Специален доклад
15 2018

Засилване на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали — напредъкът е ограничен и бавен

Относно доклада Нигер и Мали са нестабилни държави в Западна Африка, чиято сигурност е застрашена от присъствието на терористични групировки, несигурни граници и нерегламентирана миграция. В отговор на тези заплахи ЕС създаде граждански мисии по линия на ОПСО, съответно през 2012 г. и 2014 г., за укрепването на капацитета на силите за вътрешна сигурност чрез осигуряване на обучения, консултиране и оборудване. В периода 2012—2014 г. и през 2017 г. ЕС е отпуснал 69 455 000 евро на EUCAP Sahel Niger и 66 475 000 евро на EUCAP Sahel Mali. Европейската сметна палата достигна до заключението, че мисиите са постигнали известен успех, но напредъкът е бавен. Това се дължи на трудните условия, в които е трябвало да функционират мисиите, но също и на оперативни трудности. Сметната палата отправя редица препоръки за подобряване на оперативната ефективност, устойчивостта и мониторинга.

Настоящият документ е публикуван на 23 официални езика на ЕС и в следния посочен формат:
PDF
PDF General Report

Кpатко изложение

I

Несигурността в региона на Сахел в Западна Африка оказва отрицателно въздействие върху развитието на държавите от региона и върху интересите на Европейския съюз (ЕС). Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) е инструмент на ЕС, предназначен за посрещане на предизвикателствата, произтичащи от въоръжени конфликти, политическа нестабилност, тероризъм, организирана престъпност и нерегламентирана миграция. ЕС провежда в Нигер и Мали граждански мисии по линия на ОПСО, които предоставят обучение, консултации и оборудване с цел укрепване на капацитета на националните сили, отговарящи за вътрешната сигурност.

II

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е създала мисии на ЕС за изграждане на капацитет в Сахел (EUCAP) в Нигер (2012 г.) и Мали (2014 г.) от името на държавите членки на ЕС, и планира и управлява техните дейности, а Комисията управлява техните бюджети, финансирани от ЕС (69,46 млн. евро за Нигер за периода 2012—2017 г. и 66,48 млн. евро за Мали за периода 2014—2017 г.). Всяка мисия има собствен ръководител, който отговаря за операциите в съответната държава. Над половината от служителите са командировани в мисиите и заплатите им се изплащат от държавите членки на ЕС. Останалата част от персонала се финансира от бюджетите на мисиите.

III

Сметната палата провери как са били създадени и управлявани мисиите EUCAP Sahel, а също и начина, по който те функционират, както и дали са успели да постигнат укрепване на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали. Одиторите проведоха събеседвания с ЕСВД, Комисията, двете мисии EUCAP Sahel, националните органи и силите за вътрешна сигурност (СВС) в Нигер и Мали, както и с редица заинтересовани страни.

IV

Те достигнаха до заключението, че мисиите са допринесли за укрепването на капацитета на силите за вътрешна сигурност, но този напредък е бил забавен от изпълнената с предизвикателства обстановка, в която те са функционирали, както и от оперативна неефикасност. Сметната палата установи, че персоналът на мисиите не е получил достатъчно практически насоки, а в случая на EUCAP Sahel Niger — обучение преди командироването. ЕСВД и Комисията не са предоставили достатъчно подкрепа, а в някои случаи са прилагали процедури, неподходящи за работните условия там.

V

Двете мисии са имали голям брой свободни работни места. Средно само три четвърти от тези длъжности са били заети. Процедурите за набиране на персонал са отнемали твърде много време и често са били неуспешни. Командироването на служители от държави членки на ЕС като цяло е продължило до две години. Мисиите EUCAP Sahel получават двегодишен мандат и годишни бюджети. Всичко това намалява оперативната ефективност на мисиите, тъй като не насърчава средносрочно или дългосрочно планиране. В същото време, въпреки че не е планирано мисиите да станат постоянни органи, понастоящем не съществува ясна стратегия за оттегляне от държавите домакини.

VI

Сметната палата установи, че мисиите са се опитали да постигнат устойчивост на своите дейности, но без особен успех. Това се дължи отчасти на липсата на ангажираност от страна на държавите домакини и отчасти на факта, че мисиите не са отделили достатъчно ресурси за осигуряване на устойчивост и проследяване на практическото прилагане и използване на предоставеното обучение и оборудване.

VII

Мисиите имат слаби показатели за изпълнението и по време на одитирания период не са извършили подходящ мониторинг и оценка на изпълнението на задачите. Оценките на въздействието на ЕСВД не са свързани с мониторинга и оценяването.

VIII

Сметната палата отбеляза, че мисиите са изиграли важна роля за укрепването на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали, както и за подкрепата на други дейности на ЕС и неговите държави членки. Други донори, държави членки на ЕС, националните органи и бенефициентите на подпомагането от EUCAP в Нигер и Мали, са дали като цяло положителна оценка на дейностите на мисиите EUCAP Sahel.

IX

ЕСП отправя следните препоръки към ЕСВД и към Комисията:

 • да предприемат мерки за подобряване на оперативната ефективност на мисиите;
 • да подобрят процента на запълване на длъжностите в мисиите;
 • да определят мандати и бюджети, които да съответстват на операциите, и да осигурят стратегия за оттегляне;
 • да се фокусират в по-голяма степен върху устойчивото развитие;
 • да подобрят показателите, мониторинга и оценяването.

Въведение

Нигер и Мали в региона Сахел

01

Нигер и Мали са нестабилни държави в Западна Африка. Те са млади парламентарни демокрации със слаба икономика и публични администрации в процес на развитие. В тях живеят някои от най-бедните хора в света, като двете страни са класирани съответно на 187-мо и 175-то място от общо 188 държави в индекса на човешко развитие за 2016 г. Нигер и Мали са шестата и осмата по големина държави в Африка и се намират в южната част на пустинята Сахара. Много мигранти преминават през тези две страни по пътя към своята крайна цел.

02

Въпреки подписано през юни 2015 г. мирно споразумение и присъствието на чуждестранни мироопазващи сили, в северната част на Мали все още са активни екстремистки групировки, а националните сили за сигурност са изправени пред редица предизвикателства. Продължава да има голям брой жертви и многобройни терористични атаки. Сигурността на Нигер е заплашена от нестабилността в съседните Либия, Нигерия и Мали. Правителството е изправено пред предизвикателства като борбата срещу трафика на хора и други незаконни дейности.

03

През март 2011 г. ЕС прие стратегия за сигурност и развитие за Сахел въз основа на презумпцията, че развитието и сигурността взаимно се подкрепят и че проблемите в региона на Сахел изискват регионално решение. През 2014 г. Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Буркина Фасо се споразумяват да създадат регионална организация —„Групата на петте“ (Г-5) — за укрепване на сътрудничеството в областта на развитието и сигурността в региона на Сахел (вж. картата). ЕС подкрепя тази инициатива в области от общ интерес като сигурността, контрола на миграцията, борбата срещу тероризма, хуманитарната ситуация и развитието.

Карта

Държавите Г-5 от Сахел

Източник: Евростат.

Граждански мисии на ОПСО

04

Общата политика на ЕС за сигурност и отбрана (ОПСО) определя структурите и способността на Съюза за защита и за управление на кризи и представлява основна част от неговата обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС)1. ОПСО, която попада в обхвата на членове 42—46 от Договора за Европейския съюз, е довелa до разполагането в чужбина на мисии2 за опазване на мира, предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност съгласно принципите на Устава на Организацията на обединените нации.

05

От 2003 г. насам3 ЕС е провел 22 граждански мисии по линия на ОПСО в трети държави по целия свят. Десетте мисии, които все още функционират през февруари 2018 г., се фокусират предимно върху изграждане на капацитет и укрепване на върховенството на закона в държавите домакини. Повечето от тях предоставят подкрепа в областта на реформата на сектора за сигурност и доброто управление, например EULEX4 Косово5 и EUPOL6 Афганистан7. Други се занимават също така с борбата срещу организираната престъпност, борбата с тероризма и управлението на границите (EUCAP Sahel Mali), а отскоро и с управлението на нерегламентираната миграция (EUCAP Sahel Niger). Понастоящем ЕС управлява също така шест военни операции, които се финансират пряко от държавите членки на ЕС, а не от бюджета на ЕС. Вж. приложение I за преглед на гражданските мисии по линия на ОПСО и военните операции.

06

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност /заместник-председателят на Европейската комисия отговаря за гражданските мисии по линия на ОПСО. Под негово ръководство ЕСВД управлява работата на мисиите, а службата на Европейската комисия за инструментите в областта на външната политика (FPI) управлява техните бюджети. Дирекцията за управление и планиране при кризи (CMPD) в рамките на ЕСВД извършва политическото и стратегическото планиране на мисиите и разработва концепциите за управление на кризи (CMC) за нови мисии по линия на ОПСО. Отделът на ЕСВД, отговорен за създаването и поддържането на мисиите, е структурата „Способности за планиране и провеждане на граждански операции“ (CPCC), директорът на която е също така командващ гражданските операции.

07

Държавите членки на ЕС решават да създадат или закрият гражданските мисии по линия на ОПСО чрез Съвета. Те определят целите и мандатите на мисиите, одобряват техните работни планове и решават дали и за какъв период от време да подновят мандатите. Съветът заедно с Европейския парламент определя също така бюджетите на мисиите. В каре 1 е представена процедурата, започваща от идентифицирането на криза и приключваща със създаването на мисии, а фигура 1 илюстрира как се извършва тяхното планиране.

Каре 1

Процедура, започваща от идентифицирането на криза и приключваща със създаването на граждански мисии по линия на ОПСО

01

След като се идентифицира криза от ЕСВД и държавите членки на ЕС, Съветът изготвя политическа рамка за подход при кризи (PFCA) в сътрудничество с Комисията, географските бюра на ЕСВД (GEO-DESKs) и съответните отдели на ЕСВД. Настоящият документ определя политическия контекст, обяснява естеството на кризата, причините защо ЕС трябва да действа и какви инструменти са налични и най-подходящи за реакцията на ЕС.

02

Политическите насоки и указания, получени от държавите членки на ЕС (чрез Комитета по политика и сигурност (КПС) и Съвета), са изразени чрез редица документи за планиране и решения на Съвета, с помощта на процес, наречен процедури за управление на кризи.

03

Ако Съветът реши да създаде гражданска мисия по линия на ОПСО, CMPD събира факти от зоната на кризата и изготвя концепция за управление на кризи.

04

След това CPCC изготвя основните документи за разработване и планиране на мисиите: Оперативната концепция (CONOPS), която определя мандата на мисиите, и оперативният план (OPLAN), който определя задачите на мисиите и очакваните резултати. На оперативно ниво целите и задачите, посочени в оперативния план, се превръщат в план за изпълнение на мисията (MIP). MIP съдържа подробности относно дейностите и проектите, които трябва да бъдат осъществени, за да се изпълнят задачите.

Фигура 1

Планиране на гражданските мисии по линия на ОПСО

Източник: ЕСВД.

08

CPCC планира и изготвя контекста на работа на мисиите и определя дейности и показатели за изпълнение. Тя също така дава своя принос за инструментите в областта на външната политика (FPI) по отношение на бюджетите на мисиите и оказва подкрепа на CMPD при изготвянето на периодични стратегически прегледи на напредъка. CPCC разполага с 68 служители в седалището си в Брюксел. Ръководителят на мисията осъществява командването на оперативно ниво на място. Голяма част от членовете на персонала на мисиите са командировани от държавите членки на ЕС. Командироващата държава осигурява заплатите на персонала, който изпраща, а бюджетните средства на мисията на ЕС финансира допълнителна дневна надбавка и рискова премия. Договорно наетите служители са наети пряко от мисиите и работят предимно в областта на финансите, логистиката, сигурността и администрацията.

Мисиите EUCAP Sahel в Нигер и Мали

09

За изпълнение на стратегията за Сахел ЕС използва граждански мисии по линия на ОПСО и военни8 операции, както и други инструменти на ЕС9. ЕС създаде мисиите в Нигер и Мали в отговор на заплахите за развитието и вътрешната сигурност на региона Сахел, както и за сигурността на ЕС. Тяхната цел е да се съдействат за укрепването на капацитета на националните сили, отговорни за вътрешната сигурност, като осигуряват обучение, консултиране и оборудване. Персоналът на двете мисии EUCAP Sahel предоставя тази подкрепа от неизпълнителен характер10. Те изграждат капацитета на силите за вътрешна сигурност (полиция, жандармерия и национална гвардия) в държавите домакини. В Нигер това включва армията, доколкото нейната роля е свързана с вътрешната сигурност.

10

Съветът създаде EUCAP Sahel Niger през 2012 г. в подкрепа на изграждането на капацитет на нигерските органи, свързани със сигурността, в борбата срещу тероризма и организираната престъпност11. През 2015 г. държавите членки на ЕС разширяват мандата на мисията да включва подпомагане на Нигер при упражняване на контрол и сражения, както и при събиране на информация за нерегламентираната миграция. Главната сграда и по-голямата част от 169 щатни бройки на мисията12 са разположени в столицата Ниамей. През 2016 г. мисията открива местна служба в Агадез в пустинята Сахара. Основните дейности на мисията са:

 • предоставяне на обучение в ключови сектори, включително експертиза, тактическа и техническа намеса, и преподаватели във вътрешните сили за сигурност (СВС) за провеждане на обучение;
 • консултиране на СВС относно начините за разработване и организиране на курсове;
 • подпомагане на СВС да работят заедно (оперативна съвместимост) и да координират своята дейност;
 • осигуряване на оборудване като карти за отдалечените райони, софтуер за човешки ресурси, превозни средства с висока проходимост, криминалистични комплекти за полицията и мобилни гаражи;
 • подпомагане на преразглеждането на законите на Нигер относно нерегламентираната миграция и свързаната с това организирана престъпност.
11

Съветът учредява EUCAP Sahel Mali през 2014 г. с цел „да даде възможност на властите на Мали да възстановят и поддържат конституционния и демократичен ред и да създадат условия за траен мир в Мали, както и да възстановят и поддържат държавността и легитимността на държавната власт на цялата територия на страната чрез ефикасното преструктуриране на нейната администрация“13. 194-те щатни бройки на мисията14 са в столицата Бамако. Някои от дейностите на мисията са:

 • реформа на политиката и изграждане на капацитет за укрепване на уменията за управление на границите;
 • преразглеждане на програми за обучение и предоставяне на обучение по оперативно управление и управление на човешките ресурси, професионална етика, обществен ред, разузнавателни техники, професионална намеса, наказателна полицейска дейност, борба срещу тероризма, както и по правата на човека и равенството между половете;
 • създаване на екипи за мобилно обучение и оценяване, които да стигнат до отдалечени райони.
12

В приложение II са представени мандата и целите, определени от Съвета за двете мисии EUCAP Sahel. В таблица 1 се съдържа преглед на основните характеристики на мисиите.

Таблица 1

Прилики и разлики: EUCAP Sahel Niger и EUCAP Sahel Mali

  Нигер и Мали Нигер Мали
Начало на дейностите   2012 г. 2014 г.
Продължителност на мандата 2 години, може да се подновява    
Основни бенефициенти Силите за вътрешна сигурност:

Полиция

Жандармерия

Национална гвардия

Също така нигерските въоръжени сили, свързани с вътрешната сигурност  
Централа Столица Ниамей Бамако
Служба по място   Агадез  
Налични длъжности   169 194
Предизвикателства пред сигурността, които са в центъра на усилията на EUCAP

Наличие на терористични групи

Несигурни граници

Нерегламентирана миграция

Разрастване на радикализацията

Връщане на нигерийски граждани от Либия

Наличие на оръжие

Незаконни мрежи за трафик и контрабанда

„Боко Харам“/бивши терористи

Слаба държава и загуба на контрол над някои части от територията на Мали

Наличие на трафиканти

Корупция

Организирана престъпност

Недостатъчно доверие между населението и СВС

13

Съветът е одобрил 69,46 млн. евро за EUCAP Sahel Niger в периода юли 2012 г. — юли 2017 г., както и 66,48 млн. евро за EUCAP Sahel Mali в периода април 2014 г. — януари 2017 г. От цялата тази сума всяка мисия е изразходила 53 % за разходи за персонал и 19 % (Нигер) и 24 % (Мали) за текущи разходи, като наеми, застраховки, разходи за сигурност и за превоз (вж. графика 1). Мисиите са използвали съответно 77 %15 и 67 %16 от тези кумулативни бюджети.

Графика 1

Вид на разходите за EUCAP Sahel Niger и EUCAP Sahel Mali

Източник: Европейската комисия.

Актуално развитие

14

От 2015 г. насам в отговор на променящата се обстановка по отношение на сигурността гражданските мисии по линия на ОПСО участват в една все широка гама от задачи. Един пример е техният засилен фокус върху изграждането на капацитет в областта на борбата с тероризма, както и добавянето на дейности, свързани със събиране и обмен на информация в областта на миграцията. При представянето през 2016 г. на „Глобалната стратегия на ЕС за външната политика и политика на сигурност“ ВП/ЗП подчертава ключовото значение на укрепването на гражданския капацитет в трети държави17.

15

В Плана за изпълнение относно сигурността и отбраната18, ВП/ЗП приканва държавите членки на ЕС да се споразумеят за преразглеждане на структурите и способностите за планиране и провеждане на мисии по линия на ОПСО19. През ноември 2017 г. Съветът кани ВП/ЗП да представи следващите стъпки за развитието на гражданските способности, така че до 2018 г.20 да бъде договорен Граждански пакт в областта на ОПСО21. Това е третият етап от тристепенен процес, който започва с концептуален документ за бъдещите перспективи, последван от плана за развитие на гражданските способности и в Пакта позволява на всички заинтересовани страни (главно държави членки от ЕС) да се ангажират с процеса на укрепване на гражданските мисии по линия на ОПСО.

16

Европейският съвет прикани върховния представител/заместник-председател на Комисията да създаде до май 2018 г.22 „базов капацитет за бързо реагиране, състоящ се от подсилена платформа за подпомагане на мисиите23, както и от ресурси, предоставени на съществуващите мисии.“ Повишеното значение на гражданските мисии по линия на ОПСО е довело до отделянето от 2018 г. насам на допълнителни ресурси за ЕСВД за засилване на подкрепата за граждански мисии по линия на ОПСО.

Обхват и подход на одита

17

Настоящият одит обхвана двете граждански мисии по линия на ОПСО, създадени от ЕС за засилване на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали24. Сметната палата разгледа следните въпроси:

 • ЕСВД добре ли е планирала и изпълнила мисиите EUCAP Sahel?
 • Мисиите EUCAP Sahel укрепили ли са капацитета на силите за сигурност в Нигер и Мали?
18

Одитът обхвана периода, изтекъл от създаването на мисиите, и включи посещения в Нигер и Мали през септември 2017 г.

19

Започнахме работата си с преглед на стратегии, политики, планове и доклади за изпълнението. След това проведохме срещи с персонала, зает c управлението на мисиите от Брюксел: CPCC и CMPD на ЕСВД, както и ГД „Международно сътрудничество и развитие“ на Комисията и FPI. Освен това проведохме събеседвания с представители на Комитета за гражданските аспекти на управлението на кризи (CIVCOM) от четири държави членки на ЕС25, със специалния представител на ЕС за Сахел и с бившия ръководител на мисията EUCAP Sahel Niger.

20

Посетихме Нигер и Мали, където проведохме събеседвания с персонала от двете мисии (включително този от местното бюро в Агадез, Нигер), с представители на националните органи и с вътрешните сили за сигурност. Също така се срещнахме със съответните делегации на ЕС и с представителствата на четири държави членки на ЕС26 за Нигер и Мали, както и на Съединените щати, Япония и Канада. Проведохме събеседвания с международни организации и донори, свързани със сектора на сигурността, като например Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране в Мали (MINUSMA), мисията на ЕС за обучение в Мали, CiviPol, Expertise France, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Международната организация по миграция.

21

Извършихме преглед на документи и проверки на място на 46 от общо 446 курсове за обучение в Нигер и на 16 от общо 135 курса за обучение в Мали, 12 проекта, създадени за закупуване на оборудване или преустройство на помещения за обучение на СВС в Нигер и девет проекта в Мали. Проверихме също така дейността, извършена от мисиите, предоставящи консултантски услуги в държавите домакини.

Констатации и оценки

Отговорът на ЕС на нуждите за изграждане на капацитет на силите за сигурност е засегнат от оперативни слабости

22

Сметната палата провери по какъв начин Съветът, ЕСВД, Комисията и служителите в Нигер и в Мали създават, управляват и експлоатират двете мисии. Направихме оценка дали ЕСВД:

 1. е взела под внимание поуките от предишни мисии по линия на ОПСО;
 2. е отделила достатъчно човешки и логистични ресурси за мисиите;
 3. е предоставила достатъчно практически насоки и обучение преди командироването на персонала на мисиите;
 4. е следвала подходящи административни процедури;
 5. е планирала мисиите по подходящ начин.

При създаването на EUCAP Sahel Mali ЕСВД е взела под внимание поуките от EUCAP Sahel Niger

23

Преди създаването на мисиите ЕСВД и Комисията са посетили Нигер и Мали, за да направят оценка на нуждите от изграждане на капацитет на силите за вътрешна сигурност. Оценката на нуждите на Нигер е започнала през януари 2012 г., а през март 2012 г. ЕСВД е представил подробно предложение под формата на концепция за управление на кризи. Отчасти поради бързината, с която мисията е създадена, през първите 18 месеца от съществуването си тя има логистични и оперативни проблеми (вж. каре 2).

Каре 2

Правни трудности, изпитани от EUCAP Sahel Niger в рамките на нейния първи мандат

01

Необходими са били 18 месеца, за да се превърне мисията в правен субект, което означава, че през този период ръководителят на мисията е подписвал всички документи от свое име, и е носел финансовата и правната отговорност.

02

Мисията е нямала специално заделен бюджет за фазата на създаване и е получила съвсем ограничена административна и логистична помощ от Брюксел. Освен това тя не е можела да назначи служители по сигурността. Това означава, че бавното начало по отношение на извършване на дейности е намалило надеждността на мисията и е изложило служителите на по-големи рискове за сигурността. През първите шест месеца персоналът е бил настанен в хотели и е работел оттам. Не са имали компютри, офиси или мобилни телефони. През първата финансова година без провеждането на подходящи процедури за обществени поръчки са били сключени договори за настаняване и текущи разходи в размер на приблизително 554 000 евро27.

24

ЕСВД учредява мисията EUCAP Sahel в Мали като юридическо лице през 2014 г.28, и това е позволило на новата мисия да избегне много от проблемите, с които се е сблъскала EUCAP Sahel Niger. Въз основа на опита си в Нигер ЕСВД е направила така, че:

 • веднага след установяването на мисията нейните служители са получили привилегиите, които се предоставят на дипломати, и
 • Съветът е одобрил първоначален бюджет за създаване на мисията, за да даде възможност за назначаване на административен персонал и служители по сигурността, както и за закупуване на оборудване преди началото на операциите.

Недостатъчното обучение и подкрепа на служителите преди командироването от страна на централното управление на ЕСВД са довели до закъснения

25

Сметната палата установи, че много от служителите, отговарящи за идентифицирането на проектите и за изготвянето на технически спецификации, не са били достатъчно запознати с процедурите и правилата на ЕС, преди пристигането си в мисиите в Нигер и Мали. Това е довело до забавяния в процедурите за възлагане на обществени поръчки и до анулирани договори.

26

Например в Нигер това не се е ограничило само до етапа на създаване (вж. каре 2), но е продължило и през следващите години на функциониране на мисията. В случая на шестте одитирани проекта закупеното оборудване е пристигнало дълго след приключването на курсовете за обучение, за които е било предназначено. В пет други случая служителите, които са определили нуждите от оборудване или са изготвили спецификациите за договора, са напуснали преди момента на получаване на стоките. Новоназначените служители е трябвало да поемат проектите и процедурите, без да имат необходимото обучение, и това е довело до забавяния при изпълнението на операциите на мисията.

27

В знак на признаване на наблюдаваните слабости при създаването на мисии по линия на ОПСО, ЕСВД и Комисията заявиха в отговора си на доклада на Сметната палата относно EUPOL Афганистан, че ще изградят „единен център за общо обслужване за всички мисии по ОПСО“ и ще оптимизират „използването на складова база на ОПСО за управление на активите на текущите мисии“. Това все още не беше изпълнено по време на извършвания от ЕСП одит. На 13 ноември 2017 г. обаче Съветът одобри създаването на подсилена платформа за подпомагане на мисиите, която трябва да бъде завършена до май 2018 г. Платформата ще предостави на разположение на нови граждански мисии по линия на ОПСО „подлежащи на бързо разполагане средства и елементи на планирането от държавите членки, включително, когато това е договорено, специализирани екипи и многонационални обединения като Европейските жандармерийски сили“. ЕСВД също така се готви да създаде централен склад за съхранение на централизиран набор от стоки за бързо разпространение, като по този начин ще се намали броят на процедурите за възлагане на обществени поръчки, провеждани от съществуващите мисии.

Правилата и процедурите на Комисията не са приспособени към условията в Нигер и Мали

28

Комисията е позволила на персонала на мисиите в Нигер и Мали да прилага гъвкави процедури за възлагане на обществени поръчки29, поради трудните условия, в които е трябвало да функционира30. Въпреки че са били използвани такива процедури, служителите, които извършват възлагане на обществени поръчки в мисиите, считат, че правилата и процедурите на FPI често са били прилагани по начин, който не съответства на условията на труд в западноафриканските държави без излаз на море. По-специално:

 • Бюджетният период от една година затруднява изготвянето и приключването на договори в рамките на регулаторните срокове с оглед на недостига на местни доставчици и дългите срокове за доставка. Освен това изискването (прилагано едва от 2017 г. насам) да се предаде оборудване на бенефициента в рамките на бюджетната година оказва допълнителен натиск върху мисиите, особено в Нигер, където оборудването често е предназначено за региони, за които е трудно да се организира транспорт.
 • Стриктното прилагане от FPI на правилата и процедурите е довело до анулирането на договори поради незначителни неточности в спецификациите на оборудването или поради леко превишаване на бюджета.
 • Изискването (за мисиите и за бенефициентите) за обединяване на подобни стоки в един договор води до закъснения, тъй като покупките се правят по-рядко.
 • Задължението за използване на рамковите договори на Комисията е довело до проблеми. В един случай EUCAP Sahel Niger е поръчала оборудване, но е бил достигнат тавана на рамковия договор. В резултат на това се е наложило мисията да стартира процедури за възлагане на обществени поръчки за тези стоки на местно равнище. В други случаи доставките за оборудване, закупено по рамковия договор, не могат да бъдат осигурени на местно равнище.
29

Мисиите EUCAP Sahel изискват предварително разрешение от Комисията за покупки над 20 000 евро. Този процес отнема повече време, отколкото когато мисиите извършват покупки пряко. Комисията прие препоръката на Сметната палата от годишния доклад за 2013 г., че FPI следва да гарантира, че всички граждански мисии в рамките на ОВППС са акредитирани в съответствие с оценка на „шестте стълба“31. Това означава, че след като мисиите подобрят своите системи, за да отговарят на изискванията на оценителите, ръководителите на мисиите ще получат делегирани правомощия да разрешават покупки, като Комисията продължава да извършва последващи проверки. Скоро след посещението на ЕСП и двете мисии са започнали да преминават през процеса на оценка на шестте стълба32.

Липсата на насоки от централното управление на ЕСВД е довела до слаби процедури

30

Сметната палата разгледа наличните насоки за мисиите и установи, че те често са неподходящи, тъй като се отнасят главно за административни процедури33. Липсват достатъчно оперативни насоки с примери за добри практики или стандартни модели от предишни граждански мисии по линия на ОПСО, които биха могли да бъдат използвани за обучение на новоназначени служители. Всяка мисия EUCAP Sahel е изразходвала значително време и ресурси за определянето и създаването на собствените си процедури, които невинаги са били оперативно ефективни.

Държавите членки на ЕС не са осигурили достатъчно персонал за запълване на наличните свободни длъжности

31

Най-важният ресурс на мисиите EUCAP Sahel е техният персонал — както този, който е командирован и платен от държавите членки на ЕС, така и този, който е нает на място от мисиите и е финансиран от бюджета на ЕС. Мисиите последователно се сблъскват с проблеми със запълването на свободните работни места за командировани служители. ЕСВД приканва държавите членки на ЕС да представят кандидати за командироване чрез покани за участие, които отнемат време и са скъпи за организиране. 24 покани за участие са били направени за EUCAP Sahel Niger в периода 2012—2016 г. и 14 за EUCAP Sahel Mali в периода 2014—2016 г. Тези покани за участие са довели само до запълване на половината от свободните длъжности, публикувани в Нигер, и само на две трети от длъжностите в Мали (вж. таблици 2 и 3). CIVCOM решава кои длъжности се публикуват изключително само за командировани служители, и кои са отворени за участие и на договорно нает персонал. Договорно наетият персонал може да бъде нает на работа на длъжности за командировани служители само ако с две последователни покани за участие не са намерени подходящи командировани служители кандидати.

Таблица 2

EUCAP Sahel Niger — резултати от поканите за участие (2012—2016 г.)

Мисия EUCAP Sahel Niger Обикновени покани за участие Извънредни покани за участие
Общ брой на обявените длъжности 276 59
Обявени като „командировани“ 132 48% 20 34%
Обявени като „командировани/договорни“ 144 52% 39 66%
Заети длъжности 163 59% 29 49%
Свободни длъжности 113 41% 30 51%
Длъжности, за които не са получени кандидатури 33 12% 9 15%
Длъжности, за които е получена само една кандидатура 71 26% 9 15%

Източник: EUCAP Sahel Niger.

Таблица 3

EUCAP Sahel Mali — резултати от поканите за участие (2014—2016 г.)

Мисия EUCAP Sahel Mali Обикновени покани за участие Извънредни покани за участие
Общ брой на обявените длъжности 198 21
Обявени като „командировани“ 127 64% 5 24%
Обявени като „командировани/договорни“ 71 36% 16 76%
Заети длъжности 139 70% 14 67%
Свободни длъжности 59 30% 7 33%
Длъжности, за които не са получени кандидатури 7 4% 0 0%
Длъжности, за които е получена само една кандидатура 26 13% 1 5%

Източник: EUCAP Sahel Mali.

32

Трудностите, пред които са изправени мисиите в Нигер и Мали за намиране на служители, командировани от държавите членки на ЕС, са подобни на тези, с които са се сблъсквали и предишни граждански мисии по линия на ОПСО34. Сред причините за това са фактът, че квалификацията и равнището на експертните знания, необходими на тези служители, са високи, и те трябва да могат да работят на френски език35. Потенциалните кандидати трябва също така да имат предвид и несигурните условия на живот и безопасност. Накрая, намирането на персонал за гражданските мисии по линия на ОПСО невинаги е приоритет за държавите членки на ЕС. В резултат на това процентът на заемане на длъжностите в мисиите EUCAP Sahel в Нигер и Мали възлиза средно съответно на 72 % и 77 % за дадените периоди.

33

Продължителността на командироването на служители от държави членки на ЕС, е средно две години или само една година за някои държави членки на ЕС. Това време не е достатъчно, за да могат служителите да натрупат достатъчно познания за различните процедури и условия на труд. Сметната палата установи, че освен краткият срок на командировките, високият процент незаети длъжности е оказал неблагоприятно въздействие върху степента, до която мисиите извършват своята дейност (вж. каре 3).

Каре 3

Свободни длъжнсти в началото на 2017 г.

 • EUCAP Sahel Niger: в началото на 2017 г. в мисията има 39 свободни длъжности (35 %36) на ключови позиции в оперативните отдели и в отделите за мониторинг, оценяване и възлагане на обществени поръчки. Други свободни длъжности включват тези за служители за въоръжена охрана, както и за служител за връзки с медиите и осведомяване на обществеността. В резултат на това:
  • стартирани са по-малък брой тръжни процедури от планираното, което означава, че не е било налично оборудването за извършване на дейностите;
  • липсвала е оценка на обучения или проекти;
  • мисията не е била в състояние да започне изпълнението на дейности, свързани с трафика на оръжия и наркотици, и не е успяла да постигне устойчивост на дейностите.
 • EUCAP Sahel Mali: в началото на 2017 г. в мисията има 50 свободни длъжности (37 %37), основно за консултанти и обучаващи лица в ключови области. Изпълнението на някои дейности на мисията е забавено, но тя е преразпределила работното натоварване между наличния персонал.

Несигурният жизнен цикъл на мисиите затруднява планирането на стратегия за оттегляне

34

Въз основа на предложението на ЕСВД (вж. точка 7) Съветът създаде две мисии в региона на Сахел за укрепване на капацитета на силите за вътрешна сигурност. Решенията на Съвета определят целите на дейността на мисиите, но не дават никакво указание за възможната им продължителност. Понастоящем мисиите действат в рамките на двегодишен мандат, който може да се подновява. ЕСВД е длъжна да изготви стратегия за оттегляне в случаите, при които държавите членки на ЕС вземат решение за прекратяване на мисиите. ЕСВД е описала крайната фаза на мисиите. Тя обаче не е определила ясен план за преход или стратегия за оттегляне.

35

Сметната палата проведе интервюта със заинтересовани страни38, които бяха на мнение, че мисиите ще съществуват поне в средносрочен план, за да постигнат определените за тях цели. По-голяма яснота по отношение на жизнения цикъл на мисиите ще им позволи да подобрят начина си на функциониране, както и планирането на операции. Това би улеснило също така изготвянето на разумна стратегия за оттегляне.

Мисиите EUCAP Sahel са укрепили капацитета на силите за сигурност, но резултатите не са устойчиви

36

Сметната палата провери по какъв начин мисиите EUCAP Sahel в Нигер и Мали са извършили планираните дейности, как са постигнали резултати, как са направили мониторинг и оценка на резултатите, и дали тези резултати са устойчиви. Сметната палата провери:

 1. дали мисиите са укрепили капацитета на силите за вътрешна сигурност;
 2. дали резултатите от дейността на мисиите са с устойчив характер;
 3. дали показателите за мониторинг на резултатите от дейността на мисиите са подходящи;
 4. дали процедурите за мониторинг и оценка в рамките на мисиите са фокусирани върху въздействието;
 5. начина, по който другите заинтересовани страни в двете държави възприемат изпълнението на мисиите.

Действащи в сложна обстановка, макар и бавно, мисиите укрепват капацитета на силите за сигурност

37

Нуждите от изграждане на капацитет на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали са големи. Мисиите EUCAP Sahel доставят оборудване за обучение, предоставят консултации и упражняват координационна функция в рамките на силите за вътрешна сигурност чрез редица задачи и дейности. ЕС предоставя също така подкрепа за сектора на вътрешната сигурност посредством инструменти като Европейския фонд за развитие и доверителния фонд на ЕС за Африка.

38

Животът и работата в държави на края на пустинята Сахара с лоша инфраструктура и слаба публична администрация изправя служителите на EUCAP пред значителни предизвикателства. Придвижването е сложно, а служителите трябва постоянно да бъдат бдителни срещу заплахата от терористични атаки. В Нигер някои от граничните региони са твърде несигурни за посещения, а централната и северната част на Мали са напълно недостижими.

39

За да постигнат своите цели, мисиите извършват дейности, които в по-голямата си част са текущи и прехвърлени от един мандат на Съвета към друг и от една бюджетна година към следващата. Сметната палата сравни как мисиите извършват планираните дейностите с отчетените резултати и потвърди това чрез събеседвания, проведени в Нигер и Мали. Вж. приложения III и IV за подробности относно констатациите на Сметната палата. В някои случаи мисиите са постигнали добър напредък, например при предоставянето на обучение за борба с тероризма и организираната престъпност в Нигер. В други случаи е налице много малък или никакъв напредък, например относно създаването на служба за вътрешен контрол и одит на силите за вътрешна сигурност в Мали.

Курсове на обучение

40

Сметната палата провери извадка от курсове за обучение за всяка от мисиите. Основните бенефициенти от обученията са били полицията, жандармерията и националната гвардия. Курсовете за обучение са обхванали области като техники за арест, управление на местопрестъплението, анализ на съдебномедицинските доказателства, наказателно разследване, поддръжка на превозните средства и задържане на нерегламентирани мигранти. В Нигер някои магистрати, общинската полиция и въоръжените сили (вж. каре 4) са посещавали също курсове, например тези, свързани с правата на човека.

Каре 4

Въоръжените сили в Нигер

Като се има предвид ключовата роля на въоръжените сили за вътрешната сигурност, по-специално в северната част на Нигер, мандатът на EUCAP Sahel Niger позволява участието им в съответните дейности за изграждане на капацитет. През 2016 г. Мисията е спряла да обучава въоръжените сили в Нигер, отчасти поради съмнения относно това дали те са допустими за подпомагане, и отчасти поради трудности при запълването на свободните длъжности в рамките на мисията.

41

Сметната палата установи, че предоставеното обучение е било насочено към ключови области със слаб капацитет на силите за сигурност, както и че е в съответствие с целите на мисиите EUCAP Sahel. Въпреки това, поради слаби административни процедури EUCAP Sahel Niger не беше в състояние да предостави на ЕСП пълната документация за курсовете за обучение, които бяха одитирани в Нигер. За половината от курсовете за обучение те не можаха да предоставят доказателство за участие и попълнени от участниците формуляри за оценка на курсовете. Въпреки че по-голямата част от курсовете за обучение са били проведени в Ниамей, обучаващите са докладвали само относно курсовете, проведени в регионите. Данните относно местоработата на участниците са били непълни и не е била направена проверка от мисията дали те са били обучавани преди това. EUCAP Sahel Mali е функционирала добре по отношение на повечето от тези въпроси (вж. каре 5).

Каре 5

Примери за добра практика от EUCAP Sahel Mali

 • Обучаващите от мисията са проверили уменията на предложените от СВС участници в курсове, провеждани от EUCAP Sahel Mali. Служителите са регистрирали участници за обучение в база данни и са проверили дали те вече са участвали в подобни курсове за обучение на EUCAP или на други организации, както и дали предлаганото обучение е свързано с настоящата им работа.
 • Обучаваните и обучаващите са направили оценка на проведените курсове. След това обучаваните са били регистрирани в база данни, организирана по курс на обучение, година и вид на силите за сигурност.
 • Служителите на EUCAP са изготвили доклади за всеки проведен курс за обучение, с описание на съдържанието и целите на обучението, обучаваните лица, придобитите умения и направените изводи. В доклада също така бяха отбелязани кандидатите за допълнително обучение като обучители.

Предоставяне на оборудване

42

Сумите, предвидени в бюджета за закупуване на оборудване и услуги за мисията и за бенефициентите са били 3,3 млн. евро за EUCAP Sahel Niger и 2,9 млн. евро за EUCAP Sahel Mali (данни за 2016/2017 г.). Покупките са били в подкрепа на дейностите на мисиите, като курсове за обучение, и са били групирани в проекти. Примерите за това включват превозни средства, детекторно оборудване, компютри и принтери, генератори, обновяването на центрове за обучение и оперативни центрове, и изграждането и оборудването на мобилни гаражи. Вж. каре 6 за пример за полезен проект, подкрепен от обучение, което въпреки усложнения по време на изпълнението е успешен.

Каре 6

Мобилни гаражи за превозни средства на силите за сигурност в пустинята

Силите за вътрешна сигурност в Нигер често пътуват на огромни разстояния през труднопроходими терени в пустинята Сахара. Два от проектите от извадката на Сметната палата са за закупуването на мобилни гаражи за силите за вътрешна сигурност, действащи в различни региони. Един от тях не е могъл да бъде доставен (в Tillabéry) поради влошаване на положението със сигурността. Сметната палата посети друг в Агадез. Въпреки първоначалните проблеми този проект е довел до осигуряването на ценна услуга, която позволява превозните средства и оборудването да бъдат ремонтирани на място.

Освен това EUCAP Sahel Niger е обучила служители на СВС за начина на работа с тези гаражи. Един такъв курс за обучение е част от извадката на Сметната палата.

Мобилни гараж в Агадез (национална гвардия)

Източник: ЕСП.

43

Сметната палата провери извадка от проекти (вж. точка 21), и констатира, че те са били насочени към ключови области със слаб капацитет на силите за сигурност, и че са били в съответствие с целите на мисиите EUCAP Sahel. Отчасти поради проблемите, докладвани в точка 28, налице са били закъснения при изпълнението на седем от 21 проверени проекта. Освен това са съществували проблеми, които са оказали влияние върху устойчивостта, като например липсата на поддръжка на предоставеното оборудване или на поправка в случай на повреда, както и незакупуването на консумативи, за да се гарантира, че то може да бъде използвано.

Консултации

44

Една от основните задачи на мисиите е да предоставят консултации на министерствата и на СВС на държавите домакини. В Нигер мисията е назначила съветници на министерствата на вътрешните работи и на правосъдието, допълнени с предоставяне на постоянна възможност за предоставяне на консултации от служителите на мисията и в други области. EUCAP Sahel Mali е предоставила съветници, които са били включени в основните национални министерства и в СВС.

45

Насърчаването на СВС да работят в тясно сътрудничество за борба с тероризма и организираната престъпност („оперативна съвместимост“) е ключова цел и за двете мисии. В Мали, въпреки че трите СВС са заседавали всяка седмица, те не са позволявали на служителите на EUCAP да присъстват. Това е ограничило приноса на мисията. В Нигер, въпреки инвестирането на значителни ресурси за подобряване на оперативната съвместимост, мисията не е изпълнила и в крайна сметка е изоставила задачи, като например насърчаването на обмена на информация между службите за сигурност.

46

От 2012 г. насам една от основните цели на EUCAP Sahel Niger е да подпомага органите на Нигер при изготвянето на националната стратегия за сигурност. Пет години по-късно, главно поради факта, че това е било условие за получаване на бюджетна подкрепа39, органите на Нигер са приели национална стратегия за вътрешна сигурност. При липсата на цялостна национална стратегия, която се занимава и с външната сигурност (контрол на границите и др.), въздействието на стратегия за вътрешна сигурност е било ограничено.

47

Персоналът на мисията също е работил усилено, за да спомогне за сътрудничеството на силите за вътрешна сигурност посредством създаването на осем регионални оперативни центрове COR (centres opérationnels régionaux). Това са временни органи, които имат за цел укрепване на сътрудничеството между членовете на регионалните правителства и силите за сигурност на Нигер, както и органите, отговарящи за гражданската защита, борбата с пожарите, опазването на околната среда и митниците, с цел справяне с кризи, произтичащи от терористични нападения, организирана престъпност и природни бедствия. В Ниамей COR работи добре и дава пример за добра практика. Центровете COR обаче нямат статут, който да им позволява в тях да бъдат назначавани служители, или за тях да бъде заделян бюджет за разходите, направени по време на кризи, например за закупуване на горива за превозни средства. Мисията също така е спомагала за укрепване на Оперативните центрове на жандармерията COG (Centres Opérationnels de Gendarmerie)40 в Ниамей, Агадез и Зиндер. Нито COR нито COG са функционирали добре по време на одита на Сметната палата. Например радиомрежата не е действала — малкият обем комуникация, която се е осъществявала, е ставала чрез мобилни телефони.

48

Двете мисии са извършвали дейности за укрепване на управлението на човешките ресурси в СВС. Например в Нигер GIZ е въвела информационни системи за полицията, а EUCAP Sahel Niger е подпомагала другите две сили. В Мали консултанти от мисията и от посолството на Съединените щати са изготвили длъжностни характеристики. Други задачи не са били изпълнени така успешно, като например включването в новите информационни системи на данни относно прехвърлянето на служители и повишенията — нещо, което националните органи не са приели да направят и досега. Двете мисии също така са предложили създаването на отдели за обучение, промяна на програмите за обучение и съставяне на годишни планове за обучение в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“. Това е постигнало добри резултати в Мали. В Нигер напредъкът е бил ограничен, въпреки че през 2017 г. полицията е изготвила първия си план за обучение.

Двете мисии са насочени към устойчивостта, но с ограничен успех

49

Тъй като двете мисии EUCAP Sahel предоставят подкрепа за Нигер и Мали само за ограничен период от време, от изключително значение е да се намерят начини, чрез които дейностите им да постигнат устойчивост41. Двете мисии са направили това, като са провели курсове за обучение на обучители на другите служители, подпомогнали са изготвянето на планове за обучение и разработването на курсове за обучение, въвеждането на системи за управление на човешките ресурси, изготвянето на длъжностни характеристики и насърчаването на СВС да работят заедно по структуриран начин. В Нигер мисията е планирала също така да подкрепи националните органи за изготвяне на национална стратегия за сигурност, да предоставя консултации на служителите на СВС с помощта на мониторинг, наставничество и консултиране и да оборудва СВС с мобилни гаражи и да ги обучи как да ги използват. Въпреки че ЕСВД е отчела постижения в тези области42, Сметната палата установи, че мисиите не са успели да направят своите дейности устойчиви.

50

И двете мисии са провели курсове за обучение на обучители за силите за сигурност. В Нигер за четири години мисията е създала резерв от местни обучаващи във всички СВС. Въпреки че служители на СВС са започнали сами да провеждат обучения, служители на мисията също са продължили с тази дейност. От 2014 г. насам, с цел намаляване на зависимостта на СВС от обучители от EUCAP, мисията се е съсредоточила върху действия за мониторинг, наставничество и консултиране. Идеята е да се определи наставник в рамките на мисията, който да следи и подкрепя обучителите от СВС, които е обучил. Това обаче не е действало добре на практика: експерти от мисията са предоставяли съвети при поискване, но е нямало процедура за последващи действия или за предоставяне на системна подкрепа за отделните обучители. Сметната палата видя доказателства за такива предоставени консултации само за 20 лица през трите години до март 2017 г. В никоя от двете държави СВС не са автономни в някоя област на обучение.

51

Степента на напредък на дейностите за насърчаване на устойчивост често е зависела от степента, до която органите в държавите домакини са постигнали съгласие, че те са приоритет. Например националните органи в Нигер и Мали не са дали официално признание или парични възнаграждения на служителите от СВС, които са станали обучители. Това означава, че са налице много малко стимули за служителите, обучени от EUCAP да обучават други служители, тъй като е по-вероятно те да спечелят повече, ако работят в оперативен отдел. Двете мисии са помогнали за изготвянето на законодателни проекти, с които да се осигури специален статут на обучаващите, но нито една от двете страни домакини не ги е била приела по време на одита.

52

Неспособността да се гарантира устойчивостта на много дейности отчасти се е дължала на липсата на ангажираност от страна на националните органи и СВС. Въпреки тяхното положително отношение към EUCAP правителствата на Нигер и Мали невинаги са били готови да приемат подходящо законодателство и да прокарат някои от реформите, необходими за постигане на устойчивост на резултатите от изграждането на капацитет. Положението се е влошило в Мали от липсата на политическа стабилност и от организационните недостатъци на правителствено равнище. Това е подкопало усилията на мисиите да направят резултатите от своите дейности устойчиви.

53

Мисиите също така са били отговорни за своите слаби резултати при осигуряването на устойчивост. Например нито една от двете мисии не е проверила успеха на предоставената подкрепа чрез последващи проверки на използването на придобитите познания относно курсове за обучение или на полученото оборудване (за пример вж. каре 7). По време на одитирания период мисиите не са събирали информация за това дали служителите на СВС продължават да работят след курсовете в областта, за която са били обучени, и не са правили оценка дали обучаваните служители са получили знания по време на обучението и дали след това са ги прилагали. Това е било така за всички видове участници, включително тези, които са били обучени за обучители. В края на 2017 г. мисията в Мали е предприела първа стъпка с писмо до СВС на Мали с предложение за предприемане на последващи действия във връзка с курсовете за обучение, проведени от EUCAP, с цел оценка на тяхното въздействие и извличане на поука за бъдещи обучения.

54

След създаването на COR мисиите имат за цел да ги направят устойчиви. Те обаче не са постигнали това поради липсата на национална стратегия за сигурност и текучеството на персонала в рамките на СВС и в рамките на мисията. Например те не са провели планираните курсове за обучение на служители на СВС да обучават други служители, не са създали национален координационен център за интегриране на всички COR и не са изготвили национални планове за действие при извънредни ситуации и планове за намеса.

Каре 7

Регионален оперативен център (COR) в Агадез

Сметната палата посети COR в Агадез. EUCAP Sahel Niger е доставил оборудване за този COR, но Сметната палата установи, че той не е действащ, тъй като оборудването не е налице:

 • В заседателната зала на COR нямаше столове, половината от масите липсваха, а климатичната инсталация не функционираше.
 • Бенефициентите не можаха да покажат предоставените компютри, принтерите не функционираха поради липса на тонер, а инсталираното оборудване за радиокомуникации не работеше.
 • Двете превозни средства, които е трябвало да бъдат на разположение на COR, за да може да реагира бързо при извънредни ситуации, почти не бяха използвани, а едното от тях е било непоправимо повредено още от 2014 г.

ЕСВД не е определила подходящи показатели за наблюдение на резултатите от мисиите

55

Сметната палата провери шестмесечните доклади на мисиите на ЕСВД, които отбелязват постигнатия напредък за изпълнението на задачите и постигането на целите по отношение на показатели, определени в оперативните планове. Повечето от „показателите“, създадени за EUCAP Sahel Niger, само са изброявали дейностите, определени за всяка задача, и следователно не са били RACER43, нито подходяща основа за измерване на напредъка. Единственото изключение включва показатели за петата цел относно борбата с незаконната миграция, които са добавени към мандата на мисията през 2015 г. Те са били по-уместни, защото са предвиждали целеви резултати за всяка задача. Показателите, определени за EUCAP Sahel Mali, също така са посочвали очакваните резултати. Те обаче не са били достатъчно стабилни, за да се използват за измерване на напредъка, тъй като са нямали определени количествени цели44.

56

При нито един от показателите, използвани при мисиите EUCAP Sahel, не е била посочена важността на това задачите да постигнат целите си45. Липсвали са и показатели, които да послужат за основа на оценката на резултатите или въздействието на задачите.

Мониторингът и оценката на дейностите на мисиите са недостатъчни и не са насочени към въздействието

57

EUCAP Sahel Niger няма въведени процедури за систематично документиране и мониторинг на планирането и изпълнението на дейностите си. Едва през 2017 г. по време на провеждане на одита мисията в Нигер предприе стъпки за опростяване на плана си за изпълнение, с цел да се улесни мониторингът на цялостния напредък. Тя разработи проектни фишове и планира да поддържа систематично отчет за обучаваните лица, които вече са посещавали курсове, да извършва мониторинг на списъците за присъствие и да събира и проверява оценките на курса от участниците. EUCAP Sahel Mali е създала подходящи процедури за документиране и мониторинг на дейностите и резултатите по време на първия си мандат.

58

ЕСВД изисква от мисиите да предоставят следната информация:

 • седмични и месечни доклади с информация относно изпълнението на бюджета, човешките ресурси и общите събития, които са се случили;
 • шестмесечни доклади за сравняване на напредъка, постигнат при задачи с определена основна линия в оперативния план (OPLAN), с напредъка, отчетен в предходните шестмесечни доклади;
 • около шест месеца преди приключване на всеки мандат стратегически анализи на положението по отношение на сигурността в страната, на участието на ЕС и на други заинтересовани страни, на резултатите от мисиите и на бъдещия им подход;
 • специални доклади по конкретни теми.
59

Сметната палата анализира тези документи и отбеляза, че:

 • докладването на резултатите не е ясно свързано с предварително определени показатели и референтни критерии, и
 • ЕСВД и мисиите не извършват систематично оценка на въздействието на дейностите на мисиите.
60

Никоя от мисиите не използва добри системи за оценяване на дейностите по време на одитирания период. По време на втория си мандат мисията в Мали е разработила система за оценяване, насочена в по-голяма степен към крайните продукти, резултатите, въздействието, устойчивостта и ефективността. Тъй като системата е въведена едва отскоро, беше твърде рано да се оценят нейните резултати. Мисията в Нигер е наела персонал, за да започне работата по оценяването през май 2017 г. Освен това нито една от мисиите EUCAP Sahel не е била предмет на независима външна оценка.

Заинтересованите страни и бенефициентите имат положително отношение към дейностите на мисиите и към тяхната координационна роля

61

ЕСП проведе събеседвания с бенефициенти на мисиите EUCAP Sahel за обучение, консултиране и оборудване, както и с различни заинтересовани страни в областта на вътрешната сигурност в Нигер и Мали. Цялостната оценка на дейностите, извършени от мисиите EUCAP Sahel, беше положителна. Заинтересованите лица и бенефициентите оцениха факта, че служителите на мисиите са на разположение за предоставяне на консултации или услуги, които не се предоставят от национални източници. В Нигер силите за сигурност и правителствените представители изтъкнаха значението на по-дългосрочното присъствие на мисиите EUCAP Sahel в сравнение с това на много други донори. Двете мисии също така са предоставили информация и консултации в подкрепа на други инструменти на ЕС и на по-широк кръг дейности на ЕС и неговите държави членки. Например мисиите са допринесли за разработването на проекти на Доверителния фонд на ЕС за Африка, събрали са информация относно миграционните потоци и са установили дейности на ЕС, свързани с миграцията.

62

Донори и други заинтересовани страни в Нигер и Мали подчертаха важната роля на двете мисии EUCAP Sahel за координиране на дейностите в сектора на сигурността. Двете мисии са създали органи за подобряване на координацията с националните органи, които първоначално са имали проблеми, но като цяло са постигнали успех. Те също така са създавали добри механизми за координация и сътрудничество с други донори и заинтересовани страни. В Мали това включва официалното създаване на карта на донорите, която дава пълна информация относно предложените (но все още нефинансирани) проекти, планираните, провеждащите се в момента и приключилите проекти в сектора на сигурността в Мали.

Заключения и препоръки

63

Съветът създаде EUCAP Sahel Niger и EUCAP Sahel Mali за укрепване на слабия капацитет на силите за вътрешна сигурност. Двете мисии работят в изпълнена с предизвикателства среда и са допринесли за укрепване на капацитета, но всяка от тях е срещнала трудности, които са намалили ефективността и устойчивостта на техните операции.

64

И в двете държави служителите на мисиите не са имали достъп до адекватни оперативни насоки и обучение. Всяка мисия EUCAP Sahel е изразходвала значително време и ресурси за създаването на собствените си системи и процедури, които често не са били адаптирани към местните условия. ЕСВД и Комисията, които отговарят за управлението на гражданските мисии по линия на ОПСО, не са предоставили достатъчно подкрепа, а в някои случаи са прилагали процедури, неподходящи за работните условия там (вж. точки 2530).

Препоръка 1 — Предприемане на мерки за подобряване на оперативната ефективност на мисиите

ЕСВД следва да:

 • предостави на мисиите практически насоки относно оперативните процедури, стандартни модели, които могат да бъдат адаптирани към местните условия, примери за добри практики от предишни мисии и обучения;

Комисията следва да:

 • премине към делегиране на правомощията за разрешаване на извършване на различни покупки към ръководителя на мисията, който да подлежи на последващи проверки от Комисията;

ЕСВД и Комисията следва да:

 • подобрят подкрепата за мисиите чрез предоставяне на оборудване от общия склад и разширяване на ролята на платформата за подкрепа на мисии.

Целева дата: Краят на 2018 г.

65

Най-важният ресурс на мисиите са техните служители, но средно само три четвърти от длъжностите са били заети. Процедурите за набиране на персонал са отнемали твърде много време и често са били неуспешни. Най-трудните за запълване длъжности са били тези, които са били запазени за служители, командировани от държавите членки на ЕС (вж. точки 3133).

Препоръка 2 — Подобряване на процента на запълване на длъжностите в мисиите

ЕСВД следва да намери решения, които да позволят бързо и ефикасно запълване на свободните позиции в мисиите, например като предложи по-дълги командировки в мисиите на служители от държавите членки на ЕС, по-широко използване на договорно наети служители и изготвянето на общи покани за участие, които могат да бъдат използвани за съставянето на списъци с резерви от потенциални служители, с цел да се ускори командироването при наличието на свободни длъжности.

Целева дата: Краят на 2018 г.

66

Двугодишните мандати на мисиите са предпоставка за краткосрочно планиране, а годишните бюджети често са причина за прекалено съкращаване на цикъла на възлагане на предоставянето на оборудване и услуги. Други заинтересовани страни в Сахел и бенефициентите по помощта считат, че обхватът на задачите в Нигер и Мали означава, че мисиите са необходими в средносрочен и дългосрочен план. В същото време, въпреки че не е планирано мисиите да станат постоянни органи в държавите домакини, ЕСВД не е предоставила ясна стратегия за оттегляне (вж. точки 34 и 35).

Препоръка 3 — Определяне на мандати и бюджети, които съответстват на операциите, и осигуряване на стратегия за оттегляне

ЕСВД следва да предложи мандати за мисиите, които да им позволят да изпълняват своите цели и да определи ясен път към една стратегия за оттегляне.

Комисията следва да определи бюджетни периоди, които да отговарят на оперативните потребности.

Целева дата: Краят на 2019 г.

67

Мисиите EUCAP Sahel са укрепили капацитета на вътрешните сили за сигурност чрез предоставяне на курсове за обучение, оборудване и консултации. Двете мисии са положили усилия да направят своите дейности устойчиви, но без особен успех. Това се дължи отчасти на липсата на ангажираност или политическа воля от страна на държавите домакини, а отчасти и на факта, че мисиите не са отделили достатъчно ресурси за осигуряване на устойчивост и проследяване на практическото прилагане и използване на предоставеното обучение и оборудване (вж. точки 3754).

Препоръка 4 — Увеличаване на акцента върху устойчивостта

Мисиите следва да съсредоточат своите ресурси върху постигането на устойчивост на дейностите, като се оттеглят, когато е приложимо, от успешните дейности веднага щом това бъде целесъобразно, за да се насърчи независимостта на СВС и да се избегне прекомерната зависимост. Вниманието следва да се фокусира по-скоро върху осигуряване на подкрепа и консултации, и да се проследяват начините на използване на проведеното обучение и на предоставеното оборудване.

Целева дата: Краят на 2018 г.

68

Мисиите са постигнали само ограничен и бавен напредък за постигане на своите цели. Показателите, определени за измерване на напредъка на мисиите, обаче са били неподходящи. Повечето от установените показатели за Нигер не са могли да бъдат използвани за измерване на напредъка, тъй като само са изброявали дейностите, определени за задачите. Показателите за Мали са били по-добри, но не са включвали количествени цели. Показателите не са осигурили добра основа за измерване на ефективността на задачите или на приноса към постигането на целите (вж. точки 55 и 56).

69

Нито една от мисиите не е използвала добри системи за оценяване на дейностите по време на одитирания период, освен това те не са били подлагани на независима външна оценка (вж. точки 5760).

Препоръка 5 — Подобряване на показателите, мониторинга и оценяването

ЕСВД следва да:

 • определи показатели RACER (уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви) с фокус върху количествени крайни продукти/услуги и резултати от дейностите на мисиите, и които са съобразени с мандатите на мисиите;
 • определи целеви референтни критерии, които могат да бъдат насочени към демонстриране на напредъка за постигане на целите;
 • предостави насоки и обучение за мисиите относно мониторинга и оценяването;
 • направи външни оценки на мисиите и по-цялостно оценяване на тяхното въздействие.

Целева дата: Краят на 2018 г.

Настоящият доклад е приет от Одитен състав III с ръководител Karel PINXTEN — член на Сметната палата, на заседанието му от 24 април 2018 г. в Люксембург.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател

Приложения

Приложение І

Текущи мисии и операции в рамките на ОПСО

Източник: ЕСВД.

Приложение II

Цитати от решения на Съвета (ОВППС) 2016/1172 (Нигер) и 2017/50 (Мали)

  EUCAP Sahel Niger EUCAP Sahel Mali
Мандат Да подкрепя изграждането на капацитет на нигерските участници, свързани със сигурността, в борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Да установи гражданска мисия в Мали в подкрепа на силите за вътрешна сигурност (полиция, жандармерия и национална гвардия) на страната.
Цел - да даде възможност на органите на Нигер да определят и да изпълняват своя собствена национална стратегия за сигурност;

- да допринесе за разработването на интегриран, мултидисциплинарен, съгласуван, устойчив и съобразен с правата на човека подход сред различните участници, свързани със сигурността в Нигер, в борбата с тероризма и организираната престъпност;

- освен това мисията подпомага централните и местните органи, както и силите за сигурност в Нигер при разработването на политики, техники и процедури за по-добър контрол и борба с нерегламентираната миграция;
- да даде възможност на органите на Мали да възстановят и да поддържат конституционния и демократичен ред и да условията за траен мир в Мали;

- да възстановяват и поддържат държавната власт и легитимност на цялата територия на Мали чрез ефикасно преструктуриране на нейната администрация.
Най-новите цели За изпълнение на целите, посочени в член 2, EUCAP Sahel Niger следва да:

а) укрепва капацитета на Нигер за ръководство и контрол, оперативна съвместимост и планиране на стратегическо равнище, като същевременно подпомага разработването на национална стратегия за сигурност и съответните стратегии за управление на границите в сътрудничество с други участници от значение;

б) повишава техническите умения на съответните сили за сигурност, необходими за борба с тероризма и организираната престъпност;

в) чрез участие както на стратегическо, така и на оперативно ниво, насърчава вътрешните сили за сигурност, а когато е целесъобразно — и въоръжените сили, да подобрят човешките ресурси, политиките в областта на логистиката и обучението във връзка с борбата с тероризма, незаконната миграция и организираната престъпност, така че да се гарантира устойчивостта на действията на EUCAP Sahel Niger, включително като предоставя техническа помощ посредством проектите;

г) засилва координацията в областта на борбата с тероризма, незаконната миграция и организираната престъпност на национално, регионално и международно равнище и проучва възможностите да допринесе към регионалното сътрудничество, като например Г5 Сахел, когато е приложимо;

д) в подкрепа на целите на Съюза в областта на миграцията подпомага централните и местните органи и силите за сигурност на Нигер да разработват политики, процедури и техники за по-добър контрол и управление на миграционните потоци, за борба с незаконната миграция и за намаляване на нивото на свързаната с нея престъпност.
EUCAP Sahel Mali подпомага и предоставя съвети на силите за вътрешна сигурност при осъществяването на реформата в сектора на сигурността, предприета от новото правителство с цел да:

а) подобри тяхната оперативна ефикасност;

б) да установи техните съответни йерархични вериги;

в) да засили ролята на административните и съдебните власти в областта на управлението и контрола на техните мисии, и

г) да улесни тяхното предислоциране в северната част на страната.

Приложение ІІІ

Преглед на ЕСП на напредъка за постигане на задачите на EUCAP Sahel Niger

Задачи Напредък
Цел 1: Оперативна съвместимост
1.1 Подкрепа за националната стратегия за сигурност  
1.3 Обмен на информация между СВС  
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Подкрепа за COR (предишните съвместни командни постове)  
1.6. Подкрепа за Оперативните центрове на жандармерията  
Цел 2: Технически познания
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Консултации и обучение за борба с тероризма и организираната престъпност  
2.5 Обучение на обучителите в силите за сигурност  
2.6 Подкрепа за по-тесни връзки между полицията и магистратите в наказателни разследвания  
2.7 Подобряване на базите данни на силите за сигурност  
2.8 Обучение по правни и наказателни процедури и правата на човека за офицери от въоръжените сили  
2.9 Повишаване на осведомеността на СВС относно принципите на закона, правата на човека и равенството между половете  
2.10 Обединяване на СВС и гражданското общество в областта на правата на човека и равенството между половете  
Цел 3: Устойчивост
3.1, 3.8, 3.9 Подкрепа за СВС — оборудване и инфраструктура, както и консултации и обучение за споделяне и поддръжка  
3.2 Работа с EUCAP Sahel Mali за разработване на управление на човешките ресурси в рамките на СВС  
3.3 Оперативна оценка на дейностите на EUCAP със СВС  
3.4, 3.5 Подкрепа за развитието на управлението на човешките ресурси в рамките на СВС  
3.6 Създаване на дирекции за обучение и планове в рамките на СВС  
3.7 Интегриране на наръчници за обучение в националните учебни програми; обучение, консултиране и наставничество на обучаващите  
Цел 4: Координация на международно равнище
4.1, 4.6 Управление на международното сътрудничество с Нигер  
4.3, 4.4, 4.5, 4.7 Координация между донорите в Нигер  
4.8 Подкрепа за участие на Нигер в регионални инициативи за сътрудничество  
4.2, 4.9, 4.10 Разработване на регионалното измерение на действията на EUCAP  
Цел 5: Миграция
5.1 Подкрепа за Национална стратегия за контрол на територията  
5.2, 5.11 Карта на заинтересовани страни, събиране на данни относно миграционните потоци, определяне на нуждите  
5.3 Приемане на нов закон относно нерегламентираната миграция, обучение за СВС относно нерегламентираната миграция  
5.4 Повишаване на информираността на населението относно нерегламентираната миграция  
5.5, 5.7, 5.8 Обучение и консултации за СВС относно предотвратяването и контрола на нерегламентираната миграция  
5.6. Укрепване на COR в Агадез  
5.9 Подпомагане при правни процедури за полицейски служители и магистрати в Агадез  
5.10 Изпълнителен секретариат на платформата за координация на миграцията  
5.12 Координация с други заинтересовани страни в областта на миграцията в Агадез  
5.13 Трансгранични дейности с EUCAP Mali и EUBAM Libya  
5.14 Разработване на стратегия за миграцията с делегацията на ЕС за комуникация  
  Значителен напредък
  Бавен напредък/някои трудности
  Липса на напредък/значителни трудности

Източник: OPLAN за периода 2016—2018 г. освен в случаите на задача 1.3 (OPLAN за 2014 г.).

Приложение IV

Преглед на ЕСП на напредъка за постигане на задачите на EUCAP Sahel Mali

Точки от решението — На базата на OPLAN за 2016 г. Напредък
1. Консултации
DP 1.1 Чрез стратегически съвети мисията е поставена на равнище директори в СВС и в министерствата  
С изключение на задача 1.1.2.1: Подобряване на структурите за вътрешен контрол в СВС  
DP 1.2 СВС са изградили необходимите структури за координиране на дейностите си и за увеличаване на тяхната оперативна ефективност  
DP 1.3 Човешки ресурси — изготвени са правни текстове, които се прилагат на практика  
DP 1.4 Човешки ресурси — извършени са реформи на процедури и структури (например база данни)  
DP 1.5 Капацитетът на Мали във връзка с управлението на границите е засилен  
DP 1.6 Капацитетът на СВС за борба с тероризма и организираната престъпност е засилен  
2. Обучение
DP 2.1 Мисията е включена в структури за обучение на СВС и на министерствата  
DP 2.2 Изготвени са и се изпълняват курсове за обучение и програми, включващи такова съдържание  
С изключение на задача 2.2.1.1: Изготвен е проект за длъжностни характеристики  
С изключение на задача 2.2.1.2 и 2.2.2.1: Създаване на каталог на обученията и програми за обучение  
DP 2.3 Броят и качеството на стажантите от СВС са в съответствие с установените нужди и обучението е предмет на оценка  
DP 2.4 Организирани са курсове за обучение на обучители, за да се гарантира устойчивостта на действията на мисията  
DP 2.5 Установена е рамка за обучение в рамките на дирекциите на СВС  
3. Координация
DP 3.1 Координацията с MINUSMA позволява съвместните действия да бъдат засилени и оптимизирани и да се избегне припокриване на дейностите  
DP 3.2 Координацията с други партньори/инструменти на ЕС и държавите членки на ЕС е непрекъсната и се осъществява на базата на редовен обмен на информация и разработване на съвместни действия  
DP 3.3 Определени и координирани са дейностите на мисията, извършени от местни и международни заинтересовани страни, трети страни и НПО в същата област като на мисията (по-конкретно, обучения и оценка)  
  Значителен напредък
  Бавен напредък/някои трудности
  Липса на напредък/значителни трудности
  Все още не е възможно изготвянето на оценка

Източник: OPLAN за 2016 г

Отговори на Европейската служба за външна дейност и Комисията

Кратко изложение

I

ЕСВД и Комисията желаят да подчертаят, че въпреки сложната обстановка държавите от ЕС и местните органи и партньори неизменно приветстват усилията и напредъка на мисиите на Европейския съюз по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в Нигер (EUCAP Sahel Niger) и Мали (EUCAP Sahel Mali) от създаването им съответно през 2012 и 2014 г. насам.

Мандатите на мисиите EUCAP Sahel Niger и EUCAP Sahel Mali са съсредоточени върху структурни усилия за подпомагане на институциите в Мали и Нигер по тяхно искане. Подобни усилия изискват дългосрочен ангажимент от страна на международната общност. Текущото положение със сигурността в района на Сахел е изключително тежко. Западните граници на Нигер с Мали и Буркина Фасо, както и южните граници на страната често са обект на нападения от терористични групи. В Мали положението със сигурността в Централните региони се влоши през 2017 г. Миграционният натиск е допълнително предизвикателство за Нигер, която трябваше да се справи с внезапен приток на мигранти в страната. Въпреки това дори при тези трудни обстоятелства и двете мисии са спомогнали за значително подобрение на устойчивостта на силите за сигурност в Мали и Нигер в тясно сътрудничество с международната общност и в рамките на по-широкия интегриран подход на ЕС.

IV

ЕСВД отчита факта, че в случая с Нигер, държавите членки приеха допълнителния риск, свързан с ускореното стартиране на мисията, което се отрази върху степента на готовност на участващия в мисията персонал. Основният екип в Мали беше надлежно обучен за десет дни в Брюксел и придружен от представители на ЕСВД през първата фаза на мисията.

V

ЕСВД желае да изтъкне, че ЕСВД и Комисията постоянно следят процента на заемане на длъжности. Като част от работата по готовността за реакция на гражданските мисии по линия на ОПСО се полагат съзнателни усилия за увеличаване на процента на заемане на длъжностите в мисиите.

VI

ЕСВД оценява факта, че Сметната палата признава в този контекст значението на отделянето на достатъчно ресурси за гарантиране на устойчивостта на гражданските мисии по линия на ОПСО.

VII

ЕСВД е съгласна с тази констатация. Установяването на подходящи и измерими показатели за оценка на напредъка в изпълнението на мандата и възможното въздействие на мисиите наистина е предизвикателство. Съществуват някои ограничения поради спецификата на контекста на ОПСО и подхода на държавите членки към мисиите по линия на ОПСО — вж. коментарите по точка 55.

Констатации и оценки

23

Изграждането на базов капацитет за бързо реагиране, който включва подсилена платформа за подпомагане на мисиите (ППМ), ще осигури правните и финансовите средства за бързо и безпроблемно създаване на бъдещи мисии.

Каре 2

Размерът на недопустимите средства за мандата през първата година наистина не е установен, тъй като това зависи от резултатите от двустранния процес на изразяване на възражения с мисията EUCAP Sahel Niger.

25

По отношение на предварителната подготовка на персонала Комисията предоставя писмени насоки по всички елементи от мандата на мисията (бюджет, финанси, обществени поръчки), а изпълнението му се следи ежедневно от отговарящите за региона служители.

Писмените указания включват Насоки за възлагане на поръчки за мисии, които обхващат (заедно с Практическото ръководство за договорните процедури (PRAG) аспектите, свързани с обществените поръчки и образците на мисиите. Комисията издава също така Наръчник за ОВППС по финансовите и договорните въпроси, който ще замени отделните инструкции и ще осигури единен източник на информация и насоки за мисиите по финансови и договорни въпроси.

26

За преодоляване на тези слабости са необходими специфични обучения относно изпълнението на проектите и по-дълги периоди на командироване на персонал от държавите членки.

27

ЕСВД и службите на Комисията приветстват положителната оценка на Сметната палата.

Платформата за подпомагане на мисиите и складовата база на ОПСО ще отвърнат на загрижеността на Сметната палата по отношение на предоставянето на критична маса от ресурси, за да се гарантира по-бързо реагиране при кризисни ситуации, като същевременно се реализират икономии от мащаба чрез централизиране на критични услуги за подпомагане на мисиите и намаляване на административната тежест за мисиите по линия на ОПСО.

28

И двете мисии по линия на ОПСО могат да използват най-гъвкавите процедури за възлагане на обществени поръчки, позволени от Финансовия регламент, поради кризисното положение в тяхната държава на дейност, както е заявено от оправомощения разпоредител с бюджетни кредити. Двете мисии могат да използват и процедури на договаряне без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка.

Бюджетният период на мандата следва да бъде съгласуван с приложимото правно основание (т.е. решението на Съвета). Службата за инструментите в областта на външната политика (FPI) ще проучи възможностите, предлагани от новия Финансов регламент по отношение на многогодишните решения за финансиране и сключването на споразумения за делегиране с по-голяма продължителност.

По-дългите мандати ще имат предимството да предоставят по-дълги срокове на мисиите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

Процедурите за възлагане на обществени поръчки, които се прилагат от мисиите по линия на ОПСО, са дефинирани във Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане (ПП). Допълнителни обяснения се дават в Практическото ръководство относно процедурите за обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG). Като служба на Комисията и прилагайки като смекчаваща мярка предварителен контрол върху обществените поръчки, обявени в мисии по линия на ОПСО, които не преминават през оценка по стълбове, FPI прилага посочените по-горе правила и разпоредби относно обществените поръчки.

Еднаквите артикули при поръчка за доставки трябва да фигурират в една и съща обособена позиция, за да се избегне изкуствено разделяне на тръжната процедура, водещо до заобикаляне на праговете за възлагане на обществени поръчки, определени във Финансовия регламент.

Прагът за използване на рамковия договор за компютърен хардуер бе достигнат и следователно вече не важи. В очакване на въвеждането на централизираната складова база през 2018 г. FPI информира мисиите, че закупуването на компютърно оборудване трябва да се придържа към стандартните правила за възлагане на обществени поръчки, приложими за мисиите.

Създаването на платформата за подпомагане на мисиите и общата складова база би трябвало да помогнат за попълване на този недостиг.

Създаването на централизирана складова база ще осигури централно управляван запас от артикули от особена важност, непосредствено достъпни за мисиите по линия на ОПСО, като по този начин значително ще се подобри способността за бързо разгръщане на нови мисии и ще се намали броят на процедурите за поръчки в съществуващи мисии.

29

За EUCAP Sahel Mali последващата проверка на одитния доклад за оценката по стълбове се проведе през октомври 2017 г. Резултатите са положителни и EUCAP Sahel Mali бе обявена за съответстваща на критериите на всичките шест стълба, считано от 1 март 2018 г. Това означава, че ръководителят на мисията получи делегирани правомощия да разрешава покупки, като Комисията ще продължава да извършва последващи проверки.

Подобна последваща проверка е планирана за EUCAP Sahel Niger за средата на 2018 г.

30

ЕСВД счита, че и двете мисии са получили редица инструкции, стандартни оперативни процедури и образци в областта на дейностите, логистиката, финансирането, човешките ресурси, сигурността и др. Въпреки това процедурите и насоките могат да бъдат още по-стандартизирани. За тази цел понастоящем се създава платформата за подпомагане на мисиите и се разработват оперативни насоки по теми, свързани с дейностите на мисиите.

31 и 32

ЕСВД би желала да обърне внимание на факта, че процесът на набиране служители за мисиите зависи почти изцяло от усилията на държавите членки. За да даде възможност за ранно откриване на служители, за подобряване на процедурите за подбор и подпомагане на държавите членки при планиране на техните бъдещи действия по отношение на осигуряването на персонал за мисиите, ЕСВД състави наръчник за човешките ресурси, в който са подробно описани 77 общи и специфични функционални профили, които ще се изискват от мисиите. Командироващите органи могат да съставят свои собствени списъци с лица, които са готови да кандидатстват за позиции в гражданските мисии по линия на ОПСО. Надяваме се, че наръчникът на ЕСВД ще позволи също така да се усъвършенстват националните процедури за подбор, за да се гарантира, че предлаганите от държавите членки кандидати са подходящи за свободните позиции.

33

ЕСВД оценява факта, че Сметната палата признава в този контекст значението на продължителността на командироване на персонал от държавите членки.

ЕСВД проучва всички възможни начини за решаване на проблема с незаетите длъжности, включително чрез повторни призиви към държавите членки да изпълняват ангажиментите си за намиране на служители в съответствие с оперативните планове.

Каре 3

За да се подобри бързото разполагане на квалифицирани експерти, когато това е необходимо, ЕСВД подкрепя (съвместно с Комисията) създаването на базов капацитет за бързо реагиране като част от многопластов подход. Неотдавна, в заключенията си от 13 ноември 2017 г., Съветът одобри създаването до май 2018 г. на такава структура, която ще се състои от „подсилена платформа за подпомагане на мисиите, както и от ресурси, предоставени на съществуващите мисии, които могат да бъдат допълнени чрез подлежащи на бързо разполагане средства и елементи на планирането от държавите членки, включително, когато това е договорено, специализирани екипи и многонационални обединения като Европейските жандармерийски сили“. Изпълнението на тези цели ще изисква по-конкретно увеличаване с 1 или 2 % на настоящия личен състав на мисиите по линия на ОПСО за оперативни задачи (длъжности с двойна функция). Това ще бъде един от възможните допълнителни начини за подобряване на процента на заемане на длъжностите.

34 и 35

Напредъкът към крайната фаза и следователно към стратегията за оттегляне и определянето на график за нея често е трудно осъществим по време на мисията по политически и свързани със сигурността причини.

37

ЕСВД оценява факта, че Сметната палата признава в този контекст сложната обстановка, особено когато EUCAP Niger беше единствения инструмент на ЕС, съсредоточен върху засилване на капацитета на силите за сигурност.

41

ЕСВД признава, че административните процедури не са били в действие от началото на мисията. Въпреки липсата на софтуер за проследяване на човешките ресурси, и по-специално на предишната и текущата вътрешна мобилност на стажантите, мисията успя да възстанови след посещението за одит значително количество данни и документи, свързани с извадките от обучения, поискани от Сметната палата.

Мисията следи резерв от над 100 обучаващи, които са преминали обучение по различни теми от мисията, а експертите към мисията редовно провеждат действия за оценка и консултации с нигерийските обучаващи, поставени в ситуации от реалния живот със своите колеги.

42

ЕСВД и Комисията оценяват факта, че Сметната палата признава в този контекст значението на осигуряването на оборудване като начин за поддържане на постиженията на крайната фаза на гражданските мисии по линия на ОПСО.

43

ЕСВД е съгласна с констатацията. За да се гарантира устойчивост в този контекст, е необходимо да се отделят конкретни бюджетни редове от бюджета на мисиите.

53

ЕСВД би желала да подчертае, че и двете мисии не разполагат с изпълнителен мандат за контролиране на назначенията на служители и техните движения след приключване на обучението. Въпреки това проследяването и оценката на стажантите е постоянна грижа на мисията. Операциите по контрол се провеждат в края на обучението по документни измами или по време на целенасочени операции със силите за вътрешна сигурност (СВС) (със звеното за борба с трафика и полицията на летището при пристигащи или заминаващи полети, при крайпътни проверки на полицията, жандармерията и националната гвардия на влизане в Ниамей или в провинциите например).

Що се отнася до прогнозирането и устойчивостта, през 2016 г. на полицията, жандармерията и националната гвардия бе осигурен софтуер за управление на човешките ресурси. Основната цел на този инструмент е да се даде възможност на СВС да подобрят качеството на своето управление, и по-специално на своето прогнозиране. Същевременно този инструмент за архивиране позволява на СВС да проследяват цялата кариера на държавните служители. В резултат от това софтуерът, предоставен на СВС от мисиите позволява по-ефективно проследяване на назначенията и обученията на всеки служител или обучител, обучен от мисията.

Поради вътрешни бюджетни причини нигерските власти не разполагат с достатъчен брой служители, които да изпълняват всички задачи за мониторинг и оценка, които им се полагат, и следователно ги преразпределят при извънредни ситуации и според текущото положение.

Каре 7

ЕСВД желае да подчертае, че регионалният оперативен център (COR) в Агадез бе пуснат в експлоатация за националния празник през 2016 г. Мисията достави необходимото оборудване, включително радиостанции. Въпреки това, както е посочено в предадените документи, за доброто управление, проследяване и поддръжка на материалите отговарят местните органи.

Мисията взе под внимание повреденото превозно средство и търси решения.

54

Обучението по управление на кризи бе предоставено от мисията на 110 служители на силите за сигурност и отбрана, някои от които вече не отговарят за регионални оперативни центрове.

Това положение е добре известно във всички мисии по линия на ОПСО, в които някои служители се обучават за конкретна цел, но след това се преместват на друга длъжност поради нормалната ротация на персонала.

Като част от своя неизпълнителен мандат EUCAP Sahel Niger се опитва да насърчи устойчивостта на предлаганите обучения, но не може да се меси в управлението на човешките ресурси.

55 и 56

Мисиите вече се стремят да усъвършенстват своите методи и ЕСВД признава, че има възможности за подобрения. ЕСВД ще допринесе за предстоящото разработване на насоки за мониторинг и оценка, приложими за дейностите на Комисията и по линия на ОПСО в областта на реформата на сектора за сигурност (в съответствие със съвместното съобщение от 2015 г. относно „Изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието“ и съвместното съобщение от 2016 г. „Елементи за стратегическа рамка на равнище ЕС за подкрепа на реформата в сектора на сигурността“).

60

ЕСВД е съгласна с тази констатация. Тя подчертава относителната слабост на ЕСВД при извършването на правилна оценка на оперативното въздействие на мисиите. Процесът на стратегически преглед на мисиите е добра основа за оценка на тяхната ефективност, но ЕСВД съзнава, че измерването на тази ефективност може да бъде подобрено и вече е предприела мерки за тази цел, по-специално чрез създаване на функции за оперативна оценка в рамките на мисиите.

61

ЕСВД и службите на Комисията оценяват факта, че Сметната палата признава в този контекст ролята на мисиите EUCAP Sahel за изготвянето на проекти на Доверителния фонд на ЕС за Африка.

63 и 64

ЕСВД и службите на Комисията са съгласни с препоръка 1 и вече предприемат подходящите мерки за подобряване на ефикасността, устойчивостта и процента на заемане на длъжностите (преди всичко чрез регионалното координационно звено, платформата за подкрепа на мисиите, базовия капацитет за бързо реагиране, изготвянето на оперативни насоки по теми, свързани с дейностите на мисиите и създаването на складова база на ОПСО).

Заключения и препоръки

Препоръка 1

ЕСВД и Комисията приемат препоръката, доколкото тя ги засяга.

Препоръка 2

ЕСВД приема препоръката.

Препоръка 3

ЕСВД и Комисията приемат препоръката, доколкото тя ги засяга. Бюджетният период на мандата следва да бъде съгласуван с приложимото правно основание (т.е. решението на Съвета). Комисията ще проучи възможностите, предлагани от новия Финансов регламент по отношение на многогодишните решения за финансиране и сключването на споразумения за делегиране с по-голяма продължителност.

Препоръка 4

ЕСВД приема препоръката и приканва Сметната палата да вземе предвид контекста на мисиите по линия на ОПСО. Мандатът на мисията се приема от Съвета, който определя правомощията, бюджета и видовете операции. Присъствието на външни оценители също подлежи на одобрение от страна на държавите членки.

В проекта за стратегически преглед на EUCAP Sahel Niger вече бе обърнато внимание на гарантирането на устойчивост на дейностите на мисията, например чрез въвеждане на устойчивостта като основен принцип за работата на мисията през предстоящия мандат. Устойчивостта вече няма да бъде свързана само с обучението и съветите като една от петте цели, а следва да бъде включена в цялостната политика, за да се улесни преходът.

Препоръка 5

ЕСВД приема препоръката и приканва Сметната палата да вземе предвид специфичността на мисиите по линия на ОПСО.

ЕСВД ще допринесе за предстоящото разработване на насоки за мониторинг и оценка, приложими за дейностите на Комисията и по линия на ОПСО в областта на реформата на сектора за сигурност (в съответствие със съвместното съобщение от 2015 г. относно „Изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието“ и съвместното съобщение от 2016 г. „Елементи за стратегическа рамка на равнище ЕС за подкрепа на реформата в сектора на сигурността“).

Предложението за извършване на външни оценки на мисиите ще бъде предмет на решение на Съвета.

Речник на термините и съкращенията

ВП/ЗП: Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност /заместник-председател на Европейската комисия

ЕС: Европейски съюз

ЕСВД: Европейската служба за външна дейност, която е дипломатическата служба на Европейския съюз. Тя подпомага ръководителя на външните работи на ЕС — върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност — при изпълнението на общата външна политика и политиката на сигурност на Съюза.

ЕСП: Европейска сметна палата

КПС: Комитет по политика и сигурност Този комитет следи международното положение, препоръчва на Съвета стратегически подходи и различни варианти на политиката, предоставя насоки на CIVCOM и осигурява политически контрол и стратегическо ръководство на операциите за управление на кризи. КПС се състои от посланиците на държавите членки на ЕС в Брюксел и се председателства от представители на Европейската служба за външна дейност.

ОВППС: Обща външна политика и политика на сигурност

ОПСО: Обща политика за сигурност и отбрана

ПИМ: План за изпълнение на мисия. В документа се посочва кои дейности и проекти трябва да бъдат изпълнени, за да може мисията да изпълни задачите си.

ПП: Правила за прилагане. Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза („Правила за прилагане на Финансовия регламент“), във вида, в който е изменен.

СВС: Силите за вътрешна сигурност — полиция, жандармерия и национална гвардия.

CIVCOM: Комитет за гражданските аспекти на управлението на кризи — консултативен орган, създаден от Съвета, който предоставя информация, препоръки и консултации по гражданските аспекти на управлението на кризи.

CMC: Концепция за управление на кризи — нейната цел е да направи анализ и да предложи варианти в рамките на ОПСО, да направи описание на техните цели и задачи, както и да определи възможните цели и обхват на мисията на ЕС в рамките на ОПСО.

CMPD: Дирекция за управление и планиране при кризи — отдел в рамките на ЕСВД, който отговаря за политико-стратегическото планиране на гражданските мисии в рамките на ОПСО. Ролята на CMPD е да гарантира съгласуваността и ефективността на мисиите и да разработи партньорства, политики, концепции и капацитета на ОПСО. Дирекцията е натоварена със стратегическо планиране на новите мисии в рамките на ОПСО, както и с извършване на стратегически преглед на текущи мисии.

COG: Оперативни центрове на жандармерията (Centres Opérationnels de Gendarmerie) (в Нигер) — постоянни органи, създадени за да извършват мониторинг на случващото се в региона, да осигуряват ресурси за патрулиране, да събират информация, да я съобщават на съответните органи и да реагират при кризисни ситуации.

CONOPS: Оперативна концепция. Това е документ за планиране, който определя мандата на мисията и изразява политическата воля като насоки, посочвайки какви действия са необходими за изпълнението на мисията.

COR: Регионални оперативни центрове (Centres Opérationnels Régionaux) (в Нигер) — временни органи, предназначени да обединяват членове на провинции и нигерските сили за сигурност и отбрана, както и органите, отговарящи за гражданската защита, борбата с пожарите, опазването на околната среда и митниците, с цел справяне с кризи, произтичащи от терористични нападения, организирана престъпност и природни бедствия.

CPCC: Способности за планиране и провеждане на граждански операции — отделът в рамките на ЕСВД, който планира, ръководи, координира, насочва, подпомага, наблюдава и прави преглед на гражданските мисии в рамките на ОПСО. CPCC изготвя основните документи за разработване и планиране на мисиите — т.е. CONOPS и OPLAN.

EUCAP: Изграждане на капацитет на Европейския съюз

EUTM: Мисия на Европейския съюз за обучение — многонационална военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали с централен щаб в Бамако, Мали.

FPI: Служба за инструментите в областта на външната политика Основната задача на FPI е да ръководи редица дейности на ЕС в областта на външната политика. FPI управлява операциите и тяхното финансиране. FPI е отдел на Европейската комисия, работещ заедно с ЕСВД.

GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Германска корпорация за международно сътрудничество)

MINUSMA: Интегрирана многостранна мисия на ООН за стабилизиране в Мали, която се фокусира върху задължения като гарантиране на сигурност, стабилизиране и защита на цивилното население; подкрепа на националния политически диалог и помирението; и оказване на помощ за възстановяване на държавната власт, възстановяване на сектора на сигурността и насърчаване и защита на правата на човека в страната.

MMA: Наставничество, мониторинг и предоставяне на съвети. Наставничество — структурирано предаване на знания между наставник и наставлявано лице в съответствие с определен план. Мониторинг— наблюдение, оценка и докладване на резултатите от дейността на наставляваните лица с цел организиране на курсове за обучение в СВС. Предоставяне на съвети — подкрепа, насочена към автономност на обучаваните лица във връзка с курсове за обучение.

OPLAN: Оперативен план. В него се определят целите и задачите на мисията.

Бележки

1 В рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. сумата, отпусната за ОВППС, възлиза на 2,076 млрд. евро.

2 „Мисия“ е официален термин, използван от ЕСВД като дефиниция на временни независими правни субекти, създадени в кризисни ситуации.

3 ЕСВД стартира първата мисия по линия на ОПСО през 2003 г. (полицейска мисия на ЕС в Босна и Херцеговина).

4 Мисия на ЕС в областта на върховенството на закона.

5 През 2012 г. Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад относно EULEX (Специален доклад № 18/2012 „Помощ от Европейския съюз за Косово в областта на върховенството на закона“ (http://eca.europa.eu).

6 Полицейска мисия на ЕС.

7 През 2015 г. ЕСП публикува специален доклад относно EUPOL (специален доклад № 7/2015 „Полицейската мисия на ЕС в Афганистан — смесени резултати“ (http://eca.europa.eu).

8 Мисията на Европейския съюз за обучение в Мали (EUTM) е операция за военно обучение със седалище в Бамако, Мали, която има за цел да обучи и консултира въоръжените сили на Мали.

9 Основно Инструментът, допринасящ за стабилността и мира, Европейският фонд за развитие, Извънредният доверителен фонд на ЕС за Африка и хуманитарната помощ.

10 В случаите, когато служители на мисията имат изпълнителна роля, те разполагат с мандат да действат пряко от името на държавата домакин. При мисия без изпълнителни правомощия персоналът подкрепя държавата домакин в ролята на съветник.

11 Член 1 от Решение 2012/392/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 г. относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger) (ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 48).

12 Броят на служителите (командировани, международни и местни служители) от бюджета за 2016/2017 г. В EUCAP Sahel Niger повече от половината от международните служители идват от Франция (53 %), следвана от Румъния (15 %) и Белгия (8 %).

13 Член 2 от Решение № 2014/219/ОВППС на Съвета от 15 април 2014 г. относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali) (ОВ L 113, 16.4.2014 г., стр. 21).

14 Броят на служителите (командировани, международни и местни служители) от бюджета за 2017 г. В EUCAP Sahel Mali международните служители идват предимно от четири държави членки на ЕС: Франция (30 %), Румъния (19 %), Белгия (13 %) и Германия (10 %).

15 Източник: Проекти за финансови отчети за първите три години. Одитът за четвъртата година е проведен през януари 2018 г., а одитът за петата година — през пролетта на 2018 г. Няма финансови доклади на разположение към момента на одита.

16 Данните се основават на проектите за финансови отчети за първите две години.

17 Глобална стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната, стр. 50.

18 План за изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната, 17.11.2016 г.

19 Пак там, стр. 5.

20 „Заключения на Съвета относно сигурността и отбраната в рамките на Глобалната стратегия на ЕС, 13.11.2017 г.“, стр. 9.

21 Съгласно заключенията на Съвета от 22 януари 2018 г. „В Пакта в областта на ОПСО за 2018 г. следва да се определят предимствата на гражданските мисии по линия на ОПСО в рамките на интегрирания подход на ЕС към външните конфликти и кризи, както и през целия цикъл на конфликт, и да се изпълнят потребностите във връзка с гражданските способности.“

22 Пак там, т. 15.

23 Платформата за подпомагане на мисии се състои от членове на персонала в седалището на ЕСВД и има за цел да централизира предоставянето на спомагателни функции към граждански мисии по линия на ОПСО (напр. информационните технологии, финансите и човешките ресурси).

24 ЕСП публикува два специални доклада относно гражданските мисии по линия на ОПСО — един през 2012 г. (EULEX в Косово), а другия през 2015 г. (EUPOL в Афганистан). Отправените в тези два доклада препоръки са приложими също по отношение на мисиите EUCAP Sahel в Нигер и в Мали. В своя отговор на препоръките ЕСВД посочи, че ги приема.

25 Белгия, Германия, Испания и Франция.

26 Белгия, Германия, Франция и Нидерландия.

27 Окончателният размер на сумата зависи от резултатите от състезателната процедура с EUCAP Sahel Niger. Към датата на извършване на одита нито една от финансовите години на мисията не е била приключена.

28 В Специален доклад № 18/2012 относно EULEX в Косово Европейската сметна палата препоръчва на Съвета и Комисията да гарантират, че в бъдеще мисии по ОПСО ще имат юридическа правосубектност.

29 Когато на мисиите се позволява да използват гъвкави процедури (т.е. процедури на договаряне без предварително публикуване съгласно член 266, параграф 2 и член 134, параграф 1, буква в) от Правилата за прилагане (ПП), освен това, съгласно член 128, параграф 3 буква б) от ПП, те са освободени от задължението да водят преговори с няколко потенциални договарящи страни, съгласно обичайните правила на Европейската комисия (вж. член 128 от ПП). Прилагането на гъвкави процедури прави покупките по-лесни и по-бързи. Комисията позволява това в кризисни ситуации (за определение вж. член 190, параграф 2 от ПП) след обявяване на кризисна ситуация.

30 След публикуването на Специалния доклад на ЕСП за Косово, ЕСВД и Комисията приемат да „преразгледат процедурите на Комисията за планиране и възлагане на обществени поръчки, за да гарантират, че те отговарят на оперативните нужди на EULEX“.

31 Оценка на ключови процеси от независим одитор (вътрешен контрол; счетоводство; външен одит; безвъзмездна финансова помощ; възлагане на обществени поръчки; финансови инструменти). Оценката на тези процеси има за цел да предостави увереност на Комисията, че мисиите са в състояние да управляват фондовете на ЕС от тяхно име.

32 EUCAP Sahel Mali е в съответствие с критериите от оценката на шестте стълба от март 2018 г., а EUCAP Sahel Niger се очаква да постигне това съответствие до юли 2018 г.

33 В отговор на Специален доклад на ЕСП относно EUPOL, Комисията и ЕСВД са се съгласили да разработят „подробни насоки по оперативните задачи (например относно оценките на нуждите, планирането и мониторинга на задачите и отчитането) и насоки в административните области (например относно информационните технологии, управлението на финанси и активи и човешките ресурси), които да използват максимално изводите от предишни мисии“.

34 Вж. Специален доклад на ЕСП № 18/2012 (точка 109) и Специален доклад на ЕСП № 7/2015 (точка 81).

35 През 2016 г. CIVCOM е намалила нивото на френски език, което се изисква за някои длъжности, като това е довело до увеличаване на броя на кандидатите.

36 През януари 2017 г. са налице 110 длъжности за командировани и договорно наети служители. Броят им е нарастнал през 2017 г.

37 През януари 2017 г. има налични 134 свободни позиции за командировани и договорно наети служители. Това представлява увеличение от 30 позиции в сравнение с декември 2016 г. и съответно води до голям брой свободни длъжности.

38 Например националните министерства в Нигер и Мали, посолствата на някои държави членки на ЕС, донорски организации, като например GIZ, Civipol и Expertise France.

39 „Договор за държавно изграждане“, финансиран от Европейския фонд за развитие. Целта, поставена до 30.9.2017 г. за получаване на бюджетна подкрепа, е свързана с одобрение на наредба относно националната стратегия за сигурност, както и на план за действие от правителството.

40 Оперативните центрове на жандармерията са постоянни органи, създадени за да извършват мониторинг на случващото се в региона, да осигуряват ресурси за патрулиране, да събират информация, да я съобщават на съответните органи и да реагират при кризисни ситуации.

41 Една от петте цели в решението на Съвета изисква изрично мисията в Нигер да предприема действия, за да гарантира устойчивостта на своите действия.

42 Годишен доклад на ОПСО за 2016 г., стр. 17.

43 Акроним от английски език за уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви.

44 Например: „срещи (без посочване на изисквания брой)“, „разширяване на обхвата на…“, „подобряване на…“, „редът е бил установен“, „обмен и разпространение на информация…“, „капацитетът е укрепен“, „въведени са координационни механизми…“, „редовно актуализиране…“ и т.н.

45 В своя Специален доклад относно EULEX за 2012 г. ЕСП препоръчва целите на мисиите да бъдат „свързани с конкретни референтни критерии, спрямо които може да се оценява напредъкът. Също така трябва да се вземат предвид целите на ЕС по отношение на вътрешната сигурност.“.

Събитие Дата
Приемане на Меморандум за планиране на одита (МПО) / Начало на одита 2.5.2017 г.
Официално изпращане на проектодоклада до Комисията (или друг одитиран обект) 2.3.2018 г.
Приемане на окончателния доклад след съгласувателната процедура 24.4.2018 г.
Дата на получаване на официалните отговори на Комисията и ЕСВД на всички езици 13.6.2018 г.

Одитен екип

Специалните доклади на Европейската сметна палата представят резултатите от нейните одити на политиките и програмите на ЕС или теми, свързани с управлението, в конкретни бюджетни области. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите промени, както и политическия и обществения интерес.

Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав III с ръководител Karel Pinxten — член на ЕСП. Този състав е специализиран в областта на външните действия, сигурността и правосъдието. Одитът беше ръководен от члена на ЕСП Bettina Jakobsen, със съдействието на Katja Mattfolk — ръководител на нейния кабинет и Kim Storup — аташе в кабинета; Beatrix Lesiewicz — главен ръководител; Kim Hublé — ръководител на задача, и Torielle Perreur-Lloyd — одитор.

От ляво на дясно: Torielle Perreur-Lloyd, Kim Hublé, Bettina Jakobsen, Katja Mattfolk.

За контакти

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditors

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2018 г.

PDF ISBN 978-92-872-6769-6 ISSN 1977-5814 doi:10.2865/820363 QJ-AB-18-012-BG-N
HTML ISBN 978-92-872-5785-7 ISSN 1977-5814 doi:10.2865/531250 QJ-AB-18-012-BG-Q

© Европейски съюз, 2018 г.

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника. За всяко използване или възпроизвеждане на снимките или на другите материали, чиито авторски права не са притежание на Европейския съюз, трябва да бъде поискано разрешение пряко от притежателите на авторските права.

ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:

 • чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
 • или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
 • по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg.

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации от EU Bookshop на адрес https://publications.europa.eu/bg/web/general-publications/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. http://europa.eu/contact).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg.

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.