Ευρωπαϊκο Ελεγκτικο Συνεδριο 2017 Έκθεση δραστηριοτήτων

Cover image

Τίποτα δεν μπορεί να ζωντανέψει καλύτερα τις μνήμες 40 χρόνων όσο οι εικόνες. Οι παραπάνω φωτογραφίες παρουσιάζουν την επαγγελματική καθημερινότητα εκατοντάδων υπαλλήλων που έχουν υπηρετήσει το όργανό μας όλα αυτά τα χρόνια. Ορισμένες από αυτές αναρτήθηκαν στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (@EUauditors) καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ποιοι είμαστε

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ.

Είμαστε ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της Ένωσης. Το Σώμα των Μελών του οργάνου μας απαρτίζεται από 28 εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ. Απασχολούμε περί τους 900 υπαλλήλους, ελεγκτές και διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το όργανό μας ιδρύθηκε το 1977 και εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Το έργο μας

Ελέγχουμε αν η ΕΕ τηρεί άρτιους λογαριασμούς, εφαρμόζει ορθά τους δημοσιονομικούς κανόνες της και εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα των πολιτικών και των προγραμμάτων της.

Με το έργο μας συμβάλλουμε στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και προάγουμε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε διασφάλιση, επισημαίνουμε αδυναμίες, αναδεικνύουμε επιτεύγματα και παρέχουμε καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους νομοθέτες της ΕΕ.

Παρουσιάζουμε τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της ΕΕ, στα εθνικά κοινοβούλια και στο ευρύ κοινό.

Οι εγκαταστάσεις του ΕΕΣ στην τοποθεσία Kirchberg, Λουξεμβούργο, 2017.

Πρόλογος του Προέδρου

Αγαπητή αναγνώστρια, αγαπητέ αναγνώστη,

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο άρχισε να λειτουργεί το 1977. Ανατρέχοντας στα 40 χρόνια που μεσολάβησαν, διαπιστώνουμε πόσο επιτυχημένη ήταν η συμβολή μας στη δημόσια λογοδοσία και στη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ.

Τον Οκτώβριο του 2017, γιορτάσαμε την επέτειό μας με επίσημη τελετή, παρουσία των Αυτών Βασιλικών Υψηλοτήτων του Μεγάλου Δούκα και της Μεγάλης Δούκισσας του Λουξεμβούργου, της Kersti Kaljulaid, Προέδρου της Εσθονίας, του Antonio Tajani, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Jean-Claude Juncker, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρουσία όλων αυτών των προσωπικοτήτων αποτέλεσε ηχηρή επιβεβαίωση του ρόλου μας ως «δημοσιονομικής συνείδησης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βέβαια, τη χρονιά που μας πέρασε ατενίσαμε και το μέλλον. Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε επί της στρατηγικής που θα εφαρμόσουμε κατά τα τρία τελευταία χρόνια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, μέχρι το τέλος του 2020. Οι πολίτες μας, προκειμένου να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους στην ΕΕ και στους θεσμούς μας, απαιτούν σαφείς, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες. Ο κόσμος πρέπει να μπορεί να βλέπει ότι η ΕΕ ενεργεί με ακεραιότητα, ότι σέβεται το κράτος δικαίου, ότι δαπανά τα δημόσια χρήματα με σύνεση, ότι καθορίζει σαφείς στόχους για τις πολιτικές της και ότι επιτυγχάνει τα αποτελέσματα που υπόσχεται. Εμείς, ως ο εξωτερικός ελεγκτής της Ένωσης, είμαστε οι πλέον αρμόδιοι να επαληθεύουμε τα ανωτέρω και να καταρτίζουμε σχετικές αναφορές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δημοσιεύσαμε ειδικές εκθέσεις για ευρύ φάσμα πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και άλλα έγγραφα καταρτισθέντα βάσει επισκοπήσεων, όπως πανοραμικές επισκοπήσεις και συνοπτικές περιπτωσιολογικές επισκοπήσεις. Επιπλέον, εκπονήσαμε διάφορες γνώμες σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και, όπως κάθε χρόνο, τις ετήσιες εκθέσεις μας σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, καθώς και σχετικά με τους οργανισμούς και τα διάφορα άλλα όργανα της Ένωσης.

Στην παρούσα έκθεση, επιχειρείται ένας συνολικός απολογισμός των δραστηριοτήτων μας κατά το 2017 και παρατίθενται βασικές πληροφορίες σχετικά με το όργανο, τον προϋπολογισμό και το προσωπικό μας.

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση.

Klaus-Heiner Lehne
Πρόεδρος

Σύντομη επισκόπηση του 2017

Οι δραστηριότητές μας

 • Είκοσι οκτώ ειδικές εκθέσεις με θέμα την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ σε τομείς όπως η απασχόληση των νέων, το περιβάλλον, η μετανάστευση και η τραπεζική ένωση.
 • Μία πανοραμική επισκόπηση σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και μία συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση με θέμα τη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
 • Πέντε γνώμες επί νέας ή επικαιροποιούμενης νομοθεσίας της ΕΕ με σημαντικές επιπτώσεις στη δημοσιονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης μίας σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και μίας ακόμη σχετικά με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.
 • Ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της συνοπτικής έκθεσης με τίτλο «Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία», αναφερόμενης στο 2016.
 • Πενήντα πέντε ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους λογαριασμούς των διαφόρων οργανισμών, των λοιπών οργάνων και των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ, που έχουν την έδρα τους σε διάφορα μέρη εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων δύο σχετικών συνοπτικών εκθέσεων.
 • Συναντήσεις, σεμινάρια και συνέδρια με τα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη και με ομοτίμους, όπως η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και συνέδρια σχετικά με την απασχόληση των νέων και την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τις εκτιμήσεις αντικτύπου.

Η διαχείρισή μας

 • Υποδεχθήκαμε δύο νέα Μέλη στους κόλπους του οργάνου μας, τον Juhan Parts (Εσθονία) την 1η Ιανουαρίου 2017 και την Ildikó Gáll-Pelcz (Ουγγαρία) την 1η Σεπτεμβρίου 2017.
 • Εγκρίναμε νέα πολυετή στρατηγική που θα αποτελέσει την πυξίδα των εργασιών και της διαχείρισής μας κατά το διάστημα 2018-2020.
 • Αναθεωρήσαμε τον προγραμματισμό των εργασιών μας, με γνώμονα μια περισσότερο στρατηγική και συνεπή προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό των ελεγκτικών προτεραιοτήτων μας, η οποία να καλύπτει ολόκληρο το όργανο.
 • Επανεξετάσαμε την πολιτική μας ως προς τη διαχείριση των κινδύνων και ενισχύσαμε τις δημοσιονομικές διαδικασίες που εφαρμόζουμε.
 • Εξακολουθήσαμε να μειώνουμε τις θέσεις εργασίας στο όργανό μας, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, εφαρμόζοντας συγχρόνως πολιτική ίσων ευκαιριών κατά τις προσλήψεις και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
 • Λάβαμε περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, όπως η EMAS και το ISO 14001:2015, για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε.

Οι δραστηριότητές μας

Έλεγχος

Διάφορα είναι τα είδη ελέγχων που διενεργούμε στους διαφορετικούς τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ:

 • Έλεγχοι επιδόσεων, που αφορούν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την οικονομία των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Αντικείμενο αυτών των ελέγχων είναι η αποδοτικότητα των δαπανών και, ως εκ τούτου, εστιάζουν σε συγκεκριμένα διαχειριστικά θέματα ή σε συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού, που επιλέγουμε βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως το δημόσιο συμφέρον, οι δυνατότητες βελτίωσης και ο κίνδυνος ανεπαρκών επιδόσεων ή ύπαρξης παρατυπιών.
 • Δημοσιονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι συμμόρφωσης, που αφορούν την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων επί των οποίων αυτοί στηρίζονται (ιδίως στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας), καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση των συστημάτων ή των πράξεων, σε συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού, με τους ισχύοντες κανόνες και τους κανονισμούς.

Χάρη στα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνουμε στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας, οι εκθέσεις μας περιέχουν σαφή συμπεράσματα σχετικά με τον βαθμό επίτευξης των στόχων πολιτικής της ΕΕ, καθώς και την κατάσταση της λογιστικής του προϋπολογισμού και τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να διατυπώνουμε πρακτικές συστάσεις με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των πόρων.

Επισκέψεις ελέγχου το 2017

Το μεγαλύτερο μέρος των ελεγκτικών εργασιών μας εκτελείται στην έδρα μας, στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα, το 2017 οι ελεγκτές μας πραγματοποίησαν μεγάλο αριθμό επισκέψεων στα άλλα θεσμικά όργανα, στους οργανισμούς και στα λοιπά όργανα της ΕΕ, στις αντιπροσωπείες της, σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως στα Ηνωμένα Έθνη, που συμμετέχουν στη διαδικασία διάθεσης κεφαλαίων της ΕΕ. Ελέγχουμε επίσης επί τόπου τους αποδέκτες κεφαλαίων της ΕΕ, είτε αυτοί βρίσκονται εντός των συνόρων της είτε εκτός. Με τους ελέγχους αυτούς, συγκεντρώνουμε άμεσα αποδεικτικά στοιχεία από όσους συμμετέχουν στη διαχείριση των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ και στην είσπραξη και καταβολή των κεφαλαίων της, καθώς και από τους δικαιούχους που τα εισπράττουν.

Ο έλεγχος είναι η βασική δραστηριότητά μας

Η συχνότητα και η ένταση των ελεγκτικών εργασιών μας στα επιμέρους κράτη μέλη και στις δικαιούχους χώρες εξαρτώνται από το είδος των ελέγχων που διενεργούμε. Το 2017 οι ελεγκτές μας διέθεσαν 3 670 ημέρες σε επιτόπιους ελέγχους (έναντι 4 246 το 2016) στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες.

Τα κλιμάκια ελέγχου μας αποτελούνται συνήθως από δύο ή τρεις ελεγκτές, ενώ η διάρκεια μιας επίσκεψης ελέγχου κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως και δύο εβδομάδες. Οι επιτόπιοι έλεγχοί μας εντός ΕΕ πραγματοποιούνται συχνά σε συνεργασία με τα ανώτατα όργανα ελέγχου (ΑΟΕ) των οικείων κρατών μελών.

Το 2017 διαθέσαμε 3 670 ημέρες σε επιτόπιους ελέγχους στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες

Επιπλέον, οι ελεγκτές μας διέθεσαν 2 300 ημέρες (έναντι 2 510 το 2016) σε ελέγχους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, σε αποκεντρωμένους οργανισμούς και άλλα όργανα σε ολόκληρη την ΕΕ, σε διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη ή ο ΟΟΣΑ, καθώς και σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες. Για τη συλλογή και επικύρωση των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τις εικονοτηλεδιασκέψεις και άλλες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων.

5 970 ημέρες ελέγχου το 2017

Εντοπισμός των περιπτώσεων απάτης

Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) με σκοπό την πάταξη της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Διαβιβάζουμε στην OLAF κάθε περίπτωση που εγείρει υπόνοιες απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ την οποία εντοπίζουμε στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας. Οι περιπτώσεις αυτές παρακολουθούνται στη συνέχεια από την OLAF, η οποία αποφασίζει για τυχόν κίνηση έρευνας, συνεργαζόμενη, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, με τις αρχές των κρατών μελών.

Το 2017 διαβιβάσαμε στην OLAF 13 περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης που εντοπίσαμε μέσω των ελέγχων μας

Μολονότι οι έλεγχοί μας δεν σχεδιάζονται ειδικά για την αναζήτηση περιπτώσεων απάτης, εντοπίζουμε αρκετές περιπτώσεις που εγείρουν υπόνοιες για ενδεχόμενες παράτυπες ή δόλιες δραστηριότητες. Το 2017 κοινοποιήσαμε στην OLAF 13 τέτοιες περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης (έναντι 11 το 2016), τις οποίες εντοπίσαμε στο πλαίσιο των εργασιών μας σχετικά με τη δήλωση αξιοπιστίας για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017, καθώς και κατά την εκτέλεση άλλων ελεγκτικών καθηκόντων.

Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις μας: ειδικές εκθέσεις, ετήσιες εκθέσεις, γνώμες και δημοσιεύσεις βάσει επισκόπησης

Οι εκθέσεις ελέγχου και οι γνώμες μας συνιστούν στοιχείο καθοριστικής σημασίας στην αλυσίδα λογοδοσίας που υπάρχει στην ΕΕ, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται προκειμένου να υποχρεώνουν σε λογοδοσία —ιδίως στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής— τους υπευθύνους για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ, και κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στα κράτη μέλη διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στους τομείς που υπάγονται στην επιμερισμένη διαχείριση, όπως η γεωργία και οι δαπάνες στον τομέα της συνοχής, καθώς είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση του 80 % περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το χαρτοφυλάκιο των δημοσιεύσεών μας περιλαμβάνει:

 • ειδικές εκθέσεις, που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων πολιτικής και τομέων δαπανών ή επί συγκεκριμένων δημοσιονομικών και διαχειριστικών θεμάτων·
 • ετήσιες εκθέσεις, που περιλαμβάνουν κυρίως τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ελέγχων και των ελέγχων συμμόρφωσης επί του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επί των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης, αλλά καλύπτουν επίσης ζητήματα που άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης και των επιδόσεων·
 • ειδικές ετήσιες εκθέσεις, που δημοσιεύονται χωριστά και αφορούν τους εκτελεστικούς και αποκεντρωμένους οργανισμούς, τα λοιπά όργανα και τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ·
 • γνώμες σχετικά με νέους νόμους ή σχετικά με την επικαιροποίηση παλαιότερων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δημοσιονομική διαχείριση, εκδιδόμενες είτε κατόπιν αιτήματος άλλου θεσμικού οργάνου είτε με δική μας πρωτοβουλία·
 • δημοσιεύσεις βάσει επισκοπήσεων, όπως:
  • πανοραμικές επισκοπήσεις: περιγραφικά και αναλυτικά έγγραφα αναφερόμενα σε σύνθετους και ευρείς τομείς πολιτικής ή σε ανάλογα διαχειριστικά ζητήματα, στα οποία παρουσιάζουμε την πείρα και τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει επί του εκάστοτε θέματος, συχνά μέσα από μια διατομεακή προσέγγιση·
  • ενημερωτικά έγγραφα: προσομοιάζουν στις πανοραμικές επισκοπήσεις (περιγραφικά και αναλυτικά έγγραφα περί συγκεκριμένου τομέα πολιτικής ή διαχειριστικού ζητήματος), αλλά με περισσότερο περιορισμένο πεδίο αναφοράς·
  • συνοπτικές περιπτωσιολογικές επισκοπήσεις: παρουσιάζουν και τεκμηριώνουν την πραγματικότητα που περιβάλλει εξαιρετικά εστιασμένα, συγκεκριμένα ζητήματα ή προβλήματα και, οσάκις αναγκαίο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανάλυση προς διευκόλυνση της κατανόησης αυτής της πραγματικότητας.

Όλες οι δημοσιεύσεις μας είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu). Επίσης, στο τέλος της παρούσας έκθεσης, παραθέτουμε κατάλογο με όλες τις ειδικές εκθέσεις, τις γνώμες και τις δημοσιεύσεις κατόπιν επισκοπήσεων που εκπονήσαμε το 2017.

Αριθμός δημοσιεύσεων το 2017

Ετήσιες εκθέσεις

Ετήσια έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016

Στην ετήσια έκθεσή μας για το 2016 σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, εξετάσαμε τον τρόπο χρησιμοποίησης των κεφαλαίων της ΕΕ κατά τη διάρκεια του έτους και επισημάναμε τους τομείς στους οποίους ο κίνδυνος ύπαρξης παράτυπων δαπανών ήταν ο υψηλότερος. Επιπροσθέτως, αξιολογήσαμε συγκεκριμένα κάθε σημαντικό τομέα του προϋπολογισμού της ΕΕ, βάσει των τίτλων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, και παραθέσαμε πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, καθώς και στοιχεία που αφορούσαν τις επιδόσεις. Αναλύσαμε επίσης τους λόγους εμφάνισης των σφαλμάτων και διατυπώσαμε συστάσεις για βελτίωση.

Ελέγξαμε περί τις 1 000 πληρωμές προς δικαιούχους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016

Οι ελεγκτές μας υπέβαλαν σε ελεγκτικές δοκιμασίες περί τις 1 000 πληρωμές προς δικαιούχους, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί από όλους τους τομείς δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι αξιολογήσαμε περί τις χίλιες διαφορετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες πόροι της ΕΕ είχαν χρησιμοποιηθεί για την παροχή στήριξης σε βασικά έργα υποδομής, ΜΜΕ, ερευνητικούς οργανισμούς, γεωργούς ή σπουδαστές στα κράτη μέλη της ή σε δικαιούχους σε τρίτες χώρες.

Η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσής μας σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής
Βασικά πληροφοριακά στοιχεία
Δαπάνες της ΕΕ για το 2016
136,4 δισεκατ. ευρώ ή περί τα 267 ευρώ ανά πολίτη
Ελεγχθέν ποσό
129,3 δισεκατ. ευρώ
Λογαριασμοί
Αξιόπιστοι: εγκρίνονται από το ΕΕΣ
Έσοδα
Νόμιμα και κανονικά, χωρίς σφάλματα: το ΕΕΣ διατυπώνει γνώμη χωρίς επιφύλαξη
Πληρωμές
3,1 % το επίπεδο του συνολικού εκτιμώμενου σφάλματος —για περίπου το ήμισυ των δαπανών, το επίπεδο σφάλματος ήταν κατώτερο του ορίου σημαντικότητας του 2 %: το ΕΕΣ διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη (και όχι αρνητική γνώμη)

Η δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής μας σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Στις 28 Σεπτεμβρίου, παρουσιάσαμε την ετήσια έκθεσή μας στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, στη συνέχεια, στην Ολομέλειά του, στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Η Ingeborg Grässle, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Klaus-Heiner Lehne, Πρόεδρος του ΕΕΣ, και ο Λάζαρος Στ. Λαζάρου, Μέλος του ΕΕΣ, κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσής μας στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, στις Βρυξέλλες.
Οι λογαριασμοί της ΕΕ παρουσιάζουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και το ποσοστό των παράτυπων δαπανών μειώθηκε ακόμη περισσότερο το 2016

Κύρια συμπεράσματα

 • Οι λογαριασμοί του 2016 καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και παρέχουν, από κάθε ουσιώδη πλευρά, ακριβοδίκαιη εικόνα των οικονομικών της ΕΕ.
 • Τα έσοδα του 2016 δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα.
 • Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ παρουσιάζει σταθερή βελτίωση τα τελευταία χρόνια: 2016: 3,1 %, 2015: 3,8 % και 2014: 4,4 %. Το 2016 μεγάλο τμήμα των δαπανών που υποβάλαμε σε έλεγχο —πληρωμές βάσει δικαιωμάτων (σε αντιδιαστολή με τις πληρωμές για την απόδοση δαπανών)— δεν περιείχε σημαντικό επίπεδο σφάλματος.
 • Στους περισσότερους τομείς, τα περί κανονικότητας στοιχεία που ανέφερε η Επιτροπή συμφωνούν σε γενικές γραμμές με τα δικά μας αποτελέσματα. Ωστόσο, η Επιτροπή οφείλει να απλουστεύσει τη μέτρηση των επιδόσεων, παραδείγματος χάριν μειώνοντας τον αριθμό στόχων και δεικτών.
 • Τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επέδρασαν θετικά στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος. Χωρίς αυτά, το κατά την εκτίμησή μας συνολικό επίπεδο σφάλματος θα ήταν υψηλότερο κατά 1,2 %. Ωστόσο, οι υπάρχουσες πληροφορίες ήταν αρκετές για την περαιτέρω πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση σημαντικού μέρους των σφαλμάτων.
 • Το συνολικό ποσό των πληρωμών τις οποίες η ΕΕ δεσμεύθηκε να πραγματοποιήσει από μελλοντικούς προϋπολογισμούς ήταν υψηλότερο από ποτέ, ενώ προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται. Η εκπλήρωση αυτών των συσσωρευμένων υποχρεώσεων και η αποτροπή τέτοιας συσσώρευσης στο μέλλον είναι ζητήματα που πρέπει να ληφθούν πρωτίστως υπόψη κατά τον προγραμματισμό των δαπανών της ΕΕ για τη μετά το 2020 περίοδο.
Για πρώτη φορά γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα των δαπανών της ΕΕ στην ετήσια έκθεση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
Επίπεδο σφάλματος κατώτερο του 2 %
Γνώμη με επιφύλαξη
Επίπεδο σφάλματος ανώτερο του 2 %, αλλά εντοπιζόμενο μόνο σε ορισμένους τομείς του προϋπολογισμού
Αρνητική γνώμη
Επίπεδο σφάλματος ανώτερο του 2 %, διάχυτο σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό
Λάζαρος Στ. Λαζάρου, το Μέλος του ΕΕΣ που έχει την αρμοδιότητα της ετήσιας έκθεσης.

«Η ετήσια έκθεση για το 2016 είναι ιστορική, δεδομένου ότι είναι αρκετά διαφορετική σε σύγκριση με εκείνες του παρελθόντος. Για πρώτη φορά διατυπώσαμε γνώμη με επιφύλαξη, και όχι πλέον αρνητική γνώμη, όσον αφορά τη συμμόρφωση στον τομέα των δαπανών».

Σύγκριση των εκτιμώμενων επιπέδων σφάλματος που αντιστοιχούν στους διάφορους τομείς δαπανών της ΕΕ (2014-2016)
Τα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη έχουν επίσης ανάγκη από στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τα κεφάλαια που δαπανά η ΕΕ
Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ, Klaus-Heiner Lehne, κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, στις 4 Οκτωβρίου 2017.

«Η γνώμη με επιφύλαξη που διατυπώσαμε φέτος απηχεί τη σημαντική βελτίωση των οικονομικών της ΕΕ. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, θα δούμε από άλλη οπτική γωνία τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ:

 • θα λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη τους εσωτερικούς ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ώστε να ενισχύσουμε περισσότερο την υποχρέωση λογοδοσίας και να βελτιώσουμε περαιτέρω τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ.
 • Επίσης, θα εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στις επιδόσεις, προκειμένου να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες της ΕΕ ότι τα χρήματά τους αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο».

Η σημασία της έμφασης στις επιδόσεις των δαπανών της ΕΕ και στα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα έχει επίσης τονιστεί από τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής για το 2016, τον βουλευτή Joachim Zeller:

Ο Joachim Zeller, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εισηγητής της απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016.

«Τα ποσοστά σφάλματος και το κατά πόσον, παραδείγματος χάριν, οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων χρησιμοποιήθηκαν σύννομα είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, ωστόσο πρέπει να εξετάζουμε και το τι έχει επιτευχθεί με τους πόρους αυτούς».

Ετήσια έκθεση σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης

Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ) παρέχουν οικονομική στήριξη στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Τα ΕΤΑ χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη, ωστόσο η διαχείρισή τους ασκείται εκτός του πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, επικουρικώς, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Το ένα τρίτο περίπου του συνολικού σφάλματος στα ΕΤΑ ανάγεται στη μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί σύναψης συμβάσεων. Άλλα σοβαρά είδη σφάλματος είναι οι δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν τελικά ή που δεν είναι επιλέξιμες.

Η ετήσια έκθεσή μας για τα ΕΤΑ δημοσιεύεται ταυτόχρονα με την ετήσια έκθεσή μας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).

Βασικά πληροφοριακά στοιχεία
Προϋπολογισμός των ΕΤΑ για το 2016
3,4 δισεκατ. ευρώ
Ελεγχθέν ποσό
2,8 δισεκατ. ευρώ
Λογαριασμοί
Αξιόπιστοι
Έσοδα
Δεν περιείχαν σφάλματα
Πληρωμές
Περιείχαν ουσιώδη σφάλματα (εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 3,3 %)

Ειδικές ετήσιες εκθέσεις

Οι οργανισμοί, τα λοιπά όργανα και οι κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ εδρεύουν σε διάφορα μέρη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα σε τομείς ζωτικής σημασίας για τους πολίτες της, όπως η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία, η ελευθερία και η δικαιοσύνη και η έρευνα.

Το 2017 ελέγξαμε την αξιοπιστία των λογαριασμών τους, καθώς και τη συμμόρφωση των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται με τους ισχύοντες κανόνες. Για τη διαμόρφωση της γνώμης μας για τους λογαριασμούς αυτούς, λάβαμε υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις ελεγκτικές εργασίες ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών. Σε έλεγχο υποβάλαμε επίσης την υποδομή επικοινωνιών Sisnet, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και την εκκαθάριση της κοινής επιχείρησης Galileo. Γνώμονας των εργασιών μας ήταν η ενοποίηση των αποτελεσμάτων, ενώ πρόθεσή μας για το 2018 είναι να δημοσιεύσουμε μία ενιαία έκθεση για τους εν λόγω οργανισμούς.

Βασικά πληροφοριακά στοιχεία
Το ΕΕΣ υπέβαλε σε έλεγχο
45 οργανισμούς και λοιπά όργανα της ΕΕ και 8 κοινές επιχειρήσεις
Συνολικός προϋπολογισμός για το 2016
5,2 δισεκατ. ευρώ
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων το 2016
Περί τους 11 000
Το ΕΕΣ δημοσίευσε
55 ειδικές ετήσιες εκθέσεις, περιλαμβανομένων δύο σχετικών συνοπτικών εκθέσεων
Οργανισμοί (προϋπολογισμός 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, 10 364 υπάλληλοι)

Με τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι οι λογαριασμοί και των 41 οργανισμών παρείχαν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασής τους. Οι οικονομικές πράξεις επί των οποίων βασίζονταν οι λογαριασμοί ήταν νόμιμες και κανονικές για όλους τους λογαριασμούς, εξαιρουμένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, για την οποία εκδώσαμε γνώμη με επιφύλαξη λόγω της μη τήρησης των αρχών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.

Κοινές επιχειρήσεις (προϋπολογισμός 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 633 υπάλληλοι)

Οι λογαριασμοί και των οκτώ κοινών επιχειρήσεων ήταν αξιόπιστοι. Παρείχαν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής τους, των αποτελεσμάτων των πράξεών τους και των ταμειακών ροών τους για το οικονομικό έτος 2016.

Επιπλέον, οι πράξεις στις οποίες βασίζονταν οι λογαριασμοί επτά κοινών επιχειρήσεων ήταν σύννομες, εξαιρουμένης της Κοινής Επιχείρησης ECSEL, για την οποία εκδώσαμε γνώμη με επιφύλαξη, δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατόν να αποκομίσουμε εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την αξιοπιστία των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που αυτή εφαρμόζει για την καταβολή των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ.

Όλες οι ειδικές ετήσιες εκθέσεις μας, καθώς και οι δύο σχετικές συνοπτικές εκθέσεις, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).

Ειδικές εκθέσεις

Το 2017 δημοσιεύσαμε 28 ειδικές εκθέσεις. Σε αυτές εξετάσαμε ειδικότερα κατά πόσον είχαν επιτευχθεί οι στόχοι των επιλεγέντων προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ, αν τα αποτελέσματα είχαν εξασφαλιστεί κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, καθώς και αν η χρηματοδότηση της ΕΕ απέφερε προστιθέμενη αξία. Διατυπώσαμε επίσης συστάσεις για βελτιώσεις, όπως για την εξοικονόμηση πόρων, τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας, την αποφυγή της κατασπατάλησης πόρων ή την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων πολιτικής κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικότερο.

Οι ειδικές εκθέσεις επικεντρώνονται στην εξέταση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της οικονομίας των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ

Η θεματολογία των ειδικών εκθέσεών μας αποτελούσε αντανάκλαση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως η βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον χρήση των φυσικών πόρων, η δημιουργία οικονομικής μεγέθυνσης και η υποστήριξη της ένταξης, οι προκλήσεις της μετανάστευσης και της παγκόσμιας ανάπτυξης, η ενιαία αγορά και η τραπεζική ένωση, καθώς και η εξασφάλιση μιας υπεύθυνης και αποδοτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα αναφερθούμε παρακάτω σε δύο από τις εν λόγω 28 ειδικές εκθέσεις: στη μία, με θέμα τη σπατάλη τροφίμων, εξετάσαμε κατά πόσον οι πολιτικές της ΕΕ ήταν κατάλληλες για την καταπολέμηση του προβλήματος αυτού σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, και στην άλλη, με θέμα την ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση, εξετάσαμε τις δράσεις που ανέλαβε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης δημόσιου χρέους σε ένα από τα κράτη μέλη της, μέσω των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Ειδική έκθεση: Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων
Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει σημαντική θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων της δημόσιας και πολιτικής ατζέντας, ιδίως ενόψει της ανάγκης σίτισης του διαρκώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, το ένα τρίτο περίπου των τροφίμων που παράγονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σπαταλιέται ή χάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με σημαντική επιβάρυνση από άποψη κόστους, τόσο οικονομικού όσο και περιβαλλοντικού.

Οι ελεγκτές της ΕΕ εξέτασαν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων

Εξετάσαμε συγκεκριμένα τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, καθώς και με ποιον τρόπο τα διάφορα μέσα της πολιτικής της ΕΕ συμβάλλουν στον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων. Επικεντρωθήκαμε στις δράσεις πρόληψης και δωρεάς, οι οποίες αποτελούν τις προτιμώμενες μορφές δράσης για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

Οι ελεγκτές μας πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με υπαλλήλους από υπηρεσίες της Επιτροπής αρμόδιες για τη συγκεκριμένη πολιτική, εξέτασαν έγγραφα και διεξήγαγαν επισκέψεις ελέγχου σε πέντε κράτη μέλη: την Ιταλία (Λάτιο), τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία. Επισκέφθηκαν τα αρμόδια υπουργεία και πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους. Επιπλέον, ζήτησαν την άποψη των ενδιαφερόμενων μερών από τους κλάδους της παραγωγής, της λιανικής πώλησης και της έρευνας τροφίμων, καθώς και των ενδιαφερομένων από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

«Η ΕΕ μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων» δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ

Οι ελεγκτές μας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, μολονότι αρκετές πολιτικές της ΕΕ δυνητικά μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, η δυνατότητα αυτή δεν αξιοποιείται πλήρως. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα είναι αποσπασματικά και ασυνεχή, και δεν υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην έκθεσή μας επισημαίνεται μια σειρά ευκαιριών που χάθηκαν και δυνητικών βελτιώσεων οι οποίες δεν προϋποθέτουν νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ή περαιτέρω στήριξη με δημόσιους πόρους, ενώ συνιστάται η καλύτερη εναρμόνιση των εφαρμοζόμενων πολιτικών, καθώς και ο σαφής προσδιορισμός του περιορισμού της σπατάλης τροφίμων ως στόχου πολιτικής.

Παρουσιάσαμε την έκθεση ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, του Συμβουλίου της ΕΕ και ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων κρατών μελών της ΕΕ. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο χαιρέτισαν την έκθεση και ενέκριναν τα συμπεράσματά της. Η έκθεση αποτέλεσε επίσης αντικείμενο ευρείας κάλυψης από τον Τύπο, ιδίως δε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδική έκθεση: Η παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση
Η Ελλάδα χρειαζόταν βοήθεια προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητά της

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 οδήγησε σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και σε κρίση χρέους στην Ευρώπη, γεγονός που έφερε στην επιφάνεια τα τρωτά σημεία της ελληνικής οικονομίας. Τον Απρίλιο του 2010, η χώρα δεν ήταν πλέον σε θέση να χρηματοδοτείται από τις αγορές και, ως εκ τούτου, ζήτησε τη χρηματοδοτική συνδρομή των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Έκτοτε, η Ελλάδα συμμετείχε σε τρία προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, τα οποία διαχειρίζονταν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η λεγόμενη «Τρόικα». Στο τρίτο πρόγραμμα συμμετείχε επίσης ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ). Η χορήγηση της συνδρομής, συνολικού ύψους 368,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τελούσε υπό την αίρεση της εκπλήρωσης όρων στο πλαίσιο διαφόρων τομεακών πολιτικών, συμφωνηθεισών μεταξύ των ελληνικών αρχών και των δανειστών.

Τα προγράμματα αυτά στόχευαν στην παγίωση οικονομικής σταθερότητας στην Ελλάδα, καλύπτοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες της οικονομίας, και αποτρέποντας τοιουτοτρόπως τη μετάδοση της οικονομικής κρίσης στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ. Σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα δεσμεύθηκε να υλοποιήσει ευρείας κλίμακας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Οι ελεγκτές εξέτασαν κατά πόσον η διαχείριση των ελληνικών προγραμμάτων προσαρμογής από την Επιτροπή ήταν η ενδεδειγμένη

Ο συγκεκριμένος έλεγχος εντασσόταν στο πλαίσιο σειράς ελέγχων που έχουν διενεργηθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις δράσεις και τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν να υλοποιηθούν προς αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Οι ελεγκτές μας αξιολόγησαν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίστηκε τα δύο πρώτα προγράμματα για την Ελλάδα και σχεδίασε το τρίτο. Εξέτασαν τα σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ έγγραφα, ανέλυσαν τους όρους των προγραμμάτων και πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Επιτροπής, τις ελληνικές αρχές (όπως τα αρμόδια υπουργεία), την Τράπεζα της Ελλάδος, επαγγελματικές οργανώσεις και ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και με υπαλλήλους του ΔΝΤ, του ΕΜΣ και του ΟΟΣΑ.

«Προγράμματα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα: παρά τις αδυναμίες, ορισμένες μεταρρυθμίσεις είναι γεγονός» δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ

Οι ελεγκτές μας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα εξασφάλισαν βραχυπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και βοήθησαν να προχωρήσουν ως έναν βαθμό οι μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, η συμβολή τους στην ανάκαμψη της χώρας ήταν περιορισμένη. Οι ελεγκτές επισήμαναν επίσης ότι η Επιτροπή δεν διέθετε προηγούμενη πείρα στη διαχείριση ενός τέτοιου εγχειρήματος και ότι οι όροι των προγραμμάτων δεν είχαν ιεραρχηθεί σωστά με βάση τη σημασία τους, ούτε εντάχθηκαν σε κάποια ευρύτερη στρατηγική για τη χώρα, όπως επίσης ότι οι μακροοικονομικές παραδοχές των προγραμμάτων δεν αιτιολογούνταν καταλλήλως.

Παρουσιάσαμε την έκθεση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενώπιον θεσμικών παραγόντων στην Ελλάδα. Η έκθεση αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο από όλες τις ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύσαμε κατά τη διάρκεια του 2017.

Σημαντικές εκδηλώσεις

40ή επέτειος από την ίδρυση του ΕΕΣ

12 Οκτωβρίου 2017, Ημικύκλιο, Λουξεμβούργο

Η 40ή επέτειος από την ίδρυση του θεσμικού οργάνου μας σηματοδοτήθηκε με επίσημη τελετή, παρουσία των Αυτών Βασιλικών Υψηλοτήτων του Μεγάλου Δούκα και της Μεγάλης Δούκισσας του Λουξεμβούργου, καθώς και του πρωθυπουργού της χώρας, Xavier Bettel.

Την τελετή προλόγισε ο Πρόεδρός μας Klaus-Heiner Lehne, ενώ στη συνέχεια το βήμα δόθηκε στον Antonio Tajani, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Kersti Kaljulaid, Πρόεδρο της Εσθονίας, και στον Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκτός από την εν λόγω τελετή, διοργανώσαμε ετήσια σύνοδο στην οποία συμμετείχαν οι επικεφαλής των ανωτάτων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) των κρατών μελών της ΕΕ (Επιτροπή Επαφών της ΕΕ), καθώς και οι επικεφαλής των ΑΟΕ υποψήφιων και εν δυνάμει υποψήφιων προς ένταξη χωρών.

Από αριστερά: Henri Grethen, Μέλος του ΕΕΣ, Xavier Bettel, Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Kersti Kaljulaid, Πρόεδρος της Εσθονίας, Klaus-Heiner Lehne, Πρόεδρος του ΕΕΣ, οι Αυτών Βασιλικές Υψηλότητες Μεγάλη Δούκισσα και Μεγάλος Δούκας του Λουξεμβούργου, Antonio Tajani, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνέδριο του ΕΕΣ για την απασχόληση των νέων — αντιμετώπιση των προκλήσεων και αναζήτηση λύσεων

10 Μαΐου 2017, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες

Το συγκεκριμένο συνέδριο διοργανώθηκε σε συνέχεια της δημοσίευσης της ειδικής έκθεσής μας σχετικά με τις εγγυήσεις για τη νεολαία, η οποία, μεταξύ άλλων εκθέσεων, εξέτασε κατά πόσον είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, το αρμόδιο για την εν λόγω έκθεση Μέλος, Iliana Ivanova, και οι ελεγκτές συμμετείχαν σε έναν γόνιμο διάλογο με υψηλόβαθμους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με οργανισμούς απασχόλησης και νέους σχετικά με το κατά πόσον οι πολιτικές της ΕΕ αποφέρουν αποτελέσματα, ενώ συζήτησαν ποια μπορεί να είναι η βέλτιστη δυνατή πορεία στο μέλλον.

Από αριστερά: Marianne Thyssen, Επίτροπος, Pavel Telička, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Klaus-Heiner Lehne, Πρόεδρος του ΕΕΣ, Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Iliana Ivanova, Μέλος του ΕΕΣ, Martina Dlabajová, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συνέδριο του ΕΕΣ σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την ενέργεια και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

17 Οκτωβρίου 2017, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες

Το συνέδριο αυτό αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος των εργασιών μας σχετικά με την πανοραμική επισκόπηση με θέμα τη δράση της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, την οποία δημοσιεύσαμε τον Σεπτέμβριο του 2017 και αργότερα παρουσιάσαμε επίσης στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP23) στη Βόννη. Το συνέδριο παρείχε βήμα συζήτησης μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών και βασικών παραγόντων στον τομέα αυτό, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο τις προκλήσεις που διαγράφονται στον ορίζοντα.

Το διοργανώσαμε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το συνέδριο προλόγισαν το αρμόδιο για την επισκόπηση Μέλος, Phil Wynn Owen, και ο Jerzy Buzek, προεδρεύων της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια. Παρέστησαν εκπρόσωποι κρατών μελών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ανώτατων οργάνων ελέγχου, ΜΚΟ και ομάδων προβληματισμού, όπως και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακαδημαϊκοί και ελεγκτές του οργάνου μας.

Από αριστερά: Phil Wynn Owen, Μέλος του ΕΕΣ, Jerzy Buzek, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Anthony Teasdale, Γενικός Διευθυντής Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συμπόσιο του ΕΕΣ για την ανάλυση του αντικτύπου νομοθετικών ρυθμίσεων

23 και 24 Νοεμβρίου 2017, ΕΕΣ, Λουξεμβούργο

Στο εν λόγω διήμερο συμπόσιο με θέμα την ανάλυση του αντικτύπου των νομοθετικών ρυθμίσεων, συγκεντρώθηκαν περίπου 100 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί, ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά κέντρα, διεθνείς οργανισμοί, καθώς και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εθνικοί και τοπικοί φορείς. Κατά τη διάρκεια του συμποσίου, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν, και στη συνέχεια συζήτησαν, τις εισηγήσεις που είχαν υποβάλει κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης συμμετοχής. Του συμποσίου προήδρευσε το Μέλος του ΕΕΣ Danièle Lamarque. Στη διοργάνωση συμμετείχε το επιστημονικό περιοδικό Politiques et management public.

Από αριστερά: η καθηγήτρια Patricia Popelier του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας, ο καθηγητής Thomas Perroud του Πανεπιστημίου Paris II, Danièle Lamarque, το Μέλος του ΕΕΣ, καθηγητής Jean-Raphaël Pellas του Institut Supérieur du Commerce de Paris και η καθηγήτρια Katarina Staronova του Πανεπιστημίου Comenius της Μπρατισλάβα.

Σχέσεις με τα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη

Συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα εθνικά κοινοβούλια. Η συνεργασία αυτή είναι νευραλγικό κομμάτι του έργου μας, καθώς ο αντίκτυπός του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς τα παραπάνω όργανα χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα και τις συστάσεις των ελέγχων μας. Για τον λόγο αυτό είναι επίσης σημαντικό, κατά τον σχεδιασμό του ετήσιου προγράμματος εργασιών, να λαμβάνουμε δεόντως υπόψη τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τον Φεβρουάριο του 2017, ο Πρόεδρος Klaus-Heiner Lehne παρουσίασε το πρόγραμμα εργασιών μας για το 2017 στο κοινοβουλευτικό σώμα που συντονίζει τις εργασίες των επιτροπών του, τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών (ΔΠΕ). Ο Πρόεδρος προσκάλεσε όλες τις μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές να προτείνουν πιθανά ελεγκτικά έργα για το πρόγραμμα εργασιών μας του 2018. Τα τρία τέταρτα των κοινοβουλευτικών επιτροπών διαβίβασαν τις προτάσεις τους και έχουμε ήδη ενσωματώσει στις εργασίες μας περί τα δύο τρίτα αυτών.

Ανταλλαγές απόψεων με τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την πρόεδρό της Cecilia Wikström.

Τον Απρίλιο του 2017, ο Πρόεδρος Lehne συμμετείχε στη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2015. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2017, παρουσίασε την ετήσια έκθεσή μας για το 2016 στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) και στην ολομέλειά του, αντίστοιχα. Η Διάσκεψη των Προέδρων των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου προσκάλεσε τον Πρόεδρο Lehne στη συνεδρίασή της τον Νοέμβριο του 2017, κατά την οποία συζήτησαν τη στρατηγική και το πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου.

Πρόκειται για καθιερωμένη πρακτική των Μελών μας να παρουσιάζουν τις εκθέσεις και τις άλλες εργασίες μας στην CONT. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι παρουσιάσεις μας ενώπιον της συγκεκριμένης επιτροπής άγγιξαν τις 60. Τα Μέλη μας ανταλλάσσουν επίσης απόψεις με άλλες μόνιμες επιτροπές και αντιπροσωπείες. Το 2017 παρουσιάσαμε τις εκθέσεις μας σε 23 τέτοιες συναντήσεις, κυρίως σε επιτροπές για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, για τη βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια, καθώς και σε περιφερειακές επιτροπές για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις.

Επιπλέον, τα μέλη μας παρέστησαν στις συνεδριάσεις των συντονιστών της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κατόπιν του ενδιαφέροντος που επέδειξαν για το έργο μας. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο μας προσκάλεσε να παρουσιάσουμε την ειδική έκθεσή μας για τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών (hotspots) στη διάσκεψη που διοργάνωσε για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ Klaus-Heiner Lehne και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Antonio Tajani σε συνέντευξη Τύπου κατόπιν της συνεδρίασης με τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου, Στρασβούργο, Νοέμβριος 2017.

Συμβούλιο

Τον Ιούνιο του 2017, κατά τη μαλτέζικη προεδρία του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Lehne και το Μέλος του ΕΕΣ Leo Brincat (Μάλτα) συναντήθηκαν στη Βαλέτα (Μάλτα) με την υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Helena Dalli και τον Κοινοβουλευτικό Γραμματέα αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τον κοινωνικό διάλογο, Aaron Farrugia. Τον Σεπτέμβριο του 2017, κατά την εσθονική προεδρία του Συμβουλίου, ο Πρόεδρός μας, ο Juhan Parts, Μέλος της Εσθονίας, και ο Rimantas Šadžius, το αρμόδιο για τις θεσμικές σχέσεις Μέλος, συναντήθηκαν στο Τάλιν με τον εσθονό πρωθυπουργό, Jüri Ratas, και τον υπουργό Οικονομικών, Toomas Tõniste.

Κατά τη διάρκεια του έτους, εκπρόσωποι και των δύο προεδριών του Συμβουλίου επισκέφθηκαν επίσης το όργανό μας στο Λουξεμβούργο.

Τον Νοέμβριο του 2017, ο Πρόεδρος Lehne παρουσίασε την ετήσια έκθεσή μας στους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) στις Βρυξέλλες.

Σε υπηρεσιακό επίπεδο, ο βασικός συνομιλητής μας είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Συμβουλίου, η οποία επιλαμβάνεται όλων των δημοσιονομικών ζητημάτων, περιλαμβανομένης της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. Το 2017 οι ελεγκτές μας συμμετείχαν σε διάφορες συναντήσεις με τα αρμόδια προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, στα οποία παρουσίασαν τις εκθέσεις μας, κυρίως δε στις ομάδες εργασίας για τα διαρθρωτικά μέτρα, το περιβάλλον και τα γεωργικά και οικονομικά θέματα.

Ο υπουργός Οικονομικών της Μάλτας Edward Scicluna (δεξιά), κατά την επίσκεψή του στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στις 29 Μαρτίου 2017. Εικονίζεται με το Μέλος του ΕΕΣ Leo Brincat (αριστερά) και τον Πρόεδρο του ΕΕΣ Klaus-Heiner Lehne (στο μέσον).

Κυβερνήσεις και κοινοβούλια των κρατών μελών

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Πρόεδρος Klaus-Heiner Lehne συναντήθηκε με μια σειρά υψηλόβαθμων εκπροσώπων κυβερνήσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Στις συναντήσεις αυτές συγκαταλέγονται αυτή με τον πρόεδρο της Πολωνίας Andrzej Duda στη Βαρσοβία, τον πρόεδρο της Πορτογαλίας Marcelo Rebelo de Sousa και τον πρωθυπουργό της António Costa στη Λισαβόνα, με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Mariano Rajoy στη Μαδρίτη και, τέλος, με την υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας Nathalie Loiseau, τον υπουργό Δημόσιας Δράσης και Λογαριασμών Gérald Darmanin και τη Sabine Thillaye, πρόεδρο της επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων της γαλλικής βουλής στο Παρίσι. Κατά τις επισκέψεις του αυτές, ο Πρόεδρος συνοδευόταν αντίστοιχα από τα Μέλη του ΕΕΣ Janusz Wojciechowski (Πολωνία), João Figueiredo (Ποτογαλία), Baudilio Tomé Muguruza (Ισπανία) και Danièle Lamarque (Γαλλία).

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Πολωνίας Andrzej Duda (Βαρσοβία, Φεβρουάριος 2017).
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Mariano Rajoy (Μαδρίτη, Μάρτιος 2017).

Το 2017 Μέλη του οργάνου μας παρουσίασαν την ετήσια έκθεσή μας για το 2016 στα εθνικά κοινοβούλια 14 κρατών μελών: Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σουηδία. Παρουσίασαν επίσης αρκετές ειδικές εκθέσεις στις αρμόδιες εθνικές κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Συνάντηση με τον υπουργό Δημόσιας Δράσης και Λογαριασμών της Γαλλίας Gérald Darmanin (Παρίσι, Δεκέμβριος 2017).

Συνεργασία με τα ανώτατα όργανα ελέγχου

Επιτροπή Επαφών των ανώτατων οργάνων ελέγχου των κρατών μελών της ΕΕ

Το 2017 φιλοξενήσαμε, ασκώντας και την προεδρία, την ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Επαφών των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Επίκεντρο των συζητήσεων ήταν ο ρόλος των ΑΟΕ όσον αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών της ΕΕ στα εθνικά και υπερεθνικά κυβερνητικά όργανα.

Επιπλέον, συμβάλαμε ή συμμετείχαμε στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας με αντικείμενο την τραπεζική ένωση της ΕΕ, τα διαρθρωτικά ταμεία, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τον έλεγχο της δημοσιονομικής πολιτικής, τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα για τα κράτη μέλη της ΕΕ (EPSAS), καθώς και την πρόληψη και την καταπολέμηση των παρατυπιών και της απάτης.

Συνάντηση της Επιτροπής Επαφών, 12-13 Οκτωβρίου 2017, ΕΕΣ, Λουξεμβούργο.

Δίκτυο των ΑΟΕ των υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών

Υποστηρίζουμε επίσης τα ΑΟΕ των υποψήφιων και των δυνητικά υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Κοσσυφοπέδιο*, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία), κυρίως μέσω δικτύου παρόμοιου με την Επιτροπή Επαφών. Καθ’ όλο το 2017, εννέα ελεγκτές από τα ΑΟΕ του δικτύου αυτού έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα πρακτικών ασκήσεων του οργάνου μας. Στο πλαίσιο του εν λόγω δικτύου συμμετείχαμε επίσης ενεργά σε διάφορες συνεδριάσεις και δραστηριότητές του, οι οποίες αφορούσαν την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και στη διοργάνωση εργαστηρίων με θέμα τον δημοσιονομικό έλεγχο και τον έλεγχο συμμόρφωσης.

Επιπλέον, συμμετείχαμε σε παράλληλο έλεγχο επιδόσεων με θέμα τις δημόσιες συμβάσεις, την ευθύνη του οποίου είχε το ΑΟΕ της Σουηδίας.

Τον Οκτώβριο του 2017, φιλοξενήσαμε και συμμετείχαμε σε συνάντηση των επικεφαλής των ΑΟΕ του δικτύου, προκειμένου να εγκρίνουμε πρόγραμμα εργασίας για το 2018 και μετά.

Συζητήσεις της Επιτροπής Επαφών της ΕΕ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΕΣ.

INTOSAI/EUROSAI

Το 2017 εξακολουθήσαμε να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε ενεργά στις δραστηριότητες του INTOSAI, κυρίως ως αντιπρόεδρος της επιτροπής επαγγελματικών προτύπων (PSC) και ως μέλος των υποεπιτροπών δημοσιονομικού ελέγχου και λογιστικής, ελέγχου συμμόρφωσης και ελέγχου επιδόσεων. Συμμετείχαμε επίσης ενεργά στις δραστηριότητες και άλλων ομάδων εργασίας του INTOSAI και του EUROSAI. Η θητεία μας ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του EUROSAI ολοκληρώθηκε με το 10ο συνέδριό του που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2017.

 • INTOSAI – Διεθνής Οργανισμός των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου
 • EUROSAI – Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου
Ομάδα εργασίας του EUROSAI για τον περιβαλλοντικό έλεγχο, Οκτώβριος 2017, ΕΕΣ, Λουξεμβούργο.

Η διοίκησή μας

Το Σώμα των Μελών

Η θητεία των Μελών μας είναι 6ετής με δυνατότητα ανανέωσης. Τα Μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, δίνουν σχετικό όρκο ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Σώμα των Μελών απαρτίζεται από τους 28 εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ. Κάθε Μέλος του ΕΕΣ διορίζεται από το Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης της αντίστοιχης εθνικής κυβέρνησης.

Το 2017 το Συμβούλιο διόρισε δύο νέα Μέλη:

 • τον Juhan Parts (Εσθονία) από 1ης Ιανουαρίου 2017, και
 • την Ildikó Gáll-Pelcz (Ουγγαρία), από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Πρόεδρος

Τα Μέλη εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο για ανανεώσιμη 3ετή θητεία. Ο Πρόεδρος είναι πρώτος μεταξύ ίσων (primus inter pares). Επιπλέον των λοιπών αρμοδιοτήτων του, ο Πρόεδρος εποπτεύει την εκτέλεση των εργασιών μας και εκπροσωπεί το όργανό μας στις εξωτερικές σχέσεις του. Τον Σεπτέμβριο του 2016, Πρόεδρος εξελέγη ο Klaus-Heiner Lehne (Γερμανία).

Τμήματα ελέγχου και επιτροπές

Τα Μέλη τοποθετούνται σε ένα από τα πέντε τμήματα ελέγχου του οργάνου μας, στους κόλπους των οποίων εγκρίνονται εκθέσεις, γνώμες και άλλα έγγραφα καταρτιζόμενα βάσει επισκοπήσεων. Γνώμονας του έργου κάθε τμήματος είναι ένα θέμα βασιζόμενο στις πολιτικές της ΕΕ. Επικεφαλής κάθε τμήματος τίθεται ένας πρόεδρος, προερχόμενος από το τμήμα αυτό και εκλεγόμενος από τα αντίστοιχα Μέλη. Κάθε Μέλος είναι αρμόδιο για συγκεκριμένα ελεγκτικά έργα. Τα Μέλη συνεπικουρούνται στο έργο τους από το ιδιαίτερο γραφείο τους.

Τον Δεκέμβριο του 2017, οι πρόεδροι των πέντε τμημάτων ελέγχου ήταν οι Phil Wynn Owen (Ηνωμένο Βασίλειο), Iliana Ivanova (Βουλγαρία), Karel Pinxten (Βέλγιο), Baudilio Tomé Muguruza (Ισπανία) και Λάζαρος Στ. Λαζάρου (Κύπρος). Η Danièle Lamarque (Γαλλία) ήταν η πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης τη ποιότητας του ελέγχου. Ο Rimantas Šadžius (Λιθουανία) ήταν αρμόδιος για τον συντονισμό των διοργανικών σχέσεών μας.

Οι αποφάσεις επί ευρύτερων στρατηγικών και διοικητικών θεμάτων λαμβάνονται από τη διοικητική επιτροπή και, κατά περίπτωση, από το Σώμα των Μελών. Τόσο της διοικητικής επιτροπής όσο και του Σώματος των Μελών προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΕΣ.

Το Σώμα των Μελών του ΕΕΣ συνήλθε 21 φορές το 2017. Φωτογραφία από τη συνεδρίαση του Σώματος των Μελών της 7ης Σεπτεμβρίου 2017.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: οργανόγραμμα στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Πρόεδρος

Klaus-Heiner LEHNE

Klaus-Heiner LEHNE

Γερμανία

Τμήμα I

Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων

Phil WYNN OWEN

Phil WYNN OWEN

Ηνωμένο Βασίλειο

Νικόλαος ΜΗΛΙΩΝΗΣ

Νικόλαος ΜΗΛΙΩΝΗΣ

Ελλάδα

Janusz WOJCIECHOWSKI

Janusz WOJCIECHOWSKI

Πολωνία

Samo JEREB

Samo JEREB

Σλοβενία

João FIGUEIREDO

João FIGUEIREDO

Πορτογαλία

Τμήμα II

Επενδύσεις υπέρ της συνοχής, της ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης

Iliana IVANOVA

Iliana IVANOVA

Βουλγαρία

Henri GRETHEN

Henri GRETHEN

Λουξεμβούργο

Ladislav BALKO

Ladislav BALKO

Σλοβακία

George Pufan

George PUFAN

Ρουμανία

Oskar HERICS

Oskar HERICS

Αυστρία

Τμήμα III

Εξωτερικές δράσεις, ασφάλεια και δικαιοσύνη

Karel PINXTEN

Karel PINXTEN

Βέλγιο

Hans Gustaf WESSBERG

Hans Gustaf WESSBERG

Σουηδία

Ville ITÄLÄ

Ville ITÄLÄ

Φινλανδία

Bettina JAKOBSEN

Bettina JAKOBSEN

Δανία

Juhan PARTS

Juhan PARTS

Eσθονία

Τμήμα IV

Ρύθμιση των αγορών και ανταγωνιστική οικονομία

Baudilio TOMÉ MUGURUZA

Baudilio TOMÉ MUGURUZA

Ισπανία

Kevin CARDIFF

Kevin CARDIFF

Ιρλανδία

Neven MATES

Neven MATES

Κροατία

Alex BRENNINKMEIJER

Alex BRENNINKMEIJER

Κάτω Χώρες

Rimantas ŠADŽIUS

Rimantas ŠADŽIUS

Λιθουανία

Ildikó GÁLL-PELCZ

Ildikó GÁLL-PELCZ

Ουγγαρία

Τμήμα V

Χρηματοδότηση και διοίκηση της Ένωσης

Λάζαρος Στ. ΛΑΖΑΡΟΥ

Λάζαρος Στ. ΛΑΖΑΡΟΥ

Κύπρος

Pietro RUSSO

Pietro RUSSO

Iταλία

Jan GREGOR

Jan GREGOR

Τσεχική Δημοκρατία

Mihails KOZLOVS

Mihails KOZLOVS

Λετονία

Leo BRINCAT

Leo BRINCAT

Μάλτα

Μέλος αρμόδιο για την επιτροπή αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου

Danièle LAMARQUE

Danièle LAMARQUE

Γαλλία

Στρατηγική

Η προσεχής τριετία θα είναι κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πρόκειται να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις. Αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχής αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν να υπάρχουν σαφείς, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τους πολίτες της ΕΕ. Οι πολίτες πρέπει να βλέπουν ότι η ΕΕ ενεργεί με ακεραιότητα, εφαρμόζει την αρχή του κράτους δικαίου, δαπανά τα χρήματα των φορολογουμένων με σύνεση, είναι σαφής όσον αφορά τους στόχους της και επιτυγχάνει τα αποτελέσματα που υπόσχεται. Είναι το σημείο στο οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε ως ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ.

Η στρατηγική μας για την περίοδο 2018-2020: ενίσχυση της εμπιστοσύνης μέσω του ανεξάρτητου ελέγχου

Τον Ιούλιο του 2017, δημοσιεύσαμε τη στρατηγική μας για την περίοδο 2018-2020, στην οποία θέσαμε τέσσερις στρατηγικούς στόχους:

 • διάδοση σαφών μηνυμάτων στα διάφορα ακροατήριά μας·
 • μεγαλύτερη εστίαση σε ζητήματα επιδόσεων στο πλαίσιο της δράσης της ΕΕ·
 • ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της δήλωσης αξιοπιστίας· και
 • προσανατολισμό της οργάνωσής μας προς τα προϊόντα μας.
Επειδή, τελικά, αυτό που μετράει στην ΕΕ δεν είναι οι αριθμοί, αλλά οι άνθρωποι

Με τους ανεξάρτητους ελέγχους μας, παρέχουμε διαφωτιστικά στοιχεία σχετικά με το τι λειτουργεί καλά και τι δεν λειτουργεί όσον αφορά τις δαπάνες και τη δράση της ΕΕ, βοηθάμε τους πολίτες να αποφασίσουν κατά πόσο τα θεσμικά όργανά της εξασφαλίζουν αποτελέσματα επωφελή για τους ίδιους και συμβάλλουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, οι έλεγχοί μας πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες του τελικού ενδιαφερομένου, που για μας είναι ο ευρωπαίος πολίτης.

Στη στρατηγική μας για την περίοδο 2018-2020 καθορίζονται πέντε τομείς προτεραιότητας όσον αφορά τις εργασίες του ΕΕΣ κατά τα προσεχή έτη.

Κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής μας, προβήκαμε σε εκτενείς διαβουλεύσεις τόσο στο εσωτερικό του οργάνου όσο και εκτός αυτού. Συζητήσαμε τη στρατηγική μας με τους υπαλλήλους μας και ζητήσαμε τη γνώμη βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλων ανώτατων οργάνων ελέγχου και μη θεσμικών ενδιαφερομένων, όπως πανεπιστημιακών, ομάδων προβληματισμού, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και ελεγκτών από τον ιδιωτικό τομέα.

Η στρατηγική του ΕΕΣ για την περίοδο 2018-2020 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).

Προγραμματισμός των εργασιών μας

Τον Ιανουάριο του 2017, εγκρίναμε νέες διαδικασίες προγραμματισμού, οι οποίες εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που δημοσιεύσαμε τον Οκτώβριο του παρελθόντος έτους.

Οι κύριες αλλαγές όσον αφορά τον προγραμματισμό των εργασιών μας είναι:

 • η ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου ελεγκτικών έργων για ολόκληρο το Συνέδριο·
 • η επιλογή, σε κεντρικό επίπεδο, διαφόρων ιδεών που θα μπορούσαν να καταλήξουν ως ελεγκτικά έργα και η διατύπωση τελικών ελεγκτικών προτάσεων·
 • η περισσότερο ευέλικτη διάθεση πόρων στα διάφορα τμήματα ελέγχου, καθώς και μεταξύ των τμημάτων αυτών, σε συνάρτηση με τον φόρτο εργασίας·
 • η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας μέσω ελεγκτικών έργων που καταλήγουν σε δημοσιεύσεις βάσει επισκοπήσεων·
 • ο καθορισμός ελεγκτικών έργων υψηλής προτεραιότητας με συντομότερες προθεσμίες.

Επίσης, με το συνέδριο των προέδρων των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφωνήσαμε επί μιας διαδικασίας μέσω της οποίας όλες οι μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να προτείνουν προς εξέταση στο ΕΕΣ πιθανά θέματα ελέγχου.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2018 διατίθενται στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).

Μέτρηση των επιδόσεων

Επτά ήταν οι βασικοί δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) που εφαρμόζαμε κατά την περίοδο 2013-2017 προκειμένου η ανώτερη ιεραρχία μας να είναι ενήμερη για τη σημειούμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων μας, να υποστηρίζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων και να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις μας διαθέσιμες σε όσους ενδιαφέρονται για το έργο μας.

Οι δείκτες αυτοί αποσκοπούσαν στη μέτρηση βασικών στοιχείων που συνδέονταν με την ποιότητα και τον αντίκτυπο του έργου μας, με ιδιαίτερη έμφαση στη γνώμη των σημαντικότερων ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του τρόπου αξιοποίησης των πόρων μας.

Για την περίοδο 2018-2020, θα εφαρμοστεί ένα επικαιροποιημένο σύνολο δεικτών επιδόσεων που θα αρχίσει να ισχύει το 2018.

Ποιότητα και αντίκτυπος του έργου μας

Αξιολογήσαμε την ποιότητα και τον αντίκτυπο των εκθέσεών μας βάσει αξιολογήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, επισκοπήσεων από εμπειρογνώμονες και της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις που διατυπώσαμε με σκοπό τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ. Επίσης, μετράμε την παρουσία μας στα διάφορα μέσα.

Αξιολόγηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ζητήσαμε από τα κυριότερα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ομοτίμους μας —δηλαδή την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Συμβουλίου, τους κύριους ελεγχομένους στην Επιτροπή και στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και από τους επικεφαλής των ΑΟΕ της ΕΕ— να βαθμολογήσουν τις εκθέσεις που δημοσιεύουμε.

Όπως και τα προηγούμενα έτη, το 2017 η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων έκριναν ως «μεγάλη/μεγάλο» ή «πολύ μεγάλη/μεγάλο» τη χρησιμότητα και τον αντίκτυπο των εκθέσεών μας.

Αξιολόγηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη
Επισκοπήσεις από εμπειρογνώμονες

Κάθε χρόνο, ανεξάρτητοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες εξετάζουν το περιεχόμενο και την παρουσίαση δείγματος των εκθέσεών μας προκειμένου να αξιολογήσουν την ποιότητά τους. Το 2017, οι αξιολογητές εξέτασαν έξι ειδικές εκθέσεις*, καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις για το οικονομικό έτος 2016. Βαθμολόγησαν την ποιότητα διαφόρων στοιχείων των εκθέσεων με τη χρήση κλίμακας τεσσάρων βαθμίδων, η οποία εκκινεί από τη βαθμίδα «ιδιαίτερα προβληματική» (1) και καταλήγει στη βαθμίδα «εξαιρετικά υψηλή» (4). Τα αποτελέσματα παραμένουν πολύ σταθερά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ποιότητα των εκθέσεών μας είναι ικανοποιητική.

Επισκόπηση των εκθέσεων του ΕΕΣ από εμπειρογνώμονες
Παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται στις συστάσεις μας

Κατά τη διάρκεια του έτους, παρακολουθούμε συστηματικά τον βαθμό στον οποίο οι ελεγχόμενοι υλοποιούν τις συστάσεις μας.

Στο τέλος του 2017, είχε υλοποιηθεί το 92 % των συστάσεων που διατυπώσαμε το 2014.

Υλοποίηση των συστάσεων του ΕΕΣ ανά έτος διατύπωσης
Παρουσία στα διάφορα μέσα

Επίσης, παρακολουθούμε την κάλυψη του έργου και του οργάνου μας από τα διάφορα μέσα. Το 2017, το 65 % των αναφορών στο έργο και το όργανό μας στα ηλεκτρονικά μέσα αφορούσε ειδικές εκθέσεις μας.

Συνολικά, όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις, η κάλυψή τους από τα διάφορα μέσα αυξήθηκε κατά 11 %. Οι εκθέσεις που καλύφθηκαν περισσότερο το 2017 ήταν αυτές για την ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση, τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών, οι έλεγχοι στον τομέα της αλιείας, ο οικολογικός προσανατολισμός της ΚΓΠ και το δίκτυο Natura 2000.

Θέματα στα οποία αναφέρθηκαν τα διάφορα μέσα

Η αύξηση της κάλυψης των ειδικών εκθέσεών μας από τα διάφορα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης το 2017 σημειώθηκε στο πλαίσιο μιας τάσης που παρατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Από λιγότερα από 1 500 το 2013, ο αριθμός των άρθρων στο διαδίκτυο αυξήθηκε σε σχεδόν 7 000 το 2017, με τη μέση κάλυψη ανά ειδική έκθεση να αυξάνεται από λιγότερα από 30 άρθρα το 2013 σε σχεδόν 130 το 2017.

Μεγαλύτερη κάλυψη: η ειδική έκθεσή μας για την ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση υπήρξε το θέμα περισσότερων από 2 000 ηλεκτρονικών άρθρων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ – μέση κάλυψη ανά ειδική έκθεση από ηλεκτρονικά μέσα

Αξιοποίηση των πόρων

Στο πλαίσιο της μέτρησης των επιδόσεών μας, αξιολογούμε επίσης την αξιοποίηση των πόρων μας, και ιδίως την ικανότητά μας να διενεργούμε τους ελέγχους μας εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, να υλοποιούμε το πρόγραμμα εργασίας μας και να διασφαλίζουμε την επαγγελματική επάρκεια των υπαλλήλων μας.

Διάρκεια των ελέγχων

Το 2017, το διάστημα που μεσολαβούσε από την έναρξη ενός ελεγκτικού έργου έως την έγκριση της αντίστοιχης ειδικής έκθεσης ήταν κατά μέσο όρο 14,6 μήνες. Πρόκειται για το συντομότερο διάστημα από την έναρξη της περιόδου 2013-2017. Για οκτώ από τις εκθέσεις (29 %) που δημοσιεύσαμε κατά τη διάρκεια του έτους απαιτήθηκαν λιγότεροι από 13 μήνες. Ο μέσος χρόνος που απαιτούνταν μέχρι τη δημοσίευση ήταν 16 μήνες, δηλαδή δύο μήνες λιγότερο σε σύγκριση με το 2016. Αυτή η θετική τάση σημαίνει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη του στόχου των 13 μηνών που θέτει ο δημοσιονομικός κανονισμός άρχισαν να αποδίδουν καρπούς.

Από την έναρξη του ελεγκτικού έργου μέχρι την έγκριση της έκθεσης
Δημοσίευση των εκθέσεων

Το 2017, το 65 % των ειδικών εκθέσεών μας δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Οι υπόλοιπες σημείωσαν καθυστέρηση και πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του 2018. Επιπλέον, εμπρόθεσμα δημοσιεύσαμε τις ετήσιες και όλες τις ειδικές ετήσιες εκθέσεις μας.

Επαγγελματική επιμόρφωση

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, στόχος μας είναι να παρέχουμε στους ελεγκτές μας, ετησίως και κατά μέσο όρο, 40 ώρες (5 ημέρες) επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Το 2017 υπερβήκαμε εκ νέου αυτό τον στόχο, με 6,7 ημέρες επαγγελματικής επιμόρφωσης ανά ελεγκτή.

Λαμβανομένης υπόψη και της γλωσσικής επιμόρφωσης, αναγκαίας προκειμένου οι ελεγκτές μας να εκτελούν κατά τρόπο αποδοτικό τα καθήκοντά τους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το 2017 σε κάθε ελεγκτή αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 8,3 ημέρες επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Για όλους τους άλλους υπαλλήλους, στόχος μας είναι η παροχή ετησίως και κατά μέσο 16 ωρών (2 ημέρες) μη γλωσσικής επαγγελματικής επιμόρφωσης ανά υπάλληλο. Το 2017, ο στόχος μας επετεύχθη, καθώς παρείχαμε κατά μέσο όρο 2,3 ημέρες κατάρτισης.

Μέσος αριθμός ημερών επαγγελματικής επιμόρφωσης ανά ελεγκτή ετησίως

Το προσωπικό μας

Κατανομή των υπαλλήλων

Το 2017 ολοκληρώσαμε την μείωση του προσωπικού κατά 5 % στη διάρκεια μιας πενταετίας (2013-2017), όπως οριζόταν στη διοργανική συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2013 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Στο τέλος του 2017, στο θεσμικό όργανό μας απασχολούνταν 853 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 548 ήταν διορισμένοι στα τμήματα ελέγχου, περιλαμβανομένων 118 υπαλλήλων στα ιδιαίτερα γραφεία των Μελών.

Κατανομή των υπαλλήλων του ΕΕΣ

Προσλήψεις

Οι υπάλληλοι του ΕΕΣ διαθέτουν ποικίλο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο της περί προσλήψεων πολιτικής μας, εφαρμόζουμε τις γενικές αρχές και τους όρους απασχόλησης που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και προωθούμε την ισότητα ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα.

Το προσωπικό μας περιλαμβάνει τόσο μόνιμους όσο και έκτακτους υπαλλήλους. Οι γενικοί διαγωνισμοί διοργανώνονται κατά κανόνα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Το 2017 προσλάβαμε 72 υπαλλήλους: 29 μόνιμους, 13 έκτακτους και 24 συμβασιούχους (εκ των οποίων επτά αποχώρησαν από το ΕΕΣ πριν από το τέλος του έτους), καθώς και έξι αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες.

Παρείχαμε τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε 71 αποφοίτους πανεπιστημίων για διαστήματα που κυμαίνονταν μεταξύ 3 και 5 μηνών.

Διοικητικά στελέχη ανά εθνικότητα και φύλο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Πυραμίδα των ηλικιών

Η πυραμίδα των ηλικιών των εν ενεργεία υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου 2017 καταδεικνύει ότι περίπου οι μισοί υπάλληλοί μας είναι κάτω των 44 ετών.

Από τους 68 διευθυντές και ανώτερα διοικητικά στελέχη, οι 31 (46 %) είναι άνω των 55 ετών. Αυτό θα οδηγήσει σε ανανέωση της ανώτερης ιεραρχίας κατά την επόμενη 5ετία έως 10ετία, καθώς θα υπάρχουν αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Πυραμίδα των ηλικιών

Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων

Ως εργοδότης, το όργανό μας προσπαθεί να εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών καθ’ όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων του. Συνολικά, έχουμε επιτύχει ίση αναλογία ανδρών και γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό μας, ενώ το 43 % των ελεγκτών και των διοικητικών υπαλλήλων είναι γυναίκες.

Τα τελευταία χρόνια, αυξήσαμε το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν θέσεις διοικητικών στελεχών στα τμήματα ελέγχου από 7 % το 2015 σε σχεδόν 20 % το 2017. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την αναλογία ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Επιπλέον, η πολιτική ίσων ευκαιριών που θα εφαρμόσουμε κατά την περίοδο 2018-2020 θα επιληφθεί των ζητημάτων της ηλικίας και της αναπηρίας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητα και το φύλο παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Αναλογία ανδρών και γυναικών κατά επίπεδο αρμοδιοτήτων

Υποστήριξη του ελέγχου

Επαγγελματική επιμόρφωση

Η διαρκής επιμόρφωση των υπαλλήλων μας είναι το κλειδί που θα επιτρέψει στο όργανό μας να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του μέλλοντος. Το 2017 εξακολουθήσαμε να διευρύνουμε τις επιλογές επιμόρφωσης που προσφέρουμε αυξάνοντας τον αριθμό των προγραμμάτων που παρέχονται διά των συστημάτων ηλεκτρονικής και μεικτής μάθησης. Συνεχίσαμε επίσης την επιτυχημένη σειρά παρουσιάσεων από εσωτερικούς και εξωτερικούς ειδικούς στις εξελίξεις στον τομέα του ελέγχου ή σε θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες των ελεγκτών μας. Οργανώσαμε επίσης διάφορες επιμορφωτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις κατά τις οποίες ειδικοί από άλλα ανώτατα όργανα ελέγχου μοιράστηκαν γνώσεις και ορθές πρακτικές στα πεδία του ελέγχου επιδόσεων και του δημοσιονομικού ελέγχου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ετήσια Ημέρα Επιμόρφωσης που διοργανώσαμε, τον Νοέμβριο του 2017, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου και με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 υπαλλήλων.

Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) και την Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ESA), προκειμένου να παρέχουμε στους υπαλλήλους μας ευρύ φάσμα επιμορφωτικών δυνατοτήτων, περιλαμβανομένων μαθημάτων σχετικά με την ελεγκτική τεχνογνωσία και την ανάπτυξη των μη τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά και μαθημάτων γλωσσών για την κάλυψη επαγγελματικών αναγκών.

Επιπροσθέτως, παρείχαμε υποστήριξη σε υπαλλήλους μας για την απόκτηση ή τη διατήρηση επαγγελματικών προσόντων και διπλωμάτων σε τομείς συναφείς με τον ρόλο και το έργο μας. Ειδικότερα, συνεχίσαμε τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο της Λορένης (Νανσί, Γαλλία) επί ενός μεταπτυχιακού διπλώματος στον «Έλεγχο των δημόσιων οργανισμών και πολιτικών» και ενός μεταπτυχιακού προγράμματος Master στη «Διοίκηση δημόσιων οργανισμών». Επίσης, υπογράψαμε σύμφωνο συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI) της Φλωρεντίας (Ιταλία). Το 2017 συνήψαμε εταιρική σχέση με το Πανεπιστήμιο της Πίζας (Ιταλία) και την Ένωση Πιστοποιημένων Ορκωτών Λογιστών (ACCA) με σκοπό τη διοργάνωση θερινών μαθημάτων στον τομέα του δημόσιου ελέγχου και της λογοδοσίας.

Κατά τη διάρκεια του έτους, απονείμαμε στις διακριθείσες ακαδημαϊκές εργασίες το βραβείο για το 2016 για έρευνα στο πεδίο του δημόσιου ελέγχου, θα συνεχίσουμε δε την απονομή του βραβείου αυτού το 2018.

Εξακολουθήσαμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα απονομής βραβείων ως αναγνώριση των επιδόσεων των υπαλλήλων που δεν απασχολούνται σε διευθυντικές θέσεις, τα οποία τους επιτρέπουν να παρακολουθούν συγκεκριμένα επιμορφωτικά μαθήματα εκτός οργάνου.

Μετάφραση

Η Διεύθυνση Μετάφρασης, Γλωσσικών υπηρεσιών και Δημοσιεύσεων μετέφρασε και αναθεώρησε πάνω από 211 000 σελίδες. Συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας για τον εξορθολογισμό των μεταφραστικών διαδικασιών και τη μείωση των σχετικών εξόδων. Παραδείγματος χάριν, προκειμένου να αυξήσουμε την αποδοτικότητα, όλες οι μεταφραστικές μας ομάδες χρησιμοποιούν πλέον μια συνεργατική πλατφόρμα εργασίας.

Επιδιώκουμε τη διαρκώς μεγαλύτερη συμμετοχή των μεταφραστών μας στις βασικές δραστηριότητες του οργάνου και τη δημιουργία περαιτέρω συνεργιών με τους ελεγκτές μας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2017, οι μεταφραστές μας παρείχαν στους ελεγκτές μας διαρκώς μεγαλύτερη υποστήριξη κατά την κατάρτιση των ειδικών εκθέσεων και της ετήσιας έκθεσης. Επίσης, παρείχαν στους ελεγκτές μας γλωσσική υποστήριξη στο πλαίσιο 38 επισκέψεων ελέγχου.

Τεχνολογία πληροφοριών

Η Διεύθυνση που είναι αρμόδια για την ΤΠ συμβάλλει καθοριστικά στις ελεγκτικές διαδικασίες με τον εξορθολογισμό των ροών πληροφοριών βάσει σύγχρονης και ασφαλούς τεχνολογίας.

Προχωρήσαμε περαιτέρω με τη διαχείριση των εγγράφων, με αποτέλεσμα η παραγωγή, η έγκριση και η δημοσίευσή τους να γίνονται πλέον καθ’ ολοκληρία ψηφιακά. Αναπτύξαμε ένα απλουστευμένο εργαλείο που επιτρέπει την εξ αποστάσεως πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών. Προβήκαμε επίσης στην αναβάθμιση των συστημάτων μας στα Windows 10 και στο SharePoint 2013.

Για την περαιτέρω αξιοποίηση των διοργανικών συνεργιών, στραφήκαμε σε νέα συστήματα διαχείρισης των επισκέψεων ελέγχου και των επίσημων μετακινήσεων, καθώς και της επιμόρφωσης, τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή και από τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Όλες αυτές οι εξελίξεις και τα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν λαμβανομένων δεόντως υπόψη της διαχείρισης των κινδύνων και της διασφάλισης της ασφάλειας των εργασιών και της συνέχισης των δραστηριοτήτων.

Κτίρια

Αυτή τη στιγμή έχουμε στην ιδιοκτησία μας τρία κτίρια (K1, K2 και K3) και μισθώνουμε χώρο γραφείων για τη στέγαση του κέντρου αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής στο Λουξεμβούργο.

K1

Το κτίριο Κ1 εγκαινιάστηκε το 1988 και διαθέτει γραφεία για έως και 310 υπαλλήλους, καθώς και αίθουσες συνεδριάσεων. Στα υπόγειά του υπάρχουν χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, τεχνικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικοί χώροι, καθώς και η βιβλιοθήκη και ο κύριος χώρος αρχείων, ενώ ο τελευταίος όροφος χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για τεχνικές εγκαταστάσεις.

Το κτίριο K1 εκσυγχρονίστηκε το 2008 προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με τις εθνικές απαιτήσεις στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Όπου ήταν δυνατό, η τεχνολογία του κτιρίου Κ1 προσαρμόστηκε προκειμένου να καταστεί συμβατή με εκείνη που χρησιμοποιείται στα κτίρια Κ2 και Κ3, με αποτέλεσμα τα τρία κτίρια να λειτουργούν ως ενιαία, ολοκληρωμένη τεχνική οντότητα.

K2

Το κτίριο Κ2 εγκαινιάστηκε το 2003. Στα υπόγειά του υπάρχουν χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, τεχνικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικοί χώροι, καθώς και γυμναστήριο. Ο τελευταίος όροφος χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για τεχνικές εγκαταστάσεις. Στους υπόλοιπους ορόφους υπάρχουν γραφεία για έως και 241 υπαλλήλους, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσα διασκέψεων με θαλάμους διερμηνείας, αίθουσες εικονοτηλεδιασκέψεων, κυλικείο και χώροι που χρησιμοποιούνται ως μαγειρεία.

Εκπονήσαμε μελέτη προκειμένου να αξιολογήσουμε τη σκοπιμότητα της δημιουργίας χώρων εργασίας βάσει δραστηριοτήτων και να προβούμε στην αναβάθμιση των τεχνικών εγκαταστάσεων του κτιρίου. Από τη μελέτη προέκυψε ότι υπήρχε ακόμη περιθώριο βελτιστοποίησης της οργάνωσης των χώρων εργασίας και ότι ορισμένες τεχνικές εγκαταστάσεις χρειάζονταν αναβάθμιση. Αναλυτική μελέτη για το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί το 2018, ενώ οι σχετικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2019.

Όπως συμφώνησαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2014, το κόστος της εν λόγω αναβάθμισης θα καλυφθεί από τον εναπομένοντα προϋπολογισμό του έργου κατασκευής του κτιρίου K3, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από μερικά χρόνια.

K3

Το κτίριο Κ3 εγκαινιάστηκε το 2012. Στα υπόγειά του υπάρχουν χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, τεχνικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικοί χώροι, θέσεις φορτοεκφόρτωσης, χώροι τοποθέτησης απορριμμάτων, το τυπογραφείο, κουζίνες και χώροι αρχείων. Στο ισόγειο βρίσκονται το εστιατόριο, κυλικείο και αίθουσες επιμόρφωσης. Το κτίριο διαθέτει ακόμη γραφεία για έως και 503 υπαλλήλους, αίθουσες συνεδριάσεων και αίθουσα ΤΠ. Στον έκτο όροφο υπάρχουν αίθουσες εκδηλώσεων, κουζίνα και τεχνικές εγκαταστάσεις. Το κτίριο Κ3 έχει λάβει βαθμολογία «πολύ καλά» από την BREEAM, την κορυφαία μέθοδο παγκοσμίως για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της βιωσιμότητας των κτιρίων.

Έργο για έναν ασφαλή χώρο εργασίας

Το 2017 το έργο ενίσχυσης της ασφάλειας του οργάνου και του προσωπικού μας προχώρησε σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Το νέο κέντρο ελέγχου της ασφάλειας, το εξωτερικό κέντρο διαπίστευσης και το κέντρο ελέγχου πρόσβασης για το προσωπικό και τους επισκέπτες θα αρχίσουν να λειτουργούν το 2018.

Περιβαλλοντική διαχείριση

Ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, πιστεύουμε ότι έχουμε καθήκον να εφαρμόζουμε την αρχή της χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλες τις δραστηριότητές μας και έχουμε αναλάβει τη δέσμευση διαρκούς μείωσης του περιβαλλοντικού αντικτύπου μας.

Το 2017 λάβαμε την πιστοποίηση για το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). Λειτουργούμε πλέον επιτυχώς ως σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνο προς το EMAS και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις απαιτήσεις πιστοποίησης του προτύπου ISO 14001:2015.

Στόχος μας είναι η συστηματική μείωση των εκπομπών μας CO2. Το 2017 αναλύσαμε, για τρίτη συνεχή χρονιά, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προκαλούν οι δραστηριότητές μας (αποτύπωμα άνθρακα). Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).

Υποχρέωση λογοδοσίας

Οικονομικά στοιχεία

Το θεσμικό όργανό μας χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των διοικητικών δαπανών.

Το 2017 ο προϋπολογισμός μας ανήλθε σε σχεδόν 141 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,1 % των συνολικών δαπανών της ΕΕ ή περίπου στο 1,5 % των συνολικών διοικητικών δαπανών της ΕΕ. Το ποσοστό χρησιμοποίησης του προϋπολογισμού για το 2017 ήταν 98 %.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Οριστικές πιστώσεις Αναλήψεις υποχρεώσεων % χρησιμοποίησης Πληρωμές
Τίτλος 1: Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο (σε χιλιάδες ευρώ)
10 — Μέλη του οργάνου   11 200   10 672 95 %   10 598
12 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι 102 470 101 088 99 % 101 010
14 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες     5 716     5 464 96 %     5 333
162 — Αποστολές     3 450     3 035 88 %     2 575
161 + 163 + 165 - Λοιπές δαπάνες για τα πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο     2 775     2 530 91 %     1 901
Μερικό σύνολο τίτλου 1 125 611 122 789 98 % 121 417
Τίτλος 2: Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας
20 — Ακίνητη περιουσία 3 546 3 541 99 % 1 669
210 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 8 148 8 148 100 % 4 563
212 + 214 + 216 — Κινητή περιουσία και συναφή έξοδα    999    942 94 %    736
23 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης    434    293 68 %    221
25 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις    733    664 91 %    443
27 — Πληροφόρηση και δημοσίευση 1 769 1 663 94 % 1 082
Μερικό σύνολο τίτλου 2 15 629 15 251 98 % 8 714
Σύνολο 141 240 138 040 98 % 130 131

Προϋπολογισμός για το 2018

Ο προϋπολογισμός για το 2018 είναι κατά 3,4 % υψηλότερος από εκείνον του 2017.

Προϋπολογισμός για το 2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 2017
Τίτλος 1: Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο (σε χιλιάδες ευρώ)
10 — Μέλη του οργάνου   12 515   11 300
12 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι 106 600 103 632
14 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες     5 745     5 101
162 — Αποστολές     3 450     3 450
161 + 163 + 165 — Λοιπές δαπάνες για τα πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο     2 990     2 788
Μερικό σύνολο τίτλου 1 131 300 126 271
Τίτλος 2: Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας
20 — Ακίνητη περιουσία     2 930     3 216
210 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες     7 492     7 408
212 + 214 + 216 — Κινητή περιουσία και συναφή έξοδα     1 157        925
23 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης        555        438
25 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις        706        676
27 — Πληροφόρηση και δημοσίευση     1 876     2 306
Μερικό σύνολο τίτλου 2   14 716   14 969
Σύνολο 146 016 141 240

Διαχείριση κινδύνων

Κατά τη διάρκεια του έτους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού, πραγματοποιήσαμε επισκόπηση των εκτιμήσεων κινδύνου στις οποίες προβαίνει κάθε Διεύθυνση. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων ενσωματώνονται στην ετήσια δήλωση του διατάκτη που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, καθώς και στις εκτιμήσεις κινδύνου του επόμενου έτους. Ανάλογα με την περίπτωση, καταρτίσαμε σχέδια δράσης αναφερόμενα τόσο στους προληπτικούς όσο και στους κατασταλτικούς ελέγχους.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, σε συνέχεια αυτών των επισκοπήσεων, ενισχύσαμε τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου και τις δημοσιονομικές διαδικασίες που εφαρμόζουμε όσον αφορά τα έξοδα ταξιδίου και τη διαχείριση των επίσημων οχημάτων.

Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

Εσωτερικός έλεγχος

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο όργανό μας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων. Γνωμοδοτεί επί της ποιότητας των συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Η IAS αναφέρεται σε επιτροπή ελέγχου απαρτιζόμενη από τρία Μέλη του οργάνου μας και έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Η επιτροπή αυτή παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την εκτέλεση των διαφόρων έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της IAS και εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της.

Το 2017 η IAS εξέτασε την υλοποίηση της στρατηγικής μας για την περίοδο 2013-2017, την επιχειρησιακή δομή της Διεύθυνσης της Προεδρίας, καθώς και τη διαχείριση των αδειών χρήσης λογισμικού και συναφών προϊόντων. Διενήργησε επίσης επισκόπηση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζουμε και εξέτασε την υλοποίηση των συστάσεών της προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προτεινόμενα σχέδια δράσης υλοποιήθηκαν.

Ο εσωτερικός ελεγκτής φρονεί ότι, το 2017, η διοίκηση του οργάνου, η διαχείριση των κινδύνων και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες δικλίδων ελέγχου, θεωρούμενες ως σύνολο, παρέχουν εύλογη διασφάλιση ως προς την επίτευξη των στόχων του Συνεδρίου.

Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου κοινοποιούνται ετησίως στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Εξωτερικός έλεγχος

Οι ετήσιοι λογαριασμοί μας ελέγχονται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή. Αυτό αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό του οργάνου μας, ότι δηλαδή εφαρμόζουμε και σε μας τις ίδιες αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας που απαιτούμε να εφαρμόζουν οι ελεγχόμενοί μας. Ο εξωτερικός ελεγκτής μας, η εταιρεία PricewaterhouseCoopers Sàrl, δημοσίευσε, στις 31 Οκτωβρίου 2017, την έκθεσή της σχετικά με τους λογαριασμούς μας για το οικονομικό έτος 2016.

Απαλλαγή

Όπως όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το ΕΕΣ υπόκειται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής.

Τον Απρίλιο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα μας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. Αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί μας για το οικονομικό έτος 2015 εκκαθαρίστηκαν (δηλαδή έκλεισαν και εγκρίθηκαν).

Όπως κάθε χρόνο, αναλύσαμε προσεκτικά όλα τα ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εν λόγω διαδικασία όσον αφορά τις ελεγκτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητές μας, λάβαμε τα κατάλληλα μέτρα και ενημερώσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε σε συνέχειά της.

Γνώμες του εξωτερικού ελεγκτή μας — οικονομικό έτος 2016

Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις μας:

«Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την 31η Δεκεμβρίου 2016, των χρηματοοικονομικών επιδόσεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1), εφεξής αναφερόμενο ως «δημοσιονομικό κανονισμό», καθώς και σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού».

Όσον αφορά τη χρήση των πόρων και των διαδικασιών των δικλίδων ελέγχου:

«Βάσει των εργασιών μας, όπως περιγράφονται στην παρούσα έκθεση, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας κανένα στοιχείο που να μας ωθεί να θεωρήσουμε ότι, από κάθε ουσιαστική πλευρά και βάσει των κριτηρίων που παρατέθηκαν ανωτέρω:

 • οι πόροι που χορηγήθηκαν στο Συνέδριο δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς,
 • οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες ελέγχου δεν παρέχουν τις εγγυήσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των χρηματοοικονομικών πράξεων με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς».

Δήλωση του κύριου διατάκτη

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την ιδιότητά μου ως κύριου διατάκτη, δηλώνω ότι:

 • τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση είναι πλήρη και ακριβή, και
 • έχω αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι:
  • οι πόροι που διατέθηκαν για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· και
  • οι θεσπισθείσες διαδικασίες δικλίδων ελέγχου παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, και εξασφαλίζουν τα μέσα για την κατάλληλη αντίκρουση τυχόν ισχυρισμών περί απάτης ή περί εικαζόμενης απάτης· και
  • το κόστος και τα οφέλη των δικλίδων ελέγχου είναι ανάλογα.

Η εν λόγω βεβαιότητα βασίζεται σε ιδία κρίση, καθώς και στα πληροφοριακά στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, όπως οι εκθέσεις και οι δηλώσεις των δευτερευόντων διατακτών, οι εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή και οι εκθέσεις του εξωτερικού ελεγκτή για τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Βεβαιώνω ότι δεν γνωρίζω οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν έγγραφο και το οποίο θα μπορούσε να αποβεί επιζήμιο για τα συμφέροντα του οργάνου.

Λουξεμβούργο, 8 Μαρτίου 2018

Eduardo Ruiz García
Γενικός Γραμματέας

Παράρτημα — Δημοσιεύσεις το 2017: ειδικές εκθέσεις, γνώμες και δημοσιεύσεις βάσει επισκόπησης

Ειδικές εκθέσεις

 • Ειδική έκθεση αριθ. 30/2016: Αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στους τομείς προτεραιότητας στην Ονδούρα
 • Ειδική έκθεση αριθ. 33/2016: Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης: αποτελεσματικός σε γενικές γραμμές ο συντονισμός των επιχειρήσεων αντίδρασης στις εκτός ΕΕ καταστροφές
 • Ειδική έκθεση αριθ. 34/2016: Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων
 • Ειδική έκθεση αριθ. 35/2016: Η χρήση της δημοσιονομικής στήριξης για τη βελτίωση της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων στην υποσαχάρια Αφρική
 • Ειδική έκθεση 36/2016: Αξιολόγηση των ρυθμίσεων για το κλείσιμο των προγραμμάτων στους τομείς της συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013
 • Ειδική έκθεση αριθ. 1/2017: Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του
 • Ειδική έκθεση αριθ. 2/2017: Διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 2014-2020 από την Επιτροπή: δαπάνες περισσότερο στοχευμένες στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά πολυπλοκότερες ρυθμίσεις για τη μέτρηση των επιδόσεων
 • Ειδική έκθεση αριθ. 3/2017: Βοήθεια της ΕΕ προς την Τυνησία
 • Ειδική έκθεση αριθ. 4/2017: Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παράτυπες δαπάνες: Η Επιτροπή ενέτεινε την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και δημοσιονομικών διορθώσεων στον τομέα της συνοχής την περίοδο 2007-2013
 • Ειδική έκθεση αριθ. 5/2017: Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ;
 • Ειδική έκθεση αριθ. 6/2017: Η ανταπόκριση της ΕΕ στην προσφυγική κρίση: η προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspots)
 • Ειδική έκθεση αριθ. 7/2017: Ο νέος ρόλος των οργανισμών πιστοποίησης όσον αφορά τις δαπάνες της ΚΓΠ: θετικό βήμα προς ένα πρότυπο ενιαίου ελέγχου, αλλά σημαντικές οι αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν
 • Ειδική έκθεση αριθ. 8/2017: Έλεγχος της αλιείας στην ΕΕ: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες
 • Ειδική έκθεση αριθ. 9/2017: Η στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία
 • Ειδική έκθεση αριθ. 10/2017: Πρέπει να βελτιωθεί η στόχευση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ σε νέους γεωργούς ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά η ανανέωση των γενεών
 • Ειδική έκθεση αριθ. 11/2017: Καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: ελπιδοφόρο ξεκίνημα παρά τις όποιες αδυναμίες
 • Ειδική έκθεση αριθ. 12/2017: Εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό: παρά τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και της πρόσβασης σε αυτό στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ανάγκες
 • Ειδική έκθεση αριθ. 13/2017: Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας: θα γίνει ποτέ πράξη η πολιτική επιλογή;
 • Ειδική έκθεση αριθ. 14/2017: Επισκόπηση των επιδόσεων του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ειδική έκθεση αριθ. 15/2017: Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και το αποθεματικό επίδοσης στον τομέα της συνοχής: καινοτόμα μέσα που δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί αποτελεσματικά
 • Ειδική έκθεση αριθ. 16/2017: Προγραμματισμός στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης: αναγκαία η ύπαρξη μικρότερης πολυπλοκότητας και μεγαλύτερης εστίασης στα αποτελέσματα
 • Ειδική έκθεση αριθ. 17/2017: Η παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση
 • Ειδική έκθεση αριθ. 18/2017: Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός: η νοοτροπία έχει αλλάξει, αλλά ο ουρανός δεν είναι ενιαίος
 • Ειδική έκθεση αριθ. 19/2017: Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ
 • Ειδική έκθεση αριθ. 20/2017: Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέσα εγγύησης δανείων: παρά τα θετικά αποτελέσματα, η εστίαση στους δικαιούχους και ο συντονισμός με τα εθνικά συστήματα χρήζουν βελτίωσης
 • Ειδική έκθεση αριθ. 21/2017: Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα
 • Ειδική έκθεση αριθ. 22/2017: Αποστολές εκλογικής παρατήρησης — καλές οι προσπάθειες για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις συστάσεις, αλλά η γενικότερη επίβλεψη πρέπει να βελτιωθεί
 • Ειδική έκθεση αριθ. 23/2017: Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης: ένα φιλόδοξο έργο της τραπεζικής ένωσης δρομολογήθηκε, αλλά απομένουν να γίνουν πολλά

Γνώμες

 • Γνώμη αριθ. 1/2017 σχετικά με πρόταση αναθεώρησης του «δημοσιονομικού κανονισμού» που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ
 • Γνώμη αριθ. 2/2017 σχετικά με πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων
 • Γνώμες αριθ. 3/2017 και 4/2017 σχετικά με τις προτάσεις τροποποίησης των κανονισμών της επιτροπής προϋπολογισμού του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Γνώμη αριθ. 5/2017 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

Δημοσιεύσεις βάσει επισκόπησης

 • Πανοραμική επισκόπηση: Δράση της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή
 • Συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση της εφαρμογής της μείωσης κατά 5 % των θέσεων εργασίας

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με το ψήφισμα 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

* Το 2017 οι αξιολογητές εξέτασαν τις ακόλουθες έξι ειδικές εκθέσει: 3/2017, 4/2017, 5/2017, 10/2017, 14/2017 και 17/2017.

Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ:. +352 4398-1
Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu).

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018

Print ISBN 978-92-872-9662-7 ISSN 1684-0747 doi:10.2865/864557 QJ-AA-18-001-EL-C
PDF ISBN 978-92-872-9637-5 ISSN 2315-392X doi:10.2865/193588 QJ-AA-18-001-EL-N
HTML ISBN 978-92-872-9457-9 ISSN 2315-392X doi:10.2865/267668 QJ-AA-18-001-EL-Q

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή υπό την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής.

Για οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή των κατωτέρω αναφερόμενων φωτογραφιών, πρέπει να ζητηθεί άδεια απευθείας από τους φορείς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:

* © Grzegorz Jakubowski / KPRP

* © marianorajoy

Για τις κατωτέρω αναφερόμενες φωτογραφίες, επιτρέπεται η αναπαραγωγή υπό την προϋπόθεση της αναφοράς του φορέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της πηγής και του ονοματεπώνυμου των φωτογράφων:

* © Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγή: ΕΕΣ — Simon SCHMITT

* © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017, πηγή: ΕΚ — Dominique HOMMEL

* © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017, πηγή: ΕΚ — Dominique HOMMEL

* © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017, πηγή: ΕΚ — Christian CREUTZ

* © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012, πηγή: ΕΚ — Martin LAHOUSSE

* © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2013, πηγή: ΕΚ — Genevieve ENGEL

* © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012, πηγή: ΕΚ — Milos BICANSKI

* © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: ΕΚ — Christian CREUTZ

* © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017, πηγή: ΕΚ — Mathieu CUGNOT

* © Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγή: ΕΕΣ — Edouard DIRRIG

* © Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγή: ΕΕΣ — Simon SCHMITT

Η παρούσα δημοσίευση είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες, καθώς και στον ακόλουθο μορφότυπο:

PDF

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δωρεάν εκδόσεις:

(*) Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται).

Εκδόσεις επί πληρωμή: