About us: what we do - За Службата за публикации

Dockbar

BG What we do new

Какво правим

Службата за публикации на Европейския съюз:

 
  1. Подкрепя политиките и комуникационните дейности на институциите, агенциите и органите на ЕС чрез своите услуги и им предлага експертен опит и полезни взаимодействия в редица области.
  2. Гарантира — чрез своите дейности по моделиране и каталогизиране — че различните информационни активи, получавани от институциите, агенциите и органите на ЕС, се оформят като поддаващи се на намиране, достъпни, оперативно съвместими и годни за повторно използване данни и информация (принцип FAIR).
  3. Гарантира, че тази широка гама от официална информация и данни на ЕС, която е съществен елемент от съвременната икономика, основана на данни, се предоставя на разположение на обществеността в подкрепа на прозрачността, икономическата дейност, разработването на съвременни технологии, например изкуствен интелект, и достъпа до знания като цяло.
  4. Гарантира, че това съдържание се съхранява за бъдещите поколения и се осигурява достъпът до него.
  5. Взаимодейства с гражданите редовно и на все по-широка основа в подкрепа на постигането на своите цели.

Ако желаете да научите повече за нашите дейности, можете да разгледате нашия последен годишен доклад за управлението и последния ни годишен отчет за дейността.