Conas is féidir linn maireachtáil le chéile? Cén stair chomhroinnte atá againn?

Conas a fheidhmíonn na hInstitiúidí Eorpacha?

Bain taitneamh as a bheith ag foghlaim agus ag léamh faoin Aontas Eorpach.

 

 

 

Formáidí atá ar fáil

Tá an foilseachán ar líne seo ar fáil i 24 teanga agus sna formáidí seo a leanas:

PDF PRINT         HTML

Cuidigh linn bheith níos fearr!

Lámhscríbhinn arna uasdhátú i Márta 2022 ag:

An Coimisiún Eorpach
Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide
Seirbhís Eagarthóireachta & Sprioc For-rochtana
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Lucsamburg, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, 2022
op.europa.eu/ga/publications

Ar bhain tú tairbhe as an bhfoilseachán seo? Cuir scéala chugainn.
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


Print
ISBN 978-92-76-54350-3
doi:10.2775/788514
NA-01-21-467-GA-C
PDF
ISBN 978-92-76-54338-1
doi:10.2775/769382
NA-01-21-467-GA-N
HTML
ISBN 978-92-76-54349-7
doi:10.2775/035120
NA-01-21-467-GA-Q

 

© An tAontas Eorpach, 2022
Logo CC

Déantar beartas athúsáide dhoiciméid an Choimisiúin Eorpaigh a chur chun feidhme le Cinneadh 2011/833/AE ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2011 maidir le hathúsáid dhoiciméid an Choimisiúin (IO L 330, 14.12.2011, lch. 39). Ach amháin má shonraítear a mhalairt, údaraítear an doiciméad seo a athúsáid faoi cheadúnas Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ciallaíonn sé sin go gceadaítear an athúsáid ar choinníoll go dtugtar an t-aitheantas cuí agus go léirítear aon athrú a dhéantar.

Le haghaidh míreanna nach bhfuil faoi úinéireacht an Aontais Eorpaigh a úsáid nó a atáirgeadh, d’fhéadfadh sé gur ghá cead a iarraidh go díreach ar shealbhóirí an chóipchirt.

Gach íomhá © An tAontas Eorpach, mura sonraítear a mhalairt.