Conas is féidir linn maireachtáil le chéile? Cén stair chomhroinnte atá againn?

Conas a fheidhmíonn na hInstitiúidí Eorpacha?

Bain taitneamh as a bheith ag foghlaim agus ag léamh faoin Aontas Eorpach.

 

 

 

Formáidí atá ar fáil

Tá an foilseachán ar líne seo ar fáil i 24 teanga agus sna formáidí seo a leanas:

PDF PRINT         HTML

Cuidigh linn bheith níos fearr!

Arna fhoilsiú i bhFeabhra 2020 ag:

An Coimisiún Eorpach
Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide
Seirbhís Eagarthóireachta & Sprioc For-rochtana
1049 An Bhruiséil
AN BHEILG

Lucsamburg, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, 2020
https://op.europa.eu/ga/publications

Ar bhain tú tairbhe as an bhfoilseachán seo? Cuir scéala chugainn.
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


PDF
ISBN 978-92-76-00752-4
doi:10.2775/949238
NA-04-19-232-GA-N
Print
ISBN 978-92-76-00773-9
doi:10.2775/102504
NA-04-19-232-GA-C
HTML
ISBN 978-92-76-11518-2
doi:10.2775/542747
NA-04-19-232-GA-Q

© An tAontas Eorpach, 2020

Údaraítear athúsáid ach an fhoinse a admháil.
Déantar beartas atáirgthe dhoiciméid an Choimisiúin Eorpaigh a rialú le Cinneadh 2011/833/AE (IO L 330, 14.12.2011, lch. 39).