Obrázok znázorňujúci vlajky všetkých štátov Európskej únie.

Obrázok znázorňujúci hviezdy Európskej únie obklopujúce svet a deti.Plán Európskej únie pre práva dieťaťa

Brožúra

V tejto brožúre sa hovorí o novom pláne v oblasti práv dieťaťa.

Symbol EÚ – hviezdy v kruhu reprezentujúce Európsku úniu

Tento plán vypracovala Európska únia.

Európska únia je 27 krajín, ktoré spolupracujú.

Európska únia je známa aj ako EÚ.

Dospelá osoba a dieťa si dávajú sľub

Práva detí sú prísľubmi, ktoré dali dospelí, aby deti mali dobrý život.

Vedeli ste, že...

Symbol Organizácie Spojených národov

Najväčší súbor sľubov týkajúcich sa práv detí sa nazýva Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

Tu je niekoľko príkladov práv detí:

Semafor
  • Právo na bezpečie
Ihrisko
  • Právo hrať sa
Dieťa čítajúce knihu
  • Právo učiť sa
Skupina detí, ktoré sa rozprávajú
  • Právo na vlastný názor

V pláne sa uvádza, že EÚ:

Dospelá osoba prednášajúca veľkej skupine ľudí o právach detí
  • bude vzdelávať dospelých o právach detí,
Peniaze položené na dlani
  • použije peniaze na to, čo je potrebné, aby deti mohli využívať svoje práva,
Dospelé osoby rozmýšľajúce o tom, ako pomôcť deťom získať dobré vzdelanie
  • premyslí, ako premeniť práva detí na skutočnosť.

Šesť hlavných bodov plánu

Brožúra

V pláne sa uvádza, že EÚ chce urobiť týchto šesť vecí.

Symbol EÚ – hviezdy v kruhu reprezentujúce Európsku úniu

EÚ chce zabezpečiť, aby:

1 – Skupina detí, ktoré sa rozprávajú

1. Všetky deti mohli vyjadriť svoj vlastný názor.

2 – Škola 2 – sanitka

2. Deti mohli získať dobré vzdelanie a v prípade potreby dostať správnu pomoc od lekára alebo v nemocnici.

2 – rodina s nákupným vozíkom s jedlom

Rodiny mali dostatok peňazí.

3 – Semafor

3. Deti žili v bezpečí.

4 – Policajné auto 4 – sudca

4. S deťmi spravodlivo zaobchádzala polícia, právnici a sudcovia.

5 – Počítač 5 – dievča pozerajúce sa na smartfón

5. Deti mohli bezpečne a bez ohrozenia používať elektronické zariadenia.

6 – Deti obkolesujúce svet

6. Všetky deti na svete mohli využívať svoje práva.

Vedeli ste, že...

Pri príprave plánu sa EÚ radila s mnohými ľuďmi vrátane 10 000 detí.

Táto zrozumiteľná verzia stratégie EÚ v oblasti práv detí (ďalej len „plán“) bola vypracovaná v partnerstve so samotnými deťmi. Podieľali sa na nej dve skupiny detí a mladých ľudí z dvoch škôl v írskom Dubline, ktoré pozvalo Centrum pre práva detí na Kráľovskej univerzite v Belfaste, Severnom Írsku. Spoločne rozhodli, ako by sa hlavné posolstvá plánu mali vysvetliť deťom v tejto brožúre. Pôvodná verzia plánu bola vypracovaná v angličtine. Organizácia Nadácia otvorenej spoločnosti (člen združenia Eurochild) podporovala deti pri schvaľovaní plánu, a to tak, že dohliadala na preklad v slovenčine, aby bol deťom zrozumiteľný.

Európska komisia by chcela osobitne poďakovať: strednej škole Bremore Educate Together, učiteľkám Kathy a Janice, ako aj študentom a študentkám Hamiltonovi, Alexovi, Stuartovi, Katie, Josephovi, Molly a Niamh; a strednej škole St Joseph v meste Rush, učiteľom Darrenovi, Kevinovi a učiteľkám Judy a Louise, študentom a študentkám Cohenovi, Ellie, Mollie, Joshuovi, Christopherovi, Evanovi, Jakeovi, Kelsie, Monike, Cordelii, Stephenovi a Oisinovi, rovnako ako aj Alexandre, Nikole, Veronike, Saši, Nine, Lei, Tamare a Nadácii otvorenej spoločnosti.

Dostupnosť dokumentu zabezpečil Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Print ISBN 978-92-76-44209-7 doi:10.2838/30648 DS-03-21-113-SK-C
PDF ISBN 978-92-76-41348-6 doi:10.2838/2206 DS-03-21-113-SK-N
HTML ISBN 978-92-76-41323-3 doi:10.2838/095 DS-03-21-113-SK-Q

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2021

© Európska únia, 2021

Titulná strana, zemeguľa, obrázok OpenClipart-Vectors z Pixabay

Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

V celej Európskej únii sú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra, ktoré sa nachádza najbližšie k vám, nájdete na webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sk

Centrum Europe Direct môžete kontaktovať:

— prostredníctvom bezplatného čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori si môžu za tieto volania účtovať poplatky),

— na klasickom telefónnom čísle: +32 22999696 alebo

— e-mailom prostredníctvom webovej stránky: https://europa.eu/european-union/contact_sk

Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk.

Publikácie EÚ, či už bezplatné alebo spoplatnené, si môžete stiahnuť alebo objednať na webovej stránke: https://op.europa.eu/sk/publications

Pomoc a poradenstvo pre občanov a podniky EÚ nájdete na webovej stránke Vaša Európa: https://europa.eu/youreurope/index_sk.htm

Učebné materiály, hry a kvízy nájdete v Kútiku na vzdelávanie: https://europa.eu/learning-corner/home_sk

Objavte Portál pre mládež na adrese: https://europa.eu/youth/home_sk

Európska komisia vo vašej krajine: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_sk

Európsky parlament vo vašej krajine: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Sieť európskych spotrebiteľských centier: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_sk