Raportul special
nr.15 2018

Consolidarea capacităților forțelor de securitate internă în Niger și în Mali: doar progrese limitate și lente

Informații despre raport Niger și Mali sunt state fragile din Africa de Vest, a căror securitate este amenințată de prezența grupurilor teroriste, de frontierele nesigure și de migrația neregulamentară. Pentru a răspunde acestor amenințări, UE a înființat misiuni PSAC în 2012 și, respectiv, în 2014, pentru a consolida capacitatea forțelor de securitate internă prin furnizarea de cursuri de formare, de consiliere și de echipamente. Între 2012 și 2017 și, respectiv, între 2014 și 2017, UE a alocat 69 455 000 de euro pentru EUCAP Sahel Niger și 66 475 000 de euro pentru EUCAP Sahel Mali. Curtea a concluzionat că misiunile au înregistrat un oarecare succes, dar progresele au fost lente. Acest lucru a fost cauzat de contextul dificil în care au funcționat misiunile, dar și de dificultăți operaționale. Curtea formulează o serie de recomandări în vederea îmbunătățirii eficacității operaționale, a sustenabilității și a monitorizării.

Această publicație este disponibilă în 23 de limbi și în următorul format:
PDF
PDF General Report

Sinteză

I

Insecuritatea din regiunea Sahel din Africa de Vest are un impact negativ atât asupra dezvoltării țărilor din această regiune, cât și asupra intereselor Uniunii Europene (UE). Politica de securitate și apărare comună (PSAC) este un instrument al UE destinat să facă față provocărilor care decurg din conflicte armate, instabilitate politică, terorism, criminalitate organizată și migrație ilegală. În cadrul PSAC, UE desfășoară în Niger și în Mali misiuni civile în cadrul cărora oferă servicii de formare, consiliere și echipamente în vederea consolidării capacităților forțelor naționale responsabile cu securitatea internă.

II

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a înființat misiuni UE de consolidare a capacităților (EUCAP) în Sahel, una în Niger (2012) și o alta în Mali (2014), în numele statelor membre ale UE și planifică și gestionează operațiile acestora, în timp ce Comisia gestionează bugetele lor, finanțate de UE (69,46 milioane de euro pentru Niger pentru perioada 2012-2017 și 66,48 milioane de euro pentru Mali pentru perioada 2014-2017). Fiecare misiune are propriul șef de misiune, care este însărcinat cu operațiile în țara respectivă. Peste jumătate din membrii personalului au fost detașați la misiuni și sunt plătiți de statele membre ale UE. Restul membrilor personalului sunt plătiți din bugetele misiunilor.

III

Curtea a examinat modul în care misiunile EUCAP Sahel au fost înființate și gestionate, modul în care au funcționat, precum și dacă au reușit să consolideze capacitățile forțelor responsabile cu securitatea internă în Niger și în Mali. Au fost intervievate SEAE, Comisia, cele două misiuni EUCAP Sahel, autoritățile naționale și forțele de securitate internă din Niger și din Mali, precum și o serie de părți interesate.

IV

Curtea a concluzionat că misiunile au contribuit la consolidarea capacităților forțelor responsabile cu securitatea internă, dar că progresele au fost încetinite de contextul dificil în care au lucrat și de ineficiențe operaționale. Aceasta a constatat că personalul misiunilor nu a primit îndrumări practice adecvate și, în cazul EUCAP Sahel Niger, instruire prealabilă adecvată. SEAE și Comisia nu au oferit sprijin suficient și în unele cazuri au aplicat proceduri care nu erau adecvate pentru condițiile de lucru existente pe teren.

V

Ambele misiuni aveau un număr mare de posturi vacante. În medie, numai trei sferturi dintre posturi erau ocupate. Procedurile de recrutare erau îndelungate și adesea lipsite de succes. Detașarea de personal din statele membre ale UE se făcea, în general, pentru perioade de până la doi ani. Misiunile EUCAP Sahel primesc mandate de doi ani și bugete anuale. Toate acestea reduc eficiența operațională a misiunilor, întrucât nu încurajează planificarea pe termen mediu sau lung. În același timp, deși misiunile nu sunt destinate să devină structuri permanente în țările gazdă, în prezent nu există nicio cale clară către o strategie de ieșire.

VI

Curtea a constatat că misiunile au abordat durabilitatea în activitățile lor, însă fără prea mult succes. Această situație a fost cauzată parțial de lipsa de asumare a activităților în cauză de către țările gazdă și parțial de faptul că misiunile nu au alocat resurse adecvate pentru a asigura durabilitatea și urmărirea aplicării și a utilizării practice a formării oferite și a echipamentelor furnizate.

VII

Misiunile au avut indicatori de performanță necorespunzători, iar în perioada auditată acestea nu au monitorizat și evaluat în mod adecvat îndeplinirea sarcinilor. Evaluările de impact ale SEAE nu au fost legate de activitățile de monitorizare și de evaluare.

VIII

Curtea a observat că misiunile au jucat un rol important în consolidarea capacităților forțelor responsabile cu securitatea internă în Niger și în Mali, precum și în sprijinirea altor activități ale UE și ale statelor sale membre. Alți donatori, state membre ale UE, autoritățile naționale și beneficiarii de sprijin EUCAP în Niger și în Mali au oferit o evaluare generală pozitivă a activităților desfășurate de misiunile EUCAP Sahel.

IX

Curtea formulează următoarele recomandări în atenția SEAE și a Comisiei:

 • să ia măsuri pentru a îmbunătăți eficiența operațională a misiunilor;
 • să îmbunătățească rata de ocupare a posturilor în cadrul misiunilor;
 • să stabilească mandate și bugete adecvate pentru operații și să elaboreze o strategie de ieșire;
 • să pună mai mult accent pe durabilitate;
 • să îmbunătățească indicatorii, monitorizarea și evaluarea.

Introducere

Niger și Mali în regiunea Sahel

01

Niger și Mali sunt state fragile din Africa de Vest. Acestea sunt democrații parlamentare tinere cu economii slabe și cu administrații publice în curs de dezvoltare. În aceste țări, clasate pe locurile 187 și 175 din cele 188 de țări clasificate în indicele dezvoltării umane 2016, locuiesc unii dintre cei mai săraci oameni din lume. Niger și Mali sunt a șasea și a opta cele mai mari țări din Africa și sunt situate în partea de sud a deșertului Sahara. Mulți migranți trec prin aceste două țări în drumul spre destinația lor finală.

02

În pofida unui acord de pace semnat în iunie 2015 și a prezenței forțelor străine de menținere a păcii, grupuri extremiste sunt încă active în nordul statului Mali, iar forțele naționale de securitate se confruntă cu o serie de provocări. Continuă să se înregistreze un număr ridicat de victime și numeroase atacuri teroriste. Securitatea Nigerului este amenințată de instabilitatea din țările vecine, Libia, Nigeria și Mali. Guvernul se confruntă cu provocări precum lupta împotriva traficanților de persoane și a altor activități ilegale.

03

În martie 2011, UE a adoptat Strategia pentru securitate și dezvoltare în Sahel, având la bază premisa că dezvoltarea și securitatea se sprijină reciproc, iar problemele cu care se confruntă regiunea Sahel necesită un răspuns la nivel regional. În 2014, Niger, Mali, Mauritania, Ciad și Burkina Faso s-au pus de acord să creeze o organizație regională, „Grupul celor cinci” (G5), cu scopul de a consolida cooperarea în materie de dezvoltare și de securitate în regiunea Sahel (a se vedea harta). UE sprijină această inițiativă în domenii de interes comun, cum ar fi securitatea, controlul migrației, combaterea terorismului, situația umanitară și dezvoltarea.

Hartă

Țările G5 din regiunea Sahel

Sursa: Eurostat.

Misiunile civile din cadrul PSAC

04

Politica de securitate și apărare comună (PSAC) a UE determină structurile și capacitățile de apărare și de gestionare a crizelor ale Uniunii și constituie o parte importantă a politicii externe și de securitate comună (PESC) a acesteia1. PSAC, care este reglementată la articolele 42-46 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a avut ca rezultat desfășurarea în străinătate de misiuni2 pentru menținerea păcii, pentru prevenirea conflictelor și pentru consolidarea securității internaționale, în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite.

05

Începând din 20033, UE a desfășurat 22 de misiuni civile în cadrul PSAC în țări terțe din întreaga lume. Cele zece misiuni aflate încă în desfășurare în februarie 2018 se concentrează în principal pe consolidarea capacităților și pe întărirea statului de drept în țările gazdă. Cele mai multe dintre acestea oferă sprijin în domeniul reformei sectorului de securitate și în cel al bunei guvernanțe, de exemplu, EULEX4 Kosovo5 și EUPOL6 Afganistan7. Altele se ocupă, de asemenea, de lupta împotriva criminalității organizate, de combaterea terorismului și de gestionarea frontierelor (EUCAP Sahel Mali) și, mai recent, de gestionarea migrației ilegale (EUCAP Sahel Niger). UE desfășoară de asemenea în prezent șase operații militare, care sunt finanțate direct de statele membre ale UE, iar nu din bugetul UE. A se vedea anexa I pentru o prezentare generală a misiunilor civile din cadrul PSAC și a operațiilor militare.

06

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene (ÎR/VP) este responsabil cu misiunile civile din cadrul PSAC. Sub autoritatea sa, SEAE gestionează activitatea misiunilor, iar Serviciul Instrumente de Politică Externă (FPI) al Comisiei Europene gestionează bugetele acestora. Direcția de planificare și de gestionare a crizelor (CMPD) din cadrul SEAE efectuează planificarea politică și strategică a misiunilor și dezvoltă concepte de gestionare a crizelor (CMC) pentru noi misiuni PSAC. Unitatea din cadrul SEAE responsabilă cu înființarea și menținerea misiunilor este structura Capacitatea civilă de planificare și conducere (CPCC), al cărei director este și comandant al operațiilor civile.

07

Statele membre ale UE decid să înființeze și să închidă misiunile civile din cadrul PSAC prin intermediul Consiliului. Acestea stabilesc obiectivele și mandatele misiunilor, aprobă planurile de lucru ale acestora și decid dacă și pentru ce perioadă să reînnoiască mandatele. Împreună cu Parlamentul European, Consiliul stabilește, de asemenea, bugetele misiunilor. Caseta 1 prezintă procedura de la identificarea unei situații de criză până la înființarea de misiuni, iar figura 1 ilustrează modul în care acestea sunt planificate.

Caseta 1

Procedura de la identificarea unor situații de criză până la înființarea de misiuni civile în cadrul PSAC

01

Odată ce o situație de criză este identificată de SEAE și de statele membre ale UE, Consiliul elaborează un cadru politic de abordare a crizelor (Political Framework for Crisis Approach) (PFCA) în cooperare cu Comisia, cu birourile geografice (GEO-DESKS) ale SEAE și cu departamentele relevante ale SEAE. Acest document stabilește contextul politic, explică natura crizei, motivul pentru care UE ar trebui să acționeze și care sunt instrumentele disponibile și cele mai potrivite pentru răspunsul UE.

02

Orientările și îndrumările politice primite din partea statelor membre ale UE [transmise prin intermediul Comitetului Politic și de Securitate (CPS) și prin intermediul Consiliului] sunt detaliate într-o serie de documente de planificare și de decizii ale Consiliului ghidate de un proces denumit „proceduri de gestionare a crizelor”.

03

În cazul în care Consiliul decide să înființeze o misiune civilă în cadrul PSAC, CMPD colectează date despre situația de fapt din zona de criză și elaborează un concept de gestionare a crizei.

04

CPCC elaborează apoi principalele documente de concepție și de planificare pentru misiuni: conceptul de operații (CONOPS), care stabilește mandatele misiunilor, și planul de operații (OPLAN), care definește sarcinile misiunilor și rezultatele așteptate. La nivel operațional, obiectivele și sarcinile prevăzute în OPLAN sunt transpuse într-un plan de punere în aplicare a misiunii (MIP). Planul de punere în aplicare a misiunii prezintă în detaliu activitățile și proiectele care urmează a fi desfășurate în vederea îndeplinirii sarcinilor.

Figura 1

Planificarea misiunilor civile în cadrul PSAC

Sursa: SEAE.

08

CPCC planifică și elaborează contextul activității misiunilor și definește activitățile și indicatorii de performanță. Aceasta pune, de asemenea, la dispoziția FPI informații privind bugetele misiunilor și sprijină CMPD în pregătirea de analize periodice strategice ale progreselor înregistrate. CPCC are 68 de angajați la sediul său din Bruxelles. Un șef de misiune preia comanda la nivel operațional pe teren. Mulți dintre membrii personalului misiunilor sunt detașați din statele membre ale UE. Țara de origine plătește salariile membrilor personalului pe care îi detașează, în timp ce din bugetul misiunii UE se finanțează o diurnă suplimentară și o primă de risc. Agenții contractuali sunt angajați direct de către misiuni și lucrează în principal în finanțe, în logistică, în securitate și în administrație.

Misiunile EUCAP Sahel în Niger și în Mali

09

UE utilizează misiuni civile în cadrul PSAC și operații militare8, precum și alte instrumente ale UE9 pentru a-și pune în aplicare strategia Sahel. UE a înființat misiunile din Niger și din Mali pentru a răspunde la amenințările la adresa dezvoltării și a securității interne a regiunii Sahel, precum și la adresa securității UE. Obiectivul a fost acela de a contribui la consolidarea capacităților forțelor naționale responsabile cu securitatea internă prin furnizarea de cursuri de formare, de consiliere și de echipamente. Personalul celor două misiuni EUCAP Sahel oferă acest sprijin cu titlu de sprijin neexecutiv10. Acesta consolidează capacitățile forțelor de securitate internă (poliție, jandarmerie, gardă națională) în țările gazdă. În Niger, acestea includ și armata în măsura în care rolul său are legătură cu securitatea internă.

10

Consiliul a înființat EUCAP Sahel Niger în 2012 „pentru a sprijini consolidarea capacităților actorilor din domeniul securității din Niger de combatere a terorismului și a criminalității organizate”11. În 2015, statele membre ale UE au extins mandatul misiunii pentru a include acordarea de asistență Nigerului în menținerea sub control și combaterea migrației neregulamentare, precum și în colectarea de informații cu privire la acest fenomen. Sediul principal și majoritatea celor 169 de posturi ocupate de membrii personalului misiunii12 sunt situate în capitala Niamey. În 2016, misiunea a deschis un birou local la Agadez, în deșertul Sahara. Principalele activități ale misiunii sunt următoarele:

 • furnizarea de cursuri de formare în sectoare-cheie, inclusiv criminalistică și intervenție tactică și tehnică, precum și instruirea membrilor personalului din forțele de securitate internă pentru a oferi ei înșiși cursuri de formare;
 • consilierea forțelor de securitate internă cu privire la modalitatea de a concepe și a organiza cursuri;
 • sprijinirea forțelor de securitate internă în vederea colaborării (interoperabilitate) și a coordonării propriei activități;
 • furnizarea de echipamente, cum ar fi hărți pentru zonele îndepărtate, software de gestionare a resurselor umane, autovehicule de teren, truse de criminalistică pentru poliție și garaje mobile;
 • sprijinirea revizuirii legislației nigeriene privind migrația neregulamentară și criminalitatea organizată asociată acesteia.
11

Consiliul a înființat EUCAP Sahel Mali în 2014 pentru „a permite autorităților maliene să reinstaureze și să mențină ordinea constituțională și democratică, precum și condițiile unei păci durabile în Mali, și să reinstaureze și să mențină autoritatea și legitimitatea statului pe întreg teritoriul malian printr-o desfășurare eficace a administrației sale”13. Cele 194 de posturi ale membrilor personalului misiunii14 se află în capitala Bamako. Câteva dintre activitățile misiunii sunt următoarele:

 • reformarea politicilor și consolidarea capacităților în vederea consolidării competențelor de gestionare a frontierelor;
 • revizuirea programelor de instruire și oferirea de cursuri de formare în următoarele domenii: gestionare operațională și gestionarea resurselor umane, etică profesională, ordine publică, tehnici de informare, intervenție profesională, poliție penală, combaterea terorismului, drepturile omului și egalitatea de gen;
 • trimiterea unor echipe mobile de formare și evaluare în regiunile îndepărtate.
12

Anexa II conține mandatul și obiectivele atribuite de Consiliu celor două misiuni EUCAP Sahel. Tabelul 1 oferă o privire de ansamblu asupra principalelor caracteristici ale misiunilor.

Tabelul 1

Similitudini și diferențe: EUCAP Sahel Niger și EUCAP Sahel Mali

  Ambele Niger Mali
Începerea operațiilor   2012 2014
Durata mandatului 2 ani, reînnoibil    
Principalii beneficiari Forțele de securitate internă

Poliția

Jandarmeria

Garda națională

Inclusiv forțele armate nigeriene care au legătură cu securitatea internă  
Sediu Capitala Niamey Bamako
Birou local   Agadez  
Posturi disponibile   169 194
Provocări în domeniul securității care se află în centrul atenției EUCAP

Prezența unor grupări teroriste

Frontiere nesigure

Migrație neregulamentară

Extinderea radicalizării

Revenirea unor resortisanți nigerieni din Libia

Disponibilitatea armelor

Traficul ilicit și rețelele care introduc ilegal migranți

Boko Haram/foști teroriști care în prezent colaborează ca martori

Stat slab și pierderea controlului asupra unor părți din teritoriul malian

Prezența traficanților

Corupție

Criminalitate organizată

Încredere insuficientă între populație și forțele de securitate internă

13

Consiliul a aprobat 69,46 milioane de euro pentru EUCAP Sahel Niger între iulie 2012 și iulie 2017 și 66,48 milioane de euro pentru EUCAP Sahel Mali între aprilie 2014 și ianuarie 2017. Din această sumă totală, fiecare misiune a cheltuit 53 % pentru cheltuieli de personal și 19 % (Niger) și 24 % (Mali) pentru cheltuieli de funcționare, cum ar fi chirii, asigurări, cheltuieli cu securitatea și autovehiculele (a se vedea graficul 1). Misiunile au utilizat 77 %15 și, respectiv, 67 %16 din aceste bugete cumulate.

Graficul 1

Tipuri de cheltuieli pentru EUCAP Sahel Niger și EUCAP Sahel Mali

Sursa: Comisia Europeană.

Evoluții recente

14

Începând din 2015, misiunile civile din cadrul PSAC s-au implicat într-o gamă tot mai largă de sarcini ca reacție la mediul de securitate în schimbare. Un exemplu este accentul sporit pe care acestea îl pun pe consolidarea capacităților în domeniul combaterii terorismului, precum și adăugarea unor activități legate de colectarea și schimbul de informații în domeniul migrației. În prezentarea documentului „O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, în 2016, ÎR/VP a subliniat importanța majoră a consolidării capacităților civile în țări terțe17.

15

În „Planul de punere în aplicare în materie de securitate și apărare”18, ÎR/VP a solicitat statelor membre ale UE „să convină să revizuiască structurile și capacitățile pentru planificarea și desfășurarea misiunilor PSAC”19. Consiliul a invitat-o, în noiembrie 2017, „să prezinte următoarele etape în dezvoltarea capacităților civile, astfel încât un pact privind PSAC civilă20 să poată fi încheiat până în 2018”21. Aceasta este a treia etapă dintr-un proces în trei etape care începe cu un document de reflecție prospectiv, se continuă cu planul de dezvoltare a capacităților civile și se finalizează cu elaborarea pactului, care permite tuturor părților interesate (în special statelor membre ale UE) să se angajeze în procesul de consolidare a misiunilor civile din cadrul PSAC.

16

Consiliul a invitat ÎR/VP să stabilească o „capacitate de reacție de bază” până în luna mai 201822, constând într-o platformă consolidată de sprijinire a misiunilor23, precum și în resurse plasate în misiunile existente. Importanța crescută a misiunilor civile din cadrul PSAC a condus la alocarea de resurse suplimentare către SEAE începând din 2018 pentru a consolida sprijinul pentru misiunile civile din cadrul PSAC.

Sfera și abordarea auditului

17

Acest audit a vizat cele două misiuni civile din cadrul PSAC înființate de UE pentru a consolida capacitățile forțelor responsabile cu securitatea internă în Niger și în Mali24. Curtea a adresat următoarele întrebări:

 • SEAE a planificat și a pus în aplicare în mod adecvat misiunile EUCAP Sahel?
 • Misiunile EUCAP Sahel au consolidat capacitățile forțelor de securitate din Niger și din Mali?
18

Auditul a acoperit perioada de la înființarea misiunilor până în prezent și a inclus vizite în Niger și în Mali în septembrie 2017.

19

Curtea și-a început activitatea prin examinarea strategiilor, a politicilor, a planurilor și a rapoartelor de punere în aplicare. În continuare, Curtea a întâlnit membri ai personalului responsabili cu gestionarea misiunilor de la Bruxelles: CPCC și CMPD din cadrul SEAE și Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare și FPI din cadrul Comisiei. De asemenea, Curtea a intervievat reprezentanți ai Comitetului pentru aspectele civile ale gestionării crizelor (Civcom) din patru dintre statele membre ale UE25, pe Reprezentantul Special al UE pentru Sahel și pe fostul șef al misiunii EUCAP Sahel Niger.

20

Curtea a vizitat atât Nigerul, cât și Maliul, unde a intervievat membri ai personalului ambelor misiuni (inclusiv pe cei aflați la biroul local din Agadez, Niger) și reprezentanți ai autorităților naționale și ai forțelor de securitate internă. Aceasta s-a întâlnit de asemenea cu delegațiile UE și cu reprezentanțele a patru state membre ale UE26 atât în Niger, cât și în Mali, precum și cu cele ale Statelor Unite, Japoniei și Canadei. Curtea a intervievat organizații internaționale și donatori implicați în sectorul de securitate, precum Misiunea multidimensională integrată a Organizației Națiunilor Unite de stabilizare în Mali (MINUSMA), Misiunea UE de instruire în Mali, CiviPol, Expertise France, Agenția germană de cooperare internațională (GIZ) și Organizația Internațională pentru Migrație.

21

Curtea a examinat documente și a efectuat controale la fața locului vizând 46 dintr-un total de 446 de cursuri de formare oferite în Niger și 16 dintr-un total de 135 de cursuri de formare oferite în Mali, 12 proiecte pentru achiziționarea de echipamente sau pentru renovarea unor săli de curs ale forțelor de securitate internă în Niger și nouă proiecte de același tip în Mali. Curtea a examinat de asemenea activitatea desfășurată de personalul misiunilor care prestează servicii de consiliere în țările-gazdă.

Observații

Răspunsul UE la nevoile de consolidare a capacităților forțelor de securitate a fost afectat de deficiențe operaționale

22

Curtea a examinat modul în care Consiliul, SEAE, Comisia și personalul din Niger și din Mali au înființat, au gestionat și au exploatat cele două misiuni. Curtea a examinat dacă SEAE:

 1. a ținut seama de lecțiile învățate din misiunile PSAC precedente;
 2. a alocat suficiente resurse umane și logistice misiunilor;
 3. a furnizat suficiente orientări practice și formare prealabilă pentru personalul misiunilor;
 4. a urmat proceduri administrative adecvate;
 5. a planificat misiunile în mod adecvat.

SEAE a utilizat la înființarea EUCAP Sahel Mali lecțiile învățate din EUCAP Sahel Niger

23

SEAE și Comisia au vizitat Niger și Mali pentru a evalua necesitățile în materie de consolidare a capacităților forțelor de securitate internă înainte de a înființa misiunile. Evaluarea necesităților Nigerului a început în ianuarie 2012, iar SEAE a redactat o propunere detaliată sub forma unui concept de gestionare a crizelor până în martie 2012. Din cauza, în parte, a grabei cu care a fost înființată, misiunea s-a confruntat cu probleme operaționale și logistice în primele 18 luni de existență (a se vedea caseta 2).

Caseta 2

Dificultăți juridice întâmpinate de EUCAP Sahel Niger în timpul primului său mandat

01

Au fost necesare 18 luni pentru ca misiunea să devină o entitate juridică, aceasta însemnând că șeful misiunii semna toate documentele în nume propriu și își asuma răspunderea financiară și juridică aferentă.

02

Misiunea nu dispunea de un buget alocat special pentru faza de înființare și a beneficiat doar de puțin sprijin administrativ și logistic de la Bruxelles. De asemenea, aceasta nu putea recruta personal de securitate. Acest lucru a însemnat o demarare lentă a desfășurării activităților, a diminuat credibilitatea misiunii și a expus personalul la riscuri de securitate mai mari. În primele șase luni, membrii personalului au fost cazați la hoteluri și au lucrat de acolo. Nu au avut computere, birouri sau telefoane mobile. În primul exercițiu financiar, contractele care acopereau costurile de cazare și de funcționare au fost semnate fără proceduri de achiziții publice corespunzătoare pentru o sumă estimată la 554 000 de euro27.

24

SEAE a înființat Misiunea EUCAP Sahel în Mali ca entitate juridică în 201428, fapt care a permis noii misiuni să evite multe dintre problemele întâmpinate de EUCAP Sahel Niger. Bazându-se pe experiența sa în Niger, SEAE s-a asigurat că:

 • personalul a primit privilegii acordate diplomaților imediat după ce a fost înființată misiunea și
 • Consiliul a aprobat un buget inițial în vederea înființării misiunii pentru a permite angajarea de personal administrativ și de securitate și achiziționarea de echipamente înainte de începerea operațiilor.

Formarea prealabilă insuficientă și sprijinul insuficient din partea sediului central al SEAE au condus la întârzieri

25

Curtea a constatat că mulți dintre membrii personalului responsabil cu identificarea proiectelor și cu elaborarea specificațiilor tehnice nu cunoșteau suficient procedurile și normele UE înainte de a ajunge la misiunile din Niger și din Mali. Acest lucru a condus la întârzieri în desfășurarea unor proceduri de achiziții și la rezilierea unor contracte.

26

În Niger, de exemplu, această situație nu a fost limitată la faza de înființare (a se vedea caseta 2), ci a continuat în anii următori de funcționare a misiunii. În cazul a șase proiecte auditate, echipamentele achiziționate au sosit la mult timp după ce cursurile de formare pentru care erau destinate avuseseră loc. În alte cinci cazuri, personalul care stabilise necesarul de echipamente sau elaborase specificațiile pentru un contract plecase înainte ca bunurile să sosească. Personalul nou recrutat a fost nevoit să preia proiecte și proceduri fără a avea pregătirea necesară, fapt care a condus la întârzieri în punerea în aplicare a operațiilor misiunii.

27

Recunoscând deficiențele observate în înființarea misiunilor PSAC, SEAE și Comisia au precizat în răspunsul lor la raportul Curții privind EUPOL Afganistan că vor dezvolta „un centru de servicii comune pentru toate misiunile PSAC” și vor optimiza „utilizarea depozitului PSAC pentru a gestiona activele misiunilor aflate în curs de desfășurare”. Acest centru nu funcționa încă la data auditului desfășurat de Curte. Totuși, la 13 noiembrie 2017, Consiliul a aprobat înființarea unei platforme consolidate de sprijinire a misiunilor, care urmează să fie finalizată până în mai 2018. Această platformă va pune la dispoziția noilor misiuni civile din cadrul PSAC „mijloace cu desfășurare rapidă și elemente de planificare din statele membre ale UE, precum și, atunci când se convine astfel, echipe specializate și formațiuni multinaționale precum Forța de jandarmerie europeană”. SEAE se pregătește de asemenea să înființeze un depozit central pentru a ține un stoc centralizat de articole pentru distribuire rapidă și pentru a reduce astfel numărul procedurilor de achiziții desfășurate de misiunile existente.

Normele și procedurile Comisiei nu sunt adaptate la condițiile din Niger și din Mali

28

Comisia a autorizat personalul misiunilor din Niger și din Mali să aplice proceduri de achiziții publice flexibile29 din cauza contextului dificil în care acestea erau nevoite să își desfășoare activitatea30. Deși aceste proceduri au fost utilizate, personalul care efectua achizițiile în cadrul misiunilor a considerat că normele și procedurile FPI erau adesea aplicate într-un mod care nu era adecvat condițiilor de muncă din țările fără ieșire la mare din Africa de Vest. În special:

 • Exercițiul bugetar de un an făcea dificilă pregătirea și executarea contractelor în termenele prevăzute de reglementări, având în vedere numărul redus de furnizori locali și termenele de livrare lungi. În plus, cerința (aplicată doar începând cu 2017) de a preda beneficiarului echipamentele în cursul exercițiului bugetar a exercitat o presiune suplimentară asupra misiunilor, în special în Niger, unde echipamentele sunt adesea destinate unor regiuni spre care transportul nu este ușor de organizat.
 • Aplicarea strictă a normelor și a procedurilor de către FPI a condus la rezilierea unor contracte din cauza unor inadvertențe minore în specificațiile echipamentelor sau a unor depășiri minore ale bugetului.
 • Cerința de a grupa elemente similare (atât pentru misiuni, cât și pentru beneficiari) într-un contract unic a cauzat întârzieri, deoarece achizițiile s-au efectuat cu o frecvență mai redusă.
 • Obligația de a utiliza contractele-cadru ale Comisiei a condus la probleme. În unul dintre cazuri, EUCAP Sahel Niger a comandat echipamente, dar plafonul de achiziții stabilit în contractul-cadru fusese atins. În consecință, misiunea a fost nevoită să lanseze proceduri de achiziții pentru aceste produse la nivel local. În alte cazuri, echipamentele achiziționate în temeiul contractului-cadru nu au putut fi procurate pe plan local.
29

Misiunile EUCAP Sahel au nevoie de autorizarea prealabilă a Comisiei pentru achizițiile de peste 20 000 de euro. Acest proces durează mai mult decât atunci când misiunile fac achiziții în mod direct. Comisia a acceptat recomandarea din Raportul anual al Curții de Conturi Europene privind exercițiul 2013 potrivit căreia FPI ar trebui să acrediteze toate misiunile civile din cadrul PSAC în conformitate cu „evaluarea structurată pe șase piloni”31. Aceasta înseamnă că, odată ce misiunile și-au consolidat sistemele pentru a îndeplini cerințele evaluatorilor, șefii de misiuni primesc competențe delegate de a autoriza achiziții, Comisia continuând să efectueze controale a posteriori. La scurt timp după vizita Curții la misiuni, ambele au intrat în procesul evaluării structurate pe șase piloni32.

Lipsa de îndrumare din partea sediului central al SEAE a condus la proceduri deficitare

30

Curtea a examinat orientările aflate la dispoziția misiunilor și a constatat că acestea erau inadecvate, întrucât se refereau în principal la proceduri administrative33. Existau puține orientări operaționale, cu exemple de bune practici, sau modele standard provenind din misiunile civile anterioare din cadrul PSAC, care puteau fi folosite în scopul instruirii personalului nou recrutat. Fiecare misiune EUCAP Sahel a dedicat timp și resurse considerabile definirii și stabilirii propriilor proceduri, care nu au fost întotdeauna eficiente din punct de vedere operațional.

Statele membre ale UE nu au oferit personal suficient pentru a ocupa posturile disponibile

31

Cea mai importantă resursă a misiunilor EUCAP Sahel este personalul acestora, atât angajații detașați și plătiți de statele membre ale UE, cât și cei contractați la nivel local de misiuni și finanțați din bugetul UE. Misiunile s-au confruntat în mod constant cu probleme în ceea ce privește ocuparea posturilor vacante pentru personalul detașat. SEAE invită statele membre ale UE să prezinte candidați la detașare prin intermediul unor cereri de contribuții, a căror organizare este cronofagă și costisitoare. S-au înregistrat 24 de cereri de contribuții pentru EUCAP Sahel Niger în perioada 2012-2016 și 14 pentru EUCAP Sahel Mali între 2014 și 2016. Aceste cereri de contribuții au condus la ocuparea a doar jumătate dintre posturile vacante publicate pentru Niger și a doar două treimi dintre cele publicate pentru Mali (a se vedea tabelele 2 și 3). Civcom decide care posturi sunt publicate exclusiv pentru personalul detașat și care sunt deschise și pentru personalul contractual. Pe posturi pentru personalul detașat poate fi recrutat personal contractual numai dacă două cereri consecutive de contribuții nu reușesc să genereze candidați detașați potriviți.

Tabelul 2

EUCAP Sahel Niger: rezultatele cererilor de contribuții (2012-2016)

EUCAP Sahel Niger Cereri de contribuții ordinare Cereri de contribuții extraordinare
Numărul total de posturi publicate 276 59
Publicate ca „detașat” 132 48 % 20 34 %
Publicate ca „detașat/contractat” 144 52 % 39 66 %
Posturi ocupate 163 59 % 29 49 %
Posturi neocupate 113 41 % 30 51 %
Posturi pentru care nu s-au primit candidaturi 33 12 % 9 15 %
Posturi pentru care s-a primit o singură candidatură 71 26 % 9 15 %

Sursa: EUCAP Sahel Niger.

Tabelul 3

EUCAP Sahel Mali: rezultatele cererilor de contribuții (2014-2016)

EUCAP Sahel Mali Cereri de contribuții ordinare Cereri de contribuții extraordinare
Numărul total de posturi publicate 198 21
Publicate ca „detașat” 127 64 % 5 24 %
Publicate ca „detașat/contractat” 71 36 % 16 76 %
Posturi ocupate 139 70 % 14 67 %
Posturi neocupate 59 30 % 7 33 %
Posturi pentru care nu s-au primit candidaturi 7 4 % 0 0 %
Posturi pentru care s-a primit o singură candidatură 26 13 % 1 5 %

Sursa: EUCAP Sahel Mali.

32

Dificultățile cu care s-au confruntat misiunile din Niger și din Mali în obținerea de personal detașat din statele membre ale UE sunt similare celor cu care s-au confruntat misiunile civile anterioare din cadrul PSAC34. Printre motive se numără faptul că nivelul de competență și calificările pe care trebuie să le aibă acești angajați sunt ridicate și ei trebuie să fie în măsură să lucreze în limba franceză35. Potențialii candidați trebuie să aibă de asemenea în vedere condițiile de viață și de siguranță precare. În sfârșit, asigurarea cu personal a misiunilor civile din cadrul PSAC nu este întotdeauna o prioritate pentru statele membre ale UE. Ca urmare, ratele de ocupare a posturilor în cadrul misiunilor EUCAP Sahel în Niger și în Mali au avut valori medii de 72 % și, respectiv, de 77 % în perioadele relevante.

33

Durata detașării personalului din statele membre ale UE este, în medie, de doi ani sau de doar un an în cazul unora dintre acestea. O astfel de perioadă nu este suficientă pentru ca persoanele să acumuleze suficiente cunoștințe cu privire la diferitele proceduri și condiții de muncă. Curtea a constatat că, pe lângă durata scurtă a detașărilor, rata ridicată de neocupare a avut un impact negativ asupra măsurii în care misiunile și-au desfășurat activitățile (a se vedea caseta 3).

Caseta 3

Posturi vacante la începutul anului 2017

 • EUCAP Sahel Niger: la începutul anului 2017, misiunea avea 39 de posturi vacante (35 %36) în poziții-cheie în unitățile operaționale, precum și în departamentele de monitorizare, de evaluare și de achiziții. Printre alte posturi vacante se numărau cele de agenți de securitate înarmați și un post de ofițer de presă și de relații publice. Prin urmare:
  • au fost lansate mai puține proceduri de achiziții decât se prevăzuse, ceea ce a însemnat că echipamentele necesare pentru desfășurarea activităților nu erau disponibile;
  • nu a avut loc o evaluare a cursurilor de formare sau a proiectelor;
  • misiunea nu a fost în măsură să înceapă punerea în aplicare a unor activități legate de traficul de arme și de droguri și nu a reușit să facă activitățile durabile.
 • EUCAP Sahel Mali: la începutul anului 2017, misiunea avea 50 de posturi vacante (37 %37), în principal pentru consultanți și formatori în domenii-cheie. Punerea în aplicare a unor activități a fost întârziată, dar misiunea a redistribuit volumul de muncă între membrii personalului existent.

Din cauza duratei de viață incerte a misiunilor era dificilă planificarea unei strategii de ieșire

34

Pe baza propunerii SEAE (a se vedea punctul 7), Consiliul a înființat cele două misiuni în regiunea Sahel pentru a consolida capacitățile forțelor responsabile cu securitatea internă. Deciziile Consiliului au definit obiectivele activității misiunilor, dar nu au oferit nicio indicație cu privire la durata de viață probabilă a misiunilor. În prezent misiunile funcționează în cadrul unor mandate cu o durată de doi ani, care pot fi reînnoite. SEAE are sarcina de a elabora o strategie de ieșire pentru momentul în care statele membre ale UE vor decide să închidă misiunile. SEAE a descris ultima etapă de existență a misiunilor. Cu toate acestea, misiunile nu au stabilit un plan detaliat privind elaborarea unei strategii de tranziție sau de ieșire.

35

Părțile interesate38 intervievate de Curte au considerat că misiunile vor continua să existe cel puțin pe termen mediu pentru a atinge obiectivele stabilite pentru ele. O mai mare certitudine în ceea ce privește durata de viață a misiunilor ar permite acestora să își îmbunătățească modul de funcționare și modul în care planifică operații. De asemenea, ar fi mai ușor să se elaboreze o strategie de ieșire relevantă.

Misiunile EUCAP Sahel au consolidat capacitățile forțelor de securitate, dar rezultatele nu au fost durabile

36

Curtea a examinat modul în care misiunile EUCAP Sahel în Niger și în Mali au desfășurat activitățile planificate, modul în care acestea au obținut, au monitorizat și au evaluat rezultatele și dacă rezultatele au fost durabile. Curtea a evaluat:

 1. dacă misiunile au consolidat capacitățile forțelor de securitate internă;
 2. dacă rezultatele misiunilor erau durabile;
 3. dacă indicatorii pentru monitorizarea rezultatelor misiunilor erau adecvați;
 4. dacă procedurile de monitorizare și de evaluare în cadrul misiunilor s-au axat pe impact;
 5. modul în care alte părți interesate din ambele țări percepeau performanța misiunilor.

Funcționând într-un context dificil, misiunile au consolidat capacitățile forțelor de securitate, chiar dacă într-un ritm lent

37

Nevoile de consolidare a capacităților forțelor responsabile de securitatea internă sunt ridicate atât în Niger, cât și în Mali. Misiunile EUCAP Sahel furnizează cursuri de formare, echipamente și consiliere și exercită o funcție de coordonare asupra forțelor de securitate internă printr-o serie de sarcini și activități. UE oferă sprijin pentru sectorul securității interne și prin intermediul unor instrumente precum Fondul european de dezvoltare și Fondul fiduciar al UE pentru Africa.

38

Condițiile de trai și de muncă din țările de la marginea deșertului Sahara, cu infrastructură deficitară și administrații publice slabe, reprezintă provocări considerabile pentru personalul EUCAP. Călătoriile sunt complicate și personalul trebuie să fie în mod constant vigilent cu privire la amenințarea reprezentată de atacurile teroriste. În Niger, unele regiuni de frontieră sunt prea nesigure pentru a fi vizitate, iar accesul la întreg centrul și nordul statului Mali este interzis.

39

Pentru a-și îndeplini obiectivele, misiunile efectuează activități care, în cea mai mare parte, sunt în desfășurare și sunt transferate de la un mandat acordat de Consiliu la altul și de la un exercițiu bugetar la următorul. Curtea a comparat modul în care misiunile au desfășurat activitățile planificate cu rezultatele raportate și confirmate în interviurile pe care le-a organizat în Niger și în Mali. Pentru detalii cu privire la constatările Curții, a se vedea anexele III și IV. În unele cazuri, misiunile au înregistrat progrese suficiente, cum ar fi cele referitoare la furnizarea de cursuri de formare pentru a combate terorismul și criminalitatea organizată în Niger. În alte cazuri, progresele înregistrate au fost puține ori nu s-au înregistrat progrese, cum ar fi în cazul instituirii unui control intern și a unor servicii de audit în cadrul forțelor de securitate internă din Mali.

Cursuri de formare

40

Curtea a examinat un eșantion de cursuri de formare pentru fiecare dintre misiuni. Principalii beneficiari ai cursurilor au fost poliția, jandarmeria și garda națională. Cursurile de formare au acoperit domenii precum tehnicile de arestare, gestionarea locului infracțiunii, analiza probelor criminalistice, ancheta penală, întreținerea autovehiculelor și detenția migranților aflați în situație de ședere ilegală. În Niger, la cursuri au participat și magistrați, poliția municipală și forțele armate (a se vedea caseta 4), de exemplu la cursuri privind drepturile omului.

Caseta 4

Forțele armate din Niger

Având în vedere rolul esențial jucat de forțele armate în securitatea internă, în special în jumătatea de nord a Nigerului, mandatul EUCAP Sahel Niger a permis participarea acestora la activitățile relevante de consolidare a capacităților. Misiunea a încetat formarea forțelor armate nigeriene în 2016, parțial din cauza unor îndoieli cu privire la eligibilitatea sau ineligibilitatea acestora pentru sprijin și parțial din cauza dificultăților legate de ocuparea posturilor vacante în cadrul misiunii.

41

Curtea a constatat că pregătirea furnizată a abordat domenii-cheie în care forțele de securitate aveau capacități deficitare și că ea era în conformitate cu obiectivele misiunilor EUCAP Sahel. Cu toate acestea, din cauza procedurilor administrative deficitare, EUCAP Sahel Niger nu a fost în măsură să furnizeze Curții documentația completă pentru cursurile de formare pe care aceasta le-a auditat în Niger. Pentru jumătate dintre cursurile de formare, EUCAP Sahel Niger nu a putut furniza dovezi de participare și formulare de evaluare a cursurilor completate de participanți. Deși majoritatea cursurilor de formare s-au desfășurat în Niamey, formatorii au raportat doar cu privire la cele desfășurate în regiuni. Datele privind locurile de muncă ale participanților erau incomplete și misiunea nu a verificat dacă aceștia fuseseră instruiți anterior. EUCAP Sahel Mali a avut rezultate bune cu privire la cele mai multe dintre aceste aspecte (a se vedea caseta 5).

Caseta 5

Exemple de bune practici ale EUCAP Sahel Mali

 • Formatorii misiunii au verificat competențele cursanților propuși de forțele de securitate internă pentru cursurile organizate de EUCAP Sahel Mali. Personalul i-a înregistrat pe cursanți într-o bază de date și a verificat dacă aceștia participaseră deja la cursuri de formare similare oferite de EUCAP sau de alte organizații și dacă cursul de formare propus era relevant pentru locul lor de muncă actual.
 • Atât cursanții, cât și formatorii au evaluat cursurile de formare care avuseseră loc. Cursanții au fost ulterior înregistrați într-o bază de date organizată pe cursuri de formare, pe ani și pe forțe de securitate.
 • Personalul EUCAP a elaborat rapoarte de formare pentru fiecare curs de formare organizat, în care a descris conținutul și obiectivele formării, cursanții, competențele dobândite și eventualele lecții învățate. Raportul a evidențiat, de asemenea, candidați pentru formare suplimentară ca formatori.

Furnizarea de echipamente

42

Sumele înscrise în buget pentru achiziționarea de echipamente și de servicii pentru misiune și pentru beneficiari au fost de 3,3 milioane de euro pentru EUCAP Sahel Niger și de 2,9 milioane de euro pentru EUCAP Sahel Mali (cifre din 2016-2017). Achizițiile au fost făcute în sprijinul activităților misiunilor, de exemplu cursuri de formare, și erau grupate în proiecte. Exemplele includ autovehicule, echipamente de detectare, calculatoare și imprimante, generatoare, renovarea centrelor de formare și operaționale, precum și construirea și echiparea unor garaje mobile. A se vedea caseta 6 pentru un exemplu de proiect util sprijinit prin cursuri de formare care, în pofida complicațiilor în timpul punerii în aplicare, a fost un succes.

Caseta 6

Garaje mobile pentru autovehiculele forțelor de securitate în deșert

Forțele responsabile cu securitatea internă în Niger călătoresc adesea pe distanțe foarte mari pe teren accidentat în deșertul Sahara. Două dintre proiectele din eșantionul examinat de Curte au avut ca obiect cumpărarea de garaje mobile pentru forțele de securitate internă care operează în diferite regiuni. Unul dintre acestea nu a putut fi livrat (la Tillabéry) din cauza unei deteriorări a situației în ceea ce privește securitatea. Curtea a vizitat un alt garaj mobil în Agadez. În pofida unor probleme inițiale, acesta a furnizat un serviciu valoros, permițând repararea vehiculelor și a echipamentelor pe teren.

De asemenea, EUCAP Sahel Niger a instruit personalul forțelor de securitate internă cum să exploateze garajele. Un astfel de curs de formare a fost inclus în eșantionul analizat de Curte.

Garaj mobil la Agadez (garda națională

Sursa: Curtea de Conturi Europeană).

43

Curtea a examinat un eșantion de proiecte (a se vedea punctul 21) și a constatat că acestea au abordat domenii-cheie în care forțele de securitate aveau capacități deficitare și că proiectele erau în conformitate cu obiectivele misiunilor EUCAP Sahel. Parțial din cauza problemelor raportate la punctul 28, au existat întârzieri în punerea în aplicare pentru 7 dintre cele 21 de proiecte examinate. Au existat, de asemenea, probleme care afectează durabilitatea, de exemplu nerespectarea obligației de a întreține echipamentele furnizate, de a le repara când sunt avariate sau de a cumpăra consumabile pentru a asigura faptul că acestea pot fi utilizate.

Consiliere

44

Una dintre principalele sarcini ale misiunilor este de a consilia ministerele și forțele de securitate internă din țările gazdă. În Niger, misiunea a numit consilieri la Ministerul de Interne și la Ministerul Justiției, completând cu disponibilitatea constantă a personalului misiunii în alte domenii. EUCAP Sahel Mali a furnizat consilieri care au fost integrați în ministerele naționale cheie și în forțele de securitate internă.

45

Încurajarea forțelor de securitate internă să conlucreze îndeaproape pentru combaterea terorismului și a criminalității organizate („interoperabilitate”) a fost un obiectiv-cheie pentru ambele misiuni. În Mali, deși cele trei forțe de securitate internă se întâlneau săptămânal, acestea nu au permis personalului EUCAP să participe la întâlniri. Acest lucru a limitat contribuția pe care putea să o aducă personalul misiunii. În Niger, în pofida investirii unor resurse importante în îmbunătățirea interoperabilității, misiunea nu a reușit să îndeplinească și în cele din urmă a abandonat sarcini precum încurajarea schimbului de informații între forțele de securitate.

46

Din anul 2012, unul dintre obiectivele principale ale EUCAP Sahel Niger a fost asistarea autorităților nigeriene în elaborarea unei strategii naționale de securitate. Cinci ani mai târziu, în mare parte pentru că aceasta a reprezentat o condiție pentru primirea de sprijin bugetar39, autoritățile nigeriene au adoptat o strategie națională de securitate internă. În absența unei strategii naționale globale care să vizeze și securitatea externă (controlul frontierelor etc.), impactul unei strategii de securitate internă este limitat.

47

De asemenea, personalul misiunii a depus eforturi deosebite pentru a reuni forțele de securitate internă prin crearea a opt centre operaționale regionale (centres opérationnels régionaux – COR). Acestea sunt organisme temporare menite să reunească atât membri ai guvernelor regionale, cât și membri ai forțelor de securitate nigeriene cu organisme responsabile cu protecția civilă, cu lupta împotriva incendiilor, cu protecția mediului și cu autoritățile vamale pentru a face față situațiilor de criză provocate de atacuri teroriste, criminalitate organizată și dezastre naturale. Centrul operațional regional din Niamey funcționează bine și oferă un exemplu de bune practici. Cu toate acestea, centrele operaționale regionale nu au un statut care să permită alocarea de personal pentru acestea sau un buget care să fie alocat pentru cheltuielile efectuate în timpul situațiilor de criză, de exemplu pentru achiziționarea de combustibil pentru vehicule. Misiunea a contribuit, de asemenea, la consolidarea centrelor operaționale ale jandarmeriei (Centres Opérationnels de Gendarmerie) (COGs)40 din Niamey, Agadez și Zinder. Nici centrele operaționale regionale, nici centrele operaționale ale jandarmeriei nu funcționau corespunzător la data auditului efectuat de Curte. De exemplu, rețeaua radio nu funcționa – comunicarea redusă care exista avea loc prin intermediul telefoanelor mobile.

48

Ambele misiuni au desfășurat activități de consolidare a gestionării resurselor umane în cadrul forțelor de securitate internă. De exemplu, în Niger, GIZ a introdus sisteme de informații pentru poliție, iar EUCAP Sahel Niger a sprijinit celelalte două forțe de securitate în acest sens. În Mali, consilieri de la misiune și de la Ambasada Statelor Unite au redactat fișe ale posturilor. Alte sarcini au avut un succes mai redus, de exemplu, includerea datelor privind transferurile de personal și promovările în noile sisteme de informații, ceea ce autoritățile naționale nu au acceptat să facă până în prezent. Cele două misiuni au propus, de asemenea, crearea unor departamente de formare, revizuirea programelor de instruire și elaborarea unor planuri de formare anuale în cadrul forțelor de securitate internă. Acest lucru a funcționat bine în Mali. În Niger, progresele au fost limitate, deși în 2017 forțele de poliție au elaborat primul lor plan de formare.

Ambele misiuni au abordat durabilitatea, însă fără prea mult succes

49

Întrucât cele două misiuni EUCAP Sahel oferă sprijin pentru Niger și Mali doar pentru o perioadă limitată de timp, abordarea modului în care activitățile acestora pot deveni durabile este de o importanță majoră41. Ambele misiuni au făcut acest lucru oferind cursuri privind modul de formare a altor cadre, ajutând la elaborarea de planuri de formare și la conceperea de cursuri de formare, introducând sisteme de gestionare a resurselor umane, creând fișe ale posturilor și încurajând forțele de securitate internă să conlucreze într-un mod structurat. În Niger, misiunea a planificat, de asemenea, să sprijine autoritățile naționale să elaboreze o strategie națională de securitate, să consilieze personalul forțelor de securitate internă utilizând monitorizarea, mentoratul și consilierea (MMC) și să echipeze forțele de securitate cu garaje mobile și să le instruiască cum să le folosească. Deși SEAE a raportat realizări în aceste domenii42, Curtea a constatat că misiunile nu reușiseră să asigure durabilitatea activităților lor.

50

Ambele misiuni au desfășurat cursuri de formare a formatorilor pentru forțele de securitate. În Niger, misiunea a constituit, în patru ani, o rezervă de formatori nigerieni în cadrul tuturor forțelor de securitate internă. Cu toate acestea, deși personalul forțelor de securitate internă începuse să ofere el însuși cursuri de formare, și personalul misiunii a continuat să facă acest lucru. Începând din 2014, cu scopul de a reduce dependența forțelor de securitate internă de formatorii EUCAP, misiunea s-a axat pe MMC. Ideea era să se atribuie un mentor în cadrul misiunii pentru a-i urmări și a-i sprijini pe formatorii forțelor de securitate internă instruiți în cadrul misiunii. Aceasta nu a funcționat însă bine în practică: experții misiunii ofereau consiliere la cerere, dar nu aveau proceduri nici pentru monitorizarea, nici pentru oferirea de sprijin sistematic formatorilor individuali. Așa cum reiese din probele examinate de Curte, o astfel de consiliere fusese oferită numai unui număr de 20 de persoane pe parcursul celor trei ani până în martie 2017. În niciuna dintre țări forțele de securitate internă nu erau autonome în niciun domeniu de formare.

51

Rata de progres a activităților de promovare a durabilității a depins adesea de măsura în care autoritățile din țările gazdă au fost de acord că acestea aveau prioritate. De exemplu, autoritățile naționale din Niger și din Mali nu au acordat recunoaștere oficială sau recompense financiare membrilor personalului forțelor de securitate internă care au devenit formatori. Acest lucru a însemnat că existau puține stimulente pentru membrii personalului care au fost instruiți de EUCAP să formeze alți membri ai personalului, deoarece aceștia puteau câștiga mai mult lucrând într-o unitate operațională. Ambele misiuni au contribuit la elaborarea unei legislații menite să acorde formatorilor un statut distinct, dar niciuna dintre țările gazdă nu o adoptase până la data auditului.

52

Incapacitatea de a asigura durabilitatea multor activități a fost parțial cauzată de lipsa de asumare a acestora de către autoritățile naționale și de către forțele de securitate internă. În pofida opiniei lor pozitive cu privire la EUCAP, guvernele din Niger și din Mali nu au fost întotdeauna dispuse să adopte legislația adecvată și să implementeze unele dintre reformele necesare pentru ca rezultatele obținute în privința consolidării capacităților să fie susținute. Situația a fost exacerbată în Mali de lipsa de stabilitate politică și de deficiențe organizaționale la nivel guvernamental. Acest lucru a subminat eforturile misiunilor de a face ca rezultatele activităților lor să fie durabile.

53

Misiunile au fost și ele, la rândul lor, responsabile de propria performanță slabă în asigurarea durabilității. De exemplu, niciuna dintre misiuni nu a verificat succesul sprijinului acordat prin verificarea ex post a utilizării cunoștințelor dobândite la cursurile de formare sau a echipamentelor primite (a se vedea, pentru exemplificare, caseta 7). În perioada auditată, misiunile nu au colectat informații pentru a determina dacă personalul forțelor de securitate internă și-a continuat activitatea în domeniul pentru care a fost instruit după finalizarea cursurilor și nu au evaluat dacă cursanții înțeleseseră și continuau să aplice cunoștințele dobândite în perioada de formare. Această situație s-a constatat pentru toate tipurile de participanți, inclusiv cei instruiți pentru a fi formatori. Misiunea în Mali a făcut un prim pas la sfârșitul anului 2017, propunând în scris forțelor de securitate internă maliene să realizeze o monitorizare ulterioară a cursurilor de formare oferite de EUCAP pentru a evalua impactul acestora și pentru a extrage învățăminte pentru cursuri de formare viitoare.

54

După crearea centrelor operaționale regionale, misiunile au intenționat să le facă durabile. Ele nu au reușit însă din cauza lipsei unei strategii naționale de securitate și a rotației frecvente a personalului din cadrul forțelor de securitate internă și din cadrul misiunii. De exemplu, misiunile nu au desfășurat cursurile planificate pentru a instrui personalul forțelor de securitate internă să formeze alți membri ai personalului, nu au creat un centru național de coordonare pentru a integra toate centrele operaționale regionale și nu au elaborat planuri naționale de urgență și de intervenție.

Caseta 7

Centrul operațional regional (COR) din Agadez

Curtea a vizitat centrul operațional regional din Agadez. EUCAP Sahel Niger furnizase echipamente acestui centru operațional regional, dar Curtea a observat că acesta nu era operațional deoarece echipamentele nu erau funcționale:

 • In sala centrului operațional regional nu existau scaune, jumătate dintre mese lipseau, iar aerul condiționat nu funcționa.
 • Beneficiarii nu au fost în măsură să prezinte Curții calculatoarele primite, imprimanta nu funcționa pentru că nu exista toner, iar echipamentul instalat pentru comunicații prin radio nu era funcțional.
 • Cele două vehicule care ar fi trebuit să fie la dispoziția centrului operațional regional pentru a-i permite să reacționeze rapid în situații de urgență fuseseră utilizate foarte puțin, iar unul dintre acestea era avariat iremediabil și se afla în această stare din 2014.

SEAE nu a stabilit indicatori adecvați pentru monitorizarea rezultatelor misiunilor

55

Curtea a examinat rapoartele semestriale ale misiunilor către SEAE, care înregistrează progresele realizate în vederea finalizării sarcinilor și a atingerii obiectivelor în raport cu indicatorii prevăzuți în OPLAN-uri. Majoritatea „indicatorilor” stabiliți pentru EUCAP Sahel Niger doar enumerau activitățile stabilite pentru fiecare sarcină și, prin urmare, nu îndeplineau criteriile RACER43 și nu reprezentau o bază adecvată pentru măsurarea progreselor. Singura excepție o constituie indicatorii stabiliți pentru al cincilea obiectiv, privind combaterea migrației neregulamentare, care a fost adăugat la mandatul misiunii în 2015. Aceștia erau mai buni pentru că defineau realizările preconizate pentru fiecare sarcină. Indicatorii stabiliți pentru EUCAP Sahel Mali precizau, de asemenea, realizările preconizate. Cu toate acestea, indicatorii nu au fost suficient de robuști pentru a fi utilizați la măsurarea progreselor, deoarece nu s-au stabilit ținte cuantificate44.

56

Niciunul dintre indicatorii utilizați în cadrul misiunilor EUCAP Sahel nu menționa relevanța sarcinilor pentru îndeplinirea obiectivelor45. De asemenea, nu existau indicatori pe care să se bazeze o evaluare a efectelor sau a impactului sarcinilor.

Monitorizarea și evaluarea activităților misiunilor erau inadecvate și nu se axau pe impact

57

EUCAP Sahel Niger nu instituise proceduri pentru a documenta și a monitoriza în mod sistematic planificarea și punerea în aplicare a activităților sale. Abia în cursul anului 2017, în timp ce auditul era în desfășurare, misiunea în Niger a luat măsuri pentru a simplifica planul de punere în aplicare a misiunii, astfel încât să faciliteze monitorizarea progreselor globale. Aceasta a elaborat fișe de proiect și a planificat să țină o evidență sistematică a cursanților care urmaseră deja cursuri, să monitorizeze listele de prezență și să colecteze și să analizeze evaluările cursurilor de către participanți. EUCAP Sahel Mali a creat, încă din timpul primului său mandat, proceduri adecvate pentru documentarea și monitorizarea activităților și a realizărilor.

58

SEAE solicită misiunilor să furnizeze următoarele informații:

 • rapoarte săptămânale și lunare care conțin informații privind execuția bugetară, resursele umane și evenimentele generale care au avut loc;
 • rapoarte semestriale pentru a compara progresele înregistrate în îndeplinirea sarcinilor cu nivelul de referință stabilit în OPLAN, precum și cu progresele raportate în rapoartele semestriale precedente;
 • cu aproximativ șase luni înainte de sfârșitul fiecărui mandat, analize strategice privind situația în materie de securitate din țară, implicarea UE și a altor părți interesate, rezultatele misiunilor și abordarea lor viitoare;
 • rapoarte speciale privind teme specifice.
59

Curtea a analizat aceste documente și a observat că:

 • raportarea cu privire la realizări nu este clar legată de indicatori și de criterii de referință stabilite în prealabil și
 • SEAE și misiunile nu au evaluat în mod sistematic impactul activităților misiunilor.
60

În perioada auditată, niciuna dintre misiuni nu dispunea de sisteme adecvate pentru evaluarea activităților. În cursul celui de al doilea mandat, misiunea în Mali a dezvoltat un sistem de evaluare cu un accent sporit pe realizări, efecte, impact, sustenabilitate și eficiență. Întrucât acest sistem fusese pus în aplicare doar de puțin timp, era prea devreme pentru a se evalua rezultatele sale. Misiunea în Niger a recrutat personal pentru a începe activitatea de evaluare în mai 2017. În plus, niciuna dintre misiunile EUCAP Sahel nu a făcut obiectul unei evaluări externe independente.

Părțile interesate și beneficiarii aveau o opinie pozitivă cu privire la activitățile misiunilor și la rolul lor de coordonare

61

Curtea a intervievat beneficiari ai activităților de formare, de consiliere și de furnizare de echipamente desfășurate de misiunile EUCAP Sahel, precum și diverse părți interesate din domeniul securității interne din Niger și din Mali. Evaluarea globală a activităților desfășurate de misiunile EUCAP Sahel a fost pozitivă. Părțile interesate și beneficiarii au apreciat disponibilitatea personalului misiunilor de a oferi consiliere sau de a furniza servicii care nu erau disponibile din surse naționale. În Niger, forțele de securitate și reprezentanți ai guvernului au remarcat valoarea prezenței pe termen mai lung a misiunilor EUCAP Sahel în comparație cu cea a numeroși alți donatori. Ambele misiuni au furnizat, de asemenea, informații și consiliere în sprijinul altor instrumente ale UE și al activităților mai extinse ale UE și ale statelor sale membre. De exemplu, misiunile au contribuit la redactarea proiectelor Fondului fiduciar al UE pentru Africa, au colectat informații referitoare la fluxurile migratorii și au inventariat activitățile UE legate de migrație.

62

Donatori și alte părți interesate din Niger și din Mali au evidențiat rolul important jucat de ambele misiuni EUCAP Sahel în coordonarea activităților în sectorul de securitate. Ambele misiuni au instituit organisme pentru a îmbunătăți coordonarea cu autoritățile naționale, care inițial s-au confruntat cu probleme, dar care au fost, în general, un succes. De asemenea, misiunile au creat mecanisme adecvate de coordonare și cooperare cu alți donatori și cu alte părți interesate. În Mali, acest lucru a inclus inventarierea formală a donatorilor, care oferă detalii complete cu privire la proiectele propuse (dar care nu au fost încă finanțate), planificate, în desfășurare sau încheiate în sectorul securității în Mali.

Concluzii și recomandări

63

Consiliul a creat EUCAP Sahel Niger și EUCAP Sahel Mali pentru a aborda capacitățile reduse ale forțelor responsabile cu securitatea internă. Activând într-un context dificil, cele două misiuni au contribuit la consolidarea capacităților, dar fiecare a întâmpinat dificultăți, ceea ce a redus eficiența și durabilitatea operațiilor acestora.

64

În ambele țări, personalul misiunilor nu a avut acces la îndrumare operațională și formare adecvată. Fiecare misiune EUCAP Sahel a dedicat timp și resurse considerabile instituirii propriilor sisteme și proceduri, care adesea nu erau adaptate la condițiile locale. SEAE și Comisia, care sunt responsabile de gestionarea misiunilor civile din cadrul PSAC, nu au oferit sprijin suficient și în unele cazuri au aplicat proceduri care nu erau adecvate pentru condițiile de lucru existente pe teren (a se vedea punctele 25-30).

Recomandarea 1 – Adoptarea de măsuri pentru a îmbunătăți eficiența operațională a misiunilor

SEAE ar trebui:

 • să ofere misiunilor orientări practice privind proceduri operaționale, modele standardizate care să poată fi adaptate la circumstanțele locale, exemple de bune practici din misiunile anterioare și cursuri de formare.

Comisia ar trebui:

 • să procedeze la delegarea progresivă a competenței de a autoriza achiziții șefului misiunii, sub rezerva unor controale ex post efectuate de Comisie.

SEAE și Comisia ar trebui:

 • să îmbunătățească sprijinul acordat misiunilor prin furnizarea de echipamente din depozitul comun și prin extinderea rolului platformei de sprijinire a misiunilor.

Data-țintă: sfârșitul anului 2018.

65

Deși cea mai importantă resursă a misiunilor este personalul acestora, numai trei sferturi dintre posturi erau ocupate în medie. Procedurile de recrutare erau cronofage și adesea lipsite de succes. Posturile cel mai dificil de ocupat erau cele rezervate pentru personalul detașat din statele membre ale UE (a se vedea punctele 31-33).

Recomandarea 2 – Creșterea ratei de ocupare a posturilor de personal în cadrul misiunilor

SEAE ar trebui să găsească soluții care să permită ocuparea în mod rapid și eficient a posturilor vacante din cadrul misiunilor, de exemplu propunând detașări la misiuni de către statele membre ale UE pe perioade mai lungi, utilizând agenți contractuali pe scară mai largă și lansând cereri de contribuții generale, care să poată fi utilizate pentru constituirea unor liste de rezervă cu membri ai personalului potențial interesați, pentru a accelera mobilizarea atunci când apar posturi vacante.

Data-țintă: sfârșitul anului 2018.

66

Mandatele de doi ani ale misiunilor încurajează planificarea pe termen scurt, iar bugetele anuale fac adesea ca un ciclu de achiziții de echipamente și servicii să fie atât de scurt încât este foarte greu de gestionat. Alte părți interesate din regiunea Sahel și beneficiarii sprijinului consideră că, având în vedere sarcinile misiunilor în Niger și în Mali, acestea din urmă sunt necesare pe termen mediu și lung. În același timp, deși misiunile nu sunt destinate să devină structuri permanente în țările gazdă, SEAE nu a prevăzut o strategie clară de ieșire (a se vedea punctele 34 și 35)

Recomandarea 3 – Stabilirea unor mandate și a unor bugete adecvate operațiilor și elaborarea unei strategii de ieșire

SEAE ar trebui să propună pentru misiuni mandate care să le permită să își îndeplinească obiectivele și ar trebui să definească o cale mai clară spre o strategie de ieșire.

Comisia ar trebui să stabilească perioade bugetare care să corespundă necesităților operaționale.

Data-țintă: sfârșitul anului 2019.

67

Misiunile EUCAP Sahel au consolidat capacitățile forțelor de securitate internă prin oferirea de cursuri de formare, de echipamente și de consiliere. Ambele misiuni au depus eforturi pentru a asigura durabilitatea activităților lor, dar fără prea mult succes. Această situație a fost cauzată parțial de lipsa de asumare a acestora de către țările gazdă sau de lipsa voinței politice în aceste țări și parțial de faptul că misiunile nu au alocat resurse adecvate pentru a asigura durabilitatea și urmărirea aplicării și a utilizării practice a formării oferite și a echipamentelor furnizate (a se vedea punctele 37-54).

Recomandarea 4 – Punerea unui accent sporit pe durabilitate

Misiunile ar trebui să își concentreze resursele către asigurarea durabilității activităților lor, prin retragerea, după caz, din activitățile încununate de succes imediat ce acest lucru este posibil pentru a încuraja autonomia în cadrul forțelor de securitate internă și pentru a evita dependența excesivă, axându-se, în schimb, pe furnizarea de sprijin și de asistență, și prin monitorizarea ulterioară a utilizării formării oferite și a echipamentelor furnizate.

Data-țintă: sfârșitul anului 2018.

68

Misiunile au înregistrat doar progrese limitate și lente în atingerea obiectivelor lor. Pe de altă parte, indicatorii stabiliți pentru măsurarea progreselor înregistrate de misiuni erau inadecvați. Majoritatea indicatorilor elaborați pentru Niger nu au putut fi utilizați pentru a măsura progresele, deoarece aceștia doar enumerau activitățile stabilite pentru sarcini. Indicatorii pentru Mali erau mai buni, dar nu includeau obiective cuantificate. Indicatorii nu au furnizat o bază adecvată pentru măsurarea eficacității sarcinilor sau a contribuției aduse în vederea atingerii obiectivelor (a se vedea punctele 55 și 56).

69

Niciuna dintre misiuni nu dispunea în perioada auditată de sisteme adecvate pentru evaluarea activităților și nici nu făcuse obiectul unei evaluări externe independente (a se vedea punctele 57-60).

Recomandarea 5 – Îmbunătățirea indicatorilor, a monitorizării și a evaluării

SEAE ar trebui:

 • să stabilească indicatori RACER (relevanți, acceptabili, credibili, simpli și robuști) care să se concentreze pe realizări cuantificate și pe rezultatele activităților misiunilor și care să fie legați de relevanța pentru mandatele misiunilor;
 • să stabilească criterii de referință specifice cu ajutorul cărora să se poată demonstra progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor;
 • să ofere misiunilor îndrumare și cursuri de formare în materie de monitorizare și de evaluare;
 • să efectueze evaluări externe ale misiunilor și evaluări mai cuprinzătoare ale impactului acestora.

Data-țintă: sfârșitul anului 2018.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera III, condusă de domnul Karel PINXTEN, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 24 aprilie 2018.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE
Președinte

Anexe

Anexa I

Misiuni și operații PSAC în desfășurare

Sursa: SEAE.

Anexa II

Extrase din Deciziile (PESC) 2016/1172 (Niger) și 2017/50 (Mali) ale Consiliului

  EUCAP Sahel Niger EUCAP Sahel Mali
Mandat Sprijinirea consolidării capacităților actorilor din domeniul securității din Niger de combatere a terorismului și a criminalității organizate. Înființarea unei misiuni civile în Mali, în sprijinul forțelor interne de securitate (poliție, jandarmerie și garda națională) maliene.
Scop - să ajute autoritățile nigeriene să elaboreze și să pună în aplicare propria strategie de securitate națională;

- să contribuie la dezvoltarea unei abordări integrate, multidisciplinare, coerente, durabile și axate pe respectarea drepturilor omului în rândul diferiților actori activi în domeniul securității în Niger în lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate;

- în plus, să asiste autoritățile centrale și locale și forțele de securitate nigeriene la elaborarea unor politici, tehnici și proceduri în vederea îmbunătățirii controlului și a combaterii migrației ilegale.
- să ajute autoritățile maliene să reinstaureze și să mențină ordinea constituțională și democratică, precum și condițiile unei păci durabile în Mali;

- să reinstaureze și să mențină autoritatea și legitimitatea statului pe întreg teritoriul malian printr-o desfășurare eficace a administrației sale.
Cele mai recente obiective În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 2, EUCAP Sahel Niger:

(a) consolidează comanda și controlul, interoperabilitatea și capacitatea de planificare nigeriene la nivel strategic, sprijinind totodată elaborarea unei strategii de securitate națională și a unor strategii conexe de gestionare a frontierelor, în coordonare cu alți actori relevanți;

(b) consolidează competențele tehnice ale forțelor de securitate relevante, necesare pentru combaterea terorismului și a criminalității organizate;

(c) prin angajarea atât la nivel strategic, cât și operațional, încurajează forțele de securitate internă și, dacă este cazul, forțele armate să își consolideze resursele umane, logistica și politicile în materie de formare referitoare la lupta împotriva terorismului, a migrației ilegale și a criminalității organizate, pentru a asigura sustenabilitatea acțiunilor EUCAP Sahel Niger, inclusiv prin oferirea de sprijin tehnic prin proiecte;

(d) consolidează coordonarea la nivel național, regional și internațional în domeniul combaterii terorismului, al combaterii migrației ilegale și a criminalității organizate și investighează posibila contribuție la cooperarea regională, cum ar fi G5 Sahel, după caz;

(e) în sprijinirea obiectivelor Uniunii în domeniul migrației, asistă autoritățile centrale și locale și forțele de securitate nigeriene la elaborarea unor politici, proceduri și tehnici în vederea îmbunătățirii controlului și a gestionării fluxurilor migratorii, a combaterii migrației ilegale, precum și în vederea reducerii nivelului criminalității conexe.
EUCAP Sahel Mali asistă și consiliază forțele interne de securitate cu privire la punerea în aplicare a reformei securității stabilite de noul guvern, în vederea:

(a) îmbunătățirii eficacității operaționale;

(b) restabilirii ierarhiilor respective;

(c) consolidării rolului autorităților administrative și judiciare în ceea ce privește gestionarea și controlul misiunilor acestora;

(d) facilitării desfășurării operațiilor în nordul țării.

Anexa III

Prezentarea Curții cu privire la progresele înregistrate de EUCAP Sahel Niger în îndeplinirea sarcinilor

Sarcini Progrese
Obiectivul 1: interoperabilitatea
1.1 Sprijin pentru strategia de securitate națională  
1.3 Schimb de informații între forțele de securitate internă  
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Sprijin pentru centrele operaționale regionale (fostele posturi de comandă comună)  
1.6 Sprijin pentru centrele operaționale ale jandarmeriei  
Obiectivul 2: competențele tehnice
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Consiliere și formare pentru a lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate  
2.5 Formare de formatori în cadrul forțelor de securitate  
2.6 Sprijinirea unor legături mai strânse între poliție și magistrați în anchetele penale  
2.7 Îmbunătățirea bazelor de date ale forțelor de securitate  
2.8 Cursuri de formare în domeniul procedurilor legale și al procedurii penale, precum și în domeniul drepturilor omului pentru funcționari din cadrul forțelor armate  
2.9 Creșterea gradului de conștientizare a principiilor de drept, a drepturilor omului și a egalității de gen în rândul forțelor de securitate internă  
2.10 Reunirea forțelor de securitate internă cu societatea civilă în domeniul drepturilor omului și în cel al egalității de gen  
Obiectivul 3: durabilitatea
3.1, 3.8, 3.9 Sprijin acordat forțelor de securitate internă: echipamente și infrastructură, precum și consiliere cu privire la și cursuri de formare în domeniul partajării și al întreținerii  
3.2 Colaborare cu EUCAP Sahel Mali în privința dezvoltării gestionării resurselor umane în cadrul forțelor de securitate internă  
3.3 Evaluarea operațională a activităților EUCAP cu forțele de securitate internă  
3.4, 3.5 Sprijin pentru dezvoltarea gestionării resurselor umane în cadrul forțelor de securitate internă  
3.6 Stabilirea direcțiilor de formare și a planurilor de formare în cadrul forțelor de securitate internă  
3.7 Integrarea manualelor de formare în programele naționale; instruirea, consilierea și mentoratul formatorilor  
Obiectivul 4: coordonarea internațională
4.1, 4.6 Gestionarea cooperării internaționale de către Niger  
4.3, 4.4, 4.5, 4.7 Coordonarea între donatori în Niger  
4.8 Sprijin pentru participarea Nigerului la inițiative de cooperare regională  
4.2, 4.9, 4.10 Dezvoltarea dimensiunii regionale a acțiunilor EUCAP  
Obiectivul 5: migrația
5.1 Sprijin pentru Strategia națională pentru controlul teritoriului  
5.2, 5.11 Inventarierea părților interesate, colectarea de date privind fluxurile migratorii, definirea nevoilor  
5.3 Acceptarea unei noi legi privind migrația ilegală, instruirea forțelor de securitate internă în domeniul migrației ilegale  
5.4 Creșterea gradului de conștientizare cu privire la migrația neregulamentară în rândul populației.  
5.5, 5.7, 5.8 Formare și consiliere pentru forțele de securitate internă în domeniul prevenirii și controlul migrației neregulamentare  
5.6. Consolidarea centrului operațional regional din Agadez  
5.9 Sprijin în proceduri legale pentru poliție și magistrați în Agadez  
5.10 Secretariatul executiv al platformei privind coordonarea migrației  
5.12 Coordonarea cu alte părți interesate în domeniul migrației prezente în Agadez  
5.13 Acțiuni transfrontaliere desfășurate împreună cu EUCAP Mali și cu EUBAM Libia  
5.14 Dezvoltarea unei strategii în domeniul migrației împreună cu delegația UE pentru comunicare  
  progrese semnificative
  progrese lente/dificultăți întâmpinate
  niciun progres/dificultăți semnificative întâmpinate

Sursa: OPLAN 2016-2018, cu excepția sarcinii 1.3 (OPLAN 2014).

Anexa IV

Prezentarea Curții cu privire la progresele înregistrate de EUCAP Sahel Mali în îndeplinirea sarcinilor

Puncte de decizie (PD) – bazate pe OPLAN 2016 Progrese
1. Consiliere
PD 1.1 Prin consiliere strategică, misiunea este reprezentată la nivel de director în cadrul forțelor de securitate internă și al ministerelor
Cu excepția sarcinii 1.1.2.1: consolidarea structurilor de control intern în cadrul forțelor de securitate internă
PD 1.2 Forțele de securitate internă au creat structurile necesare pentru coordonarea activităților lor și pentru sporirea eficienței operaționale
PD 1.3 Resurse umane – au fost elaborate texte juridice și acestea sunt aplicate în practică
PD 1.4 Resurse umane – au fost reformate proceduri și structuri (de exemplu o bază de date)
PD 1.5 Capacitățile maliene în materie de gestionare a frontierelor au fost consolidate
PD 1.6 Capacitatea forțelor de securitate internă de a lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate a fost consolidată
2. Formare
PD 2.1 Misiunea a fost integrată în structurile de formare ale forțelor de securitate internă și ale ministerelor
PD 2.2 Cursurile și programele de formare, inclusiv conținutul acestora, au fost elaborate și sunt puse în aplicare
Cu excepția sarcinii 2.2.1.1: se redactează fișe ale posturilor
Cu excepția sarcinilor 2.2.1.2 și 2.2.2.1: crearea unui catalog de cursuri de formare și a unor programe de formare
PD 2.3 Numărul și calitatea cursanților din cadrul forțelor de securitate internă sunt în conformitate cu nevoile identificate, iar cursurile de formare sunt supuse evaluării
PD 2.4 Se organizează cursuri de formare a formatorilor pentru a se asigura durabilitatea acțiunilor misiunii
PD 2.5 În cadrul direcțiilor forțelor de securitate internă a fost identificat un cadru pentru formare
3. Coordonare
PD 3.1 Coordonarea cu MINUSMA permite consolidarea și optimizarea unor acțiuni comune și evitarea suprapunerii acțiunilor
PD 3.2 Coordonarea cu alți parteneri sau cu alte instrumente ale UE și cu statele membre ale UE este continuă și se efectuează pe baza unui schimb periodic de informații și a dezvoltării de acțiuni comune
PD 3.3 Se identifică acțiuni desfășurate de părți interesate locale și internaționale, de țări terțe și de ONG-uri în același domeniu precum cele desfășurate de misiune (mai precis, formare și evaluare) și se coordonează activitățile misiunii cu aceste acțiuni
  progrese semnificative
  progrese lente/dificultăți întâmpinate
  niciun progres/dificultăți semnificative întâmpinate
  imposibil de evaluat până în prezent

Sursa: OPLAN 2016.

Răspunsurile Serviciului European de Acțiune Externă și ale Comisiei

Sinteză

I

SEAE și Comisia doresc să sublinieze faptul că statele membre ale UE, autoritățile locale și partenerii au salutat în mod constant eforturile și progresele înregistrate de misiunile EUCAP Sahel Niger și EUCAP Sahel Mali, de la lansarea lor în 2012 și, respectiv, 2014, în pofida contextului dificil.

Mandatele ambelor misiuni, EUCAP Sahel Niger și EUCAP Sahel Mali, se concentrează pe eforturi structurale menite să sprijine, la cerere, instituțiile din Mali și Niger. Aceste eforturi necesită un angajament pe termen lung din partea comunității internaționale. Situația actuală din domeniul securității în Sahel este extrem de dificilă. Frontierele de vest ale Nigerului cu Mali și Burkina Faso, precum și frontierele sale sudice sunt adesea ținta unor atacuri ale grupărilor teroriste. Situația în materie de securitate în regiunile centrale din Mali s-a deteriorat în 2017. Presiunea exercitată de migrație este un element dificil suplimentar pentru Niger, țară care a trebuit să facă față unui aflux brusc de migranți. Cu toate acestea, chiar și în aceste condiții dificile, ambele misiuni au sporit în mod semnificativ capacitatea de rezistență în materie de securitate din Mali și Niger, în strânsă cooperare cu comunitatea internațională și în cadrul abordării integrate mai ample a UE.

IV

SEAE recunoaște că, în cazul Nigerului, statele membre au acceptat riscul suplimentar legat de lansarea rapidă a misiunii, care a avut consecințe asupra nivelului de pregătire al personalului misiunii. Cu toate acestea, în Mali, echipa centrală a fost instruită în mod corespunzător, timp de zece zile, la Bruxelles, și a fost însoțită de SEAE în prima etapă a misiunii.

V

SEAE dorește să sublinieze că ratele de ocupare a posturilor reprezintă un punct de interes constant pentru SEAE și Comisie. Ca parte a activităților privind capacitatea de reacție a dimensiunii civile a PSAC, se depun în continuare eforturi conștiente pentru a crește rata ocupării posturilor.

VI

SEAE salută faptul că Curtea recunoaște, în acest context, importanța alocării unor resurse adecvate pentru asigurarea durabilității în cadrul misiunilor PSAC civile.

VII

SEAE este de acord cu observația. Stabilirea unor indicatori relevanți și cuantificabili pentru a evalua progresul înregistrat în ceea ce privește executarea mandatului și a posibilului impact este, într-adevăr, o provocare. Există anumite limitări determinate de contextul PSAC și de abordarea statelor membre în privința misiunilor PSAC – a se vedea observațiile de la punctul 55.

Observații

23

Prin instituirea Capacității de reacție de bază, care include o platformă consolidată de sprijinire a misiunilor (Mission Support Platform – MSP), se vor furniza mijloacele juridice și financiare care să permită derularea eficace și rapidă a viitoarelor misiuni.

Caseta 2

Într-adevăr, suma neeligibilă pentru primul an al mandatului nu a fost stabilită, deoarece aceasta depinde de rezultatele procedurii contradictorii cu misiunea EUCAP Sahel Niger.

25

În ceea ce privește orientările oferite, Comisia pune la dispoziție orientări scrise privind toate caracteristicile mandatului misiunii (buget, finanțe, achiziții) și monitorizează zilnic executarea mandatului prin intermediul funcționarilor responsabili.

Orientările scrise includ Orientările privind achizițiile care acoperă (împreună cu procedurile și ghidul practic – PRAG) aspectele legate de achiziții și formularele pentru misiuni. Comisia elaborează, de asemenea, un Vademecum PESC privind aspectele financiare și contractuale, care va înlocui instrucțiunile individuale și va oferi misiunilor o singură sursă coerentă de informații și orientări pe teme financiare și contractuale.

26

Pentru a depăși aceste dificultăți, sunt necesare detașări pe o perioadă mai lungă din partea statelor membre și cursuri de formare specifice privind punerea în aplicare a proiectului.

27

SEAE și serviciile Comisiei salută evaluarea pozitivă a Curții.

MSP și Depozitul PSAC vor aborda preocuparea Curții cu privire la constituirea unei mase critice de resurse, stimulând capacitatea acesteia de a asigura o reacție rapidă la situațiile de criză și, în același timp, realizarea unor economii de scară prin centralizarea serviciilor critice de sprijinire a misiunilor și reducerea sarcinii administrative a misiunilor PSAC.

28

Astfel cum a declarat ordonatorul de credite delegat responsabil, ca urmare a situației de criză din țara în care acestea își desfășoară activitatea, ambele misiuni PSAC beneficiază de cele mai flexibile proceduri de achiziții publice permise de Regulamentul financiar, și pot utiliza procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Perioada bugetară a mandatului trebuie să fie aliniată cu temeiul juridic aplicabil (Decizia Consiliului). FPI va explora posibilitățile oferite de noul Regulament financiar în ceea ce privește deciziile de finanțare multianuală și semnarea unor acorduri de delegare cu durată mai lungă.

Mandatele mai lungi ar avea avantajul de a oferi misiunilor un cadru mai îndelungat pentru efectuarea achizițiile lor.

Procedurile de achiziții publice care trebuie să fie aplicate de misiunile PSAC sunt definite în Regulamentul financiar și în Normele de aplicare ale acestuia. Acestea sunt explicate mai detaliat în Ghidul practic pentru achizițiile publice și granturile pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene (PRAG). FPI, în calitate de serviciu al Comisiei, aplică normele și reglementările privind achizițiile publice menționate mai sus, asigurând, în același timp, ca măsură de atenuare a riscului, un control ex ante privind procedurile de achiziții publice lansate în cadrul misiunilor PSAC care nu au făcut obiectul evaluării structurate pe șase piloni.

Elementele similare din cadrul unei proceduri de achiziții ar trebui să fie grupate într-un singur lot, pentru a evita divizarea artificială a procedurii de achiziții, care ar conduce la o eludare a pragurilor de achiziții publice stabilite în Regulamentul financiar.

Plafonul pentru utilizarea contractului-cadru pentru echipamente informatice fusese atins și, prin urmare, nu mai era aplicabil. În așteptarea punerii în aplicare a depozitului centralizat, în 2018, FPI a informat misiunile că achiziționarea de echipamente informatice trebuie să respecte normele standard privind achizițiile publice aplicabile misiunilor.

Crearea Platformei de sprijinire a misiunilor și a Depozitului comun ar trebui să remedieze această lacună.

Instituirea unui depozit central va oferi misiunilor PSAC un stoc de echipamente critice disponibile în orice moment, gestionat la nivel central, ceea ce va spori foarte mult capacitatea de a desfășura rapid noi misiuni și va reduce numărul procedurilor de achiziții publice în cadrul misiunilor existente.

29

În ceea ce privește EUCAP Sahel Mali, în octombrie 2017, a avut loc monitorizarea raportului de audit privind evaluarea structurată pe șase piloni. Rezultatele sunt pozitive, misiunea EUCAP Sahel Mali fiind declarată, la 1 martie 2018, conformă cu criteriile legate de toți cei șase piloni. Aceasta înseamnă că șeful misiunii a primit competențe delegate de a autoriza achiziții, Comisia continuând să efectueze controale ex post.

O monitorizare similară pentru EUCAP Sahel Niger este planificată la mijlocul anului 2018.

30

SEAE consideră că pentru ambele misiuni au fost puse la dispoziție o serie de instrucțiuni, proceduri standard de operare și modele în numeroase domenii (operațiuni, logistică, finanțare, resurse umane, securitate etc.). Cu toate acestea, se pot aduce în continuare îmbunătățiri în ceea ce privește standardizarea procedurilor și a orientărilor. Acest aspect este abordat în prezent prin înființarea platformei de sprijinire a misiunilor și dezvoltarea unor orientări operaționale privind subiectele relevante pentru activitățile misiunilor.

31 și 32

SEAE ar dori să sublinieze faptul că procesul de constituire a forțelor depinde aproape în totalitate de contribuția statelor membre. Pentru a permite evaluarea timpurie a forței, îmbunătățirea procedurilor de recrutare și acordarea de asistență statelor membre pentru propria lor planificare în ceea ce privește furnizarea de personal pentru misiuni, SEAE a elaborat un manual de resurse umane care detaliază cele 77 de profiluri funcționale generale și specifice de care vor avea nevoie misiunile. Autoritățile de detașare din statul membru de origine își pot crea propriul grup de persoane care sunt dispuse să își depună candidatura pentru posturi în cadrul misiunilor PSAC civile. Se speră că prezentul ghid va permite, de asemenea, perfecționarea proceselor naționale de selecție, asigurând o bună corelare între respectivii candidați propuși de statele membre și posturile publicate.

33

SEAE salută faptul că Curtea recunoaște, în acest context, importanța duratei detașării personalului din statelor membre.

SEAE analizează toate modalitățile posibile de depășire a dificultății legate de ocuparea posturilor vacante, inclusiv prin apeluri repetate adresate statelor membre de a-și respecta angajamentul în ceea ce privește ocuparea posturilor vacante în conformitate cu planurile operaționale (OPLAN).

Caseta 3

În vederea îmbunătățirii desfășurării rapide de experți calificați, atunci când este necesar, SEAE a propus (împreună cu Comisia) crearea unei capacități de reacție de bază ca parte a unei abordări pe mai multe niveluri. Consiliul a aprobat recent (Concluziile din 13 noiembrie 2017) înființarea, până în mai 2018, a unei astfel de structuri care va „consta într-o platformă consolidată de sprijinire a misiunilor, precum și în resurse plasate în misiunile existente care poate fi completată cu active cu desfășurare rapidă și cu elemente de planificare din statele membre, inclusiv, atunci când se convine astfel, cu echipe specializate și formațiuni multinaționale precum Forța de jandarmerie europeană”. Punerea în aplicare va necesita, în special, creșterea cu 1 sau 2 % a numărului membrilor personalului actual în cadrul misiunilor PSAC pentru sarcinile operaționale (angajați pe posturi cu mandat dublu). Acesta va fi doar unul dintre instrumentele prevăzute, pe lângă alte posibile eforturi suplimentare de îmbunătățire a ratei de ocupare a posturilor vacante.

34 și 35

Din motive politice și de securitate, în timpul desfășurării unei misiuni, este adesea dificil să se înregistreze progrese în direcția stadiului final și, prin urmare, a strategiei de ieșire și a calendarului acesteia.

37

SEAE salută faptul că Curtea recunoaște, în acest sens, contextul dificil, în special atunci când exista numai EUCAP Niger, ca instrument unic al UE, axat pe consolidarea capacităților forțelor de securitate.

41

SEAE recunoaște că nu procedurile administrative nu au fost instituite încă de la începutul misiunii. În pofida lipsei de software HR pentru urmărirea mobilității interne anterioare și actuale a cursanților, misiunea a reușit să recupereze, după vizita de audit, o cantitate semnificativă de date și documente legate de eșantioanele de cursuri de formare solicitate de către CCE.

Misiunea urmărește un grup de peste 100 de formatori care au beneficiat de formare cu privire la diferite subiecte din partea misiunii, iar experții misiunii efectuează periodic acțiuni de evaluare/consiliere cu formatori din Niger puși în situații reale de formare cu colegii lor.

42

SEAE și Comisia apreciază că Curtea recunoaște, în acest context, importanța furnizării de echipamente, ca modalitate de sprijinire a realizărilor din stadiul final al misiunilor PSAC civile.

43

SEAE este de acord cu observația. Pentru a asigura durabilitatea în acest context, este necesar ca în bugetul misiunilor să se aloce linii bugetare specifice.

53

SEAE ar dori să sublinieze faptul că niciuna dintre misiuni nu a dispus de un mandat executiv pentru a controla numirile și transferurile de personal după finalizarea cursurilor de formare. Cu toate acestea, monitorizarea și evaluarea beneficiarilor cursurilor de formare sunt preocupări constante ale misiunii. Se efectuează operațiuni de control la finalul formării în domeniul fraudării documentelor sau în cursul operațiunilor specifice desfășurate cu Forțele de securitate internă (de exemplu, cu Unitatea de combatere a traficului și forțele de poliție la aeroport, la sosirea și plecarea aeronavelor; controale rutiere în trafic efectuate de către cele 3 forțe la intrările în Niamey sau în provincii).

În ceea ce privește previzionarea și durabilitatea, în 2016 a fost pus la dispoziția celor 3 forțe de securitate internă un software de resurse umane. Scopul principal al acestui instrument este de a permite Forțelor de securitate internă o îmbunătățire a calității gestionării, în special a previzionării. În același timp, acest instrument de arhivare permite Forțelor de securitate internă să urmărească întreaga carieră a funcționarilor publici. În consecință, software-ul oferit de misiuni Forțelor de securitate internă permite o urmărire mai eficace a sarcinilor și a cursurilor de formare ale fiecărui membru al personalului sau ale fiecărui formator care a participat la cursuri de formare organizate de misiune.

Din motive bugetare interne, autoritățile nigeriene nu au un număr suficient de membri ai personalului care să îndeplinească toate sarcinile de monitorizare și evaluare care le revin și, prin urmare, personalul este redistribuit în funcție de situațiile de urgență și evenimentele neprevăzute ale momentului.

Caseta 7

SEAE ar dori să sublinieze faptul că Centrul operațional regional din Agadez a fost operațional pentru sărbătoarea națională, în 2016. Misiunea a livrat echipamentele necesare, inclusiv echipamente pentru comunicații prin radio. Cu toate acestea, astfel cum se menționează în documentele de predare, autoritățile locale sunt responsabile pentru gestionarea, monitorizarea și întreținerea adecvate ale acestor echipamente.

Misiunea a luat act de faptul că un vehicul este avariat și caută soluții la această problemă.

54

Misiunea a asigurat cursuri de gestionare a situațiilor de criză de care au beneficiat 110 membri ai forțelor de securitate și apărare, dintre care unii nu mai sunt responsabili de Centrul operațional regional.

Această situație este bine cunoscută în toate misiunile PSAC în care unii parteneri sunt instruiți pentru nevoi specifice, dar apoi sunt transferați ca urmare a rotației normale a personalului.

Misiunea EUCAP Sahel Niger, în cadrul mandatului său neexecutiv, încearcă să promoveze durabilitatea cursurilor de formare furnizate, dar nu poate interveni în gestionarea resurselor umane.

55 și 56

Misiunile depun deja eforturi pentru a-și îmbunătăți metodologia și SEAE recunoaște că pot fi aduse, în continuare, îmbunătățiri. SEAE va contribui la viitoarea elaborare a orientărilor privind monitorizarea și evaluarea aplicabile atât PSAC, cât și activităților Comisiei în domeniul reformei sectorului de securitate (în conformitate cu Comunicarea comună din 2015 intitulată „Consolidarea capacităților ca sprijin pentru securitate și dezvoltare” și Comunicarea comună din 2016 – „Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate”).

60

SEAE este de acord cu această observație, care subliniază relativa deficiență a SEAE în efectuarea unei evaluări adecvate a impactului operațional al misiunilor. Procesul de revizuire strategică a misiunilor oferă deja o bază adecvată pentru evaluarea activităților misiunilor. Cu toate acestea, SEAE este conștient că evaluarea activităților misiunilor poate fi îmbunătățită și a început deja să se ocupe de această chestiune, în special prin instituirea funcțiilor de evaluare operațională în cadrul misiunilor.

61

SEAE și serviciile Comisiei apreciază că CCE recunoaște în acest context rolul misiunilor EUCAP Sahel în elaborarea proiectelor Fondului fiduciar al UE pentru Africa.

63 și 64

SEAE și serviciile Comisiei sunt de acord cu recomandarea 1 și întreprind deja măsurile necesare pentru a îmbunătăți eficiența, durabilitatea și rata de ocupare a posturilor vacante (în special prin intermediul Celulei de coordonare regională, al platformei de sprijinire a misiunilor, al capacității de reacție de bază, prin dezvoltarea unor orientări operaționale privind subiecte relevante pentru activitățile misiunilor, precum și prin înființarea depozitului PSAC).

Concluzii și recomandări

Recomandarea 1

SEAE și Comisia acceptă recomandările, în măsura în care acestea le vizează.

Recomandarea 2

SEAE acceptă această recomandare.

Recomandarea 3

SEAE și Comisia acceptă recomandarea în măsura în care aceasta le vizează. Perioada bugetară a mandatului trebuie să fie aliniată cu temeiul juridic aplicabil (Decizia Consiliului). Comisia va explora posibilitățile oferite de noul Regulament financiar în ceea ce privește deciziile de finanțare multianuală și semnarea unor acorduri de delegare cu o durată mai lungă.

Recomandarea 4

SEAE acceptă această recomandare și invită CCE să ia în considerare contextul misiunilor PSAC. Mandatul misiunii este aprobat de Consiliu, care stabilește mandatul, bugetul și liniile de operațiuni. Prezența evaluatorilor externi este, de asemenea, supusă aprobării statelor membre.

Proiectul de revizuire strategică a misiunii EUCAP Sahel Niger a abordat deja aspectul durabilității activităților misiunii, printre altele prin introducerea durabilității ca principiu de bază al activității misiunilor în viitorul mandat. Durabilitatea, care este unul dintre cele cinci obiective, nu va mai fi corelată numai cu formarea și consilierea, dar ar trebui să fie generalizată pentru a facilita tranziția.

Recomandarea 5

SEAE acceptă această recomandare și invită CCE să ia în considerare caracterul specific al misiunilor PSAC.

SEAE va contribui la viitoarea elaborare a orientărilor privind monitorizarea și evaluarea aplicabile atât PSAC, cât și activităților Comisiei în domeniul reformei sectorului de securitate (în conformitate cu Comunicarea comună din 2015, intitulată „Consolidarea capacităților ca sprijin pentru securitate și dezvoltare” și Comunicarea comună din 2016 – „Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate”).

Propunerea de a efectua evaluări externe ale alegerilor va fi supusă deciziei Consiliului.

Glosar și acronime

Civcom: Comitetul însărcinat cu aspectele civile ale gestionării crizelor (Committee for Civilian Aspects of Crisis Management) – un organism de consiliere creat de Consiliu, care furnizează informații, formulează recomandări și consiliază referitor la aspectele civile ale gestionării crizelor.

CMC: Concept de gestionare a crizelor (Crisis Management Concept): scopul CMC este să analizeze și să propună opțiuni în cadrul PSAC, să descrie scopurile și obiectivele acestora și să stabilească obiectivele și domeniile posibile ale unei misiuni PSAC a UE.

CMPD: Direcția de planificare și de gestionare a crizelor (Crisis Management and Planning Directorate): departamentul din cadrul SEAE care răspunde de planificarea politico-strategică a misiunilor civile din cadrul PSAC. CMPD are rolul de a asigura coerența și eficacitatea misiunilor și de a dezvolta parteneriatele, politicile, conceptele și capacitățile PSAC. Această direcție este însărcinată cu planificarea strategică a noilor misiuni PSAC și cu derularea de examinări strategice ale misiunilor care sunt deja în desfășurare în acest domeniu.

COJ: Centre operaționale ale jandarmeriei (Centres Opérationnels de Gendarmerie) (în Niger): organisme permanente înființate pentru a monitoriza situația din regiune, pentru a furniza resurse patrulelor, pentru a colecta informații, pentru a le comunica autorităților competente și pentru a reacționa în situații de criză.

CONOPS: Concept de operații (Concept of Operations). Acesta este un document de planificare prin care se stabilește un mandat al misiunii și se transpune intenția politică în orientări, indicându-se acțiunile necesare pentru a îndeplini misiunea.

COPS: Comitetul politic și de securitate. Acest comitet monitorizează situația internațională, recomandă Consiliului abordări strategice și opțiuni de politică, oferă îndrumare Civcom și asigură controlul politic asupra și direcția strategică a operațiilor de gestionare a crizelor. COPS este format din ambasadorii statelor membre ale UE la Bruxelles și este prezidat de reprezentanți ai Serviciului European de Acțiune Externă.

COR: Centre operaționale regionale (Centres Opérationnels Régionaux) (în Niger): organisme temporare destinate să reunească membrii guvernoratelor și forțele de apărare și de securitate nigeriene, organismele responsabile cu protecția civilă, cu lupta împotriva incendiilor și cu protecția mediului, precum și autoritățile vamale, pentru a face față crizelor generate de atacuri teroriste, de criminalitatea organizată și de dezastre naturale.

CPCC: Capacitatea civilă de planificare și conducere (Civilian Planning and Conduct Capability): departamentul din cadrul SEAE care planifică, conduce, coordonează, consiliază, sprijină, supervizează și revizuiește misiunile civile din cadrul PSAC. CPCC elaborează principalele documente de concepție și de planificare pentru misiuni: de exemplu CONOPS și OPLAN.

EUCAP: Misiune a Uniunii Europene de consolidare a capacităților (European Union Capacity Building).

EUTM: Misiune de formare a Uniunii Europene (European Union Training Mission): o misiune multinațională de instruire militară, cu sediul în Bamako, Mali, în cadrul căreia sunt instruiți și consiliați militarii din Mali.

FPI: Serviciul Instrumente de Politică Externă (Service for Foreign Policy Instruments). Sarcina principală a FPI este să desfășoare o serie de acțiuni de politică externă a UE. FPI gestionează operațiile și finanțarea acestora. FPI este un departament din cadrul Comisiei Europene care cooperează cu SEAE.

GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Agenția germană de cooperare internațională).

ISFs: Forțele de securitate internă (Internal Security Forces): poliția, jandarmeria și garda națională.

ÎR/VP: Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei Europene.

MINUSMA: Misiunea multidimensională integrată a Organizației Națiunilor Unite de stabilizare în Mali (United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali), care se concentrează asupra unor sarcini precum asigurarea securității, stabilizarea și protecția civililor, sprijinirea dialogului politic național și a reconcilierii și asistența pentru restabilirea autorității statale, reconstruirea sectorului de securitate și promovarea și protejarea drepturilor omului în interiorul țării.

MIP: Plan de punere în aplicare a misiunii (Mission Implementation Plan). Acesta prevede activitățile și proiectele care urmează a fi puse în aplicare pentru ca o misiune să își poată îndeplini sarcinile.

MMC: Mentorat, monitorizare și consiliere. Mentorat: transfer structurat de cunoștințe între mentor și persoana care beneficiază de mentorat în conformitate cu un plan. Monitorizare: observare, evaluare și raportare cu privire la performanța persoanei care beneficiază de mentorat în oferirea de cursuri de formare în cadrul forțelor de securitate internă. Consiliere: sprijin menit să ajute persoanele care beneficiază de mentorat să devină autonome în furnizarea de cursuri de formare.

OPLAN: Plan operațional (Operational Plan). Acesta stabilește obiectivele și sarcinile unei misiuni.

PESC: Politica externă și de securitate comună

PSAC: Politica de securitate și apărare comună.

RAP: Norme de aplicare (Rules of Application). Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (denumit în continuare „Normele de aplicare a Regulamentului financiar”), cu modificările ulterioare.

SEAE: Serviciul European de Acțiune Externă, care este serviciul diplomatic al Uniunii Europene. SEAE îl ajută pe responsabilul pentru afaceri externe la nivelul UE – Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate – să pună în aplicare politica externă și de securitate comună a Uniunii.

UE: Uniunea Europeană.

Note

1 În temeiul cadrului de finanțare multianual 2014-2020, suma alocată PESC este de 2 076 de milioane de euro.

2 „Misiune” este termenul oficial utilizat de SEAE pentru a defini entități juridice independente nepermanente înființate în situații de criză.

3 SEAE a lansat prima misiune PSAC în 2003 (misiunea de poliție a UE în Bosnia și Herțegovina).

4 Misiune UE de sprijinire a supremației legii.

5 Curtea de Conturi Europeană a publicat un raport special privind EULEX în 2012 [Raportul special nr. 18/2012: „Asistența acordată de Uniunea Europeană pentru sprijinirea supremației legii în Kosovo” (http://eca.europa.eu)].

6 Misiune de poliție a UE.

7 Curtea de Conturi Europeană a publicat un raport special privind EUPOL în 2015 [Raportul special nr. 7/2015: „Misiunea de poliție a UE în Afganistan: rezultate mixte” (http://eca.europa.eu)].

8 Misiunea Uniunii Europene de instruire în Mali (EUTM) este o operație militară de instruire cu sediul la Bamako, Mali, pentru instruirea și consilierea forțelor armate maliene.

9 În special Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace, Fondul european de dezvoltare, Fondul fiduciar de urgență al UE pentru Africa și asistența umanitară.

10 Atunci când membrii personalului unei misiunii au un rol executiv, aceștia sunt mandatați să acționeze în mod direct în numele țării gazdă. În cadrul unei misiuni neexecutive, personalul sprijină țara gazdă, având un rol consultativ.

11 Articolul 1 din Decizia 2012/392/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012 privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 187, 17.7.2012, p. 48).

12 Numărul membrilor personalului (personalul detașat, personalul internațional contractual și personalul local) prevăzut în buget în 2016-2017. În misiunea EUCAP Sahel Niger, mai mult de jumătate din personalul internațional provine din Franța (53 %), urmată de România (15 %) și Belgia (8 %).

13 Articolul 2 din Decizia 2014/219/PESC a Consiliului din 15 aprilie 2014 privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 113, 16.4.2014, p. 21).

14 Numărul membrilor personalului (personalul detașat, personalul internațional contractual și personalul local) prevăzut în buget în 2017. În misiunea EUCAP Sahel Mali, membrii personalului internațional provin în principal din patru state membre ale UE: Franța (30 %), România (19 %), Belgia (13 %) și Germania (10 %).

15 Sursa: Proiectele de rapoarte financiare pentru primii trei ani. Auditul pentru al patrulea an a avut loc în ianuarie 2018, iar auditul pentru al cincilea an în primăvara anului 2018. La data efectuării auditului nu era disponibil niciun raport financiar.

16 Cifrele se bazează pe proiectele de rapoarte financiare pentru primii doi ani.

17 O strategie globală pentru politica de securitate și de apărare a Uniunii Europene, p. 41.

18 EU Global Strategy Implementation Plan on Security and Defence (Planul de punere în aplicare a strategiei globale a UE în materie de securitate și apărare), 17.11.2016.

19 Ibidem, p. 5.

20 Confirmat în Concluziile Consiliului din 22 ianuarie 2018: „Valoarea adăugată a PSAC civile în cadrul abordării integrate a UE în materie de conflicte și crize externe și pe parcursul întregului ciclu al unui conflict ar trebui definită, iar cerințele privind capacitățile civile ar trebui îndeplinite în pactul PSAC în 2018.”

21 Concluziile Consiliului privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE, 13.11.2017, p. 9.

22 Ibidem, punctul 15.

23 Platforma de sprijinire a misiunilor este alcătuită din membri ai personalului de la sediul SEAE și urmărește să centralizeze furnizarea de servicii de sprijin pentru misiunile civile din cadrul PSAC (de exemplu, tehnologia informației, finanțe și resurse umane).

24 Curtea de Conturi Europeană a publicat două rapoarte speciale privind anumite misiuni civile din cadrul PSAC, unul în 2012 (EULEX în Kosovo), iar celălalt în 2015 (EUPOL în Afganistan). Recomandările formulate în cele două rapoarte sunt aplicabile și misiunilor EUCAP Sahel în Niger și în Mali. SEAE a precizat în răspunsul său la recomandare că le acceptă.

25 Belgia, Germania, Spania și Franța.

26 Belgia, Germania, Franța și Țările de Jos.

27 Suma finală depinde de rezultatul procedurii contradictorii cu EUCAP Sahel Niger. Niciunul dintre exercițiile financiare ale misiunii nu fusese închis până la data auditului.

28 În Raportul special nr. 18/2012 privind EULEX în Kosovo, Curtea de Conturi Europeană a recomandat Consiliului și Comisiei să se asigure că viitoarele misiuni PSAC au personalitate juridică.

29 Atunci când misiunilor li se permite să utilizeze proceduri flexibile [de exemplu, proceduri de negociere fără publicare prealabilă în conformitate cu articolul 266 alineatul (2) și cu articolul 134 alineatul (1) litera (c) din Normele de aplicare] acestea sunt de asemenea scutite, potrivit articolului 128 alineatul (3) litera (b), de necesitatea de a negocia cu mai mulți potențiali contractanți, conform cerințelor prevăzute de normele curente ale Comisiei Europene (a se vedea articolul 128 din Normele de aplicare). Aplicarea unor proceduri flexibile face achiziția mai simplă și mai rapidă. Comisia permite acest lucru în situații de criză [a se vedea pentru definiție articolul 190 alineatul (2) din Normele de aplicare] după adoptarea unei declarații privind criza.

30 Ca urmare a Raportului special al Curții cu privire la Kosovo, SEAE și Comisia s-au angajat să „revizuiască procedurile de programare și de achiziții publice ale Comisiei pentru a se asigura că acestea sunt adaptate la nevoile operaționale ale EULEX”.

31 O evaluare a proceselor cheie de către un auditor independent (control intern, contabilitate, audit extern, granturi, achiziții, instrumente financiare). Evaluarea acestor procese este menită să furnizeze o asigurare Comisiei că misiunile au capacitatea de a gestiona fondurile UE în numele său.

32 EUCAP Sahel Mali a îndeplinit criteriile evaluării structurate pe șase piloni în martie 2018 și se preconizează că EUCAP Sahel Niger va obține acest statut până în iulie 2018.

33 În răspunsul la Raportul Special al Curții cu privire la EUPOL, Comisia și SEAE au convenit să elaboreze „orientări cuprinzătoare referitor la sarcinile operaționale (cum ar fi evaluări ale necesităților, planificarea și monitorizarea sarcinilor și raportarea) și orientări în domeniile administrative (precum tehnologia informației, finanțe și gestionarea activelor și resursele umane), valorificând cât mai mult posibil lecțiile învățate din misiunile anterioare”.

34 A se vedea rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene nr. 18/2012 (punctul 109) și nr. 7/2015 (punctul 81).

35 În 2016, Civcom a redus nivelul de cunoaștere a limbii franceze necesar pentru anumite posturi, ceea ce a condus la o creștere a numărului de candidaturi.

36 În ianuarie 2017, 110 posturi erau disponibile pentru personal detașat și contractual. Acest număr a fost majorat în cursul anului 2017.

37 În ianuarie 2017, 134 de posturi erau disponibile pentru personalul detașat și contractual. Aceasta a reprezentat o creștere cu 30 de posturi față de decembrie 2016, de unde și numărul mare de posturi vacante.

38 De exemplu, ministere naționale din Niger și din Mali, ambasade ale unor state membre ale UE și organizații donatoare, precum GIZ, Civipol și Expertise France.

39 Contract de sprijin în vederea consolidării statului finanțat prin Fondul european de dezvoltare. Ținta stabilită pentru 30 septembrie 2017 pentru a primi sprijin bugetar era legat de „Aprobarea unui decret privind strategia de securitate națională, precum și a unui plan de acțiune din partea guvernului.”

40 Centrele operaționale ale jandarmeriei sunt organisme permanente înființate pentru a monitoriza situația din regiune, pentru a furniza resurse patrulelor, pentru a colecta informații, pentru a le comunica autorităților competente și pentru a reacționa în situații de criză.

41 Unul dintre cele cinci obiective menționate în decizia Consiliului cerea în mod explicit misiunii în Niger să desfășoare activități pentru a asigura durabilitatea acțiunilor sale.

42 Raportul anual PSAC din 2016, p. 17.

43 Indicatori relevanți, acceptabili, credibili, simpli și robuști (Relevant, Acceptable, Credible, Easy and Robust).

44 De exemplu: „reuniuni (fără menționarea numărului de reuniuni obligatorii)”, „extinderea […]”, „îmbunătățirea […]”, „au fost convenite modalități”, „schimbul și distribuirea de informații […]”, „capacitatea este consolidată”, „sunt instituite mecanisme de coordonare […]”, „actualizează periodic […]” etc.

45 În raportul său special privind EULEX din 2012, Curtea de Conturi Europeană a recomandat ca obiectivele misiunilor să fie „corelate cu indicatori concreți de evaluare a progreselor și [să] țin[ă] seama de obiectivele de securitate internă ale UE”.

Etapă Data
Adoptarea planului de audit/Demararea auditului 2.5.2017
Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate auditată) a proiectului de raport 2.3.2018
Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 24.4.2018
Primirea răspunsurilor oficiale ale Comisiei și ale SEAE în toate limbile 13.6.2018

Echipa de audit

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune aferente unor domenii specifice ale bugetului UE. Curtea selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în considerare riscurile existente la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau de cheltuieli implicat, schimbările preconizate și interesul existent în mediul politic și în rândul publicului larg.

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit III – Acțiuni externe/Securitate și justiție, condusă de domnul Karel Pinxten, membru al Curții de Conturi Europene. Auditul a fost condus de doamna Bettina Jakobsen, membră a Curții de Conturi Europene, sprijinită de: Katja Mattfolk, șefă de cabinet, și de Kim Storup, atașat în cadrul cabinetului; Beatrix Lesiewicz, manager principal; Kim Hublé, coordonatoare, și Torielle Perreur-Lloyd, auditoare.

De la stânga la dreapta: Torielle Perreur-Lloyd, Kim Hublé, Bettina Jakobsen, Katja Mattfolk.

Contact

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018

PDF ISBN 978-92-872-9768-6 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/214798 QJ-AB-18-012-RO-N
HTML ISBN 978-92-872-6473-2 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/594317 QJ-AB-18-012-RO-Q

© Uniunea Europeană, 2018

Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei. Pentru utilizarea sau reproducerea în orice fel a unor fotografii sau a altor materiale pentru care Uniunea Europeană nu deține drepturile de autor, trebuie să se solicite acordul direct de la deținătorii drepturilor de autor.

CONTACTAȚI UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest serviciu:

GĂSIȚI INFORMAȚII DESPRE UE

Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: https://europa.eu/european-union/index_ro

Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost pe site-ul EU Bookshop, la: https://publications.europa.eu/ro/web/general-publications/publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea http://europa.eu/contact).

Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1951 în toate versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro

Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro/home?) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.