Zvláštní zpráva
č.05 2019

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD): cenná podpora, ale její příspěvek ke snižování chudoby není ještě stanoven

O zprávě Navzdory celkovému blahobytu Evropské unie je téměř každý ze čtyř Evropanů stále vystaven riziku chudoby nebo sociálního vyčlenění. Boj proti chudobě a sociálnímu vyčlenění tvoří jádro unijní strategie „Evropa 2020“. Komise na tento účel dala pro období 2014–2020 prostřednictvím Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) k dispozici částku 3,8 miliardy EUR. FEAD má za cíl zmírňovat ty formy extrémní chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.
Posuzovali jsme, zda byl fond FEAD koncipován tak, aby se stal pro splnění tohoto cíle účinným nástrojem. Zjistili jsme, že je fond dobře začleněn do rámce sociální politiky. Přispívá také ke koncepcím, které členské státy uplatňují pro zmírňování chudoby. Fond rovněž obsahuje inovační opatření pro sociální začleňování. Zjistili jsme však, že fond i nadále zůstává v zásadě programem potravinové pomoci a že v členských státech není vždy zacílen na ty nejextrémnější podoby chudoby. Vzhledem k nedostatečnému monitorování jsme také nebyli schopni určit jeho příspěvek ke snižování chudoby.

Tato publikace je k dispozici ve 23 jazycích v tomto formátu:
PDF
PDF General Report

Shrnutí

I

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) je nástupnický program předchozího Programu pro rozdělování potravin mezi nejchudší osoby Společenství (MDP). Na programové období 2014–2020 poskytuje 3,8 miliardy EUR financování EU a na národní úrovni je prováděn prostřednictvím operačních programů.

II

Ve srovnání s programem MDP přinesl Fond evropské pomoci nejchudším osobám do boje proti chudobě dvě důležité změny. Zaprvé nabízí navíc k potravinové pomoci i materiální pomoc a opatření pro sociální začleňování. Druhou změnou pak je, že se řízení fondu v rámci Evropské komise přesunulo z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova na Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci. Této organizační změně směrem k sociální politice se přizpůsobily i orgány většiny členských států.

III

Zjistili jsme však, že i navzdory těmto změnám FEAD zůstává nadále v zásadě programem potravinové pomoci: na potravinovou pomoc je totiž vyčleněno 83 % prostředků fondu. Umožnilo to základní nařízení o fondu FEAD, které dává členským státům možnost financovat potravinovou pomoc velmi podobným způsobem jako u předchozího programu MDP. Pouze čtyři členské státy si zvolily, že své operační programy zaměří na specifická opatření v oblasti sociálního začleňování; ta představují jen 2,5 % fondu.

IV

Pojem „nejchudší osoby“ zůstává obecným pojmem, a členské státy tedy musí definovat osoby, které jsou nejvíce ohroženy chudobou a ke kterým pak má směřovat podpora z FEAD prostřednictvím jejich národních operačních programů. Polovina členských států, které byly předmětem našeho přezkumu, podporu nezacílila na žádnou konkrétní zranitelnou skupinu nebo situaci v oblasti chudoby. Má-li však FEAD poskytovat v porovnání s ostatními režimy podpory evropskou přidanou hodnotu, je zapotřebí, aby byl zacílen na ty nejpotřebnější osoby nebo na nejextrémnější formy chudoby.

V

Členské státy musely přijmout pro doplnění materiální podpory nejrůznější opatření v oblasti sociálního začleňování. Zjistili jsme, že takovýchto opatření existovala celá škála, od informačních letáků po individualizovanou podporu jednotlivcům. Výsledky těchto opatření však monitoruje jen několik členských států. V důsledku toho nebylo možno zjistit, jak tato opatření přispívají ke zmírňování nejhorších forem chudoby.

VI

Ve čtyřech členských státech, které své programy zaměřily na specifická opatření pro sociální začleňování spíše než na potravinovou a materiální pomoc, probíhalo podrobnější monitorování, protože základní nařízení o fondu FEAD vyžaduje lepší zacílení podpory. Neexistují však dostatečné důkazní informace o tom, že tato opatření doplňovala podobná opatření, která jsou podporována Evropským sociálním fondem (ESF).

VII

Pro příští programové období po roce 2020 Komise navrhla začlenit fond FEAD do nového ESF+, který bude obsahovat specifické cíle pro oblast boje proti materiální deprivaci.

VIII

Celkově považujeme FEAD za relevantní nástroj, který zajistil poskytování potravinové a materiální pomoci nejpotřebnějším. Doplňoval při tom iniciativy členských států a soukromé iniciativy, ale nikoliv nutně jiné iniciativy EU. Fond FEAD vítají také subjekty, které pracují s nejchudšími osobami. Přínos fondu ke zmírňování chudoby však nebyl dosud určen. Předkládáme doporučení, která berou v úvahu návrhy Komise na programové období 2021–2027 a která se týkají:

 1. lepšího zacílení podpory
 2. zajištění opatření pro sociální začleňování u příjemců základní materiální pomoci
 3. zlepšení hodnocení sociálního začleňování konečných příjemců podpory z fondu FEAD.

Úvod

01

Navzdory celkovému blahobytu Evropské unie zůstává v EU míra chudoby stále vysoká. Strategií EU pro růst a zaměstnanost pro současné desetiletí je Strategie Evropa 2020. Klíčovým prvkem strategie Evropa 2020 je právě snižování chudoby: stanovuje cíl snížit do roku 2020 počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením o nejméně 20 milionů ve srovnání s rokem 2008. V roce 2017 bylo chudobou nebo sociálním vyloučením ohroženo 113 milionů osob, což představuje 22,5 % populace EU1. V roce 2008, kdy EU stanovila tento svůj hlavní cíl, bylo tomuto riziku vystaveno 116 milionů osob. Riziko je nejvyšší u specifických skupin, jakými jsou děti a staří lidé.

02

Od osmdesátých let minulého století EU připravila programy určené na podporu nejchudších osob. Nejprve to byl Program pro rozdělování potravin mezi nejchudší osoby Společenství (MDP) a od roku 2014 pak Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), který je předmětem této auditní zprávy.

MDP – předchozí program

03

V roce 1987 zřídila Rada program MDP. Spočíval v uvolnění veřejných intervenčních zásob zemědělských produktů členským státům, které je chtěly použít jako potravinovou pomoc pro nejchudší osoby v rámci své populace. Program MDP, který řídilo Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI), se stal důležitým zdrojem podpory pro organizace zajišťující potraviny pro nejchudší osoby. V roce 2010 tento program v EU využívalo přes 18 milionů osob. Tento program se však stal předmětem právních sporů mezi členskými státy.

04

Z programu MDP se totiž postupně stal režim finanční podpory na nákup potravin a jejich poskytování nejchudším osobám. V roce 2008 Německo vzneslo vůči Komisi námitky, že se program MDP už neodvozuje ze společné zemědělské politiky, nýbrž že se věnuje sociální politice, která je ale v kompetenci členských států. Švédsko při tomto nároku podpořilo stanovisko Německa, ale Francie, Španělsko a Polsko podpořily Komisi. Po politických jednáních v Radě se členským státům podařilo nalézt kompromis a zřídily nový fond FEAD, stojící mimo společnou zemědělskou politiku, který v následujícím programovém období nahradil program MDP. Program MDP pak ještě pokračoval v přechodném období, které končilo 31. prosince 2013 (účelem bylo umožnit dobročinným organizacím v členských státech přizpůsobit se nové situaci).

05

Program MDP jsme kontrolovali v roce 20082. Mimo jiné jsme doporučili:

 • program by měl být začleněn do rámce sociální politiky jednotlivých členských států,
 • měly by být stanoveny konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově vymezené cíle a také relevantní ukazatele výkonnosti, pomocí nichž se bude měřit dosahování cílů programu.

Program FEAD – nová koncepce podpory nejchudších osob

06

V roce byl program MDP nahrazen programem FEAD. Jeho cílem bylo zavést novou koncepci podpory poskytované nejchudším osobám a rovněž zohlednit naše doporučení. Jeho cílem tedy nebylo jen být programem potravinové pomoci, ale rovněž nabízet materiální pomoc skloubenou s individualizovanými opatřeními sociálního začleňování, aby se příslušné osoby mohly vymanit z chudoby nebo dostat se mimo její riziko. To se odráží i v cílech programu FEAD (viz rámeček 1).

Rámeček 1

Cíle programu FEAD

Fond podporuje sociální soudržnost, posiluje sociální začlenění, a v konečném důsledku tak napomáhá dosahování cíle, jímž je vymýcení chudoby v Unii, neboť přispívá k dosažení cíle strategie Evropa 2020, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů, přičemž současně doplňuje strukturální fondy.

Fond přispívá k dosahování specifického cíle, jímž je zmírnění nejhorších forem chudoby, tím, že poskytuje nejchudším osobám pomoc nefinanční povahy: potraviny nebo základní materiální pomoc a činnosti na podporu sociálního začlenění nejchudších osob.

Fond doplňuje vnitrostátní programy na udržitelné vymýcení chudoby a sociální začlenění.

Zdroj: základní nařízení o fondu FEAD3, článek 3.

07

Fond byl zřízen nejen proto, aby z něj byla poskytována potravinová a základní materiální pomoc nejchudším osobám a materiální podpora v nejnaléhavějších situacích, ale také aby je pokud možno vyvedl z chudoby a nasměroval je k dalším unijním nebo vnitrostátním režimům podpory, viz obrázek 1.

Obrázek 1

FEAD – základní pomoc a možnosti sociálního začlenění

Zdroj: EÚD.

08

Jako součást této nové koncepce přejalo řízení fondu FEAD Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL). Financování EU ve výši 3,8 miliardy EUR bylo doplněno příspěvky členských států, takže celkové financování na programové období 2014–2020 činí 4,5 miliardy EUR.

Dva typy operačních programů pro provádění FEAD

09

Pro provádění FEAD mohou členské státy zvolit mezi dvěma různými typy operačního programu nebo se i rozhodnout pro uplatnění obou typů.

 • Operační programy „typu I“ nabízí potravinovou pomoc a materiální podporu, jako například distribuci potravinových balíčků, podporuje organizace, které nabízejí teplá jídla bezdomovcům, distribuují spací pytle a hygienické balíčky, nebo podporuje školní obědy pro děti zasažené chudobou, případně poskytuje podporu rodinám takovýchto dětí.
 • Kromě toho by tyto programy měly nabízet doprovodná opatření zaměřená na zmírňování sociálního vyloučení nejchudších osob. Mezi takováto opatření může například patřit poradenství na téma osobní hygieny nebo kurzy vaření, ale mohou mít i formu informování o vnitrostátních programech podpory, které jsou k dispozici.
 • Operační programy „typu II“ nenabízejí žádnou potravinovou pomoc nebo materiální podporu. Poskytují opatření zaměřená na sociální začleňování jasně definovaných skupin nejchudších osob. Takováto opatření by měla být jasně provázána s národními politikami sociálního začleňování. Mohou sahat od poradenských činností, které jsou podobné činnostem nabízeným v rámci doprovodných opatření u operačních programů typu I, po aktivity v oblasti sociálního začleňování podobné opatřením, která jsou k dispozici v rámci ESF.

Operační programy typu I si zvolilo dvacet čtyři členských států a typu II čtyři. Možnosti realizovat oba typy programů nevyužil žádný členský stát (viz obrázek 2).

Obrázek 2

Členské státy s OP I a OP II

Zdroj: EÚD, vytvořeno pomocí aplikace mapchart.net.

Podobné programování jako u fondů ESI

10

Fond FEAD je prováděn na víceletém základě, přičemž stávající víceletý finanční rámec pokrývá období 2014–2020. Podobně jako u evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů, kam patří například ESF, musí operační programy předkládané členskými státy schvalovat Komise.

11

Členské státy určí řídicí orgán, který má odpovědnost za řízení programu, a to jak z hlediska řádného finančního řízení, tak souladu se základním nařízením o fondu FEAD. Řídicí orgán dále určí jednu partnerskou organizaci nebo více takových partnerských organizací. Těmi mohou být buď veřejné orgány, nebo neziskové organizace zajišťující dodávky potravin anebo základní materiální pomoc. Tyto partnerské organizace úzce spolupracují s příjemci fondu FEAD, například dobročinnými organizacemi provozujícími dobročinné jídelny nebo poskytujícími teplá jídla osobám bez domova.

ESF+: nový směr pro FEAD

12

Dne 30. května 2018 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení o Evropském sociálním fondu plus (ESF+), které by mělo usnadnit přechod od činností v oblasti sociálního začleňování podporovaných z fondu FEAD k aktivním opatřením. Komise pro příští víceletý finanční rámec (VFR) navrhuje začlenit fond FEAD do ESF+.

13

Na základě tohoto návrhu budou v rámci ESF+ existovat dva specifické cíle pro oblast boje proti materiální deprivaci: i) specifický cíl podpory sociálního začleňování osob, které jsou ohroženy chudobou nebo sociálním vyčleněním, včetně nejchudších osob a dětí, a ii) specifický cíl řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové anebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně doprovodných opatření. Navrhuje se rovněž, že tato doprovodná opatření již nebudou povinná, na rozdíl od stávajícího fondu FEAD.

Rozsah a koncepce auditu

14

Účetní dvůr se rozhodl načasovat tento audit tak, aby přispěl do diskusí o nařízení, které nahradí stávající fond FEAD Evropským sociálním fondem plus (ESF+) a které bude platit na programové období 2021–2027.

15

Posuzovali jsme, zda byl FEAD koncipován tak, aby byl účinným nástrojem, který zmírňuje chudobu a přispívá k sociálnímu začleňování nejchudších osob. Při hledání odpovědi na tuto hlavní auditní otázku jsme zjišťovali, zda:

 • se koncepce fondu FEAD zásadněji liší od předcházejícího fondu MDP z hlediska zmírňování chudoby a sociálního začleňování nejchudších osob,
 • programy FEAD v členských státech byly zacíleny tak, aby byl fond účinným nástrojem,
 • bylo možno měřit příspěvek opatření sociálního začleňování, které jsou inovačním prvkem fondu FEAD.
16

Součástí koncepce auditu byla analýza politických a programových dokumentů na úrovni Komise i členských států. U členských států jsme přezkoumávali devět operačních programů v rámci FEAD4 a příslušnou podkladovou dokumentaci. Členské státy jsme vybrali na základě finančního přídělu, dále podle toho, zda měly operační programy typu I nebo II, a také s ohledem na zajištění zeměpisné rovnováhy v EU při jejich výběru (viz obrázek 3). Provádění fondu v členských státech jsme nekontrolovali.

17

Formou dokumentárního přezkumu příslušných dokladů jsme posuzovali rámec pro monitorování a hodnocení zavedený Komisí a čerpali jsme také z hodnocení provádění fondu v polovině období5.

Obrázek 3

Členské státy, které byly předmětem našeho přezkumu

Zdroj: EÚD, vytvořeno pomocí aplikace mapchart.net.

18

Provedli jsme průzkum u 28 řídicích orgánů odpovědných za fond FEAD, z nichž 27 poskytlo své odpovědi6. Průzkum zjišťoval informace týkající se výběru operačního programu, koncepce výběru cílové populace pro daný OP a dále počtu, typu a výběru partnerských organizací a monitorovacích mechanismů zavedených pro daný OP (podrobné výsledky průzkumu uvádí příloha I).

Připomínky

FEAD – vítaný nástroj politiky na řešení problému chudoby

Podobně jako z předchozího programu MDP se i z fondu FEAD financuje v první řadě potravinová pomoc

19

Z 24 členských států, které si zvolily jako formu operačního programu typ I, jich deset poskytovalo pouze potravinovou pomoc a jeden zajišťuje jen materiální podporu. Ostatní členské státy poskytují jak potravinovou, tak materiální pomoc.

20

Na operační programy typu I připadá celkově 97,5 % celkového rozpočtu FEAD. Pouze na potravinovou podporu připadá 83,5 % celkového rozpočtu FEAD, přičemž 90 % této potravinové podpory bylo distribuováno v pěti členských státech: Francii, Itálii, Polsku, Rumunsku a Španělsku (viz obrázek 4).

Obrázek 4

Množství potravin distribuovaných v rámci podpory z FEAD v roce 2016

Zdroj: EÚD, na základě hodnocení v polovině období.

21

Podpora ve formě materiální pomoci představuje 14 % celkového rozpočtu FEAD. Ta je využívána hlavně v Řecku, na Kypru, v Lucembursku a Rakousku. Takováto materiální pomoc se zaměřuje zejména na domácnosti s nezaopatřenými dětmi postižené chudobou a tvoří ji například dětské oblečení či produkty pro osobní hygienu.

22

Náš průzkum potvrdil, že se i nadále klade důraz na potravinovou pomoc. Když jsme se členských států dotázali, na jakém základě stanovily svůj rozpočet v nařízení o FEAD, 13 z nich odpovědělo, že rozpočet byl přímo odvozen od objemu výdajů v rámci předchozího programu MDP. Dalších 11 členských států stanovilo svůj rozpočet na základě počtu (očekávaných) konečných příjemců a 12 členských států se v tomto spolehlo na konzultace s partnerskými organizacemi. Žádný členský stát však neodpověděl, že rozpočet FEAD připravil tak, aby doplňoval programy ESF, které jsou v EU nejdůležitějším nástrojem pro sociální začleňování (viz obrázek 5).

Obrázek 5

Vysvětlení rozpočtové přípravy FEAD (bylo možno více odpovědí současně)

Zdroj: odpovědi na otázku č. 6 v průzkumu EÚD zaslanému řídicím orgánům.

FEAD zohlednil předchozí doporučení Účetního dvora týkající se sociální politiky

23

Od roku 2014 je za provádění FEAD odpovědné GŘ EMPL. Na rozdíl od programu MDP jsou řídicími orgány v členských státech většinou orgány státní správy odpovědné za politiku sociálního začleňování. Pouze jeden řídicí orgán FEAD byl v minulosti odpovědný za bývalý program MDP, zatímco 17 řídicích orgánů z 27 jsou orgány, které zároveň provádějí ESF (viz obrázek 6). Tento posun směrem k subjektům odpovědným za sociální začleňování je reakcí na doporučení Účetního dvora, které vyplynulo z jeho auditu programu MDP v roce 2008.

Obrázek 6

Správa FEAD v členských státech: jasný posun směrem k subjektům působícím v oblasti sociálního začleňování

Zdroj: odpovědi na otázku č. 1 v průzkumu EÚD zaslanému řídicím orgánům.

Fond FEAD je vítán subjekty, které pracují s nejchudšími osobami

24

V odpovědích na náš průzkum uvedlo 11 řídicích orgánů, že cílem jejich operačního programu bylo pokračování činností programu MDP, a pro 16 řídicích orgánů je FEAD nástrojem, který může do podpory nejchudších osob vnést nový přístup. Dvě třetiny orgánů uvedlo, že program FEAD měl za cíl poskytnout pomoc skupinám, s nimiž nepracují ani vnitrostátní ani regionální programy a ani jiné fondy EU (viz obrázek 7).

Obrázek 7

Vysvětlení programové přípravy FEAD

Zdroj: odpovědi na otázku č. 3 v průzkumu EÚD zaslanému řídicím orgánům.

25

Kromě toho náš průzkum potvrdil, že 23 z 27 řídicích orgánů je toho názoru, že FEAD je buď velmi důležitý, nebo důležitý pro pomoc nejchudším osobám ve srovnání s vnitrostátními programy nebo soukromými iniciativami, jaké v jejich zemích existují. Pouze dva orgány mají za to, že FEAD není důležitý (viz obrázek 8).

Obrázek 8

Důležitost FEAD

Zdroj: odpovědi na otázku č. 35 v průzkumu EÚD zaslanému řídicím orgánům.

Relativní důležitost FEAD není známa

26

Komise nedisponuje údaji, které by dokazovaly relativní důležitost fondu FEAD v celkové podpoře pro nejchudší osoby v EU. Údaje o celkové podpoře pro nejchudší osoby, které by byly srovnatelné mezi jednotlivými zeměmi, na úrovni EU neexistují. Většina členských států, kterým jsme dotazník zaslali, nebyla schopna poskytnout údaje o podílu, který financování z FEAD má na celkové podpoře, která zahrnuje finanční dary, materiální dary a finanční ekvivalent odvedené dobrovolnické práce. Tabulka 1 uvádí údaje ze šesti členských států, které byly schopny orientačně uvést relativní důležitost fondu FEAD.

Tabulka 1 – Podíl FEAD na celkových činnostech v oblasti sociální podpory pro nejchudší osoby

Lucembursko 5 - 10 %
Maďarsko 10 %
Francie 30 %
Belgie 50 %
Itálie ca. 60 %
Polsko 67 %

Zdroj: odpovědi na otázku č. 36 v průzkumu EÚD zaslanému řídicím orgánům.

27

Abychom zjistili, jaká je relativní důležitost tohoto fondu, vznesli jsme dotaz na Evropskou federaci potravinových bank (FEBA). Členové FEBA poskytují ve 12 členských státech potraviny dobročinným organizacím rovněž s využitím financování z FEAD. Na základě získaných údajů odhadujeme, že se z fondu FEAD financuje třetina potravin poskytovaných těmito potravinovými bankami. Federace FEBA zdůraznila, že jí fond FEAD umožňuje plánovat rozdělování specifických potravin jako například kojeneckého mléka. Díky tomuto jsou méně závislí na nepravidelném toku darů (podrobnější údaje o federaci FEBA ve vztahu k FEAD jsou obsaženy v příloze II).

Zacílení pomoci z fondu FEAD má zásadní význam, avšak v programech není vždy vymezeno

Rámec fondu FEAD dává členským státům možnost pružně definovat „nejchudší osoby“

28

Základní nařízení o fondu FEAD stanoví, že členské státy nebo partnerské organizace mohou určit, kdo bude považován za „nejchudší osoby“ (viz rámeček 2).

Rámeček 2

„Nejchudší osoby“ jsou definovány členskými státy

Nejchudší osoby jsou: „fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, domácnosti nebo skupiny složené z takových osob, jejichž potřeba pomoci byla zjištěna v souladu s objektivními kritérii, která určily příslušné vnitrostátní orgány v konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami – aniž by došlo ke střetu zájmů –, nebo která definovaly partnerské organizace a schválily tyto příslušné vnitrostátní orgány; tato kritéria mohou zahrnovat prvky umožňující zaměřit se na nejchudší osoby v určitých zeměpisných oblastech.“

Zdroj: základní nařízení o fondu FEAD, čl. 2 odst. 2.

Zacílení má vzhledem k omezeným rozpočtovým zdrojům zásadní význam

29

V případě, že by fond FEAD byl jediným zdrojem prostředků na řešení problémů chudoby v EU, byly by zdroje velmi omezené (viz rámeček 3).

Rámeček 3

FEAD – finanční zdroje jsou omezené, a proto je třeba související intervence dobře zaměřit

V případě, že by fond FEAD byl zacílen pouze na tuto skupinu, … … dával by k dispozici z financování EU takovouto částku na rok / na osobu:
Osoby v EU ohrožené chudobou či sociálním vyloučením – 113 milionů 5 EUR
Děti ohrožené chudobou či sociálním vyloučením – 25 milionů 25 EUR
Osoby bez domova v EU –
přibližně 4 miliony
160 EUR

Zdroj: EÚD, na základě údajů GŘ ESTAT.

30

Nepředpokládá se nicméně, že by chudobu v EU dokázal vymýtit pouze samotný program FEAD. Tento program by měl totiž doplňovat národní a regionální režimy podpory, soukromé iniciativy a také další fondy EU jako například ESF. Má-li FEAD poskytovat v porovnání s ostatními režimy podpory větší přidanou hodnotu, je zapotřebí, aby byl zacílen na ty nejpotřebnější osoby nebo na nejextrémnější formy chudoby.

31

Při poskytování podpory nejchudším osobám musí řídicí orgány spoléhat na široké množství subjektů. Toto může být vzhledem k velkému množství zapojených organizací obtížné zajistit. Rozsáhlé sítě partnerských organizací sice mohou pomoci lépe reagovat na místní potřeby, avšak o to náročnější je pak koordinace. Z údajů z našeho průzkumu vyplývá, že na organizaci podpory se podílí asi 5 700 partnerských organizací a že dalších 14 000 příjemců podporu poskytuje (viz příloha I). V takové situaci se členské státy mohou buďto zaměřovat na ty nejpotřebnější na úrovni operačních programů, nebo toto zaměření ponechat na uvážení partnerských organizací. V obou případech je zaměření na ty nejpotřebnější základním předpokladem pro účinnost fondu.

Pouze polovina prověřovaných členských států pomoc zaměřuje na úrovni operačních programů

32

V rámci našeho přezkumu osmi operačních programů typu I jsme zjistili, že na specifické skupiny jsou zacíleny čtyři z nich. Jeden členský stát stanovil nejen cílovou skupinu, ale rovněž definoval opatření a typy potravinové podpory pro tuto specifickou skupinu (viz rámeček 4). Tímto přístupem se podporuje dobré využití omezených finančních prostředků z FEAD a zaručuje to, že se pomoc dostane k nejpotřebnějším.

Rámeček 4

Slovensko – silné zacílení podpory jak stanovením cílové skupiny, tak prostředků, jak ji cílové skupině poskytovat

Slovenský operační program stanovuje tři cílové skupiny: osoby bez domova, příjemce sociální pomoci v oblasti materiálních potřeb, kteří jsou evidováni pracovními úřady, sociálními orgány a orgány rodinné péče, a osoby, o něž pečují registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (jako například domovy důchodců a sirotčince).

Program rovněž definuje prostředky, jak pomoc dané cílové skupině poskytovat: osoby bez domova mají dostávat teplá jídla, příjemci sociální pomoci buď potraviny, nebo hygienické balíčky a osoby, o něž pečují registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, darované potraviny. Tato samostatná opatření se rovněž odrážejí v národním rozpočtu pro FEAD.

33

Z našeho průzkumu rovněž vyplynulo, že více než polovina členských států podmiňuje poskytování podpory z FEAD tím, že má daná osoba nárok na různé formy sociální podpory (viz obrázek 9). Znamená to, že financování z FEAD se bude soustřeďovat na definované skupiny osob, a tedy že bude existovat určitý způsob zacílení, který bude potenciálně zvyšovat dopad financování a také usnadňovat monitorování tohoto financování.

Obrázek 9

Definování přísnějších pravidel způsobilosti konečných příjemců

Zdroj: odpovědi na otázku č. 21 v průzkumu EÚD zaslanému řídicím orgánům.

34

Pokud členské státy definují přísnější pravidla přístupu k financování, jsou kritéria způsobilosti zpravidla stanovována veřejnými orgány (celostátními, regionálními či místními orgány) a v menší míře partnerskými organizacemi a příjemci (viz obrázek 10).

Obrázek 10

Kdo stanovuje kritéria způsobilosti?

Zdroj: odpovědi na otázku č. 22 v průzkumu EÚD zaslanému řídicím orgánům.

35

Rovněž jsme zjistili, že některé členské státy ve svých operačních programech definují nejchudší osoby velmi široce. V důsledku toho má k podpoře z FEAD přístup široká škála konečných příjemců. To je nejrozšířenější v těch členských státech, které přistupují k potravinové podpoře prostřednictvím FEAD jako k pokračování programu MDP (Belgie, Španělsko, Francie a Polsko).

36

Tyto čtyři členské státy se ve svých operačních programech nezaměřují na specifické skupiny obyvatel, ačkoli tyto jejich programy obsahují kvalitní analýzu problematiky chudoby v dané zemi. Znamená to, že konečné příjemce musí někdy vybírat až partnerské organizace nebo příjemci poskytující podporu, což s sebou nese riziko, že podpora nemusí dosáhnout k těm nejpotřebnějším.

Komise neví, zda byla doprovodná opatření v rámci OP I účinná ani zda byla zajištěna jejich doplňkovost

Doprovodná opatření jsou u OP povinná, jsou ale definována příliš obecně

37

V porovnání s předchozím programem MDP jsou doprovodná opatření u FEAD hlavním inovačním prvkem. Je to v souladu s cílem řešit sociální vyloučení. Mají za cíl podporovat sociální začlenění konečných příjemců prostředků z fondu FEAD a u programů typu I jsou povinná. Jsou zajišťována nad rámec distribuce potravin anebo základní materiální pomoci a jejich cílem je zmírňovat sociální vyloučení nebo řešit udržitelnějším způsobem, který současně posiluje postavení nejchudších osob, naléhavé sociální situace, například formou poradenství o vyváženém stravování nebo domácím rozpočtu.

38

Zjistili jsme, že v operačních programech jsou doprovodná opatření často definována pouze obecně. V pěti z osmi případů, které byly předmětem našeho přezkumu, nebylo na základě výročních zpráv o provádění ani možno zjistit počet jednotlivých opatření, která se mají realizovat, ani počet příslušných konečných příjemců7. Kromě toho nebyla ve čtyřech případech v operačním programu jasně stanovena povaha doprovodných opatření8. Týkalo se to zejména dvou programů, které jsme přezkoumávali a u nichž doprovodná opatření nebyla financována z FEAD9, ale z vnitrostátních prostředků, což je možnost, kterou stanoví základní nařízení o fondu FEAD. V těchto případech byl rozsah informací obsažených v programu ještě menší10.

39

V průzkumu jsme zjišťovali, jaké druhy doprovodných opatření členské státy provádějí (viz obrázek 11). Většina členských států používá FEAD na to, aby konečné příjemce nasměrovala k pomoci poskytované vnitrostátními sociálními službami nebo aby poskytovala opatření související s potravinami a výživou.

Obrázek 11

Průzkum EÚD: typy doprovodných opatření

Zdroj: odpovědi na otázku č. 11 v průzkumu EÚD zaslanému řídicím orgánům.

40

Podle hodnocení v polovině období byla doprovodná opatření považována za vysoce relevantní, neboť potravinová a materiální pomoc samy o sobě neřeší výchozí příčiny chudoby (viz obrázek 12). Tato opatření činí z FEAD „program zaměřený na lidi“, a nikoliv pouze „potravinový program“.

Obrázek 12

Doprovodná opatření, která mají zásadní důležitost pro FEAD

Zdroj: EÚD, na základě výsledků otevřené veřejné konzultace.

41

Kromě toho z hodnocení v polovině období jasně vyplývá vzájemná souvislost mezi poskytováním doplňujících opatření a celkovou spokojeností s programem na straně konečných příjemců. Hodnocení jako závěr uvádí, že „v těch členských státech, v nichž jsou doprovodná opatření poskytována v menší míře, je celková spokojenost s podporou z FEAD poněkud nižší. Z toho zároveň vyplývá, že z hlediska účinnosti FEAD není úloha doprovodných opatření zanedbatelná“.

42

Ačkoli doprovodná opatření v členských státech představují u FEAD inovační prvek, nelze je kvůli jejich rozmanitosti porovnávat. Proto Komise nestanovila k poskytování doprovodných opatření žádné společné ukazatele a nevytvořila též žádné ukazatele na měření jejich výsledků.

43

Existují však jednotlivé příklady toho, že realizace doplňkových opatření je podrobněji hodnocena ve výroční zprávě o provádění, jako je tomu ve Španělsku nebo Polsku (viz rámeček 5). Například na Slovensku prováděl řídicí orgán neohlášené návštěvy, při nichž kontroloval poskytování takovýchto opatření. Ve výročních zprávách o provádění zasílaných Komisi to však uvedeno není.

Rámeček 5

Monitorování realizace doprovodných opatření

Polsku obsahují výroční zprávy o provádění informace o tom, jaká opatření provádí každá z partnerských organizací, a to včetně informací o účastnících, kteří jsou rozčleněni podle cílové skupiny.

Ve Španělsku stanovil řídicí orgán cílové hodnoty pro počet konečných příjemců, které je zapotřebí informovat a kterým je nutné poskytovat doprovodná opatření, a plnění těchto cílových hodnot – což je podmínka před provedením platby – monitoruje.

Doplňkovost s ESF – je potřebné další úsilí

44

Program FEAD zajišťuje plnění základních potřeb a podporu při sociálním začleňování nejchudších osob. V hodnocení v polovině období se uvádí, že FEAD poskytuje pomoc cílovým skupinám, na něž by se jinak celostátní či místní opatření nevztahovala, a poskytuje pomoc, která by jinak poskytována nebyla.

45

ESF se zaměřuje na skupiny, které mají blíž trhu práce, a zajišťuje cílenější podporu pro aktivní socio-ekonomické začleňování. V hodnocení v polovině období se zdůrazňuje potřeba dále zlepšovat synergie mezi FEAD a ESF, „zejména pak s cílem napomáhat konečným příjemcům (zejména těm, kteří jsou v produktivním věku) snižovat jejich vzdálenost od trhu práce“.

46

Nebyli jsme schopni zjistit, nakolik dobře se vzájemně doplňovaly FEAD a další režimy podpory (ať již národní, nebo financované z ESF). Například v případě Francie se v hodnocení ex ante kritizoval nedostatek informací o interakci mezi opatřeními FEAD a ESF11. Z výsledků našeho průzkumu rovněž vyplývá, že doplňkovost mezi opatřeními FEAD a ESF je omezená, neboť jen málo členských států uvedlo, že začlenilo osoby podporované z FEAD do opatření v rámci ESF (viz obrázek 13). Pokud jde o monitorování, údaje jsou ještě nižší: 21 respondentů uvedlo, že takovouto doplňkovost nemonitorují.

Obrázek 13

Začlenění cílové skupiny FEAD do opatření ESF v rámci OP I: málo řídicích orgánů v tom bylo úspěšných a ještě méně jich začleňování monitoruje

Zdroj: odpovědi na otázku č. 23 a 24 v průzkumu EÚD zaslanému řídicím orgánům.

47

Dvěma členskými státy, které v odpovědi na náš průzkum uvedly, že sledují kvantifikované údaje o počtu konečných příjemců podpory z FEAD začleněných do operací ESF, byly Estonsko a Bulharsko. Oba státy uvedly, že začlenily konečné příjemce podpory z FEAD do opatření ESF (viz rámeček 6).

Rámeček 6

Osvědčené postupy v Estonsku a Bulharsku – příklad údajů, které jsou k dispozici ohledně činností ESF

Zdroj: odpovědi na otázku č. 26 v průzkumu EÚD zaslanému řídicím orgánům.

Informace o doprovodných opatřeních jsou lepší, avšak nakolik přispívají ke zmírňování chudoby, nebylo dosud stanoveno

48

Komise nyní lépe sdílí znalosti v oblasti opatření na sociální začleňování. Týká se to zejména doprovodných opatření u operačních programů typu I. Příkladem toho jsou setkání sítě FEAD, která organizuje a z nichž jedno bylo věnováno specificky doprovodným opatřením. Takovéto semináře poskytují řídicím orgánům a organizacím zapojeným do provádění fondu příležitost na výměnu zkušeností a osvědčených postupů. Komise rovněž pravidelně pořádá semináře FEAD, na nichž jsou s řídicími orgány projednávány různé otázky.

49

Po auditu FEAD, provedeném útvarem interního auditu Komise, také Komise zavedla určitá zlepšení, co se týče podávání informací o doprovodných opatřeních v národních výročních zprávách o provádění. Tyto informace jsou však obvykle popisné a nelze je agregovat.

50

Navzdory tomuto úsilí na zlepšení podávání informací je situace ohledně doprovodných opatření v jednotlivých členských státech nevyrovnaná. Dokud nebude nutné definovat výchozí úrovně a cílové hodnoty a dokud budou informace i nadále v zásadě kvalitativní, nebude dopad doprovodných opatření na zmírňování chudoby možné monitorovat.

51

Při posuzování účinnosti fondu se v hodnocení v polovině období uvádělo, že poskytování a monitorování doprovodných opatření jsou oblastmi, kde lze potenciál FEAD dále prohloubit. Na potřebu posílení doprovodných opatření poukázala též zpráva vypracovaná partnerskou organizací ve Španělsku, která vycházela z průzkumu jak u konečných příjemců, tak veřejných orgánů12.

OP II – přístup k sociálnímu začleňování je u tohoto typu OP cílenější, ale ne vždy je stanovena jeho funkce přemostění směrem k ESF

Operační programy typu II vyžadují stanovení přesných cílů

52

Operační programy typu II mají výrazně jinou koncepci než typ I. Jsou zaměřeny přímo na sociální začleňování nejchudších osob. Tento typ programu si zvolily čtyři členské státy: Dánsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko. Celkově tyto státy přidělily 2,5 % celkových rozpočtových prostředků FEAD, z čehož 80 % připadlo na Německo. U programů typu II je povinnost stanovit specifické cíle a určit segment nejchudších osob, na který bude program zacílen (viz rámeček 7).

Rámeček 7

Nizozemsko – zacílení na jednu specifickou skupinu populace

Zastřešujícím cílem programu je snížit sociální vyloučení starých osob v Nizozemsku, které mají nízký čistý příjem.

Byly stanoveny tyto tři specifické cíle:

 1. informovat cílovou skupinu o škále nabízené místní podpory a činností v oblasti sociálního začleňování a obrátit pozornost organizací zajišťujících podporu anebo místních orgánů k této nabídce (trvale);
 2. posílit sociální síť cílové skupiny;
 3. posílit schopnosti cílové skupiny.

Zdroj: odpovědi na otázku č. 12 v průzkumu EÚD zaslanému řídicím orgánům.

53

Při programové přípravě operačních programů typu II mají řídicí orgány v souladu se základním nařízením o fondu FEAD povinnost stanovit pro specifické cíle očekávané výsledky a vytvořit ukazatele výstupů a výsledků s výchozími a cílovými hodnotami. Díky těmto přísnějším požadavkům na nastavení monitorování je měření výsledků u FEAD jednodušší než u programů typu I (viz rámeček 8).

Rámeček 8

Německo – příklad vyčísleného zacílení

Německo stanovilo dvě cílové skupiny: a) nejchudší migranti v EU a jejich děti, b) osoby bez domova a osoby, kterým hrozí riziko, že se jimi stanou.

Cílové hodnoty definované v Německu pro tyto skupiny:

 • Dospělí migranti do EU, kterým bylo poskytnuto poradenství: 18 044,
 • Migranti do EU, kteří jsou rodiči dětí, kterým bylo poskytnuto poradenství: 19 700,
 • Děti migrantů do EU v předškolním věku, kterým byla zajištěna pedagogická podpora: 19 700,
 • Osoby bez domova nebo osoby, kterým bezdomovectví hrozí, kterým byla poskytnuta poradenská a sociální podpora: 21 450.
54

V Německu je možné prostřednictvím fondu FEAD stabilizovat nejchudší skupiny osob, k nimž se nemůže dostat pomoc nabízená v rámci sociálních služeb na místní úrovni. Fond FEAD působí v oblasti snadno dostupných nabídek pomoci cílovým skupinám. V tomto ohledu se může fond FEAD v určitých případech otevřít další podpoře ze stávajících standardních opatření. Celkovým cílem je využívat fond FEAD jako „most“ k dalším režimům podpory.

55

Podle údajů v hodnocení v polovině období byla v roce 2016, který byl prvním rokem provádění fondu FEAD, v rámci operačních programů typu II poskytnuta podpora zhruba 23 000 osobám (z toho 21 660 v Německu). Plnění cílových hodnot u specifických ukazatelů výstupů bylo u FEAD „obecně v souladu s plánem“. Kromě toho byly programy sociálního začleňování považovány za velmi důležité, neboť potravinová a materiální pomoc není z hlediska účinného dlouhodobého boje s chudobou dostatečná.

Podpora je přesněji zaměřena, avšak synergie s ESF není vždy stanovena

56

V průzkumu jsme se členských států, které si zvolily programy typu II, dotazovali, zda začlenily osoby spadající pod FEAD také do opatření v jejich specifických programech v rámci ESF. Měli jsme přitom na zřeteli zmíněnou „funkci přemostění“, kterou by měl FEAD plnit směrem k takovýmto opatřením ESF. Dva členské státy odpověděly, že se jim toho podařilo dosáhnout13. Na náš další dotaz, zda rovněž monitorují kvantitativní údaje týkající se této funkce „přemostění“, však kladně odpověděl pouze jeden členský stát14.

Závěry a doporučení

57

V rámci tohoto auditu jsme posuzovali, zda byl fond FEAD koncipován tak, aby byl účinným nástrojem, který zmírňuje chudobu a přispívá k sociálnímu začleňování nejchudších osob v EU. Dospěli jsme k závěru, že navíc ke zmírňování chudoby prostřednictvím potravinové pomoci nabízejí inovační prvky sociální politiky obsažené ve FEAD členským státům možnost podporovat sociální začleňování. Avšak v důsledku omezení v monitorování fondu nebyl jeho příspěvek ke snižování chudoby stanoven.

58

Zjistili jsme, že navzdory svému celkovému cíli, kterým je sociální začleňování nejchudších osob, zůstává fond FEAD stále v zásadě programem potravinové pomoci: na potravinovou pomoc je totiž vyčleněno 83 % rozpočtu FEAD. Příčinou je to, že koncepce fondu FEAD členským státům umožňuje i nadále poskytovat potravinovou pomoc tam, kde to považují za vhodné, podobně jako tomu bylo u programu MDP. FEAD nicméně vysoce oceňují zainteresované subjekty, které pracují s nejchudšími osobami (viz body 1927).

59

FEAD je z finančního hlediska relativně malým fondem. Konečným příjemcům se podpora poskytuje prostřednictvím velkého množství různých subjektů. Zjistili jsme, že programová příprava FEAD se ve členských státech výrazně liší z hlediska zacílení podpory. Polovina členských států, které byly předmětem našeho přezkumu, uplatňovala u zacílení podpory na úrovni programů důrazný přístup a zaměřovala ji na nejhorší formy chudoby. To by mělo umožnit účinnější využívání fondu. Druhá polovina členských států se rozhodla podporu konkrétně nezacílit v operačních programech. Zaměření podpory na danou zranitelnou skupinu je ponecháno na úvaze partnerských organizací, což s sebou nese riziko, že u omezeného objemu financování dojde k rozptýlení jeho účinku (viz body 2836).

60

Novým prvkem, který FEAD přináší u obou typů programů, je důraz na sociální začleňování nejchudších osob, který předchozí program MDP neobsahoval. Tam, kde tato opatření byla řádně využívána, bylo zjištěno, že je celková spokojenost s fondem větší. Úspěch opatření v oblasti sociálního začleňování však nelze monitorovat, a to kvůli nedostatku kvantitativních údajů. Příspěvek fondu k sociálnímu začleňování nejchudších osob tak nelze měřit. Kromě toho jen málo členských států dbá o doplňkovost mezi opatřeními FEAD a ESF (viz body 3756).

61

Komise pro příští víceletý finanční rámec na období 2021–2027 navrhuje začlenit fond FEAD do nového fondu ESF+. Účetní dvůr bere při formulování následujících doporučení tento návrh Komise v úvahu.

Doporučení 1 – Lépe zacílit financování z EU

Při schvalování operačních programů v rámci nového ESF+ by Komise po členských státech měla vyžadovat, aby zaměřily základní potravinovou a materiální pomoc na nejchudší osoby tím, že:

 1. předloží jasný popis situace v oblasti chudoby ve své zemi,
 2. stanoví konkrétní skupinu či skupiny, na které bude pomoc zacílena, a prostředky, které k tomu budou využity,
 3. určí logiku intervence a zejména pak očekávané výsledky, a to stanovením referenčních (výchozích) hodnot a kvantifikovaných cílových hodnot.

Časový rámec: do schválení programů v rámci ESF+

Doporučení 2 – Zajistit opatření pro sociální začleňování u příjemců základní materiální pomoci
 1. Členské státy, které budou používat fond ESF+ na řešení materiální deprivace prostřednictvím potravinové anebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, by měly buď:
  1. zahrnout do svých operačních programů doprovodná opatření jako doplněk potravinové a základní materiální pomoci, nebo
  2. ve svých operačních programech jasně definovat, jaká opatření pro oblast sociálního začleňování budou v rámci širšího fondu ESF+ výslovně zacílena na příjemce potravinové anebo materiální pomoci.
 2. Komise by měla při přípravě těchto programů dbát o to, aby bylo účinně splněno doporučení 2 a) i) nebo 2 a) ii).

Časový rámec: do schválení programů v rámci ESF+

Doporučení 3 – Zlepšit hodnocení sociálního začleňování konečných příjemců podpory z fondu FEAD

Komise a členské státy by měly vytvořit metodiku, aby mohly určit, kolik konečných příjemců potravinové a materiální pomoci by si mohlo zlepšit svou osobní situaci prostřednictvím fondu FEAD a dalších programů sociálního začleňování jak v členských státech, tak prostřednictvím ESF+.

Časový rámec: do konce června 2023

Tuto zprávu přijal senát II, jemuž předsedá Iliana Ivanovová, členka Účetního dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 27. února 2019.

Za Účetní dvůr

předseda
Klaus-Heiner Lehne

Přílohy

Příloha I

Výsledky průzkumu EÚD zaslaného řídicím orgánům

Seznam otázek z našeho průzkumu mezi řídicími orgány se stručným uvedením odpovědí.

1. Byla Vaše instituce odpovědná i za provádění jiných nástrojů EU než FEAD?

2. Jaký OP byl pro realizaci programu zvolen ve Vaší zemi? Dvacet tři členských států zvolilo OP I a čtyři členské státy OP II.

3. Proč jste zvolili OP I nebo II?

4. Uveďte, zda jste při využívání prostředků z FEAD na pomoc nejchudším osobám posuzovali možnost zvolit pro realizaci programu ve Vašem členském státě oba operační programy?
Pouze sedm odpovědělo ANO, ostatních 20 uvedlo NE.

5. V případě odpovědi ano na otázku 4 prosím vysvětlete, proč bylo rozhodnuto provádět jeden namísto obou (odpověď na tuto otázku nelze vzhledem k požadavkům na ochranu údajů zveřejnit).

6. Z čeho vycházel objem celkových prostředků přidělených do rozpočtu národního programu FEAD?

7. Sledujete každoročně skutečné výdaje a poskytnutá množství potravin a materiální pomoci podle kategorií uvedených v tabulce v otázce 8?
Všech 23 respondentů odpovědělo kladně.

8. Pokud ano, uveďte prosím tyto údaje (23 vyplněných tabulek).

Celkové částky výdajů a objem materiální a potravinové pomoci

výdaje na potraviny 1 020 027 859 EUR
balíčky 177 725 973
tuny 1 106 513
výdaje na materiální pomoc 16 012 156 EUR
balíčky 474 324
položky 3 114 028
tuny 192
výdaje celkem 1 036 040 015 EUR
balíčky celkem 178 200 297
tuny celkem 1 106 705

9. Jsou doprovodná opatření financována z rozpočtu FEAD?
Výsledky: 15 uvedlo ANO, osm odpovědělo NE.

10. Doprovodná opatření nejsou financována z rozpočtu FEAD, protože:

11. Jaká doprovodná opatření byla realizována?

12. Jaké činnosti sociálního začleňování byly prováděny? (pouze OP II) – (odpovědi na tuto otázku nelze vzhledem k požadavkům na ochranu údajů zveřejnit).

13. U každého z programů uvedených v otázce 11 (pro OP I) nebo 12 (pro OP II) odhadněte prosím, jak je operační program FEAD doplňuje:

14. Vymezujete cílové skupiny podrobněji?

15. Pokud je na otázku 14 odpověď ano, jaké jsou výdaje a počet osob, jimž byla poskytnuta pomoc, podle cílových skupin? (odpovědi na tuto otázku nelze vzhledem k požadavkům na ochranu údajů zveřejnit).

16. Pokud jste v tabulce výše uvedli údaje o počtu osob, jimž byla poskytnuta pomoc, označte prosím zdroj:

17. Pokud jste na otázku 14 odpověděli ano, jsou tyto cílové skupiny vymezeny v operačním programu? Pouze dva řídicí orgány odpověděly NE, ostatních 14 uvedlo ANO.

18. Pokud jsou cílové skupiny vymezeny obecně, uveďte prosím použitou definici chudoby (pro informaci Eurostat).

19. Uveďte prosím případná další kritéria pro vymezení cílových skupin.

20. Kde jsou kritéria způsobilosti pro konečné příjemce vymezena?

21. Musí mít koneční příjemci, kteří dostávají podporu z FEAD, právní nárok na sociální podporu z celostátního, regionálního či místního systému členského státu?

22. Pokud ano, kdo sestavuje seznam oprávněných konečných příjemců?

23. Začlenili jste osoby z cílové skupiny či skupin FEAD do konkrétních opatření a operací financovaných z ESF?

24. Sledujete kvantitativní údaje o počtu konečných příjemců FEAD začleněných do opatření ESF?

25. Pokud je na otázku 24 odpověď ANO, uveďte prosím počet.

26. Pokud jste na otázku 24 odpověděli ano, kolik osob z cílové skupiny či skupin FEAD jste v období od roku 2014 do konce roku 2017 začlenili do činností ESF?

27. Jaké typy organizací jsou způsobilými partnerskými organizacemi podle definice v čl. 2 odst. 3 nařízení č. 223/2014?

28. Podle jakých kritérií byly partnerské organizace vybrány?

29. Pokrývá partnerská organizace či partnerské organizace, které jste vybrali, celé území členského státu?

30. Pokrývá partnerská organizace či partnerské organizace, které jste vybrali, všechny skupiny obyvatelstva definované jako cílová skupina či skupiny?

31. Kolik partnerských organizací provádělo od roku 2014 činnosti dotované z FEAD?

32. Kolik příjemců poskytovalo od roku 2014 do konce roku 2017 podporu dotovanou z FEAD?
S FEAD pracuje celkem zhruba 14 000 příjemců.

33. Odrážejí ukazatele vstupů, výstupů a výsledků EK přiměřeným způsobem dopad programu FEAD?

34. Odrážely by konkrétní ukazatele stanovené na úrovni operačních programů dopad programu FEAD lépe?

35. Jak významné jsou činnosti FEAD týkající se materiální pomoci a sociálního začleňování pro nejchudší osoby ve Vaši zemi ve srovnání s vnitrostátními programy anebo soukromými iniciativami?

36. Můžete odhadnout, jaký procentní podíl představuje financování z FEAD z veškerých prostředků poskytnutých soukromými a veřejnými iniciativami, organizacemi a institucemi, které poskytují pomoc a podporu osobám trpícím hmotným nedostatkem (podobnou FEAD) ve Vaší zemi, která zahrnuje materiální dary, finanční dary a finanční ekvivalent odvedené dobrovolnické práce?

37. Celkový počet konečných příjemců opatření FEAD nahlášených ve výroční zprávě o provádění Evropské komisi je založen na:

38. Pokud jste odpověděli „sčítání“ nebo „odhadech i sčítání“, na jaké úrovni se sečtené údaje sbírají (máme na mysli přímé sčítání všech koncových příjemců bez statistických úprav nebo jiných omezení přímého sčítání daných úsudkem)?

Příloha II

Údaje poskytnuté zainteresovaným subjektem – Evropskou federací potravinových bank

Potravinové banky sdružené v Evropské federaci potravinových bank (FEBA) poskytují ve 12 členských státech potraviny dobročinným organizacím prostřednictvím fondu FEAD. Potravinové banky jsou zcela závislé na potravinových darech (přebytečných potravinách přímo z potravinového řetězce, potravinách shromážděných potravinovými sbírkami a ovoci a zelenině stažených z trhu). Díky přístupu k finanční podpoře z FEAD mohou přerozdělovat produkty, které nejvíce potřebují; tato finanční podpora jim umožňuje nezbytnou flexibilitu, jelikož dary nelze plánovat. FEAD nabízí financování pro dodávky speciálních potravin (například kojeneckého mléka) v závislosti na analýze potřeb a v součinnosti s řídicími orgány. Podle údajů poskytnutých FEBA je z fondu FEAD financována zhruba jedna třetina dodávek potravin pro potravinové banky (v tunách).

Obrázek 1

Podíl produktů financovaných z fondu FEAD na potravinové pomoci poskytované potravinovými bankami FEBA

Zdroj: EÚD na základě údajů poskytnutých federací FEBA15.

V některých členských státech dosahuje relativní důležitost podpory z FEAD na dodávkách z potravinových bank FEBA až 40 %.

Obrázek 2

Rozpis podpory z fondu FEAD na potravinové pomoci poskytované FEBA podle jednotlivých zemí

Zdroj: EÚD na základě údajů poskytnutých federací FEBA.

Odpovědi Komise

Shrnutí

III

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) poskytuje potřebnou potravinovou a základní materiální pomoc velkému počtu nejchudších osob a je doplněn doprovodnými opatřeními, která poskytují poradenství a doporučení a jejichž cílem je tyto osoby sociálně začlenit. Potravinová pomoc je proto důležitým prvním krokem k prolomení bludného kruhu chudoby, protože nejchudším osobám poskytuje okamžitou materiální pomoc. Komise se domnívá, že vysoký podíl podpory poskytovaný formou potravinové pomoci je plně v souladu se stanovenými cíli FEAD.

IV

Komise souhlasí se zásadou, že podpora je zacílena na osoby, které ji nejvíce potřebují, ale domnívá se, že různorodost přístupů k určení nejchudších osob je v souladu se zásadou subsidiarity a FEAD doplňuje rozdílné sociální kontexty v jednotlivých členských státech. Komise konstatuje, že nejchudší osoby byly určeny na základě posouzení potřeb podle objektivních kritérií stanovených vnitrostátními orgány a po konzultaci se zúčastněnými stranami. Tento požadavek byl zkontrolován ve fázi schvalování operačních programů. Má se za to, že členské státy mají nejlepší možnosti zaměřit pomoc tak, aby zohledňovala místní potřeby, a měly by být schopny flexibilně přizpůsobit cílové skupiny novým/měnícím se potřebám v průběhu programového období.

V

Členské státy monitorují doprovodná opatření z kvalitativního hlediska ve výročních zprávách o provádění. Kvantitativní monitorování se nejeví jako vhodné a přiměřené.

Na posouzení výsledků a dopadů fondu je zatím příliš brzy. Posoudí se v pozdější fázi prostřednictvím hodnocení fondu FEAD ex post.

VI

Členské státy zohlednily doplňkovost ve fázi návrhu při předkládání operačních programů a během jejich provádění. Doplňkovost fondu FEAD s vnitrostátními programy a programy EU byla v hodnocení v polovině období hodnocena kladně: FEAD vykazuje významnou doplňkovost, protože se zaměřuje na rozdílné skupiny nebo poskytuje doplňující opatření, zejména pokud jde o podporované cílové skupiny a poskytovaná podpůrná opatření. Ve většině členských států se FEAD zaměřuje na nejchudší osoby, zatímco Evropský sociální fond (ESF) na osoby, jejichž základní potřeby jsou uspokojeny a které mají blíže trhu práce.

VIII

FEAD podal pomocnou ruku klíčovým cílovým skupinám, které jsou nejvíce ohroženy chudobou, a přispěl ke změně jejich života. FEAD je soudržný a doplňuje vnitrostátní systémy pro zmírnění chudoby, neboť rozšířil počet a druh konečných příjemců, které z jeho pomoci mohou čerpat. FEAD je v souladu se strategií Evropa 2020, jakož i s nově přijatým evropským pilířem sociálních práv. Doplňuje jiné fondy EU, zejména Evropský sociální fond, protože se zaměřuje na odlišné skupiny nebo poskytuje doplňující opatření.

 1. Komise toto doporučení přijímá a domnívá se, že všechny podmínky pro jeho splnění jsou zajištěny prostřednictvím návrhů Komise týkajících se nařízení o ESF+ a nařízení o společných ustanoveních, s výjimkou stanovení kvantifikovaných cílů.
 2. Stanovení cílů a referenčních kritérií pro typ činností OP I se nepovažuje za smysluplné a přiměřené, neboť členské státy by měly mít možnost zaměřovat se postupem času na různé cílové skupiny či doplňovat vnitrostátní politiky jinými nástroji.

 3. Komise toto doporučení částečně přijímá, neboť čl. 17 odst. 4 návrhu nařízení o ESF+ stanoví, že poskytování potravinové a/nebo základní materiální pomoci může být doplněno doprovodnými opatřeními, jejichž cílem je sociální začlenění nejchudších osob. Ačkoli tato doprovodná opatření nejsou pro členské státy povinností, Komise je vybízí k tomu, aby plně využily synergií stanovených v návrhu nařízení o ESF+ a zkombinovaly různé složky podpory sociálního začlenění zaměřené na nejchudší osoby.
 4. Komise toto doporučení přijímá. Komise poznamenává, že v případě FEAD byly zavedeny přiměřené systémy monitorování a hodnocení v souladu s požadavkem na respektování důstojnosti nejchudších osob a budou navrženy i v rámci ESF+.

Připomínky:

22

Při sestavování rozpočtu FEAD byly z podstaty porovnány i jiné prostředky přidělené ze strukturálních fondů, což odráží doplňkovost fondů.

26

Je obtížné stanovit srovnatelné údaje pro jednotlivé země na úrovni EU, neboť v každém členském státě existují různé přístupy a subjekty v oblasti sociálních politik, které nemusí nutně vytvářet zvláštní odvětví hospodářské činnosti. To je rovněž v souladu se zásadou subsidiarity.

35

Komise poznamenává, že nejchudší osoby byly určeny na základě posouzení potřeb podle objektivních kritérií stanovených vnitrostátními orgány a po konzultaci se zúčastněnými stranami. Tento požadavek byl zkontrolován ve fázi schvalování operačních programů. Komise se domnívá, že v členských státech, které Evropský účetní dvůr zmiňuje, je pomoc náležitě zacílena a zohledňuje místní potřeby. Tento přístup je účinný a vhodný pro doplnění vnitrostátních sociálních politik.

36

Komise se domnívá, že přístupy členských států včetně těch, které Evropský účetní dvůr uvádí, jsou účinné a přiměřené, aby mohla být podpora FEAD přizpůsobována změnám místních sociálních situací. Viz též výše uvedená obecná odpověď (bod 35).

38

Členské státy monitorují doprovodná opatření z kvalitativního hlediska a podávají o nich zprávy ve výročních zprávách o provádění, a to i v členských státech, které Účetní dvůr zmiňuje.

42

Stanovení společných ukazatelů pro doprovodná opatření by rovněž bylo v rozporu se zásadou proporcionality, která by měla být ve fondu FEAD použita vzhledem k tomu, že doprovodná opatření jsou omezena na 5 % podpory.

45

Další zlepšení synergie je zajištěno zahrnutím FEAD a ESF na další období do jednoho nařízení prostřednictvím různých specifických cílů.

46

Členské státy zohlednily doplňkovost při předkládání operačních programů ve fázi návrhu i během provádění.

Doplňkovost fondu FEAD s vnitrostátními programy a programy EU byla v hodnocení v polovině období hodnocena kladně. FEAD vykazuje významnou doplňkovost, protože se zaměřuje na rozdílné skupiny nebo poskytuje doplňující opatření, zejména pokud jde o podporované cílové skupiny a poskytovaná podpůrná opatření. Ve většině členských států se FEAD zaměřuje na nejchudší osoby, zatímco Evropský sociální fond (ESF) na osoby, jejichž základní potřeby jsou uspokojeny a které mají blíže trhu práce.

Lze mít za to, že jen málo konečných příjemců podpory z fondu FEAD je připraveno zapojit se do opatření ESF, která vedou k integraci na trhu práce. Vyplývá to rovněž z výročních zpráv o provádění fondu FEAD a z hodnocení v polovině období. Významný podíl cílových skupin představují děti (29 %) nebo osoby ve věku 65 let a více (9 %), které nemají žádnou spojitost s integrací na trhu práce. U bezdomovců a zdravotně postižených osob také nelze očekávat, že se rychle zapojí do opatření zaměřených na trh práce.

Viz rovněž odpověď Komise k bodu 55.

49

Komise skutečně zlepšila podávání informací o doprovodných opatřeních. Přestože se jedná o informace kvalitativní povahy, slouží každoročně jako podklad pro souhrnnou zprávu, která se zasílá Radě a Evropskému parlamentu.

Viz rovněž odpovědi Komise k bodům 50 a 51.

50

Vzhledem k tomu, že typ a oblast působnosti doprovodných opatření jsou tak rozdílné, neexistuje žádný prostor pro vymezení společných ukazatelů. Viz rovněž odpověď Komise k bodu 42.

Dopad fondu FEAD bude posouzen prostřednictvím hodnocení ex post, až budou programy ukončeny.

51

Podávání informací o doprovodných opatřeních ve výročních zprávách o provádění bylo skutečně vylepšeno. Pro podávání těchto informací členskými státy je nyní vyhrazen zvláštní oddíl. Komise má tedy přehled o typu činností, dosahu a financování.

Činnosti související s doprovodnými opatřeními zůstávají i nadále poměrně různorodé co do jejich typu a rovněž intenzity (viz rovněž odpověď Komise k bodu 42).

Průzkum konečných příjemců, který dvakrát za programové období provádějí řídicí orgány (hodnocení), poskytuje důležité informace o typu doprovodných opatření v jednotlivých členských státech a o užitečnosti poradenství a doporučení ze strany řídicích orgánů.

53

Komise konstatuje, že tento přístup k monitorování je v souladu s nařízením o fondu FEAD, které předpokládá pro programy typu OP II specifické ukazatele (nikoli však pro programy typu OP I).

Programy OP II se z definice týkají velmi rozmanitých činností zaměřených na velmi konkrétní koncové příjemce.

56

Programy typu OP II se týkají velmi rozmanitých činností (viz odpověď Komise k bodu 53) a ne všechny plní funkci „přemostění“, například pokud se zaměřují na děti nebo starší osoby.

Nařízení o FEAD navíc členským státům neukládá povinnost shromažďovat údaje o konečných příjemcích podpory z fondu FEAD v souvislosti s přechodem na opatření ESF. Systematické měření toku příjemců podpory z FEAD nemusí být přiměřené.

Závěry a doporučení

57

Monitorování cílů strategie Evropa 2020 v oblasti chudoby se v průběhu provádění FEAD provádí dvakrát, a to kvalitativním způsobem. Tento přístup monitorování byl zvolen za účelem zachování důstojnosti konečných příjemců. Kvantitativní monitorování snižování chudoby se již provádí v rámci evropského semestru.

Dopad fondu FEAD bude posouzen prostřednictvím hodnocení ex post (v prosinci 2024), až budou programy ukončeny.

59

Komise souhlasí se zásadou, že podpora je zacílena na osoby, které ji nejvíce potřebují, ale domnívá se, že různorodost přístupů k určení nejchudších osob je v souladu se zásadou subsidiarity a FEAD doplňuje rozdílné sociální kontexty v jednotlivých členských státech. Komise konstatuje, že nejchudší osoby byly určeny na základě posouzení potřeb podle objektivních kritérií stanovených vnitrostátními orgány a po konzultaci se zúčastněnými stranami. Tento požadavek byl zkontrolován ve fázi schvalování operačních programů.

60

Doprovodná opatření v OP I jsou monitorována ve výročních zprávách členských států o provádění ve zvláštním oddíle. Vedle toho průzkum konečných příjemců, který dvakrát za programové období provádějí řídicí orgány (hodnocení), poskytuje důležité informace o typu doprovodných opatření v jednotlivých členských státech a o užitečnosti poradenství a doporučení ze strany řídicích orgánů. Požadavek týkající se průzkumu je zachován i v návrhu Komise na ESF+ na období po roce 2020. Viz rovněž odpověď Komise k bodu 42.

Doplňkovost fondu FEAD s vnitrostátními programy a programy EU byla v hodnocení v polovině období hodnocena kladně. FEAD vykazuje významnou doplňkovost, protože se zaměřuje na rozdílné skupiny nebo poskytuje doplňující opatření, zejména pokud jde o podporované cílové skupiny a poskytovaná podpůrná opatření. Ve většině členských států se FEAD zaměřuje na nejchudší osoby, zatímco Evropský sociální fond (ESF) na osoby, jejichž základní potřeby jsou uspokojeny a které mají blíže trhu práce.

Doporučení 1 – Lépe zacílit financování z EU
 1. Komise přijímá písmeno a) doporučení 1 a domnívá se, že všechny podmínky pro jeho splnění jsou zajištěny prostřednictvím návrhů Komise týkajících se nařízení o ESF+ a nařízení o společných ustanoveních.
 2. Na programové období 2021–2027 vyžaduje návrh Komise týkající se nařízení o společných ustanoveních (které se bude vztahovat na tento typ podpory momentálně financované z fondu FEAD), aby byly v každém programu stanoveny hlavní problémy, včetně sociálních problémů. Znamená to, že tyto informace budou v programech více rozvinuty.

 3. Komise přijímá písmeno b) doporučení 1 a domnívá se, že všechny podmínky pro jeho splnění jsou zajištěny prostřednictvím návrhů Komise týkajících se nařízení o ESF+ a nařízení o společných ustanoveních.
 4. Definice „nejchudších osob“ uvedená v čl. 2 bodě 13 návrhu nařízení o ESF+ uvádí, že potřeba pomoci je stanovena v souladu s objektivními kritérii, která jsou vymezena příslušnými vnitrostátními orgány v konzultaci s relevantními zúčastněnými stranami. Jedná se o důležité ustanovení, neboť FEAD doplňuje vnitrostátní sociální politiky a přístup k zacílení podpory by měl být v souladu se zásadou subsidiarity.

  Vnitrostátní přístupy se proto mohou lišit v závislosti na místních potřebách, jakož i typu pomoci.

 5. Komise částečně přijímá písmeno c) doporučení 1. Komise se domnívá, že podmínky pro jeho splnění jsou zajištěny prostřednictvím návrhů Komise týkajících se nařízení o ESF+ a nařízení o společných ustanoveních.
 6. Požadavek, aby členské státy odkazovaly na logiku intervence, je implicitně obsažen v rámci předkládání programu k financování fondem, aby bylo dosaženo souladu s návrhem nařízení o ESF+ ohledně obsahu priority. Požadavek, aby členské státy odkazovaly na referenční hodnoty, je již zahrnut v návrhu nařízení o ESF+.

  Komise nesouhlasí se stanovením kvantifikovaných cílů v programech, protože

  stanovení cílů a referenčních kritérií pro typ činností OP I nepovažuje za smysluplné. Vnitrostátní situace/potřeby se v průběhu sedmiletého období vyvíjejí. Členské státy by měly mít možnost zaměřovat se postupem času na různé cílové skupiny či doplňovat vnitrostátní politiky jinými nástroji.

  Kromě toho to nemusí být přiměřené s ohledem na úsilí, které musejí vynakládat příjemci pracující s dobrovolníky, a v zájmu respektování důstojnosti konečných příjemců.

Doporučení 2 – Zajistit opatření pro sociální začleňování u příjemců základní materiální pomoci

Komise podotýká, že písmeno a) doporučení 2 je určeno členským státům.

Komise částečně přijímá písmeno b) doporučení 2, neboť čl. 17 odst. 4 návrhu nařízení o ESF+ stanoví, že poskytování potravinové a/nebo základní materiální pomoci může být doplněno doprovodnými opatřeními, jejichž cílem je sociální začlenění nejchudších osob. Ačkoli tato doprovodná opatření nejsou pro členské státy povinností, Komise je vybízí k tomu, aby plně využily synergií stanovených v návrhu nařízení o ESF+ a zkombinovaly různé složky podpory sociálního začlenění zaměřené na nejchudší osoby.

Doporučení 3 – Zlepšit monitorování sociálního začleňování konečných příjemců podpory z fondu FEAD

Komise přijímá doporučení 3 v rozsahu, který se týká Komise.

Zkratková slova a zkratky

EaSI: Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

EGF: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

ESF: Evropský sociální fond

ESF+: Evropský sociální fond plus (víceletý finanční rámec na období 2021–2027)

ESIF: evropské strukturální a investiční fondy

FEAD: Fond evropské pomoci nejchudším osobám

FEBA Evropská federace potravinových bank (European Food Banks Federation)

GŘ AGRI: Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova

GŘ EMPL: Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

MDP: Program pro rozdělování potravin mezi nejchudší osoby Společenství

OP: operační program

PROGRESS: Program PROGRESS (2007–2013)

VFR: Víceletý finanční rámec

Glosář

Činnosti na sociální podporu nejchudších osob: veškeré prostředky poskytnuté soukromými a veřejnými iniciativami, organizacemi a institucemi, které poskytují pomoc a podporu osobám trpícím hmotným nedostatkem v dané zemi, která zahrnuje materiální dary, finanční dary a finanční ekvivalent odvedené dobrovolnické práce.

Doprovodná opatření: činnosti, které přesahují rámec distribuce potravin nebo základní materiální pomoci a jejichž cílem je zmírňovat sociální vyloučení nebo řešit udržitelnějším způsobem, který současně posiluje postavení nejchudších osob, naléhavé sociální situace, například poradenství týkající se vyváženého stravování nebo domácího rozpočtu.

Evropský sociální fond: Evropský sociální fond má za cíl posilovat hospodářskou a sociální soudržnost v rámci Evropské unie zvyšováním zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí (zejména prostřednictvím akcí odborného vzdělávání), podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zajištěním vyššího počtu pracovních míst a zvyšováním jejich kvality.

Hodnocení ex ante: posouzení vycházející z důkazních informací, vypracované za účelem zlepšení kvality a koncepce každého operačního programu, které by mělo být založeno na relevantních údajích.

Hodnocení v polovině období: hodnocení FEAD, které zadala Komise (společnosti Metis GmbH ve spolupráci s nadací Fondazione Giacomo Brodolini a Panteia) a které zveřejní.

Konečný příjemce: osoba z kategorie nejchudších osob nebo osoba, které je poskytována podpora.

Materiální pomoc: základní spotřební zboží, jehož hodnota je omezená a které je určeno pro osobní spotřebu nejchudších osob, například ošacení, obuv, hygienické potřeby, školní pomůcky a spací pytle.

Nejchudší osoby: fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, domácnosti nebo skupiny složené z takových osob, jejichž potřeba pomoci byla zjištěna v souladu s objektivními kritérii, která určily příslušné vnitrostátní orgány v konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami – aniž by došlo ke střetu zájmů –, nebo která definovaly partnerské organizace a schválily tyto příslušné vnitrostátní orgány; tato kritéria mohou zahrnovat prvky umožňující zaměřit se na nejchudší osoby v určitých zeměpisných oblastech.

Operace: projekt, smlouva nebo opatření, které byly vybrány řídícím orgánem dotčeného operačního programu nebo z jeho pověření a které přispívají k dosažení cílů operačního programu, k němuž se vztahují.

Operační program „typu I“: operačním programem pro potraviny anebo základní materiální pomoc se rozumí operační program na podporu distribuce potravin nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, který může být případně spojen s doprovodnými opatřeními zaměřenými na zmírnění sociálního vyloučení nejchudších osob.

Operační program „typu II“: operačním programem pro sociální začlenění nejchudších osob se rozumí operační program podporující činnosti, které nespadají pod aktivní opatření na trhu práce a které spočívají v pomoci, jež není finanční ani materiální povahy a jejímž cílem je sociální začlenění nejchudších osob.

Partnerské organizace: veřejné subjekty anebo neziskové organizace, které poskytují potraviny nebo případně základní materiální pomoc, společně s doprovodnými opatřeními přímo nebo prostřednictvím jiných partnerských organizací, nebo které provádějí činnosti přímo zaměřené na sociální začlenění nejchudších osob, a jejichž operace byly vybrány řídícím orgánem.

Průzkum mezi konečnými příjemci: strukturovaný průzkum u konečných uživatelů operačních programů potravinové anebo materiální pomoci (OP I) je jedním z nástrojů, které budou využity pro hodnocení Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

Příjemce: veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací.

Řídicí orgán: národní, regionální nebo místní veřejný orgán (nebo jiný veřejný či soukromý subjekt) určený členským státem k řízení operačního programu. Jeho úkolem je vybírat projekty k financování, sledovat jejich realizaci a informovat Komisi o finančních aspektech a dosažených výsledcích. Řídicí orgán je také subjektem, který ukládá finanční opravy příjemcům v návaznosti na audity, které provádí Komise, Evropský účetní dvůr nebo jakýkoli orgán členského státu.

Síť FEAD: síť FEAD je komunita s otevřeným členstvím určená subjektům, které poskytují pomoc nejchudším osobám v Evropě. Zahrnuje vnitrostátní řídicí orgány fondu FEAD, organizace provádějící činnosti financované FEAD nebo organizace mající o takové činnosti zájem, nevládní organizace na úrovni EU a orgány EU. Síť FEAD sdružuje všechny, kdo pracují na snížení nejhorších forem chudoby v evropských zemích. Pro členy je prostorem, kde si mohou vyměňovat osvědčené postupy, podněcovat se navzájem v nových myšlenkách a diskutovat o tom, jak poskytovat nefinanční pomoc nejchudším osobám v Evropě.

Základní nařízení o fondu FEAD: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

Poznámky na konci textu

1 Podle GŘ ESTAT.

2 Viz zvláštní zpráva č. 6/2009.

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

4 Pro OP I: Belgie, Česká republika, Španělsko, Francie, Itálie, Polsko, Rumunsko, Slovensko; pro OP II: Německo.

5 V době přípravy této zprávy měla Komise zveřejnit hodnocení provádění fondu FEAD v polovině období.

6 Odpovědi neposkytlo Spojené království, které svůj původní program FEAD nerealizovalo.

7 Belgie, Česká republika, Francie, Itálie, Slovensko.

8 Belgie, Česká republika, Francie, Slovensko.

9 Na financování takovýchto opatření může být v každém národním operačním programu použito až 5 % nákladů na nákup potravin anebo základní materiální pomoci.

10 Belgie a Francie.

11 Évaluation ex ante du Programme Opérationnel 2014–2020 pour la mise en œuvre du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) (Hodnocení ex ante francouzského operačního programu na provádění FEAD na období 2014–2020).

12 Valoración del impacto del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) en España, a través de la percepción de las personas beneficiarias, Organizaciones y personal de gestión (Hodnocení dopadu fondu FEAD ve Španělsku z hlediska konečných příjemců i řídicích organizací a pracovníků), španělský Červený kříž, 2018.

13 Německo a Nizozemsko.

14 Nizozemsko.

15

 • Stažení – produkty (ovoce a zelenina) stažené z trhu v rámci řešení krizí a bezplatně přerozdělené ve prospěch uznaných dobročinných subjektů a nadací včetně potravinových bank, které je využijí ve své práci na pomoc znevýhodněným osobám. Toto opatření je v souladu s čl. 34 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013.
 • Produkty EU – tato kategorie se týká Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).
 • Průmysl – přebytečné potraviny, tj. poživatelné potravinové produkty, které z různých důvodů nebyly zakoupeny či spotřebovány zákazníky či osobami, pro které byly vyrobeny, zpracovány, distribuovány, nabízeny nebo pořízeny, a které jsou zpětně získány od výrobního odvětví (továren, podniků, výrobců atd.). Potravinovým bankám jsou tyto přebytečné potraviny poskytovány bezplatně a ty je zase bezplatně přerozdělují dobročinným organizacím, které zajišťují pomoc potřebným.
 • Distribuce – přebytečné potraviny, tj. poživatelné potravinové produkty, které z různých důvodů nebyly zakoupeny či spotřebovány zákazníky či osobami, pro které byly vyrobeny, zpracovány, distribuovány, nabízeny nebo pořízeny, a které jsou zpětně získány od odvětví distribuce (maloobchodních řetězců, distribučních středisek, velkoobchodníků atd.). Potravinovým bankám jsou tyto přebytečné potraviny poskytovány bezplatně a ty je zase bezplatně přerozdělují dobročinným organizacím, které zajišťují pomoc potřebným.
 • Sbírka – sběr potravin přímo od obyvatel. Na konci listopadu nebo na začátku prosince organizují někteří členové FEBA potravinové sbírky: dobrovolníci v supermarketech se ptají nakupujících zákazníků, zda by nechtěli nakoupit něco navíc jako dar pro potravinové banky.

Auditní tým

Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik a programů EU či témat z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem veřejnosti.

Tento audit výkonnosti provedl auditní senát II, který se zaměřuje na výdajové oblasti týkající se investic ve prospěch soudržnosti, růstu a začleňování a jemuž předsedá členka EÚD Iliana Ivanovová. Audit vedl člen EÚD George Pufan a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu Patrick Weldon a tajemník kabinetu Mircea Radulescu, vyšší manažer Emmanuel Rauch a auditoři Naiara Zabala Eguiraunová, Dana Moraruová a Carmen Gruberová.

Zleva doprava: Mircea Radulescu, George Pufan, Carmen Gruberová, Patrick Weldon, Emmanuel Rauch

Kontakt

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu).

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2019

PDF ISBN 978-92-847-1799-6 ISSN 1977-5628 doi:10.2865/8769 QJ-AB-19-003-CS-N
HTML ISBN 978-92-847-1793-4 ISSN 1977-5628 doi:10.2865/366842 QJ-AB-19-003-CS-Q

© Evropská unie, 2019

K jakémukoli použití či reprodukci fotografií nebo jiných materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy Evropské unie, je nutno získat povolení přímo od držitelů autorských práv.

OBRAŤTE SE NA EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

 • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
 • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
 • e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat prostřednictvím internetových stránek EU Bookshop na adrese: https://publications.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1951 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.