Rovnost mezi ženami a muži je základní hodnotou Evropské unie již od přijetí Římské smlouvy v roce 1957, která stanovila zásadu stejné mzdy za stejnou práci. Od té doby EU v boji proti diskriminaci založené na pohlaví neustala a dnešní Evropa je jedním z nejbezpečnějších a nejspravedlivějších míst pro ženy na světě.

Za práva žen je však i nadále nutné bojovat a chránit je. Ačkoli ženy v Evropě mají nárok na rovnost, silnější postavení a bezpečnost, pro značné množství žen dosud tato práva nejsou skutečností. Podle statistických údajů jsou ženy v celé EU nedostatečně zastoupeny na pozicích s rozhodovacími pravomocemi v oblasti politiky a podnikání a stále vydělávají v průměru o 16 % méně než muži. Genderově motivované násilí a obtěžování je i nadále velmi rozšířené.

CO DĚLÁ EU

Cílem EU je zajistit, aby měly ženy na pracovišti stejné příležitosti jako muži, například stejnou mzdu, a pomáhat mužům i ženám při dosahování lepší vyváženosti mezi prací a dalšími oblastmi života. Další hlavní prioritou je zastavit násilí páchané na ženách a dívkách a prosazovat rovnost žen a mužů v EU i na celém světě. EU rovněž prosazuje rovnost mezi muži a ženami na pozicích s rozhodovacími pravomocemi. Činnost Evropské komise ve všech těchto oblastech vychází z jejího strategického závazku ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI A MZDA

Rozdíly v odměňování žen a mužů

Mnoho žen stále ještě nedosahuje plné ekonomické nezávislosti. Překážky pro účast na trhu práce a pečovatelské povinnosti mnohých žen patří mezi důvody, proč ženy obvykle pracují méně a v hůře placených odvětvích, častěji kariéru přerušují a jejich povyšování je méně časté a pomalejší. EU je však odhodlána poskytnout ženám rovné možnosti zaměstnání a stejnou mzdu.

V roce 2017 pracovalo v EU 66,5 % žen ve věku 20 až 64 let, což je nárůst oproti 62,1 % v roce 2010. Míra zaměstnanosti mužů byla 78 % v roce 2017 a 75,1 % v roce 2010. Zásada stejné mzdy je součástí smluv EU a předpisů o rovnosti žen a mužů na trhu práce, avšak ve všech členských státech je i nadále problémem zajistit, aby tyto předpisy byly správně uplatňovány.

Rozdíly v odměňování žen a mužů

V roce 2017 EU představila akční plán na odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. Plán se zabývá otázkami, jako jsou stereotypy a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, a vyzývá vlády, zaměstnavatele a odbory k provedení opatření, která zajistí spravedlivé určování platů žen.

OPATŘENÍ EU KE ZLEPŠENÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A ROVNOVÁHY MEZI PRACOVNÍM A SOUKROMÝM ŽIVOTEM

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Rovnost žen a mužů se netýká pouze žen, ale také mužů. Představuje jádro evropského pilíře sociálních práv, který usiluje o rovnost zacházení a příležitostí pro ženy a muže ve všech oblastech. Sem patří účast na trhu práce, pracovní podmínky a kariérní postup.

Podle směrnice, kterou EU přijala v roce 2014, je pro velké kótované společnosti povinné zveřejnit informace o svých správních radách, pokud jde o jejich politiku rozmanitosti, jako je věk, pohlaví a vzdělání a profesní zkušenosti.

Ale v životě nejde jen o práci a o peníze. Nastolení rovnováhy mezi prací, zabezpečením příjmu a časem, který má člověk na sebe a svou rodinu, je důležitým aspektem v životě žen i mužů.

Iniciativa Evropské komise na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem se řídí zásadou pilíře týkající se rovného zacházení a zavádí nová práva – nebo posiluje práva již existující – na úrovni EU, která pomáhají vyvážit sdílení pečovatelských povinností mezi ženami a muži, čímž podporují zaměstnanost žen. Patří mezi ně otcovská, rodičovská a pečovatelská dovolená a rovněž flexibilní pracovní uspořádání pro rodiče a pečovatele.

Tato iniciativa zahrnuje také soubor opatření na podporu členských států při ochraně těhotných pracovnic – jakož i osob, které si berou rodičovskou dovolenou – před propuštěním, při zlepšování poskytování pečovatelských služeb a při řešení ekonomických demotivačních faktorů pro druhé výdělečně činné osoby.

Zdravotní problémy u žen a mužů se mohou lišit. Třetí program v oblasti zdraví má lidem zajistit stejné možnosti dobrého zdraví a kvalitní zdravotní péče bez ohledu na pohlaví.

JAK EU POMÁHÁ ŽENÁM VE SVĚTĚ PRÁCE

EU zohledňuje zvláštní potřeby žen v různých svých výdajových programech a politikách a Evropský sociální fond pomáhá každoročně milionům lidí, kteří čelí nejrůznějším problémům, se zlepšením přístupu k pracovním místům.

Zvláštní opatření, jež mají pomoci zapojit ženy do práce, zahrnují programy určené k rekvalifikaci a ke zlepšení dovedností. Fond rovněž umožňuje ženám vrátit se do zaměstnání po přerušení kariéry, například tím, že poskytuje kvalitní péči o děti a individuální poradenství a zlepšuje informovanost zaměstnavatelů o problémech, jimž ženy čelí. Evropský sociální fond podporuje projekty ve vaší zemi. Mnoho úspěšných iniciativ tohoto fondu má pro životy lidí skutečný význam.

Projekty financované v regionech EU nabízejí ženám nové příležitosti prostřednictvím přístupu k financování, individualizované podpory nebo školení, jež jim má pomoci zahájit podnikání. Můžete si vyhledat programy a projekty ve své zemi či svém regionu.

Platforma WEgate je jednotné kontaktní místo pro ženy, které chtějí zahájit nebo rozšiřovat podnikání. Obsahuje informace o školení, odborném vedení, poradenství a vytváření sítí. Rovněž můžete zjistit, jakým způsobem vám úvěry a rizikový kapitál EU pomohou zahájit nebo rozšiřovat podnikání.

EU také podniká kroky k posílení účasti žen v digitálním odvětví, a to tím, že bojuje proti stereotypům, podporuje vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností a povzbuzuje větší účast podnikajících žen v tomto odvětví. Evropská síť pro ženy v digitální oblasti začala fungovat v roce 2018, aby dívky a ženy v digitálním odvětví mohly získávat kontakty a společně se podílet na myšlenkách a zkušenostech v této oblasti. Kolem 20 technologických společností se rovněž zavázalo, že zajistí genderově vyvážené pracovní prostředí podporující začlenění.

EU se také zavázala k odstranění genderových rozdílů v oblasti výzkumu a inovací. Například program Horizont 2020 pomáhá výzkumným organizacím a univerzitám v provádění plánů pro zajištění rovnosti žen a mužů. Cena EU pro inovátorky každoročně oceňuje ženy, které nejsou jen vynikající výzkumnice a inovátorky, ale také úspěšné podnikatelky. EU rovněž přijímá opatření ke zlepšení zaměstnanosti žen v dalších odvětvích, jako je doprava.

UKONČENÍ NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH

UKONČENÍ NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH

Každý má právo žít život bez násilí. Násilí vůči ženám a dívkám na celém světě je však na vzestupu. Na mnohých místech přispívá k tomuto problému postoj k obětem: podle průzkumu Eurobarometru z roku 2016 je násilí vůči ženám v některých zemích EU stále akceptováno a dokonce obhajováno. Většina obětí obchodování s lidmi nahlášených v EU jsou ženy a dívky. Právní předpisy zaměřené proti obchodování s lidmi v EU vytvářejí závazek, který spočívá v přijetí genderově specifických opatření, a jsou doprovázeny politickými opatřeními a finančními programy na podporu členských států.

Všechny členské státy EU, jakož i samotná Evropská unie, podepsaly Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rovněž známou pod názvem Istanbulská úmluva). Úmluva zavazuje země k prevenci a kriminalizaci všech forem násilí, ochraně obětí a stíhání pachatelů.

Kampaň EU NON.NO.NEIN vybízí muže i ženy, aby se postavili proti násilí páchanému na ženách. EU rovněž financuje projekty zaměřené na boj proti genderově motivovanému násilí a na podporu obětí v rámci programu Práva, rovnost a občanství.

EU a Organizace spojených národů zahájily v roce 2017 celosvětovou iniciativu Spotlight s cílem odstranit všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách. Podpořil ji závazek ve výši 500 milionů EUR ze strany EU.

PODPORA ROVNOSTI A OCHRANA VAŠICH PRÁV

Máte svá práva, a jestliže se domníváte, že došlo k jejich porušení, můžete podniknout určité kroky. Pokud máte zájem o další informace o tom, jak jsou nediskriminace a rovné zacházení uplatňovány ve vaší zemi, můžete se obrátit na příslušného národního člena evropské sítě orgánů pro rovné zacházení, jež byla zřízena, aby prosazovala jednotné uplatňování práva EU v těchto oblastech.

Evropská komise každý rok zveřejňuje rozsáhlou zprávu o stavu rovnosti žen a mužů v EU. Rozsudky Soudního dvora Evropské unie hrají v rámci prosazování rovnosti mezi ženami a muži významnou úlohu, neboť zajišťují, aby se právo EU vykládalo a uplatňovalo ve všech zemích EU stejným způsobem.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů podporuje členské státy a EU v jejich snaze o prosazování a zajišťování rovných příležitostí pro ženy a muže v celé Evropě i mimo ni. Index rovnosti žen a mužů tohoto institutu sleduje pokrok. Evropská komise podporuje evropské sítě organizací občanské společnosti, mezi něž patří European Women’s Lobby (Evropská ženská lobby), Women Against Violence Europe (Ženy proti násilí v Evropě), European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (Evropská síť pro práci s pachateli domácího násilí) a END FGM European Network (Evropská síť pro ukončení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů). Úzce spolupracují s orgány EU na otázkách ženských práv a rovnosti mezi muži a ženami a rovněž vás mohou spojit s příslušnými organizacemi ve vaší zemi.

VÝVOJ POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE A ROZHODOVACÍM PROCESU

EU se snaží pomáhat ženám rozbít „skleněné stropy“ v oblasti podnikání a politiky. Činí tak tím, že spolupracuje s vládami, podniky, odbory a nevládními organizacemi na návrzích a provádění celounijních činností v oblasti vyváženého zastoupení žen a mužů na nejvyšších úrovních, shromažďuje a šíří informace a podporuje osvědčené postupy.

V prosinci 2019 se první ženou ve funkci předsedkyně Evropské komise stala Ursula von der Leyenová. První prezidentkou Evropské centrální banky se stala Christine Lagardeová, která se své funkce v čele této instituce ujala v listopadu 2019. Evropskou veřejnou ochránkyní práv, která vyšetřuje stížnosti týkající se špatné správy ze strany orgánů EU, se stala Emily O’Reillyová.

Pravidla, která řídí zaměstnanost v orgánech EU, musí být uplatňována, aniž by docházelo k jakékoli diskriminaci na základě pohlaví, mimo jiné pokud jde o platy. Zaměstnanci mají právo na rodičovskou nebo rodinnou dovolenou. Evropská komise se při náboru či povyšování zaměstnanců řídí zákazem diskriminace a poskytuje jim uctivé a flexibilní pracovní prostředí. Komise má rovněž zavedenou strategii na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a dobrých pracovních podmínek zaměstnanců.

Předsedkyně a členky Evropské komise

Předsedkyně a členky Evropské komise: Margrethe Vestager Europe Fit for Digital Age / Executive Vice-President of the European Commission; Věra Jourová Values and Transparency / Vice-President of the European Commission; Dubravka Šuica Democracy and Demography / Vice-President of the European Commission; Mariya Gabriel Innovation, Research, Culture, Education and Youth; Elisa Ferreira Cohesion and Reforms; Stella Kyriakides Health; Helena Dalli Equality; Ylva Johansson Home Affairs; Adina Vălean Transport; Jutta Urpilainen International Partnerships; Kadri Simson Energy.

Ursula von der Leyen předsedkyně Evropské komise | Margrethe Vestager (výkonná místopředsedkyně) Evropa připravená na digitální věk | Věra Jourová (místopředsedkyně) Hodnoty a transparentnost | Dubravka Šuica (místopředsedkyně) Demokracie a demografie | Mariya Gabriel Inovace, výzkum, kultura, vzdělávání a mládež | Elisa Ferreira Soudržnost a reformy | Stella Kyriakides Zdraví | Helena Dalli Rovnost | Ylva Johansson Vnitřní věci | Adina Vălean Doprava | Jutta Urpilainen Mezinárodní partnerství | Kadri Simson Energie

Bývalý předseda Evropské komise Juncker stanovil cíl spočívající v zajištění toho, aby do konce jeho mandátu v roce 2019 činily ženy alespoň 40 % středních a vyšších vedoucích pracovníků Evropské komise. V říjnu 2019 tvořily ženy 41 % všech vedoucích pracovníků oproti 30 % v roce 2014.

Volby do Evropského parlamentu vedly k mírnému zvýšení počtu poslankyň na 39,4 % – rekordní výše. V sedmi členských státech obsadily ženy alespoň 50 % křesel: Dánsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Slovinsko, Finsko a Švédsko.

A volunteer accompanies persons with mental disabilities to an animal petting zoo.

ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTA NA CELÉM SVĚTĚ

Cílem Evropské unie je zlepšovat životy dívek a žen na celém světě prostřednictvím svých politik, zejména pomocí rámce pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen. Prostřednictvím tohoto rámce se EU snaží podporovat partnerské země, a to zejména rozvojové, kandidátské a sousední země, aby v oblasti rovnosti žen a mužů dosáhly skutečných výsledků stanovených v jeho akčním plánu.

Rovností žen a mužů se EU nadále zabývá také v oblasti rozvojové spolupráce, a sice tak, že tuto problematiku prioritně řeší v rámci politického dialogu s partnerskými zeměmi. Například v rámci obchodního jednání s Chile EU poprvé navrhla ustanovení o obchodu a rovnosti žen a mužů.

Přístup EU ve dvou rovinách se zaměřuje na začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a na konkrétní opatření zaměřená na rovnost žen a mužů v řadě oblastí: budování kapacit pro rozvojové země, podpora ženských organizací a šíření informací o rovnosti žen a mužů prostřednictvím obecných zásad, osvědčených postupů a zvyšování povědomí.

EU rovněž stojí v čele jednání o začlenění cílů v oblasti rovnosti žen a mužů do Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Tyto cíle se zaměřují na vymýcení násilí vůči ženám, na uznání neplacené pečovatelské a domácí práce a na všeobecnou dosažitelnost sexuálního a reprodukčního zdraví a reprodukčních práv. Navíc existuje výslovný závazek k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech cílů, úkolů a ukazatelů udržitelného rozvoje.

EU a její členské státy jsou rovněž zavázány, že zařadí aspekt rovnosti žen a mužů do všech svých politik a postupů v rámci svých vztahů s rozvojovými zeměmi. K tomu došlo prostřednictvím Evropského konsensu o rozvoji v roce 2017. Mezi klíčové cíle patří prohloubení politického dialogu za účelem posílení postavení žen a dívek, prosazování jejich důležité úlohy v rámci rozvoje a změny a nárůst cílených opatření zaměřených na rovnost žen a mužů.

V posledních dvou letech EU podpořila více než 1,5 milionu dívek a žen a poskytla jim služby v oblasti ochrany a péče určené obětem mrzačení ženských pohlavních orgánů. V důsledku toho 3 000 komunit, jež představují 8,5 milionu lidí, zveřejnilo prohlášení o tom, že se této praktiky zřekly.

EU rovněž vyjadřuje uznání ženám na celém světě, jež bojují za svá práva. Přeživší oběti tzv. Islámského státu Nádija Murád a Lamjá Hadží Bašár a Pákistánka Malála Júsufzaj, která vedla kampaň za vzdělávání dívek, obdržely Sacharovovu cenu Evropského parlamentu.

Mimoto kandidátské země, které usilují o členství v EU, musí v plné míře přijmout základní zásadu rovnosti mezi ženami a muži a musí se snažit začlenit právní předpisy EU v této oblasti do vlastních struktur. To je i nadále prioritou procesu rozšíření.

Tato publikace je k dispozici ve 24 jazycích a v těchto formátech:

PDF PRINT
  • Evropská komise
  • Generální ředitelství pro komunikaci
  • Informace pro občany
  • 1049 Brusel
  • BELGIE