About us: mission, vision, values - Om publikationsbyrån
Dockbar
SV - About us home - Who we are new
Uppdrag Vision Värden
mission

Vårt uppdrag

 

Europeiska unionens publikationsbyrå är den officiella leverantören av publikationstjänster till alla EU:s institutioner, organ och myndigheter. Den är därmed en central åtkomstpunkt för EU:s lagstiftning, publikationer, öppna data, forskningsresultat, meddelanden om offentlig upphandling och annan officiell information.

Den har till uppdrag att stödja EU:s politiska arbete och att säkerställa att EU:s breda informationsutbud är åtkomligt för allmänheten i ett tillgängligt och återanvändbart format för att underlätta insyn, ekonomisk aktivitet och kunskapsspridning.

 
vision

Vår vision

 

En effektiv tillgång till pålitlig information och kunskap vid rätt tidpunkt ger EU bättre möjligheter att påverka och skapar fördelar för samhället och ekonomin.

 

Våra värden

 

Öppenhet

Vi underlättar insynen i EU-institutionernas policycykel för att förstärka evidensbaserat beslutsfattande, ansvarsutkrävande, medborgardeltagande och demokrati.

Pålitlighet

Vi arbetar för att säkerställa att det innehåll vi erbjuder är korrekt och pålitligt, så att allmänheten kan ha förtroende för EU som informationskälla.

Tillgänglighet

Vi anser att tillgång till information är en mänsklig rättighet som alla ska åtnjuta oavsett språk, kultur, funktionsnedsättningar, social status, bosättningsort, teknik eller det sätt på vilket man tar till sig information.

Servicementalitet

Vi har förbundit oss att ständigt förbättra våra tjänster såväl till våra institutionella intressenter såväl som till EU:s befolkning, eftersom vi vill bidra till det europeiska projektet på bästa tänkbara sätt.