About us: mission, vision, values - За Службата за публикации

Dockbar

BG - About us home - Who we are new

Мисия Визия Ценности
mission

Нашата мисия

 

Службата за публикации на Европейския съюз е официалният доставчик на издателски услуги за всички институции, органи и агенции на ЕС. Поради това тя е и централната точка за достъп до правото, публикациите, отворените данни, научноизследователските резултати, обявленията за обществени поръчки и останалата официална информация на ЕС.

Задачата ѝ е да подкрепя политиките на ЕС и да гарантира, че тази широка гама от информация е на разположение на обществеността като достъпни и поддаващи се на повторно използване данни с цел да се улесни прозрачността, икономическата дейност и разпространяването на знания.

 
vision

Нашата визия

 

Добре информиран ЕС, разполагащ с подкрепата на навременен и ефективен достъп до надеждна информация и познания и ползващ се от всички възможности, които те разкриват за обществото и икономиката.

 

Нашите ценности

 

Прозрачност

подпомагаме прозрачността в рамките на целия цикъл на политиката на институциите на ЕС с цел улесняване на вземането на решения въз основа на доказателства, отчетност, гражданско участие и демокрация.

Доверие

стремим се да гарантираме, че съдържанието, което предоставяме, е точно и надеждно, така че гражданите да имат доверие в ЕС като доставчик на информация.

Достъпност

убедени сме, че достъпът до информация е право на човека, което всички граждани следва да могат да упражняват без оглед на език, култура, увреждане, социален статус, местонахождение, технология или начин на разбиране на информацията.

Ориентация към услугата

ангажирани сме постоянно да подобряваме услугите си както за институционалните заинтересовани страни, така и за европейските граждани, тъй като искаме да допринесем за европейския проект във възможно най-голяма степен.