Eriaruanne
21 2020

ELis finantseerimisasutustele antava riigiabi kontrolli toimivus tuleks üle vaadata

Lühidalt aruandest Meie auditi käigus leiti, et ajavahemikul 2013. aasta augustist kuni 2018. aasta lõpuni oli komisjonil asjakohased ressursid ja vahendid, sealhulgas asjakohane organisatsiooniline ülesehitus finantseerimisasutustele antava riigiabi kontrollimiseks. Siiski ei komisjonil alati võimalik neid täielikult kasutada.
Komisjoni tulemuslikkuse näitajad ei kajastanud täielikult tema tulemuslikkust. Leidsime, et turuolukord paranes auditeeritud perioodil ja kuni COVID-19 puhkemiseni ning õiguslik raamistik oli muutunud, kuid kohaldatavaid riigiabi eeskirju ei ole muudetud alates 2013. aastast.
Lisaks täheldasime, et komisjoni riigiabi kontrolli tõhusus võis aeg-ajalt kannatada, kuna komisjon ei vaidlustanud liikmesriikide väiteid, et riigiabi erakorralise heakskiitmise tingimused olid igal konkreetsel juhul täidetud.
Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ning järgmises formaadis:
PDF
PDF General Report

Kokkuvõte

I

Riigiabi võib moonutada konkurentsi, andes abisaajatele konkurentide ees eelise. Euroopa Liidu toimimise lepinguga keelatakse riigiabi andmine, välja arvatud juhul, kui see on õigustatud selgelt määratletud erandlikes olukordades. Euroopa Komisjoni ülesanne on tagada, et seda põhimõtet järgitakse.

II

Kui puhkes 2007.–2008. aasta ülemaailmne finantskriis, peeti vajalikuks valitsuse sekkumist, et vähendada ohtu, mida pangad finantsstabiilsusele kujutavad. Sellest ajast alates on EL oma finantssektori raamistikku põhjalikult reforminud, et muuta pankade päästmine tulevikus tarbetuks. Siiski on veel juhtumeid, kus pangad saavad maksumaksjate raha. Komisjoni ülesanne on hinnata selliste meetmete kokkusobivust ELi siseturuga vastavalt eeskirjadele, mis kehtestati kriisi ajal ja mida muudeti viimati 2013. aastal.

III

Auditi eesmärk oli hinnata, kas komisjon kontrollis auditeeritud perioodil finantseerimisasutustele antavat riigiabi nõuetekohaselt, et tagada abi erandlikkus ja piirdumine minimaalselt vajalikuga. Leidsime, et komisjonil olid riigiabi kontrollimiseks asjakohased ressursid ja vahendid, kuid ta ei saanud neid alati täiel määral kasutada.

IV

Meie audit hõlmas ajavahemikku alates 2013. aasta augustist, mil jõustusid komisjoni kehtivad finantssektorile antavat riigiabi käsitlevad eeskirjad, kuni 2018. aasta lõpuni. Uurisime sisekontrolli raamistiku osi (eelkõige seda, kuidas konkurentsi peadirektoraat hindas tulemuslikkust), organisatsioonilist ülesehitust, sealhulgas ressursse, ja riigiabi kontrolli (õigus)raamistikku, sealhulgas asjaomaseid riigiabi eeskirju. Lisaks uurisime, kuidas komisjon rakendab riigiabi kontrolli, sealhulgas seda, kas komisjon järgis oma sisemisi protsesse ja menetlusi.

V

Leidsime, et konkurentsi peadirektoraat seadis riigiabi kontrollimisele piisavalt selged eesmärgid ja tegi kindlaks nende saavutamist takistavad riskid. Peadirektoraat oli nõuetekohaselt kehtestanud näitajad oma tulemuste mõõtmiseks, kuid need ei kajastanud täielikult komisjoni tulemusi finantseerimisasutustele antava riigiabi kontrollimisel. Lisaks ei olnud peadirektoraat ametlikult hinnanud kriisieeskirjade kohaldamise tõhusust meie auditiga hõlmatud perioodil.

VI

Komisjonil oli finantseerimisasutustele antava riigiabi kontrollimiseks asjakohane organisatsiooniline ülesehitus, mis võimaldas asjakohast teabe liikumist ja juhtimisjärelevalvet. Komisjon on kehtestanud tugeva eetikaraamistiku ning konkurentsi peadirektoraat edendas tugevat eetilist suhtumist, sealhulgas kohustust järgida kõrgeimaid kutsestandardeid. Komisjon eraldas finantseerimisasutustele antava riigiabi kontrollimiseks piisavalt töötajaid. Komisjonil olid riigiabi tõhusaks ja tulemuslikuks kontrollimiseks vajalikud volitused. Seega olid komisjonil vahendid selle tagamiseks, et tema otsused põhineksid õigel teabel.

VII

Komisjoni eeskirjad finantssektorile antava riigiabi kontrolli kohta olid üldiselt hästi koostatud ja selged. Majandustingimuste paranedes vaatas komisjon kõnealused teatised läbi ja kohandas neid 2010., 2011. ja 2013. aastal, kuid pärast seda ei ole ta seda teinud. Leidsime, et turuolukord paranes auditeeritud perioodil ja kuni COVID-19 puhkemiseni ning õiguslik raamistik muutus, kuid riigiabi eeskirjad on püsinud samad alates 2013. aastast.

VIII

Komisjonipoolne juhtumite käsitlemine vastas suures osas sisemistele protsessidele. Komisjon hindas ümberkorralduskavasid väga rangelt, nõudes üksikasjalikku teavet ja analüüsides seda põhjalikult. Siiski ei vaidlustanud komisjon liikmesriikide väiteid, et riigiabi erakorralise heakskiitmise tingimused olid igal konkreetsel juhul täidetud. Samuti oli komisjon kiitnud heaks meetmeid, mille eesmärk oli piirata konkurentsimoonutusi, ilma et ta oleks analüüsinud mõju avaldatud otsuste puhul.

IX

Seetõttu võib osutuda vajalikuks kaaluda finantssektorile antava riigiabi komisjonipoolse kontrolli tõhustamist. Käesolevas aruandes tehtud tähelepanekute põhjal soovitame komisjonil:

 • hinnata, kas riigiabi eeskirjad on jätkuvalt asjakohased, ja võtta vajaduse korral parandusmeetmeid;
 • parandada veelgi vastavust sisemistele protsessidele ja parimatele tavadele;
 • parandada tulemuslikkuse mõõtmist.
X

Käesolev tulemusaudit on osa kontrollikoja tööst finants- ja majandusjuhtimise valdkonnas. See täiendab juba avaldatud kontrollikoja aruandeid finantsjärelevalve ja konkurentsipoliitika kohta ning võib aidata kaasa aruteludele ELi pangandussektori tervendamise üle. Auditi läbiviimise otsuse ajendiks oli tähelepanek, et 10 aastat pärast finantskriisi puhkemist oli ELi pangandussektor endiselt oluline riigiabi saaja, hoolimata ELi märkimisväärsetest jõupingutustest muuta pankade päästmine tarbetuks. Meie audititöö viidi lõpule enne COVID-19 puhangut ning käesolevas aruandes ei võeta arvesse pandeemiale reageerimisel toimunud uusi arenguid ja poliitilisi muudatusi. Siiski on aruandes esitatud õppetunnid, mis on jätkuvalt asjakohased: a) on oluline tagada, et kriisi leevendamiseks antav abi piirduks kriisi tekitatud kahjuga, ning b) kriisieeskirjade kasutamist tuleks uuesti hinnata, kui kriis on vaibunud. Käesolevas auditis käsitletud panku käsitlevaid riigiabi eeskirju kohaldatakse jätkuvalt koos komisjoni poolt pärast auditi lõppu tehtud algatustega, näiteks ajutise raamistiku loomine.

Sissejuhatus

Riigiabi kontroll Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel

01

Euroopa Komisjoni ainupädevusse kuuluva riigiabi kontrolli eesmärk on tagada siseturu terviklikkus, kaitstes konkurentsi liikmesriikide turumoonutuste eest. Ettevõte, mis saab toetust oma valitsuselt, saab eelise konkurentide ees. Euroopa Liidu toimimise lepinguga (edaspidi „ELi toimimise leping“) keelatakse üldiselt riigiabi andmine, välja arvatud juhul, kui see on õigustatud üldise majandusarenguga seotud põhjustel või täpselt määratletud erandlikes olukordades, näiteks tõsise häire kõrvaldamiseks liikmesriigi majanduses vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktile b vt 1. selgitus).

1. selgitus

ELi toimimise lepingu artikkel 107 (varem Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 87)

1. Kui aluslepingutes ei ole sätestatud teisiti, on igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, siseturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidevahelist kaubandust.

3. Siseturuga kokkusobivaks võib pidada:

b) abi üleeuroopalist huvi pakkuva tähtsa projekti elluviimiseks või mõne liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks;

02

Euroopa Komisjoni ülesanne on tagada, et sellest keelust peetakse kinni ning et erandeid kohaldatakse tõhusalt ja ühetaoliselt kogu ELis. Komisjonil on ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 jõustamisel ulatuslik kaalutlusõigus1, mida ta saab kasutada, võttes vastu suunised, milles määratakse kindlaks, kuidas komisjon hindab meetme kokkusobivust siseturuga. Kokkusobivuse hindamine peab põhinema usaldusväärsete majandusjuhtimise põhimõtete kohaldamisel. Sellega seoses märgiti komisjoni 8. mai 2012. aasta teatises ELi riigiabi ajakohastamise kohta, et kehtivate eeskirjade keerukus on tekitanud probleeme riigiabi kontrollimisel, ning kutsuti üles tegema kindlaks ja määratlema ühised põhimõtted, et tagada suuniste järjepidevus ning meetmete ja majandussektorite võrdne kohtlemine2. Komisjonil ei ole kaalutlusõigust hinnata, kas liikmesriigi meede kujutab endast riigiabi, välja arvatud mis tahes keerukad majanduslikud hinnangud, mida komisjon võib olla teinud näiteks selleks, et teha kindlaks, kas meede annab abisaajale eelise.

ELi kohtute tehtav kohtulik kontroll

03

Komisjoni riigiabi käsitlevad otsused ja nende vastuvõtmise menetlused alluvad ELi kohtute kohtulikule kontrollile vastavalt ELi toimimise lepingus ja ELi kohtute praktikas kirjeldatud tingimustele. Kui leitakse, et ELi õigusakt rikub ELi aluslepinguid, selle kohaldamisel vastu võetud teiseseid õigusakte või põhiõigusi, võidakse paluda Euroopa Kohtul see tühistada. ELi toimimise lepingu artikli 263 teise lõigu kohaselt võivad tühistamishagi esitada „privilegeeritud hagi esitamise õigusega isikud“, nagu liikmesriigid ja liidu institutsioonid, kes ei pea tõendama põhjendatud huvi olemasolu. ELi toimimise lepingu artikli 263 lõike 4 kohaselt võivad üksikisikud või ettevõtted taotleda ka seda, et Euroopa Kohus tunnistaks tühiseks neid otseselt ja isiklikult puudutava liidu õigusakti.

04

Seega võivad liikmesriigid ja abisaajad riigiabi otsuse vaidlustada. Konkurendid võivad väita, et nende menetlusõigusi on rikutud, kui nad leiavad, et komisjon oleks pidanud algatama ametliku uurimise. Konkurentidel ei ole kaebeõigust riigiabi otsuse põhjendatuse vaidlustamiseks, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada, et nende olukorda turul on oluliselt mõjutatud viisil, mis muudab nende juhtumi ainulaadseks. Teiste isikute või ettevõtete (sealhulgas nõudeõiguste teisendamises osalevad aktsionärid ja võlakirjaomanikud) hagid ei ole üldjuhul vastuvõetavad, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada, et riigiabi käsitlev otsus puudutab neid otseselt ja isiklikult.

05

Liidu kohtute tehtava kohtuliku kontrolli ulatus on riigiabi käsitlevate otsuste sisu osas erinev. Selleks et hinnata, kas meede kujutab endast „abi“ ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, peab Üldkohus põhjalikult kontrollima, kas meede kuulub selle artikli kohaldamisalasse. Selline kontroll on siiski piiratum, kui komisjoni hinnangud on tehnilist või keerukat laadi.

06

ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 alusel tehtava kokkusobivuse hindamisel on komisjonil ulatuslik kaalutlusõigus, ning kohtulik kontroll piirdub kodukorra ja põhjendamiskohustuse järgimise kontrollimisega, esitatud faktiliste asjaolude õigsuse kontrollimisega ning õigusnormi rikkumise, ilmse hindamisvea või võimu kuritarvitamise puudumise kontrollimisega. Lisaks peaks komisjon tegutsema järjepidevalt. Euroopa Kohus kinnitas eelkõige, et kui liidu kohtud kontrollivad komisjoni hinnangut selle kohta, kas sündmuse tulemuseks on tõsine häire majanduses, siis kohaldatakse nende suhtes üksnes eespool kirjeldatud ilmse hindamisvea testi3.

Riigiabi finantsasutustele ülemaailmse finantskriisi ajal ja pärast seda

07

2007.–2008. aasta ülemaailmne finantskriis tõi järgmistel aastatel kaasa finantsasutustele antava riigiabi enneolematu suurenemise. Riigi sekkumist peeti vajalikuks, et vähendada ohtu, mida pangad kujutavad finantsstabiilsusele. Seda peeti oluliseks ka süsteemsete panga- ja riigivõlakriisidega tegelemisel mitmes ELi riigis. Maksumaksjate raha kasutamine pankade päästmiseks ületas finantskriisi ajal oluliselt teistele sektoritele antavat riigiabi. ELi pangandussektor, mille osa ELi liikmesriikide ühisest SKPst oli Euroopa Pangaliidu andmetel 2017. aastal 4 %4, on endiselt suur riigiabi saaja. Joonisel 1 kujutatakse heakskiidetud riigiabi ajavahemikul 2008–2018. Üldiselt on finantssektori jaoks heaks kiidetud riigiabi summa stabiliseerunud.

Joonis 1

Heakskiidetud riigiabi (2008–2017)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni tulemustabeli põhjal.

08

Viimastel aastatel vähenenud vajadus valitsuse sekkumise järele ELi pangandussektoris on mõjutanud komisjoni riigiabi kontrollitegevust. Abisummade vähenemine kajastub juhtumite arvus, mida komisjon on pidanud käsitlema. Aastatel 2009–2012 tegi komisjon aastas keskmiselt 57,5 otsust. Otsuste arv vähenes kaheksani 2016. aastal, 21-ni 2017. aastal ja kuueni 2018. aastal. Auditi ajal eeldas komisjon, et abi väheneb tulevikus veelgi.

09

Finantskriisist tulenevalt võttis EL kasutusele mitmeid meetmeid finantssektori stabiilsuse tagamiseks. Euroopa Ülemkogu leppis 2009. aasta märtsis kokku vajaduses parandada finantseerimisasutuste reguleerimist ja järelevalvet ELis, tuginedes de Larosière’i aruandele5, eelkõige makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest vastutava Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomisele (üksikasjalikum teave on esitatud 2. selgituses).

2. selgitus

ELi finantssektori süsteemse riski jälgimine pärast ülemaailmset finantskriisi

0. aastal loodud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesanne on jälgida ja hinnata süsteemseid riske, et piirata süsteemsete komponentide maksejõuetuse riski ja suurendada finantssüsteemi vastupanuvõimet šokkidele, leevendades seeläbi negatiivset mõju siseturule ja reaalmajandusele.

Kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tuvastab riski, mis võib seada tõsisesse ohtu finantsturgude nõuetekohase toimimise ja terviklikkuse või kogu liidu finantssüsteemi või selle osa stabiilsuse, peaks ta teatama selles olukorrast kohe nõukogule.

Kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu jõuab järeldusele, et tekkida võib eriolukord, peaks ta võtma ühendust nõukoguga ja olukorda hindama. Seejärel peaks nõukogu hindama vajadust võtta vastu otsus, mis adresseeritakse Euroopa järelevalveasutustele ja millega määratakse kindlaks eriolukorra olemasolu.

10

Kriisijärgse parandamisega kaasnes ka ELi mikrotasandi usaldatavusraamistiku ümberkujundamine, kogu ELi hõlmava kriisiohjeraamistiku loomine ja ühise järelevalvealase käsitlusviisi edendamine. Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv võeti vastu 2014. aasta kevadel, et näha ametiasutustele ette terviklik ja tõhus kord raskustesse sattunud pankadega tegelemiseks liikmeriikide tasandil ning koostöökord piiriüleste pangatõrgetega tegelemiseks. Seni on uut raamistikku kohaldatud vaid piiratud arvul juhtudel. Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi ning ühtse kriisilahenduskorra määruse rakendamise läbivaatamisel tegi komisjon kindlaks mõned puudused, eelkõige asjaomaste osalejate vahelise koordineerimise osas, kuid pidas enneaegseks seadusandlike ettepanekute koostamist ja vastuvõtmist6.

11

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv võeti kasutusele eesmärgiga vältida pankade tulevasi päästemeetmeid ja kaitsta maksumaksjaid ELis7 ning see ei mõjuta meetme kooskõla ELi aluslepingutes sätestatud riigiabi eeskirjadega. Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivis on sätestatud, et kui pank vajab erakorralist riiklikku toetust, loetakse ta maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks (järelevalve- või kriisilahendusasutuste tehtav otsus, välja arvatud direktiivis sätestatud konkreetsetel asjaoludel) ning ta tuleb likvideerida tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või viia erandjuhul läbi kriisilahendus. Lisaks on pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivis sätestatud kitsad tingimused, et kriisilahenduse korral valitsuse toetust saada. Rohkem üksikasju on toodud 3. selgituses.

3. selgitus

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi kohase erakorralise toetuse tingimused

Liikmesriikide toetus maksevõimelistele asutustele – ettevaatusabinõud (pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike 4 punkt d)

 • on vajalikud tõsise häire likvideerimiseks liikmesriigi majanduses ja finantsstabiilsuse säilitamiseks,
 • piirduvad maksevõimeliste asutustega,
 • neid kasutatakse ettevaatusabinõuna ja ajutiselt,
 • on proportsionaalsed tõsise häire tagajärgede leevendamiseks ning
 • neid ei kasutata selleks, et katta kahjumit, mis asutusel on tekkinud või kahjumit, mis tõenäoliselt lähiajal tekib.

Makseraskustes krediidiasutuste ja investeerimisühingute toetamine – kriisilahendusfond ja alternatiivsed rahastamismehhanismid (pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 44 lõige 5 ja artikkel 101):

 • kahjumit ei saa edasi kanda teistele võlausaldajatele,
 • kahjum, mis kokku moodustab vähemalt 8 % kohustuste kogusummast, sealhulgas omavahendid, on juba kaetud, ja
 • kriisilahendusfondi kaudu rahastamise piirmääraks on kuni 5 % kõigist kohustustest (k.a omavahendid) või on kõnealune rahastamine piiratud kriisilahendusfondi käsutuses olevate vahendite ja summaga, mille võib saada kolme aasta jooksul ex post osamaksetest.

Makseraskustes krediidiasutuste ja investeerimisühingute toetamine – riiklikud finantsstabiliseerimise vahendid (pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikkel 56):

 • viimase võimalusena pärast muude kriisilahenduse vahendite kaalumist ja kasutamist nii ulatuslikult, kui see on finantsstabiilsust säilitades võimalik
12

Teine meede finantskriisi lahendamiseks oli pangandusliidu loomine. Kuigi institutsionaalne integratsioon ei ole praegu veel täielik, on euroala liikmesriigid selles vallas edusamme teinud8. Loodud on pangandusliidu kaks esimest sammast – ühtne järelevalvemehhanism ja ühtne kriisilahenduskord. Kolmas sammas – hoiuste kaitse ühine süsteem – ei ole veel paigas. Lisaks on komisjoni sõnul vaja täiendavaid meetmeid, et tegeleda pangandussektori järelejäänud riskidega (eelkõige viivislaenudega seotud riskidega või algatustega, mille eesmärk on aidata pankadel mitmekesistada oma riigivõlakirjadesse tehtud investeeringuid)9.

13

ELi majanduskliima on pärast ülemaailmset finantskriisi märkimisväärselt paranenud ja jäi üldiselt soodsaks kuni COVID-19 pandeemia puhkemiseni. Valitseb laialdane üksmeel, et Euroopa pangad on finantskriisi järel võetud meetmete tõttu muutunud vastupidavamaks. Nende kasumlikkus on siiski väike. Euroopas on liiga palju panku ja kriisijärgne Euroopa pangandussektor on piiriüleselt killustunud rohkem kui enne kriisi10. Mõnes riigis esineb endiselt varasemast ajast pärit probleeme. Edusamme on tehtud viivislaenude likvideerimisel, kuid praegune viivislaenude tase ELis on endiselt kõrgem kui teistes suurtes arenenud riikides11. Lisaks võib viivislaenude maht taas suureneda, kui COVID-19 puhangu mõju majandusele ei ole võimalik leevendada.

14

Tuleb märkida, et komisjoni rolli riigiabi kontrollijana ei saa finantssektoris vaadelda eraldi. Komisjon on vaid üks oluline lüli ahelas. Ahela osad on ka liikmesriigid, kes otsustavad toetada panka, panga juhtkond, välisaudiitorid, pankade järelevalveasutused ja kriisilahendusasutused, kellel kõigil on oma roll. Võib juhtuda, et riigiabi kontroll tuleb mängu siis, kui hiljuti loodud süsteem ei toimi ettenähtud viisil. Varasemates eriaruannetes, mille kontrollikoda avaldas 2017. aastal12 ja 2018. aasta jaanuaris13, tuvastas kontrollikoda puudujääke kriisilahendamise ettevalmistamisel ning puudusi kriisijuhtimisraamistiku ülesehituses ja märke selle ebatõhusast rakendamisest. Lisaks on jätkuvalt murettekitav, et pangandussektor ei pruugi ikka veel olla valmis uuteks rangemateks eeskirjadeks. Seega on komisjoni roll jätkuvalt väga oluline ja samas ka keeruline.

Riigiabi finantsasutustele – riigiabi eeskirjad

15

Komisjoni volitused ELi toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 rakendamisel on säilitada konkurents siseturul ja võrdsed võimalused ELis. Finantskriisi ajal kohandati riigiabi raamistikku, et keskenduda finantsstabiilsusele kui pangandussektori üldeesmärgile, püüdes samal ajal tagada, et abi ja konkurentsimoonutused pankade ja liikmesriikide vahel oleksid võimalikult väikesed. Viimane on oluline tagamaks, et riigiabi ei kaotaks abisaajate ja nende konkurentide ning elujõulisemate ettevõtjate võrdseid võimalusi. Ühtlasi piiratakse summat, mida maksumaksjad peavad makseraskustes finantsasutustele eraldama14. Komisjon kehtestas konkreetsed riigiabi eeskirjad artikli 107 lõike 3 kohaldamiseks kriisi ajal finantsasutustele antava abi suhtes (edaspidi „kriisieeskirjad“), mida muudeti 2010., 2011. ja 2013. aastal (vt 4. selgitus). 2013. aasta pangandusteatisega tunnistati kehtetuks 2008. aasta pangandusteatis ning tehti langenud väärtusega varade teatises ja ümberkorraldamisteatises15 teatavad muudatused.

4. selgitus

Komisjoni teatised finantseerimisasutustele

Komisjoni teatis „Riigiabi eeskirjade kohaldamine meetmete suhtes, mida on võetud seoses finantsasutustega praeguse ülemaailmse finantskriisi olukorras“, 13. oktoober 2008, (vt IP/08/1495)

Komisjoni teatis „Finantsasutuste rekapitaliseerimine praeguses finantskriisis: piirdumine minimaalselt vajaliku abiga ja kaitsemeetmed põhjendamatute konkurentsimoonutuste vastu“, 5. detsember 2008 (vt IP/08/1901)

Komisjoni teatis langenud väärtusega varade käsitlemise kohta ühenduse pangandussektoris, 25. veebruar 2009 (vt IP/09/322)

Komisjoni teatis „Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks“, vastu võetud 17. detsembril 2008 (vt IP/08/1993), muudetud 25. veebruaril 2009.

Komisjoni teatis finantssektori elujõulisuse taastamise ja praeguse kriisi olukorras riigiabi eeskirjade kohaste ümberkorraldamismeetmete hindamise kohta (vt IP/09/1180)

Komisjoni teatis riigiabieeskirjade kohaldamise kohta alates 1. augustist 2011 finantskriisi kontekstis pankade kasuks võetavate toetusmeetmete suhtes (vt IP/10/1636)

Komisjoni teatis riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta alates 1. jaanuarist 2012 pankade kasuks finantskriisi kontekstis võetavate toetusmeetmete suhtes (vt IP/11/1488)

Komisjoni teatis riigiabieeskirjade kohaldamise kohta alates 1. augustist 2013 finantskriisi kontekstis pankade kasuks võetavate toetusmeetmete suhtes (vt IP/13/672)

16

Komisjon võttis 19. märtsil 2020 vastu ajutise raamistiku, mis võimaldab liikmesriikidel jätkata majanduse toetamist COVID-19 puhangu olukorras16. Pankade kohta märgitakse teatises, et mittepangast finantsasutustele antavat abi ei käsitata pankadele antava (kaudse) abina ning meetmeid pankade toetamiseks COVID-19 puhangu tagajärjel tekkinud otsese kahju korral käsitatakse ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 2 punkti b kohaste meetmetena ning neid ei hinnata kehtivate eeskirjade alusel. Mis tahes meetmetest, mis ei kuulu teatise reguleerimisalasse või mis ei kuulu ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 2 punkti b reguleerimisalasse, tuleb teatada komisjonile ja neid tuleb hinnata pangandussektori suhtes kohaldatavate riigiabi eeskirjade alusel. Seega jäävad käesolevas auditis käsitletud riigiabi eeskirjad kohaldatavaks.

Auditi ulatus ja käsitlusviis

17

Oleme varem teinud konkurentsipoliitika, sealhulgas riigiabi kontrolli auditeid, kuid me ei ole kunagi teinud spetsiaalset tulemusauditit ELi konkurentsipoliitika rakendamise kohta finantsasutustele antava riigiabi valdkonnas. Otsustasime selle auditi läbi viia, võttes arvesse ELi pangandussektori uut õigusraamistikku ja turusuundumusi.

18

Audit hõlmab ajavahemikku alates 2013. aastast kuni 2018. aasta lõpuni. Hindasime, kas komisjon kontrollis auditeeritud perioodil finantseerimisasutustele antavat riigiabi nõuetekohaselt, et tagada abi erandlikkus ja piirdumine minimaalselt vajalikuga. Konkurentsi peadirektoraadiga seoses esitasime järgmised auditiküsimused:

 • kas komisjonil olid riigiabi kontrollimiseks asjakohased vahendid ja ressursid;
 • kas komisjon kontrollis auditeeritud perioodil finantseerimisasutustele antavat riigiabi nõuetekohaselt, et tagada abi erandlikkus ja piirdumine minimaalselt vajalikuga.
19

Eesmärkide saavutamise osas vaatlesime konkurentsi peadirektoraadi eesmärkide seadmist, riskihindamist, tulemuslikkuse mõõtmise raamistiku sobivust ning seda, kas konkurentsi peadirektoraat on teinud järelhindamisi ja mõjuhinnanguid. Analüüsisime konkurentsi peadirektoraadi organisatsioonilist struktuuri (sealhulgas sisekontrolle ja kasutatud vahendite asjakohasust) ning eetikaraamistikku. Lisaks analüüsisime, kas komisjonil olid vajalikud õiguslikud volitused ning kas menetlusraamistik ja sisemised menetlused edendasid tõhusaid ja läbipaistvaid tavasid. Uurisime, kas pankade riigiabi eeskirjad põhinesid eelhindamistel, kas kehtivad eeskirjad olid eesmärgipärased ning kas need kajastasid turu ja reguleerimise tegelikku olukorda.

Selleks et hinnata, kas komisjon oli riigiabi kontrollimisel olnud tõhus, uurisime kogu riigiabimenetlust ning kontrollisime ka seda, kas komisjoni protsessid ja menetlused tagasid tema otsuste usaldusväärsuse17.

20

Riigiabi eelnev kontrollimine avaliku sektori asutuse poolt on ELile ainuomane. Seetõttu kasutasime oma auditi standardite koostamiseks ELi dokumente. Kogusime auditi tõendusmaterjali, vaadates läbi konkurentsi peadirektoraadi esitatud dokumendid ning küsitledes töötajaid. Kasutasime ekspertide rühma abi, et arutada oma töö peamisi tulemusi.

Tähelepanekud

Eesmärkide saavutamine, riskihindamine ja hindamine

21

Komisjoni sisekontrolliraamistik nõuab eesmärkide seadmist, nendega seotud riskide hindamist ja tulemuslikkuse mõõtmist. Mõju ja õigusaktide hindamine ning kulutustega mitteseotud tegevus, välja arvatud juhul, kui nende suhtes kohaldatakse erandit, tuleb läbi viia kooskõlas komisjoni parema õigusloome suuniste juhtpõhimõtetega, et hinnata ELi sekkumiste tulemuslikkust ning analüüsida võimalusi ja nendega seotud mõju uutele algatustele.

Eesmärkide seadmine ja tulemuslikkuse mõõtmine

22

Konkurentsi peadirektoraat seadis eesmärgid piisava selgusega, et tuvastada ja hinnata seonduvaid riske kooskõlas komisjoni sisekontrolliraamistikuga18. Ajakohased eesmärgid ning ülesannete ja eesmärkide kirjeldus tuleb kehtestada igal tasandil ja kõige olulisemate tegevuste jaoks, kuni üksikutele töötajatele määratud ülesannete ja eesmärkideni. Ülesannete ja eesmärkide kirjeldus peab olema kooskõlas aluslepingutest tulenevate komisjoni kohustustega ja tema poliitiliste eesmärkidega. Konkurentsi peadirektoraat seadis oma 2016.–2020. aasta strateegilises kavas eesmärgid piisavalt selgelt, et teha kindlaks nende saavutamisega seotud riskid, ning täpsustas ja ajakohastas neid eesmärke oma (iga-aastastes) juhtimiskavades.

23

Konkurentsi peadirektoraat kehtestas vastavalt vajadusele tulemus- ja väljundnäitajad. Kasutatud näitajad ei mõõda siiski konkurentsi peadirektoraadi tegevuse mõju, mis on osaliselt tingitud konkurentsi peadirektoraadi kontrolli alt väljas olevatest teguritest. Eesmärkide tulemuslikkuse näitajad võimaldavad jälgida edusamme nende saavutamisel19. Konkurentsi peadirektoraat andis oma iga-aastastes tegevusaruannetes aru oma eesmärkide saavutamise kohta. 5. selgituses on esitatud käesolevas punktis käsitletud näitajad iga asjaomase eesmärgi kohta.

5. selgitus

Asjaomased eesmärgid ja näitajad (konkurentsi peadirektoraadi iga-aastastest juhtimiskavadest20)

7. erieesmärk: majanduskasvu soodustava abi parem suunamine (kasutatud aastatel 2013–2015)

 • Tulemusnäitaja 2: finantssektorile antud kriisiabi üldine tase, mida liikmesriigid tegelikult kasutasid, väljendatuna protsendina ELi 28 liikmesriigi SKPst (2013).

9. erieesmärk: stabiilsus ja konkurentsi edendamine pangandussektoris (kehtestatud 2016. aastal).

 • Tulemusnäitaja 1 (2016): iga ühtse järelevalvemehhanismi või EBA läbi viidud stressitesti puhul arvutatakse a) testi valimisse kuuluvatele pankadele stressitesti käigus kindlaks tehtud puudujääkide katmiseks antud riigiabi ja fondiabi suhe b) stressitestiga kindlaks tehtud kapitali kogupuudujääki vastaval vaatluskuupäeval.
 • Tulemusnäitaja 2 (2016): a) kõigile ELi pankadele kapitalina antud riigiabi (asjakohased instrumendid) ja b) kõigi ELi pankade kogukapitali ja reservide suhe.
 • Väljundnäitaja (alates 2017): komisjoni otsuste vastuvõtmine.

12. erieesmärk: ELi konkurentsiõiguse vahendid on kooskõlas tegeliku turuolukorraga ning tänapäevase majandusliku ja õigusliku mõtteviisiga.

 • Tulemusnäitaja: sidusrühmadega konsulteerimine uute eeskirjade üle (Eurobaromeeter 2014).
24

Kasutatud tulemusnäitajad kajastavad aga väliseid tegureid ja neil puudub selge põhjuslik seos komisjoni riigiabi kontrollimisega seotud tegevusega. Näiteks eesmärgi „Majanduskasvu soodustava abi parem suunamine“ puhul kajastab kasutatud tulemusnäitaja „abi protsent võrreldes SKPga“21 asjaolu, et abivajadus on olnud väiksem ja SKP on viimastel aastatel suurenenud. Tulemusnäitajad, mida kasutatakse selleks, et mõõta, kuidas komisjon on saavutanud eesmärgi „Stabiilsus ja konkurentsi edendamine pangandussektoris“, kajastavad pankade üldist suuremat vastupanuvõimet, mis on osaliselt tingitud maksumaksjate raha kasutamisest, mitte komisjoni tegevusest22. Lisaks näitas näitaja, mille alusel püüti hoida ELi konkurentsiõigust kooskõlas tegeliku turuolukorraga, et sidusrühmad on rahul nende konsultatsioonidesse kaasamise tasemega23, kuid mitte seda, kas eeskirjad olid kooskõlas tegeliku turuolukorraga.

25

Komisjoni tulemuslikkuse näitajad ei mõõtnud ümberkorralduste edu ega riigiabi käsitlevate otsuste mõju ELi pangandusturgudele. Komisjon ei olnud määratlenud tulemuslikkuse näitajaid, mis näitaksid, et ümberkorraldused on olnud edukad. See on otsustava tähtsusega, kui võtta arvesse, kui mitmel juhul on pangad hiljem osutunud mitteelujõulisteks24. Samuti puudusid näitajad, mis võimaldaksid mõõta komisjoni heakskiidetud riigiabi mõju siseturu terviklikkusele üldiselt ja eelkõige ELi pankade piiriülesele tegevusele.

Riskihindamine

26

Konkurentsi peadirektoraat oli kindlaks teinud oma eesmärkide saavutamisega seotud riskid ja määranud kindlaks, kuidas selliseid riske tuleks juhtida. Ka komisjoni sisekontrolliraamistikus nõutakse riskihindamist ja riskijuhtimist25. Konkurentsi peadirektoraadi riskihindamise protsess põhines komisjoni riskihindamise protsessil ja oli sellega kooskõlas. Konkurentsi peadirektoraat oli tuvastanud ja hinnanud riske alt üles suunatud tegevuse käigus, milles osalesid konkurentsipoliitika jõustamise eest vastutavad tegevusüksused, koordineerimisüksused ja muud horisontaalsed üksused.

27

Konkurentsi peadirektoraadi riskihindamine ei sisaldanud siiski finantssektorile antava abi kontrollimise seisukohast oluliste eesmärkide saavutamisega seotud riske ega riski, et selle eeskirjad ei ole enam kooskõlas tegeliku turuolukorraga. Konkurentsi peadirektoraadi riskihindamine ei hõlmanud finantssektorile antava riigiabi kontrollimiseks seatud eesmärkide saavutamisega seotud võimalikke riske. Lisaks on ELi konkurentsiõiguse26 tõhusa jõustamise tagamiseks äärmiselt oluline, et riigiabi eeskirjad oleksid kooskõlas tegeliku turuolukorraga. Meie arvates on see eriti asjakohane eeskirjade puhul, mille eesmärk on käsitleda ülemaailmse finantskriisi põhjustatud erandlikke asjaolusid27. Komisjon ei liigitanud siiski riski, et kriisieeskirjad ei kajasta enam tegelikku turuolukorda, riigiabi keelu tõhusa jõustamise põhiriskiks.

Mõjuhinnangud ja hindamine

28

Komisjoni parema õigusloome suunistes nõutakse mõju hindamist, et toetada poliitika kujundamist tõendite kogumise ja analüüsimise kaudu. Suuniste kohaselt peaksid poliitika ettevalmistamist toetama nii hindamised kui ka mõjuhinnangud. Mõlemad uurivad, kuidas probleem on lahendatud või tuleks lahendada, et saavutada soovitud eesmärgid28. Komisjon kasutab hindamisi, et teha kindlaks, kas ELi poliitika või õigusaktid on endiselt õigustatud, kas neid on vaja muuta või tuleks need lihtsalt tühistada. Parema õigusloome põhimõtetes rõhutatakse ka seda, et poliitika hea rakendamine hõlmab ka selle kohaldamise jälgimist kohapeal. Sellega tagatakse, et poliitika saavutab kavandatud tulemused ja et vastasel juhul või soovimatute tagajärgede korral saab võtta parandusmeetmeid.

29

Komisjoni talituste töödokumendis29 ja Euroopa Parlamendi tellitud välisuuringus30 vaadeldi, kas kriisieeskirjad saavutasid 2011. aastal oma eesmärgid. Konkurentsi peadirektoraadi töötajad jõudsid järeldusele, et antud riigiabi ja komisjoni tehtud riigiabi kontroll aitasid kaasa siseturu säilitamisele kogu kriisi vältel. Dokumendi autorid leidsid, et konkurentsi moonutati mitmel viisil, kuid jõudsid järeldusele, et

 • komisjon oli tõhusalt kasutanud koordineerimisvahendit, mis võimaldas kõiki liikmesriike ja panku ühetaoliselt kohelda;
 • kõige tõhusamad vahendid, mis võimaldasid komisjonil minimeerida konkurentsimoonutuste ohtu, olid ulatuslikud ümberkorraldamiskohustused.

Euroopa Parlamendi uuringus leiti, et kuni 2011. aastani ei kuulunud oluline osa finantskriisi vastu võitlemise meetmetest riigiabi eeskirjade kohaldamisalasse ning et riigiabi mõju on raske eristada muude tegurite mõjust. Uuringu koostajad leidsid, et

 • komisjon ei ole suutnud säilitada riikide ja ettevõtete puhul ühtset käsitlusviisi;
 • komisjoni pingutustele vaatamata olid liikmesriikide erinevad tavad nõrgendanud siseturu toimimist31.

Lisaks väljendati uuringus muret läbipaistvuse puudumise pärast ja rõhutati vajadust avaldada komisjoni otsused kiiremini32

30

Praegusi kriisieeskirju ei olnud ametlikult hinnatud. Kuigi komisjon oli enne 2013. aasta läbivaatamist konsulteerinud liikmesriikide ja teiste sidusrühmadega, ei olnud ta ametlikult hinnanud kriisieeskirjade mõjusust. Pangandusteatise praegune versioon avaldati 2013. aasta augustis pärast konsulteerimist liikmesriikidega ning dialoogi majandus- ja rahanduskomiteega, keskpangad kaasa arvatud. Komisjon tegi mõned muudatused ka teistesse kriisieeskirjadesse, mis kehtisid meie auditi ajal. Pärast seda ei ole komisjon oma eesmärkide saavutamist ega kriisieeskirjade ELi lisaväärtust ametlikult hinnanud, et neid muuta või peatada nende kohaldamine33. Samuti ei ole komisjon ametlikult hinnanud seda, kuidas mõjutavad tema kriisieeskirjad ja nende kohaldamine konkurentsi ELi pangandusturgudel.

Juhtimisstruktuurid, eetikaraamistk ja ressursid

31

Komisjoni sisekontrolliraamistik nõuab terviklike juhtimisstruktuuride loomist. Juhtimisstruktuurid peavad võimaldama tõhusat sisejärelevalvet kõigi seotud tegevuste üle ja toetama selle eesmärkide saavutamist. Kohustused tuleb delegeerida asjakohaselt ning tuleb kavandada ja rakendada nõuetekohased aruandlusahelad, mis võimaldavad volituste täitmist, kohustuste täitmist ja teabe liikumist34. Lisaks peaks komisjonil olema pädev tööjõud ja ta peaks oma ressursse tõhusalt kasutama, et toetada oma prioriteetide ja põhitegevuse elluviimist35.

Juhtimisstruktuurid

32

Maatriksstruktuur koos nõuetekohaste aruandlusahelatega võimaldas asjakohast teabevoogu ja piisavat sisekontrolli kõrgema juhtkonna poolt. Konkurentsi peadirektoraadi loodud maatriksstruktuur oli vahendi- ja sektoripõhine ning selle eesmärk oli edendada vahendite ja sektorite tundmist. Finantsasutustele antava riigiabi juhtumite käsitlemise eest vastutasid kolm eriüksust. Koordineerimisüksus pakkus tuge sisuliste ja menetluslike küsimuste puhul ning protsessi oli kaasatud peaökonomisti meeskond, kuid puudusid dokumendid meeskonna panuse kohta üksikasjalikus majandusanalüüsis, mis käsitles sellest tulenevaid konkurentsimoonutusi või konkreetsetel juhtudel eksisteerinud turutõrkeid. Joonisel 2 on esitatud finantseerimisasutustele antava riigiabi kontrolli eest vastutavad organisatsioonilised struktuurid.

Joonis 2

Finantssektorile antava riigiabi kontrolli organisatsiooniline struktuur

Allikas: Euroopa Kontrollikoda konkurentsi peadirektoraadi organogrammi põhjal.

Eetikaraamistik

33

Konkurentsi peadirektoraat edendas tugevat eetilist suhtumist ja keskendus ennetamisele. Kooskõlas komisjoni eetilise ettevõtluskultuuri edendamise poliitikaga keskendus konkurentsi peadirektoraat ennetamisele hariduse ja koolituse kaudu. Töötajad peavad igal aastal esitama deklaratsiooni selle kohta, et nad järgivad eetikareegleid. Juhtumikäsitlejad peavad allkirjastama huvide konflikti vormi iga juhtumi kohta, millega nad on seotud. Potentsiaalseid konflikte hinnatakse juhtumipõhiselt.

34

Konkurentsi peadirektoraadi eetikaraamistik viitab ELi töötajate üldistele kohustustele ning rõhutab, et siseteabe levitamine ja siseteabe alusel kauplemine on kuriteod. Erinevalt komisjoni teiste osakondade töötajatest võib konkurentsi peadirektoraadi töötajatel ja kõigil teistel riigiabi juhtumitega seotud komisjoni töötajatel olla eelisjuurdepääs turutundlikule teabele üksikute turuosaliste kohta. Lisaks on tema otsustel riigiabi juhtumite kohta märkimisväärne mõju finantsturgudele, eelkõige abisaajate aktsiate ja võlakirjade hindadele. Sellegipoolest puudus konkurentsi peadirektoraadil järelevalve- või muu kord, et kontrollida, kas töötajad täitsid finantstehingute tegemisel eeskirju.

Inim- ja IT-ressursid

35

Komisjon on eraldanud piisavalt töötajaid, kuid vajalike talentide ligimeelitamine ja teenistuses hoidmine on muutunud keerulisemaks. Töötajatel oli üldiselt tugev hariduslik taust ja erialased teadmised ning asjakohane töökogemus. Hästi kavandatud töökohapõhine koolitus ja mentorlusprogramm, samuti intranetipõhine teadmiste jagamise vahend võimaldasid uutel töötajatel tutvuda oma ülesannetega ja kogenumatel juhtumikäsitlejatel oma teadmisi ajakohastada. Direktoraat D seisis 2015. ja 2016. aastal silmitsi lahkumislainega ning hiljuti oli sealt lahkunud suur hulk kogenud töötajaid36. Konkurentsi peadirektoraadil oli raskusi sobivate kandidaatide leidmisega, kuid ta oli võtnud leevendusmeetmeid. Üldiselt oli komisjon hästi ette valmistatud, et tegeleda oluliselt väiksema arvu juhtumitega auditeeritaval perioodil.

36

Komisjon kavatseb kasutusele võtta uued IT-süsteemid, et aidata juhtkonnal ja töötajatel tõhustada oma tööd, seda paremini dokumenteerida ja järelevalvet teha. Komisjoni IT-süsteemide eesmärk on aidata kaasa konkurentsijuhtumite turvalisele, tõhusale ja integreeritud haldamisele ning pakkuda olulist tuge komisjoni igapäevatöös. Konkurentsi peadirektoraadil ei olnud ühtset süsteemi kõigi juhtumiga seotud dokumentide automaatseks kogumiseks ja säilitamiseks, vaid ta kasutas erinevaid rakendusi. Konkurentsi peadirektoraat oli siiski otsustanud, et töötatakse välja uus ühine juhtumihaldussüsteem, et välja vahetada vananevad juhtumi- ja dokumendihaldussüsteemid. Sel viisil kavatseb komisjon ajakohastada oma IT-süsteeme ja tegeleda ohuga, et praeguse IT-süsteemi ebapiisava toimimise tõttu ei suuda ta enam oma täitevsuutlikkust säilitada37.

Riigiabi kontrolli raamistik ja riigiabi eeskirjad

37

Riigiabi tõhusa ja tulemusliku kontrolli eeltingimuseks on asjakohased volitused ja menetlusvahendid. Riigiabi eeskirjad peaksid olema hästi koostatud, et need kajastaksid piisavalt aluslepingu eesmärke ja edendaksid riigiabi keelava reegli erandi kitsast tõlgendamist. Selleks on samuti oluline, et need kajastaksid turu tegelikku olukorda (sealhulgas õigusraamistiku asjakohaseid muudatusi) mis tahes ajavahemikul.

Riigiabi kontrolli menetlusraamistik

38

Komisjonil olid riigiabi tõhusaks ja tulemuslikuks kontrollimiseks vajalikud volitused. ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 kohaselt peavad liikmesriigid teatama komisjonile kavandatavatest meetmetest ega tohi neid rakendada ilma komisjoni eelneva heakskiiduta. Lojaalse koostöö põhimõte nõuab, et EL ja liikmesriigid üksteist abistaksid. Liikmesriigid kasutavad kõiki asjakohaseid üld- või erimeetmeid, et tagada aluslepingutest või liidu institutsioonide õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine38.

39

Menetlusmäärusega nähakse ette asjakohane raamistik komisjoni volituste kasutamiseks. Menetlusmääruses ja sellele eelnenud määrustes on sätestatud riigiabimenetluse eeskirjad. Liikmesriigid peavad komisjoni piisavalt aegsasti teavitama kõikidest abi andmise kavadest ja esitama teatises kogu teabe, mis on komisjonile otsuse tegemiseks vajalik39. Komisjon peab teatise läbi vaatama niipea, kui on selle kätte saanud. Pärast esialgset uurimist teeb komisjon 2 kuu jooksul pärast täieliku teatise saamist40 järgmist:

 • kui komisjon leiab, et meede, millest teatati, ei kujuta endast abi, siis võtab ta selle kohta vastu otsuse;
 • kui komisjon leiab, et teatatud meetme siseturuga kokkusobivuse kohta ei ole mingeid kahtlusi, otsustab ta, et nimetatud meede sobib siseturuga kokku („vastuväidete esitamata jätmise otsus“)41;
 • kui komisjonil on kahtlusi meetme siseturuga kokkusobivuses, otsustab ta algatada ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 kohase menetluse („ametliku uurimismenetluse algatamise otsus“)42.

Kui komisjon pole sellist otsust teinud, loetakse abi heakskiidetuks43.

40

Eelkõige on komisjonil õiguslikud volitused tagada, et tema otsused põhineksid täielikul ja õigel teabel. Menetlusmääruse alusel esitatud teabenõuete eesmärk on anda komisjonile hindamiseks vajalikku teavet. Menetlusmääruse artikli 5 kohaselt võib komisjon igas menetluse etapis nõuda teavitavatelt liikmesriikidelt teavet. Kui komisjon algatab menetlusmääruse artikli 4 lõike 4 kohase ametliku uurimismenetluse, võivad huvitatud isikud esitada märkusi ja komisjon võib teatavatel tingimustel taotleda turuteavet muudest allikatest44. Lisaks on komisjonil menetlusmääruse artikli 11 alusel õigus see otsus tühistada, kui otsuse tegemisel oli määravaks teguriks teavitavalt liikmesriigilt saadud ebaõige teave.

41

Lisaks menetlusmääruses sätestatud ametlikele menetlustele ja volitustele on komisjon välja töötanud vabatahtliku koostöö menetlused, eelkõige teatise esitamisele eelnevad kontaktid, mida kirjeldatakse parimate tavade juhendis. Parimate tavade juhend riigiabi kontrollimenetluste teostamiseks (edaspidi „parimate tavade juhend“)45 ajakohastati 2018. aastal46 pärast konsulteerimist liikmesriikide ja teiste sidusrühmadega. Komisjoni sõnul annab teatise esitamisele eelnev etapp võimaluse arutada esitatava teabe ulatust ja anda liikmesriikidele suuniseid, et tagada teatise täielikkus. Parimate tavade juhendi 2018. aasta läbivaatamisel tunnistati, et teatise esitamisele eelnevad kontaktid võivad hõlmata meetme õiguslike ja majanduslike aspektide mitteametlikku ja konfidentsiaalset arutamist, enne kui sellest teavitatakse ametlikult kui parimast tavast, eelkõige selleks, et käsitleda aspekte, mis ei pruugi olla täielikult kooskõlas riigiabi eeskirjadega, sealhulgas juhtudel, kui on vaja meedet oluliselt muuta47. Joonisel 3 antakse ülevaade ametlike ja mitteametlike menetluste erinevustest.

Joonis 3

Teatatud abi käsitlev menetlus

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

42

Komisjon otsustas tunnustada teatise esitamisele eelnevate kontaktide laiendatud ulatust ja kestust parima tavana. Seega pikendati 2018. aasta läbivaatamisega teatise esitamisele eelnevate kontaktide soovituslikku esialgset ajakava kahelt kuult kuuele kuule. Avaliku konsultatsiooni vastuste kokkuvõte48 näitas, et liikmesriigid üldiselt hindasid selle mitteametliku konsultatsiooni olemasolu. Mõned leidsid siiski, et kestus oli liiga pikk. 21-st vastanust kaks nõudsid suuremat läbipaistvust. Meie arvates võib ka teatise esitamisele eelneva etapi pikkus, mis võib olla üks märk kahtlustest pärast teatamist, suurendada õiguslike vaidluste ohtu.

Riigiabi eeskirjad

43

Komisjoni eeskirjad finantssektorile antava riigiabi kontrolli kohta olid üldiselt hästi koostatud ja selged. 2013. aasta pangandusteatis on koostatud selgelt ja arusaadavalt ning suures osas kooskõlas varasemate kriisiteatistega. See järgib sama struktuuri nagu 2008. aasta pangandusteatis, mis lihtsustab eeskirjade üldise loogika ja toimimise mõistmist. Kuid selgete kriteeriumide puudumine tõsiste häirete kindlakstegemiseks tähendab, et komisjonil on suur kaalutlusruum.

44

Komisjon on võtnud endale kohustuse järgida eesmärgipäraseid riigiabi eeskirju ja tagada, et need vastavad turuolukorrale ning kaasaegsele majanduslikule ja õiguslikule mõtteviisile. Riigiabi eeskirjade ajakohastamise põhimõtet rõhutati sõnaselgelt ka 2013. aasta pangandusteatises49. Esialgsed kriisieeskirjad, sealhulgas 2008. aasta pangandusteatis, järgisid majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu järeldusi ning kajastasid tolleaegset turuolukorda. 2008. aastal otsustas majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu ülemaailmse finantskriisi mõjul võtta kõik vajalikud meetmed pangandussüsteemi usaldusväärsuse ja stabiilsuse suurendamiseks, et taastada usaldus finantssektori nõuetekohase toimimise vastu olukorras, mil isegi põhimõtteliselt elujõulistel pankadel ei olnud üldiste turuhäirete tõttu juurdepääsu rahastamisele. Sel ajal võttis komisjon 2008. aasta pangandusteatises arvesse tõeliselt erandlikke asjaolusid, et oleks võimalik kohaldada endist Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti b, mis on nüüd ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkt b (vt 6. selgitus). Kehtivas 2013. aasta pangandusteatises rõhutatakse ka seda, et erand ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktist b on võimalik ainult seni, kuni selline kriisiolukord kestab, kuid see ei ole selles osas nii konkreetne50.

6. selgitus

Tõsine häire vastavalt 2008. aasta pangandusteatisele

„Eelnevalt esitatud kaalutluste puhul tuleb siiski rõhutada, et artikli 87 lõike 3 punkti b kohaldamist ei saa põhimõtteliselt üle kanda muude konkreetsete sektorite kriisiolukordadele, kui puudub samaväärne oht, et need olukorrad võivad vahetult mõjutada liikmesriigi majandust tervikuna. Finantssektori puhul on selle sätte kasutamine võimalik vaid tõeliselt erakorralises olukorras, kus on ohustatud finantsturgude toimimine tervikuna.

Kui liikmesriigi majanduses on tõsine häire vastavalt eelnevalt kirjeldatule, ei ole artikli 87 lõike 3 punkti b kohaldamine lubatud tähtajatult, vaid ainult seni, kuni kriisiolukord selle kohaldamist õigustab.“

45

Komisjon vaatas oma teatised läbi ja kohandas neid vastavalt majandustingimuste järkjärgulisele paranemisele 2010. ja 2011. aastal. Komisjon vaatas 2008. aasta pangandusteatise läbi 2010. aastal ja uuesti 2011. aastal, otsustades mõlemal korral, et ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkt b on jätkuvalt kohaldatav. Läbivaadatud teatiste kohaselt põhjendas komisjon artikli kasutamist oodatust kiirema majanduse elavnemise taustal ning kohandas neid, et valmistada ette üleminek kriisijärgsele korrale ning töötada välja alalised riigiabi eeskirjad pankade päästmiseks ja ümberkorraldamiseks tavapärastes turutingimustes. 2011. aastal selgitas komisjon, et pingete süvenemine riigivõlakirjaturgudel, mis toimus 2011. aastal, pani liidu pangandussektori üha suurema surve alla.

46

Komisjon muutis kriisieeskirju 2013. aastal pärast konsulteerimist liikmesriikide ja teiste sidusrühmadega. Pangandusteatise praegune versioon avaldati 2013. aasta augustis pärast konsulteerimist liikmesriikidega ning dialoogi majandus- ja rahanduskomiteega. Erinevalt algsetest kriisieeskirjadest ei põhinenud viimane versioon majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu resolutsioonil.

47

2013. aastast pärinevat viimast versiooni siiski läbi ei vaadatud, samuti ei olnud seda auditi ajal kavas teha. 2013. aasta pangandusteatises on sõnaselgelt sätestatud, et „komisjon vaatab käesoleva teatise vajaduse korral läbi, eelkõige selleks, et võtta arvesse turutingimuste või õiguskeskkonna muutusi, mis võivad mõjutada tema kehtestatavaid eeskirju“. Euroopa Parlament kutsus komisjoni korduvalt üles igal aastal uuesti hindama, kas ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b kohaldamise tingimused finantssektoris on jätkuvalt täidetud51. Komisjon ei hinnanud ametlikult 2013. aasta pangandusteatist ega seda, kas artikli 107 lõike 3 punkti b kohaldamine oli põhjendatud ka pärast 2013. aastat ja kuni auditeeritud perioodi lõpuni. Samuti ei olnud ametlikku hindamist auditi tegemise ajal kavas lähitulevikus. Komisjoni sõnul ei olnud mingit kohustust sellist läbivaatamist eelnevalt kindlaksmääratud ajal läbi viia ning puudus ka automaatne mehhanism selle käivitamiseks.

48

Kriisieeskirju kohaldati jätkuvalt muutusteta, kuigi ELi ja selle finantsturgude majandustingimused on pärast riigiabi eeskirjade viimast läbivaatamist 2013. aastal muutunud ning need on olnud üldiselt soodsad kuni COVID-19 puhanguni. ELi pangandussektor seisab endiselt silmitsi probleemidega, kuid need ei ole enam nii levinud. Teised finantsstabiilsuse eest vastutavad ELi institutsioonid ei teinud auditeeritud perioodil kindlaks, kas süsteemsed riskid ohustavad jätkuvalt tõsiselt finantsturgude nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või kogu ELi finantssüsteemi või selle osa stabiilsust. Lisaks rõhutas komisjon 2013. aasta pangandusteatises vajadust tagada sujuv üleminek pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse tulevasele korrale ning kõigi asjaomaste ametiasutuste erinevate rollide ja kohustuste sujuv koostoime52. Kriisieeskirju ei vaadatud läbi pärast pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi ülevõtmist alates 2015. aasta jaanuarist ja 2016. aasta jaanuarist.

49

Lisaks ei sisaldanud kriisieeskirjad erisätteid pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiviga kooskõlas olevate valitsuse sekkumiste riigiabi hindamise kohta.Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 alusel lubatud ettevaatusabinõud ja ajutised meetmed piirduvad maksevõimeliste asutustega (vt 3. selgitus). 2013. aasta pangandusteatises tunnistas komisjon, et krediidiasutuste eripärade tõttu ja olukorras, kus puuduvad mehhanismid, mis võimaldavad pangakriise lahendada finantsstabiilsust ohustamata, ei pruugi olla mõistlik likvideerida krediidiasutust tavapärase maksejõuetusmenetluse kohaselt. Sel põhjusel võib liikmesriikide meetmed, millega toetatakse makseraskustes krediidiasutuste likvideerimist, lugeda kokkusobivaks abiks tingimusel, et punktis 44 nimetatud nõue on täidetud. Sellised mehhanismid kriisilahendusvahendite kujul pidid olema kasutusele võetud 1. jaanuariks 2016. Komisjon leidis, et tema käsitlusviis on jätkuvalt asjakohane.

50

Koormuse jagamise suhtes on pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv rangem kui 2013. aasta pangandusteatis. Alates pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi ülevõtmisest pidi valitsuse toetus lisaks ELi riigiabi eeskirjadega kooskõlas olemisega vastama pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise nõuetele. Kui komisjon hindab pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivis osutatud valitsuse stabiliseerimisvahendite riigiabi, peaks ta eraldi hindama, kas pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi nõuded on täidetud, eelkõige nõue, et vähemalt 8 % kahjumist peab olema kaetud, ning seda, kas on tegemist eriti ebatavalise süsteemse kriisi olukorraga, mis õigustaks nende vahendite kasutamist53. Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivis on sätestatud rangemad kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise nõuded kui 2013. aasta pangandusteatises, et saavutada üks seadusandjate eesmärkidest: kaitsta avaliku sektori vahendeid, minimeerides tuginemist erakorralisele avaliku sektori finantstoetusele makseraskustes asutustele54; need rangemad nõuded ei kajastunud riigiabi eeskirjades. Rohkem üksikasju on toodud joonisel 4.

Joonis 4

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise nõuded avaliku sektori toetuse puhul kriisilahenduse korral

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Riigiabi kontrollimine

51

Sisemiste protsesside ja menetluste järgimine tagab eesmärkide saavutamise ja edendab aruandluskohustust. Kõrgeimate professionaalsuse ja intellektuaalse ranguse standardite järgimine (sealhulgas õiguslik ja majanduslik analüüs) ning nõuetekohase menetluse ja läbipaistvuse tagamine on riigiabi kontrollitegevuse kvaliteedi seisukohast üliolulised. Vastavalt sisekontrolli raamistikule peaks komisjon määratlema tööpõhimõtted, millega määratakse kindlaks, mida oodatakse, ja menetlused põhimõtete elluviimiseks55. Kontrollitegevusega tuleb kontrollida põhimõtete ja menetluste järgimist ja seega tagada eesmärkide saavutamine.

Sisemiste protsesside ja menetluste järgimine

52

Komisjonipoolsel riigiabi kontrollimisel järgiti selleks loodud struktuure, aruandlusahelaid ning volitusi ja kohustusi, tagades asjakohase juhtimise ja poliitilise järelevalve. Enne mis tahes otsuse ettepaneku esitamist konkurentsivolinikule toimub sisemine otsuste ettevalmistamise protsess, mille käigus tehakse mitmeid kontrolle, tasakaalustamismeetmeid ja järelevalvetegevusi. Juhtkond otsustab koos teiste asjaomaste osalejatega, milline seisukoht võtta ja milliseid variante eelistada. Mitmed juhtimis- ja operatiivkoosolekud annavad võimaluse arutada, läbi vaadata ja teha otsuseid põhiküsimustes. Juhtumi käsitlemise ettevalmistamise koosolekud võimaldavad vastutaval peadirektori asetäitjal osaleda juba varakult, sõltuvalt juhtumi keerukusest ja etapist. Volinike kolleegium teeb iga juhtumi kohta kollektiivse otsuse, mis annab neile seega üldise poliitilise vastutuse.

53

Otsustusprotsess andis teistele peadirektoraatidele võimaluse tõstatada oma probleeme. Komisjoni eri talituste vaheline lõplik konsulteerimine enne otsuse tegemist toimub talitustevahelise konsulteerimise menetluse raames. Selle eesmärk on kooskõlastada nende seisukohad ja töötada välja ühine käsitlusviis enne ettepaneku esitamist kolleegiumile. Kui konsulteerimise tulemusena saadakse ettepaneku kohta negatiivne arvamus, tuleb ettepanekut enne kolleegiumi poole pöördumist muuta. Kui arvamus koos märkustega on positiivne, võetakse ettepanek vastu ja juhtiv talitus, st konkurentsi peadirektoraat, peab märkusi arvesse võtma.

54

Kõigi valimisse kaasatud juhtumite puhul olid teised komisjoni talitused konkurentsi peadirektoraadi ettepanekutega nõuetekohaselt nõustunud. Komisjoni teiste talitustega, eelkõige finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadiga (DG FISMA) ja õigustalitusega oli konsulteeritud ja nad olid esitanud oma arvamused kõikidel juhtudel. Meie valim ei hõlmanud juhtumeid, kus teised peadirektoraadid olid esitanud negatiivse arvamuse. Mõnel juhul sisaldasid positiivsed arvamused märkusi ja küsimusi näiteks esitatud tõendusmaterjali, põhjenduse ja majandusliku hinnangu kohta.

55

Komisjon järgis juhtumite menetlemisel enamasti oma mittesiduvaid ja pidevalt ajakohastatavaid sisesuuniseid. Selleks et tagada menetlusnõuete täitmine, kasutatakse asutusesiseseid töövahendeid, nagu menetluskäsiraamat56, milles selgitatakse uurimise läbiviimist ja asutusesiseseid korraldusi, nagu aruandlusahelad ja juhtumite menetlemise üksikasjalikud haldustoimingud. Menetluskäsiraamat hõlmab juhtumi kõiki võimalikke etappe, et tagada juhtumi veatu menetlemine.

56

Komisjon püüab tagada järjepideva dokumendihalduse, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu dokumentidele. Juurdepääs dokumentidele on Euroopa institutsioonide läbipaistvuspoliitika oluline osa. Aluslepingu kohaselt on juurdepääsuõigus kõigil Euroopa Liidu kodanikel ja elanikel57. Komisjon on kehtestanud standardeeskirjad, millega tagatakse, et ta saab igal ajal anda teavet küsimuste kohta, mille eest ta vastutab. Tulenevalt asjaolust, et oluliste dokumentide otsimine võttis sageli liiga kaua aega, sest neid ei registreeritud, esitatud ega säilitatud nõuetekohaselt, andis peasekretariaat 16. jaanuaril 2015 välja märgukirja dokumendihalduse ja dokumentidele juurdepääsu kohta. Selles rõhutati, et hea dokumendihaldus komisjonis on oluline institutsiooni tõhususe ja tulemuslikkuse, teabevahetuse ja teabe saamise hõlbustamise jaoks ning selleks, et tagada vastavus kohaldatavatele eeskirjadele, mis käsitlevad muu hulgas juurdepääsu dokumentidele. Üksikasjalikum teave komisjoni dokumendihalduse kohta on esitatud 7. selgituses.

7. selgitus

Dokumendihaldus komisjonis58

Komisjoni dokumendihalduse ja dokumentidele juurdepääsu suunistes ning komisjoni otsuses dokumendihalduse kohta nõutakse, et komisjoni koostatud või saadud dokument tuleb registreerida, kui see sisaldab olulist teavet, mis ei ole lühiajaline ja/või võib hõlmata komisjoni või mõne selle talituse meetmeid või järelmeetmeid. Dokumentide hoidmine sellistes töökeskkondades nagu ühiskettad või e-posti kaustad ei taga nende terviklikkust, säilitamist ja väljaotsimist. Seetõttu on oluline, et kõik dokumendid, mis vastavad e-Domeci eeskirjades määratletud registreerimiskriteeriumidele, registreeritakse Areses või mõnes muus komisjoni dokumendihaldussüsteemis.

Suunised sisaldavad mittetäielikku loetelu dokumentidest, mis nõuavad meetmete või järelmeetmete võtmist või millega kaasneb institutsiooni vastutus ning mis on seetõttu olulised ja tuleb registreerida:

 • nii saadud kui ka saadetud ametlikud märgukirjad/teatised;
 • finantsdokumendid (vastavalt eelarve peadirektoraadi suunistele);
 • eelkõige teiste institutsioonide või väliste sidusrühmadega peetud koosolekute protokollid, ning oluliste koosolekute puhul infotunnid/kõned/kaitsekõned jne;
 • teistelt institutsioonidelt või välistelt sidusrühmadelt saadud/neile saadetud teave;
 • osalemine talitustevahelistes konsultatsioonides või eelkonsultatsioonides;
 • ka mitteametlikud dokumendid (e-kirjad või märkused toimikule), mis tõendavad olukordi või sündmusi, õigustavad tehtud otsuseid või selgitavad muul viisil ametlike meetmete arengut;
 • juhised, suunised.

Dokumendid, mida ei ole vaja registreerida, on järgmised:

 • kavandid (st dokumendid, mida ei ole veel kinnitanud isik, kes need allkirjastab või nende eest vastutab);
 • kolleegide mitteametliku arvamustevahetuse käigus saadetud e-kirjad ja muud tekstid;
 • arvamustevahetus lühiajalistes küsimustes (nt kutsed);
 • teave isikliku olukorra kohta.
57

Konkurentsi peadirektoraadi dokumendihaldus vastas suures osas standarditele. Konkurentsi peadirektoraadi menetluskorra käsiraamatus on sätestatud konkurentsi peadirektoraadi dokumendihalduse nõuded, mis täiendavad ja täpsustavad komisjoni ühtseid eeskirju59. Menetluskäsiraamatus on sätestatud, et kogu juhtumitega seotud „asjakohane“ teave tuleb salvestada ISISes60. Lisaks kehtib registreerimiskohustus eelkõige kõikide dokumentide suhtes, mis võivad kohtuvaidluses asjakohased olla. Dokumente ei registreerita automaatselt, vaid pigem juhtumikäsitlejate taotlusel, välja arvatud juhul, kui need esitatakse ametliku teavitusvahendi SANI kaudu. Üldiselt registreerib komisjon dokumendid ISISes süstemaatiliselt vastavalt vajadusele. Kuid (juhtumiga seotud) teabekoosolekuid ja koordineerimiskoosolekute protokolle ning kohtumisi volinikuga ei registreeritud juhtumi toimikutes, vaid eraldi toimikutes61. Enamiku liikmesriikidega toimunud kohtumiste protokollid on koostatud ja registreeritud. Siiski esines ka mõningaid juhtumeid, kus see nii ei olnud62. Lisaks leidsime me enne teatamiseelset etappi tõendeid kontaktide kohta, mida ISISes ei dokumenteeritud.

58

Riigiabi menetluste sisekäsiraamatus ja riigiabiga seotud parimate tavade juhendis on sätestatud mittesiduvad põhjalikud suunised teatise esitamisele eelnevate kontaktide kohta, millest ei peetud alati täielikult kinni. Vastavalt menetluskäsiraamatule63 peaksid teatise esitamisele eelnevad kontaktid põhimõtteliselt toimuma üksnes kirjaliku teatise kavandi alusel. Kõnealune esialgne teade tuleks saata turvatud e-postiga ja registreerida ISISes. Valimi iga riigiabimenetluse jaoks olid olemas eraldi teatise esitamisele eelnevat etappi käsitlevad toimikud. Suurem osa meie valimisse kuulunud juhtumeid sisaldas siseturuga kokkusobivuse kontrolli, nagu ümberkorraldamiskavade analüüs ja läbirääkimised kohustuste üle, kuid ei sisaldanud kirjalikke esialgseid teateid.

59

Teatise esitamisele eelneva etapi abil ei saavutatud alati lühemaid menetlusi, nagu see oli kavandatud. Vastavalt menetlusjuhendile ei tohiks teatise esitamisele eelnev etapp standardjuhtudel kesta ideaalis kauem kui kaks kuud, ideaaljuhul peaks sellele järgnema täieliku teatise esitamine. Keerukamatel juhtudel võib olla asjakohane pikem eelnev etapp64. 23 juhtumist 11 puhul ei ületanud teatise esitamisele eelnev etapp kahte kuud. Kuid juhtudel, kui see võttis kauem, esines pikki viivitusi: 12-st teatise esitamisele eelnevast kontaktist üheksa kestsid üle 150 päeva (kuni 1181 päeva). Enamikul juhtudel, kui oli olnud teatise esitamisele eelnevaid kontakte (18 kontakti 23-st), sai komisjon teha otsuse kahe kuu jooksul alates ametliku teatise esitamisest. Menetluste keskmine kestus (sealhulgas teatise esitamisele eelnevad kontaktid) oli 253 päeva ja pikim menetlus võttis 1350 päeva, mis on seletatav pangandusjuhtumite tehnilise keerukusega. Pärast liikmesriikidega konsulteerimist vaatas komisjon 2018. aastal läbi parimate tavade juhendi ja seadis teatise esitamisele eelneva etapi ligikaudseks kestuseks kuus kuud. Täielik loetelu, mis näitab menetluste kestust valimisse kuuluvate juhtumite puhul, on esitatud joonisel 5.

Joonis 5

Riigiabimenetluste kestus

Allikas: Euroopa Kontrollikoda konkurentsi peadirektoraadi esitatud andmete põhjal.

60

Otsuste avaldamine võttis kaua aega ja teatavat asjakohast teavet ei avaldatud. Komisjon on kohustatud avaldama oma otsused või kokkuvõtliku teate Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigid võivad siiski nõuda, et teatavat ametisaladuse hoidmise kohustuse alla kuuluvat teavet ei avaldataks. Tavaliselt on liikmesriikidel sellise taotluse esitamiseks aega 15 tööpäeva. Kui sellist taotlust ei esitata, avalikustatakse otsus tavaliselt täies ulatuses65. Sellistel juhtudel peaks avaldamine toimuma kahe kuu jooksul vastavalt menetluskäsiraamatule66. Me leidsime, et meie valimi 29 juhtumist 19 puhul kulus komisjonil otsuse mittekonfidentsiaalse versiooni avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas rohkem kui 100 päeva67. Rohkem üksikasju on toodud joonisel 6. Leidsime, et mõnel juhul, kui liikmesriigid olid põhjustanud viivitusi, püüdis komisjon protsessi kiirendada, avaldades mõnikord otsused ilma liikmesriikide nõusolekuta68.

Joonis 6

Otsuste avaldamiseks kulunud aeg

Allikas: Euroopa Kontrollikoda konkurentsi peadirektoraadi esitatud andmete põhjal.

61

Komisjon lükkas tagasi põhjendamatud taotlused hoida teavet konfidentsiaalsena, kuid avaldas harva oma otsuste täisteksti. Riigiabi menetluskäsiraamatus kirjeldatakse otsuste avaldamise üldpõhimõtteid, mis on sätestatud komisjoni 1. detsembri 2003. aasta teatises ametisaladuse kohta riigiabi otsustes, ning rõhutatakse ülekaalukat huvi avalikustada oma otsuste täielik sisu, austades samas nõuetekohaselt ärisaladuste konfidentsiaalsust. Seetõttu nõustus komisjon harva hoidma kogu taotletud teabe konfidentsiaalsena. Sellest hoolimata eemaldati enamikus riigiabi käsitlevates otsustes osa teabest ning nende mõju mõistmiseks vajalikku teavet ei avalikustatud täies ulatuses69. Sageli ei olnud liikmesriigid õigeaegselt teatanud, millist teavet nad konfidentsiaalseks pidasid, või ei olnud nad esitanud asjakohaseid põhjendusi. Täheldasime, et paljudel juhtudel olid juhtumikäsitlejad leidnud, et sellised taotlused ei vasta teatises sätestatud kriteeriumidele (vt 8. selgituses toodud näiteid selle kohta, mida komisjon peab ärisaladuseks). Lisaks ei olnud komisjon alati oma käsitlusviisis järjekindel. Näiteks avalikustas komisjon andmed kas osaliselt, avaldas vahemikud või ei avaldanud teavet üldse.

8. selgitus

Ärisaladus vastavalt menetluskäsiraamatule

Ärisaladuste tüüpilised näited on järgmised:

 • tootmis- ja turustamiskulude hindamise meetodid;
 • tootmissaladused ja -protsessid;
 • tarneallikad;
 • toodetud ja müüdud kogused;
 • turuosad;
 • klientide ja turustajate nimekirjad;
 • turustuskavad;
 • omahinna struktuur;
 • müügipoliitika;
 • teave ettevõtte sisekorralduse kohta.

Käivet ei loeta tavaliselt ärisaladuseks niivõrd, kuivõrd see on avaldatud raamatupidamise aastaaruannetes või muul viisil turul teada; sellise käibega seotud konfidentsiaalsustaotlusi, mis ei ole avalikustatud, tuleks põhjendada ja hinnata iga juhtumi puhul eraldi.

Seda liiki andmeid võib pidada ärisaladuseks üksnes juhul, kui need on nn salajased, st ei ole avalikult kättesaadavad (vt teatise punkti 14 alapunkt a).

62

Komisjon jälgis oma otsuste rakendamist järelevalve eest vastutavate usaldusisikute kaudu. Komisjon määrab pankade poolt tasustatavad usaldusisikud, kes jälgivad kohustuste täitmist iga juhtumi puhul. Kohustusi võib võtta kas konkurentsimoonutuste piiramiseks või selleks, et tagada päästetud panga elujõulisuse taastamine. Seega hõlmas järelevalve abisaajate finantstulemusi ja muude kohustuste täitmist. Lisaks annab see järelevalveprotsess komisjonile palju väärtuslikku teavet, sealhulgas varasemate meetmete rakendamisel tehtud edusammude puudumise kohta, ning teavet liikmesriikide kavandatud uute abimeetmete kohta, mille kohta nad ei ole komisjoni nõuetekohaselt teavitanud.

63

Järelevalve tulemusi ei avaldatud ja mõnikord muudeti kohustusi. Komisjon ei avaldanud teavet ega säilitanud statistikat nende juhtumite arvu kohta, mille puhul kohustusi täideti või ei täidetud.Mõnikord kiitis komisjon heaks kohustuste muudatused ja pikendas nende rakendamise tähtaegu, kuigi need muudatused peaksid komisjoni nõuete kohaselt olema erandlikud ja piirduma uute oluliste asjaoludega. Komisjon rõhutas, et sellistel juhtudel tagab ta alati, et uued kavandatud kohustused säilitaksid esialgse otsuse tasakaalu. Leidsime siiski, et selgitused selle saavutamise kohta ei olnud piisavalt üksikasjalikud ning mõne komisjoni avaldatud otsuse puhul ei esitatud piisavalt üksikasjalikke selgitusi.

Finantsasutustele antavat riigiabi käsitlevate otsuste põhjendatus

64

Riigiabi käsitlevad otsused peavad põhinema õiguslikult ja majanduslikult usaldusväärsetel hinnangutel. Üldjuhul nõutakse aluslepingus ja komisjoni kodukorras70, et komisjon põhjendaks oma otsuseid. See hõlmab nõuet, et otsused peavad põhinema õiguslikult ja majanduslikult usaldusväärsetel hinnangutel ning põhinema faktidel. Konkurentsi peadirektoraadi aluspõhimõtetes rõhutatakse, et võimalikult range ja kvaliteetne õiguslik hindamine ja majandusanalüüs on tema hinnangute kvaliteedi seisukohast otsustava tähtsusega. Komisjoni jaoks on komisjoni praktika ja ELi kohtute praktika kõige olulisemad suunised selles valdkonnas. Kooskõlastatud otsustusprotsess, komisjoni kehtestatud kontrolli- ja tasakaalustusmehhanismid ning kvaliteedikontrollid peavad tagama, et komisjoni hinnang vastab igal üksikjuhul kõnealustele nõuetele.

65

Komisjon hindas ümberkorralduskavasid väga rangelt, nõudes üksikasjalikku teavet ja analüüsides seda põhjalikult. Ümberkorraldamisteatises on sätestatud väga üksikasjalikud nõuded ümberkorraldamiskavas sisalduva teabe kohta. Komisjon nõuab, et ümberkorraldamiskavad oleksid terviklikud, üksikasjalikud ja põhineksid ühtsel kontseptsioonil. Kavades peaks olema selgitatud, kuidas kavatseb pank taastada oma pikaajalise elujõulisuse ilma riigiabist sõltumata. Teave, mille liikmesriigid peavad esitama, on ulatuslik ja põhjalik, mis näitab, kui põhjalik on komisjoni kontroll ümberkorraldamiskavade üle (vt 9. selgitus). Meie uuritud juhtumite puhul küsis komisjon vajaduse korral täiendavat või asjakohasemat teavet.

9. selgitus

Ümberkorraldamisteatise71 kohaselt ümberkorraldamiskavasse lisatav teavesup

 • Kui liikmesriik on komisjoni varasemate juhiste või otsuste alusel kohustatud esitama ümberkorraldamiskava, peaks see olema kõikehõlmav ja üksikasjalik ning põhinema ühtsel kontseptsioonil.
 • Selles peaks olema selgitatud, kuidas kavatseb pank võimalikult kiiresti taastada oma pikaajalise elujõulisuse ilma riigiabist sõltumata.
 • Ümberkorraldamiskava teade peaks sisaldama võrdlust muude võimalustega, sealhulgas panga jagamine väiksemateks osadeks ja nende müümist eri ostjatele või panga ülevõtmine teise panga poolt, et komisjon saaks hinnata, kas on võimalik kasutada alternatiivset lahendust, mis on rohkem turule suunatud, vähem kulukas või moonutab vähem konkurentsi ning mis vastab seejuures finantsstabiilsuse säilitamise eesmärgile.
 • Juhul kui panga elujõulisust ei ole võimalik taastada, tuleks ümberkorraldamiskavas näidata, kuidas pank nõuetekohaselt likvideerida.
 • Ümberkorraldamiskavas tuleks selgitada panga raskuste põhjusi ja panga enda nõrku külgi ning kirjeldada üldjoontes, kuidas saab ümberkorraldamismeetmete abil panga probleeme kõrvaldada.
 • Ümberkorralduskavas tuleks esitada teave abisaaja ärimudeli kohta, sealhulgas eelkõige
  • organisatsiooniline ülesehitus;
  • rahastamine (tõendid lühi- ja pikaajalise rahastamisstruktuuri elujõulisuse kohta);
  • juhtimistava (tõendid huvide konflikti ennetamise ja vajalike muudatuste kohta juhtimissüsteemis);
  • riskihaldus (sealhulgas langenud väärtusega varade avalikustamine ja ettenägelik reservide loomine eeldatavate langeva väärtusega varade katteks);
  • varade ja kohustuste haldamine;
  • rahavoogude tekitamine (mille tase peaks olema piisav ilma riigi toetuseta);
  • bilansivälised kohustused (tõendid nende tasakaalustatuse ja konsolideerituse kohta, kui pangal on potentsiaalne kahjurisk),
  • finantsvõimendus;
  • kohaldatavatele järelevalve-eeskirjadele vastav praegune ja prognoositav kapitali adekvaatsus (mis põhineb konservatiivsetel hinnangutel ja asjakohasel reservide loomisel);
  • tasustamissüsteemi motivatsioonielement (tõendid süsteemi panuse kohta abisaaja pikaajalisse kasumlikkusse).
 • Elujõulisust tuleks hinnata täpse jaotuse abil iga tegevusharu ja iga tulemusüksuse puhul eraldi [---]

[---] Kavandatud ümberkorraldamise oodatavate tulemuste esitamisel tuleb kasutada nii alusstsenaariumi kui ka stressistsenaariume. Selleks tuleb ümberkorraldamiskavade koostamisel arvestada muu hulgas finantsturgude praegust olukorda ja tulevasi väljavaateid ning selles tuleb kajastada nii alusstsenaariumi kui ka halvima stsenaariumi eeldusi. Stressitestimisel tuleks aluseks võtta mitu eri stsenaariumi [---].

 • Eeldusi tuleks võrrelda sektori asjakohaste näitajatega, mida on kohandatud vastavalt praeguse kriisi tõttu finantsturgudel esilekerkinud uutele aspektidele [---]
66

Komisjonil on ainupädevus hinnata riigiabi kokkusobivust siseturuga ning ta leiab, et liikmesriigis tõsise häire esinemise tingimused on kõikidel juhtudel täidetud. Tõsise häire hindamisel võttis komisjon igal konkreetsel juhul arvesse liikmesriigi esitatud teavet. Pangandusteatise vastuvõtmisega on komisjon vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktile b kohustunud hindama riigiabi, millega toetatakse pankade likviidsust, elujõulisust või nõuetekohast väljumist kriisiolukorrast ja riskist finantsstabiilsusele üldiselt, mis kujutab endast tõsist häiret majanduses. Seejärel leidis komisjon, et liikmesriikidel on kõige paremad võimalused anda esialgne hinnang selle kohta, kas konkreetse panga kontrollimatu turult lahkumine ohustaks finantsstabiilsust (või põhjustaks liikmesriigis muid tõsiseid häireid). Seega ei vaidlustanud komisjon seda, kas igal konkreetsel juhul oli tegemist tõsise häirega. Kriisieeskirjades ei täpsustata ka, millist teavet peaks liikmesriik esitama. Välja arvatud riikides, kus rakendatakse majanduslikku kohandamisprogrammi, leidsime me toimikutes harva majanduslikke või muid meie arvates asjakohaseid andmeid, mis toetavad väidet, et tegemist oli häirega.

67

Mitte kõik avaldatud otsused ei sisaldanud hinnangut selle kohta, kas tegemist oli tõsise häirega72. Sageli viitas komisjon üldsõnaliselt 2013. aasta pangandusteatisele, vaidlustamata liikmesriigi argumente kõnealuse juhtumi konkreetsete asjaolude kohta (vt 10. selgitus). Selline üldine viide ei selgita siiski, miks komisjon leidis, et kõnealustel juhtudel oli tegemist tõsise häirega, välja arvatud riikide puhul, kelle suhtes kohaldatakse majanduslikku kohandamisprogrammi. Meie arvates ei toetanud selliseid järeldusi ei nõukogu ega Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vastavad hinnangud (Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete kohta vt 2. selgitus)73.

10. selgitus

Näited selle kohta, kuidas komisjon põhjendas artikli 107 lõike 3 punkti b kohaldamist konkreetsetes ümberkorraldamisotsustes

„Komisjon on möönnud, et ülemaailmne finantskriis võib tekitada mõne liikmesriigi majanduses tõsise häire ning et abimeetmed pankadele võivad selle häire kõrvaldada. Seda on seejärel üksikasjalikult käsitletud nii kuues kriisiteatises kui ka 2013. aasta pangandusteatises.“

„Komisjon tuletab meelde, et alates finantskriisi algusest on ta süstemaatiliselt kasutanud ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b õigusliku alusena raskustes olevatele pankadele antava ümberkorraldamis- või likvideerimisabi hindamiseks. Praeguste meetmete hindamine ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b alusel on seega täielikult kooskõlas varasemate juhtumitega.“

68

Likvideerimisabi puhul ei vaidlustanud komisjon liikmesriikide väiteid, et panga võimalik maksejõuetus ohustab finantsstabiilsust. 2013. aasta pangandusteatises ei ole määratletud olukordi, kus krediidiasutuse likvideerimine tavalise maksejõuetusmenetluse alusel ilma finantsstabiilsust ohustamata ei pruugi olla võimalik; samuti ei ole selles määratletud, millist teavet peavad liikmesriigid sellise ohu tõendamiseks esitama. Meie valimi likvideerimisabi käsitlevad otsused põhinesid liikmesriikide avaldustel võimalike ohtude kohta finantsstabiilsusele74 (vt 11. selgitus). Kõik otsused puudutasid panku, kelle turuosad jäid vahemikku 0,02 % kuni 2 %. On mitmeid võimalikke põhjuseid, miks isegi süsteemselt ebaolulise panga maksejõuetus võib ohustada finantsstabiilsust. Meie uuritud juhtumite puhul leidsime, et komisjon ei selgitanud neid põhjuseid avaldatud otsustes75.

11. selgitus

Näited selle kohta, kuidas komisjon põhjendas artikli 107 lõike 3 punkti b kohaldamist konkreetsetes likvideerimisabi otsustes

„2013. aasta pangandusteatises tunnistas komisjon, et liikmesriigid peaksid toetama elujõuetute osalejate turult lahkumist, võimaldades seda finantsstabiilsuse säilitamise huvides teha sobiva ajavahemiku jooksul. Kuna [---] meetmete eesmärk on võimaldada müügi positiivset tulemust, mis tagab [---] panga nõuetekohase turult väljumise, võttes need vastu lõpliku ostja poolt, leiab komisjon, et ta hindab [---] meetmete kokkusobivust 2013. aasta pangandusteatise alusel.“

„2013. aasta pangandusteatises tunnistas komisjon, et liikmesriigid peaksid toetama elujõuetute osalejate turult lahkumist, võimaldades seda finantsstabiilsuse säilitamise huvides teha sobiva ajavahemiku jooksul. Nagu on märgitud põhjenduses [---], väidab kriisilahendusasutus, et tavaline maksejõuetusmenetlus ei suudaks meetmetega samas ulatuses saavutada kriisilahenduse eesmärke ja eelkõige üldist eesmärki säilitada finantsstabiilsus.“

„[---] kirjas märkis […], et panga olukord ohustab finantsstabiilsust ning seetõttu on vaja kiiresti sekkuda, et vältida tõsist häiret […] majanduses. [---] juhtis tähelepanu sellele, et likvideerimine tavalise maksejõuetuse korral ei oleks avalikes huvides, sest see seaks ohtu finantsstabiilsuse, katkestaks kriitiliste funktsioonide täitmise, mõjutaks hoiustajate kaitset ja hävitaks väärtuse. Lisaks märkis [---], et panga tavapärase likvideerimise korral nõutakse [---] hoiuste tagamise skeemilt tagatud hoiuste viivitamatut tagasimaksmist. See paneks pangandussüsteemi märkimisväärse täiendava surve alla, arvestades vajadust koguda need summad hoiuste tagamise skeemi panustajatelt, [---] pankadelt.

„[---] ametiasutuste arvates ei oleks võimalik vältida tõsiseid häireid majanduses valdkondades, kus [---] ja [---] tegutsevad ning millel on eriline mõju VKEde äritegevuse katkestamisele ja kodumajapidamistele laenamisele.“

69

Kriisieeskirjad nõuavad tõhusaid meetmeid konkurentsimoonutuste piiramiseks. 2013. aasta pangandusteatises on sätestatud nõuded, mille eesmärk on tagada, et abisummad piirduksid minimaalselt vajalikuga. Need nõuded hõlmavad aktsionäride ja allutatud võlakirjade omanike poolset kulude jagamist, vahendite väljavoolu vältimist ning aktsionäridele ja võlakirjaomanikele tehtavate maksete piiramist, samuti tasustamise ülempiire. Samuti hõlmavad need omandamiskeeldu ja hinnadumpingut, et piirata konkurentsimoonutusi. Meie otsuste analüüs näitas, et liikmesriigid võtsid endale kohustuse selliseid meetmeid rakendada. Siiski ei olnud alati selge, kuidas neid kohustusi kalibreeriti konkreetse meetme moonutava mõjuga76. Läbi vaadatud avaldatud otsustes ei leidnud me, et komisjon oleks analüüsinud meetmete mõju turustruktuuridele ja turutõketele, nagu on nõutud 2013. aasta pangandusteatises77 Komisjoni sõnul ei nõuta ega tehta selliseid hindamisi teiste sektorite puhul.

70

Ümberkorraldamisteatises nõutakse sõnaselgelt, et „Ümberkorraldamiskava teade peab sisaldama võrdlust muude võimalustega, sealhulgas panga jagamine väiksemateks osadeks ja nende müümist eri ostjatele või panga ülevõtmine teise panga poolt, et komisjon saaks hinnata, kas on võimalik kasutada alternatiivset lahendust, mis on rohkem turule suunatud, vähem kulukas või moonutab vähem konkurentsi ning mis vastab seejuures finantsstabiilsuse säilitamise eesmärgile“78. Valimis leidsime, et komisjon ei kontrollinud, kas meetmele oli olemas vähem kulukaid või vähem moonutavaid alternatiive. Komisjon märkis, et kooskõlas kohtupraktikaga ei saa ta kehtestada liikmesriikidele alternatiivseid meetmeid, vaid saab hinnata üksnes kavandatud meetme kokkusobivust siseturuga.

Järeldused ja soovitused

71

Euroopa Komisjonil olid olemas asjakohased ressursid ja vahendid, et tagada tõhus riigiabi kontroll. Komisjonil on selgelt määratletud sisemised protsessid ja menetlused, mis edendavad eesmärkide saavutamist ja aruandekohustuse täitmist. Tal on sobivad organisatsioonilised struktuurid ja nõuetekohased aruandlusahelad, mis võimaldavad asjakohast teabevoogu ja piisavat sisekontrolli kõrgema juhtkonna poolt (vt punktid 31-32). Komisjonil on tugev eetikaraamistik, kuigi turutundliku teabe käitlemisel esineb mõningaid puudusi, ning põhjalikud aluspõhimõtted, mis edendavad ausameelsust ja kõrgeimate kutsestandardite järgimist (vt punktid 33-34). Tõhusa õiguskaitse tagamiseks olid olemas vajalikud inim- ja IT-ressursid (vt puntkid 35-36). Komisjonil on riigiabi tõhusaks kontrollimiseks vajalikud volitused ja asjakohane menetlusraamistik (vt punktid 37-42). Seega olid komisjonil kõik vajalikud vahendid, et tagada oma otsuste põhinemine õigetel andmetel.

72

Leiame, et riigiabi eeskirjad ei olnud meie auditiperioodi jooksul täielikult sobilikud finantsasutustele antava riigiabi kontrollimiseks kooskõlas aluslepingu eesmärkidega (vt punkt 48). Finantssektorile antava riigiabi eeskirjade eesmärk on tagada finantsstabiilsus, hoides samal ajal konkurentsimoonutused minimaalsena. Kriisieeskirjad on üldiselt hästi koostatud ja selged, kuigi need ei määratle tõsise häire kriteeriume (vt punkt 43). Kriisieeskirju ei muudetud siiski pärast turuolukorra paranemist auditeeritud perioodil ja reguleeriva raamistiku läbivaatamist pärast finantskriisi, lisaks on pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv piiranud pankadele abi andmise võimalusi, ilma et see tooks kaasa kriisilahendust (vt punktid 48-50).

1. soovitus. Hinnata, kas riigiabi eeskirjad on jätkuvalt asjakohased, ja võtta vajaduse korral parandusmeetmeid

Selleks et tagada finantssektorile antava ELi riigiabi eeskirjade jätkuv vastavus turu tegelikule olukorrale ja kooskõla kohaldatava õigusraamistikuga, peaks komisjon

 1. hindama praeguseid kriisieeskirju (sealhulgas riigiabi kontrolli üldist mõju konkurentsile ELi pangandusturgudel), et otsustada asjakohaste meetmete üle.
 2. Kui hindamisel tehti kindlaks vajadus vaadata läbi kriisieeskirjad, peaks komisjon muu hulgas kaaluma, kas
  1. sätestada „tõsise häire“ hindamiskriteeriumid, mille alusel kohaldada ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b;
  2. võtta kasutusele ühised hindamispõhimõtted;
  3. lisada tingimused ettevaatusabinõude ja kriisilahenduse korral antava abi kokkusobivuse kohta siseturuga;
  4. täiendavalt täpsustada esitatava teabe üksikasjalikkuse taset.

Tähtaeg: 2023 (hindamise ajaks)

73

Komisjon haldas riigiabimenetlusi suures osas kooskõlas oma (mittesiduvate) sisemiste protsessidega. Komisjon järgis riigiabi kontrollimisel selleks kehtestatud struktuure, aruandlusahelaid ning volitusi ja kohustusi (vt punkt 52. Kolleegium võttis oma otsused vastu pärast seda, kui teistel peadirektoraatidel oli olnud võimalus tõstatada probleeme (vt punktid 53-54). Komisjon järgis juhtumite käsitlemisel peamiselt sisemisi protsesse (vt punkt 55). Dokumendihaldus vastas suures osas komisjoni standarditele (vt punktid 56-57). Riigiabimenetlused olid siiski pikad ega olnud alati täiesti läbipaistvad, osaliselt seetõttu, et kasutati laialdaselt teatise esitamisele eelnevaid mitteametlikke kontakte (vt punktid 58-59). Otsuste avaldamine viibis sageli arutelude tõttu liikmesriikidega seoses õigusega varjata konfidentsiaalset teavet otsuste avalikus versioonis (vt punktid 60-61).

2. soovitus. Parandada veelgi vastavust sisemistele protsessidele ja parimatele tavadele

Tõhususe, aruandekohustuse ja läbipaistvuse suurendamiseks peaks komisjon

 1. parandama oma dokumendihaldust ja tagama, et kõik asjakohased dokumendid registreeritakse;
 2. julgustama liikmesriike tagama, et teatise esitamisele eelnevad kontaktid ei ületaks parimate tavade juhendi soovituslikku 6-kuulist tähtaega ja põhineksid kirjalikel esialgsetel teatistel;
 3. tõhustama koostööd liikmesriikidega, et kiirendada otsuste mittekonfidentsiaalsete versioonide avaldamist ja tagada ühtsed põhimõtted selle kohta, millist teavet ei avalikustata.

Tähtaeg: 2022. aasta

74

Riigiabi käsitlevad otsused peavad põhinema õiguslikult ja majanduslikult usaldusväärsetel hinnangutel (vt punkt 64).Komisjon analüüsis ümberkorralduskavasid rangelt (vt punkt 65), kuid ei vaidlustanud liikmesriikide hinnangut selle kohta, kas igal üksikul juhul esines tõsine häire, sealhulgas oht finantsstabiilsusele (vt punktid 66-67). Komisjon kehtestas meetmed konkurentsimoonutuste piiramiseks, kuid ei analüüsinud iga meetme tegelikku mõju konkurentsile (vt punkt 69). Tulemusnäitajad ei olnud täielikult eesmärgipärased, sest need kajastasid komisjoni kontrolli alt väljas olevaid väliseid tegureid ega kajastanud alati komisjoni tegevust (vt punktid 23-24). Samuti ei hinnanud komisjon ametlikult seda, kui hästi tema valdkondlikud riigiabi eeskirjad toimisid, ega seda, kas ta peaks oma käsitlusviisi muutma või sellest loobuma (vt punktid 28-30).

3. soovitus. Parandada tulemuslikkuse mõõtmist

Selleks et näidata riigiabi kontrollimise mõju ning suurendada läbipaistvust ja parandada aruandekohustuse täitmist Euroopa Parlamendi ja ELi kodanike ees, peaks komisjon

 1. määratlema finantseerimisasutustele antava riigiabi kontrollimiseks sobivad ja asjakohased näitajad, mis kajastavad konkurentsi peadirektoraadi tegevuse mõju, et oma iga-aastases aruandluses tõhusalt jälgida eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme; ning jälgima näitaja(te) sobivust.

Tähtaeg: 2022. aasta

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer, võttis käesoleva aruande vastu 28. juuli 2020. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

Klaus-Heiner Lehne
President

Mõisted

De Larosière'i aruanne: 2009. aasta veebruaris avaldatud aruanne, milles kutsuti üles muutma Euroopa finantsregulatsiooni süsteemi.

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamine: panga maksejõuetuse vältimise vahendid, mille abil pank rekapitaliseeritakse olemasolevate aktsionäride kaudu (selle asemel, et teda päästa riigi rahaga).

Kriisilahendus: maksejõuetu finantsasutuse nõuetekohane likvideerimine, et tagada selle oluliste ülesannete jätkuvus, säilitada finantsstabiilsus ja kaitsta avaliku sektori vahendeid, minimeerides vajadust avaliku sektori finantstoetuse järele.

Kriisilahendusfond: fond, mis on loodud selleks, et aidata rahastada makseraskustes finantseerimisasutuste nõuetekohast kriisilahendust.

Pangandusliit: üks majandus- ja rahaliidu lõpuleviimise alustalasid, mis koosneb ühtse järelevalvemehhanismiga integreeritud finantsraamistikust, ühtsest pankade kriisilahenduskorrast ja ühtsetest eeskirjadest.

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv: direktiiv, millega kehtestatakse eri liiki finantseerimisasutuste finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse eeskirjad ja menetlused.

Parem õigusloome: ELi poliitikat ja õigusloomet suunav kontseptsioon, mille aluseks on põhimõte, et reguleerimine peaks saavutama oma eesmärgid minimaalsete kuludega ning olema kavandatud läbipaistval ja tõenditel põhineval viisil koos kodanike ja sidusrühmade kaasamisega.

Peaökonomisti meeskond: meeskond komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadis, mis arendab, koordineerib ja koostab majandusanalüüse tagamaks, et peadirektoraadi üldised algatused põhinevad usaldusväärsetel majanduslikel tõenditel.

Riigiabi: valitsuse poolt ettevõttele või organisatsioonile antav otsene või kaudne toetus, mis annab eelise konkurentide ees.

Riigivõlakiri: valitsuse poolt valitsemissektori kulutuste toetamiseks emiteeritud võlaväärtpaber.

Siseteabe alusel kauplemine: aktsiate ostmine või müümine eesmärgiga teenida kasumit või minimeerida kahjumit sellise teabe abil, mis – kui see on üldteada – mõjutaks aktsiate väärtust.

Viivislaen: laen, mille maksetähtaeg on möödunud kindlaksmääratud ajavahemikuks (tavaliselt 90 päeva) või mille puhul on tõendeid, et täielik tagasimaksmine on ebatõenäoline.

Ühtne järelevalvemehhanism: ELi finantseerimisasutuste järelevalve süsteem, mis hõlmab EKPd ja osalevate riikide järelevalveasutusi.

Ühtne kriisilahenduskord: mehhanism, mille kohaselt on Ühtsel Kriisilahendusnõukogul ja riiklikel kriisilahendusasutustel keskne kriisilahendusõigus, olles otseselt vastutav kõigi pangandusliidus osalevate liikmesriikide finantseerimisasutuste kriisilahenduse eest.

Ühtne Kriisilahendusnõukogu: pangandusliidu keskne kriisilahendusasutus, kelle ülesanne on tagada makseraskustes finantseerimisasutuste nõuetekohane kriisilahendus maksumaksjate ja ülejäänud majanduse jaoks minimaalsete kuludega.

Ühtne reeglistik: õigusaktide kogum, mida kõik ELi finantseerimisasutused peavad järgima.

Kasutatud lühendite loetelu

DG COMP: konkurentsi peadirektoraat

DG FISMA: finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat

EBA: Euroopa Pangandusjärelevalve

ECOFIN: majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu

EKP: Euroopa Keskpank

EP: Euroopa Parlament

ESRB: Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

SRB: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

SRM: Ühtne kriisilahenduskord

SSM: Ühtne järelevalvemehhanism

Komisjoni vastused

Kokkuvõte

Komisjoni ühine vastus punktidele I–X.

Alates 2008. aastast on komisjon kohaldanud aluslepingu kohaseid riigiabi eeskirju finantssektori suhtes erisuuniste alusel. Komisjon on võtnud viimasel kümnendil nende suuniste põhjal vastu üle 500 otsuse.

Auditeeritud perioodil (2013–2018) aitas komisjoni riigiabi kontrolli ühetaoline kohaldamine finantssektoris, millele lisandus ELi kriisilahendusraamistiku rakendamine alates 2015. aastast, kindlustada liidu finantsstabiilsuse, hoides ära muidu elujõuliste pankade kontrollimatu maksejõuetuse ja hõlbustades elujõuetute pankade nõuetekohast turult lahkumist. See on aidanud muuta ELi pangandussektori pankade bilansi puhastamise, põhjalike ümberkorralduste ja kõige ebatõhusamate osalejate turult lahkumise kaudu tugevamaks. Samuti on sellega säilitatud aus konkurents, kuna abi saanud pankadelt on nõutud meetmete rakendamist, et leevendada konkurentsimoonutusi. Lisaks on nõutud abi saanud pankade sidusrühmade ja allutatud võlausaldajate poolset kahjude jagamist erasektoris. Komisjon leiab, et ta on kasutanud oma ressursse ja vahendeid tõhusalt ja otstarbekalt kooskõlas oma eeskirjade ja menetlustega.

Nagu Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) tunnistab, jätab alusleping komisjonile ulatusliku kaalutlusõiguse nende kriteeriumide tõlgendamisel, mille alusel ta võib lugeda riigiabi meetme siseturuga kokkusobivaks. Seepärast peab komisjon hoolikalt võtma arvesse mitmesuguseid majanduslikke ja õiguslikke elemente, enne kui ta teeb otsuse, et riigiabi andmine konkreetsele abisaajale on konkreetses olukorras õigustatud. Selle hindamine, kas abi on üleeuroopalist huvi pakkuva eesmärgi saavutamiseks, sealhulgas majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks, õigustatud, on usaldatud aluslepingus komisjonile.

Sellise hindamisega seoses vaatas komisjon 2013. aastal läbi oma suunised, milles on sätestatud kriteeriumid siseturuga kokkusobiva abi andmiseks kriisist mõjutatud finantseerimisasutustele. Komisjon tegi seda pärast konsulteerimist sidusrühmadega, sealhulgas nii liikmesriikide kui ka abiandjatega. Need kriteeriumid kehtivad praeguseni, kuna kriisi mõju on kõikjal ELis pangandussektoris endiselt tunda. Majanduse elavnemine on olnud mitmes liikmesriigis tagasihoidlik ja pangandussektoris ei ole taastunud enne 2008. aastat valitsenud olukord. Peale selle olid teatud liikmesriigid veel hiljuti hõlmatud majanduslike kohandamisprogrammidega.

2014. aastal kehtestati uus ELi pangandusalane õigusraamistik, nimelt pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv,79 ühtse kriisilahenduskorra määrus80 ja hoiuste tagamise skeemide direktiiv81 .

Selles uues regulatiivses keskkonnas on osalejad täitnud ülesandeid, mis on neile pangandusliidus määratud – Euroopa Keskpank (EKP) on tegutsenud pankade keskse järelevalvajana ühtses järelevalvemehhanismis ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu on täitnud oma rolli ühtse kriisilahenduskorra rakendamisel82 . Tuleks märkida, et ehkki 2015. aastast saati on tehtud suuri edusamme, on pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi rakendamine alles pooleli,83 näiteks kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahendite väljatöötamise osas. Peale selle esineb mõnes Euroopa pangandussektori osas praegugi veel nõrku kohti, näiteks viivislaenude suure mahu ja sektori väikese kasumlikkuse tõttu.

Liikmesriigid peavad esitama kõik riigiabi andmise kavad komisjonile. Samamoodi, kui Ühtne Kriisilahendusnõukogu kavatseb kasutada kriisilahendusfondi, peab ta vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määrusele84 esitama fondist abi andmise ettepaneku komisjonile heakskiitmiseks. Komisjoni roll konkurentsieeskirjade täitmise tagajana seisneb sisuliselt selle hindamises, kas abi kasulik mõju kaalub üles kahjuliku mõju konkurentsile. Komisjon teeb selle hindamise eelnevalt, st abi andmise ettepanekust teavitamisel enne abimeetme rakendamist asjaomases liikmesriigis. See tähendab, et finantseerimisasutuste hilisemaid tulemusi, st tulemuslikkust pärast riigiabi saamist, ei saa seostada üksnes komisjoniga, kuna olulist rolli mängivad ka muud osalejad ja tegurid, mistõttu on keeruline määrata ühemõtteliselt kindlaks tulemusnäitajaid, mis kajastavad riigiabi kontrolli panust. Liikmesriigid võivad otsustada anda riigiabi, et aidata ära hoida või leevendada pankade raskustesse sattumise või maksejõuetuks muutumise võimalikke kahjulikke tagajärgi, järgides igati ELi kriisilahendusraamistikku.

Viies avaliku sektori toetuse andmisel tekkivad konkurentsimoonutused miinimumini, tagatakse finantssektori riigiabisuunistega võrdsed võimalused, olenemata sellest, kas liikmesriigid osalevad pangandusliidus või mitte. Uues regulatiivses keskkonnas on kaasseadusandjad usaldanud teistele osalejatele olulised ülesanded, näiteks pankade igapäevase järelevalve, kapitalinõuete kehtestamise, stressitestide tegemise ja vara kvaliteedi hindamise, samuti otsuse tegemise selle kohta, kas pank on maksujõuetu või tõenäoliselt maksujõuetuks jääv, ning selle kohta, kas rakendada panga suhtes kriisilahendust või mitte. Lisaks teeb abi andmise ja abimeetme kavandamise otsuse liikmesriik. Komisjoni roll on piirdunud ja piirdub teatatud riigiabimeetme siseturuga kokkusobivuse hindamisega.

Komisjon leiab, et riigiabieeskirjad, mis olid kavandatud spetsiaalselt selleks, et tegeleda finantskriisi mõjuga pankadele, olid auditiga hõlmatud perioodil jätkuvalt kooskõlas tegeliku turuolukorraga. On oluline, et komisjon kohaldaks samu eeskirju kõikide liikmesriikide suhtes. Seepärast on komisjon pidanud ennatlikuks algatada finantssektori riigiabisuuniste ametlik hindamine. Selleks ei ole vajadust ka lähiajal, kuna jätkuva COVID-19 kriisi majanduslik mõju, sealhulgas pankadele, põhjustab ilmselgelt tõsise häire liikmesriikide majanduses.

Riigiabi eeskirjad peaksid kajastama tegelikku turuolukorda ja samal ajal olema turuosalistele stabiilseteks juhisteks riigiabi kontrolli tegemise kohta. Vajaduse korral muudab komisjon kiiresti oma riigiabi eeskirju, et kajastada järske muutusi majanduskeskkonnas, nagu ta tegi äsja seoses COVID-19 puhanguga. Ajutine raamistik reaalmajanduse jaoks võeti vastu kiiresti ja see jõustus juba 19. märtsil 2020. Lisaks muudele meetmetele võimaldab see raamistik liikmesriikidel suunata abi reaalmajandusse pankade kaudu. Esimese kolme kuu jooksul pärast selle ajutise raamistiku jõustumist on komisjon vastu võtnud juba üle 160 otsuse,85 millega on heaks kiidetud enam kui 200 riiklikku meedet, millest on teatanud kõik 27 liikmesriiki ja Ühendkuningriik. Nende otsuste põhjal saavad liikmesriigid anda hinnanguliselt 2,2 miljardit eurot abi, et aidata ettevõtjatel toime tulla COVID-19 mõjuga oma äritegevusele. Nii aitab riigiabi kontroll olulisel määral kaasa ELi üldistele püüdlustele leevendada COVID-19 puhangu majanduslikku mõju ja võimaldada jõulist taastumist, tagades samas võrdsed tingimused.

Mis puudutab finantssektori riigiabi eeskirju, siis komisjon kohaldas auditeeritud perioodil oma ühiseid eeskirju järjekindlalt umbes 200 juhtumi konkreetsete asjaolude suhtes. Komisjoni sekkumised, mis mõnikord on toimunud tohutu ajalise surve all, et säilitada hoiustajate usaldus ja finantsstabiilsus, on aidanud suuresti kaasa võrdsete tingimuste säilitamisele ELi finantssektoris ja konkurentsimoonutuste vähendamisele. Otsuste tegemisel on komisjon – tuginedes suunistes sätestatud tasakaalustatud kriteeriumidele – kontrollinud iga kord, kas tingimused liikmesriigi kavandatud riigiabi heakskiitmiseks on täidetud, kas hinnatav riigiabi meede on vajalik ning kas abi summa piirdub asjassepuutuvate ühist huvi pakkuvate eesmärkide saavutamiseks minimaalselt vajalikuga. Igast riigiabi otsusest on näha, et komisjon on võtnud riigiabi hindamisel arvesse uut regulatiivset keskkonda alati, kui selle arvessevõtmine oli seadusega ette nähtud.

Komisjoni riigiabiotsused läbivad mitmeid – nii komisjoni siseseid kui ka väliseid – kontrolle ja tasakaalustamisi. Selle sisuline läbivaatamine, kas komisjon on kohaldanud riigiabi eeskirju kooskõlas aluslepinguga, on Euroopa Liidu Kohtu ainupädevus, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklites 263 ja 267. Selle volituse kasutamisel hindab Euroopa Liidu Kohus komisjoni tegevuse aluseks olnud õiguslikke põhjendusi, menetlusi ja fakte.

Eespool öeldut arvesse võttes vastab komisjon kontrollikoja soovitustele järgmiselt:

 • komisjon on nõus soovitusega hinnata pankade jaoks kehtestatud riigiabieeskirju kooskõlas oma parema õigusloome suunistega. COVID-19 puhangu põhjustatud kriisi majanduslik mõju tekitab liikmesriikide majanduses tõsise häire ja majanduse väljavaated on väga ebakindlad. Seepärast teeb komisjon pärast majanduse taaselavnemist, kuid hiljemalt 2023. aastal, hindamise;
 • komisjon on nõus soovitusega parandada veelgi sisemiste protsesside tõhusust ning tuletab vajaduse korral liikmesriikidele meelde parimatest tavadest kinnipidamist;
 • komisjon on nõus soovitusega määrata kindlaks sobivad ja asjakohased tulemusnäitajad, mis saab lisada komisjoni iga-aastasesse juhtimiskavasse, et kajastada konkurentsi peadirektoraadi tegevust ja kontrollida selle tegevuse sobivust.

Sissejuhatus

Komisjoni ühine vastus punktidele 01–16.

Riigiabi on aluslepingus määratletud objektiivne mõiste, mida tõlgendab Euroopa Liidu Kohus ja mis on komisjonile siduv86 . Teiselt poolt kuulub liikmesriigi kavandatud riigiabimeetme siseturuga kokkusobivuse hindamine aluselepingu kohaselt komisjoni ainupädevusse. Selle hindamise jaoks kohaldab komisjon tasakaalustatuse kriteeriumi, võrreldes meetme kasulikku mõju selle kahjuliku mõjuga kaubandusele ja konkurentsile ühisturul.

Tasakaalustatuse kriteeriumi kohaldamise üldpõhimõtteid on kirjeldatud üksikasjalikult arvukates suunistes konkreetsete abikategooriate kohta, võttes arvesse sektori konteksti. Hinnates abimeedet (abi eesmärgi vaatenurgast) asjakohaste suuniste alusel, kohaldab komisjon seega seda kriteeriumi iga juhtumi puhul. Komisjon tuletab sellega seoses meelde, et kui konkreetne abimeede kuulub tulenevalt oma eesmärgi laadist olemasolevate suuniste kohaldamisalasse, mistõttu tuleb meedet hinnata nende suuniste alusel, kohaldatakse vaid neis suunistes sõnastatud hindamiskriteeriume.

Mis puudutab riigiabi andmist pankadele, siis komisjon kajastas tasakaalustatuse kriteeriumi kohaldamise põhimõtteid viimati 2013. aasta pangandusteatises. Neis suunistes, mis on kavandatud hõlmama väga erinevaid olukordi, on sätestatud põhimõtted, mida komisjon kohaldab järjekindlalt kõikides liikmesriikides, võttes arvesse juhtumi asjakohaseid iseärasusi. Kokkusobivuse hindamise kriteeriumid saab jagada kolme peamisesse rühma:

 1. konkurentsimoonutuste minimeerimine pärast abi andmist, et säilitada võimalikult suures ulatuses aus konkurents (nt piirates abi saanud pankade bilansi kasvu, nõudes teatava tegevuse või vara müüki või keelates agressiivsed äritavad);
 2. kulude jagamine vajamineva riigiabi summa piiramiseks, millega vähendatakse moraaliriski (nt panga aktsionäride ja allutatud võlausaldajate osalemise kaudu kahjumi katmises, ent samuti võõrandamise ja tasustamis- või hinnakujundusnõuete kaudu) ning vähendatakse ka maksumaksjate koormust;
 3. pankade pikaajalise elujõulisuse tõestamine, võttes arvesse kahes teises rühmas vajalikke meetmeid. Kui elujõulisust ei ole võimalik tõestada, peaks pank lahkuma turult nõuetekohasel viisil.

Komisjon hindab teatatud meetme kokkusobivust alati enne meetme rakendamist, tuginedes hindamise ajal kättesaadavatele faktidele.

Pangandussektori suhtes kohaldatavates riigiabi eeskirjades tehakse vahet kolme liiki abi vahel:

 1. likviidsusabi, mille eesmärk on lahendada muidu maksevõimeliste üksuste ajutisi likviidsusprobleeme;
 2. ümberkorraldusabi, mille eesmärk on aidata raskustes olevatel üksustel taastada oma pikaajaline elujõulisus ja sellega toetada neid majandustegevuse jätkamisel;
 3. likvideerimisabi, mille eesmärk on aidata raskustes olevatel üksustel, kelle pikaajalist elujõulisust ei ole võimalik taastada, lahkuda nõuetekohaselt turult.

Komisjon on kohaldanud ELi pankade kriisilahenduse õigusraamistikku ja pangandussektori jaoks kehtestatud riigiabi eeskirju pärast nende jõustumist järjekindlalt ilma diskrimineerimiseta. Kooskõlas Üldkohtu ja Euroopa Liidu Kohtu praktikaga on komisjon juhul, kui ELi pangakriiside lahendamise eeskirjade sätted on nii lahutamatult seotud abi eesmärgiga, et neid ei ole võimalik eraldi hinnata, hinnanud neid sätteid oma vastavates riigiabi otsustes. Peale selle, kuna pankade kriisilahendust käsitlevaid ELi eeskirju rakendavad ja kapitali reguleerivad muud asutused, töötab komisjon tihedas koostöös EKP, Ühtse Kriisilahendusnõukogu ning riiklike järelevalve- ja kriisilahendusasutustega.87 Ehkki kõik need osalejad tegutsevad oma volituste piires, on neil ühine eesmärk tagada usaldusväärne ja stabiilne finantssektor. Komisjon suhtleb korrapäraselt järelevalve- ja kriisilahendusasutustega ELi ja liikmesriikide tasandil ning koordineerib nendega oma tegevust, et lahendada keerulisi ja pakilisi olukordi ning vältida finantsstabiilsust ohustavate pankade kontrollimatut maksejõuetust. Samas on uues õiguskeskkonnas sätestatud rollide ja ülesannete jaotus, mida tuleks arvesse võtta, arutades riigiabi kontrolli tegemist pangandussektoris.

Maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks kuulutab panga EKP või riiklik järelevalveasutus. Pärast seda avaldust peab vastutav kriisilahendusasutus (pangandusliidus on selleks oluliste asutuste puhul Ühtne Kriisilahendusnõukogu88 ) otsustama, kas kriisilahenduse rakendamine panga suhtes oleks avalikes huvides või võib panga riikliku maksejõuetusõiguse alusel likvideerida. Kui Ühtne Kriisilahendusnõukogu või riiklik kriisilahendusasutus leiab, et kriisilahenduse rakendamine ei ole avalikes huvides, likvideeritakse pank ELi õiguse alusel kooskõlas riikliku maksejõuetusõigusega. Komisjon astub oma konkurentsieeskirjade täitmise tagaja rollis mängu siis, kui panga kriisi lahendamisel kasutatakse näiteks ühtset kriisilahendusfondi89 või kui liikmesriik peab riiklikus maksejõuetusmenetluses vajalikuks anda riigiabi90 . Mõlemal juhul tuleb abimeetmest teavitada komisjoni, et komisjon saaks seda ELi riigiabi eeskirjade alusel hinnata.

Komisjon on kohaldanud alates 2008. aastast pankadega seotud riigiabiotsuste tegemisel õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b91 . See õiguslik alus on jätkuvalt õigustatud põhjendus, kuna endiselt leidub tõendeid selle kohta, et finantssektor ei ole kriisist veel täielikult toibunud, et ikka veel esineb nõrku kohti ja sektorit ohustavad uued riskid.

Tähelepanekud

Komisjoni ühine vastus punktidele 21–25 (eesmärkide seadmine ja tulemuste mõõtmine).

Iga komisjoni talitus esitab eelseisvaks aastaks juhtimiskava, mis kajastab talituse tegevust ja seda, kuidas see tegevus aitab saavutada talituse strateegilises kavas sätestatud komisjoni eesmärke. Tulemusnäitajate abil mõõdetakse komisjoni iga-aastase aruandluse raames edusamme eesmärkide saavutamisel. Komisjon märgib, et ta püüab alati rakendada nii häid tulemusnäitajaid kui võimalik, võttes arvesse olemasolevaid kitsendusi, nagu näitajate väljatöötamisel aluseks võetavate kõige viimaste usaldusväärsete ja järjepidevate andmete, ühiselt tunnustatud metoodikate ning väljakujunenud ainulaadsete põhjuslike seoste olemasolu. Komisjon on valmis parandama oma tulemuslikkuse mõõtmist, kuid tulemusnäitajad peaksid olema sobilikud tema iga-aastase juhtimiskava jaoks. Seepärast näeb komisjon hulka tegureid, mis raskendavad laiemate nähtuste (nagu kontrollikoja nimetatud siseturu terviklikkus üldiselt) iga-aastaste tulemusnäitajate mõõtmist lihtsal ja operatiivsel viisil, järgides üheselt mõistetavat põhjuslikku suunda.

Seda arvesse võttes ei saa pankade ümberkorraldamise edukust komisjoni meelest kokku võtta komisjoni talituste iga-aastaste tegevusaruannete jaoks mõeldud lihtsa, sobiva näitajaga. Komisjon oma riigiabi eeskirjade täitmise tagaja rollis hindab elujõulisust ja liimesriigi seonduvaid kohustusi tingimata ex ante vaatenurgast. Samuti hoitakse komisjoni kursis sellega, kuidas täidetakse konkreetseid kohustusi, mille liikmesriik võib olla võtnud enda määratud sõltumatute usaldusisikute koostatud spetsiaalsete järelevalvearuannete kaudu. Paraku erinevad konkreetse tegevusega seotud kohustused, mille üle saab teha õiguslikku järelevalvet, neist arvukatest teguritest, mis võivad mõjutada viieaastase ümberkorraldusperioodi edukust, eelkõige makromajanduslikust või äritegevuse arengust, mida kõnealused kohustused ei hõlma. Komisjon ei võta abi saanud ettevõtjaid oma kontrolli alla ja kohustuste täitmise eest vastutab liikmesriik. Samuti ei tegutse komisjon järelevalvajana, mistõttu ta ei saa jälgida pankade igapäevaseid tulemusi ega laiemat arengut turul.

Auditeeritud perioodil kiitis komisjon individuaalse ümberkorraldusabi heaks enam kui 25 juhul ja korduvat kapitalitoetust sai vaid mõni üksik. Kontrollikoja sõnul taotlesid mitu valimisse kuulunud panka, kes olid saanud sellist abi, hiljem – pärast seda, kui komisjon oli lugenud nad elujõuliseks – täiendavat valitsuse sekkumist. Süvenemata konkreetsete juhtumite üksikasjadesse väärib märkimist, et iga juhtumi puhul on tehtud väga erinevate asjaolude keeruline hindamine92 . Peale selle on komisjoni talitused hinnanud 175 pangast koosneva valimi puhul abi saanud pankade elujõulisuse taastamist, võrreldes neid pankadega, kes ei olnud abi saanud. 2015. aastal avaldatud hindamistulemustest on näha, et keskmiselt lähenevad ümberkorraldatud pankade tulemused93 abi mitte saanud pankade tulemustele, ehkki alles ümberkorraldusperioodi lõpus94 . Neil põhjustel ei tuleks valitsuse täiendavat sekkumist hilisemas etapis pidada komisjoni eelneva elujõulisuse hinnanguga vastuolus olevaks.

Komisjoni ühine vastus punktidele 26 ja 27 (riskihindamine).

Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et konkurentsi peadirektoraadis kasutusel olev riskide kindlakstegemise ja väljavalimise protsess on sektori osas neutraalne ning võimaldab välja selgitada nii olulised riskid, mille puhul tuleb võtta maandamismeetmeid, kui ka aktsepteeritavad riskid, mille puhul maandamismeetmed on juba kehtestatud kooskõlas komisjonisiseste suunistega, mida kohaldatakse kõikide komisjoni talituste suhtes.

Konkurentsiõiguse tõhusa jõustamise tagamiseks ELis hoiab komisjon oma õiguslikud vahendid pidevalt kooskõlas tegeliku tuluolukorraga ning tänapäevase majandusliku ja õigusliku mõtteviisiga, hinnates oma vahendeid ja vaadates need läbi. Komisjon teeb seda kas õiguslikus vahendis või raamistikus endas ette nähtud viisil või hinnates oma turuteadmiste põhjal ja sidusrühmadega suheldes ning nüüd ka parema õigusloome raamistikus, millal algatada eeskirjade hindamine ja võimalik läbivaatamine, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse erandit. Seega, kuna õiguslike vahendite hoidmine kooskõlas tegeliku turuolukorraga ning tänapäevase majandusliku ja õigusliku mõtteviisiga on üldine põhimõte, ei ole sektoripõhiseid poliitikasuuniseid, näiteks finantseerimisasutustele antava riigiabi valdkonnas, toodud eraldi välja olulise riskina. Turu arengut jälgitakse sellegipoolest pidevalt. Samuti tuleb meeles pidada, et konkurentsieeskirjadega, eelkõige suunistega, tagatakse turuosalistele ja liikmesriikidele stabiilsus ja õiguskindlus, mistõttu eeskirjade muutmist tuleb hoolikalt kaaluda.

Nagu juba märgitud, on komisjonil finantssektoris riigiabi andmiseks ulatuslik poliitikaraamistik, mida ta on järjekindlalt kohaldanud. Seepärast ei ole konkurentsi peadirektoraadil olnud mingit põhjust kalduda kõrvale oma sektori osas neutraalsest lähenemisviisist ja liigitada see sektor/vahend erinevalt muudest sektoritest/vahenditest sektoriks/vahendiks, millega kaasneb oluline risk, mis võib seada ohtu peadirektoraadi eesmärkide saavutamise.

Komisjoni ühine vastus punktidele 28–30 (mõjuhinnangud ja hindamine).

Parema õigusloome raamistik on oluline vahend komisjoni poliitika väljatöötamisel. See jõustus 2015. aastal pärast pangandusteatise vastuvõtmist 2013. aastal. Sellegipoolest oli komisjon 2013. aastaks juba saanud märkimisväärseid kogemusi finantssektori riigiabieeskirjade kohaldamisel. Nende kogemuste põhjal hindas komisjon hoolikalt asjakohaseid tegureid, arutades neid kõikide liikmesriikide ja muude sidusrühmadega. Peale selle märgib komisjon, et parema õigusloome suunistes ei ole kindlaks määratud konkreetset ajahetke, mil poliitikameetmeid tuleks hinnata, vaid on kirjeldatud, kuidas hindamist ellu viia, kui on tehtud poliitiline otsus algatada teatud poliitikameetme hindamine või kui hindamine on ette nähtud asjaomase õigusaktiga.

Igal juhul leiab komisjon, et komisjoni eeskirjad, mida kohaldatakse riigiabi kokkusobivuse hindamisel finantssektoris, on ja on olnud kogu auditeeritud perioodi vältel piisavad ja otstarbekohased. Nagu juba selgitatud, ei olnud mingit nõuet korraldada auditeeritud perioodil 2013. aasta pangandusteatise ametlik hindamine. Komisjon leiab, et eeskirjad olid kooskõlas tegeliku turuolukorraga, olles samas stabiilseteks ja end tõestanud juhisteks kõikidele liikmesriikidele ja turuosalistele.

Komisjoni vastus punktile 32 (juhtimisstruktuurid)

Komisjonil on hea meel selle üle, et kontrollikoda hindas konkurentsi peadirektoraadi juhtimisstruktuure piisavaks. Konkurentsi peadirektoraadi peaökonomist ja tema meeskond peadirektoraadis annavad komisjoni riigiabi kontrolli olulise panuse, mida peadirektoraat võtab arvesse oma selle valdkonna otsuste koostamisel.

Komisjoni ühine vastus punktidele 33 ja 34 (eetikaraamistik).

Komisjon rõõmustab tugeva eetikaraamistiku üldise tunnustamise üle ning leiab, et selle eeskirjad sobivad hästi ka turutundliku teabega tegelevate töötajate jaoks. Komisjon juhib tähelepanu, et komisjoni personalieeskirjade artiklid 11–26a sisaldavad eetikaraamistikku, mille kaasseadusandjad on kehtestanud Euroopa institutsioonide töötajatele. Selle põhjal võtavad institutsioonid oma töötajate jaoks vastu üksikasjalikumad eeskirjad. Konkurentsi peadirektoraadis tehtud riskihindamise põhjal oleks see, kui töötajatelt nõutaks teatud eraviisiliste finantstehingute tegemiseks eelneva loa hankimist, ebaproportsionaalne kontroll, sealhulgas silmas pidades (tundlike) isikuandmete töötlemist vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 4 lõike 1 punktile c, milles on öeldud, et töödeldavad isikuandmed peavad olema asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt („võimalikult väheste andmete kogumine“).

Lisaks märgib komisjon, et ühe hiljutise auditi raames, mis käsitles ELi institutsioonide eetikaraamistikku, esitas kontrollikoda positiivseid tähelepanekuid konkurentsi peadirektoraadi eetikaalaste suuniste ja menetluste kohta95 .

Lõpetuseks märgib komisjon, et pangandusega seotud juhtumite puhul (ja ka üldisemalt) ei ole pädevad asutused, kelle EL on sel eesmärgil määranud, teatanud ühestki väärteost.

Komisjoni ühine vastus punktidele 35 ja 36 (inim- ja IT-ressursid)

Komisjonile valmistab heameelt kontrollikoja järeldus auditis käsitletud valdkonnas tegutsevate komisjoni töötajate kvaliteedi kohta. Komisjon tuletab meelde, et tänu võetud leevendusmeetmetele on konkurentsi peadirektoraadil olnud alati (ja on ka praegu) peadirektoraadi ülesannete täitmiseks kõrgelt kvalifitseeritud ja võimekad töötajad.

Komisjoni ühine vastus punktidele 38–42 (riigiabi kontrolli menetlusraamistik).

Komisjon ja komisjoni talitused teevad riigiabi kontrolli vastavalt aluslepingust tulenevatele volitustele ametlike ja mitteametlike protsesside toel. Ametlikud menetlused on sätestatud nõukogu määrustes,96 ent komisjon ja liikmesriigid kui abi andjad on tunnustanud ka mitteametliku koostöö parimaid tavasid, mis on sätestatud läbipaistvalt parimate tavade juhendis97 . Selline mitteametlik koostöö, mida nimetatakse teatise esitamisele eelnevaks etapiks, annab liikmesriikidele võimaluse pidada komisjoniga mitteametlikult ja mittesiduvalt nõu kavandatud meetmete üle. Taolise mitteametliku teabevahetuse kestus ja põhjalikkus sõltub sellest, kui üksikasjalikult on välja töötatud liikmesriigi kava. Kui ettekujutus võimalikust meetmest on ebamäärane, tuleb tavaliselt vahetada rohkem teavet, kuni komisjon on saanud liikmesriigile sisuka tagasiside andmiseks piisavalt üksikasjaliku ülevaate. Parimate tavade juhendi (mis ei ole sektoripõhine) 2018. aasta läbivaatamise raames korraldatud avaliku konsultatsiooni tulemustest on näha, et enamik vastanutest pidas teatise esitamisele eelneva etapi kestuse pikendamist positiivseks ja kahtlemata on tegemist parima tavaga. Peale selle ei saa komisjon keelduda sellistest mitteametlikest aruteludest liikmesriigiga, isegi kui liikmesriik otsustab mitte järgida parimate tavade juhendis sätestatud parimaid tavasid. Ja lõpetuseks – kuna isegi selliste teatise esitamisele eelnevate mitteametlike kontaktide korral saab komisjon teha otsuse abimeetme kohta alles pärast ametliku teatise esitamist, on menetlusmääruses sätestatud kolmandate isikute menetlusõigused98 kaitstud samamoodi kui riigiabi menetluses, kus sellist teatise esitamisele eelnevat etappi ei ole. Sellega seoses märgib komisjon, et Euroopa Liidu Üldkohus on sedastanud, et teatise esitamise eelnevate kontaktide kestust üksi ei saa pidada näitajaks, mis annab põhjust kahelda kokkusobivuses.

Komisjoni ühine vastus punktidele 43–50 (riigiabi eeskirjad).

Komisjon kinnitab, et suuniste väljatöötamine riigiabi vastavuse hindamiseks konkreetses sektoris kuulub tema aluslepingus sätestatud ainupädevusse teha riigiabi kontrolle. Õigusliku aluse valimine on osa selle pädevuse teostamisest. Komisjon leiab, et ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkt b oli endiselt asjakohane õiguslik alus, et hinnata auditeeritud perioodil finantseerimisasutuste suhtes võetud meetmete kokkusobivust. Praegu on see kahtlemata eriti asjakohane, kuna COVID-19 puhang on ELi riikide majanduse jaoks suur vapustus.

Konkreetsemalt leiab komisjon, et tema otsus i) kohaldada auditeeritud perioodil pankadele antava riigiabi puhul õigusliku alusena jätkuvalt ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b ning otsus ii) 2013. aasta pangandusteatist veel mitte läbi vaadata olid asjakohased, võttes arvesse järgmisi kaalutlusi.

 • Olulised nõrgad kohad majanduses ei olnud auditeeritud perioodil kadunud ja on alles ka praegu, kuigi nad ei pruugi mõjutada kõiki liikmesriike võrdselt99 . Näiteks on mitmes liikmesriigis endiselt tunda kriisi negatiivseid tagajärgi (nt suur viivislaenude maht). Tuleb märkida, et need varasemad probleemid on ohustanud pankade elujõulisust. Komisjon leiab, et kui liikmesriigid otsustavad, et selliste probleemide lahendamiseks on vajalikud abimeetmed, on endiselt tegemist kriisi tagajärjega. Seepärast on komisjon seda meelt, et hinnang, mille ta andis 2013. aastal suuniste vastuvõtmisel ELi toimimise artikli 107 lõike 3 punkti b üldise kohaldamise kohta ja mis on kokku võetud 2013. aasta pangandusteatise punktis 6, on jätkuvalt jõus. Pealegi on 2013. aasta pangandusteatise samade põhimõtete kohaldamine taganud kõikides liikmesriikides võrdse kohtlemise. Kriisilahenduse õigusraamistik on mõistagi olnud kohaldatav alates selle jõustumisest.
 • 2013. aasta pangandusteatise hindamisele ja võimalikule läbivaatamisele tuleksid kasuks kogemused selle kohta, kuidas maksejõuetuid panku kriisilahendusraamistikus koheldakse. Tuleb märkida, et ELi kriisilahendusraamistik ja eelkõige Ühtne Kriisilahendusnõukogu hakkas täielikult toimima 2016. aastal, kuid seni on olnud vaid mõni üksik juhtum100 .

Riigiabi eeskirju ja pankade kriisilahenduse raamistikku kohaldatakse paralleelselt. Riigiabi kontroll kuulub aluslepingu alusel komisjoni ainupädevusse ning teiseste õigusaktide vastuvõtmine usaldatavusnõuete ja kriisilahenduse valdkonnas seda otseselt ei mõjuta. Samuti ei saa komisjon kasutada oma riigiabi kontrolli alast pädevust muude liidu õiguse sätete jõustamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseid sätteid kohaldatakse ja need on lahutamatult seotud konkreetse abimeetme kokkusobivusega. Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivis viidatakse otseselt ELi riigiabiraamistikule ning direktiivist on selge, et kaasseadusandjad tunnistasid riigiabiraamistiku (ja 2013. aasta pangandusteatise) kohaldatavust, kui nad kehtestasid endale direktiiviga tingimused erakorralise avaliku sektori toetuse kasutamiseks uues kriisilahendusraamistikus (nt ennetava rekapitaliseerimise ja valitsuse finantsstabiilsuse vahendite jaoks). Peale selle ei ole direktiiviga välistatud kriisilahendusrahastu abi kasutamine kriisilahenduses või riigiabi kasutamine väljaspool kriisilahendust (nt riiklike maksejõuetusmenetluste raames). Seda, mis liiki menetlust järgida (st kriisilahendust või riiklikku maksejõuetusmenetlust), otsustavad lõppkokkuvõttes järelevalve- ja kriisilahendusasutused, ehkki oluline on loomulikult ka komisjoni pädevus konkurentsi valdkonnas.

2013. aasta pangandusteatises tehakse vahet pankadel, mille elujõulisuse taastamist on võimalik tõendada, ning pankadel, mille puhul seda ei ole võimalik teha ja mis konkurentsi vaatenurgast peaksid turult lahkuma. Seepärast on oluline teha riigiabi eeskirjades vahet mõistel „ümberkorraldusabi“ (pankadele, mis on pikas plaanis elujõulised) ja mõistel „likvideerimisabi“ (millega hõlbustatakse selliste pankade nõuetekohast turult lahkumist, mis ei ole pikas plaanis elujõulised). Mis puudutab võimalust anda abi hõlbustamaks panga turult lahkumist, siis 2013. aasta pangandusteatise asjakohastes sätetes keskendutakse konkurentsimoonutuste leevendamisele. Sätted, mis käsitlevad likvideerimisabi kokkusobivust konkurentsieeskirjadega, ei sõltu ühestki konkreetsest õiguskorrast ja on seetõttu kohaldatavad nii kriisilahenduse korral, kui kasutatakse riigi hallatavaid vahendeid, kui ka väljaspool kriisilahendust (st riiklikes maksejõuetusmenetlustes).

Seoses tähelepanekuga, et pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi rangemad kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise nõuded ei kajastunud riigiabi eeskirjades, on oluline märkida, et auditeeritud perioodil vastu võetud riigiabiotsustes on komisjon hinnanud selle direktiivi lahutamatult seotud sätteid kokkusobivuse hindamise raames. See hõlmanuks ka kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise nõuet ühtse kriisilahendusfondi või riiklike kriisilahendusfondide sekkumise korral101 .

Komisjoni ühine vastus punktidele 52–63 (sisemiste protsesside ja menetluste järgimine).

Talitustevaheline konsulteerimine on komisjoni otsustusprotsessi oluline element. Kui konkurentsi peadirektoraat koostab otsuse eelnõu (mis on asutusesisene töödokument), siis talitustevahelise konsulteerimisega tagatakse teiste komisjoni talituste kaasamine vastavalt nende pädevusvaldkondadele. Komisjoni kodukorra kohaselt tähendab teise talituse positiivne arvamus koos märkustega nende märkuste arvesse võtmise korral nõusolekut. Seejärel vaatab juhtiv talitus (antud juhul konkurentsi peadirektoraat) otsuse eelnõu läbi, võttes arvesse esitatud märkusi, ja esitab selle komisjonile alles pärast seda, kui on saadud märkusi esitanud talituste nõusolek. Selle taustal märgib komisjon, et punktis 54 nimetatud märkused olid üksikud ja mõistagi seotud konkreetselt vastava juhtumi kontekstiga. Igal juhul on see, et komisjoni talitused esitavad üksteisele edasiviivaid märkusi, komisjoni otsustusprotsessi tavaline osa ja nende märkustega tegeletakse selles protsessis asjakohaselt. Kõikide auditeeritud juhtumite puhul lepiti konsulteeritud talitustega kokku lõplikus riigiabiotsuse eelnõus, et selle saaks esitada ametlikuks vastuvõtmiseks volinike kolleegiumile.

Seoses dokumentide registreerimisega olgu öeldud, et komisjoni dokumendihalduse poliitika kohaselt tuleb registreerida need dokumendid, mis on otsustusprotsessi jaoks olulised. See registreerimine toimub ühes konkurentsi peadirektoraadi dokumendihaldussüsteemis. Komisjon leiab, et ükski oluline dokument ei olnud süstemaatiliselt puudu, ning lisab, et konkurentsi peadirektoraadi juhtumite registreerimise taristu käimasolev ajakohastamine hõlbustab selles valdkonnas kehtestatud sisesuuniste järgimist.

Konkurentsi peadirektoraadi menetluskäsiraamat ei sisalda ühtki siduvat suunist, milles oleks määratud peadirektoraadi töötajate jaoks peadirektoraadi siseselt kindlaks töökorra põhimõtted. Nagu eespool juba märgitud, ei ole parimate tavade juhendis sätestatud ühtki siduvat parimat tava liikmesriikidega tehtava mitteametliku koostöö kohta. Ehkki oleks kahtlemata parim tava, kui liikmesriik esitaks mitteametlikus teatise esitamisele eelnevas etapis teatise kava, ei saa komisjon keelduda arutelude pidamisest liikmesriigiga, kui seda ei tehta. See peab eriti paika pangandusega seotud juhtumite puhul, kus mitteametlikud kontaktid võivad olla kasulikud isegi siis, kui meetmed on alles varajases kavandamise etapis. Ei ole vaja täiendavalt selgitada, et need kontaktid peaksid olema rangelt konfidentsiaalsed. Samas, kui liikmesriik otsustab neid mittesiduvaid parimaid tavasid mitte kohaldada, ei tähenda see konkurentsi peadirektoraadi poolset menetluseeskirjade rikkumist.

Komisjon soovib kommenteerida punktis 60 esitatud väidet, et teatavat asjakohast teavet ei avaldatud. Komisjon peab ühildama kaks kohustust, nimelt ELi toimimise lepingu artikli 296 kohase nõude esitada oma otsuste põhjused, mistõttu tuleb komisjonil tagada, et tema otsused sisaldavad kõiki olulisi elemente, millel nad põhinevad, ning nõude hoida ametisaladust102 . See tähendab, et võib olla teavet, mis on komisjoni tehtava hindamise puhul asjakohane, kuid mida ei saa üldsusele täielikult avaldada. Komisjonil on kogemusi, et sellest hoolimata võib mõnikord olla keeruline leppida liikmesriikidega kokku konfidentsiaalses teabes.

Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et tal ei ole seadusest tulenevat kohustust avaldada konkreetsete kohustuste täitmise järelevalve tulemusi. Kohustused moodustavad osa liikmesriigi teatisest ning neid hinnatakse ja nad avaldatakse otsuse osana. Hilisem kohustuste täitmise jälgimine, tavaliselt sõltumatu usaldusisiku abil, võimaldab komisjonil saada konfidentsiaalset teavet. Kui komisjon peab võtma kohustuste täitmatajätmise tõttu lisameetmeid, komisjoni otsus avalikustatakse. Ent kui sellist mittetäitmist ei esine, on järelevalve raames saadud teave komisjoni sõnul konfidentsiaalne.

Samamoodi saab liimesriik alati teha ettepaneku võetud kohustusi hiljem muuta, et anda komisjonile võimalus kohaldada abimeetme suhtes tasakaalustatuse kriteeriumi. Sellisel juhul hindab komisjon, kas kohustuste kavandatud muutmisel säilib esialgse otsuse tasakaal ning võtab vastu ja avaldab selle kohta põhjendatud otsuse. Komisjon ei jaga seisukohta, mida kontrollikoda on väljendanud punktis 63. Komisjon leiab, et tema otsustes oli piisavalt selgitatud, miks kohustuste muutmine ei muutnud esialgse otsuse tasakaalu.

Komisjoni ühine vastus punktidele 64–70 (finantsasutustele antavat riigiabi käsitlevate otsuste põhjendatus).

Komisjon leiab, et ta on alati kontrollinud tõsise häire esinemist. Suuniste (2013. aasta pangandusteatise) vastuvõtmisega on komisjon kohustunud hindama pankade toetamiseks antavat riigiabi ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b alusel, võttes arvesse kriisiolukorda ja riski finantsstabiilsusele üldiselt, mis kokku tähendavad tõsist häiret majanduses. Seoses nende suuniste kohaldamisega konkreetsel juhul märgib komisjon, et liikmesriikide ametiasutused otsustavad, kas anda abi, et ära hoida finantsstabiilsust ohustava konkreetse panga kontrollimatu turult lahkumine. Kui liikmesriik otsustab, et sellist abi tuleks anda, teavitab ta kavandatud abist komisjoni ning seejärel on komisjoni ülesanne hinnata asjaomase abi kokkusobivust siseturuga. Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et abi vajalikkust – kuna riigiabi puudumisel sattuks ohtu finantsstabiilsus – peab tõendama asjaomane liikmesriik. Sellega seoses hindas komisjon seda, kas liikmesriikide ametiasutuste esitatud väited olid usaldusväärsed või oli vaja lisatõendeid. Peale selle leiab komisjon, et vähemalt mõnes ELi pangandussektori osas on jätkuvalt tunda kriisi tagajärgi, ning seetõttu kohaldas ta kõikides liikmesriikides edasi samu eeskirju. Sellega seoses juhib komisjon tähelepanu asjaomase liikmesriigi kohustusele teha lojaalset koostööd kooskõlas ELi lepingu artikli 4 lõikega 3. Komisjon märgib ka seda, et ühtki tema otsust ei ole neil alustel edasi kaevatud.

Eespool öeldut arvesse võttes kinnitab komisjon, et hinnates igal konkreetsel juhul häire tõsidust, võttis ta arvesse liikmesriikide esitatud teavet. Sellele lisandusid komisjoni teadmised asjaomase liikmesriigi üldisest majanduslikust olukorrast, mida ei tule toimikus registreerida103 . Peale selle juhib komisjon tähelepanu asjaolule, et kiites heaks (või muutes) majanduslikku kohandamisprogrammi (nt Kreeka jaoks) on nõukogu alati tunnistanud ohtu finantsstabiilsusele.

Seoses likvideerimisabiga täheldab komisjon, et kontrollikoda tunnistab, et isegi väikese panga kontrollimatu maksejõuetus võib ohustada finantsstabiilsust. Teatatud likvideerimisabi meetmete puhul leidis komisjon, et liikmesriikide esitatud tõendid olid piisavad. Vajaduse korral võeti lisaks nendele tõenditele appi komisjoni teadmised asjaomase liikmesriigi üldisest majanduslikust olukorrast. Komisjon tunnistab, et 2013. aasta pangandusteatises ei ole kirjeldatud tõendeid, mille liikmesriigid peavad esitama, kui nad kavatsevad anda likvideerimisabi. Samas leiab komisjon, et puudus vajadus lisada oma suunistesse sellised üksikasjalikud ettekirjutused. Menetlusmäärus on komisjonile piisav alus, et nõuda liikmesriikidelt mis tahes lisateavet, mida ta vajab kokkusobivuse hindamiseks. Komisjon on eespool selgitanud, et ta hindab, kas liikmesriikide ametiasutuste esitatud väited on usaldusväärsed ja kas on vaja küsida lisatõendeid.

Kohustused kavandavad liikmesriigid ja need vastavad juhtumi konkreetsetele asjaoludele. Neid hinnatakse riigiabi otsustes tasakaalustatuse kriteeriumi kohaldamise raames, et tagada kavandatud abimeetmest tulenevate põhjendamatute konkurentsimoonutuste leevendamine. Paljud kohustused on binaarsed (nt dividendikeeldu või omandamiskeeldu kas kohaldatakse või mitte). Muude kohustustega (nagu võõrandamine või lahkumine ärivaldkonnast) tehakse turul selgelt ruumi konkurentidele ning komisjon hindab, kas kohustus on abisummaga proportsionaalne. Samuti on ilmne leevendav mõju, mida avaldab abisaaja kohustus toimida kooskõlas turutavadega, näiteks hinnakujunduse valdkonnas. Ehkki komisjon jälgib konkreetsete kohustuste täitmist, on see seotud abi õiguspärasusega, mitte meetmete rakendamisega turule avaldatud mõju järelhindamisega. On juba selgitatud, et kokkusobivuse hindamine on eelhindamine, st kokkusobivust hinnatakse enne, kui liikmesriik abimeedet rakendab, tuginedes sel hetkel kättesaadavale teabele. Seepärast on kohustuste hindamisel lähtutud iga juhtumi puhul moonutavast mõjust ning komisjon leiab, et ta on hinnanud neid oma otsustes piisavalt.

2009. aasta ümberkorraldamisteatise punktis 9, milles on nimetatud võrdlust muude võimalustega, mille hulka kuulub panga jagamine väiksemateks osadeks ja nende müümine eri ostjatele või panga ülevõtmine teise panga poolt, on osutatud liikmesriigi esitatava ümberkorraldamiskava teate võimalikule sisule – tegemist ei ole komisjonile kehtestatud kohustusega. Kooskõlas ELi kohtute praktikaga104 on komisjon kohustatud hindama vaid liikmesriigi teatatud meedet. Teatatud meetme kokkusobivaks tunnistamiseks ei saa komisjon analüüsida kõiki alternatiivseid meetmeid, millega võib olla võimalik saavutada sama eesmärk. Ammugi ei ole komisjonil volitust asendada teatatud meede alternatiivse meetmega, mida ta võib pidada asjakohasemaks, proportsionaalsemaks või vähem moonutavaks. Peale selle on konkreetse abimeetme valik sageli osa järelevalvenõuetest või kriisilahendusasutuse otsusest (ühtse kriisilahendusfondi või riikliku kriisilahendusfondi vahendite korral), mida komisjon hindab riigiabiasutusena, pidades silmas selle kooskõla riigiabi eeskirjadega.

Järeldused ja soovitused

Komisjoni vastus punktile 71.

Komisjon leiab, et tema eetikaraamistik, mis kontrollikoja sõnul on tugev, on eespool punktidele 33-34 antud vastuses esitatud põhjustel asjakohane ka selleks, et viia miinimumini turutundliku teabe ebasobival viisil käsitlemise risk.

Komisjoni vastus punktile 72.

Komisjon leiab, et riigiabi eeskirjad olid täielikult sobilikud finantsasutustele antava riigiabi kontrollimiseks auditeeritud perioodil ning seepärast ei olnud neid vaja eespool esimeses jaotises ning punktile 30 ja punktidele 43-50 antud üksikasjalikus vastuses esitatud põhjustel läbi vaadata.

1. soovitus. Hinnata, kas riigiabi eeskirjad on jätkuvalt asjakohased, ja võtta vajaduse korral parandusmeetmeid

Komisjon nõustub selle soovitusega.

Komisjon on nõus algatama 1. soovitusega seoses hindamise kooskõlas oma parema õigusloome suunistega. COVID-19 puhangu põhjustatud kriisi majanduslik mõju tekitab liikmesriikide majanduses tõsise häire ja majanduse väljavaated on väga ebakindlad. Seepärast teeb komisjon pärast majanduse taaselavnemist, kuid hiljemalt 2023. aastal, hindamise.

Komisjoni vastus punktile 73.

Komisjon rõhutab, et ta järgis alati siduvat menetlusmäärust ja rakendusmäärust. Seda tuleks hoida rangelt lahus töötajatele antavatest komisjonisisestest (mittesiduvatest) ja üksikasjalikumatest suunistest. Pealegi ei olnud mis tahes kõrvalekaldumine neist suunistest oluline ega mõjutanud komisjoni hindamise tulemust. Mõne pangandusega seotud juhtumi puhul tuleneb riigiabimenetluse pikkus sellest, et abimeetmed, mis sõltuvad teiste osalejate otsustest, on tundlikud ja keerukad. Sellised osalejad on eelkõige järelevalve- ja kriisilahendusasutused, kes – nii nagu komisjon nende juhtumite puhul – peavad kaitsma konfidentsiaalseid vestlusi ja turutundlikku teavet. Samuti tuleks meelde tuletada, et komisjon ei saa keelduda liikmesriikidele võimalike riigiabi andmise plaanide mõju kohta nõu andmisest üheski protsessi etapis, isegi kui liikmesriigid ei järgi alati täielikult parimate tavade juhendit. Lõpetuseks tuletab komisjon meelde, et otsuste avaldamisel peab vältima ärisaladuste avalikustamist, ent tuleb samas tagada maksimaalne läbipaistvus, nagu on selgitatud eespool vastuses punktidele 58-61, ning et otsuste avaldamise aeg sõltub eelkõige liikmesriikide heast koostööst.

2. soovitus. Parandada veelgi vastavust sisemistele protsessidele ja menetlustele

Komisjon nõustub selle soovitusega.

2. soovituse punkti 1 kohta märgib komisjon, et ta võtab kasutusele uue juhtumite haldamise vahendi (Case@EC), mis hõlbustab dokumentide haldamist ka riigiabijuhtumite puhul. Selle raames tuletab komisjon oma töötajatele meelde dokumentide registreerimist käsitlevaid eeskirju ja vaatab läbi komisjonisisesed suunised kooskõlas uue dokumentide haldamise vahendiga.

Seoses 2. soovituse punktiga 2 tuletab komisjon liikmesriikidele meelde teatise esitamisele eelnevate kontaktidega seotud parimaid tavasid, mida on kirjeldatud parimate tavade juhendis. Komisjon teeb seda eelkõige liikmesriikidega loodud riigiabi ajakohastamise töörühmas.

2. soovituse punkti 3 puhul tuletab komisjon meelde, et komisjoni otsuste õigeaegne avaldamine sõltub suuresti liikmesriikide koostööst, nagu tunnistab ka kontrollikoda. Kuigi komisjon on kasutanud olemasolevaid vahendeid, mis võimaldavad avaldada riigiabiotsuseid ilma liikmesriikide nõusolekuta, on ebaproportsionaalne kasutada neid kohe ja kõikide juhtumite puhul. Seepärast ei saa komisjon üksi kinnitada, et seda protsessi on võimalik praktikas kiirendada. Küll aga on komisjonil kavas meenutada liikmesriikidele konfidentsiaalsuse taotlemise protsessi liikmesriikidega loodud riigiabi ajakohastamise töörühmas. Samuti kaalub komisjon oma töötajatele lisasuuniste andmist, et tagada liikmesriikide esitatud konfidentsiaalsustaotluste tõhus ja järjekindel käsitlemine.

Komisjoni vastus punktile 74.

Komisjon kinnitab, et kõik tema riigiabiotsused põhinevad õiguslikult ja majanduslikult usaldusväärsetel hinnangutel, ning tunneb heameelt kontrollikoja järelduse üle, et ümberkorralduskavu analüüsiti rangelt. Komisjon leiab, et lähenemisviis, mida ta rakendas tõsise häire esinemise hindamisel, oli eespool punktidele 64-70 antud üksikasjalikus vastuses esitatud põhjustel asjakohane. Seoses konkurentsimoonutuste piiramiseks mõeldud meetmete mõjuga märgib komisjon, et ta on lähtunud nende (kohustuste vormis) meetmete puhul alati moonutavast mõjust, kohaldades tasakaalustatuse kriteeriumi. Komisjon leiab, et ta on kõiki oma otsuseid piisavalt põhjendanud. Mis puudutab tulemusnäitajaid iga-aastase juhtimiskava jaoks, siis komisjon tuletab meelde, et on hulk tegureid, mis raskendavad usaldusväärsete ja asjakohaste näitajate väljatöötamist, nagu on kirjeldatud eespool puntidele 21-25 antud üksikasjalikus vastuses. Ja lõpetuseks – komisjon on juba selgitanud, et ei olnud mingit alust algatada auditeeritud perioodil 2013. aasta pangandusteatise ametlik hindamine. Komisjon viitab sellega seoses argumentidele, mis on esitatud eespool kokkuvõttes ning vastuses punktidele 28-30 ja punktidele 43-50.

3. soovitus. Parandada tulemuslikkuse mõõtmist

Komisjon nõustub selle soovitusega.

Selle soovitusega seoses on komisjon nõus oma tulemusnäitajad praegu koostatava 2020.–2024. aasta strateegilise kava ja 2020. aasta juhtimiskava raames uuesti läbi vaatama. Need näitajad peavad tingimata kajastama selliseid konkurentsi peadirektoraadi tegevuse väljundeid ja tulemusi, mille üle peadirektoraadil on kontroll ning mis on mõõdetavad usaldusväärsel ja tõhusal viisil. Komisjon jälgib, kas need tulemusnäitajad on jätkuvalt sobivad.

Auditirühm

Euroopa Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud teemasid. Auditiülesannete valimisel ja kavandamisel püüab kontrollikoda maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Kõnealuse tulemusauditi viis läbi turgude reguleerimise ja konkurentsivõimelise majanduse valdkondade auditeerimise eest vastutav IV auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer. Auditit juhtis kontrollikoja liige Mihails Kozlovs, keda toetasid kabinetiülem Edite Dzalbe ja kabineti nõunik Laura Graudina, valdkonnajuht Zacharias Kolias, auditijuht Jörg Genner ning audiitorid Giorgos Tsikkos, Vasileia Kalafati, Marc Hertgen ja Maria Isabel Quintela. Keelealast abi osutas Michael Pyper.

COVID-19 pandeemia ja rangete piirangute tõttu ei olnud võimalik auditirühma pildistada.

Järelmärkused

1 Vt kohtuasi C-290/07, komisjon vs. Scott, EU:C:2010:480, punktid 64–66.

2 Vt komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: ELi riigiabi ajakohastamine, põhjendus 6, COM(2012) 209 (final). https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0209:FIN:ET:PDF

3 Vt liidetud kohtuasjad C-57/00 ja C-61/00, punktid 99–100.

4 Banking in Europe: EBF Facts & Figures 2018, lk 12: https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2018/09/Banking-in-Europe-2018-EBF-Facts-and-Figures.pdf

5 Aruanne, finantsjärelevalve kõrgetasemeline töörühm, Brüssel, 25. veebruar 2009, https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14527_en.pdf

6 Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2014/59/EL (pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv) ja määruse (EL) nr 806/2014 (ühtse kriisilahenduskorra määrus) kohaldamise ja läbivaatamise kohta, lk 5: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-213-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

7 Euroopa Komisjon, „Uued kriisiohjemeetmed pankade tulevase päästmise vältimiseks“, juuni 2012: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_12_570
Vt ka Euroopa Ülemkogu, Brüssel, 12.–13. detsember 2012 – Järeldused, punkt 11.

8 Põhjaliku ülevaate saamiseks vt komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2014/59/EL (pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv) ja määruse (EL) nr 806/2014 (ühtse kriisilahenduskorra määrus) kohaldamise ja läbivaatamise kohta – Sissejuhatus: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190430-report-bank-recovery-resolution_en.pdf

9 Euroopa Komisjon, „Completing the banking union“, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/what-banking-union_en#completing-the-banking-union

10 Vt nt Mario Draghi, EKP 2018. aasta järelevalvetegevuse aruande eessõna: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.et.html#toc1
EuroFi finantsfoorumi 2019. aasta aruandes esitatakse üksikasjalik ülevaade avaliku ja erasektori esindajate väljendatud seisukohtadest finantssektori viimaste regulatiivsete suundumuste kohta ja selle kohta, kuidas parandada ELi finantsturu toimimist: http://helsinki2019.eurofi.net

11 See summa (658 miljardit eurot) ja viivislaenude osakaal (3,2 %) saavutasid 2018. aasta 4. kvartalis madalaima taseme, samas kui erinevus ELi ja EMP riikide vahel oli endiselt suur (0,45–41,2 %). Vt EBA riskinäidik, 2018. aasta 4. kvartal: https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2666948/5836f313-b390-4f24-99bf-815fc036a7ce/EBA%20Dashboard%20-%20Q4 %202018.pdf

12 Eriaruanne nr 23/2017: „Ühtne Kriisilahendusnõukogu: keeruka pangandusliiduga seotud töö on alanud, kuid pikk tee on veel ees“, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_ET.pdf

13 Eriaruanne nr 2/2018: „EKP tehtava pankade kriisijuhtimise toimimise tõhusus“, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_ET.pdf

14 Komisjoni veebisait „Competition policy and economic recovery, Tackling the financial crisis, State aid“, https://ec.europa.eu/competition/recovery/financial_sector.html (viimati ajakohastatud 16.4.2012).

15 Vt 2013. aasta pangandusteatise punkt 7.

16 KOMISJONI TEATIS „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ (2020/C 91 I/01): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52 020XC0320(03)

17 Tulemusaudit on sõltumatu, objektiivne ja usaldusväärne uurimine selle kohta, kas ettevõtjad, süsteemid, toimingud, programmid, tegevused või organisatsioonid toimivad vastavalt säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõttele ja kas on veel arenguruumi (ISSAI 300). Euroopa Liidu Kohus tõlgendab ELi õigust, et tagada selle ühesugune kohaldamine kõigis ELi liikmesriikides, ning lahendab õigusvaidlusi liikmesriikide valitsuste ja ELi institutsioonide vahel. Teatavatel juhtudel võivad kohtu poole pöörduda ka üksikisikud, ettevõtjad või organisatsioonid ELi institutsiooni vastu hagi esitada, kui neil on alust arvata, et viimane on nende õigusi rikkunud.

18 Volinik Oettingeri teatis komisjonile – sisekontrolliraamistiku läbivaatamine, 6. põhimõte: https://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/C_2017_2373_Revision_ICF_en.pdf

19 Sisekontrolliraamistiku 6. põhimõte. Järelevalve.

20 Vt konkurentsi peadirektoraadi 2013.–2018. aasta juhtimiskava.

21 Vt näiteks konkurentsi peadirektoraadi 2013.–2015. aasta juhtimiskava.

22 Vt konkurentsi peadirektoraadi 2016. aasta juhtimiskava, 9. erieesmärk: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comp_mp_2016_en.pdf

23 Vt Eurobarometer Standard Qualitative Study – DG Competition Stakeholder Survey (2014), koondaruanne, lk 27: „Konkurentsi peadirektoraadi konsultatsioonidega uute eeskirjade üle oldi üldiselt väga rahul, kuigi mõned osalejad leidsid, et nende seisukohti ei võeta alati arvesse.“ http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/surveys_en.html

24 Komisjon nõuab ümberkorralduskavade ja nende eelhindamise esitamist selleks, et tagada elujõulisuse taastamine mõistliku aja jooksul ning kindlalt ja püsivalt (2013. aasta pangandusteatise punkt 8). Pärast seda, kui komisjon oli leidnud, et see on elujõuline, vajas mitu valimisse kaasatud abi saavat panka siiski täiendavat valitsuse sekkumist täiendava likviidsuse või omakapitali näol. Üks pank vajas pärast kahte järjestikust rekapitaliseerimist täiendavat abi oma likvideerimiseks (viieaastase ümberkorraldusperioodi 3. aastal). Jätkuvalt kõrge viivislaenude tase ja riigivõlaga seotud riskipositsioonid on veel üks põhjus kahelda ümberkorralduste edus.

25 Sisekontrolliraamistiku 7. põhimõte.

26 Vt konkurentsi peadirektoraadi 2016.–2020. aasta strateegiline kava, lk 39.

27 2008. aasta pangandusteatises rõhutati, et ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktile b tuginemine on võimalik ainult sellistel tõeliselt erandlikel asjaoludel (vt punkt 44).

28 Parema õigusloome suunised, jagu 3.3, lk 8.

29 Komisjoni talituste töödokument: The effects of temporary State aid rules adopted in the context of the financial and economic crisis, Brüssel, 5.10.2011 SEC(2011) 1126 final: https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/working_paper_en.pdf

30 Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraadi osakond A: Economic and Scientific Policy Economic and Monetary Affairs Study, „State Aid Crisis Rules for the Financial Sector and the Real Economy“: https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110714ATT24010/20110714ATT24010EN.pdf (EP uuring)

31 EP uuring, peatükk 2.4.2. „Riikide ja ettevõtete ühtse käsitlusviisi säilitamine“ ja peatükk 2.5 „Peamised järeldused“.

32 EP uuring, lk 39.

33 Ainus kättesaadav dokument, milles käsitletakse komisjoni heakskiidetud riigiabi mõju, on konkurentsialast riigiabi käsitlev kokkuvõte „Riigiabi Euroopa pankadele: elujõulisuse taastamine“. Selle dokumendiga, milles esitatakse üksnes autorite, mitte komisjoni seisukoht, püütakse näidata, et komisjoni poolt riigiabi eeskirjade alusel heaks kiidetud ümberkorralduskavad on aidanud päästa paljusid Euroopa panku ja muutnud need taas elujõuliseks.

34 Sisekontrolliraamistiku 3. põhimõte.

35 Konkurentsi peadirektoraadi 2018. aasta juhtimiskava, eesmärk 2.

36 Juhtumite haldamise kava, aprill ja november 2018, lk 23.

37 Riskiregistri tabel: meetmete võtmist vajav risk nr 22.

38 Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõige 3.

39 Menetlusmääruse artikkel 2.

40 Menetlusmääruse artikli 4 lõike 5 kohaselt „käsitletakse teatist lõplikuna, kui komisjon kahe kuu jooksul alates teatise või mis tahes nõutud lisateabe kättesaamise päevast ei taotle täiendavat teavet. Seda aega saab pikendada komisjoni ja kõnealuse liikmesriigi nõusolekul. Vajaduse korral võib komisjon määrata lühema tähtaja“.

41 Menetlusmääruse artikkel 4.

42 Menetlusmääruse artikli 4 lõige 4.

43 Menetlusmääruse artikli 4 lõige 6 (tuntud ka kui Lorenzi menetlus).

44 Vt menetlusmääruse artikkel 7.

45 Parimate tavade juhend riigiabi kontrollimenetluste teostamiseks (2009/C 136/04): https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:136:0013:0020:ET:PDF

46 Parimate tavade juhend riigiabi kontrollimenetluste teostamiseks (2018/C 253/05): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0719(01)&from=IT

47 Vt parimate tavade juhendi punkt 11.

48 Kokkuvõte riigiabi kontrollimenetluste läbiviimise parimate tavade juhendit käsitlevale avalikule konsultatsioonile saadud vastustest: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/submissions_summary_en.pdf

49 2013. aasta pangandusteatise punkt 93. „Komisjon vaatab käesoleva teatise vajaduse korral läbi, eelkõige selleks, et võtta arvesse turutingimuste või õiguskeskkonna muutusi, mis võivad mõjutada tema kehtestatavaid eeskirju.“

50 2013. aasta pangandusteatise punkt 6.

51 Näiteks Euroopa Parlamendi 19. aprilli 2018. aasta resolutsiooni (konkurentsipoliitika aastaaruande kohta) (2017/2191(INI) punkt 33.

52 2013. aasta pangandusteatise punktid 13 ja 14.

53 Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi põhjendus 57.

54 Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi põhjendus 45.

55 Sisekontrolli raamistiku 12. põhimõte – kontrollitegevus: kontrollitakse tegevuspõhimõtete ja menetluste järgimist.

56 Avalik versioon on kättesaadav komisjoni veebisaidil - ELi konkurentsiõiguse menetluste riigiabi käsiraamat – konkurentsi peadirektoraadi sisesed töödokumendid ELi toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise menetluste kohta, läbivaadatud versioon 10/7/2013: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sa_manproc_en.pdf

57 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 0043–0048).

58 Peasekretariaat, TEADE PEADIREKTORITELE, KABINETIÜLEMATELE JA RAKENDUSAMETITE DIREKTORITELE Teema: Dokumendihaldus ja juurdepääs dokumentidele, https://www.asktheeu.org/de/request/2786/response/9713/attach/6/Ares%202015 %20182108 %20persdataremoved%20Redacted.pdf?cookie_passthrough=1
Neid suuniseid ajakohastati 2018. aastal, et anda ajakohastatud juhiseid selle kohta, mida tuleks registreerida, sealhulgas ajakohastatud praktilisi registreerimiskriteeriumid, tagamaks, et kõik asjakohased dokumendid on registreeritud ja neid on võimalik kätte saada. Ajakohastatud loetelu sisaldab kõiki 2015. aasta nimekirjas sisalduvaid dokumente.

59 Menetluskäsiraamat, jagu 2.2 „Dokumentide haldamine – ISIS“.

60 ISIS on dokumentide haldamise süsteem, mida kasutatakse juhtumite menetlemiseks. Konkurentsi peadirektoraat kasutab erinevaid rakendusi dokumentide kogumiseks ja säilitamiseks. ISIS on üks selline süsteem. Muud rakendused on DECIDE kogu komisjoni otsustusprotsessi jälgimiseks ja registreerimiseks ning SANI liikmesriikidele riigiabist teatamise vormide saatmiseks. Töörühma koostatud juhtumiga seotud töödokumendid ja toimikud, mis ei ole otseselt asjakohased, salvestatakse üksuse elektroonilisse juhtumite kogusse (ühisketas).

61 Need toimikud ei sisaldunud meie ülevaates, mis piirdus juhtumite toimikutega.

62 See ei ole kooskõlas komisjoni suunistega, milles rõhutatakse, et koosolekute protokollid, eriti teiste institutsioonide või väliste sidusrühmadega, ning oluliste koosolekute puhul infotunnid/kõned/kaitsekõned jne on olulised ja tuleb registreerida. Komisjon väitis, et need olid seotud teabega, mis ei olnud asjakohane ja oli lühiajaline, ning esitas iga juhtumi kohta selgituse.

63 Menetluskäsiraamat, jagu 5.3 „Eelteatamine – etapid“.

64 Menetluskäsiraamat, jagu 5.4. „Teatise esitamisele eelnev etapp – ajastus“.

65 Komisjoni teatise, milles käsitletakse ametisaladust riigiabi otsustes, artikkel 4.2: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XC1209(02)&=EN

66 Menetluskäsiraamat, jagu 1.1.1 – 1.2. „Mittekonfidentsiaalne versioon".

67 Oli ka juhtumeid, kus avaldamine kestis üle ühe aasta, sealhulgas üks juhtum, kus komisjonil kulus rohkem kui kaks aastat, et avaldada otsus, mille ta oli vastu võtnud vaid kahe kuuga.

68 Punkt 26. Teatis ametisaladuse kohta: „Kui asjaomane liikmesriik ei osuta komisjoni poolt ettekirjutatud aja jooksul, millist teavet ta peab ametisaladuse hoidmise kohustuse alla kuuluvaks, avalikustatakse otsus tavaliselt täielikult.“

69 Näiteks teave ümberkorraldamise eesmärkide kohta, nt tulevase omakapitali tasuvuse kohta, avaldatakse harva viisil, mis võimaldaks huvitatud isikutel hinnata, kas ümberkorraldamise eesmärgid on saavutatud.

70 Hea haldustava eeskiri on komisjoni kodukorra lisa.

71 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0819(03)&from=ET

72 Näiteks juhtudel, kus riigi majanduskasv ei olnud negatiivne ja tema pankadel ei olnud finantskriisi ajal tõsiseid probleeme.

73 Oma ainupädevuse piires riigiabi kontrollimisel ei ole selline hindamine komisjonile siduv ning see ei ole ka ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b kohaldamise eeltingimus.

74 Komisjoni sõnul on liikmesriikide ametiasutustel parimad võimalused hinnata, kas konkreetse panga kontrollimatu turult lahkumine ohustaks finantsstabiilsust, sest just liikmesriikidel on andmeid teiste pankadega seotud riskipositsioonide, vastastikuse seotuse või ülekanduva mõju kohta.

75 See hõlmas juhtumeid, kus Ühtne Kriisilahendusnõukogu oli varem tagasi lükanud väited, et panku ei saa likvideerida tavalise maksejõuetusmenetluse alusel, ilma et see ohustaks finantsstabiilsust, ning keeldunud sel põhjusel kriisilahendusvahendeid kohaldamast.

76 2013. aasta pangandusteatise punkt 20. „Konkurentsimoonutuste piiramise meetmete väljatöötamisel tuleks igal juhul lähtuda turuolukorrast, mis sarnaneb nii palju kui võimalik turuolukorrale, mis oleks saavutatud, kui abisaaja oleks turult lahkunud abi saamata.“

77 2013. aasta pangandusteatise punkt 11. „Lisaks kulude jagamise ja konkurentsimoonutuste piiramise meetmetele hindab komisjon kavandatavate meetmete, sealhulgas võõrandamiste, teostatavust ning nende mõju turu struktuurile ja turule sisenemise tõketele. Samal ajal peab komisjon tagama, et konkreetseks juhuks või liikmesriigi jaoks kavandatud lahendused oleks kooskõlas eesmärgiga vältida suuri erinevusi liikmesriikide vahel, mis võiksid ühtset turgu veelgi enam killustada ja põhjustada finantsvaldkonna ebastabiilsust, takistades taastumist terves Euroopa Liidus.“

78 Ümberkorraldamisteatise punkt 9.

79 ELT L 173, 12.6.2014, lk 190–348.

80 ELT L 225, 30.7.2014, lk 1–90.

81 ELT L 173, 12.6.2014, lk 149–178.

82 Peale selle kiidab komisjon heaks ja jõustab Ühtse Kriisilahendusnõukogu pankade kriisilahendusskeemid, kui kriisilahendusnõukogu otsustab, et maksejõuetu panga puhul on kriisilahendus avalikes huvides.

83 Vt komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2014/59/EL (pankade maksevõime taastamise ja kriisilahenduse direktiiv) ja määruse 806/2014 (ühtse kriisilahenduskorra määrus) kohaldamise ja läbivaatamise kohta, COM(2019) 213 final, 30.4.2019. Aruanne on kättesaadav veebis aadressil https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190430-report-bank-recovery-resolution_en.pdf

84 Eelkõige artiklile 19.

85 Loetelu kõikidest COVID-19ga seotud meetmete kohta tehtud riigiabi otsustest leiab aadressilt
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

86 Komisjon on kirjeldanud oma arusaama ELi kohtute kohtupraktikast teatises riigiabi mõiste kohta (ELT C 262, 19.7.2016, lk 1–50).

87 Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul on teistsugune eesmärk ja ülesanne, mida komisjon ei pea riigiabi kokkusobivuse hindamisel ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 alusel asjakohaseks.

88 Väljaspool pangandusliitu ja pangandusliidu vähem oluliste asutuste puhul teevad selle otsuse riiklikud kriisilahendusasutused.

89 ELi kriisilahendusraamistikus on ette nähtud, et enne kui saab kasutada ühtset kriisilahendusfondi (või riiklikke kriisilahendusfonde), tuleb panga kahjum katta aktsionäride ja võlausaldajate kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise ning vajaduse korral ka kõrgema nõudeõiguse järguga võlgadega seotud kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise teel.

90 Kui abi annab liikmesriik riikliku maksejõuetusmenetluse raames, kohaldatakse kulude jagamise nõudeid, st aktsionärid ja allutatud võlainstrumentide omanikud peavad panustama täies ulatuses meetmete kulude katmisse, kuid hoiustajatelt ja eelisvõlausaldajatelt panustamist ei nõuta.

91 2020. aasta märtsis võttis komisjon seoses praeguse COVID-19 puhanguga sama õigusliku aluse põhjal vastu ajutise raamistiku (ELT C 91I, 20.3.2020, lk 1–9).

92 Kui liikmesriik väitis, et vajalik oli valitsuse täiendav sekkumine, võisid mängida rolli mitu tegurit. Mõnel juhul oli algne abi antud makromajandusliku kohandamisprogrammi raames olukorras, kus volatiilsus oli väga suur. Teistel juhtudel oli korduvat abi antud enne 2013. aastat või oli see enne järgmist sekkumist tagasi makstud. Mitmel juhul tõi korduv kapitalitoetus kaasa asjaomaste pankade lahkumise turult, mis on konkurentsi vaatenurgast oluline tulemus. Konkurentsi silmas pidades on mõistagi tähtis, kas pangad saavad kapitalitoetust ümberkorraldamiseks või likvideerimisabina. Oluline on ka see, kas pangad saavad kapitalitoetust või likviidsustoetust (kõrgema nõudeõiguse järguga vahendite tagatistena). Seda, kas viivislaenude maht või riiginõuded mõjutavad ümberkorraldamise edukust, ei ole võimalik kindlaks määrata ilma konkreetset juhtumit vaatlemata.

93 Mõõtmisel lähtuti tegevus- ja riskinäitajatest, kasumlikkusest ning rahastamis- ja maksevõime positsioonist.

94 Euroopa Komisjon, „State aid to European banks: returning to viability“, Competition State aid Brief (2015/1), kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/competition/publications/csb/csb2015_001_en.pdf

95 Vt kontrollikoja eriaruande 13/2019 „Auditeeritud ELi institutsioonide eetikaraamistikud: on veel arenemisruumi“ punktid 37 ja 71. Aruanne on kättesaadav veebis aadressil https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_EN.pdf

96 Eelkõige menetlusmäärus (nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 248, 24.9.2015, lk 9)) ning rakendusmäärus (komisjoni 27. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2282, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 794/2004 riigiabiteatiste vormide ja teabelehtede suhtes (ELT L 325, 10.12.2015, lk 1–180)).

97 Komisjoni teatis „Parimate tavade juhend riigiabi kontrollimenetluste teostamiseks“ (ELT C 253, 19.7.2018, lk 14–27).

98 Vt joonealune märkus 1896 .

99 Vt näiteks 2020. aasta Euroopa poolaastat käsitleva komisjoni teatise punkt 4.1. Teatis on kättesaadav veebis aadressil https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1584543632863&uri=CELEX%3A52020DC0150

100 Vt joonealune märkus 482 .

101 Komisjon märgib, et seni ei ole olnud ühtki juhtumit, mille puhul oleks olnud vaja seda nõuet kontrollida.

102 Komisjoni 1. detsembri 2003. aasta teatise C(2003) 4582 (ametisaladuste kohta riigiabi otsustes, ELT C 297, 9.12.2003, lk 6–9) punkt 18.

103 Komisjon märgib, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ei ole esitanud komisjonile ühtki soovitust raskustes oleva pangaga seotud tõsise häire esinemise või mitteesinemise kohta ning seetõttu ei saa ta kommenteerida, kas nimetatud organil on kavas seda teha.

104 Kohtuotsus, SCOR vs. komisjon, T-135/17, punktid 94 ja 123; kohtuotsus, Castelnou Energía vs. komisjon, T-57/11, punkt 171; kohtuotsus, komisjon vs. Prantsusmaa, C-159/94, punkt 101.

Ajakava

Sündmus Kuupäev
Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus 22.1.2019
Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele auditeeritavale) 14.5.2020
Aruande lõplik vastuvõtmine pärast ärakuulamismenetlust 28.7.2020
Komisjoni (või teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis keeltes 27.8.2020

Kontakt

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2020

PDF ISBN 978-92-847-5138-9 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/425569 QJ-AB-20-018-ET-N
HTML ISBN 978-92-847-5113-6 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/195384 QJ-AB-20-018-ET-Q

AUTORIÕIGUS

© Euroopa Liit, 2020.

Euroopa Kontrollikoja taaskasutamispoliitikat rakendatakse Euroopa Kontrollikoja otsusega nr 6-2019 avatud andmete poliitika ja dokumentide taaskasutamise kohta.

Kui ei ole märgitud teisiti (nt eraldiseisvates autoriõiguse märgetes), on ELile kuuluv kontrollikoja sisu litsentsitud vastavalt litsentsile Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui autoriõigustele on viidatud ja muudatused on ära märgitud. Taaskasutaja ei tohi moonutada dokumentide algset tähendust ega sõnumit. Kontrollikoda ei vastuta taaskasutamise tagajärgede eest.

Kui konkreetses sisus, näiteks kontrollikoja töötajatest tehtud fotodel, on kujutatud tuvastatavaid eraisikuid, või kui see sisaldab kolmandate isikute teoseid, tuleb teil taotleda täiendavaid õigusi. Kui luba on saadud, tühistab see eespool nimetatud üldloa ja osutab selgelt mis tahes kasutuspiirangutele.

On võimalik, et ELile mittekuuluva sisu kasutamiseks või taasesitamiseks peate küsima luba otse autoriõiguse omajatelt.

Joonised 3 ja 4: ikoonide autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Tööstusomandi õigustega hõlmatud tarkvara või dokumendid, nagu patendid, kaubamärgid, registreeritud disainilahendused, logod ja nimed, ei kuulu kontrollikoja taaskasutamispoliitika alla ega ole teile litsentsitud.

Domeeni europa.eu alla koondatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel leidub linke, mis viivad muudele veebisaitidele. Kontrollikoda ei vastuta nende sisu eest ja soovitab teil seetõttu tutvuda nende veebisaitide isikuandmete ja autoriõiguse kaitse põhimõtetega.

Euroopa Kontrollikoja logo kasutamine

Euroopa Kontrollikoja logo ei tohi kasutada ilma kontrollikoja eelneva nõusolekuta.

Võta ühendust ELiga

Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: https://europa.eu/european-union/contact_et

Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:

 • helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
 • helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
 • e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi käsitleva teabe leidmine

Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: https://europa.eu/european-union/index_et

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida järgmisel aadressil: https://op.europa.eu/et/publications Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).

ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1952. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.