Ειδική έκθεση
17 2022

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξωτερικοί σύμβουλοι: Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης

Τι πραγματεύεται η έκθεση:Η Επιτροπή κάνει εκτεταμένη χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, δεσμεύοντας για τον σκοπό αυτό περί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως κατά την περίοδο 2017‑2020. Αναλύσαμε αν η Επιτροπή διαχειρίζεται τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων κατά τρόπο που να διαφυλάσσει τα συμφέροντά της και να διασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών. Οι εξωτερικοί σύμβουλοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη των στόχων της Επιτροπής. Ωστόσο, το πλαίσιο της Επιτροπής που διέπει τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών παρουσιάζει σημαντικά κενά, με αποτέλεσμα να προκύπτουν κίνδυνοι υπερβολικής εξάρτησης και πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Η Επιτροπή δεν διαχειρίστηκε επαρκώς τους εν λόγω κινδύνους, ενώ η αναφορά στοιχείων σχετικά με τη χρήση συμβούλων ήταν περιορισμένη. Διατυπώνουμε διάφορες συστάσεις για τη βελτίωση των εν λόγω προβλημάτων.

Ειδική έκθεση του ΕΕΣ, υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ.

Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ.

Η παρούσα δημοσίευση είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες, καθώς και στον ακόλουθο μορφότυπο:
PDF
PDF Ειδική έκθεση: Χρήση εξωτερικών συμβούλων

Σύνοψη

I Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο εξωτερικούς συμβούλους, προκειμένου αυτοί να παρέχουν διάφορες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν την περίοδο 2017‑2020 ανερχόταν σε περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι παρασχεθείσες στην Επιτροπή υπηρεσίες περιλαμβάνουν συμβουλευτικές εργασίες, μελέτες, αξιολογήσεις και έρευνα.

II Οι αρμόδιες για την απαλλαγή αρχές, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης, δείχνουν τελευταία ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών από την Επιτροπή. Επιδίωξη της έκθεσής μας είναι να συμβάλει στη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον σημαντικό αυτό τομέα.

III Σκοπός του ελέγχου μας ήταν να αξιολογήσει κατά πόσον η Επιτροπή διαχειρίστηκε τη χρήση εξωτερικών συμβούλων με τρόπο που να διαφυλάσσει τα συμφέροντά της και να διασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών. Ειδικότερα, εξετάσαμε κατά πόσον η Επιτροπή:

 1. διέθετε πλαίσιο για τη χρήση εξωτερικών συμβούλων, στο οποίο να καθορίζονται οι μορφές της παρεχόμενης από αυτούς υποστήριξης και να θεσπίζονται κανόνες βάσει των οποίων να δικαιολογείται η χρήση τους·
 2. είχε αναθέσει τις σχετικές συμβάσεις με σωστό τρόπο και είχε μετριάσει τους κινδύνους που ενείχε η συνεργασία με τους παρόχους των υπηρεσιών·
 3. είχε διαχειριστεί και παρακολουθήσει τις επιδόσεις των εξωτερικών συμβούλων, και διέθετε πρακτικές για την αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων·
 4. διέθετε αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες διαχείρισης και ανέφερε στοιχεία σχετικά με τη χρήση εξωτερικών συμβούλων.

IV Ο εν προκειμένω έλεγχος επικεντρώθηκε στην πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων μεταξύ του 2017 και του 2019, ενώ λήφθηκαν υπόψη, κατά περίπτωση, και πρόσφατες σχετικές πληροφορίες. Αναλύσαμε χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες διαχείρισης σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Επιτροπής και εξετάσαμε συμβάσεις για να προσδιορίσουμε τις σχετικές πρακτικές σχεδιασμού, σύναψης, αιτιολόγησης, αξιολόγησης και διαχείρισης που εφαρμόζονται.

V Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή διαχειρίστηκε τη χρήση εξωτερικών συμβούλων με τρόπο που δεν διασφαλίζει πλήρως τη μεγιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας των σχετικών δαπανών. Το πλαίσιο της Επιτροπής που διέπει τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών παρουσιάζει σημαντικά κενά. Μολονότι οι μορφές υποστήριξης που μπορούν να παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους και ο βαθμός στον οποίο διάφορα καθήκοντα μπορούν να ανατίθενται σε εξωτερικούς συμβούλους έχουν καθοριστεί όσον αφορά τις μελέτες και τις αξιολογήσεις, δεν έχουν καθοριστεί για άλλες υπηρεσίες που παρέχουν εξωτερικοί σύμβουλοι.

VI Επίσης, η χρήση συμβούλων ενέχει πιθανούς κινδύνους υπερβολικής εξάρτησης, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, συγκέντρωσης παρόχων αυτών των υπηρεσιών και πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Η Επιτροπή δεν παρακολουθεί, δεν διαχειρίζεται και δεν μετριάζει σε επαρκή βαθμό τους εν λόγω κινδύνους στο εσωτερικό της.

VII Όσον αφορά τις ειδικές συμβάσεις που εξετάσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή είχε ακολουθήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάθεση των συμβάσεων και είχε διασφαλίσει ότι οι σύμβουλοι είχαν παράσχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες με την αναμενόμενη ποιότητα προτού προβεί στην πληρωμή τους. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν αξιολογεί με συνέπεια τις επιδόσεις των εξωτερικών συμβούλων και, με εξαίρεση τις μελέτες και τις αξιολογήσεις, δεν κοινοποιεί στις γενικές διευθύνσεις της πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αξιολογήσεις των επιδόσεων. Το γεγονός αυτό μειώνει την ικανότητά της να προσδιορίζει και να αναφέρει τα οφέλη των παρεχόμενων υπηρεσιών.

VIII Τέλος, τα πληροφοριακά συστήματα της Επιτροπής δεν εμπεριέχουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και το είδος των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων που χρησιμοποιούνται, και δεν γίνεται συστηματική αναφορά σχετικών στοιχείων.

IX Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 •  την περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου που εφαρμόζει όσον αφορά τη χρήση των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων,
 •  τη βελτίωση της προσέγγισής της όσον αφορά την παρακολούθηση και τον μετριασμό των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών,
 •  τον προσδιορισμό και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των εν λόγω υπηρεσιών, και
 •  την τακτική αναφορά στοιχείων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τις υπηρεσίες αυτές.

Εισαγωγή

Λόγοι χρήσης εξωτερικών συμβούλων

01 Ποικίλοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη χρήση εξωτερικών συμβούλων στη δημόσια διοίκηση. Τα τελευταία χρόνια οι ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται οι διοικητικοί πόροι έχουν οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων. Καθώς οι σύμβουλοι εμπλέκονται όλο και περισσότερο στον σχεδιασμό και στην παροχή υπηρεσιών, έχει αυξηθεί παράλληλα η ανάγκη πλαισίων που διέπουν τη χρήση συμβούλων, με σκοπό την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας.

02 Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ως «εξωτερικοί σύμβουλοι» νοούνται οι πάροχοι, από τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, επαγγελματικών υπηρεσιών, βάσει γνώσεων. Αυτοί μπορούν να εργάζονται είτε εντός είτε εκτός των εγκαταστάσεων του εκάστοτε πελάτη τους. Εν προκειμένω, «πελάτης» είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πελάτης χρησιμοποιεί τις εκροές των υπηρεσιών των εξωτερικών συμβούλων είτε ως εισροές στις διαδικασίες του για τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων είτε ως μέσο υποστήριξης της διοικητικής λειτουργίας του.

03 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται σχηματικά οι κύριοι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους.

Πίνακας 1 – Κύριοι λόγοι χρήσης εξωτερικών συμβούλων από την Επιτροπή

Κίνητρα   Οφέλη
Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού

Η Επιτροπή δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στην απασχόληση, την περαιτέρω ανάπτυξη και τη διατήρηση του ευρέος φάσματος δεξιοτήτων και εμπειρογνωσίας το οποίο ενδέχεται να είναι αναγκαίο για συγκεκριμένα έργα
Συμπληρωματικοί πόροι

 • Συμπληρωματικοί πόροι για την υλοποίηση δράσεων στις οποίες συμμετέχουν ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη από κράτη μέλη και τρίτες χώρες, ιδίως σε περιόδους αυξημένου φόρτου εργασίας ή όταν απαιτούνται δεξιότητες για περιορισμένο χρονικό διάστημα
 • Ανάγκη εξειδικευμένων δεξιοτήτων για την εκτέλεση τεχνικής ή επιστημονικής εργασίας [παραδείγματος χάριν απόκτηση, συλλογή και κατάρτιση δεδομένων, επιστημονική και στατιστική υποστήριξη, ανάπτυξη τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ)]
 • Ενίσχυση της ταχείας και ευέλικτης απόκρισης έναντι μεταβαλλόμενων οργανωτικών και πολιτικών προτεραιοτήτων
Επίτευξη αποτελεσμάτων εντός καθορισμένου χρόνου και καθορισμένων παραμέτρων κόστους Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων

 • Υποστήριξη της Επιτροπής όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων, με στόχο να ενισχυθεί η διαφανής και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων (παραδείγματος χάριν, συμβολή σε συγκεκριμένα θέματα με τη μορφή μελετών ή αξιολογήσεων)
 • Ευέλικτη πρόσβαση στον σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων για ταχεία κάλυψη των ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων, ιδίως όταν η ανάγκη για προσωπικό είναι προσωρινή ή όταν απαιτείται η παρουσία προσωπικού σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες
 • Φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις έναντι της επιτόπιας στελέχωσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης
Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων Ανεξάρτητη άποψη

 • Αξιόπιστος ανεξάρτητος λόγος (παραδείγματος χάριν, όπου απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων που ορίζονται στα στρατηγικά σχέδια)
 • Εξωτερικές απόψεις που παρέχουν πρόσθετα διαφωτιστικά στοιχεία σχετικά με πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ

Πηγή:ΕΕΣ, βάσει συνεντεύξεων με την Επιτροπή.

Εύρος και είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν

04 Κατά την περίοδο 2017‑2019, στην οποία επικεντρώσαμε τον έλεγχό μας (βλέπε σημείο 16), η Επιτροπή υπέγραψε 8 009 συμβάσεις με εξωτερικούς συμβούλους. Η συνολική αξία των εν λόγω συμβάσεων ανερχόταν σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συνολική αξία των συμβάσεων που υπογράφηκαν με εξωτερικούς συμβούλους αυξήθηκε από 799 εκατομμύρια ευρώ το 2017 σε 955 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Το 2020, η Επιτροπή υπέγραψε συμβάσεις αξίας 971 εκατομμυρίων ευρώ.

05 Η Επιτροπή καταχώριζε τις εν λόγω υπηρεσίες στο λογιστικό σύστημά της σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτη, αξιολόγηση ή έρευνα (βλέπε πίνακα 2).

Πίνακας 2 – Κατηγορίες και περιγραφές της Επιτροπής όσον αφορά τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε όλους τους τομείς, εξαιρουμένων των κατωτέρω:
«διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικές υπηρεσίες», «επικοινωνία και δημοσίευση», «διασκέψεις, εκτός έδρας συνεδριάσεις και μετακινήσεις», «αξιολόγηση», «μελέτες», «υπηρεσίες ελέγχου», «υπηρεσίες ΤΠ και έξοδα τηλεπικοινωνιών», «νομικές υπηρεσίες», «δραστηριότητες έρευνας, δραστηριότητες ανάπτυξης και επιστημονικές δραστηριότητες», «υπηρεσίες επαγγελματικής επιμόρφωσης», «μετάφραση και διερμηνεία»
Μελέτη Όλα τα είδη μελετών (συμπεριλαμβανομένης της νομικής ανάλυσης)
Αξιολόγηση Εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων, υπηρεσίες εκτίμησης επιπτώσεων κ.λπ.
Έρευνα Υπηρεσίες σχετικά με δραστηριότητες έρευνας, δραστηριότητες ανάπτυξης ή επιστημονικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις υφιστάμενες κατηγορίες υπηρεσιών

Πηγή:ΕΕΣ, βάσει πληροφοριών από τον κατάλογο της Επιτροπής με τις κλάσεις/κατηγορίες νομικών δεσμεύσεων που αφορούν τις συμβάσεις και τις επιχορηγήσεις βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού του 2015.

06 Τα μεγαλύτερα ποσά που διατέθηκαν στο πλαίσιο συμβάσεων το διάστημα 2017‑2019 αφορούσαν τις καταχωρισθείσες ως «συμβουλευτικές υπηρεσίες» (72 %). Στο γράφημα 1 παρέχεται εικόνα της χρήσης εξωτερικών συμβούλων στην Επιτροπή κατά την εν λόγω περίοδο.

Γράφημα 1 – Εξωτερικοί σύμβουλοι στην Επιτροπή1, 2017‑2019

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Επιτροπής.

07 Από τις 45 γενικές διευθύνσεις, υπηρεσίες και εκτελεστικούς οργανισμούς της Επιτροπής που χρησιμοποιούν εξωτερικούς συμβούλους, εννέα γενικές διευθύνσεις και ένας εκτελεστικός οργανισμός δαπάνησαν αθροιστικά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξωτερικούς συμβούλους την περίοδο 2017‑2019, ήτοι το 80 % του συνολικού ποσού. Στις τρεις γενικές διευθύνσεις με τις υψηλότερες δαπάνες αντιστοιχεί περισσότερο από το ήμισυ αυτού του ποσού (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε το γράφημα 2 κατωτέρω).

Γράφημα 2 – Οι 10 υπηρεσίες της Επιτροπής με τις υψηλότερες δαπάνες σε εξωτερικούς συμβούλους, 2017‑2019

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Επιτροπής.

08 Από τα συνολικά ποσά των συμβάσεων με εξωτερικούς συμβούλους, το 98 % καταβλήθηκε σε παρόχους υπηρεσιών καταχωρισμένους στην ΕΕ. Κατά την περίοδο 2017‑2019, το 72 % του συνολικού όγκου των εν λόγω υπηρεσιών προήλθε από παρόχους με έδρα το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

09 Περίπου το 57 % (1 542 εκατομμύρια ευρώ) της συνολικής αξίας των συμβάσεων που συνήφθησαν με εξωτερικούς συμβούλους χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας». Οι εν λόγω συμβάσεις περιλαμβάνουν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Ο τομέας 1 του ΠΔΠ «Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (745 εκατομμύρια ευρώ, 28 % του συνολικού ποσού των συμβάσεων) αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης συμβάσεων με εξωτερικούς συμβούλους, ενώ μόλις το 1 % περίπου των εν λόγω συμβάσεων χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του τομέα 5 του ΠΔΠ «Διοίκηση». Στο γράφημα 3 παρουσιάζεται αναλυτικά η συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν με εξωτερικούς συμβούλους ανά τομέα του ΠΔΠ.

Γράφημα 3 – Πηγές χρηματοδότησης των συμβάσεων με εξωτερικούς συμβούλους, 2017‑2019

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Επιτροπής.

10 Οι εξωτερικοί σύμβουλοι συμμετέχουν κυρίως στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν τη γειτονία και τη διεύρυνση, τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις, τα μέσα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και τις δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα. Στο γράφημα 4 παρουσιάζονται τα 10 προγράμματα και μέσα της ΕΕ με την πλέον εκτεταμένη χρήση εξωτερικών συμβούλων. Η αξία των σχετικών συμβάσεων ανέρχεται συνολικά σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ (71 % του συνολικού ποσού των συμβάσεων) την περίοδο 2017‑2019.

Γράφημα 4 – Τα 10 προγράμματα και μέσα της ΕΕ με την υψηλότερης αξίας υποστήριξη από εξωτερικούς συμβούλους, 2017‑2019

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Επιτροπής.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες

11 Στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διακυβέρνησης, όπως αυτή εφαρμόζεται στην Επιτροπή, οι γενικές διευθύνσεις είναι αρμόδιες να προσδιορίζουν την ανάγκη για εξωτερικούς συμβούλους και να διασφαλίζουν ότι αυτοί αξιοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά.Επίσης, είναι αρμόδιες να προβαίνουν στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων που προκύπτουν από την αξιοποίηση αυτή. Σε περίπτωση χαρακτηρισμού ορισμένων από τους κινδύνους αυτούς ως «κρίσιμων» (κίνδυνοι υψηλής προτεραιότητας), οφείλουν να τους γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία και στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού2.

12 Η ΓΔ Προϋπολογισμού και η Γενική Γραμματεία παρέχουν εσωτερική καθοδήγηση και συμβουλές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι γενικές διευθύνσεις σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τις προσλήψεις εξωτερικών συμβούλων με συνέπεια, αποφεύγουν τις αλληλοεπικαλύψεις και βελτιώνουν τη διαχείριση της γνώσης και τη διαφάνεια. Σε περίπτωση που οι γενικές διευθύνσεις, μέσω των τακτικών αξιολογήσεων που διενεργούν αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητές τους, εντοπίσουν κρίσιμους κινδύνους από τη χρήση εξωτερικών συμβούλων, οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τις κεντρικές υπηρεσίες ώστε οι κίνδυνοι αυτοί να συμπεριληφθούν στον κατάλογο με τους κρίσιμους κινδύνους που διαβιβάζεται στο συμβούλιο εσωτερικής διοίκησης3.

13 Το συμβούλιο εσωτερικής διοίκησης της Επιτροπής μεριμνά για τον συντονισμό, την εποπτεία και τον στρατηγικό προσανατολισμό σχετικά με εσωτερικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των πόρων και της διαχείρισης των κινδύνων. Επιβλέπει τη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων και ενημερώνει τακτικά το σώμα των Επιτρόπων σχετικά με τις διαπιστώσεις του. Ειδικότερα, εν προκειμένω, αναλύει τον κατάλογο των κρίσιμων κινδύνων4.

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

14 Τα τελευταία χρόνια το Κοινοβούλιο5, το Συμβούλιο6 και τα μέσα ενημέρωσης δείχνουν ενδιαφέρον όσον αφορά την αυξανόμενη χρήση εξωτερικών συμβούλων από την Επιτροπή. Ειδικότερα, έχουν εγερθεί ερωτήματα σχετικά με το είδος και τα ποσά των συμβάσεων, με τους κινδύνους συγκέντρωσης, υπερβολικής εξάρτησης και συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και με την ανάγκη χρήσης εξωτερικών συμβούλων έναντι της χρήσης εσωτερικών υπαλλήλων. Επιδίωξη της έκθεσής μας είναι να συμβάλει στη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σχετικά με τη χρήση εξωτερικών συμβούλων από την Επιτροπή.

15 Ο έλεγχός μας επικεντρώθηκε στο κατά πόσον η Επιτροπή είχε διαχειριστεί τη χρήση εξωτερικών συμβούλων κατά τρόπο που να διαφυλάσσει τα συμφέροντά της και να διασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών. Εξετάσαμε κατά πόσον η Επιτροπή:

 1. διέθετε πλαίσιο για τη χρήση εξωτερικών συμβούλων, στο οποίο να καθορίζονται οι μορφές της παρεχόμενης από αυτούς υποστήριξης και να θεσπίζονται κανόνες βάσει των οποίων να δικαιολογείται η χρήση τους·
 2. είχε αναθέσει τις σχετικές συμβάσεις με σωστό τρόπο και είχε μετριάσει τους πιθανούς κινδύνους που ενείχε η συνεργασία με τους παρόχους των υπηρεσιών·
 3. είχε διαχειριστεί και παρακολουθήσει τις επιδόσεις των εξωτερικών συμβούλων, και διέθετε πρακτικές για την αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων·
 4. διέθετε αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες διαχείρισης και ανέφερε στοιχεία σχετικά με τη χρήση εξωτερικών συμβούλων.

16 Ο έλεγχός μας κάλυψε τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων (βλέπε σημείο 02) που χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ανατέθηκαν από την Επιτροπή μεταξύ του 2017 και του 2019, και οι οποίες καταχωρίστηκαν από την Επιτροπή ως συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτη, αξιολόγηση ή έρευνα. Επίσης, λάβαμε υπόψη μας, κατά περίπτωση, πρόσφατες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση εξωτερικών συμβούλων. Στο πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου, δεν αξιολογήσαμε υπηρεσίες υποστήριξης ΤΠ. Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι εξόχως ειδικές· αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων που περιλαμβάνουν ποικίλες υπηρεσίες ΤΠ. Επίσης, η Επιτροπή συνήθως δεν τις καταχωρίζει στο λογιστικό σύστημά της σε καμία από τις τέσσερις προαναφερθείσες κατηγορίες· αντίθετα, τις εντάσσει σε χωριστή ειδική κατηγορία, με τίτλο «υπηρεσίες ΤΠ και έξοδα τηλεπικοινωνιών».

17 Συλλέξαμε αποδεικτικά στοιχεία μέσω:

 1. ελέγχων βάσει εγγράφων, συγκεκριμένα οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και φύλλων ελέγχου της Επιτροπής που σχετίζονταν με τη χρήση εξωτερικών συμβούλων, τη σύναψη συμβάσεων και τη διαχείριση των εν λόγω έργων, και τις σχετικές εκθέσεις των αποτελεσμάτων που προέκυψαν·
 2. συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου με 11 γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής και έναν εκτελεστικό οργανισμό7 σχετικά με τις πρακτικές τους όσον αφορά την πρόσληψη, τη διαχείριση και την αξιολόγηση των εργασιών των εξωτερικών συμβούλων, καθώς και τον εντοπισμό των σχετικών διδαγμάτων. Η επιλογή μας βασίστηκε στα ποσά των συμβάσεων, με ιδιαίτερη μέριμνα για την κάλυψη του συνόλου του προϋπολογισμού της ΕΕ και των διαφορετικών μορφών διαχείρισης·
 3. εξέτασης 20 συμβάσεων που επιλέχθηκαν για παρασχεθείσες από εξωτερικούς συμβούλους υπηρεσίες σε τέσσερις από τις εν λόγω έντεκα γενικές διευθύνσεις και συνήφθησαν μεταξύ του 2017 και του 2019· για την εξέταση αυτή, επιλέξαμε τις γενικές διευθύνσεις που είχαν συνάψει τις συμβάσεις με την υψηλότερη αξία (ΓΔ NEAR, JRC, ΓΔ REFORM, ΓΔ GROW) και είχαν αναθέσει διαφορετικά είδη υπηρεσιών σε εξωτερικούς συμβούλους·
 4. της ανάλυσης των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών διαχείρισης όσον αφορά υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το 2017 έως το 2019 και είχαν ανατεθεί ως συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες, αξιολογήσεις ή υπηρεσίες έρευνας.

Παρατηρήσεις

Σημαντικά κενά του πλαισίου που διέπει την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων και δικαιολογεί τη χρήση τους

18 Στην παρούσα ενότητα της έκθεσης επικεντρωνόμαστε στο πλαίσιο της Επιτροπής που διέπει τη χρήση εξωτερικών συμβούλων. Αξιολογήσαμε κατά πόσον το εν λόγω πλαίσιο παρείχε κοινές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον σχεδιασμό και τη δικαιολογημένη χρήση τους.

19 Στον πίνακα 3 απεικονίζεται η ανάλυσή μας σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και το είδος των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων οι οποίες καταχωρίστηκαν από την Επιτροπή, κατά την περίοδο 2017‑2019, στις τέσσερις κατηγορίες που εμπίπτουν στην εμβέλεια του ελέγχου μας.

Πίνακας 3 – Είδος και πεδίο αναφοράς των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από εξωτερικούς συμβούλους, 2017–2019

Πεδίο αναφοράς των εργασιών   Είδος υπηρεσιών
Εφαρμογή προγραμμάτων της ΕΕ
Η χρήση εξωτερικών συμβούλων (για τις υπηρεσίες των οποίων προκηρύσσονται διαδικασίες σύναψης συμβάσεων) καθορίζεται σε έγγραφα προγραμμάτων και σε συμφωνίες χρηματοδότησης [παραδείγματος χάριν ΠΣΔΜ, εξωτερικές δράσεις, πρόγραμμα για το περιβάλλον και δράση για το κλίμα (LIFE), πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» και ομάδα υποστήριξης των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος για την τουρκοκυπριακή κοινότητα]

Υπηρεσίες υποστήριξης
Η υποστήριξη, στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης των γενικών διευθύνσεων, συχνά αφορά επαναλαμβανόμενες καθημερινές λειτουργίες

Επαγγελματικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες για την κάλυψη των ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων όσον αφορά νέες ρυθμίσεις παροχής υπηρεσιών, παραδείγματος χάριν στον τομέα της ανάπτυξης ΤΠ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες (1)(2)
 • Έργα τεχνικής βοήθειας και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
 • Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που εργάζονται τόσο εντός όσο και εκτός των εγκαταστάσεων της Επιτροπής, με ανανεωμένες συμβάσεις (παραδείγματος χάριν υπηρεσίες στατιστικής, υπηρεσίες κατάρτισης δεδομένων, υπηρεσίες απόκτησης πληροφοριών)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με ΤΠ
 • Υπηρεσίες που παρέχονται στον εκτελεστικό οργανισμό, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων τα οποία του έχουν ανατεθεί από την εποπτεύουσα γενική διεύθυνση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ανατεθέντος προγράμματος.
 • Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση καθηκόντων στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης
Υπηρεσίες σχετικά με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας ή τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Μελέτη και αξιολόγηση (1)
 • Εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων, εκτιμήσεων επιπτώσεων
 • Τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μελετών και ανάλυσης επί συγκεκριμένου τομέα, και υπηρεσίες συλλογής δεδομένων
Υπηρεσίες σχετικά με δραστηριότητες έρευνας, δραστηριότητες ανάπτυξης ή επιστημονικές δραστηριότητες Έρευνα (1)
 • Εκπόνηση μελετών ή αξιολογήσεων, συλλογή δεδομένων, τεχνική βοήθεια σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες του JRC
 • Συντήρηση και εξοπλισμός εργαστηρίων
 • Ανανέωση εμπορικών σημάτων και πληρωμές για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών μαθημάτων και διασκέψεων
 • Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων

1) Υπηρεσίες παρασχεθείσες προς όφελος της Επιτροπής

2) Υπηρεσίες προς όφελος των κρατών μελώνκαι τρίτων χωρών

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο λογιστικό σύστημα της Επιτροπής.

Κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας: καλές ως βάση, αλλά η εφαρμογή τους περιορίζεται στις αξιολογήσεις και στις μελέτες

20 Αξιολογήσαμε κατά πόσον η Επιτροπή διέθετε κοινό πλαίσιο το οποίο να περιλαμβάνει κανόνες, βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εξωτερικών συμβούλων. Ελέγξαμε αν στο πλαίσιο περιλαμβανόταν ορισμός των διαφόρων μορφών των βασιζόμενων στη γνώση υπηρεσιών, καθώς και τον βαθμό στον οποίο η Επιτροπή μπορούσε να αναθέτει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εξωτερικούς συμβούλους ή έπρεπε να τις διεκπεραιώνει εσωτερικά. Το πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό, ιδίως αν οι εν λόγω υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων.

21 Συνολικά, οι γενικές διευθύνσεις χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων εντός του πλαισίου του δημοσιονομικού κανονισμού8 και σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών, οι οποίοι περιγράφονται στον οδηγό για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων της Επιτροπής9. Το εν λόγω πλαίσιο καλύπτει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όπως η σωστή χρήση των διαδικασιών διαγωνισμού και η ορθή πληρωμή των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις όσον αφορά τις προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών για βασιζόμενες στη γνώση υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το είδος προσλήψεων (βλέπε σημείο 55).

22 Το 2002, η Επιτροπή ενέκρινε τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τη συγκέντρωση και τη χρήση εμπειρογνωσίας10. Οι θεμελιώδεις αρχές της ποιότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή τους, έπρεπε να εφαρμόζονται «κάθε φορά που οι υπηρεσίες της Επιτροπής συγκεντρώνουν και χρησιμοποιούν τις γνωμοδοτήσεις των εμπειρογνωμόνων που δεν προέρχονται από το εσωτερικό της αρμόδιας υπηρεσίας», μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας εξωτερικούς συμβούλους.

23 Η Επιτροπή έχει καταρτίσει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις μελέτες και τις αξιολογήσεις, στις οποίες αντιστοιχούσε το 22 % των συνολικών δαπανών για εξωτερικούς συμβούλους κατά την περίοδο ελέγχου (βλέπε πίνακα 3). Το 2012, η Επιτροπή κατάρτισε επεξηγηματικό σημείωμα με στόχο την εναρμόνιση των διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση μελετών11. Οι εν λόγω διαδικασίες καλύπτουν τον πλήρη κύκλο εκπόνησης μελετών, από τον σχεδιασμό έως την ανάθεση, τη διάδοση και την καταχώριση. Το έγγραφο περιλαμβάνει ορισμό των μελετών και κοινά κριτήρια σχετικά με τη χρήση τους. Από το 2015, οι κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας12 παρέχουν ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον ορισμό της αξιολόγησης, καθοδήγηση σχετικά με την εξασφάλιση πόρων, καθώς και τις δραστηριότητες που μπορούν να αναλάβουν εξωτερικοί ανάδοχοι13.

24 Δεν εντοπίσαμε αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες έρευνας, στις οποίες αντιστοιχούσε το 78 % των συνολικών δαπανών για εξωτερικούς συμβούλους κατά την περίοδο αναφοράς του ελέγχου μας. Κατά συνέπεια, όπως απεικονίζεται στον πίνακα 3, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από βραχυπρόθεσμες υπηρεσίες «παροχής συμβουλών» έως μακροπρόθεσμες υπηρεσίες για τη συμπλήρωση της εσωτερικής εμπειρογνωσίας και πόρων. Οι εν λόγω επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τακτικά, σχετίζονταν κυρίως με την εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ ή των σχεδίων διαχείρισης των γενικών διευθύνσεων. Το πλαίσιο της Επιτροπής δεν περιλάμβανε σαφή καθοδήγηση ούτε ορισμό όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες έρευνας, και δεν διευκρίνιζε τον βαθμό στον οποίο η Επιτροπή μπορούσε να αναθέτει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εξωτερικούς συμβούλους.

25 Διαπιστώσαμε ότι, ελλείψει σαφούς καθοδήγησης που να μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις γενικές διευθύνσεις, μία από αυτές που επιλέχθηκαν για τον εν προκειμένω έλεγχο ανέλυε τους παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες. Στους παράγοντες αυτούς συγκαταλέγονται:

 •  η διατήρηση του ελέγχου όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, τη στρατηγική και την ποιότητα,
 •  τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε δραστηριότητες και διαδικασίες οι οποίες δεν πρέπει να ανατίθενται εξωτερικά,
 •  οι λόγοι της εξωτερικής ανάθεσης, που πρέπει να επεξηγούνται στις τεχνικές προδιαγραφές.

26 Τον Ιούλιο του 2020, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών που εργάζονται εντός των εγκαταστάσεών της14. Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αναφέρεται ότι εργασίες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή από τις Συνθήκες δεν πρέπει ποτέ να ανατίθενται εξωτερικά, ωστόσο αυτό δεν δεσμεύει τις γενικές διευθύνσεις όσον αφορά τα καθήκοντα υποστήριξης. Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν κυρίως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ΤΠ, επικοινωνίας, συντήρησης κτιρίων και ασφάλειας. Η Επιτροπή δεν έχει εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για εξωτερικούς συμβούλους που εργάζονται εκτός των εγκαταστάσεών της, με αποτέλεσμα τα ζητήματα που επισημαίνουμε στο σημείο 24 να παραμένουν ανεπίλυτα.

Αναλύσεις αναγκών είτε δεν διενεργούνταν είτε δεν τεκμηριώνονταν συστηματικά

27 Αξιολογήσαμε κατά πόσον η Επιτροπή είχε αιτιολογήσει και τεκμηριώσει κατάλληλα τη χρήση εξωτερικών συμβούλων. Εξετάσαμε κατά πόσον οι γενικές διευθύνσεις είχαν μελετήσει προσεκτικά τους λόγους για τους οποίους οι εξωτερικοί σύμβουλοι ήταν αναγκαίοι, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τεκμηριώθηκε η σχετική διαδικασία. Εξετάσαμε κατευθυντήριες γραμμές και αναλύσαμε πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε σχέση με τις 20 συμβάσεις που επιλέξαμε, πραγματοποιώντας, επιπλέον, συνεντεύξεις με επιλεγμένες γενικές διευθύνσεις.

28 Διαπιστώσαμε ότι, με τις κατευθυντήριες γραμμές και την εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας, παρέχεται καθοδήγηση για τον σχεδιασμό και την αιτιολόγηση της χρήσης εξωτερικών συμβούλων όσον αφορά τις αξιολογήσεις. Σε αυτές αναφέρεται ότι οι γενικές διευθύνσεις πρέπει να θεωρούν τη χρήση εσωτερικής εμπειρογνωσίας ως την πρώτιστη πηγή αποδεικτικών στοιχείων. Κατά τον σχεδιασμό των αξιολογήσεων, οι γενικές διευθύνσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη βασικούς παράγοντες, όπως οι διαθέσιμοι πόροι, τα απαιτούμενα και διαθέσιμα δεδομένα, το είδος της επιδιωκόμενης ανάλυσης και οποιεσδήποτε αλληλοεπικαλύψεις με άλλη υπό εξέλιξη εργασία. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί πόροι που διατίθενται σε μια αξιολόγηση πρέπει να είναι ανάλογοι της σημασίας που θεωρείται ότι έχει η παρέμβαση και των αναμενόμενων συνεπειών της, από άποψη κόστους και οφελών15.

29 Για τις μελέτες και τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας, υπάρχουν συστήματα που διασφαλίζουν ότι τα αρχεία του εκάστοτε έργου περιλαμβάνουν αίτηση στην οποία παρατίθενται οι λόγοι εκπόνησης της μελέτης ή της αξιολόγησης, οι στόχοι της, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι επιπτώσεις, η προβλεπόμενη χρήση, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και μια ανάλυση κόστους-οφέλους. Στις περιπτώσεις που εξετάσαμε διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή είχε αιτιολογήσει επαρκώς τη χρήση εξωτερικών συμβούλων.

30 Όταν οι γενικές διευθύνσεις προβαίνουν σε εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως συμβουλευτικές υπηρεσίες ή έρευνα, τεκμηριώνουν στο αίτημα παροχής υπηρεσιών την ανάγκη εξωτερικής ανάθεσης. Οι γενικές διευθύνσεις είναι αρμόδιες να διασφαλίζουν ότι η προτεινόμενη εξωτερική ανάθεση είναι συνεπής προς τις απαιτήσεις πολιτικής και ότι δεν αλληλοεπικαλύπτεται με προγράμματα εργασίας άλλων γενικών διευθύνσεων.

31 Για πολλές συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ, όπως η τεχνική υποστήριξη προς κράτη μέλη και η τεχνική βοήθεια προς τρίτες χώρες, η χρήση εξωτερικών συμβούλων αποτελεί ένα μέσο εφαρμογής προγραμμάτων το οποίο είναι ενσωματωμένο στους κανόνες και στις συμφωνίες χρηματοδότησής τους. Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώσαμε ότι οι γενικές διευθύνσεις δεν τεκμηρίωναν την αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόσληψη συμβούλων ήταν η πλέον κατάλληλη λύση για οποιοδήποτε αίτημα παροχής υπηρεσιών. Η Επιτροπή μάς ενημέρωσε ότι αξιολογούσε τις επιλογές από άποψη πόρων, προκειμένου να διαπιστώνει αν δικαιολογείτο η χρήση εξωτερικών συμβούλων κατά το στάδιο προγραμματισμού. Ωστόσο, η εν λόγω αξιολόγηση δεν τεκμηριωνόταν και, συνεπώς, δεν υπήρχαν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

32 Για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται για την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων καθηκόντων, συμπληρωματικά προς τους εσωτερικούς πόρους, οι γενικές διευθύνσεις, προτού υποβάλουν νέο αίτημα παροχής υπηρεσιών, δεν διενεργούν αναλύσεις κόστους-οφέλους ούτε αναλύσεις αναγκών για τη συνεκτίμηση των σχετικών πλεονεκτημάτων της ανάθεσης σε εξωτερικούς παρόχους αντί σε εσωτερικούς υπαλλήλους. Διαπιστώσαμε ότι δεν διενεργήθηκε τέτοια ανάλυση, παραδείγματος χάριν όσον αφορά:

 •  παρασχεθείσες υπηρεσίες από εξωτερικούς συμβούλους που εργάζονταν εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Επιτροπής, με ανανεωμένες συμβάσεις στον τομέα της στατιστικής, που αντιστοιχούσαν ετησίως σε περίπου 52 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης·
 •  επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες που αφορούν την εφαρμογή και την παρακολούθηση προγραμμάτων της ΕΕ.

Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορεί να τηρούνται, αλλά η διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων επιδέχεται βελτίωση

33 Στην παρούσα ενότητας της έκθεσης αναλύεται το πώς η Επιτροπή εξασφάλισε υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και μετρίασε τους κινδύνους που συνδέονται με τη στήριξη σε εξωτερικούς συμβούλους.

Η αγορά υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων ήταν σύμφωνη με τους κανόνες περί σύναψης συμβάσεων

34 Για την εξασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας μιας δαπάνης, ο δημοσιονομικός κανονισμός και οι εσωτερικοί κανόνες της Επιτροπής τής επιβάλλουν να χρησιμοποιεί ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων. Οι εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνουν τον καθορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης. Αξιολογήσαμε τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της Επιτροπής με εξωτερικούς συμβούλους και εξετάσαμε λεπτομερώς τις 20 συμβάσεις που επιλέξαμε.

35 Διαπιστώσαμε ότι οι διαδικασίες διαγωνισμού που διεξήγαγαν οι αρμόδιες γενικές διευθύνσεις ήταν σύμφωνες με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού και του οδηγού για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων (βλέπε σημείο 21). Και στις 20 διαδικασίες που εξετάσαμε, η Επιτροπή χρησιμοποίησε κατάλληλα κριτήρια ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας τιμής/ποιότητας), που διασφάλιζαν την οικονομική αποδοτικότητα κατά την επιλογή των αναδόχων.

36 Η Επιτροπή, όταν αναθέτει εξωτερικά υπηρεσίες, μπορεί να επιλέγει μεταξύ διαφόρων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων χρησιμοποίησε κυρίως ανοικτές διαδικασίες (οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να υποβάλει προσφορά) ή κλειστές (περιορισμένος αριθμός εταιρειών προσκαλείται να υποβάλει προσφορά). Η αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο αυτών των δύο ειδών διαδικασιών την περίοδο 2017‑2019 ανερχόταν σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ (85 % των συνολικών ποσών των συμβάσεων), όπως φαίνεται στο γράφημα 5. Δεδομένου ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι χρονοβόρες, οι συμβάσεις-πλαίσιο χρησιμοποιούνται συχνά ως αποδοτικός τρόπος για την ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συμβούλους, καθώς με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η προκήρυξη πολλαπλών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Επιπλέον, στις συμβάσεις-πλαίσιο, οι οποίες είναι συχνά υψηλής αξίας, καθορίζονται οι όροι (παραδείγματος χάριν η τιμή, η ποιότητα) των ειδικών συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μπορεί να έχει ταχύτερη πρόσβαση στην εμπειρογνωσία συμβούλων και έτσι να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες. Κατά την περίοδο αναφοράς του ελέγχους μας, το 70 % των ποσών των συμβάσεων με εξωτερικούς συμβούλους (1,9 δισεκατομμύρια ευρώ) διατέθηκε μέσω συμβάσεων-πλαισίου.

Γράφημα 5 – Κατανομή των συμβατικών ποσών ανά είδος διαδικασίας, 2017‑2019

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Επιτροπής.

Η εποπτεία της Επιτροπής δεν ανταποκρίθηκε στο επίπεδο του πιθανού κινδύνου

37 Ελέγξαμε τον τρόπο με τον οποίο Επιτροπή είχε εντοπίσει και αντιμετωπίσει πιθανούς κινδύνους συγκέντρωσης και υπερβολικής εξάρτησης, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συγκρούσεων συμφερόντων. Επίσης, εξετάσαμε κατά πόσον οι εν λόγω κίνδυνοι είχαν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή, ως όργανο, και ποιος ήταν ο τρόπος διαχείρισής τους.

Κίνδυνοι συγκέντρωσης και υπερβολικής εξάρτησης

38 Όταν ένας οργανισμός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε συγκεκριμένους εξωτερικούς συμβούλους για την εκτέλεση βασικών δραστηριοτήτων, αποδέχεται τον κίνδυνο να εξαρτάται ενδεχομένως συνεχώς από αυτούς για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών. Αναλύσαμε πληροφορίες διαχείρισης και χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους, προκειμένου να αξιολογήσουμε τον βαθμό στον οποίο η Επιτροπή βασιζόταν σε κάποιους συγκεκριμένους από αυτούς, καθώς και το επίπεδο συγκέντρωσης των υπηρεσιών.

39 Στο γράφημα 6 παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσά των συμβάσεων των 10 σημαντικότερων παρόχων υπηρεσιών κατά την περίοδο 2017‑2019. Αυτοί οι 10 σημαντικότεροι πάροχοι αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 0,4 % του συνόλου (2 769) των εξωτερικών συμβούλων με τους οποίους συνήφθησαν συμβάσεις κατά την υπό εξέταση περίοδο. Παράλληλα, το ποσό των σχετικών συμβάσεων αντιστοιχούσε στο 22 % των συνολικών ποσών των συμβάσεων της υπό εξέταση περιόδου.

Γράφημα 6 – Οι 10 σημαντικότεροι πάροχοι υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων βάσει συμβατικού ποσού, 2017‑2019

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Επιτροπής.

40 Ορισμένοι πάροχοι προσφέρουν υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων σε αρκετές γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής και διαθέτουν υποκαταστήματα ή θυγατρικές σε διάφορα κράτη μέλη. Επίσημα, αυτά αποτελούν χωριστές νομικές οντότητες, ωστόσο η παρουσία τους στην Επιτροπή είναι μεγαλύτερη αν ληφθούν υπόψη συνολικά.

41 Στο γράφημα 7 κατωτέρω απεικονίζονται οι 10 μεμονωμένοι πάροχοι που υπέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων κατά την περίοδο 2017‑2019. Η Επιτροπή συνήψε με αυτούς 1 297 συμβάσεις (ήτοι το 16 % των 8 009 συμβάσεων που συνήφθησαν κατά την υπό εξέταση περίοδο, βλέπε σημείο 04). Με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύεται ότι σχετικά μεγάλος αριθμός συμβάσεων σε όλες τις υπηρεσίες τις Επιτροπής ανατέθηκε σε σχετικά μικρό αριθμό αναδόχων.

Γράφημα 7 – Οι 10 σημαντικότεροι πάροχοι υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων βάσει του αριθμού των συμβάσεων και της παρουσίας τους στις γενικές διευθύνσεις, 2017‑2019

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Επιτροπής.

42 Επίσης, αναλύσαμε το ποσοστό των συνολικών ποσών των συμβάσεων που συνήφθησαν με τους 10 σημαντικότερους παρόχους σε επιλεγμένες γενικές διευθύνσεις16. Στο γράφημα 8 καταδεικνύεται ότι ορισμένες γενικές διευθύνσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε σχετικά μικρό αριθμό αναδόχων. Παραδείγματος χάριν, στην Eurostat, 10 πάροχοι αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 19 % του συνολικού αριθμού των παρόχων υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων που χρησιμοποίησε η γενική διεύθυνση. Σε αυτούς ανατέθηκε ωστόσο το 87 % (47 εκατομμύρια ευρώ) του συνολικού ποσού των συμβάσεων που αυτή συνήψε. Στη ΓΔ NEAR, οι 10 σημαντικότεροι πάροχοι αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 3 % του συνολικού αριθμού των παρόχων, παράλληλα όμως σε αυτούς αντιστοιχούσε το 41 % (277 εκατομμύρια ευρώ) των ποσών των συμβάσεων με εξωτερικούς συμβούλους. Η εν λόγω συγκέντρωση δημιουργεί κίνδυνο υπερβολικής εξάρτησης από συγκεκριμένους αναδόχους.

Γράφημα 8 – Οι 10 σημαντικότεροι πάροχοι εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών συμβατικών ποσών, 2017‑2019

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Επιτροπής.

43 Οι συμβάσεις που ανατίθενται σε εξωτερικούς συμβούλους συχνά απαιτούν ειδική τεχνική εμπειρογνωσία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ενδεχομένως ο αριθμός των πιθανών παρόχων. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι σημαντικοί πάροχοι, που συχνά διαθέτουν εκτεταμένη πείρα όσον αφορά τη συνεργασία με την Επιτροπή, εξασφαλίζουν τακτικά την ανάθεση τέτοιου είδους συμβάσεων, κάτι που ισχύει λιγότερο για τις μικρότερες εταιρείες.

44 Διαπιστώσαμε τέσσερις περιπτώσεις κατά τις οποίες, επί σειρά ετών, επιλέγονταν οι ίδιοι πάροχοι για διαδοχικές συμβάσεις, παρ’ όλο που διοργανώνονταν ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες σε τακτική βάση. Συνεπώς, διαπιστώσαμε την ύπαρξη κινδύνου εξάρτησης από εξωτερικούς συμβούλους (βλέπε πίνακα 4).

Πίνακας 4 – Κίνδυνος εξάρτησης από εξωτερικούς συμβούλους

Περίπτωση Περιγραφή περίπτωσης
Περίπτωση 1 Μια γενική διεύθυνση υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσιo αξίας 20,8 εκατομμυρίων ευρώ, για την περίοδο 2014‑2018, με συγκεκριμένο πάροχο και με αντικείμενο την παροχή εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών αναγκαίων για την εφαρμογή ενός προγράμματος της ΕΕ. Την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, τις δραστηριότητες αυτές παρέλαβε από τη γενική διεύθυνση ένας εκτελεστικός οργανισμός. Ο οργανισμός διοργάνωσε νέες διαγωνιστικές διαδικασίες για την περίοδο 2019‑2023. Κατόπιν ανοικτών διαδικασιών, ανέθεσε νέα σύμβαση-πλαίσιο αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ στον ίδιο πάροχο.
Περίπτωση 2 Ο ίδιος προμηθευτής επιλέχθηκε στο πλαίσιο δύο διαδοχικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων με αντικείμενο την παροχή τεχνικής και νομικής βοήθειας για τη διαχείριση μίας από τις πύλες «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές» (δύο συμβάσεις μονοετούς διάρκειας, η μία αξίας 1,68 εκατομμυρίων ευρώ και η άλλη 1,73 εκατομμυρίων ευρώ).
Περίπτωση 3 Μια από τις γενικές διευθύνσεις ανέθεσε σύμβαση-πλαίσιο για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αναδόχους που εργάζονταν τόσο εντός όσο και εκτός των εγκαταστάσεων της Επιτροπής. Η σύμβαση αυτή αντιστοιχούσε στο 27 % του συνολικού ποσού των συμβάσεων (14,5 εκατομμύρια ευρώ και 104 συμβάσεις) που συνήφθησαν με εξωτερικούς συμβούλους την περίοδο 2017‑2019.
Περίπτωση 4 Το 51 % των συνολικών ποσών των συμβάσεων μιας γενικής διεύθυνσης κατά την περίοδο 2017‑2019 (36 εκατομμύρια ευρώ) αφορούσε τέσσερις εταιρείες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ευρέως και άλλες γενικές διευθύνσεις.

Πηγή: ΕΕΣ.

Κίνδυνος ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

45 Οι εξωτερικοί σύμβουλοι που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής (βλέπε γράφημα 7) αποκτούν πείρα, γεγονός που μπορεί να τους εξασφαλίσει πλεονέκτημα όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων στο μέλλον. Εξετάσαμε κατά πόσον η Επιτροπή διέθετε διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής, ώστε οι σύμβουλοι ή οι συνδεδεμένες με αυτούς οντότητες που ανταγωνίζονταν για συγκεκριμένη ανάθεση να μην αποκομίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την παροχή από μέρους τους άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκάστοτε ανάθεση.

46 Διαπιστώσαμε ότι, σε μια γενική διεύθυνση, ορισμένοι πάροχοι προσέφεραν έναν συνδυασμό υπηρεσιών παροχής συμβουλών, υπηρεσιών εφαρμογής και υπηρεσιών αξιολόγησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος οι πάροχοι αυτοί να αποκτήσουν ενδεχομένως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση της ίδιας πολιτικής της ΕΕ.

47 Επίσης, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος κάποιοι από αυτούς να εξασφαλίσουν ενδεχομένως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, χάρη στην εκτεταμένη πείρα τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε γενικές διευθύνσεις, η οποία θα τους χρησιμεύσει σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, το 2018 είχε ανατεθεί σε πάροχο σύμβαση για την κατάρτιση εγγράφων διαγωνισμού σε σχέση με μια σύμβαση έργου (1,1 εκατομμύρια ευρώ). Το επόμενο έτος στον ίδιο πάροχο ανατέθηκε άλλη σύμβαση που αφορούσε την επίβλεψη του ίδιου έργου (3 εκατομμύρια ευρώ).

48 Ορισμένες γενικές διευθύνσεις είχαν αναπτύξει ορθές πρακτικές για τον μετριασμό των κινδύνων που ενέχει ο περιορισμένος ανταγωνισμός στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε πλαίσιο 1).

Πλαίσιο 1

Ορθές πρακτικές για τον περιορισμό του κινδύνου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Προκειμένου να αποκομίζει μια συνολική εικόνα του επιπέδου ανταγωνισμού στον τομέα στον οποίο σχεδιάζει να προμηθευτεί υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, το JRC διεξάγει έρευνα αγοράς. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιδιώκει, αφενός, την ευρύτερη δυνατή βάση ανταγωνισμού για όλες τις συμβάσεις και, αφετέρου, την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Η ΓΔ ENV συνέστησε μια επιτροπή, προκειμένου αυτή να αξιολογεί επιλεγμένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (ENVAC) και να υποβάλλει στην ανώτερη διοίκηση στοιχεία σχετικά με τους διαγωνισμούς που διεξάγονται ετησίως. Το 2019 η ENVAC επισήμανε την ανάγκη παρακολούθησης της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, καθώς τη χρονιά αυτή, για περισσότερες από τις μισές διαδικασίες που οδήγησαν σε υπογραφή σύμβασης, είχε υποβληθεί μόνο μία προσφορά.

Η Eurostat σύστησε επιτροπή με στόχο την παροχή συμβουλών προς τους αρμόδιους διατάκτες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων. Επίσης, αναλύει τη συγκέντρωση της αγοράς, ώστε να καταδείξει τον βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ των αναδόχων της και να περιορίσει τον κίνδυνο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων

49 Εξετάσαμε τις υφιστάμενες πρακτικές για την αντιμετώπιση του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων. Ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει τις συγκρούσεις συμφερόντων και προβλέπει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε αυτές να αποφεύγονται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Ο οδηγός της Επιτροπής για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παρέχει περαιτέρω οδηγίες. Συγκεκριμένα, απαιτεί την υποβολή δηλώσεων από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης της Επιτροπής και από τους προσφέροντες, με τις οποίες επιβεβαιώνεται η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

50 Όσον αφορά και τις 20 συμβάσεις που εξετάσαμε, η Επιτροπή είχε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και στον οδηγό σχετικά με την εξακρίβωση των συγκρούσεων συμφερόντων. Όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις είχαν υπογραφεί και όλες οι συμβάσεις περιλάμβαναν τυποποιημένη ρήτρα η οποία προέβλεπε την υποχρέωση των αναδόχων να δηλώσουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ήταν πιθανό να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι εν λόγω εξακριβώσεις είναι τυπικές και δεν μπορούν από μόνες τους να διασφαλίσουν την αντιμετώπιση του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων.

51 Το 2021, η Επιτροπή εξέδωσε καθοδήγηση για την αποφυγή και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων κατά την ανάθεση υπηρεσιών17. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής δεν αναφέρονται στους ακόλουθους κινδύνους:

 •  δραστηριότητες των εξωτερικών συμβούλων και των συνδεδεμένων με αυτούς οντοτήτων που έρχονται σε αντίθεση με τη σύμβαση που έχουν συνάψει με την Επιτροπή,
 •  υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων οι οποίες ενδέχεται να αλληλοσυγκρούονται,
 •  εξωτερικοί σύμβουλοι που εξυπηρετούν διαφορετικούς πελάτες (εντός ή εκτός της Επιτροπής) με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα όσον αφορά αναθέσεις που συνδέονται στενά μεταξύ τους.

52 Συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να προκύψουν και από το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας» που αναφέρεται στην αλλαγή επαγγελματικής πορείας του προσωπικού της Επιτροπής, ήτοι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάλληλοι της Επιτροπής αποχωρούν, προκειμένου να αναλάβουν θέσεις εκτός αυτής (παραδείγματος χάριν, στον ιδιωτικό τομέα) ή κατά τις οποίες άτομα που εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα προσλαμβάνονται στην Επιτροπή. Οι εν λόγω συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να αφορούν την ανάρμοστη αξιοποίηση της πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες: παραδείγματος χάριν, όταν πρώην υπάλληλος της Επιτροπής χρησιμοποιεί τη γνώση και τις επαφές του ώστε να ασκήσει πίεση προς όφελος εξωτερικών εργοδοτών ή πελατών.

53 Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ18 απαιτεί από τους υπαλλήλους που αποχωρούν από την Επιτροπή να συμπεριφέρονται με εντιμότητα και διακριτικότητα, όταν αποδέχονται νέα θέση εργασίας μετά τη λήξη των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή βασίζεται στους εν λόγω κανόνες για την αντιμετώπιση πιθανών περιπτώσεων «περιστρεφόμενης πόρτας». Η αποτελεσματικότητα των εν λόγω μηχανισμών εξαρτάται αποκλειστικά από τη δήλωση που υποβάλλει στην Επιτροπή ο υπάλληλος που αποχωρεί σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα που προτίθεται να ασκήσει κατά τα δύο έτη που έπονται της αποχώρησής του από τη δημόσια διοίκηση της ΕΕ. Επίσης, κατά την αξιολόγηση των εγγράφων διαγωνισμών, το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη σύναψη συμβάσεων προσπαθεί να εντοπίζει πρώην υπαλλήλους με τους οποίους ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

54 Η Eυρωπαία Διαμεσολαβήτρια διεξήγαγε αρκετές έρευνες σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, μολονότι οι πρακτικές τις Επιτροπής συμμορφώνονται με τους κανόνες, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα ώστε οι εν λόγω κανόνες να γίνουν αποτελεσματικότεροι και χρησιμότεροι. Σύμφωνα με σύσταση της Eυρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, η Επιτροπή πρέπει να ακολουθεί αυστηρότερη προσέγγιση ως προς το ζήτημα της «περιστρεφόμενης πόρτας», όταν αντιμετωπίζει περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται ανώτεροι υπάλληλοι της Επιτροπής19. Τον Φεβρουάριο του 2021 η Eυρωπαία Διαμεσολαβήτρια κίνησε νέα έρευνα ευρείας κλίμακας, προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή χειρίζεται τις περιπτώσεις «περιστρεφόμενης πόρτας» που αφορούν το προσωπικό της. Η έρευνα αποτελεί μέρος της ενισχυμένης παρακολούθησης του τρόπου με τον οποίο η διοίκηση της ΕΕ επιβάλλει τις δεοντολογικές υποχρεώσεις στο προσωπικό της που μεταπηδά στον ιδιωτικό τομέα20.

Απουσία αξιολόγησης ορισμένων κινδύνων σε επίπεδο οργάνου

55 Εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο οι κίνδυνοι συγκέντρωσης και υπερβολικής εξάρτησης, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συγκρούσεων συμφερόντων είχαν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή, καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους στο εσωτερικό της.

56 Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι οι γενικές διευθύνσεις δεν εντόπιζαν ούτε χαρακτήριζαν τους κινδύνους συγκέντρωσης και υπερβολικής εξάρτησης, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή σύγκρουσης συμφερόντων ως κρίσιμους κινδύνους. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι οι κίνδυνοι υπερβολικής συγκέντρωσης παρόχων και υπερβολικής εξάρτησης δεν ήταν πάντα ορατοί στο τοπικό επίπεδο της γενικής διεύθυνσης. Ωστόσο, σε επίπεδο οργάνου, αυτοί μπορεί να είναι σημαντικοί. Συνεπώς, μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ορθά μόνο μέσω αξιολόγησης σε επίπεδο οργάνου, όμως η Επιτροπή δεν διενεργεί τέτοιου είδους αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό ορισμένοι κρίσιμοι κίνδυνοι να μην εντοπίζονται και, συνεπώς, να μην κοινοποιούνται στο συμβούλιο εσωτερικής διοίκησης.

Αδυναμίες στον τρόπο διαχείρισης και χρήσης των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων

57 Στην παρούσα ενότητα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή διαχειρίστηκε τη συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων, ιδίως δε ο τρόπος με τον οποίο αξιολόγησε τις επιδόσεις τους και προσδιόρισε το από μέρους τους παραχθέν έργο, το οποίο θα μπορούσε να διαδοθεί και να ωφελήσει όλες τις υπηρεσίες της.

Διαχείριση των μεμονωμένων συμβάσεων σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά με κενά στην αξιολόγηση των επιδόσεων

58 Εξετάσαμε κατά πόσον η Επιτροπή είχε καθορίσει σαφείς εντολές και ρυθμίσεις παράδοσης όσον αφορά τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, καθώς και κατά πόσον είχε καταβάλει λογικά για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες ποσά. Επίσης, αξιολογήσαμε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούσε και αξιολογούσε τα αποτελέσματα της εν λόγω συμμετοχής σε εσωτερικό επίπεδο. Αξιολογήσαμε αν η Επιτροπή διασφάλισε ότι υπάρχει συνέπεια στον τρόπο με τον οποίοι οι διάφορες γενικές διευθύνσεις της διαχειρίζονται τη συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων, με σκοπό να αξιολογεί συστηματικά τις επιδόσεις των παρόχων, και αν προσδιόριζε την αξία που προσδίδουν οι υπηρεσίες των εξωτερικών συμβούλων.

59 Η Επιτροπή διαχειρίστηκε τη συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα, υπηρεσίες μελετών ή αξιολογήσεων) βάσει του νομικού πλαισίου που θέτουν τόσο ο δημοσιονομικός κανονισμός όσο και οι γενικοί κανόνες που διέπουν την παροχή υπηρεσιών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον οδηγό της Επιτροπής για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή, προκειμένου να προμηθεύεται υπηρεσίες, κατάρτιζε όρους αναφοράς που προσδιόριζαν την προς παροχή εργασία, καθώς και τον αριθμό και το μορφότυπο των εκθέσεων προόδου που αναμενόταν να υποβάλλει ο πάροχος κατά τη διάρκεια της εκάστοτε ανάθεσης.

60 Όσον αφορά και τις 20 συμβάσεις που εξετάσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή τις διαχειρίστηκε σύμφωνα με το νομικό πλαίσιό της. Συνολικά, στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και του προμηθευτή ορίζονται οι ρυθμίσεις παρακολούθησης και αναφοράς στοιχείων, καθώς και η διαδικασία εξακρίβωσης των παραδοτέων. Προτού προβεί στις σχετικές πληρωμές, η Επιτροπή εξακρίβωνε ότι οι παρασχεθείσες από τους συμβούλους υπηρεσίες πληρούσαν το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας.

61 Από την ανάλυσή μας προέκυψε ότι, για ορισμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Επιτροπή διενήργησε πρόσθετες εξακριβώσεις ποιότητας όσον αφορά συγκεκριμένα παραδοτέα:

 •  πριν από την πληρωμή υπηρεσιών στατιστικής, η Επιτροπή εξακρίβωσε την ποιότητα των στατιστικών που παρέσχε ο σύμβουλος·
 •  για σύμβαση παροχής τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, συστάθηκε οργανωτική επιτροπή (στην οποία συμμετείχαν η αρμόδια υπηρεσία της ΓΔ REFORM, το κράτος μέλος και ο ανάδοχος) με στόχο την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης· με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η τακτική παρακολούθηση (συχνά με την υποβολή μηνιαίας έκθεσης) της εκτέλεσης της σύμβασης.

62 Εάν το τελικό προϊόν παραδοθεί καθυστερημένα ή το επίπεδο ποιότητάς του είναι χαμηλότερο του αναμενόμενου, η Επιτροπή συνήθως αναστέλλει την αιτηθείσα πληρωμή έως ότου η ποιότητα του προϊόντος που θα παραδοθεί είναι ικανοποιητική, και επιλέγει να μην εφαρμόσει τις προβλεπόμενες στις διατάξεις της σύμβασης κυρώσεις. Η Επιτροπή επέβαλε κυρώσεις και μείωσε τις πληρωμές στο πλαίσιο τριών από τις 20 συμβάσεις που επιλέξαμε. Οι επιχειρησιακές μονάδες χρειάστηκε να καταβάλουν εντατικές και σημαντικές προσπάθειες, προκειμένου η ποιότητα των τελικών προϊόντων να είναι η αναμενόμενη.

63 Παρόλο που εντοπίσαμε ορισμένα καλά παραδείγματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή αξιολογεί τις επιδόσεις των εξωτερικών συμβούλων στο πλαίσιο των συμβάσεων που εξετάσαμε, οι γενικές διευθύνσεις δεν αξιολογούσαν τις επιδόσεις με συνέπεια. Διαπιστώσαμε ότι μόνον ορισμένες γενικές διευθύνσεις πραγματοποιούσαν συστηματικά ασκήσεις άντλησης διδαγμάτων ή εκ των υστέρων αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους μετά τη λήξη των συμβάσεων. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ικανότητα της Επιτροπής να εντοπίζει πιθανούς τομείς που επιδέχονται βελτίωση και αυξάνεται ο κίνδυνος να προσληφθούν εκ νέου σύμβουλοι των οποίων οι επιδόσεις στο παρελθόν ήταν ανεπαρκείς.

64 Εξαιρουμένων των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν βάσει του πλαισίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε πλαίσιο 2), οι γενικές διευθύνσεις δεν κοινοποιούσαν συστηματικά σε ολόκληρη την Επιτροπή τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των εξωτερικών συμβούλων (παραδείγματος χάριν, επισκόπηση του κόστους, της ποιότητας των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων). Δεν πραγματοποιείτο κεντρική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συνεργασία με συμβούλους σε επίπεδο οργάνου, η οποία να καθιστά δυνατή τη σύγκριση και την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων υπηρεσιών.

Πλαίσιο 2

Συστηματική και από κοινού αξιολόγηση των επιδόσεων των εξωτερικών συμβούλων βάσει του πλαισίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Μετά την υλοποίηση των έργων, οι επιχειρησιακές μονάδες συνέτασσαν σημείωμα αξιολόγησης στο οποίο συνοψίζονταν οι επιδόσεις του αναδόχου (εξακριβώσεις των επιδόσεων βάσει των συμβατικών ρητρών), η παραδοθείσα εργασία και η συνάφειά της21.

Όσον αφορά τα υπό επιμερισμένη διαχείριση προγράμματα, τα πραγματικά στοιχεία ορισμένων μελετών και αξιολογήσεων επαληθεύονται επίσης από τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας προέβλεπαν τη δημιουργία ενός φόρουμ, του δικτύου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, στο οποίο εκπρόσωποι των επιχειρησιακών μονάδων «για τη βελτίωση της νομοθεσίας» από όλες τις σχετικές γενικές διευθύνσεις συζητούσαν οριζόντια ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση της εργασίας των εξωτερικών συμβούλων. Επίσης, μέσω του εν λόγω φόρουμ μπορούσαν να γνωστοποιηθούν σε κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής σημαντικά ζητήματα.

Οι πρακτικές για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προέκυπταν από τις αναθέσεις σε εξωτερικούς συμβούλους ήταν ανεπαρκείς

65 Αξιολογήσαμε κατά πόσον οι πρακτικές της Επιτροπής ήταν κατάλληλες για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που απέφεραν οι υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, καθώς και για τη μεταφορά γνώσης και τη διάδοση των εν λόγω αποτελεσμάτων, όπου απαιτείται.

66 Διαπιστώσαμε ότι βάσει των κατευθυντήριων γραμμών και της εργαλειοθήκης για τη βελτίωση της νομοθεσίας καταρτίστηκε καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ανάλυση του βαθμού στον οποίο η εργασία των εξωτερικών συμβούλων συμβάλλει στη διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής. Η Επιτροπή παρουσιάζει την εν λόγω ανάλυση στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της που συνοψίζει την αξιολόγηση. Το έγγραφο αυτό περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή χρησιμοποίησε συμβουλές εμπειρογνωμόνων στη σχετική διαδικασία22.

67 Πέραν του πλαισίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, δεν εντοπίσαμε παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων. Διαπιστώσαμε ότι στις επιλεγμένες γενικές διευθύνσεις εφαρμόζονταν διαφορετικές πρακτικές, προκειμένου να εντοπιστεί κατά πόσον και με ποιον τρόπο η Επιτροπή είχε αξιοποιήσει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που είχαν προκύψει από τις εργασίες των εξωτερικών συμβούλων (βλέπε πίνακα 5). Η έλλειψη συνεπούς προσέγγισης στις διάφορες γενικές διευθύνσεις της περιορίζει τη δυνατότητα της Επιτροπής να αξιολογεί τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών.

Πίνακας 5 – Η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο πράγματι αξιοποιούνται τα αποτελέσματα των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων ποικίλλει μεταξύ των γενικών διευθύνσεων

Γενική διεύθυνση Υφιστάμενες πρακτικές
JRC Το JRC διαθέτει σύστημα με το οποίο αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι επιστημονικές και τεχνικές εκροές επηρέασαν τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, καθώς και ο βαθμός στον οποίο η Επιτροπή αξιοποιεί τη συμβολή του JRC. Η επισκόπηση επιδόσεων αφορά τη συνολική συμβολή του JRC, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ της συμβολής του προσωπικού του JRC και αυτής των εξωτερικών συμβούλων.
ΓΔ AGRI Η ΓΔ AGRI συντάσσει αναλυτικά σημειώματα στα οποία παρουσιάζονται οι στόχοι, η αξιολόγηση της ποιότητας και οι κύριες διαπιστώσεις των μελετών, καθώς και η χρήση τους για την ανάπτυξη πολιτικής.
ΓΔ REFORM και ΓΔ NEAR Οι ΓΔ REFORM και ΓΔ NEAR προμηθεύονται μεν υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων προς όφελος κρατών μελών ή τρίτων χωρών, όμως δεν είναι αρμόδιες για τη χρήση των αποτελεσμάτων των έργων ή για οποιαδήποτε ανάλυση πραγματοποιείται σχετικά με την εν λόγω χρήση. Αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του τελικού δικαιούχου.
Επιπλέον της εκ των υστέρων αξιολόγησης της τεχνικής υποστήριξης, το 2020 η ΓΔ REFORM ξεκίνησε να παρακολουθεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη αξιοποιούν τα αποτελέσματα των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η ΓΔ NEAR δεν αναλύει τη χρήση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την πρόσληψη συμβούλων, αλλά διεξάγει αξιολογήσεις σε στρατηγικό επίπεδο (παραδείγματος χάριν, κλιματική αλλαγή, ισότητα των φύλων), σε επιχειρησιακό επίπεδο (έργο/πρόγραμμα) και σε επίπεδο μέσου, τρόπου ή χώρας.

Πηγή: ΕΕΣ.

68 Το ζήτημα της μεταφοράς δεξιοτήτων από εξωτερικούς συμβούλους προς το προσωπικό της Επιτροπής δεν αφορά όλα τα είδη συμβάσεων. Στην περίπτωση πρόσληψης συμβούλων για την κάλυψη κενού σε επίπεδο εμπειρογνωσίας στην Επιτροπή, η μεταφορά δεξιοτήτων προς αυτή μπορεί να αποτελεί σημαντικό και χρήσιμο παράγοντα. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σπανίως αναφέρονται στη μεταφορά γνώσης από τους συμβούλους. Επίσης, δεν λαμβάνεται συστηματικά υπόψη η ανάγκη μεταφοράς δεξιοτήτων. Καμία από τις συμβάσεις που εξετάσαμε δεν περιλάμβανε ειδική απαίτηση για τη μεταφορά δεξιοτήτων από τους συμβούλους προς το προσωπικό της Επιτροπής.

69 Η Επιτροπή διαθέτει ένα συνονθύλευμα εργαλείων που περιέχουν πληροφορίες που μπορούν μεν να χρησιμοποιηθούν με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, είναι όμως λιγότερο κατάλληλες για τη διάδοση της εργασίας των εν λόγω συμβούλων, όπως συνοψίζεται στον πίνακα 6.

Πίνακας 6 – Τα εργαλεία ΤΠ της Επιτροπής που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εξωτερικών συμβούλων


Εργαλείο ΤΠ

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά
Ενότητα με τις νομικές δεσμεύσεις στο σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση (ABAC) Κεντρικό αποθετήριο επιχορηγήσεων και συμβάσεων. Αποτελεί το κεντρικό δημοσιονομικό και λογιστικό πληροφοριακό σύστημα και είναι ενοποιημένο με άλλα συστήματα ΤΠ Παρέχει δεδομένα σχετικά με συμβάσεις

Η ποιότητα, η ακρίβεια και η αξιοπιστία των καταχωρισμένων δεδομένων είναι περιορισμένες και υποβάλλονται σε επισκοπήσεις της ποιότητας των δεδομένων
Σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας Ιστότοπος στον οποίο δημοσιεύονται δεδομένα σχετικά με δικαιούχους διαφόρων ειδών χρηματοδότησης και ο οποίος τελεί υπό την άμεση διαχείριση των γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής, του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης ή των εκτελεστικών οργανισμών

Πηγή πληροφοριών για το σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας είναι η ενότητα με τις νομικές δεσμεύσεις του ABAC, γεγονός που επηρεάζει την ποιότητα και την αξιοπιστία των καταχωρισμένων δεδομένων
Παρέχει δυνατότητες αναζήτησης συμβάσεων (αποδέκτες), ανά είδος (κλάση/κατηγορία), αντικείμενο της σύμβασης ή ζώνη επωφελούμενη από τη δράση

Οι πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες είναι περιορισμένες
Πλατφόρμα Tenders Electronic Daily (TED) Διαδικτυακή έκδοση του συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ, στην οποία δημοσιεύονται οι προκηρύξεις διαδικασιών σύναψης συμβάσεων (των δημόσιων αρχών) Η ανάλυση μπορεί να διεξαχθεί μέσω της εξέτασης της προκήρυξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Αποθετήριο της Υπηρεσίας Εκδόσεων Κεντρικό αποθετήριο μελετών της ΕΕ (IISDB) που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο των αξιολογήσεων και των μελετών Οι πληροφορίες αφορούν ως επί το πλείστον μελέτες και αξιολογήσεις, ενώ περιλαμβάνονται και ορισμένες τεχνικές μελέτες
Τοπικά εργαλεία/αποθετήρια ΤΠ Αποθετήρια που έχουν συσταθεί σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων με στόχο την παρακολούθηση και τη διαχείριση της εμπειρογνωσίας Οι πληροφορίες αφορούν τις εκροές που παράγονται σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων

Πηγή: ΕΕΣ.

70 Οι γενικές διευθύνσεις χρησιμοποιούσαν διαφορετικές μεθόδους για την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις εκροές που παρήγαν οι εξωτερικοί σύμβουλοι (βλέπε παραδείγματα στο γράφημα 9). Η διάδοση γνώσης ήταν κατακερματισμένη και εστιασμένη στο επίπεδο της γενικής διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα τα αποτελέσματα της εργασίας των εξωτερικών συμβούλων να ανταλλάσσονται με αποδοτικό τρόπο εντός της Επιτροπής.

Γράφημα 9 – Πρακτικές διάδοσης των εκροών των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων

Πηγή: ΕΕΣ.

71 Διαπιστώσαμε ότι η διοργανική βάση δεδομένων σχετικά με μελέτες της ΕΕ (IISDB) παρείχε πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες και παραδοθείσες αξιολογήσεις και μελέτες, οι οποίες μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή τη διάδοση της γνώσης. Από τον Μάρτιο του 2022, όλα τα θεσμικά όργανα έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Αναλύσαμε τις πληροφορίες που καταχώρισαν επιλεγμένες γενικές διευθύνσεις στην εν λόγω βάση δεδομένων. Οι γενικές διευθύνσεις είχαν καταχωρίσει μελέτες με διαφορετικούς τρόπους, ενώ ορισμένες τεχνικές μελέτες (παραδείγματος χάριν εκθέσεις, συστάσεις, τεχνικές αναλύσεις) δεν είχαν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων, όπως καταδεικνύεται στον πίνακα 7. Ως εκ τούτου, η βάση IISDB περιλαμβάνει αποσπασματικές μόνο πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες που διεξάγονται και η Επιτροπή δεν τη σχεδίασε κατά τρόπο ώστε αυτή να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ανταλλαγής γνώσεων.

Πίνακας 7 – Η βάση δεδομένων IISDB δεν περιέχει πλήρη πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις μελέτες

Γενική διεύθυνση Υφιστάμενες πρακτικές
JRC Στη βάση δεν καταχωρίζονται εξωτερικές μελέτες και αξιολογήσεις που διενεργούνται κατόπιν αιτήματος άλλων γενικών διευθύνσεων.
ΓΔ AGRI και ΓΔ GROW Στη βάση καταχωρίζονται κυρίως μελέτες και αξιολογήσεις που εκπονούνται στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
Η βάση δεν περιλαμβάνει τεχνικές μελέτες που δεν προβλέπονται στο θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
EUROSTAT Καταχωρίζονται εκπονηθείσες μελέτες και αξιολογήσεις, εξαιρουμένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για εσωτερικούς σκοπούς της γενικής διεύθυνσης.
Η βάση περιλαμβάνει επίσης τις μελέτες και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται εσωτερικά (όπως οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος).
ΓΔ ENV Στη βάση καταχωρίζονται κυρίως μελέτες και αξιολογήσεις που διενεργούνται βάσει του πλαισίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
Μελέτες που εκπονούνται με σκοπό την εξέταση διαφόρων σχέσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και της οικονομίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το περιβάλλον και την οικονομία και δεν καταχωρίζονται στη βάση.
ΓΔ EMPL Στη βάση καταχωρίζονται μόνο μελέτες και αξιολογήσεις που έχουν εκπονηθεί βάσει του πλαισίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Πηγή: ΕΕΣ.

Οι πληροφορίες διαχείρισης της Επιτροπής είναι μόνο εν μέρει ακριβείς και η συστηματική αναφορά στοιχείων χωλαίνει

72 Στην παρούσα ενότητα εξετάζουμε τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή όσον αφορά τη συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή προέβη στην αναφορά στοιχείων σχετικά με τη χρήση εξωτερικών συμβούλων.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και το είδος των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων που χρησιμοποιεί

73 Αξιολογήσαμε αν η Επιτροπή διέθετε επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες που της παρείχαν τη δυνατότητα να εποπτεύει αποτελεσματικά και να αναφέρει στοιχεία όσον αφορά την από μέρους της χρήση εξωτερικών συμβούλων, καθώς και κατά πόσον οι εν λόγω πληροφορίες ήταν διαθέσιμες για τα διαφορετικά είδη υπηρεσιών. Εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής καταχώριζαν τις πληροφορίες που αφορούσαν τις εν λόγω υπηρεσίες και υπέβαλλαν τα σχετικά δεδομένα σε δοκιμασίες την περίοδο 2017‑2019.

74 Από το 2017, είναι δυνατή η καταχώριση στο λογιστικό σύστημα της Επιτροπής των συμβάσεων για την προμήθεια υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων σε τέσσερις κατηγορίες: συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτη, αξιολόγηση και έρευνα. Η Επιτροπή έχει μεν ορίσει με σαφήνεια τις κατηγορίες «μελέτη» και «αξιολόγηση» (βλέπε σημείο 23), όμως δεν έχει παράσχει στις γενικές διευθύνσεις σαφή ορισμό όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες έρευνας (βλέπε σημείο 24). Οι δύο αυτές κατηγορίες ορίστηκαν με γενικότερους όρους (βλέπε πίνακα 2). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι γενικές διευθύνσεις να μην τις χρησιμοποιούν με συνέπεια κατά την καταχώριση της χρήσης εξωτερικών συμβούλων.

75 Παραδείγματος χάριν, η κατηγορία «συμβουλευτικές υπηρεσίες», στην οποία έχει καταχωριστεί η συντριπτική πλειονότητα των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων (βλέπε πίνακα 3), περιγράφεται στον κατάλογο ως υπηρεσίες «παροχής συμβουλών». Διαπιστώσαμε ότι οι γενικές διευθύνσεις καταχώρισαν στην εν λόγω κατηγορία ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένες υπηρεσίες που συνήθως ανατίθεντο εξωτερικά, όπως:

 •  υπηρεσίες ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠ, συμπεριλαμβανομένων αδειών, συντήρησης, μελετών και υποστήριξης,
 •  υπηρεσίες στατιστικής, υπηρεσίες κατάρτισης στοιχείων και υπηρεσίες απόκτησης πληροφοριών (βασικές δραστηριότητες της Eurostat και δευτερεύουσες δραστηριότητες άλλων γενικών διευθύνσεων),
 •  τεχνική υποστήριξη σε κράτη μέλη και τεχνική βοήθεια ιδίως σε τρίτες χώρες.

Στην τελευταία περίπτωση, το λογιστικό σύστημα της Επιτροπής δεν εντοπίζει τον τελικό δικαιούχο της παρασχεθείσας από εξωτερικούς συμβούλους υπηρεσίας. Όσον αφορά τον τομέα 4 του ΠΔΠ «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας», η πλειονότητα των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων που προμηθεύεται η Επιτροπή είναι προς όφελος τρίτων χωρών και αντιστοιχεί σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ επί του συνολικού ποσού των συμβάσεων με εξωτερικούς συμβούλους της περιόδου 2017‑2019. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει μια ακριβή εικόνα της χρήσης των συμβούλων αυτών.

76 Στην κατηγορία «έρευνα» υπάγονται όσες υπηρεσίες σχετίζονται με δραστηριότητες έρευνας, δραστηριότητες ανάπτυξης και επιστημονικές δραστηριότητες, που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις άλλες τρεις κατηγορίες. Παραδείγματος χάριν, το JRC καταχώρισε στην κατηγορία αυτή περί το 88 % των υπηρεσιών που είχε αναθέσει σε τρίτους (107,2 εκατομμύρια ευρώ). Διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω κατηγορία περιλάμβανε μεγάλη ποικιλία συμβάσεων, ορισμένες από τις οποίες υπάγονταν σε άλλες κατηγορίες (βλέπε πίνακα 3): η διενέργεια μελετών ή αξιολογήσεων, η παροχή τεχνικής βοήθειας, η συντήρηση και ο εξοπλισμός εργαστηρίων, η απόκτηση δεδομένων, οι ανανεώσεις εμπορικών σημάτων και οι πληρωμές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η διοργάνωση επιμορφωτικών μαθημάτων και διασκέψεων, καθώς και ο παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων.

77 Η Επιτροπή έχει αποκεντρωμένη δομή με πολλές διαφορετικές υπηρεσίες αρμόδιες για την καταχώριση δεδομένων στο κεντρικό λογιστικό σύστημα. Έχοντας επίγνωση των προβλημάτων που αφορούν την ακρίβεια της καταχώρισης δεδομένων, η Επιτροπή δρομολόγησε «δραστηριότητες εξυγίανσης» το 2020 και το 2021, με σκοπό τη διόρθωση σφαλμάτων ή ανακριβειών όσον αφορά την κωδικοποίηση συμβάσεων εξωτερικών συμβούλων. Επίσης, το 2021 δημιούργησε έναν πίνακα εργαλείων για την ποιότητα των δεδομένων, ώστε να παρακολουθεί με συστηματικό τρόπο την ποιότητα των καταχωρισμένων δεδομένων που αφορούν τις συμβάσεις.

78 Παρά τις εν λόγω πρωτοβουλίες, εξακολουθούμε να παρατηρούμε αρκετές ασυνέπειες και σφάλματα όσον αφορά την κωδικοποίηση των συμβάσεων με εξωτερικούς συμβούλους από τις γενικές διευθύνσεις (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε Παράρτημα I).

79 Εξαιτίας ανεπαρκώς ειδικών κατηγοριών συμβάσεων, σε συνδυασμό με σφάλματα στην κωδικοποίηση, η Επιτροπή δεν διέθετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και το είδος των υπηρεσιών που είχε αναθέσει σε εξωτερικούς συμβούλους.

Η Επιτροπή δεν υποβάλλει με συστηματικό τρόπο πληροφορίες σχετικά με την από μέρους της χρήση των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων

80 Δεδομένου του μεγέθους της χρήσης εξωτερικών συμβούλων από την Επιτροπή, αξιολογήσαμε αν υπάρχει σε επίπεδο οργάνου μηχανισμός που καθιστά δυνατή την κατάλληλη και συστηματική αναφορά στοιχείων. Οι αρμόδιες για την απαλλαγή αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αποστείλει αιτήματα στην Επιτροπή με τα οποία ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που δαπανά σε εξωτερικούς συμβούλους (βλέπε σημείο 14). Τα αιτήματα αυτά αποτυπώνουν ένα αυθεντικό δημόσιο ενδιαφέρον όσον αφορά τον αριθμό και το κόστος των εξωτερικών συμβούλων, τα είδη των παρεχόμενων υπηρεσιών και τους πιθανούς συναφείς κινδύνους.

81 Δεν υπάρχει αναφορά στοιχείων ούτε ανάλυση σε επίπεδο οργάνου σχετικά με τη χρήση εξωτερικών συμβούλων από την Επιτροπή ή αναφορικά με τις σχετικές δαπάνες της. Το συμβούλιο εσωτερικής διοίκησης της Επιτροπής έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα των εξωτερικών συμβούλων σε ad hoc βάση, παραδείγματος χάριν όταν ενέκρινε καθοδήγηση σχετικά με τους εσωτερικούς παρόχους υπηρεσιών23.

82 Η αναφορά στοιχείων όσον αφορά τη χρήση εξωτερικών συμβούλων βασίζεται κυρίως στη ζήτηση. Κατόπιν αιτήματος (παραδείγματος χάριν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση με βάση τις πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στο λογιστικό σύστημά της. Ωστόσο, οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής πρέπει να υποβάλλουν τα δεδομένα σε μη αυτόματες εξακριβώσεις, ώστε να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται μόνο τα σωστά ποσά που αντιστοιχούν στις εκάστοτε υπηρεσίες. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε σφάλματα στα δεδομένα της Επιτροπής (βλέπε σημείο 78).

83 Η ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις της Επιτροπής αποτελεί την κύρια έκθεση επιδόσεων υψηλού επιπέδου σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των γενικών διευθύνσεων αναφέρουν στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις σε τοπικό επίπεδο. Καμία εκ των ανωτέρω εκθέσεων δεν γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εξωτερικών συμβούλων.

84 Οι δαπάνες σε εξωτερικούς συμβούλους χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακές πιστώσεις διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ και αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών επιχειρησιακών δαπανών. Συνεπώς, τείνουν να διαφεύγουν της προσεκτικής εποπτείας και αναφοράς στοιχείων στις οποίες υπόκεινται οι εσωτερικοί πόροι που χρηματοδοτούνται μέσω των διοικητικών δαπανών. Η απουσία ολοκληρωμένης αναφοράς στοιχείων σε επίπεδο οργάνου περιορίζει την ικανότητα της Επιτροπής να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις εν λόγω υπηρεσίες στο πλαίσιο της συνολικής χρήσης των πόρων και να εντοπίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με την προμήθεια των υπηρεσιών αυτών.

Συμπεράσματα και συστάσεις

85 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάπτει ετησίως συμβάσεις αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, τις οποίες χρησιμοποιεί για την υποστήριξή της σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες, αξιολογήσεις και έρευνα. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή διαχειρίστηκε τη χρήση εξωτερικών συμβούλων με τρόπο που δεν διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας της σχετικής δαπάνης, ούτε διαφυλάσσει πλήρως τα συμφέροντά της.

86 Διαπιστώσαμε ότι το πλαίσιο της Επιτροπής που διέπει τη χρήση εξωτερικών συμβούλων παρουσίαζε σημαντικά κενά. Το πλαίσιο της Επιτροπής όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την έρευνα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του ποσού των συμβάσεων που συνήφθησαν με εξωτερικούς συμβούλους, δεν περιλάμβανε καθοδήγηση σχετικά με τον βαθμό στον οποίο τα σχετικά καθήκοντα μπορούσαν να ανατίθενται εξωτερικά, τον καθορισμό των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, και τις δυνατότητες και ικανότητες που πρέπει να διατηρούνται εσωτερικά (σημεία 18-26).

87 Για τις μελέτες και τις αξιολογήσεις, το πλαίσιο της Επιτροπής παρείχε σαφή καθοδήγηση όσον αφορά την αιτιολόγηση και την τεκμηρίωση της χρήσης εξωτερικών συμβούλων έναντι της στήριξης σε υπαλλήλους. Η Επιτροπή χρησιμοποιούσε τακτικά συμβούλους για την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων. Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διενέργεια αξιολόγησης των αναγκών (σημεία 24 και 28-32).

Σύσταση 1 – Ολοκλήρωση του υφιστάμενου πλαισίου που διέπει τη χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων

Η Επιτροπή οφείλει να αναπτύξει περαιτέρω το πλαίσιο που διέπει τη χρήση εξωτερικών συμβούλων. Το πλαίσιο αυτό πρέπει:

 1. να ορίζει τις διαφορετικές μορφές υποστήριξης που μπορούν να παρέχουν οι εξωτερικοί σύμβουλοι·
 2. να περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο διενέργειας αξιολογήσεων των αναγκών (μεταξύ άλλων πότε πρέπει να διενεργούνται αναλύσεις κόστους-οφέλους), συμπεριλαμβανομένων μεθόδων για την αξιολόγηση της ανάγκης εξωτερικής ανάθεσης ενός έργου έναντι της εκτέλεσής του από υπαλλήλους·
 3. να παρέχει κριτήρια που να εφαρμόζονται σε δραστηριότητες και διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιώνονται από την Επιτροπή και να μην ανατίθενται εξωτερικά.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως τον Δεκέμβριο του 2023

88 Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή συμμορφώθηκε με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους εσωτερικούς κανόνες της κατά την προμήθεια υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων. Τα κριτήρια που χρησιμοποίησε για την επιλογή των αναδόχων ήταν κατάλληλα (σημεία 34-36).

89 Η Επιτροπή δεν παρακολούθησε ούτε διαχειρίστηκε επαρκώς σημαντικούς κινδύνους που συνδέονται με την από μέρους της χρήση εξωτερικών συμβούλων. Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι κίνδυνοι συγκέντρωσης παρόχων και υπερβολικής εξάρτησης από έναν σχετικά μικρό αριθμό τους. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών, που έχουν ήδη συνεργαστεί εκτεταμένα με την Επιτροπή, να επιλέγονται συχνότερα για τη σύναψη συμβάσεων, καθότι διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, η Επιτροπή διενήργησε τις απαραίτητες τυπικές εξακριβώσεις σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων. Ωστόσο, αυτές δεν διασφαλίζουν ότι όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι έχουν επισημανθεί και αντιμετωπιστεί. Συνεπώς, ορισμένοι σημαντικοί κίνδυνοι που συνδέονταν με τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από εξωτερικούς συμβούλους δεν είχαν αναλυθεί επαρκώς σε επίπεδο οργάνου (σημεία 38-56).

Σύσταση 2 — Βελτίωση της παρακολούθησης και του μετριασμού των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων

Η Επιτροπή οφείλει να βελτιώσει την προσέγγισή της όσον αφορά την παρακολούθηση και τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με την από μέρους της χρήση εξωτερικών συμβούλων μέσω:

 1. της περιοδικής ανάλυσης των κινδύνων συγκέντρωσης και υπερβολικής εξάρτησης στο επίπεδο των γενικών διευθύνσεών της και της ίδιας, ως οργάνου,
 2. της αποσαφήνισης των υφιστάμενων διαδικασιών σχετικά με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουν εξασφαλίσει οι εξωτερικοί πάροχοι με μακροχρόνια πείρα στον τομέα της ΕΕ,
 3. της ολοκλήρωσης της καθοδήγησης που αφορά την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, ενσωματώνοντας τους κινδύνους που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί,
 4. της διασφάλισης ότι οι γενικές διευθύνσεις εντοπίζουν και αναφέρουν τους κρίσιμους κινδύνους, και ότι οι εν λόγω κίνδυνοι γνωστοποιούνται στο συμβούλιο εσωτερικής διοίκησης, ώστε αυτό να συντονίζει και να παρέχει συμβουλές σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων αυτών.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως τον Δεκέμβριο του 2023

90 Η Επιτροπή διαχειριζόταν σωστά τις επιμέρους συμβάσεις με εξωτερικούς συμβούλους. Παραδείγματος χάριν, διασφάλιζε ότι οι σύμβουλοι παρείχαν τις υπηρεσίες σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, προτού προβεί στην πληρωμή τους. Ωστόσο, δεν αξιολογούσε με συνέπεια τις επιδόσεις των εξωτερικών συμβούλων και, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των μελετών και των αξιολογήσεων, δεν κοινοποιούσε στις γενικές διευθύνσεις της πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω αξιολογήσεις της. Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σπανίως προβλέπεται η μεταφορά γνώσης από τους συμβούλους, και η Επιτροπή δεν λαμβάνει συστηματικά υπόψη την ανάγκη μεταφοράς δεξιοτήτων. Η διάδοση των αποτελεσμάτων των εργασιών των συμβούλων ήταν κατακερματισμένη και εστιασμένη σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης, σε ορισμένες δε περιπτώσεις, οι πληροφορίες αυτές ήταν ελλιπείς (σημεία 57-71).

Σύσταση 3 — Καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων

Η Επιτροπή οφείλει να εντοπίζει και να αξιοποιεί με συνέπεια το όφελος που αποκομίζει από τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, και, κατά περίπτωση:

 1. να διενεργεί συστηματικές αξιολογήσεις κατόπιν ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών, με στόχο την άντληση διδαγμάτων·
 2. να προβαίνει σε συστηματική ανάλυση της ανάγκης μεταφοράς γνώσης από τους συμβούλους προς το προσωπικό της Επιτροπής·
 3. να εφαρμόζει ρυθμίσεις σε επίπεδο οργάνου για τη διάδοση των αντλούμενων διδαγμάτων και των αποτελεσμάτων, καθώς και για τον εντοπισμό ορθών πρακτικών όσον αφορά τις αναθέσεις σε εξωτερικούς συμβούλους.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως τον Δεκέμβριο του 2023

91 Τα πληροφοριακά συστήματα της Επιτροπής δεν παρείχαν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και το είδος των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων που χρησιμοποιήθηκαν, παρ’ όλο που η Επιτροπή τις χρησιμοποιεί ως συμπληρωματικούς πόρους για την παραγωγή των εκροών της. Η Επιτροπή έχει επίγνωση της εν λόγω κατάστασης και πρόσφατα άρχισε να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωσή της. Δεν υποβάλλει συστηματικά πληροφορίες στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αναφορικά με την από μέρους της χρήση των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων και δεν αναφέρει σχετικά στοιχεία σε επίπεδο οργάνου (σημεία 72-84).

Σύσταση 4 — Βελτίωση της αναφοράς στοιχείων σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων

Η Επιτροπή οφείλει να προβαίνει τακτικά στην αναφορά στοιχείων όσον αφορά την από μέρους της χρήση των υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων. Η εν λόγω αναφορά πρέπει να βασίζεται σε ακριβή και πλήρη δεδομένα και να περιλαμβάνει πληροφορίες, όπως ο όγκος και το είδος των υπηρεσιών που της παρασχέθηκαν.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως τον Δεκέμβριο του 2023

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα V, του οποίου προεδρεύει ο Tony Murphy, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, στις 17 Μαΐου 2022.

 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner Lehne
Πρόεδρος

Παραρτήματα

Παράρτημα I–Παραδείγματα λανθασμένης και ασυνεπούς κωδικοποίησης των κατηγοριών νομικών δεσμεύσεων

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται περιπτώσεις λανθασμένης (πίνακας 8) ή ασυνεπούς (πίνακας 9) κωδικοποίησης των κατηγοριών νομικών δεσμεύσεων που εντοπίσαμε στα έγγραφα που εξετάσαμε. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του ελέγχου μας, η κατηγορία νομικών δεσμεύσεων της σύμβασης-πλαισίου καθόριζε την κατηγορία νομικών δεσμεύσεων όλων των επακόλουθων ειδικών συμβάσεων, ανεξάρτητα από το ακριβές αντικείμενο της εκάστοτε ειδικής σύμβασης. Οι περιπτώσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στους κατωτέρω πίνακες.

Πίνακας 8 – Λανθασμένη κωδικοποίηση της κατηγορίας νομικών δεσμεύσεων

Είδος υπηρεσίας Κωδικοποίηση ως Σχόλιο
Κατάρτιση έκθεσης σχετικά με το περιβάλλον χορήγησης άδειας όσον αφορά ουσιώδη για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματα ευρεσιτεχνίας (standard-essential patents, SEPs) ενόψει του διαδικτύου των πραγμάτων Συμβουλευτικές υπηρεσίες Το τελικό προϊόν είναι μελέτη.
Μελέτες για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και ενοποιημένη έκθεση για το 2018: η ενιαία αγορά εμπορευμάτων μετά από 25 χρόνια ψηφιοποίησης Έρευνα Το τελικό προϊόν είναι μελέτη.
ESP DESIS III – Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, τη μελέτη και την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων- ΠΑΡΤΙΔΑ 1 – 2ος ανάδοχος Συμβουλευτικές υπηρεσίες Θα έπρεπε να είχε κωδικοποιηθεί στην κατηγορία των συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ.
Παροχή υπηρεσιών στις αναθέτουσες αρχές στους τομείς της ανάπτυξης και της λειτουργίας χρηματοοικονομικών ή/και λογιστικών συστημάτων ΤΠ Συμβουλευτικές υπηρεσίες Θα έπρεπε να είχε κωδικοποιηθεί στην κατηγορία των συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ.
Άδειες και συντήρηση προϊόντων SAP Συμβουλευτικές υπηρεσίες Θα έπρεπε να είχε κωδικοποιηθεί στην κατηγορία των συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ.
2017/388‑933-Χρηματοοικονομικός έλεγχος των έργων 2015/356‑593 «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης» Συμβουλευτικές υπηρεσίες Θα έπρεπε να είχε κωδικοποιηθεί στην κατηγορία των υπηρεσιών ελέγχου.
ENI/2015/365‑481-Διοργάνωση διασκέψεων, σεμιναρίων και συνεδριάσεων Συμβουλευτικές υπηρεσίες Θα έπρεπε να είχε κωδικοποιηθεί στην κατηγορία «Διασκέψεις, εκτός έδρας συνεδριάσεις και μετακινήσεις».

Πηγή:ΕΕΣ, βάσει του συνόλου δεδομένων του συστήματος ABAC της Επιτροπής για την περίοδο 2017‑2019.

Πίνακας 9 – Παρόμοιες υπηρεσίες που κωδικοποιήθηκαν σε διαφορετικές κατηγορίες νομικών δεσμεύσεων

Σύμβαση εμπειρογνώμονα – η αμοιβή καταβλήθηκε – 30 ημέρες, χωρίς μετακινήσεις Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Σύμβαση εμπειρογνώμονα – 30 ημέρες, με μετακινήσεις Έρευνα
Αξιολόγηση του φακέλου FAD-2018‑0 Έρευνα
Αξιολόγηση του φακέλου FAD-2018‑0 Αξιολόγηση
Τεχνική γραμματεία της ομάδας κοινοποιημένων οργανισμών στο πλαίσιο του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα Αξιολόγηση
Τεχνική γραμματεία της ομάδας ADCO (διοικητική συνεργασία) των οργανισμών στο πλαίσιο του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα Συμβουλευτικές υπηρεσίες
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων όσον αφορά μέτρα για βιώσιμα προϊόντα Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την επισήμανση των αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα Μελέτες
Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την εκπομπή θορύβου σε εξωτερικούς χώρους Έρευνα
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODNET) – ΠΑΡΤΙΔΑ 3 Φυσική Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODNET) – ΠΑΡΤΙΔΑ 6 Ανθρώπινη δραστηριότητα Μελέτες

Πηγή:ΕΕΣ, βάσει του συνόλου δεδομένων του συστήματος ABAC της Επιτροπής για την περίοδο 2017‑2019.

Συντομογραφίες

EASME: Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις24

ENVAC: Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

ESTAT/Eurostat: Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

FPI: Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής

IISDB (Interinstitutional database of EU studies): Διοργανική βάση δεδομένων σχετικά με μελέτες της ΕΕ

JRC: Κοινό Κέντρο Ερευνών

ΓΔ AGRI: Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

ΓΔ BUDG: Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού

ΓΔ CLIMA: Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα

ΓΔ DEVCO: Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η οποία μετονομάστηκε σε ΓΔ Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (ΓΔ INTPA) το 2021

ΓΔ EMPL: Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης

ΓΔ ENER: Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

ΓΔ ENV: Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΔ GROW: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ

ΓΔ MOVE: Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών

ΓΔ NEAR: Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση

ΓΔ REFORM: Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

ΠΔΠ: Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

ΠΣΔΜ: Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

Γλωσσάριο

Ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης: Διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εν δυνάμει προσφέροντες.

Διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση: Διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων στην οποία εμπλέκεται περιορισμένος αριθμός προσφερόντων και στο πλαίσιο της οποίας ο αγοραστής μπορεί να διαπραγματευθεί τους όρους της σύμβασης.

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις: Έκθεση που καταρτίζεται ετησίως από την Επιτροπή σχετικά με την από μέρους της διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται δι’ αυτού και στην οποία συνοψίζονται οι πληροφορίες που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των γενικών διευθύνσεών της και των εκτελεστικών οργανισμών.

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων: Έκθεση που καταρτίζει κάθε γενική διεύθυνση της Επιτροπής, καθώς και κάθε θεσμικό και άλλο όργανο, και στην οποία περιγράφονται οι επιδόσεις τους σε σχέση με τους στόχους τους και ο τρόπος χρησιμοποίησης των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων τους.

Κατ’ εξαίρεση διαδικασία σύναψης συμβάσεων: Διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων που χρησιμοποιείται σε επείγουσες περιστάσεις και προβλέπει διαπραγμάτευση με υποψηφίους οι οποίοι έχουν επιλεγεί χωρίς να έχει δημοσιευθεί πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Κλειστή διαδικασίας σύναψης σύμβασης: Διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο επιλεγμένοι προσφέροντες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Προεπιλογή εν δυνάμει προσφερόντων που θα προσκληθούν να λάβουν μέρος σε κλειστή διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Σύμβαση-πλαίσιο: Ευρεία συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να συναφθούν ειδικότερες συμβάσεις.

Συμβούλιο εσωτερικής διοίκησης: Κεντρικό διαχειριστικό όργανο της Επιτροπής που παρέχει συντονισμό, εποπτεία, συμβουλές και στρατηγικό προσανατολισμό σχετικά με εσωτερικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της κατανομής πόρων και της διαχείρισης κινδύνων.

Σχέδιο διαχείρισης: Ετήσιο σχέδιο που καταρτίζει κάθε υπηρεσία της Επιτροπής, στο οποίο περιγράφεται το έργο της υπηρεσίας σε σχέση με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής, και το οποίο της παρέχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει και να παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητές της, τους πόρους της και τις ανάγκες της σε προσωπικό, καθώς και να αναφέρει σχετικά στοιχεία.

Απαντήσεις της Επιτροπής

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=61461

Κλιμάκιο ελέγχου

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτό διενεργεί επί των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ ή επί διαχειριστικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού. Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος.

Ο εν προκειμένω έλεγχος επιδόσεων διενεργήθηκε από το Τμήμα Ελέγχου V (Χρηματοδότηση και διοίκηση της Ένωσης), του οποίου προεδρεύει ο Tony Murphy, Μέλος του ΕΕΣ. Επικεφαλής του ελέγχου ήταν ο François-Roger Cazala, Μέλος του ΕΕΣ, συνεπικουρούμενος από τους/τις Dirk Pauwels, προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου του, Stéphanie Girard, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο του, Colm Friel, διοικητικό στέλεχος, Daria Bochnar, υπεύθυνη έργου, και Marion Kilhoffer και Anzela Poliulianaite, ελέγκτριες. Η Alexandra Mazilu και ο Jesús Nieto Muñoz παρείχαν γραφιστική υποστήριξη και ο Richard Moore γλωσσική υποστήριξη.

Παραπομπές

1 Τμήματα, υπηρεσίες και εκτελεστικοί οργανισμοί που συνήψαν συμβάσεις με εξωτερικούς συμβούλους.

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, C(2018) 7703 final, Communication to the Commission: Governance in the European Commission, 21.11.2018.

3 Risk Management in the Commission – Implementation Guide, η έκδοση επικαιροποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021.

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, C(2018) 7703 final, Communication to the Commission: Governance in the European Commission, 21.11.2018.

5 Επιστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 30.3.2021· χορήγηση απαλλαγής για το 2019 στην Επιτροπή, γραπτές ερωτήσεις προς τον Επίτροπο Hahn, ακρόαση της 11.1.2021· χορήγηση απαλλαγής για το 2019 στην Επιτροπή, γραπτές ερωτήσεις προς τη γενική γραμματέα Ilze Juhansone, ακρόαση της 6.1.2021.

6 Λεπτομερείς απαντήσεις της Επιτροπής στα ειδικά αιτήματα που υπέβαλε το Συμβούλιο συμπληρωματικά προς την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2019, COM(2021) 405 final (σημείο 33).

7 ΓΔ AGRI, ΓΔ BUDG, ΓΔ EMPL, ΓΔ ENV, ΓΔ GROW, ΓΔ HR, JRC, ΓΔ NEAR, ΓΔ REFORM, Eurostat, EASME και Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

8 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 18.7.2018.

9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Vade-mecum on public procurement in the Commission, Φεβρουάριος 2016, επικαιροποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

10 COM(2002) 713 τελικό, Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωσίας από την Επιτροπή: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές, 11.12.2002.

11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Harmonised procedures for managing Commission studies, 4.7.2012.

12 SWD(2015) 111 final και SWD(2017) 350 final.

13 Εργαλείο 43: «What is an evaluation and when is required», εργαλείο 44: «Planning & the 5 year rolling evaluation plan» και εργαλείο 48: «Conducting the evaluation».

14 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Guidelines on the use of in-house service providers and assimilated, 27.7.2020.

15 Εργαλείο 4: «Evidence-based better regulation» και εργαλείο 44: «Planning & the 5 year rolling evaluation plan».

16 Απεικονίζονται μόνο οι γενικές διευθύνσεις με συνολικό ποσό συμβάσεων που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής (2021/C 121/01), Κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο του Δημοσιονομικού Κανονισμού, 9.4.2021.

18 Όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, (ΕΕ L 287, της 29.10.2013, άρθρο 16).

19 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/110608

20 https://www.ombudsman.europa.eu/en/press-release/en/141928

21 Εργαλείο 48: «Conducting the evaluation».

22 Εργαλείο 49: «The staff working document for evaluation».

23 Guidelines on the use of in-house service providers and assimilated.

24 Από το 2021 ονομάζεται Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EISMEA), ώστε να αντικατοπτρίζονται οι νέες εντολές και δραστηριότητές του.

Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ:. +352 4398-1
Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (https://europa.eu/european-union/index_el).

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022

PDF ISBN 978-92-847-8221-5 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/564301 QJ-AB-22-013-EL-N
HTML ISBN 978-92-847-8238-3 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/6172 QJ-AB-22-013-EL-Q

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2022

Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) ορίζεται στην απόφαση αριθ. 6‑2019 του ΕΕΣ για την πολιτική ανοικτών δεδομένων και την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε χωριστές ανακοινώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο του ΕΕΣ που ανήκει στην ΕΕ παραχωρείται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Ισχύει επομένως ως γενικός κανόνας ότι η περαιτέρω χρήση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται οι αλλαγές. Κατά την περαιτέρω χρήση απαγορεύεται η διαστρέβλωση του αρχικού νοήματος ή μηνύματος των εγγράφων. Το ΕΕΣ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Εάν συγκεκριμένο περιεχόμενο αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα, π.χ. φωτογραφίες υπαλλήλων του ΕΕΣ, ή περιλαμβάνει έργα τρίτων, απαιτείται πρόσθετη έγκριση.

Όταν παραχωρείται η έγκριση, αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρισμένα σχέδια, οι λογότυποι και οι επωνυμίες/ονομασίες, εξαιρούνται από την πολιτική του ΕΕΣ για την περαιτέρω χρήση.

Το σύνολο των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του ονόματος χώρου «europa.eu» παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι το ΕΕΣ δεν έχει έλεγχο επ’ αυτών, σας συνιστούμε να εξετάζετε τις πολιτικές τους για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χρήση του λογότυπου του ΕΕΣ

Ο λογότυπος του ΕΕΣ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οργάνου.

Επικοινωνήστε με την ΕΕ

Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:

 • καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
 • καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/index_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να καταφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: https://op.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1951 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον ιστότοπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://data.europa.eu/el) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να καταφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.