Eriaruanne
nr05 2019

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD): väärt panus, kuid selle osa vaesuse vähendamises ei ole veel kindlaks tehtud

Aruande kohta Hoolimata Euroopa Liidu üldisest jõukusest elab peaaegu iga neljas eurooplane endiselt vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on liidu strateegia „Euroopa 2020“ keskmes. Komisjon eraldab Euroopa abifondile enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD) perioodil 2014–2020 3,8 miljardit eurot. FEAD peaks pakkuma leevendust selliste sotsiaalse tõrjutuse seisukohast kõige tõsisemate äärmise vaesuse vormide puhul, nagu kodutus, laste vaesus ja toidupuudus.
Hindasime, kas FEADi ülesehitus võimaldas kõnealuse eesmärgi tõhusat saavutamist. Leidsime, et FEAD on sotsiaalpoliitika raamistikku hästi integreeritud. Lisaks aitab see kaasa liikmesriikide vaesuse leevendamise meetmetele. Samuti sisaldab see uuenduslikke sotsiaalse kaasamise meetmeid. Leidsime siiski, et fond on eelkõige toiduabi andmise kava ning ei ole alati suunatud vaesuse kõige äärmuslikumatele vormidele liikmesriikides. Ka ei olnud võimalik kindlaks teha selle panust vaesuse vähendamisse, kuna selle üle tehakse ebapiisavalt seiret.

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ning järgmises formaadis:
PDF
PDF General Report

Kokkuvõte

I

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD) asendab varasemat enim puudust kannatavate isikute Euroopa abiprogrammi (MDP). FEADist eraldatakse programmitöö perioodiks 2014–2020 3,8 miljardit eurot ELi rahalisi vahendeid ja seda rakendatakse liikmesriikide tasandil rakenduskavade kaudu.

II

Võrreldes MDPga on FEAD vaesuse vähendamisel kaasa toonud kaks olulist muudatust. Esiteks pakub see lisaks toiduabi andmisele nii materiaalset abi kui ka sotsiaalse kaasamise meetmeid. Teiseks haldab fondi nüüd Euroopa Komisjoni siseselt põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi asemel tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraat. Seda korralduslikku muudatust sotsiaalpoliitika suunas järgis ka enamik liikmesriikide ametiasutusi.

III

Vaatamata nendele muudatustele leidsime siiski, et FEAD on endiselt eelkõige toiduabi programm, sest 83% fondi vahenditest on ette nähtud toiduabi andmiseks. Seda võimaldab FEADi alusmäärus, mille kohaselt saavad liikmesriigid toiduabi rahastada enam-vähem samamoodi nagu MDP raames. Vaid neli liikmesriiki otsustas oma rakenduskavad keskendada spetsiaalsetele sotsiaalse kaasamise meetmetele, mis moodustavad fondist 2,5%.

IV

„Enim puudust kannatav“ on üldmõiste, mistõttu on liikmesriikide otsustada, kes on kõige rohkem vaesuse all kannatavad isikud, kellele riiklike rakenduskavade raames FEADi toetus suunata. Pooled auditiga hõlmatud liikmesriigid ei keskendu abi andmisel ühelegi konkreetsele haavatavale rühmale ega vaesuse vormile. Kui aga FEADi eesmärk on pakkuda kõrvuti muude toetuskavadega ELi lisaväärtust, peab see olema suunatud neile, kes seda kõige enam vajavad, või vaesuse kõige äärmuslikumatele vormidele.

V

Liikmesriigid pidid materiaalse toetuse täiendamiseks võtma mitmesuguseid sotsiaalse kaasamise meetmeid, ning me leidsime arvukalt selliseid meetmeid, alates teabelehtede jagamisest kuni kohandatud individuaalse toetuseni. Ainult mõned liikmesriigid jälgivad nende meetmetega saavutatud tulemusi. Seetõttu ei olnud võimalik kindlaks teha nende panust vaesuse kõige raskemate vormide leevendamisse.

VI

Neli liikmesriiki, kes keskendusid oma rakenduskavades pigem spetsiifilistele sotsiaalse kaasamise meetmetele kui toidu- või materiaalse abi protsendile, tegid üksikasjalikumat seiret, kuna FEADi alusmäärus seda nõuab. Siiski ei ole piisavalt tõendeid selle kohta, et kõnealused meetmed täiendaksid Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetatavaid meetmeid.

VII

2020. aastale järgnevaks programmitöö perioodiks on komisjon teinud ettepaneku integreerida FEAD uude fondi ESF+, mis sisaldab konkreetseid eesmärke materiaalse puuduse vähendamiseks

VIII

Üldiselt oleme seisukohal, et FEAD on asjakohane vahend, mis on taganud toidu- ja materiaalse abi pakkumise neile, kes seda kõige enam vajavad, täiendades liikmesriikide ja erasektori (ehkki mitte tingimata teisi ELi) algatusi. Ka enim puudust kannatavate isikutega tegelejad suhtuvad FEADi positiivselt. Selle panust vaesuse leevendamisse ei ole aga kindlaks tehtud. Esitame mõned soovitused, milles võetakse arvesse komisjoni ettepanekuid programmitöö perioodiks 2021–2027 ja mis keskenduvad järgmisele:

 1. abi täpsem suunamine;
 2. sotsiaalse kaasamise meetmete tagamine esmase materiaalse abi saajate jaoks;
 3. FEADi lõppsaajate sotsiaalse kaasamise hindamise parandamine.

Sissejuhatus

01

Hoolimata Euroopa Liidu (EL) üldisest jõukusest on vaesus ELis endiselt suur probleem. Strateegia „Euroopa 2020“ on ELi käesoleva kümnendi majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava. Vaesuse vähendamine on strateegia „Euroopa 2020“ peamine poliitikavaldkond: selles seatakse 2020. aastaks eesmärk „aidata vähemalt 20 miljonit inimest vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohust välja“ (võrreldes 2008. aastaga). 2017. aastal oli 113 miljonit inimest ehk 22,5% ELi elanikkonnast endiselt vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus1. 2008. aastal, kui EL oma põhieesmärgi määratles, oli see näitaja 116 miljonit inimest. Oht on suurim teatud elanikkonnarühmade puhul, nagu lapsed ja eakad.

02

Alates 1980. aastatest on EL kehtestanud kavad enim puudust kannatavate isikute toetamiseks: kõigepealt enim puudust kannatavate isikute Euroopa abiprogramm (MDP) ja alates 2014. aastast Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD), mida käsitletakse käesolevas auditiaruandes.

MDP – varasem abiprogramm

03

Nõukogu võttis MDP kasutusele 1987. aastal, vabastades põllumajandustoodete riiklikud sekkumisvarud liikmesriikide jaoks, kes soovivad kasutada neid toiduabina enim puudust kannatavatele isikutele oma elanikkonna seas. Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi (DG AGRI) hallatav abiprogramm sai puudust kannatavatele isikutele toiduaineid pakkuvate organisatsioonide oluliseks toetusallikaks. 2010. aastal sai ELis kavast abi üle 18 miljoni inimese. Kava põhjustas aga liikmesriikide vahel kohtuvaidlusi.

04

MDPst arendati järk-järgult rahalise toetuse kava toiduainete ostmiseks ja tarnimiseks enim puudust kannatavatele isikutele. Saksamaa vaidlustas komisjoni tegevuse 2008. aastal, väites, et MDP ei lähtu enam ühisest põllumajanduspoliitikast, vaid on suunatud sotsiaalpoliitikale, mis kuulub liikmesriikide pädevusse. Rootsi toetas selles küsimuses Saksamaa seisukohta, kuid Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Poola toetasid komisjoni. Pärast poliitilisi läbirääkimisi nõukogus leidsid liikmesriigid kompromissi, luues väljaspool ühist põllumajanduspoliitikat uue fondi – FEAD –, millega asendati MDP järgmisel programmitöö perioodil. MDPd jätkati 2013. aasta 31.  detsembrini kestnud üleminekuperioodil, et võimaldada liikmesriikide heategevusorganisatsioonidel uue olukorraga kohaneda.

05

Kontrollikoda auditeeris MDPd 2008. aastal2. Soovitasime muu hulgas

 • kehtestada programm liikmesriikide sotsiaalpoliitika raamistikus;
 • välja töötada konkreetsed, mõõdetavad, saavutatavad, asjakohased ja ajaliselt piiritletud eesmärgid ning seada asjakohased tulemusnäitajad, mis on ette nähtud programmi eesmärkide saavutamise jälgimiseks.

FEAD – uus lähenemisviis enim puudust kannatavate isikute toetamiseks

06

2014. aastal asendati abiprogramm MDP abifondiga FEAD. Viimasega püüti leida uut lähenemisviisi abi andmiseks puudust kannatavatele isikutele ja võtta arvesse kontrollikoja soovitusi. Eesmärgiks oli mitte üksnes toiduabikava loomine, vaid ka materiaalse abi ühendamine kohandatud sotsiaalse kaasamise meetmetega, et aidata inimesed vaesusest või vaesuse ohust välja. See kajastub FEADi eesmärkides (vt 1. selgitus):

1. selgitus

FEADi eesmärgid

FEAD edendab sotsiaalset ühtekuuluvust ja suurendab sotsiaalset kaasatust ning aitab seeläbi kaasa eesmärgile kaotada liidus vaesus, aidates kaasa vaesuse vähendamise eesmärgi saavutamisele kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020“, et vähendada vähemalt 20 miljoni võrra nende inimeste arvu, kes elavad vaesuse ja sotsiaalses tõrjutuse ohus; lisaks täiendab FEAD struktuurifonde.

Fond aitab saavutada konkreetseid eesmärke vaesuse kõige raskemate vormide leevendamisel, andes enim puudust kannatavatele isikutele mitterahalist toetust toidu- ja/või esmase materiaalse abi näol ja pakkudes enim puudust kannatavate isikute sotsiaalseks integreerimiseks sotsiaalse kaasamise meetmeid.

Abifond täiendab kestlikku vaesuse kaotamise ja sotsiaalse kaasatuse poliitikat.

Allikas: FEADi alusmäärus3, artikkel 3.

07

Fond loodi mitte ainult selleks, et anda enim puudust kannatavatele isikutele toidu- ja/või esmast materiaalset abi ning otsest materiaalset abi kõige vajalikumatel juhtudel, vaid ka selleks, et inimesed võimaluse korral vaesusest välja aidata ja juhtida neid teiste ELi või riiklike toetuskavade suunas, vt joonis 1.

Joonis 1

FEAD – esmane abi ja võimalused sotsiaalse kaasatuse edendamiseks

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

08

Uue lähenemisviisi raames võttis tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat FEADi haldamise üle. Programmitöö perioodil 2014–2020 on ELi toetuse suurus 3,8 miljardit eurot, mida täiendab liikmesriikide osalus kogusummas 4,5 miljardit eurot.

FEADi rakendamiseks ette nähtud kahte tüüpi rakenduskavad

09

FEADi rakendamiseks võivad liikmesriigid valida kaht tüüpi rakenduskavade vahel või rakendada mõlemat tüüpi kavu.

 • I tüüpi rakenduskavadega pakutakse toiduabi ja materiaalset abi, näiteks jagatakse toidupakke, toetusorganisatsioonid pakuvad kodututele sooja toitu, jagavad magamiskotte ja hügieenikomplekte, samuti pakutakse koolilõunaid lastele, kes elavad vaesuses, või toetatakse nende peresid.
 • Lisaks peaksid need kavad pakkuma kaasnevaid meetmeid, mille eesmärk on leevendada enim puudust kannatavate isikute sotsiaalset tõrjutust. Need võivad hõlmata selliseid meetmeid nagu isikliku hügieeni alane nõustamine või toiduvalmistamiskursused, aga ka teabe jagamine olemasolevate riiklike sotsiaaltoetuskavade kohta.
 • II tüüpi rakenduskavadega ei jagata toidu- ega materiaalset abi. Nende raames rakendatakse meetmeid, mille eesmärk on sotsiaalselt kaasata selgelt määratletud elanikkonnarühmad, kes kuuluvad enim puudust kannatavate isikute hulka. Sellised meetmed peaksid olema selgelt seotud riikliku sotsiaalse kaasamise poliitikaga ning võivad ulatuda nõustamistegevusest, mis sarnaneb I tüüpi rakenduskavade kaasnevate meetmetega, kuni ESFi raames pakutavate meetmetega sarnanevate sotsiaalse kaasamise meetmeteni.

24 liikmesriiki valisid I tüüpi rakenduskavad, neli eelistasid II tüüpi kavu. Ükski liikmesriik ei ole valinud võimalust kasutada mõlemat tüüpi kavu (vt joonis 2).

Joonis 2

Liikmesriigid vastavalt valitud rakenduskava tüübile

Allikas: Euroopa Kontrollikoda mapchart.net abil.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega sarnane programmitöö

10

FEADi rakendatakse mitme aasta kaupa; praegune mitmeaastane finantsraamistik hõlmab ajavahemikku 2014–2020. Sarnaselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega (nagu ESF) peab komisjon liikmesriikide esitatud rakenduskavad heaks kiitma.

11

Liikmesriigid määravad korraldusasutuse, kes vastutab kava juhtimise eest nii usaldusväärse finantsjuhtimise kui ka FEADi alusmääruse järgimise seisukohast. Korraldusasutus määrab omakorda ühe või mitu partnerorganisatsiooni, kas avaliku sektori asutust või mittetulundusorganisatsiooni, kes annavad toidu- ja/või esmast materiaalset abi. Partnerorganisatsioonid teevad tihedat koostööd FEADi toetusesaajatega, kelleks on näiteks sotsiaalkööke haldavad või kodututele sooja toitu pakkuvad heategevusorganisatsioonid.

Fond ESF+ annab FEADile uue suuna

12

Euroopa Komisjon avaldas 30. mail 2018 ettepaneku võtta vastu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta, mis peaks lihtsustama üleminekut FEADi toetatud sotsiaalse kaasamise meetmetelt aktiivsetele meetmetele. Komisjon teeb ettepaneku ühendada järgmises mitmeaastases finantsraamistikus FEAD fondiga ESF+.

13

Ettepaneku kohaselt on fondil ESF+ materiaalse puuduse vastu võitlemisel kaks erieesmärki: i) erieesmärk edendada vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste, sealhulgas enim puudust kannatavate isikute ja laste sotsiaalset integratsiooni, ning ii) erieesmärk tegeleda materiaalse puuduse probleemiga, andes toidu- ja/või esmast materiaalset abi enim puudust kannatavatele isikutele, mis hõlmab ka kaasnevaid meetmeid. Ettepaneku kohaselt ei oleks kõnealused kaasnevad meetmed enam kohustuslikud, nagu praeguse FEADi raames.

Auditi ulatus ja lähenemisviis

14

Kontrollikoda otsustas kõnealuse auditi läbi viia enne arutelusid määruse üle, millega asendatakse praegune FEADi määrus kavandatava fondiga ESF+ ja mis hakkab kehtima programmitöö perioodil 2021–2027.

15

Hindasime, kas FEAD kavandati tõhusaks vahendiks, mille abil leevendada vaesust ja aidata kaasa enim puudust kannatavate isikute sotsiaalsele kaasamisele. Sellele üldisele auditiküsimusele vastamiseks uurisime, kas

 • FEADi ülesehitus oli varasemast MDPst märgatavalt erinev, mis puudutab vaesuse leevendamist ja enim puudust kannatavate isikute sotsiaalset kaasamist;
 • FEADi programmitöö raames liikmesriikides suunati abi nii, et see oleks tõhus;
 • sotsiaalse kaasamise meetmete – FEADi uuendusliku elemendi – panust on võimalik mõõta.
16

Auditi lähenemisviis hõlmas poliitika- ja programmitöödokumentide analüüsi nii komisjoni kui ka liikmesriikide tasandil. Liikmesriikide puhul vaatasime üle üheksa FEADi rakenduskava4 ja tõendavad dokumendid. Valisime liikmesriigid vastavalt rahaeraldistele, rakenduskava tüübile ja geograafilisele katvusele (vt joonis 3). Me ei auditeerinud fondi rakendamist liikmesriikides

17

Hindasime komisjonis kehtivat seire- ja hindamisraamistikku, vaadates läbi asjakohase dokumentatsiooni, ning kasutasime ka fondi rakendamise vahehindamisest saadud teavet5.

Joonis 3

Auditiga hõlmatud liikmesriigid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda mapchart.net abil.

18

Saatsime 28-le FEADi vahendite eest vastutavale korraldusasutusele küsimustiku, millele saime 27 vastust6. Küsitlusega sooviti teavet järgmise kohta: rakenduskava valik, rakenduskavaga hõlmatud sihtrühmale keskendumine, partnerorganisatsioonide arv, tüüp ja valikuprotsess, rakenduskava jaoks kehtestatud seirekord (küsitluse üksikasjalikud tulemused on esitatud I lisas).

Tähelepanekud

FEAD – teretulnud poliitiline vahend vaesusega võitlemiseks

Sarnaselt MDP-le rahastatakse FEADist peamiselt toiduabi

19

24 liikmesriigist, kes valisid I tüüpi rakenduskava, annavad 10 ainult toiduabi ja üks ainult materiaalset abi. Ülejäänud liikmesriigid annavad nii toidu- kui ka materiaalset abi.

20

Kokku moodustavad I tüüpi rakenduskavad 97,5% FEADi kogueelarvest. Toiduabi moodustab ainult 83,5% FEADi kogueelarvest ja 90% sellest toiduabist jagati välja viies liikmesriigis: Prantsusmaa, Itaalia, Poola, Rumeenia ja Hispaania (vt joonis 4).

Joonis 4

2016. aastal jagatud FEADi toiduabi kogus

Allikas: Euroopa Kontrollikoda vahehindamise põhjal.

21

Materiaalse abi vormis antav toetus moodustab 14% FEADi kogueelarvest. Seda kasutatakse peamiselt Kreekas, Küprosel, Luksemburgis ja Austrias. Materiaalset abi antakse peamiselt vaesuses elavate ülalpeetavate lastega leibkondadele ning see hõlmab selliseid esemeid nagu imikuriided ja isikliku hügieeni tarbed.

22

Meie küsitlus kinnitas jätkuvat rõhuasetust toiduabi andmisele. Kui me küsisime liikmesriikidelt, millele nad FEADi määruse jaoks eelarvet koostades tuginesid, vastas neist 13, et toetusid otseselt varasema MDP raames tehtud kulutuste mahule. 11 liikmesriiki tugines eelarve koostamisel (eeldatavate) lõppsaajate arvule ja 12 partnerorganisatsioonidega peetud konsultatsioonidele. Ükski liikmesriik ei teatanud, et oleks FEADi eelarve koostamisel lähtunud täiendavusest ESFi kavadega, mis on ELi kõige olulisemad sotsiaalse kaasatuse edendajad (vt joonis 5).

Joonis 5

FEADi eelarvestamise põhimõtted (võimalik oli valida mitu vastust)

Allikas: vastused kontrollikoja poolt korraldusasutustele saadetud küsimustiku 6. küsimusele.

FEAD vastab kontrollikoja varasemale sotsiaalpoliitikat puudutavale soovitusele

23

Alates 2014. aastast vastutab FEADi rakendamise eest tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat (DG EMPL). Erinevalt MDPst on liikmesriikide korraldusasutused enamasti riiklikud ametiasutused, kes vastutavad sotsiaalse kaasamise poliitika eest. Ainult üks FEADi korraldusasutus oli vastutanud MDP rakendamise eest, samas kui 27 korraldusasutusest 17 rakendavad ka ESFi (vt  joonis 6). Sotsiaalse kaasamisega tegelevate asutuste suurem osalemine vastab soovitusele, mille kontrollikoda esitas 2008. aastal tehtud MDP auditi põhjal.

Joonis 6

FEADi juhtimine liikmesriikides: selge samm sotsiaalse kaasamise valdkonnas tegutsejate poole

Allikas: vastused kontrollikoja poolt korraldusasutustele saadetud küsimustiku 1. küsimusele.

Enim puudust kannatavate isikutega tegelejad suhtuvad FEADi positiivselt

24

Vastuses meie küsimustikule teatasid 11 korraldusasutust, et nende rakenduskava eesmärk on MDP tegevuse jätkamine, ning 16 korraldusasutust nägid FEADi vahendina, mille abil rakendada enim puudust kannatavate isikute toetamises uut lähenemisviisi. Kaks kolmandikku vastas, et FEADi kava eesmärk on jõuda selliste elanikkonnarühmadeni, mis ei ole hõlmatud riiklike või piirkondlike kavadega ega muude ELi vahenditega (vt joonis 7).

Joonis 7

FEADi rakenduskavade aluspõhimõtted

Allikas: vastused kontrollikoja poolt korraldusasutustele saadetud küsimustiku 3. küsimusele.

25

Lisaks kinnitas meie küsitlus, et 23 korraldusasutust 27-st on seisukohal, et FEAD on väga oluline või oluline enim puudust kannatavate isikute abistamise vahend võrreldes teiste riigis rakendatavate riiklike kavade ja eraalgatustega. Ainult kaks ametiasutust leidsid, et FEAD ei ole oluline vahend (vt joonis 8).

Joonis 8

FEADi tähtsus

Allikas: vastused kontrollikoja poolt korraldusasutustele saadetud küsimustiku 35. küsimusele.

FEADi suhteline tähtsus ei ole teada

26

Komisjonil puuduvad andmed, mis näitaksid FEADi suhtelist tähtsust ELi enim puudust kannatavatele isikutele antavas abis. ELi tasandil ei ole riikidevaheliselt võrreldavat teavet puudust kannatavatele isikutele antud abi kogumahu kohta. Enamik küsitletud liikmesriike ei osanud öelda, kui suure osa moodustab FEADi toetus kogutoetusest, mis hõlmab rahalist ja materiaalset annetamist ning vabatahtliku töö rahalist ekvivalenti. Tabelis 1 on esitatud andmed kuue liikmesriigi kohta, kes oskasid näidata FEADi suhtelist tähtsust.

Tabel 1 – FEADi osa kõigis puudust kannatavatele isikutele suunatud sotsiaaltoetuse meetmetes

Luksemburg 5–10%
Ungari 10%
Prantsusmaa 30%
Belgia 50%
Itaalia u 60%
Poola 67%

Allikas: vastused kontrollikoja poolt korraldusasutustele saadetud küsimustiku 36. küsimusele.

27

FEADi suhtelise tähtsuse hindamiseks küsisime andmeid Euroopa Toidupankade Föderatsioonilt (FEBA). 12 liikmesriigis annavad FEBA liikmed toiduaineid heategevuseks ka FEADi toel. Saadud arvude põhjal hindab kontrollikoda, et FEAD rahastab kolmandikku toidupankade pakutavast toidust. FEBA märkis, et FEADi abil on neil võimalik kavandada teatud toiduainete, näiteks imikupiima, ümberjaotamist. Tänu sellele on nad vähem sõltuvad ebaregulaarsetest annetustest (rohkem andmeid FEBA seostest FEADiga on toodud II lisas).

FEADi toetuse suunamine on äärmiselt oluline, kuid alati pole seda rakenduskava tasandil tehtud

FEADi raamistik võimaldab liikmesriikidele enim puudust kannatavate isikute määratlemisel paindlikkust

28

FEADi alusmääruses on sätestatud, et liikmesriigid või partnerorganisatsioonid võivad määratleda, keda käsitatakse enim puudust kannatavate isikutena (vt  2. selgitus).

2. selgitus

„Enim puudust kannatavate isikute“ määratlemine liikmesriikides

Enim puudust kannatavad isikud on: „füüsilised isikud (üksikisikud, perekonnad, leibkonnad või nendest moodustunud rühmad), kelle vajadus abi järele on kindlaks tehtud vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele, mille on kehtestanud riigi pädevad asutused, konsulteerides asjaomaste sidusrühmadega ja vältides huvide konflikte, või mille on kindlaks määranud partnerorganisatsioonid ja heaks kiitnud riigi pädevad asutused ning mis võivad sisaldada elemente, mis võimaldavad suunata abi enim puudustkannatavatele isikutele teatavates geograafilistes piirkondades“.

Allikas: FEADi alusmääruse artikli 2 lõige 2.

Eelarvevahendite piiratust arvestades on vahendite suunamine äärmiselt oluline

29

Kui FEAD oleks ainus vaesusega tegelev rahastamisvahend ELis, oleksid ressursid väga piiratud (vt 3. selgitus).

3. selgitus

FEADi piiratud rahalised vahendid tähendavad, et sekkumisi tuleb täpselt suunata

Kui FEAD oleks ainus sellele sihtrühmale suunatud vahend, … … eraldataks sellest järgmises summas ELi rahalisi vahendeid inimese kohta aastas
Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevad inimesed ELis – 113 miljonit €5
Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevad lapsed – 25 miljonit €25
Kodutud ELis –
u 4 miljonit
€160

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati andmete põhjal.

30

FEAD ei ole siiski kavandatud ainsaks vaesuse kaotamise vahendiks ELis. See peaks täiendama riiklikke ja piirkondlikke toetuskavasid, eraalgatusi ja muid ELi fonde, nagu ESF. Kui FEADi eesmärk on anda koos teiste toetuskavadega rohkem lisaväärtust, peab see olema suunatud neile, kes seda kõige enam vajavad, või vaesuse kõige äärmuslikumatele vormidele.

31

Enim puudust kannatavate isikute toetamiseks peavad korraldusasutused tuginema arvukatele selles valdkonnas tegutsejatele. Selle tagamine võib olla keeruline, arvestades osalevate organisatsioonide suurt hulka. Partnerorganisatsioonide laiaulatuslike võrgustike olemasolu võib tagada parema reageerimise kohalikele vajadustele, kuid samas raskendab see koordineerimist. Meie küsitluse andmed näitavad, et abi korraldamises osaleb umbes 5700 partnerorganisatsiooni ja veel 14 000 toetusesaajat viivad abi lõppsaajani (vt I lisa). Sellises olukorras võivad liikmesriigid kas abi rakenduskava tasandil täpselt suunata või jätta abi suunamine enim puudust kannatavatele isikutele partnerorganisatsioonide hooleks. Mõlemal juhul on abi suunamine enim puudust kannatavatele isikutele keskse tähtsusega, et tagada fondi mõjusus.

Ainult pooltes läbivaadatud liikmesriikides on abi suunatud rakenduskava tasandil

32

Tegime kaheksa I tüüpi rakenduskava läbivaatamise käigus kindlaks, et neli neist on suunatud konkreetsetele elanikkonnarühmadele. Üks liikmesriik mitte ainult ei määranud kindlaks sihtrühma, vaid ka selle rühma jaoks kohased meetmed ja toiduabi liigid (vt 4. selgitus). See lähenemisviis toetab FEADi piiratud vahendite otstarbekat kasutamist ja tagab abi andmise neile, kes seda kõige rohkem vajavad.

4. selgitus

Slovakkia – nii sihtrühmad kui nende toetamise vahendid on täpselt kindlaks määratud

Slovakkia rakenduskavas on kindlaks määratud kolm sihtrühma: kodutud; tööbüroos või sotsiaalametis registreeritud materiaalset puudust kannatavad sotsiaalabi saajad; ning isikud, kellega tegelevad registreeritud sotsiaalteenuste osutajad (nt vanadekodud, lastekodud).

Kavas on kindlaks määratud ka vahendid nende sihtrühmade abistamiseks: kodututele soe toit, sotsiaalabi saajatele toidu- või hügieenitarvete pakid ning registreeritud teenuseosutajatega hõlmatud isikutele toiduannetused. Need eraldi meetmed kajastuvad ka riiklikus FEADi eelarves.

33

Meie küsitlusest on ka näha, et rohkem kui pooled liikmesriigid seavad FEADi abi saamise tingimuseks erinevate sotsiaaltoetuste saamise õiguse (vt joonis 9). See tähendab, et FEADi vahendid suunatakse kindlaksmääratud inimrühmadele, mis võib suurendada vahendite mõju ja lihtsustada seiret.

Joonis 9

Lõppsaajate abikõlblikkuse rangemate eeskirjade määratlemine

Allikas: vastused kontrollikoja poolt korraldusasutustele saadetud küsimustiku 21. küsimusele.

34

Kui liikmesriigid eeskirju karmistavad, koostavad abikõlblikkuse nimekirjad enamasti avaliku sektori asutused (riiklikud, piirkondlikud või kohalikud asutused) ning vähemal määral partnerorganisatsioonid ja toetusesaajad (vt joonis 10).

Joonis 10

Kes määrab kindlaks abikõlblikkuse kriteeriumid?

Allikas: vastused kontrollikoja poolt korraldusasutustele saadetud küsimustiku 22. küsimusele.

35

Samuti leidsime, et mõned liikmesriigid määratlevad oma rakenduskavades „enim puudust kannatavad isikud“ väga üldsõnaliselt. Sellest tulenevalt on FEADi toetus kättesaadav laiale ringile lõppsaajatele. See on kõige levinum liikmesriikides, kus käsitletakse FEADi kaudu toiduabi andmist MDP jätkuna (Belgia, Hispaania, Prantsusmaa ja Poola).

36

Need neli liikmesriiki ei keskendu oma rakenduskavades konkreetsetele elanikkonnarühmadele, kuigi nende kavad sisaldavad asjakohast analüüsi vaesuse olukorra kohta riigis. See tähendab, et mõnikord jäetakse lõppsaajate valik toetust jagavate partnerorganisatsioonide või toetusesaajate otsustada, mis toob kaasa ohu, et abi ei jõua nendeni, kes seda kõige enam vajavad.

Komisjon ei tea, kas I tüüpi rakenduskavade kaasnevad meetmed on olnud mõjusad või täiendavad

I tüüpi rakenduskavade puhul on kaasnevad meetmed kohustuslikud, kuid ebaselgelt määratletud

37

Kaasnevad meetmed on võrreldes MDPga FEADi peamiseks uuenduslikuks elemendiks, täites sotsiaalse tõrjutuse vähendamise eesmärki. Nendega toetatakse FEADi lõppsaajate sotsiaalset integratsiooni ja nad on I tüüpi rakenduskavade puhul kohustuslikud. Neid rakendatakse lisaks toidu- ja/või esmase materiaalse abi jaotamisele, eesmärgiga vähendada sotsiaalset tõrjutust ja/või käsitleda sotsiaalseid kriise jõulisemal ja kestlikumal viisil, nagu tasakaalustatud toitumist käsitlevate suuniste andmine ja kodumajapidamiste nõustamine eelarve planeerimise alal.

38

Leidsime, et kaasnevad meetmed on rakenduskavades sageli ebamääraselt sõnastatud. Vaadeldud kaheksast juhtumist viie puhul ei olnud võimalik iga-aastaste rakendamisaruannete põhjal kindlaks teha ei rakendatavate meetmete ega lõppsaajate arvu7. Lisaks sellele ei olnud kaasnevate meetmete laad neljal juhul rakenduskavas selgelt kindlaks määratud8. Eriti kehtib see kahe läbivaadatud kava puhul, kus kaasnevaid meetmeid ei rahastatud FEADist9, vaid riiklikest vahenditest (FEADi alusmääruses ette nähtud võimalus). Neil juhtudel oli kavas sisalduv teave veelgi piiratum10.

39

Uurisime oma küsitluses, milliseid kaasnevaid meetmeid liikmesriigid rakendavad (vt joonis 11). Enamik liikmesriike kasutab FEADi lõppsaajate ümbersuunamiseks riiklike sotsiaalteenuste juurde või toidu- ja toitumisalaste meetmete rakendamiseks.

Joonis 11

Kontrollikoja küsitlus: kaasnevate meetmete liigid

Allikas: vastused kontrollikoja poolt korraldusasutustele saadetud küsimustiku 11. küsimusele.

40

Vahehindamise kohaselt peeti kaasnevaid meetmeid väga asjakohasteks, kuna toidu- või materiaalne abi üksinda vaesuse algpõhjuseid ei kõrvalda (vt joonis 12). Just kaasnevate meetmete tõttu on FEAD „inimeste programm“, mitte „toiduprogramm“.

Joonis 12

FEADi keskse tähtsusega kaasnevad meetmed

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, lähtudes avaliku konsultatsiooni tulemustest.

41

Lisaks näitab vahehindamine selget seost kaasnevate meetmete rakendamise ja lõppsaajate programmiga rahulolu vahel. Selles jõutakse järeldusele, et „liikmesriikides, kus kaasnevaid meetmeid rakendatakse vähem, on üldine rahulolu FEADi toetusega mõnevõrra väiksem, mis omakorda annab tunnistust sellest, et FEADi tulemuslikkuse tagamisel täidavad kaasnevad meetmed märkimisväärset rolli“.

42

Vaatamata sellele, et kaasnevad meetmed moodustavad FEADi uuendusliku osa, ei saa neid nende mitmekesisuse tõttu liikmesriikide vahel võrrelda. Seetõttu ei ole komisjon määratlenud ühiseid näitajaid kaasnevate meetmete rakendamise kohta ega näitajaid, mille alusel mõõta nende tulemusi.

43

Siiski on üksikuid näiteid kaasnevate meetmete rakendamise põhjalikuma hindamise kohta iga-aastastes rakendamisaruannetes, näiteks Hispaanias ja Poolas (vt 5. selgitus). Slovakkias tegi korraldusasutus ette teatamata kontrollkäike, et kontrollida selliste meetmete võtmist, kuid seda ei ole komisjonile saadetud iga-aastastes rakendamisaruannetes mainitud.

5. selgitus

Kaasnevate meetmete rakendamise seire

Poolas esitatakse iga-aastastes rakendamisaruannetes teave iga partnerorganisatsiooni võetud meetmete kohta, sealhulgas teave osalejate kohta sihtrühmade kaupa.

Hispaanias on korraldusasutus kehtestanud sihtarvud lõppsaajate suhtes, keda tuleb teavitada ja kellele tagada kaasnevad meetmed, ning jälgib nende rakendamist, mis on makse tegemise eeltingimus.

Vastastikune täiendavus ESFiga – vaja on täiendavaid jõupingutusi

44

FEAD annab enim puudust kannatavatele isikutele toetust põhivajaduste täitmiseks ja sotsiaalseks kaasamiseks. Vahehindamise kohaselt jõuab FEAD sihtrühmadeni, keda riiklikud või kohalikud meetmed ei hõlmaks, ja pakub abi, mida muidu ei antaks.

45

ESF keskendub rühmadele, mis on tööturule lähemal ja pakub sihipärasemat toetust aktiivseks sotsiaalmajanduslikuks kaasamiseks. Vahehindamises rõhutatakse vajadust FEADi ja ESFi vahelist sünergiat suurendada, „et aidata lõppsaajatel, eriti tööealistel, vähendada kaugust tööjõuturust“.

46

Me ei suutnud kindlaks teha, kuidas FEAD ja muud toetuskavad, kas siis riiklikud või ESF, üksteist täiendavad. Näiteks Prantsusmaa puhul kritiseeriti eelhindamises teabe puudumist FEADi ja ESFi meetmete koostoime kohta11. Küsitluse tulemused näitavad ka, et FEADi ja ESFi meetmete omavaheline täiendavus on piiratud, kuna vähesed liikmesriigid teatasid, et nad on inimesi FEADist ESFi meetmete juurde suunanud (vt joonis 13). Seire puhul on arvud veelgi väiksemad – 21 vastajat märkis, et nad ei tee vastastikuse täiendavuse üle seiret.

Joonis 13

FEADi abisaajate integreerimine ESFi meetmetesse I tüüpi rakenduskavade raames: vähesed saavad sellega hakkama, veel vähesemad teevad selle üle seiret

Allikas: vastused kontrollikoja poolt korraldusasutustele saadetud küsimustiku 23. ja 24. küsimusele.

47

Need kaks liikmesriiki, kes vastasid, et teevad seiret selle üle, kui palju FEADi lõppsaajaid on ESFi meetmetesse integreeritud, olid Eesti ja Bulgaaria. Mõlemad teatasid, et on FEADi lõppsaajad ESFi meetmetesse integreerinud (vt 6. selgitus).

6. selgitus

Hea tava Eestis ja Bulgaarias – näide ESFi tegevuse kohta kogutavatest andmetest

Allikas: vastused kontrollikoja poolt korraldusasutustele saadetud küsimustiku 26. küsimusele.

Aruandlus kaasnevate meetmete kohta on paranenud, kuid nende osa vaesuse leevendamises ei ole kindlaks tehtud

48

Komisjon on täiustanud teadmiste jagamist sotsiaalse kaasamise meetmete, eelkõige I tüüpi rakenduskavade kaasnevate meetmete kohta. Näiteks on komisjon korraldanud FEADi võrgustiku koosolekuid, millest ühel käsitleti konkreetselt kaasnevaid meetmeid. Sellised seminarid annavad korraldusasutustele ja fondi rakendamisega seotud organisatsioonidele võimaluse vahetada kogemusi ja häid tavasid. Samuti korraldab komisjon regulaarselt FEADi seminare, kus korraldusasutustega arutatakse erinevaid küsimusi.

49

Lisaks on komisjon siseauditi talituse auditi põhjal teinud täiendusi riiklikes iga-aastastes rakendamisaruannetes sisalduvas aruandluses, mis käsitleb kaasnevaid meetmeid. Selline teave on aga tavaliselt kirjeldav ja seda ei saa koondada.

50

Hoolimata nendest jõupingutustest aruandluse parandamiseks, on kaasnevate meetmete olukord liikmesriigiti endiselt ebaühtlane. Senikaua, kuni ei ole vaja kindlaks määrata lähte- või sihtväärtusi, ja teave, juhul kui see on kättesaadav, on peamiselt kvalitatiivne, ei ole meetmete mõju vaesuse leevendamisele võimalik kontrollida.

51

Fondi tulemuslikkuse analüüsimisel leiti vahehindamises, et kaasnevate meetmete rakendamine ja seire on valdkond, kus FEADi potentsiaali võiks rohkem ära kasutada. Kaasnevate meetmete tugevdamise vajadus on tõstatatud ka Hispaania partnerorganisatsiooni koostatud aruandes, mis põhineb koos lõppsaajate ja riigiasutustega tehtud uuringul12.

II tüüpi rakenduskavad – sotsiaalne kaasamine on sihipärasem, kuid haakumine ESFiga ei ole alati kindlaks määratud

II tüüpi rakenduskavade jaoks on vaja kehtestada täpsed sihtarvud

52

II tüübi rakenduskavades järgitakse oluliselt erinevat lähenemisviisi I tüübi suhtes. nende eesmärk on otseselt enim puudust kannatavate isikute sotsiaalne kaasamine. Seda tüüpi rakenduskava valinud neli liikmesriiki on Taani, Saksamaa, Madalmaad ja Rootsi. Kokku on neile eraldatud 2,5% FEADi eelarvest, millest 80% läheb Saksamaale. II tüüpi rakenduskavades tuleb seada konkreetsed eesmärgid ja määrata kindlaks, millisele enim puudust kannatavate isikute sihtrühmale abi suunatakse (vt 7. selgitus).

7. selgitus

Madalmaad – keskendumine konkreetsele elanikkonnarühmale

Rakenduskava üldine eesmärk on vähendada madala sissetulekuga eakate sotsiaalset tõrjutust Madalmaades.

Kindlaks on määratud järgmised kolm konkreetset eesmärki:

 1. teavitada sihtrühmi kohaliku toetuse eri vormidest ja pakutavatest sotsiaalse kaasamise meetmetest, ning hoida sihtrühmi (järjepidevalt) abiorganisatsioonide ja/või kohalike ametiasutuste tähelepanu all;
 2. tugevdada sihtrühma sotsiaalset võrgustikku;
 3. suurendada sihtrühma suutlikkust.

Allikas: vastused kontrollikoja poolt korraldusasutustele saadetud küsimustiku 12. küsimusele.

53

II tüüpi rakenduskavade kavandamisel peavad liikmesriigid FEADi alusmääruse kohaselt kindlaks määrama erieesmärkide eeldatavad tulemused ja vastavad väljundi- ja tulemusnäitajad koos alg- ja sihtväärtustega. Sellise rangema seirekorra tõttu on neis FEADi tulemusi lihtsam mõõta kui I tüüpi rakenduskavade puhul (vt 8. selgitus).

8. selgitus

Saksamaa – näide sihtväärtuste kvantifitseerimisest

Saksamaa on kindlaks määranud kaks sihtrühma: a) puudust kannatavad ELi rändajad ja nende lapsed, b) kodutud ja inimesed, kellel on oht kodutuks jääda.

Saksamaa määras seoses nende inimestega kindlaks järgmised väljundinäitajad:

 • nõu saanud ELi täiskasvanud sisserändajad: 18 044;
 • ELi rändajad, lapsevanemad, kes on saanud nõustamisabi: 19 700;
 • ELi rändajate lasteaiaealised lapsed, kes on saanud pedagoogilist toetust: 19 700;
 • nõu ja sotsiaalset tuge saanud kodutud või inimesed, kellel on oht kodutuks jääda: 21 450.
54

Saksamaal võib FEADi kasutada enim puudust kannatavate isikute rühmade stabiliseerimiseks, kelleni kohaliku tasandi sotsiaalteenistuste abi ei jõua. FEAD pakub sihtrühmadele kergesti juurdepääsetavat tüüpi abi. See tähendab, et mõningatel juhtudel võib FEADi kasutada selleks, et liikuda edasi muude olemasolevate standardsete abimeetmete juurde. Üldeesmärk on kasutada FEADi toetust n-ö sillana teiste toetuskavade juurde.

55

Vahehindamise kohaselt jõudis FEADi toetus II tüüpi rakenduskavade raames 2016. aastal, mis oli selle rakendamise esimene aasta, ligikaudu 23 000 inimeseni (neist 21 660 Saksamaal). FEAD oli üldjoontes õigel teel, et saavutada konkreetsete väljundinäitajatega seotud eesmärgid. Lisaks peeti väga oluliseks sotsiaalse kaasamise kavu, sest toidu- ja materiaalne abi ei ole piisav, et võidelda tõhusalt vaesuse vastu pikas perspektiivis.

Abi suunamine on täpsem, kuid sünergia ESFiga ei ole alati kindlaks tehtud

56

Uurisime oma küsitluses, kas liikmesriigid, kes valisid II tüüpi rakenduskavad, integreerisid FEADiga hõlmatud inimesed vastava ESFi kava meetmetesse, võttes arvesse nn sillafunktsiooni, mis FEADil peaks nende meetmete suhtes olema. Kaks vastasid, et nad on seda teinud13. Küsimusele, kas nad teevad seiret ka sillafunktsiooni puudutava kvantitatiivse teabe üle, vastas aga ainult üks jaatavalt14.

Järeldused ja soovitused

57

Auditiga hinnati, kas FEAD kavandati tõhusaks vahendiks, mille abil leevendada vaesust ja aidata kaasa enim puudust kannatavate isikute sotsiaalsele kaasamisele ELis. Jõudsime järeldusele, et lisaks vaesuse leevendamisele tänu toiduabile pakuvad FEADi uuenduslikud sotsiaalpoliitika elemendid liikmesriikidele võimalusi sotsiaalse kaasatuse edendamiseks. Seire piiratuse tõttu ei ole selle panus vaesuse vähendamisse aga kindlaks tehtud.

58

Leidsime, et vaatamata oma üldeesmärgile, milleks on enim puudust kannatavate isikute sotsiaalne kaasamine, on FEAD jätkuvalt ennekõike toiduabi programm: 83% selle eelarvest on ette nähtud toiduabiks. Selle põhjuseks on asjaolu, et FEADi ülesehitus võimaldab liikmesriikidel jätkata toiduabi pakkumist seal, kus nad seda asjakohaseks peavad, nagu oli ka MDP raames. Sellest hoolimata hindavad enim puudust kannatavate isikutega tegelevad sidusrühmad FEADi kõrgelt (vt punktid 1927).

59

FEAD on rahalise mahu poolest suhteliselt väike fond. Abi andmises lõppsaajatele osalevad paljud eri pooled. Leidsime, et FEADi programmitöö on liikmesriigiti väga erinev, mis puudutab abi sihipärastamist. Pooled läbivaadatud liikmesriigid on rakenduskava tasandil abi täpselt suunanud, keskendudes vaesuse kõige raskematele vormidele, mis peaks võimaldama fondi tõhusamalt kasutada. Ülejäänud liikmesriigid ei suuna rakenduskavades abi konkreetsetele sihtrühmadele. Abi suunamine haavatavatele elanikkonnarühmadele on jäetud partnerorganisatsioonide otsustada, millega kaasneb piiratud vahendite hajutamise oht (vt punktid 2836).

60

FEADi uuenduslik element mõlemat tüüpi rakenduskavade puhul on rõhuasetus enim puudust kannatavate isikute sotsiaalsele kaasamisele, millega varasem abiprogramm ei tegelenud. Kui kõnealuseid meetmeid kasutati nõuetekohaselt, oli üldine rahulolu fondiga suurem. Sotsiaalse kaasamise meetmete edukust ei ole siiski võimalik jälgida, sest puuduvad kvantitatiivsed andmed ja seetõttu ei ole võimalik fondi panust enim puudust kannatavate isikute sotsiaalses kaasamises mõõta. Lisaks sellele jälgivad vähesed liikmesriigid FEADi ja ESFi meetmete vastastikust täiendavust (vt punktid 3756).

61

Komisjon on teinud ettepaneku liita perioodi 2021–2027 mitmeaastases finantsraamistikus FEAD uue fondiga ESF+. Kontrollikoda on komisjoni ettepanekut järgmiste soovituste esitamisel arvesse võtnud.

1. soovitus. Abi parem suunamine

Uue fondi ESF+ rakenduskavade heakskiitmisel peaks komisjon nõudma liikmesriikidelt esmase toidu- ja materiaalse abi andmist neile, kes seda kõige enam vajavad, tehes selleks järgmist:

 1. kirjeldama selgelt vaesuse olukorda riigis;
 2. kindlaks määrama elanikkonnarühm(ad), millele keskenduda, ja vahendid, mida selleks kasutada;
 3. kindlaks määrama sekkumisloogika ja eelkõige oodatavad tulemused, kontrollväärtused (baasväärtused) ja kvantifitseeritud eesmärgid.

Tähtaeg: ESF+ rakenduskavade heakskiitmise ajaks

2. soovitus. Esmase materiaalse abi saajate sotsiaalse kaasamise meetmete tagamine
 1. Liikmesriigid, kes kasutavad fondi ESF+ selleks, et vähendada materiaalset puudust toidu ja/või esmase materiaalse abi andmisega enim puudust kannatavatele isikutele, peaksid k
  1. lisama oma rakenduskavadesse kaasnevaid meetmed, et toidu- ja esmast materiaalset abi täiendada, v
  2. oma rakenduskavades selgelt määratlema, millised sotsiaalse kaasamise meetmed laiema ESF+ raames on otseselt suunatud toidu- ja/või materiaalse abi saajatele;
 2. komisjon peaks rakenduskavade heakskiitmisel tagama, et 2. soovituse punkti a alapunkti i) või ii) on arvesse võetud.

Tähtaeg: ESF+ rakenduskavade heakskiitmise ajaks

3. soovitus. FEADi lõppsaajate sotsiaalse kaasamise hindamise parandamine

Komisjon ja liikmesriigid peaksid välja töötama metoodika, mille abil hinnata, kui palju suutsid toidu- ja materiaalse abi lõppsaajad parandada oma isiklikku olukorda FEADi ja muude sotsiaalse kaasamise kavade kaudu kas liikmesriikides või fondi ESF+ kaudu.

Tähtaeg: 2023. aasta juuni lõpp

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana Ivanova, võttis käesoleva aruande vastu 27. veebruari 2019. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner LEHNE

Lisad

I lisa

Korraldusasutustele saadetud kontrollikoja küsitluse tulemused

Korraldusasutustele saadetud küsimustiku küsimused koos lühikese ülevaatega küsimustele antud vastustest.

1. Kas teie asutus oli vastutav ka muude ELi vahendite rakendamise eest peale FEADi?

2. Milline rakenduskava valiti rakendamiseks teie riigis? I tüüpi rakenduskavad: 23 liikmesriiki, II tüüpi rakenduskavad: neli liikmesriiki.

3. Miks valisite I või II tüüpi rakenduskava?

4. Palun märkige, kas olete FEADi vahendite jagamisel enim puudust kannatavatele isikutele hinnanud võimalust valida rakendamiseks mõlemat tüüpi rakenduskavad.
Ainult seitse vastas JAH, ülejäänud 20 vastas EI.

5. Kui vastasite 4. küsimusele jaatavalt, siis selgitage, miks tehti otsus rakendada ühe kava asemel kahte (sellele küsimusele antud vastuseid ei saa andmekaitse tõttu avaldada).

6. Millel põhines FEADi riikliku kava üldine eelarveeraldis?

7. Kas kontrollite 8. küsimuses toodud tabeli kategooriate kaupa igal aastal toidu- ja materiaalse abi tegelikke kulusid ja koguseid?
Kõik 23 vastajat vastasid jaatavalt.

8. Kui jah, esitage järgmised üksikasjad (23 täidetud tabelit).

Toidu- ja materiaalse abi kulutuste ja koguste kogusummad

kulutused toidule €1 020 027 859
abipakid 177 725 973
tonnides 1 106 513
kulutused materiaalsele abile €16 012 156
abipakid 474 324
ühikud 3 114 028
tonnide 192
kulutused kokku €1 036 040 015
abipakid kokku 178 200 297
tonnides kokku 1 106 705

9. Kas kaasnevaid meetmeid rahastatakse FEADi eelarvest?
Tulemused: 15 vastasid JAH, kaheksa EI.

10. Kaasnevaid meetmeid ei rahastata FEADi eelarvest, sest:

11. Milliseid kaasnevaid meetmeid ellu viidi?

12. Milliseid sotsiaalse kaasamise meetmeid ellu viidi? (ainult II tüüpi rakenduskavade puhul) (sellele küsimusele antud vastuseid ei saa andmekaitse tõttu avaldada).

13. Märkige iga 11. küsimuses (I tüüpi rakenduskava puhul) või 12. küsimuses (II tüüpi rakenduskava puhul) loetletud meetme kohta, kas teie hinnangul täiendab FEADi rakenduskava neid:

14. Kas Te määratlete sihtrühmi täpsemalt?

15. Kui vastasite 14. küsimusele jaatavalt, siis milline on kulutuste summa ja inimeste arv sihtrühmade kaupa? (sellele küsimusele antud vastuseid ei saa andmekaitse tõttu avaldada).

16. Kui sisestasite andmeid eespool olevas tabelis esitatud inimeste arvu kohta, märkige palun allikas:

17. Kui vastasite 14. küsimusele jaatavalt, siis kas need sihtrühmad on rakenduskavas määratletud? Ainult kaks vastasid EI, ülejäänud 14 vastasid JAH.

18. Kui abikõlblikud sihtrühmad on määratletud üldiselt, märkige palun, millist vaesuse määratlust kasutati (näiteks on toodud Eurostati oma).

19. Palun märkige mis tahes lisakriteeriumid sihtrühmade määratlemiseks.

20. Kus on määratletud lõppsaajate abikõlblikkuse kriteeriumid?

21. Kas FEADist abi saamiseks peab lõppsaajatel olema seaduslik õigus saada sotsiaalabi liikmesriigi riiklikust, piirkondlikust või kohalikust süsteemist?

22. Kui jah, siis kes koostab abikõlblike lõppsaajate nimekirja?

23. Kas olete kaasanud FEADi sihtrühma(desse) kuuluvaid inimesi ESFist rahastatavatesse erimeetmetesse ja -tegevustesse?

24. Kas teete seiret selle üle, kui palju FEADi lõppsaajaid on ESFi tegevustesse kaasatud?

25. Kui vastasite 24. küsimusele jaatavalt, siis märkige palun arv

26. Kui vastasite 24. küsimusele jaatavalt, siis märkige palun, kui mitu FEADi sihtrühma(desse) kuuluvat inimest olete alates 2014. aastast kuni 2017. aasta lõpuni ESFi tegevustesse kaasanud.

27. Millised organisatsioonid on toetuskõlblikud partnerorganisatsioonid, nagu määratletud määruse (EL) nr 223/2014 artikli 2 lõikes 3?

28. Milliste kriteeriumide alusel partnerorganisatsioonid välja valiti?

29. Kas teie valitud partnerorganisatsioon(id) tegutseb/tegutsevad kogu liikmesriigi territooriumil?

30. Kas teie valitud partnerorganisatsioon(id) hõlmab/hõlmavad kogu sihtrühma(de)na määratletud elanikkonda?

31. Kui mitu partnerorganisatsiooni on FEADi toetatud tegevusi alates 2014. aastast ellu viinud?

32. Kui palju toetusesaajaid on alates 2014. aastast kuni 2017. aasta lõpuni andnud FEADi raames abi?

FEADiga teeb koostööd kokku ligikaudu 14 000 toetusesaajat.

33. Kas Euroopa Komisjoni panus, väljund ja tulemusnäitajad on mõistlikud, arvestades FEADi kava mõju kajastamist?

34. Kas rakenduskava tasandil kindlaks määratud spetsiifilised näitajad kajastaksid FEADi kava mõju paremini?

35. Kui olulised on FEADi materiaalse abi ja sotsiaalse kaasamise meetmed enim puudust kannatavate isikute jaoks teie riigis võrreldes riiklike programmide ja/või eraalgatustega?

36. Kas oskate hinnata, kui suure osa moodustab FEADi toetus kogu rahalisest toetusest era- ja avaliku sektori algatustelt, organisatsioonidelt ja institutsioonidelt, kes pakuvad (sarnaselt FEADiga) teie riigis materiaalset puudust kannatavatele inimestele abi või toetust, mis hõlmab materiaalset annetamist, rahalist annetamist ja vabatahtliku töö rahalist ekvivalenti?

37. FEADist toetatud lõppsaajate koguarv, mis edastatakse Euroopa Komisjonile iga-aastastes rakendamisaruannetes, põhineb järgmisel:

38. Kui vastasite „loendamine“ või „mõlemad“, siis mis tasandil on üleloetud arvud kogutud (peame silmas kõigi lõppsaajate otsest loendamist ilma statistilise korrigeerimise või mis tahes muu hinnangulise piiramiseta)?

II lisa

Sidusrühmalt Euroopa Toidupankade Föderatsioon saadud andmed

12 liikmesriigis annavad Euroopa Toidupankade Föderatsiooni (FEBA) toidupangad heategevusorganisatsioonidele FEADi kaudu toiduabi. Toidupangad sõltuvad täielikult toiduannetustest (toiduainete ülejääk otse toiduainete tarneahelast, kogumiskampaaniatega kogutud toiduained ning turult kõrvaldatud puu- ja juurviljad). Juurdepääs FEADi rahalisele toetusele võimaldab neil kõige enam vajatavad ained ümber jaotada; see tagab neile vajaliku paindlikkuse, sest annetusi ei ole võimalik kavandada. FEAD pakub vahendeid eritoidu (nt imikupiim) tarnimiseks vastavalt vajaduste analüüsile koostöös korraldusasutustega. FEBA-lt saadud andmete kohaselt rahastatakse ligikaudu kolmandikku FEADis osalevate toidupankade toiduainetarnetest FEADist.

Joonis 1

FEADi toodete osakaal FEBA toidupankade jagatud toiduabis

Allikas: Euroopa Kontrollikoda FEBA esitatud andmete alusel15.

Mõnes liikmesriigis ulatub FEADi suhteline tähtsus FEBA toidupankades isegi kuni 40%-ni.

Joonis 2

FEADi toetuse osa FEBA toiduabis riikide kaupa

Allikas: Euroopa Kontrollikoda FEBA esitatud andmete alusel.

Komisjoni vastused

Kokkuvõte

III

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD) annab väga vajalikku toidu- ja esmast materiaalset abi suurele hulgale enim puudust kannatavatele isikutele ning seda täiendavad kaasnevad meetmed, mille eesmärk on suunamise ja nõustamise kaudu kõnealuseid isikuid sotsiaalselt kaasata. Seega on vaesuse nõiaringi katkestamisel esimene oluline samm toiduabi, mis on enim puudust kannatavatele isikutele vahetuks materiaalseks toetuseks. Komisjon leiab, et toetuse andmine suures osas toiduabina on täielikult vastavuses FEADi määratud eesmärkidega.

IV

Komisjon on nõus põhimõttega, mille kohaselt suunatakse abi seda kõige enam vajavatele isikutele, kuid leiab, et enim puudust kannatavate isikute määratlemiseks kasutatavad erisugused meetodid on kooskõlas subsidiaarsusega ning sellega, et FEAD on erinevaid riiklikke sotsiaalraamistikke täiendavaks meetmeks. Komisjon märgib, et enim puudust kannatavate isikute määratlemisel lähtutakse vajaduste hindamisest riigi ametiasutuste määratud objektiivsete kriteeriumide ja sidusrühmadega peetavate konsultatsioonide alusel. Seda nõuet kontrolliti rakenduskavade heakskiitmise etapis. Parimateks abi suunajateks on liikmesriigid, kes võtavad arvesse kohalikke vajadusi ja peaks programmitöö perioodil saama kohandada sihtrühmi vastavalt uutele/muutuvatele vajadustele.

V

Liikmesriigid teevad kaasnevate meetmete kvalitatiivset seiret rakendamise aastaaruannetes. Kvantitatiivne seire ei tundu olevat asjakohane ega proportsionaalne.

Fondi tegevuse tulemusi ja mõju on liiga vara hinnata. Neid hinnatakse hiljem FEADi järelhindamise käigus.

VI

Liikmesriigid kaalusid fondidevahelist täiendavust väljatöötamise etapis rakenduskava esitades ja kava rakendamise käigus. FEADi ning nii riikide kui ka ELi programmide omavaheline täiendavus loeti vahehindamisel heaks: FEADist nähtub oluline vastastikune täiendavus, kuna see on suunatud erinevatele inimrühmadele või pakub lisameetmeid eelkõige toetatavate sihtrühmade ja rakendatavate abinõude vallas. Enamikus liikmesriikides keskendub FEAD enim puudust kannatavatele isikutele ning Euroopa Sotsiaalfond (ESF) inimestele, kelle põhivajadused on rahuldatud ja kes on tööturule lähemal.

VIII

FEAD on jõudnud peamiste kõige suuremas vaesusohus olevate sihtrühmadeni ja on nende elu muutnud. FEAD on kooskõlas riikide vaesuse vähendamise süsteemidega ja täiendab neid, kuna on suurendanud nende lõppsaajate arvu ja kategooriaid, kelleni on abi jõudnud. FEAD on kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020“, samuti äsja vastuvõetud Euroopa sotsiaalõiguste sambaga. See täiendab teisi ELi fonde, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi, olles suunatud erinevatele sihtrühmadele või pakkudes lisameetmeid.

 1. Komisjon nõustub selle soovitusega ning leiab, et kõik selle täitmiseks vajalikud tingimused on tagatud komisjoni ettepanekutega Euroopa sotsiaalfondi+ (ESF+) ja ühissätete määruse kohta, välja arvatud kvantifitseeritud eesmärkide kindlaksmääramine.
 2. I tüüpi rakenduskavadega hõlmatud tegevuseks eesmärkide ja võrdlusaluste kindlaksmääramine ei ole mõttekas ega proportsionaalne, sest liikmesriikidel peaks olema võimalus tegeleda aja jooksul erinevate sihtrühmadega või täiendada riiklikku poliitikat erinevate vahenditega.

 3. Komisjon nõustub soovitusega osaliselt, kuna fondi ESF+ käsitleva määruse ettepaneku artikli 17 lõikes 4 täpsustatakse, et toidu ja/või esmase materiaalse abi pakkumist võib täiendada kaasnevate meetmetega, mille eesmärk on enim puudust kannatavaid isikuid sotsiaalselt kaasata. Ehkki kõnealuste kaasnevate meetmete võtmine ei ole liikmesriikide kohustus, ärgitab komisjon neid kasutama igati ära fondi ESF+ käsitleva määruse ettepanekus sätestatud koostoimevõimalusi, et ühendada enim puudust kannatavate isikute sotsiaalseks kaasamiseks antava abi erinevad harud.
 4. Komisjon nõustub selle soovitusega. Komisjon märgib, et FEADi tarbeks on ette nähtud proportsionaalsed seire- ja hindamissüsteemid, arvestades nõuet austada enim puudust kannatavate isikute väärikust ning need esitatakse fondi ESF+ käsitlevas määruses.

Tähelepanekud

22

FEADi eelarve koostamine hõlmas ka teistest struktuurifondidest eraldiste tegemise kontrollimist ning seetõttu kajastab see fondide vastastikust täiendavust.

26

ELi tasandil on keeruline koostada riigiüleseid võrreldavaid andmeid, kuna igas liikmesriigis hõlmab asjaomane sotsiaalpoliitika erinevaid meetodeid ja tegutsejaid, mis ei pruugi tingimata moodustada eraldi majandustegevuse sektorit. Ka see on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

35

Komisjon märgib, et enim puudust kannatavate isikute määratlemisel lähtutakse vajaduste hindamisest riigi ametiasutuste määratud objektiivsete kriteeriumide ja sidusrühmadega peetavate konsultatsioonide alusel. Seda nõuet kontrolliti rakenduskavade heakskiitmise etapis. Komisjon leiab, et kontrollikoja poolt viidatud liikmesriikides on abi hästi suunatud, arvestades kohalikke vajadusi. Niisugune meetod on riikliku sotsiaalpoliitika täiendamisel tõhus ja küllaldane.

36

Komisjon leiab, et meetodid, mida liikmesriigid kasutavad (sealhulgas kontrollikoja viidatud meetodid), on tõhusad ja piisavad FEADi toetuse kohandamiseks vastavalt kohapealsetele muutunud sotsiaalsetele oludele. Vt ka eespool toodud üldine vastus (punkt 35).

38

Liikmesriigid teevad kaasnevate meetmete kvalitatiivset seiret ja annavad nendest aru rakendamise aastaaruannetes; seda tehakse ka kontrollikoja viidatud liikmesriikides.

42

Kaasnevate meetmete kohta ühiste näitajate kehtestamine oleks samuti vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega, mida tuleks FEADi puhul rakendada, kuna kaasnevad meetmed moodustavad toetusest 5 %.

45

Koostoime edasine paranemine on tagatud sellega, et FEAD ja ESF hõlmatakse järgmisel perioodil ühe määrusega, nähes ette mitmesugused konkreetsed eesmärgid.

46

Rakenduskavu esitades arvestasid liikmesriigid arvestasid vastastikuse täiendavusega nende väljatöötamise etapis ja rakendamise käigus

FEADi ning nii riikide kui ka ELi programmide omavaheline täiendavus loeti vahehindamisel heaks. FEADist nähtub oluline vastastikune täiendavus, kuna see on suunatud erinevatele inimrühmadele või pakub lisameetmeid eelkõige toetatavate sihtrühmade ja rakendatavate abinõude vallas. Enamikus liikmesriikides keskendub FEAD enim puudust kannatavatele isikutele ning Euroopa Sotsiaalfond (ESF) inimestele, kelle põhivajadused on rahuldatud ja kes on tööturule lähemal.

Väheseid FEADi lõppsaajaid võib pidada isikuteks, kes on valmis saama osa ESFi meetmetest, mille tulemuseks on integreerimine tööturule. Seda näitavad ka FEADi rakendamise aastaaruanded ja vahehindamine. Suure osa sihtrühmadest moodustavad lapsed (29 %) või 65-aastased ja vanemad isikud (9 %), kellel puudub seos tööturule integreerimisega. Lisaks sellele ei saa eeldada, et kodututel ja puudega isikutel on vahetu juurdepääs tööturumeetmetele.

Vt ka komisjoni vastus punktile 55.

49

Komisjon on tõepoolest karmistanud kaasnevaid meetmeid käsitlevat aruandlust. Olgugi, et aruandlus on olemuselt kvalitatiivne, on see aluseks iga-aastasele koondaruandele, mis saadetakse nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

Vt ka komisjoni vastused punktidele 50 ja 51.

50

Kuna kaasnevate meetmete laad ja ulatus on väga erilaadsed, puudub võimalus ühiste näitajate määratlemiseks. Vt ka komisjoni vastus punktile 42.

FEADi mõju hinnatakse järelhindamise käigus pärast seda, kui kavade rakendamine on lõppenud.

51

Kaasnevaid meetmeid käsitlevat aruandlust rakendamise aastaaruannetes on tõepoolest karmistatud. Nüüd on liikmesriikide kaasnevaid meetmeid käsitleva aruandluse jaoks nähtud ette eraldi osa. Seega on komisjonil olemas ülevaade tegevuse laadist, ulatusest ja rahastamisest.

Kaasnevate meetmetega hõlmatud toimingud on laadi ja jõulisuse poolest endiselt suhteliselt erinevad (vt ka komisjoni vastus punktile 42).

Lõppsaajate küsitlus, mida korraldusasutused teevad programmitöö perioodi jooksul kaks korda (hindamine), annab olulist teavet erinevates liikmesriikides võetud kaasnevate meetmete laadi ning korraldusasutustelt saadud nõu ja suuniste kasulikkuse kohta.

53

Komisjon märgib, et sedalaadi seirekord on kooskõlas FEADi alusmäärusega, millega nähakse II tüüpi rakenduskavade (kuid mitte I tüüpi rakenduskavade) jaoks ette kava eriomased näitajad.

II tüüpi rakenduskavad puudutavad oma olemuselt väga mitmesuguseid tegevusi, mis on suunatud väga konkreetsetele lõppsaajatele.

56

II tüüpi rakenduskavad hõlmavad väga mitmesuguseid tegevusi (vt komisjoni vastus punktile 53) ja mitte kõik neist ei täida nn sillafunktsiooni, näiteks juhul, kui need on suunatud lastele või eakatele.

Lisaks sellele ei kohustata FEAD alusmäärusega liikmesriike koguma andmeid FEADi lõppsaajate ülemineku kohta ESFi meetmetele. FEADi saajate voo süsteemne mõõtmine ei pruugi olla proportsionaalne.

Järeldused ja soovitused

57

Strateegiaga „Euroopa 2020“ vaesuse vallas seatud eesmärkide kvalitatiivne seire toimub FEADi kasutamise ajal kaks korda. Niisugune seirekord on valitud teadlikult, et austada lõppsaajate väärikust. Vaesuse vähendamise kvantitatiivne seire on Euroopa poolaasta raames juba toimunud.

FEADi mõju hinnatakse järelhindamise käigus (2024. aasta detsembris) pärast kavade rakendamise lõppu.

59

Komisjon on nõus põhimõttega, mille kohaselt suunatakse abi seda kõige enam vajavatele isikutele, kuid leiab, et enim puudust kannatavate isikute määratlemiseks kasutatavad erisugused meetodid on kooskõlas subsidiaarsusega ning sellega, et FEAD on erinevaid riiklikke sotsiaalraamistikke täiendavaks meetmeks. Komisjon märgib, et enim puudust kannatavate isikute määratlemisel lähtutakse vajaduste hindamisest riigi ametiasutuste määratud objektiivsete kriteeriumide ja sidusrühmadega peetavate konsultatsioonide alusel. Seda nõuet kontrolliti rakenduskavade heakskiitmise etapis.

60

I tüüpi rakenduskavade kaasnevaid meetmeid kontrollitakse liikmesriikide rakendamise aastaaruannete vastavas osas. Lisaks sellele annab lõppsaajate küsitlus, mida korraldusasutused teevad programmitöö perioodi jooksul kaks korda (hindamine), olulist teavet erinevates liikmesriikides võetud kaasnevate meetmete laadi ning korraldusasutustelt saadud nõu ja suuniste kasulikkuse kohta. Küsitluse tegemise nõue on jäetud ka fondi ESF+ käsitlevasse komisjoni ettepanekusse, mis puudutab 2020. aastale järgnevat perioodi. Vt ka komisjoni vastus punktile 42.

FEADi ning nii riikide kui ka ELi programmide omavaheline täiendavus loeti vahehindamisel heaks. FEADist nähtub oluline vastastikune täiendavus, kuna see on suunatud erinevatele inimrühmadele või pakub lisameetmeid eelkõige toetatavate sihtrühmade ja rakendatavate abinõude vallas. Enamikus liikmesriikides keskendub FEAD enim puudust kannatavatele isikutele ning Euroopa Sotsiaalfond (ESF) inimestele, kelle põhivajadused on rahuldatud ja kes on tööturule lähemal.

1. soovitus. Abi parem suunamine
 1. Komisjon nõustub esimese soovituse alapunktiga a ning leiab, et kõik selle täitmiseks vajalikud tingimused on tagatud komisjoni ettepanekutega fondi ESF+ ja ühissätete määruse kohta.
 2. Komisjoni ettepanekuga ühissätete määruse kohta programmitöö perioodiks 2021–2027 (mis hakkab kehtima praegu FEADist rahastatavate toetuste suhtes) nõutakse, et igas kavas peavad olema välja toodud peamised probleemid, sealhulgas sotsiaalsed probleemid. See tähendab, et sedalaadi teave on kavades põhjalikumalt läbi töötatud.

 3. Komisjon nõustub esimese soovituse alapunktiga b ning leiab, et kõik selle täitmiseks vajalikud tingimused on tagatud komisjoni ettepanekutega fondi ESF+ ja ühissätete määruse kohta.
 4. Fondi ESF+ käsitleva määruse ettepaneku artikli 2 punktis 13 toodud mõiste „enim puudust kannatavad isikud“ määratluses on täpsustatud, et vajadus abi järele tehakse kindlaks vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele, mille on kehtestanud riigi pädevad asutused konsulteerides asjakohaste sidusrühmadega. See on oluline säte, kuna FEAD täiendab riiklikku sotsiaalpoliitikat ja toetuse suunamine peaks olema kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

  Seetõttu võib toetuse suunamine riigiti olla endiselt erinev, arvestades kohalikke vajadusi ja sõltudes ka abi liigist.

 5. Komisjon nõustub esimese soovituse alapunktiga c osaliselt. Komisjon leiab, et selle täitmiseks vajalikud tingimused on tagatud komisjoni ettepanekutega fondi ESF+ ja ühissätete määruse kohta.
 6. Liikmesriikide kohustus näidata ära sekkumisloogika on kava fondist rahastamiseks esitamisel enesestmõistetav, et täita fondi ESF+ käsitleva määruse nõudeid prioriteedi sisu kohta. Liikmesriikide kohustus näidata ära kontrollväärtused on fondi ESF+ käsitlevas määruses juba sätestatud.

  Komisjon ei nõustu kavades kvantifitseeritud eesmärkide kindlaksmääramisega, sest

  I tüüpi rakenduskavadega hõlmatud tegevusteks eesmärkide ja võrdlusaluste määramine ei ole mõttekas. Seitsme aasta jooksul riigi olukord/vajadused muutuvad. Liikmesriikidel peaks olema võimalik tegeleda aja jooksul erinevate sihtrühmadega või täiendada riiklikku poliitikat erinevate vahenditega.

  Lisaks ei pruugi see olla ka proportsionaalne, arvestades pingutusi, mida vabatahtlikega töötavad toetusesaajad peavad tegema, ning vajadust austada lõppsaajate väärikust.

2. soovitus. Esmase materiaalse abi saajate sotsiaalse kaasamise meetmete tagamine

Komisjon nendib, et teise soovituse alapunkt a on adresseeritud liikmesriikidele.

Komisjon nõustub teise soovituse alapunktiga b osaliselt, kuna fondi ESF+ käsitleva määruse ettepaneku artikli 17 lõikes 4 täpsustatakse, et toidu ja/või esmase materiaalse abi pakkumist võib täiendada kaasnevate meetmetega, mille eesmärk on enim puudust kannatavaid isikuid sotsiaalselt kaasata. Ehkki kõnealuste kaasnevate meetmete võtmine ei ole liikmesriikide kohustus, ärgitab komisjon neid kasutama igati ära fondi ESF+ käsitleva määruse ettepanekus sätestatud koostoimevõimalusi, et ühendada enim puudust kannatavate isikute sotsiaalseks kaasamiseks antava abi erinevad harud.

3. soovitus. FEADi lõppsaajate sotsiaalse kaasamise hindamise parandamine

Komisjon nõustub kolmanda soovitusega ulatuses, milles see puudutab komisjoni.

Akronüümid ja lühendid

DG AGRI: Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat

DG EMPL: Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

EaSI: ELi tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm

EGF: Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond

ESF: Euroopa Sotsiaalfond

ESF +: Euroopa Sotsiaalfond+ (mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027)

ESIF: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid

FEAD: Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks

FEBA: Euroopa Toidupankade Liit

MDP: enim puudust kannatavate isikute Euroopa abiprogramm

PROGRESS: Programm PROGRESS (2007–2013)

RK: rakenduskava

Mõisted

Eelhindamine: iga rakenduskava kvaliteedi ja ülesehituse parandamiseks koostatud tõenduspõhine hindamine, mis peaks tuginema asjakohastele andmetele.

Enim puudust kannatavad isikud: füüsilised isikud (üksikisikud, perekonnad, leibkonnad või nendest moodustunud rühmad), kelle vajadus abi järele on kindlaks tehtud vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele, mille on kehtestanud riigi pädevad asutused, konsulteerides asjaomaste sidusrühmadega ja vältides huvide konflikte, või mille on kindlaks määranud partnerorganisatsioonid ja heaks kiitnud riigi pädevad asutused ning mis võivad sisaldada elemente, mis võimaldavad suunata abi enim puudust kannatavatele isikutele teatavates geograafilistes piirkondades.

Euroopa Sotsiaalfond: Euroopa Sotsiaalfondi ülesanne on tugevdada Euroopa Liidu sisest majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, parandades tööhõivet ja töövõimalusi (peamiselt koolitusmeetmete kaudu), soodustades kõrget tööhõive taset ning suurema arvu ja paremate töökohtade loomist.

FEADi alusmäärus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks.

FEADi võrgustik: : FEADi võrgustik on avatud liikmesusega kogukond, mis pakub abi enim puudust kannatavatele inimestele Euroopas. See hõlmab FEADi riiklikke korraldusasutusi, FEADi rahastatud tegevusi ellu viivaid või neist huvitatud organisatsioone, ELi tasandi vabaühendusi ja ELi institutsioone. FEADi võrgustik ühendab kõiki neid, kes töötavad selle nimel, et vähendada vaesuse kõige raskemaid vorme Euroopa riikides. See annab liikmetele võimaluse jagada häid tavasid ja innustada uusi ideid ning arutada, kuidas pakkuda enim puudust kannatavatele isikutele Euroopas mitterahalist abi.

I tüüpi rakenduskava: toidu- ja/või esmase materiaalse abi rakenduskava on rakenduskava, mille abil toetatakse toidu- ja/või esmase materiaalse abi jaotamist enim puudust kannatavatele isikutele ning mida täiendatakse asjakohasel juhul enim puudust kannatavate isikute sotsiaalset tõrjutust vähendavate kaasnevate meetmetega.

II tüüpi rakenduskava: enim puudust kannatavate isikute sotsiaalse kaasamise rakenduskava on rakenduskava, mille abil toetatakse aktiivsete tööturumeetmete hulka mittekuuluvaid meetmeid, mis hõlmavad mitterahalist, mittemateriaalset abi ja mille eesmärk on enim puudust kannatavate isikute sotsiaalne kaasamine.

Kaasnevad meetmed: toidu- ja/või esmase materiaalse abi jaotamisele lisaks võetavad meetmed, mille eesmärk on vähendada sotsiaalset tõrjutust ja/või käsitleda sotsiaalseid kriise jõulisemal ja kestlikumal viisil, nagu tasakaalustatud toitumist käsitlevate suuniste andmine ja nõustamine eelarve planeerimise alal.

Korraldusasutus: liikmesriigi määratud riiklik, piirkondlik või kohalik haldusasutus (või muu avaliku või erasektori asutus), kes täidab rakenduskava juhtimise ülesannet. Korraldusasutuse kohustuste hulka kuulub rahastatavate projektide valimine, järelevalve nende elluviimise üle ning komisjonile esitatav finants- ja tulemuste alane aruandlus. Korraldusasutus on ka asutus, kes kehtestab toetusesaajate suhtes finantskorrektsioone komisjoni, Euroopa Kontrollikoja või liikmesriigi mis tahes asutuse auditite põhjal.

Lõppsaaja: enim puudust kannatav(ad) isik(ud), kes saab/saavad toetust.

Lõppsaajate uuring: struktureeritud uuring toidu- ja/või esmase materiaalse abi rakenduskavade (I tüüpi rakenduskavad) lõppsaajate kohta on üks vahenditest, mille abil hinnata Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks.

Materiaalne abi: kindla piirväärtusega enim puudust kannatavate isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud esmatarbekaubad, nagu riided, jalanõud, hügieenitarbed, koolivahendid ja magamiskotid.

Partnerorganisatsioon: avaliku sektori asutus ja/või mittetulundusühendus, kes jaotab kas otse või muu partnerorganisatsiooni kaudu toidu- ja/või esmast materiaalset abi, mida täiendatakse asjakohasel juhul kaasnevate meetmetega, või kes viib ellu meetmeid, mille otsene eesmärk on enim puudust kannatavate isikute sotsiaalne kaasamine, ning kelle tegevuse on välja valinud korraldusasutus.

Puudust kannatavatele isikutele suunatud sotsiaaltoetusmeetmed: igasugune rahaline toetus era- ja avaliku sektori algatustelt, organisatsioonidelt ja institutsioonidelt, kes pakuvad riigis materiaalset puudust kannatavatele inimestele abi või toetust, mis hõlmab materiaalset annetamist, rahalist annetamist ja vabatahtliku töö rahalist ekvivalenti.

Tegevus: projekt, leping või meede, mille on välja valinud asjaomase rakenduskava korraldusasutus või mis on valitud tema vastutusel ja mis aitab kaasa tegevusega seotud rakenduskava eesmärkide saavutamisele

Toetusesaaja: tegevuse algatamise või algatamise ja elluviimise eest vastutav avaliku või erasektori asutus.

Vahehindamine: komisjoni tellitud aruanne FEADi kohta (koostaja Metis GmbH koos Fondazione Giacomo Brodolini ja Panteiaga), mille komisjon avaldab.

Järelmärkused

1 Eurostati andmed.

2 Vt eriaruanne nr 6/2009.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks.

4 I tüüpi rakenduskavad: Belgia, Tšehhi Vabariik, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Poola, Rumeenia, Slovakkia; II tüüpi rakenduskavad: Saksamaa.

5 FEADi rakendamise komisjoni vahehindamise avaldamise aeg langes kokku käesoleva aruande koostamise ajaga.

6 Ühendkuningriik, kes ei ole oma algset FEAD rakenduskava ellu viinud, ei vastanud.

7 Belgia, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Itaalia, Slovakkia.

8 Belgia, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Slovakkia.

9 Selliste meetmete rahastamiseks võib igas riiklikus rakenduskavas kasutada kuni 5% toidu- ja/või esmase materiaalse abi ostukuludest.

10 Belgia ja Prantsusmaa.

11 FEADi rakendamise Prantsusmaa rakenduskava (2014–2020) eelhindamine (Évaluation ex ante du Programme Opérationnel 2014–2020 pour la mise en œuvre du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)).

12 FEADi mõju hindamine Hispaanias nii lõppsaajate kui korraldusasutuste ja töötajate seisukohast, Hispaania Punane Rist, 2018 (Valoración del impacto del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) en España, a través de la percepción de las personas beneficiarias, Organizaciones y personal de gestión, Cruz roja española, 2018).

13 Saksamaa ja Madalmaad.

14 Madalmaad.

15

 • Turult kõrvaldamine – saadused – puu- ja juurviljad – turult kõrvaldatud kriisijuhtimise raames ja tasuta jagatud tunnustatud heategevusorganisatsioonidele ja fondidele, sealhulgas toidupankadele, et neid saaks kasutada ebasoodsas olukorras olevate inimeste abistamiseks. Kõnealune meede on kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikega 4.
 • ELi tooted – kategooria hõlmab Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD).
 • Tööstus – toiduülejääk, st söödavad toiduained, mida kliendid või inimesed, kelle jaoks nad on toodetud, töödeldud, turustatud, kätte toimetatud või ostetud, ei ole eri põhjustel ostnud ega tarbinud ning mis saadakse tootmissektorilt – tööstusettevõtetelt, äriühingutelt, tootjatelt jne. Toidupangad saavad toiduülejäägi tasuta ja vastutasuks jagavad nad selle tasuta heategevusorganisatsioonidele, mis toetavad abivajajaid.
 • Turustamine – toiduülejääk, st söödavad toiduained, mida kliendid või inimesed, kelle jaoks nad on toodetud, töödeldud, turustatud, kätte toimetatud või ostetud, ei ole eri põhjustel ostnud ega tarbinud ning mis saadakse turustussektorilt – jaemüügikettidelt, äriühingutelt, jaotuskeskustelt, hulgimüüjatelt jne. Toidupangad saavad toiduülejäägi tasuta ja vastutasuks jagavad nad selle tasuta heategevusorganisatsioonidele, mis toetavad abivajajaid.
 • Kogumine – viis toiduainete kogumiseks otse inimestelt. Novembri lõpus või detsembri alguses korraldavad mõned FEBA liikmed toiduainete kogumist: supermarketites tegutsevad vabatahtlikud paluvad sisseoste tegevatel inimestel osta midagi täiendavat, et annetada see toidupankadele.

Auditirühm

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud teemasid. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärgiks maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Kõnealuse tulemusauditi viis läbi ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse tehtud investeeringute kuluvaldkondade eest vastutav II auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Iliana Ivanova. Auditit juhtis kontrollikoja liige George Pufan, keda toetasid kabinetiülem Patrick Weldon, kabineti atašee Mircea Radulescu, valdkonnajuht Emmanuel Rauch ning audiitorid Naiara Zabala Eguiraun, Dana Moraru ja Carmen Gruber.

Vasakult paremale: Mircea Radulescu, George Pufan, Carmen Gruber, Patrick Weldon, Emmanuel Rauch.

Kontakt

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2019

PDF ISBN 978-92-847-1790-3 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/799198 QJ-AB-19-003-ET-N
HTML ISBN 978-92-847-1779-8 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/44655 QJ-AB-19-003-ET-Q

© Euroopa Liit, 2019

Euroopa Liidu autoriõiguste alla mittekuuluvate fotode või muu materjali kasutamiseks või reprodutseerimiseks tuleb taotleda luba otse autoriõiguste valdajalt.

VÕTA ÜHENDUST ELiga

Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: https://europa.eu/european-union/contact_et

Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:

 • helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
 • helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
 • e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi KÄSITLEVA TEABE LEIDMINE

Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida EU Bookshopi kaudu: https://publications.europa.eu/et/publications Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).

ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1951. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et/data) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.