Különjelentés
SZ.08. 2017

Az Unió halászati kontrollrendszere: több erőfeszítésre lenne szükség

A jelentés bemutatása:A jelentés az Unió halászati kontrollrendszerének eredményességét vizsgálja. E kontrollrendszer kulcsszerepet tölt be a halállományok és a halászati ágazat hosszú távú fenntarthatóságának megőrzésében. Vizsgálatunk eredményei arra utalnak, hogy a tagállamok még nem végzik el az összes előírt ellenőrzést, és hogy maga a kontrollrendszer is korszerűsítésre szorul. Hiányosságokat tártunk fel a flottakapacitás-adatok helytállóságának tagállami ellenőrzése, a kisméretű hajók ellenőrzése, a bejelentett fogásadatok megbízhatósága és a halászati ágazat szereplőire kiszabott bírságok terén tapasztalható megkülönböztető bánásmód terén. Egy sor ajánlást fogalmaztunk meg az Európai Bizottság és a tagállamok számára a halászati kontrollrendszerek működésének javítása érdekében.

Ez a kiadvány további 23 nyelven hozzéférhető a következő formátumokban:
HTML PDF EPUB PRINT
html logo PDF Special Report EPUB Special Report Paper Special Report

Összefoglalás

I

A közös halászati politika (KHP) célja a halállományok és a halászati ágazat hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása. Számos állományt jelenleg is túlhalásznak, ezért folyamatosan törekedni kell az eredményes halászati gazdálkodásra. A KHP ennek érdekében intézkedéseket vezetett be a halászflotta-kapacitás csökkentésére, illetve a halászati gazdálkodás érdekében a fogások és a halászati tevékenység korlátozására – az előbbi esetében például kvóták formájában, az utóbbinál pedig például a halászati erőkifejtés határértékeinek meghatározása és egyes halászati területek tekintetében technikai szabályok előírása révén. A KHP sikeres végrehajtásához nélkülözhetetlen az eredményes kontrollrendszer kialakítása és működtetése. A KHP kontrollrendszerét utoljára 2009-ben reformálták meg a 7/2007. sz. számvevőszéki különjelentésben is feltárt hiányosságok orvoslása érdekében.

II

Ellenőrzésünk erre a kérdésre kereste a választ: „Eredményesen működik-e az Unió halászati kontrollrendszere?”

III

2007-es ellenőrzésünk és az ellenőrzési rendelet reformja óta a tagállamok és a Bizottság is több területen is javulást ért el. Ennek ellenére úgy találtuk, hogy a legtöbb ellenőrzött területen tapasztalt jelentős hiányosságok miatt az Unió halászati kontrollrendszere még nem kellőképpen eredményes ahhoz, hogy elő tudja segíteni a KHP sikerre vitelét. A tagállamok még nem hajtották végre maradéktalanul az uniós halászati ellenőrzési rendeletet, és a rendelet egyes rendelkezéseit módosítani kellene ahhoz, hogy a tagállamok eredményesen ellenőrizni tudják a halászati tevékenységeket.

IV

A felkeresett tagállamok nem ellenőrizték kellőképpen flottakapacitás-adataik és a hajókról a flottanyilvántartásban rögzített információk helytállóságát. Noha az ellenőrzési rendelet konkrét szabályokat ír elő a motorteljesítmény dokumentumalapú és fizikai ellenőrzésére vonatkozóan, a bruttó tonnatartalom tekintetében nem tartalmaz hasonló rendelkezést. Megállapítottuk, hogy a felkeresett tagállamok nem ellenőrzik ténylegesen halászhajóik tonnatartalmát, sőt kettő még a motorteljesítmény előírt ellenőrzését sem végezte el. Ezenfelül a flottanyilvántartásban és a mögöttes dokumentumokban szereplő hajóadatok között is jelentős számú esetben tártunk fel eltéréseket.

V

Megállapításunk szerint a vizsgált tagállamok megfelelően hajtották végre a halászati gazdálkodási intézkedéseket. A tagállamok műholdas követési technológiát alkalmazó hajómegfigyelési rendszerei (VMS) hasznos információkkal segítették a halászati tevékenységek monitoringját és kontrollját. Az ellenőrzési rendelet szabályainak alkalmazása miatt azonban az uniós flotta 89%-a nem tartozik a VMS megfigyelési hatókörébe, ami bizonyos halászati területek és fajok esetében hátráltatja az eredményes halászati gazdálkodást.

VI

A felkeresett tagállamok megfelelően gazdálkodtak a nekik juttatott halászati kvótákkal. Amennyiben azonban a tagállam termelői szervezeteket bízott meg a kvótaelosztás igazgatásával, nem mindig volt tisztában azzal, hogy milyen kritériumok alapján osztották fel azokat a kedvezményezettek között. Az átláthatóság hiánya miatt a tagállamok nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy kik a halászati lehetőségek tényleges kedvezményezettjei, és így nehezen tudják felmérni a környezetre és a helyi gazdaságra gyakorolt esetleges káros hatást, és adott esetben meghozni a szükséges korrekciós intézkedéseket. Az átláthatatlanság ráadásul fokozza annak kockázatát, hogy egyes gazdasági szereplők mások rovására gazdasági előnyben részesülnek. Különösen a műholdas hajómegfigyelési rendszerekhez nem kapcsolódó hajók esetében volt nehéz nyomon követni a halászati gazdálkodási intézkedések betartását. Arra is láttunk azonban példát, hogy halászati szakmai szervezetek – dicséretes módon – a közös halászati politika rendelkezésein túlmutató, célzottabb állománymegőrzési intézkedések betartását írták elő tagjaik számára.

VII

Az ellenőrzési rendelet keretében a halászati tevékenységekről gyűjtött adatok nem voltak kellőképpen teljes körűek és megbízhatóak. A papíralapú nyilatkozatokat benyújtó hajók (amelyek az uniós flotta jelentős részét teszik ki) nem küldték meg maradéktalanul az összes szükséges fogási adatot, és a benyújtott adatokat gyakran tévesen rögzítették a tagállami adatbázisokban. Jelentős eltéréseket találtunk a nyilatkozatokban szereplő fogásadatok és a későbbi első értékesítési nyilvántartások között. A felkeresett négy tagállamból kettőben nem osztották meg és követték nyomon kellőképpen az egy adott tagállam lobogója alatt közlekedő hajóknak a más tagállamokban folytatott tevékenységével kapcsolatos információkat. A tagállamok adatvalidációs folyamatai nem voltak kielégítőek. Ezenfelül jelentős eltéréseket találtunk a tagállamok által nyilvántartott és a Bizottság rendelkezésére álló összesített fogásadatok között. Az ellenőrzési rendelet előírja a tagállamok számára, hogy nyújtsák be az állományokra lebontott összesített fogási adatokat. A rendelet azonban nem kötelezi a tagállamokat a fogási adatok halászterület, hajóméret és halászeszköz szerinti lebontására, ami akadályozza az uniós flottatevékenység részletes elemzését.

VIII

A felkeresett tagállamok általában jól tervezték meg és hajtották végre a halászati helyszíni ellenőrzéseket. Eredményességüket azonban csökkentette, hogy az ellenőrök nem rendelkeztek valós idejű hozzáféréssel a hajókkal kapcsolatos információkhoz. A tagállamok standardizált helyszíni ellenőrzési eljárásokat alkalmaztak, azonban találtunk olyan eseteket, amikor az ellenőrök nem használták a rendelkezésre álló jelentéssablonokat. A helyszíni ellenőrzések eredményei esetenként helytelenül kerültek be a tagállami adatbázisokba. Ellenőrzésünk eredményei szerint az alkalmazott szankciók nem mindig voltak visszatartó erejűek. A jelenlegi ellenőrzési rendelet egyik fő újítását, a halászati ágazatbeli szereplőkkel való egyenlő bánásmód biztosítását célzó pontrendszert a felkeresett tagállamok – sőt még egyazon tagállamon belül is – nagyon eltérő mértékben alkalmazták. Végezetül jelenleg nem létezik egységes európai nyilvántartás a szabálysértések és szankciók rögzítésére, pedig egy ilyen adatbázis segítségével jobban nyomon lehetne követni a kirótt büntetőpontokat, továbbá az hatékonyabb kockázatelemzést tenne lehetővé és fokozná a tagállamok közötti átláthatóságot.

IX

Egy sor ajánlást teszünk a Bizottságnak és a tagállamoknak a halászflottákra vonatkozó információk megbízhatóságának, a halászati gazdálkodási intézkedések monitoringjának és a halászati adatok megbízhatóságának javítása, valamint a helyszíni ellenőrzések és a szankciók jobb megtervezése és alkalmazása érdekében.

Bevezetés

A közös halászati politika

01

A legutóbb 2013-ban felülvizsgált közös halászati politika (KHP) célja a halászati és akvakultúra-ágazat hosszú távú környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságának biztosítása. Ez nem kis feladat, mivel a múltban egyes halállományok túlhalászás miatt jelentős mértékben megfogyatkoztak az uniós vizekben. A KHP ezért elővigyázatossági megközelítést2 alkalmaz: az erőforrásokra vonatkozó legjobb minőségű tudományos információk alapján meghatározott fogási határértékek előírása révén igyekszik csökkenteni a halállományokra nehezedő nyomást, és arra törekszik, hogy a flottakapacitás egyensúlyba kerüljön a rendelkezésre álló halászati erőforrásokkal. Az EU ezért korlátozta az uniós flottakapacitást, hogy az idővel egyensúlyba kerüljön a halászati lehetőségekkel (lásd: 1. háttérmagyarázat), és halászati gazdálkodási intézkedéseket tett a halászati ágazat fenntarthatóságának biztosítása érdekében.

1. háttérmagyarázat

A flottakapacitás és a halászati lehetőségek kiegyensúlyozása

Az Unió tartós egyensúlyt kíván teremteni a halászflotta-kapacitás és a halászati lehetőségek között. A KHP minden tagállam tekintetében mind motorteljesítményben (kW), mind bruttó tonnatartalomban (GT) meghatározza a halászflotta-kapacitás felső értékét. A flottába csak (kW-ban és GT-ben meghatározva) azonos flottakapacitás kivonása után kerülhet be új halászhajó. A tagállamok flottanyilvántartásban vezetik a flottára vonatkozó információkat.

A tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy flottáik halászati kapacitását idővel összhangba hozzák a halászati lehetőségeikkel. A kapacitásgazdálkodás egyik fő eszköze a – kapacitással és halászeszközökkel kapcsolatos adatokat is tartalmazó – halászati jogosítványok kiadása. Ha egyes flottaszegmenseik többletkapacitással rendelkeznek, a tagállamoknak cselekvési tervet kell végrehajtaniuk, hogy a kapacitást megfelelő szintre csökkentsék.

A tagállamok évente beszámolnak a halászati kapacitás és a halászati lehetőségek kiegyensúlyozása érdekében tett intézkedéseikről. A jelentésekben a Bizottság által meghatározott biológiai, gazdasági és a hajókra vonatkozó mutatókészletet kell használni. Az adatokat a Bizottsághoz kell benyújtani a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság általi elemzésre. A Bizottság a tagállami jelentések és a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság elemzése alapján minden évben összefoglaló jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára.

02

Ennek ellenére közelmúltbeli tudományos adatok szerint bár történt némi előrelépés, számos fajt továbbra is túlhalásznak, különösen a Földközi- és a Fekete-tengeren. Az 1. ábra tengermedencékre lebontva mutatja be a különböző halállományok helyzetét.

1. ábra.

Az Európát övező regionális tengerek halállományainak értékelése a jó környezeti állapot1 tekintetében

1 A jó környezeti állapot (Good Environmental Status, GES) azt jelenti, hogy a tengeri erőforrások felhasználása fenntartható szinten történik, biztosítva azok folytonosságát a jövő generációk számára.

Forrás: Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség honlapja (az Atlanti-óceán északkeleti része tekintetében a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács, a Földközi-tenger és a Fekete-tenger tekintetében pedig a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság által szolgáltatott adatok), 2016-ban aktualizált adatok.

03

Az Európai Unió által tett gazdálkodási intézkedések két fő kategóriába sorolhatók (lásd: 2. háttérmagyarázat):

 • output-ellenőrzési intézkedések, amelyek főként arra irányulnak, hogy – elsősorban a teljes kifogható mennyiség (TKM) szabályozása és kvóták előírása révén – korlátozzák az egyes halállományokból kifogható mennyiséget;
 • input-ellenőrzési intézkedések, amelyek az alkalmazott halászati eszközöket célozzák meg és a flotta tevékenységét szabályozzák, többek között a halászhajók bizonyos területekre való belépésének korlátozása, a halászati kapacitás és a hajóhasználat szabályozása érdekében a halászati tevékenységre irányuló ellenőrző intézkedések, valamint a halászeszközök használatára vonatkozó és az engedélyezett halászati időszakokat és területeket meghatározó technikai intézkedések formájában.

2. háttérmagyarázat

A fő uniós halászati gazdálkodási intézkedések

1. Output-ellenőrzési intézkedések

Teljes kifogható mennyiségek és kvóták

A TKM vagy halászati lehetőség (tonnában vagy egyedszámban kifejezve) az egy adott halállományból egy adott halászati területen és időszak során kifogható maximális mennyiséget határozza meg. Az Unióban a legtöbb kereskedelmi halfajra nézve meghatározták a teljes kifogható mennyiséget. A Bizottság évente (a mélytengeri állományok esetében kétévente) dolgoz ki javaslatot e mennyiségekre a tanácsadó testületektől – többek között a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottságtól és a Nemzetközi Tengerkutatási Tanácstól – kapott tudományos szakvélemények alapján. Az olyan közös állományok esetében, amelyekkel az EU nem uniós országokkal együtt gazdálkodik, a teljes kifogható mennyiségekről ezekkel a harmadik országokkal együttesen állapodnak meg.

A Bizottság által a TKM kapcsán tett javaslatokat több bizottság, majd a decemberi Halászati Tanács alkalmával a Halászati Miniszterek Tanácsa is megvitatja. A Miniszterek Tanácsa ezután minden faj és terület tekintetében elfogadja a teljes kifogható mennyiség következő évi értékét, amely nem mindig egyezik meg a Bizottság által javasolt értékekkel.

A teljes kifogható mennyiséget az 1983-ban létrehozott és idővel – az új tagállamok csatlakozása miatt – aktualizált skála szerint osztják szét nemzeti kvótákra. A tagállamok mindazonáltal az év során kereskedhetnek egymás között ezekkel a kvótákkal. A kvótákat további, például a halászati időszakokat, bizonyos halászfelszerelések használatát vagy egyes halászterületekhez való hozzáférést korlátozó intézkedések egészíthetik ki.

2. Input-ellenőrzési intézkedések

A halászhálók szembőségének ellenőrzése

Forrás: Európai Számvevőszék.

Halászati erőkifejtés

A halászatierőkifejtés-gazdálkodás a flottakapacitás és a flotta által a tengeren eltölthető idő korlátozását jelenti. Az Unió a halászati erőkifejtést a flottakapacitásnak (tonnatartalom (BT) és motorteljesítmény (kW)) és a tengeren töltött napok számának szorzataként határozza meg. Az alkalmazott módszer minden halászati terület és állomány esetében más, mivel figyelembe veszi az alkalmazott halászeszközt és a főbb kifogott halfajokat. A halászati erőkifejtésre vonatkozó korlátozásokat rendszerint a teljes kifogható mennyiségek korlátozásával együtt alkalmazzák. A halászati erőkifejtés korlátozására jó példa a Földközi-tengerre vagy a nyelvhal és a sima lepényhal északi-tengeri állományára vonatkozó gazdálkodási terv, illetve a nyugati vizekre irányadó halászati szabályzat.

Technikai intézkedések

A technikai intézkedések a halászeszközök használatára, valamint a halászat céljára engedélyezett területekre és időszakokra vonatkozó szabályok. Hatókörük kiterjed többek között a halászeszközök kialakításának és használatának részleteire, a hálók minimális szembőségére, a járulékos fogások (nem kívánt vagy nem célzott fajok kifogása) csökkentése érdekében alkalmazandó szelektív halászeszközökre vonatkozó követelményekre, valamint a halászati tilalom alatt álló területekre és idényekre.

E halászati gazdálkodási intézkedések végrehajtása, monitoringja és kikényszerítése érdekében a tagállamok különféle eszközöket használhatnak fel: ilyenek többek között a halászati jogosítványok és a halászati engedélyek, a flottanyilvántartások, a hajófelderítési rendszerek (VMS) és a halászati felügyelő központok (FMC) (lásd: glosszárium), a lobogójuk alatt hajózó hajók fogási és kirakodási adatai, az ellenőrzési tevékenységek, és szükség esetén szankciók kiszabása.

A közös halászati politika kontrollrendszere

04

A KHP csak úgy biztosíthatja a halállományok és a halászati ágazat fenntarthatóságát, ha eredményes kontrollrendszert működtet a flotta- és halászati gazdálkodási intézkedéseinek ellenőrzésére. E rendszernek ki kell terjednie a flotta kapacitására és tevékenységére, a gazdálkodási intézkedések megfelelő végrehajtására, valamint szabálysértés esetén a végrehajtási intézkedésekre és szükség esetén a szankciókra is. Ezenfelül – részben a megfelelő halászati gazdálkodási intézkedések kiválasztása, részben a tudományos jelentések alátámasztása érdekében – szükség van egy olyan keretrendszerre is, amely biztosítja a flottára és a fogásokra vonatkozó adatok megbízhatóságát.

05

Bár a KHP már a hetvenes évek óta létezik, az első kontrollrendszereket csak a kilencvenes években hozták létre, és még azok sem voltak alkalmasak arra, hogy biztosítani tudják a KHP szabályainak betartását. A Számvevőszék 2007-ben jelentést készített ezekről a problémákról3. Jelentésünk nyomán 2009-ben a tanács ellenőrzési rendelete és 2011-ben a kapcsolódó bizottsági végrehajtási szabályok fontos reformokat vezettek be a KHP kontrollrendszerei kapcsán4.

06

Az ellenőrzési rendelet értelmében a tagállamok felelősek a kontrollokért, és megfelelő erőforrásokat kell előirányozniuk, illetve létre kell hozniuk a megfelelő struktúrákat ahhoz, hogy a termelési lánc teljes hosszán el tudják végezni az ellenőrzéseket. Különleges követelmények vonatkoznak a halászflották ellenőrzésére, a gazdálkodási intézkedések betartására, a beszámolási kötelezettségre, az ellenőrzésekre és a szankciókra. A flottagazdálkodás fő eszközei a (többek közt az összes hajó jellemzőit, valamint a halászati jogosítványokat és engedélyeket tartalmazó) flottanyilvántartás és a hajók pozíciójának monitorozását biztosító műholdas rendszer.

07

A hajókra vonatkozó beszámolási kötelezettség a hajó méretétől függ: a 10 méternél rövidebb hajókra nem vonatkozik ilyen kötelezettség, a nagyobbaknak azonban elektronikus formában kell jelentéseket benyújtaniuk (további információkért lásd: I. melléklet). A 2. ábra az uniós flotta összetételét mutatja be.

 • A 10 méternél rövidebb hajók nem kötelesek nyilvántartást vezetni halászati tevékenységükről.
 • A 10–12 méter hosszú hajóknak papíralapon kell jelentéseket benyújtaniuk a fogásokról és a kirakodásokról.
 • A 12 méternél hosszabb hajóknak elektronikus formában kell beszámolniuk a fogásokról és a kirakodásokról. A 12–15 méteres hajók azonban mentességet kaphatnak az elektronikus beszámolás alól.

2. ábra.

Az uniós flotta hosszúsági kategória szerinti összetétele

Forrás: Uniós flottanyilvántartás (2015. december 31-én 84 280 halászhajó).

08

A kontrollrendszert felügyeleti és ellenőrzési tevékenységnek kell kiegészítenie. Szabálytalanság esetén az ellenőrzési rendelet értelmében a tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell alkalmazniuk. A szubszidiaritás elvével összhangban minden tagállam maga döntheti el, hogy milyen szankciót alkalmaz. A szankciók méltányos kiszabásának biztosítása érdekében a tagállamoknak 2012 óta büntetőpontokon alapuló rendszert kell alkalmazniuk a halászati jogosítványok birtokosaival és a halászhajó-kapitányokkal szemben. Büntetőpont a KHP alkalmazására irányadó hatályos szabályok súlyos megsértése esetén adható. Több súlyos szabálysértés esetén az összeadódó büntetőpontok a halászati jogosítvány felfüggesztését, illetve visszavonását, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból nyújtott finanszírozásra való jogosultság elvesztését eredményezhetik.

A Bizottság és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal szerepe

09

A Bizottság felelős a KHP tagállami végrehajtásának átfogó felügyeletéért. A tagállamok benyújtják a Bizottságnak a fogásokkal, a kvóták felhasználásával, a halászati erőkifejtéssel és a halászflotta-kapacitással kapcsolatos adataikat. A Bizottság ezenfelül ellenőrzéseket és helyszíni vizsgálatokat is végezhet, és részt vehet a tagállami ellenőrzésekben.

10

Ha a Bizottság megállapítja, hogy a tagállami hatóságok nem szereznek kellő érvényt a halászati szabályoknak, akkor először konzultáció útján próbálja rendezni a problémát. A probléma rendezéséig fel is függesztheti az érintett területen a halászatot. A Bizottság a tagállami hatóságokkal egyetértésben cselekvési tervet is kidolgozhat a helyzet javítása érdekében. Amennyiben a tagállam nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat az érintett tagállammal szemben.

11

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) a tagállamok kontroll- és ellenőrzési tevékenységének operatív koordinációja révén elősegíti a KHP szabályainak hatékony és egységes alkalmazását. Az EFCA feladata továbbá a tagállamok által végzett közös ellenőrzések és vizsgálatok koordinálása is5. Az ellenőrzés hatóköre ezekre a sajátos vonatkozásokra azonban nem terjedt ki.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

12

Ellenőrzésünk középpontjában a halászati ellenőrzési rendelet főbb követelményeinek megfelelősége és azoknak az általunk felkeresett tagállamokban való végrehajtása állt. A következő általános ellenőrzési kérdésre kerestük a választ: „Eredményesen működik-e az Unió halászati kontrollrendszere?” A fő ellenőrzési kérdés a következő részkérdésekre tagolódott:

 1. A tagállamok megbízható információkkal rendelkeznek-e flottájuk jellemzőit illetően? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, megvizsgáltuk, hogy a tagállamok hogyan ellenőrizték a flottakapacitás összetevőit (kW és BT), és hogy rendszeresen frissítették-e a flottanyilvántartásukat.
 2. Megfelelően hajtják-e végre a halászati gazdálkodási intézkedéseket? Ezen alkérdés keretében azt vizsgáltuk meg, hogy a tagállamok hogyan használták hajómegfigyelési rendszereiket, hogyan gazdálkodtak a halászati kvótákkal és a halászati erőkifejtésekkel, és milyen technikai intézkedéseket hoztak. Elsősorban átfogó kérdéseket vizsgáltunk, nem összpontosítottunk egyes konkrét halászterületekre.
 3. A halászati gazdálkodáshoz szükséges adatok teljes körűek és megbízhatóak-e? Ezen alkérdés megválaszolásához megvizsgáltuk, hogy a tagállamok hogyan biztosították a fogási adatok és a kirakodási nyilatkozatok teljességét, következetességét és validálását. Áttekintettük, hogy a tagállamok miként osztották meg gazdálkodási információikat, különösen azon esetekben, ha egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajó6 egy másik tagállam vizein halászott. Megvizsgáltuk azt is, hogy a Bizottság hogyan vonta össze a tagállami adatokat.
 4. Megfelelően tervezik-e meg és hajtják-e végre a helyszíni vizsgálatokat, és helyesen tervezik-e meg és alkalmazzák-e a szankciókat? Megvizsgáltuk, hogy a tagállamok hogyan tervezték meg és hajtották végre a halászati ellenőrzéseket, és hogyan számoltak be azokról. Ellenőriztük továbbá, hogy a tagállamok ténylegesen kiszabtak-e szankciókat az ellenőrzések nyomán. Ehhez különösen azt mérlegeltük, hogy a szankciók visszatartó erejűek voltak-e, és hogy a büntetőpontrendszert hogyan hajtották végre a gyakorlatban.
13

Ellenőrzésünkre 2016. április és október között került sor. Ellenőrzésünk során az Európai Bizottságot és négy tagállamot (Spanyolország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság (elsősorban Skócia7)) kerestünk fel. Azért választottuk ezeket a tagállamokat, mert együttesen az uniós flottakapacitás több mint felét teszik ki és az uniós halfogások közel felét adják, valamint flottáik az Atlanti-óceánon és a Földközi-tengeren működnek, amelyek között jelentős különbségek vannak a halászat és a flottagazdálkodási intézkedések terén.

Észrevételek

A nyilvántartás nem mindig tartalmazott helyes és ellenőrzött információkat a flotta jellemzőiről

14

Az állományokra nehezedő nyomás csökkentése érdekében a KHP kötelező flottakapacitás-határértékeket ír elő a tagállamok számára, és gazdálkodási intézkedéseket határoz meg egyes halászati állományok vagy halászati területek tekintetében. A kapacitási határértékekre és az alkalmazandó igazgatási intézkedésekre vonatkozó követelmények teljesítése érdekében a tagállamoknak megbízható és naprakész információkkal kell rendelkezniük halászhajóik kapacitásáról és műszaki jellemzőiről. Megvizsgáltuk tehát, hogy a tagállamok hogyan ellenőrizték hajóik kilowattban (kW) és bruttó tonnatartalomban (BT) kifejezett kapacitását, és hogyan gondoskodtak flottanyilvántartásuk megbízhatóságáról.

A halászati kapacitásra vonatkozó ellenőrzések nem voltak teljes körűek

15

Az ellenőrzési rendelet értelmében a tagállamoknak a KHP által a hajók halfogási kapacitásának mutatójaként használt két mérőszám tekintetében – azaz mind kilowattban (kW), mind bruttó tonnatartalomban (BT) – ellenőrizniük kell az engedélyezett kapacitási határértéknek való megfelelőséget. A hajók engedélyezett kapacitását a flottanyilvántartás rögzíti.

16

Azonban – bár ezt az ellenőrzési rendelet előírja – mindeddig nem fogadtak el részletes szabályokat a flotta bruttó tonnatartalmára vonatkozóan. A tagállamok emiatt nem végezték el hajóik teljes felmérését. Az ellenőrzési rendelet ezzel szemben előírja a motorteljesítmény ellenőrzésére szolgáló eljárást. A rendelet értelmében a tagállamoknak 2012. január óta kockázatelemzést kell végezniük, és egy kiválasztott reprezentatív mintán részletes dokumentumalapú ellenőrzést kell végezniük (az ellenőrzések gyakoriságát a rendelet nem szabályozza). Ha az ellenőrzés során kétségek merülnek fel a hajó adatainak helytállóságával kapcsolatban, fizikailag is ellenőrizni kell a motorteljesítményt8. A fizikai ellenőrzések – bár jelentős forrásigényűek – lehetővé teszik a motorteljesítményben a hajó és a hajómotor engedélyezését követően bekövetkezett változások kimutatását. A Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, a halászati kapacitás és a halászati lehetőségek közötti fenntartható egyensúly elérése érdekében 2014-ben tett tagállami erőfeszítésekről szóló 2016-os jelentés9 szerint a 23 európai part menti tagállam közül 2015-ig 17 fogadott el mintavételi tervet a motorteljesítmény ellenőrzésére.

17

A négy felkeresett ország közül csak Spanyolország és az egyesült Királyság (Skócia) végezte el az előírt módon ezt a mintavételi terven alapuló ellenőrzést. A részleteket a 3. háttérmagyarázat tartalmazza.

3. háttérmagyarázat

A motorteljesítmény ellenőrzése az ellenőrzési rendelet követelményei alapján

Skóciában 2013 és 2015 között végeztek fizikai ellenőrzéseket. Az alkalmazott kockázatelemzést és a dokumentumalapú ellenőrzés mintaméretét tagállami szinten határozták meg. A fizikai ellenőrzésen átesett 24 hajó közül csak egynek volt nagyobb a motorteljesítménye a nyilvántartásban rögzítettnél.

Spanyolországban egy 97 hajóból álló véletlenszerűen kiválasztott mintán végeztek dokumentumalapú ellenőrzést, és ugyanebből a mintából 15 hajón hajtottak végre fizikai ellenőrzést 2015-ben. A 15 esetből 7-ben – azaz az eredeti minta 7%-ában, illetve az ellenőrzött hajók 47%-a esetében – jutottak arra a megállapításra, hogy a hajó tényleges motorteljesítménye meghaladja a nyilvántartásban rögzített értéket.

A hatóságok mindkét országban megtették a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a hajók rendezzék többletkapacitásuk adminisztrációját, illetve szükség esetén felfüggesztették halászati engedélyüket.

18

Franciaország elkészült a kockázatelemzéssel, és megkezdte a motorteljesítményre irányuló dokumentumalapú ellenőrzéseket. Az ellenőrzés időpontjában ezek eredményei még nem álltak rendelkezésre. Az ellenőrzés során kapott információk szerint Olaszország még nem kezdte meg a folyamatot.

19

A Bizottság flottakapacitásról szóló 2016-os jelentése szerint az összes part menti tagállam betartotta a flottakapacitási határértékeit (lásd: 3. ábra). Hat állam (Bulgária, Görögország, Horvátország, Olaszország, Románia és Szlovénia) azonban megközelítette a kW-ban kifejezett kapacitási határértékének 95%-át, így esetükben magasabb volt a határértékek túllépésének kockázata. 2015 végéig csak Horvátország és Bulgária fogadott el mintavételi tervet a motorteljesítmény ellenőrzésére.

20

Noha a spanyol hatóságok által elvégzett ellenőrzések (lásd: 3. háttérmagyarázat) nem extrapolálhatók a flotta fennmaradó részére, mindenképpen arra mutatnak, hogy fontos a motorteljesítmény módszeres fizikai ellenőrzése, és ez különösen igaz azokra a tagállamokra, amelyek megközelítik flottakapacitási határértéküket.

3. ábra.

A kW-ban kifejezett határértékek betartása tagállamonként (a legkülső régiók kivételével), 2015. november

Forrás: COM(2016) 380 final.

A nemzeti flottanyilvántartásban szereplő információk nem minden esetben voltak helytállóak

21

Minden tagállam nemzeti nyilvántartást vezet, amelynek adatbázisában az uniós jogszabályok értelmében az adott tagállam lobogója alatt közlekedő összes hajót rögzíteni kell. Az Európai Bizottság szintén nyilvántartást vezet az uniós flottáról, amely tartalmazza a hajókra vonatkozóan a tagállamok által, saját nemzeti nyilvántartásaiknak megfelelően rendszeresen szolgáltatott releváns információkat. Az adatok között van többek közt a hajó neve és nyilvántartási száma, fő és másodlagos halászeszközei, teljes hossza, bruttó tonnatartalma (BT) és motorteljesítménye (kW).

22

A halászflotta-nyilvántartás a KHP nélkülözhetetlen eszköze, amely lehetővé teszi a halászflotta-kapacitásra vonatkozó határértékek betartásának monitorozását, és biztosítja a gazdálkodási intézkedések – például a halászeszközökre vonatkozó korlátozások, a hajók jelentéstételi kötelezettségei és a hajómegfigyelési rendszer – kialakításához szükséges alapvető adatokat.

23

Ellenőriztük a tagállami nyilvántartások helytállóságát, és a hajókból vett mintákban10 a négy közül három tagállamban számos eltérést találtunk a nyilvántartások és a forrásdokumentumok között (lásd: 4. háttérmagyarázat). Amennyiben a nyilvántartások adatai megbízhatatlanok, nem lehet teljes bizalommal hagyatkozni az uniós nyilvántartásra mint a KHP kulcsfontosságú igazgatási eszközére.

4. háttérmagyarázat

A flottanyilvántartásokban feltárt eltérések

Franciaországban a vizsgált hajók 45%-a esetében találtunk eltéréseket a tények és a flottanyilvántartás különféle adatai között. Az esetek 26%-ában a motorteljesítmény, 16%-ában pedig a hajó hossza nem egyezett meg.

Olaszország esetében azt állapítottuk meg, hogy a tagállami és uniós nyilvántartások kezelésére vonatkozó eljárások olyan összetettek voltak, hogy több hónapig is eltartott a hajó jellemzőiben bekövetkező változások bevezetése a nyilvántartásba, ami eltéréseket eredményezett a két nyilvántartás között. Megállapítottuk, hogy 19, a tagállami nyilvántartásban szereplő hajó hiányzott az uniós nyilvántartásból, 9 hajó ezzel szemben csak az uniós nyilvántartásban szerepelt, a tagállamiban nem. Ezenfelül 46 hajó esetében találtunk eltérést a két nyilvántartás adatai között.

Skócia esetében megállapításunk szerint a flottanyilvántartásban feltüntetett hajókapacitás a vizsgált esetek 60%-ában nem felelt meg a hajók regisztrációs dokumentumában szereplő kapacitásadatoknak: az esetek többségében a flottanyilvántartásba szereplő érték (átlag 30%-kal) meghaladta a forrásdokumentumokban rögzített értékeket.

24

A tagállamoknak háromhavonta, illetve jelentős változás esetén soron kívül kell frissíteniük az uniós nyilvántartást. A tagállami és az uniós nyilvántartás adatainak a 2015. év végi állapot szerinti összehasonlítása során azt állapítottuk meg, hogy az uniós nyilvántartás összességében naprakész volt és a tagállami nyilvántartások adatait tükrözte; ez alól a vizsgált tagállamok közül egyedül Olaszország képezett kivételt.

A halászati gazdálkodási intézkedéseket megfelelően végrehajtották, azonban jelentős eltérések mutatkoztak a kisméretű hajókra alkalmazandó ellenőrzési követelmények között

25

A halászati tevékenységek monitorozása kulcsszerepet játszik a halászati területek fenntarthatósági politikájában, mivel lehetővé teszi a megfelelő halászati gazdálkodási intézkedések kidolgozásához és értékeléséhez szükséges információk összegyűjtését11. A monitoring minősége befolyásolja a gazdálkodási intézkedések eredményességét.

26

A KHP számos halászati gazdálkodási intézkedésről – köztük kvótákról, a halászati erőkifejtésre vonatkozó korlátozásokról, valamint az egyéni halászati területekre irányuló technikai intézkedésekről – rendelkezik (lásd: 3. bekezdés és 2. háttérmagyarázat). A tagállamok továbbá kötelesek végrehajtani és monitorozni a nemzeti és a nemzetközi jogban előírt halászati gazdálkodási intézkedéseket (beleértve a regionális halászati gazdálkodási szervezetek állásfoglalásait), és biztosítaniuk kell, hogy az uniós hajók és az uniós vizeken halászó külföldi hajók megfeleljenek az érvényben lévő szabályoknak és korlátozásoknak.

A hajómegfigyelési rendszerek hasznos nyomonkövetési információkat biztosítanak, de a halászflotta nagy részére nem terjed ki a hatókörük

27

Az ellenőrzési rendelet értelmében a tagállamok kötelesek halászati felügyelő központot (FMC) fenntartani a hajómegfigyelési rendszerből (VMS) származó, az adott tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajókra vonatkozó adatok automatikus feldolgozására. A halászhajók azonosítására és helyzetére, valamint a dátumra, időpontra, útirányra és sebességre vonatkozó adatokat a hajók fedélzetére telepített műholdas követő eszközök továbbítják (lásd: 4. ábra). Ez nagyon hasznos valós idejű információkkal segíti a halászati tevékenységek monitoringját és a helyszíni ellenőrzések megtervezését. A hajó által továbbított sebesség- és pozícióadatok segítségével például a halászati felügyelő központ azonosítani tudja, ha egy hajó halászati korlátozás alá vont területen halászik. Ezután ellenőrizni tudja, hogy a hajó rendelkezik-e engedéllyel az adott területen való halászathoz, illetve megfelel-e a vonatkozó feltételeknek.

4. ábra.

A halászati felügyelő központok működése

Forrás: Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság.

28

A felkeresett tagállamokban általában helyesen használták a hajómegfigyelési rendszert a helyszíni ellenőrzések megtervezésére és a rendszerbe kapcsolt hajók halászati tevékenységének monitorozására. Olaszországban azonban (a többi felkeresett tagállammal ellentétben) a rendszer nem küldött automatikus riasztást, amikor halászhajó lépett be valamely korlátozás alá vont területre, hogy a hatóságok ellenőrizni tudják a hajó halászati jogosultságát. A tagállamok időnként szigorúbb feltételeket írnak elő, mint az ellenőrzési rendelet. Spanyolország például az összes erszényes kerítőhálós12 és vonóhálós13 hajó számára mérettől függetlenül kötelezővé tette a VMS-ben való regisztrációt, hogy a tagállami földközi-tengeri gazdálkodási terv14 keretében jobban tudja ellenőrizni a halászati tevékenységet. Néhány spanyol regionális hatóság ráadásul azt is előírta, hogy bizonyos korlátozás alá vont területek esetében az összes ott halászó hajót fel kell szerelni egy egyszerűbb (VMS-en kívüli) helyzetmeghatározó rendszerrel.

29

Az ellenőrzési rendelet értelmében minden legalább 12 méter hosszú hajót fel kell szerelni VMS-berendezéssel. A tagállamok ez alól mentesíthetik a 15 méternél rövidebb hajókat, amennyiben azok csak a saját lobogójuk szerinti tagállam vizein kívánnak halászni, vagy ha soha nem töltenek 24 óránál hosszabb időt a tengeren (a kikötő elhagyásától az oda való visszaérkezésig).

30

Az uniós flottanyilvántartás információit elemezve megállapítottuk, hogy a 15 méternél hosszabb és halászati engedéllyel rendelkező hajók 2%-a az ellenőrzési rendelet követelményei ellenére nem rendelkezett VMS-berendezéssel. A Bizottság feltárta ugyan ezt a szabálytalanságot, de az ellenőrzés időpontjáig nem orvosolták azt.

31

Az ellenőrzési rendelet korlátozott követelményei miatt 2015. december 31-én az uniós nyilvántartásban szereplő hajók 89%-ának fedélzetén nem volt VMS-berendezés (lásd: 5. ábra). Ezeknek 95%-a 12 méternél rövidebb hajó volt, amelyet az ellenőrzési rendelet értemében nem kötelező VMS-sel felszerelni. A 12 és 15 méter közötti hajók többsége (79%) mentességet kapott a tagállamoktól a VMS telepítésével kapcsolatos követelmény alól. Noha belátjuk, hogy el kell kerülni a kisméretű hajók üzemeltetőinek a drága és bonyolult helyzetmeghatározó rendszerekkel való túlterhelését, a halászati gazdálkodási rendszert jelentősen gyengíti, hogy a halászflotta nagy része nem rendelkezik VMS-berendezéssel, ugyanis:

 • a VMS-berendezéssel (vagy a hajó helyzetét, útirányát és sebességét továbbító egyéb eszközzel) fel nem szerelt hajók halászati korlátozás alá vont területre való belépését vagy az engedélyezett időszakon kívüli tevékenységét csak légi vagy tengeri felügyelet révén (járőrözéssel) lehet felderíteni, holott ezek a területi és szezonális korlátozások az állományok helyreállítása szempontjából igen fontos technikai intézkedések;
 • a 12–15 méteres hajók mentességet kaphatnak a VMS-berendezés felszerelése és elektronikus nyilatkozatok benyújtása alól, amennyiben 24 óránál rövidebb időt töltenek a tengeren, vagy csak hazai vizeken halásznak. VMS nélkül azonban nehezen ellenőrizhető ezeknek a követelményeknek a teljesülése, kivéve ha – mint jelenleg Olaszországban – a kikötői hatóságok előírják, hogy a hajóknak tájékoztatniuk kell őket a kikötő elhagyásáról és a visszaérkezés időpontjáról;
 • az adott halászati erőkifejtési rendszer keretében halászatra jogosult hajókat csak úgy lehet eredményesen ellenőrizni, ha VMS-sel rendelkeznek, kivéve ha elég rövid időn belül benyújtják egyéb bizonyítékaikat (elektronikus vagy papíralapú halászati napló15, az időt és helyszínt feltüntető értékesítési bizonylat), ami azonban jellemzően nem történik meg (lásd: 5. háttérmagyarázat);
 • nem lehet elvégezni a tevékenységek összehasonlító ellenőrzését (azaz a kifogott fajokat és mennyiségeket összevetni a VMS-en keresztül közölt területi adatokkal). Ez hátráltatja a kvótafelhasználás automatikus ellenőrzését is.

Földközi-tengeri kikötő

Forrás: Európai Számvevőszék.

5. ábra.

VMS-sel felszerelt és fel nem szerelt hajók aránya az uniós flottában (hosszkategóriánként)

Forrás: Számvevőszék, az uniós flottanyilvántartásból származó adatok alapján.

32

A VMS nélküli hajók rendszerint 15 méternél rövidebbek. Bár egyenként talán nem fognak ki nagy mennyiségeket, bizonyos halászati területeken jelentős együttes fogási volument érhetnek el, és lényeges hatást gyakorolhatnak egyes fajokra. Ez különösen így van a Földközi-tenger esetében, ahol a hajók többsége 15 méternél rövidebb, és számos állomány állapota kritikus (lásd: 1. ábra).

A teljes kifogható mennyiségek, a kvóták és a halászati erőkifejtési rendszerek irányítása általában megfelelő volt, néha azonban nehéznek bizonyult a technikai védelmi intézkedések nyomon követése

33

Amint a bevezetésben említettük (3. bekezdés és 2. háttérmagyarázat), az Unió halászatierőforrás-gazdálkodása elsősorban az egyes állományokra meghatározott teljes kifogható mennyiségeken (TKM) vagy halászati lehetőségeken alapul, amelyeket az uniós tagállamok nemzeti kvóták, halászati erőkifejtési rendszerek és technikai intézkedések révén osztanak meg egymás között. A II. melléklet további tájékoztatással szolgál arról, hogy a felkeresett tagállamok hogyan hajtották végre a kvótákat és a halászati erőkifejtési rendszereket. A KHP értelmében a tagállamoknak átlátható és objektív kritériumok alapján kell megosztaniuk kvótájukat. E kritériumok figyelembe vehetik a halászat környezetre gyakorolt hatásait (pl. a hajók által alkalmazott halászeszköz vagy technika), a múltbeli szabálykövetést, a helyi gazdasághoz való hozzájárulást és a fogások múltbeli mennyiségét.

34

A tagállamok különböző gyakorlatokat követtek, amelyeket nem osztottak meg teljes mértékben a Bizottsággal. Egyes tagállamok közvetlenül a halászhajóknak ítélték oda a kvótákat, mások a termelői szervezetekre bízták azok szétosztását. Utóbbi esetben a tagállamok számára nem volt mindig világos, hogy e szervezetek milyen kritériumok szerint osztották meg a kvótákat, illetve hogy milyen mennyiségeket ítéltek oda az egyes kedvezményezetteknek. Skóciában és Franciaországban a legtöbb faj esetében ez volt a helyzet. Az átláthatóság hiánya miatt a tagállamok nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy kik a halászati lehetőségek tényleges kedvezményezettjei, azok milyen halászeszközöket használnak és milyen egyéb jellemzőkkel bírnak, és így nehezen tudják felmérni a környezetre és a helyi gazdaságra gyakorolt eseteges káros hatást, illetve adott esetben meghozni a szükséges korrekciós intézkedéseket. A kvótaelosztás átláthatatlansága fokozza annak kockázatát, hogy egyes gazdasági szereplők mások rovására gazdasági előnyben részesülnek.

35

A tagállamok felelősek annak biztosításáért, hogy a kvóták túllépésére ne kerüljön sor. Ha kimerül egy adott fajra vonatkozóan rendelkezésre álló kvóta, a tagállam köteles felfüggeszteni a halászatot, és erről tájékoztatnia kell a Bizottságot. A Bizottság információcsere-rendszert biztosít a tagállamoknak, amelyben azok az átruházási határértékeken belül kereskedhetnek egymás között kvótáikkal. A Bizottság az év végén összehasonlítja az előirányzatokat (a más tagállamoktól kapott átruházásokat is beleértve) a tagállamok kvótafelhasználásával. Ha valamely faj esetében a kvótafelhasználás meghaladta az előirányzatot, e faj esetében a többletfelhasználást levonják az adott tagállam következő évi kvótájából.

36

Megvizsgáltuk a négy felkeresett tagállam által a kvótafelhasználás monitorozására kialakított rendszert. Megállapítottuk, hogy a kvótafelhasználást a vonatkozó eljárások szerint szorosan figyelemmel kísérték, ami jelentős igazgatási erőfeszítést követelt a tagállamoktól (lásd: II. melléklet). A kvóta alá tartozó fajok esetében ezek az eljárások ellensúlyozzák a fogási adatok általános kezelése terén feltárt hiányosságokat (lásd: 42–71. bekezdés). Összehasonlítottuk a tagállamok által a 2015-ös kvótafelhasználás kapcsán a Bizottságnak tett nyilatkozatokat a tagállamok által szolgáltatott fogási adatokkal (Spanyolország, Olaszország és az Egyesült Királyság esetében az egyedi hajókra vonatkozó adatok). Nem találtunk jelentős eltéréseket.

37

A tagállamok a halászati erőkifejtési rendszerek kapcsán meghatározott határértékek (lásd: 2. háttérmagyarázat) végrehajtása érdekében bizonyos előírt (például a hajójellemzőkre vagy a halászeszközökre vonatkozó) feltételeknek megfelelő hajóknak adtak halászati engedélyt. A halászati tevékenység napokban meghatározott maximális engedélyezett időtartamát az engedéllyel rendelkező hajók összkapacitásának figyelembevételével állapították meg. A halászati erőkifejtés monitorozása érdekében a tagállamok rendszerint manuálisan számították ki a hajók által a tengeren töltött napok számát. Esetenként nehézségekbe ütközött ennek az információnak a megszerzése, ha a hajók nem voltak VMS-berendezéssel felszerelve; ilyenkor a tagállamoknak más információforrások (halászati naplók, értékesítési bizonylatok) alapján kellett meghatározniuk vagy megbecsülniük ezt az időtartamot. A tagállamok eltérő módszereket használtak a tengeren töltött napok számának kiszámítására16. Több tagállamra alkalmazandó rendszer esetében ez eltéréseket eredményezhet arra nézve, hogy az egyes tagállamok ténylegesen mennyi időt rendelnek a hajók halászati tevékenységéhez, ami pontatlanságokhoz vezethet az összesített erőkifejtés-felhasználás kiszámításában.

38

Jelenleg az uniós és nem uniós vizeken történő uniós halászat tekintetében több mint 30 jogszabály ír elő technikai intézkedéseket a halászat területén (lásd: 2. háttérmagyarázat). A Bizottság 2016 márciusában rendeletjavaslatot terjesztett elő a technikai intézkedésekről, amely a regionalizációra és az egyszerűsítésre helyezte a hangsúlyt17.

39

A technikai intézkedések különösen a Földközi-tenger esetében fontosak, ahol – az Atlanti-óceánnal ellentétben – a halászati gazdálkodási rendszer nem kvótaalapú, és a halállományok környezeti állapota nem kedvező (lásd: 1. ábra). A Bizottság becslése18 szerint a földközi-tengeri halállományok mintegy 95%-át túlhalásszák.

40

Úgy találtuk, hogy a Földközi-tengeren alkalmazandó technikai intézkedések nagy száma miatt a halászoknak problémát okoz azok végrehajtása, a felügyelőknek pedig az ellenőrzése19. Ezt a megkérdezett érdekeltek20 is megerősítették. Ráadásul a Földközi-tengeren működő halászhajók nagy része kisméretű21, és ezért mentességet élvezett a hajómegfigyelési rendszer és az elektronikus adatkommunikációs rendszerek alkalmazása alól. Ez szintén korlátozza a flottatevékenység és a fogások ellenőrzésének lehetőségét, és így megnehezíti a halászati gazdálkodást.

41

Megfigyelésünk szerint a halászati szakmai szervezetek – különösen Spanyolországban és Franciaországban – az uniós szabályozási kereten túlmutató technikai és kontrollintézkedéseket (pl. a hatóságok által előírtakon felüli leállások, szigorúbb értékek a legkisebb kifogható méretek tekintetében, kisebb hajókra vonatkozó VMS-követelmények, kiegészítő kölcsönös ellenőrzések) írnak elő tagjaik számára. Ezek az intézkedések jobban igazodtak az adott régiók sajátosságaihoz, ezért a halászok könnyebben meg tudták érteni és alkalmazni tudták azokat. Érdemes lenne a jövőbeni regionális döntéshozatali folyamat kialakítása során is hasznosítani ezt a regionális tudatosságot és elkötelezettséget (lásd: 38. bekezdés).

Az ellenőrzési rendelet értelmében gyűjtött halászati adatok nem voltak sem teljesek, sem megbízhatóak

42

A halászati erőforrások fenntartható kitermelésének biztosítása érdekében meg kell találni az egyensúlyt a meglévő állományszintek és a halászati intenzitás között. A megbízható és teljes körű fogásadatok rendelkezésre állása kulcsfontosságú mind az állományok tudományos értékeléséhez, mind az azok megőrzéséhez vagy helyreállításához szükséges gazdálkodási intézkedések megtervezéséhez. Miután az intézkedéseket jóváhagyták, azokat megfelelően végre is kell hajtani, és ellenőrizni kell a flották tevékenységét.

43

Az ellenőrzési rendelet értelmében a legalább 10 méter hosszú hajóknak be kell nyújtaniuk egy sor dokumentumot, például a halászati naplót, a kirakodási nyilatkozatokat és az előírt küszöbérték feletti értékesítésekről szóló bizonylatokat. A dokumentumokat elektronikus úton (az elektronikus jelentéstételi rendszeren (ERS22) keresztül) vagy papíralapon lehet benyújtani. Az ellenőrzési rendelet rendelkezéseit és a vizsgált tagállamok által alkalmazott eljárásokat az I. melléklet mutatja be.

44

Az ellenőrzési rendelet előírja a tagállamok számára, hogy összehasonlító ellenőrzések révén bizonyosodjanak meg adataik megfelelő minőségéről. Összehasonlító ellenőrzést a VMS-adatok, a halászati tevékenységre vonatkozó adatok, az értékesítési információk, a halászati engedélyek és jogosítványok adatai és az ellenőrzési jelentésekben szereplő adatok kapcsán kell végezni.

45

A tagállamok által az ellenőrzési rendelet értelmében halászati tevékenységükről szolgáltatott információk (kirakodások, fogások és halászati erőkifejtés) más célokra is felhasználhatók. A tagállamok elsősorban ezen információk révén tehetnek eleget a kirakodásra vonatkozó statisztikai adatok szolgáltatására irányuló jogszabályi kötelezettségüknek23. A szolgáltatott adatok egyben a közös halászati politikával kapcsolatos tudományos tanácsadás támogatását szolgáló adatgyűjtési keretrendszer (lásd: III. melléklet) céljára is felhasználhatók.

46

A Bizottság rendelkezésére álló fogásadatok megbízhatóságának elemzéséhez a következő forrásokból szerzett adatokat használtuk fel:

 • halászati naplók vagy a fogások rögzítésére használt egyenértékű dokumentumok;
 • a tényleges kirakodott mennyiséget rögzítő kirakodási nyilatkozatok;
 • az első vásárlónak értékesített mennyiséget rögzítő értékesítési bizonylatok.

A halászhajóról közvetlenül a fogyasztóknak történő értékesítés

Forrás: Európai Számvevőszék.

Az elektronikus nyilatkozatokat nem alkalmazó kisebb hajókra vonatkozó tagállami fogásadatok hiányosak és esetenként hibásak voltak

47

Az eredményes halászati gazdálkodáshoz elengedhetetlen, hogy megbízható és átfogó adatok álljanak rendelkezésre a halászati tevékenységekről. Az adatokat csak akkor lehet uniós szinten konszolidálni és felhasználni, ha azok a tagállamok között összehasonlíthatóak, és ha időben beérkeznek.

48

Az ellenőrzési rendelet nem kötelezi a 10 méternél rövidebb hajókat a fogások és kirakodások bejelentésére. A tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük az ilyen hajók tevékenységét annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a KHP szabályainak: ez történhet mintavételi tervek alapján, vagy e hajókat kötelezni lehet értékesítési bizonylataik vagy havi rendszerességű fogási nyilatkozataik benyújtására. A tagállamok ezenfelül halászati napló vezetésére kötelezhetik a hajó kapitányát.

49

Megfigyeléseink szerint Franciaország és Skócia a 10 méternél rövidebb hajók számára is előírta egy egyszerűsített formátumú halászati napló vezetését. Spanyolországban az összes értékesítés kötelezően árverési központon keresztül történik, és rendelkezésre állnak az értékesítési bizonylatok.

50

Olaszország nem gyűjtötte sem a fogási, sem a kirakodási adatokat a 10 méternél rövidebb hajók esetében. E hajók ráadásul – az ellenőrzési rendelettel összhangban (lásd: I. melléklet) – közvetlenül is értékesíthették a fogásokat a fogyasztóknak, és nem kellett nyilatkozatot benyújtaniuk az értékesítésekről. Az ellenőrzési rendelet előírásaival ellentétben azonban Olaszország nem végzett mintavételi terven alapuló adatgyűjtést e hajóosztály halászati tevékenységére vonatkozóan, hanem más célokra24, eltérő gyűjtési módszerrel és az ellenőrzési rendeletétől eltérő célra gyűjtött adatokat használt fel ehhez, amelyek nem alapultak kockázatelemzésen, és csak a halászati tevékenység lezajlása után több hónappal érkeztek be.

51

A felkeresett tagállamokban25 adatnyilatkozataikat papíralapon, illetve elektronikus úton benyújtó hajók arányát a 6. ábra mutatja be. Eszerint viszonylag kevés hajó használ elektronikus nyilatkozatokat. Spanyolországban és Olaszországban a legtöbb 12–15 méter hosszú hajó (85%, illetve 90%) mentességet élvezett az elektronikus nyilatkozat benyújtása alól.

6. ábra.

A fogási és kirakodási adatokat rögzítő hajók és az alkalmazott adatformátumok aránya

Forrás: Az uniós flottanyilvántartásból és a tagállamoktól származó adatok.

52

A papíralapú nyilatkozatok természetüknél fogva növelik annak kockázatát, hogy hibás adatok kerülnek a tagállamok fogási adatbázisaiba. Ezért egy, a papíralapú fogási és kirakodási nyilatkozatokból vett mintát összehasonlítottunk a tagállamok fogási adatbázisaiban szereplő információkkal. Ellenőriztük azt is, hogy a hajók aktív státuszúként vannak-e feltüntetve a flottanyilvántartásban.

53

Az ellenőrzés eredménye szerint az információk hiányosak voltak, adatátírási hibákat is találtunk, és egyes esetekben a flottanyilvántartás szerint inaktív hajókhoz is rögzítettek fogásokat. A feltárt hiányosságokat az 5. háttérmagyarázat részletezi.

5. háttérmagyarázat

A papíralapú nyilatkozatok feldolgozásával kapcsolatos hibák és rendszerszintű hiányosságok

Franciaországban a flotta 87%-a papíralapú nyilatkozatokat alkalmaz az összes fogás mintegy 16%-ának bejelentésére. A papíralapú nyilatkozatokban szereplő információk adatbázisban való rögzítését végző alvállalkozó csak az ilyen nyilatkozatot benyújtó hajók 45%-ától kapott teljes körű fogási adatokat. Az adatokat egyes esetekben csak hat hónapos késéssel sikerült bevinni az adatbázisba. A nyilatkozatokból vett mintán végzett elemzésünk jelentős (több mint 50 kg vagy 10%) eltéréseket tárt fel a fizikai fogási és kirakodási nyilatkozatok tartalma és az adatbázisban szereplő adatok között. A Bizottsággal kialakított cselekvési terve26 keretében Franciaország mennyiségi mutatókat dolgozott ki, amelyek segítségével régiókra lebontva könnyen nyomon követhető a papíralapú nyilatkozatok benyújtási aránya.

Olaszország esetében az elektronikus fogásrögzítési rendszerben szereplő 2015-ös fogási adatok és a flottanyilvántartásban szereplő aktív hajók összevetése során megállapítottuk, hogy az elektronikus rendszerben fogásokat bejelentő hajók közül 30 nem szerepelt aktív státuszúként az adott évi nyilvántartásban. A rendszer nem küldött hibaüzenetet ilyen esetekben.

Spanyolországban csak a mintánk 60%-áról tudtunk információt szerezni. Azon hajók esetében, amelyekre nézve megkaptuk az adatokat, a fogási adatokat helyesen írták át a papíralapú nyilatkozatokból.

Skóciában, ahol minden hajó köteles fogási nyilatkozatot benyújtani, a kirakodási nyilatkozatoknak csak 2%-a hiányzott. Az átírás minősége általában kielégítő volt, bár a megvizsgált dokumentumok 10%-a esetében helytelen volt a kirakodás dátuma.

54

A fogási adatok fontos információforrást jelentenek a tudományos elemzések és tanácsadás számára27, valamint a halállományokra nehezedő nyomás becsléséhez. Ezeknek az információknak a megbízhatóságát azonban gyengíti, hogy a 10 méternél rövidebb hajók esetében hiányosak a fogási adatok, és hogy nem zökkenőmentes a papíralapú fogási nyilatkozatok feldolgozása. Maga a Bizottság is hangsúlyozta28 a pontos fogási adatok rendelkezésre állásának fontosságát, és jelentős problémának minősítette, hogy a fogási adatok bejelentésére irányuló kötelezettség hatályán kívüli kisméretű hajók esetében nem állnak rendelkezésre ezek az információk.

Az értékesítési adatok nem voltak elég átfogóak, és nem voltak kellőképpen összhangban a kirakodási nyilatkozatokkal

55

Az ellenőrzési rendelet arra kötelezi a tagállamokat, hogy végezzék el a halászati tevékenységre vonatkozó információk (például a fogási és kirakodási adatok vagy az értékesítési bizonylatok) összehasonlító ellenőrzését. Ez az intézkedés elméletileg javítja a fogási adatok megbízhatóságát.

56

Egy hajómintán elvégeztük a kirakodási nyilatkozatok és az értékesítési bizonylatok összehasonlító ellenőrzését (lásd: 11. lábjegyzet). Megállapítottuk, hogy az értékesítési bizonylatok nem álltak mindig rendelkezésre, és hogy jelentős és indokolatlan eltérés mutatkozott a kirakodási nyilatkozatok és az eladottként rögzített mennyiségek között. Tekintettel arra, hogy a tagállamok a későbbiekben az adatok validálására is felhasználják ezeket az információkat, úgy véljük, hogy a mintánkban feltárt eltérések nagyságrendje indokolná a helyzet javítására irányuló intézkedések meghozatalát. A részleteket a 6. háttérmagyarázat mutatja be.

6. háttérmagyarázat

A kirakodási nyilatkozatok és az értékesítési bizonylatok összehasonlító ellenőrzése során feltárt hiányosságok és rendszerszintű problémák

Franciaországban a mintánkban szereplő hajóknak csak 67%-a nyújtotta be hiánytalanul értékesítési bizonylatait. A hajók 15%-a egyáltalán nem küldött be ilyen dokumentumot. Azon hajók esetében, amelyeknél az összes információ rendelkezésre állt, a kirakodási adatok és az értékesítési bizonylatok összevetése során az esetek 2,6%-ában találtunk hibát.

Olaszországban a hajók 17,5%-a esetében hiányoztak az értékesítési bizonylatok, azonban csak egy hajó nem nyújtotta be kirakodási nyilatkozatait. Azon hajók esetében, amelyeknél az összes információ rendelkezésre állt (azaz 15 méternél hosszabb, értékesítési bizonylatokkal és kirakodási nyilatkozatokkal egyaránt rendelkező hajóknál), a kirakodási adatok és az értékesítési bizonylatok összevetése során az esetek 29%-ában találtunk hibát.

Spanyolországban a mintánkban szereplő kirakodások 39%-ánál hiányoztak az értékesítési bizonylatok. Ennek részben az volt az oka, hogy a bizonylatok megküldéséért felelős autonóm közösség nem rendelkezett erre szolgáló rendszerrel. Spanyolország már dolgozott a probléma megoldásán. A hajókból vett minta értékesítési bizonylatainak és kirakodási nyilatkozatainak összevetése során nem találtunk jelentős eltéréseket.

Skóciában a mintánkban szereplő hajók 62,5%-ánál találtunk eltéréseket a kirakodási nyilatkozatok és az értékesítési bizonylatok között.

A tagállamok közötti információmegosztási rendszer nem volt eredményes

57

Az ellenőrzési rendelet a tagállamok közti információmegosztásról is rendelkezik, amire azoknak a gyakori eseteknek a kezeléséhez van szükség, amikor a hajók nem saját tagállamuk vizein fognak vagy rakodnak ki halat, illetve értékesítik fogásaikat. A Bizottság online platformot biztosított a tagállamoknak az információcseréhez, azonban nem kíséri azt figyelemmel.

58

A vizsgált tagállamokban elvégeztük az egy adott tagállam hajóitól származó kirakodási adatoknak és a többi ellenőrzött tagállam kapcsolódó adatainak összehasonlító ellenőrzését. Megállapítottuk, hogy Franciaország spanyol hajók által az Egyesült Királyságban kirakodott és Franciaországban értékesített fogásokat is tévesen Franciaországban kirakodott fogásként jelentett be. Észrevettük továbbá, hogy Olaszország egyetlen, 2015-ben spanyol hajók által olasz kikötőkben kirakodott fogást sem jelentett be ilyenként. Spanyolország pedig továbbította a halászhajóival kapcsolatos kirakodási értesítőket Olaszországnak, így ez utóbbinak tudnia kellett volna a spanyol hajók által kirakodott fogásokról.

59

A Bizottság tisztában van azzal, hogy a tagállamok információcsere-rendszerei nem megbízhatóak, és hogy előfordulnak ilyen típusú információátadási hibák. Megállapította azt is, hogy a tagállamok adattárolási és -átviteli rendszereinek kialakítása gyakran túl összetett, és a különböző tagállamok informatikai rendszerei sok esetben nem kompatibilisek egymással.

60

A skót felügyeleti hatóságok egy eltérő online dokumentummegosztási rendszert használtak a más tagállamok lobogója alatt közlekedő hajók által a skót kikötőkben kirakodott fogások szállítási dokumentumainak rendelkezésre bocsátására. Ha a fogásokat kiviszik Skóciából, a célország e rendszer segítségével szükség esetén ellenőrizni tudta az árut szállító kamionokat, és össze tudta vetni az információkat az egyéb adatokkal. Ez utóbbi eset – bár az együttműködés ígéretes példája – arra enged következtetni, hogy eredményesebben is működhetne a meglévő platformokon keresztüli adat- és információcsere.

Hiányosságokat tapasztaltunk az adatellenőrző rendszerekben és folyamatokban

61

Miután ellenőrizték, hogy a szükséges adatokat az ellenőrzési rendeletnek megfelelően rögzítették, a tagállamoknak létre kell hozniuk saját adatvalidációs rendszerüket a következetlenségek, hibák és hiányzó adatok kimutatására.

62

Megvizsgáltuk, hogy a felkeresett tagállamok megfelelő validációs rendszert működtettek-e. A validálással kapcsolatos legjellemzőbb hiányosságok a validációs algoritmusok megbízhatatlanságára, valamint a különböző információforrások és adatbázisok közötti összehasonlító ellenőrzések hiányára vezethetők vissza. Ezeket a 7. háttérmagyarázat szemlélteti.

63

Az ellenőrzési rendelet követelményein túlmenően a felkeresett tagállamok közül többen kiegészítő adatellenőrzéseket is végeztek az adatok minőségének javítása érdekében:

 1. megbizonyosodtak róla, hogy az adott azonosítójú hajó aktív státuszúként szerepel-e a nyilvántartásban. Olaszországban ellenőrzésünk szerint nem végeztek ilyen összevetést, és találtunk is olyan eseteket, hogy a flottanyilvántartásban már nem szereplő hajók jelentettek be fogásokat (lásd: 5. háttérmagyarázat);
 2. ellenőrizték, hogy a fogási és kirakodási nyilatkozatok feltüntetik-e a halászterületet. Olaszországban – a felkeresettek közül az egyetlen olyan tagállamban, ahol nem végeztek ilyen ellenőrzést – megállapításunk szerint 2015-ben összesen 50 576 tonna hal kirakodását és 2774 tonna hal kifogását jelentették be a halászterület megjelölése nélkül;
 3. ellenőrizték a fogási és a kirakodási nyilatkozat közötti maximális engedélyezett eltérés (fajonként 10%)29 betartását. Az ellenőrzés során felkeresett négy tagállam közül egyedül Skócia hozott létre ilyen automatikus összehasonlítási rendszert.

7. háttérmagyarázat

Az adatvalidálási modellek hiányosságai a tagállamokban

Franciaországban automatikusan dolgozták fel a fogási, kirakodási és értékesítési adatokat, amely során egy elektronikus alkalmazás segítségével, egy sor algoritmus alapján összehasonlító ellenőrzéseket és korrekciókat is végeztek. Megállapításunk szerint azonban a használt algoritmusok nem voltak megbízhatóak: számos esetben generáltak adatmegkettőzést, valamint fajmeghatározási és egyéb hibákat. A fogási és kirakodási adatok közti eltérés esetén, illetve ha túl nagy volt az eltérés a fogási, a kirakodási és az értékesítési adatok között, a rendszer kiválasztotta az egyik értéket (amely hibás is lehetett), és nem mentette el az eredeti adatelőzményeket. A hatóságok létrehoztak egy rendszert a cselekvési tervvel összefüggő anomáliák feltárására és kiigazítására, de ennek továbbfejlesztésére is szükség lett volna.

Olaszországban több, egymástól független adatbázis is tartalmazott a halászflottára és annak tevékenységére vonatkozó adatokat (flottanyilvántartás, engedélyek, fogási adatok stb.), de nem végezték el az ellenőrzési rendeletben előírt összehasonlító ellenőrzéseket. A közbeszerzési eljárás késedelmei és forráshiány miatt még nem hoztak létre validációs rendszert.

Spanyolországban a validációs rendszer csak a fogási és a kirakodási adatok összevetését tette lehetővé. Az ellenőrzési rendeletben előírt egyéb információforrásokat (köztük a VMS-t) még nem integrálták a rendszerbe.

A skóciai hatóságok az ellenőrzési rendeletben előírt összehasonlító ellenőrzések mellett több más olyan ellenőrzést is elvégeztek, amelyet hasznosnak ítéltek: a VMS műholdas információit például egybevetették a járőrhajók és -repülőgépek által készített és a monitoring-, ellenőrzési és felügyeleti rendszerben rögzített légi és tengeri felvételekkel, a halászati napló adatait pedig összehasonlították a kirakodási adatokkal annak igazolása érdekében, hogy a hajók betartották a kirakodásra vonatkozó követelményeket, és hogy feltárják a naplóban hibásan szereplő fogási adatokat.

64

A tagállamok erőfeszítései ellenére az ellenőrzés idején a felkeresett négy tagállam közül három nem felelt meg az összes előírásnak. Franciaországnak és Olaszországnak különösen sok még a tennivalója e téren.

A Bizottság nem kapott átfogó validált adatkészleteket a tagállamoktól

65

Az ellenőrzési rendelet előírja a flottával rendelkező tagállamok számára, hogy a következő hónap 15-éig elektronikus úton nyújtsák be a Bizottságnak a TKM vagy kvóta hatálya alá tartozó állományokra vagy állománycsoportokra lebontott összesített fogási adatokat. A tagállamoknak továbbá negyedévente tájékoztatniuk kell a Bizottságot azon állományok összesített mennyiségéről, amelyekről nem küld adatot havi rendszerességgel. Ezek az információk jelentik a Bizottság legfőbb adatforrását a kvóták felhasználása és az uniós flotta halászati tevékenysége tekintetében. A Bizottság továbbítja ezeket az adatokat a regionális halászati gazdálkodási szervezeteknek. Ezért fontos, hogy az adatok megbízhatóak legyenek, mert csak így biztosítható a megalapozott halászati gazdálkodási döntéshozatal.

66

A tagállamok az Unió számára halászati statisztikai adatokat gyűjtő Eurostatnak is bejelentik fogási információikat.

67

Összehasonlítottuk a négy felkeresett országra vonatkozóan a Bizottság (DG MARE és Eurostat) rendelkezésére álló összesített fogásadatokat a közvetlenül a tagállami hatóságoktól kapott adatokkal. Jelentős eltéréseket találtunk: ezeket az 1. táblázat mutatja be.

1. táblázat

A tagállamok, a DG MARE és az Eurostat adatai közötti eltérések

Fogások tagállamonként
(1000 tonna)
Az adatok forrása201320142015
SpanyolországTagállami adatok878910870
DG MARE483942926
Eurostat9041 237902
DG MARE vs tagállam-45%3%6%
DG MARE vs EUROSTAT-47%-24%3%
FranciaországTagállami adatok542537477
DG MARE574536436
Eurostat529544497
DG MARE vs tagállam6%0%-8%
DG MARE vs EUROSTAT9%-1%-12%
OlaszországTagállami adatok767680
DG MARE382823
Eurostat173177191
DG MARE vs tagállam-50%-63%-72%
DG MARE vs EUROSTAT-78%-84%-88%
Egyesült KirályságTagállami adatok628759708
DG MARE911752707
Eurostat618752702
DG MARE vs tagállam45%-1%0%
DG MARE vs EUROSTAT47%0%1%

Forrás: a tagállamok, a DG MARE és az Eurostat.

68

E különbségek hátterében sokféle ok áll, köztük az egyes flottaszegmensekre vagy állományokra vonatkozó hiányos információk, a tagállamok adat-felülvizsgálatai és a megkettőzött adatok (lásd: 8. háttérmagyarázat).

8. háttérmagyarázat

Az adatforrások közötti következetlenséget eredményező problémák

A DG MARE számára benyújtott adatok nem tartalmaztak bizonyos halállományokat és flottaszegmenseket

Franciaország esetében a 2015-ös tagállami adatok és a DG MARE-nak megküldött információk közötti eltérést az okozta, hogy a harmadik országokkal kötött partnerségi megállapodások hatálya alá tartozó fogásokat külön és a Bizottság által kérttől eltérő elektronikus formátumban küldték meg, és ezért nem töltötték fel a bizottsági rendszerbe. Mivel Franciaország 2014-ben ugyanezt a formátumot használta, a bruttó összmennyiségben mutatkozó kisebb eltérést valószínűleg más adatok túljelentése okozhatta.

Olaszország nem nyújtotta be a 10 méternél rövidebb és a papíralapú halászati napló benyújtására kötelezett hajók fogási adatait. Ezek a hajók márpedig az összes hajó 85%-át tették ki, és az összes fogás legalább 23%-át adták.

A tagállamok nem mindig nyújtottak be utólagos korrekciókat a DG MARE-nak

Spanyolország esetében a 2014-re és 2015-re vonatkozó bizottsági adatok nem tartalmazták a DG MARE által előírt határidőt követően végrehajtott korrekciókat. A tagállam 2013-ban egyáltalán nem nyújtott be információt a TKM és kvóta hatálya alá nem tartozó fajokról.

A havi és negyedéves nyilatkozatokban szereplő adatok megkettőzött rögzítése a bizottsági adatbázisban (2013-ig)

2013-ban megkettőzött rögzítésre került sor az Egyesült Királyság egyes halfajokra vonatkozó adatai esetében.

69

Míg a DG MARE és az Eurostat összesített adatai közötti eltérések kismértékben csökkentek, a DG MARE által egy fajmintán végzett teszt eredménye szerint egyes fajok tekintetében továbbra is jelentős különbségek állnak fenn. Mivel az értékek az egyes fajok esetében magasabbak vagy alacsonyabbak lehetnek, az adatok nem nyújtanak pontos képet az összesített adatok alakulásáról. A két szolgálat közös munkacsoportot hozott létre az adatminőség javítására és az eltérések kiigazítására.

70

Az eltérések mértéke összességében akkora, hogy megkérdőjelezi a Bizottság rendelkezésére álló fogási adatok megbízhatóságát, teljességét és összehasonlíthatóságát. Ráadásul a tudományos szakvéleményekhez és a halászati gazdálkodással kapcsolatos döntéshozatalhoz inputot biztosító adatgyűjtési keretrendszer is ugyanezeket az adatokat használja. Az adatok megbízhatatlansága ezért megnehezíti a halászati gazdálkodást és (például a TKM, a kvóták és a halászati erőkifejtés szabályozása, illetve a technikai intézkedések kapcsán) magában hordozza a helytelen döntéshozatal kockázatát.

71

Ráadásul az ellenőrzési rendelet előírja ugyan a tagállamok számára, hogy nyújtsák be az állományokra lebontott összesített fogási adatokat, azonban nem kötelezi a tagállamokat azok halászterület, hajóméret és halászeszköz szerinti lebontására, ami beszűkíti a fogási adatok részletes elemzésének (például az egy flottaszegmens által egy adott állományra gyakorolt hatás meghatározásának) lehetőségét.

A helyszíni ellenőrzési rendszer működött ugyan, de a szankciók kiszabása nem volt zökkenőmentes, ami csökkentette a végrehajtás eredményességét

72

Az eredményes helyszíni ellenőrzési rendszer kulcsszerepet játszik a halászflották fenntartható tevékenységének és az ágazat jövőjének hosszú távú biztosításában. A rendszernek a halászati ágazat összes szereplője esetében ellenőriznie kell a rájuk vonatkozó halászati gazdálkodási szabályok (például a VMS működése, a nyilatkozatok benyújtása, a halászeszközök megfelelősége, a halak mérete stb.) betartását, és szabálytalanság esetén szankciókat kell kiszabnia. A tagállamok felelősek a szükséges struktúrák létrehozásáért, valamint az ellenőrzésekhez és a szankciók végrehajtásához szükséges finanszírozás, felszerelés és személyzet biztosításáért. E feladatok végzése során az ellenőrzési rendelet értelmében figyelembe kell venni a megkülönböztetésmentesség elvét, valamint az ágazatok, a hajók és a személyek közötti versenytorzítás tilalmának elvét. Ezek az elvek különösen a halászati tevékenység határokon átnyúló jellege miatt lényegesek, vagyis azért, mert a hajók gyakran más tagállamok vizein halásznak.

A tagállamok általában jól tervezték meg a helyszíni ellenőrzéseket, de az ellenőrzési jelentéseket még inkább egységesíteni kell, és javítani kell rögzítésüket

73

Ahhoz, hogy a helyszíni ellenőrzési rendszer jól működjön30, a tagállamoknak rendelkezniük kell a megfelelő struktúrákkal, és kockázatelemzést kell végezniük a különböző flották, tevékenységek és szereplők kockázati szintjének felmérésére. Az azonosított kockázatok alapján éves ellenőrzési tervet kell készíteniük, és ahhoz kellő finanszírozást, felszerelést és munkaerőt kell hozzárendelniük. A tagállamoknak elektronikus adatbázist kell létrehozniuk a tervek végrehajtásának nyomon követésére, majd elemezniük és hasznosítaniuk kell az ellenőrzési eredményeket. Az adatbázist folyamatosan frissíteni kell, és rögzíteni kell benne a munkatársaik által létrehozott összes vizsgálati és felügyeleti jelentést. Egy másik tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajó ellenőrzése esetén a vizsgálati jelentés egy példányát haladéktalanul meg kell küldeni az érintett tagállamnak, ha a vizsgálat során szabálysértésre derül fény.

Az ellenőrzések megtervezése rendszerint megfelelő volt

74

Áttekintettük, hogy az ellenőrzött tagállamok31 hogyan szervezték meg a helyszíni ellenőrzéseket, és megvizsgáltuk a kockázatelemzések elvégzésére, illetve a vizsgálati tervek kidolgozására és végrehajtására vonatkozó eljárásokat. A felkeresett tagállamok helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos szervezési intézkedéseit a IV. melléklet ismerteti.

75

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy mind a négy felkeresett tagállam végrehajtott kockázatelemzést, és – Franciaország kivételével – nemzeti szinten koordinálta azt, figyelembe véve mind a tagállami, mind a helyi szintű kockázatokat. A kockázatelemzések nyomán vizsgálati tervet dolgoztak ki. Franciaországban a közigazgatási folyamatok bonyolultsága ellehetetlenítette az állami, regionális és helyi szintek közötti koordinációt.

76

Megállapítottuk, hogy a vizsgálati tervek tagállami végrehajtása nem volt mindig zökkenőmentes. Franciaországban és Spanyolországban az ellenőrzési prioritásokat nem a forrásokat biztosító hatóság írta elő. Franciaországban néha nem volt teljes az összhang a kiosztott feladatok és a hozzájuk rendelt források között, ezért az ellenőrző csoportok nem tudták megvizsgálni az ellenőrizni tervezett összes kirakodást, és az elmúlt években csökkent a vizsgálatok száma. A tagállami hatóságok szerint a halászati ellenőrzések prioritási pozícióját külső tényezők is befolyásolhatták (például a migrációs válság során tengerészeti erőforrások felhasználására volt szükség a Földközi-tengeren).

77

A tagállamok különféle informatikai eszközökkel és adatbázisokkal látták el az ellenőröket, hogy könnyebben elvégezhessék munkájukat és benyújthassák annak eredményeit. Ezek az információk azonban csak Spanyolországban és egy francia megyében álltak a helyszínen az ellenőrök rendelkezésére (például mobil terminálokon keresztül), minden egyéb esetben az ellenőrök kénytelenek voltak az FMC-t felhívni és onnan lekérni a szükséges adatokat. Ez különösen akkor jelent problémát, amikor az ellenőrzést nem lehet előre megtervezni, hanem a kikötőbe érkezéskor eseti alapon kell elvégezni azt. Ilyen esetekben az információkhoz való gyors hozzáférésnek köszönhetően eredményesebben lehetne kiválasztani a vizsgálandó hajókat. Ráadásul ha az ellenőrzés során nem rendelkeznek valós idejű hozzáféréssel az információkhoz, az ellenőrök nem tudják összevetni a hajónak a fedélzeten található dokumentumok szerinti azonosságát, engedélyeit és jellemzőit az adatbázisokkal. Így nehezebb kiszűrni az adatbázisokban szereplő hibákat (amelyeket például ellenőrzésünk során mi is feltártunk – lásd: 4. háttérmagyarázat) és a hajójellemzők engedély nélküli módosítását. Néhány franciaországi kikötői hivatalban az ellenőrök még saját irodájukból is igen nehezen érték el az informatikai alkalmazásokat, így nem tudtak eredményesen felkészülni az ellenőrzésekre.

Az ellenőrzési gyakorlatok további egységesítésre szorulnak

78

Ha biztosítani akarják a halászati ágazat szereplőivel szembeni tisztességes bánásmódot és azt, hogy a halászati helyszíni ellenőrzések hatékonyan tudják vizsgálni a szabálykövetést, a tagállami hatóságoknak egyformán, standardizált eljárás szerint kell végezniük ellenőrzéseiket, és megfelelő vizsgálati jegyzőkönyveket és kézikönyveket kell kidolgozniuk. Megvizsgáltuk, hogy a felkeresett tagállamok hogyan végezték a kirakodásra irányuló helyszíni ellenőrzéseiket. Az ellenőrzések a tagállamok szintjén egységes jelentéssablont (Olaszország és Franciaország), illetve helyszíni ellenőrzési kézikönyvet és sablont (Spanyolország és Skócia) használtak, kivéve Franciaország földközi-tengeri régióját, ahol az ellenőrök eltérő ellenőrzőlistákat vagy semmilyen listát nem használtak a vizsgálatok során. A kialakított standardizációs eszközök megfelelő keretet biztosítottak az ellenőrzési tevékenységek során alkalmazandó megkülönböztetésmentességi elv betartatásához, de ezeket az eszközöket nem minden esetben használták.

79

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) felelős az ellenőrzési tevékenységek tagállamok közti operatív koordinációjáért. A hivatal elsősorban úgynevezett regionális közös alkalmazási tervek (JDP)32 formájában nyújt segítséget a tagállamoknak és a Bizottságnak. Megfigyeltük, hogy a kékúszójú tonhalra és a kardhalra irányuló földközi-tengeri közös alkalmazási terv esetében igen átfogó ellenőrzőlisták álltak a kirakodások vizsgálatát végző ellenőrök rendelkezésére. Ezek használata azonban nem kötelező: Olaszországban és Franciaországban inkább csak pedagógiai támogatási eszköznek tekintik és a tagállami helyszíni ellenőrzések során a gyakorlatban nem használják őket, pedig alkalmasak lennének az ellenőrzési módszerek egységesítésére.

Nem minden ellenőrzés került rögzítésre a tagállami adatbázisban

80

Az ellenőrzési rendelet értelmében a tagállamoknak elektronikus adatbázist kell vezetniük a halászathoz kapcsolódó összes helyszíni ellenőrzési és felügyeleti tevékenységről33 (többek közt a szállításhoz és a piachoz kapcsolódó vizsgálatokról is). Az ilyen adatbázisok – ha megfelelően karbantartják őket – hatásos eszközt jelenthetnek az ellenőrzések optimális megtervezéséhez, végrehajtásához és a kapcsolódó beszámoláshoz. Megállapításunk szerint azonban – amint a 9. háttérmagyarázat kifejti – a helyszíni ellenőrzési adatbázisok nem mindig működtek teljes körűen, és nem foglalták magukban módszeresen a halászati tevékenységekben érintett összes hatóság ellenőrzéseiről (például a szállításban vagy az első értékesítésben részt vevő szereplőkre irányuló, nemzeti és/vagy regionális szintű ellenőrzések) szóló jelentéseket.

9. háttérmagyarázat

A helyszíni ellenőrzési és felügyeleti adatbázisok hiányosságai (példák)

Franciaországban 2015-ben az elektronikus helyszíni ellenőrzési adatbázis még nem működött teljes körűen (lassú volt és kevéssé felhasználóbarát). Ezért csak kevés jelentés került be az adatbázisba, így a rendszer nem volt alkalmas a helyszíni ellenőrzések hatékony megtervezésére, nyomon követésére és koordinálására.

Spanyolországban a regionális és a központi hatóságok egyaránt jogosultak voltak bizonyos hajók ellenőrzésére. A két szint tevékenységének koordinálására 2012-ben munkacsoportot hoztak létre. Ellenőrzésünk idején nem létezett olyan központi elektronikus adatbázis, amelyben hajókra lebontva lehetne lekérdezni az ellenőrzéseket, pedig ez értékes információforrás lett volna a különböző ellenőrzési hatóságok számára.

A kiszabott szankciók nem voltak minden esetben visszatartó erejűek, arányosak és eredményesek

81

A helyszíni ellenőrzések csak úgy lehetnek eredményesek és úgy szoríthatják vissza a KHP szabályainak megsértését, ha szükség esetén szankciókat vonnak maguk után. A tagállamok által előírt szankcióknak visszatartó erejűnek, arányosnak és hatékonynak kell lenniük34, és figyelembe kell venniük a szabálysértés súlyosságát és az általa nyújtott potenciális gazdasági előnyöket.

82

Annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplők azonos bánásmódban részesüljenek attól függetlenül, hogy mely tagállam vizein került sor a szabálysértésre, ugyanakkor a tagállamok az arányosság elvével összhangban ne veszítsék el jogukat arra, hogy saját szankciórendszert alkalmazzanak, az ellenőrzési rendelet a hajó jogosítványára vagy kapitányára alkalmazható pontrendszert ír elő a súlyos szabálysértések esetére. A pontrendszer 2012. január 1-je óta alkalmazandó. Ha a teljes pontszám elér vagy meghalad egy adott értéket, a halászati jogosítványt fel kell függeszteni vagy állandó hatállyal be kell vonni.

Az alkalmazott szankciók nem mindig akadályozták meg a szabálysértések ismételt elkövetését
83

Amint a 2. táblázatból kitűnik, a tagállamok különböző szankciórendszereket használtak a KHP szabályainak megsértése esetén.

2. táblázat

A tagállamok büntetőrendszere

TagállamSzankció típusa
Spanyolország

Közigazgatási eljárást alkalmaztak.

A kiszabott bírság összegét a szabálysértés kategóriája határozta meg a környezeti hatás, a visszaesés és a súlyosság függvényében. A fogás értéke hozzáadódhatott a bírság összegéhez.

Pontrendszert csak részben használtak.

Franciaország

Közigazgatási és büntetőeljárást alkalmaztak az ellenőrző hatóság belátása szerint. Tagállami szinten nem állt rendelkezésre információ az alkalmazott büntetőjogi szankciókról.

Noha a tagállami jogszabályok a szabálysértésből eredő gazdasági előnnyel arányos, rögzített összegű bírságokról rendelkeznek, a gyakorlatban az egyes hatóságok ezeket figyelmen kívül hagyva maguk határozták meg a szankciókat.

Pontrendszert nem használtak.

Olaszország

Az ellenőrző hatóságok közigazgatási és büntetőeljárást alkalmaztak.

A bírság összegét a hatóság állapította meg a jogszabályban előírt határidőn belül. Néhány eset kivételével nem találtunk összefüggést a szankciók és a gazdasági előny között.

A gyors ügyintézés érdekében a hatóságok választási lehetőséget biztosítottak a bírság minimumösszege kétszeresének, az adott szabálysértési kategória maximális összege egyharmadának, illetve egy bíró által megállapított összegnek a megfizetése között.

Súlyos szabálysértések esetében pontrendszert alkalmaztak.

Egyesült Királyság (Skócia)

Közigazgatási és büntetőeljárást is alkalmaztak.

Pénzbírságot ritkán szabtak ki, és gyakrabban alkalmaztak megelőző intézkedéseket, mint tényleges szankciókat. Ha mégis sor került pénzbírság kiszabására, annak összegéről a hatóságok határoztak a tagállami jogszabályban előírt határidőn belül, figyelembe véve a gazdasági előnyt.

Pontrendszert csak korlátozottan használtak (nem következetesen és nem minden súlyos szabálysértés esetében).

Forrás: Jogszabályok, helyben kapott információk, szabálysértési és büntetés-nyilvántartási adatbázisok.

84

Megállapítottuk, hogy Spanyolországban – a követelményekkel összhangban – módszeresen a szabálysértésből eredő gazdasági előnyt figyelembe véve szabták ki a szankciókat. Skóciában szintén módszeresen alkalmazták ezt a szabályt abban a kevés esetben, amikor pénzbírság kiszabására került sor. Olaszországban35 és Franciaországban a jogszabályok ugyan egyes esetekben előírták ezeket a követelményeket, a gyakorlatban általában nem alkalmazták azokat.

85

A szankciók visszatartó erejének értékelése érdekében elemeztük a felkeresett tagállamokban kiszabott szankciók jegyzékét, és megvizsgáltuk, hogy hány hajó követett el ismételten bírsággal sújtott szabálysértést. A több mint öt alkalommal szabálysértést elkövetett hajók számát a 3. táblázat ismerteti.

3. táblázat

Flotta, helyszíni ellenőrzések, szabálysértések és azok ismétlődése a felkeresett tagállamokban (2013–2015)

TagállamTeljes flotta (2015.12.31.)A tengeren és a kirakodások során végzett ellenőrzések száma összesenA szabálysértést megállapító ellenőrzések száma összesenA szabálysértést megállapító ellenőrzések arányaHárom éven belül több mint 5 szabálysértést elkövetett hajók száma összesenTöbb mint 5 szabálysértést elkövetett hajók aránya
Spanyolország9 39623 1464 70320%250%
Franciaország16 91039 5151 5854%431%
Olaszország212 31618 0383 53620%721%
Egyesült Királyság (Skócia3)2 01516 9905 15030%1698%

1 A Franciaországra vonatkozó adatok mind a számos illetékes hatóság, mind a forgalombahozatali csatorna által végzett ellenőrzéseket tartalmazzák. 2014-re és 2015-re vonatkozóan csak részleges adatokkal rendelkezünk (lásd: 9. háttérmagyarázat).

2 Olaszországban a helyszíni ellenőrzésekért felelős hatóságok illetékesek az első értékesítés utáni ellenőrzések elvégzése terén is, és az ellenőrzési rendelet hatályán kívül eső egyéb felelősségi körökkel is rendelkeztek.

3 Az egyesült királysági flotta teljes létszáma 6232 hajó volt, ebből a Marine Scotland statisztikái szerint 2015 végén 2015 hajó közlekedett Skócia lobogója alatt.

Forrás: A tagállamoktól kapott információk.

86

Spanyolországban a teljes flotta arányában elhanyagolható volt a 2013 és 2015 között több mint öt szabálysértést elkövetett hajók száma. Ez azzal magyarázható, hogy a jogszabályok szerint a bírságok összege kétszeresére nőhet, ha a kapitány 18 hónapon belül másodszor is elköveti ugyanazt a szabálysértést, illetve ha három éven belül bármiféle második szabálysértésre kerül sor.

87

A több mint öt szabálysértést elkövetett hajók aránya Skóciában volt messze a legmagasabb: 2013 és 2015 között itt 169 hajózási vállalkozót érintett ez a probléma. Bár a bírság összege ismételt szabálysértés esetén Skóciában is megduplázódik, csak igen kevés esetben róttak ki ilyen bírságot. Az alkalmazott szankció a gyakorlatban elsősorban felszólító levelekre és szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetésekre korlátozódott. Még súlyos szabálysértések (például a már lezárt halászati területen való halászás) esetén is csak ilyen „puha” intézkedéseket alkalmaztak, amelyek a jelek szerint nem voltak alkalmasak az ismételt elkövetés megelőzésére. Noha Skóciában a helyszíni ellenőrzésekre fordított erőfeszítés és azok hatóköre nagyobb volt, mint a többi tagállamban, az ismétlődések aránya mégis magasabb volt, mint azokban, ami arra mutat, hogy a szankciók nem voltak eléggé visszatartó erejűek.

88

Olaszországban a KHP hatályán kívül eső hajózási törvénykönyv (a hajók megjelölése, a legénységre vonatkozó szabályok) megsértése terén fordult elő a legtöbb ismétlődő szabálysértés. Franciaországban a számvevők nem kaptak átfogó képet az összes szankcióról, mivel a tengerügyi hivatalok (a megyei föld- és tengerügyi hivatalok, az interregionális tengerügyi hivatal és a tengeri halászati és akvakultúra-hivatal) nem rendelkeztek információkkal a büntetőjogi eljárás keretében, bírósági úton végrehajtott szankciókról. Az elemzés ezért nem teljes körű.

A pontrendszert nem alkalmazták következetesen
89

Megállapítottuk, hogy Olaszországban megfelelően alkalmazták az ellenőrzési rendelet36 értelmében súlyos szabálysértések esetén alkalmazandó pontrendszert; Spanyolországban azonban csak részben, Skóciában következetlenül, Franciaországban pedig egyáltalán nem alkalmazták azt. További részletek a 10. háttérmagyarázatban olvashatók.

10. háttérmagyarázat

A tagállamok büntetőpontrendszerei

Spanyolországban korlátozott számú (2013 és 2015 között 49) esetben alkalmazták az uniós büntetőpontrendszert. A rendszert a halászati engedélyek visszavonásának társadalmi-gazdasági hatása miatt körültekintően alkalmazták. A pontrendszer használata nélkül is előfordult azonban, hogy különösen súlyosnak ítélt szabálysértések miatt ideiglenesen felfüggesztették az elkövető engedélyét, illetve ideiglenesen megvonták a hajók tulajdonosának és kapitányának működési engedélyét.

Skóciában nem alkalmazták következetesen az uniós büntetőpontrendszert. Az ellenőrzési rendeletben előírt megkülönböztetésmentesség elvével ellentétben a hatóságok hasonló szabálysértések esetében is különböző megközelítést alkalmaztak az azt követő fellépések és szankciók függvényében. Büntetőpontokat csak súlyos szabálysértés esetén és elmarasztaló bírósági ítéletet követően adtak, akkor azonban nem, ha bíróság elé került a súlyos szabálysértés miatt közigazgatási eljárásban megállapított bírságok végrehajtása, vagy ha felszólító vagy figyelmeztető levél kiküldésére került sor. 2013 és 2015 között mindössze hét esetben került sor büntetőpont alkalmazására.

Franciaországban nem alkalmazták az uniós büntetőpontrendszert. Nem állapítottak meg egyértelmű tagállami szabályokat és eljárásokat arra nézve, hogy ki felelős a szankciók és büntetőpontok kiszabásáért. A Bizottság cselekvési tervet dolgozott ki Franciaországgal a helyszíni ellenőrzések és szankciók megszervezése és végrehajtása terén tapasztalt hiányosságok orvoslása érdekében. A cselekvési terv ellenőrzésünk idejére még nem készült el.

90

Mivel a tagállamok nem alkalmazták következetesen a pontrendszert, nem biztosítottak egyenlő versenyfeltételeket a halászati ágazat szereplői számára. Előfordulhatott, hogy a különböző tagállamokban vagy egyazon tagállam különböző régióiban ugyanazt a súlyos szabálysértést elkövető uniós gazdasági szereplők egyes helyeken nem kaptak büntetőpontot.

91

Ha a szabálysértésre egy másik tagállam vizein kerül sor, a lobogó szerinti tagállam felelős a pontrendszer alkalmazásáért. A tagállamok a szabálysértésekkel kapcsolatos adatcserét folytatnak. Jelenleg ugyanakkor nem létezik egységes európai nyilvántartás a szabálysértések és szankciók rögzítésére, pedig egy ilyen adatbázis segítségével jobban nyomon lehetne követni a kirótt büntetőpontokat, továbbá az hatékonyabb kockázatelemzést tenne lehetővé és fokozná a tagállamok közötti átláthatóságot.

92

Az EFCA elektronikus felügyeleti jelentéstételi rendszert (EIR) dolgozott ki, és felajánlotta, hogy a tagállamok azt nemzeti adatbázisként használhatják az ellenőrzési jelentéseikhez. Ezen eszköz segítségével a tagállamok megoszthatnák egymás között az ellenőrzési eredményeiket és a kiszabott büntetőpontokat.

Következtetések

93

A közös halászati politika értelmében a tagállamoknak eredményes kontrollrendszert kell működtetniük a halállományok és a halászati ágazat hosszú távú fenntarthatóságának biztosítására. A halászati kontrollokra vonatkozó uniós keretrendszert utoljára 2009-ben vizsgálta felül egy tanácsi rendelet, hogy orvosolja az akkor ismert – a 7/2007. sz. számvevőszéki különjelentésben feltárt – hiányosságokat. A rendelet meghatározza a halászati tevékenységek, a halászati gazdálkodási intézkedések, az adatkövetelmények, valamint a helyszíni ellenőrzések és a szankciók kontrolljára vonatkozó elveket és szabályokat.

94

Megvizsgáltuk, hogy az Unió eredményes rendszerrel rendelkezik-e a halászati kontrollok terén: ehhez áttekintettük az uniós halászati ellenőrzési rendelet főbb követelményeit és azok tagállami végrehajtását. Elemeztük, hogy a tagállamok hogyan ellenőrzik a flottakapacitás egyes összetevőit (bruttó tonnatartalom és motorteljesítmény), valamint hogy naprakészen tartják-e flottanyilvántartásukat, megfelelően hajtják-e végre a halászati gazdálkodási intézkedéseket, a halászati gazdálkodáshoz szükséges adatok teljes körűek és megbízhatóak-e, és hogy megfelelően tervezik-e meg, hajtják-e végre és alkalmazzák-e a helyszíni ellenőrzéseket és a szankciórendszereket.

95

2007-es ellenőrzésünk és az ellenőrzési rendelet reformja óta a tagállamok és a Bizottság több területen is javulást ért el. Ennek ellenére úgy találtuk, hogy a legtöbb ellenőrzött területen tapasztalt jelentős hiányosságok miatt az Unió halászati kontrollrendszere még nem kellőképpen eredményes ahhoz, hogy elő tudja segíteni a KHP sikerre vitelét. A tagállamok még nem hajtották végre maradéktalanul az uniós halászati ellenőrzési rendeletet, és a rendelet egyes rendelkezéseit módosítani kellene ahhoz, hogy a tagállamok eredményesen ellenőrizni tudják a halászati tevékenységeket.

96

A felkeresett tagállamok nem ellenőrizték kellőképpen flottakapacitás-adataik (bruttó tonnatartalom és motorteljesítmény) helytállóságát. Noha az ellenőrzési rendelet kifejezetten előír egy eljárást a motorteljesítmény dokumentumalapú és fizikai ellenőrzésére, a bruttó tonnatartalom tekintetében nem tartalmaz hasonló rendelkezést. Megállapítottuk, hogy a felkeresett tagállamok nem ellenőrzik ténylegesen halászhajóik tonnatartalmát, sőt kettő még a motorteljesítmény előírt ellenőrzését sem végezte el. Amennyiben a tagállamok végrehajtották ezeket az ellenőrzéseket, rendszerint találtak eltéréseket a tényleges és a nyilvántartott motorteljesítmény között. Ez arra mutat, hogy valóban szükség van az ilyen ellenőrzésekre, különösen mivel néhány tagállam flottája megközelíti a flottakapacitás engedélyezett felső értékét (14–20. bekezdés). Az ellenőrzés során a flottanyilvántartásban és a mögöttes dokumentumokban szereplő hajóadatok között is jelentős számú esetben tártunk fel eltéréseket (21–24. bekezdés).

1. ajánlás. A halászflottákra vonatkozó információk megbízhatóságának javítása

A halászati kapacitásra vonatkozó információk pontosságának javítása érdekében a tagállamok 2018-ig

 1. vezessenek be eljárásokat a nemzeti flottanyilvántartásaikban rögzített információk helytállóságának ellenőrzésére.

Az ellenőrzési rendelet esetleges jövőbeni módosításának előkészületeként és a halászati kapacitásra vonatkozó információk pontosságának javítása érdekében javasoljuk, hogy a Bizottság jogalkotási javaslataiban

 1. határozzon meg részletes szabályokat a halászati kapacitás kiszámításához használt mindkét mutató – mind a bruttó tonnatartalom (BT), mind a motorteljesítmény (kW) – rendszeres dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzésére.
97

A tagállamok kötelesek végrehajtani a nemzeti, uniós és nemzetközi jogban előírt halászati gazdálkodási intézkedéseket (25. és 26. bekezdés). A halászati tevékenységek monitoringja és kontrollja kulcsszerepet játszik a halászati területek fenntarthatóságának biztosításában. Megállapítottuk, hogy a tagállamok műholdas követési technológiát alkalmazó hajómegfigyelési rendszerei (VMS) hasznos információkkal támogatták ezt a tevékenységet, és hogy a tagállamok összességében megfelelően hajtották végre a halászati gazdálkodási intézkedéseket. Az ellenőrzési rendelet szabályainak alkalmazása miatt azonban az uniós flotta 89%-a nem tartozik a VMS megfigyelési hatókörébe, ami hátráltatja az eredményes halászati gazdálkodást (25–32. bekezdés).

98

A felkeresett tagállamok jelentős forrásokat ruháztak be saját halászati kvótájuk felhasználásának igazgatásába, és jó eredményeket értek el ezen a területen. Amennyiben azonban a tagállam termelői szervezeteket bízott meg a kvótaelosztás igazgatásával, nem mindig volt tisztában azzal, hogy milyen kritériumok alapján osztották fel azokat a kedvezményezettek között. Az átláthatóság hiánya miatt a tagállamok nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy kik a halászati lehetőségek tényleges kedvezményezettjei, és így nehezen tudják felmérni a környezetre és a helyi gazdaságra gyakorolt esetleges káros hatást, és adott esetben meghozni a szükséges korrekciós intézkedéseket. Az átláthatatlanság ráadásul fokozza annak kockázatát, hogy egyes gazdasági szereplők mások rovására gazdasági előnyben részesülnek (33–36. bekezdés). A halászati erőkifejtési rendszerek nyomon követése – különösen a VMS-hez nem kapcsolt hajók esetében – számos nehézséget okozott, és a tagállamok különböző módszereket használtak a tengeren töltött napok számának (az ilyen rendszerek egyik legfontosabb mutatójának) kiszámítására (37. bekezdés). Túl nagy volt a technikai intézkedések száma, és azok néha túlságosan bonyolultak is voltak ahhoz, hogy a halászok alkalmazni és az ellenőrök ellenőrizni tudják őket. Láttunk azonban példát bevált gyakorlatra is: egy halászati szakmai szervezet a közös halászati politika rendelkezésein túlmutató, célzottabb állománymegőrzési intézkedések betartását írta elő tagjai számára (38–41. bekezdés).

2. ajánlás. A halászati gazdálkodási intézkedések monitoringjának javítása

Az ellenőrzési rendelet esetleges jövőbeni módosításának előkészületeként és a kisméretű halászhajók tevékenységére irányuló monitoring javítása érdekében javasoljuk, hogy a Bizottság jogalkotási javaslataiban

 1. szüntesse meg a 12–15 méteres hajók VMS alóli mentességét;
 2. a 12 méternél rövidebb hajók tekintetében is írja elő egy kisebb és olcsóbb helyzetmeghatározó rendszer telepítését.

A halászati kvóták átlátható elosztásának biztosítása érdekében a tagállamok 2019-ig

 1. tájékoztassák a Bizottságot a KHP-rendelet 16. cikke szerinti kvótaelosztási rendszerükről, beleértve azt is, hogy milyen releváns és objektív kritériumokat alkalmaznak a halászati kvóták érdekeltek közötti elosztására.
99

Az ellenőrzési rendelet keretében a halászati tevékenységekről gyűjtött adatok nem voltak kellőképpen teljes körűek és megbízhatóak. A papíralapú nyilatkozatokat benyújtó hajók (amelyek az uniós flotta jelentős részét teszik ki) nem küldték meg maradéktalanul az összes szükséges fogási adatot. Ráadásul jelentős hibaszintet és rendszerszintű hiányosságokat tártunk fel a papíralapú nyilatkozatok tagállami adatbázisokban történő rögzítése kapcsán (47–54. bekezdés). Jelentős eltéréseket találtunk a nyilatkozatokban szereplő fogásadatok és a későbbi első értékesítési nyilvántartások között (55–56. bekezdés). A felkeresett négy tagállamból kettőben nem osztották meg és követték nyomon kellőképpen az egy adott tagállam lobogója alatt közlekedő hajóknak a más tagállamokban folytatott tevékenységével kapcsolatos információkat, bár ezen a téren történt néhány ígéretes kétoldalú kezdeményezés (57–60. bekezdés). Hiányosságokat tapasztaltunk a tagállamok adatvalidációs és összehasonlító ellenőrzési folyamataiban is, amelyek miatt nehezebb feltárni az esetleges következetlenségeket, hibákat és hiányzó információkat (61–64. bekezdés). Ezenfelül jelentős eltéréseket találtunk a tagállamok által nyilvántartott és a különböző bizottsági szolgálatok rendelkezésére álló összesített fogásadatok között (65–70. bekezdés). Végezetül az ellenőrzési rendelet nem kötelezi a tagállamokat a fogási adatok halászterület, hajóméret és halászeszköz szerinti lebontására, ami akadályozza az uniós flottatevékenység részletes elemzését (71. bekezdés).

3. ajánlás. A halászati adatok megbízhatóságának javítása

1. A halászati adatok teljességének és megbízhatóságának javítása érdekében

a tagállamok 2019-ig

 1. vizsgálják felül és fejlesszék tovább a halászati tevékenységekre vonatkozó, papíralapon felvett adatok rögzítési és ellenőrzési folyamatát;
 2. biztosítsák, hogy megbízható adatok álljanak rendelkezésükre a 10 méternél rövidebb hajók tevékenységére vonatkozóan, és azok összegyűjtése során alkalmazzák a halászati ellenőrzési rendeletben előírt szabályokat;
 3. végezzék el a halászati tevékenységekre vonatkozó adatok validálását és összehasonlító ellenőrzését;

A Bizottság 2020-ig

 1. hozzon létre egy információcsere-platformot, ahol a tagállamok standard formátumban és tartalommal nyújthatják be validált adataikat, hogy a különböző bizottsági szolgálatok rendelkezésére álló információk megegyezzenek a tagállami adatokkal;
 2. ösztönözze egy olcsóbb, egyszerűbb és felhasználóbarátabb rendszer kialakítását a 12 méternél rövidebb hajók halászati tevékenységével kapcsolatos elektronikus kommunikáció elősegítése céljára;
 3. elemezze az adatok teljessége és megbízhatósága terén tagállami szinten továbbra is fennálló problémákat, és szükség esetén a tagállamokkal közösen döntsön megfelelő intézkedések megtételéről.

2. Az ellenőrzési rendelet esetleges jövőbeni módosításának előkészületeként és a halászati adatok teljességének és megbízhatóságának javítása érdekében javasoljuk, hogy a Bizottság jogalkotási javaslataiban

 1. szüntesse meg a 12–15 méteres hajóknak az elektronikus jelentéstételi rendszer használata és elektronikus nyilatkozatok benyújtása alól biztosított mentességeket, vagy mérlegeljen ezzel egyenértékű alternatív megoldást;
 2. vizsgálja felül az ellenőrzési rendeletben a tagállamok számára a fogási adatok bejelentése tekintetében előírt kötelezettségeket, és azok közé vegye fel a halászterületre, a hajóméretre és a halászeszközre vonatkozó adatokat is.
100

Az eredményesen működő halászati helyszíni ellenőrzési rendszer kulcsfontosságú a közös halászati politika szabályai betartásának és a halászati tevékenységek folytonos fenntarthatóságának biztosításához (lásd: 72. bekezdés). Megállapítottuk, hogy az ellenőrzéseket általában jól tervezték meg, eredményességüket azonban csökkentette, hogy az ellenőrök nem rendelkeztek valós idejű hozzáféréssel a hajókkal kapcsolatos információkhoz (73–77. bekezdés). A felkeresett tagállamok standardizált helyszíni ellenőrzési eljárásokat alkalmaztak, azonban találtunk olyan eseteket, amikor az ellenőrök nem használták a rendelkezésre álló jelentéssablonokat (78–79. bekezdés). A helyszíni ellenőrzések eredményei emellett néha hibásan kerültek be a tagállami adatbázisokba (80. bekezdés).

101

A helyszíni ellenőrzések csak úgy lehetnek eredményesek, ha azokat hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók – többek közt a súlyos esetekben alkalmazható büntetőpontrendszer – támogatják a halászati ágazat szereplőivel való egyforma bánásmód biztosítása érdekében (81–82. bekezdés). Ellenőrzésünk eredményei szerint az alkalmazott szankciók nem mindig voltak visszatartó erejűek (83–88. bekezdés). A pontrendszert a felkeresett tagállamok nagyon eltérő mértékben alkalmazták, és még egyazon tagállamon belül sem volt garantált a gazdasági szereplőkkel való egyenlő bánásmód. Végezetül, jelenleg nem létezik egységes európai nyilvántartás a szabálysértések és szankciók rögzítésére, pedig egy ilyen adatbázis segítségével jobban nyomon lehetne követni a kirótt büntetőpontokat, továbbá javulna a kockázatelemzés hatékonysága és a tagállamok közötti átláthatóság (89–92. bekezdés).

4. ajánlás – A helyszíni ellenőrzések és szankciók javítása

1. A helyszíni ellenőrzések minőségének javítása érdekében

a tagállamok 2019-ig

 1. a technikai intézkedésekről szóló új rendelet hatálybalépésekor az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal (EFCA) együttműködve dolgozzanak ki és alkalmazzanak a halászati területek sajátos regionális és technikai körülményeihez a 404/2011/EU rendelet XXVII. mellékletében előírtaknál jobban illeszkedő standard ellenőrzési protokollokat és jelentéseket.

Az ellenőrzési rendelet esetleges jövőbeni módosításának előkészületeként javasoljuk, hogy a Bizottság jogalkotási javaslataiban

 1. tegye kötelezővé a tagállamok számára az elektronikus felügyeleti jelentéstételi rendszer használatát, ezzel biztosítva a tagállami ellenőrzési eredmények teljességét és naprakész állapotát, valamint azt, hogy a helyszíni ellenőrzések eredményeit megoszthassák a többi érintett tagállammal.

2. A szankciórendszer eredményességének biztosítása érdekében a tagállamok 2019-ig

 1. a szankciók kialakítása során vegyék kellőképpen figyelembe az ismétlődő szabálysértéseket, illetve a rendszeresen visszaeső szabálysértőket;
 2. a gazdasági szereplők közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében teljes körűen vezessék be a büntetőpontrendszert, és saját területükön biztosítsák annak következetes alkalmazását.

Az ellenőrzési rendelet esetleges jövőbeni módosításának előkészületeként javasoljuk, hogy a Bizottság jogalkotási javaslataiban

 1. rendelkezzen egy olyan rendszerről, amely az EFCA-val és a tagállamokkal együttműködésben lehetővé teszi a szabálysértésekkel és szankciókkal kapcsolatos adatok cseréjét.

A jelentést 2017. április 5-i luxembourgi ülésén fogadta el a Phil WYNN OWEN számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE

elnök

Mellékletek

I. melléklet

Halászati adatok – Előírt dokumentumtípusok a felkeresett tagállamokban

Az ellenőrzési rendelet követelményeiSpanyolországFranciaországOlaszországSkócia

Halászati napló

A 10 méter teljes hosszúságnál kisebb hajókra nem vonatkozik követelmény. A tagállamok előírhatják az ilyen hajók számára, hogy naplót, értékesítési bizonylatokat vagy havi nyilatkozatokat nyújtsanak be fogásaikról.

A tagállamoknak mintavételezés útján nyomon kell követniük az e követelmény hatálya alá nem tartozó, 10 méternél rövidebb hajók tevékenységét annak biztosítására, hogy a közös halászati politika szabályait e hajók is betartsák.

A legalább 10 méter, de 12 méternél kisebb teljes hosszúságú hajóknak papíralapú napló formájában kell benyújtaniuk fogási adataikat.

A legalább 12 méter, de 15 méternél kisebb teljes hosszúságú hajóknak alapesetben elektronikus úton kell benyújtaniuk adataikat, de mentesíthetők e követelmény alól.

A 15 méter teljes hosszúságnál nagyobb hajóknak elektronikus úton kell benyújtaniuk fogási adataikat.

A tagállamok szigorúbb intézkedéseket is elfogadhatnak saját hajóik tekintetében.

A 10 méternél rövidebb hajók nem kötelesek halászati naplót vezetni.

A 12–15 méter hosszú hajók 85%-a (a teljes flotta 6%-a) mentességet kapott az elektronikus napló benyújtása alól.

A 10 méternél rövidebb hajók havonta kötelesek benyújtani a „fiche de pêche” (halászati adatlap) elnevezésű dokumentumot.

A 12–15 méter hosszú hajók közül csak 42 (a teljes flotta 1%-a) élvezett mentességet 2016-ban az elektronikus napló benyújtása alól.

A 10 méternél rövidebb hajók nem kötelesek halászati naplót vezetni.

A 12–15 méter hosszú olasz hajók 90%-a (a teljes flotta 15%-a) mentességet kapott az elektronikus napló benyújtása alól.

A 10 méternél rövidebb hajók egyszerűsített heti halászati naplót nyújthatnak be.

Egyetlen 12–15 méter hosszú hajó sem kapott mentességet az elektronikus napló benyújtása alól.

Értékesítési bizonylatok

Az értékesítési bizonylatokat

- a 200 000 eurót meghaladó éves árbevételű regisztrált vásárlóknak elektronikus úton,

- a 200 000 eurónál alacsonyabb éves árbevételű vásárlóknak papíron vagy (lehetőleg) elektronikus úton kell benyújtaniuk.

A Bizottság kivételt engedélyezhet az elfogadható mintavételi rendszert telepítő tagállamoknak

- a 10 méternél rövidebb hajókról kirakodott termékek esetében;

- ha a kirakodott halászati termékek mennyisége fajonként nem haladja meg az 50 kg élőtömeg-egyenértéket.

30 kg-nál kisebb mennyiséget vásárló magánvevők nem kötelesek értékesítési bizonylatot benyújtani.

A tagállamok a halászhajókról közvetlenül a fogyasztóknak eladott termékek kis mennyiségeit mentesíthetik a nyomonkövethetőségi követelmények alól, amennyiben azok napi értéke fogyasztónként nem haladja meg az 50 eurót.

Minden friss halat árverésen kell értékesíteni. Az árverező megküldi az értékesítési bizonylatot az autonóm közösségnek, amely továbbítja azt a tagállami hatóságnak.

Az értékesítés árverés útján vagy egyéb módon is történhet. Csak regisztrált vevőknek lehet értékesíteni.

Az értékesítési bizonylatot elektronikus úton, egy e célra kialakított rendszeren keresztül vagy elektronikus nyilatkozat formájában kell benyújtani.

30 kg-nál kisebb mennyiséget vásárló magánvevők nem kötelesek értékesítési bizonylatot benyújtani.

A halászhajókról közvetlenül a fogyasztóknak eladott termékek kis mennyiségei (napi 50 euró értékig) mentességet élveznek.

Az első értékesítés esetében a halászati termékeket regisztrált árverési központra, regisztrált vevőre vagy termelői szervezetre kell átruházni.

30 kg-nál kisebb mennyiséget vásárló magánvevők nem kötelesek értékesítési bizonylatot benyújtani.

A halászhajókról közvetlenül a fogyasztóknak eladott termékek kis mennyiségei (napi 50 euró értékig) mentességet élveznek.

Az értékesítés árverés útján vagy regisztrált vevőnek történhet.

A halászati termékek mérlegelése

Valamennyi halászati terméket az illetékes hatóságok által jóváhagyott eszközökkel mérlegelni kell, kivéve ha a tagállam mintavételi tervet fogadott el.

A mérlegelést kirakodáskor, a termékek raktározása, átrakodása vagy értékesítése előtt kell elvégezni. A tagállamok e szabálytól eltérve (mentességet biztosítva) engedélyezhetik a halászati termékek szállítás utáni mérlegelését is.

A mérlegelés alól csak akkor biztosítható eltérés, ha a tagállam elfogadott egy, a Bizottság által jóváhagyott kockázatalapú ellenőrzési tervet.

A kirakodási nyilatkozatokat, értékesítési bizonylatokat stb. a mérlegelés eredményei alapján kell kitölteni.

Minden árverési központ rendelkezik a mérlegeléshez és a címkézéshez szükséges berendezésekkel. Kirakodáskor kötelező a mérlegelés. Rendelkezésre áll a mérlegeléshez kapcsolódó mintavételi terv, de az kizár bizonyos fajokat, amelyek esetében 100%-ban mérlegelni kell. Az árverési központoknak meg kell küldeniük az értékesítési bizonylatokat az autonóm közösségnek, amely azután a következő hónap 15-éig elektronikus úton, standard formátumban továbbítja azokat (elsősorban a kvótákkal érintett fajok esetében).

A első értékesítés előtti mérlegelés szállítást követő elvégzése nem engedélyezett.

A fogást általában a kirakodáskor mérlegelik, amennyiben a kikötő rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel.

A szállítást követő mérlegelés is engedélyezett. Az interregionális tengerügyi hivatalok felelősek az eltérések engedélyezéséért, de azok odaítélése és kezelése kapcsán nem alkalmaznak standard kritériumokat.

Miután a halászhajó kapitánya vagy képviselője kirakodja a fogást, azokon egy sor kirakodáskori mérlegelési műveletet hajtanak végre hitelesített, azonban az Unió által nem jóváhagyott mérlegelési eszközökkel.

A első értékesítés előtti mérlegelés szállítást követő elvégzése nem engedélyezett.

Az árverezésen értékesített halat a Bizottság által jóváhagyott mintavételi terv alapján mérlegelik. Minden regisztrált vevőknek értékesített halat mérlegelnek.

A fogásokat rendszerint kirakodáskor mérlegelik. A szállítást követő mérlegelés is engedélyezett. A mérlegelési műveletek helytállóságáért a regisztrált vásárló vagy az eladó felel.

Forrás: A helyszíni vizsgálatok során kapott információk és jogszabályok.

II. melléklet

A kvóták és halászati erőkifejtések igazgatása a felkeresett tagállamokban

KVÓTAHALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS
Spanyolország

A kvótákat általában egyedi hajóknak ítélik oda.

A monitoringot módszeresen végzik, azon fajok esetében naponta kétszer, amelyek esetében a kvóta gyorsan kimerülhet.

A kvóták monitoringját az elektronikus naplókból és az értékesítési bizonylatokból vett adatok alapján végzik. A két adatforrás közti eltérés esetén a hatóságok a magasabb számadatot veszik figyelembe.

A monitoring a VMS adatai alapján történik; minden olyan napot halászati napnak tekintenek, amely során a hajó sebessége nem éri el az öt csomót.

A VMS-sel nem rendelkező hajók esetében a (papíralapú vagy elektronikus) halászati napló alapján számítják ki a halászati erőkifejtést.

A 10 méternél rövidebb hajók esetében az értékesítési bizonylatokat használják e célra: minden értékesítési bizonylat egy halászati napnak felel meg.

Franciaország

A kvótákat elsősorban termelői szervezeteknek ítélik oda.

A termelői szervezetek monitorozzák a kapott kvótáknak a saját, tagállami szinten jóváhagyott gazdálkodási tervük szerinti felhasználását. Tagállami szinten a tengeri halászati és akvakultúra-hivatal erőforrás-gazdálkodási hivatala (BGR) követi nyomon a kvóták felhasználását. A BGR a rendszerében tárolt, validált fogási adatokra alapozza számításait, és az adatokat ellenőrzés céljából összeveti a termelői szervezetektől kapott adatokkal.

Az interregionális tengerügyi hivatalok nem hajtanak végre regionális szintű ellenőrzéseket a kvótafelhasználás termelői szervezetek által végzett monitoringja felett.

A hatóságok manuális táblázatok révén követik nyomon a halászati erőkifejtést.

VMS-adatok és a nyilatkozatokkal kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó információk nem mindig állnak rendelkezésre. A hatóságok a hajók múltbeli tevékenysége alapján becsülik meg azok tevékenységét, de a hibás nyilatkozatok észrevétlenek maradhatnak.

A halászati engedélyeket elektronikus formában tárolják, és az ellenőrök a helyszíni ellenőrzések során nem mindig férnek hozzá a hajók adataihoz és a tevékenységükre vonatkozó információkhoz, így nehezen tudják ellenőrizni, hogy a hajó jogosult-e a fedélzeten talált fajok halászatára.

Olaszország

Olaszországban egyedül a kékúszójú tonhal halászata van kvótához kötve.

A kvótákat tagállami szinten osztják el a következő kategóriák között: erszényes kerítőhálós hajók, horogsoros hajók, csapdák és szabadidős halászat, illetve tartalékkvótát különítenek el a járulékos fogások számára.

A kvóta felhasználását a MIPAAF követi nyomon. Az engedéllyel rendelkező hajóknak a halászati utak során naponta fogási nyilatkozatot kell benyújtaniuk, még akkor is, ha nem fogtak semmit. Az Olaszországtól kapott kvótafelhasználási adatok megegyeztek a Bizottság rendelkezésére álló adatokkal.

N.a.
Skócia

A kvóták nagy részét (kb. 97%) termelői szervezeteknek ítélték oda; a kvóták kis részét a 10 méternél rövidebb hajók és a nagyobb méretű ágazaton kívüli hajók számára tartották fenn.

A központi hatóságok nyomon követik a kvóta alá tartozó fajok fogásait. A rendszer a hajók és a fogások adatai alapján automatikusan kiszámítja az egy adott termelői szervezethez tartozó halászhajók általi kvótafelhasználást. Erről hetente jelentést küldenek a kvótával rendelkező termelői szövetkezetek számára. Amennyiben egy termelői szervezetnek egy bizonyos faj tekintetében odaítélt kvóta kimerül, erről egy kormányzati weboldalon tájékoztatják a nyilvánosságot.

A halászati erőkifejtést egyedi hajók között osztják szét. A hatóságok az erőkifejtésnek csak 95%-át osztják szét a halászhajók között: egy részéből biztonsági tartalékot képeznek arra az esetre, ha meghaladnák az odaítélt erőkifejtést.

A hatóságok a halászati naplóból származó információk alapján követik nyomon a halászati erőkifejtés felhasználását és a vonatkozó feltételek betartását, és a helyszíni ellenőrzések során is vizsgálják a halászati erőkifejtést. A napok számát az összes nyilatkozattípus (elektronikus, papíralapú és heti) esetében a halászati út hossza alapján számítják ki.

A rendszer automatikusan állítja elő az erőkifejtés felhasználására vonatkozó információkat, figyelembe véve a halászati erőkifejtési rendszerek hatálya alá tartozó halászati utak időtartamát és az érintett hajók motorteljesítményét.

A papíralapú halászati naplót használó hajók (az elmúlt 3 évben az összes engedéllyel rendelkező hajó mintegy 23,6%-a) esetében az automatikus rendszer hatékonysága a rendszerbe bevitt adatok helytállóságától függ. Ellenőrzésünk 10%-os hibaarányt tárt fel a kirakodási adatokban.

III. melléklet

Adatgyűjtési keret

Az Unió keretrendszert1 hozott létre a halászati adatoknak a közös halászati politikához kapcsolódó tudományos elemzések céljára történő gyűjtésére, kezelésére és felhasználására. A tagállamok e rendszer keretében kötelesek biológiai, környezeti, technikai és társadalmi-gazdasági adatokat gyűjteni a halászati, akvakultúra- és feldolgozó ágazatokról. Az adatok egy részét az ellenőrzési rendelet követelményei értelmében gyűjtött halászati adatok (VMS-információk, halászati naplók, kirakodási nyilatkozatok, értékesítési bizonylatok) teszik ki. Az adatokat megküldik a tudományos intézeteknek, amelyek (az adatgyűjtési keretrendszer keretében gyűjtött biológiai adatokkal együtt) felhasználják azokat az állományok értékeléséhez végzendő becsléseikhez. Az adatok nélkülözhetetlen inputot biztosítanak a tudományos alapú gazdálkodási intézkedések kialakításához és a gazdálkodási célkitűzések értékeléséhez is. A kapacitásra, a halászati erőkifejtésre és a kirakodásra vonatkozó adatokra például az erőkifejtés-egységre vetített fogások kiszámításához, a biológiai adatok megszerzéséhez mintavételi alapul alkalmazandó legfontosabb szakmák azonosításához, valamint a gazdasági flottaadatok szétbontásához is szükség van, hogy azokat kombinálni lehessen a biológiai adatokkal2.

IV. melléklet

A helyszíni ellenőrzések megszervezése a felkeresett tagállamokban

1. Spanyolország

Spanyolországban az első értékesítésig tartó szakaszban a Mezőgazdasági, Élelmezésügyi és Környezetvédelmi Minisztérium égisze – a központi kormányzat illetékessége – alatt működő Halászati Főtitkárság (SGP) felelős a kontroll- és helyszíni ellenőrzési tevékenységekért.

Az SGP éves helyszíni ellenőrzési tervet (Plan de actuación general de control e inspección pesquera) dolgoz ki, amelynek prioritásait a flotta, a halászati területek és az állományok sajátos jellemzői alapján állapítja meg. A helyi hivatalok saját kockázatelemzést és ellenőrzési tervet készítenek az általános kerettel és a prioritásokkal összhangban. A helyi erőforrásokat a Közigazgatási Minisztérium biztosítja az SGP illetékessége alatt.

A tengeri halászat, szállítás, forgalomba hozatal és feldolgozás terén más hatóságok (az autonóm közösségek, a hadsereg és a Guardia Civil katonai rendőrség) is végeznek ellenőrzéseket, akár függetlenül, akár az SGP-vel együttműködésben. Az autonóm közösségek felelnek a belső vizeken folytatott, valamint a kagyló- és rákhalászati ellenőrzésekért, illetve az első értékesítéstől kezdve az összes termék egészségügyi vonatkozásaiért és nyomonkövethetőségéért.

2. Franciaország

Franciaországban több hatóság is végez halászati kontrolltevékenységet és helyszíni ellenőrzéseket:

 • központi szinten a Környezetvédelmi, Energiaügyi és Tengerügyi Minisztérium tengeri halászati és akvakultúra-hivatala, valamint a nemzeti halászati monitoringközpont (Centre National de Surveillance de la Pêche, CNSP);
 • regionális szinten a tengeri halászati és akvakultúra-hivatal égisze és az interregionális tengerügyi prefektus irányítása alatt működő interregionális tengerügyi hivatal;
 • helyi szinten a regionális prefektus alá beosztott megyei prefektus által igazgatott megyei föld- és tengerügyi hivatalok;
 • a tengerentúli megyékben és területeken a tengerügyi igazgatóságok (DM) látják el azokat a feladatokat, amelyekért az anyaországban az interregionális tengerügyi hivatalok és a megyei föld- és tengerügyi hivatalok felelősek.

A tengeri halászati és akvakultúra-hivatal tagállami szintű kétéves tervet dolgoz ki kockázatelemzés alapján. Ez a terv nem vette figyelembe az ellenőrzési szolgálatok által a kockázati területekkel, a szabálysértések nyomon követésével stb. kapcsolatban benyújtott információkat. A terv az ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozó forgalombahozatali és szállítási előírásokra (nyomonkövethetőség) terjed ki, és említést tesz más tengeri halászati ellenőrzéseket végző közszervezetekről is (Tengerügyi Minisztérium, tengerészet, vámhatóság, parti őrség, tagállami rendőrségi szolgálatok, csalásmegelőzési hivatal).

A CNSP koordinálja a helyszíni ellenőrzéseket, és támogatást biztosít a kirakodási ellenőrzések számára.

Az interregionális tengerügyi hivatalok saját regionális terveket dolgoznak ki a nemzeti tervekkel összhangban. A regionális terveknek részletes kockázatelemzésen és a régió saját ellenőrzési prioritásain kell alapulniuk. Míg Bretagne-ban a helyi interregionális tengerügyi hivatal igen részletes kockázatelemzést végzett (megvizsgálta többek között a gazdasági szereplők első értékesítéseit és a szállítást is), a földközi-tengeri interregionális tengerügyi hivatal elemzése felszínes volt, és a feltárt szabálysértések alapján határozta mega rendszerszintű kockázatokat.

A helyi szintű tervek (megyei föld- és tengerügyi hivatalok) nem a regionális terveken, hanem a CNSP által koordinált kockázatelemzésen vagy fókuszmeghatározáson, illetve – a földközi-tengeri régió kivételével – az ellenőrzési szolgálatok által feltárt kockázatokon alapulnak. E kockázatelemzésnek (kockázatkezelési terv formájában) a tagállami és regionális ellenőrzési tervekben való figyelembevétele és a helyi kezdeményezésekkel való összekapcsolása még várat magára.

A kirakodási és a kirakodás utáni ellenőrzésekhez az erőforrásokat a megyei föld- és tengerügyi hivatalok és más helyi ellenőrzési hatóságok biztosítják.

3. Olaszország

Olaszországban az olasz Mezőgazdasági, Élelmiszerügyi és Erdőgazdálkodási Minisztérium (MIPAAF) Tengerügyi és Halászati Főigazgatósága (DG MFA) az 1224/2009/EK rendelet (az ellenőrzési rendelet) 5. cikke (5) bekezdése szerinti egyetlen illetékes hatóság.

A Főigazgatóság mindamellett feladatainak ellátása során igénybe veheti a Kikötőparancsnoki Hivatal és Parti Őrség, valamint a Nemzeti Halászati Ellenőrző Központ (NFCC) segítségét. A halászat, a kereskedelem és a halászati termékek adminisztrációjával, valamint a szabálysértések felderítésével a központi és decentralizált tengerügyi hatóságok, valamint egyéb rendészeti szervek (Guardia di Finanza, Carabinieri stb.) katonai és civil munkatársait bízták meg.

4. Skócia

Skóciában az első értékesítésig terjedő szakaszban a Marine Scotland (skóciai tengerügyi hivatal) felelős a halászat kontrolljáért és helyszíni ellenőrzéséért. A kockázatértékelést folyamatosan végzik: regionális szinten erre kéthetente kerül sor a különböző területek, kikötők vagy tevékenységi szegmensek tekintetében. A folyamat alapján nem dolgoznak ki részletes helyszíni ellenőrzési tervet, mindössze meghatározzák azokat a prioritásokat, amelyeket a halászati hivataloknak tevékenységeik megszervezése során szem előtt kell tartaniuk. A helyi ellenőrök a Marine Scotland munkatársai.

A Marine Scotland egyes megfelelőségi műveletek esetében más kormányzati és közszervezetekkel (Police Scotland, Maritime and Coastal Agency, Health and Safety Executive, Her Majesty’s Revenue and Customs) is együttműködik.

A Bizottság válaszai

Összefoglaló

I

A megreformált közös halászati politika (KHP) célkitűzései, hogy a halászati és az akvakultúra-tevékenységek környezetvédelmi szempontból hosszú távon fenntarthatók legyenek, irányításuk összhangban legyen a gazdasági, a társadalmi és a foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló célkitűzésekkel, valamint hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás biztosításához, miközben a halászati gazdálkodás vonatkozásában az elővigyázatossági és ökoszisztémára alapuló megközelítések kerülnek alkalmazásra.

Ebben az összefüggésben egy hatékony ellenőrzési rendszer megléte alapvető fontosságú a politika hitelességének, megbízhatóságának és hatékonyságának biztosításához. Célja, hogy a tagállamok teljesítsék az ellenőrzési kötelezettségeket, valamint hatékony ellenőrzési rendszert tartsanak fenn, miközben a szabályokat összehangolt módon alkalmazzák az Európai Unió teljes területén. Az azonosított hiányosságok orvoslása érdekében az ellenőrzési szabályok 2008-ban módosításra kerültek a Számvevőszék 7/2007. számú különjelentésében szereplő ajánlások alapján.

III

A Bizottság osztja azt a véleményt, hogy a 2007-es számvevőszéki ellenőrzés után az uniós halászati ellenőrzési rendszerben jelentős javulás volt megfigyelhető az 1224/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: ellenőrzési rendelet) és az azt kísérő 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet elfogadása nyomán. A Bizottság egyetért továbbá azzal, hogy a rendelet tagállamok általi végrehajtásának tekintetében további javulás érhető el, hiányosságok pedig továbbra is tapasztalhatók.

IV

A Bizottság megerősíti, hogy a bruttó tonnatartalom ellenőrzéséről szóló szabályok javíthatnak a flottakapacitás ellenőrzésén.

A flottanyilvántartásban megfigyelhető eltérések tekintetében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az uniós halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2017. február 6-i (EU) 2017/218 bizottsági végrehajtási rendelet elfogadásával a Számvevőszék által azonosított hiányosságok elvben megoldódnak.

V

A Bizottság megerősíti, hogy az uniós halászflotta egy része mentesül a műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS) telepítésére vonatkozó kötelezettség alól. Ugyanakkor a flotta azon 11 %-a, amelyre vonatkozik ez a kötelezettség, a kifogott halmennyiség több mint háromnegyedét adja. Emellett egyes tagállamok VMS rendszerrel szerelték fel a 12 méternél rövidebb hajóikat annak ellenére, hogy ezt az ellenőrzési rendelet nem írja elő.

A Bizottság elismeri, hogy a nyomkövető rendszerek használatában további javulás érhető el a kis méretű hajók esetében.

VI

A halászati lehetőségek tagállamok általi elosztására vonatkozó kritériumokat a közös halászati politika határozza meg. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezeknek a kritériumoknak az alkalmazása nincs különösebb hatással az ellenőrzési rendszerre és annak hatékonyságára.

A Bizottság osztja azt a véleményt, hogy a kvótaelosztáshoz használt kritériumtípusok átláthatóságának javítása elősegítené annak elkerülését, hogy bizonyos érdekeket mások elé helyezzenek.

VII

A Bizottság egyetért azzal, hogy a fogási adatok és az értékesítési bizonylatok továbbítása továbbra is hiányos egyes tagállamokban, különösképpen a 12 méternél rövidebb hajók esetében. A rendelkezésére álló megfelelő eszközökkel a Bizottság rendszeresen nyomon követi a KHP-szabályok megsértésének számító eseteket.

Ezenfelül az ellenőrzési követelmények kisüzemi halászatok általi végrehajtását a Bizottság szintén rendszeresen értékeli az ellenőrzések és vizsgálatok során.

Emellett az ETHA-rendelet lehetővé teszi a halászhajók elektronikus adatrögzítő és jelentéstételi eszközökkel (ERS) történő felszerelésének finanszírozását a hajók méretétől függetlenül.

Az összesített adatok tekintetében a következő helyzet áll fenn: A tagállamoknak minden esetben továbbítaniuk kell az összesített fogási adatokat azoknak az állományoknak és halászatterületeknek a részleteivel együtt, amelyek erőkifejtési rendszer hatálya alá esnek. Emellett léteznek jól meghatározott esetek, amikor a tagállamoknak továbbítaniuk kell a hajók és a halászeszközök méreteire vonatkozó részleteket, ez azonban nem általános gyakorlat. Az ellenőrzési rendelet előírja, hogy ha részletes fogási adatokra van szükség, akkor a Bizottság lekérheti közvetlenül a tagállamoktól az ERS-adatokat. Ez a gyakorlat jelenleg tesztelési szakaszban van.

VIII

A jelenlegi ellenőrzési szabályok előírják a tagállamoknak, hogy vezessenek nemzeti nyilvántartást a halászati engedélyek birtokosai és a kapitányok által elkövetett összes jogsértésről. Ezek a szabályok elősegítik továbbá a tagállamok közötti információcserét a jogsértésekre vonatkozóan. A Bizottság megállapította, hogy a tagállamok igazságszolgáltatási rendszerei között jelenleg fennálló eltérések befolyásolhatják az ilyen rendelkezések uniós szintű végrehajtását.

A Bizottság elismeri, hogy a jelenlegi ellenőrzési rendelet nem szolgáltat megfelelő alapot egy átfogó, a jogsértésekre és szankciókra vonatkozó adatcserét lehetővé tevő rendszer kiépítésére.

Általánosságban a Bizottság támogatja az uniós szabványok, az ellenőrzési tevékenységekre vonatkozó közös megközelítés és az adatcserét lehetővé tevő közös informatikai platform kifejlesztését a megbízhatóan egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében.

IX

A Bizottság figyelembe veszi ezeket az ajánlásokat. Az ellenőrzési rendelet felülvizsgálatáról még nem született döntés. Mindeközben ezen ajánlások alapján a Bizottság folytatni fogja a jelenlegi ellenőrzési követelmények teljes körű végrehajtásának támogatását és biztosítását.

A Bizottság figyelembe veszi továbbá, hogy bizonyos ajánlások a tagállamoknak szólnak.

Bevezetés

1

Az ellenőrzési rendelet egy uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszert hoz létre a KHP-szabályok betartásának biztosítása érdekében.

6

Bár a rendelet KHP-szabályokra gyakorolt hatásának értékelése és a szabályok tagállamok általi végrehajtásának ellenőrzése a Bizottság feladata, a politika sikere az összes érintett fél részvételétől függ. A Bizottság megerősíti, hogy a megfelelő erőforrások tagállamok általi biztosítása és az adminisztratív kapacitás megfelelő kialakítása alapvető fontosságú a KHP célkitűzéseinek eléréséhez.

7

A tagállamok és a halászok adminisztratív terheinek korlátozása érdekében az ellenőrzési rendelet egy speciális, egyszerűsített rendszert ír elő a 10 méternél rövidebb hajók esetében. A rendszer keretében a tagállamoknak a hajók tevékenységének monitoringjára szolgáló mintavételi terveket kell kidolgozniuk a Bizottság által a bizottsági eljárás szerint elfogadott módszertan alapján.

8

Az ellenőrzési rendeletben bevezetett pontrendszer célja egy egységes uniós rendszer létrehozása a szankciók tekintetében.

Ugyanakkor az uniós jogi keret nem határoz meg összehangolt szabályokat a KHP-szabályok megsértéséért kiszabott szankciókat illetően. Az egységes uniós szankcionálási szabályok hiányában mindegyik tagállam a saját nemzeti törvényeit és eljárásait alkalmazza. Az összehangolt szankciók hiánya nemcsak a KHP, hanem számos egyéb uniós politika esetében is megfigyelhető.

Ugyanakkor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ha az ellenőrzési rendszer tisztázásra kerülne a KHP-szabályok súlyos megsértéséért kiszabott szankciókat illetően, az tovább javítaná az ellenőrzési rendszer hatékonyságát, és még inkább elősegítené az egyenlő versenyfeltételek megszilárdítását.

10

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy valahányszor cselekvési tervek elfogadásáról és végrehajtásáról született döntés, ezek az eszközök hatékonynak bizonyultak a tagállamokban tapasztalt rendszerbeli hiányosságok orvoslásában.

11

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy e tekintetben alapvető az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) által a harmonizált és koherens megközelítés kialakításában és javításában betöltött szerep, amely megközelítés a jelentéstételre, az adatcserére és a halászati termékek nyomon követésére szolgáló kompatibilis rendszereket foglal magában.

Ugyanakkor az ellenőrzési rendelet értékelése rámutatott, hogy a jobb szinergiák elérése érdekében a Bizottság, az EFCA és a tagállamok szerepe és felelőssége további tisztázásra szorul.

Észrevételek

16

Az ellenőrzési rendelet előírja, hogy a halászhajók tonnatartalmának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat kell elfogadni. A Bizottság továbbra is biztosítani fogja, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák a maximális halászati kapacitásra vonatkozó meglévő rendelkezéseket.

3. háttérmagyarázat – A motorteljesítmény ellenőrzése az ellenőrzési rendelet követelményei alapján

A Bizottság által az atlanti térségben található tagállamokban a motorteljesítményre vonatkozóan végzett 2016-os auditok megállapításai alapján Spanyolország ezekre az ellenőrzésekre csupán egyetlen alkalommal kerített sort (a vizsgálatot pedig nem hagyta jóvá a motorteljesítmény ellenőrzésében illetékes hatóság), míg az Egyesült Királyság több állandó és rendszeres motorteljesítmény-ellenőrzési rendszerrel is rendelkezik.

A Bizottság 2017-ben egy külső vállalkozó segítségével egy tanulmányt kíván útjára indítani bizonyos számú uniós tagállamban az ellenőrzési rendeletben a motorteljesítmény fizikai ellenőrzésére vonatkozóan előírt követelmények végrehajtásáról.

18

A motorteljesítmény monitoringja egy 2015–2016-ban végzett ellenőrzési ciklus részét képezte az összes tagállamban, beleértve Franciaországot is. A Bizottság folytatja ennek a kérdésnek a nyomon követését a megfelelő intézkedések biztosítása érdekében.

A Bizottság szoros kapcsolatban állt az olasz hatóságokkal, és tájékoztatást kapott, hogy 2017-re egy új mintavételi terv bevezetését tervezik.

19

A Bizottság egyetért a Számvevőszék elemzésével. Ugyanakkor rá szeretne mutatni, hogy még akkor is, ha egyes mintavételi tervek még nem kerültek elfogadásra, a Bizottság az uniós halászflotta-nyilvántartás és a tagállamok által a Bizottságnak továbbított éves nemzeti halászflotta-jelentések alapján ellenőrzi a felső határ betartását. A tagállamok szintén végeznek vizsgálatokat, még akkor is, ha nem rendelkeznek mintavételi tervvel.

20

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az uniós halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2017. február 6-i (EU) 2017/218 bizottsági végrehajtási rendelet elfogadásával a Számvevőszék által azonosított kockázat, miszerint a flottakapacitás felső határát túlléphetik, elvben megoldódik.

23

2017. február 6-án a Bizottság az uniós halászflotta-nyilvántartásra vonatkozó új rendeletet fogadott el, amely 2018. február 1-jén lép érvénybe (a Bizottság (EU) 2017/218 végrehajtási rendelete). Az új rendelet új eljárásokat vezet be, annak biztosítása érdekében, hogy az uniós halászflotta-nyilvántartás frissítése szinte valós időben történjen, a benne található információk pedig megbízhatók legyenek.

4. háttérmagyarázat – A flottanyilvántartásokban feltárt eltérések

A flottanyilvántartásban megfigyelhető eltérések tekintetében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az uniós halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2017. február 6-i (EU) 2017/218 bizottsági végrehajtási rendelet elfogadásával a Számvevőszék által azonosított hiányosságok elvben megoldódnak.

24

Az uniós halászflotta-nyilvántartásról szóló új rendelet nyomán a frissítés csaknem valós időben történik a nemzeti nyilvántartásokból származó adatokkal. A hajókra vonatkozó adatok frissítése két módon történik majd: a) a tagállamok legkésőbb az adott munkanap végéig közvetlenül továbbítanak minden eseményt a nemzeti halászhajó-nyilvántartásban szereplő minden egyes halászhajóra vonatkozóan, vagy b) pillanatfelvételek útján. Ha a pillanatfelvétel tartalma nem olvasható, hiányos, pontatlan vagy nem megbízható, akkor a pillanatfelvételt elutasítják, a Bizottság pedig továbbítja a tagállamnak az észrevételeit. A tagállamnak legkésőbb a Bizottság értesítését követő 5. munkanapon el kell végeznie a szükséges módosításokat a nemzeti nyilvántartásban.

A Bizottság összevont válasza az 25. és a 26. bekezdésekre: A Bizottság megvizsgálta a tagállamok fogásnyilvántartási és adatérvényesítési rendszereit, és rendszeresen nyomon követte az azonosított hiányosságokat.

30

A Bizottság tudatában van ennek a szabálytalanságnak, és jelenleg a probléma orvoslásán dolgozik az érintett tagállamokkal.

A 2 %-ot akvakultúra-tevékenységben részt vevő hajók teszik ki. A múltban a VMS-rendelet mentesítette a VMS-kötelezettség alól az olyan hajókat, amelyeket „kizárólag az akvakultúra kiaknázása céljából használnak, és amelyek kizárólag a tagállamok alapvonalain belül tevékenykednek”. (Lásd a 2244/2003/EK bizottsági rendelet 2. cikkét.)

A jelenlegi ellenőrzési rendelet eltörölte ezt a mentességet a 15 méternél hosszabb hajók esetében, amely ezentúl csak a 15 méternél rövidebb hajókra érvényes (lásd az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 9(5) cikkét). Ugyanakkor a tagállamok nem frissítették a halászflotta-nyilvántartásban meglévő adatokat ezekre az akvakultúra-hajókra vonatkozóan.

A halászflotta-nyilvántartásról szóló új végrehajtási rendelet (2018. február 1-jén lép érvénybe) nem írja elő többé az akvakultúra-hajók regisztrálását a halászflotta-nyilvántartásban.

A Bizottság összevont válasza a 31. és a 32. bekezdésekre: A Bizottság hangsúlyozza, hogy a flotta azon 11 %-a, amelyre vonatkozik a VMS-kötelezettség, a kifogott halmennyiség több mint háromnegyedét adja.

A tagállamok és a halászok adminisztratív terheinek korlátozása érdekében az ellenőrzési rendelet egy speciális, egyszerűsített rendszert ír elő a 10 méternél rövidebb hajók esetében. Ennek értelmében a tagállamoknak mintavételi terveket kell kidolgozniuk. Emellett egyes tagállamok VMS rendszerrel szerelték fel a 12 méternél rövidebb hajóikat annak ellenére, hogy ez nem volt kötelező.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az állománymegőrzésre fokozott veszélyt jelentő hajók legnagyobb része nyomon követhető és ellenőrizhető. Ugyanakkor elismeri, hogy a nyomkövető rendszerek használatának tekintetében további javulás érhető el a kis méretű hajók esetében.

34

A Bizottság megerősíti, hogy a beérkezett információk meglehetősen eltértek egymástól. A Bizottságnak ezért jelen pillanatban nem áll módjában, hogy átfogó képet biztosítson a módszer tagállamok általi végrehajtásáról.

2016 márciusában a Bizottság információt kért a part menti tagállamoktól a KHP 16. cikkének megfelelő kvótaelosztási rendszerükre vonatkozóan. Emellett a tagállamoknak információkat kellett szolgáltatniuk arra vonatkozóan is, hogy az egyes tagállamok hogyan biztosítják a 17. cikkben meghatározott elvek, nevezetesen az átlátható és objektív – többek között környezetvédelmi, szociális és gazdasági jellegű – kritériumok alkalmazását a kiosztási módszerben. A Bizottsághoz beérkező válaszokból kitűnt, hogy az uniós kiosztási rendszerek legelterjedtebb jellemzője a múltbéli fogásadatok, amikor a fogási részesedések kerülnek kiosztásra a halászatra jogosult résztvevők között. A tagállamok különböző rendszerekről számoltak be a halászati lehetőségek elosztásának vagy hozzáférhetőségének tekintetében, amelyek nem feltétlenül alkalmazzák a fogási részesedésre alapuló rendszereket. A legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy a szociális, gazdasági és környezetvédelmi kritériumok alkalmazásra kerülnek, ami összhangban van a KHP célkitűzéseivel.

Emellett a Bíróság előtt folyamatban van a C-540/16 számú ügy (Spika és társai), amelynek keretében az 1380/2013 rendelet 16. és 17. cikkeinek értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatali kérelmet nyújtottak be. Az előzetes döntéshozatalra irányuló kérelemre adott válasz lehetővé fogja tenni a nemzeti kvóták elosztási módszereinek alapul szolgáló megfontolások mérlegelését.

Emellett az Európai Parlament 2015-ben egy tanulmányt végeztetett a nemzeti kvóták elosztásáról:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540357/IPOL_STU(2015)540357_EN.pdf

37

A VMS-kötelezettségek alól mentesített hajók esetében az ellenőrzési rendelet egyéb kommunikációs eszközöket irányoz elő, amelyek alkalmazása a jogalkotók döntésének tárgyát képezi.

38

A Bizottság egyetért a Számvevőszék elemzésével, és rá kíván mutatni, hogy a technikai intézkedésekről szóló javaslat továbbra is az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott egyeztetés tárgyát képezi.

41

A Bizottság osztja a Számvevőszék véleményét, miszerint bátorítani kell az állománymegőrzést célzó és az adott régiókra szabott regionális követelmények kidolgozására szolgáló intézkedéseket, mivel ezek összhangban vannak a KHP irányadó elveivel, különösképpen ami a regionális megközelítést illeti.

48

A tagállamok és a halászok adminisztratív terheinek korlátozása érdekében az ellenőrzési rendelet egy speciális, egyszerűsített rendszert ír elő a 10 méternél rövidebb hajók esetében. A rendszer keretében a tagállamoknak a hajók tevékenységének monitoringjára szolgáló mintavételi terveket kell kidolgozniuk a Bizottság által a bizottsági eljárás szerint elfogadott módszertan alapján.

A Bizottság ezt azzal kívánja kiegészíteni, hogy a 10 méternél rövidebb hajók (amelyekre vonatkozóan a tagállamoknak jelenleg nem kell naplót vezetniük) tevékenységének ellenőrzésében (például mintavételezéses ellenőrzés kirakodáskor) további javulás érhető el.

50

A Bizottság egyetért a Számvevőszék elemzésével, és úgy ítéli meg, hogy elfogadásukat követően a mintavételi tervek a fogásokra vonatkozó becsléseket fognak biztosítani.

5. háttérmagyarázat – A papíralapú nyilatkozatok feldolgozásával kapcsolatos hibák és rendszerszintű hiányosságok

A Bizottság tudatában van annak, hogy a fogási adatok és az értékesítési bizonylatok továbbítása még mindig nem teljes Franciaországban. Ugyanakkor hangsúlyozni kívánja, hogy 2014 óta jelentős fejlődés figyelhető meg, különösen a kis méretű hajók tekintetében. A Bizottság rendszeres ellenőrzéseket végez a cselekvési tervekben szereplő intézkedések végrehajtásának nyomon követése érdekében.

A tagállamok olyan fogásnyilvántartási rendszereket fejlesztettek ki (az ellenőrzési adatok begyűjtése, regisztrálása és feldolgozása érdekében), amelyek megfelelnek az ellenőrzési rendelet előírásainak, és elektronikus, illetve papíralapú adatokat egyaránt használnak.

Ugyanakkor az egyes tagállamok által használt informatikai rendszerek még mindig nem teszik lehetővé az egymás közötti adatcserét, valamint nem biztosítják a különböző forrásokból származó adatok összehasonlító ellenőrzését.

A Bizottság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a fogásnyilvántartási rendszerekre és azok nyomon követésére.

A skóciai hajók esetében hibás kirakodási adatok voltak megfigyelhetők. Ha összevetésre kerülnek például az értékesítési bizonylatokkal, előfordulhat, hogy az értékesítési bizonylaton szereplő értékesítési dátum ellentmond a kirakodási dátumnak. Ez a típusú eltérés az Egyesült Királyságban végzett nyomon követhetőségi ellenőrzések során került azonosításra.

56

A Bizottság egyetért a Számvevőszék megállapításával, miszerint további javulás érhető el az adatok összehasonlító ellenőrzésében és validálásában, valamint – különösen a kis méretű hajók esetében – a továbbra is hiányos fogási adatok és az értékesítési bizonylatok továbbításában.

Ugyanakkor a Bizottság jelentős fejlődést figyelt meg az elmúlt években. A cselekvési tervek és a kapcsolódó intézkedések végrehajtása különösen hatékony eszköznek bizonyult ezen a területen.

6. háttérmagyarázat – A kirakodási nyilatkozatok és az értékesítési bizonylatok összehasonlító ellenőrzése során feltárt hiányosságok és rendszerszintű problémák

A Bizottság tudatában van ezeknek a hiányosságoknak, amelyek orvoslására egy cselekvési terv hivatott.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az elmúlt években javulás volt megfigyelhető az olaszországi ellenőrzési tevékenységek általános szintjében és hatékonyságában. Ugyanakkor a fogásnyilvántartási rendszer teljes körű végrehajtása továbbra is jelentős kihívás marad.

A Bizottság tudatában van az értékesítési bizonylatokkal kapcsolatos problémáknak, amelyekre a cselekvési terv kiterjedt. Spanyolországban nemrégiben kifejlesztették a TRAZAPES nevű eszközt, amely lehetővé teszi az értékesítési bizonylatok automatikus továbbítását az autonóm régiókból a központi hatóság felé. A Spanyolország által elért fejlődést a Bizottság a jövőbeni küldetései során újra fogja értékelni.

60

A fuvarokmányok megosztására szolgáló skóciai elektronikus rendszer meglétét az ellenőrzési rendelet nem írja elő. Az ellenőrzési rendelet által megengedettek szerint ez a nemzeti rendszer meghaladja az ellenőrzési rendelet által előírt minimális követelményeket. A Bizottság egyetért azzal, hogy a tagállamok közötti adatmegosztást lehetővé tevő uniós szintű elektronikus fuvarokmányrendszer javítana a fogási adatok megbízhatóságán.

7. háttérmagyarázat – Az adatvalidálási modellek hiányosságai a tagállamokban

A Bizottság megerősíti, hogy a cselekvési terv keretében folyamatban van a további javító intézkedések kidolgozása.

64

Az adatvalidálás kérdése a Franciaországot érintő és folyamatban lévő cselekvési terv részét képezi, amelynek így további javulást kell lehetővé tennie ezen a területen.

67

A Bizottság megjegyzi, hogy az eltérések tekintetében csökkenő tendencia figyelhető meg, különösen Spanyolország és az Egyesült Királyság esetében.

71

A tagállamoknak továbbítaniuk kell az összesített fogási adatokat azoknak az állományoknak és halászatterületeknek a részleteivel, amelyek erőkifejtési rendszer hatálya alá esnek. Emellett léteznek jól meghatározott esetek, amikor a tagállamoknak továbbítaniuk kell a hajók és a halászeszközök méreteire vonatkozó részleteket, ez azonban nem az általános gyakorlat. Az ellenőrzési rendelet előírja, hogy ha részletes fogási adatokra van szükség, akkor a Bizottság lekérheti közvetlenül a tagállamoktól az ERS-adatokat. Ez a gyakorlat jelenleg tesztelési szakaszban van.

73

A Bizottság egyetért azzal, hogy az ellenőrzési rendelet értelmében a tagállamoknak a halászat ellenőrzéséhez megfelelő struktúrákkal kell rendelkezniük. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló rendelet értelmében egy ellenőrzésre vonatkozó előzetes feltételrendszer került bevezetésre annak biztosítása érdekében, hogy az Alapból származó bármilyen támogatás nyújtása előtt a tagállamok rendelkezzenek az ellenőrzési rendelet végrehajtásához szükséges adminisztratív kapacitással.

79

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal a tagállamokkal és a Bizottsággal együttműködésben alaptantervet biztosít a tagállamok ellenőreinek, és jelenleg egy uniós tanulási platform kifejlesztésén dolgozik.

89

A jelenlegi ellenőrzési szabályok előírják a tagállamoknak, hogy vezessenek nemzeti nyilvántartást a halászati engedélyek birtokosai és a kapitányok által elkövetett összes jogsértésről. Ezek a szabályok elősegítik továbbá a tagállamok közötti információcserét a jogsértésekre vonatkozóan. A Bizottság a tagállamok szankcionálási rendszereit vizsgáló belső tanulmányt végzett, amelynek keretében elemzés alá vetette a tagállamok jelenlegi szankcionálási rendszereinek visszatartó erejét, hatékonyságát és arányosságát. A Bizottság megállapította, hogy a tagállamok igazságszolgáltatási rendszerei között jelenleg fennálló eltérések befolyásolhatják az ilyen rendelkezések uniós szintű végrehajtását.

92

A Bizottság elismeri az Elektronikus felügyeleti jelentéstételi rendszer rendszeres használatának fontosságát.

Következtetések

95

A Bizottság egyetért a Számvevőszék azon megállapításával, hogy a 2007-es ellenőrzés és az ellenőrzési rendelet megreformálása óta a tagállamok és a Bizottság fejlődést értek el.

Ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e a rendelet egyes előírásainak módosítására a halászati ellenőrzési rendszer hatékonyságának javítása érdekében.

1. ajánlás – A halászflottákra vonatkozó információk megbízhatóságának javítása
 1. A Bizottság megjegyzi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok, és nyomon fogja ezt követni.
 2. A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást:
 • A bruttó tonnatartalom és a motorteljesítmény ellenőrzésére vonatkozó szabályok hasznosnak bizonyulhatnak.
 • Az ellenőrzési rendelet felülvizsgálatáról még nem született döntés, és minden bizottsági javaslat jobb jogalkotás, nevezetesen nyilvános konzultáció és hatásvizsgálat tárgyát képezi, amelyek eredménye nem látható előre. A Bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a Számvevőszék ajánlását.
97

A Bizottság egyetért azzal, hogy a VMS és bizonyos esetekben egyéb nyomkövető eszközök használatával a flotta tevékenységének monitorozása javult az EU vizein.

A Bizottság utalni kíván a 31. és 32. bekezdésekre adott válaszára.

98

A halászati lehetőségek tagállamok általi elosztására vonatkozó kritériumokat a közös halászati politika határozza meg. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezeknek a kritériumoknak az alkalmazása jelenleg nem áll összefüggésben az ellenőrzési rendelet végrehajtásával. A Bizottsághoz a tagállamoktól beérkező válaszokból kitűnt, hogy az Unió szintjén a kvóták kiosztásához használt legelterjedtebb kritériumok a múltbéli fogási adatok. Kitűnik továbbá, hogy a KHP célkitűzéseivel összhangban alkalmazásra kerülnek a szociális, gazdasági és környezetvédelmi kritériumok. Emellett a Bíróság előtt folyamatban van a C-540/16 számú ügy (Spika és társai), amelynek keretében az 1380/2013 rendelet 16. és 17. cikkeinek értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatali kérelmet nyújtottak be. Az előzetes döntéshozatalra irányuló kérelemre adott válasz lehetővé fogja tenni a nemzeti kvóták elosztási módszereinek alapul szolgáló megfontolások mérlegelését.

Emellett az Európai Parlament 2015-ben egy tanulmányt végeztetett a nemzeti kvóták elosztásáról:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540357/IPOL_STU(2015)540357_EN.pdf

A VMS-követelmény által nem érintett hajók esetében az ellenőrzési rendelet egyéb kommunikációs eszközöket ír elő a halászati erőkifejtés monitorozása érdekében, ezek bevezetése azonban még nem történt meg teljes mértékben.

A technikai intézkedések egyszerűsítését illetően a Bizottság már javaslatot tett a jogi keret és a halászok kötelezettségeinek egyszerűsítésére. Ez a javaslat jelenleg intézményközi megbeszélés tárgyát képezi.

A Bizottság osztja a Számvevőszék véleményét, miszerint a KHP irányadó elveivel összhangban bátorítani kell a jó gyakorlatokat, különösképpen azokat, amelyek a régiókra vannak szabva.

2. ajánlás – A halászati gazdálkodási intézkedések monitoringjának javítása
 1. A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást:
 • A 12 és 15 méter közötti hosszúságú hajók VMS-kötelezettség alóli mentességének megszüntetése javítani fogja a halászflották tevékenységének monitorozását és ellenőrzését.
 • Az ellenőrzési rendelet felülvizsgálatáról még nem született döntés, és minden bizottsági javaslat jobb jogalkotás, nevezetesen nyilvános konzultáció és hatásvizsgálat tárgyát képezi, amelyek eredménye nem látható előre. A Bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a Számvevőszék ajánlását.
 1. A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást:
 • A 12 méternél rövidebb hajók kisebb és olcsóbb helymeghatározó rendszerekkel történő felszerelése javítani fogja a halászati tevékenység monitorozását és ellenőrzését.
 • Az ellenőrzési rendelet felülvizsgálatáról még nem született döntés, és minden bizottsági javaslat jobb jogalkotás, nevezetesen nyilvános konzultáció és hatásvizsgálat tárgyát képezi, amelyek eredménye nem látható előre. A Bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a Számvevőszék ajánlását.
 1. A Bizottság megjegyzi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok.
99

Az ellenőrzési rendelet előírja, hogy a tagállamoknak jelentést kell küldeniük a Bizottságnak az Unióban kifogott és kirakodott minden halmennyiségről, néhány kivételtől eltekintve, mint amilyen a 30 kilogrammnál kisebb mennyiségek értékesítése.

A Bizottság osztja a Számvevőszék megállapítását, miszerint további javulás érhető el a továbbra is hiányos fogási adatok és az értékesítési bizonylatok továbbításában, különösen a kis méretű hajók esetében.

Ugyanakkor a fogásnyilvántartási és adatvalidálási rendszerek 2010-es ellenőrzése és vizsgálata, illetve a KHP-szabályok megsértésének rendszeres nyomon követése útján a Bizottság az elmúlt években jelentős fejlődéseket és kisebb mértékű eltérést figyelt meg, különösen a kis méretű hajók esetében.

A tagállamok olyan fogásnyilvántartási rendszereket fejlesztettek ki, amelyek megfelelnek az ellenőrzési rendelet előírásainak, és elektronikus, illetve papíralapú adatokat egyaránt használnak. Ugyanakkor az egyes tagállamok által használt informatikai rendszerek még mindig nem teszik lehetővé az egymás közötti adatcserét, valamint nem biztosítják a különböző forrásokból származó adatok összehasonlító ellenőrzését. A Bizottság továbbra is különös figyelmet fordít ezekre a problémákra.

3. ajánlás – A halászati adatok megbízhatóságának javítása 1.

A Bizottság tudomásul veszi a Számvevőszék által javasolt határidőt, és úgy értelmezi, hogy az csak a meglévő szabályok végrehajtására vonatkozik.

 1. A Bizottság tudomásul veszi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok, és már megkezdte a végrehajtás monitoringját.
 2. A Bizottság tudomásul veszi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok, és már megkezdte a végrehajtás monitoringját.
 3. A Bizottság tudomásul veszi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok, és már megkezdte a végrehajtás monitoringját.
 4. A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. A végrehajtás már kezdetét vette a halászati adatok integrált kezelési programjának kifejlesztésével, beleértve a FLUX szállítási részére vonatkozó kezdeményezést.
 5. A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.
 6. A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást, és rendszeres ellenőrzésekkel, illetve a halászati ellenőrzési szabályok tagállamok általi alkalmazásának értékelésével folytatni fogja a végrehajtását.
2.

A Bizottság összevont válasza a (g) és (h) pontokra: A Bizottság részben elfogadja ezeket az ajánlásokat. Az ellenőrzési rendelet felülvizsgálatáról még nem született döntés, és minden bizottsági javaslat jobb jogalkotás, nevezetesen nyilvános konzultáció és hatásvizsgálat tárgyát képezi, amelyek eredménye nem látható előre. A Bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a Számvevőszék ajánlását.

100

A Bizottság osztja a Számvevőszék azon meglátását, miszerint a vizsgálatok eredményeit pontosabban és rendszeresebben be kell vezetni a nemzeti adatbázisokba. Megerősíti, hogy az uniós vizsgálati standardok, a kockázatalapú irányítás, az ellenőrzési tevékenységekre vonatkozó összehangolt megközelítés és a vizsgálati jelentések megosztására szolgáló közös informatikai platformok kidolgozása alapvető fontosságú egy hatékony és megfelelő ellenőrzési rendszer elérése szempontjából.

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) alapvető szerepet tölt be a harmonizált és koherens megközelítés kialakításában és javításában, amely megközelítés a jelentéstételre, valamint a halászati termékekre vonatkozó adatok megosztására szolgáló kompatibilis rendszereket foglal magában.

101

A jelenlegi ellenőrzési szabályok előírják a tagállamoknak, hogy vezessenek nemzeti nyilvántartást a halászati engedélyek birtokosai és a kapitányok által elkövetett összes jogsértésről. Ezek a szabályok elősegítik továbbá a tagállamok közötti információcserét a jogsértésekre vonatkozóan.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy mindegyik tagállam rendelkezik a KHP-szabályok megsértésének szankcionálását lehetővé tevő jogi kerettel. Ugyanakkor osztja a Számvevőszék azon véleményét, miszerint a szankciók mértéke nagymértékben eltér a tagállamok között.

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a szankcionálásra vonatkozó uniós jogi előírásokban jelenleg tapasztalható hiányosságok orvoslását célzó jogalkotási intézkedések hiányában nincs lehetőség arra, hogy jelentős fejlődést érjenek el az uniós tagállamokban a KHP-szabályok megsértéséért kiszabott szankciók tekintetében.

4. ajánlás – Az ellenőrzések és szankciók javítása 1.
 1. A Bizottság tudomásul veszi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok, és nyomon fogja ezt követni.
 2. A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást:
 • Az Elektronikus felügyeleti jelentéstételi rendszer kötelező használata az ellenőrzések javulását vonja maga után.
 • Az ellenőrzési rendelet felülvizsgálatáról még nem született döntés, és minden bizottsági javaslat jobb jogalkotás, nevezetesen nyilvános konzultáció és hatásvizsgálat tárgyát képezi, amelyek eredménye nem látható előre. A Bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a Számvevőszék ajánlását.
2.
 1. A Bizottság tudomásul veszi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok.
 2. A Bizottság tudomásul veszi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok.
 3. A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást. Az ellenőrzési rendelet felülvizsgálatáról még nem született döntés, és minden bizottsági javaslat jobb jogalkotás, nevezetesen nyilvános konzultáció és hatásvizsgálat tárgyát képezi, amelyek eredménye nem látható előre. A Bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a Számvevőszék ajánlását.

Egyetért azzal, hogy szükség van a KHP-szabályok megsértésére vonatkozó információk megosztásának javítására a hatékonyabb kockázatelemzés és a tagállamok közötti fokozottabb átláthatóság érdekében.

Rövidítések

BT: Bruttó tonnatartalom

EFCA: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal

ERS: A halászati tevékenységek elektronikus jelentéstételi rendszere

EU: Európai Unió

FAO: Az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete

FIDES: Halászati információcsere-rendszer

FMC: Halászati felügyelő központ

GFCM: Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság

KHP: Közös halászati politika

kW: Kilowatt (motorteljesítmény)

RFMO: Regionális halászati gazdálkodási szervezet

TKM: Teljes kifogható mennyiség

VMS: Hajómegfigyelési rendszer

Glosszárium

DG MARE: Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság.

Elektronikus felügyeleti jelentéstételi rendszer: Az EFCA által annak érdekében kifejlesztett rendszer, hogy a tagállamok megoszthassák egymással helyszíni ellenőrzési jelentéseik adatait.

Eurostat: Az Európai Unió Statisztikai Hivatala.

Hajómegfigyelési rendszer: Olyan műholdas halászhajó-megfigyelési rendszer, amely rendszeres időközönként adatokat szolgáltat a halászati hatóságok (a halászati felügyelő központok) számára a hajók földrajzi helyzetéről, útvonaláról és sebességéről.

Halászati engedély: A halászati jogosítványt kiegészítő hivatalos okmány, amelynek birtokában az uniós halászhajó meghatározott időtartamon belül, különleges feltételek mellett meghatározott halászati tevékenységeket végezhet egy adott területen vagy egy adott állomány vagy halászati mód tekintetében.

Halászati erőkifejtés: Egy halászhajó kapacitásának és aktivitásának szorzata; halászhajók csoportja esetében a csoportba tartozó összes halászhajó halászati erőkifejtésének összege.

Halászati felügyelő központ: A lobogó szerinti tagállam által létrehozott, valamint az automatikus adatfogadást és -feldolgozást, továbbá az elektronikus adatátvitelt lehetővé tevő számítógépes hardverrel és szoftverrel felszerelt műveleti központ.

Halászati jogosítvány: Hivatalos okmány, amely a nemzeti szabályokban megállapítottak szerint tulajdonosát feljogosítja arra, hogy halászati kapacitásának bizonyos részét élő vízi erőforrások kereskedelmi kiaknázására használja fel. A halászati jogosítvány tartalmazza az uniós halászhajó azonosítására, műszaki jellemzőire és felszereltségére vonatkozó minimumkövetelményeket.

Halászati kapacitás: Az egy adott hajó vagy flotta által egy adott időszakban, maximális kihasználtság és meghatározott feltételek mellett kifogható halmennyiség. Mérése a KHP alkalmazásában a hajó bruttó űrtartalomban kifejezett tonnatartalma és kilowattban meghatározott teljesítménye alapján történik, a 2930/86/EGK tanácsi rendelet1 4. és 5. cikkében meghatározottak szerint.

Kisméretű hajók: E jelentés alkalmazásában 15 méternél rövidebb hajók.

Lobogó szerinti állam: Az az állam, amelyben a hajót nyilvántartásba vették.

Regionális halászati gazdálkodási szervezet: Szubregionális, regionális vagy hasonló rendszer, amely az azt létrehozó egyezmény vagy megállapodás értelmében a nemzetközi jog által elismert illetékességgel rendelkezik állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések megállapítására a felügyelete alá tartozó élő tengeri erőforrásokra vonatkozóan.

Tagállami flottanyilvántartás: Az egyes tagállamok által a lobogójuk alatt közlekedő hajókról vezetett jegyzék.

Uniós flottanyilvántartás: A Bizottság által vezetett jegyzék, amely az összes uniós halászhajó adatait tartalmazza.

Végjegyzetek

Glosszárium

1 A Tanács 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK rendelete a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról (HL L 274., 1986.9.25., 1. o.).

Bevezetés

2 A közös halászati politikáról szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.) 4. cikkének (8) bekezdése. „elővigyázatossági megközelítés a halászati gazdálkodás vonatkozásában: az ENSZ halállományokról szóló megállapodásának 6. cikkében foglaltak értelmében vett olyan megközelítés, amely szerint a megfelelő tudományos adatok hiánya nem lehet oka a célfajok, a járulékos vagy a függő fajok, valamint a nem célfajok és környezetük védelmére vonatkozó kezelési intézkedések meghozatala elhalasztásának vagy elmaradásának”.

3 7/2007. sz. különjelentés a közösségi halászati erőforrások védelmére irányuló jogszabályokra vonatkozó ellenőrzési, felügyeleti és szankciórendszerekről (HL C 317., 2007.12.28., 1. o.).

4 A 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.). A Bizottság 2011. április 8-i 404/2011/EU végrehajtási rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 112., 2011.4.30., 1. o.).

5 Közös ellenőrzésekre az egyedi ellenőrzési és vizsgálati programokhoz kapcsolódó közös alkalmazási tervek (JDP) keretében kerül sor.

6 Azaz egy bizonyos tagállamban nyilvántartásba vett hajó.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

7 Az Egyesült Királyságban minden ország saját rendszert hozott létre a KHP szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez. Ellenőrzésünk során Skóciát vizsgáltuk, így észrevételeink és következtetéseink a skóciai rendszerekre és eljárásokra vonatkoznak. A fogási adatokat azonban az Egyesült Királyság egésze tekintetében ellenőriztük, mivel a négy ország csak összesítve nyújtja be adatait a Bizottságnak.

Észrevételek

8 Az ellenőrzési rendelet 41. cikke, valamint a rendelet végrehajtási szabályainak 62. és 63. cikke.

9 COM(2016) 380 final (2016.6.10.): A Bizottság éves jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a halászati kapacitás és a halászati lehetőségek közötti fenntartható egyensúly elérése érdekében 2014-ben tett tagállami erőfeszítésekről.

10 Bár felkeresett kikötőnként 20–20 hajóból álló mintáról kértünk információt a tagállamoktól, nem kaptuk meg minden esetben az összes kért információt. Ennek következtében a ténylegesen elemzett minta mérete tagállamonként különböző volt.

11 A Fishery Manager’s Guidebook (Halászati gazdálkodási kézikönyv), FAO 2009.

12 Az erszényes kerítőhálós hajó széles hálófalat húz egy teljes terület vagy halraj köré.

13 A vonóhálós hajó egy nagy halászháló (az úgynevezett vonóháló) segítségével halászik.

14 A földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 21-i 1967/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.) 19. cikke értelmében a tagállamoknak irányítási terveket kell elfogadniuk a felségvizeken folytatott egyes halászati tevékenységekre vonatkozóan.

15 A halászati napló a hajó halászati tevékenységét rögzíti.

16 Spanyolországban például a halászati erőkifejtést egész napokban számítják ki, míg Skóciában a napok számát a halászati utak hossza alapján határozzák meg.

17 COM(2016) 134 final, 2016. március 11.

18 COM(2016) 380 final.

19 A halászat terén alkalmazott uniós technikai intézkedések alapját az 1967/2006/EK tanácsi rendelet képezi. A Földközi-tengerre vonatkozó általános szabályozási keretet két további rendelet, nevezetesen a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2011. december 13-i 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2011.12.30., 44. o.), továbbá az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint a 302/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1627 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 252., 2016.9.16., 1. o.) egészíti ki. Ezeken felül további hat uniós rendelet és számos tagállami jogszabály alkalmazandó.

20 Halászok, felügyeleti szervek, hatóságok stb.

21 „A kisméretű hajók, azaz legfeljebb 12 méter összhosszúságú többfunkciós kisméretű hajók [...] teszik ki az összes hajó 80%-át [a Földközi- és a Fekete-tengeren].” The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2016 (A földközi- és a fekete-tengeri halászat állapota, 2016), GFCM.

22 Az elektronikus jelentéstételi rendszer (ERS) információkat küld a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának a hajókról, a halászati utakról és a fogásokról (a hajó neve, a fogás dátuma, a kikötőből való távozás és az oda való visszaérkezés, az út időtartama, a halászeszköz típusa és szembősége, az egyes fajok becsült mennyisége, visszadobások stb.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1921/2006/EK rendelete a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról és az 1382/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 403., 2006.12.30., 1. o.).

24 Az adatgyűjtési keretrendszerről szóló rendelettel összefüggésben.

25 Az Unió többi része tekintetében nem áll rendelkezésünkre ez az információ.

26 Commission implementing decision establishing and Action Plan in order to correct deficiencies of the French fisheries control system (A Bizottság végrehajtási határozata a francia halászati kontrollrendszer hiányosságainak orvoslására irányuló cselekvési terv létrehozásáról) (C(2014) 3594 final).

27 Például segítik a Bizottságot az egyes fajok éves halászati lehetőségeire vonatkozó javaslat és az uniós flottakapacitásról szóló éves jelentés kidolgozásában.

28 A flottakapacitásról szóló 2016-os jelentés (lásd: 1. háttérmagyarázat).

29 Az ellenőrzési rendelet megenged egy bizonyos eltérést (tűrést) a fogások becsült és tényleges tömege között.

30 Lásd: az ellenőrzési rendelet 5. cikke.

31 Az Egyesült Királyság esetében csak a skóciai rendszert vizsgáltuk.

32 Közös alkalmazási tervet az Európai Bizottság és az érintett tagállamok által prioritásnak tekintett halászatokra és területekre vonatkozóan dolgoznak ki. A tervek irányulhatnak olyan európai vizekre, amelyekre nézve a Bizottság a tagállamokkal együttműködve egyedi ellenőrzési és vizsgálati programot fogad el, vagy valamely regionális halászati gazdálkodási szervezet (RFMO) hatáskörébe tartozó nemzetközi vizekre.

33 Az ellenőrzési rendelet 78. cikke.

34 Az 1224/2009/EK rendelet 89. cikkének (2) bekezdése.

35 A hatóságok a közelmúltban elfogadtak néhány olyan rendelkezést, amely összefüggést teremt egyes súlyos szabálysértések és a halak gazdasági értéke között, de ez csak korlátozott számú területet érint (a kirakodási kötelezettséget és a halak minimális méretét). Mivel a jogszabályt az ellenőrzésünk után fogadták el, alkalmazását nem tudtuk megvizsgálni.

36 Az 1224/2009/EK rendelet 92. cikke.

Mellékletek

1 A halászati adatok gyűjtésére és kezelésére szolgáló uniós keretet 2000-ben hozták létre, majd ennek 2008-as reformja nyomán alakították ki az adatgyűjtési keretrendszert. A Bizottság 2015-ben felülvizsgálati javaslatot nyújtott be (COM(2015) 294 final).

2 A „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a Union framework for the collection, management and the use of data in the fisheries sector and support for the scientific advice regarding the Common Fisheries Policy” (Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról) című rendeletjavaslatot kísérő „Towards a new Union Framework for collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy” (Úton a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló új uniós keretrendszer létrehozása, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatása felé) című bizottsági munkadokumentum (SWD(2015) 118 final, 2015. június 18.).

EseményDátum
Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése24.2.2016
A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más ellenőrzött félnek)17.2.2017
A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után5.4.2017
A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven3.5.2017

Az ellenőrző csoport

A számvevőszéki különjelentések egy adott költségvetési vagy irányítási területre vonatkozó teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzések eredményeit mutatják be. Annak érdekében, hogy ellenőrzései maximális hatást érjenek el, ezek megválasztásakor és megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését.

Ezt a jelentést a fenntartható természetierőforrás-gazdálkodásra szakosodott, Phil Wynn Owen számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara fogadta el. Az ellenőrzést Janusz Wojciechowski számvevőszéki tag vezette Kinga Wiśniewska-Danek kabinetfőnök és Katarzyna Radecka-Moroz, a kabinet attaséja, valamint Colm Friel ügyvezető és Maria Luisa Gómez-Valcárcel feladatfelelős támogatásával. Az ellenőrző csoport tagjai Oana Dumitrescu, Armando do Jogo, Aris Konstantinidis, Bernard Moya, Mihaela Pavel és Frédéric Soblet voltak.

Balról jobbra: Oana Dumitrescu, Armando do Jogo, Maria Luisa Gómez-Valcárcel, Bernard Moya, Janusz Wojciechowski, Frédéric Soblet, Kinga Wiśniewska-Danek, Aris Konstantinidis, Katarzyna Radecka-Moroz, Colm Friel.

Elérhetőség

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

Az Unió halászati kontrollrendszere: több erőfeszítésre lenne szükség
(az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján)

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2017

PDF 978-92-872-7399-4 1977-5733 10.2865/61333 QJAB17008HUN
HTML 978-92-872-7427-4 1977-5733 10.2865/298 QJAB17008HUQ

© Európai Unió, 2017

HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?

Ingyenes kiadványok:

(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni).

Megvásárolható kiadványok: