Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir Eiropas Savienības pamatvērtība kopš 1957. gada, kad tika parakstīts Romas līgums, ar kuru ir ieviests princips “vienāda darba samaksa par vienādu darbu”. Kopš tā laika ES ir pastāvīgi vērsusies pret diskrimināciju dzimuma dēļ, un pašlaik Eiropa ir viena no sievietēm drošākajām un taisnīgākajām vietām pasaulē.

Tomēr joprojām ir jāturpina cīņa par sieviešu tiesībām un tās jāaizsargā. Lai gan Eiropā sievietēm būtu jābauda līdztiesība, garantētas iespējas un drošība, pārāk bieži viņām šādu tiesību aizvien vēl nav. Statistika liecina, ka sievietes ir nepietiekami pārstāvētas amatos, kuros tiek pieņemti politikas un uzņēmējdarbības lēmumi, un viņas pelna vidēji par 16 % mazāk nekā vīrieši ES. Joprojām ir izplatīta ar dzimumu saistīta vardarbība un aizskaroša izturēšanās.

KO DARA ES?

ES mērķis ir sekmēt to, ka sievietēm darbavietā ir tādas pašas iespējas kā vīriešiem, piemēram, vienāda darba samaksa, un palīdzēt gan vīriešiem, gan sievietēm labāk līdzsvarot darbu un citas dzīves jomas. Vēl viena svarīga prioritāte ir pārtraukt vardarbību pret sievietēm un meitenēm un veicināt dzimumu līdztiesību ES un visā pasaulē. ES arī veicina vīriešu un sieviešu līdztiesību ar lēmumu pieņemšanu saistītos amatos. Visās šajās jomās Eiropas Komisijas darba pamatā ir tās dokuments “Stratēģiskā iesaiste dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam”.

DARBA IESPĒJAS UN DARBA SAMAKSA

Sieviešu un vīriešu atalgojuma plaisa.

Vēl aizvien daudzas sievietes nav pilnībā ekonomiski neatkarīgas. Šķēršļi dalībai darba tirgū un aprūpes pienākumi ir daži no iemesliem, kāpēc sievietes mēdz strādāt mazāk nekā vīrieši un mazāk apmaksātās nozarēs, biežāk pārtrauc karjeru un retāk un lēnāk virzās augšup pa karjeras kāpnēm. Tomēr ES ir apņēmusies nodrošināt sievietēm vienādas nodarbinātības iespējas un vienādu darba samaksu.

2017. gadā ES strādāja 66,5 % sieviešu vecumā no 20 līdz 64 gadiem salīdzinājumā ar 62,1 % 2010. gadā. Vīriešu nodarbinātības līmenis bija 78 % 2017. gadā un 75,1 % 2010. gadā. Vienādas samaksas princips ir iekļauts ES līgumos un noteikumos par dzimumu līdztiesību darba tirgū, tomēr šo noteikumu pareiza piemērošana visās dalībvalstīs joprojām ir problemātiska.

Sieviešu un vīriešu atalgojuma plaisa.

2017. gadā ES nāca klajā ar rīcības plānu, kas sagatavots ar mērķi novērst sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības. Plāns pievēršas tādiem jautājumiem kā stereotipi un darba un privātās dzīves līdzsvarošana un aicina valdības, darba devējus un arodbiedrības rīkoties, lai nodrošinātu, ka sieviešu darba samaksa tiek noteikta godīgi.

ES RĪCĪBA DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS UN DARBA UN PRIVĀTĀS DZĪVES LĪDZSVARA UZLABOŠANAI

Darba un privātās dzīves līdzsvars

Dzimumu līdztiesības jautājums skar ne tikai sievietes, bet arī vīriešus. Tas ir galvenais jautājums Eiropas sociālo tiesību pīlārā, kura mērķis ir vienlīdzīga attieksme un iespējas sievietēm un vīriešiem visās jomās, piemēram, saistībā ar dalību darba tirgū, nodarbinātības nosacījumiem un karjeras attīstību.

Direktīvā, ko ES pieņēma 2014. gadā, ir noteikts, ka lieliem biržā kotētiem uzņēmumiem ir obligāti jāpublicē informācija par uzņēmuma valdi, aprakstot savu daudzveidības politiku attiecībā uz vecumu, dzimumu, izglītību un profesionālo pieredzi.

Taču dzīve nav tikai darbs un nauda. Gan sievietēm, gan vīriešiem ir svarīgi atrast līdzsvaru starp darbu, savu ienākumu nodrošināšanu un sev un savai ģimenei veltīto laiku.

Eiropas Komisijas darba un privātās dzīves līdzsvara iniciatīvā ir ņemts vērā sociālo tiesību pīlāra vienlīdzīgas attieksmes princips un ieviestas jaunas – vai pastiprinātas esošās – tiesības ES līmenī, lai palīdzētu līdzsvarot aprūpes pienākumu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem un tādējādi atbalstītu sieviešu nodarbinātību. Šīs tiesības dod iespēju izmantot paternitātes, bērna kopšanas un aprūpētāja atvaļinājumu, kā arī elastīgus darba nosacījumus vecākiem un aprūpētājiem.

Iniciatīvā ir ietverts arī tādu pasākumu kopums, kas atbalsta dalībvalstis to centienos pasargāt no atlaišanas nodarbinātas grūtnieces un cilvēkus, kuri izmanto atvaļinājumu ģimenes apstākļu dēļ, uzlabot aprūpes pakalpojumu sniegšanu un likvidēt demotivējošus ekonomiskos faktorus, kas attur ģimenē ienākumus gūt diviem pelnītājiem.

Sievietēm un vīriešiem var būt atšķirīgas veselības problēmas. ES Trešās veselības programmas mērķis ir nodrošināt, ka cilvēkiem ir vienādas izredzes uz labu veselību un kvalitatīvu veselības aprūpi neatkarīgi no dzimuma.

KĀ ES PALĪDZ SIEVIETĒM DARBA PASAULĒ?

Dažādajās izdevumu programmās un politikas virzienos ES ņem vērā sieviešu īpašās vajadzības, un katru gadu Eiropas Sociālais fonds palīdz uzlabot darba iespējas miljoniem cilvēku ar dažādām problēmām.

Īpašas darbības, kuru mērķis ir palīdzēt sievietēm atrast darbu, ietver prasmju saglabāšanas un uzlabošanas shēmas. Fonds arī dod iespēju sievietēm atgriezties darbā pēc karjeras pārtraukuma, piemēram, nodrošinot kvalitatīvu bērnu aprūpi un sniedzot individuālus norādījumus, kā arī uzlabojot darba devēju informētību par problēmām, ar kurām saskaras sievietes. Eiropas Sociālais fonds atbalsta projektus jūsu valstī. Tā daudzās veiksmīgās iniciatīvas reāli maina cilvēku dzīvi.

Nodrošinot piekļuvi finansējumam, sniedzot personalizētu atbalstu vai piedāvājot apmācības uzņēmējdarbības sākšanai, ES reģionos finansētie projekti sniedz sievietēm jaunas iespējas. Jūs varat atrast programmas un projektus savā valstī vai reģionā.

WEgate platforma ir vienas pieturas aģentūra, kas sniedz informāciju par apmācībām, darbaudzināšanu, konsultācijām un tīklošanu sievietēm, kuras vēlas sākt vai attīstīt uzņēmējdarbību. Jūs arī varat noskaidrot, kā ES aizdevumi un riska kapitāls var palīdzēt jums sākt vai attīstīt uzņēmējdarbību.

ES arī rīkojas, lai palielinātu sieviešu dalību digitālajā nozarē, un šajā nolūkā lauž stereotipus, veicina izglītību un apmācību digitālo prasmju jomā, kā arī mudina vairāk sieviešu kļūt par uzņēmējām šajā nozarē. Lai meitenes un sievietes digitālajā nozarē varētu veidot tīklus un sadarboties ideju īstenošanā un pieredzes gūšanā šajā jomā, 2018. gadā sāka darboties Eiropas Tīkls sievietēm digitālajā nozarē. Aptuveni 20 tehnoloģiju uzņēmumu ir apņēmušies nodrošināt iekļaujošu un dzimumlīdzsvarotu darba kultūru un vidi.

ES ir arī apņēmusies novērst dzimumu nevienlīdzību pētniecības un inovācijas jomā. Piemēram, programma “Apvārsnis 2020” palīdz pētniecības organizācijām un augstskolām īstenot plānus dzimumu līdztiesības jomā. Katru gadu pasniedzot ES balvu novatorēm, atzinība tiek izteikta tām sievietēm, kuras ir ne tikai teicamas pētnieces un novatores, bet arī veiksmīgas uzņēmējas. ES rīkojas, lai uzlabotu sieviešu nodarbinātību arī citās nozarēs, piemēram, transporta nozarē.

PRET SIEVIETĒM VĒRSTAS VARDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

PRET SIEVIETĒM VĒRSTAS VARDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

Ikvienam ir tiesības uz dzīvi bez vardarbības. Tomēr pasaulē vardarbība pret sievietēm un meitenēm palielinās. Daudzās vietās problēmu pastiprina attieksme pret cietušajām. 2016. gada Eirobarometra aptauja atklāja, ka dažās ES valstīs vardarbība pret sievietēm vēl arvien ir pieņemama un pat attaisnojama. Vairums cilvēku tirdzniecības upuru, par kuriem ir ziņots ES, ir sievietes un meitenes. Tiesību akti cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā ES uzliek par pienākumu pieņemt ar dzimumu saistītus pasākumus, un tos papildina politikas pasākumi un finanšu programmas dalībvalstu atbalstam.

Visas ES dalībvalstis un arī pati Eiropas Savienība ir parakstījušas Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (plašāk pazīstama kā Stambulas konvencija). Konvencija uzliek par pienākumu dalībvalstīm novērst visus vardarbības veidus un paredzēt kriminālsodu par tiem, aizsargāt cietušos un saukt pie atbildības vainīgos.

ES kampaņa NON.NO.NEIN mudina vīriešus un sievietes iestāties pret vardarbību pret sievietēm. Programmā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” ES arī finansē projektus ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai un cietušo atbalstam.

Pasaules līmenī 2017. gadā ES un Apvienoto Nāciju Organizācija sāka iniciatīvu Spotlight, lai novērstu visus pret sievietēm un meitenēm vērstos vardarbības veidus. Tā tika atbalstīta ar ES piešķīrumu 500 miljonu eiro apmērā.

LĪDZTIESĪBAS VEICINĀŠANA UN JŪSU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Jums ir tiesības, un jūs varat rīkoties, ja uzskatāt, ka tās ir pārkāptas. Lai saņemtu sīkāku informāciju par to, kā piemērojams nediskriminēšanas un vienlīdzīgas attieksmes princips jūsu valstī, jūs varat sazināties ar attiecīgo valsts locekli Līdztiesības struktūru Eiropas tīklā, kas tika izveidots nolūkā veicināt vienādu ES tiesību piemērošanu šajās jomās.

Katru gadu Eiropas Komisija publicē vērienīgu ziņojumu par situāciju dzimumu līdztiesības jomā ES. Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem ir liela nozīme sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanā, nodrošinot, ka ES tiesības tiek interpretētas un piemērotas vienādi visās ES valstīs.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts atbalsta dalībvalstu un ES centienus veicināt un nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem Eiropā un ārpus tās. Ar institūta dzimumu līdztiesības indeksu tiek pārraudzīts progress. Eiropas Komisija atbalsta Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklus, tostarp Eiropas Sieviešu lobiju, Sievietes pret vardarbību Eiropā, Eiropas tīklu darbam ar tiem, kas rīkojušies vardarbīgi ģimenē, un Eiropas tīklu END FGM. Tie cieši sadarbojas ar ES iestādēm sieviešu tiesību un vīriešu un sieviešu līdztiesības jautājumos un var arī palīdzēt jums sazināties ar attiecīgajām organizācijām jūsu valstī.

FEMINIZĀCIJA POLITIKĀ UN LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ

ES strādā, lai palīdzētu sievietēm lauzt “stikla griestus” uzņēmējdarbībā un politikā. Tādēļ ES sadarbojas ar valdībām, uzņēmumiem, arodbiedrībām un nevalstiskajām organizācijām nolūkā izstrādāt un īstenot ES mēroga darbības dzimumu līdzsvarošanai augstākajos līmeņos, apkopo un izplata informāciju un veicina labu praksi.

2019. gada decembrī Urzula fon der Leiena kļuva par pirmo sievieti Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatā. 2019. gada novembrī Kristīne Lagarda stājās Eiropas Centrālās bankas vadītājas amatā, kļūstot par pirmo sievieti ECB prezidenta amatā. Emīlija O’Reilija ir Eiropas ombude, un viņas iestāde izskata sūdzības par neapmierinošu ES iestāžu pārvaldību.

To noteikumu piemērošanā, kas reglamentē nodarbinātību ES iestādēs, tostarp attiecībā uz darba samaksu, nedrīkst pieļaut diskrimināciju dzimuma dēļ. Personālam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu vai atvaļinājumu ģimenes apstākļu dēļ. Eiropas Komisija, pieņemot darbā darbiniekus vai tos paaugstinot amatā, nevienu nediskriminē un darbiniekiem nodrošina cieņas pilnus un elastīgus darba apstākļus. Komisija ir arī ieviesusi stratēģiju darba un privātās dzīves līdzsvarošanai un personāla optimālu darba apstākļu veicināšanai.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja un komisāres sievietes

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja un komisāres sievietes: Margrethe Vestager Europe Fit for Digital Age / Executive Vice-President of the European Commission; Věra Jourová Values and Transparency / Vice-President of the European Commission; Dubravka Šuica Democracy and Demography / Vice-President of the European Commission; Mariya Gabriel Innovation, Research, Culture, Education and Youth; Elisa Ferreira Cohesion and Reforms; Stella Kyriakides Health; Helena Dalli Equality; Ylva Johansson Home Affairs; Adina Vălean Transport; Jutta Urpilainen International Partnerships; Kadri Simson Energy.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena | Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere | Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova | Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju Dubravka Šuica | Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela | Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira | Veselības komisāre Stella Kirjakidu | Līdztiesības komisāre Helena Dalli | Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone | Transporta komisāre Adina Valeana | Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena | Enerģētikas komisāre Kadri Simsone

Bijušais Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers arī noteicis mērķi nodrošināt, lai līdz pašreizējā Komisijas pilnvaru termiņa beigām 2019. gadā vismaz 40 % Eiropas Komisijas vidējā un augstākā līmeņa vadītāju būtu sievietes. 2019. gada oktobrī no visiem vadītājiem sievietes bija 41 % (2014. gadā tie bija 30 %).

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātā parlamenta sastāvā sieviešu skaits nedaudz palielinājās līdz 39,4 %, kas ir rekordaugsts rādītājs. Septiņās dalībvalstīs sievietes ieņem 50 % vai vairāk deputātu vietu: Dānija, Latvija, Luksemburga, Malta, Slovēnija, Somija un Zviedrija.

A volunteer accompanies persons with mental disabilities to an animal petting zoo.

DZĪVES UZLABOŠANA VISĀ PASAULĒ

Eiropas Savienības mērķis ir uzlabot meiteņu un sieviešu dzīvi visā pasaulē, izmantojot savu politiku, jo īpaši Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas sistēmu. ES mērķis ir izmantot šo sistēmu, lai palīdzētu partnervalstīm, jo īpaši jaunattīstības valstīm, paplašināšanās procesā iesaistītām valstīm un kaimiņvalstīm, sasniegt reālus rezultātus dzimumu līdztiesības jomā, kas noteikti tās rīcības plānā.

ES turpina centienus panākt dzimumu līdztiesību attīstības sadarbībā, nosakot to par prioritāti politiskajos un rīcībpolitikas dialogos ar partnervalstīm. Piemēram, saistībā ar tirdzniecības sarunām ar Čīli ES pirmo reizi ir ierosinājusi noteikumus par tirdzniecību un dzimumu līdztiesību.

ES divējādajā pieejā galvenā uzmanība ir pievērsta integrētai pieejai dzimumu līdztiesības nodrošināšanā un ar dzimumu saistītiem pasākumiem vairākās jomās: jaunattīstības valstu spēju uzlabošana; atbalsts sieviešu organizācijām un informācijas par dzimumu līdztiesību izplatīšana pamatnostādnēs, paraugpraksē un izpratnes veicināšanā.

ES arī vadīja sarunas par dzimumu līdztiesības mērķu iekļaušanu ANO Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam. Šie mērķi ir vērsti uz vardarbības pret sievietēm izskaušanu, neapmaksātas aprūpes un mājsaimniecības darba atzīšanu un vispārēju piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei un ar to saistīto tiesību izmantošanu. Turklāt ir skaidra apņemšanās īstenot integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visos ilgtspējīgas attīstības uzdevumos, mērķos un rādītājos.

ES un tās dalībvalstis ir arī apņēmušās iekļaut spēcīgu dzimuma komponenti visos savas politikas virzienos un praksē attiecībās ar jaunattīstības valstīm. Tas ir izdarīts ar 2017. gada Eiropas Konsensu par attīstību. Galvenie mērķi cita starpā ir politiskā dialoga stiprināšana nolūkā sniegt iespējas sievietēm un meitenēm, veicināt viņu lielo nozīmi attīstībā un izmaiņās un pastiprināt mērķtiecīgu rīcību dzimumu līdztiesības jomā.

Pēdējos divos gados ES ar saviem aizsardzības un aprūpes pakalpojumiem, kas vērsti pret sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu, ir atbalstījusi vairāk nekā 1,5 miljonus meiteņu un sieviešu. Tā rezultātā 3 000 kopienas, kas pārstāv 8,5 miljonus cilvēku, publiski paziņoja par atteikšanos no šīs prakses.

ES arī atzīst sieviešu cīņu par savām tiesībām visā pasaulē. Eiropas Parlamenta Saharova balva ir piešķirta Nadjai Muradai un Lamijai Adži Bašarai, kuras izdzīvoja pēc “Islāma valsts” īstenotās seksuālās paverdzināšanas, un Malalai Jusafzai, kura ir meiteņu izglītības aizstāve no Pakistānas.

Turklāt paplašināšanās procesā iesaistītajām valstīm, kas pieliek centienus, lai kļūtu par ES dalībniecēm, ir pilnībā jāpārņem sieviešu un vīriešu līdztiesības pamatprincips un jāstrādā, lai ES tiesību aktus šajā jomā iekļautu savās struktūrās. Šī aizvien ir paplašināšanās procesa prioritāte.

Šīs publikācijas iepriekšējais izdevums ir pieejams 24 valodās:

PDF PRINT
  • Eiropas Komisija
  • Komunikācijas ģenerāldirektorāts
  • Iedzīvotāju informācijas dienests
  • 1049 Brisele
  • BEĻĢIJA