Obrázek všech vlajek Evropské unie.

Obrázek hvězd Evropské unie obklopujících obrázek světa a děti.Plán Evropské unie pro práva dětí

Leták

Tento leták hovoří o novém plánu pro práva dětí.

Symbol EU – hvězdy v kruhu představující Evropskou unii

Plán vypracovala Evropská unie.

Evropská unie sestává z 27 zemí, které spolupracují.

Evropská unie je rovněž známa jako EU.

Dospělý, který dává slib dítěti

Práva dětí jsou přísliby, které dospělí dali, aby děti měly dobrý život.

Víte, že...

Symbol Organizace spojených národů

Největší balíček příslibů v oblasti práv dítěte se nazývá Úmluva Organizace spojených národů o právech dítěte.

Zde jsou uvedeny příklady práv dětí

Semafor
  • Právo na bezpečí
Hřiště
  • Právo hrát si
Dítě čtoucí knihu
  • Právo učit se
Skupina dětí, které spolu diskutují
  • Právo mít slovo

V plánu se uvádí, že EU bude dělat následující:

Dospělý ve třídě vyučuje skupinu dospělých o právech dětí
  • Bude učit dospělé o právech dětí.
Ruka dospělého drží bankovky
  • Poskytne finanční prostředky na věci, které jsou nezbytné k tomu, aby děti mohly užívat svých práv.
Dospělí přemýšlejí, jak pomoci dětem získat dobré vzdělání
  • Promyslí, jak uplatňovat práva dětí.

Šest nejdůležitějších bodů plánu

Leták

V plánu se uvádí, že EU chce učinit šest věcí.

Symbol EU – hvězdy v kruhu představujícím Evropskou unii

EU chce zajistit, aby:

 Děti ve skupině spolu navzájem hovoří

1. Všechny děti měly slovo.

Škola sanitka

2. Děti mohly získat dobré vzdělání a v případě potřeby se jim dostalo pomoci od lékaře nebo v nemocnici.

rodina s nákupním vozíkem jídla

Rodiny měly dostatek peněz.

Semafor

3. Děti byly v bezpečí.

Policejní vůz soudce

4. Policie, právníci a soudci s dětmi zacházeli spravedlivě.

Počítač mladá dívka se smartphonem

5. Děti mohly používat počítače a telefony a bylo to pro ně bezpečné.

Děti v kruhu se zeměkoulí uprostřed

6. Svá práva mohly užívat všechny děti na celém světě.

Víte, že...

EU při přípravě plánu hovořila s mnoha lidmi, včetně 10 000 dětí.

Tato verze strategie EU pro práva dětí (dále jen „plán“) vstřícná k dětem byla vypracována v partnerství se samotnými dětmi. Dvě skupiny dětí a mladých lidí ze dvou škol v Dublinu (Irsko) se setkaly v rámci centra pro práva dětí při Královské univerzitě v Belfastu (Severní Irsko). Pracovaly společně na rozhodnutí, jak by měly být dětem v této brožuře vysvětleny hlavní myšlenky „plánu“. Původní verze „plánu“ byla vypracována v angličtině. Nadace Naše dítě (člen Eurochild) děti podopřila při schvalování „plánu“ tím, že dohlédla na překlad do češtiny a zajistila, aby byl formulován srozumitelně dětem.

Evropská komise by ráda poděkovala zejména:střední škole Bremore Educate Together Secondary School, učitelkám Kathy a Janice a studentům Hamiltonovi, Alexovi, Stuartovi, Katie, Josephovi, Molly a Niamh a střední škole St Joseph’s Secondary School (Rush), učitelům Darrenovi, Judy, Kevinovi a Louise a studentům Ellie, Cohenovi, Mollie, Joshuovi, Christopherovi, Evanovi, Jakeovi, Kelsie, Monice, Cordelii, Stephenovi a Oisinovi, jakož i sedmi dětem, které spolupracovaly na překladu do češtiny, a Nadaci Naše dítě.

Dostupnost dokumentu zajistil Úřad pro publikace Evropské unie.

Print ISBN 978-92-76-44187-8 doi:10.2838/389865 DS-03-21-113-CS-C
PDF ISBN 978-92-76-41349-3 doi:10.2838/39 DS-03-21-113-CS-N
HTML ISBN 978-92-76-41335-6 doi:10.2838/22386 DS-03-21-113-CS-Q

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2021

© Evropská unie, 2021

Obrázek zeměkoule na obálce: OpenClipart-Vectors z Pixabay

Kde najdu další informace?

Po celé Evropské unii se nacházejí stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_cs

Středisko Europe Direct můžete kontaktovat:

— prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),

— na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo

— e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs

Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou k dispozici na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu.

Stáhnout nebo objednat publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete na adrese: https://op.europa.eu/cs/publications

Pomoc či rady pro občany EU a podniky získáte na portálu Vaše Evropa: https://europa.eu/youreurope/index.htm

Výukové materiály, hry a kvízy naleznete na portálu Evropa pro školy: https://europa.eu/learning-corner/home_cs

S Evropským portálem pro mládež se můžete seznámit na adrese: https://europa.eu/youth/EU_cs

Evropská komise ve vaší zemi: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_cs

Evropský parlament ve vaší zemi: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Síť evropských spotřebitelských center: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_cs