Изображение на знамената на всички държави от Европейския съюз.

Изображение на звездите на Европейския съюз, обграждащи света, и деца.План на Европейския съюз за правата на децата

Брошура

В тази брошура се говори за нов план за правата на децата.

Символ на ЕС — звезди в кръг, представляващи Европейския съюз

Планът е изготвен от Европейския съюз.

Европейският съюз е група от 27 държави, които работят заедно.

Европейският съюз е известен и като ЕС.

Възрастен, който обещава нещо на дете

Правата на децата са обещания, които възрастните са направили, за да могат децата да живеят добре.

Знаете ли, че...?

Символ на Организацията на обединените нации

Документът с най-много обещания за правата на децата се нарича Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на детето.

Ето няколко примера за правата на децата

Светофар
  • Да са в безопасност
Детска площадка
  • Да играят
Дете, което чете книга
  • Да учат
Група деца, които разговарят помежду си
  • Да изразяват мнение

В плана се казва, че ЕС ще направи следните неща.

Възрастен в класна стая, който преподава на много възрастни за правата на децата
  • Ще обучава възрастните за правата на децата.
Ръка на възрастен, държаща пари
  • Ще изразходва пари за неща, които са необходими, за да могат децата да упражняват правата си.
Възрастни, които мислят как да помогнат на децата да получават добро образование
  • Ще помисли как децата да се ползват от правата си.

Шестте най-важни неща в плана

Брошура

В плана се казва, че ЕС иска да направи шест неща.

Символ на ЕС — звезди в кръг, представляващи Европейския съюз

ЕС иска да се погрижи:

Група деца, които разговарят помежду си

1. Всички деца да могат да изразяват мнението си.

Училище линейка

2. Децата да могат да получават добро образование и подходяща помощ от лекар или болница, когато се нуждаят от това.

семейство с количка за пазаруване, пълна с храна

Семействата да имат достатъчно пари.

Светофар

3. Децата да са в безопасност.

Полицейски автомобил съдия

4. Полицаите, адвокатите и съдиите да се отнасят справедливо към децата.

Компютър момиче със смартфон

5. Децата да могат да използват компютри и телефони и да са в безопасност.

Деца в кръг със света в средата

6. Всички деца по света да могат да се ползват от правата си.

Знаете ли, че...?

Когато изготвяше плана, ЕС говори с много хора, включително с 10 000 деца.

Тази подходяща за деца версия на стратегията на ЕС за правата на децата (плана) е изготвена заедно с деца. Центърът за права на децата в Кралския университет в Белфаст, Северна Ирландия, събра две групи деца и младежи от две училища в Дъблин, Ирландия. Те работиха заедно, за да решат как основните послания на „плана“ да бъдат обяснени на децата в тази брошура. Оригиналната версия на „плана“ е изготвена на английски език. Национална мрежа за децата (член на Eurochild) помогна на деца да утвърдят „плана“, като прегледат превода на български език и се погрижат той също да е подходящ за деца.

Европейската комисия би искала да изрази специална благодарност към: средно училище Bremore Educate Together, училителите Kathy и Janice и учениците Hamilton, Alex, Stuart, Katie, Joseph, Molly и Niamh; средно училище St Joseph’s (Rush), учителите Darren, Judy, Kevin и Louise и учениците Ellie, Cohen, Mollie, Joshua, Christopher, Evan, Jake, Kelsie, Monika, Cordelia, Stephen и Oisin, както и Иво, Гери, Мелвин, Мими, Цвети, Ралица, Велина, Лилия и Национална мрежа за децата

Достъпността на документа е осигурена от Службата за публикации на Европейския съюз.

Print ISBN 978-92-76-44200-4 doi:10.2838/832602 DS-03-21-113-BG-C
PDF ISBN 978-92-76-41352-3 doi:10.2838/173846 DS-03-21-113-BG-N
HTML ISBN 978-92-76-41334-9 doi:10.2838/29633 DS-03-21-113-BG-Q

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2021 г.

© Европейски съюз, 2021 г.

Заглавна страница, глобус, изображение от OpenClipart-Vectors from Pixabay

Къде мога да намеря повече информация?

В целия Европейски съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адреса на най-близкия до вас център ще намерите на: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_bg

Можете да се свържете с Europe Direct:

— на безплатния телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори могат да таксуват обаждането),

— на следния стандартен номер: +32 22999696 или

— по електронна поща чрез: https://europa.eu/european-union/contact_bg

Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес: https://europa.eu/european-union/index_bg.

Можете да изтеглите или да поръчате безплатни или платени публикации на ЕС на адрес: https://op.europa.eu/bg/web/general-publications/publications

За помощ и съвети за граждани и предприятия от ЕС посетете „Вашата Европа“: https://europa.eu/youreurope/index_bg.htm

За образователни материали, игри и викторини, посетете Къта за обучение: https://europa.eu/learning-corner/home_bg

Разгледайте Европейския младежки портал на адрес: https://europa.eu/youth/home_bg

Европейската комисия във вашата страна: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_bg

Европейският парламент във вашата страна: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Европейска мрежа от потребителски центрове: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_bg