Rapport Speċjali
Nru10 2017

Jenħtieġ li l-appoġġ li jingħata mill-UE lil bdiewa żgħażagħ ikun immirat aħjar biex jitrawwem tiġdid ġenerazzjonali effettiv

Dwar ir-rapport:L-għadd ta’ bdiewa żgħażagħ naqas minn 3.3 miljun fl-2005 għal 2.3 miljun fl-2013. L-UE allokat EUR 9.6 biljun lil bdiewa żgħażagħ fil-perjodu 2007-2020 biex trawwem it-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura. Il-Qorti sabet li ta’ sikwit din l-għajnuna mhijiex iddefinita tajjeb, u li r-riżultati u l-impatti mistennija mhumiex speċifikati. Għall-Pilastru 1 (pagamenti diretti), l-għajnuna tiġi pprovduta f’forma standardizzata li, għajr għall-introjtu addizzjonali, ma taqbilx mal-ħtiġijiet ta’ bdiewa żgħażagħ. Għall-Pilastru 2 (żvilupp rurali), l-għajnuna tindirizza aħjar il-ħtiġijiet ta’ bdiewa żgħażagħ u tistimola azzjonijiet speċifiċi (eż. l-introduzzjoni ta’ biedja organika, inizjattivi għall-iffrankar tal-ilma jew tal-enerġija), iżda l-awtoritajiet maniġerjali mhux dejjem applikaw proċeduri tal-għażla biex jipprijoritizzaw l-aħjar proġetti. Il-Qorti tirrakkomanda li l-objettivi jiġu ddefiniti aħjar u li l-appoġġ li jingħata mill-UE jiġi mmirat aħjar sabiex jitrawwem tiġdid ġenerazzjonali effettiv.

Din il-pubblikazzjoni hija disponibbli wkoll f'23 lingwa u fil-formati li ġejjin:
HTML PDF EPUB PRINT
html logo PDF Special Report EPUB Special Report Paper Special Report

Sommarju eżekuttiv

I

L-għadd kumplessiv ta’ bdiewa fl-EU-27 naqas rapidament f’dawn l-aħħar 10 snin, u minn 14.5 miljun bidwi fl-2005 dan niżel għal 10.7 miljun bidwi fl-2013. L-għadd ta’ bdiewa żgħażagħ (li ma kellhomx aktar minn 44 sena) naqas minn 3.3 miljun fl-2005 għal 2.3 miljun fl-2013. Billi l-għadd ta’ bdiewa naqas fil-gruppi kollha ta’ età, il-perċentwal ta’ bdiewa żgħażagħ fil-popolazzjoni agrikola baqa’ relattivament stabbli, f’livell ta’ kemxejn aktar minn 20 %. Madankollu, jeżistu differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri.

II

Fil-perjodu 2007-2020, l-UE allokat EUR 9.6 biljun f’għajnuna speċifika lil bdiewa żgħażagħ biex issaħħaħ il-kompetittività tal-azjendi agrikoli u t-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura. Jekk jiġi inkluż il-kofinanzjament nazzjonali li jingħata mill-Istati Membri taħt il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju, l-appoġġ pubbliku totali jammonta għal EUR 18.3 biljun. Kważi 200 000 bidwi żagħżugħ irċieva l-għajnuna mill-UE biex jibda negozju fil-perjodu 2007-2013. Aktar minn 70 % tal-finanzjament mill-UE ġie pprovdut taħt il-miżura tal-Pilastru 2 (FAEŻR) għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, filwaqt li t-30 % li jifdal jiġi pprovdut, fil-perjodu 2014-2020, taħt il-pagament dirett li jingħata taħt il-Pilastru 1 (FAEG) lil bdiewa żgħażagħ.

III

F’dan il-kuntest, aħna eżaminajna r-rwol li l-UE għandha fl-appoġġ ta’ bdiewa żgħażagħ u t-trawwim ta’ tiġdid ġenerazzjonali. L-awditu twettaq fil-Kummissjoni u fl-erba’ Stati Membri li għandhom l-aktar infiq fuq bdiewa żgħażagħ: Franza, Spanja, il-Polonja u l-Italja. L-awditu kellu l-għan li jwieġeb il-mistoqsija li ġejja: “L-appoġġ li jingħata mill-UE lil bdiewa żgħażagħ huwa mfassal tajjeb biex jikkontribwixxi b’mod effettiv għal tiġdid ġenerazzjonali aħjar?”

IV

Il-konklużjoni ġenerali hija li l-appoġġ li jingħata mill-UE lil bdiewa żgħażagħ huwa bbażat fuq loġika ta’ intervent li mhijiex iddefinita tajjeb, u li r-riżultati u l-impatti mistennija mhumiex speċifikati. Jenħtieġ li dan l-appoġġ jiġi mmirat aħjar, biex jitrawwem tiġdid ġenerazzjonali effettiv. Madankollu, aħna sibna differenzi sinifikanti bejn il-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ u l-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju.

V

Għall-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ, aħna sibna li:

 • l-għajnuna mhijiex ibbażata fuq valutazzjoni soda tal-ħtiġijiet, u l-objettiv tagħha ma jirriflettix l-objettiv ġenerali li jitħeġġeġ it-tiġdid ġenerazzjonali. L-Istati Membri ma kkoordinawx il-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 mal-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju jew mal-miżuri nazzjonali;
 • fin-nuqqas ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet, l-għajnuna tiġi pprovduta f’forma standardizzata (pagament annwali għal kull ettaru), f’ammont u bi twaqqit fejn ma jkunx ċar liema ħtiġijiet speċifiċi, għajr għall-introjtu addizzjonali, qed jiġu indirizzati;
 • il-qafas komuni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni ma pprovdiex indikaturi utli għall-valutazzjoni tal-effettività ta’ dan il-pagament, billi ma hemmx indikaturi tar-riżultati għal dan il-pagament, u ma tinġabarx data dwar l-introjtu u l-vijabbiltà tal-azjendi li jingħataw appoġġ.
VI

Għall-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, aħna sibna li:

 • għalkemm b’mod ġenerali din hija bbażata fuq valutazzjoni vaga tal-ħtiġijiet, l-objettivi tagħha huma parzjalment speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u bi skadenza, u jirriflettu l-objettiv ġenerali li jitħeġġeġ it-tiġdid ġenerazzjonali. Hemm xi koordinazzjoni effettiva mal-miżura ta’ investiment tal-Pilastru 2;
 • l-għajnuna tiġi pprovduta f’forma (somma f’daqqa li tkun suġġetta għat-twettiq ta’ pjan ta’ direzzjoni għan-negozju u, f’xi każijiet, anke sussidju tal-imgħax fuq selfa) li tkun tindirizza aktar direttament il-ħtiġijiet tal-bdiewa zgħażagħ biex ikollhom aċċess għal art, kapital u għarfien. Ġeneralment, l-ammont ta’ għajnuna huwa marbut mal-ħtiġijiet u mmodulat biex jistimola azzjonijiet speċifiċi (eż. l-introduzzjoni ta’ biedja organika, inizjattivi għall-iffrankar tal-ilma jew tal-enerġija);
 • l-għajnuna tiġi mmirata lejn bdiewa aktar kwalifikati, li jieħdu l-impenn li jimplimentaw pjan ta’ direzzjoni għan-negozju li jkun jiggwidahom biex jiżviluppaw azjendi vijabbli, u li permezz tal-proċess tal-għażla ta’ proġetti, ta’ spiss jitħeġġu jibdew negozju f’żoni żvantaġġati. Madankollu, il-pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju kienu ta’ kwalità li kienet tvarja u, f’xi każijiet, l-awtoritajiet maniġerjali ma applikawx proċeduri tal-għażla biex jipprijoritizzaw l-aħjar proġetti. Il-kriterji tal-għażla ġew introdotti lejn tmiem il-perjodu 2007-2013, is-sollijiet minimi kienu baxxi wisq jew inkella ineżistenti u, f’xi wħud mill-Istati Membri, il-baġit ta’ seba’ snin għall-miżura ntuża għall-finanzjament ta’ kważi l-applikazzjonijiet kollha li ġew ippreżentati fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni, u b’hekk dan ippreviena lill-bdiewa żgħażagħ li bdew negozju aktar tard milli jirċievu finanzjament;
 • aħna ftit li xejn sibna evidenza dwar jekk il-miżuri tal-UE ffaċilitawx il-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ u jekk tejbux it-tiġdid ġenerazzjonali u l-vijabbiltà tal-azjendi li jingħataw appoġġ, prinċipalment minħabba l-kwalità baxxa tal-indikaturi ssettjati mis-sistema komuni ta’ monitoraġġ.
VII

Aħna nirrakkomandaw li l-Kummissjoni u l-Istati Membri:

 1. itejbu l-loġika ta’ intervent billi jirrinfurzaw il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet u jiddefinixxu l-objettivi SMART, li jirriflettu l-objettiv kumplessiv ta’ trawwim tat-tiġdid ġenerazzjonali;
 2. itejbu l-immirar tal-miżuri permezz ta’ sistemi aħjar għall-għażla ta’ proġetti u permezz ta’ użu aħjar ta’ pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju;
 3. itejbu l-qafas ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni billi jimxu fuq l-aħjar prattiki li ġew żviluppati mill-Istati Membri fis-sistemi ta’ monitoraġġ u r-rapporti ta’ evalwazzjoni tagħhom.

Introduzzjoni

Tnaqqis fil-popolazzjoni agrikola

01

L-agrikoltura tal-UE qed tiffaċċja tnaqqis fil-popolazzjoni agrikola. L-għadd kumplessiv ta’ bdiewa fl-EU-275 naqas rapidament f’dawn l-aħħar 10 snin, u minn 14.5 miljun fl-2005 dan naqas għal 10.7 miljun fl-2013, jiġifieri tnaqqis ta’ kwart f’inqas minn 10 snin. Il-gruppi kollha ta’ età tal-bdiewa ġew affettwati (ara l-Figura 1). Mhuwiex possibbli li jkun magħruf kemm hemm bdiewa li ma għandhomx aktar minn 40 sena, billi d-data tal-Eurostat ma taqsamx il-grupp ta’ età ta’ 35-44  sena f’sottogruppi ulterjuri6.

Figura 1

Evoluzzjoni tal-għadd ta’ bdiewa skont il-grupp ta’ età fis-27 Stat Membru tal-UE

Sors: L-Eurostat, Stħarriġ tal-Istruttura ta’ Azjendi Agrikoli7.

02

L-għadd ta’ bdiewa żgħażagħ (li ma għandhomx aktar minn 44 sena) naqas minn 3.3 miljun fl-2005 għal 2.3 miljun fl-2013, jiġifieri tnaqqis ta’ terz f’inqas minn 10 snin. Madankollu, il-perċentwal ta’ bdiewa żgħażagħ fil-popolazzjoni agrikola baqa’ relattivament stabbli, f’livell ta’ kemxejn aktar minn 20 % (ara l-Figura 2).

Figura 2

Evoluzzjoni tar-ripartizzjoni tal-bdiewa skont il-grupp ta’ età fis-27 Stat Membru tal-UE

Sors: L-Eurostat, Stħarriġ tal-Istruttura ta’ Azjendi Agrikoli.

03

Jeżistu differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri: pereżempju, fil-Polonja s-sehem tal-bdiewa żgħażagħ fil-popolazzjoni agrikola żdied minn 34 % fl-2007 għal 36 % fl-2013, filwaqt li fi Spanja dan naqas minn 21 % fl-2007 għal 16 % fl-2013. L-Anness I jagħti stampa ġenerali tal-għadd ta’ bdiewa fi Stati Membri individwali u tal-varjazzjoni bejn l-2007 u l-2013, filwaqt li l-Anness II jindika l-evoluzzjoni tad-distribuzzjoni tal-bdiewa skont l-età.

It-tiġdid ġenerazzjonali għandu importanza kbira fuq l-aġenda politika

04

Fl-2008, il-Parlament Ewropew qies li “l-iskambju bejn il-ġenerazzjonijiet huwa meħtieġ biex fil-ġejjieni jinżammu livell għoli ta’ kwalità tal-ikel u tal-provvista (tas-sikurezza) tal-ikel fl-UE kif ukoll l-awtosuffiċjenza tal-UE” u li “l-PAK għandha tipprova tneħħi l-barrieri li qed jiffaċċjaw bħalissa dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jaħdmu fil-biedja, billi l-iskambju ta’ bejn il-ġenerazzjonijiet isir wieħed mill-prijoritajiet tagħha”8. Fl-2011, huwa osserva li “l-miżuri għall-bdiewa żgħażagħ li jinsabu fit-tieni pilastru ħarġu insuffiċjenti biex iwaqqfu t-tixjiħ rapidu tas-settur agrikolu” u li “l-iskemi ta’ appoġġ fit-tieni pilastru għandhom jiġu estiżi”9. Barra minn hekk, fl-2014, il-Kunsill ġibed l-attenzjoni10 għall-fatt li l-bdiewa żgħażagħ u t-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura huma fundamentali għas-sostenibbiltà u l-kompetittività fuq terminu twil tal-agrikultura Ewropea.

05

Fl-2015, il-Kummissjoni sostniet11 li l-għoti ta’ appoġġ lil bdiewa żgħażagħ huwa prijorità. Skont il-Kummissarju Phil Hogan12: it-tiġdid ġenerazzjonali huwa kwistjoni li tmur ferm lil hinn minn tnaqqis fl-età medja tal-bdiewa fl-UE. Ifisser ukoll li ġenerazzjoni ġdida ta’ bdiewa żgħażagħ bi kwalifiki għoljin jingħataw l-abbiltà li jwasslu l-benefiċċji kollha tat-teknoloġija għall-appoġġ ta’ prattiki agrikoli sostenibbli fl-Ewropa. Huwa ddikjara li hemm ostakli li jxekklu liż-żgħażagħ milli jibdew attività agrikola, filwaqt li semma l-aċċess għall-art, għall-finanzi u għall-għarfien bħala l-aktar ostakli sinifikanti.

Appoġġ li jingħata mill-UE lil bdiewa żgħażagħ

06

Il-baġit totali tal-UE li ġie allokat speċifikament għall-appoġġ li jingħata lil bdiewa żgħażagħ matul il-perjodu 2007-2020 huwa ta’ EUR 9.6 biljun. Dan l-ammont irdoppja minn EUR 3.2 biljun fil-perjodu 2007-2013, li ġew ipprovduti taħt il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju, għal EUR 6.4 biljun fil-perjodu 2014-2020, prinċipalment minħabba l-introduzzjoni ta’ pagament dirett addizzjonali li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ (ara l-Figura 3). L-infiq pubbliku totali, inkluż il-kofinanzjament nazzjonali li jingħata mill-Istati Membri taħt il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju, huwa ta’ EUR 18.3 biljun.

Figura 3

Il-baġit tal-UE għall-appoġġ li jingħata lil bdiewa żgħażagħ taħt il-Pilastru 1 (FAEG) u l-Pilastru 2 (FAEŻR) fil-perjodi ta’ programmazzjoni 2007-2013 u 2014-2020

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni (infiq għall-perjodu 2007-2013 u allokazzjonijiet għall-perjodu 2014-2020).

07

L-appoġġ għall-bdiewa żgħażagħ ġie introdott fis-snin 8013. Mis-sena 2000 ’il hawn, il-biċċa l-kbira mill-appoġġ ġie pprovdut taħt il-miżura tal-Pilastru 2 għat-twaqqif ta’ bdiewa żgħażagħ (għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ)14. Din il-miżura ġiet segwita mill-miżura “Żvilupp tal-azjenda agrikola u tan-negozju” fil-perjodu 2014-2020. Il-miżura tiġi implimentata fi 92 mill-118-il Programm tal-Iżvilupp Rurali (PŻR) f’24 mit-28 Stat Membru.

08

Fil-perjodu 2014-2020, ġie introdott appoġġ addizzjonali għall-bdiewa taħt il-Pilastru 115 fil-forma ta’ pagament addizzjonali ta’ 25 % għall-bdiewa żgħażagħ b’żieda mal-pagamenti diretti.

09

Il-Figura 4 tagħti stampa ġenerali tal-istrumenti tal-UE li huma mmirati – direttament jew indirettament – lejn bdiewa żgħażagħ fil-perjodu 2007-2020. Kif tindika l-Figura 4, l-awditu ffoka fuq il-miżuri li jappoġġaw direttament lil bdiewa żgħażagħ: il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju u l-pagament addizzjonali li jingħata taħt il-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ.

Figura 4

Stampa ġenerali tal-miżuri tal-UE li jappoġġaw lil bdiewa żgħażagħ fil-perjodu 2007-2020

Sors: Il-QEA.

10

It-Tabella 1 hawn taħt tqabbel il-karatteristiċi prinċipali tal-appoġġ li jingħata taħt il-Pilastru 1 u l-Pilastru 2 lil bdiewa żgħażagħ fil-perjodu 2014-2020.

Tabella 1

Karatteristiċi prinċipali tal-appoġġ li jingħata taħt il-Pilastru 1 u l-Pilastru 2 lil bdiewa żgħażagħ fil-perjodu 2014-2020

Il-Pilastru 1 – Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG)

Pagament lil bdiewa żgħażagħ

Il-Pilastru 2 – Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

Il-Miżura 6.1 – Żvilupp tal-azjenda agrikola u tan-negozju għal bdiewa żgħażagħ

Bażi legaliL-Artikolu 50 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013L-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013
Forma ta’ appoġġPagament addizzjonali lil bdiewa żgħażagħ li huma intitolati għal pagament taħt l-iskema ta’ pagament bażiku jew l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja.Għajnuna ta’ mhux aktar minn EUR 70 000 biex jiġi stabbilit negozju li tingħata fuq il-bażi ta’ pjan għan-negozju (il-pagament finali huwa kundizzjonali fuq l-implimentazzjoni korretta tal-pjan għan-negozju).
Durata tal-appoġġJitħallas kull sena għal mhux aktar minn ħames snin (mis-sena tal-istabbiliment).Jitħallas darba għal kull azjenda / għal kull bidwi f’mill-inqas żewġ pagamenti parzjali.
ImplimentazzjoniObbligatorju għall-Istati Membri kollha, li jistgħu jissettjaw biss xi ftit parametri: baġit, metodu ta’ kalkolu, limitu ta’ ettari, rekwiżiti għall-ħiliet u kontroll konġunt fuq azjendi ġuridiċi (ara l-paragrafu 40).Volontarju għall-Istati Membri/għar-reġjuni, li jiddefinixxu l-prijoritajiet u l-objettivi fil-PŻR, jissettjaw kriterji ta’ eliġibbiltà u tal-għażla, jagħżlu proġetti u jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri.
Objettiv“Biex ikun iffaċilitat it-twaqqif (l-istabbiliment) inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-twaqqif inizjali”1, u jikkontribwixxi għall-objettiv ġenerali tal-PAK, jiġifieri li jkun hemm produzzjoni vijabbli tal-ikel billi tittejjeb il-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli2 u billi jitħeġġeġ it-tiġdid ġenerazzjonali3
Benefiċjarji eliġibbli
 • Bdiewa li jkollhom inqas minn 40 sena.
 • Bdiewa li jistabbilixxu lilhom infushom bħala l-kap ta’ azjenda agrikola għall-ewwel darba jew li stabbilew lilhom infushom fl-aħħar ħames snin qabel ma ġew ippreżentati applikazzjonijiet għall-pagamenti diretti tal-2015.
 • Persuni fiżiċi u ġuridiċi, inklużi dawk fejn bidwi żagħżugħ jeżerċita kontroll konġunt fuq l-azjenda.
 • Bdiewa li jkollhom inqas minn 40 sena.
 • Bdiewa li jistabbilixxu lilhom infushom bħala l-kap ta’ azjenda agrikola għall-ewwel darba.
 • Persuni ġuridiċi, inklużi dawk fejn bidwi żagħżugħ jeżerċita kontroll konġunt fuq l-azjenda.
Għadd ta’ benefiċjarji279 071 (fl-2015).193 828 fil-perjodu 2007-2013. L-ebda mira fil-livell tal-UE għall-perjodu 2014-2020.
Ammont medju ta’ għajnuna għal kull benefiċjarjuEUR 1 135 (fl-2015).EUR 20 000 (fil-perjodu 2007-2013).

1 Il-Preambolu (47) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u l-Preambolu (17) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

2 Ara l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

3 Għall-Pilastru 1 ara l-Memo tal-Kummissjoni “Ir-riforma tal-PAK – spjega tal-elementi ewlenin” tas-26 ta’ Ġunju 2013: “Sabiex jitħeġġeġ tiġdid ġenerazzjonali, il-Pagament Bażiku għal Bdiewa Żgħażagħ parteċipanti ġodda (dawk taħt l-40 sena) għandu jiżdied b’25 % aktar għall-ewwel 5 snin tal-installazzjoni,” u l-iskeda informattiva tal-Parlament Ewropew “L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni (PAK): Il-pagamenti diretti lill-bdiewa”: “Sabiex titħeġġeġ ir-rinnovazzjoni (it-tiġdid) ġenerazzjonali, il-pagament bażiku mogħti lill-bdiewa żgħażagħ (taħt l-40 sena), lill-bdiewa ġodda jew lill-irziezet stabbiliti fil-ħames snin preċedenti jiżdied bi kwart matul l-ewwel ħames snin wara l-installazzjoni.”

Għall-Pilastru 2 ara l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, li jirreferi għall-prijorità speċifika tal-”faċilitazzjoni tad-dħul ta’ bdiewa b’ħiliet adegwati fis-settur agrikolu u, b’mod partikolari, it-tiġdid ġenerazzjonali”.

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.

Ambitu u approċċ tal-awditjar

11

L-awditu kellu l-għan li jwieġeb għall-mistoqsija li ġejja:

L-appoġġ li jingħata mill-UE lil bdiewa żgħażagħ huwa mfassal tajjeb biex jikkontribwixxi b’mod effettiv għal tiġdid ġenerazzjonali aħjar?

12

Sabiex inwieġbu għal din il-mistoqsija, aħna ffukajna fuq il-miżuri li jappoġġaw direttament lil bdiewa żgħażagħ fil-perjodu 2007-2020 (ara l-Figura 4), jiġifieri l-Miżura 112 tal-Pilastru 2 fil-perjodu 2007-2013, għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, u l-miżura korrispondenti għaliha fil-perjodu 2014-2020, jiġifieri l-Miżura 6.1 kif ukoll il-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ għall-perjodu 2014-2020. Aħna vvalutajna l-loġika ta’ intervent (il-Parti I tar-rapport), l-immirar fl-implimentazzjoni tal-miżuri (il-Parti II), u r-riżultati tagħhom (il-Parti III).

13

L-awditu twettaq bejn April u Ottubru 2016 u kopra erba’ Stati Membri li nefqu l-ogħla ammont fuq il-bdiewa żgħażagħ: Franza, Spanja, il-Polonja u l-Italja (ara l-Figura 5). Dawn l-erba’ Stati Membri jirrappreżentaw 56 % tal-baġit totali tal-UE li jikkorrispondi għall-miżuri li jappoġġaw direttament lil bdiewa żgħażagħ fil-perjodu 2007-2020 (ara l-Figura 4). L-Anness III jagħti stampa ġenerali tal-baġit tal-UE li ġie allokat speċifikament lil bdiewa żgħażagħ, skont l-Istat Membru.

14

F’dawn l-erba’ Stati Membri aħna eżaminajna l-oqfsa nazzjonali, li ssettjaw il-loġika ta’ intervent u l-karatteristiċi prinċipali tal-miżuri, kif ukoll l-estent tal-koordinazzjoni bejn tali miżuri u l-politiki nazzjonali li jippromwovu t-tiġdid ġenerazzjonali. Biex nivvalutaw l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-miżuri, aħna ffukajna fuq seba’ reġjuni li huma fost dawk li nefqu l-aktar taħt il-miżuri li jappoġġaw direttament lil bdiewa żgħażagħ:

 • Franza (il-Pajjiżi tal-Loire u l-Midi-Pyrénées);
 • Spanja (Andalusija);
 • il-Polonja (Warmińsko-Mazurskie u Dolnośląskie);
 • l-Italja (l-Emilja-Romanja u l-Pulja).

Figura 5

L-appoġġ li jingħata mill-UE taħt il-Pilastru 1 (FAEG) u l-Pilastru 2 (FAEŻR) lil bdiewa żgħażagħ fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2020 (ir-rettangolu jirrappreżenta l-Istati Membri awditjati)

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni (infiq għall-perjodu 2007-2013 u allokazzjonijiet għall-perjodu 2014-2020).

15

L-approċċ tal-awditjar ikkombina awditu tas-sistemi ta’ kontroll, prinċipalment fil-livell tal-Kummissjoni u f’dak tal-Istati Membri, ma’ eżaminar ta’ kampjun ta’ 57 proġett fil-livell tal-benefiċjarji finali biex l-implimentazzjoni u r-riżultat tal-miżuri jiġu vverifikati. Aħna analizzajna wkoll statistika u studji rilevanti pprovduti mill-Eurostat (eż. Stħarriġiet tal-Istruttura ta’ Azjendi Agrikoli), mill-parlamenti nazzjonali u mill-uffiċċji nazzjonali tal-istatistika, kif ukoll minn universitajiet u organizzazzjonijiet tal-bdiewa żgħażagħ fil-livelli nazzjonali, reġjonali u tal-UE.

16

Dawn l-istudji kienu jindikaw li hemm fatturi ġenerali, li mhumiex miżuri tal-UE, li jinfluwenzaw it-tiġdid ġenerazzjonali (eż. is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali, it-tendenza tal-banek li jipprovdu self, il-possibbiltajiet ta’ impjieg f’setturi mhux agrikoli, u l-konċentrazzjoni għolja ta’ art agrikola f’għadd relattivament baxx ta’ azjendi agrikoli16). Politiki nazzjonali li jippromwovu t-tluq ta’ bdiewa anzjani jista’ jkollhom ukoll rwol importanti, kif indikat mill-Ġermanja, wieħed mill-Istati Membri li, bħad-Danimarka, l-Irlanda, in-Netherlands u r-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq), għażel li ma jimplimentax il-miżura għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ taħt il-Pilastru 2 fil-perjodu 2014-2020. Fil-fatt, l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-perjodu 2007-2013 għall-Ġermanja (Rheinland-Palatainat) uriet li l-Miżura 112 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ ma rnexxilhiex tindirizza b’mod adegwat il-problema tal-fatt li xi azjendi agrikoli ma jkollhomx suċċessur adatt, u li ma kienx possibbli li jiġi identifikat x’impatt dan l-appoġġ kellu fuq l-istruttura tal-età tal-bdiewa. Barra minn hekk, il-Ġermanja qieset li l-iskema tagħha tas-sigurtà soċjali, “Hofabgabeklausel”, li tirrikjedi li l-bdiewa jirrinunzjaw l-azjenda agrikola tagħhom sabiex jirċievu l-pensjoni tax-xjuħija tagħhom, għandha rwol importanti x’taqdi f’tiġdid ġenerazzjonali li jirnexxi, fis-settur agrikolu.

Osservazzjonijiet

Parti I – Loġika ta’ intervent

17

Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jfasslu l-interventi ta’ politika b’mod adegwat. Għal dan l-iskop, aħna eżaminajna jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri kinux qed:

 • iwettqu valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet ex ante tajbin fl-oqsma speċifiċi ta’ intervent;
 • jiddeċiedu liema fondi jaqblu l-aktar mal-ħtiġijiet ta’ bdiewa żgħażagħ;
 • jiddefinixxu objettivi speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u bi skadenza (SMART);
 • jiddefinixxu arranġamenti biex jiżguraw użu effettiv, effiċjenti u kkoordinat tad-diversi fondi.

Il-ħtiġijiet tal-bdiewa żgħażagħ ġew identifikati fil-livell ġenerali...

18

Skont studji mwettqa mill-Kummissjoni, kif ukoll intervisti li saru mal-awtoritajiet maniġerjali u l-assoċjazzjonijiet tal-bdiewa żgħażagħ li ġew awditjati, ostakli li jxekklu liż-żgħażagħ milli jsiru bdiewa jistgħu jiġu kklassifikati bħala li huma relatati ma’:

 1. l-aċċess għall-art: madwar 60 % tal-bdiewa żgħażagħ fit-28 Stat Membru tal-UE rrappurtaw li kellhom problemi fix-xiri jew fil-kiri tal-art17. Skont bosta studji18 li saru, il-problema tinsab fil-prezz għoli tal-art u fil-fatt li l-bdiewa li huma akbar fl-età ma jkunux iridu jirtiraw;
 2. l-aċċess għall-kapital: madwar 35 % tal-bdiewa żgħażagħ fit-28 Stat Membru tal-UE rrappurtaw li kellhom problemi biex jaċċessaw sussidji u kreditu19. Skont studji20 li saru u assoċjazzjonijiet tal-bdiewa żgħażagħ li ġew intervistati, fi Franza, fl-Italja u fi Spanja l-problema hija dovuta għall-kumplessità u t-tul tal-proċeduri tal-appoġġ pubbliku aktar milli għall-insuffiċjenza tas-sussidji;
 3. l-aċċess għall-għarfien: madwar 20 % tal-bdiewa żgħażagħ fit-28 Stat Membru tal-UE rrappurtaw li kellhom problemi biex jaċċessaw l-għarfien21. Fl-2010, 14 % biss tal-bdiewa li ma kellhomx aktar minn 35 sena fis-27 Stat Membru tal-UE kellhom taħriġ agrikolu komplet22, għalkemm dan kien ivarja sinifikattivament madwar l-UE. Pereżempju, fi Franza (il-Pajjiżi tal-Loire) 84 % tal-bdiewa li ma kellhomx aktar minn 35 sena kellhom taħriġ agrikolu komplet, fl-Italja (l-Emilja-Romanja) 27 %, fil-Polonja 26 % u fi Spanja (Andalusija) 3 % biss.
 4. l-aċċess għal introjtu suffiċjenti u stabbli: xi Stati Membri u assoċjazzjonijiet tal-bdiewa żgħażagħ indikaw din il-ħtieġa, għalkemm fl-erba’ Stati Membri awditjati ma hemm l-ebda data li hija statistikament rappreżentattiva dwar l-introjtu tal-bdiewa żgħażagħ (li ma għandhomx aktar minn 40 sena) jew data li turi jekk l-introjtu fl-ewwel snin tal-attività agrikola huwiex ġeneralment insuffiċjenti jew instabbli, jew huwiex aktar hekk milli fis-snin ta’ wara;
 5. L-aċċess, f’żoni rurali, għal infrastruttura u servizzi bażiċi li jkunu ekwivalenti għal dawk disponibbli għal żgħażagħ li ma jgħixux f’żoni rurali, bħal broadband, skejjel preprimarji, skejjel, servizzi tat-trasport u tal-posta, kura tas-saħħa u servizzi ta’ sostituzzjoni.

... Iżda l-ħtiġijiet ġenerali ma ġewx investigati f’aktar dettall

19

Fil-biċċa l-kbira mill-Istati Membri/mir-reġjuni awditjati, l-eżaminar tagħna wera li mhuwiex magħruf jekk l-estent ta’ tali ostakli huwiex komuni għall-bdiewa żgħażagħ kollha li qed jibdew negozju f’reġjun partikolari jew huwiex komuni għal xi wħud minnhom biss, pereżempju dawk f’żoni ġeografiċi speċifiċi, f’setturi agrikoli speċifiċi jew f’sitwazzjonijiet speċifiċi (eż. dawk li ma wirtux biżżejjed art jew kapital). Lanqas ma huwa magħruf f’liema mument matul il-proċess ta’ stabbiliment ta’ negozju dawn l-ostakli jidhru li huma aktar serji.

Il-Pilastru 1
20

Il-pagament addizzjonali li jingħata taħt il-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ huwa bbażat fuq is-suppożizzjoni li l-bdiewa żgħażagħ li jkunu se jibdew attività agrikola jiffaċċjaw sfidi finanzjarji23. Għalkemm din is-suppożizzjoni tista’ tkun minnha, il-valutazzjoni tal-impatt24 li twettqet mill-Kummissjoni ma pprovdietx data li tappoġġaha u lanqas ma pprovdiet stima tal-impatt mistenni ta’ dan il-pagament addizzjonali fuq l-introjtu tal-bdiewa żgħażagħ, fuq il-vijabbiltà tal-azjendi tagħhom jew fuq ir-rati tat-tiġdid ġenerazzjonali, iżda ffukat biss fuq l-implikazzjonijiet baġitarji tal-metodi differenti li ġew proposti għall-kalkolu ta’ dan il-pagament. Mhuwiex ċar x’inhuma l-ħtiġijiet tal-bdiewa żgħażagħ, għajr għall-introjtu addizzjonali, li jenħtieġ li jiġu indirizzati minn dan il-pagament, u x’għandu jkun il-valur miżjud tiegħu.

21

Barra minn hekk, fil-livell tal-Istati Membri ma kienx hemm dokumenti, studji jew data li kienu jispjegaw għalfejn dan il-pagament addizzjonali kien meħtieġ, jew li kienu jappoġġaw is-suppożizzjoni li l-bdiewa żgħażagħ li jkunu se jibdew attività agrikola jiffaċċjaw sfidi finanzjarji. Fl-Italja, aħna sibna xi data mhux rappreżentattiva, fil-livell nazzjonali, li kienet turi li fl-2010 l-Valur Miżjud Nett tal-Azjendi Agrikoli25 kien kemxejn ogħla (EUR 80 000 bħala medja) għall-azjendi miżmuma minn bdiewa li kellhom inqas minn 40 sena meta mqabbel ma’ dak ta’ bdiewa li kienu akbar fl-età (EUR 73 000). Lanqas ma hemm xi data li turi jekk l-introjtu fl-ewwel snin tal-attività agrikola huwiex ġeneralment insuffiċjenti jew instabbli, jew huwiex aktar hekk milli fis-snin ta’ wara.

22

Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jiddelega xi għażliet ta’ implimentazzjoni lill-Istati Membri, bħall-iffissar ta’ baġit partikolari għall-pagament jew limitu partikolari fuq l-għadd ta’ ettari li abbażi tiegħu jenħtieġ li jiġi il-pagament (ara wkoll il-paragrafi 39 sa 41). Madankollu, ma kienx hemm dokumenti, studji jew data li kienu jipprovdu ġustifikazzjoni soda għal tali għażliet.

Il-Pilastru 2
23

Il-ħtiġijiet ġenerali u t-tnaqqis fl-għadd ta’ bdiewa żgħażagħ issemmew fil-biċċa l-kbira mid-dokumenti ta’ programmazzjoni tal-Istati Membri awditjati (valutazzjonijiet ex ante, programmi tal-iżvilupp rurali) li huma relatati mal-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ. Madankollu, ir-raġunijiet sottostanti għalfejn iż-żgħażagħ jiffaċċjaw ostakli f’termini tal-aċċess għall-art, għall-kapital, għall-għarfien, għall-introjtu jew għas-servizzi ma ġewx investigati biżżejjed u, b’mod ġenerali, ma kinux appoġġati minn evidenza kwantifikabbli.

Spariġġ parzjali bejn il-ħtiġijiet u l-forma ta’ appoġġ

Il-Pilastru 1
24

Fin-nuqqas ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet, mhuwiex ċar liema ħtiġijiet speċifiċi, għajr għall-introjtu addizzjonali, jiġu indirizzati mill-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ. Madankollu, fir-rigward tal-introjtu, aħna ma stajniex niddeterminaw jekk ġietx ittrattata l-ħtieġa għal introjtu ogħla u aktar stabbli, li normalment jenħtieġ li tiġi indirizzata direttament minn dan il-pagament. L-Istati Membri awditjati ma setgħux jipprovdu data statistikament rappreżentattiva dwar l-introjtu tal-bdiewa żgħażagħ jew data li turi jekk l-introjtu tagħhom fl-ewwel snin tal-attività agrikola huwiex ġeneralment insuffiċjenti jew instabbli, jew huwiex aktar hekk milli fis-snin ta’ wara. Fir-rigward tal-ħtiġijiet l-oħra:

 1. il-ħtieġa li jittejjeb l-aċċess għall-art mhijiex indirizzata direttament minn dan il-pagament, li jiġi pprovdut biss lil bdiewa żgħażagħ li diġà għandhom l-art;
 2. il-ħtieġa li jkun hemm aċċess aħjar għall-kapital mhijiex evidenti peress li mhuwiex magħruf jekk il-benefiċjarji ta’ dan il-pagament għandhomx nuqqas ta’ kapital suffiċjenti biex joperaw azjenda vijabbli u/jew ta’ aċċess suffiċjenti għall-kreditu biex jissussidjaw investimenti li x’aktarx li jżidu l-vijabbiltà tagħhom;
 3. il-ħtieġa li jkun hemm aċċess aħjar għall-għarfien mhijiex indirizzata speċifikament minn dan il-pagament, li jiġi pprovdut mingħajr ir-rekwiżit ta’ livell minimu ta’ edukazzjoni agrikola fil-biċċa l-kbira mill-Istati Membri.
Il-Pilastru 2
25

Taħt il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, l-għajnuna tiġi pprovduta fil-forma ta’ somma f’daqqa (li tkun suġġetta għat-twettiq tal-pjan ta’ direzzjoni għan-negozju), sussidju tal-imgħax jew kombinament tat-tnejn. Għalhekk, hija tindirizza aktar direttament il-ħtiġijiet speċifiċi tal-bdiewa żgħażagħ, b’mod partikolari:

 1. il-ħtieġa li jittejjeb l-aċċess għall-art tiġi inidirizzata parzjalment, peress li l-bdiewa jistgħu jużaw is-somma f’daqqa biex jixtru l-art jew jistgħu jissussidjaw kreditu għax-xiri ta’ artijiet;
 2. il-ħtieġa li jkun hemm aċċess aħjar għall-kapital tiġi indirizzata b’mod ġenerali, billi l-bdiewa jistgħu jużawh għal investimenti li x’aktarx li jżidu l-vijabbiltà tal-azjendi tagħhom u, f’xi każijiet, ukoll biex jiksbu selfa ssussidjata;
 3. il-ħtieġa li jkun hemm aċċess aħjar għall-għarfien tiġi indirizzata b’mod ġenerali minn din il-miżura, billi l-benefiċjarji jrid ikollhom jew iridu jiksbu livell minimu ta’ edukazzjoni agrikola;
 4. il-ħtieġa li jkun hemm introjtu suffiċjenti u aktar stabbli tiġi indirizzata indirettament billi jiġu appoġġati l-azzjonijiet u l-investimenti li x’aktarx li jwasslu għall-iżvilupp ta’ azjendi vijabbli.

Objettivi ssettjati fil-livell ġenerali...

26

L-objettiv ġenerali komuni tal-appoġġ li jingħata taħt il-Pilastri 1 u 2 lil bdiewa żgħażagħ fil-livell tal-UE huwa li jiġi ffaċilitat it-twaqqif (l-istabbiliment) inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-twaqqif inizjali, bl-għan aħħari li tiżdied il-vijabbiltà u jiġi promoss it-tiġdid ġenerazzjonali (ara t-Tabella 1).

... iżda l-objettiv ġenerali li jitħeġġeġ it-tiġdid ġenerazzjonali ma kienx rifless fl-objettiv tal-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ

27

L-Anness IV juri l-loġika ta’ intervent tal-Pilastru 1: jenħtieġ li l-pagament lil bdiewa żgħażagħ jikkontribwixxi għat-titjib tal-kompetittività agrikola u għat-tisħiħ tal-introjtu agrikolu u, b’mod aktar ġenerali, għall-ilħuq tal-objettiv tal-PAK, jiġifieri l-produzzjoni vijabbli tal-ikel. Madankollu, l-objettiv ġenerali li jitħeġġeġ it-tiġdid ġenerazzjonali ma kienx rifless fl-objettiv ta’ dan il-pagament.

28

Fin-nuqqas ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet, l-objettiv tal-pagament taħt il-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ għadu:

 1. mhux speċifiku biżżejjed billi ma hemmx deskrizzjoni tal-eżitu mistenni (eż. espress bħala rata, għadd, perċentwal jew frekwenza) jew indikazzjoni tal-popolazzjoni mmirata ta’ bdiewa żgħażagħ li għandhom jiġu appoġġati (eż. f’żoni ġeografiċi jew sitwazzjonijiet fiinanzjarji speċifiċi);
 2. jista’ jitkejjel parzjalment biss peress li mhuwiex magħruf x’perċentwal tal-introjtu tal-bdiewa żgħażagħ jenħtieġ li jiġi rrappreżentat minn dan il-pagament, u lanqas ma hemm miri kwantifikabbli f’termini tar-riżultati li jenħtieġ li jiġu ġġenerati minn dan il-pagament;
 3. mhuwiex magħruf jekk l-objettiv jistax jintlaħaq jew kemm jista’ jintlaħaq, billi mhuwiex speċifiku biżżejjed u ma jistax jitkejjel b’mod suffiċjenti;
 4. mhuwiex ċar kemm l-objettiv huwa rilevanti, billi mhuwiex magħruf x’inhuma l-ħtiġijiet tal-bdiewa żgħażagħ li jenħtieġ li jiġu indirizzati minn dan il-pagament, għajr għall-introjtu addizzjonali, u l-firxa ta’ din il-ħtieġa fost il-bdiewa żgħażagħ li jkunu se jibdew attività agrikola (ara l-paragrafi 19 sa 22);
 5. mhuwiex bi skadenza, billi ma ġiex stabbilit sa meta jenħtieġ li l-objettiv jintlaħaq.

L-objettiv ġenerali li jitħeġġeġ it-tiġdid ġenerazzjonali kien rifless fl-objettiv tal-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju

29

Fil-livell tal-UE, l-objettiv tal-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ huwa li tipprmowovi l-bidu ta’ negozju minn bdiewa b’ħiliet adegwati fl-agrikultura u, b’mod partikolari, it-tiġdid ġenerazzjonali, kif ukoll li tikkontribwixxi għall-objettiv ġenerali tal-PAK, jiġifieri l-produzzjoni vijabbli tal-ikel billi tittejjeb il-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli (ara t-Tabella 1). Minbarra dan l-objettiv tal-UE kollha, l-Istati Membri ddefinew fil-PŻR 2007-2013 tagħhom objettivi aktar speċifiċi għal din il-miżura, bħall-promozzjoni tal-impjieg, iż-żamma tal-popolazzjoni f’żoni rurali, it-titjib tal-kompetittività tal-azjendi agrikoli, iż-żieda tal-profittabbiltà tagħhom u l-użu ta’ teknoloġiji ġodda kif ukoll it-titjib tal-kapital uman.

30

Fl-erba’ Stati Membri awditjati, aħna sibna li l-objettivi tal-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ kienu parzjalment SMART, billi kienu:

 1. raġonevolment speċifiċi, billi l-għan kien li jingħata appoġġ lil bdiewa żgħażagħ b’ħiliet adegwati u dawn l-objettivi ta’ spiss kienu akkumpanjati minn deskrizzjoni ta’ riżultat mistenni (eż. li jinħoloq valur miżjud permezz tad-diversifikazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi jew li tiżdied il-profittabbiltà tal-azjendi agrikoli);
 2. jistgħu jitkejlu parzjalment, billi kien hemm indikatur fil-mira f’termini tal-output (għadd assolut ta’ bdiewa żgħażagħ li għandhom jiġu appoġġati u, f’termini relattivi, perċentwal tal-għadd totali ta’ azjendi f’reġjun), iżda ma kienx hemm mira kwantifikabbli f’termini tar-riżultati mistennija, bħar-rata ta’ tiġdid ġenerazzjonali meħtieġa għall-ilħuq tal-objettivi (ara l-paragrafu 71);
 3. jistgħu jintlaħqu parzjalment, peress li setgħu jintlaħqu f’termini tal-output (għadd ta’ bdiewa żgħażagħ li għandhom jiġu appoġġati), iżda mhuwiex magħruf jekk dawn setgħux jintlaħqu f’termini tar-riżultati u tal-impatt fuq it-tiġdid ġenerazzjonali;
 4. parzjalment rilevanti, peress li kienu rilevanti għall-ħtieġa ġenerali li jingħata appoġġ lit-tiġdid ġenerazzjonali. Madankollu, ta’ spiss ma kienx magħruf kemm dawn kienu rilevanti għall-ħtiġijiet ta’ aċċess għall-art, għall-kapital, għall-għarfien, għall-introjtu jew għas-servizzi (ara l-paragrafi 19 u 23);
 5. parzjalment bi skadenza, billi ma hemmx data ta’ skadenza sa meta, pereżempju, jenħtieġ li tinkiseb rata partikolari ta’ bdiewa żgħażagħ/akbar fl-età.

Koordinazzjoni limitata bejn il-miżuri ta’ appoġġ, għalkemm ġew identifikati xi prattiki tajbin

Ftit li xejn koordinazzjoni bejn il-miżuri tal-UE u dawk nazzjonali li jagħtu appoġġ lil bdiewa żgħażagħ
31

Fl-erba’ Stati Membri aħna osservajna koordinazzjoni limitata bejn il-miżuri ta’ appoġġ tal-UE u dawk nazzjonali. B’mod aktar speċifiku:

 • Fi Franza hemm firxa wiesgħa ta’ għajnuniet nazzjonali favur il-bdiewa żgħażagħ, bħal benefiċċji fuq it-taxxa, eżenzjonijiet minn kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, aċċess prijoritarju għax-xiri ta’ artijiet agrikoli, u għajnuna għall-korsijiet ta’ taħriġ. Hemm ċentri ta’ informazzjoni biex jinfurmaw lill-benefiċjarji potenzjali dwar id-diversi għajnuniet. Hemm ukoll korpi ta’ koordinazzjoni biex jiżguraw il-kumplementarjetà bejn id-diversi għajnuniet iżda ma hemmx mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni speċifiċi bejn il-miżuri tal-UE u dawk nazzjonali;
 • Fl-Italja hemm xi koordinazzjoni tal-ambitu tal-intervent mal-miżura nazzjonali li tipprovdi lil bdiewa żgħażagħ sussidju tal-imgħax għax-xiri ta’ artijiet (kwistjoni indirizzata parzjalment biss mill-miżuri tal-UE) u mekkaniżmi stabbiliti biex tiġi evitata l-akkumulazzjoni ta’ din l-għajnuna bil-miżura tal-UE tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju; hemm ukoll benefiċċji fuq it-taxxa li għalihom ma hemmx mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni bil-miżuri tal-UE;
 • Fil-Polonja hemm self b’kundizzjonijiet favorevoli iżda ma hemmx mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni bil-miżuri tal-UE;
 • Fi Spanja hemm self b’kundizzjonijiet favorevoli u benefiċċji fuq it-taxxa li għandhom impatt dirett fuq l-introjtu tal-bdiewa żgħażagħ, bħall-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ. Madankollu, ma hemmx mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni bejn dawn l-għajnuniet, li jistgħu jiġu akkumulati.
32

Fl-ebda wieħed mill-erba’ Stati Membri awditjati, l-awtoritajiet ma għandhom stampa ġenerali tal-għajnuniet differenti tal-UE u dawk nazzjonali pprovduti lill-benefiċjarji. Hemm riskju li xi bdiewa żgħażagħ jiġu appoġġati b’mod eċċessiv meta mqabbel mal-ħtiġijiet veri tagħhom (eż. ikunu jibbenefikaw mill-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ, mill-miżuri tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju, mill-investimenti, mid-diversifikazzjoni, mit-taħriġ u mid-diversi għajnuniet nazzjonali tal-UE), filwaqt li oħrajn jiġu appoġġati b’mod insuffiċjenti.

Ma hemmx koordinazzjoni bejn il-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ u l-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju
33

Għalkemm il-Kummissjoni indikat li r-riforma tal-PAK tal-2013 kellha l-għan li żżid ir-rabtiet bejn iż-żewġ Pilastri, u b’hekk tkun toffri approċċ aktar olistiku u integrat għall-appoġġ li jingħata għall-politika26, fl-erba’ Stati Membri awditjati, aħna ma osservajna l-ebda koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali li jimmaniġġjaw il-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ u l-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju. Iż-żewġ miżuri huma mmaniġġjati minn awtoritajiet differenti, skont regoli differenti (ara t-Tabella 1). B’mod partikolari, il-fatt li ġiet riċevuta għajnuna mill-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju ma jinfluwenza bl-ebda mod il-possibbiltà li jiġi riċevut il-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ.

Sinerġija tajba fil-Pilastru 2 bejn il-miżura għall-bidu ta’ negozju u dik ta’ investiment
34

Fl-erba’ Stati Membri awditjati, aħna osservajna livelli differenti ta’ koordinazzjoni bejn il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju u l-miżura ta’ investiment, li ġġeneraw xi effetti sinerġistiċi.

35

Fl-Italja, fejn l-għajnuna lil bdiewa żgħażagħ ġiet ipprovduta fil-forma ta’ pakkett ta’ għajnuna, kif irrakkomandat mill-Pjan ta’ Strateġija Nazzjonali (ara l-Kaxxa 1), il-kombinament tal-miżura għall-bidu ta’ negozju mal-miżura ta’ investiment wera li kien wieħed ta’ suċċess.

Kaxxa 1

Eżempju ta’ sinerġija tajba bejn il-miżura għall-bidu ta’ negozju u l-miżura ta’ investiment

L-Italja (l-Emilja-Romanja)

Bdiewa żgħażagħ li applikaw għall-miżura għall-bidu ta’ negozju kienu ġew imħeġġa japplikaw fl-istess ħin għall-miżura ta’ investiment ukoll bis-saħħa ta’ ammonti ogħla ta’ għajnuna taħt il-miżura għall-bidu ta’ negozju (fil-perjodu 2007-2013) u tal-għoti ta’ aktar punti li żiedu l-probabbiltà li jintgħażlu (fil-perjodu 2014-2020). Għalhekk, nofs l-applikanti għall-miżura għall-bidu ta’ negozju rċevew ukoll appoġġ taħt il-miżura ta’ investiment. Bħala medja, dawn l-applikanti taw bidu għal azjendi akbar, li kienu aktar produttivi u aktar profittabbli kif ukoll investew aktar u għamlu aktar innovazzjonijiet mill-oħrajn27:

Sors: Elaborazzjoni tal-QEA, ibbażat fuq data mir-rapport ta’ evalwazzjoni ex post tal-PŻR 2007-2013 għall-Italja (l-Emilja-Romanja).

L-għajnuna pprovduta mill-miżura għall-bidu ta’ negozju hija darbtejn aktar kosteffettiva minn meta pprovduta b’mod konġunt mal-miżura ta’ investiment. Fil-fatt, ir-redditu fuq l-għajnuna pubblika (imkejjel bħala ż-żieda fil-valur miżjud gross annwali tal-azjendi fuq l-ammont ta’ għajnuna28) għall-benefiċjarji taż-żewġ miżuri huwa d-doppju ta’ dak għall-benefiċjarji tal-miżura għall-bidu ta’ negozju biss.

36

Barra minn hekk, fi Spanja (Andalusija), fil-perjodu 2007-2013 ġew organizzati sejħiet konġunti bejn il-miżura għall-bidu ta’ negozju u l-miżura ta’ investiment, u b’hekk bdiewa żgħażagħ setgħu jirċievu appoġġ taħt iż-żewġ miżuri. Madankollu, fil-perjodu 2014-2020, l-approċċ ta’ pakkett ta’ għajnuna ma tkompliex u ġew organizzati sejħiet separati għaż-żewġ miżuri, li ġew ivvalutati fi żminijiet differenti bi tqabbil ma’ kriterji tal-għażla differenti.

37

Fi Franza u fil-Polonja, il-miżura għall-bidu ta’ negozju u l-miżura ta’ investiment ħadmu separatament, iżda bdiewa żgħażagħ li applikaw għall-miżura ta’ investiment ibbenefikaw minn għajnuna addizzjonali ta’ 10 % biex jikkofinanzjaw l-investimenti, filwaqt li fi Franza, huma ngħataw ukoll punti addizzjonali fis-sistema għall-għażla ta’ proġetti.

Parti II – Immirar tal-miżuri

38

Jenħtieġ li l-Istati Membri japplikaw metodi tal-għażla li jipprijoritizzaw l-interventi l-aktar kosteffettivi, pereżempju billi:

 • jimmiraw l-għajnuna lejn bdiewa żgħażagħ aktar kwalifikati u lejn żoni żvantaġġati (eż. dawk li jiffaċċjaw l-ogħla insuffiċjenza ta’ tiġdid ġenerazzjonali);
 • japplikaw proċeduri tal-għażla (eż. sejħiet kompetittivi għal proposti bbażati fuq kriterji tal-għażla ċari u rilevanti) u għodod (eż. pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju) biex jipprijoritizzaw benefiċjarji li x’aktarx li jżidu l-vijabbiltà tal-azjendi tagħhom bis-saħħa tal-għajnuna;
 • jipprovdu ammont ta’ għajnuna marbuta mat-titjib tal-vijabbiltà tagħhom;
 • jipprovdu l-għajnuna f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, meta tkun meħtieġa biex jiġi ffaċilitat it-twaqqif (l-istabbiliment) inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsiru l-aġġustamenti strutturali tal-azjenda tagħhom.

Pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ: għajnuna standardizzata b’mod eċċessiv

Il-qafas legali tal-Pilastru 1 jillimita l-possibbiltà tal-immirar...
39

Il-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ jiġi pprovdut kull sena għal perjodu massimu ta’ ħames snin lil kull applikant li ma jkollux aktar minn 40 sena fis-sena meta jippreżenta l-ewwel applikazzjoni tiegħu, li jkun se jistabbilixxi għall-ewwel darba impriża (azjenda) agrikola bħala l-kap tal-impriża, jew li diġà stabbilixxa tali impriża fl-aħħar ħames snin qabel il-preżentazzjoni tal-ewwel applikazzjoni għall-iskema.

40

Il-Pilastru 1 tassew jipprovdi introjtu addizzjonali lil bdiewa żgħażagħ. Madankollu, il-qafas legali tal-Pilastru 1 ma jippermettix li l-Istati Membri jimmiraw b’mod suffiċjenti lejn bdiewa żgħażagħ li għandhom l-akbar probabbiltà li jkunu jeħtieġu li pagament ikun vijabbli. Fil-fatt, l-Istati Membri jistgħu biss:

 1. jiffissaw il-perċentwal tal-limitu massimu nazzjonali li għandu jintuża għall-finanzjament tal-pagamenti lill-bdiiewa żgħażagħ29 (sa 2 % tal-baġit tal-pagamenti diretti);
 2. jagħżlu bejn tliet metodi ta’ kalkolu30 (il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri, inklużi Franza u l-Polonja, ikkalkulaw dan l-ammont bħala 25 % tal-pagament dirett nazzjonali medju għal kull ettaru);
 3. jissettjaw limitu (bejn 25 u 90 ettaru) għall-għadd ta’ ettari li fuq il-bażi tiegħu jiġi kkalkulat dan il-pagament (il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri jissettjawh f’ammont ta’ 90 ettaru);
 4. jagħżlu li jirrikjedu ħiliet u/jew taħriġ addizzjonali (10 Stati Membri u reġjun wieħed żiedu dawn ir-rekwiżiti31);
 5. jagħżlu jekk jaċċettawx li jkun hemm kontroll konġunt ta’ bdiewa żgħażagħ/mhux żgħażagħ fuq l-entitajiet legali li japplikaw għall-pagament jew li jillimitaw l-aċċess għal entitajiet ġuridiċi li jkunu kkontrollati unikament minn bdiewa żgħażagħ32.
41

Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-pagament għal bdiewa żgħażagħ hija obbligatorja għall-Istati Membri kollha, inklużi dawk li għażlu li ma jimplimentawx il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju (ara l-paragrafu 16). It-Tabella 2 tagħti stampa ġenerali tal-għażliet tal-Istati Membri awditjati fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ, filwaqt li l-Anness V jagħti stampa ġenerali tat-28 Stat Membru kollha tal-UE.

Tabella 2

Għażliet tal-Istati Membri awditjati fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-pagament taħt il-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ

FranzaL-ItaljaIl-PolonjaSpanja
% tal-limitu massimu nazzjonali annwali1 %1 %1 %2 %
Metodu ta’ kalkolu:25 % tal-pagament nazzjonali medju għal kull ettaruValur medju tad-drittijiet miżmuma minn bidwi25 % tal-pagament nazzjonali medju għal kull ettaruValur medju tad-drittijiet miżmuma minn bidwi
Limitu massimu ta’ ettari li fuq il-bażi tiegħu jiġi kkalkulat il-pagament34 ettaru90 ettaru50 ettaru90 ettaru
Rekwiżiti ta’ ħiliet u/jew taħriġ addizzjonaliIvaLeIvaLe
Jippermettu li jkun hemm kontroll konġunt ta’ bdiewa żgħażagħ/mhux żgħażagħ fuq persuni ġuridiċiIvaIvaIvaIva

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.

...u dan jirriżulta f’għajnuna standardizzata b’mod eċċessiv
42

Għalhekk, dan il-pagament jiġi pprovdut irrispettivament minn:

 1. ir-rekwiżiti ta’ ħiliet u/jew ta’ taħriġ tal-applikanti (fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri33): bdiewa żgħażagħ mingħajr l-ebda taħriġ agrikolu jiġu appoġġati wkoll;
 2. il-lok tal-benefiċjarji: bdiewa żgħażagħ li jinsabu f’żoni żvantaġġati, li b’mod ġenerali jiffaċċjaw sfidi akbar ta’ vijabbiltà, mhumiex iffavoriti meta mqabbla ma’ dawk li jinsabu f’żoni oħrajn;
 3. il-vijabbiltà tal-azjendi: azjendi li huma dġà profittabbli u li ma għandhomx il-ħtieġa li dan il-pagament addizzjonali jkun vijabbli jiġu appoġġati wkoll (ara l-eżempji fil-Kaxxa 2).

Kaxxa 2

Eżempji ta’ azjenda li ma għandhiex il-ħtieġa li l-pagament addizzjonali li jingħata taħt il-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ ikun vijabbli

Il-Polonja

Benefiċjarju awditjat partikolari kellu azjenda ta’ 513-il ettaru, kien qed jirċievi pagamenti diretti mill-UE ta’ madwar EUR 100 000 kull sena u kien qed jiġġenera profitt nett ta’ madwar EUR 150 000 (ugwali għal 15-il darba aktar mill-PDG medju per capita fil-Polonja) fit-3 snin qabel ma applika għall-pagament addizzjonali għal bdiewa żgħażagħ, Għalhekk, dan il-benefiċjarju ma kellu l-ebda sfida finanzjarja u kien diġà qed jopera azjenda vijabbli qabel ma kiseb il-pagament għal bdiewa żgħażagħ (EUR 3 000 fl-2015).

Spanja (Andalusija)

Mit-8 benefiċjarji awditjati, 2 kellhom azjendi ta’ aktar minn 50 ettaru, u kienu qed jiġġeneraw introjtu agrikolu ta’ madwar EUR 400 000 u EUR 700 000, rispettivament (jiġifieri aktar minn 10 darbiet aktar mill-introjtu medju ta’ referenza għal Spanja34), fis-sena qabel ma applikaw għall-pagament għal bdiewa żgħażagħ. Dawn il-benefiċjarji diġà kienu ilhom joperaw azjenda vijabbli għal aktar minn tliet snin qabel ma kisbu l-pagament għal bdiewa żgħażagħ (EUR 4 200 u EUR 1 200 rispettivament fl-2015).

Pagamenti pprovduti wkoll lil azjendi fejn il-bdiewa żgħażagħ għandhom rwol żgħir
43

F’każ ta’ kontroll konġunt ta’ azjenda ġuridika ma’ bdiewa oħrajn li ma jkunux żgħażagħ, dan il-pagament jiġi pprovdut taħt l-istess kundizzjonijiet irrispettivament mir-rwol tal-bidwi żagħżugħ f’termini tas-setgħa deċiżjonali. F’sitwazzjoni bħal din, anke sehem żgħir ta’ azjenda ġuridika miżmum minn żagħżugħ li ma jkunx jeżerċita attività agrikola u, bħala individwu, li ma jkunx jikkwalifika bħala bidwi attiv35 jista’ jagħmel l-azjenda kollha kemm hi eliġibbli għal dan il-pagament (ara l-eżempju fil-Kaxxa 3).

Kaxxa 3

Eżempju ta’ azjenda li tirċievi l-pagament għal bdiewa żgħażagħ minkejja li ż-żagħżugħ kellu biss rwol żgħir x’jaqdi fl-azjenda

L-Italja (l-Emilja-Romanja)

F’każ ta’ kumpaniji sempliċi36, jeħtieġ li mill-inqas azzjonist wieħed ikun żagħżugħ, irrispettivament minn sehmu, sabiex l-azjenda kollha kemm hi ssir eliġibbli għall-pagament għal bdiewa żgħażagħ. Dan il-pagament mhuwiex proporzjonali għas-sehem miżmum mill-azzjonist żagħżugħ jew għas-setgħa deċiżjonali tiegħu, u r-rekwiżit ta’ bidwi attiv irid jiġi ssodisfat mill-kumpanija, u mhux mill-azzjonist żagħżugħ individwali. Konsegwentement, ma jsirux kontroll dwar jekk l-azzjonist żagħżugħ ikunx qed jeżerċita attività agrikola bħala l-attività prinċipali tiegħu, jekk ikunx irreġistrat bħala bidwi mas-sigurtà soċjali jew li parti mhux insinifikanti tad-dħul tiegħu tkun tirriżulta mill-agrikoltura.

Pereżempju, bidwi żagħżugħ partikolari awditjat, li għandu sjieda ta’ 16 % tal-ishma ta’ kumpanija sempliċi, la kien qed jaħdem fil-kumpanija u lanqas ma kien qed jeżerċita xi attività agrikola u, bħala individwu, ma jkunx jikkwalifika bħala bidwi attiv. Minkejja dan, fl-2016 il-kumpanija rċeviet EUR 8 000 bħala pagament addizzjonali għal bdiewa żagħżagħ, għad-90 ettaru eliġibbli tagħha.

44

Hemm riskju li dan il-pagament qed jiġi pprovdut madwar l-UE lil ħafna azjendi fejn il-benefiċjarju żagħżugħ ikollu rwol żgħir x’jaqdi fl-azjenda kif ukoll setgħa deċiżjonali limitata u, bħala individwu, ma jkunx jikkwalifika bħala bidwi attiv, bħal fl-eżempju rrappurtat hawn fuq. Mill-279 071 applikant37 għal dan il-pagament fl-UE fl-2015, 61 742 (madwar 20 % tat-total) jeżerċitaw kontroll konġunt fuq l-azjenda. Kważi nofshom (jiġifieri 26 925, madwar 10 % tat-total) jeżerċitaw kontroll fuq l-azjenda b’mod konġunt ma’ bdiewa mhux żgħażagħ.

45

Mill-erba’ Stati Membri awditjati, dan ir-riskju huwa ogħla fi Franza u fl-Italja (l-Emilja-Romanja), fejn rispettivament 64 % u 42 % tal-benefiċjarji bdew negozju f’azjendi ġuridiċi. Fl-ebda wieħed mill-Istati Membri, ma stajna niksbu data dwar is-sehem medju tal-azjendi ġuridiċi miżmum mill-benefiċjarji żagħżagħ, jew informazzjoni oħra biex nivvalutaw ir-rwol veru tagħhom (eż. jekk il-benefiċjarji żgħażagħ għandhomx influwenza deċiżiva fuq deċiżjonijiet maniġerjali rigward l-azjendi, jekk huwa, bħala individwu, ikunx jikkwalifika bħala bidwi attiv, jekk huwiex irreġistrat bħala bidwi mas-sigurtà soċjali).

46

B’mod aktar ġenerali, hemm riskju li dan il-pagament jiġi pprovdut madwar l-UE lil azjendi fejn il-bidwi attiv ma jkunx involut fil-ġestjoni ta’ kuljum. Barra minn hekk, bill-għajnuna titwassal taħt l-istess kundizzjonijiet bħal dawk għall-pagamenti diretti, ma jitwettqux kontrolli fuq id-dritt ġuridiku li tintuża l-art li tkun ġiet iddikjarata mill-bidwi żagħżugħ biex jirċievi dan il-pagament.

Mhuwiex magħruf jekk l-ammont ta’ għajnuna huwiex marbut mal-ħtiġijiet
47

It-Tabella 3 tagħti stampa ġenerali tal-ammont ta’ għajnuna pprovdut fl-erba’ Stati Membri awditjati.

Tabella 3

Stampa ġenerali tal-ammont ta’ għajnuna pprovdut kull sena taħt il-pagament lill-bdiewa żagħżagħ taħt il-Pilastru 1, fl-erba’ Stati Membri awditjati, fl-2015.

Ammont ta’ għajnuna (EUR)Franza1L-ItaljaSpanja (Andalusija)Il-Polonja
MedjuMhux magħruf1 1432 1821 040
MinimuMhux magħruf151625
MassimuMhux magħruf25 88715 3423 000

1 Fi Frar 2017, l-awtoritajiet Franċiżi ma setgħux jipprovdu database bil-lista ta’ benefiċjarji ta’ dan il-pagament fl-2015, li kienet tindika l-ammont riċevut minn dan il-pagament u mill-pagamenti diretti l-oħra taħt il-Pilastru 1, id-data tal-bidu ta’ negozju u tal-applikazzjoni, l-għadd ta’ ettari u s-sehem tal-azjenda miżmum mill-bidwi żagħżugħ (f’każ ta’ kontroll konġunt tal-azjenda).

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Istati Membri.

48

Fil-livell tal-UE, l-ammont medju ta’ għajnuna pprovduta mill-pagament għal bdiewa żgħażagħ kien ta’ EUR 1 200 għal kull azjenda fl-2015. Dan l-ammont jirrappreżenta madwar 4 % tal-introjtu medju ta’ azjenda (EUR 30 000) fl-UE38 u saħansitra inqas f’xi Stati Membri. Pereżempju, fl-Italja, l-ammont medju ta’ għajnuna kien ta’ EUR 1 143, li kien jirrappreżenta inqas minn 2 % tal-introjtu medju ta’ azjenda mmexxija minn bidwi żagħżugħ (EUR 64 328)39.

49

Dan l-ammont mhuwiex marbut mal-vijabbiltà jew ma’ karatteristiċi oħrajn tal-azjendi (ara l-paragrafu 42) u mhuwiex magħruf jekk dan huwiex proporzjonali għall-ħtiġijiet tal-bdiewa żgħażagħ, billi dawn ma ġewx ivvalutati (ara l-paragrafi 19 sa 22). Il-benefiċjarji awditjati indikaw li dan l-ammont intuża prinċipalment biex ikopri l-infiq kurrenti u biex jagħmel tajjeb għal nuqqasijiet fid-dħul tagħhom li kienu jirriżultaw mill-fluttwazzjoni tal-prezzijiet agrikoli, li hija sitwazzjoni li l-bdiewa kollha – mhux biss dawk li ma għandhomx aktar minn 40 sena – ikollhom jiffaċċjaw. Għalhekk, mhuwiex probabbli li l-ammont ta’ għajnuna li qed jiġi attwalment ipprovdut minn dan il-pagament ikollu impatt sostanzjali fuq il-vijabbiltà tal-azjendi u fuq id-deċiżjonijiet tal-bdiewa żagħżagħ dwar il-bidu ta’ negozju.

50

L-Italja u Spanja għażlu li jikkalkulaw l-ammont ta’ għajnuna bħala 25 % tal-valur medju tad-drittijiet miżmuma minn bidwi żagħżugħ. Dan il-valur huwa marbut mal-valur storiku tad-drittijiet miżmuma minn kull bidwi, li kisibhom jew kriehom mingħand bdiewa oħrajn (eż. il-ġenituri jew bdiewa li huma akbar fl-età). Peress li l-objettiv ta’ dan il-pagament huwa li jiġi ffaċilitat it-twaqqif (l-istabbiliment) inizjali tal-bdiewa żgħażagħ, mhuwiex ċar għalfejn l-ammont ta’ għajnuna huwa marbut mal-istorja tal-azjendi u, konsegwentement, dan jippenalizza lil bdiewa żgħażagħ li ma jkunux qed jirtu jew jiksbu drittijiet ta’ valur għoli li preċedentement kienu miżmuma minn bdiewa oħrajn.

It-twaqqit tal-għajnuna mhuwiex qed jiffaċilita l-bidu inizjali ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ
51

Ta’ spiss, l-għajnuna kienet titħallas lill-benefiċjarji li kienu ilhom stabbiliti għal bosta snin u, f’xi każijiet (ara l-eżempji fil-Kaxxa 2), kienu diġà kisbu introjtu suffiċjenti u stabbli. Dan ifisser li, ġeneralment, it-twaqqit tal-għajnuna ma kienx konsistenti mal-objettivi kklejmjati, billi ta’ spiss din tħallset tard wisq biex jiġi ffaċilitat it-twaqqif (l-istabbiliment) inizjali tal-bdiewa żgħażagħ jew biex jingħata kontribut għal kull aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom. Lanqas ma aġixxiet bħala inċentiv, billi l-biċċa l-kbira mill-bdiewa żagħżagħ awditjati kienu bdew negozju qabel ma kienu jafu li kienu se jirċievu l-għajnuna.

Is-sistema għall-għażla ta’ proġetti taħt il-Pilastru 2 tippermetti li jsir immirar tajjeb għalkemm, xi drabi, l-aħjar proġetti ma ngħatawx prijorità

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà u tal-għażla ppermettew li l-għajnuna tiġi mmirata lejn bdiewa aktar kwalifikati u lejn żoni żvantaġġati...

52

L-erba’ Stati Membri awditjati lkoll immiraw l-għajnuna lejn bdiewa aktar kwalifikati, billi rrikjedew li jkollhom jew livell suffiċjenti ta’ edukazzjoni agrikola jew inkella li jiksbuh fi żmien 36 xahar minn meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni. B’mod ġenerali, l-għajnuna żiedet il-kompetenza professjonali tal-bdiewa żgħażagħ u l-kapaċità tagħhom li jintroduċu innovazzjonijiet. Pereżempju, fl-Italja (l-Emilja-Romanja) 31 % tal-bdiewa żgħażagħ li jingħataw appoġġ għandhom lawrja fl-agrikoltura, filwaqt li 25 % biss tal-bdiewa żagħżagħ kollha li jinsabu f’dan ir-reġjun għandhom lawrja bħal din. Fi Spanja (Andalusija) 84 % tal-bdiewa żgħażagħ li jingħataw appoġġ għandhom xi taħriġ agrikolu, meta mqabbel ma’ 26 % biss tal-bdiewa żgħażagħ kollha li hemm fir-reġjun, u 12 % tal-bdiewa żagħżagħ li jingħataw appoġġ japplikaw metodi tal-biedja organika, meta mqabbel ma’ 4 % biss tal-bdiewa żgħażagħ kollha li jinsabu fir-reġjun.

53

L-erba’ Stati Membri awditjati lkoll ħeġġew lill-bdiewa żgħażagħ jibdew negozju f’żoni żvantaġġati (eż. żoni b’restrizzjonijiet naturali, b’livelli ogħla ta’ qgħad);

 • fi Franza u fl-Italja (l-Emilja-Romanja) dan sar billi ġie pprovdut ammont sinifikattivament ogħla ta’ għajnuna (madwar EUR 20 000 aktar) lill-applikanti li kienu qed jibdew negozju f’żoni żvantaġġati;
 • l-Italja (il-Pulja) ppromwoviet b’mod effettiv bdiewa żgħażagħ li kienu qed jibdew negozju f’żoni żvantaġġati, kemm billi tat aktar punti fil-kriterji tal-għażla kif ukoll billi tat ammont addizzjonali ta’ EUR 5 000 lil bdiewa żgħażagħ li kienu qed jibdew negozju f’żoni bħal dawn. B’riżultat ta’ dan, ingħata appoġġ lil proporzjon ta’ bdiewa żgħażagħ li jinsabu f’żoni rurali bi problemi kumplessivi ta’ żvilupp (12 %) u f’żoni rurali intermedji (10.6 %) li kien ogħla minn dak li ngħata lil bdiewa żgħażagħ li jinsabu f’żoni rurali taħt biedja intensiva speċjalizzata (9.9 %) u f’ċentri urbani (8 %)40;
 • fi Spanja (Andalusija) dan sar kemm billi ngħataw aktar punti fil-kriterji tal-għażla kif ukoll billi ngħata ammont addizzjonali ta’ (+10 %) lil bdiewa żgħażagħ li kienu qed jibdew negozju f’żoni bħal dawn;
 • fil-Polonja dan sar permezz ta’ kriterji tal-għażla billi ngħataw punti addizzjonali, fil-perjodu 2007-2013, lill-applikanti li kienu qed jibdew negozju f’żoni b’livelli ogħla ta’ qgħad.

Stampa 1

Azjenda li rċeviet appoġġ biex tibda negozju f’żona żvantaġġata

Sors: Il-QEA.

… għalkemm it-tiġdid ġenerazzjonali ġie rarament indirizzat fil-kriterji tal-għażla

54

Fi Spanja (Andalusija) fil-perjodu 2007-2013 u fil-Polonja fil-perjodu 2014-2020 biss, kien hemm kriterju tal-għażla li kien iħeġġeġ direttament it-tiġdid ġenerazzjonali: fi Spanja (Andalusija), l-applikanti li kienu qed jibdew negozju minħabba rtirar kmieni rċevew aktar punti filwaqt li, fil-Polonja, aktar ma kienet kbira d-differenza fl-età, bejn iċ-ċedent tal-azjenda u l-bidwi żagħżugħ, aktar ingħataw punti għall-proġett. Madankollu, fil-prattika, dawn il-kriterji kważi qatt ma kellhom impatt deċiżiv fuq l-immirar tal-għajnuna, prinċipalment għaliex is-sollijiet minimi tal-punti kienu baxxi wisq jew ineżistenti (ara l-paragrafu 55).

Ta’ spiss, id-dgħufijiet fis-sistemi tal-għażla xekklu l-prijoritizzazzjoni tal-aħjar proġetti

55

Is-sistemi tal-għażla għandhom jippermettu li ssir valutazzjoni kumparattiva u klassifikazzjoni tal-proposti għall-proġetti biex jiġu pprijoritizzati l-proġetti li jkunu l-aktar kosteffettivi. Madankollu, il-kriterji tal-għażla ta’ spiss kellhom impatt limitat f’termini tal-immirar tal-għajnuna lejn l-aħjar proġetti, billi dawn jew ġew introdotti lejn tmiem il-perjodu 2007-2013 jew inkella kważi qatt ma ġew applikati biex il-proġetti ta’ kwalità fqira jiġu esklużi. Dan kien dovut għall-fatt li s-sollijiet minimi tal-punti għall-proġetti li kellhom jintgħażlu kienu baxxi wisq jew ineżistenti, għall fatt li l-baġit ta’ seba’ snin għall-miżura ġie distribwit b’mod żbilanċat.

56

Pereżempju, fl-Italja (il-Pulja) intuża l-baġit kollu kemm hu tal-miżura għall-perjodu 2007-2013, billi kważi l-applikazzjonijiet kollha li ġew ippreżentati taħt is-sejħa għal proposti li ġiet organizzata fl-2009 ġew iffinanzjati. Is-soll kien tant baxx li 8 proġetti biss minn 2 424 ġew irrifjutati. Konsegwentement, il-bdiewa żgħażagħ li bdew negozju fil-ħames snin ta’ wara bi proġetti potenzjalment aħjar ma setgħux jiġu ffinanzjati.

57

B’mod simili, fi Spanja (Andalusija), intuża l-baġit kollu kemm hu tal-miżura għall-perjodu 2014-2020 fl-ewwel żewġ sejħiet għal proposti (tal-2015 u tal-2016) u s-soll minimu tal-punti kien punt wieħed biss minn 20. Dan ifisser li għall-bqija tal-perjodu ta’ programmazzjoni, il-bdiewa żgħażagħ bi proġetti potenzjalment aħjar ma jkollhomx l-opportunità li jiġu ffinanzjati, dment li l-baġit għall-miżura ma jiżdiedx.

58

Fil-Polonja, l-awtorità maniġerjali applikat sistema ta’ “min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel” mingħajr l-ebda kriterju tal-għażla sal-2011, meta l-baġit ġie eżawrit. Sal-2014, meta żdied il-baġit għall-miżura u ġew introdotti l-kriterji tal-għażla, l-ebda sejħa oħra għal proposti ma setgħet tiġi organizzata, u dan ippreviena lill-bdiewa żgħażagħ li kienu bdew negozju, fil-perjodu ta’ tliet snin li kienu għaddew sadanittant, milli jiġu ffinanzjati.

59

Kien fi Franza u fl-Italja (l-Emilja-Romanja) biss li l-baġit tqassam b’mod ugwali matul il-perjodi ta’ programmazzjoni b’sollijiet minimi, tal-punti, li kienu għoljin biżżejjed (għalkemm fi Franza dan sar għall-Midi-Pyrénées biss fil-perjodu 2014-2020). Dan għamilha possibbli li jintgħażel għadd kostanti ta’ applikazzjonijiet ta’ kwalità suffiċjenti biex jiġu ffinanzjati kull sena.

Hemm ftit li xejn evidenza ta’ vijabbiltà mtejba

60

Il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ għandha l-għan li ttejjeb il-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli billi tippromwovi l-bidu ta’ negozju minn bdiewa b’ħiliet adegwati fl-agrikultura u t-tiġdid ġenerazzjonali (ara l-paragrafu 29). Pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju huma fil-prinċipju għodod utli biex jiggwidaw lil bdiewa żgħażagħ fl-iżvilupp ta’ azjendi agrikoli vijabbli. Dawn għandhom jippermettu wkoll lill-awtoritajiet maniġerjali jivvalutaw, fl-istadju tal-għażla, il-vijabbiltà tal-azjendi u, aktar tard, jimmonitorjaw u jevalwaw ir-riżultati.

61

Fl-ebda wieħed mill-Istati Membri awditjati ma ntuża l-introjtu inizjali stmat tal-azjendi (qabel il-proġett) fil-proċess tal-għażla biex jiġi vvalutat il-potenzjal tagħhom li jiffinanzjaw huma stess l-investimenti. Barra minn hekk, il-pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju huma għodod utli iżda aħna sibna ftit li xejn evidenza ta’ vijabbiltà mtejba (ara l-Kaxxa 4).

Kaxxa 4

Hemm ftit li xejn evidenza ta’ vijabbiltà mtejba

Franza

Intużaw pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju biex tiġi vvalutata l-vijabbiltà probabbli tal-azjendi u biex jingħata appoġġ biss lil bdiewa żgħażagħ li kienu se jibdew negozju f’azjendi li kienu mistennija jiġġeneraw introjtu – sa tmiem il-proġett (normalment ir-raba’ sena) – ta’ mill-inqas daqs iżda mhux aktar minn tliet darbiet is-salarju minimu Franċiż41. B’mod ġenerali, dan il-kriterju ppermetta li tingħadda għajnuna lil azjendi li kemm x’aktarx kienu vijabbli kif ukoll kienu jeħtieġu għajnuna pubblika. Madankollu, minħabba d-dewmien sinifikanti fit-twettiq tal-kontrolli fi tmiem il-proġett, għall-biċċa l-kbira mill-benefiċjarji li bdew il-proġetti tagħhom fil-perjodu 2007-2010, sa issa, għad ma hemmx evidenza li dawn saru vijabbli. Fil-Pajjiżi tal-Loire, kważi nofs il-598 proġett li ġew ikkompletati u ċċekkjati sa Novembru 2016 naqsu milli jirrispettaw il-pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju., filwaqt li fil-Midi-Pyrénées 3 % biss tal-proġetti ċċekkjati naqsu milli jirrispettaw il-pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju.

Il-Polonja

Il-pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju ma kinux meħtieġa juru żieda fil-vijabbiltà tal-azjendi iżda biss li jżommu l-livell inizjali tal-output standard (jew li jilħqu livell minimu ta’ EUR 4 800, fejn il-livell inzijali kien aktar baxx minn dan) fil-perjodu 2007-2013, jew li jiksbu żieda modesta (+10 %) fil-perjodu 2014-2020. Dan ir-rekwiżit huwa tentattiv biex iħeġġeġ lill-bdiewa żgħażagħ iżommu jew iżidu kemxejn id-daqs tal-azjenda agrikola tagħhom u/jew jagħżlu għelejjel aktar produttivi. Madankollu, dan mhux neċessarjament qed iħeġġeġ lill-bdiewa żgħażagħ iżidu l-introjtu u l-vijabbiltà tagħhom, peress li l-output standard ma jqisx l-ispejjeż jew, għalhekk, l-introjtu. Huwa jkejjel biss il-produzzjoni agrikola potenzjali ta’ azjenda agrikola fuq il-bażi tad-daqs u t-tip ta’ għelejjel/bhejjem tagħha.

Spanja

Intużaw pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju biex jappoġġaw, bħala prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li kienu se jibdew negozju f’azjendi li kienu mistennija jiġġeneraw ammont ta’ xogħol suffiċjenti għal mill-inqas unità waħda ta’ xogħol annwali u introjtu għal kull unità ta’ xogħol annwali ta’ bejn 35 % and 120 % tal-introjtu ta’ referenza għal Spanja42. Madankollu l-introjtu stmat kien influwenzat mill-istimi, tal-ispejjeż li ġew iddikjarati mill-benefiċjarji fil-pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju tagħhom, li l-affidabbiltà tagħhom ma ġietx iċċekkjata mill-awtorità maniġerjali meta din approvat il-proġetti. Barra minn hekk, il-kontrolli li saru fi tmiem il-proġett ma kinux ibbażati fuq l-ispejjeż, l-introjtu, it-tagħmir jew l-impjegati reali.

Barra minn hekk, il-pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju ma kinux meħtieġa juru żieda fil-vijabbiltà tal-azjendi u ma ntużawx biex jivvalutaw il-ħtieġa għal appoġġ pubbliku. Tlieta mis-seba’ benefiċjarji awditjati użaw l-għajnuna essenzjalment biex jixtru art addizzjonali jew biex jakkwistaw ishma f’azjenda miżmuma mill-ġenituri jew mill-aħwa, mingħajr ma wrew xi ebda żieda fil-vijabbiltà tal-azjendi tagħhom.

62

Kien biss fl-Italja (l-Emilja-Romanja) li aħna sibna evidenza ta’ vijabbiltà mtejba tal-azjendi li jingħataw appoġġ, kif jintwera mir-rapport ta’ evalwazzjoni ex post (ara l-Kaxxa 5).

Ammonta ta’ għajnuna marbut mal-ħtiġijiet u mmodulat biex jitwettqu azzjonijiet speċifiċi

63

It-Tabella 4 li ġejja tagħti stampa ġenerali tal-ammonti possibbli ta’ għajnuna fl-Istati Membri awditjati fil-perjodi ta’ programmazzjoni 2007-2013 u 2014-2020.

Tabella 4

Stampa ġenerali tal-ammonti ta’ għajnuna taħt il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju fl-Istati Membri awditjati fil-perjodi 2007-2013 u 2014-2020

Perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013
Ammont ta’ għajnuna (EUR)FranzaL-Italja (l-Emilja-Romanja)L-Italja (il-Pulja)Spanja (Andalusija)Il-Polonja1
Medju15 44038 07740 00053 27017 000
Minimu8 00015 00040 00024 00012 000
Massimu58 40040 00045 00070 00024 000
Eżempji ta’ modulazzjoniL-ammont minimu żdied għal EUR 16 500 għal bidu ta’ negozju f’żoni muntanjużiIntroduzzjoni tal-biedja organika, ikkuntrattar ta’ selfa, investimenti ta’ aktar minn EUR 60 000+5 000 f’żoni żvantaġġati+10 % f’żoni żvantaġġatiEbda
Perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020
Ammont ta’ għajnuna (EUR)FranzaL-Italja (l-Emilja-Romanja)L-Italja (il-Pulja)Spanja (Andalusija)Il-Polonja
Medju

20 282 fil-Midi-Pyrénées

12 747 fil-Pajjiżi tal-Loire

Għadu mhux disponibbliGħadu mhux disponibbli60 33124 000
Minimu8 00030 00040 00030 00024 000
Massimu58 00050 00045 00070 00024 000
Eżempji ta’ modulazzjonijiet+30 % fil-Pajjiżi tal-Loire għal bidu ta’ negozju lil hinn miċ-ċirku tal-familja+ 20 000 f’żoni żvantaġġati+5 000 f’żoni żvantaġġati+25 000 jekk l-output standard ikun aktar minn EUR 50 000Ebda

1 Fit-12.12.2014, l-ammont kien ta’ EUR 24 000 (PLN 100 000), filwaqt li sal-31.12.2011 dan kien EUR 12 000 (PLN 50 000) u mill-1.1.2012 sat-12.12.2014 kien EUR 17 000 (PLN 75 000).

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Istati Membri.

64

Fi Franza, fl-Italja u fi Spanja, ġeneralment l-ammont ta’ għajnuna ġie marbut u mmodulat skont il-ħtiġijiet u l-karatteristiċi speċifiċi tal-azjendi (eż. il-lok, l-output standard) kif ukoll skont l-azzjonijiet inklużi fil-pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju (eż. l-innovazzjonijiet, is-self, l-investimenti) fil-perjodu 2007-2013.

65

Il-modulazzjonijiet tal-ammont ta’ għajnuna wrew li kienu għodda tajba biex iħeġġu lill-bdiewa żgħażagħ jibdew negozju f’kundizzjonijiet aktar diffiċli (eż. f’żoni muntanjużi, lil hinn miċ-ċirku tal-familja, l-ikkuntrattar ta’ selfa), jintroduċu sistemi tal-kwalità tal-produzzjoni bħal biedja organika, teknoloġiji għall-iffrankar tal-ilma/tal-enerġija, jidħlui għal investimenti akbar jew imexxu azjendi aktar produttivi. Madankollu, għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, il-Kummissjoni kienet tirrikjedi mill-Istati Membri li dawn ma jorbtux l-ammont ta’ għajnuna mal-elementi tal-investimenti jew mad-daqs tagħhom.

Stampa 2

Azjenda li rċeviet appoġġ biex tiġi stabbilita u li introduċiet metodi ta’ produzzjoni ta’ biedja organika

Sors: Il-QEA.

66

Il-Polonja ssettjat ammont fiss ta’ għajnuna (attwalment EUR 24 000) għal kwalunkwe bidwi żagħżugħ li kien se jibda negozju, irrispettivament mill-karatteristiċi tal-azjendi u mill-kontenut tal-azzjonijiet u tal-miri stipulati fil-pjan ta’ direzzjoni għan-negozju (eż. il-lok, id-daqs, l-investimenti, eċċ.). Dan l-approċċ standardizzat iżid ir-riskju li l-ammont ta’ għajnuna għandu mnejn ma jkunx proporzjonali għall-ħtiġijiet u l-isforzi tal-bidwi żagħżugħ li jkun qed jibda negozju, u jagħti inċentiv għal azzjonijiet speċifiċi.

Ġeneralment, it-twaqqit tal-għajnuna kien xieraq
67

Fi Franza, fl-Italja u fil-Polonja, ġeneralment it-twaqqit tal-għajnuna kien xieraq peress li, fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, il-bdiewa żgħażagħ irċevew l-għajnuna fi żmien sena minn meta bdew negozju, jiġifieri meta din kienet meħtieġa għall-iżvilupp tal-azjenda tagħhom. Fil-fatt, l-applikazzjonijiet għall-proġetti ġew ġeneralment ipproċessati fi ħdan perjodu ta’ żmien raġonevoli (inqas minn sitt xhur mid-data tal-applikazzjoni). il-bdiewa żgħażagħ irċevew l-għajnuna qabel ma implimentaw il-biċċa l-kbira mill-azzjonijiet indikati fil-pjan ta’ direzzjoni għan-negozju. Għalhekk, l-għajnuna għenet biex il-problema ta’ aċċess għall-kapital u, xi drabi, anke biex tinkiseb selfa mill-banek, tiġi mmitigata.

68

Kien fi Spanja (Andalusija) biss li ż-żmien tal-ipproċessar amministrattiv kien twil fil-perjodu 2007-2013, u bħala medja l-applikanti kellhom jistennew 17-il xahar biex proġett jiġi approvat (ferm wara l-limitu ta’ 6 xhur li l-awtorità maniġerjali kienet issettjat fis-sejħiet għal proġetti). B’riżultat ta’ dan, tnejn mit-tmien benefiċjarji awditjati kienu għamlu xi investimenti qabel ma kienu jafu jekk il-proġetti tagħhom kinux se jiġu approvati. Barra minn hekk, l-għajnuna dejjem tħallset fuq il-bażi ta’ prova ta’ nfiq, jiġifieri wara li l-benefiċjarji kienu għamlu l-investimenti kollha. Għaldaqstant, ġeneralment l-għajnuna ġiet ipprovduta tard wisq f’dak li jirrigwarda l-ħtiġijiet tal-bdiewa żgħażagħ fil-proċess ta’ bidu ta’ negozju.

Parti III – Monitoraġġ u evalwazzjoni tal-miżuri

69

Biex tikseb informazzjoni relatata mal-prestazzjoni dwar l-effettività u l-effiċjenza tal-infiq li jsir mill-UE:

 • jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxxi Qafas Komuni ta’ Monitoraġġ u Evalwazzjoni (CMEF) li jkun jipprovdi indikaturi tal-outputs, tar-riżultati u tal-impatti li jkunu jippermettu li ssir valutazzjoni tal-progress, l-effettività u l-effiċjenza tal-politika meta mqabbla mal-objettivi (ara l-Figura 6);
 • jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha li tkun tippermetti l l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-miżuri jsiru, anke billi jiżviluppaw indikaturi addizzjonali utli. Kemm jista’ jkun, din l-informazzjoni għandha tkun ibbażata fuq sorsi stabbiliti ta’ data, bħan-Netwerk tad-Data tal-Kontabilità Agrikola u l-Eurostat;
 • jenħtieġ li l-evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni jitwettqu minn kuntratturi indipendenti taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni (għall-miżuri tal-Pilastru 1) u tal-Istati Membri (għall-miżuri tal-Pilastru 2).

Figura 6

Ġerarkija tal-indikaturi fis-CMEF

Sors: Il-KE, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014-2020 (Manwal Tekniku dwar il-Qafas ta’ Monitoraġġ u Evalwazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni għall-2014-2020).

L-indikaturi tas-CMEF ma jippermettux li ssir valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-miżuri fl-ilħuq tal-objettivi tagħhom

70

Sabiex juru l-prestazzjoni tal-miżuri tal-UE li jappoġġaw lill-bdiewa żgħażagħ fl-ilħuq tal-objettivi tagħhom (ara l-paragrafi 26 sa 30), jenħtieġ li l-Istati Membri jiġbru data dwar l-outputs u r-riżultati miksuba. Taħt is-CMEF, l-Istati Membri jridu jiġbru informazzjoni għal mill-inqas l-indikaturi tal-outputs u tar-riżultati, li ġejjin (ara t-Tabella 5).

Tabella 5

Stampa ġenerali tal-indikaturi obbligatorji taħt is-CMEF għall-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju (il-Miżura 112 fil-perjodu 2007-2013, il-Miżura 6.1 fil-perjodu 2014-2020) u l-pagament supplimentari li jingħata taħt il-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ (fil-perjodu 2014-2020)

Tip ta’ indikatur

Il-Pilastru 2 għall-perjodu 2007-2013

(il-Miżura 112 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ)

Il-Pilastru 2 għall-perjodu 2014-2020

(il-Miżura 6.1 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ)

Il-Pilastru 1 għall-perjodu 2014-2020 (pagament li jingħata lil bdiewa żgħażagħ)
Total tal-Infiq Pubbliku (EUR)5 281 543 93410 440 973 2922 621 619 765
Output
 • Għadd ta’ bdiewa żgħażagħ li ngħataw appoġġ
 • Total tal-volum ta’ investimenti
 • Għadd ta’ azjendi agrikoli bi pjan ta’ żvilupp tan-negozju/investimenti għal bdiewa żgħażagħ, li huma appoġġati taħt il-PŻR
 • Għadd ta’ bdiewa żgħażagħ
 • Għadd ta’ ettari
Riżultat
 • Żieda fil-valur gross miżjud fl-azjendi li ngħataw appoġġ
 • Perċentwal ta’ azjendi agrikoli bi pjan ta’ żvilupp tan-negozju/investimenti għal bdiewa żgħażagħ, li huma appoġġati taħt il-PŻR (mill-azjendi totali)
Ebda
Impatt1
 • Tkabbir ekonomiku (valur nett miżjud għal kull unità ta’ xogħol annwali)
 • Produttività tax-xogħol (valur nett miżjud għal kull unità ta’ xogħol annwali)
 • Introjtu intraprenditorjali agrikolu
 • Introjtu tal-fatturi agrikoli
 • Total tal-produttività tal-fatturi fl-agrikoltura
 • Varjabbiltà fil-prezzijiet ta’ komoditajiet fl-UE

1 Fil-livell tal-PŻR fil-perjodu 2007-2013 u b’rabta mal-objettiv tal-PAK, rigward il-produzzjoni vijabbli tal-ikel fil-perjodu 2014-2020.

71

Bħal fir-rapporti43 preċedenti tal-QEA, aħna sibna li l-informazzjoni relatata mal-prestazzjoni li tinġabar permezz tal-indikaturi tas-CMEF ma tippermettix li ssir valutazzjoni ta’ kemm il-miżuri huma effettivi u effiċjenti fl-ilħuq tal-objettivi tagħhom. Dan huwa prinċipalment minħabba l-fatt li:

 • għall-perjodu 2007-2013, fl-Istati Membri awditjati lkoll, ħlief l-Italja, (l-Emilja-Romanja, ara l-paragrafu 35), l-uniku indikatur tar-riżultati fis-CMEF (żieda fil-valur gross miżjud fl-azjendi li ngħataw appoġġ) kien ibbażat fuq stimi li ma kinux verifikabbli u mhux fuq data reali miġbura mill-azjendi li ngħataw appoġġ;
 • għall-perjodu 2014-2020, ma hemmx indikaturi tar-riżultati fis-CMEF li jkunu jippermettu li ssir valutazzjoni tat-titjib fil-vijabbiltà tal-azjendi, li huwa l-objettiv aħħari li għalih huwa mistenni li jingħata kontribut minn dawn il-miżuri. L-uniku indikatur tar-riżultati relatat mal-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ (Perċentwal ta’ azjendi agrikoli bi pjan ta’ żvilupp tan-negozju/investimenti għal bdiewa żgħażagħ, li huma appoġġati taħt il-PŻR (mill-azjendi totali)) mhuwiex indikatur tajjeb tar-riżultati iżda pjuttost indikatur tal-outputs, billi huwa ma jkejjilx l-effett tal-appoġġ b’rabta mal-objettivi tagħha (eż. il-vijabbiltà tal-azjendi, it-tiġdid ġenerazzjonali, il-ħolqien tal-impjiegi, iż-żieda fil-livell edukattiv u ta’ innovazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ, eċċ.);
 • data reali dwar il-karatteristiċi strutturali u finanzjarji tal-azjendi i jingħataw appoġġ (eż. id-dħul, l-introjtu, l-għadd ta’ impjegati) normalment ma tinġabarx. Barra minn hekk, l-istimi tal-introjtu min-Netwerk tad-Data tal-Kontabilità Agrikola mhumiex rappreżentattivi għall-bdiewa żgħażagħ li jingħataw appoġġ jew għall-popolazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ44. Għalhekk, fir-rigward tal-Istati Membri awditjati lkoll, ħlief l-Italja (l-Emilja-Romanja, ara l-paragrafu 75), ma hemmx għarfien dwar jekk l-azjendi li jingħataw appoġġ humiex fil-fatt qed jimpjegaw aktar nies, humiex qed isiru akbar, aktar produttivi u aktar vijabbli, u humiex qed jiġġeneraw aktar introjtu minn azjendi li ma jingħatawx appoġġ. Lanqas ma huwa magħruf jekk l-azjendi li jingħataw appoġġ mill-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ u mill-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju humiex fil-fatt qed ikollhom prestazzjoni aħjar f’dan ir-rigward minn azjendi li jingħataw appoġġ minn miżura waħda biss.

… madankollu, xi Stati Membri żviluppaw indikaturi utli

72

Minbarra l-indikaturi obbligatorji taħt is-CMEF, l-Istati Membri jistgħu jissettjaw indikaturi speċifiċi addizzjonali. It-Tabella 6 tagħti stampa ġenerali tal-indikaturi volontarji addizzjonali ssettjati minn xi Stati Membri awditjati b’rabta mal-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju.

Tabella 6

Stampa ġenerali tal-indikaturi addizzjonali ssettjati minn xi Stati Membri awditjati b’rabta mal-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ

Tip ta’ indikaturIl-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ
L-Italja (l-Emilja-Romanja)
Riżultat
 • Żieda jew żamma tal-impjieg fl-azjendi li jingħataw appoġġ
 • Għadd ta’ bdiewa żgħażagħ li jingħataw appoġġ, li introduċew sistemi volontarji ta’ ċertifikazzjoni
 • Għadd ta’ bdiewa żgħażagħ li jingħataw appoġġ, li qed jintegraw aspetti ambjentali u tal-benessri tal-annimali fl-investimenti
Impatt
 • Għadd ta ‘ impjiegi maħluqa
Il-Polonja
Riżultat
 • Żieda medja fid-daqs ekonomiku (output standard) tal-azjendi li jingħataw appoġġ
 • Żieda perċentwali medja fid-daqs ekonomiku (output standard) tal-azjendi li jingħataw appoġġ
 • Daqs medju tal-azjendi li jingħataw appoġġ wara l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ direzzjoni għan-negozju
Impatt
 • Għadd ta ‘ impjiegi maħluqa
Spanja (Andalusija)
Output
 • Għadd ta’ bdiewa żgħażagħ li bdew negozju b’riżultat ta’ rtirar kmieni
 • Perċentwal ta’ nisa fost il-bdiewa żgħażagħ li jingħataw appoġġ, li qed jibdew negozju
Riżultat
 • Għadd ta ‘ impjiegi maħluqa

Sors: Elaborazzjoni tal-QEA, ibbażat fuq il-PŻR awditjati.

73

Dawn l-indikaturi addizzjonali ssettjati mill-Istati Membri jippermettu li ssir valutazzjoni tal-effettività tal-miżuri fir-rigward ta’ objettivi speċifiċi, bħal ħolqien tal-impjiegi, bilanċ bejn is-sessi, tixtil tal-bdiewa u innovazzjoni. Pereżempju, fl-Italja (l-Emilja-Romanja), bis-saħħa tal-indikatur “Għadd ta’ bdiewa żgħażagħ li jingħataw appoġġ, li introduċew sistemi volontarji ta’ ċertifikazzjoni” aħna nafu li 214 (13 %) mill-1640 benefiċjarju tal-miżura fil-perjodu 2007-2013 introduċew dan it-tip ta’ innovazzjoni fl-azjendi tagħhom. Fi Spanja (Andalusija), bis-saħħa taż-żewġ indikaturi addizzjonali tal-outputs, aħna nafu li l-miżura kienet inqas effettiva milli mistenni fit-trawwim tat-tixtil tal-bdiewa (53 bidwi żagħżugħ biss li jingħataw appoġġ bdew negozju b’riżultat ta’ rtirar kmieni, meta mqabbel ma’ mira ta’ 92) u fil-bidu ta’ negozju min-nisa (23 % biss tal-bdiewa żgħażagħ li jingħataw appoġġ kienu nisa, meta mqabbel ma’ mira ta’ 45 %, u perċentwal ta’ 32 % tan-nisa li għandhom inqas minn 44 sena fil-popolazzjoni tal-bdiewa f’Andalusija).

B’mod ġenerali, l-evalwazzjonijiet ma jipprovdux informazzjoni siewja dwar il-prestazzjoni tal-miżuri, għalkemm ġiet identifikata prattika tajba partikolari

74

Fl-erba’ Stati Membri awditjati, l-evalwazzjonijiet ta’ nofs it-terminu u dawk ex post tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 ipprovdew ftit li xejn jew ebda informazzjoni affidabbli dwar il-prestazzjoni tal-Miżura 112 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, ħlief għall-Italja (l-Emilja-Romanja). Pereżempju:

 • Franza kienet għadha ma pprovdietx (fi tmiem Frar 201745) ir-rapport ta’ evalwazzjoni ex post tal-PŻR 2007-2013, li kien dovut sal-31.12.2016;
 • l-evalwazzjoni ex post tal-PŻR 2007-2013 għall-Italja (il-Pulja) kienet tindika li l-fatturat medju tal-azjendi li ngħataw appoġġ żdied, bħala medja, b’ammont ta’ EUR 15 500 minn meta ġew stabbiliti u li 73 % tal-azjendi li ngħataw appoġġ impjegaw persunal ġdid. Madankollu, dawn ir-riżultati huma bbażati fuq stħarriġ web li għalih wieġbu 16-il benefiċjarju biss u d-dikjarazzjonijiet sottostanti dwar il-fatturat ma ġewx iċċekkjati bi tqabbil ma’ xi evidenza;
 • l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-PŻR 2007-2013 għall-Polonja kienet tindika li l-valur gross miżjud tal-azjendi li ngħataw appoġġ kien żdied, bħala medja, b’35 % sa tmiem l-2009, mingħajr ma indikat sena bażi ta’ tqabbil. Barra minn hekk, ir-apport ta’ evalwazzjoni kien jindika li din iż-żieda kienet dovuta l-aktar għaż-żieda fl-ammont ta’ għotjiet u ta’ sussidji, aktar milli għal żieda fil-valur tal-produzzjoni agrikola;
 • l-evalwazzjoni ex post tal-PŻR 2007-2013 għal Spanja kienet tindika li l-valur gross miżjud tal-azjendi li ngħataw appoġġ żdied, bħala medja, bi 23.5 %, iżda ma spjegatx il-metodoloġija tal-istima jew is-sors tad-data.
75

Huwa biss fl-Italja (l-Emilja-Romanja) li l-evalwazzjoni ex post tal-PŻR 2007-2013 tipprovdi informazzjoni siewja dwar il-prestazzjoni tal-miżura għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ (ara l-Kaxxa 5).

Kaxxa 5

Eżempju ta’ rapport ta’ evalwazzjoni ex post li juri l-effettività tal-miżura għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ

L-Italja (l-Emilja-Romanja)

L-evalwazzjoni ex post tal-PŻR 2007-2013 tipprovdi analiżi kontrofattwali, li tqabbel kampjun ta’ 56 bidwi żagħżugħ li ngħataw appoġġ mill-Miżura 112 ma’ żewġ kampjuni kontrofattwali:

 • kampjun ta’ 122 bidwi ta’ kull età li ma ngħatawx appoġġ mill-miżura;
 • kampjun ta’ 22 bidwi ta’ kull età li ma ngħatawx appoġġ mill-miżura.

Din il-miżura turi li l-bdiewa żgħażagħ li ngħataw appoġġ mill-Miżura 112 dejjem kellhom prestazzjoni aħjar miż-żewġ kampjuni kontrofattwali l-oħrajn, f’termini tal-output standard, tal-valur miżjud gross, tal-għadd ta’ unitajiet ta’ xogħol annwali, tad-daqs tal-azjendi agrikoli, tal-produttività tax-xogħol u tal-produttività tal-art.

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data mir-rapport ta’ evalwazzjoni ex post tal-PŻR 2007-2013 għall-Italja (l-Emilja-Romanja).

L-evalwazzjoni ex post turi wkoll riżultati pożittivi għall-miżura f’termini tas-sostenibbiltà tal-azjendi li ngħataw appoġġ. Fil-fatt, 94.6 % tas-624 benefiċjarju li bdew negozju fil-perjodu 2008-2009 kienu għadhom fin-negozju sitt snin wara (meta mqabbel ma’ 94.3 % tal-bdiewa ta’ kull età li bdew negozju fil-perjodu 2007-2013 fl-Emilja-Romanja). Fost il-bdiewa żgħażagħ li ngħataw appoġġ, ir-rati ta’ abbandun kienu sinifikattivament aktar baxxi għal azjendi ta’ aktar minn 16-il ettaru milli għal azjendi iżgħar (4.6 % meta mqabbel ma’ 9.5 %) u għal benefiċjarji li bdew negozju f’azjendi ġuridiċi milli f’azjendi individwali (3.7 % meta mqabbel ma’ 6.5 %).

Hemm ftit li xejn evidenza li l-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ qed jiġi ffaċilitat

76

Fl-erba’ Stati Membri awditjati, aħna sibna li hemm ftit li xejn evidenza li l-miżuri tal-UE kienu ffaċilitaw il-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ billi għenuhom jegħlbu l-ostakli inizjali għad-dħul, bħall-aċċess għall-art, għall-kapital, għall-għarfien u għall-introjtu suffiċjenti.

77

Kienet biss ftit l-għajnuna li ngħatat mill-miżuri tal-UE lill-bdiewa żgħażagħ biex jaċċessaw l-art. Fil-fatt, il-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ ġie pprovdut biss lill-bdiewa żgħażagħ li diġà kellhom l-art, filwaqt li kien ftit biss it-tħeġġiġ li sar lill-bdiewa żgħażagħ permezz tal-Pilastru 2 biex iżidu d-daqs tal-azjendi agrikoli tagħhom permezz ta’ kriterji ta’ eliġibbiltà u dawk tal-għażla (ara l-paragrafi 60 sa 61), għalkemm ma kienx hemm evidenza li dan ħeġġeġ żieda fil-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli. Kien biss għall-Italja (l-Emilja-Romanja) li kien hemm xi evidenza li l-bdiewa żgħażagħ li ngħataw appoġġ żiedu d-daqs tal-azjendi agrikoli tagħhom aktar minn dawk li ma kinux benefiċjarji (ara l-paragrafu 75).

78

F’termini ġenerali, l-għadd totali ta’ ettari miżmuma minn bdiewa żgħażagħ baqa’ stabbli fil-perjodu 2005-2013 (ara l-Figura 7). It-tnaqqis fl-għadd ta’ azjendi miżmuma minn bdiewa żgħażagħ tpaċa b’żieda fid-daqs medju tal-azjendi agrikoli.

Figura 7

Evoluzzjoni tal-għadd ta’ azjendi miżmuma minn bdiewa żgħażagħ, tad-daqs medju tal-azjendi tagħhom u tal-għadd totali ta’ ettari miżmuma minn bdiewa żgħażagħ fis-27 Stat Membru tal-UE

Għadd totali ta’ ettari miżmuma minn bdiewa żgħażagħ (f’miljuni)
miljun ettaru 2005200720102013
Għadd totali ta' ettari miżmuma minn bdiewa żgħażagħ57,754,855,251,9
Għadd totali ta' ettari miżmuma minn bdiewa ta' kull età172,1172,8174,5173,0

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq l-Eurostat, Stħarriġ tal-Istruttura ta’ Azjendi Agrikoli 2005-2013.

79

Bis-saħħa tal-fatt li ġiet ipprovduta għajnuna finanzjarja, il-miżuri tal-UE għenu direttament lill-bdiewa żgħażagħ jaċċessaw il-kapital. Madankollu, ma hemmx evidenza – fil-każ tal-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ – u hemm ftit li xejn evidenza – fil-każ tal-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ – li l-għajnuna mill-UE ffaċilitat l-aċċess tal-bdiewa għażagħ għal kreditu minn banek kummerċjali:

 • Fi Franza u fl-Italja (il-Pulja), l-għajnuna mill-Pilastru 2 setgħet tiġi pprovduta wkoll fil-forma ta’ sussidju tar-rata tal-imgħax fuq selfa, madankollu, din il-forma ta’ għajnuniet ftit li xejn kellha suċċess. Fi Franza, ħafna benefiċjarji esprimew in-nuqqas ta’ sodisfazzjon tagħhom bil-fatt li s-self li huma kisbu mhuwiex negozjabbli u ma jistax jiġi ffinanzjat mill-ġdid, u b’hekk huma obbligati jħallsu rata attwali tal-imgħax li hija ħafna ogħla mir-rata tal-imgħax tas-suq fissa. Fl-Italja (il-Pulja), 37 benefiċjarju biss mill-2 502 benefiċjarji fil-perjodu 2007-2013 talbu għajnuna bħal din, prinċipalment għaliex l-awtorità maniġerjali kienet tirrikjedi li l-investimenti kollha inklużi fil-pjan ta’ direzzjoni għan-negozju jiġu kkompletati qabel ma l-benefiċjarji jkunu jistgħu jitolbu s-sussidju tal-imgħax;
 • Fl-Italja (l-Emilja-Romanja) u fil-Polonja, l-għajnuna mogħtija taħt il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju ma ġietx ipprovduta fil-forma ta’ sussidju tar-rata tal-imgħax fuq selfa, għalkemm fl-Italja (l-Emilja-Romanja) il-benefiċjarji setgħu jirċievu ammont ogħla ta’ għajnuna meta kisbu selfa għal aktar minn EUR 30 000 (ara t-Tabella 4);
 • Kien fi Spanja (Andalusija) biss, fejn l-għajnuna mill-Pilastru 2 ġiet ipprovduta wkoll fil-forma ta’ sussidju tar-rata tal-imgħax fuq selfa (lil 567 benefiċjarju mis-738 benefiċjarju fil-perjodu 2007-2013) u fejn l-aċċess għall-kreditu huwa partikolarment problematiku għall-bdiewa żgħażagħ46, li l-banek kummerċjali kellhom tendenza akbar li jipprovdu self, kif jidher għal 7 mit-8 benefiċjarji awditjati.
80

Il-miżuri tal-UE, speċjalment il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, b’mod ġenerali kellhom impatt pożittiv fuq il-livelli ta’ għarfien tal-bdiewa żgħażagħ, bis-saħħa ta’ kriterji ta’ eliġibbiltà li kienu jippromwovu d-dħul ta’ bdiewa aktar kwalifikati fis-settur agrikolu. Madankollu, dan l-impatt pożittiv fuq il-livelli ta’ għarfien tal-bdiewa żgħażagħ ma ġiex żgurat fl-Italja u fil-Polonja mill-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ, billi dawn l-Istati Membri ma kinux jirrikjedu mill-applikanti li dawn ikollhom xi ħiliet jew taħriġ partikolari.

Ma hemmx relazzjoni ċara bejn l-għajnuna mill-UE u t-tiġdid ġenerazzjonali

81

It-tiġdid ġenerazzjonali huwa kwistjoni ġenerali li taffettwa l-popolazzjoni kollha kemm hi u l-forza tax-xogħol fl-UE. Kif jidher fil-Figura 8, is-sehem taż-żgħażagħ fil-popolazzjoni totali u fil-forza tax-xogħol qed jonqos aktar rapidament minn dak fil-popolazzjoni taż-żgħażagħ.

Figura 8

Evoluzzjoni tas-sehem taż-żgħażagħ fil-popolazzjoni totali, fil-forza tax-xogħol u fil-popolazzjoni tal-bdiewa fis-27 Stat Membru tal-UE

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Eurostat miċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni (2005-2015), mill-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol (2005-2015) u mill-Istħarriġ tal-Istruttura ta’ Azjendi Agrikoli (2005-2013).

82

B’mod ġenerali, mhuwiex possibbli li tiġi stabbilita relazzjoni ċara bejn l-għajnuna mill-UE li tiġi pprovduta u l-evoluzzjoni tal-għadd ta’ bdiewa żgħażagħ (ara l-Figura 9). Huwa wkoll diffiċli li jkun magħruf jekk u kemm l-għajnuna mill-UE kkontribwiet għaż-żieda fid-daqs medju tal-azjendi (ara l-paragrafi 77 u 78), jew jekk din iż-żieda wasslitx għal vijabbiltà ogħla tal-azjendi.

Figura 9

Tqabbil tas-sehem tal-infiq taħt il-FAEŻR għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ (il-Miżura 112) u varjazzjoni fl-għadd ta’ bdiewa li ma kellhomx aktar minn 44 sena fil-perjodu 2007-2013

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq l-Eurostat, Stħarriġ tal-Istruttura ta’ Azjendi Agrikoli 2005-2013 u data tal-Kummissjoni (f’Jannar 2017).

83

Dan huwa minħabba diversi raġunijiet:

 • ġeneralment, l-għajnuna mill-UE tiġi pprovduta lil perċentwal żgħir ta’ bdiewa żgħażagħ: 7 % biss tal-bdiewa żgħażagħ kollha li hemm fis-27 Stat Membru tal-UE47 rċevew għajnuna mill-UE biex jibdew negozju;
 • hemm bosta politiki nazzjonali li jappoġġaw lil bdiewa żgħażagħ, li jiġu rarament ikkoordinati mal-miżuri tal-UE (ara l-paragrafi 16 u 31 sa 32);
 • is-sistema ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni ma tipproduċix informazzjoni adegwata dwar l-ilħuq tal-objettivi, prinċipalment minħabba l-kwalità baxxa tal-indikaturi pprovduti mis-sistema komuni ta’ monitoraġġ (ara l-paragrafi 70 sa 71) u l-informazzjoni limitata jew inaffidabbli relatata mal-prestazzjoni, li tiġi pprovduta mill-biċċa l-kbira tal-evalwazzjonijiet (ara l-paragrafu 74);
 • hemm fatturi ġenerali li jinfluwenzaw din ir-relazzjoni u li mhumiex miżuri tal-UE bħas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali, it-tendenza tal-banek li jipprovdu self, u l-possibbiltajiet ta’ impjieg fis setturi li mhumiex tal-agrikoltura (ara l-paragrafu 16).

Konklużjonjiet u rakkomandazzjonijiet

84

L-agrikoltura tal-UE qed tiffaċċja tnaqqis fil-popolazzjoni agrikola. L-għadd kumplessiv ta’ bdiewa fl-EU-27 naqas rapidament f’dawn l-aħħar 10 snin, u minn 14.5 miljun bidwi fl-2005 dan niżel għal 10.7 miljun bidwi fl-2013. L-għadd ta’ bdiewa żgħażagħ (li ma kellhomx aktar minn 44 sena) naqas minn 3.3 miljun fl-2005 għal 2.3 miljun fl-2013. Billi t-tnaqqis affettwa l-gruppi kollha ta’ età, il-perċentwal ta’ bdiewa żgħażagħ fil-popolazzjoni agrikola baqa’ relattivament stabbli, f’livell ta’ kemxejn aktar minn 20 %. Madankollu, jeżistu differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri (ara l-Anness II).

85

Fil-perjodu 2007-2020, l-UE allokat EUR 9.6 biljun f’appoġġ speċifiku lil bdiewa żgħażagħ biex trawwem il-kompetittività tal-azjendi agrikoli u t-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura. Flimkien mal-kofinanzjament, mill-Istati Membri, tal-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju, l-appoġġ pubbliku totali jammonta għal EUR 18.3 biljun. Kważi 200 000 bidwi żagħżugħ irċieva l-għajnuna mill-UE biex jibda negozju fil-perjodu 2007-2013. Aktar minn 70 % tal-infiq li jsir mill-UE ġie pprovdut taħt il-miżura tal-Pilastru 2 (FAEŻR) għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, u t-30 % li jifdal jiġi pprovdut, fil-perjodu 2014-2020, taħt il-pagament dirett addizzjonali li jingħata taħt il-Pilastru 1 (FAEG) għal bdiewa żgħażagħ.

86

F’dan il-kuntest, aħna eżaminajna r-rwol li l-UE għandha fl-appoġġ ta’ bdiewa żgħażagħ u t-trawwim ta’ tiġdid ġenerazzjonali. L-awditu fittex li jwieġeb il-mistoqsija li ġejja:

L-appoġġ li jingħata mill-UE lil bdiewa żgħażagħ huwa mfassal tajjeb biex jikkontribwixxi b’mod effettiv għal tiġdid ġenerazzjonali aħjar?

87

Il-konklużjoni kumplessiva hija li l-appoġġ li jingħata mill-UE lil bdiewa żgħażagħ huwa bbażat fuq loġika ta’ intervent li mhijiex iddefinita tajjeb, u li r-riżultati u l-impatti mistennija mhumiex speċifikati. Jenħtieġ li dan l-appoġġ jiġi mmirat aħjar, biex jitrawwem tiġdid ġenerazzjonali effettiv.

88

Rigward il-loġika ta’ intervent:

Għall-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ, aħna sibna li:

 • Mhuwiex ibbażat fuq valutazzjoni tal-ħtiġijiet, l-objettiv tiegħu ma jirriflettix l-objettiv ġenerali li jitħeġġeġ it-tiġdid ġenerazzjonali, u l-Istati Membri ma kkoordinawhx mal-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju jew mal-miżuri nazzjonali (ara l-paragrafi 19 sa 33);
 • Fin-nuqqas ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet, l-għajnuna tiġi pprovduta f’forma standardizzata (pagament annwali għal kull ettaru), f’ammont u bi twaqqit fejn ma jkunx ċar liema ħtiġijiet speċifiċi, għajr għall-introjtu addizzjonali, qed jiġu indirizzati (ara l-paragrafi 39 sa 51).

Għall-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, aħna sibna li:

 • Għalkemm b’mod ġenerali din hija bbażata fuq valutazzjoni vaga tal-ħtiġijiet, l-objettivi tagħha huma parzjalment SMART, u jirriflettu l-objettiv ġenerali li jitħeġġeġ it-tiġdid ġenerazzjonali. Hemm koordinazzjoni tajba bejn il-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju u l-miżura ta’ investiment. Madankollu, hemm ftit li xejn koordinazzjoni mal-istrumenti finanzjarji nazzjonali, bħal self b’kundizzjonijiet favorevoli biex tinxtara l-art (ara l-paragrafi 19 sa 37);
 • L-għajnuna tiġi pprovduta f’forma li tkun tindirizza direttament il-ħtiġijiet tal-bdiewa zgħażagħ biex ikollhom aċċess għal art, kapital u għarfien. Ġeneralment, l-ammont ta’ għajnuna huwa marbut mal-ħtiġijiet u mmodulat biex jitwettqu azzjonijiet speċifiċi, bħall-introduzzjoni ta’ biedja organika, inizjattivi għall-iffrankar tal-ilma jew tal-enerġija, il-bidu ta’ negozju f’żoni żvantaġġati (ara l-paragrafi 25 u 52 sa 53).

Rakkomandazzjoni 1 – Titjib tal-loġika ta’ intervent billi tiġi rinfurzata l-valutazzjoni tal-ħtiġijiet u jiġu ddefiniti l-objettivi SMART

Għall-PAK ta’ wara l-2020, jenħtieġ li l-Kummissjoni tindika (jew tirrikjedi mill-Istati Membri li dawn jindikaw, f’konformità mad-dispiżizzjonijiet dwar il-ġestjoni kondiviża) loġika ċara ta’ intervent għall-istrumenti ta’ politika li jkunu qed jindirizzaw it-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura. Jenħtieġ li l-loġika ta’ intervent tinkludi:

 • valutazzjoni soda tal-ħtiġijiet tal-bdiewa żgħażagħ li tkun tinvestiga r-raġunijiet sottostanti għalfejn iż-żgħażagħ li jkunu jridu jsiru bdiewa jiffaċċjaw ostakli fil-proċess ta’ stabbiliment tagħhom, u l-livell ta’ tixrid ta’ ostakli bħal dawn f’żoni ġeografiċi, setturi agrikoli jew karatteristiċi speċifiċi oħrajn tal-azjendi;
 • valutazzjoni ta’ liema ħtiġijiet jistgħu jiġu indirizzati mill-istrumenti ta’ politika tal-UE u liema ħtiġijiet jistgħu jew diġà qed jiġu indirizzati aħjar mill-politiki tal-Istati Membri, kif ukoll analiżi ta’ liema forom ta’ appoġġ (eż. pagamenti diretti, somma f’daqqa, strumenti finanzjarji) huma l-aktar adatti biex jaqblu mal-ħtiġijiet identifikati;
 • definizzjoni tal-objettivi SMART, li permezz tagħha r-riżultati mistennija tal-istrumenti ta’ politika jsiru espliċiti u kwantifikabbli, f’termini tar-rata mistennija ta’ tiġdid ġenerazzjonali u tal-kontribut għall-vijabbiltà tal-azjendi li jingħataw appoġġ; b’mod partikolari, jenħtieġ li jkun ċar jekk l-istrumenti ta’ politika għandhomx ikollhom l-għan li jappoġġaw l-akbar għadd possibbli ta’ bdiewa żgħażagħ jew għandhomx jimmiraw lejn tip speċifiku ta’ bdiewa żgħażagħ (eż. dawk bl-aħjar edukazzjoni, dawk li se jibdew negozju f’żoni żvantaġġati, dawk li se jintroduċu teknoloġiji għall-iffrankar tal-enerġija jew tal-ilma fl-azjendi, dawk li qed iżidu l-profittabbiltà jew il-produttività tal-azjendi, dawk li qed jimpjegaw aktar nies).
89

Rigward l-immirar tal-miżuri:

Għall-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 lil bdiewa żgħażagħ, aħna sibna li:

 • L-għajnuna tiġi pprovduta f’forma standardizzata irrispettivament mill-vijabbiltà tal-azjendi, mil-lok tagħhom u, fil-biċċa l-kbira mill-Istati Membri, mill-ħiliet u/jew mil-livelli edukattivi tal-benefiċjarji. F’każ ta’ kontroll konġunt tal-azjendi ġuridiċi ma’ bdiewa oħrajn li ma jkunux żgħażagħ, xi drabi l-għajnuna tiġi pprovduta lil azjendi fejn il-bdiewa żgħażagħ jista’ jkollhom biss rwol żgħir – f’termini tas-setgħa deċiżjonali (ara l-paragrafi 39 sa 46).

Għall-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, aħna sibna li:

 • L-għajnuna tiġi mmirata lejn bdiewa aktar kwalifikati, li jieħdu l-impenn li jimplimentaw pjan ta’ direzzjoni għan-negozju li jkun jiggwidahom biex jiżviluppaw azjendi vijabbli, u li permezz tal-proċess tal-għażla ta’ proġetti, ta’ spiss jitħeġġu jibdew negozju f’żoni żvantaġġati. Madankollu, il-pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju kienu ta’ kwalità li kienet tvarja u, ta’ spiss, l-awtoritajiet maniġerjali ma applikawx proċeduri tal-għażla biex jipprijoritizzaw l-aħjar proġetti. Il-kriterji tal-għażla ġew introdotti lejn tmiem il-perjodu 2007-2013, is-sollijiet minimi kienu baxxi wisq jew inkella ineżistenti u, f’xi Stati Membri, il-baġit ta’ seba’ snin tal-miżura ntuża għall-finanzjament ta’ kważi l-applikazzjonijiet kollha li ġew ippreżentati fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni, li jimplika li l-bdiewa żgħażagħ li bdew negozju aktar tard ma setgħux jiġu ffinanzjati (ara l-paragrafi 52 sa 61).

Rakkomandazzjoni 2 – Titjib tal-immirar tal-miżuri

Meta jkunu qed jimplimentaw il-miżuri tal-PAK ta’ wara l-2020, jenħtieġ li l-Istati Membri jtejbu l-immirar tal-miżuri billi:

 • japplikaw kriterji biex jiżguraw l-għażla tal-proġetti l-aktar kosteffettivi, bħal proġetti li jkunu se jwasslu l-ogħla żieda fil-produttività jew fil-vijabbiltà tal-azjendi li jingħataw appoġġ, jew l-ogħla żieda fl-impjieg fiż-żoni bl-ogħla livell ta’ qgħad jew f’żoni żvantaġġati bil-livell l-aktar baxx ta’ tiġdid ġenerazzjonali;
 • japplikaw kriterji ċari għall-valutazzjoni tar-rwol tal-bdiewa żgħażagħ li għandhom jiġu appoġġati f’każ ta’ kontroll konġunt tal-azjendi ġuridiċi (eż. billi jiddefinixxu x’perċentwal ta’ drittijiet tal-vot jew ta’ ishma jenħtieġ li l-benefiċjarju jkollu, x’perċentwal minimu tad-dħul tiegħu jenħtieġ li jiġi mill-attività tiegħu fl-azjenda appoġġata) biex l-għajnuna tiġi mmirata lejn bdiewa żgħażagħ li l-attività prinċipali tagħhom se tkun il-biedja fl-azjendi li jingħataw appoġġ;
 • japplikaw sollijiet minimi, li jkunu għoljin biżżejjed, tal-punti li jenħtieġ li jitlaħqu mill-proġetti u, b’mod adegwat, jaqsmu l-baġit tal-miżuri biex jipprovdu disponibbiltà indaqs ta’ fondi lill-bdiewa żgħażagħ li jkunu se jibdew negozju matul id-durata kollha kemm hi tal-perjodu ta’ programmazzjoni;
 • itejbu l-użu tal-pjanijiet ta’ direzzjoni għan-negozju bħala għodda biex jivvalutaw kemm il-ħtieġa għal finanzjament pubbliku permezz ta’ valutazzjoni – fl-istadju tal-applikazzjoni – tal-vijabbiltà probabbli tal-azjendi mingħajr l-għajnuna, kif ukoll – fi tmiem il-proġetti – l-impatt tal-għajnuna fuq il-vijabbiltà tal-azjenda jew fuq objettivi speċifikati b’mod ċar (eż. l-impjieg, l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji għall-iffrankar tal-enerġija jew tal-ilma).
90

Rigward ir-riżultati tal-miżuri:

Għall-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ, aħna sibna li:

 • Il-qafas komuni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni ma jipprovdix indikaturi utli għall-valutazzjoni tal-effettività ta’ dan il-pagament, billi ma hemmx indikaturi tar-riżultati għal dan il-pagament, u ma nġabritx data dwar l-introjtu u l-vijabbiltà tal-azjendi li jingħataw appoġġ (ara l-paragrafi 70 sa 71).

Għall-miżura tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, aħna sibna li:

 • Ftit li xejn hemm evidenza li l-miżura ffaċilitat il-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ u li tejbet it-tiġdid ġenerazzjonali u l-vijabbiltà tal-azjendi li jingħataw appoġġ, prinċipalment minħabba l-kwalità baxxa tal-indikaturi pprovduti mis-sistema komuni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni. Kien biss fl-Italja (l-Emilja-Romanja) li aħna sibna evidenza li l-benefiċjarji tal-miżura għall-bidu ta’ negozju żviluppaw azjendi akbar, aktar produttivi u aktar profittabbli, u li kienu jimpjegaw aktar nies minn dawk li ma ngħatawx appoġġ (ara l-paragrafi 70 sa 83).

Rakkomandazzjoni 3 – Titjib tas-sistema ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni

Meta jkunu qed jimplimentaw il-miżuri tal-PAK ta’ wara l-2020, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri (f’konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni kondiviża) itejbu s-sistema ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni. B’mod partikolari:

 • jenħtieġ li l-Kummissjoni tiddefinixxi indikaturi tal-outputs, tar-riżultati u tal-impatti li jkunu jippermettu li ssir valutazzjoni tal-progress, l-effettività u l-effiċjenza tal-għodod ta’ politika meta mqabbla mal-objettivi, billi timxi fuq l-aħjar prattiki, bħal indikaturi utli li jkunu ġew żviluppati mill-Istati Mrembri fis-sistemi ta’ monitoraġġ tagħhom (ara l-paragrafi 72 u 73);
 • jenħtieġ li l-Istati Membri regolarment jiġbru data reali dwar il-karatteristiċi strutturali u finanzjarji tal-azjendi li jingħataw appoġġ (eż. id-dħul, l-introjtu, l-għadd ta’ impjegati, l-innovazzjonijiet introdotti, il-livelli edukattivi tal-bdiewa) li tkun tippermetti li ssir valutazzjoni ta’ kemm il-miżuri huma effiċjenti u effettivi fl-ilħuq tal-objettivi mixtieqa ta’ politika;
 • jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jirrikjedu li jsiru evalwazzjonijiet biex jipprovdu informazzjoni utli dwar il-kisbiet tal-proġetti u tal-miżuri, li tkun ibbażata fuq data reali dwar l-evoluzzjoni tal-karatteristiċi strutturali u finanzjarji tal-azjendi li jingħataw appoġġ, billi jimxu fuq l-aħjar prattiki (eż. valutazzjonijiet kumparattivi, analiżijiet kontrofattwali, stħarriġiet) bħal dawk identifikati f’dan l-awditu (ara l-paragrafu 75).

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla I, immexxija mis-Sur Phil WYNN OWEN, Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tal-31 ta’ Mejju 2017.

Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner LEHNE

President

Annessi

Anness I

Varjazzjoni fl-għadd ta’ bdiewa, fl-Istati Membri, li bejn l-2007 u l-2013 ma kellhomx aktar minn 44 sena

Stat MembruGħadd ta’ bdiewa li ma kellhomx aktar minn 44 senaVarjazzjoni fl-għadd ta’ bdiewa li bejn l-2007 u l-2013 ma kellhomx aktar minn 44 sena
20072013
Il-Belġju13 5807 240-6 340
Il-Bulgarija61 54049 980-11 560
Ir-Repubblika Ċeka10 6605 080-5 580
Id-Danimarka12 1906 700-5 490
Il-Ġermanja133 08075 570-57 510
L-Estonja5 1204 670-450
L-Irlanda33 77032 020-1 750
Il-Greċja188 470141 220-47 250
Spanja216 810158 620-58 190
Franza167 220131 970-35 250
Il-KroazjaData mhux disponibbli
L-Italja231 970155 270-76 700
Ċipru5 7803 020-2 760
Il-Latvja27 09015 990-11 100
Il-Litwanja48 99033 460-15 530
Il-Lussemburgu690540-150
L-Ungerija139 150103 330-35 820
Malta1 6801 570-110
In-Netherlands21 08013 090-7 990
L-Awstrija67 48049 680-17 800
Il-Polonja808 330512 690-295 640
Il-Portugall28 45025 640-2 810
Ir-Rumanija638 490676 77038 280
Is-Slovenja12 81013 8601 050
Is-Slovakkja10 9405 550-5 390
Il-Finlandja21 85016 620-5 230
L-Iżvezja16 98011 510-5 470
Ir-Renju Unit42 74027 650-15 090
EU-272 966 9402 279 310-687 630

Sors: L-Eurostat, Stħarriġ tal-Istruttura ta’ Azjendi Agrikoli 2007 u 2013.

Anness II

Distribuzzjoni tal-bdiewa għal kull grupp ta’ età fl-Istati Membri fl-2007 u fl-2013

Stat Membru<3535-4445-5455-6465+
2007201320072013200720132007201320072013
Il-Belġju6.1 %4.0 %22.2 %15.2 %28.6 %32.9 %22.7 %26.8 %20.5 %21.2 %
Il-Bulgarija3.1 %6.4 %9.4 %13.2 %17.5 %18.5 %25.1 %25.2 %45.0 %36.7 %
Ir-Repubblika Ċeka9.7 %4.6 %17.4 %14.8 %27.2 %23.8 %28.5 %33.9 %17.2 %23.0 %
Id-Danimarka5.9 %2.5 %21.4 %14.7 %29.1 %31.2 %23.9 %27.6 %19.6 %24.0 %
Il-Ġermanja7.7 %6.8 %28.2 %19.7 %33.9 %37.2 %22.6 %29.8 %7.5 %6.5 %
L-Estonja6.2 %7.5 %15.8 %16.8 %23.1 %23.4 %23.8 %21.8 %31.1 %30.4 %
L-Irlanda8.1 %6.3 %18.3 %16.7 %24.6 %25.1 %25.5 %25.5 %23.5 %26.5 %
Il-Greċja6.9 %5.2 %15.1 %14.7 %21.6 %23.9 %20.2 %24.9 %36.3 %31.3 %
Spanja5.2 %3.7 %15.6 %12.7 %23.3 %25.0 %24.5 %25.2 %31.4 %33.3 %
Franza8.1 %8.8 %23.6 %19.1 %31.5 %32.7 %23.9 %27.0 %12.9 %12.4 %
Il-Kroazjadata mhux disponibbli
L-Italja3.1 %4.5 %10.7 %10.8 %19.4 %21.6 %23.9 %23.3 %42.9 %39.7 %
Ċipru2.4 %1.7 %12.0 %6.9 %26.7 %21.4 %29.1 %30.1 %29.8 %40.0 %
Il-Latvja7.1 %5.0 %18.1 %14.5 %25.0 %26.3 %20.7 %24.1 %29.2 %30.1 %
Il-Litwanja4.4 %5.6 %16.9 %13.9 %21.4 %25.6 %18.2 %20.9 %39.1 %34.0 %
Il-Lussemburgu7.4 %8.7 %22.5 %17.3 %33.8 %32.2 %22.5 %27.4 %13.9 %14.4 %
L-Ungerija7.6 %6.1 %14.6 %14.9 %23.2 %19.4 %27.1 %29.2 %27.5 %30.3 %
Malta4.9 %3.8 %10.3 %12.9 %29.3 %24.8 %32.4 %33.4 %23.0 %25.1 %
In-Netherlands4.0 %3.1 %23.5 %16.3 %28.7 %32.7 %26.1 %26.9 %17.7 %21.0 %
L-Awstrija11.0 %10.9 %29.7 %24.4 %33.3 %36.5 %16.5 %19.6 %9.4 %8.6 %
Il-Polonja12.2 %12.1 %21.6 %23.7 %31.1 %30.2 %19.3 %24.3 %15.8 %9.6 %
Il-Portugall2.2 %2.5 %8.2 %7.2 %17.6 %16.6 %25.4 %23.6 %46.7 %50.1 %
Ir-Rumanija4.4 %4.7 %11.9 %13.9 %17.0 %16.9 %22.6 %23.5 %44.2 %41.0 %
Is-Slovenja4.0 %4.8 %13.0 %14.4 %24.6 %26.4 %23.5 %29.1 %34.9 %25.3 %
Is-Slovakkja3.8 %8.1 %12.0 %15.4 %25.2 %24.9 %27.3 %30.0 %31.7 %21.6 %
Il-Finlandja9.2 %8.5 %22.8 %22.0 %32.0 %30.1 %29.8 %29.1 %6.2 %10.2 %
L-Iżvezja6.0 %4.4 %17.4 %12.8 %26.7 %24.8 %29.3 %28.0 %20.6 %30.0 %
Ir-Renju Unit3.9 %3.9 %15.0 %11.0 %25.0 %26.6 %28.6 %27.9 %27.6 %30.6 %
EU-276.3 %6.0 %15.5 %15.3 %22.8 %22.9 %22.7 %24.7 %32.7 %31.1 %

Sors: L-Eurostat, Stħarriġ tal-Istruttura ta’ Azjendi Agrikoli 2007 u 2013.

Anness III

Baġit tal-UE għall-bdiewa żgħażagħ għal kull Stat Membru

Stat Membru

Perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013

(infiq)

Perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020

(baġit allokat)

Għadd ta’ bdiewa żgħażagħ li jingħataw appoġġ taħt il-Miżura 112 tal-Pilastru 2Il-Miżura 112 tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ (EUR)Il-Miżura 6.1 tal-Pilastru 2 għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ (EUR)Il-pagament dirett li jingħata taħt il-Pilastru  1 għal bdiewa żgħażagħ (EUR)
Il-Belġju2 15232 563 69546 833 60742 897 688
Il-Bulgarija5 80892 325 53368 861 71918 576 263
Ċipru3204 504 8957 000 0001 891 663
Ir-Repubblika Ċeka1 36441 734 18624 750 0008 511 002
Id-Danimarka3 811 13044 088 268
L-Estonja84624 253 25318 164 0001 891 635
Il-Finlandja2 96641 510 60333 088 50026 189 410
Franza34 629631 741 559902 843 886362 156 470
Il-Ġermanja3252 254 554242 542 160
Il-Greċja19 128246 270 288276 800 000187 750 920
L-Ungerija8 411219 299 316108 867 86116 127 358
L-Irlanda8626 504 938121 258 400
L-Italja21 925335 322 041460 259 594190 086 580
Il-Latvja40711 168 7389 452 63515 515 660
Il-Litwanja2 66877 645 85155 000 00031 296 288
Il-Lussemburgu2671 612 9732 209 2002 512 935
Malta3 225 000104 844
In-Netherlands72 480 060
L-Awstrija9 37559 831 89846 704 42569 214 480
Il-Polonja38 857570 569 560456 849 802170 675 060
Il-Portugall8 595226 807 119194 263 17558 237 760
Ir-Rumanija12 770260 504 741400 355 600102 773 360
Is-Slovakkja22 302 0007 796 253
Is-Slovenja2 65241 500 64348 520 0009 516 155
Spanja17 603305 951 740542 330 984486 689 740
L-Iżvezja1 79619 928 3296 564 39955 839 760
Ir-Renju Unit102883 50827 832 582250 504 493

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.

Anness IV

Loġika ta’ intervent tal-Pilastru 1

Sors: Il-Kummissjoni Ewropea, “Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014-2020” (Manwal Tekniku dwar il-Qafas ta’ Monitoraġġ u Evalwazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni għall-2014-2020).

Anness V

Għażliet ta’ implimentazzjoni, tal-Istati Membri, fir-rigward tal-pagament li jingħata taħt il-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ

Stat Membru% tal-limitu massimu nazzjonali annwali (2015)Kriterji ta’ eliġibbiltà addizzjonaliPagament li jingħata lill-bdiewa
Fir-rigward ta’ ħiliet xierqaFir-rigward ta’ rekwiżiti ta’ taħriġApplikati għal kull bidwi żagħżugħ li għandu kontroll fuq il-persuna ġuridikaIkkalkulat bħala 25 % ta’u bil-limitu massimu ta’ (ettari/drittijiet)Bħala ammont ta’ somma f’daqqa għal kull azjenda agrikola
Valur medju tad-drittijiet miżmuma minn bidwiRata fissa tal-Iskema ta’ Pagament BażikuPagament uniku skont l-erjaPagament nazzjonali medju għal kull ettaru
Il-Belġju1.89LeIvaLeLe
Il-Belġju (il-Fjandri)LeIvaLeLeLeLeIva90Le
Il-Belġju (il-Vallonja)IvaIvaLeLeLeLeIva90Le
Il-Bulgarija0.47LeIvaLeLeLeIvaLe30Le
Ir-Repubblika Ċeka0.20LeLeLeLeLeIvaLe90Le
Id-Danimarka2.00LeLeLeLeLeLeIva90Le
Il-Ġermanja1.00LeLeLeLeIvaLeLe90Le
L-Estonja0.30LeLeLeLeLeIvaLe39Le
L-Irlanda2.00LeIvaIvaLeLeLeIva50Le
Il-Greċja2.00LeLeLeIvaLeLeLe25Le
Spanja2.00IvaIvaIvaIvaLeLeLe90Le
Franza1.00IvaIvaLeLeLeLeIva34Le
Il-Kroazja2.00LeIvaIvaLeIvaLeLe25Le
L-Italja1.00LeLeLeIvaLeLeLe90Le
Ċipru1.00LeLeLeLeLeLeIva90Le
Il-Latvja1.50LeLeLeLeLeIva90Le
Il-Litwanja1.75LeLeLeLeLeLeIva90Le
Il-Lussemburgu1.50IvaIvaIvaLeLeLeLeIva
L-Ungerija0.20LeLeLeLeLeLeIva90Le
Malta0.40LeLeIvaLeLeLe90Le
In-Netherlands2.00LeLeLeLeLeIva90Le
L-Awstrija2.00IvaLeLeLeLeLeIva40Le
Il-Polonja1.00LeLeLeLeLeIva50
Il-Portugall2.00IvaIvaLeLeIvaLeLe90Le
Ir-Rumanija1.79LeLeLeLeLeIvaLe60Le
Is-Slovenja1.00LeLeLeLeLeLeIva90Le
Is-Slovakkja0.55IvaIvaIvaLeLeLeIva28Le
Il-Finlandja1.00LeLeLeLeLeIva90Le
L-Iżvezja2.00LeLeLeLeLeLeIva90Le
Ir-Renju Unit1.63IvaLeLeLe
Ir-Renju Unit (l-Ingilterra)LeLeLeIvaLeLeLe90Le
Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)LeIvaIvaLeLeLeIva90Le
Ir-Renju Unit (l-Iskozja)LeLeLeIvaLeLeLe90Le
Ir-Renju Unit (Wales)LeLeLeLeIvaLeLe25Le

Risposta tal-Kummissjoni

Sommarju eżekuttiv

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi V u VI.

L-objettiv (Pilastru 1) biex jiġi pprovdut “appoġġ għad-dħul għall-bdiewa żgħażagħ li jkunu qed jibdew l-attivitajiet agrikoli tagħhom biex ikun iffaċilitat it-twaqqif inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-twaqqif inizjali” (Premessa 47, ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013) mhuwiex ipprovdut biss fl-iskema għall-bdiewa żgħażagħ, peress li din l-iskema hija ta’ pagament addizzjonali għall-pagament bażiku li bdiewa żgħażagħ jirċievu b’pagamenti diretti. Din kienet deċiżjoni politika biex jiġu pprovduti aktar pagamenti diretti mmirati biex jiġu indirizzati aħjar il-ħtiġijiet speċifiċi tal-bdiewa żgħażagħ. Kif inhu spjegat fil-Valutazzjoni tal-Impatt (SEC(2011) 1153 final), it-tixjiħ tal-popolazzjoni tal-bdiewa hi kwistjoni li, qabel ir-riforma tal-PAK wara l-2013, ġiet indirizzata biss minn skemi volontarji (is-sett ta’ miżuri tal-Pilastru 2 li jappoġġaw il-bdiewa żgħażagħ u l-allokazzjonijiet possibbli ta’ intitolamenti għall-pagament mir-riżerva), li ma ġewx applikati kullimkien fl-Istati Membri kollha.

Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività ekonomika ġdida mill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attivitajiet agrikoli tagħhom hija ta’ sfida finanzjarja. Għalhekk l-allokazzjoni u l-immirar tal-appoġġ dirett tal-PAK lil bdiewa żgħażagħġie msaħħaħ bir-riforma tal-2013.

Fuq din il-bażi, il-pagament tal-Pilastru 1 għandu l-għan li jagħti lill-bdiewa żgħażagħ ġodda appoġġ imtejjeb għall- introjtu (meta mqabbel ma’ bdiewa oħra) għal perjodu massimu ta’ 5 snin.

Waħda mis-sitt prijoritajiet għall-Iżvilupp Rurali, permezz tal-“qasam ta’ prijorità 2B” timmira għall-faċilitazzjoni tad-dħul ta’ bdiewa b’ħiliet adegwati fis-settur agrikolu u, b’mod partikolari, it-tiġdid ġenerazzjonali (l-Artikolu 5(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013). Barra mill-appoġġ speċifiku għall-bidu tan-negozju, li hu kopert fl-ambitu ta’ dan l-eżerċizzju ta’ awditjar, taħt il-Pilastru 2 il-bdiewa żgħażagħ jistgħu jibbenefikaw minn firxa wiesgħa ta’ skemi oħra ta’ appoġġ. Pereżempju, il-miżuri li ġejjin ġew programmati taħt l-imsemmi qasam ta’ prijorità fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali: Trasferiment tal-għarfien u azzjonijiet ta’ informazzjoni (M1), servizzi ta’ konsulenza, ġestjoni tal-azjendi agrikoli u servizzi ta’ sokkors tal-azjendi agrikoli (M2), Investimenti f’assi fiżiċi (M4) u Kooperazzjoni (M16)

Il-miżuri tal-Pilastru 2 huma programmati mill-Istati Membri abbażi ta’ analiżi tal-bżonnijiet tal-oqsma ta’ programmazzjoni rispettivi tagħhom.

Filwaqt li l-Pilastru 2 jiffaċilita l-proċess ta’ bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, il-Pilastru 1 jipprovdi pagament obbligatorju għall-bdiewa żgħażagħ diġà mwaqqfa biex jappoġġa l-fażi ta’ attività inizjali tagħhom. Il-kumplementarjetà maħsuba bejn iż-żewġ Pilastri ġiet spjegata fil-valutazzjoni tal-impatt: “Sabiex ikun evitat finanzjament doppju u sovrappożizzjoni ma’ miżuri simili taħt il-Pilastru 2, l-iskema tal-bdiewa żgħażagħ għandha tkun imfassla b’tali mod li twassal għal dħul addizzjonali u jitnaqqsu l-kostijiet tal-kapital, li jagħmilha komplementari għall-appoġġ għall-iżvilupp rurali.”

V (b)

Bdiewa żgħażagħ ġodda ġeneralment ikollhom bżonn appoġġ ta’ introjtu ogħla matul l-ewwel ħames snin wara li jibdew.

Pilastru 1- il-pagamenti diretti għandhom l-għan li jappoġġaw l-introjtu. Il-pagament lill-bdiewa żgħażagħ isegwi l-forma (pagament għal kull ettaru) u l-loġika annwali tal-Pilastru 1 u huwa mezz biex jissaħħaħ dan l-appoġġ ta’ introjtu għal grupp bi ħtiġijiet ogħla. Barra minn hekk, il-koleġiżlaturi pprovdew għadd ta’ opzjonijiet lill-Istati Membri fir-rigward tal-kalkolu tal-appoġġ. Fuq din il-bażi, l-Istati Membri jistgħu jaġġustaw aħjar għas-sitwazzjoni partikolari tagħhom meta jistabbilixxu livell ta’ appoġġ adegwat għall-bdiewa żgħażagħ minħabba s-sitwazzjoni nazzjonali tagħhom. Pereżempju, Stat Membru għażel li japplika pagament għal bdiewa żgħażagħ bħala somma sħiħa għal kull azjenda.

Fir-rigward tat-twaqqit, l-appoġġ tal-Pilastru I huwa mmirat għal perjodu inizjali ta’ 5 snin wara t-twaqqif, li huwa kkunsidrat bħala l-aktar wieħed finanzjarjament ta’ sfida. Għajnuna għat-twaqqif ta’-azjenda tkun immirata biss lejn il-bdiewa żgħażagħ, mhux dawk li jkunu diġà stabbiliti sew fis-settur.

V (c)

L-indikaturi tar-riżultat tal-qafas komuni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni (CMEF) huma marbuta mal-objettivi speċifiċi tal-PAK, u mhux mal-objettivi ta’ miżuri individwali bħall-appoġġ tal-pilastru I li jingħata lil bdiewa żgħażagħ.

VI (a)

Miżuri ta’ żvilupp rurali huma programmati mill-Istati Membri abbażi ta’ analiżi tal-bżonnijiet taż-żoni ta’ programmazzjoni rispettivi.

L-objettiv ġenerali tal-inkoraġġiment tat-tiġdid ġenerazzjonali mhuwiex immirat biss mill-miżura speċifika għall-bidu tal-attivitajiet ta’ bdiewa żgħażagħ (ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu V).

VI (c)

Il-kriterji tal-għażla għandhom jiġu applikati għal din il-miżura fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali (Artikolu 49 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)

Fil-każ li l-allokazzjonijiet baġitarji inizjali kienu eżawriti fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni, l-Istati Membri kellhom il-possibbiltà li jbiddlu l-allokazzjonijiet finanzjarji bejn il-miżuri fi kwalunkwe waqt matul il-perjodu ta’ programmazzjoni. L-attribuzzjoni tal-allokazzjonijiet baġitarji għal miżuri speċifiċi tirrifletti wkoll il-ħtieġa li tiġi żgurata kopertura adegwata ta’ ħtiġijiet differenti kontra riżorsi limitati.

VI (d)

Fir-rigward tal-miżura tal-iżvilupp rurali li tappoġġa l-istabbiliment ta’ bdiewa żgħażagħ, l-indikatur ta’ monitoraġġ “għadd ta’ bdiewa żgħażagħ stabbiliti” jipprovdi informazzjoni rilevanti biex jiġi vvalutat kif il-miżura ffaċilitat l-istabbiliment ta’ bdiewa żgħażagħ. “Kunsiderazzjonijiet usa’ dwar il-“vijabbiltà ta’ azjendi appoġġati” u “tiġdid ġenerazzjonali” għandhom ikunu parti mill-evalwazzjoni. Fir-rigward ta’ “tiġdid ġenerazzjonali” l-evalwazzjoni tagħha għandha tqis l-effetti ta’ diversi miżuri, mhux biss dawk li jikkonċernaw l-għajnuna għat-twaqqif

Barra minn hekk, indikatur qatt mhu se jippermetti li jiġi osservat direttament l-impatt ta’ miżura. Dan jeħtieġ li jsir fil-kuntest ta’ evalwazzjoni. Il-Kummissjoni ħabbret fil-pjan tal-istudju u l-evalwazzjoni tad-DG AGRI it-tnedija ta’ tali evalwazzjoni sa tmiem l-2017.

VII (a)

Il-Kummissjoni parzjalment taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

Filwaqt li l-Kummissjoni tilqa’ b’sodisfazzjon ir-rakkomandazzjoni, notevolment fir-rigward ta’ dawk l-elementi tagħha li b’mod ċar jaqgħu direttament taħt ir-responsabilitajiet tal-Kummissjoni, mhix f’pożizzjoni,f’dan l-istadju, li tieħu impenji speċifiċi b’rabta mal-proposti leġiżlattivi għall-perjodu ta’ wara l-2020.

VII (b)

Din ir-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

VII (c)

Il-Kummissjoni parzjalment taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

Filwaqt li l-Kummissjoni tilqa’ b’sodisfazzjon ir-rakkomandazzjoni, notevolment fir-rigward ta’ dawk l-elementi tagħha li b’mod ċar jaqgħu direttament taħt ir-responsabilitajiet tal-Kummissjoni, mhix f’pożizzjoni f’dan l-istadju biex tieħu impenji speċifiċi b’rabta mal-proposti leġiżlattivi għall-perjodu ta’ wara l-2020.

Introduzzjoni

06

Dan ir-rapport jittratta speċifikament żewġ strumenti li jappoġġaw bdiewa żgħażagħ (jiġifieri l-pagament supplimentari tal-ewwel pilastru u l-miżura ta’ stabbiliment taħt it-tieni pilastru). Madankollu, il-bdiewa żgħażagħ jibbenefikaw ukoll minn firxa wiesgħa ta’ strumenti oħra tal-PAK:

 • taħt il-Pilastru 1, il-Bdiewa Żgħażagħ primarjament jiksbu l-Pagament Bażiku (li fil-fatt huwa prerekwiżit biex jingħata l-Pagament għall-Bdiewa Żgħażagħ), u ġeneralment il-pagament ta’ ekoloġizzazzjoni (“pagament għal prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent”). Jistgħu jirċievu wkoll pagamenti komplementari taħt l-“Appoġġ Akkoppjat Volontarju” jekk ikunu eliġibbli għal miżura mfassla mill-Istat Membru tagħhom, kif ukoll bħala pagament għall-ewwel ettari tagħhom taħt “pagament ridistributtiv” (jekk l-Istati Membri tagħhom jimplimentawh). Fil-fatt il-Pagament għall-Bdiewa Żgħażagħ huwa biss “pagament supplimentari” biex isaħħaħ l-appoġġ għall-introjtu lil din il-kategorija ta’ bdiewa. Abbażi tal-ammont totali tal-pagamenti diretti rċevuti mill-benefiċjarji tal-pagament lill-bdiewa żgħażagħ fl-2015, il-Kummissjoni tistma li matul il-perjodu 2015–2020 dawk il-benefiċjarji jirċievu total ta’ 15-il biljun Euro f’pagamenti diretti. Id-dejta ta’ implimentazzjoni tal-2015 tindika li f’nofs l-Istati Membri l-benefiċjarji tal-pagament lill-bdiewa żgħażagħ irċevew bħala medja aktar minn EUR 10.000 f’pagamenti diretti.
 • Skont tal-Pilastru 2, flimkien mal-appoġġ għall-istabbiliment ta’ bdiewa żgħażagħ, miżuri oħra ġew parzjalment ipprogrammati taħt l-objettiv ta’ ffaċilitar tad-dħul ta’ bdiewa b’ħiliet adegwati fis-settur agrikolu u, b’mod partikolari, it-tiġdid ġenerazzjonali. Dawn il-miżuri jinkludu “Trasferiment tal-għarfien u azzjonijiet ta’ informazzjoni” u “Servizzi ta’ konsulenza, ġestjoni tal-azjendi agrikoli u servizzi ta’ sokkors tal-azjendi agrikoli”, “Investimenti f’assi fiżiċi” u “Kooperazzjoni”. B’kollox madwar 6.7 biljun euro huma programmati fl-2020–2014 taħt l-objettiv imsemmi hawn fuq (li 80 % minnhom jirrappreżentaw il-miżura speċifika tat-twaqqif).

Forom oħra ta’ żvilupp rurali ta’ appoġġ bħal dawk diretti lejn l-iżvilupp tal-broadband, infrastrutturi u servizzi mtejba f’żoni rurali jistgħu jitqiesu li jkollhom effett indirett fuq it-tiġdid ġenerazzjonali.

09

Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 6.

10

Huwa importanti li wieħed jenfasizza li:

 • L-“għan politiku speċifiku” tal-iskema għall-Bdiewa Żgħażagħ (Pilastru 1) huwa li jipprovdi appoġġ għall-introjtu għall-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attivitajiet agrikoli tagħhom sabiex jiġi ffaċilitat l-istabbiliment inizjali tagħhom kif ukoll l-aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-twaqqif inizjali. Ara l-Premessa 47 (ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013).
 • Żvilupp Rurali: kif speċifikat fl-Artikolu 5(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 Focus Area 2B timmira lejn “il-faċilitazzjoni tad-dħul ta’ bdiewa b’ħiliet adegwati fis-settur agrikolu u, b’mod partikolari, it-tiġdid ġenerazzjonali”.

Osservazzjonijiet

17

Filwaqt li r-regoli li jirregolaw il-Pilastru 1 u l-Pilastru 2 huma stabbiliti fil-livell tal-UE, l-implimentazzjoni tagħhom hija amministrata direttament minn kull Stat Membru skont il-prinċipju magħruf bħala “ġestjoni kondiviża”.

Dan ifisser li l-awtoritajiet nazzjonali huma responsabbli għall-amministrazzjoni u l-kontroll tal-pagamenti diretti lill-bdiewa taħt il-Pilastru 1 fl-Istat Membru tagħhom. Kull Stat Membru għandu wkoll ċertu livell ta’ flessibbiltà fil-mod li bih jagħti dawn il-pagamenti biex jiżen il-kundizzjonijiet tal-azjendi agrikoli nazzjonali, li jvarjaw ħafna madwar l-Unjoni Ewropea.

Taħt il-Pilastru 2, ir-rwol tal-Kummissjoni fil-proċess tal-implimentazzjoni tal-programmi tal-Iżvilupp Rurali huwa limitat minħabba l-fatt li huwa f’idejn l-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni li jistabbilixxu arranġamenti biex jiżguraw implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u kkoordinata tal-Fondi ESI (l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013).

19

Il-pagament supplimentari għall-bdiewa żgħażagħ qed jipprovdi appoġġ għall-introjtu mtejjeb mmirat lejn dan il-grupp matul perjodu fejn hu stmat li l-ħtiġijiet se jkunu ikbar.

Fl-istess ħin, bħala parti mis-sistema tal-pagamenti diretti, isegwi l-istess regoli: għajnuna standardizzata diżakkoppjata mill-produzzjoni, ipprovduta ta’ kull sena fuq bażi għal kull ettaru lill-bdiewa kollha li jissodisfaw il-kundizzjo nijiet ta’ eliġibbiltà u li jissottomettu applikazzjoni għall-għajnuna.

Minħabba l-għadd kbir ta’ benefiċjarji ta’ pagamenti diretti (kważi 7 miljun bidwi), kwalunkwe valutazzjoni fil-fond tal-ħtiġijiet tal-applikanti tkun kumplessa u, minħabba l-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta, tista’ ma tkunx fattibbli.

Taħt il-Pilastru 2, il-qafas legali għall-appoġġ għall-iżvilupp rurali (l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-programmi ta’ żvilupp rurali) jirrikjedi b’mod ċar li l-Istati Membri jipprogrammaw miżuri ta’ żvilupp rurali bbażati fuq analiżi tal-ħtiġijiet ta’ żoni ta’ programmazzjoni rispettivi.

20

L-appoġġ dirett għall-introjtu huwa tabilħaqq mhux preskrittiv dwar il-mod li bih il-bdiewa għandhom jużaw il-fondi, u ma jindikax xi kostijiet speċifiċi li għandhom ikunu koperti b’dak il-pagament. Hu f’idejn il-bidwi biex jivvaluta liema hu l-aħjar użu li jista’ jagħmel minnu fil-fażi tal-bidu.

Il-valur miżjud huwa għalhekk li jiġi żgurat appoġġ imsaħħaħ għall-bdiewa żgħażagħ li għadhom kif twaqqfu u biex tiżgura li tkun konsistenti fl-UE minħabba li l-iskema hija obbligatorja għall-Istati Membri.

22

Xi għażliet ta’ implimentazzjoni tħallew f’idejn l-Istati Membri peress li huma f’qagħda aħjar biex jagħmlu stima tal-għadd ta’ bdiewa żgħażagħ ġodda li għandhom jitwaqqfu f’sena partikolari, kif ukoll id-daqs potenzjali tagħhom, u l-ħtiġijiet konsegwenzjali għall-għotja tal-pagament għall-bdiewa żgħażagħ fi ħdan il-pakkett massimu disponibbli għal dan l-għan. Minħabba dan il-livell għoli ta’ sussidjarjetà u skont il-prinċipju ta’ ġestjoni kondiviża, huwa mistenni li l-Istati Membri jagħmlu l-għażliet tagħhom f’konformità mal-objettiv ta’ politika tal-iskema u mal-karatteristiċi speċifiċi nazzjonali tagħhom.

23

Il-qafas legali għall-appoġġ għall-iżvilupp rurali (l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-programmi ta’ żvilupp rurali) jirrikjedi b’mod ċar li l-Istati Membri jipprogrammaw miżuri ta’ żvilupp rurali abbażi tal-analiżi tal-ħtiġijiet ta’ żoni ta’ programmazzjoni rispettivi.

24

Ara t-tweġibiet tal-Kummissjoni għal paragrafi 19 u 20 hawn fuq.

24 (a)

Il-Kummissjoni tqis li l-Pagament għall-Bdiewa Żgħażagħ, flimkien ma’ pagamenti diretti oħra li jirċievu l-bdiewa żgħażagħ, jistgħu jikkontribwixxu biex itejbu l-aċċess għall-art għall-bdiewa żgħażagħ: mhuwiex imwarrba għal xi tip partikolari ta’ spejjeż u l-bidwi jista’ jiddeċiedi li jużah biex jikri jew jixtri art ġdida.

Barra minn hekk, il-Pagament għall-Bdiewa Żgħażagħ, flimkien mal-possibbiltà għal bdiewa żgħażagħ li jżidu l-valur tal-Intitolamenti għal Pagamenti mal-medja reġjonali jew nazzjonali permezz tar-riżerva, jipprovdi inċentivi għall-bdiewa ġenituri biex jittrasferixxu l-azjendi agrikoli tagħhom lill-ġenerazzjoni żagħżugħa. Dawn it-trasferimenti fi ħdan il-familja huma mod komuni ħafna ta’ kif il-bdiewa Ewropej jiksbu l-aċċess għall-art.

24 (b)

L-appoġġ ta’ introjtu msaħħaħ li jirċievu l-bdiewa żgħażagħ li jkunu għadhom kif ġew imwaqqfa taħt il-pagamenti diretti jalimenta l-kapital tagħhom. Għalhekk jista’ jintuża direttament biex titmexxa l-azjenda, jew bħala mezz biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-kreditu (billi jiżdied is-sehem tal-kapital proprju miġbur għal proġett ta’ investiment).

24 (c)

F’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-kundizzjonijiet addizzjonali ta’ eliġibbiltà dwar il-ħiliet u t-taħriġ tal-bdiewa żgħażagħ jinsabu f’idejn l-Istati Membri u hu mistenni li jużaw din is-sussidjarjetà biex jiġu implimentati r-rekwiżiti li huma jqisu rilevanti fid-dawl tal-karatteristiċi nazzjonali tagħhom.

25 (b)

Il-bdiewa żgħażagħ jistgħu jikkombinaw l-appoġġ għal bdiewa żgħażagħ mal-appoġġ għall-investiment, li għalih jistgħu jibbenefikaw minn rati ta’ appoġġ ogħla.

25 (c)

Il-bdiewa żgħażagħ jistgħu jikkombinaw l-appoġġ għal bdiewa żgħażagħ b’diversi forom ta’ appoġġ immirati lejn l-akkwiżizzjoni ta’ ħiliet (eż. taħriġ, skambji ta’ azjendi agrikoli, servizzi ta’ konsulenza...).

Pariri speċifiċi għall-bdiewa li qed jibdew azjenda għall-ewwel darba huwa parti mill-ambitu tas-servizzi ta’ konsulenza megħjuna taħt l-iżvilupp rurali (l-Artikolu 15(4)(g) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013).

26

Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 10.

27

Il-loġika ta’ intervent minna nnifisha hija tradotta f’deskrizzjonijiet simplifikati u skematizzati ta’ kif hija maħsuba biex taħdem politika ta’ intervent. It-tiġdid ġenerazzjonali huwa pass intermedju għall-kontribuzzjoni lejn it-titjib tal-kompetittività agrikola u tal-introjtu tal-azjendi agrikoli, li għalihom is-CMEF għandu indikaturi xierqa definiti.

28 (a)

Il-popolazzjoni fil-mira taħt il-pagament tal-Pilastru 1 għal bdiewa żgħażagħ hija definita bl-intenzjoni speċifika li tilħaq numru massimu ta’ bdiewa sal-età ta’ 40 sena, li jkunu qegħdin jistabbilixxu ruħhom għall-ewwel darba bħala kap ta’ azjenda mingħajr ma tiġi limitata għal setturi jew żoni.

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 28 (b) u (c).

Il-Kummissjoni tqis li mhux xieraq li wieħed jiddefinixxi minn qabel % li l-pagament lill-bdiewa żgħażagħ għandu jirrappreżenta mill-introjtu tal-bdiewa żgħażagħ. Pereżempju, iċ-ċifra tal-introjtu għal kull Unità tax-Xogħol Annwali (AWU) hija funzjoni tax-xejriet sottostanti għall-introjtu tas-settur u l-input tax-xogħol.

28 (d)

Ara t-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-paragrafi 19, 20 u 24 (a), b’mod partikolari li jkun hemm ukoll l-effett mistenni fuq it-trasferiment ta’ azjendi agrikoli u deċiżjoni għall-istabbiliment.

30

Fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali, il-miżura ta’ Pilastru 2 għall-istabbiliment ta’ bdiewa żgħażagħ hi pprogrammata (flimkien ma’ oħrajn) kontra l-objettiv tal-faċilitazzjoni tad-dħul ta’ bdiewa b’ħiliet adegwati fis-settur agrikolu u, b’mod partikolari, it-tiġdid ġenerazzjonali (qasam ta’ fokus 2B).

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 30 (b) u (c).

L-indikatur tal-mira jirrappreżenta indikatur raġonevoli għall-objettiv speċifiku tal-qasam ta’ prijorità li għalih huwa definit: “il-faċilitazzjoni tad-dħul ta’ bdiewa b’ħiliet adegwati fis-settur agrikolu u, b’mod partikolari, it-tiġdid ġenerazzjonali.”

30 (d)

Ir-rabta bejn il-pagament għal bdiewa żgħażagħ għall-iżvilupp rurali u l-ħtiġijiet indirizzati għandha tiġi deskritta fil-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju.

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 31(a), (b), (c), u (d).

Hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jiżguraw koordinazzjoni ma’ miżuri ta’ appoġġ nazzjonali. Il-Kummissjoni ma għandhiex is-setgħa li tissorvelja l-miżuri ta’ appoġġ nazzjonali kollha u tiżgura tali koordinazzjoni.

32

Hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jiżguraw koordinazzjoni ma’ miżuri ta’ appoġġ nazzjonali.

Din hija wkoll ir-raġuni għaliex il-livell eżatt ta’ appoġġ, u l-limitu massimu tal-ettari taħt il-Pilastru 1 tħallew biex jiġu stabbiliti mill-Istati Membri (fi ħdan ċerti parametri stabbiliti mir-regolament tal-UE biex tkun żgurata l-konsistenza).

Fi Franza, pereżempju, fil-livell nazzjonali, hemm unità speċifika mal-Ministeru tal-Agrikoltura (bureau de financements des entreprises) li hi dedikata esklussivament biex tfassal l-appoġġ lill-bdiewa żgħażagħ u tikkoordina l-azzjonijiet nazzjonali u dawk tal-UE kollha.

33

Hemm komplementarjetà integrata tal-interventi hekk kif l-appoġġ provdut taħt iż-żewġ pilastri pprova jilħaq objettivi differenti: il-pagament lill-bdiewa żgħażagħ iġib introjtu addizzjonali għal perjodu massimu ta’ 5 snin, li huwa komplementari għal għajnuna ta’ darba għall-bidu ta’ żvilupp rurali fuq il-bażi ta’ pjan ta’ direzzjoni tan-negozju.

Hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jiżguraw tali koordinazzjoni ma’ miżuri ta’ appoġġ nazzjonali. Fil-livell ta’ politika tal-UE l-bini għal tali koordinazzjoni huwa disponibbli. (ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu V).

38 (a)

Rigward il-Pilastru 1, ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 24(c).

Taħt l-iżvilupp rurali, l-immirar tal-appoġġ għall-istabbiliment ta’ bdiewa żgħażagħ huwa segwit permezz tal-applikazzjoni ta’ kriterji ta’ għażla (l-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013).

38 (b)

L-applikazzjoni ta’ proċeduri tal-għażla hija rekwiżit għall-Istati Membri taħt il-Pilastru 2 (l-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013).

38 (d)

Il-Pagamenti Diretti jsegwu loġika annwali b’konformità mal-kundizzjonijiet kollha ta’ eliġibbiltà kull sena u l-pagamenti kollha li jsiru kull sena. L-appoġġ huwa limitat għal massimu ta’ 5 snin.

Fl-iżvilupp rurali l-appoġġ jiġi pprovdut fuq medda massima ta’ 5 snin.

40

Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 19.

42 (a)

Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 24 (c).

40 (b)

Taħt il-Pilastru 1 l-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li jsaħħu l-appoġġ tal-introjtu f’oqsma b’limitazzjonijiet naturali – opzjoni użata minn żewġ Stati Membri biss (DK, SI) sal-lum. Il-Pagamenti diretti għandhom jitqiesu b’mod sħiħ (mhux il-pagament lill-bdiewa żgħażagħ waħdu), peress li huma taħlita ta’ saffi differenti li jimmodulaw l-għajnuna għall-introjtu skont il-ħtiġijiet identifikati.

40 (c)

L-immirar issuġġerit jimplika li l-appoġġ għall-introjtu huwa pprovdut fuq il-bażi ta’ għażla ta’ proġetti, li mhuwiex it-tip ta’ strument li s’issa ġie ffavorit. B’madwar 7 miljun benefiċjarju taħt il-Pagamenti Diretti, għadu mhuwiex ċert jekk il-ġestjoni tal-għażla tal-proġetti (anke sempliċiment għall-benefiċjarji tal-pagament supplimentari) fuq il-bażi ta’ tali kriterji tkunx fattibbli.

Kaxxa 2 — Eżempji ta’ azjenda li ma jkollhiex bżonn il-pagament addizzjonali lill-bdiewa żgħażagħ tal-Pilastru 1 biex tkun vijabbli Spanja (Andalusija)

Għandu jiġi nnutat li dawn iż-żewġ benefiċjarji huma pendenti fil-komunità tal-biedja. Huwa biss il-1% tal-azjendi agrikoli fi Spanja li għandhom introjtu qrib jew ’il fuq minn EUR 400 000 (espress fl-FNVA), indikatur li kien pjuttost stabbli matul iż-żmien. Din l-osservazzjoni tgħodd ukoll meta wieħed iħares biss lejn l-azjendi agrikoli f’Andalusija. Huma biss 0.5 % tat-total tal-azjendi agrikoli f’dan ir-reġjun li kellhom introjtu bejn EUR 500 000 u EUR 750 000 (dejta tal-2010).

43

Il-każijiet ta’ pagament ipprovduti fejn il-bdiewa żgħażagħ għandhom rwol minuri huma kkunsidrati bħala mhux konformi mar-regolament mill-Kummissjoni. Il-kunċett ta’ kontroll konġunt ġie introdott mil-leġiżlaturi, biex jikkunsidra l-fatt li bdiewa żgħażagħ spiss jibdew billi jaħdmu flimkien ma’ bdiewa aktar avvanzati fl-età.

Fl-UE hemm bosta azjendi bi bdiewa assoċjati żgħażagħ u dawk aktar avvanzati fl-età, u din hija r-raġuni għaliex ir-regoli jippreskrivu li l-pagament addizzjonali lil bdiewa żgħażagħ jingħata biss fejn il-bdiewa żgħażagħ jeżerċitaw tal-inqas “kontroll konġunt”. Meta l-bdiewa żgħażagħ ikollhom rwol minuri f’dawn l-azjendi, huma sempliċiment ma jkunux eliġibbli għall-pagament lill-bdiewa żgħażagħ peress li l-bidwi żagħżugħ ma jkollu ebda kontroll effettiv.

Il-Kummissjoni pprovdiet lill-Istati Membri (u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri) b’interpretazzjoni f’forma ta’ ittri1 u spjegazzjonijiet matul sessjoni ta’ ħidma ta’ esperti2 tal-kunċett ta’ kontroll konġunt fil-kuntest ta’ bdiewa żgħażagħ li huma persuni legali.

Biex jeżerċita kontroll effettiv u fuq żmien twil, bidwi żagħżugħ għandu jissodisfa tliet kundizzjonijiet kumulattivi, jiġifieri li jkollu sehem mill-kapital, li jkunu jista’ jieħu sehem fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fir-rigward tat-tmexxija (anke finanzjarja) tal-persuna ġuridika u li jkun kapaċi jeżerċita ġestjoni ta’ kuljum tal-persuna ġuridika.

L-Istati Membri jeħtieġ li jimplimentaw il-kunċett ta’ kontroll effettiv u fit-tul, b’kunsiderazzjoni kemm tal-liġi nazzjonali tagħhom dwar il-kumpaniji kif ukoll taċ-ċirkostanzi individwali tal-każ inkwistjoni (artikoli ta’ assoċjazzjoni, eċċ.).

Din l-interpretazzjoni hija inkorporata fil-proċeduri rilevanti tal-awditjar tad-DĠ AGRI.

Id-definizzjoni ta’ bidwi u d-dispożizzjoni tal-bidwi attiv huma applikabbli fil-livell tal-benefiċjarju (jiġifieri l-persuna ġuridika).

Kaxxa 3 – Eżempju ta’ azjenda li tirċievi l-pagament għal bdiewa żgħażagħ minkejja li l-persuna żagħżugħa li jkollha biss rwol minuri fl-azjenda L-Italja (Emilia-Romagna)

Il-Kummissjoni ma tikkontestax li l-Qorti tal-Ġustizzja rat każ bħal dan. Madankollu, każijiet bħal dawn jindikaw problemi ta’ implimentazzjoni ħażina (inklużi kontrolli) minkejja l-interpretazzjoni pprovduta fuq il-kunċett ta’ kontroll konġunt.

Fir-rigward tal-proporzjonalità, huwa mfakkar li l-qafas legali ma jipprevedix li l-pagament ikun proporzjonali għar-rwol tal-bdiewa żgħażagħ. Iżda li l-persuna żagħżugħa jrid ikollha kontroll (waħedha jew b’mod konġunt) fuq il-persuna ġuridika.

Id-definizzjoni ta’ bidwi u d-dispożizzjoni tal-bidwi attiv huma applikabbli fil-livell tal-benefiċjarju (jiġifieri l-persuna ġuridika).

Il-Kummissjoni ma tikkontestax li l-Qorti tal-Ġustizzja rat każ bħal dan. Madankollu, każijiet bħal dawn jindikaw problemi ta’ implimentazzjoni ħażina (inklużi kontrolli) minkejja l-interpretazzjoni pprovduta fuq il-kunċett ta’ kontroll konġunt. Li wieħed ikun azzjonist mhuwiex kundizzjoni suffiċjenti għall-istabbiliment ta’ kontroll konġunt (ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 43).

46

Fejn il-pagament hu pprovdut lill-bdiewa li ma jkunux involuti fil-ġestjoni ta’ kuljum tal-azjenda, id-definizzjoni ta’ bidwi żagħżugħ skont l-Artikolu 50(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 ma tkunx rispettata. Il-pagament għall-bdiewa żgħażagħ hu disponibbli biss għal dawk il-bdiewa ta’ età żgħira li jkunu stabbiliti bħala l-kap tal-azjenda. Għandhom jiġu eżaminati skont l-approvazzjoni tal-kontijiet in-nonkonformitajiet individwati mill-Kummissjoni.

Fir-rigward tat-titolu legali għall-użu tal-art għandu jiġi nnotat dan li ġej: meta wieħed iqis il-Każistika (C-61/09, C-375/08), l-Istati Membri ma jistgħux jinsistu għal titolu legali speċifiku għal dik l-art. Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jipprovdi li l-art trid tkun “għad-dispożizzjoni” tal-bidwi f’data ffissata mill-Istat Membru (marbuta mal-aħħar data għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għal pagamenti diretti) u disponibbiltà bħal din tista’ tkun ibbażata fuq kwalunkwe tip ta’ kuntratt (eż. xi liġijiet nazzjonali Ċivili jipprevedu wkoll għal kuntratt orali) jew fuq il-bażi ta’ kera, bejgħ jew kwalunkwe termini legali oħra.

F’każijiet ta’ dubju, l-Istati Membri għandhom kull dritt li jirrikjedu aktar informazzjoni mill-bdiewa fir-rigward tat-titolu legali tagħhom li jużaw l-art.

48

Dawn il-proporzjonijiet jirriflettu biss il-pagament supplimentari tal-bidwi żagħżugħ, mhux l-appoġġ attwali tal-introjtu pprovdut lill-bdiewa żgħażagħ stabbiliti reċentment taħt il-Pilastru 1 (ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 6).

49

Din l-osservazzjoni turi li l-ammonti jaqdu r-rwol tagħhom ta’ appoġġ għall-introjtu billi jkopru n-nefqa inevitabbli, inkluż in-nefqa kurrenti u l-kopertura ta’ nuqqasijiet fid-dħul tagħhom mis-suq.

50

Id-Deċiżjoni dwar il-metodu ta’ kalkolu għall-pagament supplimentari tal-Bdiewa Żgħażagħ hija fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri, li jistgħu jorbtu l-ammont tal-pagament supplimentari mal-pagament medju għal kull ettaru, għall-iskema ta’ pagament bażiku jew għotja ta’ somma f’daqqa għal kull bidwi. IT u ES iddeċidew li jkun ibbażat fuq il-valur medju tal-intitolamenti detenuti.

Madankollu, huwa importanti li wieħed jispeċifika li:

 • bdiewa żgħażagħ mingħajr ebda intitolament f’kull kategorija huma prijorità għall-allokazzjoni ta’ intitolamenti għall-pagament mir-riżerva nazzjonali u f’dak il-każ, dawn jingħataw intitolamenti għall-pagament ta’ valur tal-medja nazzjonali/reġjonali.
 • bdiewa żgħażagħ b’intitolamenti taħt il-medja nazzjonali/reġjonali huma intitolati għal żieda fil-valur tal-intitolamenti għall-pagament tagħhom mir-riżerva.

Għaldaqstant, grazzi għar-riżerva ta’ intitolamenti għall-pagament, il-bdiewa żgħażagħ li mhumiex jirtu jew jiksbu intitolamenti ta’ valur għoli li qabel kienu f’idejn bdiewa oħra, huma ġeneralment inqas sanzjonati.

51

Filwaqt li l-għajnuna hija limitata għall-ewwel 5 snin wara l-istabbiliment inizjali tal-bdiewa żgħażagħ, dan il-perjodu ta’ 5 snin għandu jitnaqqas bl-għadd ta’ snin li jgħaddu bejn l-istabbiliment u l-ewwel applikazzjoni għall-iskema. It-tul totali ta’ żmien u t-twaqqit tal-appoġġ jiddependi kemm mit-twaqqit tal-istabbiliment kif ukoll minn dak tal-applikazzjoni.

Barra minn hekk, ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 19.

54

Għandu jiġi nnutat li Andalusija reġgħet introduċiet il-kriterju tal-għażla li permezz tiegħu l-applikanti li jkunu qed jistabbilixxu ruħhom bħala riżultat ta’ irtirar kmieni jirċievu aktar punti mis-7 ta’ April, 2017.

56

Il-limitu minimu għall-għażla tal-proġetti tal-Pilastru 2 fil-Puglia ma kienx partikolarment baxx (30 %). Tnedew erba’ sejħiet għal proposti b’kollox (tlieta bejn tmiem l-2009 u l-bidu tal-2011, u waħda f’nofs l-2015) u matul kull sejħa xi proġetti ġew irrifjutati minħabba li ma jkunux laħqu l-limitu minimu ta’ punti.

Sabiex jiġi evitat li jiġu esklużi benefiċjarji li jkunu qabżu l-età massima eliġibbli bejn żewġ sejħiet, is-servizzi tal-Kummissjoni, fil-kapaċità konsultattiva tagħha, irrakkomandaw lill-awtoritajiet maniġerjali kollha biex: a) jiddistribwixxu b’mod aktar omoġenju r-riżorsi disponibbli fl-2014-2020; b) jiftħu diversi sejħiet tul il-perjodu kollu ta’ programmazzjoni; c) jistabbilixxu sett ta’ kriterji ta’ għażla ambizzjużi biżżejjed biex jimmiraw aħjar lejn il-benefiċjarji f’termini ta’ kwalità u ħtiġijiet.

57

Il-Kummissjoni, bħala membru tal-Kumitat ta’ Monitoraġġ, infurmat diversi drabi, lill-Awtorità ta’ Ġestjoni, li livell minimu ta’ punt (1) kien baxx wisq. Issemma wkoll li f’każ li jekk wieħed ma jingħatax 2 punti, l-ammont tal-għajnuna għandu jkun imnaqqas b’10%. Fl-aħħar modifika tal-kriterji tal-għażla, fis-seħħ mis-7 ta’ April, 2017, il-limitu minimu nbidel għal 6 punti (għal massimu ta’ 29 punt, li jfisser limitu minimu ta’ 20 %) bi tnaqqis ta’ 10 % tal-għajnuna jekk it-total huwa inqas minn 7 punti.

61

Il-Kummissjoni tqis li d-dispożizzjonijiet legali fis-seħħ (l-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni tar-Regolament (UE) Nru 807/2014) jippermetti lill-Istati Membri jitolbu, fost elementi oħra, informazzjoni dwar l-istima tal-introjtu inizjali tal-azjenda li għandha tiġi inkluża fil-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju.

Barra minn hekk, it-tħejjija tal-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju, il-miżura tat-twaqqif tippromwovi l-vijabbiltà ekonomika ta’ azjendi appoġġati permezz ta’ mezzi oħra:

 • l-appoġġ huwa pprovdut biss lill-bdiewa żgħażagħ li jkollhom ħiliet okkupazzjonali u kompetenza adegwati.
 • l-appoġġ huwa kundizzjonali fuq l-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ negozju.
 • l-appoġġ jingħata biss lil azjendi agrikoli ta’ daqs ekonomiku minimu (li għandu jkun definiti mill-Istati Membri).

Barra minn hekk, il-bdiewa żgħażagħ jistgħu jibbenefikaw minn għadd ta’ miżuri ta’ żvilupp rurali li jippromwovu l-vijabbiltà ekonomika.

Kaxxa 4 –Hemm ftit evidenza ta’ vijabbiltà mtejba Spanja

Ara t-tweġibiet tal-Kummissjoni għal paragrafi 61 dwar il-pjanijiet tan-negozju.

Il-kundizzjonijiet imsemmija huma parti mid-definizzjoni ta’ prijorità skont il-liġi Spanjola. Fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007–2013, waħda mill-possibilitajiet kienet li jitwaqqfu bħala azjenda prijoritarja (kif stabbilit fil-qafas nazzjonali) u l-għotja kienet ogħla f’dan il-każ. Mill-2011, l-istabbiliment bħala prijorità azjendali kien ukoll kriterju tal-għażla. Għalhekk parti mill-għażla saret b’kunsiderazzjoni ta’ dawn il-kundizzjonijiet. Il-kontroll jibqa’ f’idejn l-awtoritajiet reġjonali. Għall-verifiki li jirrigwardaw l-istatus ta’ prijorità tal-azzjoniiet korrettivi tal-azjendi ġew meħuda reċentament (wara l-awditu tal-AGRI fl-2015).

Il-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju huwa stabbilit bl-objettiv li jiġu żviluppati attivitajiet agrikoli bbażati fuq l-investiment, it-taħriġ, il-konsulenza, eċċ. L-impatt tat-tiġdid ġenerazzjonali għandu jwassal għal azjendi aktar strutturati u għall-modernizzazzjoni tagħhom, li jfisser vijabbiltà.

65

Filwaqt li l-livell ta’ appoġġ jista’ jiġi msawwar skont il-livell ta’ ambizzjoni tal-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju, kif iċċarat mill-Kummissjoni lill-Istati Membri fir-RDK tat-18 ta’ Marzu 2015, l-appoġġ ma jistax ikun marbut mal-implimentazzjoni ta’ investimenti speċifiċi inklużi fil-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju.

66

L-approċċ segwit mill-Polonja segwa loġika ta’ simplifikazzjoni għall-provvediment tal-appoġġ.

69

Il-Kummissjoni għandha wkoll responsabbiltà għar-rappurtar dwar il-prestazzjoni tal-PAK fit-totalità tagħha.

70

Is-CMEF tiddefinixxi sett ta’ indikaturi li għandhom jiġu pprovduti mill-Istati Membri biex titkejjel il-prestazzjoni tal-PAK kontra l-objettivi kif stabbilit fl-Artikolu 110 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, mhux permezz ta’ miżura individwali.

71

Peress li ħafna drabi diversi miżuri jikkontribwixxu għall-istess objettivi, l-effettività u l-effiċjenza tal-miżuri għandha tiġi vvalutata fil-proċess ta’ evalwazzjoni, mhux osservata direttament permezz ta’ indikaturi tar-riżultati jew tal-impatt. Għal din ir-raġuni, l-indikaturi huma marbuta ma’ objettivi speċifiċi (indikaturi tar-riżultati) u dawk ġenerali (indikaturi tal-impatt).

71 (b)

Il-Kummissjoni tqis li l-indikatur tal-mira jirrappreżenta indikatur raġonevoli għall-objettiv speċifiku tal-qasam ta’ prijorità li għalih huwa definit: “il-faċilitazzjoni tad-dħul ta’ bdiewa b’ħiliet adegwati fis-settur agrikolu u, b’mod partikolari, it-tiġdid ġenerazzjonali.”

Għandu jiġi stabbilit bilanċ raġonevoli fir-rigward tad-definizzjoni ta’ indikaturi ta’ monitoraġġ u l-kosteffettività tagħhom u d-disponibbiltà tad-dejta.

Il-valutazzjoni tal-eżiti wiesgħa tal-miżuri appoġġati (eż. il-vijabbiltà tal-azjendi, it-tiġdid ġenerazzjonali, il-ħolqien tal-impjiegi, iż-żieda fil-livell ta’ innovazzjoni u edukattiv ta’ bdiewa żgħażagħ, eċċ.) għandha titqiegħed fil-kuntest tal-evalwazzjoni, li għalihom l-indikaturi tas-CMEF jipprovdu biss funzjoni ta’ sostenn.

71 (c)

Il-proċeduri tal-għażla għal azjendi agrikoli biex jipparteċipaw fin-Netwerk tad-Dejta tal-Kontabilità Agrikola (FADNA) ma jistgħux ikunu b’tali mod li jiggarantixxu r-rappreżentattività tal-miżuri kollha possibbli tal-PAK, madankollu, xorta waħda jipprovdu dejta utli fuq kriterji oħra bħalma huma l-età tal-bidwi u l-appoġġ irċevut.

74

Il-Kummissjoni tipprevedi li tiffinalizza l-eżami tal-evalwazzjonijiet ex-post tal-Programmi ta’ Żvilupp Rurali u se tagħti feedback lill-Istati Membri. Sal-aħħar tal-2017 se tipprovdi wkoll sommarju tas-sejbiet prinċipali bbażati fuq l-evalwazzjonijiet kollha.

It-tweġiba għat-tielet inċiż:

Il-Kummissjoni tipprevedi li tiffinalizza l-eżami tal-evalwazzjonijiet ex-post tal-Programmi ta’ Żvilupp Rurali sa tmiem Mejju tal-2017.

It-tweġiba għar-raba’ inċiż:

Il-Kummissjoni tipprevedi li tiffinalizza l-eżami tal-evalwazzjonijiet ex-post tal-Programmi ta’ Żvilupp Rurali sa tmiem Mejju tal-2017.

77

Ara t-tweġibiet tal-Kummissjoni għal paragrafi 24(a) u 61.

79

Li jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-bdiewa żgħażagħ għal kreditu minn banek kummerċjali mhuwiex objettiv espliċitu tal-appoġġ tal-UE għall-bdiewa żgħażagħ, iżda billi ssaħħaħ il-pożizzjoni finanzjarja tal-benefiċjarji, huwa jtejjeb l-aċċess tagħhom għall-finanzjament. Madankollu, fl-aħħar snin il-Kummissjoni ppromoviet u ffaċilitat bil-kbir l-użu ta’ strumenti finanzjarji fl-iżvilupp rurali, inkluż minn bdiewa żgħażagħ.

82

Il-Kummissjoni taqbel li huwa diffiċli li tiġi stabbilita r-relazzjoni bejn il-miżuri meħuda għall-bdiewa żgħażagħ, il-vijabbiltà tagħhom u l-għadd ta’ bdiewa żgħażagħ. Dan qatt ma jista’ jsir sempliċiment billi wieħed iħares lejn indikatur stabbilit, iżda jeħtieġ li ssir analizza bir-reqqa f’evalwazzjoni. Il-Kummissjoni biħsiebha tvara evalwazzjoni fuq it-tiġdid ġenerazzjonali fi tmiem l-2017; jeħtieġ li jiġi nnotat ukoll li l-appoġġ taħt il-Pilastru 1 ġie introdott biss fl-2015.

L-appoġġ mogħti lill-bdiewa żgħażagħ taħt il-Pilastru 2 jikkontribwixxi b’diversi modi lejn il-vijabbiltà ekonomika tal-azjendi agrikoli tagħhom. Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 61.

83 (b)

Il-Kummissjoni tqis li l-indikatur tal-mira jirrappreżenta indikatur raġonevoli għall-objettiv speċifiku tal-qasam ta’ prijorità li għalih huwa definit: “il-faċilitazzjoni tad-dħul ta’ bdiewa b’ħiliet adegwati fis-settur agrikolu u, b’mod partikolari, it-tiġdid ġenerazzjonali.”

Peress li ħafna drabi diversi miżuri jikkontribwixxu għall-istess objettivi, l-effettività u l-effiċjenza tal-miżuri għandha tiġi vvalutata fil-proċess ta’ evalwazzjoni, mhux osservata direttament permezz ta’ indikaturi tar-riżultati jew tal-impatt. Għal din ir-raġuni, l-indikaturi huma marbuta ma’ objettivi speċifiċi (indikaturi tar-riżultati) u dawk ġenerali (indikaturi tal-impatt).

Għandu jiġi stabbilit bilanċ raġonevoli fir-rigward tad-definizzjoni ta’ indikaturi ta’ monitoraġġ u l-kosteffettività tagħhom u d-disponibbiltà tad-dejta.

Il-valutazzjoni tal-eżiti wiesgħa tal-miżuri appoġġati (eż. il-vijabbiltà tal-azjendi, it-tiġdid ġenerazzjonali, il-ħolqien tal-impjiegi, iż-żieda fil-livell ta’ innovazzjoni u edukattiv ta’ bdiewa żgħażagħ, eċċ.) għandha titqiegħed fil-kuntest tal-evalwazzjoni, li għalihom l-indikaturi tas-CMEF jipprovdu biss funzjoni ta’ sostenn.

Ara t-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-paragrafi 70-82.

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET

85

Bdiewa żgħażagħ jistgħu jibbenefikaw minn firxa wiesgħa ta’ strumenti oħra tal-PAK (ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 6). L-appoġġ ġenerali għal Bdiewa Żgħażagħ fil-Pilastru 1 jikkonsisti f’pagament supplimentari u ammonti ta’ saffi differenti tal-appoġġ tal-Pilastru 1 li jirċievu l-bdiewa żgħażagħ. Hija din il-kombinazzjoni ta’ saffi differenti li ssawwar l-appoġġ għall-introjtu skont ċerti ħtiġijiet u f’konformità mal-implimentazzjoni tal-għażliet magħmula mill-Istati Membri.

87

Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività ekonomika ġdida mill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attivitajiet agrikoli tagħhom hija ta’ sfida finanzjarja.

Taħt il-pagamenti diretti, il-Pagament għall-Bdiewa Żgħażagħ għandu l-għan li jagħti lill-bdiewa żgħażagħ ġodda appoġġ imtejjeb għall-introjtu (meta mqabbla ma’ bdiewa oħra) fil-forma ta’ “pagament supplimentari” fuq il-pagament bażiku. Ara t-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-paragrafi V, 6, 17, 19 u 20.

Taħt l-iżvilupp rurali r-riżultati mistennija għandhom jiġu ddefiniti u kkwantifikati mill-Istati Membri permezz ta’ indikaturi tal-mira. L-objettiv tal-appoġġ huwa definit, b’mod partikolari fl-Artikolu 5(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 “...il-faċilitazzjoni tad-dħul ta’ bdiewa b’ħiliet adegwati fis-settur agrikolu u, b’mod partikolari, it-tiġdid ġenerazzjonali”. Il-valutazzjoni tal-impatt tal-appoġġ hija kwistjoni ta’ evalwazzjoni.

88 (a)

Filwaqt li t-tiġdid ġenerazzjonali huwa prijorità politika u qed isiru sforzi importanti għal dan l-għan, fih innifsu mhuwiex objettiv ġenerali awtonomu tal-PAK fil-loġika tal-intervent stabbilita.

It-tipi ta’ appoġġ tal-Pilastru 1 u tal-Pilastru 2 huma kumplimentari b’mod intenzjonat u m’għandhomx bżonn koordinazzjoni estensiva mill-Istati Membri, speċjalment minħabba li dawn jistgħu jkunu kumulattivi.

Ara wkoll it-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-paragraf V u għall-punti 19-33.

88 (b)

Il-Pagament għall-Bdiewa Żgħażagħ hu pagament supplimentari fuq il-pagament bażiku immirat lejn bdiewa żgħażagħ stabiliti reċentement u pprovdut bħala parti mis-sistema kumplessiva ta’ pagamenti diżakkoppjati diretti bbażati fuq l-erja.

Ara wkoll it-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-paragrafi 39-51 u għall-paragrafu 85.

88 (c)

Fir-rigward tal-iżvilupp rurali, hemm ukoll il-koordinazzjoni bejn l-appoġġ għall-istabbiliment u miżuri oħra tal-iżvilupp rurali (lil hinn mill-investiment), bħal servizzi ta’ trasferiment tal-għarfien u ta’ konsulenza.

Rakkomandazzjoni 1 – Titjib tal-loġika ta’ intervent billi tissaħħaħ il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet u jiġu definiti l-objettivi SMART

Il-Kummissjoni parzjalment taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

Filwaqt li l-Kummissjoni tilqa’ b’sodisfazzjon ir-rakkomandazzjoni, notevolment fir-rigward ta’ dawk l-elementi tagħha li b’mod ċar jaqgħu direttament taħt ir-responsabilitajiet tal-Kummissjoni, hija mhix f’pożizzjoni f’dan l-istadju li tieħu impenji speċifiċi b’rabta mal-proposti leġiżlattivi għall-perjodu ta’ wara l-2020.

Il-Kummissjoni se tanalizza u tikkunsidra l-possibbiltà ta’ strumenti ta’ politika rilevanti għall-appoġġ għal bdiewa żgħażagħ u l-loġika tal-intervent fil-kuntest tat-tħejjija tal-proposti leġiżlattivi futuri.

Il-Kummissjoni se tkompli twettaq l-istudji u l-investigazzjonijiet rilevanti, fil-livell tal-UE, dwar liema huma l-bżonnijiet li jistgħu jiġu indirizzati permezz ta’ strumenti ta’ politika tal-UE u se tkompli tippromwovi l-aħjar prattiki permezz ta’ attivitajiet ta’ networking.

Il-Kummissjoni se tirrifletti wkoll dwar id-definizzjoni tal-objettivi SMART f’dak li jirrigwarda appoġġ possibbli futur mill-Unjoni lill-bdiewa żgħażagħ u qafas xieraq ta’ prestazzjoni.

Madankollu, fid-dawl tad-diversità ta’ kundizzjonijiet u tar-realtajiet territorjali madwar l-UE, il-Kummissjoni ma tistax tieħu post l-Istati Membri fir-rigward tal-valutazzjoni dettaljata tal-ħtiġijiet speċifiċi tal-bdiewa żgħażagħ, l-għażla u l-artikulazzjoni fl-użu tal-istrumenti disponibbli fil-livell nazzjonali jew tal-UE u l-kwantifikazzjoni ta’ riżultati mistennija mill-appoġġ ipprovdut.

89 (a)

Ara wkoll it-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-paragrafi 19, 24(c) u 43–45.

Fir-rigward tal-kontroll konġunt, in-nonkonformitajiet fil-mod kif l-Istati Membri implimentaw il-leġiżlazzjoni tal-UE jistgħu tabilħaqq iwasslu biex l-għajnuna tingħata lil azjendi li fihom il-bdiewa żgħażagħ għandhom biss rwol minuri f’termini ta’ setgħa deċiżjonali. Il-Kummissjoni pprovdiet gwida lill-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tal-kunċett ta’ kontroll effettiv u fit-tul u inkorporat dan l-aspett fil-proċedura tal-approvazzjoni tal-kontijiet.

89 (b)

Is-servizzi tal-Kummissjoni, fil-kapaċità konsultattiva tagħhom, irrakkomandaw lill-awtoritajiet maniġerjali kollha li: a) jiddistribwixxu b’mod aktar omoġenju r-riżorsi disponibbli fl-2014-2020; b) jiftħu diversi sejħiet tul il-perjodu kollu ta’ programmazzjoni; c) jistabbilixxu sett ta’ kriterji ta’ għażla ambizzjużi biżżejjed biex jimmiraw aħjar lejn il-benefiċjarji f’termini ta’ kwalità u ħtiġijiet.

Rakkomandazzjoni 2 - It-titjib tal-immirar tal-miżuri

Din ir-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Rigward il-Pilastru 1, il-Kummissjoni tieħu nota tal-ħtieġa ta’ kriterji aktar ċari f’każ ta’ kontroll konġunt ta’ azjendi legali, iżda tenfasizza li:

 • il-valutazzjoni tar-rwol tal-bdiewa żgħażagħ f’persuni ġuridiċi hija interkonnessa ma’ aspetti importanti fil-livell nazzjonali, b’mod partikolari l-liġi nazzjonali tal-kumpaniji li tvarja ħafna madwar l-UE;
 • il-bdiewa żgħażagħ spiss jaħdmu u gradwalment jieħdu l-kontroll tal-azjendi konġunti ma’ bdiewa aktar anzjani;
 • u li d-diversifikazzjoni tal-azjendi agrikoli hija aspett importanti tal-PAK.

Rigward il-Pilastru 2, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-elementi differenti ta’ din ir-rakkomandazzjoni (li japplikaw kriterji ta’ selezzjoni ċari - anke f’każ ta’ stabbiliment konġunt, bl-applikazzjoni ta’ limiti minimi, u l-ħtieġa ta’ pjanijiet ta’ direzzjoni tan-negozju) huma diġà fil-kamp tal-applikazzjoni tal-qafas legali attwali. Il-Kummissjoni fir-rwol konsultattiv tagħha se tkompli tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex itejbu l-kwalità meħtieġa tal-pjanijiet ta’ direzzjoni tan-negozju u b’mod aktar ġenerali, il-proċess tal-għażla.

90 (a)

Is-CMEF tiddefinixxi sett ta’ indikaturi li għandhom jiġu pprovduti mill-Istati Membri biex titkejjel il-prestazzjoni tal-PAK bl-objettivi kif stabbilit fl-Artikolu 110 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, mhux permezz ta’ miżura individwali.

Ara wkoll it-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-paragrafi 70-71.

90 (b)

Il-Kummissjoni tqis li l-indikatur tal-mira jirrappreżenta indikatur raġonevoli għall-objettiv speċifiku tal-qasam ta’ prijorità li għalih huwa definit: “Il-faċilitazzjoni tad-dħul ta’ bdiewa b’ħiliet adegwati fis-settur agrikolu u, b’mod partikolari, it-tiġdid ġenerazzjonali.” Peress li ħafna drabi diversi miżuri jikkontribwixxu għall-istess objettivi, l-effettività u l-effiċjenza tal-miżuri għandha tiġi vvalutata fil-proċess ta’ evalwazzjoni, mhux osservata direttament permezz ta’ indikaturi tar-riżultati jew tal-impatt.

Il-valutazzjoni tal-eżiti wiesa’ ta’ miżuri ta’ sostenn (eż. il-vijabbiltà tal-azjendi, tiġdid ġenerazzjonali, ħolqien tal-impjiegi, żieda fil-livell ta’ innovazzjoni u dak edukattiv ta’ bdiewa żgħażagħ, eċċ.) għandha titqiegħed fil-kuntest ta’ evalwazzjoni, li għalihom l-indikaturi kif definiti fis-CMEF huma biss element wieħed.

Għandu jiġi stabbilit bilanċ raġonevoli fir-rigward tad-definizzjoni ta’ indikaturi ta’ monitoraġġ u l-kosteffettività tagħhom u d-disponibbiltà tad-dejta.

Ara t-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-paragrafi 70-83.

Rakkomandazzjoni 3 — It-titjib tas-sistema ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni

Il-Kummissjoni parzjalment taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

Filwaqt li l-Kummissjoni tilqa’ b’sodisfazzjon ir-rakkomandazzjoni, notevolment fir-rigward ta’ dawk l-elementi tagħha li b’mod ċar jaqgħu direttament taħt ir-responsabilitajiet tal-Kummissjoni, hija mhix f’pożizzjoni f’dan l-istadju li tieħu impenji speċifiċi b’rabta mal-proposti leġiżlattivi għall-perjodu ta’ wara l-2020.

Madankollu, jistgħu jiġu ppreżentati dawn it-tweġibiet preċiżi li ġejjin:

 • L-ewwel punt: Filwaqt li l-Kummissjoni hija impenjata bis-sħiħ li ttejjeb il-qafas tal-prestazzjoni għall-PAK wara l-2020, il-mod konkret biex jinkiseb dan it-titjib se jiddependi b’mod ġenerali fuq it-tfassil ġdid ta’ politika. Madankollu, anki tali sistema ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni teħtieġ li tkun proporzjonata u tipprovdi valur għall-flus. F’dan il-kuntest, inevitabbilment għandu jinstab bilanċ bejn l-ambitu u l-profondità tas-sistema ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni u tal-kostijiet u l-piżijiet. Peress li ħafna drabi diversi miżuri jikkontribwixxu għall-istess objettivi, l-effettività u l-effiċjenza tal-miżuri għandha tiġi vvalutata fil-proċess ta’ evalwazzjoni, mhux osservata direttament permezz ta’ indikaturi tar-riżultati jew tal-impatt. Għal din ir-raġuni, l-indikaturi huma marbuta ma’ objettivi speċifiċi (indikaturi tar-riżultati) u dawk ġenerali (indikaturi tal-impatt).
 • It-tieni punt: Il-Kummissjoni tosserva li din ir-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri. Il-Kummissjoni se timmonitorja l-progress fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet u strumenti relatati mat-tiġdid ġenerazzjonali.
 • It-tielet punt: Il-Kummissjoni hija impenjata li żżomm standards għoljin fir-rigward tal-evalwazzjonijiet imwettqa fil-livell tal-Unjoni. Madankollu, jeħtieġ li jinstab bilanċ bejn dak li jista’ jsir permezz tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni filwaqt li jitqies ir-riskju ta’ piż amministrattiv żejjed.

Filwaqt li l-Kummissjoni se tkompli tippromwovi l-iskambju tal-aħjar prattiki dwar l-indikaturi u tutilizza t-tagħlimiet meħuda, il-possibbiltà li jiġu integrati b’mod konkret indikaturi speċifiċi għall-programm f’sistema ta’ indikaturi komuni, se jkollha tiġi kkunsidrata għal kull każ, u tiddependi fuq il-possibbiltà li dawk l-indikaturi jkunu applikati fil-livell tal-Unjoni.

Fir-rigward tat-“tiġdid ġenerazzjonali” l-evalwazzjoni tiegħu fil-livell tal-UE għandha tqis l-effetti ta’ diversi miżuri, mhux biss dik dwar l-istabbiliment tal-bdiewa żgħażagħ. Dan jeħtieġ li jsir fil-kuntest ta’ evalwazzjoni. Il-Kummissjoni ħabbret fil-pjan tal-istudju u l-evalwazzjoni tad-DG AGRI it-tnedija ta’ evalwazzjoni dwar it-tiġdid ġenerazzjonali sa tmiem l-2017.

Glossarju

Aġenzija tal-Pagamenti: Il-korp nazzjonali jew reġjonali responsabbli biex jivvaluta, jikkalkula, u jħallas is-sussidji agrikoli.

Awtorità maniġerjali: Il-korp lokali, reġjonali jew nazzjonali maħtur mill-Istat Membru biex jippreżenta Programm tal-Iżvilupp Rurali lill-Kummissjoni u biex imbagħad jimmaniġġjah u jimplimentah.

Azjenda agrikola: Unità unika, kemm f’termini tekniċi kif ukoll ekonomiċi, li topera taħt maniġment uniku, li twettaq attivitajiet agrikoli fi ħdan it-territorju ekonomiku tal-Unjoni Ewropea, bħala l-attività primarja jew inkella dik sekondarja tagħha. Prodotti u servizzi oħra supplementari (mhux agrikoli) jistgħu jiġu pprovduti wkoll mill-azjenda.

Bidwi attiv: Id-dispożizzjoni dwar il-bdiewa attivi stabbilita fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1307/20131 għandha l-għan li tipprevieni lil individwi u lil kumpaniji milli jirċievu appoġġ mill-PAK meta n-negozju tagħhom ma jkunx agrikolu jew meta jkun hekk marġinalment biss. L-element ewlieni tad-dispożizzjoni dwar il-bdiewa attivi huwa lista negattiva ta’ negozji/attivitajiet, li tinkludi ajruporti, sistemi tal-infrastruttura tal-ilma, kumpaniji li jbigħu l-proprjetà, kumpaniji tal-ferrovija, u postijiet permanenti fejn isiru sports u attivitajiet rikreattivi. Jekk l-Istati Membri jridu, jistgħu japplikaw definizzjoni aktar stretta ta’ bidwi attiv.

Bidwi żagħżugħ: Taħt il-Pilastru 1, dan huwa persuna li jkollha inqas minn 40 sena fil-mument meta tippreżenta l-applikazzjoni, u li tkun qed tistabbilixxi lilha nfisha għall-ewwel darba f’impriża (azjenda) agrikola bħala l-kap tal-impriża, jew li diġà tkun stabbiliet tali impriża fl-aħħar ħames snin qabel ma tkun saret l-applikazzjoni, kif iddefinit fl-Artikolu 50(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013. Taħt il-Pilastru 2, dan huwa persuna li jkollha inqas minn 40 sena fil-mument meta tippreżenta l-applikazzjoni, u li tkun qed tistabbilixxi lilha nfisha għall-ewwel darba f’azjenda agrikola bħala l-kap ta’ azjenda, u li jkollha ħiliet u kompetenzi tax-xogħol adegwati, kif iddefinit fl-Artikolu 2(n) tar-Regolament (UE) Nru 1305/20132. Mhuwiex possibbli li jkun magħruf kemm hemm bdiewa li ma għandhomx aktar minn 40 sena, billi d-data tal-Eurostat ma taqsamx il-grupp ta’ età ta’ 35-44 sena f’sottogruppi ulterjuri.

CMEF (Qafas Komuni ta’ Monitoraġġ u Evalwazzjoni): Qafas ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni madwar l-UE kollha għall-iżvilupp rurali fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013. Għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 huwa jkopri ż-żewġ pilastri tal-PAK (FAEŻR u FAEG).

Drittijiet għall-pagament: Drittijiet introdotti bir-riforma tal-2003 tal-PAK biex l-iskema ta’ pagament uniku tiġi implimentata. Drittijiet għall-pagament ġew iddistribwiti lill-bdiewa abbażi ta’ data storika (fil-livell reġjonali jew fil-livell ta’ bdiewa individwali). Wara r-riforma tal-2003, sabiex jikkwalifika għal pagament uniku, bidwi kellu jattiva d-drittijiet għall-pagament li kellu flimkien mal-istess għadd ta’ ettari agrikoli eliġibbli. Ir-riforma tal-2013 ssostitwiet dawn id-drittijiet għall-pagament bi drittijiet għall-pagament li kienu għadhom kemm ġew stabbiliti taħt l-iskema ta’ pagament bażiku. Permezz ta’ deroga, xi Stati Membri li kienu jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet jistgħu jkomplu jżommu d-drittijiet eżistenti għall-pagament.

FAEG: Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija. Dan primarjament jiffinanzja pagamenti diretti lill-bdiewa u miżuri li jirregolaw jew jappoġġaw is-swieq agrikoli, u spiss jissejjaħ il-“Pilastru 1” tal-PAK.

FAEŻR: Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali. Dan jiffinanzja l-kontribuzzjoni li ssir mill-UE għall-programmi tal-iżvilupp rurali u spiss jissejjaħ il-“Pilastru 2” tal-PAK.

Ġestjoni kondiviża: Metodu ta’ implimentazzjoni tal-baġit tal-UE fejn il-kompiti ta’ implimentazzjoni jiġu ddelegati lill-Istati Membri3, filwaqt li l-Kummissjoni żżomm ir-responsabbiltà finali (dmirijiet superviżorji).

Impatt: Bidliet fuq terminu twil fis-soċjetà li jkunu, mill-inqas parzjalment, attribwibbli għall-azzjoni tal-UE.

Loġika ta’ intervent: Din tistipul;a r-relazzjoni bejn il-ħtiġijiet soċjoekonomiċi li l-intervent huwa meħtieġ jindirizza u l-objettivi, l-inputs, il-proċessi, l-outputs, ir-riżultati u l-impatti tiegħu.

Netwerk tad-data tal-kontabilità agrikola (FADN): Strument għall-evalwazzjoni tal-introjtu ta’ azjendi agrikoli kummerċjali, u tal-impatti tal-PAK. Huwa bbażat fuq id-data kontabilistika ta’ kampjun ta’ aktar minn 80 000 azjenda agrikola madwar l-Istati Membri kollha tal-UE.

Objettivi SMART: Objettivi speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u bi skadenza4.

Output: Ir-riżultati tanġibbli tal-programm.

Pagamenti diretti: Jingħataw direttament lill-bdiewa biex jiżgurawlhom xibka ta’ sikurezza. Huma jingħataw prinċipalment fil-forma ta’ appoġġ għall-introjtu bażiku, diżakkoppjat mill-produzzjoni, u b’hekk jistabbilizzaw l-introjtu tagħhom li jirriżulta mill-bejgħ fis-swieq, li huwa suġġett għall-volatilità. Huma jiġu pprovduti mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija, li spiss jissejjaħ il-“Pilastru 1” tal-PAK.

PAK (Politika Agrikola Komuni): Is-sett ta’ leġiżlazzjoni u prattiki li ġew adottati mill-Unjoni Ewropea biex jipprovdu politika komuni u unifikata dwar l-agrikoltura. Il-miżuri inizjali ġew introdotti fl-1962. Minn dak iż-żmien ’il hawn, din il-politika ġiet adottata u żviluppata, u għaddiet minn għadd ta’ riformi.

Perjodu ta’ programmazzjoni: Qafas pluriennali għall-ippjanar u l-implimentazzjoni ta’ politiki tal-UE, bħall-politika ta’ żvilupp rurali. Dan l-awditu jikkonċerna l-perjodi 2007-2013 u 2014-2020.

Pilastru: Il-PAK tikkonsisti f’żewġ fondi, imsejħa wkoll “pilastri”: il-”Pilastru 1” jintuża biex jirreferi għall-FAEG, li jipprovdi pagamenti diretti lill-bdiewa, filwaqt li l-”Pilastru 2” jintuża biex jirreferi għall-FAEŻR, li jiffinanzja programmi tal-iżvilupp rurali.

Programm tal-Iżvilupp Rurali (PŻR): Dokument ta’ programmazzjoni mħejji minn Stat Membru u approvat mill-Kummissjoni għall-ippjanar u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-politika ta’ żvilupp rurali tal-UE fil-livell reġjonali jew fil-livell nazzjonali.

Riżultat: L-effetti immedjati tal-programm fuq destinatarji jew riċevituri diretti.

Stħarriġ tal-istruttura ta’ azjendi agrikoli (FSS): Stħarriġ imwettaq mill-Istati Membri kollha tal-UE. L-FSS jitwettqu b’mod konsistenti fl-UE kollha bl-użu ta’ metodoloġija komuni u jipprovdu statistika kumparabbli u rappreżentattiva fill-pajjiżi kollha u matul iż-żmien, fil-livelli reġjonali. L-FSS jitwettaq kull 3 jew 4 snin bħala stħarriġ kampjunarju, u kull 10 snin bħala ċensiment.

Noti finali

Glossarju

1 Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).

2 ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487).

3 L-Artikolu 59 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

4 L-Artikolu 30(3) tar-Regolament (UE Euratom) Nru 966/2012.

Introduzzjoni

5 Sal-2013, il-Kroazja ma kinitx inkluża fl-istatistika.

6 L-Eurostat jipprovdi data għall-gruppi ta’ età li ġejjin: inqas minn 35, 35-44, 45-54, 55-64, aktar minn 65 sena.

7 L-Istħarriġ tal-Istruttura ta’ Azjendi Agrikoli jitwettaq kull tliet snin mill-Istati Membri kollha b’metodoloġija komuni, u għalhekk jipprovdi statistika kumparabbli u rappreżentattiva matul iż-żmien fl-Istati Membri kollha. Mhuwiex possibbli li jkun magħruf kemm hemm bdiewa li ma għandhomx aktar minn 40 sena, billi d-data tal-Eurostat ma taqsamx il-grupp ta’ età ta’ 35-44  sena f’sottogruppi ulterjuri.

8 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta Ġunju 2008 dwar il-futur tal-bdiewa żgħażagħ fil-kuntest tar-riforma attwali tal-PAK (2007/2194(INI)).

9 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Ġunju 2011 dwar il-PAK fid-dawl tas-sena 2020: nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi naturali u dak territorjali (2011/2051(INI)).

10 Il-Kunsill tal-UE, Konklużjonijiet tal-Presidenza dwar it-tisħiħ tal-politiki tal-UE għal bdiewa żgħażagħ, laqgħa tal-Kunsill dwar l-Agrikoltura u s-Sajd, Brussell, il-15 ta’ Diċembru 2014.

11 Il-Kummissjoni Ewropea, Il-bdiewa żgħażagħ u l-PAK, il-Lussemburgu, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2015.

12 Diskors mill-Kummissarju Phil Hogan fis-Sessjoni ta’ ħidma konġunta tal-ENRD/CEJA dwar it-tiġdid ġenerazzjonali – Brussell, il-25 ta’ Jannar 2017.

13 Id-Direttiva tal-Kunsill 81/528/KEE tat-30 ta’ Ġunju 1981 li temenda d-Direttiva 72/159/KEE dwar il-modernizzar tal-azjendi agrikoli (ĠU L 197, 20.7.1981, p. 41) li tintroduċi, fost l-oħrajn, miżuri speċifiċi mmirati lejn il-bdiewa żgħażagħ li għandhom inqas minn 40 sena.

14 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar is-sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (FAEGG) u jemenda u jħassar ċerti Regolamenti (ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80).

15 Ara r-Regolament (UE) Nru 1307/2013, b’mod partikolari l-Preambolu (47): “Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn bdiewa żgħażagħ hija finanzjarjament ta’ sfida u tikkostitwixxi element li għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan l-iżvilupp huwa essenzjali għall-kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni”.

Ambitu u approċċ tal-awditjar

16 Ara l-Parlament Ewropew, “Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE” (2016/2141(INI)) li jgħid li, fl-2010, 3 % biss tal-azjendi agrikoli kienu diġà jikkontrollaw 50 % tal-art agrikola fl-EU-27, “billi l-politiki u s-sussidji tal-UE jippromwovu l-proċessi ta’ konċentrazzjoni, peress li l-pagamenti diretti marbutin maż-żona jibbenefikaw l-azjendi l-kbar, u l-użu ta’ dawn il-fondi jikkontribwixxu għal żieda fil-prezzijiet tal-art”.

17 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte għall-Kummissjoni: “Young farmers’ needs” (Il-ħtiġijiet ta’ bdiewa żgħażagħ), Settembru 2015. Bħala parti mill-istudju, li twettaq fil-perjodu 2014-2015, kien hemm medja ta’ 78 intervista li twettqu mal-bdiewa f’kull Stat Membru tal-UE. Ir-riżultati ta’ dawn l-istħarriġiet u l-ħtiġijiet tal-bdiewa żgħażagħ ġew diskussi minn gruppi fokus fl-Istati Membri individwali.

18 Ara l-Parlament Ewropew, “Study on possible effects on land markets on EU land of new direct payments” (Studju dwar l-effetti li pagamenti diretti ġodda jista’ jkollhom fuq is-swieq tal-art, fuq art fl-UE), 2013 li jgħid li, biż-żieda fl-SPUE, il-prezzijiet tal-bejgħ u tal-kiri tal-art fl-Istati Membri l-ġodda żdiedu sinifikattivament mill-adeżjoni ta’ dawn il-pajjiżi fl-2004 ’l hawn. Jgħid ukoll li l-korrelazzjoni bejn il-pagamenti diretti u l-prezzijiet tal-art hija qawwija ħafna, u li hemm kapitalizzazzzjoni sinifikanti tal-SPU fl-EU-15. Ara wkoll l-Istitut nazzjonali Taljan tal-Ekonomija Agrikola, “Young people and generational renewal in Italian agriculture” (Iż-żgħażagħ u t-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura Taljana), 2013.

19 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte għall-Kummissjoni: “Young farmers’ needs” (Il-ħtiġijiet ta’ bdiewa żgħażagħ),Settembru 2015.

20 Għal Franza ara r-Rapport Annwali (2007) tal-Qorti tal-Awdituri Franċiża.
Għall-Italja ara l-Istitut nazzjonali Taljan tal-Ekonomija Agrikola, “Young people and generational renewal in Italian agriculture” (Iż-żgħażagħ u t-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura Taljana), 2013.
Għal Spanja ara l-paragrafu 68 ta’ dan ir-rapport.

21 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte għall-Kummissjoni: “Young farmers’ needs” (Il-ħtiġijiet ta’ bdiewa żgħażagħ), Settembru 2015.

22 L-Eurostat, “Farm Structure Survey 2007-2013” (Stħarriġ tal-Istruttura ta’ Azjendi Agrikoli 2007-2013).

Osservazzjonijiet

23 Il-Premessa 47 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013: “Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn bdiewa żgħażagħ hija finanzjarjament ta’ sfida u tikkostitwixxi element li għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti”.

24 SEC(2011) 1153 final/2 tal-20.10.2011 Valutazzjoni tal-Impatt Politika Agrikola Komuni lejn is-sena 2020, l-Anness 3.

25 Il-Valur Miżjud Nett tal-Azjendi Agrikoli huwa indikatur tal-introjtu tan-Netwerk tad-Data tal-Kontabilità Agrikola, li jkejjel l-ammont disponibbli biex jitħallsu l-fatturi ta’ produzzjoni fissi kollha ta’ azjenda agrikola (l-art, ix-xogħol u l-kapital).

26 Il-Kummissjoni Ewropea, Nota informattiva dwar il-Perspettiva tal-Politika Agrikola, Nru 5 “Overview of CAP Reform 2014-2020” (Ħarsa ġenerali lejn ir-Riforma tal-PAK għall-2014-2020), Diċembru 2013.

27 Sors: Evalwazzjoni ex post tal-PŻR 2007-2013 għall-Emilja Romanja, ara wkoll il-paragrafu 75.

28 Għall-benefiċjarji taż-żewġ miżuri, tqies biss is-sehem taż-żieda tal-valur miżjud gross annwali b’rabta mal-għajnuna pprovduta bil-miżura għall-bidu ta’ negozju.

29 Bħala medja l-Istati Membri ddedikaw 1.33 % tal-baġit tagħhom tal-pagamenti diretti għall-2015 għal dan il-pagament addizzjonali għal bdiewa żgħażagħ. Din iċ-ċifra tirreferi għall-ħtiġijiet stmati ta’ finanzjament, mhux għall-infiq reali.

30 L-Artikolu 50(6) sa 50(8) tar-Regolament Nru 1307/2013. Bħala alternattiva, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu pagament annwali ta’ somma f’daqqa (irrispettivament mid-daqs tal-azjenda (il-Lussemburgu biss għażel din l-alternattiva), kif previst bl-Artikolu 50(10) tar-Regolament Nru 1307/2013.

31 Il-Belġju, il-Bulgarija, l-Irlanda, Spanja, Franza, il-Kroazja, il-Lussemburgu, l-Awstrija, il-Portugall, is-Slovakkja u r-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

32 L-Estonja, Ċipru, il-Litwanja u l-Finlandja għażlu li jillimitaw l-aċċess għal dan il-pagament għal entitajiet ġuridiċi li huma kkontrollati unikament minn bdiewa żgħażagħ għall-perjodu 2016-2020 u l-Latvja għall-perjodu 2017-2020.

33 Ara l-Anness V għal stampa ġenerali.

34 Renta de referencia: Indikatur ta’ salarji grossi mhux agrikoli għal Spanja. Dan jiġi stipulat bil-liġi nazzjonali Spanjola Nru 19/1995. Fl-2016, il-valur tiegħu kien ta’ EUR 28 397.

35 Kif iddefinit bl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013. Ara d-definizzjoni fil-Glossarju.

36 Dan huwa t-tip ta’ kumpanija l-aktar sempliċi u l-aktar komuni fl-agrikoltura Taljana. Huwa jiġi ddefinit bl-Artikoli 2251-2290 tal-Kodiċi Ċivili Taljan.

37 Ibbażat fuq data parzjali pprovduta mill-Istati Membri lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri: data mill-Kroazja, minn Franza, mill-Italja, mir-Rumanija, minn Malta u mir-Renju Unit kienet għadha nieqsa jew inkompleta fi tmiem Frar 2017.

38 Skont in-Netwerk tad-Data tal-Kontabilità Agrikola, il-Valur Nett Miżjud tal-Azjendi Agrikoli (FNVA) fis-27 Stat Membru tal-UE fl-2012 kien ta’ madwar EUR 30 000, filwaqt li l-FNVA għal kull Unità ta’ Xogħol Annwali kien ta’ madwar EUR 19 000.

39 Istituto Nazionale di Economia Agraria, “I giovani e il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana”, 2013, p. 45. Dan il-valur huwa bbażat fuq l-istħarriġ li twettaq fil-qafas tan-Netwerk tad-Data tal-Kontabilità Agrikola u jista’ jkun li mhuwiex statistikament rappreżentattiv tal-popolazzjoni tal-bdiewa fl-Italja li jkollhom inqas minn 40 sena.

40 Żoni rurali bi problemi kumplessivi ta’ żvilupp jirrappreżentaw it-territorji l-aktar żvantaġġati tar-reġjun, fejn it-topografija diffiċli u l-iskarsezza tal-infrastruttura tillimita l-attivitajiet produttivi, u huma kkaratterizzati minn PDG sinifikattivament aktar baxx per capita minn żoni oħrajn.

41 Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ammont nett ta’ kontribuzzjonijiet soċjali. Dan jiġi kkalkulat mill-uffiċċju tal-istatistika Franċiż u huwa daqs is-salarju gross ta’ kull xahar ta’ EUR 1 480 (fl-1.1.2017) ibbażat fuq 151.67 siegħa tax-xogħol għal kull xahar.

42 Renta de referencia: Indikatur ta’ salarji grossi mhux agrikoli għal Spanja. Dan jiġi stipulat bil-liġi nazzjonali Spanjola Nru 19/1995. Fl-2016, il-valur tiegħu kien ta’ EUR 28 397.

43 Ara r-Rapporti Speċjali Nru 8/2012, Nru 1/2013, Nru 6/2013, Nru 12/2013 u Nru 25/2015 (http://eca.europa.eu).

44 Il-kampjun tal-FADN ġie stabbilit biex josserva l-introjti ta’ azjendi agrikoli kummerċjali. Huwa jista’ jipprovdi informazzjoni utli dwar il-prestazzjoni kummerċjali ta’ azjendi agrikoli, għal kull settur agrikolu u għal kull klassifikazzjoni tad-daqs. Madankollu, dan ma ġiex stabbilit biex ikun rappreżentativ ta’ gruppi seċifiċi bħal benefiċjarji tal-PAK jew bdiewa żgħażagħ. Għalhekk, informazzjoni rappreżentattiva biżżejjed dwar l-introjtu tal-bdiewa żgħażagħ jew dwar l-effetti ta’ miżuri speċifiċi ta’ appoġġ tal-UE, bħall-miżura għall-bidu ta’ negozju minn bdiewa żgħażagħ, mhijiex disponibbli. Għal aktar informazzjoni ara r-Rapport Speċjali Nru 1/2016, il-paragrafi 48 sa 50 (http://eca.europa.eu).

45 Franza pprovdiet ir-rapport ta’ evalwazzjoni ex post fi tmiem Marzu 2017, wara l-għeluq ta’ dan l-awditu.

46 Skont l-ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte għall-Kummissjoni: “Young farmers’ needs in Spain” (Il-ħtiġijiet ta’ bdiewa żgħażagħ fi Spanja), Settembru 2015, 56 % tal-bdiewa żgħażagħ fi Spanja kienu jaraw l-aċċess għall-kreditu bħala problematiku, meta mqabbel ma’ 33 % tal-bdiewa żgħażagħ fit-28 Stat Membru tal-UE.

47 Ibbażat fuq l-għadd medju ta’ bdiewa li kienu jaqgħu fil-grupp ta’ età ta’ 15-44 sena fil-perjodu 2007-2013

Risposta tal-Kummissjoni

1 Ittri lil DK (Ares(2015)162942 15/01/2015), NL (Ares(2015)1173220–17/03/2015), EE (Ares(2016)6004433–19/10/2016) li kienu disponibbli fiż-żmien dovut għal konsultazzjoni mill-awtoritajiet tal-Istati Membri permezz ta’ CircaBC.

2 Laqgħa ta’ ħidma ta’ esperti “Pagament għal Bdiewa Żgħażagħ – skambju ta’ esperjenzi tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni u l-kontroll” organizzat fit-23 ta’ Settembru 2015 (dokumentazzjoni disponibbli għall-Istati Membri f’CircaBC).

AvvenimentData
Adozzjoni tal-APM / Bidu tal-awditu16.3.2016
L-abbozz tar-rapport jintbagħat uffiċjalment lill-Kummissjoni (jew lil parti awditjata oħra)30.3.2017
Adozzjoni tar-rapport finali wara l-proċedura kontradittorja31.5.2017
Ir-risposti uffiċjali tal-Kummissjoni (jew ta’ parti awditjata oħra) riċevuti bil-lingwi kollha28.6.2017

Tim tal-awditjar

Ir-rapporti speċjali tal-QEA jippreżentaw ir-riżultati tal-awditi tal-prestazzjoni u tal-konformità tagħha f’dak li jirrigwarda oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi. Il-QEA tagħżel u tfassal dawn il-kompiti tal-awditjar biex timmassimizza l-impatt tagħhom billi tqis ir-riskji għall-prestazzjoni jew għall-konformità, il-livell ta’ introjtu jew ta’ nfiq involut, l-iżviluppi li jkunu għad iridu jseħħu u l-interess politiku u pubbliku.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Awla I tal-Awditjar — immexxija minn Phil Wynn Owen, Membru tal-QEA — li tispeċjalizza fl-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali. L-awditu tmexxa mill-Membru tal-QEA Janusz Wojciechowski, b’appoġġ minn Kinga Wisniewska-Danek, Kap tal-kabinett; Katarzyna Radecka-Moroz, Attaché tal-kabinett; Helder Faria Viegas, Maniġer prinċipali; Lorenzo Pirelli, Kap tal-kompitu, Malgorzata Frydel, Deputat kap tal-kompitu. It-tim tal-awditjar kien magħmul minn Antonio Caruda Ruiz, Anzela Poliulianaite, Carlos Sanchez Rivero, Frédéric Soblet, Matteo Tartaggia u Diana Voinea. Frederique Hussenet, Monika Schmidt u Terje Teppan-Niesen ipprovdew assistenza segretarjali.

Mix-xellug għal-lemin: Kinga Wisniewska-Danek, Carlos Sanchez Rivero, Malgorzata Frydel, Frédéric Soblet, Janusz Wojciechowski, Diana Voinea, Katarzyna Radecka-Moroz, Helder Faria Viegas, Lorenzo Pirelli.

Kuntatt

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Ħafna informazzjoni addizzjonali dwar l-Unjoni Ewropea hija disponibbli fuq l-Internet.
Jista’ jsir aċċess għaliha permezz tas-server Europa (http://europa.eu).

Jenħtieġ li l-appoġġ li jingħata mill-UE lil bdiewa żgħażagħ ikun immirat aħjar biex jitrawwem tiġdid ġenerazzjonali effettiv
(skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE)

Il-Lussemburgu: L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2017

PDF 978-92-872-7743-5 1977-5741 10.2865/299586 QJ-AB-17-010-MT-N
HTML 978-92-872-7758-9 1977-5741 10.2865/78597 QJ-AB-17-010-MT-Q

© L-Unjoni Ewropea, 2017

Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata kemm-il darba jissemma s-sors oriġinali.

KIF GĦANDEK TAGĦMEL BIEX TIKSEB IL-PUBBLIKAZZJONIJIET TAL-UE

Pubblikazzjonijiet bla ħlas:

(*) L-informazzjoni mogħtija hija b’xejn, kif ukoll it-telefonati ġeneralment huma b’xejn (għalkemm xi operaturi, kabini tat-telefown jew lukandi jistgħu jitolbu ħlas).

Pubblikazzjonijiet bi ħlas: