Legal notices: Copyright - За Службата за публикации

Dockbar

container title page op portal website

Служба за публикации на Европейския съюз (Портал на СП)

legal notices - copyright notice 2 for test

Авторско право

© Европейски съюз, 2019 — 2023 г.

  • Авторското право върху редакционното съдържание на този уебсайт, собственост на ЕС, е лицензирано съгласно международния лиценз licence Creative Commons Attribution 4.0 . . Това означава, че можете да използвате предоставеното съдържание, при условие че посочвате източника и извършените от вас промени.

    Може да ви се наложи да уредите допълнителни права, ако в определено съдържание има разпознаваеми физически лица или са включени произведения на трети страни.

  • Повторната употреба на правни и административни документи и на документи от съдебната практика, както и на информация, публикувана на този уебсайт, за търговски и нетърговски цели е разрешена, при условие че се посочи източникът. Политиката на Европейската комисия за повторната употреба се прилага в съответствие с нейното решение от 12 декември 2011 г.

  • Публикациите от общ характер на Европейската комисия също могат да бъдат използвани повторно, при условие че източникът бъде посочен, както се изисква в гореспоменатото решение.

  • Публикациите на други институции, органи, служби и агенции на ЕС могат да бъдат изтегляни и възпроизвеждани, при условие че се посочи източникът.

  • За публикациите на Европейската централна банка се прилагат правилата, посочени на следния адрес:

Настоящите общи принципи за повторна употреба могат да подлежат на специфични условия, посочени в съответната информация за авторските права. Поради това съветваме потребителите да се запознаят с информацията за авторските права във връзка с отделните публикации.

За използването на елементи (например текст, снимки, изображения, графики и т.н.), обект на права върху интелектуална собственост на трети страни, е необходимо предварително разрешение от носителите на правата. Това се отнася за снимките, включени в официалния указател на Европейския съюз (EU WhoisWho) и в раздел „Прояви“ (https://op.europa.eu/bg/web/about-us/events).

Всички лога и търговски марки са изключение от гореспоменатите общи разрешения.

За всякакви други въпроси, свързани с авторските права, моля, пишете на адрес op-copyright@publications.europa.eu