Ειδική έκθεση
09 2022

Κλιματικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2014‑2020: Στην πραγματικότητα χαμηλότερες από τις αναφερθείσες

Τι πραγματεύεται η έκθεση:Η ΕΕ δεσμεύθηκε να δαπανήσει για τη δράση για το κλίμα τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού της για την περίοδο 2014‑2020. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η ΕΕ πέτυχε την τιμή-στόχο, αναφέροντας κλιματικές δαπάνες ύψους 216 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εν λόγω περίοδο. Διαπιστώσαμε ότι οι αναφερθείσες δαπάνες δεν σχετίζονταν πάντοτε με τη δράση για το κλίμα, καθώς και ότι, συνολικά, τα στοιχεία που αναφέρθηκαν σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες είχαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, υπερεκτιμηθεί κατά τουλάχιστον 72 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρά τις σχεδιαζόμενες για την περίοδο 2021‑2027 βελτιώσεις ως προς την αναφορά στοιχείων για τη δράση για το κλίμα, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις. Στόχος των συστάσεων που διατυπώνουμε είναι η βελτίωση της αναφοράς στοιχείων σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες και η σύνδεση της συνεισφοράς της ΕΕ από τον προϋπολογισμό της με τους οικείους στόχους της για το κλίμα και την ενέργεια. Συνιστούμε επίσης τη συγκέντρωση επιστημονικών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμβολής της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ στη δράση για το κλίμα.

Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ.

Η παρούσα δημοσίευση είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες, καθώς και στον ακόλουθο μορφότυπο:
PDF
PDF Η συνεισφορά της ΕΕ από τον προϋπολογισμό της στη δράση για το κλίμα την περίοδο 2014‑2020

Σύνοψη

I Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ, η οποία έχει θέσει για την ίδια απαιτητικούς στόχους στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τιμές-στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με ορίζοντα το 2020 και το 2030, καθώς και ο μακροπρόθεσμος στόχος της επίτευξης ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050.

II Η ΕΕ δεσμεύθηκε να δαπανήσει για τη δράση για το κλίμα τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού της για την περίοδο 2014‑2020. Το 2021, η Επιτροπή ανέφερε ότι είχε επιτύχει την τιμή-στόχο, έχοντας δαπανήσει 216 δισεκατομμύρια ευρώ (20,1 %) για μέτρα σχετικά με το κλίμα. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021‑2027 περιλαμβάνει αυξημένη στο 30 % τιμή-στόχο για τη συμβολή στη δράση για το κλίμα.

III Στόχος του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός συνάφειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που υπέβαλε η Επιτροπή σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες για την περίοδο 2014‑2020. Εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εφάρμοσε τη μεθοδολογία της κατά την αξιολόγηση των κλιματικών δαπανών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι αναφερθείσες δαπάνες συνέβαλαν στη δράση για το κλίμα. Ακόμη, εξετάσαμε τις αλλαγές που αναμένονται ως προς την παρακολούθηση των κλιματικών δαπανών μετά το 2020. Επιλέξαμε να εκτελέσουμε τις εργασίες μας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ώστε να βοηθήσουμε την Επιτροπή να βελτιώσει την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες.

IV Διαπιστώσαμε ότι οι αναφερθείσες δαπάνες δεν σχετίζονταν πάντοτε με τη δράση για το κλίμα. Συνολικά, εκτιμούμε ότι η Επιτροπή υπερεκτίμησε τον βαθμό στον οποίο βασικές συνιστώσες της γεωργικής χρηματοδότησης, όπως η πολλαπλή συμμόρφωση, οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και η βιολογική γεωργία, συνέβαλαν στη δράση για το κλίμα. Η αξιολόγησή μας στηρίζεται επίσης σε δημοσιεύσεις της Επιτροπής, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

V Ομοίως, κρίνουμε ότι η Επιτροπή υπερεκτίμησε τη συμβολή της χρηματοδότησης βασικών υποτομέων των υποδομών και της συνοχής, όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η ηλεκτρική ενέργεια και η βιομάζα, στη δράση για το κλίμα. Η Επιτροπή δεν χρησιμοποίησε συντηρητικές παραδοχές ούτε επέδειξε συνέπεια ως προς την αναφορά στοιχείων σχετικά με τα εν λόγω έργα.

VI Θεωρούμε συνολικά αναξιόπιστη την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες. Αυτή βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε προσεγγιστικούς υπολογισμούς και στην καταγραφή μόνο του δυνητικού θετικού αντικτύπου στο κλίμα, χωρίς να αξιολογείται η τελική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα αυτό. Υπήρχε επίσης κίνδυνος να μην δαπανηθούν τα προγραμματισμένα ή τα δεσμευθέντα ποσά, πράγμα που θα μπορούσε να συντελέσει με τη σειρά του στη διόγκωση των αναφερόμενων στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες. Σε μία περίπτωση, η Επιτροπή συμπεριέλαβε στην αναφορά των σχετικών στοιχείων για την ΕΕ την εθνική συνεισφορά.

VII Από την ανάλυσή μας προέκυψε ότι η Επιτροπή ανέφερε κλιματικές δαπάνες που υπερέβαιναν τις πραγματικές κατά τουλάχιστον 72 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από το 80 % αφορούσε κονδύλια για τη χρηματοδότηση της γεωργίας. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 13 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014‑2020 δαπανήθηκε για τη δράση για το κλίμα.

VIII Εκφράζουμε ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία των αναφερθέντων στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες κατά την περίοδο 2021‑2027. Παρά τις προτεινόμενες βελτιώσεις στη μεθοδολογία αναφοράς στοιχείων, τα περισσότερα από τα ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά την περίοδο 2014‑2020 δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Το χρηματοδοτικό μέσο NextGenerationEU, που θεσπίστηκε το 2020, ενσωματώνει τη βασική αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», η οποία σημαίνει ότι οι οικονομικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να θέτουν υπό απειλή τους περιβαλλοντικούς ή κλιματικούς στόχους. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι το NextGenerationEU θέτει επιπλέον προκλήσεις λόγω της ασαφούς σύνδεσης μεταξύ των πληρωμών και των στόχων για το κλίμα.

IX Προκειμένου να βελτιωθεί η αναφορά στοιχείων σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες στο μέλλον, συνιστούμε στην Επιτροπή να συγκεντρώσει επιστημονικά στοιχεία προκειμένου να τεκμηριώσει τη συμβολή της γεωργικής πολιτικής, με την οποία συνδέεται το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που αναφέρονται για το κλίμα στην ΕΕ. Στο ίδιο πλαίσιο, συνιστούμε επίσης να προσδιοριστούν οι δαπάνες της ΕΕ με δυνητικά αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα, να εκδοθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της συνέπειας, και να καταγραφούν τα αχρησιμοποίητα ποσά. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τη συμβολή των κλιματικών δαπανών στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

Εισαγωγή

01 Η κλίμακα των πρόσφατων αλλαγών στο κλιματικό σύστημα και η επιρροή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο κλίμα είναι άνευ προηγουμένου και πολλές αλλαγές είναι μη αναστρέψιμες για αιώνες, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος1. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω εσωτερικών πολιτικών και συνεργασίας με διεθνείς εταίρους αποτελεί για την ΕΕ βασική προτεραιότητα2. Στο γράφημα 1 παρουσιάζονται τα δομικά στοιχεία της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα.

Γράφημα 1 – Δομικά στοιχεία

Πηγή: ΕΕΣ.

Διεθνείς δεσμεύσεις για το κλίμα

02 Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2005, η ΕΕ δεσμεύθηκε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 8 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, μεταξύ 2008 και 20123. Με τη συγκεκριμένη τιμή-στόχο επιδιώκεται ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη με σκοπό τη στήριξη των προσπαθειών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, το πρωτόκολλο καλύπτει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ή αλλιώς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις της.

03 Το 2015 με τη συμφωνία του Παρισιού τέθηκε στο πλαίσιο του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής παγκόσμια τιμή-στόχος για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C και κατά προτίμηση στον 1,5°C. Η συμφωνία αποσκοπούσε επίσης στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των μερών στην κλιματική αλλαγή. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της την κύρωσαν το 2016.

Βασικές εξελίξεις στο πλαίσιο της ΕΕ για το κλίμα

04 Το 2011 η Επιτροπή ανακοίνωσε τον στόχο της για αύξηση του ποσοστού του προϋπολογισμού της ΕΕ που σχετίζεται με το κλίμα σε τουλάχιστον 20 % για την περίοδο 2014‑20204. Το 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο υποστήριζε τον στόχο «τουλάχιστον το 20% των δαπανών να σχετίζονται με το κλίμα». Το 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι στόχοι της δράσης για το κλίµα θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% των δαπανών της ΕΕ κατά την περίοδο 2014‑2020»5. Το 2014, η ΕΕ ενσωμάτωσε στη νομοθεσία για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία6 μεθοδολογία για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή.

05 Η Επιτροπή βασίζει τη μεθοδολογία της για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κλιματικών δαπανών στην εφαρμογή συντελεστών στις συνιστώσες των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως οι τομείς παρέμβασης ή τα έργα, ανάλογα με την συμβολή που αναμένεται να έχουν στη δράση για το κλίμα (βλέπε πίνακα 1). Η μεθοδολογία αυτή είναι μια προσαρμοσμένη εκδοχή των δεικτών του Ρίο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που εισήχθησαν το 1998 για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν τους στόχους των συμβάσεων του Ρίο στην αναπτυξιακή συνεργασία7.

Πίνακας 1 – Οι τρεις κλιματικοί συντελεστές της ΕΕ

Αναμενόμενη συμβολή στους κλιματικούς στόχους: Σημαντική Μέτρια Καμία ή αμελητέα
Κλιματικός συντελεστής της ΕΕ:

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Προϋπολογισμός για την “Ευρώπη 2020”», COM(2011) 500, μέρος II, σ. 15.

06 Η Επιτροπή αναφέρει σε ετήσια βάση στοιχεία σχετικά με τις συνολικές δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα στα σχέδια προϋπολογισμών και στις εκθέσεις της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι Γενικές Διευθύνσεις Προϋπολογισμού και Δράσης για το Κλίμα είναι από κοινού επικεφαλής αυτής της ετήσιας διαδικασίας. Τον Ιούνιο του 2021 η Επιτροπή ανέφερε ότι η ΕΕ δαπάνησε το 20,1 % του προϋπολογισμού της της περιόδου 2014‑2020, ήτοι 216 δισεκατομμύρια ευρώ, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, εκπληρώνοντας έτσι την τιμή-στόχο του 20 %8. Στο γράφημα 2 παρουσιάζονται τα βασικά προγράμματα δαπανών που συνέβαλαν στην επίτευξη της συγκεκριμένης τιμής-στόχου.

Γράφημα 2 – Συμβολή στη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ της περιόδου 2014‑2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Επιτροπή

Σημ.: Στα «λοιπά» περιλαμβάνονται επίσης ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας, το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας, η Ανθρωπιστική Βοήθεια κ.λπ.

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της έκθεσης της Επιτροπής 2020 Annual Management and Performance Report for the EU budget.

07 Για την περίοδο 2021‑2027, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν ορίσει τη συνολική τιμή-στόχο συμβολής στη δράση για το κλίμα στο 30 %, θέτοντας τον πήχη υψηλότερα από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού (βλέπε γράφημα 3).

Γράφημα 3 – Τιμές-στόχος για τις δαπάνες για το κλίμα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των εξής: Επιτροπή, Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της· Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021‑2027, COM(2018) 321· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συμπεράσματα - Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου EUCO 10/20, 2020, σ. 7· Επιτροπή, Guidance to Member States, Recovery and Resilience Plans, SWD(2020) 205, σ. 5.

08 Το 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που αποσκοπεί «στον μετασχηματισμό της ΕΕ σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία που διαθέτει μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων». Στην ανακοίνωση για την πράσινη συμφωνία παρουσιάστηκε το σχέδιο της ΕΕ για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και το 2050. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον στόχο να καταστεί η ΕE κλιματικά ουδέτερη έως το 20509.

09 Το 2021 η ΕΕ ενέκρινε το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα, με το οποίο θεσπίζεται η δεσμευτική για την ΕΕ τιμή-στόχος για μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Ορίζεται επίσης ενδιάμεση τιμή-στόχος για τη μείωση των καθαρών εκπομπών κατά 55 % έως το 2030 (σε σύγκριση με το 1990). Η δέσμη μέτρων «Προσαρμογή στον στόχο του 55 %» της Επιτροπής στηρίζει την πρόοδο προς την επίτευξη της ενδιάμεσης τιμής-στόχου για το 2030. Περιέχει κατάλογο αλληλοσυνδεόμενων νομοθετικών προτάσεων, αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων που καλύπτουν τομείς πολιτικής όπως η ενέργεια, το κλίμα, τα κτίρια, η χρήση γης, η αλλαγή χρήσης γης και η δασοκομία, ενώ προβλέπει και τη δημιουργία ενός «Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα».

10 Η Επιτροπή δημοσίευσε το 2013 τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το 2021 μια νέα στρατηγική10. Το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα απαιτεί τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

11 Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ στηρίζει τη μείωση των εκπομπών στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και στις αερομεταφορές11 (βλέπε πλαίσιο 1). Άλλοι οικονομικοί κλάδοι εμπίπτουν στη νομοθεσία της ΕΕ για τον επιμερισμό των προσπαθειών, η οποία θέτει εθνικές τιμές-στόχο για τη μείωση των εκπομπών με σκοπό τη συνεισφορά στην τιμή-στόχο της ΕΕ12.

Πλαίσιο 1 –Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ

Το ΣΕΔΕ της ΕΕ λειτουργεί ως πρόγραμμα «ανώτατων ορίων και δικαιωμάτων εμπορίας», στο πλαίσιο του οποίου οι καλυπτόμενοι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να παραδίδουν ένα δικαίωμα εκπομπής ανά τόνο ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν. Οι εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα, να τα αποκτούν μέσω πλειστηριασμών ή να τα εμπορεύονται μεταξύ τους. Κάθε χρόνο ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων δικαιωμάτων μειώνεται και διαμορφώνεται ένα «ανώτατο όριο».

12 Οι στόχοι της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2020 και το 2030 περιλαμβάνουν τιμές-στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης (βλέπε γράφημα 4, γράφημα 5 και γράφημα 6). Το 2021 το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα έθεσε τον δεσμευτικό στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050 (βλέπε σημείο 09), και η Επιτροπή πρότεινε νέες τιμές-στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση13.

13 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αναφέρει τα εξής:

 • Η ΕΕ πέτυχε την τιμή-στόχο για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 % έως το 2020, έχοντας ήδη μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 24 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2019 (βλέπε γράφημα 4).
 • Το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ήταν 19,7 % το 2019, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 2020 εκτιμάται σε 21,3 % (βλέπε γράφημα 5).
 • Η πτωτική τάση της κατανάλωσης ενέργειας που παρατηρείται από το 2006 αντιστράφηκε το 2015, αλλά ο ΕΟΠ εκτιμά ότι η ΕΕ πέτυχε την τιμή-στόχο της για το 2020, μειώνοντας την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 24 % (βλέπε γράφημα 6).

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας το 202014.

Γράφημα 4 – Τιμές-στόχος της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (με έτος αναφοράς το 1990)

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των εξής: EEA greenhouse gases - data viewer για την περίοδο 1990‑2019· Έκθεση του ΕΟΠ αριθ. 13/2021 με τίτλο «Trends and projections in Europe 2021» για την προβολή που αφορά το έτος 2020.

Γράφημα 5 – Μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ

Σημ.: Το 2021, η Επιτροπή πρότεινε νέα τιμή-στόχο για το 2030.

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του ΕΟΠ.

Γράφημα 6 – Τιμή-στόχος της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (σε σύγκριση με την προβλεπόμενη κατανάλωση ενέργειας το 2020)

Σημ.: Το 2021, η Επιτροπή πρότεινε νέα τιμή-στόχο για το 2030.

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του ΕΟΠ.

14 Η Επιτροπή ανέφερε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της εξοικονόμησης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο επιτεύχθηκε μέσω της επιβολής υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης ή της φορολόγησης της ενέργειας, και όχι από δημόσιες επενδύσεις15. Σε προηγούμενες εκθέσεις του το ΕΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν αδύνατο να αξιολογηθεί με τη χρήση του υφιστάμενου συστήματος παρακολούθησης η συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στην επίτευξη της ενωσιακής τιμής-στόχου για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και επιχειρήσεων. Εκτιμήσαμε ότι η συμβολή των έργων του δείγματός μας στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης θα ήταν μέτρια16.

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

15 Στο πλαίσιο του κύριου ερωτήματος του ελέγχου μας εξετάσαμε κατά πόσον η Επιτροπή ανέφερε συναφή και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για το κλίμα για την περίοδο 2014‑2020. Αναλύσαμε επίσης την πρόοδο που σημειώθηκε προς την επίτευξη της τιμής-στόχου για τη διάθεση τουλάχιστον του 20 % του ενωσιακού προϋπολογισμού υπέρ της δράσης για το κλίμα. Εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εφάρμοσε τη μεθοδολογία της σχετικά με την καταγραφή των δαπανών για το κλίμα, καθώς και την αξιοπιστία της αναφοράς των σχετικών στοιχείων. Τέλος, εξετάσαμε το πλαίσιο της ΕΕ για την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα μετά το 2020.

16 Αποφασίσαμε να διενεργήσουμε τον συγκεκριμένο έλεγχο τη δεδομένη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που αποδίδεται στο θέμα αυτό τόσο στη διεθνή όσο και στην ενωσιακή πολιτική ατζέντα. Επιπλέον, οι δαπάνες για το κλίμα και η αναφορά σχετικών στοιχείων αποτελούν οριζόντιο ζήτημα που αφορά σημαντικό μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ (βλέπε γράφημα 1). Η έκθεσή μας θα βοηθήσει την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνάφεια και την αξιοπιστία των στοιχείων που (θα) αναφέρει για τις κλιματικές δαπάνες κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021‑2027. Αναμένουμε ότι οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις μας θα αποδειχθούν χρήσιμες στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

17 Ο εν προκειμένω έλεγχος αναπτύσσει περαιτέρω προηγούμενες εργασίες μας στον τομέα, στο πλαίσιο των οποίων είχαν εντοπιστεί αδυναμίες στη μεθοδολογία που χρησιμοποιούνταν για την παρακολούθηση της δράσης για το κλίμα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση των σχετικών δαπανών17. Διερευνώνται σε μεγαλύτερο βάθος τομείς που έχουν ήδη εξεταστεί, ενώ η εμβέλειά του καλύπτει και ορισμένους ακόμη. Στο παράρτημα παρατίθενται συστάσεις που διατυπώσαμε παλαιότερα επί του θέματος, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για την αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες και συμπληρώνουν τις εργασίες μας.

18 Χρησιμοποιώντας τους τρεις κλιματικούς συντελεστές της ΕΕ που εφαρμόζει η μεθοδολογία της Επιτροπής (βλέπε πίνακα 2), επαναξιολογήσαμε τη συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στη δράση για το κλίμα. Για τον σκοπό αυτό, καταφύγαμε σε διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, προηγούμενες εργασίες μας και σε σχετικές ελεγκτικές δοκιμασίες. Δεδομένης της φύσης της διαδικασίας και τους περιορισμούς των διαθέσιμων δεδομένων, τα αριθμητικά στοιχεία στα οποία καταλήξαμε έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Στην εμβέλεια του ελέγχου μας περιλήφθηκαν όλα τα προγράμματα της ΕΕ που είχαν συνεισφέρει με ποσοστό άνω του 2 % στην αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες (βλέπε γράφημα 2). Στο γράφημα 7 συνοψίζονται ο τρόπος προσέγγισης του ελέγχου μας και οι βασικές πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία.

Γράφημα 7 – Ο τρόπος προσέγγισης του ελέγχου μας και οι βασικές πηγές άντλησης αποδεικτικών στοιχείων

1 ΟΟΣΑ, Δίκτυο Δράσης για το Κλίμα, Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

2 ΓΔ Προϋπολογισμού, ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών, ΓΔ Ενέργειας, ΓΔ Δράσης για το Κλίμα, ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, ΓΔ Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, ΓΔ Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και Ειδική Ομάδα για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα.

Πηγή: ΕΕΣ.

Παρατηρήσεις

Οι δαπάνες που αναφέρονταν δεν σχετίζονταν πάντοτε με τη δράση για το κλίμα

19 Στο μέτρο που αναφέρονται ως σχετικές με το κλίμα, οι δαπάνες της ΕΕ θα πρέπει να αποσκοπούν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στην προσαρμογή σε αυτήν, να συμβάλλουν στην επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ ή να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις και τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Οι δαπάνες που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα πρέπει να υπολογίζονται με τη χρήση ρεαλιστικών συντελεστών για το κλίμα. Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι κύριοι τομείς των προγραμμάτων δημόσιων δαπανών της ΕΕ που αναφέρονται ως συναφείς με το κλίμα: οι τομείς της γεωργίας, των υποδομών και της συνοχής.

Το ήμισυ των αναφερόμενων δαπανών της ΕΕ για το κλίμα συνδέεται με τη γεωργία, ωστόσο οι εκπομπές από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις παραμένουν αμείωτες

20 Οι δύο κύριες συνιστώσες της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα κύρια χαρακτηριστικά τους και η συμβολή τους στην αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες για την περίοδο 2014‑2020 συνοψίζονται στο πλαίσιο 2 και το πλαίσιο 3.

Πλαίσιο 2 – Συμβολή στα στοιχεία που αναφέρθηκαν για το κλίμα κατά την περίοδο 2014‑2020: Άμεσες ενισχύσεις του ΕΓΤΕ

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) χρηματοδοτεί τις άμεσες ενισχύσεις της ΕΕ και τα μέτρα στήριξης της αγοράς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Οι άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ, είναι γεωργικές ενισχύσεις που καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς (π.χ. με βάση την έκταση).

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που έχει αναφέρει η Επιτροπή.

21 Το ήμισυ των αναφερθεισών δαπανών της ΕΕ για το κλίμα σχετίζεται με τη γεωργία (βλέπε γράφημα 2). Σε έκθεση του ΕΕΣ του 2021 επισημαίνεται ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία στην ΕΕ παραμένουν αμείωτες από το 201018. Σύμφωνα με μελέτες μοντελοποίησης σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, χωρίς τις άμεσες ενισχύσεις οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ από τη γεωργία θα ήταν χαμηλότερες κατά 2,5‑4,2 %. Το αποτέλεσμα αυτό θα οφειλόταν στη μείωση της γεωργικής δραστηριότητας, κυρίως δε της βοοτροφίας19. Οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ λόγω της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων / της γεωργικής δραστηριότητας στην επικράτεια της Ένωσης θα αντισταθμίζονταν ως έναν βαθμό από την αύξηση των εκπομπών εκτός αυτής (διαρροή άνθρακα)20.

22 Γεωργικές πρακτικές, όπως οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης ή η διατήρηση των επιπέδων οργανικής ύλης του εδάφους, μπορεί να είναι επωφελείς τόσο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όσο και για την προσαρμογή σε αυτήν21. Όσον αφορά την προσαρμογή, το εισόδημα από τις άμεσες ενισχύσεις αυξάνει την ικανότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να αντιμετωπίζουν αρνητικούς κλυδωνισμούς οφειλόμενους στην κλιματική αλλαγή22. Ωστόσο, η εξάρτηση από τις άμεσες ενισχύσεις μπορεί να συντηρεί μη βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιβραδύνοντας έτσι διαρθρωτικές αλλαγές που θα ήταν ενδεχομένως αναγκαίες για την προσαρμογή23.

23 Η Επιτροπή υπολογίζει τη συμβολή των άμεσων ενισχύσεων στη δράση για το κλίμα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη συνιστώσα οικολογικού προσανατολισμού όσο και τη συνιστώσα μη οικολογικού προσανατολισμού24. Ο οικολογικός προσανατολισμός αναφέρεται στην υιοθέτηση γεωργικών πρακτικών ωφέλιμων για το κλίμα και το περιβάλλον. Οι μικροκαλλιεργητές μπορούν να επωφεληθούν από τον οικολογικό προσανατολισμό χωρίς να χρειάζεται να συμμορφωθούν με καμία σχετική απαίτηση25. Επίσης, δεν ισχύουν απαιτήσεις οικολογικού προσανατολισμού για εκμεταλλεύσεις που θεωρούνται «εξ ορισμού πράσινες» (π.χ. γεωργοί βιολογικής γεωργίας). Η δε συμβολή της συνιστώσας μη οικολογικού προσανατολισμού δικαιολογείται ως επί το πλείστον υπό το πρίσμα της πολλαπλής συμμόρφωσης, στο πλαίσιο της οποίας θεσπίζονται κανόνες για το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και τη διαχείριση της γης.

24 Δεδομένου ότι το καθεστώς του οικολογικού προσανατολισμού περιέχει αναφορές σε κλιματικούς στόχους26, εμφανίζει, βάσει της μεθοδολογίας της Επιτροπής, συνάφεια με το κλίμα, και η συνολική συμβολή του ανέρχεται σε 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τον λόγο αυτό, η συμβολή του οικολογικού προσανατολισμού αξιολογείται ως συμμορφούμενη με τη μεθοδολογία. Ωστόσο, σε μελέτη αξιολόγησης που δημοσίευσε η Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι ο αντίκτυπος του οικολογικού προσανατολισμού στον μετριασμό είναι εξαιρετικά αβέβαιος και πιθανώς χαμηλός27. Ομοίως, άλλες μελέτες επισημαίνουν τον ελάχιστο αντίκτυπο του οικολογικού προσανατολισμού, με τις αλλαγές που καταγράφονται στις γεωργικές πρακτικές να αντιστοιχούν στο 2‑5 % της γεωργικής γης28. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι απαιτήσεις οικολογικού προσανατολισμού ευθυγραμμίζονται κατά κύριο λόγο με προϋπάρχουσες γεωργικές πρακτικές. Σε προηγούμενη έκθεσή μας, διαπιστώσαμε ότι ο οικολογικός προσανατολισμός εξασφάλισε σε περιορισμένο μόνο βαθμό προστασία των αποθεμάτων άνθρακα σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, ενώ ήταν οριακή η επίδρασή του στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου29.

25 Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 20 % του προϋπολογισμού που διατίθεται για άμεσες ενισχύσεις εκτός του οικολογικού προσανατολισμού συμβάλλει μετριοπαθώς στη δράση για το κλίμα (με συντελεστή 40 %) και ανέρχεται σε 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου, η καθαρή συνεισφορά που προκύπτει από τον συντελεστή για τη συνιστώσα εκτός του οικολογικού προσανατολισμού ανέρχεται σε 8 %. Η Επιτροπή εφαρμόζει συντελεστή στάθμισης 20 % βάσει του σκεπτικού ότι αντιστοιχεί στην κύρωση που επιβάλλεται λόγω παραβάσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Βάσει της αξιολόγησής μας, η συμβολή της συνιστώσας του μη οικολογικού προσανατολισμού στη δράση για το κλίμα είναι αμελητέα (πίνακας 2).

Πίνακας 2 – Αξιολόγηση του ΕΕΣ σχετικά με τη συμβολή της συνιστώσας μη οικολογικού προσανατολισμού στη δράση για το κλίμα

Συνιστώσα μη οικολογικού προσανατολισμού και εφαρμοζόμενος κλιματικός συντελεστής Αξιολόγηση του ΕΕΣ με χρήση της μεθοδολογίας της Επιτροπής και αντίκτυπος στην αναφορά στοιχείων
Συμβολή της συνιστώσας μη οικολογικού προσανατολισμού: 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ
Πολλαπλή συμμόρφωση:

(ελάχιστη εδαφοκάλυψη)


(διάβρωση του εδάφους)


(οργανική ύλη στο έδαφος)

το επίπεδο των κυρώσεων είναι στην πράξη σημαντικά χαμηλότερο του 20 % –συχνά το μόνο που συμβαίνει είναι οι γεωργοί να προειδοποιούνται εγκαίρως, ενώ δεν επιβάλλεται καμία ποινήα, β, γ·

δεν επιβάλλονται κυρώσεις στους μικροκαλλιεργητές, το επίπεδο συμμόρφωσης ποικίλλει και σημειώνονται παραβάσειςβ, γ, δ·

σε μελέτη αξιολόγησης επισημαίνεται ο κίνδυνος μη αποδοτικής δαπάνης, καθώς υπάρχει η πιθανότητα τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίζουν τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες πρακτικέςε·

η συνολική συνεισφορά σε ποσοστό 8 % είναι αμελητέα και όχι μέτρια

17,5 δισεκατομμύρια ευρώ
η πιθανή υπερεκτίμηση

Πηγή: α: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, επισκόπηση 01/2020 με τίτλο «Παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ», σημείο 27· β: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 26/2016 με τίτλο «Πρόκληση για την πολλαπλή συμμόρφωση εξακολουθούν να αποτελούν η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της αλλά και η απλούστευσή της», σ. 29· γ: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 31/2016 με τίτλο «Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες προσπάθειες που κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς»· δ: Επιτροπή, Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI για το 2019· παραρτήματα, σ. 192· ε: Επιτροπή Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, Alliance Environnement, 2019.

Πλαίσιο 3 – Συμβολή στην αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες κατά την περίοδο 2014‑2020: αγροτική ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) συγχρηματοδοτεί την αγροτική ανάπτυξη της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας.

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που έχει αναφέρει η Επιτροπή.

26 Ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής είναι ασαφής. Σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής, χωρίς δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης, η γεωργική παραγωγή θα μειωνόταν, ενώ, μέχρι το 2030, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ από τη γεωργία θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 1,6 %30. Οι μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ ενδέχεται να αντισταθμίζονται από αυξήσεις σε τρίτες χώρες (βλέπε σημείο 21). Σε άλλη αξιολόγηση της Επιτροπής εκτιμάται ότι ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης (κυρίως σχετικά με το Natura 2000) μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία κατά 1,1 %. Αναγνωρίζεται, ωστόσο, στην αξιολόγηση ότι η εκτίμηση του αντίκτυπου των ενισχύσεων Natura 2000 που παρουσιάζει είναι υπερβολική, όπως επίσης και η ύπαρξη περιπτώσεων διπλής καταμέτρησης31. Σε προηγούμενη έκθεση του ΕΕΣ διαπιστώσαμε ότι η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης σπανίως χρησιμοποιούνταν για την προώθηση αποτελεσματικών πρακτικών μετριασμού32. Οι ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να συμβάλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (βλέπε σημείο 22 και πίνακα 3).

27 Για τον υπολογισμό του ποσοστού των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα, η Επιτροπή εφαρμόζει κλιματικούς συντελεστές στις διάφορες προτεραιότητες και τομείς εστίασης του ΕΓΤΑΑ. Παραδείγματος χάριν, η προτεραιότητα 4 του ΕΓΤΑΑ, «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία» και η προτεραιότητα 5 «Αποδοτική ως προς τους πόρους και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία», έχουν κλιματικό συντελεστή 100 %. Ενώ η προτεραιότητα 5 περιλαμβάνει το κλίμα ως δεδηλωμένο στόχο, δεν συμβαίνει το ίδιο με την προτεραιότητα 4, αν και η Επιτροπή αναμένει να είναι σημαντικός ο αντίκτυπος στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν. Σε προηγούμενη έκθεση του ΕΕΣ, τα στοιχεία που εντοπίστηκαν από περιπτωσιολογικές μελέτες, βιβλιογραφική έρευνα ή εσωτερικά σημειώματα της Επιτροπής προς υποστήριξη του κλιματικού συντελεστή 100 % στην περίπτωση της προτεραιότητας 4 ήταν λίγα33. Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η αξιολόγησή μας για τα σημαντικότερα μέτρα της προτεραιότητας 4.

Πίνακας 3 – Αξιολόγηση από το ΕΕΣ της συμβολής της προτεραιότητας 4 του ΕΓΤΑΑ στη δράση για το κλίμα

Μέτρο ΕΓΤΑΑ και εφαρμοζόμενος κλιματικός συντελεστής Αξιολόγηση του ΕΕΣ με χρήση της μεθοδολογίας της Επιτροπής και αντίκτυπος στην αναφορά στοιχείων
Περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς 16,1 δισεκατομμύρια ευρώ

δεν αφορά συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγήςα·

αποτρέπεται η εγκατάλειψη γηςα (πρόληψη των δασικών πυρκαγιών), αλλά και εμποδίζεται η οικολογική αποκατάσταση (δάσωση)β·

παρέχονται κίνητρα για τη διατήρηση της γεωργικής παραγωγής και, ως εκ τούτου, των επιπέδων εκπομπών αερίων θερμοκηπίουβ.

πιθανή υπερεκτίμηση κατά
16,1 δισεκατομμύρια ευρώ
Γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικά μέτρα 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ

στήριξη φιλικών προς το κλίμα πρακτικών (π.χ. καλλιέργειες εδαφοκάλυψης, περιεκτικότητα του εδάφους σε άνθρακα)α, β·

ισχυρή εστίαση στη βιοποικιλότηταβ·

ορισμένα καθεστώτα έχουν μηδενικό ή πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στο κλίμα (π.χ. διαφοροποίηση των καλλιεργειών)β, γ.

πιθανή υπερεκτίμηση κατά
9,4 δισεκατομμύρια ευρώ
Βιολογική γεωργία 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ

η στροφή σε πρακτικές βιολογικής γεωργίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών και τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους (εάν χρησιμοποιούνται λιγότερα λιπάσματα)δ·

η διαφοροποίηση της παραγωγής μπορεί να συντελέσει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ωστόσο ορισμένα εργαλεία (π.χ. βιοτεχνολογία, φυτοφάρμακα) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούνε·

οι χαμηλότερες αποδόσεις της βιολογικής γεωργίας μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής και των εκπομπών αλλούδ.

πιθανή
υπερεκτίμηση κατά
4,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των εξής: α: Επιτροπή, Evaluation of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, SWD(2021) 115, σ. 40, 53· β: Επιτροπή, Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, 2019, σ. 19, 127, 129, 245· γ: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 31/2016 με τίτλο «Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες προσπάθειες που κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς»· δ: Smith, L. G. et al, The greenhouse gas impacts of converting food production in England and Wales to organic methods, σ. 4, 2019· ε: Purnhagen, K.P., et al, Europe’s Farm to Fork Strategy and Its Commitment to Biotechnology and Organic Farming: Conflicting or Complementary Goals?, σ. 603, 605, 2021.

28 Σε έκθεση του 2016, εξετάσαμε την «προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές» (προτεραιότητα 6Β) και διαπιστώσαμε ότι, συνολικά, η συμβολή της δεν ήταν σημαντική στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα34. Από την ανάλυση στην οποία υποβάλαμε τα έργα (βλέπε πίνακα 4) επιβεβαιώνεται ότι ο κλιματικός συντελεστής του 40 % δεν ήταν δικαιολογημένος.

Πίνακας 4 – Αξιολόγηση από το ΕΕΣ της συμβολής του ΕΓΤΑΑ στη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της προτεραιότητας 6Β

 

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

 

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
4,8 δισεκατομμύρια ευρώ 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ
Τα έργα μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή εξοικονόμηση ενέργειας, στο πλαίσιο ωστόσο των ελεγκτικών δοκιμασιών μας προέκυψε ότι τα περισσότερα έργα είτε δεν σχετίζονταν με το κλίμα είτε ήταν δυνητικά επιβλαβή (π.χ. κτιριακές υποδομές). Από τις ελεγκτικές δοκιμασίες μας επιβεβαιώθηκε ότι τα έργα αυτά κάλυπταν κυρίως κοινωνικές ή οικονομικές πτυχές και τυχόν συμβολή τους στη δράση για το κλίμα ήταν αμελητέα.
Από τα 17 έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου και περιλήφθηκαν στα δείγματα μας για τη δήλωση αξιοπιστίας της περιόδου 2014‑2020:
-> δέκα αφορούσαν τοπικές οδούς (αρνητικός αντίκτυπος στο κλίμα)·
-> δέκα συνδέονταν με τη δράση για το κλίμα.
Από τα 78 έργα του ΕΓΤΑΑ του δείγματος για την ειδική έκθεσή μας σχετικά με το μέτρο αυτό35:
-> ένα συνδεόταν με τη δράση για το κλίμα.
Από τα 18 έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου και περιλήφθηκαν στα δείγματα μας για τη δήλωση αξιοπιστίας της περιόδου 2014‑2020:
-> ένα συνδεόταν με τη δράση για το κλίμα.

πιθανή
υπερεκτίμηση κατά
11,6 δισεκατομμύρια ευρώ

Σημ.: Τα δείγματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο άλλων ελέγχων και υποστηρίζουν τα συμπεράσματά μας σχετικά με την ύπαρξη σύνδεσης με τη δράση για το κλίμα.

Πηγή: ΕΕΣ.

Η αξιολόγηση της συμβολής της χρηματοδότησης των υποδομών και της συνοχής στη δράση για το κλίμα βασίζεται σε ορισμένες ασυνεπείς παραδοχές

29 Οι περισσότερες δαπάνες της ΕΕ για τις υποδομές και τη συνοχή διοχετεύονται μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ). Τα κύρια χαρακτηριστικά τους και η συμβολή τους στην αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες για την περίοδο 2014‑2020 συνοψίζονται στο πλαίσιο 4 και το πλαίσιο 5.

Πλαίσιο 4 – Συμβολή στην αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες για την περίοδο 2014‑2020: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ)

Ο ΜΣΕ στηρίζει επενδύσεις προτεραιότητας στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Περιλαμβάνονται έργα για διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές, καθαρότερους τρόπους μεταφοράς, ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και ψηφιακά δίκτυα.

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που έχει αναφέρει η Επιτροπή.

30 Οι γενικοί στόχοι του ΜΣΕ κάνουν αναφορά στις τιμές-στόχο της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα (βλέπε σημεία 12-14), και καλύπτουν επομένως τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής36. Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο ΜΣΕ χρηματοδοτεί κυρίως έργα που «εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ»37. Οι σχετικοί με τη δράση για το κλίμα στόχοι, καθώς και τα συναφή κριτήρια δεν αποτελούν προαπαιτούμενο για την έγκριση των έργων: μόνο το 4 % (βάσει αξίας) των έργων μεταφορών του ΜΣΕ (αξίας 0,9 δισεκατομμυρίων ευρώ) ανέφεραν τις βιώσιμες και αποδοτικές μεταφορές ως βασικό τους στόχο χρηματοδότησης, σύμφωνα με την Επιτροπή38. Ωστόσο, οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από τις οδικές μεταφορές39.

31 Όσον αφορά την προσαρμογή, τα αναβαθμισμένα σιδηροδρομικά έργα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοχευμένες επενδύσεις για την πρόληψη των πλημμυρών κατά μήκος σιδηροδρομικών γραμμών, ενισχυμένα αναχώματα ή μέτρα προσαρμογής στις κλιματικές καταστροφές μέσω συστημάτων παρακολούθησης σηράγγων και γεφυρών40. Λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων στοιχείων, οι επενδύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν.

32 Για τον υπολογισμό του ποσοστού των δαπανών του ΜΣΕ που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κλιματικές δαπάνες για την περίοδο 2014‑2020, η Επιτροπή εφάρμοσε αναδρομικά τους κλιματικούς συντελεστές που θεσπίστηκαν στον κανονισμό για τον ΜΣΕ για την περίοδο μετά το 202041, αν και παρόμοια έργα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης (βλέπε σημείο 40). Από την ανάλυσή μας προέκυψε ότι οι συντελεστές που χρησιμοποίησε η Επιτροπή για τους σημαντικότερους υποτομείς του ΜΣΕ ήταν γενναιόδωροι (βλέπε πίνακα 5).

Πίνακας 5 – Αξιολόγηση από το ΕΕΣ της συμβολής των σημαντικότερων υποτομέων του ΜΣΕ στη δράση για το κλίμα

Υποτομέας ΜΣΕ και κλιματικός συντελεστής Αξιολόγηση του ΕΕΣ με χρήση της μεθοδολογίας της Επιτροπής και αντίκτυπος στην αναφορά στοιχείων
Μεταφορές: σιδηροδρομικές 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ


Έργα που αφορούν κυρίως τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων.

οι σιδηροδρομικές μεταφορές συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον αποδοτικών τρόπων μεταφοράς όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίουα·

οι σιδηρόδρομοι πέτυχαν μικρή μόνο μείωση των εκπομπών CO2, ιδίως στις περιπτώσεις που πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ακόμη τα ορυκτά καύσιμαα·

οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την κατασκευή σιδηροδρομικών υποδομών είναι μεγαλύτερες απ’ ό,τι σε άλλους τρόπους μεταφοράς: για την αντιστάθμιση των εκπομπών αυτών οι σιδηρόδρομοι μπορεί να χρειαστούν από μία πενταετία έως αρκετές δεκαετίες α,β·

σε παρόμοια σιδηροδρομικά έργα εφαρμόστηκε κλιματικός συντελεστής 40 % στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχήςγ.

πιθανή υπερεκτίμηση κατά
9,2 δισεκατομμύρια ευρώ
Ενέργεια: ηλεκτρική ενέργεια 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ


Τα έργα αφορούν κυρίως ενεργειακές συνδέσεις και σχετικές μελέτες.

Τα έργα μπορούν να στηρίξουν την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςδ·

η ηλεκτρική ενέργεια δεν σημαίνει αναντίρρητα καθαρή πηγή ενέργειας, δεδομένου ότι μόλις το 37 % της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στην ΕΕ των 27 το 2020 παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςδ,ε·

σε παρόμοια έργα μεταφοράς ενέργειας εφαρμόζεται κλιματικός συντελεστής 0 % στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχήςγ.

πιθανή
υπερεκτίμηση κατά
1,7 δισεκατομμύρια ευρώ

Πηγή: α: Pritchard J. A., The potential of the railway to reduce greenhouse gas emissions, 2011, σ. 942, 945‑946, 949· β: Olugbenga O., Embodied emissions in rail infrastructure: a critical literature review, 2019, σ. 14· γ: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 σχετικά με τις μεθοδολογίες για τη στήριξη της κλιματικής αλλαγής, δ: Έκθεση 13/2020 του ΕΟΠ με τίτλο «Trends and projections in Europe 2020», 2020, σ. 29· ε: Eurostat, Statistics on renewable energy (SHARES summary results 2020).

Πλαίσιο 5 – Συμβολή στην αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες κατά την περίοδο 2014‑2020: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων στην επικράτειά της. Την περίοδο 2014‑2020:

· το ΕΤΠΑ χρηματοδότησε έργα που κάλυπταν επενδυτικές προτεραιότητες, όπως η καινοτομία και η έρευνα, το ψηφιακό θεματολόγιο, η στήριξη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και η οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

· το ΤΣ χρηματοδότησε έργα υποδομής στους τομείς του περιβάλλοντος και των μεταφορών στα κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα είναι χαμηλότερο του 90 % του μέσου όρου της ΕΕ.

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που έχει αναφέρει η Επιτροπή.

33 Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει το πλαίσιο για την καταγραφή των κλιματικών δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ταμείων της πολιτικής συνοχής42. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διαχειρίζονται από κοινού το ΕΤΠΑ και το ΤΣ. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή των έργων και την αναφορά στοιχείων στην Επιτροπή. Η Επιτροπή λαμβάνει συγκεντρωτικές πληροφορίες από τα κράτη μέλη, κατανεμημένες σύμφωνα με τους σχετικούς τομείς παρέμβασης που ορίζονται στη νομοθεσία. Στους τομείς αυτούς αντιστοιχούν ειδικοί κλιματικοί συντελεστές.

34 Η Επιτροπή διαθέτει ολοκληρωμένη, δημόσια διαθέσιμη πλατφόρμα στην οποία συγκεντρώνει στοιχεία παρακολούθησης της δράσης για το κλίμα ανά ταμείο της πολιτικής συνοχής, κράτος μέλος και πρόγραμμα43. Σε μία μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι κλιματικοί συντελεστές του ΕΤΠΑ και του ΤΣ για την περίοδο 2014‑2020 αντικατόπτριζαν γενικά τη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν44. Ωστόσο, επισημάναμε ορισμένα προβλήματα όσον αφορά τα έργα βιομάζας και υποδομών φυσικού αερίου (βλέπε γράφημα 8).

Γράφημα 8 – Προβλήματα σχετικά με τη συμβολή του ΕΤΠΑ και του ΤΣ στις κλιματικές δαπάνες

*Σημ.: Το επισφαλές ποσό αναφέρεται στο συνολικό ποσό που επενδύεται σε θαλάσσιους λιμένες, λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή πλωτές οδούς, δεδομένης της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τη συνιστώσα φυσικού αερίου των εν λόγω έργων.

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των εξής: Camia A. et al., The use of woody biomass for energy purposes in the EU, 2021, σ. 86, 143‑147· Fisch-Romito, V. et al., Systematic map of the literature on carbon lock-in induced by long-lived capital. Environmental Research Letters; Brauers, H. et al., Liquefied natural gas expansion plans in Germany: The risk of gas lock-in under energy transitions. Energy Research & Social Science.

Συνολικά, η διαδικασία αναφοράς στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες δεν είναι αξιόπιστη

35 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο της σχετικής με τη δράση για το κλίμα χρηματοδότησης. Πρέπει να χρησιμοποιεί αξιόπιστες εκτιμήσεις, βάσει αποδεδειγμένων συνεισφορών στους κλιματικούς στόχους και δεν πρέπει να συνεπάγεται μεγάλο διοικητικό φόρτο. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να την εφαρμόζουν με συνέπεια σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να προβλέπει εξακριβώσεις και δικλίδες προκειμένου να διασφαλίζει την αξιοπιστία της αναφοράς στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες.

Περιορισμοί και ασυνεπής εφαρμογή της μεθοδολογίας

36 Η επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ (ΕΑΒ του ΟΟΣΑ) σχεδίασε τους δείκτες του Ρίο (βλέπε σημείο 05) με σκοπό την παρακολούθηση της βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, βασιζόμενη στη σύνδεση μεταξύ, αφενός, των στόχων χρηματοδότησης και, αφετέρου, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν. Οι δείκτες έχουν ποιοτικό χαρακτήρα, καθώς επιδίωξη της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ δεν ήταν να παράσχει ακριβή αριθμητικά στοιχεία αλλά μια ένδειξη του επιπέδου χρηματοδότησης για το κλίμα.

37 Η Επιτροπή προσάρμοσε το μοντέλο του ΟΟΣΑ και το εφάρμοσε σε όλες τις δημόσιες δαπάνες της, ποσοτικοποιώντας τις κλιματικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (βλέπε γράφημα 2). Επισημαίνει ότι τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ο χαμηλός διοικητικός φόρτος και η ευκολία εφαρμογής της45. Παρ’ όλα αυτά, μια μεθοδολογία που βασίζεται σε δεδηλωμένους στόχους ή στην προσδοκώμενη συμβολή στη δράση για το κλίμα συνεπάγεται προσεγγιστικές εκτιμήσεις σε μεγάλο βαθμό: οι δείκτες του Ρίο δεν καθιστούν δυνατή την ακριβή ποσοτικοποίηση των παρακολουθούμενων δαπανών46.

38 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ ενσωματώνει πολλούς στόχους που πρέπει να συνυπάρχουν με τους στόχους για το κλίμα, όπως η προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Είναι εγγενώς δύσκολο να αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ των στόχων, όπως και να σταθμιστεί η συμβολή ενός προγράμματος σε καθέναν από αυτούς. Παραδείγματος χάριν, η χρηματοδότηση της συνοχής αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών, αλλά η χρηματοδότηση υποδομών για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να αυξήσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κλιματικών δαπανών λαμβάνει υπόψη μόνο τον δυνητικό θετικό αντίκτυπο στο κλίμα και δεν παρακολουθεί τον δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο που έχουν για το κλίμα μέτρα που εξυπηρετούν άλλους στόχους της ΕΕ (βλέπε γράφημα 9).

Γράφημα 9 – Παραδείγματα χρηματοδοτούμενων πράξεων με ευνοϊκές ή δυνητικά επιβλαβείς συνέπειες για το κλίμα

Πηγή: ΕΕΣ.

39 Η επί του παρόντος εφαρμοζόμενη μέθοδος παρακολούθησης είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται εκ των προτέρων, στο πλαίσιο της οποίας δεν αξιολογείται η τελική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα. Δεν απαιτεί την ποσοτικοποίηση του αντικτύπου των δαπανών στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ούτε καθορίζει ειδικούς δείκτες όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών ενσωμάτωσης της δράσης για το κλίμα47, αλλά δεν έχει θέσει σε εφαρμογή σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης αυτής.

40 Η Επιτροπή επισήμανε την ανάγκη για κοινές διαδικασίες παρακολούθησης των κλιματικών δαπανών48. Στο πλαίσιο των εργασιών μας αποκαλύφθηκαν διάφορες ακόμη ασυνέπειες κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των κλιματικών δαπανών:

 • Η νομική βάση για τη μεθοδολογία: οι εφαρμοστέοι συντελεστές (και το σκεπτικό βάσει του οποίου εφαρμόζονται) καθορίστηκαν μεν στη νομοθεσία για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (βλέπε σημείο 04), όχι όμως και στη νομοθεσία που διέπει τα άλλα ταμεία (π.χ. ΕΓΤΕ, ΜΣΕ και «Ορίζων 2020»). Ήταν, επομένως, δυνατή η αναδρομική προσαρμογή των συντελεστών (βλέπε σημείο 46).
 • Επιλογή συντελεστών: σε παρόμοια έργα εφαρμόζονταν διαφορετικοί συντελεστές. Παραδείγματος χάριν, τα έργα σιδηροδρομικών μεταφορών στο διευρωπαϊκό δίκτυο είχαν λάβει υψηλότερο συντελεστή στο πλαίσιο του ΜΣΕ (100 %) από ό,τι στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΤΣ (40 %). Εντοπίσαμε δέκα έργα αεροπορικών μεταφορών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» στα οποία εφαρμόστηκαν διαφορετικοί συντελεστές, παρότι διέθεταν παρόμοιες περιγραφές και στόχους. Για το ίδιο μέτρο αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να οριστούν διαφορετικοί συντελεστές ανάλογα με τον τομέα εστίασης στον οποίο έχει υπαχθεί.
 • Βαθμός λεπτομέρειας (επίπεδο λεπτομέρειας σε ένα σύνολο δεδομένων): συντελεστές κατανέμονται σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας, π.χ. επίπεδο έργου (ΜΣΕ), τομέα παρέμβασης (ΕΤΠΑ), τομέα εστίασης ή προτεραιότητας (ΕΓΤΑΑ) και γραμμής του προϋπολογισμού (ΕΓΤΕ).

41 Κατά την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες, η Επιτροπή δεν κάνει διάκριση μεταξύ του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν. Η συγκέντρωση των στόχων της προσαρμογής και του μετριασμού σε έναν κοινό δείκτη σημαίνει ότι δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του μεριδίου του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται για έκαστο χωριστά. Η αναφορά στοιχείων από την Επιτροπή σχετικά με την βοήθεια για την ανάπτυξη και τη συνεργασία αποτελεί την εξαίρεση, καθώς εκεί μόνο γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ, η Επιτροπή εφαρμόζει χωριστούς κλιματικούς συντελεστές για τον μετριασμό και την προσαρμογή, και αναφέρει στον ΟΟΣΑ στοιχεία για αμφότερες τις διαστάσεις. Στο γράφημα 10 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας της Επιτροπής.

Γράφημα 10 – Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας της Επιτροπής

Πηγή: ΕΕΣ.

42 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη –η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία, η Σουηδία και, ως έναν βαθμό, η Δανία– παρουσιάζουν στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική τους πολιτική από περιβαλλοντική ή κλιματική σκοπιά49. Η γαλλική κυβέρνηση χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη μέθοδο για την αναφορά στοιχείων σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του εθνικού προϋπολογισμού της (ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό), η οποία καλύπτει τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες. Το γαλλικό μοντέλο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της συνεισφοράς του εθνικού προϋπολογισμού στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, είτε είναι θετική είτε αρνητική. Στον πίνακα 6 παρατίθεται συγκριτική ανάλυση του γαλλικού και του ενωσιακού μοντέλου.

Πίνακας 6 – Συγκριτική ανάλυση του μοντέλου της Γαλλίας και της ΕΕ για την αναφορά στοιχείων σχετικά με το κλίμα/περιβάλλον

Διακριτά στοιχεία Γαλλικό μοντέλο Ενωσιακό μοντέλο
Πτυχές που καλύπτονται από την αναφορά στοιχείων Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Δράση για το κλίμα
Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
Βιοποικιλότητα Βιοποικιλότητα
Διαχείριση υδάτων Δεν παρακολουθείται
Ρύπανση Καθαρός αέρας
Κυκλική οικονομία και απόβλητα Δεν παρακολουθείται
Αναφορά στοιχείων σχετικά με…. ….το περιβάλλον και το κλίμα …το κλίμα
Διαφοροποίηση μεταξύ του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν Ναι  
Όχι  
εκτός από τη χρηματοδότηση της βοήθειας της ΕΕ για την ανάπτυξη και συνεργασία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων του ΟΟΣΑ
Βάση αξιολόγησης Ευρύ φάσμα συνεπειών και διάφοροι χρονικοί ορίζοντες Αναμενόμενη συμβολή στους κλιματικούς στόχους
Συνυπολογισμός των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των δημόσιων δαπανών
Ναι  

Όχι  
Δείκτες Πέντε (-1 = αρνητικός αντίκτυπος· 0 = κανένας αντίκτυπος· 1 έως 3 = θετικός αντίκτυπος) Τρεις (0 %, 40 % και 100 %) – βλέπε πίνακα 1
Ποσοτικοποίηση των σχετικών δαπανών εντός του προϋπολογισμού
Με θετικό αντίκτυπο 6,6 %
Με ανάμεικτο αντίκτυπο 0,9 %
Χωρίς αντίκτυπο 90,8 %
Με αρνητικό αντίκτυπο 1,7 %

Με θετικό αντίκτυπο 20,1 %
Χωρίς αντίκτυπο 79,9 %

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των εξής: Γαλλική κυβέρνηση, «Rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État», 2020· έκθεση της Επιτροπής «2020 Annual Management and Performance Report for the EU budget».

43 Μολονότι η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία του καθορισμού κλιματικών τιμών-στόχου σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής50, δεν είχε οριστεί τιμή-στόχος για καθένα από τα συναφή προγράμματα. Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται παραδείγματα τομέων πολιτικής που σχετίζονται με το κλίμα και οι σχετικές με τις δαπάνες τους τιμές-στόχος που ορίζονται στη νομοθεσία για την περίοδο 2014‑2020. Οι συγκεκριμένες τιμές-στόχος θα μπορούσαν να κατευθύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς δαπάνες με μεγαλύτερο οικολογικό προσανατολισμό, αλλά δεν καθορίστηκαν με συνέπεια σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό.

Πίνακας 7 – Παραδείγματα τομέων πολιτικής που σχετίζονται με το κλίμα και των σχετικών με τις δαπάνες τιμών-στόχου τους, όπως ορίζονται στη νομοθεσία για την περίοδο 2014‑2020:

  Πρόγραμμα Τιμή-στόχος δαπανών Νομική βάση
Καμία τιμή-στόχος σχετικά με το κλίμα ΜΣΕ Καμία τιμή-στόχος σχετικά με το κλίμα  
Τιμές-στόχος για το περιβάλλον και το κλίμα ΕΓΤΕ Το 30 % θα δαπανηθεί για τον οικολογικό προσανατολισμό Άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
ΕΓΤΑΑ Τουλάχιστον 30 % για τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον Άρθρο 59, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Τιμές-στόχος για το κλίμα ΕΤΠΑ Από τουλάχιστον 12 % έως τουλάχιστον 20 % για τη στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα Άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013
  Ορίζων 2020 Τουλάχιστον 35 % για τη δράση για το κλίμα Αιτιολογική σκέψη 10 του κανονισμού (ΕΕ) 1291/2013
  ΜΑΣ Τουλάχιστον 20 % για τη δράση για το κλίμα Αιτιολογική σκέψη 20 του κανονισμού (ΕΕ) 233/2014

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της προαναφερόμενης νομοθεσίας.

Κλιματικές δαπάνες που αναφέρθηκαν μεν χωρίς να έχουν κατ’ ανάγκη πραγματοποιηθεί

44 Για την περίοδο 2014‑2020, η Επιτροπή ανέφερε «δαπάνες για το κλίμα» ύψους περίπου 216 δισεκατομμυρίων ευρώ51. Ωστόσο, βασίζει, κατά κανόνα, τα στοιχεία που αναφέρει σε προγραμματισμένα ή δεσμευμένα ποσά (βλέπε γράφημα 11). Το ΕΚΤ αποτελεί την εξαίρεση, καθώς στην περίπτωσή του η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα πραγματικά ποσά, αν και αναφέρει συνδυαστικά τις δαπάνες της ΕΕ και των κρατών μελών (βλέπε πλαίσιο 6).

Γράφημα 11 – Χρήση διαφορετικής βάσης από την Επιτροπή για την αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που έχει αναφέρει η Επιτροπή για τις κλιματικές δαπάνες.

Πλαίσιο 6 – Αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΚΤ την περίοδο 2014‑2020

Σε αντίθεση με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, η Επιτροπή αναφέρει τις κλιματικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΚΤ βάσει των δαπανηθέντων ποσών.

Δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές επισήμαναν ως έργα σχετιζόμενα με το κλίμα περισσότερα από όσα αναμενόταν αρχικά, οι αναφερθείσες ως σχετικές με το κλίμα δαπάνες για το ΕΚΤ αυξήθηκαν από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 400 %.

Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή συμπεριλάμβανε τις δαπάνες τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών, υπερεκτιμώντας έτσι τις κλιματικές δαπάνες της ΕΕ κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή κατά 38 %.

Πηγή: Πίνακας δημόσιων στοιχείων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (πρόσβαση στις 22/11/2021)· Επιτροπή, 2020 Annual Management and Performance Report for the EU budget, εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής.

45 Όταν τα ποσά στα οποία βασίζονται τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται είναι τα προγραμματισμένα ή δεσμευμένα, τότε τα στοιχεία διογκώνονται από τη συμπερίληψη μη χρησιμοποιηθέντων ή μη εκταμιευθέντων κεφαλαίων (π.χ. εξαιτίας καθυστερήσεων σε έργα, καθυστερήσεων πληρωμών ή έλλειψης ωριμότητας των έργων)52, βλέπε γράφημα 12. Σε έκθεση του 2018, επισημάναμε τον αντίκτυπο που είχε αυτό στην περίοδο 2007‑201353.

Γράφημα 12 – Δαπάνες ως ποσοστό του εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό ποσού (επιλεγμένα ταμεία βάσει των οποίων χρηματοδοτήθηκαν έργα κατά την περίοδο 2014‑2020)

Σημ.: Με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγής λόγω επικαιροποιήσεων της βάσης δεδομένων.

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των εξής: τριμηνιαία δήλωση δαπανών, Μάρτιος 2021 (ΕΓΤΑΑ)· Πίνακας δημόσιων στοιχείων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία ως είχε στις 22/11/2021 (ΕΤΠΑ και ΤΣ)· Επιτροπή, Annual Management and Performance Report for the EU Budget, τόμος III, 2021, σ. 26 (ΜΣΕ).

46 Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή επανεξέτασε τις δαπάνες αναδρομικά και αναπροσάρμοσε αναλόγως τα στοιχεία των κλιματικών δαπανών. Παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο του ΜΣΕ, η Επιτροπή επανεξέτασε αναδρομικά τα έργα μεταφορών και ενέργειας εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία για την περίοδο 2021‑2027. Συνεπεία αυτού, αύξησε τη συνεισφορά του ΜΣΕ για το κλίμα κατά 91 %, από 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε 21 δισεκατομμύρια ευρώ (βλέπε σημείο 32). Ομοίως, το 2018, έπειτα από πρόσθετες αξιολογήσεις θεμάτων και έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020», η συνεισφορά του προγράμματος το 2017 στις κλιματικές δαπάνες αυξήθηκε κατά 41 %. Διαπιστώσαμε ότι οι κλιματικοί συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για εννέα από τα 24 έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» που εξετάσαμε δεν ήταν ενδεδειγμένοι, καθώς η σύνδεσή τους με τη δράση για το κλίμα ήταν ασθενέστερη από ό,τι είχε δηλωθεί από την Επιτροπή. Για τα έργα αυτά, διαπιστώσαμε υπερεκτίμηση τουλάχιστον κατά περίπου 0,3 δισεκατομμύρια ευρώ (1 % του ποσού που σχετίζεται με το κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»).

Περιορισμένες οι βελτιώσεις που αναμένονται στην αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες για την περίοδο 2021‑2027

47 Η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για την περίοδο 2021‑2027 έχει δύο κύριες συνιστώσες, τον προϋπολογισμό του ΠΔΠ και το NGEU (βλέπε γράφημα 3). Η παρακολούθηση και η αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες πρέπει να βασίζονται στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την περίοδο 2014‑2020 και να παρέχουν αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες.

Νέα διαδικασία αναφοράς στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΠΔΠ

48 Προς υποστήριξη της υψηλότερης τιμής-στόχου του 30 % όσον αφορά τη συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα κατά την περίοδο 2021‑2027, ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ τιμές-στόχος για τη συμβολή των ειδικών προγραμμάτων στη δράση για το κλίμα (π.χ. ΜΣΕ – 60 %, ΕΤΠΑ – 30 %, ΤΣ – 37 %, «Ορίζων Ευρώπη» – 35 %, Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – 30 %)54. Συνολικά, οι συγκεκριμένες τιμές-στόχος προωθούν μετ’ επιτάσεως την αυξημένη εστίαση στη δράση για το κλίμα σε διάφορους τομείς πολιτικής.

49 Σε πολλούς τομείς πολιτικής (π.χ. ΜΣΕ, ΕΚΤ, ΜΑΣ) η παρακολούθηση της δράσης για το κλίμα στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021‑2027 παραμένει ουσιαστικά η ίδια με εκείνη της περιόδου 2014‑2020. Σε άλλους (π.χ. ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΠΑ, ΤΣ), η Επιτροπή αναπροσάρμοσε ή αποσαφήνισε τους κλιματικούς συντελεστές για ορισμένα προγράμματα χρηματοδότησης με σκοπό να βελτιωθεί η ευθυγράμμιση αυτών με την πραγματική συμβολή των προγραμμάτων στη δράση για το κλίμα (βλέπε γράφημα 13). Η Επιτροπή σημειώνει ότι εξελίσσει τη διαδικασία αναφοράς στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δαπανών και διασφαλίζοντας συνέπεια στην εφαρμογή συντελεστών σε παρόμοια έργα55.

Γράφημα 13 – Παραδείγματα βελτιώσεων στην αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες την περίοδο 2021‑2027

Πηγή: Άρθρο 100, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής· παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων μεταξύ άλλων για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ.

50 Οι προτεινόμενες αλλαγές συνεπάγονται περαιτέρω κινδύνους και προκλήσεις για την αξιόπιστη αναφορά στοιχείων σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες (βλέπε γράφημα 14).

Γράφημα 14 – Παραδείγματα προβληματικών αλλαγών ως προς την αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες την περίοδο 2021‑2027

Πηγή: α: Άρθρο 100, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής· β: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, γνώμη 7/2018 σχετικά με τις προτάσεις κανονισμών της Επιτροπής που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο μετά το 2020, σημείο 38· Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, επισκόπηση 01/2020 με τίτλο «Παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ», σημεία 44- 46· γ: Matthews, A., Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020· Bas-Defossez, F. et al., Keeping track of climate delivery in the CAP?, Report for NABU by IEEP, 2020· δ: Άρθρο 31, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115· ε: Climate Action Europe, Climate mainstreaming and climate proofing: the horizontal integration of climate action in the EU budget – assessment and recommendations, 2018.

Προκλήσεις σε σχέση με το NGEU

51 Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΑΑ) αποτελεί τον πυρήνα του NGEU και θέτει τιμή-στόχο για τις σχετικές με το κλίμα δαπάνες ποσοστό 37 % (βλέπε γράφημα 3). Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 και το 2050, και πλέον ενσωματώνει την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (βλέπε γράφημα 13)56. Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να στηρίζουν επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα57.

52 Η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» αποτελεί μέρος του συστήματος της ΕΕ για τον ορισμό των βιώσιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων (ταξινομία της ΕΕ)58. Σε έκθεση του ΕΕΣ του 2021 επισημαίνεται ο κίνδυνος οι δαπάνες του ΜΑΑ για το κλίμα να μην πληρούν τα πρότυπα της ταξινομίας της ΕΕ. Δεδομένου ότι τα εν λόγω πρότυπα ισχύουν για τα πράσινα ομόλογα της ΕΕ, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την προθυμία της χρηματοπιστωτικής αγοράς να αγοράσει τα εν λόγω ομόλογα και να χρηματοδοτήσει τον ΜΑΑ59.

53 Σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΑ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να συντονίζουν και να προωθούν συνεργίες με άλλα ταμεία της ΕΕ60. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες για αποτελεσματικές συμπληρωματικές δράσεις, αλλά και να ανακύψουν κίνδυνοι εάν ο συντονισμός είναι αναποτελεσματικός.

54 Η χρηματοδότηση του ΜΑΑ θα βασίζεται σε εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα σχέδια αυτά καταρτίζονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή τα αξιολογεί και το Συμβούλιο τα εγκρίνει βάσει πρότασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα υπολογίσει εκ των προτέρων τη συνεισφορά του ΜΑΑ στις κλιματικές δαπάνες, με βάση τις εκτιμώμενες δαπάνες που καθορίζονται στα σχέδια61.

55 Ο σχεδιασμός των σχεδίων και των αντίστοιχων πληρωμών ενέχει ορισμένους κινδύνους και προκλήσεις, όπως φαίνεται στο γράφημα 15 κατωτέρω. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής πρωτίστως υπεύθυνη είναι η Επιτροπή.

Γράφημα 15 – Προκλήσεις συνδεόμενες με τον σχεδιασμό του ΜΑΑ όσον αφορά τις κλιματικές δαπάνες

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της αιτιολογικής σκέψης 23, του άρθρου 18, παράγραφος 4, στοιχείο ε), του άρθρου 24, του παραρτήματος IV και του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Συμπεράσματα και συστάσεις

56 Η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία σε πολλούς τομείς πολιτικής για τη στήριξη της δράσης για το κλίμα. Δεσμεύθηκε να διαθέσει τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού της για την περίοδο 2014‑2020 στη δράση για το κλίμα, να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση. Το 2021 η Επιτροπή ανέφερε ότι είχε επιτύχει τη συγκεκριμένη τιμή-στόχο (σημεία 01-14).

57 Διαπιστώσαμε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπήρχαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συνεισφορά των δαπανών της ΕΕ στη δράση για το κλίμα, ενώ άλλες φορές η συνεισφορά ήταν υπερεκτιμημένη. Από την ανάλυσή μας προέκυψε ότι η Επιτροπή κατέγραψε αδικαιολόγητα περίπου 72 δισεκατομμύρια ευρώ ως κλιματικές δαπάνες (βλέπε γράφημα 16). Βάσει των περισσότερο ενδεδειγμένων συντελεστών που εφαρμόσαμε, το πιθανό μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ που σχετίζεται με το κλίμα μειώθηκε από 20 % σε περίπου 13 % (περίπου 144 δισεκατομμύρια ευρώ).

Γράφημα 16 – Αναφορά στοιχείων της Επιτροπής για τις κλιματικές δαπάνες για την περίοδο 2014‑2020 και πιθανές υπερεκτιμήσεις

Πηγή: ΕΕΣ, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της Επιτροπής.

58 Η Επιτροπή ανέφερε ότι το 26 % της γεωργικής χρηματοδότησης, ήτοι περίπου το ήμισυ των κλιματικών δαπανών της ΕΕ, συνδεόταν με τη δράση για το κλίμα. Ωστόσο, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ παραμένουν αμείωτες από το 2010. Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, την εξέταση της σχετικής βιβλιογραφίας και μελετών αξιολόγησης, η Επιτροπή πιθανώς υπερεκτίμησε τη συμβολή της γεωργικής πολιτικής κατά σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει άνω του 80 % των πιθανών υπερεκτιμήσεων που αναφέρουμε (σημεία 19-34). Η χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να θεωρείται συναφής με το κλίμα εάν δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή τη σύνδεση.

Σύσταση 1 – Τεκμηρίωση της σύνδεσης της γεωργικής χρηματοδότησης με τη δράση για το κλίμα

Η Επιτροπή πρέπει να βασίσει την ποσοτικοποίηση της συμβολής της γεωργικής πολιτικής για την περίοδο 2021‑2027 στη δράση για το κλίμα σε επιστημονικά στοιχεία. Σύμφωνα με το άρθρο 100, παράγραφος 3, του κανονισμού 2021/2115 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, πρέπει να αναπροσαρμόσει αναλόγως τη συμβολή αυτή, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Ιούνιος του 2026.

59 Η αναφορά στοιχείων από την Επιτροπή σχετικά με τις κλιματικές δαπάνες χαρακτηριζόταν από ασυνέπεια. Παραδείγματος χάριν, τα σιδηροδρομικά έργα και τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας έτυχαν διαφορετικής μεταχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων ζητημάτων, επισημάναμε ότι η Επιτροπή δεν παρακολουθούσε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των κλιματικών δαπανών και δεν έκανε διάκριση μεταξύ των συνιστωσών του μετριασμού και της προσαρμογής (βλέπε σημεία 35-43).

60 Κατά τον υπολογισμό των συνολικών κλιματικών δαπανών, η Επιτροπή αναμείγνυε μη συγκρίσιμα μεταξύ τους αριθμητικά στοιχεία (προγραμματισμένα, δεσμευμένα και δαπανηθέντα ποσά από διαφορετικούς τομείς δαπανών). Υπερεκτίμησε επίσης τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, συνυπολογίζοντας τις δαπάνες των κρατών μελών στο ποσοστό των δαπανών της ΕΕ. Επιπλέον, επανεξέτασε αναδρομικά τις αναφερθείσες κλιματικές δαπάνες στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Αυτό οδήγησε σε σημαντική αύξηση των αριθμητικών στοιχείων που είχαν αναφερθεί προηγουμένως (σημεία 44-46).

Σύσταση 2 – Βελτίωση της αναφοράς στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες

 1. Η Επιτροπή πρέπει να προσδιορίσει τις δαπάνες της ΕΕ που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα και να αναφέρει σχετικά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να βασιστεί στην αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην ταξινομία της ΕΕ.
 2. Πρέπει επίσης να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές που θα ισχύουν για όλους τους τομείς πολιτικής που σχετίζονται με τις κλιματικές δαπάνες. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να καταρτίσει και να γνωστοποιήσει μια συνεκτική βάση για την αναφορά στοιχείων και να εξασφαλίσει τη συνεπή μεταχείριση παρόμοιων έργων (π.χ. ίδιος κλιματικός συντελεστής) για ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το NextGenerationEU.
 3. Η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει την τρέχουσα αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες προκειμένου να συνεκτιμώνται τα αχρησιμοποίητα(τόσο τα μη δαπανηθέντα όσο και τα αποδεσμευμένα) ποσά για κάθε περίοδο προγραμματισμού.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Ιούνιος του 2025.

61 Για την περίοδο 2021‑2027, η ΕΕ σκοπεύει να δαπανήσει τουλάχιστον το 30 % του προϋπολογισμού της για τη δράση για το κλίμα. Η Επιτροπή διατήρησε την ίδια μεθοδολογία, αλλά προέβη σε ορισμένες τροποποιήσεις. Ορισμένες αλλαγές συνιστούν βελτίωση, όπως η εναρμόνιση των συντελεστών και η αύξηση των τιμών-στόχου για τη συμβολή στους κλιματικούς στόχους. Άλλες πάλι δημιουργούν περαιτέρω κινδύνους και ζητήματα, όπως οι κλιματικοί συντελεστές που δεν αιτιολογούνται, οι ασυνέπειες στην αναφορά στοιχείων για τα σιδηροδρομικά έργα ή η δυνατότητα χρήσης ορυκτών καυσίμων. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία της διαδικασίας αναφοράς στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες από εδώ και πέρα (σημεία 47-50).

62 Εξελισσόμενος σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014‑2020, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενσωματώνει την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και την προαιρετική χρήση των κριτηρίων της ταξινομίας της ΕΕ. Ωστόσο, εντοπίσαμε πιθανά προβλήματα στον σχεδιασμό και τη χρηματοδότησή του, ιδίως σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ των οροσήμων και των τιμών-στόχου βάσει των οποίων εκταμιεύονται πληρωμές και των κλιματικών στόχων (σημεία 51-55).

63 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021‑2027 προωθεί μετ’ επιτάσεως την αυξημένη εστίαση στη δράση για το κλίμα. Ωστόσο, δεν είναι σαφής ο βαθμός στον οποίο οι τιμές-στόχος για τις κλιματικές δαπάνες μπορούν να συντελέσουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό που τελικά έχει σημασία είναι κατά πόσον οι δαπάνες της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια. Προϋπόθεση για έναν προϋπολογισμό που παρουσιάζει συνάφεια με τη δράση για το κλίμα είναι η ισχυρή σύνδεσή του με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Σύσταση 3 – Σύνδεση του προϋπολογισμού της ΕΕ με τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια

Η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά των κλιματικών δαπανών στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Πρέπει να επικεντρωθεί ιδίως στον τρόπο μέτρησης του αντικτύπου του προϋπολογισμού στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος του 2025.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα I, του οποίου προεδρεύει η Joëlle Elvinger, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, στις 27 Απριλίου 2022.

 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner Lehne
Πρόεδρος

Παράρτημα — Προηγούμενες συστάσεις του ΕΕΣ σχετικά με την αναφορά στοιχείων για τις κλιματικές δαπάνες

Οι εν λόγω παλαιότερες συστάσεις διατηρούν τη σημασία τους σε ό,τι αφορά την αναφορά στοιχείων σχετικά με το κλίμα και συμπληρώνουν τις συστάσεις που διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση.

Ειδική έκθεση Συστάσεις προς την Επιτροπή Απάντηση της Επιτροπής
Ειδική έκθεση 22/2021: Βιώσιμη χρηματοδότηση: Απαιτείται συνεπέστερη δράση της ΕΕ για να ανακατευθυνθεί η χρηματοδότηση προς βιώσιμες επενδύσεις
3α) να γνωστοποιεί το ύψος της χρηματοδότησης του InvestEU που παρακολουθείται μέσω της ταξινομίας της ΕΕ
συνδέεται με τη σύσταση 3 της παρούσας έκθεσης
Δεκτή.
  3β) για το InvestEU: να αναφέρει στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το κλίμα, όπως η πραγματική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, των σχετικών ολοκληρωμένων χρηματοδοτικών πράξεων
συνδέεται με τη σύσταση 3 της παρούσας έκθεσης
Δεκτή.
  5α) να εφαρμόζει την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» σε όλον τον προϋπολογισμό της ΕΕ
συνδέεται με τη σύσταση 2 της παρούσας έκθεσης
Εν μέρει δεκτή. Όπου είναι σχετικό και εφαρμόσιμο, η αρχή αυτή έχει συμπεριληφθεί στη σχετική νομοθεσία. Η ομοιόμορφη εφαρμογή της αρχής της ταξινομίας της ΕΕ «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν είναι ούτε εφικτή ούτε ενδεδειγμένη λόγω της ποικιλομορφίας των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ.
  5γ) να ενσωματώσει πλήρως τα κριτήρια της ταξινομίας της ΕΕ στη μεθοδολογία της ΕΕ για την παρακολούθηση του κλίματος μόλις και όταν καταστούν διαθέσιμα
συνδέεται με τη σύσταση 2 της παρούσας έκθεσης
Εν μέρει δεκτή. H ταξινομία της ΕΕ μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου. Επομένως η χρήση της για τη μέτρηση της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της θα καθιστούσε αδύνατη την ύπαρξη σταθερής χρονικής σειράς. Δεν είναι διαθέσιμες οι αναλυτικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της ταξινομίας ούτε προβλέπεται υποχρέωση των κρατών μελών ή των εταίρων υλοποίησης να τις παράσχουν.
  5δ) να συμπληρώσει τις τρέχουσες απαιτήσεις αναφοράς στοιχείων σχετικά με τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στη δράση για το κλίμα, με γνωστοποιήσεις των σχετικών με το κλίμα δαπανών της ΕΕ που συνδέονται με την εφαρμογή συντελεστή 100 % βάσει των κριτηρίων της ταξινομίας της ΕΕ
συνδέεται με τη σύσταση 2 της παρούσας έκθεσης.
Δεκτή.
Ειδική έκθεση 16/2021: Κοινή γεωργική πολιτική και κλίμα: Οι εκπομπές γεωργικής προέλευσης παραμένουν αμείωτες, μολονότι το ήμισυ των δαπανών της ΕΕ για το κλίμα συνδέεται με τη γεωργία
1β) να αξιολογήσει τα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών για την ΚΓΠ, προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο αύξησης ή διατήρησης σε σταθερά επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου γεωργικής προέλευσης στο πλαίσιο εφαρμογής καθεστώτων της ΚΓΠ
συνδέεται με τη σύσταση 1 της παρούσας έκθεσης
Δεκτή.
  1γ) να διασφαλίσει ότι η ΚΓΠ παρέχει αποτελεσματικά κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία και τα λιπάσματα, τα οποία συντελούν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα
συνδέεται με τη σύσταση 1 της παρούσας έκθεσης
Δεκτή.
  3α) να ορίσει δείκτες παρακολούθησης ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση σε ετήσια βάση του αντικτύπου στις καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των μέτρων που χρηματοδοτούνται από την ΚΓΠ της περιόδου 2021‑2027 για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και να παρουσιάζει τακτικά στοιχεία σχετικά με αυτούς
συνδέεται με τη σύσταση 3 της παρούσας έκθεσης
Δεν έγινε δεκτή. Για την ουσιαστική εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των μέτρων στις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου απαιτούνται δεδομένα πολλών ετών (η ΚΓΠ δεν είναι ο μόνος παράγοντας που προκαλεί τέτοιες εκπομπές). Το ενδεχόμενο τέτοιας εκτίμησης θα εξεταστεί με αξιολογήσεις, δηλαδή όχι σε ετήσια βάση.
Ειδική έκθεση 18/2019: Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: η αναφορά στοιχείων είναι ικανοποιητική, απαιτείται όμως καλύτερη γνώση της κατάστασης υπό την προοπτική των μελλοντικών μειώσεων
2γ) αξιολογώντας και υποβάλλοντας αναφορές στην UNFCCC σχετικά με τον αντίκτυπο των βασικών πολιτικών και μέτρων της ΕΕ επί των εκπομπών, όπως είναι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, οι κανονισμοί για τις εκπομπές CO2 από τις οδικές μεταφορές και από άλλους τομείς που καλύπτονται από την απόφαση για τον επιμερισμό των προσπαθειών
συνδέεται με τη σύσταση 3 της παρούσας έκθεσης
Δεκτή.
  2γ) να διασφαλίσει ότι στα στοιχεία που συγκεντρώνονται γίνεται η διάκριση μεταξύ μέτρων μετριασμού και μέτρων προσαρμογής
συνδέεται με τη σύσταση 2 της παρούσας έκθεσης
Δεν έγινε δεκτή. Δεν είναι σαφείς οι επιπτώσεις του πρόσθετου αυτού διοικητικού φόρτου τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη.
  4) να εφαρμόζει την αρχή της συντηρητικής προσέγγισης και να διορθώσει τις υπερεκτιμήσεις στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, επανεξετάζοντας το σύνολο των συντελεστών της ΕΕ για το κλίμα
συνδέεται με τη σύσταση 1 της παρούσας έκθεσης
Εν μέρει δεκτή. Η μεθοδολογία παρακολούθησης πρέπει να παραμείνει σταθερή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ για λόγους προβλεψιμότητας, συνέπειας και διαφάνειας.
Ειδική έκθεση 31/2016: Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες προσπάθειες που κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς
6α) να αναπτύξει ένα εναρμονισμένο και αναλογικό σύστημα για την παρακολούθηση της πραγματικής υλοποίησης της κλιματικής δράσης
συνδέεται με τη σύσταση 3 της παρούσας έκθεσης
Δεν έγινε δεκτή. Η σύσταση αυτή θα οδηγούσε σε αύξηση του επιπέδου του διοικητικού φόρτου για τα κράτη μέλη, η οποία δεν έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανονιστικών διατάξεων.

Πηγή: ΕΕΣ.

Αρκτικόλεξα και συντομογραφίες

ΓΔ: Γενική Διεύθυνση

ΕΓΤΑΑ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΓΤΕ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΟΠ: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΚΓΠ: Κοινή γεωργική πολιτική

ΜΑΑ: Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

ΜΑΣ: Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας

ΜΚΟ: Μη κυβερνητική οργάνωση

ΜΣΕ: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»

ΟΟΣΑ: Οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης

ΠΔΠ: Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

ΣΕΔΕ: Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών

ΤΣ: Ταμείο Συνοχής

NGEU: NextGenerationEU

Γλωσσάριο

Natura 2000: Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών για σπάνια και απειλούμενα είδη, και ορισμένοι τύποι σπάνιων φυσικών οικοτόπων που προστατεύονται βάσει του δικαίου της ΕΕ.

NextGenerationEU: Δέσμη χρηματοδότησης που έχει στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να ανακάμψουν από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Αέριο/αέρια θερμοκηπίου: Αέριο στην ατμόσφαιρα –όπως διοξείδιο του άνθρακα ή μεθάνιο– το οποίο απορροφά και εκπέμπει ακτινοβολία, παγιδεύοντας θερμότητα και θερμαίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιφάνεια της Γης, μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα: Καθιερωμένος τρόπος μέτρησης του πλούτου μιας χώρας, βάσει των εσόδων της από εγχώριες πηγές και από το εξωτερικό.

Άμεση ενίσχυση: Πληρωμή για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος, όπως οι στρεμματικές ενισχύσεις, καταβαλλόμενη απευθείας στους γεωργούς, γνωστή αλλιώς ως εισοδηματική στήριξη.

Βιομάζα: Καύσιμο προερχόμενο από οργανικά προϊόντα και υπολείμματα αποβλήτων, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας.

Γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικό μέτρο: Προαιρετική πρακτική που υπερβαίνει τις συνήθεις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και παρέχει στους γεωργούς δικαίωμα ενίσχυσης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Δείκτης του Ρίο: Δείκτης, ορισθείς από τον ΟΟΣΑ, που υποδεικνύει τον βαθμό στον οποίο μια δραστηριότητα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των συμβάσεων του Ρίο.

Διαρροή άνθρακα: Αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου λόγω μεταφοράς της παραγωγής από μια χώρα με αυστηρούς περιορισμούς εκπομπών σε άλλη όπου οι κανόνες δεν είναι τόσο αυστηροί.

Δράση για το κλίμα: Δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.

Ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος: Ενσωμάτωση πτυχών σχετικών με το κλίμα σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα μέσα, τα προγράμματα και τα ταμεία.

Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία: Τα πέντε βασικά ταμεία της ΕΕ που από κοινού στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ την περίοδο 2014‑2020: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ που εγκρίθηκε το 2019 με σκοπό να καταστήσει την ΕΕ κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050.

Κλιματικές δαπάνες: Κάθε δαπάνη που συμβάλλει (άμεσα ή έμμεσα) σε κλιματικούς στόχους.

Κλιματική αλλαγή: Αλλαγές στο κλίμα της Γης που έχουν ως αποτέλεσμα νέες μακροπρόθεσμες καιρικές συνθήκες.

Κλιματική ουδετερότητα: Κατάσταση κατά την οποία οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν έχουν καμία καθαρή επίδραση στο κλίμα.

Κλιματικός συντελεστής της ΕΕ: Συντελεστής στάθμισης που εφαρμόζεται στις δαπάνες της ΕΕ για έργα, μέτρα ή δράσεις, ώστε να αντικατοπτρίζεται ο βαθμός στον οποίο ενσωματώνουν σχετικές με το κλίμα πτυχές.

Κοινή γεωργική πολιτική: Η ενιαία και ενοποιημένη πολιτική της ΕΕ για τη γεωργία, η οποία περιλαμβάνει επιδοτήσεις και σειρά άλλων μέτρων για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς της ΕΕ, την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής: Μείωση ή περιορισμός της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου λόγω των επιπτώσεών τους στο κλίμα.

Ορίζων 2020: Το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2014‑2020.

Παρακολούθηση του κλίματος: Παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των τιμών-στόχου που ορίζονται για τις σχετικές με τη δράση για το κλίμα δαπάνες.

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο: Το συνήθως επταετούς διάρκειας πρόγραμμα δαπανών της ΕΕ, στο οποίο ορίζονται προτεραιότητες (βάσει στόχων πολιτικής) και ανώτατα όρια. Παρέχει τη δομή εντός της οποίας καθορίζονται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί της ΕΕ, με ανώτατα όρια για κάθε κατηγορία δαπανών.

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Μείωση της ευπάθειας των χωρών και των κοινοτήτων έναντι της κλιματικής αλλαγής με αύξηση της ικανότητάς τους να απορροφούν τις επιπτώσεις της.

Συμβάσεις του Ρίο: Τρεις συμφωνίες που υπεγράφησαν σε συνέχεια της Διάσκεψης Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Γη του 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο: σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, σύμβαση-πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή και σύμβαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση της ερημοποίησης.

Τομέας εστίασης: Ένα από τα στοιχεία στα οποία αναλύονται οι κύριες προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

Τομέας παρέμβασης: Κατηγορία δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης: Κατάσταση σύμφωνα με την οποία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ δραστηριότητα θα είχε πραγματοποιηθεί και χωρίς δημόσια στήριξη.

Απαντήσεις της Επιτροπής

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=61103

Κλιμάκιο ελέγχου

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτό διενεργεί επί των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ ή επί διαχειριστικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού. Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος.

Ο εν προκειμένω έλεγχος επιδόσεων διενεργήθηκε από το Τμήμα Ελέγχου I (Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων) του οποίου προεδρεύει η Joëlle Elvinger, Μέλος του ΕΕΣ. Επικεφαλής του ελέγχου ήταν η Joëlle Elvinger, Μέλος του ΕΕΣ, συνεπικουρούμενη από τους Ildikó Preiss, προϊσταμένη του ιδιαίτερου γραφείου της, Charlotta Törneling, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο της, Ramona Bortnowschi και Emmanuel Rauch, διοικητικά στελέχη, Antonella Stasia, υπεύθυνη έργου, Ernesto Roessing και Jonas Kathage, ελεγκτές, και Marika Meisenzahl, ελέγκτρια και υπεύθυνη για τον σχεδιασμό των γραφικών. Η Judita Frangež παρείχε γραμματειακή στήριξη.

Παραπομπές

1 IPCC, Summary for Policymakers in Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021, p. 21.

2 Βλέπε ιστότοπο της Επιτροπής, ΓΔ Climate Action, EU Action.

3 Απόφαση 2002/358/ΕΚ σχετικά με την έγκριση του πρωτοκόλλου του Κυότο.

4 Επιτροπή, Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020, COM(2011) 500, 2011, μέρος II, σ. 13.

5 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, EUCO 37/13, 2013, παράγραφος 10.

6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 σχετικά με τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή.

7 ΟΟΣΑ, OECD DAC Rio Markers for Climate Handbook, σ. 2.

8 Επιτροπή, 2020 Annual Management and Performance Report for the EU budget, τόμος I.

9 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμπεράσματα, EUCO 29/19, 2019.

10 Επιτροπή, Διαμορφώνοντας μια Ευρώπη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή – η νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή - COM(2021) 82 final.

11 Παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

12 Απόφαση 406/2009/ΕΚ σχετικά με τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 και κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 για τους στόχους αερίων του θερμοκηπίου για τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030.

13 Επιτροπή, Πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση διάφορων οδηγιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, COM(2021) 557· Επιτροπή, Πρόταση οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (αναδιατύπωση), COM(2021) 558.

14 Έκθεση του ΕΟΠ αριθ. 13/2021 με τίτλο «Trends and projections in Europe 2021» για την προβολή που αφορά το έτος 2020.

15 Επιτροπή, Αξιολόγηση του 2019 σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη προς την επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020, COM(2020) 326.

16 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 11/2020 με τίτλο «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: επιβεβλημένη η μεγαλύτερη εστίαση στην οικονομική αποδοτικότητα»· Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 02/2022 με τίτλο «Ενεργειακή απόδοση στις επιχειρήσεις - Μερική εξοικονόμηση ενέργειας αλλά αδυναμίες στον σχεδιασμό και στη διαδικασία επιλογής έργων».

17 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 17/2013 με τίτλο «Χρηματοδότηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας»· ειδική έκθεση 31/2016 με τίτλο «Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες προσπάθειες που κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς»· επισκόπηση 01/2020 με τίτλο «Παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ».

18 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 16/2021 με τίτλο «Κοινή γεωργική πολιτική και κλίμα: Οι εκπομπές γεωργικής προέλευσης παραμένουν αμείωτες, μολονότι το ήμισυ των δαπανών της ΕΕ για το κλίμα συνδέεται με τη γεωργία».

19 Brady, M. et al., Impacts of Direct Payments, 2017, σ. 70, 88‑89· M’barek, R. et al., Scenar 2030 - Pathways for the European agriculture and food sector beyond, 2020, σ. 144.

20 Αυτόθι.

21 Chahal, I. et al., Cumulative impact of cover crops on soil carbon sequestration and profitability in a temperate humid climate, 2020.

22 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 23/2019 με τίτλο «Σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών: ολοκληρωμένη μεν η εργαλειοθήκη, πρέπει όμως να αντιμετωπιστούν η ανεπαρκής αξιοποίηση ορισμένων μέσων και η υπεραντιστάθμιση».

23 Επιτροπή Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, Alliance Environnement, 2019, σ. 113.

24 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, επισκόπηση 01/2020 με τίτλο «Παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ», γράφημα 7.

25 Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς.

26 Αιτιολογικές σκέψεις 42 και 44 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς.

27 Επιτροπή Evaluation study of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, Alliance Environnement and the Thünen Institute, 2017.

28 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 21/2017 με τίτλο «Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα», σημείο 28 και γράφημα 5· Gocht, A. et al., Economic and Environmental Impacts of CAP Greening: CAPRI Simulation Results, 2017· Louhichi, K. et al., Economic impacts of CAP greening: application of an EU-wide individual farm model for CAP analysis (IFM-CAP), 2017, πίνακας 6.

29 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 21/2017 με τίτλο «Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα», σημεία 43‑46.

30 M’barek, R. et al., Scenar 2030 - Pathways for the European agriculture and food sector beyond, 2020, σ. 115, 144.

31 Commission Staff Working Document on Evaluation of the impact of the Common Agricultural Policy on climate change and greenhouse gas emissions, σ. 23‑24.

32 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 16/2021 με τίτλο «Κοινή γεωργική πολιτική και κλίμα: Οι εκπομπές γεωργικής προέλευσης παραμένουν αμείωτες, μολονότι το ήμισυ των δαπανών της ΕΕ για το κλίμα συνδέεται με τη γεωργία», σημείο VII.

33 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 31/2016 με τίτλο «Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες προσπάθειες που κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς», παράρτημα.

34 Αυτόθι.

35 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 10/2022 σχετικά με το LEADER και την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

36 Άρθρο 3, στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΕ) 1316/2013 για τη σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

37 Επιτροπή, Mid-term evaluation of the Connecting Europe Facility, SWD(2018) 44.

38 Επιτροπή, Investing in European networks – The Connecting Europe Facility. Five years supporting European infrastructure, σ. 21.

39 Επιτροπή, EU transport in figures — statistical pocketbook 2020.

40 Quinn, A. et al., Rail Adapt: Adapting the railway for the future. UIC (Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων), Νοέμβριος 2017.

41 Αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153 για τη σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 σχετικά με τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή.

43 Πίνακας δημοσίως διαθέσιμων στοιχείων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

44 Nesbit, M. et al., Documenting climate mainstreaming in the EU budget: making the system more transparent, stringent and comprehensive. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2020, σ. 18‑20.

45 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, επισκόπηση 01/2020 με τίτλο «Παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ», γράφημα 5.

46 Cremins, A. and Kevany, L., An Introduction to the Implementation of Green Budgeting in Ireland, Staff Paper 2018, σ. 12.

47 Επιτροπή, Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020, COM(2011) 500, μέρος II, σ. 15.

48 Αυτόθι.

49 Επιτροπή, Green Budgeting Practices in the EU: A First Review, Discussion Paper, 2021, σ. 22.

50 Επιτροπή, Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020, COM(2011) 500, μέρος II, σ. 15.

51 Επιτροπή, 2020 Annual Management and Performance Report for the EU budget, τόμος I, 2021, σ. 8‑9.

52 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 19/2019 με τίτλο «INEA: απέφερε οφέλη, αλλά μένουν να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF)», σημείο IV.

53 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 17/2018 με τίτλο «Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν με τις ενέργειές τους τη χαμηλή απορρόφηση κατά τα τελευταία έτη της περιόδου προγραμματισμού 2007‑2013, χωρίς όμως να εστιάζουν επαρκώς στα αποτελέσματα».

54 Αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153 για τη σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»· άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων μεταξύ άλλων για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ· άρθρο 7, παράγραφος 10, του κανονισμού (ΕΕ) 2021/695 για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· αιτιολογική σκέψη 49 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/947 για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας.

55 Επιτροπή, Ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει του ΠΔΠ 2021- 2027, COM(2021) 366, σ. 7.

56 Άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

57 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, C(2021) 1054, σ. 7‑8.

58 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων.

59 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 22/2021 με τίτλο «Βιώσιμη χρηματοδότηση: Απαιτείται συνεπέστερη δράση της ΕΕ για να ανακατευθυνθεί η χρηματοδότηση προς βιώσιμες επενδύσεις», σημείο 90.

60 Άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

61 Άρθρo 18, παράγραφος 4, στοιχείο ε), και παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ:. +352 4398-1
Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (https://europa.eu/european-union/index_el).

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022

PDF ISBN 978-92-847-7830-0 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/21535 QJ-AB-22-007-EL-N
HTML ISBN 978-92-847-7801-0 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/332517 QJ-AB-22-007-EL-Q

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2022

Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) ορίζεται στην απόφαση αριθ. 6‑2019 του ΕΕΣ για την πολιτική ανοικτών δεδομένων και την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε χωριστές ανακοινώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο του ΕΕΣ που ανήκει στην ΕΕ παραχωρείται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Ισχύει επομένως ως γενικός κανόνας ότι η περαιτέρω χρήση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται οι αλλαγές. Κατά την περαιτέρω χρήση απαγορεύεται η διαστρέβλωση του αρχικού νοήματος ή μηνύματος των εγγράφων. Το ΕΕΣ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Εάν συγκεκριμένο περιεχόμενο αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα, π.χ. φωτογραφίες υπαλλήλων του ΕΕΣ, ή περιλαμβάνει έργα τρίτων, απαιτείται πρόσθετη έγκριση.

Όταν παραχωρείται η έγκριση, αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Γράφημα 2: πάνω δεξιά, γράφημα 11: πάνω δεξιά, το εικονίδιο δημιουργήθηκε από την Pixel perfect μέσω του https://flaticon.com.

Γράφημα 4: το εικονίδιο αριστερά δημιουργήθηκε από την Pixel perfect μέσω του https://flaticon.com.

Γράφημα 5: το εικονίδιο αριστερά δημιουργήθηκε από την Pixel perfect μέσω του https://flaticon.com.

Γράφημα 6: το εικονίδιο αριστερά δημιουργήθηκε από την Pixel perfect μέσω του https://flaticon.com.

Γράφημα 12: πάνω αριστερά, γράφημα 13: πάνω αριστερά, γράφημα 16: πάνω αριστερά, πλαίσιο 3: αριστερά, πίνακας 7, το εικονίδιο δημιουργήθηκε από την Pixel perfect μέσω του https://flaticon.com.

Πίνακας 2: τα εικονίδια δημιουργήθηκαν από την Pixel perfect μέσω του https://flaticon.com.

Πίνακας 3: τα εικονίδια δημιουργήθηκαν από την Pixel perfect μέσω του https://flaticon.com.

Πίνακας 4: τα εικονίδια στο πάνω μέρος δημιουργήθηκαν από την Pixel perfect μέσω του https://flaticon.com.

Πίνακας 5: το εικονίδιο πάνω αριστερά δημιουργήθηκε από την Pixel perfect μέσω του https://flaticon.com.

Πίνακας 6: τα εικονίδια πάνω αριστερά δημιουργήθηκαν από την Pixel perfect μέσω του https://flaticon.com.

Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρισμένα σχέδια, οι λογότυποι και οι επωνυμίες/ονομασίες, εξαιρούνται από την πολιτική του ΕΕΣ για την περαιτέρω χρήση.

Το σύνολο των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του ονόματος χώρου «europa.eu» παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι το ΕΕΣ δεν έχει έλεγχο επ’ αυτών, σας συνιστούμε να εξετάζετε τις πολιτικές τους για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χρήση του λογότυπου του ΕΕΣ

Ο λογότυπος του ΕΕΣ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οργάνου.

Επικοινωνήστε με την ΕΕ

Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σ’ εσάς κέντρου στο διαδίκτυο european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_el).

Τηλεφωνικώς ή γραπτώς
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία:

 • καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
 • καλώντας τον αριθμό +32 22999696,
 • συμπληρώνοντας το ακόλουθο ηλεκτρονικό έντυπο: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_el.

ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Europa (european-union.europa.eu).

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να δείτε ή να παραγγείλετε εκδόσεις της ΕΕ στη διεύθυνση op.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο τεκμηρίωσης (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1951 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον ιστότοπο EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η πύλη data.europa.eu παρέχει πρόσβαση σε σύνολα ανοιχτών δεδομένων από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να καταφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς. Η πύλη παρέχει επίσης πρόσβαση σε πληθώρα συνόλων δεδομένων από τις ευρωπαϊκές χώρες.