Legal notices: Accessibility statement - За Службата за публикации
Dockbar
Декларация за достъпност 2022 г.

Декларация за достъпност на уебсайтовете и съдържанието на Службата за публикации

Последна актуализация: 20.12.2021 г.

Въведение

Службата за публикации на Европейския съюз се ангажира да предоставя на всички свои потребители равен достъп до своята информация. Достъпността е в основата на нашата рамка и дизайн и ние прилагаме принципите на универсален дизайн, които гарантират, че всички наши потребители могат да разглеждат и сърфират ефективно на уебсайтовете ни, независимо какво устройство използват.

В качеството си на официално издателство на Европейския съюз ние се придържаме към Директивата за достъпност на уебсайтовете (Директива (ЕС) 2016/2102), за да направим публикациите и уебсайтовете на Европейския съюз достъпни за всички потребители, включително потребителите със зрителни, слухови, когнитивни или физически увреждания, както и за тези потребители, които не разполагат с най-новите технологии. Достъпът до нашето уеб съдържание е възможен от различни устройства, като например настолни и преносими компютри, както и от мобилни устройства, които могат да бъдат свързани с интернет.

Как спазваме изискванията

 • Отговаряме поне на актуалния стандарт WCAG 2.1, ниво AA. Възможно е да има разлики за конкретни елементи, ако са налице основателни технически или практически причини.
 • Публикуваме декларация за достъпност онлайн.
 • Помагаме на потребителите да се свързват с нас, за да ни съобщават за проблеми с достъпността.
 • Включваме клаузи за достъпност във всички договори с доставчици на услуги за разработване на уебсайтове и изготвяне на публикации.
 • Извършваме одити на достъпността с вътрешни и външни ресурси.

Срокове за изпълнение на изискванията

Нови уебсайтове (публикувани на или след 23 септември 2018 г.) — до 23 септември 2019 г.
По-стари уебсайтове (публикувани преди 23 септември 2018 г.) — до 23 септември 2020 г.
Мобилни приложения — до 23 юни 2021 г.

Степен на съответствие

Нашият уебсайт отговаря частично на стандартите за достъпност, посочени в Директива (ЕС) 2016/2102, поради посочените по-долу несъответствия.

Изключения

Директивата за достъпност на уебсайтовете (Директива (ЕС) 2016/2102) не се прилага за следните уебсайтове и мобилни приложения:

 • файлови формати за офис документи, публикувани преди 23 септември 2018 г., (освен ако документите са необходими за текущи административни процеси, свързани със задачи, изпълнявани от съответната организация)
 • предварително записани видео- или аудиоматериали или друго медийно съдържание с определено времетраене, публикувани преди 23 септември 2020 г.
 • видео- или аудио излъчвания на живо или друго излъчвано в реално време медийно съдържание с определено времетраене
 • онлайн карти, при условие че основната информация е представена по достъпен цифров начин за картите, използвани за навигация
 • съдържание на трета страна, което не е финансирано или разработено от съответната организация, нито се намира под контрола ѝ
 • репродукции на обекти от сбирки на културно наследство, които не могат да станат изцяло достъпни
 • съдържание на мрежи за интранет и екстранет — уебсайтове, които са достъпни само за затворена група от хора, а не за обществеността като цяло, и са публикувани преди 23 септември 2019 г., докато преминат съществена преработка
 • архиви — уебсайтове и мобилни приложения, в които има само съдържание, което не е необходимо за текущи административни процеси и не е актуализирано или редактирано след 23 септември 2019 г.

Недостъпно съдържание

 • Някои етикети не са ясни. Това не отговаря на критерий 3.3.2 (Етикети или инструкции) на WCAG 2.1.
 • Някои елементи на интерфейса нямат подходящи индикатори за фокус. Това не отговаря на критерий 2.4.7 (Видим фокус).
 • Някои съобщения за грешки не са ясно свързани с контролите на формулярите. Това не отговаря на критерий 3.3.1 (Идентификация на грешки).
 • Текстът на някои хипервръзки не е информативен. Това не отговаря на критерий 2.4.9 (Цел на връзките).
 • Някои елементи не са преведени на езиците, достъпни на уебсайта — това не отговаря на критерий 3.1.2 (Език на частите) на WCAG 2.1.
 • Някои изображения нямат текстова алтернатива. Това не отговаря на критерий 1.1.1 (Нетекстово съдържание) на WCAG 2.1.
 • На някои уебстраници цветният контраст може да не е достатъчен. Това не отговаря на критерий 1.4.3 (Минимален контраст) на WCAG 2.1.
 • При някои елементи се използват непозволени ARIA атрибути и те не могат да бъдат открити от екранните четци. Това не отговаря на критерий 4.1.2 (Име, роля, стойност) на WCAG 2.1.
 • Имената на някои компоненти са непоследователни. Това не отговаря на критерий 3.2.4 (Последователна идентификация).

Достъпни документи

Задачата на уебсайтовете на Службата за публикации е да предоставят достъп до официалните публикации на Европейския съюз. На нашите уебсайтове се публикуват различни видове документи, напр. броевете на Официален вестник, правни текстове, публикации от общ характер, обявления за възлагане на обществени поръчки и др. Тези публикации са достъпни на различни езици и формати и могат да бъдат изтеглени или показани директно на екрана.

Нашата цел е да направим публикациите на ЕС достъпни за всички потребители, включително за потребителите с визуални, слухови, когнитивни или физически увреждания. Възможно е за някои части от съдържанието да е трудно да бъде осигурена пълна достъпност поради тяхното естество и сложност, но намирането на решения на такива проблеми е сред основните ни приоритети.

Службата за публикации предлага насоки за достъпност, предназначени за авторите и създателите на цифрови публикации. За допълнителна информация вж.: https://op.europa.eu/en/web/accessibility

Четирите принципа, които прилагаме при създаването на достъпни уебсайтове и съдържание:

1. Лесно разпознаване на елементите

Уеб съдържанието се прави достъпно за сетивата: зрение, слух и/или осезание.
Информацията и елементите на потребителския интерфейс се представят на потребителите по възможно най-ефикасен начин.

 • Екранни четци: ако човек изключи екрана и опита да сърфира на дадена страница, като използва само клавиатурата и екранния четец, ще добие представа колко трудно е за потребител с нарушено зрение да използва уебсайта.
 • Алтернативен текст за изображенията: всички изображения, с изключение на тези, които служат само за украса, трябва да имат алтернативен текст, описващ съдържанието на изображението. Това описание следва да бъде включено, като се използва атрибутът alt на тага img. Съдържанието на този атрибут се чете от екранните четци на потребителите, използващи помощни технологии.
 • Цветови контраст: нарушенията на зрението включват на само слепота, но и други видове зрителни увреждания, като намалено зрение или далтонизъм. Поради това яркостта и контрастът са важни съображения при дизайна на достъпен уебсайт. Минимален контраст (между цветовете на преден и заден план) от 4,5:1 е задължителен за цялото текстово съдържание, с изключение на заглавията или текст с едри букви, при които 3:1 също може да е приемливо съотношение.

2. Оперативност

Компонентите на интерфейса и елементите за управление и навигация функционират.
Някои потребители нямат мишка или не могат да работят с нея и разчитат изцяло на клавиатурата, когато използват интернет.

Прилагане:

 • Клавиатура: всички функции (включително връзки, бутони, полета за въвеждане на данни и останалите интерактивни елементи) трябва да бъдат достъпни чрез клавиатурата.

  Ако при използване на клавиша Tab някои елементи биват пропуснати или не попадат на фокус в логична последователност, страницата следва да бъде коригирана чрез подходящо маркиране (mark-up) — преразглеждане на основната HTML структура, използване на CSS за контрол на визуалното представяне на елементите или добавяне на атрибути tabindex и ARIA роли, когато е необходимо.

  Уеб браузърите и операционните системи също предлагат възможност за употреба на клавиатурата, както и гласово разпознаване (гласови команди) за използване на уебсайтове и функции за диктуване.

3. Разбираемост

Информацията и функционирането на потребителския интерфейс трябва да са разбираеми.
Използваният език и функциите на уебсайта следва да се разбират ясно от повечето потребители.

Прилагане:

 • Език на страниците: посочване на езика на страниците, като се използва HTML атрибутът lang (напр. <html lang=”bg">). На страници с многоезично съдържание трябва също така да се посочва езика за всеки елемент, когато той е различен от езика по подразбиране на страницата. Това дава възможност на екранните четци да четат на глас с подходящо произношение.
 • Думи: избягване на използването на двусмислени, твърде технически или академични думи — винаги, когато е възможно, се използва прост език. Това помага на хората, които срещат трудности с разбирането на сложни изречения, изрази и думи. По-конкретно, това улеснява хората с различни видове когнитивни увреждания.
 • Предвидимост: уебстраниците се показват и функционират по предвидим начин. Основните връзки за навигация трябва винаги да се появяват в един и същ ред, компонентите на интерфейса трябва да функционират според очакванията на повечето потребители дори ако посещават даден сайт за първи път, и т.н.

4. Стабилност

Уеб съдържанието трябва да е съвместимо с множество различни браузъри и устройства, включително помощни технологии.

Прилагане:

Синтактичен анализ: в съдържанието, написано на маркиращи езици, като HTML или XML, елементите имат отварящи и затварящи тагове, едни елементи се влагат в други елементи съгласно техните спецификации и идентификаторите (ID) са уникални (освен когато спецификациите позволяват друго). Това помага за предотвратяването на грешки и проблеми, когато се използват помощни технологии.

Име, роля, стойност: за всички компоненти на потребителския интерфейс името и ролята могат да бъдат определени чрез програмиране. Състоянията, свойствата и стойностите, които могат да бъдат определени от потребителите, могат да бъдат зададени чрез програмиране. Потребителските агенти, включително помощните технологии, могат да бъдат уведомявани за промените в тези елементи.

Ресурси

Помощ

Свържете се с нас, за да съобщите за проблеми с достъпността или да изпратите предложения за нейното подобряване. Моля, бъдете възможно най-ясни и конкретни, за да можем да разберем естеството на проблема, и посочете информация за контакт, за да можем бързо да се свържем с вас.

Процедура по прилагане:
В случай на незадоволителен отговор на вашата жалба, моля, свържете се с бюрото за помощ.