Särskild rapport
nr20 2017

EU-finansierade lånegarantiinstrument: positiva resultat, men ökad inriktning mot stödmottagare och samordning med nationella system krävs

Om rapporten: I den här rapporten undersöker vi huruvida EU:s lånegarantier har gett stöd till mindre företags tillväxt och innovation genom att ge dem tillgång till finansiering. Vi konstaterade att lånegarantiinstrumentet har hjälpt de mottagande företagen att växa mätt i samlade tillgångar, försäljning, löneutgifter och produktivitet. InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag fokuserade dock inte tillräckligt på företag som satsar på innovation med hög potential för spetskompetens. Många företag behövde dessutom ingen garanti när det gällde något av instrumenten. Utvärderingsarbetet har förbättrats men flera brister kvarstår. Vi lämnar ett antal rekommendationer till kommissionen i syfte att öka instrumentens inriktning mot livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering och mer innovativa företag. Vi betonar också vikten av kostnadseffektivitet eftersom liknande instrument redan finns i medlemsstaterna.

Denna publikation finns på 23 språk och i följande format:
PDF
PDF General Report

Sammanfattning

Om lånegarantier för små och medelstora företag

I

I nästan 20 år har EU hjälpt små och medelstora företag i Europa att få tillgång till skuldfinansiering genom att tillhandahålla lånegarantier. Garantierna tillhandahålls till finansiella intermediärer som förväntas öka sin utlåning till livskraftiga företag som annars skulle ha svårt att få lån. För att hjälpa dessa företag tillhandahåller EU finansiering till två centralt förvaltade garantiinstrument och medfinansierar inom ramen för sammanhållningspolitiken liknande instrument som nationella eller regionala myndigheter har infört. Dessutom har medlemsstaterna egna garantiinstrument som finansieras nationellt eller regionalt.

Vår revision

II

Vi fokuserade på de två centralt förvaltade instrument som just nu används: InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag för forsknings- och innovationsinriktade företag samt lånegarantiinstrumentet. Under perioden 2014–2020 förväntas EU-budgeten tillhandahålla 1,78 miljarder euro (upp till 3,13 miljarder euro om tillskottet från Europeiska fonden för strategiska investeringar innefattas) för att täcka både eventuella låneförluster och kostnaderna för att förvalta dessa instrument som har delegerats till Europeiska investeringsfonden.

III

Vi analyserade huruvida EU:s lånegarantier har gett stöd till mindre företags tillväxt och innovation genom att ge dem tillgång till finansiering.

IV

Våra revisorer besökte de finansiella intermediärerna för lånegarantiinstrumentet (i Tjeckien, Rumänien och Förenade kungariket) och för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag (i Tyskland och Sverige) samt kommersiella banker och myndighetsorgan i Grekland. De genomförde också en analys av 50 slumpmässigt utvalda lån som omfattas av de två instrumenten och telefonintervjuer med ett urval av 46 företag som är stödmottagare till InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag.

Våra iakttagelser

V

Jämfört med tidigare började garantiinstrumenten att tillämpas snabbt. Den tillgängliga EU-finansieringen ökade avsevärt, men den bedömning som gjordes av marknadens behov omfattade inte alla instrument och visade inte på hur dessa behov skulle tillgodoses. Hittills har kommissionen endast tillhandahållit begränsad bevisning på tidigare lånegarantiinstruments ändamålsenlighet. Trots att utvärderingssystemen har förbättrats för de nuvarande instrumenten kvarstår flera svagheter, till exempel brist på data för att utvärdera effekten på innovationsverksamhet och begränsad möjlighet att granska systemen genom akademisk forskning. Kommissionen hade också begränsat underlag när den inledde avgiftsförhandlingen med EIF.

VI

Huvudsyftet med lånegarantiinstrumentet och dess föregångare har varit att främja tillväxt. Ekonometriska bevis visar att lånegarantierna gör det som det är tänkt att de ska göra. De har hjälpt de mottagande företagen att växa mätt i samlade tillgångar, försäljning, antal anställda och produktivitet. Effekterna var större för företag som eventuellt hade haft svårt att få lån utan garantin. Detta medför viktiga konsekvenser för inriktningen mot stödmottagare inom ramen för systemen.

VII

För både nuvarande och tidigare instrument noterade vi dock att en betydande andel av de mottagande företagen i vårt urval inte skulle ha haft svårt att få tillgång till finansiering och därför inte hade behov av en lånegaranti. Utlåningen till företag som hade tillgång till finansiering var särskilt stor hos privata finansiella intermediärer inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag. Företag som har tillgång till finansiering drar också fördel av garantin, exempelvis genom en lägre ränta. Men sänkningen av räntesatserna är begränsad och medför kostnader. Genom att stöd ges till företag som har tillgång till kommersiella lån riskerar EU-instrumenten också att konkurrera med den privata sektorn.

VIII

InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag är avsett att fokusera på företag som satsar på forskning och innovation med hög potential för spetskompetens. Emellertid stod två tredjedelar av företagen i vårt urval för antingen endast utveckling av standardprodukter eller standardprocesser eller ingen innovation alls. Återigen såg vi att det var stor skillnad mellan privata och offentliga intermediärer: de offentliga är mycket bättre på att fokusera på företag i kunskapsintensiva sektorer, det vill säga sådana som har närmare till innovationer. Det här är ett område där Europa ligger efter.

Våra rekommendationer

IX

Vi lämnar ett antal rekommendationer i syfte att öka instrumentens inriktning mot ”livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering”. När det gäller InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag bör dessa företag vara mer innovativa.

X

Eftersom det finns flera EU-finansierade garantiinstrument och eftersom de har ökat i storlek rekommenderar vi att kommissionen utvärderar ändamålsenligheten hos tidigare och nuvarande garantiinstrument och genomför en förhandsutvärdering av möjliga efterföljande instrument, med en noggrann och omfattande analys av marknadsbehov och kostnadseffektivitet. Utvärderingen ska också identifiera hur de centralt förvaltade instrumenten på bästa sätt kan tillgodose marknadens behov genom att säkerställa samordning med nationellt och regionalt finansierade instrument som medfinansieras via EU:s strukturfonder samt med liknande instrument som endast finansieras av nationella eller regionala myndigheter.

XI

Vi rekommenderar också att kommissionen förbättrar sitt utvärderingssystem.

Inledning

Instrument som ska förbättra tillgången till finansiering för mindre företag

01

Små och medelstora företag1 (nedan även kallade mindre företag) hyllas ofta som en viktig drivkraft bakom Europas tillväxt, innovation och konkurrenskraft samt som en nyckelfaktor till social integration. Dock anses det att banker och finansmarknader inte på ett tillfredsställande sätt tillgodoser mindre företags behov, vilket begränsar deras förmåga till investering och tillväxt. Det huvudsakliga bakomliggande syftet med lånegarantier är att ta itu med den här situationen genom att förmå långivare att tillhandahålla högre kreditnivåer till bättre villkor. Genom att tillhandahålla en garanti förbinder sig en tredje part att betala hela eller delar av en låntagares skuld om denna inte själv kan betala.

02

Europeiska kommissionen anser att finansieringsinstrument, bestående av främst lån och garantier, är ”ett praktiskt sätt att finansiera realekonomin och främja tillväxt och sysselsättning”2. Finansieringsinstrument används därför i olika delar av EU-budgeten:

 1. Centralt förvaltade finansieringsinstrument finansieras från olika budgetområden såsom forskning, näringsliv samt utbildning och kultur. Kommissionen är direkt involverad i att utforma och utveckla dessa instrument, deras investeringsstrategier och deras EU-bidrag. Beslutet att inrätta dessa instrument fattas av budgetmyndigheten (dvs. Europaparlamentet och rådet) på kommissionens förslag.
 2. Finansieringsinstrument under delad förvaltning3, som används inom området sammanhållningspolitik, finansieras huvudsakligen genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och i mindre utsträckning genom Europeiska socialfonden (nedan kallade strukturfonderna), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska fiskerifonden. Under programperioden 2014–2020 kan finansieringsinstrument även finansieras genom Sammanhållningsfonden. Alla instrument måste genomföras inom ramen för ett operativt program som förvaltas av en förvaltande myndighet. Den förvaltande myndigheten ansvarar för att utforma finansieringsinstrumentet och besluta om dess finansiella storlek.
03

Under perioden 2014–2020 är de två främsta centralt förvaltade instrument som kommissionen använder för att stödja tillgång till skuldfinansiering för mindre europeiska företag följande:

 1. Lånegarantiinstrumentet inom ramen för programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag4.
 2. InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag inom ramen för Horisont 2020-programmet5.
04

De två instrumenten skiljer sig åt i sina politiska mål. Lånegarantiinstrumentet syftar till att ge stöd åt mindre företag som har svårt att få tillgång till skuldfinansiering på grund av förmodad högre risk eller bristande säkerhet6. InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag syftar till att ge stöd åt företag som är inriktade på innovation och/eller forskning och utveckling och har färre än 500 anställda.

05

De två instrumenten föregicks av följande:

 1. Garantiinstrumentet för små och medelstora företag som genomfördes under perioden 1998–20137 och som hade en liknande målsättning och finansiell utformning som lånegarantiinstrumentet.
 2. Riskdelningsinstrumentet8 som lanserades som ett pilotprojekt 2012 och liknade InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag.

Organisation

06

Europeiska kommissionen har det övergripande ansvaret för dessa centralt förvaltade garantiinstrument. Detta inbegriper presentation av programförslaget, årliga arbetsprogram och rapporter om genomförande och utvärdering. Genomförandet har dock anförtrotts Europeiska investeringsfonden (EIF) i utbyte mot en överenskommen ersättning i enlighet med delegationsavtalet.

07

EIF väljer ut finansiella intermediärer (såsom kommersiella banker, nationella utvecklingsinstitutioner eller ömsesidiga garantiinstitut) och undertecknar garantiavtal med dem i eget namn. Intermediärerna lånar antingen ut direkt till företagen eller utfärdar garantier till andra finansiella intermediärer som lånar ut till företag. Om ett företag försummar att betala tillbaka ett lån återbetalar EIF en del av förlusten till intermediären i enlighet med garantiavtalet.

08

EIF har en förteckning över de lån som intermediärerna har valt att inbegripa i garantin och övervakar intermediärernas efterlevnad av garantiavtalen. EIF rapporterar också regelbundet till kommissionen om hur genomförandet av instrumenten fortskrider.

Finansiella arrangemang

09

EIF garanterar delvis lån som intermediärer ger små företag (låneportföljen). Syftet är att uppmuntra finansiella intermediärer att utöka sin utlåning till mindre företag. Garantiavtalen mellan EIF och intermediärerna föreskriver att intermediärerna ska öka sin utlåning så att den överskrider en förutbestämd gräns. Gränsen sätts till en nivå som intermediären skulle ha nått utan garantiavtalet eller till noll om den inte tillhandahöll denna typ av lån tidigare. Inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag tillämpas inte någon gräns.

10

De två instrumenten har olika kreditrisktäckning. I båda fallen kompenserar EIF de finansiella intermediärerna för upp till högst hälften av de förluster som de gör på de enskilda lånen i sina portföljer (dvs. en garantisats på högst 50 %). Inom ramen för lånegarantiinstrumentet finns det dock ett avtalsenligt övre tak för den totala kompensationen (för garantiavtal som undertecknats fram till den 31 december 2016 ligger detta övre tak på 4–20 % av den garanterade låneportföljen). Den förlust som överskrider taket bärs till fullo av intermediären. För alla lån som inte återbetalas ersätter EIF alltså förlusten enligt garantisatsen upp till det övre taket, och detta ersätts sedan i sin tur av kommissionen (”EU:s bidrag"). Det övre taket för varje intermediär begränsar risken för EU:s budget. Inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag finns dock inte något sådant övre tak och EIF är skyldigt att ersätta alla förluster till den avtalade garantisatsen, vanligtvis nära 50 % (se figur 1).

Figur 1

Kreditrisktäckning inom ramen för de två instrumenten

Anm.: Figuren visar situationen när de faktiska förlusterna är större än de förväntade vinsterna.

Källa: Europeiska revisionsrätten.

11

För att begränsa storleken på de förlustbelopp som ska ersättas inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag måste intermediärerna åta sig att upprätthålla en lägsta lånekvalitetsnivå i sina portföljer. Nivån fastställs i form av i) ett minimikreditbetyg för låntagarna och ii) andra portföljegenskaper. Medan de delvisa garantierna inom ramen för lånegarantiinstrumentet tillhandahålls avgiftsfritt debiteras intermediären en garantiavgift på 0,5 % eller 0,8 % per år (beroende på låntagarens storlek) på den utestående garantisumman inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag.

12

Eftersom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag inte har något övre tak har kommissionen och EIF kommit överens om att dela på riskerna genom att EIF har rätt att ta ut en överenskommen riskavgift.

Involverade EU-medel

13

De EU-resurser som finns tillgängliga för centralt förvaltade lånegarantiinstrument för mindre företag har ökat med tiden, vilket framgår av tabell 1.

Tabell 1

Finansiella data för centralt förvaltade instrument (i miljarder euro)

Instrument och period EU:s bidrag
(se punkt 10)
Garantibelopp Summan av intermediärernas låneportföljer som täcks av garantin (max. portföljbelopp)
(se punkt 9)
Tidigare instrument
Garantiinstrumentet för små och medelstora företag 1998–2000 0,14 2,40 6,17
Garantiinstrumentet för små och medelstora företag 2001–2006 0,27 4,68 10,22
Garantiinstrumentet för små och medelstora företag 2007–2013 0,64 7,34 14,40
Riskdelningsinstrumentet 2012–2013 0,27 1,13 3,18
De nuvarande instrumenten(1)
Lånegarantiinstrumentet 2014–2020
 • Situationen den 31 december 2016
6,71 13,67
(förväntad utlåning till företag: 18,90(2))
 • Förväntad situation när EU:s bidrag används fullt ut
0,72 7,31 14,89
(förväntad utlåning till företag: 20,59)
InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag 2014–2020
 • Situationen den 31 december 2016
4,08 8,65
(= förväntad utlåning till företag)
 • Förväntad situation när EU:s bidrag används fullt ut
1,06 4,76 9,53
(= förväntad utlåning till företag)
Summa
nuvarande instrument

 • Situationen den 31 december 2016
10,79 22,32
(förväntad utlåning till företag: 27,55)
 • Förväntad situation när EU:s bidrag används fullt ut
1,78 12,07 24,42
(förväntad utlåning till företag: 30,12)

(1)För de tidigare instrumenten har datumet fram till vilket garantiavtal kunde undertecknas passerats. För de nuvarande instrumenten kan garantiavtal undertecknas fram till den 30 juni 2021 inom ramen för lånegarantiinstrumentet och fram till 30 juni 2022 inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag. För situationen den 31 december 2016 gäller därför garantibeloppen och låneportföljen de garantiavtal som hade undertecknats det datumet.

(2)Den förväntade utlåningen till företag är högre än det högsta portföljbeloppet eftersom EU-garantin också tillhandahålls till garantiinstitut som själva ger garantier för delar av de lån som finansiella intermediärer tillhandahåller.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av följande: Uppgifter från kommissionen för instrument fram till 2006, EU:s budget för storleken på EU:s bidrag till instrumenten från och med 2007, uppgifter från EIF för situationen den 31 december 2016 och kommissionens beräkning för den förväntade situationen när EU:s bidrag används fullt ut.

14

Under perioden 2014–2020 förväntas EU-budgeten alltså tillhandahålla 1,78 miljarder euro för att täcka både framtida förluster på garantiportföljen och kostnaderna för att förvalta instrumenten. Per den 31 december 2016 var den genomsnittliga förväntade förlusten i förhållande till de redan undertecknade garantiavtalen 9 %9 (eller 0,98 miljarder euro). Detta var högre än inom ramen för de tidigare garantiinstrumenten för små och medelstora företag (den genomsnittliga förväntade förlusten var 5,4 % under perioden 1998–2000, 5,1 % under perioden 2001–2006 och 6,8 % under perioden 2007–2013).

15

Inom ramen för garantiinstrumentet för små och medelstora företag under perioden 1998–2000 gjorde 52 % av de finansiella intermediärerna förluster på 90 % eller mer av den förväntade portföljförlusten. Inom ramen för instrumentet under perioden 2001–2006 var det fallet för 53 % av de finansiella intermediärerna. Det är fortfarande för tidigt att tillhandahålla liknande uppgifter för garantiinstrumentet för små och medelstora företag under perioden 2007–2013.

16

För de nuvarande instrumenten (se tabell 1) var garantibeloppet för de kontrakterade intermediärernas låneportfölj (22,32 miljarder euro) per den 31 december 2016 10,79 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 50 %. Den totala förväntade utlåningen till företag var 27,55 miljarder euro.

17

År 2015 inrättades Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)10. År 2016 beslöt kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och EIF att göra delar av Efsis budgetresurser tillgängliga som ett tillskott till EU:s bidrag till de två centralt förvaltade instrumenten. Lånegarantiinstrumentet får ett tillskott på 0,55 miljarder euro och InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag får ett tillskott på 0,88 miljarder euro. Därför ökar EU:s resurser totalt från 1,78 miljarder euro (se tabell 1) till 3,13 miljarder euro. Arbete med att ändra delegationsavtalen mellan kommissionen och EIF pågick i juli 2017.

18

Inom ramen för delad förvaltning har EU också tillhandahållit avsevärda resurser till finansieringsinstrument (se punkt 2). Per den 31 mars 2017 var EU:s faktiska bidrag till garantiinstrument under perioden 2007–2013 2,5 miljarder euro och det uppskattade lånebeloppet var minst 18 miljarder euro11. Storleken på EU:s bidrag till alla typer av finansieringsinstrument inom ramen för delad förvaltning uppskattades av kommissionen vara betydligt högre under perioden 2014–2020 än under perioden 2007–2013. Med de senast tillgängliga uppgifterna (per den 31 december 2015) går det dock inte ännu att fastställa garantiinstrumentens belopp.

19

Under perioden 2007–2013 förblev den relativa vikten av de garantibelopp som EU (med)finansierade liten i jämförelse med det sammanlagda beloppet för de garantier som utfärdades i medlemsstaterna (mer information finns i bilaga I). På grund av de ökade budgetresurserna för dessa garantiinstrument under perioden 2014–2020 (se punkterna 13 och 1718) förväntas andelen dock öka. Under perioden 2007–2013 utgjorde den genomsnittliga, årliga EU-garanterade utlåningen mindre än 0,5 % av bankernas totala utlåning till små och medelstora företag (dock varierade detta avsevärt inom medlemsstaterna) (mer information finns i bilaga II).

Revisionsmetod

20

Syftet med revisionen var att bedöma huruvida EU:s lånegarantier har gett stöd till mindre företags tillväxt och innovation genom att förbättra deras tillgång till finansiering. Vi tittade på

 1. om de nuvarande garantiinstrumenten har inrättats på ett lämpligt sätt,
 2. om stödmottagarna skulle ha haft svårt att få lån utan en garanti,
 3. om garantiinstrumenten uppfyllde sina syften eller nådde ut till de tilltänkta mottagarna,
 4. om kommissionens utvärderingssystem har tillhandahållit bevis på garantiinstrumentens ändamålsenlighet.
21

I syfte att analysera långsiktiga resultat och utvärderingssystemet fokuserade vi först och främst på de lånegarantiinstrument som tillämpades under perioden 2001–2013. För alla andra aspekter fokuserade vi på lånegarantiinstrumentet och InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag.

22

Revisionskriterierna hämtades från förordningarna som inrättar dessa instrument, tillhörande förberedande dokument, revisionsrättens tidigare rapporter som är relevanta för ämnet, kommissionens interna regler och rutiner samt akademisk litteratur. Kriterierna förklaras närmare i de olika avsnitten av rapporten.

23

Revisionsbevisen samlades in på grundval av

 1. en granskning av relevant dokumentation,
 2. en analys av 50 slumpmässigt utvalda lån som omfattas av de två nuvarande garantiinstrumenten, som innefattade besök hos tre finansiella intermediärer inom lånegarantiinstrumentet (i Tjeckien, Rumänien och Förenade kungariket) och två inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag (i Tyskland och Sverige),
 3. telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av 46 slutmottagare inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag (omfattande sju finansiella intermediärer i Tjeckien, Spanien, Frankrike, Italien och Luxemburg),
 4. besök hos två kommersiella banker och myndighetsorgan i Grekland,
 5. en ekonometrisk studie av de långsiktiga effekterna av föregångarna till lånegarantiinstrumentet på mottagande företag i Frankrike,
 6. en analys av EIF:s och kommissionens data om garantier och av bidragssystem riktade mot mindre företag inom ramen för Horisont 2020-programmet,
 7. intervjuer med kommissions- och EIF-anställda.

Iakttagelser

Svagheter i garantiinstrumentens organisation

24

När ett finansieringsinstrument inrättas måste kommissionen bland annat beakta följande element: i) marknadens behov och instrumentets storlek (dvs. hur stort EU:s bidrag ska vara) samt ii) kostnaden för instrumentets förvaltning.

25

När instrumentet har inrättats ska det så snart som möjligt börja användas, så att genomförandeperioden kan utnyttjas optimalt.

26

I det syftet granskade vi

 1. huruvida beslut om instrumentens storlek togs på grundval av en korrekt bedömning av marknadens behov,
 2. huruvida kommissionens förhandling med EIF om kostnader och avgifter var evidensbaserad,
 3. huruvida instrumenten började tillämpas utan fördröjning.

Instrumentens storlek byggde inte på en omfattande och uppdaterad bedömning av marknadens behov

27

Eftersom EU finansierar ett stort antal finansieringsinstrument som fungerar sida vid sida med nationellt eller regionalt finansierade instrument är det av avgörande betydelse att marknadens behov analyseras för att säkerställa att instrumenten är ändamålsenliga.

28

Konsekvensbedömningarna och förhandsutvärderingarna som kommissionen genomför innan en ny generation finansieringsinstrument tas i bruk bör ge information om marknadens behov och göra det möjligt att dra slutsatser om hur stort stöd som krävs för att tillgodose dessa behov. Vi undersökte därför dessa bedömningar/utvärderingar för garantiinstrumenten.

29

För båda programmen som de två centralt förvaltade instrumenten ingår i (dvs. programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag samt Horisont 2020) gjordes bedömningar 2011 och 2013. För finansieringsinstrumenten inom ramen för Horisont 2020-programmet (inbegripet InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag) genomfördes dock den specifika bedömningen när lagförslaget för programmet redan hade utfärdats och en preliminär budget redan diskuterats mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet.

30

Båda bedömningarna innefattade en analys av marknadens behov (dvs. finansieringsunderskottet). På grund av att fullständiga uppgifter saknades var det svårt att göra en korrekt kvantifiering av underskottet, och i stället användes ett antal uppskattningar och antaganden (se ruta 1). Antalet små och medelstora företag som ansågs ha bristande tillgång till finansiering (2–3,5 miljoner av totalt kring 23 miljoner företag) – inte på grund grundläggande brister utan snarare på att de inte hade säkerheter eller hade otillräckliga säkerheter (vilka ska uppgå till 20 %) – uttrycktes därför som ett intervall (från 0,4 till 0,7 miljoner små och medelstora företag). Siffrorna avseende finansieringsunderskottet som användes i bedömningen från 2011 uppdaterades inte i bedömningen från år 2013.

Ruta 1

Kvantifiering av marknadens behov: uppskattningar och antaganden

På grund av att uppgifter saknades behövde ett antal aspekter uppskattas, bland annat följande:

 • i) Antalet små och medelstora företag vars ansökningar om bankfinansiering hade avslagits eller bara delvis godkänts och ii) antalet små och medelstora företag som inte ansökte på grund av risken för avslag. Detta uppskattades på grundval av en undersökning, och dessa små och medelstora företag anses inte omfattas av befintliga EU-finansierade eller nationellt finansierade instrument. Undersökningen12 visar att andelen små och medelstora företag som ansåg att tillgång till finansiering var ett problem minskade från 17 % år 2009 till 10 % år 2016. Denna siffra varierade dock stort mellan olika länder.
 • Andelen avslag av potentiellt godtagbara banktransaktioner. Detta baserades på branschkällor och -studier.

Exempel på antaganden som gjordes i bedömningarna:

 • Finansieringsunderskottet ansågs ha underskattats eftersom det exempelvis antogs att nya små och medelstora företag tillkom på marknaden varje år. Dock saknades en underliggande kvantifiering av hur många som anslöt sig till gruppen små och medelstora företag och hur många som lämnade den.
 • Det offentliga stödet för lånegarantier på medlemsstatsnivå antogs sjunka och öka underskottet. I efterhand verkar detta antagande ha varit felaktigt eftersom garantinivåerna som utfärdades åren 2010–2015 var högre än under samtliga år 2000–2008, enligt tillgängliga data13. År 2009 var ett rekordår.
 • Lånegarantiinstrument inom ramen för delad förvaltning förväntades öka men inte fullt ut kompensera för den förväntade minskningen av stöd från medlemsstaterna. Enligt uppgifter från kommissionen förväntas EU:s bidrag till delad förvaltning av alla typer av finansieringsinstrument att vara avsevärt högre under perioden 2014–2020 (kring 75 %) än bidraget under perioden 2007–2013 (se punkt 18).
31

Bedömningen från 2011 och i synnerhet den underliggande studien14, som utfördes för kommissionens räkning, innefattade en detaljerad analys av olika alternativ (olika finansieringsinstrument och olika budgetar) och en bedömning av deras inverkan. Bedömningen från 2013 innefattade inte lika många alternativ eller lika mycket information om inverkan. Trots att ett mycket högre EU-bidrag skulle göras tillgängligt för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag jämfört med dess föregångare under den föregående perioden (se tabell 1) saknades i synnerhet en bedömning av inverkan på finansieringsunderskottet och absorptionsförmågan15, också med hänsyn tagen till den kombinerade inverkan från alla andra EU-finansierade garantiinstrument.

32

EU:s bidrag till de två centralt förvaltade instrumenten anslås inte per medlemsstat, region eller sektor. Instrumenten är efterfrågestyrda i linje med den rättsliga grunden, och de finansiella intermediärerna svarar på EIF:s inbjudan att anmäla intresse. Marknadens behov och garantiernas eventuella inverkan varierar i medlemsstaterna men analysen av finansieringsunderskottet för de två instrumenten utfördes endast på EU-nivå. Bedömningarna från 2011 och 2013 byggde inte på tillgänglig information om marknadens behov i ett antal medlemsstater och regioner. Faktum är att EIF på medlemsstaternas begäran tog fram en underskottsanalys på nationell nivå för 19 medlemsstater mellan 2006 och 2008, inom ramen för Jeremie-initiativet16 (gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag). År 2012 utfördes för kommissionens räkning en studie i syfte att ge en översikt över låne-, garanti och kapitalprogram som fick stöd från nationella resurser i EU:s medlemsstater. En uppdatering gjordes 2014, men på grund av begränsningar i studiens omfattning är översikterna inte fullständiga för alla medlemsstater.

33

I bedömningen från 2011 förväntades att den största katalysatoreffekten skulle uppnås i medlemsstater som gick med i EU 2004 eller senare. På grundval av de garantiavtal som har undertecknats mellan EIF och finansiella intermediärer inom ramen för de två instrumenten fram till slutet av 2016 kommer dock ungefär tre fjärdedelar av de förväntade lånen att ges i fyra medlemsstater som gick med i EU före 2004. För de flesta av de medlemsstater som gick med i EU 2004 eller senare är de båda instrumentens inverkan när det gäller att täcka finansieringsunderskottet mindre än för dessa medlemsstater som är de största mottagarna.

34

Efsi (se punkt 17) kommer att ge stora tillskott till de två instrumenten. Redan i vårt yttrande nr 2/201617 poängterade vi att det för Efsi inte hade gjorts någon bedömning och analys av orsakerna till underskottet samt marknadens behov och hur de bäst ska tillgodoses.

35

När det gäller de instrument som medfinansieras från strukturfonderna betonades i en tidigare särskild rapport18 det faktum att marknadens behov inte alltid hade bedömts korrekt av ansvariga myndigheter i medlemsstaterna för perioden 2007–2013. Det ledde till att ett betydande antal finansieringsinstrument blev för stora.

Tillräckligt underlag saknades för storleken på kostnader och avgifter

36

EIF tar ut en administrativ avgift som ersättning för de tillhandahållna tjänsterna och en resultatrelaterad avgift för att främja att vissa mål uppnås. Summan av de administrativa och de resultatbaserade avgifterna som EIF tar ut under respektive instruments livstid utgör 6 % av EU:s bidrag. Under perioderna 1998–2000 och 2001–2006 var den här avgiften 9 %, men kommissionen lyckades därefter sänka den till 6 %.

37

Kommissionen betalar även i) en avgift till EIF för likviditetsförvaltningen19 för de summor som betalas från EU:s budget till båda instrumenten och ii) ersättning till EIF för vissa andra oförutsedda förvaltningskostnader som styrks genom verifierande underlag. Det sammanlagda taket för dessa kostnader är 1 % av EU:s bidrag till lånegarantiinstrumentet och 1,5 % av bidraget till InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag.

38

Det övre taket för utbetalning av förvaltningskostnader och avgifter till de två instrumenten under deras livstid är 129,7 miljoner euro, i enlighet med tabell 2. Kostnaderna kommer att öka när tillskottet i form av Efsis bidrag har formaliserats genom ändring av delegationsavtalen (se punkt 17).

Tabell 2

Övre tak för förvaltningskostnader och avgifter (i miljoner euro)

  Lånegarantiinstrumentet InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag TOTALT
EU:s bidrag 717,00 1 060,00 1 777,00
Totala förvaltningskostnader och avgifter varav 50,18 79,50 129,68
 • Administrativ avgift
20,07 29,68 49,75
 • Resultatrelaterad avgift
22,94 33,92 56,86
 • Avgift för likviditetsförvaltning och andra kostnader
7,17 15,90 23,07
EU:s nettobidrag till kostnader och avgifter 666,82 980,50 1 647,32

Källa: Revisionsrätten på grundval av information om EU:s budget och delegationsavtalen mellan kommissionen och EIF.

39

De årliga20 förvaltningskostnaderna och avgifterna kommer att bli ungefär 6,5 miljoner euro (om Efsis tillskott inte räknas med). Även om EIF huvudsakligen är offentligt ägt21, med EU som ägare till 29,81 % av aktiekapitalet, är det viktigt att se till att avgifterna ligger på rätt nivå.

40

Innan kommissionen inleder förhandlingar med EIF bör kommissionen därför vara medveten om uppgifter om de kostnader i) som EIF har haft för förvaltningen av tidigare lånegarantiinstrument, ii) som nationella garantiinstitut har haft för förvaltningen av lånegarantiinstrument och iii) som EIF har debiterat andra organ som den har fått ett förvaltningsmandat från (exempelvis EIB eller nationella myndigheter). Vi undersökte om sådana uppgifter hade inhämtats.

41

Vi fann att kommissionen inte hade tillgång till detaljerad information om de faktiska kostnaderna för tidigare system. Den hade begränsad information om de avgifter som betalades av andra organ som hade gett EIF mandat att förvalta finansieringsinstrument för deras räkning, och man försökte endast i begränsad utsträckning jämföra sina kostnader med kostnaderna vid ett urval av nationellt förvaltade garantiinstrument.

42

Som en jämförelse är taket enligt bestämmelser på området för förvaltningskostnader och avgifter för garantiinstrument som medfinansieras genom strukturfonderna högre än de 6 % som debiteras för de centralt förvaltade instrumenten. De faktiska kostnaderna låg dock under taket. Enligt preliminära data om genomförandet av garantiinstrument som medfinansierades genom strukturfonderna22 under perioden 2007–2013 ligger årsgenomsnittet23 för förvaltningskostnader och avgifter just nu inom samma intervall som det som kommissionen betalar för de två granskade instrumenten.

43

För InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har EIF också, utöver de ovannämnda avgifterna, rätt att ta ut en riskavgift som kompensation för riskdelningen för det här instrumentet (se punkt 12 och figur 1).

44

Risken med EIF-exponeringen beror på den underliggande portföljens riskprofil och storleken på EU:s bidrag, där det sistnämnda betalas i årliga delbetalningar och före garantiernas faktiska godkännande. Fram till 2022 kan nya lån inkluderas i InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag, så portföljens riskprofil kan hela tiden förändras.

45

Finansiella intermediärer måste betala en garantiavgift (se punkt 11) som utgör en inkomst för instrumentet. EU:s bidrag används endast för att betala riskavgifterna om garantiavgiften inte är tillräcklig för att täcka hela den riskavgift som EIF har rätt till.

46

Riskavgiften är 1,25 % per år på 80 % av den utestående garantisumman (eftersom EU:s bidrag förväntas motsvara 20 % av den totala garantisumman för alla intermediärer sammantaget). Summan av riskavgifterna som EIF tar ut under instrumentets livstid utgör 10 % av EU:s bidrag (dvs. 106 miljoner euro).

47

Det finns en risk för att avgiften överkompenserar EIF för den faktiska risken. Detta beror på att avgiften betalas på 80 % av den utestående garantisumman även om det inbetalda EU-bidraget överskrider 20 % av garantisumman (med andra ord om EIF:s faktiska exponering underskrider 80 %). Trots det finns det inte någon mekanism för att se över den riskavgift som betalas till EIF fram till 2022. Under perioden 2014–2015 överskred exempelvis EU:s bidrag den utestående garantisumman, vilket innebär att EIF inte tog någon risk, men ändå fick ungefär 0,5 miljoner euro i riskavgifter.

Snabb start av genomförandefasen

48

Våra tidigare revisioner har visat att en av de största utmaningarna är att ta finansieringsinstrument i drift, då förseningar kan äventyra måluppfyllelsen24. Vi undersökte därför om förseningar hade undvikits.

49

Lånegarantiinstrumentet var i princip en fortsättning på det tidigare garantiinstrumentet för små och medelstora företag, vilket bidrog till att det kunde tas i drift så snabbt. Men att InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag, som i vissa avseenden var ett nytt instrument, kunde tas i drift så snabbt var en stor bedrift.

50

För båda instrumenten undertecknades avtalen mellan kommissionen och EIF i juli 2014. I slutet av 2014 hade EIF redan undertecknat garantiavtal med sex intermediärer, med en förväntad utlåningsvolym på nästan 1,4 miljarder euro. I slutet av 2016 var utnyttjandegraden (i fråga om utnyttjat EU-bidrag) 80 %. Samtidigt hade de finansiella intermediärerna lånat ut motsvarande ungefär 27 % av den förväntade lånevolymen.

Lånegarantiinstrumenten fokuserade inte tillräckligt på företag med svårigheter att få lån

51

Långivare tillämpar ofta högre räntor och avgifter för låntagare med högriskprofiler. Dock kan de också vara tveksamma till att debitera höga räntor och ta risker över en viss nivå, utan väljer i stället att begränsa utlåningen. Följden av detta kan bli att livskraftiga projekt inte får finansiering från bankerna som anser dem vara för riskfyllda, i synnerhet om låntagarna inte har någon möjlighet att visa sin kreditvärdighet och/eller projektets lönsamhetsutsikter25. I denna rapport kallas livskraftiga företag som inte kan få lån från kommersiella långivare ”livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering”.

52

Det faktum att det finns låntagare med livskraftiga projekt som saknar tillgång till finansiering är det viktigaste skälet till att EU finansierar lånegarantiinstrument. Detta anges i de förberedande dokumenten och de respektive förordningar som inrättar de två granskade instrumenten. I synnerhet specificeras att ”lånegarantiinstrumentet ska […] minska små och medelstora företags särskilda problem med att få tillgång till finansiering, vilka beror antingen på en förmodad högre risk eller på bristande säkerhet”26. För InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag nämns i Horisont 2020-förordningen27 det faktum att ”etablerade innovativa företag – både stora och små – inte kan få lån till riskfylld FoI-verksamhet” och att ”de innovationer som krävs för att uppnå de politiska målen i allmänhet visar sig vara för riskabla för marknaden […]”. Bestämmelsen i budgetförordningen om att finansieringsinstrument inte ska ”syfta till att ersätta […] privat finansiering”28 innebär ett fokus på ”livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering”.

53

Dessa instrument är alltså inte avsedda att vara allmänna bidrag för att minska räntekostnaderna för mindre företag i allmänhet, eller för företag som är innovativa, utan syftar till att förbättra tillgången till finansiering för företag som inte skulle få lån från kommersiella långivare.

54

I det syftet granskade vi

 1. huruvida de företag som var tog emot lånegarantierna hade svårt att få tillgång till finansiering,
 2. huruvida kommissionen vidtog ändamålsenliga åtgärder för att öka inriktningen mot ”livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering”.
 3. huruvida instrumenten hade utnyttjats med framgång i medlemsstater med ekonomiska svårigheter.

Stödet riktas inte i tillräcklig grad till livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering

55

På grundval av vårt urval (96 företag) som täckte båda instrumenten kunde vi fastställa att endast 40 % av lånen gavs till företag som annars skulle ha haft svårt att få finansiering från en kommersiell långivare. Den här nivån skiljer sig inte avsevärt från de 43 %29 som vi fastställde vid vår förra granskning av garantiinstrumentet för små och medelstora företag30 (föregångaren till lånegarantiinstrumentet), som hade mycket liknande mål och som till stor del var beroende av liknande intermediärer.

56

Inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag skulle 35 % av företagen ha haft svårt att få lån utan EU-garantin. Men också i denna undergrupp av innovativa företag hade vissa tillgång till finansiering genom riskkapital eller kunde ha fått ett kommersiellt lån med hjälp av personliga säkerheter.

57

Vi jämförde också i vilken utsträckning offentliga och privata intermediärer inriktade sig mot de avsedda stödmottagare31 med hjälp av indirekta indikatorer kopplade till nivån av ekonomisk begränsning:

 1. Ålder och företagsstorlek, eftersom yngre och mindre företag ofta har större ekonomiska begränsningar32.
 2. Lånet i proportion till företagets samlade tillgångar för att mäta lånets finansiella betydelse som källa till finansiering i företagets kapitalstruktur.
58

Dessa indikatorer avslöjar en slående skillnad mellan offentliga och privata intermediärer inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag. Offentliga intermediärer var i samtliga fall bättre än privata på att inrikta sig mot företag som med större sannolikhet verkligen behövde en garanti. Exempelvis utgjorde företag som var yngre än fem år 35 % av låneportföljen hos offentliga intermediärer, jämfört med 16 % hos privata. På samma sätt var det mer sannolikt att offentliga intermediärer tillhandahöll en relativt betydande finansiering till stödmottagarna: mer än hälften av lånen som de tillhandahöll utgjorde mer än 10 % av låntagarens tillgångar, medan motsvarande siffra för privata intermediärer endast var en fjärdedel33.

59

Det faktum att privata intermediärer inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har fokuserat mer på företag som har tillgång till kommersiella lån beror på hur instrumentet har upprättats. Enligt Horisont 2020-förordningen syftar instrumentet till att förbättra tillgången till skuldfinansiering, men den innefattar inte något uttryckligt krav på att fokusera på ”livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering”. Enligt avtalet mellan kommissionen och EIF är syftet med instrumentet enbart att ge intermediärer incitament att direkt eller indirekt öka skuldfinansieringen. Avtalen mellan EIF och intermediärerna anger inte att intermediärerna ska fokusera på företag med svårigheter att få kommersiella lån. Det är mer sannolikt att offentliga intermediärer fokuserar på sådana företag på grund av deras politiska mål, men privata intermediärer har inte någon sådan motivation och garantiavtalet med EIF ålägger dem inte att göra det. En privat intermediär som vi besökte var faktiskt inte ens medveten om att fokus skulle ligga på livskraftiga företag som nekas kredit (se punkt 52).

60

Företag med tillräcklig tillgång till finansiering kan fortfarande dra fördel av garantin, exempelvis genom att de får lån med längre löptid eller till större belopp. Inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag kan intermediärerna dessutom sänka räntan så att den är lägre än marknadsräntan. Räntebesparingen är proportionell med låntagarens risknivå. Eftersom företag som har tillgång till kommersiella lån ofta har en lägre risknivå är besparingen dock marginell. Den genomsnittliga besparing som vi noterade i vårt urval låg mellan 0,3 % och 0,4 %, det vill säga inte mer än 1 000 euro per år på ett lån på 250 000 euro (medianvärdet inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag).

Kommissionen har lyckats med en åtgärd för ökad inriktning mot ”livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering” men har ännu inte utforskat andra möjliga åtgärder, särskilt inte när det gäller InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag

61

Vi har redan noterat att en stor del av stödmottagarna inom ramen för det tidigare garantiinstrumentet för små och medelstora företag var företag som hade tillgång till kommersiella lån och vi rekommenderade att ”man bör överväga att införa lämpliga åtgärder för att minimera dödviktseffekterna och då bland annat utgå från de goda metoder som några intermediärer redan använder”34. I sitt svar till rekommendationen höll kommissionen med om ”att lämpliga åtgärder för att minimera dödviktseffekterna bör planeras för eventuella efterföljande program”35.

62

I sitt lagförslag för det nuvarande lånegarantiinstrumentet införde kommissionen ett tak på 150 000 euro för lån med rätt till garantier. Det ansågs mer sannolikt att låntagare som begärde mindre summor hade svårt att få tillgång till finansiering.

63

Detta tak godkändes visserligen, men lagstiftarna införde ett undantag. Större lån kan fortfarande omfattas av en garanti inom ramen för lånegarantiinstrumentet om det går att visa att stödmottagaren inte är berättigad till en garanti inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag36. En intermediär som vill ge ett lån över taket måste först kontrollera att låntagaren inte uppfyller något de 14 behörighetskriterierna för innovation inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag (se punkt 89). Eftersom detta är en relativt besvärlig process och syftet är svårt att förstå håller de flesta finansiella intermediärer sina garanterade lån under taket.

64

Taket medförde alltså att lånegarantiinstrumentets fokus snarare riktades mot allmänt mer riskfyllda, mindre och yngre företag. Detta framgår av portföljstatistiken:

 1. Lånens genomsnittliga storlek minskade; andelen lån över 150 000 euro föll från 37 % inom ramen för det tidigare instrumentet till 15,8 % inom ramen för lånegarantiinstrumentet.
 2. Andelen lån till mikroföretag (dvs. med färre än 10 anställda) ökade till 82 %, jämfört med 74 % inom ramen för det tidigare instrumentet.
65

Trots det gavs ändå garantier för större lån, ibland till och med genom att reglerna kringgicks. En intermediär för lånegarantiinstrumentet (av de tre som vi granskade) kringgick vid flera tillfällen taket genom att bevilja garantier till ett och samma företag för flera lån samma datum. EIF noterade detta tillvägagångssätt och begärde ytterligare information i ett fall, och utifrån den godtog EIF att det fanns en tillfredsställande affärsmässig grund för det specifika fallet. Denna typ av lån utgjorde mer än 10 % av intermediärens garanterade låneportfölj.

66

Väl utformade behörighetskriterier kan vara ett annat sätt att säkerställa att garantierna ges till livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering (se ruta 2 för ett exempel). För lånegarantiinstrumentet fastställs sådana behörighetskriterier i garantiavtalen med de finansiella intermediärerna. Kommissionen införde dock inte några sådana kriterier för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag i sitt delegationsavtal med EIF (se punkt 59). Av de 14 behörighetskriterier som används för att bedöma hur innovativt ett företag är (varav ett måste uppfyllas) konstaterade vi ändå att två gäller yngre företag. Men dessa två kriterier användes endast av en minoritet av de företag som fick en lånegaranti genom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag (20 % fram till 31.12.2016).

Ruta 2

Exempel på behörighetskriterier som används på andra ställen och som skulle kunna användas även i InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag

Inom ramen för låneprogrammet från USA:s Small Business Administration måste långivarna berättiga användningen av garantin genom att bevisa att låntagaren inte kan få medel från alternativa konventionella källor utan garantin. Då beaktas också företagsägarens tillgängliga personliga tillgångar.

67

Att debitera räntor över genomsnittlig marknadsnivå är ett alternativt sätt för offentliga intermediärer att säkerställa att i första hand ”livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering” ansöker om garantin. Företag som har tillgång till finansiering kan ju få lån till marknadsränta och avhålls därför från att ansöka om ett dyrare garanterat lån. En sådan prissättningspolitik, som den tillämpas av vissa nationella utvecklingsinstitutioner, används dock inte inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag.

68

Kommissionens metod för att övervaka garantiinstrumenten gör det inte möjligt att regelbundet kontrollera om intermediärerna inriktar sig mot ”livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering”. För lånegarantiinstrumentet är övervakningsindikatorn ”andelen företag som anser att de inte hade kunnat få finansiering utan garantin”. De data som krävs för att fastslå detta ska dock samlas in genom undersökningar endast två gånger under instrumentets livstid. En liknande indikator användes för att utvärdera det tidigare instrumentet, men urvalet var för litet för att det skulle gå att dra några slutsatser om enskilda intermediärer. För InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag används inte någon sådan indikator.

69

I akademisk litteratur föreslås ett antal alternativa indikatorer (se ruta 3) som skulle kunna ge mer aktuella indikationer om andelen företag som har tillgång till kommersiella lån på nivån för enskilda intermediärer. Eftersom dessa indikatorer bygger på data som vanligtvis kommer från lånehandlingarna skulle nödvändiga data kunna inhämtas från intermediärerna. Till dags dato har kommissionen dock inte undersökt om alternativa indikatorer kan användas.

Ruta 3

Exempel på alternativa indikatorer

 • Indikator för investeringsbegränsningar: baserat på en förhandsklassificering som tillskriver varje företag vissa ekonomiska begränsningar genom en uppsättning variabler som hämtas från balansräkningen, resultaträkningen och deras inbördes förhållande vid vissa investerings-/finansieringsscenarier37.
 • Indikator för ekonomiska begränsningar: används för att fastställa vilka företag som kan anses vara kreditbegränsade med hjälp av en modell som sammanlänkar företagens finansiella siffror med deras svar i EU:s undersökning av små och medelstora företags tillgång till finansiering38.
 • Befintliga nationella indikatorer, såsom omsättning och kreditbetyg som Banque de France tillhandahåller för alla företag som inger sin årsredovisning.
 • En specifik prognosmodell som har utvecklats på grundval av de undersökningar som genomförts inom ramen för tidigare utvärderingar eller akademiska studier39.

Införandet av instrumenten gick långsamt i medlemsstater med ekonomiska problem

70

Konjunkturnedgångar, särskilt finanskriser, ökar vanligtvis utlåningsunderskottet (dvs. den finansiering som krävs men inte är tillgänglig) för mindre företag40. Därför var förbättrad tillgång till finansiering för mindre företag en viktig del i 2008 års ekonomiska återhämtningsplan för Europa41 och anledningen till att kommissionen och tre medlemsstater som fick ekonomiskt bistånd från EU (Lettland, Grekland och Portugal) kom överens om att genomföra ett flertal åtgärder i detta syfte.

71

De nationella budgetarna i de tre berörda medlemsstaterna var mycket ansträngda. Regeringarna kunde inte upprätthålla de nationella garantisystemen och, den regeringsstödda garantiverksamhetens omfattning minskade kraftigt. Eftersom EU-systemen avser att komplettera medlemsstaternas ansträngningar42 bedömde vi huruvida EU:s centralt förvaltade garantiinstrument och liknande instrument som medfinansieras via strukturfonderna hade införts med framgång i de här tre länderna.

72

Vi fann att EU:s centralt förvaltade garantiinstrument hade utnyttjats betydligt mindre i dessa medlemsstater än de instrument som medfinansieras via strukturfonderna. Trots att föregångaren till lånegarantiinstrumentet fanns när krisen inträffade undertecknade EIF endast ett avtal med en finansiell intermediär i Lettland 2009, alltså i en av de tre medlemsstaterna. Utnyttjandet av föregångaren till InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag, som hade funnits sedan slutet av 2012, var tillfredsställande i Portugal, men inte i de andra två medlemsstaterna.

73

Strukturfonderna medfinansierade garantier och ”finansierade riskdelande finansieringsinstrument”. Båda dessa instrument syftade till att minska utlåningsunderskottet för mindre företag, men bara det sistnämnda instrumentet förser intermediärerna med både kreditrisktäckning och likviditet. Nackdelen med ett ”finansierat riskdelande finansieringsinstrument” är att lån till mindre företag måste finansieras antingen helt eller delvis med allmänna medel43, vilket innebär att färre företag kan få stöd. Vi fann att instrument där allmänna medel användes för att finansiera minst hälften av lånen lyckades bättre med att betala ut pengar till företag, eftersom den likviditet som tillhandahölls kompenserade för kommersiella bankers likviditetsbegränsningar. Det förklarar varför utnyttjandet av centralt förvaltade EU-lånegarantier, som inte tillhandahåller likviditet till kommersiella banker, inte låg på en tillfredsställande nivå i medlemsstaterna i fråga.

74

Inte heller när det gäller finansieringsinstrument som medfinansieras via strukturfonderna gjordes utbetalningar till företag i de mest pressade lägena, utan snarare efteråt. I Lettland var det bara 16 % av det tilltänkta beloppet för ”finansierade riskdelande finansieringsinstrument” inom ramen för EIF-systemet44 som betalades ut till mindre företag mellan 2009 och 2012. Utbetalningarna från finansieringsinstrument till mindre företag i Grekland försenades också och tog fart först i slutet av tillgänglighetsperioden 2015–2016.

75

De långsamma utbetalningarna till mindre företag från finansieringsinstrument som medfinansieras via strukturfonderna står i kontrast till det som har uppnåtts av tillväxtinstitutet i Grekland. Det här var ett finansinstitut (som inte var en bank) som inrättades av den grekiska staten och den tyska utvecklingsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbau som en engångsåtgärd för att ge lån åt mindre företag. Den hade ett kapital på 200 miljoner euro som den lyckades omvandla till lån på mindre än ett år. Enligt de kommersiella banker i Grekland som vi intervjuade var den huvudsakliga orsaken till den snabba utbetalningen att genomförandet var föremål för mycket enklare regler än de regler som gäller för instrumenten inom ramen för strukturfonderna.

76

Kommissionen reagerade på problemen med utnyttjandet. I synnerhet under 2011 tillät kommissionen att finansieringsinstrument inom ramen för strukturfonderna också användes för att finansiera rörelsekapital, något som tidigare bara tilläts under särskilda omständigheter. Detta hade en positiv effekt på utbetalningarna till mindre företag och berättigades av de då rådande omständigheterna.

77

Dock visar lånegarantiernas historia att sådana förändringar inte upphävs när dessa särskilda omständigheter inte längre gäller. Det leder då i allmänhet till att behörighetskriterierna blir mindre strikta. Medan föregångarna till lånegarantiinstrumentet inledningsvis fokuserade på investeringslån har finansiering av rörelsekapital nu blivit vanligt, för att ta ett exempel. Föregångaren till InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag gav endast stöd till lån med minst två års löptid. InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag ger även stöd till lån med ett års löptid, inbegripet kreditgränser. Sådana förändringar ökar visserligen systemens utnyttjande, men de ökar också risken för att instrumentet inte uppnår de allmänpolitiska målen på ett ändamålsenligt sätt eller börjar konkurrera med den privata sektorn (se ruta 4).

Ruta 4

Situationer där EU-garantier ger stöd till en finansiell produkt som inte är lämplig för de politiska målen

Syftet med InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag är att stödja företagens innovationskraft. Årligen revolverande kreditgränser eller lån med ett års löptid är stödberättigande. Emellertid ger dessa typer av lån inte den stabilitet som krävs för att stödja ett projekt på medellång sikt, vilket innovation vanligtvis är.

Rörelsekapitallån är stödberättigande inom ramen för EU:s lånegarantier. Dessa garantier finansierades delvis från Efsis resurser och bör bidra till dess övergripande mål att mobilisera investering. Dock leder sådana lån inte alltid till nya investeringar. En femtedel av de företag som vi intervjuade och som var stödmottagare inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag kunde inte identifiera kopplingen mellan lånet och en investering eller ange hur lånet skulle bidra till företagets utveckling.

EU:s lånegarantier bör stödja företag som saknar tillgång till skuldfinansiering. Det är därför inte tillåtet att använda ett garanterat lån för att refinansiera ett befintligt lån. Men detta är det omöjligt att kontrollera när det gäller rörelsekapitallån. Vid vår revision hittade vi ett sådant lån med ett värde på 74 000 euro.

Målen har delvis uppnåtts

78

De två garantiinstrumenten har olika mål. Därför tas de upp separat i det här avsnittet. Vi granskade

 1. om föregångarna till lånegarantiinstrumentet främjade företagens tillväxt,
 2. om InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag fokuserade på att ge stöd åt företag som bedrev forsknings- och innovationsverksamhet med hög potential för spetskompetens.

Föregångarna till lånegarantiinstrumentet hjälpte företag att växa

79

Företagens tillväxt kan visa sig i jobbskapande, ökad produktivitet och ett högre överlevnadstal. För att fastställa en garantis effekt räcker det exempelvis inte att jämföra antalet anställda på ett företag innan företaget mottog garantin med antalet anställda ett par år senare, eftersom andra faktorer kan ha bidragit45. I stället bör en bedömning av effekterna göras på grundval av vad som har hänt med garantimottagande företag jämfört med vad som skulle ha hänt utan sådant stöd.

80

Som en del av den här revisionen beställde vi en kontrafaktisk konsekvensbedömning av EU:s lånegarantiers långsiktiga effekter i en medlemsstat, Frankrike46. EU:s bidrag till de franska intermediärer vars portföljer analyserades i studien utgjorde mer än 25 % av den totala budgeten för garantiinstrumenten för små och medelstora företag under perioden 2001–2013. I studien jämfördes ett antal resultatvariabler47 för mindre företag som fick EU-lånegarantier under perioden 2002–2012 med företag som inte fick det (den så kallade jämförelsegruppen). Effekterna uppskattades årligen för tioårsperioden efter det år då lånet mottogs. Bilaga III innehåller närmare uppgifter om metoden.

81

Studiens resultat är positiva avseende samtliga analyserade resultatvariabler. De mottagande företagen växte mer än jämförelsegruppen när det gäller samlade tillgångar, försäljning och löneutgifter. Efter en inledande minskning av produktiviteten blev de också mer produktiva än jämförelsegruppen. Den inledande produktivitetsminskningen ligger i linje med det faktum att det tar tid för investeringar att bli produktiva fullt ut. Även om lånen nästan omedelbart ökade tillgångarna tog det ytterligare 2–3 år innan effekten på försäljning och löneutgifter visade sig. De garanterade lånen skuldsatte företagen ytterligare, men den ytterligare skulden gjorde dem inte mer utsatta. Faktum är att det var mindre sannolikt att de mottagande företagen upphörde med sin verksamhet än jämförelsegruppen (se figur 2).

Figur 2

Garanterade låns effekt på mindre företag

Källa: Revisionsrätten, på grundval av Final report: Long-term effects of loan portfolio guarantees on SMEs’ performance (slutrapport: låneportföljgarantiers långsiktiga effekter på små och medelstora företags resultat), av Bertoni, Colombo och Quas (2016, kommande publikation).

82

Även om positiva resultat är en framgång är de övergripande effekterna på mindre franska företag blygsammare än de som uppskattas i två andra studier som analyserar lånegarantiinstrumenten i Frankrike eller annorstädes andra länder med hjälp av en liknande metod (se tabell 3).

Tabell 3

Effekter på mindre företag enligt andra studier

Studie Fokus Effekter på sysselsättningen Effekter på försäljningen
Bertoni, Colombo och Quas (2016) EU:s lånegarantier till mindre franska företag under perioden 2002–2012 7,9 % år 4 6,7 % år 4
Lelarge, C., Sraer, D. och Thesmar, D. (2010)48 Franskt garantisystem för nystartade företag under perioden 1995–2000 16 % år 6 --
Asdrubali och Signore (2015)49 EU:s lånegarantier till mindre företag i centraleuropeiska, östeuropeiska och sydösteuropeiska länder under perioden 2005–2007 17,3 % år 5 19,6 % år 5
83

År 2005 antog kommissionen att det skulle kosta 1 330 euro att skapa/bevara ett arbetstillfälle inom ramen för garantiinstrumentet för små och medelstora företag50. Utifrån antagandet att ökade löneutgifter endast återspeglar ökad sysselsättning, vilket den kontrafaktiska undersökningen visar, räknade vi ut att varje arbetstillfälle som skapades/bevarades till följd av EU-garantier till mindre franska företag egentligen kostade 8 000–11 000 euro, det vill säga sju gånger mer än uppskattat.

84

I studien bekräftades också att instrumentet kan bli mer ändamålsenligt om det riktas bättre. I synnerhet hade garanterade lån en större effekt på mindre och yngre företag, det vill säga företag som, enligt akademisk litteratur, sannolikt i högre grad har begränsad tillgång till finansiering. Garanterade lån hade också en större effekt där det offentliga bidragets andel av varje euro garanterat lån, det vill säga den förväntade förlusten, var högre (se tabell 4).

Tabell 4

Faktorer som påverkar garantiernas ändamålsenlighet

  Försäljning Löneutgifter Tillgångar
Storlek
Större effekt för mindre företag (dvs. med försäljning under 370 000 euro):
+ 2,7 pe + 4,4 pe + 5,7 pe
Ålder
Större effekt för yngre företag (dvs. yngre än sju år):
- + 2,3 pe -
Offentligt bidrag
En procentenhets ökning av det offentliga bidraget för varje euro garanterat lån ökade effekten med:
+ 2,7 pe + 3,9 pe + 4,6 pe

Anm.: pe = procentenhet.

Källa: Bertoni et al. (2016).

85

I vår tidigare revision av garantiinstrumentet för små och medelstora företag noterade vi att ”resultaten av SMEG skulle ha kunnat uppnås med finansiering från nationella system”. ”För [den stora andel] låntagare vars affärsverksamhet vanligen är lokal är inte behovet av en EU-insats tillräckligt tydligt påvisat”51. Kommissionen godtog den åtföljande rekommendationen och angav att detta redan hade beaktats ”i samband med diskussionerna inför nästa generation finansieringsinstrument […]. Säkerställandet av europeiskt mervärde är en av de grundprinciper som måste följas i alla föreslagna instrument”52.

86

Vår tidigare slutsats att inget europeiskt mervärde kunde påvisas gäller fortfarande för lånegarantiinstrumentet av nedanstående två skäl. För det första angav kommissionen i sitt lagförslag avseende lånegarantiinstrumentet att efterföljaren ”kommer att inriktas mer på garantier för gränsöverskridande och multinationell utlåning, samt värdepapperisering, enligt rekommendationerna från Europeiska revisionsrätten”53 i syfte att öka det europeiska mervärdet. Men lagstiftarna tog inte med detta i förordningen om instrumentet. Och antalet gränsöverskridande och multinationella garantier inom ramen för lånegarantiinstrumentet var vid tidpunkten för vår revision begränsat. Inte heller hade någon värdepapperisering ägt rum. Inte heller inom ramen för det tidigare garantiinstrumentet för små och medelstora företag under perioden 2007–2013 hade värdepapperisering någon större framgång, då endast två transaktioner undertecknades. En förklaring till detta är den begränsade aktiviteten på marknaden för värdepapperisering sedan 200854.

87

För det andra blir demonstrations- och katalysatoreffekten samt den kapacitetsbyggande effekten55 som framhölls som ett argument för europeiskt mervärde, i synnerhet för medlemsstater som gick med i EU 2004 eller senare (se även punkt 33), allt mindre viktig. Det beror på att användningen av EU-finansierade finansieringsinstrument har ökat avsevärt under de senaste åren (se punkterna 13 och 1718), vilket har lett till att medlemsstaterna har blivit bättre på att genomföra sådana instrument. Detta minskar i sin tur behovet av EU-garantiinstrument56. Dessutom kan medlemsstaterna använda strukturfonderna för att finansiera sina egna nationella instrument (se punkterna 7274).

InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag fokuserade inte tillräckligt på forskning och innovation med hög potential för spetskompetens

88

InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag regleras av Horisont 2020-förordningen. Det är en övergripande förordning som styr flera olika insatser i form av bidrag, garantier och finansiering med eget kapital. Eftersom det är en övergripande förordning omfattar den alla typer av innovation. Men när det gäller InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag specificerar förordningen att fokus ska ligga på att ge stöd åt företag ”som ägnar sig åt verksamhet inom forskning och innovation […] med hög potential för spetskompetens”57. Sådan verksamhet inbegriper riskfyllda investeringar.

89

Eftersom Horisont 2020-förordningen inte ytterligare definierade ”riskfyllda investeringar [i] forskning och innovation med hög potential för spetskompetens” har kommissionen fastställt 14 behörighetskriterier för innovation (se bilaga IV). Ett företag som önskar motta ett garanterat lån måste uppfylla ett av dessa kriterier. Kriterierna inbegriper ett stort antal möjliga företagsegenskaper, exempelvis om utgifterna för forskning och innovation har en viss storlek, om det har vunnit ett innovationspris, fått ett bidrag eller lån för forskning och innovation, registrerat tekniska rättigheter, växer snabbt eller mottar investeringar från en riskkapitalfond eller affärsängel.

90

Två av de tre mest använda kriterierna är brett formulerade:

 1. Kriteriet som används i 27 % av fallen (siffror från slutet av 2016): stödmottagaren avser att investera i att producera, utveckla eller genomföra nya eller avsevärt förbättrade produkter, processer eller tjänster som är innovativa och där det finns risk för tekniskt eller industriellt misslyckande.
 2. Kriteriet som används i 12 % av fallen: stödmottagaren har varit verksam på en marknad i mindre än sju år och kostnaderna för forskning och innovation utgör minst 5 % av dess totala driftskostnader under minst ett av de tre åren före stödmottagarens ansökan.
91

Baserat på vårt urval undersökte vi om fokus enligt förordningen hade uppnåtts. Vi delade in företagen i tre grupper: i) ingen innovation (15 % av vårt urval), ii) utveckling standardprodukter eller standardprocesser (50 % av vårt urval) och iii) högriskinnovation (35 % av vårt urval). Ruta 5 ger exempel på projekt och företag för varje kategori. Innovationer som är en följd av utveckling av standardprodukter eller standardprocesser tolkas som om de är nya endast för företaget (dvs. produkterna eller processerna kan redan finnas på marknaden)58. Högriskinnovation går bortom detta, och vi fann att endast 35 % av företagen hörde hemma i denna kategori. Men till och med här var det enbart några företags innovationsverksamhet som skilde sig från mängden.

92

65 % av företagen i vårt urval föll alltså inom en bred definition av innovation, trots att fokus skulle ligga på det smalare konceptet innovation med hög potential för spetskompetens (se punkt 88).

Ruta 5

Exempel på projekt och företag som är stödmottagare inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag

Ingen innovation

 • En onlineåterförsäljare av barnkläder använde det garanterade lånet för att finansiera en utökning av lagret.
 • En franchisetagande restaurang använde lånet för att finansiera en utökning av restaurangens yta med 25 %.

Utveckling av standardprodukter eller standardprocesser

 • Lånet användes för att finansiera utvecklingen av en smartphoneapp med information om mötesrum (människor, utrustning och bokningar). Ett antal liknande verktyg finns redan.
 • Ett företag som tillverkar teaterutrustning använde lånet enbart som rörelsekapital. Företaget fokuserar på att utveckla egna produkter som liknar sådana som redan finns på marknaden.

Högriskinnovation

 • Lånet användes för att finansiera byggandet av en biogasstation för kommunalt avfall. Även om sådana stationer finns i grannländerna var det ett nydanande projekt i det berörda landet, vilket gjorde det till en investering med högre risk.
 • Lånet användes i samband med utvecklingen av ett 3D-utskrivet kylsystem som en integrerad del i metallformar för plastproduktion. Liknande tillämpningar används av andra företag, men projektets komplexitet och banbrytande natur gjorde det till en investering med högre risk.
 • Lånet användes för att investera i utrustning för att skapa en ny typ av kromatografiprodukt för användning i läkemedelsbranschen. Produkten hade samma prestanda som en befintlig lösning, men till en lägre kostnad. Produkten byggde på forskning från ett projekt som finansierades inom ramen för det sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration.
93

För att följa hur innovativa de företag som mottar stöd är använder kommissionen indikatorn ”procentandel deltagande små och medelstora företag som inför innovationer som är nya för företaget eller marknaden”. Den här indikatorn pekar inte ut högriskinnovation med hög potential för spetskompetens och återspeglar därför en bredare definition av innovation59. Kommissionen fastställer dessutom ett rätt blygsamt mål på 50 % för andelen företag som inför innovationer som är nya för företaget eller marknaden. Med tanke på att ungefär hälften av Europas företag ägnar sig åt någon typ av innovation i vid bemärkelse kan det inte anses vara en prestation att uppnå det här målet60. Kommissionen skulle antagligen nå målet även om finansieringen delades ut slumpmässigt bland företag.

94

Vi jämförde också InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag med andra stödsystem för innovativa mindre företag och bedömde enskilda intermediärers förmåga att rikta in sig mot kunskapsintensiva företag61. Vi använde kunskapsintensiteten i det undersökta företagets huvudsakliga bransch62 eftersom detta ger en god indikation på hur sannolikt det är att företaget ägnar sig åt forskning och innovation med hög potential för spetskompetens. Faktum är att det är mer sannolikt att företag som är aktiva inom högteknologiska branscher eller kunskapsintensiva tjänster ägnar sig åt innovation. Om instrumentet på ett ändamålsenligt sätt fokuserar på innovation kommer de mottagande företagen oundvikligen att koncentrera sig till innovationsintensiva sektorer. Att fokusera på högteknologiska branscher och kunskapsintensiva tjänster är också viktigt ur ett politiskt perspektiv (se ruta 6).

Ruta 6

Vikten av kunskaps- och teknikintensiva sektorer

Innovation kan förekomma i företag i alla branscher. Men för att innovation ska kunna ske krävs ofta viss input, det vill säga forskning och utveckling och/eller arbetskraft med högskoleutbildning. Det här är de två kriterier som Eurostat använder för att klassificera ekonomiska sektorer utifrån teknik- och kunskapsintensitet.

Enligt kommissionen lider Europa av låg produktivitet och minskande konkurrenskraft på grund av ett innovationsunderskott. Europa har historiskt sett haft en stark vetenskaplig tradition, men har en svag position när det gäller att omvandla vetenskapliga upptäckter till produkter63. Det här är inte ett allmänt problem som påverkar Europas industri som helhet. Europas största investerare i forskning och utveckling finns i den medelteknologiska sektorn, t.ex. bilar. Det huvudsakliga problemet är att aktiviteten är mindre i högteknologiska sektorer, t.ex. läkemedel, bioteknik och informations- och kommunikationsteknik64. Mer kunskaps- och teknikintensiva sektorer förtjänar därför mer uppmärksamhet inte bara för att Europa har hamnat på efterkälken i högteknologiska sektorer, utan också för att det är mer sannolikt att företag i mer teknik- och kunskapsintensiva sektorer ägnar sig åt innovation65.

95

Vi fann att det nuvarande InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag gav mer stöd åt kunskapsintensiva företag än sin föregångare, riskdelningsinstrumentet. De offentliga intermediärernas allt större roll har bidragit till att fokus på kunskapsintensiva företag har ökat. Andelen sådana företag i offentliga intermediärers portföljer inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag (76 %) liknar i stort sett den andel som uppnåddes inom ramen för Horisont 2020-stödordningarna, som riktar sig mot mindre företag. Privata intermediärer fokuserar å andra sidan på kunskapsintensiva företag i mycket lägre utsträckning (41 %), vilket minskar den övergripande andelen för instrumentet som helhet (se figur 3).

Figur 3

Kunskapsintensiteten i företag som stöds av InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag och system för mindre företag inom ramen för Horisont 2020-programmet

Anm.: Kunskaps- och teknikintensiva sektorer inbegriper högteknologiska och medelhögteknologiska branscher och kunskapsintensiva tjänster i enlighet med relevanta Eurostat-riktlinjer.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från EIF och kommissionen.

Kommissionens utvärderingssystem gav endast begränsade bevis på instrumentens ändamålsenlighet

96

Europeiska kommissionen har finansierat lånegarantiinstrument för mindre företag sedan slutet av 1990. Garantiernas fokus har ändrats med tiden, men det huvudsakliga syftet har förblivit detsamma: att förbättra mindre företags tillgång till finansiering och stödja företagande och innovation i syfte att på ett hållbart sätt främja mindre företags utveckling och ökad sysselsättning i hela EU. Förordningarna för de olika instrumenten fastställde tidsfristerna för och innehållet i halvtids- och/eller slututvärderingarna. Bland annat förväntades utvärderingarna ta upp frågan ”Hur effektiva har EU:s insatser (dvs. lånegarantierna) varit?” I det syftet granskade vi

 1. huruvida tidigare utvärderingar har visat lånegarantiinstrumentens ändamålsenlighet,
 2. huruvida de befintliga systemen för att utvärdera de nuvarande instrumenten är lämpliga.

Tidigare utvärderingar lyckades inte tillhandahålla solida bevis på instrumentens ändamålsenlighet

97

Under de 18 år som har gått sedan EU:s lånegarantiinstrument först infördes har kommissionen presenterat tre halvtids- och två slututvärderingar. Dock har inte någon av dessa utvärderingar gett solida bevis på garantiernas inverkan. Överlag välkomnade utvärderingarna den totala garanterade utlåningen eller antalet mindre företag som har mottagit stöd. Sådana indikatorer mäter emellertid inte ändamålsenlighet eller den sociala nyttan66 på ett lämpligt sätt.

98

I utvärderingarna tillämpades huvudsakligen kvalitativa metoder som intervjuer och undersökningar; kvantitativa metoder användes inte. Dessutom visade de inte att förändringarna hos stödmottagarna var en följd av garantierna snarare än andra bidragande faktorer. Undersökningar användes för att kompensera för bristen på fullständiga data, men de utformades inte så att de konstaterade förändringarna kunde tillskrivas garantiinstrumenten. Eftersom företag undersöktes endast flera år efter att ha fått ett garanterat lån ökade risken avseende tillförlitligheten.

99

Det finns två ytterligare skäl till att det saknas tillförlitliga utvärderingar. För det första utfördes utvärderingarna för tidigt; slututvärderingen utfördes redan när man var lite mer än halvvägs genom programcykeln. För det andra hade utvärderingarna ett snävt synsätt, där fokus endast låg på det nuvarande programmet och effekterna av tidigare, i stort sett liknande, program inte utvärderades.

Datainsamlingen till stöd för framtida utvärderingar har förbättrats, men brister kvarstår

100

Metoden för en konsekvensbedömning är enklast att utveckla och genomföra när ett nytt program utformas. Krav på datainsamling måste beaktas redan från början, snarare än när programmet redan har varit i drift i många år67.

101

EIF och kommissionen har nyligen vidtagit vissa åtgärder för att förbättra utvärderingsprocessen. För det första planerar kommissionen nu att utföra slututvärderingar mycket senare i programcykeln. För det andra offentliggjorde anställda vid EIF och kommissionen en forskningsrapport 2015, som utvärderade den ekonomiska påverkan av lånegarantier till mindre företag i Central- och Östeuropa under 2005–200768. Kommissionen avser att använda detta som en mall för att utvärdera garantiernas effekter på mindre företags resultat. Slutligen har EIF nu bättre möjligheter att identifiera stödmottagare med hjälp av befintliga externa databaser med tidsserier av finansiella data om företag som kan användas för en mer kvantitativ analys.

102

Vid tiden för vår revision hade kommissionen redan förberett kravspecifikationen för en halvtidsutvärdering av de nuvarande garantiinstrumenten, vilken förväntas vara färdig i slutet av 2017. Dock har den ännu inte utarbetat någon metod för slututvärderingen. Exempelvis har den ännu inte fastställt i) hur man ska utvärdera huruvida InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag verkligen ökar innovationen, vilket är dess huvudsakliga syfte och ii) hur dess effekter ska urskiljas från andra programs69. Det är också troligt att ofullständiga data påverkar utvärderingen av detta instrument.

103

I mallen från Asdrubali och Signore (2015) jämfördes effekten av EU:s garantiinstrumentens med alla andra möjliga finansieringskällor, inbegripet andra garantier som finansieras genom nationella instrument eller andra EU-instrument såsom strukturfonderna. Även om skuldinstrument i viss utsträckning skiljer sig åt (t.ex. med eller utan tak eller med fokus på en undergrupp av mindre företag) fungerar de ofta som närliggande substitut till kommersiella banker eller företag som söker finansiering och har mycket liknande mål. Att analysera så många instrument som möjligt tillsammans skulle delvis lindra modellmetodens huvudsakliga begränsning. Vid tidpunkten för vår granskning hade dock inte några steg tagits i denna riktning.

104

Dessutom skulle utvärderingsgapet kunna fyllas med mer akademisk forskning. Men medan öppenhetsprincipen70 kräver att varje bidragstilldelning offentliggörs såvida inte utbetalningen görs till en fysisk person gäller inte samma sak för mottagare av garantier. Det innebär att EIF-externa forskare inte har tillgång till uppgifter om stödmottagare. Andra offentliga institutioner som hanterar liknande konfidentiella uppgifter har infört specifika åtgärder för att ge åtkomst71 för berättigad forskning genom att tillhandahålla tillgång genom ett ”säkert centrum”72 eller genom partnerskap mellan en utomstående forskare och organisationens personal73.

105

Fram till nu har fokus främst legat på att bedöma effekterna på efterfrågesidan, det vill säga visa programmets effekt på mindre företags resultat. Det har funnits betydligt färre analyser av i) effekten på utbudssidan, såsom i vilken utsträckning garantier ökar kreditutbudet över den nivå som intermediären skulle uppnå utan garantierna, ii) hur fördelarna med garantiinstrumentens inneboende stöd på ett ändamålsenligt sätt delas mellan kreditgivare och stödmottagare74 och iii) hur garantier påverkar konkurrensen mellan banker. Även om EIF ofta har tillgång till lämpliga data sparas inte dessa data för utvärderingssyften. När vi gjorde en sådan utbudsanalys för Tjeckien, där fem stora banker hade inlett ett samarbete med EIF under en period på tre år, kunde vi identifiera en tydlig, positiv inverkan på tillgången till kredit för endast en av bankerna.

Slutsatser och rekommendationer

106

Inom ramen för olika politiska områden tillhandahåller EU:s budget resurser till lånegarantiinstrument för mindre företag, som fungerar vid sidan av nationellt finansierade garantiinstrument. Våra övergripande slutsatser är att garantiinstrumentens finansiella storlek bestämdes utan en omfattande analys av marknadens behov och att alltför många mottagande företag inte är i verkligt behov av ett garanterat lån. Emellertid växte de som fick ett garanterat lån. Men graden av innovation som uppmuntrades av ett av instrumenten var rätt blygsam och låg inte i linje med förordningens fokus och ambition om spetskompetens. Slutligen har kommissionen ännu inte tillhandahållit tillräckliga bevis för instrumentens inverkan och kostnadseffektivitet. Kommissionen bör försöka följa de flesta av våra rekommendationer nedan under förberedelserna för förhandsutvärderingarna för eventuella efterföljande instrument under den kommande fleråriga budgetramen.

Garantiinstrumentens organisation

107

EU:s budget finansierar centralt förvaltade garantiinstrument vid sidan av instrument inom ramen för delad förvaltning. Alla EU-finansierade instrument ökade i storlek jämfört med förra perioden 2007–2013 men de bedömningar som gjordes av marknadens behov omfattade inte alla instrument och visade inte hur instrumenten kollektivt skulle tillgodose dessa behov i syfte att undvika överlappningar och konkurrens mellan dem (se punkterna 2735).

108

De två nuvarande centralt förvaltade instrumenten togs i drift utan förseningar. De garantiavtal som hade undertecknats i slutet av 2016 tyder på att ungefär tre fjärdedelar av de förväntade lånen kommer att koncentreras till de fyra medlemsstater där antalet mindre företag i behov av tillgång till finansiering är störst (se punkterna 33 och 4850).

109

Det kostar att genomföra finansieringsinstrument. Dock hade kommissionen endast begränsat underlag när avgiftsförhandlingen med EIF inleddes (se punkterna 3647).

Rekommendation 1 – Bedöma marknadens behov och inhämta data om förvaltningskostnader

Kommissionen bör göra följande:

 1. Bedöma marknadens behov och hur EU:s olika garantiinstrument på bästa sätt kan tillgodose dessa behov vid sidan av nationellt/regionalt finansierade instrument, för att på så sätt säkerställa ett europeiskt mervärde.

  Datum för genomförande: innan förslag läggs fram om inrättande av nya garantiinstrument under den kommande fleråriga budgetramen.

 2. Inhämta och analysera relevanta data om förvaltningskostnaderna för garantisystemen, såsom EIF:s faktiska kostnader eller de nationella systemens kostnader, för att få en bättre grund för förhandlingar med EIF och säkerställa att avgifterna hamnar på rätt nivå.

Datum för genomförande: före förhandlingarna med EIF om nya mandat inom den kommande fleråriga budgetramen.

Tillgång till finansiering

110

Lånegarantiinstrumenten utformades i syfte att hjälpa företag med livskraftiga projekt och svårigheter att få skuldfinansiering. Dock har vi sett att 60 % av företagen i vårt urval hade kunnat få ett kommersiellt lån utan dessa instrument. Andelen sådana företag som har fått stöd är något större för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag: 65 %. Dessutom konstaterade vi att privata intermediärer inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag hade en större andel sådana företag i sina portföljer. Faktum är att kommissionen i sitt delegationsavtal med EIF inte specificerade att innovativa ”livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering” var instrumentets målgrupp (se punkterna 5559). Företag som har tillgång till kommersiella lån kan också dra fördel av garantin, exempelvis genom en lägre ränta inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag (se punkt 60).

111

Visserligen har minskningen av maximibeloppet för de lån som beviljas inom ramen för lånegarantiinstrumentet ökat andelen stöd till ”livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering”, men kommissionen har endast delvis utforskat andra möjliga åtgärder för att råda bot på situationen. Dessutom tillhandahåller inte de nuvarande övervakningsförfarandena periodisk information om den uppnådda andelen ”livskraftiga företag som inte har tillgång till finansiering” (se punkterna 6169).

112

Tillgång till finansiering blev en ännu viktigare fråga under finanskrisen, i synnerhet i hårt drabbade medlemsstater som fick makrofinansiellt stöd. Dock visade sig EU:s centralt förvaltade garantiinstrument vara av begränsat värde i dessa länder, huvudsakligen för att de inte var utformade så att de försåg intermediärerna med likviditet. Visserligen användes också finansieringsinstrument som medfinansierades via strukturfonderna, men utbetalningarna till mindre företag skedde huvudsakligen efter, och inte under, de svåraste perioderna (se punkterna 7077).

Rekommendation 2 – Inriktning mot företag som behöver en garanti

Kommissionen bör göra följande:

 1. Ange bestämmelser i lagstiftningsförslaget till en eventuell efterföljare till InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag som särskilt gäller livskraftiga innovativa företag som inte har tillräcklig tillgång till finansiering och som säkerställer att privat finansiering inte trängs undan.

  Datum för genomförande: när ett förslag läggs fram om inrättande av ett eventuellt efterföljande instrument inom den kommande fleråriga budgetramen.

 2. Införa mekanismer för att minska andelen av de företag som mottar stöd som skulle ha kunnat få kommersiella lån utan EU-stöd. Kommissionen bör bedöma kostnaderna för och fördelarna med möjliga åtgärder för att uppnå en sådan minskning.

  Datum för genomförande: innan eventuella efterföljande instrument börjar tillämpas inom den kommande fleråriga budgetramen.

 3. Årligen övervaka de finansiella intermediärernas andel företag som har tillgång till kommersiella lån utan EU-stöd och genomföra korrigerande åtgärder om andelen är för hög. Övervakningen bör ske på grundval av tillgänglig information från de finansiella intermediärerna, så att man inte lägger ytterligare börda på företagen.

Datum för genomförande: när eventuella efterföljande instrument börjar tillämpas inom den kommande fleråriga budgetramen.

Uppnå målen

113

Föregångarna till lånegarantiinstrumentet syftade till att främja tillväxt. Tillgängliga ekonometriska bevis bekräftar att instrumenten har lyckats i detta avseende. De mottagande företagen växte mer än jämförelsegruppen när det gäller samlade tillgångar, försäljning, löneutgifter och produktivitet. Studierna visar också att effekterna var större för företag som eventuellt hade haft svårt att få lån utan garantin (se punkterna 7987).

114

InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag utformades för att fokusera på stöd till forskning och innovation med hög potential för spetskompetens. I Horisont 2020-förordningen definierades dock inte den här termen. Två tredjedelar av företagen i vårt urval stod för antingen endast utveckling av standardprodukter eller standardprocesser eller ingen innovation alls. Behörighetskriterierna för innovation har inte kunnat förhindra att sådana företag mottar stöd. Instrumentets innovationsmål är mycket blygsamt, då kommissionen anser det vara en framgång om blott hälften av alla företag ägnar sig åt innovation, oavsett nivån av innovation. Precis som var fallet för tillgång till finansiering noterade vi en stor skillnad mellan privata och offentliga intermediärer, där de sistnämnda lyckades bättre med att inrikta sig mot företag i mer kunskapsintensiva sektorer (se punkterna 8895).

Rekommendation 3 – Inriktning mot högriskinnovation

Kommissionen bör göra följande:

 1. Ange en tydlig definition i lagstiftningsförslaget till ett eventuellt efterföljande instrument av typen av innovation som stöds och anpassa instrumentets storlek efter det.

  Datum för genomförande: när ett förslag läggs fram om inrättande av ett eventuellt efterföljande instrument inom den kommande fleråriga budgetramen.

 2. Se över behörighetskriterierna för innovation i syfte att säkerställa att eventuella efterföljande instrument huvudsakligen stöder företag som ägnar sig åt verksamhet med hög potential för spetskompetens som inbegriper riskfyllda investeringar.

Datum för genomförande: innan ett eventuellt efterföljande instrument börjar tillämpas inom den kommande fleråriga budgetramen.

Utvärderingssystem

115

Trots att EU:s lånegarantier har funnits i 18 år har kommissionen hittills endast tillhandahållit begränsade bevis på vad som har uppnåtts. Anledningarna till detta är följande: ofullständiga data, utvärderingar som görs för tidigt och olämplig mätning. När det gäller framtida utvärderingar har kommissionen ännu inte beslutat hur man ska i) utföra en omfattande utvärdering av EU:s olika garantiinstrument och ii) bedöma effekten på utbudssidan och på konkurrensen mellan banker. Utvärderingsgapet skulle kunna fyllas av mer akademisk forskning, men detta förhindras av restriktiva konfidentialitetsregler (se punkterna 97105).

Rekommendation 4 – Förbättra utvärderingssystemet

Kommissionen bör göra följande:

 1. Genomföra en heltäckande efterhandsutvärdering av föregångarna till lånegarantiinstrumentet som fokuserar på om garantierna var ändamålsenliga i allmänhet.

  Datum för genomförande: före utgången av 2019.

 2. Utveckla en metod för att analysera garantiernas effekt på låneutbudet, konkurrensen mellan banker, företagens innovation och uppdelningen av det implicita stödet mellan kreditgivare och stödmottagare.

  Datum för genomförande: före utgången av 2019.

 3. Presentera en kombinerad utvärdering, i tillägg till de separata slututvärderingarna, av de två centralt förvaltade garantiinstrumenten med en bedömning av deras relativa resultat och, i den utsträckning som går, tillhandahålla en jämförelse med liknande EU-skuldinstrument som har funnits tidigare eller som finns nu.

  Datum för genomförande: nästa gång slututvärderingar ska läggas fram.

 4. Utforma ett system som gör det möjligt för forskare att få tillgång till data om garantiernas stödmottagare.

Datum för genomförande: före utgången av 2018.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilo Tomé Muguruza som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 7 november 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande

Bilagor

Bilaga I

Garantiinstrumentens respektive vikt

I figuren nedan finns en översikt över totala garantibelopp per medlemsstat för perioden 2007–2013. På grund av att data saknas har vi gjort ett antal uppskattningar och antaganden (se anmärkningarna under figuren). Även om uppgifterna därför inte är helt korrekta ger figuren en rimlig bild av storleksordningen. Medlemsstater för vilka vi saknade data om nationellt finansierade garantier ingår inte i den här figuren.

Anmärkningar:

 1. Data för ”nationella garantier” från European Mutual Guarantee Association (AECM) är inte fullständiga. Data samlas in från medlemsorganisationerna, men inte alla garantiinstitut är medlemmar i organisationen. Data för vissa medlemsstater (såsom Tyskland eller Italien) är därför underskattade.
 2. I enlighet med rapporten från Economisti Associati et al. (se fotnot 14) är det svårt att bedöma nivån av offentligt stöd eftersom offentliga insatser i vissa fall tar formen av en statlig garanti. Om så är fallet blir det offentliga stödets värde känt endast om och när lånet inte kan betalas tillbaka och offentliga resurser måste användas för återbetalning av lån.
 3. Eftersom ett flertal nationella garantiinstitut som rapporterar data till antingen OECD eller AECM även förvaltar garantiinstrument som medfinansieras av EU inom ramen för delad förvaltning kan vissa belopp ha räknats två gånger.
 4. Data för ”garantier inom strukturfonderna” uppskattades på grundval av EU:s bidrag, med ett antagande om att det utgör 50 % av garantibeloppet. Detta leder till en underskattning för ett antal medlemsstater (eftersom procentandelen kan vara upp till 80).

Källa: Revisionsrätten, på grundval av följande:

 • För ”nationella garantier”: data från AECM för åren 2009–2013 (http://AECM.eu) och data från OECD för ett antal länder för åren 2007–2013 (http://stats.oecd.org).
 • För ”garantier inom ramen för strukturfonder”: kommissionens rapport, sammanfattning av uppgifter om de framsteg som gjorts när det gäller att finansiera och genomföra finansieringstekniska instrument och som rapporterats av förvaltningsmyndigheterna i enlighet med artikel 67.2 j i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, programperioden 2007–2013, situationen per den 31 december 2015.
 • För ”garantier inom ramen för central förvaltning”: EIF:s operativa rapporter per den 31 december 2016.

Bilaga II

Utlåning till små och medelstora företag som garanteras genom EU-finansierade instrument av i andel total utlåning till små och medelstora företag

I figuren nedan finns en uppskattning per medlemsstat för perioden 2007–2013 av den årliga genomsnittliga andelen utlåning till små och medelstora företag som garanteras av EU-finansierade instrument (central och delad förvaltning). Data om total utlåning till små och medelstora företag saknades för vissa medlemsstater, så de ingår inte i figuren.

Anmärkningar:

 1. Data för total ny utlåning till små och medelstora företag saknas. Som måttstock använde vi därför lån utöver revolverande lån och övertrasseringar, kreditkortsskulder i form av komfortkredit och utökad kredit – upp till och med 1 miljon euro.
 2. Enskilda lån som garanteras av EU-instrument kan överstiga 1 miljon euro. På grund av den måttstock som nämndes i anmärkning (1) exkluderade vi alla lån över 1 miljon euro som garanterades inom ramen för garantiinstrumentet för små och medelstora företag och riskdelningsinstrumentet. För lån som garanterades inom ramen för strukturfonderna var detta inte möjligt eftersom det saknades aggregerade data om enskilda lånebelopp. Det kan ha lett till en överskattning.
 3. Vi uppskattade de lån som garanterades inom ramen för strukturfonderna på medlemsstatsnivå eftersom endast det totala lånebeloppet för alla medlemsstater sammanlagt var tillgängligt.

Källa: Revisionsrätten, på grundval av följande:

 • För ”strukturfonder”: kommissionens rapport, sammanfattning av uppgifter om de framsteg som gjorts när det gäller att finansiera och genomföra finansieringstekniska instrument och som rapporterats av förvaltningsmyndigheterna i enlighet med artikel 67.2 j i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, programperioden 2007–2013, situationen per den 31 december 2015.
 • För ”garantiinstrumentet för små och medelstora företag” och ”riskdelningsinstrumentet”: data om lån från EIF per den 31 december 2016.
 • För ”total utlåning till små och medelstora företag”: Europeiska centralbankens statistiska datalager (http://sdw.ecb.europa.eu) och för vissa länder (CZ, DK och HU) data från OECD (http://stats.oecd.org).

Bilaga III

Metod för den ekonometriska studien

01

I studien analyserades resultat för fler än 57 000 franska företag som var stödmottagare till EU:s lånegarantiinstrument under perioden 2002–2012. Finansiella data för företagen hämtades från befintliga databaser över företagens tidsserier av finansiella data. I syfte att uppskatta effekten jämfördes i studien de mottagande företagen med en jämförelsegrupp bestående av företag som inte hade mottagit stöd genom garantier. Dessa företag hämtades från ett urval av 0,5 miljoner franska företag med hjälp av ett matchningsförfarande i två steg i syfte att säkerställa att företagen i jämförelsegruppen hade liknande egenskaper som de mottagande företagen avseende region, ålder, bransch och varje analyserad variabel innan lånet gavs.

02

Genom att jämföra resultaten för de två grupperna av företag uppskattade vi det garanterade lånets villkorliga genomsnittliga behandlingseffekt på företagen. Studien innefattade också ett flertal tester för att verifiera resultatens tillförlitlighet, exempelvis inverkan av icke-parallell tillväxt eller icke-representativt urval på grund av datatillgänglighet.

03

En teoretisk begränsning för studien ligger i det faktum att modellen uppskattade garantiernas och de underliggande lånens gemensamma ekonomiska effekter, utan någon möjlighet att särskilja de två effekterna. Det vi mätte var därför inverkan av att motta ett EU-garanterat lån jämfört med någon annan möjlig källa till finansiering, inbegripet nationella offentliga garantisystem.

Bilaga IV

Behörighetskriterier för innovation

01

Slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag är ett litet eller medelstort företag eller ett litet börsnoterat företag som avser att använda transaktionen från InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag till att investera i produktion, utveckling eller genomförande av nya eller avsevärt förbättrade i) produkter, processer eller tjänster, ii) produktions- eller leveransmetoder eller iii) organisations- eller processmetoder, inbegripet affärsmodeller, som är innovativa och där det finns risk för tekniskt eller industriellt misslyckande, och detta har påvisats i en utvärdering som utförts av en extern expert, eller

02

slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag är ett ”snabbväxande företag” som är ett litet eller medelstort företag eller ett litet börsnoterat företag som har varit verksamt på marknaden i mindre än tolv år efter sin första kommersiella försäljning och har en genomsnittlig endogen tillväxt på årsbasis i antal anställda eller omsättning på över 20 % under en treårsperiod och med tio eller fler anställda i början av observationsperioden, eller

03

slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag är som är ett litet eller medelstort företag eller ett litet börsnoterat företag som har varit verksamt på marknaden i mindre än sju år efter sin första kommersiella försäljning och har haft kostnader för forskning och innovation på minst 5 % av de totala rörelsekostnaderna under minst ett av de tre år som föregick slutmottagarens ansökan om transaktionen från InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag, eller enligt den innevarande årsredovisningen när det gäller ett företag (särskilt ett nystartat företag) som inte har någon finansiell historia, eller

04

slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag är ett litet eller medelstort företag eller ett litet börsnoterat företag med betydande innovationspotential eller ett forsknings- och innovationsintensivt företag som uppfyller minst ett av följande villkor:

 1. slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har årliga kostnader för forskning och innovation som är lika stora som eller överstiger 20 % av beloppet för transaktionen från InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag enligt dess senaste lagstadgade årsredovisning, under förutsättning att dess kostnader för forskning och innovation enligt affärsplanen ska öka med ett belopp som är minst lika stort som transaktionsbeloppet, eller
 2. slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag förbinder sig att använda minst 80 % av transaktionsbeloppet till forsknings- och innovationsverksamhet i enlighet med affärsplanen och resten till kostnader för att möjliggöra den verksamheten, eller
 3. slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har formellt beviljats bidrag, lån eller garantier från europeiska stödordningar för forskning och innovation eller finansieringsinstrument eller regionala eller nationella stödordningar för forskning och innovation under de senaste 36 månaderna, under förutsättning att transaktionen från InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag inte täcker samma kostnader, eller
 4. slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har under de senaste 24 månaderna tilldelats ett pris för forskning och utveckling eller innovation av en EU-institution eller ett EU-organ, eller
 5. slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har registrerat minst en teknikrättighet (t.ex. patent, bruksmönster, mönsterskydd, kretsmönster i halvledarprodukter, tilläggsskydd för läkemedel eller andra produkter för vilka man kan få tilläggsskydd, växtförädlarcertifikat eller upphovsrätt till programvara) under de senaste 24 månaderna, och syftet med transaktionen från InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag är att direkt eller indirekt möjliggöra användning av teknikrätten, eller
 6. slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag är ett litet eller medelstort företag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium och har tagit emot en investering under de senaste 24 månaderna från en riskkapitalinvesterare eller en affärsängel som ingår i ett nätverk av affärsänglar, eller riskkapitalinvesteraren eller affärsängeln är aktieägare i mottagarföretaget vid tidpunkten för företagets ansökan om transaktionen från InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag, eller
 7. slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag behöver en riskfinansieringsinvestering som, på grundval av en affärsplan som utarbetats i avsikt att gå in på en ny produktmarknad eller geografisk marknad, är högre än 50 % av dess genomsnittliga årliga omsättning under de senaste fem åren, eller
 8. slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har haft kostnader för forskning och innovation som motsvarar minst 10 % av dess totala rörelsekostnader under minst ett av de tre år som föregick ansökan om transaktionen från InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag, eller enligt den innevarande årsredovisningen när det gäller ett företag som inte har någon finansiell historia, eller
 9. slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag är ett litet börsnoterat företag som har kostnader för forskning och innovation som motsvarar
  1. antingen minst 15 % av dess totala rörelsekostnader under minst ett av de tre år som föregick ansökan om transaktionen från InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag,
  2. eller minst 10 % av dess totala rörelsekostnader under de tre år som föregick ansökan om transaktionen från InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag, eller
 10. slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har under de senaste 36 månaderna haft kostnader för forskning och innovation som enligt behöriga nationella eller regionala organ eller institutioner får räknas som en del av allmänna stödåtgärder som godkänts av Europeiska kommissionen och som utformats så att företag ska få incitament att investera i forskning och innovation, förutsatt att i) organet eller institutionen i fråga är oberoende av garantiinstrumentets finansiella (under)intermediärer och slutmottagaren och ii) transaktionen täcker ökade utgifter i enlighet med slutmottagarens affärsplan och iii) transaktionen inte täcker samma stödberättigande kostnader som stöds av de ovannämnda åtgärderna, eller
 11. slutmottagaren inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har under de senaste 36 månaderna utnämnts till innovativt företag av ett organ eller en institution på EU-nivå eller nationell eller regional nivå, förutsatt att utnämningen i samtliga fall
  1. baseras på offentligt tillgängliga kriterier och dessa kriterier
   • inte begränsas till eller på annat sätt gynnar någon specifik branch eller sektor, och
   • speglar minst ett av de kriterier som anges i artikel 5.2, med undantag av artikel 5.2 d.4, eller speglar innebörden i minst ett av dessa kriterier men inte är mindre strikt,
  • organet eller institutionen i fråga är oberoende av garantiinstrumentets finansiella (under)intermediärer och slutmottagaren, och
  • transaktionen till slutmottagaren täcker ökade utgifter i enlighet med slutmottagarens affärsplan.

Kommissionens svar

Sammanfattning

I

Kommissionen utvidgar garantierna till finansiella intermediärer genom ett antal finansieringsinstrument för små och medelstora företag. Medan syftet med vissa av garantierna är att öka utlåningsvolymen till livskraftiga företag är andra mer specifikt inriktade på vissa marknadssegment, såsom utlåning till innovativa företag, mikroföretag eller sociala företag, eller på att tillhandahålla efterställda lån till högriskmottagare.

II

Kommissionen konstaterar att det är nödvändigt att särskilja mellan lånegarantiinstrumentet och InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag i dess uppgifter och slutsatser på grund av skillnaden i instrumentens utformning och skillnaderna i mål och företag som de riktar sig till.

Lånegarantiinstrumentet är ett garantiinstrument med tak där alla förluster endast täcks genom EU:s budget och där Europeiska investeringsfonden (EIF) anförtrotts genomförandet. InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag är en garanti utan tak, som kombinerar resurser från EU:s budget och EIF:s prioriterade risktagande, och där EIF anförtrotts genomförandet. Genom detta instrument säkerställer EIF ytterligare risktagande på grundval av sitt egna kapital.

För båda instrumenten används EU:s budget till övervägande del för risktagande, och endast en bråkdel (upp till 6 % totalt, under instrumentens livslängd) används för att betala den enhet som anförtrotts uppgifter.

III

Det bör beaktas att även om tillväxt kan anses vara ett implicit mål för båda de analyserade instrumenten är innovation det specifika fokuset för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag som inte bara riktar sig till små och medelstora företag utan även små börsnoterade företag.

V

Kommissionen genomförde de erfordrade förhandsbedömningarna för båda programmen. Erfarenheter som gjorts från föregående program återspeglades också i utformningen av de nya.

Alla finansieringsinstrument är föremål för efterhands- och slututvärderingar inom kommissionens standardiserade utvärderingsram, där även ändamålsenligheten analyseras.

Vid diskussioner om avgifter med EIF anser kommissionen att den hade omfattande bevisning till sitt förfogande, inbegripet uppskattningar av förvaltningskostnader för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag, EIF:s finansiella redovisningar och EIF:s verksamhetsplaner, och detta ansågs vara tillräckligt. Denna bevisning användes för att stödja kommissionens position i förhandlingarna med EIF, vilket ledde till de överenskomna avgiftsnivåerna och betalningsvillkoren.

VI

Kommissionen anser att det skulle vara en fördel om den ekonometriska undersökningen gjordes allmänt tillgänglig i sin helhet.

VII

Kommissionen konstaterar att revisionsrättens iakttagelser endast berör ett begränsat urval av verksamheter och att de inte nödvändigtvis gäller för instrumentens alla stödmottagare. Vidare gäller analysen i denna rapport endast de företag som inte skulle få några lån alls från kommersiella långivare. Kravet i den övergripande budgetförordningen är dock att rikta in sig mot ”marknadsbrister eller suboptimala investeringssituationer”.

Svårigheter med att få tillgång till finansiering uppstår på grund av finansbranschens tillvägagångssätt för kreditvärdighet/riskbedömning. Endast de högst rankade företagen kommer sannolikt att få finansiering utan tillämpning av säkerhet. Mycket lågt rankade företag kommer att avvisas och inte erbjudas finansiering.

Lånegarantiinstrumenten har därför utformats till att också stödja små och medelstora företag som har tillgång till finansiering, men under oacceptabla förhållanden vad gäller den säkerhet som krävs, låneperioder och/eller pris. Utan garantin skulle projekten ofta inte fullföljas av små och medelstora företag, vilket skulle leda till en suboptimal investeringssituation. Garantierna är utformade för att på ett tillfredsställande sätt svara mot små och medelstora företags affärsmodeller, så att de ska kunna växa på långsiktigt hållbar basis.

VIII

Utöver det fokus som revisionsrätten nämner fastställs i den grundläggande rättsakten för Horisont 2020 andra mål för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag:

 • Innovation kan ske i alla små och medelstora företag (på alla stadier och inom alla sektorer) som vill använda innovation för att utvecklas, växa och internationaliseras.
 • Instrumentet för Horisont 2020 ska skapa bättre villkor för små och medelstora företag. Särskild uppmärksamhet ägnas osäkerheten med innovation, förmågan att ta tillvara resultaten av innovation samt otillräcklig säkerhet på många områden.
 • Alla typer av innovation omfattas: teknisk innovation, tjänsteinnovation etc.

InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag baseras på behörighetskriterierna för innovation i enlighet med koncepten i den grundläggande rättsakten för Horisont 2020 som föreskrivs i den vedertagna Oslomanualen och i överensstämmelse med annan relevant vägledning om stöd till små och medelstora företag (riskvägledning). InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag inbegriper därför alla fyra typerna av innovation: produktinnovation, processinnovation, organisatorisk innovation och marknadsföringsinnovation.

IX

I budgetförordningen krävs inriktning mot små och medelstora företag som står inför marknadsbrister eller suboptimala investeringssituationer. Kommissionen anser att detta åsyftar inte bara finansieringens tillgänglighet utan även förbättrade villkor (lägre pris, längre löptid, minskat krav på säkerhet samt tillgänglighet till produkter som annars inte skulle ha erbjudits).

Kommissionen anser att den potentiella efterföljaren till InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag inte till övervägande del bör stödja små och medelstora företag och små börsnoterade företag som bedriver innovationsverksamhet med hög risk, utan att stödet även fortsättningsvis bör gå till små och medelstora företag och små börsnoterade företag som skapar innovationer för produkter, tjänster och affärsmodeller inom alla ekonomiska sektorer, såsom anges i Oslomanualen om innovation.

X

Kommissionen kommer att fortsätta att göra för- och efterhandsbedömningar av garantiinstrumenten för små och medelstora företag inom kommissionens standardiserade utvärderingsram, som kan komma att kompletteras med ytterligare analyser av garantiinstrumenten.

XI

Kommissionen anser inte att det är lämpligt att förändra den nuvarande utvärderingsramen som omfattar alla dess verksamheter, eftersom detta skulle gå emot målen om förenkling och effektivisering.

För att komplettera standardutvärderingarna och förhandsbedömningarna kommer kommissionen emellertid att fortsätta att använda den metod som tillämpas för CESEE-undersökningen1 och revisionsrättens undersökning, och kommer att utvidga utvärderingen till att omfatta fler länder.

Inledning

05 (a)

Även om tidigare garantiinstrument för små och medelstora företag haft liknande mål som lånegarantiinstrumentet har den högre risknivå som godtas av finansiella intermediärer blivit ett förhandsvillkor för att förbättra instrumentets additionalitet gentemot de tidigare garantiinstrumenten för små och medelstora företag.

09

Inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag tillämpas inte någon gräns i den mening att intermediärerna måste bygga upp en ny låneportfölj som uppfyller innovationskriterierna.

11

Begränsningar av portföljens kreditkvalitet syftar till att i) avspegla intermediärens riskaptit, och ii) optimera användningen av EU:s budget.

12

Inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har EU:s exponering ett tak som motsvarar storleken på de medel som anslagits från EU:s budget (sänkt för vissa element).

15

De förväntade förlustnivåerna är framåtsyftande uppskattningar baserade på de bästa tillgängliga uppgifterna och slutresultatet kommer att variera, t.ex. beroende på konjunkturcykeln.

Iakttagelser

27

För programperioden 2014–2020 föreskrivs i den rättsliga ramen för finansieringsinstrumenten som medfinansieras via strukturfonderna tydliga krav för förhandsbedömningarna som ska inbegripa en bedömning av ”samstämmighet med andra former av offentliga insatser riktade mot samma marknad” (artikel 37.2 b i förordningen om gemensamma bestämmelser).

29

Bedömningen för finansieringsinstrument inom ramen för Horisont 2020-programmet var en bedömning som gjordes utöver bedömningen för Horisont 2020-programmet, i syfte att renodla och fördjupa kommissionens förståelse för marknadens behov innan instrumenten togs i bruk.

31

Som påpekats i kommentarerna till punkt 29 har förhandsbedömningar för lånegarantiinstrumentet inom ramen för Cosme och InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag redan gjorts. Utnyttjandet och efterfrågan på marknaden som noterades inom ramen för pilotprojektet för riskdelningsinstrumentet, i kombination med analyser av tillgängliga undersökningar, tjänade dessutom som underlag för kommissionens förslag till det preliminära bidrag från EU som anslogs till InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag.

32

Eftersom lagstiftaren i de underliggande rättsakterna tydligt anger att dessa bör vara alleuropeiska instrument utan några förutbestämda anslag till enskilda medlemsstater ansågs det omfattande alleuropeiska tillvägagångssättet för analys av marknadsbrister lämpligt.

33

Kommissionen anser att rena lånevolymer inte kan vara en lämplig indikator för att analysera den geografiska spridningen av lånegarantiinstrumentet och InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag. Det kan inte förväntas att ”mindre” medlemsstater skulle dra nytta av liknande absoluta belopp av stödfinansiering som större medlemsstater.

Medlemsstater som anslutit sig till EU efter 2004 hade tvärtom god täckning vid jämförelse av belopp som tecknats för båda instrumenten med deras ekonomiers relativa storlek.

34

Efsi bygger på en analys av ett investeringsunderskott för hela ekonomin och är utformat som ett flexibelt, marknadsstyrt instrument. Instrumenten som fått tillskott (lånegarantiinstrumentet och InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag) var föremål för individuella förhandsbedömningar som inbegrep uppskattningar av de underliggande marknadsbristerna. Tillskottens belopp är inte fasta utan uttryckta som tak som kan komma att revideras ytterligare. Efsi kommer därmed per definition att kunna svara mot den rätta nivån av marknadens behov. Medan Efsi integrerar sitt stöd i befintliga instrument på EU-nivå verkar Efsi och de centralt förvaltade garantiinstrument som granskats tillsammans som ett enda instrument gentemot marknaden.

35

Kommissionen ser det som en positiv aspekt den höga andelen (82 %) bedömningar av marknadens behov som gjordes av medlemsstater som svarade på revisionsrättens undersökning, trots att bedömningar inte uttryckligen krävdes i den rättsliga ramen.

38

Kommissionen vill påpeka att tabell 2 endast är vägledande, i och med att det faktiska avgiftsbelopp som ska betalas beror på det faktiska bidrag som anslagits samt på den faktiska verksamhet som utförts.

Majoriteten av avgifterna är resultatinriktade, i enlighet med kraven i budgetförordningen.

40

Kommissionen anser att det är användbart att ha sådana uppgifter innan förhandlingarna inleds. Av detta skäl har kommissionen erhållit EIF:s kostnadsberäkning för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag och analyserar även regelbundet EIF:s finansiella redovisningar för att förstå EIF:s avgiftsintäkter och deras bidrag till EIF:s övergripande lönsamhet. Mer allmänt fortsätter kommissionen att göra ansträngningar för att inhämta ytterligare relevanta detaljerade uppgifter om kostnaderna för att förvalta garantiinstrumenten.

Sådana uppgifter är ofta sekretessbelagda och kommer inte nödvändigtvis från instrument som är direkt jämförbara. Även i avsaknad av sådana uppgifter bör dock kommissionen kunna slutföra förhandlingarna utifrån tillgänglig information.

I övrigt innehåller ESI-fondernas ram för 2014–2020 ett relevant riktmärke där ett högre avgiftstak (7 %) tillhandahålls i fråga om fonder, men för en mycket kortare genomförandeperiod (fram till 2023).

För centralt förvaltade instrument förhandlade kommissionen avgifterna i två etapper. Först inrättades en allmän ram i ett ramavtal med EIF i enlighet med budgetförordningen. Sedan förhandlades avgifterna för individuella avtal inom denna allmänna ram. De ovannämnda uppgifterna användes i båda etapperna.

41

Kommissionen anser att den innehade viktiga delar av denna information.

Se svaret på punkt 40.

Att jämföra kostnaderna för alleuropeiska, centralt förvaltade instrument med nationellt förvaltade garantisystem skulle vara av begränsad relevans eftersom dessa system inte har de centrala mandatens geografiska beredningsområde och inte står under samma krav för rapportering, övervakning och revision som EU:s system.

42

I sin särskilda rapport 4/2011 anger revisionsrätten att ”[b]eräkningen av de ersättningar som ska betalas till EIF ska göras med hänsyn till följande faktorer:

 • Resultat när det gäller hur väl specifika mål uppnås.
 • Geografisk fördelning i de bidragsberättigade länderna.
 • Hur nyskapande och komplext garantiinstrumentet är.”

Vid eventuella jämförelser mellan centralt förvaltade instrument och instrument som medfinansieras via strukturfonderna ska hänsyn tas till att de underliggande instrumenten skiljer sig vad gäller geografisk täckning, rapporteringskrav, mål och upplägg samt i hur nyskapande och komplexa de är.

45

Täckningen av underskottet uppgår till ett i förväg överenskommet tak som inte kan överstigas.

46

Kommissionen jämförde den föreslagna avgiften med andra erbjudanden på marknaden för BBB-riskexponering vid den tidpunkten.

Den högsta totala summan av riskavgifter som EIF tar ut under instrumentets livstid kan uppgå till 10 % av EU:s bidrag endast i de fall då det finns ett underskott av riskavgifter, trots att EIF har tagit på sig motsvarande risk till förmån för hela instrumentet.

47

Avgiftsmekanismen är utformad för att hantera riskavgifter under hela genomförandeperioden och kan inte på ett trovärdigt sätt bedömas genom en begränsad ögonblicksbild precis i början av genomförandeperioden.

51

Analysen i denna rapport bygger endast på de företag som inte skulle få några lån alls från kommersiella långivare. Kravet i den övergripande budgetförordningen är dock att rikta in sig mot ”marknadsbrister eller suboptimala investeringssituationer”.

Svårigheter med att få tillgång till finansiering uppstår på grund av finansbranschens tillvägagångssätt för kreditvärdighet/riskbedömning. I den första etappen bedömer en långivare om ett företag är kreditvärdigt, dvs. om företaget är livskraftigt och om det begärda finansieringsbeloppet kan återbetalas från framtida förväntade kassaflöden. Finansiella redovisningar, skatteregister, offentliga kreditregister etc. kommer att granskas och kreditpoäng tilldelas. Endast de högst rankade företagen kommer sannolikt att få finansiering utan tillämpning av säkerhet. Mycket lågt rankade företag kommer att avvisas och inte erbjudas finansiering.

Lånegarantiinstrumenten har därför utformats till att också stödja små och medelstora företag som har tillgång till finansiering, men under oacceptabla förhållanden vad gäller den säkerhet som krävs, låneperioder och/eller pris. Utan garantin skulle projekten ofta inte fullföljas av små och medelstora företag, vilket skulle leda till en suboptimal investeringssituation. Garantierna är utformade för att på ett tillfredsställande sätt svara mot små och medelstora företags affärsmodeller, så att de ska kunna växa på långsiktigt hållbar basis.

52

I enlighet med den grundläggande rättsakten för Horisont 2020 har InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag utformats för att förbättra tillgången till finansiering för innovationsdrivna små och medelstora företag samt små börsnoterade företag. Detta görs genom att ett ofonderat finansieringsinstrument, en garanti som ökar utrymmet för betydande privat kapital, erbjuds, i enlighet med budgetförordningen. Kommissionen anser att InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag inte konkurrerar med den privata sektorn, eftersom det leder till ökad närvaro av den privata sektorn inom finansiering av innovation i förhållande till garantisatsen och till förbättrade villkor för de innovationsdrivna företagen, i enlighet med den grundläggande rättsakten för Horisont 2020.

Samma principer gäller även för lånegarantiinstrumentet inom ramen för Cosme.

55

Kommissionen konstaterar att revisionsrättens iakttagelser endast berör ett begränsat urval av verksamheter och att de inte nödvändigtvis gäller för instrumentens alla stödmottagare.

Kommissionen anser att antalet företag med stöd som har begränsad tillgång till finansiering har ökat betydligt som en följd av de skärpta kraven på förhandsbehörighet inom ramen för lånegarantiinstrumentet jämfört med tidigare instrument. För lånegarantiinstrumentet drar revisionsrätten slutsatsen att 50 % av de små och medelstora företagen i urvalet skulle ha haft svårt att få tillgång till finansiering, medan kommissionen gällande samma urval kom fram till att 73 % av de små och medelstora företagen skulle ha haft svårt att få tillgång till finansiering på skäliga villkor (tillräcklig finansiering).

Kommissionen analyserade den del av urvalet som tillhandahölls av revisionsrätten och drog slutsatsen att minst 45 % av stödmottagarna, för båda instrumenten sammantaget, skulle ha haft svårt att få tillgång till finansiering på skäliga villkor.

56

Syftet med InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag, enligt vad som fastställs i den grundläggande rättsakten, är att förbättra tillgången till finansiering med lån. Att ett företag hade kunnat ta emot investeringar i eget kapital eller annan finansiering påverkar därför inte situationen. Horisont 2020 har dessutom andra finansieringsverktyg för att stödja risk i form av eget kapital (såsom InnovFins egetkapitalinstrument för små och medelstora företag).

59

Garantin täcker aldrig 100 % av låneexponeringen och de finansiella intermediärerna måste behålla ett betydande ekonomiskt åtagande för varje lån. De är därmed motiverade att fokusera på livskraftiga företag som kan ta ett lån och återbetala det.

InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har utformats till att stödja både offentlig och privat intermediär utlåning till innovativa företag genom att uppmuntra förbättrade finansieringsvillkor i fråga om lägre priser, tillgänglighet till relevanta typer av finansiering som passar behoven hos små och medelstora företag, längre löptider och ofta till sänkta krav på säkerhet. Kommissionen har noterat en ökning av finansiella intermediärers riskaptit i och med att garantin delvis mildrar den risk som härrör från informationsasymmetri mellan långivare och låntagare och som sådan låntagarens upplevda risk av långivaren.

60

Räntebesparingar för slutmottagarna är inte huvudsyftet med InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag. Det är en av beståndsdelarna för ökad tillgång till finansiering. Utöver detta följer andra förmåner som är hänförliga till InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag, t.ex. högre finansieringsnivåer, lägre krav på säkerhet, längre löptider, en mer praktisk form av finansiering anpassad efter behoven hos innovationsinriktade små och medelstora företag och små börsnoterade företag.

61

Vad gäller lånegarantiinstrumentet har kraven på additionalitet skärpts avsevärt genom att två alternativ har skapats för den finansiella intermediären att ta på sig ytterligare risk. Det framgick uttryckligen att risktagande som faller inom den finansiella intermediärens normala affärspraxis (t.ex. enligt vad som fastställs i policyn för kreditrisk och uppbörd) inte skulle stödjas av EU-garantin. Lägsta gränser inrättades vad gäller ytterligare kreditrisk som en finansiell intermediär måste godkänna på portföljnivå i förhållande till sin normala verksamhet för att kunna omfattas av EU-garantin.

64

Taket var ett resultat av komplementaritetsaspekten. Fokuset på mer riskfyllda företag (inte nödvändigtvis yngre och mindre) var ett resultat av ett nytt fokus för programmet.

65

Kommissionen anser att det av principskäl inte bör förekomma konstgjord klyvning av lån. Som en del av sin övervakning bestrider EIF sådana transaktioner när de upptäcks. EIF kräver i allmänhet ett kommersiellt syfte hos intermediären för tillhandahållande av flera lån till ett och samma lilla eller medelstora företag.

I detta särskilda fall som revisionsrätten hänvisar till utfärdade den finansiella intermediären en garanti för lån som tillhandahölls av en kommersiell långivare. Det var den kommersiella långivarens sak att bestämma hur lånen skulle tillhandahållas. EIF bestred utfärdandet av flera garantier till ett och samma lilla eller medelstora företag, begärde ytterligare information från den finansiella intermediären och fick en förklaring av det kommersiella syftet med att tillhandahålla flera lån som EIF bedömde som tillfredsställande.

66

I förhandsbedömningen av InnovFin-instrumentet fastställdes att innovativa företag hämmades av bristande tillgång till riskfinansiering. Delegeringsöverenskommelserna med EIF innefattar därför detaljerade behörighetskriterier för innovation (för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag), små och medelstora företag, nivåer för portföljer och transaktioner för små och medelstora företag (tillämpligt på båda). Dessa kriterier är helt och hållet förenliga med deras respektive grundläggande rättsakter.

67

Den ekonomiska teorin bakom den marknadsbrist som härrör från asymmetrisk information mellan långivare och låntagare bygger på just den idén att finansiella intermediärer – över en viss nivå – inte kommer att finna det lönsamt att ta ut högre ränta från låntagare som upplevs som mer riskfyllda som grupp (på grund av problem med ogynnsamma urval och moralisk risk). De föredrar snarare att ransonera krediten. Det är därför som ekonomiskt livskraftiga små och medelstora företag finns på marknaden men inte kan få tillräcklig kredit ens till hög ränta. Den höga räntepolicyn riskerar därför att bli ineffektiv.

Överföringen av förmåner fungerar som så att de projekt med den högsta kreditspreaden, dvs. de mest riskfyllda låntagarna, får en högre förmån. Denna mekanism för överföring av förmåner ger slutmottagarna incitament till att välja InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag om deras räntekostnader, inbegripet garantin, är lägre än utan garantin. Detta visar vidare att instrumentet ger intermediärer incitament till att tillhandahålla finansiering till mer riskfyllda innovativa företag. Det garanterade lånet skulle vara dyrare i det fall förmånen var negativ, vilket skulle göra lånet oattraktivt.

68

Kommissionen anser att den information som behövs för att bedöma om finansiering har gjorts tillgänglig för ett företag som saknar tillgång till tillräcklig finansiering endast kan fås från företaget i fråga.

Kommissionen var tvungen att överväga hur ett övervakningssystem kunde inrättas som är kostnadseffektivt och inte skapar onödiga administrativa bördor för små och medelstora företag. Det nuvarande övervakningssystemets frekvens anses därmed lämpligt för lånegarantiinstrumentet.

69

Även om ett sådant akademiskt tillvägagångssätt existerar är det inte så finansiella intermediärer verkar i praktiken. Varje finansiell intermediär har sitt eget tillvägagångssätt för kreditriskbedömning som i viss grad kan innefatta utvärdering av de kriterier som fastställs av revisionsrätten. Men även andra faktorer spelar roll (såsom tillgängligheten till säkerhet, befintliga kreditexponeringar etc.) Eftersom lånegarantiinstrumentet i stor utsträckning stödjer mikroföretag bör även påpekas att sådana företag i de flesta fall inte ens har officiellt reviderade balansräkningar utan verkar på grundval av enkla resultaträkningar. Sedan den 31 december 2016 har stöd genom lånegarantiinstrumentet tillhandahållits mer än 50 % nystartade företag och genom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag mer än 17 % nystartade företag med otillräcklig kredithistorik som kunde analyseras.

73

Lånegarantiinstrumentets främsta mål är att bidra till att motverka strukturella problem (finansiering för nystartade företag, informationsasymmetri, brist på säkerhet etc.) som små och medelstora företag står inför när det gäller tillgång till finansiering. Finansieringsinstrumentet är inte utformat för att vara ett krisinstrument.

Tillhandahållandet av likviditet behandlas på andra sätt, såsom Europeiska centralbankens penningpolitik eller Europeiska investeringsbankens lån för små och medelstora företag.

74

De finansieringsinstrument som medfinansieras via strukturfonderna genomförs under programperioder, nämligen 2007–2013 för det nämnda exemplet. Förvaltningsmyndigheternas inrättande av finansieringsinstrumenten är ett viktigt steg i instrumentens livscykel och inbegriper förfaranden såsom val av fondförvaltare och verifiering av förenlighet med statligt stöd.

75

För att uppnå sammanhållningspolitikens mål, och enligt vad medlagstiftarna enats om, har strukturfonderna särskilda regler som ska iakttas, såsom geografiska begränsningar med ett större fokus på missgynnade områden.

76

Denna möjlighet infördes inte enbart som en åtgärd för att förbättra utbetalningarna, utan som ett riktat och direkt svar på finanskrisen.

77

Lånegarantiinstrumentet är tänkt att stödja sysselsättning och tillväxt och detta uppnås inte bara genom investeringslån. Att finansiering av rörelsekapital är helt stödberättigande är inte på grund av att behörighetskriterierna har blivit mindre strikta, utan är en anpassning till den ekonomiska verkligheten. I dagens ekonomi beror finansieringsprodukterna i stor utsträckning på den bransch i vilken de små och medelstora företagen verkar. Om ett litet eller medelstort företag är aktivt inom tjänstesektorn är behovet av finansiering av fasta tillgångar väldigt litet (för dessa skulle investeringslån krävas). Dessa små och medelstora företag behöver tillgång till rörelsekapitalfaciliteter, exempelvis utbildning av personal och kompetensutveckling. De kan behöva sofistikerade it-system, webbplatser och webbplatshantering, molntjänster etc. Dessa typer av tjänster kan dock antingen hyras eller kommer att stå som en ren kostnad i resultaträkningen. Traditionella kortsiktiga rörelsekapitalfaciliteter som beviljas revolverande för flera månader är dock inte till stor hjälp för små och medelstora företag eftersom de behöver en längre planeringsperiod (så är också fallet för t.ex. detaljhandlare som köper in varulager inför julen, jordbrukare som förfinansierar skörden genom inköp av fröer, gödselmedel etc.).

Genom Eurostats statistik bekräftas att även fast företag med stark tillväxt verkar inom näringslivets alla sektorer i hela EU är deras andel av tjänstesektorn större i en majoritet av medlemsstaterna. Se Eurostats pressmeddelande 209/2016 från den 26 oktober 20162.

Genom lånegarantiinstrumentet, liksom även är fallet med InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag, möjliggörs därmed stöd till en rad olika finansieringsprodukter (rörelsekapital, investeringslån, uthyrande), förutsatt att den kortaste löptiden för dessa produkter är 12 månader.

Ruta 4 – Situationer där EU-garantier ger stöd till en finansiell produkt som inte är lämplig för de politiska målen

Stödet inom ramen för instrumenten sträcker sig från som kortast 12 månader upp till som längst 10 år (lånegarantiinstrumentet) eller 12 år (InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag), varvid en mer långsiktig finansiering främjas i praktiken.

Det bör också nämnas att i vissa sektorer med höga omlopp (konsumentvaror, konfektion) kan till och med 12 månader vara en tillräcklig period för en fullständig innovationscykel.

Rörelsekapitallån kan användas av vissa företag för att investera i immateriella tillgångar eller sakkunskap. En sådan utgift skulle inte omfattas av vanliga investeringslån. Utlåning till stärkande av rörelsekapital med en kortaste löptid på 12 månader hjälper dessutom till att stabilisera företagets finansiella situation, vilket gör det mer benäget att investera. Vidare är behovet av mer rörelsekapital ofta en följd av investeringsprojekt.

79

I rapporten om sysselsättning och tillväxt följer kommissionen skapandet av arbetstillfällen inom små och medelstora företag som tagit emot finansiering (2015 var det nominella skapandet av arbetstillfällen 9,4 %). Detta jämförs sedan med andra uppgifter om sysselsättningstillväxten inom små och medelstora företag för att se om det urval som tagit emot stöd presterar bättre eller sämre än den allmänna populationen av små och medelstora företag; se exempelvis årsrapporten om europeiska små och medelstora företag 2015/2016 som visar att sysselsättningen i alla europeiska små och medelstora företag (med stöd eller utan) ökade med 1,5 % totalt.

81

Kommissionen välkomnar revisionsrättens slutsatser i och med att de låter förstå att lånegarantiprogrammen stimulerar tillväxten i små och medelstora företag. Kommissionen anser att det skulle vara en fördel om undersökningen gjordes allmänt tillgänglig i sin helhet.

83

Kommissionen konstaterar att den antagna siffran på 1 330 euro, för skapande och bibehållande av ett jobb inom ramen för garantiinstrumentet för små och medelstora företag, är ett uppskattat genomsnitt för genomförandet över hela Europa, medan den kontrafaktiska undersökning som hänvisas till endast omfattar Frankrike. På grund av skillnader i metod som använts för beräkningarna är de två siffrorna därtill inte direkt jämförbara.

86

Kommissionen anser att den tidigare rapporten inte var övertygande i fråga om europeiskt mervärde.

Kommissionen konstaterar att den genomför program på grundval av de grundläggande rättsakter som antagits av lagstiftaren.

I den slutliga lagtexten föreskrivs följande i artikel 8 (förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013):

Artikel 8 Åtgärder för att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag 01

Kommissionen ska stödja åtgärder vilkas syfte är att förenkla och förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag under etablerings-, tillväxt- och överlåtelsefaserna, som ett komplement till medlemsstaternas användning av finansieringsinstrument för små och medelstora företag på nationell och regional nivå. För att säkerställa komplementariteten ska sådana åtgärder nära samordnas med de åtgärder som vidtas inom ramen för sammanhållningspolitiken, programmet Horisont 2020 och på nationell eller regional nivå. Åtgärderna ska syfta till att stimulera användningen av och tillgången till finansiering både i form av eget kapital och lån, som kan inbegripa startfinansiering, finansiering av företagsänglar och hybridkapitalfinansiering om marknaden efterfrågar detta, men inte utförsäljning av tillgångar (företagsplundring).

02

Utöver de åtgärder som avses i punkt 1 får unionen också stödja åtgärder för att förbättra gränsöverskridande finansiering och finansiering från flera länder, utan att detta leder till störningar på marknaden och på så sätt hjälpa små och medelstora företag att etablera internationell verksamhet i överensstämmelse med unionsrätten.

Lånegarantiinstrumentet har införts enligt antagande av lagstiftaren. Alternativet för värdepapperisering har publicerats tillsammans med alternativet för garanti och motgaranti i form av en inbjudan att anmäla intresse. Vid denna tidpunkt har det dock inte efterfrågats på marknaden.

Vid denna tidpunkt finns det inte heller efterfrågan på marknaden för internationell utlåning.

87

Kommissionen konstaterar att demonstrations- och katalysatoreffekten uppstår när finansiella intermediärer är villiga att tillhandahålla finansiering till små och medelstora företag med högre risk på grund av lånegarantiinstrumentet i de länder som deltar i programmet. De gör detta genom att erbjuda mer riskfyllda finansieringsprodukter eller genom att öka volymerna på de redan befintliga finansieringsprodukterna med högre risk.

Enskilda exempel på sådana produkter är följande:

 • Altum, Lettlands finansieringsbolag för utveckling, skapade en ny finansieringsprodukt för att stödja nystartade företag utan att använda säkerhet3.
 • I Grekland, ett land som har upplevt en markant nedgång i utlåningen till små och medelstora företag, har fyra finansinstitut undertecknat garantiavtal i syfte att erbjuda små och medelstora företag utlåningsprodukter med avsevärt sänkta krav på säkerhet4.
 • I Danmark inrättade Vaekstfonden, den tillväxtfond som är den danska statens investeringsfond, en ny efterställd låneprodukt för att stödja små och medelstora företag inom jordbrukssektorn5.

När det gäller InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag har nationella investeringsbanker upprättat flera program för innovativa företag på medlemsstatsnivå.

88

Gemensamt svar på punkterna 88 och 89:

Utöver det fokus som revisionsrätten nämner fastställs i den grundläggande rättsakten för Horisont 2020 andra mål för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag:

 • Innovation kan ske i alla små och medelstora företag (på alla stadier och inom alla sektorer) som vill använda innovation för att utvecklas, växa och internationaliseras.
 • Instrumenten för Horisont 2020 ska skapa bättre villkor för små och medelstora företag. Särskild uppmärksamhet ägnas osäkerheten med innovation, förmågan att ta tillvara resultaten av innovation samt otillräcklig säkerhet på många områden.
 • Alla typer av innovation omfattas: teknisk innovation, tjänsteinnovation etc.

InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag baseras på behörighetskriterierna för innovation i enlighet med koncepten i den grundläggande rättsakten för Horisont 2020 som föreskrivs i den vedertagna Oslomanualen och i överensstämmelse med annan relevant vägledning om stöd till små och medelstora företag (riskvägledning). InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag inbegriper därför alla fyra typerna av innovation: produktinnovation, processinnovation, organisatorisk innovation och marknadsföringsinnovation6.

91

Kommissionen konstaterar att iakttagelserna endast berör urvalet av verksamheter och att de inte nödvändigtvis gäller för instrumentens alla stödmottagare.

InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag behöver inte begränsas till högriskinnovation. Alla granskade lån är förenliga med behörighetskriterierna för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag. Därmed är de alla innovativa.

92

Kommissionen anser att målen för instrumentet inte ska begränsas till innovation med hög potential för spetskompetens.

Även om det hänvisas till hög potential för spetskompetens i förordningen omfattar den rättsliga grunden även i) förbättrad tillgång till finansiering med lån och ii) hjälp för att släppa ut nya eller förbättrade produkter och tjänster på marknaden (…).

Ruta 5 – Exempel på projekt och företag som är stödmottagare inom InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag

Första punktsatsen: Kommissionen anser att detta onlineföretag och denna restaurang skulle kunna uppvisa innovativa element eftersom de båda uppfyller minst ett av innovationskriterierna.

Kommissionen framhåller att även om konceptet restauranger inte är innovativt i sig så kan den senaste utvecklingen i branschen med avseende på nya leveransmetoder eller hälsosammare livsmedel göra att vissa projekt är att betrakta som innovativa.

Fjärde punktsatsen: Kommissionen understryker att företaget kontinuerligt har tagit fram sina egna nya produkter, vilket skulle kunna göra att det är att betrakta som innovativt. Detta är den avsedda målsättningen med instrumentet, enligt vad som fastställs i förordningen.

94

Kommissionen anser att användning av kunskapsintensitet som en indikation på hur sannolikt det är att företaget ägnar sig åt forskning och innovation med hög potential för spetskompetens begränsar definitionen av innovation enligt vad som fastställts av lagstiftaren. Lagstiftaren medgav uttryckligen att ”[a]lla typer av små och medelstora företag kan vara innovativa” och ”[s]må och medelstora företag återfinns inom alla ekonomiska sektorer” (kapitel 3.2 i den grundläggande rättsakten för Horisont 2020: ”Motivering och mervärde för unionen”). Att endast fokusera på kunskapsintensiva företag skulle gynna ekonomier med högre andel kunskapsintensiva företag och missgynna ekonomier med lägre andel av den här typen av företag, vilket skulle innebära ökade skillnader mellan ekonomierna. Med tanke på instrumentets EU-omfattande tillämpningsområde bör InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag hjälpa till att minska sådana skillnader.

Kommissionen anser att det är en förenkling att använda ”kunskapsbas” som en indikation på ”innovationsintensitet” som inte är i linje med lagstiftarens ovan citerade medgivande. Denna förenklade definition av innovationsintensitet används därefter av revisionsrätten som ett riktmärke för att jämföra resultaten för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag med resultaten för andra stödsystem.

95

En viktig faktor vid större fokus på kunskapsintensiva företag var den förfinade uppsättningen behörighetskriterier inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag jämfört med riskdelningsinstrumentet.

97

Kommissionen använder ett standardiserat utvärderingssystem där ändamålsenlighet är ett av de kriterier som bedöms. Det har dock inte tagits fram specifikt för finansieringsinstrument med långa genomförandeperioder.

Kommissionen anser inte att det är lämpligt att förändra den nuvarande utvärderingsramen som omfattar alla dess verksamheter, eftersom detta skulle gå emot målen om förenkling och effektivisering. För att komplettera standardutvärderingarna och förhandsbedömningarna kommer kommissionen emellertid att fortsätta att använda den metod som tillämpas för CESEE-undersökningen7 och revisionsrättens undersökning, och kommer att utvidga utvärderingen till att omfatta fler länder.

Något som revisionsrätten också betonat är att framtagandet av primära uppgifter och relevanta jämförbara uppgifter är en komplex och tidskrävande insats som endast kan göras för marknader för vilka sådana uppgifter finns tillgängliga.

99

Kommissionen skulle vilja påpeka att tidpunkten och omfattningen vad gäller utvärderingar föreskrivs i den underliggande lagstiftningen.

102

Även om metoden för slututvärderingen ännu inte finns skulle kommissionen vilja framhålla att en halvtidsutvärdering har publicerats8, där InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag ingår.

103

Med tanke på begränsningarna vad gäller budget och personal kan kommissionen överväga att föreslå gemensamma utvärderingar för flera av EU:s finansieringsinstrument i framtiden. De nuvarande lagstiftningskraven föreskriver dock separata utvärderingar för varje program.

104

Tillhandahållande av uppgifter skulle kunna planeras med förbehåll för tillämplig lagstiftning och godkännande från enheter som anförtrotts uppgifter samt finansiella intermediärer.

Kommissionen kommer, tillsammans med de enheter som anförtrotts uppgifter, att undersöka i vilken utsträckning och med vilka villkor som uppgifter kan tillgängliggöras för forskningsändamål.

105

Kommissionen medger att det kan vara användbart att låta ta fram en sådan metod och kommer att undersöka huruvida en tillräckligt sund metod kan tas fram och tillförlitliga uppgifter inhämtas. I en inledande analys utförd av kommissionen fanns det dock tveksamheter kring huruvida en sådan metod skulle kunna leverera analyser av uppdelningen av implicit stöd mellan kreditgivare och stödmottagare.

Slutsatser och rekommendationer

106
 • Instrumentens storlek bestämdes utifrån i) de marknadsbrister som identifierats i förhandsbedömningen, ii) den grundläggande rättsakt som antagits av lagstiftaren, och iii) tillgången till budgetmedel.
 • Alla mottagare av stöd från InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag som revisionsrätten analyserat uppfyllde behörighetskriterierna för innovation.
 • Hög potential för spetskompetens är inte det enda syftet med låneinstrumentet enligt förordning (EU) nr 1291/2013 om Horisont 2020.
 • Kommissionen tillhandahåller en bedömning av kostnadseffektiviteten i sin utvärdering av samtliga instrument eftersom detta krävs av den standardiserade utvärderingsramen.
107

Kommissionen bedömer marknadens behov och hur EU:s olika garantiinstrument bäst kan tillgodose dessa behov vid en viss tidpunkt, och baserat på information som finns tillgänglig vid denna tidpunkt när de nya instrumenten utarbetas. Vid analys av dessa behov för framtida program kan kommissionen emellertid inte veta vilka instrument som kommer att införas i framtiden på nationell och regional nivå, utan kan endast basera sin bedömning på antaganden om nationella och regionala insatser. Det är därför omöjligt att få till en perfekt samordning med nationella organ. För programperioden 2014–2020 föreskrivs likväl i den rättsliga ramen för finansieringsinstrument som medfinansieras via strukturfonderna tydliga krav för förhandsbedömningarna som ska inbegripa en bedömning av ”samstämmighet med andra former av offentliga insatser riktade mot samma marknad” (artikel 37.2 b i förordningen om gemensamma bestämmelser).

109

Se kommissionens svar på rekommendation 1 b.

Rekommendation 1 – Bedöma marknadens behov och inhämta data om förvaltningskostnader a) Godtas:

Enligt vad som fastställts i diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser behövs en bättre komplementaritet mellan finansieringsinstrumenten på EU-nivå och de instrument som förvaltas av medlemsstaterna inom ramen för sammanhållningspolitiken.

Beträffande bedömningar av marknadsbrister kommer den bästa data som finns tillgänglig vid tidpunkten för förhandsbedömningen att användas, och i avsaknad av tillgänglig data kommer marknadsanpassad expertbedömning att användas även fortsättningsvis.

b) Godtas:

Kommissionen gör redan rimliga ansträngningar för att inhämta information om förvaltningskostnader, på grundval av information som inhämtas på laglig väg, och avser att öka sina ansträngningar i detta hänseende. Det kan dock vara svårt att inhämta sådana uppgifter från nationella system och det kan hända att uppgifterna inte är direkt jämförbara och relevanta. Utöver kostnadsfaktorn kommer den lämpliga avgiftsnivån därtill att bestämmas med beaktande av ersättning som stimulansfaktor, vilken krävs i enlighet med budgetförordningen.

110

Analysen i denna rapport bygger endast på de företag som inte skulle få lån från kommersiella långivare. Kravet i den övergripande budgetförordningen är dock att rikta in sig mot ”marknadsbrister eller suboptimala investeringssituationer”.

Svårigheter med att få tillgång till finansiering uppstår på grund av finansbranschens tillvägagångssätt för kreditvärdighet/riskbedömning. Endast de högst rankade företagen kommer sannolikt att få finansiering utan tillämpning av säkerhet. Mycket lågt rankade företag kommer att avvisas och inte erbjudas finansiering.

Lånegarantiinstrumenten har därför utformats till att också stödja små och medelstora företag som har tillgång till finansiering, men under oacceptabla förhållanden vad gäller den säkerhet som krävs, låneperioder och/eller pris. Utan garantin skulle projekten ofta inte fullföljas av små och medelstora företag, vilket skulle leda till en suboptimal investeringssituation. Garantierna är utformade för att på ett tillfredsställande sätt svara mot små och medelstora företags affärsmodeller, så att de ska kunna växa på långsiktigt hållbar basis.

Kommissionen konstaterar att revisionsrättens iakttagelser endast berör ett begränsat urval av verksamheter och att de inte nödvändigtvis gäller för instrumentens alla stödmottagare. Den anser att antalet företag med stöd som har begränsad tillgång till finansiering har ökat betydligt som en följd av de skärpta kraven på förhandsbehörighet inom ramen för lånegarantiinstrumentet jämfört med tidigare instrument. För lånegarantiinstrumentet drar revisionsrätten slutsatsen att 50 % av de små och medelstora företagen i urvalet skulle ha haft svårt att få tillgång till finansiering. Kommissionen kom med samma urval fram till att 73 % av de små och medelstora företagen skulle ha haft svårt att få tillgång till finansiering på skäliga villkor (tillräcklig finansiering).

111

Kommissionen anser att den information som behövs för att bedöma om finansiering har gjorts tillgänglig för ett företag som saknar tillgång till tillräcklig finansiering endast kan fås från företaget i fråga.

Kommissionen var tvungen att överväga hur ett övervakningssystem kunde inrättas som är kostnadseffektivt och inte skapar onödiga administrativa bördor för små och medelstora företag. Det nuvarande övervakningssystemets frekvens anses därmed lämpligt för lånegarantiinstrumentet.

112

Instrumenten hjälpte till genom att komma till rätta med den ökade risknivån för utlåning till små och medelstora företag, varigenom bankerna fick möjlighet att fortsätta att finansiera små och medelstora företag i kristider. Dessa instrument kompletteras av andra åtgärder från andra enheter, såsom Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken, som fokuserar på att tillhandahålla likviditet.

Se även svaren på punkterna 70–77.

Rekommendation 2 – Inriktning mot företag som behöver en garanti a) Godtas:

Kommissionen är för närvarande inte i stånd att göra åtaganden för nästa programperiod. Om beslut emellertid skulle fattas om att föreslå efterföljare till instrumenten för innovation kommer kommissionen att fortsätta utforma sådana instrument i enlighet med de grundläggande rättsakter som antagits av lagstiftaren. I detta fall kommer instrumenten, liksom de nuvarande instrumenten som omfattas av denna rapport, att ha behörighetskriterier för slutmottagare i full överensstämmelse med de grundläggande rättsakterna.

b) Godtas delvis:

I budgetförordningen krävs inriktning mot små och medelstora företag som står inför marknadsbrister eller suboptimala investeringssituationer. Kommissionen anser att detta åsyftar inte bara finansieringens tillgänglighet utan även förbättrade villkor (lägre pris, längre löptid, minskat krav på säkerhet, tillgänglighet till produkter som annars inte skulle ha erbjudits). Att förbättra finansieringsvillkoren för slutmottagarna kräver samarbete med hela kedjan av aktörer som genomför finansieringsinstrument som innefattar både privata och offentliga intermediärer.

c) Avvisas:

Att kräva att ett stort antal transaktioner som berör små och medelstora företag ska kontrolleras varje år genom avstämning och bedömning av data hos finansiella intermediärer skulle innebära onödiga administrativa bördor både för dessa intermediärer och för de små och medelstora företagen själva, och skulle inte heller vara kostnadseffektivt. Kommissionen kommer dock att fortsätta kräva regelbunden efterhandsrapportering (oftare än en gång per år) och kommer att kräva övervakning av alla finansiella intermediärer för att säkerställa att avtalsenliga behörighetskrav uppfylls vid tillhandahållande av finansiering. Det är genom de avtalsenliga behörighetskraven som kommissionen säkerställer att finansiering endast görs tillgänglig för de avsedda mottagarna, i enlighet med den rättsliga grunden.

114

Alla företag som analyserats inom ramen för InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag uppfyller minst ett behörighetskriterium för innovation.

Rekommendation 3 – Inriktning mot högriskinnovation a) Godtas:

Kommissionen är för närvarande inte i stånd att göra åtaganden för nästa programperiod. Om beslut emellertid skulle fattas om att föreslå efterföljare till instrumenten för innovation kommer kommissionen att fortsätta utforma sådana instrument i enlighet med de grundläggande rättsakter som antagits av lagstiftaren. I detta fall kommer instrumenten, liksom de nuvarande instrumenten som omfattas av denna rapport, att ha behörighetskriterier för slutmottagare i full överensstämmelse med de grundläggande rättsakterna.

Storleken på de potentiella efterföljarna till instrumenten kommer att bero på

 • de marknadsbrister som identifierats i förhandsbedömningen,
 • de grundläggande rättsakter som antagits av lagstiftaren, och
 • tillgången till budgetmedel.
b) Godtas delvis:

Utan att det påverkar resultaten av de marknadsbedömningar som ska göras anser kommissionen att det inom området forskning och innovation finns en rad olika särskilda typer av marknadsbrister, däribland bristande stöd för innovationsverksamhet med hög risk, och att en potentiell efterföljare till InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag i större utsträckning, men inte till övervägande del, bör stödja små och medelstora företag och små börsnoterade företag som bedriver innovationsverksamhet med hög risk. Kommissionen medger att behörighetskriterierna behöver ses över för att se till att andelen innovativa företag som bedriver innovationsverksamhet med hög risk ökar.

115

Kommissionen använder ett standardiserat utvärderingssystem där ändamålsenlighet är ett av de kriterier som bedöms. Det har dock inte tagits fram specifikt för finansieringsinstrument med långa genomförandeperioder.

Kommissionen anser inte att det är lämpligt att förändra den nuvarande utvärderingsramen som omfattar alla dess verksamheter, eftersom detta skulle gå emot målen om förenkling och effektivisering. För att komplettera standardutvärderingarna och förhandsbedömningarna kommer kommissionen emellertid att fortsätta att använda den metod som tillämpas för CESEE-undersökningen9 och revisionsrättens undersökning, och kommer att utvidga utvärderingen till att omfatta fler länder.

Rekommendation 4 – Förbättra utvärderingssystemet a) Godtas:

Vad gäller ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) planeras en efterhandsutvärdering (inbegripet en bedömning av garantiinstrumentet för små och medelstora företag), baserat på kommissionens standardiserade utvärderingsram. För att utvärderingen ska bli omfattande kommer den att kompletteras av en ekonometrisk undersökning av påverkan på två marknader som ännu inte analyserats för det tidigare lånegarantiinstrumentet.

b) Godtas delvis:

Kommissionen medger att det kan vara användbart att låta ta fram en sådan metod och kommer att undersöka huruvida en tillräckligt sund metod kan tas fram och tillförlitliga uppgifter inhämtas. I kommissionens inledande analys fanns det dock tveksamheter kring huruvida en sådan metod skulle kunna leverera analyser av uppdelningen av implicit stöd mellan kreditgivare och stödmottagare.

c) Avvisas:

Det skulle vara svårt att på ett meningsfullt sätt göra en sammantagen utvärdering av finansieringsinstrument som genomförts inom ramen för två olika program, eftersom de underliggande programmen avser olika mål. Utvärderingsramen för båda programmen finns redan och ingår i de grundläggande rättsakterna för de två programmen.

Utanför den befintliga utvärderingsramen kommer kommissionen att vidare bedöma befintliga och tidigare garantiinstrument med avseende på deras påverkan.

d) Godtas delvis:

Tillhandahållande av uppgifter skulle kunna planeras med förbehåll för tillämplig lagstiftning och godkännande från enheter som anförtrotts uppgifter samt finansiella intermediärer.

Kommissionen kommer, tillsammans med de enheter som anförtrotts uppgifter, att undersöka i vilken utsträckning och med vilka villkor som uppgifter kan tillgängliggöras för forskningsändamål.

Kommissionen kommer att undersöka villkoren för att tillgängliggöra uppgifter före utgången av 2019.

Ordförklaringar

Syftet med det ”finansierade riskdelande finansieringsinstrumentet” (under perioden 2007–2013) var att tillhandahålla finansiering till en finansiell intermediär i syfte att stödja ny utlåning och dela risken med de nya lånen.

EU:s fleråriga budgetram anger för en period på minst fem år hur stora EU:s utgifter högst får vara per år på olika politikområden. Den fleråriga budgetramen är inte EU:s budget men utgör en ram för budgetplaneringen och budgetdisciplinen.

Kommissionen måste genomföra en förhandsutvärdering för finansieringsinstrument där den bland annat tar upp de behov som ska tillgodoses, åtgärdens proportionalitet med hänsyn till det identifierade likviditetsgapets storlek, mervärdet av unionens insatser och synergier med andra nya och befintliga finansieringsinstrument. Dessa aspekter kan också inbegripas i konsekvensbedömningarna som kommissionen genomför avseende initiativ som förväntas ha stor ekonomisk, social eller miljömässig påverkan.

Innovation är, enligt Eurostats definition, införandet av en ny eller avsevärt förbättrad produkt (vara eller tjänst) eller process, en ny marknadsföringsmetod eller en ny organisationsmetod i affärsmetoder, arbetsplatsorganisationer eller yttre förbindelser. Minimikravet på en innovation är att produkten, processen, marknadsföringsmetoden eller organisationsmetoden måste vara ny (eller avsevärt förbättrad) för företaget.

En låntagares kreditbetyg är det betyg som långivaren ger låntagaren efter att ha utvärderat dennes kreditvärdighet.

Sammanhållningspolitiken under programperioden 2007–2013 omfattade Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden (dvs. de två strukturfonderna) samt Sammanhållningsfonden. Syftet är att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom Europeiska unionen genom att avhjälpa de största regionala obalanserna och förbättra sysselsättningsmöjligheterna. Under programperioden 2014–2020 har samordningen mellan sammanhållningspolitiken och EU:s övriga politik som bidrar till regional utveckling, nämligen landsbygdsutvecklings-, fiskeri- och havspolitiken, förbättrats genom att gemensamma bestämmelser för de europeiska struktur- och investeringsfonderna har införts.

Värdepapperisering är en process där en långivare samlar och omförpackar tillgångar (här: en låneportfölj) i syfte att organisera dem i olika riskkategorier och handla med dessa nya instrument (dvs. värdepapperna).

Slutnoter

1 Definieras som företag med färre än 250 anställda och med en årsomsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro.

2 COM(2014) 686 final, 30.10.2014, Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om finansieringsinstrument som stöds av den allmänna budgeten i enlighet med artikel 140.8 i budgetförordningen per den 31 december 2013.

3 Kommissionen agerar i samarbete med medlemsstaterna.

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013).

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013).

6 En tillgång som pantsätts av en låntagare som säkerhet för ett lån. Långivaren kan tillgripa tillgången om låntagaren försummar att betala tillbaka lånet.

7 Först inom ramen för initiativet för tillväxt och sysselsättning (1998–2000), därefter inom ramen för det fleråriga programmet för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag (2001–2006) och därefter inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (2007–2013).

8 Inom ramen för sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration.

9 Den förväntade förlusten fastställs av EIF för varje garantiavtal. För de avtal som hade undertecknats fram till slutet av 2016 varierade det mellan 4 % och 20 %.

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

11 Kommissionens rapport Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006 Programming period 2007–2013, situation as at 31 December 2015 (sammanfattning av uppgifter om de framsteg som gjorts när det gäller att finansiera och genomföra finansieringstekniska instrument och som rapporterats av förvaltningsmyndigheterna i enlighet med artikel 67.2 j i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, programperioden 2007–2013, situationen per den 31 mars 2017). Observera att nära 83 % av låntagarna är små och medelstora företag, 17 % är enskilda personer och 0,11 % är stora företag. Det finns inga uppgifter för endast små och medelstora företag.

12 Undersökningar om företags tillgång till finansiering i euroområdet utförda för Europeiska centralbanken och Europeiska kommission sedan 2009.

13 AECM:s rapport från 2016 – Fakta och siffror, medlemsstatistik 2014–2015. Det bör noteras att dessa data inte ger en fullständig bild eftersom de är begränsade till garantier som utfärdats av AECM:s medlemsorganisationer, vilka har ökat med åren.

14 Studie utförd av Economisti Associati i samarbete med EIM Business & Policy Research, The Evaluation Partnership, Centre for Strategy and Evaluation Services och Centre for European Policy Studies.

15 Detta syftar på möjligheten att hitta finansiella intermediärer som är villiga att förvalta garantiinstrumentet och de finansiella intermediärernas förmåga att godkänna lån till ett tillräckligt antal företag som garantiinstrumenten riktar sig till.

16 Initiativ som inleddes av kommissionen och EIB-gruppen.

17 Yttrande nr 2/2016 Efsi: ett tidigt förslag om förlängning och utvidgning (punkterna 2122) (EUT C 465, 13.12.2016).

18 Punkterna 4654 i revisionsrättens särskilda rapport nr 19/2016 Att genomföra EU:s budget med hjälp av finansieringsinstrument – lärdomar av programperioden 2007–2013 (http://eca.europa.eu).

19 För InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag överför EIF avgiften till EIB som sköter den faktiska likviditetsförvaltningen.

20 Med en livstid på 21 år.

21 Europeiska unionen äger 28,1 % av aktiekapitalet och EIB äger 59,9 %. EIB:s kapital ägs av Europeiska unionens 28 medlemsstater.

22 Källa: Se fotnot 11. Uppgifterna är preliminära eftersom inga avgifter eller noll avgifter hade rapporterats för ett stort antal garantifonder.

23 Dock skiljer sig kostnader och avgifter åt avsevärt mellan länder och finansieringsinstrument. Se punkterna 109131 i revisionsrättens särskilda rapport nr 19/2016.

24 Till exempel: punkt 88 i revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2012 Finansieringstekniska instrument för små och medelstora företag som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, punkt 93 i revisionsrättens särskilda rapport nr 19/2016 och punkt 68 i revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2015 Är finansiella instrument ett framgångsrikt och lovande verktyg för landsbygdsutvecklingsområdet? (http://eca.europa.eu).

25 Exempelvis kan en låntagares vilja att tillhandahålla en tillräckligt kvalitativ och stor säkerhet tolkas som ett tecken på dess kreditvärdighet. Källa: Sebastian Schich, Byuoung-Hwan Kim, Guarantee Arrangements for Financial Promises: How Widely Should the Safety Net be Cast? (garantiarrangemang för finansiella löften: hur stort ska skyddsnätet vara?) OECD Journal: Financial Market Trends, volym 2011 – utgåva 1.

26 Förordning (EU) nr 1287/2013.

27 Förordning (EU) nr 1291/2013, bilaga I, del II, avsnitt 2.3.

28 Artikel 140.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

29 På grundval av ett urval av 181 lån från nio intermediärer.

30 Punkt 103 i revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2011 Revisionen av garantiinstrumentet för små och medelstora företag (http://eca.europa.eu).

31 Grundval: det totala antalet företag som hade fått ett lån inom ramen för något av de två nuvarande instrumenten fram till den 30 juni 2016.

32 Se till exempel: Ferrando et al., Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the financial module in CompNet (bedöma företagens ekonomiska villkor och villkor för finansiering i Europa: finansmodulen i CompNet), ECB Working Paper Series nr 1836, 2015 (s. 10).

33 De stora skillnaderna kvarstår även om ett lägre tak tillämpas.

34 Rekommendation 5 i revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2011.

35 Kommissionens svar till punkt 103 i revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2011.

36 InnovFin-garantiinstrumentet för små och medelstora företag gäller lån mellan 25 000 euro och 7,5 miljoner euro.

37 Ferrando och Ruggieri, Financial Constraints and Productivity: Evidence from Euro Area Companies (ekonomiska begränsningar och produktivitet: bevis från företag i euroområdet), ECB Working Paper Series nr 1823, 2015.

38 Ferrando et al., Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the financial module in CompNet (bedöma företagens ekonomiska villkor och villkor för finansiering i Europa: finansmodulen i CompNet), ECB Working Paper Series nr 1836, 2015.

39 Reint Gropp, Christian Gruendl och Andre Guettler, The Impact of public guarantees on bank risk taking – Evidence from a natural experiment (offentliga garantiers inverkan på bankers risktagande – bevis från ett naturligt experiment), ECB Working Paper Series nr 1272, december 2010.

40 Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe (kreditgarantisystem för utlåning till små och medelstora företag i Central-, Öst- och Sydösteuropa), en rapport från Vienna Initiative Working Group on Credit Guarantee Schemes, 2014.

41 KOM(2008) 800 slutlig, 26.11.2008, En ekonomisk återhämtningsplan för Europa.

42 Skäl 3, 11 och 27 i Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1639/2006 av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15), skäl 1, artikel 8.1 och artikel 17.1 i förordning nr 1287/2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, skäl 2, 20, 21 och 22 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

43 Inom ramen för garantierna är hävstångseffekten (i form av lånevolym genom offentlig finansiering) vanligen högre eftersom den offentliga budgeten endast täcker avsättningar för framtida förluster.

44 Systemet genomfördes inom ramen för gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag (Jeremie).

45 Den här frågan fanns med redan i vår tidigare revision av garantiinstrumentet för små och medelstora företag; se revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2011.

46 Studien utarbetades av en forskningsgrupp från Politecnico di Milano School of Management och Emlyon Business School: Bertoni, Colombo och Quas (2016), Final report: Long-term effects of loan portfolio guarantees on SMEs’ performance (slutrapport: låneportföljgarantiers långsiktiga effekter på små och medelstora företags resultat), (kommande).

47 Löneutgifterna (de totala kostnaderna för de anställda i ett företag använt som mått på anställning), försäljningen, de samlade tillgångarna, kapitaltäckningsgraden (andelsägarnas medel delat med de totala tillgångarna), balanslikviditeten (omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder), avkastning med tillgångar (intäkter före skatt delat på de totala tillgångarna), den sammanlagda faktorproduktiviteten och sannolikheten för överlevnad.

48 Lelarge, C., Sraer, D. och Thesmar, D., Entrepreneurship and credit constraints: Evidence from a French loan guarantee program (företagande och kreditbegränsningar: bevis från ett franskt lånegarantiprogram), International differences in entrepreneurship (internationella skillnader i företagande), University of Chicago Press, 2010, (s. 243–273).

49 Asdrubali Pierfederico, Signore Simone, The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE Countries (EU-garantiers ekonomiska påverkan på krediter till små och medelstora företag, bevis från CESEE-länder), EIF Research & Market Analysis (EIF:s forskning och marknadsanalys), arbetsdokument 2015/29.

50 SEC(2005) 433 of 6.4.2005 – Annex to the Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007–2013) (bilaga till förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013).

51 Punkt 104 i revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2011.

52 Revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2011, kommissionens svar till rekommendation 6.

53 KOM(2011) 834 slutlig, 31.11. 2011 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020).

54 Sammanfattande utvärderingsrapport från EIB:s avdelning för verksamhetsutvärdering, Evaluation of the EIF’s SME Securitisation Activities 2004–2015 (utvärdering av EIF:s värdepapperisering för små och medelstora företag 2004–2015), mars 2017.

55 Detta handlar om möjligheten att använda EU-insatser för att påverka den politiska utvecklingen i medlemsstaterna och överföra expertkunskaper från EU och EIF till myndigheter och/eller finansinstitut i medlemsstaterna.

56 Se även Final Evaluation of the Entrepreneurship and Innovation Programme (slutlig utvärdering av programmet för företagande och innovation), enligt vilken finansieringsinstrument ska gå vidare när ett tillvägagångssätt har upprättats och fått en bredare spridning, Centre for Strategy & Evaluation Services LLP, april 2011.

57 Förordning (EU) nr 1291/2013, bilaga 1, s. 144.

58 Se Eurostats ordförklaringar http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained. Innovationer ska vara nya för företaget i fråga: produktinnovationer behöver inte nödvändigtvis vara nya för marknaden och när det gäller processinnovationer behöver företaget inte nödvändigtvis ha varit först med att införa processen.

59 Observera att författarna till bedömningen från 2011 av Economisti Associati et al. (se fotnot 14) ansåg att en snävare definition av innovation var mer meningsfull. Den snävare definitionen skulle omfatta produktnyheter ur ett marknadsperspektiv eller nya produkters/projekts bidrag till försäljningen.

60 Enligt gemenskapens innovationsundersökning 2012 ägnade sig 52,8 % av företagen åt innovation mellan 2008 och 2010 och enligt gemenskapens innovationsundersökning 2014 var siffran 48,9 % mellan 2010 och 2012 och 49,1 % mellan 2012 och 2014.

61 Grundval: det totala antalet företag som hade fått ett lån fram till den 30 juni 2016.

62 Baserat på Eurostats aggregeringsmatris med branschkoder som används för att samla in statistik om högteknologiska branscher och kunskapsintensiva tjänster.

63 SEK(2011)1427 slutlig, 30.11.2011 Impact Assessment accompanying the Communication from the Commission ”Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation’ (konsekvensbedömning som åtföljer kommissionens meddelande ”Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation”).

64 Europeiska kommissionen: temadokument till högnivågruppen om att maximera effekten av EU:s forsknings- och innovationsprogram 2017.

65 Baserat på resultaten av gemenskapens innovationsundersökning 2014.

66 Detta poängteras av Bosworth, Barry, Andrew S. Carron, och Elisabeth Rhyne, The Economics of Federal Credit Programs (ekonomin bakom federala kreditprogram), Washington DC: Brookings Institution, 1987.

67 Center for Global Development, When will we ever learn? – Improving lives through impact evaluation (när ska vi äntligen lära oss? – förbättra liv genom konsekvensbedömning), rapport från arbetsgruppen för utvärderingsgapet, 2006.

68 Asdrubali Pierfederico och Signore Simone, The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE Countries (EU-garantiers ekonomiska påverkan på kredit till små och medelstora företag, bevis från CESEE-länder), EIF Research & Market Analysis (EIF:s forskning och marknadsanalys), arbetsdokument 2015/29.

69 En sådan utvärdering kräver specifika data, vilket exempelvis framgår i Bondonio, Biagi och Stancik, Counterfactual Impact Evaluation of Public Funding of Innovation, Investment and R&D (kontrafaktisk konsekvensbedömning av offentlig finansiering av innovation, investering och FoU), gemensamma forskningscentrumets tekniska rapporter, 2016.

70 Artikel 128.3 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

71 Exempelvis kan åtkomst ges i Frankrike av kommittén för insynsskydd i statistik vid franska nationella institutet för statistik och ekonomiska studier.

72 Eurostat.

73 Används till exempel av vissa centralbanker.

74 Enligt ekonomisk teori delar leverantörer och användare på de ekonomiska fördelarna med alla stöd, oavsett den lagliga rätten.

1 Asdrubali, Pierfederico och Signore, Simone, The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE Countries (EU-garantiers ekonomiska påverkan på kredit till små och medelstora företag, bevis från CESEE-länder), EIF Research & Market Analysis (EIF:s forsknings- och marknadsanalys), arbetsdokument 2015/29.

2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5

3 Pressmeddelande på lettiska: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro och produktbeskrivning på engelska: http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=133532

4 Pressmeddelanden: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_cosme_easi_eurobank.htm http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_cosme_greece.htm https://www.nbg.gr/en/business/co-funded-loans/subsidized-loans/cosme

5 http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/etableringslaan.aspx https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20161125_brussels_eafrd_rolf_kjaergaard.pdf

6 Oslomanualen, ISBN 92-64-01308-3.

7 Asdrubali, Pierfederico och Signore, Simone, The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE Countries (EU-garantiers ekonomiska påverkan på kredit till små och medelstora företag, bevis från CESEE-länder), EIF Research & Market Analysis (EIF:s forsknings- och marknadsanalys), arbetsdokument 2015/29.

8 Interim Evaluation of Horizon 2020's Financial Instruments (halvtidsutvärdering av Horisont 2020:s finansieringsinstrument), slutrapport, skriven av Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES).

9 Asdrubali, Pierfederico och Signore, Simone, The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE Countries (EU-garantiers ekonomiska påverkan på kredit till små och medelstora företag, bevis från CESEE-länder), EIF Research & Market Analysis (EIF:s forsknings- och marknadsanalys), arbetsdokument 2015/29.

Händelse Datum
Revisionsplanen antas / Revisionen inleds 15.3.2016
Den preliminära rapporten skickas till kommissionen (eller till ett annat revisionsobjekt) 24.7.2017
Den slutliga rapporten antas efter det kontradiktoriska förfarandet 7.11.2017
Svaren från kommissionen (eller från ett annat revisionsobjekt) har tagits emot på alla språk 24.11.2017

Granskningsteam

I våra särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra effektivitets- och regelefterlevnadsrevisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman. För att uppnå så stor effekt som möjligt väljer vi ut och utformar granskningsuppgifterna med hänsyn till riskerna när det gäller resultat eller regelefterlevnad, storleken på de aktuella intäkterna eller kostnaderna, framtida utveckling och politiskt intresse och allmänintresse.

Denna rapport producerades av revisionsrättens avdelning IV – där ledamoten Baudilio Tomé Muguruza är ordförande – som är inriktad på områdena marknadsreglering och en konkurrenskraftig ekonomi. Revisionsarbetet leddes av ledamoten Neven Mates med stöd av Georgios Karakatsanis (chef för det kroatiska kansliet), Marko Mrkalj (attaché), Marion Colonerus (förstechef) och Josef Jindra (uppgiftsansvarig). Granskningsteamet bestod av Jiri Benes, Christian Detry, Andras Augustin Feher, Ezio Guglielmi och Martin Puc.

Från vänster till höger: Georgios Karakatsanis, Josef Jindra, Ezio Guglielmi, Neven Mates, Martin Puc och Christian Detry.

Kontakt

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tfn +352 4398-1
Frågor: eca.europa.eu/sv/Pages/ContactForm.aspx
Webbplats: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu).

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2017

PDFISBN 978-92-872-8616-1ISSN 1977-5830doi:10.2865/923647QJ-AB-17-020-SV-N
HTMLISBN 978-92-872-8625-3ISSN 1977-5830doi:10.2865/76502QJ-AB-17-020-SV-Q

© Europeiska unionen, 2017

För all användning eller återgivning av foton eller annat material som Europeiska unionen inte har upphovsrätten till måste tillstånd inhämtas direkt från upphovsrättsinnehavaren.

KONTAKTA EU

Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor på http://europa.eu/contact

Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:

 • Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
 • Ring telefonnumret +32 22999696.
 • Mejla via webbplatsen (http://europa.eu/contact).

EU-INFORMATION

På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (http://europa.eu).

EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer från EU Bookshop (http://publications.europa.eu/eubookshop). Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor (http://europa.eu/contact).

EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1951, finns på alla officiella EU-språk på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu).

Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv/home?) finns dataserier från EU. Dataserierna får laddas ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.