Osobitná správa
Č.13 2017

Európsky systém riadenia železničnej dopravy: bude táto politická voľba niekedy uskutočnená?

O správe: Posudzovali sme, či bol Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) riadne naplánovaný, zavedený a riadený. ERTMS má nahradiť rôzne signalizačné systémy v Európe jednotným systémom, ktorý umožní vlakom premávať bez prerušenia do jednotlivých krajín a podporí konkurencieschopnosť železníc. Zistili sme, že zavádzanie je zatiaľ na nízkej úrovni a vykonáva sa nerovnomerne napriek tomu, že odvetvie železničnej dopravy vo všeobecnosti nespochybňuje koncepciu ERTMS týkajúcu sa posilnenia interoperability. Manažéri infraštruktúry a železničné podniky neochotne investujú z dôvodu súvisiacich výdavkov a chýbajúceho ekonomického odôvodnenia (napríklad v členských štátoch s dobre fungujúcimi vnútroštátnymi systémami a významnou zostávajúcou životnosťou). Finančné prostriedky EÚ sa môžu vzťahovať len na malú časť investícií. Vyjadrili sme niekoľko odporúčaní pre Európsku komisiu, členské štáty a Železničnú agentúru Európskej únie v snahe pomôcť zlepšiť zavádzanie a financovanie systému.

Táto publikácia je k dispozícii v 23 jazykoch a v týchto formátoch:
PDF
PDF General Report

Zhrnutie

O Ertms

I

Prevádzkovanie vlakov na železničnej sieti si vyžaduje signalizačný systém na bezpečné riadenie premávky a udržiavanie príslušnej vzdialenosti medzi vlakmi v každom okamihu. Každá európska krajina však vyvinula svoje vlastné technické špecifikácie pre takéto signalizačné systémy, rozchod koľají a noriem v oblasti bezpečnosti a elektrickej energie. V súčasnosti existuje v EÚ približne 30 rozličných signalizačných systémov, ktoré riadia železničnú premávku a ktoré nie sú interoperabilné.

II

Na riešenie tohto problému a podporu vytvorenia európskeho železničného priestoru európske železničné odvetvie začalo koncom 80. a začiatkom 90. rokov minulého storočia vyvíjať Európsky kontrolný, riadiaci, signalizačný a komunikačný systém (ERTMS) a Európska komisia podporila jeho zavedenie ako jednotného systému v Európe. Cieľom ERTMS je nahradiť všetky existujúce signalizačné systémy v Európe jednotným systémom na podporu interoperability vnútroštátnych železničných sietí a cezhraničnej železničnej dopravy. ERTMS má zaručovať spoločnú normu, ktorá umožní vlakom cestovať bez prerušenia do jednotlivých krajín a podporí konkurencieschopnosť železníc.

III

Na to, aby mohli členské štáty zaviesť ERTMS, bola z rozpočtu EÚ v rokoch 2007 až 2013 vyčlenená suma približne 1,2 mld. EUR. Suma vo výške 645 mil. EUR pochádzala z programu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a suma vo výške 570 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. Počas obdobia 2014 – 2020 predstavuje celková odhadovaná suma 2,7 mld. EUR, 850 mil. EUR z Nástroja na prepájanie Európy, ktorý nahradil program TEN-T, a približne 1,9 mld. EUR z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Ako sme vykonávali náš audit

IV

V snahe posúdiť, či bol ERTMS riadne naplánovaný, zavedený a riadený a či v jednotlivých prípadoch existovalo ekonomické odôvodnenie projektu, sme skúmali:

 • či bol systém ERTMS včas a účinne zavedený na základe riadneho plánovania a odhadov nákladov,
 • či jednotliví manažéri infraštruktúry a železničné podniky mali k dispozícii ekonomické odôvodnenie projektu,
 • či boli finančné prostriedky EÚ riadené účinne, aby prispeli k zavedeniu ERTMS.
V

Navštívili sme šesť členských štátov: Dánsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Holandsko a Poľsko. Tieto členské krajiny spolu čiastočne pokrývajú všetkých deväť koridorov základnej siete, v ktorých má byť ERTMS plne zavedený do roku 2030. Audit sa tiež týkal úlohy Komisie pri plánovaní, riadení, zavádzaní a financovaní ERTMS.

Čo sme zistili

VI

Zavádzanie v EÚ je zatiaľ na nízkej úrovni a vykonáva sa nerovnomerne napriek tomu, že odvetvie železničnej dopravy vo všeobecnosti nespochybňuje koncepciu ERTMS a víziu posilnenia interoperability. Zatiaľ pomerne obmedzené zavedenie ERTMS možno vysvetliť najmä neochotou mnohých manažérov infraštruktúry a železničných podnikov investovať do zariadenia ERTMS z dôvodu súvisiacich výdavkov a tiež preto, že mnohým z týchto subjektov v jednotlivých prípadoch chýba odôvodnenie projektu. Aj keby boli finančné prostriedky EÚ lepšie spravované a zamerané, môžu sa vzťahovať len na časť celkových výdavkov na zavedenie.

VII

Ohrozuje to nielen dosiahnutie cieľov v oblasti zavedenia systému, ktoré je stanovené na rok 2030, a doposiaľ uskutočnené investície, ale aj realizáciu jednotného železničného priestoru ako jedného z hlavných cieľov politiky Komisie. Zároveň to môže mať negatívne dôsledky aj na konkurencieschopnosť železničnej dopravy v porovnaní s cestnou dopravou.

VIII

Napriek strategickému politickému rozhodnutiu zaviesť jednotný signalizačný systém v celej EÚ nebol vykonaný žiaden odhad celkových nákladov na určenie potrebných finančných prostriedkov a ich zdrojov. Vyradenie vnútroštátnych systémov z prevádzky nefigurovalo medzi zavedenými právnymi povinnosťami, ktoré neboli vždy zosúladené s lehotami a prioritami uvedenými v politike EÚ v oblasti dopravy. Aktuálna miera zavedenia ERTMS v EÚ je nízka.

IX

ERTMS je jednotný systém určený veľkému počtu manažérov infraštruktúry a železničným podnikom s rozdielnymi potrebami. Spájajú sa s ním však nákladné investície, ktoré spravidla neprinášajú okamžité výhody pre tých, ktorí musia znášať náklady. Problémy s kompatibilitou rozličných nainštalovaných verzií, ako aj zdĺhavé certifikačné postupy tiež nepriaznivo ovplyvňujú konkrétne ekonomické dôvody manažérov infraštruktúry a železničných podnikov. Hoci existuje nový európsky plán rozvoja, zásadné problémy týkajúce sa úspešného zavedenia systému pretrvávajú.

X

EÚ finančne podporuje traťové aj palubné investície do ERTMS, ale táto podpora sa môže vzťahovať len na obmedzenú sumu celkových nákladov na zavedenie systému. Väčšinu investícií vykonávajú jednotliví manažéri infraštruktúry a železničné podniky, ktorým zavedenie systému ERTMS vždy neprináša výhodu, aspoň nie okamžitú. Okrem toho nie všetky finančné prostriedky EÚ dostupné pre ERTMS boli napokon pridelené na projekty ERTMS a nie vždy boli dobre zacielené.

Čo odporúčame

XI

Dvor audítorov predkladá niekoľko odporúčaní, ktoré sa týkajú: posúdenia nákladov na zavedenie ERTMS, vyradenia vnútroštátnych signalizačných systémov z prevádzky, individuálnych ekonomických dôvodov manažérov infraštruktúry a železničných podnikov, kompatibility a stability systému, úlohy a zdrojov ERA, zosúladenia národných plánov rozvoja, monitorovania a vykonávania, čerpania finančných prostriedkov EÚ na projekty ERTMS a cielenejšieho financovania EÚ.

Úvod

Základné informácie

01

Mobilita tovaru a osôb je základnou zložkou vnútorného trhu EÚ a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a služieb a má výrazný dosah na hospodársky rast. Železničná doprava sa považuje za jeden zo spôsobov dopravy, ktorý je najšetrnejší k životnému prostrediu, a už niekoľko desaťročí ju EÚ propaguje ako jeden z pilierov európskej politiky v oblasti dopravy.

02

Prevádzkovanie vlakov na železničnej sieti si vyžaduje signalizačný systém na bezpečné riadenie železničnej premávky a udržiavanie príslušnej vzdialenosti medzi vlakmi v každom okamihu. Tieto systémy zvyčajne tvorí zariadenie umiestnené na trati a v rušňoch alebo celých vlakových súpravách.

03

Každá európska krajina časom vyvinula svoje vlastné technické špecifikácie pre svoj signalizačný systém, rozchod koľají a noriem v oblasti bezpečnosti a elektrickej energie. Predstavuje to významnú prekážku pre transeurópsku interoperabilitu a výsledkom sú dodatočné náklady a technické obmedzenia. Konkrétne je v Európskej únii približne 30 vlakových signalizačných systémov, ktoré nie sú interoperabilné (pozri prílohu I). V dôsledku toho musia byť rušne alebo vlakové súpravy vo viacerých krajinách alebo dokonca v rámci jednej krajiny vybavené rozdielnymi a početnými vnútroštátnymi signalizačnými systémami.

04

V našej predchádzajúcej správe o železničnej nákladnej doprave1 sme zdôraznili skutočnosť, že spomedzi ďalších operačných prekážok bránia interoperabilite rozdielne signalizačné systémy, ktoré sú zavedené v železničnej sieti Európskej únie. Zároveň sme zaznamenali, že Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) sa realizoval pomaly. Okrem toho sme predložili správu o problémoch súvisiacich s vykonávaním projektov na cezhraničných úsekoch v ďalších dvoch správach uverejnených v roku 20052 a 20103.

Čo je ERTMS?

05

Koncom 80. a začiatkom 90. rokov minulého storočia v snahe vyriešiť túto situáciu spôsobenú rozličnými vnútroštátnymi signalizačnými systémami a na podporu vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru Európske železničné odvetvie začalo vyvíjať Európsky kontrolný, riadiaci, signalizačný a komunikačný systém (ERTMS) a Komisia podporila jeho zavedenie ako jednotného systému v Európe. Konečným cieľom bolo nahradiť všetky existujúce signalizačné systémy v Európe jednotným systémom určeným na podporu interoperability medzi vnútroštátnymi železničnými sieťami a cezhraničnou železničnou dopravou. ERTMS má zaručovať spoločnú normu, ktorá umožní vlakom cestovať do rozličných krajín bez prerušenia, a tým podporí konkurencieschopnosť železníc.

06

ERTMS sa skladá z dvoch softvérových subsystémov: traťového a palubného, a aby mohol systém fungovať, je potrebné, aby ním bola vybavená infraštruktúra aj vlak4. Traťový systém a systém nainštalovaný na vozidlách si medzi sebou vymieňajú informácie (pozri obrázok 1 a rámček 1), čo umožňuje priebežný dohľad nad maximálnou rýchlosťou povolenou na prevádzku a poskytuje vodičovi všetky informácie, ktoré sú potrebné na návestenie v kabíne rušňovodiča. Podrobnejší opis systému ERTMS je uvedený v prílohe II.

Obrázok 1

Fungovanie ERTMS (úroveň 1 a 2)

Zdroj: Európsky dvor audítorov.

Rámček 1

Traťové a palubné zložky systému ERTMS

Traťové: Eurobalíza je pasívne zariadenie, ktoré je umiestnené na trati, ukladá údaje týkajúce sa infraštruktúry, ako sú obmedzenia rýchlosti, referencie o polohe a stúpania.

Palubné: Rozhranie rušňovodič-stroj, čo je rozhranie medzi vodičom a ETMS, a jednotka Euro Vital Computer, čo je jednotka, s ktorou vzájomne spolupracujú všetky ďalšie vlakové funkcie.

©Société nationale des chemins de fer luxembourgeois – CFL.

07

Úspešné zavedenie ERTMS závisí od rozličných zainteresovaných osôb. Komisia je zodpovedná za politiku, ktorú vykonáva spoločne s európskym koordinátorom a Železničnou agentúrou Európskej únie (ERA), samotný produkt však dodáva železničné výrobné odvetvie v súlade so špecifikáciami verejného obstarávania a zmluvnými požiadavkami. Pred tým, ako sa spustí do prevádzky, musí byť celé zariadenie otestované a osvedčené notifikovanými orgánmi a schválené vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi alebo agentúrou ERA.

08

Fyzické zavedenie si vyžaduje, aby do ERTMS investovali manažéri infraštruktúry, ako aj železničné podniky. Manažéri infraštruktúry, ktorí zvyčajne pracujú pod záštitou ministerstva zodpovedného za dopravu a infraštruktúru v každom členskom štáte, musia zaviesť traťovú infraštruktúru ERTMS. Železničné podniky (vrátane majiteľov železničných parkov), ktorými od liberalizácie železničného trhu v EÚ môžu byť buď verejné alebo súkromné podniky, musia investovať do palubného zariadenia ERTMS.

Historický vývin ERTMS

09

Koncept jednotného signalizačného systému EÚ na podporu interoperability siaha až do roku 1989, kedy železničné odvetvie a Komisia uskutočnili analýzu železničných signalizačných problémov v členských štátoch EÚ, a odvtedy sa neustále vyvíja, ako je zhrnuté v obrázku 2.

Obrázok 2

Časová os historického vývoja ERTMS

Zdroj: Európsky dvor audítorov.

10

Prvé legislatívne akty slúžiace na tento účel boli smernica o interoperabilite týkajúca sa systému vysokorýchlostných železníc5 vydaná v roku 1996 a smernica o interoperabilite týkajúca sa transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy6 vydaná v roku 2001. V roku 2004 bola zriadená Európska železničná agentúra (ERA)7 s cieľom vytvorenia technických špecifikácií interoperability (ďalej len „TSI“). V júli 2005 bol vymenovaný európsky koordinátor systému ERTMS8. V období rokov 2005 až 2016 Komisia (a ERA od roku 2008) podpísali štyri memorandá o porozumení so zúčastnenými stranami v sektore železničnej dopravy, ktorých cieľom bolo posilnenie spolupráce a urýchlenie zavedenia ERTMS.

11

V roku 2009 Komisia prijala na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty9, európsky plán rozvoja (EDP) systému ERTMS10. V tomto rozhodnutí sa stanovili podrobné pravidlá pre zavedenie ERTMS a určilo sa šesť koridorov ERTMS a niekoľko hlavných európskych prístavov, zriaďovacích staníc, nákladných terminálov a oblastí nákladnej dopravy, ktoré je potrebné prepojiť prostredníctvom ERTMS, a zároveň sa v ňom uvádzali príslušné časové plány v rozmedzí rokov 2015 a 2020.

12

Ďalším významným krokom bolo prijatie usmernení TEN-T v decembri 201311. V týchto usmerneniach sa uvádzalo, že transeurópska dopravná sieť by sa mala vytvoriť pomocou dvojúrovňovej štruktúry pozostávajúcej z komplexnej siete (123 000 km) zahŕňajúcej základnú sieť (66 700 km), v ktorej sa nachádza deväť koridorov základnej siete (51 000 km, ktoré boli zosúladené s koridormi ERTMS uvedenými v európskom pláne rozvoja). Podľa týchto usmernení by základná sieť mala byť vybavená systémom ERTMS do roku 2030 a komplexná sieť do roku 2050. V obrázku 3 je znázornených deväť koridorov základnej siete.

Obrázok 3

Mapa deviatich koridorov základnej siete

Zdroj: Európska komisia.

13

Komisia prijala 30. januára 2013 svoj návrh štvrtého železničného balíka na dokončenie jednotného európskeho železničného priestoru. Technický pilier, ktorý nadobudol účinnosť v júni 2016, sa týka prvkov, ktoré sú priamo prepojené na systém ERTMS, ako sú problémy týkajúce sa riadenia v oblasti železníc a posilnenie úlohy agentúry ERA, ktorá sa od polovice roka 2019 stane orgánom zodpovedným za systém ERTMS12. Napokon v januári 2017 bol prijatý nový európsky plán rozvoja pre ERTMS13 (pozri tiež bod 63 a 67).

Finančná podpora EÚ pre ERTMS

14

EÚ poskytuje finančnú podporu pre investície do traťových aj palubných zariadení, aby pomohla členským štátom zaviesť ERTMS na ich železničných sieťach. V období rokov 2007 až 2020 bola z rozpočtu EÚ na tento účel vyčlenená suma vo výške približne 4 mld. EUR z dvoch hlavných zdrojov: programu transeurópskej siete v oblasti dopravy14, nahradeného v období 2014 – 2020 Nástrojom na prepájanie Európy15, a z politiky súdržnosti (Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)16, Kohézneho fondu17 a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)18) (pozri tabuľku 1).

Tabuľka 1

Hlavná finančná podpora EÚ v období rokov 2007 – 2020 (mil. EUR)

Zdroj financovania 2007 – 2013 2014 – 2020 Miera spolufinancovania
TEN-T/NPE 645 850 Do výšky 50 %
EFRR/Kohézny fond/EŠIF 570 1 900 Do výšky 85 %
Spolu 1 215 2 750  

Zdroj: Európsky dvor audítorov na základe údajov Európskej komisie.

15

Dva hlavné zdroje financovania EÚ týkajúceho sa projektov ERTMS sú spravované v rámci priameho alebo zdieľaného hospodárenia:

 1. Komisia je v rámci priameho hospodárenia (TEN-T a NPE) zodpovedná za schválenie každého jednotlivého projektu, ktorý predložili orgány členských štátov. Technická a finančná realizácia spolufinancovaných projektov je zodpovednosťou Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) pod dohľadom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu.
 2. V rámci zdieľaného hospodárenia (EFRR a Kohézny fond) sú projekty vo všeobecnosti vyberané vnútroštátnymi riadiacimi orgánmi. Komisia (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku) skúma a schvaľuje finančný príspevok na veľké projekty, t. j. projekty, ktorých celkové oprávnené náklady prevyšujú 50 mil. EUR v období 2007 – 2013 a 75 mil. EUR v období 2014 – 2020.
16

Z rozpočtu EÚ sa väčšinou spolufinancujú dva typy projektu v súvislosti s ERTMS: traťové (vybavenie železničných tratí potrebným zariadení) a palubné (vybavenie rušňov jednotkami ERTMS). Na podporu môžu byť oprávnené aj ďalšie spolufinancované projekty týkajúce sa testovania, vytvárania špecifikácií alebo prístupu podľa koridorov.

17

Navyše okrem už uvedených zdrojov môže dodatočné finančné prostriedky poskytnúť spoločný podnik Shift2Rail19, ktorý bol zriadený v roku 2014 (pozri bod 65). Jeho cieľom je investovať v období 2014 – 2020 takmer jednu miliardu eur do výskumu a inovácií (suma 450 mil. EUR z rozpočtu EÚ, ktorú dopĺňa suma 470 mil. EUR pochádzajúca z priemyslu). Projekty ERTMS v oblasti výskumu sú oprávnené v rámci rozsahu jeho činností. Európska investičná banka (EIB) poskytuje úvery a systémy ochrany pre zavedenie traťového ERTMS a nákup nových koľajových vozidiel vybavených ERTMS.

Rozsah auditu a audítorský prístup

18

V tomto audite sme hodnotili, či bol ERTMS riadne naplánovaný, zavedený a riadený a či v jednotlivých prípadoch bolo k dispozícii odôvodnenie projektu. Na tento účel sme preskúmali:

 • či bol systém ERTMS včasne a účinne zavedený na základe riadneho plánovania a náležitého odhadu nákladov,
 • či jednotliví manažéri infraštruktúry a železničné podniky v jednotlivých prípadoch mali k dispozícii ekonomické odôvodnenie projektu,
 • či boli finančné prostriedky EÚ riadené účinne, aby prispeli k zavedeniu ERTMS.
19

V priebehu nášho auditu sme navštívili šesť členských štátov: Dánsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Holandsko a Poľsko. Tieto členské krajiny spolu čiastočne pokrývajú všetkých deväť koridorov základnej siete, v ktorých má byť ERTMS plne zavedený do roku 2030. Viedli sme rozhovory s orgánmi členských štátov (ministerstvami poverenými investíciami v oblasti dopravy a infraštruktúry, manažérmi infraštruktúry a vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi), prevádzkovateľmi osobnej a nákladnej železničnej dopravy, majiteľmi železničných parkov a ďalšími zainteresovanými osobami (notifikované orgány, rozličné vnútroštátne a európske združenia v železničnej doprave).

20

Tiež sme skúmali úlohu, ktorú zohrávala Komisia a ERA pri plánovaní, riadení, zavádzaní a financovaní ERTMS. Viedli sme rozhovory s Komisiou (Generálne riaditeľstve pre mobilitu a dopravu, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku a INEA), európskym koordinátorom systému ERTMS a ERA. Okrem toho sme skúmali aj verejné informácie o zavádzaní ERTMS mimo EÚ (napr. vo Švajčiarsku).

21

Naše hodnotenie plánovania, zavádzania a riadenia ERTMS v EÚ a najmä v šiestich navštívených členských štátoch, sa zakladá aj na preskúmaní vzorky 51 spolufinancovaných projektov EÚ týkajúcich sa ERTMS z programového obdobia 2007 – 2013. Celková suma spolufinancovania EÚ pridelená na zložku ERTMS týchto projektov predstavuje približne 540 mil. EUR, čo je približne 14 % všetkých odhadovaných finančných prostriedkov ERTMS za roky 2007 – 2020. Z 51 projektov sa 31 projektov týkalo traťových investícií a 20 projektov palubného zariadenia. Príloha III obsahuje zoznam preskúmaných projektov.

Pripomienky

ERTMS bol strategickou politickou voľbou a bol zavedený bez toho, aby sa vykonal odhad celkových nákladov alebo primerané naplánovanie jeho zavedenia

Odvetvie železničnej dopravy vo všeobecnosti nespochybňuje koncepciu ERTMS

22

Bez ohľadu na významné problémy, ktoré predstavujeme v tejto správe, počas auditu sme zistili, že myšlienka jednotného signalizačného systému určeného na podporu železničnej interoperability, ktorý by predstavoval základnú oporu jednotného európskeho železničného priestoru, nebola vo všeobecnosti spochybňovaná v odvetví železničnej dopravy (manažéri infraštruktúry, železničné podniky, vnútroštátne bezpečnostné orgány, dodávatelia a ďalšie zainteresované osoby). V závislosti od výkonu a zastaranosti existujúcich vnútroštátnych signalizačných systémov má ERTMS potenciál zlepšiť kapacitu a rýchlosť železničnej dopravy. Plne zavedený ERTMS by prispel k väčšej konkurencieschopnosti železníc v porovnaní s inými spôsobmi dopravy v súlade s cieľmi Bielej knihy z roku 201120 a pomohol by dosiahnuť environmentálne ciele EÚ.

23

Okrem posilnenej interoperability a v závislosti od výkonnosti existujúcich vnútroštátnych signalizačných systémov a ich rôzneho stupňa zastaranosti, sú ďalšími potenciálnymi výhodami:

 • zvýšenie kapacity: ERTMS môže znížiť minimálnu vzdialenosť alebo čas medzi úžitkovými vozidlami, čo by umožnilo prevádzkovať viac vlakov na železničných tratiach, ktoré sú preťažené,
 • zvýšenie obslužnej rýchlosti,
 • plynulý dohľad nad rýchlosťou vlakov s výhodami pre bezpečnosť,
 • nižšie náklady na údržbu pre manažérov infraštruktúry a
 • zvýšená harmonizácia výrobkov a hospodárska súťaž medzi dodávateľmi.
24

Zistili sme, že v kontrolovaných členských štátoch ERTMS už teraz prináša niektoré výhody pre manažéra infraštruktúry a/alebo železničné podniky. Napríklad v Španielsku je ERTMS výkonnejší ako vnútroštátny signalizačný systém z hľadiska rýchlosti (300 – 350 km/h oproti 200 km/h) a kapacity, najmä na prímestských linkách v Madride a Barcelone.

25

ERTMS sa okrem toho zavádza v ďalších európskych krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, ako je Švajčiarsko (pozri rámček 2), ako aj v niektorých iných krajinách vo svete, zvyčajne bez financovania EÚ. Investície ERTMS mimo Európu predstavujú 59 % celkových investícií tykajúcich sa železničných tratí a 33 % týkajúcich sa palubných jednotiek. Na rozdiel od EÚ sú projekty zavádzania ERTMS v zahraničí spravidla investície na zelenej lúke (t. j. bez toho, aby už mali zavedený signalizačný systém), ktoré sa uskutočňujú v rámci jednej krajiny a jednou železničnou spoločnosťou. Výrazne sa tým uľahčuje jeho zavedenie.

Rámček 2

Zavedenie ERTMS vo Švajčiarsku

Švajčiarsko začalo ambiciózny investičný plán ERTMS na zvýšenie kapacity a rýchlosti vlakov na najrušnejších úsekoch národnej železničnej siete. Napríklad 45 km dlhá trať Mattstetten-Rothrist je strategickým nedostatočne priechodným miestom z hľadiska premávky z Bernu do Bazileja, Zurichu a Luzernu. Vďaka tomu, že tento úsek bol vybavený systémom ERTMS úrovne 2, došlo k zníženiu času jazdy medzi Zurichom a Bernom o 15 minút (zo 70 minút na menej ako hodinu), časové odstupy medzi vlakmi boli znížené na 110 sekúnd a rýchlosť vlakov sa zvýšila na 200 km/h.

Zavedenie ERTMS bolo strategickou politickou voľbou bez toho, aby sa vykonal odhad celkových nákladov

26

Koncept ERTMS ako jednotný signalizačný systém v Európe pramení zo strategickej politickej voľby v 90. rokoch minulého storočia vytvoriť jednotný európsky železničný priestor. Prvá právna povinnosť bola stanovená už v roku 1996 a nasledovali ju početné legislatívne akty, na základe ktorých bolo zavedenie ERTMS povinné pre vysokorýchlostné, ako aj pre konvenčné železnice. Tieto právne povinnosti sa však nezakladali na odhade celkových nákladov, v ktorom by sa stanovili potrebné finančné prostriedky a ich zdroje21.

27

Komisia začala posudzovať náklady na zavedenie ERTMS až v roku 2015 (pozri bod 47). Pri posudzovaní hodnotila len zariadenie a náklady na jeho inštaláciu a zamerala sa len na koridory základnej siete. Komisia neurobila žiadne posúdenie celej základnej siete, v ktorej má byť ERTMS zavedený do roku 2030, a komplexnej siete, v ktorej má byť ERTMS zavedený do roku 2050.

28

Zistili sme, že zavedenie traťového i palubného systému ERTMS (v kombinácii s požadovanými súvisiacimi prácami22) sa ukázalo ako nákladné. Z extrapolácie nákladov dvoch navštívených členských štátov (Dánsko a Holandsko), ktoré sa rozhodli zaviesť ERTMS na železničnej sieti, vyplýva, že celkové náklady na zavedenie ERTMS by do roku 2030 mohli byť vo výške 80 mld. EUR v prípade koridorov základnej siete alebo až 190 mld. EUR do roku 2050, kedy by mala byť systémom ERTMS vybavená komplexná sieť (pozri bod 55). Tieto práce však môžu byť potrebné aj vtedy, ak bude zastarané signalizačné zariadenie nahradené iným systémom ako systémom ERTMS, alebo na vykonanie nedokončenej údržby. Celkové náklady sa môžu časom znížiť v dôsledku budúceho technologického vývoja, úspor z rozsahu a zvýšenej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi ERTMS.

Spleť právnych povinností, priorít a lehôt

29

V priebehu posledných 20 rokov boli v početných právnych dokumentoch stanovené povinnosti súvisiace so zavedením ERTMS. Boli vyvinuté aj snahy o uprednostnenie konkrétnych tratí a stanovenie rozlíšených lehôt. Tieto povinnosti, priority a lehoty však neboli dostatočne koordinované, čo bránilo jednotnému zavedeniu ERTMS (pozri tiež bod 36 a 40).

30

Povinnosť zaviesť ERTMS bola stanovená v smernici 96/48/ES, ktorá zo systému robí jeden zo základných princípov interoperability vysokorýchlostných tratí. Rovnaká zásada týkajúca sa konvenčných železníc sa nachádza v smernici 2001/16/ES, v ktorej sa uvádza, že „celá nová infraštruktúra a celý nový vozňový park vyrobený alebo vyvinutý po schválení zlučiteľných riadiacich, povelových a signalizačných systémov musí byť prispôsobený na používanie týchto systémov“. Prvé technické špecifikácie interoperability týkajúce sa ERTMS, ktoré sú povinné pre vysokorýchlostné a konvenčné železnice, sa stali právne záväzné v roku 2002, neskôr k nim pribudli technické dodatky. Okrem toho v súlade s rozhodnutím 2012/88/EÚ23 je potrebné nainštalovať ERTMS v prípade všetkých železničných projektov financovaných z peňazí EÚ bez ohľadu na ich umiestnenie. Ako vyplýva z nariadenia o TEN-T, nové alebo renovované trate musia byť vybavené systémom ERTMS, aj v prípade, keď lehota na zavedenie týchto tratí je naplánovaná na rok 2050 alebo dokonca aj neskôr (pozri bod 75).

31

V súvislosti s palubným zavedením systému je podľa tohto rozhodnutia potrebné, aby nové rušne a ďalšie nové železničné vozidlá objednané po 1. januári 2012 alebo uvedené do prevádzky po 1. januári 2015 boli vybavené systémom ERTMS s výnimkou regionálnej dopravy.

32

Prvé úradné lehoty na zavedenie ERTMS sú stanovené v európskom pláne rozvoja (EDP) na rok 2009, ktorý sa týkal len šiestich koridorov ERTMS. Uvádzalo sa v ňom, že do 31. decembra 2015 by sa malo vybaviť systémom ERTMS 10 000 km trate a do 31. decembra 2020 25 000 km trate. Koncom roka 2016 bolo systémom ERTMS vybavených len približne 4 100 km trate (pozri bod bod 36). Začiatkom roka 2017 Komisia tieto ciele revidovala v novom európskom pláne rozvoja (EDP) a posunula lehoty po roku 2015 na rok 2023, pričom zostávajúce časti budú zavedené až po roku 2023 bez toho, aby pre ne boli stanovené fixné a koordinované lehoty (s výnimkou celkovej lehoty v roku 2030).

33

V nariadení o TEN-T sa navyše stanovila lehota 31. decembra 2030 na vybavenie celej základnej siete v dĺžke 66 700 km systémom ERTMS (vrátane deviatich koridorov základnej siete tvoriacich zhruba 51 000 km) a 31. decembra 2050 pre celú komplexnú sieť v dĺžke 123 000 km (pozri tabuľku 2). Zistili sme, že pre celkové zavedenie ERTMS do roku 2050 neboli stanovené žiadne priebežné ciele na monitorovanie. Tieto lehoty a konkrétne časti tratí, ktoré majú byť vybavené systémom ERTMS, môžu podliehať zmene a pohybujúcim sa cieľom, keďže sa plánuje, že novo prijatý európsky plán rozvoja a nariadenia o TEN-T sa bude do roku 2023 revidovať.

Tabuľka 2

Lehoty zavedenia systému ERTMS

  Koridory základnej siete Základná sieť Komplexná sieť1 Celá železničná sieť EÚ
Dĺžka (km) 51 000 66 700 123 000 217 000
Lehota 2030 2030 2050 Nebola stanovená lehota

1Komplexnú sieť tvorí základná sieť a koridory základnej siete (pozri bod 12).

Zdroj: Európsky dvor audítorov na základe údajov Európskej komisie a nariadenia o TEN-T (EÚ) č. 1315/2013.

Nebola stanovená žiadna lehota na vyradenie súčasných vnútroštátnych signalizačných systémov z prevádzky

34

Členské štáty EÚ prijali rozličné stratégie na zavedenie ERTMS na svojej železničnej sieti. Spomedzi navštívených členských štátov sa len Dánsko rozhodlo, že odstráni svoj vnútroštátny systém a spustí ERTMS ako jednotný signalizačný systém na väčšine svojej železničnej siete, so zreteľom na nedostatky a zastaranosť svojho aktuálneho vnútroštátneho signalizačného systému. Všetky ostatné navštívené členské štáty si zvolili ERTMS ako prídavný softvérový systém k ich vnútroštátnym signalizačným systémom, najmä v prípade, že ich zostávajúca životnosť bola 15 – 20 rokov (napríklad v Nemecku).

35

Na to, aby bol ERTMS jednotným signalizačným systémom v EÚ, musia byť vnútroštátne signalizačné systémy vyradené z prevádzky. Ani v EDP na rok 2009 ani v novom EDP nie je stanovená žiadna stratégia vyraďovania vnútroštátnych signalizačných systémov z prevádzky. V čase auditu nebola stanovená žiadna lehota na vyradenie vnútroštátnych signalizačných systémov v členských štátoch z prevádzky. Členské štáty by však mali informovať Komisiu o svojich lehotách vyraďovania systémov z prevádzky prostredníctvom národných plánov vykonávania, ktoré budú predložené Komisii v júli 201724. Bez ohľadu na výzvy v súvislosti so zavedením koordinovanej povinnosti záväznej pre všetky členské štáty, skutočnosť, že chýbajú takéto informácie, predstavuje pre železničné podniky významnú prekážku z hľadiska dlhodobého investičného plánovania a nepomáha urýchliť zavedenie ERTMS v celej EÚ.

Zatiaľ obmedzené a nerovnomerné zavedenie systému ERTMS

36

V porovnaní so stanovenými cieľmi (pozri bod 32) z 51 000 km koridorov základnej siete, ktoré majú byť vybavené systémom ERTMS do roku 2030, bolo koncom roka 2016 v prevádzke len 4 121 km systému ERTMS. Predstavuje to zhruba len 8 % koridorov základnej siete. Z deviatich koridorov základnej siete sa najväčší pokrok dosiahol v prípade koridoru Rýn – Alpy s 13 % podielom vybavených tratí. Zavedenie ERTMS v iných koridoroch sa pohybuje od 5 % do 12 % (pozri obrázok 4).

Obrázok 4

Zavedenie ERTMS v koridoroch základnej siete ku koncu roka 2016 (v km)

Zdroj: Európsky dvor audítorov na základe údajov Európskej komisie.

37

Domnievame sa, že táto nízka miera zavedenia ERTMS ohrozuje splnenie cieľov stanovených na rok 2030, keďže je pravdepodobné, že tieto ciele nebudú splnené, a výrazne obmedzuje potenciálne výhody interoperability. Keďže je to podmienka pre úspešné zavedenie systému, sú potrebné dôkladné následné činnosti Komisie na základe nedávno prijatého EDP.

38

Stav zavedenia ERTMS v rámci koridorov základnej siete sa výrazne líši v členských štátoch EÚ (pozri prílohu IV). Zo šiestich navštívených členských štátov Holandsko a Španielsko boli jediné štáty, ktoré splnili ciele na rok 2015 stanovené v EDP z roku 2009.

39

Zavedenie ERTMS v koľajových vozidlách v EÚ je tiež nízke a predstavuje približne 2 700 jednotiek, t. j. 10 % celkového železničného parku EÚ. Väčšina už vybavených vozidiel patrí do vysokorýchlostnej osobnej dopravy a je prevádzkovaná najmä na domácich trhoch.

40

V súčasnosti je ERTMS zavedený nerovnomerne a mnohé úseky nie sú prepojené (pozri obrázok 5). Okrem toho napriek tomu, že v súlade s politikou EÚ by sa investície mali predovšetkým zameriavať na koridory základnej siete, našli sme i trate mimo základnej siete, ktoré vôbec neboli prepojené so zvyškom príslušnej siete alebo cezhraničným úsekom. Napriek tomu, že Komisia je iniciátorom konceptu ERTMS, nemá presný prehľad o celkovom zavedení na európskej úrovni, keďže jej monitorovanie je obmedzené len na základnú sieť.

Obrázok 5

Nerovnomerné zavedenie ERTMS v koridoroch základnej siete

Zdroj: Európska komisia.

41

V niektorých prípadoch sme zistili nedostatočnú koordináciu medzi zavedením traťového a palubného systému ERTMS. Napríklad v Poľsku boli zakúpené koľajové vozidlá vybavené ERTMS, no v skutočnosti systém funguje len na 218 km (z 3 763 km koridorov základnej siete) a vlaky môžu ísť rýchlosťou 200 km/h len na 89 km. V zostávajúcich prípadoch premávajú vlaky s vypnutým ERTMS, keďže zostávajúca traťová infraštruktúra nie je vybavená ERTMS. Využitie ERTMS v praxi je nízke, len 6,5 % denne. V Taliansku sa účinné využívanie vlakov vybavených ERTMS pohybuje od 19 % do 63 % vyjadrené vo vlakokilometroch a obmedzuje sa len na vysokorýchlostné trate.

Veľa manažérov infraštruktúry a železničných podnikov sa zdráha investovať do ERTMS, lebo im chýba individuálne ekonomické odôvodnenie

Celkovo pozitívny výsledok ERTMS na úrovni EÚ, ale len z dlhodobého hľadiska
42

Z možných výhod ERTMS spravidla ťaží skôr spoločnosť alebo železničné odvetvie ako celok ako jednotliví manažéri infraštruktúry a železničné podniky, ktorí musia prijať investičné rozhodnutie o tom, či nainštalovať ERTMS, a musia naň znášať náklady.

43

V roku 2016 Komisia vypracovala pozitívne súhrnné ekonomické odôvodnenie zavedenia ERTMS na úrovni jednotlivých koridorov v správe o ekonomických dôvodoch týkajúcich sa deviatich koridorov základnej siete25. Ako vyplýva z ekonomického odôvodnenia, možné výhody sa spravidla prejavia až v dlhodobom horizonte. Okrem toho táto analýza nenaznačuje, či výhody zavedenia ERTMS budú na úrovni nákladov, ktoré znášajú manažéri infraštruktúry alebo železničné podniky, či už individuálne alebo dokonca kolektívne.

Veľa manažérov infraštruktúry a železničných podnikov s rozličnými potrebami by mali investovať do jedného systému
44

Podľa súčasných právnych predpisov (pozri bod 30 a 31) sa ERTMS považuje za povinnú investíciu pre rozličné zainteresované strany v sektore železničnej dopravy s veľmi rozdielnymi potrebami: manažéri infraštruktúry so zastaranými a nevýkonnými signalizačnými systémami, manažéri infraštruktúry s pomerne novými a výkonnými signalizačnými systémami, prevádzkovatelia železničnej nákladnej dopravy, prevádzkovatelia osobnej dopravy, prevádzkovatelia vysokorýchlostnej železničnej dopravy, medzinárodní a domáci prevádzkovatelia železničnej dopravy a ďalší. Všetci by mali investovať do ERTMS ako jednotného signalizačného systému v rámci rovnakých zákonných lehôt, zatiaľ čo investície do železničnej infraštruktúry a koľajových vozidiel sa zvyčajne robia na dlhodobom základe, keďže priemerná životnosť je približne 30 rokov.

45

Ochota manažérov infraštruktúry investovať do ERTMS závisí od ich východiskovej situácie. Niektorí manažéri infraštruktúry už majú fungujúce a pomerne nové signalizačné systémy, preto nie sú ochotní investovať do ERTMS (napríklad v Nemecku), zatiaľ čo v iných členských štátoch sa signalizačné systémy blížili ku koncu svojej životnosti alebo výkonnosti z hľadiska bezpečnosti alebo rýchlosť už nebola postačujúca (napríklad Dánsko, pozri tiež rámček 3). Podľa zainteresovaných osôb, s ktorými sme viedli rozhovory, zastaranosť vnútroštátnych signalizačných systémov v konečnom dôsledku povedie k zavedeniu ERTMS. Pre úspešné zavedenie ERTMS je však rozhodujúcim faktorom koordinované načasovanie (pozri bod 70).

Rámček 3

Dva príklady kľúčových faktorov pre rozhodnutie manažérov infraštruktúry o zavedení alebo nezavedení ERTMS

V Dánsku bola v roku 2006 realizovaná štúdia na posúdenie čo najúčinnejšieho opätovného investovania do signalizačného systému štátnej železnice. Vyplynulo z nej, že vnútroštátny systém bol zastaraný a mohol sa prevádzkovať nanajvýš do roku 2020. Dánsko sa preto stalo prvou krajinou v EÚ, ktorá sa rozhodla spustiť ERTMS na celej železničnej sieti vo vlastníctve štátu bez toho, aby sa použil vnútroštátny signalizačný systém.

V Nemecku je pre manažéra infraštruktúry ťažké vypracovať ekonomické odôvodnenie na zavedenie ERTMS, keďže tam existujú už dva výkonné systémy, LZB a PZB. Systém LZB, ktorý je nainštalovaný na 2 600 km dlhej trati, už umožňuje, aby vlaky premávali rýchlosťou zhruba 300 km/h alebo na trasách s vysokou hustotou premávky, aj keď sa postupne blíži ku koncu svojej životnosti, naplánovanej okolo roku 2030. Systém PZB, ktorý pokrýva 32 000 km konvenčných tratí, považuje nemecký manažér infraštruktúry aj za výkonný z hľadiska bezpečnosti, kapacity a iných ukazovateľov výkonnosti, a aj keď nedovoľuje vyššiu rýchlosť, zostane v prevádzke dlhšie obdobie.

46

Pokiaľ ide o železničné podniky, prospešnosť ERTMS závisí od typov operácií a činností, ktoré vykonávajú. Konštatujeme napríklad, že pokiaľ ide o ERTMS, potreby pre vysokorýchlostnú a konvenčnú dopravu (najmä nákladná doprava, pri ktorej je potrebná maximálna rýchlosť približne 100 km/hod.) sú výrazne odlišné, čo platí aj pre železničné podniky, ktoré pôsobia takmer výlučne v jednej krajine, a podniky, ktoré pôsobia v medzinárodnej nákladnej a osobnej doprave.

Investície do ERTMS sú nákladné

47

Komisia začala hodnotiť náklady na zavedenie ERTMS až vo dvoch štúdiách z roku 2015 a 201626. Pri posudzovaní hodnotila len zariadenie ERTMS a náklady na jeho inštaláciu a zamerala sa len na koridory základnej siete. Na základe tejto nákladovej položky by sa náklady na traťové zavedenie pohybovali medzi 100 000 a 350 000 EUR za kilometer, t. j. 5 až 18 mld. EUR.

48

Na to, aby bol traťový systém ERTMS úplne funkčný, manažéri infraštruktúry musia znášať nielen náklady na vybavenie a inštaláciu, ale aj na iné súvisiace práce potrebné na migrovanie z plne funkčného vnútroštátneho signalizačného systému na plne funkčný systém ERTMS. Podľa Komisie sú tieto práce nevyhnutným predpokladom pre zavedenie, aj keď nie sú formálne súčasťou ERTMS.

49

Dva navštívené členské štáty (Dánsko a Holandsko), ktoré sa rozhodli zaviesť ERTMS na rozsiahlej časti svojej železničnej siete, vypracovali svoje národné programy zavedenia ERTMS a navrhli svoje predbežné rozpočty. Na základe ich odhadov sme posúdili rozsah investícií, ktoré by mohli byť potrebné na to, aby mala EÚ plne funkčný traťový systém ERTMS. Celkové odhadované náklady zahŕňajú všetky potrebné zložky, ako sú: renovácia zabezpečovacieho systému, návrh, testovanie a autorizácia systému, projektový manažment, investície súvisiace s telekomunikačnými centrami a rádioblokovými centrami, vzdelávanie a presúvanie zamestnancov alebo riadenie migrácie. Okrem toho zavedenie traťového systému ERTMS ako dodatočného systému môže viesť k ďalším nákladom na údržbu dovtedy, kým už nebude potrebný národný systém a dôjde k jeho vyradeniu z prevádzky.

50

Z týchto dvoch členských štátov predstavujú celkové náklady na traťové zavedenie ERTMS sumu 2,52 mld. EUR na 2 132 km a 4,9 mld. EUR na 2 886 km, alebo priemerné náklady vo výške 1,44 mil. EUR na kilometer trate (viac podrobností pozri v prílohe V). Lineárna extrapolácia týchto nákladov poukazuje na to, že celkové náklady na zavedenie traťového systému ERTMS vo všetkých koridoroch základnej siete alebo v komplexnej sieti by sa mohla pohybovať v rozmedzí od 73 do 177 mld. EUR, v závislosti od rozsahu zavedenia (pozri tabuľku 3). Celkové náklady na zavedenie ERTMS sa môžu v budúcnosti znížiť v dôsledku budúceho technologického vývoja a úspor z rozsahu.

51

Okrem nákladov na zavedenie traťového systému ERTMS, ktoré znášajú manažéri infraštruktúry, je potrebné ERTMS nainštalovať aj v rušňoch, na náklady železničných podnikov. Situácia je odlišná v prípade existujúcich rušňov, pri ktorých je potrebné zlepšiť vybavenie, aby mohli jazdiť na tratiach vybavených systémom ERTMS, a nových rušňov, ktoré sa kupujú s už nainštalovaným palubným systémom ERTMS.

52

V prípade existujúcich rušňov sa v dvoch uvedených štúdiách Komisie uvádza, že náklady na jeden rušeň sú od 375 000 EUR do 550 000 EUR, vrátane zariadenia a inštalácie ERTMS, testovania a schvaľovania a nedostupnosti vozidla. Príslušné náklady na vzdelávanie sa okrem toho odhadujú na 20 000 EUR na jeden rušeň. Vzhľadom na to, že počet palubných jednotiek, ktoré je potrebné upraviť, sa odhaduje na 22 000 jednotiek (pozri bod 39), priemerné náklady na celý železničný park by mohli dosiahnuť výšku 11 mld. EUR (podrobnosti pozri v prílohe V). Okrem toho dodatočné palubné zariadenie ERTMS by mohlo viesť k dodatočným nákladom na údržbu na jeden rušeň, kým nedôjde k vyradeniu vnútroštátneho signalizačného systému z prevádzky.

53

Počas auditu sme zistili, že náklady na zlepšenie vybavenia sa líšia v závislosti od počtu rušňov, ktoré je potrebné upraviť, a počtu krajín, v ktorých premávajú. Okrem toho zákonné úpravy ERTMS, ktoré sa vykonávajú neskôr v dôsledku priebežného vývoja systému a opravy chýb v softvéri, predstavujú ďalšie významné náklady. V niektorých prípadoch sme zistili, že celkové náklady sú takmer jeden milión eur na jednu palubnú jednotku, a to bez nákladov na imobilizáciu, ako sa uvádza v rámčeku 4.

Rámček 4

Príklad celkových nákladov na zlepšenie vybavenia niekoľkých sérií rušňov

V Holandsku sa jeden z preskúmaných projektov týkal zlepšenia vybavenia niekoľkých multisystémových nákladných rušňov pomocou ERTMS so základnou špecifikáciou 2.3.Od. Náklady na zlepšenie vybavenia, vrátane povinnej modernizácie, sa pohybovali v rozmedzí od 663 000 do 970 000 EUR na jeden rušeň. Hneď ako manažéri infraštruktúry zavedú základnú špecifikáciu 3, bude potrebné realizovať ďalšiu povinnú úpravu so základnou špecifikáciou 3.

V Nemecku sa jeden vybraný projekt týkal zlepšenia vybavenia niekoľkých nákladných rušňov systémom ERTMS so základnou špecifikáciou 2.3.0d. Náklady sa pohybovali v rozmedzí od 420 000 do 630 000 na jeden rušeň. Zvýšenie úrovne na základnú špecifikáciu 3 potrebné na to, aby ERTMS mohol fungovať v Nemecku, by predstavovalo dodatočné náklady v priemernej výške 270 000 EUR na jeden rušeň.

54

Nové rušne alebo vlakové súpravy musia byť vybavené systémom ERTMS bez ohľadu na to, či premávajú na tratiach vybavených ERTMS alebo nepremávajú. Priemerné náklady na palubnú jednotku odhadujú železničné podniky v navštívených členských štátoch na približne 300 000 EUR (zhruba 15 % nákladov na celý rušeň). Tieto investičné náklady nie sú zahrnuté v celkovom odhade nákladov na zavedenie palubného systému, ktorý sa uvádza v spomínaných štúdiách.

55

So systémom ERTMS, ako aj s požadovanými súvisiacimi prácami sa teda spájajú nákladné investície, ktoré musia hradiť manažéri infraštruktúry a železničné podniky. Celkové náklady na zavedenie traťového a palubného systému ERTMS by mohli byť vo výške 80 mld. EUR v prípade koridorov základnej siete alebo 190 mld. EUR v prípade komplexnej siete (pozri tabuľku 3). Tieto práce sa však môžu vyžadovať aj vtedy, ak sa zastarané signalizačné zariadenie nahradí iným systémom ako systémom ERTMS, alebo na vykonanie nedokončenej údržby. Keďže manažéri infraštruktúry plánujú svoje investície v časovom horizonte 30 až 50 rokov a vzhľadom na ťažkosti s predvídaním budúceho technologického vývoja na také dlhé obdobie, je zásadne dôležité mať k dispozícii odhad nákladov na zavedenie systému a spoľahlivé plánovanie, vrátane finančného krytia, pretože nemožno očakávať, že náklady na zavedenie bude financovať EÚ a je potrebné nájsť iné zdroje financovania (pozri bod 73).

Tabuľka 3

Extrapolácia nákladov zavedenia traťového systému ERTMS na základe skúseností Dánska a Holandska

  Koridory základnej siete Základná sieť Komplexná sieť
Dĺžka (km) 51 000 66 700 123 000
Extrapolácia nákladov na traťové zavedenie systému (mld. EUR) 73 96 177
Zlepšenie palubného vybavenia (mld. EUR) 11
Spolu (mld. EUR) 84 107 188

Zdroj: Európsky dvor audítorov na základe lineárnej extrapolácie existujúcich národných odhadov v Dánsku a Holandsku.

Problémy s kompatibilitou a stabilitou nepriaznivo ovplyvňujú individuálne ekonomické odôvodnenie

Problémy s kompatibilitou medzi jednotlivými verziami ERTMS
56

Problémy s kompatibilitou môžu spôsobiť dva hlavné faktory: integrácia ERTMS do existujúceho vnútroštátneho signalizačného systému v každom členskom štáte a odloženie zavedenia ERTMS za hranicami.

57

V EÚ je ERTMS integrovaný vo vnútroštátnych železničných sieťach a ich signalizačných systémoch (t. j. brownfieldové projekty). Keďže riešenia pre ERTMS sú prispôsobené na vnútroštátne železničné siete, v súčasnosti neexistuje v EÚ žiadna palubná jednotka ERTMS, ktorá by bola schopná premávať na všetkých železničných úsekoch vybavených rozličnými verziami ERTMS. Problémy s interoperabilitou existujú nielen na cezhraničných úsekoch medzi členskými štátmi, ale aj v rámci jednej krajiny (napríklad v Holandsku). Okrem toho sme zaznamenali, že zatiaľ sa zavedenie ERTMS týka len tratí, a vlakové stanice a uzly ešte neboli vybavené systémom ERTMS.

58

Členské štáty zvolili zavedenie systému ERTMS na rozličných úrovniach jeho vývoja a na rôznych železničných tratiach v rámci ich vnútroštátnych sietí. Technické špecifikácie pre interoperabilitu sa vyvíjali veľmi rýchlym tempom, čo bránilo celkovej stabilite systému (v priemere sa menili každé dva roky) a výsledkom bola nutnosť následných úprav. Napríklad napriek tomu, že základná špecifikácia 2.3.0d bola vydaná v roku 2008 a je stále platná, v rovnakom čase sa vyvíjala základná špecifikácia 3 a jej zavedenie sa medzičasom určilo za prioritu27. Rušne vybavené ERTMS so základnou špecifikáciou 2 nebudú môcť premávať na tratiach vybavených základnou špecifikáciou 3. Zainteresované osoby očakávajú, že tento problém sa v budúcnosti zmierni, keďže palubné jednotky so základnou špecifikáciou 3 by mali byť schopné premávať na tratiach so základnou špecifikáciou 2 (pozri rámček 5).

Rámček 5

Príklady problémov s kompatibilitou

V Taliansku sú vysokorýchlostné trate v dĺžke 366 km vybavené základnými špecifikáciami, ktoré platili pred 2.3.0d, a v blízkej budúcnosti ich bude nutné upraviť, aby na nich mohli premávať nové vlaky. Okrem toho konvenčné trate by mali fungovať so základnou špecifikáciou 3. Rušne vybavené základnou špecifikáciou 2.3.0d nebudú môcť premávať na týchto tratiach. Niektoré z nich už boli upravené prostredníctvom spolufinancovania EÚ.

V Španielsku boli prvé trate vybavené základnou špecifikáciou 2.2.2+. Španielsko už niektoré upravilo, ale bude potrebné ďalšie úsilie na migráciu týchto tratí na 2.3.0d. V čase auditu bolo potrebné upraviť ešte 1 049 km z 1 902 km tratí (55 %). Podobne je teraz potrebné upraviť 158 z 362 už vybavených vozidiel, aby mohli byť naďalej v prevádzke.

Výrobné odvetvie musí poskytnúť harmonizovanú verziu
59

Nedostatočná kompatibilita zariadenia ERTMS je tiež výsledkom toho, že výrobné odvetvie pripravuje riešenia, ktoré sú prispôsobené osobitným požiadavkám každého členského štátu, ktoré vždy nie sú kompatibilné. Možné problémy a chyby sa zvyčajne verejne neoznamujú a to má vplyv na proces učenia a komplikuje nájdenie spoločných riešení.

60

Navyše so zreteľom na veľké investície, ktoré sa v blízkej budúcnosti plánujú v rámci nového EDP, existuje riziko, že výrobné odvetvie nebude pripravené vypracovať stabilnú harmonizovanú verziu zariadenia. Schopnosť výrobného odvetvia vypracovať produkt bude závisieť od úrovne prispôsobenia osobitných ponúk predložených manažérmi infraštruktúry a železničnými podnikmi. Národné varianty môžu ešte viac zvýšiť náklady aj riziká interoperability.

Zdĺhavé postupy certifikácie určené na zabezpečenie kompatibility
61

Na certifikácii ERTMS sa podieľajú notifikované orgány, ktoré sú zodpovedné za testovanie a certifikáciu, a vnútroštátne bezpečnostné orgány, ktoré vydávajú povolenia. Na to, aby trať alebo palubná jednotka získala osvedčenie, manažéri infraštruktúry a železničné podniky zvyčajne od začiatku projektu úzko spolupracujú s vnútroštátnou bezpečnostnou agentúrou pred tým, ako predložia oficiálnu žiadosť (tzv. prípravný postup).

62

V priebehu auditu sme zistili, že procesy certifikácie a osvedčovania boli pomerne zdĺhavé a vyžadovali si v priemere jeden až dva roky, v závislosti od dĺžky týchto neoficiálnych technických prípravných postupov. V prípade cezhraničných operácií sme zistili, že certifikácia palubných jednotiek bola obzvlášť zložitá a nákladná v dôsledku národných variantov, čo tiež sťažovalo vzájomné schvaľovanie prác vykonaných vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi v iných členských štátoch (pozri obrázok 6).

Obrázok 6

Vzájomné schvaľovanie vozidla

Zdroj: Európsky dvor audítorov.

Posilnená úloha ERA je krokom vpred k realizácii jednotného európskeho železničného priestoru
63

Nedávny vývoj v oblasti právnych predpisov, ktorý viedol k posilneniu úlohy agentúry ERA, je pozitívnym krokom k vytvoreniu jednotnému európskemu železničnému priestoru. Štvrtý železničný balík poveruje agentúru ERA, ktorá je formálnym orgánom zodpovedným za systém ERTMS, úlohami, medzi ktoré patrí vydávanie bezpečnostných osvedčení železničným podnikom a schvaľovanie železničných vozidiel a subsystémov ERTMS používaných vo viac ako jednom členskom štáte, ako aj tým, aby od polovice roka 2019 overovala technické traťové riešenia uvedené v ponukách, ktoré predložili manažéri infraštruktúry. ERA bude mať okrem toho zvýšenú úlohu dohľadu nad notifikovanými orgánmi a vnútroštátnymi bezpečnostnými agentúrami a bude hodnotiť súťažné podklady na traťové zavedenie systému v EÚ.

64

Stále však pretrvávajú významné problémy, ktoré ohrozujú zavedenie ERTMS. Ide predovšetkým o tieto problémy:

 • administratívna schopnosť agentúry ERA ako orgánu zodpovedného za systém pre celkový projekt v hodnote stoviek miliónov eur a jej posilnená úloha v rámci štvrtého železničného balíka,
 • potreba praktických usmernení a vzdelávania, čím sa obmedzia ťažkosti s učením v praktickom návrhu a zavádzaní ERTMS v členských štátoch,
 • posilnená úloha agentúry ERA týkajúca sa dohľadu nad notifikovanými orgánmi a vnútroštátnymi bezpečnostnými agentúrami a jej schopnosť overovať technické traťové riešenia ERTMS, keďže pravdepodobne nebude možné, aby ERA predvídala prípadné problémy s kompatibilitou TSI zo súťažných podkladov,
 • mechanizmus odvolania a predkladania správ o osvedčeniach nízkej kvality, ktorý je potrebné štandardizovať, podobne ako testy ERTMS, ktoré sa budú vykonávať na tratiach na úrovni EÚ, čo je už prípad koľajových vozidiel.
65

V roku 2014 bol zriadený spoločný podnik Shift2Rail ako verejno-súkromné partnerstvo s cieľom prispieť k vytvoreniu jednotného európskeho železničného priestoru. Zistili sme, že ERA má obmedzenú úlohu pozorovateľa v jeho správnej rade a je potrebná užšia spolupráca medzi Shift2rail a ERA. Je tu preto riziko, že ERA môže zmeškať príležitosť aktívnejšie konať pri monitorovaní Shift2Rail a konzultovaní jeho výstupov, najmä zo zreteľom na to, že okrem primárneho výskumu, je spoločný podnik zapojený aj do vytvárania produktov, ako je automatická vlaková prevádzka pre budúce základné špecifikácie ERTMS. Kompatibilita vývoja nových funkcií ERTMS so súčasnými technickými špecifikáciami interoperability je mimoriadne dôležitá na zabezpečenie interoperability v budúcnosti.

Nový európsky plán rozvoja je krokom vpred, zásadné problémy však pretrvávajú
66

Napriek tomu, že lehoty na zavedenie ERTMS stanovené v európskom pláne rozvoja v roku 2009 majú nakoniec malú šancu, že sa dosiahnu, Komisia sa rozhodla neuplatniť postupy v prípade nesplnenia povinnosti voči žiadnemu členskému štátu, ktorý nesplnil svoje záväzky zaviesť ERTMS na úsekoch koridoru. Namiesto toho v decembri 2014 Komisia a európsky koordinátor pre ERTMS spustili program Breakthrough Programme28, ktorého cieľom je urýchliť vykonávanie ERTMS v celej EÚ na účely prijatia nového plánu zavádzania.

67

Tento program bol prerokovaný s členskými štátmi na vysokej úrovni. Viedli sa diskusie medzi európskym koordinátorom a ministerstvami a manažérmi infraštruktúry jednotlivých štátov. Na základe programu Breakthrough Programme a v nadväznosti na rokovania Komisia vypracovala nový európsky plán rozvoja vo forme legislatívneho aktu, ktorý je priamo uplatniteľný v členských štátoch EÚ. Oficiálne bol zverejnený 5. januára 201729.

68

Nový európsky plán rozvoja, ktorý podporujú členské štáty, je krokom vpred smerom k realistickejšiemu zavedeniu, pretrvávajú však veľké problémy. V prvom rade, podobne ako v minulosti, neobsahuje žiadne celkové hodnotenie zavedenia ERTMS. V druhom rade, nie je nijak prepojený s konkrétnym financovaním a nie je vymedzený zdroj tohto financovania, je preto potrebné nájsť iné podnety, aby mohlo odvetvie plniť svoje ciele. Okrem toho stále nebola stanovená právne záväzná lehota na vyradenie súčasných vnútroštátnych systémov z prevádzky s cieľom vytvoriť z ERTMS jediný (a nie dodatočný) signalizačný systém.

69

Z hľadiska dlhodobej predvídateľnosti, ktorú železničné podniky potrebujú na plánovanie svojich investícií, nový EDP sa odvoláva len na konkrétne ciele traťového zavedenia systému v období 2017 – 2023, zatiaľ čo pre zostávajúce úseky, ktoré ešte nie sú vybavené systémom, je ako jediná lehota vykázané obdobie „po roku 2023“ bez uvedenia fixnej lehoty (okrem všeobecnej lehoty v roku 2030). Má to dosah na koordináciu zavádzania systému medzi členskými štátmi a železničné podniky to nemotivuje k tomu, aby podľa toho plánovali svoje investície do vozidlových zariadení. Taktiež sme zistili, že z dôvodu revízií legislatívnych aktov, ktoré sú naplánované v priebehu ďalších piatich rokov je pre železničné podniky obzvlášť zložité prijať dlhodobé investičné rozhodnutie (pozri bod 33).

70

Okrem toho plánované zavedenie systému stanovené v novoprijatom EDP je ovplyvnené nedostatočnou synchronizáciou medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o cezhraničné úseky. Vyplýva z toho, že členské štáty plánujú zavedenie systému podľa svojich národných potrieb, aj keď prijali záväzok týkajúci sa priorít Únie. Napríklad Nemecko aktuálne plánuje do roku 2030 vybaviť systémom len 60 % svojich železničných tratí v koridoroch základnej siete a žiadnu z nich kompletne na 100 %.

Finančné prostriedky EÚ sa môžu vzťahovať len na malú časť nákladných investícií a nie vždy boli riadne riadené a zamerané

Finančné prostriedky EÚ, ktoré sú k dispozícii pre ERTMS, sa môžu vzťahovať len na malú časť investícií

71

Z rozpočtu EÚ bola vyčlenená suma približne 1,2 mld. EUR na investície do traťových a vozidlových zariadení ERTMS v období 2007 – 2013 z dvoch hlavných zdrojov: programu TEN-T, v sume 645 mil. EUR, a štrukturálnych fondov (EFRR a Kohézny fond), v odhadovanej sume 574 mil. EUR (zložka pre ERTMS je odhadovaná na 10 % veľkých železničných investícií).

72

V priebehu programového obdobia 2014 – 2020 sa na zavedenie systému ERTMS naďalej poskytuje rozpočtová podpora EÚ, pričom celkový odhadovaný rozpočet je 2,7 mld. EUR. Pokiaľ ide o NPE, uskutočnili sa tri osobitné výzvy na predloženie projektových žiadostí a z NPE sa pridelilo spolu 850 mil. EUR na projekty ERTMS do roku 202030. Projekty ERTMS môžu tiež získať podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v oprávnených regiónoch do výšky 1,9 mld. EUR31.

73

Finančné prostriedky EÚ, ktoré sú k dispozícii pre ERTMS, predstavujú len malé percento celkových nákladov na zavedenie a väčšia časť finančných prostriedkov musí pochádzať z iných zdrojov. Ako sa opisuje v bode 55, náklady na zavedenie ERTMS v koridoroch základnej siete (traťové aj palubné zariadenia) sú rádovo 90 mld. EUR. Finančná podpora EÚ na projekty ERTMS počas obdobia 2007 – 2020 dosahuje výšku 4 mld. EUR alebo menej ako 5 % celkových nákladov na zavedenie ERTMS v koridoroch základnej siete.

74

V posledných dvoch výzvach na predkladanie projektových žiadostí v rámci NPE hodnota predložených projektových návrhov bola v prvom prípade 5,6krát vyššia ako dostupné finančné prostriedky a v druhom prípade bola štyrikrát vyššia (tretia výzva na predkladanie žiadostí ešte nebola v čase auditu vyhodnotená). V dôsledku toho, aj keď sa využije 100 % finančných prostriedkov EÚ, manažéri infraštruktúry a železničné podniky budú stále musieť pokryť väčšinu nákladov na zavedenie ERTMS v celej EÚ z iných finančných zdrojov.

Rozličné problémy súvisiace so spôsobom riadenia projektov ERTMS

Nedostatočné monitorovanie a obmedzené využívanie finančných prostriedkov EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia
75

Zistili sme, že na rozdiel od agentúry INEA v prípade projektov TEN-T a NPE, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku nezapája agentúru ERA alebo externých expertov pri hodnotení dodržiavania technických špecifikácií interoperability vykonávaných projektov. Existuje preto riziko možných problémov súvisiacich s kompatibilitou jednotlivých verzií nainštalovaného systému ERTMS.

76

V prípade projektov politiky súdržnosti sú investície do systému ERTMS zvyčajne realizované v rámci renovácie alebo budovania železničného úseku. Signalizačné zariadenie sa inštaluje až v konečnej fáze procesu. Takéto projekty môžu mať oneskorenia, ktoré sa v niektorých prípadoch predlžujú až do konca obdobia oprávnenosti. V dôsledku toho je potrebné projekty financovať z nasledujúceho programového obdobia, ako to bolo v Poľsku. Využívanie finančných prostriedkov EÚ pri investíciách do systému ERTMS v období 2007 – 2013 bolo preto v praxi obmedzené (pozri prílohu III).

Výrazná miera rušenia viazanosti v priamom hospodárení
77

Napriek tomu, že hodnota predložených projektových žiadostí bola vyššia ako dostupné finančné prostriedky (pozri bod 74), počas programového obdobia 2007 – 2013 došlo k výraznému rušeniu viazanosti pôvodné pridelených finančných prostriedkov TEN-T32 na projekty ERTMS. Celkovo bola v EÚ zrušená viazanosť 50 % rozpočtových prostriedkov TEN-T pôvodne pridelených na projekty ERTMS (pozri tabuľku 4) a v čase auditu už bolo vyplatených len 218 mil. EUR zo 645 mil. EUR (34 %). Miera zrušených rozpočtových prostriedkov v šiestich členských štátoch vybraných na audit dosahuje 86 %33.

Tabuľka 4

Prechodné rušenie viazanosti v súvislosti s podporou TEN-T na projekty ERTMS (programové obdobie 2007 – 2013)

Členský štát Dánsko Taliansko Nemecko Španielsko Poľsko Holandsko Šesť vybraných členských štátov EÚ spolu
Pomer zrušenia záväzku 100 % 94 % 92 % 83 % 75 % 38 % 86 % 50 %

Zdroj: Výpočty Európskeho dvora audítorov založené na údajoch INEA k januáru 2017.

78

Hlavným dôvodom rušenia viazanosti je skutočnosť, že finančné ustanovenia EÚ nie sú zosúladené so životnosťou projektov ERTMS, ktoré môžu byť ovplyvnené okrem iného dlhým testovaním a postupmi certifikácie alebo zmenami technických špecifikácií a národných stratégií vykonávania. Oneskorenia pri realizácii alebo zníženia pôvodného rozsahu projektov viedli k úplnému alebo čiastočnému zrušeniu viazanosti finančných prostriedkov, pretože príjemcovia nemohli projekt dokončiť v rámci obdobia oprávnenosti stanovenom vo výzvach na predkladanie návrhov.

79

Hrozí, že v programovom období 2014 – 2020 tiež dôjde k rušeniu viazanosti finančných prostriedkov NPE. Vykonané platby predstavovali v čase auditu 50 mil. EUR z pridelenej sumy vo výške 689 mil. EUR (7,3 %). Boli zrušené štyri projekty, ktoré tvorili celkovú pomoc EÚ vo výške 30,7 mil. EUR, ešte pred prijatím platieb predbežného financovania a podpisom dohody o grante v dôsledku zmeny plánov vykonávania alebo príliš vysokých nákladov stanovených dodávateľmi.

80

Finančné prostriedky EÚ, ktoré mali zrušenú viazanosť v skorej fáze programového obdobia, možno znovu použiť na financovanie iných projektov ERTMS. Komisia však nemá jasnú predstavu o tom, aká časť spätne získaných súm z opatrení ERTMS bola v skutočnosti opätovne pridelená na systém ERTMS. Všetky finančné prostriedky EÚ, ktoré už mali zrušenú viazanosť alebo budú mať zrušenú viazanosť v neskoršej fáze programového obdobia (t. j. po roku 2013) sa presúvajú späť do všeobecného rozpočtu EÚ, čím sa zníži dostupnosť rozpočtových prostriedkov EÚ na zavedenie systému ERTMS.

Financovanie EÚ nebolo vždy dobre zamerané

Na trati sa kládol malý dôraz na cezhraničné úseky a koridory základnej siete, najmä v politike súdržnosti
81

Finančné prostriedky EÚ neboli vždy sústredené na koridory základnej siete, ako vyplýva z našej analýzy projektov vybraných na audit (pozri bod 86). Je to najmä prípad podpory politiky súdržnosti, keďže nainštalovanie systému ERTMS je povinné pri renovácii alebo budovaní novej železničnej trate bez ohľadu na umiestnenie projektu. Nie je to v súlade s pokynom Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu, ktoré si želá, aby sa uprednostnili koridory (t. j. koridory ERTMS alebo koridory základnej siete) (pozri bod 30), a môže to viesť k neúčinnému využívaniu finančných prostriedkov EÚ, keďže na trati, ktorú je potrebné vybaviť systémom v rámci politiky súdržnosti, môže systém ERTMS zostať dlhé obdobie nevyužitý a potom bude potrebné signalizačný systém ďalej upraviť.

82

Pokiaľ ide o prekračovanie hraníc, na cezhraničné traťové úseky bola napriek politike EÚ a odporúčaniam Dvora audítorov v roku 2005 a roku 2010 vyčlenená len obmedzená podpora EÚ: v šiestich navštívených členských štátoch z 31 projektov týkajúcich sa traťového zariadenia, ktoré boli vybrané na preskúmanie, sa len šesť projektov týkalo cezhraničných úsekov, dva z nich však boli zrušené (Nemecko).

83

Pokiaľ ide o členské štáty vybrané na tento audit, v Nemecku nebol systém ERTMS v komerčnej prevádzke na žiadnom cezhraničnom úseku, zatiaľ čo Rakúsko, Belgicko a Holandsko už týmto systémom vybavili niektoré úseky na svojich hraniciach s Nemeckom. Holandsko tiež vybavilo systémom cezhraničný úsek s Belgickom a Španielsko má jeden operačný cezhraničný úsek s Francúzskom, no Dánsko, Taliansko a Poľsko ešte nemali v čase auditu vybavený systémom žiaden zo svojich cezhraničných úsekov v koridoroch základnej siete.

Finančné prostriedky EÚ, ktoré sú k dispozícii pre palubné jednotky, sa väčšinou využívajú vo vnútroštátnej doprave
84

Finančnú podporu EÚ pridelenú na palubné jednotky väčšinou využívajú železničné podniky, ktoré v prípade osobnej dopravy premávajú takmer výlučne na vnútroštátnych tratiach. V prípade šiestich navštívených členských štátov bola železničným podnikom zabezpečujúcich vnútroštátnu osobnú dopravu poskytnutá 70 % podpora z TEN-T a NPE na palubné jednotky počas obdobia 2007 – 2013. Zvyšných 30 % podpory, ktorá je k dispozícii, využila železničná nákladná doprava, pri ktorej je pravdepodobnejšie, že sa bude podieľať na medzinárodnej doprave.

85

Nákladné rušne navyše nie sú predmetom podpory v rámci politiky súdržnosti týkajúcej sa zlepšenia vybavenia. Len osobné vozidlá používané vo vnútroštátnej doprave v rámci záväzku vyplývajúceho zo služieb vo verejnom záujme, ktoré spravidla vlastní príslušný železničný operátor, môžu získať podporu z tohto zdroja podpory EÚ určenej na nákup nových koľajových vozidiel.

Skúmané projekty spolufinancované EÚ počas auditu charakterizujú oneskorenia, rušenie viazanosti a nesprávne zameranie
86

V čase auditu bolo dokončených 14 z 31 vybraných projektov týkajúcich sa traťového zariadenia, päť projektov sa však dokončilo s oneskorením a jeden projekt so zníženým rozsahom. 13 projektov prebiehalo, vrátane troch, ktoré boli oneskorené, čo v jednom prípade viedlo k úplnému zrušeniu viazanosti finančných prostriedkov EÚ. Štyri projekty boli zrušené a následne bola zrušená viazanosť finančných prostriedkov EÚ. Šesť z 31 projektov týkajúcich sa traťového zariadenia sa nevykonávalo v koridoroch TEN-T alebo sa vykonávalo len čiastočne. To platilo najmä v prípade projektov politiky súdržnosti (štyri z 11 projektov).

87

Pokiaľ ide o palubné zariadenie, dokončilo sa 16 z 20 projektov, vrátane deviatich projektov, ktoré boli dokončené s oneskorením, a troch projektov so zníženým rozsahom. Dva projekty prebiehali, ale v jednom prípade viedlo oneskorenie k zrušeniu viazanosti finančných prostriedkov EÚ a inom prípade bol projekt oneskorený a jeho rozsah znížený. Dva projekty boli zrušené a následne bola úplne zrušená viazanosť finančných prostriedkov EÚ. Podrobné informácie pozri v prílohe III.

Závery a odporúčania

88

Celkovo Dvor audítorov zistil, že zavedenie ERTMS vychádzalo zo strategickej politickej voľby a systém bol zavedený bez toho, aby sa vykonal odhad celkových nákladov alebo primerané plánovanie pre projekt, ktorého hodnota dosiahne do roku 2050 sumu 190 mld. EUR. Napriek tomu, že odvetvie železničnej dopravy vo všeobecnosti nespochybňuje koncepciu ERTMS a víziu posilnenia interoperability, zavádzanie ERTMS je zatiaľ na nízkej úrovni a vykonáva sa nerovnomerne. Súčasný stav zavedenia ERTMS možno vysvetliť najmä neochotou mnohých manažérov infraštruktúry a železničných podnikov investovať do zariadenia ERTMS z dôvodu nákladných súvisiacich investícií a preto, že mnohým z týchto subjektov chýba individuálne ekonomické odôvodnenie (napríklad v členských štátoch s dobre fungujúcimi vnútroštátnymi systémami a významnou zostávajúcou životnosťou). Aj keby finančné prostriedky EÚ mohli byť lepšie spravované a zamerané, môžu sa vzťahovať len na časť nákladných investícií.

89

Ohrozuje to nielen dosiahnutie cieľov v oblasti zavedenia ERTMS, ktoré je stanovené na rok 2030, a doposiaľ uskutočnené investície, ale aj realizáciu jednotného železničného priestoru ako jedného z hlavných cieľov politiky Európskej komisie. Zároveň to môže mať negatívne dôsledky aj na konkurencieschopnosť železničnej dopravy v porovnaní s cestnou dopravou.

ERTMS bol strategickou politickou voľbou a bol zavedený bez toho, aby sa vykonal odhad celkových nákladov alebo primerané naplánovanie jeho zavedenia

90

Napriek politickému rozhodnutiu zaviesť jednotný signalizačný systém v celej EÚ a napriek tomu, že tento projekt je nákladný, nebol vykonaný žiaden odhad celkových nákladov, v ktorom by sa stanovili potrebné finančné prostriedky a ich zdroje. Vyradenie vnútroštátnych systémov z prevádzky nefigurovalo medzi zavedenými právnymi povinnosťami, ktoré neboli vždy zosúladené s lehotami a prioritami uvedenými v politike EÚ v oblasti dopravy. V čase auditu bola miera zavedenia ERTMS v EÚ nízka.

Odporúčanie 1 – Posúdenie nákladov na zavedenie ERTMS

Komisia a členské štáty by mali analyzovať celkové náklady na zavedenie ERTMS (traťové a palubné) podľa členských štátov so zreteľom na základnú sieť a komplexnú sieť s cieľom zaviesť jednotný signalizačný systém v celej EÚ vzhľadom na to, že časový rámec pre tento typ investícií je 30 – 50 rokov. Posúdenie založené na skúsenostiach získaných v členských štátoch, ktoré hrali vedúcu úlohy pri zavádzaní ERTMS vo veľkom rozsahu, by sa nemalo vzťahovať len na náklady na vybavenie a inštaláciu ERTMS, ale aj na všetky ďalšie súvisiace náklady.

Konečná lehota: do konca roku 2018.

Odporúčanie 2 – Vyradenie vnútroštátnych signalizačných systémov z prevádzky

Komisia a členské štáty by sa mali usilovať o dosiahnutie dohody o realistických, koordinovaných a právne záväzných cieľoch pre vyradenie vnútroštátnych signalizačných systémov z prevádzky, aby sa predišlo tomu, že ERTMS sa stane len dodatočným systémom, ktorý bude potrebné nainštalovať.

Konečná lehota: do konca roku 2018.

Veľa manažérov infraštruktúry a železničných podnikov sa zdráha investovať do ERTMS z dôvodu chýbajúceho individuálneho ekonomického odôvodnenia

91

Napriek tomu, že ERTMS by mohol mať z dlhodobého hľadiska celkové pozitívne výsledky na úrovni EÚ, veľa manažérov infraštruktúry a železničných podnikov sa zdráha doň investovať z dôvodu chýbajúceho individuálneho ekonomického odôvodnenia. ERTMS je jednotný systém určený veľkému počtu manažérov infraštruktúry a železničným podnikom s rozdielnymi potrebami, ale sú s ním spojené nákladné investície, ktoré spravidla neprinášajú okamžité výhody pre tých, ktorí musia znášať náklady. Problémy s kompatibilitou rozličných nainštalovaných verzií ERTMS, ako aj zdĺhavé certifikačné postupy tiež nepriaznivo ovplyvňujú jednotlivé ekonomické dôvody manažérov infraštruktúry a železničných podnikov. Napriek novému európskemu plánu rozvoja zásadné problémy v oblasti úspešného zavedenia systému ERTMS pretrvávajú. Je dôležité, aby mala agentúra ERA takú administratívnu kapacitu, ktorá jej umožní vykonávať funkciu orgánu zodpovedného za systém ERTMS so zreteľom na posilnenie jej úlohy a zodpovedností v rámci štvrtého železničného balíka.

Odporúčanie 3 – Individuálne ekonomické dôvody manažérov infraštruktúry a železničných podnikov

Komisia a členské štáty by mali v spolupráci so zúčastnenými stranami železničného odvetvia a zásobovacím odvetvím systému ERTMS preskúmať rozličné finančné mechanizmy na podporu jednotlivých ekonomických dôvodov zavedenia ERTMS bez toho, aby sa príliš spoliehali na rozpočet EÚ.

Konečná lehota: do polovice roka 2018.

Odporúčanie 4 – Kompatibilita a stabilita systému

 1. Komisia a ERA s podporou zásobovacieho odvetvia by mali dbať na to, aby boli špecifikácie ERTMS stabilné, mali by opraviť zostávajúce chyby a odstrániť nesúlad medzi jednotlivými traťovými verziami ERTMS, ktoré už boli zavedené, a zabezpečiť kompatibilitu všetkých tratí vybavených ERTMS v budúcnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa ERA mala aktívne zapájať do spolupráce s manažérmi infraštruktúry a vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pred zákonnou lehotou v júni 2019.

  Konečná lehota: s okamžitým účinkom.

 2. Komisia a ERA by mali v úzkej spolupráci s dodávateľským odvetvím stanoviť plán vypracovania štandardizovanej palubnej jednotky, ktorá by bola schopná premávať na všetkých tratiach vybavených ERTMS.

  Konečná lehota: do polovice roka 2018.

 3. Komisia a ERA by mali pracovať spoločne s odvetvím, aby iniciovali a riadili vypracovanie a podporovali využívanie štandardných vzorov na predloženie ponúk na projekty ERTMS, ktoré by boli k dispozícii všetkým manažérom infraštruktúry a železničným podnikom, aby sa zabezpečilo, že výrobné odvetvie bude vyrábať len kompatibilné zariadenie ERTMS.

  Konečná lehota: do polovice roka 2018.

 4. Komisia a ERA by mali uľahčiť proces učenia osobám, ktoré sa podieľajú na zavádzaní a prevádzke ERTMS v každom členskom štáte, aby sa obmedzili ťažkosti s učením, a to nájdením rozličných riešení, ako sú koordinované školenia alebo výmena informácií a usmernení.

Konečná lehota: do polovice roka 2018.

Odporúčanie 5 – Úloha a zdroje ERA

Komisia by mala posúdiť, či má ERA potrebné zdroje na to, aby sa efektívne a účinne mohla ujať funkcie orgánu zodpovedného za systém a plnila svoju posilnenú úlohu a posilnené zodpovednosti súvisiace s ERTMS v rámci štvrtého železničného balíka.

Konečná lehota: do polovice roka 2018.

Odporúčanie 6 – Zosúladenie národných plánov rozvoja, monitorovania a vykonávania

 1. Členské štáty by mali zosúladiť svoje národné plány rozvoja, najmä ak je v novom európskom pláne rozvoja uvedená lehota po roku 2023. Komisia by mala dôkladne monitorovať a presadzovať vykonávanie nového EDP. Členské štáty by mali vždy, keď je to možné, synchronizovať lehoty na vykonanie skorších cezhraničných projektov, aby sa vyhli nerovnomernému zavedeniu ERTMS.

  Konečná lehota: s okamžitým účinkom.

 2. Vzhľadom na dlhodobé plánovanie v sektore ERTMS (až do roku 2050) by mala Komisia po porade s členskými štátmi stanoviť čiastkové ciele, čo by umožnilo riadne monitorovanie pokroku.

Konečná lehota: pre základnú sieť, do konca roka 2020. Pre komplexnú sieť, do konca roka 2023.

Finančné prostriedky EÚ sa môžu vzťahovať len na malú časť nákladných investícií a nie vždy boli riadne riadené a zamerané

92

Je k dispozícii finančná podpora EÚ pre investície ERTMS, traťové aj palubné, ale môže sa vzťahovať len na obmedzenú sumu celkových nákladov na zavedenie. Väčšinu investícií vykonávajú jednotliví manažéri infraštruktúry a železničné podniky, ktorí nemajú vždy výhodu, aspoň okamžitú, zo zavedenia systému ERTMS. Okrem toho nie všetky finančné prostriedky EÚ dostupné pre ERTMS boli v konečnom dôsledku pridelené na projekty ERTMS a nie vždy boli dobre zamerané.

Odporúčanie 7 – Čerpanie finančných prostriedkov EÚ na projekty ERTMS

Komisia by mala prispôsobiť postupy financovania NPE, aby lepšie zohľadnila životný cyklus projektov ERTMS, výrazne znížila úroveň rušenia viazanosti rozpočtových prostriedkov a maximalizovala využívanie dostupných finančných prostriedkov EÚ na investície ERTMS.

Konečná lehota: od roku 2020

Odporúčanie 8 – Lepšie zamerané finančné prostriedky EÚ

Komisia a členské štáty by mali lepšie zamerať finančné prostriedky EÚ, ktoré sú k dispozícii pre projekty ERTMS, v prípade zdieľaného aj priameho hospodárenia:

 1. finančné prostriedky určené na traťové zariadenie by mali byť výhradne pridelené na cezhraničné úseky alebo koridory základnej siete v súlade s prioritami politiky EÚ v oblasti dopravy,
 2. finančné prostriedky určené na palubné zariadenie by mali byť pridelené prioritne prevádzkovateľom železničnej dopravy, ktorí sa väčšinou zúčastňujú na medzinárodnej doprave, aby sa podporila intramodálna a intermodálna hospodárska súťaž.

Konečná lehota: s okamžitým účinkom pri nových projektových žiadostiach.

Túto správu prijala komora II, ktorej predsedá Iliana IVANOVA, členka Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 12. júla 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE
predseda

Prílohy

Príloha I

Zoznam vnútroštátnych signalizačných systémov v členských štátoch EÚ

Zdroj: ERA.

Príloha II

Technický opis ERTMS

ERTMS je založený na technickej špecifikácii interoperability pre „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ (TSI CCS), vytvorený agentúrou ERA. Systém môže byť nainštalovaný ako prídavné zariadenie (alebo prekrývacie) k existujúcemu signalizačnému systému alebo ako jednotný systém pre nové infraštruktúry využívajúce rádiové spojenie.

Na to, aby mohol systém ERTMS fungovať, je potrebné vybaviť ním trať aj vlak. Systém nainštalovaný na trati si vymieňa informácie so systémom nainštalovaným na vozidlách, čo umožňuje priebežný dohľad nad maximálnou rýchlosťou povolenou na prevádzku a poskytuje vodičovi všetky informácie, ktoré sú potrebné na prevádzku pomocou signalizácie v kabíne. Dve hlavné zložky ERTMS sú Európsky systém kontroly vlakov (ETCS), zavedený na trati vo forme balízy a Globálny systém pre mobilné komunikácie (GSM-R), rádiový systém na zabezpečovanie hlasovej a dátovej komunikácie medzi traťou a vlakom.

V súčasnosti má ERTMS tri úrovne charakterizované typom traťového zariadenia a spôsobom, akým sa informácie prenášajú na vlak, a niekoľko verzií známych ako „základné špecifikácie”, keďže systém sa v dôsledku technologického vývoja neustále vyvíja.

Úrovne ETCS sú tieto:

 • Úroveň 1 znamená priebežný dohľad nad pohybom vlaku, ale neumožňuje priebežnú komunikáciu medzi vlakom a traťou (zvyčajne prostredníctvom eurobalízy). Sú potrebné traťové návestidlá.
 • Úroveň 2 znamená priebežný dohľad nad pohybom vlaku a priebežnú komunikáciu medzi vlakom a traťou prostredníctvom GSM-R. Traťové návestidlá sú nepovinné.
 • Úroveň 3 znamená priebežný dohľad nad pohybom vlaku a priebežnú komunikácia medzi vlakom a traťou. Nie sú potrebné traťové návestidlá ani systémy detekcie vlakov na trati okrem eurobalíz. Táto úroveň v čase auditu ešte nefungovala.

Základná špecifikácia je súbor dokumentov s konkrétnou verziou uvedenou v TSI CCS, t. j. špecifikácie pre mnohé hľadiská, komponenty, rozhrania, atď. týkajúce sa ERTMS. Základná špecifikácia 2 bol prvý kompletný súbor požiadaviek, ktorý sa mal prijať na európskej úrovni a ktorý sa považoval za interoperabilný. Základná špecifikácia 3 je kontrolovaný vývoj základnej špecifikácie 2, ktorá obsahuje nové dodatočné funkcie a bola navrhnutá na poskytnutie spätnej kompatibility so základnou špecifikáciou 2.

Príloha III

Zoznam preskúmaných projektov

 

Príloha IV

Zavedenie ERTMS v koridoroch základnej siete podľa členských štátov na konci roka 2016

 

Zdroj: Európska komisia.

Príloha V

Metodika pre lineárnu extrapoláciu nákladov na zavedenie ERTMS

 

Zdroj: Európsky dvor audítorov na základe lineárnej extrapolácie existujúcich národných odhadov v Dánsku a Holandsku.

Odpoveď Komisie

Zhrnutie

II

Členské štáty a železničný sektor uznávajú a potvrdzujú, že Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) je univerzálny európsky signalizačný systém.

Európske železnice začali budovať európsky kontrolný/riadiaci a signalizačný systém (ETCS) a komunikačný systém (GSM-R) na konci 80. a na začiatku 90. rokov. Táto činnosť postupne splynula (v polovici 90. rokov) s ďalšou súvisiacou priemyselne riadenou výskumnou prácou, ktorú podporovala Komisia v rámci programu ERTMS pod záštitou Komisie.

Celkovým cieľom ERTMS bolo nahradiť pôvodný železničný signalizačný systém a telekomunikačný systém v Európe jednotnou normou, a tým posilniť vysokokvalitné a nákladovo efektívne železničné služby, najmä cezhraničné, prostredníctvom vyššej interoperability a zníženia rozdrobenosti prevádzkovej spôsobilosti v európskej železničnej sieti.

ERTMS by mal ako spoločná norma umožniť aj konkurencieschopnosť železníc, a to predovšetkým znížením produktovej rozmanitosti a snahou o získanie úspor z rozsahu, čo bude nakoniec viesť k nižším nákladom. Okrem toho, keďže aj ďalšie železničné produkty sa na základe právnych predpisov EÚ čoraz intenzívnejšie normalizujú, umožní sa výroba vlakov s jednotnou špecifikáciou, ktoré sa budú môcť využívať v mnohých sieťach (aj vnútroštátnych), čím sa železničným podnikom a manažérom infraštruktúry výrazne znížia náklady a výrobcom umožní produkovať oveľa dlhšie výrobné série.

ERTMS neznamená len interoperabilitu, ktorá je v Európe hlavným cieľom a dosahuje sa nahrádzaním vnútroštátnych systémov, ale je aj zárukou bezpečnosti a hospodárskych, sociálnych a environmentálnych prínosov zabezpečovaných úsporou času vďaka vyššej presnosti a spoľahlivosti. Podporuje aj prechod z „analógu“ na „digitál“.

VI

Miera zavádzania ETCS bola naozaj podmienená váhou existujúcich pôvodných systémov. Jednou z príčin pomalšieho zavádzania oproti očakávaniam je zložitosť prechodu a prepojenosť s existujúcimi vnútroštátnymi systémami. Okrem toho je na dosiahnutie vzájomnej zhody a zachovanie interoperability potrebná úzka spolupráca a dohoda s viacerými zainteresovanými stranami (napríklad členskými štátmi, dodávateľmi, železničnými podnikmi, manažérmi infraštruktúry, vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi).

Zo zdôvodnenia projektu vyplývajú výhody nielen na systémovej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých zainteresovaných strán. Komisia však uznáva, že pre niektoré zainteresované strany môže byť individuálne financovanie náročné. Líši sa to podľa jednotlivých scenárov zavádzania, nejde o všeobecný problém.

Komisia poznamenáva, že na systémovej úrovni je harmonogram výskytu prínosov porovnateľný s ostatnými projektmi infraštruktúry.

VIII

Zavedenie ERTMS ako jedného signalizačného systému v celej EÚ bolo strategickým politickým rozhodnutím vychádzajúcim z práce vykonanej subjektmi odvetvia vrátane AEIF (Association européenne pour l’interopérabilité ferrovaire: združenia manažérov infraštruktúry, železničných podnikov a dodávateľov).

Komisia sa domnieva, že v počiatočných fázach nebolo potrebné vypracovať celkový odhad nákladov, keďže ERTMS bol určený ako systém požadovaný pre nové trate alebo v prípade nahradenia signalizácie pre existujúce trate a v tomto prípade neboli náklady na ERTMS vyššie ako náklady na alternatívne riešenia.

V posledných rokoch sa prijali významné kroky na riešenie hlavných problémov súvisiacich so zavádzaním ETCS a dosahovaním interoperabilného železničného systému, ako sú stabilizácia špecifikácie ERTMS (základný scenár 3), prijatie technického piliera štvrtého železničného balíka, realistický európsky plán rozvoja a podpis niekoľkých memoránd o porozumení so všetkými zainteresovanými stranami. Tieto dosiahnuté výsledky predstavujú pevný základ na zrýchlenie zavádzania ERTMS v Európe a včasné vykonávanie revidovaného európskeho plánu rozvoja.

IX

Náklady, ktoré sa niekedy v rámci ERTMS uvádzajú, tvoria súvisiace náklady (až do výšky dvoch tretín), ktoré presahujú náklady priamo súvisiace s ERTMS, ako napríklad napájanie, hardvér, zabezpečovacie zariadenia. V investíciách sa odzrkadľuje všeobecná modernizácia signalizačnej infraštruktúry vrátane riešenia problematiky nedokončenej údržby, ktorá presahuje rozsah investícií „do samotného ERTMS“. Tieto práce sa môžu vyžadovať aj v prípade nahradenia zastaraných signalizačných systémov iných než ERTMS alebo riešenia problematiky nedokončenej údržby. A nakoniec, celkové náklady sa môžu časom znižovať v dôsledku budúceho technologického vývoja, úspor z rozsahu a intenzívnejšej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi ERTMS.

Pozri aj odpoveď Komisie na bod VI.

XI

Komisia prijíma odporúčania Európskeho dvora audítorov v rozsahu svojej právomoci s výnimkou odporúčania 8, ktoré sa prijíma čiastočne.

Úvod

05

Podstatou ERTMS je interoperabilita, ale tento systém sa týka aj iných aspektov, ako sú najprísnejšie normy bezpečnosti, účinné využívanie infraštruktúry a znižovanie systémových nákladov umožnením vývoja normalizovaných produktov.

Pripomienky

26

ERTMS je na európskom trhu k dispozícii už viac než 20 rokov a neustále sa vyvíja z technologického aj inštitucionálneho hľadiska.

Európske železnice začali budovať európsky kontrolný/riadiaci a signalizačný systém (ETCS) a komunikačný systém (GSM-R) na konci 80. a na začiatku 90. rokov.

Komisia sa domnieva, že v tej fáze nebolo potrebné vypracovať celkový odhad nákladov, keďže ERTMS bol určený ako systém požadovaný pre nové trate alebo v prípade nahradenia signalizácie pre existujúce trate a v tomto prípade neboli náklady na ERTMS vyššie ako náklady na alternatívne riešenia.

35

Komplexný plán vyraďovania systémov triedy B z prevádzky môže významne zrýchliť proces migrácie; v súčasnosti však nie sú na vyraďovanie vnútroštátnych systémov z prevádzky k dispozícii príslušné právne predpisy. Okrem toho väčšie členské štáty by z dôvodu veľkosti existujúcich sietí uprednostnili komplexnejší proces vyraďovania z prevádzky, a preto sa výraznejšie zdráhajú dať svoj súhlas s ambicióznymi cieľovými lehotami.

Spoločná odpoveď Komisie na body 42 a 43:

Pokiaľ ide o otázku prínosov z dlhodobého hľadiska, na systémovej úrovni sú prínosy porovnateľné s ostatnými projektmi infraštruktúry.

Zo zdôvodnenia projektu vyplývajú výhody nielen na systémovej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých zainteresovaných strán. Komisia však uznáva, že pre niektoré zainteresované strany môže byť individuálne financovanie náročné. Líši sa to podľa jednotlivých scenárov zavádzania, nejde o všeobecný problém.

Spoločná odpoveď Komisie na body 47 až 55:

Medzi uvádzané údaje patria povinné súvisiace náklady (až do výšky dvoch tretín), ktoré presahujú náklady priamo súvisiace s investíciami do ERTMS, ako napríklad napájanie, hardvér, zabezpečovacie zariadenia. V investíciách sa odzrkadľuje všeobecná modernizácia signalizačnej infraštruktúry vrátane riešenia problematiky nedokončenej údržby, ktorá presahuje rozsah investícií „do samotného ERTMS“.

50

Komisia poznamenáva, že náklady Dánska a Holandska sú vyššie než náklady ostatných členských štátov, pretože sa v nich môžu čiastočne zohľadňovať vysoké miestne mzdové náklady.

54

Stratégia vybaviť najskôr vozidlá je v súlade s cieľom zavádzania iba tratí s ERTMS, aby sa umožnilo vyraďovanie systémov triedy B z prevádzky, a zároveň je predpokladom tohto cieľa.

Túto stratégiu si jednotne vybrali členské štáty prechádzajúce na ERTMS.

Na všetky nové rušne sa vzťahujú štandardné ustanovenia smernice o interoperabilite (odchýlky odôvodnené ekonomickými dôvodmi) a z TSI sú osobitne vylúčené čisto domáce vozidlá mimo siete TEN.

68

Európsky plán rozvoja je vykonávacím nariadením Komisie vychádzajúcim z nariadenia o TEN-T, ktoré je previazané s nariadením o NPE zabezpečujúcim okrem iného financovanie zavádzania ERTMS do základnej siete a nepriamo previazané s nariadením o kohéznom fonde. Pokiaľ ide o posúdenie nákladov, skupina pre riadenie zavádzania vypracúva analýzu zdôvodnenia projektu zavádzania ERTMS do koridorov základnej siete.

70

S cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie ERTMS na cezhraničných úsekoch s rôznymi lehotami realizácie podpíšu manažéri infraštruktúry dohody, v ktorých sa budú vopred objasňovať technické a prevádzkové aspekty.

75

Pokiaľ ide o politiku súdržnosti, technické vlastnosti projektov zabezpečujú a overujú orgány členských štátov v rámci zdieľaného hospodárenia.

Vzhľadom na to sa poznamenáva, že Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku využíva na posudzovanie hlavných projektov expertov. Môžu to byť buď nezávislí experti z trhu, alebo experti z nástroja Jaspers. Od júna 2019 bude za schvaľovanie všetkých traťových ERTMS zodpovedať agentúra ERA, a preto sa bude táto otázka v plnom rozsahu riešiť z tohto hľadiska.

80

Finančné prostriedky uvoľnené z projektov plynú zvyčajne naspäť do ďalšej uverejnenej výzvy na prekladanie ponúk a na iné priority než ERTMS. Napriek tomu je ERTMS – ako horizontálny cieľ s vysokou prioritou – vždy súčasťou výziev na prekladanie ponúk.

81

Ako sa uvádza v odseku 30, požiadavka „celá nová infraštruktúra a celý nový vozňový park vyrobený alebo vyvinutý po schválení zlučiteľných riadiacich, povelových a signalizačných systémov musí byť prispôsobený na používanie týchto systémov“ vyplýva zo smernice 2001/16/ES, a nie z politiky súdržnosti.

82

V rámci NPE sa pri kritériách výberu použitia uplatňovaných Komisiou zohľadňujú rôzne priority, konkrétne príspevok k cezhraničným úsekom, medzinárodná nákladná doprava atď.

V hlave XVIII ZFEÚ týkajúcej sa „hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti“ sa v článku 176 ZFEÚ stanovuje, že zámerom EFRR „je, aby svojou účasťou na rozvoji a štrukturálnych zmenách v zaostávajúcich regiónoch […] pomohol odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v Únii“. V článku 177 sa stanovuje, že Kohézny fond „poskytne finančné príspevky na projekty z oblasti životného prostredia a transeurópskych sietí týkajúcich sa dopravnej infraštruktúry.“

S cieľom realizovať uvedené ustanovenia podporuje politika súdržnosti v prípade potreby aj vonkajšie cezhraničné úseky.

84

Je potrebné poznamenať, že najmä v skorých štádiách zavádzania je vybavenie domácich vozidiel aj cennou investíciou, a to najmä v krajinách, kde sa zavádza významná infraštruktúra, pričom v susedných krajinách ešte zavedená nie je.

86

Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 81.

Závery a odporúčania

Spoločná odpoveď Komisie na body 88 až 91:

Zavedenie ERTMS ako signalizačného systému v celej EÚ bolo strategickým politickým rozhodnutím vychádzajúcim z práce vykonanej subjektmi odvetvia vrátane AEIF (Association européenne pour l’interopérabilité ferrovaire: združenia manažérov infraštruktúry, železničných podnikov a dodávateľov).

Komisia sa domnieva, že v počiatočných fázach nebolo potrebné vypracovať celkový odhad nákladov, keďže ERTMS bol určený ako systém požadovaný pre nové trate alebo v prípade nahradenia signalizácie pre existujúce trate a v tomto prípade neboli náklady na ERTMS vyššie ako náklady na alternatívne riešenia.

Medzi uvádzané údaje patria povinné súvisiace náklady (až do výšky dvoch tretín), ktoré presahujú náklady priamo súvisiace s investíciami do ERTMS, ako napríklad napájanie, hardvér, zabezpečovacie zariadenia. V investíciách sa odzrkadľuje všeobecná modernizácia signalizačnej infraštruktúry vrátane riešenia problematiky nedokončenej údržby, ktorá presahuje rozsah investícií „do samotného ERTMS“. Tieto práce sa môžu vyžadovať aj v prípade nahradenia zastaraných signalizačných systémov iných než ERTMS alebo riešenia problematiky nedokončenej údržby. A nakoniec, celkové náklady sa môžu časom znižovať v dôsledku budúceho technologického vývoja, úspor z rozsahu a intenzívnejšej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi ERTMS.

Zo zdôvodnenia projektu vyplývajú výhody nielen na systémovej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých zainteresovaných strán. Komisia však uznáva, že pre niektoré zainteresované strany môže byť individuálne financovanie náročné. Líši sa to podľa jednotlivých scenárov zavádzania, nejde o všeobecný problém.

Komisia poznamenáva, že na systémovej úrovni je harmonogram výskytu prínosov porovnateľný s ostatnými projektmi infraštruktúry.

Odporúčanie 1 – Posúdenie nákladov na zavedenie ERTMS

V rozsahu, v akom to umožňujú jej právomoci, Komisia prijíma uvedené odporúčanie.

Komisia na základe predložených vnútroštátnych plánov realizácie vnútroštátnej analýzy nákladov a prínosov a na základe práce vykonanej spoločnosťou DMT na zdôvodnení projektu ERTMS poskytne odhad nákladov.

Odporúčanie 2 – Vyradenie vnútroštátnych signalizačných systémov z prevádzky

Komisia toto odporúčanie prijíma.

V prvom rade bude spolupracovať s členskými štátmi na stanovovaní cieľových lehôt vyraďovania z prevádzky na základe predložených vnútroštátnych plánov realizácie, čo je prvým krokom k získaniu súhlasu s právne záväznými cieľmi. To, či sa tieto ciele stanú právne záväznými, závisí od výsledku potrebných krokov, ktoré predchádzajú legislatívnemu návrhu (najmä posúdenia vplyvu), ako aj od súhlasu zákonodarcu.

Odporúčanie 3 – Individuálne ekonomické dôvody manažérov infraštruktúry a železničných podnikov

V rozsahu, v akom to umožňujú jej právomoci, Komisia prijíma toto odporúčanie.

Odporúčanie 4 – Kompatibilita a stabilita systému
 1. V rozsahu, v akom to umožňujú jej právomoci, Komisia prijíma toto odporúčanie.
 2. V rozsahu, v akom to umožňujú jej právomoci, Komisia prijíma toto odporúčanie.
 3. V rozsahu, v akom to umožňujú jej právomoci, Komisia prijíma toto odporúčanie a bude spolupracovať so subjektmi odvetvia na umožnení používania spoločného vzoru predkladania ponúk vypracovaného Európskym spoločenstvom železníc a spoločností pre infraštruktúru (CER) so zameraním na palubnú jednotku.
 4. V rozsahu, v akom to umožňujú jej právomoci, Komisia prijíma toto odporúčanie.
Odporúčanie 5 – Úloha a zdroje ERA

V rozsahu, v akom to umožňujú jej právomoci, Komisia prijíma toto odporúčanie.

Odporúčanie 6 – Zosúladenie národných plánov rozvoja, monitorovania a vykonávania
 1. V rozsahu, v akom sa jej to týka, Komisia prijíma toto odporúčanie, a to konkrétne v rámci práce európskeho koordinátora; formálne rokovanie o zavádzaní európskeho plánu rozvoja po roku 2023 sa však do roku 2021 neuskutoční.
 2. V rozsahu, v akom to umožňujú jej právomoci, Komisia prijíma toto odporúčanie a bude ho vykonávať podľa uvedeného postupu.

Pokiaľ ide o základnú sieť, Komisia stanoví míľniky, ktorými umožní podrobné monitorovanie jednotlivých úsekov do roku 2023 v súlade s európskym plánom rozvoja. Prijatie nového európskeho plánu rozvoja pre zostávajúce úseky, ktorým sa umožní realizácia zostávajúcej základnej siete do roku 2030, sa predpokladá do roku 2023.

Komisia zváži plány rozvoja stanovené vo vnútroštátnych plánoch realizácie ako základ dlhodobejšieho a širšieho zavádzania.

92

Komisia sa domnieva, že financovanie je zacielené v súlade s cieľmi a prioritami rôznych nástrojov a programov.

Komisia predložila európsky plán rozvoja a podrobný akčný plán ERTMS s cieľom zabezpečiť neustály prísun podpory (v podobe grantov, kombinovaného a dlhodobého financovania) na zavádzanie ERTMS, najmä komponentov s vyššou pridanou hodnotou EÚ (cezhraničné úseky a palubné jednotky) a pre krajiny čerpajúce finančné prostriedky z Kohézneho fondu s cieľom zabezpečiť dôkladnú koordináciu a plne využiť výhody vyplývajúce zo zavedenia ERTMS pri minimalizovaní nákladov.

Odporúčanie 7 – Čerpanie finančných prostriedkov EÚ na projekty ERTMS

Komisia prijíma odporúčanie a poznamenáva, že v najväčšej možnej miere prispôsobuje postupy financovania CEF v rámci súčasného právneho rámca vrátane nariadení o rozpočtových pravidlách.

Odporúčanie 8 – Lepšie zamerané finančné prostriedky EÚ
 1. V rozsahu, v akom to umožňujú jej právomoci, Komisia čiastočne prijíma toto odporúčanie.

  Pokiaľ ide o financovanie CEF, Komisia prijíma toto odporúčanie a poznamenáva, že pri kritériách výberu použitia uplatňovaných Komisiou sa zohľadňujú rôzne priority, konkrétne príspevok na cezhraničné úseky a medzinárodná nákladná doprava.

  Pokiaľ ide o politiku súdržnosti, v hlave XVIII ZFEÚ týkajúcej sa „hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti“ sa v článku 176 ZFEÚ stanovuje, že zámerom EFRR „je, aby svojou účasťou na rozvoji a štrukturálnych zmenách v zaostávajúcich regiónoch […] pomohol odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v Únii“. V článku 177 sa stanovuje, že Kohézny fond „poskytne finančné príspevky na projekty z oblasti životného prostredia a transeurópskych sietí týkajúcich sa dopravnej infraštruktúry.“

  S cieľom realizovať uvedené ustanovenia je potrebná podpora politiky súdržnosti aj mimo cezhraničných úsekov a základnej siete TEN-T. Komisia preto neprijíma odporúčanie týkajúce sa politiky súdržnosti.

 2. V rozsahu, v akom to umožňujú jej právomoci, Komisia čiastočne prijíma toto odporúčanie.

  Pokiaľ ide o financovanie CEF, Komisia prijíma toto odporúčanie a poznamenáva, že pri kritériách výberu použitia uplatňovaných Komisiou sa zohľadňujú rôzne priority, konkrétne príspevok na cezhraničné úseky a medzinárodná nákladná doprava.

  Komisia neprijíma odporúčanie týkajúce sa politiky súdržnosti a odkazuje na svoju odpoveď na odporúčanie 8 a).

Slovník Pojmov

Etablovaný prevádzkovateľ: Prevádzkovateľ železničnej dopravy s historicky dominantnou pozíciou na vnútroštátnom trhu, vychádzajúci z jedinej integrovanej spoločnosti, ktorá bola zodpovedná za riadenie železničnej infraštruktúry a poskytovanie dopravných služieb.

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF): Tvorí ich päť samostatných fondov, ktoré sa zameriavajú na zníženie regionálnej nerovnováhy v Únii, pričom politické rámce sú stanovené na sedemročné rozpočtové obdobie. Fondy tvorí Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): Európsky fond regionálneho rozvoja sa zameriava na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v rámci Európskej únie prostredníctvom vyrovnávania hlavných regionálnych rozdielov, a to formou finančnej podpory na budovanie infraštruktúr a produktívnych investícií do vytvárania pracovných miest, najmä v podnikoch.

Európsky plán rozvoja (EDP): Dokument, ktorý bol napokon schválený v roku 2009 a zahrnutý do rozhodnutia Komisie 2009/561/EC o technických špecifikáciách interoperability. Cieľom EDP „je zabezpečiť, aby rušne, motorové vozne a iné železničné vozidlá vybavené ERTMS postupne získavali prístup k väčšiemu počtu tratí, prístavov, terminálov a zriaďovacích staníc bez toho, aby okrem ERTMS potrebovali aj vnútroštátne zariadenie“.

Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS): Hlavný európsky priemyselný projekt, ktorého cieľom je nahradiť rôzne vnútroštátne systémy riadenia a kontroly vlakov. Má dve základné zložky, automatický systém ochrany vlakov, ktorým sa nahrádzajú existujúce národné systémy ATP, Európsky systém riadenia vlakov (ETCS) a rádiový systém na zabezpečovanie hlasovej a dátovej komunikácie medzi traťou a vlakom využitím štandardných frekvencií GSM osobitne vyhradených pre železnice (GSM-R).

Interoperabilita: Interoperabilita sa definuje ako schopnosť fungovať na ktoromkoľvek úseku železničnej siete bez rozdielu. Inými slovami, zameranie je na spoluprácu rôznych technických systémov železničnej siete EÚ.

Kohézny fond: Kohézny fond je zameraný na posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v Európskej únii prostredníctvom financovania projektov v oblasti životného prostredia a dopravy v členských štátoch s HNP na obyvateľa nižším ako 90 % priemeru EÚ.

Manažér infraštruktúry: Orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie, riadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry.

Nástroj na prepájanie Európy (NPE): Nástroj na prepájanie Európy (NPE) poskytuje od roku 2014 finančnú pomoc trom sektorom: sektoru energetiky, dopravy a informačných a komunikačných technológií (IKT). V týchto troch oblastiach NPE určuje investičné priority, ktoré by sa mali zrealizovať v najbližšom desaťročí, napr. koridory pre elektrinu a plyn, využívanie obnoviteľnej energie, vzájomne prepojené dopravné koridory, čistejšie spôsoby dopravy, vysokorýchlostné širokopásmové pripojenia a digitálne siete.

Notifikovaný orgán: Orgán určený členským štátom, ktorý sa podieľa na overovaní súladu subsystémov s technickými špecifikáciami interoperability a vypracúva osvedčenie ES o overení. Úloha notifikovaného orgánu sa začína vo fáze konštrukčného návrhu a zahŕňa celé obdobie trvania výrobného procesu až po fázu prijatia pred uvedením subsystému do prevádzky.

Transeurópske dopravné siete (TEN-T): Plánovaný súbor sietí cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy v Európe. Siete TEN-T sú súčasťou širšieho systému transeurópskych sietí (TEN), ktoré zahŕňajú telekomunikačnú sieť (eTEN) a navrhovanú energetickú sieť (TEN-E). Vybudovanie infraštruktúry pre TEN-T je úzko spojené s vykonávaním a ďalším napredovaním politiky EÚ v oblasti dopravy.

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA): Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) je nástupcom Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T EA), ktorú zriadila Európska komisia v roku 2006 na riadenie technického a finančného vykonávania jej programu TEN-T. INEA, so sídlom v Bruseli, oficiálne začala svoju činnosť 1. januára 2014 na vykonávanie častí Nástroja na prepájanie Európy (NPE), programu Horizont 2020 a ďalších programov z minulosti (TEN-T a Marco Polo z rokov 2007 – 2013).

Základná špecifikácia: Stabilné jadro, čo sa týka systémovej funkčnosti, výkonu a iných ako funkčných vlastností.

Železničná agentúra Európskej únie (ERA) Predtým Európska železničná agentúra, zriadená v roku 2004 s cieľom vytvorenia technických špecifikácií interoperability, vrátane ERTMS a prispievania k účinnému fungovaniu jednotného európskeho železničného priestoru bez hraníc. Hlavnou úlohou agentúry ERA je harmonizovať, registrovať a monitorovať technické špecifikácie interoperability (TSI) v rámci celej európskej železničnej siete a stanovuje spoločné bezpečnostné normy pre európske železnice. Samotná agentúra ERA nemá žiadne rozhodovacie právomoci, ale pomáha Komisii vypracúvať návrhy rozhodnutí.

Železničný podnik: Verejno-právny alebo súkromný podnik licencovaný podľa platných právnych predpisov EÚ, ktorého hlavným predmetom činnosti je poskytovanie služieb s cieľom zabezpečenia železničnej prepravy tovaru a/alebo osôb. V tejto správe sú to tiež majitelia železničného parku, ako sú vlakové lízingové spoločnosti.

Železničný signalizačný systém: Systém, ktorý sa používa na bezpečné riadenie železničnej dopravy a pomáha udržiavať príslušné vzdialenosti medzi vlakmi v každom okamihu.

Koncové poznámky

1 Osobitná správa č. 8/2016 „Železničná nákladná doprava v EÚ: stále nie na správnej dráhe“ (http://eca.europa.eu).

2 Osobitná správa č. 6/2005 týkajúca sa transeurópskej siete v oblasti dopravy (TEN-T) (http://eca.europea.eu).

3 Osobitná správa č. 8/2010 „Zlepšovanie výkonnosti dopravy na transeurópskych železničných osiach: Boli investície EÚ do železničnej infraštruktúry účinné?“ (http://eca.europea.eu).

4 Dve hlavné zložky ERTMS sú Európsky systém kontroly vlakov (European Train Control System – ETCS) zavedený na trati vo forme balízy a Globálny systém pre mobilné komunikácie – železnice (Global System for Mobile Communications-Rail – GSM-R), rádiový systém na zabezpečovanie hlasovej a dátovej komunikácie medzi traťou a vlakom. V tejto správe používame výraz „ERTMS“, hoci v niektorých prípadoch myslíme výlučne zariadenie ETCS.

5 Smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6).

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1).

7 Európska železničná agentúra Európskej únie od 15. júna 2016 (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1).

8 Rozhodnutie C(2005) 2754 z 20. júla 2005, ktorým sa určujú šiesti európski koordinátori pre niektoré projekty v rámci programu transeurópskej dopravnej siete.

9 V súlade s článkom 3 rozhodnutia Komisie 2006/679/ES z 28. marca 2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Ú. v. EÚ L 284, 16.10.2006, s. 1) členské štáty vypracovali národný plán vykonávania TSI týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie a zaslali tento plán vykonávania Komisii.

10 Rozhodnutie Komisie 2009/561/ES z 22. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/679/ES, pokiaľ ide o vykonanie technickej špecifikácie interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 60).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

12 Tri texty tvoriace technický pilier štvrtého železničného balíka boli uverejnené v úradnom vestníku Európskej únie 26. mája 2016. Patria sem: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44), Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (prepracované znenie), (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 102) a nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1).

13 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/6 z 5. januára 2017 o európskom pláne rozvoja Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 3, 6.1.2017, s. 6).

14 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 661/2010/EÚ zo 7. júla 2010 o základných usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (Ú. v. EÚ L 204, 5.8.2010, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1).

17 Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006, z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 79).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

19 Nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Shift2Rail (Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 9).

20 COM/2011/0144 final z 28. marca 2011 „Biela kniha – Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje“.

21 V roku 2000 vykonala Association Européenne pour l’Intéroperabilité Ferroviaire (AEIF) len obmedzené analýzy týkajúce sa vysokorýchlostných tratí.

22 Na to, aby bol traťový systém ERTMS úplne funkčný, manažéri infraštruktúry musia znášať nielen náklady na vybavenie a inštaláciu, ale aj na iné súvisiace práce potrebné na migrovanie z plne funkčného vnútroštátneho signalizačného systému na plne funkčný systém ERTMS.

23 Rozhodnutie Komisie 2012/88/EÚ z 25. januára 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia transeurópskeho železničného systému (Ú. v. EÚ L 51, 23.2.2012, s. 1).

24 Členské štáty by mali uviesť orientačné termíny vyradenia vnútroštátnych systémov z prevádzky na rôznych tratiach siete. Ak sa s vyradením vnútroštátnych systémov nepočíta do 15 rokov, tieto orientačné termíny sa nevyžadujú (nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 158, 15.6.2016, s. 1).

25 Ekonomické odôvodnenie týkajúce sa deviatich koridorov základnej siete (Business case on the nine core network corridors), júl 2016, vypracovaný EY a INECO pre Európsku komisiu.

26 „Study to develop tailor-made solutions for use of innovative financing to support deployment of ETMS, in particular along nine core network corridors“ (Štúdia na vypracovanie prispôsobených riešení na využitie inovatívneho financovania na podporu zavedenia systému ETMS, najmä v deviatich koridoroch základnej siete) (november 2015) a „Business case report on the 9 core network corridors“ (Správa o ekonomických dôvodoch týkajúcich sa deviatich koridorov základnej siete), júl 2016.

27 Revidovaná TSI pre palubné a traťové subsystémy „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ bola prijatá nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/919 uverejneným 15. júna 2016, ktorým sa vytvára základná špecifikácia 3, vydanie 2 ako súčasná norma. Stále sa však vyskytujú nedostatky a chyby, ktoré je potrebné opraviť.

28 Program vychádzal zo štyroch zásad: 1) priorita pre užívateľov a nie pre navrhovateľov; 2) štandardizované palubné zariadenie; 3) úplná priorita a dôraz na zavedenie a 4) zníženie nákladov na systém ERTMS.

29 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/6.

30 Okrem projektov osobitne vyhradených pre ERTMS je možné z NPE spolufinancovať zložky ERTMS ako súčasť väčších železničných projektov. Takéto príspevky na ERTMS dosiahli výšku 56,5 mil. EUR v roku 2014 a 37,8 mil. EUR v roku 2015.

31 Počas obdobia 2014 – 2020 predstavuje podpora z EŠIF pre železničné odvetvie 18,7 mld. EUR, z toho je na zavedenie ERTMS určených približne 10 %, t. j. suma 1,9 mld. EUR.

32 Počas programového obdobia 2007 – 2013 sa uskutočnilo päť výziev osobitných zameraných na ERTMS s celkovým rozpočtom približne 770 mil. EUR. Pridelila sa však len suma 645 mil. EUR, pretože príjemcovia niektoré opatrenia dokončili ešte pred tým, ako Komisia prijala rozhodnutia.

33 Údaje sa môžu zmeniť v závislosti od dokončenia prebiehajúcich postupov konečných platieb týkajúcich sa opatrení TEN-T, ktoré zostali zachované na financovanie počas finančného rámca 2007 – 2013.

Udalosť Dátum
Schválenie memoranda o plánovaní auditu/začiatok auditu 20.4.2016
Oficiálne zaslanie návrhu správy Komisii (alebo inému kontrolovanému subjektu) 29.5.2017
Schválenie konečnej správy po námietkovom konaní 12.7.2017
Prijatie oficiálnych odpovedí Komisie (alebo iného kontrolovaného subjektu) vo všetkých jazykoch 2.8.2017

Audítorský tím

V osobitných správach EDA sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami. Dvor audítorov vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny dosah, pričom sa zohľadňujú riziká pre výkonnosť či zhodu, výška súvisiacich príjmov alebo výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem.

Tento audit výkonnosti uskutočnila audítorská komora II, ktorej predsedá členka EDA Iliana Ivanova a ktorá sa špecializuje na výdavkové oblasti investícií na podporu súdržnosti, rastu a začlenenia. Tento audit viedol člen EDA Ladislav Balko a podporu mu poskytol vedúci kabinetu Branislav Urbanič, hlavný manažér Pietro Puricella, vedúci úlohy Fernando Pascual Gil a audítori Aleksandra Klis-Lemieszonek, Nils Odins, Christian Wieser, Valeria Rota a Guido Fara.

Zľava doprava: Aleksandra Klis-Lemieszonek, Fernando Pascual Gil, Ladislav Balko, Branislav Urbanič, Pietro Puricella, Nils Odins.

Kontakt

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete.
Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017

PDFISBN 978-92-872-7993-4ISSN 1977-5776doi:10.2865/065158QJ-AB-17-013-SK-N
HTMLISBN 978-92-872-8044-2ISSN 1977-5776doi:10.2865/993959QJ-AB-17-013-SK-Q

© Európska únia, 2017
V prípade použitia či šírenia fotografií a iných materiálov, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva Európskej únie, je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv.

AKO ZÍSKAŤ PUBLIKÁCIE EÚ

Bezplatné publikácie:

(*) Za poskytnutie informácií sa neplatí, podobne ako za väčšinu hovorov (niektorí mobilní operátori, verejné telefónne automaty alebo hotely si však môžu účtovať poplatok).

Platené publikácie: