Zvláštní zpráva
09 2022

Výdaje v rozpočtu EU na období 2014–2020 související s klimatem: Nejsou tak vysoké, jak jsou vykázány

O zprávě:EU se zavázala vynaložit na opatření v oblasti klimatu alespoň 20 % svého celkového rozpočtu na období 2014–2020. Komise oznámila, že EU tento cíl splnila, přičemž výdaje na oblast klimatu vykázané za toto období činily 216 miliard EUR. Zjistili jsme, že vykázané výdaje nebyly pro opatření v oblasti klimatu vždy relevantní a výdaje vykázané na tuto oblast byly celkově nadhodnoceny. Z našich odhadů vyplývá, že objem výdajů byl nadhodnocen nejméně o 72 miliard EUR.

Navzdory plánovaným zlepšením ve vykazování informací o opatřeních v oblasti klimatu pro období 2021–2027 přetrvávají problémy. Cílem našich doporučení je zlepšit podávání zpráv o klimatu a provázat rozpočtový příspěvek EU s cíli Unie v oblasti klimatu a energetiky. Doporučujeme rovněž shromáždit vědecké důkazy, které by prokazovaly přínos zemědělské politiky EU pro oblast klimatu.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.

Tato publikace je k dispozici ve 24 jazycích v tomto formátu:
PDF
PDF Příspěvek rozpočtu EU k opatřením týkajícím se klimatu v období 2014–2020

Shrnutí

I Řešení změny klimatu je klíčovou prioritou EU, která si stanovila pro oblast energetiky a klimatu náročné cíle. Patří mezi ně cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, většího využívání energie z obnovitelných zdrojů a podpory energetické účinnosti stanovené pro roky 2020 a 2030. EU si rovněž vytyčila dlouhodobý cíl dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality.

II EU se zavázala na opatření v oblasti klimatu vynaložit nejméně 20 % rozpočtu na období 2014–2020. V roce 2021 Komise oznámila, že cíl splnila a na opatření související s klimatem vynaložila 216 miliard EUR (20,1 %). Rozpočet EU na období 2021–2027 zahrnuje zvýšený cíl 30 % na opatření v oblasti klimatu.

III Cílem auditu bylo zjistit, zda Komisí vykázané informace o výdajích v oblasti klimatu za období 2014–2020 jsou relevantní a spolehlivé. Zkoumali jsme, jak Komise uplatňovala svou metodiku při posuzování výdajů v oblasti klimatu a dále jak vykázané výdaje přispěly k opatřením v oblasti klimatu. Přezkoumali jsme rovněž očekávané změny ve sledování výdajů v oblasti klimatu po roce 2020. Načasování auditu bylo takové, abychom Komisi pomohli v budoucnu zlepšit vykazování výdajů a podávání souvisejících zpráv v oblasti klimatu.

IV Zjistili jsme, že vykázané výdaje nebyly vždy z hlediska opatření v oblasti klimatu relevantní. Z našeho celkového posouzení vyplývá, že Komise v oblasti klimatu nadhodnotila příspěvek klíčových složek zemědělského financování, jakými jsou podmíněnost, oblasti s přírodními omezeními a ekologické zemědělství. Publikace Komise, akademické obce i nevládních organizací toto naše hodnocení potvrzují.

V Obdobně se domníváme, že Komise nadhodnotila příspěvek z hlediska klimatu u klíčových pododvětví infrastruktury a financování soudržnosti, jako je železniční doprava, elektřina a biomasa. Komise nevycházela z konzervativních předpokladů a při podávání zpráv o těchto projektech nepostupovala konzistentně.

VI Domníváme se, že vykazování výdajů v oblasti klimatu bylo celkově nespolehlivé. Tyto vykázané výdaje byly do značné míry jen přibližné a týkaly se pouze potenciálního pozitivního dopadu na klima, aniž by posuzoval konečný přínos k cílům EU v oblasti klimatu. Existovalo rovněž riziko, že plánované nebo přidělené částky nebudou vynaloženy. To by mohlo vykázané výdaje v oblasti klimatu dále zvýšit. V jednom případě Komise zahrnula do vykazování za EU vnitrostátní příspěvek.

VII Z naší analýzy vyplynulo, že Komise nadhodnotila výdaje na oblast klimatu nejméně o 72 miliard EUR, z nichž více než 80 % připadalo na financování zemědělství. To znamená, že na opatření v oblasti klimatu bylo vynaloženo přibližně 13 % rozpočtu EU na období 2014–2020.

VIII Obáváme se, že vykázané informace o klimatu za období 2021–2027 nejsou spolehlivé. Navzdory navrhovaným zlepšením metodiky pro vykazování a podávání zpráv většina problémů pro roky 2014–2020 stále přetrvává. Nástroj financování NextGenerationEU, který byl zaveden v roce 2020, zahrnuje klíčovou zásadu „významně nepoškozovat“. Ta znamená, že hospodářské činnosti by neměly ohrožovat cíle v oblasti životního prostředí nebo klimatu. Zjistili jsme však, že nástroj NextGenerationEU přináší další problémy, a to kvůli nejasné vazbě mezi platbami a cíli v oblasti klimatu.

IX Aby se v budoucnu vykazování výdajů a podávání souvisejících zpráv o výdajích v oblasti klimatu zlepšilo, doporučujeme Komisi získat vědecké důkazy, jimiž bude moci příspěvek zemědělské politiky, která je největší složkou v podávání zpráv EU v oblasti klimatu, prokázat. Doporučujeme rovněž zlepšit podávání zpráv v oblasti klimatu určením výdajů EU s potenciálně negativním dopadem na klima, vydáním pokynů k zajištění jednotného přístupu a analýzou nevyužitých finančních prostředků. Kromě toho by Komise měla posoudit přínos výdajů v oblasti klimatu k cílům EU v oblasti klimatu a energetiky.

Úvod

01 Rozsah nedávných změn v celém klimatickém systému a vliv člověka na něj jsou bezprecedentní. Mnoho změn je podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu nevratných na celá staletí1. Řešení změny klimatu prostřednictvím vnitřních politik a spolupráce s mezinárodními partnery je pro EU klíčovou prioritou2. Obrázek 1 znázorňuje základní prvky politiky EU v oblasti klimatu.

Obrázek 1 – Základní prvky

Zdroj: ECA.

Mezinárodní závazky v oblasti klimatu

02 Na základě Kjótského protokolu, který vstoupil v platnost v roce 2005, se EU zavázala snížit v letech 2008 až 2012 své emise skleníkových plynů o 8 % oproti úrovni z roku 19903. Cílem je omezit globální oteplování a podpořit zmírňování změny klimatu. Protokol se navíc zabývá adaptací na změnu klimatu – tj. přizpůsobení se změně klimatu a jejím dopadům.

03 V roce 2015 stanovila Pařížská dohoda celosvětový cíl v oblasti zmírňování změny klimatu, který spočívá v omezení globálního oteplování „výrazně pod“ hranici 2 °C a pokud možno na 1,5 °C. Jejím cílem bylo rovněž zvýšit schopnost smluvních stran přizpůsobit se změně klimatu. EU a její členské státy dohodu ratifikovaly v roce 2016.

Hlavní vývoj rámce EU v oblasti klimatu

04 V roce 2011 Komise oznámila svůj cíl zvýšit podíl rozpočtu EU souvisejícího s klimatem na nejméně 20 % v období 2014–20204 V roce 2012 přijal Evropský parlament usnesení, v němž podpořil cíl, aby alespoň „20 % výdajů bylo spojených s klimatem“. V roce 2013 dospěla Evropská rada k závěru, že „cíle opatření v oblasti klimatu budou v období 2014 až 2020 představovat nejméně 20 % výdajů EU5. V roce 2014 začlenila EU metodiku podpory v oblasti změny klimatu do právních předpisů týkajících se evropských strukturálních a investičních fondů6.

05 Komise zakládá svou metodiku pro kvantifikaci výdajů v oblasti klimatu na přidělení koeficientů programovým složkám EU, jako jsou oblasti intervence nebo projekty, v návaznosti na jejich očekávaný přínos k opatřením v oblasti klimatu (viz tabulka 1). Tato metodika je upravenou verzí ukazatelů z Ria Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), které byly zavedeny v roce 1998 s cílem určit činnosti, které začleňují cíle úmluv z Ria do rozvojové spolupráce7.

Tabulka 1 – Tři klimatické koeficienty EU

Očekávaný přínos k cílům v oblasti klimatu: Významný Mírný Žádný nebo nevýznamný
Klimatický koeficient EU:

Zdroj: EÚD na základě dokumentu Komise Rozpočet – Evropa 2020, COM(2011) 500, část II, s. 15.

06 Komise každoročně podává zprávy o celkových výdajích souvisejících s klimatem v návrzích rozpočtů a ve svých výročních zprávách o řízení a výkonnosti rozpočtu EU. Na vedení tohoto každoročního procesu se podílejí Generální ředitelství pro rozpočet a Generální ředitelství pro oblast klimatu. V červnu 2021 Komise uvedla, že „EU vynaložila 20,1 % svého rozpočtu na období 2014–2020, tj. 216 miliard EUR, na boj proti změně klimatu, čímž splnila svůj 20 % cíl“8. Na obrázku 2 jsou znázorněny hlavní výdajové programy přispívající k dosažení tohoto cíle.

Obrázek 2 – Příspěvek na oblast klimatu z rozpočtu EU na období 2014–2020 podle informací vykázaných Komisí

Pozn.: „Ostatní“ zahrnuje rovněž evropský nástroj sousedství, program pro životní prostředí a oblast klimatu, nástroj předvstupní pomoci, humanitární pomoc atd.

Zdroj: EÚD na základě výroční zprávy Komise o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2020.

07 Na období 2021–2027 si Evropský parlament, Rada a Komise stanovily celkový cíl 30% příspěvek na opatření v oblasti klimatu, což je více než v předchozím programovém období (viz obrázek 3).

Obrázek 3 – Cíle výdajů v oblasti klimatu pro rozpočet EU

Zdroj: EÚD na základě: Komise, Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání; víceletý finanční rámec na období 2021–2027, COM(2018) 321 Evropská rada, Závěry – zvláštní zasedání Evropské rady, EUCO 10/20, 2020, s. 7; Komise, Guidance to Member States, Recovery and Resilience Plans, SWD(2020) 205, s. 5.

08 V roce 2019 zveřejnila Komise sdělení o Zelené dohodě pro Evropu, jehož cílem je přetvořit EU ve spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje. Sdělení o Zelené dohodě pro Evropu stanovilo plán EU v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050. Evropská rada potvrdila cíl dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální EU9.

09 roce 2021 přijala EU svůj evropský právní rámec pro klima, který stanoví závazný cíl EU dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2050. Stanovila rovněž průběžný cíl snížit do roku 2030 čisté emise o 55 % (ve srovnání s rokem 1990). Balíček Komise nazvaný „Fit for 55“ podporuje pokrok při plnění průběžného cíle pro rok 2030. Obsahuje seznam vzájemně propojených legislativních návrhů, revizí a změn zahrnujících oblasti politiky, jako je energetika, klima, budovy, využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví, včetně vytvoření „Sociálního fondu pro klimatická opatření“.

10 V roce 2013 zveřejnila Komise strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu a v roce 2021 pak novou strategii10. Evropský právní rámec pro klima vyžaduje, aby orgány EU a členské státy usilovaly o přizpůsobení se změně klimatu.

11 Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) podporuje snižování emisí v energeticky náročných průmyslových odvětvích, výrobě elektřiny a tepla a letectví11 (viz rámeček 1). Další hospodářská odvětví spadají do oblasti působnosti právních předpisů EU o „sdílení úsilí“, které stanoví vnitrostátní cíle pro snižování emisí na podporu cíle EU12.

Rámeček 1 – Systém EU pro obchodování s emisemi

Systém EU ETS funguje jako obchodní systém stanovující stropy emisí, v jehož rámci musí provozovatelé, na něž se vztahuje, vyřadit jednu emisní povolenku na tunu ekvivalentu oxidu uhličitého, kterou vypouštějí. Tito provozovatelé mohou obdržet povolenky bezplatně, získat je prostřednictvím dražeb nebo s nimi mezi sebou obchodovat. Každý rok se snižuje celkový počet povolenek, které jsou k dispozici, což představuje „strop“.

12 Cíle EU v oblasti energetiky a klimatu pro roky 2020 a 2030 zahrnují cíle týkající se snížení emisí skleníkových plynů, většího využívání energie z obnovitelných zdrojů a podpory energetické účinnosti (viz obrázek 4, obrázek 5 a obrázek 6). V roce 2021 stanovil evropský právní rámec pro klima závazný cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality EU (viz bod 09) a Komise navrhla nové cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti13.

13 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) uvádí, že:

 • EU splnila cíl snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 a do roku 2019 již snížila emise skleníkových plynů o 24 % oproti úrovni z roku 1990 (viz obrázek 4).
 • Podíl spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v roce 2019 činil 19,7 %, přičemž za rok 2020 se odhaduje na 21,3 % (viz obrázek 5).
 • Klesající trend spotřeby energie pozorovaný od roku 2006 se v roce 2015 zvrátil, ale agentura EEA odhaduje, že EU svůj cíl na rok 2020 splnila a snížila spotřebu primární energie o 24 % (viz obrázek 6).

Pandemie COVID-19 ovlivnila v roce 2020 emise skleníkových plynů a spotřebu energie14.

Obrázek 4 – Cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů (výchozí stav 1990)

Zdroj: EÚD na základě EEA greenhouse gases - data viewer pro období 1990–2019; EEA Report No 13/2021 Trends and projections in Europe 2021 pro prognózu na rok 2020.

Obrázek 5 – Podíl spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v EU

Pozn.: v roce 2021 navrhla Komise nový cíl pro rok 2030.

Zdroj: EÚD na základě údajů agentury EEA.

Obrázek 6 – Cíl EU v oblasti energetické účinnosti (ve srovnání s předpokládanou spotřebou energie v roce 2020)

Pozn.: v roce 2021 navrhla Komise nový cíl pro rok 2030.

Zdroj: EÚD na základě údajů agentury EEA.

14 Komise uvedla, že za většinou úspor energie na vnitrostátní úrovni byly spíše povinnosti v oblasti energetické účinnosti nebo zdanění energie než veřejné investice15. V předchozích zprávách EÚD jsme dospěli k závěru, že za použití stávajícího monitorovacího systému není možné příspěvek rozpočtu EU k cíli EU v oblasti energetické účinnosti budov a podniků posoudit. Dle našich odhadů projekty, které jsme vybrali do vzorku, by k cílům v oblasti energetické účinnosti přispěly jen skromně16.

Rozsah a koncepce auditu

15 Naše hlavní auditní otázka se zaměřila na to, zda Komise vykázala relevantní a spolehlivé informace o výdajích v oblasti klimatu za období 2014–2020. Analyzovali jsme rovněž pokrok při plnění cíle vynaložit nejméně 20 % rozpočtu EU na opatření v oblasti klimatu. Zkoumali jsme, jak Komise uplatnila svou metodiku pro vykazování výdajů v oblasti klimatu, prověřovali jsme rovněž spolehlivost podávání zpráv o klimatu. V neposlední řadě jsme zkoumali rámec EU pro sledování výdajů v oblasti klimatu po roce 2020.

16 Audit jsme načasovali na současné období vzhledem k tomu, že toto téma je jednou z priorit mezinárodní politické agendy i politické agendy EU. Výdaje a podávání zpráv v oblasti klimatu jsou navíc průřezovou otázkou, která pokrývá významnou část rozpočtu EU (viz obrázek 1). Naše zpráva pomůže Komisi zlepšit relevantnost a spolehlivost jejích výkazů a zpráv týkajících se klimatu v programovém období 2021–2027. Očekáváme, že naše zjištění a doporučení budou užitečná v souvislosti s cílem EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

17 Audit rozšiřuje naši předchozí práci v této oblasti, která odhalila nedostatky v metodice používané ke sledování opatření v oblasti klimatu, což vedlo k nadhodnocení výdajů v oblasti klimatu17. Důkladněji zkoumá oblasti, které byly předmětem předchozích přezkumů, a rozsah přezkumu rozlišuje o další oblasti. Naše předchozí doporučení, která jsou stále relevantní pro podávání zpráv o klimatu a doplňují naši práci, jsou uvedena v příloze.

18 Na základě tří klimatických koeficientů EU uvedených v metodice Komise (viz tabulka 2) jsme znovu posoudili příspěvek rozpočtu EU na opatření v oblasti klimatu. Za tímto účelem jsme využili dostupné vědecké důkazy, naši předchozí práci a také příslušné auditní testování. Vzhledem k povaze tohoto postupu a k omezením dostupných údajů jsou naše vyčíslení orientační. Náš audit rozsahově zahrnul všechny programy EU, jejichž příspěvek ve vykázání zpráv o oblasti klimatu činí více než 2 % (viz obrázek 2). Naši koncepci auditu a hlavní zdroje důkazních informací shrnuje obrázek 7.

Obrázek 7 – Koncepce auditu a hlavní zdroje důkazních informací

1 OECD, Climate Action Network, Institut pro evropskou environmentální politiku, Centrum pro evropská politická studia, Evropská investiční banka.

2 Generální ředitelství pro rozpočet, pro hospodářské a finanční věci, pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, pro zemědělství a rozvoj venkova, pro mobilitu a dopravu, pro energetiku, pro oblast klimatu, pro výzkum a inovace, pro regionální a městskou politiku, pro mezinárodní partnerství, pro podporu strukturálních reforem a pracovní skupina pro oživení a odolnost.

Zdroj: EÚD.

Připomínky

Vykázané výdaje nejsou vždy relevantní pro opatření v oblasti klimatu

19 Pokud jsou výdaje EU vykazovány jako relevantní z hlediska klimatu, měly by usilovat o zmírňování změny klimatu nebo přizpůsobování se této změně, přispívat k cílům EU v oblasti energetiky a klimatu nebo řešit dopad a rizika změny klimatu. Výdaje přispívající k opatřením v oblasti klimatu by měly být vypočítány pomocí realistických klimatických koeficientů. Tento oddíl se zabývá hlavními oblastmi programů veřejných výdajů EU, které jsou považovány za relevantní z hlediska klimatu.

Polovina vykázaných výdajů EU na oblast klimatu je v zemědělství, ke snížení emisí ze zemědělských podniků ale nedošlo

20 Dvěma hlavními složkami společné zemědělské politiky EU jsou Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV). Jejich hlavní prvky a příspěvky k vykázaným informacím o klimatu za období 2014–2020 jsou shrnuty v rámečku 2 a rámečku 3.

Rámeček 2 – Příspěvek k vykázaným informacím o výdajích v oblasti klimatu za období 2014–2020: přímé platby EZZF

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) financuje přímé platby a tržní opatření EU v rámci společné zemědělské politiky (SZP). Přímé platby, které představují největší podíl financování z EZZF, jsou platby zemědělské podpory vyplácené přímo zemědělcům (např. na základě plochy).

Zdroj: EÚD na základě zpráv Komise.

21 Polovina vykázaných výdajů EU na oblast klimatu souvisí se zemědělstvím (viz obrázek 2). Zpráva EÚD z roku 2021 uvádí, že emise skleníkových plynů ze zemědělství v EU se od roku 2010 nesnížily18. Modelové studie o  zmírňování změny klimatu naznačují, že bez přímých plateb by byly emise skleníkových plynů EU ze zemědělství o 2,5–4,2 % nižší. Byl by to důsledek poklesu zemědělské činnosti a největší podíl by připadal na chov skotu19. Snížení emisí skleníkových plynů v EU v důsledku snížení přímých plateb / zemědělské činnosti v EU by bylo do určité míry kompenzováno zvýšením emisí mimo EU (únik uhlíku)20.

22 Některé zemědělské postupy, jako je pěstování krycích plodin nebo zachování úrovně organické hmoty v půdě, mohou být přínosné jak pro zmírňování změny klimatu, tak pro přizpůsobení se této změně21. Pokud jde o  přizpůsobení se změně klimatu, příjem z přímých plateb zvyšuje schopnost zemědělských podniků čelit negativním dopadům způsobeným změnou klimatu22. Závislost na přímých platbách však může zachovat neživotaschopné zemědělské podniky, což zpomalí strukturální změny, jež by mohly být nezbytné pro přizpůsobování se změně klimatu23.

23 Komise vypočítává příspěvek přímých plateb v oblasti klimatu z jejich ekologizačních i neekologizačních složek24. Ekologizací se rozumí přijetí zemědělských postupů, které jsou prospěšné pro klima a životní prostředí. Drobní zemědělci mohou mít prospěch z ekologizace, aniž by museli splňovat požadavky týkající se ekologizace25. Požadavky na ekologizaci se nevztahují ani na podniky považované za „ekologické ze své podstaty“ (např. ekologické zemědělce). Příspěvky z  neekologizačních složek jsou většinou odůvodněny podmíněností, která stanoví pravidla pro životní prostředí, bezpečnost potravin, zdraví a dobré životní podmínky zvířat a hospodaření s půdou.

24 Vzhledem k tomu, že součástí ekologizace jsou odkazy na cíle v oblasti klimatu26, je podle metodiky Komise relevantní z hlediska klimatu, přičemž celkový příspěvek činí 28 miliard EUR. Z tohoto důvodu lze posoudit, že příspěvek z ekologizace je v souladu s metodikou. V hodnotící studii zveřejněné Komisí však bylo zjištěno, že dopad ekologizace na zmírňování změny klimatu je „vysoce nejistý, ale pravděpodobně nízký“27. Obdobně jiné studie poukazují na pouze minimální dopad ekologizace, kdy změny v zemědělských postupech probíhají na 2–5 % zemědělské půdy28. Důvodem je skutečnost, že požadavky na ekologizaci do značné míry odpovídají již existujícím zemědělským postupům. V předchozí zprávě jsme zjistili, že ekologizace zajišťuje jen omezenou ochranu uhlíku uloženého na pastvinách a emise skleníkových plynů ovlivnila jen marginálně29.

25 Podle Komise 20 % rozpočtu, které nepřipadají na ekologická opatření, přispívá na opatření v oblasti klimatu mírným dílem (koeficient 40 %) a představuje 17,5 miliardy EUR. Výsledkem je čistý 8 % příspěvek z neekologické složky. Komise odůvodňuje váhový koeficient 20 % jako zástupnou hodnotu sankce za porušení podmíněnosti. Příspěvek neekologizační složky k opatřením v oblasti klimatu jsme vyhodnotili jako zanedbatelný (tabulka 2).

Tabulka 2 – Posouzení EÚD týkající se příspěvku neekologizační složky k opatřením v oblasti klimatu

Neekologizační složka a použitý klimatický koeficient Posouzení EÚD pomocí metodiky Komise a dopad na vykazování informací
Příspěvek neekologizační složky: 17,5 miliardy EUR
Podmíněnost:

(minimální půdní pokryv)


(eroze půdy)


(organická hmota v půdě)

v praxi je úroveň sankcí výrazně nižší než 20 % – zemědělci často dostávají včasné varování a nejsou jim uloženy žádné sankcea,b,c;

sankce se nevztahují na malé zemědělce, úroveň dodržování předpisů se liší a dochází k jejich porušováníb,c,d;

hodnotící studie upozorňuje na riziko efektu mrtvé váhy, neboť členské státy mohou sladit pravidla podmíněnosti se stávajícími postupye;

celkový příspěvek ve výši 8 % je nevýznamný, a nikoli mírný.

17,5 miliardy EUR
pravděpodobné nadhodnocení

Zdroj: a: Evropský účetní dvůr, přezkum č.1/2020: Sledování výdajů na oblast klimatu v rozpočtu EU, bod 27; b: Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 26/2016: Zvýšit účinnost podmíněnosti a dosáhnout zjednodušení nadále představuje náročný úkol, s. 29; c: Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 31/2016: Alespoň pětina rozpočtu EU by měla být vynaložena na opatření v oblasti klimatu: na tomto cíli se ambiciózně pracuje, ale existuje vážné riziko, že nebude splněn; d: Komise, GŘ AGRI – Výroční zpráva o činnosti za rok 2019; přílohy, s. 192; e: Komise, Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, Alliance Environnement, 2019, s. 96.

Rámeček 3 – Příspěvek k vykázaným informacím o výdajích v oblasti klimatu za období 2014–2020: rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) spolufinancuje rozvoj venkova EU v rámci SZP. Jeho cílem je zvýšit konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví, zlepšit životní prostředí a kvalitu života ve venkovských oblastech a podpořit diverzifikaci hospodářství venkova.

Zdroj: EÚD na základě zpráv Komise.

26 Dopad financování rozvoje venkova na zmírňování změny klimatu je nejasný. Podle jedné studie Komise by bez výdajů na rozvoj venkova zemědělská produkce klesla a emise skleníkových plynů ze zemědělství v EU by mohly být do roku 2030 o 1,6 % nižší30. Snížení emisí skleníkových plynů v EU by mohlo být kompenzováno zvýšením v zemích mimo EU (viz bod 21). Další hodnocení Komise odhaduje, že některá opatření pro rozvoj venkova (většinou síť Natura 2000) snižují emise skleníkových plynů ze zemědělství o 1,1 %. Hodnocení však uznává, že jeho odhad nadhodnocuje dopad plateb v rámci sítě Natura 2000 a pracuje s údaji, kde jsou možné dvojí zápočty31. V předchozí zprávě EÚD jsme zjistili, že podpora rozvoje venkova byla jen zřídka využívána pro účinné postupy zmírňování32. Platby na rozvoj venkova mohou přispět k  přizpůsobení se změně klimatu (viz bod 22 a tabulka 3).

27 Pro výpočet podílu výdajů na rozvoj venkova přispívajících k opatřením v oblasti klimatu přiděluje Komise různým prioritám a prioritním oblastem EZFRV klimatické koeficienty. Například priorita 4 EZFRV „Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím“ a priorita 5 „Ekonomika efektivně využívající zdroje a odolná vůči změně klimatu“ mají klimatický koeficient 100 %. Zatímco priorita 5 má za stanovený cíl klimatickou oblast, priorita 4 nikoli, ačkoli Komise má za to, že se očekává významný dopad na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Jak uvádí předchozí zpráva EÚD, k odůvodnění 100 % klimatického koeficientu pro prioritu 4 lze v případových studiích, přezkumu literatury nebo interních sděleních Komise dohledat jen málo podpůrných informací33. Tabulka 3 ukazuje naše posouzení nejvýznamnějších opatření v rámci priority 4.

Tabulka 3 – Posouzení EÚD týkající se příspěvku EZFRV na opatření v oblasti klimatu v rámci priority 4

Opatření EZFRV a použitý klimatický koeficient Posouzení EÚD pomocí metodiky Komise a dopad na vykazování informací
Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 16,1 mld. EUR

neřeší přímo změnu klimatua;

předcházejí opouštění půdya (předcházejí lesním požárům), ale také předcházejí ekologické obnově (zalesňování)b;

poskytují pobídky k zachování zemědělské produkce, a tím i úrovně emisí skleníkových plynůb.

16,1 miliardy EUR pravděpodobně
nadhodnoceno
Agroenvironmentálně-klimatická opatření 15,7 mld. EUR

podporují postupy šetrné ke klimatu (např. krycí plodiny, obsah uhlíku v půdě)a,b;

kladou silný důraz na biologickou rozmanitostb;

některé režimy nemají žádný nebo mají jen velmi omezený dopad na klima (např. diverzifikace plodin)b,c.

9,4 miliardy EUR
pravděpodobně
nadhodnoceno
Ekologické zemědělství 7,5 mld. EUR

přechod na ekologické zemědělství vede ke snížení emisí a lepší kvalitě půdy (je-li používáno méně hnojiv)d;

může zvýšit přizpůsobování se změně klimatu prostřednictvím diverzifikace produkce, ale některé nástroje (např. biotechnologie, pesticidy) nelze použíte;

nižší výnosy z ekologického zemědělství mohou vést k větší produkci a emisím v jiných oblastechd.

4,5 miliardy EUR
pravděpodobně
nadhodnoceno

Zdroj: EÚD na základě: a: hodnocení dopadu SZP na změnu klimatu a emise skleníkových plynů vypracovaného Komisí, SWD(2021) 115, s. 40, 53; b: Komise, Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, 2019, s. 19, 127, 129, 245; c: Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 31/2016: Alespoň pětina rozpočtu EU by měla být vynaložena na opatření v oblasti klimatu: na tomto cíli se ambiciózně pracuje, ale existuje vážné riziko, že nebude splněn, bod 52; d: Smith, L. G. a kol., The greenhouse gas impacts of converting food production in England and Wales to organic methods, s. 4, 2019; e: Purnhagen, K.P. a kol., Europe’s Farm to Fork Strategy and Its Commitment to Biotechnology and Organic Farming: Conflicting or Complementary Goals?, s. 603, 605, 2021.

28 Ve zprávě z roku 2016 jsme zkoumali „posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech“ (priorita 6B) a zjistili jsme, že celkově k cílům v oblasti klimatu významně nepřispělo34. Naše analýza projektů (viz tabulka 4) potvrzuje, že klimatický koeficient 40 % nebyl odůvodněný.

Tabulka 4 – Posouzení EÚD týkající se příspěvku k opatřením v oblasti klimatu v rámci priority EZFRV 6B

 

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 

Komunitně vedený místní rozvoj
4,8 miliardy EUR 6,8 miliardy EUR
Projekty mohou zahrnovat investice do energie z obnovitelných zdrojů nebo do úspor energie, ale naše testování ukázalo, že většina projektů buď nesouvisí s klimatem, nebo je potenciálně škodlivá (např. stavební infrastruktura). Naše testování potvrdilo, že tyto projekty se většinou týkaly sociálních nebo hospodářských aspektů a přispěly k opatřením v oblasti klimatu nevýznamným způsobem (pokud přispěly).
Ze 17 projektů financovaných v rámci tohoto opatření zařazených do vzorku pro naše prohlášení o věrohodnosti za období 2014–2020:
—> deset se týkalo místních silnic (negativní dopad na klima),
—> dva souvisely s opatřeními v oblasti klimatu.
Ze 78 projektů EZFRV zařazených do vzorku pro naši zvláštní zprávu o tomto opatření35:
—> jeden souvisel s opatřeními v oblasti klimatu.
18 projektů financovaných v rámci tohoto opatření zařazených do vzorku pro účely našeho prohlášení o věrohodnosti za období 2014–2020:
—> jeden souvisel s opatřeními v oblasti klimatu.

11,6 miliardy EUR
pravděpodobně
nadhodnoceno

Pozn.: tyto vzorky byly použity v kontextu jiných auditů a podporují naše závěry o provázanosti na oblast klimatu.

Zdroj: EÚD.

Určité nekonzistentní předpoklady při posuzování přínosu financování infrastruktury a soudržnosti v oblasti klimatu

29 Většina výdajů EU na infrastrukturu a soudržnost je poskytována prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy (CEF), Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS). Jejich hlavní prvky a příspěvky k vykazování informací o výdajích týkajících se klimatu za období 2014–2020 jsou shrnuty v rámečku 4 a rámečku 5.

Rámeček 4 – Příspěvek k vykázaným informacím o výdajích v oblasti klimatu za období 2014–2020: Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Nástroj pro propojení Evropy podporuje prioritní investice v odvětví energetiky, dopravy a telekomunikací. To zahrnuje projekty týkající se přeshraniční energetické infrastruktury, čistších druhů dopravy, vysokorychlostního širokopásmového připojení a digitálních sítí.

Zdroj: EÚD na základě zpráv Komise.

30 Obecné cíle Nástroje pro propojení Evropy odkazují na cíle EU v oblasti energetiky a klimatu (viz body 1214), a zahrnují tedy zmírňování změny klimatu36. Komise však uznává, že Nástroj pro propojení Evropy financuje převážně projekty, které „zajistí řádné fungování vnitřního trhu EU“37. Cíle a kritéria opatření v oblasti klimatu nejsou pro schválení projektu nezbytné: pouze 4 % dopravních projektů Nástroje pro propojení Evropy (v hodnotě 0,9 miliardy EUR) uvádělo jako svůj hlavní cíl financování udržitelnou a efektivní dopravu, uvádí Komise38. Doprava však představuje přibližně čtvrtinu emisí skleníkových plynů v EU, přičemž největší podíl produkuje silniční doprava39.

31 Pokud jde o  přizpůsobení se změně klimatu, modernizované železniční projekty mohou zahrnovat cílené investice do prevence povodní podél železničních tratí, posílení hrází nebo opatření pro přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím monitorovacích systémů pro tunely a mosty40. Vzhledem k dostupným údajům není možné tyto investice kvantifikovat.

32 Pro výpočet podílu výdajů Nástroje pro propojení Evropy označených jako výdaje na oblast klimatu na období 2014–2020 Komise se zpětnou účinností uplatnila klimatické koeficienty z nařízení o Nástroji pro propojení Evropy po roce 202041, ačkoli s podobnými projekty v rámci politiky soudržnosti se zachází odlišně (viz bod 40). Z naší analýzy vyplynulo, že koeficienty, které Komise použila pro nejvýznamnější pododvětví Nástroje pro propojení Evropy, byly velkorysé (viz tabulka 5).

Tabulka 5 – Posouzení příspěvku nejvýznamnějších pododvětví Nástroje pro propojení Evropy k opatřením v oblasti klimatu provedené EÚD

Použitý koeficient pro klima a pododvětví Nástroje pro propojení Evropy Posouzení EÚD pomocí metodiky Komise a dopad na podávání zpráv
Doprava: železnice 15,3 miliardy EUR


projekty se většinou týkají modernizace železnic.

železniční doprava patří mezi nejefektivnější druhy dopravy, pokud jde o emise skleníkových plynůa;

železnice dosáhly pouze mírného snížení emisí CO2, zejména tam, kde zdrojem elektřiny jsou stále fosilní palivaa;

emise skleníkových plynů z výstavby železniční infrastruktury jsou vyšší než u jiných druhů dopravy: železnice mohou potřebovat od pěti let do několika desetiletí, aby tyto emise vyrovnalya,b;

podobným železničním projektům byl v rámci politiky soudržnosti přidělen 40 % klimatický koeficientc.

9,2 miliardy EUR
pravděpodobně
nadhodnoceno
Energie: elektřina 2,8 miliardy EUR


projekty se většinou týkají energetických propojení a souvisejících studií.

projekty mohou podpořit integraci obnovitelných zdrojů energied;

elektřina nemusí nutně představovat čistý zdroj energie, neboť pouze 37 % elektřiny spotřebované v EU‑27 v roce 2020 bylo vyrobeno z obnovitelných zdrojůd,e;

podobným projektům na přenos energie byl v rámci politiky soudržnosti přidělen klimatický koeficient 0 %c.

1,7 miliardy EUR
pravděpodobně
nadhodnoceno

Zdroj: a: Pritchard J. A., The potential of the railway to reduce greenhouse gas emissions, 2011, s. 942, 945-946, 949; b: Olugbenga O., Embodied emissions in rail infrastructure: a critical literature review, 2019, s. 14; c: Nařízení (EU) č. 215/2014, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu; d: Zpráva EEA č. 13/2020, Trends and projections in Europe 2020, 2020, s. 29; e: Eurostat, Statistics on renewable energy (SHARES summary results 2020).

Rámeček 5 – Příspěvek k vykázaným informacím o výdajích v oblasti klimatu za období 2014–2020: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti (FS)

Cílem politiky soudržnosti EU je snížit hospodářské, sociální a územní rozdíly v rámci EU. V období 2014–2020:

· byly z  EFRR financovány projekty zaměřené na investiční priority, jako jsou: inovace a výzkum, digitální agenda, podpora malých a středních podniků a nízkouhlíkové hospodářství;

· z  FS byly financovány projekty infrastruktury v oblasti dopravy a životního prostředí v členských státech EU s hrubým národním důchodem na obyvatele nižším než 90 % průměru EU.

Zdroj: EÚD na základě zpráv Komise.

33 Rámec pro účtování výdajů v oblasti klimatu v rámci fondů politiky soudržnosti poskytují právní předpisy EU42. Komise a členské státy řídí EFRR a FS společně. Za výběr projektů a podávání zpráv Komisi odpovídají členské státy. Komise obdrží od členských států konsolidované informace rozdělené podle příslušných oblastí intervence vymezených v právních předpisech. Těm jsou jim přiřazeny specifické klimatické koeficienty.

34 Komise má k dispozici komplexní veřejně dostupnou platformu, která shromažďuje informace o klimatu podle jednotlivých fondů politiky soudržnosti, členských států a programů43. V jedné studii se uvádí, že klimatické koeficienty EFRR a FS na období 2014–2020 obecně odrážely jejich příspěvek ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně44. Zaznamenali jsme však některé problémy týkající se projektů v oblasti biomasy a plynárenské infrastruktury (viz obrázek 8).

Obrázek 8 – Problémy týkající se příspěvku EFRR a FS na výdaje v oblasti klimatu

*Poznámka: Ohrožená částka se vztahuje k celkové částce investované do námořních přístavů, vnitrozemských přístavů nebo vodních cest vzhledem k nedostatku informací o plynárenské složce těchto projektů.

Zdroj: EÚD na základě Camia A. a kol., The use of woody biomass for energy purposes in the EU, 2021, s. 86, 143–147; Fisch-Romito, V. a kol., Systematic map of the literature on carbon lock-in induced by long-lived capital. Environmental Research Letters; Brauers, H. a kol., Liquefied natural gas expansion plans in Germany: The risk of gas lock-in under energy transitions. Energy Research & Social Science.

Vykazování výdajů na oblast klimatu je celkově nespolehlivé

35 Metodika použitá pro podávání zpráv o výdajích v oblasti klimatu by měla zahrnovat veškeré příslušné finanční prostředky na opatření v oblasti klimatu. Měla by používat spolehlivé odhady založené na prokázaných přínosech k cílům v oblasti klimatu. Neměla by být spojena s velkou administrativní zátěží. Komise a členské státy by ji měly uplatňovat jednotně v celém rozpočtu EU. Komise by měla zavést kontroly a prověrky, aby se zajistila spolehlivost vykazování výdajů za oblast klimatu a podávání souvisejících.

Omezení v metodice a její nejednotné uplatňování

36 Výbor OECD pro rozvojovou pomoc (OECD DAC) navrhl ukazatele z Ria (viz bod 05) k monitorování pomoci rozvojovým zemím na základě vazby mezi cíli financování a zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně. Ukazatele jsou kvalitativní povahy, neboť Výbor pro rozvojovou pomoc OECD neměl v úmyslu poskytnout přesné údaje, ale poskytnout orientační údaje o výši financování opatření v oblasti klimatu.

37 Komise upravila model OECD a použila jej ve všech svých veřejných výdajích na vyčíslení výdajů na oblast klimatu z rozpočtu EU (viz obrázek 2). Komise poukazuje na to, že hlavními výhodami této metody jsou nízká administrativní zátěž a snadné uplatňování45. Metodika založená na stanovených cílech nebo očekávaném přínosu k opatřením v oblasti klimatu však zahrnuje významné aproximace: ukazatele z Ria „neumožňují přesné vyčíslení“ sledovaných výdajů46.

38 Součástí rozpočtu EU je mnoho cílů, které musí existovat souběžně s cíli v oblasti klimatu, jako je podpora sociální, hospodářské a územní soudržnosti. Je ze své podstaty obtížné vyhnout se rozporům mezi cíli a zvážit příspěvek určitého programu ke každému z nich. Cílem financování soudržnosti je například snížit rozdíly mezi členskými státy a regiony, ale financování infrastruktury na podporu hospodářského rozvoje může zvýšit emise skleníkových plynů. Metodika sledování výdajů v oblasti klimatu zohledňuje pouze potenciální pozitivní dopad na klima a nesleduje už potenciální negativní dopad na klima v důsledku opatření, která slouží jiným cílům EU (viz obrázek 9).

Obrázek 9 – Příklady financovaných opatření, která mají prospěšný nebo naopak negativní dopad na klima

Zdroj: ECA.

39 Stávající metoda sledování je metodou a priori, která nevyhodnocuje konečný příspěvek k cílům EU v oblasti klimatu. Metodika nevyžaduje kvantifikaci dopadu výdajů na emise skleníkových plynů ani nestanoví žádné konkrétní ukazatele týkající se přizpůsobení změně klimatu. Komise uznává, že monitorování výsledků je klíčem k zajištění účinnosti úsilí o začleňování problematiky klimatu47, ale nezavedla systém pro monitorování výsledků v oblasti klimatu.

40 Komise upozornila na potřebu společných postupů sledování výdajů v oblasti klimatu48. Naše práce odhalila různé další nesrovnalosti při uplatňování metodiky pro výpočet výdajů v oblasti klimatu:

 • Právní základ pro metodiku: použitelné koeficienty (a odůvodnění jejich použití) byly stanoveny v právních předpisech pro evropské strukturální a investiční fondy (viz bod 04), nikoli však v případě jiných fondů (např. EZZF, Nástroj pro propojení Evropy a Horizont 2020). Bylo tedy možné upravit koeficienty se zpětnou účinností (viz bod 46).
 • Volba koeficientů: podobným projektům byly přiděleny různé koeficienty. Například projekty železniční dopravy v rámci transevropské sítě získaly v rámci Nástroje pro propojení Evropy vyšší hodnotu než v rámci EFRR a FS (40 %). Identifikovali jsme deset projektů letecké dopravy v rámci programu Horizont 2020, které získaly různé koeficienty, přestože mají podobné popisy a cíle. Stejné opatření pro rozvoj venkova může obdržet různé koeficienty v závislosti na prioritních oblastech, k nimž je přiděleno.
 • Granularita (tj. úroveň podrobnosti v datovém souboru): koeficienty se přidělují na různých úrovních podrobnosti, např. na úrovni projektů (CEF), oblasti intervence (EFRR), prioritní oblasti nebo priority (EZFRV) a rozpočtové položky (EZZF).

41 Při podávání zpráv o výdajích na oblast klimatu Komise nerozlišuje mezi zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně. Agregace přizpůsobení a zmírňování v rámci společného ukazatele znamená, že není možné vypočítat podíl rozpočtu EU, který připadá na jednotlivé položky. Podávání zpráv Komise o rozvojové pomoci a pomoci v oblasti spolupráce je výjimkou, neboť mezi nimi rozlišuje. V souladu s metodikou OECD Komise přiděluje samostatné klimatické koeficienty pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a podává OECD zprávy o obou rozměrech. Obrázek 10 uvádí prvky metodiky Komise.

Obrázek 10 – Hlavní prvky metodiky Komise

Zdroj: ECA.

42 Komise konstatuje, že některé členské státy – Irsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Finsko, Švédsko a do určité míry Dánsko – podávají zprávy o své rozpočtové politice z hlediska životního prostředí nebo klimatu49. Francouzská vláda používá komplexní metodu pro podávání zpráv o dopadu svého státního rozpočtu na životní prostředí (tj. ekologické sestavování rozpočtu), zahrnující příjmy i výdaje. Francouzský model sleduje jak pozitivní, tak negativní environmentální příspěvky státního rozpočtu. V tabulce 6 je uvedena srovnávací analýza francouzského a unijního modelu.

Tabulka 6 – Srovnávací analýza francouzského modelu a modelu EU pro vykazování informací o klimatu / životním prostředí

Prvek Francouzský model Model EU
Rozsah vykazování Přizpůsobení se změně klimatu Opatření v oblasti klimatu
Zmírňování změny klimatu
Biologická rozmanitost Biologická rozmanitost
Vodohospodářství Nesledováno
Znečištění Čistý vzduch
Oběhové hospodářství a odpad Nesledováno
Vykazování informací o… …životním prostředí a klimatu …klimatu
Rozlišování mezi zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně Ano  
Ne  
s výjimkou financování pomoci EU v oblasti rozvoje a spolupráce v souladu s povinnostmi OECD týkajícími se podávání zpráv
Základ hodnocení Široká škála dopadů a různé časové horizonty Očekávaný přínos k cílům v oblasti klimatu
Zohlednění potenciálního negativního dopadu veřejných výdajů
Ano  

Ne  
Markery Pět (-1 = nepříznivý dopad; 0 = žádný dopad; 1 to 3 = příznivý dopad) Tři (0 %, 40 % a 100 % viz tabulka 1)
Vyčíslení příslušných výdajů v rámci rozpočtu
Příznivé 6,6 %
Smíšené 0,9 %
Žádný dopad 90,8 %
Nepříznivé 1,7 %

Příznivé 20,1 %
Žádný dopad 79,9 %

Zdroj: EÚD na základě údajů francouzské vlády, Report on the Environmental Impact of the Central Government Budget, 2020; EÚD na základě dokumentu Komise výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2020.

43 Komise uznává význam stanovení cílů v oblasti klimatu ve všech příslušných oblastech politiky50, avšak ne všem příslušným programům byl přidělen cíl. Tabulka 7 uvádí příklady oblastí politiky týkajících se klimatu a jejich výdajových cílů stanovených v právních předpisech na období 2014–2020. Tyto cíle by mohly směrovat rozpočet EU k ekologičtějším výdajům, ale nebyly stanoveny konzistentně v rámci celého rozpočtu.

Tabulka 7 – Příklady oblastí politiky týkajících se klimatu a jejich výdajových cílů stanovených v právních předpisech na období 2014–2020:

  Program Cíl výdajů Právní základ
Bez cíle z oblasti klimatu NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY Bez cíle z oblasti klimatu  
Cíle v oblasti životního prostředí a klimatu EZZF 30 % má být vynaloženo na ekologizaci Článek 47 nařízení (EU) č. 1307/2013
EZFRV Nejméně 30 % na opatření v oblasti klimatu a životního prostředí Čl. 59 odst. 6 nařízení (EU) 1305/2013
Cíle v oblasti klimatu EFRR Z nejméně 12 % na nejméně 20 % na podporu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství Článek 4 nařízení (EU) č. 1301/2013
  Horizont 2020 Nejméně 35 % na opatření v oblasti klimatu 10. bod odůvodnění nařízení (EU) č. 1291/2013
  NÁSTROJ PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI Nejméně 20 % na opatření v oblasti klimatu 20. bod odůvodnění nařízení (EU) č. 233/2014

Zdroj: EÚD na základě výše uvedených právních předpisů.

Vykázané výdaje na oblast klimatu nemusí být nutně vynaloženy

44 Za období 2014–2020 Komise vykázala přibližně 216 miliard EUR jako „výdaje na oblast klimatu“51. Obecně však zakládá své vykazování na plánovaných částkách nebo částkách, k nimž byl přijat závazek (viz obrázek 11). Výjimkou je ESF, neboť v tomto případě Komise používá skutečně vynaložené částky, i když kombinuje výdaje EU a členských států (viz rámeček 6).

Obrázek 11 – Rozdílný základ použitý pro podávání zpráv Komise o klimatu

Zdroj: EÚD na základě zpráv Komise o klimatu.

Rámeček 6 – Podávání zpráv o klimatu pro ESF v období 2014–2020

Na rozdíl od jiných programů financování Komise vykazuje výdaje v oblasti klimatu v rámci ESF na základě vynaložených částek.

Jelikož vnitrostátní orgány označily větší počet projektů, než se původně očekávalo, za projekty související s klimatem, vykázané výdaje ESF související s klimatem vzrostly z 1,1 miliardy EUR na 5,5 miliardy EUR, což představuje 400 % nárůst.

Zjistili jsme, že Komise zahrnula výdaje EU i členských států, čímž byly výdaje EU nadhodnoceny o 1,5 miliardy EUR neboli 38 %.

Zdroj: Public dashboard for European Structural and Investment Funds (konzultováno dne 22. 11. 2021); Commission 2020 Annual Management and Performance Report for the EU budget, interní dokumenty Komise.

45 Pokud jsou vykazované údaje založeny na plánovaných částkách nebo částkách, k nimž byl přijat závazek, jsou zvýšeny o nevyužité nebo nevyplacené prostředky (např. zpoždění projektů, opožděné platby nebo nedostatečná pokročilost projektů)52, viz obrázek 12. Ve zprávě z roku 2018 jsme zaznamenali dopad, který to mělo na období 2007–201353.

Obrázek 12 – Výdaje vyjádřené jako procentní podíl rozpočtované částky (vybrané prostředky na projekty v období 2014–2020)

Pozn.: údaje, jichž se týkají změny v důsledku aktualizací databáze.

Zdroj: ECA, na základě: čtvrtletního výkazů výdajů, březen 2021 (EFRR); Public dashboard for European Structural and Investment Funds ke dni 22. 11. 2021 (EFRR a FS); Komise, Annual Management and Performance Report for the EU Budget, svazek III, 2021, s. 26 (CEF).

46 některých případech Komise zpětně přehodnotila výdaje a číselné údaje o výdajích v oblasti klimatu odpovídajícím způsobem upravila. Například v rámci Nástroje pro propojení Evropy Komise se zpětnou účinností znovu posoudila projekty v oblasti dopravy a energetiky za použití metodiky na období 2021–2027. Následně zvýšila příspěvek Nástroje pro propojení Evropy v oblasti klimatu na období 2014–2020 o 91 % z 11 miliard EUR na 21 miliard EUR (viz bod 32). Podobně v roce 2018 vedla dodatečná hodnocení témat a projektů programu Horizont 2020 k nárůstu příspěvku z programu Horizont 2020 na výdaje na oblast klimatu v roce 2017 o 41 %. Zjistili jsme, že klimatické koeficienty použité pro devět z 24 projektů programu Horizont 2020, které jsme prověřovali, nebyly přiměřené, neboť měly slabší vazbu na opatření v oblasti klimatu, než bylo uvedeno. U těchto projektů jsme zjistili nadhodnocení přibližně o 0,3 miliardy EUR (1 % částky programu Horizont 2020 související s klimatem).

Ve vykazování informací o klimatu na období 2021–2027 se očekávají jen omezená zlepšení

47 Finanční podpora EU na období 2021–2027 má dvě hlavní složky: rozpočet VFR a nástroj NGEU (viz obrázek 3). Sledování klimatu a podávání zpráv by mělo vycházet ze zkušeností získaných v období 2014–2020 a poskytovat spolehlivé údaje o výdajích na oblast klimatu.

Vykazování informací o klimatu v rámci nového víceletého finančního rámce

48 Na podporu vyšší cílové hodnoty 30 % u příspěvku z rozpočtu EU na cíle v oblasti klimatu na období 2021–2027 stanovily právní předpisy EU cíle pro příspěvky konkrétních programů na opatření v této oblasti (např. Nástroj pro propojení Evropy – 60 %, EFRR – 30 %, FS – 37 %, Horizont Evropa – 35 %, nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – 30 %)54. Celkově tyto cíle vedou k většímu zaměření na opatření v oblasti klimatu v různých oblastech politiky.

49 V mnoha oblastech politiky (např. Nástroj pro propojení Evropy, ESF, DCI) zůstává sledování problematiky klimatu v rámci VFR na období 2021–2027 v zásadě stejné jako v období 2014–2020. V jiných oblastech (např. EZZF, EZFRV, EFRR, FS) Komise u některých programů financování upravila nebo objasnila klimatické koeficienty s cílem zlepšit soulad s jejich skutečným příspěvkem k opatřením v oblasti klimatu (viz obrázek 13). Komise konstatuje, že své vykazování informací o klimatu dál rozvíjí: zohledňuje očekávané účinky výdajů a zajišťuje konzistentnost při uplatňování koeficientů na podobné projekty55.

Obrázek 13 – Příklady zlepšení vykazování informací o klimatu za období 2021–2027

Zdroj: Čl. 100 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky; příloha I nařízení (EU) 2021/1060 o společných ustanoveních mimo jiné pro EFRR a FS.

50 Navrhované změny s sebou nesou další rizika a výzvy pro spolehlivé vykazování výdajů v oblasti klimatu (viz obrázek 14).

Obrázek 14 – Příklady problematických změn ve vykazování informací o klimatu za období 2021–2027

Zdroj: a: Čl. 100 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány v rámci společné zemědělské politiky; b: Evropský účetní dvůr, stanovisko č. 7/2018k návrhům Komise na nařízení týkající se společné zemědělské politiky v období po roce 2020, bod 38; Evropský účetní dvůr, přezkum č. 1/2020: Sledování výdajů na oblast klimatu v rozpočtu EU, body 44–46; c: Matthews, A., Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020; Bas-Defossez, F. a kol., Keeping track of climate delivery in the CAP?, zpráva pro NABU vypracovaná IEEP, 2020; d: Čl. 31 odst. 4 nařízení (EU) 2021/2115; e: Climate Action Europe, Climate mainstreaming and climate proofing: the horizontal integration of climate action in the EU budget – assessment and recommendations, 2018.

Výzvy v souvislosti s NGEU

51 Jádrem NGEU je Nástroj pro oživení a odolnost, který má cílovou hodnotu 37 % pro výdaje v oblasti klimatu (viz obrázek 3). Má přispět k cílům EU v oblasti klimatu do roku 2030 a 2050 a nyní je jeho součástí i zásada „významně nepoškozovat“ (viz obrázek 13)56. Ve výjimečných případech mohou členské státy stále podporovat investice do fosilních paliv57.

52 Zásada „významně nepoškozovat“ je součástí systému EU pro definování udržitelných finančních produktů (taxonomie EU)58. Zpráva EÚD z roku 2021 upozornila na riziko, že výdaje z Nástroje pro oživení a odolnost v oblasti klimatu nebudou splňovat normy taxonomie EU. Jelikož se tyto standardy vztahují na zelené dluhopisy EU, mohlo by to ovlivnit ochotu finančního trhu tyto dluhopisy koupit a Nástroj pro oživení a odolnost financovat59.

53 Podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost jsou Komise a členské státy povinny koordinovat a podporovat součinnost s jinými fondy EU60. To může vytvářet příležitosti pro účinná doplňková opatření, ale také představovat riziko, pokud bude koordinace neúčinná.

54 Financování z Nástroje pro oživení a odolnost bude založeno na národních plánech pro oživení a odolnost. Členské státy tyto plány vypracují, Komise je posoudí a Rada je schválí na základě návrhu Komise. Příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost na výdaje v oblasti klimatu vypočítá Komise předem na základě odhadovaných nákladů uvedených v plánech61.

55 Koncepce plánů a odpovídajících plateb je spojena s určitými riziky a problémy, jak ukazuje obrázek 15 níže. Kontrola dodržování podmínek pro platby je hlavní odpovědností Komise.

Obrázek 15 – Výzvy týkající se koncepce Nástroje pro oživení a odolnost pro výdaje v oblasti klimatu

Zdroj: EÚD na základě 23. bodu odůvodnění, čl. 18 odst. 4 písm. e), článku 24, přílohy IV a přílohy V nařízení (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost.

Závěry a doporučení

56 Na podporu opatření v oblasti klimatu přijala EU právní předpisy pro řadu oblastí politiky. Zavázala se vynaložit nejméně 20 % svého rozpočtu na období 2014–2020 na opatření v oblasti klimatu, snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetické účinnosti. V roce 2021 Komise oznámila, že tento cíl splnila (body 01-14).

57 Zjistili jsme, že v některých případech neexistovaly žádné důkazní informace, které by odůvodňovaly příspěvek výdajů EU v oblasti klimatu. V jiných případech byl pak tento příspěvek nadhodnocen. Z naší analýzy vyplynulo, že Komise nesprávně vykázala jako výdaje v oblasti klimatu přibližně 72 miliard EUR (viz obrázek 16). Přiměřenější koeficienty, které jsme použili, snížily pravděpodobný podíl rozpočtu EU, který má význam pro oblast klimatu, na přibližně 13 % (přibližně 144 miliard EUR) namísto 20 %.

Obrázek 16 – Podávání zpráv Komise o klimatu za období 2014–2020 a pravděpodobná nadhodnocení

Zdroj: EÚD s využitím metodiky Komise.

58 Komise uvedla, že 26 % finančních prostředků na zemědělství je z hlediska klimatu relevantní, což představuje přibližně polovinu výdajů EU na oblast klimatu. Emise skleníkových plynů ze zemědělských podniků v EU se však od roku 2010 nesnížily. Podle naší analýzy, přezkumu příslušné literatury a hodnotících studií Komise pravděpodobně nadhodnotila příspěvky ze zemědělské politiky o téměř 60 miliard EUR, což je více než 80 % námi zjištěných pravděpodobných nadhodnocení (body 1934). Financování by nemělo být považováno za relevantní z hlediska klimatu, pokud pro to neexistují žádné důkazy.

Doporučení 1 – Odůvodnit význam financování zemědělství z hlediska klimatu

Komise by měla při kvantifikaci příspěvku zemědělské politiky na období 2021–2027 k opatřením v oblasti klimatu vycházet z vědeckých důkazů. Měla by odpovídajícím způsobem upravit příspěvek v oblasti klimatu v souladu s čl. 100 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány v rámci společné zemědělské politiky.

Cílové datum provedení: červen 2026.

59 Vykazované informace Komise o výdajích na oblast klimatu byly nekonzistentní. Například k železničním projektům a projektům v oblasti elektřiny bylo přistupováno odlišně v rámci Nástroje pro propojení Evropy a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Mimo jiné jsme zjistili, že Komise nesledovala možné negativní účinky výdajů na klima a nerozlišovala mezi zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně (viz body 3543).

60 Komise při výpočtu celkového objemu výdajů na oblast klimatu kombinovala nesrovnatelné údaje (plánované částky, částky, k nimž byly přijaty závazky, a vynaložené částky z různých výdajových oblastí). Komise rovněž nadhodnotila příspěvek z Evropského sociálního fondu, kdy do výdajů EU zahrnula výdaje členských států. Kromě toho zpětně přehodnotila vykázané výdaje na oblast klimatu v rámci Nástroje pro propojení Evropy. To vedlo k výraznému nárůstu dříve vykázaných údajů (body 4446).

Doporučení 2 – Zlepšit podávání zpráv o klimatu

 1. Komise by měla identifikovat výdaje EU s potenciálně negativním dopadem na klima a podávat o nich zprávy. Přitom by měla vycházet ze zásady „významně nepoškozovat“, jak je definována v taxonomii EU.
 2. Komise by měla vydat pokyny platné pro všechny oblasti politiky týkající se výdajů v oblasti klimatu. Přitom by měla stanovit a jasně uvést koherentní základ pro podávání zpráv a zavést jednotné zacházení s podobnými projekty (např. přidělovat jim stejný klimatický koeficient) v rámci rozpočtu EU a nástroje NextGenerationEU.
 3. Pro každé programové období by Komise měla rozšířit stávající informace o oblasti klimatu o zhodnocení nevyužitých finančních prostředků (tj. nevynaložených částek a částek, k nimž byly zrušeny závazky).

Cílové datum provedení: červen 2025.

61 Na období 2021–2027 si EU klade za cíl vynaložit 30 % svého rozpočtu na opatření v oblasti klimatu. Komise zachovala stejnou metodiku, ale provedla určité změny. Některé změny představují zlepšení, například koeficienty jemného doladění a zvýšení cílových příspěvků k cílům v oblasti klimatu. Jiné vytvářejí další rizika a problémy, jako jsou nedostatečné odůvodnění klimatických koeficientů, nejednotnost ve vykazování projektů v oblasti železniční dopravy, možnosti využívání fosilních paliv. To vyvolává otázky ohledně spolehlivosti budoucích vykazovaných informací o klimatu (body 4750).

62 Zlepšením oproti víceletému finančnímu rámci na období 2014–2020 je to, že Nástroj na podporu oživení a odolnosti zahrnuje zásadu „významně nepoškozovat“ a dobrovolné používání kritérií taxonomie EU. Zjistili jsme však potenciální problémy v jeho koncepci a financování, zejména v případech, kdy milníky a cíle, po jejichž splnění budou provedeny platby, nemají jasnou vazbu na cíle v oblasti klimatu (body 5155).

63 Rozpočet EU na období 2021–2027 usiluje o větší zaměření na opatření v oblasti klimatu. Není však jasné, kolik mohou cíle u výdajů v této oblasti dosáhnout, pokud jde o snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů a podporu energetické účinnosti. V konečném důsledku záleží na tom, zda výdaje EU mohou účinně přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky. Rozpočet zaměřený na oblast klimatu vyžaduje silnou vazbu na snížení emisí skleníkových plynů.

Doporučení 3 – Provázání rozpočtu EU s cíli v oblasti klimatu a energetiky

Komise by měla podávat zprávy o tom, jak výdaje v oblasti klimatu přispívají k plnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. Měl by se zaměřit zejména na to, jak měřit dopad rozpočtu na zmírňování změny klimatu.

Cílové datum provedení: prosinec 2025.

Tuto zprávu přijal senát I, jemuž předsedá Joëlle Elvingerová, členka Účetního dvora, v Lucemburku dne 27. dubna 2022.

 

Za Účetní dvůr

Klaus-Heiner Lehne
předseda

Příloha – Předchozí doporučení EÚD týkající se podávání zpráv o klimatu

Tato předchozí doporučení jsou stále relevantní pro podávání zpráv o klimatu a doplňují doporučení uvedená v této zprávě.

Zvláštní zpráva Doporučení Komisi Odpověď Komise
ZZ č. 22/2021 Udržitelné financování: jsou zapotřebí důslednější opatření EU, aby se finanční prostředky přesměrovaly k udržitelným investicím
3a) zveřejnit, jaký objem financování v rámci Programu InvestEU je sledován za použití taxonomie EU;
souvisí s doporučením 3 této zprávy
Přijato.
  3b) pro InvestEU: podávat zprávy o výsledcích jednotlivých dokončených financovaných operací s  ohledem na oblast klimatu (například o dosaženém snížení emisí skleníkových plynů).
souvisí s doporučením 3 této zprávy
Přijato.
  5a) uplatňovat zásadu „významně nepoškozovat“ v celém rozpočtu EU;
souvisí s doporučením 2 této zprávy
Částečně přijato. Je-li to relevantní a použitelné, byla tato zásada začleněna do příslušných právních předpisů. Jednotné uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ v rámci taxonomie EU v celém rozpočtu EU není vzhledem k rozmanitosti výdajových programů EU ani proveditelné, ani vhodné.
  5c) plně začlenit kritéria taxonomie EU do metodiky EU pro sledování klimatu, jakmile budou k dispozici;
souvisí s doporučením 2 této zprávy
Částečně přijato. Seznam činností zahrnutých do taxonomie EU se může v průběhu času měnit. Spolehnutí se na taxonomii by znemožnilo stabilní časové řady. Podrobné informace potřebné k uplatňování taxonomie nejsou k dispozici a členské státy / prováděcí partneři nejsou povinni je poskytovat.
  5d) doplnila informace, které se nyní předkládají o příspěvku rozpočtu EU na opatření v oblasti klimatu, informacemi o výdajích EU souvisejících s klimatem, u nichž je uplatňován koeficient 100 % založený na kritériích taxonomie EU.
souvisí s doporučením 2 této zprávy
Přijato.
ZZ č. 16/2021: Společná zemědělská politika a klima: polovina výdajů EU v oblasti klimatu, avšak emise ze zemědělských podniků neklesají
1b) posoudit strategické plány SZP členských států z hlediska omezení rizika, že režimy SZP zvýší nebo zachovají úroveň emisí skleníkových plynů ze zemědělství.
souvisí s doporučením 1 této zprávy
Přijato.
  1c) zajistit, aby SZP poskytla účinné pobídky pro snížení emisí skleníkových plynů produkovaných hospodářskými zvířaty a hnojivy, jež přispějí k dosažení cílů EU v oblasti klimatu.
souvisí s doporučením 1 této zprávy
Přijato.
  3a) stanovit monitorovací ukazatele, které umožní každoročně posoudit účinky opatření ke zmírnění změny klimatu financovaných SZP na období 2021–2027 na čisté emise skleníkových plynů a podávat o nich pravidelné zprávy.
souvisí s doporučením 3 této zprávy
Nepřijato. Smysluplné posouzení účinků těchto opatření na čisté emise skleníkových plynů vyžaduje údaje za několik let (SZP není jediným faktorem ovlivňujícím emise skleníkových plynů). Tato posouzení budou provedena prostřednictvím hodnocení, tj. nikoli ročně.
ZZ č. 18/2019 Emise skleníkových plynů v EU: jsou řádně vykazované, ale je zapotřebí lepších informací o jejich snižování v budoucnosti
2c) posoudit dopady klíčových politik a opatření EU, jako je systém obchodování s emisemi a nařízení o emisích CO2 ze silniční dopravy, a dalších odvětví, na něž se vztahuje rozhodnutí o „sdílení úsilí“, a informovat o nich sekretariát UNFCCC.
souvisí s doporučením 3 této zprávy
Přijato.
  2c) zajistit, aby shromažďování údajů rozlišovalo mezi zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně.
souvisí s doporučením 2 této zprávy
Nepřijato. Důsledky této dodatečné administrativní zátěže pro Komisi i členské státy jsou nejasné.
  4) uplatňovat zásadu konzervativnosti a opravit nadhodnocené odhady týkající se prostředků v rámci EZFRV tím, že přezkoumají soubor klimatických koeficientů EU.
souvisí s doporučením 1 této zprávy
Částečně přijato. Metodika sledování musí zůstat v současném VFR v zájmu předvídatelnosti, jednotnosti a transparentnosti stabilní.
ZZ č. 31/2016 Alespoň pětina rozpočtu EU by měla být vynaložena na opatření v oblasti klimatu: na tomto cíli se ambiciózně pracuje, ale existuje vážné riziko, že nebude splněn
6a) vyvinout harmonizovaný a přiměřený systém pro monitorování toho, jak jsou opatření v oblasti klimatu ve skutečnosti prováděna
souvisí s doporučením 3 této zprávy
Nepřijato. Toto doporučení by zvýšilo administrativní zátěž členských států, s níž se ve stávajících nařízeních nepočítalo.

Zdroj: EÚD.

Zkratková slova a zkratky

CEF: Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility)

DCI: Nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation Instrument)

EEA: Evropská agentura pro životní prostředí

EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj

ESF: Evropský sociální fond

ETS: systém obchodování s emisemi

EZFRV: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

EZZF: Evropský zemědělský záruční fond

FS: Fond soudržnosti

GŘ: generální ředitelství

NGEU: Next Generation EU

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

SZP: společná zemědělská politika

VFR: víceletý finanční rámec

Glosář

Agroenvironmentálně-klimatické opatření: jakýkoli soubor volitelných postupů, který jde nad rámec obvyklých environmentálních požadavků a který dává zemědělcům nárok na platbu z rozpočtu EU.

Biomasa: palivo získané z organických produktů a zbytků odpadu, které se používá k výrobě elektřiny.

Efekt mrtvé váhy: situace, kdy by určitá činnost financovaná z prostředků EU pokračovala i bez veřejné podpory.

Evropské strukturální a investiční fondy: pět hlavních fondů EU, které v období 2014–2020 společně podporovaly hospodářský rozvoj v celé EU: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond.

Horizont 2020: program EU pro výzkum a inovace na období 2014–2020.

Hrubý národní důchod: standardní měřítko bohatství země založené na příjmech z domácích zdrojů a ze zahraničí.

Klimatická neutralita: situace, kdy lidské činnosti nemají žádný čistý vliv na klima.

Klimatický koeficient EU: váha přidělená výdajům EU na projekty, opatření nebo akce s ohledem na to, do jaké míry zohledňují klimatické aspekty.

Natura 2000: síť oblastí ochrany pro vzácné a ohrožené druhy a některé typy vzácných přírodních stanovišť, které jsou chráněny podle předpisů EU.

Next Generation EU: balíček financování s cílem pomoci členským státům EU se zotavit z hospodářských a sociálních dopadů pandemie COVID-19.

Oblast intervence: kategorie činností financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti nebo Evropského sociálního fondu.

Opatření v oblasti klimatu: opatření k řešení změny klimatu a jejího dopadu.

Prioritní oblast: jeden z prvků, do nichž jsou rozděleny hlavní priority EU v oblasti rozvoje venkova.

Přímá platba: platba zemědělské podpory, jako například podpora na plochu, poskytovaná přímo zemědělcům, označovaná také jako podpora příjmu.

Přizpůsobování se změně klimatu: snižování zranitelnosti zemí a komunit vůči změně klimatu zvyšováním jejich schopnosti zvládat dopady této změny.

Skleníkový plyn: plyn v atmosféře, například oxid uhličitý nebo metan, který pohlcuje a emituje záření, zadržuje teplo, a ohřívá tak povrch Země tzv. skleníkovým efektem.

Sledování klimatu: sledování pokroku při plnění cílů výdajů na opatření v oblasti klimatu.

Společná zemědělská politika: jednotná společná zemědělská politika EU sestávající z dotací a různých dalších opatření, které mají zaručit potravinové zabezpečení, zajistit přiměřenou životní úroveň zemědělců v EU, podporovat rozvoj venkova a chránit životní prostředí.

Ukazatel z Ria: ukazatel, definovaný OECD, o tom, do jaké míry určitá činnost přispívá k cílům úmluv z Ria.

Úmluvy z Ria: tři dohody vyplývající ze summitu Země Organizace spojených národů konaného v roce 1992 v Riu de Janeiru: Úmluva o biologické rozmanitosti, Rámcová úmluva o změně klimatu a Úmluva o boji proti desertifikaci.

Únik uhlíku: zvýšení emisí skleníkových plynů v důsledku přesunu výroby ze země s přísnými emisními omezeními do země, kde nejsou předpisy tak přísné.

Víceletý finanční rámec: výdajový plán EU, v němž jsou stanoveny priority (na základě cílů příslušných politik) a stropy financování, povětšinou na sedm let. Je strukturou, v jejímž rámci se stanovují roční rozpočty EU a jež omezuje výdaje v každé kategorii.

Výdaje v oblasti klimatu: veškeré výdaje přispívající (přímo či nepřímo) k cílům v oblasti klimatu.

Zelená dohoda pro Evropu: strategie EU pro růst schválená v roce 2019, jejímž cílem je zajistit, aby EU dosáhla do roku 2050 klimatické neutrality.

Změna klimatu: změny v klimatu Země, které vedou k novým dlouhodobým vzorcům počasí.

Zmírňování změny klimatu: snižování nebo omezování emisí skleníkových plynů kvůli jejich vlivu na klima.

Zohledňování oblasti klimatu: začlenění aspektů týkajících se klimatu do všech politik, nástrojů, programů a fondů.

Auditní tým

Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik a programů EU či témat z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co nejvyšší, a zároveň zohledňuje rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem veřejnosti.

Tento audit výkonnosti provedl auditní senát I, který se zaměřuje na udržitelné využívání přírodních zdrojů a jemuž předsedá členka EÚD Joëlle Elvingerová. Audit vedla členka EÚD Joëlle Elvingerová a podporu jí poskytovala vedoucí kabinetu Ildikó Preissová a tajemníci kabinetu Paolo Pesce a Charlotta Törnelingová, vyšší manažeři Ramona Bortnowschiová a Emmanuel Rauch, vedoucí úkolu Antonella Stasiaová, auditoři Ernesto Roessing a Jonas Kathage a auditorka Marika Meisenzahlová, která rovněž zajišťovala grafickou podporu. Administrativní podporu zajišťovala Judita Frangežová.

Poznámky na konci textu

1 IPCC, shrnutí pro tvůrce politik v Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021, s. 21.

2 Viz internetové stránky Komise, GŘ pro oblast klimatu, EU Action.

3 Rozhodnutí 2002/358/ES o schválení Kjótského protokolu.

4 Komise, Rozpočet – Evropa 2020, COM(2011) 500, 2011, část II, s. 13.

5 Evropská rada, Závěry – víceletý finanční rámec, EUCO 37/13, 2013, bod 10.

6 Nařízení (EU) č. 215/2014, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu.

7 OECD, OECD DAC Rio Markers for Climate Handbook, s. 2.

8 Komise, 2020 Annual Management and Performance Report for the EU budget, svazek I.

9 Závěry Evropské rady, EUCO 29/19, 2019.

10 Komise, Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, COM(2021) 82.

11 Příloha I směrnice 2003/87/ES o systému EU ETS.

12 Rozhodnutí č. 406/2009/ES o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 a nařízení (EU) 2018/842o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030.

13 Komise, návrh směrnice, kterou se mění některé směrnice o obnovitelných zdrojích, COM(2021) 557; Komise, návrh směrnice o energetické účinnosti (přepracované znění), COM(2021) 558.

14 EEA Report No 13/2021 Trends and projections in Europe 2021 pro prognózu za rok 2020.

15 Komise, Posouzení pokroku, jehož členské státy dosáhly při plnění svých vnitrostátních cílů energetické účinnosti pro rok 2020, za rok 2019, COM(2020) 326.

16 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 11/2020: Energetická účinnost budov: je třeba klást větší důraz na nákladovou efektivnost; Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 2/2022: Energetická účinnost v podnicích – některé úspory energie, ale nedostatky v plánování a výběru projektů.

17 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 17/2013: Financování opatření v oblasti klimatu Evropskou unií v kontextu vnější pomoci; zvláštní zpráva č. 31/2016: Alespoň pětina rozpočtu EU by měla být vynaložena na opatření v oblasti klimatu: na tomto cíli se ambiciózně pracuje, ale existuje vážné riziko, že nebude splněn, 2016; přezkum č. 1/2020: Sledování výdajů v oblasti klimatu v rozpočtu EU.

18 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 16/2021: Společná zemědělská politika a klima: polovina výdajů EU v oblasti klimatu, avšak emise ze zemědělských podniků neklesají.

19 Brady, M. a kol.: Impacts of Direct Payments, 2017, s. 70, 88-89; M’barek, R. a kol.; Scenar 2030 - Pathways for the European agriculture and food sector beyond, 2020, s. 144.

20 Tamtéž.

21 Chahal, I. a kol. Cumulative impact of cover crops on soil carbon sequestration and profitability in a temperate humid climate, 2020.

22 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 23/2019: Stabilizace příjmů zemědělců: komplexní soubor nástrojů, je však zapotřebí řešit nízkou míru využívání nástrojů a nadměrné náhrady.

23 Komise, Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, Alliance Environnement, 2019, s. 113.

24 Evropský účetní dvůr, přezkum č. 1/2020: Sledování výdajů v oblasti klimatu v rozpočtu EU, obrázek 7.

25 Nařízení (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům.

26 42. a 44. bod odůvodnění nařízení (EU) č. 1307/2013 kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům.

27 Komise, Evaluation study of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, Alliance Environnement a Thünen Institute, 2017.

28 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 21/2017: Ekologizace: komplexnější režim podpory příjmů, dosud bez environmentálních účinků, bod 24 a obrázek 5; Gocht, A. a kol.: Economic and Environmental Impacts of CAP Greening: I, 2017; Louhichi, K. a kol.: Economic impacts of CAP greening: application of an EU-wide individual farm model for CAP analysis (IFM-CAP), 2017.

29 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 21/2017: Ekologizace: komplexnější režim podpory příjmů, dosud bez environmentálních účinků, body 43–46.

30 M’barek, R. a kol.; Scenar 2030 - Pathways for the European agriculture and food sector beyond, 2020, s. 115, 144.

31 Commission Staff Working Document on Evaluation of the impact of the Common Agricultural Policy on climate change and greenhouse gas emissions, s. 23-24.

32 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 16/2021: Společná zemědělská politika a klima: polovina výdajů EU v oblasti klimatu, avšak emise ze zemědělských podniků neklesají, bod VII.

33 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 31/2016: Alespoň pětina rozpočtu EU by měla být vynaložena na opatření v oblasti klimatu: na tomto cíli se ambiciózně pracuje, ale existuje vážné riziko, že nebude splněn, příloha.

34 Tamtéž.

35 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 10/2022 o programu LEADER a komunitně vedeném místním rozvoji.

36 Čl. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy.

37 Hodnocení Nástroje pro propojení Evropy provedené Komisí v polovině období, SWD(2018) 44.

38 Komise, Investing in European networksThe Connecting Europe Facility. Five years supporting European infrastructure, p. 21.

39 Komise, EU transport in figures — statistical pocketbook 2020.

40 Quinn, A. a kol. Rail Adapt: Adapting the railway for the future. UIC (International Union of Railways), listopad 2017.

41 5. bod odůvodnění nařízení (EU) 2021/1153, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy.

42 Nařízení (EU) č. 215/2014, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu.

43 Public dashboard for European Structural and Investment Funds.

44 Nesbit, M. a kol. Documenting climate mainstreaming in the EU budget: making the system more transparent, stringent and comprehensive. Evropský parlament, 2020, s. 18–20.

45 Evropský účetní dvůr, přezkum č. 1/2020: Sledování výdajů v oblasti klimatu v rozpočtu EU, obrázek 5.

46 Cremins, A. a Kevany, L., An Introduction to the Implementation of Green Budgeting in Ireland, Staff Paper 2018, s. 12.

47 Komise, Rozpočet – Evropa 2020, COM(2011) 500, část II, s. 15.

48 Tamtéž.

49 Komise, Green Budgeting Practices in the EU: A First Review, diskusní dokument, 2021, s. 22.

50 Komise, Rozpočet – Evropa 2020, COM(2011) 500, část II, s. 15.

51 Komise, Výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2020,, svazek I, 2021, s. 8-9.

52 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 19/2019: INEA: přínosy byly realizovány, ale nedostatky CEF je třeba řešit, bod IV.

53 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 17/2018: Opatření Komise a členských států v posledních letech programů v období 2007–2013 řešila otázku nízkého čerpání prostředků, ale málo se zaměřovala na výsledky.

54 5. bod odůvodnění nařízení (EU) 2021/1153, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy; čl. 6 odst. nařízení (EU) 2021/1060 o společných ustanoveních mj. pro EFRR a FS; čl. 7 odst. 10 nařízení (EU) 2021/695, kterým se zavádí program Horizont Evropa; 49. bod odůvodnění nařízení (EU) 2021/947, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci.

55 Komise, Sdělení o výkonnostním rámci pro rozpočet EU v rámci VFR na období 2021–2027, COM(2021) 366, s. 7.

56 Články 4 a 5 nařízení (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost.

57 Sdělení Komise, Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, C(2021) 1054, s 7–8.

58 Nařízení (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic.

59 Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva č. 22/2021: Udržitelné financování: k přesměrování finančních prostředků směrem k udržitelným investicím je zapotřebí soudržnější opatření EU, bod 90.

60 Článek 28 nařízení (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost.

61 Čl. 18 odst. 4 písm. e) a příloha VI nařízení (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost.

Kontakt

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (https://europa.eu).

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2022

PDF ISBN 978-92-847-7826-3 ISSN 1977-5628 doi:10.2865/06765 QJ-AB-22-007-CS-N
HTML ISBN 978-92-847-7799-0 ISSN 1977-5628 doi:10.2865/7082 QJ-AB-22-007-CS-Q

AUTORSKÁ PRÁVA

© Evropská unie, 2022

Politiku opakovaného použití dokumentů Evropského účetního dvora (EÚD) upravuje rozhodnutí Evropského účetního dvora č. 6-2019 o politice týkající se veřejně přístupných dat a opakovaném použití dokumentů.

Pokud není uvedeno jinak (například v jednotlivých upozorněních o ochraně autorských práv), je obsah EÚD vlastněný EU předmětem licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Je proto pravidlem, že opakované použití je povoleno za podmínky, že je uveden zdroj a případné změny jsou označeny. Osoby opakovaně používající obsah EÚD nesmí zkreslit původní význam nebo sdělení. EÚD nenese za jakékoli důsledky opakovaného použití odpovědnost.

Pokud konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné fyzické osoby, například na obrázcích zaměstnanců EÚD, nebo zahrnuje díla třetích stran, je nutno získat další povolení.

Je-li povolení poskytnuto, toto povolení ruší a nahrazuje výše uvedené obecné povolení a musí jasně uvádět veškerá omezení týkající se použití.

K použití nebo reprodukci obsahu, který není ve vlastnictví EU, může být nezbytné požádat o svolení přímo držitele autorských práv.

Obrázek 2: vpravo nahoře, obrázek 11: vpravo nahoře, ikona vytvořená Pixel perfect z  https://flaticon.com.

Obrázek 4: ikona nalevo vytvořená Pixel perfect z https://flaticon.com.

Obrázek 5: ikona nalevo vytvořená Pixel perfect z https://flaticon.com.

Obrázek 6: ikona nalevo vytvořená Pixel perfect z https://flaticon.com.

Obrázek 12: vlevo nahoře, obrázek 13: vlevo nahoře, obrázek 16: vlevo nahoře, rámeček 3: vlevo, tabulka 7 ikony vytvořené Pixel perfect z https://flaticon.com.

Tabulka 2: ikony vytvořené Pixel perfect z https://flaticon.com.

Tabulka 3: ikony vytvořené Pixel perfect z https://flaticon.com.

Tabulka 4: ikony nahoře vytvořené Pixel perfect z https://flaticon.com.

Tabulka 5: ikona vlevo nahoře vytvořená Pixel perfect z https://flaticon.com.

Tabulka 6: ikony vlevo nahoře vytvořené Pixel perfect z https://flaticon.com.

Programové vybavení nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového vlastnictví, jako patenty, ochranné známky, zapsané (průmyslové) vzory, loga a názvy, jsou z politiky EÚD pro opakované použití vyloučeny.

Internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu europa.eu obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad jejich obsahem nemá EÚD žádnou kontrolu, doporučujeme seznámit se s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí a politikou v oblasti autorských práv.

Používání loga EÚD

Logo EÚD nesmí být použito bez předchozího souhlasu EÚD.

Obraťte se na EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

 • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
 • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
 • e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Vyhledávání informací o EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat na adrese: https://op.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1951 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: https://eur-lex.europa.eu.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (https://data.europa.eu/cs) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.