Специален доклад
11 2018

Новите варианти за финансиране на проекти за развитие на селските райони – опростени, но не и насочени към резултатите

Относно доклада Опростените варианти за разходите (ОВР) могат да доведат до опростяване и да намалят административната тежест както за бенефициентите, така и за органите на държавите членки. Те обаче обхващат само малка част от разходите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. Чрез плащания въз основа на крайните продукти, с ОВР фокусът се измества от фактурите, но не се повишава насочеността към резултатите. Сметната палата установи, че разходите на проектите за развитие на селските райони могат да се контролират чрез ОВР, но само ако бъдат определени на подходящо равнище и въз основа на коректна, справедлива и проверима методология.

Настоящият документ е публикуван на 23 официални езика на ЕС и в следния посочен формат:
PDF
PDF General Report

Кратко изложение

I

Опростените варианти за разходите (ОВР) са нов метод за възстановяване на разходите по някои мерки за развитие на селските райони. Разходите за финансираните по тези мерки проекти се възстановяват преди 2014 г. въз основа на извършените разходи.

II

Предоставянето на помощ чрез възстановяване на разходите е трудно и предразположено към грешки. В резултат на това имаше голям интерес към разглеждането на опростени методи за изчисляване на финансовия принос на ЕС към проектите и дейностите. Държавите членки вече могат (през периода 2014 – 2020 г.) да избират между три нови метода (познати като ОВР), за да определят помощта за плащане:

 • стандартна таблица на разходите за единица продукт;
 • еднократни суми; и
 • финансиране с единна ставка.
III

В настоящия доклад са представени констатациите на Сметната палата от одита на ОВР в областта на развитието на селските райони. Основната цел на ЕСП беше да прецени дали ОВР водят до опростяване, като същевременно осигуряват икономичност и дават по-добри резултати. Сметната палата провери дали ОВР:

 • опростяват администрирането;
 • осигуряват икономичност; и
 • се използват широко и повишават насочеността към целите на политиката.
IV

Като цяло Сметната палата стига до заключението, че използването на ОВР може да доведе до опростяване и може да намали административната тежест както за бенефициентите, така и за органите на държавите членки. Чрез плащания въз основа на крайните продукти, с ОВР фокусът се измества от фактурите, но не се повишава насочеността към резултатите.

V

Сметната палата установи, че разходите на проектите за развитие на селските райони могат да се контролират чрез ОВР, но само ако бъдат определени на подходящо равнище и въз основа на коректна, справедлива и проверима методология. Тъй като ролята на сертифициращите органи за одитирането на ОВР не е конкретно определена, това създава риск, който е необходимо да бъде преодолян.

VI

Сметната палата също така констатира, че новите ОВР продължават да бъдат незначителна част от разходите за развитие на селските райони. Основните причини за това са разнообразният характер на проектите за развитие на селските райони и инвестициите, необходими за разработване на методологии.

VII

Въз основа на тези констатации Сметната палата отправя следните препоръки:

 • Комисията следва да актуализира насоките си относно ОВР, за да обхване основните принципи за разработване на методологии.
 • Комисията следва да ясно да посочи кой следва да проверява методологията и изчисленията за ОВР.
 • С цел да даде възможност за подходящо използване на ОВР, Комисията следва да проучи възможностите за разработване на повече незадължителни стандартни ОВР и да актуализира определенията си за ключови и допълнителни контроли, така че те да отразяват използването на ОВР.
 • Комисията следва да проучи потенциала за преминаване от възстановяване на база извършени разходи към възстановяване на база постигнати резултати, като отчете придобития до момента опит.

Въведение

Политика на ес за развитие на селските райони

01

Целта на политиката на ЕС за развитие на селските райони е да подпомогне селските райони на ЕС да посрещнат най-различни икономически, екологични и социални предизвикателства. Всяка година ЕС изразходва около 14 млрд. евро за тази политика чрез бюджета на Европейския съюз (ЕС). Разходите за развитие на селските райони съставляват около 25 % от разходите на Общата селскостопанска политика (ОСП). Съфинансирането от държавите членки възлиза на още 7 млрд. евро годишно.

02

За около половината разходи от бюджета на ЕС за развитие на селските райони плащането се основава на обработвани площи или брой животни. За останалата част подпомагането може да бъде под формата на фиксирани суми или проценти, свързани с предприетите дейности или с извършените разходи от бенефициента. В каре 1 са посочени съответните механизми.

Каре 1

Как се изплаща помощта за развитие на селските райони

За мерките, които се изплащат въз основа на площ или животни, подпомагането се предоставя на годишна база и се изплаща на хектар или на животинска единица. Съгласно съответното законодателство2 подпомагането се изчислява въз основа на стандартни допълнителни разходи и пропуснати доходи.

С регламента за развитие на селските райони се въвеждат методи на фиксирано плащане за някои мерки3. Например помощта при стартиране за млади земеделски стопани, нови неселскостопански дейности в селските райони и развитието на малки стопанства се изплаща като суми с предварително определен размер.

Останалата част от подпомагането за развитието на селските райони е свързана с инвестиционни мерки в селското и горското стопанство, основни услуги и обновяване на селата и хоризонтални мерки като трансфер на знания, иновации и сътрудничество. Обикновено проектите, финансирани по тези мерки, в миналото са били основани на система на възстановяване на база извършени разходи. Това означава, че на етапа на подаване на искането за плащане бенефициентът представя фактурите, а разплащателната агенция проверява тяхната допустимост. След това разходите, за които е установено, че са допустими, се умножават по приложимия процент за помощта, за да се получи сумата на действителното плащане към бенефициента.

03

Предоставянето на помощ чрез възстановяване на извършените и изплатени разходите е трудно и предразположено към грешки. Сметната палата установи, че при това подпомагане се концентрират грешки в разходването на средства от ЕС4. Ето защо има голям интерес към разглеждането на опростени методи за изчисляване на финансовия принос на ЕС към проектите и дейностите. Държавите членки вече могат (от 2014 г. насам) да избират между три такива метода5 (познати като опростени варианти за разходите – ОВР), за да определят помощта за плащане:

 • стандартна таблица на разходите за единица продукт;
 • еднократни суми; и
 • финансиране с единна ставка.
04

На практика това означава, че цялата или част от възстановената сума се основава (например) на: стандартни разходи, изчислени съгласно предварително определен метод, единици крайни продукти от проектите или проценти, които се прилагат към другите разходи6 (вж. фигура 1). Допускат се комбинации на различните видове ОВР.

Фигура 1

Различните видове ОВР

Източник: ЕСП въз основа на указанията на Комисията за ОВР.

05

Въведените през периода 2014 – 2020 г. ОВР се отнасят само за мерките, които не се изплащат въз основа на площ или животни или не са обхванати от методите на фиксирано плащане, определени в регламентите (вж. точка 2). На фигура 2 е представено планираното финансиране за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. и е посочен вероятният дял от мерките, за които някои разходи могат да бъдат изплатени въз основа на ОВР. Използването на ОВР за тези мерки е ново в политиката за развитие на селските райони, но други фондове7 вече са ги използвали през периода 2007–2013 г.

Фигура 2

Обхват на ОВР

1Прекратените мерки са плащания във връзка с проекти, започнали през периода 2007 – 2013 г., за мерки, които не се използват през периода 2014 – 2020 г. (ранно пенсиониране на земеделски стопани и селскостопански работници, удовлетворяване на стандартите и обучение и информация).

NB: На фигурата е представено приблизително разпределение, тъй като методите на фиксирано плащане са установени за части от някои мерки, но не е предоставена разбивка на бюджетните суми на ниво подмерки.

Източник: ЕСП въз основа на финансова информация от Комисията (получена на 20 ноември 2017 г.).

06

В съответствие с приложимите правила8 ОВР следва да бъдат определени по един от следните начини9:

 • въз основа на коректен, справедлив и проверим метод на изчисление;
 • определени в съответствие с правилата за ОВР, прилагани в други политики на ЕС за подобен тип операция и бенефициент;
 • определени в съответствие с националните схеми на държавата членка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобен тип операция и бенефициент;
 • въз основа на определените в регламентите ставки.
07

ОВР не са задължителни – държавите членки са свободни да решават дали да ги използват.

Обхват и подход на одита

08

Одитът на Сметната палата обхвана концепцията и първите три години (2015 – 2017 г.) от изплащането на подкрепа за развитие на селските райони чрез ОВР. Съответните мерки са включени в приложение І.

09

Основната цел на ЕСП беше да прецени дали ОВР водят до опростяване, като същевременно осигуряват икономичност за бюджета на ЕС, и дали чрез използването на ОВР се постигат по-добри резултати. За да отговори на този основен одитен въпрос, Сметната палата провери дали ОВР:

 • опростяват администрирането;
 • осигуряват икономичност; и
 • се използват широко и повишават насочеността към целите на политиката.
10

За да получи обща представа за използването на ОВР, Сметната палата извърши преглед на 118 програми за развитие на селските райони (ПРСР) и избра 2010 от тях за документна проверка11. Сметната палата избра следните шест ПРСР за одитно посещение: Дания, Саксония (Германия), Канарските острови (Испания), Лангедок-Русийон (Франция), Фландрия (Белгия) и Швеция. По време на одитните си посещения Сметната палата сравни процедурите и насоките за бенефициентите на държавите членки преди и след въвеждането на ОВР. Сметната палата също така провери досиетата на проектите, а в две държави членки12 посети крайни бенефициенти.

11

За да разбере приложимите правила и ролята на Комисията, Сметната палата извърши преглед на правната рамка, насоките на Комисията за държавите членки и вътрешните процедури и контролните списъци на Комисията. В Комисията Сметната палата проведе събеседвания, прегледа кореспонденцията с държавите членки и присъства на прояви, на които Комисията предостави на държавите членки информация за ОВР.

Използването на опростени варианти за разходите (ОВР) е опростило администрирането

Овр улесняват бенефициентите при подаването на искания…

12

Получаването на помощ по проекти за развитие на селските райони е двуетапен процес. Кандидатите първо подават заявления за подпомагане до съответните органи, които проверяват и одобряват проектите въз основа на критерии за допустимост и подбор. След завършването на проекта бенефициентите подават искания за плащане, които се проверяват от разплащателната агенция преди плащането. Този процес е представен на фигура 3.

Фигура 3

От заявлението до плащането

Източник: ЕСП.

13

Когато кандидатстват за подпомагане, кандидатите трябва да представят редица документи. Когато част от допустимите разходи ще бъдат възстановени от бюджета на ЕС, те често трябва да представят оферти, за да докажат, че очакваните разходи са основателни, а след това заедно със своите искания за плащане да представят фактури и доказателства за извършено плащане. В един проверен проект в Швеция за периода 2007–2013 г., в който бенефициентът беше построил обор, двете искания за плащане съдържаха 134 фактури и доказателства за извършени плащания. Това изискване обхваща непреките разходи (вж. каре 2).

Каре 2

Непреки разходи

Непреки разходи са разходите, извършени от дадена организация, които не могат да бъдат пряко отнесени към даден проект. Примери за непреки разходи могат да бъдат наем на офис, застраховка, офис консумативи, пощенски и телефонни разходи. Тези разходи са допустими за някои видове проекти, финансирани от ЕС. Когато подават искания за непреки разходи въз основа на извършени разходи, бенефициентите трябва да представят подкрепящи доказателства за всяка позиция и да оправдаят частта от разходите, разпределени за проекта (механизма за разпределяне). Освен това те трябва да докажат, че тези разходи са основателни.

14

Сметната палата извърши преглед на заявления за подпомагане и искания за плащане за проекти през периода 2014 – 2020 г., изплатени чрез ОВР, и ги сравни с проекти от периода 2007 – 2013 г. (когато не са използвани ОВР), за да прецени дали процедурите за подаване на заявления и искания са били улеснени. И в шестте посетени държави членки Сметната палата установи, че бенефициентите на проекти, основани на ОВР, не е трябвало заедно със своите заявления да представят оферти, нито фактури или доказателства за извършени плащания с исканията за плащане. В таблица 1 са представени примери за подкрепящи документи, приложени към заявленията за подпомагане и към исканията за плащане през периода 2007 – 2013 г. (възстановяване на база извършени разходи) и през 2014 – 2020 г. (възстановяване на база ОВР).

Таблица 1

Сравнение на подкрепящи документи за избрани ОВР в Швеция

Вид ОВР Етап 2014 – 2020 г. (с ОВР) 2007 – 2013 г. (без ОВР)
Единна ставка: непреки разходи, изплащани в размер на 15 % от допустимите преки разходи за персонал Заявление за подпомагане Няма Подробен бюджет на непреките разходи
Искане за плащане Няма, освен тези, изисквани за подпомагане на преките разходи1 Фактури
Доказателства за извършено плащане
Фишове за заплати (ако непреките разходи включват разходи за персонал)
Справки за изработени часове
Изчисление и обосновка на механизма за разпределяне (т.е. делът на непреките разходи, разпределени за проекта)
Разходи за единица продукт за помещения за отглеждане на животни, изплащани за всяко място за животно или за м2 Заявление за подпомагане Образец, който показва броя на модулите, т.е. местата за животни или м2 (автоматично изчислени разходи) Подробен бюджет Оферти
Искане за плащане Междинни плащания (за подпомагане на началото и напредъка на работата): Спецификация на разходите Фактури Доказателства за извършено плащане

-фактура за изкопните работи

-снимка на сградата, включително под,покрив и стени

Окончателни плащания:

-Брой постигнати единици

1Преките разходи за персонал трябва да бъдат подкрепени с фишове за заплати и с доказателство за равнището на заетост на персонала (на пълен/непълен работен ден), но това е така независимо дали единните ставки се основават на разходите за персонал.

NB: В таблицата са включени само подкрепящи документи, засегнати от използването на ОВР.

Източник: ЕСП въз основа на документация на държавите членки.

15

Както е показано в таблица 1, използването на ОВР в много случаи означава, че бенефициентите трябва да представят по-малко документи. В каре 3 е посочен пример.

Каре 3

Единна ставка за социалните разходи в Швеция

Съветът по земеделие на Швеция, в сътрудничество със Съвета на Европейския социален фонд в Швеция и Шведската агенция за икономически и регионален растеж, е разработил единна ставка за разходите за социално осигуряване. Повечето проекти в Швеция включват заплати, а следователно и социални разходи. Тези разходи варират въз основа на вида на договора и възрастта; те може да включват многобройни фактури от няколко организации и обикновено сложни изчисления. По-рано голям брой малки бенефициенти не са кандидатствали за тези разходи, тъй като са считали, че това е твърде обременително.

На снимката са показани документите, представени от един бенефициент само за едно искане за плащане през периода 2007 – 2013 г., когато социалните разходи не са изплащани въз основа на единна ставка.

… и въпреки че органите са изправени пред допълнително работно натоварване или разходи при изготвянето на методология…

16

Ако използват ОВР, управляващите органи трябва13 да разработят методология и да изчислят равнищата на плащане (вж. точка 45 за преглед на органите, които участват на ниво държави членки). Това е допълнителна дейност, която не е необходима, когато безвъзмездната финансова помощ се изплаща въз основа на извършени разходи. За да прецени дали времето или разходите за изготвяне на методологията и изчисленията са пропорционални на икономиите на време през целия период, Сметната палата интервюира органите на посетените държави членки и провери тяхната документация за методологията и изчисленията. Каре 4 съдържа пример за обема на работата по разработване на методологията.

Каре 4

Управляващият орган на Канарските острови е разработил методологията си самостоятелно

Управляващият орган на Канарските острови е разработил разходи за единица продукт за осем категории инвестиции в земеделски стопанства (напоителни системи, адаптиране на земеделски стопанства, растителен материал, селскостопански сгради, обща инфраструктура, оранжерии и друга инфраструктура, селскостопански машини и съоръжения от общ характер). Всяка от тези категории се състои от множество подкатегории (до 49 на категория, общо 192); органите на Канарските острови са изчислили един разход за единица продукт за всяка от тях. Документът, в който се описва методологията, възлиза на 125 страници и съдържа позовавания на други документи, достъпни само в електронен вид.

17

По време на документната проверка Сметната палата попита компетентните органи на 20-те избрани ПРСР за основните причини да не използват ОВР по-широко. Най-честото обяснение беше голямото многообразие от подпомагани проекти и бенефициенти. Шест14 от 20-те посочиха административната тежест и изразходваното време за разработване на методологиите.

18

Три от шестте посетени управляващи органа бяха избрали да възложат тази задача на външен изпълнител поне за някои от техните ОВР, тъй като не разполагаха с вътрешни ресурси и експертен опит: Дания, Лангедок-Русийон и Швеция. Въпреки допълнителното работно натоварване или разходите за разработването на ОВР, управляващите органи в посетените държави членки считаха, че си струва да се инвестира в разработването на методология за ОВР с оглед на (очакваното) опростяване и икономии на време на ниво администриране и бенефициенти по време на прилагането.

19

Законодателят може да включи в регламентите ставки и суми, които да бъдат използвани като ОВР. Ако тези ОВР са готови да бъдат използвани от органите на държавите членки без изготвяне на методология или изчисления, те се наричат стандартни ОВР. Вж. каре 5 за примери за стандартни ОВР, които понастоящем могат да се използват при подпомагането за развитие на селските райони15.

Каре 5

„Стандартни“ ОВР в областта на развитието на селските райони

Непреки разходи: Органите на държавите членки могат да ги изчислят като единна ставка в размер до 15 % от допустимите преки разходи за персонал, без да се налага да изготвят изчисления, за да обосноват използваната ставка.

Разходи за персонал: Органите на държавите членки могат да изчислят почасовата ставка, като годишните брутни разходи за трудови възнаграждения в счетоводните отчети за последната година се разделят на 1 720 часа.

20

За предвидените в регламента стандартни ОВР, като например единна ставка на компенсация за непреки разходи, управляващите органи не трябва да оправдават използвания процент. Това е особено изгодно за органите на държавите членки, тъй като те не трябва да изготвят методология и все пак могат да се възползват от предимствата на опростената процедура за кандидатстване и плащане.

… те спестяват време при административните проверки

21

Служителите на съответните отговорни органи трябва да извършват административни проверки на заявленията за подпомагане и исканията за плащане. Сметната палата проучи как се променят тези проверки, когато плащанията се извършват с ОВР, като разгледа съответното законодателство16, процедурите и проверките на държавите членки, извършвани за проекти, които получават плащания със и без ОВР. В таблица 2 са представени примери за това.

Таблица 2

Сравнение на административните проверки при използването на единни ставки и на разходи за единица продукт

Вид ОВР Етап 2014 – 2020 г. (с ОВР) 2007 – 2013 г. (без ОВР)
Единна ставка: непреки разходи, изплащани в размер на 15 % от допустимите преки разходи за персонал Заявление за подпомагане Няма Проверка на основателността на разходите и обосновка на механизма за разпределяне
Искане за плащане Изчисляване на 15% от допустимите разходи за персонал1 Проверка на направените разходи и извършените плащания:

-Проверка на фактури, доказателства за извършени плащания, фишове за заплати и справки за изработени часове (ако заплатите са включени в непреките разходи)

-Проверка и преизчисляване на механизма за разпределяне на непреките разходи

Разходи за единица продукт за помещения за отглеждане на животни, изплащани за всяко място за животно или за м2 Заявление за подпомагане Проверка на броя единици спрямо обхвата на проекта (автоматично изчислени разходи) Проверка на основателността на разходите чрез сравняване на офертите или чрез друга система за оценяване, като например референтни разходи
Искане за плащане Проверка на заявените количества Проверка на направените разходи и извършените плащания:

-Проверка на спецификацията на разходите, фактурите и доказателствата за извършено плащане

1Допустимостта на преките разходи за персонал трябва да бъде проверена, но това е така независимо дали единните ставки се основават на разходите за персонал.

NB: В таблицата са включени само административните проверки, засегнати от използването на ОВР.

Източник: ЕСП.

22

Служителите на разплащателните агенции в шестте посетени държави членки посочиха, че проверката на основателността на разходите17 е била времеемка, особено в случаите, когато са били необходими разяснения или офертите не са били с достатъчно качество. Когато плащанията се основават на ОВР, на етапа на подаване на искане за плащане разплащателните агенции спестяват време, като не проверяват фактури или доказателства за извършено плащане.

23

Преди да извършат плащане, служителите на разплащателната агенция проверяват спазването на условията за получаване на подпомагане. Те сравняват приключилата операция с операцията, за която е било предоставено подпомагане, и обикновено извършват посещение, за да проверят дали операцията действително е завършена18. Тези проверки не се променят при използване на ОВР.

24

За плащанията, основани на разходи за единица продукт, служителите на разплащателната агенция трябва да проверяват количествата. Държавите членки могат сами да решат как да проверяват това. Много от тях използват посещения на бенефициентите, за да проверят количествата и да се уверят, че приключилата операция е в съответствие с решението за отпускане на помощ. За операциите, които не се посещават, държавите членки трябва да намерят други начини да проверят съответните количества и да се уверят, че операцията е действителна. Например разплащателната агенция на Канарските острови използва регистри на селскостопанските превозни средства, за да проверява собствеността, а в Дания се използват спътникови снимки, за да се провери наличието на съоръжения за съхранение на тор.

25

При използване на единни ставки допустимите разходи се изчисляват като процент от други категории допустими разходи. И в шестте19 ПРСР, избрани за одитно посещение, са използвани единни ставки за непреките разходи и държавите членки са посочили това като добър пример за опростяване. Пример за това е представен в каре 6.

Каре 6

Пример за документиране за непреки разходи

Във Фландрия Сметната палата сравни исканията за плащане, включително подкрепящата документация, от периода преди и след въвеждането на единната ставка. За първия установихме една позиция от 12 евро, която е била подкрепена с девет документа.

При използването на единни ставки бенефициентите не трябва да представят такива документи, а органите на държавите членки не трябва да ги проверяват.

26

Органите в Саксония посочиха, че времето, което отнема проверката на исканията за плащане, е било намалено с най-малко 50 % поради намалените проверки на непреките разходи. През предходния период проверяването на всяка фактура по време на проверките на непреките разходи е отнемало най-малко 10 минути. Ако един бенефициент е подал искане за възстановяване на разходи за наем за една година, администраторът е трябвало да провери 12 фактури и доказателства за извършено плащане, което е отнемало около 120 минути. Сега администраторът трябва само да провери дали изчислението на 15 % непреки разходи е правилно и дали в списъка с фактури, декларирани за преки разходи, не са включени непреки разходи, което отнема около 10 – 15 минути.

27

Шведските органи са изчислили, че проверяването на непреките разходи въз основа на извършени разходи е отнемало от 3 до 5 часа на едно искане за плащане, в сравнение с около 50 минути при използване на единна ставка.

28

Одитът на Сметната палата показа, че използването на ОВР може да доведе до опростяване и икономии на време главно за бенефициентите, но също и за отговорните органи. Предварителните инвестиции, необходими за разработването на методология за ОВР от управляващия орган, обаче, трябва да бъдат пропорционални на очакваните от прилагането на ОВР икономии на време за органите и за бенефициентите. Това е една от причините за ограниченото използване на ОВР в политиката за развитие на селските райони, както е посочено по-долу в точки 4850, 5556.

Доброто използване на ОВР може да спомогне за ограничаване на разходите на проектите за развитие на селските райони

29

За проектите, финансирани на база възстановяване на извършени разходи, от националните органи се изисква на етапа на одобрение да проверяват дали очакваните разходи са основателни. Слабостите в тези проверки са посочени в докладите както на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, така и на ЕСП (вж. каре 7).

Каре 7

Основателност на разходите когато безвъзмездната финансова помощ се изплаща въз основа на извършени разходи

За проектите, подпомагани чрез възстановяване на извършените и платените разходи, националните органи обикновено проверяват дали заявените разходи по проекта са основателни: a) чрез проверка на подадените от кандидата оферти заедно със заявлението за подпомагане или б) чрез тяхното сравняване с референтни цени20.

За периода 2014 – 2016 г. от 193 проверени проекта в 66 (34 %) не са предоставени достатъчно доказателства, които да показват, че разходите са основателни21. Сметната палата по-рано е поставяла въпроса22 дали Комисията и органите на държавите членки използват най-ефективните подходи за контролиране на разходите, свързани с безвъзмездната финансова помощ в областта на развитието на селските райони.

30

Когато се използват ОВР, счита се, че тези проверки се покриват от разработването на надеждна методология. Ефективното използване на ОВР може да контролира разходите по проектите за развитие на селските райони. За тази цел ОВР трябва да бъдат определени на подходящо равнище въз основа на надеждна методология и да бъдат редовно преразглеждани и актуализирани, когато това е необходимо. Грешки в изчисленията биха означавали, че всички проекти, в които се използват ставките, ще бъдат засегнати от една и съща грешка.

Сметната палата установи добри примери за методология и изчисления…

31

Сметната палата си постави за цел да провери методологиите, разработени от посетените държави членки. ЕСП констатира, че по-голямата част от мерките, подпомагани от ЕЗФРСР през периода 2014 – 2020 г., са подобни на подпомаганите през периода 2007 – 2013 г.23 Поради това много държави членки имат достъп до данни за минали периоди относно действително извършените и изплатените разходи за операциите в предходния период. В каре 8 е представен пример за разходи за единица продукт въз основа на данни за минали периоди.

Каре 8

Методология, основана на данни за минали периоди в Дания

Някои зони са от особено значение за биологичното разнообразие. В Дания земеделските стопани получават плащания, за да заградят тези зони за паша въз основа на разходи за единица продукт. Датските органи са използвали данни от предишни проекти, за да разработят такива разходи за единица продукт. Изчислението се основава на най-евтините подадени оферти, заедно с 82 заявления за подпомагане през периода 2013 – 2014 г. Те разпределят офертите за тези заявления на огради с единичен – двоен тел (52 оферти) и с троен – четворен тел, и изчисляват разходите за единица продукт като средна стойност на тези оферти. Резултатът от изчисленията са разходи за единица продукт в размер на 19 DKK (около 2,50 евро)/м за огради с единичен – двоен тел и 28 DKK (около 3,75 евро)/м за огради с троен – четворен тел.

Ако за конкретен вид разходи са били представени по-малко от 20 оферти с добро качество, те са извършвали проучване на пазара. Органите са анализирали също и разпространението на данните, за да гарантират справедливо третиране на бенефициентите, и са стигнали до заключението, че разликите в разходите между различните региони и за различните използвани материали не е била достатъчно голяма, за да оправдае диверсифицирането на ОВР на тази основа. Датските органи планират да оценяват необходимостта от актуализиране на тяхното изчисление на ОВР преди всеки годишен цикъл на прилагане и обмислят да коригират своите ОВР въз основа на ценови индекс.

32

По принцип държавите членки, които използват ОВР, не разполагат със средствата да продължат да наблюдават действителните разходи. Причината за това е, че когато разплащателните агенции преминат към извършване на плащания въз основа на ОВР, те спират да събират информация за действителните разходи. Следователно е възможно да не разполагат със съответните данни, за да актуализират изчисленията си. Поради това в Саксония (Германия) когато вече няма налични данни за минали периоди, органите са наели консултанти, които да разработят нови методологии въз основа на данни на външен експерт, с цел актуализиране своите ОВР.

… но в някои случаи използваните данни не са били налични…

33

За да се прецени дали една методология е справедлива и равнопоставена, тя трябва да бъде проверима. Одиторите трябва да имат достъп до данните, залегнали в основата на изчислението на ОВР, при условие че се използват ОВР24. Сметната палата избра отделни елементи от изчисленията и ги проследи до изходните данни, за да прецени проверимостта.

34

Описаната в каре 8 методология (вж. точка 31) представя пример, в който лесно можехме да проследим избраните позиции до използваните данни. Сметната палата обаче установи проблеми с проверимостта на някои от разработените методологии за разходи за единица продукт. Одиторите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ са докладвали подобни констатации относно проверимостта в два25 от шестте одита, които са извършили до момента относно ОВР.

35

В ограничената извадка от примери, установените от Сметната палата проблеми бяха свързани със случаи, в които органите са възложили изчисленията на външни изпълнители. В Швеция управляващият орган не е имал достъп до данните, залегнали в основата на някои от изчисленията, и вместо това е разчитал на независими прегледи. В Дания организацията на възлагането на външни изпълнители е включвала три нива от консултанти и това е усложнило процеса на проверка, както е обяснено в каре 9.

Каре 9

Участието на множество консултанти може да усложни проверката

Датските органи са възложили разработването на ОВР на консултант А. Не е имало данни от минали периоди за помещенията за отглеждане на животни. Консултант А е наел подизпълнител (консултант Б), който да определи разходите за единица продукт, а той на свой ред е поискал данни от консултант В. Освен това независим орган е проверил изчисленията въз основа на собствения си експертен опит и източници на данни. На фигурата по-долу е представен преглед на страните, които са участвали в разработването на разходите за единица продукт за помещенията за отглеждане на животни в Дания.

Към момента на извършване на одита около една трета от използваните данни не бяха налични. Датските органи ни информираха, че ще се наложи да подпишат нов договор с третото ниво консултанти (консултант В), за да получат използваните данни в подкрепа на изчисленията. Възлагането на дейности на външни изпълнители и използването на данни от йерархия от консултанти е усложнило процеса на проверяване на изчисленията и го е направило времеемък. Датските органи са могли да избегнат това, като поискат използваните данни от консултант А, с когото са подписали договор, или като в договора посочат, че изчисленията трябва да бъдат проверими.

… или данните, използвани за изчисленията, не са били достатъчно обосновани

36

Изчисленията са коректни, ако се основават на действителността, а използваните за методологията допускания и данни са добре обосновани26. Сметната палата си постави за цел да провери дали това е така, като провери методологията за избраните ОВР в посетените държави членки. Ние проверихме изчисленията и като проследихме извадка от позиции до изходните данни (вж. също точки 3335). В повечето случаи Сметната палата установи, че методологията и изчисленията са надеждни.

37

В една посетена държава членка органите не можаха да обосноват използваните данни. В методологията на Канарските острови за разходите за единица продукт и за еднократните суми е посочено, че три оферти или фактури са достатъчни за установяване на ОВР. Количеството използвани данни в действителните изчисления варира, но в няколко случая органите не можаха да обосноват причините и начина, по който са били избрани конкретните данни. Пример за това е представен в каре 10.

Каре 10

Органите на държавите членки невинаги са могли да обяснят избора си на данни за изчисленията на ОВР

В едно изчисление на разходи за единица продукт за оранжерии органите на Канарските острови са използвали 12 изходни документа (фактури и оферти), от които само четири са били фактури от минали проекти. Те не можаха да ни предоставят общия брой на наличните фактури от периода 2007 – 2013 г. Освен това те не можаха да обяснят защо и как са избрали 12-те изходни документа, използвани в изчислението.

За да изчислят еднократна сума за организирането на еднодневни прояви, органите са използвали средната стойност на офертите от три хотела, два от които принадлежат към една и съща хотелска верига. Органите на Канарските острови не можаха да обяснят как или защо са избрали тези три хотела. Освен това използваните за изчислението оферти са включвали ДДС, който не е допустим за подпомагане на развитието на селските райони27.

38

В други случаи за изчисляването на ОВР органите са използвали оферти, които не са сравними. В каре 11 е представен пример за това, който показва също, че използването на ОВР невинаги носи добавена стойност в сравнение с възстановяването на база извършени разходи.

Каре 11

Еднократна сума, основана на несравними оферти, която не е довела до икономии

На Канарските острови местните групи за действие, които участват най-малко в два панаира, могат да получат подпомагане чрез изплащане на еднократна сума, която покрива таксите за участие. Органите на Канарските острови са изчислили еднократната сума като средните разходи за пет събития, умножени по две. Петте събития са свързани със селското стопанство и добитъка, занаятите и реставрацията. Бенефициентите получават еднократната сума, за да посетят които и да е две събития.

Ако тези дейности бяха възстановени въз основа на извършените разходи, вероятно щеше да се наложи бенефициентът да представи две фактури и доказателства за извършено плащане, за да обоснове разходите. Освен това той вероятно би трябвало да представи фактура или сертификат за участие, за да докаже, че е присъствал на двата панаира и да получи плащането на еднократната сума. В този случай използването на плащане на еднократна сума едва ли е намалило обема на документите, които е трябвало да представи бенефициентът, или броя на проверките, които е трябвало да извърши разплащателната агенция. То не е спомогнало и за контролирането на разходите по проекта, както показва разликата между офертите.

Премахването на изискването за независимо сертифициране поставя нови предизвикателства

39

Независимата проверка е важна, за да се гарантира, че ОВР се основават на коректни, справедливи и проверими методологии. Независимите проверки на разработването на ОВР може да се извършват преди прилагането („предварителни“) или по време на или след прилагането („последващи“). Сметната палата си постави за цел да получи обща представа за извършените проверки на методологията за ОВР и установи, че за развитието на селските райони неотдавна е настъпила промяна в правилата.

40

Въвеждането на ОВР за развитието на селските райони е било съпроводено от задължително удостоверение от независим орган28. Това е била единствената мярка за независим предварителен контрол. Съгласно неотдавнашните промени в законодателството29 инвестиционните мерки вече не са обхванати от това удостоверение. Вследствие на това от 2018 г. нататък няма да има задължителни независими проверки на методологиите и изчисленията на ОВР. Управляващите органи обаче все още ще имат възможност да включат независим орган, който да определи или извърши преглед на методологията и изчисленията.

Комисията не проверява методологията и изчисленията по време на одобряването на ПРСР, а само в някои избрани одити…

41

Комисията извършва преглед и одобрява ПРСР30. Валидирането на изчисленията на ОВР не е част от процеса на одобряване на ПРСР.

42

Комисията извършва одити, за да провери дали плащанията съответстват на приложимото законодателство31. Одиторите на Комисията проверяват методологиите и изчисленията, ако изберат разходи, извършени чрез използване на ОВР. През 2017 г. по-голямата част от разходите, обхванати от одитите, все още се били свързани с мерките от периода 2007–2013 г. и са били изплатени въз основа на извършените разходи.

43

Грешките в методологията за ОВР може да засегнат всички проекти, които използват съответните ОВР. Няколко държави членки32 са изразили загриженост относно потенциалните финансови корекции и са посочили това като пречка за използването на ОВР. Подобно на другите финансови корекции, налагани от одиторите на Комисията, тяхното въздействие е ограничено до разходи, извършени в рамките на 24 месеца33.

44

За Европейския социален фонд Комисията може по искане на държава членка да валидира предварително методологията и изчисленията на ОВР. Това се осъществява чрез приемане на делегиран акт34, който създава правна сигурност за държавата членка. Тъй като нито един от другите европейски структурни и инвестиционни фондове не е избрал този механизъм в предложението „Омнибус“35, той ще остане ограничен до Европейския социален фонд.

… и ролята на сертифициращите органи в одитирането на ОВР не е точно определена

45

Три национални органа участват в управлението и контрола на средствата; техните отговорности във връзка с ОВР са описани на фигура 4.

Фигура 4

Отговорности на ниво държави членки по отношение на ОВР

Източник: ЕСП въз основа на Регламент (ЕС) № 1305/2013.

46

Независимите сертифициращи органи издават годишно становище относно годишните счетоводни отчети на разплащателните агенции, работата на системата за вътрешен контрол и законосъобразността и редовността на разходите36. В насоките на Комисията37 за сертифициращите органи не се споменават ОВР38.

47

За да се гарантира контролирането на разходите, е важно ОВР да бъдат определени на подходящо равнище. Проблемите, които Сметната палата установи с изчисленията, показват, че е необходима независима проверка.

Новите ОВР са обхванали малка част от разходите за развитие на селските райони

48

Към момента на одита Комисията нямаше обща представа за дела на разходите, обхванати от ОВР. Извадката на ЕСП от ПРСР включваше тези с най-голямо очевидно използване на ОВР39, въпреки че не бяха открити примери за цялостна мярка, която да е приложена от ОВР.

49

Всяка мярка за развитие на селските райони се разделя на няколко подмерки, които на свой ред обхващат много различни видове проекти. От своята документна проверка на 20 ПРСР Сметната палата установи, че използването на ОВР е било ограничено до някои видове проекти или разходи. Вж. фигура 5 за пример.

Фигура 5

ОВР, използвани само за конкретни видове проекти в Лангедок-Русийон

Източник: ЕСП въз основа на ПРСР в Лангедок-Русийон.

50

Когато само част от дадена мярка или конкретен вид разходи се възстановяват чрез ОВР, е невъзможно да се проследят съответните суми. Бюджетирането в рамките на ПРСР се простира само до мерките, а държавите членки обикновено следят само плащанията на проект (т.е. не за всеки вид разходи). За да демонстрираме въздействието на ОВР върху една конкретна ПРСР обаче (Валония), в която има две мерки, използващи ОВР, на фигура 6 е показан делът на бюджета за тези две мерки, отчетени чрез ОВР. За тези две мерки в програмата е използвана единна ставка от 14 % за непреките разходи.

Фигура 6

Плащания, които се очаква да бъдат извършени с ОВР във Валония

Източник: ЕСП въз основа на документация на Комисията.

51

Мерките, в които се използват ОВР в 20 ПРСР, избрани за нашата документна проверка, са включени в приложение І. Най-често използваните ОВР са стандартните (вж. точка 19); повечето от 20-те ПРСР са използвали единни ставки за непреките разходи. На фигура 7 е показано как се използват обикновено различните видове ОВР.

Фигура 7

Как обикновено се използват ОВР

Източник: ЕСП въз основа на документна проверка на 20 ПРСР.

52

Разходите за единица продукт се използват предимно за разходи за персонал40, пътни разходи или квартирни разноски41. За цялостните проекти разходите за единица продукт се използват предимно за инвестиции в материални активи42. На фигура 8 са показани видовете ОВР, използвани в шестте ПРСР, избрани за одитно посещение.

Фигура 8

В избраните ПРСР най-много се използват разходите за единица продукт и единните ставки, а еднократните суми се използват рядко

NB: ОВР се използват само за конкретни видове проекти или категории разходи и никога за цялостна мярка. На фигурата е показан броят на подмерките, в които се прилага всеки вид ОВР в избраните ПРСР. За една и съща подмярка може да се използват различни видове ОВР. Поради това фигурата не посочва общия размер на извършените разходи чрез използване на ОВР, а показва само предпочитаните видове ОВР.

Източник: ЕСП въз основа на документация на държавите членки.

При изготвянето на прср за периода 2014 – 2020 г. не е даден приоритет на овр, но комисията насърчава тяхното използване

53

Парламентът и Съветът са одобрили правилата за периода 2014 – 2020 г. през декември 2013 г.43 Четирите ГД44, отговорни за европейските структурни и инвестиционни фондове, са изготвили общ документ с насоки45 (Указания на Комисията за ОВР) и са публикували окончателния документ през септември 2014 г. На фигура 9 е показан графикът за изготвянето на ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Фигура 9

График за ОВР: от предложение към насоки и обучение

Източник: ЕСП.

54

Четирите ГД, които управляват европейските структурни и инвестиционни фондове, са възложили проучване относно ОВР, което се извършва понастоящем. С проучването посредством анкета се събира информация за мерките и видовете ОВР, използвани във всеки от фондовете, за съответните суми и за проектите, осъществени с използване на ОВР, както и за ползите от използването на ОВР. Целта на Комисията е да използва тази информация при разработването на рамката за развитие на селските райони за следващия период (след 2020 г.).

Голямото многообразие от мерки и бенефициенти затрудняват използването на овр, но те могат да се използват за широк кръг от инвестиции

55

За периода 2014—2020 г. в 28-те държави членки има 118 различни ПРСР, с 20 единни национални програми и осем държави членки, които са избрали регионални програми46. В зависимост от конкретните икономически, природни или структурни условия, ПРСР може да съдържат до 20 мерки, допринасящи за постигането на приоритетите на ЕС в областта на развитието на селските райони47.

56

Използването на ОВР е най-уместно при наличието на определен брой сходни операции или видове разходи. Компетентните органи за 20-те ПРСР, избрани за документната проверка на Сметната палата, посочиха разнообразните видове операции и бенефициенти като основна причина да не използват ОВР по-широко. Мерките, подпомагани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), са разделени на подмерки. Има 49 различни подмерки, за които може да се използват ОВР (посочени в приложение І). В рамките на всяка подмярка може да се подпомагат много различни видове проекти и/или разходи.

57

Въпреки разнообразието от проекти и видове разходи в политиката за развитие на селските райони, Сметната палата установи примери, в които ОВР са разработени за широк кръг от инвестиции. Например ПРСР на Канарските острови включва разходи за единица продукт за осем категории инвестиции в земеделските стопанства, вж. каре 12.

Каре 12

Разходите за единица продукт могат да бъдат разработени за широк кръг инвестиции, но те носят ползи само когато се прилагат за определен брой проекти

Органите на Канарските острови са разработили отделни разходи за единица продукт за осем категории инвестиции в земеделските стопанства: напоителни системи, адаптиране на земеделски стопанства, растителен материал, селскостопански сгради, обща инфраструктура, оранжерии и друга инфраструктура, селскостопански машини и съоръжения от общ характер. Всяка от тези категории се състои от множество подкатегории (до 49 на категория, общо 192); органите на Канарските острови са изчислили един разход за единица продукт за всяка от тях.

58

Когато обаче за определен вид инвестиции броят на проектите е ограничен, ОВР не носят добавена стойност. Така например органите на Канарските острови са разработили разход за единица продукт за закупуването на колектор за мъгла. Разходът за единица продукт се основава на една оферта от единствения наличен доставчик. Към момента на извършване на одита колектор за мъгла беше закупен само за един проект. В проектите за развитие на селските райони еднократните суми се използват най-малко. Три от шестте посетени държави членки48 посочиха, че са решили да не използват еднократни суми, тъй като са ги счели за по-рискови. За да получи плащане на еднократна сума, бенефициентът трябва да изпълнява всички условия – частични плащания не са възможни.

59

Държавите членки също така имат възможност да комбинират различни видове ОВР за един вид проект и следователно могат да ограничат еднократните суми до дейности, при които всички условия трябва да бъдат изпълнени, за да се постигнат желаните резултати. Например ПРСР на Канарските отрови включва и трите вида ОВР – разходи за единица продукт, еднократни суми и единни ставки – за проектите, подпомагани съгласно мерките за сътрудничество и за подкрепа за стратегии за местно развитие по LEADER (вж. каре 13). Възможността за комбиниране на различните видове ОВР предоставя гъвкавост по отношение на начина, по който могат да се използват ОВР.

Каре 13

Пример за начина, по който различните ОВР могат да се използват за един проект

За проектите, подпомагани съгласно мярката за сътрудничество, бенефициентите на Канарските острови могат да получават комбинирани плащания от трите вида ОВР. Например едно плащане за проект за създаване и разработване на къси вериги на доставки и местен пазар може да се състои от:

 • Еднократна сума за рекламни дейности в печатните медии и в специализираните списания с цел да се повиши осведомеността и да се оповестят ползите от късата верига на доставки и местния пазар;
 • Разходи за единица продукт за съответните разходи за персонал по проекта;
 • Единна ставка в размер на 15 % за непреките разходи.
60

Когато въвеждат ОВР, органите на държавите членки могат да се възползват от вече разработените методологии или ставки за национални схеми или за схеми на ЕС. Сметната палата установи няколко ПРСР49, в които се използват пътни надбавки или разходи за единица продукт за разходи за персонала от националните системи. Въз основа на нашата документна проверка на 20 ПРСР обаче органите на държавите членки рядко използват опита от други области на политиката при разработването на ОВР. Сметната палата установи само два примера за това (вж. каре 14).

Каре 14

Примери за използване на съществуваща методология

В ПРСР на Тоскана се използват разходи за единица продукт и еднократни суми50 за подпомаганите проекти за насърчаване на професионалното обучение и придобиването на умения. В ПРСР се използват три различни разхода за единица продукт за дейности за обучение в зависимост от тяхната продължителност (по-малко от 20 часа; повече от 60 часа), както и еднократна сума за наставнически дейности. Определените суми за разходите за единица продукт и еднократните суми се основават на вече разработени и използвани методологии през периодите 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. от регионалната оперативна програма за конкурентоспособност и заетост, финансирана от Европейския социален фонд.

В кипърската ПРСР се използват разходи за единица продукт за пътни и дневни надбавки от „Еразъм+“ за краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства, както и за посещения на земеделски и горски стопанства.

Органите на държавите членки са обезпокоени от одитите на комисията

61

По време на одитните посещения на Сметната палата органите на няколко държави членки посочиха, че не са сигурни в начина, по който Комисията проверява ОВР, и някои от тях посочиха това като пречка за използването на ОВР51. По време на посещенията в държавите членки служителите на Комисията проверяват системите за управление и контрол на държавите членки, като използват списък с ключови и допълнителни контроли52. Сметната палата провери одитния подход на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и установи, че техните определения на тези проверки не са били актуализирани за въвеждането на ОВР. Актуализирането на определенията на Комисията на ключовите и допълнителните контроли, така че да отразяват ОВР, е един от начините да се отговори на опасенията на държавите членки. Проверките във връзка с ОВР са представени на фигура 10.

Фигура 10

Административни проверки, които Комисията очаква органите на държавите членки да извършват за ОВР

Източник: ЕСП въз основа на събеседвания и документация на Комисията.

62

В този контекст Сметната палата разработи списък с общи изисквания за достоверност и принципи за изпълнение в приложение II.1 и II.2.

63

Въпреки изложените по-горе предизвикателства, органите на пет от шестте посетени държави членки предвиждат по-широко използване на ОВР в бъдеще. Например в първоначалната си ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Швеция е искала да използва повече еднократни суми, но е била ограничена от (вече премахнатата) разпоредба, че ОВР трябва да бъдат предварително одобрени53.

Неотдавнашните промени в законодателството може да насърчат по-голямото използване на овр в развитието на селските райони

64

През септември 2016 г. Комисията предложи промени54 в няколко разпоредби, които засягат прилагането на политиката за развитие на селските райони. През октомври 2017 г. Съветът и Парламентът се споразумяха считано от 2018 г. да премахнат една разпоредба, специфична за развитието на селските райони55, която ограничаваше използването на ОВР.

65

С договорените промени допълнително се хармонизират правилата между европейските структурни и инвестиционни фондове и се увеличават възможностите за използване на ОВР. Премахването на предварителното сертифициране на методологията и изчисленията за ЕЗФРСР може да улесни по-широкото използване на ОВР. Предварителното сертифициране е означавало, че ОВР е трябвало да бъдат определени на по-ранен етап за ЕЗФРСР, отколкото например за Европейския социален фонд. За последния е достатъчно ОВР да се определят не по-късно от момента на отпускане на помощта, което вече важи и за ЕЗФРСР. Допълнителни предложения, които засягат използването на ОВР за ЕЗФРСР, все още се обсъждат от Съвета и Парламента; те са посочени в каре 15. Ако бъдат приети, тези допълнителни промени ще увеличат използването на ОВР.

Каре 15

Предложените промени в законодателството увеличават възможностите за използване на ОВР

Предлаганите изменения на членове 67 и 68 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 ще означават:

 • Премахване на тавана за еднократни суми;
 • Разрешаване на проектобюджети, определени за всеки отделен случай, за всички европейски структурни и инвестиционни фондове;
 • Преките разходи за персонал по дадена операция може да се изчислят с единна ставка в размер до 20 % от преките разходи, различни от разходите за персонал по тази операция;
 • Единна ставка в размер до 40 % от допустимите разходи за персонал може да се използва за покриване на останалите допустими разходи по дадена операция, без да се налага държавата членка да изчислява приложимата ставка.
66

Възможността ОВР да бъдат основани на проектобюджет за проекта означава, че ОВР могат да се определят за отделна операция, като същевременно се оценява заявлението за подпомагане. Органите на Швеция и Финландия ни информираха, че вече са разгледали използването на еднократни суми въз основа на проектобюджет за редица мерки, докато Комисията не ги е информирала, че това не е възможно за ЕЗФРСР56.

ОВР не са свързани с по-голяма насоченост към резултатите

Овр изместват акцента от фактурите към крайните продукти, но не водят до по-голяма насоченост към резултатите

67

Една от причините за насърчаването на по-широкото използване на ОВР е потенциалът за по-голяма насоченост към крайните продукти и резултатите. Указанията на Комисията за ОВР съдържат редица позовавания в тази връзка57. За ПРСР, избрани за одитно посещение, Сметната палата провери отделните проекти, за да се увери, че органите на държавите членки са насочили проверките си към крайните продукти и резултатите, а не към фактурите, както и дали допустимостта на плащането на ОВР е била определена въз основа на постигането на планираните крайни продукти или резултати. Сметната палата също така сравни плащанията, извършени със и без ОВР.

68

Сметната палата установи примери за крайни продукти и резултати от проекти, които допринасят за постигането на целите на дадена мярка (вж. каре 16 за един от тях), но не и данни, че постигнатите резултати са били по-добри, отколкото щяха да бъдат при възстановяване на направените разходи.

Каре 16

Плащания в Саксония, основани на крайни продукти

По ПРСР в Саксония се финансира изграждането на огради от естествен камък въз основа на разходи за единица продукт. Оградите от естествен камък са предназначени да подпомогнат възстановяването, запазването и повишаването на биологичното разнообразие в лозята, разположени в стръмни и хълмисти райони. Плащанията се извършват въз основа на m2 изградена ограда.

© SAXON STATE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND AGRICULTURE

Бенефициентите кандидатстват за помощ едва след като са получили оценка на екологичната стойност от експерт по опазване на природата. След приключването на проекта бенефициентите подават искане за броя реализирани (m2) единици. Органите на Саксония посещават бенефициентите, за да проверят заявените количества. Те обясниха, че по този начин – заедно с оценката на експерта по опазване на природата – гарантират, че крайният продукт от проекта допринася за постигането на желаните резултати.

69

ОВР биха могли да се диференцират въз основа на желаните резултати, при условие че отразяват разходите и че се гарантира равно третиране на бенефициентите. Това е една от няколкото възможности за постигане на по-голяма насоченост към резултатите (другите включват използване на критерии за подбор и промяна в „интензитета на помощта“, т.е. в процента на проектите, подпомагани от ЕЗФРСР). Сметната палата не установи примери, в които това да е било осъществено на практика.

70

Комисията наблюдава изпълнението на политиката за развитие на селските райони чрез общата система за мониторинг и оценка (ОСМО). Чрез ОСМО се определят показатели58 на ниво ЕС: докладването от страна на държавите членки трябва да бъде сравнимо, за да бъде значима всяка оценка на политиката. Показателите имат за цел да отразяват целите на политиката, поради което Сметната палата потърси връзка между тях и плащанията, както е показано с фиктивен пример на фигура 11.

Фигура 11

Следва да има връзка между целите, показателите и плащанията с ОВР

Източник: ЕСП.

71

В повечето случаи Сметната палата не можа да установи пряка връзка между плащанията за избраните проекти и показателите. На практика с показателите на ОСМО, определени на ниво ЕС, не се наблюдава прилагането на политиката за развитие на селските райони на ниво проекти, така че не би било възможно плащанията с ОВР да се основават на тях. Въпреки това, за да се наблюдават резултатите от политиката, финансираните операции по линия на ЕЗФРСР трябва да бъдат ясно свързани с една от нейните цели. Подобряването на връзката между плащанията и целите за отделните проекти би могло да допринесе за по-голяма насоченост към постигането на целите.

Комисията е предложила да се премине към плащания, основани на резултатите

72

С наскоро предложените промени в правната рамка59 освен повече възможности за използване на ОВР се въвежда и възможността за плащания, основани на резултатите. По-специално Комисията предложи член 67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета да включва възможност за финансиране, което не е свързано с разходите за съответните операции, а по-скоро се основава на изпълнението на условия във връзка с напредъка по изпълнението или постигането на целите на програмите.

Заключения и препоръки

73

Използването на ОВР има няколко потенциални предимства. Административната тежест може да намалее, тъй като няма нужда всяко евро да бъде проследявано до отделните подкрепящи документи. Бенефициентите представят, а органите на държавите членки проверяват по-малко документи.

74

Чрез плащания въз основа на крайните продукти, с ОВР фокусът се изместват от фактурите, но не се повишава насочеността към резултатите. С ОВР могат да се контролират разходите на проектите за развитие на селските райони, но само ако се основават на надеждна методология и на коректни, справедливи и проверими изчисления. Планираните плащания, основани на резултатите, имат потенциала да поставят по-силен акцент върху изпълнението и да доведат до по-голяма насоченост към постигането на целите.

75

Одитът на Сметната палата показа изместване и цялостно намаляване на административната тежест. Въпреки че управляващите органи предварително инвестират (време или средства) в методологията и изчисленията, служителите спестяват време при проверяването на заявленията за подпомагане и исканията за плащане, а бенефициентите трябва да представят по-малко документи (вж. точки 1318, 2122, 26).

76

Ако ОВР се използват ефективно, те могат да контролират разходите по проектите за развитие на селските райони. За да се гарантира, че разходите са основателни обаче е необходимо да се прилага надеждна методология, за да може равнищата на финансиране да се определят по подходящ начин (вж. точки 3338).

77

Въпреки че няма правно изискване за актуализиране на методологията или изчисленията, въз основа на принципите на добро финансово управление изчисленията следва да бъдат актуални, така че ОВР да отразяват реалността.

Препоръка 1

Комисията следва да актуализира насоките си относно ОВР, за да обхване основните принципи за разработване на методологии. Това следва да включва:

 • минимални изисквания за данните;
 • приемливи разлики в използваните цени; и
 • разглеждане на набори от данни, които съдържат крайни стойности и променливи данни;

Целева дата на изпълнение: 2018 г.

78

В хода на одобряването на ПРСР Комисията не оценява методологията или изчисленията за ОВР. Одиторите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ обхващат ОВР в своите одити, ако изберат плащания, извършени с ОВР, но не избират систематично държави членки или ПРСР, които използват ОВР. Сертифициращите органи са функционално независими органи, но ролята им при одита на ОВР не е точно определена. Това създава риск ОВР да не бъдат проверени от независим орган (вж. точки 4047). В този контекст включените в приложение II.1 и II.2 изисквания и принципи може да са подходящи за органите, които използват и проверяват ОВР, включително за сертифициращите органи (вж. точка 62).

Препоръка 2

Комисията следва да ясно да посочи кой следва да проверява методологията и изчисленията за ОВР.

По-специално като вземе под внимание посочените в приложение II.1 изисквания за достоверност, Комисията следва да изясни ролята на сертифициращите органи и да включи в насоките си за сертифициращите органи специално позоваване на одита на ОВР и свързаните с него системи за вътрешен контрол.

Целева дата на изпълнение: 2018 г.

79

Одитът на Сметната палата показа, че ОВР остават незначителна част от разходите за развитие на селските райони. Най-важната причина за това е трудността да се определят мерки по отношение на разходите за широк и разнообразен кръг от проекти, дейности и бенефициенти. Това допринася за значителните инвестиции, необходими за разработване на методология за ОВР. Разработването на ОВР е полезно само при наличието на много сходни проекти или проекти със сходни разходи. Въпреки че ОВР не са подходящи за всички видове операции и разходи, все пак може да се използват по-често и по-добре (вж. точки 1617, 4851). Въпреки че регламентите позволяват използването на методологии и ставки за ОВР, разработени в други области на политиката, Сметната палата установи, че държавите членки рядко са се възползвали от тази възможност.

80

Законодателят може да включи в регламентите ставки и суми, които да бъдат използвани като ОВР. Конкретно предимство на тези стандартни ОВР е фактът, че органите на държавите членки не трябва да определят каквато и да е методология или изчисления (вж. точки 1920). Важно е обаче тези ставки да бъдат добре обосновани и надлежно координирани с разходите, финансирани въз основа на фактури и друга документация.

Препоръка 3

За да улесни подходящото използване на ОВР, Комисията следва:

 • да проучи възможностите за по-нататъшно разработване на добре обосновани стандартни ОВР;
 • да актуализира определенията си на ключовите и допълнителните контроли, за да отразят използването на ОВР.

Целева дата на изпълнение: 2018 г.

81

Въпреки че Комисията насърчава по-голямата насоченост към крайните продукти и резултатите като една от причините за използване на ОВР, Сметната палата не установи по-голяма насоченост към резултатите. С ОВР фокусът се измества от фактурите към крайните продукти, но Сметната палата не установи данни, че с плащанията с ОВР са били постигнати по-добри резултати, отколкото с възстановяването на направените разходи.

82

Новите плащания, основани на резултатите, въведени в предложението „Омнибус“ на Комисията, дават възможност за извършване на плащания, които не са свързани с разходите. Техният успех ще зависи от насоките на Комисията и от готовността на държавите членки да възприемат тази нова форма на финансиране.

Препоръка 4

Комисията следва да проучи потенциала за преминаване от възстановяване на направените разходи към възстановяване въз основа на резултатите. По този начин Комисията следва да отчете придобития опит от въвеждането на ОВР.

Целева дата на изпълнение: 2018 г.

Настоящият Специален доклад беше приет от Одитен състав I, ръководен от Phil WYNN OWEN — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 7 март 2018 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател

Приложения

Приложение I

Мерки за развитие на селските райони, при които се използват овр за 20 прср

Мярка Под- мярка Фландрия (Белгия) Валония (Белгия) България Дания Саксония (Германия) Естония Ирландия Гърция Испания Лангедок-Русийон (Франция) Прованс-Алпи-Лазурен бряг (Франция) (Франция) Хърватия Тоскана (Италия) Венето (Италия) Кипър Люксембург Нидерландия Австрия Финландия Швеция
Трансфер на знания и действия за осведомяване 1.1 X X X X X X X X X X X X X X
1.2 X X X X X X X X X X
1.3 X X X
Консултантски услуги,управление на стопанство и услуги по заместване в стопанството 2.1 X X X
2.2
2.3 X X
Схеми за качеството за селскостопански продукти и храни 3.1
3.2 X X X
Инвестиции във физически активи 4.1 X X X X X X X
4.2 X
4.3 X X X
4.4 X X X X X X X
Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки 5.1
5.2
Развитие на земеделски стопанства и предприятия 6.4
Основни услуги и обновяване на селата в селските райони 7.1 X X X X
7.2 X
7.3 X
7.4 X X
7.5 X X
7.6 X X X X X
7.7 X
7.8 X
Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите 8.1 X X X X X
8.2 X
8.3 X X X
8.4 X X X X
8.5 X X X X X X X X
8.6 X X
Екологични услуги в горското стопанство, климатични услуги и опазване на горите 15.2
Сътрудничество 16.1 X X X X X X X X X
16.2 X X X X X X X X X X X
16.3 X X X X X X
16.4 X X X X X X X
16.5 X X X X X X X X
16.6 X X
16.7 X
16.8 X
16.9 X X X X X X
16.10 X X X X
Управление на риска 17.1 X
17.2
17.3
Подкрепа за стратегии за местно развитие по LEADER (ВОМР) 19.1 X X X X X X X
19.2 X X X X X X X X X
19.3 X X X X X X X X X
19.4 X X X X X X X X X X X X X
Техническа помощ 20.1 X X
20.2 X X
Брой подмерки, в които се използват ОВР 21 6 13 4 12 14 1 1 9 10 9 6 1 7 6 0 14 21 18 17
Общ брой на подмерките в ПРСР, които не са свързани с площ и с животни 30 18 29 21 20 28 14 30 31 23 23 26 36 32 26 8 16 36 25 26
% на подмерките, в които се използват ОВР 70 % 33 % 45 % 19 % 60 % 50 % 7 % 3 % 29 % 43 % 39 % 23 % 3 % 22 % 23 % 0 % 88 % 58 % 72 % 65 %

NB: Списъкът включва 49-те подмерки за развитие на селските райони, при които може да се използват ОВР през периода 2014 – 2020 г. Няма подмерки, които да са изцяло приложени чрез ОВР. ОВР се използват само за конкретни видове проекти или разходи в рамките на съответните подмерки.

Източник: ЕСП въз основа на информация на държавите членки и на мерките, определени в Регламент (ЕС) № 808/2014.

Приложение ІІ

1. Достоверност по отношение на овр

Въведение: Сметната палата обсъди тези основни изисквания със службите на Комисията, отговарящи за европейските структурни и инвестиционни фондове; те са подходящи за всички органи, които използват и проверяват ОВР. Степента, до която тези изисквания ще бъдат обхванати от конкретен одит, зависи както от обхвата на извършената работа, така и от степента на използване на ОВР в проверените разходи.
Изискване Подход
Концепция (методология и изчисления на ОВР) ДЧ използва само ОВР, които са позволени съгласно правилата на ЕС и националните правила. Анализ на правилата на ЕС и националните правила:

гарантиране, че видът на използваните ОВР е съвместим с тях; и

установяване на евентуални ограничения на вида операции, за които може да се използват ОВР, и проверка дали ОВР се използват за видовете операции и категории разходи, които са позволени.

ОВР се определя въз основа на един от методите, позволени в законодателството. Анализ на правилата на ЕС и националните правила и установяване на позволените методи за определяне на ОВР.
Проверка дали ОВР е определен чрез използване на един от методите, установени в законодателството (например коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, използване на съществуващи схеми на ЕС или национални схеми, използване на специфични ставки или методи от регламентите).
Ако се използват специфични ставки или методи, определени в регламентите, няма нужда да се проверява концепцията.
ОВР покрива само допустими разходи. Гарантиране, че методологията за определяне на ОВР включва само разходи, които са допустими въз основа на правилата на ЕС и националните правила.
Ако за една и съща операция се използва комбинация от ОВР или различни механизми за възстановяване, се избягва двойно деклариране на разходите. Проверка дали един вид разходи за отделен бенефициент могат да бъдат финансирани само веднъж.
Ако дадена операция е частично възстановена въз основа на реално направените действителни разходи, проверка дали тези разходи не са изплатени и като част от ОВР.
Ако за един и същ вид операция се използват еднократна сума и разходи за единица продукт, проверка дали изчислението на еднократната сума не обхваща елементи, възстановени въз основа на разходи за единица продукт.
За единните ставки – гарантиране, че има всеобхватно определение и ясно разграничение между категориите разходи, към които се прилага ставката, и категорията разходи, които се възстановяват чрез единната ставка.
Ако ОВР се основават на съществуващи схеми на ЕС или национални схеми, тези схеми следва да бъдат насочени към сходни видове бенефициенти и операции. Оценяване дали подпомаганите с ОВР видове бенефициенти и операции са сходни. Това се проверява за всеки отделен случай, например като се прецени дали видът бенефициент би бил допустим съгласно схемата на ЕС/националната схема, използвана като основание за ОВР.
Проверка дали използваните от съществуващата методология параметри (например географският обхват) са валидни и за видовете операции, за които тя ще бъде използвана.
Изчислението на ОВР е коректно: основателно и основано на реалността, а не прекомерно или крайно. Проверка дали органите на ДЧ са обосновали допусканията си и използваните данни за методологията и изчислението на ОВР.
Изчислението на ОВР е справедливо: когато не облагодетелства някои бенефициенти или операции спрямо други. Анализиране на сумите или ставките на ОВР и проверка дали допусканията и използваните данни за тяхното определяне се основават на средни операции/бенефициенти или като алтернатива – дали сумите или ставките са диверсифицирани въз основа на обективно основание.
Изчислението на ОВР е проверимо: въз основа на документни доказателства, които могат да бъдат проверени, докато ОВР се използва. Проверка дали органът, който определя ОВР, е водил надлежен регистър на:

описанието на методологията (включително основните стъпки на изчислението);

източниците на използваните данни, включително оценка на значимостта и качеството на данните; и

самото изчисление.

Проверка на използваните данни за изчислението на ОВР въз основа на извадки и гарантиране, че е налице подходяща одитна следа.
Разработване – Система за управление и контрол (само доколкото се отнася за ОВР) Системата за управление и контрол включва съответните проверки във връзка с разработването на ОВР. Проверка на процедурите на ДЧ и оценка дали те съдържат разпоредби за функционално независим преглед на методологията и изчисленията на ОВР.
Проверка дали прегледът се извършва, когато е целесъобразно, и дали обхваща приложимите основни изисквания, посочени по-горе.
Прилагане (плащания въз основа на ОВР) Използваните на практика ОВР се определят предварително. Проверка на поканата за представяне на предложения и гарантиране, че тя съдържа позоваване на използването на ОВР.
Чрез проверка на документите, в които се определят условията за подпомагане, да се удостовери, че използваната сума или ставка на ОВР е била оповестена най-късно в решението за отпускане на помощ.
Очакваният резултат от бенефициента, който ще получи плащане въз основа на ОВР, е ясно определен. Проверка в документа, в който се определят условията за подпомагане за извадка от операции, дали в предварително определените условия на споразумението ясно са посочени необходимите резултати, за да бъде получено плащането въз основа на ОВР.
Плащането се предоставя само ако предварително определените резултати са изпълнени. Проверка дали предварително определените резултати са постигнати и дали са изпълнени условията за получаване на подпомагане (чрез физическа проверка или чрез получаване на други убедителни доказателства.
За еднократните суми и разходите за единица продукт: проверка дали предварително определените условия са изпълнени. За разходите за единица продукт, проверка на броя на реалните допустими позиции.
За финансиране с единна ставка, проверка дали определената сума е основана на категориите допустими разходи, определени в методологията. Проверка на реално направените и изплатени разходи, за които се прилага ставката, и гарантиране, че те са в съответствие с документа, в който се определят условията за подпомагане.
Методологията се прилага правилно, а плащането въз основа на ОВР е правилно изчислено. Проверка дали изчислението на плащането въз основа на ОВР, определено в съответствие с приложимите правила в момента на предоставяне на подпомагането (ако ставката или сумата на ОВР са били преразгледани, проверка дали са използвани правилни ставки).
Математическа проверка на изчислението на плащането за извадка от операции (разходи за единица продукт: брой на осъществените единици, умножен по разхода за единица продукт, еднократна сума: равна на решението за отпускане на помощ, единни ставки: % от определените категории разходи).
В случай че стойността на разходите, за които се прилага единната ставка, е била променена, проверка дали изчислената сума въз основа на единната ставка също е била коригирана пропорционално.
Прилагане – Система за управление и контрол (само доколкото се отнася за ОВР) Системата за управление и контрол включва съответните проверки във връзка с осъществяването на операции с ОВР. Преглед на процедурите на ДЧ и оценка дали те включват административни проверки относно реализирането на операцията, изпълнението на предварително определените условия и проверка на единиците (за разходи за единица продукт) и категориите допустими разходи (за финансиране с единна ставка).
Административните проверки, определени в системата за управление и контрол, функционират ефективно. За извадка от плащания, преглед на административните проверки и проверка дали са били извършени в съответствие с проверките, определени в системата за управление и контрол.

Приложение ІІ

2. Изпълнение на овр

Въведение: В настоящия раздел са представени примери, които може да са от значение за одитирането на изпълнението; други може да се разработят в зависимост от обхвата на одита. Освен това за всеки от принципите ще трябва да се разработят одитни критерии.
Принцип Подход
Икономичност ОВР са определени на подходящо равнище. Проверка дали за определено равнище на крайни продукти или резултати не е могло ОВР да бъдат разработени или приложени по начин, който би довел до значително по-ниски разходи.
Необходимостта от индексиране или актуализиране на методологията и използваните данни за изчислението се оценява периодично. Проверка (чрез преглед на процедурите, предишните актуализации или допитване) дали органите на ДЧ периодично оценяват необходимостта от актуализиране на използваните допускания за методологията за ОВР и използваните данни за изчислението. Проверка дали изчисленията са били актуализирани, ако е било необходимо.
Ако ОВР се основават на съществуващи схеми на ЕС или национални схеми, проверка дали използваната методология за първоначалната схема е била променена през периода и ако да, проверка дали ОВР са били променени в съответствие с това.
Ефикасност Изразходваното време и разходите за изготвяне на методологията и изчисленията за ОВР са пропорционални на икономиите по време на прилагането през целия период. Проучване относно необходимите ресурси за определяне на методологията в сравнение с икономиите на време по време на прилагането. Анализиране дали използването на ОВР за конкретния вид операция, бенефициент и/или категория разходи е ефикасно.
Административните проверки са опростени, за да отразят използването на ОВР. Проверка на процедурите и контролните списъци на ДЧ за административните проверки, за да се гарантира, че:

действително направените разходи не се проверяват за категориите разходи, възстановявани чрез ОВР;

сертифицираните пред Комисията разходи се изчисляват въз основа на удостоверените количества;

за разходите за единица продукт и еднократните суми проверките са насочени към крайните продукти и резултатите; и

за единните ставки проверката е насочена към допустимите разходи, за които се прилага ставката.

Ефективност ОВР са насочени към постигането на крайни продукти и резултати. Проверка дали очакваните резултати от бенефициента, за да получи плащане въз основа на ОВР, са ясно свързани с постигането на целите на политиката.

Отговори на Комисията

Кратко изложение

I

През 2014 г. Комисията усъвършенства опростените варианти за разходите (ОВР) с цел да се опрости допълнително изпълнението на някои мерки за развитие на селските райони. От самото начало беше ясно, че този алтернативен метод за възстановяване на разходи най-вероятно няма да увеличи в значителна степен насочеността към резултатите. Като такъв подходът за ОВР следва да води до същите резултати като традиционните системи за възстановяване на разходи, макар и по по-опростен и бърз начин.

IV

Комисията счита, че ОВР намаляват значително административната тежест, като човешките ресурси и административните усилия, необходими за управлението на Фонда, могат да бъдат насочени в по-голяма степен към постигането на целите на политиката, вместо да се концентрират върху събирането и проверката на финансови документи.

V

Комисията изясни и възнамерява допълнително да изяснява ролята на сертифициращите органи по отношение на одита на методиката за ОВР на заседанията на експертната група на сертифициращите органи.

VI

Комисията счита, че ОВР са новост в областта на разходите, които не са свързани с определен район и с животни. Необходимо е известно време за тяхното възприемане от държавите членки. Някои ОВР обаче са понастоящем в процес на въвеждане чрез изменения на програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

VII

Първо тире: Комисията приема тази препоръка и вече започна да актуализира документа с насоките главно за да включи промените, които ще бъдат въведени чрез Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР) „Омнибус“.

Второ тире: Комисията приема тази препоръка.

Комисията приема необходимостта от изясняване на някои аспекти относно проверката на методиката и изчисленията за ОВР в актуализираните насоки. Понастоящем сертифициращите органи предоставят становище относно системите за вътрешен контрол, както и относно законосъобразността и редовността на разходите, включително спазването на приложимото право относно ОВР. Тяхната роля при извършването на одити на ОВР може обаче да бъде изяснена допълнително.

Трето тире: Комисията приема тази препоръка и ще актуализира списъка с ключовите и допълнителните контроли, така че да бъде отразено използването на ОВР. Комисията включи повече стандартни ОВР в РОР „Омнибус“.

Четвърто тире: Комисията приема препоръката. Както беше посочено в съобщението „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, Комисията обмисля начини за преминаване към системи, при които възстановяването на разходи на държавите членки се основава на резултатите от политиката.

Констатации

Каре 3 — Единна ставка за социалните разходи в Швеция

Примерът от Швеция показва по много подходящ начин потенциалните административни ползи от използването на ОВР вместо на действително направените разходи.

28

Комисията счита, че инвестициите, необходими за разработването на методиката за ОВР, впоследствие се компенсират чрез спестяването на време за компетентните органи в процеса на подаване и обработване на заявленията за подпомагане и исканията за плащане.

Каре 7 — Основателност на разходите, когато безвъзмездната финансова помощ се изплаща въз основа на извършени разходи

Второ тире: Оценката на основателността на разходите е отговорност на държавите членки. Освен това офертите или референтните цени са само две от възможностите за начините, по които да се извършва тази оценка (в член 48, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 809/2014 те се посочват като варианти „като например“). Когато чрез процедурите за съответствие бъдат установени слабости, Комисията защитава бюджета на ЕС и издава насоки как да се подобрят съществуващите системи (вж. насоките относно контрола и санкциите в областта на развитието на селските райони, съдържащи контролен списък за оценка на основателността на разходите, представен от Европейската сметна палата в Специален доклад 22/2014).

30

Комисията отбелязва, че съгласно приложимата правна рамка (членове 67 и 68 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), когато сумите за ОВР се изчисляват въз основа на методиката, не е необходимо непременно да бъдат актуализирани или преразглеждани по време на програмния период. При все това, въпреки че не съществува правно основание, според което да се изисква актуализиране на изчисленията, може да се наложи актуализиране на даден ОВР, ако се докаже, че той вече не е достатъчно справедлив (т.е. не отразява средните пазарни разходи).

34

Комисията напълно споделя становището, че данните, използвани за изчисляването на ОВР, следва да бъдат налични за евентуална проверка. Това е посочено и в Насоките във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за ОВР, публикувани през 2014 г.

Каре 10 — Органите на държавите членки невинаги са могли да обяснят избора си на данни за изчисленията на ОВР

Както беше посочено по-горе, Комисията напълно споделя становището, че данните, използвани за изчисляването на ОВР, следва да бъдат налични за евентуална проверка, като управляващите органи следва да бъдат в състояние да обяснят своите решения по отношение на използваните данни.

Следва обаче да се вземе под внимание, че за определени специализирани материали и услуги е трудно да се получат дори три оферти от доставчици/производители, особено ако материалите и услугите трябва да бъдат предоставени в най-отдалечени региони и в ограничени количества (например малки трактори, които да се използват на наклонени терени, материали, устойчиви при тропически условия, специална техника и т.н.).

Каре 11 — Еднократна сума, основана на несравними оферти, която не е довела до икономии

Комисията счита, че тази констатация не може да се генерализира, тъй като не обхваща всички случаи: посещението на панаири може да включва различни категории допустими разходи, чиято обща стойност действително би могла да доведе до допълнителна тежест за администрацията и бенефициера. ОВР се препоръчват по-специално за безвъзмездни средства в малък размер, като за други ЕСИ фондове са дори задължителни.

40

Комисията отбелязва, че чрез неотдавнашното изменение на законодателството подходът е бил уеднаквен с този, използван за други ЕСИ фондове, за които удостоверението, издадено от независим орган, не е необходимо. На практика са съществували ОВР, които държавите членки не са могли да използват поради необходимостта да представят удостоверение, издадено от независим орган, чрез изменение на програмата. Както отбелязва Европейската сметна палата, държавите членки все още могат да включат независим орган, който да извърши преглед на методиката и изчисленията. Поради това Комисията счита, че това премахване внася улеснение и следва да се разглежда по-скоро като възможност, а не като предизвикателство.

42

Одитите на съответствието, извършвани от Комисията, не са насочени единствено към ОВР. За да се получи разумна увереност, че разходите, финансирани по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за избраните мерки, са заявени и извършени в съответствие с правилата на ЕС, оценката на ОВР се извършва въз основа на извадка като част от проведения одит на системите. В противен случай единствено ОВР биха попаднали в обхвата на одита и други въпроси не биха могли да бъдат предмет на одит.

43

Комисията счита, че финансовите корекции не са пречки, а поправки в случай на неспазване на правилата (нарушение на правото на ЕС, нарушение на договора), и че те не зависят от методиката за изчисляване на разходите.

Комисията (генералните дирекции, отговорни за европейските структурни и инвестиционни фондове) продължава да предоставя на държавите членки насоки относно ОВР. За държавите членки бяха организирани няколко информационни сесии, в които се включиха и одиторите. При всякакви въпроси от страна на държавите членки относно методиката за ОВР бяха предоставяни разяснения.

44

Такъв вариант за всички ЕСИ фондове може да бъде обременяващ за Комисията, докато ОВР се използват именно за да се намали административната тежест за органите.

46

Насоките на Комисията за сертифициращите органи са общи и не могат да служат за специфични процеси като ОВР, които може да са или да не са приложими за всяка разплащателна агенция.

47

Независимата проверка не гарантира непременно, че системата е защитена от грешки. Комисията отбелязва, че дори когато този одит е извършен, все още е било приложимо задължението за наличие на независим орган, който да сертифицира методиката, и както доказа Европейската сметна палата, това не е намалило риска от грешки в изчисленията. Напротив, при плащания с ОВР по други ЕСИ фондове, за които не е задължително да се извършва независима проверка, изглежда има по-малка вероятност за грешки.

48

Благодарение на неотдавнашно проучване „Използване и планирано използване на опростени варианти за разходите в Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“ Комисията разполага с преглед на използването и планираното използване на ОВР.

56

Комисията счита, че по принцип плащанията с ОВР могат да бъдат използвани за всички видове операции дори ако разнообразието на проектите, подпомагани по ЕЗФРСР, може да наложи първоначална инвестиция за разработване на методиката.

58

Вж. отговора на Комисията по точка 56.

61

Одиторите на Комисията действително проверяват разработването и изпълнението (правилното прилагане) на ОВР в случаите, когато те се използват при изпълнението на мярката/мерките в обхвата на одита. Комисията обмисля при бъдещо преразглеждане на документа да повиши видимостта на ОВР при ключовите и допълнителните контроли.

62

Комисията подчертава, че сертифициращите органи следва да не прилагат принципите за изпълнение, посочени в приложение II.2. В настоящата правна рамка тези принципи излизат извън обхвата на одиторската дейност на сертифициращите органи, който е определен ясно в член 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

63

Комисията счита, че тази констатация доказва важността на взетото от законодателя решение за премахване на сертифицирането.

67

В Насоките се посочва, че използването на ОВР следва да води до намаляване на административната тежест за органите и бенефициерите, позволявайки административните усилия, необходими за управлението на Фонда, да бъдат насочени в по-голяма степен към постигането на целите на политиката, вместо да се концентрират върху събирането и проверката на финансови документи.

68

Няма признаци, че използването на ОВР ще допринесе за постигане на по-добри резултати в сравнение с действителните разходи. Системата за възстановяване на разходи чрез ОВР следва да води до същите резултати като традиционните системи за възстановяване на разходи, макар и по по-опростен и по-бърз начин. Вж. отговора на Комисията по точка 67.

69

Докато определянето на критерии за подбор и интензитетът на помощта са средства за подобряване на насочеността на интервенциите (например към определени бенефициери или райони), прилагането на ОВР води до опростяване в административен аспект в сравнение със стандартните начини за възстановяване на разходите на бенефициерите (фактури). Първите методи спомагат за подобряване на резултатите от политиката, а последният води до увеличаване на ефективността в административен аспект.

Общ отговор на Комисията по точки 70 и 71

Резултатите от политиката се основават на ефективното взаимодействие между подпомаганите интервенции с оглед на целите на политиката. Показателите на общата система за мониторинг и оценка (ОСМО) са средство за оценяване на резултатите от политиката. Следователно те се основават на извършените дейности, а не на това как се извършват плащанията за тези дейности. Според интервенционната логика не може да съществува пряка връзка между целите на политиката и плащанията за бенефициерите.

Операциите, подпомагани по линия на политиката за развитие на селските райони, са ясно свързани с целите на политиката чрез целевите области, в рамките на които се изпълняват.

72

Този вариант за „плащания при изпълнение на условията“, който ще бъде въведен с РОР „Омнибус“, не се счита за ОВР (плащане на бенефициери), а за нова форма на финансиране, въз основа на която Комисията би могла да възстановява разходи на държавите членки. В новата разпоредба в РОР, произтичаща от подобно предложение, представено в измененията на Финансовия регламент (член 121), се предвижда възможността за възстановяване на разходи на държавите членки въз основа на изпълнението на условия, свързани с осъществяването на напредък в изпълнението или с постигането на целите на програмите, както е установено в делегираните актове (предстои приемане).

Заключения и препоръки

74

Комисията не е съгласна с прякото обвързване на плащанията на равнището на отделните проекти и резултатите, както е обяснено в отговорите на Комисията по точки 69—72.

75

Необходимо е управляващите органи да инвестират време в методиката само когато ОВР са установени в съответствие с член 67, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Съществуват обаче и други възможности, предвидени в член 67, параграф 5, букви б)—д) и в член 68, за които не се изисква разработване на методика.

77

При липсата на правни изисквания за редовна актуализация държавите членки носят отговорността да преценяват дали е необходимо ОВР да бъде актуализиран, ако се докаже, че вече не е справедлив (т.е. не отразява средните пазарни разходи). Вж. също отговора на Комисията по точка 30.

Препоръка 1

Комисията приема тази препоръка. Комисията ще преразгледа насоките, като предостави някои примери за най-добри практики и допълнителна информация.

78

Като част от прегледа на системата за вътрешен контрол от сертифициращите органи се очаква да проверят процедурите за ОВР с цел извършване на преглед на разработването на процеса. Освен това те тестват някои операции спрямо списъка на ключовите и допълнителните контроли, за да установят дали проверките на разплащателната агенция се подготвят и изпълняват правилно. Въпросът е развит в насоките за сертифициращите органи, които ще се прилагат задължително от 2019 финансова година нататък и доброволно през 2018 финансова година.

Освен това по време на статистическата проверка по същество на досиетата сертифициращите органи следва да проверяват подробно искането за плащане, контролните дейности (административни и/или на място) на разплащателните агенции и изчисляването на плащането. В случай че сертифициращият орган вече е прегледал процедурата, може да се наложи да се провери само аритметичната точност на изчисляването на плащането.

Що се отнася до методиката за ОВР, в някои случаи тя е била прегледана от сертифициращите органи.

Ролята на сертифициращите органи при одита на ОВР беше изяснена на работната среща за ОВР по време на заседанието на експертната група на сертифициращите органи през ноември и ще бъде изяснена допълнително на заседания на експертната група.

Препоръка 2

Комисията приема препоръката.

Понастоящем сертифициращите органи предоставят становище относно системите за вътрешен контрол, както и относно законосъобразността и редовността на разходите, включително спазването на приложимото право относно ОВР. Ролята на сертифициращите органи следва да бъде изяснена допълнително и Комисията счита, че тази част от препоръката се изпълнява понастоящем. Насоките са ясни по отношение на одитната дейност, която следва да бъде извършена от сертифициращите органи по отношение на ОВР на равнището на разплащателните агенции.

Комисията изясни и възнамерява допълнително да изяснява тяхната роля по отношение на одита на методиката за ОВР на заседанията на експертната група на сертифициращите органи. Вж. отговора на Комисията по точка 78.

79

Комисията счита, че ОВР са новост в областта на разходите, които не са свързани с определен район и с животни. Необходимо е известно време за тяхното възприемане от държавите членки. Някои ОВР обаче са понастоящем в процес на въвеждане чрез изменения на програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Препоръка 3

Комисията приема тази препоръка, както следва:

Първо тире: Комисията счита тази подпрепоръка за изпълнена, тъй като в РОР „Омнибус“ са включени нови стандартни ОВР. Комисията ще продължи да проучва възможностите за разработване на допълнителни стандартни ОВР, които да бъдат включени в бъдещо законодателство, но на този етап не е в състояние да поеме конкретни ангажименти.

Второ тире: Комисията ще актуализира определението за ключови и допълнителни контроли, така че да бъде отразено използването на ОВР.

81

Използването на ОВР следва да води до намаляване на административната тежест за органите и бенефициерите, позволявайки административните усилия, необходими за управлението на Фонда, да бъдат насочени в по-голяма степен към постигането на целите на политиката, вместо да се концентрират върху събирането и проверката на финансови документи. Няма признаци, че използването на ОВР ще допринесе за постигане на по-добри резултати в сравнение с действителните разходи. Системата за възстановяване на разходи чрез ОВР следва да води до същите резултати като традиционните системи за възстановяване на разходи, макар и по по-опростен и по-бърз начин.

82

В новата разпоредба в РОР се предвижда възможността за възстановяване на разходи на държавите членки въз основа на изпълнението на условия, свързани с осъществяването на напредък в изпълнението или с постигането на целите на програмите, като тя ще бъде установена в делегирани актове (предстои приемане).

Препоръка 4

Комисията приема тази препоръка.

Въпреки че на този етап Комисията не е в състояние да поеме конкретни ангажименти по отношение на законодателните предложения за периода след 2020 г., както беше посочено в съобщението „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, Комисията обмисля начини за преминаване към системи, при които възстановяването на разходи на държавите членки се основават на резултатите от политиката. Същевременно Комисията ще продължи да насърчава държавите членки да използват ОВР с цел улесняване на възстановяването на разходи на бенефициерите.

Речник на термините

Европейски структурни и инвестиционни фондове: Пет разходни инструмента на ЕС, определени за седемгодишен бюджетен период: Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ), Кохезионният фонд (КФ), Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Единна ставка: Един от опростените варианти за разходите. Конкретни категории допустими за подпомагане разходи, които са ясно определени предварително. Изчислява се чрез прилагане на предварително определен процент към една или няколко други категории допустими за подпомагане разходи.

Еднократни суми: Един от опростените варианти за разходите. Еднократната сума е плащане в пълен размер на безвъзмездна финансова помощ (изчислена предварително) за даден проект след завършване на договорените дейности и/или крайни продукти.

Изчисление (в контекста на ОВР): Математическото определяне на размера/процента на ОВР.

Методология (в контекста на ОВР): Методът, който се използва за изчисляване на ОВР.

Мярка: Схема за помощ при изпълнението на дадена политика. Всяка мярка определя правилата за финансиране на проекти, например критериите за допустимост и подбор.

Обща система за мониторинг и оценка (ОСМО): Система, изготвена в сътрудничество между Комисията и държавите членки за измерване на напредъка и постиженията на политиката за развитие на селските райони и за оценяване на въздействието, ефективността, ефикасността и значението на подпомагането за развитието на селските райони.

Операция: Проект, група проекти или друго действие, избрани съгласно критериите, заложени в програмата за развитие на селските райони, и изпълнени от един или повече бенефициенти с цел постигане на целите на програмата.

Опростени варианти за разходите (ОВР): Трите вида финансиране, определени в член 67, букви б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/20131: стандартна таблица на разходите за единица продукт, еднократни суми и финансиране с единна ставка.

Политика за развитие на селските райони: Един от стълбовете на Общата селскостопанска политика, съфинансиран от ЕЗФРСР. Тази политика има за цел да развие селските райони и да подобри положението на хората, живеещи в тях, като повиши конкурентоспособността на селското и горското стопанство, подобри околната среда и качеството на живот в селските райони и насърчи разнообразяването на икономиката в селските райони.

Програма за развитие на селските райони (ПРСР): Програмен документ, изготвен от държава членка и одобрен от Комисията, който се използва за планиране и наблюдение на изпълнението на политиката на ЕС за развитие на селските райони на регионално или национално равнище.

Споделено управление: Метод за изпълнение на бюджета на ЕС, при който Комисията делегира на държавите членки задачи по изпълнението, като същевременно запазва крайната отговорност.

Стандартна таблица на разходите за единица продукт: Един от опростените варианти за разходите. Стандартни цени, установени предварително за определени количества. Допустимите разходи се изчисляват, като се умножат стандартните разходи по количествено определени дейности, вложени ресурси, крайни продукти или резултати.

Стандартни ОВР: ОВР, определени с регламент. Така наречените стандартни ОВР могат да се използват незабавно от органите на държавата членка, без да е необходимо да обосновават сумите или използваните ставки посредством методология или изчисление.

Финансови корекции: Намаления на сумите, които Комисията възстановява на държавите членки за дейности, извършвани при споделено управление, за да се вземат предвид слабостите на системата, закъснелите или неправилно извършени плащания и други недостатъци.

Бележки

1 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

2 Член 41, буква г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 487) и член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 (OB L 227, 31.7.2014 г., стр. 18).

3 Член 19, параграф 1, буква а) и член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

4 Годишен доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовите години 2014 (точка 1.25), 2015 (точка 1.29) и 2016 (точка 1.15).

5 Член 67, параграф 1, букви б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

6 Раздел 1.2.2 от Указанията на Комисията за опростените варианти за разходите (EGESIF_14-0017: Указания за опростените варианти за разходите (ОВР). Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

7 Като например Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд.

8 Член 67, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

9 Допълнителни методи могат да бъдат определени чрез правила за отделните фондове; това обаче не е направено за развитието на селските райони.

10 Австрия, България, Валония (Белгия), Венето (Италия), Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Канарските острови (Испания), Кипър, континентална Финландия, Лангедок-Русийон (Франция), Люксембург, Нидерландия, Прованс-Алпи-Лазурен бряг (Франция), Саксония (Германия), Тоскана (Италия), Фландрия (Белгия), Хърватия и Швеция.

11 ПРСР бяха избрани въз основа на следните критерии: различни равнища на използване ОВР в ПРСР, обхват на ОВР за различните мерки, използване на различни видове ОВР, комбинация от национални и регионални програми и приемливо географско покритие, използване на ОВР от други области на политиката, програми, одобрени от Комисията по различно време.

12 Канарските острови (Испания) и Швеция.

13 Освен ако не използват т.нар. стандартни ОВР, описани по-долу в точка 19.

14 Австрия, Ирландия, Лангедок-Русийон (Франция), Люксембург, Прованс-Алпи-Лазурен бряг (Франция), Тоскана (Италия).

15 Член 68, параграф 1, буква б) и член 68, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

16 Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).

17 Вж. точка 29 за повече информация относно проверките на основателността на разходите, когато подпомагането се изплаща въз основа на извършените разходи.

18 Член 48, параграф 3, буква а) и член 48, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 809/2014.

19 Канарските острови (Испания), Лангедок-Русийон (Франция), Саксония (Германия), Фландрия (Белгия) и Швеция използват единни ставки за непреките разходи. Дания ги е използвала през периода 2014 – 2016 г., но от началото на 2017 г. не се прилагат мерки, при които непреките разходи да са допустими.

20 Член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 809/2014.

21 Годишен доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, точка 7.39.

22 Специален доклад № 22/2014 „Постигане на икономии: контрол над разходите, свързани с финансираната от ЕС безвъзмездна финансова помощ за проекти за развитие на селските райони“ ((https://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx).

23 Само три мерки са прекратени: ранно пенсиониране на земеделски стопани и селскостопански работници, удовлетворяване на стандартите и обучение и информация.

24 Раздел 5.2.1.3 от Указанията на Комисията за ОВР.

25 България и Швеция.

26 В раздел 5.2.1.1 от Указанията на Комисията за ОВР е посочено: „Управляващият орган трябва да бъде в състояние да обясни и обоснове своите решения“.

27 Освен когато бенефициентът не може да си възстанови ДДС съгласно националното законодателство.

28 Член 62, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

29 През декември 2017 г. Съветът и Парламентът приеха Регламент (ЕС) № 2393/2017, с който се премахва задължителното удостоверение от независим орган за ОВР в ЕЗФРСР, считано от 2018 г.

30 Член 10 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

31 Член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

32 Дания, Канарските острови (Испания), Саксония (Германия), Фландрия (Белгия).

33 В член 52, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се посочва, че не може да бъде отказано финансиране за разходите, извършени повече от 24 месеца преди Комисията да е нотифицирала писмено държавата членка за заключенията от извършената от нея проверка.

34 Член 14, параграф 1 от Регламент (EС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

35 През септември 2016 г. Комисията предложи промени в няколко разпоредби на така наречения Регламент „Омнибус“ (COM(2016) 605 окончателен), които засягат прилагането на политиката за развитие на селските райони.

36 Член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

37 При извършването на оценките си сертифициращите органи се ръководят от насоките на Комисията. За повече информация относно ролята на сертифициращите органи вж. Специален доклад № 7/2017 на Сметната палата „Новата роля на сертифициращите органи в областта на разходите за ОСП: положителна стъпка към модела за единен одит, но със съществени слабости, които следва да се преодолеят“ ((https://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx).

38 Указание № 1 относно изискванията за акредитация, Указание № 2 относно годишния сертифициращ одит, Указание № 3 относно изискванията за докладване, Указание № 4 относно декларацията за управление и Указание № 5 относно нередностите.

39 Сметната палата използва и други критерии за своята извадка, вж. точка 10.

40 Например Канарските острови (Испания), Кипър, Лангедок-Русийон (Франция), Нидерландия, Фландрия (Белгия), Хърватия и Швеция.

41 Например Австрия, Лангедок-Русийон (Франция), Хърватия и Швеция.

42 Например Дания, Испания, Лангедок-Русийон (Франция), Прованс-Алпи-Лазурен бряг (Франция) и Швеция.

43 Регламенти (ЕС) № 1303/2013, № 1305/2013 и № 1306/2013.

44 ГД „Регионална и селищна политика“, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, ГД „Морско дело и рибарство“ и ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

45 Европейска комисия: Указания за опростените варианти за разходите (ОВР). Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

46 Белгия (2), Германия (15), Испания (19), Италия (23), Обединеното кралство (4), Португалия (3), Финландия (2) и Франция (30 ПРСР).

47 Въз основа на приложение І към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията приоритетите за развитие на селските райони са насочени към: (1) трансфер на знания и иновации; (2) жизнеспособност и конкурентоспособност на стопанствата, устойчиво управление на горите; (3) добро организиране на хранителната верига, управление на риска и хуманно отношение към животните; (4) околна среда и изменение на климата; (5) ефективно използване на ресурсите, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика; и (6) социално приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие.

48 Канарските острови (Испания), Лангедок-Русийон (Франция) и Саксония (Германия).

49 Лангедок-Русийон (Франция), Нидерландия, Фландрия (Белгия), Хърватия, Швеция.

50 Органите в Тоскана са въвели тези ОВР в първото изменение на ПРСР, което са представили на Европейската комисия през юли 2016 г.

51 Например Дания, Канарските острови (Испания) и Саксония (Германия).

52 Само слабостите в ключовите контроли могат да доведат до финансови корекции.

53 Член 62, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

54 COM(2016) 605 окончателен (Регламентът „Омнибус“).

55 Член 62, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1305/2013, съгласно който за ЕЗФРСР се е изисквало предварително сертифициране на методологията и изчисленията.

56 Финландия: мярка 1, 7, 16 и 19; мярка 1, 2, 7, 16 и 19.

57 Например в раздел 1.3 е посочено, че използването на ОВР се препоръчва, ако държавите членки желаят управлението на ЕСИФ да се съсредоточи по-скоро върху крайните продукти и резултатите, вместо върху входящите ресурси, а в раздел 1.2.2 като предимство на опростените варианти за разходите се посочва, че „допустимите разходи се изчисляват в съответствие с предварително определен метод, въз основа на крайните продукти, резултатите или някакви други разходи“. По-специално за разходите за единица продукт в раздел 3.1 се посочва, че освен да бъдат основани на процес (с цел да се покрият действителните разходи чрез възможно най-прецизна приблизителна оценка), те могат да бъдат основани на изпълнението (краен продукт или резултат) или да се базират както на приблизителна оценка на действителните разходи, така и на изпълнението.

58 Приложение IV към Регламент (ЕС) № 808/2014.

59 Изменения на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета и на Регламент (ЕС) № 1303/2013, предложени от Комисията в COM(2016) 605 окончателен.

Събитие Дата
Приемане на Меморандум за планиране на одита (МПО) / Начало на одита 8.3.2017 г.
Официално изпращане на проектодоклада до Комисията (или друг одитиран обект) 23.1.2018 г.
Приемане на окончателния доклад след съгласувателната процедура 7.3.2018 г.
Получаване на официалните отговори на Комисията (или друг одитиран обект) на всички езици 9.4.2018

Одитен екип

Специалните доклади на ЕСП представят резултатите от извършени от нея одити на изпълнението или на съответствието по конкретни бюджетни области или теми на управлението. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите промени, както и политическия и обществения интерес.

Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав I „Устойчиво използване на природните ресурси“, с ръководител Фил Уин Оуен — член на ЕСП. Одитът беше ръководен от члена на ЕСП João Figueiredo, със съдействието на Paula Betencourt — аташе в неговия кабинет; Robert Markus — главен ръководител; Charlotta Törneling — ръководител на задача; Ioan-Alexandru Ilie, Liia Laanes, Päivi Piki и Raluca-Elena Sandu — одитори. Michael Pyper предостави езикова подкрепа, а Annette Zimmerman предостави секретарска подкрепа.

От ляво надясно: Liia Laanes, Michael Pyper, Paula Betencourt, Robert Markus, Charlotta Törneling, João Figueiredo, Raluca-Elena Sandu, Annette Zimmerman, Päivi Piki

За контакти

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditors

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2018 г.

PDF ISBN 978-92-872-9900-0 ISSN 1977-5814 doi:10.2865/304498 QJ-AB-18-009-BG-N
HTML ISBN 978-92-872-9885-0 ISSN 1977-5814 doi:10.2865/771076 QJ-AB-18-009-BG-Q

© Европейски съюз, 2018 г.

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника. За всяко използване или възпроизвеждане на снимките или на другите материали, чиито авторски права не са притежание на Европейския съюз, трябва да бъде поискано разрешение пряко от притежателите на авторските права.

ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:

 • чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
 • или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
 • по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg.

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации от EU Bookshop на адрес https://publications.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu.

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.