Európsky Dvor Audítorov 2017 Správa o činnosti

Cover image

Nič tak neoživí 40 rokov histórie ako fotografie. Tieto fotografie dokumentujú každodenný profesionálny život stoviek zamestnancov, ktorí pre našu inštitúciu v uplynulých rokoch pracovali. V priebehu roku 2017 sme vybrané fotografie zverejňovali na našej webovej stránke (eca.europa.eu) a v sociálnych médiách (@EUauditors).

Európsky dvor audítorov

Kto sme

Európsky dvor audítorov (EDA) je nezávislý audítor EÚ.

Sme jednou zo siedmich inštitúcií Únie. Naše kolégium má 28 členov, po jednom z každého členského štátu EÚ. Zamestnávame približne 900 audítorov a administratívnych pracovníkov zo všetkých členských štátov EÚ.

Naša inštitúcia bola zriadená v roku 1977. Sídlime v Luxemburgu.

Čo robíme

Kontrolujeme, či EÚ vedie dobré účtovníctvo, správne uplatňuje finančné pravidlá a či politiky a programy EÚ zabezpečujú optimálnu hodnotu za vynaložené peniaze.

Svojou prácou prispievame k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a presadzovaniu povinnosti zodpovedať sa a transparentnosti. Varujeme pred rizikami, poskytujeme uistenie, poukazujeme na nedostatky a úspechy a ponúkame usmernenia pre tvorcov politík a zákonodarcov EÚ.

Svoje zistenia a odporúčania predkladáme Európskemu parlamentu, Rade EÚ, národným parlamentom a širokej verejnosti.

Priestory EDA v mestskej štvrti Kirchberg v Luxemburgu, 2017.

Predslov predsedu

Vážení čitatelia,

Európsky dvor audítorov začal svoju činnosť v roku 1977. O 40 rokov neskôr si môžeme pripomenúť mnohé úspešné momenty, keď sme prispeli k vyvodzovaniu verejnej zodpovednosti a finančnému hospodáreniu EÚ.

V októbri 2017 sme si toto výročie pripomenuli oficiálnym ceremoniálom za účasti Ich kráľovských Výsostí veľkovojvodu a veľkovojvodkyne Luxemburska, prezidentky Estónska Kersti Kaljulaid, predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho a predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera. Ich prítomnosť bola jasným potvrdením našej úlohy „finančného svedomia“ Európskej únie.

Počas roka sme sa však dívali aj do budúcnosti. Prediskutovali sme a schválili svoju stratégiu na zostávajúce tri roky súčasného viacročného finančného rámca, ktorý potrvá do konca roku 2020. Naši občania požadujú jasné, spoľahlivé a dostupné informácie, aby si mohli zachovať dôveru v EÚ a jej inštitúcie. Ľudia musieť vidieť, že EÚ koná čestne, uplatňuje zásady právneho štátu, verejné peniaze vynakladá uvážene, pre svoje politiky má jasné ciele a dosahuje výsledky, ktoré sľúbila. My ako externý audítor Únie máme dobré predpoklady na to, aby sme to overili a náležite o tom informovali.

V priebehu roka sme vydávali osobitné správy týkajúce sa rozličný ch politík a programov EÚ, ako aj publikácie vypracované na základe preskúmania, napríklad situačné správy a rýchle preskúmania veci. Okrem toho sme vypracovali niekoľko stanovísk k legislatívnym návrhom a ako každý rok aj výročné správy o rozpočte EÚ a Európskych rozvojových fondoch, a správy o agentúrach EÚ a mnohých ďalších orgánoch Únie.

V tejto správe nájdete ucelený prehľad našich činností v roku 2017 a hlavné informácie o našej organizácii, rozpočte a zamestnancoch.

Želám Vám príjemné čítanie,

Klaus-Heiner Lehne
predseda

Prehľad roku 2017

Naše činnosti

 • 28 osobitných správ, v ktorých sa analyzuje účinnosť a pridaná hodnota politík a programov EÚ v oblastiach ako nezamestnanosť mladých ľudí, životné prostredie, migrácia a banková únia;
 • situačná správa o opatreniach EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy a rýchle preskúmanie znižovania počtu zamestnancov v inštitúciách EÚ;
 • päť stanovísk k novým alebo revidovaným právnym predpisom EÚ s významnými dôsledkami pre finančné hospodárenie vrátane stanoviska k nariadeniu o rozpočtových pravidlách pre rozpočet EÚ a stanoviska k financovaniu európskych politických strán,
 • výročné správy o plnení rozpočtu EÚ a Európskych rozvojových fondoch vrátane súhrnnej správy Audit EÚ za rok 2016 v skratke;
 • 55 špecifických ročných správ o účtovných závierkach rôznych agentúr, orgánov a spoločných podnikov EÚ so sídlom v celej Únii vrátane dvoch súhrnných správ;
 • a zasadnutia, semináre a konferencie s inštitucionálnymi zainteresovanými stranami a partnermi, ako je zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov EÚ alebo konferencie o zamestnanosti mladých ľudí a energetike, zmene klímy a posúdení vplyvu.

Naše vedenie

 • Privítali sme jedného nového člena a jednu novú členku inštitúcie: Juhana Partsa (Estónsko) 1. januára 2017 a Ildikó Gáll-Pelcz (Maďarsko) 1. septembra 2017.
 • Na usmerňovanie svojej práce a riadenia v rokoch 2018 až 2020 sme vydali novú viacročnú stratégiu.
 • Prehodnotili sme plánovanie svojej práce s cieľom zabezpečiť strategickejší, jednotnejší a ucelenejší prístup k stanovovaniu audítorských priorít v celej inštitúcii.
 • Preskúmali sme svoju politiku riadenia rizík a posilnili finančné postupy.
 • Naďalej sme znižovali počet pracovných miest tak, ako to bolo dohodnuté medzi inštitúciami EÚ, a zároveň sme pri prijímaní zamestnancov a riadení ľudských zdrojov uplatňovali politiku rovnakých príležitostí.
 • Za náš systém environmentálneho manažérstva sme získali environmentálne osvedčenia ako EMAS a ISO 14001:2015.

Naše činnosti

Audit

Vykonávame rôzne typy auditov v rôznych oblastiach rozpočtu EÚ:

 • Audity výkonnosti týkajúce sa účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti politík a programov EÚ. Tieto audity optimálneho využívania finančných prostriedkov sú zamerané na konkrétne rozpočtové oblasti alebo tematické oblasti riadenia. Tematické oblasti vyberáme na základe kritérií ako verejný záujem, potenciál na zlepšenie, riziko nedostatočnej výkonnosti či riziko nezrovnalostí.
 • Finančné audity a audity zhody týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií (najmä vyhlásenie o vierohodnosti), ako aj posúdenia toho, či systémy alebo operácie v konkrétnych oblastiach rozpočtu spĺňajú príslušné pravidlá a právne predpisy.

Na základe dôkazov, ktoré zbierame pri svojej audítorskej práci, vyjadrujeme v správach jasné závery o tom, do akej miery boli splnené ciele politík EÚ, ako aj o stave rozpočtovania a finančného hospodárenia EÚ. To nám pomáha predkladať praktické a nákladovo účinné odporúčania.

Audity v roku 2017

Väčšiu časť audítorskej práce vykonávame vo svojich priestoroch v Luxemburgu. Audítori však v roku 2017 zároveň uskutočnili aj veľký počet návštev v ostatných inštitúciách, agentúrach a orgánoch EÚ, delegáciách EÚ, vo vnútroštátnych, v regionálnych a miestnych orgánoch v členských štátoch, ako aj v medzinárodných organizáciách, ktoré pracujú s finančnými prostriedkami EÚ, ako je Organizácia spojených národov. Prijímateľov finančných prostriedkov EÚ kontrolujeme aj na mieste, a to tak na území Únie, ako aj za jej hranicami. Pri týchto kontrolách získavame priame audítorské dôkazy od subjektov podieľajúcich sa na riadení politík a programov EÚ, výbere a vyplácaní finančných prostriedkov EÚ, ako aj od príjemcov týchto prostriedkov.

Audit je našou hlavnou činnosťou

Frekvencia a intenzita audítorskej práce v jednotlivých členských štátoch a prijímateľských krajinách závisí od typu auditu, ktorý realizujeme. V roku 2017 strávili naši audítori 3 670 dní pri kontrole na mieste (4 246 v roku 2016) v členských štátoch i mimo EÚ.

Naše audítorské tímy zväčša tvoria dvaja až traja audítori a dĺžka auditov sa pohybuje od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov. Naše audity na mieste sa v rámci EÚ často vykonávajú v súčinnosti s najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI) príslušných členských štátov.

3 670 dní kontrol na mieste v členských štátoch i mimo EÚ v roku 2017

Okrem toho naši audítori strávili 2 300 dní (2 510 v roku 2016) v inštitúciách EÚ v Bruseli a Luxemburgu a v decentralizovaných agentúrach a orgánoch po celej EÚ, v medzinárodných inštitúciách, ako je OSN či OECD, a v súkromných audítorských firmách. Na získanie a potvrdenie audítorských dôkazov čoraz častejšie využívame videokonferencie a iné informačné technológie (napríklad bezpečnú výmenu údajov a dokumentov).

5 970 dní auditu v roku 2017

Odhaľovanie podvodov

Úzko spolupracujeme s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v boji proti podvodom v súvislosti s rozpočtom EÚ. Úradu OLAF zasielame akékoľvek podozrenie o podvode, korupcii či inej nezákonnej činnosti s vplyvom na finančné záujmy EÚ, ktoré odhalíme v priebehu našej audítorskej práce. Tieto prípady následne preskúma úrad OLAF, ktorý rozhodne o prípadnom vyšetrovaní a podľa potreby spolupracuje s orgánmi členského štátu.

V roku 2017 sme úradu OLAF oznámili 13 prípadov podozrenia z podvodu, ktoré sme zistili pri našej audítorskej práci

Hoci naše audity nie sú navrhnuté špecificky na to, aby sa hľadal podvod, odhaľujeme prípady, v ktorých máme podozrenie, že došlo k nezákonnej alebo podvodnej činnosti. V roku 2017 sme úradu OLAF oznámili 13 takýchto prípadov podozrenia z podvodu (11 v roku 2016), ktoré sme zistili počas našej práce na vyhlásení o vierohodnosti za rozpočtové roky 2016 a 2017, ako aj pri iných audítorských úlohách.

Publikácie

Naše publikácie: osobitné správy, výročné správy, stanoviská a publikácie založené na preskúmaní

Naše audítorské správy a stanoviská sú základnou zložkou reťazca zodpovednosti v EÚ, keďže sa používajú na vyvodenie zodpovednosti, najmä v rámci každoročného postupu udeľovania absolutória, voči tým, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s rozpočtom EÚ. Ide najmä o Európsku komisiu, ale aj ostatné inštitúcie a orgány EÚ. Vnútroštátne, regionálne a miestne správne orgány v členských štátoch tiež zohrávajú dôležitú úlohu v oblastiach zdieľaného hospodárenia, ako sú výdavky na poľnohospodárstvo a súdržnosť, ktoré sa na čerpaní rozpočtu EÚ podieľajú približne 80 %.

Naše portfólio publikácií zahŕňa:

 • osobitné správy, v ktorých sa prezentujú výsledky vybraných auditov konkrétnej politiky alebo výdavkových oblastí, či záležitostí týkajúcich sa rozpočtu alebo riadenia;
 • výročné správy, ktoré obsahujú najmä výsledky finančných auditov a auditov zhody týkajúcich sa rozpočtu Európskej únie a Európskych rozvojových fondov, ale aj aspekty rozpočtového hospodárenia a výkonnosti;
 • špecifické ročné správy o agentúrach, decentralizovaných orgánoch a spoločných podnikoch EÚ, ktoré sa uverejňujú samostatne;
 • stanoviská k novým alebo aktualizovaným právnym predpisom s významným vplyvom na finančné hospodárenie, vypracované buď na žiadosť inej inštitúcie alebo z vlastnej iniciatívy;
 • publikácie vypracované na základe preskúmania, napríklad:
  • situačné správy: opisné alebo analytické dokumenty týkajúce sa komplexných, rozsiahlych oblastí politiky alebo riadenia, v ktorých uvádzame získané skúsenosti a poznatky o vybranej téme, často z prierezového hľadiska;
  • informačné dokumenty: vo svojej podstate podobné situačným správam (opisné a analytické dokumenty týkajúce sa politiky alebo riadenia), venujú sa však cielenejším témam;
  • rýchle preskúmania veci: prezentácia a nastolenie skutočností v súvislosti s dôkladne zacielenými konkrétnymi otázkami alebo problémami a, ak je to potrebné, zahrnutie analýzy, ktorá má pomôcť tieto skutočnosti lepšie pochopiť.

Všetky naše publikácie sú dostupné na našej webovej stránke (eca.europa.eu). Všetky osobitné správy, stanoviská a publikácie vypracované na základe preskúmania za rok 2017 sú okrem toho uvedené aj na konci tejto správy.

Počet publikácií v roku 2017

Výročné správy

Výročná správa o rozpočte EÚ za rok 2016

V našej výročnej správe o rozpočte EÚ za rok 2016 sme analyzovali, ako sa finančné prostriedky EÚ využívali počas roka a upozornili na oblasti, v ktorých sa zistilo najväčšie riziko, že finančné prostriedky budú vynaložené nesprávne. Okrem toho sme osobitne posúdili každú hlavnú oblasť rozpočtu EÚ podľa okruhov viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 a poskytli informácie o rozpočtovom a finančnom hospodárení, ako aj o prvkoch výkonnosti. Analyzovali sme tiež, prečo došlo k chybám, a poskytli odporúčania na zlepšenie.

Skontrolovali sme približne 1 000 platieb uhradených príjemcom z rozpočtu EÚ na rok 2016

Naši audítori otestovali približne 1 000 platieb príjemcom zo všetkých výdavkových oblastí rozpočtu EÚ. To znamená, že sme posúdili zhruba 1 000 rôznych prípadov, keď sa finančné prostriedky EÚ použili na poskytnutie podpory kľúčovým projektom infraštruktúry, malým a stredným podnikom, výskumným ústavom, poľnohospodárom, študentom v členských štátoch EÚ alebo príjemcom v nečlenských krajinách EÚ.

Prezentáciou našej výročnej správy za rok 2016 sa začína postup udeľovania absolutória
Hlavné informácie
Výdavky EÚ v roku 2016
136,4 mld. EUR, teda približne 267 EUR na občana
Kontrolovaná suma
129,3 mld. EUR
Účtovná závierka
Spoľahlivá: EDA ju potvrdil
Príjmy
Zákonné a riadne, neobsahujú chyby: EDA vydáva výrok bez výhrad
Platby
Celková odhadovaná chybovosť vo výške 3,1 % – približne pri polovici výdavkov bola chybovosť pod prahom významnosti na úrovni 2 %: EDA vydáva výrok s výhradou (namiesto záporného výroku)

Uverejnením našej výročnej správy sa začína postup udeľovania absolutória Európskym parlamentom za plnenie rozpočtu EÚ. Svoju výročnú správu sme prezentovali Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) 28. septembra a následne aj na plenárnej schôdzi Parlamentu, Rade (hospodárske a finančné záležitosti) a parlamentom členských štátov.

Predsedníčka Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu Ingeborg Grässle, predseda EDA Klaus-Heiner Lehne a člen EDA Lazaros S. Lazarou pri prezentácii výročnej správy, 28. septembra 2017, Brusel.
Účtovná závierka EÚ poskytuje pravdivý a verný obraz a podiel neoprávnených výdavkov sa v roku 2016 opäť znížil

Hlavné závery

 • Účtovná závierka za rok 2016 bola vypracovaná v súlade s medzinárodnými štandardmi a zo všetkých významných hľadísk poskytuje pravdivý a verný obraz o financiách EÚ.
 • Príjmy v roku 2016 neobsahovali významné chyby.
 • Odhadovaná chybovosť v platbách z rozpočtu EÚ sa v priebehu niekoľkých posledných rokov trvalo zlepšovala: 2016: 3,1 %, 2015: 3,8 % a 2014: 4,4 %. V roku 2016 podstatná časť kontrolovaných výdavkov – platby na základe nárokov (oproti platbám v súvislosti s preplácaním nákladov) – nebola ovplyvnená významnou chybovosťou.
 • Správy Komisie o riadnosti sú vo väčšine oblastí vo všeobecnosti v súlade s našimi výsledkami. Komisia by však mala zjednodušiť meranie výkonnosti, napríklad znížením počtu cieľov a ukazovateľov.
 • Nápravné opatrenia, ktoré vykonali členské štáty a Komisia, mali pozitívny vplyv na odhadovanú chybovosť. Bez týchto opatrení by naša celková odhadovaná chybovosť bola o 1,2 % vyššia. K dispozícii však bol dostatok informácií na to, aby sa ešte viac predišlo značnému podielu chýb, alebo aby sa chyby odhalili a opravili.
 • Celková výška platieb, ktoré sa EÚ zaviazala uhradiť z budúcich rozpočtov, bola vyššia než kedykoľvek predtým a predpokladá sa, že bude ďalej rásť. Zúčtovanie týchto nevybavených platieb a zabránenie tvorby nových by malo byť prioritou pri plánovaní výdavkov EÚ na obdobie po roku 2020.
Výročná správa o rozpočte EÚ obsahuje po prvýkrát výrok s výhradou k riadnosti výdavkov EÚ
Výrok bez výhrad
Chybovosť pod 2 %
Výrok s výhradou
Chybovosť vyššia ako 2 %, ale obmedzená na určité rozpočtové oblasti
Záporný výrok
Chybovosť vyššia ako 2 % v celom rozpočte
Lazaros S. Lazarou, člen EDA zodpovedný za výročnú správu.

„Výročná správa za rok 2016 má historický význam, pretože v porovnaní s predchádzajúcimi predstavovala značný obrat. Pokiaľ ide o súlad na výdavkovej strane rozpočtu, po prvýkrát sme vyjadrili výrok s výhradou, a nie záporný výrok.“

Porovnanie odhadovanej chybovosti v jednotlivých výdavkových oblastiach EÚ (2014 – 2016)
Aj naši inštitucionálni partneri potrebujú informácie o výsledkoch, ktoré sa dosahujú vďaka výdavkom EÚ
Predseda EDA Klaus-Heiner Lehne prezentuje výročnú správu na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu, 4. októbra 2017, Štrasburg.

„Tohtoročný výrok s výhradou odráža dôležité zlepšenie vo financiách EÚ. Do budúcna opäť prehodnotíme, ako kontrolujeme rozpočet EÚ:

 • vo väčšej miere zohľadníme vnútorné kontroly v Európskej komisii a členských štátoch, čo nám pomôže lepšie presadzovať zodpovednosť a ďalej zlepšovať hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ,
 • viac sa tiež zameriame na výkonnosť s cieľom zaistiť, aby občania EÚ získali za svoje peniaze optimálnu hodnotu.“

Význam zamerania výdavkov EÚ na výkonnosť a dosiahnuté výsledky vyzdvihol aj poslanec Európskeho parlamentu a spravodajca pre udelenie absolutória za rok 2016 Joachim Zeller:

Joachim Zeller, poslanec Európskeho parlamentu, spravodajca pre udelenie absolutória za rok 2016.

„Chybovosť i to, či sa napríklad finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov používajú v súlade s pravidlami, sú dôležité, no mali by sme sa pozrieť aj na to, čo sa prostredníctvom týchto prostriedkov dosiahlo.“

Výročná správa o Európskych rozvojových fondoch

Z Európskych rozvojových fondov (ERF) sa poskytuje finančná podpora africkým, karibským a tichomorským (AKT) štátom a zámorským krajinám a územiam. Financujú ich členské štáty a riadi ich Európska komisia mimo rámca rozpočtu EÚ a pri určitej pomoci Európska investičná banka (EIB).

Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania bolo príčinou približne jednej tretiny celkovej chybovosti v ERF. Medzi ďalšie významné druhy chýb patria výdavky, ktoré buď v skutočnosti nevznikli alebo sú neoprávnené.

Výročná správa o ERF sa uverejňuje spolu s výročnou správou o rozpočte EÚ a je dostupná na našej webovej stránke (eca.europa.eu).

Hlavné informácie
Rozpočet ERF na rok 2016
3,4 mld. EUR
Kontrolovaná suma
2,8 mld. EUR
Účtovná závierka
Spoľahlivá
Príjmy
Neobsahujú chyby
Platby
Ovplyvnené významnou chybovosťou (odhadovaná chybovosť na úrovni 3,3 %)

Špecifické ročné správy

Agentúry, ďalšie orgány a spoločné podniky EÚ majú sídlo po celej Európskej únii a vykonávajú špecifické úlohy v oblastiach, ktoré majú pre občanov EÚ rozhodujúci význam, napr. zdravie, bezpečnosť, ochrana, sloboda a spravodlivosť a výskum.

V roku 2017 sme vykonali audit spoľahlivosti ich účtovných závierok a súladu príslušných operácií s pravidlami. Pri vypracúvaní stanoviska k ich účtovným závierkam sme zohľadnili audítorskú prácu súkromných audítorských firiem, ak bola k dispozícii. Okrem toho sme kontrolovali aj komunikačnú infraštruktúru Sisnet, európske školy, podmienené záväzky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a likvidáciu spoločného podniku Galileo. Snažili sme sa skonsolidovať výsledky a v roku 2018 očakávame vydanie jedinej správy za všetky agentúry.

Hlavné informácie
EDA kontroloval
45 agentúr a ostatných orgánov EÚ, 8 spoločných podnikov
Celkový rozpočet na rok 2016
5,2 mld. EUR
Celkový počet zamestnancov v roku 2016
Približne 11 000
EDA uverejnil
55 špecifických ročných správ vrátane dvoch súhrnných správ
Agentúry (rozpočet vo výške 3,4 mld. EUR, 10 364 zamestnancov)

Pri audite sme zistili, že účtovné závierky všetkých 41 agentúr vyjadrovali pravdivo a verne ich finančnú situáciu. Finančné operácie, na ktorých boli založené účtovné závierky všetkých agentúr, boli zákonné a riadne, s výnimkou Európskeho podporného úradu pre azyl, za ktorý vydali audítori výrok s výhradou z dôvodu nedodržania zásad verejného obstarávania.

Spoločné podniky (rozpočet vo výške 1,8 mld. EUR, 633 zamestnancov)

Účtovné závierky všetkých ôsmich spoločných podnikov boli spoľahlivé. Vyjadrovali verne zo všetkých významných hľadísk ich finančnú situáciu, výsledky operácií a peňažné toky za rok 2016.

Pri operáciách, na ktorých boli založené účtovné závierky siedmich spoločných podnikov, boli okrem toho dodržané príslušné pravidlá, s výnimkou spoločného podniku ECSEL, za ktorý sme vydali výrok s výhradou, pretože sme neboli schopní získať primerané uistenie o spoľahlivosti jeho vnútorných kontrol vzťahujúcich sa na grantové platby zo 7. RP.

Všetky naše špecifické ročné správy sú spolu s dvomi súhrnnými správami k dispozícii na našej webovej stránke (eca.europa.eu).

Osobitné správy

V roku 2017 sme uverejnili 28 osobitných správ. V týchto správach sme konkrétne analyzovali, či boli splnené ciele vybraných politík a programov EÚ, či sa výsledky dosiahli účinným a efektívnym spôsobom a či financovanie EÚ zabezpečilo pridanú hodnotu. Predložili sme aj odporúčania na zlepšenie, ktoré sa týkali buď finančných úspor, lepších pracovných metód, predchádzania plytvaniu či nákladovo efektívnejšieho dosahovania očakávaných cieľov politík.

Osobitné správy sú zamerané na preskúmanie účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti politík a programov EÚ

Naše osobitné správy boli zamerané na témy, ktoré odzrkadľujú problémy, pred ktorými EÚ v súčasnosti stojí, ako je udržateľné využívanie prírodných zdrojov šetrné k životnému prostrediu, zabezpečenie rastu a podpora začleňovania, výzvy spojené s migráciou a globálnym rozvojom, jednotný trh a banková únia a zaistenie zodpovednej a efektívnej Európskej únie.

Z týchto 28 osobitných správ tu vyzdvihneme dve: jednu o plytvaní potravinami, v ktorej sme preskúmali, či sú politiky EÚ vhodné na riešenie tohto problému v celom potravinovom reťazci, a druhú o gréckej finančnej kríze, v ktorej sme analyzovali reakciu EÚ na finančnú a dlhovú krízu v jednom z jej členských štátov vo forme programov makroekonomických úprav.

Osobitná správa: Boj proti plytvaniu potravinami: príležitosť pre EÚ zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov v potravinovom dodávateľskom reťazci
Plytvanie potravinami je celosvetový problém

Plytvanie potravinami je celosvetový problém, ktorý sa v posledných rokoch dostal do popredia verejného a politického programu, a to najmä vzhľadom na potrebu nasýtiť rastúcu celosvetovú populáciu. Podľa súčasných odhadov skončí vo svete približne tretina potravín vyrobených pre ľudskú spotrebu ako odpad alebo potravinové straty, čo predstavuje obrovské hospodárske aj environmentálne náklady.

Audítori EÚ preskúmali, akú úlohu môže EÚ zohrávať v boji proti plytvaniu potravinami

Pozreli sme sa predovšetkým na doposiaľ prijaté opatrenia a na to, ako rôzne nástroje politík EÚ fungujú s cieľom znížiť plytvanie potravinami. Zamerali sme sa na prevenciu a darovanie, ktoré sú najpreferovanejšími formami opatrení v boji proti plytvaniu potravinami.

Naši audítori uskutočnili rozhovory so zamestnancami útvarov Komisie, ktorí za túto politiku zodpovedajú, preskúmali dokumenty a navštívili päť členských štátov: Taliansko (Lazio), Holandsko, Portugalsko, Rumunsko a Fínsko. Navštívili príslušné ministerstvá a vykonali kontroly na mieste. Túto problematiku okrem toho konzultovali s príslušnými subjektmi v oblastiach produkcie potravín, maloobchodného predaja, výskumu a charity.

„EÚ môže a mala by robiť viac, aby účinne bojovala proti plytvaniu potravinami“, konštatujú audítori EÚ

Naši audítori dospeli k záveru, že hoci existuje niekoľko politík EÚ, ktoré majú potenciál bojovať proti plytvaniu potravinami, tento potenciál sa nevyužíva. Doposiaľ prijaté opatrenia sú roztrieštené a nesúvislé a koordinácia na úrovni Komisie je nedostatočná. Vo svojej správe sme poukázali na niekoľko premrhaných príležitostí a potenciálne zlepšenia, ktoré by si nevyžadovali nové právne predpisy ani viac verejných financií, a odporučili sme lepšie zosúladiť existujúce politiky a zároveň stanoviť jasný cieľ znižovať plytvanie potravinami.

Správu sme prezentovali Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre kontrolu rozpočtu, Rade EÚ a niekoľkým národným parlamentom v EÚ. Európsky parlament i Rada túto správu privítali a podporili jej závery. Správe venovali značnú pozornosť aj médiá, hlavne sociálne médiá.

Osobitná správa: Intervencia Komisie v rámci gréckej finančnej krízy
Grécko potrebovalo pomoc na zabezpečenie jeho finančnej stability

Finančná kríza z roku 2008 vyvolala hospodársky útlm a dlhovú krízu v Európe, ktoré odhalili zraniteľné miesta gréckej ekonomiky. V apríli 2010 už Grécko nebolo schopné sa udržateľne financovať na finančných trhoch a požiadalo preto o finančnú pomoc od členských štátov eurozóny a Medzinárodného menového fondu (MMF).

Odvtedy sa Grécko zúčastnilo troch programov makroekonomických úprav riadených Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou a MMF – tzv. trojkou. Súčasťou tretieho programu bol aj Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS). Na pomoc v celkovej výške 368,6 mld. EUR sa vzťahovali politické podmienky, ktoré boli vymedzené v dohode medzi gréckymi orgánmi a veriteľmi.

Cieľom týchto programov bolo vytvoriť stabilnú hospodársku situáciu v Grécku pokrytím finančných potrieb hospodárstva, čím sa malo zabrániť rozšíreniu krízy do zvyšnej časti eurozóny. Grécko sa na oplátku zaviazalo zaviesť rozsiahle štrukturálne reformy.

Audítori EÚ skúmali, či Komisia riadila programy makroekonomických úprav vhodným spôsobom

Tento audit bol súčasťou série našich auditov výkonnosti, ktoré sa realizovali v posledných rokoch a boli zamerané na opatrenia a reformy prijaté v reakcii na finančnú krízu z roku 2008. Naši audítori posudzovali, ako Komisia zvládla prvé dva programy pre Grécko a ako navrhla tretí. Preskúmali dokumenty týkajúce sa programov finančnej pomoci EÚ, analyzovali podmienky programov a uskutočnili rozhovory so zamestnancami Komisie, vnútroštátnych orgánov (napr. odvetvových ministerstiev), Gréckej centrálnej banky, podnikateľských zväzov a zainteresovaných strán, ako so zamestnancami MMF, EMS a OECD.

„Programy makroekonomických úprav pre Grécko: aj napriek nedostatkom došlo k určitej reforme“, konštatujú audítori EÚ

Naši audítori dospeli k záveru, že programy makroekonomických úprav pre Grécko zabezpečili krátkodobú finančnú stabilitu a umožnili dosiahnuť určitý pokrok v reforme. Programy však pomohli Grécku zotaviť sa len do určitej miery. Zistili tiež, že Komisia nemala predchádzajúce skúsenosti s riadením takéhoto procesu, že podmienky programu neboli v dostatočnej miere zoradené podľa dôležitosti ani zakotvené v širšej stratégii pre Grécko a že makroekonomické predpoklady v programoch boli slabo zdôvodnené.

Túto osobitnú správu sme prezentovali Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu a inštitucionálnym partnerom v Grécku. Médiá venovali správe značnú pozornosť a jej mediálne pokrytie bolo najväčšie zo všetkých osobitných správ v roku 2017.

Dôležité udalosti

40. výročie založenia EDA

12. októbra 2017, EDA, Luxemburg

40. výročie založenia našej inštitúcie sme si pripomenuli oficiálnym ceremoniálom za účasti Ich kráľovských Výsostí veľkovojvodu a veľkovojvodkyne Luxemburska a luxemburského predsedu vlády Xaviera Bettela.

Ceremoniál otvoril náš predseda Klaus-Heiner Lehne, a po ňom nasledovali príhovory Antonia Tajaniho, predsedu Európskeho parlamentu, Kersti Kaljulaid, prezidentky Estónska, a Jeana-Clauda Junckera, predsedu Európskej komisie.

Okrem ceremoniálu sme zorganizovali aj každoročnú konferenciu, na ktorej sa stretávajú predsedovia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) členských štátov EÚ (kontaktný výbor EÚ) a predsedovia NKI z kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín.

Zľava doprava: Henri Grethen, člen EDA; Xavier Bettel, predseda vlády Luxemburska; Kersti Kaljulaid, prezidentka Estónska; Klaus-Heiner Lehne, predseda EDA; Ich kráľovské Výsosti veľkovojvodkyňa a veľkovojvoda Luxemburska; Antonio Tajani, predseda Európskeho parlamentu; Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie.

Konferencia EDA o zamestnanosti mladých ľudí – čelíme výzvam a hľadáme riešenia

10. mája 2017, Európsky parlament, Brusel

Konferencia bola zorganizovaná po uverejnení našej osobitnej správy o záruke pre mladých ľudí, v ktorej sa podobne ako v iných správach skúma účinnosť politík EÚ, ktoré majú pomôcť pri riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch EÚ. Počas tejto konferencie členka Iliana Ivanova vo funkcii spravodajkyne a audítori diskutovali so zástupcami inštitúcií EÚ na vysokej úrovni, zástupcami zamestnávateľských organizácií a s mladými ľuďmi o tom, či politiky EÚ prinášajú výsledky a aká je najlepšia cesta vpred.

Zľava doprava: členka Komisie Marianne Thyssen, podpredseda EP Pavel Telička, predseda EDA Klaus-Heiner Lehne, podpredseda EK Valdis Dombrovskis, členka EDA Iliana Ivanova, poslankyňa EP Martina Dlabajová.

Konferencia EDA o opatreniach EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy

17. októbra 2017, Európsky parlament, Brusel

Táto konferencia bola integrálnou súčasťou našej práce na situačnej správe o opatreniach EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy, ktorú sme uverejnili v septembri 2017 a neskôr predstavili na konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP23) v Bonne. Konferencia bola platformou pre zainteresované strany a hlavných prispievateľov k tejto téme z verejného i súkromného sektora na prediskutovanie výziev, ktoré sú pred nami.

Organizovali sme konferenciu v spolupráci s výskumnou službou Európskeho parlamentu. Otvoril ju člen vo funkcii spravodajcu Phil Wynn Owen a Jerzy Buzek, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku. Zúčastnili sa na nej zástupcovia členských štátov, inštitúcií EÚ, najvyšších kontrolných inštitúcií, mimovládnych organizácií a expertných skupín, ako aj poslanci Európskeho parlamentu, akademici a naši audítori.

Zľava doprava: člen EDA Phil Wynn Owen, poslanec EP Jerzy Buzek, generálny riaditeľ pre parlamentné výskumné služby Anthony Teasdale.

Sympózium EDA o analýze vplyvu regulácie

23. a 24. novembra 2017, EDA, Luxemburg

Na tomto dvojdňovom sympóziu na prediskutovanie analýzy vplyvu regulácie sa zúčastnilo približne 100 účastníkov pozostávajúcich zväčša z členov akademickej obce, expertných skupín, výskumných ústavov, medzinárodných organizácií, ako aj európskych, národných a miestnych inštitúcií. Svoje práce zaslali po verejnej výzve na predkladanie príspevkov a prezentovali ich a diskutovali o nich počas sympózia. Sympóziu predsedala členka EDA Danièle Lamarque a organizácia sa zabezpečovala v spolupráci s akademickým časopisom Politiques et management public.

Zľava doprava: profesorka Antwerpskej univerzity Patricia Popelier; profesor Thomas Perroud z univerzity Paris II, členka EDA Danièle Lamarque, profesor Jean-Raphaël Pellas z Institut Supérieur du Commerce de Paris, profesorka Katarína Staronová z Univerzity Komenského v Bratislave.

Vzťahy s inštitucionálnymi partnermi

Úzko spolupracujeme s Európskym parlamentom, Radou EÚ a národnými parlamentmi. Táto spolupráca je dôležitá aj preto, že naša práca z veľkej časti závisí od toho, ako využijú naše výsledky z auditov a odporúčania. Aj preto je dôležité, aby sme pri plánovaní ročného pracovného programu zohľadňovali ich záujmy a návrhy.

Európsky parlament

Náš predseda Klaus-Heiner Lehne predstavil vo februári 2017 náš pracovný program na rok 2017 parlamentnému orgánu, ktorý koordinuje prácu výborov Parlamentu – Konferencii predsedov výborov. Všetky stále parlamentné výbory vyzval, aby navrhli prípadné audítorské úlohy do nášho pracovného programu na rok 2018. Tri štvrtiny parlamentných výborov predložili návrhy a približne dve tretiny z nich sme už doteraz zahrnuli do našej práce.

Výmena názorov s Konferenciou predsedov výborov Európskeho parlamentu a jej predsedníčkou Ceciliou Wikströmovou.

V apríli 2017 sa predseda Lehne zúčastnil diskusie o udelení absolutória za rok 2015 v pléne Európskeho parlamentu. V septembri 2017 prezentoval našu výročnú správu za rok 2016 Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) a v októbri na plenárnej schôdzi. Konferencia predsedov parlamentných politických skupín pozvala predsedu Lehneho na svoje zasadnutie v novembri 2017, aby prediskutovali našu stratégiu a pracovný program.

Je zavedeným postupom, že členovia EDA prezentujú naše správy a inú prácu Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT). V priebehu roku sme tomuto výboru poskytli takmer 60 prezentácií. Naši členovia si vymieňajú názory aj s inými stálymi výbormi a delegáciami. V roku 2017 sme naše správy predstavili na 23 takýchto zasadnutiach, a to hlavne vo výboroch pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, priemysel, výskum a energetiku, ako aj vo výboroch pre regionálny rozvoj a zamestnanosť a sociálne veci.

Naši členovia sa okrem toho zúčastnili aj na zasadnutiach koordinátorov Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ktoré vyjadrili osobitný záujem o našu prácu. Parlament nás okrem toho pozval, aby sme našu osobitnú správu o migračných hotspotoch prezentovali na jeho konferencii o riadení migrácie.

Predseda EDA Klaus-Heiner Lehne a predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani na tlačovej konferencii po zasadnutí predsedov parlamentných politických skupín, november 2017, Štrasburg.

Rada

V júni 2017 sa predseda Lehne a maltský člen Leo Brincat počas maltského predsedníctva Rady stretli vo Vallette (Malta) s maltskou ministerkou pre európske záležitosti Helenou Dalli a parlamentným štátnym tajomníkom pre európske fondy a sociálny dialóg Aaronom Farrugiom. V septembri 2017, počas estónskeho predsedníctva Rady, sa náš predseda, estónsky člen Juhan Parts a člen pre inštitucionálne vzťahy Rimantas Šadžius stretli v Tallinne s predsedom vlády Estónska Jürim Ratasom a ministrom financií Toomasom Tõnistom.

Zástupcovia oboch predsedníctiev Rady tiež počas roka navštívili našu inštitúciu v Luxemburgu.

V novembri 2017 predseda Lehne predstavil našu výročnú správu ministrom financií EÚ v rade ECOFIN (Rada pre hospodárske a finančné záležitosti) v Bruseli.

Na pracovnej úrovni je naším hlavným partnerom Rozpočtový výbor Rady, ktorý sa zaoberá všetkými finančnými záležitosťami vrátane postupu udeľovania absolutória. Naši audítori sa v roku 2017 zúčastnili na niekoľkých zasadnutiach ostatných prípravných orgánov Rady, predovšetkým pracovných skupín Rady pre štrukturálne opatrenia, životné prostredie a poľnohospodársko-finančné otázky, aby tam prezentovali naše správy.

Maltský minister financií Edward Scicluna (vpravo) pri návšteve Európskeho dvora audítorov dňa 29. marca 2017. Na fotografii s členom EDA Leom Brincatom (vľavo) a predsedom EDA Klausom-Heinerom Lehnem (uprostred).

Vlády a parlamenty členských štátov

Predseda Klaus-Heiner Lehne sa počas roka stretol v členských štátoch EÚ s niekoľkými zástupcami vlád na vysokej úrovni. Medzi nimi bol vo Varšave prezident Poľska Andrzej Duda, v Lisabone prezident Portugalska Marcelo Rebelo de Sousa a predseda vlády António Costa, v Madride predseda vlády Španielska Mariano Rajoy, v Paríži francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseau. Minister pre verejné opatrenia a rozpočet Gérald Darmanin a stretol sa aj so Sabine Thillaye, predsedníčkou výboru národného zhromaždenia pre európske záležitosti. Na týchto návštevách ho sprevádzali členovia EDA Janusz Wojciechowski (Poľsko), João Figueiredo (Portugalsko), Baudilio Tomé Muguruza (Španielsko) a Danièle Lamarque (Francúzsko).

Stretnutie s prezidentom Poľska Andrzejom Dudom (Varšava, február 2017).
Stretnutie s predsedom vlády Španielska Marianom Rajoyom (Madrid, marec 2017).

V roku 2017 naši členovia prezentovali našu výročnú správu za rok 2016 národným parlamentom v 14 členských štátoch: Česká republika, Grécko, Španielsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko. V príslušných výboroch národných parlamentov tiež prezentovali niekoľko osobitných správ.

Stretnutie s francúzskym ministrom pre verejné opatrenia a rozpočet Géraldom Darmaninom (Paríž, december 2017).

Spolupráca s najvyššími kontrolnými inštitúciami

Kontaktný výbor najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov EÚ

V roku 2017 sme usporiadali výročné zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) 28 členských štátov EÚ a tomuto zasadnutiu sme aj predsedali. Diskusie sa zameriavali na úlohu NKI pri obnove dôvery občanov EÚ v národné a nadnárodné vládne inštitúcie.

Okrem toho sme prispeli alebo sme sa zapojili do činností pracovných orgánov týkajúcich sa bankovej únie EÚ, štrukturálnych fondov, stratégie Európa 2020, auditu fiškálnej politiky, dane z pridanej hodnoty, účtovných štandardov pre verejný sektor pre členské štáty EÚ (EPSAS) a prevencie a boja proti nezrovnalostiam a podvodom.

Zasadnutie kontaktného výboru EÚ, 12. až 13. októbra 2017, EDA, Luxemburg.

Sieť NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ

Podporu poskytujeme aj najvyšším kontrolným inštitúciám kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ (Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Kosovo*, Čierna Hora, Srbsko a Turecko), a to hlavne prostredníctvom siete podobnej kontaktnému výboru. V roku 2017 sa deväť audítorov z NKI patriacich do tejto siete zapojilo do nášho programu stáží. Aktívne sme sa tiež podieľali na niekoľkých zasadnutiach a činnostiach tejto siete, pričom sme sa zaoberali témami ako je boj proti podvodom a korupcii a organizovali semináre o finančnom audite a audite zhody.

Okrem toho sme sa zúčastnili na paralelnom audite výkonnosti v oblasti verejného obstarávania, ktorý viedol švédsky NKI.

V októbri 2017 sme usporiadali zasadnutie predsedov NKI v rámci siete, na ktorom sme sa aj zúčastnili, aby sme prijali plán práce na rok 2018 a nasledujúce obdobie.

Diskusie kontaktného výboru EÚ v konferenčnej sále EDA.

INTOSAI/EUROSAI

Počas roka 2017 sme boli naďalej aktívne zapojení a podieľali sme sa na aktivitách organizácie INTOSAI, predovšetkým vo funkcii podpredsedu výboru pre odborné štandardy a člena jej podvýborov pre finančný audit a účtovníctvo, audit zhody a audit výkonnosti. Aktívne sme sa zapájali aj do činností iných pracovných orgánov organizácie INTOSAI a pracovných orgánov organizácie EUROSAI. Náš mandát člena riadiaceho výboru EUROSAI sa skončil na X. kongrese organizácie EUROSAI v máji 2017.

 • INTOSAI – Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií.
 • EUROSAI – Európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií.
Pracovná skupina organizácie EUROSAI pre environmentálny audit, október 2017, EDA, Luxemburg.

Naše vedenie

Kolégium členov

Naši členovia sú menovaní na šesťročné obnoviteľné obdobie. Svoje povinnosti plnia úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Európskej únie. Pri nástupe do funkcie skladajú v tomto zmysle prísahu pred Súdnym dvorom Európskej únie.

Kolégium má 28 členov, po jednom z každého členského štátu. Členov menuje Rada EÚ po konzultácii s Európskym parlamentom a na základe návrhov príslušných vlád členských štátov.

V roku 2017 Rada vymenovala jedného nového člena a jednu novú členku:

 • Juhan Parts (Estónsko), od 1. januára 2017.
 • Ildikó Gáll-Pelcz (Maďarsko), od 1. septembra 2017.

Predseda

Členovia volia spomedzi seba predsedu alebo predsedníčku na trojročné obnoviteľné obdobie. Predseda alebo predsedníčka potom preberá úlohu primus inter pares (prvý spomedzi rovných). Okrem iných povinností predseda alebo predsedníčka dohliada na výkon práce a zastupuje našu inštitúciu navonok. V septembri 2016 bol za predsedu zvolený Klaus-Heiner Lehne (Nemecko).

Audítorské komory a výbory

Členovia sú pridelení do jednej z našich piatich audítorských komôr, v ktorých sa prijímajú správy, stanoviská a ďalšie publikácie vypracované na základe preskúmania. Práca každej komory je založená na jednej téme z politík EÚ. Na ich čele stojí predsedajúci alebo predsedajúca komory, ktorých spomedzi seba volia členovia danej komory. Každý člen alebo členka zodpovedá za vlastné audítorské úlohy. Podporu členom poskytujú kabinety.

V decembri 2017 boli predsedajúcimi našich piatich komôr Phil Wynn Owen (Spojené kráľovstvo), Iliana Ivanova (Bulharsko), Karel Pinxten (Belgicko), Baudilio Tomé Muguruza (Španielsko) a Lazaros S. Lazarou (Cyprus). Danièle Lamarque (Francúzsko) predsedala výboru pre kontrolu kvality auditu. Rimantas Šadžius (Litva) bol zodpovedný za koordinovanie medziinštitucionálnych vzťahov.

Rozhodnutia o širších strategických a administratívnych záležitostiach prijíma správny výbor a v príslušných prípadoch kolégium členov. Na čele oboch stojí predseda.

Členovia EDA mali v roku 2017 21 zasadnutí. Fotografia zo zasadnutia kolégia dňa 7. septembra 2017.

Európsky dvor audítorov: organizačná štruktúra k 31. decembru 2017

Predseda

Komora I

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Phil WYNN OWEN

Phil WYNN OWEN

Spojené kráľovstvo

Nikolaos MILIONIS

Nikolaos MILIONIS

Grécko

Janusz WOJCIECHOWSKI

Janusz WOJCIECHOWSKI

Poľsko

Samo JEREB

Samo JEREB

Slovinsko

João FIGUEIREDO

João FIGUEIREDO

Portugalsko

Komora II

Investície do súdržnosti, rastu a začlenenia

Iliana Ivanova

Iliana IVANOVA

Bulharsko

Henri Grethen

Henri GRETHEN

Luxembursko

Ladislav BALKO

Ladislav BALKO

Slovensko

George Pufan

George PUFAN

Rumunsko

Oskar HERICS

Oskar HERICS

Rakúsko

Komora III

Vonkajšie opatrenia, bezpečnosť a spravodlivosť

Karel PINXTEN

Karel PINXTEN

Belgicko

Hans Gustaf WESSBERG

Hans Gustaf WESSBERG

Švédsko

Ville Itälä

Ville ITÄLÄ

Fínsko

Bettina JAKOBSEN

Bettina JAKOBSEN

Dánsko

Juhan PARTS

Juhan PARTS

Estónsko

Komora IV

Regulácia trhov a konkurencieschopné hospodárstvo

Baudilio TOMÉ MUGURUZA

Baudilio TOMÉ MUGURUZA

Španielsko

Kevin Cardiff

Kevin CARDIFF

Írsko

Neven MATES

Neven MATES

Chorvátsko

Alex BRENNINKMEIJER

Alex BRENNINKMEIJER

Holandsko

Rimantas ŠADŽIUS

Rimantas ŠADŽIUS

Litva

Szabolcs FAZAKAS

Ildikó GÁLL-PELCZ

Maďarsko

Komora V

Financovanie a správa Únie

Lazaros S. LAZAROU

Lazaros S. LAZAROU

Cyprus

Pietro RUSSO

Pietro RUSSO

Taliansko

Jan GREGOR

Jan GREGOR

Česká republika

Mihails KOZLOVS

Mihails KOZLOVS

Lotyšsko

Leo BRINCAT

Leo BRINCAT

Malta

Členka výboru pre kontrolu kvality auditu

Danièle LAMARQUE

Danièle LAMARQUE

Francúzsko

Stratégia

Nadchádzajúce tri roky budú pre Európsku úniu rozhodujúcim obdobím a čaká ju prijatie kľúčových rozhodnutí. Sme si vedomí toho, že úspešné riešenie výziev, pred ktorými stojí Európska únia, si vyžadujú jasné, spoľahlivé a dostupné informácie pre občanov EÚ. Musia vidieť, že EÚ koná čestne, uplatňuje zásady právneho štátu, verejné peniaze vynakladá uvážene, má jasné ciele a dosahuje výsledky, ktoré sľúbila. To je priestor, v ktorom máme ako vonkajší audítor EÚ možnosť prispieť.

Naša stratégia na obdobie 2018 – 2020: rozvíjanie dôvery prostredníctvom nezávislého auditu

V júli 2017 sme uverejnili stratégiu na obdobie 2018 – 2020, v ktorej sme vymedzili štyri strategické ciele:

 • sprostredkovať zainteresovaným stranám jasné odkazy;
 • zamerať sa viac na aspekty výkonnosti opatrení EÚ;
 • zvýšiť pridanú hodnotu vyhlásenia o vierohodnosti;
 • nasmerovať organizáciu na vyhotovovanie produktov.
Pretože v konečnom dôsledku EÚ nie je o číslach, ale o ľuďoch

Prostredníctvom našich nezávislých auditov môžeme poskytovať pohľad na to, čo v súvislosti s výdavkami a opatreniami EÚ funguje a čo nie, pomôcť občanom EÚ dospieť k záveru o tom, či inštitúcie EÚ pre nich dosahujú výsledky, a prispievať tak k posilňovaniu dôvery v EÚ. Na to je potrebné, aby sa naše audity zameriavali aj na problémy našej najdôležitejšej zainteresovanej strany – európskeho občana.

V stratégii na obdobie 2018 – 2020 sa stanovuje päť prioritných oblastí pre prácu EDA v nasledujúcich rokoch.

Pri formulovaní našej stratégie sme sa vo veľkej miere opierali o interné i externé konzultácie. O stratégii sme diskutovali s našimi zamestnancami a oslovili sme aj poslancov Európskeho parlamentu, zástupov členských štátov EÚ, Európsku komisiu, iné najvyššie kontrolné inštitúcie a neinštitucionálne zainteresované strany, ako sú členovia akademickej obce, expertné skupiny, mimovládne organizácie a audítori zo súkromného sektora.

Stratégia EDA na obdobie 2018 – 2020 je dostupná na našej webovej stránke (eca.europa.eu).

Plánovanie práce

V januári 2017 sme schválili nové postupy plánovania, ktoré sme po prvýkrát uplatnili pri pracovnom programe na rok 2018 vydanom v októbri minulého roku.

Hlavné zmeny v plánovaní našej práce sú:

 • vytvorenie portfólia audítorských úloh v rámci celého Dvora audítorov;
 • centralizovaný proces výberu námetov na audit, potenciálnych audítorských úloh a konečných návrhov auditov;
 • pružnejšie prideľovanie a prerozdeľovanie zdrojov audítorským komorám v závislosti od pracovného vyťaženia;
 • rozšírenie portfólia produktov prostredníctvom audítorských úloh, na základe ktorej sa vypracujú publikácie vychádzajúce z preskúmania;
 • stanovenie audítorských úloh s vysokou prioritou a prísnejšími termínmi.

S Konferenciou predsedov výborov Európskeho parlamentu sme sa tiež dohodli na postupe, v rámci ktorého nám môžu všetky stále parlamentné výbory navrhovať prípadné audítorské témy, ktoré EDA zváži.

Náš pracovný program na rok 2018 je dostupný na našej webovej stránke (eca.europa.eu).

Meranie výkonnosti

V období 2013 – 2017 sme používali sedem kľúčových ukazovateľov výkonnosti, pomocou ktorých sme informovali vedenie o pokroku pri dosahovaní cieľov, podporovali proces rozhodovania a poskytovali zainteresovaným stranám informácie o výkonnosti.

Účelom týchto ukazovateľov bolo merať hlavné zložky kvality a dosahu našej práce, pričom sa osobitná pozornosť venovala názoru zainteresovaných strán a efektívnosti a účinnosti spôsobu využívania našich zdrojov.

Aktualizovaný súbor ukazovateľov výkonnosti nadobudne účinnosť v roku 2018 a je určený na obdobie 2018 – 2020.

Kvalita a dosah našej práce

Kvalitu a dosah našich správ sme posúdili na základe hodnotenia zainteresovaných strán, posudkov odborníkov a následných opatrení, ktoré boli prijaté na základe odporúčaní na zlepšenie finančného hospodárenia EÚ. Okrem toho sledujeme aj našu prítomnosť v médiách.

Hodnotenie zainteresovaných strán

Vyzvali sme hlavné inštitucionálne zainteresované strany a partnerov – Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu a Výbor pre rozpočet, Rozpočtový výbor Rady, hlavné kontrolované subjekty v Komisii a európskych agentúrach, a predsedov NKI EÚ – k vyhodnoteniu správ, ktoré sme uverejnili.

V roku 2017, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, veľká väčšina respondentov vyhodnotila užitočnosť a vplyv našich správ ako „vysokú“ alebo „veľmi vysokú“.

Hodnotenie zainteresovaných strán
Preskúmanie odborníkmi

Nezávislí externí odborníci každý rok preskúmali obsah a prezentáciu vzorky našich správ s cieľom posúdiť ich kvalitu. V roku 2017 hodnotitelia preskúmali šesť osobitných správ* a výročné správy za rok 2016. Hodnotili kvalitu rôznych aspektov týchto správ pomocou štvorstupňovej škály od „výrazne znížená kvalita“ (1) po „kvalitné“ (4). Výsledky boli v posledných rokoch stabilné, čo je dôkazom uspokojivej kvality našich správ.

Posúdenia správ EDA odborníkmi
Následná kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní

V priebehu roka sme systematicky monitorovali, do akej miery kontrolované subjekty vykonávali naše odporúčania.

Do konca roka 2017 bolo zavedených 92 % z odporúčaní vydaných v roku 2014.

Vykonanie odporúčaní EDA podľa roku ich vydania
Prítomnosť v médiách

Monitorujeme aj mediálne pokrytie našej práce a inštitúcie. 65 % zmienok o našej práci a inštitúcii v internetových médiách v roku 2017 sa týkalo osobitných správ.

V súvislosti s osobitnými správami došlo v porovnaní s rokom 2016 k 11 % zvýšeniu mediálneho pokrytia. Správy, ktorým sa v roku 2017 dostalo najväčšej pozornosti médií, boli osobitné správy o gréckej finančnej kríze, migračných hotspotoch, kontrolách rybárstva, ekologizácii a sústave Natura 2000.

Zmienky v médiách podľa témy

Zvýšenie mediálneho pokrytia našich osobitných správ v roku 2017 je v súlade s trendom, ktorý pozorujeme už niekoľko rokov. Od roku 2013, keď boli osobitné správy v článkoch na internete spomenuté menej než 1 500 krát, sa počet článkov o nich v roku 2017 zvýšil na takmer 7 000, pričom priemerné pokrytie na osobitnú správu vzrástlo z menej než 30 článkov v roku 2013 na takmer 130 v roku 2017.

Najväčší dosah: v reakcii na našu osobitnú správu o gréckej finančnej kríze vzniklo vyše 2 000 internetových článkov a príspevkov v sociálnych médiách
Osobitné správy EDA – priemerné mediálne pokrytie na osobitnú správu na internete

Využívanie zdrojov

V rámci merania výkonnosti hodnotíme aj naše využívanie zdrojov, konkrétne schopnosť realizovať včasné audity, plniť pracovný program a zaisťovať odbornú spôsobilosť našich zamestnancov.

Dĺžka auditov

Prijatie osobitnej správy od začatia audítorskej úlohy trvalo v roku 2017 v priemere 14,6 mesiaca. Od začiatku obdobia 2013 – 2017 ide o najkratší čas. Pri ôsmich správach (29 %) uverejnených v tomto roku bolo toto obdobie kratšie ako 13 mesiacov. Čas do uverejnenia bol v priemere 16 mesiacov, teda zhruba o dva mesiace menej ako v roku 2016. Tento pozitívny trend je znakom, že opatrenia prijaté na splnenie 13-mesačného cieľa stanoveného v nariadení o rozpočtových pravidlách, prinášajú ovocie.

Od začiatku audítorskej úlohy do prijatia správy
Uverejňovanie správ

V roku 2017 sme uverejnili 65 % osobitných správ podľa pôvodného plánu. Zvyšné správy sa oneskorili a budú uverejnené v roku 2018. Naše výročné správy a všetky špecifické ročné správy sme tiež uverejnili podľa plánu.

Odborné vzdelávanie

V súlade s odporúčaniami vydanými Medzinárodnou federáciou účtovníkov sa snažíme poskytnúť audítorom každoročne v priemere 40 hodín (5 dní) odborných školení.

V roku 2017 sme tento cieľ znovu prekročili a poskytli sme 6,7 dní odborného vzdelávania na audítora.

Ak sa berú do úvahy aj jazykové kurzy, ktoré naši audítori potrebujú, aby mohli účinne vykonávať svoju prácu vo všetkých členských štátoch EÚ, predstavuje priemerný počet dní odborného vzdelávania za rok 2017 8,3.

Pre všetkých ostatných zamestnancov sa snažíme poskytovať v priemere 16 hodín (2 dni) odborných (nie jazykových) školení na zamestnanca za rok. V roku 2017 sme tento cieľ splnili a poskytli v priemere 2,3 dňa školení.

Priemerný počet dní odborného vzdelávania na audítora za rok

Naši zamestnanci

Rozdelenie zamestnancov

V roku 2017 sme ukončili plánované znižovanie počtu zamestnancov o 5 % za päťročné obdobie od roku 2013 do roku 2017 v súlade s požiadavkou v medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení z decembra 2013.

Na konci roka 2017 pracovalo v našej inštitúcii 853 úradníkov a dočasných zamestnancov, z ktorých 548 pôsobilo v audítorských komorách vrátane 118 v kabinetoch členov.

Rozdelenie zamestnancov EDA

Prijímanie zamestnancov

Naši zamestnanci majú rôzne akademické a odborné vzdelanie. Naša politika prijímania zamestnancov sa riadi všeobecnými zásadami a podmienkami zamestnávania v inštitúciách EÚ a na všetkých úrovniach presadzujeme politiku rovnakých príležitostí.

Medzi našimi zamestnancami sú stáli úradníci i zamestnanci na dočasné zmluvy. Výberové konania vo všeobecnosti organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). V roku 2017 sme prijali 72 zamestnancov: 29 úradníkov, 13 dočasných zamestnancov, 24 zmluvných zamestnancov (z ktorých sedem odišlo z EDA pred koncom roka) a šesť vyslaných národných expertov.

Pre 71 absolventov univerzít sme tiež poskytli stáže v dĺžke troch až piatich mesiacov.

Vedúci pracovníci podľa štátnej príslušnosti a pohlavia k 31. decembru 2017

Vekový profil

Z vekového profilu zamestnancov v aktívnej službe k 31. decembru 2017 vyplýva, že takmer polovica zamestnancov má 44 rokov alebo menej.

31 zo 68 riaditeľov a hlavných manažérov (46 %) má 55 rokov alebo viac. To povedie v najbližších piatich až desiatich rokoch po ich odchode do dôchodku k obnove vyššieho manažmentu.

Vekový profil

Rodová rovnosť

Naša inštitúcia sa snaží uplatňovať politiku rovnakých príležitostí vo všetkých fázach kariéry našich zamestnancov. Podiel mužov a žien medzi našimi zamestnancami je celkovo rovnaký a podiel audítoriek a administrátoriek je 43 %.

Za posledné roky sme zvýšili podiel žien v manažérskych pozíciách v audítorských komorách zo 7 % v roku 2015 na takmer 20 % v roku 2017. Sme odhodlaní pokračovať v zlepšovaní rodovej rovnosti na všetkých úrovniach vedenia. Politika rovnakých príležitostí na obdobie 2018 – 2020 sa okrem toho bude venovať aj otázkam veku a zdravotného postihnutia.

Podrobnejšie informácie o štátnej príslušnosti a pohlaví členov nášho vedenia sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke.

Zastúpenie mužov a žien podľa úrovne zodpovednosti

Podpora pre audit

Odborné vzdelávanie

Neustále odborné vzdelávanie našich zamestnancov zabezpečí odolnosť našej inštitúcie voči budúcim zmenám. V roku 2017 sme pokračovali v rozširovaní ponuky odborného vzdelávania vrátane čoraz väčšieho počtu kurzov elektronického vzdelávania a zmiešaného učenia. Pokračujeme aj v úspešnej sérii prezentácií vnútorných či vonkajších expertov o vývoji v oblasti auditu alebo o témach, ktoré sa týkajú práce audítorov. Zorganizovali sme aj niekoľko vzdelávacích aktivít a podujatí, na ktorých sa experti z iných najvyšších kontrolných inštitúcií podelili o svoje poznatky a osvedčené postupy v oblasti auditu výkonnosti a finančného auditu. Dobrým príkladom je každoročný Deň odborného vzdelávania, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s Luxemburskou univerzitou v novembri 2017 a na ktorom sa zúčastnilo vyše 300 zamestnancov.

Úzko spolupracujeme s Európskou komisiou, Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA) a Európskou školou verejnej správy (ESA), aby sme našim zamestnancom ponúkli širokú škálu vzdelávacích možností: to zahŕňa kurzy o know-how v oblasti auditu a rozvoj sociálnych zručností, ale aj jazykové kurzy súvisiace s prácou.

Zamestnancov tiež podporujeme v tom, aby získali alebo si udržiavali odborné kvalifikácie a diplomy v oblastiach, ktoré sú relevantné pre našu úlohu a činnosť. Konkrétne sme pokračovali v spolupráci s Lorrainskou univerzitou (Nancy, Francúzsko) s cieľom ponúknuť postgraduálny univerzitný kurz v oblasti „Audit verejných organizácií a politík“ a magisterský kurz „Riadenie verejných organizácií“. Podpísali sme tiež dohodu o spolupráci s Európskym univerzitným inštitútom vo Florencii (Taliansko). V roku 2017 sme uzavreli partnerstvo s Univerzitou v Pise (Taliansko) a Združením certifikovaných účtovníkov (ACCA) s cieľom zorganizovať letnú školu na tému verejný audit a povinnosť zodpovedať sa.

V priebehu roka sme víťaznej akademickej práci udelili cenu za výskum v oblasti auditu verejného sektora za rok 2016 a v tejto iniciatíve budeme pokračovať aj v roku 2018.

Pokračovali sme aj v programe udeľovania cien za výkonnosť zamestnancom v iných ako vedúcich pozíciách, ktorí takto dostávajú možnosť zúčastniť sa na konkrétnom externom školení

Preklad

Naše riaditeľstvo pre preklad, jazykové služby a publikácie preložilo a zrevidovalo vyše 211 000 strán. Pokračujeme v snahách o zefektívnenie procesov týkajúcich sa prekladu a zníženie súvisiacich nákladov. Na zvýšenie efektívnosti napríklad všetky naše tímy prekladateľov používajú pracovnú platformu, ktorá uľahčuje spoluprácu.

Snažíme čoraz viac zapájať prekladateľov do hlavných činností a vytvárať ďalšie synergie s audítormi. V roku 2017 prekladatelia konkrétne čoraz viac poskytovali podporu audítorom pri vypracúvaní osobitných správ a výročnej správy. Poskytli tiež jazykovú podporu audítorom pri 38 auditoch.

Informačné technológie

Naše riaditeľstvo pre IT má kľúčový podiel na audítorských procesoch, pretože pomocou modernej a bezpečnej technológie zefektívňuje tok informácií.

Urobili sme ďalší pokrok v súvislosti so správou dokumentov, ktorý nám umožňuje plne digitalizovať procesy produkcie, schvaľovania a uverejňovania. Zaviedli sme zjednodušený nástroj, ktorý uľahčuje prístup na diaľku prostredníctvom mobilných zariadení. Prechodom na Windows 10 a SharePoint 2013 sme modernizovali naše systémy.

Prešli sme na nové systémy správy audítorských návštev a služobných ciest a odborného vzdelávania, ktoré v súčasnosti používajú aj ostatné inštitúcie EÚ, aby sme ešte viac využili medziinštitucionálne synergie.

Celý vývoj a výstupy boli dosiahnuté s ohľadom na riadenie rizík a zabezpečenie bezpečnosti operácií a kontinuity činnosti.

Budovy

V súčasnosti vlastníme tri budovy (K1, K2 a K3) a v Luxemburgu si prenajímame kancelárske priestory pre centrum obnovy IT systémov po havárii.

K1

Budova K1 bola otvorená v roku 1988 a nachádzajú sa v nej kancelárie až pre 310 zamestnancov a zasadacie miestnosti. V podzemných podlažiach sa nachádzajú parkoviská, technické zariadenia, skladovacie priestory, knižnica a hlavný archív, zatiaľ čo najvyššie poschodie sa využíva len pre technické zariadenia.

Budova K1 bola modernizovaná v roku 2008, aby bola v súlade s platnými štandardmi v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Ak to bolo možné, technológie v budove K1 boli prispôsobené, aby boli kompatibilné s technológiami v budovách K2 a K3. V dôsledku toho tieto tri budovy fungujú ako jediný, integrovaný technický subjekt.

K2

Budova K2 bola otvorená v roku 2003. V podzemných podlažiach sa nachádzajú parkoviská, technické zariadenia, skladovacie priestory a fitnes centrum. Najvyššie poschodie sa využíva výhradne pre technické zariadenia. Ostatné podlažia sa využívajú na kancelárie až pre 241 zamestnancov, zasadacie miestnosti, konferenčnú miestnosť s tlmočníckymi kabínkami, videokonferenčné miestnosti, kaviareň a jednoduché kuchynské priestory.

Na posúdenie možnosti zaviesť pracovné prostredie usporiadané podľa činností a modernizáciu technických zariadení budovy K2 sme iniciovali vypracovanie štúdie. Vyplynulo z nej, že existuje priestor na optimalizáciu organizácie pracovného prostredia a niektoré technické zariadenia je potrebné modernizovať. Podrobná štúdia k tomuto projektu sa bude realizovať v roku 2018 a očakáva sa, že práce začnú v roku 2019.

Podľa dohody s Radou a Európskym parlamentom z marca 2014 budeme niesť náklady na túto modernizáciu zo zvyšného rozpočtu na projekt výstavby budovy K3, ktorý bol dokončený pred niekoľkými rokmi.

K3

Budova K3 bola otvorená v roku 2012. V podzemných podlažiach sa nachádzajú parkoviská, technické zariadenia, skladovacie priestory, vykladacie plošiny, priestory na uskladnenie odpadu, tlačiareň, kuchyne a archívy. Na prízemí sa nachádza jedáleň, kaviareň a školiace priestory. V budove sa nachádzajú aj kancelárie pre 503 zamestnancov, zasadacie miestnosti a IT miestnosť. Na šiestom poschodí sú priestory na recepcie, kuchyňa a technické zariadenia. Budova K3 získala podľa metódy BREEAM, poprednej svetovej metódy hodnotenia a certifikácie udržateľnosti budov, hodnotenie „veľmi dobrá“.

Projekt bezpečného pracoviska

V priebehu roku 2017 pokročil projekt na posilnenie bezpečnosti našej inštitúcie a zamestnancov podľa plánu. Nové bezpečnostné kontrolné stredisko, stredisko pre externú akreditáciu a stredisko pre vstupnú kontrolu zamestnancov a návštevníkov začne fungovať v roku 2018.

Environmentálne manažérstvo

Ako inštitúcia EÚ zastávame názor, že je našou povinnosťou uplatňovať zásady dobrého environmentálneho manažérstva vo všetkých našich činnostiach, a sme odhodlaní pokračovať v znižovaní svojho vplyvu na životné prostredie.

V roku 2017 sme získali osvedčenie schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). V súčasnosti úspešne prevádzkujeme systém environmentálneho manažérstva, ktorý je v súlade so schémou EMAS, a v plnej miere dodržiavame požiadavky certifikácie normy ISO 14001:2015.

Snažíme sa systematicky znižovať emisie CO2. V roku 2017 sme tretí rok po sebe analyzovali emisie skleníkových plynov vznikajúce pri našej činnosti (t. j. emisnú stopu). Výsledky tejto štúdie sú k dispozícii na našej webovej stránke (eca.europa.eu).

Naša povinnosť zodpovedať sa

Finančné informácie

Naša inštitúcia je financovaná zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v rámci administratívnych výdavkov.

V roku 2017 bol náš rozpočet v približnej výške 141 mil. EUR. To predstavuje menej než 0,1 % celkových výdavkov EÚ a približne 1,5 % celkových administratívnych výdavkov EÚ. Vyčerpali sme 98 % rozpočtu na rok 2017.

Plnenie rozpočtu na rok 2017
ROZPOČTOVÝ ROK 2017 Konečné rozpočtové prostriedky Záväzky % využitia Platby
Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii (tis. EUR)
10 – Členovia inštitúcie   11 200   10 672 95 %   10 598
12 – Úradníci a dočasní zamestnanci 102 470 101 088 99 % 101 010
14 – Ostatní zamestnanci a externé služby     5 716     5 464 96 %     5 333
162 – Služobné cesty     3 450     3 035 88 %     2 575
161 + 163 + 165 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii     2 775     2 530 91 %     1 901
Medzisúčet hlava 1 125 611 122 789 98 % 121 417
Hlava 2: Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady
20 – Nehnuteľný majetok 3 546 3 541 99 % 1 669
210 – Informačné technológie a telekomunikácie 8 148 8 148 100 % 4 563
212 + 214 + 216 – Hnuteľný majetok a súvisiace náklady    999    942 94 %    736
23 – Bežné administratívne výdavky    434    293 68 %    221
25 – Schôdze a konferencie    733    664 91 %    443
27 – Informácie a publikácie 1 769 1 663 94 % 1 082
Medzisúčet hlava 2 15 629 15 251 98 % 8 714
Spolu 141 240 138 040 98 % 130 131

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018 je o 3,4 % vyšší ako na rok 2017.

Rozpočet na rok 2018
ROZPOČET 2018 2017
Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii (tis. EUR)
10 – Členovia inštitúcie   12 515   11 300
12 – Úradníci a dočasní zamestnanci 106 600 103 632
14 – Ostatní zamestnanci a externé služby     5 745     5 101
162 – Služobné cesty     3 450     3 450
161 + 163 + 165 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii     2 990     2 788
Medzisúčet hlava 1 131 300 126 271
Hlava 2: Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady
20 – Nehnuteľný majetok     2 930     3 216
210 – Informačné technológie a telekomunikácie     7 492     7 408
212 + 214 + 216 – Hnuteľný majetok a súvisiace náklady     1 157        925
23 – Bežné administratívne výdavky        555        438
25 – Schôdze a konferencie        706        676
27 – Informácie a publikácie     1 876     2 306
Medzisúčet hlava 2   14 716   14 969
Spolu 146 016 141 240

Riadenie rizík

V priebehu roka sme v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách preskúmali posúdenia rizík za každé riaditeľstvo. Výsledky týchto kontrol sa zohľadňujú vo výročnom vyhlásení povoľujúceho úradníka vo výročnej správe o činnosti, ako aj v posúdeniach rizika v nasledujúcom roku. V potrebných prípadoch sme vypracovali akčné plány týkajúce sa kontrol ex ante i ex post.

V septembri 2017 sme na základe týchto posudkov posilnili vnútorné kontroly a finančné postupy v súvislosti s cestovnými nákladmi a správou služobných vozidiel.

Vnútorný a vonkajší audit

Vnútorný audit

Náš útvar pre vnútorný audit (IAS) radí, ako má inštitúcia riadiť riziká. Vydáva stanoviská o kvalite riadenia a systémoch vnútornej kontroly. Zodpovedá sa audítorskému výboru, ktorý pozostáva z troch našich členov a externého odborníka. Výbor pravidelne monitoruje pokrok rôznych úloh stanovených v ročnom pláne útvaru a zabezpečuje jeho nezávislosť.

V roku 2017 útvar preskúmal vykonávanie stratégie na obdobie 2013 – 2017, operačnú štruktúru riaditeľstva pre predsedníctvo a správu našich softvérových licencií a produktov. Ďalej preskúmal plnenie politiky riadenia rizík a monitoroval vykonávanie svojich odporúčaní, pričom zabezpečoval, aby sa plnili akčné plány.

Vnútorný audítor zastáva názor, že v roku 2017 správa, riadenie rizík a zavedené postupy vnútornej kontroly ako celok poskytujú primerané uistenie v súvislosti s dosahovaním cieľov Dvora audítorov.

O výsledkoch činnosti vnútorného auditu predkladáme každoročne správu Európskemu parlamentu a Rade.

Vonkajší audit

Audit našej ročnej účtovnej závierky vykonáva nezávislý vonkajší audítor. Ide o dôležitú súčasť úsilia našej inštitúcie zabezpečiť, aby uplatňovala rovnaké zásady transparentnosti a zodpovednosti na seba, ako uplatňuje na kontrolované subjekty. Nás externý audítor – spoločnosť PricewaterhouseCoopers Sàrl – uverejnil správu o našej účtovnej závierke za rozpočtový rok 2016 dňa 31. októbra 2017.

Absolutórium

Rovnako ako všetky ostatné inštitúcie EÚ, aj my podliehame postupu udelenia absolutória.

V apríli 2017 Európsky parlament udelil nášmu generálnemu tajomníkovi absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015. To znamená, že naša účtovná závierka za rok 2015 bola zúčtovaná (uzavretá a schválená).

Ako každý rok sme pozorne zanalyzovali všetky záležitosti vznesené počas postupu udeľovania absolutória, ktoré sa týkali našich audítorských a riadiacich úloh, prijali sme náležité opatrenia a informovali sme Európsky parlament o našich následných opatreniach.

Stanoviská vonkajšieho audítora – rozpočtový rok 2016

Pokiaľ ide o naše finančné výkazy:

„Podľa nášho názoru finančné výkazy vyjadrujú pravdivo a verne finančnú situáciu Európskeho dvora audítorov k 31. decembru 2016, jeho finančnú výkonnosť, peňažné toky a zmeny v čistých aktívach za príslušný rozpočtový rok v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách.“

Pokiaľ ide o finančné zdroje a kontrolné postupy:

Na základe našej práce opísanej v tejto správe sme nezistili žiadnu skutočnosť, ktorá by nás viedla k presvedčeniu, že zo všetkých významných hľadísk a na základe uvedených kritérií:

 • zdroje pridelené EDA sa nepoužili na plánované účely,
 • uplatňované kontrolné postupy neposkytujú potrebné záruky na zaistenie súladu finančných operácií s platnými pravidlami a nariadeniami.

Vyhlásenie povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním

Ja, dolupodpísaný generálny tajomník Európskeho dvora audítorov vo funkcii povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, týmto:

 • vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto správe sú pravdivé a presné,
 • oznamujem, že som získal primeranú istotu, že:
  • zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto správe sa použili na daný účel a podľa zásad riadneho finančného hospodárenia,
  • zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií a zabezpečujú primerané spracovanie obvinení z podvodu alebo podozrení z podvodu,
  • náklady na kontroly a prínosy kontrol sú primerané.

Túto istotu som získal na základe vlastného úsudku a informácií, ktoré som mal k dispozícii, napríklad na základe správ a vyhlásení povoľujúcich úradníkov vymenovaných subdelegovaním, správ vnútorného audítora a správ vonkajšieho audítora za predchádzajúce rozpočtové roky.

Potvrdzujem, že mi nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá nie je uvedená v tejto správe a ktorá by mohla poškodiť záujmy tejto inštitúcie.

V Luxemburgu dňa 8. marca 2018

Eduardo Ruiz García
generálny tajomník

Príloha – Publikácie v roku 2017: osobitné správy, stanoviská a publikácie založené na preskúmaní

Osobitné správy

 • Osobitná správa č. 30/2016: Účinnosť podpory EÚ pre prioritné odvetvia v Hondurase
 • Osobitná správa č. 33/2016: Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany: koordinácia reakcií na katastrofy mimo EÚ bola vo všeobecnosti účinná
 • Osobitná správa č. 34/2016: Boj proti plytvaniu potravinami: príležitosť pre EÚ zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov v potravinovom dodávateľskom reťazci
 • Osobitná správa č. 35/2016: Využívanie rozpočtovej podpory na zlepšenie mobilizácie domácich príjmov v subsaharskej Afrike
 • Osobitná správa č. 36/2016: Posúdenie opatrení na ukončenie programov v oblasti súdržnosti a rozvoja vidieka v období rokov 2007 – 2013
 • Osobitná správa č. 1/2017: Na vykonávanie sústavy Natura 2000 s plným využitím jej potenciálu je potrebné väčšie úsilie
 • Osobitná správa č. 2/2017: Rokovania Komisie o partnerských dohodách a programoch v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020: výdavky viac zamerané na priority stratégie Európa 2020, ale čoraz zložitejšie postupy na meranie výkonnosti
 • Osobitná správa č. 3/2017: Pomoc EÚ pre Tunisko
 • Osobitná správa č. 4/2017: Ochrana rozpočtu EÚ pred neoprávnenými výdavkami: Komisia v období rokov 2007 – 2013 viac využívala preventívne opatrenia a finančné opravy v oblasti súdržnosti
 • Osobitná správa č. 5/2017: Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv?
 • Osobitná správa č. 6/2017: Reakcia EÚ na utečeneckú krízu: prístup založený na hotspotoch
 • Osobitná správa č. 7/2017: Nová úloha certifikačných orgánov v súvislosti s výdavkami SPP: pozitívny krok smerom k modelu jednotného auditu, no so značnými nedostatkami, ktoré treba riešiť
 • Osobitná správa č. 8/2017: Kontroly rybárstva EÚ: je potrebné väčšie úsilie
 • Osobitná správa č. 9/2017: Podpora EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v južnej a juhovýchodnej Ázii
 • Osobitná správa č. 10/2017: Podpora EÚ pre mladých poľnohospodárov by mala byť lepšie zameraná, aby sa podporila účinná generačná výmena
 • Osobitná správa č. 11/2017: Trustový fond EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku: nádejný začiatok napriek určitým nedostatkom
 • Osobitná správa č. 12/2017: Vykonávanie smernice o pitnej vode: zvýšenie kvality vody a zlepšenie prístupu k nej v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, investičné potreby však stále zostávajú značné
 • Osobitná správa č. 13/2017: Jednotný Európsky systém riadenia železničnej dopravy: bude táto politická voľba niekedy uskutočnená?
 • Osobitná správa č. 14/2017: Preskúmanie výkonnosti správy vecí na Súdnom dvore Európskej únie
 • Osobitná správa č. 15/2017: Ex ante kondicionality a výkonnostná rezerva v rámci súdržnosti: inovačné, zatiaľ však neúčinné nástroje
 • Osobitná správa č. 16/2017: Programovanie rozvoja vidieka: je potrebné menej zložitosti a väčšie zameranie na výsledky
 • Osobitná správa č. 17/2017: Intervencia Komisie v rámci gréckej finančnej krízy
 • Osobitná správa č. 18/2017: Jednotné európske nebo: zmena kultúry, nebo však nie je jednotné
 • Osobitná správa č. 19/2017: Dovozné postupy: nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ
 • Osobitná správa č. 20/2017: Nástroje záruk za úvery financované z EÚ: pozitívne výsledky, potrebné je však lepšie zameranie na príjemcov a koordinácia s vnútroštátnymi systémami
 • Osobitná správa č. 21/2017: Ekologizácia: komplexnejší režim podpory príjmov, ktorý ešte nie je environmentálne účinný
 • Osobitná správa č. 22/2017: Volebné pozorovateľské misie – vynaložilo sa úsilie na podporu plnenia odporúčaní, potrebné je však lepšie monitorovanie
 • Osobitná správa č. 23/2017: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií: náročná práca súvisiaca s bankovou úniou už začala, ale zostáva ešte prejsť dlhú cestu

Stanoviská

 • Stanovisko č. 1/2017 k návrhu revízie „nariadenia o rozpočtových pravidlách“, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie
 • Stanovisko č. 2/2017 k návrhu na zmenu nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na rozpočet európskych škôl
 • Stanoviská č. 3/2007 a 4/2017 k návrhom na zmenu nariadení rozpočtového výboru Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo
 • Stanovisko č. 5/2017 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií

Publikácie založené na preskúmaní

 • Situačná správa: Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy
 • Rýchle preskúmanie veci týkajúce sa plnenia 5 % zníženia počtu pracovných miest

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

* V roku 2017 hodnotitelia posudzovali osobitné správy č. 3/2017, 4/2017, 5/2017, 10/2017, 14/2017 a 17/2017.

Obsah

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2018.

Print ISBN 978-92-872-9655-9 ISSN 1831-1334 doi:10.2865/940063 QJ-AA-18-001-SK-C
PDF ISBN 978-92-872-9682-5 ISSN 2362-9614 doi:10.2865/312990 QJ-AA-18-001-SK-N
HTML ISBN 978-92-872-9451-7 ISSN 2362-9614 doi:10.2865/573247 QJ-AA-18-001-SK-Q

© Európska únia, 2018

Šírenie je povolené pod podmienkou, že sa uvedie zdroj.

V prípade použitia či šírenia týchto fotografií je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv:

* © Grzegorz Jakubowski/KPRP

* © marianorajoy

Pri týchto fotografiách je šírenie povolené pod podmienkou, že sa uvedie držiteľ autorských práv, zdroj a mená fotografov:

* © Európska únia, zdroj: EDA – Simon SCHMITT

* © Európska únia, 2017, zdroj: EP – Dominique HOMMEL

* © Európska únia, 2017, zdroj: EP – Dominique HOMMEL

* © Európska únia, 2017, zdroj: EP – Christian CREUTZ

* © Európska únia, 2012, zdroj: EP – Martin LAHOUSSE

* © Európska únia, 2013, zdroj: EP – Genevieve ENGEL

* © Európska únia, 2012, zdroj: EP – Milos BICANSKI

* © Európska únia, 2018, zdroj: EP – Christian CREUTZ

* © Európska únia, 2017, zdroj: EP – Mathieu CUGNOT

* © Európska únia, zdroj: EDA – Edouard DIRRIG

* © Európska únia, zdroj: EDA – Simon SCHMITT

Táto publikácia je dostupná v 23 jazykoch v tomto formáte:

PDF

AKO ZÍSKAŤ PUBLIKÁCIE EÚ

Bezplatné publikácie:

(*) Za poskytnutie informácií sa neplatí, podobne ako za väčšinu hovorov (niektorí mobilní operátori, verejné telefónne automaty alebo hotely si však môžu účtovať poplatok).

Platené publikácie: