Osobitná správa
24 2020

Postupy Komisie v oblasti kontroly fúzií v EÚ a antitrustových konaní: potreba zvýšenia dohľadu nad trhom

O tejto správe: V rámci svojich antitrustových konaní Komisia presadzuje pravidlá hospodárskej súťaže EÚ v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže. Komisia tiež zodpovedá za prieskum fúzií spoločností, ktoré sú významné pre vnútorný trh EÚ.

V tomto audite sme skúmali, nakoľko účinne Komisia odhaľuje porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ a vymáha ich dodržiavanie, pokiaľ ide o fúzie a antitrustové konanie, a ako spolupracovala s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže. Ďalej sme skúmali, ako Komisia posudzovala vlastnú výkonnosť a ako o nej informovala.

Zistili sme, že Komisia sa vo svojich rozhodnutiach zameriavala na otázky hospodárskej súťaže, no z dôvodu obmedzených zdrojov boli jej kapacity na monitorovanie trhov a odhaľovanie nových antitrustových prípadov obmedzené. V dôsledku rastúceho objemu údajov, ktoré je potrebné spracovať, a vzniku digitálnych trhov sú vyšetrovania zložité a nie všetky problémy boli zatiaľ vyriešené. Spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže fungovala dobre, ale v niektorých ohľadoch by sa mohla lepšie koordinovať. Zlepšiť je potrebné aj spôsob, akým Komisia posudzuje výkonnosť svojich činností a informuje o nej.

Predkladáme odporúčania, ktorých cieľom je pomôcť Komisii zvýšiť kapacitu odhaľovania prípadov porušenia pravidiel hospodárskej súťaže a presadzovať ich dodržiavanie, bližšie spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a zlepšiť vykazovanie výkonnosti.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.

Táto publikácia je dostupná v 23 jazykoch v tomto formáte:
PDF
PDF General Report

Zhrnutie

I

Zmluva o fungovaní Európskej únie chráni spravodlivú hospodársku súťaž spoločností na vnútornom trhu EÚ a v záujme spotrebiteľov. Na tento účel má Komisia významné vyšetrovacie a rozhodovacie právomoci, ktorými môže zakázať protisúťažné dohody medzi spoločnosťami alebo konať proti spoločnostiam, ktoré zneužívajú svoje postavenie na vnútornom trhu (známe ako „antitrustové konanie“). Komisia tiež skúma väčšie koncentrácie spoločností, pokiaľ ide o ich vplyv na hospodársku súťaž na vnútornom trhu (známe ako „kontrola fúzií“).

II

Komisia aj vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch EÚ môžu priamo presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže EÚ v antitrustových prípadoch ovplyvňujúcich obchod medzi členskými štátmi. Komisia stanovila kritériá na rozdelenie prípadov medzi členské štáty a Komisiu.

III

Toto je prvý audit, ktorý sme vykonali v súvislosti s úlohou Komisie ako regulačného orgánu v oblasti fúzií a antitrustových opatrení. Počas posledných desiatich rokov došlo pri presadzovaní práva v oblasti hospodárskej súťaže EÚ k významným zmenám v dynamike trhu a presadzovanie práva v tejto oblasti sa dostalo do centra záujmu verejnosti a diskusií. Pri našom audite sme skúmali, či Komisia prostredníctvom svojho Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž správne uplatňovala pravidlá hospodárskej súťaže EÚ v rámci kontroly fúzií a antitrustových konaní. Na tento účel sme preskúmali kapacitu Komisie v oblasti zisťovania a vyšetrovania a spôsob, akým využívala svoje právomoci v oblasti presadzovania práva pri kontrole fúzií a v antitrustových konaniach. Preskúmali sme tiež, ako Komisia spolupracovala s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, ako podávala správy o výsledkoch svojich činností v oblasti presadzovania práva a ako získavala spätnú väzbu. Naša správa vyzdvihuje problémy, ktoré môžu mať v súčasnosti aj v budúcnosti vplyv na úspech Komisie.

IV

Zistili sme, že Komisia vo všeobecnosti dobre využívala svoje právomoci v oblasti presadzovania práva pri kontrole fúzií a antitrustových konaniach a vo svojich rozhodnutiach sa zaoberala otázkami hospodárskej súťaže. V mnohých oblastiach sú však potrebné zlepšenia.

V

Aby sa Komisia nespoliehala iba na prijaté sťažnosti, konala z vlastnej iniciatívy s cieľom identifikovať problémy, ktoré by mohli mať vplyv na vnútorný trh. Do monitorovania trhov však neinvestovala primerané zdroje. Stimuly zavedené na podporu vlastného nahlasovania prípadov fungovali, ale od roku 2015 ich počet klesol. Komisia vyčlenila zdroje na príslušné vyšetrovania na základe stanovenia priority jednotlivých prípadov, ktoré sa však nezakladalo na jasnom zvážení kritérií zabezpečujúcich výber prípadov s najvyšším rizikom.

VI

Kontrola fúzií pohltila podstatnú časť dostupných zdrojov. Komisia úspešne uplatnila zjednodušený postup, stále však musí pracovať na ďalšom zefektívnení opatrení. Zistili sme tiež, že prahové hodnoty vychádzajúce z obratu použité pri rozhodovaní o tom, či transakcia ovplyvnila hospodársku súťaž na vnútornom trhu, nemusia zabezpečiť, že Komisia preskúma všetky významné transakcie.

VII

Antitrustové rozhodnutia Komisie sa zaoberali otázkami hospodárskej súťaže, ale vyšetrovania boli vo všeobecnosti zdĺhavé. Keďže k presadzovaniu antitrustových pravidiel dochádza až po vzniku problému v súvislosti s hospodárskou súťažou, dĺžka konania môže mať nepriaznivý vplyv na účinnosť rozhodnutí. Komisia podnikla kroky na urýchlenie svojich antitrustových konaní, musela sa však zaoberať aj komplexnými vyšetrovaniami. Týkalo sa to najmä nových digitálnych trhov, kde je potrebné prispôsobiť tradičné predpoklady účinnej hospodárskej súťaže a kde sa musí vyhodnotiť účinnosť existujúcich právnych nástrojov na intervenciu. Komisia ešte neaktualizovala svoje usmernenia a oznámenia s cieľom zlepšiť právnu istotu pre spoločnosti pôsobiace na týchto trhoch a podporovať vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže v ich vlastnom rozhodovaní.

VIII

Účinné presadzovanie si vyžaduje odstrašujúce pokuty. Úroveň pokút uložených Komisiou za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže patrí medzi najvyššie na svete. Vplyv vysokých pokút však závisí od veľkosti dotknutých spoločností, pravdepodobnosti, že sa zistí porušenie pravidiel, možného zisku spojeného s porušením a trvania vyšetrovaní Komisie. Komisia doteraz nevyhodnotila odradzujúci účinok svojich pokút.

IX

Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže prijímajú väčšinu rozhodnutí v prípadoch, keď sa uplatňujú antitrustové pravidlá EÚ. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže a Komisia dobre spolupracovali v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ESHS) s výnimkou priorít v oblasti monitorovania trhu a presadzovania práva, ktoré neboli úzko koordinované. Mechanizmus účinného prideľovania antitrustových prípadov medzi Komisiu a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže nebol využitý optimálnym spôsobom.

X

Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, vymedzila Komisia len veľmi všeobecne. Spolu s nedostatkom vhodných údajov na monitorovanie výsledkov bolo náročné posúdiť výkonnosť činností v oblasti presadzovania. Hoci by ex post hodnotenia účinnosti jej práce podporili lepšie rozhodovanie a lepšie rozdelenie zdrojov, Komisia ich pravidelne nevykonávala. Správy Komisie o výsledkoch jej činností v oblasti presadzovania práva sa stále zameriavajú skôr na činnosť než na dosah a v EÚ v súčasnosti neexistuje pravidelné a nezávislé posúdenie výkonnosti orgánov na ochranu hospodárskej súťaže.

XI

Predkladáme niekoľko odporúčaní, ktorých cieľom je posilnenie schopnosti Komisie

 • zvýšiť pravdepodobnosť odhalenia porušení,
 • zvýšiť účinnosť presadzovania práva v oblasti hospodárskej súťaže,
 • lepšie využívať potenciál Európskej siete pre hospodársku súťaž,
 • zlepšiť vykazovanie výkonnosti.

Úvod

Pravidlá hospodárskej súťaže v EÚ

01

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa zakazujú určité praktiky, ktoré nie sú zlučiteľné s vnútorným trhom1. Tieto praktiky zahŕňajú akýkoľvek druh tajnej dohody medzi spoločnosťami, ktorého následkom alebo cieľom je obmedziť alebo narušiť cezhraničnú hospodársku súťaž v rámci vnútorného trhu. Najjasnejším príkladom takéhoto protiprávneho konania je tajná dohoda medzi konkurentmi vo forme tajných kartelov, pomocou ktorej spoločnosti určujú ceny alebo podiely na trhu a neoprávnene zvyšujú svoje zisky na úkor spotrebiteľov. Spolupráca sa môže povoliť, ak sa uskutočňuje s cieľom zlepšenia výroby alebo distribúcie tovaru alebo podpory technického alebo hospodárskeho pokroku, ale pod podmienkou, že spotrebitelia získajú primeraný podiel na výhodách z toho vyplývajúcich a že vplyv na hospodársku súťaž je proporcionálny a neobmedzuje ju2.

02

V ZFEÚ sa tiež zakazuje spoločnostiam, ktoré majú dominantné postavenie na danom trhu, aby toto postavenie zneužívali s cieľom odstrániť alebo obmedziť hospodársku súťaž3. Medzi príklady takéhoto správania patria:

 • požiadavka, aby kupujúci nakupovali konkrétny výrobok iba od dominantného podniku (výhradný nákup),
 • stanovenie cien na úrovni straty (predátorská cenotvorba),
 • stanovenie neprimeraných podmienok na zabránenie vstupu konkurentov na trh (uzavretie trhu),
 • účtovanie nespravodlivých (neprimeraných) cien kupujúcim,
 • obmedzenie výroby alebo technického rozvoja, a tým obmedzenie výberu spotrebiteľa.

Úloha Komisie ako orgánu na presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže

03

Na základe zmlúv má EÚ výlučnú právomoc stanovovať pravidlá hospodárskej súťaže potrebné na fungovanie vnútorného trhu. Komisia je zodpovedná za jednotné presadzovanie týchto pravidiel. Je to nevyhnutné pre fungovanie vnútorného trhu EÚ, pretože Komisia napravuje nedostatky vo fungovaní trhov a prijíma opatrenia, keď spoločnosti nedodržiavajú pravidlá4.

04

Nezávislosť orgánov hospodárskej súťaže je predpokladom účinného presadzovania. Inými slovami, orgán na ochranu hospodárskej súťaže by mal nezávisle od hospodárskych subjektov a od vlád a ich politických priorít rozhodnúť o tom, v ktorých prípadoch začnú vyšetrovanie a vymáhanie. Nezávislosť tiež znamená, že orgány na ochranu hospodárskej súťaže potrebujú dostatočné zdroje (ľudské aj technické) na to, aby mohli pôsobiť ako účinné orgány presadzovania.

05

Právne predpisy EÚ5 udeľujú Komisii niekoľko dôležitých vyšetrovacích a rozhodovacích právomocí, napríklad kontrolu spoločností, zákaz kartelov alebo iného správania narúšajúceho hospodársku súťaž alebo ukladanie peňažných sankcií spoločnostiam, ktoré porušujú pravidlá hospodárskej súťaže EÚ. Takéto vyšetrovania sa všeobecne nazývajú „antitrustové konania“. Rozhodnutia Komisie zakazujúce konkrétny postup obmedzujúci hospodársku súťaž sú pre príslušné spoločnosti záväzné, ale stanovujú tiež precedens v podobných prípadoch. V rámci ZFEÚ, nariadenia č. 1/2003 a judikatúry súdov EÚ má Komisia diskrečnú právomoc pri:

 • vymedzovaní cieľov a základných hospodárskych pojmov „účinnej hospodárskej súťaže“,
 • rozhodovaní o tom, ako využiť svoje vyšetrovacie právomoci a viesť svoje vyšetrovania,
 • vymedzení nápravných opatrení potrebných na zastavenie protisúťažných praktík alebo problematických koncentrácií.
06

Komisia sa zameriava na ochranu účinnej konkurenčnej štruktúry trhov s cieľom zvýšiť blaho spotrebiteľov a prispieť k dosiahnutiu integrovaného vnútorného trhu EÚ6. Neexistuje všeobecne akceptovaná definícia blaha spotrebiteľov, ale jednoducho povedané to znamená, že Komisia sa z ekonomického hľadiska pozerá na to, ako hospodárska súťaž na trhoch v EÚ funguje v záujme spotrebiteľov, pokiaľ ide o cenu, kvalitu a výber tovaru alebo služieb a inovácie.

07

Komisia je tiež zodpovedná za monitorovanie reštrukturalizácie priemyslu, ak má potenciálny protisúťažný vplyv na vnútorný trh: napríklad ak sa dve nezávislé spoločnosti zlúčia alebo založia samostatný spoločný hospodársky subjekt (tzv. „plnofunkčný spoločný podnik“). Tieto konsolidácie, ktoré sú bežnou črtou trhového hospodárstva, môžu podporovať efektívne rozdeľovanie produktívnych aktív, ale môžu mať aj škodlivý vplyv na hospodársku súťaž. V takom prípade môže byť potrebné, aby Komisia zasiahla s cieľom chrániť fungovanie vnútorného trhu. Tento postup sa nazýva „kontrola koncentrácií EÚ“ a je regulovaný nariadením Rady7.

08

Zatiaľ čo kontrola fúzií sa uskutočňuje pred vykonaním transakcie a v krátkom čase (systém „ex ante“ kontroly), Komisia je oprávnená začať antitrustové konanie až potom, čo je spoločnosť podozrivá z porušenia pravidiel hospodárskej súťaže (systém „ex post“ kontroly). Komisia za posledných desať rokoch preskúmala v priemere viac než 300 oznámení o fúziách a približne 200 antitrustových prípadov ročne.

09

V rámci Komisie je za všetky kľúčové rozhodnutia o prípadoch hospodárskej súťaže a politické otázky, ako sú legislatívne návrhy, oznámenia a usmernenia, kolektívne zodpovedné kolégium komisárov. Kolégium delegovalo na člena Komisie zodpovedného za hospodársku súťaž právomoc jednostranne prijímať určité typy rozhodnutí menšieho významu, ktoré nevyvolávajú konkrétne politické otázky. Komisár pre hospodársku súťaž dohliada na Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž (GR COMP), ktoré kontroluje oznámenia o fúziách, vedie vyšetrovania fúzií a antitrustové vyšetrovanie a v spolupráci s ostatnými útvarmi Komisie pripravuje rozhodnutia a politické dokumenty vrátane legislatívnych návrhov na prijatie Komisiou.

Úloha orgánov členských štátov v antitrustových konaniach

10

Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch EÚ sú oprávnené priamo presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže EÚ v antitrustových prípadoch ovplyvňujúcich obchod medzi členskými štátmi (pozri rámček 1)8.

Rámček 1

Právomoci vnútroštátnych orgánov členských štátov na ochranu hospodárskej súťaže

Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže uplatňujú pravidlá hospodárskej súťaže EÚ súbežne s vnútroštátnymi pravidlami hospodárskej súťaže. Konajú z vlastnej iniciatívy a ich rozhodnutia sú záväzné v príslušnom členskom štáte. Procesné pravidlá a výška pokút zostávajú úplne v právomoci členských štátov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia harmonizácie požadované v smernici 2019/19. V súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu členské štáty za určitých okolností uplatňovať prísnejšie pravidlá hospodárskej súťaže na jednostranné konanie a ukladať vyššie alebo nižšie pokuty ako Komisia.

11

Aj keď tento decentralizovaný prístup „paralelného presadzovania práva“ výrazne rozšíril rozsah uplatňovania antitrustových pravidiel EÚ, Komisia je v konečnom dôsledku zodpovedná za zabezpečenie toho, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže uplatňovali pravidlá jednotne10. Komisia je tiež oprávnená prijímať rozhodnutia, ktoré sa vzťahujú na celé územie Európskeho hospodárskeho priestoru (členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko)11.

12

Súbežné presadzovanie antitrustových pravidiel EÚ si vyžaduje úzku spoluprácu medzi Komisiou a vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže. Na tento účel Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže zriadili Európsku sieť pre hospodársku súťaž (ESHS)12, mechanizmus, prostredníctvom ktorého i) rozhodujú, ktorý orgán na ochranu hospodárskej súťaže vyšetruje prípad, a ii) vymieňajú si informácie o vyšetrovacích opatreniach a rozhodnutiach o presadzovaní, ktoré majú v úmysle prijať. Súčasťou siete ESHS je aj poradný výbor zložený zo zástupcov vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, s ktorým musí Komisia konzultovať pred prijatím konečných rozhodnutí o hospodárskej súťaži.

13

Vnútroštátne súdy zohrávajú pri presadzovaní práva doplnkovú úlohu, pretože sa zaoberajú spormi medzi súkromnými stranami, ktoré sa týkajú otázok antitrustových pravidiel EÚ. Rozhodnutia vnútroštátnych súdov nemôžu zrušiť rozhodnutie Komisie13.

14

Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže majú značnú voľnosť pri rozhodovaní o tom, či vyšetria porušenie a aké sankcie uložia. Vo svojich rozhodnutiach, ktoré sú záväzné pre územie členského štátu, musia rešpektovať zásady stanovené vlastnými rozhodnutiami Komisie alebo súdom. Oznámenia a usmernenia Komisie týkajúce sa presadzovania antitrustových prípadov nie sú pre vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže záväzné, ale ovplyvňujú ich rozhodnutia. Národné súdy môžu od Komisie požadovať stanoviská k výkladu pravidiel hospodárskej súťaže EÚ a môžu Súdnemu dvoru EÚ predkladať návrhy na začatie prejudiciálneho konania. Keď Komisia iniciuje svoje vlastné vyšetrovanie, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže sú oslobodené od ďalšej účasti na príslušnom prípade.

15

Súbežné presadzovanie antitrustových pravidiel EÚ je znázornené na ilustrácii 1.

Ilustrácia 1

Súbežné presadzovanie antitrustových pravidiel EÚ

Zdroj: EDA.

Kontrola fúzií na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni

16

Komisia je zodpovedná za vyšetrovanie koncentrácií spoločností, keď obrat zlučovaných spoločností prekročí hranicu stanovenú v právnych predpisoch EÚ14. Pod touto hranicou môžu byť členské štáty zodpovedné za posudzovanie fúzií podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Prípady sa môžu prenášať v rámci systému postúpenia medzi Komisiou a členskými štátmi, čo umožňuje určitú flexibilitu: Komisia môže za určitých podmienok napríklad znovu prideliť prípad členskému štátu alebo naopak (pozri ilustráciu 2).

Ilustrácia 2

Kontrola fúzií na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni

Zdroj: EDA.

17

Ak Komisia zistí, že navrhovaná koncentrácia by významne narušila účinnú hospodársku súťaž, môže fúziu buď zakázať, alebo ju povoliť pod podmienkou splnenia záväzných záväzkov navrhnutých účastníkmi fúzie, ktorých cieľom je zabrániť problémom s hospodárskou súťažou na príslušných trhoch.

18

Ak zlúčenie patrí do právomoci vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, tento orgán autonómne rozhodne, či ho schváli alebo nepovolí iba podľa vnútroštátnych právnych predpisov. V šiestich členských štátoch však môžu národné vlády, zvyčajne ich ministri hospodárstva, výnimočne zrušiť rozhodnutie o zákaze fúzií alebo zmeniť záväzky z dôvodov verejného záujmu, napríklad ak sa domnievajú, že protisúťažné účinky na príslušných trhoch vyváži potreba zachovať pracovné miesta alebo rozvíjať špecifické národné priemyselné odvetvia15.

Rozsah auditu a audítorský prístup

19

V posledných desiatich rokoch sa počet fúzií, ktoré sa týkajú EÚ, zvýšil približne o 40 % a vznik nových digitálnych trhov priniesol značné problémy pri uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže. Zatiaľ sme neinformovali o činnosti Komisie v oblasti kontroly fúzií a antitrustových konaní. Pri vykonávaní tohto auditu sme sa snažili objasniť, ako Komisia vykonáva tieto činnosti, a upozorniť na problémy, ktoré môžu mať v súčasnosti aj v budúcnosti vplyv na ich úspešnosť.

20

Pýtali sme sa, či Komisia dobre uplatňuje pravidlá hospodárskej súťaže EÚ v oblasti kontroly fúzií a antitrustových konaní. Konkrétnejšie sme posúdili, či Komisia:

 1. mala primeranú kapacitu v oblasti zisťovania a vyšetrovania;
 2. správne využila svoje právomoci v oblasti presadzovania práva pri kontrole fúzií a antitrustových konaniach;
 3. dobre spolupracovala s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže;
 4. vytvorila rámec na podávanie správ o výsledkoch svojich činností zameraných na presadzovanie práva a na získavanie spätnej väzby.
21

Na účely auditu sme preskúmali dokumentáciu, ktorú mala Komisia k dispozícii, a uskutočnili sme rozhovory so zamestnancami Komisie. Na účely kontroly fúzií sme vykonali audit súborov 13 navrhovaných fúzií oznámených Komisii podľa nariadenia o fúziách v rokoch 2010 až 2017. Pokiaľ ide o antitrustové konania, vykonali sme audit vzorky 37 prípadov, ktoré Komisia začala vyšetrovať v rovnakom období, ale preskúmali sme aj správy a ďalšiu dokumentáciu o činnostiach za roky 2018 a 2019. Na základe vzorky 38 prípadov sme tiež preskúmali analýzu Komisie týkajúcu sa oznámení vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže podľa článku 11 nariadenia č. 1/2003, t. j. keď vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže formálne informoval Komisiu o začatí vnútroštátneho antitrustového vyšetrovania alebo predložil návrh rozhodnutia o presadzovaní. Všetky prípady sme vybrali na základe rizikových kritérií.

22

Aby sme zhromaždili informácie, navštívili sme aj vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže v Bulharsku, vo Francúzsku, v Holandsku a Poľsku z dôvodu ich značne odlišných inštitucionálnych charakteristík. Uskutočnili sme tiež stretnutia so zástupcami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

23

Pri tomto audite sme neskúmali, ako Komisia presadzuje pravidlá štátnej pomoci, čo je ďalšou oblasťou dohľadu Komisie nad hospodárskou súťažou16. Účinnosť hospodárskej súťaže môže ovplyvniť mnoho faktorov na úrovni EÚ alebo členských štátov vrátane patentového práva, vnútroštátneho daňového práva, odvetvovej regulácie (napríklad v oblasti osobnej dopravy alebo telekomunikácií), osobitných pravidiel na ochranu spotrebiteľa alebo obchodnej politiky, pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ. Tieto presahujú rámec špecifickej úlohy Komisie pri presadzovaní práva v oblasti hospodárskej súťaže podľa nariadenia č. 1/2003 a nariadenia o fúziách, a preto neboli zahrnuté do rozsahu nášho auditu.

Pripomienky

Niektoré obmedzenia týkajúce sa kapacity Komisie v oblasti monitorovania trhu, zisťovania a vyšetrovania

24

Od účastníkov trhu a vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže dostáva Komisia množstvo viac či menej formálnych informácií o možných problémoch v oblasti hospodárskej súťaže alebo o možnom porušení antitrustových pravidiel. Pokiaľ ide o formálne antitrustové sťažnosti, Komisia má právnu povinnosť dôkladne posúdiť problémy, na ktoré bola upozornená. Kvalita týchto informácií sa však výrazne líši a nemusí nevyhnutne odrážať najdôležitejšie problémy v oblasti hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Z tohto dôvodu, aby mohol byť orgán na ochranu hospodárskej súťaže plne účinný, mal by nielen reagovať na sťažnosti, ktoré mu boli oznámené, ale aj podporovať nahlasovanie prípadov a mal by byť schopný z vlastnej iniciatívy odhaliť antitrustové prípady s vysokým dosahom.

25

Aj keď GR COMP musí preskúmať všetky oznámené fúzie (pozri bod 16), má pri rozhodovaní o tom, či vyšetrovať údajné porušenia antitrustových pravidiel, rozhodovať podľa vlastného uváženia. Keďže GR COMP obyčajne dostáva viac informácií o problémoch v oblasti hospodárskej súťaže, ako dokáže skutočne preskúmať pomocou zdrojov, ktoré má k dispozícii, musí si stanoviť priority.

26

Posudzovali sme, či Komisia:

 1. mala primerané kapacity na odhaľovanie protisúťažných praktík;
 2. stanovila priority v oblasti presadzovania antitrustových pravidiel podľa objektívnych kritérií s cieľom sústrediť svoje zdroje na prípady s najväčším potenciálnym vplyvom.

Obmedzené zdroje ovplyvňujú kapacitu Komisie v oblasti zisťovania

27

Na to, aby Komisia mohla začať antitrustové vyšetrovania z vlastnej iniciatívy, potrebuje odborné znalosti o hospodárskych odvetviach relevantných pre vnútorný trh v kombinácii s cielenými informáciami. Na tento účel môže Komisia použiť celý rad nástrojov na monitorovanie trhov a odhaľovanie porušení. Môže napríklad zhromažďovať a analyzovať verejne dostupné informácie alebo údaje o trhu alebo vykonávať hodnotenia konkrétnych tém alebo prípadov (známe ako analýza rozsahu pôsobnosti alebo proces preverovania). Môže tiež vykonávať podrobnejšie analýzy obmedzení hospodárskej súťaže vo forme prieskumov trhu alebo formálneho vyšetrovania jednotlivých odvetví17.

28

Pokiaľ ide o prideľovanie zdrojov na presadzovanie práva v oblasti hospodárskej súťaže, GR COMP závisí od ročných pridelených rozpočtových prostriedkov Komisie, a preto musí o zdroje súťažiť s ostatnými generálnymi riaditeľstvami Komisie. Celkový počet zamestnancov zostal za posledných 10 rokov18 pomerne stabilný a prevody medzi tromi nástrojmi (kontrola fúzií, antitrustové vyšetrovania a štátna pomoc) boli obmedzené. Zistili sme, že od roku 2010 zostal počet nových antitrustových prípadov zaregistrovaných GR COMP relatívne stabilný, zatiaľ čo počet nových prípadov fúzií sa v tomto období neustále zvyšoval. Keďže kontrola fúzií je právnou povinnosťou Komisie, GR COMP na ňu muselo vyčleniť značné zdroje (pozri bod 41). Pokiaľ ide o zvyšných zamestnancov, nie je v možnostiach GR COMP vybaviť všetky prijaté sťažnosti, ale musí stanoviť priority.

29

Zdroje na monitorovanie trhu a kapacity na aktívne odhaľovanie nových prípadov, napríklad na základe vyšetrovania jednotlivých odvetví, sú preto obmedzené. Úroveň, konzistentnosť a kvalita monitorovania trhu do veľkej miery záviseli od iniciatívy, dostupnosti a skúseností jednotlivých zamestnancov GR COMP. Z dôvodu obmedzených zdrojov uskutočnila Komisia od roku 2005 iba štyri vyšetrovania v odvetví, ktoré umožnili odhaliť porušenia pravidiel hospodárskej súťaže19. Vyšetrovanie v oblasti elektronického obchodovania v roku 2015 vyžadovalo tím zodpovedajúci približne 15 plným úväzkom počas obdobia 18 – 24 mesiacov.

30

Napriek novým vyšetrovaniam, ktoré sa začali v oblasti elektronického obchodu, po maxime v roku 2015 celkový počet prípadov, ktoré zistilo GR COMP konajúce z vlastnej iniciatívy, neustále klesal (pozri ilustráciu 3).

Ilustrácia 3 

Vývoj nových vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy

Zdroj: Európska komisia.

31

Už v roku 1996 sa Komisia rozhodla poskytnúť stimuly („program zhovievavosti“) spoločnostiam zapojeným do kartelových dohôd, aby Komisii oznamovali dôverné informácie. Prvá spoločnosť v karteli, ktorá tak urobí, môže využiť úplné oslobodenie od pokút. Ostatným spoločnostiam, ktoré ju budú nasledovať, môže byť pokuta znížená.

32

Komisia do veľkej miery závisí od tohto mechanizmu na odhaľovanie kartelov. V období 2010 – 2017 bolo výsledkom žiadostí o zhovievavosť 23 z 25 prešetrovaných kartelov; iba dva prešetrované kartely boli výsledkom vlastného skúmania Komisie.

33

Pokiaľ ide o celkový počet antitrustových rozhodnutí Komisie týkajúcich sa prípadov zaregistrovaných v období 2010 až 2017, vrátane kartelových prípadov, 50 % rozhodnutí prijatých do 31. decembra 2018 pochádzalo zo žiadostí o zhovievavosť.

34

Približne 15 % prijatých žiadostí o zhovievavosť viedlo k formálnemu vyšetrovaniu Komisie. V 60 % týchto prípadov viedlo vyšetrovanie k rozhodnutiam o zákaze a k pokutám. Nízky údaj 15 % sa vysvetľuje skutočnosťou, že žiadatelia často nespĺňali podmienky, neexistovali žiadne dôkazy prima facie o akomkoľvek porušení, prípady neboli prioritou Komisie alebo Komisia nemala najlepšie predpoklady v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaže, aby prípad vyšetrila. V druhom prípade môžu vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže začať konanie na základe prípadu postúpeného Komisiou alebo z vlastnej iniciatívy. Od roku 2015 navyše počet prípadov zhovievavosti nahlasovaných Komisii výrazne klesol (pozri ilustráciu 4).

Ilustrácia 4

Vývoj prípadov zhovievavosti 2010 – 2019

Zdroj: Európska komisia.

35

Komisia zatiaľ podrobne neposúdila, prečo počet žiadostí o zhovievavosť alebo imunitu vykazuje klesajúci trend. Tento trend je podľa všetkého odrazom trendov i v iných oblastiach, a je preto zložité vyvodiť závery o tom, či sa počet kartelov na jednotnom trhu skutočne znížil, čo je teoretická možnosť, alebo či sa spoločnosti obávajú, že by sa takouto žiadosťou vystavili súkromným žalobám o náhradu škody podaným obeťami porušenia antitrustových pravidiel EÚ. Cieľom smernice EÚ prijatej v roku 2014 bolo uľahčenie domáhania sa náhrady škody20. Nemôžeme teda vylúčiť, že spoločnosti zapojené do kartelu nepodávajú žiadosť o zhovievavosť: hoci sa môžu vyhnúť pokute, obete kartelu môžu od nich požadovať vysoké náhrady za škody, ktoré utrpeli. Ďalšou možnosťou je, že spoločnosti sú v utajovaní kartelov úspešnejšie.

36

V roku 2016 sa GR COMP rozhodlo pracovať na zlepšení svojich prostriedkov na odhaľovanie potenciálnych prípadov s veľkým dosahom na vnútorný trh. Komisia v rámci tejto iniciatívy od roku 2017 sprístupnila na svojom webovom sídle nástroj na oznamovanie, ktorý môže použiť ktokoľvek na anonymné predloženie informácií o karteloch a iných protisúťažných praktikách. Získané informácie sa premietli do činností Komisie v oblasti monitorovania trhu, ale v čase auditu viedli iba k jednej inšpekcii na mieste, ktorá neviedla k začatiu formálneho konania. Komisia zatiaľ nenavrhla ďalšie stimuly na podporu oznamovania porušení, ako je napríklad finančné odmeňovanie oznamovateľov21.

Prístup k stanoveniu priorít prípadov nebol optimálny

37

Ako je uvedené v bode 28, GR COMP musí z dôvodu veľkého počtu („úhrnného množstva“) potenciálnych antitrustových prípadov, ktoré sa majú riešiť (pozri ilustráciu 5), vykonať výber prípadov, ktoré môže vyšetrovať. Aby sa efektívne využili jeho zdroje, malo by uprednostniť prípady, ktoré majú najväčší potenciálny vplyv na vnútorný trh a na spotrebiteľov.

Ilustrácia 5

Vývoj úhrnného množstva antitrustových prípadov v období 2010 – 2019

Zdroj: Európska komisia.

38

GR COMP používalo pri výbere prípadov na konanie niekoľko kritérií. Napríklad podľa usmernení pre možné porušenia článku 102 ZFEÚ22 by sa malo zamerať okrem iného na tie druhy vylúčenia, ktoré sú najviac škodlivé pre spotrebiteľov. Zistili sme však, že neexistujú jasné vážené kritériá na zabezpečenie výberu prípadov s najvyšším rizikom pre hospodársku súťaž alebo blaho spotrebiteľa na vnútornom trhu a vo všetkých príslušných hospodárskych odvetviach.

Komisia náležite využila svoje právomoci v oblasti presadzovania práva, problémy však naďalej pretrvávajú

39

Účinné presadzovanie pravidiel v oblasti fúzií a antitrustových pravidiel si vyžaduje, aby Komisia konala v záujme občanov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby mohli nakupovať vysokokvalitný tovar a služby za spravodlivé ceny. Preto sme posudzovali, ako Komisia

 1. vykonávala postupy na účely kontroly fúzií;
 2. uskutočňovala svoje antitrustové vyšetrovania;
 3. riešila nové výzvy v oblasti presadzovania;
 4. ukladala pokuty, ktoré fungovali ako odstrašujúci prostriedok.

Komisia prijala všetky rozhodnutia o fúziách v zákonných lehotách, ale ich rastúci počet vytvára tlak na jej obmedzené zdroje

40

Podľa platných pravidiel musí Komisia vo všeobecnosti posúdiť vplyv fúzie na príslušné trhy do 25 pracovných dní („I. fáza vyšetrovania“) a rozhodnúť, či ju povolí alebo začne druhé, podrobné „vyšetrovanie v II. fáze“23. Posudzovali sme, či Komisia dodržala konečné termíny, či sa pred prijatím rozhodnutia zaoberala všetkými relevantnými aspektmi oznámenej transakcie a či vykonala účinný dohľad nad všetkými fúziami, ktoré by mohli významne ovplyvniť hospodársku súťaž na vnútornom trhu EÚ.

41

Kontrola fúzií vyvolala značné pracovné zaťaženie: Podľa údajov GR COMP zabrala kontrola fúzií v rokoch 2012 až 2017 v priemere približne 28 % z celkového času stráveného na prípadoch v rámci troch nástrojov (kontrola fúzií, antitrustová politika a štátna pomoc) a vyžiadala si 11 % až 14 % z celkových dostupných zdrojov GR COMP. Zatiaľ čo úroveň zúčastnených ľudských zdrojov zostala relatívne stabilná, počet prípadov oznámených Komisii sa v posledných rokoch zvýšil, rovnako ako objem analyzovaných údajov (pozri ilustráciu 6).

Ilustrácia 6

Vývoj objemu údajov spracovaných v rámci vyšetrovania fúzií a antitrustového vyšetrovania

Zdroj: Európska komisia.

42

Zaznamenali sme, že v 18 členských štátoch, ako aj v krajinách mimo EÚ, ako je Austrália, Kanada a Spojené štáty, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže účtujú poplatok spoločnostiam, ktoré podávajú oznámenie o fúziách. Týmto spôsobom môžu verejné rozpočty aspoň čiastočne získať späť náklady, ktoré vznikli pri kontrole koncentrácie. Komisia sa rozhodla nenavrhnúť zavedenie poplatkov ako alternatívneho zdroja financovania svojich činností zameraných na presadzovanie práva, čo však nebolo založené na podrobnej analýze nákladov a prínosov. Namiesto toho Komisia v kontexte viacročného finančného rámca 2021 – 2027 navrhla špecializovaný rozpočet na presadzovanie práva v oblasti hospodárskej súťaže v rámci všeobecného rozpočtu EÚ, ako sa odráža v jej návrhu Programu pre jednotný trh z roku 201824. Cieľom tohto návrhu je okrem iného umožniť Komisii lepšie sa vyrovnať s výzvami vyplývajúcimi z neustáleho zvyšovania objemu elektronických komunikácií, veľkých dát, umelej inteligencie a algoritmov.

43

Z nášho preskúmania vzorky oznámení vyplynulo, že Komisia posúdila príslušné aspekty transakcií a vo všetkých prípadoch dokončila svoje preskúmania fúzií v zákonných lehotách. Pokiaľ ide o prevažnú väčšinu oznámení (94 % v období 2010 – 2017), Komisia nemala žiadne obavy v súvislosti s hospodárskou súťažou a vyhlásila fúzie za zlučiteľné s vnútorným trhom.

44

Vzhľadom na prísne zákonné lehoty sa GR COMP v značnej miere opieralo o údaje a informácie poskytnuté účastníkmi fúzie, verejne dostupné informácie, ako sú priemyselná alebo obchodná štatistika, a odpovede tretích strán (t. j. účastníkov trhu) na dotazníky Komisie v kontexte prieskumov trhu. Obzvlášť v zložitých vyšetrovaniach je pre Komisiu vzhľadom na nedostatok zdrojov a množstvo informácií, ktoré je potrebné overiť, náročné vykonávať systematickú krížovú kontrolu správnosti informácií. Okrem toho tretie strany, ktoré boli požiadané o stanovisko k plánovanej fúzii, nemusia byť schopné odpovedať v stanovených krátkych lehotách, a v takomto prípade sa ich stanovisko nemôže zohľadniť.

45

V snahe znížiť pracovnú záťaž Komisie a príslušných spoločností Komisia v roku 2013 rozhodla rozšíriť kategórie patriace do zjednodušeného postupu, t. j. fúzie, ktoré sú zvyčajne bezproblémové (pozri ilustráciu 7). Do začiatku pandémie COVID-19 nebolo možné, aby zlučované spoločnosti predkladali oznámenia o fúziách len elektronicky, aj keď by to mohlo uľahčiť spracovanie údajov.

Ilustrácia 7

Vývoj rozhodnutí EÚ o kontrole fúzií 2010 – 2019

Zdroj: Európska komisia.

46

Komisia začala v roku 2016 hodnotenie vybraných aspektov systému kontroly fúzií v EÚ vrátane možností ďalšieho zefektívnenia svojich postupov pri fúziách. Zistili sme však, že ešte neprijala vecné opatrenia napríklad na riešenie týchto situácií:

 • Spoločnosti v súčasnosti musia prejsť zložitým a časovo náročným postupom pri predložení podnetu, ak chcú, aby Komisia preskúmala transakciu, ktorá nepresahuje limit obratu (pozri bod 16), ak vykonávajú činnosti v niekoľkých členských štátoch, ktorých vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by inak museli prípad preskúmať.
 • Približne 25 % zjednodušených oznámení predložených v rokoch 2010 až 2017 sa týkalo prípadov, keď veľké spoločnosti získali spoločnú kontrolu nad inou spoločnosťou (spoločný podnik), pričom v EÚ prevádzkovali obmedzené obchodné činnosti alebo neprevádzkovali žiadne obchodné činnosti, ani neplánovali ich prevádzkovanie v budúcnosti. Napríklad veľká spoločnosť v EÚ vytvára spoločný podnik so spoločnosťou v Ázii, ale spoločný podnik bude aktívny iba na trhoch v Ázii. Takéto transakcie však za normálnych okolností nevyvolávajú žiadne obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže v súvislosti s vnútornom trhom.
47

Ako je uvedené v bode 16, európsky rozmer koncentrácie spoločností je vymedzený odkazom na ročný obrat zlučovaných spoločností. Je to dobrý ukazovateľ veľkosti transakcie, a teda aj jej potenciálneho vplyvu na trhy. Môže sa však stať, že nedokáže pokryť dôležité fúzie. Napríklad vo farmaceutickom priemysle, na trhoch s novými technológiami alebo v digitálnom sektore môžu akvizície spoločností s vysokou hodnotou, ale stále nízkym obratom predstavovať riziko pre efektívnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu: v takýchto prípadoch môže akvizícia umožniť kupujúcemu rýchlo dosiahnuť dominantné postavenie na novom, ale stále malom trhu, alebo sa kupujúci môže rozhodnúť prerušiť vývoj nových výrobkov v záujme ochrany svojho vlastného portfólia. Konštatujeme, že Komisia si je vedomá, že s výnimkou niekoľkých prípadov, ktoré predložili vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, tieto transakcie nespadali do rozsahu jej kontroly fúzií. V správe skupiny odborníkov za rok 2019, ktorú financovala Komisia, s názvom Politika hospodárskej súťaže pre digitálnu éru25 sa dospelo k záveru, že je príliš skoro na zmenu zákonných limitov. Z tohto dôvodu a na rozdiel od niektorých členských štátov Komisia zatiaľ nepodnikla nič, aby vyriešila tento problém26.

Antitrustové rozhodnutia Komisie sa zaoberali otázkami hospodárskej súťaže, ale konania sú stále zdĺhavé

48

Komisia sa zaoberá rôznymi antitrustovými prípadmi vrátane veľkých a malých prípadov z hľadiska objemu na trhu alebo dotknutých geografických trhov. V rokoch 2010 až 2019 Komisia prijala 118 formálnych rozhodnutí o zákaze alebo akceptovala záväzky spoločností ukončiť protisúťažné konanie v antitrustových prípadoch (pozri ilustráciu 8).

Ilustrácia 8

Antitrustové rozhodnutia Komisie 2010 – 2019

Zdroj: Európska komisia.

49

Posudzovali sme, či Komisia vykonáva svoje vyšetrovania vhodným spôsobom a v rámci primeraného časového rámca. Zistili sme, že vývoj v posledných rokoch predstavoval výzvu pre zdroje a technickú kapacitu GR COMP:

 • zvyšujúci sa počet rozhodnutí za posledné roky,
 • zvyšujúce sa množstvo informácií a údajov, ktoré treba spracovať a analyzovať, pretože Komisia nesie „dôkazné bremeno“,
 • zvyšujúca sa zložitosť právnych otázok, ktoré treba riešiť.
50

Cieľom zásahu Komisie v antitrustových prípadoch je ukončiť akékoľvek porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ a obnoviť spravodlivú a účinnú hospodársku súťaž na trhu. Na základe našej vzorky rozhodnutí Komisie sme dospeli k záveru, že keď sa Komisia rozhodla začať formálne konanie, dospela k výsledku v podobe zákazu alebo rozhodnutia o záväzku, ktorý sa zaoberal aspektmi hospodárskej súťaže.

51

Dôležitým faktorom účinnosti presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže zo strany Komisie je jej schopnosť mobilizovať zdroje v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov na ochranu hospodárskej súťaže a súčasne vykonávať inšpekcie na mieste vo viacerých členských štátoch. Zistili sme, že to v prevažnej väčšine kontrolovaných prípadov umožnilo Komisii zhromaždiť dôkazy potrebné na úspešné vedenie jej konania.

52

Mnoho spoločností, ktoré sú predmetom vyšetrovania Komisie, sa proti rozhodnutiam odvolá na súdoch EÚ. Počet prípadov je vyšší ako počet rozhodnutí o hospodárskej súťaži, pretože jedno rozhodnutie Komisie možno adresovať viacerým spoločnostiam. Preskúmanie zo strany súdov sa vo svojej podstate obmedzuje na súlad s právom a kvalitu správy. Počet konaní na súdoch klesá a Komisia celkovo dokázala úspešne obhájiť stále vysoký počet svojich rozhodnutí (pozri tabuľku 1).

Tabuľka 1

Vývoj prípadov hospodárskej súťaže na súdoch EÚ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prípady hospodárskej súťaže, o ktorých bolo rozhodnuté 57 127 110 133 113 91 69 82 70 49
Celková miera úspešnosti Komisie (úplná alebo čiastočná) 85 % 90 % 93 % 75 % 95 % 72 % 90 % 84 % 92 % 88 %
Prebiehajúce odvolania v prípadoch hospodárskej súťaže 337 325 275 215 172 148 129 106 103 119
Nové odvolania v prípadoch hospodárskej súťaže 107 117 79 76 69 65 52 56 46 59

Zdroj: Európska komisia.

53

Účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže si vyžaduje, aby Komisia prijala rozhodnutia v primeranom časovom rámci spôsobom, ktorým sa minimalizujú ekonomické náklady podnikov a spotrebiteľov, ktorí sa stali obeťami akéhokoľvek porušenia.

54

Na rozdiel od kontroly fúzií (pozri bod 40), sa v právnych predpisoch EÚ nestanovuje lehota, v ktorej musí Komisia vykonať svoje vyšetrovania v oblasti antitrustových opatrení. Počnúc registráciou prípadu, t. j. zvyčajne okamihom, keď existuje dostatok dôkazov na začatie predbežného vyšetrovania, trvalo Komisii v priemere približne štyri roky27, kým ukončila antitrustové vyšetrovanie formálnym rozhodnutím. Konania boli osobitne dlhé v prípade kartelových vyšetrovaní, ktoré trvali v priemere viac ako štyri roky, a v zložitých prípadoch zneužívania dominantného postavenia v odvetví dopravy, energetiky a v digitálnom sektore. Za obdobie, na ktoré sa vzťahuje náš audit, sme zistili niekoľko prípadov, v ktorých trvalo prijatie rozhodnutia Komisie až osem rokov.

55

Nad niektorými oneskoreniami v prípadoch mala Komisia priamu kontrolu. Nad inými nemala kontrolu: v niektorých prípadoch napríklad spoločnosti, ktoré boli predmetom vyšetrovania, systematicky požadovali predĺženie lehôt a na žiadosti o informácie odpovedali iba so značným oneskorením v dĺžke štyri až osem mesiacov až 1,5 roka, alebo predlžovali konanie predkladaním neúčinných návrhov záväzkov, ktoré plánovali prijať. Okrem toho, keďže strany sa často odvolávajú na súdoch EÚ (pozri bod 52), môže to znamenať značné oneskorenie pri nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Komisie.

56

Od roku 2017 vynakladá GR COMP značné úsilie na urýchlenie konaní:

 • V roku 2018 zaviedlo nový „postup spolupráce“ pre spoločnosti zapojené do antitrustového vyšetrovania bez kartelov. Je to podobné „konaniu o urovnaní“, ktoré Komisia uplatňuje pri vyšetrovaní kartelov už od roku 2008. Spoločnostiam, ktoré uznajú porušenie a svoju zodpovednosť zaň a počas vyšetrovania úzko spolupracujú s Komisiou, môžu byť znížené pokuty.
 • Zefektívnilo svoju organizáciu zavedením zjednodušených reťazcov povoľovania pre dokumenty nesúvisiace s prípadmi, lepšieho usmernenia pre osoby zaoberajúce sa prípadmi, pružnejšieho prideľovania zamestnancov v rámci GR COMP a lepšej koordinácie riadenia prípadov medzi rôznymi príslušnými oddeleniami. Začalo aj s vývojom nového spoločného postupu na riadenie prípadov. Došlo však k výrazným oneskoreniam a systém pre antitrustové konanie a kontrolu fúzií nebude do konca roku 2020 plne funkčný. Dovtedy bude spracovanie prípadov zbytočne náročné na zdroje.
 • V roku 2018 GR COMP prijalo stratégiu na využívanie techník umelej inteligencie na ďalšie urýchlenie vyhľadávania informácií a na pomoc pri analýze dokumentov. Vzhľadom na obmedzenia rozpočtu a ľudských zdrojov sa očakáva, že prvý súbor skutočných výsledkov bude k dispozícii v roku 2020 iba v pilotnom režime, s plánovaným zvýšením od roku 2021.

Komisia zatiaľ úplne neriešila zložité nové výzvy týkajúce sa presadzovania na digitálnych trhoch

57

S digitálnym vekom sa objavili nové formy trhov, výrobkov a služieb, kde je potrebné prispôsobiť tradičné predpoklady a definície účinnej hospodárskej súťaže (pozri rámček 2). V posledných rokoch orgány na ochranu hospodárskej súťaže uvažujú o tom, ako riešiť tieto výzvy na rôznych fórach, ako sú okrúhle stoly OECD a ESHS. Na základe preskúmania dostupných dokumentov a rozhodnutí Komisie sme posudzovali, či sú súčasné nástroje Komisie dostatočné na riešenie výziev vyplývajúcich z digitálnych trhov.

Rámček 2

Digitálne trhy priniesli nové výzvy pre presadzovanie práva v oblasti hospodárskej súťaže

Pri presadzovaní práva v oblasti hospodárskej súťaže sa tradične posudzujú trhové podiely spoločností, ceny tovaru alebo služieb na relevantných trhoch a ziskové rozpätia spoločností. Klasické koncepcie však nepostačujú na definovanie trhovej sily a vyhodnotenie hospodárskej súťaže na digitálnych trhoch. Tieto trhy sú často „viacstranné“, t. j. spoločnosť slúži ako sprostredkovateľ medzi inými poskytovateľmi služieb alebo výrobkov a spotrebiteľmi, ktorí môžu využívať služby poskytované spoločnosťou bez akýchkoľvek poplatkov („trhy s nulovými cenami“). Spoločnosť môže využiť svoju trhovú silu na jednej strane trhu (napr. veľký počet používateľov), aby poškodila účastníkov trhu na druhej strane (napr. zavedením nespravodlivých podmienok).

Spoločnosti by mohli rýchlo prekonať „bod zlomu“, keď vďaka sieťovým efektom takmer automaticky získavajú stále viac používateľov a hromadia obrovské objemy údajov, čo môže ďalej posilňovať ich trhovú silu a dominantné postavenie. Tieto údaje môžu zahŕňať citlivé osobné informácie o jednotlivých používateľoch a v tomto ohľade sa presadzovanie politiky hospodárskej súťaže týka i pravidiel EÚ o ochrane údajov. Spoločnosti potom môžu využiť svoju trhovú silu na zníženie hospodárskej súťaže a výberu spotrebiteľa. Európsky výbor pre ochranu údajov, orgán zastupujúci orgány EÚ na ochranu údajov, požiadal Komisiu a ďalšie orgány na ochranu hospodárskej súťaže, aby do svojho posúdenia zahrnuli otázky ochrany údajov a súkromia jednotlivcov, ktoré môžu mať vplyv na hospodársku súťaž28. Osobitnou črtou digitálneho veku je skutočnosť, že spoločnosti nesúťažia na trhu, ale o trh, čo vedie k výsledkom „víťaz berie všetko“29.

Prostredníctvom algoritmov sa môžu spoločnosti takisto tajne dohovoriť alebo jednostranne konať, aby zvýšili ceny na úkor spotrebiteľov (rýchla úprava cien tak, aby sa zhodovali s cenami konkurentov, alebo výrobcov, ktorí rýchlo reagujú, keď maloobchodníci znížia ceny).

58

Aj keď Komisia prijala niekoľko rozhodnutí v prípadoch týkajúcich sa riešenia výziev vyplývajúcich z digitálneho hospodárstva, stále je potrebné vyriešiť významné výzvy. Napríklad postupy na digitálnych trhoch môžu spotrebiteľom spôsobiť ujmu. Pre Komisiu je však ťažké nájsť vhodné opravné prostriedky na riešenie zjavného problému s hospodárskou súťažou, keďže stanovenie poškodenia spotrebiteľov môže byť zvlášť zložité30. Netýka sa to len internetových spoločností, ale aj všetkých ostatných hospodárskych odvetví, ktoré prijímajú digitálne inovácie, ako sú energetika, telekomunikácie, finančné služby a doprava.

59

Podľa platných právnych predpisov EÚ môže Komisia vynútiť antitrustové pravidlá len ex post, teda až po tom, ako sa objaví problém v oblasti hospodárskej súťaže (pozri bod 40). Najmä v digitálnej ekonomike môže byť v tejto fáze na riešenie problému hospodárskej súťaže už príliš neskoro. Komisia však mimo kontroly fúzií v súčasnosti nemá k dispozícii žiadne nástroje, ktoré by jej umožnili zasiahnuť ex ante, t. j. predtým, ako nastanú problémy v oblasti hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti poznamenávame, že dva členské štáty už začali iniciatívy zamerané na zmenu svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

60

Počas rokov, ktoré Komisia potrebovala na prijatie rozhodnutia, mohli spoločnosti, ktorých sa týkali porušenia pravidiel hospodárskej súťaže zo strany konkurentov, utrpieť prudké zníženie obratu alebo dokonca museli opustiť trh. Právne predpisy EÚ oprávňujú Komisiu, aby pred prijatím konečného rozhodnutia vo veci samej nariadila predbežné opatrenia. V konkrétnych prípadoch to môže obmedziť rozsah škody. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1/2003 do roku 2019 však Komisia tento nástroj nepoužila, pretože ju zaväzuje preukázať, že spoločnosť spôsobuje „nenapraviteľné narušenie hospodárskej súťaže“31. V dôsledku toho Komisia zaznamenala riziko, že takéto opatrenia by mohli ešte viac spomaliť konania a že predčasné alebo nevhodné predčasné opatrenia by mohli hospodársku súťaž ešte viac poškodiť. Komisia tento nástroj prvýkrát použila proti jednej spoločnosti v októbri 2019.

61

Komisia opiera svoje názory na problémy hospodárskej súťaže o jednotlivé prípady v súlade so všeobecnými zásadami účinnej hospodárskej súťaže a blaha spotrebiteľov (pozri bod 06). S cieľom zlepšiť predvídateľnosť svojich rozhodnutí o presadzovaní práva Komisia uverejnila komplexný súbor usmernení, oznámení, rozhodnutí, nariadení o výnimkách a iných oznámení (pozri prílohu II).

62

Zistili sme, že usmernenia a oznámenia Komisie poskytli dobrý prehľad o tom, ako Komisia vníma určité problémy v oblasti hospodárskej súťaže. Zatiaľ však neaktualizovala usmernenia alebo oznámenia s cieľom zohľadniť nové výzvy, aj keď by to vyjasnilo pozíciu Komisie, poskytlo lepší prehľad o rozhodovacom procese a zlepšilo predvídateľnosť pre spoločnosti. Napríklad oznámenie Komisie o vymedzení relevantného trhu32 sa datuje do roku 1997, keď sa digitálny svet ešte len začínal rozvíjať. Usmernenie Komisie o prioritách presadzovania z roku 2009 týkajúce sa zneužívania dominantného postavenia podnikov na vylúčenie konkurentov z trhu33 alebo nariadenie o skupinových výnimkách pre kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov takisto neuvádzajú žiadne charakteristické črty digitálneho veku34.

63

Potreba poskytnúť usmernenie, a to aj ex ante, ešte predtým, ako bude vytvorená judikatúra (pozri bod 61), sa nedávno zdôraznila napríklad v i) záverečnej správe skupiny odborníkov s názvom Politika hospodárskej súťaže pre digitálnu éru, ktorú financovala Komisia, a v ii) Spoločnom memorande belgických, holandských a luxemburských orgánov na ochranu hospodárskej súťaže o výzvach, ktorým čelia orgány na ochranu hospodárskej súťaže v digitálnom svete35. Takéto usmernenie by pomohlo vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže a znížilo by riziko neistoty a nejednotných rozhodnutí pri konfrontácii s novými prípadmi v oblasti hospodárskej súťaže.

Komisia uložila vysoké pokuty, ale nemá žiadne istotu o ich odradzujúcom účinku

64

Komisia má pri rozhodovaní o uložení pokuty spoločnostiam za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže značnú mieru voľnej úvahy. Rozhoduje tiež o výške pokút v antitrustových prípadoch, pokiaľ zostane pod zákonom stanoveným stropom 10 % ročného celosvetového obratu spoločnosti v roku predchádzajúcom rozhodnutiu Komisie36. Účelom pokút je odradiť spoločnosti od používania protisúťažných praktík.

65

Ako alternatívu k zákazu protisúťažného správania a k uloženiu pokuty môže Komisia prijať aj záväzné „rozhodnutie o záväzku“. V takýchto prípadoch spoločnosti ponúkajú záväzky, ktoré sú určené na riešenie obáv z narušenia hospodárskej súťaže, ktoré zistila Komisia, a to bez formálneho zistenia porušenia. Komisia môže uložiť pokutu, ak spoločnosti nerešpektujú svoje záväzky.

66

Pokuty možno uložiť aj na zabezpečenie dodržiavania procesných pravidiel, napríklad ak spoločnosti neposkytujú správne a úplné informácie v rámci kontroly fúzií a antitrustových konaní.

67

V období od roku 2010 do roku 2019 Komisia uložila pokuty v celkovej výške 28,5 mld. EUR za porušenia článkov 101 a 102 ZFEÚ alebo iných pravidiel podľa nariadenia č. 1/2003 a nariadenia č. 139/2004 (pozri ilustráciu 9). V niektorých prípadoch boli tieto pokuty rekordné.

Ilustrácia 9

Pokuty uložené Komisiou v období 2010 – 2019 (v mld. EUR)

Zdroj: Európska komisia.

68

V antitrustových prípadoch Komisia určuje výšku pokút pre každú spoločnosť, ktorá sa podieľala na porušení pravidiel hospodárskej súťaže, ako percentuálny podiel z predaja ovplyvneného protisúťažnou praxou. Ďalšími kritériami pre konečnú výšku pokuty sú trvanie a stupeň závažnosti porušenia. Komisia môže tiež zohľadniť priťažujúce okolnosti, napríklad, keď sa spoločnosti opakovane dopúšťajú porušení, poľahčujúce okolnosti ako obmedzená účasť na porušení alebo znížiť príslušné pokuty, keď spoločnosti spolupracujú.

69

Hoci výška pokút uložených Komisiou patrí medzi najvyššie na svete, neumožňuje sama osebe vyvodiť závery o tom, či sú tieto pokuty účinným odstrašujúcim prostriedkom. S cieľom vyvodiť informovaný záver by bolo potrebné tieto sumy dať do súvislosti s obratom dotknutých spoločností, dĺžkou trvania porušovania pravidiel, pravdepodobnosťou odhalenia v prípade tajných kartelov, možnými neprimeranými ziskami, ktoré by spoločnosť mohla dosiahnuť z porušovania pravidiel, a časom, ktorý uplynul medzi porušením pravidiel a rozhodnutím Komisie o uložení pokuty.

70

Pokiaľ ide o možné neprimerané zisky, zistili sme, že ani Komisia, ani štyri vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré sme navštívili, ich vo svojich výpočtoch pokuty nezohľadnili. Je to pre uznané ťažkosti pri kvantifikácii cenových účinkov v jednotlivých prípadoch a pre značné zdroje, ktoré by boli potrebné na tento účel.

71

Takmer dve tretiny pokút, ktoré Komisia uložila v kartelových prípadoch od roku 2006, zostali pod úrovňou 0,99 % celosvetového ročného obratu, výrazne pod stropom 10 % ročného celosvetového obratu spoločnosti (pozri bod 64). Samotný strop môže vo vážnych prípadoch takisto obmedziť odradzujúci účinok. Napríklad sme zistili, že už v roku 2014 Holandsko zmenilo svoje vnútroštátne právne predpisy, aby umožnilo vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže uložiť v závažných kartelových prípadoch pokutu až do výšky 40 % celosvetového ročného obratu spoločnosti.

72

Pred auditom Komisia nevykonala žiadne celkové hodnotenie odradzujúceho účinku svojich pokút. Okrem toho napriek tomu, že odradzujúci účinok sa určuje prísnosťou pokút a pravdepodobnosťou odhalenia, metodika Komisie týkajúca sa stanovenia pokút neberie do úvahy pravdepodobnosť odhalenia.

Komisia úzko spolupracovala s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, existuje však priestor na zlepšenie

73

Keďže nariadenie č. 1/2003 splnomocnilo vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže posudzovať antitrustové prípady v cezhraničnom kontexte podľa pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, vykonali viac ako 85 % antitrustových vyšetrovaní v EÚ a prijali takmer 90 % rozhodnutí (pozri prílohu III). Cieľom smernice 2019/1, prijatej v januári 2019, bolo posilniť vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže tým, že sa im umožnilo zefektívniť presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ.

74

Na základe dostupných dokumentov a údajov ESHS, ako aj rozhovorov so zamestnancami štyroch vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže navštívených v rámci tohto auditu sme posúdili, či Komisia a tieto orgány účinne spolupracovali, pokiaľ ide o rôzne aspekty relevantné pre presadzovanie práva v oblasti hospodárskej súťaže.

75

V rámci ESHS (pozri bod 12), GR COMP úzko spolupracovalo s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže v rôznych pracovných skupinách. Napriek mnohým kontaktom však GR COMP a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže v kontrolovanom období úzko nekoordinovali svoje monitorovanie trhu a odvetvové vyšetrovania. GR COMP nemalo žiadne jasné informácie o tom, ktoré trhy vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže konkrétne monitorovali a či došlo skôr k prekrývaniu alebo medzerám ako k doplnkovosti s vlastnými monitorovacími činnosťami. GR COMP tiež nemalo plnú vedomosť o prioritách členských štátov v oblasti presadzovania práva a nesnažilo sa s nimi koordinovať svoje vlastné stanovovanie priorít. Čiastočne to bolo preto, že niektoré vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže neboli oprávnené stanoviť priority, hoci smernica 2019/1 im to v budúcnosti umožňuje.

76

Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže musia informovať Komisiu o začatí „formálneho vyšetrovacieho opatrenia“, aby umožnili pridelenie prípadu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý má dobré predpoklady (pozri bod 12). Komisia sa domnieva, že má na to zvlášť dobré predpoklady v prípade, ak majú protisúťažné praktiky vplyv na hospodársku súťaž vo viac ako troch členských štátoch, ak sú úzko prepojené s právnymi predpismi EÚ v iných oblastiach politiky alebo v prípade nových problémov v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré môžu vzniknúť37. V praxi však každý orgán na ochranu hospodárskej súťaže preskúmal prípady, ktoré zistil, a k presunutiu prípadov od vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže do Komisie došlo iba veľmi výnimočne. To, či antitrustový prípad vyšetruje Komisia alebo vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, môže mať významný vplyv na výsledok konania, pretože procesné pravidlá a pravidlá stanovovania pokút nie sú harmonizované. Spoločné minimálne nástroje na stanovenie pokút boli zavedené smernicou 2019/1.

77

V jednom prípade sme zistili, že 11 vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a v inom prípade štyri vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže museli riešiť podobné problémy v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sa týkajú tých istých spoločností pôsobiacich na digitálnych trhoch. Dotknuté vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže ich nemohli postúpiť Komisii, hoci tá mohla vyriešiť záležitosť efektívnejšie a presvedčivejšie (najmä ak podobné prípady prebiehajú súbežne v niekoľkých členských štátoch: rozsudok v prospech spoločnosti v jednom členskom štáte sa môže uplatniť ako precedens v ostatných). Vyšetrovanie takýchto prípadov bolo zvlášť náročné pre vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže menších členských štátov, ktorým chýbali zdroje a skúsenosti na vyšetrovanie týchto trhov. V nadväznosti na to Komisia v roku 2016 zaviedla mechanizmus včasného varovania, prostredníctvom ktorého sa vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže aj Komisia môžu v prebiehajúcich prípadoch vzájomne informovať o nových problémoch v oblasti hospodárskej súťaže. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže však tento mechanizmus ešte do značnej miery nevyužívali na skoršie oznamovanie potenciálnych prípadov.

Komisia poskytuje iba obmedzené informácie o dosahovaní cieľov, ako je blaho spotrebiteľa

78

Posúdenie výkonnosti Komisie pri presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže na vnútornom trhu zvyšuje transparentnosť a zodpovednosť voči Európskemu parlamentu a iným zainteresovaným stranám a umožňuje im poskytovať spätnú väzbu. Vyžaduje si jasné vymedzenie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť, a malo by viesť k identifikácii príležitostí na zlepšenie budúceho rozhodovania.

79

Preskúmali sme, či Komisia:

 1. stanovila rámec na posúdenie výkonu svojich činností;
 2. zabezpečila transparentnosť a zodpovednosť voči zúčastneným stranám primeraným podávaním správ o svojej činnosti.

Posúdenie Komisie týkajúce sa výkonu jej činností v oblasti presadzovania právnych predpisov čelilo výzvam

80

V súčasnosti neexistujú žiadne medzinárodne uznávané normy na meranie výkonnosti orgánu hospodárskej súťaže. GR COMP meria výkon svojich činností zameraných na presadzovanie právnych predpisov pri kontrole fúzií a antitrustových opatreniach ako súčasť všeobecného prístupu Komisie k hodnoteniu jeho výkonnosti.

81

Hodnotenie výkonnosti v Komisii funguje na základe konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, relevantných a načasovaných cieľov a zahŕňa povinné ukazovatele na meranie príspevku k všeobecným cieľom Komisie38. Tento rámec však nie je úplne vhodný na hodnotenie výkonu činností GR COMP v oblasti presadzovania právnych predpisov.

 • Keďže presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže je stimulované najmä faktormi, nad ktorými nemá Komisia kontrolu (napr. oznámenia o fúziách, formálne sťažnosti a žiadosti o zhovievavosť), pracovné zaťaženie GR COMP, ako aj počet rozhodnutí, sa môže z roka na rok značne meniť. Od začiatku to pre GR COMP sťažovalo vymedzenie základnej línie, na základe ktorej by bolo možné merať výkonnosť, stanovovať zmysluplné ukazovatele a ciele a porovnávať výkonnosť v priebehu času.
 • Ukazovateľ stanovený Komisiou pre všeobecný cieľ „účinné presadzovanie antitrustových pravidiel na účely ochrany blaha spotrebiteľov” (pozri prílohu IV) a považovaný za príspevok k širšiemu cieľu Komisie, ktorým je podpora zamestnanosti, rastu a investícií, je hrubý domáci produkt (HDP) EÚ. Samotné špecifikovanie vplyvu činnosti Komisie v oblasti hospodárskej súťaže na HDP je náročná úloha. Komisia vykonala modelové simulácie s cieľom posúdiť vplyv rozhodnutí o karteloch a fúziách na rast počas obdobia 2012 – 2018, ale na konci tohto auditu výsledky ešte neboli oficiálne uverejnené. Tento ukazovateľ okrem toho neposkytuje žiadne informácie ani o blahu spotrebiteľa. Takisto nie je možné zistiť, či rozhodnutie Komisie zasiahnuť v jednom sektore hospodárstva malo väčší vplyv na rast HDP, ako keby zasiahla v inom sektore. Takéto informácie by však boli užitočné pre efektívne prideľovanie zdrojov Komisie orientované na výkon.
82

GR COMP odhaduje úroveň priamych výhod, ktoré by spotrebitelia mali získať na základe jeho rozhodnutí o zákaze kartelov a fúzií. Tento prístup, ktorý vyvinula OECD39, poskytuje iba čiastočný pohľad na vplyv činnosti Komisie, pretože blaho spotrebiteľov je oveľa zložitejšia otázka, ako odráža tento proces. Samotné GR COMP uznáva obmedzenia prístupu, ktorý používa: najmä ťažkosti s vyčíslením i) potenciálnych úspor pre spotrebiteľov vyplývajúcich z uplatňovania antitrustových pravidiel (iných ako kartelové dohody) a ii) čiastočne z dôvodu chýbajúcej metodiky dynamické účinky rozhodnutí Komisie na inováciu, kvalitu a produktivitu.

83

Nie sú dostupné žiadne informácie o dosahovaní ďalších relevantných cieľov presadzovania Komisie, ktoré vyplývajú buď zo ZFEÚ, alebo zo strategického plánu a boli vymedzené iba na veľmi všeobecnej úrovni, napríklad „vytvorenie spravodlivých podmienok pre spoločnosti na vnútornom trhu“, „právna istota“, „posilnená integrácia trhu“ alebo „zabezpečiť spravodlivý podiel na výhodách rastu medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami“.

84

Okrem toho je k dispozícii iba málo informácií o tom, ako vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže pôsobia pri presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, pretože neexistuje žiadny spoločný prístup k hodnoteniu výkonnosti týchto orgánov. Žiadny orgán preto nemá prehľad o vplyve presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže v EÚ.

85

Pravidelné ex post analýzy rozhodnutí o presadzovaní práva sú kľúčovým nástrojom na hodnotenie globálnej efektívnosti práce Komisie (pozri ilustráciu 10). Napríklad umožňujú posúdiť, či boli predpoklady týkajúce sa vývoja na trhu po zásahu do fúzie správne alebo či zákaz danej protisúťažnej praxe dominantnej spoločnosti v skutočnosti vyústil do konkurencieschopnejších trhových štruktúr a priniesol dlhodobejšie výhody pre spotrebiteľov z hľadiska ceny, výstupu, kvality, výberu alebo inovácie. Takéto posúdenia vrátane získaných skúseností môžu pomôcť zlepšiť budúce rozhodovanie a zvýšiť zodpovednosť Komisie40. Zistili sme, že holandský vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže vykonal v niekoľkých vybraných prípadoch hodnotenia ex post. Pokiaľ ide o ďalšie tri vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré sme navštívili, takéto činnosti boli veľmi obmedzené alebo dokonca chýbali.

Ilustrácia 10

Úloha ex post hodnotenia pri prijímaní rozhodnutí

© OECD (2016), Referenčná príručka o ex post hodnotení rozhodnutí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže týkajúcich sa presadzovania.

86

V období auditu Komisia vykonala obmedzený počet ex post hodnotení: o účinkoch zásahov na vybraných trhoch s energiou a na telekomunikačných trhoch, a jedno hodnotenie na trhu s pevnými diskami41. Prípady však neboli vybrané ako súčasť strategického prístupu k hodnoteniam. Keďže toto hodnotenie nebolo založené na preskúmaní reprezentatívnej vzorky súboru rozhodnutí Komisie, nemohli z nej byť vyvodené poznatky, ktoré by sa mali zohľadniť pri budúcich prípadoch.

Správy Komisie boli zamerané skôr na činnosti než na vplyv

87

Komisia každoročne podáva správy o svojich činnostiach v oblasti politiky hospodárskej súťaže Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu sociálnemu a hospodárskemu výboru a Výboru regiónov42. V rámci celkovej správy Komisie o výkonnosti GR COMP zahrnie do samostatnej správy vo svojich výročných správach o činnosti informácie o kľúčových výsledkoch svojej práce43.

88

Obidve správy sú informatívnym, ale neúplným zhrnutím činností, ktoré Komisia vykonáva v oblasti politiky hospodárskej súťaže; poskytujú podrobné informácie o vývoji v oblasti najvýznamnejšej politiky, ako aj o prijatých dôležitých rozhodnutiach o presadzovaní právnych predpisov alebo začatých vyšetrovaniach v priebehu predchádzajúceho roka. Nezahŕňajú však ďalšie dôležité informácie, napríklad i) počet antitrustových vyšetrovaní prebiehajúcich na konci vykazovaného obdobia a ii) úhrnné množstvo antitrustových prípadov. Poskytujú tiež veľmi málo informácií o vplyve rozhodnutí a následne o dosahovaní všeobecných cieľov politiky, ako je vplyv na ceny alebo na kvalitu výrobkov alebo služieb.

89

Ako je uvedené vyššie (bod 73), vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže prijímajú väčšinu rozhodnutí o presadzovaní právnych predpisov na základe pravidiel hospodárskej súťaže EÚ. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže však podávajú správy o svojich činnostiach rôznymi spôsobmi, pretože Komisia a tieto orgány sa nedohodli na normách pre prezentáciu činností alebo opis ich výkonnosti. V dôsledku toho nemajú zainteresované strany takmer žiadne informácie o rozsahu tejto spolupráce a o tom, ako dobre fungovala.

90

Zaznamenali sme tiež, že neexistencia rámca pre nezávislé hodnotenia výkonnosti orgánov hospodárskej súťaže v EÚ znamená, že neexistuje nezávislé a pravidelné hodnotenie efektívnosti Komisie pri prispievaní k dosahovaniu strategických cieľov v oblasti presadzovania. OECD v roku 2005 uskutočnila v Komisii partnerské preskúmanie, pri ktorom odborníci posudzovali, ako rieši problémy v oblasti hospodárskej súťaže a problémy s reguláciou44.

Závery a odporúčania

91

Komisia vo všeobecnosti dobre využívala svoje právomoci v oblasti presadzovania práva pri kontrole fúzií a antitrustových konaniach a vo svojich rozhodnutiach riešila obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Jej kapacity na monitorovanie trhov a zisťovanie nových antitrustových prípadov však boli obmedzené. Zvyšujúce sa množstvo údajov, ktoré sa majú spracovať v konaniach, vznik digitálnych trhov a obmedzenia dostupných nástrojov na presadzovanie práva sú výzvou pre kapacity Komisie v oblasti presadzovania práva a doteraz sa plne neriešili. Aj napriek všeobecne úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže existuje priestor na lepšiu koordináciu. S cieľom vysvetliť a preukázať výhody pre občanov sa Komisia vo svojich verejných správach viac zamerala na činnosti než na vplyv.

92

S cieľom identifikovať porušenia antitrustových pravidiel Komisia nereagovala len na sťažnosti alebo prijaté informácie o trhu, ale konala aj z vlastnej iniciatívy. Vzhľadom na značný počet doručených sťažností a iných informácií však bol objem zdrojov dostupných na vlastnú detekciu antitrustových prípadov relatívne obmedzený. Počet nových antitrustových prípadov z vlastnej iniciatívy, ktoré sa začali, sa od roku 2015 znížil. Komisia nepreukázala, že mala jednotný prístup k monitorovaniu trhu (body 24 až 30).

93

Komisia zaviedla stimuly na zlepšenie podávania správ externými stranami (t. j. účastníkmi trhu alebo spotrebiteľmi) o možných porušeniach antitrustových pravidiel, ale využívanie najdôležitejšieho nástroja („program zhovievavosti“) od roku 2015 pokleslo (body 31 až 36).

94

Vzhľadom na veľký počet potenciálnych antitrustových prípadov a obmedzenia súvisiace s dostatočnými zdrojmi Komisia vyberá prípady, ktoré môže vyšetrovať. Komisia uplatňuje kritériá na uprednostňovanie prípadov, ktoré však neboli jednoznačne zvážené, aby sa zabezpečil výber tých antitrustových prípadov, ktoré majú na vnútornom trhu najvyššie riziko pre hospodársku súťaž alebo blaho spotrebiteľa (body 3738).

Odporúčanie 1 – Zvýšiť pravdepodobnosť odhalenia porušení

Na zabezpečenie vysokej úrovne presadzovania práva je nevyhnutným prvým krokom primerané odhaľovanie porušení. Komisia by preto mala prijať aktívnejší prístup zhromažďovaním a spracovaním relevantných informácií o trhu, a to konzistentným a nákladovo efektívnym spôsobom a výberom prípadov na základe jasne zvážených kritérií, napríklad pomocou systému bodovania.

Časový rámec: do konca roka 2022

95

Komisia zjednodušila kontrolu fúzií v prípade menej rizikových transakcií (t. j. väčšiny transakcií) a určila aj priestor na ďalšie zefektívnenie konaní. Zatiaľ však v tejto súvislosti nekonala. Komisia dokončila svoje preskúmania fúzií v zákonných lehotách. Keďže však musela čeliť rastúcemu počtu koncentrácií spoločností a čoraz väčšiemu množstvu analyzovaných údajov, nemohla vždy vykonať kontrolu presnosti všetkých poskytnutých informácií vzhľadom na nedostatok zdrojov a množstvo informácií, ktoré je potrebné overiť. Komisia sa doteraz podrobne nezaoberala nákladmi a výhodami zavedenia poplatkov za registráciu fúzií ako samostatného zdroja financovania svojej kontroly fúzií (body 40 až 46).

96

Keďže právne predpisy EÚ vymedzujú rozmer transakcie na úrovni EÚ len na základe ročného obratu účastníkov fúzie, určité transakcie s významom pre vnútorný trh neboli súčasťou kontroly Komisie (bod 47).

97

K presadzovaniu antitrustových opatrení dochádza tradične až po vzniku problému v oblasti hospodárskej súťaže. Zatiaľ čo antitrustové rozhodnutia Komisie, ktoré sme kontrolovali, sa zaoberali aspektmi v oblasti hospodárskej súťaže, konania Komisie trvali vo všeobecnosti dlho. Zdĺhavé konania môžu mať negatívny vplyv na účinnosť presadzovania práva v oblasti hospodárskej súťaže, najmä na rýchlo rastúcich digitálnych trhoch, na ktorých je potrebná rýchla reakcia, aby sa predišlo prípadným škodám. Dôvody oneskorenia neboli len na strane Komisie, ale aj na strane spoločností, ktoré boli predmetom prešetrovania. Aj keď Komisia vynaložila značné úsilie o urýchlenie konaní a tiež o zvládanie rastúceho počtu informácií a údajov, toto úsilie ešte nebolo celkom úspešné (body 48 až 56).

98

Podľa súčasných antitrustových pravidiel nie sú ex ante zásahy povolené a podmienky potrebné na použitie predbežných opatrení (t. j. nariadiť spoločnostiam, aby počas vyšetrovania prípadu prestali s podozrivým správaním) sťažujú ich použitie. Okrem toho, hoci mal vznik digitálnych trhov za následok nové výzvy pre hospodársku súťaž, ktorým je potrebné prispôsobiť tradičné predpoklady o trhoch a účinnej hospodárskej súťaži, Komisia zatiaľ neaktualizovala svoje usmernenia, oznámenia či nariadenia o skupinových výnimkách, aby sa týmto novým rysom prispôsobili a aby zlepšila právnu istotu pre spoločnosti a podporila rozhodovanie vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže (body 57 až 63).

99

A napokon účinné presadzovanie práva závisí od odrádzajúcej povahy uložených pokút. Aj keď v absolútnych číslach patrí výška pokút uložených Komisiou medzi najvyššie na svete, Komisia zatiaľ nevyhodnotila ich odstrašujúci účinok (body 64 až 72).

Odporúčanie 2 – Zvýšiť účinnosť presadzovania práva v oblasti hospodárskej súťaže

S cieľom účinne riešiť všetky problémy hospodárskej súťaže v oblasti kontroly fúzií v EÚ a rýchlejšie reagovať na vývoj trhov, najmä digitálnych, by Komisia mala prijať tieto opatrenia:

 1. ďalej optimalizovať postupy fúzií a riadenie prípadov s cieľom pokryť všetky transakcie súvisiace s vnútorným trhom a vykonať podrobnú analýzu nákladov a prínosov účtovania poplatkov za fúzie;
 2. posilniť svoje antitrustové intervenčné nástroje a aktualizovať oznámenia a usmernenia, ako aj nariadenia o skupinových výnimkách po uplynutí ich platnosti, aby sa zohľadnili nové skutočnosti na trhu (najmä tie, ktoré sú výsledkom digitálnych trhov);
 3. vykonať štúdiu odrádzajúceho účinku svojich pokút a podľa potreby aktualizovať svoju metodiku týkajúcu sa stanovenia pokút.

Časový rámec: do polovice roku 2024 alebo po uplynutí príslušných nariadení o skupinových výnimkách pre písm. b)

100

Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže prijímajú väčšinu rozhodnutí v prípadoch, keď sa uplatňujú pravidlá hospodárskej súťaže EÚ. Medzi nimi a Komisiou existovala dobrá spolupráca, ale monitorovanie trhu nebolo úzko koordinované a Komisia mala len málo informácií o prioritách vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti presadzovania práva. K prerozdeleniu prípadov dochádzalo len zriedka a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže ešte vo veľkej miere nevyužívali mechanizmy včasného varovania zavedené v roku 2016 na vzájomné informovanie o problémoch v prebiehajúcich prípadoch, a preto ich nebolo možné použiť na lepšie prideľovanie prípadov (body 73 až 77).

Odporúčanie 3 – Lepšie využívať potenciál Európskej siete pre hospodársku súťaž

Aby sa využil plný potenciál siete ESHS, Komisia by mala lepšie koordinovať monitorovanie trhu s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a podporovať výmenu informácií v rámci ESHS s cieľom zvýšiť transparentnosť a dosiahnuť doplnkovosť a podporiť i) lepšie využitie mechanizmu včasného varovania, ako aj ii) prideľovanie prípadov (najmä na zložitých digitálnych trhoch). Zamedzí sa tak tomu, aby viaceré orgány hospodárskej súťaže riešili podobné správanie tej istej spoločnosti.

Časový rámec: 2022

101

Právne predpisy EÚ vymedzujú iba všeobecné ciele politiky hospodárskej súťaže v EÚ. GR COMP musí merať výkonnosť svojich činností zameraných na presadzovanie právnych predpisov v súlade s celkovým prístupom Komisie na posúdenie svojej výkonnosti. Vzhľadom na povahu presadzovania práva v oblasti hospodárskej súťaže a nedostatok vhodných údajov však bolo pre GR COMP zložité stanoviť východiskovú hodnotu, na základe ktorej by bolo možné merať výkonnosť, stanovovať zmysluplné ukazovatele a ciele a porovnávať výkonnosť v priebehu času (body 78 až 84).

102

Komisia pravidelne nevykonávala ex post hodnotenia účinnosti svojich rozhodnutí, hoci by to pomohlo zlepšiť budúce rozhodovanie a lepšie prerozdeliť zdroje (body 8586).

103

Komisia vykazuje výsledky svojej činnosti zameranej na presadzovanie práva vo výročnej správe o politike v oblasti hospodárskej súťaže a osobitne vo výročnej správe o činnosti GR COMP. Obidve správy sa však zameriavajú skôr na činnosti než na vplyv, ale aj v súvislosti s týmito činnosťami chýbajú dôležité informácie (napr. prebiehajúce vyšetrovania na konci vykazovaného obdobia, úhrnné množstvo prípadov atď.). Navyše sa nevykonávajú ani pravidelné nezávislé posúdenia činnosti orgánov hospodárskej súťaže v EÚ, ako sú napríklad partnerské preskúmania (body 87 až 90).

Odporúčanie 4 – Zlepšiť vykazovanie výkonnosti

S cieľom zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť voči Európskemu parlamentu a občanom by Komisia mala:

 1. pravidelne vykonávať ex post hodnotenia výkonnosti svojich rozhodnutí o presadzovaní právnych predpisov vrátane ich vplyvu;
 2. spolu s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže vyvinúť prístup k pravidelnému nezávislému hodnoteniu dosahovania strategických cieľov v oblasti presadzovania, napríklad vo forme partnerských preskúmaní.

Časový rámec: 2023 pre písm. a) a 2024 pre písm. b)

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Alex Brenninkmeijer, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu dňa 6. októbra 2020.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner Lehne
predseda

Prílohy

Príloha I – Právne ciele presadzovania práva v oblasti hospodárskej súťaže EÚ

Článok 101 ZFEÚ Článok 102 ZFEÚ Nariadenie o fúziách
Zakázať dohody medzi spoločnosťami, ktoré môžu vo všeobecnosti vylúčiť, obmedziť alebo skresliť hospodársku súťaž. Chrániť štruktúru trhov, a tým aj hospodársku súťaž ako takú.

Zabrániť spoločnostiam v zneužívaní svojho dominantného postavenia vynucovaním neprimeraných cien alebo iných obchodných podmienok alebo obmedzovaním výroby, odbytu alebo technického rozvoja na úkor spotrebiteľov.
Zabezpečiť, aby boli koncentrácie zlučiteľné s vnútorným trhom, pokiaľ ide o potrebu udržania a rozvoja účinnej hospodárskej súťaže.
Dosiahnuť integrovaný vnútorný trh v EÚ

Príloha II – Kľúčové odkazy na pravidlá hospodárskej súťaže EÚ

Antitrustové pravidlá
(články 101 a 102 ZFEÚ)
Kartely
(článok 101 ZFEÚ)
Kontrola fúzií
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004
Oznámenie o definícii relevantného trhu
Oznámenie o dohodách menšieho významu, ktoré neobmedzujú hospodársku súťaž (oznámenie de minimis) Usmernenia na posudzovanie horizontálnych fúzií
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 o dohodách o výskume a vývoj Oznámenie Komisie o vedení konania o urovnaní Usmernenia o posudzovaní nehorizontálnych fúzií
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2010 o dohodách o špecializácii Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2008 o urovnávaní sporov Oznámenie Komisie o nápravných opatreniach
Usmernenia o dohodách o horizontálnej spolupráci Oznámenie Komisie o obmedzeniach
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 o vertikálnych dohodách Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch („oznámenie o zhovievavosti“) Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe
Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach Oznámenie Komisie o postúpení veci
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 316/2014 o transfere technológií
Usmernenia o transfere technológií
Poznámka: Usmernenia o pojme ovplyvnenie obchodu
Poznámka: Usmernenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy
Usmernenia o prioritách presadzovania práva Komisie pri uplatňovaní článku 82 zmluvy
Usmernenia k metóde stanovenia pokút
Informačná poznámka k platobnej neschopnosti
Oznámenie o vyčíslení škody pri žalobách o náhradu škody
Oznámenie o spolupráci v rámci Siete orgánov pre hospodársku súťaž
Oznámenie o spolupráci medzi Komisiou a súdmi členských štátov EÚ
Smernica 2014/104/EÚ o žalobách podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže
Smernica (EÚ) 2019/1 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu („ESHS plus“)
Oznámenie o pravidlách prístupu k dokumentácii Komisie
Rozhodnutie o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže

Príloha III – Vyšetrovania a návrhy rozhodnutí oznámené prostredníctvom ESHS 2010 – 2019

Členský štát Vyšetrovania v % Návrhy rozhodnutí v %
Belgicko 40 2,6 % 15 1,7 %
Bulharsko 13 0,8 % 4 0,4 %
Česká republika 28 1,8 % 14 1,6 %
Dánsko 33 2,1 % 35 3,9 %
Nemecko 117 7,6 % 77 8,5 %
Írsko 13 0,8 % 1 0,1 %
Grécko 38 2,5 % 32 3,5 %
Španielsko 112 7,3 % 100 11,1 %
Estónsko 3 0,2 % 1 0,1 %
Francúzsko 120 7,8 % 100 11,1 %
Chorvátsko 9 0,6 % 2 0,2 %
Taliansko 124 8,1 % 117 13,0 %
Cyprus 28 1,8 % 10 1,1 %
Lotyšsko 14 0,9 % 2 0,2 %
Litva 21 1,4 % 12 1,3 %
Luxembursko 28 1,8 % 7 0,8 %
Maďarsko 66 4,3 % 32 3,5 %
Malta 7 0,5 % 3 0,3 %
Holandsko 51 3,3 % 25 2,8 %
Rakúsko 105 6,8 % 35 3,9 %
Poľsko 21 1,4 % 8 0,9 %
Portugalsko 69 4,5 % 26 2,9 %
Rumunsko 65 4,2 % 54 6,0 %
Slovensko 32 2,1 % 20 2,2 %
Slovinsko 21 1,4 % 19 2,1 %
Švédsko 52 3,4 % 12 1,3 %
Fínsko 23 1,5 % 11 1,2 %
Spojené kráľovstvo 69 4,5 % 33 3,7 %
Spolu 1 322 86,1 % 807 89,5 %
Komisia 213 13,9 % 95 10,5 %
Celkový súčet 1 535 100 % 902 100 %

Príloha IV – Ukazovatele výkonnosti GR COMP pre kontrolu fúzií a antitrustové konania

č. Príslušný všeobecný cieľ Ukazovateľ výsledkov Zdôvodnenie Zdroj údajov
1 Účinné presadzovanie antitrustových pravidiel na účely ochrany blaha spotrebiteľov Rast HDP Zvýšenie HDP na základe opatrení na presadzovanie práva Eurostat
Osobitné ciele pre antitrustové pravidlá (vrátane kartelov)
1 Účinné presadzovanie antitrustových pravidiel na účely ochrany blaha spotrebiteľov Odhad výhod pre zákazníkov vyplývajúcich z rozhodnutí Komisie o zákaze kartelov Kvantitatívny ukazovateľ na zabezpečenie pozitívneho vplyvu presadzovania práva v oblasti hospodárskej súťaže na blaho spotrebiteľa Výpočet GR pre hospodársku súťaž
Odrádzajúci účinok pokút Komisie Kvalitatívny ukazovateľ na meranie vnímania zainteresovaných strán v súvislosti s odrádzajúcim účinkom našich pokút v oblasti antitrustových pravidiel a kartelov Prieskum zainteresovaných strán
2 A. Účinné a koherentné uplatňovanie práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže Počet prípadov signalizovaných Európskej sieti pre hospodársku súťaž (ESHS) Referenčná hodnota pre úroveň činnosti ESHS s cieľom zabezpečiť koherentné uplatňovanie právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaž Systém prípadov ESHS
Počet plánovaných rozhodnutí týkajúcich sa presadzovania a podobných konzultácií o prípadoch v Európskej sieti pre hospodársku súťaž (ESHS)
B. Účinné a koherentné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže vnútroštátnymi súdmi Miera súladu vnútroštátnych rozsudkov s odpoveďami Komisie na žiadosti o stanoviská (článok 15 ods. 1 nariadenia č. 1/2003) Referenčná hodnota pre súlad činností súdov a Komisie s cieľom zabezpečiť koherentné súkromné presadzovanie uplatňovanie právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži Štatistiky GR pre hospodársku súťaž na základe zaslaných vnútroštátnych rozsudkov
Miera súladu vnútroštátnych rozsudkov so spisom Komisie „amicus curiae“ (článok 15 ods. 3 nariadenia č. 1/2003)
Počet členských štátov, ktoré v plnej miere vykonali smernicu zabezpečujúcu právo obetí porušení právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže na odškodnenie prostredníctvom vnútroštátnych súdov Kritérium na zabezpečenie rovnakých príležitostí na získanie kompenzácie za porušenie právnych predpisov o hospodárskej súťaži vo všetkých členských štátoch Štatistiky GR pre hospodársku súťaž založené na hodnotení
Osobitné ciele pre kontrolu fúzií
4 Uľahčenie hladkej reštrukturalizácie trhu prostredníctvom efektívneho posudzovania neškodlivých fúzií Pomer rozhodnutí o fúziách prijatých zjednodušeným postupom Kvantitatívny ukazovateľ preukazujúci zníženú regulačnú záťaž uľahčujúcu hladkú reštrukturalizáciu trhu Výpočet GR pre hospodársku súťaž
5 Prevencia protisúťažných účinkov fúzií s cieľom chrániť blaho spotrebiteľov Odhad výhod pre zákazníkov vyplývajúcich zo zásahov v oblasti fúzií (pred rokom 2017 len výhody zo zásahov do horizontálnych fúzií) Kvantitatívny ukazovateľ na zabezpečenie pozitívneho vplyvu presadzovania práva v oblasti hospodárskej súťaže na blaho spotrebiteľa
Osobitné ciele týkajúce sa antitrustových pravidiel a kontroly fúzií
3 a 6 Právne nástroje EÚ v oblasti hospodárskej súťaže zosúladené s dianím na trhu a súčasným ekonomickým a právnym myslením Konzultácia so zainteresovanými stranami o nových pravidlách Referenčný bod pre kľúčové parametre kvality súvisiace s prácou GR pre hospodársku súťaž Štandardná kvalitatívna štúdia Eurobarometra

Prieskum zainteresovaných strán GR pre hospodársku súťaž
15 Podpora medzinárodnej spolupráce a konvergencie v oblasti politiky hospodárskej súťaže a väčšia transparentnosť a základné disciplíny v oblasti kontroly dotácií na medzinárodnej úrovni Podpora kultúry hospodárskej súťaže a konvergencie politík na medzinárodnej úrovni
16 Zákonný súlad rozhodnutí Komisie v prípadoch hospodárskej súťaže Zákonný súlad rozhodnutí Komisie v prípadoch hospodárskej súťaže
Kvalita hospodárskej analýzy
Znalosť trhu
Vplyv na trhy
Časový prehľad rozhodnutí
Včasné informovanie

Akronymy a skratky

ESHS: Európska sieť pre hospodársku súťaž (sieť Komisie a vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov)

GR COMP: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodársku súťaž

HDP: hrubý domáci produkt

NCA: vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže

OECD: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

ZFEÚ: Zmluva o fungovaní Európskej únie

Glosár

Antitrustová politika: oblasť právnych predpisov o hospodárskej súťaži a politiky zaoberajúcej sa protisúťažnými praktikami (ako sú kartely) a zneužívaním dominantného postavenia na trhu.

Fúzia: spájanie spoločností prebiehajúce tak, že jedna spoločnosť pohltí druhú, alebo tým, že vznikne nový subjekt, pričom v obidvoch prípadoch dochádza ku koncentrácii trhu.

Hospodárska súťaž: situácia na trhu, na ktorom mnohí nezávislí dodávatelia tovaru alebo služieb súperia o zákazníkov.

Hrubý domáci produkt: štandardné meradlo bohatstva krajiny: peňažná hodnota všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných v danom období v určitej ekonomike.

Kartel: skupina výrobcov alebo dodávateľov, ktorí prijímajú koordinované opatrenia na udržanie trhových cien na určitej úrovni alebo obmedzujú hospodársku súťaž iným spôsobom, napríklad obmedzením výroby alebo rozdeľovaním si trhov alebo zákazníkov.

Nariadenia o skupinových výnimkách: predpisy EÚ povoľujúce určité typy dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž, ktoré sú inak zakázané. Nariadenia o skupinových výnimkách majú obmedzenú dobu platnosti a Komisia ich pravidelne preskúmava.

Podnik: subjekt, napríklad spoločnosť, poskytujúci tovar alebo služby na danom trhu.

Predbežné opatrenia: opatrenia, ktoré umožňujú Komisii nariadiť spoločnosti, aby prestala so správaním, ktoré považuje na prvý pohľad za nezákonné.

Prostriedok nápravy: spôsob, akým sa vyrieši problém v oblasti hospodárskej súťaže vyplývajúci z fúzie alebo majúci za následok antitrustový prípad.

Spotrebiteľ: konečný používateľ tovaru alebo služby alebo nepriamy užívateľ, napríklad výrobca alebo maloobchodník.

Súkromný nárok na náhradu škody: podanie žaloby jednotlivcami a spoločnosťami o náhradu škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže.

Zhovievavosť: zásada, podľa ktorej možno za určitých podmienok upustiť od pokút uložených spoločnostiam v karteli alebo ich znížiť, ak spoločnosti pri vyšetrovaní spolupracujú s antitrustovými orgánmi.

Odpovede Komisie

Zhrnutie

Spoločná odpoveď Komisie na body I – XI.

Pravidlá hospodárskej súťaže EÚ sú dnes rovnako dôležité, ako keď boli pred vyše 60 rokmi ustanovené v zmluve. Tieto ustanovenia, ktorými sa vymedzujú právomoci a povinnosti Európskej komisie v oblasti politiky hospodárskej súťaže EÚ, sú naďalej pozoruhodne stabilné, hoci hospodárske a politické prostredie sa už viackrát výrazne zmenilo.

Komisia desaťročia pod pozorným dohľadom súdov EÚ a vyvíjajúcej sa judikatúry vypracúva a presadzuje právo EÚ v oblasti hospodárskej súťaže tak, aby vyjadrovalo realitu trhu. Pravidelne upravuje pravidlá a postupy hospodárskej súťaže tak, aby zodpovedali vývoju na trhoch a aby boli v súlade so súčasným ekonomickým a právnym myslením.

S vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže má Komisia spoločnú právomoc priamo presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže EÚ (články 101 – 109 ZFEÚ) s cieľom zlepšiť fungovanie trhov, a to zabezpečovaním rovnocenných a spravodlivých súťažných podmienok pre všetky podniky na základe kvality nimi poskytovaných služieb a tovaru. Účelom pravidiel hospodárskej súťaže je pomáhať pri vytváraní a riadnom fungovaní vnútorného trhu. V oblasti kontroly fúzií Komisia ochraňuje konkurencieschopné trhové štruktúry tým, že zabraňuje veľkým koncentráciám poškodzovať hospodársku súťaž. Takéto konkurenčné prostredie je prínosom pre spotrebiteľov, podniky, ako aj európske hospodárstvo ako celok. V rámci Komisie sú za tieto priame právomoci na presadzovanie práva v prvom rade zodpovední komisár a Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž.

Antitrustová politika aj kontrola fúzií znamenajú pre Komisiu činnosť, ktorá podlieha právnym povinnostiam. Tieto právne povinnosti sa musia splniť v prvom rade, a to napriek obmedzeniam zdrojov, a presadzovanie práva sa musí vykonávať spravodlivo, na základe faktov, dôkazov a dôkladnej analýzy, pričom sa musí dodržať riadny proces. Treba zdôrazniť, že súdy EÚ majú neobmedzenú právomoc preskúmať rozhodnutia Komisie o presadzovaní práva, ktoré im účastníci konania predložia, a to pokiaľ ide o podstatu, postup, prípadne aj výšku, uloženej pokuty.

Komisia uvádza, že na zisťovanie porušení pravidiel hospodárskej súťaže má rôzne zdroje: formálne sťažnosti, žiadosti o oslobodenie od pokuty a o zhovievavosť, stretnutia so zainteresovanými stranami, nástroj pre oznamovateľov, spolupráca v rámci Komisie, s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a inými vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a vnútroštátnymi orgánmi, trhové štúdie, špecializovaná a všeobecná tlač a ďalšie verejne dostupné zdroje a databázy sú len niektoré z nich. Aktívne monitorovanie trhu je neoddeliteľnou súčasťou úsilia Komisie v oblasti zisťovania, pričom jeho možnosti sa neustále rozvíjajú.

Pokiaľ ide o potenciálne porušenia, na ktoré je upozorňovaná, Komisia nemôže pre obmedzené zdroje konať vo všetkých potenciálnych porušeniach antitrustových pravidiel EÚ. Každé nové navrhnuté vyšetrovanie podlieha podrobnému internému posúdeniu priorít v niekoľkých fázach. Pri stanovovaní priorít sa uplatňujú kvantitatívne a kvalitatívne kritériá (vrátane možného poškodenia trhu a spotrebiteľov, precedentnej hodnoty prípadu atď.), čo poskytuje dobrý základ na stanovovanie priorít Komisie, najmä toho, v ktorých prípadoch treba konať. Mimoriadnu pozornosť Komisia venuje transparentnému zverejňovaniu začatia antitrustového konania, v rámci ktorého poskytuje dostatočne podrobné informácie, aby umožnila informovanosť médií a širokej verejnosti o dôvodoch konkrétneho vyšetrovania. Pokiaľ ide o vykonávanie antitrustových vyšetrovaní, Komisia zdôrazňuje, že dôležitými parametrami presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže sú kvalita, závažnosť a rýchlosť vyšetrovaní. Vyšetrovania by mali byť rýchle, a to aj vzhľadom na tempo, ktorým sa hospodárstvo a spoločnosť vyvíjajú. Sú však aj čoraz zložitejšie. Rýchlosť je nevyhnutným doplnkom kvality a závažnosti, nemôže ich však nahrádzať, ani v nich predstavovať ústupok. Komisia neustále hľadá spôsoby, ako svoje konania zefektívniť. V Únii vybudovanej a riadenej na základe zásady právneho štátu je najdôležitejšie zabezpečovanie kvality rozhodnutí Komisie a plné dodržiavanie práva na obhajobu.

Komisia preskúmava aj svoj politický rámec rôznych nariadení, oznámení a usmernení a neustále v nej prebieha významný program preskúmania antitrustovej politiky s cieľom zabezpečiť, aby nové a aktualizované pravidlá vyjadrovali realitu trhu, ako aj, a to najmä, vplyv digitalizácie. Prebiehajúce preskúmania zahŕňajú aj dôležité hodnotenie v oblasti kontroly fúzií zaoberajúce sa otázkami možného zjednodušenia právomocí, ktorého výsledok nemožno predvídať. Preskúmanie politiky predstavuje rozsiahly proces, ktorého súčasťou sú verejné konzultácie, hodnotenia a posudzovania vplyvu v súlade s programom Komisie pre lepšiu právnu reguláciu, a môže trvať niekoľko rokov.

Komisia zdôrazňuje zrejmý účinok spoločného presadzovania antitrustovej politiky EÚ prostredníctvom Komisie a vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Komisia organizuje a riadi veľké množstvo zasadnutí s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré sa týkajú politických otázok a prípadov, s cieľom zlepšiť spoločné odborné znalosti a zabezpečiť účasť na spoločných riešeniach. V nariadení č. 1/2003 ako takom sa však Komisii neprisudzuje žiadna úloha ani právomoc v oblastiach koordinácie monitorovania trhu alebo priorít presadzovania práva v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ESHS).

Okrem toho sa Komisia aktívne podieľa aj na práci organizácie OECD a Medzinárodnej siete pre hospodársku súťaž a prispieva k nej s cieľom zlepšiť meranie výkonnosti a účinnosť orgánov na ochranu hospodárskej súťaže na celom svete. Komisia súhlasí s Európskym dvorom audítorov, že väčšie investície do hodnotenia ex post sú prospešné pre budúce presadzovanie práva Komisiou, na vykonávanie tejto funkcie sú však potrebné aj dostatočné zdroje (ľudské aj technické). Komisia súhlasí s Európskym dvorom audítorov, že orgány na ochranu hospodárskej súťaže potrebujú dostatočné zdroje (ľudské aj technické), aby mohli pôsobiť ako účinné orgány presadzovania práva.

Komisia prijíma odporúčania 2 písm. b), 2 písm. c), 3 a 4 písm. a), čiastočne prijíma odporúčania 1 a 2 písm. a) a neprijíma odporúčanie 4 písm. b).

Úvod

06

Komisia odkazuje na protokol č. 26 k ZFEÚ a judikatúru Súdneho dvora (vec C-501/06, GlaxoSmithKline, body 61 – 63) a zdôrazňuje, že blaho spotrebiteľa nie je oddelenou, samostatnou normou, ktorá sa má dosahovať presadzovaním práva v rámci pravidiel hospodárskej súťaže.

08

Komisia uvádza, že od roku 2016 bol počet preskúmaných koncentrácií takmer 400, nie 300 ročne (alebo dokonca viac ako 400, tak ako v roku 2018).

Rámček 1

Právomoci vnútroštátnych orgánov členských štátov na ochranu hospodárskej súťaže

Komisia uvádza, že v smernici 2019/145 sa zaviedli spoločné minimálne právomoci pre vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj pravidlá, ktorými sa všetkým vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže umožňuje ukladanie odrádzajúcich pokút. Okrem toho sa v nej zaviedol takmer úplne harmonizovaný postup podávania žiadostí o zhovievavosť.

Pripomienky

Niektoré obmedzenia týkajúce sa kapacity Komisie v oblasti monitorovania trhu, zisťovania a vyšetrovania

24

Komisia zdôrazňuje, že aktívne monitorovanie trhu je neoddeliteľnou súčasťou jej úsilia v oblasti zisťovania a že túto schopnosť neustále rozvíja, pričom sa opiera o kombináciu rôznych zdrojov. Patria sem napríklad analýzy rozsahu pôsobnosti, odvetvové prieskumy, vyšetrovania z úradnej moci a nástroj pre oznamovateľov. Spôsob zisťovania porušení sa v jednotlivých odvetviach nevyhnutne líši; v niektorých odvetviach sú normou formálne sťažnosti, zatiaľ čo iné odvetvia sa viac spoliehajú na neformálne kontakty a informačné zdroje špecifické pre dané odvetvie. Komisia sa opiera o nástroje a zdroje, ktoré sú podľa nej na získavanie stôp a zisťovanie možných porušení najvhodnejšie, pričom sa snaží dosiahnuť rovnováhu medzi nákladmi na ďalšie činnosti monitorovania trhu a možnými prínosmi týchto činností.

Podľa názoru Komisie predstavujú jej postupy a činnosti dobrý predpoklad ďalšieho úsilia v oblasti aktívneho zisťovania porušení hospodárskej súťaže za predpokladu, že budú k dispozícii dostatočné zdroje.

Obmedzené zdroje ovplyvňujú kapacitu Komisie v oblasti zisťovania.

29

Odvetvové prieskumy sú iba jedným (a najnáročnejším na zdroje) z mnohých nástrojov používaných na preverovanie na účely monitorovania/zisťovania. Komisia zdôrazňuje, že GR pre hospodársku súťaž vždy malo (a má) kvalifikovaných a schopných zamestnancov na vykonávanie daných úloh, ale súhlasí s tým, že na ďalšie zisťovanie a presadzovanie práva sú kľúčové ďalšie zdroje.

30

Komisia konštatuje, že ročný počet nových prípadov zaregistrovaných z vlastnej iniciatívy je už zo svojej podstaty veľmi rozdielny a treba ho vnímať nielen vo vzťahu k už prebiehajúcim prípadom, ale aj k počtu nových sťažností, ktoré sa sledujú (po dosiahnutí maxima v nových prípadoch sa dôraz prirodzene kladie aj na pokrok v týchto vyšetrovaniach). O účinnosti vlastných iniciatív Komisie svedčí to, že tvoria jednoznačnú väčšinu všetkých antitrustových rozhodnutí nesúvisiacich s kartelom.

Prístup k stanoveniu priorít prípadov nebol optimálny

38

Každé nové vyšetrovanie podlieha podrobnému vnútornému posudzovaniu priorít v niekoľkých krokoch, na základe osvedčených kritérií. Medzi otázky, ktoré sa majú posudzovať, patria náznaky možného poškodenia trhu a spotrebiteľov, ako aj otázky týkajúce sa napríklad precedentnej hodnoty a toho, či je právo hospodárskej súťaže tou najefektívnejšou odpoveďou, a ak áno, či na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni. Podobne sa musí zosúladiť presadzovanie práva v prioritných oblastiach stanovených v ročnom pláne riadenia Komisie s potrebou presadzovania práva v širokom spektre odvetví. Toto sú otázky, ktoré síce nemožno číselne vyjadriť, ale pre ktoré poskytujú pevný základ súčasné pravidlá a postupy stanovovania priorít.

44

Komisia sa pri hodnotení koncentrácií opiera o rôzne súbory údajov a informácií, ktoré presahujú rámec informácií poskytnutých stranami oznamujúcimi fúziu. Tým, že sa Komisia opiera o tieto rôzne zdroje dôkazov, je schopná vykonávať svoje vlastné posudzovanie (vrátane prípadov rekonštrukcie trhu, pri ktorých existuje riziko, že údaje „oznamujúcej strany“ sú neúplné alebo nepresné), krížovo kontrolovať a overovať poskytnuté informácie a vyhlásenia oznamujúcej strany (a prípadne preukázať, že nie sú podložené dôkazmi).

V nariadení o fúziách sa predpokladá aj možnosť ukladať pokuty, keď spoločnosti poskytnú nesprávne, zavádzajúce alebo neúplné informácie, ktorú Komisia nedávno využila v dvoch prípadoch (Facebook/WhatsApp a GE/LM Wind).

Komisia zdôrazňuje, že tretie strany, ktoré majú dôležité pripomienky k navrhovanej transakcii, zvyčajne odpovedajú včas alebo požiadajú o predĺženie lehoty na odpoveď. Predĺženia sa udeľujú často.

45

Komisia konštatuje, že v súvislosti s opatreniami prijatými počas pandémie ochorenia COVID-19 sa rozhodla dočasne povoliť podnikom predkladať žiadosti o fúzie elektronicky.

46

Druhá zarážka – Komisia konštatuje, že v odseku 5 písm. a) zjednodušeného oznámenia sa uvažuje o dvoch kategóriách prípadov: i) spoločné podniky, ktoré v EHP nevyvíjajú žiadnu činnosť (spoločné podniky mimo EHP) a ii) spoločné podniky, ktoré v EHP vyvíjajú malé činnosti (s obratom do 100 miliónov v EHP).

47

Od roku 2016 uskutočňuje Komisia hodnotenie vybratých aspektov kontroly fúzií v EÚ, ktoré okrem iného zahŕňa aj účinnosť prahových hodnôt obratu, aby bolo možné dostatočne zachytávať príslušné transakcie podľa nariadenia EÚ o fúziách.

Cieľom hodnotenia je posúdiť najmä to, či v súčasnosti existujú rozdiely v presadzovaní práva (a ak áno, aké veľké) v dôsledku koncepcie nariadenia o fúziách, alebo či existujúce nástroje (napríklad systém postupovania) umožňujú dostatočne zachytávať a skúmať príslušné transakcie, hoci sa nezachytávajú prahovými hodnotami obratu podľa nariadenia o fúziách.

Antitrustové rozhodnutia Komisie sa zaoberali otázkami hospodárskej súťaže, ale sú stále zdĺhavé.

52

Komisia zdôrazňuje, že súdy EÚ majú úplnú právomoc preskúmať rozhodnutia Komisie o presadzovaní práva, ktoré im účastníci konania predložia, a to pokiaľ ide o podstatu a postup, prípadne majú neobmedzenú právomoc, pokiaľ ide o výšku uloženej pokuty.

58

Komisia zdôrazňuje, že ani pri určovaní porušení antitrustových pravidiel podnikmi v oblasti digitálneho hospodárstva nie je povinná v súlade s platnou právnou normou stanovovať poškodenie spotrebiteľov.

59

Komisia konštatuje, že súčasťou odôvodnenia posúdenia vplyvu možného nového nástroja hospodárskej súťaže, ktorý spustila 2. júna 202046, je riešenie štrukturálnych rizík v rámci hospodárskej súťaže, ktoré si môžu vyžadovať včasné intervencie, aby sa zabránilo vytváraniu silných účastníkov trhu s pevným a/alebo dominantným postavením. Podľa súčasných pravidiel hospodárskej súťaže sa takýmito scenármi nemožno zaoberať, ale dali by sa riešiť prostredníctvom nového nástroja prieskumu trhu, ktorý by Komisii umožnil napraviť všetky nepriaznivé vplyvy na hospodársku súťaž vyplývajúce z takýchto štrukturálnych problémov v oblasti hospodárskej súťaže.

60

Komisia objasňuje, že po úspešnom prijatí rozhodnutia o dočasných opatreniach v roku 2019 je pripravená v príslušných prípadoch naďalej uplatňovať predbežné opatrenia.

62

Komisia aktívne reaguje na nové výzvy, ktoré prináša vývoj na digitálnych trhoch. V roku 2019 zorganizovala konferenciu o formovaní politiky hospodárskej súťaže vo veku digitalizácie s účasťou veľkého počtu zainteresovaných strán a akademickej obce a zverejnila aj správu troch externých poradcov komisára pre hospodársku súťaž47.

V rokoch 2018 až 2020 začala Komisia rozsiahly program hodnotenia a skúmania politík, ktorý sa týka niekoľkých nariadení, usmernení a oznámení v oblasti antitrustovej politiky a fúzií, s cieľom zabezpečiť, aby pravidlá vyjadrovali súčasnú podnikateľskú realitu, ako aj, a to najmä, vplyv digitalizácie48. Preskúmania sa uskutočňujú na základe zásad Komisie týkajúcich sa lepšej právnej regulácie, v súlade s poverovacím listom výkonnej podpredsedníčky Vestagerovej49 a pracovným programom Komisie50.

Ide o inkluzívny proces, ktorý môže vrátane verejných konzultácií trvať niekoľko rokov. V súčasnosti sa so zreteľom na uplynutie ich platnosti v roku 2022 preskúmavajú napríklad nariadenie a usmernenia o vertikálnych skupinových výnimkách51, ako aj nariadenie a usmernenia o horizontálnych skupinových výnimkách52. V súčasnosti sa preskúmava aj oznámenie o vymedzení relevantného trhu. Harmonogram procedurálnych postupov rôznych preskúmaní je zverejnený na webovom sídle GR pre hospodársku súťaž s cieľom zabezpečiť transparentnosť pre verejnosť53.

Komisia uložila vysoké pokuty, ale nemá žiadnu istotu o ich odradzujúcom účinku.

64

Komisia konštatuje, že hoci má určitú mieru voľnosti pri určovaní výšky pokuty za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, musí dodržiavať judikatúru súdov EÚ a je viazaná svojimi usmerneniami o pokutách.

70

Zo skúseností niekoľkými vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, ktorým pravidlá nariaďovali kvantifikovať nelegálne zisky na účely pokutovania, vyplýva, že táto úloha prináša obrovské praktické ťažkosti vrátane ťažkostí so stanovením hypotetickej „konkurenčnej ceny“, s ktorou by sa malo presne porovnať nadhodnotenie. Aj za predpokladu, že by sa to vôbec dalo presne urobiť, by si výpočet neprimeraného zisku na účely pokút vyžadoval nielen značné zdroje (ako to uznáva Európsky dvor audítorov), ale pravdepodobne aj značné predĺženie mnohých vyšetrovaní, v dôsledku čoho by sa zvýšil počet odvolaní a skomplikoval odvolací proces. Toto by zasa ovplyvnilo schopnosť Komisie sledovať v danom okamihu väčší počet prípadov, čo by viedlo k zmierneniu odrádzajúceho účinku. Veľmi zdĺhavé vyšetrovaní môžu okrem toho odrádzajúci účinok nepriaznivo ovplyvniť aj samé osebe.

72

Pokiaľ ide o celkové hodnotenie odrádzajúcich účinkov pokút, Komisia zdôrazňuje, že naozaj nevykonala celkové hodnotenie, ale už preskúmala alternatívne prístupy navrhnuté v literatúre na posúdenie odrádzajúcich účinkov politík presadzovania práva v oblasti kartelov a fúzií.

Komisia úzko spolupracovala s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, existuje však priestor na zlepšenie

75

Komisia zdôrazňuje, že v nariadení č. 1/2003 sa jej neposkytuje nijaká právomoc koordinovať priority monitorovania trhu alebo presadzovania práva v rámci siete ESHS. Okrem toho, ako sa uznáva v tejto správe, nie všetky vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže majú v súčasnosti právomoc na stanovovanie priorít v rámci prípadov. Uvedenú právomoc získajú po vykonaní smernice 2019/1, podľa predpokladov vo februári 2021. Aj po vykonaní smernice 2019/1 bude však každá takáto koordinácia závisieť od súhlasu vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže. Väčšina vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže musí pri stanovovaní svojich priorít prihliadať na osobitné problémy vo vnútroštátnom kontexte, pričom vnútroštátne priority sa nemusia zhodovať s prioritami Komisie.

Komisia zdôrazňuje, že zintenzívnila dobrovoľnú výmenu informácií o odvetvových prieskumoch s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a využíva na to osobitnú IT aplikáciu. Od 1. novembra 2018 (dátum vydania nástroja) do 29. júna 2020 sa v rámci siete ESHS komunikovalo o 22 odvetvových prieskumoch. Ešte predtým sa o plánovaných alebo prebiehajúcich odvetvových prieskumoch často diskutovalo na zasadnutiach odvetvových podskupín, ako aj v pracovnej skupine pre vertikálne dohody, pracovnej skupine pre horizontálne dohody a zneužívanie trhu, ako aj pracovnej skupine pre digitálne trhy.

76

Komisia pripomína, že v smernici 2019/1 sa zavádzajú spoločné minimálne nástroje a zabezpečuje, aby všetky vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli ukladať odrádzajúce pokuty.

77

Komisia zdôrazňuje, že v prípadoch, keď je geografický trh domácim trhom (ako sú uvedené prípady), nie je zaručené, že vyšetrovaním Komisie sa mohla vec vyriešiť efektívnejšie.

Komisia poskytuje iba obmedzené informácie o dosahovaní cieľov, ako je blaho spotrebiteľa

80

Komisia súhlasí s tvrdením, že v súčasnosti neexistujú žiadne medzinárodne uznávané normy na meranie výkonnosti orgánu na ochranu hospodárskej súťaže. Malo by sa však vyjadriť uznanie organizácii OECD a Medzinárodnej sieti pre hospodársku súťaž za dôležitú prácu vykonanú v tejto oblasti, ku ktorej prispieva aj Komisia.

Komisia zdôrazňuje, že organizácia OECD vypracovala ukazovatele na meranie dosahu a rozsahu režimov politiky hospodárskej súťaže v 34 jurisdikciách organizácie OECD a 15 jurisdikciách mimo organizácie OECD54.

Okrem toho meranie výkonnosti presadzovania práva Komisiou v oblasti kontroly fúzií a antitrustovej politiky (ako súčasti všeobecného rámca Komisie) zahŕňa aj podávanie správ o ukazovateľoch výkonnosti v súlade s pokynmi vypracovanými organizáciou OECD na pomoc orgánom na ochranu hospodárskej súťaže pri posudzovaní očakávaného vplyvu svojich činností55.

Komisia takisto zdôrazňuje, že poslaním pracovnej skupiny pre účinnosť agentúr na ochranu hospodárskej súťaže v rámci Medzinárodnej siete pre hospodársku súťaž je určiť kľúčové prvky riadne fungujúcej agentúry na ochranu hospodárskej súťaže, osvedčené postupy v oblasti stratégie, plánovania a činností, ako aj nástroje a postupy na presadzovanie práva. Mandátom pracovnej skupiny pre účinnosť agentúr na ochranu hospodárskej súťaže je výmena skúseností medzi členmi Medzinárodnej siete pre hospodársku súťaž a mimovládnymi poradcami (> 130 členov po celom svete), ako aj vypracovanie a šírenie osvedčených postupov na zabezpečovanie účinnosti agentúr56.

81

Druhá zarážka – Komisia zdôrazňuje, že modelové simulácie hodnotiace vplyv intervencií Komisie v oblasti fúzií a zákazov kartelov v rokoch 2012 – 2018 boli zverejnené v roku 2020. V týchto modelových simuláciách sa prihliada nielen na makroekonomický vplyv na rast HDP, vytváranie pracovných miest a investície, ale aj na externé vplyvy znižovania cien v súvislosti s intervenciami politiky hospodárskej súťaže medzi jednotlivými odvetviami. Päť odvetví (motorové vozidlá, financie, telekomunikácie, základné kovy a elektronika) tvorilo dve tretiny celkových externých vplyvov57.

82

Komisia zdôrazňuje, že prístup, ktorý vypracovala organizácia OECD, obsahuje metodiku osvedčených postupov, ktorú organizácia OECD odporúča svojim členom, a preto je prijateľný pre orgány na ochranu hospodárskej súťaže. Ako už bolo uvedené, Komisia nedávno vykonala ďalšiu prácu v oblasti odrádzajúceho účinku politiky hospodárskej súťaže.

83

Komisia zdôrazňuje, že GR pre hospodársku súťaž každoročne v rámci výkonnostného rámca Komisie podáva správy o svojich výstupoch a výsledkoch v súlade so svojimi konkrétnymi cieľmi a podielom na plnení všeobecných cieľov stanovených na úrovni Komisie, ktoré sú vymedzené ako dlhodobejšie vplyvy na spoločnosť. Keďže vymedzenie podielu výstupov a výsledkov na vplyvoch Komisie môže byť náročné, je potrebné vytvoriť odkaz v slovnom opise plánu riadenia a vo výročnej správe o činnosti a od roku 2016 aj v strategickom pláne. Toto GR pre hospodársku súťaž urobilo.

84

Komisia zdôrazňuje, že príslušné vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže sa podieľajú na úsilí, ktoré v tejto oblasti vyvíjajú organizácia OECD a Medzinárodná sieť pre hospodársku súťaž.

V pracovnej skupine siete ESHS pre podporu a komunikáciu sa Komisia podelila o výsledky rýchlych prieskumov Eurobarometra (2009, 2014 a 2019) o vnímaní hlavných cieľov politiky hospodárskej súťaže a problémov hospodárskej súťaže v členských štátoch a v EÚ občanmi EÚ a diskutovala o nich. Komisia si s pracovnou skupinou vymenila aj výsledky prieskumu Eurobarometra týkajúceho sa zainteresovaných strán (2009 a 2014), ktorý využila pri meraní výkonnosti.

Pracovná skupina si takisto vymenila informácie o štrukturálnych reformách na úrovni členských štátov (vrátane zintenzívňujúcej sa hospodárskej súťaže na trhoch s výrobkami a službami a v konkrétnych odvetviach) v kontexte cyklu koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v rámci európskeho semestra.

Komisia okrem toho v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže vypracovala a zverejnila správy o problémoch v oblasti hospodárskej súťaže a o kontrolných akciách v oblasti potravín a farmaceutických výrobkov, ktoré sa realizovali na úrovni EÚ, ako aj členských štátov.

85

Hodnotenia predstavujú kľúčovú zložku rozhodovacieho procesu Komisie o politických a legislatívnych iniciatívach (program lepšej právnej regulácie). Dôležité návrhy na zásadnú revíziu právnych predpisov/usmernení by mali vychádzať z hodnotenia už zavedeného politického rámca. Analýza ex post jednotlivých rozhodnutí o presadzovaní práva dopĺňa hodnotenia týkajúce sa preskúmania politických rámcov v rámci programu lepšej právnej regulácie.

Komisia vykonala aj preskúmania ex post svojich opatrení na presadzovanie práva, ale konštatuje, že pravidelná analýza ex post intervencií politiky hospodárskej súťaže v konkrétnych odvetviach alebo konkrétnych rozhodnutí si vyžaduje ďalšie investície a vyhradené zdroje, ktoré v súčasnosti GR pre hospodársku súťaž nemá.

86

Komisia uznáva, že hodnotenia ex post nevykonáva systematicky ani pravidelne najmä pre nedostatok zdrojov.

Keď sa však na preskúmanie predložia nástroje politiky, Komisia používa hodnotiaci rámec v kontexte lepšej právnej regulácie Komisie.

Okrem toho vyhodnotila množstvo intervencií týkajúcich sa fúzií a antitrustových intervencií v zacielených odvetviach, ako sú energetika a telekomunikácie. Tieto odvetvia boli v pracovnom programe Komisie určené ako prioritné. Napriek tomu, že tieto hodnotenia vždy nevychádzali z reprezentatívnej vzorky prípadov, bolo možné získať určité poznatky pre budúce presadzovanie práva.

Komisia uskutočnila niekoľko hodnotení ex post: 1. dvoch fúzií na trhu s pevnými diskami (v štúdii uskutočniteľnosti z roku 2017); 2. jednej fúzie a jedného antitrustového prípadu v štúdii o telekomunikačnom trhu z roku 2017; 3. jednej fúzie a jedného antitrustového prípadu v štúdii o trhu s energiou z roku 2016; a 4. dvoch fúzií v štúdii o telekomunikačnom trhu z roku 2015.

Správy Komisie boli zamerané skôr na činnosti než na vplyv

88

Vzhľadom na každoročne veľký počet rozhodnutí Komisie nie je možné do týchto správ zahrnúť všetky informácie týkajúce sa jednotlivých prípadov. Transparentnosť sa však zabezpečuje aj vtedy, keď Komisia v tlačových správach informuje o začatí alebo skončení vyšetrovania. Ak je otázka cien a kvality výrobkov alebo služieb pre Komisiu dôležitá, príslušné informácie sa uvádzajú všeobecne, pričom ďalšie podrobnosti sa uvádzajú v poznámkach pod čiarou v odkazoch na rozhodnutia.

Viac správ o vplyvoch rozhodnutí Komisie sa dá dosiahnuť iba na základe viacerých hodnotení ex post jednotlivých rozhodnutí o presadzovaní práva, ktoré môžu nasledovať aj niekoľko rokov po rozhodnutí Komisie, a preto sú menej vhodné pre tieto dve výročné správy a viac ako usmernenie týkajúce sa budúceho presadzovania práva.

89

Komisia zdôrazňuje, že o spolupráci v rámci siete ESHS sa každoročne podáva výročná kontrolná správa, ako aj vo výročná správa o činnosti.

Komisia však môže predložiť otázku mapovania osvedčených postupov na účely podávania správ siete ESHS a dosahovania výkonnosti pri uplatňovaní práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže na diskusiu v rámci siete ESHS. Zdôrazňuje však, že vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže podávajú správy o svojich činnostiach a výkonnosti podľa svojich preferencií a Komisia v tejto veci nie je nijako zaangažovaná, ani nerozhoduje.

Závery a odporúčania

91

Komisia berie na vedomie záver Európskeho dvora audítorov a je pripravená neustále rozvíjať svoju už osvedčenú schopnosť zisťovať porušenia. Zároveň platí, ako to zdôraznil aj Európsky dvor audítorov, že niektoré druhy monitorovania sú veľmi náročné na zdroje a možno ich vylepšiť iba vtedy, ak budú k dispozícii príslušné zdroje. Komisia zdôrazňuje, že sa aktívne zaoberá výzvami, ako napríklad digitálnymi trhmi, a neustále uskutočňuje dôležité hodnotenia a preskúmania58, aby zabezpečila vhodnosť svojich nástrojov na daný účel, avšak na mnohé z týchto procesov (právne predpisy, IT atď.) sa vzťahuje určitý záväzný časový rámec. Od GR pre hospodársku súťaž sa žiada, aby vo svojich výročných správach (o výstupoch a výsledkoch) podávalo správy o hlavnom vývoji a kľúčových úspechoch politík. Komisia zdôrazňuje, že v čase schválenia každej významnej intervencie Komisie v oblasti antitrustovej kontroly a kontroly fúzií sa vplyv intervencie na občanov EÚ vysvetľuje v tlačovej správe. Komisia do svojej výročnej správy o činnosti začlenila odhadované úspory spotrebiteľov ako ukazovatele výsledkov.

92

Komisia zdôrazňuje, že vyšetrovania z vlastnej iniciatívy predstavujú jednoznačnú väčšinu všetkých antitrustových rozhodnutí nesúvisiacich s kartelmi. Ročný počet nových prípadov zaregistrovaných z vlastnej iniciatívy je už zo svojej podstaty kolísavý a treba ho vnímať nielen vo vzťahu k už prebiehajúcim prípadom, ale aj k počtu nových sťažností, ktoré sa riešia.

93

Pokles počtu žiadostí o zhovievavosť pozorujú aj ďalšie orgány na ochranu hospodárskej súťaže na celom svete.

94

Komisia uplatňuje podrobné stanovenie priorít, ktorým sa vyvažuje počet kritérií. Tieto kritériá nie sú vhodné na matematické váženie, pretože zahŕňajú aj otázky ako precedentná hodnota a to, či je právo hospodárskej súťaže tou najefektívnejšou odpoveďou, a ak áno, či na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni.

Odporúčanie 1 – Zvýšiť pravdepodobnosť odhalenia porušení

Komisia čiastočne prijíma toto odporúčanie.

Komisia prijíma prvú časť odporúčania, hoci konštatuje, že ďalšie investície do aktívnych informácií z úradnej moci a spracovateľských kapacít by si vyžadovali sprístupnenie dostatočných zdrojov.

Komisia neprijíma druhú časť odporúčania. Domnieva sa, že jej metodika stanovovania priorít v antitrustovej politike vrátane preskúmania niekoľkých základných kritérií je dostatočne dobre vyvážená nato, aby sa ňou prioritizovali tie potenciálne porušenia, ktoré majú výrazný vplyv na vnútorný trh. Takisto si myslí, že nie je vhodné zaradiť číselné váženie do metodiky stanovovania priorít.

95

Pokiaľ ide o priestor na ďalšie zefektívnenie, Komisia konštatuje, že v súčasnosti prebieha hodnotenie vybratých aspektov nariadenia o fúziách. Výsledky tohto hodnotenia sa očakávajú začiatkom roka 2021.

Pokiaľ ide o presnosť poskytovaných informácií, Komisia konštatuje, že sa opiera o rôzne súbory údajov a informácií. Komisia v roku 2018 uvažovala o možnosti zavedenia poplatkov za fúzie. Keďže sa neukázalo, že by znamenalo sľubný zdroj významných finančných prostriedkov, Komisia sa v kontexte viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 rozhodla pre Program pre hospodársku súťaž v rámci Programu pre jednotný trh.

96

Komisia v súčasnosti uskutočňuje hodnotenie vybratých aspektov kontroly fúzií v EÚ, ktoré okrem iného zahŕňa aj účinnosť prahových hodnôt obratu, aby bolo možné zachytávať všetky príslušné transakcie podľa nariadenia EÚ o fúziách.

97

Komisia zdôrazňuje, že pri presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže sú dôležité kvalita, závažnosť a rýchlosť vyšetrovaní. Vyšetrovania by mali byť rýchle, ale musia byť aj dôkladné a v plnom rozsahu sa pri nich musí dodržať právo na obhajobu. Komisia sa neustále snaží zefektívniť konanie (napr. novými postupmi v oblasti spolupráce), ale zároveň sú vyšetrovania čoraz zložitejšie. Súdy EÚ požadujú, aby Komisia dodržiavala veľmi prísne normy týkajúce sa podstaty a postupu.

98

Ako je ďalej vysvetlené v odpovedi na bod 62, Komisia v súčasnosti skúma niekoľko rôznych nariadení, oznámení a usmernení. Preskúmania sa vykonávajú podľa zásad Komisie týkajúcich sa lepšej právnej regulácie a harmonogram procedurálnych postupov je zverejnený na webovom sídle GR pre hospodársku súťaž. Dňa 2. júna 2020 začala aj hodnotenie vplyvu možného nového nástroja hospodárskej súťaže na riešenie niektorých štrukturálnych rizík pre hospodársku súťaž, ktoré si môžu vyžadovať včasnú intervenciu59.

99

Cieľom metodiky ukladania pokút Komisiou je v zásade sankcionovať porušenia a odrádzať od porušení v budúcnosti. Komisia už preskúmala alternatívne prístupy k hodnoteniu odrádzajúcich účinkov politík presadzovania práva v oblasti kartelov a fúzií.

Odporúčanie 2 – Zvýšiť efektívnosť presadzovania práva v oblasti hospodárskej súťaže

Komisia čiastočne prijíma odporúčanie 2 písm. a).

Komisia súhlasí s preskúmaním možných spôsobov optimalizácie postupov fúzií a riadenia prípadov, nemôže však predurčiť výsledok prebiehajúceho hodnotenia vybratých aspektov kontroly fúzií v EÚ zo strany Komisie. Komisia neprijíma druhú časť odporúčania týkajúcu sa poplatkov za fúzie.

Komisia prijíma odporúčanie 2 písm. b).

Komisia bude pokračovať v už začatých preskúmaniach mnohých nariadení, usmernení a oznámení v súlade s postupmi harmonogramu uvedeného v jej odpovedi na body 62 a 98. Bude aj naďalej zisťovať potrebu ďalších preskúmaní.

Komisia prijíma odporúčanie 2 písm. c).

Odporúčanie 3 – Lepšie využívať potenciál Európskej siete pre hospodársku súťaž

Komisia prijíma odporúčanie 3.

Komisia však zdôrazňuje, že určitý počet vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže ešte nemá právomoc stanovovať priority v rámci prípadov, pretože sú viazané zásadou zákonnosti. Táto právomoc však bude stanovená v smernici 2019/1.

Komisia konštatuje, že v prípadoch, keď je geografický trh domácim trhom, nie je zaručené, že vyšetrovanie Komisie je najefektívnejším riešením.

101

Tak ako iné orgány na ochranu hospodárskej súťaže, aj Komisia okrem svojich takmer denných tlačových správ o dôležitých opatreniach na presadzovanie práva zverejňuje aj informácie o výstupoch týkajúcich sa okrem iného rozhodnutí, pokút, oznámení námietok a začatia konaní. Toto je dôležité, pretože činnosť a opatrenia v oblasti presadzovania práva vrátane pokút majú na správanie hospodárskych subjektov odrádzajúci účinok. GR pre hospodársku súťaž nestanovuje kvantitatívne ciele pre svoju činnosť v oblasti presadzovania práva, pretože presadzovanie práva ako také reaguje len na situácie na trhu, takže ani nemôže predvídať počty prípadov alebo rozhodnutí.

Odporúčanie 4 – Zlepšiť vykazovanie výkonnosti

Komisia prijíma odporúčanie 4 písm. a).

Komisia konštatuje, že na umožnenie pravidelnejších hodnotení ex post rozhodnutí o presadzovaní práva sú kľúčové ďalšie zdroje. Vykonanie odporúčania je preto podmienené sprístupnením dostatočných zdrojov.

Komisia neprijíma odporúčanie 4 písm. b).

Komisia konštatuje, že organizácia OECD od roku 1998 uskutočňuje podrobné preskúmania právnych predpisov a politík v oblasti hospodárskej súťaže v rôznych jurisdikciách (vrátane Európskej únie). Organizácia OECD má dobré predpoklady na vykonávanie takýchto partnerských preskúmaní aj v budúcnosti, pretože je nezávislá a má potrebné odborné znalosti. Komisia nemá právomoc ukladať vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže povinnosť zapájať sa do takýchto partnerských preskúmaní. Konštatuje však, že vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže sa zúčastňujú na práci pracovnej skupiny pre účinnosť agentúr na ochranu hospodárskej súťaže Medzinárodnej siete pre hospodársku súťaž.

Audítorský tím

V osobitných správach EDA sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami. Dvor audítorov vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny vplyv, pričom sa zohľadňujú riziká pre výkonnosť či zhodu, výška súvisiacich príjmov alebo výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem.

Túto správu vypracovala audítorská komora IV, ktorej predsedá člen Dvora audítorov Alex Brenninkmeijer a ktorá sa zameriava na oblasti regulácie trhov a konkurencieschopnej ekonomiky. Audit viedol člen Dvora audítorov Alex Brenninkmeijer a podporu mu poskytli vedúci kabinetu Raphael Debets, atašé kabinetu Di Hai a hlavná manažérka Marion Colonerus.

Sven Kölling bol vedúcim úlohy. Audítorský tím tvorili Agnieszka Plebanowicz, Aleksandar Latinov a Giorgos Tsikkos. Richard Moore poskytol jazykovú podporu.

Koncové poznámky

1 Článok 101 ods. 1 ZFEÚ, Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 47.

2 Článok 101 ods. 3 ZFEÚ. Komisia môže vo všeobecnosti uznať určité typy dohôd alebo obchodných praktík za podporujúce hospodársku súťaž a vyňať ich zo všeobecného zákazu („nariadenia o skupinových výnimkách“) alebo v jednotlivých prípadoch posúdiť, či účinky dohody na hospodársku súťaž prevažujú nad protisúťažnými účinkami.

3 Článok 102 ZFEÚ.

4 Pokiaľ ide o právne ciele presadzovania práva v oblasti hospodárskej súťaže EÚ, pozri prílohu I.

5 Článok 105 ZFEÚ a nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy; Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

6 Strategický plán Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na roky 2016 – 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comp_sp_2016_2020_en.pdf.

7 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie o fúziách);Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

8 Článok 5 nariadenia (ES) č. 1/2003.

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu, Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2019, s. 3.

10 Článok 16 nariadenia (ES) č. 1/2003.

11 Články 53 – 65 Dohody o Európskom hospodárskom priestore; Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s 3.

12 Článok 11 nariadenia (ES) č. 1/2003.

13 Článok 16 nariadenia (ES) č. 1/2003.

14 Článok 1 nariadenia o fúziách. Spravidla ide o i) kombinovaný celosvetový obrat všetkých zlučovaných spoločností vo výške viac ako 5 mld. EUR a ii) obrat každej najmenej z dvoch spoločností v rámci celej EÚ vo výške viac ako 250 mil. EUR. Transakcie podliehajú aj kontrole fúzií v EÚ, ak zlučované spoločnosti majú i) celosvetový obrat vo výške viac ako 2,5 mld. EUR, ii) kombinovaný obrat vo výške viac ako 100 mil. EUR v každom z najmenej troch členských štátov, iii) obrat viac ako 25 mil. EUR za každú z najmenej dvoch spoločností v každom z členských štátov zahrnutých v bode ii) a iv) obrat v rámci celej EÚ za každú z najmenej dvoch spoločností vo výške viac ako 100 mil. EUR.

15 Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko a Portugalsko.

16 Nedávno sme preskúmali kontrolu štátnej pomoci poskytovanej finančným inštitúciám zo strany Komisie. Pozri osobitnú správu č. 21/2020: „Kontrola štátnej pomoci poskytovanej finančným inštitúciám v EÚ: potreba kontroly vhodnosti“: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_21/SR_state_aid_EN.pdf. V roku 2016 sme vykonali audit pravidiel štátnej pomoci v rámci politiky súdržnosti. Pozri osobitnú správu 24/2016 s názvom Potreba ďalšieho úsilia na zvyšovanie informovanosti o súlade s pravidlami štátnej pomoci a na presadzovanie súladu s týmito pravidlami v rámci politiky súdržnosti: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_SK.pdf.

17 Článok 17 nariadenia (ES) č. 1/2003.

18 V období 2010 až 2018 sa počet pracovných miest v GR COMP mierne znížil z 830 na 804. K 31.12.2018 malo GR COMP 77 pracovných miest v útvaroch pre kartelové dohody, 171 pracovných miest v operatívnych antitrustových útvaroch pre nekartelové dohody a 117 pracovných miest v operatívnych útvaroch pre fúzie.

19 Od roku 2005 Komisia viedla vyšetrovania v odvetví týkajúce sa finančných služieb (2005), energetiky (2005 – 2007), farmaceutického priemyslu (2008) a elektronického obchodu (2015); https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries.html.

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie; Ú. v. EÚ L 349, 5.12.2014, s. 1.

21 V EÚ28 existujú systémy odmeňovania pre oznamovateľov v Maďarsku, Litve, na Slovensku a v Spojenom kráľovstve.

22 Usmernenie o prioritách Komisie v oblasti presadzovania práva pri uplatňovaní článku 82 Zmluvy o ES na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov na vylúčenie konkurentov z trhu (Ú. v. EÚ C 45, 24.2.2009, s. 7).

23 Lehota na ukončenie II. fázy vyšetrovania je 90 dní s niektorými možnosťami predĺženia na maximálne 125 pracovných dní.

24 Legislatívny návrh, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) č. 2017/826; 18.6.2018.

25 Európska komisia, „Politika hospodárskej súťaže pre digitálnu éru“, autori správy: Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye a Heike Schweitzer, 2019, https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf.

26 Nemecko a Rakúsko sa v roku 2017 rozhodli zmeniť vnútroštátne právne predpisy a zohľadňovať aj hodnotu fúzie.

27 Ak vezmeme priemernú hodnotu, je to 3,8 roka.

28 Vyhlásenie Európskeho výboru pre ochranu údajov z 27.8.2018, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_economic_concentration_sk.pdf.

29 Big data: Bringing competition policy to the digital era, DAF/COMP(2016)14, OECD, 2016.

30 Pozri záverečnú správu skupiny odborníkov, ktorú financovala Komisia, s názvom Politika hospodárskej súťaže pre digitálnu éru, v ktorej boli uvedené výzvy a odporúčania.

31 Článok 8 nariadenia (ES) č. 1/2003.

32 Oznámenie Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v. ES C 372, 9.12.1997, s. 5).

33 Usmernenie o prioritách Komisie v oblasti presadzovania práva pri uplatňovaní článku 82 Zmluvy o ES na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov na vylúčenie konkurentov z trhu (Ú. v. EÚ C 45, 24.2.2009, s. 7).

34 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1. Platnosť nariadenia sa skončí 31. mája 2022.

35 Memorandum z októbra 2019, https://www.belgiancompetition.be/en/about-us/publications/joint-memorandum-belgian-dutch-and-luxembourg-competition-authorities.

36 Článok 23 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003.

37 Oznámenie o spolupráci v rámci Siete orgánov pre hospodársku súťaž (oznámenie ESHS), Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 43.

38 Zoznam ukazovateľov výkonnosti GR COMP týkajúcich sa kontroly fúzií a antitrustových konaní sa nachádza v prílohe IV.

39 Sprievodca, ktorý pomáha orgánom na ochranu hospodárskej súťaže posúdiť očakávaný vplyv ich činnosti, OECD, apríl 2014; http://www.oecd.org/daf/competition/Guide-competition-impact-assessmenten.pdf

40 OECD (2016), Referenčná príručka o ex post hodnotení rozhodnutí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže týkajúcich sa presadzovania, http://www.oecd.org/daf/competition/Ref-guide-expost-evaluation-2016web.pdf.

41 Podrobné informácie nájdete na stránke hhttp://ec.europa.eu/competition/publications/reports_en.html

42 https://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html.

43 https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2018-competition_en.

44 Štúdie krajín OECD – Európska komisia– Partnerské preskúmanie práva a politiky v oblasti hospodárskej súťaže, http://www.oecd.org/eu/35908641.pdf.

45 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu (Text s významom pre EHP). PE/42/2018/REV/1 (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2019, s. 3 – 33).

46 Pozri stránku https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool.

47 Pozri stránku https://ec.europa.eu/competition/scp19/conference_en.html.

48 Patria sem okrem iného oznámenie Komisie o vymedzení trhu pre prípady týkajúce sa antitrustovej politiky a fúzií v rôznych priemyselných odvetviach; nariadenie Komisie o vertikálnych skupinových výnimkách a sprievodné vertikálne usmernenia, nariadenia Komisie o skupinových výnimkách pre výskum, vývoj a špecializáciu (spoločne ďalej len „nariadenia o horizontálnych skupinových výnimkách“) a sprievodné horizontálne usmernenia; nariadenie Komisie o skupinových výnimkách pre motorové vozidlá, nový nástroj hospodárskej súťaže, hodnotenie procesných a jurisdikčných aspektov kontroly fúzií v EÚ, biela kniha o zahraničných subvenciách.

49 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf.

50 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en.

51 Pozri stránku https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1936-Evaluation-of-the-Vertical-Block-Exemption-Regulation.

52 Pozri https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11886-Evaluation-of-EU-competition-rules-on-horizontal-agreements/public-consultation.

53 https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/timeline_table_M_AT_final.pdf.

54 Pozri pracovný dokument: Alemani, E. a kol. (2013), New Indicators of Competition Law and Policy in 2013 for OECD and non-OECD Countries (Nové ukazovatele práva a politiky hospodárskej súťaže v roku 2013 pre krajiny OECD a krajiny mimo OECD), pracovný dokument ekonomického oddelenia OECD, č. 1104, OECD Publishing, Paríž, https://doi.org/10.1787/5k3ttg4r657h-en.

55 OECD 2014, http://www.oecd.org/daf/competition/Guide-competition-impact-assessmentEN.pdf.

56 Jej najnovšia správa o účinnosti agentúr bola zverejnená v roku 2019: https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2019/05/AEWG-Organisational-design-2019-report.pdf.

57 Pozri Ilzkovitz a kol. (2020), The macroeconomic and sectoral impact of competition policy (Makroekonomický a odvetvový vplyv politiky hospodárskej súťaže), kapitola 13 v publikácii Ex post economic evaluation of competition policy: The EU experience (Ekonomické hodnotenie ex post politiky hospodárskej súťaže: skúsenosť EÚ), Wolters Kluwer.

58 Patria sem okrem iného oznámenie Komisie o vymedzení trhu pre prípady týkajúce sa antitrustovej politiky a fúzií v rôznych priemyselných odvetviach; nariadenie Komisie o vertikálnych skupinových výnimkách a sprievodné vertikálne usmernenia, nariadenia Komisie o skupinových výnimkách pre výskum, vývoj a špecializáciu (spoločne ďalej len „nariadenia o horizontálnych skupinových výnimkách“) a sprievodné horizontálne usmernenia; nariadenie Komisie o skupinových výnimkách pre motorové vozidlá, nový nástroj hospodárskej súťaže, hodnotenie procesných a jurisdikčných aspektov kontroly fúzií v EÚ, biela kniha o zahraničných subvenciách.

59 Pozri tlačovú správu na stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_977.

Harmonogram

Udalosť Dátum
Schválenie memoranda o plánovaní auditu (MPA)/začiatok auditu 24.4.2018
Oficiálne zaslanie návrhu správy Komisii (prípadne inému kontrolovanému subjektu) 17.6.2020
Schválenie konečnej verzie správy po námietkovom konaní 6.10.2020
Prijatie oficiálnych odpovedí Komisie (alebo iného kontrolovaného subjektu) vo všetkých jazykoch 26.10.2020

Kontakt

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2020.

PDF ISBN 978-92-847-5379-6 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/257346 QJ-AB-20-022-SK-N
HTML ISBN 978-92-847-5376-5 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/345084 QJ-AB-20-022-SK-Q

AUTORSKÉ PRÁVA

© Európska únia, 2020.

Politika týkajúca sa opakovaného použitia materiálov Európskeho dvora audítorov (EDA) je stanovená v rozhodnutí Európskeho dvora audítorov č. 6/2019 o politike otvoreného prístupu a opakovanom použití dokumentov.

Pokiaľ sa nestanovuje inak (napr. v osobitnom upozornení o autorských právach), obsah materiálov EDA vo vlastníctve EÚ podlieha licencii Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použitie je povolené pod podmienkou, že sa náležite uvedie zdroj a označia prípadné zmeny. Používateľ nesmie skresliť pôvodný význam či myšlienku dokumentov. EDA nenesie zodpovednosť za žiadne dôsledky opakovaného použitia.

V prípade, že konkrétny materiál zobrazuje alebo opisuje identifikovateľné súkromné osoby, napr. fotografie zamestnancov EDA, alebo ak obsahuje prácu tretej strany, používateľ je povinný získať dodatočné povolenie. Ak je súhlas udelený, ruší sa ním uvedené všeobecné povolenie a jasne sa vymedzí každé prípadné obmedzenie týkajúce sa použitia.

V prípade použitia či šírenia obsahu materiálov, ktoré EÚ nevlastní, je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv:

Ilustrácia 10: © OECD (2016), Referenčná príručka o ex post hodnotení rozhodnutí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže týkajúcich sa presadzovania.
http://www.oecd.org/daf/competition/Ref-guide-expost-evaluation-2016web.pdf
Tento preklad nevypracovala OECD a nemal by sa považovať za úradný preklad OECD. OECD nenesie zodpovednosť za obsah alebo chyby v tomto preklade.

Politika EDA týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa nevzťahuje na softvér ani dokumenty, ktoré podliehajú právam priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, ochranné známky, zapísané dizajny, logá a názvy, a používateľovi sa na ne licencia neposkytuje.

V súbore webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu sa uvádzajú odkazy na sídla tretích strán. Keďže sú mimo kontroly EDA, odporúčame Vám oboznámiť sa s ich politikami ochrany osobných údajov a autorských práv.

Použitie loga Európskeho dvora audítorov

Logo Európskeho dvora audítorov sa nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho dvora audítorov.

OBRÁŤTE SA NA EÚ

Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:

 • prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
 • prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
 • e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk.

Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej stránke https://op.europa.eu/sk/publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1952 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/sk.) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.