Forord

Et portræt af Ursula von der Leyen, der går frem mod kameraet.

Ursula von der Leyen

Formand for Europa-Kommissionen

Jeg håber, at 2021 vil blive husket som det år, hvor Europa begyndte at lægge pandemien bag sig og rette blikket mod en bedre fremtid. Året, hvor vores Union skaffede vacciner til alle sine borgere. Året, hvor den økonomiske genopretning for alvor kom i gang. Året, hvor vi med NextGenerationEU — vores genopretningsplan — begyndte at gøre Europa til et grønnere og mere digitalt kontinent. Vi gjorde betydelige fremskridt i 2021, og dette var kun muligt, fordi vi i Europa valgte at gøre det sammen.

Vaccination har spillet en afgørende rolle. Takket være de grundlæggende foranstaltninger, der blev truffet tidligt i krisen, sørgede vi ikke blot for, at vi havde nok vaccinedoser til alle vores medlemsstater, men eksporterede eller delte også mere end 1,7 milliarder doser til lande i hele verden. Ved udgangen af 2021 var EU den største donor af covid-19-vacciner i verden. Vi vil fortsat dele og eksportere vores vacciner, fordi vi ved, at vi kun kommer covid-19 til livs, hvis vi bekæmper det overalt.

Det digitale covidcertifikat, som vi indførte i tide til sommeren, gjorde det muligt for folk at rejse rundt i EU og er nu indført i over 60 lande og territorier. Det hjalp turistbranchen samt de virksomheder og kulturaktiviteter, der var afhængige heraf, med at klare sig igennem pandemiens virkninger.

I 2021 traf vi også de grundlæggende foranstaltninger til at forhindre fremtidige pandemier i at overrumple verden på ny. På det globale sundhedstopmøde i Rom, som jeg var medvært for i maj, blev verdens ledere enige om fælles principper for at overvinde covid-19 og forebygge og forberede os på fremtidige pandemier. Vi handler allerede på baggrund af de erfaringer, vi har gjort under pandemien. EU’s nye Myndighed for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet (HERA) vil sikre, at vi har de behandlinger og det medicinske udstyr, vi har brug for, når vi rammes af sundhedstrusler.

Selv da vi var fuldt optaget med at håndtere pandemien og dens konsekvenser, holdt vi fast i de mål, vi havde fastsat i begyndelsen af vores mandat: Vi arbejdede fortsat på at gøre Europa grønnere og mere digitalt og til et sted med ligestilling og lige muligheder for alle. Med NextGenerationEU har vi sat disse mål i centrum for den økonomiske genopretning. Milliarder af euro er allerede begyndt at strømme ind i vores medlemsstater, som også har fremlagt ambitiøse reformprogrammer til omstilling af deres økonomier. Med NextGenerationEU investerer vi ikke kun i Europas genopretning, men også i velstand på langt sigt — fra digitalisering af vores økonomier og sikring af, at europæerne har de færdigheder, der er nødvendige for fremtidens arbejdspladser, til indførelse af de foranstaltninger, der skal til, for at vi kan nå vores mål om klimaneutralitet senest i 2050.

Vores nye klimalov, der gør vores mål retligt bindende, vil sikre, at vi når vores mål. I 2021 fastlagde vi de tiltag, vi planlægger at gennemføre i dette afgørende årti for vores planet. Men Europa kan ikke løse klimakrisen alene. Selv om der skete fremskridt på COP26 i Glasgow, er arbejdet for alle lande langt fra afsluttet. Vi skylder vores børn og børnebørn at gøre alt, hvad vi kan, for at afværge farlige klimaændringer.

Derfor har vi sat unge i centrum for alt, hvad vi gør — lige fra NextGenerationEU til den europæiske grønne pagt. I den forbindelse foreslog jeg i min tale om Unionens tilstand at gøre 2022 til det europæiske ungdomsår med aktiviteter og initiativer til støtte for denne modige generation, som har ofret så meget under pandemien.

Vi kan ikke give dem den tid, de har mistet, tilbage, men vi kan hjælpe dem med at skabe en bedre fremtid for EU. Unge er allerede en vigtig del af konferencen om Europas fremtid, der blev lanceret i maj — vores allerstørste initiativ inden for deltagelsesdemokrati nogensinde. Folk i alle aldre og fra alle hjørner af vores Union har deltaget i denne vigtige debat.

Inden jeg afslutter, vil jeg gerne minde om, at Europa i begyndelsen af 2022 mistede et godt menneske og en stor europæer: min ven David Sassoli, formand for Europa-Parlamentet. David ville have, at Europa altid skulle stræbe efter mere: mere demokrati, flere rettigheder, mere solidaritet, mere ansvar, større værdighed for alle Europas borgere. Mindet om ham vil lede os i det kommende år, og vores Union vil altid værne om arven fra David Sassoli.

Europa længe leve!

Ursula von der Leyen

En sundhedsmedarbejder iført personlige værnemidler aftørrer gennem et bilvindue venstre arm på en kvinde iført mundbind, mens hun giver ham tommelfingeren opad med højre hånd.
Vaccination mod covid-19 på et drive-in-center i Milano, Italien, den 23. marts 2021.

EU’s reaktion på covid-19

Indledning

I 2021 begyndte Den Europæiske Union efter et af de mest udfordrende år i sin historie at se fremad ved at iværksætte genopretningen efter covid-19-pandemien.

EU forstærkede sin indsats for at øge vaccineproduktionen og støtte medlemsstaterne og partnerlandene i deres bestræbelser på at fremskynde vaccinationerne. De tiltag, der i begyndelsen af 2020 blev truffet inden for rammerne af EU’s vaccinestrategi (investeringer i flere forskellige vacciner), viste sig at være vellykkede. Dette førte til, at der i 2021 var mange vacciner til rådighed, til trods for, at det i begyndelsen gik langsommere end forventet på grund af startproblemer med produktionen og leveringen af en af dem.

Efter at der i medlemsstaterne blev gennemført vaccinationer i stor skala, nåede EU den 31. august 2021 den afgørende milepæl, nemlig at mindst 70 % af EU’s voksne befolkning var vaccineret. Sidst på året var andelen steget til 79,8 %. Eftersom Europa og resten af verden i slutningen af året blev ramt af en genopblusning af pandemien, var det fortsat en hovedprioritet at bremse spredningen af virusset. Kommissionen fremlagde en fælles og koordineret EU-tilgang til at håndtere udfordringen i alle medlemsstater — hvoraf flere genindførte restriktioner — samtidig med at den fortsatte indsatsen for at øge vaccinationsdækningen og begyndte at anvende booster-vaccinationer.

I løbet af året samarbejdede Europa-Kommissionen med medlemsstaterne om at forbedre deres testnings- og sporingskapacitet og om at gennemføre helgenomsekventering (hvilket har vist sig at være afgørende i forbindelse med spredningen af omikronvarianten). Kommissionen fortsatte også med at investere i forskning og innovation for at tilvejebringe nye og bedre vacciner og behandlinger mod covid-19. EU’s digitale covidcertifikat, der blev lanceret i juli, gjorde det lettere for borgerne at rejse sikkert rundt i Europa og længere væk. Ved udgangen af 2021 var der udstedt en milliard certifikater.

I mellemtiden mobiliserede EU sig for at udarbejde Europas banebrydende genopretningsplan. EU’s langsigtede budget (1 211 mia. EUR) er sammen med NextGenerationEU, det midlertidige instrument, der skal sætte skub i genopretningen (800 mia. EUR), den største stimuluspakke, som EU nogensinde har finansieret, med et samlet beløb på over 2 bio. EUR. Som reaktion herpå udarbejdede medlemsstaterne nationale genopretnings- og resiliensplaner med angivelse af investeringer og reformer til at imødegå pandemiens virkninger og fremskynde den grønne og den digitale omstilling. Under genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er et centralt element i NextGenerationEU, vil der blive ydet 723,8 mia. EUR i tilskud og lån til støtte for medlemsstaternes reformer og investeringer. Ved årets udgang havde Kommissionen givet en positiv vurdering af 22 nationale planer til en finansieringsværdi på mere end 445 mia. EUR, som blev godkendt af Rådet for Den Europæiske Union. Kommissionen udbetalte 54,3 mia. EUR i forfinansiering under genopretnings- og resiliensfaciliteten til 20 medlemsstater og foretog en første betaling på 10 mia. EUR til Spanien. Genopretningstempoet kan variere i EU, men det forventes, at den økonomiske situation i alle medlemsstater vender tilbage til niveauet før krisen i begyndelsen af 2023.

På grundlag af de tidlige erfaringer fra pandemien fokuserede de første forslag til en europæisk sundhedsunion på kriseberedskab. Når forslagene er vedtaget, vil EU bedre kunne forebygge og håndtere fremtidige pandemier og andre grænseoverskridende sundhedstrusler og forbedre sundhedssystemernes modstandsdygtighed. Lanceringen i september af den nye Myndighed for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet (HERA) var et stort skridt fremad med hensyn til at beskytte menneskers sundhed i EU og fuldføre den europæiske sundhedsunion. (Se yderligere oplysninger i kapitel 4.)

EU arbejdede også på at styrke det internationale samarbejde om bekæmpelse af pandemien, bl.a. gennem G20-topmødet om global sundhed, der i maj blev afholdt i Rom, Italien, og initiativet Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), der tager sigte på at fremskynde udvikling, produktion og lige adgang til covid-19-test, -behandlinger og -vacciner. På det globale topmøde om sundhed vedtog man Romerklæringen, hvori der fastsættes fælles principper for overvindelse af covid-19-pandemien samt forebyggelse af og forberedelse på fremtidige pandemier. Kommissionen, medlemsstaterne og de finansielle institutioner, navnlig Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, har som Team Europe øget finansieringen og indsatsen på andre kontinenter. Den 4. januar 2022 havde Team Europe delt 380 millioner vaccinedoser med partnerlande, hvoraf 255,4 millioner allerede var blevet leveret, hovedsagelig via COVAX (ACT-A-vaccinesøjlen). Det overordnede mål er at dele 700 millioner doser inden midten af 2022.

Udvidelse af reaktionen på krisen

I 2021 videreførte og udvidede Den Europæiske Union sine bestræbelser på at håndtere krisens konsekvenser, således at der siden pandemiens begyndelse i alt er vedtaget mere end 2 326 foranstaltninger for at yde støtte.

Den ekstraordinære aktivering af stabilitets- og vækstpagtens generelle undtagelsesklausul, der gav medlemsstaterne mulighed for midlertidigt at afvige fra de strenge budgetregler, fortsatte i 2021, hvilket gav dem mulighed for at yde kraftig finanspolitisk støtte. I løbet af året fortsatte Kommissionen med at udnytte al den fleksibilitet, der findes i statsstøttereglerne, som led i sin politiske reaktion for at støtte økonomien, der er hårdt ramt af pandemiens virkninger. Fra pandemiens start og frem til slutningen af 2021 vedtog den mere end 730 afgørelser om godkendelse af næsten 900 nationale foranstaltninger, som medlemsstaterne havde anmeldt, til et samlet finansieringsbeløb på 3,17 bio. EUR. I løbet af 2021 skiftede fokus, idet der gradvis blev fokuseret mindre på det akutte behov for at holde kriseramte virksomheder oven vande og mere på at fremme en hurtig, solid og vedvarende genopretning. Den sjette ændring af de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, der blev vedtaget i november 2021, afspejler dette skift og muliggør en koordineret udfasning af støtten i hele EU, samtidig med at der planlægges foranstaltninger til at fremskynde genopretningen. Takket være disse mere fleksible regler og den konstante finjustering af dem, efterhånden som krisen bevæger sig i retning af genopretning, hjalp Kommissionen medlemsstaterne med at begrænse virkningerne af den økonomiske afmatning som følge af pandemien, bevare et velfungerende og konkurrencedygtigt indre marked og bane vejen for genopretning.

Nødhjælp og bistand

Medlemsstaterne har kunnet regne med EU-budgettet til at hjælpe dem med at håndtere de mange sundhedsmæssige konsekvenser af pandemien. I 2021 blev en lang række sundhedsinitiativer finansieret via nødhjælpsinstrumentet, som finansieres over EU-budgettet, herunder sikring af vacciner gennem forhåndskøbsaftaler med vaccineproducenter.

I januar offentliggjorde Kommissionen, hvilke 24 projekter der var udvalgt til at oprette nye eller udvide eksisterende programmer for indsamling af plasma fra donorer, der er kommet sig efter covid-19. EU har også stillet yderligere 65 mio. EUR til rådighed fra sit budget i 2021 til indkøb af personlige værnemidler og lægemidler, uddannelse af sundhedspersonale i færdigheder inden for intensivbehandling og test af mennesker i svært tilgængelige områder. EU mobiliserede også yderligere 100 mio. EUR til direkte indkøb af over 20 millioner hurtige antigentest, som blev leveret til 25 medlemsstater fra og med februar.

En hospitalspatient forbundet til hospitalsudstyr ser ind i kameraet.
Anvendelsen af plasma til behandling af covid-19 har vist sig at være lovende. På dette billede donerer en mand, der er kommet sig efter covid-19, plasma til behandling af patienter med sygdommen. Der blev ydet 36 mio. EUR til 24 plasmaprojekter i 14 medlemsstater og Det Forenede Kongerige inden for rammerne af nødhjælpsinstrumentet.

Samlet set har EU’s civilbeskyttelsesmekanisme bidraget til at levere mere end 30 millioner vaccinedoser og over 200 millioner medicinske artikler til EU’s medlemsstater og andre lande siden pandemiens start. I 2021 mobiliserede EU også medicinske nødhjælpshold til Rumænien og Slovakiet i EU og længere væk til Guinea, Papua Ny Guinea og Tunesien. EU videreudviklede det strategiske rescEU-beredskabslager af medicinsk udstyr i tæt samarbejde med medlemsstaterne og finansierede indkøb af yderligere personlige værnemidler, intensivafdelinger og iltkoncentratorer. Gennem rescEU lykkedes det EU at afhjælpe manglen på 6 millioner covid-19-relaterede medicinske nødhjælpsartikler i Letland og Rumænien i EU og i Montenegro, Nordmakedonien og Serbien på Vestbalkan. EU leverede mere end 3,4 millioner beskyttelsesmasker, 2,5 millioner par handsker, 150 000 kitler og andre personlige værnemidler såsom ansigtsskærme, beskyttelsesbriller og fodværn. I årets løb blev der via den humanitære luftbro fortsat ydet støtte, herunder væsentlige medicinske forsyninger, til nogle af verdens mest sårbare samfund.

Der blev leveret ca. 305 desinfektionsrobotter til hospitaler i medlemsstaterne. Der blev stillet op til 12 mio. EUR til rådighed til indkøb af robotter, som kan desinficere standardpatientværelser med ultraviolet lys på blot 15 minutter.

EU ydede 43 mio. EUR til medlemsstaterne til produktion af EU’s digitale covidcertifikater og yderligere 7 mio. EUR til tilbagekaldelse af falske certifikater. Der blev mobiliseret 2,5 mio. EUR til udvikling af applikationen for den europæiske digitale kontaktopsporingsformular for at lette kontaktopsporingen, når rejsende udsættes for en smitsom sygdom under deres rejse. Der blev også stillet i alt 220 mio. EUR til rådighed i 2020 og 2021 til finansiering af transport af covid-19-vaccinationsrelateret udstyr og behandlinger og til støtte for overførsel af patienter og indsættelse af lægehold.

Covid-19-testning og -sporing

I januar fastlagde Kommissionen de centrale elementer i omfattende teststrategier, der skulle tages i betragtning i nationale, regionale og lokale tilgange til testning, som f.eks. omfang, prioriterede grupper, testkapacitet og -ressourcer og indikatorer for, hvornår hurtige antigentest kan være hensigtsmæssige. Kommissionen opfordrede medlemsstaterne til at øge genomsekventeringen og ydede 110 mio. EUR i støtte gennem Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme. For at forsinke spredningen af nye varianter, der giver anledning til bekymring, anbefalede centret, at medlemsstaterne skulle sørge for at have den kapacitet, der er nødvendig til at sekventere et samlet antal prøver, der kan påvise en variant, der giver anledning til bekymring, ved en prævalens på 1 %.

I marts vedtog Kommissionen en henstilling om at spore covid-19 gennem overvågning af spildevand. Deri opfordres medlemsstaterne til at indføre systemer til overvågning af spildevand og sikre, at de relevante data straks fremsendes til de kompetente sundhedsmyndigheder.

Støtte til beskæftigelsen og beskyttelse af eksistensgrundlag

Infografikken viser fordelingen af midler fra SURE med det samlede beløb og de specifikke beløb for hver medlemsstat.

De samlede midler fra SURE er 94,3 milliarder euro, heraf 8,2 milliarder euro til Belgien, 511 millioner euro til Bulgarien, 2 milliarder euro til Tjekkiet, 230 millioner euro til Estland, 2,5 milliarder euro til Irland, 5,3 milliarder euro til Grækenland, 21,3 milliarder euro til Spanien, 1 milliard euro til Kroatien, 27,4 milliarder euro til Italien, 603 millioner euro til Cypern, 305 millioner euro til Letland, 957 millioner euro til Litauen, 504 millioner euro til Ungarn, 420 millioner euro til Malta, 11,2 milliarder euro til Polen, 5,9 milliarder euro til Portugal, 4,1 milliarder euro til Rumænien, 1,1 milliarder euro til Slovenien og 630 millioner euro til Slovakiet. Beløbene er afrundet.

Initiativet for støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE), der blev oprettet i 2020 for at beskytte arbejdspladser og støtte familier, der er berørt af pandemien, har været en vigtig del af EU’s reaktion på covid-19-krisen. Som led i initiativet lånte Kommissionen fra oktober 2020 til maj 2021 89,64 mia. EUR, som den ydede i form af lån til 19 medlemsstater. Der bør i løbet af 2022 tilvejebringes og udbetales yderligere 4,62 mia. EUR i form af støtte, der allerede er godkendt. Andre medlemsstater kan indsende anmodninger om støtte inden for rammerne af SURE, som stadig kan yde næsten 6 mia. EUR i form af finansiel bistand.

Mellem 1,5 og 2,5 millioner virksomheder har fået hjælp fra SURE og har derved kunnet beholde arbejdstagere.

Det anslås, at medlemsstaterne har sparet mere end 8 mia. EUR i rentebetalinger ved hjælp af SURE i forhold til, hvis de selv havde udstedt statsobligationer.

I en rapport om ordningens virkninger, som Kommissionen offentliggjorde i september, bekræftes det, at det med ordningen er lykkedes at afbøde virkningerne af krisen via finansiel støtte til arbejdsfordelingsordninger og foranstaltninger for selvstændige. I 2020 understøttede SURE 31 millioner mennesker — 22,5 millioner ansatte og 8,5 millioner selvstændige. Dette udgør mere end en fjerdedel af det samlede antal beskæftigede i de 19 støttemodtagende medlemsstater.

EU er fast besluttet på at hjælpe medlemsstaterne med at fastholde og skabe arbejdspladser med henblik på at opnå en retfærdig, inkluderende og modstandsdygtig genopretning efter covid-19-krisen. Kommissionen fremsatte i marts en henstilling om en effektiv og aktiv støtte til beskæftigelse med vejledning til medlemsstaterne om aktive arbejdsmarkedspolitikker. Den tager sigte på at håndtere de udfordringer, som pandemien har udløst, afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft, som hæmmer den økonomiske vækst under genopretningen, og hjælpe alle med at navigere i den grønne og den digitale omstilling uden problemer. Målet er gradvist at gå fra nødforanstaltninger, der er truffet for at bevare arbejdspladser under pandemien, til nye foranstaltninger med henblik på en genopretning med høj beskæftigelse.

I august traf Kommissionen foranstaltninger til at støtte landbrugere, der er ramt af pandemien og ugunstige vejrforhold, så de kan modtage højere forskudsbetalinger under den fælles landbrugspolitik. Kommissionen støttede også landbrugsfødevaresektoren gennem øget fleksibilitet og specifikke markedsforanstaltninger rettet mod vin-, frugt- og grøntsagssektoren.

For at garantere en sikker genoptagelse af aktiviteterne i de kulturelle og kreative sektorer offentliggjorde Kommissionen i juni 2021 EU-retningslinjer for en koordineret tilgang i overensstemmelse med de specifikke nationale, regionale og lokale forhold. I november offentliggjorde den en onlinevejledning om EU-finansiering til kultur, der dækker ca. 20 eksisterende EU-programmer, som medlemsstaterne og sektoren kan få adgang til for at ansøge om finansiering.

EU’s vaccinestrategi

Nærbillede af et transportbånd med medicinske hætteglas, der er klar til at blive fyldt op.
En produktionslinje i medicinalvirksomheden Reig Jofres hovedsæde, Sant Joan Despí, Spanien, den 26. marts 2021.
Nærbillede af en hånd iført medicinsk handske, der tager et enkelt medicinsk hætteglas ud af en æske med vacciner.
En assisterende læge åbner en kasse med covid-19-vacciner fra BioNTech/Pfizer på et vaccinationscenter i terminal 5 i Berlin Brandenburg lufthavn, Tyskland, den 25. marts 2021.

Det er lykkedes EU sammen med medlemsstaterne at opbygge en bred og diversificeret portefølje af milliarder af doser af sikre og effektive vacciner mod covid-19 fra forskellige producenter. Ved udgangen af 2021 var der under fem af de otte vaccinekontrakter leveret sikre og effektive vacciner, mens yderligere to eventuelt kan føre til leverancer, og én kontrakt blev opgivet. EU’s vaccinestrategi havde da resulteret i, at der var blevet leveret næsten 1 milliard doser til EU-landene, og eksporteret lige så mange doser til andre dele af verden.

Det forarbejde, der blev gjort i begyndelsen af pandemien, førte til, at der kunne leveres hundredvis af millioner doser af covid-19-vacciner, efter at den første vaccine, der i slutningen af 2020 blev udviklet af BioNTech/Pfizer, blev godkendt og tilladt.

I 2021 gav Kommissionen yderligere fire betingede markedsføringstilladelser for vacciner udviklet af Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV og Novavax, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) havde foretaget en positiv vurdering af deres sikkerhed og virkning. Lægemiddelagenturet er også i gang med at vurdere flere andre vacciner. Efter at CureVac’s vaccine den 11. oktober blev trukket tilbage fra EMA’s løbende vurderingsproces, blev kontrakten med CureVac opgivet, og den indgår ikke længere i EU’s vaccineportefølje.

EMA’s videnskabelige evaluering af de vacciner, der produceres af Valneva og Sanofi, pågik stadig ved udgangen af 2021. Hvis EMA giver en vaccine en positiv videnskabelig udtalelse med henblik på en betinget markedsføringstilladelse fra Kommissionen, vil disse vacciner også være tilgængelige for medlemsstaterne.

Siden midten af 2020 har Kommissionen således sikret sig retten til at købe op til 4,2 milliarder vaccinedoser gennem forhåndskøbsaftaler og købsaftaler. Til gengæld finansierede Kommissionen en del af startomkostningerne ved hjælp af nødhjælpsinstrumentet. Denne finansiering, der blev gennemført efter en åben opfordring til vaccineudviklerne, blev betragtet som en forudbetaling for de vacciner, som medlemsstaterne køber inden for rammerne af forhåndskøbsaftalerne. Porteføljen består af lovende vacciner, som Kommissionen har udvalgt, hvor producenterne på forhånd har modtaget finansiering til udviklingen, eftersom Kommissionen agter at købe doser, når vaccinen er blevet godkendt af EMA.

Diagrammet viser det antal vaccinedoser, som EU skal købe, opdelt efter type.

I alt vil EU købe op til 2,4 milliarder doser af Bio N Tech Pfizer, med mulighed for at købe yderligere 900 millioner doser, op til 460 millioner doser af Moderna, op til 400 millioner doser af Astra Zeneca, op til 400 millioner doser af Johnson og Johnson, der kun kræver én dosis, op til 200 millioner doser af Novavax, med mulighed for at købe yderligere 100 millioner doser, op til 300 millioner doser af Sanofi GSK og op til 60 millioner doser af Valneva.

Det var forventet, at produktionen og leverancerne i årets første kvartal ville være relativt lave, men dette blev forværret af, at en virksomhed ikke leverede i overensstemmelse med sin kontrakt. I februar oprettede Kommissionen en taskforce, der skulle bidrage til at øge produktionskapaciteten for vacciner i EU — og fungere som et centralt kontaktpunkt for producenter med behov for støtte — og til at identificere og afhjælpe flaskehalse i produktionskapaciteten og forsyningskæderne. Kommissionen støttede også medlemsstaterne i udrulningen af vacciner ved at forberede dem til vaccinationer i stor skala — fra kølekædeinfrastruktur, der sikrer, at vacciner opbevares ved den rette temperatur, til fastlæggelse af prioriterede vaccinationsgrupper og kommunikationsindsats.

Covid-19-vaccinationer — status ved begyndelsen af 2022

981 millioner

doser leveret

79,8 %

af den voksne befolkning i EU færdigvaccineret

Kilde: Vaccineproducenter samt data fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme.

Fra og med april 2021 blev leverancerne til EU som forventet øget betydeligt. Midt i juli var der produceret over 1 milliard vaccinedoser i EU, og der var blevet leveret 500 millioner vacciner til medlemsstaterne — hvilket var tilstrækkeligt til at nå målet om at vaccinere 70 % af alle voksne inden slutningen af sommeren. Dette mål blev nået den 31. august 2021.

Efter at virusset igen blussede op i efteråret 2021, og omikronvarianten cirkulerede i slutningen af året, intensiverede medlemsstaterne deres indsats for at begrænse smittespredningen, bl.a. ved at genindføre foranstaltninger såsom fysisk distancering og internationale rejserestriktioner samt gennem deres nationale vaccinationsprogrammer. Europa-Kommissionen samarbejdede med medlemsstaterne og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for at finde en koordineret tilgang til disse spørgsmål. Kommissionen har også samarbejdet med medlemsstaterne om at øge vaccinationsdækningen ved at tackle vaccinationsskepsis, misinformation og desinformation.

Vaccinationsraten fortsatte med at stige i hele 2021, og EMA anbefalede en række vacciner til unge og børn over 5 år. Ved årets udgang var alle medlemsstater begyndt at tilbyde yderligere doser til medicinsk sårbare grupper og booster-doser til den brede befolkning.

Udvikling af behandlinger mod covid-19

Det vil kræve mere og andet end vacciner, hvis pandemien skal overvindes. Selv med stigende vaccinationsrater var foranstaltninger såsom brug af mundbind og fysisk distancering ofte fortsat nødvendige i 2021. Der er behov for covid-19-behandlinger for at undgå eller reducere hospitalsindlæggelser, fremskynde helbredelse og redde liv. I maj foreslog Kommissionen en EU-strategi for covid-19-behandlinger, som tager sigte på at støtte udviklingen og tilgængeligheden af hårdt tiltrængte behandlinger, herunder for senfølger af covid. Strategien supplerer EU’s vaccinestrategi og bygger på både lægemiddelstrategi for Europa og Kommissionens samarbejde med EMA for at støtte forskning, udvikling, fremstilling og udbredelse af behandlinger.

I oktober fastlagde Kommissionen en portefølje på 10 af de mest lovende covid-19-behandlinger. Listen var baseret på en screening af 82 potentielle behandlingsformer i en sen fase af den kliniske udvikling foretaget af en gruppe uafhængige videnskabelige eksperter. Disse behandlinger omfatter forskellige produktkategorier til behandling af sygdommens forskellige stadier og alvor og vil nå ud til patienter i hele EU hurtigst muligt, forudsat at deres sikkerhed og effektivitet bekræftes af EMA.

Ved udgangen af 2021 havde Kommissionen godkendt fem behandlinger fra listen til anvendelse i EU efter EMA’s evaluering heraf. De monoklonale antistoffer Ronapreve, Xevudy og Regkirona blev godkendt til patienter i sygdommens tidlige stadier, mens to lægemidler, der allerede var på markedet — immunomodulatorerne RoActerma og Kineret — blev godkendt til hospitalsindlagte covid-19-patienter.

Kommissionen hjælper medlemsstaterne med at få adgang til behandling og har indgået to fælles indkøbskontrakter om køb af monoklonale antistoffer. Der er også forhandlinger i gang om visse andre produkter, der er ved at blive vurderet af EMA.

Kommissionen har investeret 119 mio. EUR under Horisont 2020 for at støtte 45 forsknings- og innovationsprojekter vedrørende behandlinger og behandlingsmuligheder for covid19, bl.a. gennem Det Europæiske Innovationsråd og initiativet vedrørende innovative lægemidler. Kommissionen støtter i øjeblikket tre kliniske forsøg — forsøgene REMAP-CAP, Discovery og EU-SolidAct — som i udviklingsfasen har givet betydelige behandlingsresultater.

Bekæmpelse af nye varianter

Nye varianter, hvoraf nogle er mere smitsomme end andre, har øget pandemiens kompleksitet og udfordringer. HERA har samlet forskere, bioteknologiske virksomheder, producenter og offentlige myndigheder i EU og globalt for at forberede sig på nye varianter. Selv om den første generation af vacciner, der er godkendt i EU, i vid udstrækning har vist sig at være effektiv mod de første varianter, kan fremtidige varianter vise sig at være mere modstandsdygtige over for vacciner. Derfor er det nødvendigt at opretholde konstant årvågenhed over for covid-19-mutationer og overvåge dem. HERA bidrager til at skabe et sådant værn mod disse fremtidige potentielle varianter, samtidig med at det giver incitamenter til at udvikle nye og tilpassede vacciner, fremskynde godkendelsesprocessen for sådanne vacciner og sikre, at produktionskapaciteten øges.

I juni vedtog Kommissionen en afgørelse om nedsættelse af en europæisk ekspertgruppe om varianter af SARS-CoV-2, som samler førende forskere på covid-19-området. Denne gruppe har spillet en vigtig rolle i forbindelse med at gennemgå data om nye varianter og rådgive om behovet for tilpassede vacciner i lyset af de tilgængelige videnskabelige data. Ekspertgruppen blev hurtigt mobiliseret i begyndelsen af omikronkrisen, og blandt eksperterne blev der søgt løsninger med henblik på at dele eventuel adgang til virusprøver, organisere videnskabelig kapacitet og dele resultaterne bredt med finansiel støtte fra HERA.

I 2021 øgede Kommissionen finansieringen af forskning i varianter ved at yde yderligere 30 mio. EUR til flere projekter under Horisont 2020 og lancerede det EU-dækkende netværk for vaccineforsøg Vaccelerate. Netværket er rygraden i fremskyndelsen af fase to og tre af covid-19-vaccineforsøg i EU, der forbinder alle de interessenter, som er involveret i udvikling af vacciner, og udgør en paneuropæisk platform for udformning og gennemførelse af kliniske forsøg.

Under forsknings- og innovationsprogrammet Horisont Europa blev der mobiliseret 120 mio. EUR til 11 nye forskningsprojekter. Størstedelen af dette beløb vil gå til at støtte kliniske forsøg med nye behandlinger og vacciner samt udviklingen af storstilede covid-19-kohorter og -netværk, herunder arbejde uden for EU. Andre projekter vil styrke og udvide adgangen til forskningsinfrastruktur, herunder covid-19-dataplatformen.

Sikker genåbning af Europa

Infografikken viser kendetegnene og de vigtigste fordele ved EU’s digitale covidcertifikat.

Hvad er EU’s digitale covidcertifikat? EU’s digitale covidcertifikat er et digitalt bevis på, at en person er blevet vaccineret mod covid-19, har modtaget et negativt testresultat eller er kommet sig efter covid-19. Det kan være i digitalt format og/eller papirformat, det ledsages af en QR-kode, det er gratis, og det udstedes på det nationale sprog og på engelsk. Det er sikkert og pålideligt samt gyldigt i alle EU’s medlemsstater.

I maj, hvor sundhedssituationen blev bedre, og vaccinationen begyndte at tage fart i hele EU, foreslog Kommissionen, at medlemsstaterne gradvist skulle lempe rejserestriktionerne. I juni godkendte Parlamentet og Rådet et forslag fra Kommissionen til en forordning om oprettelse af EU’s digitale covidcertifikat for at gøre det lettere at rejse sikkert inden for EU. I juni vedtog Rådet også en ajourført henstilling om restriktioner for den frie bevægelighed. Alle medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz indførte certifikatet i 2021. På baggrund af systemet med EU’s digitale covidcertifikat ajourførte Rådet sine henstillinger om rejserestriktioner. Henstillingerne indeholdt også foranstaltninger til at begrænse risikoen for, at nye varianter kommer ind i EU: der blev indført en nødbremsemekanisme for at give medlemsstaterne mulighed for at handle hurtigt og indføre midlertidige begrænsninger for rejsende fra berørte lande.

En betjent iført mundbind scanner Ursula von der Leyens telefon. Ursula von der Leyen er ligeledes iført mundbind.
Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, præsenterer sit digitale covidcertifikat til kontrol forud for det indledende møde for det slovenske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union, Ljubljana, Slovenien, den 1. juli 2021.

EU’s digitale covidcertifikat har fået stor succes. Takket være Parlamentets og Rådets hurtige vedtagelse var det klart til at blive taget i brug på blot 3 måneder, i tide til sommerferien i juli. EU har fastlagt en fælles ramme for udstedelse, kontrol og accept af certifikater. Mange medlemsstater har vedtaget nationale love for at indføre yderligere anvendelse af certifikaterne på nationalt plan. Systemet har bidraget til at holde butikker, tjenester og virksomheder åbne og gjort det muligt for borgerne at deltage i kultur-, sports- og fritidsarrangementer. Det har hjulpet turistsektoren ved at gøre det lettere for myndigheder og luftfartsselskaber at kontrollere de rejsendes dokumentation, hvilket har givet borgerne tillid til, at deres dokumentation vil blive accepteret, når de rejser i EU.

Ved årets udgang havde EU’s medlemsstater og landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde udstedt mere end 1 milliard certifikater. EU’s digitale covidcertifikat er også en global succes: 33 lande (og territorier) uden for EU tilsluttede sig systemet med EU’s digitale covidcertifikat ved udgangen af 2021 på grundlag af EU’s afgørelser om ækvivalens. Webstedet Re-open EU fungerer sammen med appen som et knudepunkt for information om sundheds- og rejseforanstaltninger i medlemsstaterne, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

NextGenerationEU: iværksættelse af EU’s genopretningsplan

I 2021 blev EU’s historiske NextGenerationEU-genopretningsplan en realitet, således at der fra og med sommeren blev tilført midler til EU's økonomier, hvilket markerede starten på vendepunktet i pandemien. NextGenerationEU vil ikke blot bidrage til at afhjælpe de skader, som pandemien har forårsaget, men også sætte medlemsstaterne i stand til at investere i EU’s langsigtede fremtid og modstandsdygtighed med et stærkt fokus på at fremskynde den grønne og den digitale omstilling. Det giver en enestående chance for at komme stærkere ud af pandemien, omstille EU’s økonomier og skabe nye muligheder og arbejdspladser.

Infografikken viser de vigtigste elementer i Next Generation EU pakken og de tildelte beløb.

Next Generation EU: vigtigste elementer Den samlede Next Generation EU pakke beløber sig til 806,9 milliarder euro. Genopretnings- og resiliensfaciliteten består af et samlet beløb på 723,8 milliarder euro, heraf 338,0 milliarder euro i form af tilskud og 385,8 milliarder i form af lån. Faciliteten vil bidrage til opstart ved at finansiere rene teknologier og vedvarende energikilder, renovering ved at forbedre bygningers energieffektivitet, opladning og optankning ved at støtte bæredygtig transport og ladestationer, konnektivitet ved at udrulle hurtige bredbåndstjenester, modernisering ved at digitalisere den offentlige forvaltning, opskalering af datacloud og bæredygtige processorer samt omskoling og opkvalificering ved at finansiere uddannelse til støtte for digitale færdigheder. Next Generation EU’s bidrag til andre programmer beløber sig til 83,1 milliarder euro, heraf 50,6 milliarder euro til React EU, 10,9 milliarder euro til Fonden for Retfærdig Omstilling, 8,1 milliarder euro til udvikling af landdistrikterne, 6,1 milliarder euro til Invest EU, 5,4 milliarder euro til Horisont Europa og 2,0 milliarder euro til resc EU. Alle beløb er i løbende priser.

Infografikken viser en oversigt over sammensætningen af og bidragene fra Next Generation EU og EU’s langsigtede budget for 2021 til 2027.
NextGenerationEU er en del af den største finansielle pakke i EU’s historie. Sammen med det langsigtede budget for 2021-2027 yder den over 2 bio. EUR (i løbende priser) til støtte for opbygningen af et grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt Europa.

EU’s langsigtede budget for 2021 til 2027 og pakker inden for rammerne af Next Generation EU beløber sig til i alt 2,018 billioner euro (i løbende priser), heraf 806,9 milliarder euro til Next Generation EU og 1 210,9 milliarder euro til EU’s langsigtede budget. Hvad angår samhørighed, resiliens og værdier er der på det langsigtede budget afsat 426,7 milliarder euro plus 776,5 milliarder euro fra Next Generation EU. Hvad angår naturressourcer og miljø er der på det langsigtede budget afsat 401 milliarder euro plus 18,9 milliarder euro fra Next Generation EU. Hvad angår migration og grænseforvaltning er der på det langsigtede budget afsat 25,7 milliarder euro. Hvad angår sikkerhed og forsvar er der på det langsigtede budget afsat 14,9 milliarder euro. Hvad angår naboområder og verden er der på det langsigtede budget afsat 110,6 milliarder euro. Hvad angår europæisk offentlig forvaltning er der på det langsigtede budget afsat 82,5 milliarder euro. Hvad angår det indre marked, innovation og det digitale område er der på det langsigtede budget afsat 149,5 milliarder euro plus 11,5 milliarder euro fra Next Generation EU.

Det centrale element i NextGenerationEU er genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den blev lanceret i februar 2021 og tilbyder op til 723,8 mia. EUR (i løbende priser) i tilskud og lån til støtte for reformer og investeringer i medlemsstaterne. Faciliteten er et resultatbaseret instrument, og udbetalingen af midler er betinget af, at de aftalte milepæle og mål nås på tilfredsstillende vis. For at kunne drage fordel heraf skal medlemsstaterne forelægge Europa-Kommissionen nationale planer, der beskriver de reformer og investeringer, som de har til hensigt at gennemføre frem til udgangen af 2026, og som derefter skal godkendes af Rådet.

Diagrammet viser medlemsstaternes udgiftsmål for klimaforanstaltninger og digitale omstillingsforanstaltninger inden for rammerne af de nationale genopretningsplaner, samt hvor langt man er nået i procent.
Medlemsstaterne har i de 22 genopretnings- og resiliensplaner, der er godkendt indtil videre, afsat næsten 40 % af de planlagte udgifter til klimaforanstaltninger og mere end 26 % til den digitale omstilling. Dette overstiger de aftalte mål på 37 % for klimaudgifter og 20 % for digitale udgifter.

Medlemsstaterne har afsat 39,9 % af udgifterne i deres planer til klimaforanstaltninger og 26,4 % til den digitale omstilling. Dette overstiger de aftalte mål på 37 % for klimaudgifter og 20 % for digitale udgifter.

Alle planer skal opfylde bindende klimamål og digitale mål, herunder et udgiftsmål på mindst 37 % til klimainvesteringer og -reformer og et udgiftsmål på mindst 20 % til den digitale omstilling. I praksis forpligter medlemsstaterne sig til at gå videre end disse mål, da næsten 40 % af udgifterne skal anvendes til klimainvesteringer og -reformer, mens 26,4 % skal anvendes til den digitale omstilling. Dette vil hjælpe EU med at nå sit mål om klimaneutralitet i 2050, bane vej for den digitale omstilling, skabe beskæftigelse og fremme en inklusiv vækst i løbet af processen.

Ved udgangen af 2021 havde Kommissionen inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten vurderet 22 af de nationale genopretnings- og resiliensplaner med et positivt resultat, til en samlet værdi af mere end 445 mia. EUR (ud af de 723,8 mia. EUR, der var til rådighed). Disse planer blev efterfølgende godkendt af Rådet. De nationale planer blev vurderet i henhold til 11 kriterier, herunder hvor godt de bidrager til at håndtere de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger under det europæiske semester. Ved udformningen og gennemførelsen af de vækstfremmende og inklusive reformer, der kræves, kan medlemsstaterne regne med støtte fra Kommissionen gennem instrumentet for teknisk støtte. Denne støtte ydes på mange forskellige områder, f.eks. i forbindelse med grøn omstilling, sundhedspleje, offentlige finanser, digitalisering af uddannelse og offentlige tjenester, erhvervsklima og den finansielle sektor.

Ursula von der Leyen holder tale på et podium foran en plakat med temaet Next Generation EU.
Formand for Europa-Kommissionen Ursula von der Leyen fremlægger Kommissionens vurdering af Portugals nationale genopretningsplan inden for rammerne af NextGenerationEU i Lissabon, Portugal, den 16. juni 2021.

Kommissionen har hidtil fordelt 54,3 mia. EUR til 20 medlemsstater under genopretnings- og resiliensfaciliteten, både som forfinansiering og som svar på den første betalingsanmodning fra en medlemsstat. I december modtog Spanien 10 mia. EUR, efter at Kommissionen havde vurderet og bekræftet, at landet havde nået de relevante milepæle og mål.

Betalingerne fandt sted efter Kommissionens vellykkede resultater på kapitalmarkederne. For at finansiere NextGenerationEU vil institutionen på vegne af EU låne op til ca. 800 mia. EUR på de finansielle markeder frem til slutningen af 2026. Takket være EU’s høje kreditvurdering er Kommissionen i stand til at låne til mere favorable rentesatser end mange af de enkelte medlemsstater, hvilket gavner både disse medlemsstater og EU-budgettet. Kommissionen vil søge at rejse 30 % af midlerne ved at udstede grønne NextGenerationEU-obligationer og vil bruge provenuet til at finansiere grønne politikker.

Johannes Hahn holder tale på et podium.
Johannes Hahn, kommissær med ansvar for budget og administration, deltager i »Ring the Bell«-ceremonien i forbindelse med noteringen af den første grønne NextGenerationEU-obligation på Luxembourgs børs den 19. oktober 2021.

I april 2021 meddelte Kommissionen, at den ville anvende en diversificeret finansieringsstrategi til at tilvejebringe den nødvendige finansiering. Efter at alle EU-medlemsstaterne havde godkendt afgørelsen om egne indtægter (det retlige redskab, der muliggør låntagning) gennemførte Kommissionen den første udstedelse i juni 2021. Ved årets udgang havde den rejst i alt 71 mia. EUR i EU-obligationer og yderligere midler i kortfristede EU-gældsbeviser. Dette omfattede den første grønne NextGenerationEU-obligation på 12 mia. EUR — den største udstedelse af en grøn obligation, der nogensinde har fundet sted. Den blev udstedt, efter at der i september 2021 blev vedtaget en avanceret ramme for grønne obligationer under NextGenerationEU, som giver investorerne i disse obligationer garanti for, at de mobiliserede midler vil gå til grønne projekter.

Al låntagning under NextGenerationEU vil blive tilbagebetalt senest i 2058. For at bidrage til tilbagebetalingen af de tilvejebragte midler — og også bidrage til EU’s politiske mål for budgetindtægter — har Kommissionen foreslået, at der indføres nye indtægtskilder i EU-budgettet. I januar 2021 blev der indført en afgift baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald, som vil bidrage til målene i den europæiske grønne pagt. I december foreslog Kommissionen at oprette tre nye egne indtægter for EU-budgettet baseret på:

 • indtægter fra emissionshandelssystemet
 • indtægter fra den foreslåede EU-CO2-grænsetilpasningsmekanisme og
 • den andel af de multinationale selskabers restoverskud, der omfordeles til medlemsstaterne i overensstemmelse med det kommende direktiv om gennemførelse af den globale aftale om omfordeling af beskatningsrettigheder.

Disse indtægter vil også bidrage til finansieringen af den sociale klimafond, der skal sikre, at omstillingen til en dekarboniseret økonomi fungerer for alle. Kommissionen vil foreslå yderligere nye egne indtægter i slutningen af 2023.

REACT-EU

7,7 mia. EUR

i form af hjælp til hospitaler til sikring af medicinsk udstyr, personlige værnemidler, respiratorer og testning.

11,5 mia. EUR

i støtte til virksomheder inden for alle sektorer af økonomien, herunder de hårdest ramte såsom kultur, turisme og restaurationsvirksomhed.

4,1 mia. EUR

i direkte støtte til mennesker, herunder arbejdstagere, ved at gennemføre og støtte ordninger, der skal fastholde dem i beskæftigelse.

Eksempler på REACT-EU-finansiering.

Som led i NextGenerationEU vil REACT-EU (genopretningsbistand til samhørighed og til områder i Europa) videreføre og udvide de kriseberedskabs- og kriseafhjælpningsforanstaltninger, der er truffet gennem investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset og investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus, og danne bro til den langsigtede genopretningsplan. REACT-EU vil bidrage til en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien.

Denne finansiering på 50,6 mia. EUR er helt ny. Den supplerer de midler, der stadig er til rådighed under 2014-2020-programmerne, og som skal lægges til bevillingerne til samhørighedsmidler for 2021-2027. Pengene vil blive stillet til rådighed for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.

EU’s landdistrikter blev også støttet under genopretningsinstrumentet NextGenerationEU med et beløb på 8 mia. EUR, der blev fordelt via de programmer for udvikling af landdistrikterne, der finansieres under den fælles landbrugspolitik. Denne finansiering har gjort det muligt for medlemsstaterne at støtte den grønne og den digitale omstilling i landdistrikterne.

EU’s samhørighedspolitik i frontlinjen af genopretningen

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Fonden har støttet indkøb af vacciner til over halvdelen af befolkningen i Portugal og betalt for installation af nye IT-systemer i Sloveniens sundhedssektor. I Tjekkiet blev midlerne anvendt til indkøb af nyt medicinsk udstyr for at styrke regionernes modstandsdygtighed over for fremtidige sundhedskriser, mens små virksomheder i Sverige fik støtte til den digitale omstilling.

Den Europæiske Socialfond

I samtlige medlemsstater er uddannelse, coaching og karrierevejledning blevet fremmet for at undgå tab af arbejdspladser eller hjælpe arbejdssøgende med at finde ny beskæftigelse. I Italien har virksomhederne modtaget ansættelsestilskud til kvinder og unge. Fonden har også støttet økonomiske rådgivningstjenester og boliger til hjemløse.

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

I Østrig og Rumænien har børn i nød modtaget skoleartikler. I Estland, Frankrig, Luxembourg og andre medlemsstater har de socialt dårligst stillede modtaget fødevarehjælp (f.eks. varme måltider) og elementær materiel bistand (f.eks. hygiejneprodukter).

Bekæmpelse af misinformation om covid-19

I 2021 fortsatte EU med at bekæmpe de falske oplysninger og den misinformation om covid-19, der kommer fra kilder både i og uden for EU. Dette indebar overvågning af oplysninger fra mange forskellige kilder og bekæmpelse af konspirationsfortællinger, f.eks. om vaccinernes virkninger eller som undergraver tilliden til vaccination. Alle foranstaltninger blev truffet i tæt samarbejde med EMA, medlemsstaterne og internationale partnere såsom G7 og NATO. Resultaterne blev regelmæssigt offentliggjort af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil og Kommissionen.

I lyset af den voksende misinformation om pandemien i EU offentliggjorde Kommissionen en vejledning om styrkelse af adfærdskodeksen om misinformation for at gøre den til et mere effektivt redskab til bekæmpelse af falske eller vildledende oplysninger og foreslå en bredere deltagelse. I juli udsendte Kommissionen og de parter, der havde undertegnet kodeksen, en opfordring til flere virksomheder og organisationer om at tilslutte sig med henblik på yderligere at styrke EU's holdning til dette skadelige fænomen. 26 potentielle parter har siden tilsluttet sig processen med at udarbejde en styrket adfærdskodeks, som forventes at foreligge i foråret 2022.

Foranstaltningerne udadtil omfattede arbejde for at øge bevidstheden om fordelene ved vaccination, f.eks. gennem kampagner på de sociale medier såsom #VaccToNormal-kampagnen, der indeholder personlige beretninger fra vaccinerede mennesker i hele verden. Indsatsen fokuserede på offentlighedsinitiativer i EU-nabolande — navnlig på Vestbalkan — og på verdensplan for at sikre adgangen til autoritative informationskilder. EU ydede også støtte til uafhængige medier og journalister i og uden for medlemsstaterne. Kommissionen har desuden finansieret forskningsprojekter til at undersøge korrektheden af oplysninger på de sociale medier og i andre medier samt coronavirusrelateret desinformation.

I oktober nedsatte Kommissionen en ekspertgruppe om bekæmpelse af desinformation og fremme af digitale færdigheder gennem uddannelse. Gruppens overordnede opgave er at hjælpe med at udarbejde praktiske retningslinjer for lærere og undervisere. Dette vil styrke målet for Kommissionens handlingsplan for digital uddannelse, som tager sigte på at sikre, at alle elever på alle skoler i hele EU får den bedst mulige digitale uddannelse.

Handling på verdensplan

Vacciner

En sygeplejerske iført personlige værnemidler ser ind i kameraet, mens hun holder en steril sprøjte. © Quantik, 2021.
En ivoriansk sygeplejerske forbereder en sprøjte med covid-19-vaccine ved lanceringen af landets vaccinationskampagne i Abidjan, Elfenbenskysten, den 1. marts 2021. © Quantik, 2021

Siden pandemiens begyndelse har EU stået i spidsen for global solidaritet. EU har fortsat fastholdt sit tilsagn om at sørge for, at sikre vacciner når ud til alle dele af verden sammen med personlige værnemidler, respiratorer og andet udstyr, bl.a. gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Ved udgangen af 2021 havde EU eksporteret eller delt mere end 1,7 milliarder vaccinedoser til 165 lande, hvilket svarer til to tredjedele af det samlede antal doser, der produceres i EU. Dermed har EU helt fra starten af vaccineproduktionen været verdens største eksportør af vacciner.

I februar 2021 begyndte man via faciliteten for global adgang til en vaccine mod covid-19, COVAX, at levere covid-19-vacciner i hele verden for at sikre retfærdig og lige adgang til covid-19-vacciner for alle lande. Team Europe, der består af EU-institutionerne, medlemsstaterne og de europæiske finansielle institutioner, er en førende bidragyder, der mobiliserede over 3 mia. EUR til at hjælpe COVAX med at købe 1,4 milliarder doser ved udgangen af 2021, hvoraf mere end 981 millioner doser er blevet leveret til 144 lande og territorier.

Som supplement til COVAX’ direkte erhvervelse af doser har Europa-Kommissionen oprettet en EU-mekanisme til deling af vacciner til at hjælpe medlemsstaterne med at dele deres vacciner med lande uden for EU, både direkte og via COVAX. EU støtter sine partnere med deres vaccinationsstrategier og distribution af forsyninger og med at øge den lokale fremstilling af vacciner. Medlemsstaterne havde forpligtet sig til at dele over 200 millioner doser ved udgangen af 2021. Dette mål blev langt overskredet, idet der blev delt 380 millioner doser med lande uden for EU, og heraf var 255,4 millioner blevet leveret ved årets udgang (87 % via COVAX). På G20+-topmødet om global sundhed forpligtede de industrielle partnere sig også til inden udgangen af 2021 at stille 1,5 milliarder vaccinedoser til rådighed for lavindkomstlande uden fortjeneste og for mellemindkomstlande til lave omkostninger. EU reagerede med sin humanitære bistand også på hastebehov som følge af covid-19 i de mest sårbare lande ved at etablere den humanitære buffer under COVAX.

Desuden meddelte Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i november, at EU vil dele i alt 700 millioner vaccinedoser med de mest sårbare lande senest midt i 2022, hvoraf 200 mio. vil blive betalt over EU-budgettet.

Disse bestræbelser suppleres af Team Europe-initiativet til støtte for lokal fremstilling af og adgang til vacciner, lægemidler og sundhedsteknologier i Afrika. Dette understøttes af 1 mia. EUR fra EU-budgettet og de europæiske udviklingsfinansieringsinstitutioner og af samarbejdet mellem Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Afrika-centrene for sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse.

Infografikken viser nogle af Team Europe initiativets mål for vaccinestøtte i Afrika.
Team Europe-støtte til lokal fremstilling af og adgang til vacciner, lægemidler og sundhedsteknologier i Afrika.

Et nyt Team Europe initiativ har til formål at mobilisere 1 milliard euro som bidrag til at øge vaccineforsyningen ved at hjælpe med at oprette regionale produktionsknudepunkter og fokusere på lande med størst potentiale. Det vil konsolidere efterspørgslen ved at hjælpe de afrikanske lande med at koordinere deres behov. Endelige vil det lette adgangen til vacciner og lægemidler ved at styrke et gunstigt miljø. Eksempler på sådanne lande er Egypten, Etiopien, Ghana, Kenya, Marokko, Nigeria, Rwanda, Senegal og Sydafrika.

Globalt sundhedstopmøde

I maj var Kommissionens formand Ursula von der Leyen og Italiens premierminister Mario Draghi sammen værter for G20+-topmødet om global sundhed i Rom, hvor de deltagende ledere bakkede op om Verdenssundhedsorganisationens ledende og koordinerende rolle som reaktion på covid-19 og den bredere globale dagsorden for sundhed. Lederne undertegnede Romerklæringen om forberedelse på og forebyggelse af fremtidige pandemier.

Med de 16 principper i erklæringen bekræftede lederne på ny deres støtte til global solidaritet, lighed og multilateralt samarbejde, effektiv forvaltning, en menneskecentreret tilgang, en tilgang, der bygger på videnskabs- og evidensbaserede politikker samt tillid, og fremme af vedvarende finansiering af den globale sundhed. I erklæringen tager lederne afstand fra eksportforbud og giver tilsagn om at holde de globale forsyningskæder åbne og operationelle for at diversificere den globale vaccinefremstillingskapacitet.

Principperne i Romerklæringen danner grundlag for det igangværende arbejde i G7 og G20, herunder den nylige oprettelse af en fælles finans- og sundhedstaskforce under G20, for at sikre tilstrækkelig finansiering af forebyggelse, beredskab og indsats. EU ledede den indsats, der førte til den beslutning, der blev truffet på Verdenssundhedsforsamlingens overordentlige samling i november og december om at oprette et mellemstatsligt forhandlingsorgan for at styrke forebyggelse, beredskab og indsats i forbindelse med pandemier.

I september afgav EU og USA fælles tilsagn om deling af vacciner, beredskab, forsyninger (herunder behandling), bæredygtig finansiering og regional vaccineproduktion på deres dagsorden for bekæmpelse af den globale pandemi.

Afbødning af pandemiens virkninger

Team Europe-tilgangen har støttet over 130 partnerlande i hele verden med fleksibel finansiel støtte. Fra pandemiens begyndelse til slutningen af 2021 mobiliserede Team Europe over 46 mia. EUR til at hjælpe med at dække humanitære behov, forbedre sundheds-, vand- og sanitetssystemerne og afbøde pandemiens socioøkonomiske konsekvenser.

I 2021 intensiverede EU sit arbejde for at sætte gang i den globale genopretning. Kommissionen har arbejdet på at samle internationale aktører, opbygge nye koalitioner og samarbejdsinitiativer for at bekæmpe covid-19 og iværksætte en bæredygtig global genopretning. I februar deltog kommissionsformand Ursula von der Leyen i Global Citizen-kampagnen »En genopretningsplan for hele verden«. Kampagnen varede et år og var bygget op omkring fem prioriteter: at bidrage til at overvinde covid-19, bekæmpe hungersnød, genoptage undervisning overalt, beskytte planeten og fremme lighed for alle.

Fra begyndelsen af pandemien til juli 2021 ydede EU mere end 4,35 mia. EUR til Vestbalkan og Tyrkiet og mere end 3,41 mia. EUR til de europæiske naboskabsregioner for at håndtere de umiddelbare sundhedsbehov og mindske krisens socioøkonomiske konsekvenser. Dette omfattede også programmer og tilskud for at sikre tilgængeligheden og distributionen af EU-godkendte covid-19-vacciner og støtte til at fremskynde vaccinationskampagner. Ved udgangen af december var der gennem COVAX-faciliteten blevet leveret mere end 77 millioner vaccinedoser til Vestbalkan og de østlige og sydlige nabolande, og medlemsstaterne havde med støtte fra EU delt næsten 32 millioner doser med partnerlande (enten direkte eller via COVAX).

Et lille barn holder en blomst, der er klar til at blive plantet, frem mod kameraet.

Skabelse af et grønnere, klimaneutralt Europa

Gennemførelse af den europæiske grønne pagt

I 2021 fortsatte EU med at bekæmpe klimaændringerne ved hjælp af ambitiøse politikker inden for egne grænser og i tæt samarbejde med internationale partnere. I februar vedtog Europa-Kommissionen en ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringer, hvori det fastsættes, hvordan Den Europæiske Union kan tilpasse sig de uundgåelige konsekvenser af klimaændringer og blive klimarobust inden 2050. Europas første klimalov nogensinde blev vedtaget af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i juni. Heri fastsættes der bindende mål for hele økonomien med henblik på at reducere nettodrivhusgasemissionerne med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet og opnå klimaneutralitet inden 2050.

I juli og december fremsatte Kommissionen så en række forslag for at gøre EU i stand til at opfylde sine klimaambitioner ved at revidere de eksisterende politikker og foreslå nye foranstaltninger. De lovgivningsmæssige forslag med henblik på gennemførelse af den europæiske grønne pagt omfatter en lang række politikområder, herunder klima, energi, transport og beskatning. I disse fastsættes det, hvordan EU skal nå sit 2030-mål, som nu er juridisk bindende. Forslagene blev meddelt FN’s rammekonvention om klimaændringer som EU’s bidrag til at opfylde målene i Parisaftalen.

EU’s klimamål for 2030
Med Kommissionens lovgivningsforslag tilvejebringes de nødvendige redskaber til den gennemgribende og retfærdige omstilling af EU’s økonomi, der er planlagt i den europæiske grønne pagt.

Længere beskrivelse. EU’s klimamål for 2030 omfatter: den sociale klimafond, emissionshandel i forbindelse med vejtransport og bygninger, CO2 grænsetilpasningsmekanismen, EU’s emissionshandelssystem for elproduktion, industri, søfart og luftfart, forordningen om arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (L U L U C F), energibeskatningsdirektivet, EU’s skovstrategi, energieffektivitetsdirektivet, forordningen om indsatsfordeling, direktivet om vedvarende energi, forordningen om infrastruktur for alternative brændstoffer, CO2 emissionsstandarder for biler og varevogne, Fuel EU Maritime initiativet og ReFuel EU Aviation initiativet.

Fordelene ved klimaindsatsen er tydelige: forebyggelse eller afbødning af klimakrisen, en sundere planet at give videre til fremtidige generationer, renere luft, køligere og grønnere byer, sundere borgere, lavere energiforbrug og lavere regninger, større uafhængighed på energiområdet, nye teknologier og industrielle muligheder samt mere plads til naturen. Sidst, men ikke mindst vil den grønne omstilling skabe nye typer job. Hvis den ledsages af de rette politikker, vil den kunne skabe omkring 1 million job i EU inden 2030 og 2 millioner inden 2050 og forbedre EU’s globale konkurrenceevne i forhold til mange andre lande, der søger klimaløsninger.

Fordelene ved EU’s klimapolitikker opvejer klart omkostningerne ved denne omstilling på mellemlang til lang sigt, men på kort sigt risikerer disse politikker at lægge ekstra pres på sårbare husholdninger, mikrovirksomheder og transportbrugere. Politikkerne er derfor udformet med henblik på at sikre en rimelig spredning af omkostningerne ved at håndtere og tilpasse sig klimaændringerne for derved at sikre en retfærdig omstilling for alle. Det er en af årsagerne til, at Kommissionens forslag til det nye emissionshandelssystem inden for vejtransport og bygninger ledsages af en social klimafond. De potentielt væsentlige sociale konsekvenser behandles yderligere i forslaget til henstilling om at sikre en retfærdig omstilling til klimaneutralitet (se nedenfor).

Revision af EU’s emissionshandelssystem

EU’s emissionshandelssystem er verdens første store CO2-marked. Der fastsættes heri en grænse eller et loft for den samlede mængde af visse drivhusgasser, der kan udledes af de omfattede sektorer. Loftet sænkes med tiden, således at de samlede emissioner falder. De virksomheder, der er omfattet af systemet, køber emissionskvoter på auktioner eller modtager dem via gratis tildeling. De kan også handle med kvoter med hinanden efter behov. Hvert år skal hver virksomhed returnere tilstrækkelige kvoter til fuldt ud at dække sine emissioner, ellers pålægges de store bøder.

Siden systemet blev lanceret i 2005, er drivhusgasemissionerne blevet reduceret med ca. 43 % i de omfattede sektorer (elproduktion, energiintensive industrier og luftfart inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Tilsammen tegner disse sektorer sig for 41 % af EU’s samlede emissioner. I juli 2021 foreslog Kommissionen som led i lovgivningspakken vedrørende gennemførelse af den europæiske grønne pagt et nyt mål om at reducere emissionerne fra sektorerne i emissionshandelssystemet med 61 % inden 2030 i forhold til 2005-niveauet. For at nå dette mål foreslår Kommissionen en engangsreduktion af de samlede emissionskvoter og en forhøjelse af reduktionssatsen fra 2,2 % i det nuværende system til 4,2 % pr. år.

Diagrammet viser emissionsreduktionerne i det eksisterende emissionshandelssystem og indsatsfordelingssektorerne i forhold til 2005

I indsatsfordelingssektorerne, der omfatter vejtransport, boliger og landbrug, var ændringen i forhold til 2005 minus 16 % i 2020, og målet for 2030 er minus 40 %. I det eksisterende emissionshandelssystem, der omfatter elsektoren, energiintensive industrier, flyvninger inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og skibsfart efter 2022, var ændringen i forhold til 2005 minus 43 % i 2020, og målet for 2030 er minus 61 %. Ud over at være omfattet af forordningen om indsatsfordeling har Kommissionen foreslået et nyt emissionshandelssystem, der specifikt er rettet mod emissioner fra vejtransport og bygninger. Loftet i dette nye system vil blive sænket årligt for at opnå emissionsreduktioner på 43 % i 2030 sammenlignet med 2005.

Kommissionen har også foreslået en CO2-grænsetilpasningsmekanisme. Denne mekanisme, som er forenelig med Verdenshandelsorganisationens regler, vil sikre, at den ambitiøse klimaindsats i Europa ikke fører til »kulstoflækage«, hvorved virksomheder overfører produktionen til lande med mindre strenge emissionsregler. Den gradvise indførelse heraf parallelt med udfasningen af gratis kvoter under det nuværende emissionshandelssystem vil sikre, at visse kulstofintensive produkter, der importeres til EU — såsom cement, jern og stål, aluminium, gødning og elektricitet — koster lige så meget, som hvis de produceres i EU.

Kommissionen har fremsat forslag om at styrke markedsstabilitetsreserven. Denne reserve forbedrer systemets modstandsdygtighed over for større chok ved at reservere en række emissionskvoter, som kan anvendes til at tilpasse udbuddet af kvoter på auktion. Inden for luftfartssektoren har Kommissionen foreslået en gradvis udfasning af gratistildelingen af kvoter til luftfartsselskaber, der flyver i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, med henblik på at gå over til fuld kvoteauktionering i sektoren. Kommissionen foreslår også at anvende den globale ordning for CO2-kompensation og -reduktion for international luftfart på flyvninger til og fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

For at EU kan nå sit 2030-emissionsreduktionsmål er det nødvendigt, at sektorer, som på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af emissionshandelssystemet, øger deres dekarboniseringsindsats. Med henblik herpå har Kommissionen foreslået at udvide emissionshandelen til også at omfatte søtransport og at indføre et særskilt emissionshandelssystem for vejtransport- og byggesektoren.

I juli foreslog Kommissionen også at øge finansieringen af klimainnovation ved i væsentlig grad at øge størrelsen af sin moderniseringsfond og sin innovationsfond. Via fondene, som finansieres med kvoter, som auktioneres inden for rammerne af emissionshandelssystemet, ydes der støtte til henholdsvis lavindkomstmedlemsstater i deres omstilling til klimaneutralitet og de innovative lavemissionsteknologier, der er nødvendige for at sætte gang i den grønne omstilling.

En retfærdig omstilling til klimaneutralitet

En central del af den europæiske grønne pagt er tilsagnet om at gennemføre omstillingen til en klimaneutral økonomi på en retfærdig måde, hvor ingen lades i stikken.

I juli blev der fremsat forslag om en ny social klimafond, som skal hjælpe medlemsstaterne med at støtte omstillingen til klimaneutralitet for de sårbare borgere, der er mest afhængige af fossile brændstoffer. Kommissionen foreslår, at fonden finansieres via EU-budgettet med et beløb, som i princippet svarer til 25 % af de forventede indtægter fra det nye emissionshandelssystem for vejtransport- og byggesektoren, og at der mobiliseres 72,2 mia. EUR i perioden 2025-2032. De vil blive brugt til at hjælpe medlemsstaterne med at støtte sårbare husholdninger og mikrovirksomheder, investere i energieffektivitet og renovering af bygninger og være med til at finansiere nul- og lavemissionsmobilitet. Indtil disse investeringer har nedbragt omkostningerne og emissionerne, vil der via fonden også kunne ydes midlertidig direkte indkomststøtte til sårbare husholdninger.

I december udsendte Kommissionen politiske retningslinjer for at tilskynde medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger med henblik på en retfærdig og inklusiv omstilling til klimaneutralitet. Forslaget til Rådets henstilling omhandler de relevante beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af omstillingen. Der lægges heri særlig vægt på at imødekomme behovene hos de mennesker og husholdninger, som er dybt afhængige af fossile brændstoffer, og som kan blive mest påvirket af den grønne omstilling. Derudover opfordres medlemsstaterne desuden til at gøre optimal brug af offentlig og privat finansiering og til at arbejde tæt sammen med arbejdsmarkedets parter. Forslaget indeholder foranstaltninger og retningslinjer med henblik på at:

 • støtte beskæftigelse af høj kvalitet og lette jobskift
 • fremme lige adgang til kvalitetsuddannelse
 • sikre retfærdige skatte- og socialsikringssystemer
 • fremme adgangen til væsentlige tjenester til en overkommelig pris
 • koordinere den politiske indsats og følge en tilgang, som omfatter hele økonomien og
 • gøre optimal brug af offentlig og privat finansiering.

Revision af lovgivningen for sektorer, som ikke er omfattet af emissionshandelssystemet

For sektorer, der ikke er omfattet af emissionshandelssystemet, fastsættes der i EU’s forordning om indsatsfordeling bindende mål for reduktion af de årlige drivhusgasemissioner inden 2030 for EU og dets medlemsstater. Indsatsen for at reducere emissionerne fordeles mellem medlemsstaterne i henhold til deres relative velstand målt i bruttonationalprodukt pr. indbygger og under hensyntagen til omkostningseffektivitet.

I juli fremsatte Kommissionen et forslag om at øge EU’s mål fra den nuværende emissionsreduktion på 29 % i forhold til 2005-niveauet til en reduktion på 40 %. De foreslåede nationale mål for emissionsreduktioner varierer fra 10 % til 50 %, også i forhold til 2005.

Diagrammet viser de foreslåede nationale mål for emissionsreduktioner i forhold til niveauerne i 2005.

Reviderede emissionsreduktionsmål i henhold til forordningen om indsatsfordeling.

Kilde: Bilag til COM(2021) 555 — Medlemsstaternes reduktioner af drivhusgasemissioner i henhold til artikel 4, stk. 1 (14. juli 2021).

De foreslåede mål er: Bulgarien minus 10 %, Rumænien minus 12,7 %, Kroatien minus 16,7 %, Letland minus 17 %, Polen minus 17,7 %, Ungarn minus 18,7 %, Malta minus 19 /, Litauen minus 21 %, Grækenland minus 22,7 %, Slovakiet minus 22,7 %, Estland minus 24 %, Tjekkiet minus 26 %, Slovenien minus 27 %, Portugal minus 28,7 %, Cypern minus 32 %, Spanien minus 37,7 %, EU 27 minus 40 %, Irland minus 42 %, Italien minus 43,7 %, Belgien minus 47 %, Frankrig minus 47,5 %, Østrig minus 48 %, Nederlandene minus 48 %, Danmark minus 50 %, Tyskland minus 50 %, Luxembourg minus 50 %, Finland minus 50 %, Sverige minus 50 %.

Skove og landbrugsjord dækker tilsammen mere end tre fjerdedele af EU’s landareal. Velforvaltede og modstandsdygtige skove er af afgørende betydning for at opnå klimaneutralitet, da de fjerner kuldioxid (CO2) fra atmosfæren. I juli fremsatte Kommissionen et forslag om at øge CO2-fjernelsen til et niveau svarende til 310 millioner ton CO2 inden 2030 og opnå klimaneutralitet i den kombinerede sektor for arealanvendelse, skovbrug og landbrug på EU-plan senest i 2035.

I december vedtog Kommissionen en meddelelse om bæredygtige kulstofkredsløb. Heri fastsættes det, hvordan EU kan øge fjernelsen af CO2 fra atmosfæren ved at reducere sin afhængighed af fossilt kulstof, øge kulstofbindende dyrkning for at lagre mere kulstof i naturen og fremme industrielle løsninger til bæredygtig og bevislig fjernelse og genanvendelse af kulstof.

EU-strategien for tilpasning til klimaændringer

Selv om EU gør alt, hvad det kan for at afbøde klimaændringerne, både nationalt og internationalt, skal det også forberede sig på at imødegå de uundgåelige konsekvenser. Klimaændringerne mærkes allerede, lige fra dødbringende hedebølger og ødelæggende oversvømmelser til forringede skove og kystlinjer, der er udhulet af stigende vandstand i havene.

Derfor vedtog Kommissionen i februar en ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringer, hvori det beskrives, hvordan EU kan blive klimarobust inden 2050. Dens mål er at gøre tilpasningen mere intelligent, hurtigere og mere systemisk og intensivere den internationale indsats. Den sigter mod at flytte fokus fra planlægning til gennemførelse ved at udvikle og udbrede løsninger i stor skala.

Climate-ADAPT, den europæiske platform for viden om tilpasning, vil f.eks. blive gjort mere tilgængelig for alle og har nu et særligt observatorium, der skal hjælpe med at spore og forebygge sundhedstrusler i forbindelse med klimaændringer. Et andet eksempel er lanceringen af en mission om tilpasning til klimaændringer inden for rammerne af Horisont Europa. Dette flagskibsinitiativ vil tilvejebringe den nyeste tilpasningsteknologi, naturbaserede løsninger og bedste praksis for EU’s regioner, så de kan blive modstandsdygtige over for klimaændringer.

Vores bygninger skal være mere bæredygtige

Efter renoveringsbølgeinitiativet i 2020 er Kommissionens ambition om at fordoble bygningsrenoveringsraten i hele EU afspejlet i en række nye initiativer. Navnlig har den foreslåede revision af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne fra december til formål at sikre, at EU er på rette vej med hensyn til at dekarbonisere sin bygningsmasse. Revisionen sikrer, at energiforbruget i bygninger i EU falder, ved at bygningernes energieffektivitet opgraderes via en gennemgribende renovering. Med forslaget fastsættes der minimumsstandarder for energimæssig ydeevne, og det kræves, at 15 % af bygningsmassen i hver medlemsstat opgraderes fra energimærke G til mindst F senest i 2030. Som led i revisionen foreslog Kommissionen også, at alle nye bygninger skal være emissionsfrie fra 2030 og nye offentlige bygninger fra 2027.

Kommissionens forslag til et nyt direktiv om energieffektivitet indeholder et mere ambitiøst mål for energibesparelser inden 2030 i hele økonomien, herunder gennem renovering af offentlige bygninger. I forslaget til direktiv om energieffektivitet fastsættes også et nyt benchmark for anvendelse af 49 % vedvarende energi i bygninger inden 2030, og der kræves årlige stigninger i den mængde vedvarende energi, der anvendes til opvarmning og køling. Det foreslåede nye emissionshandelssystem for bygninger omfatter brændsel til opvarmning. Via den sociale klimafond, der finansieres af det nye system, vil der blive ydet finansiel støtte til renovering til sårbare husholdninger og mikrovirksomheder.

Da renoveringspotentialet kan fungere som springbræt for økonomisk genopretning, lægges der i forbindelse med EU’s genopretnings- og resiliensfacilitet særlig vægt på byggesektoren, og mange medlemsstater har i deres nationale genopretningsplan medtaget investeringer i renovering og energieffektivitet.

Det nye europæiske Bauhaus

Det nye europæiske Bauhaus, der blev lanceret i 2020, har til formål at fremskynde omstillingen af vores samfund og økonomiske sektorer såsom bygge- og anlægssektoren og livsstilsindustrier, som sikrer borgerne adgang til varer og tjenesteydelser, der er cirkulære, prismæssigt overkommelige og mindre kulstofintensive. Derved bidrager det til at omsætte den europæiske grønne pagt til håndgribelige forandringer på stedet, der forbedrer hverdagen, i bygninger og offentlige rum samt inden for mode og møbler. Det nye europæiske Bauhaus giver den grønne pagt en kulturel dimension og inddrager grupper som arkitekter, designere og kunstnere for at udnytte deres bidrag til omstillingen.

Inspiration fra græsrodsprojekter fra hele Europa og andre steder bidrog til udformningen af Kommissionens koncept for det nye europæiske Bauhaus-initiativ, der blev offentliggjort i september 2021. I forbindelse med projektets fælles udformningsfase, der løb fra januar til juli, indkom der mere end 2 000 bidrag. Via EU-programmer — herunder Horisont Europa, LIFE, programmet for det indre marked og programmet for et digitalt Europa — vil der blive ydet ca. 85 mio. EUR til nye europæiske Bauhaus-projekter i 2021-2022. Desuden vil initiativet blive integreret i mange andre EU-programmer såsom Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps. Kommissionen vil også oprette et nyt europæisk Bauhaus-laboratorium for sammen med lokalsamfundet at skabe, fremstille prototyper af og afprøve nye værktøjer, løsninger og politiske anbefalinger.

Fra en »flydende« vild have i hjertet af Barcelona til et »affaldsfrit« hus i Slovenien viste vinderne af de første priser i det nye eurpæiske Bauhaus, at bæredygtighed også kan være smuk og inkluderende. Navnene på de 20 vindere blev bekendtgjort i september.

Styrkelse af en klimaneutral økonomi

På grundlag af de forskellige strategier, der blev skitseret i 2020, herunder vedrørende integration af energisystemet, vedvarende offshoreenergi, brint og metanemissioner, tog Kommissionen i 2021 en række skridt til at omsætte disse idéer til EU-lovgivning. Den fremsatte i juli og december forslag om at omskrive EU’s energipolitiske regler og fremskynde overgangen til ren energi.

På grundlag af de forskellige strategier, der blev skitseret i 2020, herunder vedrørende integration af energisystemet, vedvarende offshoreenergi, brint og metanemissioner, tog Kommissionen i 2021 en række skridt til at omsætte disse idéer til EU-lovgivning. Den fremsatte i juli og december forslag om at omskrive EU’s energipolitiske regler og fremskynde overgangen til ren energi.

Kommissionen har foreslået, at vedvarende energi skal udgøre 40 % af EU’s energimiks inden 2030. Det er dobbelt så meget som i 2020 og en betydelig stigning i forhold til det tidligere mål på 32 %. Tal fra Eurostat har bekræftet, at EU har mere end nået sine 2020-mål.

Forslaget fra juli om at revidere direktivet om vedvarende energi omfatter foranstaltninger til målområder (såsom transport og bygninger), hvor fremskridtene har været langsommere end forventet. På samme måde sigter forslaget om at revidere direktivet om energieffektivitet mod kollektivt at reducere energiforbruget med yderligere 9 % i forhold til, hvad medlemsstaterne allerede har givet tilsagn om i deres nationale energi- og klimaplaner for 2021-2030, og har til formål næsten at fordoble den årlige energispareforpligtelse.

Kadri Simson og andre går ned ad trapperne inde i en stor fabrik.
Kadri Simson (i midten), kommissær med ansvar for energi, besøger et nyt vandkraftværk i Brežice, Slovenien, den 20. september 2021.

Yderligere elementer i pakken af foranstaltninger til gennemførelse af den europæiske grønne pagt fulgte i december med en række forslag om dekarbonisering af gassektoren og etablering af et brintmarked. Disse forslag til EU’s gasmarked letter overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende og kulstoffattige gasser. De fokuserer også på at skabe et velfungerende marked for brint på mellemlang sigt, samtidig med at andre rene gasteknologier fremmes.

Som drivkraft bag det globale metantilsagn, som EU og 110 lande tilsluttede sig på COP26-konferencen om klimaændringer i Glasgow, har EU også bidraget til oprettelsen af et internationalt observatorium for metanemissioner med henblik på at måle emissioner og overvåge fremskridtene. I december blev det første lovgivningsforslag nogensinde fremsat for at mindske EU’s metanemissioner.

Infografikken viser de vigtigste forskelle mellem de gamle og nye energimærker.
Sammenligning af de gamle og nye energimærker for et køleskab uden fryser.

Nye energimærker: Sådan genkender du et produkt, der er mærket efter den nye skala. Det nye mærke har en QR kode, der giver adgang til flere oplysninger om modellen. Desuden er energieffektivitetsklasserne mærket efter en ny skala. For eksempel ville et køleskab med det nye mærke i klasse C være mærket klasse A tre plus efter den tidligere skala. Metoden til beregning af det årlige energiforbrug er også blevet forbedret. For eksempel har det samme køleskab et angivet forbrug på 66 kilowatt timer om året med det nye mærke, men 62 med det tidligere mærke. Endelig udtrykkes køleskabets kapacitet i liter, og med det nye mærke måles støjniveauet i decibel ved hjælp af en skala fra 1 til 4.

I 2021 blev der også foretaget en nyskalering af EU’s energimærker for visse husholdningsprodukter (fra vaskemaskiner til elektriske pærer). Det viser, at mærket bidrager til at fremme innovation inden for energieffektivitet, da producenterne ønsker at være i den højeste klasse, der findes på markedet, og forbrugerne påvirkes af disse mærker, når de køber produkter.

I juli blev der tilføjet et forslag om at revidere EU’s energibeskatningsdirektiv til pakken om den europæiske grønne pagt. Det har til formål at sikre, at beskatningen af energiprodukter i højere grad afspejler den indvirkning, de har på miljøet, og støtter EU’s klimamål. Med revisionen fjernes de nuværende ulemper for rene energiprodukter og -teknologier, og der indføres højere afgiftssatser for mere forurenende brændstoffer. Dette vil bidrage til at sende de rette prissignaler for energiprodukter og dermed styrke grøn innovation og investeringer i bæredygtig, ren energi.

Som en umiddelbar reaktion på de globalt usædvanligt høje energipriser udsendte Kommissionen i oktober en meddelelse med en »værktøjskasse« af foranstaltninger, der angiver kort-, mellem- og langsigtede initiativer, som medlemsstaterne og EU kan iværksætte for at afhjælpe situationen for både husholdninger og virksomheder. I januar 2022 havde de fleste medlemsstater truffet foranstaltningerne i værktøjskassen for derved at afbøde virkningerne af prisstigningen. Kommissionen fulgte op på meddelelsen med lovgivningsforslag i december for at forbedre anvendelsen af lagring. Den fastlagde derefter en befordrende ramme for fælles indkøb af gasreserver og bestemmelser til styrkelse af solidariteten mellem medlemsstaterne.

Bæredygtig og intelligent mobilitet

Som led i lovgivningspakken fra juli til gennemførelse af den europæiske grønne pagt foreslog Kommissionen nye regler for at tilskynde til og øge anvendelsen af rene brændstoffer i luftfartssektoren og søfartssektoren (ReFuelEU Aviation og FuelEU Maritime). Dette vil ikke blot bidrage til at reducere emissionerne fra disse to sektorer, men også fremme innovation og økonomisk aktivitet i EU gennem den nødvendige teknologiske tilpasning og udvikling af alternative brændstoffer.

For at opfylde dekarboniseringsmålene for transport skal EU’s industrigrundlag udvikle ny forsyningskapacitet, produktions- og lagringskapacitet og distributionsnet inden for meget kort tid. Som supplement til de lovgivningsforslag, der blev fremsat i 2021, har Kommissionen også lanceret værdikædealliancen for vedvarende og kulstoffattige brændstoffer, som har til formål at øge udbuddet og prisoverkommeligheden af vedvarende og kulstoffattige gasformige og flydende brændstoffer inden for transport med fokus på luftfarts- og søfartssektoren.

I forbindelse med det europæiske år for jernbanetransport i 2021 blev den afgørende rolle, som jernbanerne spiller i vores samfund fremhævet, idet de forbinder mennesker og virksomheder i hele EU på en af de mest bæredygtige og sikreste måder, der er til rådighed. Det europæiske år for jernbanetransport kastede også lys over udfordringerne med at få flere mennesker til at rejse med tog, flere virksomheder til at transportere deres gods med jernbane og flere mennesker til at arbejde i jernbanesektoren.

Et af årets højdepunkter var den rejse på tværs af kontinentet, som Connecting Europe Express foretog, og som demonstrerede den europæiske jernbanesektors magt og potentiale. Rejsen var en lejlighed til at bekræfte, at der skal gøres mere for, at jernbanerne kan spille sin retmæssige rolle i den grønne omstilling. Kommissionen vedtog i december en handlingsplan for at fremme grænseoverskridende passagertog over lange afstande og er i færd med at udarbejde nye regler for godstogskorridorer (se også »Q & A:Strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet«). Det vil bidrage til at gøre grænseoverskridende jernbanegodstransport mere konkurrencedygtig ved at forbedre forvaltningen af jernbaneinfrastrukturkapaciteten, maksimere udnyttelsen af den eksisterende jernbaneinfrastruktur og supplere jernbaneindustriens igangværende bestræbelser på at forbedre jernbanegodstransportens hastighed, punktlighed og pålidelighed.

Adina Vălean klapper foran et tog med logoet Connecting Europe Express.
Adina Vălean, kommissær med ansvar for transport, med Connecting Europe Express, Bukarest, Rumænien, den 17. september 2021.

I december fremlagde Kommissionen forslag til reviderede retningslinjer for det transeuropæiske transportnet, et revideret direktiv om intelligente transportsystemer og en ny EU-ramme for bytrafik.

Det transeuropæiske transportnet (TEN-T) er et EU-dækkende net af ruter via jernbaner, indre vandveje, nærskibstrafik og veje. Det forbinder større byer, havne, lufthavne og terminaler. Det er afgørende for det indre markeds funktion, da det sikrer en effektiv transport af varer og passagerer. Med de foreslåede foranstaltninger vil netværket blive gjort grønnere, mere effektivt og mere modstandsdygtigt.

Intelligent mobilitet gør transport sikrere og mere bæredygtig. Med revisionen af direktivet om intelligente transportsystemer tages der højde for de nye muligheder for mobilitet på vejene, mobilitetsapps og opkoblet og automatiseret mobilitet. Det vil stimulere en hurtigere udbredelse af nye intelligente tjenester, idet det foreslås, at visse vigtige vej-, rejse- og trafikdata — såsom hastighedsbegrænsninger, trafikplaner eller vejarbejde — stilles til rådighed i digitale formater.

I det nye forslag til en ramme for bytrafik tages der fat på nogle af de mobilitetsudfordringer, der opstår som følge af den intense aktivitet i byerne — herunder trængsel, emissioner og støj — til gavn for transportbrugerne og alle mennesker omkring dem.

Renere og sikrere køretøjer

Personbiler og varevogne tegner sig tilsammen for ca. 15 % af de samlede CO2-emissioner i EU, og derfor er samarbejdet med disse sektorer afgørende for at nå EU’s emissionsreduktionsmål. Der er behov for mere ambitiøse CO2-emissionsstandarder for nye biler og varevogne for at øge antallet af nul- og lavemissionskøretøjer på vejene i EU. Som en del af pakken til gennemførelse af den europæiske grønne pagt foreslog Kommissionen i juli at indføre mere ambitiøse CO2-emissionsmål for nye biler og varevogne fra 2030:

 • en emissionsreduktion på 55 % for biler inden 2030
 • en emissionsreduktion på 50 % for varevogne inden 2030
 • nulemissioner fra nye biler inden 2035.
Ursula von der Leyen og Kaja Kallas sidder ved siden af hinanden og ser ind i kameraet.
Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen (til venstre), og Kaja Kallas, Estlands premierminister, i en selvkørende bus, Tallinn, Estland, den 5. oktober 2021.

For at støtte bestræbelserne på at skabe en grønnere europæisk transportflåde har Kommissionen fremsat forslag til en forordning om infrastruktur for alternative drivmidler for at sikre, at der er tilstrækkelig offentlig opladnings- og optankningskapacitet i alle medlemsstater til at opfylde kravene fra en voksende flåde af nulemissionskøretøjer og -lastbiler. Forordningen vil også sikre, at der langs større transportkorridorer i hele EU er opladningsinfrastruktur med faste intervaller, så førerne nemt kan genoplade deres elektriske køretøjer eller påfylde deres brintdrevne køretøjer overalt i EU. I henhold til de foreslåede regler vil fly, skibe og pramme få adgang til elforsyningen i større havne og lufthavne.

En global indsats

Kortet viser temperaturforskellen mellem 2021 og gennemsnittet i perioden fra 1991 til 2020.
Lufttemperatur i en højde af 2 m i 2021, vist i forhold til gennemsnittet i perioden 1991-2020.

De største temperaturstigninger (på mere end 3 grader) er registreret i Nordamerika, Østasien, Mellemøsten og Nordafrika samt de antarktiske regioner tæt på Sydamerika.

COP26-klimakonferencen fandt sted i Glasgow (Det Forenede Kongerige) den 1.-13. november. Ved konferencens begyndelse opstillede EU tre mål.

 • For det første at få tilsagn om at reducere emissionerne i dette årti for at holde sig inden for målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.
 • For det andet at nå målet om at yde 100 mia. USD om året i klimafinansiering til udviklingslande og sårbare lande.
 • For det tredje at nå til enighed om Parisaftalens regelsæt.

Der blev gjort fremskridt med hensyn til hvert af målene.

Inden for rammerne af Parisaftalen har 195 lande sat som mål at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning et godt stykke under 2 °C og så tæt som muligt på 1,5 °C. Inden COP26 var jorden truet af en global opvarmning på 2,7 °C. På grundlag af de nye bekendtgørelser, der blev fremsat på konferencen, anslår eksperterne, at de sandsynlige scenarier nu bringer verden på rette spor med en opvarmning på mellem 1,8 °C og 2,4 °C. I konklusionerne fra konferencen er parterne nu blevet enige om i givet fald at tage deres tilsagn op til fornyet overvejelse inden udgangen af 2022 med henblik på at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C inden udgangen af århundredet og fastholde de højeste ambitioner i henhold til Parisaftalen.

Frans Timmermans taler ved en rundbordsdiskussion foran en gruppe ungdomsaktivister iført mundbind.
Frans Timmermans, ledende næstformand i Kommissionen med ansvar for den europæiske grønne pagt, orienterer ungdomsrepræsentanter om COP26-forhandlingerne i Kommissionens pavillon, Glasgow, Det Forenede Kongerige, den 8. november 2021.

For at opfylde disse løfter blev COP26-deltagerne også for første gang enige om at fremskynde bestræbelserne på at udfase urenset kulkraft og ineffektive subsidier til fossile brændstoffer, og de anerkendte behovet for støtte til at forvalte en retfærdig omstilling.

På COP26 afsluttede deltagerne desuden de tekniske forhandlinger om Parisaftalens regelsæt, hvori kravene til alle parter om at følge fremskridtene i forhold til deres emissionsreduktionsmål fastsættes. I regelsættet beskrives også, hvordan de internationale CO2-markeder vil fungere med henblik på at støtte yderligere globalt samarbejde om emissionsreduktioner

Med hensyn til klimafinansiering blev de udviklede lande enige om at fordoble den samlede andel af støtten for at hjælpe andre lande med at tilpasse sig konsekvenserne af klimaændringerne inden for det årlige mål på 100 mia. USD for 2021-2025 og nå det eksisterende mål om at yde 100 mia. USD om året til dem så hurtigt som muligt. Parterne forpligtede sig også til at nå til enighed om langsigtet klimafinansiering efter 2025. På konferencen blev det også besluttet at indlede en dialog mellem parter, interessenter og relevante organisationer for at støtte bestræbelserne på at afværge, minimere og håndtere skader i forbindelse med klimaændringer.

EU var også involveret i følgende bekendtgørelser på COP26.

 • Det globale metantilsagn, som EU og USA har lanceret. Over 100 lande, der tegner sig for 70 % af den globale økonomi og næsten halvdelen af de menneskeskabte metanemissioner, har nu forpligtet sig til et kollektivt mål om at reducere de globale metanemissioner med mindst 30 % inden 2030 i forhold til 2020-niveauet.
 • EU har givet tilsagn om 1 mia. EUR over 5 år til støtte for det globale tilsagn om finansiering af skove. EU vil hjælpe partnerlandene med at beskytte, genoprette og forvalte skovene på en bæredygtig måde i hele verden. Flere end 100 ledere på verdensplan, der repræsenterer ca. 85 % af verdens skove, lovede at sætte en stopper for og vende skovrydningen inden 2030.
 • EU har sammen med Frankrig, Tyskland, Det Forenede Kongerige og USA lanceret et partnerskab om retfærdig energiomstilling med Sydafrika for at fremskynde dekarboniseringen af Sydafrikas økonomi med fokus på elsystemet. Med en indledende forpligtelse på 8,5 mia. USD (ca. 7,4 mia. EUR) til første fase af finansieringen vil partnerskabet hjælpe Sydafrika med at nå de ambitiøse emissionsmål, der er fastsat i dets ajourførte nationalt bestemte bidrag.
 • EU bebudede, at det vil donere 100 mio. EUR til FN’s tilpasningfond, hvilket gør EU til den største bidragyder med det rekordstore samlede beløb på 351,6 mio. USD.
 • Partnerskabet mellem Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og Breakthrough Energy Catalyst — EU-Catalyst-partnerskabet — har til formål at tilvejebringe op til 820 mio. EUR (1 mia. USD) i perioden 2022-2026 til hurtigere udbredelse og erhvervsmæssig udnyttelse af innovative teknologier, der skal bidrage til at opfylde ambitionerne i den europæiske grønne pagt og nå EU’s klimamål for 2030. Hver euro i offentlige midler forventes at mobilisere 3 EUR i private midler. Investeringerne rettes mod en portefølje af EU-baserede projekter med stort potentiale i følgende fire sektorer: ren brint, bæredygtige flybrændstoffer, direkte luftopsamling af CO2 og langsigtet energilagring.

Der ligger fortsat et stort arbejde foran for at holde den globale opvarmning nede på 1,5 °C. EU vil nu søge at efterkomme løfterne fra Glasgowkonferencen så hurtigt som muligt og vil fortsætte samarbejdet med sine internationale partnere for at gennemføre Parisaftalen.

FN’s biodiversitetskonference

Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltog virtuelt den 26. januar 2021 i Davos Agenda, der er et onlinearrangement med deltagelse af ledere fra erhvervslivet, regeringer, internationale organisationer, civilsamfundet og den akademiske verden. Her udtalte hun, at FN’s biodiversitetstopmøde i Kunming »skal være som COP21 var for klimaet. Fordi vi har brug for en Paris-lignende aftale om biodiversitet«. EU fører an i indsatsen og samarbejder med ligesindede partnere om at nå til enighed på det 15. møde i partskonferencen under biodiversitetskonventionen (COP 15) i Kunming, Kina, om en ambitiøs global ramme for biodiversitet efter 2020 for at standse og vende tabet af planetens planter, dyr og økosystemer. Første del af dette topmøde fandt sted i oktober 2021 og viste overordnet set et stærkt engagement på verdensplan, hvilket afspejler en voksende bevidsthed om det presserende behov for at løse biodiversitetskrisen. Kunmingerklæringen skal nu omsættes til en konkret aftale, der efter planen skal vedtages i foråret 2022 i løbet af konferencens anden fase.

Den grønne alliance mellem EU og Japan

I juni meddelte EU og Japan, at de ville indgå en grøn alliance for at fremskynde omstillingen af deres økonomier til at blive klimaneutrale, cirkulære og ressourceeffektive. Både Japan og EU deler målet om at blive klimaneutrale inden 2050. Dette er den første grønne alliance for EU, og det øgede samarbejde med Japan vil hjælpe EU med at skabe en global koalition for nulemission af drivhusgasser.

Bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug

Den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi, der blev vedtaget i 2020, er en central søjle i den europæiske grønne pagt. Den omfatter med henblik på ændring af vore produktions- og forbrugsmønstre hele et produkts livscyklus, fra udformning og fremstilling til forbrug, reparation, genbrug, genanvendelse og kanalisering af ressourcer tilbage til økonomien.

Kommissionen har taget skridt til at sikre, at EU ikke eksporterer sine affaldsudfordringer til lande uden for EU. Forslaget fra november om en grundig revision af EU’s regler om overførsel af affald vil gavne den cirkulære økonomi på flere måder, både i og uden for EU.

 • For det første vil der med forslaget ske en forbedring af EU’s indre marked for affald til genanvendelse og genbrug for at sætte skub i markedet for sekundære materialer og den cirkulære økonomi (overførsler inden for EU).
 • For det andet vil det medføre mindre eksport af affald og sikre, at affald kun overføres til lande uden for EU, hvis det håndteres på en miljømæssig forsvarlig måde i bestemmelseslandene.
 • For det tredje rummer forslaget som led i kampen mod ulovlige overførsler et styrket håndhævelses- og sanktionssystem og øget gennemsigtighed i affaldsforsyningskæden.

Kommissionen har foreslået grænseværdier for forekomsten af persistente organiske miljøgifte i affald for at eliminere eller minimere emissioner heraf. Dette vil sikre rene materialekredsløb og sikre tillid til markederne for sekundære råstoffer og de produkter, der består heraf. Det skal også sikre det højeste beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet.

Bæredygtige fødevaresystemer

Kommissionen lancerede i juli sammen med 65 interessenter i erhvervslivet EU’s adfærdskodeks for ansvarlig forretnings- og markedsføringspraksis for fødevarer som led i jord til bord-strategien. Kodeksen har to formål, nemlig at Sammenslutninger i EU inspirerer deres medlemmer til specifikke mål, målsætninger og tiltag, der alle er gearet til at få omstillingen til bæredygtighed til at fungere, og at pionervirksomheder indgår ambitiøse forpligtelser inden for områder som dyrevelfærd, reduktion af sukker- og saltindholdet og reduktion af drivhusgasemissioner.

EU var i september en vigtig bidragyder til det første FN-topmøde om fødevaresystemer under forsæde af FN’s generalsekretær António Guterres. Resultaterne omfatter en handlingsplan, omstillingsløsninger til fødevaresystemer og mere end 30 handlingskoalitioner. Kommissionen bidrager til disse løsninger og vil deltage aktivt i flere af koalitionerne. Der vil blive afholdt et globalt møde hvert andet år for at gøre status over fremskridtene.

Landbrug, fiskeri og landdistrikter

Den nye fælles landbrugspolitik for 2023-2027 blev vedtaget den 2. december 2021. Den afledte ret, der beskriver gennemførelsen af den nye fælles landbrugspolitik, vil blive vedtaget i begyndelsen af 2022. Den nye fælles landbrugspolitik bliver grønnere, mere fair og fleksibel med et stærkere fokus på innovation samtidig med, at fødevaresikkerheden for befolkningen i EU sikres. Det vil være afgørende for at nå målene i den europæiske grønne pagt og jord til bord-strategien og biodiversitetsstrategien heri. Ved udgangen af 2021 havde de fleste medlemsstater forelagt de strategiske planer for gennemførelse af den nye fælles landbrugspolitik på nationalt plan. Kommissionen vil vurdere planerne under hensyntagen til, hvordan de bidrager til de 2030-mål, der er fastsat i de to strategier. Efter Kommissionens godkendelse vil planerne gælde fra 2023.

Dubravka Šuica på et podium foran en plakat med temaet den langsigtede vision for EU’s landdistrikter.
Dubravka Šuica, næstformand for Kommissionen med ansvar for demokrati og demografi, taler ved offentliggørelsen af den langsigtede vision for EU's landdistrikter, Bruxelles, Belgien, den 30. juni 2021.

Landdistrikterne dækker 83 % af EU’s område, og 30 % af befolkningen bor her. Den langsigtede vision for EU’s landdistrikter, der blev lanceret i juni, belyser de socioøkonomiske udfordringer, der er forbundet med at opnå stærkere, forbundne, modstandsdygtige og velstående landdistrikter inden 2040. Sådanne områder er afgørende for EU’s bæredygtighedsmål, idet de skaber fødevaresikkerhed og bæredygtige råstoffer, forbedrer vandkvaliteten og biodiversiteten og fungerer som kulstofdræn. Visionen har til formål at puste nyt liv i landdistrikterne og gentænke udviklingen i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt, EU’s sektorpolitikker, genopretningspakken NextGenerationEU, den territoriale dagsorden 2030 og FN’s mål for bæredygtig udvikling og samtidig imødegå negative demografiske tendenser.

I samarbejde med lokale, regionale og nationale myndigheder skal visionen bl.a. understøtte intelligent specialisering, miljøbeskyttelse, forbedret konkurrenceevne for små og mellemstore virksomheder, digitalisering og social inklusion.

Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse om bæredygtige kulstofkredsløb, der beskriver, hvordan der kan fjernes mere kulstof fra atmosfæren. For at udjævne virkningerne af vores CO2-emissioner er EU nødt til markant at reducere sin afhængighed af fossilt kulstof, øge den kulstofbindende dyrkning for at lagre mere kulstof i naturen og fremme industrielle løsninger til bæredygtig og bevislig fjernelse og genanvendelse af kulstof. Meddelelsen indeholder initiativer på kort til mellemlang sigt om kulstofbindende dyrkning for bedre at belønne arealforvaltere for kulstofbinding og beskyttelse af biodiversiteten. Inden udgangen af 2022 vil Kommissionen foreslå en EU-lovramme for certificering af kulstoffjernelse.

Kortet viser, hvor stor en procentdel af EU’s landbrugsareal der dyrkes økologisk, og målet i den europæiske grønne pagt.

8,5 % af EU’s samlede landbrugsareal dyrkes økologisk. Med den europæiske grønne pagt sigter EU mod at øge dette til 25 % inden 2030. Procenttallene for de enkelte medlemsstater er Belgien 6,9 %, Bulgarien 2,3 %, Tjekkiet 15,2 %, Danmark 10,9 %, Tyskland 7,7 %, Estland 22,3 %, Irland 1,6 %, Grækenland 10,3 %, Spanien 9,7 %, Frankrig 7,7 %, Kroatien 6,9 %, Italien 15,2 %, Cypern 5,0 %, Letland 14,8 %, Litauen 8,1 %, Luxembourg 4,4 %, Ungarn 5,6 %, Malta 0,5 %, Nederlandene 3,7 %, Østrig 25,3 %, Polen 3,5 %, Portugal 8,2 %, Rumænien 2,9 %, Slovenien 10,3 %, Slovakiet 10,3 %, Finland 13,5 % og Sverige 20,4 %.

I marts vedtog Kommissionen en handlingsplan for udvikling af økologisk produktion i EU. Denne har til formål at bidrage til målet i den europæiske grønne pagt om, at 25 % af landbrugsjorden skal afsættes til økologisk landbrug senest i 2030 sammen med en betydelig stigning i økologisk akvakultur. Dette skal ske ved at stimulere forbrugernes efterspørgsel, udvide produktionen og udbuddet af økologiske produkter og øge sektorens bæredygtighed.

Janusz Wojciechowski på et podium foran en plakat med temaet EU for økologi.
Janusz Wojciechowski, kommissær med ansvar for landbrug, deltager i EU-dag for økologi i Bruxelles, den 23. september 2021.

Medlemsstaterne opfordres til at fastsætte mål og støtte foranstaltninger for økologisk produktion som led i den nye fælles landbrugspolitik og de nationale handlingsplaner. Kommissionen opfordrer også medlemsstaterne til at medtage stigningen i den økologiske akvakulturproduktion i deres nationale strategiske planer for akvakultur, som i øjeblikket er ved at blive revideret af medlemsstaterne. Innovation, forskning og udveksling af bedste praksis vil blive styrket betydeligt i hele EU for at støtte yderligere bæredygtig ekspansion inden for økologisk landbrug. Der vil være mulighed for støtte til økologisk akvakultur inden for rammerne af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond for 2021-2027.

Covid-19-krisen har vist modstandsdygtigheden i EU’s landbrugsfødevaresektor. EU’s indsats har sikret, at fødevareforsyningslinjerne fortsatte med at fungere, hvilket forhindrede, at sundhedskrisen blev forværret af fødevaremangel. Kommissionen vedtog i november en beredskabsplan for at sikre fødevareforsyningen og fødevaresikkerheden i krisetider som skitseret i jord til bord-strategien, idet den var opmærksom på den stigende indvirkning af klimaændringer og miljøforringelse på fødevareproduktionen — sammen med risici i forbindelse med folkesundheden, cybertrusler eller geopolitiske forandringer, der truer fødevareforsyningskædens funktion. Denne plan er baseret på samarbejde mellem alle, der er involveret i fødevarekæden, for at sikre beredskabet i krisetider.

Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond

Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond, der blev oprettet i 2021, støtter gennemførelsen af EU’s fælles fiskeripolitik, havpolitik og dagsorden for international havforvaltning. Fonden fremmer bæredygtig anvendelse og forvaltning af marine ressourcer og udvikling af en modstandsdygtig blå økonomi. Som global aktør i havene og en stor producent af fisk og skaldyr sigter EU mod at beskytte og på bæredygtig vis udnytte havene og deres ressourcer og sikre fødevareforsyningssikkerheden, den maritime økonomis konkurrenceevne og kystsamfundenes eksistensgrundlag. Fonden bidrager også til at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 14 (»Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer«) og til at opfylde målene i den europæiske grønne pagt.

Støtten fra fonden er især rettet mod innovative projekter, der letter overgangen til bæredygtigt og kulstoffattigt fiskeri, beskyttelse af havets biodiversitet, forsyning af sunde fisk og skaldyr af høj kvalitet, kystsamfundenes økonomiske og sociale levedygtighed, bedre uddannelse og arbejdsvilkår i fiskeri- og akvakultursektoren og internationalt samarbejde om sunde, sikre og bæredygtigt forvaltede have. Det samlede budget for 2021-2027 er på 6,1 mia. EUR.

Den blå økonomi

EU’s blå økonomi, som omfatter alle industrier og sektorer med tilknytning til oceaner, have og kyster, er afgørende for den europæiske grønne pagt og genopretningsplanen for Europa. EU’s nye tilgang til en bæredygtig blå økonomi er en uundværlig faktor for at opfylde EU’s miljø- og klimamål. Det sker ved at fremme udviklingen af vedvarende offshoreenergi, dekarbonisering af søtransport og grønnere havne, indførelse af retningslinjer for bæredygtig akvakultur og fornyelse af standarder for udformning af fiskeredskaber, skibsophugning og afvikling af offshoreplatforme.

Infografikken indeholder data om beskyttede havområder og havenergi.
Dekarbonisering af søtransport og fiskeri vil reducere drivhusgasemissioner, luft- og vandforurening og undervandsstøj. Havenergi er ubegrænset og kan udnyttes uden at udlede drivhusgasser. Dette gør havenergi til en hjørnesten i EU’s omstilling til ren energi.

I 2030 vil 30 % af EU’s have være beskyttede områder. I øjeblikket har offshoreenergianlæg kapacitet til at producere 12 gigawatt vedvarende energi. Målet for 2050 er at øge denne kapacitet til op til 300 gigawatt.

Desuden vil udviklingen af ny grøn infrastruktur i kystområder bidrage til at bevare biodiversiteten og landskaberne og samtidig gavne turismen og kystøkonomien. Den nye tilgang skaber sammenhæng på tværs af de forskellige sektorer i den blå økonomi, fremmer sameksistensen og søger synergier i det maritime rum. Den understreger også behovet for investeringer i forskning, uddannelse og innovation.

Virginijus Sinkevičius iført fiskertøj på en båd. En fisker viser sin fangst frem.
Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, besøger Ålands fiskeriforening, Mariehamn, Finland, den 30. august 2021.

Internationalt samarbejde

Den Europæiske Union har ambitioner om og knowhow til at føre an på verdensplan i omstillingen til en cirkulær økonomi. Den samarbejdede med FN’s Miljøprogram og FN’s Organisation for Industriel Udvikling om at iværksætte den globale alliance om cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet den 21. februar. Formålet med alliancen er at støtte en global, retfærdig omstilling til en klimaneutral, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi, at anvende ressourcerne mere retfærdigt og at et opnå bæredygtigt forbrug og en bæredygtig produktion. Den bygger på en international indsats og sætter EU i spidsen for den grønne omstilling.

Metoderne vedrørende miljøaftryk

Forbedring af produkters og organisationers miljøpræstationer er en væsentlig del af omstillingen til en cirkulær økonomi og er nødvendig for at nå andre mål i den europæiske grønne pagt. I december vedtog Kommissionen en henstilling om anvendelse af fælles metoder for miljøaftryk til at måle og formidle oplysninger om produkters og organisationers miljøpræstationer. Dette vil hjælpe mange mennesker og organisationer, der er involveret i beslutningstagning på miljøområdet.

Beskyttelse af miljøet og biodiversiteten

Nulforureningsvision for 2050

Forureningen af luft, vand og jord skal nedbringes til niveauer, der ikke længere er skadelige for sundheden og de naturlige økosystemer, så der skabes et giftfrit miljø.

Hvorfor har vi brug for en handlingsplan for nulforurening?

 • I EU er forurening hvert år skyld i 1 ud af 8 dødsfald.
 • Forurening kan forårsage kræft, koronar hjertesygdom, obstruktiv lungesygdom, mentale og neurologiske lidelser, diabetes og andre sygdomme.
 • De mest sårbare befolkningsgrupper rammes hårdest, hvilket skaber mere ulighed.
 • Forurening er én af de fem hovedårsager til tab af biodiversitet.
 • Forurening udgør en trussel for overlevelsen for mere end 1 million af verdens anslåede 8 millioner plante- og dyrearter.
alt text for this image

Handlingsplanen for nulforurening — mål for 2030

 • Luft. Antallet af for tidlige dødsfald som følge af luftforurening skal mindskes med mere end 55 %.
 • Vand. Mængden af affald og plastaffald i havet og mikroplast, der udledes i miljøet, skal nedbringes med henholdsvis 50 % og 30 %.
 • Jord. Tabet af næringsstoffer og brugen af kemiske pesticider skal mindskes med 50 %.
 • Biodiversitet. Antallet af økosystemer i EU, hvor luftforurening truer biodiversiteten, skal nedbringes med 25 %.
 • Støj. Andelen af personer, der er kronisk forstyrret af transportstøj, skal nedbringes med 30 %.
 • Affald. Den samlede affaldsproduktion skal reduceres betydeligt og kommunalt restaffald med 50 %.

I maj vedtog Kommissionen handlingsplanen for nulforurening for at opnå nulforurening inden 2050. Det betyder, at forureningen vil blive reduceret til niveauer, der ikke længere er skadelige for sundheden eller de naturlige økosystemer. Handlingsplanen kombinerer alle relevante EU-politikker med henblik på at bekæmpe og forebygge forurening af luft, vand og jord, hav- og støjforurening og forurening forårsaget af forbrugerprodukter. Sammen med Det Europæiske Regionsudvalg lancerede Kommissionen den 16. december interessentplatformen for nulforurening for at samle mennesker fra forskellige lokalsamfund og ekspertiseområder og at tackle disse indbyrdes forbundne udfordringer.

I hele 2021 gennemførte Kommissionen flere af de 80 foranstaltninger, der i 2020 blev bebudet i kemikaliestrategien med bæredygtighed for øje. Den iværksatte en rundbordskonference på højt plan for at nå strategiens mål i dialog med interessenterne. For at sikre, at de mest skadelige kemikalier ikke længere anvendes i forbrugerprodukter, undtagen når de er uundværlige for samfundet, er Kommissionen i færd med at revidere lovgivningen og fastsætte kriterier for »uundværlig brug« af et kemikalie. Der blev skabt finansieringsmuligheder for forskning i kemikaliers indvirkning på sundheden og for den grønne omstilling til sikre og bæredygtige kemikalier gennem Horisont Europa, LIFE, genopretnings- og resiliensfaciliteten, samhørighedsfondene og InvestEU.

Det Europæiske Miljøagenturs seneste rapport om »luftkvaliteten i Europa 2021«, der blev offentliggjort i december, viste, at luftforurening, trods de forbedringer der er sket, stadig er et stort sundhedsproblem for borgerne i Europa. Ligeledes blev det i den anden »rapport om perspektiverne for ren luft« fremhævet, at fuld gennemførelse af foranstaltninger for ren luft og til bekæmpelse af klimaforandringerne kan reducere antallet af for tidlige dødsfald som følge af luftforurening med 55 % i 2030 i forhold til 2005. I rapporten blev det også understreget, at der kunne gøres mere, da der stadig er masser af foranstaltninger til nedbringelse af luftforureningen, som vil medføre flere fordele end omkostninger for samfundet.

PLASTPROBLEMET I TAL

80-85 % af det havaffald, der findes på EU’s strande, er plast.

50 % af EU’s havaffald består af engangsplastprodukter.

27 % er fiskeredskaber, der indeholder plast.

Plast forårsager hvert år skade på de globale marine økosystemer til en værdi af 13 mia. EUR.

Det anslås, at turisme og kystsamfund i EU hvert år mister 630 mio. EUR på grund af plastforurening.

Det anslås, at plast koster EU’s fiskeindustri 300 mio. EUR om året.

Forventet virkning

Henkastning af de 10 vigtigste engangsplastprodukter reduceres med mere end 50 %.

Udledning af 3,4 millioner ton CO2 pr. år undgås.

Miljøskader, der frem til 2030 ville beløbe sig til 22 mia. EUR, undgås.

Besparelser for forbrugerne på 6,5 mia. EUR om året som følge af færre udgifter til smid-væk-produkter.

Farvel til...

Engangsplastprodukter, der blev forbudt senest i 2021:

bestik

tallerkener

sugerør

rørepinde

bægre samt fødevare- og drikkevarebeholdere af polystyren (herunder låg)

vatpinde og ballonpinde

alle produkter fremstillet af oxo-nedbrydeligt plast (som i vid udstrækning anvendes til indkøbsposer).

Velkommen til...

 • 2021 Tydelig mærkning af kopper, vådservietter, hygiejnebind, tamponer og indføringshylstre samt tobaksvarer med filter med angivelse af, at varen indeholder plast, korrekt bortskaffelse og miljømæssige risici.
 • 2024 Låg og hætter på drikkevarebeholdere og flasker med et indhold på op til 3 liter skal være fæstnet til beholderen.
 • 2025 Plastflasker fremstillet af mindst 25 % genvundet plast.

  Særskilt indsamling af 77 % af plastflasker med et indhold på op til 3 liter.

 • 2026 EU’s medlemsstater skal opnå ambitiøse og vedvarende reduktioner af forbruget af engangsplastkopper (herunder låg/dæksler) og fødevarebeholdere sammenlignet med 2022.
 • 2029 Særskilt indsamling af 90 % af plastflasker med et indhold på op til 3 liter.
 • 2030 Plastflasker fremstillet af mindst 30 % genvundet plast.

Plastaffald akkumuleres i havene og på strandene i EU og resten af verden. EU gør en indsats mod plastforurening. EU-reglerne om engangsplastprodukter har til formål at forebygge og mindske miljøbelastningen fra visse plastprodukter ved at forbyde engangsplasttallerkner, -bestik, -sugerør, -ballonpinde og -vatpinde samt bægre, føde- og drikkevarebeholdere fremstillet af ekspanderet polystyren og alle produkter fremstillet af oxo-nedbrydeligt plast fra EU-markedet. For at mindske plastforureningen og mængden af plastaffald fremmer EU genanvendelse. Alliancen for Cirkulær Plast, der omfatter 300 relevante interessenter, har forpligtet sig til at sikre, at mindst 10 millioner ton genanvendt plast finder vej til nye produkter i EU senest i 2025.

Strafferetlig beskyttelse af miljøet

I december vedtog Kommissionen et forslag om at styrke beskyttelsen af miljøet gennem straffelovgivningen og dermed også opfylde en central forpligtelse i den europæiske grønne pagt. Formålet med forslaget er at yde en mere effektiv beskyttelse af miljøet ved at forpligte medlemsstaterne til at træffe strafferetlige foranstaltninger. Heri defineres nye miljøforbrydelser, der fastsættes et minimumsniveau for sanktioner, og effektiviteten af retshåndhævelsessamarbejdet styrkes. Heri er der også krav om, at medlemsstaterne støtter og bistår personer, der anmelder miljøovertrædelser og samarbejder om håndhævelsen. Dette forslag skal bidrage til at beskytte naturen og naturressourcerne samt folkesundheden og velfærden.

Det internationale koralrevsinitiativ

I februar 2021 tilsluttede EU sig det internationale koralrevsinitiativ. Det skal hjælpe EU med at overholde principperne i den internationale havforvaltningsdagsorden og samtidig støtte indsatsen for klimaet og beskyttelsen af biodiversiteten. Som led i sine aktiviteter inden for rammerne af initiativet fremmer EU sit mål om at beskytte sårbare marine økosystemer i samarbejde med andre ligesindede organisationer og lande. Dette omfatter indførelse af god praksis inden for bæredygtig forvaltning af koralrev og tilknyttede økosystemer, kapacitetsopbygning og bevidstgørelse.

Skove

Verdens skove beskadiges og ødelægges i et alarmerende tempo. Ca. 80 % af den globale skovrydning skyldes landbrugsudvidelsen, og EU er også forbruger af råvarer, der er forbundet med global skovrydning, såsom soja, palmeolie, træ, kakao og kaffe. Med et lovgivningsforslag, der blev vedtaget i november, om at forbyde adgang for råvarer fra skovrydning til EU-markedet søger Kommissionen at minimere EU’s bidrag til skovrydning og skovforringelse på verdensplan og fremme forbruget af produkter fra skovrydningsfri forsyningskæder i EU.

Forbruget af oksekød, palmeolie, sojabønner, træ, kakao og kaffe i EU øger skovrydning og skovforringelse over hele verden. EU sigter mod at standse dette ved ikke længere at tillade markedsføring af råvarer og produkter, der er forbundet med skovrydning.

© Avigator Fortuner/Shutterstock.com

Borgerne har med 1,2 millioner svar på en offentlig høring støttet EU’s indsats for at bekæmpe skovrydning og skovforringelse.

Skovrydning og skovforringelse er vigtige drivkræfter bag den globale opvarmning og tabet af biodiversitet. 23 % af drivhusgasemissionerne stammer fra landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse.

Den nye forordning om skovrydning vil:

Give EU-borgerne en garanti for, at de produkter, de køber, anvender og forbruger på EU-markedet, ikke bidrager til global skovrydning og skovforringelse.

Reducere de CO2-emissioner til atmosfæren, der forårsages af EU's forbrug og produktion af de pågældende råvarer, med mindst 32 millioner ton om året, hvilket giver besparelser på mindst 3,2 mia. EUR om året og styrker skovenes bidrag til bekæmpelsen af klimaændringer.

Bekæmpe ulovlig skovrydning og skovforringelse samt enhver form for skovrydning, der skyldes udvidelse af landbruget som følge af produktionen af disse råvarer.

Den nye EU-skovstrategi for 2030, der blev vedtaget i juli, skal bidrage til at nå EU’s biodiversitets- og klimamål. Heri anerkendes skovenes centrale og multifunktionelle rolle og den rolle, som skovbrugere og den skovbaserede værdikæde spiller med hensyn til at opnå en bæredygtig og klimaneutral økonomi senest i 2050 og bevare levende og velstående landdistrikter. Strategien indeholder en vision og konkrete initiativer til at forbedre kvantiteten og kvaliteten af EU’s skove og til at investere i forskning og innovation som drivkræfter for forandring og omfatter et tilsagn om at plante yderligere 3 milliarder træer inden 2030.

Sunde og biologisk mangfoldige skove er også afgørende for at mindske risikoen for naturbrande, som igen sidste sommer skabte ravage i flere regioner i Europa. Forebyggelses-, beredskabs- og reaktionsindsatsen som led i EU’s civilbeskyttelsesmekanisme til bekæmpelse af skovbrande er et integreret element i EU’s indsats for at beskytte mennesker og natur. Kommissionen har fortsat arbejdet med at styrke EU’s kapacitet til bekæmpelse af skovbrande fra luften for at afhjælpe nationale mangler i indsatsen mod skovbrande. Kommissionen offentliggjorde også nye retningslinjer i marts 2021 om landbaseret forebyggelse af naturbrande og effektivt beredskab.

Jordbundsstrategi

I jordbunden findes en fjerdedel af al biodiversitet på planeten, og inden 2050 skal den kunne brødføde en verdensbefolkning på næsten 10 milliarder mennesker. Men her i EU forringes jordbunden til stadighed. Kommissionen vedtog i november en EU-jordbundsstrategi for 2030 sammen med en mission på området jordbundssundhed og fødevarer som led i Horisont Europa for at genoprette vores jordbund og nå EU’s klima- og biodiversitetsmål, samtidig med at landbrugernes og skovbrugernes centrale rolle anerkendes.

En sund jordbund er afgørende for at opnå klimaneutralitet, tilvejebringe en ren og cirkulær økonomi, vende tabet af biodiversitet, levere sunde fødevarer, beskytte menneskers sundhed og dæmme op for ørkendannelse og jordforringelse.

EU's nye jordbundsstrategi:

Fastlægger en ramme for og konkrete tiltag til beskyttelse, genopretning og bæredygtig brug af jordbunden i forbindelse med andre politikker under den europæiske grønne pagt.

Fastlægger en vision om at opnå en sund jordbund senest i 2050 og de dertil knyttede mål med konkrete tiltag inden 2030.

Foreslår ny lovgivning om jordbundsbeskyttelse, der for at sikre lige vilkår og et højt niveau af miljø- og sundhedsbeskyttelse skal træde i kraft senest i 2023 som supplement til den kommende lovgivning om naturgenopretning.

Rent vand

De fleste indbyggere i EU har særdeles god adgang til rent drikkevand. Dette skyldes bl.a., at der i over 30 år har været EU-lovgivning om drikkevandskvalitet. I januar trådte det reviderede drikkevandsdirektiv i kraft. Som en direkte opfølgning på det første vellykkede europæiske borgerinitiativ »Right2Water« omfatter det foranstaltninger, der skal forbedre og opretholde adgangen til sikkert drikkevand for alle i EU, navnlig for sårbare og marginaliserede grupper. Det omfatter også den seneste forskning og forurenende stoffer, der giver anledning til stigende bekymring, i overensstemmelse med EU’s målsætning om nulforurening.

I EU’s strategi for tilpasning til klimaændringer fremhæves betydningen af foranstaltninger såsom naturbaserede løsninger, reduktion af vores vandforbrug og en stabil forsyning af rent vand. Inden for disse rammer offentliggjorde Kommissionen i december en rapport med en vurdering af medlemsstaternes opdaterede indsatsprogrammer i henhold til vandrammedirektivet og de ajourførte nationale foreløbige oversvømmelsesrisikovurderinger, jf. oversvømmelsesdirektivet.

Handel med elfenben

På trods af et internationalt forbud mod handel med elfenben i henhold til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter har krybskytteri mod elefanter og ulovlig handel med elfenben for nylig nået rekordhøje niveauer. I december foreslog Kommissionen yderligere foranstaltninger med henblik på effektivt at forbyde de fleste former for handel med elfenben i EU. Selv om EU ikke er identificeret som en region, der giver panderynker med hensyn til den ulovlige handel med elfenben, bekræfter og opfylder denne revision af de eksisterende EU-regler EU’s tilsagn om at træffe yderligere foranstaltninger mod krybskytteri mod elefanter og ulovlig handel med elfenben på verdensplan. Det er også en opfølgning på tilsagnet i EU’s biodiversitetsstrategi om yderligere at stramme reglerne for EU’s handel med elfenben. Med Kommissionens reviderede retningslinjer for EU’s ordning for handel med elfenben suspenderes navnlig handelen med uforarbejdet elfenben på EU-markedet, mens ændringer af en eksisterende kommissionsforordning sikrer, at al resterende handel med antikke elfenbensgenstande altid skal være underlagt forudgående tilladelse.

Et screenshot af en digital byhave hentet fra virtual reality-oplevelsen Pollinator Park.
I marts lancerede Kommissionen Pollinator Park, der er dystopisk virtuel reality-oplevelse, for at gøre opmærksom på den alarmerende nedgang i antallet af bestøvere og mobilisere tiltag til at imødegå dette.

Det 8. miljøhandlingsprogram

Det 8. miljøhandlingsprogram har fokus på at støtte gennemførelsen af den europæiske grønne pagt på alle forvaltningsniveauer og at overvåge fremskridtene. Programmet bygger på den langsigtede vision for 2050 om »et godt liv i en ressourcebegrænset verden« og heri opstilles seks prioriterede mål for perioden frem til 2030: modvirkning af klimaændringer, klimatilpasning, den cirkulære økonomi, nulforurening, biodiversitet og håndtering af det største miljø- og klimapres.

I programmet opfordres til god regeringsførelse, bæredygtig finansiering, integrering af miljøhensynet på alle politikområder, en række trin, der gør det muligt at udfase miljøskadelige subsidier, og udvikling af viden og innovation for at støtte overgangen til en økonomi, der fremmer velfærd. Det foreslåede program blev godkendt af medlemsstaterne med foreløbig politisk enighed i december.

Forskning og innovation, der bidrager til gennemførelsen af den europæiske grønne pagt

Mere end 35 % af Horisont Europa-programmets budget på 95,5 mia. EUR for 2021-2027 vil blive investeret i forskning og innovation for at imødegå klimaændringer og bidrage til målene i den europæiske grønne pagt. I juni foreslog Kommissionen en række nye europæiske partnerskaber inden for klima, energi og transport. Disse partnerskaber skal mobilisere mere end 22 mia. EUR i private finansielle bidrag og bidrag i naturalier og fremme udviklingen og tilvejebringelsen af nye teknologier, materialer og produkter med lavere drivhusgasemissioner og bedre overordnede miljøpræstationer.

I september iværksatte Kommissionen fem nye EU-missioner — en ny måde at arbejde sammen på for at tackle store udfordringer inden for sundhed, klima og miljø. Som en nyskabelse inden for rammerne af Horisont Europa og et originalt koncept i EU's politik, som samler flere af Kommissionens tjenestegrene under ni kollegiemedlemmers myndighed, vil der via missionerne blive ydet støtte til forskning med henblik på at opfylde Kommissionens vigtigste prioriteter og finde svar i forbindelse med nogle af de største udfordringer, samfundet står over for i dag. Via missionernes forsknings- og innovationsprojekter, politiske foranstaltninger og lovgivningsinitiativer forventer man at finde løsninger på centrale globale udfordringer senest i 2030. Kommissionen stiller næsten 2 mia. EUR til rådighed fra Horisont Europa-programmet i perioden 2021-2023 til at iværksætte de fem missioner, og der forventes yderligere finansiering fra andre programmer. Af de fem missioner, der blev iværksat i september 2021, har fire til formål at opfylde målene i den europæiske grønne pagt:

I september og oktober godkendte Kommissionen en finansiering på 1 mia. EUR til 73 forsknings- og innovationsprojekter til støtte for den europæiske grønne pagt. Ud over investeringer i centrale teknologier på tværs af et bredt spektrum — fra energikilder og biomasse til transportteknologier og -infrastruktur — vedrørte indkaldelsen af projekter også to menneskecentrerede områder: styrkelse af viden og styrkelse af borgerenes indflydelse.

Bæredygtig finansiering

I april vedtog Kommissionen en pakke af initiativer, der skal bidrage til at forbedre strømmen af finansiering til bæredygtige aktiviteter i hele EU. I den delegerede retsakt om EU-klimaklassificeringssystemet fastsættes de tekniske screeningskriterier for økonomiske aktiviteter, der yder et væsentligt bidrag til klimamålene i klassificeringsforordningen uden at have væsentlig negativ indvirkning på andre af EU’s miljømål. Forslaget til direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering har til formål at forbedre kvaliteten af de oplysninger om bæredygtighed, som virksomhederne rapporterer. Det skal gøre deres rapportering om bæredygtighed mere sammenhængende, således at finansielle virksomheder, investorer og offentligheden har adgang til sammenlignelige og pålidelige oplysninger om virksomhedernes risici og virkningerne heraf med hensyn til bæredygtighed. Der blev vedtaget seks delegerede ændringsretsakter om tillidsforpligtelser, investerings- og forsikringsrådgivning for at sikre, at finansielle virksomheder medtager oplysninger om bæredygtighed i deres procedurer og deres investeringsrådgivning til kunder.

Mairead McGuinness iført udendørstøj i en skov.
Mairead McGuinness, EU-kommissær med ansvar for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, besøger en skov i Finland den 11. november 2021. Under sit besøg i Finland mødtes kommissæren også med Finlands premierminister, Sanna Marin, Finlands finansminister, Annika Saarikko og Jari Leppä, Finlands landbrugs- og skovbrugsminister, for at drøfte EU’s klassificeringssystem for bæredygtig finansiering med særligt fokus på emner vedrørende energi og skove.

Strategien for bæredygtig finansiering, der blev vedtaget i juli 2021, har til formål at støtte finansieringen af omstillingen til en bæredygtig økonomi gennem tiltag på fire områder: fremme af finansiering af omstilling, støtte til en mere inklusiv ramme for bæredygtig finansiering, styrkelse af arbejdet med den finansielle sektors modstandsdygtighed og virkning og tilpasning til nye globale målsætninger.

Finansiering af omstillingen til bæredygtighed

Denne strategi tilvejebringer værktøjer og politikker, der skal gøre det muligt for de relevante erhvervsdrivende at finansiere deres omstillingsplaner og uanset deres udgangspunkt nå klimamålene og de bredere miljømål.

Inklusion

Denne strategi imødekommer behovene hos enkeltpersoner og små og mellemstore virksomheder ved at give dem bedre adgang til bæredygtig finansiering.

Den finansielle sektors modstandsdygtighed og bidrag

Denne strategi beskriver, hvordan den finansielle sektor selv kan bidrage til at opfylde målene i den grønne pagt og samtidig styrke sin modstandsdygtighed og bekæmpe grønvaskning.

Globale ambitioner

Denne strategi redegør for, hvordan det internationale samarbejde kan fremmes med henblik på at udforme en ambitiøs global dagsorden for bæredygtig finansiering.

I juli fremsatte Kommissionen forslag til en forordning om en europæisk standard for grønne obligationer. Formålet med dette forslag er at oprette en frivillig standard af høj kvalitet, som er tilgængelig for alle udstedere med det formål at tiltrække bæredygtige investeringer.

Grønne obligationer anvendes allerede til at rejse finansieringsmidler i sektorer såsom energiproduktion og -distribution, ressourceeffektive boliger og kulstoffattig transportinfrastruktur. Selv om der er en stor investorinteresse for grønne obligationer, er der stadig potentiale til at udvide markedet. EU-standarden for grønne obligationer udgør en reference for, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder kan anvende grønne obligationer til at rejse midler på kapitalmarkederne for at finansiere ambitiøse investeringer, samtidig med at de opfylder strenge bæredygtighedskrav og beskytter investorerne mod grønvask. Udstedere af grønne obligationer vil få et robust redskab, så de kan vise, at de finansierer projekter, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. De investorer, der køber obligationerne, vil nemmere kunne se, at deres investeringer er bæredygtige, og dermed reduceres risikoen for grønvask.

Nærbillede af en mikrochip. © Unsplash/Laura Ockel

Et Europa klar til den digitale tidsalder

Covid-19-pandemien har ændret og fremskyndet digitaliseringens rolle og den måde, vi opfatter den på i vores samfund og økonomi. Digitale teknologier, som har været afgørende for at opretholde det økonomiske og sociale liv og sikre, at der fortsat er blevet tilbudt uddannelse under krisen, vil være den afgørende differentieringsfaktor i en vellykket overgang til en bæredygtig økonomi og et bæredygtigt samfund efter pandemien.

Den Europæiske Union har visionen og ressourcerne til at gøre den digitale omstilling til en succes. Det finansieringsniveau, der er til rådighed under genopretningsplanen NextGenerationEU, vil muliggøre samarbejde mellem medlemsstaterne af et hidtil uset omfang og med den intensitet, der er nødvendig for at opnå en vellykket digital omstilling senest i 2030.

Europas digitale årti

EU benytter lejligheden til at gøre de næste 10 år til Europas digitale årti med ambitionen om at blive en global rollemodel for den digitale økonomi, fastsætte og fremme digitale standarder og føre digitale politikker, der styrker mennesker og virksomheder.

Disse politikker vil fokusere på at hjælpe små virksomheder med at indføre teknologi, sikre, at teknologien fungerer for mennesker ved at udstyre dem med grundlæggende og avancerede digitale færdigheder og sikre, at alle har adgang til internettet og til offentlige onlinetjenester. Samtidig vil EU også fortsat stræbe efter at opbygge ekspertise inden for avancerede teknologier såsom kvante- og cloudcomputing og kunstig intelligens (AI), som kan tackle mange af de udfordringer, som vores samfund står over for i dag.

En realisering af EU’s ambitioner vil omfatte, at man adresserer de problemer, som pandemien har fremhævet, lige fra mangler i forbindelse med konnektivitet og digitale færdigheder til kløften mellem digitalt egnede virksomheder og virksomheder, der endnu ikke har indført digitale løsninger. Digitaliseringen skaber mange nye jobmuligheder. For eksempel var mere end 500 000 ledige stillinger som cybersikkerheds- og dataeksperter i EU fortsat ubesat i 2020.

Europas digitale kompas omsætter EU’s digitale ambitioner for 2030 til foranstaltninger og resultater. Disse ambitioner fokuserer på:

 • at opnå en befolkning med gode digitale færdigheder og højtkvalificerede digitale fagfolk
 • pålidelig og sikker digital infrastruktur
 • en høj andel af digitaliserede virksomheder
 • moderniserede offentlige tjenester, der opfylder samfundets behov.
Infografikken viser tal for digitale færdigheder, digital infrastruktur, virksomheders digitale omstilling og digitalisering af offentlige tjenester.

Hvad angår digitale færdigheder har 56 % af voksne i øjeblikket grundlæggende digitale færdigheder, idet målet er 80 %. Der er 8,4 millioner IKT specialister i beskæftigelse, idet målet er 20 millioner. Hvad angår digital infrastruktur har 59 % af husstandene i øjeblikket adgang til gigabitnetværk, idet målet er 100 %. 14 % af de befolkede områder har adgang til 5G, idet målet 100 %. Hvad angår digital omstilling af virksomheder benytter 42 % af virksomhederne i øjeblikket cloudcomputingtjenester, idet målet er 75 %. 14 % af virksomhederne anvender big data, idet målet er 75 %. 25 % benytter kunstig intelligens, idet målet er 75 %. 55 % af små og mellemstore virksomheder har i øjeblikket som minimum taget grundlæggende digitale teknologier i brug, idet målet er mere end 90 %. Endelig er der 112 enhjørningeopstartsvirksomheder i EU i dag, idet målet er at fordoble dette antal. Hvad angår digitalisering af offentlige tjenester er onlineadgang til centrale offentlige tjenester (for eksempel i forbindelse med karriere, studier, familie, almindelige forretningsaktiviteter eller flytning fra én medlemsstat til en anden) tilgængelig for 75 % af borgerne og 84 % af virksomhederne, idet målet er 100 % for begge. Desuden er EU’s mål, at 100 % af borgerne i EU skal have adgang til digitale patientjournaler, og at 80 % af dem anvender et digitalt ID.

Kommissionen er ved at lægge sidste hånd på et forslag, som bliver fremsat i 2022, til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om digitale principper for at sikre, at EU-værdier og rettigheder afspejles i det digitale rum. Således vil alle kunne nyde fordelene ved de digitale muligheder såsom universel adgang til internettet, algoritmer, der respekterer mennesker, og et sikkert og pålideligt onlinemiljø. Ifølge den særlige Eurobarometerundersøgelse, der blev gennemført i september og oktober 2021, mener et overvældende flertal af EU-borgerne, at internettet og digitale værktøjer vil spille en vigtig rolle i fremtiden. Desuden finder et stort flertal af befolkningen det nyttigt, at EU definerer og fremmer europæiske rettigheder og principper for at sikre en vellykket digital omstilling. Forud herfor gennemførte Kommissionen også en åben offentlig høring om de digitale principper, som viste bred støtte til initiativet.

I september foreslog Kommissionen en plan for, hvordan EU’s digitale omstilling kan gennemføres frem mod 2030. Vejen til det digitale årti har til formål at etablere en solid forvaltningsramme, så medlemsstaterne i fællesskab kan arbejde hen imod de aftalte mål, samtidig med at deres forskellige udgangspunkter anerkendes. Dette omfatter et overvågningssystem til måling af fremskridtene hen imod alle 2030-målene og flerårige køreplaner for hver medlemsstat, hvori de skitserer deres vedtagne eller planlagte politikker og foranstaltninger. Projekter med deltagelse af flere lande samler europæiske, nationale og private ressourcer for at skabe fremskridt på kritiske områder, som ingen medlemsstat kan nå på egen hånd.

Projekter med deltagelse af flere lande vil fremme investeringer på følgende områder:

Fælles da­ta­infra­struk­tur og -tjenester

Blockchain

Laveffekt­pro­ces­sorer

Fælles­euro­pæisk indførelse af 5G-korridorer

Højtydende databehandling

Sikker kvan­te­infra­struk­tur og net af cybersik­kerheds­cen­tre

Digital offentlig forvaltning

Digitale innova­tions­knudepunk­ter

Højtek­nolo­gi­ske part­ner­ska­ber for digitale færdigheder

Den internationale dimension af det digitale kompas udvikles gennem en række digitale partnerskaber. Rådet for Handel og Teknologi blev lanceret på topmødet mellem EU og USA i juni 2021. Siden da er 10 arbejdsgrupper gået i gang med at identificere mulige resultater på kort, mellemlang og lang sigt. Der pågår også drøftelser om et digitalt partnerskab med Japan, og EU arbejder på at etablere et digitalt partnerskab med Afrika og en digital alliance med Latinamerika og Caribien.

Margrethe Vestager gestikulerer under en samtale med en anden person.
Margrethe Vestager, ledende næstformand i Europa-Kommissionen med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder og konkurrencekommissær, ved det amerikanske handelskammers tredje transatlantiske virksomhedstopmøde, Washington DC, USA, den 9. december 2021.

Digital uddannelse

Kommissionen offentliggjorde i august et forslag til Rådets henstilling om blandet læring til støtte for inkluderende uddannelse af høj kvalitet på primær- og sekundærtrinnet. Rådet vedtog denne henstilling på blot 4 måneder.

Blandet læring kan bidrage til at gøre uddannelse mere inklusiv, navnlig på grund af denne læringsforms fleksibilitet. Udtrykket beskriver, når en skole, underviser eller studerende anvender mere end én tilgang til læringsprocessen. Dette kan være en blanding af skoler og andre fysiske miljøer (f.eks. virksomheder, uddannelsescentre eller fjernundervisning) eller en blanding af forskellige digitale og ikkedigitale læringsværktøjer. Blandet læring kan f.eks. betyde bedre adgang til uddannelse i fjerntliggende områder og landdistrikter eller for personer, der er en del af nomadesamfund, eller som er indlagt på hospitalet. Et fokus på at udvikle en tilgang med blandet læring i undervisningen på primær- og sekundærtrinnet vil blive indarbejdet i de faste statusrapporter om det europæiske uddannelsesområde og handlingsplanen for digital uddannelse 2021-2027.

Programmet for et digitalt Europa

Med et budget på 7,5 mia. EUR over de næste 7 år er det nye program for et digitalt Europa det første EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at udbrede digital teknologi til offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere. De første arbejdsprogrammer til en værdi af 1,98 mia. EUR fokuserer på investeringer inden for kunstig intelligens, cloud- og dataområder, kvantekommunikationsinfrastruktur, avancerede IT-færdigheder, cybersikkerhed og bredere anvendelse af digitale teknologier i hele økonomien og samfundet. De første indkaldelser af forslag til programmet for et digitalt Europa blev offentliggjort i slutningen af november, og flere vil blive offentliggjort i 2022.

Forordningen om digitale tjenester og forordningen om digitale markeder

Forordningen om digitale tjenester og forordningen om digitale markeder, som Kommissionen fremsatte forslag til i december 2020, har til formål at skabe et sikrere og mere åbent digitalt rum for alle brugere, hvor deres grundlæggende rettigheder er beskyttet, og hvor de har adgang til digitale tjenester af høj kvalitet til lavere priser. Man forventes at nå til enighed om disse forslag i 2022.

Cybersikkerhed, databeskyttelse og onlinesikkerhed

I takt med at det sociale og økonomiske liv i stadig højere grad rykker online, bliver cyberangreb både stadig mere almindelige og skadelige. I 2021 blev angreb med ransomware anvendt globalt til at destabilisere sundhedssystemer, offentlige forvaltninger, energiproduktionsanlæg og anden kritisk infrastruktur. EU er ikke immun over for disse former for angreb.

God beskyttelse mod cyberangreb kræver en fælles indsats, der rækker ud over de nationale grænser. Som led i EU’s strategi for cybersikkerhed gik Kommissionen derfor i 2021 i gang med at oprette den fælles cyberenhed, en ny platform, der har til formål at styrke samarbejdet mellem EU’s institutioner og agenturer og de nationale myndigheder i medlemsstaterne. Den nye enhed vil også drage fordel af ekspertisen i cybersikkerhedsindustrien og hjælpe hele Den Europæiske Union med at reagere på cybertrusler. Arbejdet med at gøre den fælles cyberenhed operationel er i gang.

Efter vedtagelsen og ikrafttrædelsen af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Industri-, Teknologi- og Forskningskompetencecenter for Cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre er Kommissionen begyndt at arbejde sammen med de rumænske myndigheder om at oprette centret i Bukarest. Dette vil bidrage til at styrke EU’s cybersikkerhedskapacitet, øge ekspertisen på forskningsområdet og forbedre den europæiske cybersikkerhedsindustris konkurrenceevne.

Mål for den fælles cyberenhed

Sikre en koordineret EU-reaktion på omfattende cybersikkerhedstrusler, -hændelser og -kriser.

Forbedre situationsbevidstheden for interessenter inden for cybersikkerhed og kommunikationen med den brede offentlighed.

Sikre fælles beredskab.

Databeskyttelse

Sikring af databeskyttelse og privatlivets fred er en forudsætning for, at enkeltpersoner kan have tillid til nye og innovative teknologier. I denne henseende er databeskyttelse og privatlivets fred en del af løsningen på mange problemer og katalysatorer for den dobbelte digitale og grønne omstilling.

EU’s førerposition inden for databeskyttelse viser, at dets regler på dette område kan fungere som guldstandard for reguleringen af den digitale økonomi. Navnlig når lande uden for EU sikrer et databeskyttelsesniveau, der svarer til EU’s, kan EU gøre brug af sit mest omfattende instrument til dataoverførsler, der betegnes som en konstatering af et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. På dette grundlag kan data flyde frit og sikkert mellem EU og det respektive land, lette handelen og forbedre effektiviteten af regulerings- og retshåndhævelsessamarbejdet til gavn for borgerne og erhvervslivet.

Efter oprettelsen af verdens største område med frie og sikre datastrømme med Japan i 2019 har EU fortsat samarbejdet med internationale partnere om at harmonisere databeskyttelsesreglerne for at lette dataoverførsler, samtidig med, at der sikres et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger, som overføres til udlandet.

I 2021 vedtog EU to afgørelser om konstatering af et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for Det Forenede Kongerige, herunder én, der for første gang omfattede udveksling af oplysninger mellem strafferetlige myndigheder. EU afsluttede også sine forhandlinger med Sydkorea med succes, hvilket førte til vedtagelsen af en afgørelse om konstatering af et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsler på både det kommercielle område og inden for samarbejde mellem tilsynsmyndigheder. Desuden fandt der i løbet af 2021 forhandlinger sted mellem EU og USA om en eventuel efterfølger til privatlivsskjold-ordningen, efter at den var blevet erklæret ugyldig af Den Europæiske Unions Domstol.

I 2021 vedtog Kommissionen også nye standardkontraktbestemmelser for behandling af personoplysninger. Disse bestemmelser hjælper organisationer med at overholde databeskyttelsesreglerne, både når de outsourcer behandlingsaktiviteter til databehandlere inden for EU/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og når de overfører data til udlandet.

Kommissionen tog også skridt til at sikre, at medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser i henhold til EU’s databeskyttelsesregler. I februar fastslog Domstolen, at Spanien ikke havde gennemført direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet rettidigt. Domstolen pålagde Spanien økonomiske sanktioner. Efter dommen tog Spanien de nødvendige skridt til at bringe denne overtrædelse til ophør.

Europæisk digital identitet

Mange mennesker bruger allerede digitale tegnebøger på deres smartphones til at gemme deres boardingkort, når de rejser, eller til virtuelle bankkort, og 63 % af EU-borgerne ønsker et sikkert fælles digitalt ID for alle onlinetjenester. I henhold til de foreslåede nye regler, som Kommissionen fremlagde i juni, vil en europæisk digital ID-tegnebog være tilgængelig for alle borgere, indbyggere eller virksomheder i EU, der ønsker at bruge den. Der er tale om personlige digitale tegnebøger, der giver folk mulighed for at lagre og bruge data til alle former for tjenesteydelser, lige fra indgivelse af en selvangivelse til leje af en bil.

Margrethe Vestager smiler fra et podium.
Margrethe Vestager, ledende næstformand i Europa-Kommissionen med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder og konkurrencekommissær, ved pressekonferencen om en europæisk digital identitet, Bruxelles, Belgien, den 3. juni 2021.

Borgerne vil på sikker vis kunne bevise deres identitet og dele elektroniske dokumenter fra deres europæiske digitale ID-tegnebøger på deres smartphone. De vil kunne tilgå onlinetjenester med deres nationale digitale identifikation, som vil være anerkendt overalt i EU. Den europæiske digitale identitet vil bidrage til at nå nogle af målene i det digitale kompas. For eksempel bør det inden 2030 være sådan, at alle centrale offentlige tjenester er tilgængelige online, alle borgere har adgang til elektroniske patientjournaler, og 80 % af borgerne anvender digitalt ID.

Avanceret konnektivitet

Kommissionen har vedtaget det første arbejdsprogram for den digitale del af Connecting Europe-faciliteten (CEF Digital), som definerer omfanget af de EU-støttede foranstaltninger, der er nødvendige for at forbedre Europas infrastruktur for digital konnektivitet over en treårig periode. Disse foranstaltninger vil modtage mere end 1 mia. EUR i finansiering fra 2021-2023. Ved at fremme offentlige og private investeringer vil CEF Digital bidrage til udrulningen af gigabit- og 5G-infrastruktur, udstyre EU’s vigtigste transportruter og lokalsamfund med 5G-net, sammenkoble avancerede teknologier såsom cloud- og kvantetjenester og endelig skabe operationelle digitale platforme til lagring, deling og behandling af data fra energi- og transportsektoren.

Fællesforetagendet for intelligente net og tjenester, der arbejder hen imod 6G, blev oprettet i 2021 og vedtog sit første arbejdsprogram med ca. 240 mio. EUR i øremærkede offentlige midler. Fællesforetagendets mission er at opbygge EU’s kapacitet til 6G-systemer.

Bedre vilkår for forbrugerne

Efter henstillingen fra 2020, der opfordrede til øgede investeringer i bredbånd, nåede medlemsstaterne i marts til enighed om en fælles EU-værktøjskasse med bedste praksis. Den har til formål at reducere omkostningerne ved etablering af net med meget høj kapacitet og sikre rettidig, effektiv og investeringsvenlig adgang til 5G-radiofrekvenserne.

Roamingtaksterne blev afskaffet i 2017, og siden da har folk været i stand til at bruge deres telefon uden ekstra omkostninger, når de rejser i EU. For at sikre, at borgerne fortsat kan nyde godt af gratis roaming, foreslog Kommissionen i februar at forlænge de nuværende regler, som udløber i 2022, med yderligere 10 år. Parlamentet og Rådet vedtog forordningen i december, og den træder i kraft den 1. juli 2022. De nye regler vil sikre rejsende endnu bedre roamingtjenester. De nye fordele omfatter samme mobildatahastigheder i udlandet som hjemme, effektiv adgang til beredskabstjenester i udlandet og større gennemsigtighed i omkostningerne ved at ringe til hotlines og kundeservicenumre, når brugeren er i udlandet.

Beskyttelse af forbrugerne online

Onlinesalget er steget kraftigt over de seneste 20 år, og i 2020 handlede ca. 71 % af forbrugerne på nettet, ofte for at købe nye teknologiprodukter. I juni foreslog Europa-Kommissionen at revidere to sæt EU-regler for at styrke forbrugernes rettigheder i lyset af disse ændringer.

Den nye forordning om produktsikkerhed i almindelighed vil, hvis den vedtages, adressere risici i forbindelse med disse nye teknologiprodukter, såsom eventuelle konnektivitets- eller cybersikkerhedsrisici. Den vil også adressere eventuelle risici i forbindelse med onlinehandel, f.eks. ved at indføre produktsikkerhedsrelaterede forpligtelser for onlinemarkedspladser. Den nye forordning vil sikre, at markedspladserne opfylder disse forpligtelser, således at forbrugerne hverken tilbydes eller ender med at modtage farlige produkter. Forslaget har mere generelt til formål at sikre, at alle produkter, der når ud til EU’s forbrugere, er sikre, uanset om de købes online eller i den lokale butik og om de kommer fra et land i eller uden for EU. Hvis farlige produkter når ud til forbrugerne, vil de nye regler have til formål at sikre, at de hurtigt fjernes fra EU-markedet.

Forslaget til et revideret forbrugerkreditdirektiv har til formål at sikre, at forbrugerne får de rette oplysninger på det rette tidspunkt på en måde, som er tilpasset digitalt udstyr, så de forstår, hvad de skriver under på. Hvis direktivet vedtages, vil det omfatte nye risikobetonede kreditprodukter og nye markedsaktører og forbedre reglerne for vurdering af, hvorvidt en forbruger vil være i stand til at tilbagebetale lånet, herunder når sådanne vurderinger foretages ved automatisk beslutningstagning. Det reviderede direktiv vil opfordre medlemsstaterne til at fremme uddannelse i finansielle aspekter og sikre, at rådgivning om gæld stilles til rådighed for forbrugerne.

I december udsendte Kommissionen retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af tre EU-direktiver om forbrugerlovgivning: direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om forbrugerrettigheder og direktivet om angivelse af priser Disse retningslinjer vil hjælpe medlemsstater, forbrugere, erhvervsdrivende, dommere, retsvæsenets aktører og andre interessenter til bedre at forstå, hvordan den eksisterende EU-forbrugerlovgivning skal anvendes på ny praksis, navnlig vedrørende den digitale og grønne omstilling, og de nylige ændringer af disse direktiver, som er foretaget ved moderniseringsdirektivet.

Stop for forbrugerfrustration og e-affald

FORBRUGERE

2,4 mia. EUR

bruger forbrugerne årligt på separate opladere.

38 % af forbrugerne

klager over problemer som følge af inkompatible opladere.

MILJØ

11 000 ton

e-affald årligt som følge af bortskaffede og ubrugte opladere.

Kun 2 ud af 3 opladere

i forbrugernes besiddelse anvendes.

Efter flere års frivilligt samarbejde med elektronikindustrien, som allerede har bidraget til at reducere antallet af forskellige typer mobiltelefonopladere fra 30 til tre, foreslog Kommissionen i september en lovgivning om en universaloplader til alt elektronisk udstyr. USB-C bliver det nye standardladestik for alle smartphones, tablets, kameraer, hovedtelefoner, bærbare højttalere og håndholdte videospilkonsoller. Desuden foreslog Kommissionen at adskille salget af opladere fra salget af elektronisk udstyr. En fælles opladningsløsning vil være mere bekvemt for mennesker og vil reducere elektronisk affald, hvilket vil udgøre et vigtigt bidrag til både den digitale og den grønne omstilling.

FORBRUGERE

Besparelser for forbrugerne på

250 mio. EUR

om året på unødvendige køb af opladere.

MILJØ

Næsten

1 000 ton

mindre e-affald om året.

Færdigheder i den digitale tidsalder

I maj lancerede Kommissionen i samarbejde med en række partnere i medlemsstaterne platformen for digitale færdigheder og job, en kvikskranke for højkvalitetsinformation, -initiativer og -ressourcer om digitale færdigheder. På et tidspunkt, hvor 44 % af befolkningen i EU mangler grundlæggende digitale færdigheder, vil den nye platform bidrage til at lukke kvalifikationskløften og styrke koalitionen for digitale færdigheder og job og dens 25 nationale koalitioner. I november offentliggjorde Kommissionen et gratis selvevalueringsværktøj til digitale færdigheder på 29 sprog.

Digital indsats rettet mod industrien

For at styrke EU’s position i udviklingen af den næste generation af mikrochips lancerede Kommissionen i juli den industrielle alliance for processorer og halvlederteknologier. Alliancen har til formål at etablere den konstruktions- og produktionskapacitet, der er nødvendig for at producere den næste generation af processorer og elektroniske komponenter. Alliancen skal kortlægge og afhjælpe de nuværende flaskehalse, behov og afhængigheder i hele industrien. Den bygger på Kommissionens ambitioner om at forbedre EU’s teknologiske suverænitet ved at øge EU’s andel af den globale produktion af halvledere fra 10 % til 20 % inden 2030. I sin tale om Den Europæiske Unions tilstand bebudede Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, en retsakt om europæiske chips for at skabe et EU-chipsøkosystem på topniveau, herunder produktion. Forslaget blev vedtaget i begyndelsen af 2022.

Digital omstilling

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI), herunder de seneste maskinlæringsteknikker, anvendes til at skabe innovation på en lang række områder, hvilket fører til bedre tjenester, lægebehandling og forbrugsgoder. Folk i EU har imidlertid brug for at vide, at de kan have tillid til, at AI-systemer anvendes på en sikker og lovlig måde. Selv om sådanne systemer kan anvendes til at løse mange af de udfordringer, som samfundet står over for i dag, skaber nogle af dem risici, som skal adresseres for at undgå uønskede resultater. Det er f.eks. ofte ikke muligt at finde ud af, hvorfor eller hvordan et AI-system har genereret et bestemt resultat, f.eks. en automatiseret afgørelse eller en forudsigelse. Det kan derfor blive vanskeligt at vurdere, om en person har været urimeligt ugunstigt stillet, f.eks. i forbindelse med en ansættelsesbeslutning eller i forbindelse med fordelingen af sociale sikringsydelser.

For at håndtere disse og andre udfordringer offentliggjorde Kommissionen i april sit forslag til verdens første retlige ramme for kunstig intelligens ledsaget af en ajourført koordineret plan i samarbejde med medlemsstaterne. Begge initiativer har til formål at gøre Den Europæiske Union til det globale knudepunkt for pålidelig kunstig intelligens af topkvalitet. Som supplement til EU’s tilgang skal nye og tilpassede sikkerhedsregler om maskinprodukter øge brugernes tillid til denne nye, alsidige generation af produkter. Hvis den nye forordning om produktsikkerhed i almindelighed vedtages, vil den supplere disse regler som et sikkerhedsnet.

Den nye forordning om kunstig intelligens vil bidrage til at garantere menneskers og virksomheders sikkerhed og grundlæggende rettigheder og samtidig styrke udbredelsen af, investeringerne i og innovationen inden for disse teknologier i hele EU. Forslaget bygger på en risikobaseret tilgang og anbefaler strengere krav til mere risikobetonede AI-systemer.

Den koordinerede plan beskriver de politiske ændringer og investeringer, der er nødvendige i medlemsstaterne for at styrke EU’s førende position i udviklingen af menneskecentreret, bæredygtig, sikker, inklusiv og pålidelig kunstig intelligens. Planen indeholder forslag til fælles samarbejdstiltag, som skal sikre, at alle bestræbelser er i overensstemmelse med strategien for kunstig intelligens og den europæiske grønne pagt, samtidig med at der tages hensyn til nye udfordringer som følge af covid-19-pandemien.

En operationsstue.
»Conscious Distributed Adaptive Control-projektet har bidraget til udvikling og klinisk validering af innovative teknologier, der er blevet anvendt til at rehabilitere over 3 000 hjertepatienter i hele Europa.
En dyrket mark.
Ekspertisecentret for avancerede teknologier inden for bæredygtigt landbrug og fødevaresikkerhed er i færd med at udvikle intelligente sensor- og biodatateknologier, der kan hjælpe landbrugerne med at producere flere fødevarer på en måde, der er bæredygtig for samfundet, landbrugsindkomsterne og miljøet.
En kvinde, der ser på sin smartphone.
WeVerify leverer verifikationssystemer, der kan hjælpe faktatjekkere, journalister, menneskerettighedsaktivister og borgere med at aflive myter og faktatjekke videoer og billeder online.

EU har allerede finansieret en række AI-projekter, der tilbyder løsninger inden for talrige samfundsområder, herunder landbrug, sundhedspleje og bekæmpelse af misinformation.

Den europæiske alliance om industrielle data-, edge- og cloudteknologier

Data er en vigtig ressource i den industrielle økonomi og lagres i stigende grad i skyen. Virksomheder kan tilgå computerressourcer, der hostes af tredjeparter på internettet, i stedet for at opbygge deres egen IT-infrastruktur. Denne pulje af ressourcer kaldes almindeligvis cloud computing. I 2021 anvendte 42 % af EU’s virksomheder cloud computing (sammenlignet med 36 % i 2020 og 19 % i 2016). Det forventes, at 80 % af alle data i 2025 vil blive behandlet i intelligente enheder tættere på brugeren — kendt som edge computing — i stedet for i store datacentre som i dag.

Af disse grunde har den nye europæiske alliance for industrielle data og edge- og cloudteknologier til formål at styrke EU-industriens position inden for cloud- og edgeteknologier og samtidig samle virksomheder, medlemsstater og eksperter på området. Alliancen vil bidrage til at gøre det muligt at udnytte styrken ved cloud computing og edge computing og støtte udviklingen af nye teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes internet og 5G. Alliancen vil opnå dette og samtidig tilvejebringe en bæredygtig cloudinfrastruktur og sikre, at borgerne i EU har mere kontrol over deres data.

Infografikken viser, hvordan der vil ske ændringer i databehandlingen.

I 2018 fandt 80 % af behandlingen og analysen af data sted i datacentre og centraliserede databehandlingsfaciliteter, og 20 % anvendte intelligente forbundne objekter. I 2025 vil 20 % af behandlingen og analysen af data finde sted i datacentre og centraliserede databehandlingsfaciliteter, og 80 % vil anvende intelligente forbundne objekter.

Supercomputere

I en situation, hvor der konstant genereres større og større mængder data, ændrer databehandlingens karakter sig. I dag kan supercomputere udføre millioner af milliarder — og snart milliarder af milliarder — beregninger pr. sekund og hjælper med at løse komplekse problemer. Disse spænder fra analyse og afbødning af virkningerne af klimaændringer og fremme af viden på forskellige videnskabelige områder til udvikling af covid-19-behandlinger.

For at gøre det muligt for EU at blive verdensførende inden for supercomputere blev fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling oprettet i 2018 for at samle europæiske og nationale ressourcer med henblik på at erhverve og anvende avancerede supercomputere og teknologier. Initiativet samler EU, de 27 medlemsstater, tre andre lande og to aktører fra den private sektor: den europæiske teknologiplatform for HPC-værdi og DAIRO/Big Data Value Association.

I juli 2021 vedtog EU en ny forordning, der baner vejen for udviklingen af den næste generation af supercomputere i Europa. Dette vil desuden udløse fællesforetagendets kapacitet til at trække på midler fra Horisont Europa, programmet for et digitalt Europa og CEF Digital med henblik på at investere yderligere i supercomputere og kvantedatabehandling og støtte EU's ambitiøse forsknings- og innovationsdagsorden. Sammen med investeringerne fra de deltagende lande og aktørerne fra den private sektor vil disse investeringer beløbe sig til ca. 7 mia. EUR.

EU har erhvervet syv supercomputere i verdensklasse. Discoverer i Bulgarien, MeluXina i Luxembourg og Vega i Slovenien blev fuldt operationsdygtige i 2021, og idrifttagningen af Karolina i Tjekkiet, Leonardo i Italien, Deucalion i Portugal og LUMI i Finland følger efter i 2022.

Et nærbillede af en supercomputer med Vega-logoet.
Vega, EU’s første supercomputer i verdensklasse, der blev lanceret i Maribor, Slovenien, i april 2021, kan foretage 6,9 millioner af milliarder beregninger pr. sekund. © IZUM Archiv, 2021

Digital finans

I 2021 gjorde Kommissionen sammen med medlovgiverne fremskridt med hensyn til forslagene om markeder for kryptoaktiver og digital operationel modstandsdygtighed, som den havde fremsat i september 2020 som led i sin pakke om digital finans. Desuden godkendte medlemsstaterne i december den aftale, der blev indgået med Europa-Parlamentet om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (DLT). Kryptoaktiver er en af de vigtigste DLT-anvendelser i finanssammenhæng. Pilotordningen fastsætter betingelserne for erhvervelse af en tilladelse til at drive et stykke DLT-markedsinfrastruktur, definerer, hvilke DLT-baserede finansielle instrumenter der kan handles, og præciserer samarbejdet mellem operatører af DLT-markedsinfrastruktur og myndigheder. Ordningen vil gøre det muligt for EU’s tilsynsmyndigheder og markedsdeltagere at få erfaring med distributed ledger-teknologi (dvs. den teknologi, der anvendes til handel med og afvikling af »tokeniserede« finansielle instrumenter), samtidig med at det sikres, at de kan håndtere risici for investorbeskyttelsen, markedsintegriteten og den finansielle stabilitet.

International konnektivitet

EllaLink transatlantic cable, der forbinder Sines i Portugal og Fortaleza i Brasilien, er den første direkte dataforbindelse med høj kapacitet mellem Europa og Latinamerika. EU har bidraget til at skabe en 34 000 km lang digital motorvej til støtte for udveksling af forsknings- og uddannelsesdata og samtidig halveret den tidsmæssige forsinkelse. Denne vigtige milepæl vil bidrage til at skabe mere samarbejde mellem de to kontinenter i løbet af de næste 25 år. Samlet set vil initiativet »Building the Europe Link with Latinamerika«, som omfatter udveksling af højtydende databehandlings- og jordobservationsdata, nå ud til 65 millioner brugere på tværs af mere end 12 000 uddannelses- og forskningsinstitutioner i Europa, Latinamerika og Caribien.

En ung familie med et lille barn dufter til blomster i en park.

Beskyttelse af personer og friheder

En sundere europæisk union

Covid-19-pandemien har sat offentlig sundhed øverst på EU’s dagsorden. Siden Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i september 2020 bebudede sin intention om at opbygge en stærkere europæisk sundhedsunion, har Europa-Kommissionen skabt grundlaget for denne ved at lære af pandemien.

Beredskab og indsats i tilfælde af sundhedskriser

Den første søjle i sundhedsunionen er kriseberedskab og kriseindsats. EU-lovgivningen om grænseoverskridende sundhedstrusler er under revision for at tage hensyn til erfaringerne fra covid-19-pandemien. Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, der har været værn i bekæmpelsen af covid-19, får et stærkere mandat til at kunne håndtere fremtidige sundhedskriser. Det forventes, at disse vigtige EU-sundhedsagenturer vil kunne give mere videnskabelig vejledning og sikre øget koordinering i krisesituationer. Risikoen for mangel på lægemidler vil blive reduceret takket være bedre overvågning og bedre beredskab. Hvis Kommissionens forslag vedtages, vil det, når omstændighederne kræver det, være muligt at erklære en folkesundhedsmæssig krisesituation på EU-plan, hvilket medfører indførelsen af visse foranstaltninger til en større indsats.

Selv om covid-19-pandemien endnu ikke er overstået, skal EU være forberedt på fremtidige grænseoverskridende sundhedstrusler. Kommissionen fremlagde en meddelelse i juni om de første erfaringer fra pandemien, og om hvordan de kan bruges til at forbedre foranstaltningerne på EU-plan og nationalt plan. Dette vil bidrage til bedre at foregribe folkesundhedsrisici og forbedre beredskabsplanlægningen og dermed opnå en hurtigere og mere effektiv fælles indsats på alle niveauer. Meddelelsen har fokus på sundhedsberedskab og -indsats og bygger på 10 tidlige erfaringer fra sundhedskrisen, hvor EU er nødt til at skride til handling.

En video, der forklarer ændringerne af EU’s kriseberedskab og -indsats på sundhedsområdet siden begyndelsen af covid-19-pandemien.
VIDEO Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet.

Som en del af indsatsen har Kommissionen lanceret EU’s Myndighed for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet (HERA). Som et centralt element i den europæiske sundhedsunion skal HERA handle i forskellige modi: en beredskabsmodus og en krisemodus. Generelt vil myndigheden forbedre EU’s udvikling, fremstilling, offentlige indkøb og distribution af vigtige medicinske modforanstaltninger (f.eks. vacciner, antibiotika, medicinsk udstyr, diagnostiske test eller personlige værnemidler) i EU.

Den pakke, hvorved HERA blev oprettet, blev vedtaget den 16. september. Myndigheden påbegyndte sit arbejde den 1. oktober på grundlag af HERA Incubator, der påbegyndte sine aktiviteter i februar 2021 for at forberede EU på en øget risiko for coronavirusvarianter. HERA har været operationel siden den 1. januar 2022 med et samlet vejledende budget på 6 mia. EUR for 2022-2027.

I beredskabsmodus vil HERA arbejde med trusselsvurderinger og indsamling af efterretninger, fremme af forskning og udvikling, håndtering af markedsmæssige udfordringer, sikring af forsyninger af medicinske modforanstaltninger og udbredelse af kundskaber og færdigheder.

HERA’s nødforanstaltninger omfatter overvågning, indkøb og fremstilling af kriserelevante medicinske modforanstaltninger, aktivering af EU’s FAB-faciliteter (et netværk af produktionsanlæg til fremstilling af vaccine og lægemidler, der altid er parat til at blive sat i drift), aktivering af beredskabsplaner for forskning og innovation, opstilling af en oversigt over produktionsanlæg til fremstilling af kriserelevante medicinske modforanstaltninger og fremme af nødfinansiering.

Myndigheden vil få til opgave at udføre flere aktiviteter på internationalt plan. Disse omfatter samarbejde med globale partnere for at håndtere internationale flaskehalse i forsyningskæden, udvide den globale produktion, styrke den globale overvågning og lette samarbejdet med og støtten til globale interessenter for at sikre, at der findes medicinske modforanstaltninger, og at EU’s medlemsstater og tredjelande har adgang til dem De omfatter også opbygning af ekspertise for at udvikle lokal fremstillings- og distributionskapacitet og fremme af adgang til EU-finansierede eller EU-indkøbte medicinske modforanstaltninger.

HERA arbejder sammen med medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, EU's agenturer og interessenter som f.eks. forskere, bioteknologiske virksomheder, producenter og reguleringsmyndigheder — for at opdage og beskrive nye varianter, tilpasse vacciner og opskalere produktionskapaciteten til medicinske modforanstaltninger. For eksempel oprettede myndigheden den europæiske ekspertgruppe om sars-CoV-2-varianter for at rådgive om behovet for at udvikle nye eller tilpassede vacciner og om behovet for at træffe yderligere folkesundhedsmæssige foranstaltninger på EU-plan på grund af nye varianter. Myndigheden har også været i tæt kontakt med medlemsstaterne og vaccineproducenterne, der er begyndt at analysere omikronvarianten og afprøve, om deres vacciner er effektive mod den Derudover er HERA også i kontakt med tredjelande for at undersøge muligheder for samarbejde og udveksling.

Europas kræfthandlingsplan

Den anden søjle i sundhedsunionen håndterer den andenstørste dødsårsag i EU. I 2020 fik 2,7 millioner mennesker i EU diagnosen kræft, hvilket tærer hårdt mentalt og fysisk på patienter, overlevende og deres nærmeste. Kræft er også en betydelig byrde for sundheds- og socialsystemer og bringer økonomiens vækst og konkurrencedygtighed samt arbejdsstyrkens sundhed i fare. 40 % af kræfttilfældene kan dog forebygges, hvilket betyder, at de er forbundet med en livsstil (kost, fysisk aktivitet, rygning, alkoholforbrug, osv.) eller miljøforurening, eller der findes en vaccine mod dem.

Europas kræfthandlingsplan, der blev vedtaget i februar 2021, har til formål at håndtere sygdommen på hvert stadie gennem en integreret tilgang, hvor sundhed indgår i alle politikker og hvor mange interessenter inddrages. Den er bygget op om 10 flagskibsinitiativer til at opnå forbedringer — fra forebyggelse, tidlig påvisning, diagnose og behandling med henblik på en bedre livskvalitet for kræftpatienter og overlevende, samtidig med at det sikres, at patienterne har lige adgang til sundhedspleje af høj kvalitet.

Stella Kyriakides har en brystkræftsløjfe på. Hun ser væk fra kameraet.
Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, under et besøg på Skt. Annas Børnekræftsforskningsinstitut (St Anna Kinderkrebsforschung), Wien, Østrig, den 1. oktober 2021.

Horisont Europas EU-kræftmission — en af de fem nye EU-missioner, der blev bebudet i september 2021 — vil fungere sammen med kræfthandlingsplanen for at forbedre mere end 3 millioner menneskers liv senest i 2030 gennem bedre forebyggelse, mere effektiv behandling og øget livskvalitet. Samlet set vil der via EU4Health-programmet og andre EU-instrumenter blive ydet støtte på ca. 4 mia. EUR til medlemsstaternes og interessenternes bestræbelser på at gøre sundhedssystemerne mere robuste og bedre i stand til at håndtere kræftforebyggelse og -pleje.

Infografikken viser nogle af nøgleaktionerne i den europæiske kræfthandlingsplan.

Nøgleaktionerne fokuserer på forebyggelse, diagnosticering, behandling og livskvalitet. De har til formål at reducere miljøforurening og det skadelige forbrug af alkohol og tobak, fremme en sundere livsstil, sikre adgang til screening for brystkræft, livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft for 90 % af de berettigede borgere i EU senest i 2025, vaccinere mindst 90 % af pigerne i EU mod human papillomavirus og øge dækningsgraden for vaccination af drenge betydeligt senest i 2030 og sikre adgang til nationale holistiske kræftcentre for op til 90 % af de berettigede patienter senest i 2030. Der er over 12 millioner overlevende kræftpatienter i EU takket være fremskridt inden for tidlig påvisning, effektive behandlingsformer og understøttende pleje.

EU’s lægemiddelstrategi

Den tredje søjle er En lægemiddelstrategi for Europa, der blev lanceret i 2020. Det drejer sig om en fuldstændig revision af EU’s systemer for lægemidler. I strategien vil langvarige udfordringer for EU’s lægemiddelsystemer blive håndteret, innovation vil blive fremmet (herunder uopfyldte lægemiddelbehov), og tilgængeligheden af lægemidler vil blive sikret, ikke kun i krisesituationer, men også under normale forhold. Flagskibsforanstaltningerne omfatter en revision af EU's lovgivning om lægemidler og den strukturerede dialog om forsyningssikkerheden for lægemidler. Sidstnævnte er en proces, der begyndte i februar 2021 og har til formål at udpege politiktiltag, der vil kunne styrke forsyningskæderne for lægemidler og sikre lægemiddelforsyningen.

Kommissionen investerer mere end nogensinde i disse hastende sundhedsprioriteter. EU4Health-programmet, der blev lanceret i marts, er EU's ambitiøse reaktion på covid-19-pandemien. Det går videre end kriseindsats og skal sørge for at forbedre og fremme sundhed i EU, styrke nationale sundhedssystemer og forbedre adgangen til lægemidler, medicinsk udstyr og kriserelevante produkter.

Inden for rammerne af EU4Health vil EU investere 5,3 mia. EUR i løbende priser i initiativer, hvor handling på EU-plan giver merværdi, supplerer medlemsstaternes politikker og forfølger et eller flere af målene med EU4Health.

Forbedring og fremme af sundheden i EU.

Beskyttelse af borgere i EU mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.

Forbedring af lægemidler, medicinsk udstyr og kriserelevante produkter.

Styrkelse af sundhedssystemerne.

Styrkelse af vores demokrati

Den demokratiske debat og de måder, hvorpå personer har adgang til oplysninger, har ændret sig i de senere år og er i stigende grad noget der foregår via internettet. Samtidig udøver flere EU-borgere end nogensinde deres demokratiske stemmeret og valgbarhed ved både valg til Europa-Parlamentet og kommunalvalg i deres bopælsland. Endvidere har politisk reklame fået stigende betydning i forbindelse med valgkampagnerne i EU. For at afspejle dette ændrede klima og for at styrke demokratiet og integriteten ved valg fremlagde Kommissionen i november nye forslag om politisk reklame, om valgrettigheder for EU-borgere, der har udøvet deres ret til fri bevægelighed, og om finansiering af politiske partier.

Forslagene bygger på den erfaring, der er opnået ved valget til Europa-Parlamentet i 2019, og afspejler de prioriteter, der blev bebudet i handlingsplanen for europæisk demokrati og rapporten om unionsborgerskab 2020. For at sikre at valget til Europa-Parlamentet i 2024 finder sted i henhold til de højeste demokratiske standarder, er målet, at de nye regler træder i kraft og bliver fuldt ud gennemført af medlemsstaterne inden foråret 2023.

Politisk reklame

Digital kommunikation og internettet giver mange muligheder for politikere for at nå ud til borgerne og for borgerne for at deltage i demokratiske debatter. Erfaring fra visse nylige valg viser dog, at digitalisering og reklame på internettet nogen gange kan anvendes til manipulering og misinformation (se også kapitel 1 om indsats mod misinformation).

I november foreslog Kommissionen lovgivning for at sikre større gennemsigtighed i politisk reklame. Harmoniserede gennemsigtighedskrav vil omfatte forelæggelse af relevante oplysninger, således at borgerne, de kompetente myndigheder og andre relevante interessenter tydeligt kan identificere en politisk reklame, og at det kan fastlægges, hvem der er ophavsmand til det politiske budskab, og hvem der har betalt for det. Der vil kun blive tilladt målretnings- og forstærkningsteknikker, hvis de opfylder meningsfulde gennemsigtighedskrav. Dette vil sætte enkeltpersoner i stand til at bestemme, hvorvidt og hvordan politisk reklame målrettes mod dem, og hvorvidt de ønsker dette eller ej.

Forslaget vil supplere de regler, der er fastsat i Kommissionens forslag om en forordning om digitale tjenester, med det formål at få indført særlige regler forud for valget til Europa-Parlamentet i maj 2024.

Mediefrihed

908 journalister og mediefolk blev udsat for angreb i 23 medlemsstater i 2020.

175 journalister og mediefolk blev ofre for angreb eller hændelser i forbindelse med protester i EU i 2020.

73 % af de kvindelige journalister har oplevet vold online i 2020.

23 journalister er blevet dræbt i EU siden 1992, og størstedelen i de seneste 6 år.

Mediefrihed er afgørende for et velfungerende demokrati. For at kunne gennemføre handlingsplanen for europæisk demokrati træffer EU foranstaltninger med henblik på at bevare mediefrihed og imødegå de trusler, som den står overfor. I september fremsatte Kommissionen en henstilling om journalisters sikkerhed. Deri gives medlemsstaterne vejledning i, hvordan de skal forbedre journalisters og mediefolks fysiske sikkerhed og sikkerheden på internettet med fokus på nye onlinetrusler, især mod kvindelige journalister eller dem, der repræsenterer eller rapporterer om minoriteter.

Et yderligere skridt er at beskytte journalister og rettighedsforkæmpere mod urimelige sagsanlæg, der har til formål at få dem til at afstå fra at blive involveret i spørgsmål af legitim offentlig interesse. I oktober lancerede Kommissionen en offentlig høring for at kortlægge problemer på dette område og bede om holdninger til, hvad der skal gøres. Et forslag fra Kommissionen om et EU-initiativ om dette spørgsmål har frist i 2022. EU finansierer også projekter om mediefrihed og -pluralisme. Som eksempel kan nævnes Euromedia Ownership Monitor, der blev lanceret i september 2021 for at stille en landebaseret database med oplysninger om medieejerskab til rådighed, vurdere relevante lovgivningsrammer og udpege mulige risici for medieejerskabsgennemsigtighed.

Kommission udrullede også foranstaltninger som fastsat i handlingsplanen for medierne og den audiovisuelle sektor. For eksempel iværksatte Kommissionen over sommeren indkaldelser til europæiske journalistiske partnerskaber under programmet Et Kreativt Europa. Kommissionen har også forberedt de næste skridt med meddelelsen fra kommissionsformand Ursula von der Leyen i hendes tale om Unionens tilstand i 2021 om retsakten om europæisk mediefrihed, der skal vedtages i 2022.

Samtidig fortsatte Kommissionen med at overvåge mediefrihedssituationen og -pluralismen i alle medlemsstaterne som en del af dens årlige retsstatsrapport.

Sikring af retsstaten

Kommissionen offentliggjorde i juli sin anden årlige rapport om retsstatssituationen i EU med separate kapitler om hver medlemsstat. Rapporten om retsstatssituationen udarbejdes hvert år og skal fremme retsstatsprincippet og forebygge, at problemer opstår eller forværres, og at løse dem. Rapporten omfatter fire hovedsøjler: nationale retssystemer, rammer for bekæmpelse af korruption, mediepluralisme og -frihed og andre institutionelle spørgsmål i tilknytning til kontrolmekanismerne, der er vigtige for et velfungerende demokrati.

Denne 2021-udgave beskriver udviklingen siden sidste rapport og tager hensyn til covid-19-pandemiens indvirkning. Samlet set viste rapporten, at der i mange EU-medlemsstater er sket en positiv udvikling, bl.a. hvad angår håndteringen af de udfordringer, der blev påpeget i rapporten fra 2020.

Der er dog stadig områder, der giver anledning til bekymring i nogle medlemsstater, f.eks. med hensyn til retsvæsenets uafhængighed og mediesituationen. Pandemien har også vist, hvor vigtigt det er at kunne opretholde kontrolforanstaltninger til sikring af, at retsstatsprincippet overholdes.

Kommissionen har også fortsat udøvet sin rolle som traktatens vogter ved at indlede traktatbrudsprocedurer. Kommissionen indbragte Polen for EU-domstolen i april på grund af loven om retsvæsenet fra 2019 og det fortsatte arbejde i højesterettens disciplinærkammer for så vidt angår sager mod dommere. Kommissionen anmodede Domstolen om at træffe foreløbige forholdsregler, hvilket Domstolen gjorde den 14. juli.

I september anmodede Kommissionen Domstolen om at pålægge Polen dagbøder, så længe Domstolens foreløbige forholdsregler af 14. juli ikke var fuldt ud gennemført. Den 27. oktober pålagde Domstolen en dagbøde på 1 mio. EUR, der skal betales for manglende overholdelse.

I forbindelse med en anden traktatbrudsprocedure sendte Kommissionen også en åbningsskrivelse til Polen i henhold til artikel 260, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for ikke at have truffet de nødvendige foranstaltninger til fuldt ud at efterleve Domstolens dom af 15. juli 2021, ifølge hvilken polsk lov om disciplinærordningen for dommere ikke er forenelig med EU-retten. Dette svar analyseres i detaljer, før der træffes en beslutning om de næste skridt.

Kommissionen indledte traktatbrudsprocedurer mod Ungarn i juli med hensyn til beskyttelse af grundlæggende rettigheder og princippet om ikkediskrimination . (Se også kapitel 7.)

Ud over traktatbrudsprocedurer, der har til formål at afhjælpe specifikke overtrædelser af EU-retten, fastsættes der i artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union den mere generelle procedure for opretholdelse af Unionens fælles værdier, herunder retsstatsprincippet. Rådet beskæftiger sig fortsat med to sager, hvoraf den ene blev indledt af Kommissionen mod Polen i 2017 og den anden af Europa-Parlamentet mod Ungarn i 2018, med henblik på at fastslå, om der er tale om en klar risiko for en alvorlig overtrædelse af Unionens værdier. Kommissionen orienterede Rådet om den seneste udvikling på de områder, der er omfattet af de begrundede forslag i både 2020 og 2021.

Beskyttelse af EU-budgettet

2020-forordningen om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget sikrer, at EU bedre kan håndtere de overtrædelser af retsstatsprincippet, der berører EU-budgettet. Sammen med andre instrumenter, der allerede er indført, sikrer dette, at enhver euro havner der, hvor der er brug for den, og skaber merværdi for borgerne.

Siden forordningen trådte i kraft i januar 2021 har Kommissionen overvåget situationen i medlemsstaterne og indsamlet relevante oplysninger. Kommissionens retsstatsrapport er en af de kilder til oplysning, som Kommissionen kan anvende til at udpege og vurdere overtrædelser af retsstatsprincippet i henhold til forordningen. Endvidere indgår alle Domstolens afgørelser, rapporter fra Revisionsretten og konklusioner fra relevante internationale organisationer i Kommissionens analyse. Kommissionen forbereder et sæt retningslinjer, der skal præcisere en række elementer, der er knyttet til forordningens funktion.

Dialog med borgerne

I oktober vedtog Parlamentet og Rådet en ændring til Århusforordningen, der vil styrke EU’s civilsamfunds og den brede offentligheds kapacitet til at undersøge de afgørelser, der berører miljøet. Civilsamfundsorganisationer kan anmode EU-institutioner om at revidere deres tiltag for at sikre en bedre miljøbeskyttelse og en mere effektiv klimaindsats.

I 2021 besvarede Kommissionen to europæiske borgerinitiativer, der hver blev støttet af mere end 1 million EU-borgere. For »Minority SafePack« vedrørende kulturel og sproglig mangfoldighed skitserede Kommissionen ikkelovgivningsmæssige opfølgningstiltag, mens den for »End the Cage Age« meddelte sin hensigt om før 2024 at foreslå en gradvis udfasning af bure til visse husdyr. Som en opfølgning på »Right2Water«-initiativet fra 2014 trådte det reviderede drikkevandsdirektiv i kraft i januar, og som en opfølgning på »Ban Glyphosate«-initiativet fra 2017 trådte forordningen om åbenhed og bæredygtighed i EU’s risikovurdering i fødevarekæden i kraft i marts. Der blev registreret elleve nye initiativer i 2021.

Kommissionen lancerede 116 offentlige høringer i 2021 og modtog 757 315 bidrag sammen med 104 771 svar på andre feedbackarrangementer (f.eks. køreplaner og udkast til retsakter). Kommissionen svarede også på alle de 283 forslag, der indtil videre var blevet modtaget vedrørende Deltag i debatten — Forenkling! -portalen. Relevante forslag behandles på Fit for Future-platformen af en ekspertgruppe på højt plan, når det årlige arbejdsprogram udarbejdes. Gruppen på højt plan består af repræsentanter fra medlemsstaternes nationale, regionale og lokale myndigheder, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske Regionsudvalg og interessenter, der repræsenterer virksomheder og NGO’er. SMV-repræsentantnetværket giver input og er repræsenteret på gruppens plenarmøder.

Migration og asyl

Kommissionen vedtog i september sin første fremskridtsrapport om den nye pagt om migration og asyl, et år efter dens vedtagelse i september 2020. Den bemærkede, at medmindre der foretages en omfattende reform af EU's asyl- og migrationssystem, vil EU fortsat være forholdsvis sårbar og mindre rustet til at reagere på ændrede omstændigheder.

Kommissionen fremlagde i februar sin første faktuelle vurdering til Rådet om samarbejdet med partnerlande om tilbagetagelse i henhold til den reviderede visumkodeks og som en del af den samlede tilgang til migrationspolitikken som fastsat i den nye pagt om migration og asyl. Denne første vurdering blev ledsaget af en meddelelse, hvori det skitseres, hvordan EU har til hensigt at øge samarbejdet om tilbagesendelse og tilbagetagelse.

I april 2021 vedtog Kommissionen sin første EU-strategi for frivillig tilbagevenden og reintegration, der har til formål at øge andelen af frivillig tilbagevenden, hvilket bidrager til en menneskelig og værdig tilbagevenden og til at forbedre samarbejdet med partnerlande om tilbagetagelse. Samtidig bidrager reintegration til, at tilbagesendte personer fra både EU-medlemsstater og tredjelande kan udnytte mulighederne i deres hjemland, bidrage til udviklingen af samfundet og opbygge tillid til migrationssystemet.

Med strategien stilles der værktøjer og vejledning til rådighed med henblik på at skabe en mere holdbar situation for tilbagevendte personer ved at øge samarbejdet med partnerlandene. Kommissionen har sammen med strategien offentliggjort EU-rammen for rådgivning vedrørende tilbagesendelse og værktøjet for reintegrationsstøtte, hvori der (for medlemsstater) fastsættes krav til oprettelse af strukturer for rådgivning vedrørende tilbagesendelse. Dette omfatter behov for menneskelige ressourcer og finansiering sammen med anvendelsen af referenceværktøjet, hvilket muliggør den sikre strøm af oplysninger mellem rådgivere for tilbagesendelse og reintegrationsudbydere.

Efter Belarus forsøg på at destabilisere EU og dets medlemsstater ved at fremme ulovlig migration og dets afgørelse om at suspendere tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Belarus har Kommissionen i september foreslået at suspendere visse bestemmelser i visumlempelsesaftalen med Belarus, kun rettet mod statsansatte og ikke almindelige borgere i Belarus. Rådet vedtog Kommissionens forslag i november.

Kommissionen undersøgte Letlands, Litatuens og Polens finansielle og operationelle behov og stiller yderligere 200 mio. EUR til rådighed til grænseforvaltning, især som en reaktion på statsstøttet instrumentalisering af migranter ved EU’s ydre grænser. Samtidig har den optrappet sin dialog med relevante tredjelande for at advare dem om situationen og for at sikre, at de gør noget for at forhindre deres egne borgere i at gå i den fælde, som de belarussiske myndigheder har sat.

Kommissionens og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitiks aktiviteter, Josep Borrell, blev fastlagt i en fælles meddelelse om »reaktion på statsstøttet instrumentalisering af migranter langs EU’s ydre grænse«, der blev vedtaget den 23. november 2021.

Den 1. december 2021 fremsatte Kommissionen et forslag om at give de mest berørte EU-medlemsstater lov til midlertidigt at tilpasse deres asylsystemer til nye realiteter. For at hjælpe sårbare personer, der er strandet i Belarus, havde Kommissionen mobiliseret 700 000 EUR i humanitær bistand inden udgangen af året og er klar til at yde yderligere finansiering. EU vil også yde op til 3,5 mio. EUR til at støtte frivillig tilbagevenden fra Belarus. Endvidere er personale fra EU's agenturer som f.eks. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Den Europæiske Unions Asylagentur (tidligere Det Europæiske Asylstøttekontor) og Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde klar til at blive indsat ved de ydre grænser for om nødvendigt at hjælpe EU-medlemsstater og er allerede aktive i de berørte medlemsstater. Med henblik på at stille en permanent ramme til rådighed vedtog Kommissionen den 14. december 2021 et forslag om ændring af Schengengrænsekodeksen sammen med et forslag til en forordning om håndtering af situationer med instrumentalisering.

Bekæmpelse af menneskehandel

Infografikken viser data om menneskehandel.

72 % af ofrene for menneskehandel er kvinder og piger, og 23 % er mænd og drenge og for 5 % af ofrene er køn uoplyst. Cirka halvdelen af ofrene er EU-borgere. 60 % af ofrene handles med henblik på seksuel udnyttelse og 15 % med henblik på arbejdskraft

Kommissionen vedtog i april EU’s strategi for bekæmpelse af menneskehandel, der er en omfattende tilgang, som dækker alt fra forebyggelse og beskyttelse af ofre til retsforfølgelse af og domsfældelse over menneskehandlere. Den omfatter retlige, politiske og operationelle initiativer på fire områder: reduktion af efterspørgsel, der fremmer menneskehandel med henblik på alle former for udnyttelse ødelæggelse af menneskehandlernes forretningsmodel beskyttelse af, støtte til og styrkelse af ofrene med særligt fokus på kvinder og børn og den internationale dimension. Den nyudnævnte EU-koordinator for bekæmpelse af menneskehandel påbegyndte sit arbejde den 1. juli 2021.

Kommissionen vedtog i september den nye EU-handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter (2021-2025). Heri fastsættes foranstaltninger til at bekæmpe og forebygge smugling og til at sikre, at migranters grundlæggende rettigheder beskyttes fuldt ud. Det foreslås også at udvide de restriktive foranstaltninger og stramme de strafferetlige sanktioner mod smuglere og foreslå foranstaltninger til forebyggelse af udnyttelse af migranter og til at øge viden om smugling. I handlingsplanen tages højde for den rolle, som statslige aktører i stigende grad spiller ved at fremme ulovlig migration og udnytte personer til at lægge pres på de ydre grænser til politiske formål som oplevet ved EU’s grænse til Belarus i 2021. Kommission forelagde også foranstaltninger til at gøre direktivet om sanktioner over for arbejdsgivere mere effektivt. Disse har til formål at pålægge arbejdsgivere, der ansætter personer, der ikke har ret til at opholde sig i EU, sanktioner, beskytte ulovlige migranters rettigheder og give mulighed for kontrol. Foranstaltningerne vil blive gennemført i 2022.

I november foreslog Kommissionen og den høje repræsentant foranstaltninger til at forebygge og begrænse aktiviteterne for de transportvirksomheder, der er involveret i eller letter menneskehandel eller -smugling til EU. Med dette tilføjes der et nyt instrument til EU’s værktøjskasse til at støtte medlemsstaternes håndtering af ulovlig migration og menneskehandel.

Beskyttelse af mennesker i nød

Kommissionen fortsatte arbejdet med at forbedre migrationsstyringen og modtagelses- og levevilkårene for migranter, især i Grækenland. Den øgede støtten til de nationale myndigheder gennem taskforcen for migrationsstyring, som blev oprettet i 2020 for at forbedre modtagelses- og levevilkårene for migranter på Lesbos og De Nordægiske Øer. Det første nye modtagelses- og identifikationscenter på Samos åbnede i september efterfulgt af nye centre på Kos og Leros i november. Der vil blive åbnet nye centre på Chios og Lesbos i 2022. Kommissionen har ydet 276 mio. EUR til Grækenland til opførelse af disse fem centre.

Kommissionen fremmer og koordinerer også omfordelingen af forskellige grupper af migranter fra Grækenland, Italien og Malta til de EU-medlemsstater, der har givet tilsagn om at modtage dem. Takket være de involverede organisationers store indsats og de solidariske medlemsstater blev der med Europa-Kommissionens hjælp omfordelt over 4 600 personer fra Grækenland til andre medlemsstater i 2020 og 2021 og næsten 3 000 personer fra Italien og Malta til andre medlemsstater i perioden mellem 2018 og udgangen af 2021.

I juli indledte Kommissionen en tilsagnsrunde med henblik på genbosætning og indrejse af humanitære årsager i 2021-2022. Medlemsstaterne gav tilsagn om i alt 60 000 pladser til genbosætning og indrejse af humanitære årsager til prioriterede lande og regioner og til afghanere, der er i fare. Medlemsstaterne kan få finansiel og operationel EU-støtte fra Den Europæiske Unions Asylagentur til at gennemføre deres tilsagn.

Ylva Johansson og Notis Mitarachi iført mundbind og hovedtelefoner inde i en helikopter.
Ylva Johansson, kommissær for indre anliggender (til højre), og Notis Mitarachi, Grækenlands minister for migration og asyl, på et besøg til Lesbos, Grækenland, den 29. marts 2021. Ylva Johansson besøgte også modtagelsescentrene på Lesbos og Samos og vurderede, hvilke fremskridt der var gjort med de nye modtagelsesfaciliteter for migranter og asylansøgere.

I juni blev der opnået enighed om Det Europæiske Asylstøttekontors nye mandat, som trådte i kraft i starten af 2022, hvor kontoret blev til Den Europæiske Unions Asylagentur. Formålet med det nye mandat er at skabe en solid retlig, operationel og praktisk ramme for kontoret, så det har midlerne til at bistå medlemsstaterne og hjælpe dem med at styrke deres asyl- og modtagelsessystemer. Udover bistanden til Grækenland, Italien, Cypern og Malta begyndte kontoret i 2021 også at yde bistand til Spanien, Letland og Litauen.

Irregulær migration i tal

På alle ruter samlet set var der omkring 182 600 irregulære migranter fra januar til november 2021 sammenlignet med 114 400 i samme periode i 2020 (og 125 100 i løbet af hele året) og lidt under 127 000 i samme periode i 2019 (141 700 i løbet af hele året).

Styrkelse af Grækenlands modtagelsessystem for asylansøgere

Europa-Kommissionens støtte har hjulpet Grækenland til at få opbygget offentlige indkvarteringsfaciliteter til sårbare asylansøgere på grundlag af FN’s nødhjælpsordning for integration og indkvartering. I 2019 indvilligede Grækenland i at overtage forvaltningen af denne ordnings net af lejligheder. Det var en enorm opgave, som dagligt krævede teknisk rådgivning på stedet. Kommissionen ydede teknisk støtte, som var finansieret via EU's støtteprogram for strukturreformer/instrument for teknisk støtte. Ansatte i ministeriet for migration og asyl fik vejledning i, hvordan der kan opbygges kapacitet, og har nu hurtige interne procedurer og en effektiv ramme af love og regler for, hvordan modtagelsessystemet drives og forholdene overvåges.

Ifølge data fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning var der fra november 2021 efter en lempelse af covid-19-foranstaltningerne en stigning i antallet af ulovlige grænsepassager ved alle EU's ydre grænser (+ 60 % sammenlignet med samme periode i 2020) med betydelige stigninger på den centrale Middelhavsrute og Vestbalkanruten.

I 2021 blev der også registreret en stigning i antallet af irregulære passager af Den Engelske Kanal. EU-medlemsstater med kyststrækninger og Det Forenede Kongerige har allerede etableret et praktisk og operationelt samarbejde for at bekæmpe smuglernetværk, især inden for rammerne af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige (se også den fælles erklæring om asyl og tilbagesendelse). Derudover får medlemsstaterne støtte af EU-agenturer, bl.a. af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde og Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde. Hvad angår Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, indledte det en fælles operation ved Côte d’Opale, Opal Coast Joint Operation, for at bistå Frankrig med at foretage overvågning fra luften og dermed bekæmpe menneskesmuglere og forhindre, at migranter omkommer til søs.

Diagrammet viser data om ulovlige grænsepassager ind i EU på de vigtigste Middelhavsruter.

På de tre vigtigste ruter (den vestlige Middelhavsrute, den centrale Middelhavsrute og den østlige Middelhavsrute) har der siden 2014 gentagne gange været ulovlige grænsepassager, idet antallet hvert år har toppet sidst på sommeren og generelt ikke overstiger 50 000 passager om måneden. Mellem slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016 blev der registreret et tydeligt toppunkt på den østlige rute, hvor det højeste tal lå på cirka 230 000 ulovlige passager i oktober 2015. Bemærk, at den vestlige Middelhavsrute omfatter Atlanterhavsruten (langs Vestafrika).

Den centrale Middelhavsrute er den mest livsfarlige migrationsrute i verden, hvor over 20 000 personer er omkommet eller forsvundet siden 2014. I 2021 blev 2 819 migranter meldt omkommet eller savnet på deres vej via Middelhavet og den vestafrikanske rute sammenlignet med 2 325 i 2020.

Den europæiske grænse- og kystvagt

Gennemførelsen af forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt fra 2019 og det nye mandat til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (også kaldet Frontex) skred godt fremad, og den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, herunder det første uniformerede EU-personale, blev indsat første gang den 1. januar 2021.

Indsættelsen af det stående korps forventes at øge agenturets evne til at hjælpe medlemsstaterne på alle operationelle områder, herunder med opgaver vedrørende tilbagesendelse.

Den europæiske grænse- og kystvagt indsætter i gennemsnit 2 000 grænse- og kystvagter ved Den Europæiske Unions ydre grænser i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Agenturet har også styrket sin ramme for grundlæggende rettigheder betydeligt, jf. forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt, ved at udpege nye ansvarlige for grundlæggende rettigheder og ansætte de første observatører af grundlæggende rettigheder.

Gennemførelse af handlingsplanen for integration og inklusion

I 2021 fortsatte EU gennemførelsen af handlingsplanen for integration og inklusion 2021-2027, som fokuserer på uddannelse, beskæftigelse, færdigheder, sundhedstjenester og boliger. De nye foranstaltninger i 2021 omfattede et partnerskab mellem Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg, som blev indledt i marts, om at øge samarbejdet med og støtten til byer, regioner og landdistrikter i EU i deres bestræbelser på at hjælpe migranter med at integrere sig.

Pakke vedrørende færdigheder og talent

Som led i den nye pagt om migration og asyl fra 2020 blev initiativet talentpartnerskaber indledt i juni 2021 for at styrke forbindelserne med vigtige partnerlande om migration ved at matche EU’s arbejdsmarkedsbehov med færdighederne hos arbejdstagere fra disse lande. Partnerskaberne vil være et middel til at skabe sikre og lovlige migrationsveje og være åbne for studerende, færdiguddannede og arbejdstagere på alle kvalifikationsniveauer. De vil også give mulighed for erhvervsuddannelse og støtte til integration af tilbagevendte migranter.

Schengenområdet

I juni vedtog Kommissionen en strategi for et fuldt fungerende og robust Schengenområde ledsaget af et forslag om at revidere Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismen. Der foreslås foranstaltninger på tre områder: effektiv forvaltning af de ydre grænser, foranstaltninger til kompensation for fraværet af kontrol ved de indre grænser og robust styring (evaluering, overvågning og beredskab).

Strategien omfatter initiativer til at skabe et stærkere og mere fuldendt Schengenområde, som bygger på erfaringerne fra de seneste fem år, herunder perioden med covid-19-pandemien. Der gøres status over det fremskridt, der er gjort med at gennemføre et af verdens mest teknologisk avancerede grænseforvaltningssystemer ved EU’s ydre grænser, og der ses på muligheder for yderligere initiativer på dette område. I strategien fremhæves også foranstaltninger til at styrke Schengenområdet internt, f.eks. ved at øge det politimæssige og retlige samarbejde. Endelig foreslås det at udvide Schengenområdet uden kontrol ved de indre grænser ved at inkludere Bulgarien, Kroatien og Rumænien, som gennemfører de fleste Schengenregler uden fuldt ud at kunne nyde godt af de fordele, der er ved at være en del af Schengenområdet (dette gælder også Cypern, når det har afsluttet den igangværende Schengenevalueringsproces).

Forslaget om at ændre Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismen har til formål at gøre mekanismen mere effektiv og hurtigere og at øge dens politiske fokus og gøre den mere egnet til formålet. Forslaget drøftes i øjeblikket i Rådet, hvor Kommissionen gør sit bedste for at gøre processen gnidningsløs.

Den 14. december vedtog Kommissionen et forslag om at ændre Schengengrænsekodeksen. Det skal sikre, at kontrol ved de indre grænser kun indføres som en sidste udvej, idet der tages hensyn til medlemsstaternes ret til at indføre den under ekstraordinære omstændigheder. I forslaget tages også fat på de udfordringer, der er forbundet med instrumentaliseringen af irregulær migration. Der blev samtidig vedtaget et andet forslag om håndtering af tilfælde af instrumentalisering på migrations- og asylområdet.

Der blev fortsat gjort fremskridt med at indføre en fælles IT-arkitektur for EU med nye sammenkoblede systemer til grænseforvaltning, migration og retshåndhævelse. Når interoperabilitet først er en realitet, vil de forskellige IT-systemer kunne kommunikere med hinanden og sikre, at nationale myndigheder har fuldstændige og nøjagtige oplysninger, samtidig med at databeskyttelsesreglerne overholdes.

Sikkerhedsspørgsmål

Nye og stadig mere komplekse grænseoverskridende og tværsektorielle sikkerhedstrusler dukker hele tiden op, og EU er nødt til at øge samarbejdet og koordinationen på sikkerhedsområdet mere generelt. Covid-19-pandemien har sat EU’s vigtigste infrastruktur og dets kriseberedskabs- og krisestyringssystemer på prøve. I 2021 fortsatte EU gennemførelsen af 2020-strategien for sikkerhedsunionen for at beskytte alle i EU og fremme den europæiske levevis med nye initiativer vedrørende terrorisme og radikalisering, organiseret kriminalitet, cybersikkerhed og hybride trusler.

Forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Forordningen om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online trådte i kraft den 7. juni 2021 og vil kunne håndhæves fuldt ud et år efter. Forordningen gør det muligt for medlemsstaterne at sende påbud om fjernelse til hostingudbydere, der udbyder tjenester i EU. De vil også inden for en time kunne fjerne materiale, der tilskynder til eller slår til lyd for terrorhandlinger, fremmer terrorgruppers aktiviteter eller giver instrukser eller teknikker til at begå terrorhandlinger.

Derudover indeholder forordningen beskyttelsesforanstaltninger for at gøre foranstaltninger til fjernelse af terrorrelateret indhold mere ansvarlige og gennemsigtige og beskytte mod fejlagtige fjernelser af legitime ytringer. Ved forordningen indføres foranstaltninger til at sikre, at grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder beskyttes, herunder materiale, som udbredes til uddannelsesmæssige, journalistiske, kunstneriske eller forskningsmæssige formål.

I 2021 fremlagde EU’s internetforum — en platform, som ledes af Kommissionen og samler medlemsstater og teknologivirksomheder for at drøfte terroristers brug af internettet og bekæmpe seksuelt misbrug af børn online — en videnpakke om forbudte voldelige højreekstremistiske grupper, symboler og manifester for at hjælpe onlineplatforme til at overvåge indhold.

I juli fremlagde Europa-Kommissionen en ambitiøs pakke af lovgivningsforslag for at styrke EU’s regler om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Pakken omfatter et forslag om oprettelse af en ny EU-myndighed til bekæmpelse af hvidvask af penge. Formålet med pakken er at forbedre afsløringen af mistænkelige transaktioner og aktiviteter og lukke smuthuller, der anvendes af kriminelle til at hvidvaske ulovlige indtægter eller finansiere terroraktiviteter gennem det finansielle system.

Foranstaltningerne styrker i høj grad den eksisterende EU-ramme ved at tage højde for nye og kommende udfordringer med tilknytning til teknologisk innovation. Disse udfordringer tæller bl.a. virtuelle valutaer, mere integrerede finansielle strømme i det indre marked og terrororganisationers globale karakter. Forslagene vil også bidrage til at etablere en mere sammenhængende ramme i hele EU med direkte gældende regler såsom en EU-omspændende grænse på 10 000 EUR for store kontantbetalinger. Dette vil gøre det lettere for operatører, der er underlagt regler om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, især dem, der opererer på tværs af grænserne, at overholde reglerne.

I lyset af situationen i Afghanistan udarbejdede antiterrorkoordinatoren i samarbejde med formandskabet for Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og relevante EU-agenturer en terrorbekæmpelseshandlingsplan for Afghanistan.

Bekæmpelse af organiseret og grænseoverskridende kriminalitet

I april offentliggjorde Kommissionen en EU-strategi til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, som beskriver nogle tiltag til at fremme retshåndhævelse og retligt samarbejde, sikre effektiv efterforskning for at optrevle strukturer for organiseret kriminalitet, eliminere udbytte fra organiseret kriminalitet, og gøre de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet klar til den digitale tidsalder. Kommissionen foreslog også foranstaltninger, der skal sætte medlemsstaterne i stand til fuldt ude at udnytte den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler.

I 2021 skærpede Kommissionen indsatsen for at sikre bedre kontrol med skydevåben i EU og i nabolandene. Kommissionen vedtog foranstaltninger, der vil give medlemsstaterne bedre adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at godkende anmodninger om erhvervelse eller besiddelse af visse skydevåben (i øjeblikket underrettes medlemsstaterne ikke automatisk om afslag på meddelelse af tilladelser til skydevåben i EU). I rapporten om anvendelsen, som blev offentliggjort i oktober, understreges de positive virkninger af gældende EU-lovgivning, især forbuddet mod de farligste skydevåben og forebyggelsen af, at våben ulovligt ombygges til dødbringende skydevåben. I rapporten beskrives også de resterende mangler, som kræver, at der indledes 76 traktatbrudssager, samt de områder, hvorpå der kan opnås yderligere forbedringer, såsom digitaliseringen af det europæiske skydevåbenpas og strengere kontrol med erhvervelse og besiddelse af planer for 3D-printning af våben.

Infografikken viser data om kriminelle aktiviteter i EU.

Kriminelle netværk er aktive på mange områder, herunder narkotika, organiseret formuekriminalitet, migrantsmugling, menneskehandel og cyberkriminalitet. De infiltrerer den lovlige økonomi, idet næsten 70 % af dem er involveret i hvidvaskning af penge, næsten 60 % er involveret i korruption, og over 80 % anvender lovlige virksomhedsstrukturer. De opererer på tværs af grænserne. 65 % af de kriminelle grupper er sammensat af flere nationaliteter, som tilpassede sig hurtigt pandemien med afsløring af svindel med 1,1 milliarder vaccinedoser til en samlet værdi af 15,4 mia. EUR

Kommissionen fremlagde efter sin meddelelse fra 2020 om digitalisering af retsvæsenet i december en pakke af initiativer med henblik på at modernisere retssystemerne i EU og fremskynde det grænseoverskridende samarbejde på det civil-, handels- og strafferetlige område. Pakken omfatter tre forslag:

 • en forordning med henblik på at skabe bedre digital kommunikation på tværs af grænser mellem retslige myndigheder og sikre adgang til domstolene i civil-, handels- og strafferetlige sager
 • en ændring af Eurojustforordningen med henblik på at skabe retsgrundlag for at foretage mundtlige høringer ved hjælp af videokonferencer og at styrke de nationale efterforsknings- og anklagemyndigheders koordinering og samarbejde i forbindelse med terrorhandlinger
 • en forordning med henblik på oprettelse af en samarbejdsplatform for at opnå mere effektive efterforskninger og retsforfølgninger, som foretages af fælles efterforskningshold i grænseoverskridende sager.

Disse initiativer skal virkeliggøre Kommissionens ambitioner om at skabe et europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er effektivt og modstandsdygtigt.

Didier Reynders holder tale foran en plakat med temaet EU’s resultattavle for retlige anliggender.
Didier Reynders, kommissær for retlige anliggender, præsenterer EU’s resultattavle for retlige anliggender 2021, hvor der gøres status over retssystemets effektivitet, kvalitet og uafhængighed i alle medlemsstater, Bruxelles, Belgien, den 8. juli 2021. I dette år var der fokus på digitaliseringen af retsvæsenet, som gjorde det muligt for domstolene at fungere under covid-19-pandemien og gjorde retssystemerne mere tilgængelige og effektive.

I 2021 fortsatte Kommissionen forhandlingerne med flere lande, bl.a. Israel, New Zealand og Tyrkiet, om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde og landenes kompetente myndigheder.

Den Europæiske Anklagemyndighed begyndte sit virke den 1. juni 2021. Ved årets udgang havde den indledt mere end 500 undersøgelser om svig, der skader EU's finansielle interesser, med et skønnet samlet tab for EU-budgettet på 5 mia. EUR.

I 2021 lykkedes det en taskforce under Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde bestående af repræsentanter fra Belgien, Tyskland, Spanien, Kroatien og Nederlandene at fange en bande af våbensmuglere, som havde oversvømmet Europa med ulovligt ombyggede skydevåben. 18 personer blev arresteret, og 350 våben blev beslaglagt. Indsatsen blev gennemført inden for rammerne af den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler.

Efter forslagene fra 2020 om at revidere mandatet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde foreslog Kommissionen i december en EU-kodeks for politisamarbejde for at forbedre retshåndhævelsessamarbejdet på tværs af medlemsstaterne og give politifolk i EU mere moderne værktøjer til informationsudveksling. Kodeksen — der omfatter en henstilling om operationelt politisamarbejde og nye regler for udveksling af oplysninger — skal bidrage til at forbedre grænseoverskridende operationer, skabe klare kanaler og frister for udveksling af oplysninger og give agenturet en stærkere rolle.

Desuden vil ændrede regler for elektronisk udveksling af visse kategorier af data bidrage til at knytte forbindelser mellem forbrydelser rundt om i EU på en langt mere effektiv måde. Dette vil bidrage til at lukke informationshuller, styrke forebyggelsen, afsløringen og efterforskningen af strafbare handlinger i EU og øge sikkerheden for alle i Europa. Pakken om politisamarbejde omfatter tre lovgivningsforslag: et forslag til Rådets henstilling om operationelt politisamarbejde, et direktiv om udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og en forordning om elektronisk udveksling af data med henblik på politisamarbejde (»Prüm II«).

Margaritis Schinas gestikulerer, mens han holder tale på et podium.
Margaritis Schinas, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, på pressekonferencen om EU's kodeks for politisamarbejde, Bruxelles, Belgien, den 8. december 2021.

Kommissionen fremlagde sammen med pakken om bekæmpelse af hvidvask af penge et forslag om at give de retshåndhævende myndigheder adgang til de kommende sammenkoblede bankkontoregistre. Det vil gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder hurtigt at identificere, om en mistænkt har bankkonti i andre medlemsstater, og dermed bidrage til den finansielle efterforskning og inddrivelse af aktiver i sager, der går på tværs af grænser.

Krisestyring

Civilbeskyttelse

Janez Lenarčič taler til en journalist foran en skov og udrykningskøretøjer.
Janez Lenarčič, kommissær for krisestyring (til højre), besøgte brandfolk i Oinoi-området samt rescEU-centret på en rejse til Grækenland, den 25. august 2021.

Covid-19-pandemien har vist, at der er behov for en stærkere EU-civilbeskyttelsesmekanisme, som gør det muligt at reagere hurtigere og mere effektivt i nødsituationer. I maj 2021 trådte ny lovgivning i kraft, som gav EU bedre redskaber til at håndtere katastrofer, der rammer flere lande samtidigt. EU øgede også midlerne til civilbeskyttelse til støtte for EU-medlemsstaternes egen indsats.

EU har sammen med medlemsstaterne fortsat udviklet rescEU’s reserve af beskyttelsesudstyr og medicinsk udstyr. Også resEU’s flåde af brandslukningsfly og -helikoptere er fortsat blevet styrket som supplement til den nationale kapacitet. I fremtiden vil der være større rescEU-kapacitet til at reagere på kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser. Samtidig vil EU tilbyde betydelig finansiel støtte til at styrke forebyggelses- og beredskabsforanstaltninger, der mindsker risikoen for katastrofer og hjælper lokalsamfund med at blive mere modstandsdygtige over for forskellige kriser.

I 2021 blev der anmodet om bistand fra EU-civilbeskyttelsesmekanisme flere gange end nogensinde før. Ud af de 114 anmodninger vedrørte 61 % covid-19-pandemien.

Allerede nu påvirkes alle dele af verden af klimaændringerne, og sommeren 2021 gav et glimt af, hvordan sommeren i Europa fremover kan komme til at se ud. Sæsonen for skovbrande i 2021 medførte en af de største aktiveringer af EU-civilbeskyttelsesmekanismen i de seneste ti år samtidig med den hidtil største aktivering af mekanismen til bekæmpelse af naturbrande.

Som følge af de skovbrande, der hærgede i hele Middelhavsområdet og på Vestbalkan, udsendte EU en flåde på 16 fly og fire helikoptere, over 290 køretøjer og over 1 300 førsteresponsenheder til Albanien, Algeriet, Cypern, Grækenland, Italien, Nordmakedonien og Tyrkiet gennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme. Nødoperationer blev styrket fra rummet via EU’s Copernicus-Beredskabsstyringstjeneste, som udarbejdede ajourførte kort over de berørte områder. Alene i 2021 blev der via Copernicussatellittens tjeneste for hurtig kortlægning udarbejdet mere end 580 kort over områder rundt om i verden.

To gravemaskiner i gang med at rydde en gade for murbrokker og skader forårsaget af vand.
Følgerne af oversvømmelserne i Pepinster, Belgien, den 17. juli 2021.

Da voldsomme oversvømmelser ramte flere områder i Europa i juli, koordinerede EU indsættelsen af redningsbåde, helikoptere og mere end 150 redningsfolk fra Frankrig, Italien og Østrig til Belgien. Via Copernicus’ europæiske oversvømmelsesvarslingssystem blev myndighederne varslet om risikoen for oversvømmelse, og tjenesten for hurtig kortlægning blev aktiveret af Belgien, Tyskland, Nederlandene og Schweiz for at hjælpe førsteresponsenhederne.

I løbet af 2021 har EU også ydet livsvigtig støtte til dem, der blev ramt af katastrofer andre steder i verden, bl.a. folk i Den Demokratiske Republik Congo efter et vulkanudbrud, i Guinea efter et udbrud af Ebola og i Haiti efter jordskælvet. Som følge af situationen i Afghanistan koordinerede EU repatrieringen af EU-borgere og andre sårbare personer ved hjælp af civilbeskyttelsesmekanismen.

Bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn

I juli vedtog EU en forordning om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser om kommunikationshemmeligheden og trafikdata i reglerne om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation. Dette er en del af de otte foranstaltninger i EU’s strategi om en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, der skal skabe en ramme for en omfattende indsats for at bekæmpe disse forbrydelser. I strategien fokuseres der på at støtte den forebyggende indsats for at forhindre, at børn overhovedet bliver ofre, og på at hjælpe ofre og støtte retshåndhævende myndigheder for derved at sikre, at ofre hurtigt reddes ud af vedvarende misbrug, og at gerningsmændene anholdes.

Panorama-foto over deltagere i Europa-Parlamentet.
Konferencen om Europas fremtid Kilde: EP, Brigitte Hase

Det første møde i EU-borgerpanelerne fra den 17. til den 19. september 2021.

I 2021 satte konferencen om Europas fremtid folk i centrum for debatten for at dele deres idéer og bidrage til at forme vores fælles fremtid.

I marts nåede Europa-Parlamentet, det portugisiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen til enighed om en fælles erklæring om konferencen om Europas fremtid. En bestyrelse bestående af repræsentanter for de tre institutioner og observatører, herunder fra de nationale parlamenter, overvåger konferencen bistået af det fælles sekretariat. Parlamentet var vært for det konstituerende arrangement i Strasbourg den 9. maj (Europadagen).

Takket være konferencens onlineplatform og live-arrangementer med deltagelse både på afstand og personligt kan borgere, politiske beslutningstagere, lokale, regionale og nationale myndigheder, repræsentanter for civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter fra hele EU mødes og udveksle idéer om en lang række emner. Der afholdes drøftelser om ni emner, bl.a. klimaforandringer og miljø, sundhed, migration og uddannelse, selv om det også er muligt at indsende forslag om andre emner, der har betydning for borgerne. Folk interagerer via platformen, som findes på EU's 24 officielle sprog. Her udveksler de oplysninger om konferencearrangementer, foreslår idéer og anbefaler og kommenterer andres idéer.

Sammen med den konstituerende plenarforsamling (det organ, der var ansvarligt for at drøfte henstillinger uden et forudbestemt resultat og uden at begrænse anvendelsesområdet til foruddefinerede politikområder) blev der i juni afholdt et europæisk borgerarrangement i Lissabon (Portugal) og online, hvilket blev startskuddet til borgernes inddragelse. Arrangementet samlede de 27 repræsentanter fra nationale borgerpaneler og arrangementer (én pr. medlemsstat), formanden for Det Europæiske Ungdomsforum, mere end 50 borgere, der var udvalgt til at deltage i konferencens EU-borgerpaneler, og en gruppe af Erasmus-studerende. De drøftede deres forventninger til konferencen med de tre formænd for direktionen: Medlem af Europa-Parlamentet Guy Verhofstadt, Portugals statssekretær for europæiske anliggender Ana Paula Zacarias og næstformand for Kommissionen Dubravka Šuica.

Konferencen om Europas fremtid omfatter fire EU-borgerpaneler, der dækker onlineplatformens emner, og som hver især inddrager omkring 200 EU-borgere fra alle medlemsstater i forskellige aldersgrupper og med forskellig baggrund. Unge spiller en central rolle i udformningen af det europæiske projekts fremtid, og inddrages tæt i konferencen: en tredjedel af hvert EU-borgerpanel består af personer mellem 16 og 25 år. EU-borgerpanelerne spiller en vigtig rolle: de drøfter idéer fra arrangementer i hele EU og forslag, der indsendes gennem konferenceplatformen, og de fremsætter anbefalinger, der skal drøftes på konferencens plenarforsamling.

Billede af Emmanuel Macron, António Costa, David Sassoli og Ursula von der Leyen foran et panel på en scene.
Fra venstre mod højre: Emmanuel Macron, Frankrigs præsident, António Costa, Portugals premierminister og formand for Rådet for Den Europæiske Union, David Sassoli, formand for Europa-Parlamentet, og Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, ved åbningsarrangementet for konferencen om Europas fremtid, Strasbourg, Frankrig, den 9. maj 2021. Kilde: EP, Eric Vidal

EU-borgerpanelerne indledte deres drøftelser i Strasbourg fra den 17.-19. september, hvor det første møde fokuserede på en stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse, den digitale omstilling, uddannelse, unge, kultur og sport. Drøftelserne var baseret på borgernes bidrag fra hele EU på onlineplatformen. Panelet om europæisk demokrati/værdier, rettigheder, retsstatsprincippet og sikkerhed afsluttede sit arbejde og udarbejdede et udkast til anbefalinger til plenarforsamlingen i et hybridmiljø (fysisk fremmøde eller digitalt) i Firenze, Italien fra den 10.-12. december. Der blev afholdt yderligere syv panelmøder om alle konferenceemnerne i 2021 i Strasbourg og online.

Den 23. oktober fandt en række arrangementer sted, herunder en plenarforsamling om EU-borgerpanelernes arbejde, bidrag til den flersprogede digitale platform, nationale borgerpaneler og andre arrangementer.

I 2021 blev der afholdt i alt 4 639 arrangementer på tværs af medlemsstaterne med over 340 000 deltagere. Mere end 41 000 personer registrerede sig på den flersprogede digitale platform. De udvekslede over 12 500 idéer, skrev mere end 18 000 bemærkninger og anbefalede andres synspunkter mere end 52 000 gange. Mere end 4,1 millioner mennesker besøgte platformen i 2021. Tre EU-borgerpaneler forventes at afslutte deres arbejde i løbet af januar og februar 2022. Der er planlagt plenarforsamlinger på konferencen i januar, marts og april. Konferencens bestyrelse forventes at udarbejde en endelig rapport i foråret 2022.

En arbejder iført beskyttelsesbeklædning fyrer op i en højovn.

Styrkelse af økonomien

Europas økonomiske genopretning

I et usikkert 2021 kom EU’s økonomi stærkt igen efter den alvorlige recession forårsaget af pandemien i 2020. Takket være EU’s succesfulde udrulning af covid-19-vaccinationskampagnen og afbødning af pandemiens socioøkonomiske konsekvenser er grunden lagt til en vedvarende genopretning. Efterhånden som vaccinationskampagnerne skred fremad, og restriktionerne blev ophævet, vendte den økonomiske vækst tilbage i foråret og fortsatte i løbet af sommeren understøttet af genåbningen af økonomien. I efteråret havde EU’s økonomi genvundet sit produktionsniveau fra før pandemien.

Overordnet set forventedes det i den europæiske økonomiske prognose — efteråret 2021, at bruttonationalproduktet ville vokse med 5,0 % i 2021 og med 4,3 % i 2022 både i EU og i euroområdet. Selv om genopretningshastigheden kan variere i EU, forventedes alle medlemsstater som minimum at nå deres økonomiske niveau fra før krisen inden starten af 2023. Efterhånden som økonomien vokser i 2022, forventes arbejdsmarkedet at blive fuldt genoprettet. Det forventes, at der vil blive skabt 3,4 millioner arbejdspladser i 2022 og 2023, hvilket ville bringe arbejdsløsheden i EU ned på 6,5 % i 2023.

De hidtil usete økonomiske stimulusforanstaltninger, som blev indført på EU- og nationalt plan i krisens første dage — herunder støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation, (SURE) som var det første EU-initiativ til finansiering af arbejdsfordeling (se kapitel 1) — har bidraget til at vende udviklingen. Sideløbende med dette blev arbejdet med den langsigtede genopretning fremskyndet med lanceringen i sommer af EU’s genopretningsplan til 800 mia. EUR, NextGenerationEU (se kapitel 1). Gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten vil spille en vigtig rolle med hensyn til at fremme private og offentlige investeringer i de kommende måneder og år. Ved at støtte medlemsstaternes reformer og investeringer har den til formål at afbøde de økonomiske og sociale konsekvenser af corona-pandemien og gøre økonomier og samfund i EU mere bæredygtige, mere modstandsdygtige og bedre forberedt på de udfordringer og muligheder, der er forbundet med den grønne og den digitale omstilling. Derudover vil InvestEU-programmet skaffe EU afgørende langsigtet finansiering ved at skaffe private investeringer til støtte for genopretningen.

Det europæiske semester, rammen for overvågning og koordinering af politikker inden for økonomi og beskæftigelse i hele EU, blev midlertidigt tilpasset i 2021 for at koordinere den med genopretnings- og resiliensfaciliteten. Offentliggørelsen af den årlige strategi for bæredygtig vækst, der indledte semestrets 2021-cyklus og fortsatte vækststrategien fra 2020, der er baseret på den europæiske grønne pagt og konceptet om konkurrencedygtig bæredygtighed. Alle nationale genopretnings- og resiliensplaner omfatter investeringer og reformer med henblik på at efterkomme landespecifikke henstillinger, der er udpeget i det europæiske semester, f.eks. om arbejdsmarkeder, uddannelse, kultur, sundhedspleje, retssystemet og de offentlige finansers langsigtede bæredygtighed.

Selv om pandemiens indvirkning på den økonomiske aktivitet er aftaget markant, er covid-19 endnu ikke besejret. Genopretningen afhænger i høj grad af pandemiens udvikling, både i og uden for EU. Den vil også afhænge af hastigheden, hvormed udbuddet tilpasses til den hastigt stigende efterspørgsel efter genåbningen af økonomien. De stigende energipriser, især fra gas og elektricitet, er endnu en udfordring, som EU’s økonomi står over for på kort sigt.

Elisa Ferreira holder tale på et podium.
Elisa Ferreira, kommissær med ansvar for samhørighed og reformer, afholder pressemøde om instrumentet for teknisk støtte til fremme af medlemsstaternes reformer. Bruxelles, Belgien, den 2. marts 2021. Samme dag godkendte Kommissionen 226 projekter — der dækker alle 27 medlemsstater — som støtter nationale reformer til fremme af bæredygtig vækst. Disse initiativer gennemføres inden for rammerne af instrumentet for teknisk støtte, som er en del af EU-budgettet for 2021-2027 og genopretningsplanen for Europa. Formålet er at fremme EU’s økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at gennemføre reformer.

Den europæiske industristrategi

I maj opdaterede Kommissionen den europæiske industristrategi for at sikre, at EU’s industrielle ambitioner tager højde for erfaringerne fra covid-19-krisen, samtidig med at dens politiske prioriteter bekræftes. Opdateringen fokuserede på at forberede det indre marked på at håndtere fremtidige kriser, tackle EU’s strategiske afhængighedsforhold og sårbarheder i følsomme forsyningskæder og industrielle økosystemer og fremskynde den grønne og den digitale omstilling inden for EU-industrien.

Den opdaterede strategi fokuserer på tiltag på tre nøgleområder. For det første blev der i strategien for at styrke det indre markeds modstandsdygtighed fremlagt en analyse af EU’s 14 industrielle økosystemer, og det blev foreslået at oprette et nødinstrument for det indre marked for at imødegå fremtidige krisers mulige virkninger på den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser.

Thierry Breton viser elektronisk udstyr frem.
Thierry Breton, kommissær med ansvar for det indre marked, under et besøg på halvlederforsknings- og produktionssteder i Dresden, Tyskland, den 12. november 2021.

For det andet præsenterede strategien en dybdegående analyse af EU’s strategiske afhængighed. Dette omfattede identificering af 137 produkter i følsomme økosystemer, hvor EU er stærkt afhængig af udenlandske forsyninger, samt seks dybdegående undersøgelser af råstoffer, batterier, aktive stoffer til fremstilling af lægemidler, brint, halvledere og cloud- og edge-teknologier. For at tackle EU’s strategiske afhængighed foreslås der i opdateringen at opbygge diversificerede internationale partnerskaber sammen med foranstaltninger til opbygning af EU’s kapacitet. Dette omfatter etablering af nye industrialliancer på centrale områder for at bidrage til at tiltrække private investeringer i fuld overensstemmelse med EU’s konkurrenceregler. I juli blev der lanceret to nye industrialliancer om data- og cloudteknologier og processorer og halvledere.

For det tredje blev der i strategien bebudet tiltag til støtte for den grønne og den digitale omstilling i EU. Strategien indeholder nye foranstaltninger til at skabe omstillingsforløb i samarbejde med industrien, offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og interessenter. Dette begyndte med turisme og energiintensive industrielle økosystemer efterfulgt af byggeri og den sociale økonomi. Strategien støtter også en sammenhængende lovgivningsmæssig ramme for at nå målene i pakken om at gennemføre den grønne pagt og Europas digitale årti, herunder ved at udbrede vedvarende energikilder og sikre adgang til rigelig og dekarboniseret elektricitet til rimelige priser. Den fokuserer også på små og mellemstore virksomheder ved at stille bæredygtighedsrådgivere til rådighed under det fornyede og styrkede Enterprise Europe-netværk (se nedenfor) og datadrevne forretningsmodeller. Endelig bliver der opfordret til investeringer i opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken for at støtte den grønne og den digitale omstilling.

Styrkelse af det indre marked

I april vedtog Kommissionen programmet for det indre marked, der er en pakke på 4,2 mia. EUR til støtte og styrkelse af forvaltningen af det indre marked frem til 2027 med fokus på økonomisk genopretning. Programmet konsoliderer foranstaltninger på områder som fødevaresikkerhed, forbrugerbeskyttelse, statistik, standardisering og konkurrenceevne. Det vil sikre en større effektivitet i det indre marked og samtidig give forbrugerne og virksomhederne mere valuta for pengene. Som led heri iværksatte Kommissionen indkaldelser til et fornyet og styrket Enterprise Europe-netværk (som påbegyndte sit arbejde den 1. januar 2022) og Euroclusters-projekter med fokus på at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at gennemføre omstillingen til bæredygtighed, digitalisering og modstandsdygtighed og styrke deres evne til at vokse både i det indre marked og internationalt.

Fokusområderne i det nye program for det indre marked.

Et effektivt indre marked

 • Gennemføre, håndhæve og videreudvikle regler på områderne virksomhedslovgivning, konkurrence, bekæmpelse af hvidvask af penge samt fri bevægelighed for kapital, varer og tjenesteydelser.
 • Sikre, at finansielle tjenesteydelser opfylder behovene hos forbrugere, i civilsamfundet og hos slutbrugere.
 • Forbedre håndhævelsen af konkurrencereglerne i den digitale økonomi og styrke samarbejdet med medlemsstaterne.
 • Hjælpe offentlige indkøbere med at få mere valuta for borgernes penge.

Europæiske statistikker

 • Tilvejebringe finansiering til udarbejdelse og formidling af statistikker af høj kvalitet til støtte for evidensbaseret beslutningstagning og måling af foranstaltningers virkning.

Effektive standarder

 • Yde finansiel støtte til udvikling af EU-dækkende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for produkter og tjenesteydelser.

Fødevaresikkerhed

 • Forebygge, bekæmpe og udrydde dyresygdomme og planterskadegørere og samtidig støtte bæredygtig fødevareproduktion og dyrevelfærd.

Forbrugerbeskyttelse

 • Sørge for, at produkter på markedet er sikre, og at forbrugerne har kendskab til reglerne.
 • Støtte et effektivt samarbejde mellem de nationale myndigheder.

Konkurrenceevne

Støtte til virksomheder:

 • Yde økonomisk støtte, f.eks. gennem tilskud og lånegarantier til SMV’er inden for rammerne af InvestEU-fonden.
 • Fremme adgang til markederne og mindske den administrative byrde.
 • Styrke udbredelsen af innovation og håndtere globale og samfundsmæssige udfordringer.
 • Fremme iværksætterkultur og et gunstigt erhvervsklima.

Rumpolitik

EU’s rumprogram, som blev vedtaget i april 2021 med et budget på 14,9 mia. EUR og er det største EU-ruminitiativ nogensinde, moderniserer og forener tre EU-flagskibsprogrammer: Galileo, EGNOS (den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste) og Copernicus. Det skaber grundlaget for at støtte rumindustrien og fremmer Europas lederskab og robusthed inden for rumteknologi.

Infografikken viser visse elementer i Europas rumindustri.

Europas rumindustri ligger på en værdi mellem 46 og 54 milliarder euro og støtter mere end 250 000 job. Den vil nyde godt af 14,9 milliarder euro i EU investeringer i løbet af de næste syv år. Mere end 30 satellitter, der ejes af EU, er i kredsløb. De anvendes til at øge effektiviteten inden for landbrug og fiskeri, beskytte miljøet og bidrage til at tackle klimaændringer, overvåge og reagere på naturkatastrofer, øge grænsesikkerheden og bekæmpe sørøveri, forbedre borgernes sundhed og optimere transport. En tredjedel af verdens satellitter fremstilles i EU.

Med rummets stigende betydning for fremme af EU’s mål såsom udvikling, konkurrenceevne, bæredygtighed og sikkerhed blev Det Europæiske GNSS-Agentur, som blev oprettet i 2010, i juni 2021 erstattet af Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet, som har en bredere mission. Kommissionen undertegnede også en finansiel partnerskabsaftale med dette nye agentur og Den Europæiske Rumorganisation.

Nogle anvendelsesområder

Landbrug

EU’s rumprogram muliggør præcisionslandbrug og integrerede dyrkningsløsninger. Dette program gør det muligt for landbrugere at øge deres udbytte med mere end 10 %, opnå besparelser på mere end 20 % på gødning, brændstof og pesticider samt anvende autonome maskiner.

Håndtering af naturkatastrofer

EU’s rumprogram støtter redningsaktioner ved oversvømmelser, brande, jordskælv og orkaner samt menneskeskabte katastrofer.

Intelligente byer

EU’s rumprogram er afgørende for bykortlægning, byplanlægning og infrastrukturovervågning og muliggør navnlig en forbedret bytransport og intelligent affaldshåndtering.

Vedvarende energi

EU’s rumprogram støtter placeringen af vedvarende energianlæg og vurderer potentialet for energiproduktion og miljøpåvirkningen.

Sundhed

EU’s rumprogram bidrager til prognoser for luftkvalitet og ultraviolet stråling, der begge har indvirkning på menneskers sundhed.

EU’s rumprogram tilvejebringer kritisk infrastruktur til den digitale omstilling. Rumdata er en vigtig katalysator for digitale innovationer såsom selvkørende køretøjer, intelligente løsninger og trådløse 5G-telekommunikationsnet.

For yderligere at udvikle sin egen rumindustri er Europa nødt til at afhjælpe den nuværende mangel på risikovillig kapital og manglende konkurrence på visse rummarkeder. Dette vil i de kommende år forbedre udbuddet af teknologi til rumprogrammet og øge EU’s autonomi i rummet. Det kan også skabe mange højt kvalificerede job i andre sektorer såsom produkter og tjenester, der muliggøres af rumdata. Den nye Cassini-fond på 1 mia. EUR vil hjælpe innovative virksomheder med at ekspandere på nye rumrelaterede markeder ved at tiltrække flere private investeringer. Den vil også styrke væksten i EU’s bredere rumindustri ved at hjælpe nystartede virksomheder med at gøre bedre brug af de rumdata, der genereres af EU’s infrastruktur.

EU’s rumprogram for et konkurrencedygtigt rumøkosystem

Galileo

EU’s rumprogram vil fremskynde ibrugtagningen af anden generation af Galileosatellitter og derved bidrage til at forbedre systemets ydeevne og robusthed.

Copernicus

EU’s rumprogram vil fremskynde moderniseringen af Copernicus-infrastrukturen og -tjenesterne for derved at støtte EU’s position som verdens førende inden for jordobservation.

Cassini

EU vil oprette en ruminvesteringsfond på 1 mia. EUR for at fremskynde ekspansionen af innovative SMV’er og opstartsvirksomheder, der er aktive på rumområdet og inden for udvikling af banebrydende teknologier og processer.

Forsvarsindustrien

I februar 2021 traf EU med sin handlingsplan om synergier mellem den civile industri, forsvarsindustrien og rumindustrien foranstaltninger for at styrke sin teknologiske og industrielle konkurrenceevne. Handlingsplanen iværksatte ambitiøse initiativer til at styrke innovation gennem udforskning og udnyttelse af teknologiernes disruptionspotentiale i kontaktfladen mellem anvendelser inden for forsvar, rummet og det civile område såsom mikroprocessorer, cyberteknologier, kvanteteknologier og kunstig intelligens.

Handlingsplanens vigtigste mål er at øge komplementariteten mellem relevante EU-programmer og -instrumenter, sikre, at EU-finansieringen til forsvarsforskning og -innovation giver et økonomisk og teknologisk udbytte for samfundet som helhed, og lette anvendelsen af den civile industris forskningsresultater og af civilt drevet innovation i forsvarsindustrien. Med elleve initiativer vil man tage hånd om den geopolitiske konkurrence og styrke EU’s teknologiske suverænitet. Med handlingsplanen oprettes der et observatorium for kritiske teknologier. Den baner også vejen for lanceringen af tre flagskibsprojekter (der vil blive fremlagt af Kommissionen i 2022) med potentiale til at blive banebrydende:

 • droneteknologier for EU-industriens konkurrenceevne på dette kritiske område
 • rumbaseret sikker konnektivitet for at tilvejebringe modstandsdygtige højhastighedsforbindelser for alle i Europa baseret på kvantekryptering og
 • rumtrafikstyring for at undgå kollisionshændelser, der kan opstå som følge af spredning af satellitter og rumaffald.

Den Europæiske Forsvarsfond, der blev vedtaget i april 2021, vil støtte samarbejdsbaseret forskning og udvikling og skabe en innovativ og konkurrencedygtig basis på det forsvarsmæssige, teknologiske og industrielle område. Vedtagelsen af det første årlige arbejdsprogram i juni banede vejen for indkaldelser af forslag til 1,2 mia. EUR i EU-finansiering.

Det manglende samarbejde mellem medlemsstaterne på sikkerheds- og forsvarsområdet skønnes at koste mellem 25 mia. EUR og 100 mia. EUR årligt.

Planlægningen af forsvarskapacitet og omkring 80 % af de offentlige udbud på forsvarsområdet foregår i øjeblikket udelukkende på nationalt plan, hvilket fører til bekostelige overlapninger hvad angår forsvarskapacitet.

Kun 9 % af forskningen og teknologien på forsvarsområdet bygger på samarbejde mellem medlemsstaterne.

Fonden øger EU’s konkurrencedygtighed på det teknologiske område og udvikler de kapaciteter, der er afgørende for dets åbne strategiske autonomi og modstandsdygtighed, ved at fungere som en vigtig katalysator for en mere sikker og konkurrencedygtig Europæisk Union. Arbejdsprogrammet har til formål at samle ressourcer og defragmentere EU’s forsvarsmarked og dermed sikre mere valuta for pengene, samtidig med at der udvikles avancerede teknologier og udstyr, som ville være uden for rækkevidde, hvis medlemsstaterne arbejdede hver for sig.

Inden den nye fond blev oprettet, var der to forgængerprogrammer: Den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning og programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri. I juni tildelte sidstnævnte 158 mio. EUR i finansiering til 26 nye projekter om forsvarskapaciteter på så forskellige og komplementære områder som maritim sikkerhed, cybersituationsbevidsthed og land- og luftslag.

De finansielle systemer, bankunionen og kapitalmarkedsunionen

Åbne og modstandsdygtige økonomiske og finansielle systemer

EU er fast besluttet på at bidrage til en mere robust og åben global økonomi, velfungerende internationale finansmarkeder og det regelbaserede multilaterale system.

I januar fremlagde Europa-Kommissionen en ny strategi for at støtte EU’s økonomiske og finansielle systems åbenhed, styrke og modstandsdygtighed i de kommende år. Det er baseret på tre gensidigt forstærkende søjler: styrkelse af euroens internationale rolle, forstærkning af modstandsdygtigheden i EU’s finansmarkedsinfrastruktur og forbedring af effektiviteten af EU’s sanktionsordning. Strategien har til formål at sætte EU bedre i stand til at spille en ledende rolle i den globale økonomiske styring, samtidig med at den beskyttes mod illoyal og urimelig praksis såsom tredjelandes foranstaltninger med ekstraterritoriale virkninger eller utilbørlig politisk indflydelse over aktører i EU.

Ud over at fuldføre bankunionen og yderligere fremme kapitalmarkedsunionen planlægger Kommissionen også at styrke euroens internationale rolle ved at række ud til partnere uden for EU for at fremme anvendelsen af den og ved at støtte udviklingen af eurodenominerede instrumenter og benchmarks. Udstedelsen af eurodenominerede obligationer af høj kvalitet under NextGenerationEU — foreslået i juli — vil tilføre EU’s kapitalmarkeder betydelig dybde og likviditet i de kommende år og gøre dem — og euroen — mere attraktive for investorer. En større international rolle for euroen vil ikke kun gavne EU, det vil også bidrage til at øge stabiliteten i det samlede finansielle system ved at give flere muligheder for at diversificere valutareserverne og dermed mindske sårbarheden over for eksterne monetære chok.

Christine Lagarde og Paschal Donohoe i samtale.
Christine Lagarde, formand for Den Europæiske Centralbank (til højre), og Paschal Donohoe, formand for Eurogruppen, til Eurogruppens møde for euroområdets finansministre, Bruxelles, Belgien, den 8. november 2021.

I januar 2021 blev Kommissionen og Den Europæiske Centralbank enige om at samarbejde om at analysere forskellige udformningsmuligheder og relaterede lovgivningsmæssige konsekvenser af den digitale euro, som er en digital form for centralbankpenge, der ville give forbrugere og virksomheder flere valgmuligheder. Den digitale euro ville være et supplement til kontanter, som bør forblive bredt tilgængelige og anvendelige. Den ville kunne støtte EU’s strategier for digital finansiering og detailbetalinger i betragtning af dens potentiale som et supplerende, innovativt og sikkert betalingsmiddel. Den digitale euro ville også kunne øge euroens internationale rolle og støtte EU’s åbne strategiske autonomi. Kommissionen glædede sig i juli over Den Europæiske Centralbanks beslutning om at indlede undersøgelsesfasen vedrørende en digital euro. I denne fase, som vil vare to år, vil de mulige udformningsmuligheder og brugerkrav, samt hvordan finansielle tjenesteydelser kan leveres ved hjælp af den digitale euro, blive undersøgt. Kommissionen samarbejder med Den Europæiske Centralbank om de forskellige muligheder, og hvordan de interagerer med EU’s politiske mål.

Udbygning af kapitalmarkedsunionen

Kapitalmarkedsunionspakken, der blev vedtaget i november, er et vigtigt værktøj til at fremme bæredygtig vækst og sikre, at virksomheder i EU har tilstrækkelig adgang til finansiering. Forslagene har til formål at sikre investorerne bedre adgang til virksomheds- og handelsdata. Foranstaltningerne vil også fremme langsigtede investeringer og gøre det lettere og sikrere at sælge investeringsfonde på tværs af grænserne. Samlet har forslagene til formål at skabe bedre forbindelse mellem EU’s virksomheder og investorer, forbedre virksomhedernes adgang til finansiering, udvide investeringsmulighederne for detailinvestorer og yderligere integrere EU’s kapitalmarkeder.

Pakken består af fire søjler: forslag om et europæisk fælles adgangspunkt, revision af europæiske langsigtede investeringsfonde, revision af direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde og revision af forordningen om markeder for finansielle instrumenter med indførelse af europæisk konsolideret løbende handelsinformation.

Forslaget om det europæiske fælles adgangspunkt ville øge synligheden af og adgangen til oplysninger om virksomheder og investeringsprodukter i EU. Det ville tackle fragmenteringen af data efter nationale linjer ved at sikre adgang til disse oplysninger på EU-plan og dermed forbedre institutionelle investorers og detailinvestorers investeringsmuligheder. Det ville gøre finansiering lettere tilgængelig for EU-virksomheder, særligt for mindre virksomheder på mindre markeder. Det fælles adgangspunkt ville også indeholde bæredygtighedsrelaterede oplysninger, som offentliggøres af virksomhederne. Dette vil støtte overgangen til bæredygtige investeringer, som er et af målene i den europæiske grønne pagt. Som et fælles dataområde vil det være en hjørnesten i EU’s strategi for digital finans.

Revisionen af europæiske langsigtede investeringsfonde vil gøre det lettere at kanalisere investeringer fra professionelle investorer og detailinvestorer til digitale eller bæredygtige projekter eller til SMV’ers langsigtede egenkapital, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for detailinvestorerne.

Revisionen af direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde har til formål at øge effektiviteten og integrationen af markedet for alternative investeringsfonde. Forslaget harmoniserer reglerne for fonde, der yder lån til virksomheder. Dette vil lette långivningen til realøkonomien og samtidig yde investorerne bedre beskyttelse og sikre finansiel stabilitet. Revisionen præciserer også reglerne om uddelegering, der giver fondsforvalterne mulighed for at outsource ekspertise fra lande uden for EU uden at forstyrre en forretningspraksis, der har bidraget til EU-fondenes globale succes. Revisionen vil sikre, at der er tilstrækkelig information og koordinering mellem EU’s tilsynsmyndigheder

Tilpasninger af EU’s handelsregler vil sikre større gennemsigtighed på kapitalmarkederne. De vil skabe mere lige vilkår mellem børser og investeringsbanker. Revisionen vil også indføre en europæisk konsolideret løbende handelsinformation, som vil give investorer adgang til næsten tidstro handelsdata for aktier, obligationer og derivater på tværs af alle markedspladser i EU. Indtil videre har denne adgang været begrænset til en håndfuld professionelle investorer. Den løbende handelsinformation vil gøre det lettere for investorer at navigere på offentlige markeder og give mulighed for et mere gennemsigtigt og mere effektivt system for aktier, obligationer og derivater. Børser, især mindre børser, vil få en rimelig andel af indtægterne fra de data, de bidrager med til handelsinformationen.

Forsikringer

Forsikringsselskaber er vigtige for mange aspekter af EU’s økonomi: de yder virksomhederne langsigtet finansiering, hjælper med at kanalisere opsparinger ind på de finansielle markeder og i realøkonomien og yder afgørende beskyttelse af virksomheder og husholdninger, herunder løsninger for pensionsindtægter.

Kommissionen vedtog i september en omfattende revision af EU’s forsikringsregler (kendt som Solvens II). Det overordnede mål er at sikre, at forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber i EU fortsat investerer og at støtte EU’s politiske prioriteter, især finansiering af genopretningen efter covid-19, fuldførelse af kapitalmarkedsunionen og kanalisering af midler til gennemførelse af den europæiske grønne pagt. Revisionen udfylder også hullerne i de nuværende regler og gør forsikrings- og genforsikringssektoren mere modstandsdygtig, så den kan modstå fremtidige kriser og beskytte forsikringstagerne bedre.

Bankpakken

I oktober vedtog Kommissionen en revision af EU’s bankregler og fuldførte hermed gennemførelsen af Basel III-aftalen i EU. Revisionen bestod af et lovgivningsforslag om ændring af kapitalkravsdirektivet, et lovgivningsforslag om ændring af kapitalkravsforordningen og et særskilt lovgivningsforslag om ændring af kapitalkravsforordningen på området for afvikling.

Disse nye regler vil sikre, at bankerne i Den Europæiske Union bliver mere modstandsdygtige over for potentielle økonomiske chok i fremtiden og fortsat kan bidrage til EU’s genopretning efter covid-19-pandemien og til omstillingen til klimaneutralitet.

Basel III: nye regler for interne modeller

Der vil blive indført en ny grænse for at sikre, at risiciene ikke undervurderes, når banker anvender deres egne beregningsmodeller.

Bedre tilsyn

Tilsynsmyndighederne får mere effektive værktøjer til at føre tilsyn med banker i EU, herunder komplekse bankkoncerner. Der vil blive indført minimumsstandarder for tilsyn med filialer af banker fra tredjelande i EU.

Bæredygtighed

Bankerne skal som led i deres virksomhed tage hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici.

Retfærdig, enkel og moderne beskatning og told

I maj fremlagde Kommissionen en meddelelse om erhvervsbeskatning i det 21. århundrede. I meddelelsen blev der bebudet en række foranstaltninger til at sikre større skattemæssig retfærdighed og gennemsigtighed og til at bidrage til en langsigtet vision for et erhvervsskattesystem i EU. Formålet er at skabe et erhvervsskattemiljø, der støtter genopretningen, bæredygtig vækst og investeringer. Samtidig var Kommissionen stærkt engageret i de internationale drøftelser om en reform af selskabsskatten, som i sidste ende skulle sikre, at alle virksomheder beskattes retfærdigt, uanset hvor de driver forretning. Disse drøftelser kulminerede med den historiske aftale om en international skattereform mellem 136 jurisdiktioner, som finansministrene i G20 godkendte i juli.

Et lovgivningsforslag, som Kommissionen vedtog i december 2021, sigter især mod en hurtig gennemførelse i EU af den internationale aftale om effektiv minimumsbeskatning af multinationale selskaber, kendt som anden søjle i den internationale aftale. Forslaget beskriver, hvordan principperne for den effektive skattesats på 15 % i praksis anvendes korrekt og konsekvent i EU.

Kommissionen vedtog også i december et nyt initiativ til bekæmpelse af misbrug af skuffeselskaber til uretmæssige skattemæssige formål. Forslaget skal sikre, at virksomheder i Den Europæiske Union, der ikke udøver nogen eller kun minimal økonomisk aktivitet, ikke kan drage fordel af skattefordele og ikke lægger en økonomisk byrde på skatteyderne.

I 2020 steg den samlede e-handel i EU til 757 mia. EUR, hvilket er en stigning på 10 % fra 690 mia. EUR året før. 2020 var et ekstraordinært år præget af covid-19-pandemien og e-handlens deraf følgende vigtige rolle for både samfundet og økonomien. I juli 2021 trådte nye momsregler for onlinehandel i kraft. Reglerne har til formål at forenkle procedurerne for grænseoverskridende e-handel og sikre lige vilkår mellem virksomheder og platforme i og uden for EU. De giver også større gennemsigtighed for de e-handlende i EU, når det drejer sig om prisfastsættelse og forbrugervalg.

I 2021 blev toldunionen styrket betydeligt mod sikkerhedstrusler med det nye system til importkontrol. Dette system gør det muligt for toldmyndighederne at tackle den ulovlige handel med varer på tværs af EU's ydre grænser på en mere effektiv måde og håndtere den stigende risiko for, at usikre varer indføres i EU via e-handel.

Fair konkurrence

Aktiv konkurrence gør EU’s økonomi mere modstandsdygtig, da det giver markedsaktørerne et incitament til at innovere, investere og øge deres konkurrenceevne. Med sine beslutninger om karteller, fusioner og statsstøtte beskytter Kommissionen forbrugerne fra urimelig handelspraksis og sikrer dem adgang til det bredest mulige udvalg af kvalitetsprodukter og innovative produkter til rimelige priser. For eksempel anslår konservative skøn fra Europa-Kommissionen, at de årlige besparelser for forbrugerne som følge af kartelforbud og fusionsinterventioner i EU er på mellem 14 mia. EUR og 23,3 mia. EUR.

Håndfast og upartisk håndhævelse af EU’s konkurrenceregler fremmer samhørigheden i Den Europæiske Union og ligebehandling af markedsaktørerne og skaber vækst og beskæftigelse. I 2021 fortsatte Kommissionen med at håndhæve konkurrencereglerne på alle markeder. For at holde sig på forkant med forandringerne, intensiverede den også sin igangværende revision af de konkurrencepolitiske værktøjer. Særligt de nye retningslinjer for statsstøtte til klima, energi og miljø var et bemærkelsesværdigt resultat af denne proces i 2021 og bidrog endnu mere til at gøre økonomien grønnere i overensstemmelse med Kommissionens politiske mål.

Som det fremgår af meddelelsen om en konkurrencepolitik egnet til nye udfordringer, har det igangværende arbejde til formål fortsat at støtte økonomien i forbindelse med pandemien (se også kapitel 1), fremskynde genopretningen og bane vejen for den grønne og den digitale omstilling og for et mere modstandsdygtigt indre marked.

En ung familie med et lille barn leger sammen i familiens hjem.

Opbygning af et retfærdigt og socialt Europa

En økonomi med plads til alle

Handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder

I marts foreslog Europa-Kommissionen en handlingsplan, hvori der fastsættes konkrete initiativer med henblik på at omsætte de 20 principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder til virkelighed. På grundlag af en omfattende offentlig høring med over 1 000 skriftlige bidrag foreslog den tre overordnede mål, som EU skal nå senest i 2030. Disse mål er, at mindst 78 % af befolkningen i alderen 20-64 år skal være i beskæftigelse, at mindst 60 % af alle voksne årligt skal deltage i uddannelse, og at mindst 15 millioner færre mennesker er i risiko for fattigdom eller social udstødelse, herunder 5 millioner børn. EU’s ledere godkendte de nye mål på det sociale topmøde i Porto den 7.-8. maj. Her mødtes EU’s ledere, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet og forpligtede sig til yderligere at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder, idet de erklærede, at tiden var inde til at levere resultater.

Infografikken viser centrale beskæftigelses- og efteruddannelsesmål og sociale mål for 2030.

Senest i 2030 sigter EU mod, at mindst 78 % af de personer, der er mellem 20 og 64 år, er i beskæftigelse, at 60 % af alle voksne deltager i efteruddannelse hvert år, og at 15 millioner færre mennesker er i risiko for fattigdom eller social udstødelse.

Sikrere og sundere arbejdspladser

For bedre at beskytte millioner af arbejdstagere mod arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme vedtog EU i juni strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027. Heri identificeres de vigtigste udfordringer, og der opstilles mål og fremlægges foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i de kommende år. Desuden imødekommes de ændrede behov for beskyttelse af arbejdstagerne som følge af den digitale og den grønne omstilling, nye arbejdsformer og covid-19-pandemien. Samtidig skal rammen fortsat imødegå traditionelle arbejdsrelaterede sundheds- og sikkerhedsrisici såsom arbejdsulykker eller eksponering for farlige kemikalier. Den fremmer en »nulvisionstilgang« med henblik på at komme arbejdsrelaterede dødsfald til livs i EU.

Beskyttelse af personer, der arbejder via platforme

Digitale arbejdsplatforme skaber job og indkomst for omkring 28 millioner mennesker i EU. Platformsøkonomien er i de seneste 5 år femdoblet. I december foreslog Kommissionen foranstaltninger til forbedring af arbejdsvilkårene for personer, der arbejder via platforme. Som resultat af det foreslåede direktiv anslås det, at mellem 1,7 og 4,1 millioner mennesker kan omklassificeres som arbejdstagere og opnå de rettigheder og den sociale beskyttelse, de har ret til. Andre vil fortsat klassificeres som selvstændige og få den fulde autonomi og beskyttelse på nationalt plan, som selvstændig erhvervsvirksomhed indebærer. Direktivet vil også sikre, at de algoritmer, der anvendes i forbindelse med platformsarbejde, bedre kan forstås af alle, der arbejder via platforme, og deres repræsentanter, og at de altid kontrolleres af mennesker.

Hvilke fordele har klassificeringen som arbejdstager?

Garanteret hviletid og betalt ferie.

Som minimum den nationale eller sektorspecifikke mindsteløn (hvis en sådan findes).

Sikkerhed og sundhedsbeskyttelse.

Arbejdsløsheds-, sygdoms- og sundhedsydelser.

Barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov.

Pensionsrettigheder.

Ydelser i forbindelse med arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

En mand høster en mark med le.
I september foretog Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed sin første fælles inspektion med deltagelse af to medlemsstater — Frankrig og Bulgarien. Formålet var at tackle tilbagevendende alvorlige krænkelser af sæsonarbejderes arbejdsmæssige og sociale rettigheder i landbrugssektoren.

I maj 2021 indledte Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed sit virke uafhængigt af Kommissionen. Myndigheden har til opgave at bidrage til at sikre, at EU’s regler om arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger håndhæves på en retfærdig, enkel og effektiv måde, samt at gøre det lettere for enkeltpersoner og virksomheder at høste fordelene ved det indre marked.

Bekæmpelse af hjemløshed

EU, medlemsstaterne og civilsamfundsorganisationerne har for første gang forpligtet sig til at samarbejde om at bekæmpe hjemløshed i EU. I juni lancerede de i fællesskab den europæiske platform for bekæmpelse af hjemløshed for at skabe dialog, fremme gensidig læring, forbedre dokumentation og overvågning og styrke samarbejdet mellem organisationer, der bekæmper hjemløshed. I Lissabonerklæringen fra juni om den nye platform er der opstillet ambitiøse mål: tilgængelig, sikker og passende indkvartering for alle i nød, tilbud om passende boliger til personer, der udskrives fra institutioner som f.eks. fængsler eller hospitaler, nødindkvartering eller midlertidig indkvartering, der kun anvendes i det omfang, det er strengt nødvendigt, og bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af hjemløshed. Fra 2022 vil platformens aktiviteter omfatte iværksættelsen af et projekt, der skal tælle hjemløse personer i forskellige byer i hele EU, samt gensidige læringsarrangementer for at identificere og fremme evidensbaseret god praksis og anvendelsen af EU-midler.

Nicolas Schmit, Milan Krajniak og andre i samtale, alle iført mundbind.
Nicolas Schmit, EU’s kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder (nr. to fra venstre), og Milan Krajniak, Slovakiets arbejds-, social- og familieminister (til højre), på besøg i hjælpeorganisationen for hjemløse St Luisa de Marillac, der drives af den velgørende institution Depaul Slovensko og medfinansieres af Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, Bratislava, Slovakiet, den 8. november 2021.

Flere muligheder for unge

I december 2021 lå ungdomsarbejdsløsheden på 14,9 % i EU, hvilket svarer til 2,75 millioner mennesker under 25 år. I september bebudede Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, et nyt initiativ ved navn ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) for at øge EU’s støtte til dårligt stillede unge, der ikke er i beskæftigelse, uddannelse eller erhvervsuddannelse, f.eks. på grund af manglende kvalifikationer eller handicap, eller fordi de har migrantbaggrund. ALMA vil hjælpe dem med at finde vej til arbejdsmarkedet ved at kombinere personlig coaching og uddannelse i deres hjemland med et praktikophold i en anden medlemsstat. Formålet er at forbedre unges færdigheder, viden og erfaring, at give dem mulighed for at skabe nye forbindelser i hele Europa, som ellers ikke ville have været mulige, og i sidste ende at hjælpe dem med at komme ind på arbejdsmarkedet. ALMA vil blive gennemført som led i Den Europæiske Socialfond Plus med et anslået årligt budget på 15 mio. EUR.

En video, der forklarer en deltagers erfaringer med Det Europæiske Solidaritetskorps.
VIDEO Som en del af uddannelsen med henblik på at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps forklarer Virna, hvordan hun kom på idéen til sit solidaritetsprojekt, og hvilke spørgsmål hun stillede sig selv for at få idéen gjort til virkelighed.

I april lancerede Kommissionen det nye program for Det Europæiske Solidaritetskorps for 2021-2027. Med et budget på over 1 mia. EUR vil det give ca. 275 000 unge mulighed for at bidrage til at tackle samfundsmæssige og humanitære udfordringer gennem frivilligt arbejde, eller ved at de opretter deres egne solidaritetsprojekter. Takket være det tematiske fokus i korpsets projekter støtter programmet EU’s overordnede politiske prioriteter såsom den grønne og den digitale omstilling, inklusion og unges deltagelse i demokratiske processer og deres borgerengagement.

I september lancerede Kommissionen den nye Erasmus+-onlineapplikation, en kvikskranke for mobile Erasmus+-studerende med alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne studere og bo i udlandet. Den omfatter et digitalt europæisk studiekort for mobile studerende. Kortet vil være gyldigt i hele EU med henblik på sikker og let identifikation af de studerende på højere læreanstalter, og når de skal have adgang til tjenester. Kortet er et vigtigt skridt i retning af oprettelsen af det europæiske uddannelsesområde. Programmet Erasmus for unge iværksættere blev i 2021 udvidet til at omfatte Canada, Sydkorea og Taiwan, hvilket giver flere muligheder for at indhente erfaringer med iværksættere i udlandet.

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, bebudede ligeledes i september et forslag fra Kommissionen om at gøre 2022 til det europæiske ungdomsår. Målet er at tilskynde EU, medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder til at ære, støtte og samarbejde med unge i en verden efter pandemien. Det europæiske ungdomsår vil navnlig tilskynde unge til at deltage og engagere sig i alle EU's politikker, fremme deres personlige, sociale og faglige udvikling og fremhæve, hvordan den grønne og den digitale omstilling kan give dem nye perspektiver.

I oktober indledte Kommissionen processen med at uddele 60 000 gratis togkort som led i DiscoverEU. Dette initiativ giver 18-årige fra alle baggrunde mulighed for at rejse rundt i EU, lære af andre kulturer, skabe nye venskaber og udforske deres europæiske identitet. Eftersom togkortene ikke blev uddelt i 2020 på grund af covid-19-pandemien, fik 19-årige også lov til at deltage i 2021.

Handlingsplanen for den sociale økonomi

I december fremlagde Kommissionen en handlingsplan, der skal hjælpe den europæiske sociale økonomi med at blomstre og udnytte dens økonomiske og jobskabende potentiale. Den vil også bidrage til både en retfærdig og inklusiv genopretning og den grønne og den digitale omstilling. Socialøkonomiske organisationer er enheder, der sætter sociale og miljømæssige formål i første række og geninvesterer størstedelen af deres overskud i organisationen. Der er 2,8 millioner socialøkonomiske enheder i EU, som beskæftiger 13,6 millioner mennesker og tilbyder løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Disse organisationer kan have vanskeligt ved at udvikle og opskalere deres aktiviteter, fordi de ikke i tilstrækkelig grad forstås og anerkendes. De har behov for mere og bedre støtte for at kunne vokse og trives og for at have en endnu større indvirkning på samfundet. Formålet med handlingsplanen er at bane vejen for, at socialøkonomiske organisationer kan starte op og opskalere.

Udvikling af folks viden og færdigheder

I EU er stadig flere mennesker nødt til at ajourføre deres viden, færdigheder og kompetencer for at afpasse deres formelle uddannelse efter behovene i et samfund og et arbejdsmarked under hastig forandring. I december fremlagde Kommissionen forslag til Rådets henstillinger om individuelle læringskonti og mikroeksamensbeviser som bebudet i den europæiske dagsorden for færdigheder og meddelelsen om det europæiske uddannelsesområde fra 2020.

Individuelle læringskonti består af individuelle uddannelsesrettigheder. Formålet med forslaget er at tackle voksnes lave deltagelse i uddannelse, mindske manglen på færdigheder og bidrage til en konkurrencedygtig økonomi og social retfærdighed. Med henblik herpå tages der i forslaget til henstilling fat på de største udfordringer, som folk, der gerne vil i gang med en uddannelse, står over for, nemlig motivation, tid og penge, ved at opfordre medlemsstaterne til sammen med arbejdsmarkedets parter at:

 • oprette individuelle læringskonti og give alle voksne i den arbejdsdygtige alder uddannelsesrettigheder
 • oprette en liste over uddannelseskurser, der er berettiget til støtte fra de individuelle læringskonti, og gøre dem tilgængelige via et digitalt register
 • tilbyde karrierevejledning og validering af tidligere erhvervede færdigheder samt betalt uddannelsesorlov.

Med mikroeksamensbeviser attesteres læringsresultaterne efter et kort uddannelsesforløb såsom et kort kursus eller en kort uddannelse. De giver folk mulighed for på fleksibel og målrettet vis at udvikle den viden, de færdigheder og de kompetencer, de har brug for til deres personlige og faglige udvikling. Kommissionens forslag har til formål at få mikroeksamensbeviser til at fungere på tværs af institutioner, virksomheder, sektorer og grænser. Målet er at sikre, at mikroeksamensbeviser er af høj kvalitet, og at de udstedes på en gennemsigtig måde, så der opbygges tillid til det, de attesterer.

Der findes en række EU-midler til støtte for gennemførelsen af foranstaltninger til udvikling af folks færdigheder, herunder genopretnings- og resiliensfaciliteten (se kapitel 1). Den Europæiske Socialfond Plus er EU’s væsentligste instrument for investeringer i mennesker. Med et samlet budget på ca. 99 mia. EUR for perioden 2021-2027 fremmer den bæredygtig beskæftigelse og uddannelse af høj kvalitet.

Fonden har også til formål at sikre passende og anstændig social beskyttelse, bekæmpe social udstødelse og fattigdom og forbedre arbejdsvilkår. For perioden 2021-2027 vil programmet for beskæftigelse og social innovation og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede blive integreret i Den Europæiske Socialfond Plus.

Mariya Gabriel smiler, mens hun holder tale på et podium.
Mariya Gabriel, EU’s kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, på en pressekonference om Erasmus+, Bruxelles, Belgien, den 25. marts 2021.

Det nye Erasmus+-program for perioden 2021-2027 blev lanceret i marts. Med et budget på 26,2 mia. EUR, suppleret med ca. 2,2 mia. EUR fra EU’s eksterne instrumenter, vil det nye og moderniserede program finansiere læringsmobilitet og samarbejdsprojekter på tværs af grænser for 10 millioner europæere i alle aldre og med alle baggrunde. Det skulle gerne blive endnu mere inkluderende og støtte den grønne og den digitale omstilling som fastsat i prioriteterne for det europæiske uddannelsesområde.

Forskning, innovation og det europæiske forskningsrum

I november nåede alle medlemsstaterne til enighed om en pagt for forskning og innovation i Europa og om styringen af det europæiske forskningsrum, hvori der fastsættes prioriteter og en strømlinet styringsramme for området, herunder en politisk dagsorden for 2022-2024. Dette vil bidrage til at fremme en bedre tilpasning af regionale, nationale og europæiske strategier og investeringer inden for forskning og innovation (FoI). Medlemsstaterne vil i samråd med berørte parter fastlægge og overvåge fremskridt i overensstemmelse med en fælles politisk dagsorden for det europæiske forskningsrum. De omfattede områder spænder fra FoI-værdier og -principper til strategiske investeringsprioriteter, f.eks. inden for forskningsinfrastruktur. Kommissionen vil støtte fælles aktioner for at sikre langsigtede FoI-investeringer og politiske reformer.

En Union med lige muligheder

Helena Dalli holder tale på et podium.
Helena Dalli, kommissær med ansvar for ligestilling, ved en udstilling om kønsbestemt vold med titlen »What were you wearing that day?« (Hvad havde du på den dag?), arrangeret af Europa-Kommissionen og Amnesty International, Bruxelles, Belgien, den 16. november 2021.

Lige løn for lige arbejde

Nye foranstaltninger vedrørende løngennemsigtighed har til formål at sikre, at kvinder og mænd i EU får lige løn for lige arbejde eller for arbejde af samme værdi. I Kommissionens forslag, der blev vedtaget i marts, fastsættes der foranstaltninger såsom lønoplysninger til jobsøgende, dvs. retten til at kende lønniveauet for arbejdstagere, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi, og rapporterings- og vurderingsforpligtelser vedrørende lønforskel mellem kønnene for store virksomheder. Desuden vil arbejdsgivere ikke kunne anmode jobsøgende om deres lønhistorie, hvilket forhindrer, at lønforskellen fortsætter ved jobskift. Forslaget har også til formål at styrke arbejdstagernes redskaber til at gøre deres rettigheder gældende og lette adgangen til klage- og domstolsprøvelse, f.eks. ved at styrke retten til kompensation for lønmæssig forskelsbehandling.

Siden
1957
har kvinder og mænd i EU haft ret til lige løn

Lønforskellen mellem kønnene er i EU på
14 %

Forskellen mellem kønnene med hensyn til pensioner er
30 %

Børns rettigheder

For at gøre EU klar til næste generation af europæere foreslog Kommissionen i 2021 en omfattende ny EU-strategi for børns rettigheder og en europæisk børnegaranti. Disse vigtige politiske initiativer vil bidrage til at beskytte alle børn og hjælpe dem med at udøve deres rettigheder. Begge initiativer bygger på omfattende høringer af borgere, interessenter og — vigtigst af alt — mere end 10 000 børn i en målrettet indsats for at sætte dem i centrum for EU’s politiske beslutningsproces. Strategien forelå også i letlæselige versioner (kun på engelsk) for børn i forskellige aldre og med forskellige læsefærdigheder.

EU-strategien for børns rettigheder bygger på det centrale princip, at alle børn i Den Europæiske Union — og faktisk i hele verden — bør have samme rettigheder og leve uden forskelsbehandling. Strategien sigter mod at integrere børns rettigheder i relevante EU-politikker og nationale politikker. Dette omfatter opfølgende foranstaltninger på tværs af seks tematiske områder:

 • styrkelse af børns muligheder, så de bliver aktive borgere og medlemmer af demokratiske samfund
 • bekæmpelse af børnefattigdom og fremme af samfundsøkonomisk inklusion, sundhed og uddannelse
 • bekæmpelse af alle former for vold mod børn og sikring af beskyttelse af børn
 • styrkelse af børnevenlig retspleje,
 • støtte til og beskyttelse af børn gennem den digitale omstilling og
 • optrapning af EU’s arbejde med børns rettigheder i EU’s optræden udadtil.

Denne strategi bidrager også til at placere EU som en vigtig fortaler for og beskytter af børns rettigheder på verdensplan.

Strategien samler inden for en omfattende og sammenhængende ramme alle EU's nye og eksisterende lovgivnings-, politik- og finansieringsinstrumenter, der bidrager til at beskytte og fremme børns rettigheder. Kommissionen har forpligtet sig til at træffe foranstaltninger og vedtaget en europæisk børnegaranti i 2021 og en opdateret europæisk strategi for et bedre internet for børn i 2022.

Den europæiske børnegaranti, som blev foreslået i marts, har til formål at sikre, at alle børn i EU, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, har adgang til centrale tjenester, som er nødvendige for at fremme lige muligheder. Disse omfatter førskoleundervisning og børnepasning, uddannelse og fritidsaktiviteter, mindst ét sundt måltid hver skoledag, sundhedspleje og adgang til sunde fødevarer og passende boliger. Rådet vedtog denne henstilling inden for blot tre måneder, og medlemsstaterne har udpeget nationale børnegarantikoordinatorer, som skal føre tilsyn med gennemførelsen af garantien. Medlemsstaterne skal indsende deres nationale planer senest i marts 2022.

Bekæmpelse af racisme

I maj udnævnte Europa-Kommissionen sin første koordinator for bekæmpelse af racisme og opfyldte dermed et vigtigt tilsagn i EU’s handlingsplan mod racisme fra 2020. Koordinatoren samarbejder med Europa-Parlamentet, medlemsstaterne, civilsamfundsorganisationer og den akademiske verden for at styrke de politiske tiltag mod racisme. De indgår også i tæt kontakt med personer med racemæssig eller etnisk minoritetsbaggrund og underretter Kommissionen om de problemstillinger, de konfronteres med. Koordinatoren vil samarbejde med Kommissionens tjenestegrene om at bekæmpe racisme gennem beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og boligpolitikker eller takket være finansieringsprogrammer som f.eks. programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier og Den Europæiske Socialfond Plus.

For at styrke bekæmpelsen af racisme på alle fronter arbejdede Kommissionen i 2021 sammen med medlemsstaterne, civilsamfundsorganisationer og ligestillingsorganer med henblik på at støtte udviklingen af nationale handlingsplaner mod racisme og racediskrimination og styrke virkningen af koordinatorens foranstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af EU’s handlingsplan mod racisme.

I den forbindelse er der nedsat en undergruppe, der i samarbejde med medlemsstaterne skal fokusere på den nationale gennemførelse af handlingsplanen. Kommissionen afholdt det europæiske topmøde mod racisme den 19. marts. Det var arrangeret i samarbejde med Portugals formandskab for Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om antiracisme og diversitet.

Romaernes ligestilling, inklusion og deltagelse

Rådets henstilling om romaernes ligestilling, inklusion og deltagelse, der blev vedtaget i marts, indeholder en omfattende liste over foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling og sigøjnerhad, fremskyndelse af social inklusion, fremme af deltagelse og aktivt medborgerskab og sikring af lige adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhed og boliger af høj kvalitet. Disse foranstaltninger spænder fra bekæmpelse af mange forskellige former for strukturel forskelsbehandling af romaer til sikring af romaernes adgang til beskæftigelse i lokale og regionale offentlige institutioner.

Vera Jourová gestikulerer foran romaernes chakra-hjulsymbol.
Věra Jourová, næstformand for Kommissionen med ansvar for værdier og gennemsigtighed, holder tale på det 14. møde i den europæiske platform for romaernes inklusion, Bruxelles, Belgien, den 21. september 2021.

Henstillingen indgår i den 10-årige strategiske ramme til fremme af romaernes ligestilling i hele EU og omfatter et stærkere fokus på partnerskaber og institutionel kapacitet, støtte til udvikling af civilsamfundet og lokalsamfundet, bedre anvendelse af midler og styrket overvågning. Bekæmpelse af sigøjnerhad som en særlig form for racisme blev drøftet på EU's topmøde mod racisme og på den 14. europæiske platform for romaernes integration i september.

LGBTIQ-personers ligestilling

I november 2020 vedtog Kommissionen strategien for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025, som fastsætter de vigtigste mål og initiativer til fremme af ligestilling af lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede, interkønnede og queerpersoner. Siden da har Kommissionen nedsat en undergruppe om ligestilling af LGBTIQ-personer under gruppen på højt plan vedrørende ikkeforskelsbehandling, ligebehandling og mangfoldighed for at støtte og overvåge fremskridt i medlemsstaterne, herunder udviklingen af nationale handlingsplaner for ligestilling af LGBTIQ-personer.

I juli indledte Kommissionen traktatbrudssager mod Ungarn og Polen vedrørende ligestilling og beskyttelse af grundlæggende rettigheder. Sagerne i Ungarn vedrører den nyligt vedtagne lov, som navnlig forbyder eller begrænser adgangen til indhold, der fremmer eller fremstiller »afvigelse fra identificering med kønnet tildelt ved fødslen, kønsskifte eller homoseksualitet«, for personer under 18 år, og et advarselsmærkat, der pålægges børnebøger med LGBTIQ-indhold. Da Kommissionens betænkeligheder ikke blev imødekommet, besluttede den den 2. december at sende en begrundet udtalelse til Ungarn, som fik to måneder til at svare og rette op på situationen. Ellers kan Kommissionen beslutte at indbringe medlemsstaten for Den Europæiske Unions Domstol.

For så vidt angår Polen mener Kommissionen, at de polske myndigheder ikke har reageret fuldt ud og korrekt på Kommissionens undersøgelse vedrørende arten og virkningen af de resolutioner om »LGBT-ideologifri zoner«, der er vedtaget af flere polske regioner og kommuner. Kommissionen modtog svar fra Polen på sin åbningsskrivelse og var ved udgangen af 2021 i færd med at analysere svaret, inden den kan træffe afgørelse om de næste skridt.

Bekæmpelse af antisemitisme

I oktober vedtog Kommissionen den første EU-strategi for bekæmpelse af antisemitisme og fremme af jødisk liv (2021-2030) nogensinde. På baggrund af en bekymrende stigning i antisemitismen indeholder strategien en række foranstaltninger, der er bygget op omkring tre søjler: forebyggelse og bekæmpelse af alle former for antisemitisme, beskyttelse og fremme af jødisk liv i EU og fremme af uddannelse, forskning og erindring om holocaust. Medlemsstaterne har allerede givet tilsagn om at forebygge og bekæmpe alle former for antisemitisme gennem nationale strategier og handlingsplaner til forebyggelse af racisme, fremmedhad, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Nutidens antisemitisme forekommer i mange former, gamle såvel som nye, lige fra hadefuld tale på internettet, hadforbrydelser og angreb på jødiske borgere, deres ejendomme og institutioner til skænding af kirkegårde og mindesmærker.

 • Halvdelen af alle borgere i EU betragter antisemitisme som et problem.
 • Ni ud af 10 (89 %) jødiske borgere i EU mener, at antisemitismen er stigende i deres medlemsstat.
 • 79 % af de jødiske borgere har ikke anmeldt den mest alvorlige antisemitiske hændelse, de har oplevet, til nogen organisation.
 • Jødiske borgere er blandt dem, der udsættes mest for giftigt sprog på internettet. I 6,3-27 % af tilfældene handler giftigt sprog om dem, alt efter hvilken platform der undersøges.

Bekæmpelse af hadforbrydelser og hadefuld tale

I december anmodede Kommissionen formelt Rådet om at udvide listen over strafbare handlinger i EU, der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, til at omfatte hadefuld tale og hadforbrydelser. Rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen kræver kun kriminalisering af racistisk og fremmedfjendsk hadefuld tale og racistiske og fremmedfjendske hadforbrydelser, hvis årsagerne hertil f.eks. skyldes race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse. Kriminaliseringen af andre former for hadefuld tale og hadforbrydelser, f.eks. på grund af køn, seksuel orientering, alder og handicap, er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat. En rådsafgørelse om at udvide listen over »strafbare handlinger i EU« vil gøre det muligt for Kommissionen i fremtiden at foreslå minimumsregler med det formål at kriminalisere hadefuld tale og hadforbrydelser af andre grunde end racisme og fremmedhad.

Kommissionen fortsætter sit arbejde med at sikre en korrekt gennemførelse og anvendelse af rammeafgørelsen gennem dialog med de nationale myndigheder og om nødvendigt traktatbrudssager. I 2020 og 2021 indledte Kommissionen traktatbrudssager mod 13 medlemsstater.

Kommissionen har fortsat sit politiske arbejde med at bekæmpe racistiske og fremmedfjendske hadforbrydelser og racistisk og fremmedfjendsk hadefuld tale ved at yde vejledning til og udveksle god praksis med nationale myndigheder og civilsamfundsorganisationer inden for rammerne af Gruppen på Højt Plan vedrørende Bekæmpelse af Racisme, Fremmedhad og Andre Former for Intolerance. I forbindelse med gennemførelsen af adfærdskodeksen for bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet bekendtgjorde Kommissionen i juni deltagelsen af netværksstedet LinkedIn. I oktober offentliggjorde institutionen resultaterne af den årlige evaluering af gennemførelsen af adfærdskodeksen, som viser, at selv om resultaterne fortsat er positive, er fremskridtene aftaget.

Strategien for rettigheder for personer med handicap

87 millioner mennesker i EU har en eller anden form for handicap. Alle har en naturlig ret til en barrierefri tilværelse, og personer med handicap har ret til lige muligheder, til at deltage i samfundet på lige fod med andre og til at slippe for forskelsbehandling og overgreb.

50,8 % af alle personer med handicap er i beskæftigelse sammenlignet med 75 % af personer uden handicap.

28,4 % af personer med handicap er i risiko for fattigdom og social udstødelse sammenlignet med 17,8 % af personer uden handicap.

Kun 29,4 % af personer med handicap fuldfører en uddannelse på universitetsniveau sammenlignet med 43,8 % af personer uden handicap.

52 % af personer med handicap føler sig udsat for forskelsbehandling.

EU’s strategi for rettigheder for personer med handicap 2021-2030, der blev vedtaget i marts og desuden offentliggjort i en letlæselig udgave (kun på engelsk), har til formål at sikre, at personer med handicap kan deltage fuldt ud i samfundet. Med den 10-årige strategi tages der fat på de forskellige udfordringer, som personer med handicap står over for. Den indeholder foranstaltninger, der skal øge ligestillingen i alle aspekter af dagligdagen, f.eks. en menneskeværdig livskvalitet, en selvstændig tilværelse og en fuld udnyttelse af menneskerettighederne og EU’s rettigheder såsom fri bevægelighed og stemmeret. Strategien fremmer også lige adgang til arbejde, retsvæsenet, uddannelse, sundhedspleje, kultur, sport og turisme samt beskyttelse mod enhver form for forskelsbehandling.

Beskyttelse og fremme af de grundlæggende rettigheder i henhold til chartret

I december vedtog Kommissionen sin »Årsberetning for 2021 om anvendelsen af EU’s charter om grundlæggende rettigheder», som har fokus på beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i den digitale tidsalder. Kommissionen iværksatte også en oplysningskampagne om borgernes rettigheder i henhold til chartret og om, hvor de skal henvende sig, hvis deres rettigheder er blevet krænket. Kommissionen iværksatte en indkaldelse af forslag til fremme og beskyttelse af EU’s værdier inden for rammerne af programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier. Denne indkaldelse, hvortil der er afsat 51 mio. EUR, skal støtte civilsamfundsorganisationer i EU i deres bestræbelser på at beskytte og fremme grundlæggende rettigheder og værdier. Rapporten og indkaldelsen af forslag er resultater af Kommissionens strategi til styrkelse af anvendelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i EU fra 2020.

Aldring og demografi

Europa har gennemgået og står fortsat over for store demografiske forandringer. I EU er den forventede levetid ved fødslen steget med ti år for både kvinder og mænd i de seneste fem årtier. Politikkerne skal foregribe og håndtere denne tendens, som forandrer vores samfund og livsstil. I januar offentliggjorde Kommissionen grønbogen om aldring, med hvilken der blev indledt en offentlig debat om de udfordringer og muligheder, som aldring giver. Grønbogens livscyklustilgang afspejler aldringens samlede følger for alle generationer og sigter mod at finde den rette balance mellem bæredygtige løsninger for vores velfærdssystemer og retfærdighed og solidaritet mellem generationerne.

I april lancerede Kommissionen demografiatlasset, et interaktivt redskab til overvågning og vurdering af demografiske tendenser på EU-plan og på nationalt og lokalt plan. Den indeholder officielle statistikker og prognoser fra Eurostat og nye data fra Kommissionens Fælles Forskningscenter samt datahistorier om specifikke spørgsmål, der giver en bred vifte af demografisk dokumentation, og som bidrager til at sætte demografisk analyse i centrum for EU’s politiske beslutningsproces. I juni offentliggjorde Rådet og Kommissionen rapporter om langtidspleje og pensioners tilstrækkelighed, hvori der redegøres for ældres velfærd i EU i de kommende årtier. Antallet af personer, der potentielt har behov for langtidspleje i EU-27, forventes at stige fra 30,8 millioner i 2019 til 38,1 millioner i 2050, mens udgifterne til langtidspleje i EU forventes at stige fra 1,7 % af BNP i 2019 til 2,5 % af BNP i 2050.

To nødhjælpsarbejdere i samtale foran et modtagecenter.
Det nye modtagecenter for flygtninge, der medfinansieres af EU, byder på sikre modtageforhold i overensstemmelse med foranstaltningerne til forebyggelse af covid-19, Kikuube-distriktet, det vestlige Uganda, den 25. januar 2021.

Fremme af Europas interesser og værdier i verden

EU som multilateral partner

Covid-19-pandemien har igen vist, at »mit land først«-strategien ikke fungerer. Det er derfor, at Den Europæiske Union går ind for en multilateral tilgang til at imødegå de fælles udfordringer og problemer, som menneskeheden står over for. EU samarbejder med globale partnere i multilaterale organisationer, internationale finansielle institutioner og koalitioner for at gøre livet bedre, sundere og mere sikkert for mennesker i Europa og i hele verden. At støtte en regelbaseret international orden er ikke alene et spørgsmål om overbevisning for EU: Multilateralisme har muliggjort den længste periode nogensinde med global fred, stabilitet og fremskridt hen imod bæredygtig udvikling.

Charles Michel, António Guterres og Ursula von der Leyen, alle iført mundbind, står foran FN-flaget
Fra venstre mod højre: Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd, António Guterres, FN’s generalsekretær, og Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, deltog i den 76. samling i FN’s generalforsamling, New York, USA, den 20. september 2021.

De vigtigste multilaterale organisationer oplever en stigende tendens til, at der nedlægges veto og scores nationale point i stedet for, at der gøres bestræbelser på at finde fælles fodslag. FN’s Sikkerhedsråd er derfor fastlåst, og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Verdenshandelsorganisationen (WTO) oplever begge, at deres politikker anfægtes.

EU ønsker og har brug for, at disse organisationer fungerer korrekt. I lyset af den voksende offentlige skepsis over for fordelene ved multilateralt samarbejde er det afgørende at vise, hvorfor det stadig er relevant og nødvendigt at samarbejde med internationale partnere såsom FN. I 2021 bakkede EU derfor fortsat op om FN's generalsekretærs bestræbelser på at reformere det multilaterale system og gøre det egnet til formålet, navnlig til gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

EU og FN arbejdede i 2021 sammen i mere end 170 lande

Forebyggelse og overvindelse af kriser

Beskyttelse af personer, der er truet af krig, sygdom og naturkatastrofer

Støtte til ikkespredning og nedrustning

Bekæmpelse af sult og fejlernæring

Opbygning af demokratiske og inklusive samfund

Levering af væsentlige tjenester

Fremme af en bæredygtig økonomisk vækst og anstændig beskæftigelse

Bekæmpelse af klimaændringer

Bekæmpelse af covid-19-pandemien

I februar gjorde EU rede for sine forventninger og ambitioner for det multilaterale system i en fælles meddelelse, hvori EU slår til lyd for en modernisering af centrale institutioner og støtter udviklingen af nye globale normer og oprettelsen af samarbejdsplatforme på områder som beskatning, det digitale område og kunstig intelligens.

Josep Borrell poserer for kameraet sammen med ni andre regeringsembedsmænd bag stande mærket med G7. Der er flag i baggrunden, heriblandt skelnes EU’s, Italiens, Det Forenede Kongeriges og USA’s flag.
Josep Borrell, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen (til højre), på mødet for G7-landenes udenrigs- og udviklingsministre, hvor de drøftede geopolitiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, med (fra venstre mod højre) Teodoro L. Locsin, Filippinernes udenrigsminister, Annalena Baerbock, Tysklands forbundsudenrigsminister, Luigi Di Maio, Italiens udenrigsminister og minister for internationalt samarbejde, Liz Truss, Det Forenede Kongeriges minister for udenrigs-, Commonwealth- og udviklingsanliggender, Antony Blinken, USA’s udenrigsminister og Mélanie Joly, Canadas udenrigsminister, Liverpool, Det Forenede Kongerige, den 12. december 2021.

Lederskab i multilaterale fora

EU er en vigtig drivkraft bag det internationale samarbejde. I 2021 stod EU fortsat i spidsen for ambitiøse mål for bæredygtighed forud for FN’s COP26-klimakonference i Glasgow, Det Forenede Kongerige (se kapitel 2), og FN’s biodiversitetskonference i Kunming, Kina, og førte an globalt i gennemførelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

I maj var EU sammen med det italienske G20-formandskab medvært for et globalt sundhedstopmøde, der kulminerede i en principerklæring, som skal være retningsgivende for de globale tiltag på sundhedsområdet i de kommende år. På G7-ledernes topmøde, der blev afholdt i juni i Cornwall i Det Forenede Kongerige, stod den globale genopretning efter pandemien højt på dagsordenen, og EU spillede også her en førende rolle. G7-lederne gav tilsagn om 1 milliard vaccinedoser til lav- og mellemindkomstlande og lovede, at de ville fremskynde produktionen og distributionen af vacciner på globalt plan.

Gruppefoto af G20-lederne.
Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd, og Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, sammen med andre G20-ledere ved G20-topmødet i Rom, Italien, den 30. og 31. oktober 2021.
Paolo Gentiloni i samtale med Janet Yellen siddende foran henholdsvis EU’s og USA’s flag.
Paolo Gentiloni, medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for økonomi (til højre), med Janet Yellen, USA’s finansminister, London, Det Forenede Kongerige, den 5. juni 2021. Forbindelserne mellem EU og USA har været afgørende for de forhandlinger, der i juli førte til aftalen om at sikre en mere retfærdig beskatning af multinationale virksomheder.

G20-topmødet i oktober i Rom tilsluttede G20-lederne sig et forslag fra deres finansministre om at indføre en minimumsskat på globalt plan på mindst 15 % for multinationale selskaber. Dette var en vigtig banebrydende aftale, der blev indgået mellem 136 jurisdiktioner efter mange års forhandlinger. Aftalen vil også sikre, at verdens mest rentable multinationale selskaber betaler skat i de lande, hvor de genererer deres indtægter, og ikke kun der, hvor de har deres hovedsæde.

Frans Timmermans og Shinjirō Koizumi, begge iført mundbind, hilser på hinanden med knytnæverne, mens de poserer for kameraet.
Frans Timmermans, ledende næstformand for Kommissionen med ansvar for den europæiske grønne pagt (til højre), med Shinjirō Koizumi, Japans miljøminister, på G20-landenes fælles klima- og energiministermøde, Napoli, Italien, den 22. juli 2021.

Den 28. og 29. juni deltog Josep Borrell, den højtstående repræsentant, i de første ministermøder med personligt fremmøde under det italienske formandskab for G20, som blev afholdt i Matera i Italien. Dette blev efterfulgt af et fælles møde mellem udenrigs- og udviklingsministrene med deltagelse af Jutta Urpilainen, kommissær med ansvar for internationale partnerskaber. Udenrigsministrene drøftede multilateralisme og global styring, ligesom de drøftede, hvordan pandemien kan bekæmpes i fællesskab, og der kan genopbygges bedre. De drøftede også, hvordan der kan gives nyt momentum til gennemførelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling, navnlig i Afrika.

Fred og sikkerhed

I et udfordrende globalt miljø er EU nødt til at øge sin kapacitet til at forebygge konflikter og styrke den internationale fred og sikkerhed. Med den nye europæiske fredsfacilitet påtager EU sig et større ansvar som garant for global sikkerhed. Faciliteten skal finansiere de fælles udgifter til militære missioner og operationer inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik samt bistand til støtte for partnere i forbindelse med militær- og forsvarsanliggender. Der kan ydes bistand til partnere rundt om i verden, der står over for store sikkerhedsudfordringer, og som EU-medlemsstaterne beslutter at støtte.

Den europæiske fredsfacilitet vil maksimere virkningen, effektiviteten og bæredygtigheden af EU’s samlede optræden udadtil på området fred og sikkerhed:

pålidelig og forudsigelig tilgængelighed af EU-midler

mulighed for hurtig kriserespons og ydelse af akut bistand

langsigtet støtte til EU’s partnere med henblik på ka­pa­ci­tets­op­byg­ning

Den europæiske fredsfacilitet er en ny fond på 5 mia. EUR, der finansieres uden for EU-budgettet og oprettes for en 7-årig periode (2021-2027), og som

skaber et enkelt instrument til finansiering af alle aktioner under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik på militær- og forsvarsområdet

erstatter Athenamekanismen og fredsfaciliteten for Afrika ved at overtage disse instrumenters militær- og forsvarsrelaterede dele.

Josep Borrell, den højtstående repræsentant, har sammen med medlemsstaterne arbejdet videre med udviklingen af det strategiske kompas. Det strategiske kompas udstikker en vision for sikkerhed og forsvar for de næste 5–10 år og indeholder konkrete forslag til EU's indsats på tværs af forskellige sikkerheds- og forsvarsmæssige emner fra krisestyring og modstandsdygtighed til kapacitetsudvikling og partnerskaber. Den højtstående repræsentant forelagde det første udkast til det strategiske kompas for medlemsstaterne i november 2021, og det forventes vedtaget i marts 2022.

Udvikling og humanitær bistand

I 2020 forhøjede EU og de 27 medlemsstater deres bistand til partnerlandene væsentligt, nemlig til 66,8 mia. EUR. EU er verdens førende bistandsdonor og tegner sig for 46 % af den bistand, der ydes på verdensplan.

EU bevilgede over 2,1 mia. EUR i humanitær bistand i 2021, bl.a. med henblik på at opfylde de akutte behov, der opstod som følge af covid-19. EU organiserede humanitære luftbroer, dvs. flyvninger, der transporterede over 20 ton humanitær bistand til Mozambique og mere end 177 ton til Haiti efter det altødelæggende jordskælv, der ramte landet.

Nødhjælpsarbejdere inspicerer en godsforsendelse.
Den 14. august 2021 ramte et massivt jordskælv Haiti. Det ødelagde bygninger og boliger, forårsagede alvorlige skader på hospitaler og skoler, afbrød vandforsyningen og blokerede veje og broer. EU mobiliserede hurtigt støtte, som skulle sendes til dette allerede ekstremt skrøbelige land.
EU bevilgede 3 mio. EUR i humanitær bistand til dækning af de mest presserende behov i de berørte lokalsamfund. EU organiserede også tre humanitære luftbrooperationer med henblik på levering af livsvigtige materialer til Haiti og koordinerede den bistand, som medlemsstaterne ydede og kanaliserede gennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme.
Et fly lastes. Der står en palle mærket med EU-flaget foran flyet.
I sommeren 2021 organiserede EU en humanitær luftbro til Mozambique. Tre flyvninger leverede hårdt tiltrængt humanitær bistand, herunder donationer fra Italien og Portugal, til støtte for Cabo Delgado-provinsen i perioden umiddelbart efter, at området oplevede en stigning i volden.

EU støttede sårbare personer ved at yde livsvigtig bistand i konfliktramte lande såsom Afghanistan, Etiopien og Yemen. EU ydede fortsat støtte til sårbare personer i Syrien samt syriske flygtninge i Tyrkiet og andre lande i regionen.

For at tackle en række hidtil usete udfordringer for de humanitære bestræbelser vedtog Kommissionen i marts et fornyet strategisk perspektiv for at styrke EU’s globale humanitære indsats og fortsætte med at udvise lederskab. I meddelelsen om EU’s humanitære indsats blev der foreslået en række nøgleaktioner, som skal sikre en mere effektiv anvendelse af ressourcerne, en hurtigere levering af humanitær bistand ved at støtte humanitære partnere, bl.a. ved at oprette en europæisk humanitær beredskabskapacitet ved hjælp af en Team Europe-tilgang, udvide donorbasen i og uden for Europa og håndtere de grundlæggende årsager til kriser ved at yde humanitær bistand i tæt samarbejde med udviklings- og fredsopbyggende organisationer. I meddelelsen foreslås der konkrete skridt til konsekvent at sætte overholdelse af den humanitære folkeret i centrum for EU’s optræden udadtil, og der opstilles planer med henblik på at tackle klimaændringernes dramatiske humanitære konsekvenser.

I perioden 2021-2027 skal instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde – et globalt Europa med en bevilling på 79,5 mia. EUR – heraf 60,39 mia. EUR til geografiske programmer – finansiere EU’s samarbejde med lande uden for EU (undtagen modtagere af førtiltrædelsesbistand og oversøiske lande og territorier).

Et globalt Europa: instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde vil være EU’s vigtigste finansieringsredskab i bestræbelserne på at udrydde fattigdom og fremme bæredygtig udvikling, velstand og stabilitet.

Flere midler til EU’s optræden udadtil

Forenklet: færre instrumenter og integration af Den Europæiske Udviklingsfond i budgettet

Fleksibilitet på et flerårigt grundlag med henblik på at kunne reagere på skiftende omstændigheder

Øget gennemsigtighed og demokratisk kontrol

Kortet viser bidragene fra instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (N D I C I) opdelt efter geografisk område.

Den geografiske søjle inden for rammerne af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde med et budget på 60,39 milliarder euro vil fremme dialog og samarbejde med tredjelande. De enkelte regionale bevillingsrammer vil blive tilpasset de respektive lande og regioners behov og prioriteter og afspejle EU’s strategiske prioriteter. Gennem dette instrument vil EU tildele mindst 19,32 milliarder euro til naboskabsområdet, det vil sige lande i Østeuropa og Nordafrika, mindst 29,18 milliarder euro til Afrika syd for Sahara, 8,49 milliarder euro til Asien og Stillehavsområdet og 3,39 milliarder euro til Nord-, Syd- og Mellemamerika og Caribien. Kortet viser også de lande, der er omfattet af instrumentet til førtiltrædelsesbistand og instrumentet for samarbejde med de oversøiske lande og territorier.

EU bygger videre på den nye Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling Plus med instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — Et globalt Europa. Fonden vil yderligere støtte investeringer i partnerlande, som ellers ikke ville finde sted.

Fremme af menneskerettigheder og demokrati på verdensplan

EU’s kønshandlingsplan, der blev vedtaget i november 2020, har til formål at sætte ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status i fokus i forbindelse med EU’s optræden udadtil. Senest i 2025 bør 85 % af de nye EU-initiativer bidrage til at nå dette mål.

På det globale uddannelsestopmøde i London, Det Forenede Kongerige, i juli gav EU og dets medlemsstater – Team Europe – tilsagn om 1,7 mia. EUR til det globale uddannelsespartnerskab for at hjælpe med at reformere uddannelsessystemerne for mere end en milliard piger og drenge i op mod 90 lande og territorier. Dette udgør det største bidrag til det globale uddannelsespartnerskab.

I december repræsenterede kommissionsformand Ursula von der Leyen Europa-Kommissionen på topmødet for demokrati, som blev afholdt af USA’s præsident, Joe Biden. Topmødet samlede regeringsledere samt ledere fra civilsamfundet og den private sektor i et forsøg på at udforme en bekræftende dagsorden for demokratisk fornyelse og håndtere de største trusler for demokratierne i dag gennem fælles handling. I december bebudede kommissionsformand Ursula von der Leyen ligeledes det nye tematiske program om menneskerettigheder og demokrati under et globalt Europa, som får tildelt midler i størrelsesordenen 1,5 mia. EUR.

I 2021 anvendte EU for første gang den globale ordning for menneskerettighedssanktioner, der blev vedtaget i december 2020. Der blev indført sanktioner mod enkeltpersoner og enheder fra Kina, Eritrea, Libyen, Nordkorea, Rusland og Sydsudan. Disse enkeltpersoner og enheder er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, lige fra tortur, henrettelser uden rettergang og drab til tvungne forsvindinger, vilkårlige anholdelser eller fængslinger og systematisk brug af tvangsarbejde.

Valgobservation er fortsat en meget synlig demonstration af EU’s engagement, når det gælder om at støtte demokratiske processer. Til trods for begrænsningerne som følge af covid-19 udsendte EU i 2021 seks valgobservationsmissioner til Honduras, Irak, Kosovo (denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status og er i overensstemmelse med FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring), Gambia, Venezuela og Zambia. Mindre missioner af valgeksperter sammen med opfølgningsmissioner blev udsendt til mere end 10 lande for at analysere valg, vurdere fremskridt med hensyn til gennemførelsen af tidligere EU-henstillinger og bidrage til at forbedre vilkårene for fremtidige valgprocesser. Der er under hensyntagen til de nye udfordringer for demokratiet, der skyldes digitale teknologier, blevet indført innovative elementer i EU’s valgobservation for at analysere onlinedimensionen af alle valgprocesser. Kommissionen har desuden tilsluttet sig og fremmer nu på internationalt plan fælles retningslinjer for observation af onlinekampagner og for bedste praksis i forbindelse med valgteknologier.

Den arktiske dimension

En video, der forklarer nødvendigheden af en ny EU-politik for Arktis.
VIDEO Den nye EU-politik for Arktis forklares.

I oktober ajourførte EU sin politik for Arktis for at sætte fokus på klimaindsatsen og miljøbeskyttelse sammen med grønne arbejdspladser og øget internationalt samarbejde i hele den arktiske region, herunder EU-ledede videnskabelige initiativer. I november tilrettelagde Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil et arktisk forum og en dialog med oprindelige folk for at høre, hvilke behov og perspektiver regionens indbyggere giver udtryk for. Forummet styrker EU’s engagement i Arktis og bringer det i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt og EU’s geopolitiske rolle i verden. EU vil fortsat arbejde sammen med sine partnere om at sikre, at Arktis forbliver en fredelig region, hvor der foregår et effektivt internationalt samarbejde.

Havene

Det Internationale Havforvaltningsforum i 2021 fremlagde EU sine anbefalinger om havenes bæredygtighed. International havforvaltning spiller en afgørende rolle med hensyn til at standse tabet af biodiversitet og bekæmpe klimaændringerne. Europa-Kommissionen har meddelt, at den vil ajourføre EU’s internationale havforvaltningsdagsorden i 2022 for at sikre, at den fortsat er egnet til formålet.

I henholdsvis april og september var Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, vært for en række ministermøder for at skabe opbakning til udpegelsen af nye beskyttede havområder i Det Antarktiske Ocean. Møderne fandt sted forud for det 40. årsmøde i Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis, der fandt sted i oktober, og tjente til at koordinere medforslagsstillernes aktiviteter.

Global Gateway

I december lancerede EU Global Gateway, der er et nyt initiativ, som tager sigte på at udvikle intelligente, rene og sikre forbindelser i den digitale sektor og i energi- og transportsektoren og på at styrke sundheds-, uddannelses- og forskningssystemerne i hele verden. Covid-19-pandemien har afsløret mangler i den globale infrastruktur, der bidrager til afbrydelser af forsyningskæderne og en deraf følgende knaphed på medicinske artikler og andre varer, hvilket har haft betydelige menneskelige og økonomiske konsekvenser. Den grønne og den digitale omstilling skaber også yderligere infrastrukturbehov. Med Global Gateway skal der udvikles bæredygtig infrastruktur af høj kvalitet og samtidig sikres finansiel holdbarhed med finansiering fra EU, EU’s medlemsstater og europæiske finansielle institutioner (Team Europe), ligesom den private sektors deltagelse skal sikres. Det er hensigten, at Global Gateway skal rejse investeringer på op til 300 mia. EUR i perioden 2021-2027.

Forbedringer af den fysiske infrastruktur (såsom flere fiberoptiske kabler) vil blive suppleret med erhvervsvenlige handelsvilkår og lovgivningsmæssig konvergens for at mindske forstyrrelserne af de globale forsyningskæder. Demokratiske værdier, ligeværdige partnerskaber, god regeringsførelse, klimaneutralitet og sikkerhed vil være retningsgivende for alle udgifter, der afholdes inden for rammerne af Global Gateway, hvilket er i tråd med menneskerettighedsprincipperne, verdensmålene for bæredygtig udvikling og målene i Parisaftalen, der er en del af fundamentet for EU’s optræden udadtil.

Infografikken viser de centrale partnerskabsområder inden for rammerne af Global Gateway.

EU vil gennem Global Gateway støtte et åbent og sikkert internet, investeringer og regler, der baner vej for omstilling til ren energi, samt alle former for grøn, intelligent og sikker transport. EU vil også bidrage til at styrke forsyningskæder og lokal vaccineproduktion og vil investere i uddannelse af høj kvalitet med særligt fokus på piger og kvinder samt sårbare grupper.

Global Gateway — centrale partnerskabsområder.

Handel

Kommissionens rapport fra 2021 om handel og beskæftigelse viste, at EU’s eksport støtter over 38 millioner arbejdspladser i EU, hvilket er 11 millioner mere end for ti år siden. Disse arbejdspladser er i gennemsnit 12 % bedre aflønnet end arbejdspladser i økonomien som helhed.

I februar fremlagde Kommissionen en strategi for en åben, bæredygtig og determineret handelspolitik. Den prioriterer en omfattende reform af WTO med henblik på at inkludere globale forpligtelser vedrørende handel og klima, nye regler for digital handel, strengere regler til bekæmpelse af konkurrenceforvridninger og genetablering af systemet for bindende tvistbilæggelse.

Den nye strategi fokuserer også på i højere grad at anvende handel som et redskab til at støtte den digitale omstilling og klimaomstillingen. Den skal bidrage til at nå målene i den europæiske grønne pagt ved at fremme den grønne omstilling gennem handelsaftaler, den generelle toldpræferenceordning og forpligtelser inden for rammerne af WTO. Den skal desuden fjerne uberettigede handelshindringer i den digitale økonomi for at høste fordelene ved digitale teknologier inden for handel. Ved at styrke sine alliancer, som f.eks. det transatlantiske partnerskab, og have et øget fokus på nabolandene og Afrika vil EU blive bedre rustet til at forme globale forandringer.

Samtidig har EU valgt en mere determineret tilgang med hensyn til at gennemføre og håndhæve sine handelsaftaler, bekæmpe illoyal handelspraksis, beskytte EU’s værdier og standarder i udlandet, hjælpe små og mellemstore virksomheder med at gøre brug af EU’s handelsaftaler og tackle problemer med bæredygtighed.

I 2021 deltog EU i en række prioriterede WTO-forhandlinger. Forhandlingerne om fiskeristøtte er de eneste igangværende forhandlinger, der omfatter alle WTO-medlemmer, og de er derfor yderst vigtige. Samtidig fremsatte EU forslag til et initiativ, der tager sigte på at holde forsyningskæderne for covid-19-relaterede varer og vacciner åbne ved at begrænse unødvendige eksportrestriktioner og sætte skub i produktionen og distributionen af vacciner. Endelig har EU fremsat forslag om at prioritere en forpligtelse til at indkredse, hvordan WTO-reglerne yderligere kan fremme miljømæssig bæredygtighed og modvirke klimaændringer.

Selv om WTO’s 12. ministerkonference desværre blev udsat, blev der alligevel gjort visse fremskridt. I 2021 indgik EU sammen med 67 andre WTO-medlemmer en aftale om at forenkle handelen med tjenesteydelser, nemlig forordningen om det fælles initiativ om indenlandsk regulering af tjenesteydelser. Dette er det første resultat inden for handel med tjenesteydelser, der er opnået inden for rammerne af WTO i meget lang tid, og tidlige skøn viser, at denne aftale vil reducere omkostningerne ved den globale handel med tjenesteydelser med mere 150 mia. USD om året. EU undertegnede også tre nye initiativer vedrørende handel og miljø samt handel og klima.

Den generelle toldpræferenceordning

I september vedtog Kommissionen et forslag til lovgivning med henblik på at reformere EU’s generelle toldpræferenceordning for perioden 2024-2034. Ordningen tager sigte på at støtte udviklingslandenes økonomier ved at nedsætte eller fjerne tolden på deres eksport til EU og give dem mulighed for i højere grad at deltage og engagere sig i de globale værdikæder. Forslaget til en ny forordning gør ordningen mere fokuseret på at reducere fattigdommen og øge eksportmulighederne for de lande, der har det største behov. Forslaget udvider også listen over konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljø og god regeringsførelse, som modtagerlandene skal efterleve, og letter muligheden for at trække EU’s præferenceordninger tilbage som reaktion på alvorlige og systematiske overtrædelser af disse konventioner.

Igangværende/nye handelsforhandlinger

Det var i 2021 fortsat en prioritet at styrke handelsforbindelserne med Asien og Afrika. EU uddyber de eksisterende aftaler med det østlige og sydlige Afrika og fører forhandlinger med Angola om en aftale om investeringsfremme. Med hensyn til Asien og Stillehavsområdet fortsatte forhandlingerne med Australien, Chile, Indonesien og New Zealand.

I maj blev EU og Indien enige om at genoptage forhandlingerne om en afbalanceret, ambitiøs, omfattende og gensidigt fordelagtig handelsaftale og om at indlede forhandlinger om både en selvstændig aftale om beskyttelse af investeringer og en aftale om geografiske betegnelser.

Et instrument, der skal hindre og modvirke tredjelandes tvangsforanstaltninger

Valdis Dombrovskis står på et podium og holder tale.
Valdis Dombrovskis, ledende næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for en økonomi, der tjener alle, og handelskommissær, på en pressekonference, hvor han præsenterer det foreslåede nye instrument, der skal modvirke tredjelandes anvendelse af økonomisk tvang, Bruxelles, Belgien, den 8. december 2021.

Økonomisk tvang henviser til specifikke situationer, hvor et land uden for EU forsøger at presse EU eller EU’s medlemsstater til at træffe et bestemt politisk valg ved hjælp af formelle eller uformelle foranstaltninger såsom indførelse af told eller standsning af forsendelser. I december foreslog Kommissionen et nyt instrument, der skal forebygge eller om nødvendigt hindre økonomisk tvang. Instrumentet til bekæmpelse af tvangsforanstaltninger er udformet med henblik på at nedtrappe situationer, hvor der er risiko for specifikke tvangsforanstaltninger og bringe dem til ophør gennem dialog som et første skridt. Hvis der imidlertid ikke er nogen anden måde at håndtere økonomisk intimidering på, kan EU’s reaktion bestå af bløde foranstaltninger (forhandlinger, konstatering af, at tredjelandets handling udgør tvang) eller som en sidste udvej modforanstaltninger i form af handels- og investeringsrestriktioner eller andre restriktioner.

Eksportkontrol af produkter med dobbelt anvendelse

I 2021 styrkede EU sin evne til at reagere på nye sikkerhedsrisici i forbindelse med fremspirende teknologier. I henhold til den nye forordning om eksportkontrol, der trådte i kraft i september, skærpes kontrollen med handel med produkter med dobbelt anvendelse (dvs. civile varer og teknologier, som også kan anvendes til militære eller sikkerhedsmæssige formål), og samtidig styrkes EU’s evne til at beskytte menneskerettighederne og støtte sikre forsyningskæder for varer af strategisk betydning.

De nye retsregler giver EU mulighed for at træffe en række vigtige foranstaltninger for at samle ekspertise og tackle konkrete udfordringer, navnlig i forbindelse med cyberovervågning — hvor due diligence-retningslinjer er under udarbejdelse — men også nye teknologier med dobbelt anvendelse inden for bl.a. avanceret databehandling.

Screening af udenlandske direkte investeringer

I dag er det vigtigere end nogensinde, at EU's åbenhed over for udenlandske direkte investeringer afbalanceres med passende screeningværktøjer med henblik på at garantere sikkerheden og den offentlige orden. Medlemsstaterne og Kommissionen arbejder tæt sammen for at sikre, at sådanne investeringer screenes effektivt med henblik på at sikre, at de ikke udgør en sikkerhedsrisiko for EU-medlemsstaterne eller for EU’s kritiske aktiver. Den første årlige rapport om screening af udenlandske direkte investeringer blev offentliggjort i november 2021.

Forskning og innovation

I maj vedtog Kommissionen en meddelelse om sin globale strategi for forskning og innovation. Den nye strategi bygger på to hovedmål. For det første sigter strategien mod at skabe et forsknings- og innovationsmiljø, der er baseret på fælles værdier og aftalte regler, og som er åbent, således at det giver forskere og innovatorer overalt i verden mulighed for at arbejde sammen i multilaterale partnerskaber og finde løsninger på globale udfordringer. For det andet har den til formål at sikre gensidighed og lige vilkår i det internationale forsknings- og innovationssamarbejde. Tiltagene omfatter støtte til forskere og deres organisationer for at sætte skub i bæredygtig og inklusiv udvikling i lav- og mellemindkomstlande, herunder gennem et ambitiøst Afrika-initiativ under Horisont Europa, hvis mål er at styrke samarbejdet med de afrikanske lande. Horisont Europa-arbejdsprogrammet for 2021 og 2022 omfatter ca. 40 emner med et budget på ca. 350 mio. EUR, der er afsat til indkaldelser af forslag, der er særligt relevante for samarbejdet med Afrika.

Afrika

I løbet af 2021 arbejdede EU fortsat tæt sammen med sine partnere i Afrika på grundlag af den fælles meddelelse frem mod en omfattende strategi for Afrika, der blev vedtaget i 2020. Afrikas og EU’s udenrigsministre mødtes i Kigali i Rwanda i oktober for at gøre status over partnerskabet mellem Afrika og EU og fastlægge fælles prioriteter forud for det næste topmøde mellem Den Europæiske Union og Den Afrikanske Union i februar 2022. Parterne blev enige om at fortsætte samarbejdet om covid-19-indsatsen, bl.a. om adgang til vacciner, økonomisk genopretning, investeringer i den grønne og den digitale omstilling, fred, sikkerhed og regeringsførelse samt migration og mobilitet.

EU-Afrika-erhvervsforummet i april samlede mere end 3 000 deltagere fra Afrika og Europa, herunder regeringsrepræsentanter, erhvervsledere og investorer. De drøftede, hvordan man kan fremskynde omstillingen til grøn energi og udvide adgangen til energi og dermed skabe arbejdspladser og en bæredygtig økonomisk genopretning efter covid-19-krisen. Beslutningstagere, repræsentanter for civilsamfundet og ungdomsrepræsentanter fra begge kontinenter fik ved hjælp af debatrækken Afrika-EU mulighed for at udtrykke deres synspunkter om de kommende prioriteter.

Team Europe støtter lokal fremstilling af og adgang til vacciner, lægemidler og sundhedsteknologier i Afrika. Støtten ledsages af en bevilling på 1 mia. EUR fra EU-budgettet og europæiske udviklingsfinansieringsinstitutioner og af et samarbejde mellem Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Afrika-centrene for sygdomskontrol og -forebyggelse.

Robert Dussey gestikulerer, mens han holder tale på et podium. Jutta Urpilainen ser smilende til.
Jutta Urpilainen, medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for internationale partnerskaber (til højre), og Robert Dussey, Togos minister for udenrigsanliggender, afrikansk integration og togolesere i udlandet, formand for den centrale forhandlingsgruppe og chefforhandler for Organisationen af Stater i Afrika, Caribien og Stillehavet (OACSS), deltog i paraferingsceremonien for den nye OACSS-EU-partnerskabsaftale (også kaldet post-Cotonouaftalen), Bruxelles, Belgien, den 15. april 2021.

Den 15. april 2021 blev der paraferet en ny partnerskabsaftale mellem EU og medlemmerne af Organisationen af Stater i Afrika, Caribien og Stillehavet. Aftalen fastlægger en 20-årig ramme for de politiske og økonomiske forbindelser og prioriteter for samarbejdet. Den indeholder også en omfattende Afrika-protokol, en af tre regionale protokoller, med fokus på kontinentets specifikke behov.

Den geografiske søjle af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde – et globalt Europa fremmer dialog og samarbejde med lande uden for EU. Budgettet på 60,39 mia. EUR til denne søjle i instrumentet omfatter mindst 29,18 mia. EUR til Afrika syd for Sahara (for perioden 2021-2027).

Etiopien

I 2021 fulgte EU fortsat situationen i Etiopien nøje. Konflikten i Tigray-regionen har ført til en ødelæggende humanitær krise, og den underminerer landets territoriale integritet og stabilitet og påvirker regionen som helhed. Volden har tvunget næsten 3 millioner mennesker til at flygte fra deres hjem og har resulteret i, at mere end 5 millioner mennesker har behov for akut humanitær bistand. I december opfordrede EU til en betingelsesløs våbenhvile og opfordrede indtrængende alle parter til at indgå i en inklusiv og åben national dialog. Beskyttelse af civile og uhindret humanitær adgang er fortsat centrale prioriteter. EU støtter både de regionale mæglingsbestræbelser og Den Afrikanske Unions mæglingsbestræbelser, der ledes af Den Afrikanske Unions højtstående repræsentant for Afrikas Horn, Olusegun Obasanjo. EU er fortsat rede til at anvende alle sine udenrigspolitiske redskaber, herunder restriktive foranstaltninger, for at fremme fred og efterlevelse af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning og er ligeledes rede til at bistå med at bringe konflikten til ophør. I 2021, bevilgede EU over 85,2 mio. EUR til humanitære projekter i Etiopien, herunder 48 mio. EUR specifikt til de mennesker, der er berørt af konflikten i det nordlige Etiopien.

Sahel

Den Europæiske Union er en af de største leverandører af humanitær bistand til Sahel-landene i Afrika. I december bevilgede EU yderligere 15 mio. EUR til finansiering af humanitær bistand til regionen som reaktion på den hidtil usete fødevarekrise, der har ramt mere end 8,7 millioner mennesker i Burkina Faso, Mali, Mauretanien og Niger. EU bevilgede i alt 237,4 mio. EUR til Sahel-landene i løbet af året. En del af disse midler er blevet brugt til at tackle fødevarekrisen i regionen, der nu har varet i fire år i træk, og som hovedsagelig rammer mennesker i konfliktområder. I juni bekræftede EU endnu engang sin støtte til den indsats, som de fem Sahel-lande Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger (G5) gør for at styrke regeringsførelsen, retsstaten og leveringen af offentlige tjenesteydelser på deres områder.

EU’s ledere fordømte på det kraftigste det statskup, der fandt sted i Mali den 24. maj 2021, og erklærede, at EU var rede til at overveje målrettede restriktive foranstaltninger. I december oprettede Rådet en autonom ramme for sanktioner over for dem, der er ansvarlige for at true freden, sikkerheden og stabiliteten i Mali, eller som hindrer gennemførelsen af landets politiske overgang.

Charles Michel, iført mundbind, lytter under et besøg i Institut Pasteur.
Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd (i midten), besøger Institut Pasteur, Dakar, Senegal, 6. december 2021. Besøget fandt sted i forbindelse med det internationale Dakarforum om fred og sikkerhed i Afrika, der blev afholdt den 5. og 6. december 2021.

Det vestlige Balkan og udvidelse

EU’s støtte til det europæiske perspektiv for landene i regionen og udvidelsesprocessen blev bekræftet på topmødet mellem EU og Vestbalkan, der blev afholdt i Brdo pri Kranju i Slovenien i oktober 2021. Kommissionen tog fat på at gennemføre den reviderede udvidelsesmetode, hvilket også afspejles i Kommissionens udvidelsespakke fra 2021, der blev vedtaget den 19. oktober, den økonomiske plan og investeringsplanen for regionen og den retlige ramme for instrumentet til førtiltrædelsesbistand.

Den økonomiske plan og investeringsplanen for Vestbalkan udgør en omfattende investeringspakke, der rejser investeringer på op til 30 mia. EUR over de næste syv år, hvilket svarer til en tredjedel af regionens bruttonationalprodukt. Instrumentet til førtiltrædelsesbistand vil være den vigtigste finansieringskilde for denne plan og vil bidrage til langsigtet genopretning efter pandemien, sætte skub i den økonomiske vækst og konvergens og støtte de reformer, der er nødvendige for at komme videre ad EU-sporet.

På topmødet mellem EU og Vestbalkan lancerede lederne dagsordenen for Vestbalkan vedrørende innovation, forskning, uddannelse, kultur, ungdom og sport. Den skal fremme videnskabelig ekspertise og reform af regionens uddannelsessystemer, skabe yderligere muligheder for unge og bidrage til at forebygge hjerneflugt. Lederne godkendte ligeledes udarbejdelsen af køreplanen for roaming mellem EU og Vestbalkan, der bygger på »roaming til hjemmetakst« — gratis roaming i regionen — som trådte i kraft den 1. juli.

Albanien og Nordmakedonien opfyldte fortsat betingelserne for, at der kan indledes officielle tiltrædelsesforhandlinger. EU glædede sig over indledningen i december af forhandlinger med Serbien under klynge 4 »grøn dagsorden og bæredygtig konnektivitet« og afholdt to politiske regeringskonferencer med Montenegro.

Naboskabspolitik

Sydlige nabolande

Olivér Várhelyi og Hala Zayed i samtale siddende over for hinanden.
Olivér Várhelyi, medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for naboskabspolitik og udvidelse (til venstre), under et møde med Hala Zayed, Egyptens sundhedsminister, Kairo, Egypten, den 24. oktober 2021. Under besøget deltog kommissæren også i »Water Week« i Kairo og besøgte en række EU-finansierede projekter.

I februar vedtog Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant den nye dagsorden for Middelhavsområdet, som tager sigte på at forny partnerskabet med de sydlige nabolande. Dagsordenen understreger betydningen af en opgraderet og intensiveret politisk dialog i hele Middelhavsområdet med henblik på at styrke samarbejdet om spørgsmål som fred og sikkerhed, retsstatsprincippet, reformer af den offentlige forvaltning, sundhed, migration, klimaændringer og den digitale omstilling. Den omfatter også en særlig økonomisk plan og investeringsplan, der indeholder initiativer i strategiske sektorer, som skal sætte skub i en bæredygtig og inklusiv langsigtet socioøkonomisk genopretning, herunder i forbindelse med covid-19-pandemien, opbygge velstand, fremme handelen og støtte konkurrenceevnen.

Vigtige temaer

 • Menneskelig udvikling, god regeringsførelse og retsstatsprincippet
 • Modstandsdygtighed, velstand og digital omstilling
 • Fred og sikkerhed
 • Migration og mobilitet
 • Den grønne omstilling: klimaresiliens, energi og miljø

Finansiering

Den nye dagsorden vil være retningsgivende for EU’s bilaterale, regionale og tværregionale samarbejde inden for rammerne af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — Et globalt Europa.

For perioden 2021-2027 foreslår Europa-Kommissionen at mobilisere op til 7 mia. EUR inden for rammerne af instrumentet, herunder gennem specifikke værktøjer under Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling Plus og investeringsplatformen for naboskabsområdet. Dette kan bidrage til at mobilisere private og offentlige investeringer på op til 30 mia. EUR i det sydlige naboskab.

Syrien

Den femte Bruxelleskonference om støtte til Syriens og regionens fremtid markerede en tragisk mærkedag. I de ti år, der er gået siden konflikten begyndte, har mere end 400 000 mennesker mistet livet, økonomien er i frit fald, og 90 % af syrerne lever i fattigdom. Covid-19-pandemien har forværret en allerede alvorlig situation. Konferencen genererede 5,3 mia. EUR i nye globale tilsagn, herunder 3,7 mia. EUR fra EU og dets medlemsstater, til støtte for humanitære aktiviteter og aktiviteter vedrørende modstandsdygtighed, stabilisering og udvikling i Syrien og den omkringliggende region. EU vil fortsat støtte den indsats, der gøres under ledelse af FN og FN’s særlige udsending, Geir Pedersen, og engagere sig diplomatisk i at opbygge en konsensus, der kan bringe krigen til ophør.

Libyen

EU bestræber sig på at bistå Libyen og det libyske folk med at vende tilbage til fred og genoptage overgangsprocessen hen imod demokrati. I juni bekræftede EU sit engagement i Libyens stabiliseringsproces under De Forenede Nationers auspicier. Efter udsættelsen af de valg, der skulle have fundet sted i december 2021, opfordrede EU Libyen til at udarbejde en plan med en klar tidsplan for afholdelse af inklusive, frie, retfærdige og troværdige præsident- og parlamentsvalg snarest muligt og i fuld overensstemmelse med den aftalte politiske køreplan. EU har tilbudt at støtte de libyske myndigheder med at forberede valgprocessen.

Repræsentanter iført veste for EU, Unicef og Verdenssundhedsorganisationen ser på et fly på en landingsbane. © WHO, 2022
Den første forsendelse af covid-19-vacciner fra COVAX-faciliteten ankommer til Jordan, den 13. marts 2021. © WHO, 2022

Det østlige partnerskab

På det sjette topmøde i Det Østlige Partnerskab i december fremlagde lederne af EU, medlemsstaterne og Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova og Ukraine deres fælles vision for Det Østlige Partnerskabs fremtid. Det første topmøde for lederne med personligt fremmøde i fire år, som fandt sted i det udfordrende geopolitiske klima i regionen og under de fortsatte alvorlige socioøkonomiske virkninger af covid-19-pandemien, gav mulighed for at sende et signal om solidaritet mellem EU og dets partnere. Belarus havde en tom stol som tegn på EU’s støtte til det belarussiske folk trods regimets undertrykkelse.

På topmødet blev den fornyede dagsorden for samarbejdet med Det Østlige Partnerskab vedtaget, som er beskrevet i det forslag, Kommissionen og den højtstående repræsentant fremlagde i juli. Formålet er at øge handelen, væksten og beskæftigelsen, forbedre konnektiviteten og styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, støtte den grønne og digitale omstilling og fremme fair og inkluderende samfund med ligestilling mellem kønnene. Det understøttes af en økonomisk plan og investeringsplan for regionen med potentiale til at mobilisere op til 17 mia. EUR i offentlige og private investeringer for at sætte skub i en bæredygtig genopretning efter pandemien og styrke de østlige partnerlandes modstandsdygtighed.

I maj forelagde Kommissionen en omfattende plan for økonomisk støtte til et fremtidigt demokratisk Belarus. Planen, som vil få tildelt op til 3 mia. EUR, afspejler EU’s vilje til at støtte det belarussiske folks ønske om en fredelig overgang til demokrati. I december bebudede Kommissionen desuden yderligere øjeblikkelig støtte på 30 mio. EUR til det belarussiske folk, særlig til unge og til uafhængige medier.

I juni fremlagde Kommissionen en økonomisk genopretningsplan for Republikken Moldova, som vil mobilisere op til 600 mio. EUR til at fremme investeringer, der vil understøtte en bæredygtig og inkluderende genopretning fra covid-19-krisen i landet. I november bebudede EU 60 mio. EUR i ekstraordinær støtte til Moldova til at hjælpe med at klare de stigende priser på gas og styrke landets grønne omstilling og energisikkerhed.

Maroš Šefčovič og Denys Shmyhal, iført mundbind, inspicerer prøver foran en mindre gruppe mennesker.
Maroš Šefčovič, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn (anden fra venstre), og Denys Shmyhal, Ukraines premierminister (til venstre), besøger et titaniumproduktionsanlæg. Zhytomir, Ukraine, den 12. juli 2021. De deltog i konferencen på højt niveau om det strategiske partnerskab mellem EU og Ukraine om kritiske råstoffer og batterier, som blev efterfulgt af ceremonien til undertegnelse af aftalememorandummet om det strategiske partnerskab mellem EU og Ukraine om kritiske råstoffer og batterier.

I oktober fandt det 23. topmøde mellem Den Europæiske Union og Ukraine sted i Kiev. Lederne drøftede fremskridt på en række samarbejdsområder samt måder at intensivere samarbejdet på. De bekræftede deres fortsatte engagement til at styrke Ukraines politiske associering og økonomiske integration med Den Europæiske Union på grundlag af associeringsaftalen og det vidtgående og brede frihandelsområde. De områder, hvor lederne blev enige om yderligere at styrke økonomisk integration og samarbejde, omfatter integrationen af Ukraines energimarkeder og energisystemer i EU's energimarked, skabelse af lige konkurrencevilkår, fortsat gastransit via Ukraine efter 2024, modernisering af Ukraines gastransmissionssystem og en styrkelse af energisikkerheden i EU.

EU og Ukraine er ved at gennemføre associeringsaftalen og undersøge mulighederne for yderligere sektorsamarbejde. Samarbejdet er blevet styrket på en række områder, f.eks. på det digitale område, hvor Ukraine er nået meget langt, og dialogen om den grønne pagt på højt niveau med henblik på at bistå Ukraine med dets grønne omstilling. EU yder betydelig støtte til reformer i Ukraine, herunder en jordreform, en decentraliseringsreform og en reform af retsvæsenet.

I forbindelse med udfordringerne for den europæiske sikkerhed, som Rusland er årsag til, øgede EU støtten til at sikre Ukraines modstandsdygtighed. Dette omfattede vedtagelsen af en bistandsforanstaltning til 31 mio. EUR inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til at støtte de ukrainske væbnede styrker, bl.a. med enheder for militærmedicin, logistik og cyberforsvar. I 2021 indledte EU også en dialog om cybersikkerhed med Ukraine.

I oktober undertegnede Ukraine en aftale med EU om landets deltagelse i Horisont Europa (EU’s rammeprogram for forskning og innovation) og forsknings- og uddannelsesprogrammer under Euratom.

EU fortsatte sit tætte samarbejde med Georgien i 2021. EU intensiverede også sine bestræbelser på at øge modstandsdygtighed, forsoning og fredsopbygning i Sydkaukasus, særlig ved at yde over 17 mio. EUR i humanitær bistand og bistand til hurtig genopbygning til de mennesker, der er hårdest ramt af de nylige konflikter i forbindelse med Nagorno Karabakh.

Den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem EU og Armenien trådte i kraft i marts 2021 og har til formål at uddybe og styrke forbindelserne.

Tyrkiet

I 2021 var der fortsat politisk fokus på forbindelserne mellem EU og Tyrkiet. Begge sider engagerer sig i bestræbelserne på at puste nyt liv i samarbejdet med henblik på at mindske spændingerne ved at styrke dialogen og udvekslinger om emner af fælles interesse. I marts vedtog Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant en fælles meddelelse om status over de politiske, økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Tyrkiet, som blev hilst velkommen af Det Europæiske Råd den 25. marts 2021. EU erklærede sig rede til at indgå i dialog med Tyrkiet på en gradvis, proportionel og reversibel måde med henblik på at styrke samarbejdet på en række områder af fælles interesse, forudsat at den nuværende nedtrapning fortsættes, og at Tyrkiet engagerer sig konstruktivt og på de fastsatte betingelser. Mens der fortsat var uenigheder og spændinger, for så vidt angår situationen i den østlige del af Middelhavet, som var særlig udtalt i forbindelse med den foruroligende udvikling i Varosha, var der generelt en nedtrapning af situationen i forhold til året før.

Efter Det Europæiske Råd (erklæring af 25. marts 2021 og konklusioner af 24. og 25. juni 2021) havde pålagt EU at iværksætte arbejdet på områder af fælles interesse, afholdt EU dialoger på højt niveau om klima, migration og sikkerhed samt sundhed. Dialogen på højt embedsmandsplan om spørgsmål vedrørende terrorbekæmpelse blev genoptaget. På migrationsområdet gav erklæringen fra EU og Tyrkiet fra marts 2016 stadig resultater og forblev den vigtigste ramme for samarbejdet om migration. Tyrkiet fortsatte sin meget prisværdige indsats med at huse omkring fire millioner flygtninge fra Syrien og andre lande, og EU fortsatte med at yde væsentlig finansiel støtte til dette formål. Både EU og Tyrkiet nød fortsat godt af deres handelsforbindelser, selv om der stadig var handelshindringer i vejen for et gnidningsløst samarbejde og fremskridt, til trods for EU’s gentagne forsøg på at tage emnet op med Tyrkiet.

For så vidt angår den interne situation og navnlig status på området grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vendte Tyrkiet ikke den negative tendens med at bevæge sig længere væk fra Den Europæiske Union. Spørgsmål vedrørende retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Tyrkiet, f.eks. de tiltag, der er rettet mod politiske partier og medier, er fortsat en væsentlig bekymring for EU og strider mod landets forpligtelse til at respektere demokrati, retsstatsprincippet og kvinders rettigheder. Tyrkiets udtræden af Istanbulkonventionen og landets afvisning af at gennemføre Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser gav anledning til alvorlig bekymring. EU fortsatte med at tage disse spørgsmål op med de tyrkiske myndigheder på alle niveauer, da de er en integreret del af Tyrkiets forpligtelser som kandidatland, og manglende fremskridt på disse områder er til hinder for udsigten til at fremme samarbejdet mellem EU og Tyrkiet. Tyrkiets tiltrædelsesforhandlinger stod fortsat stille.

USA

Ursula von der Leyen og Joe Biden går forbi en række af skiftevis EU’s og USA’s flag.
Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og USA's præsident, Joe Biden, ved topmødet mellem EU og USA, Bruxelles, Belgien, den 15. juni 2021.

Med indsættelsen af præsident Joe Biden og hans nye administration blev der åbnet et nyt kapitel i forbindelserne mellem EU og USA. Topmødet mellem EU og USA den 15. juni i Bruxelles markerede starten på et fornyet transatlantisk partnerskab og gav sig udslag i en fælles dagsorden for samarbejde mellem EU og USA i tiden efter pandemien. Ved topmødet blev der fokuseret på fire centrale områder: covid-19-indsatsen og global sundhed, klima og biodiversitet, handel og teknologi samt den globale indsats og sikkerhed. De vigtigste resultater fra topmødet omfatter tre større nye handelsinitiativer. Lederne blev bl.a. enige om at oprette en samarbejdsramme vedrørende store civile fly for at løse den tvist vedrørende Airbus og Boeing, der behandles inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen, løse uoverensstemmelser om foranstaltninger vedrørende stål og aluminium inden årets udgang og oprette et handels- og teknologiråd mellem EU og USA. Dette var det første topmøde mellem EU og USA siden 2014 og det første besøg af en amerikansk præsident ved EU-institutionerne siden 2017.

Valdis Dombrovskis holder tale foran en række af skiftevis EU’s og USA’s flag.
Valdis Dombrovskis, ledende næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for en økonomi, der tjener alle, ved det første møde i handels- og teknologirådet mellem EU og USA, Pittsburgh, USA, den 29. september 2021.

Handels- og teknologirådet mellem EU og USA, som blev oprettet af Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og USA's præsident, Joe Biden, har til formål at fungere som forum for koordinering af tilgange til vigtige globale handelsmæssige, økonomiske og teknologiske spørgsmål og styrkelse af de transatlantiske handelsmæssige og økonomiske forbindelser på grundlag af fælles demokratiske værdier. Det første møde i rådet fandt sted den 29. september i Pittsburgh, USA, hvor de to parter vedtog en fælles erklæring med en nærmere beskrivelse af rådets arbejdsopgaver samt dets arbejdsprogram.

I oktober nåede EU og USA til enighed om foranstaltninger vedrørende stål og aluminium, som førte til genindførelsen af toldfri import af stål og aluminium fra EU til USA, idet mængderne baseres på de mængder, der tidligere er blevet importeret, mens, mens EU ophævede tolden på amerikanske produkter. Som led i denne aftale har de to parter til hensigt for første gang at forhandle en global ordning for dekarbonisering af stålproduktionen.

Den 23. oktober 2021 blev Kroatien omfattet af USA's visumfritagelsesprogram. Det er fortsat en prioritet for EU at opnå fuld gensidighed med USA med hensyn til visumfritagelse, og der arbejdes fortsat på, at de tre resterende medlemsstater (Bulgarien, Cypern og Rumænien) bliver omfattet af programmet.

Canada

topmødet mellem EU og Canada i Bruxelles i juni drøftede lederne, hvordan man kan arbejde sammen om at få afsluttet covid-19-pandemien og stræbe efter en bæredygtig, menneskecentreret og inklusiv genopretning. De bekræftede på ny deres ambitiøse tilsagn om at bekæmpe klimaændringer og beskytte miljøet og deres vilje til at fremme demokratiske værdier, fred og sikkerhed. De lancerede også en ny dialog mellem Canada og EU om sundhed, et havpartnerskabsforum og et strategisk partnerskab om råstoffer.

Latinamerika

Mødet mellem lederne af EU og Latinamerika og Caribien den 2. december 2021 markerede genoptagelsen af den biregionale dialog på højeste niveau, seks år efter det forrige topmøde. Lederne fra begge regioner kortlagde mulighederne for samarbejde, når det drejer sig om genopretningen fra covid-19-pandemien, den grønne og den digitale omstilling, social inklusion og afhjælpning af uligheder. Det fremtidige fælles arbejde vil blive støttet af den geografiske søjle i det nye instrument for et globalt Europa, hvorunder der er afsat mindst 3,395 mia. EUR til Nord-, Syd- og Mellemamerika og Caribien i 2021-2027.

Som led i EU’s fornyede engagement på højt niveau i regionen foretog den højtstående repræsentant, Josep Borrell, sin første rejse til Latinamerika i november. Rejsen omfattede besøg i Brasilien og Peru. I Peru, der er det land i verden, der er mest påvirket af covid-19, viste besøget EU’s fulde støtte i denne vanskelige tid. I Brasilien viste den højtstående repræsentant EU’s vilje til en genoptagelse af samarbejdet med denne vigtige strategiske partner, herunder en kritisk dialog om miljøspørgsmål. Besøget fandt sted efter formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michels, deltagelse i topmødet for Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater i Mexico i september.

Arbejdet på at indgå og undertegne EU’s associeringsaftaler med Mercosur, Chile og Mexico fortsatte i hele 2021 med henblik på at revitalisere EU’s forbindelser med Latinamerika og fremme fælles værdier og økonomisk genopretning på begge sider af Atlanterhavet.

I overensstemmelse med EU's bestræbelser på at støtte en fredelig og demokratisk løsning på krisen i Venezuela blev en EU-valgobservationsmission udsendt til de regionale og lokale valg, som fandt sted den 21. november. EU sendte også en EU-valgekspertmission til parlamentsvalget og præsidentvalget i Peru. 2021 var femåret for fredsprocessen i Colombia, og støtte til fredsprocessen var fortsat central i EU’s styrkede partnerskab med landet.

Rusland

Den 16. juni forelagde den højtstående repræsentant og Europa-Kommissionen en fælles meddelelse om forbindelserne mellem EU og Rusland, hvori de centrale punkter i EU’s politik over for Rusland er beskrevet. I meddelelsen foreslås det at fortsætte med en afbalanceret tilgang, ifølge hvilken EU vil øve et større eller mindre pres på eller føre dialog med Rusland. Samtidig understreges det, at et konstruktivt engagement fra den russiske ledelses side er absolut nødvendigt for at forbedre forbindelserne mellem EU og Rusland. I Det Europæiske Råds konklusioner af 24. og 25. juni blev det bl.a. understreget, at den fuldstændige gennemførelse af Minskaftalerne, som har til formål at opnå en fredelig løsning på konflikten i det østlige Ukraine, stadig er den centrale betingelse for enhver væsentlig ændring af EU’s forbindelser med Rusland.

EU har fortsat været opmærksom på menneskerettighedskrænkelser i Rusland, herunder undertrykkelse af uafhængige medier. EU har kritiseret denne udvikling og forsvaret demokratiske værdier i sin offentlige kommunikation og sine demarcher samt gennem indførelsen af sanktioner. EU vil fortsat tage spørgsmål vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder op med de russiske myndigheder og i internationale fora.

Som følge af Ruslands militære opbygning i og rundt om Ukraine og Ruslands aggressive retorik blev det i Det Europæiske Råds konklusioner af 16. december understreget, at det er bydende nødvendigt, at Rusland nedtrapper spændingerne, ligesom det blev gentaget, at EU fuldt ud støtter Ukraines suverænitet og territoriale integritet, og det blev fremhævet, at enhver yderligere militær aggression mod Ukraine vil få alvorlige konsekvenser og enorme omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere. Den Europæiske Union koordinerer og samarbejder tæt med sine transatlantiske partnere, både bilateralt og i multilaterale fora, f.eks. G7 og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Indo-Stillehavsregionen

Indo-Stillehavsregionen, som strækker sig fra Afrikas østkyst til Stillehavsstaterne, har en voksende økonomisk, demografisk og politisk indflydelse, som gør regionen til en vigtig aktør i udformningen af den regelbaserede internationale orden og håndteringen af globale udfordringer. Regionen omfatter syv G20-medlemmer (Australien, Kina, Indien, Indonesien, Japan, Sydafrika og Sydkorea) og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN). I september 2021 vedtog Kommissionen og den højtstående repræsentant en fælles meddelelse om EU’s strategi for samarbejdet i Indo-Stillehavsregionen. I kølvandet på covid-19-krisen vil EU fokusere på at skabe betingelserne for en bæredygtig og inklusiv socioøkonomisk genopretning og vil arbejde aktivt sammen med sine partnere på følgende syv områder:

 • bæredygtig og inklusiv velstand
 • grøn omstilling
 • havforvaltning
 • digital forvaltning og partnerskaber
 • konnektivitet
 • sikkerhed og forsvar samt
 • menneskers sikkerhed.

I juni aflagde den højtstående repræsentant, Josep Borrell besøg i Indonesien og ASEAN’s hovedkvarter og bekræftede EU’s ønske om at uddybe forbindelserne med Indonesien, der er et af verdens største demokratier og en af verdens største økonomier, og udvikle EU's strategiske partnerskab med ASEAN yderligere. Desuden har Indonesien formandskabet for G20 i 2022 og formandskabet for ASEAN i 2023. I december 2020 indledte EU og ASEAN et nyt kapitel i deres langvarige forbindelser ved at blive strategiske partnere med en forpligtelse til at afholde regelmæssige topmøder.

Kina

EU’s forbindelser med Kina er blandt de vigtigste og mest udfordrende. I 2021 fortsatte EU med at gennemføre sin mangesidede tilgang til Kina, som er baseret på den fælles meddelelse »Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv« fra marts 2019. I henhold til denne tilgang håndterer EU på samme tid Kina som en samarbejdspartner, en økonomisk konkurrent og en systemisk rival.

Menneskerettighedssituationen i Kina var i 2021 fortsat en kilde til bekymring for EU. Den 22. marts indførte EU sanktioner inden for rammerne af den globale ordning for menneskerettighedssanktioner mod fire personer og en enhed fra Kina, hvilket afspejler alvoren af EU’s bekymringer om grove menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang. EU beklagede de uforholdsmæssigt strenge modforanstaltninger, som Kina traf som følge af EU’s sanktioner. Den 19. juli opfordrede den højtstående repræsentant, Josep Borrell, på EU’s vegne indtrængende de kinesiske myndigheder til at gribe ind over for ondsindede cyberaktiviteter, der udføres fra landets område. For så vidt angår en målrettet menneskerettighedsdialog mellem EU og Kina, pressede EU til stadighed på for at indlede en sådan dialog.

EU fortsatte samarbejdet med Kina med henblik på at fremme EU’s værdier og interesser og arbejde sammen med Kina om globale udfordringer, herunder klimaændringer. Inden for rammerne af dialogen på højt plan mellem EU og Kina om miljø og klima fandt der to møder sted i 2021, henholdsvis den 1. februar og den 27. september. Det seneste af møderne resulterede i vedtagelsen af et fælles meddelelse. Et muligt samarbejde om sikkerheds- og udenrigspolitik blev drøftet inden for rammerne af den strategiske dialog mellem EU og Kina den 28. september. Der fandt adskillige andre møder sted på højt niveau og på arbejdsniveau, hvilket afspejler den omfattende dialogstruktur, der fortsat findes mellem EU og Kina.

Den 1. marts 2021 trådte den bilaterale aftale mellem EU og Kina om beskyttelse af geografiske betegnelser i Kina og EU i kraft. I henhold til aftalen beskyttes ca. 200 betegnelser på landbrugsfødevarer fra EU og Kina mod efterligning, hvilket skaber gensidige handelsfordele og præsenterer forbrugerne for autentiske produkter fra de to regioner. I løbet af fire år fra aftalens ikrafttræden vil den blive udvidet til at omfatte over 350 betegnelser fra både EU og Kina. Det kinesiske marked har et stort vækstpotentiale for europæiske føde- og drikkevarer. I 2020 var Kina det tredjestørste marked for EU’s landbrugsfødevarer, idet Kina aftog varer til en værdi af 17,7 mia. EUR.

Josep Borrell vinker til kameraet, mens Wang Yi vinker tilbage på skærmen.
Josep Borrell, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Europa-Kommissionen (bagest til højre) under en videokonference med Vương Đình Huệ, den kinesiske udenrigsminister og kinesisk statsrådsmedlem ved det 11. møde inden for rammerne af den strategiske dialog mellem EU og Kina, Bruxelles, Belgien, den 28. september 2021.

Japan

2021 var 20-året for det strategiske partnerskab mellem EU og Japan. På det 27. topmøde mellem EU og Japan, som blev afholdt via videokonference den 27. maj, blev lederne enige om at oprette en grøn alliance, det første sådanne bilaterale initiativ mellem EU og et partnerland (se også kapitel 2). Lederne vedtog også en vidtrækkende fælles erklæring, som omfattede de tre brede søjler, der indgik i drøftelserne på topmødet: globale spørgsmål, bilaterale forbindelser og udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Indien

Der blev afholdt møde mellem EU’s og Indiens ledere i Porto, Portugal, den 8. maj i hybridformat (fysisk fremmøde eller digitalt) med deltagelse af alle EU-medlemsstater. Mødet markerede en yderligere styrkelse af det strategiske partnerskab mellem EU og Indien, som bygger på det momentum, der blev skabt ved det seneste topmøde i juni 2020. Under mødet blev de to parter enige om et omfattende konnektivitetspartnerskab, som omfatter samarbejde inden for den digitale sektor, energisektoren, transportsektoren og den mellemfolkelige sektor Det er forankret i støtten til den dobbelte digitale og grønne omstilling. EU og Indien tegner sig i dag for et samlet marked på 1,8 mlliarder mennesker med et samlet bruttonationalprodukt på i alt 16,5 bio. EUR om året. Det nye partnerskab tilsigter derfor at samle ressourcer, normer og ekspertise for at opfylde behovene for den næste generation af bæredygtig infrastruktur af høj kvalitet. Det omfatter fælles arbejde med standarder og de lovgivningsmæssige rammer samt konkrete infrastrukturprojekter. Konnektivitetspartnerskabet mellem EU og Indien er det andet partnerskab af denne art efter det partnerskab, der blev undertegnet med Japan i september 2019. (Se afsnittet »Handel« ovenfor for oplysninger om handelsforbindelserne mellem EU og Indien.)

Som forberedelse til mødet mellem lederne blev det første møde i dialogen på højt plan mellem EU og Indien om klimaændringer afholdt den 28. april 2021.

Myanmar/Burma

Demokratiseringsprocessen i Myanmar/Burma endte med et voldeligt militært statskup den 1. februar 2021, den dag, hvor det nye parlament under Aung San Suu Kyi skulle have været indsat. EU krævede øjeblikkelig løsladelse af alle fanger og genindsættelse af de demokratisk valgte myndigheder. Samtidig med at EU fordoblede sin direkte humanitære bistand til den mest sårbare del af befolkningen, i overensstemmelse med de internationale humanitære principper, indstillede EU øjeblikkeligt alle udviklingsbistandsprogrammer og -betalinger til regeringen og vedtog sanktioner mod centrale personer, der er ansvarlige for kuppet, herunder den øverstbefalende og hans næstkommanderende. Foranstaltningerne er et signal til juntaen om, at deres handlinger får følger. Parallelt hermed har EU og medlemsstaterne været engageret i et omfattende diplomatisk initiativ, hvor EU i tæt samarbejde med sine partnere i Det Forenede Kongerige og USA har rettet henvendelse til centrale interessenter (Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer, Kina, Indien og Japan). EU intensiverede også sin humanitære bistand som reaktion på de regionale konsekvenser af krisen i Myanmar/Burma og støttede særlig rohingyaflygtningene i Bangladesh og andre steder i regionen som helhed.

Afghanistan

Som følge af udviklingen i Afghanistan i løbet af sommeren bebudede Kommissionen på G20-mødet om Afghanistan i oktober en humanitær støttepakke til en værdi af 1 mia. EUR til det afghanske folk og nabolandene til at dække akutte behov, mens udviklingsbistanden blev suspenderet. EU anerkendte ikke Talibanstyret og knyttede niveauet af sit engagement til, at styret lever op til centrale benchmarks.

Da Taliban tog magten i Afghanistan, blev opmærksomheden primært rettet mod evakueringen, ikke kun af EU-borgere, men også af de 800 afghanere med tilknytning til EU, som følte sig truet og ønskede at forlade landet. Indtil videre er ca. 29 000 mennesker blevet bragt i sikkerhed, herunder lokalt personale, menneskerettighedsforkæmpere og mennesker, som EU har uddannet, f.eks. kvindelige dommere, ved hjælp af en konsolideret indsats fra EU’s og medlemsstaternes side.

Som reaktion på de afghanske borgeres behov for beskyttelse bebudede Kommissionen en støtteordning for afghanere, der er i fare. Med ordningen kombineres kortsigtede foranstaltninger (evakueringer og sikker passage) med mellem- og langsigtede foranstaltninger, særlig genbosættelse, indrejse af humanitære årsager og andre supplerende adgangsveje sammen med integration. EU-medlemsstaterne har givet specifikke tilsagn om genbosættelse og indrejse af humanitære årsager, som de vil gennemføre senest ved udgangen af 2022 med finansiel støtte fra EU og operativ støtte fra Den Europæiske Unions Asylagentur,

David Sassoli og Vuong Ðinh Hue hilser på hinanden med albuerne foran Europa-Parlamentets logo.
David Sassoli, formand for Europa-Parlamentet (til højre), møder Vương Đình Huệ, formand for Vietnams Nationalforsamling, Bruxelles, Belgien, den 8. september 2021. Den Europæiske Union, 2021 Kilde: EP, Daina Lelardic

Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige

2021 blev begyndelsen på nye forbindelser med Det Forenede Kongerige efter dets udtræden af EU den 31. januar 2020 og overgangsperiodens udløb den 31. december 2020. Det er EU’s mål at etablere positive og stabile forbindelser med Det Forenede Kongerige. EU og Det Forenede Kongerige forbliver partnere med fælles værdier, og de er nødt til at håndtere en række globale udfordringer side om side.

Fire traktater danner nu grundlaget for forbindelserne mellem EU og Storbritannien. I 2021 fokuserede Europa-Kommissionen på at sikre deres fuldstændige og effektive gennemførelse og driften af deres forvaltningsstrukturer.

Gennemførelsen af udtrædelsesaftalen skred frem ved hjælp af adskillige møder i de organer, der er oprettet ved aftalen, navnlig Det Blandede Udvalg og de tematiske specialiserede udvalg. Der blev gjort en betydelig indsats for at beskytte borgernes rettigheder, og der blev lagt særlig vægt på at arbejde sammen med Det Forenede Kongerige om gennemførelsen af protokollen om Irland/Nordirland. Som reaktion på interessenternes bekymringer fremlagde Kommissionen praktiske løsninger på områderne fødevarer, plante- og dyresundhed, told, forsyningen af lægemidler og samarbejdet med de nordirske myndigheder og interessenter.

Gennemførelsen af handels- og samarbejdsaftalen begyndte den 1. maj 2021 og skred primært frem gennem konstituerende møder i de fælles organer, der er oprettet ved aftalen, herunder Partnerskabsrådet, Handelspartnerskabsudvalget, specialiserede udvalg og specialudvalgene for handel. Spørgsmål vedrørende fiskeri og sikringen af lige konkurrencevilkår krævede særlig opmærksomhed.

I oktober 2021 indledte Kommissionen også forhandlinger om en fremtidig aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige om Gibraltar med henblik på at afskaffe al fysisk kontrol med mennesker og varer, der cirkulerer mellem Spanien og Gibraltar, samtidig med at Schengenområdet og EU’s indre marked bevares.

Parallelt hermed trådte forordningen om brexittilpasningsreserven i kraft den 11. oktober 2021 for at afbøde virkningerne af brexit i EU. Dermed fordeles over 5 mia. EUR til medlemsstaterne til at støtte de regioner, sektorer og samfund i EU, der er hårdest ramt af Det Forenede Kongeriges udtræden.

Charles Michel, David Sassoli, Ursula von der Leyen og António Costa poserer for kameraet i det fri.
Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd, David Sassoli, formand for Europa-Parlamentet, Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, og António Costa, Portugals premierminister og formand for Rådet for Den Europæiske Union, på det sociale topmøde i Porto for gennemførelsen af handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder, Porto, Portugal, den 7. maj 2021.

Institutionernes udvikling

Bedre regulering

I april vedtog Kommissionen meddelelsen om bedre regulering fra 2021 og fortsatte dermed bestræbelserne på at forbedre EU’s lovgivning. Meddelelsen indeholder en række foranstaltninger, herunder at:

 • forenkle mulighederne for at give feedback ved at samle offentlige høringer i en samlet »indkaldelse af feedback« via portalen Deltag i debatten
 • øge gennemsigtigheden ved at forbedre adgangen til den dokumentation, der ligger til grund for ethvert lovgivningsforslag, herunder ved at forbedre forbindelserne mellem de forskellige dokumentationsregistre og oprette et samlet dokumentationsregister sammen med Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union
 • gennemføre én ind, én ud-tilgangen for at sikre, alle nyligt indførte byrder opvejes ved at fjerne tilsvarende byrder inden for samme politikområde
 • indarbejde FN’s mål for bæredygtig udvikling i rammen for bedre regulering og forbedre konsekvensanalyser gennem bedre analyse og rapportering om væsentlige virkninger, navnlig dem, der vedrører den grønne og den digitale omstilling og deres socialt rimelige og retfærdige dimension
 • integrere strategisk fremsyn i dagsordenen for bedre regulering.

Den årlige undersøgelse af byrden for 2020, som blev offentliggjort i juni, viste, hvordan EU-lovgivningen er blevet forenklet på politikområder som f.eks. finansielle tjenesteydelser, transport, beskatning, told og miljø. I november 2021 fulgte Kommissionen op på meddelelsen om bedre regulering med offentliggørelsen af nye retningslinjer for bedre regulering og en ny værktøjskasse, som indeholder omfattende vejledning, væsentlige spørgsmål og konkrete eksempler med et sæt på 69 værktøjer.

Strategisk fremsynethed

I Strategisk fremsynsrapport 2021, som blev offentliggjort i september, kortlægges de vigtigste globale megatendenser, som vil fortsætte med at påvirke EU frem til 2050: klimaændringer og andre miljømæssige udfordringer, hyperkonnektivitet og teknologiske omstillinger, pres på demokrati og værdier samt ændringer i verdensordenen og demografiske ændringer. I den strategiske fremsynsrapport udpeges desuden 10 områder, hvor EU kan styrke sin evne og frihed til at handle. Kommissionen har derudover udarbejdet en række mere målrettede fremsynsrapporter, herunder om forsvarsindustrien og rumindustrien, om europæiske landområder og om, at fremtidens job er »grønne«.

Med henblik på at udvikle fremsynssamarbejdet med medlemsstaterne blev det EU-dækkende fremsynsnetværk iværksat i april, og det første ministermøde blev afholdt i maj. Endelig omfatter den ajourførte værktøjskasse for bedre regulering et særligt værktøj til fremsyn, som har til formål at levere bedre konsekvensanalyser og evalueringer. Konferencen for det europæiske strategi- og politikanalysesystem i 2021 fandt sted i november og blev arrangeret af Parlamentet og Kommissionen i fællesskab. Drøftelserne, som strakte sig over to dage, havde fokus på langsigtede globale tendenser, som sandsynligvis vil påvirke Europa, og fremsynets rolle i bestræbelserne på at være bedre forberedt på omstilling og på at håndtere fremtidige chok.

Institutionelle spørgsmål

Aftalen mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister trådte i kraft den 1. juli. Med aftalen udvides åbenhedsregistrets anvendelsesområde for første gang til at omfatte Rådet. Desuden bliver registrering obligatorisk, og de underskrivende institutioner skal nu gøre registrering af interesserepræsentanter til en forhåndsbetingelse for udøvelse af lobbyvirksomhed.

Indsatsen over for covid-19-pandemien og det dertil knyttede koordineringsarbejde på EU-plan forblev en topprioritet for både det portugisiske og det slovenske rådsformandskab. Det portugisiske formandskab sikrede vedtagelsen af de reviderede henstillinger om rejser inden for og ind i Den Europæiske Union. Det forhandlede også lovgivningen om EU’s digitale covidcertifikat på plads og sikrede, at den blev vedtaget inden sommeren. Det slovenske formandskab fulgte op med en gennemgang af erfaringerne fra covid-19, idet der blev lagt vægt på den grænseoverskridende virkning af de gennemførte foranstaltninger på centrale områder, f.eks. det indre marked.

Parlamentet vedtog mange foranstaltninger inden for rammerne af sin hasteprocedure som reaktion som covid-19-pandemien. Navnlig behandlede Parlamentet efter anmodning fra Kommission mulige ændringer af EU’s digitale covidcertifikat direkte på plenarmødet, hvilket gav Parlamentet mulighed for at gennemføre og afslutte den interinstitutionelle forhandling inden sommeren uden at gå på kompromis med sin demokratiske kontrol og lovgivningsmæssige rolle.

Det meste af året fortsatte Parlamentet med at mødes ved hybridmøder (fysisk fremmøde eller digitalt), både i udvalgene og til plenarmøderne. I juni genoptog Parlamentet sine plenarmøder i Strasbourg. I november indførte Parlamentet obligatorisk brug af covidcertifikatet for adgang til sine lokaler og genoptog aktiviteter med fuld fysisk tilstedeværelse, før det gik tilbage til hybridmøder ved året sidste møder. Kommissionen var fysisk til stede ved alle plenarmøderne.

I september var Parlamentet vært for den årlige tale om Unionens tilstand ved Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Det portugisiske formandskab satte genopretning øverst på sin dagsorden. Parallelt hermed sikrede det færdiggørelsen og den formelle godkendelse af forslag til retsakter for forskellige sektorer inden for rammerne af det nuværende langsigtede budget. Formandskabet fremmede godkendelsen af afgørelsen om egne indtægter, som var afgørende for at gøre det muligt for Europa-Kommissionen at begynde at optage lån til genopretningen inden for rammerne af NextGenerationEU. De første obligationer under NextGenerationEU blev også udstedt under det portugisiske formandskab, nemlig i juni 2021.

Aftalen om den europæiske klimalov var endnu et højdepunkt for formandskabet. Det portugisiske formandskab spillede desuden en afgørende rolle med hensyn til at fremme arbejdet med centrale forslag inden for rammerne af den digitale dagsorden, f.eks. retsakten om digitale tjenester, forordningen om digitale markeder og forordningen om datastyring. Derudover spillede Portugal en væsentlig rolle i lanceringen af konferencen om Europas fremtid og organiserede et vellykket socialt topmøde i Porto.

En arbejder på en lift udglatter et banner ophængt på en bygning.
Det slovenske rådsformandskabs banner hænges op på Det Europæiske Råds Justus Lipsius-bygning, Bruxelles, Belgien, den 1. juli 2021.

Formandskabet for Rådet overgik fra Portugal til Slovenien i juli. Slovenien prioriterede vedtagelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner, som er afgørende for at frigøre finansiering inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten, og sikrede vedtagelsen af særlige konklusioner om modstandsdygtighed over for fremtidige kriser. Slovenien fokuserede også på pakken med forslag til gennemførelse af den europæiske grønne pagt sideløbende med forberedelserne til COP26-klimakonferencen i Glasgow og COP15-biodiversitetskonferencen. Slovenien spillede en afgørende rolle i at fremme arbejdet med energipriser i forbindelse med en krise.

Slovenien fortsatte arbejdet med pakken om digital finans, forordningen om digitale markeder og retsakten om digitale tjenester og opnåede en politisk aftale om forordningen om datastyring. Sundhed var endnu et væsentligt aspekt af formandskabet med aftalen om en styrkelse af Det Europæiske Lægemiddelagenturs rolle og fornyelsen af mandatet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme. Under det slovenske formandskab gik konferencen om Europas fremtid ind i en central fase med drøftelser med borgerne.

Endelig styrede Slovenien drøftelserne om Afghanistan, Belarus og de eksterne aspekter af migration, herunder finansiering. Der blev også lagt stor vægt på EU’s samarbejde med partnere gennem forberedelserne til adskillige topmøder, herunder topmødet mellem EU og Vestbalkan.

Charles Michel gestikulerer, mens han holder tale.
Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd, på det sociale topmøde i Porto, Portugal, den 7. maj 2021.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Europæiske Regionsudvalg

Begge udvalg leverede væsentlige og relevante bidrag til Kommissionen bl.a. gennem udarbejdelsen af udtalelser.

Navnlig vedtog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en resolution om inddragelsen af civilsamfundet i de nationale genopretnings- og resiliensplaner, og Det Europæiske Regionsudvalg forelagde EU’s årlige regionale og lokale barometer. Begge udvalg bidrog aktivt til udarbejdelsen af Kommissionens arbejdsprogram for 2022 og konferencen om Europas fremtid.

Sådan kontakter du EU

Personligt

Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på: https://europa.eu/european-union/contact_da

Pr. telefon eller e-mail

Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:

— på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald)

— på følgende nummer: +32 22999696 eller

— pr. e-mail: https://europa.eu/european-union/contact_da

Sådan finder du oplysninger om EU

Online

Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: https://europa.eu/european-union/index_da

EU-publikationer

Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://op.europa.eu/da/publications. Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).

EU-ret og relaterede dokumenter

Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1951) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu

Åbne data fra EU

EU’s portal for åbne data (https://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.

OM

DETALJERET

EU i 2021 — Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed

Print ISBN 978-92-76-38933-0 ISSN 1608-7259 doi:10.2775/378254 NA-AD-22-001-DA-C

PDF ISBN 978-92-76-38909-5 ISSN 1977-3404 doi:10.2775/757006 NA-AD-22-001-DA-N

HTML ISBN 978-92-76-38811-1 ISSN 1977-3404 doi:10.2775/627846 NA-AD-22-001-DA-Q

En interaktiv version af denne publikation med links til onlineindholdet er tilgængelig i PDF- og HTML-format på:
http://europa.eu/general-report/da

EU i 2021 — Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Kommunikation
Redaktion og målrettet kommunikation
1049 Bruxelles
BELGIEN

EU i 2021 — Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed C(2022) 959 blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 21 februar 2021.

Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen følger af videreanvendelsen af denne publikation.

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2022

© Den Europæiske Union, 2022

Politikken for videreanvendelse af Europa-Kommissionens dokumenter gennemføres i henhold til Kommissionens afgørelse 2011/833/EU af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39).

Medmindre andet er angivet, er videreanvendelse af dette dokument tilladt under en Creative Commons Kreditering 4.0 International (CC-BY 4.0)-licens (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Det betyder, at videreanvendelse er tilladt, med passende kildeangivelse og angivelse af eventuelle ændringer.

Ved enhver anvendelse eller gengivelse af elementer, der ikke ejes af Den Europæiske Union, kan det være nødvendigt at indhente tilladelse direkte fra de respektive rettighedshavere.

FOTOS

Alle billeder: © Den Europæiske Union, medmindre andet er anført.