Osobitná správa
č.05 2019

FEAD – Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby: cenná podpora, ale jej podiel na znižovaní chudoby nie je zatiaľ stanovený

O správe: Napriek celkovému blahobytu Európskej únie je takmer štvrtina Európanov stále ohrozovaná chudobou alebo sociálnym vylúčením. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020. Komisia vyčlenila na obdobie 2014 – 2020 prostredníctvom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 3,8 mld. EUR. Cieľom fondu FEAD je zmierniť extrémne formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia.
Posudzovali sme, či bol fond FEAD navrhnutý tak, aby sa z neho stal účinný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa. Zistili sme, že FEAD bol dobre začlenený do rámca sociálnej politiky. Okrem toho prispieva k postupom členských štátov pri zmierňovaní chudoby. Navyše obsahuje inovačné opatrenia sociálneho začlenenia. Zistili sme však, že fond ostáva naďalej v podstate systémom potravinovej podpory a nie vždy sa zameriava na najextrémnejšie formy chudoby v členských štátoch. A napokon, z dôvodu neúplného monitorovania sme nemohli určiť jeho podiel na znižovaní chudoby.

Táto publikácia je dostupná v 23 jazykoch v tomto formáte:
PDF
PDF General Report

Zhrnutie

I

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) je následníckym programom predchádzajúceho európskeho programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby. Fond poskytuje 3,8 mld. EUR financovania z prostriedkov EÚ na programové obdobie 2014 – 2020 a vykonáva sa na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom operačných programov.

II

Na rozdiel od programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby so sebou prináša dve významné zmeny v oblasti boja proti chudobe. Po prvé, fond popri potravinovej pomoci ponúka takisto materiálnu pomoc aj opatrenia sociálneho začlenenia. Po druhé, správa fondu sa v rámci Európskej komisie presunula z Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. Túto organizačnú zmenu v prospech sociálnej politiky napodobnila aj väčšina orgánov členských štátov.

III

Napriek týmto zmenám sme však zistili, že FEAD ostáva v podstate programom potravinovej pomoci, keďže 83 % prostriedkov fondu je vyčlenených na potravinovú pomoc. Umožnilo to základné nariadenie o FEAD, ktoré členským štátom umožňuje financovať potravinovú pomoc veľmi podobným spôsobom ako v rámci predchádzajúceho programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby. Iba štyri členské štáty sa rozhodli sústrediť svoje programy na konkrétne opatrenia sociálneho začlenenia, čo predstavuje 2,5 % fondu.

IV

Pojem „najodkázanejšie osoby“ ostáva všeobecným pojmom, záleží preto na členských štátoch, aby určili osoby najviac ohrozené chudobou, na ktoré sa má zamerať podpora z FEAD prostredníctvom ich vnútroštátnych operačných programov. Polovica členských štátov, ktoré sme posudzovali, nezamerala pomoc na žiadnu konkrétnu zraniteľnú skupinu alebo situáciu v oblasti chudoby. Ak má však fond FEAD poskytovať pridanú hodnotu Únie zároveň s ďalšími systémami podpory, nemusí sa zameriavať na osoby v najväčšej núdzi, ani na najextrémnejšie formy chudoby.

V

Členské štáty museli prijať rozmanité opatrenia sociálneho začlenenia s cieľom doplniť materiálnu podporu a zistili sme, že existuje široký okruh týchto opatrení od rozširovania informačných letákov po individualizovanú podporu. Iba niekoľko členských štátov sleduje výsledky týchto opatrení. Ich prínos k zmierňovaniu najhorších foriem chudoby preto nebolo možné určiť.

VI

Štyri členské štáty, ktoré zamerali svoje programy viac na konkrétne opatrenia sociálneho začlenenia než na potravinovú alebo materiálnu pomoc, vykonávali podrobnejšie monitorovanie, a to pre lepšie zameranie vyžadované podľa základného nariadenia o FEAD. Neexistuje však dostatok dôkazov, že tieto opatrenia dopĺňali podobné opatrenia podporované v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF).

VII

V nasledujúcom programovom období po roku 2020 Komisia navrhuje začleniť FEAD do nového ESF+, ktorý obsahuje špecifické ciele na boj proti materiálnej deprivácii.

VIII

Celkovo považujeme FEAD za relevantný nástroj, ktorým sa zabezpečuje poskytovanie potravinovej a materiálnej pomoci najodkázanejším osobám, čím dopĺňa iniciatívy členských štátov a súkromné iniciatívy, ale nie nevyhnutne aj ďalšie iniciatívy EÚ. Fond FEAD vítajú aj subjekty, ktoré sa zaoberajú najodkázanejšími osobami. Jeho prínos k zmierňovaniu chudoby však nebol stanovený. V našich odporúčaniach sú zohľadnené návrhy Komisie na programové obdobie 2021 – 2027, ktorými sa rieši:

 1. lepšie zameranie pomoci;
 2. zabezpečenie opatrení sociálneho začlenenia pre príjemcov základnej materiálnej pomoci;
 3. zlepšenie hodnotenia sociálneho začlenenia konečných príjemcov FEAD.

Úvod

01

Napriek celkovému bohatstvu Európskej únie (EÚ) je chudoba v EÚ stále na vysokej úrovni. Stratégia Európa 2020 je agendou EÚ pre rast a zamestnanosť pre súčasné desaťročie. Boj proti chudobe je kľúčovým prvkom politiky stratégie Európa 2020: stanovuje cieľ do roku 2020 v porovnaní s rokom 2008 „znížiť počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov“. V roku 2017 bolo chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených 113 miliónov ľudí, čo je 22,5 % obyvateľstva EÚ1. V roku 2008, keď EÚ stanovila svoj hlavný cieľ, bolo ohrozených 116 miliónov ľudí. Najviac ohrozené sú osobitné skupiny, ako sú deti a staršie osoby.

02

Od 80. rokov 20. storočia EÚ vytvorila programy zamerané na podporu najodkázanejších osôb, najskôr to bol európsky program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby a od roku 2014 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), ktorý je predmetom tejto audítorskej správy.

Program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby – predchádzajúci program

03

V roku 1987 Rada zriadila program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby, čím došlo k uvoľneniu verejných intervenčných zásob poľnohospodárskych výrobkov členským štátom, ktoré ich chceli použiť ako potravinovú pomoc pre najodkázanejšie osoby v rámci ich obyvateľstva. Program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby spravovaný Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI) sa stal významným zdrojom podpory pre organizácie poskytujúce potraviny odkázaným osobám. V roku 2010 tento program využilo vyše 18 miliónov ľudí v EÚ. Program sa však stal predmetom súdnych sporov medzi členskými štátmi.

04

Program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby sa postupne rozvinul na mechanizmus finančnej podpory slúžiaci na nákup a doručovanie potravín najodkázanejším osobám. Nemecko v roku 2008 vznieslo námietky proti Komisii, pričom tvrdilo, že program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby sa už neodvodzuje zo spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale že sa zaoberal otázkami sociálnej politiky, ktoré patria do právomocí členských štátov. Stanovisko Nemecka v tomto spore podporilo Švédsko, ale Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Poľsko podporili Komisiu. Na základe politických rokovaní v Rade členské štáty dospeli ku kompromisu vytvorením nového fondu, fondu FEAD, mimo rámca spoločnej poľnohospodárskej politiky, a tým v nasledujúcom programovom období nahradili program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby. Vykonávanie programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby pokračovalo počas prechodného obdobia, ktoré sa skončilo 31. decembra 2013 (aby sa dobročinným organizáciám v členských štátoch umožnilo prispôsobiť sa novej situácii).

05

Audit programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby sme uskutočnili v roku 20082. Okrem iného sme odporúčali:

 • program by sa mal zasadiť do rámca sociálnej politiky členských štátov,
 • stanoviť by sa mali špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené ciele a treba určiť ukazovatele výkonnosti na monitorovanie dosahovania cieľov programu.

FEAD – Nový prístup k podpore najodkázanejších osôb

06

V roku 2014 bol program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby nahradený fondom FEAD. Cieľom fondu bolo priniesť nový prístup k pomoci ponúkanej odkázaným osobám a realizovať naše odporúčania. Samotný fond nemal slúžiť iba ako systém potravinovej pomoci, ale mal ponúkať aj materiálnu pomoc v spojení s prispôsobenými opatreniami sociálneho začlenenia, ktorých cieľom bolo dostať ľudí z chudoby a mimo ohrozenia chudobou. To sa odzrkadľuje v cieľoch fondu FEAD (pozri rámček 1):

Rámček 1

Ciele fondu FEAD

Fond podporuje sociálnu súdržnosť, posilňuje sociálne začleňovanie, a teda v konečnom dôsledku prispieva k cieľu odstránenia chudoby v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov, pričom dopĺňa štrukturálne fondy.

Fond prispieva k dosiahnutiu osobitného cieľa zmiernenia najhorších foriem chudoby tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci a činností, ktorých cieľom je sociálne začlenenie, v záujme sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb.

Fond dopĺňa udržateľné vnútroštátne politiky odstraňovania chudoby a sociálneho začleňovania.

Zdroj:Základné nariadenie o FEAD3, článok 3.

07

Fond nebol zriadený iba na to, aby poskytoval potraviny a základnú materiálnu pomoc najodkázanejším osobám a zacielil priamu materiálnu pomoc na situácie najväčšej núdze, ale aby dostal, ak je to možné, ľudí z chudoby a nasmeroval ich k iným systémom podpory na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni, pozri ilustráciu 1.

Ilustrácia 1

FEAD – základná pomoc a možnosti dosiahnuť sociálne začlenenie

Zdroj: Európsky dvor audítorov.

08

V rámci tohto nového prístupu správu nad fondom FEAD prevzalo Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL). Financovanie z prostriedkov EÚ na programové obdobie 2014 – 2020 je 3,8 mld. EUR a dopĺňajú ho príspevky z členských štátov, čo spolu predstavuje 4,5 mld. EUR.

Dva typy operačných programov na vykonávanie FEAD

09

Na vykonávanie FEAD si členské štáty mohli vybrať medzi dvomi rôznymi typmi operačných programov alebo sa mohli rozhodnúť pre obidva typy programov:

 • V rámci operačných programov typu I sa ponúka potravinová a materiálna pomoc, ako je distribúcia potravinových balíčkov; podpora organizácií, ktoré ponúkajú teplé jedlá pre bezdomovcov a distribuujú spacie vaky a hygienické balíčky; alebo podpora školských obedov pre deti, ktoré žijú v chudobe, alebo poskytnutie pomoci ich rodinám.
 • Tieto programy by navyše mali ponúkať sprievodné opatrenia zamerané na zmierňovanie sociálneho vylúčenia najodkázanejších osôb. Medzi ne môžu patriť opatrenia, ako sú poradenstvo o osobnej hygiene alebo kurzy varenia, mohlo by však ísť aj o poskytovanie informácií o dostupných vnútroštátnych systémoch sociálnej podpory.
 • Operačné programy typu II neposkytujú nijakú potravinovú ani materiálnu pomoc. Poskytujú opatrenia zamerané na sociálne začlenenie jasne vymedzených skupín populácie spomedzi najodkázanejších osôb. Tieto opatrenia by mali byť jednoznačne spojené s vnútroštátnymi politikami v oblasti sociálneho začlenenia a ich rozsah môže byť od poradenských činností podobných činnostiam v rámci sprievodných opatrení operačných programov typu I až po činnosti v oblasti sociálneho začlenenia podobné opatreniam existujúcim v rámci ESF.

Dvadsaťštyri členských štátov si vybralo operačné programy typu I, kým štyri sa rozhodli pre programy typu II. Ani jeden členský štát nevyužil možnosť obidvoch typov (pozri ilustráciu 2).

Ilustrácia 2

Členské štáty využívajúce OP I a OP II

Zdroj: Európsky dvor audítorov, vytvorené s pomocou mapchart.net.

Tvorba programov podobná ako pri fondoch EŠIF

10

Fond FEAD sa vykonáva viacročne, pričom súčasný viacročný finančný rámec prebieha od roku 2014 do roku 2020. Podobne ako v prípade európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ako je napríklad ESF, musí operačné programy, ktoré predkladajú členské štáty, schváliť Komisia.

11

Členské štáty určia riadiaci orgán, ktorý zodpovedá za riadenie programu, a to z hľadiska správneho finančného riadenia, ako aj z hľadiska súladu so základným nariadením o FEAD. Riadiaci orgán potom určí jednu alebo viacero partnerských organizácií, ktorými sú verejné subjekty alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú potraviny a/alebo základnú materiálnu pomoc. Partnerské organizácie úzko spolupracujú s prijímateľmi pomoci z FEAD, napr. s dobročinnými organizáciami, ktoré prevádzkujú sociálnu kuchyňu alebo poskytujú teplé jedlá pre bezdomovcov.

ESF+ a nové smerovanie FEAD

12

Európska komisia uverejnila 30. mája 2018 návrh nariadenia o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+), ktoré by malo uľahčiť prechod od činností sociálneho začlenenia podporovaných z fondu FEAD na aktívne opatrenia. Komisia navrhuje, aby v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci fond FEAD prešiel pod fond ESF+.

13

Podľa tohto návrhu ESF+ bude mať dva špecifické ciele súvisiace s bojom proti materiálnej deprivácii: i) špecifický cieľ týkajúci sa podpory sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí a ii) špecifický cieľ týkajúci sa riešenia materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby vrátane sprievodných opatrení. Navrhuje sa aj to, aby tieto sprievodné opatrenia už neboli povinné, ako je to v rámci súčasného fondu FEAD.

Rozsah auditu a audítorský prístup

14

Európsky dvor audítorov sa rozhodol vykonať tento audit v časovom predstihu, aby sa mohol použiť pri diskusiách o navrhovanom nariadení o ESF+, ktorým sa nahradí súčasné nariadenie o FEAD a ktoré bude platiť v programovom období 2021 – 2027.

15

Posudzovali sme, či bol fond FEAD navrhnutý tak, aby bol účinným nástrojom, ktorý prispieva k zmierneniu chudoby a sociálnemu začleneniu najodkázanejších osôb. S cieľom poskytnúť odpoveď na túto celkovú audítorskú otázku sme skúmali, či:

 • sa návrh fondu FEAD výrazne odlišuje od predchádzajúceho programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby z hľadiska zmierňovania chudoby a prínosu k sociálnemu začleneniu najodkázanejších osôb,
 • tvorba programov v rámci FEAD v členských štátoch bola zameraná na pomoc, aby sa z nej stal účinný nástroj,
 • bolo možné merať prínos opatrení sociálneho začlenenia, inovačného prvku FEAD.
16

Audítorský prístup zahŕňal analýzu dokumentácie týkajúcej sa politík a tvorby programov na úrovni Komisie aj členských štátov. V prípade členských štátov sme preskúmali deväť operačných programov v rámci FEAD4 a sprievodnú dokumentáciu. Členské štáty sme vybrali na základe finančnej alokácie, na základe toho, že krajiny mali operačné programy obidvoch typov (typu I a II), a na základe rovnováhy z hľadiska geografického pokrytia celej EÚ (pozri ilustráciu 3). Nekontrolovali sme vykonávanie fondu v členských štátoch.

17

Posudzovali sme rámec pre monitorovanie a hodnotenie, ktorý používa Komisia, a to prostredníctvom administratívnej kontroly príslušnej dokumentácie, a vychádzali sme z hodnotenia vykonávania fondu v polovici trvania5.

Ilustrácia 3

Členské štáty, ktorých sa týka toto preskúmanie

Zdroj: Európsky dvor audítorov, vytvorené s pomocou mapchart.net.

18

Vykonali sme prieskum v 28 riadiacich orgánoch zodpovedajúcich za FEAD, z ktorých odpoveď poslalo 27 orgánov6. V rámci prieskumu sme hľadali informácie: o výbere operačného programu; o prístupe k cielenému zameraniu populácie, ktorý sa riešil prostredníctvom operačného programu; o počte, type a postupe pri výbere partnerských organizácií; a o monitorovacích opatreniach vytvorených pre operačný program (podrobné výsledky prieskumu sa nachádzajú v prílohe I).

Pripomienky

Fond FEAD – vítaný nástroj politiky na boj proti chudobe

Podobne ako v prípade predchádzajúceho programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby sa z fondu FEAD financuje najmä potravinová pomoc

19

Z 24 členských štátov, ktoré si vybrali formu operačného programu typu I, desať krajín poskytuje výhradne potravinovú pomoc a jeden iba materiálnu pomoc. Ostatné členské štáty poskytujú potravinovú aj materiálnu pomoc.

20

Vo všeobecnosti operačné programy typu I predstavujú 97,5 % celkového rozpočtu FEAD. Iba potravinová pomoc tvorí 83,5 % celého rozpočtu FEAD a 90 % z tejto potravinovej pomoci bolo distribuovaných v piatich členských štátoch: vo Francúzsku, v Taliansku, Poľsku, Rumunsku a Španielsku (pozri ilustráciu 4).

Ilustrácia 4

Množstvo potravinovej pomoci FEAD distribuovanej v roku 2016

Zdroj: Európsky dvor audítorov, na základe hodnotenia v polovici trvania.

21

Podpora formou materiálnej pomoci predstavuje 14 % celkového rozpočtu FEAD. Táto podpora sa používa najmä v Grécku, na Cypruse, v Luxembursku a Rakúsku. Materiálna pomoc je zacielená najmä na domácnosti zo závislými deťmi, ktoré žijú v chudobe, a zahŕňa predmety, ako sú detské oblečenie a výrobky osobnej hygieny.

22

Prieskumom sa potvrdilo neprerušované zameranie sa na potravinovú pomoc. Pri otázke, na akom základe členské štáty zostavili svoj rozpočet v nariadení o FEAD, 13 z nich odpovedalo, že ich rozpočet bol priamo založený na objeme výdavkov v rámci predchádzajúceho programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby. Ďalších 11 krajín zostavovalo svoje rozpočty na základe počtu (očakávaných) konečných príjemcov a 12 členských štátov sa opieralo o konzultácie s partnerskými organizáciami. Ani jeden členský štát neodpovedal, že by zostavoval rozpočet pre FEAD tak, aby sa tým doplnili programy ESF, najdôležitejšia hybná sila EÚ v oblasti sociálneho začlenenia (pozri ilustráciu 5).

Ilustrácia 5

Zdôvodnenie tvorby rozpočtu pre FEAD (možnosť poskytnúť viacero odpovedí)

Zdroj: Odpovede na otázku 6 prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom.

Fond FEAD sa zaoberal predchádzajúcimi odporúčaniami Európskeho dvora audítorov, pokiaľ ide o sociálne politiky

23

Od roku 2014 zodpovednosť za vykonávanie FEAD nieslo GR EMPL. Riadiace orgány v členských štátoch sú na rozdiel od programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby zväčša vnútroštátne správne orgány zodpovedné za politiky v oblasti sociálneho začlenenia. Iba jeden riadiaci orgán v rámci FEAD zodpovedal za realizáciu predchádzajúceho programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby, kým sedemnásť riadiacich orgánov z 27 boli inštitúcie, ktoré vykonávajú aj ESF (pozri ilustráciu 6). Toto presunutie zodpovednosti na orgány zaoberajúce sa sociálnym začlenením súviselo s odporúčaním Európskeho dvora audítorov v reakcii na jeho audit programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby v roku 2008.

Ilustrácia 6

Riadenie FEAD v členských štátoch, jasný prechod k subjektom v oblasti sociálneho začlenenia

Zdroj: Odpovede na otázku 1 prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom.

Fond FEAD vítajú subjekty, ktoré sa zaoberajú najodkázanejšími osobami

24

V odpovedi na náš prieskum jedenásť riadiacich orgánov uviedlo, že cieľom ich operačného programu bolo pokračovať v operáciách programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby a šestnásť riadiacich orgánov vníma FEAD ako nástroj ponúkajúci nový prístup pri podpore odkázaných osôb. Dve tretiny orgánov odpovedalo, že program FEAD bol zameraný na poskytovanie pomoci populáciám, na ktoré sa nevzťahovali vnútroštátne alebo regionálne programy ani iné fondy EÚ (pozri ilustráciu 7).

Ilustrácia 7

Zdôvodnenie tvorby programov FEAD

Zdroj: Odpovede na otázku 3 prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom.

25

Prieskumom sa okrem toho potvrdilo, že 23 z 27 riadiacich orgánov sa domnieva, že FEAD bol buď veľmi dôležitý, alebo dôležitý pri poskytovaní pomoci najodkázanejším osobám v porovnaní s inými vnútroštátnymi programami alebo súkromnými iniciatívami, ktoré v ich krajinách existujú. Iba dva orgány nepovažovali FEAD za dôležitý (pozri ilustráciu 8).

Ilustrácia 8

Význam FEAD

Zdroj: Odpovede na otázku 35 prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom.

Relatívny význam FEAD nie je známy

26

Komisia nemá údaje, ktoré ukazujú relatívny význam FEAD, pokiaľ ide o celkovú podporu odkázaným osobám v EÚ. Údaje o celkovej podpore pre najodkázanejšie osoby, ktoré by boli porovnateľné medzi jednotlivými krajinami, na úrovni EÚ neexistujú. Väčšina členských štátov, ktoré sme skúmali, nebola schopná uviesť, aký podiel tvorí financovanie z FEAD na celkovej podpore, ktorá zahŕňa darovanie finančných prostriedkov a materiálnej pomoci, a finančný ekvivalent dobrovoľníckej práce. Tabuľka 1 obsahuje údaje zo šiestich členských štátov, ktoré boli schopné poskytnúť údaje o relatívnom význame FEAD.

Tabuľka 1 – Podiel FEAD na všetkých činnostiach sociálnej podpory pre odkázané osoby

Luxembursko 5 – 10 %
Maďarsko 10 %
Francúzsko 30 %
Belgicko 50 %
Taliansko asi 60 %
Poľsko 67 %

Zdroj: Odpovede na otázku 36 prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom.

27

Na získanie náznaku relatívneho významu fondu sme sa obrátili na Európsku federáciu potravinových bánk (FEBA). V dvanástich členských štátoch členovia FEBA poskytujú potraviny dobročinným organizáciám aj s financovaním z FEAD. Na základe získaných údajov odhadujeme, že z fondu FEAD sa financuje tretina potravín poskytovaných týmito potravinovými bankami. Federácia FEBA poukázala na to, že vďaka FEAD môžu plánovať prerozdeľovanie špecifických potravín, ako je napríklad detské mlieko. V dôsledku toho menej závisia od nepravidelného toku darov (viac informácií o federácii FEBA v rámci FEAD sa nachádza v prílohe II).

Zacielenie podpory z fondu FEAD je zásadne dôležité, nie vždy sa však vykonáva na úrovni programov

Rámec fondu FEAD poskytuje členským štátom pružnosť pri vymedzovaní pojmu „najodkázanejšie osoby“

28

V základnom nariadení o FEAD sa uvádza, že členské štáty alebo partnerské organizácie môžu určiť, koho považujú za „najodkázanejšiu osobu“ (pozri rámček 2).

Rámček 2

„Najodkázanejšie osoby“ podľa vymedzenia členskými štátmi

Najodkázanejšie osoby sú: „fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií stanovených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami, pričom sa predchádza konfliktu záujmov, alebo vymedzených partnerskými organizáciami a schválených týmito príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, a ktoré môžu zahŕňať prvky umožňujúce cielené zameranie sa na najodkázanejšie osoby v určitých zemepisných oblastiach“.

Zdroj: Základné nariadenie o FEAD, článok 2 ods. 2.

Zacielenie je vzhľadom na obmedzené rozpočtové zdroje zásadné

29

Ak by bol FEAD jediným zdrojom financovania na boj proti chudobe v EÚ, zdroje by boli veľmi obmedzené (pozri rámček 3).

Rámček 3

FEAD – obmedzené finančné prostriedky naznačujú potrebu zamerať ich zásah

Ak by bol FEAD zameraný výhradne na túto populáciu, … … sprístupnila by sa tým táto suma z prostriedkov EÚ, ročne/na osobu
Osoby v EÚ ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením – 113 miliónov 5 EUR
Deti ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením – 25 miliónov 25 EUR
Bezdomovci v EÚ –
približne 4 milióny
160 EUR

Zdroj: Európsky dvor audítorov, na základe údajov úradu Eurostat.

30

Od FEAD sa však neočakáva, že odstráni chudobu v EÚ sám. Fond by mal dopĺňať vnútroštátne a regionálne systémy podpory, súkromné iniciatívy a ďalšie fondy EÚ, ako je ESF. Pokiaľ má fond FEAD poskytovať vyššiu pridanú hodnotu zároveň s ďalšími systémami podpory, musí sa zameriavať na osoby v najväčšej núdzi a na najextrémnejšie formy chudoby.

31

Riadiace orgány sa musia spoliehať na množstvo subjektov, ktoré poskytujú podporu najodkázanejším osobám. To môže byť náročné vzhľadom na veľké množstvo zúčastnených organizácií. Existencia väčších sietí partnerských organizácií môže síce zaistiť lepšiu reakciu na miestne potreby, no koordinácia je v dôsledku nej náročnejšia. Z údajov z nášho prieskumu vyplýva, že pomoc organizuje takmer 5 700 partnerských organizácií a ďalších 14 000 prijímateľov pomoc poskytuje (pozri prílohu I). V takejto situácii môžu členské štáty buď stanoviť zameranie pomoci na operačnej úrovni alebo ponechať na partnerské organizácie, aby pomoc zamerali na osoby, ktoré to najviac potrebujú. V oboch prípadoch je zameranie na tých, ktorí to najviac potrebujú, zásadne dôležité na zabezpečenie účinnosti fondu.

Len polovica preskúmaných členských štátov zameriava pomoc na úrovni operačných programov

32

Prostredníctvom preskúmania ôsmich operačných programov typu I sme zistili, že štyri z nich sú zamerané na konkrétne populácie. Jeden členský štát nestanovil len cieľovú populáciu, ale určil aj opatrenia a typy potravinovej pomoci pre túto časť obyvateľstva (pozri rámček 4). Prostredníctvom tohto prístupu sa podporilo správne využívanie obmedzených zdrojov financovania z prostriedkov FEAD a zabezpečuje sa poskytovanie pomoci osobám v najväčšej núdzi.

Rámček 4

Slovensko – dôrazné zameranie prostredníctvom vymedzenia populácie, ako aj prostriedkov na riešenie pomoci

V slovenskom operačnom programe sa vymedzujú tri cieľové populácie: bezdomovci; príjemcovia sociálnej pomoci v hmotnej núdzi registrovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny; a osoby, ktorým služby poskytujú registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb (ako sú domovy dôchodcov a detské domovy).

V programe sú vymedzené aj prostriedky na poskytovanie pomoci vymedzeným populáciám: bezdomovci majú dostávať teplé jedlá, príjemcovia sociálnej pomoci dostávajú buď potravinové balíčky, alebo balíčky s hygienickými výrobkami, a osoby, ktorým služby poskytujú registrovaní poskytovatelia, dostávajú darované potraviny. Tieto samostatné opatrenia sú odzrkadľované aj v štátnom rozpočte FEAD.

33

Na základe nášho prieskumu sme zistili aj to, že vyše polovica členských štátov spája príjem pomoci z fondu FEAD s nárokom na rôzne formy sociálnej pomoci (pozri ilustráciu 9). Z toho vyplýva, že financovanie z fondu FEAD sa sústredí na vymedzené skupiny osôb, preto ide o formu zacielenia zamerania, ktorá môže zvýšiť jeho dosah a zjednodušiť monitorovanie.

Ilustrácia 9

Vymedzenie prísnejších pravidiel oprávnenosti konečných príjemcov

Zdroj: Odpovede na otázku 21 prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom.

34

Ak členské štáty stanovia prísnejšie pravidlá prístupu, zoznamy oprávnených príjemcov väčšinou vypracúvajú verejné subjekty (celoštátne, regionálne alebo miestne orgány) a v menšej miere partnerské organizácie a prijímatelia (pozri ilustráciu 10).

Ilustráciu 10

Kto stanovuje kritériá oprávnenosti?

Zdroj: Odpovede na otázku 22 prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom.

35

Zistili sme takisto, že niektoré členské štáty vo svojich operačných programoch vymedzujú pojem najodkázanejšie osoby veľmi všeobecne. V dôsledku toho je podpora FEAD prístupná širokému okruhu konečných príjemcov. Dochádza k tomu najviac v členských štátoch, ktoré potravinovú pomoc riešia prostredníctvom fondu FEAD, ktorý slúži ako pokračovanie programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby (Belgicko, Španielsko, Francúzsko a Poľsko).

36

Operačné programy týchto štyroch členských štátov nie sú zamerané na konkrétne skupiny obyvateľstva, i keď ich programy obsahujú dobrú analýzu národnej situácie v oblasti chudoby. To znamená, že občas výber konečných príjemcov záleží na partnerských organizáciách alebo prijímateľoch, ktorí poskytujú podporu, pričom hrozí, že osoby, ktoré pomoc najviac potrebujú, ju nedostanú.

Komisia nevie o tom, či sprievodné opatrenia v rámci OP I boli účinné alebo či zabezpečovali komplementárnosť

Sprievodné opatrenia v rámci OP I sú povinné, ale vymedzené sú len neurčito

37

Sprievodné opatrenia predstavujú hlavný inovačný prvok FEAD v porovnaní s predchádzajúcim programom distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby, a to v súlade s cieľom riešiť sociálne vylúčenie. Zameriavajú sa na podporu sociálnej integrácie konečných príjemcov FEAD a v rámci programov typu I sú povinné. Vykonávajú sa nad rámec distribúcie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci s cieľom zmierniť sociálne vylúčenie a/alebo riešiť sociálnu núdzu zodpovednejším a udržateľnejším spôsobom, napríklad usmerňovaním k vyváženému stravovaniu a poradenstvom pri hospodárení s finančnými prostriedkami v domácnosti.

38

Zistili sme, že sprievodné opatrenia často bývajú v operačných programoch vymedzené len neurčito. V piatich z ôsmich prípadov, ktoré sme skúmali, z výročných správ o vykonávaní nebolo možné určiť ani počet jednotlivých opatrení, ktoré sa mali vykonať, ani počet konečných príjemcov7. Navyše v štyroch prípadoch nebola v operačnom programe jasne uvedená8 povaha sprievodných opatrení. Platilo to najmä pri dvoch programoch, ktoré sme skúmali, kde sa sprievodné opatrenia nefinancovali z prostriedkov FEAD9, ale z vnútroštátnych prostriedkov, čo je možnosť, ktorú umožňuje základné nariadenie o FEAD. V týchto prípadoch bola úroveň informácií uvedených v programe ešte viac obmedzená10.

39

V prieskume sme sa pýtali, aký druh sprievodných opatrení členské štáty vykonávali (pozri ilustráciu 11). Väčšina členských štátov používa FEAD na nasmerovanie konečných príjemcov k pomoci poskytovanej ich vnútroštátnymi sociálnymi službami alebo na poskytovanie opatrení súvisiacich s potravinami a výživou.

Ilustrácia 11

Prieskum Európskeho dvora audítorov: druhy sprievodných opatrení

Zdroj: Odpovede na otázku 11 prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom.

40

Podľa hodnotenia v polovici trvania sa zistilo, že sprievodné opatrenia sú veľmi dôležité, keďže len samotnou potravinovou alebo materiálnou pomocou sa neriešia hlavné príčiny chudoby (pozri ilustráciu 12). Ich poskytovaním sa z fondu FEAD stáva „program pre ľudí“ na rozdiel od „potravinového programu“.

Ilustrácia 12

Sprievodné opatrenia nevyhnutné pre fond FEAD

Zdroj: Európsky dvor audítorov, na základe výsledkov otvorenej verejnej konzultácie.

41

Z hodnotenia v polovici trvania navyše vyplýva jasná korelácia medzi poskytovaním sprievodných opatrení a celkovou spokojnosťou konečných príjemcov s programom. V hodnotení sa dospelo k záveru, že „v členských štátoch, v ktorých sa sprievodné opatrenia poskytujú v menšej miere, je celková spokojnosť s podporou z FEAD do istej miery nižšia, z čoho zas vyplýva, že sprievodné opatrenia majú nezanedbateľnú úlohu, pokiaľ ide o účinnosť fondu FEAD“.

42

Napriek tomu, že sprievodné opatrenia v členských štátoch sú inovačným prvkom FEAD, nemožno ich pre ich rozmanitosť porovnávať. Preto Komisia nestanovila žiadne spoločné ukazovatele týkajúce sa ich poskytovania ani ukazovatele merajúce ich výsledky.

43

Individuálne príklady podrobnejšieho hodnotenia vykonávania sprievodných opatrení sa však uvádzajú vo výročnej správe o vykonávaní, napríklad v Španielsku alebo Poľsku (pozri rámček 5). V prípadoch, ako napríklad Slovensko, riadiaci orgán vykonal neohlásené návštevy s cieľom overiť poskytovanie týchto opatrení, táto skutočnosť však vo výročných správach o vykonávaní predložených Komisii nebola uvedená.

Rámček 5

Monitorovanie vykonávania sprievodných opatrení

Výročné správy o vykonávaní v Poľsku obsahujú informácie o opatreniach vykonávaných každou partnerskou organizáciou vrátane informácií o účastníkoch rozdelených podľa cieľovej skupiny.

Španielsku riadiaci orgán stanovil ciele týkajúce sa počtu konečných príjemcov, ktorých treba informovať a ktorým treba poskytnúť sprievodné opatrenia, a monitoruje ich splnenie, čo je predpokladom pred vyplatením.

Komplementárnosť s ESF – je potrebné vyvinúť viac úsilia

44

Fond FEAD poskytuje podporu základných potrieb a pomoc pri sociálnom začlenení najodkázanejších osôb. Fond FEAD je podľa hodnotenia v polovici trvania zameraný na cieľové skupiny, ktorých sa inak netýkajú vnútroštátne alebo miestne opatrenia, a poskytuje im pomoc, ktorá by sa inak neposkytla.

45

Európsky sociálny fond sa zameriava na skupiny, ktoré majú bližšie na trh práce a poskytuje cielenejšiu podporu pre aktívne sociálno-ekonomické začlenenie. V hodnotení v polovici trvania sa poukazuje na to, že je potrebné ďalej zlepšiť synergie medzi FEAD a ESF „s cieľom pomôcť konečným príjemcom, a to najmä príjemcom v produktívnom veku, skrátiť vzdialenosť od trhu práce“.

46

Nemohli sme zistiť, do akej miery sa FEAD a iné systémy podpory, či už vnútroštátne, alebo v rámci ESF, navzájom dopĺňali. Napríklad v prípade Francúzska sa v hodnotení ex ante kritizoval nedostatok informácií o vzájomnom pôsobení medzi opatreniami v rámci FEAD a ESF11. Z výsledkov nášho prieskumu takisto vyplýva nízka komplementárnosť medzi opatreniami FEAD a ESF, keďže len málo členských štátov uviedlo, že začlenili príjemcov FEAD do opatrení ESF (pozri ilustráciu 13). Číselné údaje sú ešte nižšie v súvislosti s monitorovaním, keď 21 respondentov uviedlo, že takúto komplementárnosť nemonitorujú.

Ilustrácia 13

Začlenenie populácie FEAD do opatrení ESF v rámci OP I: málo krajín ho dosiahne, ešte menej ho monitoruje

Zdroj: Odpovede na otázky 23 a 24 prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom.

47

Dva členské štáty, ktoré v našom prieskume odpovedali, že monitorovali číselné údaje z hľadiska počtu konečných príjemcov FEAD, ktorí boli začlenení do operácií ESF, boli Estónsko a Bulharsko. Obidve krajiny uviedli, že konečných príjemcov FEAD začlenili do opatrení ESF (pozri rámček 6).

Rámček 6

Osvedčené postupy v Estónsku a Bulharsku – príklad dostupných údajov v súvislosti s činnosťami ESF

Zdroj: Odpovede na otázku 26 prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom.

Lepšie správy o sprievodných opatreniach, prínos týchto opatrení k zmierňovaniu chudoby však nebol stanovený

48

Komisia zlepšila výmenu svojich znalostí, pokiaľ ide o opatrenia sociálneho začlenenia, najmä v súvislosti so sprievodnými opatreniami pre operačné programy typu I. Príkladom je organizácia stretnutí siete FEAD, z ktorých jedno sa osobitne zaoberalo sprievodnými opatreniami. Takéto semináre riadiacim orgánom a organizáciám zapojeným do vykonávania fondu poskytujú príležitosť na výmenu skúseností a osvedčených postupov. Podobne Komisia usporadúva pravidelné semináre FEAD, na ktorých sa s riadiacimi orgánmi diskutuje o rozličných otázkach.

49

Navyše, po audite fondu FEAD zo strany Útvaru Komisie pre vnútorný audit Komisia takisto zaviedla zlepšenia na oznamovanie sprievodných opatrení vo vnútroštátnych výročných správach o vykonávaní. Tieto informácie sú však zvyčajne opisné a nemožno ich zhrnúť.

50

Napriek tomuto úsiliu o zlepšenie oznamovania je situácia, pokiaľ ide o sprievodné opatrenia, v členských štátoch naďalej nerovnomerná. Pokým sa východiskové alebo cieľové hodnoty nemusia stanoviť a informácie, ak sú k dispozícii, ostanú v podstate kvalitatívnej povahy, monitorovanie ich dosahu pri zmierňovaní chudoby nebude možné.

51

V posúdení účinnosti fondu hodnotenia v polovici trvania sa poskytovanie a monitorovanie sprievodných opatrení považovalo za oblasť, v ktorej by sa mohol ešte viac využiť potenciál fondu FEAD. Na potrebu posilniť sprievodné opatrenia sa poukázalo aj v správe vydanej španielskou partnerskou organizáciou, vypracovanej na základe výskumu, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s konečnými príjemcami a orgánmi verejnej moci12.

OP II – cielenejší prístup k otázke sociálneho začlenenia, no jeho preklenovacia funkcia voči ESF nebola vždy stanovená

Operačné programy typu II si vyžadujú stanovenie presných cieľov

52

Operačné programy typu II sa riadia výrazne odlišným prístupom v porovnaní s typom I a priamo sa zameriavajú na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb. Štyri členské štáty, ktoré sa rozhodli pre tento typ programov, sú Dánsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko. Spoločne bolo na ne vyčlenených 2,5 % celkového rozpočtu FEAD, pričom 80 % z tejto sumy bolo určených pre Nemecko. Programy typu II si vyžadujú stanovenie špecifických cieľov a určenie časti populácie odkázaných osôb, na ktorú sa majú zamerať (pozri rámček 7).

Rámček 7

Holandsko – zameranie sa na jednu konkrétnu skupinu obyvateľstva

Hlavným cieľom programu je zmenšiť sociálne vylúčenie starších osôb v Holandsku s nízkym disponibilným dôchodkom.

Určili sa tieto tri špecifické ciele:

 1. informovať cieľovú skupinu o rozsahu miestnej podpory a o ponúkaných činnostiach na sociálne začlenenie a dostať ich (priebežne) do pozornosti organizácií ponúkajúcich pomoc a/alebo miestnych orgánov;
 2. posilniť sociálnu sieť cieľovej skupiny a
 3. posilniť schopnosti cieľovej skupiny.

Zdroj: Odpovede na otázku 12 prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom.

53

Pri tvorbe operačných programov typu II sa v základnom nariadení o FEAD od členských štátov vyžaduje, aby určili očakávané výsledky špecifických cieľov a uviedli ukazovatele výstupov a výsledkov s ich východiskovými a cieľovými hodnotami. Pre prísnejšie nastavenie monitorovania je meranie výsledkov fondu FEAD jednoduchšie než v prípade programov typu I (pozri rámček 8).

Rámček 8

Nemecko – príklad kvantifikovaných cieľov

Nemecko vymedzilo dve cieľové skupiny: a) odkázaných migrantov z krajín EÚ a ich deti, b) bezdomovcov a osoby, ktorým hrozí riziko bezdomovectva.

Výstupné ukazovatele, ktoré Nemecko určilo vo vzťahu k týmto osobám, sú tieto:

 • dospelí migranti z krajín EÚ, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo: 18 044,
 • migranti z krajín EÚ, rodičia detí, ktorým bola poskytnutá poradenská podpora: 19 700,
 • deti migrantov z krajín EÚ v predškolskom veku, ktorým bola poskytnutá pedagogická podpora: 19 700, a
 • bezdomovci alebo osoby ohrozené bezdomovectvom, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo a sociálna podpora: 21 450.
54

V Nemecku sa fond FEAD môže využiť na stabilizáciu najodkázanejších skupín osôb, ktoré nedokáže zasiahnuť pomoc poskytovaná sociálnymi službami na miestnej úrovni. FEAD sa využíva v oblasti ľahko dostupných ponúk pomoci pre cieľové skupiny. V tejto súvislosti sa môže FEAD v konkrétnych prípadoch otvoriť pre inú podporu z existujúcich štandardných opatrení. Celkovým cieľom je využívať podporu z fondu FEAD ako „most“ k iným systémom podpory.

55

Podľa hodnotenia v polovici trvania sa v roku 2016, prvom roku vykonávania, dostala pomoc z fondu FEAD v rámci operačných programov typu II približne k 23 000 osobám (21 660 v Nemecku). Fond FEAD fungoval vo všeobecnosti podľa plánu pri dosahovaní cieľov špecifických ukazovateľov výstupov. Okrem toho, programy sociálneho začlenenia sa považovali za veľmi dôležité, keďže potravinová a materiálna pomoc z dlhodobého hľadiska nestačia na účinný boj proti chudobe.

Zameranie je presnejšie, synergia s ESF nebola vždy stanovená

56

V prieskume sme sa pýtali členských štátov, ktoré sa rozhodli pre programy typu II, či začlenili osoby z FEAD do opatrení v rámci ich špecifických programov ESF vzhľadom na takzvanú preklenovaciu funkciu, ktorú by FEAD mal plniť voči týmto opatreniam ESF. Dve krajiny odpovedali, že tento cieľ dosiahli13. Keď sme sa však pýtali ďalej, či takisto monitorovali kvantitatívne údaje týkajúce sa funkcie „preklenovania“, iba jeden členský štát14 odpovedal kladne.

Závery a odporúčania

57

Pri tomto audite sme posudzovali, či bol fond FEAD navrhnutý tak, aby bol účinným nástrojom, ktorý prispieva k zmierneniu chudoby a sociálnemu začleneniu najodkázanejších osôb v EÚ. Dospeli sme k záveru, že okrem zmierňovania chudoby prostredníctvom potravinovej pomoci inovačné prvky sociálnej politiky v rámci FEAD ponúkajú členským štátom možnosti podporovať rozvoj sociálneho začlenenia. Z dôvodu obmedzení pri jeho monitorovaní však jeho prínos k znižovaniu chudoby nebol stanovený.

58

Zistili sme, že napriek tomu, že celkovým cieľom fondu FEAD je sociálne začlenenie najodkázanejších osôb, fond v podstate zostáva systémom potravinovej pomoci: 83 % rozpočtu fondu FEAD je určených na potravinovú pomoc. Dôvodom je to, že koncepcia fondu FEAD členským štátom umožňuje naďalej ponúkať potravinovú pomoc v prípadoch, keď ju považujú za primeranú, ako to robili v rámci programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby. Fond FEAD si však vysoko cenia zainteresované strany zaoberajúce sa najodkázanejšími osobami (pozri body 1927).

59

Fond FEAD je z finančného hľadiska pomerne malý fond. Pomoc konečným príjemcom poskytuje množstvo rôznych subjektov. Zistili sme, že programovanie fondu FEAD v členských štátoch sa značne líši v závislosti od cieľa programov. Polovica členských štátov, ktoré sme skúmali, sa na programovej úrovni riadila dôrazným prístupom k zacieleniu programov, ktorý bol zameraný na najhoršie formy chudoby a ktorý by mal umožniť účinnejšie využívanie fondu. Druhá polovica sa rozhodla nestanoviť konkrétne zameranie v operačných programoch. Zameranie pomoci na konkrétne skupiny zraniteľných osôb sa ponecháva na rozhodnutie partnerských organizácií, čo so sebou nesie súvisiace riziko rozptýlenia obmedzených finančných prostriedkov (pozri body 2836).

60

Nový prvok, ktorý FEAD prináša v súvislosti s oboma typmi programov, je dôraz na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb, ktorý nebol súčasťou predchádzajúceho programu distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby. Ak sa tieto opatrenia využívali náležitým spôsobom, celková úroveň spokojnosti s fondom bola podľa zistení vyššia. Monitorovanie úspešnosti opatrení sociálneho začlenenia však nie je možné pre nedostatok kvantitatívnych údajov, a preto nie je možné posúdiť prínos fondu k sociálnemu začleneniu najodkázanejších osôb. Navyše len málo členských štátov sleduje komplementárnosť medzi opatreniami fondov FEAD a ESF (pozri body 3756).

61

Komisia navrhuje, aby v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 fond FEAD prešiel pod nový fond ESF+. Európsky dvor audítorov pri vypracúvaní týchto odporúčaní zohľadnil uvedený návrh Komisie.

Odporúčanie 1 – Lepšie zacielenie pomoci

Komisia by pri schvaľovaní operačných programov v rámci nového ESF+ mala vyžadovať, aby členské štáty zamerali základnú potravinovú a materiálnu pomoc na osoby v najväčšej núdzi, a to prostredníctvom:

 1. jasného opisu národnej situácie v oblasti chudoby;
 2. vymedzenia konkrétnej populácie, na ktorú má byť pomoc zameraná, a prostriedkov, ktoré sa majú použiť;
 3. určenia intervenčnej logiky a najmä očakávaných výsledkov, pričom sa stanovia referenčné hodnoty (východiskové hodnoty) a kvantifikované ciele.

Termín: pred schválením programov ESF+

Odporúčanie 2 – Zabezpečenie opatrení sociálneho začlenenia pre príjemcov základnej materiálnej pomoci
 1. Členské štáty, ktoré budú využívať ESF+ na riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby, by mali bu
  1. do svojich operačných programov zaradiť sprievodné opatrenia, ktoré budú dopĺňať potravinovú a základnú materiálnu pomoc, ale
  2. jednoznačne vo svojich operačných programoch vymedziť, ktoré opatrenia sociálneho začlenenia v rámci širšieho ESF+ budú jasne zamerané na príjemcov potravinovej a/alebo materiálnej pomoci.
 2. Pri schvaľovaní týchto programov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa odporúčanie 2 písm. a) bod i) a odporúčanie 2 písm. a) bod ii) riešili účinne.

Termín: pred schválením programov ESF+

Odporúčanie 3 – Zlepšenie hodnotenia sociálneho začleňovania konečných príjemcov FEAD

Komisia a členské štáty by mali vypracovať metodiku na posúdenie toho, koľkým konečným príjemcom potravinovej a materiálnej pomoci by sa mohla zlepšiť ich osobná situácia v dôsledku fondu FEAD a iných systémov sociálneho začlenenia, a to buď v rámci členských štátov, alebo prostredníctvom ESF+.

Termín: do konca júna 2023

Túto správu prijala komora II, ktorej predsedá Iliana Ivanova, členka Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 27. februára 2019.

Za Európsky dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE
predseda

Prílohy

Príloha I

Výsledky prieskumu Európskeho dvora audítorov určeného riadiacim orgánom

Zoznam otázok v našom prieskume medzi riadiacimi orgánmi so stručným náznakom odpovedí na otázky.

1. Bola vaša inštitúcia zodpovedná aj za vykonávanie iných nástrojov EÚ ako FEAD?

2. Ktorý operačný program bol vybratý na vykonávanie vo vašej krajine? 23 členských štátov využilo OP I a štyri štáty vybrali OP II.

3. Prečo ste vybrali OP I alebo II?

4. Uveďte, či ste pri využívaní finančných prostriedkov z fondu FEAD na pomoc pre najodkázanejšie osoby zvážili možnosť vybrať na vykonávanie vo vašom členskom štáte obidva operačné programy.
Iba sedem respondentov odpovedalo ÁNO, zvyšných 20 uviedlo NIE.

5. Ak bola odpoveď na otázku 4 áno, vysvetlite, prečo bolo prijaté rozhodnutie vykonávať jeden program namiesto obidvoch (odpovede na túto otázku nemožno zverejniť z dôvodu ochrany osobných údajov).

6. Na čom bol založený celkový objem finančných prostriedkov pridelených do rozpočtu národného programu FEAD?

7. Sledujete skutočné výdavky a množstvá potravinovej pomoci a materiálnej pomoci poskytnuté za rok podľa kategórií uvedených v tabuľke v otázke 8?
Všetkých 23 respondentov odpovedalo kladne.

8. Ak áno, spresnite tieto údaje (23 vyplnených tabuliek).

Celkové množstvo výdavkov a množstvá potravinovej a materiálnej pomoci

výdavky na potraviny 1 020 027 859 EUR
balíčky 177 725 973
tony 1 106 513
výdavky na materiálnu pomoc 16 012 156 EUR
balíčky 474 324
položky 3 114 028
tony 192
výdavky spolu 1 036 040 015 EUR
balíčky spolu 178 200 297
tony spolu 1 106 705

9. Sú sprievodné opatrenia financované z rozpočtu FEAD?
Výsledky: 15 respondentov uviedlo ÁNO, osem odpovedalo NIE.

10. Sprievodné opatrenia sa nefinancujú z rozpočtu FEAD, z dôvodu:

11. Aké sprievodné opatrenia sa vykonávali?x

12. Ktoré činnosti sociálneho začlenenia sa vykonávali? (Iba v prípade OP II) – (odpovede na túto otázku nemožno zverejniť z dôvodu ochrany osobných údajov).

13. Pri každom programe uvedenom v otázke 11 (za OP I) alebo 12 (za OP II) odhadnite, nakoľko ich operačný program FEAD dopĺňa:

14. Vymedzujete cieľové skupiny bližšie?

15. Ak ste odpovedali kladne na otázku 14, aké sú výdavky a počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc, podľa cieľových skupín? (odpovede na túto otázku nemožno zverejniť z dôvodu ochrany osobných údajov).

16. Ak ste zadali údaje o počte osôb v tabuľke uvedenej vyššie, uveďte zdroj údajov:

17. Ak ste odpovedali kladne na otázku 14, sú tieto cieľové skupiny vymedzené v operačnom programe? Len dvaja respondenti odpovedali NIE, ďalších 14 uviedlo ÁNO.

18. Ak sú oprávnené cieľové skupiny vymedzené vo všeobecnosti, uveďte použitú definíciu chudoby (pre informáciu pozri odkaz na Eurostat).

19. Uveďte akékoľvek ďalšie kritériá na vymedzenie cieľových skupín.

20. Kde sa vymedzujú kritériá oprávnenosti pre konečných príjemcov?

21. Musia mať koneční príjemcovia právny nárok na sociálnu pomoc z vnútroštátneho, regionálneho alebo miestneho systému členského štátu na to, aby získali pomoc z fondu FEAD?

22. Ak áno, kto zostavuje zoznam oprávnených konečných príjemcov?

23. Začlenili ste osoby z cieľovej skupiny alebo skupín FEAD do konkrétnych opatrení a operácií financovaných z ESF?

24. Monitorujete kvantitatívne údaje z hľadiska počtu konečných príjemcov FEAD začlenených do operácií ESF?

25. Ak ste odpovedali kladne na otázku 24, uveďte počet.

26. Ak ste odpovedali kladne na otázku 24, koľko osôb z cieľovej skupiny alebo skupín FEAD ste od roku 2014 do konca roku 2017 začlenili do činností ESF?

27. Aké typy organizácií sú oprávnenými partnerskými organizáciami podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 223/2014?

28. Na základe akých kritérií boli vybraté partnerské organizácie?

29. Pokrýva partnerská organizácia alebo partnerské organizácie, ktoré ste vybrali, celé územie členského štátu?

30. Pokrýva partnerská organizácia alebo partnerské organizácie, ktoré ste vybrali, celé skupiny obyvateľstva vymedzené ako cieľová skupina alebo skupiny?

31. Koľko partnerských organizácií vykonáva operácie, na ktoré sa poskytla dotácia z FEAD od roku 2014?

32. Koľko prijímateľov poskytovalo pomoc subvencovanú z FEAD v období od roku 2014 do konca roku 2017?
S FEAD spolupracuje dovedna približne 14 000 prijímateľov.

33. Odrážajú ukazovatele vstupu, výstupu a výsledku ES primeraným spôsobom vplyv programu FEAD?

34. Odrážali by špecifické ukazovatele vymedzené na úrovni operačného programu lepšie vplyv programu FEAD?

35. Nakoľko dôležité sú operácie materiálnej pomoci a sociálneho začlenenia v rámci FEAD pre najodkázanejšie osoby vo vašej krajine v porovnaní s národnými programami a/alebo súkromnými iniciatívami?

36. Viete odhadnúť, aký percentuálny podiel predstavuje financovanie z FEAD na celkových finančných prostriedkoch zo súkromných a z verejných iniciatív, od organizácií a inštitúcií poskytujúcich pomoc alebo podporu pre materiálne odkázané osoby (podobné FEAD) vo vašej krajine vrátane materiálnych darov, finančných darov a finančného ekvivalentu dobrovoľníckej práce?

37. Celkový počet konečných príjemcov FEAD vykázaný vo výročných správach o vykonávaní, ktoré sa predkladajú Európskej komisii, je založený na:

38. Ak ste odpovedali na „sčítaní” alebo „obidvoch”, na ktorej úrovni sa sčítané údaje zbierajú (t. j. priame sčítanie všetkých konečných príjemcov bez štatistických úprav či iných ďalších obmedzení priameho sčítania na základe úsudku)?

Príloha II

Údaje prijaté od zainteresovanej strany – Európskej federácie potravinových bánk

V dvanástich členských štátoch poskytujú potravinové banky Európskej federácie potravinových bánk (FEBA) potraviny dobročinným organizáciám prostredníctvom fondu FEAD. Potravinové banky závisia úplne od darovania potravín (nadbytočné potraviny priamo z potravinového dodávateľského reťazca, potraviny získané prostredníctvom potravinových zbierok a ovocie a zelenina stiahnuté z predaja). Prístup k finančnej podpore z fondu FEAD im umožňuje prerozdeľovať položky, ktoré najviac potrebujú, a poskytuje im nevyhnutnú pružnosť, keďže dary nie je možné naplánovať. Fond FEAD ponúka finančné prostriedky na poskytovanie špeciálnych potravín (napríklad detské mlieko) podľa analýzy potrieb v zhode s riadiacimi orgánmi. Podľa údajov prijatých od federácie FEBA sa približne tretina dodávok potravín do potravinových bánk zapojených do programov FEAD financuje z fondu FEAD (tento údaj je v tonách).

Ilustrácia 1

Podiel výrobkov v rámci potravinovej pomoci FEAD poskytnutých potravinovými bankami federácie FEBA

Zdroj: EDA na základe údajov poskytnutých federáciou FEBA15.

V niektorých členských štátoch dosahuje relatívny význam fondu FEAD pri zásobovaní potravinových bánk FEBA až 40 %.

Ilustrácia 2

Rozdelenie podpory z FEAD v rámci potravinovej pomoci federácie FEBA podľa krajín

Zdroj: Európsky dvor audítorov na základe údajov poskytnutých federáciou FEBA.

Odpovede Komisie

Zhrnutie

III

Z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „fond FEAD“) sa poskytuje potrebná potravinová a základná materiálna pomoc veľkému množstvu najodkázanejších osôb. Táto pomoc je doplnená o sprievodné opatrenia, ktoré sa prostredníctvom príslušných usmernení a poradenstva zameriavajú na sociálne začlenenie týchto osôb. Potravinová pomoc je teda dôležitým prvým krokom na prelomenie bludného kruhu chudoby, pretože najodkázanejším osobám poskytuje okamžitú materiálnu podporu. Podľa názoru Komisie je značná časť pomoci poskytovanej vo forme potravinovej pomoci plne v súlade s cieľmi stanovenými pre fond FEAD.

IV

Komisia súhlasí so zásadou zameriavania pomoci na tie osoby, ktoré sú v najväčšej núdzi, domnieva sa však, že rôznorodosť prístupov pri identifikácii najodkázanejších osôb je v súlade so zásadou subsidiarity a že fond FEAD je komplementárny k jednotlivým sociálnym kontextom na vnútroštátnej úrovni. Komisia poznamenáva, že pri identifikácii najodkázanejších osôb sa vychádzalo z posúdenia potrieb, ktoré bolo vypracované na základe objektívnych kritérií stanovených vnútroštátnymi orgánmi, a v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami. Splnenie tejto požiadavky sa overovalo vo fáze schvaľovania operačných programov. Členské štáty majú najlepšie predpoklady na to, aby dokázali pomoc náležitým spôsobom zamerať a zohľadniť pri tom miestne potreby, pričom by mali byť v priebehu programového obdobia schopné pružne prispôsobiť cieľové skupiny novým/meniacim sa potrebám.

V

Členské štáty monitorujú sprievodné opatrenia z kvalitatívneho hľadiska v ročných správach o realizácii. Kvantitatívne monitorovanie by sa nejavilo ako vhodné a primerané.

Je príliš skoro na to, aby sa hodnotili výsledky a vplyv fondu. Tie sa vyhodnotia na základe ex-post hodnotenia fondu FEAD v neskoršom štádiu.

VI

Členské štáty posudzovali komplementárnosť vo fáze návrhu pri predkladaní operačných programov a počas ich vykonávania. Komplementárnosť fondu FEAD s programami na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ bola pozitívne hodnotená počas hodnotenia v polovici trvania. Fond FEAD vykazuje významnú komplementárnosť, pretože sa zameriava na rozdielne skupiny, resp. poskytuje doplňujúce opatrenia, najmä pokiaľ ide o podporované cieľové skupiny a poskytované podporné opatrenia. Vo väčšine členských štátov sa fond FEAD zameriava na najodkázanejšie osoby a ESF na osoby, ktorých základné potreby boli naplnené a ktorí sú bližšie k trhu práce.

VIII

Fond FEAD mal dosah na kľúčové cieľové skupiny, ktoré boli najviac ohrozené chudobou, a do ich života priniesol zmenu. Fond FEAD je koherentný a komplementárny s vnútroštátnymi systémami zameranými na zmierňovanie chudoby, pretože rozšíril počet a druh konečných príjemcov. Fond FEAD vytvára koherentný celok aj so stratégiou Európa 2020, ako aj s nedávno prijatým Európskym pilierom sociálnych práv. Dopĺňa ďalšie fondy EÚ, najmä Európsky sociálny fond (ďalej len ESF“), keďže sa zameriava na rozdielne skupiny, resp. poskytuje doplňujúce opatrenia.

 1. Komisia prijíma toto odporúčanie a domnieva sa, že všetky podmienky na jeho splnenie, okrem stanovenia kvantifikovaných cieľov, sú zabezpečené návrhmi, ktoré Komisia predložila v súvislosti s nariadením o ESF+ a všeobecným nariadením.
 2. Stanovenie cieľov a referenčných hodnôt pre operácie typu OP I sa nejaví ako zmysluplné a primerané, keďže členské štáty by mali byť časom schopné osloviť rozličné cieľové skupiny alebo doplniť vnútroštátne politiky pomocou rôznych nástrojom.

 3. Komisia čiastočne prijíma toto odporúčanie, keďže v článku 17 ods. 4 navrhovaného nariadenia o ESF+ sa uvádza, že poskytovanie potravinovej a/alebo materiálnej pomoci sa môže doplniť o sprievodné opatrenia zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb. Hoci tieto sprievodné opatrenia nie sú pre členské štáty povinné, Komisia ich nabáda k tomu, aby v plnej miere využili synergie, ktoré ponúka návrh nariadenia o ESF+, a prepojili tak jednotlivé zložky podpory sociálneho začleňovania najodkázanejších osôb.
 4. Komisia prijíma toto odporúčanie. Komisia poznamenáva, že pre fond FEAD boli zavedené primerané systémy monitorovania a hodnotenia, ktoré sú v súlade s požiadavkou na rešpektovanie dôstojnosti najodkázanejších osôb, a ktoré budú predložené v ESF+.

Pripomienky

22

Inherentnou súčasťou zostavovania rozpočtu pre fond FEAD bolo aj porovnanie s prostriedkami pridelenými z iných štrukturálnych fondov. Zostavovanie rozpočtu teda odráža komplementárnosť fondov.

26

Na úrovni EÚ je náročné vytvoriť porovnateľné údaje medzi jednotlivými krajinami, keďže v každom členskom štáte existujú rozličné prístupy a aktéri vo vzťahu k týmto sociálnym politikám, ktoré nemusia nevyhnutne tvoriť samostatné odvetvie hospodárskej činnosti. Toto je tiež v súlade so zásadou subsidiarity.

35

Komisia poznamenáva, že pri identifikácii najodkázanejších osôb sa vychádzalo z posúdenia potrieb, ktoré bolo vypracované na základe objektívnych kritérií stanovených vnútroštátnymi orgánmi, v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami. Splnenie tejto požiadavky sa overovalo vo fáze schvaľovania operačných programov. Komisia sa domnieva, že v tých členských štátoch, na ktoré Európsky dvor audítorov odkazuje, je pomoc dobre zameraná a zohľadňuje miestne potreby. Takýto prístup je účinný a primeraný, pokiaľ ide o doplnenie vnútroštátnych sociálnych politík.

36

Komisia sa domnieva, že prístupy jednotlivých členských štátov, vrátane tých, na ktoré Európsky dvor audítorov odkazuje, sú účinné a primerané, pokiaľ ide o prispôsobenie podpory z fondu FEAD meniacej sa sociálnej realite. Pozri aj predchádzajúcu všeobecnú odpoveď (bod 35).

38

Členské štáty monitorujú sprievodné opatrenia z kvalitatívneho hľadiska a informujú o tom v ročných správach o realizácii, čo platí aj v prípade členských štátov, na ktoré odkazuje Európsky dvor audítorov.

42

Stanovenie spoločných ukazovateľov pre sprievodné opatrenia by bolo v rozpore so zásadou proporcionality, ktorá by sa na fond FEAD mala uplatňovať vzhľadom na to, že sprievodné opatrenia sú obmedzené len na 5 % pomoci.

45

Ďalšie zlepšenie synergie je zabezpečené tým, že v nasledujúcom období sa na fondy FEAD a ESF bude prostredníctvom rôznych špecifických cieľov vzťahovať jedno nariadenie.

46

Členské štáty posudzovali komplementárnosť vo fáze návrhu a počas vykonávania pri predkladaní operačných programov.

Komplementárnosť fondu FEAD s programami na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ bola pozitívne hodnotená počas hodnotenia v polovici trvania. Fond FEAD vykazuje významnú komplementárnosť, pretože sa zameriava na rozdielne skupiny, resp. poskytuje doplňujúce opatrenia, najmä pokiaľ ide o podporované cieľové skupiny a poskytované podporné opatrenia. Vo väčšine členských štátov sa fond FEAD zameriava na najodkázanejšie osoby a ESF na osoby, ktorých základné potreby boli naplnené a ktorí sú bližšie k trhu práce.

Len malý počet konečných príjemcov fondu FEAD možno považovať za pripravených na to, aby sa začlenili do opatrení ESF, ktoré vedú k integrácii do trhu práce; vyplýva to aj z ročných správ o realizácii fondu FEAD a z hodnotenia v polovici trvania. Výrazný podiel na cieľovej skupine predstavujú deti (29 %), resp. osoby vo veku nad 65 rokov (9 %), ktoré nie sú spojené s integráciou do trhu práce. Ďalej je potrebné uviesť, že pokiaľ ide o bezdomovcov a osoby so zdravotným postihnutím, nemožno očakávať žiadnu priamu cestu k opatreniam na trhu práce.

Pozri aj odpoveď Komisie na bod 55.

49

Komisia skutočne posilnila oznamovanie sprievodných opatrení. Hoci má toto oznamovanie kvalitatívny charakter, je podkladom pre každoročné zostavovanie súhrnnej správy, ktorá sa predkladá Rade a Európskemu parlamentu.

Pozri aj odpovede Komisie na body 50 a 51.

50

Druh a rozsah sprievodných opatrení je natoľko rôznorodý, že neexistuje priestor na vymedzenie spoločných ukazovateľov. Pozri aj odpoveď Komisie na bod 42.

Dosah fondu FEAD sa posúdi po ukončení programov na základe hodnotenia ex-post.

51

Oznamovanie sprievodných opatrení v ročnej správe o realizácii sa skutočne posilnilo. Oznamovaniu sprievodných opatrení členskými štátmi sa v tejto správe teraz venuje osobitný oddiel. Komisia má teda prehľad o druhu činnosti, ich dosahu a financovaní.

Činnosti v rámci sprievodných opatrení zostávajú pomerne rozmanité, pokiaľ ide o ich druh a intenzitu (pozri aj odpoveď Komisie na bod 42).

Prieskum o konečných príjemcoch, ktorý dvakrát za programové obdobie uskutočňuje riadiaci orgán (hodnotenie), poskytuje dôležité informácie o druhu sprievodných opatrení v jednotlivých členských štátoch, ako aj o užitočnosti usmernení a poradenstva poskytovaných riadiacim orgánom.

53

Komisia poznamenáva, že tento prístup založený na monitorovaní je v súlade s nariadením o fonde FEAD, v ktorom sa počíta s ukazovateľmi pre jednotlivé programy typu OP II (nie však pre programy typu OP I).

Už zo samotnej definície programov typu OP II vyplýva, že sa týkajú rôznorodých operácií, ktoré sú zamerané na veľmi špecifických konečných príjemcov.

56

Programy typu OP II sa týkajú rôznorodých operácií (pozri odpoveď Komisie na bod 53) a nie všetky sú vhodné na to, aby plnili „preklenovaciu“ funkciu, napr. keď sú zamerané na deti alebo starších ľudí.

Okrem toho nariadenie o fonde FEAD neukladá členským štátom povinnosť zhromažďovať údaje o konečných príjemcoch fondu FEAD v súvislosti s prechodom na opatrenia ESF. Systematické meranie toku príjemcov fondu FEAD nemusí byť primerané.

Závery a odporúčania

57

Monitorovanie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti chudoby sa počas vykonávania fondu FEAD uskutočňuje dvakrát, a to z kvalitatívneho hľadiska. Tento prístup založený na monitorovaní bol zvolený úmyselne s cieľom zachovať dôstojnosť konečných príjemcov. Kvantitatívne monitorovanie znižovania chudoby sa už uskutočňuje v rámci európskeho semestra.

Dosah fondu FEAD sa posúdi po ukončení programov na základe hodnotenia ex-post (v decembri 2024).

59

Komisia súhlasí so zásadou zameriavania pomoci na tie osoby, ktoré sú v najväčšej núdzi, domnieva sa však, že rôznorodosť prístupov pri identifikácii najodkázanejších osôb je v súlade so zásadou subsidiarity a že fond FEAD je komplementárny k jednotlivým sociálnym kontextom na vnútroštátnej úrovni. Komisia poznamenáva, že pri identifikácii najodkázanejších osôb sa vychádzalo z posúdenia potrieb, ktoré bolo vypracované na základe objektívnych kritérií stanovených vnútroštátnymi orgánmi, v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami. Splnenie tejto požiadavky sa overovalo vo fáze schvaľovania operačných programov.

60

Sprievodné opatrenia v rámci OP I sa monitorujú v osobitnom oddiele ročných správ o realizácii predkladaných členskými štátmi. Okrem toho prieskum o konečných príjemcoch, ktorý dvakrát za programové obdobie uskutočňuje riadiaci orgán (hodnotenie), poskytuje dôležité informácie o druhu sprievodných opatrení v jednotlivých členských štátoch, ako aj o užitočnosti usmernení a poradenstva poskytovaných riadiacim orgánom. Požiadavka na uskutočnenie tohto prieskumu je zachovaná aj v návrhu Komisie o ESF+ po roku 2020. Pozri aj odpoveď Komisie na bod 42.

Komplementárnosť fondu FEAD s programami na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ bola pozitívne hodnotená počas hodnotenia v polovici trvania. Fond FEAD vykazuje významnú komplementárnosť, pretože sa zameriava na rozdielne skupiny, resp. poskytuje doplňujúce opatrenia, najmä pokiaľ ide o podporované cieľové skupiny a poskytované podporné opatrenia. Vo väčšine členských štátov sa fond FEAD zameriava na najodkázanejšie osoby a ESF na osoby, ktorých základné potreby boli naplnené a ktorí sú bližšie k trhu práce.

Odporúčanie 1 – Lepšie zameranie pomoci
 1. Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. a) a domnieva sa, že všetky podmienky na jeho splnenie sú zabezpečené návrhmi, ktoré Komisia predložila v súvislosti s nariadením o ESF+ a všeobecným nariadením (VN).
 2. Pokiaľ ide o programové obdobie 2021-2027, v návrhu Komisie predloženom v súvislosti so všeobecným nariadením (ktorý sa bude uplatňovať na tento typ pomoci momentálnej financovanej z fondu FEAD) sa vyžaduje, aby boli pre každý program stanovené hlavné výzvy vrátane sociálnych výziev. To znamená, že tieto informácie budú podrobnejšie uvedené v programoch.

 3. Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. b) a domnieva sa, že všetky podmienky na jeho splnenie sú zabezpečené návrhmi, ktoré Komisia predložila v súvislosti s nariadením o ESF+ a všeobecným nariadením.
 4. Vo vymedzení pojmu „najodkázanejšie osoby“ uvedenom v nariadení o ESF+, konkrétne v článku 2 ods. 13 sa uvádza, že potreba pomoci sa stanovuje na základe objektívnych kritérií stanovených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami. Ide o dôležité ustanovenie, keďže fond FEAD dopĺňa vnútroštátne sociálne politiky a prístup zamerania pomoci by mal byť v súlade so zásadou subsidiarity.

  Prístupy uplatňované na vnútroštátnej úrovni sa môžu teda stále odlišovať vzhľadom na miestne potreby, a to aj v závislosti od typu pomoci.

 5. Komisia čiastočne prijíma odporúčanie 1 písm. c). Komisia sa domnieva, že podmienky na jeho splnenie sú zabezpečené návrhmi, ktoré Komisia predložila v súvislosti s nariadením o ESF+ a všeobecným nariadením.
 6. Potreba členských štátov odvolávať sa na intervenčnú logiku je pri predkladaní programu na financovanie z fondu implicitná s cieľom dosiahnuť súlad s ESF+, pokiaľ ide o obsah priority. Potreba členských štátov odvolávať sa na referenčné hodnoty je už zahrnutá do ESF+.

  Komisia namieta proti stanoveniu kvantifikovaných cieľov v programoch, pretože:

  stanovenie cieľov a referenčných hodnôt pre operácie typu OP I sa nejaví ako zmysluplné. Situácia/potreby na vnútroštátnej úrovni sa v priebehu sedemročného obdobia menia; Členské štáty by mali byť časom schopné osloviť rozličné cieľové skupiny alebo doplniť vnútroštátne politiky pomocou rôznych nástrojov.

  Nemusí to byť ani primerané vzhľadom na úsilie, ktoré musia vynaložiť prijímatelia spolupracujúci s dobrovoľníkmi, ani vzhľadom na snahu rešpektovať dôstojnosť konečných príjemcov.

Odporúčanie 2 – Zabezpečenie opatrení sociálneho začlenenia pre príjemcov základnej materiálnej pomoci

Komisia poznamenáva, že odporúčanie 2 písm. a) je adresované členským štátom.

Komisia čiastočne prijíma odporúčanie 2 písm. b), keďže v článku 17 ods. 4 navrhovaného nariadenia o ESF+ sa uvádza, že poskytovanie potravinovej a/alebo materiálnej pomoci sa môže doplniť o sprievodné opatrenia zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb. Hoci tieto sprievodné opatrenia nie sú pre členské štáty povinné, Komisia ich nabáda k tomu, aby v plnej miere využili synergie, ktoré ponúka návrh nariadenia o ESF+, a prepojili tak jednotlivé zložky podpory sociálneho začleňovania najodkázanejších osôb.

Odporúčanie 3 – Zlepšenie hodnotenia sociálneho začlenenia konečných príjemcov FEAD

Komisia prijíma odporúčanie 3 do tej miery, pokiaľ sa týka Komisie.

Skratky

EaSI: program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie

EGF: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

ESF: Európsky sociálny fond

ESF+: Európsky sociálny fond plus (viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027)

EŠIF: európske štrukturálne a investičné fondy

FEAD: Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

FEBA: Európska federácia potravinových bánk

GR AGRI: Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

GR EMPL: Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

MDP: európsky program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby

MTE: hodnotenie v polovici trvania objednané Komisiou

OP: operačný program

OPC: otvorená verejná konzultácia

PROGRESS: program Progress (2007 – 2013)

VFR: viacročný finančný rámec

Glosár

Činnosti sociálnej podpory pre odkázané osoby: Celkové finančné prostriedky zo súkromných a verejných iniciatív, od organizácií a inštitúcií poskytujúcich pomoc alebo podporu pre materiálne odkázané osoby v krajine, vrátane materiálnych darov, finančných darov a finančného ekvivalentu dobrovoľníckej práce.

Európsky sociálny fond: cieľom Európskeho sociálneho fondu je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť v Európskej únii zlepšením zamestnanosti a príležitostí na zamestnanie (najmä prostredníctvom školení), podporou vyššej miery zamestnanosti a vytváraním väčšieho počtu a kvalitnejších pracovných miest.

Hodnotenie ex ante: dôkazmi podložený úsudok vypracovaný s cieľom zvýšiť kvalitu a usporiadanie každého operačného programu, ktorý by mal vychádzať z relevantných údajov.

Hodnotenie v polovici trvania: Správa o FEAD objednaná Komisiou (v spoločnosti Metis GmbH v spolupráci s organizáciami Fondazione Giacomo Brodolini a Panteia), ktorú má Komisia zverejniť.

Konečný príjemca: Najodkázanejšia osoba alebo osoba, ktorá dostáva podporu.

Materiálna pomoc: Základný spotrebný tovar s obmedzenou hodnotou a na osobné použitie pre najodkázanejšie osoby, ako napríklad oblečenie, obuv, predmety hygieny, školský materiál a spacie vaky.

Najodkázanejšie osoby: Fyzické osoby, či už jednotlivci, rodiny, domácnosti alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v prípade ktorých sa zistila potreba pomoci na základe objektívnych kritérií stanovených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami, pričom sa predchádza konfliktu záujmov, alebo vymedzených partnerskými organizáciami a schválených týmito príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, a ktoré môžu zahŕňať prvky umožňujúce cielené zameranie sa na najodkázanejšie osoby v určitých zemepisných oblastiach.

Operácia: Projekt, zmluva alebo opatrenie, ktoré boli vybraté riadiacim orgánom príslušného operačného programu alebo v rámci jeho zodpovednosti a ktoré prispievajú k cieľom operačného programu, na ktorý sa vzťahujú.

Operačný program typu I: Operačný program potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci je operačný program, ktorý podporuje distribúciu potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám, v prípade potreby v kombinácii so sprievodnými opatreniami zameranými na zmiernenie sociálneho vylúčenia najodkázanejších osôb.

Operačný program typu II: Operačný program sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb je operačný program, ktorý podporuje činnosti mimo aktívnych opatrení trhu práce a pozostáva z nefinančnej, nemateriálnej pomoci zameranej na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb.

Partnerská organizácia: Verejný subjekt a/alebo nezisková organizácia, ktorá poskytuje potraviny a/alebo základnú materiálnu pomoc, v prípade potreby v kombinácii so sprievodnými opatreniami, a to priamo alebo prostredníctvom iných partnerských organizácií, alebo vykonáva činnosti priamo zamerané na sociálne začlenenie najodkázanejších osôb a ktorej operácie vybral riadiaci orgán.

Prieskum medzi konečnými príjemcami: Štruktúrovaný prieskum konečných príjemcov operačných programov potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci (OP I) je jedným z nástrojov, ktoré sa používajú na hodnotenie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Prijímateľ: Verejný alebo súkromný orgán zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií.

Riadiaci orgán: Vnútroštátny, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci (alebo akýkoľvek iný verejný či súkromný subjekt) poverený členským štátom, aby riadil operačný program. Medzi jeho úlohy patrí výber projektov, ktoré sa majú financovať, monitorovanie realizácie projektov a podávanie správ Komisii o finančných aspektoch a dosiahnutých výsledkoch. Riadiaci orgán je takisto subjekt, ktorý prijímateľom ukladá finančné opravy na základe auditov vykonaných Komisiou, Európskym dvorom audítorov alebo akýmkoľvek orgánom v členskom štáte.

Sieť FEAD: sieť FEAD je komunita s otvoreným členstvom pre ľudí, ktorí poskytujú pomoc najodkázanejším osobám v Európe. Patria do nej vnútroštátne orgány riadenia FEAD, organizácie zabezpečujúce činnosti financované z fondu FEAD alebo so záujmom o tieto činnosti, MVO na úrovni EÚ a inštitúcie EÚ. Sieť FEAD spája všetky subjekty, ktoré sa usilujú o odstránenie najhorších foriem chudoby v európskych krajinách. Ide o priestor, kde si členovia môžu vymieňať osvedčené postupy a ktorý je podnetný pre vznik nových myšlienok a pre diskusiu o tom, ako poskytovať nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám v Európe.

Sprievodné opatrenia: Činnosti vykonávané nad rámec distribúcie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci s cieľom zmierniť sociálne vylúčenie a/alebo riešiť sociálnu núdzu zodpovednejším a udržateľnejším spôsobom, napríklad usmerňovaním k vyváženému stravovaniu a poradenstvom pri hospodárení s finančnými prostriedkami.

Základné nariadenie o FEAD: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Koncové poznámky

1 Podľa GR ESTAT.

2 Pozri osobitnú správu č. 6/2009.

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

4 V prípade OP I: Belgicko, Česká republika, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko; v prípade OP II: Nemecko.

5 V čase vzniku tejto správy mala Komisia zverejniť hodnotenie vykonávania fondu FEAD v polovici trvania.

6 Spojené kráľovstvo, ktoré nevykonalo svoj pôvodný program FEAD, odpoveď neposkytlo.

7 Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Taliansko, Slovensko.

8 Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Slovensko.

9 Až 5 % nákladov na nákup potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci v každom vnútroštátnom operačnom programe sa môže použiť na financovanie týchto opatrení.

10 Belgicko a Francúzsko.

11 Hodnotenie ex ante francúzskeho operačného programu na roky 2014 – 2020, pokiaľ ide o vykonávanie FEAD (Évaluation ex ante du Programme Opérationnel 2014 – 2020 pour la mise en œuvre du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)).

12 Posúdenie vplyvu FEAD v Španielsku z pohľadu konečných príjemcov, ako aj riadiacich organizácií a zamestnancov, Španielsky Červený kríž, 2018 (Valoración del impacto del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) en España, a través de la percepción de las personas beneficiarias, Organizaciones y personal de gestión, Cruz roja española, 2018).

13 Nemecko a Holandsko.

14 Holandsko

15

 • Stiahnuté – výrobky – ovocie a zelenina – výrobky stiahnuté z trhu v rámci krízového riadenia a znovu distribuované bezplatne uznaným dobročinným subjektom a nadáciám vrátane potravinových bánk na použitie v rámci ich úsilia pomáhať znevýhodneným osobám. Toto opatrenie je v súlade s článkom 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
 • Výrobky EÚ – táto kategória odkazuje na Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD).
 • Odvetvie – nadbytočné potraviny, t. j. jedlé potraviny, ktoré z rozličných dôvodov neboli zakúpené alebo skonzumované zákazníkmi či ľuďmi, pre ktorých boli vyrobené, spracované, distribuované, podané alebo zakúpené, a ktoré boli získané od spracovateľského priemyslu – odvetvia, podniky, výrobcovia atď. Potravinové banky dostávajú tieto nadbytočné potraviny bezplatne a následne ich bezplatne distribuujú dobročinným združeniam, ktoré poskytujú pomoc ľuďom v núdzi.
 • Distribúcia – nadbytočné potraviny, t. j. jedlé potraviny, ktoré z rozličných dôvodov neboli zakúpené alebo skonzumované zákazníkmi či ľuďmi, pre ktorých boli vyrobené, spracované, distribuované, podané alebo zakúpené, a ktoré boli získané z distribučného reťazca – maloobchodné reťazce, distribučné strediská, veľkoobchody atď. Potravinové banky dostávajú tieto nadbytočné potraviny bezplatne a následne ich bezplatne znovu distribuujú dobročinným združeniam, ktoré poskytujú pomoc ľuďom v núdzi.
 • Zber – ide o spôsob zberu potravín priamo od ľudí. Koncom novembra alebo začiatkom decembra niektorí členovia federácie FEBA organizujú zbierky potravín: dobrovoľníci v supermarketoch oslovujú ľudí, ktorí v nich nakupujú, s prosbou, aby kúpili niečo navyše, čo by mohli darovať potravinovým bankám.

Audítorský tím

V osobitných správach Európskeho dvora audítorov sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami. Európsky dvor audítorov vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny dosah, pričom sa zohľadňujú riziká pre výkonnosť či zhodu, výška súvisiacich príjmov alebo výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem.

Tento audit výkonnosti vykonala audítorská komora II, ktorá sa špecializuje na výdavkové oblasti investícií na podporu súdržnosti, rastu a začlenenia a ktorej predsedá členka Európskeho dvora audítorov Iliana Ivanova. Audit viedol člen Európskeho dvora audítorov George Pufan a podporu mu poskytol vedúci kabinetu Patrick Weldon, atašé Mircea Radulescu, hlavný manažér Emmanuel Rauch, audítori Naiara Zabala Eguiraun, Dana Moraru a Carmen Gruber.

Zľava doprava: Mircea Radulescu, George Pufan, Carmen Gruber, Patrick Weldon, Emmanuel Rauch.

Kontakt

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2019.

PDF ISBN 978-92-847-1787-3 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/48145 QJ-AB-19-003-SK-N
HTML ISBN 978-92-847-1776-7 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/47737 QJ-AB-19-003-SK-Q

© Európska únia, 2019

Rozmnožovanie je povolené len so súhlasom autora. V prípade použitia či šírenia fotografií a iných materiálov, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva Európskej únie, je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv.

OBRÁŤTE SA NA EÚ

Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:

 • prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
 • prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696 alebo
 • e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva EU Bookshop na webovej stránke: https://publications.europa.eu/sk/publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk.

Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.