Eriaruanne
nr11 2018

Maaelu arengu projektide uued rahastamisvõimalused: lihtsamad, kuid mitte tulemustele suunatud

Aruande kohta Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine võib edendada lihtsustamist ning vähendada nii toetusesaajate kui ka liikmesriikide ametiasutuste halduskoormust. Lihtsustatud kuluvõimalused moodustavad aga vaid väikese osa maaelu arengu kulutustest ajavahemikul 2014–2020. Lihtsustatud kuluvõimaluste puhul tehakse maksed väljundite alusel, mitte ei keskenduta arvetele, kuid see ei suurenda keskendumist tulemustele. Kontrollikoda leidis, et lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine võib hoida maaelu arengu projektide kulud kontrolli all, kuid üksnes juhul, kui need on kehtestatud õigel tasemel ning põhinevad õiglasel, võrdsel ja kontrollitaval metoodikal.

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ning järgmises formaadis:
PDF
PDF General Report

Kokkuvõte

I

Lihtsustatud kuluvõimalused on teatud maaelu arengu meetmete uus hüvitamise viis. Enne 2014. aastat rahastati nende meetmete raames rakendatud projekte kantud kulude hüvitamise alusel.

II

Toetuse andmine kantud kulude hüvitamise alusel on keeruline ja vigade esinemise oht on suur. Selle tulemusena on tekkinud suur huvi kasutada lihtsamaid meetodeid ELi rahalise toetuse arvutamiseks projektide ja tegevuste jaoks. Liikmesriigid võivad nüüd (perioodil 2014–2020) valida makstava toetuse kindlaksmääramiseks kolme uue meetodi (lihtsustatud kuluvõimaluse) vahel:

 • ühikukulude standardastmestik;
 • ühekordsed maksed;
 • kindlamääraline rahastamine.
III

Käesolevas aruandes esitatakse maaelu arengu lihtsustatud kuluvõimaluste kontrollikoja auditi tulemused. Kontrollikoja peamine eesmärk oli hinnata, kas lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine toob kaasa toimingute lihtsustamise, tagades samal ajal säästlikkuse ja paremate tulemuste saavutamise. Kontrollikoda uuris, kas lihtsustatud kuluvõimalused

 • lihtsustavad haldamist;
 • tagavad säästlikkuse ning
 • on laialdaselt kasutusel ning suurendavad keskendumist poliitikaeesmärkidele.
IV

Kokkuvõttes järeldas kontrollikoda, et lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine võib edendada lihtsustamist ning vähendada nii toetusesaajate kui ka liikmesriikide ametiasutuste halduskoormust. Lihtsustatud kuluvõimaluste puhul tehakse maksed väljundite alusel, mitte ei keskenduta arvetele, kuid see ei suurenda keskendumist tulemustele.

V

Kontrollikoda leidis, et lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine võib hoida maaelu arengu projektide kulud kontrolli all, kuid üksnes juhul, kui need on kehtestatud õigel tasemel ning põhinevad õiglasel, võrdsel ja kontrollitaval metoodikal. Sertifitseerimisasutuste roll lihtsustatud kuluvõimaluste auditeerimisel ei ole aga täpsustatud. See põhjustab riski, mida on vaja käsitleda.

VI

Kontrollikoda täheldas ka, et uued lihtsustatud kuluvõimalused moodustavad maaelu arengu kulutustest endiselt marginaalse osa. Selle peamised põhjused on maaelu arengu projektide ja metoodika väljatöötamiseks vajalike investeeringute erinev olemus.

VII

Nende leidude alusel esitab kontrollikoda järgmised soovitused:

 • komisjon peaks ajakohastama lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevaid juhiseid, et hõlmata metoodika väljatöötamise peamised põhimõtted;
 • komisjon peaks selgitama, kelle ülesanne on kontrollida lihtsustatud kuluvõimaluste metoodikat ja arvutusi;
 • selleks et lihtsustatud kuluvõimaluste asjakohane kasutamine oleks lihtsam, peaks komisjon uurima võimalusi töötada välja rohkem valikulisi kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimalusi ning ajakohastama põhi- ja lisakontrollide määratlusi, et kajastada lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist;
 • komisjon peaks uurima võimalusi, kuidas loobuda kantud kulude hüvitamisest ja keskenduda pigem kulude hüvitamisele tulemuste alusel, võttes arvesse seni saadud kogemusi.

Sissejuhatus

ELi maaelu arengu poliitika

01

ELi maaelu arengu poliitika eesmärk on aidata ELi maapiirkondadel toime tulla mitmesuguste majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete probleemidega. EL kulutab igal aastal Euroopa Liidu (ELi) eelarvest sellele poliitikale ligikaudu 14 miljardit eurot. Maaelu arengu kulutused moodustavad umbes 25% ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kulutustest. Liikmesriikide iga-aastane kaasrahastamine toob lisaks 7 miljardit eurot.

02

ELi eelarvest maaelu arendamiseks tehtavatest kulutustest umbes poole puhul põhinevad maksed haritud maa-alade suurusel või loomade arvul. Ülejäänud osa puhul võidakse toetus eraldada kindlaksmääratud summade või protsendimäärade alusel, mis on seotud tehtud tegevustega või toetusesaaja kantud kuludega. 1. selgituses on esitatud asjaomased mehhanismid.

1. selgitus

Maaelu arengu toetuse maksmine

Pindalal või loomade arvul põhinevate meetmete puhul antakse toetust igal aastal ja seda makstakse hektari või loomühiku kohta. Asjaomaste õigusaktide2 kohaselt arvutatakse toetus tavapäraste lisakulude ja saamata jäänud tulu põhjal.

Maaelu arengu määrusega kehtestatakse teatavate meetmete jaoks kindlaksmääratud makseviisid3. Näiteks stardiabi noortele põllumajandustootjatele, abi maapiirkondade uutele mittepõllumajanduslikele tegevustele ja väikeste põllumajanduslike majapidamiste arendamiseks makstakse eelnevalt kindlaks määratud summas.

Ülejäänud maaelu arengu toetus on seotud põllumajanduse ja metsanduse, põhiteenuste ja külade uuendamise meetmete ning valdkondadevaheliste meetmetega, nagu teadmussiire, innovatsioon ja koostöö. Nende meetmete raames rahastatud projektid põhinesid varem enamasti kantud kulude hüvitamisel. See tähendab, et maksetaotluse etapis esitab toetusesaaja arved ja makseasutus kontrollib nende rahastamiskõlblikkust. Rahastamiskõlblikud kulud korrutatakse seejärel kohaldatava toetuse määraga, et saada toetusesaajale tegelikult makstud summa.

03

Toetuse andmine kantud kulude hüvitamise alusel on keeruline ja vigade esinemise oht on suur. Kontrollikoda on tuvastanud, et vead ELi kulutustes esinevad kõige sagedamini sellist tüüpi toetuse puhul4. Selle tulemusena on tekkinud suur huvi kasutada lihtsamaid meetodeid ELi rahalise toetuse arvutamiseks projektide ja tegevuste jaoks. Liikmesriigid võivad nüüd (alates 2014. aastast) valida makstava toetuse suuruse kindlaks tegemiseks kolme sellise meetodi5 (mida nimetatakse lihtsustatud kuluvõimaluseks) vahel:

 • ühikukulude standardastmestik;
 • ühekordsed maksed;
 • kindlamääraline rahastamine.
04

Praktikas tähendab see, et hüvitatud summa põhineb täiel määral või osaliselt (näiteks) standardkuludel, mis arvutatakse vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud meetodile, projekti väljundi ühikutel või muude kulude suhtes kohaldataval protsendil6 (vt joonis 1). Lubatud on eri liiki lihtsustatud kuluvõimaluste kombinatsioonid.

Joonis 1

Lihtsustatud kuluvõimaluste liigid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevate komisjoni juhiste alusel.

05

Ajavahemikul 2014–2020 kasutusele võetud lihtsustatud kuluvõimalused on asjakohased üksnes meetmete puhul, mida ei toetata pindala või loomade arvu alusel või mis ei ole hõlmatud määrustes sätestatud kindlate makseviisidega (vt punkt 2). Joonisel 2 on esitatud kavandatud maaelu arengu rahastamine perioodil 2014–2020, näidates ära nende meetmete tõenäolise osakaalu, mille puhul võib teatud kulud välja maksta lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades. Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine on maaelu arengu poliitikas uudne, kuid muud fondid7 kasutasid neid juba ajavahemikul 2007–2013.

Joonis 2

Lihtsustatud kuluvõimaluste ulatus

1Peatatud meetmed on perioodil 2007–2013 alustatud projektidega seotud maksed meetmete eest, mida perioodil 2014–2020 ei rakendata (põllumajandustootjate ja põllumajandustöötajate ennetähtaegselt pensionile jäämine, standarditele vastavus ning koolitus ja teave).

NB! Joonisel esitatud jaotus on umbkaudne, kuna mõne meetme teatavate osade puhul kehtestatakse fikseeritud makseviis, kuid alameetme tasandil ei ole eelarvestatud summade jaotus kättesaadav.

Allikas: kontrollikoda komisjoni finantsteabe alusel (andmed saadud 20. novembril 2017).

06

Kohaldatavate eeskirjade kohaselt8 tuleks lihtsustatud kuluvõimalusi kehtestada ühel järgmistest viisidest9:

 • ausa, õiglase ja kontrollitava arvutusmeetodi alusel;
 • kooskõlas lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevate eeskirjadega, mida kohaldatakse sarnast liiki tegevuse ja toetusesaaja suhtes teistes ELi poliitikavaldkondades;
 • kooskõlas liikmesriigi riiklike toetuskavadega sarnast liiki tegevuse ja toetusesaajate jaoks;
 • määrustega kehtestatud määrade alusel.
07

Lihtsustatud kuluvõimalused ei ole kohustuslikud: liikmesriigid võivad otsustada, kas neid kasutada või mitte.

Auditi ulatus ja lähenemisviis

08

Kontrollikoja audit hõlmas lihtsustatud kuluvõimaluste ülesehitust ja väljamaksmist maaelu arengu toetuse raames kolmel esimesel aastal (2015–2017). Asjaomased meetmed on esitatud lisas I.

09

Kontrollikoja peamine eesmärk oli hinnata, kas lihtsustatud kuluvõimalustega kaasneb tegevuste lihtsustamine, tagades samal ajal ELi eelarve säästlikkuse, ning kas lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisega saavutatakse paremad tulemused. Peamisele auditiküsimusele vastamiseks uuris kontrollikoda, kas lihtsustatud kuluvõimalused:

 • lihtsustavad haldust;
 • tagavad säästlikkuse ning
 • on laialdaselt kasutusel ning suurendavad keskendumist poliitikaeesmärkidele.
10

Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisest ülevaate saamiseks vaatas kontrollikoda läbi 118 maaelu arengukava (MAK) ja valis neist 2010 välja dokumentaalse kontrolli jaoks11. Auditikülastuseks valiti välja järgmised kuus maaelu arengukava: Flandria (Belgia), Taani, Saksimaa (Saksamaa), Kanaari saared (Hispaania), Languedoc-Roussillon (Prantsusmaa) ja Rootsi. Auditikülastuste käigus võrreldi liikmesriikide menetlusi ja suuniseid toetusesaajatele enne ja pärast lihtsustatud kuluvõimaluste kasutuselevõttu. Samuti võrreldi projektitoimikuid ja kahes liikmesriigis12 külastati lõplikke toetusesaajaid.

11

Et mõista kohaldatavaid eeskirju ja komisjoni rolli, vaatas kontrollikoda läbi õigusraamistiku, komisjoni juhised liikmesriikidele ning komisjoni sisemenetlused ja kontrollnimekirjad. Komisjonis tehti intervjuud, vaadati läbi kirjavahetus liikmesriikidega ja võeti osa üritustest, kus komisjon andis liikmesriikidele teavet lihtsustatud kuluvõimaluste kohta.

Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine on lihtsustanud haldust

Need lihtsustavad toetusesaajate taotluste esitamist …

12

Toetuse saamine maaelu arengu projektide rakendamiseks on kaheetapiline protsess. Taotlejad esitavad kõigepealt asjaomasele asutusele toetuse saamiseks taotlused; asutus kontrollib ja kinnitab projektid rahastamiskõlblikkuse ja valikukriteeriumide alusel. Pärast projekti lõpetamist esitavad toetusesaajad maksetaotlused, mida makseasutus kontrollib enne makse sooritamist. Seda protsessi on kujutatud joonisel 3.

Joonis 3

Toetuse taotlemisest makseni

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

13

Toetuse taotlemisel peavad taotlejad esitama mitu dokumenti. Kui ELi eelarvest hüvitatakse osa rahastamiskõlblikest kuludest, peavad taotlejad sageli esitama pakkumused, et näidata, et eeldatavad kulud on mõistlikud, ning seejärel esitama arved ja maksetaotlustega koos maksetõendid. Ühe perioodi 2007–2013 projekti puhul, mida kontrollikoda kontrollis Rootsis, ehitas toetusesaaja lehmalauda. Kaks maksetaotlust sisaldasid 134 arvet ja maksetõendeid. See nõue laieneb ka kaudsetele kuludele (vt 2. selgitus).

2. selgitus

Kaudsed kulud

Kaudsed kulud on organisatsiooni kantud kulud, mis ei ole otseselt seotud projektiga. Kaudsed kulud võivad olla üüri-, kindlustuse, kontoritarvete, posti- ja telefonikulud. Need kulud on rahastamiskõlblikud teatud tüüpi ELi rahastatud projektide puhul. Kui taotletakse kaudsete kulude hüvitamist kantud kulude alusel, peavad toetusesaajad esitama iga määra kohta täiendavad tõendid ja põhjendama projektile eraldatud kulude osakaalu (jaotamispõhimõte). Lisaks peavad nad tõendama, et need kulud on mõistlikud.

14

Kontrollikoda vaatas läbi perioodi 2014–2020 projektide toetuse- ja maksetaotlused, millel põhinevad maksed olid tehtud lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades, ning võrdles neid perioodi 2007–2013 projektidega (mil lihtsustatud kuluvõimalusi ei kasutatud), et hinnata, kas toetuse- ja maksetaotluste esitamise menetlused on muutunud lihtsamaks. Kõigis kuues külastatud liikmesriigis leidis kontrollikoda, et lihtsustatud kuluvõimalustel põhinevate projektide toetusesaajad ei pea koos oma toetusetaotlustega esitama pakkumusi ega maksetaotlustega koos arveid või maksetõendeid. Tabelis 1 on esitatud näited tõendavate dokumentide kohta, mis on lisatud toetuse- ja maksetaotlustele perioodil 2007–2013 (kulude hüvitamine kantud kulude alusel) ja 2014–2020 (lihtsustatud kuluvõimalustel põhinev hüvitamine).

Tabel 1

Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisega seotud valitud tõendavate dokumentide võrdlus Rootsis

Lihtsustatud kuluvõimaluse liik Etapp 2014–2020 (lihtsustatud kuluvõimalustega) 2007-2013 (ilma lihtsustatud kuluvõimalusteta)
Kindlamääraline rahastamine: kaudsed kulud, mis makstakse 15 protsendina rahastamiskõlblikest otsestest personalikuludest Toetustaotlus Puudus Kaudsete kulude üksikasjalik eelarve
Maksetaotlus Ainult need, mis on nõutud otseste kulude tõendamiseks1 Arved
Maksetõendid
Palgatõendid (kui kaudsed kulud hõlmavad personalikulusid)
Tööajatabelid
Jaotamispõhimõtte arvutamine ja põhjendus (nagu projektile eraldatud kaudsete kulude osakaal)
Loomade pidamise ühikukulud, mis makstakse kohtade arvu või ruutmeetrite (m2) alusel Toetustaotlus Vorm, milles on näidatud ühikute arv, nagu loomadele mõeldud kohad või ruutmeetrid (m2) (automaatselt arvutatud kulud Üksikasjalik eelarve Pakkumused
Maksetaotlus Vahemaksed (tööde alustamise ja edenemise toetamiseks): Kulude kirjeldus Arved Maksetõendid

-arve ettevalmistustööde eest

-hoone foto (koos põranda, katuse ja seintega)

Lõppmaksed:

-valmis ühikute arv

1Otsesed personalikulud peavad olema tõendatud palgatõenditega ja tõendiga töötajate tööhõive määra kohta (täis/osalise tööajaga), kuid see on nii olenemata sellest, kas kindlamääraline rahastamine põhineb personalikuludel.

NB! Tabel sisaldab üksnes lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisega seotud tõendavaid dokumente.

Allikas: kontrollikoda liikmesriikide dokumentide alusel.

15

Nagu on näidatud tabelis 1, tähendab lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine sageli seda, et toetusesaajad peavad esitama vähem dokumente. Sellekohane näide on esitatud 3. selgituses.

3. selgitus

Kindla määra alusel makstavad sotsiaalkindlustustasud Rootsis

Rootsi põllumajandusamet koostöös Rootsi Euroopa Sotsiaalfondi nõukogu ja Rootsi majandus- ja regionaalkasvu agentuuriga töötas välja sotsiaalkindlustustasude ühise määra. Rootsis hõlmab enamik projekte palku ja seega ka sotsiaalkindlustustasusid. Kulud sõltuvad lepingu liigist ja sõlmimisajast; kulud võivad hõlmata mitme organisatsiooni arveid ja arvutused on tavaliselt keerulised. Varem ei taotlenud paljud väikesed toetusesaajad nende tasude hüvitamist, sest nad pidasid seda liiga koormavaks.

Pildil on dokumendid, mille toetusesaaja esitas ühe maksetaotluse kohta ajavahemikul 2007–2013, kui sotsiaalkindlustustasusid ei makstud kindla määra alusel.

… ning samal ajal kui ametiasutused seisavad metoodika ettevalmistamisel silmitsi täiendava töökoormuse või kuludega, …

16

Korraldusasutused peavad13 lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisel välja töötama metoodika ja arvutama maksete tasemed (vt ülevaadet liikmesriikide tasandil kaasatud asutustest punktis 45). See on täiendav töö, mis ei ole vajalik, kui toetusi makstakse kantud kulude alusel. Et hinnata, kas metoodika ja arvutuste ettevalmistamise aeg või kulud on proportsionaalsed antud perioodil kokkuhoitud ajaga, küsitleti külastatud liikmesriikide ametiasutusi ning kontrolliti nende metoodika ja arvutustega seotud dokumente. 4. selgituses on esitatud näide metoodika väljatöötamisel tehtud töö mahust.

4. selgitus

Kanaari saarte korraldusasutus töötas oma metoodika välja asutusesiseselt

Kanaari saarte korraldusasutus töötas välja ühikukulud põllumajandusettevõtetesse tehtavate investeeringute kaheksa kategooria jaoks (niisutamine, põllumajandusettevõtete kohandamine, taimne materjal, hooned, üldine taristu, kasvuhooned ja muu taristu, põllumajandusmasinad ja üldised rajatised). Iga kategooria koosneb mitmest alamkategooriast (kuni 49 kategooria kohta, kokku 192); Kanaari saarte ametiasutused arvutasid neist igaühe kohta välja ühe ühiku maksumuse. Metoodikat kirjeldav dokument on 125 lehekülge pikk ja sisaldab viiteid teistele dokumentidele, mis on saadaval ainult elektrooniliselt.

17

Kontrollikoja dokumentaalse kontrolli käigus paluti 20 valitud maaelu arengukava eest vastutavaid ametiasutusi nimetada peamised põhjused, miks lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine ei olnud ulatuslikum. Kõige sagedasem selgitus oli, et toetatavad projektid ja toetusesaajad on väga erinevad. Kuus liikmesriiki14 20st nimetas meetodite väljatöötamise suurt halduskoormust ja ajakulu.

18

Kuuest külastatud korraldusasutusest otsustasid järgmised kolm selle ülesande täitmiseks leida allhankija vähemalt mõne lihtsustatud kuluvõimaluse puhul, sest neil puudusid asutusesisesed vahendid või ekspertteadmised: Taani, Languedoc-Roussillon ja Rootsi. Lihtsustatud kuluvõimaluste väljatöötamisega kaasnevale täiendavale töömahule ja kuludele vaatamata leidsid külastatud liikmesriikide korraldusasutused, et sellesse tasub investeerida, võttes arvesse (eeldatavat) lihtsustamist ja aja kokkuhoidu nii halduses kui toetusesaajate tasandil rakendamise ajal.

19

Seadusandja võib määrustesse lisada lihtsustatud kuluvõimaluste puhul kasutatavad määrad ja summad. Kui need lihtsustatud kuluvõimalused on valmis kasutamiseks liikmesriikide asutustes ilma metoodika või arvutuste ettevalmistamiseta, nimetatakse neid kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimalusteks. Vt 5. selgitusest näiteid kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimaluste kohta, mis on praegu maaelu arengu toetuse jaoks kättesaadavad15.

5. selgitus

Kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimalused maaelu arengu valdkonnas

Kaudsed kulud: liikmesriikide ametiasutused võivad arvutada need ühtse määrana kuni 15% rahastamiskõlblikest otsestest personalikuludest ilma nõudeta liikmesriigile teha arvutusi kohaldatava määra kindlakstegemiseks.

Personalikulud: liikmesriigi ametiasutused võivad arvutada tunnimäära, jagades viimase dokumenteeritud aasta tööjõukulude brutosumma 1720 tunniga.

20

Määruses sätestatud kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimaluste puhul, nagu kaudsete kulude kindlamääraline hüvitamine, ei pea korraldusasutused põhjendama kasutatud protsendimäära. See on eriti kasulik liikmesriikide ametiasutustele, kuna nad ei pea metoodikat ette valmistama, kuid saavad kasu lihtsustatud rakendus- ja maksemenetlusest.

… säästavad nad aega halduskontrolli käigus

21

Asjaomaste asutuste töötajad peavad läbi viima toetusetaotluste ja maksenõuete halduskontrolli. Kontrollikoda uuris, kuidas need kontrollid muutuvad, kui maksed tehakse lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades, uurides asjakohaseid õigusakte16, liikmesriikide menetlusi ja kontrolle, mida tehakse projektidele, mis maksti lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades ja neid kasutamata. Tabelis 2 on esitatud selle kohta näiteid.

Tabel 2

Kindlamääralise rahastamise ja ühikuhindade halduskontrollide võrdlus

Lihtsustatud kuluvõimaluse liik Etapp 2014–2020 (lihtsustatud kuluvõimalustega) 2007-2013 (ilma lihtsustatud kuluvõimalusteta)
Kindlamääraline rahastamine: kaudsed kulud, mis makstakse 15 protsendina rahastamiskõlblikest otsestest personalikuludest Toetustaotlus Puudus Kulude mõistlikkuse kontroll ja jaotamispõhimõtte põhjendus
Maksetaotlus Rahastamiskõlblikest otsestest personalikuludest 15% arvutamine1 Kantud kulude ja tehtud maksete kontrollimine

-Arvete , maksetõendite, palgalehtede ja tööajatabelite (kui kaudsed kulud hõlmavad palku) läbivaatamine

-Kaudsete kulude jaotamispõhimõtete kontrollimine ja uuesti arvutamine

Loomade pidamise ühikukulud, mis makstakse kohtade arvu või ruutmeetrite (m2) alusel Toetustaotlus Ühikute arvu kontrollimine võrreldes projekti ulatusega (automaatselt arvutatud kulud) Kulude mõistlikkuse kontrollimine pakkumuste võrdlemise või muu hindamissüsteemi (nagu võrdluskulud) võrdlemise teel.
Maksetaotlus Taotletud summade kontrollimine Kantud kulude ja tehtud maksete kontrollimine:

-Kulude kirjeldus, arved ja maksetõendid

1Otseste personalikulude rahastamiskõlblikkust tuleb kontrollida sõltumata sellest, kas kindlasummalised määrad põhinevad personalikuludel.

NB! Tabel hõlmab üksnes lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisega seotud halduskontrolle.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

22

Kuue külastatud liikmesriigi makseasutuste töötajad teatasid kontrollikoja audiitoritele, et kulude mõistlikkuse kontrollimine17 oli aeganõudev, eriti juhul, kui oli vaja täiendavaid selgitusi või pakkumused ei olnud piisavalt kvaliteetsed. Maksetaotluse etapis hoiavad makseasutused aega kokku, jättes arved või maksetõendid kontrollimata, kui maksed põhinevad lihtsustatud kuluvõimalustel.

23

Enne makse tegemist kontrollivad makseasutuse töötajad toetuse saamise tingimuste täitmist. Nad võrdlevad lõpetatud tegevust tegevusega, millele toetus eraldati, ning teevad tavaliselt kontrollkäigu, et kontrollida, kas tegevus on tegelikult lõpetatud18. Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisel jäävad need kontrollid samaks.

24

Ühikukulude alusel tehtavate maksete puhul peavad makseasutuse töötajad kontrollima koguseid. Liikmesriigid võivad ise otsustada, kuidas seda kontrollida. Paljud neist külastavad toetusesaajaid, et kontrollida koguseid ja tagada, et lõpetatud tegevus on kooskõlas toetuse andmise otsusega. Tegevuste puhul, mida kohapeal ei kontrollita, peavad liikmesriigid leidma muid viise asjaomaste koguste ja tegevuse toimumise kontrollimiseks. Näiteks Kanaari saarte makseasutus kasutab omandiõiguse kontrollimiseks sõidukite registreid ning Taani kasutab satelliitfotosid, et kontrollida sõnnikuhoidlate olemasolu.

25

Kindlate määrade kasutamisel arvutatakse rahastamiskõlblikud kulud protsendina muude rahastamiskõlblike kulude kategooriatest. Kõik kuus valitud maaelu arengukava19 kasutavad kaudsete kulude puhul kindlaid määrasid ning liikmesriikide ametiasutused nimetasid seda lihtsustamise heaks näiteks. Näide on toodud 6. selgituses.

6. selgitus

Näide kaudsete kulude dokumentatsioonist

Flandrias võrreldi maksetaotlusi, sealhulgas tõendavaid dokumente, enne ja pärast kindlamääralise rahastamise kasutuselevõttu. Esimese puhul leiti, et üheainsa 12 euro suuruse makse jaoks oli esitatud üheksa tõendavat dokumenti.

Kindlamääralise rahastamise puhul ei pea toetusesaajad selliseid dokumente esitama ja liikmesriikide ametiasutused ei pea neid kontrollima.

26

Saksimaa ametiasutused teatasid kontrollikojale, et maksetaotluste kontrollimiseks kuluv aeg on kaudsete kulude kontrollimise vähendamise tõttu vähemalt 50% võrra lühenenud. Eelmisel perioodil kulus kaudsete kulude kontrollimiseks iga arve puhul vähemalt 10 minutit. Kui toetusesaaja taotles üürikulude hüvitamist ühe aasta eest, oleks haldur pidanud kontrollima 12 arvet ja maksetõendit, millele kuluks umbes 120 minutit. Nüüd peab haldur kontrollima üksnes seda, et kaudsetest kuludest 15% arvutamine on korrektne ja et otseste kulude kohta esitatud arvete loetelu ei sisalda kaudseid kulusid, mis võtab umbes 10–15 minutit.

27

Rootsi ametiasutused hindasid, et kantud kuludel põhinevate kaudsete kulude kontrollimiseks kulus 3–5 tundi maksetaotluse kohta, võrreldes umbes 50 minutiga, mis kulus kindlamääralise rahastamise kasutamisel.

28

Kontrollikoja audit näitab, et lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisega võib kaasneda lihtsustamine ja ajasääst, peamiselt toetusesaajatele, aga ka asjaomastele asutustele. Eelnev investeering, mida korraldusasutus vajab lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise metoodika väljatöötamiseks, peab siiski olema proportsionaalne asutuste ja toetusesaajate eeldatava ajasäästuga lihtsustatud kuluvõimaluste kohaldamisel. See on üks põhjuseid, miks lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine maaelu arengu poliitikas on väike, nagu on kirjeldatud allpoolpunktides 4850 ja 5556.

Lihtsustatud kuluvõimaluste sihipärane kasutamine võib aidata maaelu arengu projektide kulusid kontrolli all hoida

29

Kantud kulude hüvitamise alusel rahastatavate projektide puhul peavad riiklikud ametiasutused heakskiitmise etapis kontrollima, kas eeldatavad kulud on mõistlikud. Nii põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi kui ka kontrollikoja aruannetes on esile toodud nende kontrollide puudused (vt 7. selgitus).

7. selgitus

Kulude mõistlikkus juhtudel, mil toetusi makstakse kantud kulude alusel

Kantud ja makstud kulude hüvitamise alusel toetatavate projektide puhul kontrollivad riiklikud ametiasutused tavaliselt, kas taotletud projekti kulud on mõistlikud. Selleks a) vaadatakse läbi taotleja esitatud pakkumused koos toetustaotlusega või b) võrreldakse neid võrdlushindadega20.

Ajavahemikul 2014–2016 oli 193 kontrollitud projektist 66 (34 %) esitanud ebapiisavaid tõendeid kulude mõistlikkuse kohta21. Kontrollikoda on varem seadnud kahtluse alla22, kas komisjon ja liikmesriikide ametiasutused kasutavad kõige tulemuslikumaid meetodeid, et hoida maaelu arengu toetuste kulusid kontrolli all.

30

Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisel loetakse kontrollid kaetuks usaldusväärse metoodika väljatöötamise teel. Lihtsustatud kuluvõimaluste tõhus kasutamine võib hoida maaelu arengu projektide kulud kontrolli all. Selle saavutamiseks on vaja, et lihtsustatud kuluvõimalused kehtestataks õigel tasemel ning et põhineksid usaldusväärsel metoodikal, mida korrapäraselt läbi vaadatakse ja vajadusel ajakohastatakse. Vead arvutustes tähendaksid, et sama viga mõjutaks kõiki vastavaid määrasid kasutavaid projekte.

Kontrollikoda leidis häid metoodika ja arvutuste näiteid …

31

Kontrollikoja eesmärk oli läbi vaadata külastatud liikmesriikide väljatöötatud metoodika. Kontrollikoda märkis, et enamik aastatel 2014–2020 EAFRD toetatud meetmetest on sarnased perioodil 2007–2013 toetatud meetmetega23. Seetõttu on paljudel liikmesriikidel juurdepääs varasemate perioodide andmetele tegelike kulude kohta, mis on hüvitatud eelmisel perioodil läbiviidud tegevuste eest. 8. selgituses on esitatud varasematel andmetel põhinevate ühikuhindade näide.

8. selgitus

Varasematel andmetel põhinev metoodika Taanis

Mõned valdkonnad on bioloogilise mitmekesisuse seisukohast eriti olulised. Taanis makstakse põllumajandustootjatele hüvitist selliste alade karjatamise eesmärgil taraga piiramise eest. Taani ametiasutused kasutasid selliste ühikukulude väljatöötamiseks varasemate projektide andmeid. Arvutus põhineb perioodil 2013–2014 koos 82 toetusetaotlusega esitatud kõige odavamatel pakkumustel. Taotluste pakkumused jagati kaheks: 1–2 traadiga aiad (52 pakkumust) ja 3–4 traadiga aiad (30 pakkumust), ning arvutati nende pakkumuste keskmine väärtus. Arvutuste tulemusena saadi ühiku hinnaks 19 Taani krooni (umbes 2,50 eurot)/m 1–2 traadiga aedade ja 28 Taani krooni (ligikaudu 3,75 eurot)/m 3–4 traadiga aedade eest.

Kui teatavat liiki kulude jaoks oli olemas vähem kui 20 hea kvaliteediga pakkumust, tehti turu-uuring. Analüüsiti ka andmete levikut, et tagada toetusesaajate võrdne kohtlemine, ja jõuti järeldusele, et erinevate piirkondade ja kasutatud materjalide kulude erinevus ei olnud piisavalt suur, et põhjendada lihtsustatud kuluvõimaluste mitmekesistamist selle alusel. Taani ametiasutused kavatsevad hinnata vajadust ajakohastada oma lihtsustatud kuluvõimaluste arvutamisviisi enne iga-aastast taotlusvooru ja kaaluda lihtsustatud kuluvõimaluste kohandamist hinnaindeksi alusel.

32

Lihtsustatud kuluvõimalusi kasutavatel liikmesriikidel ei ole üldiselt vahendeid tegelike kulude jälgimiseks. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui makseasutused lähevad üle maksete tegemisele lihtsustatud kuluvõimaluste alusel, lõpetavad nad teabe kogumise tegelike kulude kohta. Seetõttu ei pruugi neil olla asjakohaseid andmeid oma arvutuste ajakohastamiseks. Selle tõttu olid Saksimaa (Saksamaa) ametiasutused kaasanud konsultante uute, välisekspertide andmetel põhinevate meetodite väljatöötamiseks, et ajakohastada oma lihtsustatud kuluvõimalused, kui varasemad andmed ei ole enam kättesaadavad.

… kuid mõnel juhul ei olnud aluseks olevad andmed kättesaadavad …

33

Selleks et hinnata, kas meetod on õiglane ja erapooletu, peab see olema kontrollitav. Kui kasutatakse lihtsustatud kuluvõimalusi, peab audiitoritel olema juurdepääs lihtsustatud kuluvõimaluste arvutamise aluseks olevatele andmetele24. Kontrollikoda valis välja arvutuste üksikud elemendid ja jälgis neid andmete algallikani, et kontrollida andmete tõendatavust.

34

8. selgituses kirjeldatud metoodika (vt punkt 31) on näide sellest, kuidas kontrollikojal oli lihtne jälgida valitud kirjete tulenemist alusandmetest. Kontrollikoda leidis siiski probleeme mõningate ühikukulude jaoks väljatöötatud metoodikate tõendatavusega. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi audiitorid teatasid sarnastest leidudest kahe puhul25 kuuest siiani tehtud lihtsustatud kuluvõimalusi hõlmavast auditist.

35

Kontrollikoja piiratud arvu näidete puhul olid leitud probleemid seotud juhtumitega, kus ametiasutused tellisid arvutusteenuse allhanke korras. Rootsis ei olnud korraldusasutusel juurdepääsu osale arvutuste aluseks olevatest andmetest ja selle asemel toetusid nad sõltumatutele läbivaatamistele. Taanis hõlmas allhanke korraldamine kolme konsultantide tasandit ja raskendas tõendamisprotsessi (vt 9. selgitus).

9. selgitus

Mitme konsultandi kaasamine võib kontrollimist raskendada

Taani ametiasutused tellisid lihtsustatud kuluvõimaluste väljatöötamise allhanke korras konsultandilt A. Loomade pidamise kohta varasemad andmed puudusid. Konsultant A palkas ühikukulude määramiseks alltöövõtja (konsultant B), kes omakorda nõudis andmeid konsultandilt C. Lisaks vaatas sõltumatu asutus arvutused läbi enda teadmiste ja allikate põhjal. Alljärgnev joonis annab ülevaate Taanis kariloomade pidamise jaoks ühikukulude väljatöötamises osalejate kohta.

Umbes üks kolmandik aluseks olevatest andmetest ei olnud kontrollikoja auditi ajal kättesaadav. Taani ametiasutused teatasid kontrollikojale, et nad peavad sõlmima uue lepingu kolmanda konsultantide tasandiga (konsultant C), et saada hinnanguid tõendavaid alusandmeid. Allhanked ja mitme tasandi konsultantide andmete kasutamine muutis arvutuste kontrollimise keeruliseks ja aeganõudvaks. Taani ametiasutused oleksid võinud seda vältida, küsides alusandmeid konsultandilt A, kellega nad sõlmisid lepingu, või sätestades lepingus, et arvutused peavad olema kontrollitavad.

… või ei olnud arvutustes kasutatud andmed piisavalt põhjendatud

36

Arvutused on tõesed, kui need põhinevad tegelikkusel, ning metoodika puhul kasutatud eeldused ja andmed on hästi põhjendatud26. Kontrollikoda uuris, kas see oli nii, kontrollides valitud lihtsustatud kuluvõimaluste metoodikat külastatud liikmesriikides. Kontrollikoda kontrollis ka arvutusi, jälgides kirjete valimit tagasi algallikani (vt punktid 3335). Enamikul juhtudel leidis kontrollikoda, et metoodika ja arvutused olid usaldusväärsed.

37

Ühes külastatud liikmesriigis ei suutnud ametiasutused kasutatud andmeid põhjendada. Kanaari saarte ühikukulude ja ühekordsete maksete metoodikas on sätestatud, et lihtsustatud kuluvõimaluste loomiseks piisab kolmest pakkumusest või arvest. Tegelike arvutuste käigus kasutatud andmete hulk on erinev, kuid mitmel korral ei suutnud ametiasutused põhjendada, miks ja kuidas olid konkreetsed kasutatud andmed valitud. Näide on toodud 10. selgituses.

10. selgitus

Liikmesriigi ametiasutused ei suutnud alati põhjendada lihtsustatud kuluvõimaluste arvutamiseks kasutatud andmete valikut

Ühes kasvuhoonete ühikukulude arvutuses kasutasid Kanaari saarte ametiasutused 12 algdokumenti (arved ja pakkumised), millest ainult neli olid varasemate projektide arved. Nad ei suutnud kontrollikojale esitada perioodi 2007–2013 kättesaadavate arvete koguarvu. Samuti ei suutnud nad selgitada, kuidas ja miks nad olid valinud arvutuses kasutatud 12 algdokumenti.

Ühepäevaste ürituste korraldamise jaoks mõeldud ühekordse summa arvutamiseks kasutasid ametiasutused keskmiselt kolme hotelli pakkumisi, millest kaks kuulusid samasse hotelliketti. Kanaari saarte ametiasutused ei suutnud selgitada, kuidas või miks nad olid need kolm hotelli valinud. Lisaks sisaldasid arvutustes kasutatud pakkumused käibemaksu, mis ei vasta maaelu arengu toetuse tingimustele27.

38

Muudel juhtudel kasutasid ametiasutused lihtsustatud kuluvõimaluste arvutamiseks pakkumusi, mis ei ole võrreldavad. Näide on esitatud 11. selgituses, millest ilmneb ka, et lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine ei anna alati lisaväärtust võrreldes kantud kulude hüvitamisega.

11. selgitus

Võrreldamatutel pakkumustel põhinev ühekordne makse, mis ei toonud kaasa mingeid sääste

Kanaari saartel võivad osalemistasusid katva ühekordse makse kaudu toetust saada kohalikud tegevusrühmad, kes osalevad vähemalt kahel messil. Kanaari saarte ametiasutused arvutasid ühekordse makse summa, mis võrdus viie ürituse keskmise kuluga, mis on korrutatud kahega. Viis üritust on seotud põllumajanduse ja loomakasvatuse, käsitöö ja taastamisega. Toetusesaajad saavad ühekordse makse mis tahes kahe ürituse külastamise eest.

Kui need tegevused oleksid hüvitatud kantud kulude alusel, oleks toetusesaaja pidanud kulude põhjendamiseks esitama tõenäoliselt kaks arvet ja maksetõendid. Tõenäoliselt oleks toetusesaaja pidanud ühekordse makse saamiseks esitama ka arve või tõendi kahel messil osalemise kohta. Antud juhul ei vähendanud ühekordse makse tegemine peaaegu üldse nende dokumentide mahtu, mille toetusesaaja pidi esitama, ega kontrollide arvu, mida makseasutus pidi tegema. Samuti ei aidanud see hoida projektikulusid kontrolli all, nagu näitab pakkumuste erinevus.

Sõltumatu sertifitseerimise kaotamine toob kaasa uusi probleeme

39

Sõltumatu kontroll on oluline tagamaks, et lihtsustatud kuluvõimalused põhinevad ausatel, õiglastel ja kontrollitavatel meetoditel. Lihtsustatud kuluvõimaluste kavandamise sõltumatut kontrolli võib teha enne nende rakendamist (eelkontroll), rakendamise ajal või pärast seda (järelkontroll). Kontrollikoja eesmärk oli saada ülevaade lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika kontrollimisest ning kontrolli käigus leiti, et maaelu arengu valdkonnas on eeskirjad hiljuti muutunud.

40

Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutuselevõtuga maaelu arengu valdkonnas kaasnes nõue esitada kohustuslik sõltumatu asutuse kinnitus28. See oli ainus sõltumatu eelkontrollimeede. Hiljutised muudatused õigusaktides29 tähendavad seda, et kõnealused kinnitused ei hõlma enam investeerimismeetmed. Sellest tulenevalt ei tehta 2018. aastast alates lihtsustatud kuluvõimaluste meetodite ja arvutuste kohustuslikku sõltumatut kontrolli. Korraldusasutustel on siiski võimalus kaasata sõltumatu asutus metoodika koostamiseks või arvutuste läbivaatamiseks.

Komisjon ei uuri maaelu arengukavade heakskiitmise käigus metoodikat ega arvutusi, tehes seda üksnes mõne valitud auditi raames …

41

Komisjon vaatab maaelu arengukavad läbi ja kiidab need heaks30. Lihtsustatud kuluvõimaluste arvutuste valideerimine ei ole osa maaelu arengukava heakskiitmise protsessist.

42

Komisjon teeb auditeid, et kontrollida, kas maksed vastavad kohaldatavatele seadustele31. Komisjoni audiitorid kontrollivad metoodikaid ja arvutusi, kui nad valivad lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades tehtud kulutused. 2017. aastal oli enamik audititega hõlmatud kuludest endiselt seotud perioodi 2007–2013 meetmetega ning need maksti välja kantud kulude alusel.

43

Lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika vead võivad mõjutada kõiki projekte, mille puhul kõnealuseid kuluvõimalusi kasutatakse. Mitu liikmesriiki32 väljendas muret võimalike finantskorrektsioonide pärast ja tõi selle välja lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise takistusena. Sarnaselt komisjoni kehtestatud muude finantskorrektsioonidega on nende mõju piiratud 24 kuu jooksul tehtud kuludega33.

44

Euroopa Sotsiaalfondi puhul võib komisjon liikmesriigi taotluse korral kinnitada lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika ja arvutused eelnevalt. Selleks võtab komisjon vastu delegeeritud õigusakti34, millega luuakse liikmesriikidele õiguskindlus. Kuna ükski teine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfond ei valinud koondettepaneku35 raames seda mehhanismi, piirdub see Euroopa Sotsiaalfondiga.

… ja sertifitseerimisasutuste rolli lihtsustatud kuluvõimaluste auditeerimisel ei ole täpsustatud

45

Fondide haldamisse ja kontrolli on kaasatud kolm riiklikku asutust; nende lihtsustatud kuluvõimalustega seotud kohustusi on kirjeldatud joonisel 4.

Joonis 4

Liikmesriikide kohustused seoses lihtsustatud kuluvõimalustega

Allikas: kontrollikoda määruse (EL) nr 1305/2013 alusel.

46

Sõltumatud sertifitseerimisasutused väljastavad iga-aastaseid arvamusi makseasutuste raamatupidamise aastaaruannete, sisekontrollisüsteemi toimimise ning kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta36. Komisjoni suunistes37 sertifitseerimisasutustele ei mainita lihtsustatud kuluvõimalusi38.

47

Kulude kontrolli all hoidmise tagamiseks on oluline kehtestada lihtsustatud kuluvõimalused õigel tasemel. Kontrollikoja avastatud arvutustega seotud probleemid näitavad, et on vaja sõltumatut kontrolli.

Uued lihtsustatud kuluvõimalused hõlmasid väikest osa maaelu arengu kogukuludest

48

Auditi ajal puudus komisjonil ülevaade lihtsustatud kuluvõimaluste alla kuuluvate kulutuste osakaalust. Kontrollikoja maaelu arengukavade valik hõlmas lihtsustatud kuluvõimaluste kõige ilmsemat kasutamist39, kuid kontrollikoda ei leidnud ühtegi näidet selle kohta, et kogu meede oleks rakendatud lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades.

49

Iga maaelu arengu meede jaguneb mitmeks alameetmeks, mis omakorda hõlmavad mitut liiki projekte. 20 maaelu arengukava dokumentide läbivaatamisel leiti, et lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine piirdus teatavat liiki projektide või kuludega. Vt näidet joonisel 5.

Joonis 5

Languedoc-Roussillonis kasutati lihtsustatud kuluvõimalusi ainult teatud tüüpi projektide puhul

Allikas: kontrollikoda Languedoc-Roussilloni MAKi alusel.

50

Kui lihtsustatud kuluvõimaluste kaudu hüvitatakse ainult osa alameetmest või teatavat liiki kulud, ei ole võimalik asjaomaseid summasid kindlaks teha. Maaelu arengukavade eelarvete koostamine laieneb ainult meetmetele ning liikmesriigid teostavad üldjuhul ainult järelevalvet projektide kohta (st mitte iga kululiigi puhul). Näitamaks lihtsustatud kuluvõimaluste mõju ühele konkreetsele maaelu arengukavale (Valloonia), kus lihtsustatud kuluvõimalusi kasutavad kaks meedet, on joonisel 6 esitatud nende kahe meetme eelarve osakaal lihtsustatud kuluvõimaluste puhul. Nende kahe meetme puhul kasutatakse arengukavas kaudsete kulude puhul 14-protsendilist kindlat määra.

Joonis 6

Maksed, mis eeldatavalt tehakse lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades (Valloonia)

Allikas: kontrollikoda komisjoni dokumentide alusel.

51

Lisas I on esitatud meetmed, kus dokumentaalseks hindamiseks valitud 20 maaelu arengukava puhul kasutatakse lihtsustatud kuluvõimalusi. Kõige sagedamini kasutatavad lihtsustatud kuluvõimalused on kasutusvalmis kuluvõimalused (vt punkt 19); suurem osa 20 maaelu arengukavast kasutavad kaudsete kulude puhul kindlat määra. Joonisel 7 on näidatud, kuidas eri liiki lihtsustatud kuluvõimalusi tavaliselt kasutatakse.

Joonis 7

Lihtsustatud kuluvõimaluste kõige sagedasemad kasutusviisid

Allikas: kontrollikoda 20 MAKi dokumentide läbivaatamise alusel.

52

Ühikukulusid kasutatakse peamiselt personalikulude40, reisikulude või majutuskulude41 katmiseks. Tervete projektide puhul kasutatakse ühikukulusid peamiselt investeeringuteks materiaalsesse varasse42. Joonisel 8 on esitatud auditi jaoks valitud kuue maaelu arengukava puhul kasutatud lihtsustatud kuluvõimaluste liigid.

Joonis 8

Ühikukulusid ja kindlamääralist rahastamist kasutatakse valitud maaelu arengukavades enim, ühekordseid makseid kasutatakse harva

NB! Lihtsustatud kuluvõimalusi kasutatakse ainult teatavat liiki projektide või kulukategooriate, mitte kunagi kogu meetme puhul. Joonisel on esitatud iga lihtsustatud kuluvõimaluse liiki kohaldavate alameetmete arv valitud maaelu arengukavades. Sama alameetme puhul võib kasutada eri liiki lihtsustatud kuluvõimalusi. Seega ei näita see arv lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisega seotud kogukulusid, vaid lihtsalt eelistatud lihtsustatud kuluvõimaluste liike.

Allikas: kontrollikoda liikmesriikide dokumentide põhjal.

Perioodi 2014–2020 maaelu arengukavade koostamisel ei olnud lihtsustatud kuluvõimalused prioriteediks, kuid komisjon julgustab neid kasutama

53

Parlament ja nõukogu kiitsid 2013. aasta detsembris heaks eeskirjad ajavahemikuks 2014–202043. Neli Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eest vastutavat peadirektoraati44 koostasid ühise suunisdokumendi45 (lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevad komisjoni juhised) ja avaldasid lõpliku dokumendi 2014. aasta septembris. Joonisel 9 on esitatud perioodi 2014–2020 maaelu arengukavade ettevalmistamise ajakava.

Joonis 9

Lihtsustatud kuluvõimaluste ajakava: ettepanekust suuniste ja koolituseni

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

54

Neli Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde haldavat peadirektoraati tellisid lihtsustatud kuluvõimaluste uuringu, mis on praegu käimas. Uuringus kogutakse küsitluse kaudu teavet iga fondi puhul kasutatud meetmete ja lihtsustatud kuluvõimaluste liikide, kasutatud summade ja lihtsustatud kuluvõimaluste abil rakendatud projektide kohta ning lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise kasulikkuse kohta. Komisjon kavatseb seda teavet kasutada järgmise perioodi (pärast 2020. aastat) maaelu arengu raamistiku väljatöötamisel.

Meetmete ja toetusesaajate mitmekesisuse tõttu on lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine keeruline, kuid neid võib kasutada paljude investeeringute puhul

55

Programmitöö perioodil 2014–2020 on 28 liikmesriigis 118 erinevat maaelu arengukava, kusjuures 20 on eraldiseisvad riiklikud kavad ja kaheksa liikmesriiki on otsustanud piirkondlike kavade kasuks46. Sõltuvalt konkreetsetest majanduslikest, looduslikest või struktuurilistest tingimustest võivad maaelu arengukavad hõlmata kuni 20 meedet, mis aitavad kaasa ELi maaelu arengu prioriteetide47 saavutamisele.

56

Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine on kõige mõistlikum siis, kui on olemas teatav arv sarnaseid tegevusi või kululiike. Kontrollikoja poolt dokumentaalseks hindamiseks valitud 20 maaelu arengukava eest vastutavad ametiasutused nimetasid lihtsustatud kuluvõimaluste vähese kasutamise peamiste põhjustena eri liiki tegevuste ja toetusesaajate mitmekesisust. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) toetatavad meetmed on jaotatud alameetmeteks. On olemas 49 eri alameedet, mille puhul võib kasutada lihtsustatud kuluvõimalusi (loetletud lisas I). Iga alameetme raames võib toetada mitut eri liiki projekte ja/või kulusid.

57

Projektide ja maaelu arengu poliitika kulude mitmekesisusele vaatamata leidis kontrollikoda näiteid, mille puhul lihtsustatud kuluvõimalused olid välja töötatud paljude erinevate investeeringute jaoks. Näiteks Kanaari saarte maaelu arengukava sisaldab ühikukulusid põllumajandusettevõtetesse tehtavate investeeringute kaheksa eri kategooria jaoks, vt 12. selgitus.

12. selgitus

Ühikukulud on võimalik välja töötada paljude erinevate investeeringute jaoks, kuid need toovad kasu vaid teatava arvu projektide puhul

Kanaari saarte korraldusasutus töötas välja eraldi ühikukulud põllumajandusettevõtetesse tehtavate investeeringute kaheksa kategooria jaoks (niisutamine, põllumajandusettevõtete kohandamine, taimne materjal, hooned, üldine taristu, kasvuhooned ja muu taristu, põllumajandusmasinad ja üldised rajatised). Iga kategooria koosneb mitmest alamkategooriast (kuni 49 kategooria kohta, kokku 192); Kanaari saarte ametiasutused arvutasid neist igaühe kohta välja ühe ühiku maksumuse.

58

Kui projektide arv teatavat liiki investeeringute puhul on piiratud, ei anna lihtsustatud kuluvõimalused aga lisandväärtust. Näiteks töötasid Kanaari saarte ametiasutused välja ühikukulu udukoguja ostmiseks. Ühikukulu põhineb ainsa tarnija pakkumusel. Auditi ajal oli udukoguja ostnud vaid üks projekt. Maaelu arengu projektide puhul kasutatakse ühekordseid makseid kõige vähem. Kuuest külastatud liikmesriigist kolm48 märkisid, et nad otsustasid mitte kasutada ühekordseid makseid, sest peavad neid riskantsemaks. Ühekordse makse saamiseks peab toetusesaaja täitma kõik tingimused – osalised maksed ei ole võimalikud.

59

Liikmesriikidel on ka võimalus kombineerida ühte liiki projektide puhul eri liiki lihtsustatud kuluvõimalusi, mistõttu võivad ühekordsed maksed piirduda tegevusega, mille puhul peavad soovitud tulemuste saavutamiseks olema täidetud kõik tingimused. Näiteks hõlmab Kanaari saarte maaelu arengukava kõiki kolme lihtsustatud kuluvõimaluste liiki (ühikukulud, ühekordsed maksed ja kindlamääraline rahastamine) projektide puhul, mida toetatakse koostöö ja Leaderi kohaliku arengu meetmete toetamise raames (vt 13. selgitus). Eri liiki lihtsustatud kuluvõimaluste kombineerimine muudab lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise paindlikumaks.

13. selgitus

Näide sellest, kuidas ühe projekti puhul võib kasutada erinevaid lihtsustatud kuluvõimalusi

Koostöömeetme raames toetatavate projektide puhul võivad Kanaari saarte toetusesaajad saada makseid kolme liiki lihtsustatud kuluvõimalusi kombineerides. Näiteks võib makse projektile, millega luuakse ja arendatakse lühikesi tarneahelaid ning kohalikku turgu, koosneda järgmistest osadest:

 • ühekordne summa reklaamitegevuse eest kirjutavas meedias ja spetsialiseerunud ajakirjades, et suurendada teadlikkust lühikese tarneahela ja kohaliku turu ning nendest saadava kasu kohta;
 • projektiga seotud personalikulude ühikukulud;
 • 15% suurune kindlamääraline makse kaudsete kulude puhul.
60

Liikmesriikide ametiasutused saavad lihtsustatud kuluvõimaluste kasutuselevõtmisel kasutada meetodeid või määrasid, mis on juba välja töötatud riiklike või ELi kavade jaoks. Kontrollikoda leidis mitmeid maaelu arengukavasid49, kus kasutati reisipäevaraha või ühikukulusid riiklikest süsteemidest makstavate personalikulude jaoks. 20 maaelu arengukava dokumentide läbivaatamise alusel järeldas kontrollikoda, et liikmesriikide ametiasutused kasutavad lihtsustatud kuluvõimaluste väljatöötamisel harva teiste poliitikavaldkondade kogemusi. Kontrollikoda leidis selle kohta vaid kaks näidet (vt 14. selgitus).

14. selgitus

Näited olemasoleva metoodika kasutamisest

Toscana maaelu arengukavas kasutatakse ühikukulusid ja ühekordseid makseid50 toetatud projektide puhul, millega edendatakse kutseõpet ja oskuste omandamist. Maaelu arengukavas on koolitustegevuse jaoks ette nähtud kolm erinevat ühikukulu sõltuvalt tegevuse pikkusest (vähem kui 20 tundi, 21–60 tundi, üle 60 tunni) ja ühekordne summa juhendamistegevuse eest. Ühikukulude ja ühekordsete maksete summad põhinevad meetoditel, mis on juba välja töötatud ja mida kasutatakse aastate 2007–2013 ja 2014–2020 konkurentsivõime ja tööhõive piirkondliku rakenduskava raames, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Küprose maaelu arengukavas kasutatakse reisipäevarahade ja päevarahade maksmiseks ühikukulusid programmi „Erasmus+“ raames põllu- ja metsamajandusettevõtte juhtkonna liikmete lühiajalisteks vastastikusteks vahetusteks ning põllu- ja metsamajandusettevõtete külastamiseks.

Liikmesriikide ametiasutused on mures komisjoni auditite pärast

61

Kontrollikoja auditikülastuste ajal märkisid mitmed liikmesriikide ametiasutused, et nad ei ole kindlad selles, kuidas komisjon lihtsustatud kuluvõimalusi kontrollib, ning mõned nimetasid seda takistuseks lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisel51. Liikmesriikide külastamise käigus kontrollivad komisjoni töötajad liikmesriikide juhtimis- ja kontrollisüsteeme, kasutades põhi- ja lisakontrollide loetelu52. Kontrollikoda uuris põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi auditi lähenemisviisi ning leidis, et nende kontrollide määratlused ei olnud lihtsustatud kuluvõimaluste kasutuselevõtuks ajakohastatud. Üks viis liikmesriikide probleemide lahendamiseks on ajakohastada komisjoni põhi- ja lisakontrollide määratlused nii, et need kajastaksid lihtsustatud kuluvõimalusi. Lihtsustatud kuluvõimaluste suhtes kohaldatavad kontrollid on esitatud joonisel 10.

Joonis 10

Halduskontrollid, mille läbiviimist komisjon liikmesriikide ametiasutustelt lihtsustatud kuluvõimaluste puhul eeldab

Allikas: Euroopa Kontrollikoda intervjuude ja komisjoni teabe alusel.

62

Sellega seoses koostas kontrollikoda ühiste kindluse tagamise nõuete ja tulemuslikkuse põhimõtete loetelu, mis on esitatud II lisa punktides 1 ja 2.

63

Eespool kirjeldatud probleemidest hoolimata plaanisid kuuest külastatud liikmesriigi ametiasutusest viis kasutada tulevikus lihtsustatud kuluvõimalusi ulatuslikumalt. Näiteks soovis Rootsi kasutada perioodi 2014–2020 esialgses maaelu arengukavas rohkem ühekordseid makseid, kuid seda piiras (nüüdseks tühistatud) säte, et lihtsustatud kuluvõimalused tuleb eelnevalt heaks kiita53.

Õigusaktide hiljutised muudatused võivad soodustada lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist maaelu arengus

64

2016. aasta septembris tegi komisjon ettepaneku54 muuta mitut sätet, mis mõjutavad maaelu arengu poliitika rakendamist. 2017. aasta oktoobris leppisid nõukogu ja parlament kokku, et alates 2018. aastast jäetakse välja maaelu arengu erisätted55, millega piirati lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist.

65

Kokkulepitud muudatused ühtlustavad veelgi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eeskirju ning suurendavad lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise võimalusi. EAFRD metoodika ja arvutuste eelneva sertifitseerimise kaotamine võib hõlbustada lihtsustatud kuluvõimaluste laialdasemat kasutamist. Eelnev sertifitseerimine tähendas, et EAFRD puhul tuli lihtsustatud kuluvõimalused kehtestada varasemas etapis kui näiteks Euroopa Sotsiaalfondi puhul. Viimase puhul piisab lihtsustatud kuluvõimaluste kehtestamisest hiljemalt toetuse andmise ajal. Nüüd on see nii ka EAFRD puhul. Nõukogu ja parlament arutavad veel täiendavaid ettepanekuid, mis mõjutavad lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist EAFRD puhul; ettepanekud on esitatud 15. selgituses. Kui need täiendavad muudatused vastu võetakse, laiendatakse lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist.

15. selgitus

Kavandatud muudatused õigusaktides suurendavad lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise võimalusi

Määruse (EL) nr 1303/2013 artiklite 67 ja 68 muudatusettepanekud tähendavad järgmist:

 • ühekordsete maksete puhul kaotatakse ülemmäär;
 • kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames on lubatud eelarveprojektid, mis on iga juhtumi puhul eraldi paika pandud;
 • tegevuse otsesed personalikulud võib arvutada kindla määra alusel, mis võib olla kuni 20% otsekuludest, mis ei sisalda selle tegevuse personalikulusid, ning
 • selleks et katta tegevuse järelejäänud rahastamiskõlblikud otsesed kulud, võidakse kasutada kindlat määra, mis võib olla 40% rahastamiskõlblikest personalikuludest, ilma et liikmesriigilt nõutaks arvutusi kohaldatava määra kindlakstegemiseks.
66

Võimalus kasutada lihtsustatud kuluvõimalusi projekti eelarveprojekti alusel tähendab, et lihtsustatud kuluvõimalused võib kehtestada konkreetse tegevuse jaoks toetusetaotluse hindamise käigus. Rootsi ja Soome ametiasutused teatasid kontrollikojale, et nad olid mitme meetme puhul juba kaalunud eelarveprojektil põhinevate ühekordsete maksete kasutamist, kuni komisjon teatas neile, et EAFRD puhul ei olnud see võimalik56.

Lihtsustatud kuluvõimalused ei ole seotud suurema keskendumisega tulemustele

Lihtsustatud kuluvõimaluste puhul keskendutakse arvete asemel väljunditele, kuid see ei too kaasa suuremat keskendumist tulemustele

67

Lihtsustatud kuluvõimaluste ulatuslikuma kasutamise edendamise üheks põhjuseks on võimalus keskenduda rohkem väljunditele ja tulemustele. Lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevad komisjoni juhised sisaldavad mitmeid viiteid sellele eesmärgile57. Kontrollkäigu jaoks valitud maaelu arengukavade puhul uuris kontrollikoda üksikuid projekte, et kontrollida, kas liikmesriigi ametiasutused keskendusid pigem väljundite või tulemuste kui arvete kontrollimisele ning kas lihtsustatud kuluvõimaluste makse rahastamiskõlblikkus oli kindlaks määratud kavandatud väljundite või tulemuste saavutamise põhjal. Kontrollikoda võrdles ka makseid, mis olid tehtud lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades ja neid kasutamata.

68

Kontrollikoda leidis näiteid projektiväljundite ja -tulemuste kohta, mis aitavad kaasa meetme eesmärkide saavutamisele (vt üks neist 16. selgituses), kuid puudusid viited sellele, et saavutatud tulemused oleksid paremad kui kantud kulude hüvitamisel.

16. selgitus

Väljundipõhised maksed Saksimaal

Saksimaa maaelu arengukava raames rahastatakse looduslikust kivist piirete ehitamist ühikukulude alusel. Looduslikust kivist piirete eesmärk on aidata taastada, säilitada ja suurendada elurikkust kallakutel ja nõlvakutel asuvates viinamarjaistandustes. Maksed põhinevad ehitatud piirde ruutmeetrite arvul.

© Saksimaa keskkonna- ja põllumajandusministeerium

Toetusesaajad taotlevad toetust alles pärast seda, kui on saanud looduskaitseeksperdi hinnangu keskkonnaväärtuse kohta. Pärast projekti lõpetamist taotlevad toetusesaajad toetust realiseeritud ühikute (m2) arvu põhjal. Saksimaa ametiasutused külastavad toetusesaajaid taotletud koguste kontrollimiseks. Nad selgitasid, et koos looduskaitseeksperdi hinnanguga aitab see tagada, et projekti väljund aitab kaasa soovitud eesmärkide saavutamisele.

69

Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist võib soovitud tulemuste põhjal diferentseerida, kui need kajastavad kulusid ja tagatud on toetusesaajate võrdne kohtlemine. See on üks mitmest võimalusest paremini tulemustele keskenduda (lisaks valikukriteeriumide kasutamisele ja toetusmäärade ehk EAFRD toetatavate projektide protsendi varieerimisele). Kontrollikoda ei leidnud ühtegi näidet sellest, et seda ka tegelikkuses tehtud oleks.

70

Komisjon teeb maaelu arengu poliitika rakendamise üle järelevalvet ühise seire- ja hindamissüsteemi (CMES) abil. Ühine seire- ja hindamissüsteem kehtestab näitajad58 ELi tasandil, kuna liikmesriikide aruandlus peab olema võrreldav, et poliitika hindamine oleks asjakohane. Näitajate eesmärk on kajastada poliitikaeesmärke, seega otsis kontrollikoda seost näitajate ja maksete vahel, mida illustreerib fiktiivne näide joonisel 11.

Joonis 11

Eesmärkide, näitajate ja lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades tehtud maksete vahel peaks olema seos

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

71

Enamikul juhtudel ei suutnud kontrollikoda kindlaks teha otsest seost valitud projektide maksete ja näitajate vahel. Tegelikkuses ei jälgi seire- ja hindamissüsteemi ELi tasandi näitajad maaelu arengu poliitika rakendamist projekti tasandil, seega ei oleks lihtsustatud kuluvõimalustel põhinevate maksete tegemine nende alusel võimalik. Sellest hoolimata peavad EAFRD raames rahastatavad meetmed poliitika tulemuste jälgimiseks olema selgelt seotud ühega selle eesmärkidest. Maksete ja eesmärkide vahelise seose parandamine võiks aidata rohkem eesmärkide saavutamisele keskenduda.

Komisjon on teinud ettepaneku liikuda tulemuspõhiste maksete suunas

72

Õigusraamistiku hiljutiste muudatusettepanekutega59 kehtestatakse lisaks rohkematele lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise võimalustele ka tulemuspõhiste maksete tegemise võimalus. Täpsemalt tegi komisjon ettepaneku, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 67 hõlmaks ka võimalust, mis ei ole seotud asjaomase tegevuse kuludega, vaid põhineb pigem rakendamise tingimuste täitmisel või programmi eesmärkide saavutamisel.

Järeldused ja soovitused

73

Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisel on mitmeid võimalikke eeliseid. Halduskoormus võib väheneda, sest iga euro puhul ei ole vaja tõendava dokumendi juurde tagasi minna. Toetusesaajad esitavad ja liikmesriikide ametiasutused kontrollivad vähem dokumente.

74

Lihtsustatud kuluvõimaluste puhul tehakse maksed väljundite alusel ja seega ei keskenduta arvetele, kuid see ei too kaasa suuremat keskendumist tulemustele. Lihtsustatud kuluvõimalused võivad hoida kontrolli all maaelu arengu projektide kulusid, kuid ainult juhul, kui need põhinevad usaldusväärsetel meetoditel ning ausatel, õiglastel ja kontrollitavatel arvutustel. Kavandatud tulemuspõhised maksed võivad suurendada keskendumist tulemuslikkusele ja eesmärkide saavutamisele.

75

Kontrollikoja audit näitab, et halduskoormus on muutunud ja on üldiselt vähenemas. Kui korraldusasutused investeerivad eelnevalt (aega või raha) metoodikasse ja arvutustesse, siis töötajad säästavad aega toetuse- ja maksetaotluste kontrollimisel ning toetusesaajad peavad esitama vähem dokumente (vt punktid 1318, 2122, 26).

76

Lihtsustatud kuluvõimaluste tõhus kasutamine võib hoida maaelu arengu projektide kulud kontrolli all. Kulude mõistlikkuse tagamiseks on siiski vaja usaldusväärset metoodikat, et rahastamismäärad oleksid kehtestatud õigel tasandil (vt punktid 3338).

77

Kuigi puudub õiguslik nõue ajakohastada metoodikat või arvutusi, peaksid arvutused olema usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete alusel ajakohastatud, et lihtsustatud kuluvõimalused kajastaksid tegelikkust.

1. soovitus

Komisjon peaks ajakohastama lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevad juhised, et hõlmata metoodika väljatöötamise peamised põhimõtted. See peaks sisaldama järgmist:

 • minimaalsed andmenõuded;
 • kasutatud hindade lubatav kõikumine;
 • äärmuslikke väärtusi ja muutuvaid andmeid sisaldavate andmekogumite kaalumine.

Elluviimise tähtaeg: 2018.

78

Komisjon ei hinda maaelu arengukavade heakskiitmisel lihtsustatud kuluvõimaluste metoodikat ega arvutusi. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi audiitorid kontrollivad oma auditite käigus lihtsustatud kuluvõimalusi, kui valim sisaldab lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades tehtud makseid, kuid nad ei vali süstemaatiliselt lihtsustatud kuluvõimalusi kasutavaid liikmesriike ega maaelu arengukavasid. Sertifitseerimisasutused on oma tegevuses sõltumatud asutused, kuid nende rolli lihtsustatud kuluvõimaluste auditeerimisel ei ole täpsustatud. Seetõttu on oht, et sõltumatu asutus ei kontrolli lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist (vt punktid 4047). Sellega seoses võivad lisades II.1 ja II.2 esitatud nõuded ja põhimõtted olla olulised lihtsustatud kuluvõimalusi kasutavate ja kontrollivate asutuste, sealhulgas sertifitseerimisasutuste jaoks (vt punkt 62).

2. soovitus

Komisjon peaks selgitama, kelle ülesanne on kontrollida lihtsustatud kuluvõimaluste metoodikat ja arvutusi.

Eelkõige peaks komisjon, võttes arvesse lisas II.1 sätestatud kindluse tagamise nõudeid, selgitama sertifitseerimisasutuste rolli ja lisama sertifitseerimisasutustele koostatud juhistesse konkreetsed viited lihtsustatud kuluvõimaluste ja nendega seotud sisekontrollisüsteemide auditeerimisele.

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2018.

79

Kontrollikoja audit näitab, et lihtsustatud kuluvõimalused moodustavad maaelu arengu kulutustest endiselt marginaalse osa. Selle kõige tähtsamaks põhjuseks on asjaolu, et on keeruline kehtestada kulumeetmeid arvukatele erinevatele projektidele, tegevustele ja toetusesaajatele. Seetõttu eeldab lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika väljatöötamine märkimisväärseid investeeringuid. Lihtsustatud kuluvõimaluste väljatöötamine on kasulik vaid siis, kui tegemist on sarnaste projektide või sarnaste kuludega projektidega. Lihtsustatud kuluvõimalused ei ole sobivad kõikide tegevus- ja kululiikide jaoks, kuid neid võiks siiski kasutada sagedamini ja paremini (vt punktid 1617 ja 4851). Kuigi määrustega lubatakse kasutada teistes poliitikavaldkondades välja töötatud lihtsustatud kuluvõimaluste meetodeid ja määrasid, leidis kontrollikoda, et liikmesriigid kasutavad seda võimalust harva.

80

Seadusandja võib määrustesse lisada lihtsustatud kuluvõimaluste puhul kasutatavad määrad ja summad. Kõnealuste kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimaluste eeliseks on see, et liikmesriikide ametiasutused ei pea kehtestama mingeid meetodeid ega tegema arvutusi (vt punktid 1920). Siiski on oluline, et need määrad oleksid usaldusväärsed ning nõuetekohaselt kooskõlastatud arvete ja muude dokumentide alusel rahastatavate kuludega.

3. soovitus

Lihtsustatud kuluvõimaluste asjakohase kasutamise hõlbustamiseks peaks komisjon

 • uurima võimalusi, kuidas edasi arendada usaldusväärsel alusel olevaid kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimalusi;
 • ajakohastama põhi- ja lisakontrollide määratlused, et need kajastaksid lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist.

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2018.

81

Kuigi komisjon edendab suuremat keskendumist väljunditele ja tulemustele ühe lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise põhjusena, ei leidnud kontrollikoda, et tulemustele keskendumine oleks paranenud. Lihtsustatud kuluvõimaluste puhul keskendutakse arvete asemel väljunditele, kuid kontrollikoda ei leidnud tõendeid selle kohta, et lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades tehtud maksetega saavutati paremaid tulemusi kui kantud kulude hüvitamisega.

82

Komisjoni koondettepanekuga kasutusele võetud uued tulemuspõhised maksed avavad võimaluse teha makseid, mis ei ole seotud kuludega. Nende edu sõltub komisjoni suunistest ja liikmesriikide valmisolekust võtta kasutusele uus rahastamisviis.

4. soovitus

Komisjon peaks uurima võimalust eelistada kantud kulude tagasimaksmisele kulude hüvitamist tulemuste alusel. Seda tehes peaks komisjon võtma arvesse lihtsustatud kuluvõimaluste kasutuselevõtmisel saadud kogemusi.

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2018.

I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Phil WYNN OWEN, võttis käesoleva eriaruande vastu 7. märtsi 2018. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

Klaus-Heiner LEHNE
president

Lisad

Lisa I

Maaelu arengu meetmed, mille puhul 20 maaelu arengukava rakendamisel kasutatakse lihtsustatud kuluvõimalusi

Meede Alameede Flandria (Belgia) Valloonia (Belgia) Bulgaaria Taani Saksimaa (Saksamaa) Eesti Iirimaa Kreeka Hispaania Languedoc-Roussillon (Prantsusmaa) Provence-Alpes-Côte d'Azur (Prantsusmaa) (Prantsusmaa) Horvaatia Toskaana (Itaalia) Veneto (Itaalia) Küpros Luksemburg Madalmaad Austria Soome Rootsi
Teadmussiire ja teavitus 1.1 X X X X X X X X X X X X X X
1.2 X X X X X X X X X X
1.3 X X X
Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused 2.1 X X X
2.2
2.3 X X
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad 3.1
3.2 X X X
Investeeringud materiaalsesse varasse 4.1 X X X X X X X
4.2 X
4.3 X X X
4.4 X X X X X X X
Loodusõnnetuses kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine 5.1
5.2
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng 6.4
Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades 7.1 X X X X
7.2 X
7.3 X
7.4 X X
7.5 X X
7.6 X X X X X
7.7 X
7.8 X
Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse 8.1 X X X X X
8.2 X
8.3 X X X
8.4 X X X X
8.5 X X X X X X X X
8.6 X X
Metsa-, keskkonna- ja kliimateenused ja metsakaitse 15.2
Koostöö 16.1 X X X X X X X X X
16.2 X X X X X X X X X X X
16.3 X X X X X X
16.4 X X X X X X X
16.5 X X X X X X X X
16.6 X X
16.7 X
16.8 X
16.9 X X X X X X
16.10 X X X X
Riskijuhtimine: 17.1 X
17.2
17.3
Toetus LEADERi kohalikuks arenguks (CLLD) 19.1 X X X X X X X
19.2 X X X X X X X X X
19.3 X X X X X X X X X
19.4 X X X X X X X X X X X X X
Tehniline abi 20.1 X X
20.2 X X
Nende alameetmete arv, mille puhul kasutatakse lihtsustatud kuluvõimalusi 21 6 13 4 12 14 1 1 9 10 9 6 1 7 6 0 14 21 18 17
Pindala ja loomade arvuga mitte seotud alameetmete arv maaelu arengukavas 30 18 29 21 20 28 14 30 31 23 23 26 36 32 26 8 16 36 25 26
Lihtsustatud kuluvõimalusi kasutavate alameetmete protsent 70% 33% 45% 19% 60% 50% 7% 3% 29% 43% 39% 23% 3% 22% 23% 0% 88% 58% 72% 65%

NB! Loetelu sisaldab 49 maaelu arengu alameedet, mille puhul võib perioodil 2014–2020 kasutada lihtsustatud kuluvõimalusi. Puuduvad alameetmed, mida rakendataks täies mahus lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades. Lihtsustatud kuluvõimalusi kasutatakse ainult konkreetset liiki projektide või vastavate alameetmete raames toetatavate kulude puhul.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda liikmesriikide teabe ja määruses (EL) nr 808/2014 määratletud meetmete alusel.

Lisa II

1. Lihtsustatud kuluvõimaluste kindluse tagamine

Sissejuhatus: kontrollikoda arutas neid põhinõudeid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eest vastutavate komisjoni talitustega; nõuded on asjakohased kõikide lihtsustatud kuluvõimalusi kasutavate ja kontrollivate asutuste puhul. See, mil määral neid nõudeid konkreetses auditis käsitletakse, sõltub nii tehtud töö ulatusest kui ka lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise ulatusest kontrollitud kuludes.
Nõue Lähenemisviis
Kavandamine (lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika ja arvutamine) Liikmesriigid kasutavad ainult ELi ja riiklike eeskirjade kohaselt lubatud lihtsustatud kuluvõimalusi. Analüüsitakse ELi ja riiklikke eeskirju:

tagatakse, et kasutatud lihtsustatud kuluvõimalused on nendega kooskõlas;

tehakse kindlaks mis tahes piirangud tegevustele, mille puhul on võimalik lihtsustatud kuluvõimalusi kasutada, ja kontrollitakse, et lihtsustatud kuluvõimalusi kasutatakse lubatud tegevuste ja kulukategooriate puhul.

Lihtsustatud kuluvõimalused põhinevad ühel õigusaktis lubatud meetoditest. Analüüsitakse ELi ja riiklikke eeskirju ning määratakse kindlaks lihtsustatud kuluvõimaluste kehtestamise lubatud meetodid.
Kontrollitakse, et lihtsustatud kuluvõimalused kehtestatakse ühe õigusaktides määratletud meetodi abil (nt aus, õiglane ja kontrollitav arvutusmeetod, olemasolevate ELi või riiklike kavade kasutamine, konkreetsete määrade või määrustes sätestatud meetodite kasutamine).
Kui kasutatakse konkreetseid määrasid või määrustes täpsustatud määrasid, ei ole kavandamist vaja kontrollida.
Lihtsustatud kuluvõimalused katavad üksnes rahastamiskõlblikke kulusid. Tagatakse, et lihtsustatud kuluvõimaluste kindlaksmääramise metoodika hõlmab üksnes kulusid, mis on rahastamiskõlblikud ELi ja riiklike eeskirjade alusel.
Kui sama tegevuse puhul kasutatakse lihtsustatud kuluvõimaluste või erinevate hüvitamismehhanismide kombinatsiooni, välditakse kulude kahekordset deklareerimist. Kontrollitakse, et üksiku toetusesaaja üht liiki kulusid saab rahastada ainult üks kord.
Kui tegevus hüvitatakse osaliselt tegelike kantud kulude alusel, kontrollitakse, et neid kulusid ei hüvitata ka lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades.
Kui sama liiki tegevuse puhul kasutatakse ühekordseid makse- ja ühikukulusid, siis kontrollitakse, et ühekordse makse arvutamine ei sisalda ühikukulude alusel hüvitatud kulusid.
Kindlamääralise rahastamise puhul tagatakse, et kulukategooriad, millele kohaldatakse kindlat määra ja kulukategooriad, mis hüvitatakse kindla määra alusel, on asjaomaselt määratletud ning omavahel selgesti eristatavad.
Kui lihtsustatud kuluvõimalused põhinevad olemasolevatel ELi või riiklikel kavadel, peaksid need kavad käsitlema sarnaseid toetusesaajaid ja tegevusi. Hinnatakse, kas lihtsustatud kuluvõimaluste abil toetatavate toetusesaajate ja tegevuste liigid on sarnased. Seda kontrollitakse juhtumipõhiselt, näiteks hinnates, kas toetusesaaja liik oleks olnud toetuskõlblik ELi/riikliku kava alusel, mida kasutatakse lihtsustatud kuluvõimaluse alusena.
Kontrollitakse, et olemasolevast metoodikast kasutatud parameetrid (näiteks geograafiline ulatus) kehtivad ka nende tegevuste liikide puhul, mille jaoks neid kasutatakse.
Lihtsustatud kuluvõimaluste arvutamine on aus: see on mõistlik ja põhineb tegelikkusel, ei ole ülemäärane ega äärmuslik. Kontrollitakse, et liikmesriigi ametiasutused on põhjendanud oma eeldusi ning metoodika koostamisel ja lihtsustatud kuluvõimaluste arvutamisel kasutatud andmeid.
Lihtsustatud kuluvõimaluste arvutus on õiglane: ei eelistata üht toetusesaajat ega tegevust teiste ees. Analüüsitakse lihtsustatud kuluvõimalustega seotud summasid või määrasid ning kontrollitakse, kas nende kehtestamiseks kasutatud eeldused ja andmed põhinevad keskmistel tegevustel/toetusesaajatel või kas nende summade või määrade varieerumine on objektiivselt põhjendatud.
Lihtsustatud kuluvõimaluste arvutus on kontrollitav: tõendavaid dokumente saab kontrollida seni, kuni lihtsustatud kuluvõimalusi kasutatakse. Kontrollitakse, et lihtsustatud kuluvõimalusi kehtestav asutus on säilitanud piisavad andmed järgmise kohta:

metoodika kirjeldus (sealhulgas arvutamise peamised etapid);

kasutatud andmete allikad, sealhulgas andmete asjakohasuse ja kvaliteedi hindamine;

arvutus ise.

Kontrollitakse lihtsustatud kuluvõimaluste arvutamiseks kasutatud andmeid valimi alusel ja veendutakse piisava kontrolljälje olemasolus.
Kavandamine – haldus- ja kontrollisüsteem (ainult niivõrd, kuivõrd see puudutab lihtsustatud kuluvõimalusi) Haldus- ja kontrollisüsteem hõlmab lihtsustatud kuluvõimaluste kavandamisega seotud asjakohaseid kontrolle. Kontrollitakse liikmesriikide menetlusi ja hinnatakse, kas need sisaldavad sätteid lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika ja arvutuste funktsionaalselt sõltumatuks läbivaatamiseks.
Kontrollitakse, kas läbivaatamine toimub, kui see on asjakohane, ning kas see hõlmab eespool nimetatud peamisi nõudeid.
Rakendamine (lihtsustatud kuluvõimalustel põhinevad maksed) Praktikas kasutatavad lihtsustatud kuluvõimalused on eelnevalt kindlaks määratud. Uuritakse konkursikutseid ja veendutakse, et need sisaldavad viidet lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisele.
Kontrollitakse toetuse tingimusi sisaldava dokumendi läbivaatamise teel, kas lihtsustatud kuluvõimaluste summa või kasutatud määr on edastatud hiljemalt toetuse andmise otsuses.
Selgelt on määratletud toetusesaaja poolt lihtsustatud kuluvõimalustel põhineva makse saamise eeldatav tulemus. Kontrollitakse, et dokumendis, milles sätestatakse tegevuste valimile toetuse andmise tingimused, on eelnevalt kindlaksmääratud lepingutingimustes selgelt täpsustatud lihtsustatud kuluvõimalustel põhineva makse saamiseks nõutav tulemus.
Makse tehakse üksnes juhul, kui eelnevalt kindlaksmääratud tulemused on saavutatud. Kontrollitakse, et eelnevalt kindlaksmääratud väljundid on saavutatud ja et toetuse saamise tingimused on täidetud (füüsilise kontrolli või muude tõendite hankimise kaudu).
Ühekordsete maksete ja ühikukulude puhul: kontrollitakse, kas eelnevalt kindlaksmääratud tingimused on täidetud. Ühikukulude puhul kontrollitakse tegelike toetuskõlblike ühikute arvu.
Kindlamääralise rahastamise puhul kontrollitakse, kas kindlaksmääratud summa põhineb metoodikas määratletud rahastamiskõlblike kulude kategooriatel. Kontrollitakse tegelikke kantud ja makstud kulusid, mille suhtes määra kohaldatakse, ning veendutakse, et need on kooskõlas toetuse tingimusi sisaldava dokumendiga.
Metoodikat kohaldatakse nõuetekohaselt ja lihtsustatud kuluvõimaluste alusel tehtud makse arvutatakse õigesti. Kontrollitakse, et makse arvutamine põhineb lihtsustatud kuluvõimalustel, mis on kehtestatud vastavalt toetuse andmise ajal kohaldatavatele eeskirjadele (kui lihtsustatud kuluvõimaluste määr või summa on läbi vaadatud, kontrollitakse, kas kasutatakse nõuetekohaseid määrasid).
Tegevuste valimi puhul kontrollitakse makse arvutamist matemaatiliselt (ühikukulud: rakendatud ühikute arv korrutatuna ühikukuludega; ühekordne makse: vastab toetuse andmise otsusele; kindlamääraline rahastamine: määratletud kulukategooriate protsent).
Kui kulude väärtust, mille suhtes kindlat määra kohaldatakse, on muudetud, kontrollitakse, et ka kindla määra alusel arvutatud summat on proportsionaalselt kohandatud.
Rakendamine – haldus- ja kontrollisüsteem (ainult niivõrd, kuivõrd see puudutab lihtsustatud kuluvõimalusi) Juhtimis- ja kontrollisüsteem hõlmab lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisega seotud asjakohaseid kontrolle. Vaadatakse läbi liikmesriikide menetlused ja hinnatakse, kas need hõlmavad tegevuse teostamise, eelnevalt kindlaksmääratud tingimuste täitmise ja ühikute kontrollimise (ühikukulude puhul) ning rahastamiskõlblike kulude kategooriate (kindlamääraline rahastamine) halduskontrolle.
Juhtimis- ja kontrollisüsteemis määratletud halduskontrollid toimivad tõhusalt. Maksete valimi puhul vaadatakse üle halduskontrollid ja veendutakse, et need viidi läbi vastavalt juhtimis- ja kontrollisüsteemis määratletud kontrollidele.

Lisa II

2. Lihtsustatud kuluvõimaluste tulemuslikkus

Sissejuhatus: käesolevas osas esitatakse näited põhimõtetest, mis võivad olla tulemuslikkuse auditeerimise seisukohast olulised; sõltuvalt auditi ulatusest võib välja töötada ka teisi põhimõtteid. Lisaks tuleb iga põhimõtte puhul välja töötada auditikriteeriumid.
Põhimõte Lähenemisviis
Säästlikkus Lihtsustatud kuluvõimalused on kehtestatud õigel tasemel. Kontrollitakse, et konkreetse väljundi või tulemuste puhul ei oleks lihtsustatud kuluvõimalusi võimalik kavandada ega rakendada viisil, mis oleks kulusid oluliselt vähendanud.
Perioodiliselt hinnatakse indekseerimise vajadust või metoodikat ja arvutamiseks kasutatavaid andmeid. Kontrollitakse (menetluste kontrollimise, varasemate ajakohastatud versioonide või uurimiste abil), et liikmesriigi ametiasutused hindavad korrapäraselt lihtsustatud kuluvõimaluste metoodikas kasutatud eelduste ja arvutamiseks kasutatud andmete ajakohastamise vajadust. Kontrollitakse, kas arvutusi on vajaduse korral ajakohastatud.
Kui lihtsustatud kuluvõimalused põhinevad olemasolevatel ELi või riiklikel kavadel, kontrollitakse, kas esialgse kava puhul kasutatud metoodikat muudeti perioodi jooksul, ja kui see nii oli, siis kontrollitakse, kas ka lihtsustatud kuluvõimalusi on vastavalt muudetud.
Tõhusus Lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika ja arvutuste ettevalmistamise aeg ja kulud on proportsionaalsed kogu perioodi jooksul saavutatud säästuga. Hinnatakse ressursse, mida on vaja metoodika koostamiseks, ja võrreldakse neid ajasäästuga rakendamise ajal. Analüüsitakse, kas lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine selle konkreetse tegevuse, toetusesaaja ja/või kulukategooria puhul on tõhus.
Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise kajastamiseks lihtsustatakse halduskontrolle. Vaadatakse läbi liikmesriikide halduskord ja kontrollnimekirjad, tagamaks, et:

tegelikult kantud kulusid ei kontrollita lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades hüvitatud kulude kategooriate puhul;

komisjonile tõendatud kulud arvutatakse sertifitseeritud koguste alusel;

ühikukulude ja ühekordsete maksete puhul keskendutakse kontrollimisel väljunditele ja tulemustele;

kindla määra puhul keskendutakse kontrollimisel rahastamiskõlblikele kuludele, mille suhtes määra kohaldatakse.

Tulemuslikkus Lihtsustatud kuluvõimaluste puhul keskendutakse väljunditele ja tulemustele. Kontrollitakse, kas toetusesaajalt lihtsustatud kuluvõimalustel põhineva makse saamiseks oodatavad tulemused on selgelt seotud poliitikaeesmärkide saavutamisega.

Komisjoni vastused

Kommenteeritud kokkuvõte

I

2014. aastal parandas komisjon lihtsustatud kuluvõimalusi, et teatavate maaelu arengu meetmete elluviimist veelgi lihtsustada. Algusest peale oli selge, et selline alternatiivne kulude hüvitamise meetod tulemustele suunatust ilmselt märkimisväärselt ei suurenda. Põhimõte on, et lihtsustatud kuluvõimalused peaksid andma sama tulemuse kui tavapärased hüvitamissüsteemid, kuid lihtsamalt ja kiiremalt.

IV

Komisjon on seisukohal, et lihtsustatud kuluvõimalused leevendavad märkimisväärselt halduskoormust ning nii saab fondi juhtimisega seotud inimressursside ja haldusülesannete täimiseks kulunud aja arvel senisest enam keskenduda poliitikaeesmärkide saavutamisele, mitte niivõrd finantsdokumentide kogumisele ja kontrollimisele.

V

Komisjon on selgitanud ja kavatseb sertifitseerimisasutuste eksperdirühma koosolekutel edaspidi veelgi täpsustada sertifitseerimisasutuste rolli seoses lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika auditiga.

VI

Komisjon on seisukohal, et muude kui haritud maa-alade suurusel või loomade arvul põhinevate kulude puhul ei ole harjutud lihtsustatud kuluvõimalusi kasutama. Liikmesriigid vajavad kasutuselevõtmiseks aega. Sellegipoolest võetakse mõned lihtsustatud kuluvõimalused üle juba maaelu arengukava muudatustega.

VII

Esimene loetelupunkt: komisjon nõustub selle soovitusega ja on juba alustanud suunisdokumendi ajakohastamist, et eelkõige lisada ühissätete koondmäärusega kehtestatavad muudatused.

Teine loetelupunkt: komisjon nõustub selle soovitusega.

Komisjon nõustub vajadusega selgitada ajakohastatud suunises teatavaid lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika ja arvutamise kontrollimise aspekte. Praegu esitavad sertifitseerimisasutused arvamuse sisekontrollisüsteemide, samuti kulude seaduslikkuse ja korrektsuse, sealhulgas lihtsustatud kuluvõimaluste suhtes kohaldatava õiguse järgimise kohta. Siiski võiks täpsustada nende rolli lihtsustatud kuluvõimaluste auditeerimisel.

Kolmas loetelupunkt: komisjon nõustub selle soovitusega ning ajakohastab põhi- ja lisakontrollide loetelu, et neis kajastuks lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine. Komisjon on lisanud ühissätete koondmäärusesse uusi kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimalusi.

Neljas loetelupunkt: komisjon nõustub soovitusega. Nagu teatises toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta kavandatud, kaalub komisjon viise, kuidas minna üle süsteemidele, milles liikmesriikidele hüvitiste maksmine sõltuks poliitikameetmete elluviimisest.

Tähelepanekud

3. selgitus. Kindla määra alusel makstavad sotsiaalkindlustustasud Rootsis

Rootsi näitest tuleb ilmekalt välja, millised on võimalikud halduslikud eelised, kui kasutada tegelike kulude asemel lihtsustatud kuluvõimalusi.

28

Komisjon on seisukohal, et lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika väljatöötamiseks vajaminevad investeeringud teeb hiljem tasa ajasääst, mille pädevad ametiasutused saavutavad nii toetuse- kui ka maksetaotluste esitamise ja töötlemise etapis.

7. selgitus. Kulude mõistlikkus juhtudel, mil toetusi makstakse kantud kulude alusel

Teine taane: kulude mõistlikkuse hindamise eest vastutavad liikmesriigid. Lisaks ei ole pakkumused ega võrdlushinnad ainuvõimalikud vahendid sellise hindamise jaoks (määruse (EL) nr 809/2014 artikli 48 lõike 2 punktis e osutatakse neile sõnaga „näiteks“). Kui vastavusmenetluse kaudu avastatakse nõrku kohti, kaitseb komisjon ELi eelarvet ja annab suuniseid selle kohta, kuidas kehtestatud süsteemi parandada (vt suunised maaelu arengu kontrollide ja sanktsioonide kohta, sealhulgas Euroopa Kontrollikoja eriaruandes 22/2014 esitatud kulude mõistlikkuse hindamise kontrollnimekiri).

30

Komisjon märgib, et kohaldatava õigusraamistiku (määruse (EL) nr 1303/2013 artiklid 67 ja 68) järgi ei ole metoodika kohaselt välja töötatud lihtsustatud kuluvõimaluste summasid tingimata vaja programmitöö perioodi jooksul üle vaadata ja ajakohastada. Ent kuigi arvutuste ajakohastamise nõudmiseks ei ole õiguslikku alust, võib olla vaja lihtsustatud kuluvõimalusi ajakohastada, kui tõendatakse, et need ei ole enam õiglased (st ei kajasta keskmisi turukulusid).

34

Komisjon jagab täielikult seisukohta, et lihtsustatud kuluvõimaluste arvutamise alusandmed peaksid olema vajaduse korral kontrollimiseks kättesaadavad. Seda on nimetatud ka 2014. aastal lihtsustatud kuluvõimaluste kohta avaldatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide juhenddokumendis.

10. selgitus. Liikmesriigi ametiasutused ei suutnud alati põhjendada lihtsustatud kuluvõimaluste arvutamiseks kasutatud andmete valikut

Nagu eespool märgitud, jagab komisjon täielikult seisukohta, et lihtsustatud kuluvõimaluste arvutamise alusandmed peaksid olema vajaduse korral kontrollimiseks kättesaadavad ning korraldusasutused peaksid suutma selgitada otsuseid, mis nad on alusandmete kasutamise kohta teinud.

Siiski tuleks arvesse võtta ka seda, et teatavate eriotstarbeliste materjalide ja teenuste puhul on keeruline saada pakkujatelt/tootjatelt isegi kolme pakkumist, seda eriti siis, kui neid on vaja äärepoolseimate piirkondade ja piiratud koguste jaoks (näiteks järskude kallakutega maastikul kasutatavad väikesed traktorid, troopilisse keskkonda sobivad materjalid, erimasinad).

11. selgitus. Võrreldamatutel pakkumustel põhinev ühekordne makse, mis ei toonud kaasa mingeid sääste

Komisjon on seisukohal, et selle tähelepaneku najal ei saa teha üldistusi, sest see ei hõlma kõiki juhtumeid: messidel osalemine võib kaasa tuua mitmesuguste kategooriate alla kuuluvaid rahastamiskõlblikke kulusid, mis kõik kokku võivad tõesti tähendada lisakoormust nii haldamisel kui ka toetusesaaja jaoks. Eriti soovitatakse lihtsustatud kuluvõimalust väikeste toetuste puhul ning muude Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide puhul on need nagunii kohustuslikud.

40

Komisjon märgib, et õigusaktide hiljutise muutmisega ütlustati lähenemisviisi teiste ESI fondidega, mille jaoks sõltumatut kinnitust ei nõuta. Praktikas oli lihtsustatud kuluvõimalusi, mida liikmesriigid ei saanud kasutada, kuna oli vaja esitada sõltumatu kinnitus programmi muutmise teel. Nagu kontrollikoda märgib, võivad liikmesriigid soovi korral ka nüüd kaasata metoodika ja arvutuste läbivaatamisse sõltumatu asutuse. Seetõttu on komisjon seisukohal, et kõnealuse nõude kaotamine tähendab lihtsustamist ja seda tuleks käsitleda võimalusena, mitte probleemina.

42

Komisjoni vastavusauditid ei ole ette nähtud üksnes lihtsustatud kuluvõimaluste kontrollimiseks. Selleks et saada piisav kindlus selle kohta, et valitud meetmete raames EAFRD rahastatud kulusid on taotletud ja kasutatud kooskõlas ELi õigusnormidega, hinnatakse lihtsustatud kuluvõimalusi süsteemi auditeerimise käigus valimipõhiselt. Vastasel juhul piirduks auditite ulatus lihtsustatud kuluvõimalustega ja muid elemente ei saaks auditeerida.

43

Komisjon on seisukohal, et finantskorrektsioonid ei ole tõkked, vaid eeskirjade eiramise korral (ELi õiguse rikkumine, lepingu rikkumine) rakendatavad parandused, mis ei olene kulude arvutamise metoodikast.

Komisjon (Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide peadirektoraadid) jätkab lihtsustatud kuluvõimaluste osas liikmesriikide juhendamist. Liikmesriikidele korraldati mitu infotundi, kus osalesid ka audiitorid. Vastati kõikidele küsimustele, mis liikmesriigid lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika kohta esitasid.

44

Kõikide Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide puhul sellise võimaluse ette nägemine võib osutuda komisjoni jaoks koormavaks, ent lihtsustatud kuluvõimaluste eesmärk on hoopis ametiasutuste halduskoormuse vähendamine.

46

Komisjoni suunised sertifitseerimisasutustele on üldised ja neid ei saa kasutada sellistes eriprotsessides nagu lihtsustatud kuluvõimalused, mis ei pruugi olla iga makseasutuse suhtes kohaldatavad.

47

Sõltumatu kontroll ei taga tingimata süsteemi eksimatust. Komisjon märgib, et ka kõnealuse auditi tegemise ajal kehtis endiselt kohustus lasta sõltumatul asutusel metoodikat kontrollida ja nagu kontrollikoda tõendas, ei vähendanud see arvutustesse vigade sattumise ohtu. Vastupidi, näib, et maksetes, mis on tehtud lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades muude Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames, mille puhul ei ole tingimata vaja sõltumatut kontrolli, on vigade esinemine vähem tõenäoline.

48

Hiljutise uuringu „Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine ja kavandatud kasutamine Euroopa Sotsiaalfondis (ESF), Euroopa Regionaalarengu Fondis (ERF), Ühtekuuluvusfondis ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondis (EAFRD)“ põhjal on komisjonil ülevaade lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisest ja kavandatud kasutamisest.

56

Komisjon on seisukohal, et lihtsustatud kuluvõimalusi kasutades tehtud makseid saab põhimõtteliselt kasutada igat liiki toimingute puhul, kuigi EAFRD kaudu toetatavate projektide mitmekesisuse tõttu võib vaja minna esialgset investeeringut metoodika väljatöötamisse.

58

Vt komisjoni vastus punktile 56.

61

Juhtudel kui auditis kasutatakse meetme(te) rakendamiseks lihtsustatud kuluvõimalusi, siis komisjoni audiitorid tõepoolest kontrollivad nende kavandamist ja rakendamist (õiget kohaldamist). Komisjon kaalub võimalust muuta tulevikus dokumendi läbivaatamisel põhi- ja lisakontrollide puhul lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine selgemaks.

62

Komisjon rõhutab, et sertifitseerimisasutused ei peaks järgima II lisa punktis 2 sätestatud tulemuslikkuse põhimõtteid. Praeguse õigusraamistiku järgi läheksid need põhimõtted kaugemale sertifitseerimisasutuste audititegevuse ulatusest, mis on selgelt sätestatud määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 9.

63

Komisjoni arvates tõendab see tähelepanek, et seadusandja otsus kinnitus kaotada oli asjakohane.

67

Suunise kohaselt on lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise eesmärk leevendada ametiasutuste ja toetusesaajate halduskoormust, et fondi juhtimisega seotud haldusülesannete täimisel oleks võimalik senisest enam keskenduda poliitikaeesmärkide saavutamisele, mitte niivõrd finantsdokumentide kogumisele ja kontrollimisele.

68

Miski ei viita, et lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine aitaks võrreldes tegelike kuludega saavutada paremaid tulemusi. Lihtsustatud kuluvõimaluste süsteem peaks andma sama tulemuse kui tavapärased hüvitamissüsteemid, kuid lihtsamalt ja kiiremalt. Vt komisjoni vastus punktile 67.

69

Valikukriteeriumide kindlaksmääramise ja abi osatähtsuse kaudu saab suurendada sekkumiste suunatust (nt teatavatele toetusesaajatele või piirkondadele), samas kui lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine muudab haldusprotsessi lihtsamaks, võrreldes tavapärase toetusesaajate kulude hüvitamise viisiga (arved). Esimesed meetodid aitavad suurendada poliitika tulemuslikkust, viimane aga aitab parandada haldussuutlikkust.

Komisjoni ühine vastus punktidele 70 ja 71

Poliitika tulemuslikkust arvestatakse selle järgi, kui tõhusalt on toetatud algatustega poliitikaeesmärkide saavutamisele kaasa aidatud. Poliitika tulemuslikkuse hindamise vahenditeks on ühise seire- ja hindamissüsteemi näitajad. Seetõttu põhinevad need elluviidud meetmetel, mitte sellel, kuidas nende meetmete eest väljamakseid tehakse. Sekkumisloogika kohaselt ei saa olla otsest seost poliitikaeesmärkide ja toetusesaajatele tehtavate maksete vahel.

Maaelu arendamisega toetatavad tegevused on poliitikaeesmärkidega selgelt seotud nende elluviimise sihtvaldkondade kaudu.

72

Seda ühissätete koondmäärusega kehtestatavat „tingimuste täitmisel tehtavate väljamaksete“ võimalust ei loeta lihtsustatud kuluvõimaluseks (makse toetusesaajatele), vaid uueks rahastamisviisiks, mille alusel komisjon saaks liikmesriikidele hüvitisi maksta. Ühissätete määruse uues sättes, mis tuleneb finantsmääruse muudatustes (artikkel 121) üle võetud sarnasest ettepanekust, on ette nähtud võimalus liikmesriikidele kulud hüvitada, kui täidetud on teatavad tingimused, mis seonduvad rakendamise edusammudega või programmide eesmärkide saavutamisega, nagu delegeeritud õigusaktides (ei ole veel vastu võetud) sätestatud.

Järeldused ja soovitused

74

Komisjon ei nõustu otsese seose loomisega projekti tasandi väljamaksete ja tulemuste vahel, nagu on selgitatud komisjoni vastustes punktidele 69–72.

75

Korraldusasutused peavad metoodikale aega kulutama üksnes siis, kui lihtsustatud kuluvõimalused on kehtestatud kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 5 punktiga a. Kuid artikli 67 lõike 5 punktides b–e ja artiklis 68 on sätestatud muid võimalusi, mille jaoks ei ole vaja metoodikat välja töötada.

77

Kuna korrapärase ajakohastamise õiguslikku nõuet ei ole, vastutavad liikmesriigid selle hindamise eest, kas lihtsustatud kuluvõimalusi võib olla vaja ajakohastada, kui tõendatakse, et need ei ole enam õiglased (st ei kajasta keskmisi turukulusid). Vt ka komisjoni vastus punktile 30.

1. soovitus

Komisjon nõustub selle soovitusega. Komisjon vaatab suunised läbi, et lisada mõned näited parimatest tavadest ja lisateavet.

78

Eeldatakse, et sisekontrollisüsteemi läbivaatamisel kontrollivad sertifitseerimisasutused ka lihtsustatud kuluvõimaluste menetlust, et vaadata läbi protsessi ülesehitus. Lisaks kontrollivad nad mitut tehingut põhi- ja lisakontrollide loetelu alusel, et selgitada välja, kas makseasutuse kontrollide kavandamine ja rakendamine oli nõuetekohane. See on välja töötatud sertifitseerimisasutuste suunistega, mida on kohustuslik kohaldada alates eelarveaastast 2019 ja võib vabatahtlikult kohaldada eelarveaastal 2018.

Ühtlasi peaksid sertifitseerimisasutused toimikute statistilise substantiivse kontrollimise käigus üksikasjalikult kontrollima maksetaotlust, makseasutuste (haldus- ja/või kohapealseid) kontrolle ja maksete arvutamist. Kui sertifitseerimisasutus on menetluse juba läbi vaadanud, võib osutuda vajalikuks ainult maksete arvutamise aritmeetilise täpsuse kontrollimine.

Mõnel juhul vaatasid lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika läbi sertifitseerimisasutused.

Sertifitseerimisasutuste rolli lihtsustatud kuluvõimaluste auditeerimisel selgitati sertifitseerimisasutuste eksperdirühma novembris toimunud koosolekul lihtsustatud kuluvõimaluste töörühmas ning seda täpsustatakse eksperdirühma koosolekutel.

2. soovitus

Komisjon nõustub soovitusega.

Praegu esitavad sertifitseerimisasutused arvamuse sisekontrollisüsteemide, samuti kulude seaduslikkuse ja korrektsuse, sealhulgas lihtsustatud kuluvõimaluste suhtes kohaldatava õiguse järgimise kohta. Sertifitseerimisasutuste rolli tuleks veel täpsustada ja komisjon on seisukohal, et soovituse see osa on juba rakendamisel. Makseasutuse tasandil sertifitseerimisasutuste poolt lihtsustatud kuluvõimaluste kohta tehtav audit on suunises üheselt selgeks tehtud.

Komisjon on selgitanud ja kavatseb sertifitseerimisasutuste eksperdirühma koosolekutel edaspidi veelgi täpsustada nende rolli seoses lihtsustatud kuluvõimaluste metoodika auditiga. Vt komisjoni vastus punktile 78.

79

Komisjon on seisukohal, et muude kui haritud maa-alade suurusel või loomade arvul põhinevate kulude puhul ei ole harjutud lihtsustatud kuluvõimalusi kasutama. Liikmesriigid vajavad kasutuselevõtmiseks aega. Sellegipoolest võetakse mõned lihtsustatud kuluvõimalused üle juba maaelu arengukava muudatustega.

3. soovitus

Komisjon nõustub selle soovitusega alljärgnevalt.

Esimene loetelupunkt: komisjon on seisukohal, et soovituse see osa on juba rakendatud, sest uued kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimalused on lisatud ühissätete koondmäärusesse. Komisjon uurib ka edaspidi võimalusi, kuidas töötada välja uusi kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimalusi, mida lisada tulevastesse õigusaktidesse, kuid praeguses etapis ei ole võimalik võtta konkreetseid kohustusi.

Teine loetelupunkt: komisjon ajakohastab põhi- ja lisakontrollide määratlused, et neis kajastuks lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine.

81

Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise eesmärk on leevendada ametiasutuste ja toetusesaajate halduskoormust, et fondi juhtimisega seotud haldusülesannete täimisel oleks võimalik senisest enam keskenduda poliitikaeesmärkide saavutamisele, mitte niivõrd finantsdokumentide kogumisele ja kontrollimisele. Miski ei viita, et lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine aitaks võrreldes tegelike kuludega saavutada paremaid tulemusi. Lihtsustatud kuluvõimaluste süsteem peaks andma sama tulemuse kui tavapärased hüvitamissüsteemid, kuid lihtsamalt ja kiiremalt.

82

Ühissätete määruse uues sättes on ette nähtud võimalus liikmesriikidele kulud hüvitada, kui täidetud on teatavad tingimused, mis seonduvad rakendamise edusammudega või programmide eesmärkide saavutamisega; see võimalus sätestatakse ka delegeeritud õigusaktides (ei ole veel vastu võetud).

4. soovitus

Komisjon nõustub selle soovitusega.

Kuigi komisjonil ei ole praeguses etapis võimalik võtta seadusandlike ettepanekute suhtes 2020. aasta järgseks perioodiks konkreetseid kohustusi, kaalub komisjon (nagu teatises toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta kavandatud) viise, kuidas minna üle süsteemidele, milles liikmesriikidele hüvitiste maksmine sõltuks poliitikameetmete elluviimisest. Samal ajal julgustab komisjon jätkuvalt liikmesriike kasutama lihtsustatud kuluvõimalusi, et hõlbustada toetusesaajatele kulude hüvitamist.

Sõnastik

Arvutamine (lihtsustatud kuluvõimaluste kontekstis): lihtsustatud kuluvõimaluste summa/määra matemaatiline kindlaksmääramine.

Eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega: ELi eelarve täitmise viis, mille raames delegeerib komisjon täitmisülesanded liikmesriikidele, kandes ise lõplikku vastutust ELi eelarve täitmise eest.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid: viis ELi rahastamisvahendit seitsmeaastaseks eelarveperioodiks: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Ühtekuuluvusfond (ÜF), Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF).

Finantskorrektsioonid: nende summade vähendamine, mille komisjon hüvitab liikmesriikidele koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames võetud meetmete eest, et võtta arvesse süsteemi puudusi, hilinenud või ekslikke makseid ja muid puudusi.

Kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimalused: määrusega kehtestatud lihtsustatud kuluvõimalused. Liikmesriikide ametiasutused võivad nn kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimalusi kasutada kohe, ilma et kasutatud summasid või määrasid oleks vaja põhjendada metoodika või arvutuse abil.

Kindlamääraline rahastamine: üks lihtsustatud kuluvõimalustest. Rahastamiskõlblike kulude eelnevalt selgelt kindlaks määratud konkreetsed kategooriad. Arvutatakse ühele või mitmele rahastamiskõlblike kulude kategooriale eelnevalt kindlaksmääratud protsendimäära kohaldades.

Lihtsustatud kuluvõimalus: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 punktides b, c ja d määratletud kolm rahastamisviisi1: ühikuhindade standardiseeritud astmikud ning ühekordsed ja kindlamääralised maksed.

Maaelu arengu poliitika: üks ühise põllumajanduspoliitika sammastest, mida kaasrahastatakse EAFRDst. Poliitika eesmärk on aidata edendada maapiirkondi ja seal elavate inimeste olukorda, parandades põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõimet, edendades maapiirkondade keskkonda ja elukvaliteeti ning mitmekesistades maamajandust.

Maaelu arengukava (MAK): liikmesriigi koostatud ja komisjoni heakskiidetud dokument ELi maaelu arengu poliitika elluviimise kavandamiseks ja järelevalveks piirkondlikul või riiklikul tasandil.

Meede: poliitika rakendamiseks antavate toetuste kava. Meetme raames määratletakse eeskirjad (nt rahastamiskõlblikkuse ja valikukriteeriumid), mis reguleerivad rahastatavaid projekte.

Metoodika (lihtsustatud kuluvõimaluste kontekstis): lihtsustatud kuluvõimaluste arvutamiseks kasutatud meetod.

Tegevus: vastavalt asjaomase maaelu arengukava jaoks sätestatud kriteeriumidele valitav ja ühe või enama toetusesaaja poolt rakendatav projekt, projektide rühm või muu tegevus, eesmärgiga saavutada arengukavas seatud eesmärgid.

Ühekordne makse: üks lihtsustatud kuluvõimalustest. Ühekordne makse on (eelnevalt arvutatud) toetuse täies mahus väljamaksmine projektile pärast kokkulepitud tegevuste ja/või väljundite lõpuleviimist.

Ühikuhindade standardiseeritud astmik: üks lihtsustatud kuluvõimalustest. Kindlaksmääratud koguste suhtes eelnevalt kehtestatud standardsed hinnad. Rahastamiskõlblike kulude arvutamiseks korrutatakse standardne maksumus kvantifitseeritud tegevuste, sisendite, väljundite või tulemustega.

Ühine seire- ja hindamissüsteem: komisjoni ja liikmesriikide koostöös loodud seire- ja hindamissüsteem, mille eesmärk on mõõta maaelu arengu poliitika edenemist ja saavutusi ning hinnata maaelu arengu toetuse mõju, tõhusust, tulemuslikkust ja asjakohasust.

Järelmärkused

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1303/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487)) artikli 41 punkt d ja komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 (milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.7.2014, lk 18)) artikkel 10.

3 Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõike 1 punkt a ja artikkel 27.

4 Kontrollikoja aastaaruanne, mis käsitleb eelarve täitmist eelarveaastal 2014 (punkt 1.25), eelarveaastal 2015 (punkt 1.29) ja eelarveaastal 2016 (punkt 1.15).

5 Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punktid b, c ja d.

6 Lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevad komisjoni juhised, punkt 1.2.2 (EGESIF_14–0017: Lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevad juhised). Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

7 Nagu Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond.

8 Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõige 5.

9 Fondipõhistes eeskirjades võidakse kehtestada täiendavad meetodid; maaelu arengu puhul ei ole seda siiski tehtud.

10 Flandria (Belgia), Taani, Saksimaa (Saksamaa), Kanaari saared (Hispaania), Languedoc-Roussillon (Prantsusmaa), Rootsi, Valloonia (Belgia), Bulgaaria, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Provence-Alpes-Côte d’Azur (Prantsusmaa), Horvaatia, Toscana (Itaalia), Veneto (Itaalia), Küpros, Luksemburg, Madalmaad, Austria ja Mandri-Soome.

11 Kontrollikoda valis maaelu arengukavad järgmiste kriteeriumide alusel: lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise erinevad tasemed maaelu arengukava puhul, lihtsustatud kuluvõimaluste katvus eri meetmete puhul, eri liiki lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine, riiklike ja piirkondlike programmide kombinatsioon ning mõistlik geograafiline katvus, muude poliitikavaldkondade lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamine, komisjoni poolt eri ajahetkedel heakskiidetud arengukavad.

12 Kanaari saared (Hispaania) ja Rootsi.

13 Välja arvatud juhul, kui kasutatakse nn kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimalusi, mida on lähemalt kirjeldatud punktis 19.

14 Iirimaa, Languedoc-Roussillon (Prantsusmaa), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Prantsusmaa), Toscana (Itaalia), Luksemburg ja Austria.

15 Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68 lõike 1 punkt b ja artikli 68 lõige 2.

16 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, 17. juuli 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69).

17 Punktis 29 on esitatud üksikasjalikum teave kulude mõistlikkuse kontrollimise kohta, kui toetust makstakse kantud kulude alusel.

18 Määruse (EL) nr 809/2014 artikli 48 lõiked 3 ja 5.

19 Flandria (Belgia), Saksimaa (Saksamaa), Kanaari saared (Hispaania), Languedoc-Roussillon (Prantsusmaa) ja Rootsi kasutavad kaudsete kulude jaoks kindlaid määrasid. Taani kasutas neid aastatel 2014–2016, kuid alates 2017. aasta algusest ei rakendata meetmeid, mille puhul kaudsed kulud oleksid rahastamiskõlblikud.

20 Määruse (EL) nr 809/2014 artikli 48 lõige 2.

21 Kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta, punkt 7.39.

22 Eriaruanne nr 22/2014 „Säästlikkuse saavutamine: ELi rahastatud maaelu arengu projektitoetuste kulude ohjamine“ ((https://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx).

23 Peatati ainult kolm meedet: põllumajandustootjate ja põllumajandustöötajate ennetähtaegselt pensionile jäämine, standarditele vastamine ning koolitus ja teave.

24 Lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevate komisjoni juhiste punkt 5.2.1.3.

25 Bulgaaria ja Rootsi.

26 Lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevate komisjoni juhiste punkt 5.2.1.1. „Korraldusasutus peab suutma selgitada ja põhjendada oma valikuid“.

27 Välja arvatud juhul, kui toetusesaaja ei saa siseriiklike õigusaktide alusel käibemaksu tagasi nõuda.

28 Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 62 lõige 2.

29 2017. aasta detsembris võtsid nõukogu ja parlament vastu määruse (EL) nr 2393/2017, millega alates 2018. aastast kaotatakse nõue esitada kohustuslik sõltumatu asutuse kinnitus EAFRD lihtsustatud kuluvõimaluste kohta.

30 Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 10.

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008) (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549) artikkel 52.

32 Flandria (Belgia), Taani, Saksimaa (Saksamaa), Kanaari saared (Hispaania).

33 Määruse (EL) 1306/2013 artikli 52 lõige 4 sätestab, et rahastamisest ei saa keelduda kulude puhul, mis kanti rohkem kui 24 kuud enne, kui komisjon teatas liikmesriigile kirjalikult oma kontrolli tulemustest.

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470), artikli 14 lõige 1.

35 2016. aasta septembris tegi komisjon ettepaneku muuta mitut sätet oma nn koondettepanekus (COM (2016) 605 (final)), mis mõjutab maaelu arengu poliitika rakendamist.

36 Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 9 lõige 1.

37 Sertifitseerimisasutused juhinduvad hindamisel komisjoni suunistest. Täpsema teabe saamiseks vt kontrollikoja eriaruanne nr 7/2017: „Sertifitseerimisasutuste uus roll ÜPP kulude puhul: positiivne samm ühtse auditi mudeli suunas, kuid olulised puudused tuleb kõrvaldada“ (http://eca.europa.eu).

38 Suunis nr 1 akrediteerimisnõuete kohta; suunis nr 2 iga-aastase sertifitseerimisauditi kohta; suunis nr 3 aruandlusnõuete kohta; suunis nr 4 vahendite haldaja kinnituse kohta ning suunis nr 5 õigusnormide rikkumise kohta.

39 Kontrollikoda kasutas valiku tegemiseks ka muid kriteeriume, vt punkt 10.

40 Nagu Flandria (Belgia), Kanaari saared (Hispaania), Languedoc-Roussillon (Prantsusmaa), Horvaatia, Küpros, Madalmaad ja Rootsi.

41 Nagu Languedoc-Roussillon (Prantsusmaa), Horvaatia, Austria ja Rootsi.

42 Nagu Taani, Hispaania, Languedoc-Roussillon (Prantsusmaa), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Prantsusmaa) ja Rootsi.

43 Määrused (EL) nr 1303/2013, 1305/2013 ja 1306/2013.

44 Regionaalpoliitika peadirektoraat, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat, merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat ning põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat.

45 Euroopa Komisjon: lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevad juhised. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

46 Belgia (2 maaelu arengukava), Saksamaa (15), Hispaania (19), Prantsusmaa (30), Itaalia (23), Portugal (3), Soome (2) ja Ühendkuningriik (4).

47 Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 I lisa kohaselt on maaelu arengu prioriteedid järgmised: 1) teadmussiirde ja innovatsioon; 2) põllumajandusettevõtete elujõulisus, säästlik metsamajandamine; 3) toiduahela korraldamine, riskijuhtimine aja loomade heaolu; 4) keskkond ja kliimamuutused; 5), ressursitõhus, vähese CO2-heitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimeline majandus; 6) sotsiaalne kaasamine, vaesuse vähendamine ja majanduslik areng.

48 Saksimaa (Saksamaa), Kanaari saared (Hispaania) ja Languedoc-Roussillon (Prantsusmaa).

49 Flandria (Belgia), Languedoc-Roussillon (Prantsusmaa), Horvaatia, Madalmaad, Rootsi.

50 Toscana ametiasutused võtsid need lihtsustatud kuluvõimalused kasutusele maaelu arengukava esimesel muutmisel, mille nad esitasid Euroopa Komisjonile 2016. aasta juulis.

51 Nagu Taani, Saksimaa (Saksamaa) ja Kanaari saared (Hispaania).

52 Ainult põhikontrollide puudused võivad viia finantskorrektsioonide tegemiseni.

53 Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 62 lõige 2.

54 COM (2016) 605 final (koondmäärus).

55 Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 62 lõige 2, milles EAFRD puhul nõuti metoodika ja arvutuste eelnevat sertifitseerimist.

56 Soome: meetmed nr 1, 7, 16 ja 19; Rootsi: meetmed nr 1, 2, 7, 16 ja 19.

57 Näiteks on punktis 1.3 sätestatud, et lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist soovitatakse juhul, kui liikmesriigid tahavad, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide juhtkond keskenduks sisendite asemel rohkem väljunditele ja tulemustele, ning punktis 1.2.2 nimetatakse lihtsustatud kuluvõimaluste eelisena seda, et „rahastamiskõlblikud kulud arvutatakse vastavalt eelnevalt määratud meetodile, mis põhineb väljunditel, tulemustel või muudel kuludel“. Konkreetselt ühikukulude osas on punktis 3.1 märgitud, et lisaks sellele, et need on protsessipõhised (eesmärk on katta tegelikud kulud parima ligikaudse hindamise abil), võivad need põhineda väljunditel (väljund või tulemus) või olla määratletud nii tegelike kulude väljundite umbkaudsel hindamisel kui väljundil.

58 Määruse (EL) nr 808/2014 IV lisa.

59 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2016 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 ja määrus nr 1303/2013) muudatused, mis on esitatud komisjoni dokumendis COM(2016) 605 final.

Sündmus Kuupäev
Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus 8.3.2017
Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele auditeeritavale) 23.1.2018
Aruande lõplik vastuvõtmine peale ärakuulamismenetlust 7.3.2018
Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis keeltes 9.4.2018

Auditirühm

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse konkreetseid eelarvevaldkondi või juhtimisega seotud teemasid hõlmavate tulemus- ja vastavusauditite tulemused. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärgiks maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Kõnealuse tulemusauditi viis läbi loodusvarade säästva kasutamise valdkonnaga tegelev I auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Phil Wynn Owen. Auditit juhtis kontrollikoja liige João Figueiredo, keda toetasid kabineti atašee Paula Betencourt, valdkonnajuht Robert Markus, auditijuht Charlotta Törneling ja audiitorid Ioan-Alexandru Ilie, Liia Laanes, Päivi Piki ja Raluca-Elena Sandu. Keelealast abi osutas Michael Pyper ning sekretäri ülesandeid täitis Annette Zimmerman.

Vasakult paremale: Liia Laanes, Michael Pyper, Paula Betencourt, Robert Markus, Charlotta Törneling, João Figueiredo, Raluca-Elena Sandu, Annette Zimmerman, Päivi Piki

Kontakt

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2018

PDF ISBN 978-92-872-9882-9 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/48600 QJ-AB-18-009-ET-N
HTML ISBN 978-92-872-9848-5 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/89834 QJ-AB-18-009-ET-Q

©Euroopa Liit, 2018

Euroopa Liidu autoriõiguste alla mittekuuluvate fotode või muu materjali kasutamiseks või reprodutseerimiseks tuleb taotleda luba otse autoriõiguste valdajalt.

VÕTA ÜHENDUST ELiga

Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: https://europa.eu/european-union/contact_et

Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:

 • helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
 • helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
 • e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi KÄSITLEVA TEABE LEIDMINE

Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida EU Bookshopi kaudu: https://publications.europa.eu/et/publications Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).

ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1951. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et/data) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.