Īpašais ziņojums
09 2022

Klimata izdevumi 2014.–2020. gada ES budžetā: nav tik lieli, kā ziņots

Par ziņojumuES apņēmās vismaz 20 % no sava 2014.–2020. gada budžeta izlietot klimatrīcībai. Komisija paziņoja, ka ES ir sasniegusi mērķrādītāju un ka klimata izdevumi šajā periodā sasniedza 216 miljardus EUR. Mēs konstatējām, ka paziņotie izdevumi ne vienmēr bija saistīti ar klimatrīcību un klimata ziņojumos norādītā summa kopumā bija pārāk liela. Mēs aplēsām, ka izdevumi bija pārvērtēti par vismaz 72 miljardiem EUR.

Neraugoties uz plānotajiem uzlabojumiem ziņojumos par klimatrīcību 2021.–2027. gada periodā, problēmas joprojām pastāv. Mūsu ieteikumu mērķis ir uzlabot ziņošanu klimata jomā un sasaistīt ES budžeta ieguldījumu ar klimata un enerģētikas mērķiem. Mēs arī iesakām iegūt zinātniskus pierādījumus, kas pamatotu ES lauksaimniecības politikas ieguldījumu klimata jomā.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.

Šī publikācija ir pieejama 24 valodās un šādā formātā:
PDF
PDF ES budžeta ieguldījums klimatrīcībā 2014.–2020. gadā

Kopsavilkums

I Klimata pārmaiņu jautājuma risināšana ir viena no galvenajām ES prioritātēm – ES ir izvirzījusi izaicinošus enerģētikas un klimata mērķus. Tie ietver mērķrādītājus 2020. un 2030. gadam nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, plašāk izmantot atjaunīgo enerģiju un veicināt energoefektivitāti. ES ir arī izvirzījusi ilgtermiņa mērķrādītāju līdz 2050. gadam panākt oglekļneitralitāti.

II ES apņēmās vismaz 20 % no sava 2014.–2020. gada budžeta izlietot klimatrīcībai. Komisija 2021. gadā ziņoja, ka ir sasniegusi šo mērķrādītāju, izlietojot 216 miljardus EUR (20,1 %) ar klimatu saistītiem pasākumiem. ES 2021.–2027. gada budžetā klimatrīcības mērķrādītājs ir palielināts līdz 30 %.

III Revīzijas mērķis bija noteikt, vai Komisija bija paziņojusi atbilstīgu un ticamu informāciju par klimata izdevumiem 2014.–2020. gadā. Mēs pārbaudījām, kā Komisija piemēroja savu metodiku klimata izdevumu novērtēšanai, kā arī to, kā paziņotie izdevumi sekmēja klimatrīcību. Mēs arī apskatījām gaidāmās izmaiņas klimata izdevumu izsekošanā pēc 2020. gada. Revīziju veicām tieši tagad, lai palīdzētu Komisijai uzlabot turpmākos ziņojumus par klimata izdevumiem.

IV Mēs konstatējām, ka paziņotie izdevumi ne vienmēr bija saistīti ar klimatrīcību. Mūsu vispārējais novērtējums ir tāds, ka Komisija ir norādījusi pārāk lielas lauksaimniecības finansējuma summas attiecībā uz tādu galveno komponentu ieguldījumu klimata jomā kā savstarpējā atbilstība, apgabali, kuros ir dabas ierobežojumi, un bioloģiskā lauksaimniecība. Līdzīgi secinājumi izdarīti Komisijas, akadēmisko un nevalstisko organizāciju publikācijas.

V Tāpat uzskatām, ka Komisija ir par lielu novērtējusi infrastruktūras un kohēzijas finansējuma galveno apakšnozaru, piemēram, dzelzceļa transporta, elektroenerģijas un biomasas, ieguldījumu klimata jomā. Komisija neizmantoja konservatīvus pieņēmumus un ziņojumos par šiem projektiem neievēroja konsekvenci.

VI Mēs uzskatām, ka kopumā ziņošana par klimata izdevumiem nebija uzticama. Ar šo metodiku iegūtās summas bija tikai ļoti aptuvenas, un izsekoja tikai potenciāli pozitīvo ietekmi uz klimatu, neizvērtējot galīgo ieguldījumu ES klimata mērķu sasniegšanā. Pastāvēja arī risks, ka plānotās summas vai summas, par kurām uzņemtas saistības, netiks izlietotas. Tā rezultātā paziņotie klimata izdevumi varētu tikt pārspīlēti vēl vairāk. Vienā gadījumā Komisija ES ziņojumos ietvēra datus par valsts ieguldījumu.

VII Mūsu veiktā analīze liecina, ka Komisija klimata izdevumus ir pārvērtējusi par vismaz 72 miljardiem EUR lielākus – vairāk nekā 80 % no tiem veidoja lauksaimniecības finansējums. Tas nozīmē, ka aptuveni 13 % no ES 2014.–2020. gada budžeta tika izlietoti klimatrīcībai.

VIII Mēs paužam bažas par 2021.–2027. gada klimata ziņojumu uzticamību. Neraugoties uz ierosinātajiem ziņošanas metodikas uzlabojumiem, lielākā daļa 2014.–2020. gada periodam konstatēto problēmu joprojām pastāv. 2020. gadā ieviestā finansēšanas instrumenta NextGenerationEU galvenais princips ir “nenodarīt būtisku kaitējumu”, kas nozīmē, ka saimnieciskā darbība nedrīkst apdraudēt vides vai klimata mērķu sasniegšanu. Tomēr mēs konstatējām, ka NextGenerationEU rada papildu problēmas, jo saistība starp maksājumiem un klimata mērķiem nav skaidra.

IX Lai uzlabotu turpmāku ziņošanu par klimata izdevumiem, iesakām Komisijai gūt zinātniskus pierādījumus, lai pamatotu lauksaimniecības politikas ieguldījumu, kas ES klimata ziņojumos veido lielāko summu. Iesakām arī uzlabot ziņošanu klimata jomā, apzinot ES izdevumus ar potenciāli negatīvu ietekmi uz klimatu, izdodot pamatnostādnes konsekvences nodrošināšanai un uzskaitot neizlietotās summas. Turklāt Komisijai jānovērtē klimata izdevumu ieguldījums ES klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā.

Ievads

01 Saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomi1 neseno klimata sistēmas pārmaiņu mērogs un cilvēka darbības ietekme uz klimatu ir iepriekš nepieredzēti – daudzas no šīm pārmaiņām būs neatgriezeniskas gadsimtiem ilgi. Klimata pārmaiņu jautājuma risināšana ar iekšpolitiku un sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem ir viena no ES galvenajām prioritātēm2. 1. attēlā ir parādīti ES klimata politikas pamatelementi.

1. attēls. Pamatelementi

Avots: ERP.

Starptautiskās klimata saistības

02 Saskaņā ar Kioto protokolu, kas stājās spēkā 2005. gadā, ES apņēmās laikā no 2008. līdz 2012. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas par 8 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni3. Šāds mērķrādītājs noteikts nolūkā ierobežot globālo sasilšanu ar mērķi atbalstīt klimata pārmaiņu mazināšanu. Turklāt Kioto protokols attiecas uz pielāgošanos klimata pārmaiņām vai to sekām.

03 2015. gadā Parīzes nolīgumā tika noteikts pasaules mēroga klimata pārmaiņu mazināšanas mērķrādītājs ierobežot globālo sasilšanu “krietni zem” 2 °C un, vēlams, līdz 1,5 °C. Nolīguma mērķis bija arī palielināt pušu spēju pielāgoties klimata pārmaiņām. ES un tās dalībvalstis Parīzes nolīgumu ratificēja 2016. gadā.

Galvenās izmaiņas ES klimata politikas satvarā

04 Komisija 2011. gadā paziņoja par mērķi no 2014. līdz 2020. gadam palielināt ar klimatu saistīto ES budžeta daļu vismaz līdz 20 %4. Eiropas Parlaments 2012. gadā pieņēma Rezolūciju, kurā bija iecerēts klimata izdevumus palielināt, “ar klimata pārmaiņām saistītām jomām atvēlot vismaz 20 % no kopējiem līdzekļiem”. Eiropadome 2013. gadā secināja, ka tā “rīcības mērķiem klimata jomā 2014.–2020. gadā veltīs vismaz 20 % ES izdevumu5. 2014. gadā ES klimata pārmaiņu atbalsta metodiku iestrādāja tiesību aktos par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem6.

05 Komisija savu metodiku klimata izdevumu izteikšanai skaitļos balsta uz koeficientu piešķiršanu ES programmu komponentiem, piemēram, intervences jomām vai projektiem, ņemot vērā to paredzamo ieguldījumu klimatrīcībā (sk. 1. tabulu). Šī metodika ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Rio marķieru pielāgota versija. Marķierus ieviesa 1998. gadā, lai noteiktu darbības, ar kurām Riodežaneiro konvenciju mērķus iekļauj attīstības sadarbībā7.

1. tabula. Trīs ES klimata koeficienti

Paredzamais ieguldījums klimata mērķu sasniegšanā Būtisks Mērens Ieguldījuma nav, vai tas ir nenozīmīgs
ES klimata koeficients

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas paziņojumu “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020””, COM(2011) 500, 2011, II daļa, 15. lpp.

06 Komisija katru gadu ziņo par kopējiem ar klimatu saistītiem izdevumiem budžeta projektos un ES budžeta pārvaldības un izpildes ziņojumos. Šo ikgadējo darbu līdzvada Budžeta ģenerāldirektorāts un Klimata politikas ģenerāldirektorāts. Komisija 2021. gada jūnijā ziņoja, ka “ES 20,1 % no tās 2014.–2020. gada budžeta jeb 216 miljardus EUR iztērēja klimata pārmaiņu apkarošanai, tādējādi sasniedzot 20 % mērķrādītāju”8. 2. attēlā ir parādītas galvenās izdevumu programmas, kas sniedz ieguldījumu šā mērķrādītāja sasniegšanā.

2. attēls. Komisijas paziņotais ES 2014.–2020. gada budžeta ieguldījums klimata jomā

Piezīme. “Citi” ietver arī Eiropas kaimiņattiecību instrumentu, Vides un klimata pasākumu programmu, Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu, humāno palīdzību utt.

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas 2020. gada ziņojumu par ES budžeta pārvaldību un izpildi.

07 2021.–2027. gadam Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir uzstādījuši vispārēju mērķrādītāju, proti, 30 % ieguldījumu klimatrīcībā, kas ir vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā (sk. 3. attēlu).

3. attēls. Klimata izdevumu mērķrādītāji ES budžetā

Avots: ERP, pamatojoties uz: Komisija, “Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv – daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam”, COM(2018) 321; Eiropadome, “Conclusions - Special meeting of the European Council”, EUCO 10/20, 2020, 7. lpp.; Komisija, “Guidance to Member States, Recovery and Resilience Plans”, SWD(2020) 205, 5. lpp.

08 Komisija 2019. gadā publicēja paziņojumu par Eiropas zaļo kursu ar mērķi “ES pārveidot par taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku”. Paziņojumā par Eiropas zaļo kursu ir izklāstīts ES klimata plāns 2030. un 2050. gadam. Eiropadome apstiprināja mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu ES9.

09 2021. gadā ES pieņēma Eiropas Klimata aktu, nosakot saistošu ES mērķrādītāju līdz 2050. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisijas. Tajā arī noteikts starpposma mērķrādītājs līdz 2030. gadam samazināt neto emisijas par 55 % (salīdzinājumā ar 1990. gadu). Ar Komisijas paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %” atbalsta virzību uz 2030. gada starpposma mērķrādītāja sasniegšanu. Tajā ir ietverts savstarpēji saistītu tiesību aktu priekšlikumu, pārskatīšanu un grozījumu saraksts, kas aptver tādas politikas jomas kā enerģija, klimats, ēkas, zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība, tostarp Sociālā klimata fonda izveidi.

10 Komisija 2013. gadā publicēja stratēģiju “Pielāgošanās klimata pārmaiņām: ES stratēģija” un 2021. gadā – jaunu stratēģiju10. Eiropas Klimata akts paredz, ka ES iestādēm un dalībvalstīm ir jārīkojas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām.

11 Ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS) atbalsta emisiju samazināšanu energoietilpīgās nozarēs, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā un aviācijā11 (sk. 1. izcēlumu). Uz citām ekonomikas nozarēm attiecas ES “kopīgo centienu” tiesību akti, kuros noteikti valstu mērķi attiecībā uz emisiju samazināšanu, lai sekmētu ES mērķrādītāja sasniegšanu12.

1. izcēlums. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma

ES ETS funkcionē kā “emisiju ierobežošanas un tirdzniecības” programma, kurā iesaistītajiem operatoriem ir jānodod viena emisijas kvota par tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, ko tie emitē. Šie operatori var saņemt kvotas bez maksas, iegūt tās izsolēs vai tirgoties ar tām savā starpā. Katru gadu tiek samazināts kopējais pieejamo kvotu skaits, nosakot maksimālo apjomu.

12 ES 2020. un 2030. gada enerģētikas un klimata mērķi ietver mērķrādītājus nolūkā samazināt SEG emisijas, palielināt atjaunīgās enerģijas izmantošanu un sekmēt energoefektivitāti (sk. 4., 5. un 6. attēlu). 2021. gadā Eiropas Klimata aktā tika noteikts saistošs mērķis līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu ES (sk. 09. punktu), un Komisija ierosināja jaunus mērķrādītājus atjaunīgās enerģijas un energoefektivitātes jomā13.

13 Eiropas Vides aģentūra (EVA) ziņo:

 • ES ir sasniegusi mērķrādītāju līdz 2020. gadam samazināt SEG emisijas par 20 %, jo līdz 2019. gadam SEG emisijas jau bija samazinātas par 24 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni (sk. 4. attēlu);
 • no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas īpatsvars 2019. gadā bija 19,7 %, un 2020. gadā tas tika lēsts 21,3 % apmērā (sk. 5. attēlu);
 • kopš 2006. gada vērojamā enerģijas patēriņa samazināšanās tendence 2015. gadā mainījās, taču EVA lēš, ka ES ir sasniegusi 2020. gada mērķrādītāju, samazinot primārās enerģijas patēriņu par 24 % (sk. 6. attēlu).

Covid-19 pandēmija ietekmēja SEG emisijas un enerģijas patēriņu 2020. gadā14.

4. attēls. ES mērķrādītāji attiecībā uz SEG emisiju samazināšanu (1990. gada bāzes vērtība)

Avots: ERP, pamatojoties uz: “EEA greenhouse gases - data viewer” par 1990.–2019. gadu; EVA ziņojums Nr. 13/2020 “Trends and projections in Europe 2021, prognozes par 2020. gadu.

5. attēls. No atjaunīgajiem energoresursiem iegūtās enerģijas īpatsvars ES

Piezīme: Komisija 2021. gadā ierosināja jaunu mērķrādītāju 2030. gadam.

Avots: ERP, pamatojoties uz EVA datiem.

6. attēls. ES energoefektivitātes mērķrādītājs (salīdzinājumā ar 2020. gadam prognozēto enerģijas patēriņu)

Piezīme. Komisija 2021. gadā ierosināja jaunu mērķrādītāju 2030. gadam.

Avots: ERP, pamatojoties uz EVA datiem.

14 Komisija paziņoja, ka lielākā daļa enerģijas ietaupījumu valsts līmenī ir saistīti ar energoefektivitātes pienākumiem vai enerģijas nodokļiem, nevis publiskajiem ieguldījumiem15. Iepriekšējos ERP ziņojumos secinājām, ka, izmantojot esošo uzraudzības sistēmu, nav iespējams novērtēt ES budžeta ieguldījumu ES ēku un uzņēmumu energoefektivitātes mērķrādītāja sasniegšanā. Mēs aplēsām, ka izlasē iekļautie projekti sniegs mērenu ieguldījumu energoefektivitātes mērķu sasniegšanā16.

Revīzijas tvērums un pieeja

15 Revīzijas galvenais jautājums: vai Komisija bija paziņojusi saistošu un ticamu informāciju par klimata izdevumiem 2014.–2020. gada periodā. Mēs analizējām arī progresu virzībā uz mērķrādītāju vismaz 20 % no ES 2014.–2020. gada budžeta tērēt klimatrīcībai. Mēs pārbaudījām, kā Komisija bija piemērojusi savu metodiku klimata izdevumu uzskaitīšanai, un klimata ziņojumu uzticamību. Visbeidzot, mēs aplūkojām ES satvaru klimata izdevumu izsekošanai pēc 2020. gada.

16 Mēs nolēmām šo revīziju veikt tagad, ņemot vērā, ka šis temats ir viens no svarīgākajiem jautājumiem starptautiskajā un ES politiskajā darba kārtībā. Turklāt klimata izdevumi un ziņojumi ir transversāls jautājums, kas aptver būtisku ES budžeta daļu (sk. 1. attēlu). Mūsu ziņojums palīdzēs Komisijai uzlabot klimata ziņojumu atbilstību un uzticamību 2021.–2027. gada plānošanas periodā. Ceram, ka mūsu secinājumi un ieteikumi būs noderīgi saistībā ar ES mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

17 Revīzijā paplašinājām mūsu iepriekšējo darbu šajā jomā, proti, bijām konstatējuši nepilnības klimatrīcības apsekošanas metodikā, kā rezultātā klimata izdevumi tika novērtēti par lielu17. Šajā revīzijā mēs padziļināti pētām iepriekš pārbaudītās jomas, revīzijas tvērumu papildinot ar citām jomām. Pielikumā ir uzskaitīti mūsu iepriekšējie ieteikumi, kas joprojām ir būtiski attiecībā uz klimata ziņojumiem un papildina šo revīziju.

18 Izmantojot Komisijas metodikas trīs ES klimata koeficientus (sk. 2. tabulu), mēs atkārtoti novērtējām ES budžeta ieguldījumu klimatrīcībā. Lai to izdarītu, izmantojām pieejamos zinātniskos pierādījumus, mūsu iepriekšējo darbu un attiecīgās revīzijas pārbaudes. Ņemot vērā revīzijas raksturu un pieejamo datu ierobežotību, mūsu skaitļos izteiktie rādītāji ir orientējoši. Revīzijā ietvērām visas ES programmas, kuru ieguldījums klimata ziņojumos pārsniedza 2 % (sk. 2. attēlu). 7. attēlā ir apkopota mūsu revīzijas pieeja un galvenie pierādījumu avoti.

7. attēls. Revīzijas pieeja un galvenie pierādījumu avoti

1 ESAO, Klimatrīcības tīkls, Eiropas Vides rīcībpolitikas institūts, Eiropas politikas pētījumu centrs, Eiropas Investīciju banka.

2 Budžeta ģenerāldirektorāts, Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts, Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts, Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts, Enerģētikas ģenerāldirektorāts, Klimata politikas ģenerāldirektorāts, Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts, Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts, Starptautiskās partnerības ģenerāldirektorāts, Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts un Atveseļošanas un noturības darba grupa.

Avots: ERP.

Apsvērumi

Paziņotie izdevumi ne vienmēr bija saistīti ar klimatrīcību

19 Ja tiek ziņots, ka ES izdevumi ir saistīti ar klimatu, tie būtu jāizmanto, lai mazinātu klimata pārmaiņas vai pielāgotos tām, veicinātu ES enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanu vai novērstu klimata pārmaiņu ietekmi un riskus. Izdevumi, kas sekmē klimatrīcību, jāaprēķina, izmantojot reālistiskus klimata koeficientus. Šajā iedaļā aplūkojam tās galvenās jomas ES publisko izdevumu programmās, par kurām ziņots kā par jomām, kas saistītas ar klimatu, proti, lauksaimniecību, infrastruktūru un kohēziju.

Puse no paziņotajiem ES klimata izdevumiem ir lauksaimniecības izdevumi, bet saimniecību emisijas nav samazinājušās

20 ES kopējās lauksaimniecības politikas divi galvenie komponenti ir Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA). Šo instrumentu galvenās iezīmes un ieguldījums 2014.–2020. gada klimata ziņojumos ir apkopoti 2. un 3. izcēlumā.

2. izcēlums. Ieguldījums 2014.–2020. gada ziņojumos par klimatu: ELGF tiešie maksājumi

No Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansē ES tiešos maksājumus un tirgus pasākumus kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros. Tiešie maksājumi, kas veido lielāko daļu no ELGF finansējuma, ir lauksaimniecības atbalsta maksājumi, ko tieši veic lauksaimniekiem (piemēram, pamatojoties uz platību).

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas ziņojumiem.

21 Puse no paziņotajiem ES klimata izdevumiem ir saistīti ar lauksaimniecību (sk. 2. attēlu). Vienā no ERP 2021. gada ziņojumiem norādījām, ka ES lauksaimniecības izraisītās SEG emisijas kopš 2010. gada nav samazinājušās18. Modelēšanas pētījumi par klimata pārmaiņu mazināšanu liecina, ka bez tiešajiem maksājumiem ES lauksaimniecības radītās SEG emisijas būtu par 2,5–4,2 % zemākas. Tas saistīts ar lauksaimnieciskās darbības apjoma samazināšanos, un liellopu audzēšana ir vissvarīgākais faktors19. ES SEG emisiju samazinājumu, samazinot tiešos maksājumus/lauksaimniecisko darbību ES, zināmā mērā atsvērtu emisiju pieaugums ārpus ES (oglekļa emisiju pārvirze)20.

22 Noteikta lauksaimniecības prakse, piemēram, virsaugu audzēšana vai augsnes organiskās vielas līmeņa uzturēšana, sekmē gan klimata pārmaiņu mazināšanu, gan pielāgošanos tām21. Attiecībā uz pielāgošanos ienākumi no tiešajiem maksājumiem palielina lauku saimniecību spēju tikt galā ar klimata pārmaiņu radītiem negatīviem satricinājumiem22. Tomēr atkarība no tiešajiem maksājumiem var uzturēt dzīvotnespējīgas lauku saimniecības, palēninot strukturālas pārmaiņas, kas varētu būt vajadzīgas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām23.

23 Komisija aprēķina tiešo maksājumu ieguldījumu klimata jomā gan no zaļināšanas komponenta, gan no komponentiem, kas nav paredzēti zaļināšanai24. Zaļināšana attiecas uz tādas lauksaimniecības prakses pieņemšanu, kas labvēlīgi ietekmē klimatu un vidi. Mazie lauksaimnieki var gūt labumu no zaļināšanas, neizpildot zaļināšanas prasības25. Zaļināšanas prasības neattiecas arī uz saimniecībām, kuras uzskata par “zaļām pēc definīcijas” (piemēram, bioloģiskajiem lauksaimniekiem). Ieguldījums no komponentiem, kas nav paredzēti zaļināšanai, galvenokārt ir pamatots ar savstarpējo atbilstību, kas paredz noteikumus par vidi, pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un labturību, kā arī zemes apsaimniekošanu.

24 Tā kā zaļināšana ietver atsauces uz klimata mērķiem26, saskaņā ar Komisijas metodiku šis komponents ir saistīts ar klimatu, un tā kopējais ieguldījums ir 28 miljardi EUR. Šā iemesla dēļ zaļināšanas ieguldījumu var novērtēt kā metodikai atbilstīgu. Tomēr Komisijas publicētā izvērtējošā pētījumā tika konstatēts, ka zaļināšanas ietekme uz klimata pārmaiņu mazināšanu ir “ļoti nenoteikta, bet, iespējams, zema”27. Tāpat arī citos pētījumos ir norādīts uz minimālu zaļināšanas ietekmi vien – lauksaimniecības prakse tiek mainīta 2–5 % lauksaimniecības zemes28. Tas ir tāpēc, ka zaļināšanas prasības lielā mērā sakrīt ar līdzšinējo lauksaimniecības praksi. Iepriekšējā ziņojumā mēs konstatējām, ka zaļināšana sniedza ierobežotu zālājos uzglabātā oglekļa aizsardzību un tikai nedaudz ietekmēja SEG emisijas29.

25 Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju 20 % no budžeta, kas nav paredzēts zaļināšanai, sniedz mērenu ieguldījumu klimatrīcībā (40 % koeficients) un veido 17,5 miljardus EUR. Tas rada neto 8 % ieguldījumu no komponenta, kas nav paredzēts zaļināšanai. Komisija pamato 20 % svēruma koeficientu kā aplēsto vērtību sodam par savstarpējās atbilstības pārkāpumiem. Mēs novērtējām, ka ar zaļināšanu nesaistīto izdevumu ieguldījums klimatrīcībā ir nenozīmīgs (2. tabula).

2. tabula. ERP novērtējums par zaļināšanai neparedzēto izdevumu ieguldījumu klimatrīcībā

Zaļināšanai neparedzētais komponents un piemērotais klimata koeficients ERP novērtējums, izmantojot Komisijas metodiku, un ietekme uz ziņojumiem
Zaļināšanai neparedzētā komponenta ieguldījums: 17,5 miljardi EUR
Savstarpējā atbilstība:

(minimālais augsnes segums)


(augsnes erozija)


(organiskā viela augsnē)

soda apmērs praksē ir ievērojami mazāks par 20 % – bieži vien lauksaimnieki saņem agrīnu brīdinājumu, un sods netiek piemērots vispāra,b,c;

sodus nepiemēro mazajiem lauksaimniekiem, atbilstības līmenis atšķiras, un pārkāpumi tiek izdarītib,c,d;

izvērtējuma pētījumā ir norādīts uz liekās palīdzības risku, jo dalībvalstis var saskaņot savstarpējās atbilstības noteikumus ar pastāvošo praksie;

kopējais ieguldījums 8 % apmērā ir maznozīmīgs, nevis mērens.

Iespējamā par lielu novērtētā summa:
17,5 miljardi EUR

Avots. a) Eiropas Revīzijas palāta, apskats 01/2020 “Klimata jomas izdevumu izsekošana ES budžetā”, 27. punkts; b) Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 26/2016 “Joprojām ir sarežģīti uzlabot savstarpējās atbilstības efektivitāti un panākt vienkāršošanu”, 29. punkts; c) Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 31/2016 “Vismaz piektdaļas ES budžeta novirzīšana klimata rīcībai: notiek vērienīgs darbs, bet pastāv nopietns risks, ka iecerēto neizdosies sasniegt”; d) Komisija, AGRI ĢD 2019. gada darbības pārskats; pielikumi, 192. lpp.; e) Komisija, Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, Alliance Environnement, 2019, 96. lpp.

3. izcēlums. Ieguldījums 2014.–2020. gada klimata ziņojumos: lauku attīstība

No Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansē ES lauku attīstību saskaņā ar KLP nolūkā padarīt lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējīgākas, uzlabot vidi un dzīves kvalitāti lauku apvidos un veicināt lauku ekonomikas dažādošanu.

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas ziņojumiem.

26 Lauku attīstības finansējuma ietekme uz klimata pārmaiņu mazināšanu ir neskaidra. Saskaņā ar vienu Komisijas pētījumu bez lauku attīstības izdevumiem lauksaimnieciskās ražošanas apjoms kļūtu mazāks un ES lauksaimniecības SEG emisijas līdz 2030. gadam varētu samazināties par 1,6 %30. Tomēr ES SEG emisiju samazinājuma pozitīvo devumu varētu zināmā mērā mazināt to pieaugums trešās valstīs (sk. 21. punktu). Citā Komisijas izvērtējumā lēsts, ka daži lauku attīstības pasākumi (galvenokārt Natura 2000) samazina lauksaimniecības radītās SEG emisijas par 1,1 %. Tomēr izvērtējumā atzīts, ka šī aplēse pārvērtē Natura 2000 maksājumu ietekmi un vietām balstīta uz divkāršo uzskaiti31. Iepriekšējā ERP ziņojumā konstatējām, ka lauku attīstības atbalsts reti tika izmantots efektīvai klimata pārmaiņu mazināšanas praksei32. Lauku attīstības maksājumi var veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām (sk. 22. punktu un 3. tabulu).

27 Lai aprēķinātu to lauku attīstības izdevumu īpatsvaru, kas veicina klimatrīcību, Komisija piešķir klimata koeficientus dažādām ELFLA prioritātēm un prioritārajām jomām. Piemēram, ELFLA 4. prioritātei “Atjaunot, saglabāt un uzlabot ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītas ekosistēmas” un 5. prioritātei “Resursu ziņā efektīva un klimatnoturīga ekonomika” piešķirts 100 % klimata koeficients. Klimats ir norādīts kā 5. prioritātes mērķis, taču tas nav 4. prioritātes mērķis, lai gan Komisija uzskata, ka ir sagaidāma būtiska ietekme uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām. Iepriekšējā ERP ziņojumā konstatējām maz informācijas, kas būtu iekļauta gadījumu analīzes dokumentos, literatūras apskatos vai Komisijas iekšējos paziņojumos, kas pamatotu 100 % klimata koeficienta piešķiršanu 4. prioritātei33. Mūsu novērtējums par būtiskākajiem 4. prioritātes pasākumiem ir sniegts 3. tabulā.

3. tabula. ERP novērtējums par ELFLA 4. prioritātes ieguldījumu klimatrīcībā

ELFLA pasākums un piemērotais klimata koeficients ERP novērtējums, izmantojot Komisijas metodiku, un ietekme uz ziņojumiem
Apgabali, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi: 16,1 miljards EUR

nerisina klimata pārmaiņas tiešia;

novērš zemes pamešanua (novērš dabas ugunsgrēkus) un ekoloģisko atjaunošanu (apmežošanu)b;

nodrošina stimulus lauksaimnieciskās ražošanas un līdz ar to SEG emisiju līmeņa saglabāšanaib.

Iespējamā par lielu novērtētā summa:
16,1 miljards EUR
Agrovides un klimata pasākumi: 15,7 miljardi EUR

atbalsta praksi, kas nekaitē videi un klimatam (piemēram, virsaugi, oglekļa saturs augsnē)a,b;

spēcīgs uzsvars uz biodaudzveidībub;

dažām shēmām nav ietekmes uz klimatu vai tā ir ļoti ierobežota (piemēram, kultūraugu dažādošana)b,c.

Iespējamā par lielu
novērtētā summa:
9,4 miljardi EUR
Bioloģiskā lauksaimniecība: 7,5 miljardi EUR

pāreja uz bioloģisko lauksaimniecību samazina emisijas un uzlabo augsnes kvalitāti (ja tiek izmantots mazāk mēslojuma)d;

var veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, ja ražošana ir daudzveidīga, taču dažus instrumentus (piemēram, biotehnoloģiju, pesticīdus) nevar izmantote;

mazāka bioloģiskās lauksaimniecības ražība var palielināt ražošanu un emisijas citurd.

Iespējamā par lielu
novērtētā summa:
4,5 miljardi EUR

Avots: ERP, pamatojoties uz: a) Komisija, “Evaluation of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions”, SWD(2021) 115, 40. un 53. lpp.; b) Komisija, “Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions”, 2019, 19., 127., 129. un 245. lpp.; c) Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 31/2016 “Vismaz piektdaļas ES budžeta novirzīšana klimata rīcībai: notiek vērienīgs darbs, bet pastāv nopietns risks, ka iecerēto neizdosies sasniegt”, 52. punkts; d) Smith, L. G. un citi, The greenhouse gas impacts of converting food production in England and Wales to organic methods, 2019, 4. lpp.; e) Purnhagen, K. P.un citi, Europe’s Farm to Fork Strategy and Its Commitment to Biotechnology and Organic Farming: Conflicting or Complementary Goals?, 2021, 603. un 605. lpp.

28 2016. gada ziņojumā mēs aplūkojām 6.b prioritāti “sekmēt vietējo attīstību lauku apvidos” un konstatējām, ka kopumā tā nav devusi būtisku ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā34. Mūsu veiktā projektu analīze (sk. 4. tabulu) apstiprina, ka 40 % klimata koeficients nebija pamatots.

4. tabula. ERP novērtējums par ELFLA 6.b prioritātes ieguldījumu klimatrīcībā

 

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

 

Sabiedrības virzīta vietējā attīstība
4,8 miljardi EUR 6,8 miljardi EUR
Projekti var ietvert ieguldījumus atjaunīgajā enerģijā vai enerģijas ietaupījumos, bet mūsu pārbaude parādīja, ka lielākā daļa projektu nav saistīti ar klimatu vai ir potenciāli kaitīgi (piemēram, ēku infrastruktūras projekti). Mūsu veiktās pārbaudes apstiprināja, ka šie projekti galvenokārt attiecās uz sociālajiem vai ekonomiskajiem aspektiem ar maznozīmīgu (vai neesošu) ieguldījumu klimatrīcībā.
No 17 projektiem, kas finansēti saskaņā ar šo pasākumu un iekļauti mūsu ticamības deklarācijā par 2014.–2020. gada periodu:
-> desmit attiecās uz vietējiem ceļiem (negatīva ietekme uz klimatu);
-> divi bija saistīti ar klimatrīcību.
No 78 ELFLA projektiem mūsu īpašajā ziņojumā par šo pasākumu35:
-> viens bija saistīts ar klimatrīcību.
No 18 projektiem, kas finansēti saskaņā ar šo pasākumu un iekļauti mūsu ticamības deklarācijā par 2014.–2020. gada periodu:
-> viens bija saistīts ar klimatrīcību.

Iespējamā par lielu novērtētā summa:
11,6 miljardi EUR

Piezīme. Šīs izlases izmantojām citu revīziju kontekstā, un tās pamato mūsu secinājumus par saistību ar klimatu.

Avots: ERP.

Daži nekonsekventi pieņēmumi, vērtējot infrastruktūras un kohēzijas finansējuma ieguldījumu klimata jomā

29 Lielāko daļu ES infrastruktūras un kohēzijas izdevumu finansē no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF). Šo instrumentu galvenās iezīmes un ieguldījums 2014.–2020. gada klimata ziņojumos ir apkopoti 4. un 5. izcēlumā.

4. izcēlums. Ieguldījums 2014.–2020. gada klimata ziņojumos: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI)

No EISI atbalsta prioritāros ieguldījumus enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē. Finansējumu cita starpā piešķir projektiem saistībā ar pārrobežu energoinfrastruktūru, tīrākiem transporta veidiem, ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem un digitālajiem tīkliem.

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas ziņojumiem.

30 EISI vispārīgie mērķi attiecas uz ES enerģētikas un klimata mērķrādītājiem (sk. 12.–14. punktu), tādējādi aptverot klimata pārmaiņu mazināšanu36. Tomēr Komisija atzīst, ka no EISI galvenokārt finansē projektus, kas “nodrošinātu ES iekšējā tirgus pienācīgu darbību”37. Projekta apstiprināšanai nav nepieciešams iekļaut klimatrīcības mērķus un kritērijus: saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju38 tikai 4 % EISI transporta projektu vērtības izteiksmē (0,9 miljardi EUR) kā galvenais finansējuma mērķis minēts ilgtspējīgs un efektīvs transports. Tomēr transports rada aptuveni ceturto daļu no ES SEG emisijām, un lielāko daļu veido autotransports39.

31 Attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām modernizēti dzelzceļa projekti varētu ietvert mērķtiecīgus ieguldījumus plūdu novēršanai gar dzelzceļa līnijām, pastiprinātus uzbērumus vai pasākumus, kas saistīti ar pielāgošanos klimata katastrofām, izmantojot tuneļu un tiltu uzraudzības sistēmas40. Ņemot vērā pieejamos datus, šos ieguldījumus nav iespējams izteikt skaitļos.

32 Lai aprēķinātu to EISI izdevumu īpatsvaru, kas atzīmēti kā 2014.–2020. gada klimata izdevumi, Komisija ar atpakaļejošu spēku laikposmam pēc 2020. gada piemēroja klimata koeficientus no EISI regulas41, lai gan līdzīgiem kohēzijas politikas projektiem piemēro atšķirīgus noteikumus (sk. 40. punktu). Mūsu veiktā analīze parādīja, ka būtiskākajām EISI apakšnozarēm Komisija izmantoja visdāsnākos koeficientus (sk. 5. tabulu).

5. tabula. ERP novērtējums par būtiskāko EISI apakšnozaru ieguldījumu klimatrīcībā

EISI apakšnozare un piemērotais klimata koeficients ERP novērtējums, izmantojot Komisijas metodiku, un ietekme uz ziņojumiem
Transports: dzelzceļš, 15,3 miljardi EUR


Projekti galvenokārt ietver dzelzceļa modernizāciju.

Dzelzceļa transports ir viens no efektīvākajiem transporta veidiem SEG emisiju ziņāa.

Dzelzceļš tikai nedaudz samazināja COemisijas, jo īpaši gadījumos, kad elektroenerģijas avots joprojām bija fosilais kurināmaisa.

SEG emisijas no dzelzceļa infrastruktūras būvniecības ir lielākas nekā citiem transporta veidiem: lai kompensētu šīs emisijas, var paiet no pieciem līdz vairākiem desmitiem gadua,b.

Līdzīgos dzelzceļa projektos saskaņā ar kohēzijas politiku tika piešķirts 40 % klimata koeficientsc.

Iespējamā par lielu
novērtētā summa:
9,2 miljardi EUR
Enerģija: elektroenerģija, 2,8 miljardi EUR


Projekti galvenokārt attiecas uz enerģētikas savienojumiem un saistītiem pētījumiem.

Ar projektiem var atbalstīt atjaunīgo energoresursu integrācijud.

Elektroenerģija ne vienmēr ir tīrs enerģijas avots, jo tikai 37 % no ES 27 dalībvalstīs patērētās elektroenerģijas 2020. gadā tika saražoti no atjaunīgajiem energoresursiemd,e.

Līdzīgos enerģijas pārvades projektos saskaņā ar kohēzijas politiku tika piešķirts 0 % klimata koeficientsc.

Iespējamā par lielu
novērtētā summa:
1,7 miljardi EUR

Avots: a) Pritchard J. A., “The potential of the railway to reduce greenhouse gas emissions”, 2011, 942., 945., 946. un 949. lpp.; b) Olugbenga O.,“Embodied emissions in rail infrastructure: a critical literature review”, 2019, 14. lpp.; c) Regula (ES) 215/2014 attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam; d) EVA ziņojums Nr. 13/2020 Trends and projections in Europe 2020, 2020, 29. lpp.; e) Eurostat, “Statistics on renewable energy” (SHARES 2020. gada rezultātu kopsavilkums).

5. izcēlums. Ieguldījums 2014.–2020. gada klimata ziņojumos: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds (KF)

ES kohēzijas politikas mērķis ir mazināt ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības Eiropas Savienībā. 2014.–2020. gadā:

· no ERAF finansēja projektus, kas vērsti uz tādām investīciju prioritātēm kā inovācija un pētniecība, Digitālā programma Eiropai, atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazoglekļa ekonomika;

· no KF finansēja infrastruktūras projektus transporta un vides jomā ES dalībvalstīs, kuru nacionālais kopienākums uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no ES vidējā rādītāja.

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas ziņojumiem.

33 ES tiesību akti nodrošina satvaru klimata izdevumu uzskaitei kohēzijas politikas fondu ietvaros42. Komisija un dalībvalstis kopīgi pārvalda ERAF un KF. Dalībvalstis ir atbildīgas par projektu atlasi un ziņošanu Komisijai. Komisija no dalībvalstīm saņem konsolidētu informāciju sadalījumā pa attiecīgajām intervences jomām, kuras noteiktas tiesību aktos. Tām piešķir konkrētus klimata koeficientus.

34 Komisijai ir visaptveroša, publiski pieejama platforma, kurā apkopoti klimata apsekošanas rezultāti sadalījumā pa kohēzijas politikas fondiem, dalībvalstīm un programmām43. Vienā pētījumā konstatēts, ka ERAF un KF klimata koeficienti 2014.–2020. gadam kopumā atspoguļo ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās pasākumos44. Tomēr mēs konstatējām dažas problēmas saistībā ar biomasas projektiem un gāzes infrastruktūru (sk. 8. attēlu).

8. attēls. Problēmas saistībā ar ERAF un KF ieguldījumu klimata izdevumos

*Piezīme. Riskam pakļautā summa ir kopējā summa, kas ieguldīta jūras ostās, iekšzemes ostās vai ūdensceļos, ņemot vērā to, ka trūkst informācijas par gāzes komponentu šajos projektos.

Avots: ERP, pamatojoties uz: Camia A.un citi, The use of woody biomass for energy purposes in the EU”, 2021, 86., 143.–147. lpp.; Fisch-Romito, V. un citi, Systematic map of the literature on carbon lock-in induced by long-lived capital, Environmental Research Letters; Brauers, H. un citi, Liquefied natural gas expansion plans in Germany: The risk of gas lock-in under energy transitions”, Energy Research & Social Science.

Kopumā ziņojumi par klimata izdevumiem nav uzticami

35 Metodikā, ko izmanto, lai ziņotu par klimata izdevumiem, būtu jāņem vērā viss attiecīgais klimatrīcībai piešķirtais finansējums. Jāizmanto uzticamas aplēses, kuru pamatā ir pierādīts ieguldījums klimata mērķu sasniegšanā. Tam nevajadzētu radīt lielu administratīvo slogu. Komisijai un dalībvalstīm metodika būtu konsekventi jāpiemēro visam ES budžetam. Komisijai vajadzētu būt ieviestām pārbaudēm un kontroles mehānismiem nolūkā nodrošināt klimata ziņojumu uzticamību.

Ierobežojumi un nekonsekventa metodikas piemērošana

36 ESAO Attīstības palīdzības komiteja (ESAO DAC) izstrādāja Rio marķierus (sk. 05. punktu), lai uzraudzītu palīdzību jaunattīstības valstīm, pamatojoties uz saikni starp finansējuma mērķiem un klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām. Marķieri pēc būtības ir kvalitatīvi, jo ESAO DAC nebija plānojusi sniegt precīzus skaitļus, bet gan norādīt klimatfinansējuma līmeni.

37 Komisija pielāgoja ESAO modeli un piemēroja to saviem publiskajiem izdevumiem, izsakot ES budžeta klimata izdevumus skaitļos (sk. 2. attēlu). Komisija norāda, ka šīs metodes galvenās priekšrocības ir nelielais administratīvais slogs un vienkāršā piemērošana45. Tomēr metodika, kuras pamatā ir izvirzītie mērķi vai paredzamais ieguldījums klimatrīcībā, ietver ievērojamu aptuvenību – Rio rādītāji “neļauj precīzi izteikt skaitļos” izsekotos izdevumus46.

38 ES budžetam ir vairāki mērķi, kas jāsasniedz līdztekus klimata mērķiem, piemēram, sociālās, ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas veicināšana. Izvairīties no pretrunām starp mērķiem un līdzsvarot programmas ieguldījumu katra mērķa sasniegšanā pēc būtības ir grūti. Piemēram, kohēzijas finansējuma mērķis ir samazināt atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem, bet infrastruktūras finansēšana ekonomikas attīstības atbalstam SEG emisijas var palielināt. Klimata izdevumu izsekošanas metodikā tiek ņemta vērā tikai potenciālā pozitīvā ietekme uz klimatu un netiek izsekota to pasākumu potenciālā negatīvā ietekme uz klimatu, kuri paredzēti citu ES mērķu sasniegšanai (sk. 9. attēlu).

9. attēls. Finansētu pasākumu piemēri ar labvēlīgu vai potenciāli kaitīgu ietekmi uz klimatu

Avots: ERP.

39 Pašreizējā izsekošanas metode ir a priori uzdevums, ar kuru nevērtē galīgo ieguldījumu ES klimata mērķu sasniegšanā. Metodika neparedz izteikt izdevumu ietekmi uz SEG emisijām skaitļos un nenosaka konkrētus rādītājus attiecībā uz pielāgošanos. Komisija atzīst, ka “rezultātu sasniegšanas uzraudzība ir būtiska, lai nodrošinātu integrēšanas centienu efektivitāti”47, taču nav ieviesusi sistēmu rezultātu uzraudzībai klimata jomā.

40 Komisija norādīja uz vajadzību pēc kopīgām procedūrām klimata izdevumu izsekošanai48. Mēs atklājām vairākas citas neatbilstības klimata izdevumu aprēķināšanas metodikas piemērošanā:

 • metodikas juridiskais pamats – piemērojamie koeficienti (un to izmantošanas pamatojums) tika noteikti tiesību aktos par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (sk. 04. punktu), bet ne citiem fondiem (piemēram, ELGF, EISI un “Apvārsnis 2020”). Tāpēc koeficientus bija iespējams koriģēt ar atpakaļejošu spēku (skat. 46. punktu);
 • koeficientu izvēle – līdzīgiem projektiem tika piemēroti atšķirīgi koeficienti. Piemēram, dzelzceļa transporta projektiem Eiropas transporta tīklā no EISI tika piešķirts lielāks marķieris (100 %) nekā ERAF un KF (40 %). Mēs konstatējām desmit gaisa transporta projektus pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros, kuriem tika piemēroti atšķirīgi koeficienti, lai gan tiem bija līdzīgi apraksti un mērķi. Vienam un tam pašam lauku attīstības pasākumam var piemērot atšķirīgus koeficientus atkarībā no prioritārajām jomām, kurās tas īstenots;
 • detalizācija (detalizācijas pakāpe datu kopā) – koeficientus piešķir dažādos detalizācijas līmeņos, piemēram, projekta līmenī (EISI), intervences jomā (ERAF), prioritārajā jomā vai prioritātē (ELFLA) un budžeta pozīcijā (ELGF).

41 Ziņojot par klimata izdevumiem, Komisija nenošķir klimata pārmaiņu mazināšanu no pielāgošanās tām. Pielāgošanās un mazināšanas apvienošana ar kopīgu marķieri nozīmē, ka nav iespējams aprēķināt katram no tiem paredzēto ES budžeta daļu. Komisijas ziņojumi par attīstības un sadarbības palīdzību ir izņēmums, jo šajā jomā abas darbības ir nošķirtas. Saskaņā ar ESAO metodiku Komisija piešķir atsevišķus klimata koeficientus darbībām, ar kurām klimata pārmaiņas mazina un ar kurām tām pielāgojas, un ziņo ESAO par abām dimensijām. 10. attēlā ir parādītas Komisijas metodikas iezīmes.

10. attēls. Komisijas metodikas galvenās iezīmes

Avots: ERP.

42 Komisija norāda, ka dažas dalībvalstis (Īrija, Francija, Itālija, Nīderlande, Somija, Zviedrija un zināmā mērā Dānija) ziņo par savu budžeta politiku no vides vai klimata aspekta49. Francijas valdība izmanto visaptverošu metodi, lai ziņotu par valsts budžeta ietekmi uz vidi (t. i., zaļā budžeta plānošana), aptverot gan ieņēmumus, gan izdevumus. Francijas modelis ļauj izsekot gan pozitīvajam, gan negatīvajam valsts budžeta ieguldījumam vides jomā. 6. tabulā ir sniegta Francijas un ES modeļu salīdzinoša analīze.

6. tabula. Francijas un ES modeļu salīdzinoša analīze attiecībā uz klimata/vides ziņojumiem

Elements Francijas modelis ES modelis
Ziņošanas dimensijas Pielāgošanās klimata pārmaiņām Klimatrīcība
Klimata pārmaiņu mazināšana
Biodaudzveidība Biodaudzveidība
Ūdens resursu apsaimniekošana Nav noteikts
Piesārņojums Tīrs gaiss
Aprites ekonomika un atkritumi Nav noteikts
Ziņojumi par… …vidi un klimatu …klimatu
Nošķīrums starp klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos  
Nē,  
izņemot ES attīstības un sadarbības palīdzības finansējumu, saskaņā ar ESAO ziņošanas prasībām
Novērtējuma pamats Dažādi ietekmes veidi un dažādi laikposmi Paredzamais ieguldījums klimata mērķu sasniegšanā
Publisko izdevumu potenciālās negatīvās ietekmes uzskaite
 

 
Marķieri Pieci (-1 = nelabvēlīga ietekme; 0 = nav ietekmes; 1 labvēlīga ietekme) Trīs (0 %, 40 % un 100 %), sk. 1. tabulu
Attiecīgo budžeta izdevumu izteikšana skaitļos
Labvēlīga ietekme 6,6 %
Kombinēta ietekme 0,9 %
Nav ietekmes 90,8 %
Nelabvēlīga ietekme 1,7 %

Labvēlīga ietekme 20,1 %
Nav ietekmes 79,9 %

Avots: ERP, pamatojoties uz Francijas valdības ziņojumu Rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, 2020; Komisijas 2020. gada ziņojums par ES budžeta pārvaldību un izpildi.

43 Komisija atzīst, cik svarīgi ir noteikt klimata mērķrādītājus visās attiecīgajās politikas jomās50, tomēr ne visām attiecīgajām programmām šāds mērķrādītājs bija izvirzīts. 7. tabulā ir sniegti ar klimatu saistīto politikas jomu piemēri un izdevumu mērķrādītāji, kas tām noteikti tiesību aktos 2014.–2020. gadam. Ar šiem mērķrādītājiem ES budžeta izdevumi varētu būt ar videi un klimatam nekaitīgāku ietekmi, taču tie netika konsekventi noteikti visā budžetā.

7. tabula. Ar klimatu saistīto politikas jomu piemēri un izdevumu mērķrādītāji, kas tām noteikti tiesību aktos 2014.–2020. gadam

  Programma Izdevumu mērķrādītājs Juridiskais pamats
Nav ar klimatu saistīta mērķrādītāja EISI Nav klimata mērķrādītāja  
Vides un klimata mērķrādītāji ELGF 30 %, kas jāizlieto zaļināšanai Regula (ES) 1307/2013, 47. pants.
ELFLA Vismaz 30 % rīcībai klimata un vides jomā Regula (ES) Nr. 1305/2013, 59. panta 6. punkts
Klimata mērķrādītāji ERAF No vismaz 12 % līdz vismaz 20 % nolūkā atbalstīt pāreju uz mazoglekļa ekonomiku Regula (ES) 1301/2013, 4. pants.
  “Apvārsnis 2020” Vismaz 35 % klimatrīcībai Regula (ES) Nr. 1291/2013, 10. apsvērums.
  ASI Vismaz 20 % klimatrīcībai Regula (ES) Nr. 233/2014, 20. apsvērums.

Avots.ERP, pamatojoties uz minētajiem tiesību aktiem.

Paziņotie klimata izdevumi ne vienmēr tiek izlietoti

44 Attiecībā uz 2014.–2020. gadu Komisija ziņoja, ka aptuveni 216 miljardi EUR ir “tēriņi klimata jomā”51. Tomēr parasti ziņojumos Komisija balstās uz plānotajām summām vai summām, par kurām uzņemtas saistības (sk. 11. attēlu). ESF šajā ziņā ir izņēmums, jo ziņojumos par ESF Komisija izmanto faktiski iztērētās summas, lai gan fonds apvieno ES un dalībvalstu izdevumus (sk. 6. izcēlumu).

11. attēls. Dažādas pieejas, ko Komisija izmanto klimata ziņojumos

Avots. ERP, pamatojoties uz Komisijas klimata ziņojumiem.

6. izcēlums. Ar ESF izdevumiem saistītie klimata ziņojumi 2014.–2020. gadā

Atšķirībā no citām finansēšanas programmām Komisija ziņo par klimata izdevumiem ESF ietvaros, pamatojoties uz iztērētajām summām.

Tā kā valstu iestādes norādīja lielāku skaitu ar klimatu saistītu projektu, nekā sākotnēji prognozēts, ar klimatu saistītie paziņotie izdevumi ESF ietvaros palielinājās no 1,1 miljarda EUR līdz 5,5 miljardiem EUR, kas ir 400 % pieaugums.

Mēs konstatējām, ka Komisija iekļāva gan ES, gan dalībvalstu izdevumus, tādējādi novērtējot ES izdevumus par 1,5 miljardiem EUR jeb 38 % lielākus.

Avots: Eiropas strukturālo un investīciju fondu publiskais infopanelis (skatīts 22.11.2021.); Komisija, 2020. gada ziņojums par ES budžeta pārvaldību un izpildi, Komisijas iekšējie dokumenti.

45 Kad skaitļi tiek paziņoti, balstoties uz plānotajām summām vai summām, par kurām uzņemtas saistības, tos nepamatoti palielina neizmantotie vai neizmaksātie līdzekļi (piemēram, projektu kavējumi, novēloti maksājumi vai slikta projektu gatavība)52 (sk. 12. attēlu). 2018. gada ziņojumā mēs norādījām, kā šāda nepamatota palielināšana ietekmē 2007.–2013. gada periodu53.

12. attēls. Izdevumi procentos no budžetā paredzētās summas (atlasīti ar projektiem saistīti fondi, 2014.–2020. g.)

Piezīme. Pēc datubāzes atjaunināšanas datu subjekts var mainīties.

Avots: ERP, pamatojoties uz šādu informāciju: ceturkšņa izdevumu deklarācija, 2021. gada marts (ELFLA); Eiropas strukturālo un investīciju fondu publiskais infopanelis (skatīts 22.11.2021., ERAF un KF); Komisija, Gada ziņojums par ES budžeta pārvaldību un izpildi, III sējums, 2021, 26. lpp. (EISI).

46 Dažos gadījumos Komisija ar atpakaļejošu spēku atkārtoti izvērtēja izdevumus un attiecīgi koriģēja klimata izdevumu summas. Piemēram, Komisija ar atpakaļejošu spēku atkārtoti izvērtēja no EISI finansētos transporta un enerģētikas projektus, izmantojot 2021.–2027. gada metodiku. Pēc tam Komisija 2014.–2020. gada EISI ieguldījumu klimata jomā palielināja par 91 % – no 11 miljardiem EUR līdz 21 miljardam EUR (sk. 32. punktu). Tāpat arī 2018. gadā pēc pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” tematu un projektu papildu izvērtējuma pamatprogrammas 2017. gada ieguldījums klimata izdevumos tika palielināts par 41 %. Mēs konstatējām, ka klimata koeficienti, ko izmantoja deviņos no 24 pārbaudītajiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, nebija samērīgi, jo šo projektu saistība ar klimatrīcību bija mazāka, nekā tiek apgalvots. Mēs konstatējām, ka izdevumi šajos projektos ir novērtēti par aptuveni 0,3 miljardiem EUR lielāki (1 % no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ar klimatu saistītās summas).

Klimata ziņojumos par 2021.–2027. gadu uzlabojumi gaidāmi ierobežotā mērā

47 ES finansiālajam atbalstam 2021.–2027. gadā ir divi galvenie komponenti – DFS budžets un NGEU (sk. 3. attēlu). Klimata apsekošanā un ziņojumu sagatavošanā būtu jāņem vērā 2014.–2020. gadā gūtās atziņas un jāsniedz uzticami dati par klimata izdevumiem.

Jauna ziņošanas kārtība par klimata izdevumiem DFS ietvaros

48 Lai atbalstītu augstāku 30 % mērķrādītāju attiecībā uz ES budžeta ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 2021.–2027. gadā, ES tiesību aktos ir noteikti mērķrādītāji konkrētu programmu ieguldījumam klimatrīcībā (piemēram, EISI – 60 %, ERAF – 30 %, KF – 37 %, “Apvārsnis Eiropa” – 35 %, Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments “Eiropa pasaulē” – 30 %)54. Kopumā šie mērķrādītāji liek pievērst lielāku uzmanību klimatrīcībai dažādās politikas jomās.

49 Daudzās politikas jomās (piemēram, EISI, ESF, ASI) klimata pasākumu apsekošana 2021.–2027. gada DFS ietvaros faktiski tiek veikta tāpat kā 2014.–2020. gadā. Citās jomās (piemēram, ELGF, ELFLA, ERAF, KF) Komisija koriģēja vai precizēja klimata koeficientus dažām finansēšanas programmām, lai uzlabotu saskaņotību ar programmu faktisko ieguldījumu klimatrīcībā (sk. 13. attēlu). Komisija norāda, ka tā sagatavo klimata ziņojumus, ņemot vērā izdevumu paredzamo ietekmi un nodrošinot konsekventu koeficientu piemērošanu līdzīgiem projektiem55.

13. attēls. Uzlabojumu piemēri klimata ziņojumos par 2021.–2027. gadu

Avots: Regula (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, 100. panta 3. punkts; Regula (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus cita starpā par ERAF un KF, I pielikums.

50 Ierosinātās izmaiņas rada papildu riskus un problēmas saistībā ar klimata izdevumu ziņojumu uzticamību (sk. 14. attēlu).

14. attēls. Problemātisku izmaiņu piemēri klimata ziņojumos par 2021.–2027. gadu

Avots. a) Regula (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, 100. panta 2. punkts; b) Eiropas Revīzijas palāta, Atzinums 7/2018 par Komisijas priekšlikumiem regulām, kas attiecas uz kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada, 38. punkts; Eiropas Revīzijas palāta, Apskats 01/2020 “Klimata jomas izdevumu izsekošana ES budžetā”, 44.–46. punkts; c) Matthews, A., “Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction”, 2020; Bas-Defossez, F.un citi, “Keeping track of climate delivery in the CAP?”, IEEP ziņojums NABU, 2020; d) Regula (ES) 2021/2115, 31. panta 4. punkts; e) Climate Action Europe, “Climate mainstreaming and climate proofing: the horizontal integration of climate action in the EU budget – assessment and recommendations”, 2018.

NGEU problēmas

51 NGEU pamatā ir Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM) ar 37 % mērķrādītāju klimata izdevumiem (sk. 3. attēlu). Viens no mehānisma mērķiem ir veicināt Eiropas Savienības 2030. un 2050. gada klimata mērķu sasniegšanu, un tagad tas ietver principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” (sk. 13. attēlu)56. Izņēmuma kārtā dalībvalstis joprojām var atbalstīt investīcijas fosilajā kurināmajā57.

52 Princips “nenodarīt būtisku kaitējumu” ir daļa no ES ilgtspējīgu finanšu produktu definēšanas sistēmas (ES taksonomija)58. Vienā no ERP 2021. gada ziņojumiem norādījām uz risku, ka ANM klimata izdevumi var neatbilst ES ilgtspējas taksonomijas standartiem. Tā kā šie standarti attiecas uz ES zaļajām obligācijām, tas varētu ietekmēt finanšu tirgus dalībnieku vēlmi iegādāties šīs obligācijas un finansēt ANM59.

53 Saskaņā ar ANM regulu Komisijai un dalībvalstīm ir jākoordinē un jāveicina sinerģija ar citiem ES fondiem60. Tas var pavērt iespējas efektīvām papildu darbībām, taču arī radīt riskus, ja koordinācija nav efektīva.

54 ANM finansējums ir balstīts uz nacionālajiem atveseļošanas un noturības plāniem. Dalībvalstis šos plānus izstrādā, Komisija tos izvērtē, un Padome – apstiprina, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. Komisija sākumā aprēķina ANM ieguldījumu klimata izdevumos, pamatojoties uz plānos noteiktajām aplēstajām izmaksām61.

55 Plānu struktūra un attiecīgie maksājumi ir saistīti ar dažiem riskiem un problēmām, kā parādīts 15. attēlā. Komisijas galvenais pienākums ir pārbaudīt atbilstību maksājumu nosacījumiem.

15. attēls. ANM struktūras iezīmes, kas rada problēmas saistībā ar klimata izdevumiem

Avots: ERP, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 23. apsvērums, 18. panta 4. punkta e) apakšpunkts, 24. pants un IV un V pielikums.

Secinājumi un ieteikumi

56 Lai atbalstītu klimatrīcību, ES ir pieņēmusi tiesību aktus daudzās politikas jomās. Tā apņēmās vismaz 20 % no 2014.–2020. gada budžeta tērēt klimatrīcībai, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, palielinot atjaunīgo energoresursu izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti. Komisija 2021. gadā ziņoja, ka ir sasniegusi šo mērķrādītāju (01.–14. punkts).

57 Mēs konstatējām, ka dažos gadījumos nebija pierādījumu, kas pamatotu ES izdevumu ieguldījumu klimata jomā, savukārt citos gadījumos ieguldījums bija pārvērtēts. Mūsu veiktā analīze liecina, ka Komisija nepamatoti deklarēja aptuveni 72 miljardus EUR kā klimata izdevumus (sk. 16. attēlu). Kad piemērojām samērīgākus koeficientus, iespējamā ar klimatu saistītā ES budžeta daļa samazinājās no 20 % līdz aptuveni 13 % (aptuveni 144 miljardiem EUR).

16. attēls. Komisijas klimata ziņojumi 2014.–2020. gadā un iespējamās par lielu novērtētās summas

Avots: ERP, izmantojot Komisijas metodiku.

58 Komisija ziņoja, ka 26 % lauksaimniecības finansējuma bija saistīti ar klimatu, veidojot aptuveni pusi no ES klimata izdevumiem. Tomēr lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisijas ES kopš 2010. gada nav samazinājušās. Saskaņā ar mūsu veikto analīzi, attiecīgās literatūras pārskatu un izvērtēšanas pētījumiem Komisija, visticamāk, ir novērtējusi lauksaimniecības politikas ieguldījumu par gandrīz 60 miljardiem EUR lielāku. Tas veido vairāk nekā 80 % no mūsu aprēķinātās iespējamās par lielu novērtētās summas (19.–34. punkts). Finansējumu nevajadzētu uzskatīt par saistītu ar klimatu, ja nav pierādījumu, kas to pamatotu.

1. ieteikums. Pamatot lauksaimniecības finansējuma saistību ar klimatu

Komisijai jāpamato savs skaitļos izteiktais 2021.–2027. gada lauksaimniecības politikas ieguldījums klimatrīcībā ar zinātniskiem pierādījumiem. Nepieciešamības gadījumā tai jākoriģē ieguldījums klimata jomā, kā noteikts Regulas (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, 100. panta 3. punktā.

Ieviešanas mērķtermiņš: 2026. gada jūnijs.

59 Komisija ziņošanā par klimata izdevumiem neievēroja konsekvenci. Piemēram, dzelzceļa un elektroenerģijas projektiem tika piemērota atšķirīga pieeja atkarībā no tā, vai tos finansē no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta vai Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Cita starpā mēs konstatējām, ka Komisija neizsekoja izdevumu potenciālo negatīvo ietekmi uz klimatu un nenošķīra klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām (sk. 35.–43. punktu).

60 Aprēķinot kopējo klimata izdevumu summu, Komisija apvienoja nesalīdzināmas summas, proti, summas, kas plānotas, iztērētas vai par kurām uzņemtas saistības, dažādās izdevumu jomās. Komisija arī paziņoja pārāk lielas Eiropas Sociālā fonda iemaksu summas, tostarp ES izdevumos iekļaujot dalībvalstu izdevumus. Turklāt tā ar atpakaļejošu spēku atkārtoti vērtēja paziņotos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta klimata izdevumus. Tā rezultātā tika ievērojami palielinātas iepriekš paziņotās summas (44.–46. punkts).

2. ieteikums. Uzlabot ziņošanu klimata jomā

 1. Komisijai jāidentificē ES izdevumi, kam var būt negatīva ietekme uz klimatu, un jāziņo par tiem. To darot, jābalstās uz principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”, kā noteikts ES ilgtspējas taksonomijā.
 2. Komisijai jāsagatavo pamatnostādnes, kas piemērojamas visām politikas jomām, kurām ir saistība ar klimata izdevumiem. To darot, jānosaka un skaidri jāizklāsta saskaņots pamats ziņošanai, kā arī jānodrošina konsekventa pieeja attiecībā uz līdzīgiem projektiem (piemēram, vienāds klimata koeficients) visā ES budžetā un NextGenerationEU.
 3. Katrā plānošanas periodā Komisijai jāuzlabo kārtējie klimata ziņojumi, lai uzskaitītu neizmantotās summas (summas, kuras nav izlietotas vai par kurām ir atceltas uzņemtās saistības).

Ieviešanas mērķtermiņš: 2025. gada jūnijs.

61 2021.–2027. gadā ES plāno vismaz 30 % no sava budžeta izlietot klimatrīcībai. Komisija saglabāja to pašu metodiku, taču veica dažas korekcijas. Dažas no šīm izmaiņām var uzskatīt par uzlabojumiem, piemēram, koeficientu precizēšanu un paredzētā ieguldījuma palielināšanu klimata mērķu sasniegšanai. Citas savukārt rada papildu riskus un problēmas, piemēram, nepietiekami pamatoti koeficienti, nekonsekventi ziņojumi par dzelzceļa projektiem, fosilā kurināmā izmantošanas iespējas. Tas rada jautājumus par turpmāko klimata ziņojumu uzticamību (47.–50. punkts).

62 Lai novērstu 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas piemērošanā novērotās problēmas, tagad Atveseļošanas un noturības mehānisms ietver principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” un ES ilgtspējas taksonomijas kritēriju brīvprātīgu izmantošanu. Tomēr mēs konstatējām potenciālas problēmas mehānisma izstrādē un finansēšanā, jo īpaši gadījumos, kad atskaites punktiem un mērķrādītājiem, ar kuriem panāk, ka tiek veikti maksājumi, nav skaidras saiknes ar klimata mērķiem (51.–55. punkts).

63 2021.–2027. gada ES budžetā ir pausts aicinājums lielāku uzmanību pievērst klimatrīcībai. Tomēr nav skaidrs, cik daudz ar klimata izdevumu mērķrādītājiem var sasniegt attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, atjaunīgo energoresursu plašāku izmantošanu un energoefektivitātes veicināšanu. Galu galā nozīme ir tam, vai ES izdevumi var efektīvi palīdzēt sasniegt klimata un enerģētikas mērķus. Budžetam klimata jomā ir jābūt cieši saistītam ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

3. ieteikums. Saskaņot ES budžetu ar klimata un enerģētikas mērķiem

Komisijai jāziņo par klimata izdevumu ieguldījumu ES klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, kā novērtēt budžeta ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu.

Ieviešanas mērķtermiņš: 2025. gada decembris.

Šo ziņojumu 2022. gada 27. aprīlī Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas locekle Joëlle Elvinger.

 

Revīzijas palātas vārdā —

Klaus-Heiner Lehne
priekšsēdētājs

Pielikums. Iepriekšējie ERP ieteikumi par ziņošanu klimata jomā

Šie iepriekšējie ieteikumi joprojām ir būtiski klimata ziņojumu kontekstā un papildina šeit sniegtos ieteikumus.

Īpašais ziņojums Ieteikumi Komisijai Komisijas atbilde
ĪZ 22/2021 “Ilgtspējīgs finansējums: vajadzīga saskaņotāka ES rīcība, lai finansējumu novirzītu ilgtspējīgiem ieguldījumiem”
3.a) Sniegt informāciju par to, cik liels InvestEU finansējums tiek izsekots, izmantojot ES ilgtspējas taksonomiju.
Saistīts ar šā ziņojuma 3. ieteikumu.
Pieņemts
  3.b) Attiecībā uz InvestEU: ziņot par attiecīgo pabeigto finansēšanas darbību rezultātiem, kas saistīti ar klimatu, piemēram, par siltumnīcefekta gāzu emisiju faktisko samazināšanu.
Saistīts ar šā ziņojuma 3. ieteikumu.
Pieņemts
  5.a) Piemērot principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” visā ES budžetā.
Saistīts ar šā ziņojuma 2. ieteikumu.
Daļēji pieņemts Attiecīgā gadījumā un ja piemērojams, šis princips ir iekļauts attiecīgajos tiesību aktos. ES izdevumu programmas ir ļoti dažādas, tādēļ ES ilgtspējas taksonomijas principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” vienāda piemērošana visā ES budžetā nav nedz iespējama, nedz atbilstoša.
  5.c) Pilnībā integrēt ES ilgtspējas taksonomijas kritērijus ES klimatrīcības apsekošanas metodoloģijā, tiklīdz tie kļūst pieejami.
Saistīts ar šā ziņojuma 2. ieteikumu.
Daļēji pieņemts ES ilgtspējas taksonomija laika gaitā var mainīties. Paļaujoties uz to, stabilas laika rindas nebūtu iespējamas. Nav pieejama detalizēta informācija, kas vajadzīga taksonomijas piemērošanai, un dalībvalstīm/īstenošanas partneriem tā nav jāsniedz.
  5.d) Papildināt pašreizējo ziņošanu par ES budžeta ieguldījumu klimatrīcībā, sniedzot informāciju par ES izdevumiem, kas saistīti ar klimatu un kam piemēro 100 % koeficientu, pamatojoties uz ES ilgtspējas taksonomijas kritērijiem.
Saistīts ar šā ziņojuma 2. ieteikumu.
Pieņemts
ĪZ 16/2021 “Kopējā lauksaimniecības politika un klimats. Puse no ES izdevumiem klimata jomā, tomēr lauku saimniecību radīto emisiju apjoms nemazinās”
1.b) Novērtēt dalībvalstu KLP stratēģiskos plānus, lai ierobežotu risku, ka KLP shēmas palielina vai uztur lauksaimniecības radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Saistīts ar šā ziņojuma 1. ieteikumu.
Pieņemts
  1.c) Nodrošināt, ka KLP sniedz efektīvus stimulus samazināt lauksaimniecības dzīvnieku un mēslošanas līdzekļu radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas sekmē ES mērķu sasniegšanu klimata jomā.
Saistīts ar šā ziņojuma 1. ieteikumu.
Pieņemts
  3.a) Noteikt uzraudzības rādītājus, kas ļauj veikt ikgadēju novērtējumu par 2021.–2027. gada KLP finansēto klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu neto emisijām, un regulāri par tiem ziņot.
Saistīts ar šā ziņojuma 3. ieteikumu.
Nav pieņemts Lai jēgpilni novērtētu šo pasākumu ietekmi uz SEG neto emisijām, vajadzīgi dati par vairākiem gadiem (KLP nav vienīgais faktors, kas veicina SEG emisijas). Šādi novērtējumi tiks skatīti izvērtēšanās, nevis reizi gadā.
ĪZ 18/2019 “ES siltumnīcefekta gāzu emisijas: par tām ziņo pienācīgi, taču vajadzīgs labāks priekšstats par samazinājumiem nākotnē”
2.c) Novērtēt un ziņot UNFCCC par ietekmi, ko uz emisijām atstāj galvenie ES politikas virzieni un pasākumi, piemēram, emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, regulas par COemisijām, ko rada autotransports vai citas nozares, uz kurām attiecas Kopīgo centienu lēmums.
Saistīts ar šā ziņojuma 3. ieteikumu.
Pieņemts
  2.c) Nodrošināt, ka datu vākšanā klimata pārmaiņu mazināšana tiek nošķirta no pielāgošanās.
Saistīts ar šā ziņojuma 2. ieteikumu.
Nav pieņemts Sekas, ko gan Komisijai, gan dalībvalstīm rada šāds papildu administratīvais slogs, ir neskaidras.
  4) Piemērot piesardzības principu un izlabot pārlieku lielās aplēses ELFLA, pārskatot noteiktos ES klimata koeficientus.
Saistīts ar šā ziņojuma 1. ieteikumu.
Daļēji pieņemts Pašreizējās DFS laikā izsekošanas metodikai ir jābūt stabilai, lai nodrošinātu paredzamību, konsekvenci un caurskatāmību.
ĪZ 31/2016 “Vismaz piektdaļas ES budžeta novirzīšana klimata rīcībai: notiek vērienīgs darbs, bet pastāv nopietns risks, ka iecerēto neizdosies sasniegt”
6.a) Izstrādāt saskaņotu un samērīgu sistēmu klimata rīcības faktiskās īstenošanas pārraudzībai.
Saistīts ar šā ziņojuma 3. ieteikumu.
Nav pieņemts Šis ieteikums palielinātu dalībvalstu administratīvo slogu, ko spēkā esošie noteikumi neparedzēja.

Avots. ERP.

Akronīmi un saīsinājumi

ANM: Atveseļošanas un noturības mehānisms

ASI: attīstības sadarbības instruments

DFS: daudzgadu finanšu shēma

EISI: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

ELFLA: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

ELGF: Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds

ERAF: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ESAO: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

ESF: Eiropas Sociālais fonds

ETS: emisijas kvotu tirdzniecības sistēma

EVA: Eiropas Vides aģentūra

ĢD: ģenerāldirektorāts

KF: Kohēzijas fonds

KLP: kopējā lauksaimniecības politika

NGEU: NextGenerationEU

NVO: nevalstiska organizācija

SEG: siltumnīcefekta gāze

Glosārijs

“Apvārsnis 2020”: ES pētniecības un inovācijas programma 2014.–2020. gada periodam.

Agrovides un klimata pasākumi: ikviena prakse no brīvprātīgu pasākumu kopuma, kas sniedzas tālāk par parastām vides prasībām un dod iespēju lauksaimniekiem saņemt maksājumu no ES budžeta.

Biomasa: degviela, ko iegūst no bioloģiskiem produktiem un atkritumu atlikumiem un ko izmanto enerģijas ražošanai.

Daudzgadu finanšu shēma: ES izdevumu plāns, kurā ir noteiktas prioritātes (pamatojoties uz politikas mērķiem) un maksimālie apjomi, parasti septiņu gadu posmam. DFS ir struktūra, kuras ietvaros tiek veidots ES katra gada budžets un kurā ir noteikts katras kategorijas izdevumu apmērs.

Eiropas strukturālie un investīciju fondi: pieci galvenie ES fondi, kuri kopā veicina ekonomikas attīstību visā Eiropas Savienībā 2014.–2020. gada periodā: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Eiropas zaļais kurss: 2019. gadā pieņemta ES izaugsmes stratēģija, kuras mērķis ir līdz 2050. gadam padarīt ES klimatneitrālu.

ES klimata koeficients: koeficients, kas piemērojams ES izdevumiem projektos, pasākumos vai darbībās nolūkā atspoguļot to, cik lielā mērā tie ietver klimata apsvērumus.

Intervences joma: to darbību kategorija, kuras finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda vai Eiropas Sociālā fonda.

Klimata izdevumi: jebkuri izdevumi, kas (tieši vai netieši) veicina klimata mērķu sasniegšanu.

Klimata pārmaiņas: izmaiņas Zemes klimatā, kuru rezultātā rodas jauni ilgtermiņa laikapstākļu modeļi.

Klimata pārmaiņu mazināšana: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana vai ierobežošana, ņemot vērā to ietekmi uz klimatu.

Klimata politikas (aspektu) integrēšana: ar klimatu saistītu apsvērumu iekļaušana visā rīcībpolitikā, instrumentos, programmās un fondos.

Klimatadaptācija: valstu un kopienu neaizsargātības pret klimata pārmaiņām mazināšana, palielinot to spēju pārvarēt klimata pārmaiņu ietekmi.

Klimatneitralitāte: situācija, kad cilvēka darbības nerada neto ietekmi uz klimatu.

Klimatrīcība: pasākumi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.

Klimatrīcības apsekošana: progresa virzībā uz klimatrīcības finansēšanas mērķu sasniegšanu uzraudzība.

Kopējā lauksaimniecības politika: ES vienotā lauksaimniecības politika, kas ietver subsīdijas un virkni citu pasākumu, kuri tiek īstenoti, lai garantētu pārtikas nodrošinājumu, panāktu pietiekami augstu dzīves līmeni ES lauksaimniekiem, veicinātu lauku attīstību un aizsargātu vidi.

Liekā palīdzība: situācija, kad kāda ES finansēta darbība būtu notikusi arī bez publiskā atbalsta saņemšanas.

Nacionālais kopienākums: valsts turības standarta mērījums, kurā ņem vērā iekšzemē un ārvalstīs gūtus ienākumus.

Natura 2000: tīkls, kas aptver retu un apdraudētu sugu aizsargājamās teritorijas un dažus retu dabisko dzīvotņu veidus, ko aizsargā ES tiesību akti.

NextGenerationEU: NextGenerationEU: finansējuma pakete ar mērķi palīdzēt ES dalībvalstīm atgūties no Covid-19 pandēmijas ekonomiskās un sociālās ietekmes.

Oglekļa emisiju pārvirze: SEG emisiju pieaugums, kam par iemeslu ir ražošanas pārvietošana no valsts ar stingriem emisiju ierobežojumiem uz valsti, kurā noteikumi nav tik stingri.

Prioritārā joma: viens no ES galveno lauku attīstības prioritāšu elementiem.

Rio marķieris: ESAO noteikts rādītājs tam, cik lielā mērā darbība veicina Riodežaneiro konvenciju mērķu sasniegšanu.

Riodežaneiro konvencijas: trīs konvencijas, kas noslēgtas Apvienoto Nāciju Organizācijas Zemes samitā Riodežaneiro 1992. gadā, proti, Konvencija par bioloģisko daudzveidību, Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām un Konvencija par cīņu pret pārtuksnešošanos.

Siltumnīcefekta gāze: atmosfēru veidojoša gāze, piemēram, oglekļa dioksīds vai metāns, kas absorbē un izstaro starojumu, aizturot siltumu un tādējādi sasildot Zemes virsmu, un šo sasilšanu sauc par siltumnīcas efektu.

Tiešie maksājumi: lauksaimniecības atbalsta maksājumi, piemēram, platībatkarīgais atbalsts, ko maksā tieši lauksaimniekiem; zināms arī kā ienākumu atbalsts.

Revīzijas grupa

ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas jomas un programmas vai ar pārvaldību saistītus jautājumus konkrētās budžeta jomās. ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, proti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības intereses.

Šo lietderības revīziju veica ERP locekles Joëlle Elvinger vadītā I apakšpalāta “Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana”. Revīziju vadīja ERP locekle Joëlle Elvinger, atbalstu sniedza locekles biroja vadītāja Ildikó Preiss un locekles biroja atašeji Paolo Pesce un Charlotta Törneling, atbildīgie vadītāji Ramona Bortnowschi un Emmanuel Rauch, darbuzdevuma vadītāja Antonella Stasia, revidenti Ernesto Roessing un Jonas Kathage un revidente un grafiskā dizainere Marika Meisenzahl. Sekretāres uzdevumus pildīja Judita Frangež.

Beigu piezīmes

1 IPCC, kopsavilkums politikas veidotājiem, Climate Change 2021: The Physical Science Basis”, I darba grupas ieguldījums Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes sestajā novērtējuma ziņojumā, 2021, 21. lpp.

2 Sk. Komisijas tīmekļa vietni, Klimata politikas ĢD, EU Action.

3 Lēmums 2002/358/EK par Kioto protokola apstiprināšanu.

4 Komisija, “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020””, COM(2011) 500, 2011, II daļa, 13. lpp.

5 Eiropadome, Secinājumi – Daudzgadu finanšu shēma, EUCO 37/13, 2013, 10. punkts.

6 Regula (ES) 215/2014 attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam.

7 ESAO, ESAO rokasgrāmata “DAC Rio Markers for Climate, 2. lpp.

8 Komisija, 2020. gada ziņojums par ES budžeta pārvaldību un izpildi, I sējums.

9 Eiropadomes secinājumi, EUCO 29/19, 2019.

10 Komisija,“ES Klimatadaptācijas stratēģija”, COM(2021) 82.

11 Direktīva 2003/87/EK par ES ETS, I pielikums.

12 Lēmums 406/2009/EK par SEG emisiju samazināšanas saistībām līdz 2020. gadam un Regula (ES) 2018/842 par dalībvalstu SEG mērķrādītājiem no 2021. līdz 2030. gadam.

13 Komisija, “Priekšlikums, ar ko attiecībā uz atjaunīgo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu groza vairākas direktīvas”, COM(2021) 557; Komisija, “Priekšlikums Direktīvai par energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija)”, COM(2021) 558.

14 EVA ziņojums Nr. 13/2021 “Trends and projections in Europe 2021, prognozes par 2020. gadu.

15 Komisija, 2019. gada novērtējums par dalībvalstu progresu virzībā uz nacionālo 2020. gada energoefektivitātes mērķrādītāju sasniegšanu, COM(2020) 326.

16 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 11/2020 “Ēku energoefektivitāte: joprojām lielāka vērība jāpievērš izmaksu lietderībai”; Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 02/2022 “Energoefektivitāte uzņēmumos: zināms enerģijas ietaupījums, bet nepilnības plānošanā un projektu atlasē”.

17 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 17/2013 “ES finansējums klimata jomā kā daļa no ārējā atbalsta”; īpašais ziņojums 31/2016 “Vismaz piektdaļas ES budžeta novirzīšana klimata rīcībai: notiek vērienīgs darbs, bet pastāv nopietns risks, ka iecerēto neizdosies sasniegt”; apskats 01/2020 “Klimata jomas izdevumu izsekošana ES budžetā”.

18 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 16/2021 “Kopējā lauksaimniecības politika un klimats. Puse no ES izdevumiem klimata jomā, tomēr lauku saimniecību radīto emisiju apjoms nemazinās”.

19 Brady M. un citi, Impacts of Direct Payments, 2017, 70., 88. un 89. lpp.; M’barek, R.un citi; Scenar 2030 - Pathways for the European agriculture and food sector beyond, 2020, 144. lpp.

20 Turpat.

21 Chahal un citi, Cumulative impact of cover crops on soil carbon sequestration and profitability in a temperate humid climate, 2020.

22 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 23/2019 “Lauksaimnieku ienākumu stabilizācija: pieejams visaptverošs instrumentu kopums, taču ir jāpaaugstina to izmantošanas līmenis un jānovērš pārmērīgas kompensācijas”.

23 Komisija, Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, Alliance Environnement, 2019, 113. lpp.

24 Eiropas Revīzijas palāta, apskats 01/2020 “Klimata jomas izdevumu izsekošana ES budžetā”, 7. attēls.

25 Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem.

26 Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, 42. un 44. apsvērums.

27 Komisija, “Evaluation study of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment”, Alliance Environnement un the Thünen Institute, 2017.

28 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 21/2017 “Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas vēl nav efektīva vides aizsardzības ziņā”, 28. punkts un 5. attēls; Gocht, A. un citi, Economic and Environmental Impacts of CAP Greening: CAPRI Simulation Results, 2017; Louhichi, K. un citi, Economic impacts of CAP greening: application of an EU-wide individual farm model for CAP analysis (IFM-CAP), 2017.

29 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 21/2017 “Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas vēl nav efektīva vides aizsardzības ziņā”, 43.–46. punkts.

30 M’barek, R. un citi, Scenar 2030 - Pathways for the European agriculture and food sector beyond”, 2020, 115. un 144. lpp.

31 Komisijas dienestu darba dokuments, Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, 23. un 24. lpp.

32 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 16/2021 “Kopējā lauksaimniecības politika un klimats. Puse no ES izdevumiem klimata jomā, tomēr lauku saimniecību radīto emisiju apjoms nemazinās”, VII punkts.

33 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 31/2016 “Vismaz piektdaļas ES budžeta novirzīšana klimata rīcībai: notiek vērienīgs darbs, bet pastāv nopietns risks, ka iecerēto neizdosies sasniegt”, pielikums.

34 Turpat.

35 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 20/2022 par LEADER un sabiedrības virzītu vietējo attīstību.

36 Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, 3. panta a) punkts.

37 Komisijas vidusposma novērtējums par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, SWD(2018) 44.

38 Komisija, Investing in European networks – The Connecting Europe Facility. Five years supporting European infrastructure”, 21. lpp.

39 Eiropas Komisija, “EU transport in figures — statistical pocketbook 2020”.

40 Quinn, A. un citi, Rail Adapt: Adapting the railway for the future, UIC (Starptautiskā dzelzceļu savienība), 2017. gada novembris.

41 Regula (ES) 2021/1153, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, 5. apsvērums.

42 Regula (ES) 215/2014 attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam.

43 Eiropas strukturālo un investīciju fondu publiskais infopanelis.

44 Nesbit, M. un citi, “Documenting climate mainstreaming in the EU budget: making the system more transparent, stringent and comprehensive”, Eiropas Parlaments, 2020, 18.–20. lpp.

45 Eiropas Revīzijas palāta, apskats 01/2020 “Klimata jomas izdevumu izsekošana ES budžetā”, 5. attēls.

46 Cremins, A. and Kevany, L., An Introduction to the Implementation of Green Budgeting in Ireland, Staff Paper 2018, 12. lpp.

47 Komisija, “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020””, COM(2011) 500, II daļa, 15. lpp.

48 Turpat.

49 Komisija, Green Budgeting Practices in the EU: A First Review, diskusiju dokuments, 2021, 22. lpp.

50 Komisija, “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020””, COM(2011) 500, II daļa, 15. lpp.

51 Komisija, 2020. gada ziņojums par ES budžeta pārvaldību un izpildi, 2021, I sējums, 8. un 9. lpp.

52 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 19/2019INEA: ieguvumi ir sniegti, bet jānovērš EISI trūkumi”, IV punkts.

53 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 17/2018 “Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada plānošanas perioda programmu pēdējos gados palielināja līdzekļu apguvi, bet nepietiekami koncentrējās uz rezultātiem”.

54 Regula (ES) 2021/1153, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, 5. apsvērums; Regula (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus cita starpā par ERAF un KF, 6. panta 1. punkts; Regula (ES) 2021/695, ar ko izveido programmu “Apvārsnis Eiropa”, 7. panta 10. punkts; Regula (ES) 2021/947, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē”, 49. apsvērums.

55 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par snieguma satvaru ES budžetam saskaņā ar DFS 2021.–2027. gadam, COM(2021) 366, 7. lpp.

56 Regula (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 4. un 5. pants.

57 Komisijas paziņojums “Technical guidance on the application of “do no significant harm” under the Recovery and Resilience Facility Regulation”, C(2021) 1054, 7. un 8. lpp.

58 Regula (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai.

59 Eiropas Revīzijas palāta, īpašais ziņojums 22/2021 “Ilgtspējīgs finansējums: vajadzīga saskaņotāka ES rīcība, lai finansējumu novirzītu ilgtspējīgiem ieguldījumiem”, 90. punkts.

60 Regula (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 28. pants.

61 Regula (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 18. panta 4. punkta e) apakšpunkts un VI pielikums.

Kontaktinformācija

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1
Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (https://europa.eu).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2022

PDF ISBN 978-92-847-7791-4 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/76066 QJ-AB-22-007-LV-N
HTML ISBN 978-92-847-7787-7 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/12981 QJ-AB-22-007-LV-Q

AUTORTIESĪBAS

© Eiropas Savienība, 2022.

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atkalizmantošanas politiku nosaka ar ERP Lēmumu Nr. 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu atkalizmantošanu.

Ja vien nav norādīts citādi (piemēram, individuālās autortiesību norādēs), ERP saturs, kurš pieder ES, ir licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Tādējādi atkalizmantošana parasti ir atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un norādītas visas izmaiņas. ERP satura atkalizmantošana nedrīkst sagrozīt tā sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav atbildīga par atkalizmantošanas sekām.

Jāsaņem papildu atļauja, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas privātpersonas, piemēram, ERP darbinieku fotoattēlos, vai ja tas ietver trešās personas darbu.

Ja šāda atļauja ir saņemta, tā atceļ un aizstāj iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem.

Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, var būt nepieciešams prasīt atļauju tieši autortiesību īpašniekiem.

2. attēls: augšā pa labi, 11. attēls: augšā pa labi, ikonu izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com.

4. attēls: ikonu pa kreisi izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com.

5. attēls: ikonu pa kreisi izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com.

6. attēls: ikonu pa kreisi izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com.

12. attēls: augšā pa labi, 13. attēls: augšā pa kreisi, 16. attēls: augšā pa kreisi, 3. izcēlums: pa kreisi, 7. attēls: ikonu izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com.

2. tabula: ikonas izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com.

3. tabula: ikonas izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com.

4. tabula: ikonas izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com.

5. tabula: ikonu augšā pa kreisi izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com.

6. tabula: ikonas augšā pa kreisi izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com.

Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, proti, patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, nav iekļauti ERP atkalizmantošanas politikā.

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā europa.eu, ir atrodamas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes nekontrolē, iesakām rūpīgi iepazīties ar to privātuma un autortiesību politiku.

ERP logotipa izmantošana

ERP logotipu nedrīkst izmantot bez ERP iepriekšējas piekrišanas.

KĀ SAZINĀTIES AR ES

Klātienē
Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tiešsaistē (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_lv).

Pa tālruni vai rakstveidā
Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:

 • pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
 • pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
 • izmantojot saziņas veidlapu: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_lv.

KĀ ATRAST INFORMĀCIJU PAR ES

Internetā
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa (european-union.europa.eu).

ES publikācijas
ES publikācijas varat apskatīt vai pasūtīt vietnē op.europa.eu/lv/publications. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko dokumentācijas centru (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_lv).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti
Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1951. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties vietnē EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

ES atvērtie dati
Portālā data.europa.eu ir piekļuve atvērtām datu kopām no ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām. Datus var bez maksas lejupielādēt un izmantot tiklab komerciāliem, kā nekomerciāliem mērķiem. Portālā ir arī bagātīga piekļuve datu kopām, kas nākušas no Eiropas valstīm.