Különjelentés
sz.22 2019

A nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos uniós előírásokat tovább kell erősíteni és javítani kell alkalmazásuk nyomon követését

A jelentésről: Jelentésünk azt értékeli, hogy a válságot követően a Bizottság által az uniós tagállamok költségvetési kereteinek megerősítésére hozott intézkedések elérték-e a kívánt eredményeket. Az uniós jogalkotási fellépés lendületet adott e folyamatnak; lehetőség lenne azonban a jogi keretek további fejlesztésére is, és Bizottság eddig kevés bizonyosságot szerzett arra nézve, hogy a tagállamok az uniós előírásokat megfelelően alkalmazzák. Emellett fennáll a veszély, hogy az éves és középtávú nemzeti költségvetési tervek uniós költségvetési szabályoknak való megfelelését eltérően értékeli a Bizottság, illetve a független költségvetési intézmények, ami csökkentheti az uniós költségvetési keret eredményességét. Végezetül az Európai Költségvetési Tanács eredményességét korlátozza egyrészt annak jelenlegi intézményi felépítése, másrészt az, hogy javaslatait a Bizottság megfelelő magyarázat nélkül is figyelmen kívül hagyhatja.
A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.

A kiadvány 23 nyelven és a következő formátumban érhető el:
PDF
PDF General Report

Összefoglalás

I

A pénzügyi válság kiváltó okainak megszüntetésére törekedve a Bizottság szükségesnek látta, hogy a szabályokon alapuló költségvetési keretet kötelező erejű nemzeti rendelkezések egészítsék ki. Ezért három jogalkotási aktust javasolt a nemzeti költségvetési keretek megerősítésére (vagyis a költségvetési politikák végrehajtásának módjára). E három jogi aktus közül kettőt (2011-ben, a „hatos csomag” részeként, illetve 2013-ban, a „kettes csomag” részeként) már elfogadtak, míg a harmadik, a 2017. évi irányelvjavaslat jogalkotási eljárása még folyamatban van. Ezenkívül 2012-ben 25 tagállam a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló kormányközi szerződést írt alá.

II

A jogalkotási aktusok többek között azt írták elő a tagállamoknak, hogy hozzanak létre független költségvetési intézményeket, rendelkezzenek nemzeti költségvetési szabályokkal és vezessenek be szabályokon alapuló többéves költségvetési kereteket. A jól megtervezett, független költségvetési intézményekhez a költségvetési szabályoknak való jobb megfelelést, valamint pontos és kevésbé elfogult makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseket szokás társítani, míg a középtávú költségvetési kereteket illetően széles körben elismerik, hogy azok jobb költségvetési teljesítményre sarkallnak, mivel azok révén jobban látható, hogy a jelenlegi szakpolitikai döntések és a jövőbeli programok megfelelnek-e a fenntartható középtávú költségvetési előirányzatoknak, és ha igen, hogyan.

III

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Bizottság által az uniós tagállamok költségvetési kereteinek megerősítésére hozott intézkedések elérték-e a kívánt eredményeket. E célból a következőket vizsgáltuk meg:

 1. eredményesek voltak-e a nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos uniós jogi előírások;
 2. a Bizottság, a független költségvetési intézmények és az Európai Költségvetési Tanács közötti megfelelő és egyértelmű együttműködés erősítette-e a nemzeti költségvetési kereteket;
 3. megfelelően értékelte-e a Bizottság, hogyan hajtották végre és alkalmazták az uniós jogi előírásokat a tagállamokban.
IV

Az uniós jogalkotási fellépés lendületet adott a nemzeti költségvetési keretek megerősítésének. Lehetőség lenne azonban a jogi keretek további fejlesztésére. A nemzetközi standardokkal és a bevált gyakorlattal összevetve az előírások több szempontból is lazábbak, különösen a középtávú költségvetési keretekre és a független költségvetési intézményekre nézve. A Bizottság által 2017-ben javasolt irányelv érinti az általunk észlelt hiányosságok egy részét, de korántsem mindegyiküket.

V

A független költségvetési intézmények értékelik a nemzeti költségvetési szabályoknak való megfelelést. Ezenkívül – a Bizottság mellett – egyes nemzeti független költségvetési intézmények is értékelik, hogy az tagállamok megfelelnek-e az uniós szabályoknak: vagy azért, mert a rájuk vonatkozó jogalap kötelezi őket erre, vagy azért, mert saját megfontolásból döntöttek így. Mind a saját mérlegelési jogkör bizottsági alkalmazása, mind egyéb tényezők is hordozzák azt a kockázatot, hogy a Bizottság és a független költségvetési intézmények nem egységesen értékelik az uniós költségvetési szabályoknak való megfelelést. Ha ez a kockázat valóra válik, az csökkentheti az uniós költségvetési keret eredményességét.

VI

A 2015-ben közzétett „öt elnök jelentése” javaslatot tett az Európai Költségvetési Tanács létrehozására, amely európai szinten adna nyilvános és független teljesítményértékelést a tagállami költségvetésekről és azoknak az uniós költségvetési célkitűzésekhez viszonyított végrehajtásáról. A Bizottság még ugyanebben az évben határozat útján létre is hozta azt. Kialakítása és megbízatása tekintetében azonban az Európai Költségvetési Tanács elmaradt az e jelentésben előirányzott feladatoktól. Emellett a jelenlegi intézményi felépítés a függetlenséget illetően is hagy maga után kívánnivalót. Végül a Bizottság megfelelő magyarázat nélkül is figyelmen kívül hagyhatja az Európai Költségvetési Tanács javaslatait és ajánlásait.

VII

A Bizottság eddig csak korlátozott bizonyosságot szerzett arra nézve, hogy a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó uniós előírásokat megfelelően végrehajtják és alkalmazzák. Még nem zárult le annak értékelése, hogy a nemzeti jogszabályok megfelelnek-e a 2011/85/EU irányelv előírásainak. Az uniós jogi keret alkalmazásának értékelését vagy még nem végezték el, vagy a végrehajtás túl korai szakaszában került sor rá ahhoz, hogy az hasznos lehessen.

VIII

A következőket javasoljuk a Bizottságnak:

 1. a független költségvetési intézményekkel folytatott együttműködés elmélyítése révén csökkentse a minimálisra annak kockázatát, hogy az uniós költségvetési szabályoknak való megfelelést eltérően értékeli a Bizottság és a független költségvetési intézmények;
 2. a nemzetközi standardokat és a bevált gyakorlatokat is figyelembe véve vizsgálja felül a nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos előírásokat;
 3. erősítse az Európai Költségvetési Tanácsot;
 4. kezelje a megoldásra váró megfelelési problémákat és növelje a nemzeti költségvetési keretek működésére vonatkozó bizonyosságot.

Bevezetés

Háttér-információk

01

Mivel az államadósság-válság 2009. évi kitörése az euróövezet stabilitását fenyegette, az uniós jogalkotók több aktust is elfogadtak az unió költségvetési irányításának javítása érdekében. Ezek célja a Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) végrehajtásának javítása és a nemzeti költségvetési keretek (ezek összetevőiről lásd: 1. háttérmagyarázat) erősítése volt1.

1. háttérmagyarázat

Nemzeti költségvetési keretek

Nemzeti költségvetési keretek alatt azon intézkedéseket, eljárásokat, szabályokat és intézményeket értjük, amelyek a költségvetési politikák alapját alkotják.

A nemzeti költségvetési keretek összetevői

Forrás: Európai Számvevőszék.

02

A gazdasági szakirodalomban széles körű az egyetértés a tekintetben, hogy a többéves, szabályokon alapuló költségvetési keretekhez jobb költségvetési teljesítmény társítható2, mivel e keretek révén jobban látható, hogy a jelenlegi szakpolitikai döntések és a jövőbeli programok megfelelnek-e a fenntartható középtávú költségvetési előirányzatoknak. A hiteles középtávú költségvetési keretek abban is segítségére lehetnek a kormányoknak, hogy össze tudják egyeztetni a költségvetési fenntarthatósággal kapcsolatos előírásokat a gazdasági és pénzügyi sokkhatások tompítására alkalmazható költségvetési politikákkal3.

03

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) értelmében a tagállamok fenntartják szuverenitásukat a költségvetési politikák tekintetében. A negatív továbbgyűrűző hatások és az euróövezet monetáris stabilitását fenyegető veszélyek elkerülése érdekében azonban szükség van a szakpolitikák összehangolására. A Bizottság véleménye szerint ez a koordináció csak akkor lehet sikeres, ha az uniós költségvetési célokat beépítik a nemzeti költségvetési politikákba4. 2005-ben a Tanács úgy ítélte meg, hogy „nemzeti szintű szabályozási intézkedéseknek kell kiegészíteni az EU-keretrendszerét”5. Ekkor azonban nem készült átfogó elemzés i. az akkori uniós keret hiányosságairól, illetve ii. a két irányítási rendszer jövőbeli koordinációjáról. 2009 októberében az Európai Unió Tanácsa (a „Tanács”) ismét arra a következtetésre jutott, hogy a hosszú távú költségvetési fenntarthatóság támogatása érdekében meg kell erősíteni a nemzeti költségvetési kereteket6.

04

2006 óta a Bizottság az illetékes nemzeti hatóságok felmérései révén kvalitatív információkat és adatokat gyűjt a nemzeti költségvetési keretek főbb elemeiről (számszerű költségvetési szabályok, független költségvetési intézmények és középtávú költségvetési keretek). Ezek az információk bekerülnek a Bizottság költségvetési irányítási adatbázisába, és felhasználják őket az említett elemek szilárdságára és minőségére vonatkozó mutatók kiszámításához.

Jogi keret

05

A politikai viták nyomán adódó első lépés a „hatos csomag” néven ismert hat jogalkotási intézkedés egyikének, a 2011/85/EU irányelvnek7 az elfogadása volt. A 2011/85/EU irányelv az alábbi minimumkövetelményeket állapítja meg a nemzeti költségvetési keretekre nézve (a vonatkozó jogi aktusoknak és jóváhagyásuk történetének áttekintését lásd: I. melléklet):

 1. a tagállamok költségvetési tervezése alapuljon egy erre kijelölt intézmény által rendelkezésre bocsátott, reális makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseken;
 2. a tagállamok rendelkezzenek egyedi költségvetési szabályokkal, amelyek betartását független szervek ellenőrizzék;
 3. a tagállamok rendelkezzenek hiteles és eredményes középtávú költségvetési kerettel, legalább hároméves költségvetési tervezési horizont alkalmazása mellett;
 4. a tagállamoknak legyenek átfogó, egységes és átlátható rendszereik a költségvetési számvitel és a statisztikai adatszolgáltatás céljaira.
06

A második lépés a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló, 2012 márciusában aláírt kormányközi szerződés (SKKSZ), különösen pedig a költségvetési paktum (III. cím) volt, amelyet 2012 júniusában egy hét közös elvet meghatározó bizottsági közlemény8 egészített ki („a Bizottság közös elvei”). A költségvetési paktum szerződő felei (mind a 19 euróövezeti tagállam, valamint Bulgária, Dánia és Románia) kötelesek a költségvetési egyensúlyi szabályt a nemzeti jogrendjükbe beemelni, és egy automatikus korrekciós mechanizmust, valamint egy független költségvetési intézményt létrehozni (lásd: 2. háttérmagyarázat).

2. háttérmagyarázat

Fogalommagyarázat

Strukturális egyenleg: A ciklikus hatásoktól, valamint az egyszeri és egyéb ideiglenes intézkedések hatásaitól megtisztított tényleges költségvetési egyenleg. A strukturális egyenleg a költségvetési egyenlegben jelentkező mögöttes tendenciákat tükrözi.

Költségvetési egyensúlyi szabály: A központi költségvetés egyenlege legyen egyensúlyban vagy mutasson többletet. Mind a Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP), mind a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés (SKKSZ) akkor tekinti teljesültnek ezt a szabályt, ha az államháztartás éves strukturális egyenlege elérte a középtávú költségvetési célt (MTO). Az SNP az euróövezeti tagállamok stukturális egyenlegének alsó határértékét a bruttó hazai termék (GDP) -1 %-ában határozza meg, amelyet a költségvetési paktum -0,5 %-ra 5 % szigorít tovább (az alacsony adósságszinttel és alacsony fenntarthatósági kockázattal rendelkező tagállamok kivételével).

Automatikus korrekciós mechanizmus: A középtávú költségvetési célkitűzéstől vagy az ahhoz vezető korrekciós pályától való jelentős észlelt eltérések esetén automatikusan kiváltott korrekciós intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezettség.

07

A jól megtervezett független költségvetési intézményekhez általában jobb költségvetési teljesítményt9, a költségvetési szabályoknak való jobb megfelelést10, valamint pontosabb és kevésbé elfogult makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseket szokás társítani11.

08

A harmadik lépés a kettes csomag részét képező 473/2013/EU rendelet12 elfogadása volt, amely többek között arra irányult, hogy az euróövezeti tagállamokat illetően beépítse az uniós jogba az SKKSZ rendelkezéseit.

09

Végül a Bizottság 2017. decemberében egy irányelvjavaslatot nyújtott be a Tanácsnak azzal a céllal, hogy az SKKSZ lényegét beépítse az uniós jogba13 ( a „2017. évi irányelvtervezet”). Jelentésünk elkészítésének idején a Tanácson belül az elfogadási folyamat még nem ért véget, az a hatos és a kettes csomag 2019 végéig esedékes bizottsági értékelésétől függ14. Az Európai Parlament sem nyilvánított még véleményt a javaslatról.

10

A Bizottság 2015-ben határozattal hozta létre az Európai Költségvetési Tanácsot (EKT) (a továbbiakban: „EKT-határozat”)15. A határozat az „öt elnök jelentésében”16 tett azon ajánláson alapult, hogy hozzanak létre egy tanácsadó Európai Költségvetési Tanácsot, amely az uniós irányítási keretet többek között a következők révén erősíti meg: a nemzeti független költségvetési intézmények koordinálása és kiegészítése, valamint nyilvános és független teljesítményértékelések a költségvetésekről és azoknak az uniós költségvetési célkitűzésekhez képest történő végrehajtásáról.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

11

2016 és 2018 között megvizsgáltuk mind a Stabilitási és Növekedési Paktum korrekciós17 és prevenciós ágát18, mind a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárást19. Az Unió gazdasági irányításáról alkotott képünk kiteljesítése érdekében úgy döntöttünk, hogy a költségvetési stabilitással kapcsolatos intézkedésekről is végzünk ellenőrzést.

12

Ellenőrzésünk célja annak értékelése volt, hogy megvalósították-e a kívánt eredményeket a Bizottság által az uniós tagállamok költségvetési kereteinek erősítésére hozott intézkedések, különösen azok három fő összetevője: i. a költségvetési szabályok és a korrekciós mechanizmus, ii. a középtávú költségvetési keretek, iii. a független költségvetési intézmények (lásd: 1. háttérmagyarázat). E célból a következőket vizsgáltuk meg:

 1. eredményesek voltak-e a nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos uniós jogi előírások;
 2. a Bizottság, a független költségvetési intézmények és az Európai Költségvetési Tanács közötti megfelelő és egyértelmű együttműködés erősítette-e a nemzeti költségvetési kereteket;
 3. megfelelően értékelte-e a Bizottság, hogyan hajtották végre és alkalmazták az uniós jogi előírásokat a tagállamokban.
13

Vizsgálatunk alapvetően az ellenőrzési mintánkban szereplő nyolc tagállam (Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Portugália és Hollandia) esetére irányult20, szükség esetén azonban más tagállamok esetét is vizsgáltuk. Elemeztük továbbá az EKT szerepét és pozícióját az Unió költségvetési keretében.

14

Ellenőrzési kritériumainkat különböző forrásokból merítettük: I. jogi dokumentumok; ii. a Bizottság dokumentumai és referenciaértékei; iii. különböző uniós intézmények, egyéb nemzetközi szervezetek vagy kutatók által kibocsátott dokumentumok és kidolgozott standardok. További részleteket jelentésünk megfelelő szakaszaiban ismertetünk.

15

Beszerzett ellenőrzési bizonyítékaink az alábbiakon alapultak:

 1. a vonatkozó bizottsági és EKT-dokumentumok áttekintése;
 2. nemzetközi szervezetek (IMF, OECD, Világbank), valamint illetékes független intézmények által kiadott publikációk, iránymutatások és standardok; a szakirodalom áttekintése;
 3. online felmérés a tagállami független költségvetési intézményekről, amelyre 26 tagállam 31 független költségvetési intézménye21 reagált;
 4. a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság (DG ECFIN) munkatársaival folytatott interjúk;
 5. a mintánkban szereplő nyolc tagállam illetékes minisztériumainak, független költségvetési intézményeinek, központi bankjainak és agytrösztjeinek munkatársaival az uniós előírásokról és azok alkalmazásáról adott visszajelzést célzó interjúk.
16

Különjelentésünk célja, hogy hozzájáruljon a Bizottság által javasolt, a tagállamok költségvetési felelősségének és középtávú költségvetési orientációjának megerősítéséről szóló 2017. évi irányelvtervezetről az Európai Parlamentben és a Tanácsban folytatott vitákhoz.

Észrevételek

Az uniós jogi előírások lendületet adtak ugyan a nemzeti költségvetési keretek tökéletesítésének, de azok még így is kívánnivalót hagynak maguk után

17

A várakozásoknak megfelelően az uniós jogalkotási intézkedések (lásd: 0510. bekezdés) lendületet adtak az uniós tagállamok nemzeti költségvetési keretei megerősítésének. Az 1. ábra tanúsága szerint a 2011/85/EU irányelv elfogadását követően jelentősen megnőtt a nemzeti költségvetési szabályok és a független költségvetési intézmények száma.

1. ábra

Nemzeti költségvetési szabályok és független költségvetési intézmények az Unió tagállamaiban

Megjegyzés: 2011-ben (piros vonal) fogadták el a 2011/85/EU irányelvet.

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

18

A nemzeti költségvetési keretek különböző elemeit azonban jelenleg egy szétaprózott jogi keret szabályozza (lásd: 2. ábra). Ezek az elemek a következők: i. a számszerű költségvetési szabályok, ii. a korrekciós mechanizmus, iii. a középtávú költségvetési keretek, iv. a független költségvetési intézmények, v. a költségvetési eljárások.

2. ábra

A jogi keret szétaprózottsága

Forrás: Európai Számvevőszék. * Egyes rendelkezések az Egyesült Királyságra nem alkalmazandóak.

19

Egyszerre érvényes számos jogi szempontból eltérő jellegű jogi aktus (uniós jogszabály és kormányközi szerződés):

 • eltérő mértékű a végrehajtathatóságuk (az Európai Unió Bírósága csak a stabilitásról, a koordinációról és a kormányzásról szóló szerződés (SKKSZ) átültetéséről hozhat döntést; az SKKSZ alkalmazásával kapcsolatban az uniós intézményeknek nincs hatáskörük annak biztosítására, hogy az azt átültető nemzeti jogszabályokat végrehajtsák);
 • míg egyes rendelkezéseket a közvetlenül alkalmazandó rendeletek határoznak meg, addig másokat irányelvek rögzítenek, amelyek átültetésére a tagállamok időt kapnak és amelyek alkalmazási módjáról szabadon dönthetnek: mindez nagyobb eltéréseket eredményez a nemzeti keretek között;
 • az egyes tagállamokra való alkalmazhatóság foka változó, különösen attól függően, hogy az euróövezeten belül vannak-e.
20

A Bizottság a 2011/85/EU irányelvet nagyon rövid időn belül (három hónap alatt) dolgozta ki. Hangsúlyozta, hogy az irányelv a „minimumkövetelmények”, nem pedig a bevált gyakorlatok összességének, vagy akár egy középtávú költségvetési keret kívánatos jellemzőinek tekintendő. Kijelentette, hogy a bevált gyakorlatok beágyazása az uniós jogi keretbe nem lett volna összeegyeztethető azzal, hogy a tagállamok közigazgatási és intézményi struktúrái között jelentősek az eltérések22.

21

Amint a 09. bekezdésben is említettük, a 2017. évi irányelvtervezet célja az volt, hogy az SKKSZ lényegét beépítse az uniós jogba. A Bizottság szó szerinti átültetés helyett az általa „célelvűnek” nevezett megközelítést választotta, vagyis a költségvetési paktum alapcélkitűzésére, az államadósság prudens szintjéhez való közelítésre összpontosított. A gyakorlatban a 2017. évi irányelvtervezet a strukturális egyenleg tekintetében többek között olyan középtávú költségvetési célkitűzést ír elő, amely biztosítja a GDP-arányos államadósságra vonatkozó, az EUMSZ-ben rögzített felső határ betartását, de számszerű felső határt nem szab meg.

22

Az Európai Központi Bank (EKB) véleménye szerint ezen irányelv rendelkezései jelentősen eltérnek a költségvetési paktum rendelkezéseitől, ami a paktum szabályainak gyengülését okozhatja23. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a 2017. évi irányelvtervezetre tett javaslat a 2011/85/EU irányelv alkalmasságának felülvizsgálatát (az „alkalmassági felülvizsgálat”), illetve a kettes csomag működésére vonatkozó értékelést megelőzően született.

23

Értékeltük, hogy a jelenlegi jogi keret követelményei megfelelőek-e, és hogy a 2017. évi irányelvtervezet figyelembe vette-e a feltárt hiányosságokat. Ezt a következő három szempontra nézve vizsgáltuk:

 1. korrekciós mechanizmus;
 2. középtávú költségvetési keretek;
 3. független költségvetési intézmények.

A korrekciós mechanizmusra vonatkozó rendelkezések hiányosságai

24

A 2011/85/EU irányelv első alkalommal vezette be a korrekciós mechanizmus fogalmát, amelyre „a szabályok be nem tartásának következményeiként” utal. Ezen túlmenően azonban annak kialakítása és alkalmazása tekintetében nem határozott meg külön követelményeket.

25

Az SKKSZ a korrekciós mechanizmus automatikus aktiválását írja elő arra az esetre, ha a középtávú költségvetési célkitűzéstől való jelentős eltérés figyelhető meg. A mechanizmus kialakítására és alkalmazására vonatkozó konkrét követelményeket az SKKSZ közvetlenül nem határoz meg, hanem a Bizottságot bízta meg a tagállamok által a nemzeti korrekciós mechanizmusok kidolgozása során alkalmazandó közös alapelvek megállapításával. A Bizottság 2012 júniusában bocsátotta ki ezeket az alapelveket.

26

Noha politikai támogatást tudhatnak maguk mögött24, az alapelvek nem kötelező érvényűek, mivel azokat csak egy bizottsági közleményben tették közzé, így semmi más joghatással nem bírnak, mint hogy alapul szolgálnak a szerződő felek által létrehozandó mechanizmusokhoz. A korrekciós mechanizmus aktiválását (3. alapelv) illetően a Bizottság javaslata szerint a korrekciós mechanizmust aktiváló momentum függhetne akár uniós szintű, akár országspecifikus kritériumoktól, akár mindkettőtől. A tagállamok kétharmada azonban úgy döntött, hogy inkább uniós szintű kritériumokat tükröznek, mintsem egyedi nemzeti kritériumokat dolgoznának ki. Ebből adódóan e tagállamok esetében a nemzeti korrekciós mechanizmusok valószínűleg nem aktiválódnak korábban, mint a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágához tartozó uniós korrekciós mechanizmus.

27

A 473/2013/EU rendelet meghatároz bizonyos követelményeket, többek között azt, hogy a független szervek adott esetben készítsenek értékelést a korrekciós mechanizmusok aktiválásáról és végrehajtásáról. A rendelet ugyanakkor nem egyezik meg teljes mértékben a Bizottság közös elveivel, mivel azokat fél évvel az 473/2013/EU rendeletre irányuló bizottsági javaslat után bocsátották ki. Nem utal a rendelet például a következőkre:

 • nagyság és ütemezés tekintetében a korrekciónak összhangban kell lennie azon ajánlásokkal, amelyeket a Bizottság a SNP által érintett tagállamnak tett (2. alapelv);
 • az aktiválást kiváltó tényezők függhetnek akár uniós, akár országspecifikus kritériumoktól (3. alapelv);
 • a középtávú célkitűzéstől vagy a hozzá vezető korrekciós pályától való jelentős eltérésnek jelentős korrekciót kell eredményeznie (4. alapelv).
28

A 2017. évi irányelvtervezet sem tükrözi teljes mértékben a Bizottság közös alapelveit. Nem tesz említést például arról, hogy a korrekciós mechanizmus aktiválása függhet uniós szintű kritériumoktól, országspecifikus kritériumoktól vagy mindkettőtől.

29

Végül, amint arra az EKB is rámutatott, a 2017. évi irányelvtervezet nem határozza meg a „jelentős megfigyelhető eltérés” fogalmát, vagyis azt, hogy milyen körülmények között kell aktiválni a mechanizmust, és nem tartalmaz további útmutatást annak hatálya tekintetében. Az az előírás, hogy figyelembe kell venni az eltérés jellegét és nagyságát, homályosan van megfogalmazva, és túl bő merítésű, tartalmatlan korrekciós intézkedésekhez vezethet25.

A középtávú költségvetési keretekről szóló rendelkezések hiányosságai

30

Összevetettük a 2011/85/EU irányelv előírásait az IMF, az OECD és a Világbank által a 2011/85/EU irányelv kidolgozásának idején javasolt standardokkal és bevált gyakorlatokkal. E standardok és bevált gyakorlatok közül három nem került be a 2011/85/EU irányelvbe (lásd: az 1. táblázat vastagon szedett sorai). Az IMF és az OECD aktuális standardjaival és bevált gyakorlataival összevetve a 2011/85/EU irányelv két további kérdést nem kezel. Így az összesen 13 standard és bevált gyakorlat közül a 2011/85/EU irányelv ötöt nem tükröz, annak dacára, hogy a 2011/85/EU irányelv kidolgozásakor a Bizottság véleménye ezekben a kérdésekben (lásd: II. melléklet) összhangban volt a nemzetközi szervezetek álláspontjával.

1. táblázat. Eltérések az IMF/OECD standardjai és bevált gyakorlatai, illetve a 2011/85/EU irányelv előírásai között

A középtávú költségvetési keretek jellemzői IMF/OECD 2011/85/EU irányelv
Legalább 3 éves középtávú költségvetési keret
Az államháztartás átfogó lefedése
Teljes körű összehangolás a kormány költségvetési politikai célkitűzéseivel és a makrogazdasági előrejelzésekkel
A jövőbeli bevételek és kiadások jelenlegi politikák szerinti előrejelzései, amelyek különböznek az új szakpolitikai intézkedések költségvetési hatásától
Az adókiadások becsült költsége
A tőke- és ismétlődő kiadásokra nézve teljes mértékben integrált költségvetési előkészítési folyamat
A kiadások megbízható előzetes becslése a későbbi pénzügyi évekre26 nézve
Az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának értékelése
Közös eljárás a középtávú költségvetési keret és az éves költségvetés elkészítésére, teljes mértékben integrált dokumentáció
A kiadások előretekintő kontrollja (átvitt összegek, többéves kiadási kötelezettségvállalások, tartalékok stb.)
Nyomonkövetési és elszámoltathatósági mechanizmusok
Indikatív felső határok a nem kurrens évekre vonatkozóan
Az egyik középtávú költségvetési keretből a következőbe átvitt, nem kurrens évekre vonatkozó kiadások becslése

Megjegyzés: : szerepel benne, : részben szerepel benne, : nem szerepel benne

Forrás: Európai Számvevőszék, a következők alapján: OECD (2004), The Legal Framework for Budget Systems (A költségvetési rendszerek jogi kerete); IMF (2007), Manual on Fiscal Transparency (Fiskális átláthatósági kézikönyv); IMF (2010), Lienert, I. és Fainobim, I., Reforming Budget Systems Laws (A költségvetési rendszerekre vonatkozó jog reformja).

31

Az IMF egy dokumentuma szerint a középtávú kiadási tervezés és a költségvetés-tervezési folyamat közötti integráció hiánya akadályozza az eredményes középtávú tervezést a költségvetési politika korlátozását illetően27. Ugyanakkor, míg a 2011/85/EU irányelv 10. cikke azt előírja, hogy az éves költségvetésre vonatkozó jogszabályok legyenek összhangban a középtávú költségvetési keret rendelkezéseivel, és az attól való bármely eltérést megfelelően indokoljanak meg, az viszont nincs előírva, hogy integrálni kellene a középtávú kiadási tervezést és a költségvetési folyamatot28. Ezenkívül az irányelv azt sem írja elő, hogy az éves költségvetéshez hasonlóan a költségvetési dokumentáció középtávú bevételi, kiadási és finanszírozási előrejelzéseket és eredményeket is tartalmazzon29.

32

Az IMF egy dokumentuma szerint továbbá az előretekintő kontrollmechanizmusok következő négy típusa fontos: i. a felhalmozások, állományok vagy az átvitt összegek lehívásának kontrollja, ii. a középtávú kiadásokra vonatkozó frissített előrejelzések és a jóváhagyott középtávú tervek közötti összhang rendszeres nyomon követése, iii. a kiadási kötelezettségvállalások és a kiadási tervek közötti elegendő különbözet ahhoz, hogy a szakpolitikai prioritások átrendezése nélkül is szembe lehessen nézni váratlan eseményekkel, iv. a minisztériumok és ügynökségek többéves kiadási kötelezettségvállalások tételére való képességének szigorú kontrollja. A 2011/85/EU irányelv azonban nem rendelkezik a kiadásokra vonatkozó olyan előretekintő kontroll kidolgozásáról, amely kontroll akkor is biztosítaná a középtávú terveknek való megfelelést, ha a külső feltételek megváltoznak.

33

Végül a 2011/85/EU irányelv nem tartalmaz arra irányuló rendelkezést, hogy a nemzeti hatóságok a többéves tervekhez hasonlóan számoljanak be a költségvetési eredményekről, illetve átfogóan és átláthatóan adjanak számot a többéves tervek és a kiadási eredmények közötti bármely eltérésről. Ezenfelül olyan külön rendelkezés sincsen, amely előírná, hogy a kormányok vagy a költségvetés végrehajtásában részt vevők elszámoltathatóak legyenek a többéves tervektől való bármely indokolatlan eltérés kapcsán.

34

A 2017. évi irányelvtervezet bevezeti azt az előírást, hogy a jogalkotási ciklus elején határozzanak meg egy kötelezően betartandó középtávú kiadási szabályt. Egy ilyen szabály nagyobb stabilitást biztosítana a költségvetési tervezés számára, és megerősítené a költségvetés és a középtávú költségvetési keret közötti kapcsolatot. Ugyanakkor a költségvetési stabilitást veszélyeztetheti, ha a kiadások növekedése eltér a potenciális kibocsátás30 növekedésétől. A 2017. évi irányelvtervezet nem tért ki az 1. táblázatban felsorolt egyéb hiányosságok31 egyikére sem.

A független költségvetési intézményekre vonatkozó rendelkezések hiányosságai

35

Az euróövezeti tagállamokra nézve kötelező 473/2013/EU rendelet meghatározza a független költségvetési intézmények feladatait, jellemzőit és alapelveit. Ez utóbbiak összhangban állnak a Bizottság közös alapelveivel. Ezek a jogalkotási folyamat során kerültek be, mivel az alapelveket a bizottsági rendeletjavaslat benyújtása után fogadták el.

36

Összevetettük a független költségvetési intézményekre vonatkozó rendelkezéseket az IMF32 és az OECD33 nemzetközi standardjaival és bevált gyakorlatával. Megállapítottuk, hogy az uniós jogban hiányoznak a következőkre vonatkozó követelmények: i. a független költségvetési intézmények igazgatótanácsi tagjainak száma és megbízatásuk időtartama, ii. a független költségvetési intézmények humánerőforrás-politikája, iii. a független költségvetési intézmények költségvetésének megállapítása, iv. a külső felülvizsgálat szükségessége. Ennek következében a létrehozott független költségvetési intézmények eléggé különböznek egymástól, amint azt a III. melléklet mutatja és egy bizottsági vitadokumentum is kiemeli34.

37

A Bizottság35 már 2004-ben is kiemelte annak fontosságát, hogy a makrogazdasági és a költségvetési előrejelzéseket független intézmény dolgozza ki vagy értékelje, az optimizmusra való hajlam mérséklése és lehetőség szerinti kiküszöbölése érdekében36. Ennek fontosságát később az IMF37 és az OECD38 dokumentumai is megerősítették. Noha a Bizottság azt javasolta, hogy mindkét tényező szerepeljen a 473/2013/EU rendeletben, annak elfogadott szövege végül csak a makrogazdasági előrejelzésekre nézve írja elő, hogy azokat független költségvetési intézmények készítsék vagy hagyják jóvá, a költségvetési előrejelzésekről (azaz a tervezett költségvetésbe bevitt bevételekről és kiadásokról) nem történik említés.

38

A 2017. évi bizottsági vitadokumentum (lásd: 36. bekezdés) többek között azt a nézetet tükrözte, hogy a független költségvetési intézmények – tekintve a makrogazdasági előrejelzésekben játszott szerepüket – nagyobb szerepet kaphatnának a költségvetési előrejelzések elkészítésében és jóváhagyásában. A független költségvetési intézmények és más általunk felkeresett érdekelt felek is kiemelték a költségvetési előrejelzések tekintetében fennálló ezen korlátozást.

39

2016-ban a tagállami független költségvetési intézmények hálózata – az eszme- és tapasztalatcserére, valamint az erőforrások összevonására szolgáló platform – a független költségvetési intézmények számára egy az OECD alapelveihez hasonló minimumstandard-listát, valamint „ezek betartatásának eredményes rendszerét” javasolta39. A 2017. évi irányelvtervezet azonban nem érinti ezeket a kérdéseket; a standardok tekintetében egyetlen új követelményként azt állítja a tagállamok elé: biztosítsák, hogy a független költségvetési intézmények megfelelnek a rájuk nézve a 473/2013/EU rendeletben meghatározott elveknek.

40

A tagállami független költségvetési intézmények hálózata pozitívan értékelte az új előírást, de kérte, hogy „a [2017. irányelvtervezetben foglalt] feltételeket egészítsék ki a minimumszabályok egyértelműbb meghatározásával és egy olyan rendszerrel, amely eredményesen betartatja ezeket”40. A hálózat ugyanitt még azt is felvetette, hogy a „javaslat ezenkívül arra is kötelezhetné a tagállamokat, hogy ezen elv ambiciózus végrehajtását úgy biztosítsák a nemzeti jogszabályokban, hogy megszabják az eljárást és a minimumkövetelmények határozzanak meg”. 2019 januárjában a hálózat megismételte felhívását „a független költségvetési intézmények kialakítására és operatív kapacitására vonatkozó megfelelő standardok kidolgozására és az uniós jogszabályokba történő esetleges beépítésére” vonatkozóan.

41

Végül elismerjük, hogy a 2017. évi irányelvtervezet nagyobb szerepet szán a független költségvetési intézményeknek, mivel a következőkkel bízza meg őket: i. a középtávú költségvetési cél és a középtávú nettó kiadási pálya megfelelésének előzetes és utólagos kritikus értékelése, ii. a korrekciós mechanizmus aktiválására való felhívás, iii. a korrekciós mechanizmus alkalmazásának és végeredményeinek nyomon követése. Emellett az irányelvtervezet célul tűzte ki a „tartsd be vagy indokold meg” elv uniós jogba történő bevezetését is.

A nem egységes értékelés és a kialakítás hiányosságai kockázatot jelentenek a független költségvetési intézményekre és az Európai Költségvetési Tanácsra nézve

42

Az uniós jogszabályok előírják a tagállamok számára, hogy nemzeti költségvetési szabályokkal rendelkezzenek, és külön nyomonkövetési szerepet ruház a Bizottságra és a független költségvetési intézményekre. Míg a Bizottság azt vizsgálja, hogy a költségvetésiterv-javaslatok megfelelnek-e az uniós költségvetési szabályoknak, a független költségvetési intézmények a nemzeti költségvetési szabályoknak való megfelelést értékelik. Az uniós jog azonban nem olyan két szintű irányítási struktúrát irányoz elő, amelyben a Bizottság a nyomonkövetési szerepét a független nemzeti költségvetési intézmények által végzett munkára támaszkodva töltené be.

43

Az EKT létrehozásának célja a jelenlegi gazdaságirányítási keret megerősítése volt (lásd: 10. bekezdés). Feladatai közé tartozik az uniós költségvetési keret végrehajtásának, valamint az aktuális költségvetési irányvonal euróövezeti és nemzeti szinten való megfelelésének értékelése.

44

Ezért megvizsgáltuk a következőket:

 1. egységes módon értékeli-e a Bizottság, illetve a független költségvetési intézmények az uniós költségvetési szabályoknak való megfelelést;
 2. az EKT-nak módjában állt-e független véleményt adni.

Annak kockázata, hogy az uniós költségvetési szabályoknak való megfelelés kapcsán eltérő értékelést ad a Bizottság, illetve a független költségvetési intézmények

45

Az uniós jog nem fogalmaz meg előírást a nemzeti költségvetési szabályok tekintetében (pl. azok számát, típusát és a kialakításukhoz szükséges fő jellemzőket illetően), de azt kiköti, hogy azok támogassák eredményesen a hiányra és az adósságra vonatkozó, az EUMSZ-ben meghatározott kötelezettségek szerinti referenciaértékeknek való megfelelést. A gyakorlatban a költségvetési paktum részes felei (lásd: 06. bekezdés) a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágához szorosan kötődő nemzeti költségvetési szabályokat fogadtak el.

46

Az SKKSZ mint a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ága „egyensúlyban lévő vagy többletet mutató” költségvetési egyenleget ír elő, vagyis a középtávú költségvetési célt elérő vagy azt meghaladó, vagy az ahhoz vezető korrekciós pályával összhangban lévő strukturális egyenleget. Emellett a középtávú költségvetési cél irányába tett előrelépést és annak teljesítését a Stabilitási és Növekedési Paktum kiadási referenciaértékének való megfelelés elemzése alapján kell értékelni, vagyis a kiadások nem növekedhetnek a potenciális kibocsátásnál gyorsabban (a IV. melléklet a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágának szabályait veti össze az SKKSZ szabályaival).

47

Egyes tagállamokban (pl. Olaszországban és Portugáliában) a független költségvetési intézményeknek az uniós költségvetési szabályoknak való megfelelés értékelése is a feladata. Egyes, ilyen feladatkörrel nem bíró független költségvetési intézmények (pl. Franciaországban) önkéntes alapon végzik el ugyanezt. A független költségvetési intézmények körében végzett felmérésünk szerint felük nyomon követte az uniós számszerű költségvetési szabályoknak való megfelelést.

48

A megkérdezett független költségvetési intézmények véleménye szerint az uniós költségvetési szabályoknak való megfelelés értékelése nem vezetett átfedéshez a Bizottság szerepköréhez képest, hanem inkább kiegészítő jellegű volt, hiszen az ilyen értékelés serkentheti az uniós költségvetési szabályokkal kapcsolatos nemzeti felelősségvállalást. A független költségvetési intézményekkel készített interjúink megerősítették ezt a választ. Azok a független költségvetési intézmények azonban, amelyek csak a nemzeti költségvetési szabályoknak való megfelelést követik nyomon, nem támogatják, hogy ezen kívül az uniós költségvetési szabályoknak való megfelelést is nyomon kövessék. Ennek egyik okaként az értékelések eltérésének esetén felmerülő reputációs kockázatot jelölték meg.

49

A Bizottság és a független költségvetési intézmények az uniós költségvetési szabályoknak való megfelelés értékelésekor valóban juthatnak különböző következtetésekre. Ennek egyik oka az, hogy a Bizottság – amint azt 18/2018 sz. különjelentésünkben is megjegyeztük – széles körben élt mérlegelési jogkörével41 az uniós költségvetési szabályoknak való megfelelés (azaz a középtávú költségvetési cél eléréséhez szükséges kiigazítási pályának való megfelelés) értékelése során.

50

A Stabilitási és Növekedési Paktumot létrehozó rendelet viszonylag nagy eltérést tesz lehetővé egy tagállam éves referenciaértékéhez képest42, mivel a költségvetési szabályoknak való megfelelés értékelése során lehetővé teszi több tényező figyelembevételét. Ilyen tényezők például a következők:

 1. a főbb strukturális reformok végrehajtása:
 2. szokatlan események;
 3. az állami beruházások szükségessége;
 4. meg nem nevezett „egyéb tényezők”.
51

Így a Bizottság végül még akkor is arra a következtetésre juthat, hogy nem tesz lépéseket és úgy tekinti, hogy a tagállam megfelel az uniós költségvetési szabályoknak, ha a tagállam jelentősen eltér az előírt költségvetési kiigazításoktól (vagyis a költségvetési hiány csökkentésétől).

52

Ezeket a problémákat a független költségvetési intézmények is a munkájukat potenciálisan befolyásoló hiányosságként említették a Számvevőszék felmérésére adott válaszukban. A válaszadó független költségvetési intézmények mintegy 40 %-a szerint ezek a problémák potenciálisan eltérést okozhatnak a középtávú költségvetési célnak vagy az ahhoz vezető kiigazítási pályának való megfelelésről adott intézményi, illetve bizottsági értékelés között (lásd: 3. ábra).

3. ábra

Az Európai Számvevőszék által a független költségvetési intézmények körében végzett felmérésre adott válaszok

Forrás: az Európai Számvevőszék felmérése.

53

Az eltérések egyéb okai (lásd: 49. bekezdés): a független költségvetési intézmények i. saját módszertan szerint számítják ki a potenciális kibocsátást, illetve ii. eltérő feltételezésekkel és adatkészletekkel dolgoznak. A Bizottság azonban javította együttműködését a független költségvetési intézményekkel, amennyiben az ilyen eltérések megelőzése érdekében kifejtette saját módszertanát.

54

Végül megjegyzendő, hogy az uniós költségvetési szabályoknak való tagállami megfelelésről szóló bizottsági következtetések figyelembe vehetik a Bizottság és az adott ország kormánya közötti megbeszéléseket is, amelyekben azonban a független költségvetési intézmények nem vesznek részt.

55

A független költségvetési intézmények és a Bizottság következtetései közötti eltérés kockázatát már az EKT is említette43, és azt a felmérésünk is megerősítette. A független költségvetési intézmények 20 %-a jelezte, hogy már tapasztalt ilyen eltéréseket. 3. háttérmagyarázat példákat mutat be az eltérő következtetésekre.

3. háttérmagyarázat

A Bizottság, illetve a független költségvetési intézmények eltérő következtetésre jutottak értékeléseikben: példák

Az ír független költségvetési intézmény (Irish Fiscal Advisory Council, IFAC) 2016. novemberi költségvetési értékelő jelentése szerint Írország 2017. évi költségvetésiterv-javaslata nem felelt meg „a nemzeti költségvetési felelősségről szóló törvény és az EU prevenciós ága 2016-ra és 2017-re érvényes évi költségvetési szabályainak”44. A Bizottság azonban úgy ítélte meg, hogy a javaslat nagyjából megfelel az SNP előírásainak.

A francia független költségvetési intézmény (Haut Conseil des finances publiques, HCFP) a francia költségvetésiterv-javaslat 2018. szeptemberében elvégzett értékelésében hangsúlyozta, hogy „a 2018-ra (a GDP 0,1 százaléka) és 2019-re (a GDP 0,3 százaléka) tervezett, a Bizottsághoz értékelésre benyújtandó strukturális kiigazítások nem felelnek meg az SNP prevenciós ága szabályainak”. A Bizottság véleménye erről a költségvetésiterv-javaslatról azonban kevésbé volt egyértelmű, mivel Franciaország esetében úgy ítélte meg, hogy „fennáll a szabálytalanság kockázata”.

Az Európai Költségvetési Tanács létrehozása megfelelő lépés volt, lenne azonban még lehetőség szerepének erősítésére és függetlenségének növelésére

56

Az „öt elnök jelentése” az alábbi feladatokat irányozta elő az EKT részére:

 • koordinálja a nemzeti költségvetési tanácsok hálózatát és feleljen meg a függetlenség ugyanazon szintjének;
 • adjon szakpolitikai tanácsot, de maga ne legyen politikai végrehajtó. A szabályok betartatása továbbra is maradjon a Bizottság feladata, amely eltérhet az EKT véleményétől, ha erre indokolható oka van és azt ki is fejti;
 • szolgáljon inkább gazdasági, mint jogi megítéléssel – mind nemzeti, mind euróövezeti szinten – a megfelelő költségvetési irányvonalról, az uniós költségvetési szabályok fényében. Mindezt a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott szabályok alapján tegye;
 • amikor szükségesnek ítéli, bocsásson ki véleményeket, különösen a stabilitási programok értékelésével és az éves költségvetésiterv-javaslatok bemutatásával, valamint a nemzeti költségvetések végrehajtásával kapcsolatban;
 • készítsen utólagos értékelést az irányítási keret végrehajtásáról.
57

Az EKT-határozatból azonban a Bizottság kihagyta e feladatok nemzeti dimenziójának többségét. Külön említendő, hogy nem szabta az EKT feladatául a nemzeti stabilitási vagy konvergenciaprogramokról, a költségvetésiterv-javaslatokról vagy a nemzeti költségvetések végrehajtásáról szóló vélemények kibocsátását. Ráadásul a független költségvetési intézmények koordinálása helyett elég, ha az EKT csupán együttműködik velük. Megjegyezzük, hogy maguk a független költségvetési intézmények az EKT általi koordinálás ellen érveltek, mivel úgy vélték, hogy ez ártana a nemzeti jelleg erősítésének mint célnak, és csorbítaná a függetlenségüket.

58

Egy 2015. novemberi beszédében az eurócsoport elnöke úgy vélekedett, hogy „hasznos lehet, ha a nemzeti költségvetési tanácsok számíthatnak egy Bizottságon kívüli európai nővérre, aki képes a Bizottságtól független értékelést adni a nemzeti költségvetési tervezetekről, és a Bizottság azután ennek alapján ad (politikai) véleményt”.

59

Az „öt elnök jelentése” ezenkívül azt szorgalmazta, hogy az EKT „feleljen meg a függetlenség ugyanazon szintjének”, mint a nemzeti független költségvetési intézmények, a 473/2013/EU rendeletben meghatározottak szerint.

60

Az EKT-határozat 4. cikke értelmében a Tanács tagjai függetlenül járnak el. Az EKT függetlenségét azonban a gyenge jogi szabályozás és a szűkös források korlátozzák45:

 1. az igazgatóság elnökét és négy tagját a Bizottság nevezi ki. Megbízatásuk részidős, rövid (három évre szól), egy alkalommal megújítható, és a tisztségükből való eltávolítás sincs szabályozva (például hogy ez csak alkalmatlanság vagy súlyos kötelességszegés esetén legyen lehetséges);
 2. mivel az EKT-re vonatkozó szabályokat a Bizottság határozatban állapította meg, a Bizottság módosíthatja is azokat;
 3. az EKT pénzügyileg nem független, mivel nincsen saját költségvetése és nem rendelkezik szabadon humán erőforrásaival. Költségvetése a Bizottság alelnöki kabinetjének „Euró és szociális párbeszéd” költségvetése alá tartozik, és fedezi (szaktanácsadói jogállású) tagjainak illetményét, valamint hivatalos útjaik költségeit. Az EKT titkársága a Bizottság Főtitkárságának egyik egysége. Ennek megfelelően a költségeit (hivatalos utak, szakértők meghívása, munkaértekezletek szervezése) a Főtitkárság működési költségvetése fedezi;
 4. Az EKT a Bizottság Főtitkársága alá tartozik, annak épületében vannak a helyiségei, és honlapjának is a Bizottság ad otthont.
61

A fentebb említett tényezők – amint arra az EKB is rámutatott – gyenge intézményi hátteret eredményeznek: „az, hogy az Európai Költségvetési Tanácsot egy bizottsági határozat alapján a Bizottság szervezeti keretein belül hozták létre, nincs összhangban a hasonló nemzeti szintű intézményekre megállapított standardokkal”46. Ugyanezt a kérdést az IMF is felvetette47.

62

Továbbá míg az „öt elnök jelentése” kimondja, hogy az EKT „amikor szükségesnek ítéli, bocsásson ki véleményeket”, addig az EKT határozata csak az éves jelentés közzétételét említi. Azt a lehetőséget nem említi kifejezetten, hogy az EKT valós idejű értékeléseket vagy nyilvános véleményt tegyen közzé, amit amúgy is gátolnak korlátozott erőforrásai.

63

A gyakorlatban az EKT két típusú jelentést tesz közzé: 1) az euróövezet számára megfelelő költségvetési irányvonalról júniusban közzétett értékelés; 2) az év végén közzétett éves jelentés. Emellett az EKT a közelmúltban értékelést tett közzé az uniós költségvetési szabályokról48.

64

A 2017-ben és 2018-ban kiadott négy jelentés értékelésünk szerint jó minőségű analízissel szolgál. Ezt a mintánkban szereplő tagállamokban felkeresett érdekelt felek, illetve a független költségvetési intézmények körében végzett felmérésünk is megerősítette. Ezen intézmények 87 %-a az EKT-jelentések elemzéseinek minőségét „jónak” értékelte, az csak a válaszadók 10 %-a szerint volt „átlagos”, 3 %-uk szerint pedig „gyenge”.

65

Az éves jelentésben az EKT értékeli az uniós költségvetési keret végrehajtását, és külön szakaszban javaslatokat is tesz a keret jövőbeli alakulására nézve. Az éves jelentések ugyan értékeléssel is szolgáltak a független költségvetési intézményekre vonatkozó egyes kiválasztott hatékonysági szempontokra nézve (például a „tartsd be vagy indokold meg” elv alkalmazásáról, vagy arról, hogy biztosítva van-e az információhoz való hozzáférésre vonatkozó joguk), de a javaslatokról szóló szakasz nem szólt arról, hogyan javítható független költségvetési intézmények helyzete.

66

Emellett az EKT-re vonatkozó határozat nem pontosítja, hogy az EKT javaslatai hogyan épüljenek be a Bizottság belső döntéshozatali eljárásába. A Bizottság indoklás nélkül is figyelmen kívül hagyhatja az EKT javaslatait, mivel – ellentétben az „öt elnök jelentésében” javasoltakkal – nem köti a „tartsd be vagy indokold meg” elv. Erre a kérdésre az EKB49 és az európai ombudsman egyaránt felhívta a figyelmet50.

67

Az európai ombudsmannak adott válaszában az Európai Bizottság alelnöke kifejtette, hogy az EKT és a nemzeti független költségvetési intézmények között nem lehet szigorú párhuzamot vonni. Az utóbbiak ellenőrző szervek, feladatuk annak nyomon követése, hogy az adott nemzeti szakpolitika megfelel-e a költségvetési szabályoknak. Az EKT nem követi nyomon az uniós költségvetést és annak végrehajtását, hanem a Bizottság független tanácsadó testületeként működik. Az Európai Bizottság alelnöke ezért érvelt úgy, hogy a „tartsd be vagy indokold meg” elv ebben az összefüggésben nem alkalmazható.

68

Az elemzés minősége és az EKT által kifejtett bírálat azt jelzi, hogy az EKT képes független véleményt alkotni annak ellenére, hogy a Bizottság részét képezi. Ezt a függetlenségét azonban kizárólag jelenlegi tagjai, nem pedig az intézményi felépítés szavatolja. Felmérésünk rámutatott, hogy a független költségvetési intézmények vegyesen ítélték meg az EKT függetlenségét: 53 %-uk vélte úgy, hogy az EKT „függetlensége korlátozott”, míg 47 %-uk szerint a testület „teljesen független”.

A Bizottságnak eddig csak korlátozott bizonyossága van arról, hogy a nemzeti költségvetési kereteket megfelelően hajtják végre és alkalmazzák

69

A tagállamok költségvetési kereteire vonatkozó eredeti előírásokat nem rendelet, hanem irányelv formájában határozták meg. Ebből adódóan az előírások végrehajtása hosszabb időt vesz igénybe, és a tagállamok mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a végrehajtás mikéntjére nézve.

70

A Bizottság azonban a „Public Finances in EMU 2011” (Államháztartások a gazdasági és monetáris unióban, 2011) című, 2012-ben közzétett51 jelentésében leszögezte, hogy azért esett a választás az irányelvre, mert „így könnyebb egyensúlyt teremteni az eltérő tagállami előírások között”.

71

Értékeltük, hogy:

 1. a Bizottság időben tudott-e következtetéseket levonni arról, hogy a nemzeti jogszabályok megfelelnek-e az uniós előírásoknak;
 2. a Bizottság értékelése érdemi felismerésekkel szolgált-e a nemzeti költségvetési keretek végrehajtását és alkalmazását illetően.

Későn születtek meg a következtetések a nemzeti jogszabályok uniós előírásoknak való megfeleléséről, ám ennek egyes okai kívül esnek a Bizottság hatáskörén

72

A 2011/85/EU irányelv átültetésének a határideje 2013. december 31. volt. A tagállamoknak értesíteniük kellett a Bizottságot nemzeti végrehajtási intézkedéseikről. A tagállamok 323 nemzeti végrehajtási intézkedést hoztak, de közülük csak 67 (20 %) került időben bejelentésre (lásd: 4. ábra). A tagállamoknak egyébként nem csupán a 2011/85/EU irányelv előírásait, hanem egyazon időben az 473/2013/EU rendeletből és a költségvetési paktumból eredő előírásokat is be kellett építeniük a nemzeti jogba.

4. ábra

Évente hány nemzeti végrehajtási intézkedésről történt értesítés

Forrás: Európai Számvevőszék.

73

Mivel nem minden tagállam ültette át határidőre a 2011/85/EU irányelvet, röviddel ezután a Bizottság 17 kötelezettségszegési eljárást indított a nemzeti végrehajtási intézkedések be nem jelentése miatt. A 2. táblázat tanúsága szerint ezen ügyek többségét (14) 1 éven belül lezárták, ezt tekinti a Bizottság referenciaértéknek52. Mivel Szlovéniában és Csehországban sokáig tart az átültetési eljárás, ezek az országok 2018-ra, illetve 2019-re még csak a 2011/85/EU irányelv átültetésével készültek el. Ez a jogsértési eljárások által érintett mind a 17 tagállam esetében elkerülhetetlenül késleltette a megfelelésértékelési eljárás megkezdését.

2. táblázat. A bejelentés elmulasztásával kapcsolatos kötelezettségszegési eljárások helyzete (2019. június)

Kötelezettségszegési eljárás megindítása „a bejelentés elmulasztása” miatt, 2014. január 27. BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, HR, IT, CY, LT, LU, MT, AT, SI, FI, UK
2014 júliusában lezárva BE, DK, DE, EE, HR, IT, CY, LT, AT, FI, UK REFERENCIAÉRTÉKEN BELÜL
2014 novemberében lezárva EL, LU, MT
2015 júliusában lezárva BG KÉT HÓNAPPAL A REFERENCIAÉRTÉKEN TÚL
Az Európai Unió Bírósága elé terjesztve 2017 júliusában SI JELENTŐS KÉSÉS
Folyamatban CZ

Forrás: Európai Számvevőszék.

74

A Bizottság nem teljesítette saját referenciaidőszakán belül53 az átültetés ellenőrzését és a megfelelés ellenőrzését magukban foglaló megfelelésértékeléseket, és csak részben teljesítette a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság 2014 és 2017 közötti időszakra vonatkozó éves irányítási terveiben meghatározott teljesítménycélokat.

75

Átültetési és megfelelési ellenőrzéseinek eredményeképpen 2016 augusztusában a Bizottság 11 tagállam esetében, 2017 áprilisában további hét tagállam, majd 2019 júliusában újabb hét tagállam esetében kezdte meg EU Pilot eljárások alkalmazását. Ez egy első lépés volt az átültetési problémák megoldására és így arra, hogy lehetőség szerint elkerüljék a hivatalos kötelezettségszegési eljárás megindítását. A fennmaradó három tagállam esetében 2019 szeptemberéig a Bizottság még nem döntött arról, hogy indítson-e EU Pilot eljárásokat.

76

Az EU Pilot eljárások (lásd: 3. táblázat) sorrendiségét nem egy végrehajtási terv, hanem operatív megfontolások vezérelték, vagyis az első hullámban az, hogy a tagállamok készen álltak-e a Bizottsággal angolul EU Pilot párbeszédeket folytatni, a második és a harmadik hullámban pedig a Bizottság belső felkészültségének szintje. Ennek következtében egyes, magas államháztartási hiánnyal bíró euróövezeti tagállamok – vagyis azok, amelyek esetében fontosabb a stabil költségvetési helyzet elérése – értékelése nem minősült elsődleges fontosságúnak (lásd: 5. ábra).

77

2014-ben (amikorra a tagállamoknak a nemzeti jogba történő átültetést le kellett volna zárniuk) azon hét euróövezeti tagállam GDP-je, amelyek esetében a Bizottság 2019-ben megkezdte az EU Pilot eljárást (lásd: 5. ábra, harmadik oszlop), az euróövezet GDP-je 77 %-ának felelt meg (ami az összes uniós tagállam mínusz az Egyesült Királyság GDP-jének 66 %-ával, illetve az összes uniós tagállam GDP-jének 56 %-ával egyenlő), míg ugyanezen tagállamok államadóssága az euróövezet államadósságának 77 %-át tette ki (ami az összes uniós tagállam mínusz az Egyesült Királyság összesített államadósságának 72 %-ával, illetve az összes uniós tagállam összesített államadósságának 60 %-ával egyenlő).

5. ábra

A tagállamok megoszlása az EU Pilot eljárás hullámai szerint

Forrás: Európai Számvevőszék.

78

Az első, illetve második hullám keretében eddig megkezdett 18 EU Pilot eljárást meglehetős késéssel zárták le; átlagos időtartamuk hosszabb volt 65 hétnél, ami jóval meghaladja a Bizottság 20 hetes referenciaértékét. A 18 esetből 3-nál különösen nagy (közel egy éves vagy annál is hosszabb) megszakításokat észleltünk a kommunikáció terén, amíg a Bizottság arra várt, hogy a tagállamok végrehajtsák az előírt intézkedéseket. Ezt a három eljárást végül megkezdésük után két éven belül zárták le. Közülük egy esetben a Bizottság elutasította a tagállam (Belgium) válaszait. A Bizottság összesen tizenegy tagállami EU Pilot eljárást zárt le pozitív megfelelésértékeléssel. Hét másik esetben a Bizottság elutasította a tagállami válaszokat. 2019 szeptemberéig e hét esetből négyet zártak le. A többi tagállammal a Bizottság folytatja az informális egyeztetéseket (lásd: 3. táblázat), kötelezettségszegési eljárást azonban egyelőre nem indított54.

3. táblázat. Az EU Pilot eljárások időtartama és státusa

* 2019. szeptember 30-ig számított időtartam.

Forrás: Európai Számvevőszék.

79

A Bizottságnak 17 kötelezettségszegési eljárást kellett indítania „bejelentés elmulasztása” miatt (lásd: 73. bekezdés), a tagállamoknak pedig a Bizottság által a 2015 és 2019 közötti időszakban végzett megfelelési ellenőrzések eredményeként további 102 nemzeti végrehajtási intézkedést kellett bevezetniük (lásd: 4. ábra). Ez – visszatekintve – arra enged következtetni, hogy a Bizottság alulbecsülte a 2011/85/EU irányelv átültetése során a tagállamok előtt álló kihívásokat, és nem tett proaktív lépéseket annak érdekében, hogy időben segítse őket ebben. Annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelően tudják alkalmazni az uniós jogot, a Bizottság a szakpolitikai ciklus különböző szakaszaiban gyakran alkalmaz egy sor „megfelelést támogató eszközt”55. Ezt azonban a 2011/85/EU irányelv esetében csak kismértékben tette meg.

80

A nemzeti költségvetési keretekre nézve a Bizottság adott iránymutatást a tagállamoknak: az uniós EU Pilot eljárások során folytatott eszmecseréken kívül sor került többnyire informális eszmecserékre is (pl. e-mailek, telefonhívások vagy kétoldalú találkozók formájában), például a 2011/85/EU irányelvet átültető tagállami jogszabálytervezetek felülvizsgálatát illetően. Ezt mind az általunk felkeresett érdekelt felek, mind a független költségvetési intézmények körében végzett felmérésünk megerősítette (lásd: 6. ábra). Megjegyzendő, hogy a Bizottság kevesebb támogatást és iránymutatást nyújtott a nemzeti költségvetési keretek eredményes alkalmazásának biztosítása, mint a tagállamok uniós követelményeknek való megfelelése érdekében.

6. ábra

Válaszok az Európai Számvevőszék által a Bizottság útmutatása és támogatása kapcsán végzett felmérésre

Forrás: az Európai Számvevőszék felmérése.

Az eddigi bizottsági értékelések informatív értéke alacsony, vagy az időszerűség, vagy meghatalmazással kapcsolatos mérlegelések miatt

81

Megvizsgáltuk a Bizottság 2011/85/EU irányelv, SKKSZ és 473/2013/EU rendelet értelmében végzett értékeléseit.

A 2011/85/EU irányelv alkalmazásának értékelése

82

Az átültetésre irányuló tagállami intézkedések megfelelésének értékelése után a Bizottságnak nyomon kell követnie és értékelnie kell a 2011/85/EU irányelv alkalmazását is.

83

A Bizottság még nem kezdte meg a 2011/85/EU irányelv alkalmazásának strukturált és szisztematikus értékelését. Tervei szerint56 ezt akkor végzi majd el, mihelyt lezárta annak értékelését, hogy a tagállamok hogyan ültették át nemzeti jogrendszerükbe a 2011/85/EU irányelv előírásait (lásd: 3. táblázat).

84

2019 októberéig a Bizottság még nem léptetett életbe olyan stratégiát, amely meghatározná a tagállamok számára a módszertant, kritériumokat, mérföldköveket és eredményeket a 2011/85/EU irányelv alkalmazásának megfelelő és kellő időben történő nyomon követése érdekében.

85

Előfordul, hogy egyes tagállamok ugyan végrehajtják a 2011/85/EU irányelvet, mégsem mutatnak az SNP előírásainak megfelelő javulást költségvetési teljesítményükben (ilyen például Olaszország és Spanyolország esete). A Bizottság azonban még nem végzett – nyomonkövetési hatáskörét57 gyakorolva – olyan értékelést, amely a nemzeti költségvetési keretek fő elemeinek operatív teljesítményére összpontosított volna. Ilyen megközelítést alkalmaz például az IMF a fiskális átláthatósági értékelésében.

86

Alternatív megoldásként alkalmazhatja a Bizottság a közkiadási és pénzügyi elszámoltathatósági (PEFA) módszertant is. A PEFA módszertant a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatóságán (DG DEVCO) keresztül maga a Bizottság dolgozta ki, az IMF-fel és a Világbankkal közösen. Ezért házon belül rendelkezésre állnak a PEFA-értékelések elvégzéséhez szükséges ismeretek.

87

A megfelelés és az alkalmazás értékelése mellett a 2011/85/EU irányelv azt is előírta a Bizottság számára, hogy 2018. december közepéig végezzen el egy alkalmassági felülvizsgálatot.

88

Az alkalmassági felülvizsgálat elvégzésének előírása a Bizottság eredeti javaslatában kifejezetten nem szerepelt, a jogalkotási folyamat során utólag került be. Továbbá annak ellenére, hogy a középtávú költségvetési keretek a nemzeti költségvetési keretek és a 2011/85/EU irányelv központi elemét képezik, nem egyértelmű, hogy az alkalmassági felülvizsgálat kiterjed rájuk. Nyugtázzuk ugyanakkor a Bizottság azon szándékát, hogy a felülvizsgálat a középtávú költségvetési keretekre is kiterjedjen.

89

A 2018. decemberi határidő ellenére a Bizottság 2019 októberéig még nem tette közzé a 2011/85/EU irányelv alkalmassági felülvizsgálatát.

90

Egy közgazdasági tanulmány alapján azonban a Bizottság 2019 januárjában arra a következtetésre jutott, hogy „az elmúlt években az uniós szinten előterjesztett jogalkotási kezdeményezéseket követően a szigorúbb nemzeti költségvetési keretek létrehozásának köszönhetően erősödött az uniós költségvetési szabályokra vonatkozó nemzeti felelősségvállalás”58. A vizsgálat olyan ökonometriai bizonyítékokat vizsgált, amelyek arra utaltak, hogy kapcsolat áll fenn egyfelől a középtávú költségvetési keret minősége (ezt a MTBF-index méri, lásd: 04. bekezdés), másfelől a ciklikusan kiigazított elsődleges egyenleg között. Ezt az erős kapcsolatot a vizsgálat úgy értelmezi, mint a nemzeti felelősségvállalásnak a költségvetési fegyelemre gyakorolt pozitív hatását.

91

Az MTBF-index 11 kritérium alapján értékeli a nemzeti költségvetési keretek minőségét (lásd: 4. táblázat). A 2011/85/EU irányelv egyik előírására nem vonatkozik egy kritérium sem, míg az alkalmazott kritériumok közül hat nem felel meg az irányelv egyik előírásának sem, viszont megfelel más, a Bizottság által kívánatosnak tartott jellemzőknek.

4. táblázat. Összevetés: a 2011/85/EU irányelvnek, illetve az MTBF-indexnek a középtávú költségvetési keretekre vonatkozó előírásai, a régi és az új (finomhangolt) módszertanra nézve

Megjegyzés: : nem szerepel.

Forrás: Európai Számvevőszék.

92

Ez az – egyébként értékes – elemzés azonban nem tekinthető a 2011/85/EU irányelv alkalmassági felülvizsgálatának a középtávú költségvetési keretekre vonatkozó előírásokra nézve, a következő okokból:

 • az elemzésben használt MTBF-index a költségvetési irányítási adatbázison (lásd: 04. bekezdés) alapul, amelynek információi elsősorban a nemzeti hatóságoktól származnak, nem pedig a Bizottságnak a nemzeti költségvetési keretek működéséről készített önálló értékeléséből;
 • az index és a 2011/85/EU irányelv előírásainak pontozásához használt kritériumok csak részben fedik egymást (lásd 91. bekezdés);
 • ha az MTBF-indexben javulás látható, az adódhat egyszerűen egy költségvetési reform elfogadásából, még akkor is, ha az még nem lépett életbe, mivel lehetséges, hogy az index csak a reform kialakításának megfelelését, nem a reform tényleges életbe lépését tükrözi (lásd: 4. háttérmagyarázat);
 • az MTBF-index a 2006 és 2015 közötti időszakot öleli fel. 2015 azonban megelőzi az EU Pilot eljárások kezdetét, vagyis az index ekkor még nem tükrözhette sem a 2011/85/EU irányelv átültetésére, sem az annak alkalmazására vonatkozó bizottsági értékelést;
 • az MTBF-index az euróövezeti tagállamok tekintetében 2011-re vagy a korábbi évekre nézve jelez javulást (növekvő pontszám), kivéve Franciaországot, Németországot és Finnországot (ezeknél rendre 2012-ben, 2013-ban, illetve 2015-ben volt tapasztalható enyhe növekedés), valamint Luxemburgot (itt 2014-ben jelentkezett javulás). A 2011-ben és az azt megelőző években bekövetkezett javulások azonban nem tükrözhetik a 2011/85/EU irányelv hatását, hiszen az csak 2011. december 13-jén lépett hatályba. Szintén javulás mutatkozott a pénzügyi támogatási programban részt vevő tagállamokban (Ciprus, Görögország, Írország, Lettország, Spanyolország és Portugália), valamint egy az euróövezethez való csatlakozás folyamatában lévő tagállamban (Litvánia). A Bizottság elemzése azonban – noha elismeri a pénzügyi támogatási programok szerepét – nem különíti el, hogy a hatások mennyiben tulajdoníthatóak a 2011/85/EU irányelvnek, a pénzügyi támogatási program szerinti kötelezettségeknek, illetve az euróövezeti csatlakozásra való tagállami törekvésnek.

4. háttérmagyarázat

Példák arra, amikor az MBTF-index pontszámnövekedése költségvetési reformok hatálybalépésének, nem pedig tényleges működésének köszönhető

Megállapítottuk, hogy a Bizottság a mintában szereplő egyes tagállamok (Olaszország, Lettország és Luxemburg) MTBF-indexét rögtön a (2009., 2013., illetve 2014. évi) költségvetési reformot követően aktualizálta, pedig e reformok alkalmazása (így hatásuk is) fokozatos volt, és 2015-ig még nem fejeződött be.

Olaszország esetében 2009-ben új számviteli törvényt fogadtak el, de több másodlagos jogalkotási aktusra is szükség volt, amelyeket idővel jóváhagytak. A végrehajtás folyamata (pénzügyminisztériumi jelentések szerint) még ma is tart.

Luxemburg és Lettország esetében az EU Pilot eljárások során a Bizottság eltéréseket tárt fel az életbe lépett reform, illetve a 2011/85/EU irányelv előírásai között. Ezek késleltették az EU Pilot eljárások lezárását. A nemzeti hatóságoknak jogalkotási vagy közigazgatási módosítások révén ki kellett küszöbölniük ezeket a eltéréseket, és ezek a módosítások csak az ökonometriai elemzés határnapja után léptek hatályba, illetve fejtettek ki hatást.

A költségvetési paktum értékelése

93

Az SKKSZ értelmében a Bizottságnak „kellő időben” jelentést kell benyújtania, amelyben értékeli a tagállamok által elfogadott nemzeti rendelkezések költségvetési paktumnak való megfelelését (lásd: 06. bekezdés). A tagállamok által szolgáltatott információk alapján a Bizottság 2017. február 22-én tette közzé jelentését59. A Bizottság – megbízatásával összhangban – a nemzeti rendelkezések jogi megfelelésére összpontosít értékelésében. A költségvetési paktumot átültető új nemzeti szabályok eredményes alkalmazásának értékelésére a Bizottság nem kapott megbízatást.

94

A jelentésből levonható legfontosabb következtetések a következők:

 • valamennyi tagállam bevezetett kötelező költségvetési egyensúlyi szabályt, bár alkotmányos szinten ezt csak néhányuk tette;
 • a tagállamok eltérő módon határozzák meg azt, hogy milyen kivételes körülmények teszik lehetővé a középtávú költségvetési célkitűzésüktől való átmeneti eltérést;
 • a tagállamok eltérnek egymástól mind arra nézve, hogy milyen mértékben automatikus a korrekciós mechanizmus, mind az előírt korrekciós intézkedés hatályát tekintve;
 • valamennyi tagállamban elfogadtak független költségvetési intézmények létrehozására vonatkozó jogi rendelkezéseket, noha néhányuk esetében a Bizottság aggályosnak ítélte függetlenségük biztosítékait;
 • számos tagállam még nem vette fel jogi keretrendszerébe a „tartsd be vagy indokold meg” elvet (vagyis hogy a kormányoknak meg kell indokolniuk, ha nem felelnek meg az független költségvetési intézmény értékeléseinek), de kötelezettséget vállaltak annak megfelelő alkalmazására.
95

A Bizottság összességében pozitív értékelést adott, bár a költségvetési paktum átültetése lassú és hiányos volt. A 16 tagállam megfeleléséről adott pozitív bizottsági értékelés valójában a vállalt kötelezettségek tényleges végrehajtásától függött. Amint azonban arra az EKB rámutatott60, a kötelezettségvállalások „nem helyettesítik a jogi rendelkezéseket, mivel az előbbiek jogilag nem érvényesíthetőek”. A Bizottság értékelése ilyen értelemben tehát nem volt teljes körű, és azzal, hogy kötelezettségvállalásokat is elfogadott, gyengítette az előírásokat.

A 473/2013/EU rendelet végrehajtásának értékelése

96

A Bizottság 2014 novemberében végezte el a 473/2013/EU rendelet alkalmazásának első értékelését, amikor a „hatos csomag” és a „kettes csomag” jogalkotási aktusok kapcsán felülvizsgálatot végzett a gazdasági irányításra nézve. Az értékelés alapján azonban nem lehetett következtetéseket levonni, mivel túl hamar követte a 473/2013/EU rendelet hatálybalépését. A következő értékelés 2019 végére várható.

97

A Bizottság az európai szemeszter61 keretében is figyelemmel kíséri a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak és azok alkalmazásának alakulását, habár csak korlátozott mértékben: azt értékeli, hogy a tagállamok költségvetési helyzete közelít-e a középtávú költségvetési céljukhoz (lásd: 46. bekezdés), de a mögöttes nemzeti költségvetési keretek működéséről nem ad részletes értékelést. A 7. ábra további részletekkel szolgál a különböző lépésekről.

7. ábra

A Bizottság értékelése a nemzeti költségvetési keretekről az európai szemeszter különböző lépéseiben

Forrás: Európai Számvevőszék.

Következtetések és ajánlások

98

Megvizsgáltuk, hogy a Bizottságnak az uniós tagállamok költségvetési keretének erősítésére hozott intézkedései elérték-e a kívánt eredményeket. Megállapítjuk, hogy a Bizottság – azáltal, hogy javaslatot tett a már elfogadott 2011/85/EU irányelvre és 437/2013/EU rendeletre, valamint a 2017. évi irányelvtervezetre, amelynek esetében a jogalkotási eljárás még folyamatban van – hozzájárult a nemzeti költségvetési keretek javításának előmozdításához (17. bekezdés).

99

A Bizottság azt azonban nem pontosította, hogy abban az esetben, ha mind a Bizottság, mind a nemzeti független költségvetési intézmények értékelik az uniós szabályoknak való megfelelést, hogyan fogja a minimálisra csökkenteni annak lehetőségét, hogy e megfelelést a Bizottság, illetve a független költségvetési intézmények eltérően értékelik.

100

Voltak rá példák, hogy a Bizottság és egy független költségvetési intézmény eltérő következtetésekre jutott. Ennek egyik oka, hogy a megfelelés értékelésekor a Bizottság teljesen kihasználja az uniós jog által biztosított mérlegelési jogkörét, illetve e jogkör értelmezésére kapott felhatalmazását. Különösen igaz ez azokra a „kivételes körülményekre”, amelyeket indokolásként fogadtak el arra, hogy a középtávú költségvetési célkitűzésüket még el nem ért tagállamok lazíthassák kiigazítási előírásaikat (4555. bekezdés).

1. ajánlás. A Bizottság és a független költségvetési intézmények által végzett megfelelésértékelés

Annak érdekében, hogy a független költségvetési intézmények eredményesen betölthessék szerepüket, illetve hogy a minimálisra csökkenjen annak lehetősége, hogy az uniós szabályoknak való megfelelést a Bizottság, illetve ezen intézmények eltérően értékelik, a Bizottság mélyítse el a független költségvetési intézményekkel folytatott együttműködését.

Határidő: 2020-tól kezdődően.

101

A középtávú költségvetési keretekre és a független költségvetési intézményekre vonatkozó uniós jogi keret több előírása elmarad az IMF és az OECD által meghatározott nemzetközi standardoktól és bevált gyakorlattól, gyakran azokkal a nézetekkel ellentétben is, amelyeket maga a Bizottság fejtett ki közgazdasági cikkekben. A 2017. évi irányelvtervezet – jóváhagyása esetén – csak részben orvosolná ezeket a hiányosságokat (1841. bekezdés).

2. ajánlás. A nemzeti költségvetési keretek felülvizsgálatával kapcsolatos követelmények

A költségvetési keretek további erősítése érdekében a Bizottság vizsgálja felül a középtávú költségvetési keretekre és a független költségvetési intézményekre vonatkozó előírásokat, figyelembe véve a nemzetközi standardokat és a bevált gyakorlatokat is, továbbá tegyen javaslatokat a szükséges intézkedésekre azok hatókörének kibővítése és eredményességének javítása érdekében. A Bizottság alapozza ezt a jelentésünkben tett észrevételekre, az alkalmassági felülvizsgálat eredményeire, valamint a 2011/85/EU irányelv és a 473/2013/EU rendelet megfelelésére és alkalmazására vonatkozó értékelésére.

Határidő: a 2011/85/EU irányelvet és a 473/2013/EU rendeletet magában foglaló „hatos csomag” és „kettes csomag” bizottsági értékelésének közzétételétől számított egy éven belül.

102

Az Európai Költségvetési Tanács eredményességét korlátozza annak jelenlegi intézményi felépítése. Ezenkívül a „tartsd be vagy indokold meg” elv a Bizottságra nem vonatkozik (5668. bekezdés).

3. ajánlás. Az Európai Költségvetési Tanács megerősítése

Annak érdekében, hogy erősítse az uniós költségvetési szabályok végrehajtatását, illetve a Bizottságnak a nemzeti dimenzióra tekintettel végzett munkájára irányuló független értékelést, a Bizottság:

 1. vizsgálja felül az Európai Költségvetési Tanács megbízatását és intézményi felépítését, és tegye közzé a bizottsági következtetéseket. Ezek tartalmazzanak indokolást abban az esetben, ha nem javasolnak módosításokat;
 2. alkalmazza a „tartsd be vagy indokold meg” elvet, amelynek értelmében a Bizottságnak nyilvánosan meg kell indokolnia, amikor eltér az Európai Költségvetési Tanács értékelésétől.

Határidő: a 2011/85/EU irányelvet és a 473/2013/EU rendeletet magában foglaló „hatos csomag” és „kettes csomag” bizottsági értékelésének közzétételétől számított egy éven belül.

103

A Bizottság még nem fejezte be annak értékelését, hogy a nemzeti jogszabályok megfelelnek-e a 2011/85/EU irányelv előírásainak, amelyek között szerepelnek az átültetési és megfelelési ellenőrzések is (7280. bekezdés).

104

Az uniós jogi keret (a 2011/85/EU irányelv és az 473/2013/EU rendelet) alkalmazására vonatkozó bizottsági értékelést vagy még nem végezték el, vagy azokra a végrehajtás túl korai szakaszában került sor ahhoz, hogy érdemi értékelés születhessen (8492. és 96. bekezdés).

105

A Bizottság a nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos fejleményeket jelenleg többek között a költségvetési irányítási adatbázis alapján követi nyomon. Ebbe elsősorban a tagállamok juttatnak információkat, sokkal inkább az intézményi felépítésre, mint a tényleges működésre nézve (92. bekezdés).

4. ajánlás. A nemzeti költségvetési keretek betartatásának erősítése

Annak értékelése érdekében, hogy a jogi aktusokban (2011/85/EU irányelv és 473/2013 rendelet) meghatározott célkitűzések megvalósultak-e, és tekintettel arra, hogy ezek elfogadása óta nyolc, illetve hat év telt el, a Bizottság:

 1. további késlekedés nélkül véglegesítse a megfelelésértékelést;
 2. a lehető leghamarabb végezze el és tegye közzé a 2011/85/EU irányelv átfogó alkalmassági felülvizsgálatát;
 3. vizsgálja felül a költségvetési irányítási adatbázis kérdőíveit vagy határozzon meg egy másik megfelelő eszközt ahhoz, hogy rendszeresen átfogó tájékoztatást kapjon a nemzeti költségvetési keretek tényleges működéséről;
 4. kísérje rendszeresen figyelemmel a nemzeti költségvetési keretek működését, olyan strukturált módszertan révén, amely a nemzeti költségvetési keretek fő elemeinek operatív teljesítményére összpontosít. A Bizottság kövessen nyomon minden feltárt jelentős hiányosságot.

Határidő: a): 2020 közepe, b): 2019 vége, c): 2020 vége, (d): 2021-tól kezdődően.

A jelentést 2019. október 15-i luxembourgi ülésén fogadta el az Alex Brenninkmeijer számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner Lehne
elnök

Mellékletek

I. melléklet A vonatkozó jogalap és a releváns kiadványok kronológiája

Forrás: Európai Számvevőszék.

II. melléklet A Bizottság véleménye a középtávú költségvetési keretről

i. Közös eljárás a középtávú költségvetési keret és az éves költségvetés elkészítésére, teljes mértékben integrált dokumentáció

01

A Bizottság már 2011-ben elismerte azt a problémát, hogy bár a stabilitási és konvergenciaprogramok bemutatása már többéves távlatból történik, ezek a szakpolitikai dokumentumok továbbra is kevéssé befolyásolják a költségvetési stratégiák megvitatását övező országos szintű vitákat, annak ellenére is, hogy a tagállamoknak a költségvetésüket elvileg a stabilitási és konvergenciaprogramokban tett kötelezettségvállalásaiknak megfelelően kell elkészíteniük62. A 2011/85/EU irányelv végrehajtásáról szóló, 2012. évi időközi eredményjelentésében a Bizottság úgy említette a középtávú költségvetési keretnek az éves költségvetési ciklusba történő integrációját, illetve a dokumentáció teljes mértékű integrációját, mint „gondosan szem előtt tartandó”, fontos tényezőket63

ii. A kiadások előretekintő kontrolljai, amelyek biztosítják a középtávú terveknek való megfelelést

02

Az átvitelre vonatkozó szabályokat illetően a Bizottság rámutatott arra, hogy korlátokat kell szabni a következő költségvetési év(ek)re átvihető el nem költött előirányzatoknak, mert ellenkező esetben „a szabályok valamelyest csökkenthetik a keretrendszer szigorúságát és prediktív erejét”64. A Bizottság továbbá a többéves keret szükséges jellemzőjének tekinti a megfelelő rendkívüli tartalékok és a kapcsolódó hozzáférési szabályok meghatározását65.

iii. Elszámoltathatósági mechanizmus66.

03

Észrevételeztük azt is, hogy a többéves költségvetés végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó rendelkezések hiánya nincs összhangban a középtávú költségvetési keretekre vonatkozó fő előírásokról megfogalmazott bizottsági állásponttal. 2006 óta a Bizottság által az MTBF-index kiszámítására használt módszertan szerint a „többéves költségvetési célértékek nyomon követése és betartatása” a tagállami középtávú költségvetési keretek minőségének értékelésénél figyelembe vett öt dimenzió egyike67. Ezenkívül a Bizottság már 2007-ben elismerte, hogy a nyomon követés hiánya számos tagállamot jellemző hiányosság68. Ezen túlmenően a Bizottság 2010-ben megismételte, hogy a tervezett költségvetési pályától való eltérések elemzése, valamint a nyomonkövetési és korrekciós mechanizmusok kulcsfontosságú elemei a középtávú költségvetési keretek kidolgozásának69.

III. melléklet A független költségvetési intézmények (IFI) heterogenitása

Igazgatósági tagok Humán erőforrások Az IFI felépítése Az IFI költségvetése Külső felülvizsgálat
Létszám Megbízatás időtartama (év) Megújítható időtartam Létszám (TME*) A vezetőség teljes szabadságot élvez a személyzet felvétele és elbocsátása tekintetében Független vagy alárendelt Forrás Összeg 2017-ben (millió euró)
Franciaország Költségvetési Tanács (Haut Conseil des Finances Publiques) 11 5 IGEN Egyszer megújítható 3/4 IGEN Az állami számvevőszéknek alárendelt Alprogram az állami számvevőszék költségvetésében 0,8 n.a.
Görögország Költségvetési Tanács (Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο) 5 4/6 IGEN Egyszer megújítható 13 NEM Független Negyedéves átutalások az állami költségvetésből 1,1 4 évente technikai értékelés
Olaszország Parlamenti Költségvetési Hivatal (Ufficio parlamentare di bilancio) 3 6 NEM n.a. 24 IGEN A Parlamentnek alárendelt A Parlament két háza egyenlő arányban finanszírozza 6 n.a.
Lettország Költségvetési Fegyelmi Bizottság (Fiskālās disciplīnas padome) 6 6 IGEN Kétszer 2 NEM Független Alprogram a Pénzügyminisztérium költségvetésében 0,19 n.a.
Luxemburg Országos Közpénzügyi Tanács (Conseil National des Finances Publiques) 7 4 IGEN Nincs korlátozva 2 NEM A Pénzügyminisztériumnak alárendelt Alprogram a Pénzügyminisztérium költségvetésében 0,1 n.a.
Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg (A Luxemburgi Nagyhercegség Nemzeti Statisztikai és Gazdaságtudományi Intézete, STATEC) n.a. n.a. n.a. n.a. 160 IGEN A Gazdasági Minisztériumnak alárendelt Alprogram a Gazdasági Minisztérium költségvetésében 22,7 n.a.
Hollandia Központi Tervhivatal (Centraal Planbureau) 3 7 NEM n.a. 117 IGEN A Gazdasági Minisztérium alárendeltségében 80 %-ban átalányösszegű finanszírozás a Gazdasági Minisztériumtól,
20 %-ban projektalapú finanszírozás különböző minisztériumoktól
15,4 Szakemberek és ügyfelek által végzett szakértői értékelés 5 évenként
Afdeling advisering van de Raad van State (Az Államtanács tanácsadó egysége) 22 Egész életre szóló megbízatás n.a. n.a. 3 IGEN Az Államtanácsnak alárendelt Fejezet az állami költségvetésben 0,32 n.a.
Portugália Államháztartási Tanács , CFP (Conselho das Finanças Públicas) 5 7 NEM n.a. 18 IGEN Független Éves átutalás az állami költségvetésből 2,6 Az OECD 2019. évi felülvizsgálata
Igen, nem ügyvezető funkciót betöltő tagok esetében Egyszer megújítható
Spanyolország Spanyolország Független Költségvetési Gazdálkodási Hatósága, AiReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española) 4 6 NEM n.a. 35 IGEN A Pénzügyminisztériumnak alárendelt Az állami általános költségvetési törvény szerinti költségvetés + az AiReF felügyeletéért a közigazgatási szerveknek felszámított díj. 5,07 Az OECD 2017. évi felülvizsgálata

* TME: Teljes munkaidős egyenérték.

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

IV. melléklet A Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágának és a költségvetési paktumnak a költségvetési szabályai

A Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ága Költségvetési paktum
Célkitűzés Egyensúlyközeli vagy többletet mutató költségvetési egyenleg, vagyis a strukturális egyenleg érje el vagy múlja felül a középtávú költségvetési célt. A szerződő fél központi költségvetésének egyenlege legyen egyensúlyban vagy mutasson többletet (vagyis strukturális egyenleg ≥ középtávú cél)
Specifikumok Országspecifikus középtávú költségvetési cél, az euróövezeti tagállamok esetében a GDP -1 %-ának megfelelő felső korláttal. A Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott országspecifikus középtávú költségvetési cél, az euróövezeti tagállamok esetében a GDP -0,5 %-ának megfelelő felső korláttal (vagy -1 %, „ha az államadósságnak a GDP-hez viszonyított aránya jelentősen 60 % alatt van, és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos kockázat alacsony”)
Kiadási referenciaérték: a kiadások növekedése a diszkrecionális intézkedések nélkül ≤ GDP potenciális középtávú növekedése
Kiigazítási pálya Referenciaérték: a GDP 0,5 %-a (kedvezőbb időszakban több, kedvezőtlen időszakban kevesebb) A szerződő felek biztosítják a gyors konvergenciát a középtávú költségvetési céljuk felé. Az ilyen konvergenciára vonatkozó időkeretet a Bizottság javasolja, figyelembe véve az országspecifikus fenntarthatósági kockázatokat.
Lehetséges átmeneti eltérések a középtávú költségvetési céltól vagy az ahhoz vezető korrekciós pályától a következő esetekben: A szerződő felek csak „kivételes körülmények” esetén térhetnek el átmenetileg a középtávú költségvetési céltól vagy az ahhoz vezető kiigazítási pályától.
 • Az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságára igazolható hatást gyakorló, jelentős szerkezeti reformok végrehajtása – főleg nyugdíjreform
 • Az érintett tagállam által nem befolyásolható olyan szokatlan esemény, amelynek jelentős hatása van a tagállam pénzügyi helyzetére
 • Az érintett szerződő fél által nem befolyásolható olyan szokatlan esemény, amely jelentős hatással van az államháztartás pénzügyi helyzetére
 • Az euróövezetet vagy az Unió egészét érintő súlyos gazdasági visszaesés időszaka, feltéve, hogy az eltérés nem veszélyezteti az államháztartás középtávú fenntarthatóságát
 • A felülvizsgált Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott súlyos gazdasági visszaesés időszakai, feltéve, hogy az érintett szerződő fél átmeneti eltérése középtávon nem veszélyezteti a költségvetés fenntarthatóságát.
A végrehajtás specifikumai A jelentős eltérés korrekciójának eljárása Automatikus korrekciós mechanizmus (a Bizottság által javasolt közös elvek alapján)
Átfogó értékelés A Stabilitási és Növekedési Paktumról szóló útmutató (2018. évi kiadás, 23. o.):
„a prevenciós ág előírásainak való megfelelést kétpilléres megközelítés alkalmazásával értékelik. Az egyik pillért a strukturális egyenleg értékelése képezi, amelyet kiegészít a másik pillér, a diszkrecionális bevételi intézkedések nélküli kiadási aggregátum növekedési rátájának elemzése.”
Az SKKSZ 3.cikke (1) bekezdésének b) pontja

„A középtávú célkitűzés elérése tekintetében elért eredményeket és a célkitűzés betartását a felülvizsgált Stabilitási és Növekedési Paktummal összhangban a strukturális egyenleget alapul vevő átfogó értékelés keretében kell felmérni, melynek részét képezi a diszkrecionális bevételi intézkedések hatásától megtisztított kiadások elemzése is.”

Betűszavak és rövidítések

CSR: Országspecifikus ajánlás

DG ECFIN: Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága

ECOFIN Tanács: Gazdasági és Pénzügyi Tanács

EKB: Európai Központi Bank

EKT: Európai Költségvetési Tanács

EUMSZ: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

GDP: Bruttó hazai termék

IFI: Független költségvetési intézmény

IMF: Nemzetközi Valutaalap

MTBF: Középtávú költségvetési keret

MTO: Középtávú költségvetési cél

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

PEFA: Közkiadások és pénzügyi elszámoltathatóság

SKKSZ: A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés

SNP: Stabilitási és Növekedési Paktum

Tanács: Az EU Tanácsa

Glosszárium

A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés: 2012-ben elfogadott kormányközi szerződés, amely a költségvetési fegyelem javítását és a szerződő felek körében történő gazdaságpolitikai koordináció előmozdítását, valamint az euróövezet irányításának javítását célzó szabályokat határoz meg.

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás (MIP): Ezen eljárás célja azon potenciálisan káros makrogazdasági egyensúlyhiányok azonosítása, megelőzése és kezelése, amelyek hátrányosan érinthetik a tagállamok, az euróövezet vagy az Unió egészének gazdasági stabilitását.

A Stabilitási és Növekedési Paktum korrekciós ága: A Bizottság ajánlása alapján a Tanács által egy olyan uniós tagállammal szemben indított túlzotthiány-eljárás, amelynek költségvetési hiánya túllépi az uniós Stabilitási és Növekedési Paktumban előírt felső értéket. A több lépésből álló, adott esetben szankciókhoz vezető eljárás célja az adott tagállam ösztönzése arra, hogy tartsa korlátok között költségvetési hiányát, ennélfogva alapvető szerepet játszik a gazdasági és monetáris unió zökkenőmentes működésében.

A Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ága: A prevenciós ág fő célkitűzése az 1466/97/EK tanácsi rendelet szerint annak biztosítása, hogy a tagállamok gyors ütemben konvergáljanak egy egyensúlyhoz közeli vagy pozitív költségvetési mérleg irányába, hogy ennek köszönhetően a maximum 3 %-os engedélyezett államháztartási hiány mellett meg tudjanak küzdeni a normál ciklikus fluktuációkkal.

A tagállami független költségvetési intézmények hálózata: 2015-ben létrehozott platform, amelynek célja a vélemények és a szakértelem cseréje, valamint az erőforrások összevonása. A platform nyitva áll az Unióban működő minden független költségvetési felügyeleti szerv előtt; az elnöki tisztet valamelyik IFI tölti be.

Alkalmazás: Uniós és nemzeti jogszabályok hatálybaléptetése.

Átültetés: Valamely uniós irányelvnek megfelelő nemzeti rendelkezések elfogadása, közzététele és hatálybaléptetése egy kitűzött határidőn belül.

Átültetési ellenőrzés: Annak értékelése, hogy a nemzeti végrehajtási intézkedések pontosak, illetve az irányelv rendelkezéseivel összeegyeztethetőek-e.

Automatikus korrekciós mechanizmus: A középtávú költségvetési célkitűzéstől vagy az ahhoz vezető korrekciós pályától való jelentős észlelt eltérések esetén automatikusan kiváltott korrekciós intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezettség.

Elsődleges egyenleg: A költségvetési egyenleg az államadósság kamatfizetései nélkül.

EU Pilot eljárás: Informális párbeszéd a Bizottság és valamely tagállam között az uniós jognak való esetleges meg nem felelésről a hivatalos kötelezettségszegési eljárás megkezdése előtt.

Európai Költségvetési Tanács (EKT): A Bizottság tanácsadó testülete, amely az uniós költségvetési szabályok végrehajtásának értékeléséért, a költségvetési keret módosítására tett javaslatokért és gazdasági értékelések elvégzéséért felelős.

Európai szemeszter: Az uniós tagállamok gazdaságpolitikái összehangolásának és az előrehaladás – különösen a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott költségvetési politikák – nyomon követésének keretet biztosító éves ciklus.

Független költségvetési intézmény (IFI): A rendezett költségvetési politikát és a fenntartható államháztartást előmozdító, változatos feladatokat ellátó állami szerv, amely többek között makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseket és költségvetési megfelelésértékeléseket készít.

Független költségvetési intézmények európai hálózata: Tagállami független költségvetési intézmények és az Európai Költségvetési Tanács által 2013-ban létrehozott, a Bizottság által elnökölt, bizottsági támogatást élvező csoport.

Gazdaságpolitikai Bizottság (EPC): Az Ecofin Tanács és a Bizottság tanácsadó szerve, amely igyekszik elősegíteni a gazdaságpolitikai konszenzust (beleértve a foglalkoztatást és a növekedést) és az államháztartás fenntarthatóságát.

Hatos csomag: A 2011 novemberében elfogadott hat jogalkotási intézkedésből álló uniós gazdasági irányítási csomag (öt rendelet és a 2011/85/EU irányelv).

Kettes csomag: 2013 májusában elfogadott, az euróövezet gazdasági kormányzásának megerősítését célzó uniós csomag, amely két jogalkotási intézkedésből áll (472. és 473. rendelet).

Kiadási szabály: Hosszú távú korlátozás az abszolút értéken vett kiadásokra vagy a kiadások növekedési ütemére nézve.

Költségvetési egyensúlyi szabály: A központi költségvetés egyenlege legyen egyensúlyban vagy mutasson többletet. Mind a Stabilitási és Növekedési Paktum, mind a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés akkor tekinti teljesültnek ezt a szabályt, ha az államháztartás éves strukturális egyenlege elérte a középtávú költségvetési célt.

Költségvetési irányítási adatbázis: Bizottsági eszköz, amely információkat tartalmaz a tagállamok költségvetési irányítási keretének olyan főbb elemeiről, mint a nemzeti költségvetési szabályok, a független költségvetési intézmények és a középtávú költségvetési keretek.

Költségvetési paktum: A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló kormányközi szerződést aláíró 25 szerződő fél közül 22 fél által megkötött megállapodás, melynek célja a költségvetési fegyelem megerősítése.

Költségvetési szabály: A költségvetési politikára vonatkozó állandó megszorítás, amelyet gyakran a költségvetési teljesítménymutatóra vonatkozó számszerű plafonként vagy célértékként fejeznek ki, a bruttó hazai termék arányában.

Költségvetési teljesítmény: A költségvetési fegyelem fenntartása a makrogazdasági stabilitás és a fenntartható növekedés előmozdítása érdekében.

Költségvetésiterv-javaslat: Az euróövezet kormányai által a Bizottságnak évente kötelezően benyújtott dokumentum, amely a költségvetési politikák összehangolásának alapjául szolgál.

Középtávú költségvetési cél (MTO): A Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott országspecifikus költségvetési célérték, amely a legtöbb tagállam esetében a bruttó hazai termék -1 %-a, míg az euróövezeti tagállamok esetében ennél kissé szigorúbb, a bruttó hazai termék -0,5 %-a, kivéve, ha alacsony az adóssághányaduk.

Középtávú költségvetési keret (MTBF): Olyan költségvetési szabályrendszer, amely az éves költségvetési naptáron túlra hosszabbítja meg a költségvetési politika időhorizontját.

Megfelelésértékelés: Valamely uniós irányelv nemzeti szintű átültetésének és megfelelő végrehajtásának értékelése.

Megfelelési ellenőrzés: Annak első ellenőrzése, hogy valamely irányelv összes szükséges rendelkezésére kiterjedtek-e a nemzeti végrehajtási intézkedések.

Nemzeti költségvetési keret: Azon intézkedések, eljárások, szabályok és intézmények, amelyek a költségvetési politikák alapját alkotják.

Potenciális kibocsátás: Elméleti fogalom: a kibocsátás (GDP) szintje egy adott pillanatban, stabil infláció mellett. Időbeli növekedése nem feltétlenül állandó. Sem a szintjét, sem növekedésének ütemét nem lehet közvetlenül mérni, csak megbecsülni.

Stabilitási és konvergenciaprogramok: A Stabilitási és Növekedési Paktum értelmében a tagállamok kötelesek évente dokumentációt benyújtani a következő három évre vonatkozó költségvetési terveikről. A Bizottság és a pénzügyminiszterek arra használják fel a dokumentációt, hogy értékeljék, jó úton haladnak-e az országok a középtávú költségvetési céljuk elérése felé. Az euróövezet országai „stabilitási programot” nyújtanak be, míg azok a tagállamok, amelyek nem vezették be az eurót, „konvergenciaprogramokat” dolgoznak ki.

Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP): 1997-ben elfogadott szabályrendszer, amelynek célja a gazdasági és monetáris unió stabilitásának megőrzése annak biztosítása révén, hogy a tagállamok rendezett államháztartással rendelkezzenek, és összehangolják költségvetési politikájukat.

Strukturális egyenleg: A ciklikus hatásoktól, valamint az egyszeri és egyéb ideiglenes intézkedések hatásaitól megtisztított tényleges költségvetési egyenleg. A strukturális egyenleg a költségvetési egyenlegben jelentkező mögöttes tendenciákat tükrözi.

A Bizottság válaszai

Összefoglalás

I

A Bizottság üdvözli a Számvevőszék pénzügyi stabilitásról szóló teljesítményellenőrzését. A Bizottság élen jár az Unió költségvetési irányítás javítására irányuló erőfeszítéseiben, mind uniós, mind tagállami szinten. Kihasználva a nemzeti költségvetési keretek témájában szerzett kiterjedt ismereteit, a Bizottság a gazdasági válság során a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó, kulcsfontosságú követelményeket bevezető jogalkotási javaslatokat terjesztett elő, amelyek a hazai államháztartás kezelésének javítására, valamint az uniós költségvetési szabályok betartásának előmozdítására szolgáltak. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Bizottság javaslatainak kidolgozása rövid idő alatt történt, a válság nyomása alatt, és a társjogalkotók elhúzódó megbeszélések és tárgyalások után fogadták el azokat. A Bizottság későbbi tevékenységei a megállapodás szerinti keretek végrehajtására összpontosultak, és így azokat ennek fényében kell értékelni.

II

A nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó uniós követelmények nem csak a független költségvetési intézményekre, a költségvetési szabályokra és a középtávú költségvetési keretekre terjednek ki. Különösen fontos követelményeket határoztak meg a költségvetési célok előrejelzésével, a költségvetési statisztikákkal és számlákkal, az államháztartás átláthatóságával és az euróövezeti tagállamok közös költségvetési ütemtervével kapcsolatban.

III

Noha a teljesítményellenőrzés során a Bizottság a címzett intézmény, a tagállamok szerepét és hozzájárulását megfelelő módon el kell ismerni. Először is, a tagállamok megállapodtak a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó követelményrendszerről, amelyet a vonatkozó uniós jogszabályokban rögzítettek, valamint kormányközi környezetben aláírták a stabilitásról, a koordinációról és a kormányzásról szóló államközi szerződést (SKKSZ) és annak költségvetési paktumát. Másodszor, a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó szupranacionális követelmények átültetése és alkalmazása a tagállamok felelőssége. A megállapodás szerinti keret eredményességének döntő tényezőjét jelentette az a mód, ahogyan a tagállamok végrehajtják a követelményeket.

A Bizottság teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy tovább támogassa a nemzeti költségvetési keretek megerősítését az egész Unióban, a Szerződések által ráruházott hatáskörön belül. E célból a Bizottság megfelelő módon figyelembe veszi az ellenőrzés megállapításait, és a tagállamok megerősített költségvetési kereteinek teljesítésének módjából, valamint a vonatkozó nemzetközi gyakorlatokból leszűrt tanulságokra támaszkodik majd.

IV

A jelenlegi jogszabályi rendelkezések alapkövetelmények széles körét vezették be a tagállamok költségvetési keretének fő elemeire vonatkozóan. A középtávú költségvetési keretekre vonatkozó alapkövetelmények, valamint a független költségvetési intézményekre vonatkozó kritériumok létrehozása nagyrészt konzisztens a vonatkozó szakirodalommal és a nemzetközi gyakorlatokkal; valójában bizonyos tekintetben az Unió normaalkotó. Ettől függetlenül a Bizottság nem kívánja azt állítani, hogy a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó uniós követelmények (amint azt a 2017-es irányelvjavaslata is tanúsítja) vagy azok tagállamok által történő alkalmazásának módja nem javítható tovább.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a 2017-es irányelvtervezet célja az SKKSZ lényegének uniós jogszabályokba történő beépítése. Ezért ennek hatálya a nemzeti költségvetési kereteknek azokra a jellemzőire korlátozódik, amelyeket a Bizottság a beépítés szempontjából relevánsnak ítélt meg.

V

Ténylegesen különbségek merülhetnek fel a független költségvetési intézmények és a Bizottság megfelelőséggel kapcsolatos értékelése között, különböző okokból. Míg a Stabilitási és Növekedési Paktum alapjául szolgáló jogi szövegek által a Bizottságnak adott mérlegelés hozzájárulhat ezekhez az eltérésekhez, a Bizottság hangsúlyozza, hogy szigorú és átlátható módon végzi a tagállamok uniós költségvetési szabályoknak való megfelelőségének értékelését, valamint megfelelő módon alkalmazza a szabályokban meglévő rugalmasságot, összhangban a Tanács által 2016. februárban jóváhagyott, közösen megállapított állásponttal.

A Bizottság úgy véli, hogy a következetlenségek kockázatának hatékony enyhítése vagy kezelése lehetséges és szükséges. A Bizottság és a független költségvetési intézmények közötti rendszeres párbeszédek és az információk megosztása – amint azt a Bizottság már most is végzi – a legeredményesebb kockázatcsökkentő intézkedések közé tartoznak.

VI

Az Európai Költségvetési Tanács már a kezdetektől (azaz az öt elnök jelentése óta) tervben volt mint egy, az uniós költségvetési irányítási kerettel kapcsolatban független tanácsadást nyújtó testület. Ennek törvényi alapja (azaz a Bizottság (EU) 2015/1937 határozata) megerősíti ezt az indoklást, a Tanács küldetését a következőképpen meghatározva: „A Költségvetési Tanács tanácsadói minőségben hozzájárul az EUMSZ 121., 126. és 136. cikkében meghatározott többoldalú költségvetési felügyeleti funkció Bizottság általi ellátásához.” Ez operatív szintre bontva feladatok és felelősségek széles körét jelenti. Ennek megfelelően az Európai Költségvetési Tanács törvényes rendszerét és annak erőforrás-elosztását annak biztosítására tervezték, hogy a Tanács teljes mértékben képes legyen teljesíteni a független értékelés és tanácsadás nyújtására irányuló küldetését.

A Bizottság figyelembe vesz minden hozzáférhető elemet, amelyet tájékozott döntéshozatala szempontjából hasznosnak ítél. Ez adott esetben magában foglalja a tanácsadó Európai Költségvetési Tanács hozzájárulását is. Azonban ami a „betartás vagy indoklás” elvének alkalmazását illeti, nem vonható szigorú párhuzam az Európai Költségvetési Tanács és a nemzeti független költségvetési tanácsok között.

VII

A Bizottság alapos ellenőrzéseket végzett a 2011/85/EU irányelv átültetésével kapcsolatban annak biztosítása érdekében, hogy a vonatkozó követelményeket megfelelő módon beágyazzák a tagállamok költségvetési keretébe. Mivel a megfelelőségi ellenőrzéseket a tagállamok kétharmada esetén gyakorlatilag elvégezték, a többi tagállam esetén pedig azok folyamatban vannak, fokozott figyelmet fordítanak majd az irányelv követelményeinek tagállamok általi végrehajtásának nyomon követésére.

Általánosabban a Bizottság szorosan figyelemmel követi a nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos fejleményeket is, más rendszeres folyamatok révén, mint az európai szemeszter, szakértői értékelések az ECOFIN előkészítő bizottságokban, a költségvetési irányítási adatbázis éves frissítései stb.

Az uniós jogi keretekben előírt értékeléseket illetően a Bizottság hangsúlyozza, hogy vannak konkrét felülvizsgálati záradékok a 2011/85/EU irányelvben és a 473/2013/EU rendeletben. A hatos csomag és a kettes csomag felülvizsgálata lehetőséget biztosít majd egy mély és átfogó vizsgálatra azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó különböző követelmények az eddigiekben mit teljesítettek.

VIII

Az alábbiakban lásd a Bizottság ajánlásokra adott válaszait.

Bevezetés

01

A Bizottság megjegyzi, hogy az ECOFIN Tanács már 2005 márciusában megállapította, hogy a nemzeti költségvetési kereteknek támogatniuk kell a Stabilitási és Növekedési Paktum célkitűzéseit és ki kell egészíteniük az Unió költségvetési keretét (lásd: „Az Ecofin Tanács 2005. március 22–23-i jelentése az Európai Tanács számára a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának javításáról”). 2010 májusában a Tanács elfogadta a belföldi költségvetési keretekről szóló következtetéseket, ahol hangsúlyozta az ellenállóképes és eredményes költségvetési keretek jelentőségét a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtása, valamint az államháztartás fenntarthatósága szempontjából. Azok a kilátásban lévő előnyök motiválták a Bizottság döntését, hogy a hatos csomagba beépítsenek egy, a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó követelményeket meghatározó irányelvtervezetet.

02

Saját elemző munkája alapján a Bizottság egyértelműen egyetért azzal a széles körű konszenzussal, miszerint fontos, hogy legyenek erőteljes, a megbízható költségvetési teljesítményt lehetővé tevő nemzeti költségvetési keretek.

03

Noha nem készült a 3. bekezdésben hivatkozott, mindenre kiterjedő elemzés, különböző dokumentumokban hosszan vizsgálták az uniós és nemzeti költségvetési keretek különböző aspektusait (elsősorban az éves államháztartási jelentésben a GMU-ban). A Bizottság folyamatosan – ideértve a válságot megelőző időszakot is – végzett elemző munkát, megerősítve a költségvetési irányítással kapcsolatban a kétszintű (azaz uniós és nemzeti szintű) megközelítés relevanciáját, a tagállamok uniós költségvetési kötelezettségeinek teljesítését támogatva. Ez a munka rávilágított a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásával kapcsolatos kihívásokra is, annak aktuális állására vonatkozóan, valamint a nemzeti költségvetési keretek fő gyengeségeire, a költségvetési irányítási adatbázis révén gyűjtött információk alapján.

2. háttérmagyarázat – Fogalommagyarázat

Az automatikus korrekciós mechanizmust illetően a Bizottság hangsúlyozza, hogy ez egy, az SKKSZ-ből fakadó kötelezettség.

08

Az SKKSZ-szel kapcsolatos rendelkezések mellett a 473/2013/EU rendelet egyéb, a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó fontos követelményeket is magában foglal, nevezetesen az éves költségvetést és a nemzeti középtávú költségvetési tervezést alátámasztó makrogazdasági előrejelzések független elkészítését/jóváhagyását, valamint egy közös költségvetési ütemtervet i. az éves költségvetési tervezetek bemutatására és elfogadására és ii. a nemzeti középtávú költségvetési tervek bemutatására.

09

A Bizottság javaslata válaszolt az SKKSZ szerződő felei által kifejezett beépítési szándékra (amint azt az SKKSZ 16. cikke rögzíti), valamint az Európai Parlamentnek az uniós keretbe történő integrálásra irányuló felhívására.

Észrevételek

18

A nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó jelenlegi, szupranacionális követelmények kidolgozása fokozatosan történt, a válság kibontakozásával együtt, és ezeknek objektív okokból különböző jogi eszközök formáját kellett ölteniük. Elsősorban, tekintettel a válság által előidézett különleges költségvetési kihívásokra, az euróövezeti tagállamok elismerték annak szükségességét, hogy konkrét intézkedéseket fogadjanak el, amelyek túllépnek az összes tagállamra vonatkozó rendelkezéseken, ideértve a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó rendelkezéseket is.

19

Második franciabekezdés: A Bizottság nem véli úgy, hogy a nemzeti költségvetési keretek jellemzőit átfogóan, szupranacionális szinten elő kell írni. A Bizottság felhívja a figyelmet a GMU államháztartásairól szóló 2011. évi jelentésre (101. o.), amely azzal érvelt, hogy a 2011/85/EU irányelv minimális követelményeinek túllépése nem lett volna kompatibilis a tagállamok adminisztratív és intézményi struktúrái közötti jelentős eltérésekkel. A minimumkövetelmények kiválasztása azt a célt szolgálta, hogy alkalmazzák a jó politikai döntéshozatalt elősegítő jellemzőkből levont tanulságokat, miközben lehetővé teszik a tagállamok számára a mérlegelést azok megfelelő módon történő alkalmazásában.

A szupranacionális, nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó követelményeket bevezető jogalkotási eszközöket egymást követően dolgozták ki, és a jogi eszköz megválasztása – konkrétan: irányelv vagy rendelet, különböző mértékű előíró jelleggel – a tervezet készítésének időpontjában releváns tartalmi és céllal kapcsolatos megfontolásokon alapult.

A Bizottság úgy véli, hogy a nemzeti költségvetési keretek heterogenitását úgy kell tekinteni, mint a nemzeti felelősségvállalás fokozására irányuló alapvető cél alkalmazásának módját.

21

A 2017-es irányelvtervezet hatálya ténylegesen szélesebb. A szerkezeti egyensúly szempontjából a középtávú célkitűzés mellett a tervezett keret magában foglalja a következőket: i. a nettó államháztartási kiadások egy középtávú növekedési pályájának kijelölését, a középtávú célkitűzéssel összhangban, a teljes jogalkotási ciklus időszakára rögzítve, ii. annak a kötelességnek a meghatározását, hogy az éves költségvetéseknek tiszteletben kell tartaniuk a nettó kiadások középtávú növekedési pályáját, iii. egy korrekciós mechanizmust, a középtávon jelentkező eltérések kezelésére. Az irányelvtervezet emellett javasolja a független költségvetési intézmények jelentős mértékű bevonását a költségvetési szakpolitikai döntéshozatalba és a költségvetési fejlemények nyomon követésébe.

Noha nincs meghatározva kifejezett számszerű korlát a középtávú célkitűzésre vonatkozóan, az irányelvtervezet megállapítja, hogy a számszerűsített szabályok keretének eredményesen elő kell mozdítania az EUMSZ költségvetési kötelezettségeinek betartását, ideértve a Stabilitási és Növekedési Paktumban előírt középtávú cél betartását is. Általánosságban a kifejezett számszerű korlátok hiánya a középtávú célkitűzésre vonatkozóan úgy tekinthető, hogy az kisebb súlyú, mint az irányelvtervezet arra irányuló megközelítése, hogy a kötelező erejű, középtávú kiadási pálya és a független költségvetési intézmények erőteljesebb szerepe révén a költségvetési fegyelem erőteljesebb alapjait hozzák létre.

22

A Bizottság elismeri, hogy az irányelvtervezet eltér a költségvetési paktum szó szerinti olvasatától, mivel ugyanazoknak a célkitűzéseknek az elérésére más – a Bizottság véleménye szerint jobb – eszközöket javasol. Azonban a Bizottság nem ért egyet azzal az EKB-től idézett véleménnyel, hogy az irányelvjavaslat előírásai a költségvetési paktum szabályainak meggyengítéséhez vezethetnek.

A javaslat időzítését illetően a Bizottság emlékeztetni kíván az SKKSZ 16. cikke által a szerződő felek számára meghatározott időkeretre arra vonatkozóan, hogy lépéseket tegyenek a Szerződés lényegének uniós jogszabályokba történő beépítésére. Ez az időkeret „a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb öt éven belül”. A javaslat 2017. decemberi előterjesztésével, ami jóval megelőzte a hatos csomaggal és a kettes csomaggal kapcsolatos jogszabályokat, a Bizottság arra törekedett, hogy lehetővé tegye a szerződő felek számára a költségvetési paktum uniós jogszabályokba történő beépítésére vonatkozó kötelezettségük teljesítését (ami a Bizottság régóta hangoztatott álláspontjával is összhangban van).

27

Mivel a közös elvek elfogadása a Bizottság 473/2013/EU rendeletre irányuló javaslata után történt, új és lényeges előírások hozzáadása a nemzeti korrekciós mechanizmusokhoz (amelyeket az eredeti irányelvjavaslat nem említett) a Bizottság javaslatának jelentős módosítását jelentené. A Bizottság úgy véli, hogy az ilyen módosítások negatív következményeket gyakorolnának a rendelet elfogadására vonatkozóan.

A probléma kezelésére a Bizottság javasolta a korrekciós mechanizmusok fő jellemzőinek bevezetését az uniós jogszabályokba a közös elvek megjelentetését követő első jogszabályalkotási lehetőségnél, nevezetesen a 2017-es irányelvtervezeten keresztül.

28

A 2017-es irányelvtervezet meghatározza a korrekciós mechanizmusok fő jellemzőit a közös elvekben tervezett elemek alapján – lásd 3. cikk (2) bekezdés b) pont, 3. cikk (3) bekezdés, 3. cikk (4) bekezdés c) pont, 5. és 6. cikk. Bizonyos tekintetben az irányelvtervezet ténylegesen valamelyest túllép azokon az elemeken, pl. azáltal, hogy i. jelzi, hogy a korrekciós mechanizmusoknak különösen kompenzálniuk kell a középtávú államháztartási kiadási pályától való eltéréseket, vagy ii. megállapítja a független költségvetési intézmények kötelezettségét arra, hogy felkérjék a költségvetési hatóságokat a korrekciós mechanizmusok aktiválására.

29

A Bizottság elismeri, hogy az irányelvtervezet nem tartalmazza a „jelentős, megfigyelhető eltérés” kifejezés meghatározását. Noha alapértelmezés szerint az irányelvtervezetben használt kifejezés azonos lehet a Stabilitási és Növekedési Paktum jogszabályaiban jelenleg meghatározott koncepcióval vagy szorosan követheti azt, az is lehetséges, hogy eltér attól a koncepciótól.

A Bizottság véleménye szerint az eltérés természetéről és mértékéről szóló előírás megfogalmazása megfelelő egy irányelv számára.

A 30. bekezdésre és az 1. táblázatra adott közös válasz:

A Bizottság szorosan követi a középtávú költségvetési keretek meglévő és folyamatban lévő elemzéseit, és maga is végez kutatásokat ezen a területen. Ebben az összefüggésben minden alkalommal megfelelő módon mérlegeli a szabványokat és bevált gyakorlatokat, amikor jogalkotási javaslatokat kezdeményez. Noha a 2011/85/EU irányelv előkészítése rendkívül rövid idő alatt történt, az a Bizottság korábbi elemző munkáján alapult, ami tartalmazta a releváns gazdasági szakirodalmi fogalmakat is. Azt is fontos megjegyezni, hogy bár a szakirodalomban a középtávú költségvetési tervezéssel kapcsolatban igen változatos koncepciók és jellemzők találhatók, nem létezik a nemzetközi bevált gyakorlatoknak egy általánosan elfogadott csoportja.

Bár a Bizottság elismeri az 1. táblázatban „eltérések” címen bemutatott elemek jelentőségét, véleménye szerint ezek közül nem mind minősül jogilag kötelező érvényű uniós szabványnak a középtávú költségvetési keretekre vonatkozóan. A jogalkotási javaslatok előkészítésekor a Bizottságnak számos szempontot kell gondosan mérlegelnie, ideértve különösen a tervezett követelmények kívánatossága, valamint azok minden tagállamra vagy csak az euróövezeti tagállamokra alkalmazandó uniós jogi követelményekké való átalakításának megvalósíthatósága közötti megfelelő egyensúlyt.

A Bizottság hangsúlyozza emellett annak szükségességét is, hogy különbséget kell tenni a Bizottság megközelítésében szereplő (az irányelv 2. cikkének e) pontjában meghatározott) középtávú költségvetési keretek és az IMF, a Világbank és az OECD által alkalmazott különböző koncepciók között. A 2011/85/EU irányelv a középtávú költségvetési tervezés (azaz a középtávú költségvetési keretek) eszközének egy konkrét koncepciójára összpontosított, valamint azokra a kapcsolódó alapelvekre és összetevőkre, amelyeket kulcsfontosságúnak ítéltek az uniós költségvetési keretek betartásának előmozdítására irányuló célkitűzés eléréséhez. Ez megmagyarázza néhány, a fent említett nemzetközi szervezetek által megtartott szabvány/bevált gyakorlat hiányát (pl. átvitelek, kötelezettségvállalások és tartalékok).

31

A Bizottság felismeri, hogy a középtávú tervezést és az éves költségvetés elkészítését egymással konzisztens módon kell végezni. A 2011/85/EU irányelv kifejezetten fellép az ilyen konzisztencia érdekében, különösen a 10. cikkben.

32

Noha elismeri, hogy a kiadásellenőrzés biztosításának elve fontos a középtávú költségvetési keretekben, a Bizottság úgy véli, hogy az idézett ellenőrzési mechanizmusok többsége túlságosan konkrét/előíró jellegű lenne ahhoz, hogy az irányelv az összes tagállamra vonatkozó, általános követelményként tartalmazza azokat.

33

A 2011/85/EU irányelv nem ír elő a többéves tervektől való utólagos vagy előzetes eltérésekre vonatkozó elszámoltathatósági mechanizmust. Azonban a költségvetési paktum korrekciós mechanizmusokat állapít meg, amelyek célja azoknak a középtávú költségvetési tervektől való eltéréseknek a kezelése, amelyek a középtávú céltól vagy az ahhoz vezető kiigazítási pályától való jelentős, megfigyelhető eltérésnek minősülnének. A nemzeti független költségvetési intézmények kapcsolódó véleménye szintén aktiválja a „betartás vagy indoklás” elvét, és hátrányos a költségvetési hatóságok megítélése szempontjából.

34

A 2017-es irányelvtervezet célja kifejezetten a tagállami fiskális politika középtávú irányultságának megerősítése volt azáltal, hogy több, a középtávú költségvetési keretek megerősítésére irányuló, kulcsfontosságú követelményt terjesztett elő (lásd a Bizottság 21. bekezdésre adott válaszát.). A Bizottság hangsúlyozza, hogy azok az előírások nagymértékben képesek megerősíteni a középtávú költségvetési kereteket, annak ellenére, hogy nem felelnek meg közvetlenül az 1. táblázatban azonosított „eltéréseknek”.

Ami a kiadások növekedését illeti, a Stabilitási és Növekedési Paktum azt is megköveteli a tagállamoktól, hogy tartsák tiszteletben az Unió kiadási referenciaértékét, ami a kiadás növekedését a potenciális kibocsátás alakulásához köti.

35

A Bizottság úttörő szerepet játszott a nemzeti független költségvetési intézmények létrehozását alátámasztó elvek előterjesztésében, a nemzeti költségvetési korrekciós mechanizmusok közös elveiről szóló 2012. júniusi közlemény által. Azokat az elveket később jóváhagyták a társjogalkotók, amint azokat teljes mértékben beépítették a 473/2013/EU rendeletbe. A közös elvekben lévő meghatározások megadják a fiskális politika területén működő független és kompetens testületek létrehozásához vagy kijelöléséhez szükséges fő jellemzőket.

36

A Bizottság úgy véli, hogy az OECD és az IMF által kiadott, a nemzeti független költségvetési intézményekre vonatkozó elvek és kívánatos jellemzők valójában nagyrészt konzisztensek az uniós szintű követelményekkel, és egyúttal kissé kifinomultabb és operatívabb jellegűek. A különbségekre az a tény ad magyarázatot, hogy az ilyen elvek/jellemzők arra szolgálnak, hogy útmutatásként használják azokat, nem pedig jogilag kötelező érvényű követelményként. Továbbá nem minden ideális független költségvetési intézményi jellemző szükségszerűen alkalmas arra, hogy beépítsék azt az uniós jogba, az összes tagállamra vonatkozó követelményként, különösen a szubszidiaritásra hivatkozva. Ezért a Bizottságnak nem állt szándékában univerzális független költségvetési intézmények létrehozása (pl. konkrét követelmények előírásával a tanácstagok számára és hivatali idejére vonatkozóan vagy a független költségvetési intézmények tevékenységének finanszírozási módjával kapcsolatban), és ez nem tükrözte volna a tagállamok szándékát sem az adott időpontban.

Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a tagállamok támogatták, hogy jelentős mértékű szabadságot tartsanak meg a független költségvetési intézmények közös elvek keretein belül történő megtervezése során. Ezt szintén azzal összefüggésben kell nézni, hogy bizonyos tagállamokban a független költségvetési intézmények létezése megelőzte a szupranacionális jogszabályokat, és bizonyos, változatos körülmények között működő független költségvetési intézmények sikeresen működtek eltérő nemzeti környezetben.

39

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a független költségvetési intézményekkel kapcsolatos javítások hatálya a 2017-es irányelvtervezetben szélesebb annál, mint amire ez a bekezdés utal. A független költségvetési intézmények azzal kapcsolatos további kompetenciái mellett, hogy megállapítsák és nyomon kövessék a kulcsfontosságú költségvetési paramétereket és beépítsék a „betartás vagy indoklás” elvét az uniós jogba, a javaslat fontos minősítéseket is tartalmaz a függetlenség megőrzésével kapcsolatban, valamint magában foglalja az összes független költségvetési intézményi követelmény nem euróövezeti tagállamokra való kiterjesztésének lehetőségét is.

Konkrétabban a függetlenségi követelmények megerősítése a következőképpen történt: az erőforrások leírásába beépítettek egy megerősítő jelzőt („stabil”), és előírások voltak az információkhoz való hozzáférés jogával kapcsolatban („kiterjedt és időszerű”); ezen minősítések célja a független költségvetési intézmények által kifejezett aggodalmak kezelése, ideértve az uniós független költségvetési intézmények hálózatától származó, idézett megállapítások kezelését is.

42

A többoldalú költségvetési felügyelettel kapcsolatos uniós jogszabályok meghatározzák a Bizottság konkrét kötelezettségeit a tagállamok uniós költségvetési szabályoknak való megfelelőségének nyomon követését illetően. Noha a Bizottság figyelembe veheti az összes elérhető, hasznosnak ítélt elemet, ideértve adott esetben a nemzeti független költségvetési intézmények által adott információkat is, a hatályos jogi keret nem írja elő a független költségvetési intézmények formális részvételét az uniós költségvetési felügyeletben.

46

Noha az SKKSZ, éppen úgy, mint a Stabilitási és Növekedési Paktum, ténylegesen megköveteli a középtávú cél elérését vagy az ahhoz vezető kiigazítási pályát, ezen felül meghatározza a GDP 0,5 %-ának (illetve bizonyos körülmények esetén 1 %-ának) megfelelő strukturális hiány alsó határértékét is.

47

A Bizottság megjegyzi, hogy ahol a független költségvetési intézmények nyomon követik az uniós költségvetési szabályok betartását, még ott is lehetséges, hogy nem feltétlenül teszi közzé minden független költségvetési intézmény a megfelelőséggel kapcsolatos értékelését.

Közös válasz a 49–51. bekezdésre:

A Szerződések szerint a Bizottság kötelessége az uniós költségvetési szabályoknak való megfelelőség hivatalos értékelése a többoldalú költségvetési felügyelet keretében. Az uniós jog nem ruház a független költségvetési intézményekre semmilyen, az uniós költségvetési szabályok betartásának értékelési folyamatával kapcsolatos hatáskört. Abban a néhány esetben, amikor a független költségvetési intézmények ilyen tevékenységeket végeznek, ez vagy egy nemzeti jogi kötelezettségen alapul, vagy önkéntes alapon végzik azt. A Bizottság elismeri, hogy ilyen esetekben különbségek adódhatnak a megfelelőség független költségvetési intézmények általi és a Bizottság általi értékelésében. Ezek oka lehet például az értékelés alapjául szolgáló jogi szövegek eltérő értelmezése. A következtetések szintén eltérőek lehetnek, mivel a független költségvetési intézmények saját vagy kiigazított módszertanokat alkalmaznak – amelyek esetleg nem teljes mértékben konzisztensek a Bizottság által az értékeléshez használt módszertannal –, vagy az értékelések közötti időbeli eltérések miatt (mivel az újabb vagy teljesebb adatok befolyásolhatják az értékelést).

A Bizottság használhat a Stabilitási és Növekedési Paktum alapját képező jogi szövegek által adott mérlegelési jogkört, ami szintén hozzájárulhat az ilyen eltérésekhez. Azonban a Bizottság a Stabilitási és Növekedési Paktumon belül meglévő rugalmasságot a közösen megállapított, a Tanács által 2016. februárban jóváhagyott állásponttal összhangban használta. Ennek megfelelően a Bizottság utóbbi években készült értékelései három tényezőt engedtek meg: 1) ciklikus feltételek (az úgynevezett „követelménymátrixon” keresztül); 2) strukturális reformok; és 3) a főbb strukturális reformokra irányuló, azokat kiegészítő, és azokkal gazdasági szempontból egyenértékű kormányzati beruházások.

A Bizottság által a szükséges kiigazítástól való lehetséges eltérés eseteiről hozott döntéseket részletes indoklás kíséri majd, és ezeket ezután alaposan megvitatják a tagállamokkal az ECOFIN-eljárás keretében. Ahol a Bizottság használta a kapott mérlegelési jogkört, ott további útmutatást adott az egész ciklusban, ezáltal korlátozva a független költségvetési intézmények előtt álló bizonytalanságot az értékelés elvégzésében.

Végül a Bizottság rámutat, hogy az eddigi bizonyítékok arra utalnak, hogy csak kevés olyan eset volt, amikor a független költségvetési intézmények és a Bizottság eltérő következtetésekre jutott egy tagállam uniós költségvetési szabályoknak való megfelelésével kapcsolatban.

53

A Bizottság a független költségvetési intézményekkel való szoros együttműködést fontos előfeltételnek tekinti az uniós és nemzeti költségvetési keretek hatékony működéséhez.

57

A tanácsadó Európai Költségvetési Tanács a tervek szerint olyan testület, amely független tanácsadást nyújt az uniós költségvetési irányítási kerettel kapcsolatban. Törvényi alapja (azaz a Bizottság (EU) 2015/1937 határozata) megerősíti azt az indoklást, a Tanács küldetését a következőképpen meghatározva: „A Költségvetési Tanács tanácsadói minőségben hozzájárul az EUMSZ 121., 126. és 136. cikkében meghatározott többoldalú költségvetési felügyeleti funkció Bizottság általi ellátásához.” Ez operatív szintre bontva feladatok és felelősségek széles körét jelenti (az idézett határozat 2. cikkének (2) bekezdése szerint, amelynek értelmében ezt lényegesnek tekintették az Európai Költségvetési Tanács küldetésének teljesítéséhez).

A nemzeti költségvetési tanácsok „koordinációját” ennek az általános küldetésnek az összefüggésében kell értelmezni. Azonban a nemzeti (esetenként alkotmányos szintű) jog alapján működő, független intézményekre irányuló koordinációs szerepnek a tanácsadó Európai Költségvetési Tanácsra történő átruházása uniós jogszabályokat, azaz egy potenciálisan hosszadalmas jogalkotási folyamatot tett volna szükségessé. Ezenkívül sértette volna a független költségvetési intézmények függetlenségét és az azokkal kapcsolatos közfelfogást, ami szerint ezek saját „költségvetési ellenőrző szervek”.

60

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az Európai Költségvetési Tanács törvényes rendszerét és annak erőforrás-elosztását – bár nem felel meg teljes mértékben a nemzeti költségvetési tanácsokra alkalmazandó szabályoknak – gondosan annak biztosítására tervezték és kalibrálták, hogy a Tanács teljes mértékben képes legyen küldetése teljesítésére, miközben biztosítja a szükséges függetlenségi normákat.

Noha nem vonható szigorú párhuzam a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács és a nemzeti független költségvetési tanácsok között, az utóbbiakra alkalmazandó elvek lényege megjelenik a Tanács felépítésében, különös tekintettel a függetlenségre és a kompetenciára, valamint figyelembe véve a Tanács küldetésének speciális jellemzőit.

a) Számos tagállamban a Tanács tagjainak mandátumát illető előírások összhangban állnak a nemzeti költségvetési tanács gyakorlataival.

b) A Bizottság nagyra értékeli az Európai Költségvetési Tanács tevékenységét, ami egy újabb kompetens és független véleménnyel járul hozzá a fiskális politikáról szóló vitához. A Bizottság teljes mértékben tisztában van azzal, hogy mennyire fontos a függetlenség az Európai Költségvetési Tanács tanácsainak megítélése és hitelessége szempontjából.

c) Figyelembe véve az Európai Költségvetési Tanács Bizottság melletti tanácsadó testületként történő különleges adminisztratív kialakítását, a Bizottság Főtitkársága biztosítja az Európai Költségvetési Tanács emberi és költségvetési erőforrásainak kezelését, a Bizottság vonatkozó szabályai szerint. Az aktuális elrendezés nem csorbította a Tanács és titkársága működését. Valójában az Elnök és a Tanács tagjai által végzett tevékenység támogatására allokált erőforrások jelentős mértékben növekedtek a kezdetek óta: például minden, az Európai Költségvetési Tanács titkársága által indított küldetési kérés jóváhagyásra és finanszírozásra került.

d) Azok az adminisztratív támogatási megoldások nem akadályozzák az Európai Költségvetési Tanács független munkáját, és ténylegesen az Európai Költségvetési Tanács költséghatékony működésének előmozdítására szolgálnak.

61

Amint azt a Bizottság alelnöke által az Ombudsmannak küldött, a 67. bekezdésben hivatkozott levél elmagyarázza, nem vonható szigorú párhuzam a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács és a nemzeti független költségvetési tanácsok között, különös tekintettel arra, hogy nem csak az alapul szolgáló jogi alapok térnek el, hanem – ami a legfontosabb – azok intézményi kialakítása, szerepei, működése és hatáskörei is különbözőek. Az előbbi a Bizottság egy független tanácsadó testülete. A Bizottság tagállami fiskális politikák felügyeletével kapcsolatos kötelezettségeit a Szerződés rögzíti. Nemzeti szinten, az uniós jog és a kormányközi SKKSZ szerint, a tagállamok független intézményeket állítottak fel a nemzeti államháztartások ellenőrzésére.

Általánosságban a Bizottság úgy véli, hogy a Tanács kialakítása megfelelő módon figyelembe veszi a vonatkozó szabványokat, és szilárdan megalapozza az Európai Költségvetési Tanács küldetését.

62

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az (EU) 2015/1937 határozat nem korlátozza a Tanács tevékenységeit feladatai ellátása során.

Az Európai Költségvetési Tanács mandátuma nem zárja ki annak lehetőségét, hogy valós időben fogalmazzon meg tanácsokat/véleményeket. A Tanács úgy döntött, hogy az uniós költségvetési szabályok végrehajtásának utólagos értékelését részesíti előnyben, legalább két fontos okból: i. Uniós szinten a fő felügyeleti döntések valós időben történő értékelése rendkívül erőforrásigényes lenne. A nemzeti költségvetési tanácsoktól eltérően az Európai Költségvetési Tanácsnak megbízható elemzést kell adnia minden tagállam számára, nagyon rövid idő alatt; ii. Ha az uniós költségvetési szabályok végrehajtásának utólagos értékelésére összpontosít, az csökkenti annak kockázatát, hogy bevonódik a politikai vitákba, és erősíti bármely független költségvetési tanács képességét arra, hogy pártatlan/független véleményt adjon. Továbbá nem teljesen egyértelmű, hogy a valós időben történő értékelések nagyobb hatást érnének el, mint az utólagos értékelések.

65

Az Európai Költségvetési Tanács éves jelentései kiemelik a független költségvetési intézmények különböző gyengeségeit és az előttük álló kihívásokat, ezen túlmenően azonban javaslatokat is megfogalmaznak a hiányosságok kezelésének módjára vonatkozóan. Például a 2017-es éves jelentésben a független költségvetési intézményeknek szentelt részben több javaslat is szerepel arról, hogy milyen módon tehetik eredményesebbé a „betartás vagy indoklás” elvet.

A 66. és 67. bekezdésre adott közös válasz:

A Bizottság figyelembe vesz minden hozzáférhető elemet, amelyet hasznosnak ítél meg tájékozott döntéshozatala szempontjából. Ez adott esetben magában foglalja a tanácsadó Európai Költségvetési Tanács hozzájárulását is. Azonban tekintettel arra, hogy költségvetési felügyeleti kötelezettségei a Szerződésekben vannak rögzítve, az a folyamat, amellyel a Bizottság meghozza döntéseit ezen a területen, nem korlátozható például annak szabályozásával, hogy az Európai Költségvetési Tanács tanácsait és véleményeit hogyan és mikor veszi figyelembe.

Tekintettel a „betartás vagy indoklás” elvre, a Bizottság alelnöke által az Ombudsmannak küldött, a 67. bekezdésben hivatkozott levél elmagyarázta, hogy nem vonható szigorú párhuzam a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács és a nemzeti független költségvetési tanácsok között, mivel az alapul szolgáló jogi alapok, az intézményi kialakításuk, a szerepeik, a működésük és hatásköreik különbözőek (lásd a Bizottság 61. bekezdésre adott válaszát). Nemzeti szinten, az SKKSZ szerint, az aláíró tagállamok független intézményeket hoztak létre annak nyomon követésére, hogy a nemzeti szakpolitikák biztosítják-e az országspecifikus középtávú célkitűzéshez való gyors közelítést. Ez az oka annak, hogy a „betartás vagy indoklás” elv abban a speciális összefüggésben vonatkozik az SKKSZ szerződő feleire.

68

Lásd a Bizottság 60. bekezdésre adott válaszát. A függetlenség kérdését illetően a Bizottság (EU) 2015/1937 határozata (4. cikk) kifejezett rendelkezést tartalmaz a Tanács tagjainak függetlenségére vonatkozóan.

69

A követelmények meghatározására különböző jogi eszközök használhatók, amelyek eltérőek az előíró jelleg mértéke, valamint a tagállamoknak adott mozgástér szempontjából.

Konkrétan a 2011/85/EU irányelvet illetően annak előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy egy tanácsi irányelv jelenti a legalkalmasabb eszközt arra, hogy első alkalommal jogszabályt alkossanak a nemzeti költségvetési keretek területén, ami érinti a tagállamok szuverén fiskális hatáskörét. A választás elsősorban a jogalkotási javaslatba kerülő rendelkezések konkrét jellegén alapult (szemben az adott időpontban a tagállamok nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos nagyon eltérő kiinduló állapotaival), valamint azokon a hatáskörökön, amelyeket érint, továbbá azon, hogy figyelembe kell venni a nemzeti felelősségvállalással és a szubszidiaritás elvével kapcsolatos megfontolásokat (lásd még a Bizottság 19. bekezdésre adott válaszát). A Bizottság arra is rámutat, hogy ez a lépés csak a válság nyomán vált politikailag lehetségessé, és – a nemzeti költségvetési keretek területén tett első jogalkotási kísérletként – a Bizottság javaslatában egy túlságosan előíró jellegű megközelítést a tagállamok nagy valószínűséggel nem tartottak volna elfogadhatónak, ami pedig azt kockáztatta volna, hogy megkérdőjelezik a nemzeti költségvetési keretekről szóló bármely jogi rendelkezés elfogadását.

74

A Bizottság hangsúlyozza, hogy nagyon alaposak voltak az átültetéssel és a megfelelőséggel kapcsolatos ellenőrzések, annak biztosítása érdekében, hogy a követelményeket teljes mértékben és megfelelő módon beépítsék a nemzeti költségvetési keretekről szóló nemzeti jogszabályokba.

Maguk a nemzeti átültetési folyamatok a tervezettnél jelentősen hosszabb időt vettek igénybe. A további, nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos követelmények elfogadása (lásd 72. bekezdés) az irányelv által meghatározott átültetési határidőt meghaladó késedelmeket okozott a tagállamok számára (pl. bizonyos tagállami végrehajtási intézkedéseket 2014–2016-ban jelentettek be, néhány intézkedést pedig még ennél is később).

A Bizottság által elvégzett ellenőrzéseket illetően amellett, hogy a tagállamokban érvényben lévő, nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos jogszabályok egész sorának alapos elemzése milyen összetett feladat, a fent említett időszakban jelentős erőfeszítéseket fordítottak annak értékelésre is, hogy 22 SKKSZ szerződő fél nemzeti jogi rendelkezései milyen mértékben felelnek meg a költségvetési paktum követelményeinek (a Bizottság SKKSZ 16. cikke szerinti felkérése értelmében).

Végezetül a megfelelőségi ellenőrzés folyamata a tagállamokkal folytatott kiterjedt kétoldalú párbeszédeket foglalt magában (elsősorban az EU Pilot folyamatán keresztül), amelynek célja az átültetésben meglévő hiányosságok és a Bizottság által azonosított meg nem felelőségi problémák orvoslása volt. Noha ezek a párbeszédek nagyon eredményesek voltak, a tagállamok által később végzett korrekciós intézkedések további késedelmeket okoztak a megfelelőségi ellenőrzések elvégzésében.

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság (ECFIN) éves irányítási terveiben megállapított célokat illetően meg kell jegyezni, hogy azok csak az előzetes megfelelőségi ellenőrzésekre utalnak, azaz az EU Pilot folyamat alapjára. Bizonyos esetekben ez a fentiekben elmagyarázott ok miatt történt.

76

Az EU Pilot folyamat sorrendjéről szóló határozat meghozatalakor egy olyan irányelvhez, amely megállapítja a nemzeti költségvetési keretek minimális követelményeit minden tagállam számára, a Bizottság úgy véli, hogy az általa használt, operatívabb jellegű kritérium használata (amint azt a 76. bekezdésben jelezte) megfelelőbb az egyenlő bánásmód szempontjából, mint a Számvevőszék által idézett kritériumok (nevezetesen az államadósság szintje és az euróövezeti tagság).

A Bizottság rámutat, hogy a magas adósságteherrel küzdő euróövezeti tagállamok felét valójában lefedi az a 18 tagállam, amely az EU Pilot folyamat első és második hullámában szerepel.

78

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az EU Pilot párbeszédek jelentős szerepet játszottak a megfelelőségi ellenőrzésekben. Lehetővé tették egy végleges álláspont kialakítását a megfelelőségről az első két hullámban érintett 18 tagállam esetén, és ennek alapján vagy arra a következtetésre jutottak, hogy az átültetés megfelelő volt, vagy fontolóra vették a kötelezettségszegési eljárások indításának szükségességét, ahol a Pilot válaszait elégtelen válaszként elutasították.

Meg kell jegyezni, hogy az EU Pilot folyamatban résztvevő mindkét fél (azaz a Bizottság és az érintett tagállam) esetén a 10 hét referenciaértéket jelent. Egy Pilot-eset teljes időtartama a gyakorlatban hosszabb lehet, különböző okokból, mint például: i. a tagállam hosszabbítást kér; ii. a Bizottság további információkat kér; iii. a tagállam válaszainak és az általa benyújtott anyagoknak a fordításához szükséges idő; valamint iv. a tagállam jelentése a nyomonkövetési intézkedésekről. Mind a 18 esetben találkoztunk a fenti helyzetek közül néhánnyal vagy azok mindegyikével, ami részben magyarázza a tagállamokkal folytatott párbeszédek hosszú időtartamát. Különösen meg kell jegyezni, hogy a Bizottság mindazokban a Pilot-esetekben további információkat kért.

A Bizottság érintett szolgálatai (azaz a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság) konstruktívan álltak az EU Pilot-párbeszédekhez, különösen azzal, hogy minden szükséges segítséget megadtak a tagállamoknak, és időt hagytak bizonyos vállalt intézkedések elfogadására. Ez meghosszabbította a Pilot-esetek hivatalos időtartamát, a referenciaértéken túli mértékben, de e késedelem relevanciájának súlya egyértelműen kisebb, mint a folyamat pozitív eredményének súlya: a 18 esetből csak 7 zárult elutasítással, és abból a 7 esetből 6-ban a rendezetlen problémákat később az érintett tagállamok kielégítő módon rendezték, anélkül, hogy a Bizottságnak kötelezettségszegési eljárásokat kellett volna indítania.

A 79. és 80. bekezdésre adott közös válasz:

A Bizottság utólag elismeri, hogy bizonyos mértékben talán alábecsülte az irányelv nemzeti átültetésével kapcsolatos kihívásokat. A tagállamok átültetési intézkedések bejelentésével kapcsolatos késlekedése mögött álló egyik fontos indok az volt, hogy a 473/2013/EU rendeletből és a költségvetési paktumból fakadó további, a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó követelményeket is be kellett építeniük a nemzeti jogrendbe. Ez utóbbi különösen azt igényelte, hogy a nemzeti jogi hierarchián belül magas szintű – időnként akár alkotmányos szintű – jogszabályokat fogadjanak el. Ezért a tagállamok lassabban fogadták el és jelentették be az irányelvvel kapcsolatos intézkedéseket, ami a bejelentés elmulasztásával kapcsolatos kötelezettségszegési eljárások indításához vezetett.

A Bizottság rámutat arra, hogy a nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatban iránymutatást és támogatást nyújtott mind az irányelv 2013. december 31-i átültetési határidejét megelőzően, mind azt követően. Ezt többféle eszközön és csatornán keresztül végezték, különösen a következők segítségével: a konkrét témával foglalkozó iránymutató dokumentumok (pl. a statisztikai követelményekről, az adókiadásokról szóló információkról), a releváns bizottságoknak szóló feljegyzések, a nemzeti költségvetési keretekről szóló szakértői értékelésekhez készült háttérdokumentumok, az irányelv átültetéséről szóló nemzeti jogszabálytervezetek felülvizsgálata (ideértve a 2013. december 31. előtti felülvizsgálatokat is), az EU Pilot-eljárások (2016. augusztusi állapot) párbeszédei, valamint más kétoldalú technikai párbeszédek. Továbbá a Bizottság mindig pozitívan reagált, ha a tagállamok bármilyen konkrét segítségkéréssel fordultak hozzá.

A Bizottság által a tagállamoknak nyújtott, a nemzeti költségvetési keretekről szóló iránymutatás teljes mértékének értékelése során figyelembe kell venni, hogy a tagállamok átalakították költségvetési kereteiket azáltal, hogy nem csak az irányelv követelményeit vették figyelembe, hanem a 473/2013/EU rendeletből és a költségvetési paktumból fakadó, alkalmazandó kötelezettségeket is. Ezért a nemzeti jogszabálytervezetek felülvizsgálata és az észrevételek tétele során a Bizottság számításba vette a tagállamok által betartandó, a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó tágabb szupranacionális követelményeket is.

A Szerződés szerinti, az uniós jog alkalmazásának nyomon követésére irányuló szerepében a Bizottság az eddigiekben annak biztosítása érdekében rangsorolta feladatait, hogy a megreformált nemzeti költségvetési keretek jellemzői összhangban legyenek az uniós jog új követelményeivel, mivel azok a nemzeti költségvetési keretek jelentős reformjára ösztönöztek az egész Unióban. Tekintettel a 2011/85/EU irányelvvel kapcsolatos megfelelőségi ellenőrzések közelgő elvégzésére, a Bizottság a továbbiakban a nemzeti költségvetési keretek végrehajtására fog összpontosítani, ideértve adott esetben a támogatás és iránymutatás nyújtását is.

83

A Bizottság azt tervezi, hogy a megfelelőségi ellenőrzések elvégzése után megkezdi a 2011/85/EU irányelv alkalmazásának értékelését. Noha a Bizottság az eddigiekben a megfelelő átültetés biztosítására összpontosított, emellett a végrehajtással kapcsolatos információkat is gyűjtött, hogy jobb képet kapjon a tagállamok általános helyzetéről. Azonban ezt nem szisztematikus módon végezték, és a teljes körű alkalmazási ellenőrzések elvégzésekor szükséges lesz egy minden területre kiterjedő frissítés.

84

Azoknak az ellenőrzéseknek a megkezdése előtt belső iránymutatások készülnek majd a hivatalos alkalmazási ellenőrzésekre vonatkozóan. Ettől függetlenül meg kell jegyezni, hogy az irányelv számos rendelkezésénél, amelyek inkább a végrehajtásra irányulnak, mintsem az átültetés szempontjából fontosak (pl. statisztikai rendelkezések), a belső átültetési iránymutatás ténylegesen tartalmaz az alkalmazási ellenőrzésekre vonatkozó iránymutatási elemeket.

Az Európai Bizottság közös válasza a 85. és 86. bekezdésre:

A Bizottság elismeri a további elemzés relevanciáját, és továbbra is feltérképezi a hasznos eredmények elérésének módját.

Azonban a Bizottság hangsúlyozza, hogy egy tagállam esetén az irányelv végrehajtása (ami a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó szupranacionális követelmények része) és a Stabilitási és Növekedési Paktum követelményeivel kapcsolatos általános költségvetési teljesítménye közötti szigorú korreláció felállítása módszertani szempontból nagy kihívást jelent. Míg a végrehajtás mértékének és az irányelvi rendelkezések működésének értékelése viszonylag egyszerű, annak felmérése, hogy ezek a követelmények milyen mértékben befolyásolták a költségvetési teljesítményt, kevésbé egyértelmű, elsősorban a következők miatt:

 • az irányelv bizonyos követelményei és a 473/2013/EU rendeletben és a költségvetési paktumban meghatározott, ugyanabban az időszakban hatást gyakorló rendelkezések közötti nagymértékű átfedés;
 • az irányelv időzítése, amely időben egybeesett egy mély pénzügyi és gazdasági válsággal, amelynek során több tagállam is külső pénzügyi támogatási programban vett részt (e programok többsége olyan feltételeket tartalmazott, amelyek az irányelv rendelkezései közül sokat figyelembe vettek);
 • annak szükségessége, hogy kellő időt hagyjanak az irányelv követelményeinek gyakorlati alkalmazására és arra, hogy azok kifejtsék hatásukat a költségvetési eljárásra.
86

A nemzeti költségvetési keretek fő elemei által nyújtott operatív teljesítmény értékelésére szolgáló PEFA-módszertan alkalmassága értékelhető a különböző opciók között.

88

A Bizottság hangsúlyozza, hogy nincs jogszabályi követelmény arra vonatkozóan, hogy a jogalkotási javaslatokba felülvizsgálati záradékokat építsen be.

89

A Bizottság úgy döntött, hogy elhalasztja a megfelelőségi felülvizsgálat közzétételét, és a hatos csomag és kettes csomag egyéb részeinek felülvizsgálatával együtt fogja közzétenni azt. Ez lehetővé teszi a Bizottság számára egy összesített álláspont kialakítását az egész uniós költségvetési keretre vonatkozóan, amely magában foglalja az uniós szabályokat és a nemzeti költségvetési kereteket.

91

A költségvetési irányítási adatbázist és a kapcsolódó indexeket az uniós jogban szereplő követelmények értékelésénél szélesebb célra hozták létre (mellékesen ezek létrehozása a 2011/85/EU irányelvet megelőzően történt). Az MTBF-indexet a kezdetektől arra tervezték, hogy tükrözze a középtávú költségvetési keretre vonatkozó kívánatos jellemzőket és bevált gyakorlatokat, és ezáltal meghaladja az irányelvet, amely csak a középtávú költségvetési keretekre vonatkozó minimumkövetelményeket állapítja meg. Valójában a Bizottság úgy véli, hogy korlátozott jelentősége van egy olyan mutatónak, amely csak az irányelv követelményeit veszi figyelembe. Továbbá az MTBF-indexet nem az irányelv középtávú költségvetési keretek területén történő átültetésének vagy végrehajtásának mérőszámaként tervezték. Azonban meg kell jegyezni, hogy a költségvetési irányítási adatbázis 2015-ös módszertani felülvizsgálatát követően az indexre vonatkozó kritériumokat finomították, a tagállamokban feljegyzett javulások fényében, és jobban összehangolták azokat az irányelv követelményeivel (azok jelentős részével).

Az MTBF-index jelenleg változatos célokat szolgál, mint például szakértői értékelések az ECOFIN előkészítő bizottságokban, a nemzeti költségvetési keretek, valamint az elemző munka Bizottság általi nyomon követése.

92

Noha a tanulmánynak nem szándéka, hogy a középtávú költségvetési keretekre vonatkozó uniós követelmények alkalmazásának teljes körű értékelését adja, bizonyítékokat szolgáltat a nemzeti költségvetési szabályok és a középtávú költségvetési keretek eredményességére az Unióban.

Első franciabekezdés: Az MTBF-index összeállítása ténylegesen a tagállamok által a költségvetési irányítási adatbázisban jelentett információk alapján történik. Ez összhangban áll az ECOFIN Tanács által adott eredeti felhatalmazással (a 2009. május 5-én elfogadott következtetésekben). Idővel, és különösen a költségvetési irányítási adatbázis 2015-ös felülvizsgálatát követően, a költségvetési irányítási adatbázisban jelentett, a középtávú költségvetési keretekkel kapcsolatos információk mennyisége észrevehető mértékben megnőtt, és azok részletezettsége indokolja, hogy továbbra is a tagállamokra (azaz a pénzügyminisztériumokra) mint információszolgáltatókra támaszkodjanak. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a tagállamok által benyújtott információkat az utóbbi években egyre nagyobb mértékben igazolták a Bizottság belső ismeretei, és számos esetben korrigálták azokat, mielőtt bekerültek volna az indexbe. Ez fokozta az index megbízhatóságát.

Második franciabekezdés: Amint azt a közvetlenül megelőző válasz jelzi, az MTBF-indexet a kezdetektől arra tervezték, hogy tükrözze a középtávú költségvetési keretekre vonatkozó kívánatos jellemzőket és bevált gyakorlatokat. Ezért az irányelv minden egyes rendelkezését figyelembe veszik a pontozásnál, míg bizonyos kritériumok túllépnek az irányelv alkalmazási körén.

Harmadik franciabekezdés: Az MTBF-index kialakításánál fogva kizárólag a tervezés elemeire összpontosít, amelyekre vonatkozóan információk érhetők el a költségvetési irányítási adatbázisban.

Negyedik franciabekezdés: Noha az MTBF-indexet nem tervezték az irányelv átültetésének vagy végrehajtásának mérésére, és nem is használják ilyen módon, a tagállamok által az irányelvre válaszul bevezetett reformok tükröződnek az indexben, amint elfogadják azokat és jelentést tesznek azokról a költségvetési irányítási adatbázisban, függetlenül az irányelv értékelésének időzítésétől (az index pontozása és az irányelv értékelése külön folyamatokat követ). Más szóval a kérdéses tanulmány céljára az MTBF-index kiterjed azokra a szerkezeti jellemzőkre, amelyek a tagállamokban érvényben voltak egészen 2015 végéig. Ennek megfelelően a később elfogadott reformokra nem terjed ki a tanulmányban használt MTBF-index sorozat.

Ötödik franciabekezdés: Míg az MTBF-index számszerűen méri a középtávú költségvetési keretek tervezésének minőségét a tagállamokban, az indexben bekövetkező változások alapját képező okokat – mint például a pénzügyi támogatási programokat – nem tudja nyomon követni. Amint arra rámutattunk a Bizottság 85. és 86. bekezdésre adott válaszában, a 2011/85/EU irányelv konkrét hatásainak elszigetelése a nemzeti költségvetési keretek reformjait befolyásoló egyéb tényezőktől módszertani szempontból nagy kihívást jelent. Ez igaz a pénzügyi támogatási programokra is, amelyek többsége olyan feltételeket tartalmazott, amelyek az irányelv rendelkezései közül sokat figyelembe vettek.

95

A Bizottság értékelésében a szerződő felek kötelezettségeivel kapcsolatos hivatkozást illetően emlékeztetni kell arra, hogy a költségvetési paktum nem az uniós jog eszköze. Ezért a Bizottság megfelelőnek ítélte egy viszonylag rugalmas megközelítés alkalmazását, amelynek értelmében a szerződő felek hivatalos kötelezettségvállalásait és bejelentett terveit úgy tekintik, hogy azok kiegészítik és megerősítik az elfogadott nemzeti rendelkezéseket. A Bizottság nem véli úgy, hogy ez a hozzáállás a szerződő felekre vonatkozó követelmények gyengítéséhez vezetett.

A Bizottság teljes mértékben átlátható módon járt el azáltal, hogy nyilvánosan hivatkozott a jelentésben a szerződő felek által bejelentett kötelezettségvállalásokra és tervekre. A szerződő felek (azaz a jelentés szándékolt címzettjei) teljes mértékben tájékozottak voltak annak az egyértelműségnek köszönhetően, ami egyrészt az alkalmazott elemzési kerethez kapcsolódott, másrészt azokhoz a konkrét problémákhoz, amelyek vonatkozásában a Bizottság kötelezettségvállalásokat vagy bejelentett terveket vett figyelembe a következtetései levonásakor.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a jelentés közzétételét követő (azaz 2018–2019-es), az ECOFIN előkészítő bizottságokban zajló megbeszélések során a szerződő felek nem vitatták azt, hogy a Bizottság a megfelelőség értékelésében a kötelezettségvállalásokat használta.

Következtetések és ajánlások

99

A Szerződések szerint a Bizottság kötelessége az uniós költségvetési szabályoknak való megfelelőség hivatalos értékelése a többoldalú költségvetési felügyelet keretében. Az uniós jog nem ruház a független költségvetési intézményekre semmilyen, az uniós költségvetési szabályok betartásának értékelési folyamatával kapcsolatos hatáskört, bár bizonyos független költségvetési intézmények végeznek ilyen tevékenységeket, a nemzeti jogi kötelezettségek értelmében, vagy önkéntes alapon.

100

Ténylegesen különbségek merülhetnek fel a független költségvetési intézmények és a Bizottság megfelelőséggel kapcsolatos értékelése között, különböző okokból (lásd a Bizottság 49–51. bekezdésre adott válaszát). Noha a Stabilitási és Növekedési Paktum alapjául szolgáló jogi szövegek által a Bizottságnak adott mérlegelés hozzájárulhat azokhoz az eltérésekhez, a Bizottság hangsúlyozza, hogy szigorú és átlátható módon végzi a tagállamok uniós költségvetési szabályoknak való megfelelőségének értékelését, valamint megfelelő módon alkalmazza a szabályokban meglévő rugalmasságot, összhangban a Tanács által 2016. februárban jóváhagyott, közösen megállapított állásponttal. Azoknak az értékeléseknek az eredményei a Tanáccsal (és azon keresztül a tagállamokkal) folytatott konzultáció tárgyát képezik, a vonatkozó fórumokon keresztül (azaz ECOFIN és annak előkészítő bizottságai).

A Bizottság véleménye szerint az értékelések következetlenségével kapcsolatos kockázat a Bizottság és a független költségvetési intézmények közötti rendszeres párbeszédek és az információk megosztása (amint azt a Bizottság már most is végzi) révén enyhíthető.

1. ajánlás – A megfelelőség értékelése a Bizottság és a független költségvetési intézmények által

A Bizottság elfogadja az ajánlást.

A Bizottság a független költségvetési intézményekkel való szoros együttműködést fontos előfeltételnek tekinti az uniós és nemzeti költségvetési keretek hatékony működéséhez.

101

A középtávú költségvetési keretekre vonatkozó alapkövetelmények, valamint a független költségvetési intézményekre vonatkozó kritériumok létrehozása nagyrészt konzisztens a vonatkozó szakirodalommal és a nemzetközi gyakorlatokkal. Valójában bizonyos tekintetben az Unió normaalkotó. Ennek legnevezetesebb példáját a nemzeti költségvetési szabályok nyomon követésével és a költségvetési tervezéshez szükséges makrogazdasági előrejelzések elkészítésével/jóváhagyásával megbízott független költségvetési intézmények tömeges létrehozása jelenti.

Tekintettel az Unión belüli nemzeti költségvetési rendszerek közötti meglévő különbségekre és a felelősségvállalási és szubszidiaritási megfontolásokra, a középtávú költségvetési keretek vagy a független költségvetési intézmények egyetlen ideális jellemzője sem alkalmas arra, hogy beépítsék azokat az uniós jogba.

Valójában bizonyos, az IMF és az OECD által támogatott elvek/jellemzők időnként nagyon kifinomultak vagy operatív jellegűek, mivel azok célja, hogy részletes útmutatást nyújtsanak, szemben a jogilag kötelező érvényű követelményekkel.

Ettől függetlenül a Bizottság nem kívánja azt állítani, hogy nem lehet tovább javítani a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó uniós jogi követelményeket (amint azt a 2017-es irányelvjavaslata is tanúsítja) vagy azok tagállamok által történő alkalmazásának módját.

2. ajánlás – A nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó felülvizsgálati követelmények

A Bizottság elfogadja az ajánlást.

A hatos csomag és a kettes csomag közelgő felülvizsgálata lehetőséget nyújt a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó követelmények erősségeinek és gyengeségeinek azonosítására, az azok átültetésével és végrehajtásával kapcsolatosan eddig szerzett tapasztalatok alapján.

102

Az Európai Költségvetési Tanács törvényes rendszerét és erőforrás-elosztását gondosan annak biztosítására tervezték és kalibrálták, hogy a Tanács teljes mértékben képes legyen teljesíteni küldetését. A „betartás vagy indoklás” elvét illetően a Bizottság megismétli véleményét, miszerint nem vonható szigorú párhuzam az Európai Költségvetési Tanács és a nemzeti költségvetési tanácsok között (lásd a Bizottság 66–67. bekezdésre adott válaszát).

3. ajánlás – Az Európai Költségvetési Tanács megerősítése

A Bizottság nem fogadja el az ajánlást.

Úgy véli, hogy a jelenlegi kialakítás megfelel a célnak, és nem korlátozta a Tanács elemzési és működési függetlenségét. Továbbá az Európai Költségvetési Tanács szerepének és kialakításának módosítása megelőlegezné a hatos csomag és a kettes csomag közelgő felülvizsgálatának eredményét, ami esetleg következményekkel járna az Európai Költségvetési Tanácsnak az Unió költségvetési irányítási keretében játszott szerepére nézve.

Az Európai Költségvetési Tanács megfelelően gyakorolta funkcionális függetlenségét, és az eddigiekben megfelelő teljesítményt nyújtott a megbízatása alapján. Eredményeit megfelelően figyelembe veszik az uniós szintű, fiskális politikával kapcsolatos vitában, és az Európai Költségvetési Tanács elnökét gyakran meghívják, hogy mutassa be a Tanács álláspontját az ECOFIN Tanácsban és az eurócsoportban.

103

A Bizottság alapos megfelelőségi ellenőrzéseket végzett a 2011/85/EU irányelv tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy a vonatkozó követelményeket megfelelő módon beágyazzák a tagállamok költségvetési keretébe. A megfelelőségi ellenőrzéseket a tagállamok kétharmada esetén gyakorlatilag elvégezték, a többi tagállam esetén pedig azok folyamatban vannak. A Bizottság érintett szolgálatai (azaz a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság) hatékonyan használták a megfelelőségi ellenőrzések keretében végzett EU Pilot párbeszédeket.

104

Az uniós jogi keretekben előírt értékelések elvégzése a 2011/85/EU irányelvben és a 473/2013/EU rendeletben szereplő konkrét felülvizsgálati záradékokkal összhangban történik. A hatos csomag és a kettes csomag közelgő felülvizsgálata lehetőséget biztosít majd egy mély és átfogó vizsgálatra azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó különböző követelmények az eddigiekben milyen eredménnyel jártak.

4. ajánlás – A nemzeti költségvetési keretek végrehajtásának megerősítése

A Bizottság elfogadja az ajánlást.

b) A megfelelőség felülvizsgálatát a hatos csomag és a kettes csomag más részeinek felülvizsgálatával együtt fogják közzétenni.

c) A Bizottság elismeri annak hasznosságát, hogy rendszeresen információkat gyűjtsenek a tagállamoktól a nemzeti költségvetési keretek tényleges működésére vonatkozóan. A Bizottság dolgozni fog azon, hogy azonosítsa a szükséges információk típusát és az információk gyűjtésére vonatkozóan a legmegfelelőbb folyamatot és eszközöket. Fontos megjegyezni, hogy a Bizottság hangsúlyozza, hogy ennek az ajánlásnak a végrehajtása a tagállamoknak a szükséges információk biztosítására irányuló együttműködésétől függ.

d) A Bizottság elismeri annak fontosságát, hogy szorosabban nyomon kövessék a tagállamok költségvetési kereteinek tényleges működését. Meg kell jegyezni, hogy az ilyen nyomon követéshez a tagállamoknak részletes információkat kell biztosítaniuk, amit ezután a Bizottság értékel, megfelelő módszertan alapján.

Az ellenőrző csoport

Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék különjelentésekben mutatja be, amelyek egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákkal és programokkal, illetve az irányítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Hogy ellenőrzési munkája maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve megfelelési kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését.

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a piacszabályozás és versenyalapú gazdaság ellenőrzésére szakosodott, Alex Brenninkmeijer számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara végezte. Az ellenőrzést megbízása végéig (2019. július) Neven Mates számvevőszéki tag, ezt követően pedig Mihails Kozlovs számvevőszéki tag vezette Edite Dzalbe kabinetfőnök és Laura Graudina kabinetattasé, Marko Mrkalj kabinetattasé, Marion Colonerus ügyvezető, Stefano Sturaro feladatfelelős, valamint Giuseppe Diana, Efstathios Efstathiou és Maëlle Bourque számvevők támogatásával. Nyelvi támogatás: Michael Pyper.

Balról jobbra: Stefano Sturaro, Marion Colonerus, Mihails Kozlovs, Maëlle Bourque, Giuseppe Diana, Efstathios Efstathiou.

Végjegyzetek

1 Európai Tanács (2010), Report by the Task Force to the European Council on strengthening economic governance in the EU (A munkacsoport jelentése az Európai Tanácsnak az Unió gazdasági irányításának megerősítéséről).

2 Például: Debrun, X. and al. (2008), Tied to the mast? National fiscal rules in the European Union (Az árbochoz kötözve? Nemzeti költségvetési szabályok az Európai Unióban), Economic Policy 23/54, 299–362. o.

3 IMF (2013), Reassessing the role and modalities of fiscal policy in advanced economies (A költségvetési politika szerepének és módozatainak átértékelése a fejlett gazdaságokban), szakpolitikai dokumentum.

4 Lásd például: Európai Bizottság (2004), Report on public finances in EMU 2004 (2004. évi jelentés a GMU államháztartásairól).

5 Az EU Tanácsa (2005), Az ECOFIN Tanács 2005. március 22–23-i jelentése az Európai Tanácsnak a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának javításáról.

6 Az EU Tanácsa (2009), A 2967. Gazdasági és Pénzügyi Tanács következtetései a költségvetési kilépési stratégiáról.

7 A Tanács 2011. november 8-i 2011/85/EU irányelve a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről (HL L 306., 2011.11.23., 41. o.) (a következőkben: „2011/85/EU irányelv”).

8 Európai Bizottság (2012), COM(2012) 342 final, A Bizottság közleménye a nemzeti költségvetési korrekciós mechanizmusok közös elveiről.

9 Debrun, X. és Kinda, T. (2014), Strengthening post-crisis fiscal credibility: Fiscal Councils on the rise — A new dataset (A költségvetési hitelesség erősítése a válság után: Nő a költségvetési tanácsok szerepe – Új adatkészlet), az IMF 14/58. sz. munkadokumentuma.

10 Beetsma, R. and al. (2018), The rise of independent fiscal institutions: recent trends and performance (A független költségvetési intézmények előretörése: legújabb tendenciák és teljesítmény), az IMF 18/68. sz. munkadokumentuma.

11 Jonung, L. és Larch, M. (2006), Improving fiscal policy in the EU: the case for independent forecasts (Az Unió költségvetési politikájának javítása: miért kellenek független előrejelzések), Economic Policy 21/47, 492–534. o.
IMF (2013), Case studies of fiscal councils — functions and impact (Esettanulmányok költségvetési tanácsokról – funkcióik és hatásuk).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 473/2013/EU rendelete a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről (HL L 140., 2013.5.17.) (a következőkben: „473/2013/EU rendelet”).

13 Európai Bizottság (2017), COM(2017) 824 final, Javaslat a tagállamok költségvetési felelősségének és középtávú költségvetési orientációjának erősítésére irányuló rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre, 3. o.

14 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (2019), A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság további megállapításainak tervezete a költségvetési paktum átültetéséről, ecfin.cef.cpe (2019) 1812588.

15 A Bizottság 2015. október 21-i (EU) 2015/1937 határozata a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács létrehozásáról; A Bizottság 2016. február 12-i (EU) 2016/221 határozata a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács létrehozásáról szóló (EU) 2015/1937 határozat módosításáról.

16 Juncker, J.-C., Tusk, D., Dijsselbloem, J., Draghi, M. and Schulz, M. (2015), The Five Presidents’ report: Completing Europe's Economic and Monetary Union (Az öt elnök jelentése: az Európai Gazdasági és Monetáris Unió kiteljesítése).

17 Az Európai Számvevőszék 10/2016. sz., „Tovább kell javítani a túlzott hiány esetén követendő eljáráson, annak eredményes végrehajtása érdekében” című különjelentése (https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=36011).

18 Az Európai Számvevőszék 18/2018. sz., „Teljesül-e a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágának fő célkitűzése?” című különjelentése. (https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=46430).

19 Az Európai Számvevőszék 03/2018. sz., „A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás ellenőrzése” című különjelentése (https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=44765).

20 Ezeket az euróövezeti tagállamokat vagy azért választottuk ki, mert jelentős volt az adósságállományuk, vagy mert a költségvetési keretük jelentős javulást mutatott, vagy mert régóta működött bennük független költségvetési intézmény.

21 A 28 tagállam közül ötben két intézmény osztozik a független költségvetési intézmény feladatkörén.

22 Európai Bizottság (2012), Report on public finances in EMU 2011 (2011. évi jelentés a GMU államháztartásairól), 101. o.

23 EKB (2018), CON/2018/25.

24 Európai Bizottság (2017), C (2017) 1201 final, A Bizottság jelentése a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 8. cikke alapján, 3. o.

25 EKB (2018), CON/2018/25.

26 A jelenlegi költségvetési évet követő bármely év.

27 IMF (2013), Cangiano, G. et al., Public Financial Management and its emerging architecture (Az államháztartási gazdálkodás és annak kialakuló architektúrája), 161. o.

28 OECD (2004), The Legal Framework for Budget Systems (A költségvetési rendszerek jogi kerete), III.4. szövegdoboz; IMF (2010), Lienert, I. és Fainboim, I., Reforming Budget Systems Laws (A költségvetési rendszerekre vonatkozó jog reformja), 4. szövegdoboz és 12–13. o; IMF (2013), Cangiano, G. et al., Public Financial Management and its emerging architecture (Az államháztartási gazdálkodás és annak kialakuló architektúrája), 156. o.; IMF (2014), Fiscal transparency code (Fiskális átláthatósági kódex), 2.1.3., 2.3.1. és 2.3.2. alapelv; Világbank (2013), Beyond the annual budget. The global experience with medium term expenditure frameworks (Az éves költségvetésen túl: A középtávú kiadási keretekkel kapcsolatos globális tapasztalatok), 58–59. o.

29 IMF (2014), Fiscal transparency code (Fiskális átláthatósági kódex), 2.1.3. alapelv.

30 A potenciális kibocsátás elméleti fogalom: a kibocsátás (GDP) szintje egy adott pillanatban, stabil infláció mellett. Időbeli növekedése nem feltétlenül állandó. Sem a szintjét, sem növekedésének ütemét nem lehet közvetlenül mérni, csak megbecsülni.

31 Az IMF és az OECD a gazdasági és pénzügyi válság tanulságait levonva 2014-ben, illetve 2015-ben aktualizálta a jó költségvetési gazdálkodásra vonatkozó standardjait és bevált gyakorlatait. A Bizottság azonban a 2017. évi irányelvtervezetben nem vette figyelembe ezt az aktualizálást.

32 IMF (2013), The functions and impact of fiscal councils (A költségvetési tanácsok szerepe és hatása): „Ez a dokumentum adja az eddigi legátfogóbb áttekintést a költségvetési tanácsokra vonatkozóan”, és más dokumentumokból is merít, pl. az OECD 2012. évi alapelvtervezetéből és Kopits, G. (2011), Independent fiscal institutions: Developing good practices (Független költségvetési intézmények: A bevált gyakorlatok kidolgozása), c. tanulmányából, 35–52. o.

33 Az OECD alapelveit már 2012-re kidolgozták, és 2014-ben fogadták el őket. Lásd: OECD (2014), Recommendation on Principles for IFIs (Ajánlás a független költségvetési intézmények alapelveire nézve).

34 Európai Bizottság (2017), Jankovics, L. és Sherwood, M., Independent fiscal institutions in the EU Member States: The early years (Független költségvetési intézmények az uniós tagállamokban: Az első évek), 067. sz. vitadokumentum.

35 Európai Bizottság (2004), Jonung, L. és Larch, M., Improving fiscal policy in the EU: the case for independent forecasts (Az uniós költségvetési politika javítása: miért van szükség független előrejelzésekre?).

36 Túlzott optimizmusról, akkor beszélünk, ha a kibocsátás és a bevétel növekedését túlbecsülik, miközben alábecsülik a nem diszkrecionális kiadásokat.

37 IMF (2007), Code of good practices on fiscal transparency (Fiskális átláthatóság: a bevált gyakorlatok kódexe), 4.3.4. alapelv.

38 OECD (2014), Recommendation on Principles for IFIs (Ajánlás a független költségvetési intézmények alapelveire nézve), 3.3. alapelv.

39 A tagállami független költségvetési intézmények hálózata (2016), Defining and enforcing minimum standards for IFIs (A független költségvetési intézményekre vonatkozó minimumstandardok meghatározása és betartatása).

40 A tagállami független költségvetési intézmények hálózatának nyilatkozata (2018): válasz a tagállamok költségvetési felelősségének és középtávú költségvetési orientációjának erősítésére irányuló rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatra.

41 2015-ben a Bizottság értelmező közleményt tett közzé arról, hogy milyen lehetőségei vannak a jogszabályok értelmezésére: „A stabilitási és növekedési paktum hatályos szabályai által biztosított rugalmasság legjobb kihasználása”, COM (2015) 12 final. Ezt később a 2015 novemberében elfogadott közös álláspont is tükrözte, amelyet a Tanács 2016 februárjában hagyott jóvá.

42 A középtávú költségvetési célhoz való gyors közelítés érdekében a Stabilitási és Növekedési Paktum referenciaértéke szerint a tagállamoknak évente a GDP 0,5 %-ának megfelelő ütemben kell módosítaniuk strukturális költségvetési pozícióikat.

43 EKT (2018), 2018. évi éves jelentés, 42. o.

44 Irish Fiscal Advisory Council (2016), Fiscal assessment report (Költségvetési értékelő jelentés), 67. o.

45 Az EKT igazgatóságból és titkárságból áll (ez utóbbinak alkalmazottai a titkárságvezető és külön támogató személyzet, azaz jelenleg csak öt közgazdász és egy asszisztens).

46 EKB (2015), Economic Bulletin, 7. szám, 5. szövegdoboz: The creation of a European Fiscal Board (Az Európai Költségvetési Tanács létrehozása).

47 IMF (2016), 2016 Article IV consultation – euro-area policies (Az IMF alapokmányának IV. cikke alapján folytatott konzultáció 2016-ban – euróövezeti politikák), az IMF 16/219 sz. országjelentése, 20. o.

48 Az EKT 2018 márciusában egy a dán költségvetési tanácsot támogató nyilatkozatot is közzétett.

49 EKB (2015), Economic Bulletin, 7. szám, 5. szövegdoboz: The creation of a European Fiscal Board (Az Európai Költségvetési Tanács létrehozása).

50 Európai ombudsman (2016): Az európai ombudsman levele az Európai Bizottság elnökének az Európai Költségvetési Tanács átláthatóságával kapcsolatban.

51 Európai Bizottság (2012), Report on public finances in EMU 2011 (2011. évi jelentés a GMU államháztartásairól), 101. o.

52 ECA (2018), Állapotfelmérés: Az uniós jog gyakorlati megvalósítása: az Európai Bizottság az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (1) bekezdése szerinti felügyeleti feladatköre, 4. háttérmagyarázat.

53 Az átültetési ellenőrzéseket az átültetés határidejétől vagy a nemzeti végrehajtó intézkedésekről történő értesítés időpontjától számított 6 hónapon belül, míg a megfelelési ellenőrzéseket a nemzeti átültető intézkedésekről történő értesítés időpontjától számított 16–24 hónapon belül kell lezárni.

54 Ha egy EU Pilot eljárást már alkalmaztak egy adott ügyben, de már nem valószínű, hogy az időben meghozná a várt eredményeket, akkor a Bizottságnak hivatalos kötelezettségszegési eljárást kell indítania.

55 „Megfelelést támogató eszközök” lehetnek: végrehajtási tervek, iránymutatások, magyarázó dokumentumok, hálózatok, szakértői csoportok, műhelyfoglalkozások, több kérdést napirendre tűző ülések, eredménytáblák.

56 Az átültetés értékelése már magában foglalta az alkalmazás értékelésének néhány szempontját.

57 Európai Bizottság (2012), Report on public finances in EMU 2011 (2011. évi jelentés a GMU államháztartásairól), 101. o.

58 Európai Bizottság (2019), Report on public finances in EMU 2018 (2018. évi jelentés a GMU államháztartásairól), 138. o.

59 Európai Bizottság (2017), C(2017) 1201 final, A Bizottság jelentése a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 8. cikke alapján.

60 EKB (2017), Economic Bulletin, 4. szám, 8. szövegdoboz: The fiscal compact: the Commission’s review and the way forward (A költségvetési paktum: a bizottsági felülvizsgálat és a további teendők).

61 A gazdaságpolitikai koordináció éves uniós ciklusa, amely kiterjed a SNP által meghatározott költségvetési politikákra is.

62 Európai Bizottság (2012), Report on public finances in EMU 2011 (2011. évi jelentés a GMU államháztartásairól), 105. o.

63 Európai Bizottság (2012), COM(2012) 761 final, A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, Időközi eredményjelentés a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv végrehajtásáról, 6. o.

64 Európai Bizottság (2015), Sherwood, M., Medium-Term Budgetary Frameworks in the Member States (Középtávú költségvetési keretek a tagállamokban), 021. vitaanyag, 6. o.

65 Európai Bizottság (2012), Fiscal frameworks in the European Union: May 2012 update on priority countries (Addendum to occasional paper 91) (Költségvetési keretrendszer az Európai Unióban: 2012 májusi aktualizált jelentés a kiemelt országokról [Kiegészítés a 91. alkalmi kiadványhoz]), 113. alkalmi kiadvány, 15. o.

66 IMF (2010), Lienert, I. and Fainboim, I., Reforming Budget Systems Laws (A költségvetési rendszerekre vonatkozó jog reformja), 3 és 4. szövegdoboz.

67 Európai Bizottság (2007), Report on public finances in EMU 2007 (2007. évi jelentés a GMU államháztartásairól), III.4.1. szövegdoboz; Európai Bizottság (2015), Sherwood, M., Medium-Term Budgetary Frameworks in the Member States (Középtávú költségvetési keretek a tagállamokban), 021. vitaanyag, A1.1. szövegdoboz.

68 Európai Bizottság (2007), Report on public finances in EMU 2007 (2007. évi jelentés a GMU államháztartásairól), 158. o.

69 Európai Bizottság (2010), Report on public finances in EMU 2010 (2010. évi jelentés a GMU államháztartásairól), II.3.3. szövegdoboz.

Kronológia

Esemény Dátum
Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 2018.12.13.
A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (illetve más ellenőrzött szervezetnek) 2019.7.18.
A végleges jelentés elfogadása az egyeztetési eljárás után 2019.10.15.
A Bizottság (illetve más ellenőrzött szervezet) hivatalos válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven 2019.11.22.

Elérhetőség

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Telefon: +352 4398-1
Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3936-3 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/888194 QJ-AB-19-018-HU-N
HTML ISBN 978-92-847-3887-8 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/43585 QJ-AB-19-018-HU-Q

© Európai Unió, 2019

A többszörözés a forrás feltüntetésével engedélyezett.
Az európai uniós szerzői jogi védelem alatt nem álló fényképeket és más anyagokat közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától származó előzetes hozzájárulás birtokában lehet csak felhasználni vagy többszörözni.

Kapcsolatba szeretne lépni az EU-val?

Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást

 • az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak fel díjat a hívásért),
 • a rendes díjszabású telefonszámon: (+32 2) 29-99-696, vagy
 • e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Információkat keres az EU-ról?

Online
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: https://europa.eu/european-union/index_hu

Uniós kiadványok
A következő címen uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: https://op.europa.eu/hu/publications. Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától (lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).

Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1952-től megjelenő jogszabályai: http://eur-lex.europa.eu

Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp/hu) uniós adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.