Publications Office of the EU
Legal notices: Disclaimer - За Службата за публикации
Dockbar
Disclaimer

Служба за публикации на Европейския съюз (Портал на СП): Правна информация

 

Отказ от отговорност

Службата за публикации поддържа този уебсайт с цел подобряване на публичния достъп до информация за правото, публикациите и политиките на ЕС. Целта ни е да поддържаме информацията на уебсайта актуална и точна. Ако получим сигнал за грешки, ще се опитаме да ги поправим.

Въпреки това Службата за публикации не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт.

Настоящата информация:

  • е само от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено физическо или юридическо лице;
  • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни сайтове, върху които Службата за публикации няма контрол и за които не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет – ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се консултирайте с квалифициран специалист.

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Единствено Официален вестник на Европейския съюз (неговата печатна версия или, от 1 юли 2013 г., неговото електронно издание на уебсайта EUR-Lex) e автентичен и има правна сила.

Нашата цел е да сведем до минимум неудобствата, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия уебсайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Службата за публикации не носи отговорност за подобни проблеми, възникнали при използване на този уебсайт или свързани с него външни сайтове.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Службата за публикации в нарушение на разпоредбите на действащото национално право, нито да я освободи от отговорност в случаи, когато според това право подобно освобождаване не е разрешено.