Osobitná správa
č.22 2019

Požiadavky EÚ na národné rozpočtové rámce: je potrebné ďalej ich posilňovať a lepšie monitorovať ich uplatňovanie

O tejto správe: V tejto správe sa posudzuje, či sa opatreniami Komisie zameranými na posilnenie rozpočtových rámcov členských štátov EÚ dosiahli zamýšľané výsledky. Legislatívne opatrenia EÚ boli určitým stimulom. Právny rámec však možno zlepšovať a Komisia má doteraz len obmedzenú istotu, že členské štáty uplatňujú požiadavky EÚ náležite. Okrem toho existuje riziko rozdielov medzi tým, ako súlad vnútroštátnych a strednodobých fiškálnych plánov s fiškálnymi pravidlami EÚ posudzuje Komisia a nezávislé fiškálne inštitúcie, čím by sa mohla znížiť účinnosť fiškálneho rámca EÚ. A napokon účinnosť Európskej fiškálnej rady obmedzuje súčasné inštitucionálne usporiadanie a skutočnosť, že Komisia môže jej rady bez primeraného vysvetlenia nezohľadniť.
Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.

Táto publikácia je dostupná v 23 jazykoch v tomto formáte:
PDF
PDF General Report

Zhrnutie

I

V úsilí napraviť základné príčiny finančnej krízy Komisia dospela k záveru, že fiškálny rámec založený na pravidlách je potrebné doplniť záväznými vnútroštátnymi ustanoveniami. Preto navrhla tri legislatívne akty, ktoré majú posilniť národné rozpočtové rámce (t. j. spôsob, akým sa vykonávajú rozpočtové politiky). Dva z týchto troch aktov boli prijaté (v roku 2011 ako súčasť balíka šiestich legislatívnych aktov a v roku 2013 ako súčasť balíka dvoch legislatívnych aktov), zatiaľ čo legislatívny proces návrhu smernice z roku 2017 stále prebieha. Okrem toho v roku 2012 podpísalo medzivládnu zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii 25 členských štátov.

II

V legislatívnych aktoch sa okrem iného od členských štátov vyžadovalo, aby zriadili nezávislé fiškálne inštitúcie, stanovili vnútroštátne fiškálne pravidlá a zaviedli viacročné rozpočtové rámce založené na pravidlách. Riadne navrhnuté nezávislé fiškálne inštitúcie sa spájajú s lepším dodržiavaním fiškálnych pravidiel a s presnými a menej skreslenými makroekonomickými a rozpočtovými prognózami, zatiaľ čo sa vo všeobecnosti usudzuje, že strednodobé rozpočtové rámce prispievajú k lepšej fiškálnej výkonnosti, keďže ukazujú, či a akým spôsobom súčasné politické rozhodnutia a budúce programy zodpovedajú udržateľným strednodobým prideleným rozpočtovým prostriedkom.

III

Cieľom auditu bolo posúdiť, či sa opatreniami Komisie zameranými na posilnenie rozpočtových rámcov členských štátov EÚ dosiahli zamýšľané výsledky. Na tento účel sme preskúmali, či:

 1. právne požiadavky EÚ na národné rozpočtové rámce sú účinné;
 2. národné rozpočtové rámce boli posilnené prostredníctvom primeranej a jasnej interakcie medzi Komisiou, nezávislými fiškálnymi inštitúciami a Európskou fiškálnou radou;
 3. Komisia primerane posúdila, ako boli právne požiadavky EÚ vykonané a uplatňované v členských štátoch.
IV

Legislatívna činnosť EÚ poskytla stimul pre posilnenie národných rozpočtových rámcov. Právny rámec je však možné zlepšiť. V porovnaní s medzinárodnými štandardmi a najlepšími postupmi sú požiadavky v niekoľkých ohľadoch miernejšie, najmä tie, ktoré sa týkajú strednodobých rozpočtových rámcov a nezávislých fiškálnych inštitúcií. Smernica, ktorú Komisia navrhla v roku 2017, sa zaoberá niektorými – ale nie všetkými – nedostatkami, ktoré sme zaznamenali.

V

Dodržiavanie vnútroštátnych fiškálnych pravidiel hodnotia nezávislé fiškálne inštitúcie. Niektoré nezávislé vnútroštátne fiškálne inštitúcie, ako aj Komisia, okrem toho hodnotia aj to, ako členské štáty dodržiavajú fiškálne pravidlá EÚ, a to buď preto, že majú povinnosť tak urobiť na základe vlastného právneho základu, alebo preto, že sa tak dobrovoľne rozhodli. Komisia pri svojom hodnotení využíva svoje diskrečné právomoci, ako aj iné faktory, čo vytvára riziko, že Komisia a nezávislé finančné inštitúcie budú posudzovať súlad s fiškálnymi pravidlami EÚ nejednotne. Ak by sa riziko stalo skutočnosťou, účinnosť fiškálneho rámca EÚ by sa znížila.

VI

V „správe piatich predsedov“ uverejnenej v roku 2015 sa navrhovalo zriadiť Európsku fiškálnu radu, ktorá by na európskej úrovni verejne a nezávisle posudzovala výkonnosť štátnych rozpočtov a ich plnenie na základe fiškálnych cieľov EÚ. Komisia ju v tom istom roku zriadila prostredníctvom rozhodnutia. Usporiadanie a mandát Európskej fiškálnej rady nepostačovali na úlohy stanovené v tejto správe. Navyše súčasné inštitucionálne usporiadanie ešte možno zlepšiť, pokiaľ ide o jej nezávislosť. Komisia môže v konečnom dôsledku ignorovať návrhy a odporúčania, ktoré vydala Európska fiškálna rada, bez toho, aby poskytla príslušné vysvetlenie.

VII

Komisia má zatiaľ len obmedzenú istotu, že požiadavky EÚ týkajúce sa národných rozpočtových rámcov sú správne vykonávané a uplatňované. V skutočnosti ešte nebolo dokončené hodnotenie súladu vnútroštátnych právnych predpisov s požiadavkami smernice 2011/85. Uplatňovanie právneho rámca EÚ sa buď ešte neposúdilo alebo bolo posúdené v príliš skorej fáze vykonávania na to, aby mohlo byť užitočné.

VIII

Komisii odporúčame, aby:

 1. posilnila spoluprácu s nezávislými fiškálnymi inštitúciami, aby sa minimalizovali rozdiely medzi tým, ako súlad s fiškálnymi pravidlami EÚ posudzuje Komisia a nezávislé fiškálne inštitúcie;
 2. preskúmala požiadavky na národné rozpočtové rámce aj s prihliadnutím na medzinárodné normy a osvedčené postupy;
 3. posilnila Európsku fiškálnu radu;
 4. sa zaoberala nedoriešenými prípadmi súvisiacimi s neplnením povinností a zvýšila uistenie o fungovaní národných rozpočtových rámcov.

Úvod

Základné informácie

01

Keďže vypuknutie krízy štátneho dlhu v roku 2009 ohrozovalo stabilitu eurozóny, zákonodarcovia EÚ prijali niekoľko legislatívnych aktov na zlepšenie fiškálneho riadenia v EÚ. Cieľom bolo zlepšiť vykonávanie Paktu stability a rastu (PSR) a posilniť národné rozpočtové rámce1 (prvky národných rozpočtových rámcov sú uvedené v rámčeku 1).

Rámček 1

Národné rozpočtové rámce

Národné rozpočtové rámce sú opatrenia, postupy, pravidlá a inštitúcie, z ktorých vychádzajú rozpočtové politiky.

Prvky národných rozpočtových rámcov

Zdroj: EDA.

02

V odbornej ekonomickej literatúre panuje všeobecná zhoda o tom, že viacročné rozpočtové rámce založené na pravidlách sú spojené s lepšou fiškálnou výkonnosťou2, pretože ukazujú, ako súčasné politické rozhodnutia a budúce programy zodpovedajú udržateľným strednodobým rozpočtovým prostriedkom. Dôveryhodné strednodobé rozpočtové rámce (MTBF) môžu verejným správam takisto pomôcť pri zosúlaďovaní požiadaviek na fiškálnu udržateľnosť s možným využitím fiškálnych politík na zmiernenie účinkov hospodárskych a finančných otrasov3.

03

Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) si členské štáty v súvislosti s rozpočtovými politikami zachovávajú svoju zvrchovanosť. Je však potrebná koordinácia politík, aby sa zabránilo negatívnym účinkom presahovania a hrozbám pre menovú stabilitu v eurozóne. Komisia usúdila, že na to, aby bola táto koordinácia úspešná, musia byť rozpočtové ciele EÚ súčasťou vnútroštátnych rozpočtových politík4. V roku 2005 „Rada usúdila, že mechanizmy riadenia na vnútroštátnej úrovni by mali dopĺňať rámec EÚ“5. V tom čase však nebola poskytnutá žiadna všeobecná analýza i) nedostatkov v existujúcom rámci EÚ alebo ii) budúcej koordinácie oboch mechanizmov riadenia. V októbri 2009 Rada EÚ (ďalej len „Rada“) opätovne dospela k záveru, že národné rozpočtové rámce by sa mali posilniť v záujme podpory dlhodobej fiškálnej udržateľnosti6.

04

Komisia od roku 2006 zhromažďuje prostredníctvom prieskumov medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi kvalitatívne informácie a údaje o hlavných prvkoch národných rozpočtových rámcov (t. j. numerické fiškálne pravidlá, nezávislé fiškálne inštitúcie a strednodobé rozpočtové rámce). Tieto informácie sa vkladajú do databázy fiškálneho riadenia Komisie a používajú sa na výpočet ukazovateľov sily a kvality týchto prvkov.

Právny rámec

05

V dôsledku politických diskusií bolo pri vývoji spoločného právneho rámca prvým krokom prijatie smernice 2011/857, jedného zo šiestich legislatívnych opatrení známych ako „balík šiestich legislatívnych aktov“. V smernici 2011/85 sa stanovujú minimálne požiadavky na národné rozpočtové rámce (prehľad príslušných právnych aktov a procesu ich schvaľovania sa nachádza v prílohe I):

 1. fiškálne plánovanie členských štátov by malo byť založené na realistických makroekonomických a rozpočtových prognózach poskytnutých určenou inštitúciou;
 2. členské štáty by mali mať osobitné fiškálne pravidlá, ktorých dodržiavanie musia monitorovať nezávislé orgány;
 3. členské štáty by mali mať dôveryhodný a účinný strednodobý rozpočtový rámec, ktorý zahŕňa minimálne trojročné obdobie fiškálneho plánovania;
 4. členské štáty by mali mať komplexné, konzistentné a transparentné systémy rozpočtového účtovníctva a štatistického vykazovania.
06

Druhým krokom bola medzivládna Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii podpísaná v marci 2012, a najmä rozpočtová dohoda (hlava III), doplnená v júni 2012 o oznámenie Komisie, ktorým sa stanovuje sedem spoločných zásad8 (ďalej len „spoločné zásady Komisie“). Od zmluvných strán viazaných rozpočtovou dohodou (všetkých 19 členských štátov eurozóny, Bulharska, Dánska a Rumunska) sa vyžaduje, aby vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch zakotvili pravidlo vyrovnaného rozpočtu a zriadili automatický korekčný mechanizmus, ako aj nezávislú fiškálnu inštitúciu (pozri rámček 2).

Rámček 2

Vysvetlené pojmy

Štrukturálne saldo: skutočné rozpočtové saldo očistené o cyklickú zložku a jednorazové a iné dočasné opatrenia. Štrukturálne saldo udáva mieru základného trendu v rozpočtovom salde.

Pravidlo vyrovnaného rozpočtu: stav rozpočtu verejnej správy musí byť vyrovnaný alebo prebytkový. V Pakte stability a rastu, ako aj v Zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii sa toto pravidlo považuje za dodržané, ak ročné štrukturálne saldo verejnej správy dosahuje strednodobý rozpočtový cieľ. V Pakte stability a rastu je ako dolná hranica štrukturálneho salda pre členské štáty eurozóny stanovená hodnota –1 % hrubého domáceho produktu (HDP), ktorá je v rozpočtovom pakte ďalej sprísnená na –0,5 % (okrem členských štátov s nízkym dlhovým rizikom a nízkym rizikom v oblasti udržateľnosti).

Automatický korekčný mechanizmus: povinnosť vykonať nápravné opatrenia, ktorá sa automaticky aktivuje v prípade značných zistených odchýlok od strednodobého rozpočtového cieľa alebo postupu úprav vedúceho k tomuto cieľu.

07

Vo všeobecnosti sa usudzuje, že dobre navrhnuté nezávislé fiškálne inštitúcie súvisia s lepšou fiškálnou výkonnosťou9, lepším dodržiavaním fiškálnych pravidiel10 a presnejšími a menej skreslenými makroekonomickými a rozpočtovými prognózami11.

08

Tretím krokom bolo prijatie nariadenia č. 473/201312, ktoré je súčasťou balíka dvoch legislatívnych aktov a ktorého cieľom bolo okrem iného začleniť ustanovenia Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii pre členské štáty eurozóny do práva EÚ.

09

Komisia napokon v decembri 2017 predložila Rade návrh smernice s cieľom začleniť obsah Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii do právnych predpisov EÚ13 (ďalej len „návrh smernice z roku 2017“). V čase písania tejto správy bol proces prijatia v Rade pozastavený, kým Komisia neposúdi balík šiestich a balík dvoch legislatívnych opatrení, čo sa má uskutočniť do konca roka 201914. Tiež Európsky parlament k návrhu zatiaľ nevydal stanovisko.

10

V roku 2015 Komisia zriadila rozhodnutím Európsku fiškálnu radu (EFB) (ďalej len „rozhodnutie o zriadení EFB“)15. Toto rozhodnutie vychádzalo z odporúčania v „správe piatich predsedov“16 na zriadenie poradnej Európskej fiškálnej rady s cieľom posilniť rámec riadenia EÚ okrem iného koordináciou a doplnením vnútroštátnych nezávislých fiškálnych inštitúcií a poskytovaním verejného a nezávislého posúdenia výkonnosti rozpočtov a ich plnenia na základe fiškálnych cieľov EÚ.

Rozsah auditu a audítorský prístup

11

V rokoch 2016 a 2018 sme preskúmali nápravnú17 aj preventívnu časť18 Paktu stability a rastu, ako aj postup pri makroekonomickej nerovnováhe19. Na dokončenie nášho obrazu o správe hospodárskych záležitostí EÚ sme sa rozhodli vykonať audit opatrení týkajúcich sa fiškálnej stability.

12

Cieľom auditu bolo posúdiť, či opatrenia Komisie zamerané na posilnenie rozpočtového rámca členských štátov EÚ so zreteľom na tri kľúčové prvky, t. j. i) fiškálne pravidlá a korekčný mechanizmus; ii) strednodobé rozpočtové rámce a iii) nezávislé fiškálne inštitúcie (pozri rámček 1), dosiahli plánované výsledky. Na tento účel sme preskúmali, či:

 1. právne požiadavky EÚ na národné rozpočtové rámce boli účinné;
 2. národné rozpočtové rámce boli posilnené prostredníctvom vhodnej a jasnej interakcie medzi Komisiou, nezávislými fiškálnymi inštitúciami a EFB a
 3. Komisia primerane posúdila, ako boli v členských štátoch vykonané a uplatňované právne požiadavky EÚ.
13

Zamerali sme sa na prípady ôsmich členských štátov zaradených do našej audítorskej vzorky (Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Portugalsko a Holandsko)20. Naša analýza sa však v prípade potreby zaoberala aj prípadmi iných členských štátov. Analyzovali sme aj úlohu a postavenie Európskej fiškálnej rady vo fiškálnom rámci EÚ.

14

Naše audítorské kritériá sme odvodili z rôznych zdrojov: i) právne dokumenty; ii) dokumenty a referenčné hodnoty Komisie; a iii) vydané dokumenty a štandardy vypracované rôznymi inštitúciami EÚ, inými medzinárodnými organizáciami alebo výskumnými pracovníkmi. Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v príslušných oddieloch tejto správy.

15

Audítorské dôkazy sme zhromaždili na základe:

 1. prehľadu príslušnej dokumentácie Komisie a Európskej fiškálnej rady;
 2. prehľadu publikácií, usmernení a štandardov od medzinárodných organizácií (MMF, OECD, Svetová banka), ako aj príslušných nezávislých inštitúcií a akademickej literatúry;
 3. online prieskumu nezávislých fiškálnych inštitúcií v EÚ, na ktorý odpovedalo 31 nezávislých fiškálnych inštitúcií z 26 členských štátov21;
 4. pohovorov so zamestnancami Generálneho riaditeľstva pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN);
 5. pohovorov so zamestnancami príslušných ministerstiev, nezávislých fiškálnych inštitúcií, centrálnych bánk a think tankov v našej vzorke ôsmich členských štátov s cieľom získať spätnú väzbu o požiadavkách EÚ a ich uplatňovaní.
16

Účelom tejto osobitnej správy je prispieť do diskusií v Európskom parlamente a Rade o návrhu smernice z roku 2017 o posilnení fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch, ako to navrhuje Komisia. 

Pripomienky

Právne požiadavky EÚ poskytli stimul pre zlepšenie národných rozpočtových rámcov, ale ešte existuje priestor na zlepšenie

17

Legislatívne opatrenia EÚ (pozri body 05 až 10) boli podľa očakávania stimulom na posilnenie národných rozpočtových rámcov v členských štátoch EÚ. Ako je znázornené na ilustrácii 1, počet vnútroštátnych fiškálnych pravidiel a nezávislých fiškálnych inštitúcií sa po prijatí smernice 2011/85 výrazne zvýšil.

Ilustrácia 1

Vnútroštátne fiškálne pravidlá a nezávislé fiškálne inštitúcie v členských štátoch EÚ

Poznámka: V roku 2011 (červená čiara) bola prijatá smernica 2011/85.

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie.

18

Rôzne prvky národných rozpočtových rámcov sa však v súčasnosti riadia fragmentovaným právnym rámcom (pozri ilustráciu 2). Medzi tieto rôzne prvky patria: i) numerické fiškálne pravidlá; ii) korekčný mechanizmus; iii) strednodobé rozpočtové rámce; iv) nezávislé fiškálne inštitúcie a v) rozpočtové postupy.

Ilustrácia 2

Fragmentácia právneho rámca

* Niektoré ustanovenia sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo.

Zdroj: EDA.

19

Vedľa seba existujú rôzne právne akty rozdielneho právneho charakteru (právo EÚ a medzivládna zmluva):

 • miera ich vykonateľnosti sa líši (Súdny dvor EÚ môže rozhodnúť iba o transpozícii Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii; v súvislosti s uplatňovaním Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii nemajú inštitúcie EÚ nijakú právomoc zabezpečiť presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje),
 • zatiaľ čo niektoré ustanovenia sú zakotvené v nariadeniach, ktoré sú priamo uplatniteľné, iné sú stanovené v smernici, pričom členské štáty majú čas na ich transpozíciu a môžu sa slobodne rozhodnúť, ako ich budú uplatňovať, výsledkom čoho je väčšia rozmanitosť vnútroštátnych rámcov,
 • miera uplatniteľnosti v niektorých členských štátoch sa líši, najmä v závislosti od toho, či patria do eurozóny.
20

Komisia vypracovala smernicu 2011/85 vo veľmi krátkom čase (tri mesiace). Zdôraznila, že smernica 2011/85 by sa mala považovať skôr za súbor „minimálnych požiadaviek“ ako za najlepší postup alebo dokonca za žiaduce prvky pre strednodobý rozpočtový rámec. Uviedla, že začlenenie najlepších postupov do právneho rámca EÚ „by nebolo zlučiteľné so značnými rozdielmi v administratívnych a inštitucionálnych štruktúrach členských štátov“22.

21

Ako sa uvádza v bode 09, účelom návrhu smernice z roku 2017 bolo začleniť podstatu Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii do právnych predpisov EÚ. Komisia sa nerozhodla pre doslovnú transpozíciu, ale pre to, čo nazýva „teleologický prístup“, t. j. zapracovanie so zameraním na základný cieľ rozpočtovej dohody, konvergenciu verejného dlhu na obozretnú úroveň. Pokiaľ ide o štrukturálne saldo, návrh smernice z roku 2017 si okrem iného vyžaduje strednodobý rozpočtový cieľ, ktorým sa zabezpečí dodržiavanie stropu pomeru dlhu k HDP zakotveného v ZFEÚ, ale bez stanovenia číselného stropu.

22

Európska centrálna banka (ECB) v stanovisku uviedla, že „ustanovenia tejto smernice sa od ustanovení rozpočtovej dohody podstatne líšia, čo môže viesť k oslabeniu pravidiel rozpočtovej dohody“23. Okrem toho treba poznamenať, že návrh smernice z roku 2017 bol predložený pred preskúmaním vhodnosti smernice 2011/85 („preskúmanie vhodnosti“) alebo posúdením fungovania balíka dvoch legislatívnych aktov.

23

Posúdili sme, či boli požiadavky v súčasnom právnom rámci primerané a či sa v návrhu smernice z roku 2017 riešili zistené nedostatky. Urobili sme tak v prípade týchto troch aspektov:

 1. korekčný mechanizmus;
 2. strednodobé rozpočtové rámce;
 3. nezávislé fiškálne inštitúcie.

Nedostatky v ustanoveniach o korekčnom mechanizme

24

Smernicou 2011/85 sa po prvýkrát zaviedla koncepcia korekčného mechanizmu, označovaná ako „dôsledky nedodržania pravidiel“. Nad rámec toho sa v nej však nestanovili konkrétne požiadavky týkajúce sa jeho návrhu a uplatňovania.

25

V Zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii sa vyžaduje automatické spustenie korekčného mechanizmu v prípade značných zistených odchýlok od strednodobého rozpočtového cieľa. Nestanovujú sa v nej priamo konkrétne požiadavky týkajúce sa návrhu a uplatňovania mechanizmu, ale Komisia sa v nej poveruje vypracovaním spoločných zásad, ktoré by členské štáty mali uplatňovať pri navrhovaní vnútroštátnych korekčných mechanizmov. Komisia vydala tieto zásady v júni 2012.

26

Napriek tomu, že tieto zásady boli schválené na politickej úrovni24, nie sú záväzné, pretože boli uverejnené v oznámení Komisie, a teda nemajú žiadny právny účinok okrem toho, že slúžia ako základ pre mechanizmy, ktoré mali zmluvné strany zaviesť. Pokiaľ ide o aktiváciu korekčného mechanizmu (zásada 3), Komisia navrhla, že spustenie korekčného mechanizmu by mohlo závisieť od kritérií na úrovni EÚ, kritérií špecifických pre jednotlivé krajiny, alebo oboch druhov kritérií. Dve tretiny členských štátov sa však rozhodli, že preberú kritériá na úrovni EÚ a nebudú mať konkrétne vnútroštátne kritériá. Nie je teda pravdepodobné, že v týchto členských štátoch budú vnútroštátne korekčné mechanizmy aktivované skôr ako korekčný mechanizmus EÚ v rámci preventívnej časti Paktu stability a rastu.

27

V nariadení č. 473/2013 sa stanovujú určité požiadavky vrátane požiadavky, aby nezávislé orgány podľa potreby poskytovali hodnotenia týkajúce sa spustenia a vykonávania nápravných mechanizmov. V plnej miere sa v ňom však nezohľadňujú spoločné zásady Komisie, ktoré boli vydané pol roka po návrhu nariadenia Komisie č. 473/2013. Napríklad sa v ňom neuvádza, že:

 • korekcia by z hľadiska veľkosti a časového rozvrhu mala byť v súlade s akýmikoľvek odporúčaniami, ktoré Komisia vydala pre príslušný členský štát na základe Paktu stability (zásada 2);
 • spúšťacie faktory aktivácie môžu zahŕňať kritériá stanovené na úrovni EÚ alebo kritériá špecifické pre konkrétnu krajinu (zásada 3);
 • väčšie odchýlky od strednodobého rozpočtového cieľa alebo od postupu úpravy vedúceho k tomuto cieľu by mali viesť k väčším korekciám (zásada 4).
28

Návrh smernice z roku 2017 úplne neodráža spoločné zásady Komisie. Napríklad sa v ňom neuvádza, že spustenie korekčného mechanizmu sa môže opierať buď o kritériá na úrovni EÚ, o kritériá špecifické pre jednotlivé krajiny, alebo o oba druhy kritérií.

29

Napokon, ako zdôraznila ECB, v návrhu smernice z roku 2017 sa nevymedzuje pojem „značné zistené odchýlky“, t. j. okolnosti, za ktorých sa má mechanizmus aktivovať, a neobsahuje žiadne ďalšie usmernenia týkajúce sa rozsahu jeho pôsobnosti. Požiadavka zohľadniť povahu a veľkosť odchýlky je nejasná a môže viesť k veľmi širokým a nedostatočným nápravným opatreniam25.

Nedostatky v ustanoveniach o strednodobých rozpočtových rámcoch

30

Porovnali sme požiadavky stanovené smernicou 2011/85 so štandardmi a najlepšími postupmi odporúčanými MMF, OECD a Svetovou bankou v čase, keď sa vypracovala smernica 2011/85. Tri z týchto štandardov a najlepších postupov do smernice 2011/85 neboli prevzaté (pozri tabuľku 1, riadky vytlačené tučným písmom). V porovnaní s najnovšími štandardmi a najlepšími postupmi MMF/OECD je smernica 2011/85 nedostatočná, pokiaľ ide o ďalšie dva aspekty. Celkovo sa teda v smernici 2011/85 nezohľadnilo 5 z 13 štandardov a najlepších postupov. Stalo sa tak aj napriek skutočnosti, že v čase vypracovania smernice 2011/85 boli stanoviská Komisie k týmto aspektom (pozri prílohu II) v súlade so stanoviskami medzinárodných orgánov.

Tabuľka 1 – Rozdiely medzi štandardmi a najlepšími postupmi MMF/OECD a požiadavkami smernice 2011/85

Charakteristiky strednodobého rozpočtového rámca MMF/OECD Smernica 2011/85
Minimálne 3-ročný strednodobý rozpočtový rámec
Komplexné pokrytie verejnej správy
Úplné zosúladenie s cieľmi fiškálnej politiky verejnej správy a makroekonomickými prognózami
Prognózy budúcich príjmov a výdavkov pri súčasných politikách odlišné od fiškálneho vplyvu nových politických opatrení
Odhadované náklady na daňové výdavky
Proces prípravy rozpočtu pre kapitálové a opakujúce sa výdavky je plne integrovaný
Spoľahlivé predbežné odhady výdavkov na ďalšie roky26
Posúdenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií
Jeden postup na prípravu strednodobého rozpočtového rámca a ročného rozpočtu a plne integrovaná dokumentácia
Výhľadovo orientované kontroly výdavkov (prenesené rozpočtové prostriedky, záväzky na viacročné výdavky, rezervy atď.)
Mechanizmy monitorovania a zodpovednosti
Orientačné stropy na ďalšie roky
Odhad výdavkov na ďalšie roky presunutých z jedného strednodobého rozpočtového rámca do ďalšieho

Poznámka: : zahrnuté, : čiastočne zahrnuté, : nezahrnuté

Zdroj: EDA na základe OECD (2004), The Legal Framework for Budget Systems“ (Právny rámec pre rozpočtové systémy); MMF (2007), Manual on Fiscal Transparency (Príručka fiškálnej transparentnosti; MMF (2010), Lienert, I. a Fainboim, I.,Reforming Budget Systems Laws (Reforma zákonov o rozpočtových systémoch).

31

Podľa dokumentu MMF spôsobuje nedostatočná integrácia medzi strednodobým plánovaním výdavkov a procesom zostavovania rozpočtu neefektívnosť strednodobého plánovania pri obmedzovaní fiškálnej politiky27. Aj keď sa v článku 10 smernice 2011/85 vyžaduje, aby boli právne predpisy o ročnom rozpočte v súlade s ustanoveniami strednodobého rozpočtového rámca alebo riadne vysvetľovali akékoľvek odchýlky, nevyžaduje sa integrovaný proces strednodobého plánovania výdavkov a zostavovania rozpočtu28. Okrem toho sa nevyžaduje, aby rozpočtová dokumentácia zahŕňala prognózy a plnenie príjmov, výdavkov a financovania v strednodobom horizonte na rovnakom základe ako ročný rozpočet29.

32

Podľa dokumentu MMF sú tiež dôležité štyri typy výhľadovo orientovaných kontrolných mechanizmov: i) kontroly akumulácie, zásob alebo čerpania prenesených rozpočtových prostriedkov; ii) pravidelné monitorovanie konzistentnosti aktualizovaných strednodobých prognóz výdavkov so schválenými strednodobými plánmi; iii) dostatočné rezervy medzi výdavkovými záväzkami a výdavkovými plánmi na absorbovanie neočakávaných udalostí bez toho, aby bolo potrebné prehodnotiť priority politík; a iv) dôsledné kontroly schopnosti ministerstiev a agentúr vytvárať viacročné výdavkové záväzky. V smernici 2011/85 sa však nestanovuje vytvorenie výhľadovo orientovaných kontrol výdavkov s cieľom zabezpečiť súlad so strednodobými plánmi, a to ani pri zmene vonkajších podmienok.

33

A nakoniec, smernica 2011/85 neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by sa zaoberalo potrebou, aby vnútroštátne orgány podávali správy o výsledku rozpočtového hospodárenia na porovnateľnom základe s viacročnými plánmi, a ktorým by sa komplexne a transparentne zosúlaďovali akékoľvek odchýlky medzi viacročnými plánmi a skutočnými výdavkami. Okrem toho neexistuje žiadne osobitné ustanovenie, na základe ktorého by verejné správy alebo subjekty zapojené do plnenia rozpočtu boli zodpovedné za akékoľvek neodôvodnené odchýlky od viacročných plánov.

34

V návrhu smernice z roku 2017 sa zavádza požiadavka záväzného strednodobého výdavkového pravidla stanoveného na začiatku legislatívneho obdobia. Takéto pravidlo by poskytlo väčšiu stabilitu rozpočtovému plánovaniu a posilnilo by prepojenie medzi rozpočtom a strednodobým rozpočtovým rámcom. Mohlo by to však ohroziť fiškálnu stabilitu, ak sa rast výdavkov líši od potenciálneho rastu potenciálneho produktu30. Návrh smernice z roku 2017 sa nezaoberal žiadnymi ďalšími nedostatkami31 uvedenými v tabuľke 1.

Nedostatky v ustanoveniach o nezávislých fiškálnych inštitúciách

35

V nariadení č. 473/2013, ktoré je záväzné pre členské štáty eurozóny, sa vymedzujú funkcie, ktoré by mali prevziať nezávislé fiškálne inštitúcie, ako aj prvky a zásady. Tie sú v súlade so spoločnými zásadami Komisie. Boli doplnené v priebehu legislatívneho procesu, pretože zásady boli prijaté až po tom, ako Komisia predložila návrh nariadenia.

36

Porovnali sme ustanovenia o nezávislých fiškálnych inštitúciách s medzinárodnými štandardmi a najlepšími postupmi MMF32 a OECD33. Zistili sme, že právne predpisy EÚ neobsahujú požiadavky, pokiaľ ide o i) počet a dĺžku funkčného obdobia členov rady nezávislej fiškálnej inštitúcie; ii) politiky ľudských zdrojov nezávislých fiškálnych inštitúcií; iii) zostavovanie rozpočtov nezávislých fiškálnych inštitúcií a iv) potrebu externého preskúmania. To viedlo k vytvoreniu rôznych nezávislých fiškálnych inštitúcií, ako je to znázornené v prílohe III a zdôraznené aj v diskusnom dokumente Komisie34.

37

Komisia už v roku 200435 poukázala na dôležitosť toho, aby boli makroekonomické a rozpočtové prognózy vypracované alebo posudzované nezávislou inštitúciou s cieľom zmierniť a prípadne odstrániť ich tendenciu k optimizmu36. Neskôr to bolo potvrdené aj v dokumentoch MMF37 a OECD38. Napriek návrhu Komisie na zahrnutie oboch sa v nariadení č. 473/2013 v jeho prijatej forme vyžaduje, aby nezávislé fiškálne inštitúcie vypracovávali alebo schvaľovali iba makroekonomické prognózy, ale nie rozpočtové prognózy (t. j. predpokladané rozpočtové príjmy a výdavky).

38

V diskusnom dokumente Komisie z roku 2017 (pozri bod 36) sa okrem iného dospelo k záveru, že nezávislým fiškálnym inštitúciám by sa v právnych predpisoch mohla priznať rozsiahlejšia úloha pri príprave alebo schvaľovaní rozpočtových prognóz vzhľadom na ich úlohu vo vzťahu k makroekonomickým prognózam. Nezávislé fiškálne inštitúcie a ďalšie zainteresované strany, s ktorými sme sa stretli, takisto poukázali na toto obmedzenie, pokiaľ ide o rozpočtové prognózy.

39

V roku 2016 sieť nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ, platforma na výmenu názorov a odborných skúseností a združovanie zdrojov, navrhla zoznam minimálnych noriem pre nezávislé fiškálne inštitúcie podobný zásadám OECD, ako aj vytvorenie „účinného systému na ich zabezpečenie“39. Návrh smernice z roku 2017 sa však týmito otázkami nezaoberá: z hľadiska noriem jedinou novou požiadavkou v návrhu smernice z roku 2017 je, aby členské štáty zabezpečili, že nezávislé fiškálne inštitúcie budú dodržiavať zásady pre IFI stanovené v nariadení č. 473/2013.

40

Sieť nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ síce uvítala túto novú požiadavku, ale požiadala, aby „podmienky uvedené v [návrhu smernice z roku 2017]“ boli „doplnené o jasnejšie vymedzenie minimálnych noriem a účinný systém ich zabezpečenia“40. Sieť nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ v tomto vyhlásení dokonca navrhla, že „návrhom by sa ďalej mohli členské štáty zaviazať, aby zabezpečili ambiciózne vykonávanie tejto zásady vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovením postupu a minimálnych požiadaviek“. V januári 2019 sieť nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ pripomenula svoju výzvu na „vypracovanie a prípadné začlenenie primeraných noriem pre návrh a operačnú kapacitu nezávislých fiškálnych inštitúcií do právnych predpisov EÚ“.

41

Berieme tiež na vedomie, že v návrhu smernice z roku 2017 sa počítalo so širšou úlohou nezávislých fiškálnych inštitúcií tým, že boli poverené, aby i) ex anteex post kriticky posudzovali primeranosť strednodobého rozpočtového cieľa a strednodobý plán čistých výdavkov, ii) vyzvali k aktivácii korekčného mechanizmu a iii) monitorovali jeho uplatňovanie a výsledky. Cieľom návrhu smernice z roku 2017 bolo tiež zaviesť do právnych predpisov EÚ zásadu „dodržiavať alebo vysvetliť“.

Nejednotné posudzovanie a neadekvátna koncepcia vytvárajú pre nezávislé fiškálne inštitúcie a Európsku fiškálnu radu riziká

42

V právnych predpisoch EÚ sa vyžaduje, aby členské štáty zaviedli vnútroštátne fiškálne pravidlá a pridelili Komisii a nezávislým fiškálnym inštitúciám odlišné monitorovacie úlohy. Zatiaľ čo Komisia posudzuje súlad návrhov rozpočtových plánov s fiškálnymi pravidlami EÚ, nezávislé fiškálne inštitúcie hodnotia súlad s vnútroštátnymi fiškálnymi pravidlami. V právnych predpisoch EÚ sa však nestanovuje „dvojúrovňová“ štruktúra riadenia, kde by sa Komisia pri svojej monitorovacej úlohe opierala o prácu vykonávanú vnútroštátnymi nezávislými fiškálnymi inštitúciami.

43

Európska fiškálna rada bola zriadená s cieľom posilniť súčasný rámec správy hospodárskych záležitostí (pozri bod 10). Okrem iných úloh by mala hodnotiť vykonávanie fiškálneho rámca EÚ a primeranosť skutočnej fiškálnej pozície na úrovni eurozóny a na vnútroštátnej úrovni.

44

Preto sme posúdili, či:

 1. Komisia a nezávislé fiškálne inštitúcie konzistentne hodnotili súlad s fiškálnymi pravidlami EÚ;
 2. Európska fiškálna rada bola schopná poskytovať nezávislé stanoviská.

Riziko nekonzistentnosti medzi posúdením Komisie a nezávislých fiškálnych inštitúcií týkajúcim sa súladu s fiškálnymi pravidlami EÚ

45

Právne predpisy EÚ nie sú normatívne, pokiaľ ide o vnútroštátne fiškálne pravidlá (napr. so zreteľom na počet, typ a koncepciu), ale stanovuje sa v nich, že by mali účinne podporovať dodržiavanie referenčných hodnôt deficitu a dlhu stanovených v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo ZFEÚ. V praxi strany rozpočtovej dohody (pozri bod 06) prijali vnútroštátne fiškálne pravidlá úzko spojené s pravidlami preventívnej časti Paktu stability a rastu.

46

V zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii ako preventívnej časti Paktu stability a rastu sa vyžaduje rozpočtová pozícia, ktorá je „vyvážená alebo prebytková“, čo znamená štrukturálne saldo, ktoré sa rovná strednodobému rozpočtovému cieľu alebo je vyššie alebo v súlade s postupom úprav smerom k dosiahnutiu tohto cieľa. Okrem toho, pokrok smerom k dosiahnutiu a splneniu strednodobého rozpočtového cieľa sa musí hodnotiť na základe analýzy súladu s referenčnou hodnotou Paktu stability a rastu pre výdavky, t. j. výdavky by nemali rásť rýchlejšie ako potenciálny produkt (v prílohe IV sa porovnávajú pravidlá preventívnej časti Paktu stability a rastu s pravidlami v zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii).

47

Okrem toho v niektorých členských štátoch (napr. Taliansku a Portugalsku) sú nezávislé fiškálne inštitúcie poverené hodnotením dodržiavania fiškálnych pravidiel EÚ. Niektoré nezávislé fiškálne inštitúcie bez takéhoto poverenia (napr. vo Francúzsku) to robia dobrovoľne. Z nášho prieskumu nezávislých fiškálnych inštitúcií vyplynulo, že polovica z nich monitorovala súlad s numerickými fiškálnymi pravidlami EÚ.

48

Nezávislé fiškálne inštitúcie, medzi ktorými sme uskutočnili prieskum, sa domnievali, že ich hodnotenie dodržiavania fiškálnych pravidiel EÚ neviedlo k duplicite úloh s Komisiou, ale že ich skôr dopĺňalo, pretože to môže posilniť vnútroštátnu spoluzodpovednosť za fiškálne pravidlá EÚ. Pri našich rozhovoroch s nezávislými fiškálnymi inštitúciami sa ich odpovede potvrdili. Nezávislé fiškálne inštitúcie, ktoré monitorujú iba súlad s vnútroštátnymi fiškálnymi pravidlami, sa však nezasadzujú za to, aby navyše monitorovali dodržiavanie fiškálnych pravidiel EÚ. Jedným z dôvodov, ktoré uviedli, bolo riziko poškodenia dobrého mena v prípade rozdielnych hodnotení.

49

Keď Komisia a nezávislé fiškálne inštitúcie hodnotia dodržiavanie fiškálnych pravidiel EÚ, môžu skutočne dospieť k odlišným záverom. Jedným z dôvodov je to, že Komisia, ako sme už uviedli v našej osobitnej správe č. 18/2018, pri hodnotení dodržiavania fiškálnych pravidiel EÚ (t. j. súladu s postupom úprav vedúcim k strednodobému rozpočtovému cieľu) vo veľkej miere využívala vlastné uváženie41.

50

Nariadenie, ktorým sa stanovuje Pakt stability a rastu, umožňuje aj relatívne veľkú odchýlku od ročnej referenčnej hodnoty členského štátu42 tým, že pri hodnotení súladu s fiškálnymi pravidlami umožňuje zohľadnenie niekoľkých faktorov. Medzi príklady takýchto faktorov patrí:

 1. realizácia hlavných štrukturálnych reforiem;
 2. nezvyčajné udalosti;
 3. potreba verejných investícií;
 4. nešpecifikované „iné faktory“.
51

Preto aj keď sa členský štát významne odchýli od požadovaných fiškálnych úprav (t. j. zníženie deficitu verejných financií), Komisia by prípadne mohla dospieť k záveru, že nepodnikne žiadne kroky, a usúdiť, že členský štát dodržiava fiškálne pravidlá EÚ.

52

Tieto problémy označili tiež nezávislé fiškálne inštitúcie vo svojich odpovediach na náš prieskum EDA za nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť ich prácu. Približne 40 % nezávislých fiškálnych inštitúcií sa vo svojich odpovediach domnievalo, že tieto problémy môžu potenciálne viesť k tomu, že sa ich hodnotenie súladu so strednodobým rozpočtovým cieľom alebo postupom úprav vedúcim k tomuto cieľu líši od posúdenia Komisie (pozri ilustráciu 3).

Ilustrácia 3

Odpovede na prieskum EDA týkajúci sa nezávislých fiškálnych inštitúcií

Zdroj: prieskum EDA.

53

Ďalšími dôvodmi odchýlok (pozri bod 49) je skutočnosť, že nezávislé fiškálne inštitúcie používajú svoju vlastnú i) metodiku na výpočet potenciálneho produktu a/alebo ii) predpoklady a súbory údajov. Komisia však posilnila svoju spoluprácu s nezávislými fiškálnymi inštitúciami tým, že vysvetlila vlastnú metodiku, aby zabránila takýmto odchýlkam.

54

Napokon, závery Komisie o dodržiavaní fiškálnych pravidiel EÚ členskými štátmi môžu zohľadňovať diskusie medzi Komisiou a vládou danej krajiny, na ktorej sa nezávislé fiškálne inštitúcie nezúčastňujú.

55

Európska fiškálna rada už spomenula riziko nekonzistentnosti medzi závermi nezávislých fiškálnych inštitúcií a závermi Komisie43, čo potvrdil aj náš prieskum. V skutočnosti 20 % nezávislých fiškálnych inštitúcií uviedlo, že takéto rozdiely už zaznamenali. Rámček 3 poskytuje príklady odlišných záverov.

Rámček 3

Hodnotenia Komisie a nezávislého fiškálneho orgánu s odlišnými závermi – príklady

Írska nezávislá fiškálna inštitúcia (Irish Fiscal Advisory Council – IFAC) vo svojej správe o fiškálnom posúdení z novembra 2016 uviedla, že návrh rozpočtového plánu Írska na rok 2017 vykazoval „nesúlad s požiadavkami rozpočtových pravidiel stanovenými vo vnútroštátnom zákone o fiškálnej zodpovednosti a preventívnou časťou EÚ na roky 2016 a 2017“44. Komisia však tento návrh považovala za plne v súlade s ustanoveniami Paktu stability a rastu.

Francúzska nezávislá fiškálna inštitúcia (Haut Conseil des finances publiques – HCFP) vo svojom hodnotení francúzskeho návrhu rozpočtového plánu v septembri 2018 zdôraznila, že „štrukturálne úpravy plánované na rok 2018 (0,1 percentuálneho bodu HDP) a na rok 2019 (0,3 percentuálneho bodu HDP), ktoré budú Komisii predložené na posúdenie, nie sú v súlade s pravidlami preventívnej časti Paktu stability a rastu“. Stanovisko Komisie k návrhu rozpočtového plánu však bolo menej jednoznačné, pretože Francúzsko bolo posúdené ako krajina, pri ktorej „hrozí, že nedodrží pravidlá“.

Zriadenie Európskej fiškálnej rady bolo dobrým krokom, ale je ešte možné posilniť jej úlohu a nezávislosť

56

V „správe piatich predsedov“ boli pre Európsku fiškálnu radu stanovené tieto úlohy:

 • koordinovať sieť vnútroštátnych fiškálnych rád a dodržiavať rovnakú úroveň nezávislosti,
 • poskytovať poradenstvo v oblasti politiky, ale nevykonávať ju. Presadzovanie pravidiel by malo zostať úlohou Komisie, ktorá by mala byť schopná odchýliť sa od stanovísk Európskej fiškálnej rady za predpokladu, že má opodstatnené dôvody a vysvetlí ich,
 • vytvoriť skôr ekonomický než právny úsudok o vhodnej fiškálnej pozícii na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni eurozóny v kontexte fiškálnych pravidiel EÚ. Malo by sa to robiť na základe pravidiel stanovených v Pakte stability a rastu,
 • byť schopná vydávať stanoviská, ak to považuje za potrebné, najmä v súvislosti s posudzovaním programov stability a predkladaním návrhu ročných rozpočtových plánov a plnením štátnych rozpočtov,
 • poskytnúť ex post hodnotenie toho, ako sa vykonával rámec správy.
57

V rozhodnutí o Európskej fiškálnej rade však Komisia vynechala väčšinu vnútroštátneho rozmeru týchto úloh. Európsku fiškálnu radu najmä nepoverila vydávaním stanovísk k národným programom stability alebo konvergenčným programom, návrhu rozpočtových plánov alebo plneniu štátnych rozpočtov. Okrem toho uviedla, že Európska fiškálna rada by mala iba spolupracovať s nezávislými fiškálnymi inštitúciami, a nie ich koordinovať. Zistili sme, že samotné nezávislé fiškálne inštitúcie vystupovali proti koordinácii vykonávanej Európskou fiškálnou radou, pretože by to podľa nich bolo v rozpore s cieľom zvyšovať zodpovednosť členských štátov a poškodzovalo by to ich nezávislosť.

58

V prejave v novembri 2015 predseda Euroskupiny uviedol, že „by bolo vhodné mať veľkú európsku sestru národných fiškálnych rád, ktorá by sa nachádzala mimo Komisie, s cieľom poskytovať nezávislé hodnotenia návrhov vnútroštátnych rozpočtov, na základe ktorého Komisia vydá svoje (politické) stanovisko“.

59

Európska fiškálna rada bola ďalej v „správe piatich predsedov“ vyzvaná, aby „spĺňala rovnakú úroveň nezávislosti“ ako vnútroštátne nezávislé fiškálne inštitúcie, ako je stanovené v nariadení č. 473/2013.

60

V článku 4 rozhodnutia o Európskej fiškálnej rade sa stanovuje, že členovia rady konajú nezávisle. Nezávislosť Európskej fiškálnej rady je však obmedzená jej nedostatočným štatutárnym režimom a obmedzenými zdrojmi45:

 1. predsedu a štyroch členov rady vymenúva Komisia. Ich mandát je na čiastočný úväzok, krátky (tri roky) a jedenkrát obnoviteľný a nie je možné ich odvolať (odvolanie je možné iba v prípade práceneschopnosti alebo vážneho zneužitia úradnej moci);
 2. keďže Európska fiškálna rada bola zriadená rozhodnutím Komisie, Komisia môže zmeniť pravidlá, ktoré ju upravujú;
 3. Európska fiškálna rada nie je finančne nezávislá, keďže nedisponuje vlastným rozpočtom a nemôže slobodne riadiť svoje ľudské zdroje. Jej rozpočet patrí pod rozpočet „Euro a sociálny dialóg“ kabinetu podpredsedu Komisie a pokrýva platy členov (ktorí majú štatút osobitných poradcov) a náklady na ich služobné cesty. Sekretariát Európskej fiškálnej rady je útvarom generálneho sekretariátu Komisie. Jeho výdavky (služobné cesty, pozvanie odborníkov, organizácia seminárov atď.) sú preto hradené z prevádzkového rozpočtu generálneho sekretariátu;
 4. Európska fiškálna rada je pripojená ku generálnemu sekretariátu Komisie, kde sa aj nachádza, a hostiteľské služby pre jej webové sídlo takisto zabezpečuje Komisia.
61

Výsledkom uvedených faktorov je slabý inštitucionálny inštitucionálny rámec, ako upozornila tiež ECB: „vytvorenie Európskej fiškálnej rady na základe rozhodnutia Komisie v rámci jej organizačnej štruktúry nie je v súlade s normami stanovenými pre jej náprotivky na vnútroštátnej úrovni“46. Na rovnaký problém poukázal aj MMF47.

62

Okrem toho, zatiaľ čo v „správe piatich predsedov“ sa uvádza, že Európska fiškálna rada „by mala byť schopná vydávať stanoviská, keď to považuje za potrebné“, v rozhodnutí o Európskej fiškálnej rade sa odkazuje iba na uverejňovanie výročnej správy. Výslovne sa v nej neuvádza možnosť publikovania hodnotení Európskej fiškálnej rady v reálnom čase ani vydávania verejných stanovísk, ktorým v každom prípade bránia jej obmedzené zdroje.

63

V praxi Európska fiškálna rada uverejňuje dva druhy pravidelných správ: 1. posúdenie zámerov fiškálnych politík vhodných pre eurozónu, zo strany EFB uverejňované v júni a 2. výročnú správu uverejňovanú na konci roka. Okrem toho Európska fiškálna rada nedávno uverejnila posúdenie fiškálnych pravidiel EÚ48.

64

Naše hodnotenie štyroch správ vydaných v rokoch 2017 a 2018 je také, že majú dobrú analytickú kvalitu. Potvrdili to zainteresované strany, s ktorými sme sa stretli v členských štátoch zaradených do vzorky, a náš prieskum medzi nezávislými fiškálnymi inštitúciami. Kvalitu analýzy v správach Európskej fiškálnej rady vyhodnotilo 87 % nezávislých fiškálnych inštitúcií ako „dobrú“, pričom 10 % ju opísalo ako „priemernú“ a iba 3 % ako „zlú“.

65

Európska fiškálna rada poskytuje vo výročnej správe hodnotenie vykonávania fiškálneho rámca Únie. V samostatnej časti vydáva aj návrhy na budúci vývoj fiškálneho rámca Únie. Aj keď výročné správy obsahovali aj hodnotenie vybraných aspektov efektívnosti týkajúcich sa nezávislých fiškálnych inštitúcií, napríklad ich uplatňovania zásady „dodržiavať alebo vysvetliť“ a skutočnosti, či je zaručené ich právo na prístup k informáciám, samostatná časť venovaná návrhom neobsahovala nič o tom, ako by Komisia mala situáciu nezávislých fiškálnych inštitúcií zlepšiť.

66

V rozhodnutí o Európskej fiškálnej rade sa navyše nešpecifikuje, ako by mali byť návrhy Európskej fiškálnej inštitúcie začlenené do interného rozhodovacieho procesu Komisie. Komisia môže v skutočnosti ignorovať vydané návrhy Európskej fiškálnej rady bez uvedenia dôvodu, pretože v rozpore s tým, čo bolo navrhnuté v „správe piatich predsedov“, nie je viazaná zásadou „dodržiavať alebo vysvetliť“. Na túto otázku poukázala ECB49 aj európsky ombudsman50.

67

Podpredseda Európskej komisie vo svojej odpovedi európskemu ombudsmanovi vysvetlil, že Európsku fiškálnu radu a vnútroštátne nezávislé fiškálne inštitúcie nemožno striktne porovnávať. Vnútroštátne nezávislé fiškálne inštitúcie dohliadajú na monitorovanie toho, či sú vnútroštátne politiky v súlade s fiškálnymi pravidlami. Európska fiškálna rada nemonitoruje rozpočet EÚ ani jeho plnenie – je nezávislým poradným orgánom Komisie. Z tohto dôvodu podpredseda Európskej komisie tvrdil, že zásada „dodržiavať alebo vysvetliť“ sa v tejto súvislosti neuplatňuje.

68

Kvalita analýzy a kritické stanoviská, ktoré vyjadrila Európska fiškálna rada, naznačujú, že napriek tomu, že je súčasťou Komisie, dokázala sformulovať nezávislé stanoviská. Táto nezávislosť sa však opiera výlučne o súčasných členov Európskej fiškálnej rady, a nie o jej inštitucionálne usporiadanie. Z nášho prieskumu vyplynulo, že nezávislé fiškálne inštitúcie vnímajú nezávislosť Európskej fiškálnej rady nejednoznačne: 53 % sa domnieva, že Európska fiškálna rada má „obmedzenú nezávislosť“, zatiaľ čo 47 % ju považuje za „úplne nezávislú“.

Komisia má zatiaľ len obmedzenú istotu, že národné rozpočtové rámce sa vykonávajú a uplatňujú správne

69

Pôvodné požiadavky na rozpočtové rámce členských štátov neboli stanovené v nariadení, ale mali formu smernice. Vykonávanie týchto požiadaviek preto trvá dlhšie a členské štáty majú voľnú ruku v tom, ako to urobia.

70

Komisia však v správe Verejné financie v HMÚ za rok 2011 (uverejnenej v roku 2012)51 uviedla, že výber smernice „bol reakciou na potrebu dosiahnuť rovnováhu v požiadavkách členských štátov“.

71

Posudzovali sme, či:

 1. Komisia bola schopná dospieť k včasným záverom o súlade vnútroštátnych právnych predpisov s požiadavkami EÚ;
 2. hodnotenie Komisie poskytlo užitočné informácie o vykonávaní a uplatňovaní národných rozpočtových rámcov.

Oneskorené závery o súlade vnútroštátnych predpisov s požiadavkami EÚ spôsobené faktormi, ktoré nie sú všetky pod kontrolou Komisie

72

Lehota na transpozíciu smernice 2011/85 bola 31. decembra 2013. Členské štáty mali povinnosť oznámiť Komisii svoje vnútroštátne vykonávacie opatrenia. Členské štáty vydali 323 vnútroštátnych vykonávacích opatrení, ale iba 67 z nich (20 %) bolo oznámených včas (pozri ilustráciu 4). V skutočnosti museli členské štáty do vnútroštátneho práva súčasne začleniť nielen požiadavky smernice 2011/85, ale aj požiadavky vyplývajúce z nariadenia č. 473/2013 a fiškálnej dohody.

Ilustrácia 4

Oznamovanie vnútroštátnych vykonávacích opatrení za rok

Zdroj: EDA.

73

Keďže všetky členské štáty netransponovali smernicu 2011/85 v stanovenej lehote, Komisia krátko nato začala 17 postupov v prípade nesplnenia povinnosti za „neoznámenie“ vnútroštátnych vykonávacích opatrení. Ako vyplýva z tabuľky 2, väčšina týchto prípadov (14) bola uzavretá do 1 roka, čo je referenčná lehota Komisie52. V dôsledku dlhých procesov prijímania právnych predpisov v Slovinsku a Českej republike tieto krajiny dokončili transpozíciu smernice 2011/85 až v rokoch 2018 a 2019. Tým sa nevyhnutne oneskorilo začatie procesu hodnotenia súladu vo všetkých 17 členských štátoch, ktorých sa týkajú postupy v prípade nesplnenia povinnosti.

Tabuľka 2 – Aktuálny stav postupov v prípade nesplnenia povinnosti vo veci neoznámenia (jún 2019)

Začatie postupu v prípade nesplnenia povinnosti za „neoznámenie“
27. januára 2014
BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, HR, IT, CY, LT, LU, MT, AT, SI, FI, UK
Ukončené v júli 2014 BE, DK, DE, EE, HR, IT, CY, LT, AT, FI, UK V REFERENČNEJ LEHOTE
Ukončené v novembri 2014 EL, LU, MT
Ukončené v júli 2015 BG DVA MESIACE PO REFERENČNEJ LEHOTE
Postúpené Súdnemu dvoru EÚ v júli 2017 SI DLHÉ MEŠKANIE
Prebieha CZ

Zdroj: EDA.

74

Komisia nedokončila hodnotenia súladu, ktoré pozostávali z kontroly transpozície a kontroly zhody, v rámci vlastného referenčného obdobia53 a výkonnostné ciele stanovené v ročných plánoch riadenia GR ECFIN za obdobie 2014 – 2017 boli len čiastočne dosiahnuté.

75

V dôsledku ich transpozície a kontrol zhody začala Komisia v auguste 2016 „pilotné postupy“ EÚ pre 11 členských štátov, v apríli 2017 pre ďalších 7 členských štátov a opäť v júli 2019 pre ďalších 7 členských štátov. Išlo o prvý krok, ako sa pokúsiť vyriešiť problémy pri transpozícii, aby sa podľa možnosti predišlo formálnemu konaniu o nesplnení povinnosti. Pokiaľ ide o tri zostávajúce členské štáty, Komisia sa od septembra 2019 ešte nerozhodla, či začne „pilotné postupy“.

76

Postupnosť „pilotných postupov“ EÚ (pozri tabuľku 3) nebola určená plánom vykonávania, ale skôr operačnými dôvodmi, t. j. možnosťou členských štátov viesť „pilotné dialógy“ s Komisiou v angličtine v prvej vlne a úrovňou vnútornej pripravenosti Komisie na druhú a tretiu vlnu. V dôsledku toho neboli niektoré členské štáty eurozóny s vysokým dlhom verejnej správy, t. j. tie, pre ktoré je dosiahnutie zdravej fiškálnej pozície dôležitejšie, posúdené prednostne (pozri ilustráciu 5).

77

V roku 2014 (rok, do ktorého mali členské štáty ukončiť transpozíciu) predstavovalo sedem členských štátov eurozóny, v prípade ktorých Komisia začala v roku 2019 „pilotný postup“ (pozri ilustráciu 5, tretí stĺpec), 77 % HDP eurozóny (66 % kombinovaného HDP všetkých členských štátov EÚ okrem Spojeného kráľovstva a 56 % kombinovaného HDP všetkých členských štátov EÚ vrátane Spojeného kráľovstva) a 77 % verejného dlhu eurozóny (72 % kombinovaného pomeru verejného dlhu všetkých členských štátov EÚ okrem Spojeného kráľovstva a 60 % kombinovaného verejného dlhu všetkých členských štátov EÚ vrátane Spojeného kráľovstva).

Ilustrácia 5

Rozdelenie členských štátov podľa vĺn prípadov EU Pilot

Zdroj: EDA.

78

18 prípadov EU Pilot, ktoré boli doteraz otvorené v prvej a druhej vlne, bolo ukončených so značným oneskorením a v priemere trvali viac ako 65 týždňov, čo je výrazne nad 20-týždňovou referenčnou lehotou Komisie. V 3 z 18 prípadov sme zaznamenali obzvlášť veľké časové medzery v komunikácii (takmer rok alebo viac), keď Komisia čakala, kým členské štáty vykonajú požadované opatrenia. Tieto tri postupy boli nakoniec ukončené do dvoch rokov od ich začatia. Komisia v jednom prípade zamietla odpovede členského štátu (Belgicko). Komisia spolu ukončila jedenásť „pilotných postupov“ členských štátov kladným posúdením súladu. V ďalších siedmich prípadoch Komisia zamietla odpovede členských štátov. Do septembra 2019 boli štyri z týchto siedmich prípadov uzavreté. Komisia pokračuje vo svojich neformálnej komunikácii s ďalšími členskými štátmi (pozri tabuľku 3), ale zatiaľ nezačala žiadny postup v prípade nesplnenia povinnosti54.

Tabuľka 3 – Trvanie a stav prípadov EU pilot

* Trvanie vypočítané do 30. septembra 2019.

Zdroj: EDA.

79

Komisia musela začať 17 postupov v prípade nesplnenia povinnosti za „neoznámenie“ (pozri bod 73) a členské štáty museli zaviesť ďalších 102 vnútroštátnych vykonávacích opatrení v dôsledku kontrol súladu, ktoré Komisia vykonala počas obdobia 2015 – 2019 (pozri ilustráciu 4). Z toho spätne vyplýva, že Komisia podcenila problémy, ktorým členské štáty čelili pri transponovaní smernice 2011/85 a neprijala iniciatívne opatrenia, ktoré by im pomohli včas vykonať transpozíciu. Aby sa členským štátom pomohlo správne uplatňovať právne predpisy EÚ, Komisia v rôznych fázach politického cyklu často využíva celý rad „nástrojov na podporu dodržiavania predpisov“55. V prípade smernice 2011/85 tak urobila len v obmedzenom rozsahu.

80

K národným rozpočtovým rámcom Komisia pokyny členským štátom poskytla: popri výmenách názorov počas „pilotných postupov“ EÚ sa tiež uskutočňovali prevažne neformálne výmeny názorov (napr. prostredníctvom e-mailov, telefonických hovorov alebo dvojstranných stretnutí), napríklad o preskúmaní návrhov právnych predpisov členského štátu, ktorými sa transponuje smernica 2011/85. Potvrdili to zainteresované strany, s ktorými sme sa stretli, ako aj náš prieskum nezávislých fiškálnych inštitúcií (pozri ilustráciu 6). Je pozoruhodné, že Komisia poskytla menšiu podporu a usmernenia na zabezpečenie účinného uplatňovania národných rozpočtových rámcov ako na zabezpečenie súladu členských štátov s požiadavkami EÚ.

Ilustrácia 6

Odpoveď na prieskum EDA týkajúci sa usmernení a podpory poskytovaných Komisiou

Zdroj: prieskum EDA.

Doterajšie posúdenia Komisie majú obmedzenú informačnú hodnotu buď vzhľadom na načasovanie alebo mandát

81

Analyzovali sme posúdenia Komisie podľa smernice 2011/85, zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a nariadenia č. 473/2013.

Posúdenie uplatňovania smernice 2011/85

82

Po posúdení súladu vnútroštátnych transpozičných opatrení je Komisia povinná monitorovať a posúdiť uplatňovanie smernice 2011/85.

83

Komisia ešte nezačala posudzovať uplatňovanie smernice 2011/85 štruktúrovaným a systematickým spôsobom. Plánuje to urobiť56 po dokončení posúdenia transpozície požiadaviek smernice 2011/85 do vnútroštátnych právnych predpisov všetkými členskými štátmi (pozri tabuľku 3).

84

Do októbra 2019 Komisia ešte nevypracovala stratégiu zahŕňajúcu metodiku, kritériá, čiastkové ciele a výsledky členských štátov s cieľom zabezpečiť primerané a včasné monitorovanie uplatňovania smernice 2011/85.

85

V niektorých prípadoch napriek vykonávaniu smernice 2011/85 členské štáty (napríklad Taliansko a Španielsko) nepreukázali zlepšenie plnenia svojho rozpočtu v súlade s požiadavkami Paktu stability a rastu. Komisia si však ešte neuplatnila svoje monitorovacie právomoci57 tým, že by vykonala posúdenie zamerané na prevádzkovú výkonnosť kľúčových prvkov národných rozpočtových rámcov. Takýto prístup používa napríklad MMF vo svojom hodnotení fiškálnej transparentnosti.

86

Prípadne môže použiť aj metodiku programu pre verejné výdavky a finančnú zodpovednosť (PEFA). Samotná Komisia prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (GR DEVCO) vypracovala metodiku PEFA spolu s MMF a Svetovou bankou. Preto by mala mať interné znalosti potrebné na vykonávanie hodnotení PEFA.

87

V smernici 2011/85 sa okrem posúdenia súladu a uplatňovania vyžadovalo, aby Komisia vykonala do polovice decembra 2018 preskúmanie vhodnosti.

88

Požiadavka na vykonanie preskúmania vhodnosti nebola výslovne zahrnutá do pôvodného návrhu Komisie, ale bola doplnená v priebehu legislatívneho procesu. Okrem toho napriek tomu, že strednodobé rozpočtové rámce sú ústredným prvkom národných rozpočtových rámcov a smernice 2011/85, do rozsahu preskúmania vhodnosti nie sú výslovne zahrnuté. Berieme však na vedomie zámer Komisie strednodobé rozpočtové rámce do rozsahu tohto preskúmania zahrnúť.

89

Napriek lehote v decembri 2018 Komisia do októbra 2019 zatiaľ neuverejnila svoje preskúmanie vhodnosti smernice 2011/85.

90

Na základe ekonomickej štúdie však Komisia v januári 2019 dospela k záveru, že „vnútroštátna spoluzodpovednosť za fiškálne pravidlá EÚ sa v posledných rokoch posilnila vďaka vytvoreniu silnejších vnútroštátnych fiškálnych rámcov v nadväznosti na legislatívne iniciatívy predložené na úrovni EÚ“58. Štúdia bola zameraná na ekonomické dôkazy preukazujúce súvislosť medzi kvalitou strednodobých rozpočtových rámcov (merané indexom strednodobého rozpočtového rámca, pozri bod 04) a cyklicky upraveným primárnym saldom. Toto silné prepojenie sa interpretuje ako ukazovateľ preukazujúci pozitívny vplyv na fiškálnu disciplínu v dôsledku vnútroštátnej spoluzodpovednosti.

91

Index strednodobého rozpočtového rámca hodnotí kvalitu národných rozpočtových rámcov na základe 11 kritérií (pozri tabuľku 4). Na jednu z požiadaviek smernice 2011/85 sa nevzťahuje žiadne kritérium a šesť použitých kritérií nezodpovedá požiadavkám smernice 2011/85, ale iným kritériám, ktoré Komisia považuje za žiaduce.

Tabuľka 4 – Porovnanie medzi požiadavkami smernice 2011/85 na strednodobé rozpočtové rámce a kritériami indexu strednodobého rozpočtového rámca pre starú aj novú (vylepšenú) metodiku

Poznámka: : nezahrnuté.

Zdroj: EDA.

92

Túto analýzu, aj keď je cenná, však nemožno považovať za preskúmanie vhodnosti smernice 2011/85 týkajúcej sa požiadaviek na strednodobé rozpočtové rámce, a to z týchto dôvodov:

 • index strednodobého rozpočtového rámca použitý v tejto analýze je založený na databáze fiškálneho riadenia (pozri bod 04), do ktorej sa prevažne vkladajú skôr informácie poskytované vnútroštátnymi orgánmi ako informácie z autonómneho hodnotenia fungovania národných rozpočtových rámcov Komisiou,
 • kritériá použité na hodnotenie indexu a požiadaviek smernice 2011/85 sa prekrývajú iba čiastočne (pozri bod 91),
 • zlepšenie indexu strednodobého rozpočtového rámca môže odzrkadľovať iba prijatie rozpočtovej reformy, dokonca aj keď ešte nie je funkčná, t. j. index môže zachytiť iba súlad jej návrhu, a nie jej skutočné fungovanie (pozri rámček 4),
 • index strednodobého rozpočtového rámca sa vzťahuje na obdobie 2006 – 2015. Rok 2015 však predchádzal začatiu „pilotných postupov“ EÚ, čo znamená, že index nemohol zachytiť posúdenie Komisie týkajúce sa transpozície alebo uplatňovania smernice 2011/85,
 • index strednodobého rozpočtového rámca ukazuje zlepšenie (zvýšenie skóre) pre členské štáty eurozóny buď v roku 2011 alebo v predchádzajúcich rokoch s výnimkou Francúzska, Nemecka, Fínska (mierne zvýšenia v rokoch 2012, 2013 a 2015) a Luxemburska (2014). Zlepšenia, ku ktorým došlo v roku 2011 a v predchádzajúcich rokoch, však nemožno považovať za zmeny, ktoré odrážajú vplyv smernice 2011/85, ktorá nadobudla účinnosť až 13. decembra 2011. Zlepšenia zaznamenali aj členské štáty, na ktoré sa vzťahuje program finančnej pomoci (Cyprus, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Španielsko a Portugalsko), rovnako ako členský štát v procese zavádzania eura (Litva). Komisia síce vo svojej analýze uznáva úlohu, ktorú hrali programy finančnej pomoci, neoddeľuje však vplyv smernice 2011/85 od dosahu povinností v rámci programu finančnej pomoci alebo úsilia členských štátov o vstup do eurozóny.

Rámček 4

Príklady zvyšujúceho sa skóre indexu MBTF súvisiaceho s prijatím, a nie skutočným fungovaním rozpočtových reforiem

Zistili sme, že Komisia aktualizovala index strednodobého rozpočtového rámca niektorých členských štátov v našej vzorke (Taliansko, Lotyšsko a Luxembursko) bezprostredne po tom, ako prijali rozpočtové reformy (v rokoch 2009, 2013 a 2014, v uvedenom poradí), aj keď uplatňovanie týchto reforiem (a teda ich účinok) bolo postupné a nebolo dokončené do roku 2015.

V prípade Talianska bol v roku 2009 prijatý nový zákon o účtovníctve, bolo však potrebných niekoľko sekundárnych legislatívnych aktov, ktoré boli v priebehu času schválené. Proces vykonávania stále pokračuje (podľa správ ministerstva financií).

Komisia v prípade Luxemburska a Lotyšska v rámci „pilotných postupov“ EÚ identifikovala rozdiely medzi prijatou reformou a požiadavkami smernice 2011/85. Pre ne sa oneskorilo ukončenie „pilotných postupov“. Vnútroštátne orgány museli tieto nedostatky odstrániť prostredníctvom legislatívnych alebo administratívnych zmien, ktoré sa prijali, a teda nadobudli účinnosť, až po konečnom dátume ekonometrickej analýzy.

Posúdenie fiškálnej dohody

93

Podľa zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii je Komisia povinná „včas“ predložiť správu na hodnotenie súladu vnútroštátnych ustanovení prijatých členskými štátmi s fiškálnou dohodou (pozri bod 06). Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi Komisia vydala svoju správu 22. februára 201759. Hodnotenie Komisie sa v súlade so svojím mandátom zameriava na súlad vnútroštátnych ustanovení s právnymi predpismi. Nezískala žiadny mandát na posúdenie účinného uplatňovania nových vnútroštátnych predpisov, ktorými sa transponuje fiškálna dohoda.

94

Zo správy možno vyvodiť tieto hlavné závery:

 • všetky členské štáty zaviedli záväzné pravidlo vyrovnaného rozpočtu, aj keď niektoré iba na ústavnej úrovni,
 • členské štáty odlišne vymedzujú výnimočné okolnosti, ktoré umožňujú dočasnú odchýlku od ich strednodobého rozpočtového cieľa,
 • medzi členskými štátmi sú rozdiely v tom, v akom rozsahu je korekčný mechanizmus automatický, a v rozsahu požadovaných nápravných opatrení,
 • vo všetkých členských štátoch boli prijaté právne ustanovenia o zriadení nezávislých fiškálnych inštitúcií, aj keď Komisia mala určité obavy týkajúce sa záruk nezávislosti niektorých z nich,
 • mnohé členské štáty ešte do svojho právneho rámca nezačlenili zásadu „dodržiavať alebo vysvetliť“ (t. j. keď sa vláda nedrží posúdení nezávislej fiškálnej inštitúcie, musí uviesť dôvody), ale zaviazali sa, že ju budú náležite uplatňovať.
95

Celkové hodnotenie Komisie bolo kladné, aj keď transpozícia fiškálnej dohody bola pomalá a neúplná. Pozitívne hodnotenie súladu 16 členských štátov zo strany Komisie bolo v skutočnosti podmienené splnením záväzkov, ktoré prijali. Ako však zdôraznila ECB60, záväzky „nie sú primeranou náhradou právnych ustanovení, pretože nie sú vymožiteľné“. Hodnotenie Komisie preto nebolo úplné a prijatím záväzkov oslabilo požiadavky.

Posúdenie vykonávania nariadenia č. 473/2013

96

Komisia vykonala v novembri 2014 prvé posúdenie uplatňovania nariadenia č. 473/2013 v rámci preskúmania správy hospodárskych záležitostí zahŕňajúce balík šiestich a balík dvoch legislatívnych aktov. Toto posúdenie však bolo nejednoznačné, pretože prebehlo príliš skoro po nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 473/2013. Nasledujúce posúdenie je naplánované do konca roka 2019.

97

Komisia monitoruje vývoj vnútroštátnych právnych predpisov o národných rozpočtových rámcoch a ich uplatňovanie aj prostredníctvom európskeho semestra61, aj keď v obmedzenej miere: posudzuje, či sa rozpočtové pozície členských štátov približujú k ich strednodobým cieľom (pozri bod 46), ale podrobne nehodnotí fungovanie základných národných rozpočtových rámcov. Ilustrácia 7 poskytuje ďalšie podrobnosti o rôznych krokoch.

Ilustrácia 7

Hodnotenie národných rozpočtových rámcov Komisiou v rôznych krokoch európskeho semestra

Zdroj: EDA.

Závery a odporúčania

98

Preskúmali sme, či sa opatreniami Komisie na posilnenie rozpočtových rámcov členských štátov EÚ dosiahli plánované výsledky. Dospeli sme k záveru, že Komisia predložením smernice 2011/85 a nariadenia 437/2013, ktoré boli prijaté, a návrhu smernice z roku 2017, v súvislosti s ktorým stále prebieha legislatívny proces, prispela k podpore zlepšení národných rozpočtových rámcov (bod 17).

99

Komisia však nevyjasnila, ako bude minimalizovať možné rozdiely medzi tým, ako súlad s fiškálnymi pravidlami EÚ posudzujú nezávislé fiškálne inštitúcie a Komisia v prípadoch, keď súlad s fiškálnymi pravidlami EÚ posudzuje tak Komisia, ako aj nezávislé fiškálne inštitúcie.

100

Existujú prípady, keď Komisia a nezávislá fiškálna inštitúcia dospeli k rôznym záverom. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že keď Komisia posudzuje súlad s pravidlami, plne využíva svoje právomoci udelené na základe právnych predpisov EÚ, a tiež svoje právomoci toto voľné uváženie vykladať. Platí to najmä pre „výnimočné okolnosti“ akceptované ako odôvodnenie zmiernenia požiadaviek na úpravu pre členské štáty, ktoré ešte nedosiahli svoje strednodobé rozpočtové ciele (body 45 až 55).

Odporúčanie 1 – Posúdenie súladu vykonané Komisiou a nezávislými fiškálnymi inštitúciami

Aby mohli nezávislé fiškálne inštitúcie účinne plniť svoju úlohu a aby sa minimalizovali možné rozdiely medzi tým, ako súlad s fiškálnymi pravidlami EÚ posudzujú nezávislé fiškálne inštitúcie a Komisia, Komisia by mala posilniť spoluprácu s nezávislými fiškálnymi inštitúciami.

Časový rámec: od roku 2020

101

Mnohé požiadavky stanovené v právnom rámci EÚ týkajúce sa strednodobých rozpočtových rámcov a nezávislých fiškálnych inštitúcií nespĺňa medzinárodné štandardy a najlepšie postupy MMF a OECD, a to často aj napriek názorov, ktoré vyjadrila samotná Komisia v ekonomických dokumentoch. Návrhom smernice z roku 2017, ak bude schválený, by a tieto nedostatky odstránili iba čiastočne (body 18 až 41).

Odporúčanie 2 – Požiadavky na preskúmanie národných rozpočtových rámcov

Komisia by s cieľom ďalej posilňovať rozpočtové rámce mala preskúmať požiadavky na strednodobé rozpočtové rámce a nezávislé fiškálne inštitúcie a prihliadnuť pri tom tiež k medzinárodným normám a najlepšími postupmi a prípadne navrhnúť opatrenia, ako rozšíriť ich rozsah a účinnosť. Komisia by mala vychádzať z pripomienok uvedených v tejto správe, ako aj z výsledkov svojho preskúmania vhodnosti a posúdenia súladu smernice 2011/85 a nariadenia č. 473/2013.

Časový rámec: do jedného roka od okamžiku, keď Komisia zverejní hodnotenie balíka šiestich a balíka dvoch legislatívnych aktov (ktoré zahŕňajú i smernicu 2011/85 a nariadenie č. 473/2013).

102

Účinnosť Európskej fiškálnej rady obmedzuje súčasné inštitucionálne usporiadanie. Okrem toho sa na Komisiu nevzťahuje zásada „dodržiavať alebo vysvetliť“ (body 56 až 68).

Odporúčanie 3 – Posilniť Európsku fiškálnu radu

Aby sa ďalej posilnilo presadzovanie fiškálnych pravidiel EÚ a nezávislé posúdenie činnosti Komisie so zreteľom na vnútroštátny rozmer, Komisia by mala:

 1. preskúmať mandát a tiež inštitucionálne usporiadanie Európskej fiškálnej rady a uverejniť svoje závery, vrátane odôvodnení v prípade, keď nenavrhne žiadne zmeny;
 2. uplatňovať zásadu „dodržiavať alebo vysvetliť“, podľa ktorej by Komisia mala verejne odôvodniť prípady, keď nerešpektuje posúdenie Európskej fiškálnej rady.

Časový rámec: do jedného roka od okamžiku, keď Komisia zverejní hodnotenie balíka šiestich a balíka dvoch legislatívnych aktov (ktoré zahŕňajú i smernicu 2011/85 a nariadenie č. 473/2013).

103

Komisia ešte neukončila svoje hodnotenie súladu vnútroštátnych právnych predpisov s požiadavkami smernice 2011/85, ktoré zahŕňalo kontrolu transpozície a kontrolu zhody (body 72 až 80).

104

Posúdenie Komisie týkajúce sa uplatňovania právneho rámca EÚ (smernica 2011/85 a nariadenie č. 473/2013) sa buď ešte neuskutočnilo, alebo prebehlo príliš skoro vo fáze vykonávania, aby bolo užitočné (body 84 až 92 a 96).

105

Súčasné monitorovanie vývoja národných rozpočtových rámcov zo strany Komisie je okrem iného založené na databáze fiškálneho riadenia. Vkladajú sa do nej informácie poskytované členskými štátmi, ktoré sa zameriavajú skôr na inštitucionálne usporiadanie než na skutočné fungovanie (bod 92).

Odporúčanie 4 – Posilniť presadzovanie národných rozpočtových rámcov

S cieľom posúdiť, či boli dosiahnuté ciele stanovené v právnych aktoch (smernica 2011/85 a nariadenie č. 473/2013), a vzhľadom na to, že od ich prijatia uplynulo osem až šesť rokov, by Komisia mala:

 1. bez ďalšieho odkladu dokončiť posúdenie súladu;
 2. čo najskôr vykonať a uverejniť komplexné preskúmanie vhodnosti smernice 2011/85;
 3. prepracovať dotazníky fiškálneho riadenia alebo určiť iný vhodný nástroj, aby mohla pravidelne vyžadovať úplné informácie o skutočnom fungovaní vnútroštátnych rozpočtových rámcov;
 4. pravidelne monitorovať fungovanie národných rozpočtových rámcov prostredníctvom štruktúrovanej metodiky zameranej na prevádzkovú výkonnosť kľúčových prvkov národných rozpočtových rámcov. Komisia by mala podniknúť kroky v nadväznosti na všetky významné zistené nedostatky.

Časový rámec pre a) do polovice roka 2020, b): do konca roka 2019, c): do konca roka 2020, d): od roku 2021.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Alex BRENNINKMEIJER, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu dňa 15. októbra 2019.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE
predseda

Prílohy

Príloha I – Časová os príslušného právneho základu a publikácií

Zdroj: EDA.

Príloha II – Stanovisko Komisie k strednodobému rozpočtovému rámcu

i) Jeden postup na prípravu strednodobého rozpočtového rámca a ročného rozpočtu a plne integrovaná dokumentácia

01

Komisia už v roku 2011 uznala problém, že „hoci sa programy stability a konvergenčné programy už predkladajú z viacročného hľadiska, tieto politické dokumenty sú v domácej diskusii o rozpočtových stratégiách aj naďalej málo politicky relevantné napriek skutočnosti, že členské štáty majú zostaviť svoj rozpočet v súlade so svojimi záväzkami týkajúcimi sa programov stability a konvergenčných programov“62. Komisia vo svojej priebežnej správe o pokroku z roku 2012 o vykonávaní smernice 2011/85 ďalej poukázala na začlenenie strednodobého rozpočtového rámca do ročného rozpočtového cyklu, ako aj na plne integrovanú dokumentáciu ako na kľúčové prvky, ktoré treba „dôkladne zvážiť“63.

ii) Výhľadovo orientované kontroly výdavkov, ktoré zabezpečujú súlad so strednodobými plánmi

02

Pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa prenosu, Komisia poukázala na potrebu stanoviť limity nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa môžu preniesť do nasledujúceho rozpočtového roku (rokov), v opačnom prípade „môžu takéto opatrenia do istej miery znížiť prísnosť a predikčnú schopnosť rámca“64. Komisia okrem toho považuje „vymedzenie vhodných rezerv na nepredvídateľné udalosti a súvisiacich pravidiel prístupu“ za nevyhnutný krok pre viacročný rámec65.

iii) Mechanizmus financovania v rovnakej miere poskytujú dve komory parlamentu66.

03

Takisto sa konštatuje, že chýbajú ustanovenia, ktoré upravujú, ako je monitorované plnenie viacročného rozpočtu, čo nie je v súlade so stanoviskom Komisie k hlavným požiadavkám na strednodobé rozpočtové rámce. V metodike Komisie na výpočet indexu viacročného rozpočtového rámca sa tak už roku 2006 považuje „monitorovanie a presadzovanie viacročných rozpočtových cieľov“ za jeden z piatich rozmerov na posudzovanie kvality strednodobých rozpočtových rámcov v členských štátoch67. Komisia okrem toho už v roku 2007 uznala, že nedostatočné monitorovanie predstavuje nedostatok vo všetkých členských štátoch68. Komisia ďalej v roku 2010 opätovne zdôraznila, že analýza odchýlok od plánovaného fiškálneho postupu, ako aj mechanizmy monitorovania a korekčné mechanizmy sú kľúčovými prvkami pri navrhovaní strednodobých rozpočtových rámcov69.

Príloha III – Rozmanitosť nezávislých fiškálnych inštitúcií

Členovia rady Ľudské zdroje Usporiadanie IFI Rozpočet IFI Externé preskú­manie
Počet Dĺžka funkč­ného obdo­bia (v rokoch) Obnoviteľné obdobie Počet (FTE*) Manažment môže slobodne prijímať a prepúšťať zamest­nancov Samostatná alebo pridružená Zdroj Suma v roku 2017 (v mil. EUR)
Francúzsko Najvyššia rada pre verejné financie 11 5 ÁNO raz 3/4 ÁNO pridružená k Národnému kontrolnému úradu podprogram v rozpočte Národného kontrolného úradu 0,8 nie je k dispozícii
Grécko Grécka fiškálna rada 5 4/6 ÁNO raz 13 NIE samostatná štvrťročné presuny zo štátneho rozpočtu 1,1 technické hodnotenie každé 4 roky
Taliansko Parlamentný úrad pre rozpočet 3 6 NIE nie je k dispozícii 24 ÁNO pridružená k parlamentu financovanie v rovnakej miere poskytujú dve komory parlamentu 6 nie je k dispozícii
Lotyšsko Rada pre fiškálnu disciplínu 6 6 ÁNO dvakrát 2 NIE samostatná podprogram v rozpočte ministerstva financií 0,19 nie je k dispozícii
Luxembursko Národná rada pre verejné financie 7 4 ÁNO nie je špecifikované žiadne obmedzenie 2 NIE pridružená k ministerstvu financií podprogram v rozpočte ministerstva financií 0,1 nie je k dispozícii
Národný inštitút pre štatistické a ekonomické štúdie (STATEC) nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii 160 ÁNO pridružená k ministerstvu hospodárstva podprogram v rozpočte ministerstva hospodárstva 22,7 nie je k dispozícii
Holandsko Holandský úrad pre analýzu hospodárskej politiky (CPB) 3 7 NIE nie je k dispozícii 117 ÁNO pridružená k ministerstvu hospodárstva 80 % jednorazového financovania pochádza z ministerstva hospodárstva 20 % financovania na základe projektov pochádza z ministerstiev 15,4 partnerské preskúmanie akademickými pracovníkmi a klientmi približne každých 5 rokov
Poradný úrad štátnej rady 22 doživotne nie je k dispozícii nie je k dispozícii 3 ÁNO pridružená k štátnej rade vlastná kapitola v štátnom rozpočte 0,32 nie je k dispozícii
Portugalsko Rada pre verejné financie (CFP) 5 7 NIE nie je k dispozícii 18 ÁNO samostatná ročný presun zo štátneho rozpočtu 2,6 preskúmanie OECD vykonané v roku 2019
ÁNO pre nevýkonných členov raz
Španielsko Nezávislý úrad pre fiškálnu zodpovednosť (AiReF) 4 6 NIE nie je k dispozícii 35 ÁNO pridružená k ministerstvu financií rozpočet zo štátneho zákona o všeobecnom rozpočte + poplatok účtovaný verejným subjektom za dohľad AiReF. 5,07 preskúmanie OECD vykonané v roku 2017

FTE: Ekvivalent plného pracovného času.

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie.

Príloha IV – Fiškálne pravidlá v preventívnej časti Paktu stability a rastu a vo fiškálnej dohode

Preventívna časť Paktu stability a rastu Rozpočtová dohoda:
Cieľ Požiadavka na takmer vyrovnaný alebo prebytkový stav rozpočtu, čo znamená štrukturálne saldo na úrovni strednodobého rozpočtového cieľa (MTO) alebo na vyššej úrovni Rozpočtová pozícia verejnej správy zmluvnej strany musí byť vyrovnaná alebo prebytková (t. j. štrukturálne saldo ≥ MTO)
Špecifikácia MTO pre jednotlivé krajiny s limitom –1 % HDP pre členské štáty eurozóny MTO pre jednotlivé krajiny vymedzený v Pakte stability a rastu, s limitom –0,5 % HDP pre členské štáty eurozóny (alebo –1 %, ak je pomer dlhu k HDP „výrazne pod 60 % a ak sú riziká z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií nízke“)
Referenčná hodnota pre výdavky: výdavky očistené o diskrečné opatrenia by mali rásť ≤ strednodobý potenciálny HDP.
Postup úprav 0,5 % HDP ako referenčná hodnota (viac v priaznivom období, menej v nepriaznivom období) Zmluvné strany zabezpečia rýchlu konvergenciu k svojmu príslušnému strednodobému rozpočtovému cieľu. Časový rámec pre takúto konvergenciu navrhne Komisia s prihliadnutím na riziká udržateľnosti špecifické pre jednotlivé krajiny.
Možné dočasné odchýlky od strednodobého rozpočtového cieľa alebo postupu úprav vedúceho k tomuto cieľu v prípade: Zmluvné strany sa môžu dočasne odchýliť od svojich príslušných strednodobých rozpočtových cieľov alebo postupu úprav vedúceho k tomuto cieľu iba za „výnimočných okolností“.
 • vykonávania rozsiahlych štrukturálnych reforiem, ktoré majú preukázateľný vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií – dôraz na dôchodkovú reformu,
 • nezvyčajnej udalosti, ktorá je mimo kontroly dotknutého členského štátu a ktorá má zásadný vplyv na jeho finančnú situáciu,
 • Nezvyčajná udalosť, ktorá je mimo kontroly dotknutej zmluvnej strany a ktorá má zásadný vplyv na finančnú situáciu verejnej správy.
 • obdobia prudkého hospodárskeho poklesu pre eurozónu alebo Úniu ako celku pod podmienkou, že to neohrozuje fiškálnu udržateľnosť v strednodobom horizonte
 • Obdobia prudkého hospodárskeho poklesu stanovené v revidovanom Pakte stability a rastu pod podmienkou, že dočasná odchýlka dotknutej zmluvnej strany neohrozuje fiškálnu udržateľnosť v strednodobom horizonte.
Špecifikácia spôsobu uplatňovania Postup pri oprave významnej odchýlky Automatický korekčný mechanizmus (na základe spoločných zásad, ktoré navrhuje Komisia)
Celkové posúdenie Príručka o Pakte stability a rastu (vydanie z roku 2018, s. 23):
„súlad s požiadavkami preventívnej časti sa posudzuje pomocou dvojpilierového prístupu. Posúdenie štrukturálneho salda, ktoré predstavuje jeden pilier, je doplnené o analýzu miery rastu výdavkov po odpočítaní diskrečných príjmových opatrení, ktoré tvoria druhý pilier.“
Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, článok 3 ods. 1 písm. b)

„Pokrok smerom k strednodobému cieľu a jeho dodržiavanie sa posúdi na základe celkového hodnotenia, v ktorom sa ako referenčná hodnota použije štrukturálne saldo, vrátane analýzy výdavkov bez diskrečných opatrení na strane príjmov, v súlade s revidovaným Paktom stability a rastu“ (podčiarknutie doplnené).

Akronymy a skratky

ECB: Európska centrálna banka

EFB: Európska fiškálna rada

GR ECFIN: Generálne riaditeľstvo Komisie pre hospodárske a finančné záležitosti

HDP: hrubý domáci produkt

IFI: nezávislá fiškálna inštitúcia

MMF: Medzinárodný menový fond

OECD: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

PEFA: Verejné výdavky a finančná zodpovednosť

PSR: Pakt stability a rastu

Rada ECOFIN: Rada pre hospodárske a finančné záležitosti

Rada: Rada EÚ

ZFEÚ: Zmluva o fungovaní Európskej únie

Slovník pojmov

Automatický korekčný mechanizmus: povinnosť vykonať nápravné opatrenia, ktorá sa automaticky aktivuje v prípade značných zistených odchýlok od strednodobého rozpočtového cieľa alebo postupu úprav vedúceho k tomuto cieľu.

Balík dvoch legislatívnych aktov: balík dvoch legislatívnych opatrení EÚ (nariadenie č. 472 a nariadenie č. 473) prijatý v máji 2013, zameraný na posilnenie správy hospodárskych záležitostí v eurozóne.

Balík šiestich legislatívnych aktov: balík šiestich legislatívnych opatrení v oblasti správy ekonomických záležitostí (päť nariadení a smernica 2011/85) prijatý v novembri 2011.

Databáza fiškálneho riadenia: nástroj Komisie obsahujúci informácie o hlavných prvkoch rámcov fiškálneho riadenia členských štátov, konkrétne o vnútroštátnych fiškálnych pravidlách, nezávislých fiškálnych inštitúciách a strednodobých rozpočtových rámcoch.

Európska fiškálna rada (EFB): poradný orgán Komisie zodpovedný za hodnotenie vykonávania fiškálnych pravidiel EÚ, navrhovanie zmien fiškálneho rámca a vykonávanie ekonomických hodnotení.

Európsky semester: ročný cyklus, ktorý poskytuje rámec pre koordináciu hospodárskych politík členských štátov EÚ a pre pokrok v oblasti monitorovania najmä fiškálnych politík vymedzených v Pakte stability a rastu.

Fiškálna výkonnosť: udržiavanie rozpočtovej disciplíny s cieľom posilniť makroekonomickú stabilitu a udržateľný rast.

Fiškálne pravidlo: trvalé obmedzenie fiškálnej politiky, často vyjadrené ako numerický strop alebo cieľ v pomere k hrubému domácemu produktu podľa ukazovateľa fiškálnej výkonnosti.

Hodnotenie súladu: hodnotenie transpozície a súladu vykonávania smernice EÚ na vnútroštátnej úrovni.

Kontrola transpozície: posúdenie presnosti/zlučiteľnosti vnútroštátnych vykonávacích opatrení s ustanoveniami smernice.

Kontrola zhody: počiatočné overenie toho, či sa vnútroštátne vykonávacie opatrenia vzťahujú na všetky potrebné ustanovenia smernice.

Nápravná časť Paktu stability a rastu: postup pri nadmernom deficite, ktorý začína Rada na odporúčanie Komisie proti ktorémukoľvek členskému štátu EÚ, ktorý prekračuje strop rozpočtového deficitu stanovený v súlade s nariadením EÚ o Pakte stability a rastu. Tento postup zahŕňa niekoľko krokov, ktoré môžu vyústiť do sankcií, s cieľom podnietiť členský štát, aby dostal svoj rozpočtový deficit pod kontrolu, čo je požiadavka na hladké fungovanie hospodárskej a menovej únie.

Návrh rozpočtového plánu: dokument, ktorý vlády eurozóny každoročne predkladajú Komisii a slúži ako základ pre koordináciu fiškálnej politiky.

Nezávislá fiškálna inštitúcia (IFI): verejný orgán, ktorý podporuje zdravú fiškálnu politiku a udržateľné verejné financie prostredníctvom vykonávania rôznych úloh vrátane zostavovania makroekonomických a rozpočtových prognóz a posúdení fiškálneho súladu.

Pakt stability a rastu (PSR): súbor pravidiel prijatých v roku 1997 zameraný na zabezpečenie stability v hospodárskej a menovej únii zabezpečením toho, aby členské štáty zachovali zdravé verejné financie a koordinovali svoje fiškálne politiky.

„Pilotný postup“ EÚ: neformálny dialóg medzi Komisiou a členským štátom o možnom nedodržaní právnych predpisov EÚ pred začatím formálneho postupu v prípade nesplnenia povinnosti.

Postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN): jeho cieľom je identifikovať potenciálne škodlivé makroekonomické nerovnováhy, predchádzať ich vzniku a riešiť ich, keďže by mohli mať nepriaznivý vplyv na hospodársku stabilitu v konkrétnom členskom štáte, eurozóne alebo EÚ ako celku.

Potenciálny produkt: teoretická koncepcia úrovne produktu (hrubého domáceho produktu) v danom okamihu, ktorý je v súlade so stabilnou infláciou. Časom rastie, a to rýchlosťou, ktorá nemusí byť nevyhnutne konštantná. Úroveň ani mieru rastu nemožno merať priamo, ale musia sa odhadnúť.

Pravidlo vyrovnaného rozpočtu: stav rozpočtu verejnej správy musí byť vyrovnaný alebo prebytkový. V Pakte stability a rastu, ako aj v Zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii sa toto pravidlo považuje za dodržané, ak ročné štrukturálne saldo verejnej správy dosahuje strednodobý rozpočtový cieľ.

Preventívna časť Paktu stability a rastu: hlavným cieľom preventívnej časti, ako sa stanovuje v nariadení Rady č. 1466/97, bolo zabezpečiť, aby sa členské štáty rýchlo priblížili k takmer vyrovnanej alebo prebytkovej rozpočtovej pozícii, čo by im následne umožnilo riešiť bežné cyklické výkyvy bez prekročenia hranice celkového deficitu na úrovni 3 %.

Primárne saldo: rozpočtové saldo očistené od úrokových platieb z dlhu verejných financií.

Programy stability a konvergenčné programy: v rámci Paktu stability a rastu sú členské štáty povinné každoročne predložiť dokument, v ktorom uvádzajú svoje fiškálne plány na nasledujúce tri roky. Používa ich Komisia a ministerstvá financií na posúdenie toho, či sú krajiny na dobrej ceste k dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa. Krajiny eurozóny predkladajú „programy stability“, zatiaľ čo členské štáty, ktoré neprijali euro, vypracúvajú „konvergenčné programy“.

Rozpočtová dohoda: dohoda o posilnení rozpočtovej disciplíny, ktorú uzavrelo 22 zmluvných strán z 25, ktoré podpísali medzivládnu Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii.

Sieť nezávislých fiškálnych inštitúcií (IFI) EÚ: platforma založená v roku 2015 na výmenu názorov a odborných znalostí, ako aj na zlučovanie zdrojov. Otvorená všetkým nezávislým orgánom fiškálneho dohľadu pôsobiacim v EÚ, ktorým predsedá jedna z nezávislých fiškálnych inštitúcií.

Sieť nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ: v roku 2013 Komisia vytvorila skupinu vnútroštátnych nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ a Európskej fiškálnej rady, ktorej predsedá Komisia.

Strednodobý rozpočtový cieľ: cieľ fiškálnej politiky pre jednotlivé krajiny stanovený v Pakte stability a rastu, ktorý je pre väčšinu členských štátov na úrovni –1 % hrubého domáceho produktu a pre členské štáty eurozóny je o niečo prísnejší, –0,5 % hrubého domáceho produktu, pokiaľ nemajú nízky pomer dlhu k HDP.

Strednodobý rozpočtový rámec: fiškálne opatrenia predlžujúce horizont tvorby fiškálnej politiky nad rámec ročného rozpočtového kalendára.

Štrukturálne saldo: skutočné rozpočtové saldo očistené o cyklickú zložku a jednorazové a iné dočasné opatrenia. Štrukturálne saldo udáva mieru základného trendu v rozpočtovom salde.

Transpozícia: prijatie, uverejnenie a nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych ustanovení na uplatňovanie smernice EÚ do stanovenej lehoty.

Uplatňovanie: zavádzanie právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov.

Vnútroštátny rozpočtový rámec: opatrenia, postupy, pravidlá a inštitúcie, z ktorých vychádzajú rozpočtové politiky.

Výbor pre hospodársku politiku (EPC): poradný orgán Rady Ecofin a Komisie, ktorý pomáha posilňovať konsenzus v oblasti hospodárskej politiky (vrátane zamestnanosti a rastu) a udržateľnosti verejných financií.

Výdavkové pravidlo: dlhodobý limit pre absolútne výdavky alebo mieru rastu výdavkov.

Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii: medzivládna zmluva prijatá v roku 2012, v ktorej sa stanovujú pravidlá na podporu rozpočtovej disciplíny a koordinácie hospodárskej politiky medzi zmluvnými stranami a na zlepšenie správy eurozóny.

Odpovede Komisie

Zhrnutie

I

Komisia víta audit výkonnosti EDA v oblasti fiškálnej stability. Komisia stojí na čele úsilia Únie zameraného na zlepšenie fiškálneho riadenia na úrovni EÚ aj členských štátov. Využila svoje rozsiahle vedomosti v oblasti národných rozpočtových rámcov a v čase hospodárskej krízy predložila legislatívne návrhy, ktorými sa zaviedli kľúčové požiadavky na fiškálne rámce členských štátov zamerané na zlepšenie riadenia domácich verejných financií a na podporu súladu s fiškálnymi pravidlami EÚ. Treba však poznamenať, že návrhy Komisie sa tvorili počas krátkeho časového obdobia, pod tlakom spôsobeným krízou a spoluzákonodarcovia ich prijali po dlhých rokovaniach a vyjednávaniach. Následné kroky Komisie sa sústredili na vykonávanie dohodnutého rámca, a preto by sa mali posudzovať v týchto súvislostiach.

II

Okruh požiadaviek EÚ na národné rozpočtové rámce presahuje oblasti nezávislých fiškálnych inštitúcií, fiškálnych pravidiel a strednodobých rozpočtových rámcov. Stanovili sa najmä dôležité požiadavky v súvislosti s prognózami na rozpočtové účely, fiškálnymi štatistikami a účtovníctvom, transparentnosťou verejných financií a spoločným rozpočtovým harmonogramom pre členské štáty eurozóny.

III

Hoci je audit výkonnosti je adresovaný Komisii ako inštitúcii, treba riadne uznať úlohu a príspevok členských štátov. Po prvé, členské štáty prijali súbor požiadaviek na národné rozpočtové rámce, ktoré sú zakotvené v príslušných právnych predpisoch EÚ a na medzivládnej úrovni podpísali medzivládnu Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe, ako aj fiškálnu dohodu. Po druhé, za transpozíciu a uplatňovanie nadnárodných požiadaviek na národné rozpočtové rámce zodpovedajú členské štáty. Spôsob, akým členské štáty vykonávajú požiadavky, je rozhodujúcim faktorom pre účinnosť dohodnutého rámca.

Komisia sa plne zaviazala naďalej podporovať posilňovanie národných rozpočtových rámcov v celej EÚ v rozsahu právomocí, ktoré sú jej zverené na základe zmlúv. Na tento účel Komisia náležite zváži zistenia auditu a bude stavať na skúsenostiach získaných v súvislosti s tým, aké výsledky dosahujú posilnené rozpočtové rámce členských štátov, ako aj na príslušných medzinárodných postupoch.

IV

Aktuálnou právnou úpravou sa zaviedlo široké spektrum základných požiadaviek na všetkých hlavných úrovniach fiškálnych rámcov členských štátov. Základné požiadavky na strednodobé rozpočtové rámce a kritériá zriadenia nezávislých fiškálnych inštitúcií sú do značnej miery v súlade s príslušnou literatúrou a medzinárodnými postupmi. V niektorých ohľadoch vytvára štandardy práve Únia. Napriek tomu Komisia nechce tvrdiť, že v prípade požiadaviek EÚ na národné rozpočtové rámce alebo spôsobu, akým ich jednotlivé členské štáty uplatňujú, neexistuje priestor na zlepšenie (o čom svedčí aj jej návrh smernice z roku 2017).

Komisia pripomína, že cieľom návrhu smernice z roku 2017 je začleniť podstatu Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii do právnych predpisov EÚ. Rozsah jej pôsobnosti je preto obmedzený na tie prvky národných rozpočtových rámcov, ktoré malo podľa Komisie význam začleniť.

V

Je pravda, že medzi hodnotením súladu zo strany nezávislých fiškálnych inštitúcií a Komisie môžu vzniknúť z rôznych dôvodov rozdiely. Zatiaľ čo vlastné uváženie zverené Komisii právnymi textami, ktoré sú podkladom Paktu stability a rastu (ďalej len „PSR“), môže k takýmto rozdielom prispieť, Komisia zdôrazňuje, že hodnotenie súladu členských štátov s fiškálnymi pravidlami EÚ vykonáva dôkladne a transparentne a vhodným spôsobom využíva flexibilitu existujúcu v rámci pravidiel, a to v súlade so spoločne dohodnutou pozíciou schválenou Radou vo februári 2016.

Komisia zastáva názor, že riziko nezrovnalostí možno zmierniť alebo efektívne zvládnuť a malo by sa tak stať. Medzi najúčinnejšie opatrenia na zmiernenie rizika patrí pravidelná komunikácia a výmena informácií medzi Komisiou a nezávislými fiškálnymi inštitúciami, čo už Komisia realizuje.

VI

V prípade Európskej fiškálnej rady sa už od začiatku (t. j. v správe piatich predsedov) plánovalo, že pôjde o orgán, ktorý bude poskytovať nezávislé poradenstvo v oblasti rámca EÚ pre fiškálne riadenie. V jej právnom základe [t. j. v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/1937] sa tento výklad potvrdzuje, keďže sa v ňom úloha fiškálnej rady stanovuje takto: „Fiškálna rada v poradnej funkcii prispieva k výkonu funkcií Komisie v rámci mnohostranného fiškálneho dohľadu, ako je stanovené v článkoch 121, 126 a 136 ZFEÚ, pokiaľ ide o eurozónu.“ To je ďalej rozpracované do širokého spektra úloh a povinností. V súlade s uvedeným boli štatutárny režim Európskej fiškálnej rady a prideľovanie zdrojov na ňu navrhnuté s cieľom zabezpečiť, aby bola fiškálna rada plne schopná plniť svoje poslanie, ktorým je vykonávanie nezávislého hodnotenia a poradenstva.

Komisia berie do úvahy všetky dostupné prvky, ktoré považuje za užitočné pre svoje informované rozhodovanie. Vo vhodných prípadoch medzi ne patria aj podklady poskytnuté poradnou Európskou fiškálnou radou. Pokiaľ však ide o uplatňovanie zásady „dodržiavať alebo vysvetliť“, Európsku fiškálnu radu a vnútroštátne nezávislé fiškálne rady nemožno striktne porovnávať.

VII

Komisia vykonáva dôsledné kontroly transpozície smernice 2011/85 s cieľom zabezpečiť, aby boli príslušné požiadavky riadne začlenené do rozpočtových rámcov členských štátov. Keďže kontroly zhody sú u dvoch tretín členských štátov prakticky ukončené a v prípade ostatných prebiehajú, zvýšená pozornosť sa bude venovať monitorovaniu vykonávania požiadaviek stanovených v smernici členskými štátmi.

Všeobecnejšie Komisia vývoj národných rozpočtových rámcov úzko monitoruje aj prostredníctvom ďalších pravidelných procesov, ako sú európsky semester, partnerské preskúmania v prípravných výboroch Rady ECOFIN, každoročné aktualizácie databázy fiškálneho riadenia atď.

Pokiaľ ide o hodnotenia vyplývajúce z právneho rámca EÚ, Komisia zdôrazňuje, že v smernici 2011/85 a nariadení č. 473/2013 sú obsiahnuté osobitné ustanovenia o preskúmaní. V rámci preskúmania balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov vznikne príležitosť dôkladne a celostne preskúmať, čo rôzne požiadavky na národné rozpočtové rámce doteraz priniesli.

VIII

Pozri odpovede Komisie na odporúčania.

Úvod

01

Komisia poznamenáva, že Rada ECOFIN už v marci 2005 uviedla, že národné rozpočtové rámce by mali podporovať ciele PSR a dopĺňať fiškálny rámec EÚ (pozri „správu Rady ECOFIN Európskej rade z 22. – 23. marca 2005 o zlepšení vykonávania Paktu stability a rastu“). V máji 2010 Rada prijala závery o národných fiškálnych rámcoch, v ktorých zdôraznila dôležitosť odolných a účinných fiškálnych rámcov pre vykonávanie PSR a udržateľnosť verejných financií. Tieto predpokladané výhody motivovali Komisiu k tomu, aby do balíka šiestich legislatívnych aktov zahrnula aj návrh smernice, ktorou sa stanovujú požiadavky na národné rozpočtové rámce.

02

S využitím vlastnej analytickej činnosti sa Komisia jednoznačne pripája k všeobecnej zhode o dôležitosti zavedenia silných národných rozpočtových rámcov s cieľom umožniť dobrú fiškálnu výkonnosť.

03

Hoci nedošlo k vypracovaniu komplexnej analýzy uvedenej v bode 3, v rôznych dokumentoch sa podrobne skúmali rozličné aspekty fiškálneho rámca EÚ a národných fiškálnych rámcov (najmä vo výročnej správe o verejných financiách v HMÚ). Komisia postupom času, a to aj pred začatím krízy, vykonala analytickú činnosť, ktorou potvrdila význam dvojstupňového prístupu k fiškálnemu riadeniu (t. j. na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni) pre podporu plnenia rozpočtových povinností EÚ členskými štátmi. Touto činnosťou sa na základe informácií získaných prostredníctvom databázy fiškálneho riadenia takisto poukázalo na problémy pri vykonávaní PSR v danom období a hlavné slabiny v národných rozpočtových rámcoch.

Rámček 2 – Vysvetlené pojmy

Pokiaľ ide o automatický korekčný mechanizmus, Komisia zdôrazňuje, že ide o povinnosť, ktorá vyplýva zo Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii.

08

Okrem ustanovení súvisiacich so Zmluvou o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii sú v nariadení č. 473/2013 obsiahnuté ďalšie dôležité požiadavky na národné rozpočtové rámce, a to najmä nezávislé vyhotovovanie, resp. schvaľovanie makroekonomických prognóz, z ktorých vychádzajú ročné rozpočty a vnútroštátne strednodobé fiškálne plánovanie, ako aj spoločný rozpočtový harmonogram i) predkladania a prijímania návrhov ročných rozpočtov a ii) predkladania vnútroštátnych strednodobých fiškálnych plánov.

09

Komisia návrhom reagovala na vôľu začleniť zmluvu do práva EÚ, ktorú vyjadrili zmluvné strany Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (ako je zakotvené v článku 16 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii), a na výzvy Európskeho parlamentu na jej začlenenie do rámca Únie.

Pripomienky

18

Súčasný súbor nadnárodných požiadaviek na národné rozpočtové rámce sa vytváral postupne, súčasne s vývojom krízy a z objektívnych dôvodov musel mať formu rôznych právnych nástrojov. Vzhľadom na špecifické fiškálne výzvy, ktoré priniesla kríza, členské štáty eurozóny predovšetkým uznali potrebu prijatia osobitných opatrení nad rámec ustanovení uplatniteľných na všetky členské štáty, a to aj vo vzťahu k národných rozpočtovým rámcom.

19

Druhá zarážka: Komisia zastáva názor, že prvky národných rozpočtových rámcov nemusia byť podrobne predpísané na nadnárodnej úrovni. Komisia upozorňuje na svoju správu o verejných financiách v HMÚ za rok 2011 (s. 101), v ktorej sa tvrdilo, že presiahnutie rámca minimálnych požiadaviek v smernici 2011/85 by nebolo zlučiteľné so značnými rozdielmi administratívnych a inštitucionálnych štruktúr členských štátov. Cieľom voľby minimálnych požiadaviek bolo uplatniť skúsenosti získané z prvkov, ktoré pomáhajú dobrej tvorbe politík, a zároveň ponechať členským štátom na zváženie, ako ich budú vhodným spôsobom uplatňovať.

Legislatívne nástroje, ktorými sa zaviedli nadnárodné požiadavky na národné rozpočtové rámce, sa vytvárali postupne a výber právneho nástroja, konkrétne smernice alebo nariadenia s rozdielnou mierou normatívnosti, vychádzal z úvah o obsahu a účele, ktoré boli relevantné v čase vypracúvania návrhu.

Komisia sa domnieva, že rozmanitosť národných rozpočtových rámcov by sa mala vnímať ako spôsob, akým možno dosiahnuť základný cieľ, ktorým je zvýšenie vnútroštátnej spoluzodpovednosti.

21

Návrh smernice z roku 2017 má v skutočnosti širší rozsah pôsobnosti. Okrem strednodobého cieľa, pokiaľ ide o štrukturálne saldo, by pripravovaný rámec zahŕňal: i) stanovenie strednodobého plánu rastu čistých verejných výdavkov v súlade s daným strednodobým cieľom, ktorý by sa počas celého legislatívneho obdobia nemenil; ii) stanovenie povinnosti zabezpečiť, aby boli ročné rozpočty v súlade so strednodobým plánom rastu čistých výdavkov; iii) existenciu korekčného mechanizmu, ktorým by sa v strednodobom horizonte riešili odchýlky. V návrhu smernice sa takisto navrhuje rozsiahle zapojenie nezávislých fiškálnych inštitúcií do tvorby fiškálnej politiky a monitorovania rozpočtového vývoja.

Hoci v prípade strednodobého cieľa nie je vymedzené výslovné numerické obmedzenie, v návrhu smernice sa uvádza, že rámec numerických pravidiel by mal účinne podporovať súlad s rozpočtovými pravidlami podľa ZFEÚ, a to vrátane súladu so strednodobým cieľom stanoveným v PSR. Všeobecnejšie by sa dalo povedať, že neexistencia výslovného numerického obmedzenia strednodobého cieľa je vyvážená prístupom návrhu smernice spočívajúcim vo vytvorení pevnejších základov fiškálnej disciplíny prostredníctvom záväzného strednodobého plánu výdavkov a posilnenej úlohy nezávislých fiškálnych inštitúcií.

22

Komisia uznáva, že návrh smernice sa odchyľuje od doslovného znenia fiškálnej dohody, keďže sa v ňom navrhuje odlišný a podľa názoru Komisie lepší nástroj na dosiahnutie rovnakých cieľov. Komisia však nesúhlasí s citovaným stanoviskom ECB, že ustanovenia návrhu smernice môžu viesť k oslabeniu pravidiel fiškálnej dohody.

Pokiaľ ide o načasovanie návrhu, Komisia by chcela pripomenúť časový rámec stanovený v článku 16 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, v ktorom majú zmluvné strany uskutočniť kroky na začlenenie podstaty zmluvy do práva EÚ, a to „najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia platnosti“. Predložením návrhu v decembri 2017, teda vo veľkom predstihu pred preskúmaním balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov, sa Komisia usilovala umožniť zmluvným stranám splnenie ich záväzku začleniť fiškálnu dohodu do práva EÚ (čo je takisto v súlade s dlhodobým postojom Komisie).

27

Keďže boli spoločné zásady prijaté až po návrhu nariadenia Komisie č. 473/2013, doplnenie nových a podstatných ustanovení o vnútroštátnych korekčných mechanizmoch (ktoré sa v pôvodnom návrhu nariadenia vôbec nespomínali) by predstavovalo významnú zmenu návrhu Komisie. Komisia sa domnieva, že takáto zmena by mala negatívne následky na prijatie nariadenia.

S cieľom riešiť túto otázku Komisia navrhla začleniť kľúčové prvky korekčných mechanizmov do rámca práva EÚ pri prvej regulačnej príležitosti po vydaní spoločných zásad, a to návrhom smernice z roku 2017.

28

V návrhu smernice z roku 2017 sa stanovujú kľúčové prvky korekčných mechanizmov založené na prvkoch, ktoré sa plánovali v spoločných zásadách – pozri článok 3 ods. 2 písm. b), článok 3 ods. 3, článok 3 ods. 4 písm. c) a články 5 a 6. V niektorých ohľadoch návrh smernice určitým spôsobom presahuje rámec týchto prvkov, napr. i) sa ním naznačuje, že korekčný mechanizmus by mal najmä kompenzovať odchýlky od strednodobého plánu verejných výdavkov; alebo ii) sa ním stanovuje povinnosť nezávislých fiškálnych inštitúcií vyzvať rozpočtové orgány na aktiváciu korekčného mechanizmu.

29

Komisia uznáva, že v návrhu smernice sa nenachádza vymedzenie pojmu „značné zistené odchýlky“. Hoci sa automaticky predpokladalo, že pojem použitý v návrhu smernice by mohol zodpovedať pojmu, ktorá je v súčasnosti vymedzený v ustanoveniach Paktu stability a rastu, alebo by naň mohol tesne nadviazať, mohol by sa od neho aj odchýliť.

Komisia sa domnieva, že znenie ustanovenia o druhu a veľkosti odchýlky je na účely smernice primerané.

Spoločná odpoveď na bod 30 a tabuľku 1:

Komisia pozorne sleduje existujúcu a prebiehajúcu analýzu strednodobých rozpočtových rámcov a aj sama realizuje výskum v tejto oblasti. V tomto kontexte sa štandardy a najlepšie postupy náležite zohľadňujú vždy, keď sa iniciujú legislatívne návrhy. Hoci sa smernica 2011/85 pripravovala vo veľmi krátkom čase, vychádzala z predchádzajúcej analytickej činnosti Komisie, v rámci ktorej došlo aj k začleneniu pojmov z príslušnej ekonomickej literatúry. Takisto je dôležité poznamenať, že hoci sa v literatúre nachádza veľké množstvo pojmov a prvkov spojených so strednodobým fiškálnym plánovaním, všeobecne akceptovaný súbor medzinárodných najlepších postupov neexistuje.

Hoci Komisia uznáva dôležitosť prvkov, ktoré sú v tabuľke 1 uvedené ako „rozdiely“, zastáva názor, že nie všetky z nich by sa mali nevyhnutne považovať za právne záväzné štandardy EÚ v oblasti strednodobých rozpočtových rámcov. Pri príprave legislatívnych návrhov musí Komisia pozorne zvážiť mnohé aspekty, predovšetkým vrátane primeranej rovnováhy medzi vhodnosťou stanovených požiadaviek a uskutočniteľnosťou ich premietnutia do požiadaviek podľa práva EÚ uplatniteľných na všetky členské štáty alebo iba na členské štáty eurozóny.

Komisia takisto zdôrazňuje potrebu rozlišovať medzi prístupom Komisie k strednodobým rozpočtovým rámcom [vymedzeným v článku 2 písm. e) smernice] a rôznymi pojmami, ktoré používa MMF, Svetová banka a OECD. Smernica 2011/85 sa zameriavala na konkrétnu koncepciu nástroja strednodobého fiškálneho plánovania (t. j. strednodobý rozpočtový rámec) a na súvisiace základné zásady a zložky, ktoré sa považovali za kľúčové na splnenie cieľa, ktorým bola podpora súladu s fiškálnym rámcom EÚ. Tým sa vysvetľuje neexistencia niektorých štandardov, resp. najlepších postupov uvedených medzinárodných organizácií (napr. prenesené rozpočtové prostriedky, záväzky a rezervy).

31

Komisia si uvedomuje, že strednodobé plánovanie a príprava ročných rozpočtov by sa mali vykonávať vo vzájomnom súlade. V smernici 2011/85, a to najmä v článku 10, sa takýto súlad výslovne presadzuje.

32

Hoci Komisia uznáva, že zásada zaistenia kontroly výdavkov v strednodobých rozpočtových rámcoch je dôležitá, zastáva názor, že väčšina uvedených kontrolných mechanizmov by bola príliš konkrétna, resp. normatívna na to, aby mohli byť zahrnuté do smernice ako spoločné požiadavky pre všetky členské štáty.

33

V smernici 2011/85 sa nestanovuje mechanizmus zodpovednosti za odchýlky od viacročných plánov ex post alebo ex ante. Vo fiškálnej dohode sa však stanovujú korekčné mechanizmy, ktoré sú určené na riešenie tých odchýlok od strednodobých fiškálnych plánov, ktoré by sa považovali za značné zistené odchýlky od strednodobého cieľa alebo postupu úprav vedúceho k tomuto cieľu. Súvisiacimi stanoviskami vnútroštátnych nezávislých fiškálnych inštitúcií by sa takisto aktivovala zásada „dodržiavať alebo vysvetliť“ a bola by poškodená dobrá povesť rozpočtových orgánov.

34

Cieľom návrhu smernice z roku 2017 bolo najmä posilnenie strednodobého zamerania fiškálnej politiky v členských štátoch prostredníctvom predloženia viacerých kľúčových požiadaviek na posilnenie strednodobých rozpočtových rámcov (pozri odpoveď Komisie na bod 21). Komisia zdôrazňuje vysoký potenciál týchto ustanovení posilniť strednodobé rozpočtové rámce, a to aj napriek skutočnosti, že priamo nezodpovedajú „rozdielom“ uvedeným v tabuľke 1.

Pokiaľ ide o rast výdavkov, v PSR sa od členských štátov vyžaduje, aby dodržiavali referenčnú hodnotu EÚ pre výdavky, ktorou sa rast výdavkov prepája s vývojom potenciálneho produktu.

35

V oznámení z júna 2012 o spoločných zásadách pre vnútroštátne fiškálne korekčné mechanizmy Komisia ako prvá predložila zásady, ktoré sú základom vytvorenia vnútroštátnych nezávislých fiškálnych inštitúcií. Tieto zásady následne schválili spoluzákonodarcovia, keďže boli v celom rozsahu prevzaté do nariadenia č. 473/2013. Špecifikáciami v spoločných zásadách sa stanovujú prvky kľúčové na vytvorenie alebo označenie nezávislých a príslušných orgánov pôsobiacich v oblasti fiškálnej politiky.

36

Komisia sa domnieva, že zásady a žiaduce prvky vnútroštátnych nezávislých fiškálnych inštitúcií, ktoré vydali OECD a MMF, sú v skutočnosti do značnej miery v súlade s požiadavkami na úrovni EÚ, ale sú o niečo podrobnejšie a funkčnejšie. Rozdiely sa vysvetľujú najmä tým, že takéto zásady, resp. prvky sa majú použiť ako usmernenie, nie ako právne záväzná požiadavka. Každý ideálny prvok nezávislej fiškálnej inštitúcie navyše nie je nevyhnutne vhodný na začlenenie do práva EÚ ako požiadavka pre všetky členské štáty, a to najmä z dôvodu subsidiarity. Vytvorenie univerzálnych nezávislých fiškálnych inštitúcií (napr. uložením osobitných požiadaviek na počet a dĺžku funkčného obdobia členov rady alebo na spôsob financovania činností nezávislých finančných inštitúcií) preto nebolo zámerom Komisie a neodzrkadľovalo by vtedajšiu vôľu členských štátov.

Takisto je potrebné zdôrazniť, že členské štáty podporili zachovanie značného stupňa slobody pri navrhovaní svojich nezávislých fiškálnych inštitúcií zastrešenom spoločnými zásadami. To by sa malo vnímať aj v kontexte skutočnosti, že v niektorých členských štátoch nezávislé fiškálne inštitúcie existovali pred prijatím nadnárodných právnych predpisov a niektoré nezávislé finančné inštitúcie s rôznym usporiadaním úspešne pôsobili v rozličných vnútroštátnych prostrediach.

39

Komisia zdôrazňuje, že rozsah zlepšení súvisiacich s nezávislými fiškálnymi inštitúciami je v návrhu smernice z roku 2017 širší, ako sa uvádza v tomto bode. Okrem dodatočných právomocí pre nezávislé fiškálne inštitúcie vo vzťahu k stanovovaniu a monitorovaniu kľúčových fiškálnych parametrov a začlenenia zásady „dodržiavať alebo vysvetliť“ do práva EÚ sa v návrhu stanovujú aj dôležité predpoklady záruk nezávislosti, ako aj možnosť rozšíriť všetky požiadavky týkajúce sa nezávislých fiškálnych inštitúcií aj na členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny.

Konkrétnejšie sa požiadavky nezávislosti posilnili takto: pri opise zdrojov sa použilo posilňujúce prídavné meno („stabilné“) a pri práve na prístup k informáciám sa uviedli špecifikácie („rozsiahly a včasný“). Cieľom týchto predpokladov je riešiť obavy, ktoré vyjadrili nezávislé fiškálne inštitúcie, a to aj v citovaných vyhláseniach siete nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ.

42

V právnych predpisoch EÚ, ktoré sa týkajú viacstranného rozpočtového dohľadu, sa stanovujú konkrétne povinnosti Komisie vo vzťahu k monitorovaniu súladu členských štátov s fiškálnymi pravidlami EÚ. Zatiaľ čo Komisia môže zohľadniť všetky dostupné prvky, ktoré sa považujú za užitočné, vrátane informácií poskytnutých vnútroštátnymi nezávislými fiškálnymi inštitúciami, ak je to vhodné, v platnom právnom rámci sa nestanovuje formálne zapojenie nezávislých fiškálnych inštitúcií do rozpočtového dohľadu EÚ.

46

Hoci sa v Zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, rovnako ako aj v PSR, naozaj vyžaduje dodržiavanie strednodobého cieľa alebo postupu úprav vedúceho k tomuto cieľu, stanovuje sa v nej aj nižšia hranica štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 % HDP (alebo za istých okolností na úrovni 1 %).

47

Komisia poznamenáva, že aj keď nezávislé fiškálne inštitúcie monitorujú súlad s fiškálnymi pravidlami EÚ, všetky nevyhnutne nemusia svoje hodnotenia súladu uverejniť.

Spoločná odpoveď na body 49 – 51:

Podľa zmlúv je povinnosťou Komisie formálne hodnotiť súlad s fiškálnymi pravidlami EÚ v rámci viacstranného rozpočtového dohľadu. Nezávislým fiškálnym inštitúciám sa v súvislosti s procesom hodnotenia súladu s fiškálnymi pravidlami EÚ nezveruje v právnych predpisoch EÚ žiadna právomoc. V niekoľkých prípadoch, keď nezávislé fiškálne inštitúcie vykonávajú takéto činnosti, tak konajú buď na základe vnútroštátnej právnej povinnosti, alebo na dobrovoľnom základe. Komisia uznáva, že v takýchto prípadoch môžu vzniknúť rozdiely medzi hodnotením súladu zo strany nezávislých fiškálnych orgánov a Komisie. Môžu byť spôsobené napríklad rozdielnym výkladom základných právnych textov. Rozchádzať sa môžu aj závery, pretože nezávislé fiškálne inštitúcie používajú vlastné alebo prispôsobené metodiky, ktoré nemusia byť v úplnom súlade s metodikou, ktorú pri svojom hodnotení používa Komisia, alebo z dôvodu časového posunu medzi hodnoteniami (novšie alebo úplnejšie údaje môžu totiž hodnotenie ovplyvniť).

K takýmto rozdielom prispieva aj použitie voľného uváženia Komisie, ktoré sa jej zveruje v právnych textoch, ktoré sú základom PSR. Komisia však využíva flexibilitu existujúcu v rámci PSR v súlade so spoločne dohodnutou pozíciou schválenou Radou vo februári 2016. V súlade s uvedeným Komisia v posledných rokoch vo svojich hodnoteniach zohľadňuje tri faktory: 1. cyklické podmienky (prostredníctvom tzv. matice požiadaviek); 2. štrukturálne reformy a 3. verejné investície, ktoré sa zameriavajú na zásadné štrukturálne reformy, dopĺňajú ich a sú s nimi hospodársky rovnocenné.

K rozhodnutiam Komisie v prípadoch možných odchýlok od požadovanej úpravy sa pripojí detailné odôvodnenie a následne sa podrobne prerokujú s členskými štátmi v Rade ECOFIN. Ak Komisia používa voľné uváženie, ktoré jej bolo zverené, počas celého cyklu poskytuje ďalšie usmernenia, a tak obmedzuje neistotu, ktorej čelia nezávislé fiškálne inštitúcie pri vypracúvaní svojich hodnotení.

Komisia napokon poukazuje na skutočnosť, že podľa doterajších dôkazov došlo iba k malému počtu prípadov, keď nezávislé fiškálne inštitúcie a Komisia dospeli k rozdielnym záverom o súlade členských štátov s fiškálnymi pravidlami EÚ.

53

Komisia považuje úzku spoluprácu s nezávislými fiškálnymi inštitúciami za dôležitý predpoklad účinného fungovania fiškálneho rámca EÚ a národných fiškálnych rámcov.

57

Plánovalo sa, že poradná Európska fiškálna rada bude orgánom, ktorý bude poskytovať nezávislé poradenstvo v oblasti rámca EÚ pre fiškálne riadenie. V jej právnom základe [t. j. v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/1937] sa tento výklad potvrdzuje, keďže sa v ňom úloha fiškálnej rady stanovuje takto: „Fiškálna rada v poradnej funkcii prispieva k výkonu funkcií Komisie v rámci mnohostranného fiškálneho dohľadu, ako je stanovené v článkoch 121, 126 a 136 ZFEÚ, pokiaľ ide o eurozónu.“ To je ďalej rozpracované do širokého spektra úloh a povinností, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 uvedeného rozhodnutia, a to podľa toho, čo sa považovalo za nevyhnutné na plnenie poslania Európskej fiškálnej rady.

Práve v tomto kontexte všeobecného poslania by sa mala chápať „koordinácia“ vnútroštátnych fiškálnych rád. Ak by sa však mala poradnej Európskej fiškálnej rade zveriť úloha koordinovať nezávislé inštitúcie, ktoré majú základ vo vnútroštátnych právnych predpisoch (niekedy na ústavnej úrovni), vyžadovalo by si to právne predpisy EÚ, t. j. potenciálne zdĺhavý legislatívny proces. Navyše by sa tým mohla narušiť nezávislosť nezávislých fiškálnych inštitúcií a ich vnímanie zo strany verejnosti ako domácich „fiškálnych strážcov“.

60

Komisia zdôrazňuje, že hoci štatutárny režim Európskej fiškálnej rady a prideľovanie zdrojov na ňu nie sú v úplnom súlade so štandardmi uplatniteľnými na vnútroštátne fiškálne rady, boli starostlivo navrhnuté a nastavené s cieľom zabezpečiť, aby bola fiškálna rada plne schopná plniť svoje poslanie, a zároveň zaisťovať nevyhnutné štandardy nezávislosti.

Hoci nezávislú poradnú Európsku fiškálnu radu a vnútroštátne nezávislé fiškálne rady nemožno striktne porovnávať, podstata zásad uplatniteľných na vnútroštátne rady sa premieta do usporiadania fiškálnej rady, pričom sa osobitná pozornosť venuje nezávislosti, právomociam a zohľadneniu špecifického charakteru poslania fiškálnej rady.

a) Špecifikácie v súvislosti s mandátmi členov fiškálnej rady sú v súlade s postupmi vnútroštátnych fiškálnych rád vo viacerých členských štátoch.

b) Komisia si vysoko váži činnosť Európskej fiškálnej rady, ktorá prináša do diskusií o fiškálnej politike ďalší kvalifikovaný a nezávislý pohľad. Komisia si plne uvedomuje dôležitosť nezávislosti pre dobré meno a dôveryhodnosť poradenstva Európskej fiškálnej rady.

c) Vzhľadom na osobitné administratívne usporiadanie Európskej fiškálnej rady ako poradného orgánu Komisie zabezpečuje riadenie ľudských a rozpočtových zdrojov Európskej fiškálnej rady generálny sekretariát Komisie podľa uplatniteľných pravidiel Komisie. Zavedené usporiadanie neobmedzuje činnosť fiškálnej rady ani jej sekretariátu. V skutočnosti sa od jej vytvorenia finančné prostriedky pridelené na podporu činnosti predsedu a členov fiškálnej rady významne zvýšili. Všetky žiadosti o služobné cesty, ktoré podal sekretariát Európskej fiškálnej rady, boli napríklad schválené a financované.

d) Toto usporiadanie administratívnej podpory nebráni nezávislej práci Európskej fiškálnej rady a jeho cieľom je práve uľahčiť fungovanie Európskej finančnej rady nákladovo efektívnym spôsobom.

61

Ako sa vysvetľuje v liste podpredsedu Komisie ombudsmanovi, ktorý sa uvádza v bode 67, nezávislú poradnú Európsku fiškálnu radu a vnútroštátne nezávislé fiškálne rady nemožno striktne porovnávať. Nielenže vychádzajú z rozdielnych právnych základov, ale líši sa predovšetkým ich inštitucionálne usporiadanie, úlohy, fungovanie a právomoci. Európska fiškálna rada je nezávislým poradným orgánom Komisie. Povinnosti Komisie vo vzťahu k dohľadu nad fiškálnymi politikami členských štátov sa zakotvujú v zmluve. V súlade s právom EÚ a medzivládnou Zmluvou o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii členské štáty na vnútroštátnej úrovni zriadili nezávislé inštitúcie s cieľom monitorovať vnútroštátne verejné financie.

Celkovo sa Komisia domnieva, že usporiadanie fiškálnej rady primerane zohľadňuje príslušné štandardy a vytvára pevný základ poslania Európskej fiškálnej rady.

62

Komisia zdôrazňuje, že rozhodnutím 2015/1937 sa neobmedzuje činnosť fiškálnej rady pri plnení jej poslania.

Mandát Európskej fiškálnej rady nevylučuje možnosť formulovať odporúčania alebo stanoviská v reálnom čase. Fiškálna rada sa rozhodla uprednostniť hodnotenie vykonávania fiškálnych pravidiel Únie ex post aspoň z dvoch dôležitých dôvodov: i) hodnotenie kľúčových rozhodnutí v oblasti dohľadu na úrovni EÚ v reálnom čase by bolo obzvlášť náročné na zdroje. Na rozdiel od vnútroštátnych fiškálnych rád by musela Európska fiškálna rada vo veľmi krátkom čase poskytnúť spoľahlivú analýzu pre všetky členské štáty; ii) zameraním na hodnotenie vykonávania fiškálnych pravidiel Únie ex post sa znižuje riziko vzniku politických diskusií a podporuje sa schopnosť nezávislej fiškálnej rady poskytovať nestranný, resp. nezávislý názor. Navyše nie je úplne jednoznačné, že hodnotenia v reálnom čase by mali väčší vplyv ako hodnotenia realizované ex post.

65

Európska fiškálna rada vo svojich výročných správach poukazuje na rôzne slabiny a problémy, ktorým čelia nezávislé finančné inštitúcie, ale takisto prekračuje tento rámec a predkladá v nich návrhy na riešenie nedostatkov. Vo výročnej správe z roku 2017 sa napríklad v samostatnej časti o nezávislých finančných inštitúciách uvádza niekoľko návrhov na zvýšenie účinnosti zásady „dodržiavať alebo vysvetliť“.

Spoločná odpoveď na body 66 a 67:

Komisia berie do úvahy všetky dostupné prvky, ktoré považuje za užitočné pre svoje informované rozhodovanie. Vo vhodných prípadoch medzi ne patria aj podklady poskytnuté poradnou Európskou fiškálnou radou. Vzhľadom na to, že povinnosti v oblasti fiškálneho dohľadu sa zakotvujú v zmluvách, postup, ktorým Komisia prijíma rozhodnutia v tejto oblasti, nemožno obmedziť napríklad tým, že by sa stanovilo či, ako a kedy sa zohľadnia odporúčania a stanoviská Európskej fiškálnej rady.

V liste podpredsedu Komisie ombudsmanovi uvedenom v bode 67 sa s ohľadom na zásadu „dodržiavať alebo vysvetliť“ objasňuje, že nezávislú poradnú Európsku fiškálnu radu a vnútroštátne nezávislé fiškálne rady nemožno striktne porovnávať, keďže sa líšia právne základy, z ktorých vychádzajú, ich inštitucionálne usporiadanie, úlohy, fungovanie a právomoci (pozri odpoveď Komisie na bod 61). V súlade so Zmluvou o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii signatárske členské štáty na vnútroštátnej úrovni zriadili nezávislé inštitúcie s cieľom monitorovať, či vnútroštátne politiky zabezpečia rýchlu konvergenciu k strednodobému cieľu pre danú krajinu. Preto sa v tomto osobitnom kontexte v prípade zmluvných strán Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii uplatňuje zásada „dodržiavať alebo vysvetliť“.

68

Pozri odpoveď Komisie na bod 60. Pokiaľ ide o otázku nezávislosti, rozhodnutie Komisie 2015/1937 (článok 4) obsahuje výslovné ustanovenie, ktoré sa týka nezávislosti členov fiškálnej rady.

69

Na stanovenie požiadaviek možno použiť rôzne právne nástroje, ktoré sa líšia z hľadiska úrovne normatívnosti a priestoru ponechaného členským štátom.

Pokiaľ ide konkrétne o smernicu 2011/85, počas jej prípravy sa jasne ukázalo, že smernica Rady je najvhodnejším nástrojom na prijímanie prvých právnych predpisov v oblasti národných rozpočtových rámcov, ktoré sa dotýkajú zvrchovaných fiškálnych právomocí členských štátov. Výber bol podmienený najmä osobitným charakterom ustanovení, ktoré sa mali zahrnúť do legislatívneho návrhu (pri veľmi rozmanitých východiskách národných rozpočtových rámcov v členských štátoch v danom čase), právomocami, ktorých sa dotýka, a potrebou zohľadniť aspekty vnútroštátnej spoluzodpovednosti a zásady subsidiarity (pozri aj odpoveď Komisie na bod 19). Komisia takisto poukazuje na skutočnosť, že tento krok sa stal z politického hľadiska možným iba v dôsledku krízy a vzhľadom na to, že išlo o prvý legislatívny prienik do oblasti národných rozpočtových rámcov, by príliš normatívny prístup v návrhu Komisie členské štáty veľmi pravdepodobne nepovažovali za prijateľný, čím by sa riskovalo spochybnenie prijatia akýkoľvek právnych ustanovení týkajúcich sa národných rozpočtových rámcov.

74

Komisia zdôrazňuje, že kontroly transpozície a zhody sú veľmi dôkladné s cieľom zabezpečiť, aby sa požiadavky úplne a správne prevzali do vnútroštátnych právnych predpisov o národných rozpočtových rámcoch.

Samotné vnútroštátne procesy transpozície trvali výrazne dlhšie, ako sa predpokladalo. Prijatie ďalších požiadaviek na národné rozpočtové rámce (pozri bod 72) viedlo k tomu, že členské štáty nestihli vykonať transpozíciu v lehote stanovenej pre danú smernicu (napr. niektoré vnútroštátne vykonávacie opatrenia sa oznámili v rokoch 2014 – 2016, niekoľko dokonca ešte neskôr).

Pokiaľ ide o kontroly vykonávané Komisiou, okrem zložitosti dôkladnej analýzy celého radu právnych predpisov týkajúcich sa národných rozpočtových rámcov, ktoré členské štáty zaviedli, sa počas uvedeného obdobia značné úsilie venovalo hodnoteniu súladu vnútroštátnych právnych ustanovení 22 zmluvných strán Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii s požiadavkami fiškálnej dohody (v súlade s výzvou adresovanou Komisii v článku 16 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii).

Proces kontroly súladu si napokon vyžadoval rozsiahlu dvojstrannú komunikáciu s členskými štátmi (najmä prostredníctvom projektu EU Pilot) zameranú na nápravu nedostatkov v transpozícii a prípadov nesúladu, ktoré Komisia identifikovala. Hoci bola táto komunikácia veľmi účinná, nápravné opatrenia členských štátov následne viedli k ďalšiemu oneskoreniu ukončenia kontroly zhody.

Pokiaľ ide o ciele stanovené v ročných plánoch riadenia GR ECFIN, je potrebné poznamenať, že sa týkajú iba predbežných kontrol zhody, t. j. základu projektu EU Pilot. V niektorých prípadoch k tomu došlo z dôvodov vysvetlených vyššie.

76

Pokiaľ ide o rozhodovanie o postupnosti prípadov projektu EU Pilot v súvislosti so smernicou, ktorou sa stanovujú minimálne požiadavky na národné rozpočtové rámce všetkých členských štátov, Komisia zastáva názor, že operačnejšie kritériá, ktoré použila (ako sa uvádza v bode 76), boli z hľadiska rovnakého zaobchádzania vhodnejšie ako tie, ktoré uvádza EDA (najmä úroveň verejného dlhu a členstvo v eurozóne).

Komisia poukazuje na skutočnosť, že polovica členských štátov eurozóny s vysokým dlhom v skutočnosti bola medzi 18 členskými štátmi, ktoré boli súčasťou prvej a druhej vlny prípadov EU Pilot.

78

Komisia zdôrazňuje, že komunikácia v rámci projektu EU Pilot je pre kontroly zhody rozhodujúca. V prípade 18 členských štátov zapojených do prvých dvoch vĺn sa ňou umožnilo vytvoriť si konečný názor na zhodu a na základe toho buď dospieť k záveru, že došlo k transpozícii v súlade so smernicou, alebo zvážiť potrebu začatia konania o nesplnení povinnosti, ak boli odpovede v rámci EI Pilot zamietnuté ako nedostatočné.

Treba poznamenať, že 10 týždňov pre každú stranu zapojenú do projektu EU Pilot (t. j. pre Komisiu a dotknutý členský štát) predstavuje referenčnú hodnotu. Prípad projektu EU Pilot môže celkovo v praxi trvať dlhšie z rôznych dôvodov, ako je napríklad: i) žiadosť členského štátu o predĺženie; ii) žiadosť Komisie o ďalšie informácie; iii) čas nevyhnutný na preklad odpovedí a podaní členských štátov a iv) podávanie správ o následných opatreniach členským štátom. K niektorým z uvedených situácií, prípadne ku všetkým, došlo v každom z 18 prípadov, čím sa čiastočne vysvetľuje dlhé trvanie komunikácie s členskými štátmi. Predovšetkým treba poznamenať, že vo všetkých týchto prípadoch projektu EU Pilot si Komisia vyžiadala ďalšie informácie.

Zapojené útvary Komisie (t. j. GR ECFIN) počas komunikácie v rámci projektu EU Pilot konali konštruktívne, predovšetkým poskytli členským štátom všetku potrebnú pomoc a čas na prijatie niektorých opatrení, ku ktorým sa zaviazali. Tým sa formálne trvanie prípadov projektu EU Pilot predĺžilo a prekročilo referenčné hodnoty, ale nad významom tohto omeškania jednoznačne prevažuje pozitívny výsledok procesu: iba 7 z 18 prípadov sa ukončilo zamietnutím, pričom v 6 z týchto 7 prípadov dotknutý členský štát následne uspokojivo vyriešil nevyriešené otázky bez toho, aby Komisia musela začať konanie o nesplnení povinnosti.

Spoločná odpoveď na body 79 a 80:

Komisia spätne uznáva, že do istej miery možno podcenila problémy spojené s vnútroštátnou transpozíciou smernice. Dôležitým dôvodom neskorého oznámenia transpozičných opatrení zo strany členských štátov bola skutočnosť, že museli do vnútroštátneho právneho poriadku začleniť dodatočné požiadavky na národné rozpočtové rámce, ktoré vyplývali z nariadenia č. 473/2013 a z fiškálnej dohody. Predovšetkým podľa fiškálnej dohody sa vyžadovalo prijatie právnych predpisov s vysokou právnou silou vo vnútroštátnej právnej hierarchii, niekedy dokonca až na ústavnej úrovni. Členské štáty preto prijímali a oznamovali opatrenia spojené so smernicou pomalšie, čo viedlo k začatiu postupov v prípade nesplnenia povinnosti týkajúcich sa neoznámenia.

Komisia poukazuje na skutočnosť, že pred uplynutím lehoty na transpozíciu smernice 31. decembra 2013 aj po jej uplynutí poskytovala v oblasti národných rozpočtových rámcov usmernenia a podporu. Robila to rozličnými prostriedkami a kanálmi, a to najmä prostredníctvom usmerňovacích dokumentov zameraných na konkrétnu tému (napr. na štatistické požiadavky, informácie o daňových výdavkoch), poznámok pre príslušné výbory, podkladových dokumentov na partnerské preskúmania národných rozpočtových rámcov, preskúmania návrhu vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponovala smernica (a to aj pred 31. decembrom 2013), postupov projektu EU Pilot (od augusta 2016) a ďalšej dvojstrannej technickej komunikácie. Komisia navyše vždy odpovedala kladne na každú konkrétnu žiadosť členských štátov o pomoc.

Pri hodnotení celého rozsahu usmernení k národným rozpočtovým rámcom, ktoré Komisia poskytla členským štátom, treba prihliadať na to, že členské štáty prepracovali svoje fiškálne rámce, pričom nebrali do úvahy iba požiadavky stanovené v smernici, ale vo vhodných prípadoch aj povinnosti vyplývajúce z nariadenia č. 473/2013 a z fiškálnej dohody. Pri preskúmaní návrhov vnútroštátnych právnych predpisov a ich pripomienkovaní do nich preto Komisia zahrnula širší súbor nadnárodných požiadaviek na národné rozpočtové rámce, ktorý musia členské štáty dodržiavať.

V rámci svojej úlohy monitorovať uplatňovanie práva EÚ, ktorá jej vyplýva zo zmluvy, Komisia doteraz skutočne uprednostňovala, aby sa zabezpečilo, aby prvky reformovaných národných rozpočtových rámcov boli v súlade s novými požiadavkami práva Únie, keďže sa nimi iniciovali významné reformy národných rozpočtových rámcov v celej EÚ. Vzhľadom na plánované ukončenie kontrol zhody so smernicou 2011/85 sa pozornosť Komisie presunie na vykonávanie národných rozpočtových rámcov vrátane poskytovania podpory a usmernení vo vhodných prípadoch.

83

Komisia plánuje, že uplatňovanie smernice 2011/85 začne hodnotiť po ukončení kontrol zhody. Hoci doteraz sa Komisia zameriavala na zaistenie správnej transpozície, zbierala aj informácie spojené s vykonávaním, aby získala lepší prehľad o celkovej situácii v členských štátoch. Nerobila to ale systematicky a v čase vykonávania úplných kontrol uplatňovania bude potrebná všeobecná aktualizácia.

84

Interné usmernenia k formálnym kontrolám uplatňovania sa vypracujú pred začatím týchto kontrol. Napriek tomu je potrebné poznamenať, že v prípade mnohých ustanovení smernice, ktoré sú orientované skôr na vykonávanie ako na transpozíciu (napr. štatistické ustanovenia), interné usmernenia k transpozícii vlastne zahŕňajú aj prvky usmernení ku kontrolám uplatňovania.

Spoločná odpoveď Komisie na body 85 a 86:

Komisia uznáva význam ďalšej analýzy a naďalej bude hľadať spôsoby, ako možno dosiahnuť užitočné výsledky.

Komisia však zdôrazňuje, že vytvorenie prísnej súvzťažnosti medzi vykonávaním smernice (čo je podskupina nadnárodných požiadaviek na národné rozpočtové rámce) zo strany členského štátu a celkovou fiškálnou výkonnosťou vo vzťahu k požiadavkám podľa PSR je metodicky veľmi náročné. Zatiaľ čo je hodnotenie miery vykonávania a fungovania ustanovení smernice relatívne jednoduché, hodnotenie rozsahu, v akom tieto požiadavky ovplyvnili fiškálnu výkonnosť, je nejasnejšie, a to najmä z dôvodu:

 • vysokej miery prekrývania určitých požiadaviek podľa smernice a ustanovení stanovených v nariadení č. 473/2013 a vo fiškálnej dohode, ktorými sa dosiahli účinky v rovnakom období,
 • načasovania smernice, ktorá prišla v čase hlbokej finančnej a hospodárskej krízy, počas ktorej sa na niekoľko členských štátov vzťahovali programy vonkajšej finančnej pomoci (súčasťou väčšiny týchto programov boli podmienky, do ktorých sa zahrnuli mnohé požiadavky podľa smernice),
 • potreby poskytnúť dostatok času na to, aby sa podmienky stanovené v smernici uplatňovali v praxi a mali vplyv na rozpočtový proces.
86

Okrem rôznych možností možno posúdiť vhodnosť metodiky PEFA pri hodnotení prevádzkovej výkonnosti kľúčových prvkov národných rozpočtových rámcov.

88

Komisia zdôrazňuje, že právna požiadavka zahrnúť do legislatívnych návrhov ustanovenia o preskúmaní neexistuje.

89

Komisia sa rozhodla odložiť uverejnenie preskúmania vhodnosti a uverejniť ho spoločne s preskúmaním iných častí balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov. Komisii to umožní vytvoriť súhrnný pohľad na celý fiškálny rámec EÚ, ktorý tvoria pravidlá EÚ a národné fiškálne rámce.

91

Databáza fiškálneho riadenia a súvisiace ukazovatele sa vytvorili na širší účel, ako je hodnotenie požiadaviek v právnych predpisoch EÚ (mimochodom existovali skôr ako smernica 2011/85). Index strednodobého rozpočtového rámca bol od počiatku navrhnutý tak, aby sa v ňom zohľadňovali žiaduce prvky a najlepšie postupy pre strednodobé rozpočtové rámce, čo presahuje rámec smernice, v ktorej sa stanovujú len minimálne požiadavky na strednodobé rozpočtové rámce. Komisia zastáva názor, že index zohľadňujúci iba požiadavky stanovené v smernici by mal obmedzený význam. Index strednodobého rozpočtového rámca nebol vytvorený ani ako meradlo transpozície alebo vykonávania smernice v oblasti strednodobých rozpočtových rámcov. Treba však poznamenať, že po metodickom preskúmaní databázy fiškálneho riadenia v roku 2015 boli kritériá indexu prepracované so zohľadnením zlepšení zaznamenaných v členských štátoch a boli lepšie zosúladené s požiadavkami (ich väčšinou) podľa smernice.

V súčasnosti slúži index strednodobého rozpočtového rámca na viacero účelov, napríklad pri partnerských preskúmaniach v prípravných výboroch Rady ECOFIN, monitorovaní národných rozpočtových rámcov zo strany Komisie alebo analytickej činnosti.

92

Hoci štúdia nemá ambíciu predstavovať dôkladné hodnotenie uplatňovania požiadaviek EÚ súvisiacich so strednodobými rozpočtovými rámcami, predkladajú sa v nej dôkazy o účinnosti vnútroštátnych fiškálnych pravidiel a strednodobých rozpočtových rámcov v EÚ.

Prvá zarážka: Index strednodobého rozpočtového rámca je zostavený na základe informácií, ktoré členské štáty oznámili do databázy fiškálneho riadenia. Je to v súlade s pôvodným mandátom, ktorý Rada ECOFIN udelila vo svojich záveroch prijatých 5. mája 2009. Postupom času, a to najmä po preskúmaní databázy fiškálneho riadenia v roku 2015, sa množstvo informácií spojených so strednodobým rozpočtovým rámcom, ktoré sa oznámili do databázy fiškálneho riadenia, výrazne zvýšilo a miera podrobnosti je dôvodom na to, aby sa databáza aj naďalej opierala o členské štáty (t. j. ministerstvá financií) ako poskytovateľov informácií. Takisto je potrebné zdôrazniť, že v posledných rokoch sa informácie poskytnuté členskými štátmi stále častejšie overujú na základe interných informácií Komisie a v mnohých prípadoch sa pred zadaním do indexu opravia. Tým sa zvyšuje spoľahlivosť indexu.

Druhá zarážka: Ako sa uvádza v predchádzajúcej odpovedi, index strednodobého rozpočtového rámca bol od počiatku navrhnutý tak, aby sa v ňom zohľadňovali žiaduce prvky a najlepšie postupy pre strednodobé rozpočtové rámce. Preto sa pri hodnotení nezohľadňuje každé ustanovenie smernice, zatiaľ čo niektoré kritériá presahujú rozsah pôsobnosti smernice.

Tretia zarážka: Index strednodobého rozpočtového rámca sa automaticky zameriava výhradne na prvky návrhu, v prípade ktorého sú informácie dostupné v databáze fiškálneho riadenia.

Štvrtá zarážka: Hoci index strednodobého rozpočtového rámca nebol vytvorený ani používaný ako meradlo transpozície alebo vykonávania smernice, zohľadňuje reformy členských štátov v reakcii na smernicu, keďže boli prijaté a oznámené do databázy fiškálneho riadenia nezávisle od času hodnotenia smernice (hodnotenie indexu a posúdenie smernice sa riadi samostatnými procesmi). Inými slovami, na účel danej štúdie sa index strednodobého finančného rámca vzťahuje na štrukturálne prvky, ktoré sa v členských štátoch zaviedli do konca roka 2015. V súlade s uvedeným sa séria indexu strednodobého rozpočtového rámca použitá v štúdii nevzťahuje na následne prijaté reformy.

Piata zarážka: Hoci index strednodobého rozpočtového rámca poskytuje numerické meradlo kvality návrhu strednodobého finančného rámca v členských štátoch, nemožno ním sledovať dôvody zmien indexu, napríklad programy finančnej pomoci. Ako sa uvádza v odpovedi Komisie na body 8586, oddelenie osobitného vplyvu smernice 2011/85 od iných faktorov ovplyvňujúcich reformy národných rozpočtových rámcov je metodicky veľmi náročné. Platí to aj pre programy finančnej pomoci, väčšina ktorých zahŕňala podmienky, v ktorých sa zohľadnili mnohé požiadavky stanovené v smernici.

95

Pokiaľ ide o odkaz na záväzky zmluvných strán v hodnotení Komisie, treba pripomenúť, že fiškálna dohoda nie je nástrojom práva Únie. Komisia preto považovala za vhodné prijať relatívne pružný prístup, podľa ktorého sa formálne záväzky a oznámené plány zmluvných strán pokladajú za doplnenie a posilnenie prijatých vnútroštátnych ustanovení. Komisia zastáva názor, že tento prístup neviedol k oslabeniu požiadaviek uplatniteľných na zmluvné strany.

Komisia konala úplne transparentne, keď v správe verejne poukázala na záväzky a plány oznámené zmluvnými stranami. Vďaka tejto transparentnosti, pokiaľ ide o použitý analytický rámec a osobitné otázky, v prípade ktorých Komisia pri vyvodzovaní záverov zohľadňovala záväzky a oznámené plány, boli zmluvné strany (t. j. zamýšľaní príjemcovia správy) plne informované.

Takisto treba poznamenať, že počas diskusií v prípravných výboroch Rady ECOFIN, ktoré nasledovali po vydaní správy (t. j. v rokoch 2018 – 2019), zmluvné strany nenamietali proti tomu, aby Komisia použila záväzky pri hodnotení súladu.

Závery a odporúčania

99

Podľa zmlúv je povinnosťou Komisie formálne hodnotiť súlad s fiškálnymi pravidlami EÚ v rámci viacstranného rozpočtového dohľadu. Nezávislým fiškálnym inštitúciám sa v súvislosti s procesom hodnotenia súladu s fiškálnymi pravidlami EÚ nezveruje v právnych predpisoch EÚ žiadna právomoc, aj keď niektoré nezávislé fiškálne inštitúcie takéto činnosti vykonávajú na základe vnútroštátnej právnej povinnosti alebo na dobrovoľnom základe.

100

Je pravda, že medzi hodnotením súladu zo strany nezávislých fiškálnych inštitúcií a Komisie môžu vzniknúť z rôznych dôvodov rozdiely (pozri odpoveď Komisie na body 4951). Hoci vlastné uváženie zverené Komisii na základe právnych textov, ktoré sú podkladom PSR, môže prispieť k týmto rozdielom, Komisia zdôrazňuje, že hodnotenia súladu členských štátov s fiškálnymi pravidlami EÚ vykonáva dôkladne a transparentne a vhodným spôsobom využíva flexibilitu existujúcu v rámci pravidiel, a to v súlade so spoločne dohodnutou pozíciou schválenou Radou vo februári 2016. Výsledky týchto hodnotení sú predmetom konzultácie s Radou (a prostredníctvom nej s členskými štátmi) na príslušných fórach (t. j. Rada ECOFIN a jej prípravné výbory).

Podľa názoru Komisie možno riziko nesúladu hodnotení zmierniť prostredníctvom pravidelnej komunikácie a výmeny informácií medzi Komisiou a nezávislými fiškálnymi inštitúciami, čo už Komisia robí.

Odporúčanie 1 – Hodnotenie súladu Komisie a nezávislých fiškálnych inštitúcií

Komisia odporúčanie prijíma.

Komisia považuje úzku spoluprácu s nezávislými fiškálnymi inštitúciami za dôležitý predpoklad účinného fungovania fiškálneho rámca EÚ a národných fiškálnych rámcov.

101

Základné požiadavky na strednodobé rozpočtové rámce a kritériá zriadenia nezávislých fiškálnych inštitúcií sú do značnej miery v súlade s príslušnou literatúrou a medzinárodnými postupmi. V niektorých ohľadoch vytvára štandardy práve Únia, a to najmä pokiaľ ide o hromadné zriaďovanie nezávislých fiškálnych inštitúcií poverených monitorovaním vnútroštátnych fiškálnych pravidiel a vypracúvaním, resp. schvaľovaním makroekonomických prognóz fiškálneho plánovania.

Vzhľadom na existujúce rozdiely medzi vnútroštátnymi rozpočtovými systémami v EÚ a na aspekty zodpovednosti a subsidiarity by každý ideálny prvok strednodobých rozpočtových rámcov alebo nezávislých fiškálnych inštitúcií nevyhnutne nebol vhodný na začlenenie do práva EÚ.

Niektoré zásady, resp. prvky, ktoré presadzujú MMF a OECD, sú niekedy veľmi podrobné a funkčné, keďže sa na rozdiel od právne záväzných požiadaviek majú použiť ako podrobné usmernenia.

Napriek tomu Komisia nechce tvrdiť, že v prípade právnych požiadaviek EÚ na národné rozpočtové rámce alebo spôsobu, akým ich jednotlivé členské štáty uplatňujú, neexistuje priestor na zlepšenie (o čom svedčí aj jej návrh smernice z roku 2017).

Odporúčanie 2 – Požiadavky na preskúmanie národných rozpočtových rámcov

Komisia odporúčanie prijíma.

Pripravované preskúmanie balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov predstavuje možnosť identifikovať silné a slabé stránky požiadaviek na národné rozpočtové rámce na základe doterajších skúseností s ich transpozíciou a vykonávaním.

102

Štatutárny režim Európskej fiškálnej rady a prideľovanie zdrojov na ňu boli starostlivo navrhnuté a nastavené s cieľom zabezpečiť, aby bola fiškálna rada plne schopná plniť svoje poslanie. Pokiaľ ide o zásadu „dodržiavať alebo vysvetliť“, Komisia opakuje svoj názor, že Európsku fiškálnu radu a vnútroštátne fiškálne rady nemožno striktne porovnávať (pozri odpoveď Komisie na body 6667).

Odporúčanie 3 – Posilnenie Európskej fiškálnej rady

Komisia toto odporúčanie neprijíma.

Zastáva názor, že súčasné usporiadanie je vhodné na daný účel a neobmedzuje sa ním analytická a funkčná nezávislosť fiškálnej rady. Zmena úlohy Európskej fiškálnej rady a jej usporiadania by navyše bránila výsledku plánovaného preskúmania balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov, ktoré môže mať vplyv na úlohu Európskej fiškálnej rady v rámci pre fiškálne riadenie EÚ.

Európska fiškálna rada riadne uplatňuje svoju funkčnú nezávislosť a doteraz si primerane plnila svoj mandát. Jej výstupy sa náležite zohľadňujú v diskusii o fiškálnej politike na úrovni EÚ a predseda Európskej fiškálnej rady sa pravidelne pozýva, aby prezentoval názory fiškálnej rady na zasadnutí Rady ECOFIN a Euroskupiny.

103

Komisia vykonáva dôsledné kontroly súladu v súvislosti so smernicou 2011/85 s cieľom zabezpečiť, aby boli príslušné požiadavky riadne začlenené do rozpočtových rámcov členských štátov. Kontroly zhody sú pri dvoch tretinách členských štátov prakticky ukončené a v prípade ostatných prebiehajú. Zapojené útvary Komisie (t. j. GR ECFIN) účinne využívajú komunikáciu v programe EU Pilot realizovanú v rámci kontrol zhody.

104

Hodnotenia vyplývajúce z právneho rámca EÚ sa vykonávajú v súlade s osobitnými ustanoveniami o preskúmaní, ktoré sú súčasťou smernice 2011/85 aj nariadenia č. 473/2013. V rámci pripravovaného preskúmania balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov vznikne príležitosť dôkladne a celostne preskúmať, čo rôzne požiadavky na národné rozpočtové rámce doteraz priniesli.

Odporúčanie 4 – Posilňovanie presadzovania národných rozpočtových rámcov

Komisia odporúčanie prijíma.

b) Preskúmanie vhodnosti sa uverejní spoločne s preskúmaním iných častí balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov.

c) Komisia uznáva užitočnosť pravidelného získavania základných informácií o skutočnom fungovaní národných rozpočtových rámcov od členských štátov. Komisia sa bude usilovať o určenie druhu informácií, ktoré by boli potrebné, a najvhodnejšieho postupu a nástrojov na získavanie týchto informácií. Komisia ako dôležitý bod zdôrazňuje, že vykonávanie tohto odporúčania bude závisieť od spolupráce členských štátov pri poskytovaní potrebných informácií.

d) Komisia uznáva dôležitosť podrobnejšieho monitorovania skutočného fungovania rozpočtových rámcov členských štátov. Treba poznamenať, že takéto monitorovanie si vyžaduje, aby členské štáty poskytli podrobné informácie, ktoré by potom Komisia posúdila na základe vhodnej metodiky.

Audítorský tím

V osobitných správach EDA sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami. EDA vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny dosah, pričom sa zohľadňujú riziká pre výkonnosť či zhodu, výška súvisiacich príjmov alebo výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem.

Tento audit výkonnosti vykonala audítorská komora IV Regulácia trhov a konkurencieschopné hospodárstvo, ktorej predsedá člen EDA Alex Brenninkmeijer. Audit viedol až do konca svojho mandátu (júl 2019) člen EDA Neven Mates a potom člen EDA Mihails Kozlovs, podporu mu poskytla vedúca kabinetu Edite Dzalbe a atašé kabinetu Laura Graudina, atašé kabinetu Marko Mrkalj, hlavná manažérka Marion Colonerus, vedúci úlohy Stefano Sturaro, audítori Giuseppe Diana, Efstathios Efstathiou a Maëlle Bourque. Michael Pyper poskytol jazykovú podporu.

Zľava doprava: Stefano Sturaro, Marion Colonerus, Mihails Kozlovs, Maëlle Bourque, Giuseppe Diana, Efstathios Efstathiou.

Koncové poznámky

1 Európska rada (2010), Správa pracovnej skupiny Európskej rady o posilnení správy hospodárskych záležitostí v EÚ.

2 Napríklad: Debrun, X. et al. (2008), Tied to the mast? National fiscal rules in the European Union (Priviazaní k stožiaru? Vnútroštátne fiškálne pravidlá v Európskej únii), Economic policy 23/54, s. 299 – 362.

3 MMF (2013), Reassessing the role and modalities of fiscal policy in advanced economies (Prehodnotenie úlohy a modalít fiškálnej politiky vo vyspelých ekonomikách), strategický dokument.

4 Pozri napríklad Európska komisia (2004), Správa o verejných financiách v HMÚ za rok 2004.

5 Rada EÚ (2005), Správa Rady Ecofin Európskej rade z 22. – 23. marca 2005 o zlepšení vykonávania Paktu stability a rastu.

6 Rada EÚ (2009), Závery 2967. zasadnutia Rady pre hospodárske a finančné záležitosti o stratégii ukončenia rozpočtovej angažovanosti.

7 Smernica Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov, Ú. v. EÚ L 306, 23. novembra 2011 (v tomto dokumente ako smernica 2011/85).

8 Európska komisia (2012), COM(2012) 342 final, oznámenie Komisie s názvom Spoločné zásady pre vnútroštátne fiškálne korekčné mechanizmy.

9 Debrun, X. a Kinda, T. (2014), Strengthening post-crisis fiscal credibility: Fiscal Councils on the rise — A new dataset (Posilnenie fiškálnej dôveryhodnosti po skončení krízy: Fiškálne rady na vzostupe – nový súbor údajov), pracovný dokument MMF 14/58.

10 Beetsma, R. et al. (2018), The rise of independent fiscal institutions: recent trends and performance (Vzostup nezávislých fiškálnych inštitúcií: najnovšie trendy a výkonnosť), pracovný dokument MMF 18/68.

11 Jonung, L. a Larch, M. (2006), Improving fiscal policy in the EU: the case for independent forecasts (Zlepšenie fiškálnej politiky v EÚ: prípad pre nezávislé prognózy), Economic policy 21/47, s. 492 – 534.
MMF (2013), Case studies of fiscal councils — functions and impact (Prípadové štúdie fiškálnych rád – funkcie a vplyv).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne, Ú. v. EÚ L 140, 17. mája 2013 (v tomto dokumente ako nariadenie č. 473/2013).

13 Európska komisia (2017), COM(2017) 824 final, Návrh smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch, s. 3.

14 Hospodársky a finančný výbor (2019), Návrh doplňujúcich zistení Hospodárskeho a finančného výboru o transpozícii rozpočtovej dohody, ecfin.cef.cpe(2019)1812588.

15 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1937 z 21. októbra 2015, ktorým sa zriaďuje nezávislá Európska fiškálna rada s poradnou funkciou; a rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/221 z 12. februára 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/1937, ktorým sa zriaďuje nezávislá Európska fiškálna rada s poradnou funkciou.

16 Juncker, J.-C., Tusk, D., Dijsselbloem, J., Draghi, M. and Schulz, M. (2015), Správa piatich predsedov: Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe.

17 Osobitná správa EDA č. 10/2016 s názvom Ďalšie zlepšenia potrebné na zabezpečenie účinného vykonávania postupu pri nadmernom deficite (http://eca.europa.eu).

18 Osobitná správa EDA č. 18/2018 s názvom Plní sa hlavný cieľ preventívnej časti Paktu stability a rastu? (http://eca.europa.eu).

19 Osobitná správa EDA č. 3/2018 s názvom Audit postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN) (http://eca.europa.eu).

20 Išlo o členské štáty eurozóny, ktoré boli vybrané buď preto, že mali vysoký dlh, že ich rozpočtové rámce vykazovali značné zlepšenie alebo že už dávno zriadili nezávislú fiškálnu inštitúciu.

21 V 5 z 28 členských štátov si úlohy nezávislej fiškálnej inštitúcie delili 2 inštitúcie.

22 Európska komisia (2012), Správa o verejných financiách v HMÚ za rok 2011, s. 101.

23 ECB (2018), CON/2018/25.

24 Európska komisia (2017), C(2017) 1201 final, Správa Komisie predložená podľa článku 8 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, s. 3.

25 ECB (2018), CON/2018/25.

26 Každý rok po prebiehajúcom rozpočtovom/fiškálnom roku.

27 MMF (2013), Cangiano, G. et al., Public Financial Management and its emerging architecture (Správa verejných financií a jej vznikajúca štruktúra), s. 161.

28 OECD (2004), The Legal Framework for Budget Systems (Právny rámec pre rozpočtové systémy), rámček III.4; MMF (2010), Lienert, I. a Fainboim, I., „Reforming Budget Systems Laws (Reforma zákonov o rozpočtových systémoch), rámček 4 a s. 12 – 13; MMF (2013), Cangiano, G. et al., „Public Financial Management and its emerging architecture (Správa verejných financií a jej vznikajúca štruktúra), s. 156; MMF (2014), Fiscal transparency code (Kódex fiškálnej transparentnosti), zásady 2.1.3, 2.3.1 a 2.3.2; Svetová banka (2013), Beyond the annual budget. The global experience with medium term expenditure frameworks (Nad rámec ročného rozpočtu. Globálne skúsenosti so strednodobými výdavkovými rámcami), s. 58 – 59.

29 MMF (2014), Kódex fiškálnej transparentnosti, zásada 2.1.3.

30 Potenciálny produkt je teoretická koncepcia úrovne produktu (HDP) v danom okamihu, ktorý je v súlade so stabilnou infláciou. Časom rastie, a to rýchlosťou, ktorá nemusí byť nevyhnutne konštantná. Úroveň ani mieru rastu nemožno merať priamo, ale musia sa odhadnúť.

31 MMF a OECD aktualizovali svoje štandardy a najlepšie postupy v oblasti dobrej správy rozpočtových záležitostí v rokoch 2014 a 2015 tak, aby obsahovali ponaučenia z hospodárskej a finančnej krízy. Komisia však túto aktualizáciu v návrhu smernice z roku 2017 nezohľadnila.

32 MMF (2013), The functions and impact of fiscal councils (Funkcie a vplyv fiškálnych rád): „Tento dokument poskytuje najkomplexnejší doteraz dostupný prehľad fiškálnych rád“ a vychádza aj z ďalších dokumentov vrátane návrhov zásad OECD z roku 2012, a Kopits, G. (2011), Independent fiscal institutions: Developing good practices (Nezávislé fiškálne inštitúcie: rozvoj osvedčených postupov), s. 35 – 52.

33 Zásady OECD boli už dostupné v roku 2012 a boli prijaté v roku 2014. Pozri OECD (2014), Recommendation on Principles for IFIs (Odporúčania o zásadách pre nezávislé fiškálne inštitúcie).

34 Európska komisia (2017), Jankovics, L. a Sherwood, M., Independent fiscal institutions in the EU Member States: The early years (Nezávislé fiškálne inštitúcie v členských štátoch EÚ: rané roky), diskusný dokument 067.

35 Európska komisia (2004), Jonung, L. a Larch, M., Improving fiscal policy in the EU: the case for independent forecasts (Zlepšenie fiškálnej politiky v EÚ: argumenty za nezávislé prognózy).

36 Tendencia k optimizmu je prax nadhodnocovania rastu produktu a príjmov pri súčasnom podhodnocovaní nediskrečných výdavkov.

37 MMF (2007), Code of good practices on fiscal transparency (Kódex osvedčených postupov v oblasti fiškálnej transparentnosti), zásada 4.3.4.

38 OECD (2014), Odporúčania o zásadách pre nezávislé fiškálne inštitúcie, zásada 3.3.

39 Sieť nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ (2016), Defining and enforcing minimum standards for IFIs (Vymedzenie a presadzovanie minimálnych noriem pre nezávislé fiškálne inštitúcie).

40 Sieť nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ (2018), vyhlásenie siete nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ v reakcii na návrh smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch.

41 V roku 2015 Komisia uverejnila výkladové oznámenie o svojom priestore pre výklad s názvom Optimálne využívanie flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu, COM(2015) 12 final. To sa následne odrazilo v spoločne dohodnutej pozícii z novembra 2015, ktorú Rada schválila vo februári 2016.

42 Na dosiahnutie rýchlej konvergencie smerom k strednodobému rozpočtovému cieľu je referenčná hodnota stanovená v Pakte stability a rastu taká, že členské štáty by svoje štrukturálne rozpočtové pozície mali upravovať sadzbou 0,5 % HDP ročne.

43 EFB (2018), výročná správa za rok 2018, s. 42.

44 Irish Fiscal Advisory Council (Írska rozpočtová rada), (2016), Správa o fiškálnom posúdení, s. 67.

45 Európska fiškálna rada pozostáva z rady a sekretariátu (ktorý tvorí vedúci sekretariátu a špecializovaný podporný personál, ktorý je v súčasnosti obmedzený na päť ekonómov a jedného asistenta).

46 ECB (2015), Ekonomický bulletin, 7. vydanie, rámček 5: Vytvorenie Európskej fiškálnej rady.

47 MMF (2016), 2016 Article IV consultation – euro-area policies (Konzultácie podľa článku IV z roku 2016 – politiky eurozóny), správa o krajine MMF č. 16/219, s. 20.

48 EFB tiež v marci 2018 uverejnila jedno stanovisko na podporu Dánskej fiškálnej rady.

49 ECB (2015), Ekonomický bulletin, 7. vydanie, rámček 5: Vytvorenie Európskej fiškálnej rady.

50 Európsky ombudsman (2016), Letter from the European Ombudsman to the President of the European Commission regarding Transparency of the European Fiscal Board (List európskeho ombudsmana predsedovi Európskej komisie o transparentnosti Európskej fiškálnej rady).

51 Európska komisia (2012), Správa o verejných financiách v HMÚ za rok 2011, s. 101.

52 EDA (2018), Situačná správa: Zavádzanie právnych predpisov EÚ do praxe: zodpovednosti Európskej komisie v oblasti dohľadu podľa článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, rámček 4.

53 Kontroly transpozície by sa mali dokončiť do 6 mesiacov od uplynutia lehoty na transpozíciu alebo od dátumu oznámenia vnútroštátneho vykonávacieho opatrenia a kontroly zhody do 16 až 24 mesiacov od dátumu oznámenia vnútroštátnych transpozičných opatrení.

54 Ak sa v danom prípade využil projekt EU Pilot, ale už nie je pravdepodobné, že včas prinesie očakávané výsledky, Komisia by mala začať formálne konanie o porušení povinnosti.

55 Ako „nástroje na podporu dodržiavania predpisov“ slúžia vykonávacie plány, usmernenia, vysvetľujúce dokumenty, siete, skupiny odborníkov, semináre, stretnutia týkajúce sa transpozičných balíkov, hodnotiace tabuľky.

56 Niektoré aspekty posúdenia uplatňovania už boli zahrnuté do posúdenia transpozície.

57 Európska komisia (2012), Správa o verejných financiách v HMÚ za rok 2011, s. 101.

58 Európska komisia (2019), Správa o verejných financiách v HMÚ za rok 2018, s. 138.

59 Európska komisia (2017), C(2017) 1201 final, Správa Komisie predložená podľa článku 8 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii.

60 ECB (2017), Ekonomický bulletin, 4. vydanie, rámček 8: Fiškálna dohoda: preskúmanie Komisie a ďalší postup.

61 Ročný cyklus koordinácie hospodárskej politiky EÚ, ktorý zahŕňa aj fiškálne politiky stanovené v Pakte stability a rastu.

62 Európska komisia (2012), Správa o verejných financiách v HMÚ za rok 2011, s. 105.

63 Európska komisia (2012), COM(2012) 761 final, Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade, Priebežná správa o pokroku vo vykonávaní smernice Rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov, s. 6.

64 Európska komisia (2015), Sherwood, M., Medium-Term Budgetary Frameworks in the Member States (Strednodobé rozpočtové rámce v členských štátoch), diskusný dokument č. 021, s. 6.

65 Európska komisia (2012), Fiscal frameworks in the European Union: May 2012 update on priority countries (Addendum to occasional paper 91) (Fiškálne rámce v Európskej únii: aktualizácia prioritných krajín z mája 2012 (dodatok k príležitostnej správe č. 91)), príležitostná správa č. 113, s. 15.

66 MMF (2010), Lienert, I. a Fainboim, I., Reforming Budget Systems Laws (Reforma zákonov o rozpočtových systémoch), rámček 3 a rámček 4.

67 Európska komisia (2007), Správa o verejných financiách v HMÚ za rok 2007, rámček III.4.1; Európska komisia (2015), Sherwood, M., Medium-Term Budgetary Frameworks in the Member States (Strednodobé rozpočtové rámce v členských štátoch), diskusný dokument č. 021, rámček A1.1.

68 Európska komisia (2007), Správa o verejných financiách v HMÚ za rok 2007, s. 158.

69 Európska komisia (2010), Správa o verejných financiách v HMÚ za rok 2010, rámček II.3.3.

Časový harmonogram

Udalosť Dátum
Schválenie memoranda o plánovaní auditu (MPA) / začiatok auditu 13.12.2018
Oficiálne zaslanie návrhu správy Komisii (prípadne inému kontrolovanému subjektu) 18.7.2019
Schválenie konečnej verzie správy po námietkovom konaní 15.10.2019
Prijatie oficiálnych odpovedí Komisie (alebo iného kontrolovaného subjektu) vo všetkých jazykoch 22.11.2019

Kontakt

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2019.

PDF ISBN 978-92-847-3931-8 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/47408 QJ-AB-19-018-SK-N
HTML ISBN 978-92-847-3900-4 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/733616 QJ-AB-19-018-SK-Q

© Európska únia, 2019.

Reprodukcia je povolená len s uvedením zdroja.
Na akékoľvek použitie alebo reprodukciu fotografií alebo iného materiálu, ktorý nie je predmetom autorského práva Európskej únie, je potrebné povolenie priamo od držiteľov práv.

OBRÁŤTE SA NA EÚ

Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:

 • prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
 • prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
 • e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk.

Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej stránke https://op.europa.eu/sk/publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1952 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/sk.) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.