Legal notices: Accessibility statement - Om publikationsbyrån

Dockbar

Tillgänglighetsutlåtande 2022

Tillgänglighetsredogörelse för Publikationsbyråns webbplatser och innehåll

Senaste uppdatering: 20/12/2021

Inledning

Vi på EU:s publikationsbyrå har åtagit oss att ge alla våra användare lika tillgång till vår information. Tillgänglighet är en av grundprinciperna för vårt arbete. Vi tillämpar universella principer för utformning så att alla kan se och använda våra webbplatser oavsett om de använder dator, mobil eller surfplatta.

I egenskap av EU:s officiella förlag följer vi direktivet om webbtillgänglighet (direktiv (EU) 2016/2102) för att se till att EU:s publikationer och webbplatser är tillgängliga för alla, även personer med nedsatt syn eller hörsel eller kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning, och även de som inte har den senaste tekniken. Man kan komma åt vårt webbinnehåll från många olika enheter, som stationära och bärbara datorer och webbaserade mobila enheter.

Hur vi uppfyller gällande regler och riktlinjer

 • Vi uppfyller minst AA-standarden i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll 2.1. Detta kan av tekniska eller praktiska skäl variera i enskilda fall.
 • Vi publicerar ett tillgänglighetsutlåtande på nätet.
 • Vi hjälper användarna att kontakta oss och rapportera tillgänglighetsproblem.
 • Vi inkluderar tillgänglighetsklausuler i alla kontrakt med tjänsteleverantörer om webbutveckling och produktion av publikationer.
 • Vi gör tillgänglighetsgranskningar med interna och externa resurser.

Tidsfrister

Nya webbplatser (publicerade från och med den 23 september 2018) – senast den 23 september 2019
Äldre webbplatser (publicerade före den 23 september 2018) – senast den 23 september 2020
Mobilappar – senast den 23 juni 2021

Undantag

Direktivet om webbtillgänglighet (direktiv (EU) 2016/2102) gäller inte för följande webbplatser och mobilappar:

 • Filformat för dokument som publicerats före den 23 september 2018 (om de inte behövs för de aktiva administrativa förfaranden som följer av organisationens uppgifter).
 • Förinspelade video- eller ljudinspelningar eller annan tidsberoende media som publicerats före den 23 september 2020.
 • Direktsända video- eller ljudinspelningar eller annan tidsberoende media.
 • Webbkartor så länge som väsentlig information tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt för kartor för navigering.
 • Innehåll från tredje part som inte har finansierats eller tagits fram av den berörda organisationen eller står under dess kontroll.
 • Reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga.
 • Extranät och intranät – webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten och som publicerats före den 23 september 2019 fram till dess att de genomgår en omfattande modernisering.
 • Arkiv – webbplatser och appar som endast har innehåll som inte är nödvändigt för aktiva administrativa förfaranden och som inte redigeras eller uppdateras efter den 23 september 2019.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Vissa etiketter är otydliga. WCAG 2.1-kriteriet 3.3.2 är inte uppfyllt (ledtexter/etiketter eller instruktioner).
 • Vissa gränssnittskomponenter visar inte fokus på lämpligt sätt. Kriteriet 2.4.7 är inte uppfyllt (synligt fokus).
 • Vissa felmeddelanden är inte tydligt kopplade till formkontroller. Kriteriet 3.3.1 är inte uppfyllt (identifiering av fel).
 • Vissa hypertexter och länktexter är inte informativa. Kriteriet 2.4.9 är inte uppfyllt (syftet med en länk).
 • Vissa delar har inte översatts till de språk som finns på webbplatsen. Kriteriet 3.1.2 är inte uppfyllt (språk för del av sida).
 • Vissa bilder har inget textalternativ. Kriteriet 1.1.1 är inte uppfyllt (innehåll som inte är text).
 • Färgkontrasten kan vara otillräcklig på vissa webbsidor. Kriteriet 1.4.3 är inte uppfyllt (minsta kontrast).
 • Vissa element använder otillåtna ARIA-attribut och går inte att upptäcka med skärmläsarprogram. Kriteriet 4.1.2 är inte uppfyllt (namn, roll och värde).
 • Vissa funktioner är inkonsekvent benämnda. Kriteriet 3.2.4 är inte uppfyllt (konsekvent identifiering).

Tillgängliga dokument

Publikationsbyråns webbplatser ska ge tillgång till EU:s officiella publikationer. Olika typer av dokument publiceras på våra webbplatser, t.ex. officiella tidningar, lagtexter, allmänna publikationer och meddelanden om upphandlingar. De finns på olika språk och i olika format och kan laddas ner eller visas direkt på skärmen.

Vårt mål är att göra EU:s publikationer tillgängliga för alla, även personer med nedsatt syn eller hörsel eller kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. På grund av vissa delars särart eller komplexitet kan det ibland vara svårt att göra allt innehåll tillgängligt, men vi prioriterar arbetet med att hitta lösningar.

De som skriver och skapar digitala publikationer kan få riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll från oss. Läs mer på https://op.europa.eu/en/web/accessibility

Vi tillämpar fyra tillgänglighetsprinciper när vi skapar webbplatser och innehåll:

1. Möjligt att uppfatta

Webbinnehållet måste presenteras på ett sätt som man kan uppfatta med synen, hörseln eller känseln
Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på effektivast möjliga sätt.

 • Skärmläsningsprogram: Om man stänger av skärmen och försöker navigera på webbsidan bara med hjälp av tangentbordet och ett skärmläsningsprogram kan man få en uppfattning om hur svårt det är att använda webbplatsen med nedsatt syn.
 • Alternativ text för bilder: Alla bilder, utom sådana som endast används för dekoration, måste beskrivas med hjälp av text. Beskrivningen bör knytas till bilden med hjälp av img-taggens alt-attribut. Skärmläsningsprogram läser upp attributet för användare som använder tekniska hjälpmedel.
 • Färgkontrast: Personer med nedsatt syn kan vara både synskadade och färgblinda. Därför är det viktigt med ljus och kontrast. Kontrastvärdet för text (förhållandet mellan för- och bakgrundsfärg) ska vara minst 4,5:1 med undantag för rubriker och stor text, där det räcker med ett kontrastvärde på 3:1.

2. Hanterbart

Gränssnittselement, kontroller och navigering måste vara hanterbara
En del personer kan inte använda en mus eller har ingen. Alla funktioner ska därför vara åtkomliga med ett tangentbord.

Vad betyder det i praktiken?

 • Tangentbord: Alla funktioner (t.ex. länkar, knappar, inmatningsfält och andra kontroller) måste kunna styras med tangentbordskommandon.

  Om vissa element hoppas över när man tabbar sig fram, eller inte kommer i logisk följd, bör man korrigera sidan genom att märka upp den ordentligt (gå igenom den underliggande html-strukturen, använda CSS för elementens utseende eller vid behov lägga till tab-indexattribut och Aria-roller).

  Webbläsare och operativsystem har också stöd för tangentbord, röstigenkänning (röststyrning) och dikteringsfunktioner.

3. Begripligt

Informationen och hanteringen av användargränssnittet måste vara begriplig
Språket och webbfunktionerna ska lätt kunna förstås av de flesta användare.

Vad betyder det i praktiken?

 • Språk: Ange sidans språk med html-kodens lang-attribut (t.ex. <html lang="sv">). Om innehållet på en sida är skrivet på flera språk bör man märka ut de avsnitt som är på andra språk än sidans huvudspråk. På så sätt kan skärmläsare presentera innehållet korrekt.
 • Terminologi: Undvik tvetydiga, högteknologiska eller akademiska ord. Skriv så enkelt som möjligt för att underlätta för användare som har svårt att förstå svåra meningar, fraser och vokabulär, t.ex. personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
 • Förutsägbarhet: Webbsidorna ska visas och fungera på ett förutsägbart sätt. Det betyder bland annat att de viktigaste navigeringslänkarna alltid ska komma i samma turordning och att gränssnittets komponenter ska bete sig så som de flesta användare förväntar sig, även de som besöker sidan för första gången.

4. Robust

Webbinnehållet måste vara kompatibelt med många webbläsare, enheter och hjälpmedel

Vad betyder det i praktiken?

Parsning: I innehåll som skrivs med hjälp av märkspråk som HTML eller XML har elementen inledande och avslutande taggar, är kapslade i enlighet med sina specifikationer och har unika identifierare (om inte specifikationerna tillåter något annat). På så vis får man inga fel och problem med hjälpmedel.

Namn, roll och värde: För alla komponenter i ett användargränssnitt kan namnet och rollen automatiskt tydliggöras. Status, egenskaper och värden som kan anges av användaren kan bli automatiskt tydliggjorda, och meddelanden om ändringar i dessa komponenter finns åtkomliga för användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Resurser

Support

Kontakta oss för att rapportera tillgänglighetsproblem eller föreslå hur vi kan förbättra tillgängligheten. Skriv så tydligt och detaljerat som möjligt så att vi kan förstå vad problemet består i. Lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma så fort som möjligt.

Inte nöjd med svaret?
Om du inte är nöjd med svaret på ditt klagomål kan du kontakta helpdesk.