Predgovor

Portret Ursule von der Leyen u hodu prema kameri.

Ursula von der Leyen

Predsjednica Europske komisije

Nadam se da će 2021. biti zapamćena kao godina u kojoj se Europa usmjerila na izgradnju bolje budućnosti u razdoblju nakon pandemije. Godina u kojoj je naša Unija nabavila cjepiva za sve svoje građane. Godina u kojoj je počeo gospodarski oporavak. Godina u kojoj se Europa uz plan oporavka NextGenerationEU počela preobražavati u zeleniji i digitalniji kontinent. Znatan napredak koji smo ostvarili 2021. bio je moguć isključivo zato što je Europa odlučila djelovati zajednički.

Ključni korak bilo je cijepljenje. Zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli u samim počecima krize, osigurali smo dovoljno doza cjepiva za sve naše države članice, ali smo i izvezli ili podijelili više od 1,7 milijardi doza u zemljama cijelog svijeta. Na kraju 2021. EU je bio najveći svjetski donator cjepiva protiv bolesti COVID-19. Nastavit ćemo dijeliti i izvoziti cjepiva jer znamo da ćemo COVID-19 pobijediti samo ako se posvuda borimo protiv njega.

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u koju smo uveli na vrijeme prije ljeta omogućila je građanima da putuju po cijelom EU-u, a prihvatilo ju je više od 60 zemalja i područja. Za turistički sektor, kao i poduzeća i kulturne aktivnosti koji ovise o njemu, ona je bila spas od posljedica pandemije.

U 2021. poduzeli smo mjere kako bismo spriječili da buduće pandemije svijet zateknu nespremnim. Na globalnom sastanku na vrhu o zdravlju, koji je Komisija u svibnju suorganizirala s Italijom u Rimu, dogovorena su zajednička načela za prevladavanje bolesti COVID-19 te za sprečavanje budućih pandemija i pripremu na njih. Već sad uzimamo u obzir iskustva stečena za vrijeme pandemije. Novo Europsko tijelo za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA) osigurat će nam liječenje i medicinsku opremu koje trebamo u slučaju prijetnji zdravlju.

No čak i u jeku borbe s pandemijom i njezinim posljedicama iz vida nismo gubili ciljeve koje smo postavili na početku svojeg mandata: nastavili smo raditi na tome da Europa postane zelenija i digitalnija te mjesto ravnopravnosti i mogućnosti za sve. U okviru instrumenta NextGenerationEU ti su ciljevi postali okosnica gospodarskog oporavka. Milijarde eura već se dodjeljuju državama članicama, koje su predložile ambiciozne programe reformi za preobrazbu svojih gospodarstava. Iz NextGenerationEU ne ulaže se samo u oporavak Europe, nego i u njezino dugoročno blagostanje. Ulaganja su vrlo široka: od digitalizacije naših gospodarstava i osiguravanja vještina koje Europljanima trebaju za radna mjesta budućnosti do uvođenja mjera za postizanje cilja klimatske neutralnosti do 2050.

Novi propis o klimi, kojim se naši ciljevi pretvaraju u pravne obveze, osigurat će nam uspjeh. U 2021. predstavili smo mjere koje želimo provesti u ovom odlučujućem desetljeću za naš planet. Međutim, Europa ne može sama riješiti klimatsku krizu. Iako je na konferenciji COP26 u Glasgowu došlo do napretka, pred svim je zemljama još mnogo rada. Moramo učiniti sve što je u našoj moći da spriječimo opasne klimatske promjene – to dugujemo svojoj djeci i unucima.

Zato su mladi u središtu svega što činimo – od instrumenta NextGenerationEU do europskog zelenog plana. Stoga sam u govoru o stanju Unije predložila da 2022. godina postane Europska godina mladih, uz aktivnosti i inicijative za potporu toj hrabroj generaciji koja je toliko toga žrtvovala tijekom pandemije.

Ne možemo im nadoknaditi izgubljeno vrijeme, ali možemo im dati priliku da sudjeluju u oblikovanju bolje budućnosti EU-a. Mladi već jesu važan dio konferencije o budućnosti Europe, koja je pokrenuta u svibnju i naš je dosad najveći projekt participativne demokracije. U bitne rasprave u okviru tog foruma uključili su se ljudi iz svih dobnih skupina i dijelova Unije.

Prije nego što zaključim, željela bih podsjetiti da smo početkom 2022. izgubili dobrog čovjeka i velikog Europljanina: mojeg prijatelja Davida Sassolija, predsjednika Europskog parlamenta. David je smatrao da bi Europa uvijek trebala željeti više: više demokracije, više prava, više solidarnosti, više odgovornosti i više dostojanstva za sve građane Europe. David Sassoli pratit će nas i dalje u mislima, a Unija će trajno čuvati uspomenu na njegovo nasljeđe.

Živjela Europa!

Ursula von der Leyen

Zdravstveni radnik u punoj osobnoj zaštitnoj opremi kroz otvoreni prozor automobila dezinficira lijevu nadlakticu žene s maskom dok ona pokazuje podignuti palac desne ruke.
Cijepljenje protiv bolesti COVID-19 u drive-in centru u Milanu, Italija, 23. ožujka 2021.

Odgovor EU-a na COVID-19

Uvod

Nakon jedne od najzahtjevnijih godina u svojoj povijesti Europska unija okrenula se 2021. budućnosti i počela se oporavljati od pandemije bolesti COVID-19.

EU je intenzivirao svoje djelovanje kako bi se povećala proizvodnja cjepiva i potpora državama članicama i partnerskim zemljama koje su nastojale ubrzati cijepljenje. Mjere poduzete početkom 2020. u okviru strategije EU-a za cjepiva, koje su omogućile ulaganje u razna cjepiva, pokazale su se uspješnima. Zbog toga su cjepiva 2021. bila široko dostupna, iako je početak zbog problema s proizvodnjom i opskrbom jednog od njih bio sporiji od očekivanog.

Nakon masovnog cijepljenja u državama članicama EU je 31. kolovoza 2021. ostvario važan cilj: cijepljeno je najmanje 70 % odraslog stanovništva EU-a. Do kraja godine ta se brojka povećala na 79,8 %. Budući da se pandemija krajem godine ponovno širila Europom i svijetom, suzbijanje širenja virusa i dalje je među glavnim prioritetima. Komisija je predložila zajednički i koordinirani odgovor EU-a na izazove u svim državama članicama, od kojih su neke ponovno uvele ograničenja, uz nastavak rada na povećanju procijepljenosti i docjepljivanju.

Tijekom godine Europska komisija je surađivala s državama članicama na poboljšanju njihovih kapaciteta za testiranje i praćenje kontakata te na sekvenciranju cijelog genoma (što se pokazalo iznimno važnim zbog širenja varijante omikron). Komisija je nastavila ulagati u istraživanje i inovacije u području novih i poboljšanih cjepiva i lijekova protiv bolesti COVID-19. Digitalna potvrda EU-a o COVID-u, uvedena u srpnju, olakšala je sigurno putovanje u Europi i šire. Do kraja 2021. izdano je milijardu potvrda.

U međuvremenu se EU angažirao kako bi ostvario najveći plan oporavka za Europu. Dugoročni proračun EU-a (1 211 milijardi eura) i NextGenerationEU, privremeni instrument za poticanje oporavka (800 milijardi eura), najveći su paket poticaja koji je EU ikad financirao u ukupnom iznosu od više od 2 bilijuna eura. Kao odgovor na to, države članice izradile su nacionalne planove za oporavak i otpornost u kojima su utvrdile ulaganja i reforme u cilju ublažavanja posljedica pandemije i ubrzavanja zelene i digitalne tranzicije. Mehanizmom za oporavak i otpornost, koji je okosnica instrumenta NextGenerationEU, osigurat će se bespovratna sredstva i zajmovi u iznosu od 723,8 milijardi eura za potporu reformama i ulaganjima država članica. Komisija je do kraja godine pozitivno ocijenila 22 nacionalna plana u vrijednosti od više od 445 milijardi eura, koja je odobrilo Vijeće Europske unije. Komisija je u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost isplatila 54,3 milijarde eura pretfinanciranja za 20 država članica i izvršila prvu isplatu Španjolskoj od 10 milijardi eura. Brzina oporavka može se razlikovati među državama članicama, ali se očekuje da će se njihova gospodarstva do početka 2023. vratiti na razine iz razdoblja prije krize.

Na temelju prvih iskustava stečenih tijekom pandemije prvi prijedlozi o europskoj zdravstvenoj uniji bili su usmjereni na pripravnost za krizu. EU će nakon donošenja tih prijedloga lakše moći spriječiti buduće pandemije i druge prekogranične prijetnje zdravlju i reagirati na njih te poboljšati otpornost zdravstvenih sustava. Osnivanje novog tijela EU-a za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA) u rujnu bio je važan korak naprijed u zaštiti zdravlja ljudi u EU-u i dovršetku europske zdravstvene unije. (Vidjeti poglavlje 4. za više informacija.)

EU je radio i na jačanju međunarodne suradnje u borbi protiv pandemije, među ostalim u okviru globalnog sastanka na vrhu o zdravlju skupine G20+ održanog u Rimu (Italija) u svibnju i inicijative Akcelerator pristupa alatima za borbu protiv bolesti COVID-19 (ACT-A), čiji je cilj ubrzati razvoj i proizvodnju te pravedan pristup testovima, liječenju i cjepivima protiv bolesti COVID-19. Na globalnom sastanku na vrhu o zdravlju donesena je Deklaracija iz Rima u kojoj su utvrđena zajednička načela za prevladavanje pandemije bolesti COVID-19 te za sprečavanje budućih pandemija i pripremu na njih. Komisija, države članice i financijske institucije, posebice Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj, ujedinjene kao Tim Europa, pojačale su financiranje i djelovanje na drugim kontinentima. Do 4. siječnja 2022. Tim Europa je partnerskim zemljama podijelio 380 milijuna doza cjepiva, od čega je 255,4 milijuna već isporučeno, uglavnom preko COVAX-a (elementa ACT-A-a koji se odnosi na cjepiva). Opći je cilj podijeliti 700 milijuna doza do sredine 2022.

Proširenje odgovora na krizu

Europska unija nastavila je 2021. još intenzivnije raditi na uklanjanju posljedica krize te je od početka pandemije donijela više od 2 326 mjera potpore.

Prvi put aktivirana opća klauzula o odstupanju iz Pakta o stabilnosti i rastu, kojom se državama članicama dopušta da privremeno odstupe od strogih proračunskih pravila, nastavila se primjenjivati 2021., čime im je omogućeno pružanje snažne fiskalne potpore. Komisija je tijekom godine nastavila koristiti punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama u okviru svojeg političkog odgovora za potporu gospodarstvu koje je teško pogođeno posljedicama pandemije. Od početka pandemije do kraja 2021. donijela je više od 730 odluka o odobrenju gotovo 900 nacionalnih mjera koje su prijavile države članice u ukupnom iznosu od 3,17 bilijuna eura. Tijekom 2021. naglasak se postupno prebacio s hitne potrebe da se poduzećima osigura opstanak na omogućivanje brzog, stabilnog i održivog oporavka. Šesta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore, donesena u studenome 2021., odraz je te promjene i omogućuje koordinirano postupno ukidanje potpore na razini EU-a predviđajući istovremeno mjere za ubrzavanje oporavka. Zahvaljujući tim fleksibilnijim pravilima i njihovoj stalnoj prilagodbi u fazi oporavka od krize, Komisija je pomogla državama članicama da ublaže posljedice gospodarskog pada uzrokovanog pandemijom, očuvaju pravilno funkcioniranje i konkurentnost jedinstvenog tržišta i postave temelje za oporavak.

Hitna potpora i pomoć

Države članice oslonile su se na pomoć iz proračuna EU-a u suočavanju s brojnim zdravstvenim posljedicama pandemije. U 2021. za velik su broj zdravstvenih inicijativa iskorištena sredstva iz Instrumenta za hitnu potporu, koji se financira iz proračuna EU-a, među ostalim za pribavljanje cjepiva na temelju ugovora o predviđenoj kupoprodaji s proizvođačima cjepiva.

Komisija je u siječnju najavila 24 projekta odabrana za nove programe ili proširenje postojećih programa za prikupljanje plazme od darivatelja koji su preboljeli COVID-19. EU je iz svojeg proračuna 2021. izdvojio i dodatnih 65 milijuna eura za kupnju osobne zaštitne opreme i lijekova, osposobljavanje zdravstvenih djelatnika za intenzivnu njegu i testiranje osoba u teško dostupnim područjima. Mobilizirao je i dodatnih 100 milijuna eura za izravnu kupnju više od 20 milijuna brzih antigenskih testova, koji su isporučeni u 25 država članica od veljače nadalje.

Pacijent priključen na bolničku opremu gleda u kameru.
Upotreba plazme za liječenje bolesti COVID-19 pokazala se obećavajućom. Na ovoj fotografiji čovjek koji je prebolio COVID-19 donira plazmu za liječenje oboljelih pacijenata. U okviru Instrumenta za hitnu potporu dodijeljeno je 36 milijuna eura za 24 projekta prikupljanja plazme u 14 država članica i Ujedinjenoj Kraljevini.

Od početka pandemije putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu državama članicama EU-a i drugim zemljama ukupno je isporučeno više od 30 milijuna doza cjepiva i više od 200 milijuna komada medicinske opreme. Osim toga, EU je 2021. rasporedio zdravstvene timove za hitne slučajeve u Rumunjsku i Slovačku, ali i izvan EU-a u Gvineju, Papuu Novu Gvineju i Tunis. EU je u bliskoj suradnji s državama članicama dopunio strateške zalihe medicinske opreme u sustavu rescEU te financirao nabavu dodatne osobne zaštitne opreme, jedinica za intenzivnu njegu i koncentratora kisika. EU je u okviru sustava rescEU uspio pribaviti 6 milijuna medicinskih proizvoda za hitne slučajeve povezanih s bolešću COVID-19 koji su nedostajali Latviji i Rumunjskoj te, na zapadnom Balkanu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Isporučeno je više od 3,4 milijuna zaštitnih maski, 2,5 milijuna rukavica, 150 000 zaštitnih ogrtača i druge osobne zaštitne opreme, poput štitnika za lice, zaštitnih naočala i zaštitnih nazuvaka. Tijekom godine neke od najranjivijih svjetskih zajednica nastavile su preko humanitarnog zračnog mosta dobivati potporu, uključujući osnovne medicinske potrepštine.

Bolnicama u raznim državama članicama isporučeno je oko 305 robota za dezinfekciju. Izdvojeno je do 12 milijuna eura za kupnju robota koji mogu dezinficirati standardne bolničke sobe ultraljubičastim svjetlom u samo 15 minuta.

EU je državama članicama osigurao 43 milijuna eura za izradu digitalnih potvrda EU-a o COVID-u i dodatnih 7 milijuna eura za povlačenje lažnih potvrda. Mobilizirano je 2,5 milijuna eura za razvoj aplikacije europskog digitalnog obrasca za lociranje putnika kako bi se olakšalo praćenje kontakata u slučaju izlaganja zaraznoj bolesti za vrijeme putovanja. U 2020. i 2021. stavljeno je na raspolaganje i ukupno 220 milijuna eura za financiranje prijevoza opreme za cijepljenje i terapeutika protiv bolesti COVID-19 te za transfer pacijenata i prijevoz zdravstvenih timova.

Testiranje na COVID-19 i praćenje zaraze

Komisija je u siječnju utvrdila ključne elemente sveobuhvatnih strategija testiranja koje treba uzeti u obzir u nacionalnom, regionalnom ili lokalnom pristupu testiranju, kao što su njegov opseg, prioritetne skupine, kapaciteti i resursi, te smjernice o primjerenosti brzog antigenskog testiranja. Komisija je pozvala države članice da pojačaju sekvenciranje genoma te je preko Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti pružila potporu u iznosu od 110 milijuna eura. Kako bi se usporilo širenje novih zabrinjavajućih varijanti, centar je preporučio državama članicama da uspostave potrebne kapacitete kako bi mogle sekvencirati ukupan broj uzoraka koji bi omogućio otkrivanje zabrinjavajuće varijante s razinom prevalencije od 1 %.

Komisija je u ožujku donijela preporuku za praćenje bolesti COVID-19 u otpadnim vodama. Od država članica traži se da uspostave sustave za nadzor nad otpadnim vodama i osiguraju da se relevantni podaci odmah dostavljaju nadležnim zdravstvenim tijelima.

Očuvanje radnih mjesta i izvora prihoda

Infografika prikazuje raspodjelu sredstava iz instrumenta Sure, a navode se ukupni iznos i konkretni iznosi za svaku državu članicu.

Ukupni iznos financijskih sredstava iz instrumenta Sure iznosi 94,3 milijarde eura, odnosno 8,2 milijarde eura za Belgiju, 511 milijuna eura za Bugarsku, 2 milijarde eura za Češku, 230 milijuna eura za Estoniju, 2,5 milijardi eura za Irsku, 5,3 milijarde eura za Grčku, 21,3 milijarde eura za Španjolsku, 1 milijardu eura za Hrvatsku, 27,4 milijarde eura za Italiju, 603 milijuna eura za Cipar, 305 milijuna eura za Latviju, 957 milijuna eura za Litvu, 504 milijuna eura za Mađarsku, 420 milijuna eura za Maltu, 11,2 milijarde eura za Poljsku, 5,9 milijardi eura za Portugal, 4,1 milijardu eura za Rumunjsku, 1,1 milijardu eura za Sloveniju i 630 milijuna eura za Slovačku. Iznosi su zaokruženi.

Instrument za potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE), uveden 2020. radi zaštite radnih mjesta i potpore obiteljima pogođenima pandemijom, važan je dio odgovora EU-a na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19. Komisija je u okviru instrumenta od listopada 2020. do svibnja 2021. osigurala 89,64 milijarde eura koje je odobrila 19 država članica u obliku zajmova. U 2022. trebalo bi prikupiti i isplatiti dodatnu već odobrenu potporu od 4,62 milijarde eura. Države članice i dalje mogu podnositi zahtjeve za potporu iz SURE-a, koji može osigurati još gotovo 6 milijardi eura financijske potpore.

Od 1,5 milijuna do 2,5 milijuna poduzeća uspjelo je zahvaljujući instrumentu SURE zadržati radnike.

Procjenjuje se da su upotrebom instrumenta SURE države članice uštedjele više od 8 milijardi € na kamatama jer nisu same izdavale državne dužničke instrumente.

U izvješću koje je Komisija objavila u rujnu o učinku instrumenta potvrđuje se njegov uspjeh u ublažavanju posljedica krize financiranjem programa skraćenog radnog vremena i mjera za samozaposlene osobe. U 2020. instrumentom SURE pružena je potpora za približno 31 milijun ljudi, od čega su 22,5 milijuna zaposlene osobe, a 8,5 milijuna samozaposlene osobe. Riječ je o više od četvrtine ukupnog broja zaposlenih osoba u 19 država članica korisnica.

EU se obvezao pomoći državama članicama u zadržavanju i otvaranju radnih mjesta s ciljem pravednog, uključivog i otpornog oporavka od krize uzrokovane bolešću COVID-19. U ožujku su u preporuci Komisije o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju državama članicama pružene smjernice o aktivnim politikama tržišta rada kako bi se svladale poteškoće uzrokovane pandemijom, premostio nedostatak vještina koji usporava gospodarski rast tijekom oporavka i pomoglo pojedincima da se uspješno snađu u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Cilj je postupno prijeći s hitnih mjera poduzetih radi očuvanja radnih mjesta tijekom pandemije na nove mjere za otvaranje velikog broja novih radnih mjesta.

Komisija je u kolovozu poduzela mjere za potporu poljoprivrednicima pogođenima pandemijom i nepovoljnim vremenskim uvjetima te im povećala predujmove u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Komisija je pružila potporu i poljoprivredno-prehrambenom sektoru povećanom fleksibilnošću i posebnim tržišnim mjerama usmjerenima na sektore vina, voća i povrća.

Kako bi se osiguralo sigurno ponovno otvaranje kulturnih i kreativnih sektora, Komisija je u lipnju 2021. objavila smjernice EU-a za koordiniran pristup u skladu s posebnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim uvjetima. U studenome je objavila internetski vodič o financiranju kulturnog sektora koji obuhvaća oko 20 postojećih EU-ovih programa financiranja iz kojih države članice i sektor mogu zatražiti potporu.

Strategija EU-a za cjepiva

Krupni plan medicinskih bočica na pokretnoj traci prije punjenja.
Proizvodna linija u sjedištu farmaceutskog poduzeća Reig Jofre, Sant Joan Despí, Španjolska, 26. ožujka 2021.
Krupni plan ruke u medicinskim rukavicama koja iz kutije s cjepivima uzima bočicu.
Medicinski tehničar otvara kutiju cjepiva protiv bolesti COVID-19 poduzeća BioNTech/Pfizer u privremenom centru za cijepljenje na terminalu 5 u zračnoj luci Berlin Brandenburg, Njemačka, 25. ožujka 2021.

Europska unija s državama članicama uspješno je izgradila širok i raznolik portfelj milijardi doza sigurnih i učinkovitih cjepiva protiv bolesti COVID-19 raznih proizvođača. Do kraja 2021. pet od osam ugovora o cjepivu omogućilo je isporuku sigurnih i djelotvornih cjepiva, još su dva ugovora obećavajuća u budućnosti, a od jednog se odustalo. S pomoću strategije EU-a za cjepiva u države članice isporučeno je gotovo milijardu doza, a isto toliko ih je izvezeno u druge dijelove svijeta.

Zahvaljujući pripremnom radu na početku pandemije, nakon odobrenja prvog cjepiva protiv bolesti COVID-19 koje je razvilo poduzeće BioNTech/Pfizer krajem 2020., isporučeno je stotinu milijuna doza.

Komisija je 2021. izdala dodatna četiri uvjetna odobrenja za stavljanje u promet cjepiva koja su razvili Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV i Novavax, nakon što je Europska agencija za lijekove (EMA) pozitivno ocijenila njihovu sigurnost i djelotvornost. Nekoliko drugih cjepiva u različitim je fazama ocjene agencije. Nakon povlačenja cjepiva CureVac iz postupka postupne ocjene EMA-e 11. listopada, odustalo se od ugovora s poduzećem CureVac i ono više nije dio portfelja cjepiva EU-a.

Znanstvena ocjena cjepiva proizvođača Valneva i Sanofi koju EMA provodi još je bila u tijeku krajem 2021. Ako EMA izda pozitivno znanstveno mišljenje o cjepivima kako bi Komisija mogla izdati uvjetno odobrenje za stavljanje u promet, državama članicama bit će dostupna i ta cjepiva.

Komisija je stoga od sredine 2020. ugovorima o predviđenoj kupoprodaji i ugovorima o kupnji osigurala pravo na kupnju do 4,2 milijarde doza cjepiva. Komisija je zauzvrat financirala dio početnih troškova proizvođača cjepiva sredstvima iz Instrumenta za hitnu potporu. To se financiranje, koje je uslijedilo nakon otvorenog poziva poduzećima koja razvijaju cjepiva, smatralo predujmom za cjepiva koja države članice kupuju na temelju ugovora o predviđenoj kupoprodaji. Portfelj se sastoji od obećavajućih cjepiva koja je Komisija odabrala i proizvođačima unaprijed osigurala sredstva za razvoj jer namjerava kupiti doze cjepiva nakon što ga EMA odobri.

Na grafikonu je prikazana količina različitih cjepiva koje će EU kupiti.

EU će kupiti do 2,4 milijarde doza cjepiva poduzeća Bio N Tech Pfizer, uz mogućnost kupnje dodatnih 900 milijuna doza, zatim do 460 milijuna doza cjepiva poduzeća Moderna, do 400 milijuna doza cjepiva poduzeća Astra Zeneca, do 400 milijuna doza cjepiva poduzeća Johnson i Johnson, kod kojeg je potrebna samo jedna doza, do 200 milijuna doza cjepiva poduzeća Novavax, uz mogućnost kupnje dodatnih 100 milijuna doza, do 300 milijuna doza cjepiva poduzeća Sanofi GSK i do 60 milijuna doza cjepiva poduzeća Valneva.

Iako se očekivalo da će proizvodnja i isporuka u prvom tromjesečju biti relativno niske, to se dodatno pogoršalo jer jedno poduzeće nije uspjelo izvršiti isporuku prema ugovoru. Komisija je u veljači osnovala radnu skupinu koja djeluje kao jedinstvena kontaktna točka za proizvođače kojima je potrebna potpora kako bi se povećali proizvodni kapaciteti za cjepiva u EU-u te odredile i uklonile zapreke u proizvodnim kapacitetima i lancima opskrbe. Osim toga, Komisija je poduprla države članice u primjeni cjepiva tako što ih je pripremila za masovno cijepljenje, od infrastrukture za hladni lanac koja omogućuje skladištenje cjepiva na primjerenoj temperaturi do određivanja prioritetnih skupina za cijepljenje i komunikacijskih aktivnosti.

Procijepljenost protiv bolesti COVID-19 početkom 2022.

981 milijun

isporučenih doza

79,8 %

odraslog stanovništva EU-a potpuno cijepljeno

Izvor: Podaci proizvođača cjepiva i Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti.

Od travnja 2021. isporuka u EU znatno je porasla, prema očekivanjima. U EU-u je do sredine srpnja proizvedeno više od milijardu doza cjepiva, od čega je 500 milijuna isporučeno državama članicama, što je bilo dovoljno da se ostvari cilj procijepljenosti 70 % odraslog stanovništva do kraja ljeta. Cilj je postignut do 31. kolovoza 2021.

Nakon ponovnog širenja virusa u jesen 2021. i pojave varijante omikron krajem godine, države članice udvostručile su napore kako bi ograničile zarazu, među ostalim ponovnim uvođenjem mjera poput ograničavanja kontakata i ograničenja međunarodnih putovanja te nacionalnim programima cijepljenja. Komisija je u suradnji s državama članicama i Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti nastojala definirati koordinirani pristup tim pitanjima. Surađivala je s državama članicama i na povećanju procijepljenosti rješavanjem problema nesklonosti cijepljenju, pogrešnih informacija i dezinformacija.

Procijepljenost se nastavila povećavati tijekom 2021., a EMA je preporučila niz cjepiva adolescentima i djeci starijoj od pet godina. Do kraja godine sve su države članice počele nuditi dodatne doze zdravstveno ranjivim skupinama i docjepljivati opću populaciju.

Razvoj liječenja bolesti COVID-19

Za svladavanje pandemije nije dovoljno samo cijepljenje. Čak i uz povećanje procijepljenosti, 2021. su i dalje bile potrebne mjere poput nošenja maski za lice i održavanja razmaka. Lijekovi protiv bolesti COVID-19 potrebni su kako bi se izbjegla ili smanjila hospitalizacija, ubrzao oporavak i spasili životi. Komisija je u svibnju predložila Strategiju EU-a za terapeutike protiv bolesti COVID-19, kojom se nastoji poduprijeti razvoj i dostupnost prijeko potrebnih terapija za tu bolest, među ostalim za liječenje „dugog COVID-a”. Ona dopunjuje strategiju EU-a za cjepiva te se nadovezuje na farmaceutsku strategiju za Europu i suradnju Komisije s EMA-om radi potpore istraživanju, razvoju, proizvodnji i primjeni terapeutika.

Komisija je u listopadu utvrdila portfelj od 10 najperspektivnijih terapeutika protiv bolesti COVID-19. Skupina neovisnih znanstvenih stručnjaka pregledala je popis 82 terapeutika u poodmakloj fazi kliničkog razvoja. Riječ je o terapeuticima različitih kategorija proizvoda koji su namijenjeni različitim fazama i stupnjevima težine bolesti te će biti što brže dostupni pacijentima u cijelom EU-u, pod uvjetom da EMA potvrdi njihovu sigurnost i djelotvornost.

Komisija je do kraja 2021. odobrila pet terapeutika s popisa za primjenu u EU-u, nakon što ih je ocijenila EMA. Monoklonska protutijela Ronapreve, Xevudy i Regkirona odobrena su za osobe u ranim fazama bolesti, dok su dva lijeka koja su već na tržištu (imunomodulatori RoActerma i Kineret) odobrena za hospitalizirane pacijente oboljele od bolesti COVID-19.

Komisija podupire države članice u osiguravanju pristupa terapeuticima te je sklopila dva ugovora o zajedničkoj nabavi za kupnju monoklonskih protutijela. U tijeku su i pregovori o drugim proizvodima koje ocjenjuje EMA.

Komisija je u okviru programa Obzor 2020. osigurala potporu za 45 istraživačkih i inovacijskih projekata o terapeuticima protiv bolesti COVID-19 i mogućnostima liječenja u vrijednosti od 119 milijuna eura, među ostalim putem Europskog vijeća za inovacije i Inicijative za inovativne lijekove. Komisija trenutačno podupire tri klinička ispitivanja, REMAP-CAP, Discovery i EU-SolidAct, koja su dala važne rezultate o liječenjima u razvoju.

Suzbijanje novih varijanti

Nove varijante, od kojih se neke lakše prenose, doprinijele su složenosti situacije i otežale pandemiju. HERA je okupila istraživače, biotehnološka poduzeća, proizvođače i javna tijela u EU-u i svijetu radi pripreme na nove varijante. Prva generacija cjepiva odobrenih u EU-u pokazala se u velikoj mjeri djelotvornom protiv prvih varijanti, no buduće varijante mogle bi se pokazati otpornijima na cjepiva. To zahtijeva stalan oprez i praćenje mutacija bolesti COVID-19. HERA pruža zaštitu od potencijalnih budućih varijanti jer potiče razvoj novih i prilagođenih cjepiva, ubrzava postupak odobravanja takvih cjepiva i osigurava povećanje proizvodnih kapaciteta.

Komisija je u lipnju donijela odluku o osnivanju europske stručne skupine za varijante virusa SARS-CoV-2, koja okuplja vodeće znanstvenike koji se bave bolešću COVID-19. Ta je skupina bila odlučujuća u preispitivanju podataka o novim varijantama i savjetovanju o potrebi za prilagođenim cjepivima s obzirom na dostupne znanstvene podatke. Stručna skupina brzo je mobilizirana na početku krize uzrokovane varijantom omikron, a tražila su se rješenja za omogućivanje pristupa uzorcima virusa, organizaciju znanstvenih kapaciteta i široku razmjenu rezultata, uz financijsku potporu HERA-e.

Komisija je 2021. povećala financijska sredstva za istraživanje varijanti jer je osigurala dodatnih 30 milijuna eura za niz projekata koji se provode u okviru programa Obzor 2020. te je pokrenula Vaccelerate, mrežu na razini EU-a za ispitivanje cjepiva. Mreža je presudna za ubrzavanje druge i treće faze ispitivanja cjepiva protiv bolesti COVID-19 u EU-u jer povezuje sve dionike uključene u razvoj cjepiva i osigurava paneuropsku platformu za planiranje i provedbu kliničkih ispitivanja.

U okviru programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa mobilizirano je 120 milijuna eura za 11 novih istraživačkih projekata. Većina će se uložiti u klinička ispitivanja novih lijekova i cjepiva te formiranje velikih kohorti i mreža za COVID-19, i izvan granica EU-a. Drugi projekti ojačat će i proširiti pristup istraživačkoj infrastrukturi, među kojima je platforma za podatke o bolesti COVID-19.

Sigurno ponovno otvaranje Europe

Infografika prikazuje značajke i glavne prednosti digitalne potvrde EU-a o kovidu.

Što je digitalna potvrda EU-a o kovidu? Digitalna potvrda EU-a o kovidu digitalni je dokaz da je osoba cijepljena protiv bolesti kovid 19, da ima negativan nalaz testa ili da je preboljela kovid 19. Može biti u digitalnom i/ili papirnatom obliku, ima QR kod, besplatna je te napisana na vlastitom i engleskom jeziku. Sigurna je i zaštićena te valjana u svim državama članicama EU-a.

Budući da se zdravstvena situacija poboljšala, a cijepljenje se počelo ubrzavati diljem EU-a, Komisija je u svibnju predložila da bi države članice trebale postupno ukinuti ograničenja putovanja. U lipnju su Parlament i Vijeće odobrili Komisijin Prijedlog uredbe o uspostavi digitalne potvrde EU-a o COVID-u kako bi se olakšalo sigurno putovanje unutar EU-a. Vijeće je u lipnju donijelo i ažuriranu preporuku o ograničenjima slobodnog kretanja. Sve su države članice te Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska uveli potvrdu 2021. Zahvaljujući uvođenju sustava digitalnih potvrda EU-a o COVID-u Vijeće je ažuriralo preporuke o ograničenjima putovanja. Predviđene su i mjere za ograničavanje rizika od ulaska novih varijanti u EU: uveden je mehanizam hitnog kočenja kako bi države članice mogle brzo reagirati i uvesti privremena ograničenja za putnike iz pogođenih zemalja.

Ursula von der Leyen nosi masku dok policajac s maskom skenira njezin telefon.
Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, predočuje svoju digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u uoči inauguracijskog sastanka slovenskog predsjedništva Vijeća Europske unije u Ljubljani, Slovenija, 1. srpnja 2021.

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u vrlo je uspješna. Zahvaljujući brzom donošenju u Parlamentu i Vijeću, potvrda je postala operativna u samo tri mjeseca, odnosno prije početka ljetne sezone u srpnju. EU je uspostavio zajednički okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje potvrda. Mnoge države članice donijele su nacionalne propise za daljnju upotrebu potvrda na nacionalnoj razini. Sustav je doprinio da trgovine, uslužne djelatnosti i poduzeća ostanu otvoreni te omogućio sudjelovanje u kulturnim, sportskim i slobodnim aktivnostima. Pomogao je turističkom sektoru jer je nadležnim tijelima i zračnim prijevoznicima olakšana provjera dokumentacije putnika, a potonjima osigurano da će njihova dokumentacija biti prihvaćena tijekom putovanja u EU-u.

Do kraja godine države članice EU-a i zemlje Europskog gospodarskog prostora izdale su više od milijardu potvrda. Digitalna potvrda EU-a o COVID-u ostvarila je uspjeh i na svjetskoj razini: 33 treće zemlje (i državna područja) uključile su se do kraja 2021. u sustav digitalnih potvrda EU-a o COVID-u na temelju EU-ovih odluka o jednakovrijednosti. Internetske stranice i aplikacija Re-open EU služe kao izvor informacija o zdravstvenim mjerama i mjerama za putovanja u svim državama članicama, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj.

NextGenerationEU: plan EU-a za oporavak

U 2021. pokrenut je povijesni EU-ov plan oporavka NextGenerationEU, iz kojeg su sredstva počela pristizati u gospodarstva EU-a od ljeta, čime je počeo oporavak od pandemije. NextGenerationEU pomoći će u otklanjanju štete uzrokovane pandemijom, ali i državama članicama omogućiti da ulože u dugoročnu budućnost i otpornost EU-a, uz snažan naglasak na ubrzavanju zelene i digitalne tranzicije. On je jedinstvena prilika za izlazak iz pandemije, preobrazbu naših gospodarstava, stvaranje mogućnosti i otvaranje radnih mjesta.

Infografika prikazuje glavne značajke paketa mjera Next Generation EU i dodijeljene iznose.

Next Generation EU: glavne značajke Paket Next Generation EU vrijedan je 806,9 milijardi eura. Mehanizam za oporavak i otpornost vrijedan je ukupno 723,8 milijardi eura, a čini ga 338 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i 385,8 milijardi eura u zajmovima. Iz njega će se financirati čiste tehnologije i obnovljivi izvori energije, obnova zgrada, odnosno poboljšanje njihove energetske učinkovitosti, održivi prijevoz i postaje za punjenje, povezivanje uvođenjem brzih širokopojasnih usluga, modernizacija javne uprave putem digitalizacije, povećanje kapaciteta podatkovnog oblaka i održivih procesora te prekvalifikacija i usavršavanje putem financiranja obrazovanja i osposobljavanja radi stjecanja digitalnih vještina. Doprinos tog instrumenta drugim programima iznosi 83,1 milijardu eura, od čega je 50,6 milijardi eura namijenjeno za react EU, 10,9 milijardi eura za Fond za pravednu tranziciju, 8,1 milijarda eura za ruralni razvoj, 6,1 milijarda eura za Invest EU, 5,4 milijarde eura za Obzor Europa i 2 milijarde eura za sustav resc EU. Svi iznosi izraženi su u tekućim cijenama.

Infografika prikazuje sastavnice i iznose instrumenta Next Generation EU i dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje od 2021. do 2027.
Instrument NextGenerationEU dio je najvećeg financijskog paketa u povijesti EU-a. Zajedno s dugoročnim proračunom za razdoblje od 2021. do 2027. osigurava više od 2 bilijuna eura u tekućim cijenama za izgradnju zelenije, digitalnije i otpornije Europe.

Dugoročni proračun EU-a za razdoblje od 2021. do 2027. i paket Next Generation EU iznose 2,018 bilijuna eura (u tekućim cijenama), od čega se 806,9 milijardi eura odnosi na Next Generation EU, a 1210,9 milijardi eura na dugoročni proračun EU-a. Za koheziju, otpornost i vrijednosti iz dugoročnog proračuna izdvaja se 426,7 milijardi eura, uz 776,5 milijardi eura iz instrumenta Next Generation EU. Za prirodne resurse i okoliš iz dugoročnog proračuna izdvaja se 401 milijarda eura, a još 18,9 milijardi eura dodjeljuje se iz instrumenta Next Generation EU. Za migracije i upravljanje granicama iz dugoročnog proračuna izdvaja se 25,7 milijardi eura. Za sigurnost i obranu iz dugoročnog proračuna izdvaja se 14,9 milijardi eura. Za susjedstvo i svijet iz dugoročnog proračuna izdvaja se 110,6 milijardi eura. Za europsku javnu upravu iz dugoročnog proračuna izdvaja se 82,5 milijardi eura. Za jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo iz dugoročnog proračuna dodjeljuje se 149,5 milijardi eura, uz 11,5 milijardi eura iz instrumenta Next Generation EU.

Glavni element instrumenta NextGenerationEU je Mehanizam za oporavak i otpornost. Pokrenut je u veljači 2021. i daje bespovratna sredstva i zajmove za potporu reformama i ulaganjima u državama članicama u vrijednosti do 723,8 milijardi eura (u tekućim cijenama). Instrument je koji se temelji na uspješnosti jer se plaćanja vrše na temelju ostvarenja dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti. Ako žele iskoristiti sredstva, države članice moraju Europskoj komisiji dostaviti nacionalne planove u kojima su utvrđene reforme i ulaganja koje namjeravaju provesti do kraja 2026. Planove zatim mora odobriti Vijeće.

Na grafikonu su prikazani ciljni rashodi država članica za mjere u području klime i digitalne tranzicije u okviru nacionalnih planova oporavka te ostvareni postotci.
Države članice izdvojile su gotovo 40 % planiranih rashoda za mjere u području klime i više od 26 % za digitalnu tranziciju u okviru 22 dosad odobrena plana za oporavak i otpornost. Time se premašuju dogovoreni ciljevi od 37 % za potrošnju u području klime i 20 % za potrošnju u području digitalne tranzicije.

Države članice namijenile su 39,9% rashoda za mjere u području klime, a 26,4% za digitalnu tranziciju. Time se premašuju dogovoreni ciljevi od 37% za potrošnju u području klime i 20% za potrošnju u području digitalne tranzicije.

Svi planovi moraju ispuniti obvezujuće klimatske i digitalne ciljeve, uključujući minimalne rashode od 37 % za ulaganja i reforme u području klime te minimalne rashode od 20 % za digitalnu tranziciju. U praksi se države članice obvezuju da će premašiti te ciljeve jer će se gotovo 40 % rashoda potrošiti na ulaganja i reforme u području klime, a 26,4 % na digitalnu tranziciju. To će pomoći EU-u da ostvari cilj klimatske neutralnosti do 2050., pokrene digitalnu tranziciju, potakne otvaranje novih radnih mjesta i uključivi rast.

U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost Komisija je do kraja 2021. pozitivno ocijenila 22 nacionalna plana za oporavak i otpornost ukupne vrijednosti veće od 445 milijardi eura (od dostupnih 723,8 milijardi eura). Te je planove zatim odobrilo Vijeće. Nacionalni planovi ocijenjeni su na temelju 11 kriterija, uključujući u kojoj mjeri uzimaju u obzir pitanja utvrđena u preporukama za pojedinu zemlju u okviru europskog semestra. Države članice u osmišljavanju i provedbi uključivih reformi kojima se potiče rast mogu računati na potporu Komisije iz Instrumenta za tehničku potporu. Ta se potpora pruža u brojnim područjima, kao što su zelena tranzicija, zdravstvena skrb, javne financije, digitalizacija obrazovanja i javnih usluga, poslovno okruženje i financijski sektor.

Ursula von der Leyen drži govor za govornicom ispred plakata za instrument Next Generation EU.
Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, iznosi Komisijinu ocjenu portugalskog nacionalnog plana oporavka u okviru instrumenta NextGenerationEU u Lisabonu, Portugal, 16. lipnja 2021.

Komisija je u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost dosad raspodijelila 54,3 milijarde eura za 20 država članica, u obliku pretfinanciranja i kao odgovor na prvi zahtjev za plaćanje države članice. Nakon Komisijine ocjene i potvrde da je ostvarila relevantne ključne etape i ciljne vrijednosti, Španjolska je u prosincu primila 10 milijardi eura.

Plaćanja su uslijedila nakon Komisijinih uspješnih rezultata na tržištima kapitala. Za financiranje instrumenta NextGenerationEU institucija će do kraja 2026. u ime EU-a na financijskim tržištima pozajmiti do oko 800 milijardi eura. Komisija će se zahvaljujući visokom kreditnom rejtingu EU-a moći zadužiti uz povoljnije kamatne stope od onih koje bi mogle dobiti mnoge države članice, u korist tih država članica i proračuna EU-a. Komisija će nastojati prikupiti 30 % sredstava izdavanjem zelenih obveznica u okviru instrumenta NextGenerationEU, a prihode će iskoristiti za financiranje zelenih politika.

Johannes Hahn drži govor za govornicom.
Johannes Hahn, europski povjerenik za proračun i administraciju, sudjeluje na svečanosti „Ring the Bell” povodom uvrštavanja prve zelene obveznice instrumenta NextGenerationEU na luksemburšku burzu, 19. listopada 2021.

Komisija je u travnju 2021. najavila da će provesti diversificiranu strategiju financiranja za prikupljanje potrebnih sredstava. Nakon što su sve države članice EU-a odobrile Odluku o vlastitim sredstvima, pravni instrument kojim se omogućuje zaduživanje, Komisija je izdala prve obveznice u lipnju 2021. Do kraja godine prikupila je ukupno 71 milijardu eura u obliku obveznica EU-a i dodatna sredstva u obliku kratkoročnih obveznica EU-a. To je uključivalo prvu zelenu obveznicu instrumenta NextGenerationEU u iznosu od 12 milijardi eura, dosad najveće izdavanje zelenih obveznica na svijetu. Izdana je nakon donošenja inovativnog okvira za zelene obveznice instrumenta NextGenerationEU u rujnu 2021., kojim se ulagačima u te obveznice jamči da će se mobilizirana sredstva dodijeliti zelenim projektima.

Sva pozajmljena sredstva u okviru instrumenta NextGenerationEU vratit će se do 2058. Kako bi pomogla vratiti prikupljena sredstva i doprinijela ciljevima politike EU-a u pogledu proračunskih prihoda, Komisija je predložila uvođenje novih izvora prihoda u proračun EU-a. Pristojba na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada, koja će doprinijeti ciljevima europskog zelenog plana, uvedena je u siječnju 2021. Komisija je u prosincu predložila uspostavu triju novih izvora vlastitih sredstava za proračun EU-a koja se temelje na:

 • prihodima od sustava trgovanja emisijskim jedinicama;
 • sredstvima iz predloženog mehanizma EU-a za prilagodbu ugljika na granicama; i
 • udjelu rezidualne dobiti multinacionalnih društava koji će se preraspodijeliti državama članicama EU-a na temelju buduće direktive o provedbi globalnog sporazuma o preraspodjeli prava oporezivanja.

Ti će prihodi doprinijeti i financiranju Socijalnog fonda za klimatsku politiku, čiji je cilj osigurati prijelaz na dekarbonizirano gospodarstvo na dobrobit sviju. Komisija će do kraja 2023. predložiti dodatna nova vlastita sredstva.

REACT-EU

7,7 milijardi €

za pomoć bolnicama u nabavi medicinskih proizvoda, osobne zaštitne opreme, respiratora i opreme za testiranje.

11,5 milijardi €

za pomoć poduzećima u svim sektorima gospodarstva, uključujući najpogođenije sektore kao što su kultura, turizam i gastronomija.

4,1 milijarda €

za izravnu pomoć građanima, uključujući radnike, provedbom i podupiranjem programa zadržavanja radnih mjesta.

Primjeri financiranja u okviru instrumenta REACT-EU.

U okviru instrumenta NextGenerationEU, REACT-EU (Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja) nastavlja provoditi i proširuje mjere za odgovor na krizu i oporavak od krize koje se provode u okviru Investicijske inicijative kao odgovor na koronavirus i Investicijske inicijative plus kao odgovor na koronavirus, te služi kao poveznica prema dugoročnom planu oporavka. REACT-EU će doprinijeti zelenom, digitalnom i stabilnom oporavku gospodarstva.

Ta su sredstva, u iznosu od 50,6 milijardi eura, potpuno nova. Riječ je o dopuni sredstava koja su još dostupna u okviru programa za 2014.–2020. i koja će se dodati sredstvima iz kohezijskih fondova za 2021.–2027. Sredstva će se staviti na raspolaganje Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Fondu europske pomoći za najpotrebitije.

Ruralnim područjima EU-a dodijeljena je potpora i iz instrumenta za oporavak NextGenerationEU u iznosu od 8 milijardi eura, raspodijeljenih na temelju programa ruralnog razvoja financiranih u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Države članice ta su sredstva mogle iskoristiti za zelenu i digitalnu tranziciju u ruralnim područjima.

Kohezijska politika EU-a u žarištu oporavka.

Europski fond za regionalni razvoj

Fond je osigurao potporu za kupnju cjepiva za više od polovine stanovništva Portugala te sredstva za ugradnju novih IT sustava u zdravstvenom sektoru Slovenije. Financirana je i kupnja nove medicinske opreme u Češkoj koja će njezinim regijama pomoći da postanu otpornije na buduće zdravstvene krize, a u Švedskoj se podupiru mala poduzeća u digitalnoj tranziciji.

Europski socijalni fond

U svim državama članicama provodila su se osposobljavanja, obuke i profesionalna usmjeravanja kako bi se povećali izgledi polaznika da zadrže posao ili pronađu novi. U Italiji su poduzeća primila subvencije za zapošljavanje kako bi se poduprlo zapošljavanje žena i mladih. Iz tog je fonda isplaćena i potpora za usluge financijskog savjetovanja i stambeno zbrinjavanje beskućnika.

Fond europske pomoći za najpotrebitije

U Austriji i Rumunjskoj potrebita djeca primila su školski pribor. U Estoniji, Francuskoj, Luksemburgu i drugim državama članicama najpotrebitijima je dostavljena pomoć u hrani kao što su topli obroci i osnovna materijalna pomoć poput higijenskih proizvoda.

Borba protiv dezinformacija o bolesti COVID-19

EU se 2021. nastavio boriti protiv lažnih informacija i dezinformacija o bolesti COVID-19 koje dolaze iz EU-a i izvan njega. Bilo je potrebno pratiti informacije iz brojnih izvora i razotkriti teorije zavjere, među ostalim o učincima cjepiva ili narušenom povjerenju u cijepljenje. Sve su mjere poduzete u bliskoj suradnji s EMA-om, državama članicama i međunarodnim partnerima kao što su skupina G7 i NATO. Europska služba za vanjsko djelovanje i Komisija redovito su objavljivale rezultate.

Suočena sa sve većim dezinformacijama u vezi s pandemijom u EU-u, Komisija je objavila smjernice za jačanje Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija kako bi on postao učinkovitiji alat za borbu protiv lažnih ili obmanjujućih informacija te je predložila šire sudjelovanje. U srpnju su Komisija i potpisnici kodeksa uputili poziv većem broju poduzeća i organizacija da se priključe i tako dodatno potkrijepe stav EU-a o toj negativnoj pojavi. Otada se 26 potencijalnih potpisnika pridružilo postupku izrade pojačanog kodeksa dobre prakse, koji se očekuje u proljeće 2022.

Vanjsko djelovanje uključivalo je senzibiliziranje o koristima cijepljenja, među ostalim putem kampanja na društvenim mrežama poput #VaccToNormal, u kojoj se iznose osobne priče cijepljenih osoba iz cijelog svijeta. Usmjerilo se na javne diplomatske inicijative u susjednim zemljama EU-a, posebno na zapadnom Balkanu, i u cijelom svijetu kako bi se osigurao pristup vjerodostojnim informacijama. EU je pružio potporu i neovisnim medijima i novinarima u državama članicama i izvan njih. Osim toga, Komisija je financirala istraživačke projekte o istinitosti informacija na društvenim mrežama i u drugim medijima, kao i dezinformacijama povezanima s koronavirusom.

Komisija je u listopadu osnovala stručnu skupinu za suzbijanje dezinformacija i promicanje digitalne pismenosti putem obrazovanja i osposobljavanja. Glavna je misija skupine pomoći u pripremi praktičnih smjernica za nastavno osoblje i odgojno-obrazovne djelatnike. Time će se ojačati cilj Komisijina Akcijskog plana za digitalno obrazovanje, kojim se nastoji pobrinuti da svaki učenik u svakoj školi u EU-u dobije najbolje moguće digitalno obrazovanje.

Angažman u cijelom svijetu

Cjepiva

Medicinska sestra u osobnoj zaštitnoj opremi i sa sterilnom štrcaljkom u ruci gleda u kameru. © Quantik, 2021.
Medicinska sestra iz Côte d’Ivoirea priprema dozu cjepiva protiv bolesti COVID-19 na početku kampanje cijepljenja u Abidjanu, Côte d'Ivoire, 1. ožujka 2021. © Quantik, 2021.

Od početka pandemije EU je bio predvodnik u globalnoj solidarnosti. Nastavio je predano raditi na tome da do svakog kutka svijeta dospiju sigurna cjepiva, osobna zaštitna oprema, respiratori i druga oprema, među ostalim putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu. Do kraja 2021. EU je u 165 zemalja izvezao ili podijelio više od 1,7 milijardi doza cjepiva, odnosno dvije trećine ukupnog broja doza proizvedenih u EU-u. Zbog toga je EU, od prvog dana proizvodnje, najveći svjetski izvoznik cjepiva.

COVAX, instrument za globalni pristup cjepivu protiv bolesti COVID-19, počeo je u veljači 2021. isporučivati cjepiva protiv te bolesti diljem svijeta kako bi im svaka zemlja imala pravedan i ravnopravan pristup. Tim Europa, koji se sastoji od institucija EU-a, država članica i europskih financijskih institucija, glavni je donator i mobilizirao je više od 3 milijarde eura kako bi COVAX do kraja 2021. mogao kupiti 1,4 milijarde doza, od čega je više od 981 milijun doza isporučen u 144 zemlje i područja.

Komisija je kao dopunu izravnoj nabavi doza od strane COVAX-a uspostavila mehanizam EU-a za dijeljenje cjepiva kako bi pomogla državama članicama da podijele svoja cjepiva s trećim zemljama izravno i putem COVAX-a. EU podupire svoje partnere u njihovim strategijama cijepljenja, distribuciji zaliha i povećanju lokalne proizvodnje cjepiva. Države članice obvezale su se da će do kraja 2021. podijeliti više od 200 milijuna doza, što je uvelike premašeno jer je trećim zemljama podijeljeno 380 milijuna doza, a od toga 255,4 milijuna isporučeno je do kraja godine (87 % putem COVAX-a). Na globalnom sastanku na vrhu o zdravlju skupine G20+ industrijski su se partneri obvezali da će do kraja 2021. 1,5 milijardi doza cjepiva isporučiti zemljama s niskim dohotkom bez dobiti, a zemljama sa srednjim dohotkom po nižim cijenama. EU je humanitarnom pomoći odgovorio i na hitne potrebe najranjivijih zemalja koje proizlaze iz bolesti COVID-19 i uspostavio rezervu za humanitarne potrebe COVAX.

Osim toga, predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u studenome je najavila da će EU do sredine 2022. najranjivijim zemljama podijeliti ukupno 700 milijuna doza cjepiva, od čega će se 200 milijuna platiti iz proračuna EU-a.

To je dopunjeno inicijativom Tima Europa za podupiranje lokalne proizvodnje i dostupnosti cjepiva, lijekova i zdravstvenih tehnologija u Africi. Inicijativa je financirana milijardom eura iz proračuna EU-a i europskih institucija za financiranje razvoja, a omogućena je suradnjom europskog i afričkih centara za sprečavanje i kontrolu bolesti.

U infografici su prikazani neki od ciljeva inicijative Tima Europa za potporu proizvodnji i dostupnosti cjepiva u Africi.
Potpora Tima Europa za lokalnu proizvodnju i dostupnost cjepiva, lijekova i zdravstvenih tehnologija u Africi.

U okviru nove inicijative Tima Europa planira se mobilizacija milijarde eura kako bi se povećala opskrba cjepivima tako što će se pomoći u uspostavi regionalnih proizvodnih centara i usredotočiti se na zemlje s najvećim potencijalom. Tako će se afričkim zemljama pomoći da koordiniraju svoje potrebe i konsolidirati potražnja. Usto će se ojačati poticajno okruženje i tako olakšati pristup cjepivima i lijekovima. Te su zemlje, primjerice, Egipat, Etiopija, Gana, Kenija, Maroko, Nigerija, Ruanda, Senegal i Južna Afrika.

Globalni sastanak na vrhu o zdravlju

Predsjednica von der Leyen i talijanski premijer Mario Draghi u svibnju su bili domaćini globalnog sastanka na vrhu o zdravlju skupine G20+ u Rimu, na kojem su čelnici podržali vodeću i koordinacijsku ulogu Svjetske zdravstvene organizacije u odgovoru na COVID-19 i širi globalni program za zdravlje. Čelnici su potpisali Rimsku deklaraciju o pripravnosti za buduće pandemije i njihovu sprečavanju.

Šesnaest načela deklaracije ponovno potvrđuje predanost čelnika globalnoj solidarnosti, pravednosti i multilateralnoj suradnji; djelotvornom upravljanju; pristupu usmjerenom na ljude; oslanjanju na znanost i politike utemeljene na dokazima i povjerenje; te promicanju održivog financiranja globalnog zdravlja. U deklaraciji se odbijaju zabrane izvoza te se obvezuje da će globalni lanci opskrbe ostati otvoreni i operativni kako bi se diversificirali globalni kapaciteti za proizvodnju cjepiva.

Načela Rimske deklaracije temelj su tekućeg rada u skupinama G7 i G20, uključujući nedavno osnivanje zajedničke radne skupine za financije i zdravlje u okviru skupine G20 kako bi se osiguralo primjereno financiranje prevencije, pripravnosti i odgovora. EU je vodio rad na odluci donesenoj na posebnom zasjedanju Svjetske zdravstvene skupštine u studenome i prosincu o uspostavi međuvladinog pregovaračkog tijela za jačanje prevencije pandemija te pripravnosti i odgovora na njih.

U rujnu su EU i Sjedinjene Američke Države u programu za borbu protiv globalne pandemije preuzeli zajedničke obveze u pogledu dijeljenja cjepiva, spremnosti, opskrbe (uključujući terapeutike), održivog financiranja i regionalne proizvodnje cjepiva.

Ublažavanje posljedica pandemije

Zahvaljujući pristupu Tima Europa više od 130 partnerskih zemalja diljem svijeta dobilo je fleksibilnu financijsku potporu. Od početka pandemije do kraja 2021. Tim Europa mobilizirao je više od 46 milijardi eura za odgovor na humanitarne potrebe, poboljšanje zdravstvenih, vodoopskrbnih i sanitarnih sustava te ublažavanje socioekonomskih posljedica pandemije.

EU je 2021. intenzivnije radio na pokretanju globalnog oporavka. Komisija se trudila okupiti međunarodne aktere, stvoriti nove koalicije i inicijative za borbu protiv bolesti COVID-19 i pokrenuti održivi globalni oporavak. Predsjednica von der Leyen u veljači se pridružila kampanji „Plan oporavka za svijet” u organizaciji pokreta Global Citizen. Jednogodišnja kampanja temeljila se na pet prioriteta: pomoći u okončanju pandemije bolesti COVID-19; suzbiti krizu gladi; nastaviti učenje i nastavu svugdje; zaštititi planet i promicati jednakost.

Od početka pandemije do srpnja 2021. EU je osigurao više od 4,35 milijardi eura za zapadni Balkan i Tursku te više od 3,41 milijardu eura za regije europskog susjedstva kako bi se odgovorilo na neposredne zdravstvene potrebe i smanjile socioekonomske posljedice krize. To je uključivalo programe i bespovratna sredstva za osiguravanje dostupnosti i distribucije cjepiva protiv bolesti COVID-19 koja je odobrio EU te potpore za ubrzavanje kampanja cijepljenja. Do kraja prosinca u okviru instrumenta COVAX osigurano je više od 77 milijuna doza cjepiva zapadnom Balkanu te regijama istočnog i južnog susjedstva, a države članice podijelile su gotovo 32 milijuna doza partnerskim zemljama (izravno ili putem COVAX-a) uz potporu EU-a.

Malo dijete drži cvijet spreman za sadnju i pruža ruke prema kameri.

Stvaranje zelenije i klimatski neutralne Europe

Ostvarivanje europskog zelenog plana

EU se 2021. nastavio boriti protiv klimatskih promjena ambicioznim domaćim politikama i bliskom suradnjom s međunarodnim partnerima. Europska komisija u veljači je donijela novu strategiju EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama, u kojoj je iznijela načine na koje se Europska unija može prilagoditi neizbježnim učincima klimatskih promjena i postati otporna na klimatske promjene do 2050. Europski parlament i države članice u lipnju su donijeli prvi europski propis o klimi te tako u zakonodavstvo unijeli ciljeve na razini cijeloga gospodarstva da se do 2030. neto emisije stakleničkih plinova smanje za najmanje 55 % u odnosu na razine iz 1990. te da se do 2050. postigne klimatska neutralnost.

Zatim je u srpnju i prosincu Komisija iznijela niz prijedloga kako EU pripremiti za ostvarenje klimatskih ambicija revidiranjem postojećih politika i uvođenjem novih mjera. Zakonodavni prijedlozi za ostvarivanje europskog zelenog plana obuhvaćaju širok raspon politika, uključujući klimu, energiju, promet i oporezivanje. U njima se utvrđuje kako će EU ostvariti svoj cilj za 2030., koji je sada pravno obvezujući. Prijedlozi su dostavljeni Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime kao doprinos EU-a postizanju ciljeva Pariškog sporazuma.

Ciljevi klimatske politike EU-a za 2030.
Zakonodavni prijedlozi Komisije pružit će potrebne alate za temeljitu i pravednu preobrazbu gospodarstva EU-a predviđenu europskim zelenim planom.

Ciljevi klimatske politike EU-a za 2030. uključuju: socijalni fond za klimatsku politiku, trgovanje emisijama za cestovni promet i zgrade, mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama, sustav EU-a za trgovanje emisijama za električnu energiju, industriju, pomorstvo i zrakoplovstvo, Uredbu o korištenju zemljišta, prenamjeni zemljišta i šumarstvu, Direktivu o oporezivanju energije, Strategiju EU-a za šume, Direktivu o energetskoj učinkovitosti, Uredbu o raspodjeli tereta, Direktivu o obnovljivoj energiji, Uredbu o infrastrukturi za alternativna goriva, norme za emisije CO2 iz automobila i kombija, inicijativu Fuel EU Maritime i inicijativu Re Fuel EU Aviation.

Očite su koristi od djelovanja u području klime: sprečavanje ili ublažavanje klimatske krize, zdraviji planet za buduće generacije, čišći zrak, hladniji i zeleniji gradovi, zdraviji građani, manja potrošnja energije i niži računi, veća energetska neovisnost, razvoj novih tehnologija i nove industrijske mogućnosti te više prostora za prirodu. Naposljetku, zelena tranzicija stvorit će nove vrste poslova. Bude li popraćena odgovarajućim politikama, mogla bi dovesti do otvaranja otprilike jednog milijuna radnih mjesta u EU-u do 2030. i dva milijuna radnih mjesta do 2050. te povećanja globalne konkurentnosti EU-a u odnosu na mnoge druge zemlje koje traže rješenja za klimatske promjene.

Iako koristi klimatskih politika EU-a u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju očito nadmašuju troškove te tranzicije, kratkoročno mogu stvoriti dodatni pritisak na ranjiva kućanstva, mikropoduzeća i korisnike usluga prijevoza. Politike su stoga osmišljene tako da se pravedno raspodijeli trošak suočavanja s klimatskim promjenama i prilagodbe na njih te osigura pravedna tranzicija za sve. To je jedan od razloga zbog kojih je Komisija uz prijedlog novog sustava za trgovanje emisijama u cestovnom prometu i sektoru zgrada predložila i osnivanje Socijalnog fonda za klimatsku politiku. Potencijalno važni socijalni učinci dodatno su obrađeni u predloženoj preporuci o osiguravanju pravedne tranzicije prema klimatskoj neutralnosti (vidjeti u nastavku).

Revizija sustava EU-a za trgovanje emisijama

Sustav EU-a za trgovanje emisijama prvo je veliko svjetsko tržište ugljika. Njime se utvrđuje ograničenje, ili kvota, ukupne količine određenih stakleničkih plinova koju mogu ispuštati obuhvaćeni sektori. Kvota se postupno smanjuje pa se smanjuje i ukupna količina emisija. Poduzeća obuhvaćena sustavom kupuju emisijske jedinice na dražbama ili ih dobivaju besplatnom dodjelom, a prema potrebi mogu njima i međusobno trgovati. Svake godine moraju predati dovoljno emisijskih jedinica kako bi u potpunosti pokrila emisije svojeg poduzeća, inače moraju platiti visoke novčane kazne.

Od uvođenja sustava 2005. emisije stakleničkih plinova smanjile su se za oko 43 % u obuhvaćenim sektorima (proizvodnja električne energije, energetski intenzivna industrija i zrakoplovstvo unutar Europskoga gospodarskog prostora). Ti su sektori zajedno zaslužni za 41 % ukupnih emisija EU-a. U srpnju 2021. Komisija je u okviru zakonodavnog paketa za ostvarivanje europskog zelenog plana predložila novi cilj smanjenja emisija iz sektorâ u sustavu za trgovanje emisijama od 61 % do 2030. u odnosu na razine iz 2005. Kako bi se to postiglo, Komisija predlaže jednokratno smanjenje ukupnih emisijskih jedinica i povećanje stope smanjenja s 2,2 % u okviru trenutačnog sustava na 4,2 % godišnje.

Grafikon prikazuje smanjenje emisija u sektorima na koje se odnosi postojeći sustav trgovanja emisijama i sektorima na koje se odnosi raspodjela tereta u usporedbi s 2005.

U sektorima na koje se odnosi raspodjela tereta, među kojima su cestovni promet, stambeni sektor i poljoprivreda, promjena u odnosu na 2005. iznosila je minus 16% u 2020., a ciljna vrijednost za 2030. iznosi minus 40%. U postojećem sustavu trgovanja emisijama, koji uključuje energetski sektor, energetski intenzivne industrije, letove unutar Europskoga gospodarskog prostora i, nakon 2022., pomorski prijevoz, promjena u odnosu na 2005. iznosila je 2020. minus 43%, a cilj za 2030. je minus 61%. Emisije iz cestovnog prometa i zgrada obuhvaćene su Uredbom o raspodjeli tereta, a Komisija je predložila i novi sustav trgovanja emisijama posebno za te emisije. Gornja granica u tom novom sustavu smanjivat će se svake godine kako bi se 2030. emisije smanjile za 43 % u odnosu na 2005.

Komisija je predložila i mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama. U skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije, tim će se mehanizmom osigurati da ambiciozno djelovanje u području klime u Europi ne dovede do izmještanja emisija ugljika, odnosno prenošenja proizvodnje u zemlje s manje strogim pravilima o emisijama. Njegovim postupnim uvođenjem, usporedno s postupnim ukidanjem besplatnih emisijskih jedinica u okviru trenutačnog sustava za trgovanje emisijama, osigurat će se da određeni proizvodi s visokim emisijama ugljika koji se uvoze u EU, kao što su cement, željezo i čelik, aluminij, gnojivo i električna energija, imaju istu cijenu kao i proizvodi koji se proizvode u EU-u.

Komisija je iznijela prijedlog za jačanje rezerve za stabilnost tržišta. Tom se rezervom poboljšava otpornost sustava na velike šokove jer se izdvaja niz emisijskih jedinica koje se mogu upotrijebiti za prilagodbu ponude emisijskih jedinica na dražbama. U zrakoplovnom sektoru Komisija je predložila postupno ukidanje besplatne dodjele emisijskih jedinica zračnim prijevoznicima koji obavljaju letove u Europskom gospodarskom prostoru i prelazak na prodaju svih emisijskih jedinica na dražbi u tom sektoru. Komisija predlaže i primjenu globalnog Programa za neutralizaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo na letove u Europski gospodarski prostor i iz njega.

Kako bi EU ostvario svoj cilj smanjenja emisija do 2030., sektori koji su trenutačno izvan sustava za trgovanje emisijama moraju više poraditi na dekarbonizaciji. U tu je svrhu Komisija predložila proširenje trgovanja emisijama na pomorski promet i uvođenje zasebnog sustava za trgovanje emisijama u sektorima cestovnog prometa i zgrada.

Komisija je u srpnju predložila i povećanje financijskih sredstava za inovacije u području klime znatnim proširenjem Fonda za modernizaciju i Inovacijskog fonda. Ti se fondovi financiraju emisijskim jedinicama koje se prodaju na dražbi u okviru sustava za trgovanje emisijama i podupiru države članice s nižim prihodima u tranziciji prema klimatskoj neutralnosti (Fond za modernizaciju), odnosno financiraju inovativne niskougljične tehnologije potrebne za poticanje zelene tranzicije (Inovacijski fond).

Pravedna tranzicija prema klimatskoj neutralnosti

Središnja je ideja europskog zelenog plana da se tranzicija prema klimatskoj neutralnosti treba provesti na pravedan način, da nitko ne bude zapostavljen.

U srpnju je predložen novi Socijalni fond za klimatsku politiku kako bi se državama članicama pomoglo da u tranziciji prema klimatskoj neutralnosti podupru ranjive građane koji se najviše oslanjaju na fosilna goriva. Komisija predlaže da se za fond iz proračuna EU-a izdvoji u načelu 25 % očekivanih prihoda iz novog sustava za trgovanje emisijama u sektorima cestovnog prometa i zgrada, odnosno 72,2 milijarde eura za razdoblje 2025.–2032. Tim će se sredstvima državama članicama pomoći da podupru ranjiva kućanstva i mikropoduzeća, ulažu u energetsku učinkovitost i obnovu zgrada te financiraju mobilnost s niskim i nultim emisijama. Očekuje se da će ta ulaganja utjecati na smanjenje troškova i emisija, a u međuvremenu će se iz fonda financirati i privremena izravna potpora dohotku ranjivih kućanstava.

U prosincu je Komisija izdala političke smjernice kako bi potaknula države članice da poduzmu mjere za ostvarenje pravedne i uključive tranzicije prema klimatskoj neutralnosti. U predloženoj preporuci Vijeća razrađeni su relevantni aspekti tranzicije u području zapošljavanja i socijalne politike. Pritom se posebna pozornost posvećuje potrebama onih ljudi i kućanstava koji u velikoj mjeri ovise o fosilnim gorivima i koji bi mogli biti najviše pogođeni zelenom tranzicijom. Države članice pozivaju se da optimalno iskoriste javno i privatno financiranje te da blisko surađuju sa socijalnim partnerima. Prijedlog uključuje mjere i smjernice za:

 • potporu kvalitetnom zapošljavanju i olakšavanje prelaska s jednog radnog mjesta na drugo;
 • poticanje ravnopravnog pristupa kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju;
 • osiguravanje pravednih sustava poreznih olakšica i socijalne zaštite;
 • omogućivanje pristupa osnovnim uslugama po pristupačnim cijenama;
 • koordinaciju političkog djelovanja i primjenu pristupa na razini cijeloga gospodarstva; te
 • optimalnu uporabu javnih i privatnih financijskih sredstava.

Revizija zakonodavstva u sektorima koji nisu obuhvaćeni sustavom za trgovanje emisijama

Uredbom EU-a o raspodjeli tereta za EU i države članice utvrđeni su obvezujući ciljevi za smanjenje godišnjih emisija stakleničkih plinova do 2030. u sektorima koji nisu obuhvaćeni sustavom za trgovanje emisijama. Teret smanjenja emisija raspodijeljen je među državama članicama na temelju njihova relativnog bogatstva, koje se mjeri u bruto domaćem proizvodu po stanovniku, i uzimajući u obzir troškovnu učinkovitost.

Komisija je u srpnju iznijela prijedlog da se trenutačni cilj smanjenja emisija za 29 % u usporedbi s razinama iz 2005. poveća na 40 %. Predloženi nacionalni ciljevi smanjenja emisija kreću se od 10 % do 50 % u usporedbi s 2005.

Grafikon prikazuje predložene nacionalne ciljeve za smanjenje emisija u usporedbi s razinama iz 2005.

Revidirani ciljevi smanjenja emisija u okviru Uredbe o raspodjeli tereta.

Izvor: Prilog dokumentu COM(2021) 555 – Smanjenje emisija stakleničkih plinova država članica na temelju članka 4. stavka 1., 14. srpnja 2021.

Predloženi su sljedeći ciljevi: Bugarska minus 10%, Rumunjska minus 12,7%, Hrvatska minus 16,7%, Latvija minus 17%, Poljska minus 17,7%, Mađarska minus 18,7%, Malta minus 19%, Litva minus 21%, Grčka minus 22,7%, Slovačka minus 22,7%, Estonija minus 24%, Češka minus 26%, Slovenija minus 27%, Portugal minus 28,7%, Cipar minus 32%, Španjolska minus 37,7%, EU 27 minus 40%, Irska minus 42%, Italija minus 43,7%, Belgija minus 47%, Francuska minus 47,5%, Austrija minus 48%, Nizozemska minus 48%, Danska minus 50%, Njemačka minus 50%, Luksemburg minus 50%, Finska minus 50%, Švedska minus 50%.

Šume i poljoprivredno zemljište zajedno pokrivaju više od tri četvrtine kopnene mase EU-a. Otporne šume kojima se dobro upravlja ključne su za postizanje klimatske neutralnosti jer uklanjaju ugljikov dioksid (CO2) iz atmosfere. Komisija je u srpnju iznijela prijedlog da se uklanjanje ugljika poveća na 310 milijuna tona ekvivalenta CO2 do 2030. i da se na razini EU-a do 2035. postigne klimatska neutralnost u kombiniranom sektoru korištenja zemljišta, šumarstva i poljoprivrede.

U prosincu je Komisija donijela Komunikaciju o održivim ciklusima ugljika. U njoj se utvrđuje kako EU može povećati uklanjanje ugljika iz atmosfere smanjenjem ovisnosti o fosilnom ugljiku, povećanjem sekvestracije ugljika u poljoprivredi kako bi se više ugljika skladištilo u prirodi te promicanjem industrijskih rješenja za održivo i provjerljivo uklanjanje i recikliranje ugljika.

Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama

Iako EU čini sve što je u njegovoj moći kako bi ublažio klimatske promjene, interno i na globalnoj razini, mora se pripremiti i za suočavanje s njihovim neizbježnim posljedicama. Od smrtonosnih toplinskih valova i razornih poplava do propadanja šuma i erozija obala uslijed povećanja razina mora – klimatske promjene već uzimaju svoj danak.

Zbog toga je Komisija u veljači donijela novu strategiju EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama, kojom se utvrđuje kako da EU postane otporan na klimatske promjene do 2050. Njezini su ciljevi učiniti prilagodbu pametnijom, bržom i sustavnijom te ojačati međunarodno djelovanje. Usto se naglasak nastoji preusmjeriti s planiranja na provedbu razvojem i primjenom rješenja u velikim razmjerima.

Na primjer, europska platforma znanja za prilagodbu klimatskim promjenama Climate-ADAPT bit će pristupačnija svima, a sada ima i poseban opservatorij za praćenje i sprečavanje prijetnji zdravlju povezanih s klimatskim promjenama. Drugi je primjer pokretanje misije Obzora Europa za prilagodbu klimatskim promjenama. Tom vodećom inicijativom u regije EU-a uvest će se najnovije tehnologije prilagodbe, prirodna rješenja i najbolja praksa kako bi postale otporne na klimatske promjene.

Povećanje održivosti naših zgrada

Nakon donošenja strategije za val obnove 2020. Komisijin cilj udvostručenja stope obnove zgrada u EU-u odrazio se u nizu novih inicijativa. Konkretno, u prosincu je predložena revizija Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada, kojom se nastoji osigurati da je EU na dobrom putu prema dekarbonizaciji svojeg fonda zgrada. Revizijom se želi postići smanjenje potrošnje energije zgrada u EU-u tako da se temeljitom obnovom poboljša njihova energetska učinkovitost. U prijedlogu se utvrđuju minimalni standardi energetske učinkovitosti i zahtjev da se 15 % fonda zgrada svake države članice do 2030. unaprijedi s oznake G na najmanje oznaku F. U okviru revizije Komisija je predložila i da od 2030. sve nove zgrade, a od 2027. nove javne zgrade moraju imati nultu stopu emisija.

Komisijin prijedlog nove Direktive o energetskoj učinkovitosti uključuje ambiciozniji cilj uštede energije u cijelom gospodarstvu do 2030., među ostalim obnovom javnih zgrada. Prijedlogom revizije Direktive o energiji iz obnovljivih izvora utvrđuje se i nova referentna vrijednost za uporabu energije iz obnovljivih izvora u zgradama, odnosno 49 % do 2030., te se zahtijeva godišnje povećanje količine energije iz obnovljivih izvora koja se upotrebljava za grijanje i hlađenje. Predloženi novi sustav za trgovanje emisijama u sektoru zgrada uključuje goriva za grijanje. Iz Socijalnog fonda za klimatsku politiku koji se financira iz novog sustava osigurat će se financijska potpora za obnovu zgrada ugroženih kućanstava i mikropoduzeća.

Naposljetku, s obzirom na potencijal obnove da potakne gospodarski oporavak, Mehanizam EU-a za oporavak i otpornost posebno je usmjeren na sektor zgrada i mnoge su države članice uključile obnovu i ulaganja u energetsku učinkovitost u nacionalne planove oporavka.

Novi europski Bauhaus

Novi europski Bauhaus pokrenut je 2020. kako bi se ubrzala transformacija našeg društva i gospodarskih sektora, kao što su građevinska industrija i industrija životnog stila, čime se građanima omogućuje pristup robi i uslugama koje su kružne, cjenovno pristupačne i s manjim emisijama ugljika. Na taj se način europski zeleni plan pretvara u opipljive promjene na terenu kojima se unapređuje naš svakodnevni život, u zgradama i javnim prostorima, ali i u području mode i namještaja. Novi europski Bauhaus daje kulturnu dimenziju zelenom planu i uključuje skupine kao što su arhitekti, dizajneri i umjetnici koji doprinose toj preobrazbi.

Nadahnuće lokalnim projektima iz cijele Europe i izvan nje pomoglo je u oblikovanju Komisijina koncepta inicijative novi europski Bauhaus, koja je objavljena u rujnu 2021. Faza zajedničkog osmišljavanja projekta, koja je trajala od siječnja do srpnja, privukla je više od 2 000 doprinosa. Programi EU-a, uključujući Obzor Europa, LIFE, Program jedinstvenog tržišta i Digitalnu Europu, doprinijet će projektima novog europskog Bauhausa iznosom od otprilike 85 milijuna eura u razdoblju 2021.–2022. Osim toga, inicijativa će biti integrirana u mnoge druge programe EU-a, kao što su Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Komisija će uspostaviti i laboratorij za novi europski Bauhaus koji će zajedno sa zajednicom stvarati, proizvoditi prototipove i testirati nove alate, rješenja i preporuke o politikama.

Od „lebdećeg” divljeg vrta u srcu Barcelone do kuće bez otpada u Sloveniji – dobitnici prvih nagrada za novi europski Bauhaus pokazali su da održivost može biti i lijepa i uključiva. U rujnu je proglašeno 20 dobitnika.

Energija za klimatski neutralno gospodarstvo

Vođena raznim strategijama iz 2020., kao što su strategija za integraciju energetskog sustava, strategija za energiju iz obnovljivih izvora na moru, strategija za vodik i strategija za emisije metana, Komisija je 2021. poduzela niz koraka kako bi te ideje pretvorila u zakonodavstvo EU-a. U srpnju i prosincu iznijela je prijedloge za preoblikovanje pravila energetske politike EU-a i ubrzavanje prelaska na čistu energiju.

Komisija je predložila da bi udio obnovljivih izvora u kombinaciji izvora energije u EU-u trebao dosegnuti 40 % do 2030. To je dvostruko više od cilja za 2020. i znatno povećanje u odnosu na prethodni cilj od 32 %. Eurostatovi podaci potvrđuju da je EU uspješno ostvario ciljeve za 2020.

Srpanjski prijedlog revizije Direktive o energiji iz obnovljivih izvora uključuje mjere za područja u kojima je napredak bio sporiji od očekivanog (kao što su promet i zgrade). Slično tomu, cilj je prijedloga revizije Direktive o energetskoj učinkovitosti da se potrošnja energije kolektivno smanji za dodatnih 9 % u odnosu na ono na što su se države članice već obvezale u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima za razdoblje 2021.–2030. te da se gotovo udvostruči godišnja obveza energetske učinkovitosti.

Kadri Simson i drugi silaze stubištem u velikoj tvornici.
Kadri Simson (u sredini), europska povjerenica za energetiku, u posjetu novoj hidroelektrani u slovenskim Brežicama, 20. rujna 2021.

U prosincu su uslijedili daljnji elementi paketa mjera za ostvarivanje europskog zelenog plana: prijedlozi za dekarbonizaciju plinskog sektora i uspostavu tržišta vodika. Tim se prijedlozima za tržište plina u EU-u olakšava prijelaz s fosilnih goriva na plinove iz obnovljivih izvora i niskougljične plinove. Cilj im je i stvaranje funkcionalnog tržišta za vodik u srednjoročnom razdoblju uz istodobno promicanje drugih tehnologija čistog plina.

EU je pomogao i u uspostavi međunarodnog opservatorija za emisije metana, koji će kao pokretačka sila globalne obveze smanjenja emisija metana mjeriti emisije i pratiti napredak. Tu su obvezu EU i 110 zemalja prihvatili na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama (COP26) u Glasgowu. U prosincu je iznesen prvi zakonodavni prijedlog za rješavanje problema emisija metana u EU-u.

U infografici su prikazane glavne razlike između starih i novih oznaka energetske učinkovitosti.
Usporedba starih i novih oznaka energetske učinkovitosti za hladnjak bez zamrzivača.

Nove oznake energetske učinkovitosti: Kako prepoznati proizvod s oznakom energetske učinkovitosti s promijenjenom vrijednošću? Na novoj oznaci nalazi se QR kod, koji sadrži više informacija o modelu uređaja. Osim toga, promijenjeni su razredi energetske učinkovitosti. Na primjer, hladnjak razreda C s novom oznakom prije bi pripadao razredu A +++. Poboljšana je i metoda izračuna godišnje potrošnje energije. Na primjer, deklarirana potrošnja istog hladnjaka je 66 kilovat sati godišnje prema novoj naljepnici, ali 62 prema staroj. Nadalje, obujam hladnjaka izražen je u litrama, a na novoj se oznaci razina buke mjeri u decibelima i dijeli na četiri razreda.

Tijekom 2021. došlo je i do promjene vrijednosti EU-ovih oznaka energetske učinkovitosti za određene kućanske proizvode (od perilica rublja do žarulja). To je znak da te oznake pomažu u poticanju inovacija u području energetske učinkovitosti jer proizvođači žele biti u najvišem razredu dostupnom na tržištu, a potrošači se vode oznakama pri kupnji proizvoda.

Paket za ostvarivanje europskog zelenog plana, donesen u srpnju, uključivao je i prijedlog revizije Direktive EU-a o oporezivanju energije. Cilj je te revizije zajamčiti da oporezivanje energenata bolje odražava njihov utjecaj na okoliš i podupire ciljeve EU-a u području klimatskih promjena. Revidiranom direktivom uklonit će se trenutačne prepreke za proizvode i tehnologije čiste energije i uvesti više razine oporezivanja goriva koja više onečišćuju. To će pomoći u slanju odgovarajućih cjenovnih signala za energetske proizvode te jačanju zelenih inovacija i ulaganja u održivu i čistu energiju.

Kao hitan odgovor na globalnu pojavu iznimno visokih cijena energije, Komisija je u listopadu objavila komunikaciju u kojoj navodi skup mjera, odnosno kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih inicijativa, koje države članice i EU mogu poduzeti kako bi olakšali situaciju i za kućanstva i za poduzeća. Do siječnja 2022. većina država članica uvela je mjere iz komunikacije kako bi se ublažio utjecaj naglog porasta cijena. Komisija se u prosincu nadovezala na komunikaciju zakonodavnim prijedlozima za povećanje skladištenja energije. Zatim je utvrdila poticajni okvir za zajedničku nabavu rezervi plina i odredbe za povećanje solidarnosti među državama članicama.

Održiva i pametna mobilnost

U okviru srpanjskog zakonodavnog paketa za ostvarivanje europskog zelenog plana Komisija je predložila nova pravila za poticanje i povećanje uporabe čistih goriva u zrakoplovnom i pomorskom sektoru (ReFuelEU Aviation i FuelEU Maritime). To će doprinijeti smanjenju emisija iz tih dvaju sektora, ali i potaknuti inovacije i gospodarsku aktivnost u EU-u putem potrebne tehnološke prilagodbe i razvoja alternativnih goriva.

Kako bi se ostvarili ciljevi dekarbonizacije prometa, industrijska baza EU-a mora razviti nove kapacitete za nabavu, proizvodnju i skladištenje te distribucijske mreže u vrlo kratkom roku. Kao dopunu zakonodavnim prijedlozima iznesenima 2021. Komisija je pokrenula i Savez lanaca vrijednosti za obnovljiva i niskougljična goriva, čiji je cilj povećati opskrbu i cjenovnu pristupačnost obnovljivih i niskougljičnih plinovitih i tekućih goriva u prometu, s naglaskom na zrakoplovnom i pomorskom sektoru.

Europska godina željeznice 2021. naglasila je ključnu ulogu željeznice u našem društvu – povezivanje ljudi i poduzeća u EU-u na jedan od najodrživijih i najsigurnijih dostupnih načina. Ujedno je i ukazala na poteškoće u privlačenju ljudi da putuju vlakom ili da se zaposle u željezničkoj industriji te poduzeća da koriste željeznicu za prijevoz robe.

Jedan je od najvažnijih događaja godine bilo putovanje po kontinentu vlakom Connecting Europe Express, koji je demonstrirao moć i potencijal europskog željezničkog sektora. To je putovanje potvrdilo da je potrebno učiniti više kako bi željeznica odigrala svoju pravu ulogu u zelenoj tranziciji. Komisija je u prosincu donijela akcijski plan za poticanje prekograničnog željezničkog putničkog prijevoza na velike udaljenosti te priprema nova pravila o željezničkim teretnim koridorima (vidjeti i pitanja i odgovore o strategiji za održivu i pametnu mobilnost). Poboljšanjem upravljanja kapacitetom željezničke infrastrukture i povećanjem uporabe postojeće infrastrukture na temelju tih pravila prekogranični željeznički prijevoz tereta postat će konkurentniji i doprinijet će se stalnim nastojanjima željezničke industrije da poboljša brzinu, točnost i pouzdanost željezničkog prijevoza tereta.

Adina Vălean plješće pred vlakom s logotipom Connecting Europe Express.
Adina Vălean, europska povjerenica za promet, uz Connecting Europe Express, Bukurešt, Rumunjska, 17. rujna 2021.

U prosincu je Komisija predstavila prijedloge za reviziju smjernica za razvoj transeuropske prometne mreže, reviziju Direktive o inteligentnim prometnim sustavima i novi okvir EU-a za gradsku mobilnost.

Transeuropska prometna mreža (TEN-T) je mreža željeznica, unutarnjih plovnih putova, kratkih pomorskih plovnih putova i cesta koja povezuje velike gradove, luke, zračne luke i terminale u cijelom EU-u. Ključna je za funkcioniranje unutarnjeg tržišta jer omogućuje učinkovit prijevoz robe i putnika. Provedbom predloženih mjera mreža će postati zelenija, učinkovitija i otpornija.

Uz pametnu mobilnost promet će biti sigurniji i održiviji. Pri reviziji Direktive o inteligentnim prometnim sustavima uzet će se u obzir pojava novih mogućnosti za cestovnu mobilnost, aplikacija za mobilnost te povezane i automatizirane mobilnosti. Revizija će potaknuti brže uvođenje novih, inteligentnih usluga tako što će se određeni ključni podaci o cestama, putovanjima i prometu, kao što su ograničenja brzine, planovi protoka prometa ili podaci o radovima na cesti, staviti na raspolaganje u digitalnom obliku.

Prijedlogom novog okvira za gradsku mobilnost rješavaju se neki od problema u području mobilnosti koji proizlaze iz intenzivne aktivnosti u gradovima – prometne gužve, emisije, buka – u korist korisnika prijevoza i svih ljudi oko njih.

Čišća i sigurnija vozila

Osobni automobili i kombiji zajedno odgovorni su za oko 15 % ukupnih emisija CO2 u EU-u, stoga je suradnja tih sektora ključna za postizanje EU-ovih ciljeva smanjenja emisija. Potrebni su ambiciozniji standardi za emisije CO2 novih automobila i kombija kako bi se povećao broj vozila s nultim i niskim emisijama na cestama EU-a. U okviru paketa za ostvarivanje europskog zelenog plana Komisija je u srpnju predložila uvođenje ambicioznijih ciljeva u pogledu emisija CO2 novih automobila i kombija od 2030. nadalje:

 • smanjenje emisija iz automobila za 55 % do 2030.;
 • smanjenje emisija iz kombija za 50 % do 2030.;
 • nulta stopa emisija iz novih vozila do 2035.
Ursula von der Leyen i Kaja Kallas sjede jedna pored druge i gledaju u kameru.
Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije (lijevo), i estonska premijerka Kaja Kallas u samohodnom autobusu, Tallinn, Estonija, 5. listopada 2021.

Radi povećanja ekološke prihvatljivosti europskog voznog parka Komisija je predložila Uredbu o infrastrukturi za alternativna goriva, kojom bi se zajamčilo da u svakoj državi članici postoji dovoljan kapacitet za punjenje i opskrbu gorivom kako bi se zadovoljili zahtjevi sve većeg broja automobila i kamiona s nultim emisijama. Uredbom bi se osigurala i rasprostranjenost infrastrukture za punjenje na utvrđenim razmacima duž glavnih prometnih koridora u EU-u kako bi vozači mogli lako puniti svoja električna vozila ili vozila s pogonom na vodikove gorivne ćelije u cijelom EU-u. Prema predloženim pravilima zrakoplovi, brodovi i teglenice imat će pristup opskrbi električnom energijom u većim pristaništima i zračnim lukama.

Djelovanje na globalnoj razini

Karta prikazuje temperaturnu razliku između 2021. i prosjeka za razdoblje od 1991. do 2020.
Temperatura zraka na visini od dva metra 2021., prikazana u odnosu na njezin prosjek 1991.–2020.

Najveći porast temperature (za više od 3 stupnja) zabilježen je u Sjevernoj Americi, istočnoj Aziji, sjevernoj Africi i na Bliskom istoku te u antarktičkim regijama najbližima Južnoj Americi.

Konferencija o klimatskim promjenama COP26 održana je u Glasgowu od 1. do 13. studenoga. Na početku konferencije EU je odredio tri cilja:

 • da se preuzmu obveze smanjenja emisija tijekom ovog desetljeća kako bi se približilo cilju ograničavanja globalnog zatopljenja na 1,5 °C;
 • da se ostvari cilj pružanja 100 milijardi američkih dolara godišnje zemljama u razvoju i ranjivim zemljama za borbu protiv klimatskih promjena;
 • da se postigne dogovor o pravilniku Pariškog sporazuma.

Ostvaren je napredak na svakom od tih ciljeva.

U okviru Pariškog sporazuma 195 zemalja postavilo je za cilj zadržavanje prosječnog porasta globalne temperature znatno ispod 2 °C i što bliže 1,5 °C. Prije konferencije COP26 planet je bio na putu prema globalnom zatopljenju od opasnih 2,7 °C. Na temelju novih najava tijekom konferencije stručnjaci procjenjuju da će se globalna temperatura vjerojatno podići za 1,8 °C–2,4 °C. U zaključcima konferencije stranke su se dogovorile da će prema potrebi preispitati svoje obveze do kraja 2022. kako bi se globalno zatopljenje ograničilo na 1,5 °C do kraja stoljeća, pri čemu će zadržati gornju granicu ambicioznog cilja iz Pariškog sporazuma.

Frans Timmermans govori skupini mladih aktivista s maskama na okruglom stolu.
Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik Europske komisije zadužen za europski zeleni plan, izvješćuje predstavnike mladih o pregovorima u okviru konferencije COP26 u paviljonu delegata Komisije, Glasgow, Ujedinjena Kraljevina, 8. studenoga 2021.

Kako bi ispunili ta obećanja, sudionici konferencije COP26 ujedno su se prvi put dogovorili da će ubrzati postupno ukidanje energije iz ugljena s nesmanjenim emisijama i neučinkovitih subvencija za fosilna goriva te su prepoznali potrebu da se podupre upravljanje pravednom tranzicijom.

Sudionici konferencije zaključili su i tehničke pregovore o pravilniku Pariškog sporazuma, u kojem su utvrđeni zahtjevi da sve stranke prate napredak u ostvarivanju svojih ciljeva smanjenja emisija. U pravilniku se utvrđuje i kako će međunarodna tržišta ugljika podupirati daljnju globalnu suradnju u području smanjenja emisija.

Kad je riječ o financiranju borbe protiv klimatskih promjena, razvijene zemlje dogovorile su se da će udvostručiti zajednički udio potpore kako bi pomogle drugim zemljama da se prilagode posljedicama klimatskih promjena u okviru godišnjeg cilja od 100 milijardi američkih dolara za razdoblje 2021.–2025. te da će što prije ostvariti postojeći cilj isplate 100 milijardi dolara godišnje tim zemljama. Stranke su se obvezale i na dogovaranje o dugoročnom financiranju borbe protiv klimatskih promjena nakon 2025. Na konferenciji je također odlučeno da će se uspostaviti dijalog između stranaka, dionika i relevantnih organizacija kako bi se podupro rad na sprečavanju, smanjivanju i ublažavanju štete povezane s klimatskim promjenama.

EU je bio uključen i u sljedeće novosti na konferenciji COP26:

 • EU i Sjedinjene Američke Države inicirali su globalnu obvezu smanjenja emisija metana. Više od 100 zemalja, koje predstavljaju 70 % svjetskoga gospodarstva i stvaraju gotovo polovinu antropogenih emisija metana, sada se obvezalo na zajednički cilj smanjenja globalnih emisija metana za najmanje 30 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 2020.
 • EU se obvezao tijekom pet godina izdvojiti milijardu eura za potporu Globalnoj financijskoj inicijativi za šume. EU će pomoći partnerskim zemljama da zaštite i obnove šume svijeta te da njima održivo upravljaju. Više od 100 svjetskih čelnika, u čijim se zemljama nalazi oko 85 % svjetskih šuma, obećalo je da će do 2030. zaustaviti i preokrenuti trend krčenja šuma.
 • EU je zajedno s Francuskom, Njemačkom, Ujedinjenom Kraljevinom i Sjedinjenim Američkim Državama pokrenuo partnerstvo za pravednu energetsku tranziciju s Južnom Afrikom kako bi se ubrzala dekarbonizacija gospodarstva Južne Afrike, s naglaskom na elektroenergetskom sustavu. Partnerstvo je preuzelo početnu obvezu u iznosu od 8,5 milijardi američkih dolara (oko 7,4 milijarde eura) za prvu fazu financiranja, čime će pomoći Južnoj Africi da ostvari ambiciozne ciljeve u pogledu smanjenja emisija utvrđene u ažuriranom nacionalno utvrđenom doprinosu.
 • EU je najavio da će donirati 100 milijuna eura UN-ovu Fondu za prilagodbu, što ga čini najvećim donatorom s rekordnim ukupnim iznosom od 351,6 milijuna američkih dolara.
 • Partnerstvo Komisije, Europske investicijske banke i programa Breakthrough Energy Catalyst – partnerstvo EU–Catalyst – mobilizirat će do 820 milijuna eura (milijardu američkih dolara) od 2022. do 2026. kako bi se ubrzalo uvođenje i stavljanje na tržište inovativnih tehnologija koje će pomoći ostvariti ambicije europskog zelenog plana i ciljeva klimatske politike EU-a za 2030. Očekuje se da će za svaki euro javnih sredstva privatni investitori uložiti još tri eura, a ta će sredstva biti namijenjena projektima iz EU-a koji imaju najviše potencijala da doprinesu u sljedeća četiri sektora: čisti vodik, održiva zrakoplovna goriva, izravno hvatanje ugljika iz zraka i dugoročno skladištenje energije.

Potrebno je još mnogo raditi na tome da se globalno zatopljenje zadrži na 1,5 °C. EU će sada nastojati što prije provesti obećanja s konferencije u Glasgowu i nastavit će surađivati sa svojim međunarodnim partnerima na ostvarenju ciljeva Pariškog sporazuma.

Konferencija UN-a o bioraznolikosti

Na virtualnom sastanku 26. siječnja 2021. u okviru agende iz Davosa, na kojem su se okupili čelnici iz poslovnog svijeta, vlada, međunarodnih organizacija, civilnog društva i akademske zajednice, predsjednica von der Leyen izjavila je da će UN-ov sastanak na vrhu o bioraznolikosti u Kunmingu u Kini „morati za bioraznolikost značiti isto što je COP21 značio za klimu. Potreban nam je sporazum o bioraznolikosti sličan Pariškom”. EU predvodi rad na postizanju dogovora o ambicioznom globalnom okviru za bioraznolikost nakon 2020., kojim bi se zaustavio i preokrenuo trend gubitka biljaka, životinja i ekosustava na planetu, na 15. sastanku Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP15) u Kunmingu, u suradnji sa svojim partnerima. Prvi dio tog sastanka na vrhu održan je u listopadu 2021. i općenito je pokazao da postoji velik angažman diljem svijeta, što odražava sve veću svijest o hitnoj potrebi za rješavanjem ekološke krize. Izjavu iz Kunminga potrebno je pretvoriti u konkretan sporazum koji bi trebao biti donesen u proljeće 2022., tijekom druge faze konferencije.

Zeleni savez EU-a i Japana

U lipnju su EU i Japan objavili da namjeravaju osnovati zeleni savez kako bi ubrzali tranziciju svojih gospodarstava prema klimatskoj neutralnosti te kružnom i resursno učinkovitom gospodarstvu. Zajednički je cilj Japana i EU-a da postanu klimatski neutralni do 2050. To je prvi zeleni savez EU-a, a pojačana suradnja s Japanom pomoći će EU-u da uspostavi globalnu koaliciju za nultu neto stopu emisija stakleničkih plinova.

Održiva proizvodnja i potrošnja

Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo, donesen 2020., ključni je stup europskog zelenog plana. Kako bi se promijenio način na koji proizvodimo i trošimo, u akcijskom planu razrađena su pitanja povezana s cijelim životnim ciklusom proizvoda, od dizajna i proizvodnje do potrošnje, popravka, ponovne uporabe, recikliranja te ponovnog vraćanja resursa u gospodarstvo.

Komisija je poduzela mjere kako bi osigurala da EU problem svojeg otpada ne izvozi u treće zemlje. Prijedlog iz studenoga za temeljitu reviziju propisa EU-a o pošiljkama otpada koristit će kružnom gospodarstvu na nekoliko načina, unutar i izvan EU-a.

 • Prvo, prijedlog će poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU-a za otpad namijenjen recikliranju i ponovnoj uporabi kako bi se potaknulo tržište sekundarnih sirovina i kružno gospodarstvo (pošiljke unutar EU-a).
 • Drugo, smanjit će se izvoz otpada i zajamčiti da se otpad otprema izvan EU-a samo ako će se njime gospodariti na način prihvatljiv za okoliš u zemljama odredišta.
 • Treće, prijedlogom će se riješiti problem nezakonitih pošiljaka tako što će se poboljšati sustav provedbe i sankcija te povećati transparentnost u lancu opskrbe otpadom.

Komisija je predložila granične vrijednosti za prisutnost postojanih organskih onečišćujućih tvari u otpadu kako bi se njihove emisije uklonile ili svele na najmanju moguću mjeru. Time će se osigurati čisti ciklusi materijala i povjerenje u tržišta sekundarnih sirovina i proizvoda u kojima se upotrebljavaju. Zajamčit će se i najviša razina zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.

Održivi prehrambeni sustavi

U srpnju je Komisija, zajedno sa 65 dionika iz sektora, predstavila EU-ov Kodeks ponašanja za odgovorno poslovanje s hranom i postupanje na tržištu, jedan od rezultata Komisijine strategije „od polja do stola”. Kodeks ima dva cilja: da udruženja u EU-u nadahnu svoje članove na ostvarenje posebnih ciljeva i provedbu mjera usmjerenih na uspješan prelazak na održivost i da vodeća poduzeća preuzmu ambiciozne obveze koje obuhvaćaju područja kao što su dobrobit životinja, smanjenje udjela šećera i soli te smanjenje emisija stakleničkih plinova.

EU je dao važan doprinos prvom UN-ovu sastanku na vrhu o prehrambenim sustavima, koji je u rujnu sazvao glavni tajnik UN-a António Guterres i na kojem je donesena izjava o djelovanju te su dogovoreni načini transformacije prehrambenih sustava i više od 30 koalicija za djelovanje. Komisija doprinosi načinima transformacije i aktivno će sudjelovati u nekoliko koalicija. Svake dvije godine organizirat će se globalni sastanak kako bi se preispitao napredak.

Poljoprivreda, ribarstvo i ruralna područja

Nova zajednička poljoprivredna politika (ZPP) za razdoblje 2023.–2027. donesena je 2. prosinca 2021. Sekundarno zakonodavstvo o provedbi novog ZPP-a bit će doneseno početkom 2022. Novi ZPP bit će zeleniji, pravedniji i fleksibilniji, s većim naglaskom na inovacijama, te će zajamčiti sigurnost hrane za građane EU-a. Bit će od ključne važnosti za postizanje ciljeva europskog zelenog plana te strategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost. Do kraja 2021. većina država članica dostavila je strateške planove za provedbu novog ZPP-a na nacionalnoj razini. Komisija će ocijeniti planove uzimajući u obzir način na koji oni doprinose ciljevima za 2030. utvrđenima u tim dvjema strategijama. Nakon što ih Komisija odobri, planovi će se primjenjivati od 2023.

Dubravka Šuica za govornicom ispred plakata o dugoročnoj viziji Europske unije za ruralna područja.
Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije zadužena za demokraciju i demografiju, drži govor na predstavljanju dugoročne vizije za ruralna područja EU-a, Bruxelles, Belgija, 30. lipnja 2021.

Ruralna područja pokrivaju 83 % teritorija EU-a i u njima živi 30 % stanovništva. U komunikaciji o dugoročnoj viziji za ruralna područja EU-a, objavljenoj u lipnju, razmatraju se socioekonomski izazovi povezani s ostvarivanjem jačih, povezanih, otpornih i prosperitetnih ruralnih područja do 2040. Ta su područja ključna za ostvarivanje EU-ovih ciljeva održivosti jer pružaju sigurnost opskrbe hranom i održive sirovine, poboljšavaju kvalitetu vode i bioraznolikost te djeluju kao ponori ugljika. Cilj je vizije revitalizirati ruralna područja i ponovno razmotriti razvoj u skladu s ciljevima europskog zelenog plana, sektorskim politikama EU-a, paketom za oporavak NextGenerationEU, Teritorijalnim programom 2030. i UN-ovim ciljevima održivog razvoja te istodobno suzbiti negativne demografske trendove.

Ta će vizija, među ostalim, podupirati pametnu specijalizaciju, zaštitu okoliša, veću konkurentnost malih i srednjih poduzeća, digitalizaciju i socijalnu uključenost, pri čemu će se surađivati s lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima.

Komisija je u prosincu donijela komunikaciju o održivim ciklusima ugljika, u kojoj se utvrđuje kako ukloniti više ugljika iz atmosfere. Kako bi se neutralizirali učinci emisija CO2, EU će morati drastično smanjiti svoju ovisnost o fosilnom ugljiku, povećati sekvestraciju ugljika u poljoprivredi kako bi se više ugljika skladištilo u prirodi te promicati industrijska rješenja za održivo i provjerljivo uklanjanje i recikliranje ugljika. U komunikaciji se iznose kratkoročne i srednjoročne inicijative za sekvestraciju ugljika u poljoprivredi kako bi se upravitelji zemljišta na bolji način nagradili za sekvestraciju ugljika i zaštitu bioraznolikosti. Komisija će do kraja 2022. predložiti regulatorni okvir EU-a za certificiranje uklanjanja ugljika.

Karta prikazuje postotke poljoprivrednog zemljišta EU-a namijenjenog za ekološki uzgoj i cilj u okviru europskog zelenog plana.

8,5% ukupnog poljoprivrednog zemljišta EU-a je pod ekološkim uzgojem. Cilj je u okviru europskog zelenog plana da se do 2030. taj udio poveća na 25%. Postoci za pojedinačne države članice sljedeći su: Belgija 6,9%, Bugarska 2,3%, Češka 15,2%, Danska 10,9%, Njemačka 7,7%, Estonija 22,3%, Irska 1,6%, Grčka 10,3%, Španjolska 9,7%, Francuska 7,7%, Hrvatska 6,9%, Italija 15,2%, Cipar 5,0%, Latvija 14,8%, Litva 8,1%, Luksemburg 4,4%, Mađarska 5,6%, Malta 0,5%, Nizozemska 3,7%, Austrija 25,3%, Poljska 3,5%, Portugal 8,2%, Rumunjska 2,9%, Slovenija 10,3%, Slovačka 10,3%, Finska 13,5%, Švedska 20,4%.

U ožujku je Komisija donijela akcijski plan za razvoj ekološkog sektora u EU-u. Time se želi doprinijeti cilju europskog zelenog plana da do 2030. 25 % poljoprivrednog zemljišta bude namijenjeno za ekološki uzgoj te da se znatno poveća ekološka akvakultura. To će se postići poticanjem potražnje potrošača, širenjem proizvodnje i ponude ekoloških proizvoda te povećanjem održivosti sektora.

Janusz Wojciechowski za govornicom ispred plakata o Danu ekološke proizvodnje Europske unije.
Janusz Wojciechowski, europski povjerenik za poljoprivredu, na Danu ekološke proizvodnje EU-a, Bruxelles, Belgija, 23. rujna 2021.

Države članice pozvane su da odrede ciljeve i podupru mjere za ekološku proizvodnju u okviru novog ZPP-a i nacionalnih akcijskih planova. Komisija također potiče države članice da povećanje ekološke proizvodnje u akvakulturi uključe u svoje nacionalne strateške planove za akvakulturu, koje države članice trenutačno preispituju. U cijelom EU-u znatno će se poticati inovacije, istraživanja i razmjena najboljih praksi kako bi se poduprlo daljnje održivo širenje ekoloških proizvoda. Potpora za ekološku akvakulturu dodijelit će se u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu za razdoblje 2021.–2027.

Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 pokazala je otpornost poljoprivredno-prehrambenog sektora EU-a. Djelovanjem EU-a osigurao se nastavak funkcioniranja lanaca opskrbe hranom, čime se spriječilo da se zdravstvena kriza pogorša zbog nestašice hrane. Imajući na umu sve veći utjecaj klimatskih promjena i uništavanja okoliša na proizvodnju hrane te rizike povezane s javnim zdravljem, kiberprijetnjama ili geopolitičkim promjenama koje ugrožavaju funkcioniranje lanca opskrbe hranom, Komisija je u studenome donijela krizni plan za osiguravanje opskrbe hranom i sigurnosti te opskrbe u kriznim vremenima, kako je predviđeno u strategiji „od polja do stola”. Taj se plan temelji na suradnji svih karika u tom lancu kako bi se osigurala pripravnost u kriznim vremenima.

Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu

Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, uspostavljen 2021., podupire provedbu EU-ove zajedničke ribarstvene politike, pomorske politike i plana za međunarodno upravljanje oceanima. Fond promiče održivo iskorištavanje morskih resursa i upravljanje tim resursima te razvoj otpornog plavoga gospodarstva. Kao globalni akter u području oceana i veliki proizvođač morskih prehrambenih proizvoda, EU nastoji zaštititi i održivo iskorištavati oceane i njihove resurse te jamčiti dostupnost opskrbe hranom, konkurentnost pomorskoga gospodarstva i egzistenciju obalnih zajednica. Fond pomaže i u postizanju UN-ova 14. cilja održivog razvoja („Održivim gospodarenjem čuvati oceane, mora i morske resurse”) te ciljeva europskog zelenog plana.

Potpora iz fonda posebno je usmjerena na inovativne projekte koji olakšavaju prelazak na održivo ribarstvo s niskim emisijama ugljika, zaštitu morske bioraznolikosti, opskrbu kvalitetnim i zdravim morskim prehrambenim proizvodima, gospodarsku i društvenu dinamiku obalnih zajednica, poboljšanje vještina i radnih uvjeta u sektorima ribarstva i akvakulture te međunarodnu suradnju u području zdravlja, sigurnosti i održivog upravljanja oceanima. Ukupni proračun za razdoblje 2021.–2027. iznosi 6,1 milijardu eura.

Plavo gospodarstvo

Plavo gospodarstvo EU-a, koje obuhvaća sve industrije i sektore povezane s oceanima, morima i obalama, ključno je za europski zeleni plan i europski plan oporavka. Novi pristup EU-a održivom plavom gospodarstvu neizostavan je čimbenik za postizanje ciljeva EU-a u području okoliša i klime. To se postiže poticanjem razvoja načina za iskorištavanje energije iz obnovljivih izvora na moru, dekarbonizacije pomorskog prometa i ekologizacije luka, uvođenjem smjernica za održivu akvakulturu i obnovom standarda za dizajn ribolovnog alata, reciklažu brodova i stavljanje odobalnih platformi izvan pogona.

Infografika prikazuje podatke o zaštićenim morskim područjima i energiji iz obnovljivih izvora na moru.
Dekarbonizacijom pomorskog prometa i ribarstva smanjit će se emisije stakleničkih plinova, onečišćenje zraka i vode te podvodna buka. Energija oceana neograničena je i može se iskorištavati bez stvaranja emisija stakleničkih plinova. Zbog toga je energija iz obnovljivih izvora na moru jedan od temelja prelaska EU-a na čistu energiju.

Do 2030. 30% mora EU-a bit će zaštićena područja. Postrojenja za proizvodnju energije na moru trenutačno mogu proizvesti 12 gigavata obnovljive energije. Cilj za 2050. je povećati taj kapacitet na 300 gigavata.

Osim toga, razvoj nove zelene infrastrukture u obalnim područjima pomoći će u očuvanju bioraznolikosti i krajobraza, a istodobno će koristiti turizmu i obalnom gospodarstvu. Novi pristup osigurava usklađenost raznih sektora plavoga gospodarstva, olakšava njihovo supostojanje i stvara sinergije u pomorskom prostoru. Usto naglašava potrebu za ulaganjem u istraživanje, vještine i inovacije.

Virginijus Sinkevičius u ribarskoj opremi sjedi na čamcu dok ribič drži ulov.
Virginijus Sinkevičius, europski povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo, u posjetu Udruženju za ribarstvo Ålanda, Mariehamn, Finska, 30. kolovoza 2021.

Međunarodna suradnja

Cilj je Europske unije da svojim znanjem predvodi svijet u prelasku na kružno gospodarstvo. Udružila se s Programom UN-a za okoliš i Organizacijom UN-a za industrijski razvoj te 21. veljače pokrenula Globalni savez za kružno gospodarstvo i učinkovitost resursa, čija je svrha poduprijeti globalni, pravedan prelazak na klimatski neutralno, resursno učinkovito i kružno gospodarstvo, pravednije upotrebljavati resurse te postići održivu potrošnju i proizvodnju. Savez je utemeljen na dosadašnjim nastojanjima na međunarodnoj razini i stavlja EU na čelo zelene tranzicije.

Metode mjerenja ekološkog otiska

Poboljšanje okolišne učinkovitosti proizvoda i organizacija ključan je element prelaska na kružno gospodarstvo i nužno je za postizanje drugih ciljeva europskog zelenog plana. Komisija je u prosincu donijela preporuku o uporabi zajedničkih metoda mjerenja ekološkog otiska za mjerenje i priopćavanje o okolišnoj učinkovitosti proizvoda i organizacija. To će pomoći mnogim osobama i organizacijama uključenima u donošenje odluka o okolišu.

Zaštita okoliša i bioraznolikosti

Vizija o postizanju nulte stope onečišćenja za 2050.

Onečišćenje zraka, vode i tla smanjuje se na razine koje nisu štetne za ljudsko zdravlje i prirodne ekosustave, čime se stvara netoksičan okoliš.

Zašto nam je potreban akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja?

 • Onečišćenje okoliša uzrok je svakog osmog smrtnog slučaja u EU-u svake godine.
 • Onečišćenje može uzrokovati rak, koronarne bolesti srca, opstruktivne plućne bolesti, mentalne i neurološke poremećaje, dijabetes i druge bolesti.
 • Onečišćenje najviše pogađa najugroženije skupine, što produbljuje razlike među društvenim skupinama.
 • Onečišćenje je među pet glavnih uzroka gubitka bioraznolikosti.
 • Onečišćenje ugrožava opstanak više od milijun biljnih i životinjskih vrsta, čiji se ukupan broj procjenjuje na osam milijuna.
alt text for this image

Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja – ciljevi do 2030.

 • Zrak: smanjenje broja slučajeva preuranjene smrti uzrokovanih onečišćenjem zraka za više od 55 %.
 • Voda: smanjenje količine otpada i plastičnog otpada u moru za 50 %, a mikroplastike koja se ispušta u okoliš za 30 %.
 • Tlo: smanjenje gubitka hranjivih tvari i upotrebe kemijskih pesticida za 50 %.
 • Bioraznolikost: smanjenje broja ekosustava u EU-u čija je bioraznolikost ugrožena zbog onečišćenja zraka za 25 %.
 • Buka: smanjenje broja osoba kronično izloženih buci iz prometa za 30 %.
 • Otpad: znatno smanjenje ukupne proizvodnje otpada i preostalog komunalnog otpada za 50 %.

U svibnju je Komisija donijela akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja do 2050. Njegovom provedbom onečišćenje će se smanjiti na razine koje više nisu štetne za zdravlje ni za prirodne ekosustave. Akcijski plan objedinjuje sve relevantne politike EU-a za suzbijanje i sprečavanje onečišćenja zraka, vode i tla, onečišćenja mora i onečišćenja bukom te onečišćenja uzrokovanog robom široke potrošnje. Komisija i Europski odbor regija pokrenuli su 16. prosinca platformu dionika za nultu stopu onečišćenja na kojoj će se okupljati ljudi iz raznih zajednica i područja stručnosti kako bi se uklonili ti međusobno povezani problemi.

Komisija je tijekom 2021. provela nekoliko od 80 mjera najavljenih u Strategiji održivosti u području kemikalija iz 2020. Organizirala je okrugli stol na visokoj razini kako bi se ciljevi strategije ostvarili u dijalogu s predmetnim dionicima. Kako bi se zajamčilo da se najštetnije kemikalije više neće koristiti u robi široke potrošnje, osim kad je to nužno za društvo, Komisija revidira zakonodavstvo i utvrđuje kriterije za „nužnu uporabu” kemikalija. Mogućnosti financiranja istraživanja o učincima koje kemikalije imaju na zdravlje te mogućnosti financiranja zelenog prelaska na sigurne i održive kemikalije otvorene su u okviru programa Obzor Europa, programa LIFE, Mehanizma za oporavak i otpornost, kohezijskih fondova i programa InvestEU.

U izvješću Europske agencije za okoliš naslovljenom Kvaliteta zraka u Europi 2021. i objavljenom u prosincu utvrđeno je da, unatoč poboljšanjima, onečišćenje zraka i dalje predstavlja velik zdravstveni problem za ljude u Europi. Slično tomu, u drugom izdanju izvješća Izgledi za čisti zrak istaknuto je da bi se potpunom provedbom mjera za čisti zrak i zaštitu klime broj preuranjeno preminulih zbog onečišćenja zraka 2030. mogao smanjiti za 55 % u odnosu na 2005. Naglašeno je i da bi se moglo učiniti više jer postoje još mnoge mjere za smanjenje onečišćenja zraka čije bi koristi za društvo nadmašile troškove.

PROBLEM PLASTIČNOG OTPADA U BROJKAMA

80–85 % morskog smeća na plažama EU-a čini plastika.

50 % morskog smeća u EU-u sastoji se od plastičnih predmeta za jednokratnu uporabu.

27 % je ribolovni alat koji sadržava plastiku.

Šteta za globalne morske ekosustave koju svake godine prouzroči plastični otpad iznosi 13 milijardi €.

Procjenjuje se da sektor turizma i obalne zajednice u EU-u svake godine gube 630 milijuna € zbog onečišćenja plastikom.

Za sektor ribarstva EU-a godišnji gubici procjenjuju se na 300 milijuna €.

Očekivani učinak

Smanjenje otpada od deset najčešćih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu za više od 50 %.

Sprečavanje nastanka 3,4 milijuna tona emisija CO2 godišnje.

Sprečavanje štete u okolišu u vrijednosti od 22 milijarde € do 2030.

Uštede za potrošače u iznosu od 6,5 milijardi € godišnje zahvaljujući smanjenoj potrošnji za jednokratne proizvode.

Zabranjeno

Do kraja 2021. zabranjeni su sljedeći plastični proizvodi za jednokratnu uporabu:

pribor za jelo

tanjuri

slamke

štapići za miješanje pića

čaše te spremnici za hranu i napitke izrađeni od polistirena (uključujući poklopce)

štapići za uši i držači za balone

svi proizvodi izrađeni od oksorazgradive plastike (od koje su često izrađene vrećice za kupovinu)

Novo

 • 2021. Jasno označivanje plastičnog sadržaja čaša, vlažnih maramica, higijenskih uložaka, tampona i aplikatora te duhanskih proizvoda s filtrima i navođenje ispravnih načina odlaganja i rizika za okoliš.
 • 2024. Poklopci i čepovi koji su pričvršćeni na spremnike za piće te boce zapremnine do 3 litre.
 • 2025. Plastične boce izrađene od najmanje 25 % reciklirane plastike.

  Odvojeno prikupljanje 77 % plastičnih boca zapremnine do 3 litre.

 • 2026. Države članice EU-a trebaju postići ambiciozno i trajno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu (uključujući čepove/poklopce) i spremnika za hranu u usporedbi s 2022.
 • 2029. Odvojeno prikupljanje 90 % plastičnih boca zapremnine do 3 litre.
 • 2030. Plastične boce izrađene od najmanje 30 % reciklirane plastike.

Plastični otpad akumulira se u morima, oceanima i na plažama u EU-u i ostatku svijeta. EU poduzima mjere protiv onečišćenja plastikom. Svrha je pravila EU-a o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu spriječiti nastajanje otpada i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš zabranom plastičnih tanjura, pribora za jelo, slamki, štapića za balone i štapića za uši te čaša, spremnika za hranu i napitke od ekspandiranog polistirena i svih proizvoda od oksorazgradive plastike na tržištu EU-a. Kako bi se smanjilo onečišćenje plastikom i plastični otpad, EU promiče recikliranje. Savez za kružnu plastiku, koji okuplja 300 relevantnih dionika, pobrinut će se za to da se do 2025. u proizvodnji novih proizvoda iskoristi najmanje 10 milijuna tona reciklirane plastike.

Zaštita okoliša putem kaznenog prava

U prosincu je Komisija donijela prijedlog za jačanje zaštite okoliša putem kaznenog prava, čime je ispunila ključnu obvezu iz europskog zelenog plana. Svrha je prijedloga ostvariti djelotvorniju zaštitu okoliša tako što će se države članice obvezati na poduzimanje kaznenopravnih mjera. Definiraju se nova kaznena djela protiv okoliša, utvrđuje minimalna razina sankcija i omogućuje učinkovitija suradnja u području izvršavanja zakonodavstva. Države članice obvezuju se i na pružanje potpore i pomoći osobama koje prijavljuju kaznena djela protiv okoliša te koje surađuju u provedbi direktive. Tim će se prijedlogom doprinijeti zaštiti prirode i prirodnih resursa te javnom zdravlju i dobrobiti.

Međunarodna inicijativa za koraljne grebene

U veljači 2021. EU se pridružio Međunarodnoj inicijativi za koraljne grebene kako bi njegove aktivnosti bile u skladu s načelima Programa za međunarodno upravljanje oceanima te kako bi podupirao djelovanje u području klime i još odlučnije ispunjavao obvezu zaštite bioraznolikosti. U okviru te inicijative EU među ostalim radi na ostvarenju svojeg cilja da zaštiti osjetljive morske ekosustave u suradnji s drugim organizacijama i zemljama istomišljenicama. To uključuje usvajanje dobre prakse održivog upravljanja koraljnim grebenima i povezanim ekosustavima, izgradnju kapaciteta i upoznavanje javnosti s tom problematikom.

Šume

Svjetske se šume oštećuju i uništavaju alarmantnom brzinom. Oko 80 % globalnog krčenja šuma potaknuto je širenjem poljoprivrednih površina, a EU je usto i potrošač robe povezane s globalnim krčenjem šuma, kao što je soja, palmino ulje, drvo, kakao i kava. Zakonodavnim prijedlogom o zabrani pristupa tržištu EU-a za robu koja je rezultat krčenja šuma donesenim u studenome Komisija nastoji svesti doprinos EU-a krčenju i degradaciji šuma diljem svijeta na najmanju moguću mjeru te promicati potrošnju proizvoda u EU-u iz lanaca opskrbe koji nisu povezani s krčenjem šuma.

Govedina, palmino ulje, soja, drvo, kakao i kava proizvodi su čija potrošnja u EU-u potiče krčenje i degradaciju šuma u cijelom svijetu. EU stoga više neće dopuštati pristup robi i proizvodima povezanima s krčenjem šuma na svoje tržište.

© Avigator Fortuner/Shutterstock.com

Prilikom javnog savjetovanja prikupljeno je čak 1,2 milijuna odgovora građana, koji su podržali djelovanje EU-a u borbi protiv krčenja i degradacije šuma.

Krčenje i degradacija šuma među glavnim su uzrocima globalnog zagrijavanja i gubitka bioraznolikosti, a čak 23 % emisija stakleničkih plinova posljedica su poljoprivrednih djelatnosti, šumarstva i ostalih načina korištenja zemljišta.

Novom će se Uredbom o krčenju šuma:

građanima EU-a jamčiti da proizvodi koje kupuju, koriste i troše ne doprinose krčenju šuma u svijetu i njihovoj degradaciji;

smanjiti emisije ugljika u atmosferu koje nastaju zbog potrošnje i proizvodnje odgovarajućih proizvoda u EU-u za najmanje 32 milijuna tona godišnje, što će osigurati godišnje uštede od najmanje 3,2 milijarde € te povećati doprinos šuma borbi protiv klimatskih promjena;

rješavati problem nezakonitog krčenja šuma i njihove degradacije, kao i krčenja šuma zbog širenja poljoprivrednih površina na kojima se proizvode ti proizvodi.

Novom strategijom EU-a za šume do 2030., donesenom u srpnju, doprinijet će se postizanju ciljeva EU-a u području bioraznolikosti i klime. U njoj se prepoznaje središnja i multifunkcionalna uloga šuma te uloga šumara i vrijednosnog lanca koji se temelji na šumama u postizanju održivog i klimatski neutralnog gospodarstva do 2050. te u očuvanju živih i naprednih ruralnih područja. Strategija sadržava viziju i konkretne inicijative za poboljšanje količine i kvalitete šuma u EU-u te za ulaganje u istraživanje i inovacije kao pokretače promjena, a uključuje i obvezu sadnje još tri milijarde stabala do 2030.

Zdrave i bioraznolike šume ključne su i za smanjenje rizika od šumskih požara, koji su tijekom ljeta ponovno harali nekim regijama Europe. Aktivnosti prevencije, pripravnosti i odgovora u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu u borbi protiv šumskih požara sastavni su dio djelovanja EU-a za zaštitu ljudi i prirode. Komisija je nastavila jačati kapacitete EU-a za gašenje šumskih požara iz zraka kako bi nadoknadila nemogućnost reagiranja na šumske požare na nacionalnoj razini. U ožujku 2021. objavila je i nove smjernice o kopnenim praksama za sprečavanje šumskih požara i učinkovitom reagiranju u slučaju požara.

Strategija za tlo

U tlu se nalazi četvrtina bioraznolikosti planeta, a do 2050. svjetsko stanovništvo koje će tlo morati prehraniti narast će na gotovo 10 milijardi ljudi. Međutim, tla u EU-u i dalje degradiraju. U studenome je Komisija donijela strategiju EU-a za tlo do 2030. i pokrenula misiju u području zdravlja tla i hrane u okviru programa Obzor Europa radi oporavka našeg tla i postizanja EU-ovih ciljeva u području klime i bioraznolikosti, pri čemu uvažava ključnu ulogu poljoprivrednika i šumara.

Zdravo tlo neophodno je za postizanje klimatske neutralnosti, uspostavu čistog i kružnoga gospodarstva, smanjenje gubitka bioraznolikosti, proizvodnju zdrave hrane, očuvanje zdravlja ljudi te zaustavljanje dezertifikacije i degradacije zemljišta.

Novom strategijom EU-a za tlo:

utvrđuju se okvir i konkretne mjere za zaštitu, obnovu i održivo korištenje tla, u sinergiji s drugim politikama europskog zelenog plana;

iznosi se vizija postizanja zdravih tala do 2050. i povezanih ciljeva, uz konkretne mjere do 2030.;

najavljuje se novi akt o zdravlju tla koji bi trebao biti predložen do 2023. i kojim bi se osigurali jednaki uvjeti i visok stupanj zaštite okoliša i zdravlja te nadopunio predstojeći akt o obnovi prirode.

Čista voda

Većina stanovnika EU-a već ima vrlo dobar pristup sigurnoj vodi za piće, zahvaljujući, među ostalim, trudu uloženom u izradu zakonodavstva EU-a o kvaliteti vode za piće tijekom proteklih 30 godina. U siječnju je stupila na snagu revidirana Direktiva o vodi za piće. Izravno se nadovezujući na prvu uspješnu europsku građansku inicijativu Right2Water, direktiva uključuje mjere za poboljšanje i održavanje pristupa sigurnoj vodi za piće za sve u EU-u, posebno za ranjive i marginalizirane skupine. Obuhvaća i najnovija znanstvena dostignuća i kontaminante koji izazivaju sve veću zabrinutost, u skladu s ciljem EU-a o nultoj stopi onečišćenja.

U strategiji EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama naglašava se važnost mjera kao što su prirodna rješenja, smanjenje potrošnje vode i stabilna opskrba čistom vodom. U tom je okviru Komisija u prosincu objavila izvješće o procjeni ažuriranih programa mjera država članica u skladu s Okvirnom direktivom o vodama i ažurirane nacionalne preliminarne procjene rizika od poplava u skladu s Direktivom o poplavama.

Trgovina bjelokosti

Unatoč međunarodnoj zabrani trgovine bjelokosti u skladu s Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama, krivolov slonova i trgovina bjelokosti nedavno su dosegli rekordne razine. U prosincu je Komisija donijela dodatne mjere usmjerene na učinkovitu zabranu većine oblika trgovine bjelokosti u EU-u. Iako se EU ne smatra regijom u kojoj je nezakonita trgovina bjelokosti dosegla zabrinjavajuću razinu, revizijom postojećih pravila EU-a potvrđuje se i provodi u djelo obveza EU-a da poduzme daljnje mjere protiv krivolova slonova i trgovine bjelokosti na globalnoj razini. To je u skladu i s obvezom EU-a iz strategije za bioraznolikost da će dodatno postrožiti pravila o trgovini bjelokosti u EU-u. Revidiranim smjernicama Komisije o režimu EU-a kojim se uređuje trgovina bjelokosti ponajprije se obustavlja trgovina neobrađenom bjelokosti na tržištu EU-a, a izmjenama postojeće uredbe Komisije osigurava se da će za trgovinu postojećim antikvitetima od bjelokosti uvijek biti potrebno prethodno odobrenje.

Snimka zaslona koja prikazuje digitalni gradski vrt preuzeta iz alata Park oprašivača.
U ožujku je Komisija predstavila park oprašivača, distopijski virtualni doživljaj, kako bi ojačala svijest o alarmantnom padu broja oprašivača i pokrenula mjere za njegovo suzbijanje.

Osmi program djelovanja za okoliš

Osmi program djelovanja za okoliš usmjeren je na potporu provedbi europskog zelenog plana na svim razinama upravljanja i na praćenje napretka. Program se nadovezuje na dugoročnu viziju za 2050. „živjeti dobro unutar granica našeg planeta” i u njemu je utvrđeno šest prioritetnih ciljeva za razdoblje do 2030.: ublažavanje klimatskih promjena, prilagodba klimatskim promjenama, kružno gospodarstvo, nulta stopa onečišćenja, bioraznolikost i uklanjanje glavnih pritisaka na okoliš i klimu.

U programu se poziva na dobro upravljanje, održivo financiranje, uključivanje pitanja povezanih s okolišem u sva područja politike, poduzimanje niza koraka kojima se omogućuje postupno ukidanje subvencija štetnih za okoliš te razvoj znanja i inovacija za potporu prelasku na gospodarstvo koje promiče dobrobit. Države članice u prosincu su podržale predloženi program privremenim političkim dogovorom.

Istraživanje i inovacije kao pomoć u ostvarivanju europskog zelenog plana

Više od 35 % proračuna programa Obzor Europa za razdoblje 2021.–2027. u visini od 95,5 milijardi eura uložit će se u istraživanje i inovacije kako bi se pronašlo rješenje za klimatske promjene i doprinijelo ciljevima europskog zelenog plana. U lipnju je Komisija predložila niz novih europskih partnerstava u području klime, energetike i prometa. Ta će partnerstva mobilizirati više od 22 milijarde eura privatnih financijskih doprinosa i doprinosa u naravi te će poticati razvoj i primjenu novih tehnologija, materijala i proizvoda s nižim emisijama stakleničkih plinova i općenito većom okolišnom učinkovitošću.

U rujnu je Komisija pokrenula pet novih misija EU-a, što je novi način suradnje radi rješavanja najvećih problema u području zdravlja, klime i okoliša. Misije su iznikle iz Obzora Europa kao nova ideja i jedinstven koncept u okviru politike EU-a te okupljaju različite službe Komisije pod vodstvom devet članova kolegija povjerenika kako bi se organizirala potpora za istraživanja s ciljem provođenja u djelo glavnih prioriteta Komisije i pronalaženja rješenja za neke od najvećih izazova u društvu današnjice. Uključuju istraživačke i inovacijske projekte, mjere politike i zakonodavne inicijative kako bi se do 2030. pronašla rješenja za ključne globalne izazove. Komisija za pokretanje tih pet misija stavlja na raspolaganje gotovo dvije milijarde eura iz programa Obzor Europa od 2021. do 2023., a očekuju se i dodatna sredstva iz drugih programa. Od pet misija pokrenutih u rujnu 2021. četiri su namijenjene ostvarivanju ciljeva europskog zelenog plana:

U rujnu i listopadu Komisija je odobrila milijardu eura za 73 istraživačka i inovacijska projekta koja podupiru europski zeleni plan. Poziv na podnošenje projekata odnosio se na ulaganja u ključne tehnologije u širokom spektru područja – od izvora energije i biomase do prometnih tehnologija i infrastrukture – ali i na dva antropocentrična područja: jačanje znanja i jačanje uloge građana.

Održivo financiranje

Komisija je u travnju donijela paket inicijativa za poboljšanje protoka financijskih sredstava prema održivim aktivnostima diljem EU-a. Delegiranom uredbom o taksonomiji EU-a o klimatski održivim djelatnostima utvrđuju se kriteriji tehničke provjere za ekonomske djelatnosti koje znatno doprinose klimatskim ciljevima iz Uredbe o taksonomiji, a da pritom ne nanose bitnu štetu drugim okolišnim ciljevima EU-a. Prijedlogom direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti nastoji se poboljšati kvaliteta informacija o održivosti koje dostavljaju poduzeća. Izvješćivanje o održivosti bit će dosljednije kako bi financijska poduzeća, ulagači i javnost imali pristup usporedivim i pouzdanim informacijama o rizicima i učincima poduzeća u pogledu održivosti. Doneseno je šest delegiranih akata o izmjenama u području fiducijarnih dužnosti te savjetovanja o ulaganju i osiguranju kako bi se osiguralo da financijska poduzeća u svoje postupke i savjetovanje klijenata o ulaganjima uključe informacije o održivosti.

Mairead McGuinness stoji u šumi u sportskoj odjeći.
Mairead McGuinness, europska povjerenica za financijske usluge, financijsku stabilnost i uniju tržišta kapitala, u posjetu šumi u Finskoj 11. studenoga 2021. Tijekom posjeta Finskoj povjerenica se ujedno sastala s finskom premijerkom Sannom Marin, finskom ministricom financija Annikom Saarikko i finskim ministrom poljoprivrede i šumarstva Jarijem Leppäom kako bi raspravljali o klasifikacijskom sustavu EU-a za održivo financiranje, a posebno o temama povezanima s energijom i šumama.

Strategijom za održivo financiranje donesenom u srpnju 2021. nastoji se poduprijeti financiranje tranzicije prema održivom gospodarstvu djelovanjem u četiri područja: olakšavanje financiranja tranzicije, podupiranje uključivijeg okvira za održivo financiranje, jačanje rada na otpornosti i učinku financijskog sektora te prilagodba obnovljenim globalnim ambicijama.

Financiranje prelaska na održivost

Ovom se strategijom predviđaju alati i politike kojima se dionicima u svim gospodarskim sektorima omogućuje financiranje planova tranzicije i postizanje klimatskih i širih ciljeva u području okoliša, bez obzira na njihovu polaznu točku.

Uključivost

Ovom se strategijom uzimaju u obzir potrebe pojedinaca te malih i srednjih poduzeća te im se omogućuje bolji pristup održivom financiranju.

Otpornost i doprinos financijskog sektora

Ovom se strategijom utvrđuje kako financijski sektor može doprinijeti postizanju ciljeva zelenog plana, a pritom postati otporniji i suzbijati manipulativni zeleni marketing.

Globalne ambicije

Ovom se strategijom utvrđuje kako promicati međunarodnu suradnju radi ambicioznog globalnog programa održivog financiranja.

U srpnju je Komisija predložila uredbu o europskom standardu za zelene obveznice. Cilj je tog prijedloga stvoriti kvalitetan dobrovoljni standard dostupan svim izdavateljima obveznica koji bi pomogao u financiranju održivih ulaganja.

Zelene obveznice već se koriste za prikupljanje financijskih sredstava u nekim sektorima, npr. u proizvodnji i distribuciji energije, resursno učinkovitoj stanogradnji i niskougljičnoj prometnoj infrastrukturi. Iako su ulagatelji vrlo zainteresirani za zelene obveznice, postoji potencijal za širenje tržišta. Europski standard za zelene obveznice služit će poduzećima i javnim tijelima kao referentna vrijednost za korištenje zelenih obveznica za prikupljanje sredstava na tržištima kapitala radi financiranja ambicioznih velikih ulaganja, uz ispunjenje strogih zahtjeva u pogledu održivosti i zaštitu ulagatelja od manipulativnog zelenog marketinga. Konkretno, standard će izdavateljima zelenih obveznica omogućiti da dokažu da financiraju zelene projekte koji su usklađeni s taksonomijom EU-a. Ujedno će ulagatelji koji budu kupovali te obveznice moći lakše odrediti jesu li njihova ulaganja održiva, čime će se smanjiti rizici od manipulativnog zelenog marketinga.

Krupni plan mikročipa.

Europa spremna za digitalno doba

Pandemija bolesti COVID-19 promijenila je ulogu i percepciju digitalizacije u našem društvu i gospodarstvu te je ubrzala njezin tempo. Digitalne tehnologije, koje su bile neophodne za održavanje gospodarskog i društvenog života i nastavak obrazovanja za vrijeme krize, bit će ključni čimbenik za uspješan prelazak na održivo gospodarstvo i društvo nakon pandemije.

Europska unija ima viziju i resurse za uspješnu digitalnu tranziciju. Financijska sredstva dostupna u okviru plana oporavka NextGenerationEU omogućit će dosad najopsežniju i najintenzivniju suradnju među državama članicama koja je potrebna za uspješnu digitalnu transformaciju do 2030.

Digitalno desetljeće Europe

EU iskorištava tu priliku kako bi sljedećih deset godina pretvorio u digitalno desetljeće Europe, u kojem će postati globalni uzor za digitalno gospodarstvo, postavljati i promicati digitalne standarde te provoditi digitalne politike kojima se jača uloga građana i poduzeća.

Te će politike biti usmjerene na pružanje potpore malim poduzećima u prihvaćanju tehnologije, stjecanje osnovnih i naprednih digitalnih vještina kako bi tehnologija služila ljudima i omogućivanje pristupa internetu i internetskim javnim uslugama za sve. EU će istodobno nastaviti raditi na izvrsnosti u području naprednih tehnologija kao što su kvantno računalstvo i računalstvo u oblaku te umjetna inteligencija, kojima se mogu riješiti mnogi problemi s kojima se naše društvo danas suočava.

Za ostvarivanje EU-ovih ciljeva bit će potrebno okrenuti se rješavanju problema na koje je ukazala pandemija, od nedostataka u povezivosti i digitalnim vještinama do razlika između poduzeća koja su prihvatila digitalizaciju i onih koja tek trebaju uvesti digitalna rješenja. Digitalizacija nudi mnogo novih prilika za zapošljavanje. Primjerice, u EU-u je 2020. ostalo nepopunjeno više od 500 000 slobodnih radnih mjesta za stručnjake za kibersigurnost i podatke.

S pomoću Digitalnog kompasa Europe digitalne ambicije EU-a za 2030. pretvaraju se u mjere i rezultate. Najvažniji među njima su:

 • digitalno pismeno stanovništvo i visokokvalificirani digitalni stručnjaci;
 • pouzdana i sigurna digitalna infrastruktura;
 • visok udio digitaliziranih poduzeća;
 • modernizirane javne usluge koje odgovaraju na potrebe društva.
Infografika prikazuje podatke o digitalnim vještinama, digitalnoj infrastrukturi, digitalnoj transformaciji poduzeća i digitalizaciji javnih usluga.

Kad je riječ o digitalnim vještinama, 56% odraslih trenutačno ima osnovne digitalne vještine, a cilj je da se njihov broj poveća na 80%. Zaposleno je 8,4 milijuna stručnjaka za IKT, a cilj je da ih bude 20 milijuna. Kad je riječ o digitalnoj infrastrukturi, 59% kućanstava trenutačno je pokriveno gigabitnom mrežom, a cilj je da se njihov broj poveća na 100%. 14% naseljenih područja pokriveno je 5G mrežom, a cilj je da njome bude pokriveno 100% naseljenih područja. Kad je riječ o digitalnoj transformaciji poduzeća, 42% poduzeća trenutačno se koristi uslugama računalstva u oblaku, a cilj je da se takvim uslugama koristi 75% poduzeća. 14% poduzeća koristi velike količine podataka, a cilj je da ih koristi 75% poduzeća. 25% poduzeća koristi umjetnu inteligenciju, a cilj je da je koristi 75% poduzeća. Trenutačno 55% malih i srednjih poduzeća ima barem osnovnu razinu digitalnog intenziteta, a cilj je da njihov broj nadmaši 90%. Naposljetku, u EU-u danas postoji 112 poduzeća jednoroga, a cilj je udvostručiti taj broj. Kad je riječ o digitalizaciji javnih usluga, 75% građana i 84% poduzeća ima internetski pristup ključnim javnim uslugama (primjerice onima povezanima sa zaposlenjem, školovanjem, obitelji, redovnim poslovanjem ili preseljenjem iz jedne države članice u drugu), a cilj je da pristup tim uslugama imaju svi građani i sva poduzeća. Osim toga, cilj je EU-a da svi stanovnici EU-a imaju pristup digitalnim zdravstvenim zapisima i da 80% njih koristi digitalnu identifikaciju.

Europska komisija 2022. namjerava finalizirati prijedlog zajedničke izjave o digitalnim načelima Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije s ciljem da se vrijednosti i prava EU-a zaštite i u digitalnom prostoru. Zahvaljujući tome, svima će biti dostupne prednosti digitalnih mogućnosti, kao što su univerzalan pristup internetu, algoritmi koji poštuju ljude te sigurno i pouzdano internetsko okruženje. Prema posebnom istraživanju Eurobarometra provedenom u rujnu i listopadu 2021. velika većina građana EU-a smatra da će internet i digitalni alati imati važnu ulogu u budućnosti. Nadalje, velika većina smatra da je korisno da EU definira i promiče europska prava i načela kako bi se provela uspješna digitalna transformacija. Prije toga Komisija je provela i otvoreno javno savjetovanje o digitalnim načelima, koje je pokazalo široku potporu inicijativi.

Komisija je u rujnu predložila plan za digitalnu transformaciju EU-a do 2030. Programom Put u digitalno desetljeće želi se uspostaviti pouzdan okvir upravljanja kako bi države članice mogle zajednički raditi na dogovorenim ciljevima, uvažavajući pritom različite polazišne točke. To obuhvaća sustav praćenja za mjerenje napretka u ostvarivanju pojedinačnih ciljeva do 2030. i višegodišnje planove po državama članicama, u kojima će one ukratko izložiti donesene ili planirane politike i mjere. U višedržavnim projektima objedinjavat će se sredstva EU-a te nacionalna i privatna sredstva kako bi se u ključnim područjima postigao napredak koji nijedna država članica ne bi mogla ostvariti sama.

Višedržavni projekti olakšat će ulaganja u područja kao što su:

Zajednička podatkovna infrastruktura i usluge

Lanac blokova

Procesori niske potrošnje

Paneuropsko uvođenje 5G koridora

Računalstvo visokih performansi

Sigurna kvantna in­fras­truk­tu­ra i mreža centara za ki­ber­si­gur­nost

Digitalna javna uprava

Di­gi­tal­no­ino­va­cij­ski centri

Vi­so­ko­teh­no­lo­ška partnerstva za digitalne vještine

Međunarodna dimenzija Digitalnog kompasa razvija se u okviru niza digitalnih partnerstava. Vijeće za trgovinu i tehnologiju osnovano je na sastanku na vrhu EU-a i SAD-a u lipnju 2021. Od tada je deset radnih skupina počelo utvrđivati moguće kratkoročne, srednjoročne i dugoročne rezultate. Raspravlja se i o digitalnom partnerstvu s Japanom, a EU radi na sklapanju digitalnog partnerstva s Afrikom i digitalnog saveza s Latinskom Amerikom i Karibima.

Margrethe Vestager gestikulira za vrijeme razgovora s drugom osobom.
Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica Europske komisije zadužena za Europu spremnu za digitalno doba i povjerenica za tržišno natjecanje, na Trećem transatlantskom sastanku na vrhu Gospodarske komore SAD-a u Washingtonu, Sjedinjene Američke Države, 9. prosinca 2021.

Digitalno obrazovanje

Komisija je u kolovozu objavila prijedlog preporuke Vijeća o kombiniranom učenju za potporu visokokvalitetnom i uključivom osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Vijeće je donijelo tu preporuku u samo četiri mjeseca.

Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, kombinirano učenje može pomoći da obrazovanje bude u većoj mjeri uključivo. Pojam opisuje praksu kad škola, nastavnik ili učenik primjenjuje više od jednog pristupa procesu učenja. To može obuhvaćati kombinaciju učenja u školi i u drugim okruženjima (npr. poduzeća, centri za osposobljavanje ili učenje na daljinu) ili kombiniranje različitih alata za učenje koji mogu biti digitalni i analogni. Kombinirano učenje može omogućiti bolje obrazovanje u udaljenim i ruralnim područjima te nomadskim zajednicama ili za osobe u bolnicama. U redovitim izvješćima o napretku europskog prostora obrazovanja i Akcijskog plana za digitalno obrazovanje 2021.–2027. stavit će se naglasak na razvoj kombiniranog pristupa učenju u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.

Program Digitalna Europa

S proračunom od 7,5 milijardi eura za sljedećih sedam godina, novi program Digitalna Europa prvi je EU-ov program financiranja usmjeren na približavanje digitalne tehnologije javnim upravama, poduzećima i građanima. Prvi programi rada u vrijednosti od 1,98 milijardi eura usmjereni su na ulaganja u područjima umjetne inteligencije, računalstva u oblaku i podatkovnih prostora, kvantne komunikacijske infrastrukture, naprednih digitalnih vještina, kibersigurnosti i šire upotrebe digitalnih tehnologija u cijelom gospodarstvu i društvu. Prvi pozivi za program Digitalna Europa objavljeni su krajem studenoga, a drugi će biti objavljeni 2022.

Akt o digitalnim uslugama i Akt o digitalnim tržištima

Aktom o digitalnim uslugama i Aktom o digitalnim tržištima, koje je Komisija predložila u prosincu 2020., nastoji se stvoriti sigurniji i otvoreniji digitalni prostor za sve korisnike, u kojem su njihova temeljna prava zaštićena i u kojem imaju pristup kvalitetnim digitalnim uslugama po nižim cijenama. Dogovor o tim prijedlozima očekuje se 2022.

Kibersigurnost, zaštita podataka i sigurnost na internetu

Budući da se društveni i gospodarski život sve više seli na internet, kibernapadi postaju sve učestaliji i štetniji. U 2021. po cijelom su svijetu izvršeni napadi ucjenjivačkim softverom za destabilizaciju zdravstvenih sustava, javnih uprava, postrojenja za proizvodnju energije i druge kritične infrastrukture. EU ne može izbjeći takve vrste napada.

Za dobru zaštitu od kibernapada potrebno je jedinstveno djelovanje izvan nacionalnih granica. Stoga je Komisija 2021. u okviru strategije Europske unije za kibersigurnost počela uspostavljati Zajedničku jedinicu za kibersigurnost, novu platformu kojoj je cilj jačanje suradnje između institucija i agencija EU-a i nacionalnih tijela u državama članicama. Ta nova jedinica iskoristit će stručno znanje industrije kibersigurnosti i pomoći cijeloj Europskoj uniji da odgovori na kiberprijetnje. U tijeku su pripreme za početak rada Zajedničke jedinice za kibersigurnost.

Nakon donošenja i stupanja na snagu Uredbe o osnivanju Europskog stručnog centra za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibersigurnosti i mreže nacionalnih koordinacijskih centara, Komisija je počela surađivati s rumunjskim vlastima na uspostavi centra u Bukureštu. Doprinijet će jačanju EU-ovih kapaciteta u području kibersigurnosti, poticati izvrsnost u istraživanju i poboljšati konkurentnost europske industrije kibersigurnosti.

Ciljevi Zajedničke jedinice za kibersigurnost

Osigurati koordinirani odgovor EU-a na velike kiberprijetnje, incidente i krize.

Poboljšati informiranost dionika u području kibersigurnosti te komuniciranje sa širom javnošću.

Jamčiti zajedničku pripravnost.

Zaštita podataka

Osiguravanje zaštite podataka i privatnosti preduvjet je za povjerenje pojedinaca u nove i inovativne tehnologije. U tom su smislu zaštita podataka i privatnosti dio rješenja mnogih problema te omogućuju usporednu zelenu i digitalnu tranziciju.

Vodeća uloga EU-a u zaštiti podataka dokazuje da njegova pravila u tom području mogu biti zlatni standard za regulaciju digitalnoga gospodarstva. Ako zemlje koje nisu članice Unije osiguraju razinu zaštite podataka jednakovrijednu onoj u EU-u, EU može primijeniti svoj najsveobuhvatniji instrument za prijenos podataka, odnosno „zaključak o primjerenosti”. Na temelju toga podaci se mogu slobodno i sigurno prenositi između EU-a i predmetne zemlje, čime se olakšava trgovina i poboljšava učinkovitost regulatorne suradnje i suradnje u području izvršavanja zakonodavstva u korist građana i poduzeća.

Nakon što je 2019. s Japanom stvoreno najveće svjetsko područje slobodnog i sigurnog protoka podataka, EU je nastavio surađivati s međunarodnim partnerima na usklađivanju pravila o zaštiti podataka kako bi se olakšao prijenos podataka, a istodobno osigurala visoka razina zaštite osobnih podataka koji se prenose u inozemstvo.

EU je 2021. donio dvije odluke o primjerenosti za Ujedinjenu Kraljevinu, od kojih se jedna prvi put odnosi na razmjenu podataka među tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Također je uspješno zaključio pregovore s Južnom Korejom, nakon kojih je donesena odluka o primjerenosti za prijenose u području komercijalne i regulatorne suradnje. Osim toga, tijekom 2021. održani su pregovori između EU-a i Sjedinjenih Američkih Država o mogućem sporazumu koji će naslijediti okvir sustava zaštite privatnosti, nakon što ga je Sud Europske unije poništio.

Komisija je 2021. donijela i nove standardne ugovorne klauzule za obradu osobnih podataka. Zahvaljujući tim klauzulama organizacijama je lakše poštovati pravila o zaštiti podataka pri eksternalizaciji postupaka obrade izvršiteljima obrade unutar EU-a/Europskog gospodarskog prostora i pri prijenosu podataka u inozemstvo.

Komisija je poduzela i korake kako bi osigurala da države članice ispunjavaju svoje obveze u skladu s pravilima EU-a o zaštiti podataka. Sud Europske unije u veljači je presudio da Španjolska nije na vrijeme prenijela direktivu o zaštiti podataka u području kaznenog progona. Sud je Španjolskoj izrekao novčane kazne. Nakon presude Španjolska je poduzela potrebne mjere za ispravljanje tih nedostataka.

Europski digitalni identitet

Mnogi se već koriste digitalnim lisnicama na svojim pametnim telefonima kako bi pohranili svoje ukrcajne propusnice kad putuju ili za virtualne bankovne kartice, a 63 % građana EU-a želi sigurnu jedinstvenu digitalnu osobnu iskaznicu za sve internetske usluge. U skladu s predloženim novim pravilima, koja je Komisija predstavila u lipnju, europska lisnica za digitalni identitet bit će dostupna svim građanima, rezidentima ili poduzećima u EU-u koji je žele koristiti. Riječ je o osobnim digitalnim lisnicama koje omogućuju ljudima da pohranjuju i upotrebljavaju podatke za sve vrste usluga, od podnošenja porezne prijave do najma automobila.

Margrethe Vestager stoji nasmijana za govornicom.
Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica Europske komisije zadužena za Europu spremnu za digitalno doba i povjerenica za tržišno natjecanje, na konferenciji za medije o europskom digitalnom identitetu u Bruxellesu, Belgija, 3. lipnja 2021.

Građani će moći sigurno dokazati svoj identitet i dijeliti elektroničke isprave iz europskih lisnica za digitalni identitet na pametnom telefonu. S pomoću nacionalne digitalne identifikacije, koja će biti priznata u cijelom EU-u, moći će pristupiti internetskim uslugama. Europski digitalni identitet pomoći će u postizanju nekih od ciljeva Digitalnog kompasa. Na primjer, do 2030. sve ključne javne usluge trebale bi biti dostupne na internetu, svi bi građani trebali imati pristup elektroničkoj zdravstvenoj evidenciji, a 80 % građana trebalo bi upotrebljavati digitalnu osobnu iskaznicu.

Napredna povezivost

Komisija je donijela prvi program rada za Instrument za povezivanje Europe – Digitalni sektor (CEF Digital). U njemu se utvrđuju ciljevi mjera uz potporu EU-a koje su potrebne za poboljšanje europske infrastrukture za digitalnu povezivost u tri godine. Za te će se mjere od 2021. do 2023. izdvojiti više od milijardu eura. Poticanjem javnih i privatnih ulaganja CEF Digital doprinijet će uvođenju gigabitne i 5G infrastrukture, opremanju glavnih prometnih pravaca i zajednica EU-a mrežama 5G, međusobnom povezivanju naprednih tehnologija kao što su usluge računalstva u oblaku i kvantne usluge te, naposljetku, stvaranju operativnih digitalnih platformi za pohranu, dijeljenje i obradu podataka iz energetskog i prometnog sektora.

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge, koje radi na 6G-u, osnovano je 2021. te je donijelo svoj prvi program rada s namjenskim javnim sredstvima u iznosu od oko 240 milijuna eura. Misija je zajedničkog poduzeća izgraditi kapacitete EU-a za 6G sustave.

Bolji uvjeti za potrošače

Nakon preporuke iz 2020. u kojoj se poziva na povećanje ulaganja u širokopojasni pristup internetu, države članice u ožujku su postigle dogovor o zajedničkom paketu mjera na razini EU-a. Cilj je smanjiti troškove uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta i osigurati pravodoban, učinkovit i investicijski poticajan pristup radiofrekvencijskom spektru za 5G.

Naknade za roaming ukinute su 2017. i od tada ljudi koji putuju unutar EU-a mogu koristiti svoj telefon bez dodatnih troškova. Kako bi građani i dalje mogli koristiti besplatan roaming, Komisija je u veljači predložila da se aktualna pravila, koja istječu 2022., produlje za još 10 godina. Parlament i Vijeće donijeli su uredbu u prosincu, a stupit će na snagu 1. srpnja 2022. Novim će se pravilima putnicima omogućiti još bolje usluge roaminga. Među novim su prednostima iste brzine mobilnih podataka u inozemstvu kao kod kuće, učinkovit pristup hitnim službama u inozemstvu i transparentniji troškovi za pozive dežurnim telefonskim linijama i brojevima službe za korisnike u inozemstvu.

Zaštita potrošača na internetu

Prodaja na internetu kontinuirano raste posljednjih 20 godina. Tako je 2020. oko 71 % potrošača kupovalo na internetu i to često proizvode nove tehnologije. S obzirom na te promjene Europska komisija predložila je u lipnju reviziju dvaju skupova pravila EU-a kako bi potrošači dobili veća prava.

Ako bude donesena, novom Uredbom o općoj sigurnosti proizvoda obuhvatili bi se rizici povezani s tim proizvodima nove tehnologije, kao što su mogući rizici za povezivost ili kibersigurnost. Obuhvatila bi i moguće rizike povezane s kupnjom na internetu, primjerice uvođenjem obveza povezanih sa sigurnošću proizvoda za internetska tržišta. Novom uredbom osiguralo bi se da tržišta ispunjavaju te obveze, da ne nude opasne proizvode potrošačima, odnosno da im takvi proizvodi ne dođu u ruke. Prijedlogom se u širem smislu nastoji osigurati da svi proizvodi koji dođu do potrošača u EU-u, neovisno o tome jesu li kupljeni na internetu ili u lokalnoj trgovini, budu sigurni, bez obzira na to dolaze li iz EU-a ili izvan njega. U slučaju da opasni proizvodi ipak dođu do potrošača, novim pravilima zajamčilo bi se njihovo brzo uklanjanje s tržišta EU-a.

Prijedlogom revidirane Direktive o potrošačkim kreditima nastoji se osigurati da potrošači u pravom trenutku dobiju prave informacije prilagođene digitalnim uređajima kako bi razumjeli što točno potpisuju. Ako se ta direktiva donese, njome bi se obuhvatili novi rizični kreditni proizvodi i novi sudionici na tržištu te bi se poboljšala pravila za procjenu može li potrošač otplatiti zajam, uključujući slučajeve kad se takve procjene provode automatiziranim donošenjem odluka. Revidiranom direktivom od država članica tražilo bi se da promiču financijsko obrazovanje i osiguraju savjetovanje o zaduživanju za potrošače.

Komisija je u prosincu izdala smjernice za tumačenje i primjenu triju direktiva EU-a o zaštiti potrošača: Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi, Direktive o pravima potrošača i Direktive o isticanju cijena. Time će se državama članicama, potrošačima, trgovcima, sucima, pravnim stručnjacima i drugim dionicima pomoći da bolje razumiju kako primjenjivati postojeće pravo EU-a o zaštiti potrošača na nove prakse, posebno u pogledu digitalne i zelene tranzicije, i nedavne promjene tih direktiva uvedene Direktivom o modernizaciji.

Kraj nezadovoljstva potrošača i elektroničkog otpada

POTROŠAČI

2,4 milijarde €

potrošači svake godine troše na samostalne punjače

38 % potrošača

žali se na probleme koje uzrokuju nekompatibilni punjači

OKOLIŠ

11 000 tona

e-otpada godišnje nastaje od odloženih i nekorištenih punjača

Samo dvije trećine punjača

njihovi vlasnici upotrebljavaju

Zahvaljujući godinama suradnje s elektroničkom industrijom na dobrovoljnom pristupu, broj različitih vrsta punjača za mobilne telefone već se smanjio s 30 na tri, a Komisija je u rujnu predložila zakonodavstvo o jedinstvenom punjaču za sve elektroničke uređaje. USB-C će postati novi standardni utor za punjenje svih pametnih telefona, tableta, digitalnih kamera, naglavnih slušalica, prijenosnih zvučnika i ručnih konzola za videoigre. Osim toga, Komisija je predložila da se punjači i elektronički uređaji prodaju zasebno. Jedinstveno rješenje za punjenje bit će praktičnije i smanjit će elektronički otpad, što je važan doprinos digitalnoj i zelenoj tranziciji.

POTROŠAČI

Omogućiti potrošačima uštedu od

250 milijuna €

godišnje jer se neće kupovati nepotrebni punjači.

OKOLIŠ

Smanjiti e-otpad za gotovo

1 000 tona

godišnje.

Vještine potrebne za digitalno doba

Komisija je zajedno s različitim partnerima iz država članica u svibnju pokrenula platformu za digitalne vještine i radna mjesta, jedinstvenu točku za kvalitetne informacije, inicijative i resurse u vezi s digitalnim vještinama. U vrijeme kad 44 % ljudi u EU-u nema osnovne digitalne vještine, nova platforma pomoći će u njihovu stjecanju, kao i jačanju Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta te njezinih 25 nacionalnih koalicija. Komisija je u studenome objavila besplatan alat za samoprocjenu digitalnih vještina na 29 jezika.

Digitalizacija za industriju

Da bi ojačala položaj EU-a u razvoju sljedeće generacije mikročipova, Komisija je u srpnju pokrenula Industrijski savez za procesore i poluvodičke tehnologije. Cilj je saveza uspostaviti razvojne i proizvodne kapacitete potrebne za proizvodnju sljedeće generacije procesora i elektroničkih komponenti. Radit će na identificiranju i uklanjanju postojećih uskih grla, smanjenju ovisnosti i ispunjavanju potreba u cijeloj industriji. Temelji se na ambicijama Komisije da poboljša tehnološku suverenost EU-a povećanjem njegova udjela u globalnoj proizvodnji poluvodiča s 10 % na 20 % do 2030. U govoru o stanju Europske unije predsjednica Komisije Ursula von der Leyen najavila je Europski akt o čipovima kako bi se stvorio najsuvremeniji europski sustav za čipove, koji uključuje proizvodnju. Prijedlog je donesen početkom 2022.

Digitalna transformacija

Umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija, uključujući najnovije tehnike strojnog učenja, upotrebljava se za stvaranje inovacija u najrazličitijim područjima, što dovodi do boljih usluga, zdravstvene skrbi i potrošačkih proizvoda. Međutim, građani EU-a moraju znati da se mogu pouzdati u to da se sustavi umjetne inteligencije upotrebljavaju sigurno i u skladu sa zakonodavnim propisima. Iako se takvi sustavi mogu upotrijebiti za rješavanje mnogih problema s kojima se društvo danas suočava, neki stvaraju rizike koje je potrebno ukloniti kako bi se izbjegli neželjeni ishodi. Na primjer, često nije moguće zaključiti zašto je ili kako sustav umjetne inteligencije došao do određenog rezultata, kao što je automatizirana odluka ili predviđanje. Stoga može biti teško procijeniti je li netko bio nepravedno stavljen u nepovoljan položaj, primjerice pri odluci o zapošljavanju ili pri dodjeli naknada socijalne sigurnosti.

Kako bi odgovorila na te i druge rizike, Komisija je u travnju objavila prijedlog prvog svjetskog pravnog okvira za umjetnu inteligenciju, kojem je priložen ažurirani koordinirani plan s državama članicama. Cilj je obiju inicijativa da Europska unija postane svjetski predvodnik u izvrsnoj i pouzdanoj umjetnoj inteligenciji. EU-ov će se pristup upotpuniti novim pravilima o strojarskim proizvodima, odnosno prilagodbom sigurnosnih pravila kako bi se povećalo povjerenje korisnika u novu raznovrsnu generaciju proizvoda. Ako bude donesena, novom Uredbom o općoj sigurnosti proizvoda kao svojevrsnom sigurnosnom mrežom dopunila bi se ta pravila.

Nova Uredba o umjetnoj inteligenciji bit će jamstvo sigurnosti i poštovanja temeljnih prava ljudi i poduzeća te će u cijeloj Uniji povećati korištenje umjetne inteligencije i ulaganja i inovacije u tom području. Prijedlogom se utvrđuje pristup koji se temelji na riziku i preporučuju stroži zahtjevi za rizičnije sustave umjetne inteligencije.

U koordiniranom planu u glavnim se crtama iznose promjene u politici i ulaganja potrebna u državama članicama da bi se učvrstio vodeći položaj EU-a u razvoju antropocentrične, održive, sigurne, uključive i pouzdane umjetne inteligencije. U planu se predlažu zajedničke mjere s ciljem usklađivanja svih aktivnosti sa strategijom za umjetnu inteligenciju i europskim zelenim planom, vodeći pritom računa o novim izazovima koje je donijela pandemija koronavirusa.

Operacijska dvorana.
Projekt „Concious Distributed Adaptive Control” pridonio je razvoju i kliničkoj validaciji inovativnih tehnologija koje su u Europi već pomogle u rehabilitaciji više od 3 000 pacijenata koji su doživjeli moždani udar.
Usjev u polju.
Centar izvrsnosti za napredne tehnologije u održivoj poljoprivredi i sigurnosti opskrbe hranom razvija tehnologije u području pametnih senzora i velikih podataka koje bi poljoprivrednicima mogle pomoći da proizvode više hrane na način koji je održiv za društvo, prihode poljoprivrednih gospodarstava i okoliš.
Žena gleda u svoj pametni telefon.
WeVerify nudi verifikacijske sustave koji provjeravateljima činjenica, novinarima, aktivistima za ljudska prava i građanima pomažu u provjeri vjerodostojnosti videozapisa i fotografija na internetu.

EU je već financirao razne projekte u području umjetne inteligencije u svim područjima društva, od poljoprivrede do zdravstva i borbe protiv dezinformacija.

Europski savez za industrijske podatke, računalstvo na rubu mreže i računalstvo u oblaku

Podaci su važan resurs u industrijskom gospodarstvu i sve se više pohranjuju u oblaku. Poduzeća mogu pristupiti računalnim resursima koje na internetu smještaju treće strane umjesto da grade vlastitu informatičku infrastrukturu. Taj skup resursa najčešće se naziva računalstvom u oblaku. U 2021. računalstvom u oblaku koristilo se 42 % poduzeća iz EU-a (u usporedbi s 36 % u 2020. i 19 % u 2016.). Predviđa se da će se do 2025. 80 % svih podataka obrađivati u pametnim uređajima bližima korisniku (takozvano računalstvo na rubu mreže), umjesto u velikim podatkovnim centrima kao danas.

Zbog toga se novim Europskim savezom za industrijske podatke, računalstvo na rubu mreže i računalstvo u oblaku nastoji ojačati položaj industrije EU-a kad je riječ o tehnologijama računalstva u oblaku i na rubu mreže te povezati poduzeća, države članice i stručnjake u tom području. Savez će pomoći da se iskoristi potencijal računalstva u oblaku i računalstva na rubu mreže te poduprijeti razvoj novih tehnologija, kao što su umjetna inteligencija, internet stvari i 5G. To će se postići s pomoću održive infrastrukture u oblaku i uz veću kontrolu građana EU-a nad vlastitim podacima.

Infografika prikazuje kako će se promijeniti obrada podataka.

U 2018. 80% obrade i analize podataka provedeno je u podatkovnim centrima i putem centralizirane računalne infrastrukture, a za 20% korišteni su pametni povezani predmeti. U 2025. 20% obrade i analize podataka provodit će se u podatkovnim centrima i centraliziranim računalnim objektima, a za 80% koristit će se pametni povezani predmeti.

Superračunala

Budući da se stalno generiraju sve veće količine podataka, mijenja se priroda računalstva. Danas superračunala mogu izvršiti milijune milijardi, a uskoro i milijarde milijardi operacija u sekundi te pomažu u rješavanju složenih problema. Među njima su primjerice analiza i ublažavanje učinaka klimatskih promjena, povećanje znanja u različitim znanstvenim područjima te istraživanje liječenja bolesti COVID-19.

Europsko zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi, koje je osnovano 2018., trebalo bi doprinijeti vodećoj ulozi EU-a u superračunalstvu objedinjavanjem europskih i nacionalnih resursa za nabavu i uvođenje vrhunskih superračunala i tehnologija. U inicijativi sudjeluju EU, 27 država članica, tri druge zemlje i dva subjekta iz privatnog sektora: Europska tehnološka platforma za računalstvo visokih performansi i Udruženje za vrijednost velike količine podataka (BDVA).

EU je u srpnju 2021. donio novu uredbu kojom se utire put razvoju sljedeće generacije superračunala u Europi. Zahvaljujući tom aktu, zajedničko poduzeće moći će povući sredstva iz programa Obzor Europa, programa Digitalna Europa i Instrumenta za povezivanje Europe u digitalnom sektoru za daljnja ulaganja u superračunalstvo i kvantno računalstvo te za potporu ambicioznom programu EU-a za istraživanja i inovacije. Zajedno s ulaganjima zemalja sudionica i članova zajedničkog poduzeća iz privatnog sektora vrijednost tog ulaganja iznosit će oko sedam milijardi eura.

EU je nabavio sedam vrhunskih superračunala. Discoverer u Bugarskoj, MeluXina u Luksemburgu i Vega u Sloveniji postali su potpuno operativni 2021., a 2022. bit će predstavljeni Karolina u Češkoj, Leonardo u Italiji, Deucalion u Portugalu i LUMI u Finskoj.

Krupni plan superračunala s logotipom Vega. © Arhiv IZUM, 2021.
Vega, prvo vrhunsko superračunalo EU-a, pokrenuto u Mariboru u Sloveniji u travnju 2021., može izvršiti 6,9 milijuna milijardi izračuna u sekundi. © IZUM archive, 2021

Digitalne financije

Komisija je 2021. ostvarila napredak sa suzakonodavcima u pogledu prijedloga uredbe o tržištima kriptoimovine i prijedloga akta o digitalnoj operativnoj otpornosti, koje je u rujnu 2020. predložila u okviru paketa za digitalne financije. Osim toga, u prosincu su države članice podržale dogovor postignut s Parlamentom o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija (DLT). Kriptoimovina je jedna od glavnih primjena DLT-a u financijama. Pilot-režimom utvrđuju se uvjeti za dobivanje odobrenja za upravljanje tržišnom infrastrukturom DLT, definiraju se financijski instrumenti DLT kojima se može trgovati i detaljno opisuje suradnja između operatera tržišne infrastrukture DLT i nadležnih tijela. Omogućit će regulatornim tijelima iz EU-a i sudionicima na tržištu da steknu iskustvo s tehnologijom decentraliziranog vođenja evidencije transakcija (odnosno tehnologijom koja se upotrebljava za trgovanje i namiru „tokeniziranih” financijskih instrumenata) i da mogu reagirati na rizike koji prijete zaštiti ulagatelja, integritetu tržišta i financijskoj stabilnosti.

Međunarodna povezivost

Transatlantski kabel EllaLink, koji povezuje mjesta Sines u Portugalu i Fortalezu u Brazilu, prva je izravna podatkovna veza visokog kapaciteta između Europe i Latinske Amerike. EU je pomogao u stvaranju digitalne autoceste od 34 000 km kako bi se poduprla razmjena podataka o istraživanju i obrazovanju, a istodobno je upola smanjeno vremensko kašnjenje. Ta važna prekretnica potaknut će bližu suradnju dvaju kontinenata u sljedećih 25 godina. Općenito, inicijativa BELLA (Building the Europe Link with Latin America), uključujući razmjenu podataka o računalstvu visokih performansi i promatranju Zemlje, obuhvatit će 65 milijuna korisnika u više od 12 000 obrazovnih i istraživačkih ustanova u Europi, Latinskoj Americi i na Karibima.

Mlada obitelj s malim djetetom miriše cvijeće u parku.

Zaštita ljudi i sloboda

Zdravija Europska unija

Zbog pandemije bolesti COVID-19 javno zdravlje našlo se među prioritetima EU-a. Nakon što je predsjednica Ursula von der Leyen u rujnu 2020. najavila izgradnju snažnije europske zdravstvene unije, Europska komisija postavila je temelje u koje su ugrađena iskustva iz pandemije.

Priprema za zdravstvene krize i odgovor na njih

Prvi je stup europske zdravstvene unije pripravnost i odgovor na krizu. Zakonodavstvo EU-a o prekograničnim prijetnjama zdravlju u postupku je revizije u kojoj će se iskoristiti lekcije iz pandemije bolesti COVID-19. Europska agencija za lijekove i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, koji su imali izuzetno važnu ulogu u borbi protiv bolesti COVID-19, dobili su veće ovlasti za djelovanje u budućim zdravstvenim krizama. Predviđa se da će te ključne zdravstvene agencije EU-a tijekom izvanrednih situacija davati više znanstvenih smjernica te osiguravati bolju koordinaciju. Opasnost od nestašice lijekova smanjit će se zahvaljujući boljem praćenju i većoj pripravnosti. Ako se prihvate prijedlozi Komisije, ubuduće će u određenim okolnostima biti moguće proglasiti izvanredno stanje u području javnog zdravlja na razini Europske unije, što je preduvjet za uvođenje određenih mjera za snažniji odgovor.

Iako pandemija bolesti COVID-19 još nije završila, EU mora biti spreman za nove prekogranične prijetnje zdravlju. Komisija je u lipnju predstavila komunikaciju o prvim poukama izvučenima iz pandemije na temelju kojih će se poboljšati djelovanje na razini Unije i na nacionalnoj razini. One će doprinijeti boljem predviđanju rizika za javno zdravlje i jačanju kriznog planiranja, iz čega će proizaći brži i učinkovitiji zajednički odgovori na svim razinama. U komunikaciji je naglasak stavljen na pripravnost i odgovor na zdravstvene krize, pri čemu se navodi deset pouka izvučenih iz zdravstvene krize u pogledu djelovanja EU-a.

Videozapis o promjenama u pripravnosti Europske unije za hitne zdravstvene situacije od izbijanja pandemije bolesti Covid 19.
VIDEO Tijelo EU-a za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize.

Dio odgovora Komisije je i osnivanje Europskog tijela za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA). Ono će kao središnji element europske zdravstvene unije imati dva različita načina rada: pripravnosti i odgovora na krizu. To će tijelo općenito poboljšati razvoj, proizvodnju, nabavu i distribuciju ključnih medicinskih protumjera (npr. cjepiva, antibiotika, medicinske opreme, dijagnostičkih testova ili osobne zaštitne opreme) u EU-u.

Paket o osnivanju HERA-e donesen je 16. rujna i to je tijelo započelo s radom 1. listopada, na temelju dotadašnjeg rada inkubatora HERA-e koji je od veljače pripremao EU na povećanu opasnost od varijanti koronavirusa. HERA je u potpunosti operativna od 1. siječnja 2022., a na raspolaganju joj je ukupni okvirni proračun od 6 milijardi eura za razdoblje 2022.–2027.

U sadašnjem pripremnom načinu djelovanja HERA će se baviti procjenama prijetnji i prikupljanjem informacija, promicanjem istraživanja i razvoja, odgovaranjem na izazove tržišta, osiguravanjem pružanja medicinskih protumjera te unapređenjem znanja i vještina.

Hitne mjere HERA-e uključuju praćenje, nabavu i proizvodnju medicinskih protumjera potrebnih tijekom krize, aktivaciju projekta „EU FAB” (mreža postrojenja za proizvodnju cjepiva i lijekova koji su uvijek spremni za puštanje u rad), aktivaciju planova istraživanja i inovacija u izvanrednim stanjima, izradu popisa postrojenja za proizvodnju medicinskih protumjera potrebnih tijekom krize te pojednostavnjenje financiranja u hitnim slučajevima.

Bit će zadužena i za niz aktivnosti na međunarodnoj razini. Među njima su suradnja s globalnim partnerima kako bi se riješio problem uskih grla u međunarodnom lancu opskrbe, širenje globalne proizvodnje, poboljšanje globalnog nadzora te olakšavanje suradnje i potpore globalnim dionicima kako bi se osigurala dostupnost i pristupačnost medicinskih protumjera za države članice EU-a i treće zemlje. One uključuju i povećanje stručnog znanja za razvoj lokalnih proizvodnih i distribucijskih kapaciteta te podupiranje pristupa medicinskim protumjerama koje financira ili nabavlja EU.

HERA surađuje s državama članicama, Europskim parlamentom, agencijama EU-a i dionicima kao što su istraživači, biotehnološka poduzeća, proizvođači te regulatorna tijela radi što bržeg otkrivanja i karakterizacije novih varijanti, odgovarajuće prilagodbe cjepiva i povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta za medicinske protumjere. Primjerice, mobilizirala je stručnu skupinu za varijante virusa SARS-CoV-2 koja pruža savjete o potrebi za razvojem novih ili prilagođenih cjepiva te o potrebi donošenja dodatnih javnozdravstvenih mjera na razini EU-a zbog pojave novih varijanti virusa. Osim toga, blisko surađuje s državama članicama i proizvođačima cjepiva koji su počeli analizirati varijantu omikron i testirati učinkovitost svojih cjepiva protiv nje. HERA usto istražuje mogućnosti proširenja područja za suradnju i razmjenu s trećim zemljama.

Europski plan za borbu protiv raka

Drugi stup zdravstvene unije posvećen je bolesti koja je na drugom mjestu po broju smrti u EU-u. Ukupno 2,7 milijuna osoba u EU-u 2020. je dijagnosticiran rak, što govori o razmjerima tjelesnih i psiholoških posljedica koje trpe oboljeli i oni koji su preboljeli tu bolest te njihovi bližnji. Rak također znatno opterećuje zdravstvene i socijalne sustave te ugrožava rast i konkurentnost gospodarstva i zdravlje radne snage. Međutim, 40 % vrsta raka moguće je spriječiti jer su povezane s načinom života (prehranom, fizičkom aktivnošću, pušenjem, konzumacijom alkohola itd.) i onečišćenjem okoliša ili je protiv njih dostupno cjepivo.

Europski plan za borbu protiv raka, koji je donesen u veljači 2021., usmjeren je na borbu protiv te bolesti s pomoću integriranog pristupa na temelju načela „zdravlje u svim politikama” i uključuje sve zainteresirane za prevenciju raka, liječenje i skrb za oboljele. Čini ga 10 glavnih inicijativa za poboljšanja prevencije, ranog otkrivanja, dijagnostike i liječenja. To bi trebalo dovesti do bolje kvalitete života oboljelih i osoba koje su preboljele rak i pritom osigurati jednak pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi.

Stella Kyriakides nosi pričvršćenu ružičastu vrpcu u znak borbe protiv raka dojke i gleda mimo kamere.
Stella Kyriakides, europska povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane, tijekom posjeta Institutu Sveta Ana za istraživanje raka djece (St Anna Kinderkrebsforschung), Beč, Austrija, 1. listopada 2021.

Misija EU-a za borbu protiv raka programa Obzor Europa – jedna od pet novih misija EU-a koje su najavljene u rujnu 2021. – doprinijet će europskom planu za borbu protiv raka radi poboljšanja života više od tri milijuna ljudi do 2030. zahvaljujući boljoj prevenciji, uspješnijem liječenju i većoj kvaliteti života. Program „EU za zdravlje” i drugi instrumenti EU-a pružit će oko 4 milijarde eura pomoći državama članicama i dionicima kako bi njihovi zdravstveni sustavi postali snažniji i spremniji za prevenciju i liječenje raka.

Infografika prikazuje neke od ključnih mjera europskog plana za borbu protiv raka.

Ključne mjere usmjerene su na prevenciju, dijagnozu, liječenje i bolju kvalitetu života. Cilj je tih mjera smanjiti onečišćenje okoliša i štetnu konzumaciju alkohola i duhana, promicati zdraviji način života, do 2025. omogućiti pristup probiru raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva za 90% stanovništva EU-a koje ispunjava uvjete, cijepiti najmanje 90% djevojčica u EU-u protiv humanog papilomavirusa i znatno povećati broj cijepljenih dječaka do 2030. te do 2030. osigurati pristup nacionalnim centrima za sveobuhvatnu skrb o oboljelima od raka za do 90% pacijenata koji ispunjavaju uvjete. To je moguće zahvaljujući iznosu od četiri milijarde eura. Zahvaljujući napretku u ranom otkrivanju, učinkovitim terapijama te potpornoj skrbi, u EU-u je više od 12 milijuna osoba preživjelo rak.

Farmaceutska strategija za Europu

Treći je stup farmaceutska strategija za Europu pokrenuta 2020. Predstavlja cjelovitu reformu sustava EU-a za lijekove. Riješit će dugotrajne probleme koji su opterećivali farmaceutski sustav EU-a, poticati inovacije (uključujući one povezane s neispunjenim zdravstvenim potrebama) te jamčiti da lijekovi budu dostupni uvijek, a ne samo u kriznim situacijama. Među glavnim su mjerama strategije revizija propisa EU-a o lijekovima i strukturirani dijalog o sigurnosti opskrbe lijekovima, proces u okviru kojega se od veljače 2021. utvrđuju mjere politike kojima bi se ojačala otpornost farmaceutskih opskrbnih lanaca i zajamčila sigurna opskrba lijekovima.

Komisija ulaže više nego ikad prije u te hitne zdravstvene prioritete. Novi program „EU za zdravlje”, koji je pokrenut u ožujku, ambiciozan je odgovor EU-a na pandemiju bolesti COVID-19, no ne zaustavlja se na tome već za cilj ima i poboljšati zdravlje u EU-u, ojačati nacionalne sustave zdravstvene skrbi i povećati dostupnost lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih tijekom krize.

U okviru programa „EU za zdravlje” uložit će se 5,3 milijarde € u tekućim cijenama u inicijative u okviru kojih djelovanje na razini EU-a donosi dodanu vrijednost dopunjavajući politike država članica te ostvarujući jedan ili više ciljeva programa „EU za zdravlje”.

Poboljšanje i promicanje zdravlja u EU-u.

Zaštita građana EU-a od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju.

Poboljšanje lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih tijekom krize.

Jačanje zdravstvenih sustava.

Jačanje naše demokracije

Demokratska rasprava i načini na koje ljudi dolaze do informacija posljednjih su se godina znatno promijenili, pri čemu internet dobiva sve važniju ulogu. Istodobno, više građana EU-a nego ikada prije ostvaruje svoje demokratsko pravo da glasuje i kandidira se na europskim parlamentarnim izborima te na lokalnim izborima u državi članici boravišta. Osim toga, povećala se i važnost političkog oglašavanja u vezi s vođenjem kampanja u EU-u. Kako bi se prilagodila tim promjenama i ojačala demokraciju i integritet izbora, Komisija je u studenome iznijela nove prijedloge o političkom oglašavanju, glasačkim pravima građana EU-a koji su ostvarili svoje pravo na slobodno kretanje i financiranju europskih političkih stranaka.

Prijedlozi se temelje na iskustvu stečenom tijekom europskih parlamentarnih izbora 2019. i uključuju prioritete najavljene u akcijskom planu za europsku demokraciju i u Izvješću o građanstvu EU-a 2020. Kako bi se osiguralo da se izbori za Europski parlament 2024. održe u skladu s najvišim demokratskim standardima, nova bi pravila trebala stupiti na snagu i u potpunosti se početi provoditi u državama članicama do proljeća 2023.

Političko oglašavanje

Digitalna komunikacija i internet političarima pružaju brojne mogućnosti da dopru do građana, a građanima da sudjeluju u demokratskoj raspravi. Međutim, na više nedavno održanih izbora pokazalo se da se digitalizacija i internetsko oglašavanje ponekad mogu upotrebljavati za manipulaciju i dezinformacije (vidjeti i poglavlje 1. o mjerama za suzbijanje dezinformacija).

Komisija je u studenome predložila zakonodavstvo za povećanje transparentnosti u političkom oglašavanju. Usklađeni zahtjevi u pogledu transparentnosti uključuju pružanje relevantnih informacija kako bi se građanima, nadležnim tijelima i drugim relevantnim dionicima omogućilo da jednostavno prepoznaju politički oglas te utvrde od koga potječe i tko je platio političku poruku. Ciljano političko oglašavanje i isticanje dopuštat će se samo ako ispunjavaju razumne zahtjeve u pogledu transparentnosti. Pojedinci će moći sami prosuditi jesu li ciljani političkim oglašavanjem i na koji način te odlučiti žele li to uopće.

Prijedlog će dopuniti pravila utvrđena u Komisijinu prijedlogu Uredbe o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga kako bi potrebna pravila stupila na snagu prije izbora za Europski parlament u svibnju 2024.

Sloboda medija

908 novinara i medijskih djelatnika bili su žrtve napada u 23 države članice 2020.

Tijekom prosvjeda koji su 2020. održani u EU-u 175 novinara i medijskih djelatnika bili su mete napada ili incidenata.

73 % novinarki doživjelo je nasilje na internetu 2020.

Od 1992. u EU-u su ubijena 23 novinara, a većina ubojstava počinjena je u posljednjih šest godina.

Sloboda medija od presudne je važnosti za funkcionalnu demokraciju. Provodeći akcijski plan za europsku demokraciju EU poduzima korake za očuvanje slobode medija i suzbijanje prijetnji s kojima se danas suočavaju novinari. Komisija je u rujnu dala preporuku o sigurnosti novinara. U njoj se državama članicama pružaju smjernice o tome kako povećati sigurnost novinara i medijskih djelatnika na internetu i izvan njega, s naglaskom na novim internetskim prijetnjama, i to ponajprije onima koje su usmjerene na novinarke i osobe koje predstavljaju manjine ili izvješćuju o njima.

Namjera je i zaštititi novinare i borce za ljudska prava od zlouporabe sudskih postupaka kojima ih se nastoji odvratiti od bavljenja pitanjima od javnog interesa. Komisija je u listopadu pokrenula javno savjetovanje kako bi utvrdila probleme u tom području i prikupila mišljenja o tome što je potrebno učiniti. Njezin prijedlog inicijative EU-a o tom pitanju očekuje se 2022. EU financira i projekte koji su posvećeni slobodi i pluralizmu medija. Jedan od njih je Alat za praćenje vlasništva nad medijima (Euromedia Ownership Monitor), koji je pokrenut u rujnu 2021. kako bi se načinila baza podataka s informacijama o vlasništvu nad medijima za pojedine zemlje, ocijenili relevantni pravni okviri i utvrdili mogući rizici za transparentnost vlasništva nad medijima.

Komisija je uvela i mjere navedene u Akcijskom planu za medijski i audiovizualni sektor. Tako je tijekom ljeta objavila poziv za europska novinarska partnerstva u okviru programa Kreativna Europa. Komisija je poduzela sljedeće korake nakon što je predsjednica von der Leyen u svojem govoru o stanju Unije 2021. najavila Akt o slobodi medija, koji će se donijeti 2022.

Usporedo s tim, Komisija je nastavila pratiti stanje slobode i pluralizma medija u svim državama članicama u okviru svojeg godišnjeg izvješća o vladavini prava.

Zaštita vladavine prava

Komisija je u srpnju objavila drugo godišnje izvješće o vladavini prava u EU-u, s posebnim poglavljima za svaku državu članicu. Izvješće o vladavini prava donosi se jednom godišnje kako bi se promicala vladavina prava, spriječilo nastajanje ili produbljivanje problema te rješavalo postojeće probleme. Izvješće čine četiri glavna stupa: nacionalni pravosudni sustavi, okviri za borbu protiv korupcije, sloboda i pluralizam medija te druga institucionalna pitanja povezana sa sustavom provjere i ravnoteže koja su bitna za funkcionalnu demokraciju.

Izvješće za 2021. prikazuje uočene promjene od prethodnog izvješća i uzima u obzir učinak pandemije bolesti COVID-19. Općenito je ukazalo na mnoga pozitivna kretanja u državama članicama, što se odnosi i na mjere poduzete kao odgovor na izazove utvrđene u izvješću iz 2020.

Međutim, u nekim državama članicama i dalje postoje razlozi za zabrinutost, primjerice u pogledu neovisnosti pravosuđa i stanja medija. Pandemija je pokazala važnost sposobnosti održavanja sustava provjera i ravnoteže i vladavine prava.

Komisija je pokretanjem postupaka zbog povrede nastavila izvršavati i svoju ulogu čuvarice ugovora EU-a. U travnju je uputila predmet protiv Poljske Sudu Europske unije zbog zakona o pravosuđu iz 2019. i postupaka Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda u predmetima koji se odnose na suce. Komisija je od Suda zatražila i da odredi privremene mjere, što je Sud učinio 14. srpnja.

Komisija je u rujnu zatražila od Suda da Poljskoj naloži plaćanje dnevne novčane kazne sve dok u potpunosti ne provede rješenje Suda o privremenim mjerama od 14. srpnja. Sud je 27. listopada naložio plaćanje dnevne novčane kazne u iznosu od milijun eura zbog neispunjenja obveza.

U okviru drugog postupka zbog povrede Komisija je Poljskoj uputila službenu opomenu u skladu s člankom 260. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zbog toga što nije poduzela potrebne mjere kako bi u potpunosti postupila prema presudi Suda EU-a od 15. srpnja 2021., u kojoj je utvrđeno da poljski zakon o stegovnom sustavu protiv sudaca nije u skladu s pravom Unije. Odgovor se detaljno analizira prije donošenja odluke o sljedećim koracima.

Komisija je u srpnju protiv Mađarske pokrenula postupke zbog povrede u vezi sa zaštitom temeljnih prava i načelom nediskriminacije. (Vidjeti i poglavlje 7.)

Osim postupaka zbog povrede, koji su usmjereni na rješavanje konkretnih povreda prava EU-a, člankom 7. Ugovora o Europskoj uniji predviđa se općenitiji postupak za očuvanje zajedničkih vrijednosti Unije, uključujući vladavinu prava. Vijeće se i dalje bavi dvama postupcima. Prvi je postupak koji je Komisija pokrenula protiv Poljske 2017., a drugi je postupak koji je Europski parlament pokrenuo protiv Mađarske 2018., kako bi se utvrdilo postoji li očita opasnost od teškog kršenja vrijednosti Unije. Komisija je izvijestila Vijeće o razvoju događaja u područjima obuhvaćenima obrazloženim mišljenjima iz 2020. i 2021.

Zaštita proračuna EU-a

Uredbom iz 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije povećava se sposobnost EU-a za postupanje u slučajevima kršenja načela vladavine prava koji utječu na proračun EU-a. S pomoću tog i drugih instrumenata osigurava se da se svaki euro utroši u potrebne svrhe te da stvara dodanu vrijednost za građane.

Od siječnja 2021., kad je ta uredba stupila na snagu, Komisija prati situaciju u državama članicama i prikuplja relevantne informacije. Njezino izvješće o vladavini prava jedan je od izvora informacija kojima se koristi kako bi na temelju uredbe utvrdila i procijenila je li došlo do kršenja načela vladavine prava. Osim toga, u analize Komisije uključene su i odluke Suda EU-a, izvješća Europskog revizorskog suda i zaključci relevantnih međunarodnih organizacija. Komisija priprema niz smjernica kako bi pojasnila niz elemenata povezanih s primjenom uredbe.

Uključivanje građana

Parlament i Vijeće u listopadu su donijeli izmjenu Aarhuške uredbe radi povećanja mogućnosti civilnog društva EU-a i šire javnosti za nadzor odluka koje utječu na okoliš. Organizacije civilnog društva mogu od institucija EU-a zatražiti da preispitaju svoje aktivnosti kako bi osigurale bolju zaštitu okoliša i učinkovitije djelovanje u području klime.

Komisija je 2021. odgovorila na dvije europske građanske inicijative. Iza svake je stajalo više od milijun građana EU-a. Za inicijativu „Minority SafePack” za povećanje kulturne i lingvističke raznolikosti u Uniji Komisija je najavila nezakonodavne mjere, dok je za inicijativu „Okončajmo upotrebu kaveza” najavila da će donijeti prijedlog o postupnom ukidanju kaveza za određene životinje koje se drže zbog uzgoja do 2024. Kao odgovor na inicijativu „Pravo na vodu” iz 2014. u siječnju je na snagu stupila revidirana Direktiva o pitkoj vodi, a kao odgovor na inicijativu „Zabrana glifosata” iz 2017. u ožujku se počela primjenjivati Uredba o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu. Prošle je godine registrirano jedanaest novih inicijativa.

Komisija je 2021. pokrenula 116 javnih savjetovanja i primila 757 315 doprinosa te 104 771 odgovor u okviru drugih prilika za davanje povratnih informacija (npr. za planove ili nacrte akata). Komisija je odgovorila na sva 283 prijedloga koja je dosad primila na portalu Iznesite svoje mišljenje: može jednostavnije!. Platforma Fit for Future, koju čini stručna skupina na visokoj razini, razmatra relevantne prijedloge pri izradi svojeg godišnjeg programa rada. Skupina se sastoji od predstavnika nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela država članica, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Europskog odbora regija te dionika koji predstavljaju poduzeća i nevladine organizacije. Mreža izaslanika za MSP-ove daje svoja mišljenja i njezini predstavnici sudjeluju na plenarnim sastancima skupine.

Migracije i azil

Godinu dana nakon njegova donošenja u rujnu 2020., Komisija je donijela prvo izvješće o napretku novog pakta o migracijama i azilu. U njemu se navodi da će EU i u budućnosti biti ugrožen okolnostima koje se stalno mijenjaju te nespreman reagirati na njih sve dok se ne provede sveobuhvatna reforma EU-ova sustava azila i migracija.

Komisija je u veljači Vijeću predstavila svoju prvu činjeničnu ocjenu suradnje s partnerskim zemljama u pogledu ponovnog prihvata u skladu s revidiranim Zakonikom o vizama kao dio sveobuhvatnog pristupa migracijskoj politici iznesenog u novom paktu o migracijama i azilu. Uz prvu procjenu objavljena je i komunikacija u kojoj je opisano kako EU namjerava ojačati suradnju u području vraćanja i ponovnog prihvata.

U travnju je donijela prvu EU-ovu strategiju dobrovoljnog povratka i reintegracije, čiji je cilj povećati udio dobrovoljnih povrataka, što će doprinijeti čovječnom i dostojanstvenom vraćanju te poboljšanju suradnje s partnerskim zemljama u pogledu ponovnog prihvata. Usto, reintegracija pomaže povratnicima iz država članica EU-a i trećih zemalja da iskoriste prilike u svojoj zemlji podrijetla kako bi doprinijeli razvoju zajednice i jačanju povjerenja u migracijski sustav.

Strategija obuhvaća alate i smjernice za povećanje održivosti vraćanja na temelju bolje suradnje s partnerskim zemljama. Komisija je objavila i Okvir EU-a za savjetovanje o povratku i instrument za pomoć pri reintegraciji u kojima se utvrđuju zahtjevi za uspostavu struktura za savjetovanje o povratku u državama članicama. Među njima su potrebni ljudski resursi i financijska sredstva te upotreba alata za upućivanje koji omogućuje siguran protok informacija između savjetnika za vraćanje i pružatelja usluga reintegracije.

Zbog pokušaja Bjelarusa da destabilizira EU i države članice poticanjem nezakonitih migracija i njegove odluke da suspendira primjenu Sporazuma o ponovnom prihvatu između EU-a i Bjelarusa Komisija je u rujnu predložila djelomičnu suspenziju Sporazuma o pojednostavnjenju izdavanja viza s Bjelarusom koja se odnosi samo na državne dužnosnike te zemlje. Vijeće je u studenome prihvatilo prijedlog Komisije.

Komisija je ispitala financijske i operativne potrebe Latvije, Litve i Poljske te stavila na raspolaganje dodatnih 200 milijuna eura za upravljanje granicama u nastojanju da spriječi instrumentalizaciju migranata na vanjskim granicama EU-a koju provodi Bjelarus. Intenzivirani su razgovori s relevantnim trećim zemljama u kojima ih je Komisija upozorila na razvoj situacije i od njih zatražila da ne dopuste svojim državljanima da upadnu u tu zamku bjelaruskih vlasti.

U zajedničkoj komunikaciji naslovljenoj „Odgovor na instrumentalizaciju migranata na vanjskim granicama EU-a pod pokroviteljstvom države” od 23. studenoga navode se mjere koje su poduzeli Komisija i visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell.

Komisija je 1. prosinca podnijela prijedlog kojim se najpogođenijim državama članicama EU-a omogućuje da svoje sustave azila privremeno prilagode novim okolnostima. Do kraja godine mobilizirala je 700 000 eura humanitarne pomoći te je spremna osigurati dodatna sredstva za pomoć ranjivim osobama koje su se zatekle u Bjelarusu. EU će osigurati i do 3,5 milijuna eura za potporu dobrovoljnim povratnicima iz Bjelarusa. Osim toga, osoblje agencija EU-a kao što su Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, Agencija Europske unije za azil (bivši Europski potporni ured za azil) i Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva spremno je za raspoređivanje na vanjskim granicama ako državama članicama zatreba njihova pomoć te već djeluje u predmetnim državama. Kako bi osigurala trajni okvir, Komisija je 14. prosinca donijela prijedlog izmjene Zakonika o schengenskim granicama zajedno s prijedlogom uredbe o situacijama instrumentalizacije.

Suzbijanje trgovine ljudima

U infografici su prikazani podaci o trgovini ljudima.

72% žrtava trgovine ljudima jesu žene i djevojčice, a 23% muškarci i dječaci. Za 5% žrtava spol je nepoznat. Otprilike polovina žrtava građani su EU-a. 60% njih žrtve su trgovine u svrhu seksualnog iskorištavanja, a 15% žrtve su trgovine u svrhu rada.

Komisija je u travnju donijela sveobuhvatnu Strategiju EU-a za suzbijanje trgovine ljudima koja uključuje sve aspekte tog problema, od prevencije i zaštite žrtava do kaznenog progona i izricanja presuda počiniteljima. Obuhvaća pravne, političke i operativne inicijative u četiri područja: smanjenje potražnje kojom se potiče trgovina ljudima radi svih oblika iskorištavanja, razbijanje kriminalnog poslovnog modela trgovaca ljudima, zaštita, podupiranje i osnaživanje žrtava, posebno žena i djece, te međunarodna dimenzija. S radom je 1. srpnja počeo koordinator EU-a za suzbijanje trgovine ljudima.

U rujnu je donesen obnovljeni akcijski plan EU-a protiv krijumčarenja migranata (2021.–2025.). U njemu se utvrđuju mjere za suzbijanje i sprečavanje krijumčarenja te za punu zaštitu temeljnih prava migranata. Predlažu se i proširenje mjera ograničavanja i strože kaznene sankcije protiv krijumčara, kao i mjere za sprečavanje iskorištavanja migranata i povećanje znanja o krijumčarenju. U obzir se uzima sve veća uloga državnih aktera koji olakšavaju nezakonite migracije i iskorištavaju migrante za stvaranje pritiska na vanjskim granicama u političke svrhe, što se 2021. dogodilo na granici EU-a s Bjelarusom. Komisija je predstavila i mjere za povećanje učinkovitosti Direktive o sankcijama za poslodavce. One omogućuju sankcioniranje poslodavaca koji zapošljavaju osobe bez prava boravka u EU-u te osiguravaju zaštitu prava nezakonitih migranata i inspekcije. Mjere će se provesti 2022.

Komisija i visoki predstavnik u studenome su predložili mjere za sprečavanje i ograničavanje aktivnosti prijevoznika koji olakšavaju ili su uključeni u krijumčarenje ljudi ili trgovinu ljudima u EU-u. Riječ je o novom instrumentu za potporu državama članicama u borbi protiv nezakonitih migracija i trgovine ljudima.

Zaštita osoba kojima je potrebna pomoć

Komisija je nastavila s radom na unapređenju upravljanja migracijama te na poboljšanju uvjeta prihvata i života migranata, osobito u Grčkoj. Povećala je potporu nacionalnim tijelima u okviru radne skupine za upravljanje migracijama, koja je osnovana 2020. s ciljem poboljšanja uvjeta prihvata i života migranata na otoku Lezbosu i na sjevernim egejskim otocima. U rujnu je na otoku Samosu otvoren prvi novi centar za prihvat i identifikaciju, nakon kojeg su u studenome otvoreni i centri na otocima Kosu i Lerosu. Novi centri otvorit će se 2022. na otocima Hiju i Lezbosu. Komisija je Grčkoj dodijelila 276 milijuna eura za izgradnju tih pet centara.

Komisija također olakšava i koordinira premještanje različitih skupina migranata iz Grčke, Italije i Malte u druge države članice koje su preuzele obveze. Zahvaljujući velikim naporima uključenih organizacija i solidarnosti država članica iz Grčke je uz potporu Komisije 2020. i 2021. u druge države članice premješteno više od 4 600 osoba, dok je iz Italije i Malte od 2018. do kraja 2021. premješteno gotovo 3 000 osoba.

Komisija je u srpnju pokrenula postupak preuzimanja obveza u pogledu preseljenja i humanitarnog prihvata u razdoblju 2021.–2022. Države članice obvezale su se osigurati ukupno 60 000 mjesta za preseljenje i humanitarni prihvat za prioritetne zemlje i regije te za ugrožene Afganistance. Za ispunjenje preuzetih obveza dostupni su im financijska potpora EU-a i operativna potpora Agencije Europske unije za azil.

Ylva Johansson i Notis Mitarachi s maskama i slušalicama u helikopteru.
Ylva Johansson, povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove (desno), i Notis Mitarachi, grčki ministar za migracije i azil, tijekom posjeta Lezbosu, Grčka, 29. ožujka 2021. Ylva Johansson obišla je i prihvatne centre na Lezbosu i Samosu te je ocijenila kako napreduje izgradnja novih objekata za prihvat migranata i tražitelja azila.

U lipnju je postignut dogovor o novom mandatu Europskog potpornog ureda za azil, koji je započeo početkom 2022., kad je promijenio ime u Agencija Europske unije za azil. Novi mandat osigurat će čvrst pravni, operativni i praktični okvir za rad agencije kako bi mogla pružati potporu državama članicama te im pomoći u jačanju nacionalnih sustava azila i prihvata. Ured je 2021. uz Grčku, Italiju, Cipar i Maltu počeo pružati pomoć i Španjolskoj, Latviji i Litvi.

Nezakonite migracije u brojkama

U razdoblju od siječnja do studenoga 2021. u EU je preko svih ruta pokušalo ući oko 182 600 nezakonitih migranata. U istom razdoblju 2020. bilo je 114 400 nezakonitih migranata (125 100 u cijeloj godini) te nešto manje od 127 000 u istom razdoblju 2019. (141 700 u cijeloj godini).

Jačanje grčkog sustava prihvata tražitelja azila

Potpora Europske komisije pomogla je Grčkoj da uspostavi državne smještajne kapacitete za ranjive tražitelje azila na temelju UN-ova programa Hitna potpora za integraciju i smještaj. Grčka je 2019. pristala preuzeti upravljanje mrežom stanova tog programa. Bio je to izuzetno zahtjevan zadatak koji je zahtijevao svakodnevno pružanje tehničkih savjeta na terenu. Komisija je pružila tehničku potporu koja se financira iz EU-ova Programa potpore strukturnim reformama/Instrumenta za tehničku potporu. Zahvaljujući pruženim savjetima o izgradnji kapaciteta osoblje Ministarstva za migracije i azil danas se može osloniti na brze unutarnje postupke i učinkovit okvir zakona i pravila za upravljanje sustavom prihvata i praćenje uvjeta.

Prema podacima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, nakon ublažavanja mjera povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 broj nezakonitih prelazaka vanjskih granica EU-a od studenoga 2021. je u porastu (+ 60 % u usporedbi s istim razdobljem 2020.), pri čemu su znatna povećanja uočena na srednjosredozemnoj i zapadnobalkanskoj ruti.

Prošle se godine povećao i broj nezakonitih prelazaka kanala La Manche. Obalne države članice i Ujedinjena Kraljevina već imaju uhodanu praktičnu i operativnu suradnju u borbi protiv mreža za krijumčarenje migranata koja se temelji na Sporazumu o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine (vidjeti Zajedničku političku izjavu o azilu i vraćanju). Osim toga, države članice oslanjaju se na potporu agencija EU-a, uključujući Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu, Agenciju Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu i Agenciju Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu tako je u cilju borbe protiv krijumčara ljudi i sprečavanja gubitka života na moru pokrenula zajedničku operaciju „Opal Coast” za potporu Francuskoj u zračnom nadzoru.

Grafikon prikazuje podatke o nezakonitim prelascima granice u EU na glavnim sredozemnim rutama.

Na trima glavnim rutama (zapadnosredozemnoj, srednjosredozemnoj i istočnosredozemnoj) do nezakonitih prelazaka granice dolazi od 2014., najviše u kasno ljeto. Taj broj uglavnom ne premašuje 50000 prelazaka mjesečno. Od kraja 2015. do početka 2016. zabilježen je velik broj prelazaka na istočnoj ruti. Najviše je zabilježeno oko 230000 nezakonitih prelazaka u listopadu 2015. Zapadnosredozemna ruta uključuje atlantsku (zapadnoafričku) rutu.

Središnje Sredozemlje i dalje se smatra najsmrtonosnijom migracijskom rutom na svijetu s više od 20 000 zabilježenih smrtnih slučajeva i nestanaka od 2014. U pokušaju dolaska u EU sredozemnom i zapadnoafričkom rutom 2021. je poginulo ili nestalo 2 819 migranata, što je znatan porast u odnosu na 2 325 godinu dana ranije.

Europska granična i obalna straža

Provedba Uredbe o europskoj graničnoj i obalnoj straži iz 2019. te novi mandat Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (poznate i pod nazivom Frontex) bili su uspješni, o čemu svjedoči prvo raspoređivanje stalnih snaga europske granične i obalne straže, među kojima su i prvi uniformirani službenici EU-a, koja je započela s radom 1. siječnja 2021.

Očekuje se da će ona povećati sposobnost agencije za pružanje potpore državama članicama u svim operativnim područjima, uključujući aktivnosti povezane s vraćanjem.

Na vanjskim granicama Europske unije u bliskoj suradnji s državama članicama u prosjeku djeluju 2 000 službenika graničnog nadzora i obalne straže koje je rasporedila Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu. U skladu s Uredbom o europskoj graničnoj i obalnoj straži agencija je također znatno ojačala svoj okvir temeljnih prava imenovanjem novog službenika za temeljna prava i zapošljavanjem promatrača za temeljna prava.

Provedba akcijskog plana za integraciju i uključivanje

EU je 2021. nastavio s provedbom akcijskog plana za integraciju i uključivanje za razdoblje 2021.–2027. u kojem je naglasak stavljen na obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje i vještine te na zdravstvene usluge i stanovanje. U sklopu novih mjera u ožujku je uspostavljeno partnerstvo između Komisije i Europskog odbora regija kako bi se povećala suradnja s gradovima, regijama i ruralnim područjima EU-a i potpora njihovom radu na integraciji migranata.

Paket o vještinama i talentima

Kao dio novog pakta o migracijama i azilu iz 2020. u lipnju je pokrenuta inicijativa partnerstvo za traženje talenata koja bi trebala ojačati odnose s ključnim partnerskim zemljama u pogledu migracija usklađivanjem potreba tržišta rada EU-a s vještinama radnika iz tih zemalja. Inicijativa će kao jedan od sigurnih i zakonitih načina migracije biti otvorena za studente, osobe s diplomom i radnike svih razina vještina. Pružat će i mogućnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te potporu za integraciju migranata povratnika.

Schengensko područje

Komisija je u lipnju donijela Strategiju za potpuno funkcionalno i otporno schengensko područje zajedno s prijedlogom revizije mehanizma evaluacije i praćenja schengenske pravne stečevine. U njemu se predlaže djelovanje u tri područja: učinkovito upravljanje vanjskim granicama EU-a, mjere kojima se nadoknađuje nepostojanje kontrola na unutarnjim granicama i pouzdano upravljanje (evaluacija, praćenje i pripravnost).

Strategija uključuje inicijative za snažnije i potpunije schengensko područje na temelju iskustava iz proteklih pet godina, među ostalim iskustva iz pandemije bolesti COVID-19. U njoj se razmatra napredak postignut u uvođenju jednog od tehnološki najnaprednijih sustava upravljanja granicama na vanjskim granicama EU-a i predviđaju daljnje inicijative u tom području. Ističe se i važnost mjera za jačanje Schengena iznutra, primjerice jačanjem policijske i pravosudne suradnje. Naposljetku, predlaže se proširenje schengenskog područja bez kontrola na unutarnjim granicama uključivanjem Bugarske, Hrvatske i Rumunjske, koje, iako su provele većinu schengenskih pravila, još uvijek ne mogu ostvarivati sve koristi od pripadanja schengenskom području (kao i Cipar u slučaju uspješnog završetka postupka schengenske evaluacije koji je trenutačno u tijeku).

Cilj je prijedloga reforme mehanizma evaluacije i praćenja schengenske pravne stečevine da se taj mehanizam učini djelotvornijim i bržim te da se ojačaju njegova politička dimenzija i svrsishodnost. O njemu se trenutačno pregovara u Vijeću, a Komisija čini sve što je u njezinoj moći kako bi osigurala neometani tijek postupka.

Komisija je 14. prosinca donijela prijedlog izmjene Zakonika o schengenskim granicama. Namjera je osigurati da se nadzor na unutarnjim granicama uvodi samo kao krajnja mjera, ne dovodeći u pitanje pravo država članica da to učine u iznimnim okolnostima. Prijedlogom se rješavaju i izazovi koji proizlaze iz instrumentalizacije nezakonitih migracija. Istodobno je donesen još jedan prijedlog o rješavanju situacija instrumentalizacije u području migracija i azila.

Uspješno je nastavljen i rad na uvođenju zajedničke informatičke arhitekture u EU-u s novim, međusobno povezanim sustavima za upravljanje granicama, migracije i kazneni progon. Ta će interoperabilnost osigurati da svi IT sustavi međusobno komuniciraju te da nacionalna tijela dobivaju potpune i točne informacije uz puno poštovanje pravila o zaštiti podataka.

Sigurnosne mjere

S obzirom na pojavu novih i sve složenijih prekograničnih i međusektorskih sigurnosnih prijetnji EU mora intenzivirati suradnju i koordinaciju u širem području sigurnosti. Pandemija bolesti COVID-19 testirala je otpornost ključne infrastrukture EU-a i njegovu pripravnost na krizu te sustave za upravljanje kriznim situacijama. Prošle se godine u okviru novih inicijativa u područjima terorizma i radikalizacije, organiziranog kriminala, kibersigurnosti i hibridnih prijetnji nastavila provoditi strategija za sigurnosnu uniju iz 2020. kako bi se zaštitili svi u EU-u i promicao europski način života.

Sprečavanje i suzbijanje terorizma i radikalizacije

Uredba o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu stupila je na snagu 7. lipnja 2021. i postat će u potpunosti primjenjiva godinu dana kasnije. Uredbom će se državama članicama omogućiti da pružateljima usluga smještaja na poslužitelju koji nude usluge u EU-u šalju naloge za uklanjanje. Omogućit će im se i da u roku od jednog sata uklone materijal kojim se potiču ili zagovaraju kaznena djela terorizma, promiču aktivnosti terorističkih skupina ili daju upute ili tehnike za počinjenje kaznenih djela terorizma.

Osim toga, uredbom se predviđaju zaštitne mjere za povećanje odgovornosti i transparentnosti u vezi s mjerama poduzetima za uklanjanje terorističkog sadržaja te mjere protiv pogrešnog uklanjanja legitimnog izražavanja na internetu. Uvode se mjere kojima se osigurava zaštita temeljnih prava i sloboda, uključujući izuzimanje materijala koji se šire u obrazovne, novinarske, umjetničke ili istraživačke svrhe.

Internetski forum EU-a – platforma kojom predsjeda Komisija i koja okuplja države članice i tehnološka poduzeća kako bi raspravljali o upotrebi interneta u terorističke svrhe te o suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece na internetu – predstavio je 2021. „paket znanja” o zabranjenim desničarskim ekstremističkim skupinama, simbolima i manifestima kako bi se internetskim platformama pomoglo u moderiranju sadržaja.

Europska komisija predstavila je u srpnju ambiciozan paket zakonodavnih prijedloga za jačanje pravila EU-a o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Među njima je prijedlog o osnivanju novog tijela EU-a za borbu protiv pranja novca. Trebao bi doprinijeti otkrivanju sumnjivih transakcija i aktivnosti te ukloniti praznine u propisima kojima se počinitelji kaznenih djela koriste za pranje nezakonito stečenih prihoda ili financiranje terorističkih aktivnosti putem financijskog sustava.

Tim se mjerama znatno unaprjeđuje postojeći okvir EU-a tako što se u obzir uzimaju novi i predstojeći izazovi povezani s tehnološkim inovacijama. Oni uključuju virtualne valute, integriranije financijske tokove na jedinstvenom tržištu i globalni karakter terorističkih organizacija. Prijedlozima će se doprinijeti i stvaranju mnogo dosljednijeg okvira u cijelom EU-u s izravno primjenjivim pravilima kao što je ograničenje velikih gotovinskih plaćanja na razini EU-a na 10 000 eura. To će olakšati usklađivanje s pravilima za subjekte na koje se primjenjuju pravila o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a posebno za one koji posluju prekogranično.

S obzirom na razvoj događaja u Afganistanu koordinator EU-a za borbu protiv terorizma, u suradnji s predsjedništvom Vijeća, Komisijom, Europskom službom za vanjsko djelovanje i relevantnim agencijama EU-a, razvio je akcijski plan za borbu protiv terorizma u vezi s Afganistanom.

Borba protiv organiziranog i prekograničnog kriminala

Komisija je u travnju objavila strategiju EU-a za suzbijanje organiziranog kriminala u kojoj su utvrđene mjere za poticanje suradnje tijela nadležnih za izvršavanje zakona i pravosudnih tijela, osiguravanje učinkovitih istraga radi razbijanja struktura organiziranog kriminala, eliminiranje dobiti od organiziranog kriminala i pripremu tijela za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnih tijela za digitalno doba. Komisija je predložila i mjere koje će državama članicama omogućiti maksimalno iskorištavanje potencijala Europske multidisciplinarne platforme za borbu protiv kaznenih djela.

Tijekom prošle godine Komisija je pojačala nastojanja da osigura bolju kontrolu vatrenog oružja u EU-u i susjednim zemljama. Donijela je mjere koje će državama članicama omogućiti bolji pristup informacijama potrebnima za odobravanje zahtjeva za nabavu određenog vatrenog oružja (države članice trenutačno ne razmjenjuju sustavno obavijesti o odbijanju izdavanja dozvole za vatreno oružje). U izvješću o primjeni koje je objavljeno u listopadu istaknuti su pozitivni učinci postojećih propisa EU-a, osobito kad je riječ o zabrani najopasnijeg vatrenog oružja i sprečavanju nezakonite preinake određenih vrsta oružja u smrtonosno vatreno oružje. Utvrđeni su i preostali nedostaci, zbog kojih je bilo potrebno pokrenuti 76 postupaka zbog povrede, kao i područja u kojima su potrebna daljnja poboljšanja, kao što su digitalizacija europske oružne propusnice i stroži nadzor nabave i posjedovanja nacrta za 3D tisak smrtonosnog oružja.

Infografika prikazuje podatke o kriminalnim aktivnostima u EU-u.

Kriminalne mreže bave se širokim spektrom kriminalnih aktivnosti, koje uključuju droge, organizirani kriminal povezan s imovinom, krijumčarenje migranata, trgovinu ljudima i kiberkriminalitet. Infiltriraju se u zakonito gospodarstvo, pri čemu gotovo 70% njih sudjeluje u pranju novca, gotovo 60% bavi se korupcijom, a više od 80% koristi se zakonitim poslovnim strukturama. Njihove su aktivnosti prekogranične, a 65% kriminalnih skupina sastoji se od članova različitih nacionalnosti. Brzo su se prilagodile pandemiji. Otkriveno je da su s namjerom prijevare nudile 1,1 milijardu doza cjepiva ukupne cijene 15,4 milijarde eura.

Nakon Komunikacije o digitalizaciji pravosuđa iz 2020. Komisija je u prosincu predstavila paket inicijativa za modernizaciju pravosudnih sustava u EU-u i ubrzanje prekogranične pravosudne suradnje u građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima. Paket uključuje tri prijedloga:

 • uredbu o poboljšanju prekogranične digitalne komunikacije među pravosudnim tijelima i osiguravanju pristupa pravosuđu u građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima;
 • izmjenu Uredbe o Eurojustu kako bi se osigurala pravna osnova za održavanje usmenih rasprava putem videokonferencija te kako bi se ojačala koordinacija i suradnja nacionalnih tijela nadležnih za istragu i kazneni progon u pitanjima kaznenih djela terorizma;
 • uredbu o uspostavi platforme za suradnju radi povećanja učinkovitosti istraga i kaznenih progona koje provode zajednički istražni timovi u prekograničnim predmetima.

Tim se inicijativama nastoji ostvariti ambicija Komisije u vezi sa stvaranjem istinski učinkovitog i otpornog europskog područja slobode, sigurnosti i pravde.

Didier Reynders drži govor ispred plakata o Pregledu stanja u području pravosuđa u Europskoj uniji.
Didier Reynders, povjerenik Europske komisije za pravosuđe, predstavlja Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2021. u kojem se ocjenjuju učinkovitost, kvaliteta i neovisnost pravosudnih sustava u svim državama članicama, Bruxelles, Belgija, 8. srpnja 2021. U pregledu stanja za prošlu godinu naglasak je stavljen na digitalizaciju pravosuđa koja je omogućila rad sudova tijekom pandemije bolesti COVID-19 te povećala dostupnost i učinkovitost pravosudnih sustava.

Komisija je 2021. nastavila pregovore s nekoliko zemalja, uključujući Izrael, Novi Zeland i Tursku, o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva i njihovih nadležnih tijela.

Ured europskog javnog tužitelja počeo je s radom 1. lipnja 2021. Do kraja godine pokrenuo je više od 500 istraga o prijevarama koje štete financijskim interesima EU-a, pri čemu su ukupni gubici u proračunu EU-a procijenjeni na 5 milijardi eura.

Radna skupina Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva sastavljena od predstavnika Belgije, Njemačke, Španjolske, Hrvatske i Nizozemske prošle je godine razbila skupinu krijumčara oružja koja je Europu preplavila nezakonito preinačenim vatrenim oružjem. Pritom je uhićeno 18 osoba i zaplijenjeno 350 komada oružja. Operacija je provedena u okviru Europske multidisciplinarne platforme za borbu protiv kaznenih djela.

Nakon što je 2020. iznijela prijedlog za reviziju mandata Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva, Komisija je u prosincu predložila Zakonik EU-a o policijskoj suradnji kako bi se poboljšala suradnja tijela za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama i policijskim službenicima u EU-u pružili moderniji alati za razmjenu informacija. Zakonikom o policijskoj suradnji, koji uključuje Preporuku o operativnoj policijskoj suradnji i nova pravila o razmjeni informacija, doprinijet će se poboljšanju prekograničnih operacija, uvest će se jasni kanali i rokovi za razmjenu informacija, a agencija će dobiti snažniju ulogu.

Osim toga, revidirana pravila o automatiziranoj razmjeni određenih kategorija podataka omogućit će znatno učinkovitije uspostavljanje veza između kaznenih djela u cijelom EU-u. Time će se pomoći u otklanjanju nedostataka u protoku informacija, potaknuti sprečavanje, otkrivanje i istraga kaznenih djela u EU-u te povećati sigurnost za sve u Europi. Paket mjera za policijsku suradnju uključuje tri zakonodavna prijedloga: preporuku Vijeća o operativnoj policijskoj suradnji, direktivu o razmjeni informacija među tijelima za izvršavanje zakonodavstva država članica te uredbu o mehanizmu za automatiziranu razmjenu podataka za policijsku suradnju („Prüm II.”).

Margaritis Schinas gestikulira tijekom govora za govornicom.
Margaritis Schinas, potpredsjednik Europske komisije zadužen za promicanje europskog načina života, na konferenciji za medije o Zakoniku o policijskoj suradnji, Bruxelles, Belgija, 8. prosinca 2021.

Zajedno s paketom mjera za sprečavanje pranja novca Komisija je iznijela prijedlog da se tijelima kaznenog progona omogući pristup informacijama na temelju u budućnosti međusobno povezanih registara bankovnih računa. Tijela kaznenog progona tako će moći brzo utvrditi ima li osumnjičenik bankovne račune u drugim državama članicama, čime će se olakšati financijske istrage i povrat imovine u prekograničnim slučajevima.

Upravljanje krizom

Civilna zaštita

Janez Lenarčič razgovara s novinarom. U pozadini su šuma i vozila hitne pomoći.
Janez Lenarčič, povjerenik Europske komisije za upravljanje kriznim situacijama (desno), obišao je jedinice vatrogasaca u području Oinoi i centar rescEU tijekom putovanja u Grčku, 25. kolovoza 2021.

Pandemija bolesti COVID-19 ukazala je na potrebu za jačim Mehanizmom EU-a za civilnu zaštitu koji omogućuje brži i učinkovitiji odgovor na velike krizne situacije. U svibnju 2021. na snagu je stupilo novo zakonodavstvo kojim se EU-u na raspolaganje stavljaju bolji alati za reagiranje u slučaju katastrofa koje istodobno pogađaju više zemalja. Osim toga, EU je povećao sredstva namijenjena povećanju pripravnosti nacionalnih sustava civilne zaštite.

EU je zajedno s državama članicama nastavio razvijati pričuvu medicinske i osobne zaštitne opreme u okviru sustava rescEU. Nastavljeno je i jačanje vatrogasne flote zrakoplova i helikoptera sustava rescEU koji će dopuniti nacionalne kapacitete. U budućnosti će biti dostupni dodatni kapaciteti sustava rescEU za reakciju na kemijske, biološke, radiološke i nuklearne incidente. EU će istodobno osigurati znatnu financijsku potporu za jačanje mjera prevencije i pripravnosti kojima se smanjuje rizik od katastrofa i pomaže zajednicama da postanu otpornije na različite krize.

Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu 2021. je primio rekordan broj zahtjeva za pomoć. Od ukupno 114 zahtjeva 61 % se odnosilo na pandemiju bolesti COVID-19.

I dok klimatske promjene već utječu na sve dijelove svijeta, događaji tijekom ljetnih mjeseci pokazali su kako bi mogla izgledati buduća ljeta u Europi. Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu u posljednjih 10 godina gotovo nikad nije imao tako velike intervencije u Europi te gotovo nikada nije bio toliko puta istodobno aktiviran radi borbe protiv šumskih požara.

EU je za pomoć u borbi protiv šumskih požara diljem Sredozemlja i zapadnog Balkana u okviru mehanizma rasporedio flotu od 16 zrakoplova i četiri helikoptera, više od 290 vozila te više od 1 300 pripadnika hitnih službi u Albaniju, Alžir, Cipar, Grčku, Italiju, Sjevernu Makedoniju i Tursku. Oni su se u operacijama oslanjali na ažurne karte pogođenih područja zahvaljujući pristupu uslugama upravljanja kriznim situacijama programa Copernicus. Na temelju usluge brzog kartiranja satelita u okviru programa Copernicus samo je prošle godine načinjeno više od 580 karata područja diljem svijeta.

Dva bagera čiste ulicu od posljedica poplave.
Posljedice poplava u Pepinsteru, Belgija, 17. srpnja 2021.

Nakon što su razorne poplave u srpnju pogodile nekoliko područja Europe, EU je koordinirao raspoređivanje čamaca za spašavanje, helikoptera i više od 150 spasilaca iz Francuske, Italije i Austrije u Belgiju. Europski sustav za upozoravanje na opasnost od poplava programa Copernicus na vrijeme je upozorio nadležna tijela na rizike od poplava pa su Belgija, Njemačka, Nizozemska i Švicarska aktivirale uslugu brzog kartiranja za potporu hitnim službama.

Tijekom 2021. EU je širom svijeta pružao spasonosnu pomoć nakon katastrofa, među kojima su bili erupcija vulkana u Demokratskoj Republici Kongu, izbijanje ebole u Gvineji i potres na Haitiju. Nakon događaja u Afganistanu EU je putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu koordinirao repatrijaciju državljana EU-a i drugih ranjivih osoba.

Borba protiv seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece

EU je u srpnju donio Uredbu o privremenom odstupanju od odredaba o povjerljivosti komunikacije i podataka o prometu u pravilima kojima se uređuje privatnost elektroničkih komunikacija. To je jedna od osam mjera iz strategije EU-a za učinkovitiju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece za sveobuhvatan odgovor na ta kaznena djela. Strategija je usmjerena na podupiranje preventivnih inicijativa kako bi se izbjeglo da djeca postanu žrtve, pomoć žrtvama i potporu tijelima kaznenog progona kako bi se osiguralo da se žrtve brzo spase od zlostavljanja i da se počinitelji uhite.

Fotografija svih sudionika u Europskom parlamentu.
Prvi sastanak europskih panela građana i građanki, od 17. do 19. rujna 2021. Izvor: EP, Brigitte Hase

Konferencija o budućnosti Europe

Konferencija o budućnosti Europe stavila je 2021. ljude u središte rasprave kako bi podijelili svoje ideje i doprinijeli oblikovanju naše zajedničke budućnosti.

U ožujku su Europski parlament, portugalsko predsjedništvo Vijeća Europske unije i Europska komisija postigli dogovor o zajedničkoj izjavi o konferenciji o budućnosti Europe. Rad konferencije nadzire izvršni odbor sastavljen od predstavnika triju institucija i promatrača, među ostalim iz nacionalnih parlamenata, uz pomoć zajedničkog tajništva. Parlament je bio domaćin inauguracijske svečanosti u Strasbourgu 9. svibnja (Dan Europe).

Zahvaljujući internetskoj platformi i događanjima uživo, građani, oblikovatelji politika, lokalna, regionalna i nacionalna tijela, predstavnici civilnog društva i socijalni partneri iz cijelog EU-a susreću se na daljinu i osobno te razmjenjuju ideje o širokom rasponu tema. Rasprave su organizirane prema devet područja i uključuju, među ostalim, klimatske promjene i okoliš, zdravlje, migracije i obrazovanje, ali moguće je obraditi i bilo koju drugu temu koju građani smatraju važnom. Interakcija se odvija putem platforme koja je dostupna na 24 službena jezika EU-a. Na njoj razmjenjuju informacije o konferencijskim događanjima, iznose prijedloge te podupiru i komentiraju ideje drugih.

U lipnju je uz inauguracijsku plenarnu skupštinu (tijelo nadležno za raspravu o preporukama bez unaprijed određenog ishoda i bez ograničavanja područja primjene na unaprijed utvrđena područja politika) u Lisabonu u Portugalu i na internetu održano događanje za europske građane kojim je počelo njihovo sudjelovanje. Na njemu se okupilo 27 predstavnika nacionalnih panela građana i građanki ili nacionalnih događanja (po jedan iz svake države članice), predsjednica Europskog foruma mladih, više od 50 građana odabranih za sudjelovanje u europskim panelima građana i građanki te skupina studenata iz programa Erasmus. U razgovoru o njihovim očekivanjima u vezi s konferencijom sudjelovala su tri supredsjedatelja izvršnog odbora: zastupnik Europskog parlamenta Guy Verhofstadt, portugalska državna tajnica za europske poslove Ana Paula Zacarias i potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica.

Konferencija o budućnosti Europe ima četiri europska panela građana i građanki, koja obuhvaćaju teme internetske platforme, a u svakom od njih sudjeluje otprilike 200 građana različitih dobi i različitog podrijetla iz svih država članica. Mladi su neizostavni u oblikovanju budućnosti europskog projekta i aktivno su uključeni u konferenciju: trećinu svakog europskog panela građana i građanki čine osobe u dobi od 16 do 25 godina. Europski paneli građana i građanki imaju važnu ulogu: sudionici raspravljaju o idejama s događanja u cijelom EU-u i prijedlozima podnesenima putem konferencijske platforme te daju preporuke o kojima će se raspravljati na plenarnoj skupštini konferencije.

Emmanuel Macron, António Costa, David Sassoli i Ursula von der Leyen na pozornici koja je postavljena za raspravu.
Slijeva nadesno: Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, António Costa, premijer Portugala i predsjednik Vijeća Europske unije, David Sassoli, predsjednik Europskog parlamenta, i Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, na inauguracijskoj svečanosti konferencije o budućnosti Europe, Strasbourg, Francuska, 9. svibnja 2021. Izvor: EP, Eric Vidal

Europski panel građana i građanki počeo je s raspravama u Strasbourgu od 17. do 19. rujna, a prvi sastanak bio je posvećen jačanju gospodarstva, socijalnoj pravdi, radnim mjestima, digitalnoj transformaciji, obrazovanju, mladima, kulturi i sportu. Rasprave su se temeljile na doprinosima građana iz cijelog EU-a putem internetske platforme. Panel o europskoj demokraciji/vrijednostima, pravima, vladavini prava i sigurnosti završio je svoj rad i sastavio nacrte preporuka za plenarnu skupštinu konferencije u hibridnom okruženju (uživo i na daljinu) u Firenci u Italiji od 10. do 12. prosinca. U Strasbourgu i putem interneta 2021. održano je još sedam panela o svim temama konferencije.

Plenarna skupština konferencije posvećena radu europskih panela građana i građanki, doprinosima višejezičnoj digitalnoj platformi, nacionalnim panelima građana i građanki te drugim događanjima održana je 23. listopada.

U 2021. organizirano je ukupno 4 639 događanja u svim državama članicama u kojima je sudjelovalo više od 340 000 ljudi. Na višejezičnoj digitalnoj platformi registrirano je više od 41 000 ljudi. Podijelili su više od 12 500 ideja, dali više od 18 000 komentara i podržali stajališta drugih više od 52 000 puta. Platforma je 2021. zabilježila više od 4,1 milijuna posjeta. Tri europska panela građana i građanki trebala bi završiti svoj rad u siječnju i veljači 2022. Plenarne skupštine konferencije planiraju se za siječanj, ožujak i travanj. Izvršni odbor konferencije trebao bi sastaviti završno izvješće u proljeće 2022.

Radnik u zaštitnoj opremi raspiruje vatru u visokoj peći.

Jačanje gospodarstva

Gospodarski oporavak Europe

Unatoč velikoj nesigurnosti gospodarstvo EU-a 2021. naglo se oporavilo nakon teške recesije koju je 2020. uzrokovala pandemija. Uspjesima u provedbi cijepljenja protiv bolesti COVID-19 i ublažavanju socioekonomskih posljedica pandemije EU je postavio temelje održivog oporavka. Zahvaljujući cijepljenju i postupnom ukidanju ograničenja gospodarstvo je u proljeće ponovno počelo rasti, a uzlazni se trend nastavio do kraja ljeta, potaknut ponovnim otvaranjem gospodarstva. Do jeseni se gospodarstvo EU-a vratilo na razinu proizvodnje prije pandemije.

Općenito, u Europskoj ekonomskoj prognozi – jesen 2021. predviđao se rast bruto domaćeg proizvoda za 5,0 % u 2021. i 4,3 % u 2022. u EU-u i europodručju. Iako se brzina oporavka u raznim dijelovima EU-a može razlikovati, predviđalo se da će sve države članice do kraja 2023. dosegnuti gospodarsku razinu iz razdoblja prije krize. Budući da se gospodarstvo 2022. širi, predviđa se da će se tržište rada potpuno oporaviti. Procjenjuje se da će se 2022. i 2023. otvoriti 3,4 milijuna radnih mjesta, čime će se stopa nezaposlenosti u EU-u smanjiti na 6,5 % u 2023.

Tom su preokretu doprinijele dosad nezabilježene gospodarske poticajne mjere uvedene u prvim danima krize na razini EU-a i na nacionalnoj razini, uključujući potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) – prvu inicijativu EU-a za financiranje skraćenog radnog vremena (vidjeti poglavlje 1.). U međuvremenu se ubrzao rad na dugoročnom oporavku nakon što je u ljeto pokrenut instrument NextGenerationEU, odnosno EU-ov plan oporavka vrijedan 800 milijardi eura (vidjeti poglavlje 1.). Provedba Mehanizma za oporavak i otpornost imat će važnu ulogu u poticanju privatnih i javnih ulaganja u nadolazećim mjesecima i godinama. Njegov je cilj potporom reformama i ulaganjima država članica ublažiti ekonomske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti gospodarstva i društva u EU-u održivijima, otpornijima i spremnijima na izazove i mogućnosti zelene i digitalne tranzicije. Osim toga, iz programa InvestEU za EU će se osigurati važno dugoročno financiranje, čime će se potaknuti privatna ulaganja za potporu oporavku.

Europski semestar, okvir za praćenje i koordinaciju ekonomskih politika i politika zapošljavanja u EU-u, privremeno je prilagođen 2021. za potrebe koordinacije s Mehanizmom za oporavak i otpornost. Objavom Godišnje strategije održivog rasta pokrenut je ciklus semestra za 2021. i nastavljena je strategija rasta za 2020. koja se temelji na europskom zelenom planu i konceptu konkurentne održivosti. Svi nacionalni planovi za oporavak i otpornost uključuju ulaganja i reforme za provedbu preporuka za pojedinu zemlju, koje su utvrđene u europskom semestru, primjerice o tržištima rada, obrazovanju, kulturi, zdravstvenoj skrbi, pravosuđu i dugoročnoj održivosti javnih financija.

Iako je utjecaj pandemije na gospodarsku aktivnost znatno oslabio, bolesti COVID-19 još nije kraj. Oporavak uvelike ovisi o razvoju pandemije unutar i izvan EU-a. Ovisit će i o brzini kojom se ponuda prilagođava brzom preokretu u potražnji nakon ponovnog otvaranja gospodarstva. Naglo povećanje cijena energenata, prije svega plina i električne energije, još je jedna kratkoročna prepreka za gospodarstvo EU-a.

Elisa Ferreira drži govor za govornicom.
Elisa Ferreira, europska povjerenica za koheziju i reforme, održala je konferenciju za medije o Instrumentu za tehničku potporu kojim se podržavaju reforme u državama članicama, Bruxelles, Belgija, 2. ožujka 2021. Istog je dana Komisija odobrila 226 projekata u svih 27 država članica kojima se podupiru nacionalne reforme za jačanje održivog rasta. Te se inicijative provode u okviru Instrumenta za tehničku potporu, koji je dio proračuna EU-a za razdoblje 2021.–2027. i europskog plana oporavka. Cilj mu je promicati gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju EU-a podupiranjem država članica u provedbi reformi.

Industrijska strategija za Europu

Komisija je u svibnju ažurirala europsku industrijsku strategiju kako bi se u industrijskim ambicijama EU-a uzele u obzir pouke iz krize uzrokovane bolešću COVID-19, ali i ponovno potvrdili njegovi politički prioriteti. Ažuriranje je usmjereno na pripremu jedinstvenog tržišta za suočavanje s budućim krizama, uklanjanje strateških ovisnosti i ranjivosti EU-a u osjetljivim lancima opskrbe i industrijskim ekosustavima te ubrzavanje zelene i digitalne tranzicije EU-ove industrije.

U ažuriranoj strategiji predviđaju se mjere u tri važna područja. Prvo, za jačanje otpornosti jedinstvenog tržišta u strategiji je predstavljena analiza 14 industrijskih ekosustava EU-a i predloženo stvaranje Instrumenta jedinstvenog tržišta za hitne slučajeve kako bi se reagiralo na utjecaj budućih kriza na slobodno kretanje osoba, robe i usluga.

Thierry Breton drži komad opreme.
Thierry Breton, europski povjerenik za unutarnje tržište, tijekom posjeta lokacijama za istraživanja i proizvodnju poluvodiča u Dresdenu, Njemačka, 12. studenoga 2021.

Drugo, u strategiji je predstavljena detaljna analiza strateških ovisnosti EU-a. Za 137 proizvoda u osjetljivim ekosustavima utvrđeno je da EU uvelike ovisi o stranim izvorima, a provedeno je i šest detaljnih preispitivanja za sirovine, baterije, aktivne farmaceutske sastojke, vodik, poluvodiče te tehnologiju računalstva u oblaku i na rubu mreže. Kako bi se smanjilo strateške ovisnosti EU-a, u ažuriranju se predlaže uspostava različitih međunarodnih partnerstava, zajedno s mjerama za izgradnju EU-ovih kapaciteta. To uključuje sklapanje novih industrijskih saveza u ključnim područjima kako bi se privuklo privatna ulaganja uz potpuno poštovanje pravila EU-a o tržišnom natjecanju. U srpnju su pokrenuta dva nova industrijska saveza u području podatkovne tehnologije i računalstva u oblaku te procesora i poluvodiča.

Treće, u strategiji su najavljena djelovanja za potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji EU-a. Strategija sadržava nove mjere za zajedničko oblikovanje načina tranzicije u partnerstvu s industrijom, javnim tijelima, socijalnim partnerima i dionicima. Počelo se s turističkim i energetski intenzivnim industrijskim ekosustavima, nakon čega su slijedili građevinarstvo i socijalna ekonomija. Strategijom se podupire i usklađen regulatorni okvir kako bi se postigli ciljevi paketa za europski zeleni plan i europsko digitalno desetljeće, među ostalim uvođenjem obnovljivih izvora energije i osiguravanjem pristupa dostatnoj, cjenovno pristupačnoj i dekarboniziranoj električnoj energiji. Usmjerena je i na mala i srednja poduzeća jer se uvode savjetnici za održivost u okviru obnovljene i ojačane Europske poduzetničke mreže (vidjeti u nastavku) i poslovnih modela temeljenih na podacima. Naposljetku, u njoj se poziva na ulaganje u usavršavanje i prekvalifikaciju radne snage kako bi se poduprla zelena i digitalna tranzicija.

Poticanje jedinstvenog tržišta

Komisija je u travnju donijela Program za jedinstveno tržište, paket od 4,2 milijarde eura za podupiranje i jačanje upravljanja jedinstvenim tržištem do 2027., s naglaskom na gospodarskom oporavku. Programom se objedinjuju mjere u područjima kao što su sigurnost hrane, zaštita potrošača, statistika, standardizacija i konkurentnost. Omogućit će učinkovitije jedinstveno tržište, a potrošačima i poduzećima osigurati bolju vrijednost za novac. U tom kontekstu Komisija je objavila pozive za obnovljenu i ojačanu Europsku poduzetničku mrežu (koja je počela s radom 1. siječnja 2022.) i projekte Euroclusters, s naglaskom na pomaganju malim i srednjim poduzećima u prelasku na održivost, digitalizaciju i otpornost te jačanju njihove sposobnosti rasta na jedinstvenom tržištu i na međunarodnoj razini.

Glavna područja novog programa jedinstvenog tržišta.

Učinkovito jedinstveno tržište

 • Provedba, izvršavanje i daljnji razvoj pravila o trgovačkom pravu, tržišnom natjecanju, borbi protiv pranja novca i slobodnom kretanju kapitala, roba i usluga.
 • Osigurava da se financijskim uslugama zadovoljavaju potrebe potrošača, civilnog društva i krajnjih korisnika.
 • Poboljšana provedba pravila o tržišnom natjecanju u digitalnom gospodarstvu i veća suradnja s državama članicama.
 • Pomoć javnim naručiteljima da dobiju veću vrijednost za novac građana.

Europska statistika

 • Osiguravanje financijskih sredstava za izradu i diseminaciju kvalitetnih statističkih podataka kako bi se omogućilo donošenje odluka na temelju dokaza i mjerenje učinka.

Učinkovite norme

 • Pružanje financijske potpore za razvoj standarda kvalitete i sigurnosti proizvoda i usluga na razini EU-a.

Sigurnost hrane

 • Sprečavanje, kontrola i iskorjenjivanje bolesti životinja i biljnih nametnika te potpora za održivu proizvodnju hrane i dobrobit životinja.

Zaštita potrošača

 • Osiguravanje da su proizvodi na tržištu sigurni i da su potrošači upoznati s pravilima.
 • Podupiranje učinkovite suradnje nacionalnih tijela.

Konkurentnost

Potpora za poduzeća:

 • pružanje financijske potpore, kao što su bespovratna sredstva i jamstva za zajmove MSP-ovima u okviru fonda InvestEU;
 • olakšavanje pristupa tržištima i smanjenje administrativnog opterećenja;
 • poticanje primjene inovacija te odgovaranje na globalne i društvene izazove;
 • poticanje povoljnog poslovnog okruženja i poduzetničke kulture.

Svemirska politika

Svemirskim programom EU-a, donesenim u travnju 2021., koji s 14,9 milijardi eura ima dosad najveći proračun za svemirsku inicijativu, moderniziraju se i objedinjuju tri vodeća programa EU-a: Galileo, EGNOS (Europska geostacionarna navigacijska prekrivajuća služba) i Copernicus. Njime se pruža temelj za potporu svemirskoj industriji i potiče europsko svemirsko tehnološko vodstvo i otpornost.

Infografika prikazuje neke značajke europske svemirske industrije.

Europska svemirska industrija vrijedna je između 46 i 54 milijarde eura i zaslužna je za otvaranje više od 250000 radnih mjesta. U nju će EU tijekom sljedećih sedam godina uložiti 14,9 milijardi eura. Više od 30 satelita u vlasništvu EU-a kruži oko Zemlje. Upotrebljavaju se za povećanje učinkovitosti u poljoprivredi i ribarstvu, zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena, praćenje i reagiranje na prirodne katastrofe, povećanje sigurnosti granica i suzbijanje piratstva na moru, poboljšanje zdravlja građana i optimiranje prometa. Trećina svjetskih satelita proizvodi se u EU-u.

S obzirom na sve veću važnost svemira u promicanju ciljeva EU-a kao što su razvoj, konkurentnost, održivost i sigurnost, Agenciju za europski GNSS osnovanu 2010. zamijenila je u lipnju 2021. Agencija Europske unije za svemirski program, koja ima širu misiju. Komisija je potpisala i sporazum o financijskom partnerstvu s tom novom agencijom i Europskom svemirskom agencijom.

Neka područja primjene

Poljoprivreda

Svemirski program EU-a omogućuje preciznu poljoprivredu i razvijanje rješenja za integriranu proizvodnju. Poljoprivrednicima pomaže povećati prinose za više od 10 % i uštedjeti više od 20 % na gnojivu, gorivu i pesticidima te omogućuje funkcioniranje autonomnih strojeva.

Reagiranje na prirodne katastrofe

Svemirski program EU-a pruža potporu operacijama spašavanja tijekom poplava, požara, potresa i uragana te katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

Pametni gradovi

Svemirski program EU-a neophodan je za urbano kartografiranje, planiranje i praćenje infrastrukture, a osobito za omogućivanje boljeg gradskog prijevoza i pametnog gospodarenja otpadom.

Energija iz obnovljivih izvora

Svemirski program EU-a pruža potporu pri odabiru lokacija za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora tako da omogućuje procjenu potencijala za proizvodnju energije i utjecaja na okoliš.

Zdravlje

Svemirski program EU-a pomaže u predviđanju kvalitete zraka i ultraljubičastog zračenja, što je važno za naše zdravlje.

Svemirskim programom EU-a osigurava se kritična infrastruktura za digitalnu transformaciju. Svemirski podaci ključni su pokretač digitalnih inovacija kao što su autonomna vozila, pametna rješenja i 5G bežične telekomunikacijske mreže.

Kako bi dodatno razvila vlastitu svemirsku industriju, Europa mora reagirati na trenutačni nedostatak rizičnog kapitala i nepostojanje tržišnog natjecanja na određenim svemirskim tržištima. Tako će se u nadolazećim godinama osigurati da svemirski program dobije potrebnu tehnologiju i povećati autonomija EU-a u svemiru. Osim toga, mogla bi se otvoriti brojna visokokvalificirana radna mjesta u drugim sektorima, kao što su proizvodi i usluge koje omogućuju svemirski podaci. Novi fond Cassini vrijedan milijardu eura pomoći će inovativnim poduzećima da privuku više privatnih ulaganja i tako se prošire na nova tržišta povezana sa svemirom. Potaknut će se i rast šire svemirske industrije EU-a tako što će se start-up poduzećima pomoći da bolje iskoriste podatke o svemiru koje generira infrastruktura EU-a.

Svemirski program EU-a za konkurentnost svemirskog sektora

Galileo

Svemirski program EU-a ubrzat će uvođenje druge generacije satelita Galileo radi poboljšanja njegove učinkovitosti i stabilnosti.

Copernicus

Svemirski program EU-a ubrzat će modernizaciju infrastrukture i usluga programa Copernicus kako bi se konsolidirala globalna uloga EU-a kao jednog od predvodnika u promatranju Zemlje.

Cassini

EU će uspostaviti Fond za ulaganja u svemirski sektor vrijedan milijardu € kako bi se ubrzalo širenje inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća koja djeluju u tom području te rade na razvoju revolucionarnih tehnologija i procesa.

Obrambena industrija

EU je u veljači 2021. Akcijskim planom za postizanje sinergije između civilne, obrambene i svemirske industrije poduzeo mjere za jačanje svoje tehnološke i industrijske prednosti. Pokrenuo je ambiciozne inicijative za jačanje inovacija istraživanjem i iskorištavanjem potencijala tehnologija koje se koriste u obrambene, svemirske i civilne primjene, kao što su mikroprocesori, kibertehnologije, kvantne tehnologije i umjetna inteligencija.

Glavni su ciljevi plana poboljšati komplementarnost relevantnih programa i instrumenata EU-a, osigurati da financijska sredstva EU-a za istraživanja i inovacije u području obrane donose gospodarske i tehnološke koristi za društvo u cjelini te obrambenoj industriji olakšati primjenu rezultata istraživanja iz civilne industrije i inovacija koje dolaze iz civilnog sektora. Putem jedanaest inicijativa želi se odgovoriti na geopolitičku konkurenciju i ojačati tehnološku suverenost EU-a. Akcijskim planom osniva se Opservatorij za ključne tehnologije. Njime se utire i put za pokretanje triju velikih projekata (koje će Komisija predstaviti 2022.) koji imaju potencijal da pokrenu korjenite promjene:

 • tehnologije bespilotnih letjelica za konkurentnost industrije EU-a u tom važnom području;
 • sigurna svemirska povezivost koja bi trebala omogućiti otpornu povezivost za sve u Europi na temelju kvantne enkripcije; i
 • upravljanje svemirskim prometom, koje je potrebno da se izbjegnu sudari do kojih bi moglo doći zbog sve veće prisutnosti satelita i svemirskog otpada.

Europski fond za obranu, uspostavljen u travnju 2021., podupirat će zajednička istraživanja i razvoj u području obrane te poticati inovativnu i konkurentnu obrambenu tehnološku i industrijsku bazu. Donošenjem prvog godišnjeg programa rada u lipnju omogućeni su pozivi na podnošenje prijedloga, za koje su predviđena financijska sredstva EU-a u iznosu od 1,2 milijarde eura.

Procjenjuje se da se zbog nedovoljne suradnje država članica u području obrane i sigurnosti gubi od 25 do 100 milijardi € godišnje.

Trenutačno se planiranje sposobnosti obrane i oko 80 % nabava za potrebe obrane provodi isključivo na nacionalnoj razini, što dovodi do skupog udvostručavanja sposobnosti obrane.

Samo 9 % istraživanja i tehnologije u području obrane povezano je sa suradnjom među državama članicama.

Fondom se povećava tehnološka prednost EU-a i razvijaju sposobnosti koje su neophodne za njegovu otvorenu stratešku autonomiju i otpornost, a djeluje i kao važan pokretač sigurnije i konkurentnije Europske unije. Cilj je programa rada objediniti resurse i defragmentirati obrambeno tržište EU-a, čime bi se osigurala bolja vrijednost za novac uz razvoj najsuvremenijih tehnologija i opreme, što pojedinačne države članice ne bi mogle ostvariti same.

Novom fondu prethodila su dva programa: Pripremno djelovanje za istraživanja u području obrane i Europski program industrijskog razvoja u području obrane. Iz potonjeg je u lipnju dodijeljeno 158 milijuna eura za 26 novih projekata obrambenih sposobnosti u različitim i komplementarnim područjima kao što su pomorska sigurnost, praćenje situacije u kiberpostoru te borba na zemlji i u zraku.

Financijski sustavi, bankovna unija i unija tržišta kapitala

Otvoreni i otporni gospodarski i financijski sustavi

EU se zalaže za otpornije i otvorenije globalno gospodarstvo, pravilno funkcioniranje međunarodnih financijskih tržišta i multilateralni sustav utemeljen na pravilima.

Europska komisija predstavila je u siječnju novu strategiju za podupiranje otvorenosti, snage i otpornosti gospodarskog i financijskog sustava EU-a u nadolazećim godinama. Temelji se na tri stupa koja se međusobno podupiru: jačoj međunarodnoj ulozi eura, većoj otpornosti EU-ove infrastrukture financijskog tržišta i učinkovitijem režimu sankcija EU-a. Cilj je strategije omogućiti EU-u da preuzme vodeću ulogu u globalnom gospodarskom upravljanju i istodobno ga zaštititi od nepoštenih praksi i zlouporabe kao što su mjere trećih zemalja s izvanteritorijalnim učinkom ili neprimjerenim političkim utjecajem na subjekte iz EU-a.

Osim dovršetka bankovne unije i daljnjeg unapređivanja unije tržišta kapitala, Komisija planira jačati međunarodnu ulogu eura povezivanjem s partnerima izvan EU-a radi promicanja njegove upotrebe te podupiranjem razvoja instrumenata i referentnih vrijednosti denominiranih u eurima. Izdavanjem visokokvalitetnih obveznica u eurima u okviru instrumenta NextGenerationEU, koje je predloženo u srpnju, znatno će se povećati dubina i likvidnost tržištâ kapitala EU-a sljedećih godina te će ona zajedno s eurom postati privlačnija ulagačima. Veća međunarodna uloga eura neće samo koristiti EU-u, nego će doprinijeti i stabilnijem cjelokupnom financijskom sustavu jer će biti više prilika za diversifikaciju deviznih pričuva, čime će se smanjiti osjetljivost na vanjske monetarne šokove.

Christine Lagarde i Paschal Donohoe u razgovoru.
Christine Lagarde, predsjednica Europske središnje banke (desno), i Paschal Donohoe, predsjednik Euroskupine, na sastanku Euroskupine ministara financija europodručja u Bruxellesu, Belgija, 8. studenoga 2021.

U siječnju 2021. Komisija i Europska središnja banka dogovorile su se da će zajedno raditi na analizi različitih mogućnosti osmišljavanja i povezanih regulatornih posljedica digitalnog eura, digitalnog oblika novca središnje banke koji bi potrošačima i poduzećima ponudio veći izbor. Digitalni euro bio bi dopuna gotovini, koja bi trebala ostati široko dostupna i u upotrebi. S obzirom na njegov potencijal kao dodatnog, inovativnog i sigurnog sredstva plaćanja njime bi se mogle poduprijeti strategije EU-a za digitalne financije i plaćanja malih vrijednosti. Digitalni euro također bi mogao povećati međunarodnu ulogu eura i poduprijeti otvorenu stratešku autonomiju EU-a. Komisija je u srpnju pozdravila odluku središnje banke o pokretanju faze ispitivanja za digitalni euro. U toj fazi, koja će trajati dvije godine, razmotrit će se mogućnosti osmišljavanja i zahtjevi korisnika te kako se digitalni euro može upotrebljavati za financijske usluge. Komisija surađuje sa središnjom bankom u pogledu različitih mogućnosti i njihove povezanosti s ciljevima politike EU-a.

Jačanje unije tržišta kapitala

Paket o uniji tržišta kapitala, donesen u studenome, važan je alat za promicanje održivog rasta i osiguravanje da poduzeća u EU-u imaju dostatan pristup financiranju. Prijedlozima se ulagateljima nastoji omogućiti bolji pristup podacima o poduzećima i trgovanju. Mjere će potaknuti i dugoročna ulaganja, a inozemna prodaja investicijskih fondova postat će jednostavnija i sigurnija. Općenito, prijedlozima se želi učinkovitije povezati poduzeća iz Unije s ulagateljima, poboljšati pristup poduzeća financiranju, proširiti mogućnosti ulaganja za male ulagatelje i dodatno integrirati tržišta kapitala Unije.

Paket čine četiri stupa: prijedlog o jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki, revizija Europskog fonda za dugoročna ulaganja, revizija Direktive o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i revizija Uredbe o tržištima financijskih instrumenata, kojom se uvodi EU-ov konsolidirani sustav objave podataka.

Prijedlogom o europskoj jedinstvenoj pristupnoj točki povećala bi se vidljivost i dostupnost informacija o poduzećima iz EU-a i investicijskim proizvodima EU-a. Time bi se riješio problem fragmentacije podataka na nacionalnoj razini i omogućio pristup tim informacijama na razini EU-a, pa bi se stoga povećale mogućnosti ulaganja institucionalnih i malih ulagatelja. Na taj bi način financiranje postalo dostupnije poduzećima iz EU-a, posebno manjim poduzećima na manjim tržištima. Jedinstvena pristupna točka sadržavala bi i informacije o održivosti koje objavljuju poduzeća. Time će se poduprijeti prelazak na održiva ulaganja, što je jedan od ciljeva europskog zelenog plana. Kao zajednički podatkovni prostor ta će točka biti temelj EU-ove strategije za digitalne financije.

Revizijom Europskog fonda za dugoročna ulaganja olakšat će se usmjeravanje ulaganja profesionalnih i malih ulagača u digitalne ili održive projekte ili u dugoročni vlasnički kapital MSP-ova, a istodobno će se osigurati visoka razina zaštite malih ulagatelja.

Revizijom Direktive o upravljanju alternativnim investicijskim fondovima nastoje se poboljšati učinkovitost i integracija tržišta alternativnih investicijskih fondova. Prijedlogom se usklađuju pravila povezana s fondovima koji kreditiraju poduzeća. Time će se olakšati kreditiranje realnoga gospodarstva te bolje zaštititi ulagatelje i osigurati financijska stabilnost. U reviziji se pojašnjavaju i pravila o delegiranju kojima se upraviteljima fondova omogućuje da eksternaliziraju stručno znanje iz zemalja koje nisu članice EU-a, bez narušavanja poslovne prakse koja je doprinijela globalnom uspjehu fondova EU-a. Revizijom će se osigurati odgovarajuće informacije i koordinacija među nadzornim tijelima EU-a.

Prilagodbama trgovinskih pravila EU-a povećat će se transparentnost na tržištima kapitala i poboljšati ravnopravni uvjeti među burzama i investicijskim bankama. Revizijom će se uvesti EU-ov konsolidirani sustav objave koji će ulagateljima omogućiti pristup podacima o trgovanju dionicama, obveznicama i izvedenicama gotovo u stvarnom vremenu na svim mjestima trgovanja u Uniji. Pristup tome dosad je imalo samo nekoliko profesionalnih ulagatelja. Zahvaljujući sustavu objave ulagatelji će se moći lakše snaći na javnim tržištima, a vlasnički vrijednosni papiri, obveznice i izvedenice postat će transparentniji i učinkovitiji. Burze, posebno one manje, dobit će pravedan udio u prihodima ostvarenima za podatke koje pružaju.

Osiguranje

Osiguravatelji su važni za mnoge aspekte gospodarstva EU-a: poduzećima osiguravaju dugoročno financiranje, pomažu u usmjeravanju štednje na financijska tržišta i u realno gospodarstvo te pružaju neophodnu zaštitu poduzećima i kućanstvima, uključujući rješenja za mirovinske prihode.

Komisija je u rujnu donijela sveobuhvatnu reviziju propisa EU-a o osiguranju (poznati i kao Solventnost II). Opći je cilj osigurati da osiguravatelji i reosiguravatelji u EU-u nastave ulagati i podupirati političke prioritete EU-a, posebno financiranje oporavka nakon pandemije bolesti COVID-19, dovršetak unije tržišta kapitala i usmjeravanje sredstava za provedbu europskog zelenog plana. Revizijom se ispravljaju i nedostaci u sadašnjim pravilima te se povećava otpornost sektora osiguranja i reosiguranja kako bi mogao prebroditi buduće krize i bolje zaštititi ugovaratelje osiguranja.

Paket mjera za bankarstvo

Komisija je u listopadu donijela revidirane bankarske propise EU-a, čime je dovršila provedbu Sporazuma Basel III u EU-u. Revizija se sastojala od zakonodavnog prijedloga o izmjeni Direktive o kapitalnim zahtjevima, zakonodavnog prijedloga za izmjenu Uredbe o kapitalnim zahtjevima i zasebnog zakonodavnog prijedloga za izmjenu Uredbe o kapitalnim zahtjevima u području sanacije.

Zahvaljujući novim propisima, banke u Europskoj uniji bit će otpornije na potencijalne buduće gospodarske šokove, istodobno doprinoseći oporavku EU-a od pandemije bolesti COVID-19 i prelasku na klimatsku neutralnost.

Basel III: nova pravila o internim modelima

Uvest će se novo ograničenje kako bi se osiguralo da ne dolazi do podcjenjivanja rizika kad banke upotrebljavaju vlastite modele izračuna.

Bolji nadzor

Nadzorna tijela imat će učinkovitije alate za nadzor banaka u EU-u, uključujući složene bankarske grupe. Uvest će se minimalni standardi za nadzor podružnica banaka iz trećih zemalja koje posluju u EU-u.

Održivost

Od banaka će se zahtijevati da u svojem poslovanju vode računa o ekološkim, društvenim i upravljačkim rizicima.

Pravedno, jednostavno i moderno oporezivanje i carina

Komisija je u svibnju predstavila Komunikaciju o oporezivanju poslovanja u 21. stoljeću. U njoj je najavljen niz mjera za poboljšanje porezne pravednosti i transparentnosti te za ostvarivanje dugoročne vizije sustava oporezivanja poduzeća u EU-u. Cilj je stvoriti poslovno-porezno okruženje koje podupire oporavak, održivi rast i ulaganja. Komisija je istodobno intenzivno sudjelovala u međunarodnim raspravama o reformi poreza na dobit, čime bi se u konačnici trebalo osigurati pravedno oporezivanje svih poduzeća bez obzira na to gdje posluju. Ti pregovori kulminirali su povijesnim sporazumom o međunarodnoj poreznoj reformi u 136 jurisdikcija, koji su ministri financija skupine G20 podržali u srpnju.

Cilj je zakonodavnog prijedloga koji je Komisija donijela u prosincu 2021. brzo prenošenje međunarodnog sporazuma o učinkovitom minimalnom oporezivanju multinacionalnih poduzeća u EU-u, poznatog kao drugi stup međunarodnog sporazuma. Prijedlogom se utvrđuje kako će se načela efektivne porezne stope od 15 % pravilno i dosljedno primjenjivati u praksi unutar EU-a.

Komisija je u prosincu donijela i novu inicijativu za borbu protiv zlouporabe fiktivnih subjekata u neprimjerene porezne svrhe. Prijedlogom bi se trebalo osigurati da subjekti u Europskoj uniji koji ne obavljaju gospodarsku aktivnost ili je njihova gospodarska aktivnost minimalna ne mogu iskoristiti porezne olakšice i ne predstavljaju financijsko opterećenje za porezne obveznike.

U 2020. ukupna e-trgovina u EU-u porasla je na 757 milijardi eura, što je povećanje od 10 % u odnosu na 690 milijardi eura prethodne godine. Godina 2020. bila je posebna godina, obilježena pandemijom bolesti COVID-19 i posljedično važnom ulogom e-trgovine za društvo i gospodarstvo. U srpnju 2021. na snagu su stupila nova pravila o PDV-u za kupnju na internetu. Njima se nastoje pojednostavniti postupci za prekograničnu e-trgovinu i osigurati jednaki uvjeti za poduzeća i platforme iz EU-a i izvan njega. Osiguravaju i veću transparentnost za kupce na internetu u EU-u kad je riječ o određivanju cijena i izboru potrošača.

Zaštita carinske unije protiv sigurnosnih prijetnji 2021. znatno je ojačana novim sustavom kontrole uvoza druge generacije. Tim se sustavom carinskim službama omogućuje učinkovitije suzbijanje nezakonite trgovine robom preko vanjskih granica EU-a te upravljanje sve većim rizikom od ulaska nesigurne robe u EU putem e-trgovine.

Pošteno tržišno natjecanje

Dinamično tržišno natjecanje čini gospodarstvo EU-a otpornijim jer sudionicima na tržištu daje poticaj za inovacije, ulaganja i povećanje konkurentnosti. Svojim protumonopolskim odlukama, odlukama o koncentracijama i državnim potporama Komisija štiti potrošače od nepoštenih poslovnih praksi i osigurava im pristup najširem izboru kvalitetnih i inovativnih proizvoda po poštenim cijenama. Na primjer, prema konzervativnim procjenama Europske komisije, godišnja ušteda kupaca od zabrana kartela i intervencija u području koncentracija u EU-u iznosila je između 14 i 23,3 milijarde eura.

Dosljednom i uravnoteženom provedbom pravila EU-a o tržišnom natjecanju promiče se kohezija u Europskoj uniji i jednako postupanje prema sudionicima na tržištu, čime se potiču rast i zapošljavanje. Komisija je 2021. nastavila provoditi pravila tržišnog natjecanja na svim tržištima. Kako bi bila ukorak s promjenama, pojačala je i aktualno preispitivanje instrumenata politike tržišnog natjecanja. Konkretan rezultat tog postupka 2021. bile su nove Smjernice o državnim potporama za klimu, energiju i okoliš, koje su u skladu s ciljevima politike Komisije dodatno doprinijele ozelenjivanju gospodarstva.

Cilj je tekućeg rada, kako je utvrđeno u komunikaciji o politici tržišnog natjecanja spremnoj za nove izazove, nastaviti podupirati gospodarstvo u kontekstu pandemije (vidjeti i poglavlje 1.), ubrzati oporavak te utrti put zelenoj i digitalnoj tranziciji i otpornijem jedinstvenom tržištu.

Mlada obitelj s malim djetetom u igri kod kuće.

Izgradnja pravedne i socijalne Europe

Uključivo gospodarstvo

Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava

U ožujku je Europska komisija predložila akcijski plan s konkretnim inicijativama za provedbu 20 načela europskog stupa socijalnih prava. Na temelju opsežnog javnog savjetovanja s više od 1 000 pisanih odgovora predložena su tri glavna cilja koja bi EU trebao ostvariti do 2030.: da najmanje 78 % stanovništva u dobi od 20 do 64 godine bude zaposleno, da najmanje 60 % odraslih svake godine sudjeluje u osposobljavanju i da najmanje 15 milijuna manje građana bude izloženo riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, uključujući pet milijuna djece. Čelnici EU-a podržali su novi skup ciljeva na sastanku na vrhu o socijalnim pitanjima u Portu 7. i 8. svibnja. Ondje su se čelnici EU-a, socijalni partneri i predstavnici civilnog društva sastali i obvezali na nastavak provedbe europskog stupa socijalnih prava, suglasni da je vrijeme za rezultate.

Infografika prikazuje ključne ciljeve zapošljavanja i osposobljavanja te socijalne ciljeve za 2030.

Cilj je EU-a da do 2030. najmanje 78% stanovništva u dobi od 20 do 64 godine bude zaposleno, 60% odraslih sudjeluje u osposobljavanju svake godine te da se broj građana izloženih riziku od siromaštva i socijalne isključenosti smanji za 15 milijuna.

Sigurnija i zdravija radna mjesta

Kako bi se milijuni radnika bolje zaštitili od nesreća i bolesti povezanih s radom, EU je u lipnju donio strateški okvir EU-a za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2021.–2027. U njemu su utvrđeni glavni problemi, ciljevi i mjere za poboljšanje zdravlja i sigurnosti radnika u nadolazećim godinama te rješenja za nove potrebe za zaštitom radnika izazvane digitalnom i zelenom tranzicijom, novim oblicima rada i pandemijom bolesti COVID-19. Okvir će ujedno služiti za daljnje suzbijanje tradicionalnih rizika za zdravlje i sigurnost na radu, kao što su nesreće na radu ili izloženost opasnim kemikalijama. Njime se promiče „vizija nula” za eliminiranje smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u.

Zaštita osoba koje rade putem platformi

Digitalne radne platforme osiguravaju radna mjesta i prihode za oko 28 milijuna ljudi u EU-u. U posljednjih pet godina ekonomija platformi peterostruko se povećala. U prosincu je Komisija predložila mjere za poboljšanje radnih uvjeta osoba koje rade putem platformi. Procjenjuje se da bi nakon uvođenja predložene direktive od 1,7 do 4,1 milijun osoba mogao ostvariti status radnika te steći pripadajuća prava i socijalnu zaštitu. Ostali bi i dalje bili u kategoriji samozaposlenih osoba te bi im se dodijelila potpuna autonomija i zaštita na nacionalnoj razini koju samozapošljavanje podrazumijeva. Direktivom bi se ujedno osiguralo da radnici putem platformi i njihovi predstavnici bolje razumiju algoritme na platformama te da ti algoritmi uvijek budu pod kontrolom ljudi.

Koje koristi donosi status radnika?

Zajamčeno vrijeme odmora i plaćeni praznici.

Najmanje nacionalna ili sektorska minimalna plaća (ako je primjenjivo).

Sigurnost i zdravstvena zaštita.

Naknade za nezaposlenost, naknade za vrijeme bolovanja i zdravstveno osiguranje.

Rodiljni, očinski i roditeljski dopust.

Mirovinska prava.

Davanja za ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Europsko nadzorno tijelo za rad

Muškarac kosi polje kosom.
U rujnu je Europsko nadzorno tijelo za rad organiziralo prvi zajednički inspekcijski nadzor koji su provele dvije države članice – Francuska i Bugarska. Cilj je tog nadzora bio istražiti opetovana teška kršenja radničkih i socijalnih prava sezonskih radnika u poljoprivrednom sektoru.

U svibnju 2021. Europsko nadzorno tijelo za rad postalo je neovisno o Komisiji. Zadaća je tog tijela pridonijeti pravednoj, jednostavnoj i djelotvornoj provedbi pravila EU-a o mobilnosti radne snage i koordinaciji sustava socijalne sigurnosti te olakšati pojedincima i poduzećima da iskoriste prednosti jedinstvenog tržišta.

Borba protiv beskućništva

EU, države članice i organizacije civilnog društva prvi su se put obvezali surađivati u borbi protiv beskućništva u EU-u. U lipnju su zajednički pokrenuli Europsku platformu za borbu protiv beskućništva kako bi potaknuli dijalog, olakšali uzajamno učenje, povećali fond znanja, poboljšali praćenje te ojačali suradnju među organizacijama koje se bore protiv beskućništva. U Lisabonskoj deklaraciji o novoj platformi, donesenoj u lipnju, postavljeni su ambiciozni ciljevi: pristupačan, siguran i primjeren hitni smještaj za sve kojima je potreban, ponuda odgovarajućeg smještaja za osobe koje se otpuštaju iz ustanova kao što su zatvori ili bolnice, hitni ili privremeni smještaj koji se upotrebljava samo ako je prijeko potreban te borba protiv diskriminacije na temelju beskućništva. Od 2022. aktivnosti platforme uključivat će pokretanje projekta za prebrojavanje beskućnika u mnogim gradovima EU-a te događanja za uzajamno učenje radi utvrđivanja i promicanja dobre prakse utemeljene na dokazima i upotrebe financijskih sredstava EU-a.

Nicolas Schmit, Milan Krajniak i drugi, svi s maskama, u razgovoru.
Nicolas Schmit, europski povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava (drugi slijeva) i slovački ministar rada, socijalnih pitanja i obitelji Milan Krajniak (desno) u posjetu skloništu sv. Lujze de Marillac kojim upravlja dobrotvorna organizacija Depaul Slovensko, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda i Fonda europske pomoći za najpotrebitije, Bratislava, Slovačka, 8. studenoga 2021.

Stvaranje više prilika za mlade

U prosincu 2021. stopa nezaposlenosti mladih u EU-u iznosila je 14,9 %, odnosno 2,75 milijuna osoba mlađih od 25 godina. U rujnu je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila novu inicijativu pod imenom ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), namijenjenu za povećanje potpore EU-a mladima koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju i koji su u nepovoljnom položaju, primjerice zbog invaliditeta ili nedostatka kvalifikacija ili zbog toga što su migrantskog podrijetla. ALMA će im pomoći da se snađu na tržištu rada kombinacijom personaliziranog podučavanja i osposobljavanja u matičnoj državi članici i stručne prakse u drugoj državi članici. Ciljevi su poboljšati vještine, znanje i iskustvo mladih, pružiti im priliku za stvaranje novih veza diljem Europe koje inače ne bi mogli uspostaviti i, u konačnici, pomoći im da uđu na tržište rada. ALMA će se provoditi u okviru Europskog socijalnog fonda plus, s procijenjenim godišnjim proračunom od 15 milijuna eura.

Videozapis o iskustvima sudionice Europskih snaga solidarnosti.
VIDEO U okviru osposobljavanja za Europske snage solidarnosti Virna objašnjava kako je osmislila koncept svojeg projekta solidarnosti i koja si je pitanja postavila kako bi se ideja pretvorila u stvarnost.

U travnju je Komisija pokrenula novi program Europskih snaga solidarnosti za razdoblje 2021.–2027. Zahvaljujući proračunu od milijarde eura, oko 275 000 mladih može volontiranjem ili pokretanjem vlastitih projekata solidarnosti pomoći u rješavanju društvenih i humanitarnih problema. Tematika projekata snaga usmjerena je na provedbu krovnih političkih prioriteta EU-a kao što su zelena i digitalna tranzicija, uključenost te sudjelovanje mladih u demokratskim procesima i njihov građanski angažman.

U rujnu je Komisija pokrenula novu aplikaciju Erasmus+, u kojoj studenti sudionici programa mobilnosti Erasmus+ mogu pronaći sve informacije potrebne za studij i život u inozemstvu i putem koje mogu koristiti digitalnu europsku studentsku iskaznicu. Ta će iskaznica biti valjana u cijelom EU-u za sigurnu i jednostavnu identifikaciju u ustanovama visokog obrazovanja i za pristup uslugama. To je važan korak prema stvaranju europskog prostora obrazovanja. Program Erasmus za mlade poduzetnike proširio se 2021. na Kanadu, Južnu Koreju i Tajvan i tako im omogućio više prilika za stjecanje iskustva s poduzetnicima u inozemstvu.

Predsjednica von der Leyen u rujnu je najavila i prijedlog Komisije da 2022. bude Europska godina mladih. Cilj je potaknuti EU, države članice te regionalne i lokalne vlasti da daju potporu i priznanje mladima te da ih uključe u oblikovanje društva nakon pandemije. Konkretno, Europska godina mladih potaknut će sudjelovanje i angažman mladih u svim politikama EU-a, promicati njihov osobni, društveni i profesionalni razvoj te demonstrirati kako im zelena i digitalna tranzicija mogu otvoriti nove perspektive.

U listopadu je Komisija započela distribuciju 60 000 besplatnih željezničkih propusnica u okviru inicijative DiscoverEU. Ta inicijativa osamnaestogodišnjacima iz svih sredina pruža priliku da putuju po EU-u, uče o drugim kulturama, grade nova prijateljstva i istražuju svoj europski identitet. Budući da zbog pandemije bolesti COVID-19 nije bilo distribucije propusnica 2020., 2021. su u inicijativi mogli sudjelovati i devetnaestogodišnjaci.

Akcijski plan za socijalnu ekonomiju

U prosincu je Komisija predstavila akcijski plan kojim će pridonijeti napretku europske socijalne ekonomije kako bi se iskoristio njezin gospodarski potencijal i potencijal za otvaranje radnih mjesta. Pridonijet će i pravednom i uključivom oporavku te zelenoj i digitalnoj tranziciji. Organizacije socijalne ekonomije su gospodarski subjekti koji pridaju najveću pažnju socijalnim i ekološkim ciljevima, a većinu dobiti ponovno ulažu u organizaciju. U EU-u ima 2,8 milijuna subjekata socijalne ekonomije u kojima je zaposleno 13,6 milijuna ljudi i koji nude rješenja za probleme u društvu. Te organizacije mogu se suočiti s poteškoćama pri razvoju i širenju svojih aktivnosti jer nisu dovoljno shvaćene i priznate. Potrebna im je veća i bolja potpora kako bi rasle i napredovale te imale još veći utjecaj na društvo. Cilj je akcijskog plana olakšati osnivanje i razvoj organizacija socijalne ekonomije.

Razvoj znanja i vještina

Sve više građana EU-a mora osuvremeniti svoje znanje, vještine i kompetencije kako bi se premostile razlike između njihova formalnog obrazovanja i potreba društva i tržišta rada koji se brzo mijenjaju. U prosincu je Komisija predložila preporuke Vijeća o individualnim računima za učenje i mikrokvalifikacijama, kako je najavljeno u Programu vještina za Europu i Komunikaciji o europskom prostoru obrazovanja iz 2020.

Individualni računi za učenje sastoje se od individualnih prava na osposobljavanje. Prijedlogom se nastoji povećati razina sudjelovanja odraslih u osposobljavanju, smanjiti nedostatak vještina te doprinijeti konkurentnom gospodarstvu i socijalnoj pravednosti. Predložena preporuka stoga se odnosi na uklanjanje glavnih prepreka koje ljude sprečavaju u osposobljavanju (motivacija, vrijeme i novac) te se države članice poziva da zajedno sa socijalnim partnerima:

 • uvedu individualne račune za učenje i osiguraju prava na osposobljavanje za sve radno sposobne odrasle osobe;
 • sastave popis tečajeva koji ispunjavaju uvjete za financiranje iz individualnih računa za učenje te ga učine dostupnim putem digitalnog registra;
 • ponude profesionalno usmjeravanje i potvrđivanje prethodno stečenih vještina te plaćeni dopust za osposobljavanje.

Mikrokvalifikacije potvrđuju ishode učenja nakon kratkog iskustva učenja kao što je kratki tečaj ili osposobljavanje. One su fleksibilne i ciljano pomažu ljudima u razvoju znanja, vještina i kompetencija koje su im potrebne za osobni i profesionalni razvoj. Cilj je Komisijina prijedloga omogućiti široku upotrebu mikrokvalifikacija u institucijama, poduzećima, sektorima i preko granica. Želi se osigurati da mikrokvalifikacije budu visoke kvalitete i da se izdaju na transparentan način kako bi se učvrstilo povjerenje u sadržaj koji potvrđuju.

Potpora provedbi mjera za razvoj vještina građana pruža se iz niza fondova EU-a, uključujući Mehanizam za oporavak i otpornost (vidjeti poglavlje 1.). Europski socijalni fond plus glavni je instrument EU-a za ulaganja u ljude. S ukupnim proračunom od otprilike 99 milijardi eura za razdoblje 2021.–2027. pridonijet će postizanju visoke razine kvalitetnog i održivog zapošljavanja, obrazovanja i osposobljavanja.

Cilj mu je i zajamčiti odgovarajuću i pristojnu socijalnu zaštitu, iskorijeniti socijalnu isključenost i siromaštvo te poboljšati radne uvjete. U razdoblju 2021.–2027. Program za zapošljavanje i socijalne inovacije i Fond europske pomoći za najpotrebitije postat će dio Europskog socijalnog fonda plus.

Nasmijana Mariya Gabriel drži govor za govornicom.
Mariya Gabriel, europska povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, na konferenciji za medije o programu Erasmus+, Bruxelles, Belgija, 25. ožujka 2021.

U ožujku je pokrenut novi program Erasmus+ za razdoblje 2021.–2027. Iz proračuna poboljšanog programa u visini od 26,2 milijarde eura uz približno 2,2 milijarde eura iz vanjskih instrumenata EU-a financirat će se mobilnost u svrhu učenja i projekti prekogranične suradnje za 10 milijuna Europljana svih dobnih skupina i statusa. Novi je program još uključiviji i podupire zelenu i digitalnu tranziciju, u skladu s prioritetima europskog prostora obrazovanja.

Istraživanje, inovacije i europski istraživački prostor

U studenome su sve države članice postigle dogovor o Paktu za istraživanja i inovacije u Europi i o upravljanju europskim istraživačkim prostorom te su utvrdile prioritete i pojednostavnjeni okvir upravljanja u tom području, uključujući program politika za razdoblje 2022.–2024. To će pridonijeti većem usklađivanju regionalnih, nacionalnih i EU-ovih strategija za istraživanje i inovacije i ulaganja u ta područja. Države članice, uz savjetovanje s dionicima, definirat će i pratiti napredak u skladu sa zajedničkim programom politike europskog istraživačkog prostora. Obuhvaćena su različita područja, od vrijednosti i načela istraživanja i inovacija do strateških prioriteta ulaganja, primjerice u istraživačku infrastrukturu. Komisija će podupirati zajedničke mjere za osiguravanje dugoročnih ulaganja u istraživanje i inovacije te reformi politika.

Unija ravnopravnosti

Helena Dalli drži govor za govornicom.
Helena Dalli, europska povjerenica za ravnopravnost, na izložbi o rodno uvjetovanom nasilju pod nazivom „Kako ste bili obučeni tog dana?” koju su organizirali Europska komisija i Amnesty International, Bruxelles, Belgija, 16. studenoga 2021.

Jednaka plaća za jednaki rad

Novim mjerama za transparentnost plaća nastoji se osigurati da žene i muškarci u EU-u dobiju jednaku plaću za jednaki rad ili za rad jednake vrijednosti. U prijedlogu Komisije, donesenom u ožujku, utvrđuju se mjere, kao što su informacije o plaćama za tražitelje zaposlenja, pravo na informaciju o plaćama radnika koji obavljaju isti posao ili posao jednake vrijednosti te se za velika poduzeća uvode obveze prijavljivanja i procjene rodnih razlika u plaćama. Osim toga, poslodavci neće moći od tražitelja zaposlenja tražiti podatke o njihovim prošlim plaćama, čime će se spriječiti da razlika u plaći ostane prisutna pri promjeni radnog mjesta. Cilj je prijedloga i unaprijediti alate za ostvarivanje prava radnika te olakšati pristup pravosuđu, primjerice učvršćivanjem prava na naknadu za diskriminaciju u plaćama.

Od
1957.
muškarci i žene u EU-u imaju pravo na jednaku plaću

Razlika u plaćama između spolova u EU-u iznosi
14 %

Razlika u mirovinama između spolova iznosi
30 %

Prava djeteta

Kako bi EU bio spreman za sljedeću generaciju Europljana, Komisija je 2021. predložila sveobuhvatnu novu strategiju EU-a o pravima djeteta i europsko jamstvo za djecu. Te glavne političke inicijative pomoći će u zaštiti sve djece i ostvarivanju njihovih prava. Obje su inicijative utemeljene na opsežnim savjetovanjima s građanima, dionicima i, što je najvažnije, s više od 10 000 djece, u odlučnom nastojanju da ih se stavi u središte politika EU-a. Strategija je objavljena i u lako čitljivim verzijama za djecu različite dobi i sposobnosti čitanja (samo na engleskom jeziku).

Strategija EU-a o pravima djeteta temelji se na ključnom načelu da svako dijete u Europskoj uniji, odnosno u svijetu, treba uživati ista prava i živjeti bez diskriminacije. Cilj joj je uključiti prava djece u relevantne politike EU-a i nacionalne politike. Strategija sadržava mjere u šest tematskih područja:

 • poticanje djece da budu aktivni građani i članovi demokratskih društava;
 • borba protiv siromaštva djece i promicanje socioekonomske uključenosti, zdravlja i obrazovanja;
 • borba protiv svih oblika nasilja nad djecom i osiguravanje zaštite djece;
 • pravosuđe prilagođeno djeci;
 • potpora i zaštita djece u digitalnoj tranziciji; te
 • intenzivnije zalaganje EU-a za prava djece u njegovu vanjskom djelovanju.

Osim toga, pomaže i u pozicioniranju EU-a kao ključnog promicatelja i zaštitnika prava djece na globalnoj razini.

Strategija u jednom sveobuhvatnom i usklađenom okviru objedinjuje sve nove i postojeće zakonodavne, političke i financijske instrumente EU-a koji doprinose zaštiti i promicanju prava djece. Komisija se obvezala poduzeti mjere donošenjem europskog jamstva za djecu 2021. i ažurirane europske strategije za bolji internet za djecu 2022.

Europskim jamstvom za djecu, predloženim u ožujku, nastoji se osigurati da svako dijete u EU-u koje je izloženo riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti ima pristup ključnim uslugama neizostavnima za promicanje jednakih mogućnosti. To uključuje rani i predškolski odgoj i obrazovanje, obrazovanje i izvannastavne aktivnosti, najmanje jedan zdrav obrok svakog školskog dana, zdravstvenu skrb te pristup zdravoj hrani i odgovarajućem stanovanju. Vijeće je tu preporuku donijelo u samo tri mjeseca, a države članice imenovale su nacionalne koordinatore jamstva za djecu koji će nadgledati njegovu provedbu. Države članice moraju dostaviti svoje nacionalne planove do ožujka 2022.

Borba protiv rasizma

U svibnju je Europska komisija imenovala svojeg prvog koordinatora za borbu protiv rasizma, čime je ispunila važnu obvezu iz Akcijskog plana EU-a za antirasizam iz 2020. Koordinator surađuje s Europskim parlamentom, državama članicama, organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom kako bi se ojačali odgovori politika u području antirasizma. Ujedno blisko surađuju s osobama manjinskog rasnog i etničkog podrijetla i Komisiji prenose njihove probleme. Koordinator će udružiti snage s odjelima Komisije u borbi protiv rasizma putem politika zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva i stanovanja ili programa financiranja kao što su program Građani, jednakost, prava i vrijednosti i Europski socijalni fond plus.

Kako bi se na sveobuhvatan način borila protiv rasizma, Komisija je 2021. pružala potporu državama članicama, organizacijama civilnog društva i tijelima za ravnopravnost u izradi nacionalnih akcijskih planova protiv rasizma i rasne diskriminacije, čime je ojačala učinak djelovanja koordinatora u provedbi Akcijskog plana EU-a za antirasizam.

U tom je kontekstu osnovana podskupina za suradnju s državama članicama u provedbi Akcijskog plana na nacionalnoj razini. Komisija je organizirala Europski sastanak na vrhu o borbi protiv rasizma, koji je održan 19. ožujka, a domaćini su mu bili portugalsko predsjedništvo Vijeća Europske unije i međuklub Europskog parlamenta za raznolikost i borbu protiv rasizma.

Jednakost, uključivanje i sudjelovanje Roma

Preporuka Vijeća o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma, donesena u ožujku, sadržava sveobuhvatan popis mjera za borbu protiv diskriminacije i antiromizma, povećanje socijalne uključenosti, promicanje sudjelovanja i aktivnog građanstva te osiguravanje jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu i stanovanju. Te se mjere kreću od borbe protiv višestrukih oblika strukturne diskriminacije Roma do osiguravanja pristupa zapošljavanju za Rome u lokalnim i regionalnim javnim ustanovama.

Věra Jourová gestikulira pred romskim simbolom kotača.
Věra Jourová, potpredsjednica Europske komisije zadužena za vrijednosti i transparentnost, drži govor na 14. sastanku Europske platforme za uključivanje Roma, Bruxelles, Belgija, 21. rujna 2021.

Preporuka je dio desetogodišnjeg strateškog okvira za promicanje jednakosti Roma u EU-u i uključuje veći naglasak na partnerstva i institucionalne kapacitete, potporu civilnom društvu i razvoju zajednice, bolju upotrebu sredstava i pojačano praćenje. O borbi protiv antiromizma kao posebnog oblika rasizma raspravljalo se na sastanku na vrhu EU-a o borbi protiv rasizma i tijekom 14. sastanka Europske platforme za uključivanje Roma u rujnu.

Ravnopravnost LGBTIQ osoba

Komisija je u studenome 2020. donijela Strategiju za ravnopravnost LGBTIQ osoba 2020.–2025., u kojoj su utvrđeni ključni ciljevi i inicijative za povećanje ravnopravnosti lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih, interseksualnih i queer osoba. Otad je osnovala podskupinu za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Skupine na visokoj razini za nediskriminaciju, jednakost i raznolikost kako bi poduprla i pratila napredak država članica, uključujući izradu nacionalnih akcijskih planova za ravnopravnost LGBTIQ osoba.

U srpnju je Komisija pokrenula postupke zbog povrede protiv Mađarske i Poljske povezane s ravnopravnošću i zaštitom temeljnih prava. Postupci protiv Mađarske odnose se na nedavno doneseni zakon kojim se zabranjuje ili ograničava pristup sadržaju kojim se promiče ili prikazuje „odstupanje vlastitog identiteta od spola pri rođenju, promjena spola ili homoseksualnost” za osobe mlađe od 18 godina te na izjavu o odricanju odgovornosti koju je izdavač morao uvrstiti u knjigu za djecu s LGBTIQ sadržajem. Budući da su i dalje prisutni problemi na koje je Komisija ukazala, 2. prosinca odlučila je uputiti obrazloženo mišljenje Mađarskoj, koja je imala dva mjeseca da odgovori i ispravi stanje. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Mađarske Sudu Europske unije.

Kad je riječ o Poljskoj, Komisija smatra da poljske vlasti nisu u potpunosti ni primjereno odgovorile na istragu u pogledu prirode i učinka rezolucija o „zonama bez LGBT ideologije” koje je uvelo nekoliko poljskih okruga i općina. Komisija je primila odgovor Poljske na službenu opomenu, a krajem 2021. analizirala je odgovor prije donošenja odluke o sljedećim koracima.

Borba protiv antisemitizma

U listopadu je Komisija donijela prvu strategiju EU-a za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovskog načina života (2021.–2030.). Budući da je antisemitizam u zabrinjavajućem porastu, strategijom se utvrđuje niz mjera koje se temelje na tri stupa: sprječavanju i suzbijanju svih oblika antisemitizma, zaštiti i njegovanju židovske kulture u EU-u te obrazovanju, istraživanju i sjećanju na holokaust. Države članice već su se obvezale na sprječavanje i suzbijanje svih oblika antisemitizma putem nacionalnih strategija i akcijskih planova za sprječavanje rasizma, ksenofobije, radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

Suvremeni antisemitizam pojavljuje se u mnogim oblicima, starima i novima, od govora mržnje na internetu, zločina iz mržnje i napada na Židove, njihovu imovinu i institucije do oskvrnuća groblja i spomenika.

 • Polovina svih građana EU-a smatra da je antisemitizam problem.
 • Devet od deset (89 %) Židova u EU-u smatra da se antisemitizam u njihovoj državi članici povećao.
 • 79 % Židova nije nijednoj organizaciji prijavilo najozbiljniji antisemitski incident kojem su bili izloženi.
 • Židovi su jedna od glavnih meta toksičnog jezika na internetu. Ovisno o platformi koja se istražuje, toksični jezik odnosi se na njih u 6,3 % do 27 % slučajeva.

Borba protiv zločina iz mržnje i govora mržnje

U prosincu je Komisija službeno zatražila od Vijeća da proširi popis „kaznenih djela u EU-u” utvrđen u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije na govor mržnje i zločin iz mržnje. Okvirnom odlukom o suzbijanju rasizma i ksenofobije kaznenopravnim sredstvima zahtijeva se samo kriminalizacija rasističkog i ksenofobnog govora mržnje i zločina iz mržnje na određenim osnovama, kao što su rasa, boja kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalno ili etničko podrijetlo. Kriminalizacija drugih oblika govora mržnje i zločina iz mržnje, primjerice na temelju spola, seksualne orijentacije, dobi i invaliditeta, razlikuje se među državama članicama. Odluka Vijeća o proširenju popisa „kaznenih djela u EU-u” omogućit će Komisiji da u budućnosti predloži minimalna pravila za kriminalizaciju govora mržnje i zločina iz mržnje na osnovama koje nisu nužno povezane s rasizmom i ksenofobijom.

Komisija nastavlja s radom na osiguravanju pravilnog prenošenja i provedbe okvirne odluke dijalogom s nacionalnim tijelima i, prema potrebi, postupcima zbog povrede prava. Tijekom 2020. i 2021. pokrenula je postupke protiv 13 država članica.

Komisija je nastavila rad na politikama u području borbe protiv rasističkih i ksenofobnih zločina iz mržnje i govora mržnje pružanjem smjernica i razmjenom dobre prakse s nacionalnim tijelima i organizacijama civilnog društva u kontekstu Skupine na visokoj razini za suzbijanje rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije. Kad je riječ o provedbi Kodeksa postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu, Komisija je u lipnju najavila sudjelovanje društvene mreže LinkedIna. U listopadu je objavila rezultate godišnje evaluacije provedbe kodeksa postupanja, koji pokazuju da se napredak usporio, iako su rezultati i dalje pozitivni.

Strategija o pravima osoba s invaliditetom

U EU-u 87 milijuna osoba živi s nekim oblikom invaliditeta. Svatko ima temeljno pravo na život bez prepreka, a osobe s invaliditetom imaju pravo na jednake mogućnosti, sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima te pravo na nediskriminaciju i život bez nasilja.

50,8 % osoba s invaliditetom zaposleno je, dok je udio zaposlenih među osobama bez invaliditeta 75 %.

28,4 % osoba s invaliditetom izloženo je riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, dok je udio tih osoba među osobama bez invaliditeta 17,8 %.

Samo 29,4 % osoba s invaliditetom stekne visokoškolsku kvalifikaciju, a udio tih osoba među osobama bez invaliditeta je 43,8 %.

52 % osoba s invaliditetom osjeća se diskriminirano.

Strategijom EU-a o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030., donesenom u ožujku i objavljenom u lako čitljivoj verziji (samo na engleskom jeziku), želi se zajamčiti njihovo potpuno sudjelovanje u društvu. Ta desetogodišnja strategija bavi se različitim poteškoćama s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom. U njoj se utvrđuju mjere za poboljšanje jednakosti u svim aspektima svakodnevnog života, kao što su pristojna kvaliteta života, samostalan život i potpuno uživanje ljudskih prava i prava EU-a kao što su sloboda kretanja i pravo na glasovanje. Strategijom se promiče i jednak pristup radu, pravosuđu, obrazovanju, zdravstvenoj skrbi, kulturi, sportu i turizmu, kao i zaštita od svih oblika diskriminacije.

Zaštita i promicanje temeljnih prava iz Povelje

U prosincu je Komisija objavila Godišnje izvješće za 2021. o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima, u kojem je naglasak bio na zaštiti temeljnih prava u digitalnom dobu. Komisija je pokrenula i informativnu kampanju o ljudskim pravima zajamčenima Poveljom i o tome kome se obratiti u slučaju kršenja prava te objavila poziv na podnošenje prijedloga za promicanje i zaštitu vrijednosti EU-a u okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti. Tim pozivom u vrijednosti od 51 milijun eura podupirat će se organizacije civilnog društva u EU-u u radu na zaštiti i promicanju temeljnih prava i vrijednosti. Izvješće i poziv na podnošenje prijedloga rezultati su Komisijine strategije za jačanje primjene Povelje o temeljnim pravima u EU-u iz 2020.

Starenje i demografija

Europa kontinuirano proživljava duboke demografske promjene. U EU-u se posljednjih pet desetljeća očekivani životni vijek pri rođenju povećao za 10 godina i za žene i za muškarce. Politike trebaju predvidjeti taj trend koji mijenja društvo i način života i prilagoditi mu se. U siječnju je Komisija objavila zelenu knjigu o starenju, čime je pokrenula javnu raspravu o prilikama i izazovima starenja stanovništva. Pristup iz tog dokumenta temelji se na životnom ciklusu i odražava univerzalni učinak starenja na sve generacije u nastojanju da se postigne odgovarajuća ravnoteža između održivih rješenja za naše sustave socijalne skrbi i međugeneracijske pravednosti i solidarnosti.

U travnju je Komisija uvela Atlas demografije, interaktivni alat za praćenje i procjenu demografskih trendova na razini EU-a te na nacionalnoj i lokalnoj razini. Sadržava službene statističke podatke i predviđanja Eurostata te nove podatke koje je izradio Zajednički istraživački centar Komisije, kao i podatkovne priče o posebnim pitanjima koje pružaju širok raspon demografskih dokaza, što pomaže da demografska analiza dospije u središte donošenja politika EU-a. U lipnju su Vijeće i Komisija objavili izvješća o dugotrajnoj skrbi i primjerenosti mirovina, u kojima se opisuje dobrobit starijih osoba u EU-u u sljedećih nekoliko desetljeća. Predviđa se da će broj osoba kojima bi mogla biti potrebna dugotrajna skrb u EU-u s 27 država članica porasti s 30,8 milijuna 2019. na 38,1 milijun 2050., a da će se rashodi za dugotrajnu skrb u EU-u povećati s 1,7 % BDP-a 2019. na 2,5 % BDP-a 2050.

Dva humanitarna radnika razgovaraju pred prihvatnim centrom.
Novi prihvatni centar za izbjeglice, čiji je suosnivač EU, u kojem se jamče sigurni uvjeti prihvata u skladu s mjerama za sprečavanje širenja bolesti COVID-19, okrug Kikuube, zapadna Uganda, 25. siječnja 2021.

Promicanje europskih interesa i vrijednosti u svijetu

EU kao multilateralni partner

Pandemija bolesti COVID-19 ponovno je pokazala da je stavljanje svoje zemlje na prvo mjesto pristup koji ne funkcionira. Zato se Europska unija zalaže za multilateralni pristup rješavanju zajedničkih izazova i problema s kojima se suočava čovječanstvo. EU surađuje s globalnim partnerima u multilateralnim organizacijama, međunarodnim financijskim institucijama i koalicijama kako bi život bio bolji, zdraviji i sigurniji za ljude u Europi i u cijelom svijetu. Podupiranje međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima nije samo jedno od temeljnih uvjerenja EU-a: multilateralizam je donio najdulje razdoblje globalnog mira, stabilnosti i napretka prema održivom razvoju.

Charles Michel, António Guterres i Ursula von der Leyen s maskama pred zastavom Ujedinjenih naroda.
Slijeva nadesno: Charles Michel, predsjednik Europskog vijeća, António Guterres, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, i Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, sudjelovali su na 76. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, Sjedinjene Američke Države, održanom 20. rujna 2021.

U najvećim multilateralnim organizacijama uočava se sve veća tendencija ulaganja veta i djelovanja u uskom nacionalnom interesu umjesto traženja zajedničkog jezika. Zbog toga Vijeće sigurnosti UN-a ne može donositi odluke, a politike Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske trgovinske organizacije (WTO) osporavaju se.

EU želi da te organizacije neometano funkcioniraju jer je to i u njegovu interesu. U kontekstu sve veće skeptičnosti javnosti prema koristima multilateralne suradnje važno je pokazati zašto je i dalje neophodno i važno surađivati s međunarodnim partnerima kao što je UN. EU je stoga 2021. i dalje podupirao napore glavnog tajnika UN-a da reformira multilateralni sustav kako bi on ispunjavao svoj cilj, a to se posebno odnosi na provedbu Programa održivog razvoja do 2030.

EU i UN surađivali su 2021. u više od 170 zemalja

Sprečavanje i prevladavanje kriza

Zaštita stanovništva izloženog riziku od rata, bolesti i prirodnih katastrofa

Potpora neširenju naoružanja i razoružanju

Borba protiv gladi i pothranjenosti

Izgradnja demokratskih i uključivih društava

Pružanje ključnih usluga

Potpora za održiv gospodarski rast i pristojna radna mjesta

Borba protiv klimatskih promjena

Suzbijanje pandemije bolesti COVID-19

EU je svoja očekivanja i ambicije u pogledu multilateralnog sustava iznio u zajedničkoj komunikaciji iz veljače. U njoj se promiče modernizacija ključnih institucija i podupire razvoj novih globalnih normi te se uspostavljaju platforme za suradnju u područjima kao što su oporezivanje, digitalne usluge i umjetna inteligencija.

Josep Borrell sa sedam drugih vladinih dužnosnika pozira ispred štandova s natpisom G7, a u pozadini su zastave, među kojima su zastave Europske unije, Italije, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država.
Josep Borrell, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Komisije (desno), na sastanku ministara vanjskih poslova i ministara razvoja skupine G7 posvećenom geopolitičkim i sigurnosnim izazovima, te (slijeva nadesno) Teodoro L. Locsin, filipinski državni tajnik za vanjske poslove, Annalena Baerbock, njemačka savezna ministrica vanjskih poslova, Luigi Di Maio, talijanski ministar vanjskih poslova i međunarodne suradnje, Liz Truss, ministrica vanjskih poslova, poslova Commonwealtha i razvoja Ujedinjene Kraljevine, i kanadska ministrica vanjskih poslova Mélanie Joly, Liverpool, Ujedinjena Kraljevina, 12. prosinca 2021.

Vodeća uloga u multilateralnim forumima

EU je jedan od glavnih pokretača međunarodne suradnje. Tijekom 2021. i dalje je prednjačio u postavljanju ambicioznih ciljeva u pogledu održivosti uoči 26. konferencije UN-a o klimatskim promjenama, koja se održala u Glasgowu u Ujedinjenoj Kraljevini (vidjeti poglavlje 2.), i Konferencije UN-a o bioraznolikosti u Kunmingu u Kini te u provedbi UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

U svibnju su EU i talijansko predsjedništvo skupine G20 bili domaćini globalnog sastanka na vrhu o zdravlju, koji je rezultirao izjavom o načelima globalnog djelovanja u području zdravlja u nadolazećim godinama. Jedna od glavnih tema na sastanku na vrhu čelnika zemalja skupine G7, održanom u lipnju u Cornwallu u Ujedinjenoj Kraljevini, bio je globalni oporavak od pandemije, a EU je preuzeo jednu od vodećih uloga. Čelnici zemalja skupine G7 obvezali su se osigurati milijardu doza cjepiva za zemlje s niskim i srednjim dohotkom, kao i ubrzati proizvodnju i isporuku cjepiva u cijelom svijetu.

Čelnici skupine G20 poziraju za zajedničku fotografiju.
Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen s drugim čelnicima zemalja skupine G20 na sastanku na vrhu skupine G20 u Rimu, 30. i 31. listopada 2021.
Paolo Gentiloni u razgovoru s Janet Yellen ispred zastava Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Paolo Gentiloni, europski povjerenik za gospodarstvo (desno), i Janet Yellen, ministrica financija SAD-a, London, Ujedinjena Kraljevina, 5. lipnja 2021. Odnosi EU-a i SAD-a bili su od presudne važnosti za pregovore koji su doveli do srpanjskog sporazuma o pravednijem oporezivanju multinacionalnih poduzeća.

Na sastanku na vrhu skupine G20 održanom u listopadu u Rimu čelnici zemalja skupine G20 podržali su prijedlog svojih ministara financija da se uvede globalna minimalna porezna stopa od najmanje 15 % za multinacionalna poduzeća. Bio je to povijesni dogovor 136 jurisdikcija, postignut nakon dugogodišnjih pregovora. Njime će se osigurati i da najprofitabilnija multinacionalna poduzeća plaćaju poreze u zemljama u kojima ostvaruju prihode, a ne samo u zemljama u kojima imaju sjedište.

Frans Timmermans i Shinjirō Koizumi s maskama poziraju pred kamerom pozdravljajući se uzdignutim stisnutim šakama.
Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik Europske komisije zadužen za europski zeleni plan (desno), i Shinjirō Koizumi, japanski ministar okoliša, na zajedničkom sastanku ministara zemalja skupine G20 o klimi i energiji, Napulj, Italija, 22. srpnja 2021.

Visoki predstavnik Josep Borrell sudjelovao je 28. i 29. lipnja na prvim ministarskim sastancima uživo tijekom talijanskog predsjedanja skupinom G20 u Materi u Italiji, nakon čega je uslijedio zajednički sastanak ministara vanjskih poslova i razvoja, na kojem je sudjelovala povjerenica za međunarodna partnerstva Jutta Urpilainen. Raspravljalo se o multilateralizmu i globalnom upravljanju, o zajedničkoj borbi protiv pandemije i učinkovitijem oporavku te o tome kako dati novi zamah ispunjavanju ciljeva održivog razvoja, posebno u Africi.

Mir i sigurnost

U trenutačnom globalnom okruženju punom izazova EU mora povećati svoju sposobnost sprečavanja sukoba i jačanja međunarodnog mira i sigurnosti. U okviru novog Europskog instrumenta mirovne pomoći (EPF) EU preuzima još veću odgovornost za globalnu sigurnost. Iz tog će se instrumenta financirati zajednički troškovi vojnih misija i operacija u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike te mjere pomoći za potporu partnerima u vojnim i obrambenim pitanjima. Dodijeljena pomoć može koristiti partnerima u cijelom svijetu koji su suočeni s velikim sigurnosnim izazovima i koje države članice EU-a odluče podržati.

Europski instrument mirovne pomoći maksimalno će povećati učinak, djelotvornost i održivost cjelokupnog vanjskog djelovanja EU-a u području mira i sigurnosti:

osigurava dostupnost financijskih sredstava uz veću pouzdanost i predvidivost;

omogućuje brz odgovor na krizne situacije i pružanje hitne pomoći;

pruža dugoročnu potporu partnerima EU-a za izgradnju kapaciteta.

Europski instrument mirovne pomoći novi je fond u vrijednosti od 5 milijardi €, koji se u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju (2021.–2027.) financira izvanproračunskim sredstvima i koji:

uvodi jedinstveni instrument za financiranje svih mjera zajedničke vanjske i sigurnosne politike u području vojske i obrane;

zamjenjuje mehanizam Athena i Instrument mirovne pomoći za Afriku, preuzimajući vojne i obrambene aspekte koji su prethodno bili obuhvaćeni tim instrumentima.

Visoki predstavnik Josep Borrell i države članice nastavili su razvijati Strateški kompas. U tom se dokumentu iznosi vizija sigurnosti i obrane za sljedećih pet do deset godina te konkretni prijedlozi za djelovanje EU-a u različitim sigurnosnim i obrambenim dimenzijama, od upravljanja krizama i otpornosti do razvoja sposobnosti i partnerstava. Prvi nacrt Strateškog kompasa visoki predstavnik predstavio je državama članicama u studenome 2021., a njegovo se donošenje očekuje u ožujku 2022.

Razvojna i humanitarna pomoć

EU i njegovih 27 država članica znatno su povećali iznos pomoći partnerskim zemljama u 2020., i to na čak 66,8 milijardi eura. EU pruža 46 % globalne pomoći, što ga čini vodećim svjetski donatorom pomoći.

Tijekom 2021. dodijelio je više od 2,1 milijarde eura humanitarne pomoći, među ostalim kako bi se odgovorilo na hitne potrebe nastale zbog bolesti COVID-19. Letovima u okviru humanitarnog zračnog mosta u organizaciji EU-a isporučeno je više od 20 tona humanitarne pomoći Mozambiku i više od 177 tona Haitiju nakon razornog potresa u toj zemlji.

Humanitarno osoblje pregledava pošiljku tereta.
Haiti je 14. kolovoza 2021. pogodio razoran potres. Uništio je zgrade i domove te teško oštetio bolnice, škole, vodovodnu mrežu, ceste i mostove. EU je brzo poslao pomoć toj već iznimno nestabilnoj zemlji.
Humanitarna pomoć u vrijednosti od 3 milijuna eura bila je namijenjena ispunjavanju najhitnijih potreba pogođenih zajednica. EU je organizirao i tri operacije isporuke životno važne pomoći Haitiju putem humanitarnog zračnog mosta te koordinirao pomoć država članica i usmjeravao je putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.
Zrakoplov tijekom utovara pred kojim stoji paleta sa zastavom Europske unije.
U ljeto 2021. EU je uspostavio humanitarni zračni most prema Mozambiku. Tako je u tri navrata isporučena prijeko potrebna humanitarna pomoć, uključujući donacije iz Italije i Portugala, provinciji Cabo Delgado odmah nakon što je ondje zabilježen porast nasilja.

EU je pružao prijeko potrebnu pomoć ranjivim osobama i u zemljama koje su pogođene sukobima, kao što su Afganistan, Etiopija i Jemen, te nastavio pružati pomoć ranjivim osobama u Siriji, kao i sirijskim izbjeglicama u Turskoj i drugim zemljama u toj regiji.

Kako bi prevladala dosad nezabilježene prepreke pružanju humanitarne pomoći, Komisija je u ožujku iznijela novu stratešku viziju jačanja globalnog humanitarnog učinka EU-a i očuvanja svoje vodeće uloge u tome. U komunikaciji o humanitarnom djelovanju EU-a predložene su ključne mjere za učinkovitiju upotrebu resursa, ubrzavanje isporuke humanitarne pomoći podupiranjem humanitarnih partnera (među ostalim uspostavom europskog kapaciteta za humanitarni odgovor u kontekstu Tima Europa), proširenje baze donatora unutar i izvan Europe te rješavanje temeljnih uzroka kriza pružanjem humanitarne pomoći u bliskoj suradnji s organizacijama za razvoj i izgradnju mira. U njoj su predloženi konkretni koraci kako bi poštovanje međunarodnog humanitarnog prava uvijek bilo temelj vanjskog djelovanja EU-a te su utvrđeni planovi za rješavanje dramatičnih humanitarnih posljedica klimatskih promjena.

Od 2021. do 2027. suradnja sa zemljama izvan EU-a (osim korisnika pretpristupne pomoći te prekomorskih zemalja i područja) financirat će se iz Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa, vrijednog 79,5 milijardi eura, od čega je 60,39 milijardi eura namijenjeno geografskim programima.

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa bit će glavni financijski instrument EU-a za doprinos iskorjenjivanju siromaštva i promicanju održivog razvoja, blagostanja i stabilnosti.

Više sredstava za vanjsko djelovanje EU-a

Pojednostavnjenja: manje instrumenata, Europski razvojni fond uključen u proračun

Fleksibilnost na višegodišnjoj osnovi kako bi se odgovorilo na promjene

Povećana transparentnost i demokratski nadzor

Karta prikazuje doprinose Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju - Globalna Europa (N D I C I – Globalna Europa), raščlanjene po geografskim područjima.

Geografski stup Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa (N D I C I Globalna Europa), s proračunom od 60,39 milijardi eura, poticat će dijalog i suradnju sa zemljama koje nisu članice EU-a. Svaka regionalna omotnica prilagodit će se potrebama i prioritetima pojedinih zemalja i regija te odražavati strateške prioritete EU-a. U okviru tog instrumenta EU će izdvojiti najmanje 19,32 milijarde eura za susjedstvo, tj. zemlje istočne Europe i sjeverne Afrike, najmanje 29,18 milijardi eura za supsaharsku Afriku, 8,49 milijardi eura za Aziju i Pacifik te 3,39 milijardi eura za Sjevernu i Južnu Ameriku i Karibe. Karta prikazuje i zemlje obuhvaćene instrumentom pretpristupne pomoći i instrumentom za suradnju s prekomorskim zemljama i područjima.

EU proširuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju - Globalna Europa (NDICI - Globalna Europa), koji će nadopunjavati Europski fond za održivi razvoj plus. Fond će dodatno podupirati ulaganja u partnerskim zemljama koja se inače ne bi ostvarila.

Promicanje ljudskih prava i demokracije u svijetu

Glavni je cilj Akcijskog plana za rodnu ravnopravnost, donesenog u studenome 2020., da rodna ravnopravnost i jačanje položaja žena i djevojčica postanu prioritet vanjskog djelovanja EU-a. Do 2025. 85 % novih inicijativa EU-a trebalo bi doprinositi postizanju tog cilja.

Na globalnom sastanku na vrhu o obrazovanju, održanom u srpnju u Londonu u Ujedinjenoj Kraljevini, Europska unija i države članice, kao Tim Europa, obvezale su se da će s 1,7 milijardi eura doprinijeti Globalnom partnerstvu za obrazovanje i time potaknuti preobrazbu obrazovnih sustava u korist više od milijarde djevojčica i dječaka u 90 zemalja i područja. To je najveći doprinos Globalnom partnerstvu za obrazovanje.

Predsjednica von der Leyen u prosincu je predstavljala Europsku komisiju na sastanku na vrhu o demokraciji, kojem je domaćin bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden. Ondje su se okupili čelnici vlada te predstavnici civilnog društva i privatnog sektora kako bi uspostavili afirmativni program za demokratsku obnovu i zajednički se suprotstavili najvećim prijetnjama demokracijama. Predsjednica von der Leyen također je u prosincu najavila novi program Globalna Europa za ljudska prava i demokraciju, u okviru kojeg je raspoloživo 1,5 milijardi eura.

EU je 2021. prvi put iskoristio globalni režim sankcija u području ljudskih prava, donesen u studenome 2020. Izrečene su sankcije pojedincima i subjektima iz Kine, Eritreje, Libije, Sjeverne Koreje, Rusije i Južnog Sudana odgovornima za teške povrede ljudskih prava, od mučenja, izvansudskih pogubljenja i ubojstava do prisilnog nestanka osoba, proizvoljnih uhićenja ili pritvaranja te sustavne upotrebe prisilnog rada.

Promatranje izbora i dalje je vrlo konkretan dokaz da EU predano podupire demokratske procese. Unatoč ograničenjima uzrokovanima bolešću COVID-19 EU je 2021. poslao šest misija za promatranje izbora u Honduras, Irak, Kosovo (ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova), Gambiju, Venezuelu i Zambiju. Manje misije izbornih stručnjaka, zajedno s popratnim misijama, poslane su u više od 10 zemalja kako bi se analizirali izbori, ocijenio napredak u provedbi prethodnih preporuka EU-a i poboljšali uvjeti za buduće izborne postupke. S obzirom na nove izazove za demokraciju, koji proizlaze iz uporabe digitalnih tehnologija, u promatranje izbora uvedeni su inovativni elementi kako bi se analizirao utjecaj interneta na sve izborne procese. Osim toga, Komisija je podržala i na međunarodnoj razini promiče zajedničke smjernice za promatranje internetskih kampanja i najbolje prakse u području tehnologija koje se koriste u izborima.

Arktik

Videozapis o razlozima zašto je potrebna nova politika Europske unije za Arktik.
VIDEO Nova politika EU-a za Arktik.

EU je u listopadu ažurirao svoju politiku za Arktik, u kojoj je stavio naglasak na djelovanje u području klime i zaštitu okoliša te „zelena” radna mjesta i povećanje međunarodne suradnje u cijeloj arktičkoj regiji, uključujući pokretanje znanstvenih inicijativa pod europskim vodstvom. U studenome su Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje organizirale Forum EU-a o Arktiku i dijalog s autohtonim narodima kako bi saslušale potrebe i stajališta stanovnika te regije. Time će se povećati angažman EU-a na Arktiku te će se uskladiti s ciljevima europskog zelenog plana i geopolitičkom ulogom EU-a u svijetu. EU će nastaviti surađivati sa svojim partnerima kako bi Arktik ostao mirna regija u kojoj se učinkovito odvija međunarodna suradnja.

Oceani

Na Forumu dionika o međunarodnom upravljanju oceanima 2021. EU je predstavio svoje preporuke o održivosti oceana. Međunarodno upravljanje oceanima ima ključnu ulogu u zaustavljanju gubitka bioraznolikosti i borbi protiv klimatskih promjena. Europska komisija najavila je da će 2022. ažurirati plan EU-a za međunarodno upravljanje oceanima kako bi i dalje ispunjavao svoju svrhu.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius u travnju i rujnu bio je domaćin ministarskih sastanaka o potpori za proglašavanje novih zaštićenih morskih područja u Južnom oceanu. Ti su sastanci održani prije 40. godišnjeg sastanka Komisije za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa, koja se održala u listopadu, te su bili prilika za koordinaciju djelovanja supokrovitelja.

Global Gateway

EU je u prosincu pokrenuo Global Gateway, novu inicijativu za razvoj pametnih, čistih i sigurnih veza u digitalnom, energetskom i prometnom sektoru te za jačanje zdravstvenih, obrazovnih i istraživačkih sustava u cijelom svijetu. Tijekom pandemije bolesti COVID-19 do izražaja su došli nedostaci u globalnoj infrastrukturi, koji su jedan od razloga za poremećaj lanaca opskrbe, odnosno nestašicu medicinskih proizvoda i druge robe, što je imalo znatne posljedice za ljude i gospodarstvo. Zbog zelene i digitalne tranzicije pojavila se i potreba za dodatnom infrastrukturom. Stoga će se u okviru inicijative Global Gateway razvijati održiva, visokokvalitetna i financijski održiva infrastruktura. Sredstva će osigurati EU, države članice i financijske institucije EU-a (Tim Europa), a u financiranju će sudjelovati i privatni sektor. Cilj inicijative je mobilizirati do 300 milijardi eura ulaganja od 2021. do 2027.

Poboljšat će se fizička infrastruktura (na primjer, postavit će se više optičkih kabela), a usto će se osigurati trgovinski uvjeti koji pogoduju poslovanju i regulatorna konvergencija kako bi se smanjili zastoji u globalnom sustavu opskrbe. Ulaganja će se temeljiti na demokratskim vrijednostima, ravnopravnim partnerstvima, dobrom upravljanju, klimatskoj neutralnosti i sigurnosti, u skladu s načelima vanjskog djelovanja EU-a u pogledu ljudskih prava, ciljevima održivog razvoja i ciljevima Pariškog sporazuma.

U infografici su prikazana ključna područja partnerstva u okviru strategije Global Gateway.

U okviru strategije Global Gateway EU će podupirati otvoren i siguran internet, ulaganja i pravila kojima se utire put prelasku na čistu energiju te sve vrste zelenog, pametnog i sigurnog prijevoza. EU će pomoći i u jačanju lanaca opskrbe i lokalne proizvodnje cjepiva te će ulagati u visokokvalitetno obrazovanje, pri čemu će staviti naglasak na djevojčice i žene te ranjive skupine.

Strategija Global Gateway - ključna područja partnerstva.

Trgovina

U izvješću Komisije o trgovini i zapošljavanju iz 2021. utvrđeno je da o izvozu iz EU-a ovisi više od 38 milijuna radnih mjesta u EU-u, što je 11 milijuna više nego prije deset godina. Ta su radna mjesta u prosjeku 12 % bolje plaćena nego radna mjesta u cjelokupnom gospodarstvu.

Komisija je u veljači predstavila strategiju za otvorenu, održivu i odlučnu trgovinsku politiku. U njoj se kao prioritet navodi velika reforma WTO-a, koja će obuhvaćati globalne obveze u području trgovine i klime, nova pravila o digitalnoj trgovini, stroža pravila za izbjegavanje narušavanja tržišnog natjecanja i obnovu njegova sustava za rješavanje sporova.

Osim toga, digitalna i klimatska tranzicija moći će se još više osloniti na trgovinu te će se promicati zelena tranzicija putem trgovinskih sporazuma, sustava općih carinskih povlastica i angažmana u WTO-u, što će doprinijeti postizanju ciljeva europskog zelenog plana. Nadalje, uklonit će se neopravdane prepreke trgovini u digitalnom gospodarstvu kako bi se iskoristile prednosti digitalnih tehnologija u trgovini. Unija će jačati savezništva, kao što je transatlantsko partnerstvo, te stavljati snažniji naglasak na susjedne zemlje i Afriku, i tako uspješnije oblikovati globalne promjene.

EU je također odlučnije pristupio provedbi i izvršavanju svojih trgovinskih sporazuma, borbi protiv nepoštenih trgovinskih praksi, obrani svojih vrijednosti i standarda izvan EU-a, pitanjima održivosti i pomaganju malim i srednjim poduzećima da iskoriste prednosti trgovinskih sporazuma EU-a.

Tijekom 2021. sudjelovao je u nizu prioritetnih pregovora u okviru WTO-a. Primjerice, iznimno su važni pregovori o subvencijama za ribarstvo, koji su jedini tekući pregovori u kojima sudjeluju sve članice WTO-a. EU je predložio i inicijativu za smanjenje nepotrebnih ograničenja izvoza te poticanje proizvodnje i distribucije cjepiva kako bi lanci opskrbe robom povezanom s bolešću COVID-19 i cjepivima ostali otvoreni. Naposljetku, predložio je da utvrđivanje načina na koji se donošenjem pravila u okviru WTO-a može dodatno potaknuti okolišna održivost i ublažiti klimatske promjene postane prioritet.

Iako je 12. ministarska konferencija WTO-a morala biti odgođena, postignut je određeni napredak. EU i 67 drugih članica WTO-a 2021. sklopili su sporazum o pojednostavnjenju trgovine uslugama, Zajedničku inicijativu o domaćim propisima o uslugama. To je prvi takav sporazum WTO-a u području trgovine uslugama nakon vrlo dugog razdoblja, kojim će se, prema prvim procjenama, smanjiti troškovi globalne trgovine uslugama za više od 150 milijardi američkih dolara godišnje. EU se također obvezao na tri nove inicijative u području trgovine povezane s okolišem i klimom.

Sustav općih carinskih povlastica

Komisija je u rujnu donijela zakonodavni prijedlog za reformu sustava općih carinskih povlastica EU-a za razdoblje 2024.–2034., kojim se podupiru gospodarstva zemalja u razvoju tako što se smanjuju ili ukidaju carine na izvoz njihovih proizvoda u EU te im se omogućuje uključenost u globalne lance vrijednosti. U prijedlogu nove uredbe stavljen je veći naglasak na smanjenje siromaštva i povećanje izvoznih mogućnosti u zemljama kojima je pomoć najpotrebnija. Osim toga, proširuje se popis konvencija o ljudskim i radničkim pravima, okolišu i dobrom upravljanju koje zemlje korisnice moraju poštovati te se olakšava mogućnost ukidanja povlastica EU-a zbog ozbiljnih i sustavnih kršenja tih konvencija.

Tekući i novi trgovinski pregovori

Jačanje trgovinskih odnosa s Azijom i Afrikom i 2021. je bilo prioritet. EU produbljuje postojeće sporazume s istočnom i južnom Afrikom, a u tijeku su i pregovori s Angolom o sporazumu o olakšavanju ulaganja. Pregovori su nastavljeni i u azijsko-pacifičkoj regiji, i to s Australijom, Čileom, Indonezijom i Novim Zelandom.

U svibnju je postignut dogovor između EU-a i Indije o nastavku pregovora o uravnoteženom, ambicioznom, sveobuhvatnom i uzajamno korisnom trgovinskom sporazumu te su pokrenuti pregovori o posebnom sporazumu o zaštiti ulaganja i sporazumu o oznakama zemljopisnog podrijetla.

Instrument za sprečavanje i suzbijanje prisilnih mjera zemalja izvan EU-a

Valdis Dombrovskis drži govor za govornicom.
Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Europske komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana i povjerenik za trgovinu, na konferenciji za medije povodom predstavljanja predloženog novog instrumenta za suzbijanje gospodarske prisile od strane zemalja izvan EU-a, Bruxelles, Belgija, 8. prosinca 2021.

Gospodarska prisila je situacija u kojoj zemlja koja nije članica EU-a želi prisiliti EU ili njegove države članice na donošenje određene političke odluke primjenom formalnih ili neformalnih mjera, kao što su uvođenje carina ili zaustavljanje pošiljaka. Komisija je u prosincu predložila novi instrument za odvraćanje ili, ako je to potrebno, suzbijanje takve prakse. Instrument za borbu protiv prisile osmišljen je kako bi se konkretne mjere prisile ublažile ili obustavile, i to ponajprije putem dijaloga. Međutim, ako ne postoji drugi način za rješavanje gospodarskog zastrašivanja, EU može odgovoriti primjenom neobvezujućih mjera (pregovori, utvrđivanje da se ta zemlja služi prisilnim djelovanjem) ili, u krajnjem slučaju, protumjerom u obliku ograničenja trgovine, ograničenja ulaganja ili drugih ograničenja.

Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom

EU je od 2021. sposobniji reagirati na nove sigurnosne rizike koji se javljaju zbog novih tehnologija. Novom uredbom o kontroli izvoza, koja je stupila na snagu u rujnu, postrožena je kontrola trgovine robom s dvojnom namjenom, odnosno civilnom robom i tehnologijama s mogućom vojnom ili sigurnosnom namjenom, i pritom je Uniji omogućeno da bolje štiti ljudska prava i podupire sigurne lance opskrbe strateškim proizvodima.

Novi okvir Uniji omogućuje da poduzme nekoliko važnih mjera za objedinjavanje stručnog znanja i rješavanje određenih nedostataka, osobito u pogledu kibernadzora (za koji su u pripremi smjernice za postupanje s dužnom pažnjom), ali i novih tehnologija s dvojnom namjenom kao što je napredno računalstvo.

Provjera izravnih stranih ulaganja

Danas su, više nego ikad, zbog otvorenosti EU-a izravnim stranim ulaganjima potrebni i odgovarajući alati za provjeru radi zaštite naše sigurnosti i javnog poretka. Države članice i Komisija blisko surađuju kako bi se osigurala učinkovita provjera svakog ulaganja koje može predstavljati sigurnosni rizik za države članice ili ključnu imovinu EU-a. Prvo godišnje izvješće o provjeri izravnih stranih ulaganja objavljeno je u studenome 2021.

Istraživanja i inovacije

Komisija je u svibnju donijela komunikaciju o svojem globalnom pristupu u području istraživanja i inovacija. Riječ je o novoj strategiji s dva glavna cilja. Prvi je cilj stvoriti otvoreno istraživačko i inovacijsko okruženje koje se temelji na zajedničkim pravilima i vrijednostima kako bi se istraživačima i inovatorima iz cijelog svijeta pomoglo da surađuju u okviru multilateralnih partnerstava i pronađu rješenja za globalne izazove. Drugi je cilj osigurati reciprocitet i jednake uvjete za sve sudionike u međunarodnoj suradnji u području istraživanja i inovacija. EU će, primjerice, podupirati znanstvenike i njihove organizacije kako bi se ubrzao održiv i uključiv razvoj u zemljama s niskim i srednjim dohotkom, među ostalim putem ambiciozne Inicijative za Afriku u okviru programa Obzor Europa, čiji je cilj pojačati suradnju s afričkim zemljama. Program rada Obzora Europa za 2021. i 2022. uključuje oko 40 tema, a na raspolaganju je oko 350 milijuna eura u okviru poziva na podnošenje prijedloga koji su posebno relevantni za suradnju s Afrikom.

Afrika

Tijekom 2021. EU je nastavio blisko surađivati sa svojim partnerima u Africi na temelju zajedničke komunikacije o sveobuhvatnoj strategiji s Afrikom donesene 2020. Ministri vanjskih poslova afričkih zemalja i država EU-a sastali su se u listopadu u Kigaliju, u Ruandi, kako bi analizirali partnerstvo Afrike i EU-a i utvrdili zajedničke prioritete uoči sljedećeg sastanka na vrhu Europske unije i Afričke unije, koji se održava u veljači 2022. Dogovorili su se da će i dalje surađivati u pitanjima odgovora na bolest COVID-19, uključujući pristup cjepivima, gospodarskog oporavka, ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, mira, sigurnosti i dobrog upravljanja, migracija i mobilnosti.

Na poslovnom forumu EU-a i Afrike održanom u travnju okupilo se više od 3 000 sudionika iz Afrike i Europe, uključujući predstavnike vlada, poslovne ljude i ulagače. Raspravljali su o tome kako ubrzati prelazak na zelenu energiju u Africi te povećati pristup energiji i time stvoriti radna mjesta i pokrenuti održiv gospodarski oporavak od pandemije bolesti COVID-19. U nizu rasprava o Africi i EU-u, održanih putem interneta, donositelji odluka, predstavnici civilnog društva i predstavnici mladih s oba kontinenta imali su priliku iznijeti svoja stajališta o budućim prioritetima.

Tim Europa pruža potporu za lokalnu proizvodnju i pristup cjepivima, lijekovima i zdravstvenim tehnologijama u Africi, za što je namijenjena milijarda eura iz proračuna EU-a i europskih institucija za financiranje razvoja. U tu je svrhu uspostavljena suradnja europskog i afričkih centara za sprečavanje i kontrolu bolesti.

Robert Dussey gestikulira tijekom govora za govornicom, Jutta Urpilainen nasmiješeno gleda prema njemu.
Jutta Urpilainen, europska povjerenica za međunarodna partnerstva (desno), i Robert Dussey, ministar Toga za vanjske poslove, regionalnu integraciju i dijasporu te predsjedatelj središnje pregovaračke skupine i glavni pregovarač Organizacije afričkih, karipskih i pacifičkih država (OAKPD), sudjelovali su na svečanosti potpisivanja novog Sporazuma o partnerstvu između EU-a i OAKPD-a, Bruxelles, Belgija, 15. travnja 2021.

Novi sporazum o partnerstvu između EU-a i članica Organizacije afričkih, karipskih i pacifičkih država, kojim se uspostavlja dvadesetogodišnji okvir za političke i gospodarske odnose i prioritete suradnje, potpisan je 15. travnja 2021. Sadržava i opsežan protokol za Afriku (jedan od tri regionalna protokola), u kojem je naglasak stavljen na konkretne potrebe toga kontinenta.

Geografski stup Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa temelj je dijaloga i suradnje sa zemljama izvan EU-a. U okviru tog stupa dostupno je 60,39 milijardi eura, od čega je najmanje 29,18 milijardi eura namijenjeno za supsaharsku Afriku (za razdoblje od 2021. do 2027.).

Etiopija

Tijekom 2021. EU je nastavio pomno pratiti stanje u Etiopiji. Sukob u regiji Tigre doveo je do teške humanitarne krize i podrivanja teritorijalne cjelovitosti i stabilnosti zemlje te utječe na cijelu regiju. Zbog nasilja je gotovo 3 milijuna ljudi bilo prisiljeno pobjeći iz svojih domova, a više od 5 milijuna osoba trebalo je hitnu humanitarnu pomoć. EU je u prosincu pozvao na bezuvjetan prekid vatre i pozvao sve strane da započnu uključiv i transparentan nacionalni dijalog. Najvažniji prioriteti i dalje su zaštita civila i neometan pristup humanitarnoj pomoći. EU podržava posredovanje na razini regije i Afričke unije pod vodstvom visokog predstavnika za Rog Afrike Oluseguna Obasanjoa. I dalje je spreman upotrijebiti sve raspoložive instrumente vanjske politike, uključujući mjere ograničavanja, za promicanje mira, poštovanja međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava te kako bi se doprinijelo okončanju sukoba. EU je 2021. dodijelio više od 85,2 milijuna eura humanitarnim projektima u Etiopiji, uključujući 48 milijuna eura za žrtve sukoba u sjevernoj Etiopiji.

Sahel

Europska unija jedan je od najvećih pružatelja humanitarne pomoći zemljama Sahela. U prosincu je toj regiji dodijelila 15 milijuna eura dodatnih sredstava za humanitarnu pomoć zbog dotad nezabilježene nestašice hrane, koja je pogodila više od 8,7 milijuna ljudi u Burkini Faso, Maliju, Mauritaniji i Nigeru. Ukupno je 2021. dodijelila 237,4 milijuna eura zemljama Sahela, od čega je dio bio namijenjen rješavanju nestašice hrane, koja ne prestaje već četvrtu godinu, posebice u područjima pogođenima sukobima. EU je u lipnju ponovno potvrdio da podržava sahelsku skupinu zemalja G5 (Burkina Faso, Čad, Mali, Mauritanija i Niger) i njihova nastojanja da ojačaju upravljanje i vladavinu prava te zajamče pružanje javnih usluga na svojim državnim područjima.

Čelnici EU-a oštro su osudili državni udar u Maliju 24. svibnja 2021. i izjavili da je EU spreman razmotriti ciljane mjere ograničavanja. Vijeće je u prosincu uspostavilo autonomni okvir za sankcije protiv onih koji su odgovorni za ugrožavanje mira, sigurnosti ili stabilnosti u Maliju te za ometanje provedbe njegove političke tranzicije.

Charles Michel s maskom sluša tijekom obilaska Instituta Pasteur.
Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel (u sredini) posjetio je Institut Pasteur u Dakaru, Senegal, 6. prosinca 2021., tijekom Dakarskog međunarodnog foruma za mir i sigurnost u Africi, održanog 5. i 6. prosinca 2021.

Zapadni Balkan i proširenje

EU je ponovno potvrdio svoju potporu europskoj perspektivi te regije i procesu proširenja na sastanku na vrhu EU-a i zapadnog Balkana održanom u Brdu kod Kranja u Sloveniji u listopadu 2021. Komisija je počela primjenjivati revidiranu metodologiju proširenja, što se odražava i u Komisijinu paketu mjera za proširenje za 2021., donesenom 19. listopada, te gospodarskom i investicijskom planu za regiju i pravnom okviru Instrumenta pretpristupne pomoći.

Gospodarski i investicijski plan za zapadni Balkan velik je paket ulaganja za mobilizaciju i do 30 milijardi eura ulaganja tijekom sljedećih sedam godina, što odgovara trećini bruto domaćeg proizvoda te regije. Glavni izvor financiranja bit će Instrument pretpristupne pomoći, koji će tako doprinijeti dugoročnom oporavku nakon pandemije, potaknuti gospodarski rast i konvergenciju te podupirati provođenje reformi potrebnih za napredak na putu prema EU-u.

Na sastanku na vrhu EU-a i zapadnog Balkana čelnici uključenih zemalja pokrenuli su program za zapadni Balkan za inovacije, istraživanja, obrazovanje, kulturu, mlade i sport, kojim će se promicati znanstvena izvrsnost i reforma obrazovnih sustava zemalja u toj regiji kako bi se stvorile nove prilike za mlade i spriječio odljev mozgova. Čelnici su podržali i pripremu plana o roamingu EU-a i zapadnog Balkana, koji se temelji na „roamingu kao kod kuće”, odnosno roamingu bez naknade unutar regije. Taj se režim počeo primjenjivati 1. srpnja.

Albanija i Sjeverna Makedonija nastavile su raditi na ispunjavanju uvjeta za službeno pokretanje pristupnih pregovora. EU je pozdravio otvaranje pregovora u okviru četvrte skupine poglavlja o zelenom programu i održivoj povezivosti sa Srbijom u prosincu te je održao dvije međuvladine konferencije s Crnom Gorom.

Politika susjedstva

Južno susjedstvo

Olivér Várhelyi i Hala Zayed sjede nasuprot jedno drugom i razgovaraju.
Olivér Várhelyi, europski povjerenik za susjedstvo i proširenje (lijevo), na sastanku s egipatskom ministricom zdravstva Halom Zayed u Kairu, Egipat, 24. listopada 2021. Tijekom posjeta povjerenik je prisustvovao i konferenciji Tjedan voda u Kairu te posjetio neke projekte koje je financirao EU.

Europska komisija i visoki predstavnik u veljači su donijeli novu agendu za Sredozemlje kako bi obnovili partnerstvo s južnim susjedstvom. U njoj se ističe važnost unaprijeđenog i pojačanog političkog dijaloga na cijelom Sredozemlju kako bi se ojačala suradnja u pitanjima kao što su mir i sigurnost, vladavina prava, reforma javne uprave, zdravlje, migracije, klimatske promjene i digitalna tranzicija. Uključuje i poseban gospodarski i investicijski plan, koji obuhvaća inicijative u strateškim sektorima za poticanje održivog i uključivog dugoročnog socioekonomskog oporavka (među ostalim u kontekstu pandemije bolesti COVID-19), povećanje blagostanja, intenzivniju trgovinu i konkurentnost.

Glavne teme

 • Ljudski razvoj, dobro upravljanje i vladavina prava
 • Otpornost, blagostanje i digitalna tranzicija
 • Mir i sigurnost
 • Migracije i mobilnost
 • Zelena tranzicija: klimatska otpornost, energija i okoliš

Financiranje

Novi program bit će temelj za bilateralne, regionalne i međuregionalne odnose EU-a u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa.

Europska komisija predlaže mobilizaciju do 7 milijardi € za razdoblje 2021.–2027. u okviru tog instrumenta s pomoću posebnih alata koje osiguravaju Europski fond za održivi razvoj plus i Platforma za ulaganja u susjedstvu. To će omogućiti mobilizaciju privatnih i javnih ulaganja u iznosu do 30 milijardi € u južnom susjedstvu.

Sirija

Na petoj briselskoj konferenciji „Potpora budućnosti Sirije i regije” obilježena je tragična obljetnica: prije 10 godina u toj je zemlji počeo sukob, tijekom kojeg je poginulo više od 400 000 ljudi, gospodarstvo je propalo, a 90 % Sirijaca prisiljeno je na život u siromaštvu. Pandemija bolesti COVID-19 samo je pogoršala već iznimno tešku situaciju u toj zemlji. Sudionici konferencije preuzeli su nove obveze u iznosu od 5,3 milijarde eura, od čega su se EU i države članice obvezali na 3,7 milijardi eura, namijenjenih za humanitarne aktivnosti, jačanje otpornosti, stabilizaciju i razvoj u Siriji i regiji. EU će i dalje podupirati djelovanja koja predvode Ujedinjeni narodi i posebni izaslanik UN-a Geir Pedersen te će nastaviti svoj diplomatski angažman kako bi se postigao konsenzus i okončao rat.

Libija

EU nastoji pomoći Libiji i libijskom narodu da ponovno uspostave mir i nastave prelazak na demokraciju. EU je u lipnju potvrdio da podupire stabilizaciju Libije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda. Nakon odgode izbora, koji su se trebali održati u prosincu 2021., EU je pozvao Libiju da osmisli plan i odredi točno vrijeme održavanja uključivih, slobodnih, poštenih i vjerodostojnih te što skorijih predsjedničkih i parlamentarnih izbora, u skladu s dogovorenim političkim planom. EU je libijskim vlastima ponudio pomoć u pripremi izbornog postupka.

Predstavnici u jaknama s logotipom Europske unije, Unicefa i Svjetske zdravstvene organizacije gledaju zrakoplov na pisti. © WHO, 2022.
Prva pošiljka cjepiva protiv bolesti COVID-19 iz instrumenta COVAX stiže u Jordan, 13. ožujka 2021. © WHO, 2022

Istočno partnerstvo

Na šestom sastanku na vrhu Istočnog partnerstva, održanom u prosincu, čelnici EU-a, država članica te Armenije, Azerbajdžana, Gruzije, Moldove i Ukrajine iznijeli su zajedničku viziju budućnosti Istočnog partnerstva. Taj sastanak na vrhu održan je uživo prvi put nakon četiri godine, u kontekstu zahtjevnoga geopolitičkog okruženja te regije i ozbiljnih socioekonomskih posljedica pandemije bolesti COVID-19 koje se i dalje ne ublažuju, te je tom prilikom poslana poruka solidarnosti između EU-a i njegovih partnera. EU je izrazio potporu bjelaruskom narodu zbog represije koju provodi režim ostavivši prazno mjesto za bjelaruskog predstavnika.

Na sastanku na vrhu potvrđen je obnovljeni program suradnje za Istočno partnerstvo, predstavljen u srpanjskom prijedlogu Komisije i visokog predstavnika. Cilj je tog programa potaknuti trgovinu, rast i povećanje broja radnih mjesta, poboljšati povezivost, ojačati demokratske institucije i vladavinu prava, poduprijeti zelenu i digitalnu tranziciju te promicati pravedna, rodno ravnopravna i uključiva društva. On se temelji na gospodarskom i investicijskom planu za regiju, u okviru kojeg se može mobilizirati do 17 milijardi eura javnih i privatnih ulaganja kako bi se ubrzao održiv oporavak nakon pandemije i ojačala otpornost istočnih partnera.

Komisija je u svibnju pripremila sveobuhvatan plan gospodarske potpore budućem demokratskom Bjelarusu. Taj plan, za čiju su provedbu namijenjene do 3 milijarde eura, odražava predanost EU-a ostvarivanju želje bjelaruskog naroda da postigne mirnu demokratsku tranziciju. Komisija je u prosincu najavila i dodatnih 30 milijuna eura hitne potpore namijenjene bjelaruskom stanovništvu, a posebno mladima i neovisnim medijima.

Komisija je u lipnju najavila plan gospodarskog oporavka za Republiku Moldovu, u okviru kojeg je do 600 milijuna eura namijenjeno za promicanje ulaganja u održiv i uključiv oporavak te zemlje od krize uzrokovane bolešću COVID-19. EU je u studenome najavio i 60 milijuna eura izvanredne potpore Moldovi zbog rasta cijena plina i radi jačanja zelene tranzicije i energetske sigurnosti te zemlje.

Maroš Šefčovič i Denis Šmigalj s maskama pregledavaju uzorke ispred manje skupine ljudi.
Potpredsjednik Europske komisije zadužen za međuinstitucijske odnose i predviđanja Maroš Šefčovič (drugi slijeva) i ukrajinski premijer Denis Šmigalj (lijevo) u posjetu proizvodnom pogonu titanija, Žitomir, Ukrajina, 12. srpnja 2021. Sudjelovali su na konferenciji na visokoj razini o strateškom partnerstvu EU-a i Ukrajine u području kritičnih sirovina i baterija, nakon koje je uslijedila svečanost potpisivanja Memoranduma o razumijevanju o strateškom partnerstvu između EU-a i Ukrajine u području sirovina i baterija.

U listopadu su u Kijevu Europska unija i Ukrajina održale 23. sastanak na vrhu, na kojem se raspravljalo o jačanju napretka i suradnje u nizu područja. Potvrdili su da se i dalje predano zalažu za značajnije političko udruživanje i gospodarsku integraciju Ukrajine i Europske unije na temelju sporazuma o pridruživanju i njezina područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine. Dogovoreno je daljnje povećanje gospodarske integracije i suradnje u područjima integracije ukrajinskih energetskih tržišta i energetskih sustava s energetskim tržištem EU-a, uspostave jednakih uvjeta i nastavka tranzita plina preko Ukrajine nakon 2024., modernizacije ukrajinskog prijenosnog sustava za plin i jačanja europske energetske sigurnosti.

EU i Ukrajina provode sporazum o pridruživanju i istražuju mogućnosti daljnje sektorske suradnje. Pojačana je suradnja u više područja, primjerice u području digitalizacije, u kojem je Ukrajina vrlo napredna, te dijaloga na visokoj razini o zelenom planu kako bi joj se pomoglo u zelenoj tranziciji. EU pruža znatnu potporu reformama u toj zemlji, primjerice zemljišnoj reformi, decentralizaciji i reformi pravosuđa.

Snažnijom potporom nastoji osigurati otpornost Ukrajine s obzirom na prijetnje europskoj sigurnosti koje dolaze od Rusije. Stoga su u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći dogovorene mjere pomoći u vrijednosti od 31 milijun eura za povećanje kapaciteta ukrajinskih oružanih snaga, uključujući jedinice vojne medicine, logistiku i kiberobranu. EU je 2021. pokrenuo i dijalog o kibersigurnosti s Ukrajinom.

Ukrajina je u listopadu potpisala sporazum s EU-om o sudjelovanju u programu Obzor Europa (okvirni program EU-a za istraživanja i inovacije) i programima Euratoma za istraživanja i osposobljavanje.

U 2021. je nastavljena i bliska suradnja s Gruzijom. EU se još više zauzeo za jačanje otpornosti, pomirenje i izgradnju mira na južnom Kavkazu te je pružio više od 17 milijuna eura humanitarne pomoći i pomoći za početni oporavak onima koji su najteže pogođeni nedavnim sukobima povezanima s Gorskim Karabahom.

Sveobuhvatni i pojačani sporazum o partnerstvu između EU-a i Armenije, čiji je cilj produbljivanje i jačanje odnosa, stupio je na snagu u ožujku 2021.

Turska

U 2021. odnosi EU-a i Turske i dalje su bili u središtu političke pozornosti. Obje su strane nastojale ponovno pokrenuti suradnju te potaknuti dijalog o pitanjima od zajedničkog interesa kako bi se smanjile napetosti. Europska komisija i visoki predstavnik u ožujku su donijeli zajedničku komunikaciju o stanju političkih, gospodarskih i trgovinskih odnosa između EU-a i Turske, koju je Europsko vijeće pozdravilo 25. ožujka 2021. EU je pristao na postupnu, proporcionalnu i reverzibilnu suradnju s Turskom kako bi se poboljšala zajednička djelovanja u brojnim područjima od zajedničkog interesa, pod uvjetom da se napetosti nastave smirivati te da angažman Turske bude konstruktivan i u skladu s utvrđenim uvjetima. Iako postoje neslaganja i napetosti u istočnom Sredozemlju, a posebno zabrinjavajući bio je razvoj događaja u Varoshi, opće stanje bilo je bolje nego prethodne godine.

Nakon što ga je Europsko vijeće u izjavi od 25. ožujka i zaključcima od 24. i 25. lipnja 2021. zadužilo za pokretanje suradnje u područjima od zajedničkog interesa, EU je s Turskom održao dijaloge na visokoj razini o klimi, migracijama, sigurnosti te zdravlju. Nastavljen je dijalog na razini visokih dužnosnika o borbi protiv terorizma. Izjava EU-a i Turske iz ožujka 2016. nastavila je donositi rezultate u području migracija te je ostala ključni okvir za suradnju. Hvalevrijedna je pomoć koju je Turska nastavila pružati oko četiri milijuna izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja, u čemu joj je EU i dalje pružao znatnu financijsku pomoć. Obje strane imale su koristi od trgovinskih odnosa usprkos preprekama koje su otežavale suradnju i napredak iako ih je EU u više navrata nastojao riješiti s Turskom.

Kad je riječ o stanju u zemlji, a posebno situaciji u području temeljnih prava i sloboda, Turska se nastavila udaljavati od Europske unije. EU i dalje zabrinjavaju problemi povezani s vladavinom prava i temeljnim pravima u Turskoj, kao što su napadi na političke stranke i medije, što je u suprotnosti s obvezom poštovanja demokracije, vladavine prava i prava žena. Povlačenje Turske iz Istanbulske konvencije i odbijanje provođenja presuda Europskog suda za ljudska prava izazvali su ozbiljnu zabrinutost. EU je nastavio ukazivati turskim vlastima na svim razinama na ta pitanja jer je riječ o obvezama Turske kao zemlje kandidatkinje, a izostanak napretka u tim područjima ozbiljno koči izglede za poboljšanje suradnje EU-a i te zemlje. Pristupni pregovori Turske i dalje stoje na mjestu.

Sjedinjene Američke Države

Ursula von der Leyen i Joe Biden prolaze pored niza naizmjenično postavljenih zastava Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Joeom Bidenom na sastanku na vrhu EU-a i SAD-a, Bruxelles, Belgija, 15. lipnja 2021.

Inauguracijom predsjednika Joea Bidena i njegove nove administracije otvoreno je novo poglavlje u odnosima EU-a i SAD-a. Sastanak na vrhu EU-a i SAD-a održan 15. lipnja 2021. u Bruxellesu označio je početak obnovljenog transatlantskog partnerstva te je na njemu utvrđen zajednički program suradnje EU-a i SAD-a u razdoblju nakon pandemije. Naglasak je bio na suradnji u četiri ključna područja: odgovor na bolest COVID-19 i globalno zdravlje, klima i bioraznolikost, trgovina i tehnologija te globalno djelovanje i sigurnost. Na tom su sastanku dogovorene tri važne nove trgovinske inicijative. Čelnici su se složili da će uspostaviti okvir za suradnju u vezi s velikim civilnim zrakoplovima radi rješavanja, među ostalim, spora u predmetima Airbusa i Boeinga pred WTO-om, do kraja godine riješiti nesuglasice oko mjera koje se odnose na čelik i aluminij te osnovati Vijeće za trgovinu i tehnologiju EU-a i SAD-a. Bio je to prvi sastanak na vrhu između EU-a i SAD-a od 2014. i prvi posjet predsjednika SAD-a institucijama EU-a od 2017.

Valdis Dombrovskis drži govor ispred niza naizmjenično postavljenih zastava Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Europske komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana, na prvom sastanku Vijeća za trgovinu i tehnologiju EU-a i SAD-a, Pittsburgh, Sjedinjene Američke Države, 29. rujna 2021.

Vijeće za trgovinu i tehnologiju EU-a i SAD-a, koje su pokrenuli predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik SAD-a Joe Biden, trebalo bi služiti za koordinaciju pristupa najvažnijim globalnim trgovinskim, gospodarskim i tehnološkim pitanjima te za produbljivanje transatlantskih trgovinskih i gospodarskih odnosa koji se temelje na zajedničkim demokratskim vrijednostima. Prvi sastanak tog vijeća održan je 29. rujna u Pittsburghu, u Sjedinjenim Američkim Državama, a na njemu je donesena zajednička izjava u kojoj su preciznije navedeni područje i program rada.

U listopadu su EU i SAD postigli sporazum o mjerama koje se odnose na čelik i aluminij, što je dovelo do ponovne uspostave bescarinskog uvoza dosad najveće količine čelika i aluminija iz EU-a u SAD, a EU je suspendirao povezane carine na proizvode iz SAD-a. U okviru tog sporazuma obje strane namjeravaju postići prvi globalni dogovor o dekarbonizaciji proizvodnje čelika.

Hrvatska se 23. listopada 2021. pridružila američkom programu izuzeća od obveze posjedovanja vize. Potpuno izuzeće od obveze posjedovanja vize i dalje je prioritet EU-a te se nastavlja rad na uključivanju triju preostalih država članica (Bugarska, Cipar i Rumunjska) u program izuzeća.

Kanada

Na sastanku na vrhu EU-a i Kanade u Bruxellesu u lipnju čelnici su raspravljali o tome kako zajedničkim snagama okončati pandemiju bolesti COVID-19 i ostvariti održiv i uključiv oporavak usmjeren na ljude. Potvrdili su da se predano zalažu za borbu protiv klimatskih promjena i zaštitu okoliša te promicanje demokratskih vrijednosti, mira i sigurnosti. Pokrenuli su i novi dijalog između Kanade i EU-a o zdravlju, Partnerski forum u području oceana i strateško partnerstvo u području sirovina.

Latinska Amerika

Sastanak čelnika EU-a, Latinske Amerike i Kariba 2. prosinca 2021. obilježio je nastavak dvoregionalnog dijaloga na najvišoj razini šest godina nakon posljednjeg sastanka na vrhu. Čelnici tih dviju regija utvrdili su načine suradnje u pogledu oporavka od pandemije bolesti COVID-19, zelene i digitalne tranzicije, socijalne uključenosti i uklanjanja nejednakosti, a daljnja suradnja temeljit će se na geografskom stupu novog instrumenta Globalna Europa, u okviru kojeg je predviđeno najmanje 3,395 milijardi eura za Sjevernu i Južnu Ameriku i Karibe za razdoblje od 2021. do 2027.

U okviru obnovljenog angažmana na visokoj razini, visoki predstavnik Josep Borrell u studenome je prvi put posjetio Latinsku Ameriku, odnosno Brazil i Peru. Prilikom posjeta Peruu, koji je najteže pogođen bolešću COVID-19, izrazio je punu potporu EU-a u ovom teškom razdoblju, a u Brazilu je izrazio predanost EU-a ponovnoj suradnji s tim ključnim strateškim partnerom, među ostalim u zaštiti okoliša. Prije tog posjeta predsjednik Europskog vijeća Charles Michel sudjelovao je u rujnu na šestom sastanku na vrhu Zajednice latinoameričkih i karipskih država u Meksiku.

Rad na sklapanju i potpisivanju sporazuma o pridruživanju s Mercosurom, Čileom i Meksikom nastavio se tijekom 2021. kako bi se unaprijedio odnos EU-a s Latinskom Amerikom te promicale zajedničke vrijednosti i gospodarski oporavak s obje strane Atlantika.

Budući da EU podupire mirno i demokratsko rješavanje krize u Venezueli, na regionalne i lokalne izbore održane 21. studenoga poslana je misija EU-a za promatranje izbora. Poslana je i misija izbornih stručnjaka na parlamentarne i predsjedničke izbore u Peruu. Potpora mirovnom sporazumu, koji je 2021. obilježio petu godišnjicu, i dalje je ključan element ojačanog partnerstva EU-a s Kolumbijom.

Rusija

Visoki predstavnik i Europska komisija predstavili su 16. lipnja zajedničku komunikaciju o odnosima EU-a i Rusije, u kojoj su istaknuti najvažniji elementi politike EU-a prema Rusiji. U komunikaciji se predlaže nastavak uravnoteženog pristupa, pri čemu će se EU suprotstavljati Rusiji, suzbijati njezino djelovanje ili surađivati s njom, te je naglašeno da je za poboljšanje odnosa EU-a i Rusije potreban i konstruktivan angažman ruskog vodstva. U zaključcima Europskog vijeća od 24. i 25. lipnja naglašeno je, među ostalim, da je potpuna provedba sporazumâ iz Minska, kojima bi se trebalo postići mirno rješenje sukoba u istočnoj Ukrajini, i dalje glavni uvjet za svaku bitnu promjenu u odnosima EU-a s Rusijom.

EU i dalje prati kršenje ljudskih prava u Rusiji, uključujući represiju nad neovisnim medijima. Kritički gleda na taj razvoj događaja te je u komunikaciji s javnošću i demarševima te nametanjem sankcija stao u obranu demokratskih vrijednosti. EU će i dalje u kontaktima s ruskim vlastima i na međunarodnim forumima upozoravati na pitanja ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Nakon povećanja ruske vojne prisutnosti u Ukrajini i duž njezine granice te zbog njezine agresivne retorike u zaključcima Europskog vijeća od 16. prosinca naglašeno je da Rusija hitno treba smiriti napetosti, ponovno je istaknuta puna potpora EU-a suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine te je naglašeno da će svaka daljnja vojna agresija prema Ukrajini imati goleme posljedice i visoku cijenu, što uključuje mjere ograničavanja u koordinaciji s partnerima. Europska unija blisko surađuje i koordinira svoje djelovanje s transatlantskim partnerima, kao što su skupina G7 i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju, i to bilateralno i na multilateralnim forumima.

Indo-pacifička regija

Indo-pacifička regija, koja se proteže od istočne obale Afrike do pacifičkih otočnih država, zbog svoje je sve veće gospodarske, demografske i političke važnosti ključan čimbenik u oblikovanju međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima i rješavanju globalnih izazova. Ona obuhvaća sedam članica skupine G20 (Australiju, Kinu, Indiju, Indoneziju, Japan, Južnu Afriku i Južnu Koreju) te Udruženje država jugoistočne Azije (ASEAN). Komisija i visoki predstavnik u rujnu 2021. donijeli su zajedničku komunikaciju o Strategiji EU-a za suradnju u indo-pacifičkoj regiji. Nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 EU će se usredotočiti na stvaranje uvjeta za održiv i uključiv socioekonomski oporavak te će aktivno surađivati sa svojim partnerima u sljedećih sedam područja:

 • održivo i uključivo blagostanje;
 • zelena tranzicija;
 • upravljanje oceanima;
 • digitalno upravljanje i partnerstva;
 • povezivost;
 • sigurnost i obrana;
 • sigurnost ljudi.

Visoki predstavnik EU-a Josep Borrell u lipnju je posjetio Indoneziju i sjedište ASEAN-a, gdje je ponovno istaknuo želju EU-a za produbljivanjem odnosa s Indonezijom, jednom od najvećih svjetskih demokracija i gospodarstava, koja će 2022. predsjedati skupinom G20, a 2023. ASEAN-om, te nastavkom razvoja strateškog partnerstva EU-a s ASEAN-om. U prosincu 2020. EU i ASEAN otvorili su novo poglavlje u svojem dugogodišnjem odnosu i postali strateški partneri te se obvezali redovito održavati sastanke na vrhu.

Kina

Odnos EU-a s Kinom jedan je od najvažnijih odnosa EU-a s drugim zemljama, ali i jedan od izazovnijih. EU je u 2021. nastavio s višedimenzionalnim pristupom Kini, koji se temelji na zajedničkoj komunikaciji „Strateški pregled” iz ožujka 2019. U skladu s tim pristupom EU surađuje s Kinom kao partnerom za suradnju, gospodarskim konkurentom i sistemskim suparnikom.

Stanje ljudskih prava u Kini i 2021. je izazivalo zabrinutost EU-a, koji je 22. ožujka uveo sankcije u okviru globalnog režima sankcija u području ljudskih prava protiv četiri pojedinca i jednog gospodarskog subjekta iz Kine, što pokazuje da je ozbiljno zabrinut zbog teških povreda ljudskih prava u Xinjiangu. EU je izrazio žaljenje zbog nerazmjernih protumjera koje je Kina poduzela nakon sankcija EU-a. Visoki predstavnik Josep Borrell je 19. srpnja u ime Europske unije pozvao kineske vlasti da poduzmu mjere protiv zlonamjernih kiberaktivnosti koje se provode s njezina državnog područja. Osim toga, Unija je nastavila inzistirati da se održi poseban dijalog EU-a i Kine o ljudskim pravima.

EU je nastavio surađivati s Kinom u cilju promicanja njegovih vrijednosti i interesa te na rješavanju globalnih izazova, kao što su klimatske promjene. Tijekom 2021. održana su dva dijaloga o okolišu i klimi na visokoj razini između EU-a i Kine, 1. veljače i 27. rujna, kad je doneseno i zajedničko priopćenje. O mogućoj suradnji u području sigurnosti i vanjske politike raspravljalo se tijekom strateškog dijaloga EU-a i Kine održanog 28. rujna. Održano je i više drugih sastanaka na visokoj i radnoj razini, što odražava opsežnu strukturu dijaloga.

Bilateralni sporazum EU-a i Kine o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla u Kini i EU-u stupio je na snagu 1. ožujka 2021. Njime se od imitacije štiti oko 200 naziva poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a i Kine, što donosi obostranu korist za trgovinu i omogućuje potrošačima pristup autentičnim proizvodima iz tih dviju regija. U roku od četiri godine nakon što stupi na snagu sporazum će se proširiti na još 350 oznaka zemljopisnog podrijetla s obje strane. Potencijal za rast sektora europske hrane i pića na kineskom tržištu velik je. Ta je zemlja 2020. bila treće po redu odredište za poljoprivredno-prehrambene proizvode iz Unije: vrijednost izvezenih proizvoda dosegla je 17,7 milijardi eura.

Josep Borrell maše u kameru, a Wang Yi mu uzvraća pozdrav na ekranu.
Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Europske komisije Josep Borrell (straga desno) i kineski ministar vanjskih poslova i državni vijećnik Wang Yi na videokonferenciji tijekom 11. strateškog dijaloga EU-a i Kine, Bruxelles, Belgija, 28. rujna 2021.

Japan

U 2021. se obilježavala 20. godišnjica strateškog partnerstva EU-a i Japana. Na 27. sastanku na vrhu EU-a i Japana, održanom putem videokonferencije 27. svibnja, dogovorena je uspostava zelenog saveza, prve takve bilateralne inicijative između EU-a i partnerske zemlje (vidjeti i poglavlje 2.). Donesena je i opsežna zajednička izjava, kojom su obuhvaćene tri opće teme rasprava održanih na sastanku na vrhu: globalna situacija, bilateralni odnosi te vanjska i sigurnosna politika.

Indija

EU i Indija održali su 8. svibnja hibridni sastanak (uživo i na daljinu) čelnika u Portu, u Portugalu, na kojem su sudjelovale sve države članice EU-a. Na njemu je istaknuto daljnje jačanje strateškog partnerstva EU-a i Indije, koje je potaknuo posljednji sastanak na vrhu u lipnju 2020. Pritom je dogovoreno partnerstvo za povezivanje, koje podrazumijeva suradnju u sektorima digitalne tehnologije, energetike i prometa te na povezivanju ljudi u raznim područjima, a temelji se na potpori digitalnoj i zelenoj tranziciji. EU i Indija zajedno čine tržište od 1,8 milijardi ljudi s godišnjim BDP-om od 16,5 bilijuna eura. Stoga je cilj tog novog partnerstva udruživanje resursa, normi i stručnog znanja u korist sljedeće generacije održive i kvalitetne infrastrukture. To obuhvaća suradnju na izradi normi i regulative te na konkretnim infrastrukturnim projektima. Partnerstvo za povezivanje između EU-a i Indije drugo je partnerstvo takve vrste, nakon onog potpisanog s Japanom u rujnu 2019. (Za informacije o trgovinskom odnosu EU-a i Indije vidjeti odjeljak „Trgovina”.)

Priprema za sastanak čelnika bilo je održavanje dijaloga na visokoj razini o klimatskim promjenama između EU-a i Indije 28. travnja 2021.

Mjanmar/Burma

Proces demokratizacije u Mjanmaru/Burmi završio je nasilnim vojnim državnim udarom 1. veljače 2021., kad je prisegu trebao položiti novi parlament pod vodstvom Aung San Suu Kyi. EU je pozvao da se odmah oslobode svi zatvorenici i vrati demokratski izabrana vlada. Udvostručio je izravnu humanitarnu pomoć najranjivijim skupinama stanovništva, u skladu s međunarodnim humanitarnim načelima, no odmah je obustavio sve programe razvojne pomoći i isplate vladi te poduzeo sankcije protiv pojedinaca odgovornih za državni udar, uključujući vrhovnog zapovjednika i njegova zamjenika, kako bi poslao poruku vojnoj hunti da njihovo djelovanje ne može proći bez posljedica. Usporedno s time EU i države članice pokrenule su odlučnu diplomatsku inicijativu koja je usmjerena na sve ključne dionike (ASEAN,, Kinu, Indiju i Japan), u bliskoj suradnji sa svojim partnerima iz Ujedinjene Kraljevine i SAD-a. Pojačana je i humanitarna pomoć zbog odjeka krize u Mjanmaru/Burmi, kojom se posebno pomaže Rohindžama u Bangladešu i drugdje u široj regiji.

Afganistan

Nakon događaja u Afganistanu tijekom ljeta, na sastanku skupine G20 o Afganistanu u listopadu Komisija je najavila paket humanitarne pomoći u vrijednosti od milijardu eura za afganistanski narod i susjedne zemlje kako bi se ispunile hitne potrebe dok je razvojna pomoć obustavljena. EU nije priznao talibanski režim te je uvjetovao razinu angažmana ispunjavanjem ključnih dogovorenih mjerila.

Kad su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, pozornost javnosti bila je usmjerena ne samo na evakuaciju građana EU-a, nego i na evakuaciju 800 Afganistanaca koji su imali veze s EU-om te su se osjećali ugroženo i htjeli napustiti zemlju. Dosad je zajedničkim naporima EU-a i njegovih država članica oko 29 000 ljudi dovedeno na sigurno, a među njima su lokalno osoblje, borci za ljudska prava i osobe koje je obučio EU, kao što su sutkinje.

Kako bi zaštitila afganistanske građane, Komisija je najavila program potpore za pomoć ugroženim Afganistancima, koji se sastoji od kratkoročnih mjera (evakuacija i siguran prolaz) te srednjoročnih i dugoročnih mjera, odnosno preseljenja, humanitarnog prihvata i drugih komplementarnih mehanizama, kao i integracije. Države članice preuzele su konkretne obveze u pogledu preseljenja i humanitarnog prihvata do kraja 2022. uz financijsku potporu EU-a i operativnu potporu Agencije Europske unije za azil.

David Sassoli i Vương Đình Huệ pozdravljaju se laktovima ispred logotipa Europskog parlamenta.
David Sassoli, predsjednik Europskog parlamenta (desno), i Vương Đình Huệ, predsjednik Narodne skupštine Vijetnama, Bruxelles, Belgija, 8. rujna 2021. Izvor: EP, Daina Lelardic

Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine

Nakon njezinog izlaska iz EU-a 31. siječnja 2020. i isteka prijelaznog razdoblja 31. prosinca 2020., godine 2021. počeo je novi odnos s Ujedinjenom Kraljevinom. Cilj je EU-a da on bude pozitivan i stabilan. Unija i Ujedinjena Kraljevina i dalje su partneri sa zajedničkim vrijednostima i morat će se zajedničkim snagama suprotstavljati brojnim globalnim izazovima.

Odnosi EU-a i Ujedinjene Kraljevine sada su uređeni četirima ugovorima. Europska komisija 2021. se usredotočila na njihovu potpunu i učinkovitu provedbu te funkcioniranje upravljačkih struktura.

Provedba Sporazuma o povlačenju napredovala je na brojnim sastancima njegovih tijela, posebno Zajedničkog odbora i tematskih posebnih odbora. Znatan trud bio je posvećen zaštiti prava građana, a posebna pozornost posvećena je suradnji s Ujedinjenom Kraljevinom na provedbi Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj. Na važna pitanja koja su istaknuli dionici Komisija je odgovorila predlaganjem praktičnih rješenja u područjima zdravlja bilja i životinja, hrane, carina, opskrbe lijekovima i suradnje s tijelima i dionicima iz Sjeverne Irske.

Sporazum o trgovini i suradnji počeo se provoditi 1. svibnja 2021., prvenstveno sazivanjem prvih sastanaka zajedničkih tijela, uključujući Vijeće za partnerstvo, Odbor za trgovinsko partnerstvo, posebne odbore i posebne trgovinske odbore, a velika pozornost posvećena je ribarstvu i jednakim uvjetima.

Komisija je u listopadu 2021. započela i pregovore o budućem sporazumu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine o Gibraltaru kako bi se ukinule sve fizičke provjere i kontrole osoba i robe između Španjolske i Gibraltara, imajući pritom na umu očuvanje schengenskog područja i jedinstvenog tržišta EU-a.

Uredba o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu stupila je na snagu 11. listopada 2021. kako bi se ublažile posljedice Brexita u EU-u. Više od 5 milijardi eura isplatit će se državama članicama za pomoć regijama, sektorima i zajednicama u EU-u koji su najteže pogođeni povlačenjem Ujedinjene Kraljevine.

Charles Michel, David Sassoli, Ursula von der Leyen i António Costa poziraju za skupnu fotografiju.
Slijeva nadesno: predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te premijer Portugala i predsjednik Vijeća Europske unije António Costa na socijalnom samitu o provedbi Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava, Porto, Portugal, 7. svibnja 2021.

Institucijske aktivnosti

Bolja regulativa

Komisija je u travnju donijela komunikaciju o boljoj regulativi za 2021. kako bi doprinijela poboljšanju izrade zakonodavstva EU-a. U komunikaciji je predstavljen niz mjera, primjerice:

 • uvođenje jedinstvenog poziva na očitovanje na portalu Iznesite svoje mišljenje kako bi se pojednostavnilo dobivanje povratnih informacija;
 • poboljšanje pristupa dokazima na kojima se temelje zakonodavni prijedlozi tako da se poveća transparentnost, među ostalim boljim povezivanjem različitih registara dokaza i uspostavom zajedničkog registra s Europskim parlamentom i Vijećem Europske unije;
 • uvođenje pristupa „jedan za jedan” kako bi se sva nova opterećenja kompenzirala uklanjanjem jednakovrijednih opterećenja u istom području politike;
 • uključivanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja u okvir za bolju regulativu i poboljšanje procjena učinka tako da se poboljša analiza i izvješćivanje o ključnim učincima, posebno onima koji se odnose na zelenu i digitalnu tranziciju i njihovu dimenziju socijalne pravednosti;
 • uključivanje strateškog predviđanja u agendu za bolju regulativu.

Godišnji pregled opterećenosti za 2020., objavljen u lipnju, pokazao je da je pojednostavnjeno zakonodavstvo EU-a u području, primjerice, financijskih usluga, prometa, oporezivanja, carina i okoliša. Komisija je u studenome 2021. uz komunikaciju o boljoj regulativi objavila nove smjernice za bolju regulativu i novi paket instrumenata, u kojima se nalaze sveobuhvatne smjernice, ključna pitanja i konkretni primjeri te 69 alata.

Strateško predviđanje

U Izvješću o strateškim predviđanjima 2021. predstavljenom u rujnu, utvrđeni su najvažniji globalni megatrendovi koji će utjecati na EU do 2050.: klimatske promjene i drugi okolišni izazovi, digitalna hiperpovezivost i tehnološke promjene, pritisak na demokraciju i vrijednosti te promjene u globalnom poretku i demografske promjene. Utvrđeno je i deset područja u kojima EU može ojačati svoje kapacitete i slobodu djelovanja. Osim toga, Komisija je pripremila niz tematskih izvješća o predviđanjima, primjerice za obrambenu i svemirsku industriju, europska područja i budućnost radnih mjesta, odnosno „zelena” radna mjesta.

Kako bi se razvila suradnja u području predviđanja s državama članicama, u travnju je pokrenuta mreža za predviđanja na razini EU-a, a prvi sastanak ministara održan je u svibnju. Ažurirani paket instrumenata za bolju regulativu uključuje i alat za predviđanje za procjene učinka i evaluacije. Konferencija o Europskom sustavu strateške analize i analize politika održana je u studenome 2021., a domaćini su bili Parlament i Komisija. Tijekom dvodnevne konferencije glavna tema rasprave bili su dugoročni globalni trendovi koji će vjerojatno utjecati na Europu te uloga predviđanja u nastojanju da se bolje pripremi za tranziciju i suočavanje s budućim šokovima.

Institucijski poslovi

Sporazum između Parlamenta, Vijeća i Komisije o obveznom registru transparentnosti stupio je na snagu 1. srpnja. Na temelju sporazuma registar transparentnosti počinje se primjenjivati i na Vijeće te njegovo korištenje postaje obvezno, a institucije potpisnice sada moraju učiniti upis predstavnika interesnih skupina uvjetom za lobiranje.

Odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 i usklađivanje na razini EU-a bili su prioritet portugalskog i slovenskog predsjedništva Vijeća. Za portugalskog predsjedanja donesene su revidirane preporuke za putovanja unutar Europske unije i ulazak u nju te se pregovaralo o zakonodavstvu o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u, koje je doneseno na vrijeme, prije ljeta. Slovensko predsjedništvo analiziralo je iskustva stečena tijekom pandemije bolesti COVID-19, ponajprije prekogranični učinak mjera u ključnim područjima, kao što je jedinstveno tržište.

Parlament je u okviru hitnog postupka za odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 donio brojne mjere. Konkretno, na zahtjev Komisije mogući amandmani na digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u razmatrani su izravno na plenarnoj sjednici, što je Parlamentu omogućilo da provede i zaključi međuinstitucijske pregovore prije ljeta, a da se pritom ne dovede u pitanje njegova zadaća provođenja demokratskog nadzora te njegova zakonodavna uloga.

Tijekom većeg dijela godine nastavio je održavati hibridne sjednice odbora i plenarne sjednice (uživo i na daljinu). U lipnju je nastavio održavati plenarne sjednice u Strasbourgu, a u studenome je uveo obveznu upotrebu potvrde o COVID-u za pristup svojim prostorijama te nastavio svoje aktivnosti uz fizičku prisutnost svih zastupnika. Posljednje sjednice u godini održane su u hibridnom obliku. Komisija je bila fizički prisutna na svim plenarnim sjednicama.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen pred Parlamentom je u rujnu održala govor o stanju Unije.

Portugalsko predsjedništvo na sam vrh dnevnog reda stavilo je oporavak. Usto je osiguralo i dovršetak i službeno odobrenje prijedloga o različitim sektorskim aktima u okviru trenutačnog dugoročnog proračuna te olakšalo odobravanje Odluke o vlastitim sredstvima kako bi se Europskoj komisiji omogućilo zaduživanje za oporavak u sklopu instrumenta NextGenerationEU. Prva obveznica u okviru instrumenta NextGenerationEU izdana je tijekom portugalskog predsjedanja, u lipnju 2021.

Dogovor o europskom propisu o klimi bio je još jedan važan uspjeh portugalskog predsjedanja, tijekom kojeg je napredovao i rad na ključnim prijedlozima digitalne agende, kao što su Akt o digitalnim uslugama, Akt o digitalnim tržištima i Akt o upravljanju podacima. Osim toga, Portugal je imao ključnu ulogu u pokretanju konferencije o budućnosti Europe te je organizirao uspješan socijalni samit u Portu.

Radnik na platformi poravnava plakat na zgradi.
Postavljanje plakata kojim se obilježava slovensko predsjedanje Vijećem na zgradu Europskog vijeća Justus Lipsius, Bruxelles, Belgija, 1. srpnja 2021.

Predsjedanje Vijećem u srpnju je preuzela Slovenija. Prioriteti su joj bili donošenje nacionalnih planova za oporavak i otpornost kako bi se omogućilo povlačenje sredstava u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost te donošenje posebnih zaključaka o otpornosti na buduće krize. Slovensko predsjedništvo bavilo se i paketom prijedloga za provedbu europskog zelenog plana za vrijeme pripremanja za UN-ovu konferenciju o klimi u Glasgowu (COP26) i konferenciju o bioraznolikosti (COP15). Njegov rad bio je ključan za napredak u pitanju cijena energije u kontekstu krize.

Slovenija je nastavila rad na paketu o digitalnim financijama, Aktu o digitalnim tržištima i Aktu o digitalnim uslugama te je postigla politički dogovor o Aktu o upravljanju podacima. Još jedna važna tema slovenskog predsjedanja bila je zdravlje. Postignut je dogovor o pojačanoj ulozi Europske agencije za lijekove i obnovi mandata Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, a konferencija o budućnosti Europe ušla je u ključnu fazu rasprava s građanima.

Osim toga, Slovenija je usmjeravala rasprave o Afganistanu, Bjelarusu i vanjskim aspektima migracija, uključujući financiranje. Velika važnost pridana je i suradnji EU-a s partnerima te je organizirano više sastanaka na vrhu, uključujući sastanak na vrhu EU-a i zapadnog Balkana.

Charles Michel gestikulira za vrijeme govora.
Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel na socijalnom samitu u Portu, Portugal, 7. svibnja 2021.

Europski gospodarski i socijalni odbor i Europski odbor regija

Oba su odbora znatno doprinijela radu Komisije, među ostalim pripremom mišljenja.

Konkretno, Europski gospodarski i socijalni odbor donio je rezoluciju o uključenosti civilnog društva u nacionalne planove za oporavak i otpornost, a Europski odbor regija predstavio je Godišnji regionalni i lokalni barometar EU-a. Oba odbora doprinijela su pripremi programa rada Komisije za 2022. i konferenciji o budućnosti Europe.

Kontakt s EU-om

Osobno

U cijeloj Europskoj uniji postoje stotine informacijskih centara Europe Direct. Adresu najbližeg centra možete pronaći na: https://europa.eu/european-union/contact_hr

Telefonom ili e-poštom

Europe Direct je služba koja odgovara na vaša pitanja o Europskoj uniji. Možete im se obratiti:

— na besplatni telefonski broj: 00 800 6 7 8 9 10 11 (neki operateri naplaćuju te pozive),

— na broj: +32 22999696, ili

— e-poštom preko: https://europa.eu/european-union/contact_hr

Traženje informacija o EU-u

Na internetu

Informacije o Europskoj uniji na svim službenim jezicima EU-a dostupne su na internetskim stranicama Europa: https://europa.eu/european-union/index_hr

Publikacije EU-a

Besplatne publikacije EU-a i publikacije EU-a koje se plaćaju možete preuzeti ili naručiti preko internetske stranice: https://op.europa.eu/hr/publications. Za više primjeraka besplatnih publikacija obratite se službi Europe Direct ili najbližemu informacijskom centru (vidjeti https://europa.eu/european-union/contact_hr).

Zakonodavstvo EU-a i povezani dokumenti

Za pristup pravnim informacijama iz EU-a, uključujući cjelokupno zakonodavstvo EU-a od 1951. na svim službenim jezičnim verzijama, posjetite internetske stranice EUR-Lexa: https://eur-lex.europa.eu

Otvoreni podatci iz EU-a

Portal otvorenih podataka EU-a (https://data.europa.eu/hr) omogućuje pristup podatkovnim zbirkama iz EU-a. Podatci se mogu besplatno preuzimati i ponovno uporabiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

O publikaciji

IDENTIFIKATORI

EU 2021. – Opće izvješće o aktivnostima Europske unije

Print ISBN 978-92-76-38936-1 ISSN 2315-1935 doi:10.2775/923138 NA-AD-22-001-HR-C

PDF ISBN 978-92-76-38918-7 ISSN 1977-9275 doi:10.2775/484887 NA-AD-22-001-HR-N

HTML ISBN 978-92-76-38957-6 ISSN 1977-9275 doi:10.2775/359639 NA-AD-22-001-HR-Q

Interaktivna verzija ove publikacije s poveznicama na internetski sadržaj dostupna je u PDF i HTML formatima:
http://europa.eu/general-report/hr

EU 2021. – Opće izvješće o aktivnostima Europske unije
Europska komisija
Glavna uprava za komunikaciju
Izdavačka služba i ciljane mjere informiranja
1049 Bruxelles
BELGIJA

Europska komisija donijela je 21. veljače 2022. EU 2021. – Opće izvješće o aktivnostima Europske unije pod referentnim brojem C(2022) 959.

Europska komisija nije odgovorna za bilo kakve posljedice koje proizlaze iz ponovne uporabe ove publikacije.

Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2022.

© Europska unija, 2022.

Politiku ponovne uporabe dokumenata Europske komisije uređuje Odluka Komisije 2011/833/EU od 12. prosinca 2011. o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije (SL L 330, 14.12.2011., str. 39.).

Osim ako je navedeno drukčije, ponovna uporaba ovog dokumenta dopuštena je u skladu s licencijom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znači da je ponovna uporaba dopuštena uz navođenje relevantnih podataka i svih izmjena.

Za svaku uporabu ili reprodukciju elemenata koji nisu u vlasništvu Europske unije možda će biti potrebno zatražiti dopuštenje izravno od odgovarajućih nositelja prava.

FOTOGRAFIJE I VIDEOZAPISI

Sve fotografije i videozapisi zaštićeni su autorskim pravom Europske unije, osim ako je navedeno drukčije.