Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πώς να ζούμε μαζί; Ποια είναι η κοινή μας ιστορία;

Πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί μας θεσμοί;

Καλή ανάγνωση και καλή (εκ νέου) ανακάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

Διαθέσιμες μορφές

Αυτή η ηλεκτρονική έκδοση διατίθεται σε 24 γλώσσες και στις ακόλουθες μορφές:

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Μάρτιο του 2023 από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Συντακτική υπηρεσία & στοχευµένη προβολή
1049 Βρυξέλλες
ΒΕΛΓΙΟ

Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2023
op.europa.eu/el/publications

Σας φάνηκε χρήσιµη αυτή η έκδοση; Ενηµερώστε µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


Print
ISBN 978-92-76-60406-8
doi:10.2775/533817
NA-05-22-427-EL-C
PDF
ISBN 978-92-76-60397-9
doi:10.2775/15848
NA-05-22-427-EL-N
HTML
ISBN 978-92-76-99378-0
doi:10.2775/420362
NA-05-22-427-EL-Q

 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2023
Logo CC

Η πολιτική περαιτέρω χρήσης εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διέπεται από την απόφαση 2011/833/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της (ΕΕ L 330 της 14.12.2011, σ. 39). Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η περαιτέρω χρήση του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται βάσει άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση εφόσον αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται οι τυχόν αλλαγές.

Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή στοιχείων τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να απαιτείται άδεια απευθείας από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των εικόνων ανήκουν στην © Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.