsenvaltiot ja nuorten viljelijöiden järjestöt toivat esille tällaisen tarpeen, joskin neljässä tarkastuskohteena olleessa jäsenvaltiossa ei ole saatavilla tilastollisesti edustavaa tietoa nuorten (enintään 40-vuotiaiden) viljelijöiden tuloista; saatavilla ei ole myöskään tietoa, joka osoittaisi, ovatko maataloustoiminnan ensimmäisinä vuosina kertyneet tulot yleisesti ottaen riittämättömiä tai epävakaita tai riittämättömämpiä taikka epävakaampia kuin myöhempinä vuosina
 5. sellaisten perusinfrastuktuurien ja -palveluiden saatavuus maaseutualueilla, jotka vastaavat muualla kuin maaseutualueilla elävien nuorten saatavilla olevia infrastruktuureja ja palveluita, kuten laajakaista, päiväkodit, koulut, liikenne- ja postipalvelut, terveydenhuolto ja sijaispalvelut.

…mutta yleisiin tarpeisiin ei perehdytty tarkemmin

19

Tarkastus osoitti useimpien tarkastuskohteena olleiden jäsenvaltioiden/alueiden tapauksessa, että tiedossa ei ole, ovatko tällaiset esteet yhtä yleisiä kaikkien tietyllä alueella toimintaansa aloittavien nuorten viljelijöiden kohdalla vai koskevatko ne vain osaa heistä – esimerkiksi tietyillä maantieteellisillä alueilla tai maatalousaloilla tai tietyssä taloudellisessa tilanteessa (esim. viljelijät, jotka eivät ole perineet riittävästi maata tai pääomaa). Tiedossa ei myöskään ole, missä toiminnan aloittamisprosessin vaiheessa asianomaiset esteet näyttäisivät olevan pahimmillaan.

Ensimmäinen pilari
20

Ensimmäisen pilarin lisätuki nuorille viljelijöille perustuu oletukseen, että maataloustoimintaa aloittelevilla nuorilla viljelijöillä on taloudellisia haasteita23. Oletus saattaa pitää paikkansa, mutta komission vaikutustenarvioinnissa24 ei annettu oletusta tukevaa tietoa tai arviota tämän lisätuen odotetusta vaikutuksesta nuorten viljelijöiden tuloihin, maatilojen kannattavuuteen tai sukupolvenvaihdosten määrään. Arvioinnissa keskityttiin sen sijaan tuen laskentaan ehdotettujen eri menetelmien budjettivaikutuksiin. On epäselvää, mihin muihin nuorten viljelijöiden tarpeisiin tämän tuen avulla on määrä puuttua kuin lisätulon muodostamiseen. Selvillä ei myöskään ole, millaista lisäarvoa tuelta odotetaan.

21

Myöskään jäsenvaltioiden tasolla ei ollut asiakirjoja, tutkimuksia tai tietoa, joiden avulla olisi käynyt ilmi, miksi tätä lisätukea tarvitaan, tai jotka olisivat tukeneet oletusta, että maataloustoimintaa aloittelevilla nuorilla viljelijöillä on taloudellisia haasteita. Italiassa tilintarkastustuomioistuin havaitsi jonkin verran kansallisella tasolla ei-edustavaa tietoa, joka osoitti, että tilan nettoarvonlisäys25 oli vuonna 2010 hieman korkeampi (80 000 euroa) alle 40-vuotiaiden pitämillä tiloilla kuin vanhempien viljelijöiden tiloilla (73 000 euroa). Saatavilla ei ole myöskään tietoa, joka osoittaisi, ovatko tulot maataloustoiminnan ensimmäisinä vuosina yleensä riittämättömät tai epävakaat tai ovatko ne riittämättömämmät ja epävakaammat kuin myöhempinä vuosina.

22

Aseutuksessa (EU) N:o 1307/2013 jäsenvaltioille annetaan jonkin verran täytäntöönpanovaihtoehtoja esim. asettamalla tukimaksuille tietty budjetti tai tietty hehtaariraja, jota on käytettävä tukien laskentaperusteena (ks. myös kohdat 39–41). Tällaisten valintojen asianmukaiseksi perusteeksi ei kuitenkaan ollut asiakirjoja, tutkimuksia tai tietoa.

Toinen pilari
23

Useimmissa tarkastuskohteena olleiden jäsenvaltioiden ohjelma-asiakirjoissa (ennakkoarvioinnit, maaseudun kehittämisohjelmat), jotka liittyivät nuorten viljelijöiden aloitustukea koskevaan toisen pilarin toimenpiteeseen, mainittiin yleiset tarpeet sekä nuorten viljelijöiden lukumäärän lasku. Syitä, jotka muodostivat nuorille viljelijöille maan, pääoman, tietämyksen, tulojen tai palveluiden hankintaan liittyviä esteitä, ei kuitenkaan tutkittu tarpeeksi eikä niiden tueksi yleensä esitetty kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa evidenssiä.

Tarpeet ja tuen muoto olivat osittain epäsuhdassa keskenään

Ensimmäinen pilari
24

Tarvearvioinnin puuttuessa jää epäselväksi, mihin muihin erityistarpeisiin kuin lisätuloihin nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen avulla vastataan. Tilintarkastustuomioistuin ei kuitenkaan kyennyt määrittämään, vastattiinko tuella tulojen lisäämisen ja vakauttamisen tarpeeseen, mikä on tavallisesti suoraan sen tarkoitus. Tarkastuskohteena olleet jäsenvaltiot eivät pystyneet toimittamaan tilastollisesti edustavaa tietoa nuorten viljelijöiden tuloista taikka tietoa, joka olisi osoittanut, ovatko heidän tulonsa yleensä ensimmäisinä vuosina riittämättömät tai epävakaat taikka riittämättömämmät tai epävakaammat kuin myöhempinä vuosina. Muiden tarpeiden osalta voidaan todeta seuraavaa:

 1. tuki ei kohdennu suoraan maanhankintamahdollisuuksien parantamistarpeeseen, sillä sitä myönnetään vain nuorille viljelijöille, joilla on jo ennestään maata
 2. pääoman saatavuuden parantamistarve ei ole ilmeinen, sillä tiedossa ei ole, onko tämän tuen saajilla puutetta riittävästä pääomasta kannattavan tilan hoitamista varten ja/tai saatavillaan riittävästi lainaa kannattavuutta todennäköisesti parantaviin investointeihin
 3. tuki ei kohdennu nimenomaisesti tietämyksen hankintaan, sillä useimmissa jäsenvaltioissa tuen myöntämisen ehtona ei ole maatalousalan vähimmäiskoulutuksen hankinta.
Toinen pilari
25

Nuorten viljelijöiden aloitustukea koskevan toisen pilarin toimenpiteen yhteydessä tukea maksetaan kertakorvauksena (edellytyksenä on toimintasuunnitelman laatiminen), korkotukena tai näiden kahden yhdistelmänä. Näin ollen tuki kohdentuu suoremmin nuorten viljelijöiden erityistarpeisiin esimerkiksi seuraavilta osin:

 1. maanhankintamahdollisuuksien parantamistarve otetaan huomioon osittain, sillä viljelijät voivat käyttää kertakorvauksen ostaakseen maata tai rahoittaakseen maanhankintalainaa
 2. pääoman saatavuuden parantamistarve otetaan tuen yhteydessä yleisesti ottaen huomioon, sillä viljelijät voivat käyttää tukea investointeihin, jotka todennäköisesti parantavat heidän tilojensa kannattavuutta; joissakin tapauksissa viljelijät voivat käyttää tukea myös tuetun lainan hankintaan
 3. toimenpide kohdentuu yleisesti ottaen tietämyksen hankintatarpeeseen, sillä maatalousalan vähimmäiskoulutuksen hankinta on tuen myöntämisen ehtona
 4. riittävien ja vakaampien tulojen tarve otetaan huomioon välillisesti tukemalla toimia ja investointeja, joiden avulla todennäköisesti saadaan aikaan kannattavia tiloja.

Tavoitteet on asetettu yleisellä tasolla…

26

Nuorille viljelijöille ensimmäisen ja toisen pilarin yhteydessä suunnattavan tuen yhteisenä yleistavoitteena on helpottaa nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista ja heidän tilojensa rakenteellista sopeuttamista toiminnan aloittamisen jälkeen; perimmäisenä tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja edistää sukupolvenvaihdoksia (ks. taulukko 1).

…mutta yleistavoitteena ollut sukupolvenvaihdosten edistäminen ei näkynyt nuorillle viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen tavoitteissa

27

Liitteessä IV kuvataan ensimmäisen pilarin toimintalogiikkaa: nuorillle viljelijöille suunnattavan tuen avulla olisi edistettävä maatalouden kilpailukyvyn parantamista ja parannettava maataloustuloja sekä yleisemmin edistettävä kannattavaa elintarviketuotantoa koskevan YMP:n tavoiteteen saavuttamista. Yleistavoitteena ollut sukupolvenvaihdosten edistäminen ei kuitenkaan näkynyt tuen tavoitteissa.

28

Tarvearviontia ei ole suoritettu, joten nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen tavoitteen osalta voidaan todeta seuraavaa:

 1. tavoite ei ole riittävän tarkka, sillä odotettua tulosta ei ole kuvattu (esim. määränä, lukuna tai prosenttiosuutena taikka säännöllisyyden perusteella) eikä tuen kohteena olevaa nuorten viljelijöiden perusjoukkoa ole yksilöity (esim. tietyllä maantieteellisellä alueella tai tietyissä taloudellisissa tilanteissa olevat viljelijät)
 2. tavoite on vain osittain mitattava, sillä tiedossa ei ole, millaisen osuuden nuorten viljelijöiden tuloista tämän tuen pitäisi muodostaa; olemassa ei ole myöskään kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia tavoitearvoja tuloksista, joita tuen avulla pitäisi saavuttaa
 3. tiedossa ei ole, onko tavoite saavutettavissa tai missä määrin se voidaan saavuttaa, sillä tavoite ei ole riittävän tarkka ja mitattava
 4. ei ole selvää, kuinka relevantti tavoite on, sillä tiedossa ei ole, mihin nuorten viljelijöiden tarpeisiin tuki olisi kohdennettava lisätulojen muodostamisen lisäksi; epäselvää on myös, kuinka laajalti tällaisia tarpeita ilmenee maataloustoimintaa aloittavien nuorten viljelijöiden keskuudessa (ks. kohdat 19–22)
 5. tavoite ei ole aikasidonnainen, sillä sen saavuttamisen tavoiteajankohtaa ei ole määritetty.

Yleistavoitteena ollut sukupolvenvaihdosten edistäminen näkyi nuorillle viljelijöille tarkoitetun toisen pilarin aloitustuen tavoitteissa

29

Nuorillle viljelijöille tarkoitetun toisen pilarin aloitustuen tavoitteena on EU:n tasolla edistää riittävän pätevien viljelijöiden toiminnan aloittamista ja erityisesti sukupolvenvaihdoksia. Tavoitteena on niin ikään edistää kannattavaa elintarviketuotantoa koskevaa YMP:n yleistä tavoitetta tukemalla tilojen kannattavuutta (ks. taulukko1). EU:n laajuisen tavoitteen lisäksi jäsenvaltiot määrittivät kauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelmissaan toimenpiteelle tarkemmat tavoitteet, kuten työllisyyden edistämisen, maaseutualueiden väestökadon estämisen, tilojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamisen sekä uusien teknologioiden käyttämisen ja inhimillisen pääoman parantamisen.

30

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että toisen pilarin tavoitteet, jotka koskevat nuorten viljelijöiden aloitustukea, olivat neljässä tarkastuskohteena olleessa jäsenvaltiossa osittain SMART-määritelmän mukaisia, sillä ne olivat

 1. kohtuullisen tarkkoja, sillä tavoitteena oli tukea riittävän päteviä nuoria viljelijöitä, minkä lisäksi tavoitteiden yhteydessä oli usein kuvattu odotettua tulosta (esim. lisäarvon tuottaminen monipuolistamisen ja työpaikkojen luomisen avulla tai tilojen kannattavuuden parantaminen)
 2. osittain mitattavia, sillä tuotosten osalta oli määritetty tavoiteindikaattori (tuettavien nuorten viljelijöiden absoluuttinen määrä ja heidän tilojensa suhteellinen osuus alueen tilojen kokonaismäärästä); odotettujen tulosten osalta ei sen sijaan ollut määritetty kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa tavoitearvoa, kuten tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä olevaa sukupolvenvaihdosten määrää (ks. kohta 71)
 3. osittain saavutettavia, sillä ne voitiin saavuttaa tuotosten osalta (tuettavien nuorten viljelijöiden lukumäärä); tiedossa ei sen sijaan ole, voitiinko tavoitteet saavuttaa sukupolvenvaihdoksia koskevien tulosten ja vaikutusten osalta
 4. osittain relevantteja, sillä ne olivat relevantteja sukupolvenvaihdosten tukemista koskevan yleisen tarpeen kannalta; useissa tapauksissa ei kuitenkaan ollut tiedossa, kuinka relevantteja tavoitteet olivat maan, pääoman, tietämyksen, tulojen tai palveluiden hankintatarpeiden kannalta (ks. kohdat 19 ja 23)
 5. osittain aikasidonnaisia, sillä tavoitteiden yhteydessä ei ollut määritetty esimerkiksi, mihin mennessä tietty nuorten/vanhempien viljelijöiden määrä oli saavutettava.

Tukitoimenpiteiden välinen koordinointi on vähäistä, vaikka joitakin hyviä käytäntöjä olikin havaittavissa

Nuoria viljelijöitä tukevia EU:n ja kansallisia toimenpiteitä koordinointiin hyvin vähän
31

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että neljässä tarkastuskohteena olleessa jäsenvaltioissa koordinointiin hyvin vähän nuoria viljelijöitä tukevia EU:n ja kansallisia toimenpiteitä. Tarkemmin sanoen:

 • Ranskassa on laaja joukko nuorillle viljelijöille tarkoitettuja kansallisia tukia, kuten veroedut, vapautukset sosiaaliturvamaksuista, maatalousmaan etuosto-oikeus sekä koulutustuki. Tiedotuskeskukset jakavat potentiaalisille edunsaajille tietoa eri tuista. On myös olemassa koordinointielimiä, joiden avulla varmistetaan eri tukien välinen täydentävyys; EU:n ja kansallisten tukitoimenpiteiden koordinointia varten ei sen sijaan ole erillisiä mekanismeja.
 • Italiassa tukitoimenpiteiden sisältö koordinoidaan jossakin määrin kansallisen toimenpiteen kanssa, jonka yhteydessä nuorille viljelijöille myönnetään korkotukea maan hankintaan (johon EU:n toimenpiteet kohdentuvat vain osittain); käytössä on myös mekanismeja, joiden tarkoituksena on välttää tuen päällekkäisyys aloitustukea koskevan EU:n toisen pilarin toimenpiteen kanssa. Lisäksi saatavilla on veroetuuksia, joiden osalta ei ole käytössä koordinointimekanismeja EU:n toimenpiteiden kanssa.
 • Puolassa on edullisin ehdoin myönnettäviä lainoja, mutta käytössä ei ole mekanismeja, joiden avulla toimia koordinoitaisiin EU:n toimenpiteiden kanssa.
 • Espanjassa on edullisin ehdoin myönnettäviä lainoja ja veroetuuksia, joilla on suora vaikutus nuorten viljelijöiden tuloihin, samoin kuin nuorille viljelijöille tarkoitetulla ensimmäisen pilarin tuella. Tukien välillä ei kuitenkaan sovelleta koordinointimekanismia, joten niitä saatetaan maksaa päällekkäin.
32

Neljästä tarkastuskohteena olleesta jäsenvaltiosta yhdessäkään viranomaisilla ei ollut yleiskuvaa edunsaajille myönnettävistä erityyppisistä EU:n ja kansallisista tuista. Riskinä on, että jotkin nuoret viljelijät saavat liikaa tukea tosiasiallisiin tarpeisiinsa nähden (esim. nuorille viljelijöille tarkoitetut ensimmäisen pilarin EU-tuet, toiminnan aloittamista koskevat toisen pilarin toimenpiteet, investointituet, monipuolistamistuet, koulutustuet ja erityyppiset kansalliset tuet) ja toiset nuoret viljelijät vastaavasti eivät saa tukea riittävästi.

Nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen ja toisen pilarin aloitustuen välillä ei ollut koordinointia
33

Komissio toi esille, että YMP:n vuoden 2013 uudistuksen tavoitteena oli lisätä kahden pilarin välisiä kytköksiä, jolloin toimintapoliittiseen tukeen saataisiin kokonaisvaltaisempi ja yhdenmukaisempi lähestymistapa26. Tästä huolimatta tilintarkastustuomioistuin ei havainnut neljässä tarkastuskohteena olleessa jäsenvaltiossa koordinointia nuorille viljelijöille tarkoitettua ensimmäisen pilarin tukea ja toisen pilarin aloitustukea hallinnoivien viranomaisten välillä. Näitä kahta toimenpidettä hallinnoivat eri viranomaiset, eri säännöin (ks. taulukko 1). Esimerkiksi se, että viljelijä on jo saanut toisen pilarin aloitustukea, ei vaikuta mahdollisuuksiin saada nuorille viljelijöille tarkoitettua ensimmäisen pilarin tukea.

Toisen pilarin yhteydessä vallitsee hyvä synergia toiminnan aloittamista ja investointeja koskevien toimenpiteiden välillä
34

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuskohteena olleissa neljässä jäsenvaltiossa eritasoista koordinointia aloitustukea koskevan toisen pilarin toimenpiteen ja investointitoimenpiteen välillä. Tällä oli jonkin verran synergiavaikutusta.

35

Aloitustuen ja investointitoimenpiteen välinen yhdistelmä osoittautui onnistuneeksi Italiassa, jossa nuoria viljelijöitä tuettiin kansallisen strategisen suunnitelman mukaisesti tukipaketin avulla (ks. laatikko 1).

Laatikko 1

Esimerkki hyvästä synergiasta aloitustuen ja investointitoimenpiteen välillä

Italia (Emilia-Romagna)

Aloitustukea hakevia nuoria viljelijöitä kannustettiin hakemaan samanaikaisesti myös investointitoimenpiteen tukea, sillä aloitustukea koskevan toimenpiteen tukimäärät olivat suurempia (kaudella 2007–2013) ja suuremman pistemäärän saaminen lisäsi todennäköisyyttä tulla valituksi (kaudella 2014–2020). Näin ollen puolet aloitustukea hakeneista viljelijöistä sai tukea myös investointitoimenpiteestä. Nämä viljelijät perustivat keskimäärin muita suuremman, tuottavamman ja kannattavamman tilan ja investoivat sekä innovoivat enemmän kuin muut27.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tiedot, jotka on koostettu Italian (Emilia-Romagna) ohjelmakautta 2007–2013 koskevan maaseudun kehittämisohjelman jälkiarvioinnin perusteella.

Aloittamistuki on kaksi kertaa kustannustehokkaampaa kun tuki yhdistetään investointitoimenpiteen tukeen. Itse asiassa kummastakin toimenpiteestä tukea saavien edunsaajien julkisen tuen avulla saavuttama tuotto (mitattuna tuen määrään suhteutetun tilojen vuotuisen bruttoarvonlisäyksen kasvun avulla28) on kaksinkertainen verrattuna pelkästään aloitustukea saavien viljelijöiden saavuttamaan tuottoon.

36

Myös Espanjassa (Andalusia) järjestettiin ohjelmakaudella 2007–2013 aloittamistukea koskevan toimenpiteen ja investointitoimenpiteen yhteisiä ehdotuspyyntöjä, jolloin nuoret viljelijät voivat saada tukea kummastakin toimenpiteestä. Tukipakettiin perustuvaa lähestymistapaa ei kuitenkaan jatkettu ohjelmakaudella 2014–2020. Sen sijasta toimenpiteille järjestettiin erilliset ehdotuspyynnöt. Ehdotuksia arviotiin eri ajankohtina ja erilaisin valintakriteerein.

37

Ranskassa ja Puolassa aloittamistukea koskeva toimenpide ja investointitoimenpide toimivat erillään, mutta investointitoimenpiteen tukea hakeville nuorille viljelijöille myönnettiin ylimääräinen investointien osarahoittamiseen liittyvä kymmenen prosentin tuki. Ranskassa näille viljelijöille myönnettiin myös lisäpisteitä hankkeiden valintajärjestelmässä.

Osa 2 - Toimenpiteiden kohdentaminen

38

Jäsenvaltioiden olisi sovellettava valintamenetelmiä, joiden yhteydessä asetetaan etusijalle kaikkein kustannustehokkaimmat tukitoimet esimerkiksi

 • kohdentamalla tuki pätevämmille nuorille viljelijöille ja epäsuotuisille alueille (esim. alueille, joilla sukupolvenvaihdosten määrä on riittämättömin)
 • soveltamalla valintamenettelyjä (esim. kilpailuun perustuvat ehdotuspyynnöt, joille on laadittu selkeät ja relevantit valintakriteerit) ja välineitä (esim. toimintasuunnitelmat), joiden avulla asetetaan etusijalle ne edunsaajat, joiden tilojen kannattavuus todennäköisesti paranee tuen avulla
 • asettamalla tuen määrä kannattavuuden parantamistarpeen mukaiseksi
 • antamalla tukea kohtuullisen aikarajan puitteissa, kun se on tarpeen nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista ja heidän tilojensa rakenteellista sopeuttamista varten.

Ensimmäisen pilarin tuki nuorille viljelijöille: tuki on liian vakiomuotoista

Ensimmäistä pilaria koskeva säädösperusta rajoittaa kohdentamismahdollisuuksia…
39

Nuorille viljelijöille tarkoitettua ensimmäisen pilarin tukea maksetaan vuosittain enintään viiden vuoden ajan kaikille ensimmäisen hakemuksen esittämisvuonna alle 40-vuotiaille viljelijöille, ensimmäistä kertaa maatalousyrittäjiksi ryhtyville hakijoille ja hakijoille, jotka ovat jo perustaneet tilan ensimmäisen hakemuksen esittämisajankohtaa edeltäneiden viiden vuoden aikana.

40

Ensimmäisen pilarin tuki tuottaa viljelijöille lisätuloa. Ensimmäisen pilarin säädösperustan avulla jäsenvaltioiden ei kuitenkaan ole mahdollista kohdentaa tukea riittävän hyvin niille nuorille viljelijöille, joiden toiminnan kannattavuus todennäköisimmin edellyttää lisätukea. Käytännössä jäsenvaltiot voivat vain

 1. määrittää ylärajan nuorten viljelijöiden tukemiseen suunnattavien maksujen kansalliselle rahoitusosuudelle29 (enintään kaksi prosenttia suorien tukien määrärahoista)
 2. valita kolmen eri laskentatavan välillä30 (useimmat jäsenvaltiot – Ranska ja Puola mukaan luettuna – laskivat tuen osuudeksi 25 prosenttia hehtaarikohtaisten suorien tukien kansallisesta keskimäärästä)
 3. asettaa hehtaarirajan (25–90 hehtaaria), jonka perusteella tuki lasketaan (useimmat jäsenvaltiot määrittivät rajaksi 90 hehtaaria)
 4. päättää vaatia lisätaitoja ja/tai -koulutusta (kymmenen jäsenvaltiota ja yksi alue asettivat tällaisia vaatimuksia31)
 5. valita, hyväksyäkö tuki oikeushenkilölle, joka on nuorten/muiden kuin nuorten viljelijöiden yhteisessä hallinnassa, vai rajoittaako tuki ainoastaan sellaisille oikeushenkilöille, jotka ovat yksinomaan nuorten viljelijöiden hallinnassa32.
41

Nuorille viljelijöille tarkoitetun tuen täytäntöönpano on pakollista kaikissa jäsenvaltiossa, myös niissä, jotka päättävät olla panematta täytäntöön aloittamistukea koskevan toisen pilarin toimenpiteen (ks. kohta 16). Taulukossa 2 esitetään katsaus tarkastuskohteena olleiden jäsenvaltioiden valintoihin, jotka liittyvät nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen täytäntöönpanoon. Liitteessä V esitetään puolestaan katsaus kaikkien 28 EU-jäsenvaltion osalta.

Taulukko 2

Tarkastuskohteena olleiden jäsenvaltioiden valinnat nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen täytäntöönpanossa

RanskaItaliaPuolaEspanja
prosenttiosuus kansallisesta vuotuisesta ylärajasta1 %1 %1 %2 %
Laskentamenetelmä:25 % keskimääräisestä kansallisesta hehtaarikohtaisesta tuestaViljelijäkohtainen tukioikeuksien keskimääräinen arvo25 % keskimääräisestä kansallisesta hehtaarikohtaisesta tuestaViljelijäkohtainen tukioikeuksien keskimääräinen arvo
Tuen laskentaperustana olevien hehtaarien enimmäisraja34 ha90 ha50 ha90 ha
Lisätaitoja ja/tai -koulutusta koskevat vaatimuksetKylläEiKylläEi
Oikeushenkilö saa olla nuorten ja muiden kuin nuorten viljelijöiden yhteishallinnassaKylläKylläKylläKyllä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

…mikä johtaa liian vakiomuotoiseen tukeen
42

Tuki maksetaan näin ollen riippumatta

 1. hakijoiden taitoa ja/tai koulutusta koskevista vaatimuksista (useimmissa jäsenvaltioissa33): tukea annetaan myös nuorille viljelijöille, joilla ei ole lainkaan maatalousalan koulutusta
 2. hakijoiden sijainnista: epäsuotuisilla alueilla olevia nuoria viljelijöitä, joilla on yleensä enemmän kannattavuuteen liittyviä haasteita, ei suosita muilla alueilla oleviin viljelijöihin nähden
 3. tilojen kannattavuudesta: tukea saavat myös tilat, jotka ovat jo ennestään kannattavia eivätkä tarvitse tätä lisätukea (ks. esimerkit laatikossa 2).

Laatikko 2

Esimerkkejä tiloista, jotka ovat kannattavia ilman nuorille viljelijöille tarkoitettua ensimmäisen pilarin lisätukea

Puola

Yhdellä tarkastuskohteena olleella edunsaajalla oli 513 hehtaarin tila, jolle maksettiin vuosittain noin 100 000 euroa EU:n suoria tukia ja joka tuotti nettovoittoa noin 150 000 euroa (eli 15 kertaa Puolan keskimääräinen BKT:n asukasta kohti) kolmen nuorille viljelijöille tarkoitetun lisätuen hakemista edeltäneen vuoden aikana. Asianomaisella edunsaajalla ei näin ollen ollut taloudellisia haasteita ja hänen tilansa oli kannattava jo ennen nuorille viljelijöille tarkoitetun tuen saamista (3 000 euroa vuonna 2015).

Espanja (Andalusia)

Tarkastuskohteena olleista kahdeksasta edunsaajasta kahdella oli yli 50 hehtaarin tila. Toinen tila tuotti nuorille viljelijöille tarkoitetun tuen hakua edeltävänä vuonna maataloustuloa noin 400 000 euroa ja toinen 700 000 euroa (eli yli kymmenen kertaa enemmän kuin espanjalaisten keskimääräinen viitetulo34). Asianomaisten edunsaajien tilat olivat olleet kannattavia yli kolmen vuoden ajan ennen nuorille viljelijöille tarkoitetun tuen saamista (vuonna 2015 toinen viljelijä sai 4 200 euroa ja toiselle maksettiin 1 200 euroa).

Tukea maksetaan myös tiloille, joilla nuorten viljelijöiden rooli on vähäinen
43

Tapauksissa, joissa oikeushenkilönä hallinnoitava tila on nuorten ja vanhempien viljelijöiden yhteishallinnassa, tukimaksu suoritetaan samoin ehdoin riippumatta siitä, minkälaajuinen päätöksentekovalta nuorella viljelijällä on asianomaisella tilalla. Tällaisessa tilanteessa tukimaksuun voi olla oikeutettu kokonaisuudessaan sellainen tila, josta vain pieni osuus kuuluu nuorelle viljelijälle, joka ei harjoita maataloustoimintaa eikä siis yksityishenkilönä ole oikeutettu tukeen, koska ei täytä aktiiviviljelijän määritelmää35 (ks. esimerkki laatikossa 3).

Laatikko 3

Esimerkki tilasta, jolle maksettiin nuorille viljelijöille tarkoitettua tukea, vaikka nuorella viljelijällä oli tilalla vain vähäinen rooli

Italia (Emilia-Romagna)

Kun kyse on yhteishallinnassa olevista maatalousyrityksistä36, vähintään yhden osakkaan on oltava nuori (huolimatta hänen osuutensa suuruudesta), jotta koko tila olisi oikeutettu nuorille viljelijöille tarkoitettuun tukeen. Tukimaksua ei ole suhteutettu nuoren osakkaan osuuden suuruuteen tai hänen päätöksentekovaltaansa. Lisäksi tilan – ei yksittäisen nuoren osakkaan – on täytettävä aktiiviviljelijää koskeva vaatimus. Näin ollen käytössä ei ole tarkastuksia, joissa arvioitaisiin, harjoittaako nuori osakas maataloustoimintaa päätoimisesti, onko hän rekisteröitynyt sosiaaliturvajärjestelmään viljelijänä tai onko huomattava osa hänen tuloistaan peräisin maataloustoiminnasta.

Esimerkiksi yksi tarkastuskohteena ollut nuori viljelijä, joka omistaa 16 prosenttia maatalousyrityksen osakkeista, ei työskennellyt yrityksessä eikä harjoittanut minkäänlaista maataloustoimintaa eikä näin ollen yksityishenkilönä täyttänyt aktiiviviljelijän määritelmää. Yritykselle maksettiin kuitenkin vuonna 2016 yhteensä 8000 euroa nuorille viljelijöille tarkoitettua lisätukea kaikilta 90 tukikelpoiselta hehtaarilta.

44

Riskinä on, että tukea maksetaan EU:ssa lukuisille tiloille, joilla nuorella edunsaajalla on vähäinen rooli ja päätöksentekovalta eikä hän yksityishenkilönä täyttäisi aktiiviviljelijän määritelmää, kuten edeltävästä esimerkistä käy ilmi. Vuonna 2015 tätä tukea haki EU:ssa 279 071 tilaa37, joista 61 742 (noin 20 prosenttia) on yhteishallinnassa. Asianomaisista tiloista lähes puolessa (26 925 tilaa, noin kymmenen prosenttia kokonaismäärästä) tila on yhteishallinnassa vanhempien viljelijöiden kanssa.

45

Tarkastuskohteena olleiden neljän jäsenvaltion tapauksessa riski on suurempi Ranskassa ja Italiassa (Emilia-Romagna): Ranskassa 64 prosenttia ja Italiassa 42 prosenttia edunsaajista aloitti toimintansa oikeushenkilönä hallinnoitavilla tiloilla. Tilintarkastustuomioistuin ei saanut kummastakaan jäsenvaltiosta tietoa siitä, mikä on nuorten viljelijöiden hallinnassa oleva keskimääräinen osuus oikeushenkilönä hallinnoitavista tiloista. Se ei saanut myöskään muuta tietoa, jonka perusteella olisi ollut mahdollista arvioida nuorten viljelijöiden tosiasiallista roolia tilalla (esim. onko nuorilla viljelijöillä ratkaiseva vaikutus tilan hoitoa koskeviin päätöksiin, täyttäisikö nuori viljelijä yksityishenkilönä aktiiviviljelijän määritelmän tai onko hän rekisteröitynyt viljelijänä sosiaaliturvajärjestelmään).

46

Yleisesti ottaen riskinä on, että tukea maksetaan eri puolilla EU:ta tiloille, joiden päivittäiseen hoitoon nuoret viljelijät eivät osallistu. Lisäksi voidaan todeta, että tuki maksetaan samoin ehdoin kuin suorat tuet, joten tuen saaminen ei edellytä nuoren viljelijän ilmoittaman maa-alan laillista käyttöoikeutta koskevia tarkastuksia.

Tiedossa ei ole, onko tuen määrä suhteutettu tarpeisiin
47

Taulukossa 3 esitetään katsaus tuen määrään neljässä tarkastuskohteena olleessa jäsenvaltiossa.

Taulukko 3

Katsaus nuorille viljelijöille vuosittain maksetun ensimmäisen pilarin tuen määriin neljässä tarkastuskohteena olleessa jäsenvaltiossa vuonna 2015

Tuen määrä (euroa)Ranska1ItaliaEspanja (Andalusia)Puola
KeskiarvoEi tiedossa1 1432 1821 040
VähimmäismääräEi tiedossa151625
EnimmäismääräEi tiedossa25 88715 3423 000

1 Helmikuussa 2017 Ranskan viranomaiset eivät pystyneet toimittamaan tietokantaa, jossa olisi ollut tuensaajista vuodelta 2015 luettelo, jossa olisi osoitettu tämän tuen ja muiden ensimmäisen pilarin suorien tukien määrä, toiminnan aloittamisen ja hakemuksen esittämisen ajankohta, hehtaarimäärä sekä nuoren viljelijän hallinnassa oleva osuus tilasta (jos tila on yhteishallinnassa).

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin jäsenvaltioiden tietojen perusteella.

48

Vuonna 2015 EU:n tasolla suunnattiin nuorten viljelijöiden tukeen keskimäärin 1 200 euroa tilaa kohti. Määrä on noin neljä prosenttia tilojen keskitulosta (30 000 euroa) EU:ssa38. Joissakin jäsenvaltioissa osuus on jopa pienempi. Esimerkiksi Italiassa tukea maksettiin keskimäärin 1 143 euroa, joka on alle kaksi prosenttia nuorten viljelijöiden pitämien tilojen keskitulosta (64 328 euroa)39.

49

Määrä ei liity tilojen kannattavuuteen tai muihin piirteisiin (ks. kohta 42) eikä tiedossa ole, onko se suhteutettu nuorten viljelijöiden tarpeisiin, sillä niitä ei arvioitu (ks. kohdat 19–22). Tarkastuskohteena olleet edunsaajat toivat esille, että määrä käytettiin lähinnä juokseviin menoihin ja maataloushintojen vaihtelusta johtuneiden tulovajausten korjaamiseen. Hintojen vaihtelu koskettaa kuitenkin kaikkia viljelijöitä – ei ainoastaan alle 40-vuotiaita. Näin ollen on epätodennäköistä, että tukimaksun nykyinen määrä vaikuttaisi huomattavasti tilojen kannattavuuteen ja nuorten viljelijöiden päätöksiin toiminnan aloittamisesta.

50

Italia ja Espanja päättivät asettaa tuen määrän laskentaperustaksi 25 prosenttia kunkin viljelijän hallussa olevien tukioikeuksien keskimääräisestä arvosta. Arvo perustuu niiden tukioikeuksien aiempaan arvoon, jotka nuoret viljelijät ovat hankkineet tai vuokranneet muilta viljelijöiltä (esim. omilta vanhemmilta tai muilta vanhemmilta viljelijöiltä). Tuen tavoitteena on helpottaa nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista. Siksi on epäselvää, miksi tuen määrä perustuu tilan aiempiin tukioikeuksiin, jolloin rangaistaan nuoria viljelijöitä, jotka eivät peri tai hanki muilta viljelijöiltä arvoltaan suuria tukioikeuksia.

Tuen ajoitus ei helpota nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista
51

Tukea maksettiin useissa tapauksissa edunsaajille, jotka olivat olleet toiminnassa useiden vuosien ajan ja joissakin tapauksissa (ks. esimerkit laatikossa 2) olivat jo saavuttaneet riittävät ja vakaat tulot. Tämä merkitsee, että tuen ajoitus ei yleensä ollut yhteneväinen sen ilmoitettujen tavoitteiden kanssa. Tuki maksettiin näet usein liian myöhään sen kannalta, että sen avulla olisi helpotettu nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista tai heidän tilojensa rakenteellista sopeuttamista. Tuki ei toiminut myöskään kannustimena, sillä useimmat tarkastuskohteena olleet nuoret viljelijät olivat aloittaneet toimintansa ennen tietoa tuen saamisesta.

Toisen pilarin hankkeiden valintajärjestelmä mahdollistaa hyvän kohdentamisen, vaikka parhaita hankkeita ei aina asetettu etusijalle

Tukikelpoisuus- ja valintakriteerit mahdollistivat tuen kohdentamisen pätevämmille viljelijöille ja epäsuotuisille alueille…

52

Kaikki neljä tarkastuskohteena ollutta jäsenvaltiota ohjasivat tuen pätevämmille viljelijöille. Vaatimuksena oli riittävän tasoinen maatalousalan koulutus tai koulutuksen hankkiminen 36 kuukauden kuluessa hakemuksen esittämisestä. Tuki on yleisesti ottaen lisännyt nuorten viljelijöiden ammatillista pätevyyttä ja heidän kapasiteettiaan ottaa käyttöön innovaatioita. Esimerkiksi Italiassa (Emilia-Romagna) 31 prosentilla tukea saavista nuorista viljelijöistä on maatalousalan tutkinto, kun alueen kaikista nuorista viljeljöistä alan tutkinto on ainaostaan 25 prosentilla. Espanjassa (Andalusia) 84 prosentilla tukea saavista nuorista viljelijöistä on jonkin verran maatalousalan koulutusta, kun alueen kaikista nuorista viljelijöistä koulutusta on ainoastaan 26 prosentilla. Tukea saavista nuorista viljelijöistä 12 prosenttia soveltaa luonnonmukaisia viljelymenetelmiä, kun kaikista alueen nuorista viljelijöistä niitä soveltaa vain neljä prosenttia.

53

Kaikki neljä tarkastuskohteena ollutta jäsenvaltiota kannustivat nuoria viljelijöitä aloittamaan toiminnan epäsuotuisilla alueilla (esim. luonnonhaitta-alueilla tai korkeamman työttömyysasteen alueilla):

 • Ranskassa ja Italiassa (Emilia-Romagna) tämä toteutettiin maksamalla huomattavasti suurempaa tukea (noin 20 000 euroa enemmän) hakijoille, jotka aloittivat toiminnan epäsuotuisilla alueilla
 • Italiassa (Apulia) nuoria viljelijöitä kannustettiin vaikuttavalla tavalla aloittamaan toiminta epäsuotuisilla alueilla: heille myönnettiin valintakriteereiden yhteydessä enemmän pisteitä ja 5 000 euron lisätuki toiminnan aloittamisesta kyseisillä alueilla. Tämän tuloksena tukea sai suurempi osa sellaisista nuorista viljelijöistä, jotka toimivat maaseutualueilla, joilla oli yleisiä kehitysongelmia (12 prosenttia), tai jotka toimivat keskitasoon sijoittuvilla maaseutualueilla (10,6 prosenttia), kuin nuorista viljelijöistä, jotka toimivat erikoistuneen tehoviljelyn (9,9 prosenttia) alueilla ja kaupunkikeskuksissa (8 prosenttia)40
 • Espanjassa (Andalusia) tämä toteutettiin myöntämällä epäsuotuisilla alueilla toimintaa aloittaville nuorille viljelijöille valintakriteereiden yhteydessä enemmän pisteitä ja myöntämällä heille kymmenen prosentin lisätuki
 • Puolassa käytettiin valintakriteereitä myöntämällä ohjelmakaudella 2007–2013 lisäpisteitä korkeamman työttömyysasteen alueilla toimintaa aloittaville hakijoille.

Kuva 1

Tila, jolle maksettiin tukea toiminnan aloittamiseen epäsuotuisalla alueella

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

…vaikka sukupolvenvaihdos otettiin harvoin huomioon valintakriteereissä

54

Sukupolvenvaihdosta suoraan edistävää valintakriteeriä sovellettiin ainoastaan Espanjassa (Andalusia) ohjelmakaudella 2007–2013 ja Puolassa ohjelmakaudella 2014–2020: Espanjassa (Andalusia) hakijat, jotka aloittivat toiminnan tilasta luopuja siirryttyä varhaiseläkkeelle, saivat enemmän pisteitä; Puolassa hanke sai sitä enemmän pisteitä, mitä suurempi oli tilasta luopuvan ja nuoren viljelijän välinen ikäero. Käytännössä tällaiset kriteerit eivät kuitenkaan juuri koskaan vaikuttaneet ratkaisevasti tuen kohdentamiseen. Tämä johtui lähinnä siitä, että asetetut vähimmäispisterajat olivat liian alhaisia tai niitä ei sovellettu lainkaan (ks. kohta 55).

Valintajärjestelmien puutteet haittasivat usein parhaiden hankkeiden asettamista etusijalle

55

Valintajärjestelmien pitäisi mahdollistaa hanke-ehdotusten vertaileva arviointi ja pisteyttäminen, jotta kustannustehokkaimmat hankkeet kyettäisiin asettamaan etusijalle. Valintakriteereillä oli kuitenkin useissa tapauksissa vain vähäinen vaikutus tuen kohdentamiseen parhaisiin hankkeisiin, sillä joko ne esitettiin myöhäisessä vaiheessa ohjelmakaudella 2007–2013 tai niitä ei juuri koskaan sovellettu heikkolaatuisempien hankkeiden karsimiseen. Tämä johtui siitä, että valittavia hankkeita koskeva vähimmäispisteraja oli joko liian alhainen tai sitä ei ollut lainkaan. Tilanteeseen vaikutti myös se, että toimenpiteelle seitsemäksi vuodeksi myönnetyt määrärahat jakautuivat epätasaisesti.

56

Esimerkiksi Italiassa (Apulia) toimenpiteen määrärahat koko ohjelmakaudelle 2007–2013 käytettiin loppuun, sillä tukea saivat lähes kaikki vuonna 2009 järjestetyn ehdotuspyynnön yhteydessä esitetyt hakemukset. Raja oli niin alhainen, että tukihakemus hylättiin ainoastaan kahdeksan hankkeen kohdalla 2 424 hankkeesta. Tukea ei näin ollen voitu suunnata seuraavien viiden vuoden aikana toiminnan aloittaville viljelijöille, joiden hankkeet olivat mahdollisesti parempia.

57

Vastaavasti Espanjassa (Andalusia) toimenpiteen määrärahat koko ohjelmakaudelle 2014–2020 käytettiin loppuun kahden ensimmäisen ehdotuspyynnön yhteydessä (vuosina 2015 ja 2016) ja vähimmäispisterajana oli ainoastaan yksi piste 20:stä. Tämä merkitsee, että ohjelmakauden jäljellä olevalla jaksolla ei voida tukea nuoria viljelijöitä, joiden hankkeet ovat mahdollisesti parempia, ellei toimenpiteen määrärahoja lisätä.

58

Puolassa hallintoviranomainen sovelsi "ensin tullutta palvellaan ensin" -periaatetta ilman valintariteerejä vuoteen 2011 saakka, jolloin määrärahat oli käytetty loppuun. Uusia ehdotuspyyntöjä ei voitu järjestää ennen vuotta 2014, jolloin toimenpiteen määrärahoja lisättiin ja valintakriteerit otettiin käyttöön. Näin ollen tukea ei voitu maksaa nuorille viljelijöille, jotka aloittivat toiminnan mainittujen vuosien välisen kolmivuotiskauden aikana.

59

Ainoastaan Ranskassa ja Italiassa (Emilia-Romagna) määrärahat jakaantuivat tasaisesti ohjelmakausille, kun vähimmäispisterajat oli määritetty riittävän korkeiksi (Ranskassa tämä tosin koski ohjelmakaudella 2014–2020 ainoastaan aluetta Midi-Pyrénées). Näin ollen vuosittain oli mahdollista valita tuettavaksi tasaisena pysyvä määrä riittävän laadukkaita hankkeita.

Vain vähän evidenssiä kannattavuuden paranemisesta

60

Nuorten viljelijöiden aloitustukea koskevan toisen pilarin toimenpiteen tarkoituksena on edistää tilojen kannattavuutta suosimalla riittävän pätevien viljelijöiden maataloustoiminnan aloittamista sekä sukupolvenvaihdoksia (ks. kohta 29). Toimintasuunnitelmat ovat periaatteessa hyödyllisiä välineitä ohjaamaan nuoria viljelijöitä kannattavien tilojen kehittämisessä. Niiden avulla myös hallintoviranomaisten pitäisi voida arvioida valintavaiheessa tilojen kannattavuutta ja myöhemmin seurata sekä arvioida tuloksia.

61

Yhdessäkään tarkastuskohteena olleessa jäsenvaltiossa ei arvioitu valintaprosessin yhteydessä tilojen alkuperäisten arvioitujen tulojen (ennen hanketta) perusteella niiden mahdollisuuksia rahoittaa investointeja itse. Toimintasuunnitelmat ovat hyödyllisiä välineitä, mutta tilintarkastustuomioistuin ei havainnut juurikaan evidenssiä kannattavuuden paranemisesta (ks. laatikko 4).

Laatikko 4

Vain vähän evidenssiä kannattavuuden paranemisesta

Ranska

Toimintasuunnitelmien avulla arvioitiin tilojen todennäköistä kannattavuutta ja suunnattiin tukea vain nuorille viljelijöille, jotka aloittivat toimintaa tiloilla, joiden odotettiin tuottavan hankkeen loppuun mennessä (yleensä neljäntenä vuotena) tuloa, joka on vähintään sama tai korkeintaan kolminkertainen Ranskan vähimmäispalkkoihin verrattuna41. Tämän kriteerin avulla tuki voitiin yleensä kohdentaa tiloille, jotka olivat todennäköisesti kannattavia ja tarvitsivat julkista tukea. Hankkeen lopussa suoritettavat tarkastukset viivästyivät kuitenkin huomattavasti, joten useimpien hankkeensa kaudella 2007–2010 käynnistäneiden edunsaajien kohdalla ei ole vielä evidenssiä hankkeiden kannattavuudesta. Pays de la Loiren alueella lähes puolet marraskuuhun 2016 mennessä päätökseen saaduista ja tarkastetuista 598 hankkeesta ei toteutunut niitä koskevien toimintasuunnitelmien mukaisesti. Midi-Pyrénées’n alueella puolestaan vain kolme prosenttia tarkastetuista hankkeista ei ollut toimintasuunnitelmien mukaisia.

Puola

Toimintasuunnitelmissa ei vaadittu osoittamaan tilojen kannattavuuden parantumista vaan ainoastaan alkuperäisen standardituotoksen tason ylläpitämistä (vaihtoehtoisesti oli saavutettava 4 800 euron vähimmäistaso tapauksissa, joissa alkuperäinen taso oli sitä alhaisempi) kaudella 2007–2013 taikka vaatimattoman (noin kymmen prosentin) kasvun saavuttamista kaudella 2014–2020. Tämän vaatimuksen pyrkimyksenä on kannustaa nuoria viljelijöitä ylläpitämään tilakokonsa tai kasvattamaan sitä hieman ja/tai valitsemaan tuottavampia viljelykasveja. Vaatimus ei kuitenkaan välttämättä kannusta nuoria viljelijöitä lisäämään tulojaan ja tilojen kannattavuutta, sillä standardituotoksen yhteydessä ei oteta huomioon kuluja tai siten myöskään tuloja. Se mittaa ainoastaan tilan maataloustuotantopotentiaalia tilan koon ja viljelykasvi/karjatyypin perusteella.

Espanja

Toimintasuunnitelmien avulla tuettiin ensisijaisesti nuoria viljelijöitä toiminnan aloittamisessa tiloilla, joiden odotettiin tuottavan riittävän työmäärän vähintään yhtä vuosityöyksikköä kohti sekä tuloa vuosityöyksikköä kohti siten, että määrä vastaa 35–120:tä prosenttia Espanjan viitetulosta42. Tuloarvioon vaikuttivat kuitenkin edunsaajien toimintasuunnitelmissaan ilmoittamat kuluarviot. Hallintoviranomainen ei tarkistanut toimintasuunnitelmien luotettavuutta hankkeiden hyväksymisen yhteydessä. Myöskään hankkeen lopussa suoritettavat tarkistukset eivät perustuneet tosiasiallisiin kuluihin, tuloihin, laitteisiin tai työntekijöihin.

Toimintasuunnitelmissa ei myöskään vaadittu osoittamaan tilojen kannattavuuden parantumista eikä niitä käytetty julkisen tuen tarpeen arviointiin. Tarkastuskohteena olleista seitsemästä edunsaajasta kolme käytti tukea ensisijaisesti lisämaan hankintaan tai tilan osakkeiden hankintaan vanhemmilta tai veljiltä antamatta erillistä osoitusta tilan kannattavuuden paranemisesta.

62

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi ainaostaan Italian (Emilia-Romagna) kohdalla evidenssiä tukea saaneiden tilojen kannattavuuden paranemisesta, joka käy ilmi jälkiarviointiraportista (ks. laatikko 5).

Tuen määrä kytkettiin tarpeisiin ja sitä muunnettiin erityistoimien mukaan

63

Seuraavassa taulukossa 4 luodaan katsaus mahdollisiin tukimääriin tarkastuskohteena olleissa jäsenvaltiossa ohjelmakausilla 2007–2013 ja 2014–2020.

Taulukko 4

Katsaus aloitustukea koskevaan toisen pilarin toimenpiteeseen liittyvän tuen määriin tarkastuskohteena olleissa jäsenvaltioissa ohjelmakausillla 2007–2013 ja 2014–2020

Ohjelmakausi 2007–2013
Tuen määrä (euroa)RanskaItalia (Emilia-Romagna)Italia (Apulia)Espanja (Andalusia)Puola1
Keskiarvo15 44038 07740 00053 27017 000
Vähimmäismäärä8 00015 00040 00024 00012 000
Enimmäismäärä58 40040 00045 00070 00024 000
Esimerkkejä muuntamisestaTuen vähimmäismäärä nostettiin 16 500 euroon, kun toiminta aloitettiin vuoristoalueillaLuonnonmukaisen viljelyn aloittaminen, lainasopimus, yli 60 000 euron investoinnit+5 000 epäsuotuisilla alueilla+10 % epäsuotuisilla alueilla
Ohjelmakausi 2014–2020
Tuen määrä (euroa)RanskaItalia (Emilia-Romagna)Italia (Apulia)Espanja (Andalusia)Puola
Keskiarvo

20 282 (Midi-Pyrénées)

12 747 (Pays de la Loire)

Ei vielä saatavillaEi vielä saatavilla60 33124 000
Vähimmäismäärä8 00030 00040 00030 00024 000
Enimmäismäärä58 00050 00045 00070 00024 000
Esimerkkejä muuntamisesta+30 % Pays de la Loiren alueella toiminnan aloittamiseen perhepiirin ulkopuolella+ 20 000 epäsuotuisilla alueilla+5 000 epäsuotuisilla alueilla+25 000 jos standardituotos yli 50 000 euroa

1 Määrä oli 12.12.2014 kaikkiaan 24 000 euroa (100 000 zlotya). Se oli ollut 31.12.2011 saakka 12 000 euroa (50 000 zlotya) ja 1.1.2012 ja 12.12.2014 välisenä aikana 17 000 euroa (75 000 zlotya).

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin jäsenvaltioiden tietojen perusteella.

64

Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa tuen määrä kytkettiin yleensä tilojen erityistarpeisiin ja -piirteisiin (esim. sijainti, standardituotos) ja määrää mukautettiin niiden perusteella. Tukeen vaikuttivat myös kauden 2007–2013 toimintasuunnitelmaan sisältyvät toimet (esim. innovaatiot, lainat, investoinnit).

65

Tuen määrän mukautukset osoittautuivat hyväksi välineeksi kannustaa nuoria viljelijöitä aloittamaan toiminta vaikeammissa olosuhteissa (esim. toiminta vuoristoalueilla tai perhepiirin ulkopuolella taikka lainan ottaminen), ottamaan käyttöön tuotannon laatujärjestelmiä, kuten luonnonmukainen viljely tai vettä/energiaa säästävät teknologiat tai ryhtymään laajempiin investointeihin taikka hoitamaan tuottavampia tiloja. Komissio kuitenkin vaati, että jäsenvaltiot eivät kytke ohjelmakaudella 2014–2020 tuen määrää investointien sisältöön tai niiden kokoon.

Kuva 2

Luonnonmukaisia tuotantomenetelmiä käyttöön ottanut tila, jolle maksettiin aloitustukea

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

66

Puola asetti kiinteän tukimäärän (nykyisin 24 000 euroa) kaikille toimintaa aloittaville nuorille viljelijöille. Tuen määrässä ei otettu huomioon tilojen ominaispiirteitä eikä toimintasuunnitelmassa määritettyjen toimien sisältöä tai siinä asetettuja tavoitearvoja (esim. sijainti, koko, investoinnit jne.). Tämä vakiomuotoinen lähestymistapa lisää riskiä, että tuen määrä ei välttämättä ole oikeassa suhteessa toimintaa aloittavien nuorten viljelijöiden tarpeisiin ja toimiin eikä se kannusta erityistoimiin ryhtymistä.

Tuen ajoitus on yleisesti ottaen tarkoituksenmukainen
67

Ranskassa, Italiassa ja Puolassa tuen ajoitus oli yleisesti ottaen tarkoituksenmukainen, sillä nuoret viljelijät saivat useimmissa tapauksissa tuen vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta eli silloin, kun se oli tarpeen tilan kehittämistä varten. Käytännössä hankehakemukset käsiteltiin yleensä kohtuullisessa ajassa (alle kuudessa kuukaudessa hakemuksen esittämisajankohdasta). Nuoret viljelijät saivat tuen ennen useimpien toimintasuunnitelmaan sisältyvien toimien täytäntöönpanoa. Näin tuki auttoi heitä lieventämään pääoman saatavuusongelmaa ja joissakin tapauksissa myös saamaan pankeista lainaa.

68

Hallinnolliset käsittelyajat olivat kaudella 2007–2013 pitkiä ainoastaan Espanjassa (Andalusia): hakijoiden piti odottaa hankkeiden hyväksymistä keskimäärin 17 kuukautta (huomattavasti hallintoviranomaisen hanke-ehdotuspyynnöissä asettamaa kuuden kuukauden määräaikaa pidempään). Näin ollen tarkastuskohteena olleista kahdeksasta edunsaajasta kaksi oli tehnyt joitakin investointeja ennen tietoa hankkeiden hyväksymisestä. Lisäksi tuki maksettiin aina menotositteiden perusteella eli sen jälkeen kun edunsaajat olivat toteuttaneet kaikki investoinnit. Näin ollen tuki maksettiin yleensä liian myöhään, kun huomioon otetaan toiminnan aloittamisprosessiin liittyvät nuorten viljelijöiden tarpeet.

Osa 3 – Toimenpiteiden seuranta ja arviointi

69

Tuloksellisuustietojen saaminen EU:n varainkäytön vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta edellyttäisi, että

 • komissio perustaisi yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen, jonka yhteydessä toimintapolitiikan edistymistä, vaikuttavuutta ja tehokkuutta tavoitteisiin nähden arvioitaisiin tuotos-, tulos- ja vaikutusindikaattoreiden avulla (ks. kaavio 6).
 • Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle kaikki tiedot, joiden avulla toimenpiteitä voidaan seurata ja arvioida. Ne voisivat tässä yhteydessä myös kehittää hyödyllisiä lisäindikaattoreita. Tietojen olisi perustuttava mahdollisimman pitkälti vakiintuneisiin tietolähteisiin, kuten maatalouden kirjanpidon tietoverkko ja Eurostat.
 • Riippumattomien toimeksisaajien olisi suoritettava tuloksellisuusarviointeja komission toimeksiannosta (ensimmäisen pilarin toimenpiteiden osalta) sekä jäsenvaltioiden toimeksiannosta (toisen pilarin toimenpiteiden osalta).

Kaavio 6

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen indikaattorihierarkia

Lähde: Euroopan komissio, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014–2020.

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen indikaattorien avulla ei ole mahdollista arvioida toimenpiteiden tuloksellisuutta niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta

70

Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa tuotoksista ja tuloksista, jotta kyettäisiin osoittamaan, kuinka tuloksellisesti EU:n toimenpiteet tukevat nuoria viljelijöitä saavuttamaan tavoitteensa (ks. kohdat 26–30). Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen yhteydessä jäsenvaltioiden on kerättävä tietoa vähintään seuraavien tuotos- ja tulosindikaattorien osalta (ks. taulukko 5).

Taulukko 5

Katsaus pakollisiin indikaattoreihin, joita sovelletaan yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen yhteydessä aloitustukea koskevaan toisen pilarin toimenpiteeseen (toimenpide 112 kaudella 2007–2013, toimenpide 6.1 kaudella 2014–2020) ja nuorille viljelijöille tarkoitettuun ensimmäisen pilarin lisätukeen (kaudella 2014–2020)

Indikaattorityyppi

2007–2013, toinen pilari

(toimenpide 112, nuorten viljelijöiden aloitustuki)

2014–2020, toinen pilari

(toimenpide 6.1, nuorten viljelijöiden aloitustuki)

2014–2020, ensimmäinen pilari (tuki nuorille viljelijöille)
Julkiset menot yhteensä (euroa)5 281 543 93410 440 973 2922 621 619 765
Tuotos
 • Tukea saavien nuorten viljelijöiden lukumäärä
 • Investointien kokonaisvolyymi
 • Sellaisten tilojen lukumäärä, joilla on maaseudun kehittämisohjelman avulla tuettu, nuoria viljelijöitä koskeva toimintasuunnitelma/investointeja
 • Nuorten viljelijöiden lukumäärä
 • Hehtaarimäärä
Tulos
 • Bruttoarvonlisäyksen kasvu tuetuilla tiloilla
 • Sellaisten tilojen osuus, joilla on maaseudun kehittämisohjelman avulla tuettu nuoria viljelijöitä koskeva toimintasuunnitelma/investointeja (osuus tilojen kokonaismäärästä)
Vaikutus1
 • Taloudellinen kasvu (nettoarvonlisäys vuosityöyksikköä kohti)
 • Työn tuottavuus (nettoarvonlisäys vuosityöyksikköä kohti)
 • Maatalouden yrittäjätulo
 • Maatalouden tuotannontekijätulo
 • Kokonaistuottavuus maataloudessa
 • Hyödykkeiden hinnanvaihtelut EU:ssa

1 Maaseudun kehittämisohjelman tasolla kaudella 2007–2013 ja suhteessa kannattavaa elintarviketuotantoa koskevaan YMP:n tavoitteeseen kaudella 2014–2020.

71

Kuten aiemmissa kertomuksissaan43, tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen indikaattorien avulla kerättyjen tuloksellisuustietojen avulla ei ole mahdollista arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tämä johtuu lähinnä seuraavista syistä:

 • kaudella 2007–2013 kaikissa tarkastuskohteena olleissa jäsenvaltioissa Italiaa (Emilia-Romagna) lukuun ottamatta (ks. kohta 35) yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen yhteydessä sovellettu ainoa tulosindikaattori (bruttoarvonlisäyksen kasvu tukea saavilla tiloilla) perustui arvioihin, jotka eivät olleet tarkistettavissa, eikä tukea saavilta tiloilta kerättyihin tosiasiallisiin tietoihin
 • kaudella 2014–2020 yhteiseen seuranta- ja arviointikehykseen ei sisälly tulosindikaattoreita, joiden avulla olisi mahdollista arvioida tilojen kannattavuuden paranemista, joka on perimmäinen tavoite, johon toimenpiteiden avulla pitäisi vaikuttaa. Nuorten viljelijöiden aloitustukea koskevaan toisen pilarin toimenpiteeseen liittyvä ainoa tulosindikaattori (sellaisten maatilojen osuus, joilla on maaseudun kehittämisohjelman avulla tuettu, nuoria viljelijöitä koskeva toimintasuunnitelma/investointeja (suhteessa tilojen kokonaismäärään)) ei ole varsinainen tulosindikaattori, vaan pikemminkin tuotosindikaattori, sillä se ei mittaa tuen vaikutusta suhteessa sen tavoitteisiin (esim. tilojen kannattavuus, sukupolvenvaihdokset, työpaikkojen luominen, nuorten viljelijöiden koulutus- ja innovointitason nousu jne.).
 • tosiasiallisia tietoja tukea saavien tilojen rakenteellisista ja taloudellisista ominaispiirteistä (esim. myyntituotto, tulot, työntekijöiden lukumäärä) ei yleensä kerätä. Myöskään maatalouden kirjanpidon tietoverkon arviot tuloista eivät ole edustavia tukea saavien nuorten viljelijöiden tai nuorten viljelijöiden perusjoukon osalta44. Näin ollen Italiaa (Emilia-Romagna, ks. kohta 75) lukuun ottamatta kaikkien tarkastuskohteena olleiden jäsenvaltioiden osalta on epäselvää, työllistävätkö tukea saavat tilat tosiasiassa enemmän ihmisiä tai tuleeko tiloista laajempia, tuottavampia ja kannattavampia ja tuottavatko ne enemmän tuloa kuin tilat, jotka eivät saa tukea. Tiedossa ei myöskään ole, onko nuorille viljelijöille tarkoitettua ensimmäisen pilarin tukea ja toisen pilarin toimenpiteen aloitustukea saavien tilojen tuloksellisuus käytännössä näiltä osin parempi kuin ainoastaan yhden toimenpiteen tukea saavien tilojen.

…mutta jotkin jäsenvaltiot kuitenkin kehittivät hyödyllisiä indikaattoreita

72

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen yhteydessä pakollisten indikaattorien lisäksi jäsenvaltiot voivat asettaa erityisiä lisäindikaattoreita. Taulukossa 6 luodaan katsaus vapaaehtoisiin lisäindikaattoreihin, joita jotkin tarkastuskohteena olleet jäsenvaltiot ovat asettaneet aloitustukea koskevalle toisen pilarin toimenpiteelle.

Taulukko 6

Katsaus lisäindikaattoreihin, joita jotkin tarkastuskohteena olleet jäsenvaltiot ovat asettaneet nuorten viljelijöiden aloitustukea koskevalle toisen pilarin toimenpiteelle

IndikaattorityyppiNuorille viljelijöille tarkoitettu aloitustuki, toisen pilarin toimenpide
Italia (Emilia-Romagna)
Tulos
 • Työllisyyden lisääminen tai ylläpito tukea saavilla tiloilla
 • Vapaaehtoisia sertifointijärjestelmiä käyttöön ottavien tukea saavien nuorten viljelijöiden lukumäärä
 • Sellaisten tukea saavien nuorten viljelijöiden lukumäärä, jotka liittävät investointeihin ympäristöasioita ja eläinten hyvinvointia edistäviä näkökohtia
Vaikutus
 • Luotujen työpaikkojen lukumäärä
Puola
Tulos
 • Tukea saavien tilojen taloudellisen koon (standardituotos) keskimääräinen kasvu
 • Tukea saavien tilojen taloudellisen koon (standardituotos) keskimääräinen prosentuaalinen kasvu
 • Tukea saavien tilojen keskimääräinen koko toimintasuunnitelman täytäntöönpanon jälkeen
Vaikutus
 • Luotujen työpaikkojen lukumäärä
Espanja (Andalusia)
Tuotos
 • Varhaiseläkkeen seurauksena toiminnan aloittaneiden nuorten viljelijöiden lukumäärä
 • Naisten osuus tukea saavista toiminnan aloittavista nuorista viljelijöistä
Tulos
 • Luotujen työpaikkojen lukumäärä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastettujen maaseudun kehittämisohjelmien perusteella kokoamat tiedot.

73

Näiden jäsenvaltioiden asettamien lisäindikaattorien avulla voidaan arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta tiettyjen tavoitteiden, kuten työpaikkojen luomisen, sukupuolten tasapainon, maatalousväestön nuorentamisen ja innovoinnin osalta. Esimerkiksi Italian (Emilia-Romagna) osalta tiedetään indikaattorin "Vapaaehtoisia sertifointijärjestelmiä käyttöön ottavien tukea saavien nuorten viljelijöiden lukumäärä" ansiosta, että 214 (13 prosenttia) toimenpiteen 1640 edunsaajasta kaudella 2007–2013 on ottanut tiloillaan käyttöön tämäntyyppisiä innovaatioita. Espanjan (Andalusia) osalta tiedetään kahden tuotoksia koskevan lisäindikaattorin ansiosta, että toimenpiteen vaikuttavuus ei vastannut odotuksia maatalousväestön nuorentamistavoitteen osalta (ainoastaan 53 tukea saanutta nuorta viljelijää aloitti toiminnan tilasta luopujan siirryttyä varhaiseläkkeelle, kun tavoitearvoksi oli asetettu 92 viljelijää) eikä naisten toiminnan aloittamistavoitteen osalta (tukea saavista nuorista viljelijöistä vain 23 prosenttia oli naisia, vaikka tavoitearvona oli 45 prosenttia, ja alle 44-vuotiaiden naisten osuus Andalusian koko maatalousväestöstä oli 32 prosenttia).

Arviointien avulla ei yleisesti ottaen saada arvokasta tietoa toimenpiteiden tuloksellisuudesta, vaikka havaittavissa olikin yksi hyvä käytäntö

74

Tarkastuskohteena olleissa neljässä jäsenvaltiossa saatiin ohjelmakauden 2007–2013 väli- ja jälkiarviointien avulla vain hyvin vähän tai erittäin epäluotettavaa tietoa nuorten viljelijöiden aloitustukea koskevan toimenpiteen 112 tuloksellisuudesta. Ainoan poikkeuksen muodosti Italia (Emilia-Romagna). Esimerkkeinä voidaan mainita seuraavat tapaukset:

 • Ranska ei ollut (helmikuun 2017 lopussa45) vielä toimittanut kauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelman jälkiarviointiraporttia, jonka määräaika oli 31.12.2016.
 • Italiaa (Apulia) koskevassa kauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelman jälkiarvioinnissa tuotiin esille, että tukea saaneiden tilojen keskimääräinen liikevaihto kasvoi keskimäärin 15 500 eurolla toiminnan aloittamisesta. Jälkiarvioinnissa todettiin myös, että 73 prosenttia tukea saaneista tiloista oli palkannut uutta työvoimaa. Tulokset perustuvat kuitenkin verkkokyselyyn, johon vastasi vain 16 edunsaajaa, eikä annettuja liikevaihtoa koskevia ilmoituksia tarkistettu minkään evidenssin perusteella.
 • Puolaa koskevassa kauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelman väliarvioinnissa tuotiin esille, että tukea saaneiden tilojen bruttoarvonlisäys kasvoi keskimäärin 35 prosentilla vuoden 2009 loppuun mennessä. Arvioinnissa ei kuitenkaan mainittu vertailukohtana olevaa vuotta. Lisäksi arviointikertomuksessa tuotiin esille, että kasvu johtui pitkälti avustus- ja tukimäärien kasvusta eikä niinkään maataloustuotannon arvon lisäyksestä.
 • Espanjaa koskevassa kauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelman jälkiarvioinnissa todettiin, että tukea saaneiden tilojen bruttoarvonlisäys kasvoi keskimäärin 23,5 prosentilla. Arvioinnissa ei kuitenkaan annettu selvitystä sovelletusta arviointimenetelmästä tai tietolähteestä.
75

Ainoastaan Italiaa (Emilia-Romagna) koskeva kauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelman jälkiarviointi sisältää merkittävää tietoa nuorten viljelijöiden aloitustukeen liittyvän toimenpiteen tuloksellisuudesta (ks. laatikko 5).

Laatikko 5

Esimerkki jälkiarviointiraportista, josta käy ilmi nuorten viljelijöiden aloitustukea koskevan toimenpiteen vaikuttavuus

Italia (Emilia-Romagna)

Kauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelmaa koskeva jälkiarviointi sisältää vastakohtiin perustuvan analyysin, jossa toimenpiteen 112 avulla tuetuista nuorista viljelijöistä poimittua 56 viljelijän otosta verrataan kahteen vertailuotokseen:

 • 122 sellaista eri-ikäistä viljelijää käsittänyt otos, jotka eivät saa toimenpiteen tukea
 • 22 sellaista nuorta viljelijää käsittänyt otos, jotka eivät saa toimenpiteen tukea.

Analyysi osoittaa, että toimenpiteen 112 tukea saaneiden nuorten viljelijöiden kohdalla tuloksellisuus oli aina parempi kuin kahteen vertailuotokseen kuuluneiden viljelijöiden tuloksellisuus standardituotoksen, bruttoarvonlisäyksen, vuosityöyksiköiden määrän, tilakoon, työn tuottavuuden ja maan tuottavuuden osalta.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Italian (Emilia-Romagna) ohjelmakautta 2007–2013 koskevan maaseudun kehittämisohjelman jälkiarvioinnin perusteella.

Jälkiarvioinnissa tuotiin esille toimenpiteen myönteisiä tuloksia myös tukea saaneiden tilojen kestävyyden osalta. Itse asiassa 94,6 prosenttia niistä 624 edunsaajasta, jotka aloittivat toiminnan vuosina 2008–2009, oli alalla vielä kuuden vuoden kuluttua (kaikkien eri-ikäisten, toiminnan Emilia-Romagnassa vuosina 2007–2013 aloittaneiden viljelijöiden kohdalla vastaava luku oli 94,3 prosenttia). Toiminnan lopettaneiden osuus oli tukea saaneiden nuorten viljelijöiden keskuudessa huomattavasti alhaisempi yli 16 hehtaarin tiloilla (4,6 prosenttia) kuin pienemmillä tiloilla (9,5 prosenttia). Toiminnan lopettaneiden osuus oli niin ikään alhaisempi oikeushenkilön muodossa toimivilla tiloilla toiminnan aloittaneiden viljelijöiden (3,7 prosenttia) kuin yksityisillä tiloilla toimivien viljelijöiden (6,5 prosenttia) keskuudessa.

Nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamisen helpottumisesta vain vähän evidenssiä

76

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuskohteena olleissa neljässä jäsenvaltiossa vain vähän evidenssiä siitä, että EU:n toimenpiteet olisivat helpottaneet nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista auttamalla selviytymään alkuvaiheen esteistä, kuten maan, pääoman, tietämyksen ja riittävän tulotason hankkimisesta.

77

EU:n toimenpiteet tukivat nuorten viljelijöiden maanhankintaa vain vähäisessä määrin. Itse asiassa nuorille viljelijöille tarkoitettua ensimmäisen pilarin tukea maksettiin vain sellaisille nuorille viljelijöille, joilla oli jo ennestään maata. Toisen pilarin tuki sen sijaan kannusti tukikelpoisuus- ja valintakriteereiden kautta vain vähäisessä määrin nuoria viljelijöitä kasvattamaan tilakokoa (ks. kohdat 60 ja 61). Toisen pilarin tuen osalta ei ollut havaittavissa evidenssiä siitä, että tuen avulla olisi pyritty lisäämään tilojen kannattavuutta. Ainoastaan Italiassa (Emilia-Romagna) oli havaittavissa jonkin verran evidenssiä siitä, että tukea saaneet nuoret viljelijät olivat lisänneet tilakokoaan enemmän kuin viljeljät, jotka eivät saaneet tukea (ks. kohta 75).

78

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että nuorten viljelijöiden hallussa oleva hehtaarimäärä on pysynyt vakaana kaudella 2005–2013 (ks. kaavio 7). Tilojen keskimääräisen koon kasvu on korvannut nuorten viljelijöiden pitämien tilojen määrän vähenemistä.

Kaavio 7

Nuorten viljelijöiden hallinnassa olevien tilojen lukumäärän ja keskimääräisen koon sekä nuorten viljelijöiden hallussa olevan kokonaishehtaarimäärän kehitys 27 EU:n jäsenvaltiossa

Nuorten viljelijöiden hallinnassa oleva kokonaishehtaarimäärä (miljoonina)
miljoonaa hehtaaria2005200720102013
Nuorten viljelijöiden hallinnassa oleva kokonaishehtaarimäärä57,754,855,251,9
Kaikkien eri ikäisten viljelijöiden hallinnassa oleva kokonaishehtaarimäärä172,1172,8174,5173,0

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, tietojen perustana Eurostat – Tutkimus maatilojen rakenteesta 2005–2013.

79

Rahoitustuen ansiosta EU:n toimenpiteet auttoivat nuoria viljelijöitä suoraan pääoman hankinnassa. Nuoria viljelijöitä koskevan ensimmäisen pilarin tuen kohdalla ei kuitenkaan ole evidenssiä siitä, että EU:n tuki olisi helpottanut nuorten viljelijöiden lainansaantia liikepankeilta. Toisen pilarin toimenpiteeseen kuuluvan nuorten viljelijöiden aloitustuen kohdalla tästä on evidenssiä vain vähän:

 • Ranskassa ja Italiassa (Apulia) toisen pilarin tukea voitiin maksaa myös lainan korkotukena, joskin tällaisen tukimuodon suosio jäi vähäiseksi. Ranskassa monet edunsaajat ilmaisivat tyytymättömyytensä siihen, että heille myönnetyt lainat eivät ole neuvoteltavissa eikä niitä voida rahoittaa uudelleen, joten edunsaajat joutuvat maksamaan huomattavasti voimassaolevaa markkinakorkoa suurempaa kiinteämääräistä korkoa. Italiassa (Apulia) tällaista tukea haki kaudella 2007–2013 vain 37 edunsaajaa 2 502:sta. Tämä johtui lähinnä siitä, että hallintoviranomaisen vaatimuksesta kaikki toimintasuunnitelmaan sisältyvät investoinnit oli saatava päätökseen ennen kuin edunsaajat voivat hakea korkotukea.
 • Italiassa (Emilia-Romagna) ja Puolassa toiminnan aloittamista koskevaa toisen pilarin tukea ei maksettu lainan korkotukena, joskin Italiassa (Emilia-Romagna) edunsaajille voitiin maksaa suurempaa tukea, jos he ottivat yli 30 000 euron suuruisen lainan (ks. taulukko 4).
 • Ainoastaan Espanjassa (Andalusia), jossa toisen pilarin tukea maksettiin myös lainan korkotukena (567 edunsaajalle 738:sta kaudella 2007–2013) ja jossa nuorten viljelijöiden lainansaantimahdollisuudet ovat erityisen heikot46, liikepankit alkoivat suhtautua myönteisemmin lainojen myöntämiseen, kuten tarkastuskohteena olleista kahdeksasta edunsaajasta seitsemän tilanne osoittaa.
80

Nuoria viljelijöitä koskevilla EU:n toimenpiteillä, erityisesti nuorten viljelijöiden aloitustukea koskevalla toisen pilarin toimenpiteellä, oli yleisesti ottaen myönteinen vaikutus nuorten viljelijöiden tietämyksen tasoon. Tähän vaikuttivat tukikelpoisuuskriteerit, jotka suosivat pätevämpien viljelijöiden tuloa maatalousalalle. Myönteistä vaikutusta nuorten viljelijöiden tietämyksen tasoon ei kuitenkaan kyetty varmistamaan nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen yhteydessä Italiassa ja Puolassa, sillä asianomaiset jäsenvaltiot eivät edellyttäneet hakijoilta erityistaitoja tai koulutusta.

EU:n tuen ja sukupolvenvaihdosten välillä ei ole selvää yhteyttä

81

Sukupolvenvaihdos on yleinen kysymys, joka vaikuttaa koko väestöön ja työvoimaan EU:ssa. Kuten kaaviosta 8 käy ilmi, nuorten osuus koko väestöstä ja työvoimasta vähenee nopeammin kuin heidän osuutensa maatalousväestöstä.

Kaavio 8

Nuorten osuuden kehitys koko väestön, työvoiman ja maatalousväestön osalta 27:ssä EU:n jäsenvaltiossa

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen perusteella (väestönlaskenta (2005–2015), työvoimatutkimus (2005–2015) ja maatilojen rakennetutkimus (2005–2013)).

82

Yleisesti ottaen ei ole mahdollista määrittää selkeää yhteyttä annetun EU:n tuen ja nuorten viljelijöiden lukumäärän kehityksen välille (ks. kaavio 9). On myös vaikea arvioida, missä määrin EU:n tuki on mahdollisesti edistänyt keskimääräisen tilakoon kasvua (ks. kohdat 77 ja 78) tai onko kasvu parantanut tilojen kannattavuutta.

Kaavio 9

Vertailu: nuorten viljelijöiden aloitustukea (toimenpide 112) koskeva maaseuturahaston menojen osuus ja enintään 44-vuotiaiden viljelijöiden lukumäärän vaihtelu vuosina 2007–2013

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, tietojen perustana Eurostat – Tutkimus maatilojen rakenteesta 2007–2013, sekä komission tiedot (tammikuu 2017).

83

Tämä johtuu useista eri syistä:

 • EU:n tukea annetaan yleensä pienelle osalle nuorista viljelijöistä: ainoastaan seitsemän prosenttia kaikista 27 EU:n jäsenvaltion nuorista viljelijöistä47 sai EU:n myöntämää aloitustukea.
 • Nuoria viljelijöitä tuetaan lukuisien kansallisten toimintapolitiikkojen avulla, joita harvoin koordinoidaan EU:n toimenpiteiden kanssa (ks. kohdat 16, 31 ja 32).
 • Seuranta- ja arviointijärjestelmän avulla ei saada riittävästi tietoa tavoitteiden edistymisestä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että yhteisen seurantajärjestelmän indikaattorit ovat laadultaan heikkoja (ks. kohdat 70 ja 71) ja useimmista arvioinneista saatavat tiedot ovat vähäisiä tai epäluotettavia (ks. kohta 74).
 • Sukupolvenvaihdoksiin vaikuttavat EU:n toimenpiteiden lisäksi myös tietyt yleiset tekijät, kuten taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, pankkien alttius lainojen myöntämiseen ja työllistymismahdollisuudet muilla aloilla kuin maataloudessa (ks. kohta 16).

Johtopäätökset ja suositukset

84

EU:n maatalousväestö vähenee. Viljelijöiden kokonaismäärä laski EU-27 -jäsenvaltioissa nopeasti viime vuosikymmenellä: vuonna 2005 viljelijöitä oli 14,5 miljoonaa ja vuonna 2013 enää 10,7 miljoonaa. Nuorten (korkeintaan 44-vuotiaiden) viljelijöiden lukumäärä laski 3,3 miljoonasta 2,3 miljoonaan vuosien 2005 ja 2013 välisenä aikana. Viljelijöiden lukumäärä laski kaikissa ikäryhmissä, joten nuorten viljelijöiden osuus maatalousväestöstä pysyi suhteellisen vakaana, hieman yli 20 prosentissa. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja (ks. liite II).

85

Vuosina 2007–2020 EU myönsi nuorille viljelijöille 9,6 miljardia euroa erityistukea, jonka tarkoituksena oli edistää maatilojen kilpailukykyä ja maatalousalan sukupolvenvaihdosta. Kun huomioon otetaan myös jäsenvaltioiden antama osarahoitus toiseen pilariin liittyvään aloitustukeen, julkisen tuen kokonaismäärä on 18,3 miljardia euroa. Lähes 200 000 nuorta viljelijää sai toiminnan aloittamista koskevaa EU-tukea kaudella 2007–2013. Yli 70 prosenttia EU:n rahoituksesta maksettiin nuorille viljelijöille tarkoitettuna toisen pilarin (maaseuturahasto) aloitustukena. Loput 30 prosenttia maksetaan ohjelmakaudella 2014–2020 ensimmäisen pilarin (maataloustukirahasto) suorina tukina nuorille viljelijöille.

86

Tätä taustaa vasten tilintarkastustuomioistuin arvioi, millainen rooli EU:lla on nuorten viljelijöiden tukemisessa ja sukupolvenvaihdosten edistämisessä. Tarkastuksessa haettiin vastausta seuraavaan kysymykseen:

Onko nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki suunniteltu hyvin siten, että se edistää vaikuttavalla tavalla sukupolvenvaihdosten sujuvuutta?

87

Yleisenä johtopäätöksenä on, että nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki perustuu heikosti määritettyyn toimintalogikkaan, jonka osalta ei ole yksilöity odotettuja tuloksia ja vaikutusta. Tuki olisi kohdennettava paremmin, jotta sukupolvenvaihdoksia kyettäisiin edistämään vaikuttavalla tavalla.

88

Toimintalogiikka:

Nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavaa:

 • Tuki ei perustu tarvearviointiin eivätkä sen tavoitteet kuvasta yleistavoitteena olevaa sukupolvenvaihdosten edistämistä. Jäsenvaltiot eivät myöskään koordinoineet tukea toisen pilarin aloitustuen tai kansallisten toimenpiteiden kanssa (ks. kohdat 19–33)
 • Tarvearvioinnin puuttuessa tukea annetaan vakiomuotoisena (vuotuiset hehtaarikohtaiset maksut). Tuen määrän ja ajoituksen perusteella on vaikea nähdä selvästi, mihin muihin erityistarpeisiin se kohdistuu kuin lisätulojen luomiseen (ks. kohdat 39–51).

Nuorille viljelijöille tarkoitetun toisen pilarin aloitustuen osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavaa:

 • Toimenpide perustuu yleisesti ottaen löyhään tarvearviointiin, mutta sen tavoitteet ovat osittain SMART-määritelmän mukaisia ja kuvastavat yleistavoitteena olevaa sukupolvenvaihdosten edistämistä. Toiminnan aloittamista koskevia toisen pilarin toimenpiteitä ja investointeja koordinoidaan hyvin keskenään. Koordinointi on kuitenkin vähäistä kansallisten rahoitusvälineiden, kuten edullisin ehdoin myönnettävien maanhankintalainojen kanssa (ks. kohdat 19–37).
 • Tukea annetaan muodossa, joka kohdentuu suoraan nuorten viljelijöiden maan, pääoman ja tietämyksen hankintatarpeisiin. Tuen määrä on yleensä kytketty tarpeisiin ja sitä muunnetaan toteutettavien erityistoimien mukaan (esim. luonnonmukaisen viljelyn aloittaminen, veden/energiansäästöaloitteet tai toiminnan aloittaminen epäsuotuisilla alueilla) (ks. kohdat 25, 52 ja 53).

Suositus 1 – Toimintalogiikkaa on parannettava tehostamalla tarvearviointeja ja määrittämällä SMART-tavoitteet

Vuoden 2020 jälkeistä kautta koskevan YMP:n osalta komission olisi määritettävä (tai vaadittava jäsenvaltioita määrittämään yhteistä hallinnointia koskevien säännösten mukaisesti) selkeä toimintalogiikka, jota sovelletaan maatalousalan sukupolvenvaihdoksia koskeviin toimintapoliittisiin välineisiin. Toimintalogiikan olisi katettava seuraavat osa-alueet:

 • nuorten viljelijöiden tarpeiden perusteellinen arviointi, jossa tutkitaan syitä siihen, miksi viljelijöiksi haluavien nuorten toiminnan aloittamisprosessiin liittyy esteitä ja missä määrin tällaiset esteet koskevat eri maantieteellisiä alueita, maatalousaloja tai muita tilojen erityispiirteitä
 • arviointi siitä, mihin tarpeisiin voidaan vastata EU:n toimintapoliittisten välineiden avulla ja mihin tarpeisiin voidaan tai jo vastataan paremmin jäsenvaltioiden toimintapolitiikkojen avulla; lisäksi olisi analysoitava, mitkä tukimuodot (esim. suorat tukimaksut, kertakorvaukset, rahoitusvälineet) soveltuvat parhaiten yksilöityihin tarpeisiin
 • SMART-tavoitteiden määrittely, jonka yhteydessä ilmaistaan selkeästi ja kvantitatiivisesti toimintapoliittisten välineiden odotetut tulokset odotettavan sukupolvenvaihdosten määrän sekä tukea saavien tilojen kannattavuuden edistämisen osalta; olisi tärkeää yksilöidä selkeästi, onko toimintapoliittisten välineiden tavoitteena tukea mahdollisimman monia nuoria viljelijöitä vai pitäisikö ne kohdentaa tietyntyyppisiin nuoriin viljelijöihin (esim. koulutetuimmat viljelijät, epäsuotuisilla alueilla toiminnan aloittavat viljelijät, vettä/energiaa säästäviä teknologioita tiloilla käyttöön ottavat viljelijät, tilojen kannattavuutta tai tuottavuutta lisäävät viljelijät tai lisää työntekijöitä palkkaavat viljelijät).
89

Toimenpiteiden kohdentaminen:

Nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavaa:

 • Tukea maksetaan vakiomuotoisena riippumatta tilojen kannattavuudesta, sijainnista ja useimmissa jäsenvaltioissa myös riippumatta edunsaajien taidoista ja/tai koulutustasosta. Tapauksissa, joissa oikeushenkilönä hallinnoitava tila on nuorten ja vanhempien viljelijöiden yhteishallinnassa, tukimaksu suoritetaan joissakin tapauksissa tiloille, joiden päätöksenteossa nuorten viljelijöiden rooli saattaa olla vähäinen (ks. kohdat 39–46).

Nuorille viljelijöille tarkoitetun toisen pilarin aloitustuen osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavaa:

 • Tuki ohjataan pätevämmille viljelijöille, jotka sitoutuvat panemaan täytäntöön toimintasuunnitelman, joka ohjaa viljelijöitä kehittämään kannattavia tiloja. Hankkeiden valintaprosessissa heitä kannustetaan usein toiminnan aloittamiseen epäsuotuisilla alueilla. Toimintasuunnitelmien laatu kuitenkin vaihteli ja useissa tapauksissa hallintoviranomaiset eivät soveltaneet valintamenettelyjä, joiden avulla olisi voitu asettaa etusijalle parhaat hankkeet. Valintakriteerit otettiin käyttöön kauden 2007–2013 loppupuolella. Vähimmäisrajat olivat joko liian alhaalla tai niitä ei ollut määritetty lainkaan, minkä lisäksi toimenpiteille seitsemäksi vuodeksi myönnetyt määrärahat oli käytetty loppuun joissakin jäsenvaltioissa, kun rahoitusta oli myönnetty lähes kaikille ohjelmakauden alussa esitetyille hakemuksille. Näin rahoitusta ei riittänyt viljelijöille, jotka aloittivat toimintansa myöhemmin. (ks. kohdat 52–61)

Suositus 2 – Toimenpiteiden kohdentamista on parannettava

Vuoden 2020 jälkeisellä kaudella sovellettavien YMP:n toimenpiteiden täytäntöönpanon yhteydessä jäsenvaltioiden olisi parannettava toimenpiteiden kohdentamista

 • soveltamalla kriteereitä, joiden avulla varmistetaan, että valituiksi tulevat kaikkein kustannustehokkaimmat hankkeet, jotka esimerkiksi parhaiten lisäävät tukea saavien tilojen tuottavuutta tai kannattavuutta taikka parantavat eniten työllisyyttä korkeimman työttömyysasteen alueilla tai epäsuotuisilla alueilla, joilla sukupolvenvaihdosten määrä on vähäisin
 • soveltamalla selkeitä kriteereitä, joiden avulla arvioidaan tukea hakevien nuorten viljelijöiden roolia tapauksissa, joissa on kyse yhteishallinnassa olevista, oikeushenkilöinä hallinnoitavista tiloista (esim. määrittämällä, millainen prosenttiosuus äänioikeuksia tai osakkeita edunsaajalla olisi oltava, mikä vähimmäisosuus hänen tuloistaan olisi tultava toiminnasta tukea saavalla tilalla), jotta tuki kyetään ohjaamaan sellaisille nuorille viljelijöille, jotka ryhtyvät harjoittamaan päätoimista maataloustoimintaa tukea saavilla tiloilla
 • soveltamalla riittävän korkeita vähimmäispisterajoja, jotka hankkeiden olisi saavutettava ja jakamalla toimenpiteiden määrärahat riittävän tarkasti siten, että tukea on saatavilla toiminnan aloittaville nuorille viljelijöille tasapuolisesti koko ohjelmakauden ajan
 • parantamalla toimintasuunnitelmien käyttöä välineenä, jonka avulla arvioidaan julkisen tuen tarvetta määrittämällä hakuvaiheessa tilojen todennäköinen kannattavuus ilman tukea ja yksilöimällä hankkeiden loppuvaiheessa tuen vaikutus tilojen kannattavuuden tai muiden selkeästi yksilöityjen tavoitteiden kannalta (esim. työllisyys, vettä/energiaa säästävien teknologioiden käyttöönotto).
90

Toimenpiteiden tulokset:

Nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavaa:

 • Yhteinen seuranta- ja arviointikehys ei tarjoa hyödyllisiä indikaattoreita, joiden avulla voitaisiin arvioida tuen vaikuttavuutta, sillä tukeen ei sovelleta tulosindikaattoreita eikä tukea saavien tilojen tuloista ja kannattavuudesta kerätä tietoa (ks. kohdat 70 ja 71).

Nuorille viljelijöille tarkoitetun toisen pilarin aloitustuen osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavaa:

 • Havaittavissa on vain vähän evidenssiä siitä, että toimenpide olisi helpottanut nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista ja edistänyt sukupolvenvaihdoksia tai parantanut tukea saaneiden tilojen kannattavuutta. Syynä on pääasiassa yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän yhteydessä käytettyjen indikaattoreiden heikko laatu. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi ainoastaan Italiassa (Emilia-Romagna) evidenssiä siitä, että aloitustuen saajat olivat kehittäneet laajempia, tuottavampia ja kannattavampia tiloja ja työllistivät enemmän työntekijöitä kuin tilat, jotka eivät saa tukea (ks. kohdat 70–83).

Suositus 3 – Seuranta- ja arviointijärjestelmää on parannettava

Vuoden 2020 jälkeistä kautta koskevien YMP:n toimenpiteiden täytäntöönpanon yhteydessä komission ja jäsenvaltioiden olisi (yhteistä hallinnointia koskevien säännösten mukaisesti) parannettava seuranta- ja arviointijärjestelmää. Erityisesti voidaan todeta seuraavaa:

 • komission olisi määritettävä tuotos-, tulos- ja vaikutusindikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida toimintapolitiikan välineiden edistymistä, vaikuttavuutta ja tehokkuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin käyttämällä perustana parhaita käytäntöjä, kuten jäsenvaltioiden seurantajärjestelmiensä yhteydessä kehittämiä hyödyllisiä indikaattoreita (ks. kohdat 72 ja 73)
 • jäsenvaltioiden olisi kerättävä säännöllisesti tosiasiallisia tietoja tukea saaneiden tilojen rakenteellisista ja taloudellisista ominaispiirteistä (esim. myyntituotot, tulot, työntekijöiden lukumäärä, käyttöön otetut innovaatiot ja viljelijöiden koulutustaso), joiden avulla kyettäisiin arvioimaan toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta asetettujen toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta
 • komission ja jäsenvaltioiden olisi vaadittava, että arvioinneissa annetaan hyödyllistä tietoa hankkeiden ja toimenpiteiden saavutuksista käyttämällä perustana tosiasiallisia tietoja tukea saaneiden tilojen rakenteellisten ja taloudellisten ominaispiirteiden kehittymisestä; arvioinneissa olisi hyödynnettävä esimerkiksi tässä kertomuksessa yksilöityjä parhaita käytäntöjä kuten vertailuanalyysiä, vastakohtiin perustuvia analyysejä tai kyselytutkimuksia (ks. kohta 75).

Tilintarkastustuomioistuimen I jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Phil Wynn Owenin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 31. toukokuuta 2017 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE

presidentti

Liitteet

Liite I

Enintään 44-vuotiaiden viljelijöiden lukumäärän vaihtelu jäsenvaltioissa vuosina 2007–2013

JäsenvaltioEnintään 44-vuotiaiden viljelijöiden lukumääräEnintään 44-vuotiaiden viljelijöiden lukumäärän vaihtelu vuosina 2007–2013
20072013
Belgia13 5807 240-6 340
Bulgaria61 54049 980-11 560
Tšekki10 6605 080-5 580
Tanska12 1906 700-5 490
Saksa133 08075 570-57 510
Viro5 1204 670-450
Irlanti33 77032 020-1 750
Kreikka188 470141 220-47 250
Espanja216 810158 620-58 190
Ranska167 220131 970-35 250
KroatiaTietoa ei saatavilla
Italia231 970155 270-76 700
Kypros5 7803 020-2 760
Latvia27 09015 990-11 100
Liettua48 99033 460-15 530
Luxemburg690540-150
Unkari139 150103 330-35 820
Malta1 6801 570-110
Alankomaat21 08013 090-7 990
Itävalta67 48049 680-17 800
Puola808 330512 690-295 640
Portugali28 45025 640-2 810
Romania638 490676 77038 280
Slovenia12 81013 8601 050
Slovakia10 9405 550-5 390
Suomi21 85016 620-5 230
Ruotsi16 98011 510-5 470
Yhdistynyt kuningaskunta42 74027 650-15 090
EU-272 966 9402 279 310-687 630

Lähde: Eurostat – Tutkimus maatilojen rakenteesta 2007–2013.

Liite II

Viljelijöiden jakautuminen ikäryhmittäin jäsenvaltioissa vuosina 2007 ja 2013

Jäsenvaltio<3535–4445–5455–6465+
2007201320072013200720132007201320072013
Belgia6,1 %4,0 %22,2 %15,2 %28,6 %32,9 %22,7 %26,8 %20,5 %21,2 %
Bulgaria3,1 %6,4 %9,4 %13,2 %17,5 %18,5 %25,1 %25,2 %45,0 %36,7 %
Tšekki9,7 %4,6 %17,4 %14,8 %27,2 %23,8 %28,5 %33,9 %17,2 %23,0 %
Tanska5,9 %2,5 %21,4 %14,7 %29,1 %31,2 %23,9 %27,6 %19,6 %24,0 %
Saksa7,7 %6,8 %28,2 %19,7 %33,9 %37,2 %22,6 %29,8 %7,5 %6,5 %
Viro6,2 %7,5 %15,8 %16,8 %23,1 %23,4 %23,8 %21,8 %31,1 %30,4 %
Irlanti8,1 %6,3 %18,3 %16,7 %24,6 %25,1 %25,5 %25,5 %23,5 %26,5 %
Kreikka6,9 %5,2 %15,1 %14,7 %21,6 %23,9 %20,2 %24,9 %36,3 %31,3 %
Espanja5,2 %3,7 %15,6 %12,7 %23,3 %25,0 %24,5 %25,2 %31,4 %33,3 %
Ranska8,1 %8,8 %23,6 %19,1 %31,5 %32,7 %23,9 %27,0 %12,9 %12,4 %
KroatiaTietoa ei saatavilla
Italia3,1 %4,5 %10,7 %10,8 %19,4 %21,6 %23,9 %23,3 %42,9 %39,7 %
Kypros2,4 %1,7 %12,0 %6,9 %26,7 %21,4 %29,1 %30,1 %29,8 %40,0 %
Latvia7,1 %5,0 %18,1 %14,5 %25,0 %26,3 %20,7 %24,1 %29,2 %30,1 %
Liettua4,4 %5,6 %16,9 %13,9 %21,4 %25,6 %18,2 %20,9 %39,1 %34,0 %
Luxemburg7,7 %8,7 %22,5 %17,3 %33,8 %32,2 %22,5 %27,4 %13,9 %14,4 %
Unkari7,6 %6,1 %14,6 %14,9 %23,2 %19,4 %27,1 %29,2 %27,5 %30,3 %
Malta4,9 %3,8 %10,3 %12,9 %29,3 %24,8 %32,4 %33,4 %23,0 %25,1 %
Alankomaat4,0 %3,1 %23,5 %16,3 %28,7 %32,7 %26,1 %26,9 %17,7 %21,0 %
Itävalta11,0 %10,9 %29,7 %24,4 %33,3 %36,5 %16,5 %19,6 %9,4 %8,6 %
Puola12,2 %12,1 %21,6 %23,7 %31,1 %30,2 %19,3 %24,3 %15,8 %9,6 %
Portugali2,2 %2,5 %8,2 %7,2 %17,6 %16,6 %25,4 %23,6 %46,7 %50,1 %
Romania4,4 %4,7 %11,9 %13,9 %17,0 %16,9 %22,6 %23,5 %44,2 %41,0 %
Slovenia4,0 %4,8 %13,0 %14,4 %24,6 %26,4 %23,5 %29,1 %34,9 %25,3 %
Slovakia3,8 %8,1 %12,0 %15,4 %25,2 %24,9 %27,3 %30,0 %31,7 %21,6 %
Suomi9,2 %8,5 %22,8 %22,0 %32,0 %30,1 %29,8 %29,1 %6,2 %10,2 %
Ruotsi6,0 %4,4 %17,4 %12,8 %26,7 %24,8 %29,3 %28,0 %20,6 %30,0 %
Yhdistynyt kuningaskunta3,9 %3,9 %15,0 %11,0 %25,0 %26,6 %28,6 %27,9 %27,6 %30,6 %
EU-276,3 %6,0 %15,5 %15,3 %22,8 %22,9 %22,7 %24,7 %32,7 %31,1 %

Lähde: Eurostat – Tutkimus maatilojen rakenteesta 2007–2013.

Liite III

Nuorille viljelijöille tarkoitetut EU-määrärahat jäsenvaltioittain

Jäsenvaltio

Ohjelmakausi 2007–2013

(menot)

Ohjelmakausi 2014–2020

(myönnetyt määrärahat)

Toisen pilarin toimenpiteen 112 tukea saavien nuorten viljelijöiden lukumääräNuorille viljelijöille tarkoitettu aloittamistuki, toisen pilarin toimenpide 112 (euroa)Nuorille viljelijöille tarkoitettu aloittamistuki, toisen pilarin toimenpide 6.1 (euroa)Nuorille viljelijöille tarkoitetut suorat tuet, ensimmäinen pilari (euroa)
Belgia2 15232 563 69546 833 60742 897 688
Bulgaria5 80892 325 53368 861 71918 576 263
Kypros3204 504 8957 000 0001 891 663
Tšekki1 36441 734 18624 750 0008 511 002
Tanska3 811 13044 088 268
Viro84624 253 25318 164 0001 891 635
Suomi2 96641 510 60333 088 50026 189 410
Ranska34 629631 741 559902 843 886362 156 470
Saksa3252 254 554242 542 160
Kreikka19 128246 270 288276 800 000187 750 920
Unkari8 411219 299 316108 867 86116 127 358
Irlanti8626 504 938121 258 400
Italia21 925335 322 041460 259 594190 086 580
Latvia40711 168 7389 452 63515 515 660
Liettua2 66877 645 85155 000 00031 296 288
Luxemburg2671 612 9732 209 2002 512 935
Malta3 225 000104 844
Alankomaat72 480 060
Itävalta9 37559 831 89846 704 42569 214 480
Puola38 857570 569 560456 849 802170 675 060
Portugali8 595226 807 119194 263 17558 237 760
Romania12 770260 504 741400 355 600102 773 360
Slovakia22 302 0007 796 253
Slovenia2 65241 500 64348 520 0009 516 155
Espanja17 603305 951 740542 330 984486 689 740
Ruotsi1 79619 928 3296 564 39955 839 760
Yhdistynyt kuningaskunta102883 50827 832 582250 504 493

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

Liite IV

Ensimmäisen pilarin toimintalogiikka

Lähde: Euroopan komissio, "Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014–2020".

Liite V

Nuorille viljelijöille tarkoitetun ensimmäisen pilarin tuen täytäntöönpanovaihtoehdot jäsenvaltioissa

JäsenvaltioProsenttiosuus kansallisesta vuotuisesta ylärajasta (2015)Tukikelpoisuutta koskevat lisäkriteeritViljelijöiden tuki
Tarkoituksenmukaisten taitojen perusteellaKoulutusvaatimusten perusteellaSovelletaan kaikkiin oikeushenkilön hallintaan osallistuviin nuoriin viljelijöihinLaskelman mukaan 25 prosentin osuusja enimmäisrajana (hehtaaria/tukioikeudet)Tilakohtaisena kertakorvauksena
Viljelijäkohtainen tukioikeuksien keskimääräinen arvoPerustukijärjestelmän kiinteämääräinen korvausYhtenäinen pinta-alatukiKeskimääräinen kansallinen hehtaarikohtainen tuki
Belgia1,89EKEE
Belgia (Flanderi)EKEEEEK90E
Belgia (Wallonia)KKEEEEK90E
Bulgaria0,47EKEEEKE30E
Tšekki0,20EEEEEKE90E
Tanska2,00EEEEEEK90E
Saksa1,00EEEEKEE90E
Viro0,30EEEEEKE39E
Irlanti2,00EKKEEEK50E
Kreikka2,00EEEKEEE25E
Espanja2,00KKKKEEE90E
Ranska1,00KKEEEEK34E
Kroatia2,00EKKEKEE25E
Italia1,00EEEKEEE90E
Kypros1,00EEEEEEK90E
Latvia1,50EEEEEK90E
Liettua1,75EEEEEEK90E
Luxemburg1,50KKKEEEEK
Unkari0,20EEEEEEK90E
Malta0,40EEKEEE90E
Alankomaat2,00EEEEEK90E
Itävalta2,00KEEEEEK40E
Puola1,00EEEEEK50
Portugali2,00KKEEKEE90E
Romania1,79EEEEEKE60E
Slovenia1,00EEEEEEK90E
Slovakia0,55KKKEEEK28E
Suomi1,00EEEEEK90E
Ruotsi2,00EEEEEEK90E
Yhdistynyt kuningaskunta1,63KEEE
Yhdistynyt kuningaskunta (Englanti)EEEKEEE90E
Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)EKKEEEK90E
Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlanti)EEEKEEE90E
Yhdistynyt kuningaskunta (Wales)EEEEKEE25E

Komission vastaus

Tiivistelmä

Komission yhteinen vastaus kohtiin V ja VI

Nuorten viljelijöiden järjestelmällä ei yksinään täytetä (ensimmäisen pilarin) tavoitetta tarjota "maataloustoimintansa aloittaville nuorille viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen jälkeen tilojen rakenteellisen mukauttamisen helpottamiseksi" (asetuksen (EU) N:o 1307/2013 johdanto-osan 47 kappale), sillä siinä on kyse nuorille viljelijöille suorana tukena maksettavan perustuen lisätuesta. Kohdennetumpien suorien tukien tarjoaminen ensimmäisestä pilarista nuorten viljelijöiden erityistarpeiden täyttämiseksi oli poliittinen päätös. Kuten vaikutustenarvioinnissa (SEC(2011) 1153 final) selitetään, maatalousväestön ikääntymisen ongelmaan puututtiin ennen YMP:n vuoden 2013 uudistusta vain vapaaehtoisilla järjestelmillä (toisen pilarin nuoria viljelijöitä tukevat toimenpiteet ja mahdolliset tukioikeuksien myöntämiset varannosta), joita ei sovellettu sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Uuden taloudellisen toiminnan perustaminen ja kehittäminen maatalousalalla on nuorille viljelijöille taloudellisesti haastavaa. Siksi YMP:n vuoden 2013 uudistuksessa tehostettiin suoran tuen myöntämistä ja kohdentamista nuorille viljelijöille.

Ensimmäisen pilarin tuen tarkoituksena onkin tarjota toimintaansa aloitteleville nuorille viljelijöille korotettu tulotuki (muihin viljelijöihin nähden) enintään viiden vuoden ajaksi.

Yhden maaseudun kehittämistä koskevan painopisteen tavoitteena on kohdealan 2B kautta "riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen" (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 5 artiklan 2 kohdan b alakohta). Tämän tarkastuksen piiriin kuuluneen erityisen yrityksen perustamistuen lisäksi nuoret viljelijät voivat saada toisen pilarin puitteissa tukea myös monista muista tukijärjestelmistä. Nykyisellä ohjelmakaudella yllämainittuun kohdealaan on suunniteltu muun muassa seuraavat toimenpiteet: tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet (M1), neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut (M2), investoinnit fyysiseen omaisuuteen (M4) ja yhteistyö (M16).

Jäsenvaltiot suunnittelevat toisen pilarin toimenpiteet kunkin alueen tarveanalyysin pohjalta.

Toisella pilarilla helpotetaan nuorten viljelijöiden toiminnan aloitusprosessia, kun taas ensimmäisestä pilarista tarjotaan toimintansa jo aloittaneille nuorille viljelijöille pakollinen tuki toiminnan alkuvaiheen tukemiseksi. Kahden pilarin välinen täydentävyys selitettiin vaikutustenarvioinnissa: jotta voidaan välttää kaksinkertainen rahoitus ja päällekkäisyys toisen pilarin samankaltaisten toimenpiteiden kanssa, nuorten viljelijöiden järjestelmä tulisi suunnitella niin, että se tuo lisätuloja ja alentaa pääomakustannuksia, jolloin se täydentäisi maaseudun kehittämistukea.

V (b)

Toimintaansa aloittelevat nuoret viljelijät tarvitsevat tavallisesti enemmän tulotukea yritystoiminnan ensimmäisten viiden vuoden aikana.

Ensimmäisen pilarin suorien tukien tarkoituksena on luoda lisätuloa. Nuorten viljelijöiden tuki on siksi muodoltaan (hehtaarikohtainen maksu) ja vuosittaiselta logiikaltaan ensimmäisen pilarin mukainen. Sillä voidaan lisätä tätä tulotukea ryhmälle, jolla tarve on suuri. Lainsäätäjät ovat antaneet jäsenvaltioille useita vaihtoehtoja tuen laskemiseen. Näin jäsenvaltiot pystyvät ottamaan paremmin huomioon oman kansallisen tilanteensa määrittäessään sopivaa tukitasoa nuorille viljelijöille. Esimerkiksi yhdessä jäsenvaltiossa tuki päätettiin maksaa nuorille viljelijöille tilakohtaisena kertakorvauksena.

Mitä tulee tuen ajoitukseen, ensimmäisen pilarin tuki on tarkoitettu toiminnan aloittamista seuraaville viidelle vuodelle, joiden katsotaan olevan taloudellisesti haasteellisinta aikaa. Nuorten viljelijöiden aloitustukea maksetaan vain uusille viljelijöille, ei alalla jo pidempään toimineille nuorille viljelijöille.

V (c)

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen tulosindikaattorit liittyvät YMP:n erityistavoitteisiin, eivät yksittäisten toimenpiteiden, kuten ensimmäisen pilarin nuorten viljelijöiden tuen, tavoitteisiin.

VI (a)

Jäsenvaltiot suunnittelevat maaseudun kehittämistoimenpiteet kunkin alueen tarveanalyysin pohjalta.

Nuorten viljelijöiden aloitustukea koskeva toimenpide ei ole ainoa keino, jolla pyritään yleistavoitteena olevaan sukupolvenvaihdosten edistämiseen (ks. komission vastaus kohtaan V).

VI (c)

Tähän toimenpiteeseen on nykyisellä ohjelmakaudella sovellettava valintaperusteita (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 49 artikla).

Jos alkuperäiset talousarviomäärärahat käytettiin loppuun ohjelmakauden alussa, jäsenvaltioilla oli mahdollisuus siirtää määrärahoja toimenpiteiden välillä milloin tahansa ohjelmakauden aikana. Talousarviomäärärahojen osoittaminen erityistoimenpiteisiin kertoo myös siitä, että on varmistettava eri tarpeiden riittävä täyttäminen rajallisilla varoilla.

VI (d)

Nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista tukevan maaseudun kehittämistoimenpiteen osalta seurantaindikaattori ’toiminnan aloittaneiden nuorten viljelijöiden määrä’ antaa merkittävää tietoa sen arvioimiseen, miten toimenpide on helpottanut nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista. ’Tukea saaneiden tilojen kannattavuutta’ ja ’sukupolvenvaihdoksia’ tulee tarkastella laajemmin arvioinnissa. ’Sukupolvenvaihdosten’ osalta tarkastelussa tulisi ottaa huomioon useiden toimenpiteiden vaikutukset, ei pelkästään aloitustukea koskevan toimenpiteen.

Toimenpiteen vaikutusta ei voida koskaan suoraan havainnoida indikaattorin perusteella. Sitä varten on toteutettava arviointi. Komissio on ilmoittanut maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston tutkimus- ja arviointisuunnitelmassa käynnistävänsä tällaisen arvioinnin vuoden 2017 loppuun mennessä.

VII (a)

Komissio hyväksyy suosituksen osittain.

Komissio suhtautuu suositukseen myönteisesti, erityisesti suosituksen niihin osiin, jotka kuuluvat selvästi suoraan komission vastuualueisiin. Se ei kuitenkaan pysty tällä hetkellä tekemään erityisiä lainsäädäntöehdotuksia koskevia sitoumuksia vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

VII (b)

Tämä suositus on osoitettu jäsenvaltioille.

VII (c)

Komissio hyväksyy suosituksen osittain.

Komissio suhtautuu suositukseen myönteisesti, erityisesti suosituksen niihin osiin, jotka kuuluvat selvästi suoraan komission vastuualueisiin. Se ei kuitenkaan pysty tällä hetkellä tekemään erityisiä lainsäädäntöehdotuksia koskevia sitoumuksia vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

Johdanto

06

Tässä kertomuksessa käsitellään kahta välinettä (ensimmäisen pilarin lisätuki ja toisen pilarin aloitustukea koskeva toimenpide), joilla tuetaan erityisesti nuoria viljelijöitä. Nuoret viljelijät saavat kuitenkin tukea myös monista muista YMP:n välineistä:

 • Ensimmäisestä pilarista nuoret viljelijät saavat ensisijassa perustukea (joka on edellytys nuorten viljelijöiden tuen saannille) ja yleensä viherryttämistukea (tuki ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisille maatalouskäytännöille). He voivat saada myös vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen kuuluvia täydentäviä tukia, jos he ovat tukikelpoisia oman jäsenvaltionsa suunnitteleman toimenpiteen osalta, sekä ensimmäisille hehtaareille tarkoitettua uudelleenjakotukea (jos se on käytössä jäsenvaltiossa). Nuorten viljelijöiden tuki on itse asiassa vain lisätuki, jolla korotetaan tähän ryhmään kuuluvien viljelijöiden tulotukea. Komissio arvioi nuorten viljelijöiden tuen saajille vuonna 2015 maksettujen suorien tukien kokonaismäärän perusteella, että kyseiset tuensaajat saavat kaudella 2015–2020 suoria tukia kaiken kaikkiaan noin 15 miljardia euroa. Vuoden 2015 täytäntöönpanotiedoista ilmenee, että puolessa jäsenvaltioista nuorten viljelijöiden tuen saajat saivat suoria tukia keskimäärin yli 10 000 euroa.
 • Toisessa pilarissa on nuorten viljelijöiden aloitustuen lisäksi suunniteltu osittain myös muita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on "riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen". Tällaisia toimenpiteitä ovat tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet, neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut, investoinnit fyysiseen omaisuuteen ja yhteistyö. Yllämainittuun tavoitteeseen on osoitettu kaudella 2014–2020 yhteensä noin 6,7 miljardia euroa (joista 80 prosenttia liittyy aloitustukea koskevaan toimenpiteeseen).

Muiden maaseudun kehittämisen tukimuotojen, kuten infrastruktuurien rakentamiseen, laajakaistan kehittämiseen ja maaseutualueiden palvelujen parantamiseen tarkoitettujen tukien, voidaan katsoa vaikuttavan sukupolvenvaihdoksiin välillisesti.

09

Ks. komission vastaus kohtaan 6.

10

On tärkeää mainita seuraavat seikat:

 • Nuorten viljelijöiden järjestelmän (ensimmäinen pilari) erityisenä poliittisena tavoitteena on tarjota "maataloustoimintansa aloittaville nuorille viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen jälkeen tilojen rakenteellisen mukauttamisen helpottamiseksi". Ks. asetuksen (EU) N:o 1307/2013 johdanto-osan 47 kappale.
 • Maaseudun kehittäminen: kuten asetuksen (EU) N:o 1305/2013 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa todetaan, kohdealan 2B tavoitteena on "riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen".

Huomautukset

17

Ensimmäistä ja toista pilaria koskevat säännöt vahvistetaan EU:n tasolla, mutta jäsenvaltiot hallinnoivat itse niiden täytäntöönpanoa yhteisen hallinnoinnin periaatteen mukaisesti.

Tämä tarkoittaa, että kansalliset viranomaiset vastaavat viljelijöiden ensimmäisen pilarin mukaisten suorien tukien hallinnoinnista ja valvonnasta jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioilla on myös jonkin verran joustovaraa tukien myöntämisessä, jotta voidaan ottaa huomioon kansalliset viljelyolosuhteet, jotka vaihtelevat suuresti Euroopan unionissa.

Toisessa pilarissa komission roolia maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpanoprosessissa rajoittaa se, että järjestelyt, joilla varmistetaan ERI-rahastojen tehokas, vaikuttava ja koordinoitu täytäntöönpano, ovat hallintoviranomaisten vastuulla (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artikla).

19

Nuorten viljelijöiden lisätuki tarjoaa tälle viljelijäryhmälle korotetun tulotuen aikana, jolloin tarpeen katsotaan olevan suurin.

Osana suorien tukien järjestelmää siihen sovelletaan samoja sääntöjä: tuotannosta irrotettu vakiomuotoinen tuki, joka maksetaan vuosittain hehtaarimäärän perusteella kaikille viljelijöille, jotka täyttävät tukikelpoisuusvaatimukset ja jättävät tukihakemuksen.

Koska suorien tukien saajia on paljon (lähes seitsemän miljoonaa viljelijää), hakijoiden tarpeiden perusteellinen arviointi olisi hankalaa ja tietosuojalainsäädännön huomioon ottaen ehkä jopa mahdotonta.

Toisen pilarin maaseudun kehittämistuen oikeudellisessa kehyksessä (maaseudun kehittämisohjelmia koskevan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artikla) edellytetään selvästi, että jäsenvaltiot suunnittelevat maaseudun kehittämistoimenpiteet kunkin alueen tarveanalyysin pohjalta.

20

Suoran tulotuen yhteydessä ei tosiaan määrätä, miten viljelijöiden tulisi varat käyttää, eikä viitata tiettyihin kustannuksiin, jotka sillä tulisi kattaa. Viljelijä saa itse arvioida, mihin tuki on toiminnan aloitusvaiheessa parasta käyttää.

Tuen lisäarvona on siis korotetun tuen varmistaminen toimintaansa aloitteleville nuorille viljelijöille johdonmukaisesti koko EU:ssa, sillä järjestelmä on jäsenvaltioille pakollinen.

22

Jäsenvaltioille on jätetty jonkin verran vapautta täytäntöönpanon suhteen, koska ne pystyvät parhaiten arvioimaan tiettynä vuonna toiminnan aloittavien uusien nuorten viljelijöiden määrän ja tilojen mahdollisen koon sekä myöntämään näiden perusteella koko nuorten viljelijöiden tukeen käytettävissä olevan määrärahan. Jäsenvaltioiden odotetaan toissijaisuusperiaatteen ja yhteisen hallinnoinnin periaatteen mukaisesti ottavan päätösten tekemisessä huomioon järjestelmän poliittiset tavoitteet ja omat kansalliset erityispiirteensä.

23

Maaseudun kehittämistuen oikeudellisessa kehyksessä (maaseudun kehittämisohjelmia koskevan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artikla) edellytetään selvästi, että jäsenvaltiot suunnittelevat maaseudun kehittämistoimenpiteet kunkin alueen tarveanalyysin pohjalta.

24

Ks. komission vastaukset kohtiin 19 ja 20.

24 (a)

Komissio katsoo, että nuorten viljelijöiden tuki yhdessä nuorten viljelijöiden saamien muiden suorien tukien kanssa voi auttaa parantamaan nuorten viljelijöiden maanhankintamahdollisuuksia. Tukea ei ole osoitettu tietynlaisiin kustannuksiin, vaan viljelijä voi päättää käyttää sen lisämaan vuokraamiseen tai ostamiseen.

Lisäksi nuorten viljelijöiden tuki yhdistettynä nuorten viljelijöiden mahdollisuuteen nostaa tukioikeuksiensa arvo alueellisen/kansallisen keskiarvon tasolle varannon kautta kannustaa vanhempia siirtämään tilan nuoremmalle sukupolvelle. Tällaiset perheen sisäiset siirrot ovat eurooppalaisille viljelijöille hyvin yleinen tapa hankkia maata.

24 (b)

Toimintansa juuri aloittaneiden nuorten viljelijöiden suorana tukena saama korotettu tulotuki lisää pääomaa. Sitä voidaankin käyttää joko suoraan tilan hoitamiseen tai lainansaannin helpottamiseen (nostamalla investointihankkeeseen tuotavan oman pääoman osuutta).

24 (c)

Nuorten viljelijöiden taitoja ja koulutusta koskevat tukikelpoisuuden lisäperusteet kuuluvat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden harkintavaltaan, ja jäsenvaltioiden odotetaan käyttävän harkintavaltaansa sellaisten vaatimusten täytäntöönpanoon, jotka ne katsovat tärkeiksi omien kansallisten erityispiirteidensä perusteella.

25 (b)

Nuoret viljelijät voivat yhdistää aloitustukeen investointituen, jota he voivat saada korotettuna.

25 (c)

Nuoret viljelijät voivat yhdistää aloitustukeen erilaisia tukimuotoja, jotka on tarkoitettu taitojen hankkimiseen (esimerkiksi koulutukseen, tilanhoitoa koskevaan vaihtoon tai neuvontapalveluihin).

Maaseudun kehittämisen puitteissa tuettaviin neuvontapalveluihin kuuluu ensimmäistä kertaa alalle ryhtyville nuorille viljelijöille annettava erityisneuvonta (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 15 artiklan 4 kohdan g alakohta).

26

Ks. komission vastaus kohtaan 10.

27

Toimintalogiikalla tarkoitetaan yksinkertaistettua kuvausta siitä, miten tukitoimien on tarkoitus toimia. Sukupolvenvaihdosten edistäminen on välitavoite pyrittäessä parantamaan maatalouden kilpailukykyä ja maataloustuloja, joille on yhteisessä seuranta- ja arviointikehyksessä määritetty asianmukaiset indikaattorit.

28 (a)

Ensimmäisen pilarin nuorten viljelijöiden tuen kohderyhmä on määritelty niin, että tukea voidaan myöntää madollisimman suurelle määrälle alle 40-vuotiaita viljelijöitä, jotka ryhtyvät ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrittäjäksi, maatalousalasta ja maantieteellisestä alueesta riippumatta.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 28 (b) ja (c)

Komission mielestä ei ole tarpeen määrittää ennalta, millaisen osuuden nuorten viljelijöiden tuloista nuorten viljelijöiden tuen pitäisi muodostaa. Esimerkiksi vuosityöyksikkökohtaiset tulot riippuvat alan tulojen kehityksestä ja työpanoksesta.

28 (d)

Ks. komission vastaukset kohtiin 19, 20 ja 24 (a), erityisesti maininta odotetusta vaikutuksesta maatilojen siirtoon ja toiminnan aloittamispäätökseen.

30

Nykyisellä ohjelmakaudella toisen pilarin nuorten viljelijöiden aloitustuki on suunniteltu (yhdessä muiden kanssa) niin, että tavoitteena on "riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen" (kohdeala 2B).

Komission yhteinen vastaus kohtiin 30 (b) ja (c)

Tavoiteindikaattori kuvaa kohtuullisen hyvin sen kohdealan erityistavoitetta, jolle se on määritetty: "riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen".

30 (d)

Maaseudun kehittämiseen liittyvän nuorten viljelijöiden aloitustuen ja täytettävien tarpeiden välinen yhteys on kuvattava liiketoimintasuunnitelmassa.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 31 (a), (b), (c) ja (d)

Jäsenvaltioiden tehtävänä on varmistaa koordinointi kansallisten tukitoimenpiteiden kanssa. Komissiolla ei ole valtuuksia valvoa kaikkia kansallisia tukitoimenpiteitä ja varmistaa niiden koordinointi.

32

Jäsenvaltioiden tehtävänä on varmistaa koordinointi kansallisten tukitoimenpiteiden kanssa.

Tästä syystä myös tuen tarkan määrän ja ensimmäisen pilarin hehtaarirajan asettaminen on annettu jäsenvaltioiden tehtäväksi (EU:n asetuksen asettamissa rajoissa johdonmukaisuuden varmistamiseksi).

Esimerkiksi Ranskan maatalousministeriössä on erityinen yksikkö (bureau de financements des enterprises), jonka yksinomaisena tehtävänä on suunnitella nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamistuet ja koordinoida kaikkia kansallisen ja EU-tason toimia.

33

Toimet ovat toisiaan täydentäviä, sillä kahdesta pilarista tarjottavilla tuilla on eri tavoitteet: nuorten viljelijöiden tuki tuottaa lisätuloa enintään viiden vuoden ajaksi ja täydentää näin maaseudun kehittämisen liiketoimintasuunnitelmaan perustuvaa kertaluontoista yrityksen perustamistukea.

Jäsenvaltioiden tehtävänä on varmistaa koordinointi kansallisten tukitoimenpiteiden kanssa. EU:n politiikan tasolla on olemassa rakenteet tällaista koordinointia varten (ks. komission vastaus kohtaan V.)

38 (a)

Ensimmäisen pilarin osalta ks. komission vastaus kohtaan 24 (c).

Maaseudun kehittämiseen liittyvä nuorten viljelijöiden aloitustuki kohdennetaan soveltamalla valintaperusteita (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 49 artikla).

38 (b)

Toisessa pilarissa jäsenvaltioilta edellytetään valintamenettelyjen soveltamista (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 49 artikla).

38 (d)

Suorissa tuissa noudatetaan vuosittaista logiikkaa, jonka mukaan kaikkien tukikelpoisuusedellytysten on täytyttävä joka vuosi ja kaikki tuet maksetaan vuosittain. Tukea maksetaan enintään viiden vuoden ajan.

Maaseudun kehittämisessä tukea maksetaan enintään viiden vuoden ajan.

40

Ks. komission vastaus kohtaan 19.

42 (a)

Ks. komission vastaus kohtaan 24 (c).

42 (b)

Ensimmäisessä pilarissa jäsenvaltioilla on mahdollisuus korottaa tulotukea luonnonhaitta-alueilla. Tätä mahdollisuutta on käyttänyt tähän mennessä vain kaksi jäsenvaltioita (DK, SI). Suoria tukia on tarkasteltava kokonaisuutena (ei nuorten viljelijöiden tukea yksinään), sillä eri kerrosten yhdistelmä mahdollistaa tulotuen mukauttamisen havaittujen tarpeiden mukaan.

42 (c)

Esitetty kohdentamistapa tarkoittaisi, että tulotukea maksettaisiin hankevalinnan perusteella. Tällaista välinettä ei ole suosittu tähän mennessä. Koska suorien tukien saajia on noin seitsemän miljoonaa, on epävarmaa, olisiko hankevalinnan hallinnointi (vaikka vain lisätuen saajien osalta) tällaisten perusteiden mukaan edes mahdollista.

Laatikko 2 – Esimerkkejä tiloista, jotka ovat kannattavia ilman nuorille viljelijöille tarkoitettua ensimmäisen pilarin lisätukea Espanja (Andalusia)

On otettava huomioon, että nämä kaksi tuensaajaa ovat poikkeuksellisia maatalousyhteisössä. Vain yhdellä prosentilla Espanjan maatiloista tulot ovat lähes 400 000 euroa tai sitä enemmän (nettoarvonlisäyksenä ilmaistuna). Tämä indikaattori on pysynyt melko vakaana ajan mittaan. Luku pitää paikkansa myös pelkästään Andalusian maatiloilla. Vain 0,5 prosentilla kaikista alueen maatiloista tulot ovat 500 000–750 000 euroa (tiedot vuodelta 2010).

43

Komissio pitää tapauksia, joissa tukea on maksettu tiloille, joilla nuorten viljelijöiden rooli on vähäinen, asetuksen vastaisina. Lainsäätäjät ottivat yhteishallinnon käsitteen käyttöön sen huomioimiseksi, että nuoret viljelijät aloittavat usein työskentelemällä yhdessä vanhempien viljelijöiden kanssa.

EU:ssa on paljon tiloja, joilla nuoret ja vanhemmat viljelijät toimivat yhdessä. Siksi sääntöjen mukaan nuorille viljelijöille myönnetään lisätukea vain, jos nuori viljelijä osallistuu vähintään tilan yhteishallintaan. Jos nuoren viljelijän rooli tilalla on vähäinen, hän ei ole oikeutettu nuorten viljelijöiden tukeen, sillä hänellä ei ole tosiasiallista määräysvaltaa.

Komissio on esittänyt jäsenvaltioille (ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle) kirjeitse1 ja asiantuntijatyöpajassa2 tulkinnan yhteishallinnan käsitteestä tilanteessa, jossa nuoret viljelijät ovat oikeushenkilöitä.

Jotta nuorella viljelijällä voidaan katsoa olevan tosiasiallista ja pitkäaikaista määräysvaltaa, hänen on täytettävä kolme kumulatiivista edellytystä: omistettava osuus pääomasta, voitava osallistua oikeushenkilön hoitoa (myös taloudellista puolta) koskevaan päätöksentekoprosessiin ja pystyttävä huolehtimaan oikeushenkilön päivittäisestä hoidosta.

Jäsenvaltioiden on otettava tosiasiallisen ja pitkäaikaisen määräysvallan käsitteen soveltamisessa huomioon sekä kansallinen yrityslainsäädäntönsä että yksittäisten tapausten erityispiirteet (esimerkiksi yhtiöjärjestys).

Tämä tulkinta on sisällytetty maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston asiaa koskeviin tarkastusmenettelyihin.

Viljelijän määritelmää ja aktiiviviljelijöitä koskevaa säännöstä sovelletaan tuensaajan (oikeushenkilön) tasolla.

Laatikko 3 – Esimerkki tilasta, jolle maksettiin nuorille viljelijöille tarkoitettua tukea, vaikka nuorella viljelijällä oli tilalla vain vähäinen rooli Italia (Emilia-Romagna)

Komissio ei kiistä tilintarkastustuomioistuimen toteamaa tapausta. Tällaiset tapaukset kertovat kuitenkin huonosta täytäntöönpanosta (valvonta mukaan luettuna) huolimatta siitä, että yhteishallinnan käsitteestä on esitetty tulkinta.

Suhteellisuuden osalta muistutetaan, että oikeudellisessa kehyksessä ei säädetä tukimaksun suhteuttamisesta nuoren viljelijän roolin suuruuteen. Nuoren viljelijän on kuitenkin osallistuttava oikeushenkilön hallintaan (yksin tai yhdessä).

Viljelijän määritelmää ja aktiiviviljelijöitä koskevaa säännöstä sovelletaan tuensaajan (oikeushenkilön) tasolla.

Komissio ei kiistä tilintarkastustuomioistuimen toteamaa tapausta. Tällaiset tapaukset kertovat kuitenkin huonosta täytäntöönpanosta (valvonta mukaan luettuna) huolimatta siitä, että yhteishallinnan käsitteestä on esitetty tulkinta. Osakkuus ei ole riittävä peruste yhteishallinnan toteamiselle (ks. komission vastaus kohtaan 43).

46

Jos tukea myönnetään viljelijöille, jotka eivät osallistu tilan päivittäiseen hoitoon, myöntämisessä ei noudateta asetuksen (EU) N:o 1307/2013 50 artiklan 2 kohdan mukaista nuoren viljelijän määritelmää. Nuorten viljelijöiden tukea voidaan maksaa vain sellaisille nuorille viljelijöille, jotka ryhtyvät tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrittäjäksi. Komission havaitsemat sääntöjenvastaisuudet tutkitaan tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyssä.

Maa-alan laillisen käyttöoikeuden osalta on huomattava, että oikeuskäytännön (C-61/09, C-375/08) huomioon ottaen jäsenvaltiot eivät voi vaatia kovin tarkkaan määritettyä maa-alan laillista käyttöoikeutta. Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaan maa-alan on oltava viljelijän "käytössä" jäsenvaltion vahvistamana päivänä (joka on sidoksissa suoran tuen hakemuksen viimeiseen jättämispäivään). Käytettävyys voi perustua minkälaiseen tahansa vuokrauksen, myynnin tai muun oikeudellisen toimen yhteydessä laadittuun sopimukseen (jossain kansallisessa yksityisoikeudessa hyväksytään myös suullinen sopimus).

Epäselvissä tilanteissa jäsenvaltioilla on oikeus pyytää viljelijöiltä lisätietoja maa-alan laillisesta käyttöoikeudesta.

48

Nämä luvut kuvastavat vain nuorten viljelijöiden lisätukea, eivät toimintansa juuri aloittaneille nuorille viljelijöille ensimmäisestä pilarista maksettavaa varsinaista tulotukea (ks. komission vastaus kohtaan 6).

49

Tästä huomautuksesta ilmenee, että määrät täyttävät tehtävänsä tulotukena, sillä ne käytetään pakollisiin menoihin, kuten juokseviin menoihin ja tulovajausten korjaamiseen.

50

Jäsenvaltiot päättävät nuorten viljelijöiden lisätuen laskentatavasta. Ne voivat perustaa lisätuen määrän hehtaarikohtaisen tuen keskiarvoon tai perustukeen tai myöntää viljelijäkohtaisen kiinteämääräisen tukisumman. Italia ja Espanja ovat päättäneet perustaa lisätuen määrän viljelijän tukioikeuksien keskimääräiseen arvoon.

On kuitenkin tärkeää mainita seuraavat seikat:

 • Nuoret viljelijät, joilla ei ole lainkaan tukioikeuksia, ovat ensisijainen ryhmä, jolle myönnetään tukioikeuksia kansallisesta varannosta. Tällaisessa tilanteessa myönnettävät tukioikeudet vastaavat arvoltaan kansallista/alueellista keskiarvoa.
 • Nuoret viljelijät, joiden tukioikeuksien arvo on kansallista/alueellista keskiarvoa alhaisempi, ovat oikeutettuja tukioikeuksien arvon korotukseen varannosta.

Tukioikeuksia koskevien varantojen ansiosta nuoria viljelijöitä, jotka eivät peri tai hanki muilta viljelijöiltä arvoltaan suuria tukioikeuksia, rangaistaan siis tavallisesti vähemmän.

51

Koska tuen saaminen on rajattu nuoren viljelijän toiminnan aloittamista seuraaville viidelle vuodelle, viisivuotiskautta on lyhennettävä yhtä monella vuodella kuin viljelijältä on kulunut toiminnan aloittamisesta ensimmäisen hakemuksen jättämiseen. Tuen saamisen kokonaisaika ja ajoitus riippuvat siis sekä toiminnan aloittamisen että hakemuksen jättämisen ajankohdasta.

Ks. myös komission vastaus kohtaan 19.

54

On huomattava, että Andalusiassa otettiin 7. huhtikuuta 2017 uudelleen käyttöön valintaperuste, jonka mukaan hakijat, jotka aloittavat toiminnan tilasta luopujan siirryttyä varhaiseläkkeelle, saavat enemmän pisteitä.

56

Toisen pilarin hankevalinnan raja ei ollut Apuliassa erityisen alhainen (30 %). Ehdotuspyyntöjä järjestettiin kaiken kaikkiaan neljä (kolme vuoden 2009 lopun ja vuoden 2011 alun välillä ja yksi vuoden 2015 puolivälissä). Jokaisen ehdotuspyynnön yhteydessä hylättiin joitakin hankkeita, koska ne eivät yltäneet vähimmäispisterajaan.

Jotta tuensaajat, jotka ylittävät tukikelpoisuuden yläikärajan kahden ehdotuspyynnön välisenä aikana, eivät karsiutuisi, komission yksiköt suosittelivat neuvoa-antavassa ominaisuudessaan, että kaikki hallintoviranomaiset a) jakavat kaudella 2014–2020 käytettävissä olevat varat homogeenisemmin, b) käynnistävät useita ehdotuspyyntöjä koko ohjelmakauden aikana ja c) asettavat valintaperusteet niin korkeiksi, että voidaan valita laadultaan ja tarpeiltaan parhaat tuensaajat.

57

Komissio on seurantakomitean jäsenenä ilmoittanut hallintoviranomaiselle useita kertoja, että yhden pisteen vähimmäispisteraja on aivan liian alhainen. Lisäksi on huomautettu, että jos kahta pistettä ei saavuteta, tuen määrää tulisi vähentää 10 prosentilla. Valintaperusteiden viimeisimmässä muutoksessa, joka tuli voimaan 7. huhtikuuta 2017, vähimmäispisteraja nostettiin kuuteen pisteeseen (29 enimmäispisteestä, joten rajaksi tuli 20 %) ja tukea vähennettiin 10 prosentilla, jos kokonaispistemäärä on alle seitsemän.

61

Komissio katsoo, että jäsenvaltiot voivat voimassa olevien säännösten (komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 5 artiklan 1 kohdan a alakohta) nojalla pyytää viljelijää sisällyttämään liiketoimintasuunnitelmaan muun muassa tiedot tilan alkuperäisistä arvioiduista tuloista.

Aloitustukea koskeva toimenpide parantaa tukea saavien tilojen taloudellista kannattavuutta liiketoimintasuunnitelman laatimisen lisäksi myös muilla tavoin:

 • Tuki myönnetään vain nuorille viljelijöille, joilla on "riittävä ammattitaito ja pätevyys".
 • Tuen ehtona on liiketoimintasuunnitelman täytäntöönpano.
 • Tuki myönnetään vain (jäsenvaltioiden määrittämän) taloudellisen vähimmäiskoon mukaisille tiloille.

Lisäksi nuoret viljelijät voivat saada tukea myös monista muista kannattavuutta parantavista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

Laatikko 4 – Vain vähän evidenssiä kannattavuuden paranemisesta Espanja

Ks. komission vastaus liiketoimintasuunnitelmia koskevaan kohtaan 61.

Mainitut edellytykset ovat Espanjan lainsäädännössä osa ensisijaisesti maatilana käytettävän kiinteistön määritelmää. Ohjelmakaudella 2007–2013 yhtenä mahdollisuutena oli aloittaa toiminta ensisijaisesti maatilana käytettävänä kiinteistönä (määritetty kansallisessa kehyksessä). Tuki oli tällöin korkeampi. Vuodesta 2011 alkaen toiminnan aloittaminen ensisijaisesti maatilana käytettävänä kiinteistönä oli myös valintaperuste. Osassa valinnasta otettiin siis nämä edellytykset huomioon. Valvonnasta vastaavat alueelliset viranomaiset. Tilojen ensisijaista käyttöä koskeviin tarkastuksiin tehtiin hiljattain korjaavia toimenpiteitä (AGRI-pääosaston vuoden 2015 tarkastuksen jälkeen).

Liiketoimintasuunnitelman laatimisen tavoitteena on kehittää maataloustoimintaa muun muassa investointien, koulutuksen ja neuvonnan avulla. Sukupolvenvaihdosten tulee johtaa tilojen rakenteen parantumiseen ja niiden uudenaikaistumiseen, mikä taas parantaa kannattavuutta.

65

Vaikka tuen määrää voidaan mukauttaa liiketoimintasuunnitelman tavoitteiden mukaan, kuten komissio selvensi jäsenvaltioille 18. maaliskuuta 2015 kokoontuneessa maaseudun kehittämiskomiteassa, tukea ei voida kytkeä tiettyjen liiketoimintasuunnitelman sisältämien investointien toteutukseen.

66

Puolassa käytettiin tuen myöntämisessä yksinkertaistettua mallia.

69 (c)

Komissiolla on myös velvollisuus raportoida koko YMP:n tuloksellisuudesta.

70

Yhteisessä seuranta- ja arviointikehyksessä määritetään indikaattorit, jotka jäsenvaltioiden on asetettava YMP:n tuloksellisuuden mittaamiseksi asetuksen (EU) N:o 1306/2013 110 artiklassa eriteltyjen tavoitteiden osalta, ei yksittäisten toimenpiteiden osalta.

71

Koska monet toimenpiteet edistävät usein samoja tavoitteita, toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta pitäisi tarkastella arvioinnissa, ei havainnoida suoraan tulos- tai vaikutusindikaattoreiden kautta. Siksi indikaattorit ovat kytköksissä erityistavoitteisiin (tulosindikaattorit) ja yleisiin tavoitteisiin (vaikutusindikaattorit).

71 (b)

Komissio katsoo, että tavoiteindikaattori kuvaa kohtuullisen hyvin sen kohdealan erityistavoitetta, jolle se on määritetty: "riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen".

Seurantaindikaattoreiden määrittäminen ja niiden kustannustehokkuus ja tietojen saatavuus on saatava järkevään tasapainoon.

Tuettujen toimenpiteiden laajoja tuloksia (kuten tilojen kannattavuutta, sukupolvenvaihdosten määrää, työpaikkojen syntymistä ja nuorten viljelijöiden koulutuksen ja innovoinnin tason kasvua) tulee tarkastella arvioinnissa, jossa yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen indikaattorit toimivat vain tukena.

71 (c)

Maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon (FADN) osallistuvien tilojen valintamenettely ei voi olla sellainen, että se takaisi kaikkien mahdollisten YMP:n toimenpiteiden edustuksen. Sen kautta saadaan kuitenkin hyödyllistä tietoa muista perusteista, kuten viljelijän iästä ja saadusta tuesta.

74

Komissio aikoo saattaa päätökseen maaseudun kehittämisohjelmien jälkiarviointien tarkastelun ja antaa palautetta jäsenvaltioille. Se laatii vuoden 2017 loppuun mennessä myös yhteenvedon kaikkien arviointien tärkeimmistä tuloksista.

Vastaus kolmanteen luetelmakohtaan:

Komissio aikoo saattaa maaseudun kehittämisohjelmien jälkiarviointien tarkastelun päätökseen toukokuun 2017 loppuun mennessä.

Vastaus neljänteen luetelmakohtaan:

Komissio aikoo saattaa maaseudun kehittämisohjelmien jälkiarviointien tarkastelun päätökseen toukokuun 2017 loppuun mennessä.

77

Ks. komission vastaukset kohtiin 24 (a) ja 61.

79

Nuorten viljelijöiden lainansaannin helpottaminen liikepankeilta ei ole EU:n nuorten viljelijöiden tuen varsinainen tavoite. Se vahvistaa kuitenkin tuensaajien taloudellista tilannetta ja parantaa näin rahoituksen saatavuutta. Komissio on kuitenkin viime vuosina edistänyt ja helpottanut huomattavasti rahoitusvälineiden käyttöä maaseudun kehittämisessä, myös nuorten viljelijöiden keskuudessa.

82

Komissio on samaa mieltä siitä, että on vaikea hahmottaa nuorille viljelijöille maksettujen tukien, kannattavuuden ja nuorten viljelijöiden lukumäärän välisiä yhteyksiä. Se ei ole mahdollista vain indikaattoreita tarkastelemalla, vaan vaatii arvioinnissa tehtävää huolellista analyysiä. Komissio aikoo käynnistää vuoden 2017 lopussa sukupolvenvaihdoksia koskevan arvioinnin. On myös huomattava, että ensimmäisen pilarin tuki otettiin käyttöön vasta vuonna 2015.

Nuorille viljelijöille maksettava toisen pilarin tuki edistää monella tavalla tilojen taloudellista kannattavuutta. Ks. komission vastaus kohtaan 61.

83 (b)

Komissio katsoo, että tavoiteindikaattori kuvaa kohtuullisen hyvin sen kohdealan erityistavoitetta, jolle se on määritetty: "riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen".

Koska monet toimenpiteet edistävät usein samoja tavoitteita, toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta pitäisi tarkastella arvioinnissa, ei havainnoida suoraan tulos- tai vaikutusindikaattoreiden kautta. Siksi indikaattorit ovat kytköksissä erityistavoitteisiin (tulosindikaattorit) ja yleisiin tavoitteisiin (vaikutusindikaattorit).

Seurantaindikaattoreiden määrittäminen ja niiden kustannustehokkuus ja tietojen saatavuus on saatava järkevään tasapainoon.

Tuettujen toimenpiteiden laajoja tuloksia (kuten tilojen kannattavuutta, sukupolvenvaihdosten määrää, työpaikkojen syntymistä ja nuorten viljelijöiden koulutuksen ja innovoinnin tason kasvua) tulee tarkastella arvioinnissa, jossa yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen indikaattorit toimivat vain tukena.

Ks. komission vastaukset kohtiin 70–82.

Johtopäätökset ja suositukset

85

Nuoret viljelijät voivat saada tukea myös monista muista YMP:n välineistä (ks. komission vastaus kohtaan 6). Nuorille viljelijöille kohdennettu ensimmäisen pilarin kokonaistuki muodostuu lisätuesta ja nuorten viljelijöiden saaman ensimmäisen pilarin tuen eri kerroksista. Eri kerrosten yhdistelmä mahdollistaa tulotuen mukauttamisen erityistarpeiden ja jäsenvaltioiden tekemien täytäntöönpanovalintojen mukaan.

87

Uuden taloudellisen toiminnan perustaminen ja kehittäminen maatalousalalla on nuorille viljelijöille taloudellisesti haastavaa.

Suoriin tukiin kuuluvan nuorten viljelijöiden tuen tarkoituksena onkin tarjota toimintaansa aloitteleville nuorille viljelijöille korotettu tulotuki (muihin viljelijöiden nähden) perustuen lisäosan muodossa. Ks. komission vastaukset kohtiin V, 6, 17, 19 ja 20.

Maaseudun kehittämisessä jäsenvaltioiden on määritettävä odotetut tulokset ja ilmaistava ne määrällisesti tavoiteindikaattoreiden avulla. Tuen tavoitteeksi on määritetty asetuksen (EU) N:o 1305/2013 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa "riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen". Tuen vaikutuksia on tarkasteltava arvioinnissa.

88 (a)

Vaikka sukupolvenvaihdosten edistäminen on poliittinen painopiste, jota tuetaan merkittävin toimin, se ei itsessään ole YMP:n yleinen tavoite vakiintuneessa toimintalogiikassa.

Ensimmäisen ja toisen pilarin tuet on suunniteltu täydentäviksi, eivätkä ne vaadi jäsenvaltioilta suurta koordinointia, varsinkaan koska ne voivat olla kumulatiivisia.

Ks. myös komission vastaukset kohtiin V ja 19–33.

88 (b)

Nuorten viljelijöiden tuki on toiminnan aloittaville nuorille viljelijöille suunnattu perustuen lisätuki, jota maksetaan osana tuotannosta irrotettujen suorien pinta-alatukien järjestelmää.

Ks. myös komission vastaukset kohtiin 39–51 ja 85.

88 (c)

Maaseudun kehittämisessä myös aloitustukea ja muita maaseudun kehittämistoimenpiteitä (muita kuin investointeja), kuten osaamisen siirtoa ja neuvontapalveluja, koordinoidaan keskenään.

Suositus 1 – Toimintalogiikkaa on parannettava tehostamalla tarvearviointeja ja määrittämällä SMART-tavoitteet

Komissio hyväksyy suosituksen osittain.

Komissio suhtautuu suositukseen myönteisesti, erityisesti suosituksen niihin osiin, jotka kuuluvat selvästi suoraan komission vastuualueisiin. Se ei kuitenkaan pysty tällä hetkellä tekemään erityisiä lainsäädäntöehdotuksia koskevia sitoumuksia vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

Komissio arvioi ja pohtii nuorten viljelijöiden tukemiseen soveltuvia toimintapoliittisia välineitä ja niiden toimintalogiikkaa tulevien lainsäädäntöehdotusten laatimisen yhteydessä.

Komissio tekee jatkossakin EU:n tasolla selvityksiä ja tutkimuksia siitä, mihin tarpeisiin EU:n toimintapoliittisilla välineillä voidaan vastata, ja edistää edelleen parhaita käytäntöjä verkostoitumisen avulla.

Komissio pohtii myös SMART-tavoitteiden määrittelyä nuorille viljelijöille jatkossa suunnattavien EU:n tukien osalta ja tuloskehyksen määrittelyä.

Koska olosuhteet ja alueelliset realiteetit vaihtelevat EU:n sisällä, komissio ei voi kuitenkaan korvata jäsenvaltioita nuorten viljelijöiden erityistarpeiden yksityiskohtaisessa arvioimisessa, käytettävissä olevien kansallisen ja EU-tason välineiden valitsemisessa ja yhdistämisessä tai myönnetyltä tuelta odotettujen tulosten määrällisessä ilmaisemisessa.

89 (a)

Ks. myös komission vastaukset kohtiin 19, 24 (c) ja 43–45.

Mitä tulee yhteishallintaan, EU:n lainsäädännön virheellinen täytäntöönpano jäsenvaltioissa saattaa tosiaan johtaa siihen, että tukea maksetaan tiloille, joilla nuorten viljelijöiden rooli päätöksenteossa on vähäinen. Komissio on ohjeistanut jäsenvaltioita tosiasiallisen ja pitkäaikaisen määräysvallan käsitteen soveltamisessa ja sisällyttänyt asian tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyyn.

89 (b)

Komission yksiköt suosittelivat neuvoa-antavassa ominaisuudessaan, että kaikki hallintoviranomaiset a) jakavat kaudella 2014–2020 käytettävissä olevat varat homogeenisemmin, b) käynnistävät useita ehdotuspyyntöjä koko ohjelmakauden aikana ja c) asettavat valintaperusteet niin korkeiksi, että voidaan valita laadultaan ja tarpeiltaan parhaat tuensaajat.

Suositus 2 – Toimenpiteiden kohdentamista on parannettava

Tämä suositus on osoitettu jäsenvaltioille.

Ensimmäisen pilarin osalta komissio panee merkille, että yhteishallinnassa olevia oikeushenkilönä hallinnoitavia tiloja varten tarvitaan selkeämpiä kriteerejä. Komissio korostaa kuitenkin, että

 • nuorten viljelijöiden roolin arvioiminen oikeushenkilössä liittyy tiiviisti kansallisen tason tärkeisiin näkökohtiin, erityisesti kansalliseen yrityslainsäädäntöön, jotka vaihtelevat merkittävästi EU:ssa;
 • nuoret viljelijät työskentelevät usein yhdessä vanhempien viljelijöiden kanssa ja ottavat yhteishallinnassa olevan tilan hallintaansa vähitellen;
 • maatilojen monipuolistaminen on YMP:n tärkeä osa-alue.

Toisen pilarin osalta komissio on sitä mieltä, että tämän suosituksen eri osat (selkeiden kriteerien soveltaminen, myös yhteishallinnan yhteydessä, vähimmäispisterajojen soveltaminen ja liiketoimintasuunnitelman vaatiminen) kuuluvat jo nykyisen oikeudellisen kehyksen soveltamisalaan. Komissio aikoo jatkossakin neuvoa-antavassa ominaisuudessaan kannustaa jäsenvaltioita parantamaan vaaditun liiketoimintasuunnitelman laatua ja yleisemmin koko valintaprosessin laatua.

90 (a)

Yhteisessä seuranta- ja arviointikehyksessä määritetään indikaattorit, jotka jäsenvaltioiden on asetettava YMP:n tuloksellisuuden mittaamiseksi asetuksen (EU) N:o 1306/2013 110 artiklan mukaisesti tavoitteiden osalta, ei yksittäisten toimenpiteiden osalta.

Ks. myös komission vastaukset kohtiin 70–71.

90 (b)

Komissio katsoo, että tavoiteindikaattori kuvaa kohtuullisen hyvin sen kohdealan erityistavoitetta, jolle se on määritetty: "riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen". Koska monet toimenpiteet edistävät usein samoja tavoitteita, toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta pitäisi tarkastella arvioinnissa, ei havainnoida suoraan tulos- tai vaikutusindikaattoreiden kautta.

Tuettujen toimenpiteiden laajoja tuloksia (kuten tilojen kannattavuutta, sukupolvenvaihdosten määrää, työpaikkojen syntymistä ja nuorten viljelijöiden koulutuksen ja innovoinnin tason kasvua) tulee tarkastella arvioinnissa, josta yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen indikaattorit muodostavat vain yhden osan.

Seurantaindikaattoreiden määrittäminen ja niiden kustannustehokkuus ja tietojen saatavuus on saatava järkevään tasapainoon.

Ks. komission vastaukset kohtiin 70–83.

Suositus 3 – Seuranta- ja arviointijärjestelmää on parannettava

Komissio hyväksyy suosituksen osittain.

Komissio suhtautuu suositukseen myönteisesti, erityisesti suosituksin niihin osiin, jotka kuuluvat selvästi suoraan komission vastuualueisiin. Se ei kuitenkaan pysty tällä hetkellä tekemään erityisiä lainsäädäntöehdotuksia koskevia sitoumuksia vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

Seuraavat tarkat vastaukset voidaan kuitenkin antaa:

 • Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio on vahvasti sitoutunut parantamaan vuoden 2020 jälkeisen YMP:n tuloskehystä, mutta tapa, jolla parannus käytännössä toteutetaan, riippuu uusista yleisistä poliittisista linjauksista. Tällaisen seuranta- ja arviointijärjestelmän on myös oltava oikeasuhteinen ja tarjottava vastinetta rahalle. Seuranta- ja arviointijärjestelmän laajuus ja perusteellisuus sekä siihen liittyvät kustannukset ja rasitteet on ehdottomasti saatava tasapainoon. Koska monet toimenpiteet edistävät usein samoja tavoitteita, toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta pitäisi tarkastella arvioinnissa, ei havainnoida suoraan tulos- tai vaikutusindikaattoreiden kautta. Siksi indikaattorit ovat kytköksissä erityistavoitteisiin (tulosindikaattorit) ja yleisiin tavoitteisiin (vaikutusindikaattorit).
 • Toinen luetelmakohta: Komissio toteaa, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille. Komissio seuraa sukupolvenvaihdoksiin liittyvien toimien ja välineiden täytäntöönpanon edistymistä.
 • Kolmas luetelmakohta: Komissio on sitoutunut noudattamaan korkeita vaatimuksia unionin tason arvioinneissa. On kuitenkin löydettävä tasapaino sen suhteen, mitä voidaan tehdä seurannan ja arvioinnin avulla ilman, että hallinnollinen rasitus kasvaa liian suureksi.

Vaikka komissio edistää jatkossakin indikaattoreita koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja saatujen kokemusten hyödyntämistä, ohjelmakohtaisten indikaattoreiden sisällyttämistä yhteiseen indikaattorijärjestelmään on harkittava tapauskohtaisesti, ja se riippuu mahdollisuudesta soveltaa indikaattoreita unionin tasolla.

’Sukupolvenvaihdosten’ EU-tason tarkastelussa tulisi ottaa huomioon useiden toimenpiteiden vaikutukset, ei pelkästään aloitustukea koskevan toimenpiteen. Tätä varten on toteutettava arviointi. Komissio on ilmoittanut maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston tutkimus- ja arviointisuunnitelmassa käynnistävänsä sukupolvenvaihdoksia koskevan arvioinnin vuoden 2017 loppuun mennessä.

Sanasto

Aktiiviviljelijä: Aktiiviviljelijästä säädetään asetuksen (EU) N:o 1307/2013 9 artiklassa1, jonka tavoitteena on estää yksityishenkilöitä ja yrityksiä saamasta yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tukea, jos ne eivät toimi maatalousalalla tai niiden maataloustoiminta on vain marginaalista. Aktiiviviljelijää koskevan säännöksen keskeisenä osatekijänä on yrityksistä/toiminnoista laadittu sulkulista, joka koskee lentoasemia, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, rautatieyhtiöitä sekä pysyviä urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita. Jäsenvaltiot voivat halutessaan soveltaa tiukempaa aktiiviviljelijän määritelmää.

Hallintoviranomainen: Jäsenvaltion nimeämä paikallinen, alueellinen tai kansallinen elin, joka vastaa maatalouden kehittämisohjelman toimittamisesta komissiolle sekä ohjelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta.

Maaseudun kehittämisohjelma: Jäsenvaltion laatima ja komission hyväksymä ohjelma-asiakirja, jonka avulla suunnitellaan EU:n maaseudun kehittämispolitiikkaa alueellisella tai kansallisella tasolla ja seurataan sen täytäntöönpanoa.

Maaseuturahasto: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Maaseuturahastosta maksetaan EU:n rahoitusosuus maaseudun kehittämisohjelmiin ja siihen viitataan yleensä YMP:n ’toisena pilarina’.

Maatalouden kirjanpidon tietoverkko (FADN): Väline, jolla arvioidaan kaupallisten maatilojen tuloja ja YMP:n vaikutuksia. Se perustuu kirjanpitotietoihin, jotka on kerätty EU:n eri jäsenvaltioista yli 80 000 maatilaa käsittävän otoksen avulla.

Maataloustukirahasto: Euroopan maatalouden tukirahasto. Maataloustukirahastosta rahoitetaan ensisijaisesti suoria tukia viljelijöille sekä toimenpiteitä, joiden avulla säännellään tai tuetaan maatalousmarkkinoita. Tukeen viitataan yleensä YMP:n ’ensimmäisenä pilarina’.

Maatila: Tekninen ja taloudellinen yksikkö, jolla on yksi hallinto ja joka harjoittaa taloudellista toimintaa maataloudessa joko ensisijaisena tai toissijaisena toimenaan Euroopan unionin talousalueella. Maatilalla voidaan tuottaa myös muita (kuin maatalouteen liittyviä) sivutuotteita ja -palveluita.

Maatilojen rakennetutkimus (FSS): Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden suorittama tutkimus. Maatilojen rakennetutkimuksia suoritetaan yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa yhteisen metodologian avulla. Tutkimusten avulla saadaan vertailukelpoista ja edustavaa alueellista tilastotietoa eri maista ja eri aikoina. Maatilojen rakennetutkimus suoritetaan joka kolmas tai neljäs vuosi otantatutkimuksena ja kymmenen vuoden välein väestölaskentana.

Maksajavirasto: Maataloustukien arvioinnista, laskennasta ja maksamisesta vastaava kansallinen tai alueellinen elin.

Nuori viljelijä: Ensimmäisen pilarin yhteydessä henkilö, joka on alle 40-vuotias hakemuksen jättämisajankohtana ja joka ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrittäjäksi tai on perustanut tilan hakemusta edeltävien viiden vuoden aikana, kuten asetuksen (EU) 1307/2013 50 artiklan 2 kohdassa on määritetty. Toisen pilarin yhteydessä henkilö, joka on alle 40-vuotias hakemuksen jättämisajankohtana ja joka ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrittäjäksi ja jolla on riittävä ammattitaito ja pätevyys, kuten asetuksen (EU) N:o 1305/2013 2 artiklan n kohdassa on määritetty2. Enintään 40-vuotiaden viljelijöiden lukumäärästä ei ole mahdollista saada tietoa, sillä Eurostatin tiedoissa ei jaotella 35–44 -vuotiaita koskevia tietoja pienempiin alaryhmiin.

Ohjelmakausi: Monivuotinen kehys EU:n toimintapolitiikkojen, kuten maaseudun kehittämispolitiikan, suunnittelua ja täytäntöönpanoa varten. Nyt toimitettu tarkastus kohdistui kausiin 2007–2013 ja 2014–2020.

Pilari: YMP koostuu kahdesta rahastosta, joihin viitataan myös ’pilareina’: ’Ensimmäisellä pilarilla’ viitataan maataloustukirahastoon, josta maksetaan suoria tukia viljelijöille. ’Toisella pilarilla’ viitataan puolestaan maaseuturahastoon, josta rahoitetaan maaseudun kehittämisohjelmia.

SMART-tavoitteet: Tarkat, mitattavat, saavutettavat, relevantit ja aikasidonnaiset tavoitteet (Specific, measurable, achievable, relevant and timed objectives)3.

Suora tuki: Suorien tukien tarkoituksena on varmistaa viljelijöille turvaverkko. Tuet myönnetään pääasiassa tuotannosta irrotetun perustulotuen muodossa. Niiden avulla tasataan viljelijöiden markkinoille suorittamaan myyntiin perustuvia tuloja, joihin kohdistuu heilahteluja. Suorat tuet maksetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta, johon viitataan yleensä YMP:n ’ensimmäisenä pilarina’.

Toimintalogiikka: Toimintalogiikan avulla määritetään tukitoimenpiteellä käsiteltävien sosioekonomisten tarpeiden sekä tukitoimenpiteen tavoitteiden, panosten, prosessien, tuotosten, tulosten ja vaikutusten välinen suhde.

Tukioikeudet: Tukioikeudet otettiin käyttöön vuoden 2003 YMP-uudistuksen yhteydessä tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa varten. Tukioikeudet jaettiin viljelijöille (alueellisella tai yksittäisten viljelijöiden tasolla poimittujen) aiempien tietojen perusteella. Vuoden 2003 uudistuksen jälkeen tilatukeen olivat oikeutettuja viljelijät, jotka aktivoivat tukioikeudet, jotka heillä oli vastaavaa tukikelpoista maatalousmaan hehtaarimäärää kohti. Nämä tukioikeudet korvattiin vuoden 2013 uudistuksessa perustukijärjestelmän yhteydessä uudelleen määritetyillä tukioikeuksilla. Jotkin jäsenvaltiot voivat tiettyjen ehtojen täyttyessä poikkeuksellisesti säilyttää olemassa olevat tukioikeudet.

Tulos: Ohjelman välittömät vaikutukset suoraan kohderyhmään tai tuensaajiin.

Tuotos: Ohjelman suoritteet.

Vaikutus: Yhteiskunnnassa tapahtuneet pitkän aikavälin muutokset, jotka on ainakin osittain saatu aikaan EU:n toiminnalla.

Yhteinen hallinnointi: EU:n talousarvion toteuttamistapa, jonka yhteydessä täytäntöönpanotehtävät on siirretty jäsenvaltioille4 ja lopullinen vastuu pysyy komissiolla (valvontatehtävät).

Yhteinen seuranta- ja arviointikehys EU: n laajuiset maaseudun kehittämisen seuranta- ja arviointisäännöt ohjelmakaudella 2007–2013. Kehys kattaa ohjelmakaudella 2014–2020 molemmat YMP:n pilarit (maaseuturahasto ja maataloustukirahasto).

YMP (yhteinen maatalouspolitiikka): Euroopan unionin hyväksymät säädökset ja käytännöt, joilla on tarkoitus muodostaa yhteinen ja yhtenäinen maatalouspolitiikka. Toimenpiteet käynnistettiin alun perin vuonna 1962. Maatalouspolitiikkaa on sittemmin mukautettu ja kehitetty ja siihen on kohdistettu lukuisia uudistuksia.

Loppuviitteet

Sanasto

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

3 Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 30 artiklan 3 kohta.

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1), 59 artikla.

Johdanto

5 Kroatia ei ollut mukana tilastoissa ennen vuotta 2013.

6 Eurostat antaa tietoa seuraavista ikäryhmistä: alle 35-vuotiaat, 35–44 -vuotiaat, 45–54 -vuotiaat, 55–64 -vuotiaat ja yli 65-vuotiaat.

7 Kaikki jäsenvaltiot suorittavat tutkimuksen maatilojen rakenteesta kolmen vuoden välein. Tutkimuksessa sovelletaan yhtenäistä menetelmää, joten sen avulla saadaan eri jäsenvaltioista vertailukelpoista ja edustavaa tilastollista tietoa eri aikoina. Enintään 40-vuotiaiden viljelijöiden lukumäärästä ei ole mahdollista saada tietoa, sillä Eurostatin tiedoissa ei jaotella 35–44 -vuotiaita koskevia tietoja pienempiin alaryhmiin.

8 Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. kesäkuuta 2008 nuorten viljelijöiden tulevaisuudesta meneillään olevan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen puitteissa (2007/2194(INI)).

9 Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2011 yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet? (2011/2051(INI)).

10 Eurooppa-neuvosto, Presidency conclusions on strengthening of EU policies for young farmers, maatalous- ja kalastusneuvoston kokous, Bryssel, 15. joulukuuta 2014.

11 Euroopan komissio, "Nuoret viljelijät ja YMP", Luxemburg, Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2015.

12 Komission jäsenen Phil Hoganin puhe sukupolvenvaihdosta käsitelleessä eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston ja Euroopan nuorten viljelijöiden yhdistyksen yhteisessä seminaarissa, Bryssel, 25. tammikuuta 2017.

13 Council Directive 81/528/EEC of 30 June 1981 amending Directive 72/159/EEC on the modernization of farms (EYVL L 197, 20.7.1981, s. 41). Direktiivillä otettiin käyttöön mm. nuoriin, alle 40-vuotiaisiin viljelijöihin kohdistettavia erityistoimenpiteitä.

14 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta, (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

15 Ks. asetus (EU) N:o 1307/2013, erityisesti johdanto-osan 47 kappale. "Suorien tukien myöntämisessä ja kohdistamisessa olisi otettava huomioon, että uuden taloudellisen toiminnan perustaminen ja kehittäminen maatalousalalla on nuorille viljelijöille taloudellisesti haastavaa. Tällainen kehitys on olennaisen tärkeää unionin maatalousalan kilpailukyvyn kannalta".

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

16 Ks. Euroopan parlamentti, "Mietintö viljelysmaiden keskittymistä koskevasta tilanteesta EU:ssa" (2016/2141(INI)): vuoden 2010 luvut osoittavat, että 27 jäsenvaltion unionissa vain noin 3 prosenttia tiloista piti hallussaan 50:tä prosenttia maatalousmaasta, ja parlamentti "katsoo, että unionin politiikka ja tuet edistävät keskittymistä, koska […] suorat tuet päätyvät yksipuolisesti suurtiloille ja näiden varojen käyttö nostaa osaltaan maan hintoja".

17 Komission tilaama tutkimus (ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte): "Young farmers’ needs", syyskuu 2015. Tutkimus suoritettiin vuosina 2014 ja 2015 ja sen yhteydessä haastateltiin keskimäärin 78:ää viljelijää kussakin EU-jäsenvaltiossa. Kyselytutkimusten tuloksia ja nuorten viljelijöiden tarpeita käsiteltiin focus group -ryhmäkeskusteluissa eri jäsenvaltioissa.

18 Ks. Euroopan parlamentti, "Study on possible effects on EU Land markets of new direct payments" (tutkimus uusien suorien tukien mahdollisista vaikutuksista EU:n maamarkkinoihin), 2013: tutkimuksen mukaan maan myynti- ja vuokrahinnat ovat nousseet voimakkaasti uusissa jäsenvaltioissa yhtenäisten pinta-alatukien kasvun myötä maiden liityttyä EU:hun vuonna 2004. Tutkimuksessa todetaan, että suorien tukien ja maanhintojen välillä on erittäin vahva korrelaatio ja että tilatukien pääomittaminen on huomattavaa EU-15 -jäsenvaltioissa. Ks. myös maatalousekonomiasta vastaava Italian kansallinen instituutti, "Young people and generational renewal in Italian agriculture", 2013.

19 Komission tilaama tutkimus (ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte): "Young farmers’ needs", syyskuu 2015.

20 Ks. Ranskan osalta maan ylimmän tarkastuselimen vuosikertomus (2007).
Ks. Italian osalta maatalousekonomiasta vastaava Italian kansallinen instituutti, "Young people and generational renewal in Italian agriculture", 2013.
Ks. Espanjan osalta tämän kertomuksen kohta 68.

21 Komission tilaama tutkimus (ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte): "Young farmers’ needs", syyskuu 2015.

22 Eurostat – Tutkimus maatilojen rakenteesta 2007–2013.

Huomautukset

23 Asetus (EU) N:o 1307/2013, johdanto-osan 47 kappale: "Suorien tukien myöntämisessä ja kohdistamisessa olisi otettava huomioon, että uuden taloudellisen toiminnan perustaminen ja kehittäminen maatalousalalla on nuorille viljelijöille taloudellisesti haastavaa."

24 SEC(2011) 1153 final/2, 20.10.2011, "Impact Assessment Common Agricultural Policy towards 2020", liite 3.

25 Tilan nettoarvonlisäys on maatalouden kirjanpidon tietoverkon tuloindikaattori. Indikaattorilla mitataan rahamäärää, joka on käytettävissä maatilan kaikkien kiinteiden tuotannontekijöiden hankintaan (maa-ala, työvoima ja pääoma).

26 Euroopan komissio, Agricultural Policy Perspective Brief, N°5 "Overview of CAP Reform 2014–2020", joulukuu 2013.

27 Lähde: Emilia-Romagnaa koskevan, ohjelmakauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelman jälkiarviointi, ks. myös kohta 75.

28 Kummastakin toimenpiteestä tukea saavien viljelijöiden kohdalla vuotuisen bruttoarvonlisäyksen kasvun arvioinnissa otettiin huomioon ainoastaan aloitustuen osuus.

29 Jäsenvaltiot käyttivät keskimäärin 1,33 prosenttia vuoden 2015 suoriin tukiin tarkoitetuista määrärahoistaan tähän nuoria viljelijöitä koskevaan lisämaksuun. Tämä tarkoittaa arvioituja rahoitustarpeita, ei tosiasiallisia menoja.

30 Asetus (EU) N:o 1307/2013, 50 atiklan 6 ja 8 kohta. Jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 50 artiklan 10 kohdan mukaisesti valita vaihtoehtoisesti vuotuisen kertamaksun riippumatta tilan koosta (ainoastaan Luxemburg valitsi tämän vaihtoehdon).

31 Belgia, Bulgaria, Irlanti, Espanja, Ranska, Kroatia, Luxemburg, Itävalta, Portugali, Slovakia ja Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti).

32 Viro, Kypros, Liettua ja Suomi päättivät rajata tuen kaudella 2016–2020 ainoastaan oikeushenkilöille, jotka ovat yksinomaan nuorten viljelijöiden hallinnassa. Latvia päätti vastaavasta rajauksesta kaudelle 2017–2020.

33 Ks. katsaus liitteessä V.

34 Renta de referencia: Espanjassa muihin kuin maatalousalan bruttopalkkoihin sovellettava indikaattori. Indikaattorin perustana on Espanjan kansallinen laki nro 19/1995. Vuonna 2016 sen arvo oli 28 397 euroa.

35 Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 9 artiklan määritelmän mukaisesti. Ks. sanastossa oleva määritelmä.

36 Tämä on yksinkertaisin ja yleisin yritystyyppi Italian maataloudessa. Se on määritetty Italian siviililain 2251–2290 pykälässä.

37 Tieto perustuu jäsenvaltioiden komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle toimittamiin osittaisiin tietoihin. Kroatiaa, Ranskaa, Italiaa, Romaniaa, Maltaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot puuttuivat tai olivat puutteellisia vielä vuoden 2017 helmikuun lopussa.

38 Maatalouden kirjanpidon tietoverkon mukaan tilojen keskimääräinen nettoarvonlisäys oli 27 EU-jäsenvaltiossa vuonna 2012 noin 30 000 euroa. Tilojen nettoarvonlisäys vuosityöyksikköä kohti oli puolestaan noin 19 000 euroa.

39 Istituto Nazionale di Economia Agraria, "I giovani e il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana", 2013, s. 45. Arvo perustuu maatalouden kirjanpidon tietoverkon yhteydessä suoritettuun kyselytutkimukseen eikä se välttämättä ole tilastollisesti edustava alle 40-vuotiaiden italialaisten viljelijöiden perusjoukon osalta.

40 Maaseutualueet, joilla on yleisiä kehitysongelmia, muodostavat alueen epäsuotuisimmat seudut, joilla vaikea topografia ja infrastruktuurien niukkuus rajoittavat tuotantotoimintoja. Näillä alueilla on tyypillisesti huomattavasti alhaisempi BKT kuin muilla alueilla.

41 Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ilman sosiaaliturvamaksuja. Laskelman suorittaa Ranskan tilastotoimisto ja se vastaa 1 480 euron bruttokuukausituloa (1.1.2017), joka perustuu 151,67 tunnin kuukausittaiseen työtuntimäärään.

42 Renta de referencia: Espanjassa muihin kuin maatalousalan bruttopalkkoihin sovellettava indikaattori. Indikaattorin perustana on Espanjan kansallinen laki nro 19/1995. Vuonna 2016 sen arvo oli 28 397 euroa.

43 Ks. erityiskertomukset nro 8/2012, nro 1/2013, nro 6/2013, nro 12/2013 ja nro 25/2015 (http://eca.europa.eu).

44 Maatalouden kirjanpidon tietoverkko perustettiin seuraamaan kaupallisten maatilojen tuloja. Se voi tuottaa hyödyllisiä tietoja maatilojen taloudellisen toiminnan tuloksellisuudesta maatalousaloittain ja kokoluokittain. Tietoverkko ei kuitenkaan ole rakenteeltaan edustava erityisryhmien, kuten YMP:n edunsaajien tai nuorten viljelijöiden osalta. Näin ollen saatavillla ei ole riittävän edustavaa tietoa nuorten viljelijöiden tuloista tai tiettyjen EU:n tukitoimenpiteiden, kuten nuorten viljelijöiden aloitustuen vaikutuksista. Ks. tarkemmin erityiskertomus nro 1/2016, kohdat 48–50 (http://eca.europa.eu).

45 Ranska toimitti jälkiarviointiraporttinsa maaliskuun 2017 lopussa, kun tilintarkastustuomioistuimen tarkastus oli jo saatu päätökseen.

46 Syyskuussa 2015 julkaistun komission tilaaman tutkimuksen "Young farmers’ needs in Spain" (ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte) mukaan Espanjassa 56 prosenttia nuorista viljelijöistä piti lainojen saatavuutta ongelmallisena, kun vastaava luku 28 EU:n jäsenvaltion nuorten viljelijöiden keskuudessa oli 33 prosenttia.

47 Arvio perustuu 15–44 -vuotiaiden ikäryhmään kuuluvien viljelijöiden keskimääräiseen lukumäärään kaudella 2007–2013.

Komission vastaus

1 Kirjeet Tanskalle (Ares(2015)162942, 15.1.2015), Hollannille (Ares(2015)1173220, 17.3.2015) ja Virolle (Ares(2016)6004433, 19.10.2016). Kirjeet on toimitettu CircaBC:n kautta ajoissa jäsenvaltioiden viranomaisten järjestämää kuulemista varten.

2 siantuntijatyöpaja "Payment for Young Farmers – exchange of Member States’ experiences of implementation and control", 23. syyskuuta 2015 (asiakirja jäsenvaltioiden saatavilla CircaBC:ssä).

TapahtumaPäivämäärä
Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty/ Tarkastus alkoi16.3.2016
Kertomusluonnos lähetetty komissioon (tai muulle tarkastuskohteelle)30.3.2017
Lopullinen kertomus hyväksytty kuulemismenettelyn jälkeen31.5.2017
Komission (tai muun tarkastuskohteen) viralliset vastaukset saatu kaikilla kielillä28.6.2017

Tarkastustiimi

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa käsitellään eri talousarvioaloilla tai hallinnon aloilla toimitettujen tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden tarkastusten tuloksia. Tilintarkastustuomioistuin valitsee ja suunnittelee nämä tarkastustehtävät siten, että niillä saadaan aikaan mahdollisimman suuri vaikutus. Se ottaa valinta- ja suunnitteluvaiheessa huomioon tuloksellisuuteen tai säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten tulojen tai menojen määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja yleisen edun.

Tämän kertomuksen antoi I tarkastusjaosto, jonka puheenjohtaja on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Phil Wynn Owen. Jaoston erikoisalana on luonnonvarojen kestävä käyttö. Tarkastus toimitettiin tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Janusz Wojciechowskin johdolla, ja siihen osallistuivat kabinettipäällikkö Kinga Wiśniewska-Danek, kabinettiavustaja Katarzyna Radecka-Moroz, toimialapäälikkö Helder Faria Viegas, tehtävävastaava Lorenzo Pirelli ja apulaistehtävävastaava Malgorzata Frydel. Tarkastustiimiin kuuluivat Antonio Caruda Ruiz, Anzela Poliulianaite, Carlos Sanchez Rivero, Frédéric Soblet, Matteo Tartaggia ja Diana Voinea. Assistentteina toimivat Frederique Hussenet, Monika Schmidt ja Terje Teppan-Niesen.

Vasemmalta oikealle: Kinga Wisniewska-Danek, Carlos Sanchez Rivero, Malgorzata Frydel, Frédéric Soblet, Janusz Wojciechowski, Diana Voinea, Katarzyna Radecka-Moroz, Helder Faria Viegas, Lorenzo Pirelli.

Yhteystiedot

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu).

Nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki olisi kohdennettava paremmin, jotta se edistäisi vaikuttavalla tavalla sukupolvenvaihdoksia
(annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla)

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2017

PDF 978-92-872-7762-6 1977-5792 10.2865/705989 QJ-AB-17-010-FI-N
HTML 978-92-872-7795-4 1977-5792 10.2865/269402 QJ-AB-17-010-FI-Q

© Euroopan unioni, 2017

Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA?

Maksuttomat julkaisut:

(*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun.

Maksulliset julkaisut: