Eriaruanne
09 2022

ELi 2014.–2020. aasta eelarve kliimakulutused: olid deklareeritust väiksemad

Lühidalt aruandestPerioodil 2014–2020 kohustus EL kulutama vähemalt 20% oma kogueelarvest kliimameetmetele. Euroopa Komisjoni sõnul täitis EL selle eesmärgi ning kõnealuse perioodi kliimakulutuste summa oli 216 miljardit eurot. Leidsime, et teatatud kulutused ei olnud alati kliimameetmete seisukohast asjakohased ja kliimaaruandluses kajastatud arvandmed olid tegelikust suuremana näidatud. Meie hinnangul olid kulutused vähemalt 72 miljardi euro võrra üle hinnatud.

Hoolimata 2021.–2027. aasta kliimameetmete aruandluses kavandatud parandustest, on osa probleeme endiselt lahendamata. Meie soovituste eesmärk on tõhustada kliimaalast aruandlust ning siduda ELi eelarvepanus tema kliima- ja energiaeesmärkidega. Samuti soovitame koguda teaduslikke tõendeid, et toetada ELi põllumajanduspoliitika kliimaalast panust.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.

Käesolev väljaanne on saadaval 24 keeles ning järgmises formaadis:
PDF
PDF ELi eelarve panus kliimameetmetesse aastatel 2014–2020

Kokkuvõte

I Kliimamuutustega tegelemine on ELi üks peamisi prioriteete ning ta on seadnud endale ambitsioonikad energia- ja kliimaeesmärgid. Need hõlmavad 2020. ja 2030. aastaks seatud eesmärke vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, suurendada taastuvenergia kasutamist ja edendada energiatõhusust. EL on seadnud ka pikaajalise eesmärgi saavutada 2050. aastaks CO2-neutraalsus.

II EL võttis kohustuse kulutada vähemalt 20% 2014.–2020. aasta eelarvest kliimameetmetele. 2021. aastal teatas komisjon, et oli eesmärgi täitnud, kulutades 216 miljardit eurot (20,1%) kliimaga seotud meetmetele. ELi 2021.–2027. aasta eelarve sisaldab suuremat eesmärki eraldada kliimameetmetele 30%.

III Auditi eesmärk oli teha kindlaks, kas komisjon oli esitanud perioodi 2014–2020 kliimakulutuste kohta asjakohast ja usaldusväärset teavet. Uurisime, kuidas komisjon kohaldas oma metoodikat kliimakulutuste hindamisel ning kuidas aruandluses esitatud kulutused aitasid kaasa kliimameetmetele. Vaatasime läbi ka 2020. aasta järgsete kliimakulutuste järelevalves kavandatud muudatused. Oleme töötanud selle nimel, et aidata komisjonil tulevikus parandada kliimakulutuste aruandlust.

IV Leidsime, et aruandluses esitatud kulutused ei olnud alati kliimameetmete seisukohast asjakohased. Meie üldine hinnang on, et komisjon ülehindas põllumajanduse rahastamise põhikomponentide, näiteks nõuetele vastavuse, looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade ja mahepõllumajanduse mõju kliimale. Komisjoni, akadeemiliste ringkondade ja valitsusväliste organisatsioonide väljaanded toetavad meie hinnangut.

V Samuti leiame, et komisjon ülehindas taristu ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamise peamiste allsektorite, nagu raudteetransport, elekter ja biomass, kliimaalast panust. Komisjon ei kasutanud konservatiivseid eeldusi ja oli projekte käsitlevas aruandluses ebajärjekindel.

VI Leiame, et kliimakulutuste alane aruandlus tervikuna ei olnud usaldusväärne. See hõlmas märkimisväärset üldistamist ja jälgis üksnes võimalikku positiivset mõju kliimale, hindamata lõplikku panust ELi kliimaeesmärkide saavutamisse. Samuti oli oht, et kavandatud või eraldatud summasid ei kulutata tegelikult ära. See võib teatatud kliimakulutusi veelgi paisutada. Ühel juhul lisas komisjon liikmesriikide panuse ELi aruannetesse.

VII Meie analüüs näitas, et komisjon ülehindas kliimakulutusi vähemalt 72 miljardi euro võrra ning sellest üle 80% moodustasid põllumajanduse rahalised vahendid. See tähendab, et ligikaudu 13% ELi 2014.–2020. aasta eelarvest kulutati kliimameetmetele.

VIII Väljendame muret 2021.–2027. aasta kliimaaruandluse usaldusväärsuse pärast. Kuigi aruandlusmetoodikat on soovitatud parandada, on enamik perioodi 2014–2020 puhul kindlaks tehtud probleemidest endiselt lahendamata. 2020. aastal kasutusele võetud taasterahastu „NextGenerationEU“ sisaldab aluspõhimõtet „ei kahjusta oluliselt“, mis tähendab, et majandustegevus ei tohiks ohustada ei keskkonna- ega kliimaeesmärke. Leidsime siiski, et taasterahastuga „NextGenerationEU“ kaasnevad lisaprobleemid, mis tulenevad ebaselgetest seostest maksete ja kliimaeesmärkide vahel.

IX Et parandada tulevikus kliimakulutuste aruandlust, soovitame komisjonil koguda teaduslikke tõendeid, toetamaks põllumajanduspoliitika panust, mis on ELi kliimaalase aruandluse suurim osa. Samuti soovitame tõhustada kliimaalast aruandlust, tehes kindlaks potentsiaalselt negatiivse kliimamõjuga ELi kulutused, andes välja suunised järjepidevuse tagamiseks ning tehes kokkuvõtte kasutamata summadest. Lisaks peaks komisjon hindama kliimakulutuste panust ELi kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisse.

Sissejuhatus

01 Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma hinnangul on kliimasüsteemi hiljutiste muutuste ulatus ja inimmõju sellele enneolematult suur ning paljud muutused jäävad sajanditeks pöördumatuks1. Kliimamuutustega tegelemine sisepoliitika ja rahvusvaheliste partneritega tehtava koostöö kaudu on ELi peamine prioriteet2. Joonisel 1 on kujutatud ELi kliimapoliitika alustalad.

Joonis 1. Põhielemendid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Rahvusvahelised kliimakohustused

02 2005. aastal jõustunud Kyoto protokolli kohaselt kohustus EL aastatel 2008–20123 vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid 8% võrreldes 1990. aasta tasemega. Selle sihtväärtuse eesmärk on piirata globaalset soojenemist, et toetada kliimamuutuste leevendamist. Lisaks käsitletakse protokollis kliimamuutuste ja nende mõjuga kohanemist.

03 2015. aastal kehtestati Pariisi kokkuleppega ülemaailmne kliimamuutuste leevendamise eesmärk hoida globaalne soojenemine tunduvalt alla 2°C ja eelistatavalt 1,5°C. Samuti seati eesmärk suurendada osaliste võimet kliimamuutustega kohaneda. EL ja selle liikmesriigid ratifitseerisid lepingu 2016. aastal.

ELi kliimaraamistiku peamised arengusuunad

04 2011. aastal teatas komisjon oma eesmärgist suurendada ELi kliimapoliitikaga seotud eelarve osa 2014.–2020. aastaks vähemalt 20%-ni4. 2012. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles toetatakse kliimaga seotud kulutuste vähemalt 20% suurust osakaalu. 2013. aastal otsustas Euroopa Ülemkogu, et „kliimameetmete eesmärgid moodustavad ajavahemikul 2014–2020 vähemalt 20% ELi kulutustest“5. 2014. aastal integreeris EL kliimamuutuste toetamise metoodika Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevatesse õigusaktidesse6.

05 Komisjon tugineb kliimakulutuste kvantifitseerimise metoodikas koefitsientide määramisele ELi programmi komponentidele, näiteks sekkumisvaldkondadele või projektidele, lähtudes nende eeldatavast panusest kliimameetmetesse (vt tabel 1). See metoodika on kohandatud versioon Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) Rio markeritest, mis võeti kasutusele 1998. aastal, et määrata kindlaks tegevused, millega integreeritakse Rio konventsioonide eesmärgid arengukoostöösse7.

Tabel 1. Kolm ELi kliimakoefitsienti

Eeldatav panus kliimaeesmärkide saavutamisse: märkimisväärne mõõdukas puudub või on tähtsusetu
ELi kliimakoefitsient:

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni aruandele „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve“, COM(2011) 500, II osa, lk 15.

06 Komisjon esitab igal aastal aruande kliimaga seotud kogukulutuste kohta eelarveprojektides ning ELi eelarve haldus- ja tulemusaruannetes. Seda iga-aastast tegevust juhivad ühiselt eelarve ja kliimameetmete peadirektoraadid. 2021. aasta juunis teatas komisjon, et „EL kulutas 20,1% oma 2014.–2020. aasta eelarvest ehk 216 miljardit eurot kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja oma 20% suuruse sihtväärtuse saavutamiseks“8. Joonisel 2 on esitatud peamised kuluprogrammid, mis aitavad seda eesmärki saavutada.

Joonis 2. Komisjoni teatatud andmetel põhinev kliimaalane panus ELi 2014.–2020. aasta eelarves

Märkus: „muud“ hõlmab ka Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendit, keskkonna- ja kliimameetmete programmi, ühinemiseelse abi rahastamisvahendit, humanitaarabi jne.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni 2020. aasta ELi eelarve haldus- ja tulemusaruande põhjal.

07 Aastateks 2021–2027 on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon seadnud üldeesmärgi eraldada kliimameetmetele 30% rahalistest vahenditest, mis on rohkem kui eelmisel programmitöö perioodil (vt joonis 3).

Joonis 3. ELi eelarve kliimakulutuste eesmärgid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes järgmistele dokumentidele: Euroopa Komisjon, „Tänapäevane eelarve liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi: mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027“, COM(2018) 321; Euroopa Ülemkogu järeldused – Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine, EUCO 10/20, 2020, lk 7; Euroopa Komisjon, „Suunised liikmesriikidele. Taaste- ja vastupidavuskavad“, SWD(2020) 205, lk 5.

08 2019. aastal avaldas komisjon teatise Euroopa rohelise kokkuleppe kohta, mille eesmärk on „muuta EL õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega ühiskonnaks “. Rohelise kokkuleppe teatises esitati ELi kliimakava aastateks 2030 ja 2050. Euroopa Ülemkogu kiitis heaks eesmärgi saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne EL9.

09 2021. aastal võttis EL vastu Euroopa kliimaseaduse, millega kehtestati siduv ELi eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 2050. aastaks nullini. Samuti seati vahe-eesmärk vähendada netoheidet 2030. aastaks 55% (võrreldes 1990. aastaga). Komisjoni paketiga „Eesmärk 55“ toetatakse edusamme 2030. aasta vahe-eesmärgi saavutamisel. See sisaldab loetelu omavahel seotud seadusandlikest ettepanekutest, läbivaatamistest ja muudatustest, mis hõlmavad selliseid poliitikavaldkondi nagu energia, kliima, hooned, maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus, ning samuti kliimameetmete sotsiaalfondi loomist.

10 Komisjon avaldas 2013. aastal kliimamuutustega kohanemist käsitleva ELi strateegia ja 2021. aastal uue strateegia10. Euroopa kliimaseaduse kohaselt peavad ELi institutsioonid ja liikmesriigid töötama kliimamuutustega kohanemise nimel.

11 ELi heitkogustega kauplemise süsteem (HKS) toetab heitkoguste vähendamist energiamahukates tööstusharudes, elektri- ja küttetootmises ning lennunduses11 (vt 1. selgitus). Muud majandussektorid kuuluvad ELi jõupingutuste jagamist käsitlevate õigusaktide kohaldamisalasse, millega kehtestatakse riiklikud heitkoguste vähendamise eesmärgid, et toetada ELi eesmärki12.

1. selgitus. ELi heitkogustega kauplemise süsteem

ELi HKS toimib piiramise ja kauplemise süsteemina, mille raames peavad hõlmatud käitajad tagastama ühe saastekvoodi iga eraldunud CO2 ekvivalendi tonni kohta. Need käitajad võivad saada saastekvoote tasuta, osta neid oksjonitel või nendega omavahel kaubelda. Igal aastal vähendatakse saadaolevate saastekvootide üldkogust ning seda nimetataksegi piiramiseks.

12 ELi 2020. ja 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärgid hõlmavad kasvuhoonegaaside heite vähendamise, taastuvenergia kasutamise suurendamise ja energiatõhususe edendamise sihtväärtusi (vt joonis 4,joonis 5 ja joonis 6). 2021. aastal sätestati Euroopa kliimamääruses siduv eesmärk saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne EL (vt punkt 09) ning komisjon esitas uued taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärgid13.

13 Euroopa Keskkonnaamet (EEA) teatab, et:

 • EL täitis kasvuhoonegaaside heite 20% vähendamise eesmärgi 2020. aastaks, vähendades kasvuhoonegaaside heidet juba 2019. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes 24% (vt joonis 4);
 • taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal oli 2019. aastal 19,7%, 2020. aasta näitaja hinnanguliselt 21,3% (vt joonis 5);
 • alates 2006. aastast täheldatud energiatarbimise vähenemise suundumus muutus 2015. aastal, kuid EEA hinnangul täitis EL oma 2020. aasta eesmärgi, vähendades primaarenergia tarbimist 24% (vt joonis 6).

COVID-19 pandeemia mõjutas kasvuhoonegaaside heidet ja energiatarbimist 2020. aastal14.

Joonis 4. ELi kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgid (võrdlusalus 1990)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes järgmistele dokumentidele: EEA greenhouse gases - data viewer aastate 1990–2019 kohta; EEA aruanne nr 13/2021 Trends and projections in Europe 2021 2020. aasta prognoosi kohta.

Joonis 5. Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal ELis

Märkus: 2021. aastal tegi komisjon ettepaneku seada 2030. aastaks uus eesmärk.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda EEA andmete põhjal.

Joonis 6. ELi energiatõhususe eesmärk (võrreldes prognoositud energiatarbimisega 2020. aastal)

Märkus: 2021. aastal tegi komisjon ettepaneku seada 2030. aastaks uus eesmärk.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda EEA andmete põhjal.

14 Komisjon on teatanud, et suurem osa energiasäästust riiklikul tasandil tulenes energiatõhususkohustustest või energia maksustamisest, mitte avaliku sektori investeeringutest15. Kontrollikoja varasemates aruannetes jõuti järeldusele, et ELi eelarve panust ELi energiatõhususe eesmärgi saavutamisse hoonetes ja ettevõtetes ei olnud võimalik olemasoleva seiresüsteemi abil hinnata. Meie hinnangul annaksid valimisse kaasatud projektid energiatõhususe eesmärkide saavutamisse tagasihoidliku panuse16.

Auditi ulatus ja käsitlusviis

15 Meie põhiline auditiküsimus oli, kas komisjon on esitanud asjakohast ja usaldusväärset teavet 2014.–2020. aasta kliimakulutuste kohta. Analüüsisime ka edusamme, mida on tehtud seoses eesmärgiga kulutada vähemalt 20% ELi eelarvest kliimameetmetele. Uurisime, kuidas komisjon oli kohaldanud oma metoodikat kliimakulutuste arvestamiseks, samuti hindasime kliimaaruandluse usaldusväärsust. Lõpuks uurisime ELi raamistikku 2020. aasta järgsete kliimakulutuste jälgimiseks.

16 Otsustasime selle auditi teha just nüüd, kuna see teema on tähtsal kohal rahvusvahelises ja ELi poliitilises tegevuskavas. Lisaks on kliimakulutused ja -aruandlus valdkonnaülene teema, mis hõlmab märkimisväärset osa ELi eelarvest (vt joonis 1). Meie aruanne aitab komisjonil parandada oma kliimaaruandluse asjakohasust ja usaldusväärsust programmitöö perioodil 2021–2027. Eeldame, et meie leiud ja soovitused on kasulikud seoses ELi eesmärgiga saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

17 Auditiga laiendatakse meie varasemat tööd selles valdkonnas, mille käigus tuvastati puudusi kliimameetmete jälgimise metoodikas, mistõttu kliimakulutused hinnati tegelikust suuremaks17. Selles uuritakse põhjalikumalt varem läbi vaadatud valdkondi ja lisatakse auditi ulatusse muid valdkondi. Lisas on loetletud meie varasemad soovitused, mis on kliimaalase aruandluse seisukohast endiselt asjakohased ja täiendavad meie tööd.

18 Kasutades komisjoni metoodika kolme ELi kliimakoefitsienti (vt tabel 2), hindasime uuesti ELi eelarve panust kliimameetmetesse. Hindamiseks kasutasime kättesaadavaid teaduslikke tõendeid, oma varasemat tööd ja asjakohaseid audititeste. Võttes arvesse hindamise laadi ja kättesaadavate andmete piiratust, võivad meie kvantifitseeritud andmed muutuda. Meie auditi ulatus hõlmas kõiki ELi programme, mille panus kliimaaruandlusse oli üle 2% (vt joonis 2). Joonisel 7 on esitatud kokkuvõte meie auditi käsitlusviisist ja peamistest tõendite allikatest.

Joonis 7. Meie auditi käsitlusviis ja peamised tõendite allikad

1 OECD, kliimameetmete võrgustik, Euroopa Keskkonnapoliitika Instituut, Euroopa Poliitikauuringute Keskus, Euroopa Investeerimispank.

2 Eelarve peadirektoraat, majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat, põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, liikuvuse ja transpordi peadirektoraat, energeetika peadirektoraat, kliimameetmete peadirektoraat, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat, regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat, rahvusvaheline partnerlus, struktuurireformi toetamine ning taaste ja vastupidavuse rakkerühm.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Tähelepanekud

Deklareeritud kulutused ei ole alati kliimameetmetega seotud

19 Kui deklareeritakse kliima seisukohast olulisi ELi kulutusi, peaksid need olema suunatud kliimamuutuste leevendamisele või nendega kohanemisele, aitama kaasa ELi energia- ja kliimaeesmärkide saavutamisele või tegelema kliimamuutuste mõju ja riskidega. Kliimameetmetele kaasaaitavate kulude arvutamisel tuleks kasutada realistlikke kliimakoefitsiente. Käesolevas aruande osas vaadeldakse ELi avaliku sektori kuluprogrammide peamisi valdkondi, mille kohta on teatatud, et need on kliimaga seotud: põllumajandus, taristu ja ühtekuuluvus.

Pool deklareeritud ELi kliimakulutustest on tehtud põllumajanduses, kuid põllumajandusettevõtete heitkogused ei vähene

20 ELi ühise põllumajanduspoliitika kaks peamist komponenti on Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD). Nende põhijooned ja panus 2014.–2020. aasta kliimaaruandlusse on kokkuvõtlikult esitatud 2. selgituses ja 3. selgituses.

2. selgitus. Panus 2014.–2020. aasta kliimakulutuste aruandluses: EAGFi otsetoetused

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) rahastatakse ELi otsetoetusi ja ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) turumeetmeid. Otsetoetused, mis moodustavad suurima osa EAGFi rahastamisest, on põllumajandustoetused, mida makstakse otse põllumajandustootjatele (nt pindala alusel).

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni aruannete põhjal.

21 Pool deklareeritud ELi kliimakulutustest on seotud põllumajandusega (vt joonis 2). Ühes kontrollikoja 2021. aasta aruandes märgitakse, et põllumajandusest tulenev kasvuhoonegaaside heide ELis ei ole alates 2010. aastast vähenenud18. Kliimamuutuste leevendamist käsitlevad modelleerimisuuringud näitavad, et ilma otsetoetusteta oleks ELi põllumajandusest tulenev kasvuhoonegaaside heide 2,5–4,2% väiksem. See on tingitud põllumajandusliku tegevuse vähenemisest, milles suurim osa on veisekasvatusel19. ELi kasvuhoonegaaside heite vähenemist, mis tuleneb otsetoetuste/põllumajandustegevuse vähendamisest ELis, tasakaalustaks mingil määral suurem heide väljaspool ELi (süsinikdioksiidi leke)20.

22 Põllumajandustavad, nagu vahekultuuride kasvatamine ja mulla orgaanilise aine sisalduse säilitamine, võivad olla kasulikud nii kliimamuutuste leevendamisel kui ka nendega kohanemisel21. Kohanemise eesmärgil suurendab otsetoetustest saadav tulu põllumajandusettevõtete suutlikkust tulla toime kliimamuutustest tulenevate negatiivsete šokkidega22. Sõltuvus otsetoetustest võib siiski säilitada mitteelujõulisi põllumajandusettevõtteid, aeglustades kohanemiseks vajalikke struktuurimuutusi23.

23 Komisjon arvutab otsetoetuste kliimamõju nii nende rohestamise kui ka rohestamisega mitteseotud komponentide põhjal24. Rohestamine tähendab kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade kasutuselevõttu. Väikepõllumajandustootjad saavad rohestamisest kasu, ilma et nad peaksid rohestamise nõudeid täitma25. Samuti ei kohaldata rohestamise nõudeid juba n-ö määratluse kohaselt roheliseks peetavate põllumajandusettevõtete suhtes (nt mahepõllumajandustootjad). Rohestamisega mitteseotud toetus on enamasti põhjendatud nõuetele vastavusega, millega kehtestatakse eeskirjad keskkonna, toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning maa majandamise kohta.

24 Kuna rohestamine hõlmab viiteid kliimaeesmärkidele26, on see komisjoni metoodika kohaselt kliima seisukohast oluline ning kogupanus sellesse on 28 miljardit eurot. Sel põhjusel võib hinnata, et rohestamisega antav panus on metoodikaga kooskõlas. Komisjoni avaldatud hindamisuuringus leiti aga, et rohestamise mõju kliimamuutuste leevendamisele on „väga ebakindel, kuid tõenäoliselt väike“27. Samuti märgitakse muudes uuringutes, et rohestamise mõju on minimaalne, kusjuures põllumajandustavades on tehtud muudatusi 2–5%-il põllumajandusmaast28. Seda seetõttu, et rohestamise nõuded kattuvad suures osas olemasolevate põllumajandustavadega. Ühes varasemas aruandes leidsime, et rohestamine pakkus rohumaal talletatud süsiniku piiratud kaitset ja mõjutas kasvuhoonegaaside heidet vaid vähesel määral29.

25 Komisjoni sõnul annab 20% rohestamisega mitteseotud eelarvest kliimameetmetesse mõõduka panuse (koefitsient 40%) ja moodustab 17,5 miljardit eurot. Selle tulemuseks on 8% suurune netopanus rohestamisega mitteseotud komponendist. Komisjon põhjendab 20% suurust kaalutegurit nõuetele vastavuse rikkumise eest määratava karistuse indikaatorina. Meie hinnangul on rohestamisega mitteseotud kulutuste panus kliimameetmetesse väheoluline (tabel 2).

Tabel 2. Kontrollikoja hinnang selle kohta, kuidas rohestamisega mitteseotud kulutused on kliimameetmetele kaasa aidanud

Rohestamisega mitteseotud komponendi ja kliimakoefitsiendi kohaldamine Euroopa Kontrollikoja hinnang komisjoni metoodika alusel ja mõju aruandlusele
Rohestamisega mitteseotud komponendi panus: 17,5 mld eurot
Nõuetele vastavus:

(minimaalne muldkate)


(mulla erosioon)


(orgaaniline aine mullas)

praktikas on rahalise karistuse määr oluliselt väiksem kui 20% – sageli saavad põllumajandustootjad vaid varajase hoiatuse ning karistust ei määratagia,b,c;

karistusi ei kohaldata väikepõllumajandustootjate suhtes, nõuete täitmise tase on erinev ning rikkumised toimuvadb,c,d;

hindamisuuringus juhitakse tähelepanu tühimõju tekkimise ohule, kuna liikmesriigid võivad viia nõuetele vastavuse eeskirjad kooskõlla olemasolevate tavadegae;

8% suurune kogupanus on pigem väheoluline kui mõõdukas.

tõenäoliselt 17,5 mld eurot
liiga suurena näidatud

Allikas: a: Euroopa Kontrollikoda, ülevaade nr 01/2020: „ELi eelarve kliimakulutuste jälgimine“, punkt 27; b: Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne nr 26/2016: „Nõuetele vastavuse mõjusamaks ja lihtsamaks muutmine on endiselt keeruline ülesanne“, lk 29; c: Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne 31/2016: „Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on kõrgelennulised, kuid ebaõnnestumise oht suur“; d: Euroopa Komisjon, põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2019. aasta tegevusaruande lisad, lk 192; e: Euroopa Komisjon, „Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions“, Alliance Environnement, 2019, lk 96.

3. selgitus. Panus 2014.–2020. aasta kliimakulutuste aruandluses: maaelu areng

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) kaasrahastatakse ELi maaelu arengut ÜPP raames. Selle eesmärk on muuta põllumajandus- ja metsandussektor konkurentsivõimelisemaks, parandada keskkonda ja elukvaliteeti maapiirkondades ning soodustada maapiirkondade majanduse mitmekesistamist.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni aruannete põhjal.

26 Maaelu arengu rahastamise mõju kliimamuutuste leevendamisele on ebaselge. Ühe komisjoni uuringu kohaselt väheneks põllumajanduslik tootmine ilma maaelu arengu kulutusteta ja ELi põllumajandusest tulenev kasvuhoonegaaside heide oleks 2030. aastaks 1,6% väiksem30. ELi kasvuhoonegaaside heite vähendamist kompenseeriks siiski teataval määral suurenemine ELi mittekuuluvates riikides (vt punkt 21). Ühe teise komisjoni hinnangu kohaselt vähendavad mõned maaelu arengu meetmed (peamiselt Natura 2000) põllumajandusest tulenevat kasvuhoonegaaside heidet 1,1%. Hinnangus tunnistatakse siiski, et selles esitatud prognoosis on Natura 2000 toetuste mõju liialdatud ning see sisaldab ka mõningal määral topeltarvestust31. Ühes varasemas aruandes leidsime, et maaelu arengu toetust kasutati harva tõhusate leevendamistavade jaoks32. Maaelu arengu toetused võivad aidata kaasa kliimamuutustega kohanemisele (vt punkt 22 ja tabel 3).

27 Selleks et arvutada välja kliimameetmetele kaasaaitavate maaelu arengu kulutuste osakaal, määrab komisjon kliimakoefitsiendid EAFRD eri prioriteetidele ja sihtvaldkondadele. Näiteks EAFRD 4. prioriteedi „Põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide taastamine, kaitse ja parandamine“ ja 5. prioriteedi „Ressursitõhus ja kliimamuutustele vastupanuvõimeline majandus“ kliimakoefitsient on 100%. Kui 5. prioriteedi puhul on kliima selgelt väljendatud eesmärk, siis 4. prioriteedi puhul see nii ei ole, ehkki komisjon leiab, et oodata on märkimisväärset mõju kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele. Kontrollikoja ühes varasemas aruandes leiti, et juhtumiuuringud, läbivaadatud kirjandus ja komisjoni asutusesisesed dokumendid annavad vähe alust 4. prioriteedi suhtes kohaldatava 100%-lise kliimakoefitsiendi toetamiseks33. Tabelis 3 on esitatud meie hinnang 4. prioriteedi kõige olulisematele meetmetele.

Tabel 3. Kontrollikoja hinnang EAFRD 4. prioriteedi panusele kliimameetmetesse

EAFRD meede ja kohaldatud kliimakoefitsient Komisjoni metoodikal põhinev kontrollikoja hinnang ja mõju deklareeritud kuludele
Looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alad 16,1 mld eurot

ei käsitle otseselt kliimamuutusia;

vältida maa kasutamata jätmist (loodus- ja maastikupõlengute ärahoidmine), kuid vältida ka ökoloogilist taastamist (metsastamine)b;

pakkuda stiimuleid põllumajandusliku tootmise ja seega kasvuhoonegaaside heite taseme säilitamiseksb.

tõenäoliselt 16,1 mld euro võrra
suuremana näidatud
Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed 15,7 mld eurot

toetada kliimasõbralikke tavasid (nt haljaskultuurid, mulla süsinikusisaldus)a,b;

seada bioloogiline mitmekesisus tähelepanu keskmesseb;

mõne kava mõju kliimale puudub või on väga piiratud (nt põllukultuuride mitmekesistamine)b,c.

tõenäoliselt 9,4 mld euro võrra
suuremana
näidatud
Mahepõllumajandus 7,5 mld eurot

üleminek mahepõllumajandusele toob kaasa heitkoguste vähenemise ja mulla kvaliteedi paranemise (kui väetisi kasutatakse vähem)d;

võib suurendada kliimamuutustega kohanemist mitmekesise tootmise kaudu, kuid mõnda vahendit (nt biotehnoloogia, pestitsiidid) ei saa kasutadae;

mahepõllumajanduse väiksem saagikus võib suurendada tootmist ja heitkoguseid mujald.

tõenäoliselt 4,5 mld euro võrra
suuremana
näidatud

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes järgmistele dokumentidele: a: „Commission Evaluation of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions“, SWD(2021) 115, lk 40, 53; b: Euroopa Komisjon, „Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions“, 2019, lk 19, 127, 129, 245; c: Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne 31/2016: „Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on kõrgelennulised, kuid ebaõnnestumise oht suur“, punkt 52; d: Smith, L. G. et al, „The greenhouse gas impacts of converting food production in England and Wales to organic methods“, lk 4, 2019; e: Purnhagen, K.P., et al, „Europe’s Farm to Fork Strategy and Its Commitment to Biotechnology and Organic Farming: Conflicting or Complementary Goals?“, lk 603, 605, 2021.

28 Ühes 2016. aasta aruandes vaatlesime maapiirkondade kohaliku arengu edendamist (prioriteet 6B) ja leidsime, et see ei andnud üldiselt märkimisväärset panust kliimaeesmärkide saavutamisse34. Meie projektianalüüs (vt tabel 4) kinnitab, et 40% suurune kliimakoefitsient ei olnud põhjendatud.

Tabel 4. Kontrollikoja hinnang EAFRD prioriteedi 6B panusele kliimameetmetesse

 

Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades

 

Kogukonna juhitud kohalik areng
4,8 mld eurot 6,8 mld eurot
Projektid võivad hõlmata investeeringuid taastuvenergiasse või energiasäästu, kuid meie testimine näitas, et enamik projekte ei olnud kliimaga seotud või olid potentsiaalselt kahjulikud (nt taristu ehitamine). Meie testimine kinnitas, et need projektid olid enamasti seotud sotsiaalsete või majanduslike aspektidega ning andsid kliimameetmetesse vähetähtsa panuse (kui üldse).
Perioodi 2014–2020 kinnitavate avalduste jaoks valimisse kaasatud 17 projektist, mida rahastati selle meetme raames,
–> kümme puudutas kohalikke teid (negatiivne mõju kliimale);
–> kaks olid seotud kliimameetmetega.
78-st EAFRD projektist, mis olid valimisse kaasatud seda meedet käsitleva eriaruande jaoks35,
–> üks oli seotud kliimameetmetega.
18 projektist, mida rahastati selle meetme raames meie kinnitava avalduse koostamiseks aastatel 2014–2020,
–> üks oli seotud kliimameetmetega.

tõenäoliselt 11,6 mld euro võrra
suuremana
näidatud

Märkus: neid valimeid kasutati muude auditite raames ja need toetavad meie järeldusi kliimaga seotuse kohta.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Mõningad ebajärjekindlad oletused taristu ja ühtekuuluvusvahendite kliimaalase panuse hindamisel

29 Enamik ELi taristu- ja ühtekuuluvuskulutustest tehakse Euroopa ühendamise rahastu, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kaudu. Nende põhijooned ja panused 2014.–2020. aasta kliimaaruandlusse on kokkuvõtlikult esitatud 4. selgituses ja 5. selgituses.

4. selgitus. Panus 2014.–2020. aasta kliimaaruandluses: Euroopa ühendamise rahastu (CEF)

CEF ist toetatakse prioriteetseid investeeringuid energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris. See hõlmab projekte, mis käsitlevad piiriülest energiataristut, puhtamaid transpordiliike, kiiret lairibaühendust ja digivõrke.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni aruannete põhjal.

30 CEFi üldeesmärgid on seotud ELi energia- ja kliimaeesmärkidega (vt punktid 1214), hõlmates seega kliimamuutuste leevendamist36. Komisjon tunnistab siiski, et CEFist rahastatakse peamiselt projekte, mis „tagavad ELi siseturu hea toimimise“37. Kliimameetmete eesmärgid ja kriteeriumid ei ole projekti heakskiitmiseks vajalikud: komisjoni sõnul moodustas nende transpordiprojektide osa, mille elluviijad nimetasid säästvat ja tõhusat transporti oma peamiseks rahastamiseesmärgiks, ainult 4% CEFi transpordiprojektide maksumusest (0,9 miljardit eurot)38. Samas tekitab transport umbes veerandi ELi kasvuhoonegaaside heitest, kusjuures suurim osa pärineb maanteetranspordist39.

31 Kohanemise eesmärgil võivad ajakohastatud raudteeprojektid hõlmata sihtotstarbelisi investeeringuid üleujutuste ennetamiseks raudteeliinidel, tugevdatud kaldaid või kliimakatastroofidega kohanemise meetmeid tunnelite ja sildade seiresüsteemide kaudu40. Olemasolevate andmete põhjal ei ole neid investeeringuid võimalik kvantifitseerida.

32 Selleks et arvutada CEFi kulutuste osakaal 2014.–2020. aasta kliimakulutustes, kohaldas komisjon tagasiulatuvalt 2020. aasta järgse CEFi määruse41 kliimakoefitsiente, ehkki sarnaseid ühtekuuluvuspoliitika projekte käsitletakse erinevalt (vt punkt 40). Meie analüüs näitas, et koefitsiendid, mida komisjon kasutas CEFi kõige olulisemates allsektorites, tõid kaasa ülehindamise (vt tabel 5).

Tabel 5. Kontrollikoja hinnang CEFi kõige olulisemate allsektorite panusele kliimameetmetesse

CEFi allsektor ja kohaldatud kliimakoefitsient Komisjoni metoodikal põhinev kontrollikoja hinnang ja mõju deklareeritud kuludele
Transport: raudteetransport 15,3 mld eurot


Projektid hõlmavad peamiselt raudteede ajakohastamist.

raudteetransport on kasvuhoonegaaside heite seisukohast üks tõhusamaid transpordiliikea;

raudteed vähendasid CO2-heidet vaid vähesel määral, eriti seal, kus elektriallikaks olid endiselt fossiilkütuseda;

raudteetaristu ehitamisest tekkiv kasvuhoonegaaside heide on suurem kui muude transpordiliikide puhul: nende heitkoguste kompenseerimiseks võib raudteedel aega kuluda viiest aastast kuni mitme aastakümnenia,b;

sarnastele raudteeprojektidele eraldati ühtekuuluvuspoliitika raames 40% suurune kliimakoefitsientc.

tõenäoliselt 9,2 mld euro võrra
suuremana
näidatud
Energia: elekter 2,8 mld eurot


Projektid puudutavad peamiselt energiaühendusi ja nendega seotud uuringuid.

projektid võivad toetada taastuvate energiaallikate integreerimistd;

elekter ei tähenda tingimata puhast energiaallikat, sest 2020. aastal toodeti ainult 37% EL 27s tarbitud elektrienergiast taastuvatest energiaallikatestd,e;

sarnastele energiaülekande projektidele eraldati ühtekuuluvuspoliitika raames 0% suurune kliimakoefitsientc.

tõenäoliselt 1,7 mld euro võrra
suuremana
näidatud

Allikas: a: Pritchard J. A., „The potential of the railway to reduce greenhouse gas emissions“, 2011, lk 942, 945–946, 949; b: Olugbenga O., „Embodied emissions in rail infrastructure: a critical literature review“, 2019, lk 14; c: määrus (EL) nr 215/2014seoses kliimamuutuste alase eesmärgi raames antavate toetuste metoodikaga; d: Euroopa Keskkonnaameti aruanne nr 13/2020, „Trends and projections in Europe 2020“, 2020, lk 29; e: Eurostat, „Statistics on renewable energy“ (SHARESi kokkuvõte 2020).

5. selgitus. Panus 2014.–2020. aasta kliimaaruandluses: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond (ÜF)

ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ebavõrdsust ELis. Aastatel 2014–2020:

· rahastati ERF ist projekte, mis olid suunatud sellistele investeerimisprioriteetidele nagu innovatsioon ja teadusuuringud, digiarengu tegevuskava, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamine ning vähese CO2-heitega majandus;

· rahastati ÜF ist transpordi ja keskkonna valdkonna taristuprojekte ELi liikmesriikides, mille kogurahvatulu elaniku kohta on alla 90% ELi keskmisest.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni aruannete põhjal.

33 ELi õigusaktidega on ette nähtud raamistik ühtekuuluvuspoliitika fondide kliimakulutuste arvestamiseks42. Komisjon ja liikmesriigid haldavad ERFi ja ÜFi ühiselt. Liikmesriigid vastutavad projektide valimise ja komisjonile aruannete esitamise eest. Komisjon saab liikmesriikidelt koondteavet, mis on jagatud vastavalt õigusaktides määratletud asjakohastele sekkumisvaldkondadele. Neile on määratud konkreetsed kliimakoefitsiendid.

34 Komisjonil on ulatuslik ja avalik platvorm, mis koondab kliimaseiret ühtekuuluvuspoliitika fondide, liikmesriikide ja programmide kaupa43. Ühes uuringus leiti, et ERFi ja ÜFi 2014.–2020. aasta kliimakoefitsiendid kajastasid üldiselt kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse antud panust44. Täheldasime siiski mõningaid probleeme seoses biomassi projektide ja gaasitaristuga (vt joonis 8).

Joonis 8. Probleemid seoses ERFi ja ÜFi panusega kliimakulutustesse

*Märkus: riskisumma viitab meresadamatesse, siseveesadamatesse või veeteedesse investeeritud kogusummale, kuna nende projektide gaasikomponendi kohta ei ole piisavalt teavet.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes järgmistele dokumentidele: Camia, A. et al., „The use of woody biomass for energy purposes in the EU“, 2021, lk 86, 143–147; Fisch-Romito, V. et al., „Systematic map of the literature on carbon lock-in induced by long-lived capital“. Environmental Research Letters; Brauers, H. et al., „Liquefied natural gas expansion plans in Germany: The risk of gas lock-in under energy transitions“. Energeetikaalased teadusuuringud ja sotsiaalteadus.

Üldine kliimakulutuste aruandlus ei ole usaldusväärne

35 Kliimakulutustest aru andmiseks kasutatav metoodika peaks hõlmama kliimameetmete kogu asjakohast rahastamist. Selles tuleks kasutada usaldusväärseid hinnanguid, mis põhinevad tõendatud panusel kliimaeesmärkide saavutamisse. Sellega ei tohiks kaasneda suur halduskoormus. Komisjon ja liikmesriigid peaksid seda kohaldama järjepidevalt kogu ELi eelarves. Komisjonil peaksid olema kehtestatud kontrollid, et tagada kliimaalase aruandluse usaldusväärsus.

Metoodika piirangud ja ebajärjekindel kohaldamine

36 OECD arenguabi komitee (OECD DAC) töötas välja Rio markerid (vt punkt 05), et jälgida arengumaadele antavat abi, tuginedes rahastamiseesmärkide ning kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise vahelisele seosele. Markerid on kvalitatiivsed, kuna OECD arenguabi komitee eesmärk ei olnud esitada täpseid näitajaid, vaid anda märku kliimamuutustega seotud rahastamise suurusest.

37 Komisjon kohandas OECD mudelit ja rakendas seda kogu oma avaliku sektori kulutustes, kvantifitseerides ELi eelarvest tehtavaid kliimakulutusi (vt joonis 2). Komisjon märgib, et selle meetodi peamised eelised on väike halduskoormus ja kohaldamise lihtsus45. Metoodika, mis põhineb seatud eesmärkidel või eeldataval panusel kliimameetmetesse, hõlmab siiski märkimisväärseid lähendusi: Rio markerid ei võimalda täpselt kvantifitseerida jälgitud kulutusi46.

38 ELi eelarve hõlmab paljusid eesmärke (mis peavad eksisteerima koos kliimaeesmärkidega), nagu sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine. Juba eesmärkide olemusest lähtuvalt on raske vältida nendevahelisi vastuolusid ja kaaluda programmi panust igasse eesmärki. Näiteks ühtekuuluvuspoliitika rahastamise eesmärk on vähendada erinevusi liikmesriikide ja piirkondade vahel, kuid majandusarengut toetava taristu rahastamine võib suurendada kasvuhoonegaaside heidet. Kliimakulutuste jälgimise metoodikas võetakse arvesse üksnes võimalikku positiivset mõju kliimale ega jälgita muude ELi eesmärkide saavutamiseks võetavate meetmete võimalikku negatiivset mõju kliimale (vt joonis 9).

Joonis 9. Näited rahastatud meetmetest, millel on kasulik või potentsiaalselt kahjulik mõju kliimale

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

39 Praegune jälgimismeetod on eelhinnang, mille käigus ei hinnata lõplikku panust ELi kliimaeesmärkide saavutamisse. Metoodika kohaselt ei ole vaja kvantifitseerida kulutuste mõju kasvuhoonegaaside heitele ega kehtestada konkreetseid kohanemisnäitajaid. Komisjon tunnistab, et tulemuste saavutamise jälgimine on keskse tähtsusega süvalaiendamiseks tehtavate jõupingutuste tõhususe tagamisel47, kuid ta ei ole kehtestanud kliimatulemuste seiresüsteemi.

40 Komisjon märkis, et vaja on ühiseid kliimakulutuste jälgimise menetlusi48. Meie töö käigus ilmnes mitmeid muid vastuolusid kliimakulutuste arvutamise metoodika kohaldamisel:

 • metoodika õiguslik alus: kohaldatavad koefitsiendid (ja nende kasutamise põhjendus) on sätestatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevates õigusaktides (vt punkt 04), kuid mitte muude fondide (nt EAGF, CEF ja programmi „Horisont 2020“) puhul. Seega oli koefitsiente võimalik tagasiulatuvalt korrigeerida (vt punkt 46);
 • koefitsientide valimine: sarnased projektid said erinevaid koefitsiente. Näiteks TEN-T raudteeprojektide puhul kohaldati CEFis suuremat koefitsienti (100%) kui ERFi ja ÜFi puhul (40%). Leidsime programmi „Horisont 2020“ raames kümme lennutranspordiprojekti, mis said erinevaid koefitsiente, kuigi neil olid sarnased kirjeldused ja eesmärgid. Sama maaelu arengu meede võib saada erinevaid koefitsiente sõltuvalt sihtvaldkondadest, millele see on määratud;
 • täpsus (andmekogumi üksikasjalikkuse aste): koefitsientide määramise üksikasjalikkuse aste on erinev. Näiteks CEFi puhul määratakse koefitsiendid kindlaks projektide, ERFi puhul sekkumisvaldkondade, EAFRD puhul sihtvaldkondade või prioriteetsete suundade kaupa ning EAGFi puhul eelarveridade kaupa.

41 Kliimakulutustest aru andes ei tee komisjon vahet kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise vahel. Kohanemis- ja leevendamismeetmete koondamine ühise markeri alla tähendab seda, et ei ole võimalik välja arvutada, kui suur osa ELi eelarvest kummalegi neist määratud on. Komisjoni aruandlus arengu- ja koostööabi kohta on erand, kuna seal tehakse nende vahel vahet. Kooskõlas OECD metoodikaga määrab komisjon kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks eraldi kliimakoefitsiendid ning annab OECD-le aru mõlema mõõtme kohta. Joonisel 10 on esitatud komisjoni metoodika üksikasjad.

Joonis 10. Komisjoni metoodika põhijooned

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

42 Komisjon märgib, et mõningad liikmesriigid – Iirimaa, Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad, Soome, Rootsi ja teataval määral ka Taani – annavad oma eelarvepoliitika kohta aru keskkonna või kliima seisukohast49. Prantsusmaa valitsus kasutab terviklikku meetodit, et anda aru oma riigieelarve keskkonnamõju kohta (st roheline eelarvestamine), mis hõlmab nii tulusid kui ka kulusid. Prantsusmaa mudel jälgib nii riigieelarve positiivset kui ka negatiivset keskkonnamõju. Tabelis 6 on esitatud Prantsusmaa ja ELi mudelite võrdlev analüüs.

Tabel 6. Prantsusmaa ja ELi kliima- ja keskkonnaaruannete mudelite võrdlev analüüs

Tunnus Prantsusmaa mudel ELi mudel
Aruandluse sisu Kliimamuutustega kohanemine Kliimameetmed
Kliimamuutuste leevendamine
Bioloogiline mitmekesisus Bioloogiline mitmekesisus
Veemajandus Ei jälgita
Reostus Puhas õhk
Ringmajandus ja jäätmed Ei jälgita
Aruandlus… …keskkonna ja kliima kohta … kliima kohta
Kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise eristamine Jah  
Ei  
välja arvatud ELi arengu- ja koostööabi rahastamine kooskõlas OECD aruandluskohustustega
Hindamisalused Mitmesugused mõjud ja erinevad ajavahemikud Eeldatav panus kliimaeesmärkide saavutamisse
Avaliku sektori kulutuste võimaliku negatiivse mõju arvestamine
Jah  

Ei  
Markerid Viis (-1 = ebasoodne mõju; 0 = mõju puudub; 1–3 = soodne mõju) Kolm (0%, 40% ja 100%, vt tabel 1)
Asjaomaste eelarvekulude kvantifitseerimine
Soodne 6,6%
Kombineeritud 0,9%
Mõju puudub 90,8%
Ebasoodne 1,7%

Soodne 20,1%
Mõju puudub 79,9%

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Prantsusmaa valitsuse aruandele keskvalitsuse eelarve keskkonnamõju kohta, 2020; Euroopa Komisjoni 2020. aasta ELi eelarve haldus- ja tulemusaruanne.

43 Komisjon tunnistab kliimaeesmärkide seadmise tähtsust kõigis asjaomastes poliitikavaldkondades50, kuid kõigile asjaomastele programmidele ei ole eesmärki seatud. Tabelis 7 on esitatud näited kliimaga seotud poliitikavaldkondadest ja nende kulueesmärkidest, mis on sätestatud õigusaktides aastateks 2014–2020. Need eesmärgid võiksid suunata ELi eelarvet keskkonnahoidlikumate kulude suunas, kuid neid ei seatud kogu eelarves järjepidevalt.

Tabel 7. Näited kliimaga seotud poliitikavaldkondadest ja nende kulueesmärkidest, mis on sätestatud 2014.–2020. aasta õigusaktides

  Programm Kulutuste eesmärk Õiguslik alus
Kliimaga seotud eesmärgid puuduvad CEF Kliimaeesmärk puudub  
Keskkonna- ja kliimaeesmärgid EAGF 30% kulutatakse rohestamisele Määruse (EL) nr 1307/2013 artikkel 47
EAFRD Vähemalt 30% kliima- ja keskkonnameetmetele Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 59 lõige 6
Kliimaeesmärgid ERF Vähemalt 12%-st vähemalt 20%-ni vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamiseks Määruse (EL) nr 1301/2013 artikkel 4
  Programm „Horisont 2020“ Vähemalt 35% kliimameetmetele Määruse (EL) nr 1291/2013 põhjendus 10
  DCI Vähemalt 20% kliimameetmetele Määruse (EL) nr 233/2014 põhjendus 20

Allikas: Euroopa Kontrollikoda eespool nimetatud õigusaktide põhjal.

Teatatud kliimakulutused ei pruugi tegelikkuses tehtud olla

44 Aastatel 2014–2020 teatas komisjon ligikaudu 216 miljardi euro ulatuses tehtud kliimakulutustest51. Oma aruandluses tugineb ta aga üldiselt kavandatud või kulukohustustega seotud summadele (vt joonis 11). ESF on erand, kuna selle puhul kasutab komisjon tegelikult kulutatud summasid, kuigi aruandluses esitatakse ELi ja liikmesriikide kulutused koos (vt 6. selgitus).

Joonis 11. Komisjoni kliimaalase aruandluse erinevad alusandmed

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni kliimaaruannete põhjal.

6. selgitus. ESFi kliimaalane aruandlus aastatel 2014–2020

Erinevalt teistest kuluprogrammidest esitab komisjon ESFi kliimakulutuste aruande kulutatud summade alusel.

Kuna liikmesriikide ametiasutused määratlesid eeldatust suuremal arvul projekte kliimaga seonduvaks, suurenesid ESFi puhul teatatud kliimakulutused 1,1 miljardilt eurolt 5,5 miljardi euroni. See tähendab 400%-list kasvu.

Leidsime, et komisjoni aruandlus hõlmas nii ELi kui ka liikmesriikide kulutusi, ülehinnates seega ELi kulutusi 1,5 miljardi euro võrra ehk 38%.

Allikas: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide avalik tulemustabel (vaadatud 22.11.2021); Euroopa Komisjoni 2020. aasta ELi eelarve haldus- ja tulemusaruanne; komisjoni asutusesisesed dokumendid.

45 Kui esitatud andmed põhinevad kavandatud või kulukohustustega seotud summadel, on need kasutamata või väljamaksmata vahendite (nt projektide viivitused, hilinenud maksed või projektide vähene küpsus)52 võrra ülepaisutatud, vt joonis 12. 2018. aasta aruandes juhtisime tähelepanu mõjule, mida see avaldas perioodile 2007–201353.

Joonis 12. Kulutuste osakaal eelarves ettenähtud summades (valitud projektipõhised fondid 2014–2020)

Märkus: andmed võivad andmebaasi ajakohastamise järel muutuda.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda järgmiste allikate põhjal: kvartali kulude deklaratsioon, märts 2021 (EAFRD); Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide avalik tulemustabel seisuga 22.11.2021 (ERF ja ÜF); Euroopa Komisjon, ELi eelarve haldus- ja tulemusaruanne, III köide, 2021, lk 26 (CEF).

46 Mõnel juhul hindas komisjon kulusid tagasiulatuvalt ümber ja kohandas vastavalt kliimakulutusi. Näiteks hindas komisjon CEFi raames transpordi- ja energiaprojekte tagasiulatuvalt uuesti, kasutades 2021.–2027. aasta metoodikat. Seejärel suurendati CEFi 2014.–2020. aasta kliimapanust 91% võrra, 11 miljardilt eurolt 21 miljardi euroni (vt punkt 32). Samamoodi suurendasid 2018. aastal programmi „Horisont 2020“ teemade ja projektide täiendavad hindamised 41% programmi „Horisont 2020“ 2017. aasta panust kliimakulutustesse. Leidsime, et kontrollitud 24st programmi „Horisont 2020“ projektist üheksa puhul kasutatud kliimakoefitsiendid ei olnud mõistlikud, sest neil oli kliimameetmetega nõrgem seos kui väidetud. Nende projektide puhul tegime kindlaks ligikaudu 0,3 miljardi euro suuruse ülehindamise (1% programmi „Horisont 2020“ kliimameetmetega seotud summast).

2021.–2027. aasta kliimaaruandluses on oodata vähe parandusi

47 ELi rahaline toetus aastateks 2021–2027 koosneb kahest põhikomponendist: mitmeaastase finantsraamistiku eelarve ja taasterahastu „NextGenerationEU“ (vt joonis 3). Kliimamuutustega seotud kulutuste jälgimine ja aruandlus peaks tuginema aastatel 2014–2020 saadud kogemustele ning andma usaldusväärseid andmeid kliimakulutuste kohta.

Uue mitmeaastase finantsraamistiku kliimaalane aruandlus

48 Selleks et toetada ELi eelarve suuremat 30%-list panust kliimaeesmärkide saavutamisse aastatel 2021–2027, on ELi õigusaktides seatud eesmärgid seoses konkreetsete programmide panusega kliimameetmetesse (nt CEF – 60%, ERF – 30%, ÜF – 37%, programm „Euroopa horisont“ – 35%, naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend – 30%)54. Üldiselt eeldavad need eesmärgid suuremat keskendumist kliimameetmetele erinevates poliitikavaldkondades.

49 Paljudes poliitikavaldkondades (nt CEF, ESF, arengukoostöö rahastamisvahend) jääb kliimamuutustega seotud kulutuste jälgimine 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku raames sisuliselt samaks kui 2014.–2020. aastal. Muudes valdkondades (nt EAGF, EAFRD, ERF, ÜF) kohandas või täpsustas komisjon mõne rahastamisprogrammi kliimakoefitsiente, et parandada kooskõla nende tegeliku panusega kliimameetmetesse (vt joonis 13). Komisjoni sõnul tegeleb ta oma kliimaalase aruandluse parandamisega, võttes arvesse kulutuste eeldatavat mõju ja tagades koefitsientide järjepideva kohaldamise sarnaste projektide suhtes55.

Joonis 13. Näited kliimaaruandluse paranemisest aastatel 2021–2027

Allikas: määruse (EL) 2021/2115 (millega kehtestatakse eeskirjad ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade toetamise kohta) artikli 100 lõige 3; määruse (EL) 2021/1060 (millega kehtestatakse ühissätted muu hulgas ERFi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) I lisa.

50 Kavandatud muudatustega kaasnevad täiendavad riskid ja probleemid seoses usaldusväärse aruandlusega kliimakulutuste kohta (vt joonis 14).

Joonis 14. Näited probleemsetest muutustest kliimaaruandluses aastatel 2021–2027

Allikas: a: määruse (EL) 2021/2115 (millega kehtestatakse eeskirjad ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade toetamise kohta) artikli 100 lõige 2; b: Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 7/2018 komisjoni ettepanekute kohta, mis käsitlevad 2020. aasta järgse perioodi ühise põllumajanduspoliitika määrusi, punkt 38; Euroopa Kontrollikoja ülevaade nr 01/2020: „ELi eelarve kliimakulutuste jälgimine“, punktid 44–46; c: Matthews, A., „Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction“, 2020; Bas-Defossez, F. et al., „Keeping track of climate delivery in the CAP?“, Euroopa Keskkonnapoliitika Instituudi (IEEP) NABU jaoks koostatud aruanne, 2020; d: määruse (EL) 2021/2115 artikli 31 lõige 4; e: Euroopa kliimameetmete võrgustik, „Climate mainstreaming and climate proofing: the horizontal integration of climate action in the EU budget – assessment and recommendations“, 2018.

Euroopa Liidu taasterahastu sõlmküsimused

51 Taasterahastu keskmes on Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu, mille puhul on kliimakulutusteks seatud eesmärk 37% (vt joonis 3). Taasterahastu eesmärkide hulka kuulub panustamine ELi 2030. ja 2050. aasta kliimaeesmärkide saavutamisse, sisaldades nüüdsest ka põhimõtet „ei kahjusta oluliselt“ (vt joonis 13)56. Erandkorras võivad liikmesriigid siiski toetada investeeringuid fossiilkütustesse57.

52 Põhimõte „ei kahjusta oluliselt“ on osa ELi jätkusuutlike finantstoodete määratlemise süsteemist (ELi taksonoomia)58. Ühes kontrollikoja 2021. aasta aruandes juhiti tähelepanu ohule, et taaste- ja vastupidavusrahastu kliimakulutused ei vasta ELi taksonoomiastandarditele. Kuna neid standardeid kohaldatakse ELi roheliste võlakirjade suhtes, võib see mõjutada finantsturu valmisolekut osta neid võlakirju ja rahastada taaste- ja vastupidavusrahastut59.

53 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse kohaselt peavad komisjon ja liikmesriigid koordineerima ja edendama koostoimet teiste ELi fondidega60. See võib luua võimalusi tõhusateks täiendavateks meetmeteks, kuid tekitada ka riske, kui koordineerimine ei ole tõhus.

54 Taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamine põhineb riiklikel taaste- ja vastupidavuskavadel. Liikmesriigid koostavad kõnealused kavad, komisjon hindab neid ja nõukogu kiidab need komisjoni ettepaneku alusel heaks. Komisjon arvutab taaste- ja vastupidavusrahastu panuse kliimakulutustesse etteulatuvalt, võttes aluseks kavades esitatud hinnangulised kulud61.

55 Kavade ja vastavate maksete kavandamisega kaasnevad teatavad riskid ja probleemid, nagu on näidatud joonisel 15. Maksetingimuste täitmise kontrollimine on komisjoni peamine ülesanne.

Joonis 15. Taaste- ja vastupidavusrahastu kliimakulutuste kavandamisega seotud sõlmküsimused

Allikas: Euroopa Kontrollikoda määruse (EL) 2021/241 (millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu) põhjenduse 23, artikli 18 lõike 4 punkti e, artikli 24, IV lisa ja V lisa alusel.

Järeldused ja soovitused

56 EL on kliimameetmete toetamiseks vastu võtnud õigusakte mitmes poliitikavaldkonnas. Ta võttis kohustuse kulutada vähemalt 20% oma 2014.–2020. aasta eelarvest kliimameetmetele, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele, taastuvate energiaallikate kasutamise suurendamisele ja energiatõhususe parandamisele. 2021. aastal teatas komisjon, et ta oli selle eesmärgi täitnud (punktid 0114).

57 Leidsime, et mõnel juhul puudusid tõendid ELi kulutuste panuse kohta kliimameetmetesse ning teistel juhtudel oli panus ülehinnatud. Meie analüüs näitas, et komisjon kirjendas kliimakulutustena põhjendamatult ligikaudu 72 miljardit eurot (vt joonis 16). Meie kohaldatud mõistlikumad koefitsiendid vähendasid kliimaga seotud ELi eelarve tõenäolist osa 20% asemel ligikaudu 13%-le (ligikaudu 144 miljardit eurot).

Joonis 16. Komisjoni kliimaaruandlus 2014.–2020. aasta kohta ja tõenäoline ülehindamine

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, kasutades komisjoni metoodikat.

58 Komisjon teatas, et 26% põllumajanduse rahastamisest oli kliimaga seotud, mis moodustab ligikaudu poole ELi kliimakulutustest. Sellegipoolest ei ole põllumajandusettevõtete kasvuhoonegaaside heitkogused ELis alates 2010. aastast vähenenud. Meie analüüsi, asjaomase kirjanduse ülevaate ja hindamisuuringute kohaselt hindas komisjon põllumajanduspoliitika panust tõenäoliselt üle peaaegu 60 miljardi euro võrra, mis vastab enam kui 80%-le tõenäoliselt ülehinnatud summast, mille me oleme kindlaks teinud (punktid 1934). Rahastamist ei tohiks pidada kliima seisukohast oluliseks, kui puuduvad seda toetavad tõendid.

1. soovitus. Põllumajanduse rahastamise kliimaalase asjakohasuse põhjendamine

Komisjon peaks 2021.–2027. aasta põllumajanduspoliitika osa kliimameetmetes kvantifitseerima teaduslike tõendite põhjal. Kooskõlas määruse (EL) 2021/2115 (millega kehtestatakse eeskirjad ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade toetamise kohta) artikli 100 lõikega 3 tuleks kliimapanust vajaduse korral vastavalt kohandada.

Soovituse täitmise tähtaeg: juuni 2026.

59 Komisjoni aruandlus kliimakulutuste kohta oli ebajärjekindel. Näiteks käsitleti raudtee- ja elektriprojekte Euroopa ühendamise rahastu ja Euroopa Regionaalarengu Fondi raames erinevalt. Muu hulgas täheldasime, et komisjon ei jälginud kulutuste võimalikku negatiivset mõju kliimale ega teinud vahet kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise vahel (vt punktid 3543).

60 Komisjon kombineeris kliimakulutuste üldarvu arvutamisel mittevõrreldavaid näitajaid (kavandatud, kulukohustustega seotud ja kulutatud summad eri kuluvaldkondadest). Komisjon ülehindas ka Euroopa Sotsiaalfondi panust, lisades ELi kulutustesse liikmesriikide kulutused. Lisaks hindas komisjon tagasiulatuvalt ümber Euroopa ühendamise rahastu kliimakulutused. See tõi kaasa varem esitatud andmete olulise suurenemise (punktid 4446).

2. soovitus. Kliimaalase aruandluse tõhustamine

 1. Komisjon peaks kindlaks tegema ELi kulutused, millel võib olla negatiivne mõju kliimale, ja nende kohta aruande esitama. Seejuures tuleks lähtuda põhimõttest „ei kahjusta oluliselt“, nagu see on määratletud ELi taksonoomias.
 2. Komisjon peaks välja andma suunised, mida kohaldatakse kõigis kliimakulutustega seotud poliitikavaldkondades. Seda tehes peaks ta kehtestama ja selgelt avalikustama aruandluse ühtse aluse ning sarnaste projektide järjepideva käsitlemise (nt sama kliimakoefitsiendi kohaldamine) kogu ELi eelarves ja taasterahastus.
 3. Komisjon peaks igal programmitöö perioodil kliimaalast aruandlust tõhustama, et teha kokkuvõte kasutamata (kulutamata ja vabastatud) summadest.

Soovituse täitmise tähtaeg: juuni 2025.

61 Aastatel 2021–2027 on ELi eesmärk kulutada 30% oma eelarvest kliimameetmetele. Komisjon kasutas sama metoodikat, kuid tegi teatavaid muudatusi. Mõned muudatused on samm edasi, näiteks koefitsientide peenhäälestamine ja sihtpanuse suurendamine kliimaeesmärkide saavutamiseks. Teised muudatused tekitavad jällegi lisariske ja probleeme, nagu põhjendamatud kliimakoefitsiendid, ebajärjepidevus raudteeprojektide aruandluses, fossiilkütuste kasutamise võimalused. See seab kahtluse alla tulevase kliimaalase aruandluse usaldusväärsuse (punktid 4750).

62 Taaste- ja vastupidavusrahastus on tehtud võrreldes 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistikuga mitmeid parandusi, nagu põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ lisamine ja ELi taksonoomia kriteeriumide vabatahtlik kasutamine. Sellegipoolest tuvastasime võimalikke probleeme selle kavandamisel ja rahastamisel, eelkõige siis, kui maksete aluseks olevad vahe-eesmärgid ja sihtväärtused ei ole selgelt seotud kliimaeesmärkidega (punktid 5155).

63 ELi 2021.–2027. aasta eelarve nõuab suuremat keskendumist kliimameetmetele. Ei ole aga selge, kui palju on kliimakulutustega seotud eesmärkide abil võimalik saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, taastuvenergia kasutamise suurendamiseks ja energiatõhususe edendamiseks. Lõppkokkuvõttes on määrava tähtsusega see, kas ELi kulutused aitavad tõhusalt kaasa kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisele. Kliimaga seotud eelarve tuleb tugevalt siduda kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega.

3. soovitus. ELi eelarve sidumine kliima- ja energiaeesmärkidega

Komisjon peaks esitama aruande kliimakulutuste panuse kohta ELi kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisse. See peaks keskenduma eelkõige sellele, kuidas mõõta eelarve mõju kliimamuutuste leevendamisele.

Soovituse täitmise tähtaeg: detsember 2025.

I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Joëlle Elvinger, võttis käesoleva aruande vastu 27. aprilli 2022. aasta koosolekul Luxembourgis.

 

Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner Lehne

Lisa. Varasemad kontrollikoja soovitused, mis on seotud kliimaalase aruandlusega

Need varasemad soovitused on kliimaalase aruandluse seisukohast endiselt asjakohased ja täiendavad käesolevas aruandes esitatud soovitusi.

Eriaruanne Soovitused komisjonile Komisjoni vastus
Eriaruanne nr 22/2021: „Kestlik rahandus: EL peab rahastuse kestlikesse investeeringutesse suunamiseks tegutsema järjepidevamalt“
3a) avalikustada, kui suurt osa InvestEU rahastamisest jälgitakse ELi taksonoomia abil;
seotud käesoleva aruande 3. soovitusega
Nõus.
  3b) anda InvestEU puhul aru asjakohaste lõpetatud rahastamistoimingute kliimaga seotud tulemustest, näiteks kasvuhoonegaaside heite tegelikust vähenemisest
seotud käesoleva aruande 3. soovitusega
Nõus.
  5a) kohaldada põhimõtet „ei kahjusta oluliselt“ kogu ELi eelarve raames;
seotud käesoleva aruande 2. soovitusega
Osaliselt nõus. Kui see on asjakohane ja kohaldatav, on see põhimõte lisatud asjakohastesse õigusaktidesse. ELi taksonoomia põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ ühetaoline kohaldamine kogu ELi eelarves ei ole ELi rahastamisprogrammide mitmekesisuse tõttu teostatav ega asjakohane.
  5c) integreerida ELi taksonoomia kriteeriumid täielikult ELi kliimaseire metoodikasse, kui need tehakse kättesaadavaks;
seotud käesoleva aruande 2. soovitusega
Osaliselt nõus. ELi taksonoomia võib aja jooksul muutuda. Sellele tuginemine muudaks stabiilse aegrea võimatuks. Taksonoomia kohaldamiseks vajalik üksikasjalik teave ei ole kättesaadav ja liikmesriigid/rakenduspartnerid ei pea seda esitama.
  5d) täiendada praegust aruandlust ELi eelarve panuse kohta kliimameetmetesse, avaldades kliimaga seotud ELi kulutused, mille kohta kasutatakse ELi taksonoomia kriteeriumide alusel 100%-list koefitsienti.
seotud käesoleva aruande 2. soovitusega
Nõus.
Eriaruanne nr 16/2021: „Ühine põllumajanduspoliitika ja kliima: pool ELi kliimakulutustest on suunatud põllumajandusele, kuid põllumajandustootjate tekitatud heide ei vähene“
1b) hinnata liikmesriikide ÜPP strateegiakavasid, vähendamaks ohtu, et ÜPP kavadega suurendatakse või ei vähendata põllumajandusest tulenevat kasvuhoonegaaside heidet.
seotud käesoleva aruande 1. soovitusega
Nõus.
  1c) tagada, et ÜPP pakub tõhusaid stiimuleid, et vähendada loomakasvatusest ja väetiste kasutamisest tulenevat kasvuhoonegaaside heidet, mis aitab kaasa ELi kliimaeesmärkide saavutamisele.
seotud käesoleva aruande 1. soovitusega
Nõus.
  3a) kehtestada seirenäitajad, mis võimaldavad igal aastal hinnata 2021.–2027. aasta ÜPP raames rahastatud kliimamuutuste leevendamise meetmete mõju kasvuhoonegaaside netoheitele, ja anda nende kohta korrapäraselt aru.
seotud käesoleva aruande 3. soovitusega
Ei ole nõus. Nende meetmete kasvuhoonegaaside netoheitele avalduva mõju sisuliseks hindamiseks on vaja andmeid mitme aasta kohta (ÜPP ei ole ainus kasvuhoonegaaside heidet põhjustav tegur). Selliseid uuringuid viiakse läbi hindamiste raames ja seetõttu ei tehta neid igal aastal.
Eriaruanne nr 18/2019: „ELi kasvuhoonegaaside heide: aruandlus toimib, kuid heite vähendamise kohta tulevikus on vaja paremat teavet“
2c) hinnata peamiste ELi poliitikasuundade ja meetmete, näiteks heitkogustega kauplemise süsteemi ja maanteetranspordist pärit CO2 heidet käsitlevate määruste, ning jõupingutuste jagamist käsitlevas otsuses käsitletud teiste sektorite mõju heitele, ja anda sellest aru UNFCCC sekretariaadile.
seotud käesoleva aruande 3. soovitusega
Nõus.
  2c) tagada, et andmete kogumisel tehakse vahet kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise vahel.
seotud käesoleva aruande 2. soovitusega
Ei ole nõus. Selle täiendava halduskoormuse mõju nii komisjonile kui ka liikmesriikidele on ebaselge.
  4) rakendada konservatiivsuse põhimõtet ning korrigeerida EAFRD-ga seotud ülehinnatud summad, vaadates üle seatud ELi kliimakoefitsiendid.
seotud käesoleva aruande 1. soovitusega
Osaliselt nõus. Jälgimismetoodika peab praeguse mitmeaastase finantsraamistiku ajal jääma prognoositavuse, järjepidevuse ja läbipaistvuse huvides stabiilseks.
Eriaruanne nr 31/2016: „Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on kõrgelennulised, kuid ebaõnnestumise oht suur“.
6a) töötada välja ühtlustatud ja proportsionaalne süsteem kliimameetmete tegeliku rakendamise jälgimiseks
seotud käesoleva aruande 3. soovitusega
Ei ole nõus. See soovitus suurendaks liikmesriikide halduskoormust ja sellist lisatööd ei ole kehtivates määrustes ette nähtud.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Lühendid

CEF: Euroopa ühendamise rahastu

DCI: arengukoostöö rahastamisvahend

EAFRD: Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

EAGF: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

EEA: Euroopa Keskkonnaamet

ERDF: Euroopa Regionaalarengufond

ESF: Euroopa Sotsiaalfond

HKS: heitkogustega kauplemise süsteem

MFR: mitmeaastane finantsraamistik

OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

VVO: valitsusväline organisatsioon

ÜF: Ühtekuuluvusfond

ÜPP: ühine põllumajanduspoliitika

Mõisted

Biomass: orgaanilistest toodetest ja jäätmejääkidest toodetud kütus, mida kasutatakse energia tootmiseks.

ELi kliimakoefitsient: ELi kulutustele määratud osakaal, mis sõltub sellest, mil määral võetakse kulutustega seotud projektides, meetmetes või tegevustes arvesse kliimakaalutlusi.

Euroopa roheline kokkulepe: 2019. aastal vastu võetud ELi arengustrateegia, mille eesmärk on muuta EL aastaks 2050 kliimaneutraalseks.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid: viis peamist ELi fondi, mis üheskoos toetavad majanduse arengut kogu ELis perioodil 2014–2020: Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.

Kasvuhoonegaasid: gaasid, näiteks süsinikdioksiid või metaan, mis neelavad ja paiskavad õhku kiirgust ning moodustavad soojust mitte läbi laskva kihi Maa atmosfääris, mille tõttu Maa pind soojeneb ja tekib nn kasvuhooneefekt.

Kasvuhoonegaaside heite ülekandumine: kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemine, mis tuleneb tootmise ülekandmisest rangete heitepiirangutega riigist riiki, kus eeskirjad ei ole nii ranged.

Kliimaküsimuste peavoolustamine: kliimaga seotud kaalutluste lisamine kõikidesse poliitikavaldkondadesse, vahenditesse, programmidesse ja fondidesse.

Kliimameetmed: kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemise meetmed.

Kliimameetmete jälgimine: kliimameetmetega seotud kulutuste eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude jälgimine.

Kliimamuutused: Maa kliimamuutused, mis põhjustavad uusi pikaajalisi ilmastikumustreid.

Kliimamuutuste leevendamine: kasvuhoonegaaside heite vähendamine või piiramine nende kliimamõju tõttu.

Kliimamuutustega kohanemine: riikide ja kogukondade haavatavuse vähendamine kliimamuutuste suhtes, suurendades nende vastupanuvõimet selle mõjule.

Kliimaneutraalsus: olukord, kus inimtegevuse netomõju kliimale puudub.

Kogurahvatulu: üks riigi jõukuse peamisi hindamisviise, mis koosneb nii riigis endas kui ka väljaspool seda teenitud tulust.

Kulutused kliimameetmetele: kõik kulutused, mis aitavad (otseselt või kaudselt) kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele.

Mitmeaastane finantsraamistik: ELi kulutuste kava, milles on üldjuhul seitsmeks aastaks määratletud prioriteedid (tuginedes poliitikaeesmärkidele) ja piirmäärad. See annab aluse ELi aastaeelarvete väljatöötamiseks, piirates kõikide kulukategooriate kulutusi.

Natura 2000: haruldaste ja ohustatud liikide kaitsealade võrgustik ning mõned haruldased looduslikud elupaigatüübid, mida kaitstakse ELi õigusega.

Otsetoetused: põllumajandustootjatele otse makstavad põllumajandustoetused, nagu pindalatoetus, mida nimetatakse ka sissetulekutoetuseks.

Programm „Horisont 2020“: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm perioodiks 2014–2020.

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed: kõik vabatahtlikud tavad, mis ei piirdu tavapäraste keskkonnanõuetega ja annavad põllumajandustootjatele õiguse saada ELi eelarvest toetust.

Rio konventsioonid: Rio de Janeiros 1992. aastal toimunud ÜRO tippkohtumise tulemusel tehtud kolm kokkulepet: bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, kliimamuutuste raamkonventsioon ja kõrbestumise vastu võitlemise konventsioon.

Rio markerid: OECD määratletud näitajad selle kohta, mil määral aitab tegevus kaasa Rio konventsioonide eesmärkide saavutamisele.

Sekkumisvaldkond: Euroopa Regionaalarengu Fondist, Ühtekuuluvusfondist või Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavate tegevuste kategooria.

Sihtvaldkond: üks elementidest, millesse on koondatud ELi peamised maaelu arengu prioriteedid.

Taasterahastu „NextGenerationEU“: rahastamispakett, mis aitab ELi liikmesriikidel taastuda COVID-19 pandeemia majanduslikust ja sotsiaalsest mõjust.

Tühimõju: olukord, kus ELi rahastatud tegevus oleks toimunud ka ilma avaliku sektori toetust saamata.

Ühine põllumajanduspoliitika: ELi ühtne põllumajanduspoliitika, mis hõlmab toetusi ja mitmesuguseid muid meetmeid, et tagada toiduga kindlustatus ja ELi põllumajandustootjate rahuldav elatustase, edendada maaelu arengut ja kaitsta keskkonda. .

Auditirühm

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud teemasid. Auditiülesannete valimisel ja kavandamisel püüab kontrollikoda maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Kõnealuse tulemusauditi viis läbi loodusvarade säästva kasutamise valdkonnaga tegelev I auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Joëlle Elvinger. Auditit juhtis kontrollikoja liige Joëlle Elvinger, keda toetasid kabinetiülem Ildikó Preiss, kabineti nõunikud Paolo Pesce ja Charlotta Törneling, valdkonnajuhid Ramona Bortnowschi ja Emmanuel Rauch, auditijuht Antonella Stasia, audiitorid Ernesto Roessing, Jonas Kathage ja Marika Meisenzahl (kes tegi ka graafilise kujunduse). Sekretäri ülesandeid täitis Judita Frangež.

Järelmärkused

1 IPCC, kokkuvõte poliitikakujundajatele, mis sisaldub dokumendis „Climate Change 2021: The Physical Science Basis.“ I töörühma panus valitsustevahelise kliimamuutuste rühma kuuendasse hindamisaruandesse, 2021, lk 21.

2 Vt komisjoni veebisait, kliimamuutuste peadirektoraat, „ELi tegevus“.

3 Otsus 2002/358/EÜ Kyoto protokolli heakskiitmise kohta.

4 Komisjon, „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve“, COM(2011) 500, 2011, II osa, lk 13.

5 Euroopa Ülemkogu järeldused – mitmeaastane finantsraamistik, EUCO 37/13, 2013, punkt 10.

6 Määrus (EL) nr 215/2014 seoses kliimamuutustega seotud toetuse metoodikaga.

7 OECD, OECD DAC Rio Markers for Climate Handbook, lk 2.

8 Komisjon, 2020. aasta ELi eelarve haldus- ja tulemusaruanne, I köide.

9 Euroopa Ülemkogu järeldused, EUCO 29/19, 2019.

10 Komisjon, „Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise Euroopa kujundamine – ELi uus kliimamuutustega kohanemise strateegia“, COM(2021) 82.

11 Direktiivi 2003/87/EÜ (ELi HKSi kohta) I lisa.

12 Otsus 406/2009/EÜ kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustuste kohta aastani 2020 ja määrus (EL) 2018/842, milles käsitletakse liikmesriikide kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärke aastateks 2021–2030.

13 Euroopa Komisjoni ettepanek muuta erinevaid taastuvenergiat käsitlevaid direktiive, COM(2021) 557; Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud), COM(2021) 558.

14 EEA aruanne nr 13/2021 Trends and projections in Europe 2021 2020. aasta prognoosi kohta.

15 Komisjoni 2019. aasta hinnang edusammudele, mida liikmesriigid on teinud 2020. aastaks seatud riiklike energiatõhususe eesmärkide saavutamisel, COM(2020) 326.

16 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 11/2020: „Hoonete energiatõhusus: endiselt tuleb rohkem keskenduda kulutasuvusele“; Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 02/2022: „Energiatõhusus ettevõtetes – mõningane energiasääst, kuid puudused kavandamises ja projektide valimises“.

17 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 17/2013: „Kliimamuutustega seotud ELi rahastamine välisabi kontekstis“; eriaruanne nr 31/2016: „Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on kõrgelennulised, kuid ebaõnnestumise oht suur“; ülevaade 01/2020: „ELi eelarve kliimakulutuste jälgimine“.

18 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 16/2021: „Ühine põllumajanduspoliitika ja kliima: pool ELi kliimakulutustest on suunatud põllumajandusele, kuid põllumajandustootjate tekitatud heide ei vähene“.

19 Brady, M. et al.: „Impacts of Direct Payments“, 2017, lk 70, 88–89; M’barek, R. et al.; „Scenar 2030 - Pathways for the European agriculture and food sector beyond“, 2020, lk 144.

20 Samas.

21 Chahal, I. et al. „Cumulative impact of cover crops on soil carbon sequestration and profitability in a temperate humid climate“, 2020.

22 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 23/2019: „Põllumajandustootjate sissetuleku stabiliseerimine: vahendite kogum on kõikehõlmav, kuid rahastamisvahendite vähese kasutamise ja ülemäärase hüvitamise probleemid vajavad lahendamist“.

23 Euroopa Komisjon, „Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions“, Alliance Environnement, 2019, lk 113.

24 Euroopa Kontrollikoda, ülevaade nr 01/2020: „ELi eelarve kliimakulutuste jälgimine“, joonis 7.

25 Määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad.

26 Määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, 42. ja 44. põhjendus.

27 Euroopa Komisjon, „Evaluation study of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment“, Alliance Environnement ja Thünen Institute, 2017.

28 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 21/2017: „Rohestamistoetus: keerukam sissetulekutoetuste kava ei ole veel keskkonnaalaselt tulemuslik“, punkt 28 ja joonis 5; Gocht, A. et al.: „Economic and Environmental Impacts of CAP Greening: CAPRI Simulation Results“, 2017; Louhichi, K. et al.: „Economic impacts of CAP greening: application of an EU-wide individual farm model for CAP analysis (IFM-CAP)“, 2017.

29 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 21/2017: „Rohestamistoetus: keerukam sissetulekutoetuste kava ei ole veel keskkonnaalaselt tulemuslik“, punktid 43–46.

30 M’barek, R. et al.; „Scenar 2030 - Pathways for the European agriculture and food sector beyond“, 2020, lk 115, 144.

31 Commission Staff Working Document on Evaluation of the impact of the Common Agricultural Policy on climate change and greenhouse gas emissions, lk 23–24.

32 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 16/2021: „Ühine põllumajanduspoliitika ja kliima: pool ELi kliimakulutustest on suunatud põllumajandusele, kuid põllumajandustootjate tekitatud heide ei vähene“, punkt VII.

33 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 31/2016: „Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on kõrgelennulised, kuid ebaõnnestumise oht suur“, lisa.

34 Samas.

35 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 10/2022 LEADERi ja kogukonna juhitud kohaliku arengu kohta.

36 Määruse (EL) nr 1316/2013 (millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu) artikli 3 punkt a.

37 Komisjoni vahehindamine Euroopa ühendamise rahastu kohta, SWD(2018) 44.

38 Euroopa Komisjon, „Investing in European networks – The Connecting Europe Facility. Five years supporting European infrastructure“, lk 21.

39 Euroopa Komisjon, „EU Transport in figures – Statistical pocketbook 2020“.

40 Quinn, A. et al. „Rail Adapt: Adapting the railway for the future“. UIC (Rahvusvaheline Raudteeliit), november 2017.

41 Määruse (EL) 2021/1153 (millega asutatakse CEF) põhjendus 5.

42 Määrus (EL) nr 215/2014seoses kliimamuutuste alase eesmärgi raames antavate toetuste metoodikaga.

43 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide avalik tulemustabel.

44 Nesbit, M. et al. „Documenting climate mainstreaming in the EU budget: making the system more transparent, stringent and comprehensive“. Euroopa Parlament, 2020, lk 18–20.

45 Euroopa Kontrollikoda, ülevaade nr 01/2020: „ELi eelarve kliimakulutuste jälgimine“, joonis 5.

46 Cremins, A. and Kevany, L., „An Introduction to the Implementation of Green Budgeting in Ireland“, 2018. aasta töödokument, lk 12.

47 Komisjon, „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve“, COM(2011) 500, II osa, lk 15.

48 Samas.

49 Euroopa Komisjon, „Green Budgeting Practices in the EU: A First Review“, aruteludokument, 2021, lk 22.

50 Komisjon, „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve“, COM(2011) 500, II osa, lk 15.

51 Euroopa Komisjon, 2020. aasta ELi eelarve haldus- ja tulemusaruanne, I köide, 2021, lk 8–9.

52 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 19/2019: „INEA tegevus on kasu toonud, kuid Euroopa ühendamise rahastu puudustega tuleb tegeleda“, punkt IV.

53 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 17/2018: „Komisjoni ja liikmesriikide meetmed perioodi 2007–2013 programmide viimastel aastatel olid suunatud vahendite madala kasutusmäära probleemile, kuid ei keskendunud piisavalt tulemustele“.

54 Määruse (EL) 2021/1153 (millega asutatakse Euroopa ühendamise rahastu) põhjendus 5; määruse (EL) 2021/1060 (millega kehtestatakse ühissätted muu hulgas ERFi ja CEFi kohta) artikli 6 lõige 1; määruse (EL) 2021/695 (millega luuakse programm „Euroopa horisont“) artikli 7 lõige 10; määruse (EL) 2021/947 (millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend) põhjendus 49.

55 Euroopa Komisjon, „ELi eelarve tulemusraamistik 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus“, COM(2021) 366, lk 7.

56 Määruse (EL) 2021/241 (millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu) artiklid 4 ja 5.

57 Komisjoni teatis „Tehnilised suunised põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ kohaldamise kohta taaste- ja vastupidavusrahastu puhul“ (C (2021) /1054), lk 7–8.

58 Määrus (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik.

59 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 22/2021: „Kestlik rahandus: EL peab rahastuse kestlikesse investeeringutesse suunamiseks tegutsema järjepidevamalt“, punkt 90.

60 Määruse (EL) 2021/241 (millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu) artikkel 28.

61 Määruse (EL) 2021/241 (millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu) artikli 18 lõike 4 punkt e ja VI lisa.

Kontakt

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (https://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2022

PDF ISBN 978-92-847-7804-1 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/203153 QJ-AB-22-007-ET-N
HTML ISBN 978-92-847-7807-2 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/962327 QJ-AB-22-007-ET-Q

AUTORIÕIGUS

© Euroopa Liit, 2022

Euroopa Kontrollikoja taaskasutamispoliitika on sätestatud Euroopa Kontrollikoja otsuses nr 6–2019 avatud andmete poliitika ja dokumentide taaskasutamise kohta.

Kui ei ole märgitud teisiti (nt eraldiseisvates autoriõiguse märgetes), on ELile kuuluv kontrollikoja sisu litsentsitud vastavalt litsentsile Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Reeglina on taaskasutamine lubatud, kui autoriõigustele on viidatud ja muudatused on ära märgitud. Kontrollikojale kuuluva sisu taaskasutajad ei tohi moonutada algset tähendust ega sõnumit. Kontrollikoda ei vastuta taaskasutamise tagajärgede eest.

Kui konkreetses sisus, näiteks kontrollikoja töötajatest tehtud fotodel, on kujutatud tuvastatavaid eraisikuid, või kui see sisaldab kolmandate isikute teoseid, tuleb teil taotleda täiendavaid õigusi.

Kui luba on saadud, tühistab ja asendab see eespool nimetatud üldise loa ja osutab selgelt mis tahes kasutuspiirangutele.

On võimalik, et ELile mittekuuluva sisu kasutamiseks või taasesitamiseks tuleb küsida luba otse autoriõiguse omajatelt.

Joonised 2 ja 11: paremal ülanurgas, ikooni autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Joonis 4: vasakul, ikooni autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Joonis 5: vasakul, ikooni autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Joonis 6: vasakul, ikooni autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Joonised 12, 13 ja 16: vasakul ülanurgas, 3. selgitus: vasakul, tabel 7, ikooni autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Tabel 2: ikoonide autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Tabel 3: ikoonide autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Tabel 4: üleval, ikoonide autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Tabel 5: vasakul ülanurgas, ikooni autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Tabel 6: vasakul ülanurgas, ikoonide autor Pixel perfect, https://flaticon.com.

Tööstusomandi õigustega hõlmatud tarkvara või dokumendid, nagu patendid, kaubamärgid, registreeritud disainilahendused, logod ja nimed, ei kuulu kontrollikoja taaskasutamispoliitika alla.

Domeeni europa.eu alla koondatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel leidub linke, mis viivad muudele veebisaitidele. Kontrollikoda ei vastuta nende sisu eest ja soovitab teil seetõttu tutvuda nende veebisaitide isikuandmete ja autoriõiguse kaitse põhimõtetega.

Kontrollikoja logo kasutamine

Kontrollikoja logo ei tohi kasutada ilma kontrollikoja eelneva nõusolekuta.

Võta ühendust ELiga

Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: https://europa.eu/european-union/contact_et

Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:

 • helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
 • helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
 • e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi käsitleva teabe leidmine

Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: https://europa.eu/european-union/index_et

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida järgmisel aadressil: https://op.europa.eu/et/publications Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).

ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1951. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (https://data.europa.eu/et) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.