Īpašais ziņojums
Nr.08 2017

ES zivsaimniecības kontrole: jādara vairāk

Par ziņojumu:Šajā ziņojumā ir analizēta ES zivsaimniecības kontroles sistēmas efektivitāte. Šī sistēma ir viens no svarīgākajiem elementiem, ar ko ilgtermiņā nodrošināt zivju krājumu un zivsaimniecības nozares ilgtspēju. Mēs konstatējām, ka dalībvalstis vēl neveica visas prasītās pārbaudes un ka kontroles sistēma būtu jāatjaunina. Revidenti novēroja nepilnības saistībā ar to, kā dalībvalstis pārbauda flotes kapacitāti, kā arī saistībā ar mazu kuģu kontroli, paziņoto nozvejas datu ticamību un vienlīdzīgu attieksmi pret zvejas operatoriem, piemērojot sankcijas. Sniedzam vairākus ieteikumus gan Eiropas Komisijai, gan dalībvalstīm ar mērķi uzlabot zivsaimniecības kontroli.

Šī publikācija ir pieejama 23 valodās arī šādā formā:
HTML PDF EPUB PRINT
html logo PDF Special Report EPUB Special Report Paper Special Report

Kopsavilkums

I

Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgus zivju krājumus un zvejniecības nozares darbību ilgtermiņā. Tā kā daudzi krājumi joprojām tiek pārzvejoti, ir vajadzīgi nepārtraukti centieni, lai efektīvi pārvaldītu zvejniecību. Tāpēc KZP ietver pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot zvejas flotes kapacitāti un pārvaldīt zvejniecību, nosakot limitus nozvejai (piemēram, kvotas) un zvejas darbībai (piemēram, zvejas piepūles ierobežojumus vai tehniskos noteikumus konkrētām zvejas vietām). Lai KZP būtu sekmīga, ir jāizstrādā un jāievieš efektīva kontroles sistēma. KZP kontroles sistēma pēdējo reizi tika reformēta 2009. gadā, lai novērstu tolaik konstatētās būtiskās nepilnības, kuras bija atspoguļotas Palātas īpašajā ziņojumā Nr. 7/2007.

II

Palātas veiktās revīzijas mērķis bija atbildēt uz jautājumu, vai Eiropas Savienībā ir ieviesta efektīva zivsaimniecības kontroles sistēma.

III

Kopš mūsu 2007. gada revīzijas un Kontroles regulas reformas dalībvalstis un Komisija vairākās jomās ir panākušas progresu. Tomēr mēs konstatējām, ka, ņemot vērā būtiskās nepilnības lielākajā daļā revidēto jomu, Eiropas Savienībā vēl nav ieviesta pietiekami efektīva zivsaimniecības kontroles sistēma, kas spētu nodrošināt sekmīgu KZP. Dalībvalstis vēl nav pilnībā īstenojušas ES zivsaimniecības kontroles regulu, un dažos regulas noteikumos būtu vajadzīgi grozījumi, lai dalībvalstis varētu efektīvi kontrolēt zvejas darbības.

IV

Apmeklētās dalībvalstis pietiekami nepārbauda, vai flotes reģistrā norādītā flotes kapacitāte un par kuģiem sniegtā informācija ir precīza. Lai gan Kontroles regulā ir īpaši paredzēti noteikumi dzinēju jaudas dokumentāras un fiziskas pārbaudes veikšanai, tajā nav noteikta kārtība bruto tilpības pārbaudei. Palāta konstatēja, ka neviena no četrām apmeklētajām dalībvalstīm nebija pārbaudījusi savu zvejas kuģu tilpību un divas no tām vēl nebija veikušas vajadzīgās dzinēju jaudas pārbaudes. Turklāt Palāta konstatēja daudz neatbilstību starp flotes reģistrā ierakstītajiem kuģu datiem un tiem datiem, kas norādīti apliecinošajos dokumentos.

V

Palāta konstatēja, ka kopumā pārbaudītās dalībvalstis zvejniecības pārvaldības pasākumus īstenoja pienācīgi. Dalībvalstu kuģu novērošanas sistēmas (KNS), kas izmanto satelītnovērošanas tehnoloģiju, sniedza zvejas darbību uzraudzībai un kontrolei noderīgu informāciju. Tomēr, piemērojot Kontroles regulas noteikumus, 89 % no ES flotes ar KNS netika uzraudzīti; tas kavēja dažu sugu efektīvu zvejniecības pārvaldību dažās zvejas vietās.

VI

Apmeklētās dalībvalstis labi pārvaldīja tām piešķirto zvejas kvotu apguvi. Tomēr, kad dalībvalstu iestādes ļāva ražotāju organizācijām pārvaldīt kvotu sadali, tās ne vienmēr zināja, kādi kritēriji tika izmantoti, iedalot kvotas katram saņēmējam. Šā pārredzamības trūkuma dēļ dalībvalstīm ir grūti apzināt zvejas iespēju faktiskos saņēmējus un tādējādi novērtēt jebkādu iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un vietējo ekonomiku, kā arī attiecīgā gadījumā veikt vajadzīgos korektīvos pasākumus. Turklāt šis pārredzamības trūkums palielina risku, ka dažu ekonomikas dalībnieku īpašajām interesēm tiek dota priekšroka salīdzinājumā ar citiem dalībniekiem. Bija grūti uzraudzīt atbilstību zvejniecības pārvaldības pasākumiem, it īpaši attiecībā uz kuģiem, kas nebija saistīti ar kuģu satelītnovērošanas sistēmām. Tomēr Palāta konstatēja arī labas prakses piemērus, kad profesionālās zvejniecības organizācijas saviem dalībniekiem pieprasīja nodrošināt atbilstību citiem, mērķtiecīgākiem saglabāšanas pasākumiem papildus tiem, ko paredz kopējā zivsaimniecības politika.

VII

Saskaņā ar Kontroles regulu savāktie dati par zvejas darbībām nebija pietiekami pilnīgi un ticami. Nozvejas dati par kuģiem, kuri deklarācijas sagatavo papīra formātā (tie pārstāv būtisku ES flotes daļu), nebija pilnīgi, un bieži vien tie nebija pareizi reģistrēti dalībvalstu datubāzēs. Bija būtiskas neatbilstības starp deklarētajiem izkrāvumiem un tam sekojošiem pirmās pārdošanas dokumentiem. Divas no četrām apmeklētajām dalībvalstīm pietiekami nedalījās informācijā un nesekoja līdzi vienas karoga dalībvalsts kuģu darbībām citā dalībvalstī. Dalībvalstu datu apstiprināšanas procesi nebija pietiekami. Turklāt bija būtiskas atšķirības starp kopējiem nozvejas datiem, kurus reģistrējušas dalībvalstis, un tiem datiem, kas pieejami Komisijai. Kontroles regulā ir ietverta prasība dalībvalstīm nosūtīt kopējos nozvejas datus par katru krājumu. Tomēr, tā kā regulā nav prasīts sīkāk ziņot par zvejas apgabaliem, kuģu lielumu un zvejas rīkiem, ir ierobežota Eiropas flotes darbības izvērsta analīze.

VIII

Kopumā apmeklētās dalībvalstis zvejas darbību inspekcijas plānoja un veica labi. Tomēr tas, ka inspektoriem nebija reāllaika piekļuves informācijai par kuģiem, inspekciju efektivitāti samazināja. Dalībvalstis ir izveidojušas standartizētas inspekcijas procedūras, tomēr Palāta konstatēja gadījumus, kad inspektori neizmantoja pieejamās ziņojumu veidnes. Inspekciju rezultāti ne vienmēr tika pareizi atspoguļoti valstu datubāzēs. Palāta arī konstatēja, ka piemērotās sankcijas ne vienmēr bija atturošas. Punktu sistēma, viena no spēkā esošās Kontroles regulas galvenajām inovācijām, kuras mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret zvejas operatoriem, apmeklētajās dalībvalstīs un pat vienas dalībvalsts ietvaros tika piemērota ļoti dažādā mērā. Visbeidzot, pašlaik nav Eiropas pārkāpumu un sankciju reģistra, kas ļautu labāk sekot līdzi piešķirto punktu skaitam un nodrošinātu efektīvāku riska analīzi un labāku pārredzamību dalībvalstīs.

IX

Palāta sniedz vairākus ieteikumus Komisijai un dalībvalstīm ar mērķi uzlabot par zvejas flotēm sniegtās informācijas ticamību, zvejniecības pārvaldības pasākumu uzraudzību, zvejas datu ticamību, kā arī inspekcijas un sankcijas.

Ievads

Kopējā zivsaimniecības politika

01

Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) galvenais mērķis saskaņā ar tās jaunāko, 2013. gadā pārskatīto redakciju ir garantēt to, ka zvejniecības un akvakultūras nozares ilgtermiņā ir ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgas. Tas ir bijis grūts uzdevums, jo vēstures gaitā daži zivju krājumi Eiropas Savienības ūdeņos pārzvejas dēļ ir samazinājušies. Tāpēc KZP mērķis ir samazināt ietekmi uz zivju krājumiem, piemērojot piesardzīgu pieeju2 un nosakot nozvejas limitus, kas balstīti uz labāko pieejamo zinātnisko informāciju par resursiem; tās mērķis ir arī līdzsvarot flotes kapacitāti ar pieejamajiem zvejas resursiem. Šā iemesla dēļ ES ir noteikusi maksimāli pieļaujamo Eiropas flotes kapacitāti, kas laika gaitā jālīdzsvaro ar pieejamajām zvejas iespējām (sk. 1. izcēlumu), kā arī zvejniecības pārvaldības pasākumus, lai nodrošinātu zvejniecības nozares ilgtspēju.

1. izcēlums

Flotes kapacitātes līdzsvarošana ar zvejas iespējām

ES mērķis ir panākt stabilu līdzsvaru starp zvejas flotes kapacitāti un zvejas iespējām. KZP nosaka maksimāli pieļaujamo zvejas flotes kapacitāti katrai dalībvalstij gan dzinēja jaudas (kW), gan arī bruto tilpības (BT) izteiksmē. Jaunus zvejas kuģus var iekļaut flotē tikai pēc tam, kad ir attiecīgi samazinājusies flotes kapacitāte (kW un BT). Informāciju par flotēm dalībvalstis glabā savos flotes reģistros.

Dalībvalstīm jāparedz pasākumi, lai savu flotu zvejas kapacitāti laika gaitā pielāgotu savām zvejas iespējām. Zvejas licences, kas ietver informāciju par kapacitāti un zvejas rīkiem, ir viens no galvenajiem kapacitātes pārvaldības instrumentiem. Ja kādiem flotes segmentiem ir pārmērīga kapacitāte, dalībvalstīm jāīsteno rīcības plāns kapacitātes samazināšanai līdz atbilstošam līmenim.

Dalībvalstis katru gadu ziņo par saviem centieniem zvejas kapacitāti līdzsvarot ar zvejas iespējām. Šajos ziņojumos tās izmanto vairākus bioloģiskus, ekonomiskus un ar kuģi saistītus rādītājus, kurus noteikusi Komisija. Ziņojumus nosūta Komisijai, un tos izskata Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja. Katru gadu pēc iepazīšanās ar dalībvalstu ziņojumiem un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas analīzi Komisija sagatavo kopsavilkuma ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

02

Tomēr jaunākā zinātniskā informācija liecina, ka, lai gan ir panākti daži uzlabojumi, daudzi krājumi joprojām tiek pārzvejoti, īpaši Vidusjūrā un Melnajā jūrā. 1. attēlā ir parādīts dažādu zivju krājumu stāvoklis pa jūras baseiniem.

1. attēls

Zivju krājumu stāvoklis Eiropas reģionālajās jūrās salīdzinājumā ar labu vides stāvokli1

1 Labs vides stāvoklis (LVS) nozīmē to, ka jūras resursu dažādie izmantošanas veidi ir ilgtspējīgi, nodrošinot to saglabāšanos turpmākajām paaudzēm.

Avots: Eiropas Vides aģentūras tīmekļa vietne (Starptautiskās Jūras pētniecības padomes sniegtie dati par Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļu un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas dati par Vidusjūru un Melno jūru), 2016. gada atjauninājums.

03

Eiropas Savienības pieņemtos pārvaldības pasākumus var iedalīt divās galvenajās kategorijās (sk. 2. izcēlumu):

 • izvades kontroles pasākumi, kas galvenokārt ietver nozvejas no konkrētas zvejas vietas ierobežošanu, it īpaši izmantojot kopējo pieļaujamo nozveju (KPN) un kvotas;
 • ievades kontroles pasākumi, kas attiecas uz izmantotajiem zvejas līdzekļiem un ietver flotes darbības noteikumus, piemēram, ierobežojumus attiecībā uz zvejas kuģu piekļuvi noteiktiem ūdeņiem; zvejas piepūles kontroli, lai regulētu zvejas kapacitāti un kuģu izmantošanu; tehniskos pasākumus, ar kuriem nosaka zvejas rīku izmantošanu, kā arī laikposmus un ģeogrāfiskos apgabalus, kuros ir atļauta zvejas darbība.

2. izcēlums

Galvenie ES zvejniecības pārvaldības pasākumi

1. Izvades kontroles pasākumi

KPN un kvotas

KPN vai zvejas iespējas (kas izteiktas tonnās vai skaitā) ir zivju maksimālais daudzums, ko var nozvejot konkrētā zvejas vietā, konkrētā apgabalā un noteiktā laikposmā. Eiropas Savienībā kopējo pieļaujamo nozveju nosaka lielākajai daļai komerciālo zivju krājumu. Katru gadu Komisija izstrādā priekšlikumus (attiecībā uz dziļjūras zivju krājumiem — reizi divos gados), pamatojoties uz konsultatīvo struktūru sniegtajiem zinātniskajiem ieteikumiem. Šīs struktūras var būt valstu pētniecības institūti, Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja un Starptautiskā Jūras pētniecības padome. Par to zivju krājumu KPN, kuri ir kopīgi un tiek pārvaldīti kopā ar trešām valstīm, vienojas ar šīm valstīm.

Komisijas priekšlikumus par KPN katru decembri apspriež vairākas komitejas un pēc tam pārrunā Zivsaimniecības ministru padomē. Ministru padome, kas ne vienmēr piekrīt Komisijas priekšlikumiem, pieņem nākamā gada KPN katrai sugai un apgabalam.

KPN tiek sadalītas valstu kvotās atbilstoši skalai, kas tika izveidota 1983. gadā un laika gaitā atjaunināta, kad Eiropas Savienībai pievienojās jaunas dalībvalstis. Tomēr gada laikā dalībvalstis ar kvotām var mainīties. Kvotas var papildināt ar citiem pasākumiem, lai ierobežotu zvejas periodus, dažu zvejas rīku izmantošanu vai piekļuvi noteiktiem zvejas apgabaliem.

2. Ievades kontroles pasākumi

Zvejas tīklu acu lieluma pārbaude

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

Zvejas piepūle

Zvejas piepūles pārvaldība apvieno ierobežojumus attiecībā uz flotes kapacitāti un laiku, ko flote var pavadīt jūrā. Zvejas piepūli ES definē kā flotes kapacitātes (tilpības (BT) un dzinēju jaudas (kW)) reizinājumu ar dienu skaitu jūrā. Katrai zvejas vietai tiek pielāgota sava pieeja, ņemot vērā izmantoto zvejas rīku veidu un galvenās nozvejoto zivju sugas. Zvejas piepūles ierobežojumus parasti piemēro kopā ar KPN. Zvejas piepūles ierobežojumu piemērus var atrast jūrasmēles un jūras zeltplekstes Ziemeļjūras krājumu pārvaldības plānā, noteikumos par zveju rietumu ūdeņos un Vidusjūras pārvaldības plānos.

Tehniskie pasākumi

Tehniskie pasākumi ir noteikumu kopums, kas regulē rīku izmantošanu un nosaka, kur un kad zvejnieki var zvejot. Tie ietver zvejas rīku izstrādes un izmantošanas specifikācijas, minimālo linuma acs izmēru, prasības attiecībā uz selektīviem zvejas rīkiem, lai samazinātu piezveju (nevēlamas vai piezvejas sugu nozvejas gadījumā), un zvejas aizlieguma apgabalus un sezonas.

Lai ieviestu, uzraudzītu un īstenotu šos zvejniecības pārvaldības pasākumus, dalībvalstis var izmantot tādus līdzekļus kā zvejas licences un zvejas atļaujas, flotes reģistrus, kuģu novērošanas sistēmas (KNS) un zvejas uzraudzības centrus (ZUC) (sk. glosāriju), nozvejas un izkraušanas informāciju par kuģiem, kas kuģo ar to karogu, inspekcijas darbības un — vajadzības gadījumā — sankcijas.

KZP kontroles sistēma

04

Lai sasniegtu KZP mērķi nodrošināt zivju krājumu un zvejniecības nozares ilgtspēju, ir vajadzīga efektīva KZP flotes un zvejniecības pārvaldības pasākumu kontroles sistēma. Tā ietver flotes kapacitātes un darbības kontroli, pārvaldības pasākumu īstenošanas kontroli, izpildes pasākumus, ja ir atklāti pārkāpumi, un vajadzības gadījumā – sankcijas. Turklāt ir vajadzīga sistēma, lai nodrošinātu ticamus flotes un nozvejas datus, kas ļauj veikt pienācīgus zvejniecības pārvaldības pasākumus un pamatot zinātniskos ziņojumus.

05

Lai gan KZP pastāv jau kopš 20. gadsimta 70. gadiem, pirmās kontroles sistēmas parādījās tikai 90. gados. Tomēr tās nebija pietiekamas, lai nodrošinātu atbilstību KZP. Par šīm problēmām Palāta ziņoja 2007. gadā3. Pēc šā ziņojuma 2009. gadā4 ar Padomes Kontroles regulu un 2011. gadā ar Komisijas Īstenošanas noteikumiem tika pieņemtas būtiskas KZP kontroles sistēmas reformas.

06

Saskaņā ar Kontroles regulu dalībvalstis atbild par kontroli un piešķir pienācīgus resursus vajadzīgo struktūru izveidei, lai nodrošinātu kontroli visā ražošanas ķēdē. Regulā ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz zvejas flotes kontroli, atbilstību pārvaldības pasākumiem, ziņošanu, inspekcijām un sankcijām. Galvenie flotes pārvaldības instrumenti ir flotes reģistrs (kas ietver visus zvejas kuģu parametrus, zvejas licences, zvejas atļaujas u. c.) un kuģu atrašanās vietas satelītnovērošanas sistēmas.

07

Prasības attiecībā uz ziņošanu ir atkarīgas no kuģa lieluma — ziņojumi nav jāsniedz kuģiem, kuru garums ir mazāks par 10 metriem, bet garākiem kuģiem ziņojumi jāsniedz elektroniski (sīkāku informāciju sk. I pielikumā). ES flotes sastāvs ir parādīts 2. attēlā.

 • Kuģiem, kuru garums ir mazāks par 10 metriem, savas zvejas darbības nav jāreģistrē;
 • kuģiem, kuru garums ir no 10 līdz 12 metriem, papīra formātā jāsniedz informācija par nozveju un izkrāvumiem;
 • kuģiem, kuru garums pārsniedz 12 metrus, informācija par nozveju un izkrāvumiem jāsniedz elektroniski. Tomēr kuģi, kuru garums ir no 12 līdz 15 metriem, no prasības sniegt elektroniskus ziņojumus var tikt atbrīvoti.

2. attēls

ES flotes sastāvs pa garuma kategorijām

Avots: Eiropas flotes reģistrs (84 280 zvejas kuģi 2015. gada 31. decembrī).

08

Kontroles sistēma būtu jāīsteno, veicot pārraudzības un inspekcijas darbības. Neatbilstības gadījumā Kontroles regula paredz, ka dalībvalstis piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas. Katra dalībvalsts lemj par to, kādas sankcijas piemērot, ievērojot subsidiaritātes principu. Lai nodrošinātu sankciju taisnīgu piemērošanu, kopš 2012. gada dalībvalstīm jāievieš soda punktu sistēma zvejas licenču turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem. Šos punktus piemēro spēkā esošo KZP piemērošanas noteikumu smagu pārkāpumu gadījumā. Ja tiek konstatēti vairāki smagi pārkāpumi, uzkrātie punkti var kļūt par iemeslu zvejas licences apturēšanai un galu galā anulēšanai, kā arī var tikt zaudētas tiesības pretendēt uz atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.

Komisijas un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras loma

09

Komisija uzrauga KZP vispārējo īstenošanu dalībvalstīs. Tā saņem no dalībvalstīm attiecīgos datus, proti, par nozvejām, kvotu izmantošanu, zvejas piepūli un zvejas flotes kapacitāti. Komisija var arī veikt revīzijas un inspekcijas un piedalīties valstu inspekcijās.

10

Ja Komisija konstatē, ka valsts iestādes zivsaimniecības noteikumus nepilda pienācīgi, tā vispirms mēģina problēmas atrisināt apspriežu ceļā. Līdz problēmas atrisināšanai tā var slēgt zvejas vietu. Komisija var arī izstrādāt ar valsts iestādēm saskaņotu rīcības plānu situācijas uzlabošanai. Ja dalībvalsts neveic atbilstīgus pasākumus, Komisija pret attiecīgo dalībvalsti var uzsākt pārkāpuma procedūru.

11

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) palīdz nodrošināt KZP noteikumu efektīvu un vienotu piemērošanu, operatīvi koordinējot dalībvalstu kontroles un inspekcijas darbības. EFCA atbild arī par dalībvalstu kopīgo kontroles un inspekcijas darbību koordinēšanu5. Tomēr šie specifiskie aspekti šajā revīzijā netika analizēti.

Revīzijas tvērums un pieeja

12

Palāta koncentrējās uz zivsaimniecības kontroles regulas galveno prasību atbilstību un to īstenošanu apmeklētajās dalībvalstīs. Tās mērķis bija rast atbildi uz revīzijas galveno jautājumu: “Vai Eiropas Savienībā ir ieviesta efektīva zivsaimniecības kontroles sistēma?” Revīzijas galveno jautājumu Palāta iedalīja šādos apakšjautājumos:

 1. vai dalībvalstīm ir ticama informācija par savas flotes parametriem? Lai atbildētu uz šo jautājumu, Palāta pētīja, kā dalībvalstis pārbauda flotes kapacitātes komponentus (kW un BT) un vai tās atjaunina flotes reģistrus.
 2. Vai zvejniecības pārvaldības pasākumi tika labi īstenoti? Lai atbildētu uz šo apakšjautājumu, Palāta pārbaudīja, kā dalībvalstis izmanto kuģu novērošanas sistēmas un kā tās pārvalda zvejas kvotas, zvejas piepūles režīmus un tehniskos pasākumus. Šajā pārbaudē Palāta koncentrējās uz vispārējo situāciju, nevis uz konkrētām zvejas vietām.
 3. Vai zvejniecības pārvaldībai vajadzīgie dati ir pilnīgi un ticami? Lai atbildētu uz šo apakšjautājumu, Palāta pētīja, kā dalībvalstis nodrošina, lai nozvejas dati un izkraušanas deklarācijas būtu visaptverošas, atbilstošas un apstiprinātas. Palāta pārbaudīja, kā dalībvalstis dalās pārvaldības informācijā, it īpaši gadījumos, kad kuģi no vienas karoga dalībvalsts6 zvejo citas dalībvalsts ūdeņos. Palāta arī pētīja, kā Komisija konsolidē dalībvalstu datus.
 4. Vai inspekcijas un sankcijas tika pienācīgi plānotas, veiktas un piemērotas? Palāta pētīja, kā dalībvalstis plāno un veic zvejas darbību inspekcijas un kā par tām ziņo. Palāta arī pārbaudīja, vai pēc inspekcijām dalībvalstis piemēro iedarbīgas sankcijas. Šim nolūkam Palāta īpašu uzmanību pievērsa tam, vai sankcijas ir atturošas, un tam, kā tiek praktiski īstenota soda punktu sistēma.
13

Revīzija tika veikta no 2016. gada aprīļa līdz oktobrim. Tās laikā tika apmeklēta Eiropas Komisija un četras dalībvalstis (Spānija, Francija, Itālija un Apvienotā Karaliste (koncentrējoties uz Skotiju7)). Šīs dalībvalstis tika izraudzītas, jo tās pārstāv vairāk nekā pusi no ES flotes kapacitātes un gandrīz pusi no ES zivju nozvejas apjoma un to flotes aktīvi darbojas Atlantijas okeāna un Vidusjūras reģionā, kur zvejniecības un flotes pārvaldības pasākumi ir lielā mērā atšķirīgi.

Apsvērumi

Reģistrā pieejamā informācija par flotes parametriem ne vienmēr bija precīza un pārbaudīta

14

Lai samazinātu ietekmi uz zivju krājumiem, KZP nosaka dalībvalstīm obligātu maksimāli pieļaujamo flotes kapacitāti un konkrētu zivju krājumu vai zvejas vietu pārvaldības pasākumus. Lai nodrošinātu atbilstību gan maksimāli pieļaujamajai kapacitātei, gan arī piemērojamajiem pārvaldības pasākumiem, dalībvalstīm ir vajadzīga ticama un aktuāla informācija par savu zvejas kuģu jaudu un tehniskajiem parametriem. Tāpēc Palāta pētīja, kā dalībvalstis pārbauda kuģu jaudu kilovatos (KW) un bruto tilpību (BT) un kā tās uzrauga flotes reģistru ticamību.

Zvejas kapacitātes pārbaudes bija nepilnīgas

15

Saskaņā ar Kontroles regulu dalībvalstīm ir jāpārbauda atbilstība tām noteiktajai maksimāli pieļaujamajai kapacitātei kilovatu (kW) un bruto tilpības (BT) izteiksmē, ko KZP izmanto kā rādītājus kuģa spējai zvejot zivis. Kuģu pieļaujamā kapacitāte ir ierakstīta flotes reģistrā.

16

Tomēr, lai gan Kontroles regulā ir paredzēts, ka jāizstrādā sīki flotes bruto tilpības noteikumi, līdz šim tas nav izdarīts. Tāpēc dalībvalstis savos kuģos neveic visus mērījumus. Taču Kontroles regulā ir noteikta kārtība dzinēju jaudas pārbaudei. Saskaņā ar šo kārtību dalībvalstīm no 2012. gada janvāra ir jāveic riska analīze un jāveido reprezentatīva izlase, kurai pēc tam jāveic padziļināta dokumentāra pārbaude, lai gan regulā nav noteikts, cik bieži tā jāveic. Ja pārbaude atklāj, ka informācija par kuģi varētu būt neprecīza, dzinēja jauda ir jāpārbauda fiziski8. Lai gan fiziskām pārbaudēm ir vajadzīgi ievērojami resursi, tās ļauj konstatēt visas izmaiņas dzinēja jaudā pēc kuģa un tā dzinēja nodošanas ekspluatācijā. Saskaņā ar Komisijas 2016. gada ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par 2014. gadā īstenotajiem dalībvalstu centieniem panākt ilgtspējīgu līdzsvaru starp zvejas kapacitāti un zvejas iespējām9 17 no 23 Eiropas piekrastes valstīm līdz 2015. gada beigām bija pieņēmušas paraugu ņemšanas plānus, lai pārbaudītu dzinēju jaudu.

17

No četrām apmeklētajām valstīm tikai Spānija un Apvienotā Karaliste (Skotija) bija veikušas šo pārbaudi, pamatojoties uz regulā paredzēto paraugu ņemšanas plānu. Tas ir aprakstīts 3. izcēlumā.

3. izcēlums

Dzinēju jaudas pārbaude, kas veikta, piemērojot Kontroles regulas prasības

Skotijā fiziskās pārbaudes tika veiktas 2013. un 2015. gadā. Izmantotā riska analīze un dokumentārajām pārbaudēm izmantotās izlases lielums bija noteikti valsts līmenī. Tikai vienam no 24 fiziski pārbaudītajiem kuģiem bija lielāka dzinēja jauda, nekā norādīts reģistrā.

Spānijā dokumentārās pārbaudes tika veiktas pēc nejaušības principa izveidotai 97 kuģu izlasei, un 2015. gadā 15 kuģiem no šīs izlases tika veiktas fiziskās pārbaudes. Septiņos no 15 gadījumiem, t. i., 7 % no sākotnējās izlases un 47 % no pārbaudītajiem kuģiem, fiziskās pārbaudes atklāja, ka kuģu faktiskā dzinēja jauda ir lielāka, nekā norādīts reģistrā.

Abu valstu iestādes veica vajadzīgos pasākumus, pieprasot kuģiem noregulēt pārmērīgo kapacitāti, un vajadzības gadījumā aizliedza tiem turpināt zvejas darbības.

18

Francija bija pabeigusi riska analīzi un uzsākusi dzinēju jaudas dokumentārās pārbaudes. Revīzijas laikā rezultāti vēl nebija pieejami. Ciktāl liecināja revīzijas laikā saņemtā informācija, Itālija šo procesu vēl nebija uzsākusi.

19

Saskaņā ar Komisijas 2016. gada ziņojumu par flotes kapacitāti visas piekrastes dalībvalstis ievēroja tām noteikto maksimāli pieļaujamo flotes kapacitāti (sk. 3. attēlu). Tomēr sešas valstis (Bulgārija, Grieķija, Horvātija, Itālija, Rumānija un Slovēnija) bija sasniegušas gandrīz 95 % no tām noteiktās maksimāli pieļaujamās kapacitātes kilovatos, tādējādi tām bija lielāks risks to pārsniegt. 2015. gada beigās tikai Horvātija un Bulgārija bija pieņēmušas paraugu ņemšanas plānus, lai pārbaudītu dzinēju jaudu.

20

Lai gan Spānijas iestāžu veiktās pārbaudes (sk. 3. izcēlumu) nevar attiecināt uz visu pārējo floti, tās atklāj, cik svarīga ir sistemātiska pieeja dzinēju jaudas fiziskai pārbaudei, it īpaši dalībvalstīs, kuras tuvojas tām noteiktās kapacitātes augstākajai robežai.

3. attēls

Dalībvalstu atbilstība maksimāli pieļaujamajai kapacitātei kilovatos 2015. gada novembrī (izņemot tālākos reģionus)

Avots: COM(2016) 380 final.

Valstu flotes reģistru informācija ne vienmēr bija precīza

21

Katra dalībvalsts uztur valsts reģistru, t. i., datubāzi, kurā saskaņā ar ES tiesību aktiem ir jāreģistrē visi zvejas kuģi, kas kuģo ar šīs dalībvalsts karogu. Eiropas Komisija uztur ES flotes reģistru, kas ietver attiecīgo informāciju par kuģiem, kuru regulāri no saviem valsts reģistriem sniedz dalībvalstis. Šī informācija ir, piemēram, kuģa nosaukums un reģistrācijas numurs, galvenie un papildu zvejas rīki, kopējais garums, bruto tilpība (BT) un dzinēja jauda (kW).

22

Zvejas flotes reģistrs ir svarīgs KZP instruments. Tas ļauj uzraudzīt atbilstību maksimāli pieļaujamajai zvejas flotes kapacitātei un sniedz pārvaldības pasākumiem vajadzīgos pamatdatus, piemēram, par zvejas rīku ierobežojumiem, kuģu ziņošanas pienākumiem un kuģu novērošanas sistēmu.

23

Palāta pārbaudīja valstu reģistros sniegtās informācijas precizitāti un konstatēja daudz neatbilstību starp reģistru un pirmdokumentiem attiecībā uz kuģu izlasi10 trijās no četrām dalībvalstīm (sk. 4. izcēlumu). Neuzticama informācija reģistros mazina paļāvību uz ES reģistru kā uz svarīgu KZP pārvaldības instrumentu.

4. izcēlums

Flotes reģistrā konstatētās neatbilstības

Francijas flotes reģistrā 45 % no pārbaudītajiem gadījumiem Palāta konstatēja neatbilstības dažādu veidu datos. 26 % gadījumu tika atklātas neatbilstības attiecībā uz dzinēju jaudu, un 16 % gadījumu — uz garumu.

Itālijā Palāta konstatēja, ka valsts un ES reģistru pārvaldības procedūras ir tik sarežģītas, ka bija vajadzīgi vairāki mēneši, lai izmaiņas kuģu parametros atspoguļotu reģistrā, un tas radīja atšķirības starp abiem reģistriem. Palāta konstatēja, ka 19 kuģi, kuru nebija ES reģistrā, bija iekļauti valsts reģistrā, un 9 kuģi, kuru nebija valsts reģistrā, bija norādīti ES reģistrā. Turklāt attiecībā uz 46 kuģiem Palāta konstatēja atšķirības starp abiem reģistriem.

Skotijā Palāta konstatēja, ka 60 % no pārbaudītajiem gadījumiem flotes reģistrā norādītā kuģu kapacitāte neatbilda kuģu reģistrācijas dokumentos norādītajai; vairumā gadījumu flotes reģistrā ierakstītā kapacitāte pārsniedza attaisnojošajos dokumentos norādīto vidēji par 30 %.

24

ES reģistrs dalībvalstīm jāatjaunina ik pēc trim mēnešiem, būtisku izmaiņu gadījumā to atjauninot papildus. Pamatojoties uz 2015. gada beigās veikto valstu reģistru datu salīdzinājumu ar ES reģistra datiem, Palāta konstatēja, ka kopumā ES reģistrs bija atjaunināts un atspoguļoja valstu reģistros ietverto informāciju; vienīgais izņēmums no apmeklētajām dalībvalstīm bija Itālija.

Zvejniecības pārvaldības pasākumi tika īstenoti pareizi, bet bija būtiskas nepilnības kontroles prasībās attiecībā uz maziem kuģiem

25

Zvejas darbību uzraudzība ir būtiska ikvienas zvejas vietas ilgtspējas politikas daļa, kas ļauj apkopot informāciju, ko izmanto, lai palīdzētu izstrādāt un novērtētu atbilstošus zvejniecības pārvaldības pasākumus11.Šīs uzraudzības kvalitāte ietekmē pārvaldības pasākumu efektivitāti.

26

KZP ietver zvejniecības pārvaldības pasākumu kopumu (sk. 3. punktu un 2. izcēlumu), tostarp kvotas, zvejas piepūles ierobežojumus un tehniskos pasākumus konkrētām zvejas vietām. Dalībvalstīm ir arī jāīsteno un jāuzrauga zvejniecības pārvaldības pasākumi, kas noteikti valsts un starptautiskajos tiesību aktos (tostarp reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju rezolūcijās), un jānodrošina, ka gan ES kuģi, gan arī ārvalstu kuģi, kas zvejo ES ūdeņos, ievēro spēkā esošos noteikumus un ierobežojumus.

Kuģu novērošanas sistēmas sniedz uzraudzībai ļoti noderīgu informāciju, bet liela zvejas flotes daļa tās neizmanto

27

Saskaņā ar Kontroles regulu dalībvalstīm ir jāizveido zvejas uzraudzības centrs (ZUV), kas automātiski apstrādā kuģu novērošanas sistēmas (KNS) datus par zvejas kuģiem, kuri kuģo ar attiecīgās valsts karogu. Kuģa identifikācijas, atrašanās vietas, datuma, laika, kursa un ātruma datus pārraida satelītnovērošanas iekārtas, kas uzstādītas uz kuģa (sk. 4. attēlu). Tās sniedz zvejas darbību uzraudzībai un inspekciju plānošanai ļoti noderīgu reāllaika informāciju. Piemēram, izmantojot kuģa pārraidīto informāciju par ātrumu un atrašanās vietu, ZUV var atklāt, ka zvejas kuģis atrodas zvejai ierobežotā teritorijā. Pēc tam tas var pārbaudīt, vai kuģim ir vajadzīgā atļauja vai atļautie parametri, lai veiktu zvejas darbības šajā teritorijā.

4. attēls

ZUC darbība

Avots: MARE ĢD.

28

Apmeklētajās dalībvalstīs KNS kopumā tika pareizi izmantota, lai plānotu inspekcijas un uzraudzītu ar sistēmu saistīto kuģu zvejas darbības. Tomēr Itālijā atšķirībā no pārējām apmeklētajām valstīm sistēma automātiski nebrīdināja par zvejas kuģu ienākšanu zvejai ierobežotās teritorijās, lai iestādes varētu pārbaudīt, vai kuģim ir atļauja zvejot. Dalībvalstis dažkārt noteica stingrākus noteikumus par Kontroles regulā paredzētajiem. Piemēram, lai labāk pārbaudītu kuģu darbību saskaņā ar valsts Vidusjūras pārvaldības plānu12, Spānija noteica, ka visiem kuģiem zvejai ar riņķvadu13 un visiem traleriem14 neatkarīgi no lieluma jābūt saistītiem ar KNS. Turklāt dažas reģionālās iestādes Spānijā noteica, ka visiem kuģiem, kuri zvejo noteiktās aizsargājamās zonās, jābūt aprīkotiem ar vienkāršākām (ne KNS) lokalizācijas sistēmām.

29

Saskaņā ar Kontroles regulu KNS aprīkojums ir jāuzstāda uz visiem zvejas kuģiem, kuru garums ir vismaz 12 metru. No šīs prasības dalībvalstis var atbrīvot kuģus garumā līdz 15 metriem, ja tie zvejo tikai savas karoga dalībvalsts ūdeņos vai jūrā nekad nepavada ilgāk par 24 stundām, skaitot no jūrā iziešanas brīža līdz atgriešanās brīdim ostā.

30

Analizējot informāciju ES flotes reģistrā, Palāta konstatēja, ka 2 % kuģu, kuru garums pārsniedza 15 metrus un kuriem bija licence zvejai, nebija ierīkota KNS, un tas ir pretrunā Kontroles regulas prasībām. Komisija šo pārkāpumu bija atklājusi, bet revīzijas laikā tas vēl nebija izlabots.

31

Kontroles regulas ierobežoto prasību dēļ uz 89 % no ES reģistrā iekļautajiem ES zvejas kuģiem līdz 2015. gada 31. decembrim nebija ierīkota KNS (sk. 5. attēlu). 95 % no šiem kuģiem bija garumā līdz 12 metriem, kuriem saskaņā ar Kontroles regulu KNS nav jāierīko. Lielāko daļu kuģu garumā no 12 līdz 15 metriem (79 %) dalībvalstis no pienākuma ierīkot KNS atbrīvoja. Palāta atzīst, ka mazo kuģu operatorus nevajadzētu pārslogot ar dārgām un sarežģītām lokalizācijas sistēmām, tomēr tas, ka liela zvejas flotes daļa nav aprīkota ar KNS, ir būtisks trūkums zvejniecības pārvaldības sistēmā, jo:

 • ja kuģi nav aprīkoti ar KNS (vai citām līdzīgām attālinātām sistēmām kuģu atrašanās vietas, kursa un ātruma noteikšanai) un ienāk zvejai ierobežotās teritorijās vai zvejo neatļautā laikā, tos var atklāt tikai ar gaisa vai jūras novērošanas līdzekļiem (patruļkuģiem). Teritoriju ierobežošana un sezonu slēgšana ir krājumu atjaunošanai svarīgi tehniskie pasākumi;
 • kuģi garumā no 12 līdz 15 metriem var tikt atbrīvoti no prasības ierīkot KNS un iesniegt deklarācijas elektroniskā veidā, ja tie jūrā pavada mazāk par 24 stundām vai zvejo tikai teritoriālajos ūdeņos. Tomēr bez KNS šos apstākļus ir grūti pārbaudīt, ja vien ostu iestādes neprasa kuģiem tās informēt, kad tie iziet jūrā vai ienāk ostā, kā tas notiek Itālijā;
 • kuģus, kuriem ir atļauja zvejot, piemērojot zvejas piepūles režīmu, var efektīvi pārbaudīt tikai tādā gadījumā, ja tie ir aprīkoti ar KNS, ja vien tie pietiekami ātri nesniedz citu informāciju (zvejas žurnālus15 elektroniskā vai papīra formātā vai pārdošanas zīmes ar atsauci uz laiku un apgabalu), kas tomēr parasti nenotiek (sk. 5. izcēlumu);
 • nevar veikt darbības datu kontrolpārbaudes (nozvejoto zivju sugas un daudzumi attiecībā pret nozvejas apgabalu, kas paziņots, izmantojot KNS). Tas arī neļauj automātiski kontrolēt kvotu apguvi.

Vidusjūras osta

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

5. attēls

ES flotes kuģu īpatsvars ar un bez KNS pa garuma kategorijām

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas flotes reģistra datiem.

32

Kuģi bez KNS parasti ir garumā līdz 15 metriem. Lai gan individuāli tie varbūt nenozvejo lielu daudzumu zivju, to kopējais nozvejas apjoms dažās zvejas vietās un it īpaši to ietekme uz dažām sugām var būt ievērojama. Tas īpaši attiecas uz Vidusjūras baseinu, kur lielākā daļa kuģu ir garumā līdz 15 metriem un daudzi zivju krājumi ir nopietni apdraudēti (sk. 1. attēlu).

Kopējā pieļaujamā nozveja, kvotas un zvejas piepūles režīmi tika kopumā labi pārvaldīti, bet dažkārt bija grūti uzraudzīt tehniskos saglabāšanas pasākumus

33

Kā aprakstīts ievadā (3. punktā un 2. izcēlumā), ES zvejas resursu pārvaldība ir galvenokārt balstīta uz kopējo pieļaujamo nozveju (KPN) vai zvejas iespējām, kas noteiktas vieniem un tiem pašiem zivju krājumiem un kuras pēc tam kopīgi izmanto ES dalībvalstis valsts kvotu, zvejas piepūles režīmu un tehnisko pasākumu veidā. II pielikumā ir sniegta sīkāka informācija par to, kā apmeklētās dalībvalstis izmanto kvotas un zvejas piepūles režīmus. KZP paredz, ka valsts kvotu dalībvalstis sadala, pamatojoties uz pārredzamiem un objektīviem kritērijiem. Šajos kritērijos var ņemt vērā zvejas ietekmi uz vidi (piemēram, kuģu izmantotos zvejas rīkus vai paņēmienus), līdzšinējo atbilstību, ieguldījumu vietējā ekonomikā un vēsturiskos nozvejas līmeņus.

34

Dalībvalstis izmantoja dažādu praksi, par kuru tās pilnībā neinformēja Komisiju. Dažas dalībvalstis kvotas piešķīra tieši zvejas kuģiem, bet citas ļāva kvotas pārvaldīt ražotāju organizācijām. Pēdējā gadījumā dalībvalstis ne vienmēr zināja, kādi kritēriji tika izmantoti, sadalot kvotas vai summas, kas piešķirtas katram saņēmējam. Tas attiecas uz Skotiju un Franciju saistībā ar lielāko daļu sugu. Šā pārredzamības trūkuma dēļ dalībvalstīm ir grūti apzināt zvejas iespēju faktiskos saņēmējus, to izmantotos zvejas rīkus un parametrus un līdz ar to novērtēt jebkādu iespējamo negatīvo ietekmi, piemēram, uz vidi un vietējo ekonomiku, un attiecīgā gadījumā veikt vajadzīgos korektīvos pasākumus. Kvotu sadales pārredzamības trūkums palielina risku, ka dažu ekonomikas dalībnieku īpašajām interesēm tiek dota priekšroka salīdzinājumā ar citiem dalībniekiem.

35

Dalībvalstis atbild par to, lai kvotas netiktu pārsniegtas. Ja konkrētai sugai pieejamā kvota ir iztērēta, dalībvalstij jāslēdz zvejas vieta un jāinformē Komisija. Komisija nodrošina dalībvalstīm informācijas apmaiņas sistēmu, kas ļauj tām arī pārvaldīt kvotas un cita citai nodot limitus. Gada beigās Komisija salīdzina dalībvalstīm piešķirtās kvotas (ieskaitot nodotās kvotas, kas saņemtas no citām dalībvalstīm) ar izmantotajām. Ja vienai vai vairākām sugām ir izmantota lielāka kvota par piešķirto, šī kvota tiek atskaitīta no nākamā gada piešķīruma attiecīgajai dalībvalstij.

36

Palāta pārbaudīja visās četrās apmeklētajās dalībvalstīs ieviestās kvotu apguves uzraudzības sistēmas. Tika konstatēts, ka apguve tiek cieši uzraudzīta saskaņā ar īpašām procedūrām, kuru veikšanai dalībvalstīm jāiegulda liels administratīvais darbs (sk. II pielikumu). Attiecībā uz sugām, kurām piemēro kvotas, šīs procedūras kompensē vispārējā nozvejas datu pārvaldībā konstatētās nepilnības (sk. 42.–71. punktu). Palāta salīdzināja dalībvalstu deklarācijas Komisijai par kvotu apguvi 2015. gadā ar dalībvalstu sniegtajiem nozvejas datiem (attiecībā uz Spāniju, Itāliju un Apvienoto Karalisti — ar datiem, kas attiecas uz individuāliem kuģiem). Nekādas būtiskas atšķirības Palāta nekonstatēja.

37

Dalībvalstis pārvaldīja zvejas piepūles režīmiem noteiktos limitus (sk. 2. izcēlumu), izsniedzot zvejas atļaujas kuģiem, kuri atbilst izvirzītajiem nosacījumiem (piemēram, attiecībā uz kuģa parametriem vai zvejas rīkiem). Tika noteikts maksimālais dienu skaits, kad var veikt zvejas darbības, ņemot vērā to kuģu kopējo kapacitāti, kuriem piešķirtas atļaujas. Lai uzraudzītu šīs zvejas piepūles izmantošanu, dalībvalstis parasti manuāli aprēķināja jūrā pavadīto dienu skaitu. Šo informāciju dažkārt bija grūti iegūt, ja kuģi nebija aprīkoti ar KNS, un dalībvalstīm tādā gadījumā bija jāizmanto cita informācija, kas ļāva tām noteikt vai aprēķināt šo ilgumu (žurnāli, pārdošanas zīmes). Lai aprēķinātu jūrā pavadīto dienu skaitu, dalībvalstis izmantoja dažādas pieejas16. Ja režīmu piemēro dažādām dalībvalstīm, tas var radīt atšķirības attiecībā uz faktisko zvejas laiku, ko katra dalībvalsts piešķir kuģiem, un neprecizitātes, aprēķinot kopējo zvejas piepūles izmantošanu.

38

Pašlaik ir vairāk nekā 30 regulu, kas ietver tehniskus zvejas pasākumus (sk. 2. izcēlumu) un ir piemērojamas gan ES ūdeņiem, gan arī trešo valstu ūdeņiem, kuros darbojas ES kuģi. 2016. gada martā Komisija iesniedza priekšlikumu regulai par tehniskiem pasākumiem ar uzsvaru uz reģionalizāciju un vienkāršošanu17.

39

Tehniskie pasākumi ir īpaši svarīgi Vidusjūrā, kur atšķirībā no Atlantijas okeāna zvejniecības pārvaldības sistēma nav balstīta uz kvotām un zivju krājumi nav labā vides stāvoklī (sk. 1. attēlu). Saskaņā ar Komisijas ziņojumu18 aptuveni 95 % no novērtētajiem Vidusjūras zivju krājumiem ir pārzvejoti.

40

Palāta konstatēja, ka tehniskos pasākumus zvejniekiem bija grūti piemērot un inspektoriem — kontrolēt, jo Vidusjūrā piemērojamo pasākumu ir ļoti daudz19. To apstiprināja ieinteresētās personas20, ar kurām Palāta runāja. Turklāt lielākā daļa zvejas kuģu, kuri darbojas Vidusjūrā, ir mazie kuģi21, tāpēc tie ir atbrīvoti no prasības ierīkot kuģu novērošanas sistēmu un elektronisko sakaru sistēmas. Tas ir vēl viens faktors, kas kavē zvejniecības pārvaldību, ierobežojot iespējas kontrolēt flotes darbības un nozveju.

41

Palāta konstatēja, ka profesionālās zvejniecības organizācijas, īpaši Spānijā un Francijā, saviem dalībniekiem pieprasīja nodrošināt atbilstību ne vien ES tiesiskajā regulējumā paredzētajiem, bet papildus arī citiem tehniskiem un kontroles pasākumiem (piemēram, pārtraukumi papildus iestāžu noteiktajiem laikiem, lielāks minimālais nozvejas apjoms, pienākums ierīkot KNS mazākiem kuģiem, papildu salīdzinošā kontrole). Šie pasākumi bija vairāk pielāgoti attiecīgo reģionu specifikai, tāpēc zvejniekiem tos bija vieglāk saprast un piemērot. Šo izpratni un apņemšanos reģionālā līmenī var lietderīgi izmantot, it īpaši turpmākajā reģionālajā lēmumu pieņemšanas procesā (sk. 38. punktu).

Saskaņā ar Kontroles regulu savāktie zvejas dati bija nepilnīgi un neuzticami

42

Lai sasniegtu mērķi ilgtspējīgi izmantot zivju resursus, ir jāatrod līdzsvars starp pašreizējo krājumu līmeni un zvejas intensitāti. Ticami un visaptveroši dati par zivju nozveju ir ļoti svarīgi gan krājumu zinātniskai novērtēšanai, gan arī atbilstošu pārvaldības pasākumu veikšanai, lai saglabātu vai atjaunotu krājumus. Tiklīdz pasākumi ir apstiprināti, tie ir pareizi jāpiemēro, kontrolējot flotes darbību.

43

Saskaņā ar Kontroles regulu visiem kuģiem, kuru kopējais garums ir vismaz 10 metru, ir elektroniski (izmantojot elektroniskās ziņošanas sistēmu (EZS22)) vai uz papīra jāiesniedz vairāki dokumenti. Tie ir žurnāli, izkraušanas deklarācijas un pārdošanas zīmes par daudzumiem, kas pārsniedz noteikto robežvērtību. Kontroles regulas noteikumi un katras revidētās dalībvalsts izmantotās procedūras ir izklāstītas I pielikumā.

44

Saskaņā ar Kontroles regulu dalībvalstīm ir jāveic kontrolpārbaudes, lai nodrošinātu, ka to dati ir pietiekami kvalitatīvi. Kontrolpārbaudes aptver KNS datus, datus par zvejas darbībām, pārdošanas informāciju, informāciju par zvejas atļaujām un licencēm, kā arī inspekcijas ziņojumu datus.

45

Informāciju par zvejas darbībām, ko dalībvalstis sniedz saskaņā ar Kontroles regulu (par izkrāvumiem, nozveju un piepūli), izmanto arī citiem mērķiem. Tas ir galvenais informācijas avots, lai dalībvalstis spētu izpildīt tiesību aktos paredzēto pienākumu sniegt statistikas datus par izkrāvumiem23. Tas ir arī avots saskaņā ar datu vākšanas sistēmu (sk. III pielikumu), kas tika izveidota, lai atbalstītu zinātnisko ieteikumu izstrādi KZP kontekstā.

46

Palāta analizēja, cik ticami ir attiecīgie nozvejas dati, kas pieejami Komisijai un iegūti no šādiem avotiem:

 • zvejas žurnāli vai līdzvērtīgi dokumenti, ko izmanto nozvejas reģistrēšanai;
 • izkraušanas deklarācijas, kurās reģistrē faktiskos izkrautos daudzumus; un
 • pārdošanas zīmes, kurās reģistrē pirmajam pircējam pārdotos daudzumus.

No zvejas kuģiem notiek tiešā pārdošana patērētājiem

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

Dalībvalstu sniegtie nozvejas dati attiecībā uz mazākiem kuģiem bez elektroniskām deklarācijām bija nepilnīgi un dažkārt nepareizi

47

Lai efektīvi pārvaldītu zvejniecību, ir vajadzīgi ticami un visaptveroši dati par zvejas darbībām. Lai datus varētu konsolidēt un izmantot ES līmenī, tiem jābūt salīdzināmiem starp dalībvalstīm un iesniegtiem savlaicīgi.

48

Saskaņā ar Kontroles regulu kuģiem garumā līdz 10 metriem par nozveju un izkrāvumiem nav jāziņo. Dalībvalstīm jāuzrauga šo kuģu darbība, lai nodrošinātu tās atbilstību KZP noteikumiem, pamatojoties uz paraugu ņemšanas plāniem, vai pieprasot šiem kuģiem iesniegt pārdošanas zīmes vai ikmēneša deklarāciju par nozveju. Turklāt dalībvalstis var uzlikt par pienākumu šo kuģu kapteiņiem uzturēt žurnālu.

49

Palāta konstatēja, ka Francijā un Skotijā līdz 10 metrus gariem kuģiem bija jāaizpilda vienkāršota zvejas žurnāla veidlapa. Spānijā visi pārdošanas darījumi bija jāveic izsoļu namā, un bija pieejamas pārdošanas zīmes.

50

Itālijā netika vākti nozvejas vai izkraušanas dati par kuģiem garumā līdz 10 metriem. Turklāt saskaņā ar Kontroles regulu (sk. I pielikumu) šiem kuģiem bija atļauts produktus pārdot tieši patērētājam, nedeklarējot pārdotos daudzumus. Tomēr pretēji Kontroles regulai Itālija nebija ieviesusi paraugu ņemšanas plānu, lai vāktu datus par šīs kategorijas kuģu zvejas darbībām. Tā vietā Itālija izmantoja informāciju, kas vākta citiem nolūkiem24, izmantojot citu vākšanas metodi un mērķus salīdzinājumā ar Kontroles regulā noteiktajiem; šī informācija nebija balstīta uz riska analīzi un tika iegūta vairākus mēnešus pēc zvejas darbības veikšanas.

51

To kuģu īpatsvars apmeklētajās dalībvalstīs25, kuri izmanto papīra formāta un elektroniskas datu deklarācijas, ir parādīts 6. attēlā. Tas rāda, ka elektroniskās deklarācijas izmantoja salīdzinoši maz kuģu. Spānijā un Itālijā lielākā daļa kuģu garumā no 12 līdz 15 metriem (attiecīgi 85 % un 90 % no visiem kuģiem) bija atbrīvoti no prasības sniegt elektroniskas deklarācijas.

6. attēls

To kuģu īpatsvars, kuri reģistrē nozvejas un izkraušanas datus, un datu formāts

Avots: ES flotes reģistra un dalībvalstu sniegtā informācija.

52

Papīra formāta deklarācijas pēc savas būtības palielina risku, ka dalībvalstu nozvejas datubāzēs var tikt pieļautas kļūdas. Tāpēc Palāta pārbaudīja uz papīra sniegto nozvejas un izkraušanas deklarāciju izlasi, to salīdzinot ar ierakstiem dalībvalstu nozvejas datubāzēs. Palāta arī pārbaudīja, vai kuģi flotes reģistrā bija norādīti kā aktīvi.

53

Revīzijā atklājās, ka informācija ir nepilnīga, ir datu transkripcijas kļūdas, un dažos gadījumos nozveja tika reģistrēta kuģiem, kas flotes reģistros norādīti kā neaktīvi. Galvenās konstatētās nepilnības ir aprakstītas 5. izcēlumā.

5. izcēlums

Kļūdas un sistēmas nepilnības papīra formātā sniegtajās deklarācijās

Francijā papīra formātā sniegto deklarāciju sistēmu izmanto 87 % flotes, kas atbilst aptuveni 16 % nozvejas. Līgumslēdzējs, kas atbild par informācijas no papīra formātā sniegtajām deklarācijām ievadīšanu datubāzē, pilnu informāciju par nozveju saņēma tikai no 45 % kuģu, kuri izmanto šādas deklarācijas. Šo datu transkripcija datubāzē aizkavējās līdz pat sešiem mēnešiem. Analizējot deklarāciju izlasi, Palāta konstatēja būtiskas atšķirības (vairāk nekā 50 kg jeb 10 %) starp fiziskajām nozvejas un pārdošanas deklarācijām un tām, kas saglabātas datubāzē. Saskaņā ar rīcības plānu, kas izveidots kopā ar Komisiju26, Francija bija noteikusi kvantitatīvus rādītājus, kas ļāva viegli sekot līdzi papīra formātā sniegto deklarāciju iesniegšanai pa reģioniem.

Itālijā, veicot kontrolpārbaudes kuģiem, kuriem elektroniskajā nozvejas reģistrācijas sistēmā bija uzrādīta nozveja par 2015. gadu, un tos salīdzinot ar aktīvajiem kuģiem flotes reģistrā, Palāta konstatēja, ka 30 kuģu, kuri deklarēja nozveju elektroniskajā sistēmā, šajā gadā vairs nebija reģistrēti kā aktīvi. Sistēma šāda veida kļūdu nebloķēja.

Spānijā Palāta saņēma informāciju tikai par 60 % izlases. Attiecībā uz kuģiem, par kuriem bija pieejama informācija, nozvejas informācija bija pareizi transkribēta no papīra formātā sniegtajām deklarācijām.

Skotijā, kur nozvejas deklarācijas ir jāsniedz visiem kuģiem, trūka tikai 2 % no izkraušanas deklarācijām. Transkripcijas kvalitāte bija kopumā laba, lai gan 10 % no pārbaudītajiem dokumentiem bija norādīts nepareizs izkraušanas datums.

54

Nozvejas dati ir informācijas avots, kas ir svarīgs zinātniskām analīzēm un ieteikumiem27, kā arī tam, lai novērtētu ietekmi uz zivju krājumiem. Šīs informācijas ticamību mazina trūkstošie nozvejas dati par kuģiem garumā līdz 10 metriem un nepilnības, kas konstatētas papīra formātā sniegto nozvejas deklarāciju apstrādē. Komisija pati ir uzsvērusi28, ka ir vajadzīgi precīzi nozvejas dati, kā arī to, cik svarīgi ir saņemt šādu pašlaik trūkstošu informāciju no maziem kuģiem, kuriem nepiemēro nozvejas datu ziņošanas prasības.

Pārdošanas dati nebija pietiekami visaptveroši vai atbilstoši izkraušanas deklarācijām

55

Saskaņā ar Kontroles regulu dalībvalstīm ir jāveic kontrolpārbaudes par informāciju, kas saistīta ar zvejas darbībām (piemēram, informāciju par nozveju, izkrāvumiem un pārdošanas zīmēm). Šiem pasākumiem būtu jāuzlabo nozvejas datu ticamība.

56

Palāta veica kontrolpārbaudes par kuģu izlases izkraušanas deklarācijām un pārdošanas zīmēm (sk. 11. zemsvītras piezīmi). Tika konstatēts, ka pārdošanas zīmes ne vienmēr bija pieejamas un ka bija būtiskas neizskaidrotas atšķirības starp izkraušanas deklarācijām un daudzumiem, kas reģistrēti kā pārdoti. Ņemot vērā, ka dalībvalstis šos informācijas avotus vēlāk izmanto datu apstiprināšanai, lielās atšķirības, ko Palāta atklāja izlasē, nozīmē to, ka situāciju vēl var būtiski uzlabot. Tas ir aprakstīts 6. izcēlumā.

6. izcēlums

Kļūdas un sistēmas nepilnības attiecībā uz kontrolpārbaudēm starp izkraušanas deklarācijām un pārdošanas zīmēm

Francijā pārdošanas zīmes pilnā apmērā nosūtīja tikai 67 % no izlasē iekļautajiem kuģiem. Par 15 % kuģu pārdošanas zīmes nebija pieejamas. Salīdzinot izkraušanas datus ar pārdošanas zīmēm, kas attiecas uz kuģiem, par kuriem bija pieejama visa informācija, Palāta atklāja kļūdas 2,6 % gadījumu.

Itālijā pārdošanas zīmes trūka par 17,5 % kuģu, savukārt izkraušanas deklarāciju nebija tikai par vienu kuģi. Salīdzinot izkraušanas datus ar pārdošanas zīmēm, kas attiecas uz kuģiem, par kuriem bija pieejama visa informācija, Palāta atklāja kļūdas 29 % gadījumu (kuģi garumā virs 15 metriem, kuriem ir gan pārdošanas zīmes, gan izkraušanas deklarācijas).

Spānijā Palāta konstatēja, ka pārdošanas zīmju trūkst par 39 % no izlasē ietvertajiem izkrāvumiem. Tas bija tādēļ, ka par pārdošanas zīmju nosūtīšanu atbildīgajai autonomajai kopienai nebija šim nolūkam paredzētas sistēmas. Spānija strādāja pie tā, lai šo problēmu atrisinātu. Salīdzinot kuģu izlases pārdošanas zīmes ar izkraušanas deklarācijām, nekādas būtiskas atšķirības Palāta nekonstatēja.

Skotijā Palāta konstatēja neatbilstības starp 62,5 % izlases kuģu izkraušanas deklarācijām un pārdošanas zīmēm.

Informācijas apmaiņas sistēma starp dalībvalstīm nebija efektīva

57

Kontroles regula paredz, ka dalībvalstis apmainās ar informāciju, kas ir svarīgi tādos bieži izplatītos gadījumos, kad kuģi zvejo, izkrauj vai pārdod savu nozveju dalībvalstīs, kas nav to karoga valsts. Šādas apmaiņas vajadzībām Komisija ir nodrošinājusi dalībvalstīm tiešsaistes platformu, tomēr tā neuzrauga šāda veida informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm.

58

Attiecībā uz revidētajām dalībvalstīm Palāta veica kontrolpārbaudes par vienas dalībvalsts kuģu izkraušanas datiem, tos salīdzinot ar datiem pārējās revīzijā ietvertajās dalībvalstīs. Palāta atklāja, ka Francija bija kļūdaini deklarējusi Spānijas kuģu nozveju, kas izkrauta Apvienotajā Karalistē un pārdota Francijā, kā izkrautu Francijā. Palāta arī konstatēja, ka nozveju, ko Spānijas kuģi 2015. gadā izkrāva Itālijas ostās, Itālija nebija deklarējusi kā izkrautu Itālijā. Tomēr Spānija bija nosūtījusi Itālijas iestādēm paziņojumus par savu zvejas kuģu izkrāvumiem, tāpēc šīm iestādēm vajadzēja zināt par Spānijas kuģu izkrauto nozveju.

59

Komisija zina, ka dalībvalstu informācijas apmaiņas sistēmas nav efektīvas un rada šāda veida datu pārraides kļūdas. Komisija ir novērojusi, ka dalībvalstu datu uzglabāšanas un pārraides sistēmu iekšējā struktūra nereti ir pārāk sarežģīta un IT sistēmas starp dalībvalstīm un dalībvalstīs bieži vien ir nesaderīgas.

60

Skotijas inspektori izmantoja citu tiešsaistes dokumentu apmaiņas sistēmu, lai būtu pieejami transportēšanas dokumenti attiecībā uz nozveju, ko tās ostās izkrauj kuģi, kas kuģo ar citas dalībvalsts karogu. Nozveju transportējot ārpus Skotijas, šī sistēma ļāva galamērķa dalībvalstij vajadzības gadījumā pārbaudīt kravas automašīnas, kuras transportē preces, un veikt informācijas kontrolpārbaudes, to salīdzinot ar citiem datiem. Lai gan tas ir pozitīvs sadarbības piemērs, tas atklāja arī to, ka datu un informācijas apmaiņai pašreiz izmantotajās platformās būtu jādarbojas efektīvāk.

Tika konstatētas nepilnības datu apstiprināšanas sistēmās un procesos

61

Pēc tam, kad ir nodrošināta vajadzīgo datu reģistrēšana saskaņā ar Kontroles regulu, katrai dalībvalstij ir jāizveido sava datu apstiprināšanas sistēma, lai atklātu neatbilstības, kļūdas un trūkstošos datus.

62

Palāta pārbaudīja, vai apmeklētās dalībvalstis bija ieviesušas atbilstošas datu apstiprināšanas sistēmas. Ar apstiprināšanu saistītās galvenās nepilnības attiecās uz neuzticamiem apstiprināšanas algoritmiem un kontrolpārbaužu trūkumu starp dažādiem informācijas avotiem un datubāzēm. Piemēri ir sniegti 7. izcēlumā.

63

Papildus Kontroles regulas prasībām dažas no apmeklētajām dalībvalstīm bija veikušas datu papildu pārbaudes, lai uzlabotu to kvalitāti, proti:

 1. kuģa identifikācijas datu kontrolpārbaudi, tos salīdzinot ar reģistru, lai pārliecinātos, ka kuģis ir aktīvs. Itālijā, vienīgajā valstī, kur saskaņā ar Palātas konstatēto šāda pārbaude netika veikta, kuģi, kuru vairs nebija flotes reģistrā, deklarēja nozveju (sk. 5. izcēlumu);
 2. pārbaudi par to, vai nozvejas un izkraušanas deklarācijās ir norādītas zvejas vietas. Itālijā, vienīgajā valstī, kur saskaņā ar Palātas konstatēto šāda pārbaude netika veikta, Palāta atklāja, ka 2015. gadā 50 576 tonnas zivju tika deklarētas kā izkrautas, nenorādot zvejas vietu, savukārt 2774 tonnas zivju tika deklarētas kā nozveja, nenorādot zvejas vietu;
 3. pārbaudi par to, vai starp nozvejas deklarāciju un izkraušanas deklarāciju tika ievērota 10 % pielaide29 katrai sugai. No visām četrām revīzijas laikā apmeklētajām valstīm tikai Skotija bija izveidojusi šo automātisko salīdzināšanas sistēmu.

7. izcēlums

Datu apstiprināšanas nepilnības dalībvalstīs

Francijā nozvejas, izkraušanas un pārdošanas dati tika apstrādāti automātiski, izmantojot elektronisku pieteikumu veikt kontrolpārbaudes un labojumus, pamatojoties uz vairākiem algoritmiem. Palāta konstatēja, ka izmantotie algoritmi nebija uzticami. Daudzos gadījumos tie radīja dublēšanos, sajauca sugas un pieļāva citas kļūdas. Ja nozvejas un izkraušanas dati atšķīrās vai nozvejas, izkraušanas vai pārdošanas dati atradās pārāk tālu viens no otra, sistēma izvēlējās vienu vērtību, kas varēja būt kļūdaina, un nesaglabāja sākotnējo datu vēsturi. Iestādes bija izveidojušas sistēmu, lai konstatētu un labotu nepilnības saskaņā ar rīcības plānu, bet bija vajadzīgi turpmāki uzlabojumi.

Itālijā bija vairākas neatkarīgas datubāzes, kurās ietverta informācija par zvejas floti un tās darbību (flotes reģistrs, licences, nozvejas dati u. c.), bet Kontroles regulā paredzētās kontrolpārbaudes netika veiktas. Ar publiskā iepirkuma procedūru saistīto kavējumu un resursu trūkuma dēļ datu apstiprināšanas sistēma vēl nebija ieviesta.

Spānijā datu apstiprināšanas sistēma ļāva veikt tikai nozvejas un izkraušanas deklarāciju kontrolpārbaudes. Pārējie Kontroles regulā izklāstītie informācijas avoti (īpaši KNS) vēl netika izmantoti.

Skotijas iestādes izmantoja Kontroles regulā paredzētās kontrolpārbaudes, kā arī citas pārbaudes, kas, pēc to domām, nodrošināja pievienoto vērtību (KNS satelītu informācija tika salīdzināta ar uzraudzības, kontroles un novērošanas sistēmā reģistrētajiem inspekcijas kuģu un gaisa kuģu novērojumiem no gaisa un jūrā; žurnālu un ziņošanas dati tika salīdzināti, lai pārliecinātos, ka kuģi atbilst prasībām attiecībā uz ziņošanu par ienākšanu ostā, un atklātu nozvejas kļūdas žurnālos).

64

Neraugoties uz to centieniem, trīs no četrām apmeklētajām dalībvalstīm revīzijas laikā visām prasībām vēl neatbilda. Īpaši daudz darāmā vēl ir Francijai un Itālijai.

Komisija no dalībvalstīm nesaņēma visaptverošus apstiprināto datu kopumus

65

Saskaņā ar Kontroles regulu katrai karoga dalībvalstij līdz nākamā mēneša 15. datumam ir Komisijai elektroniski jāpaziņo apkopotie nozvejas dati par visiem krājumiem vai krājumu grupām, kurām piemēro KPN vai kvotas. Reizi ceturksnī dalībvalstīm arī jāinformē Komisija par kopējiem krājumu daudzumiem, par kuriem informācija netiek sūtīta reizi mēnesī. Šī informācija veido Komisijas galveno datu avotu par kvotu izmantošanu un ES flotes zvejas darbību. Šos datus Komisija nodod reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām. Tāpēc ir svarīgi, lai dati būtu ticami un lai tādējādi tiktu pieņemti pareizie lēmumi zvejniecības pārvaldības jomā.

66

Nozvejas informāciju dalībvalstis nosūta arī Eurostat, kas apkopo zivsaimniecības statistiku Eiropas Savienībā.

67

Palāta veica kontrolpārbaudes par Komisijai (MARE ĢD un Eurostat) pieejamajiem apkopotajiem nozvejas datiem attiecībā uz visām četrām apmeklētajām valstīm, tos salīdzinot ar datiem, ko tieši iesniegušas valstu iestādes. Palāta konstatēja būtiskas neatbilstības, kas ir atspoguļotas 1. tabulā.

1. tabula

Atšķirības starp dalībvalstu, MARE ĢD un Eurostat datiem

Nozveja pa dalībvalstīm (1000 tonnu)Datu avots201320142015
SpānijaDalībvalsts dati878910870
MARE ĢD483942926
Eurostat9041 237902
MARE pret dalībvalsti-45 %3 %6 %
MARE pret Eurostat-47 %-24 %3 %
FrancijaDalībvalsts dati542537477
MARE ĢD574536436
Eurostat529544497
MARE pret dalībvalsti6 %0 %-8 %
MARE pret Eurostat9 %-1 %-12 %
ItālijaDalībvalsts dati767680
MARE ĢD382823
Eurostat173177191
MARE pret dalībvalsti-50 %-63 %-72 %
MARE pret Eurostat-78 %-84 %-88 %
Apvienotā KaralisteDalībvalsts dati628759708
MARE ĢD911752707
Eurostat618752702
MARE pret dalībvalsti45 %-1 %0 %
MARE pret Eurostat47 %0 %1 %

Avots: dalībvalstis, MARE ĢD un Eurostat.

68

Šīm atšķirībām bija dažādi skaidrojumi: trūkstoša informācija par noteiktiem flotes segmentiem vai noteiktiem krājumiem, dalībvalstu veikta datu pārskatīšana vai datu dublēšanās (sk. 8. izcēlumu).

8. izcēlums

Problēmas, kas radīja neatbilstības starp datu avotiem

MARE ģenerāldirektorātam nosūtītajos datos nebija ietverti noteikti krājumi un flotes segmenti

Attiecībā uz Franciju atšķirība starp dalībvalsts datiem un MARE ģenerāldirektorātam nosūtīto informāciju 2015. gadā bija saistīta ar to, ka dati par nozveju, uz ko attiecas partnerattiecību nolīgumi ar trešām valstīm, tika nosūtīti atsevišķi, citādā elektroniskā formātā, nekā to pieprasīja Komisija, un tie netika augšupielādēti Komisijas sistēmā. Tā kā Francija to pašu formātu izmantoja arī 2014. gadā, nelielā atšķirība starp bruto summām varētu būt saistīta ar citu datu pārmērīgu deklarēšanu.

Itālija nenosūtīja informāciju par nozveju no kuģiem garumā līdz 10 metriem vai kuģiem, kuriem jāiesniedz zvejas žurnāli papīra formātā. Šie kuģi kopā veidoja 85 % no kuģu kopējā skaita un vismaz 23 % no kopējās nozvejas.

Dalībvalstis ne vienmēr vēlāk nosūtīja labojumus MARE ĢD

Attiecībā uz Spāniju Komisijas dati par 2014. un 2015. gadu neietvēra labojumus pēc MARE ĢD noteiktā termiņa. 2013. gadā šī dalībvalsts nenosūtīja nekādus datus par sugām, kurām nepiemēro KPN un kvotas.

Datu dublēšanās Komisijas datubāzē attiecībā uz mēneša un ceturkšņa deklarācijām līdz 2013. gadam

Tas attiecas uz Apvienoto Karalisti 2013. gadā saistībā ar datiem par dažām zivju sugām.

69

Lai gan atšķirības starp MARE ĢD un Eurostat apkopotajiem skaitļiem ir nedaudz samazinājušās, testi, ko MARE ĢD veica sugu izlasei, uzrādīja, ka attiecībā uz noteiktām sugām joprojām pastāv būtiskas neatbilstības. Tā kā skaitļi attiecībā uz dažādām sugām varētu būt lielāki vai mazāki, tas varētu radīt nepareizu priekšstatu par uzlabojumiem apkopotajos datos. Lai uzlabotu datu kvalitāti un novērstu neatbilstības, abi dienesti izveidoja darba grupu.

70

Atšķirību kopējais apmērs rada šaubas par to, cik ticami, visaptveroši un salīdzināmi ir Komisijai pieejamie nozvejas dati. Šos datus izmanto arī datu vākšanas sistēmā, lai sniegtu informāciju, kas palīdz pieņemt zinātniskos atzinumus un zvejniecības pārvaldības lēmumus. Tāpēc neuzticami dati apgrūtina zvejniecības pārvaldību un rada risku, ka ne vienmēr tiks izdarīta pareizā izvēle (piemēram, par KPN, kvotām, zvejas piepūli vai tehniskajiem pasākumiem).

71

Turklāt Kontroles regulā ir ietverta prasība dalībvalstīm nosūtīt apkopotus nozvejas datus par katru krājumu. Tomēr, tā kā regulā nav prasīts sīkāk ziņot par zvejas apgabaliem, kuģu lielumu un zvejas rīkiem, ir ierobežota iespēja veikt nozvejas datu padziļinātu analīzi (piemēram, par kāda flotes segmenta ietekmi uz konkrētiem krājumiem).

Inspekcijas sistēma darbojās, bet nepilnības sankciju piemērošanā samazināja tās darbības efektivitāti

72

Efektīva inspekcijas sistēma ir viens no galvenajiem faktoriem, lai nodrošinātu, ka zvejas darbības joprojām ir ilgtspējīgas un tiek garantēta nozares ilgtermiņa nākotne. Šai sistēmai ir jāpārbauda atbilstība zvejniecības pārvaldības noteikumiem (piemēram, KNS darbība, deklarāciju iesniegšana, atbilstība zvejas rīku specifikācijām, zivju izmērs u. c.), kas piemērojami visiem zvejas nozares operatoriem, un jānosaka sankcijas, kuras piemēro neatbilstības gadījumā. Dalībvalstis atbild par vajadzīgo struktūru izveidi un inspekcijām un sankcijām nepieciešamā finansējuma, aprīkojuma un personāla nodrošināšanu. Veicot šos uzdevumus, ir jāievēro Kontroles regulā atzītie principi — nediskriminēšana un konkurences nekropļošana starp nozarēm, kuģiem un cilvēkiem. Šie principi ir īpaši svarīgi zvejas darbību pārrobežu rakstura dēļ, jo kuģi var darboties citu dalībvalstu ūdeņos.

Dalībvalstis kopumā inspekcijas plānoja labi, bet inspekcijas ziņojumiem vajadzēja būt vēl vairāk standartizētiem un labāk reģistrētiem

73

Lai inspekcijas sistēma pienācīgi darbotos30, dalībvalstīm jāizveido atbilstošas struktūras un jāveic riska analīze, lai noteiktu riska līmeni dažādām flotēm, darbībām un operatoriem. Pamatojoties uz noteikto risku, dalībvalstīm jāizstrādā gada inspekciju plāns un jānodrošina vajadzīgais finansējums, aprīkojums un personāls. Dalībvalstīm jāizveido elektroniska datubāze, lai tās varētu uzraudzīt plāna īstenošanu un pēc tam analizēt un izmantot inspekciju rezultātus. Datubāze ir regulāri jāatjaunina, un tajā jāreģistrē visi personāla sagatavotie inspekcijas un pārraudzības ziņojumi. Ja zvejas kuģis, kuram veic inspekciju, kuģo ar citas dalībvalsts karogu un inspekcijas laikā ir konstatēts kāds pārkāpums, inspekcijas ziņojuma kopija ir nekavējoties jānosūta attiecīgajai valstij.

Inspekcijas darbības bija kopumā labi plānotas

74

Palāta izpētīja inspekcijas darbību organizēšanu revidētajās dalībvalstīs31, kā arī procedūras, kas ieviestas, lai veiktu riska analīzi un sagatavotu un īstenotu inspekciju plānus. IV pielikumā ir izskaidrots, kā apmeklētajās dalībvalstīs tiek organizētas inspekcijas.

75

Revīzijas laikā Palāta konstatēja, ka riska analīze tika veikta visās četrās apmeklētajās dalībvalstīs un, izņemot Franciju, to koordinēja valsts līmenī, ņemot vērā gan valsts, gan arī vietējos riskus. Pēc šīs riska analīzes tika sagatavoti inspekciju plāni. Francijā koordināciju starp valsts, reģionālo un vietējo līmeni kavēja administratīvās struktūras sarežģītība.

76

Palāta konstatēja, ka inspekciju plānu īstenošana dalībvalstīs dažkārt tika aizkavēta. Francijas un Spānijas iestādes, kas nodrošina resursus, nenoteica inspekcijas prioritātes. Francijā dažkārt bija vērojama neatbilstība starp uzticētajiem uzdevumiem un piešķirtajiem resursiem, tāpēc kontroles grupas nespēja pārbaudīt visus attiecīgos izkrāvumus un inspekciju skaits pēdējos gados samazinājās. Saskaņā ar dalībvalstu iestāžu sniegto informāciju zvejas darbību inspekciju prioritātes līmeni varēja samazināt ārējie faktori (piemēram, lai risinātu migrantu krīzi Vidusjūrā, bija jāizmanto flotes resursi).

77

Dalībvalstis nodrošināja inspektoriem dažādus IT rīkus un datubāzes, lai tiem palīdzētu veikt darbu un ziņot par to. Tomēr, izņemot Spāniju un vienu Francijas departamentu, inspektoriem, kas veica pārbaudes uz vietas, nebija piekļuves informācijai (piemēram, izmantojot mobilās galiekārtas). Tāpēc tiem bija jālūdz informācija zvejas uzraudzības centram. Tā ir problēma, īpaši gadījumos, kad inspekciju nevar ieplānot iepriekš, bet tā jāveic pēc vajadzības, ierodoties ostā. Šajos gadījumos ātra piekļuve informācijai ļautu efektīvāk noteikt kuģus, kuriem jāveic inspekcija. Turklāt, ja inspekcijas laikā nav reāllaika piekļuves informācijai, inspektori nevar veikt kontrolpārbaudes par kuģa identitāti, atļaujām un parametriem, tos salīdzinot ar dokumentiem, kas pieejami uz kuģa. Tādā gadījumā ir grūtāk pamanīt datubāzu kļūdas, piemēram, tās, kas tika atklātas revīzijas laikā (sk. 4. izcēlumu), un neatļautas izmaiņas kuģa parametros. Dažu ostu birojos Francijā inspektoriem bija ļoti grūti piekļūt IT lietotnēm pat no sava biroja, tāpēc viņi nevarēja efektīvi sagatavoties inspekcijām.

Inspekcijas praksi vajadzēja vēl vairāk standartizēt

78

Lai zvejas darbību inspekcijās tiktu efektīvi pārbaudīta atbilstība un lai attieksme pret zvejas operatoriem būtu vienlīdzīga, dalībvalstu iestādēm ir jāveic līdzīgas inspekcijas standartizētā veidā un jāizstrādā atbilstoši inspekcijas protokoli un rokasgrāmatas. Palāta pētīja, kā apmeklētajās dalībvalstīs tika veiktas inspekcijas izkraušanas laikā. Tajās tika izmantota vienota valsts ziņojumu veidne (Itālijā un Francijā) vai inspekcijas rokasgrāmatas un veidnes (Spānijā un Skotijā), izņemot Francijas Vidusjūras apgabalu, kur inspektori izmantoja dažādus kontrolsarakstus vai inspekcijas laikā tos neizmantoja vispār. Izveidotie standartizācijas instrumenti bija labs pamats tam, lai kontroles darbībās nodrošinātu atbilstību nediskriminēšanas principam, bet tos ne vienmēr izmantoja.

79

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) atbild par dalībvalstu kontroles darbību operatīvās koordinēšanas organizēšanu. Tā sniedz palīdzību dalībvalstīm un Komisijai, galvenokārt ar reģionālo kopējo izvietošanas plānu (KIP) starpniecību32. Palāta konstatēja, ka saistībā ar Vidusjūras KIP zilajai tunzivij un zobenzivij izkraušanas inspekcijām bija pieejami ļoti plaši kontrolsaraksti. Tomēr tie nebija obligāti un sniedza tikai pedagoģisku atbalstu, turklāt valsts inspekcijas Itālijā un Francijā tos praksē neizmantoja, kaut arī tie bija labs līdzeklis inspekcijas pieeju standartizēšanai.

Ne visas inspekcijas darbības tika ietvertas valsts datubāzē

80

Saskaņā ar Kontroles regulu dalībvalstīm ir jāuztur elektroniska datubāze par visām inspekcijas un pārraudzības darbībām, kas saistītas ar zvejniecību33 (ieskaitot transporta un tirgus inspekcijas). Pienācīgi uzturētas, šādas datubāzes ir efektīvs instruments, kas palīdz labāk plānot un veikt inspekcijas, kā arī ziņot par tām. Palāta konstatēja, ka inspekcijas datubāzes ne vienmēr pilnībā darbojās un tajās netika sistemātiski iekļauti ziņojumi par inspekcijām, ko veikušas visas zvejas darbībās iesaistītās iestādes (piemēram, transporta, pirmās pārdošanas operatori valsts vai reģionālā līmenī), kā tas aprakstīts 9. izcēlumā.

9. izcēlums

Piemēri par nepilnībām inspekcijas un pārraudzības datubāzēs

Francijas elektroniskā inspekcijas datubāze 2015. gadā pilnībā nedarbojās (bija lēna un neērta lietošanai). Tāpēc tajā iekļauto ziņojumu skaits bija neliels un sistēmu nevarēja izmantot, lai efektīvi plānotu, kontrolētu un koordinētu inspekcijas.

Spānijas reģionālās iestādes varēja veikt inspekcijas kuģiem, kurus pārbaudīja arī centrālās iestādes. Lai koordinētu iestāžu darbu, 2012. gadā tika izveidota darba grupa. Līdz revīzijas laikam vēl nebija izveidota centrālā elektroniskā datubāze, kurā būtu iekļautas visas inspekcijas par katru kuģi un kura būtu vērtīgs informācijas avots dažādajām inspekcijas iestādēm.

Piemērotās sankcijas ne vienmēr bija atturošas, samērīgas un iedarbīgas

81

Lai inspekcijas būtu efektīvas un samazinātu KZP pārkāpumu skaitu, tām vajadzības gadījumā seko sankcijas. Šīm sankcijām, kuras nosaka dalībvalstis, ir jābūt atturošām, samērīgām un iedarbīgām34. Tām jāņem vērā pārkāpuma smagums un potenciālais ekonomiskais izdevīgums.

82

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret operatoriem neatkarīgi no tā, kādos ūdeņos ir izdarīts pārkāpums, vienlaikus saglabājot dalībvalstu tiesības ieviest savu sankciju sistēmu saskaņā ar subsidiaritātes principu, Kontroles regulā ir noteikta punktu sistēma, ko piemēro par smagiem zvejas licences noteikumu pārkāpumiem vai būtiskiem pārkāpumiem, kurus izdarījis kuģa kapteinis. Punktu sistēmu piemēro no 2012. gada 1. janvāra. Ja kopējais punktu skaits sasniedz vai pārsniedz noteiktu līmeni, zvejas licenci aptur vai anulē.

Piemērotās sankcijas ne vienmēr novērsa pārkāpumu atkārtošanos
83

Attiecībā uz KZP pārkāpumiem dalībvalstis izmantoja dažādas sankciju sistēmas, kā tas aprakstīts 2. tabulā.

2. tabula

Dalībvalstu sankciju procedūras

DalībvalstsSankcijas veids
Spānija

Tika izmantota administratīvā procedūra.

Uzliktā naudas soda lielums atbilda pārkāpuma kategorijai un bija atkarīgs no pārkāpuma ietekmes uz vidi, atkārtošanās un smaguma. Sankcijas kopējai summai varēja pieskaitīt nozvejas vērtību.

Punktu sistēmu izmantoja tikai daļēji.

Francija

Pēc inspekcijas iestādes ieskatiem tika izmantotas administratīvās procedūras un kriminālprocesi. Par piemēroto kriminālsodu informācija valsts līmenī nebija pieejama.

Lai gan valsts tiesību aktos bija paredzētas noteiktas summas vai sankcijas, kas ir samērojamas ar ekonomisko izdevīgumu, praksē katra valsts iestāde sankcijas noteica, šos apsvērumus neņemot vērā.

Nekāda punktu sistēma netika izmantota.

Itālija

Inspekcijas iestādes izmantoja administratīvās procedūras un kriminālprocesus.

Par naudas soda lielumu lēma valsts iestāde, ievērojot tiesību aktos noteikto intervālu. Izņemot dažus gadījumus, nekādas saistības starp sankcijām un ekonomisko izdevīgumu nebija.

Ātruma labad iestādes piedāvāja iespēju izvēlēties maksāt minimālo naudas sodu divkāršā apmērā vai trešo daļu no maksimālā naudas soda atbilstoši attiecīgajai pārkāpuma kategorijai un tiesneša nolemtajai summai.

Punktu sistēmu izmantoja smagu pārkāpumu gadījumā.

Apvienotā Karaliste (Skotija)

Tika izmantotas administratīvās procedūras un kriminālprocesi.

Naudas sods tika piemērots reti, un biežāk nekā faktiskās sankcijas tika īstenoti preventīvi pasākumi. Ja tika piemērotas finansiālas sankcijas, par tām lēma valsts iestādes, ievērojot valsts tiesību aktos noteikto intervālu un ņemot vērā ekonomisko izdevīgumu.

Punktu sistēma tika izmantota ierobežotā mērā (nekonsekventi un ne visos smagu pārkāpumu gadījumos).

Avots: tiesību akti, uz vietas pieejamā informācija un pārkāpumu un sankciju datubāzes.

84

Palāta konstatēja, ka prasība sankciju sasaistīt ar pārkāpuma radīto ekonomisko izdevīgumu tika sistemātiski piemērota Spānijā. Skotijā to sistemātiski piemēroja dažos gadījumos, kad tika lemts par naudas sodu. Lai gan Itālijas35 un Francijas tiesību aktos attiecībā uz noteiktiem gadījumiem šī prasība bija paredzēta, praksē tā parasti netika piemērota.

85

Lai novērtētu sankciju atturošo ietekmi, Palāta analizēja sankciju sarakstu apmeklētajās dalībvalstīs, apzinot kuģus, kuriem sankcijas uzliktas vairākas reizes. To kuģu skaits, kas pieļāvuši vairāk nekā piecus pārkāpumus, ir parādīts 3. tabulā.

3. tabula

Flote, inspekcijas, pārkāpumi un pārkāpumu atkārtošanās 2013.–2015. gada periodā apmeklētajās dalībvalstīs

DalībvalstsFlotes lielums 31.12.2015.Kopējais inspekciju skaits jūrā un izkraušanas laikāKopējais to inspekciju skaits, kurās konstatēti pārkāpumiTo inspekciju īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumiKopējais to kuģu skaits, kuri 3 gados pieļāvuši vairāk nekā 5 pārkāpumusTo kuģu īpatsvars flotē, kuri pieļāvuši vairāk nekā 5 pārkāpumus
Spānija9 39623 1464 70320 %250 %
Francija16 91039 5151 5854 %431 %
Itālija212 31618 0383 53620 %721 %
Apvienotā Karaliste (Skotija)32 01516 9905 15030 %1698 %

1 Francijas dati ietver inspekcijas, kuras veikušas daudzas iestādes, kas iesaistītas komercializācijas ķēdē. Par 2014.–2015. gadu Palātai bija pieejami tikai daļēji dati (sk 9. izcēlumu).

2 Par inspekcijām atbildīgās iestādes Itālijā ir atbildīgas arī par inspekcijām pēc pirmās pārdošanas, un tām ir arī citi pienākumi, kas neattiecas uz Kontroles regulas darbības jomu.

3 Apvienotās Karalistes kopējais flotes lielums bija 6232 kuģi. Skotijā kuģu skaits 2015. gada beigās bija 2015 (saskaņā ar Marine Scotland statistikas datiem).

Avots: no dalībvalstīm saņemtie dati.

86

Spānijā to kuģu skaits, kas no 2013. līdz 2015. gadam pieļāva vairāk nekā piecus pārkāpumus, bija niecīgs, rēķinot procentos no visas flotes. To varētu skaidrot ar faktu, ka naudas sodu var likumīgi divkāršot, ja kapteinis 18 mēnešu laikā pieļauj tādu pašu pārkāpumu vai ja triju gadu laikā kopš iepriekšējā pārkāpuma ir pieļauts jebkāds pārkāpums.

87

Skotijai bija būtiski lielākais ar vairāk nekā pieciem pārkāpumiem saistīto kuģu īpatsvars, 169 dažādiem operatoriem no 2013. līdz 2015. gadam pieļaujot vairāk nekā piecus pārkāpumus. Lai gan, ja tiek atkārtoti pieļauts iepriekš sodīts pārkāpums, naudas sodu divkāršo, piemēroto naudas sodu skaits bija ļoti mazs. Praksē lielākā daļa pasākumu, kas tika veikti pēc pārkāpumu atklāšanas, ietvēra konsultatīva satura vēstules un mutiskus un rakstiskus brīdinājumus. Šie “maigie pasākumi” tika piemēroti pat smagu pārkāpumu gadījumos (piemēram, par zvejošanu pēc attiecīgās zvejas vietas slēgšanas), un šķiet, ka tie nenovērsa pārkāpumu atkārtošanos. Lai gan inspekcijas centieni un tvērums bija lielāks nekā citās dalībvalstīs, arī atkārtošanās gadījumu skaits bija lielāks, kas nozīmē to, ka šīs sankcijas bija mazāk atturošas.

88

Itālijā lielākā daļa atkārtošanās gadījumu attiecās uz navigācijas kodeksu (kuģu marķēšana, noteikumi attiecībā uz apkalpi), kas nav ietverts KZP. Francijā revidenti nevarēja iegūt pārskatu par visām sankcijām, jo jūrlietu biroji (Sauszemes un jūras departamenta direktorāts, Jūras starpreģionālais direktorāts un Jūras zvejniecības un akvakultūras direktorāts) nesaņēma nekādu informāciju par sankcijām, kas kriminālprocesa gaitā tika piemērotas tiesā. Tāpēc šī analīze ir nepilnīga.

Punktu sistēma netika piemērota konsekventi
89

Palāta konstatēja, ka Kontroles regulā paredzētā punktu sistēma, ko piemēro smagiem pārkāpumiem36, bija ieviesta Itālijā, kur tā darbojās labi. To daļēji piemēroja Spānijā, nekonsekventi piemēroja Skotijā un nepiemēroja Francijā. Sīkāka informācija ir sniegta 10. izcēlumā.

10. izcēlums

Soda punktu sistēmas dalībvalstīs

Spānijā ES soda punktu sistēma tika piemērota ierobežotam skaitam gadījumu (49 gadījumiem no 2013. līdz 2015. gadam). Ņemot vērā zvejas licenču anulēšanas sociālekonomisko ietekmi, sistēma tika piemērota piesardzīgi. Pat nepiešķirot punktus, par īpaši smagiem pārkāpumiem licences faktiski tika uz laiku apturētas un īpašniekiem un kapteiņiem tika noteikts īslaicīgs aizliegums darboties.

Skotijā ES soda punktu sistēma netika piemērota konsekventi. Pretēji Kontroles regulā noteiktajam nediskriminēšanas principam iestādes par līdzīgiem pārkāpumiem pieņēma atšķirīgas pieejas atkarībā no darbībām un sankcijām, kuras sekoja. Punkti tika piemēroti tikai smagu pārkāpumu gadījumā pēc notiesāšanas tiesā. Punktu skaits netika palielināts par smagiem pārkāpumiem, kas iesniegti tiesā, lai piedzītu naudas sodu, kas noteikts saskaņā ar administratīvo procedūru, vai arī gadījumā, kad tika izdots tikai brīdinājums vai konsultatīva satura vēstule. No 2013. līdz 2015. gadam punkti tika piemēroti tikai septiņos gadījumos.

Francijā ES soda punktu sistēma netika piemērota. Nebija skaidru valsts noteikumu un procedūru attiecībā uz atbildību par sankcijām un punktiem. Komisija kopā ar Franciju izstrādāja rīcības plānu, lai novērstu nepilnības inspekciju un sankciju organizēšanā un īstenošanā. Līdz revīzijas laikam rīcības plāns vēl nebija pabeigts.

90

Tā kā punktu sistēmu dalībvalstis nepiemēroja konsekventi, zvejas operatoriem nebija nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi. ES operatori, kuri bija pieļāvuši kādu smagu pārkāpumu dažādās dalībvalstīs vai vienas dalībvalsts dažādos reģionos, varēja punktus nesaņemt.

91

Ja pārkāpums tiek izdarīts citas dalībvalsts ūdeņos, par punktu piešķiršanu atbild karoga dalībvalsts. Dalībvalstis apmainās ar datiem par pārkāpumu. Tomēr pašlaik nav Eiropas pārkāpumu un sankciju reģistra, kas ļautu labāk sekot līdzi piešķirto punktu skaitam un nodrošinātu efektīvāku riska analīzi un labāku pārredzamību dalībvalstīs.

92

EFCA ir izstrādājusi elektronisko inspekcijas ziņojumu sistēmu, kas tiek piedāvāta dalībvalstīm, lai tās varētu to izmantot kā valsts inspekcijas ziņojumu datubāzi. Šo rīku dalībvalstis varētu izmantot, lai apmainītos ar informāciju par inspekcijām un punktiem.

Secinājumi

93

Saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku ir jāievieš efektīva kontroles sistēma, lai ilgtermiņā nodrošinātu zivju krājumu un zvejniecības nozares ilgtspēju. ES zivsaimniecības kontroles sistēma pēdējo reizi tika pārskatīta 2009. gadā ar Padomes regulu, lai novērstu tolaik zināmās nepilnības, kuras bija atspoguļotas Palātas īpašajā ziņojumā Nr. 7/2007. Tā nosaka principus un noteikumus attiecībā uz zvejas darbību kontroli, zvejniecības pārvaldības pasākumiem, datu prasībām, inspekcijām un sankcijām.

94

Palāta novērtēja, vai Eiropas Savienībā ir ieviesta efektīva zivsaimniecības kontroles sistēma, izpētot ES zivsaimniecības kontroles regulas galvenās prasības un to īstenošanu dalībvalstīs. Palāta analizēja, kā dalībvalstis pārbauda flotes kapacitātes komponentus (bruto tilpību un dzinēju jaudu) un vai tās atjaunina flotes reģistrus, vai zvejniecības pārvaldības pasākumi tika labi īstenoti, vai zvejniecības pārvaldībai vajadzīgie dati bija pilnīgi un ticami un vai inspekcijas un sankcijas tika pienācīgi plānotas, veiktas un piemērotas.

95

Kopš mūsu 2007. gada revīzijas un Kontroles regulas reformas dalībvalstis un Komisija vairākās jomās ir panākušas progresu. Tomēr mēs konstatējām, ka, ņemot vērā būtiskās nepilnības lielākajā daļā revidēto jomu, Eiropas Savienībā vēl nav ieviesta pietiekami efektīva zivsaimniecības kontroles sistēma, kas spētu nodrošināt sekmīgu KZP. Dalībvalstis vēl nav pilnībā īstenojušas ES zivsaimniecības kontroles regulu, un dažos regulas noteikumos būtu vajadzīgi grozījumi, lai dalībvalstis varētu efektīvi kontrolēt zvejas darbības.

96

Apmeklētās dalībvalstis pietiekami nepārbauda flotes kapacitātes precizitāti bruto tilpības un dzinēju jaudas izteiksmē. Lai gan Kontroles regulā ir īpaši paredzēta procedūra dzinēju jaudas dokumentāras un fiziskas pārbaudes veikšanai, tajā nav noteikta kārtība bruto tilpības pārbaudei. Palāta konstatēja, ka apmeklētās dalībvalstis patiešām nepārbauda savu zvejas kuģu tilpību un divas no tām vēl nebija veikušas vajadzīgās dzinēju jaudas pārbaudes. Ja šādas pārbaudes bija veiktas, tās atklāja atšķirību starp faktisko un dokumentēto dzinēju jaudu. Tas pierāda to, ka šādas pārbaudes ir jāveic, it īpaši tāpēc, ka dažas dalībvalstis ir tuvu tām noteiktās kapacitātes augstākajai robežai (14.–20. punkts). Revīzijas laikā Palāta konstatēja arī daudz neatbilstību starp flotes reģistrā ierakstītajiem kuģu datiem un tiem datiem, kas norādīti apliecinošajos dokumentos (21.–24. punkts).

1. ieteikums. Uzlabot par zvejas flotēm sniegtās informācijas ticamību

Lai informācija par zvejas kapacitāti būtu precīzāka, dalībvalstīm līdz 2018. gadam

 1. jānosaka kārtība, kā pārbaudīt valsts flotes reģistros ietvertās informācijas precizitāti.

Ja turpmāk tiek grozīta Kontroles regula, nolūkā uzlabot informācijas par zvejas kapacitāti precizitāti mēs iesakām Komisijai iekļaut likumdošanas priekšlikumā

 1. sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz regulārām dokumentārām un uz vietas veiktām pārbaudēm par bruto tilpības (BT) un dzinēju jaudas (KW) rādītājiem, kurus izmanto zvejas kapacitātes aprēķināšanai.
97

Dalībvalstīm ir jāīsteno zvejniecības pārvaldības pasākumi, kas noteikti valsts, Eiropas un starptautiskajos tiesību aktos (25. un 26. punkts). Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību, būtiska nozīme ir zvejas darbību uzraudzībai un kontrolei. Palāta konstatēja, ka dalībvalstu kuģu novērošanas sistēmas (KNS), kas izmanto satelītnovērošanas tehnoloģiju, sniedza šādām darbībām noderīgu informāciju un ka zvejniecības pārvaldības pasākumus dalībvalstis kopumā īstenoja pienācīgi. Tomēr, piemērojot Kontroles regulas noteikumus, 89 % no ES flotes ar KNS netika uzraudzīti. Tas kavēja efektīvu zvejniecības pārvaldību (25.–32. punkts).

98

Apmeklētās dalībvalstis ieguldīja lielus resursus, lai pārvaldītu tām piešķirto zvejas kvotu apguvi, un darīja to labi. Tomēr, kad dalībvalstu iestādes ļāva ražotāju organizācijām pārvaldīt kvotu sadali, tās ne vienmēr zināja, kādi kritēriji tika izmantoti, iedalot kvotas katram saņēmējam. Šā pārredzamības trūkuma dēļ dalībvalstīm ir grūti apzināt zvejas iespēju faktiskos saņēmējus un tādējādi novērtēt to iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un vietējo ekonomiku, kā arī attiecīgā gadījumā veikt vajadzīgos korektīvos pasākumus. Turklāt šis pārredzamības trūkums palielina risku, ka dažu ekonomikas dalībnieku īpašajām interesēm tiek dota priekšroka salīdzinājumā ar citiem dalībniekiem (33.–36. punkts). Zvejas piepūles režīmus bija grūti uzraudzīt, it īpaši kuģiem, kuri nebija saistīti ar KNS, un dalībvalstis izmantoja dažādas pieejas, lai aprēķinātu jūrā pavadīto dienu skaitu, kas ir viens no galvenajiem šo režīmu elementiem (37. punkts). Bija pārāk daudz tehnisko pasākumu, kas reizēm bija pārāk sarežģīti, lai zvejnieki tos varētu piemērot un inspektori kontrolēt. Tomēr Palāta konstatēja arī labas prakses piemērus, kad profesionālā zvejniecības organizācija saviem dalībniekiem pieprasīja nodrošināt atbilstību citiem, mērķtiecīgākiem saglabāšanas pasākumiem papildus tiem, ko paredz kopējā zivsaimniecības politika (38.–41. punkts).

2. ieteikums. Uzlabot zvejniecības pārvaldības pasākumu uzraudzību

Ja turpmāk tiek grozīta Kontroles regula, nolūkā uzlabot mazo zvejas kuģu darbību uzraudzību mēs iesakām Komisijai iekļaut likumdošanas priekšlikumā

 1. KNS atbrīvojumu atcelšanu kuģiem garumā no 12 līdz 15 metriem;
 2. prasību ierīkot mazākas un lētākas lokalizācijas sistēmas kuģiem garumā līdz 12 metriem.

Lai nodrošinātu zvejas kvotu sadales pārredzamību, dalībvalstīm līdz 2019. gadam

 1. jāinformē Komisija par kvotu piešķiršanas sistēmu saskaņā ar KZP regulas 16. pantu, tostarp par to, kā pārredzamie un objektīvie kritēriji ir iesaistīti zvejas kvotu sadalē ieinteresētajām personām.
99

Saskaņā ar Kontroles regulu savāktie dati par zvejas darbībām nebija pietiekami pilnīgi un ticami. Nozvejas dati par kuģiem, kuri deklarācijas sagatavo papīra formātā (tie pārstāv būtisku ES flotes daļu), nebija pilnīgi. Turklāt Palāta konstatēja daudz kļūdu un sistēmas nepilnību saistībā ar papīra formātā sniegto deklarāciju reģistrēšanu dalībvalstu datubāzēs (47.–54. punkts). Palāta atklāja būtiskas neatbilstības starp deklarētajiem izkrāvumiem un tam sekojošiem pirmās pārdošanas dokumentiem (55. un 56. punkts). Divas no četrām apmeklētajām dalībvalstīm pietiekami nedalījās informācijā un nesekoja līdzi vienas karoga dalībvalsts kuģu darbībām citā dalībvalstī, lai gan bija dažas labas divpusējas iniciatīvas (57.–60. punkts). Palāta konstatēja nepilnības dalībvalstu datu apstiprināšanas un kontrolpārbaužu procesos, kuras neļāva atklāt neatbilstības, kļūdas un trūkstošo informāciju (61.–64. punkts). Turklāt bija būtiskas atšķirības starp kopējiem nozvejas datiem, kurus reģistrējušas dalībvalstis, un tiem datiem, kas pieejami dažādiem Komisijas dienestiem (65.–70. punkts). Visbeidzot, tā kā Kontroles regula neietver prasību dalībvalstīm nosūtīt nozvejas datus ar informāciju par zvejas apgabalu, kuģu lielumu un zvejas rīkiem, tas ierobežo Eiropas flotes darbības izvērstu analīzi (71. punkts).

3. ieteikums. Uzlabot zvejas datu ticamību

1. Lai uzlabotu zvejas datu pilnīgumu un ticamību,

dalībvalstīm līdz 2019. gadam

 1. jāpārskata un jāuzlabo papīra formātā sniegto datu par zvejas darbībām reģistrēšanas un pārbaudes process;
 2. jānodrošina, ka tām ir ticami dati par kuģiem garumā līdz 10 metriem un šo datu vākšanai tās piemēro noteikumus, kas paredzēti zivsaimniecības kontroles regulā;
 3. jāpilnveido datu par zvejas darbībām apstiprināšanas un kontrolpārbaužu procesi.

Komisijai līdz 2020. gadam

 1. jāizveido informācijas apmaiņas platforma, ko izmantos dalībvalstis, lai nosūtītu apstiprinātos datus saskaņā ar standarta formātu un saturu un lai tādējādi dažādiem Komisijas dienestiem pieejamā informācija atbilstu dalībvalstu datiem;
 2. jāatbalsta lētākas, vienkāršākas un lietotājiem ērtākas sistēmas izveide, lai veicinātu elektronisko komunikāciju par zvejas darbībām attiecībā uz kuģiem garumā līdz 12 metriem;
 3. jāanalizē ar datu pilnīgumu un ticamību saistītās, vēl neatrisinātās problēmas dalībvalstu līmenī un vajadzības gadījumā kopā ar dalībvalstīm jālemj par attiecīgiem pasākumiem.

2. Ja turpmāk tiek grozīta Kontroles regula, nolūkā uzlabot zvejas datu pilnīgumu un ticamību mēs iesakām Komisijai iekļaut likumdošanas priekšlikumā

 1. elektroniskās ziņošanas sistēmas un elektroniskās deklarēšanas atbrīvojumu atcelšanu kuģiem garumā no 12 līdz 15 metriem vai alternatīvu risinājumu apsvēršanu;
 2. Kontroles regulā paredzēto dalībvalstu pienākumu pārskatīšanu attiecībā uz ziņošanu par nozvejas datiem, lai ietvertu informāciju par zvejas apgabalu, kuģu lielumu un zvejas rīkiem.
100

Lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu un zvejas darbību ilgtspējas saglabāšanu, ir vajadzīga efektīva zvejas darbību inspekcijas sistēma (72. punkts). Palāta konstatēja, ka kopumā inspekcijas tika plānotas labi. Tomēr tas, ka inspektoriem nebija reāllaika piekļuves informācijai par kuģiem, inspekciju efektivitāti samazināja (73.–77. punkts). Apmeklētās dalībvalstis ir izveidojušas standartizētas inspekcijas procedūras, tomēr Palāta konstatēja gadījumus, kad inspektori neizmantoja pieejamās ziņojumu veidnes (78. un 79. punkts). Turklāt inspekciju rezultāti ne vienmēr tika pareizi atspoguļoti valstu datubāzēs (80. punkts).

101

Lai inspekcijas būtu efektīvas, tās jāpapildina ar atturošām, samērīgām un iedarbīgām sankcijām, ieskaitot punktu sistēmu, ko piemēro smagu pārkāpumu gadījumos, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret zvejas operatoriem (81. un 82. punkts). Palāta konstatēja, ka piemērotās sankcijas ne vienmēr bija atturošas (83.–88. punkts). Punktu sistēma apmeklētajās dalībvalstīs un pat vienas dalībvalsts ietvaros tika piemērota ļoti dažādā mērā, tāpēc vienlīdzīga attieksme pret operatoriem netika nodrošināta. Visbeidzot, pašlaik nav Eiropas pārkāpumu un sankciju reģistra, kas ļautu labāk sekot līdzi piešķirto punktu skaitam un nodrošinātu efektīvāku riska analīzi un labāku pārredzamību dalībvalstīs (89.–92. punkts).

4. ieteikums. Uzlabot inspekcijas un sankcijas

1. Lai uzlabotu inspekcijas,

dalībvalstīm līdz 2019. gadam,

 1. kad stāsies spēkā jaunā regula par tehniskajiem pasākumiem, jāizstrādā — apspriežoties ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (EFCA) — un jāizmanto standarta inspekcijas protokoli un ziņojumi, kas ir vairāk pielāgoti zvejniecības īpašajiem reģionālajiem un tehniskajiem apstākļiem nekā tie, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 404/2011 XXVII pielikumā.

Ja turpmāk tiek grozīta Kontroles regula, mēs iesakām Komisijai iekļaut likumdošanas priekšlikumā

 1. prasību dalībvalstīm obligāti izmantot elektronisko inspekcijas ziņojumu sistēmu, lai tās nodrošinātu valsts inspekciju rezultātu pilnīgumu un atjaunināšanu un dalītos inspekciju rezultātos ar citām attiecīgajām dalībvalstīm.

2. Lai nodrošinātu sankciju sistēmas efektivitāti, dalībvalstīm līdz 2019. gadam,

 1. nosakot sankcijas, pienācīgi jāņem vērā atkārtotie pārkāpumi un pastāvīgie pārkāpēji;
 2. lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus operatoriem, pilnībā jāievieš punktu sistēma un jānodrošina tās konsekventa piemērošana savās attiecīgajās teritorijās.
 3. `e) noteikumu, kas paredzētu sistēmu datu apmaiņai par pārkāpumiem un sankcijām un kas īstenojams sadarbībā ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (EFCA) un dalībvalstīm.

Šo ziņojumu 2017. gada 5. aprīļa sēdē Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Phil WYNN OWEN.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE

Pielikumi

I pielikums

Zvejas dati — apmeklētajās dalībvalstīs vajadzīgie dokumenti

Kontroles regulas prasībasSpānijaFrancijaItālijaSkotija

Zvejas žurnāli

Prasība neattiecas uz kuģiem, kuru kopējais garums ir mazāks par 10 metriem. Dalībvalstis var pieprasīt šiem kuģiem iesniegt žurnālus, pārdošanas zīmes vai ikmēneša deklarācijas par nozveju.

To kuģu darbības, kuru garums ir mazāks par 10 metriem un kuriem nepiemēro šo prasību, dalībvalstīm jāuzrauga, pamatojoties uz paraugu ņemšanas plāniem, lai nodrošinātu šo darbību atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem.

Kuģiem, kuru kopējais garums ir vismaz 10 metru, bet mazāks par 12 metriem, ir jāiesniedz nozvejas dati, izmantojot žurnālus papīra formātā.

Kuģiem, kuru kopējais garums ir vismaz 12 metru, bet mazāks par 15 metriem, dati parasti jānosūta elektroniski, bet šādi kuģi var būt no šīs prasības atbrīvoti.

Visiem kuģiem, kuru kopējais garums ir 15 metru vai vairāk, nozvejas dati ir jānosūta elektroniski.

Dalībvalstis var pieņemt stingrākus pasākumus attiecībā uz saviem kuģiem.

Kuģiem garumā līdz 10 metriem zvejas žurnāli nav jāiesniedz.

85 % kuģu garumā no 12 līdz 15 metriem (6 % no visas flotes) bija atbrīvoti no prasības iesniegt elektronisku žurnālu.

Kuģiem garumā līdz 10 metriem jāiesniedz ikmēneša dokuments “fiche de pêche”.

Tikai 42 kuģi garumā no 12 līdz 15 metriem (1 % no visas flotes) 2016. gadā bija atbrīvoti no prasības iesniegt elektronisku žurnālu.

Kuģiem garumā līdz 10 metriem zvejas žurnāli nav jāiesniedz.

90 % Itālijas kuģu garumā no 12 līdz 15 metriem (15 % no visas flotes) bija atbrīvoti no prasības iesniegt elektronisku žurnālu.

Kuģiem garumā līdz 10 metriem jāiesniedz vienkāršots iknedēļas zvejas žurnāls.

Kuģi garumā no 12 līdz 15 metriem nav atbrīvoti no prasības iesniegt elektronisku žurnālu.

Pārdošanas zīmes

Tās nosūta:

- elektroniski — reģistrētie pircēji ar apgrozījumu virs 200 000 EUR gadā;

- papīra formātā vai, vēlams, elektroniski — pircēji ar apgrozījumu līdz 200 000 EUR gadā.

Komisija dalībvalstīm ar pieņemamu paraugu ņemšanas sistēmu var piešķirt atbrīvojumu:

- par produktiem no kuģiem garumā līdz 10 metriem;

- par izkrauto zivju produktu daudzumiem, kas nepārsniedz 50 kg dzīvsvara ekvivalenta vienai sugai.

Pārdošanas zīmes nav obligātas privātiem pircējiem par daudzumiem līdz 30 kg.

Dalībvalstis izsekojamības prasības var nepiemērot maziem produktu daudzumiem, kurus no zvejas kuģa pārdod tieši patērētājiem, ja šo daudzumu vērtība nepārsniedz 50 EUR dienā vienam patērētājam.

Visas svaigās zivis ir jāpārdod izsolē. Izsolītājs nosūta pārdošanas zīmes autonomajām kopienām, kuras tās pārsūta valsts iestādēm.

Pārdošana izsolē vai citādi. Pircējam jābūt reģistrētam.

Pārdošanas zīmes nosūta elektroniski, izmantojot īpašu sistēmu vai e-deklarāciju.

Pārdošanas zīmes nav obligātas privātiem pircējiem par daudzumiem līdz 30 kg.

Maziem daudzumiem, kurus no zvejas kuģa pārdod tieši patērētājiem, pārdošanas zīmes nav vajadzīgas (līdz 50 EUR dienā vienam patērētājam).

Pirmajai pārdošanai zvejas produkti jānodod reģistrētam izsoļu namam, reģistrētam pircējam vai ražotāju organizācijai.

Nav obligātas privātiem pircējiem par daudzumiem līdz 30 kg.

Maziem daudzumiem, kurus no zvejas kuģa pārdod tieši patērētājiem, pārdošanas zīmes nav vajadzīgas (līdz 50 EUR dienā vienam patērētājam).

Zivis pārdod izsolē vai reģistrētiem pircējiem.

Zvejas produktu svēršana

Visi zvejas produkti jāsver, izmantojot kompetento iestāžu apstiprinātas sistēmas, ja vien dalībvalsts nav pieņēmusi paraugu ņemšanas plānu.

Svēršana jāveic izkraušanas laikā pirms produktu noglabāšanas, transportēšanas vai pārdošanas. Atkāpjoties no šā noteikuma, dalībvalstis var atļaut zvejas produktus svērt pēc to transportēšanas.

Atbrīvojumu no svēršanas prasībām var piešķirt tikai tādā gadījumā, ja dalībvalsts ir pieņēmusi Komisijas apstiprinātu riska kontroles plānu.

Svēršanas rezultātus izmanto, lai sagatavotu izkraušanas deklarācijas, pārdošanas zīmes u. c.

Visiem izsoļu namiem ir svēršanai un marķēšanai vajadzīgais aprīkojums. Svēršana obligāti jāveic izkraušanas laikā. Svēršanai ir pieejams paraugu ņemšanas plāns, lai gan tajā nav ietvertas noteiktas sugas, kas ir obligāti jāsver. Izsoļu namiem jāsūta pārdošanas zīmes autonomajām kopienām, kuras tās pārsūta tālāk elektroniski standarta formātā līdz nākamā mēneša 15. datumam (biežāk par sugām, kurām piemēro kvotas).

Svēršana pēc transportēšanas pirms pirmās pārdošanas nav atļauta.

Nozveju parasti sver izkraušanas laikā, ja ostām ir vajadzīgais svēršanas aprīkojums.

Svēršana pēc transportēšanas ir atļauta. Jūras starpreģionālie direktorāti ir atbildīgi par atbrīvojumiem, bet tie neizmanto standarta kritērijus atbrīvojumu piešķiršanai un pārvaldībai.

Tiklīdz zvejas kuģa kapteinis vai tā pārstāvis ir izkrāvis nozveju, lai veiktu vairākas svēršanas darbības izkraušanas laikā, tiek izmantotas svēršanas sistēmas, kuras ES ir sertificējusi, bet nav apstiprinājusi.

Svēršana pēc transportēšanas un pirms pirmās pārdošanas nav atļauta.

Izsolē pārdotās zivis sver, pamatojoties uz Komisijas apstiprinātu paraugu ņemšanas plānu. Visas reģistrētajiem pircējiem pārdotās zivis tiek nosvērtas.

Nozveju parasti sver izkraušanas laikā. Svēršana pēc transportēšanas ir atļauta. Reģistrētie pircēji vai pārdevēji ir atbildīgi par svēršanas darbību precizitāti.

Avots: revīzijas apmeklējumu laikā saņemtā informācija un tiesību akti.

II pielikums

Kvotu un zvejas piepūles pārvaldība apmeklētajās dalībvalstīs

KVOTASZVEJAS PIEPŪLE
Spānija

Kvotas parasti piešķir atsevišķiem kuģiem.

Uzraudzība ir sistemātiska, un attiecībā uz sugām, par kurām kvotas var ātri iztērēt, to veic pat divreiz dienā.

Kvotas uzrauga, izmantojot datus no elektroniskajiem žurnāliem un pārdošanas zīmēm. Neatbilstības gadījumā iestādes izmanto lielāko skaitli.

Uzraudzība balstās uz KNS datiem; katru dienu, kurā kuģa ātrums ir mazāks par pieciem mezgliem, uzskata par zvejas dienu.

Zvejas piepūli kuģiem bez KNS aprēķina, pamatojoties uz zvejas žurnāliem (papīra vai elektroniskā formātā).

Kuģiem garumā līdz 10 metriem izmanto pārdošanas zīmes, uzskatot, ka katra pārdošanas zīme attiecas uz vienu zvejas dienu.

Francija

Kvotas galvenokārt piešķir ražotāju organizācijām (RO).

RO uzrauga tām piešķirto kvotu apguvi saskaņā ar to pārvaldības plāniem, kas apstiprināti valsts līmenī. Jūras zvejniecības un akvakultūras direktorāta resursu pārvaldības birojs (Avots:) uzrauga kvotu apguvi valsts mērogā. Aprēķinu pamatā Avots: izmanto apstiprinātos nozvejas datus no savas sistēmas (Avots:) un veic datu kontrolpārbaudes, tos salīdzinot ar informāciju, kas saņemta no RO.

Jūras starpreģionālie direktorāti neveic reģionālās pārbaudes, lai uzraudzītu RO veikto kvotu apguves uzraudzību.

Zvejas piepūles uzraudzībai iestādes izmanto manuālas tabulas.

KNS dati un dati par deklarēšanas pienākumiem ne vienmēr ir pieejami. Iestādes novērtē darbību, pamatojoties uz kuģa vēsturi, bet nepareizas deklarācijas var palikt neatklātas.

Zvejas atļaujas ir sagatavotas elektroniski, un inspekciju laikā inspektori ne vienmēr var tiešsaistē iepazīties ar kuģa datiem un informāciju par darbību, tāpēc viņiem ir grūti pārbaudīt, vai kuģim ir atļauja zvejot sugas, kas uz tā atrodas.

Itālija

Vienīgā suga, kurai Itālijā piemēro kvotas, ir zilā tunzivs.

Kvotas sadala valsts mērogā starp šādām kategorijām: kuģi zvejai ar riņķvadu, kuģi zvejai ar āķu jedām, krātiņveida lamatas, atpūtas zveja un rezerves kvota piezvejai.

Kvotu izmantošanai seko līdzi Avots:. Kuģiem, kuriem piešķirtas atļaujas, katru dienu zvejas reisa laikā jāiesniedz nozvejas deklarācijas — pat ja nozveja ir nulle. No Itālijas saņemtie kvotu izmantošanas dati sakrita ar Komisijai pieejamajiem.

Skotija

Vairumu kvotu piešķir ražotāju organizācijām (aptuveni 97 %), nelielu daļu atstājot maziem kuģiem garumā līdz 10 metriem un lielākiem kuģiem, kas nav saistīti ar konkrētu nozari.

Centrālās iestādes seko līdzi to sugu nozvejai, kurām piemēro kvotas. Pamatojoties uz kuģa un nozvejas datiem, sistēma automātiski aprēķina kvotu apguvi pa zvejas kuģiem ražotāju organizācijā. Šos ziņojumus katru nedēļu nosūta visām RO, kurām piešķirtas kvotas. Ja kāda noteikta RO piešķirtā kvota ir iztērēta, informāciju publisko valdības tīmekļa vietnē.

Piepūli piešķir atsevišķiem kuģiem. Daļu no piešķirtās piepūles iestādes neaiztiek, zvejas kuģiem iedalot tikai 95 %, lai atstātu drošības rezervi gadījumam, ja piešķirtā piepūle tiek pārsniegta.

Iestādes izmanto informāciju no žurnāliem, lai uzraudzītu zvejas piepūles izmantošanu un atbilstību zvejas piepūles nosacījumiem un lai savās inspekcijās iekļautu zvejas piepūles elementu. Dienu skaitu aprēķina, pamatojoties uz zvejas reisa ilgumu, kas norādīts visu veidu deklarācijās (elektroniskajās, papīra un iknedēļas).

Informāciju par piepūles izmantošanu sistēma ģenerē automātiski, ņemot vērā to zvejas reisu ilgumu, kuriem piemēro piepūles režīmus, un attiecīgo kuģu dzinēju jaudu.

Automatizētās sistēmas efektivitāte kuģiem ar zvejas žurnāliem papīra formātā (aptuveni 23,6 % kuģu ar atļaujām pēdējos trīs gados) ir atkarīga no sistēmā ievadīto datu kvalitātes. Revīzija uzrādīja 10 % kļūdu īpatsvaru izkraušanas datumos.

III pielikums

Datu vākšanas sistēma

ES ir izveidojusi sistēmu1 standartizētu zvejas datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zinātniskās analīzes vajadzībām saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku. Saskaņā ar šo sistēmu dalībvalstīm ir jāvāc bioloģiskie, vides, tehniskie un sociālekonomiskie dati par zvejniecības, akvakultūras un apstrādes nozarēm. Daļa šo datu ir saistīti ar zvejas darbībām un iegūti saskaņā ar Kontroles regulas prasībām: KNS informācija, žurnāli, izkraušanas deklarācijas, pārdošanas zīmes. Šos datus nosūta zinātniskajiem institūtiem kā būtisku daļu no aplēsēm, kuras veido krājumu novērtējumus (kopā ar bioloģiskajiem datiem, kas savākti saskaņā ar DSV), un šie institūti tos izmanto. Tie ir svarīgi arī uz zinātni balstītiem pārvaldības pasākumiem un pārvaldības mērķu novērtēšanai. Piemēram, kapacitātes, piepūles un izkraušanas dati ir vajadzīgi, lai aprēķinātu nozveju uz piepūles vienību, ļautu zinātniekiem noteikt galvenos zvejas veidus, no kuriem ņemt bioloģisko datu paraugus, un nošķirtu ekonomiskos flotes datus, lai tos varētu apvienot ar bioloģiskajiem2.

IV pielikums

Inspekciju organizēšana apmeklētajās dalībvalstīs

1. Spānija

Spānijas Lauksaimniecības, pārtikas un vides ministrijas pārraudzībā esošais Zivsaimniecības ģenerālsekretariāts (ZĢS) centrālās valdības jurisdikcijā atbild par kontroles un inspekcijas darbībām līdz pirmajai pārdošanai.

ZĢS sagatavo gada inspekciju plānu (Plan de actuación general de control e inspección pesquera), kura prioritātes balstās uz flotes, zvejas vietu un zvejniecības īpatnībām. Vietējie biroji sagatavo savu riska analīzi un inspekciju plānu saskaņā ar vispārējo sistēmu un prioritātēm. Vietējos resursus ZĢS pārraudzībā nodrošina valsts pārvaldes ministrs.

Citas iestādes (autonomās kopienas, armija, militārā policija Guardia Civil) veic inspekcijas jūras zvejas, transporta, tirdzniecības un apstrādes jomās. Tās var būt neatkarīgas vai sadarboties ar ZĢS. Autonomās kopienas atbild par inspekcijām iekšējos ūdeņos, gliemenēm un akvakultūru, veselības aspektiem un visu produktu izsekojamību no pirmās pārdošanas.

2. Francija

Francijā par zivsaimniecības kontroli un inspekciju atbild dažādas iestādes:

 • centrālajā līmenī — Vides, enerģētikas un jūras ministrijas Jūras zvejniecības un akvakultūras direktorāts un Centre National de Surveillance de la Pêche (CNSP), kas ir valsts zvejas uzraudzības centrs;
 • reģionālajā līmenī — Jūras starpreģionālais direktorāts, ko vada starpreģionālais jūras prefekts un kas darbojas Jūras zvejniecības un akvakultūras direktorāta pārraudzībā;
 • vietējā līmenī — Sauszemes un jūras departamenta direktorāts, ko reģionālā prefekta pārraudzībā vada departamenta prefekts;
 • aizjūras departamentos un teritorijās jūras direktorāti veic visus uzdevumus, par kuriem kontinentālajā Francijā atbild jūras starpreģionālie direktorāti un sauszemes un jūras departamentu direktorāti.

Jūras zvejniecības un akvakultūras direktorāts divreiz gadā sagatavo valsts plānus, pamatojoties uz riska analīzi. Tas neņem vērā no kontroles dienestiem pieejamo informāciju par riska jomām, turpmākiem pasākumiem pārkāpumu gadījumā u. c. Plāns attiecas uz tirdzniecību un transportēšanu saskaņā ar Kontroles regulu (izsekojamība), un tajā ir minētas citas valsts struktūras, kas veic jūras zvejas darbību inspekcijas, tādas kā jūrlietu, jūras spēku, muitas, krasta apsardzes un valsts policijas dienesti un krāpšanas novēršanas iestāde.

CNSP koordinē inspekcijas jūrā un sniedz atbalstu izkraušanas inspekcijās.

Jūras starpreģionālie direktorāti sagatavo savus reģionālos plānus saskaņā ar valsts plāniem. Reģionālajiem plāniem jābūt balstītiem uz detalizētu riska analīzi un inspekcijas prioritātēm. Lai gan Bretaņas Jūras starpreģionālais direktorāts veica ļoti detalizētu riska analīzi (aptverot operatorus, kas veic pirmo pārdošanu un transportēšanu), Vidusjūras starpreģionālā direktorāta veiktā riska analīze bija virspusēja un sistēmiskos riskus noteica, pamatojoties uz konstatētajiem pārkāpumiem.

Vietējie plāni (Sauszemes un jūras departamenta direktorāts) nav balstīti uz reģionālajiem. To pamatā ir riska analīze vai mērķi, kurus koordinē CNSP, un, izņemot Vidusjūras reģionu, kontroles vienību atklātie riski. Šis riska novērtējums vēl ir jāatspoguļo valsts un reģionālajos kontroles plānos, izmantojot riska pārvaldības plānu, un jāsaista ar vietējām iniciatīvām.

Sauszemes un jūras departamenta direktorāts un citas vietējās inspekcijas iestādes nodrošina resursus inspekcijām izkraušanas laikā un pēc tās.

3. Itālija

Itālijā Lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības politikas ministrijas (MIPAAF) Jūras zvejniecības un akvakultūras ģenerāldirektorāts (MFA ĢD) ir vienīgā kompetentā iestāde Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (Kontroles regula) 5. panta 5. punkta nozīmē.

Lai veiktu savus pienākumus, tas var izmantot Ostas kapteiņa biroja vai Krasta apsardzes pakalpojumus, tostarp Valsts zvejniecības kontroles centra (NFCC) pakalpojumus. Par zivsaimniecības produktu zvejniecības, tirdzniecības un administrācijas uzraudzību, kā arī par pārkāpumu izmeklēšanu atbild militārais un civilais personāls, kas strādā centrālajās vai decentralizētajās jūrniecības iestādēs un citās tiesībsargājošajās struktūrās (Guardia di Finanza, Carabinieri u. c.).

4. Skotija

Skotijā par zivsaimniecības kontroli un inspekciju līdz pirmajai pārdošanai atbild Marine Scotland. Riska novērtēšana ir pastāvīga darbība, ko organizē ik pēc divām nedēļām reģionālajā līmenī un kas aptver dažādus apgabalus, ostas un darbības segmentus. Tās rezultātā netiek izstrādāts detalizēts inspekciju plāns, bet tiek noteiktas galvenās prioritātes, kas jāņem vērā zvejniecības birojiem, plānojot savas darbības. Vietējie inspektori ir piederīgi Marine Scotland.

Veicot dažas atbilstības darbības, Marine Scotland sadarbojas ar citām valdības un publiskā sektora organizācijām, tādām kā Skotijas policija, Jūras un krasta apsardzes aģentūra, Veselības un drošības pārvalde un Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas dienests.

Komisijas atbilde

Kopsavilkums

I

Reformētās kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķis ir nodrošināt to, ka zvejas un akvakultūras darbības ilgtermiņā ir vidi saudzējošas un ilgtspējīgas un tiek pārvaldītas atbilstīgi mērķim nodrošināt ieguvumus ekonomiskajā, sociālajā un nodarbinātības jomā un veicināt pārtikas pieejamību, ievērojot piesardzīgu un ekosistēmas pieeju zvejniecības pārvaldībā.

Lai politika būtu uzticama, droša un efektīva, izšķiroši svarīgi ir izveidot efektīvu kontroles režīmu. Tā mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstis pilda kontroles pienākumus un izmanto efektīvu kontroles sistēmu, vienlaikus garantējot, ka noteikumi tiek piemēroti saskaņoti visā ES. Kontroles noteikumi tika pārkārtoti 2008. gadā, pamatojoties uz Revīzijas palātas sniegtajiem ieteikumiem 2007. gada īpašajā ziņojumā Nr. 7, lai novērstu atklātās nepilnības.

III

Komisija piekrīt viedoklim, ka pēc Revīzijas palātas 2007. gadā veiktās revīzijas ES zivsaimniecības kontroles sistēma tika būtiski uzlabota, pieņemot Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 (turpmāk “Kontroles regula”) un ar to saistīto Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 404/2011. Komisija arī piekrīt, ka šīs regulas īstenošanu dalībvalstīs vēl var uzlabot un ka joprojām pastāv nepilnības.

IV

Komisija apstiprina, ka noteikumi par bruto tonnāžas pārbaudi varētu uzlabot flotes zvejas kapacitātes kontroli.

Attiecībā uz neatbilstībām flotes reģistrā Komisija uzskata, ka, pieņemot 2017. gada 6. februārī Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2017/218 par Savienības zvejas flotes reģistru, Revīzijas palātas konstatētās nepilnības būtībā ir novērstas.

V

Komisija apstiprina, ka daļa no ES zvejas flotes kuģiem ir atbrīvoti no prasības uzstādīt uz klāja kuģu satelītnovērošanas sistēmu (VMS). Tomēr 11 % flotes kuģu, uz kuriem attiecas šī prasība, rada vairāk nekā trīs ceturtdaļas no nozvejoto zivju daudzuma. Turklāt dažas dalībvalstis aprīkoja ar VMS savus kuģus, kuru garums ir mazāks par 12 metriem, kaut arī saskaņā ar Kontroles regulu tas nav jādara obligāti.

Komisija atzīst, ka izsekošanas sistēmu izmantošanu varētu vēl uzlabot attiecībā uz maziem kuģiem.

VI

Kritēriji attiecībā uz zvejas iespēju piešķiršanu dalībvalstīm ir noteikti kopējā zivsaimniecības politikā (KZP). Komisija uzskata, ka šo kritēriju piemērošana īpaši neietekmē kontroles režīmu un tā efektivitāti.

Komisija piekrīt viedoklim, ka, uzlabojot kvotu piešķiršanas kritēriju pārredzamību, varētu novērst kādu vienu interešu veicināšanu salīdzinājumā ar citām.

VII

Komisija piekrīt, ka nozvejas datu un pārdošanas zīmju nodošana dažās dalībvalstīs vēl aizvien nav pilnīga, jo īpaši attiecībā uz kuģiem, kuru garums ir mazāks par 12 metriem. Komisija sistemātiski uzrauga neatbilstības KZP noteikumiem, izmantojot atbilstošus rīkus, kas ir tās rīcībā.

Turklāt Komisija savās revīzijās un inspekcijās arī regulāri vērtē kontroles prasību īstenošanu attiecībā uz mazapjoma zveju.

Turklāt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) regula ļauj finansēt zvejas kuģu aprīkošanu ar elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmas (ERS) ierīcēm neatkarīgi no kuģu izmēra.

Attiecībā uz apkopotajiem datiem situācija ir šāda: dalībvalstīm vienmēr ir jāsūta apkopotie dati par nozveju, norādot sīku informāciju par krājumiem un zvejas vietām, kur ir noteikti piepūles režīmi. Ir arī skaidri noteiktas situācijas, kad dalībvalstīm ir jāsūta sīka informācija par kuģu izmēru un zvejas rīkiem, taču parasti tas nav jādara. Ja ir vajadzīgi sīki dati par nozveju, Kontroles regulā ir noteikts, ka Komisija var pieprasīt ERS datus tieši dalībvalstīm. Šī prakse pašlaik ir testēšanas fāzē.

VIII

Pašreizējie kontroles noteikumi paredz, ka dalībvalstis ievada valsts reģistrā informāciju par visiem zvejas licences turētāju un kapteiņu izdarītajiem pārkāpumiem. Šie noteikumi arī veicina informācijas apmaiņu par pārkāpumiem starp dalībvalstīm. Komisija ir novērojusi, ka pašreizējās atšķirības dalībvalstu tiesu sistēmās var ietekmēt šādu noteikumu īstenošanu ES.

Komisija atzīst, ka pašreizējā Kontroles regula neparedz ieviest visaptverošu sistēmu datu apmaiņai par pārkāpumiem un sankcijām.

Kopumā Komisija veicina ES standartu, kopējas pieejas kontroles darbībām un kopēju datu apmaiņas IT platformu izstrādi, lai sasniegtu stabilus, līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

IX

Komisija ņem vērā šos ieteikumus. Lēmums par Kontroles regulas pārskatīšanu vēl nav pieņemts. Pagaidām, pamatojoties uz šiem ieteikumiem, Komisija turpinās atbalstīt un nodrošināt pašreizējo kontroles prasību pilnīgu ievērošanu.

Komisija arī ņem vērā to, ka daži ieteikumi ir paredzēti dalībvalstīm.

Ievads

01

Ar Kontroles regulu ir izveidota Savienības kontroles, inspekcijas un izpildes sistēma, lai nodrošinātu atbilstību KZP noteikumiem.

06

Lai gan Komisijas pienākums ir novērtēt šīs regulas ietekmi uz KZP un kontrolēt šo noteikumu īstenošanu dalībvalstīs, šīs politikas panākumi ir atkarīgi no visu attiecīgo personu iesaistīšanās. Komisija apstiprina, ka KZP mērķu sasniegšanai ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis piešķirtu pietiekamus līdzekļus un pienācīgi tiktu attīstītas administratīvās spējas.

07

Lai ierobežotu administratīvo slogu dalībvalstīm un zvejniekiem, Kontroles regulā ir paredzēts īpašs, vienkāršots režīms kuģiem, kuru garums nesasniedz 10 metrus. Saskaņā ar šo režīmu dalībvalstīm ir jāizstrādā paraugu ņemšanas plāni, lai uzraudzītu šo kuģu darbību, pamatojoties uz metodiku, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Komitejas procedūru.

08

Saskaņā ar Kontroles regulu ieviestās punktu sistēmas mērķis bija izveidot sankciju ziņā vienādu sistēmu visā ES.

Tomēr ES tiesiskais regulējums neparedz saskaņotus noteikumus attiecībā uz sankcijām par KZP noteikumu pārkāpumiem. Tā kā nav vienotu sankciju noteikumu ES līmenī, katra dalībvalsts piemēro savus valsts tiesību aktus un procedūras. Saskaņotu sankciju trūkums ir realitāte arī daudzos citos Savienības politikas virzienos, ne tikai KZP.

Tomēr Komisija uzskata, ka, precizējot kontroles režīmu attiecībā uz sankcijām par nopietniem KZP noteikumu pārkāpumiem, tiktu uzlabota kontroles sistēmas efektivitāte un nodrošināti līdzvērtīgi konkurences apstākļi.

10

Komisija uzskata, ka ikreiz, kad tika pieņemts lēmums apstiprināt un ieviest rīcības plānus, izrādījās, ka šie rīki efektīvi novērš sistēmiskas nepilnības dalībvalstīs.

11

Komisija uzskata, ka līdz šim būtiska ir bijusi Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EZKA) loma, izveidojot un uzlabojot saskaņotu un viendabīgu pieeju un ieviešot saderīgas sistēmas ziņošanai, datu apmaiņai un zvejas produktu izsekošanai.

Tomēr Kontroles regulas novērtējums pierādīja, ka Komisijas, EZKA un dalībvalstu uzdevumi un pienākumi, iespējams, vēl ir jāprecizē, lai sasniegtu labāku sinerģiju.

Apsvērumi

16

Kontroles regula nosaka, ka var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par zvejas kuģu tonnāžas pārbaudi. Komisija turpinās nodrošināt, ka dalībvalstis pilda pašreizējos noteikumus par maksimālo zvejas kapacitāti.

3. izcēlums. Dzinēju jaudas pārbaude, kas veikta, piemērojot Kontroles regulas prasības

Saskaņā ar Komisijas konstatējumiem 2006. gadā Atlantijas okeāna reģiona dalībvalstīs veiktajās revīzijās par dzinēju jaudu Spānija ir veikusi šīs pārbaudes tikai vienu reizi (un pārbaudi neapstiprināja iestāde, kas ir kompetenta attiecībā uz dzinēju jaudas pārbaudi), savukārt Apvienotajā Karalistē tika konstatēts, ka ieviestā dzinēju pārbaude bija pastāvīgāka/sistemātiskāka/sistēmiskāka.

Komisija plāno 2017. gadā uzsākt pētījumu, ko veiks ārējs līgumdarbu izpildītājs atlasītās ES dalībvalstīs, par Kontroles regulas prasību izpildi attiecībā uz dzinēju jaudas fizisku pārbaudi.

18

Dzinēja jaudas uzraudzīšana ir bijusi revīzijas misiju cikla daļa visās dalībvalstīs, tostarp Francijā 2015./2016. gadā. Komisija turpina uzraudzīt šo jautājumu, lai nodrošinātu, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi.

Komisija ir uzturējusi ciešus kontaktus ar Itālijas iestādēm un ir informēta par to, ka 2017. gadā ir plānots ieviest jaunu paraugu atlases plānu.

19

Komisija piekrīt Revīzijas palātas analīzei. Tomēr Komisija vēlas uzsvērt, ka pat tad, ja daži paraugu atlases plāni vēl nav pieņemti, Komisija pārbauda, vai ir ievērota robežvērtība, pamatojoties uz ES flotes reģistru un valsts flotes gada ziņojumiem, kas dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai. Dalībvalstis arī veic pārbaudes, pat ja tām nav paraugu atlases plāna.

20

Komisija uzskata, ka, pieņemot 2017. gada 6. februārī Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2017/218 par Savienības zvejas flotes reģistru, Revīzijas palātas konstatētais risks pārsniegt flotes kapacitātes robežvērtību būtībā ir novērsts.

23

Komisija 2017. gada 6. februārī pieņēma jaunu regulu par Savienības zvejas flotes reģistru, un tā stāsies spēkā 2018. gada 1. februārī (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 2017/218). Jaunā regula nosaka jaunas procedūras, lai nodrošinātu, ka Savienības flotes reģistrs tiek atjaunināts gandrīz reālā laikā, un lai nodrošinātu tā informācijas ticamību.

4. izcēlums. Flotes reģistrā konstatētās neatbilstības

Attiecībā uz neatbilstībām flotes reģistrā Komisija uzskata, ka, pieņemot 2017. gada 6. februārī Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2017/218 par Savienības zvejas flotes reģistru, Revīzijas palātas konstatētās nepilnības būtībā ir novērstas.

24

Saskaņā ar jauno regulu par Savienības flotes reģistru atjauninājumi atbilstoši valstu reģistriem tiks veikti gandrīz reālā laikā. Kuģu datu atjaunināšana tiks veikta divējādi: a) datus iesniegs tieši dalībvalstis par katru notikumu ar zvejas kuģi, kas ir iekļauts valsts zvejas flotes reģistrā, un ne vēlāk kā līdz darba dienas beigām vai b) ar momentuzņēmumiem. Ja momentuzņēmuma saturs ir neizlasāms, nepilnīgs, neprecīzs vai neticams, momentuzņēmums tiks noraidīts un Komisija paziņos savus novērojumus dalībvalstij, kurai būs jāveic vajadzīgās izmaiņas valsts reģistrā ne vēlāk kā piecās darba dienās pēc Komisijas paziņojuma dienas.

Komisijas kopīga atbilde uz 25. un 26. punktu. Komisija ir veikusi nozvejas reģistrācijas sistēmu un datu apstiprināšanas sistēmu revīzijas vairumā dalībvalstu un ir sistemātiski uzraudzījusi konstatētās nepilnības.

30

Komisija ir informēta par šo pārkāpumu un pašlaik risina šo jautājumu ar attiecīgajām dalībvalstīm.

Minētie 2 % attiecas uz akvakultūras kuģiem. Iepriekš VMS regulā bija noteikts atbrīvojums no VMS pienākuma visiem kuģiem, “kurus izmanto vienīgi akvakultūras nolūkos un kuri darbojas vienīgi dalībvalstu bāzes līniju ietvaros”. (Sk. Regulas (EK) Nr. 2244/2003 2. pantu.)

Pašreizējā Kontroles regulā šis izņēmums tika atcelts kuģiem, kuru garums pārsniedz 15 metrus, un palika spēkā tikai attiecībā uz kuģiem, kuru garums ir mazāks par 15 metriem (sk. Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 9. panta 5. punktu). Tomēr dalībvalstis neatjaunināja pašreizējos datus flotes reģistrā attiecībā uz šiem akvakultūras kuģiem.

Jaunajā flotes reģistra īstenošanas regulā (kas stāsies spēkā 2018. gada 1. februārī) vairs pat nav prasības reģistrēt akvakultūras kuģus flotes reģistrā.

Komisijas kopīga atbilde uz 31. un 32. punktu. Komisija uzsver, ka 11 % flotes kuģu, uz kuriem attiecas šī prasība par VMS, rada vairāk nekā trīs ceturtdaļas no nozvejoto zivju daudzuma.

Lai ierobežotu administratīvo slogu dalībvalstīm un zvejniekiem, Kontroles regulā ir paredzēts īpašs, vienkāršots režīms kuģiem, kuru garums nesasniedz 10 metrus, un tajā noteikts, ka dalībvalstis sagatavo paraugu ņemšanas plānus. Turklāt dažas dalībvalstis aprīkoja ar VMS savus kuģus, kuru garums ir mazāks par 12 metriem, kaut arī tas nebija jādara obligāti.

Komisija uzskata, ka vairumā gadījumu kuģus, kuri rada lielu risku saglabāšanai, ir iespējams izsekot un kontrolēt. Tomēr Komisija atzīst, ka izsekošanas sistēmu izmantošanu varētu vēl uzlabot attiecībā uz maziem kuģiem.

34

Komisija var apstiprināt, ka informācija, ko tā ir saņēmusi, ir diezgan neviendabīga. Tāpēc Komisija vēl nevar sniegt pārskatu par to, kā šo metodi ievieš dalībvalstis.

Komisija 2016. gada martā piekrastes reģiona dalībvalstīm rakstiski pieprasīja informāciju par to, vai šo valstu kvotu piešķiršanas sistēma atbilst KZP regulas 16. pantam. Turklāt dalībvalstīm tika lūgts sniegt arī informāciju par to, kā katra dalībvalsts nodrošina, ka piešķiršanas metodē tiek ņemti vērā minētās regulas 17. pantā noteiktie principi, proti, pārredzami un objektīvi kritēriji, tostarp kritēriji, kas attiecas uz vidi, sociālo jomu un ekonomiku. Saskaņā ar informāciju, ko saņēma Komisija, ES piešķiršanas sistēmu biežākā kopīgā īpašība ir vēsturisko ierakstu par nozveju izmantošana, tostarp par nozvejas sadalījumu starp tiem zvejniecības dalībniekiem, kuriem ir tiesības pieteikties. Dalībvalstis norādīja, ka ir ieviesti dažādi zvejas iespēju sadales vai piekļuves sistēmu kopumi, kas ne vienmēr ietver nozvejas sadales sistēmas. Vairākums apstiprināja, ka sociālie, ekonomiskie un vides kritēriji tiek ņemti vērā, un tas atbilst KZP mērķiem.

Turklāt Tiesā pašlaik tiek izskatīta lieta C-540/16, Spika un citi, kas attiecas uz pieprasījumu sniegt prejudiciālu nolēmumu par Regulas Nr. 1380/2013 16. un 17. panta interpretēšanu. Atbilde uz šo prejudiciālo jautājumu ļautu analizēt valsts kvotu piešķiršanas metožu pamatojumu.

Turklāt Eiropas Parlaments 2015. gadā finansēja pētījumu par valsts kvotu piešķiršanu:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540357/IPOL_STU(2015)540357_EN.pdf.

37

Kuģiem, kas atbrīvoti no prasībām par VMS, Kontroles regulā ir paredzēti citi saziņas līdzekļi, uz kuriem attiecas likumdevēju lēmumi.

38

Komisija piekrīt Revīzijas palātas analīzei un vēlas norādīt, ka tehnisko pasākumu priekšlikums vēl aizvien tiek apspriests ar Eiropas Parlamentu un Padomi.

41

Komisija piekrīt Revīzijas palātas viedoklim par to, ka ir jāveicina pasākumi, kas nosaka reģionālas prasības saglabāšanas nolūkos un ir pielāgoti reģioniem, jo tie atbilst KZP principiem un tajā izklāstītajai reģionālajai pieejai.

48

Lai ierobežotu administratīvo slogu dalībvalstīm un zvejniekiem, Kontroles regulā ir paredzēts īpašs, vienkāršots režīms kuģiem, kuru garums nesasniedz 10 metrus. Saskaņā ar šo režīmu dalībvalstīm ir jāizstrādā paraugu ņemšanas plāni, lai uzraudzītu šo kuģu darbību, pamatojoties uz metodiku, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Komitejas procedūru.

Komisija arī vēlas piebilst, ka būtu iespējams uzlabot dalībvalstu īstenoto kontroli (piem., ņemot paraugus izkraušanas laikā) attiecībā uz tādu kuģu darbībām, kuru garums ir mazāks par 10 metriem un kuri pašlaik ir atbrīvoti no kuģa žurnāla vešanas.

50

Komisija piekrīt Revīzijas palātas analīzei un uzskata, ka paraugu ņemšanas plānos, ja tādi ir pieņemti, ir jāsniedz nozvejas aplēses.

5. izcēlums. Kļūdas un sistēmas nepilnības papīra formātā sniegtajās deklarācijās

Komisija ir informēta par to, ka Francijā nozvejas datu un pārdošanas zīmju nodošana vēl aizvien ir nepilnīga. Tomēr Komisija vēlas uzsvērt, ka kopš 2014. gada ir vērojami būtiski uzlabojumi, jo īpaši attiecībā uz mazajiem kuģiem. Tiek veiktas regulāras Komisijas revīzijas, lai uzraudzītu rīcības plānā paredzēto darbību veikšanu.

Dalībvalstis ir izstrādājušas nozvejas reģistrācijas sistēmas (kontroles datu apkopošanai, reģistrācijai un apstrādei), kas atbilst Kontroles regulai, integrētajiem elektroniskajiem datiem, kā arī datiem papīra formātā.

Tomēr dažās dalībvalstīs izmantotās IT sistēmas vēl aizvien nav piemērotas tam, lai varētu veikt datu apmaiņu starp tām un nodrošināt no dažādiem datu avotiem iegūtu datu kontrolpārbaudi.

Komisija turpinās pievērst īpašu uzmanību nozvejas reģistrācijas sistēmai un tās uzraudzībai.

Attiecībā uz Skotiju — kuģi uzrādīja nepareizus izkraušanas datus. Salīdzinot, piemēram, ar pārdošanas zīmēm, ir iespējams, ka pārdošanas zīmē pārdošanas datums ir pretstatīts izkraušanas datumam. Šāda veida neatbilstība tika konstatēta izsekojamības revīzijās Apvienotajā Karalistē.

56

Komisija piekrīt Revīzijas palātas secinājumiem par to, ka var uzlabot nozvejas datu un pārdošanas zīmju nodošanu, kas vēl aizvien ir nepilnīga, jo īpaši attiecībā uz maziem kuģiem, kā arī datu kontrolpārbaudi un apstiprināšanu.

Taču pēdējos gados Komisija ir novērojusi būtiskus uzlabojumus. Efektīvs rīks šajā jomā ir bijuši rīcības plāni un attiecīgo darbību īstenošana.

6. izcēlums. Kļūdas un sistēmas nepilnības attiecībā uz kontrolpārbaudēm starp izkraušanas deklarācijām un pārdošanas zīmēm

Komisija ir informēta par šīm nepilnībām, un tāpēc šis jautājums tiek risināts rīcības plānā.

Komisija uzskata, ka pēdējos gados kontroles darbību kopējais līmenis un efektivitāte Itālijā ir uzlabojušies. Tomēr nozvejas reģistrācijas sistēmas pilnīga īstenošana vēl aizvien ir būtiska problēma.

Komisija ir informēta par šo nepilnību attiecībā uz pārdošanas zīmēm, un šā jautājuma risināšana bija ietverta rīcības plānā. Spānija nesen izstrādāja TRAZAPES rīku, kas ļaus automātiski nodot pārdošanas zīmes no autonomajām kopienām centrālajai iestādei. Spānijas sekmes saistībā ar šo pasākumu īstenošanu Komisija izvērtēs vēlreiz turpmākajās misijās.

60

Kontroles regulā patiešām netiek prasīts, lai tiktu ieviesta tāda elektroniska sistēma pārvadājuma dokumentu nodošanai, kādu ir ieviesusi Skotija. Kā to pieļauj Kontroles regula, šī valsts sistēma pārsniedz Kontroles regulā paredzētās minimālās prasības. Komisija piekrīt, ka ES mēroga elektroniska pārvadājuma dokumentu sistēma, kas ļauj apmainīties ar datiem starp dalībvalstīm, varētu uzlabot nozvejas datu ticamību.

7. izcēlums. Datu apstiprināšanas nepilnības dalībvalstīs

Komisija apstiprina, ka pašlaik saistībā ar rīcības plānu tiek izstrādāti turpmāki uzlabojumi.

64

Datu apstiprināšana ir daļa no pašreizējā rīcības plāna attiecībā uz Franciju, un tam būtu jāveicina turpmāki uzlabojumi šajā jomā.

67

Komisija norāda, ka ir vērojama neatbilstību skaita samazināšanās tendence, jo īpaši Spānijā un Apvienotajā Karalistē.

71

Dalībvalstu pienākums ir sūtīt apkopotos datus par nozveju, norādot sīku informāciju par krājumiem un zvejas vietām, kur ir noteikti piepūles režīmi. Ir arī skaidri noteiktas situācijas, kad dalībvalstīm ir jāsūta sīka informācija par kuģu izmēru un zvejas rīkiem, taču parasti tas nav jādara. Ja ir vajadzīgi sīki dati par nozveju, Kontroles regulā ir noteikts, kas Komisija var pieprasīt ERS datus tieši dalībvalstīm. Šī prakse pašlaik ir testēšanas fāzē.

73

Komisija piekrīt tam, ka saskaņā ar Kontroles regulu dalībvalstīs ir jābūt ieviestām piemērotām struktūrām zivsaimniecības kontrolei. Saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu tika noteikts ex-ante nosacījums, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir administratīvās spējas Kontroles regulas īstenošanai pirms jebkādu līdzekļu piešķiršanas no fonda.

79

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm un Komisiju nodrošina dalībvalstu inspektoriem paredzētu pamatprogrammu un pašlaik izstrādā ES mācību platformu.

89

Pašreizējie kontroles noteikumi paredz, ka dalībvalstis ievada valsts reģistrā informāciju par visiem zvejas licences turētāju un kapteiņu izdarītajiem pārkāpumiem. Šie noteikumi arī veicina informācijas apmaiņu par pārkāpumiem starp dalībvalstīm. Komisija ir pabeigusi iekšēju pētījumu par dalībvalstu sankciju sistēmām, kurā tika analizēts, vai dalībvalstu pašreizējās sankciju sistēmas ir atturošas, efektīvas un samērīgas. Komisija ir novērojusi, ka pašreizējās atšķirības dalībvalstu tiesu sistēmās var ietekmēt šādu noteikumu īstenošanu ES.

92

Komisija atzīst elektroniskās inspekciju ziņojumu sistēmas sistemātiskas izmantošanas nozīmi.

Secinājumi

95

Komisija piekrīt Revīzijas palātas apsvērumam par to, ka dalībvalstis un Komisija ir panākušas virzību kopš 2007. gadā veiktās revīzijas un Kontroles regulas reformas.

Tomēr ir jānoskaidro, vai būtu jāmaina daži šīs regulas noteikumi, lai uzlabotu zivsaimniecības kontroles sistēmas efektivitāti.

1. ieteikums. Uzlabot par zvejas flotēm sniegtās informācijas ticamību
 1.  Komisija ņem vērā, ka šis ieteikums ir paredzēts dalībvalstīm, un uzraudzīs tā īstenošanu.
 2.  Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam:
 • noteikumi gan par kuģa tonnāžas, gan dzinēja jaudas pārbaudi varētu būt lietderīgi;
 • lēmums par Kontroles regulas pārskatīšanu vēl nav pieņemts, un uz jebkuru Komisijas priekšlikumu attiecas labāka regulējuma nosacījumi, proti, ir jāveic sabiedriska apspriešana un ietekmes novērtējums, kuru rezultātus iepriekš nevar paredzēt. Šajā kontekstā Komisija apsvērs Revīzijas palātas ieteikumu.
97

Komisija piekrīt, ka, izmantojot VMS un dažos gadījumos citas izsekošanas ierīces, flotes darbību uzraudzība ES ūdeņos uzlabojās.

Komisija atsaucas uz savu atbildi par 31. un 32. punktu.

98

Kritēriji attiecībā uz zvejas iespēju piešķiršanu dalībvalstīm ir noteikti kopējā zivsaimniecības politikā. Komisija uzskata, ka šo kritēriju piemērošana pašlaik nav saistīta ar Kontroles regulas īstenošanu. No informācijas, ko Komisija saņēma no dalībvalstīm, var secināt, ka biežāk izmantotie kritēriji kvotu piešķiršanai ES ir vēsturiskie ieraksti par nozveju. Šķiet arī, ka tiek ņemti vērā sociālie, ekonomiskie un vides kritēriji, un tas atbilst KZP mērķiem. Turklāt Tiesā pašlaik tiek izskatīta lieta C-540/16, Spika un citi, kas attiecas uz pieprasījumu sniegt prejudiciālu nolēmumu par Regulas Nr. 1380/2013 16. un 17. panta interpretēšanu. Atbilde uz šo prejudiciālo jautājumu ļautu analizēt valsts kvotu piešķiršanas metožu pamatojumu.

Turklāt Eiropas Parlaments 2015. gadā finansēja pētījumu par valsts kvotu piešķiršanu:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540357/IPOL_STU(2015)540357_EN.pdf.

Kuģiem, kuri nav piesaistīti VMS, Kontroles regulā ir paredzēti citi saziņas līdzekļi, lai varētu uzraudzīt zvejas piepūli, taču tie vēl nav pilnīgi ieviesti.

Attiecībā uz tehnisko pasākumu vienkāršošanu Komisija jau ir ierosinājusi vienkāršot tiesisko regulējumu un zvejnieku pienākumus. Pašlaik šis priekšlikums tiek apspriests iestāžu līmenī.

Komisija piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka ir jāveicina laba prakse saskaņā ar KZP principiem, jo īpaši tāda prakse, kas ir pielāgota reģioniem.

2. ieteikums. Uzlabot zvejniecības pārvaldības pasākumu uzraudzību
 1.  Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam:
 • VMS izņēmumu atsaukšana kuģiem, kuru garums ir 12 līdz 15 metri, uzlabotu zvejas flotes darbību uzraudzību un kontroli;
 • lēmums par Kontroles regulas pārskatīšanu vēl nav pieņemts, un uz jebkuru Komisijas priekšlikumu attiecas labāka regulējuma nosacījumi, proti, ir jāveic sabiedriska apspriešana un ietekmes novērtējums, kuru rezultātus iepriekš nevar paredzēt. Šajā kontekstā Komisija apsvērs Revīzijas palātas ieteikumu.
 1.  Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam:
 • uzstādot mazākas un lētākas atrašanās vietas noteikšanas sistēmas kuģos, kuru garums nepārsniedz 12 metrus, varētu uzlabot zvejas darbību uzraudzību un kontroli;
 • lēmums par Kontroles regulas pārskatīšanu vēl nav pieņemts, un uz jebkuru Komisijas priekšlikumu attiecas labāka regulējuma nosacījumi, proti, ir jāveic sabiedriska apspriešana un ietekmes novērtējums, kuru rezultātus iepriekš nevar paredzēt. Šajā kontekstā Komisija apsvērs Revīzijas palātas ieteikumu.
 1.  Komisija ņem vērā, ka šis ieteikums ir paredzēts dalībvalstīm.
99

Kontroles regula nosaka, ka dalībvalstis ziņo Komisijai par visām ES noķertajām un izkrautajām zivīm, ar dažiem izņēmumiem, piemēram, ja pārdotais apmērs nepārsniedz 30 kilogramus.

Komisija piekrīt Revīzijas palātas secinājumiem par to, ka var uzlabot nozvejas datu un pārdošanas zīmju nodošanu, kas vēl aizvien ir nepilnīga, jo īpaši attiecībā uz maziem kuģiem.

Tomēr pēc revīzijām un pārbaužu misijām, kas kopš 2010. gada tika veiktas attiecībā uz nozvejas reģistrācijas un datu apstiprināšanas sistēmām, kā arī, īstenojot sistemātisku uzraudzību ikvienā gadījumā, kad tika konstatēta neatbilstība KZP noteikumiem, Komisija ir novērojusi, ka pēdējos gados situācija ir būtiski uzlabojusies un ir mazāk nepilnību, jo īpaši attiecībā uz maziem kuģiem.

Dalībvalstis ir izstrādājušas nozvejas reģistrācijas sistēmas, kas atbilst Kontroles regulai, integrētajiem elektroniskajiem datiem, kā arī datiem papīra formātā. Tomēr dažās dalībvalstīs izmantotās IT sistēmas vēl aizvien nav piemērotas tam, lai varētu veikt datu apmaiņu starp tām un nodrošināt no dažādiem datu avotiem iegūtu datu kontrolpārbaudi. Komisija turpinās pievērst īpašu uzmanību šim jautājumam.

3. ieteikums. Uzlabot zvejas datu ticamību 1.

Komisija ņem vērā Revīzijas palātas ierosināto termiņu un saprot, ka tas attiecas vienīgi uz pašreizējo noteikumu īstenošanu.

 1. Komisija ņem vērā, ka šis ieteikums ir paredzēts dalībvalstīm, un jau ir sākusi uzraudzīt tā īstenošanu.
 2. Komisija ņem vērā, ka šis ieteikums ir paredzēts dalībvalstīm, un jau ir sākusi uzraudzīt tā īstenošanu.
 3. Komisija ņem vērā, ka šis ieteikums ir paredzēts dalībvalstīm, un jau ir sākusi uzraudzīt tā īstenošanu.
 4. Komisija piekrīt šim ieteikumam. Komisija jau ir sākusi šā ieteikuma īstenošanu, izstrādājot integrētu zvejas datu pārvaldības programmu, tostarp FLUX transportēšanas slāņa iniciatīvu.
 5. Komisija piekrīt šim ieteikumam.
 6. Komisija piekrīt šim ieteikumam un turpinās tā īstenošanu, regulāri kontrolējot un izvērtējot to, kā dalībvalstis piemēro zivsaimniecības kontroles noteikumus.
2.

Komisijas kopīga atbilde uz g) un h) apakšpunktu: Komisija daļēji piekrīt šiem ieteikumiem. Lēmums par Kontroles regulas pārskatīšanu vēl nav pieņemts, un uz jebkuru Komisijas priekšlikumu attiecas labāka regulējuma nosacījumi, proti, ir jāveic sabiedriska apspriešana un ietekmes novērtējums, kuru rezultātus iepriekš nevar paredzēt. Šajā kontekstā Komisija apsvērs Revīzijas palātas ieteikumu.

100

Komisija piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka valstu datubāzēs precīzāk un sistemātiskāk ir jāziņo par inspekciju rezultātiem. Komisija apstiprina, ka saistībā ar efektīvas un pamatotas inspekciju sistēmas izveidošanu ir ļoti svarīgi, lai tiktu izstrādāti tādi rīki kā ES inspekciju standarti, uz risku balstīta pārvaldība, saskaņota pieeja kontroles darbībām un kopēja IT platforma inspekciju ziņojumu apmaiņai.

Šajā saistībā būtiska loma ir bijusi Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūrai (EZKA), izveidojot un uzlabojot saskaņotu un viendabīgu pieeju un ieviešot saderīgas sistēmas ziņošanai un datu apmaiņai par zvejas produktiem.

101

Pašreizējie kontroles noteikumi paredz, ka dalībvalstis ievada valsts reģistrā informāciju par visiem zvejas licences turētāju un kapteiņu izdarītajiem pārkāpumiem. Šie noteikumi arī veicina informācijas apmaiņu par pārkāpumiem starp dalībvalstīm.

Komisija uzskata, ka visās dalībvalstīs ir ieviests tiesiskais regulējums attiecībā uz sankcijām par KZP pārkāpumiem. Tomēr Komisija piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka sankciju līmeņi dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi.

Komisija vēlas uzsvērt, ka tad, ja nav regulējošas rīcības, lai novērstu pašreizējās nepilnības ES tiesību normās attiecībā uz sankcijām, nav iespējams sasniegt būtiskus uzlabojumus virzībā uz efektīvākām sankcijām par KZP noteikumu pārkāpumiem visās ES dalībvalstīs.

4. ieteikums. Uzlabot inspekcijas un sankcijas 1.
 1. Komisija ņem vērā, ka šis ieteikums ir paredzēts dalībvalstīm, un uzraudzīs tā īstenošanu.
 2. Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam:
 • elektroniskās inspekcijas ziņojumu sistēmas obligāta izmantošana uzlabotu inspekcijas;
 • lēmums par Kontroles regulas pārskatīšanu vēl nav pieņemts, un uz jebkuru Komisijas priekšlikumu attiecas labāka regulējuma nosacījumi, proti, ir jāveic sabiedriska apspriešana un ietekmes novērtējums, kuru rezultātus iepriekš nevar paredzēt. Šajā kontekstā Komisija apsvērs Revīzijas palātas ieteikumu.
2.
 1. Komisija ņem vērā, ka šis ieteikums ir paredzēts dalībvalstīm.
 2. Komisija ņem vērā, ka šis ieteikums ir paredzēts dalībvalstīm.
 3. Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam. Lēmums par Kontroles regulas pārskatīšanu vēl nav pieņemts, un uz jebkuru Komisijas priekšlikumu attiecas labāka regulējuma nosacījumi, proti, ir jāveic sabiedriska apspriešana un ietekmes novērtējums, kuru rezultātus iepriekš nevar paredzēt. Šajā kontekstā Komisija apsvērs Revīzijas palātas ieteikumu.

Komisija piekrīt, ka ir jāuzlabo informācijas apmaiņa par KZP noteikumu pārkāpumiem, lai nodrošinātu efektīvāku riska analīzi un uzlabotu pārredzamību starp dalībvalstīm.

Akronīmi

BT: bruto tilpība

EFCA: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra [European Fisheries Control Agency]

ES: Eiropas Savienība

EZS: zvejas darbību elektroniskās ziņošanas sistēma

FAO: Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija [Food and Agriculture Organization of the United Nations]

FIDES: zvejas datu apmaiņas sistēma [Fisheries Information Data Exchange System]

GFCM: Vidusjūras Vispārējā zivsaimniecības komisija [General Fisheries Commission for the Mediterranean]

KNS: kuģu novērošanas sistēma

KPN: kopējā pieļaujamā nozveja

kW: kilovats, dzinēja jaudas mērvienība

KZP: kopējā zivsaimniecības politika

RZPO: reģionāla zvejniecības pārvaldības organizācija

ZUC: zvejas uzraudzības centrs

Glosārijs

Elektroniskā inspekcijas ziņojumu sistēma: ir sistēma, ko izstrādājusi EFCA, lai dalībvalstis varētu apmainīties ar inspekcijas ziņojumu datiem.

ES flotes reģistrs: ir Komisijas uzturēts reģistrs, kas ietver informāciju par visiem Savienības zvejas kuģiem.

Eurostat: ir Eiropas Savienības Statistikas birojs.

Karoga valsts: ir valsts, kurā reģistrēts konkrēts kuģis.

Kuģu novērošanas sistēma: ir zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēma, kas regulāri sniedz datus zivsaimniecības iestādēm (zvejas uzraudzības centram) par kuģu atrašanās vietu, kursu un ātrumu.

MARE ĢD: Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts.

Mazie kuģi: (tikai šajā ziņojumā) ir kuģi, kuru garums ir mazāks par 15 metriem.

Reģionālā zvejniecības pārvaldības organizācija: ir apakšreģiona, reģiona vai līdzīga organizācija, kurai ir starptautiskajās tiesībās atzīta kompetence un kura nosaka saglabāšanas un pārvaldības pasākumus attiecībā uz dzīvajiem jūras resursiem, kuri atrodas tās atbildībā saskaņā ar attiecīgo izveides konvenciju vai nolīgumu.

Valsts flotes reģistrs: ir katras dalībvalsts uzturēts reģistrs, kurā ir uzskaitīti visi ar attiecīgās dalībvalsts karogu kuģojošie zvejas kuģi.

Zvejas atļauja: ir oficiāls dokuments, kas izdots Savienības zvejas kuģim papildus tā zvejas licencei un kas dod tam tiesības veikt īpašas zvejas darbības noteiktā laikposmā, konkrētā apgabalā vai konkrētā zvejniecībā, ievērojot īpašus nosacījumus.

Zvejas kapacitāte: ir zivju daudzums, ko noteiktā laikposmā un noteiktos resursu pieejamības apstākļos var nozvejot kuģis vai flote, ja to izmanto ar pilnu jaudu. KZP kontekstā to mēra kā kuģa tilpību bruto tonnās (GT) un tā dzinēja jaudu kilovatos (kW) saskaņā ar definīcijām Padomes Regulas (EEK) Nr. 2930/861 4. un 5. pantā.

Zvejas licence: ir oficiāls dokuments, kas atbilstīgi valsts tiesību aktiem dod tā turētājam tiesības izmantot konkrētu zvejas kapacitāti ūdeņu dzīvo resursu komerciālai izmantošanai. Tajā ir paredzēts prasību minimums attiecībā uz Savienības zvejas kuģa identifikāciju, tehniskajiem parametriem un aprīkojumu.

Zvejas piepūle: ir zvejas kuģa kapacitātes un aktivitātes reizinājums; zvejas kuģu grupai tā ir visu grupas kuģu zvejas piepūles summa.

Zvejas uzraudzības centrs: ir karoga dalībvalsts izveidots operatīvais centrs, kurš ir aprīkots ar datortehniku un programmatūru, kas ļauj veikt automātisku datu saņemšanu, apstrādi un elektronisku datu pārraidi.

Beigu piezīmes

Glosārijs

1 Padomes 1986. gada 22. septembra Regula (EEK) Nr. 2930/86, ar ko nosaka zvejas kuģu īpašības (OV L 274, 25.9.1986., 1. lpp.).

Ievads

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.), 4. panta 8. punkts: ““piesardzīga pieeja zvejniecības pārvaldībā”, kā minēts ANO Nolīguma par zivju krājumiem 6. pantā, ir pieeja, saskaņā ar kuru atbilstīgas zinātniskās informācijas trūkumu nebūtu jāizmanto par pamatojumu, lai atliktu vai neveiktu pārvaldības pasākumus, kuru mērķis ir saglabāt mērķsugas, saistītās vai atkarīgās sugas, piezvejas sugas un to vidi.”

3 Īpašais ziņojums Nr. 7/2007 par Kopienas zivju resursu saglabāšanas noteikumu kontroles, pārbaužu un sodu sistēmu (OV C 317, 28.12.2007., 1. lpp.).

4 Padomes 2009. gada 20. novembra Regula (EK) Nr. 1224/2009,ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.). Komisijas 2011. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (OV L 112, 30.4.2011., 1. lpp.).

5 Kopīgās kontroles darbības organizē saskaņā ar īpašo kontroles un inspekcijas programmu kopējiem izvietošanas plāniem.

6 Dalībvalsts, kurā reģistrēts kuģis.

Revīzijas tvērums un pieeja

7 Katra Apvienotās Karalistes zeme ir izveidojusi savas sistēmas, lai izpildītu KZP noteiktās saistības. Revīzija tika veikta Skotijā, un Palātas apsvērumi un secinājumi attiecas uz Skotijas sistēmām un procedūrām. Tomēr pārbaudītie nozvejas dati attiecas uz visu Apvienoto Karalisti, jo neviena no četrām zemēm nesniedza Komisijai individuālu informāciju.

Apsvērumi

8 Kontroles Regulas 41. pants un tās īstenošanas noteikumu 62. un 63. pants.

9 COM(2016) 380 final, 10.6.2016., Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par 2014. gadā īstenotajiem dalībvalstu centieniem panākt ilgtspējīgu līdzsvaru starp zvejas kapacitāti un zvejas iespējām.

10 Lai gan Palāta pieprasīja informāciju par 20 kuģiem katrā apmeklētajā ostā, visu pieprasīto informāciju tā nesaņēma. Tāpēc faktiski analizētās izlases lielums dalībvalstīs atšķīrās.

11 A Fishery Manager’s Guidebook, FAO, 2009. gads.

12 Saskaņā ar 19. pantu Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1626/94 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.), dalībvalstīm jāpieņem pārvaldības plāni konkrētām zvejas vietām to teritoriālajos ūdeņos.

13 Kuģis zvejai ar riņķvadu ir kuģis, kas izmanto lielu linuma sētu, ar ko aptver visu teritoriju vai zivju baru.

14 Traleris ir kuģis, kas par zvejas rīku izmanto lielu tīklu, ko sauc par trali.

15 Zvejas žurnālā tiek reģistrēta kuģa zvejas darbība.

16 Piemēram, Spānijā zvejas piepūli aprēķina pilnās dienās, savukārt Skotijā dienu skaitu aprēķina, pamatojoties uz zvejas reisa ilgumu.

17 COM(2016) 134 final, 11.3.2016.

18 COM(2016) 380 final.

19 Pamats Eiropas zvejniecības tehnisko pasākumu pārvaldībai ir Padomes Regula (EK) Nr. 1967/2006. Vispārējo tiesisko regulējumu Vidusjūras reģionam papildina divas regulas: Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Regula (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem (OV L 347, 30.12.2011., 44. lpp.), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1627 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 302/2009 (OV L 252, 16.9.2016., 1. lpp.). Piemēro vēl sešas ES regulas un citus valsts tiesību aktus.

20 Zvejnieki, inspektori, iestādes u. c.

21 “Mazie kuģi, kas identificēti kā daudzfunkcionāli mazie kuģi, kuru kopējais garums ir mazāks par 12 metriem (..), veido 80 % no kuģu kopējā skaita” [Vidusjūrā un Melnajā jūrā]. “The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries” [Vidusjūras un Melnās jūras zvejniecības stāvoklis], 2016. gads, GFCM.

22 Elektroniskās ziņošanas sistēmu (EZS) izmanto, lai karoga dalībvalsts kompetentajai iestādei nosūtītu informāciju par kuģiem, reisiem un nozveju (kuģa nosaukumu, nozvejas datumu, iziešanas no ostas un ienākšanas ostā datumu, reisa ilgumu, zvejas rīka veidu un linuma acs izmēru, katras sugas aprēķināto daudzumu, izmetumus u. c.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1921/2006, kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs izkrautajiem zvejniecības produktiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1382/91 (OV L 403, 30.12.2006., 1. lpp.).

24 Saistībā ar regulu par datu vākšanas sistēmu.

25 Palātai nav informācijas par pārējām ES dalībvalstīm.

26 Komisijas īstenošanas lēmums, ar ko izveido rīcības plānu, lai novērstu nepilnības Francijas zivsaimniecības kontroles sistēmā (C(2014)3594 final).

27 Piemēram, lai palīdzētu Komisijai izstrādāt priekšlikumu par ikgadējām zvejas iespējām noteiktām sugām un gada ziņojumu par Eiropas flotes kapacitāti.

28 Ziņojums par flotes kapacitāti 2016. gadā (sk. 1. izcēlumu).

29 Saskaņā ar Kontroles regulu starp paredzamo un faktisko nozvejas svaru ir pieļaujama atšķirība (pielaide).

30 Sk. Kontroles regulas 5. pantu.

31 Apvienotās Karalistes gadījumā Palāta pārbaudīja tikai Skotijas sistēmu.

32 Kopējos izvietošanas plānus veido zvejas vietām vai apgabaliem, kurus Eiropas Komisija un attiecīgās dalībvalstis uzskata par prioritāti. Tie var attiekties vai nu uz Eiropas ūdeņiem, par kuriem Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm ir pieņēmusi īpašu kontroles un inspekcijas programmu, vai uz starptautiskajiem ūdeņiem, kas ir kādas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO) kompetencē.

33 Kontroles regulas 78. pants.

34 Regula (EK) Nr. 1224/2009, 89. panta 2. punkts.

35 Iestādes nesen ieviesa noteikumus par noteiktu smagu pārkāpumu sasaisti ar zivju ekonomisko vērtību, bet šādu gadījumu skaits ir ierobežots (izkraušanas pienākums un zivju minimālais izmērs). Tā kā tiesību akts tika pieņemts pēc revīzijas, tā piemērošanu nevarēja pārbaudīt.

36 Regula (EK) Nr. 1224/2009, 92. pants.

Pielikumi

1 2000. gadā ES līmenī tika izveidota zvejas datu vākšanas un pārvaldības sistēma, kura pēc reformas 2008. gadā kļuva par datu vākšanas sistēmu (DVS). 2015. gadā Komisija iesniedza priekšlikumu DVS pārskatīšanai (COM(2015) 294 final).

2 SWD(2015) 118 final, 18.6.2015., “Ceļā uz jaunu Savienības sistēmu datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un atbalstu zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku”, kas pievienots dokumentam “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku”.

NotikumsDatums
Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums24.2.2016
Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai revidējamai vienībai)17.2.2017
Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc pretrunu procedūras5.4.2017
Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālās atbildes saņemtas visās valodās3.5.2017

Revīzijas darba grupa

ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti atsevišķu budžeta jomu vai vadības aspektu lietderības un atbilstības revīzijās. ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, konkrēti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu un izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības intereses.

Šo ziņojumu pieņēma I revīzijas apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis Phil Wynn Owen un kura revidē dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Revīziju vadīja ERP loceklis Janusz Wojciechowski, un revīzijas vadības darbā piedalījās arī locekļa biroja vadītāja Kinga Wiśniewska-Danek, locekļa biroja atašejs Katarzyna Radecka-Moroz, atbildīgais vadītājs Colm Friel un darbuzdevuma vadītāja Maria Luisa Gómez-Valcárcel. Revīzijas darba grupā strādāja Oana Dumitrescu, Armando do Jogo, Aris Konstantinidis, Bernard Moya, Mihaela Pavel un Frédéric Soblet.

No kreisās uz labo: Oana Dumitrescu, Armando do Jogo, Maria Luisa Gómez-Valcárcel, Bernard Moya, Janusz Wojciechowski, Frédéric Soblet, Kinga Wiśniewska-Danek, Aris Konstantinidis, Katarzyna Radecka-Moroz, Colm Friel.

Kontaktinformācija

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (http://europa.eu).

ES zivsaimniecības kontrole: jādara vairāk
(saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu)

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. gads

PDF 978-92-872-7387-1 1977-5717 10.2865/646286 QJAB17008LVN
HTML 978-92-872-7409-0 1977-5717 10.2865/188456 QJAB17008LVQ

© Eiropas Savienība, 2017. gads

KĀ PASŪTĪT ES IZDEVUMUS

Bezmaksas izdevumi

(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas vai taksofonus).

Maksas izdevumi