Ειδική έκθεση
αριθ.22 2019

Απαιτήσεις της ΕΕ για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια: ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυσή τους και για καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής τους

Τι πραγματεύεται η έκθεση: Σκοπός του ελέγχου ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή στη μετά την κρίση περίοδο για την ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου των κρατών μελών της ΕΕ απέφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η νομοθετική δράση της ΕΕ έδωσε ώθηση· το νομοθετικό πλαίσιο, ωστόσο, επιδέχεται βελτίωση και η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής αποκομίσει περιορισμένη μόνο βεβαιότητα ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθά τις απαιτήσεις της ΕΕ. Πέραν αυτού, υπάρχει ο κίνδυνος αποκλίσεων μεταξύ των αξιολογήσεων της συμμόρφωσης των εθνικών ετήσιων και μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών σχεδίων με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ που διενεργούν, αφενός, η Επιτροπή και, αφετέρου, τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα, γεγονός που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ. Τέλος, η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου περιορίζεται από το ισχύον θεσμικό του πλαίσιο και από το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να παραβλέπει τις συμβουλές του χωρίς την κατάλληλη αιτιολόγηση.
Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ.

Η παρούσα δημοσίευση είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες, καθώς και στον ακόλουθο μορφότυπο:
PDF
PDF General Report

Σύνοψη

I

Επιδιώκοντας την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή διαπίστωσε την ανάγκη συμπλήρωσης του βασισμένου σε κανόνες δημοσιονομικού πλαισίου με δεσμευτικές εθνικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, πρότεινε τρεις νομοθετικές πράξεις για την ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων (δηλαδή του τρόπου άσκησης των δημοσιονομικών πολιτικών). Δύο από τις τρεις αυτές πράξεις έχουν εγκριθεί (το 2011, ως μέρος του «εξαπτύχου», και το 2013, ως μέρος του «διπτύχου»), ενώ η νομοθετική διαδικασία για την πρόταση οδηγίας από το 2017 παραμένει σε εξέλιξη. Επιπλέον, το 2012 υπεγράφη Διακυβερνητική Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από 25 κράτη μέλη.

II

Βάσει των νομοθετικών πράξεων, τα κράτη μέλη όφειλαν, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουν ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα, να καθορίσουν εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες και να καθιερώσουν δημοσιονομικά πλαίσια βασισμένα σε κανόνες. Όσο καλύτερα σχεδιασμένο είναι ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό όργανο τόσο καλύτερη η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες και με ακριβείς και λιγότερο μεροληπτικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις. Γενικότερα αναγνωρίζεται ότι τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια συμβάλλουν στην ενίσχυση των δημοσιονομικών επιδόσεων, δεδομένου ότι καταδεικνύουν αν και με ποιον τρόπο οι αποφάσεις επί των τρεχουσών πολιτικών και τα μελλοντικά προγράμματα συνάδουν με βιώσιμες μεσοπρόθεσμες πιστώσεις του προϋπολογισμού.

III

Σκοπός του ελέγχου ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον τα μέτρα της Επιτροπής για την ενίσχυση των δημοσιονομικών πλαισίων των κρατών μελών της ΕΕ απέφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτό, εξετάσαμε κατά πόσον:

 1. οι νομικές απαιτήσεις της ΕΕ για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια ήταν αποτελεσματικές·
 2. τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια ενισχύθηκαν μέσω κατάλληλης και σαφούς αλληλεπίδρασης μεταξύ της Επιτροπής, των ανεξάρτητων δημοσιονομικών οργάνων και του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου·
 3. η Επιτροπή αξιολόγησε καταλλήλως τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκαν και εφαρμόστηκαν οι νομικές απαιτήσεις της ΕΕ στα κράτη μέλη.
IV

Η νομοθετική δράση της ΕΕ έδωσε την ώθηση για την ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων. Ωστόσο, το νομοθετικό πλαίσιο επιδέχεται βελτίωση. Σε σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, οι απαιτήσεις είναι ηπιότερες από πολλές απόψεις, ιδίως όσον αφορά τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια και τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα. Η οδηγία που πρότεινε η Επιτροπή το 2017 καλύπτει ορισμένες –αλλά όχι όλες– τις αδυναμίες που παρατηρήσαμε.

V

Τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα αξιολογούν τη συμμόρφωση με τους εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες. Επιπλέον, παράλληλα με την Επιτροπή, ορισμένα ανεξάρτητα εθνικά δημοσιονομικά όργανα αξιολογούν και αυτά τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, είτε υποχρεωτικά δυνάμει του νομοθετικού πλαισίου που τα διέπει, είτε κατά προαίρεση. Η από μέρους της Επιτροπής άσκηση της διακριτικής ευχέρειάς της, καθώς και άλλοι παράγοντες, συνεπάγονται τον κίνδυνο εμφάνισης ασυνεπειών μεταξύ της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ που διενεργεί η Επιτροπή και αυτής που διενεργούν τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια. Η εκδήλωση του κινδύνου αυτού θα ήταν πλήγμα για την αποτελεσματικότητα του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ.

VI

Η «έκθεση των Πέντε Προέδρων» που δημοσιεύθηκε το 2015 πρότεινε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο παρέχει δημόσια και ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιδόσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των εθνικών προϋπολογισμών και της εκτέλεσής τους βάσει των δημοσιονομικών στόχων της ΕΕ. Η Επιτροπή προχώρησε στη σύσταση του Συμβουλίου αυτού με απόφαση που εξέδωσε την ίδια χρονιά. Ο τρόπος σύστασης του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και η εντολή του υπολείπονταν των καθηκόντων που προέβλεπε η εν λόγω έκθεση. Πέραν αυτού, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιδέχεται βελτίωση όσον αφορά την ανεξαρτησία του. Τέλος, η Επιτροπή δύναται να παραβλέπει τις προτάσεις και συστάσεις που εκδίδει του χωρίς την κατάλληλη αιτιολόγηση.

VII

Η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής περιορισμένη μόνο βεβαιότητα ότι οι απαιτήσεις της ΕΕ για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια έχουν μεταφερθεί και εφαρμόζονται σωστά. Στην πραγματικότητα, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εθνικών νομοθεσιών προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/85 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι αξιολογήσεις της εφαρμογής του νομικού πλαισίου της ΕΕ είτε δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί είτε διεξήχθησαν σε τόσο πρώιμο στάδιο της μεταφοράς του στο εθνικό δίκαιο ώστε να είναι άνευ χρησιμότητας.

VIII

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 1. να ενισχύσει τη συνεργασία με τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι αποκλίσεις μεταξύ των αξιολογήσεων της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες που διενεργούν η Επιτροπή και τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα·
 2. να επανεξετάσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, συνεκτιμώντας διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές·
 3. να ενισχύσει το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο·
 4. να διευθετήσει τα εκκρεμή ζητήματα συμμόρφωσης και να ενισχύσει τη βεβαιότητά της όσον αφορά τη λειτουργία των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων.

Εισαγωγή

Ιστορικό

01

Δεδομένου ότι με την εκδήλωση της κρίσης δημόσιου χρέους το 2009 απειλήθηκε η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, οι νομοθέτες της ΕΕ ενέκριναν σειρά νομοθετικών πράξεων για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Στόχος ήταν να προωθηθεί η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και να ενισχυθούν τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια (ΕΔΠ)1 (βλέπε πλαίσιο 1 για τις συνιστώσες των ΕΔΠ).

Πλαίσιο 1

Εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια

Ως ΕΔΠ νοούνται οι ρυθμίσεις, οι διαδικασίες, οι κανόνες και οι θεσμοί που διέπουν τις δημοσιονομικές πολιτικές.

Συνιστώσες των ΕΔΠ

Πηγή: ΕΕΣ.

02

Στην οικονομική βιβλιογραφία υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι τα βασισμένα σε κανόνες πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια συνδέονται με ενισχυμένες δημοσιονομικές επιδόσεις2, καθώς δείχνουν με ποιον τρόπο οι αποφάσεις επί των τρεχουσών πολιτικών και τα μελλοντικά προγράμματα μπορούν να ενταχθούν στις βιώσιμες μεσοπρόθεσμες πιστώσεις του προϋπολογισμού. Αξιόπιστα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια (ΜΔΠ) μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να συμβιβάζουν τις απαιτήσεις της δημοσιονομικής βιωσιμότητας με την πιθανή χρήση δημοσιονομικών πολιτικών, ώστε να μετριάζονται οι επιπτώσεις των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κραδασμών3.

03

Βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα κράτη μέλη διατηρούν την κυριαρχία τους σε σχέση με τις δημοσιονομικές πολιτικές. Παρά ταύτα, είναι αναγκαίος ο συντονισμός των πολιτικών ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες και οι απειλές για τη νομισματική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Η Επιτροπή θεώρησε ότι, για να επιτύχει ο συντονισμός αυτός, οι δημοσιονομικοί στόχοι της ΕΕ πρέπει να ενσωματώνονται στις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές4. Το 2005 το Συμβούλιο θεώρησε ότι «οι εσωτερικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης κάθε χώρας θα πρέπει να συμπληρώνουν το ενωσιακό πλαίσιο»5. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε σφαιρική ανάλυση i) των αδυναμιών του τότε υφιστάμενου πλαισίου της ΕΕ ή ii) του μελλοντικού συντονισμού των δύο ρυθμίσεων διακυβέρνησης. Τον Οκτώβριο του 2009, το Συμβούλιο της ΕΕ (εφεξής «το Συμβούλιο») κατέληξε και πάλι στο συμπέρασμα ότι τα ΕΔΠ πρέπει να ενισχυθούν ώστε να στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα6.

04

Από το 2006, η Επιτροπή συλλέγει, μέσω ερευνών που απευθύνει προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ποιοτικές πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τα βασικά στοιχεία των ΕΔΠ [ήτοι αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες, ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα (ΑΔΟ) και ΜΔΠ]. Οι πληροφορίες αυτές τροφοδοτούν τη βάση δεδομένων της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Επιτροπής και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό δεικτών σχετικά με την ισχύ και την ποιότητα των εν λόγω στοιχείων.

Νομικό πλαίσιο

05

Το πρώτο βήμα –αποτέλεσμα των πολιτικών συζητήσεων για την ανάπτυξη κοινού νομικού πλαισίου– ήταν η έγκριση της οδηγίας 2011/857, ενός από τα έξι νομοθετικά μέτρα που είναι γνωστά ως «εξάπτυχο». Η οδηγία 2011/85 καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ΕΔΠ (για επισκόπηση των σχετικών νομικών πράξεων και του ιστορικού έγκρισής τους, βλέπε παράρτημα I):

 1. ο δημοσιονομικός σχεδιασμός των κρατών μελών πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις που παρέχονται από ορισμένο για τον σκοπό αυτό όργανο·
 2. τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν συγκεκριμένους δημοσιονομικούς κανόνες, η συμμόρφωση με τους οποίους πρέπει να παρακολουθείται από ανεξάρτητους φορείς·
 3. τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστο και αποτελεσματικό ΜΔΠ που να περιλαμβάνει έναν κατ’ ελάχιστο τριετή ορίζοντα δημοσιονομικού σχεδιασμού· και
 4. τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν ολοκληρωμένα, συνεκτικά και διαφανή συστήματα δημοσιονομικής λογιστικής και υποβολής στατιστικών στοιχείων.
06

Το δεύτερο βήμα ήταν η διακυβερνητική Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ), η οποία υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2012, και ιδίως το Δημοσιονομικό Σύμφωνο (τίτλος III), τα οποία συμπληρώθηκαν με ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιουνίου του 2012, στην οποία καθορίζονταν επτά κοινές αρχές8 (οι «κοινές αρχές της Επιτροπής»). Τα συμβαλλόμενα μέρη του Δημοσιονομικού Συμφώνου (και τα 19 κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, η Βουλγαρία, η Δανία και η Ρουμανία) υποχρεούνται να ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία τους κανόνα για διαρθρωτικό ισοζύγιο και να θεσπίσουν αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης, καθώς και ΑΔΟ (βλέπε πλαίσιο 2).

Πλαίσιο 2

Εξήγηση εννοιών

Διαρθρωτικό ισοζύγιο: Το πραγματικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα αφαιρουμένης της κυκλικής συνιστώσας και των εφάπαξ και λοιπών προσωρινών μέτρων. Το διαρθρωτικό ισοζύγιο παρέχει ένδειξη της υποκείμενης τάσης του ισοζυγίου του προϋπολογισμού.

Κανόνας περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού: Η δημοσιονομική θέση της γενικής κυβέρνησης πρέπει να είναι είτε ισοσκελισμένη είτε πλεονασματική. Τόσο στο πλαίσιο του ΣΣΑ όσο και της ΣΣΣΔ, ο κανόνας αυτός θεωρείται ότι τηρείται εάν το ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης βρίσκεται στον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό του στόχο. Το ΣΣΑ ορίζει ως το κατώτατο όριο του διαρθρωτικού ισοζυγίου για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ το -1 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ), ενώ το Δημοσιονομικό Σύμφωνο το περιορίζει ακόμη περισσότερο στο -0,5% (εξαιρουμένων των κρατών μελών με χαμηλό χρέος και χαμηλό κίνδυνο για τη βιωσιμότητα).

Αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης: Υποχρέωση εφαρμογής διορθωτικών μέτρων που ενεργοποιείται αυτομάτως σε περίπτωση που παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή την πορεία προσαρμογής σε αυτόν.

07

Γενικώς, τα ΑΔΟ με καλό σχεδιασμό θεωρείται ότι συνδέονται με καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις9, καλύτερη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες10 και ακριβέστερες και λιγότερο μεροληπτικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις11.

08

Το τρίτο βήμα ήταν η έγκριση του κανονισμού 473/201312, ο οποίος αποτελεί μέρος του «διπτύχου» και είχε ως στόχο, μεταξύ άλλων, να ενσωματώσει στο δίκαιο της ΕΕ τις διατάξεις της ΣΣΣΔ για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

09

Τέλος, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας στο Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2017, με στόχο την ενσωμάτωση των ουσιαστικών διατάξεων της ΣΣΣΔ στο δίκαιο της ΕΕ13 (εφεξής «το σχέδιο οδηγίας του 2017»). Κατά τον χρόνο κατάρτισης της παρούσας έκθεσης, η διαδικασία έγκρισης από το Συμβούλιο ήταν σε αναμονή της αξιολόγησης από την Επιτροπή του «εξαπτύχου» και του «διπτύχου», η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 201914. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει διατυπώσει ακόμη τη γνώμη του ούτε επί της πρότασης.

10

Το 2015 η Επιτροπή θέσπισε το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) βάσει απόφασης (η «απόφαση για το ΕΔΣ»)15. Βασίστηκε σε σύσταση που διατυπώθηκε στην «έκθεση των Πέντε Προέδρων»16 για τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού ΕΔΣ με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, μέσω του συντονισμού και της συμπλήρωσης των εθνικών ΑΔΟ και της παροχής δημόσιας και ανεξάρτητης αξιολόγησης των επιδόσεων των προϋπολογισμών και της εκτέλεσής τους βάσει των δημοσιονομικών στόχων της ΕΕ.

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

11

Το διάστημα μεταξύ 2016 και 2018, εξετάσαμε τόσο το διορθωτικό17 όσο και το προληπτικό σκέλος18 του ΣΣΑ, καθώς και τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών19. Για να ολοκληρωθεί η εικόνα της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, αποφασίσαμε να διενεργήσουμε έλεγχο των ρυθμίσεων που αφορούν τη δημοσιονομική σταθερότητα.

12

Στόχος του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση του κατά πόσον τα μέτρα της Επιτροπής για την ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου των κρατών μελών της ΕΕ, σε σχέση με τις τρεις βασικές συνιστώσες, ήτοι i) τους δημοσιονομικούς κανόνες και τον μηχανισμό διόρθωσης, ii) τα ΜΔΠ και iii) τα ΑΔΟ (βλέπε πλαίσιο 1), είχαν επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτό, εξετάσαμε κατά πόσον:

 1. οι νομικές απαιτήσεις της ΕΕ για τα ΕΔΠ ήταν αποτελεσματικές·
 2. τα ΕΔΠ ενισχύθηκαν μέσω κατάλληλης και σαφούς αλληλεπίδρασης μεταξύ της Επιτροπής, των ΑΔΟ και του ΕΔΣ· και
 3. η Επιτροπή αξιολόγησε καταλλήλως τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκαν και εφαρμόστηκαν οι νομικές απαιτήσεις της ΕΕ στα κράτη μέλη.
13

Επικεντρωθήκαμε στις περιπτώσεις των οκτώ κρατών μελών που περιλήφθηκαν στο δείγμα ελέγχου μας (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Κάτω Χώρες)20. Παρά ταύτα, η ανάλυσή μας κάλυψε, όπου ήταν απαραίτητο, και τις περιπτώσεις άλλων κρατών μελών. Αναλύσαμε επίσης τον ρόλο και τη θέση του ΕΔΣ στο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

14

Αντλήσαμε τα κριτήρια ελέγχου μας από διάφορες πηγές: (i) νομικά έγγραφα, (ii) έγγραφα και σημεία αναφοράς της Επιτροπής και (iii) έγγραφα που εκδόθηκαν και πρότυπα που αναπτύχθηκαν από διαφορετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ, άλλους διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητές. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στα σχετικά τμήματα της παρούσας έκθεσης.

15

Συλλέξαμε τα στοιχεία του ελέγχου μας με βάση τα εξής:

 1. επισκόπηση των σχετικών εγγράφων της Επιτροπής και του ΕΔΣ·
 2. επισκόπηση εκδόσεων, κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων διεθνών οργανισμών (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα), καθώς και σχετικών ανεξάρτητων ινστιτούτων και της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας·
 3. ηλεκτρονική έρευνα απευθυνόμενη στα ΑΔΟ στην ΕΕ, στην οποία απάντησαν 31 εξ αυτών από 26 κράτη μέλη21·
 4. συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN)·
 5. συνεντεύξεις με υπαλλήλους των αρμόδιων υπουργείων, ΑΔΟ, κεντρικών τραπεζών και ομάδων προβληματισμού στα οκτώ κράτη μέλη του δείγματός μας, προκειμένου να λάβουμε ανατροφοδότηση σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΕ και την εφαρμογή τους.
16

Η παρούσα ειδική έκθεση αποσκοπεί να συμβάλει στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με το προταθέν από την Επιτροπή σχέδιο οδηγίας του 2017 για την ενίσχυση της δημοσιονομικής ευθύνης και τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό προσανατολισμό στα κράτη μέλη.

Παρατηρήσεις

Οι νομικές απαιτήσεις της ΕΕ έδωσαν μεν ώθηση στη βελτίωση των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων, υπάρχει όμως περιθώριο να βελτιωθούν περαιτέρω

17

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι νομοθετικές πράξεις της ΕΕ (βλέπε σημεία 05 έως 10) έδωσαν ώθηση στην ενίσχυση των ΕΔΠ στα κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως απεικονίζεται στο γράφημα 1, ο αριθμός των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων και των ΑΔΟ αυξήθηκε σημαντικά μετά την έκδοση της οδηγίας 2011/85.

Γράφημα 1

Εθνικοί δημοσιονομικοί κανόνες και ΑΔΟ στα κράτη μέλη της ΕΕ

Σημ.: Το 2011 (κόκκινη γραμμή) εγκρίθηκε η οδηγία 2011/85.

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.

18

Ωστόσο, τα διάφορα στοιχεία των ΕΔΠ διέπονται επί του παρόντος από ένα κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο (βλέπε γράφημα 2). Τα διαφορετικά αυτά στοιχεία είναι τα εξής: i) οι αριθμητικοί δημοσιονομικοί κανόνες, ii) ο μηχανισμός διόρθωσης, iii) τα ΜΔΠ, iv) τα ΑΔΟ και v) οι δημοσιονομικές διαδικασίες.

Γράφημα 2

Κατακερματισμός του νομικού πλαισίου

Πηγή: ΕΕΣ, * Ορισμένες διατάξεις δεν ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο.

19

Παρατηρείται συνύπαρξη διάφορων πράξεων διαφορετικής νομικής φύσης (νομοθετικές πράξεις της ΕΕ και διακυβερνητική συνθήκη):

 • Ο βαθμός επιβολής της εφαρμογής τους ποικίλλει (το Δικαστήριο της ΕΕ μπορεί να διατυπώσει κρίση μόνο για τη μεταφορά της ΣΣΣΔ στην εθνική νομοθεσία· σε σχέση με την εφαρμογή της ΣΣΣΔ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν έχουν καμία εξουσία να εξακριβώνουν αν εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία μεταφοράς της).
 • Ενώ ορισμένες διατάξεις περιέχονται σε κανονισμούς, ήτοι πράξεις άμεσης εφαρμογής, άλλες διατυπώνονται σε οδηγία για τη μεταφορά της οποίας στην εθνική νομοθεσία δίδεται χρόνος στα κράτη μέλη, τα οποία είναι ελεύθερα να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα την εφαρμόσουν. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παρατηρείται μεγαλύτερη ετερογένεια στα εθνικά πλαίσια.
 • Ο βαθμός στον οποίο μια πράξη μπορεί να εφαρμοστεί σε ορισμένα κράτη μέλη ποικίλλει, ιδίως ανάλογα με το εάν τα κράτη μέλη αυτά συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ.
20

Η Επιτροπή συνέταξε την οδηγία 2011/85 σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (τρεις μήνες). Τόνισε το γεγονός ότι η οδηγία 2011/85 πρέπει να θεωρείται σύνολο «ελάχιστων απαιτήσεων», και ότι δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη πρακτική, ή ακόμη και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός ΜΔΠ. Δήλωσε ότι η ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ δεν είναι συμβατή με τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των διοικητικών και θεσμικών δομών των κρατών μελών22.

21

Όπως προαναφέρθηκε στο σημείο 09, το σχέδιο οδηγίας του 2017 αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση των ουσιαστικών διατάξεων της ΣΣΣΔ στο δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή δεν επέλεξε την κατά γράμμα μεταφορά, αλλά την αποκαλούμενη «τελεολογική προσέγγιση», την ενσωμάτωση δηλαδή με επίκεντρο τον υποκείμενο στόχο του Δημοσιονομικού Συμφώνου, δηλαδή τη σύγκλιση σε συνετά επίπεδα δημόσιου χρέους. Στην πράξη, το σχέδιο οδηγίας του 2017 απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση ΜΔΣ υπό όρους διαρθρωτικού ισοζυγίου που θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το ανώτατο όριο χρέους επί του ΑΕγχΠ το οποίο κατοχυρώνεται στη ΣΛΕΕ, αλλά χωρίς να ορίζεται αριθμητικό ανώτατο όριο.

22

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EΚΤ) ανέφερε σε γνωμοδότηση ότι «οι διατάξεις της προτεινόμενης οδηγίας αποκλίνουν σημαντικά από εκείνες του Δημοσιονομικού Συμφώνου, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε αποδυνάμωση των κανόνων του»23. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο οδηγίας του 2017 προτάθηκε πριν από την επανεξέταση της καταλληλότητας της οδηγίας 2011/85 (εφεξής «η επανεξέταση της καταλληλότητας») και την αξιολόγηση της λειτουργίας του «διπτύχου».

23

Αξιολογήσαμε κατά πόσον οι απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου είναι κατάλληλες και κατά πόσον το σχέδιο οδηγίας του 2017 καλύπτει τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις, και συγκεκριμένα επικεντρωθήκαμε στις ακόλουθες τρεις πτυχές:

 1. στον μηχανισμό διόρθωσης,
 2. στα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια,
 3. στα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα.

Ελλείψεις στις διατάξεις σχετικά με τον μηχανισμό διόρθωσης

24

Στην οδηγία 2011/85 εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια ενός μηχανισμού διόρθωσης, ο οποίος αναφέρεται ως οι «συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.» Ωστόσο, πέραν αυτού, δεν θέσπισε ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του.

25

Η ΣΣΣΔ απαιτεί την αυτόματη ενεργοποίηση του μηχανισμού διόρθωσης σε περίπτωση σημαντικών παρατηρούμενων αποκλίσεων από τον ΜΔΣ. Δεν καθορίζει ρητά τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του μηχανισμού, ανέθεσε όμως στην Επιτροπή την κατάρτιση κοινών αρχών που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό εθνικών μηχανισμών διόρθωσης. Η Επιτροπή εξέδωσε τις αρχές αυτές τον Ιούνιο του 2012.

26

Παρά το γεγονός ότι υποστηρίζονται σε πολιτικό επίπεδο24, οι αρχές δεν είναι δεσμευτικές δεδομένου ότι δημοσιεύθηκαν σε ανακοίνωση της Επιτροπής και, συνεπώς, δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες πέραν του να αποτελούν τη βάση για τους μηχανισμούς που θα εφαρμόσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Όσον αφορά την ενεργοποίηση του μηχανισμού διόρθωσης (αρχή 3), η Επιτροπή έχει προτείνει τα σημεία ενεργοποίησης του μηχανισμού διόρθωσης να βασίζονται είτε σε κριτήρια σε επίπεδο ΕΕ, είτε σε ειδικά ανά χώρα κριτήρια, ή και στα δύο. Ωστόσο, τα δύο τρίτα των κρατών μελών επέλεξαν να ακολουθήσουν τα κριτήρια σε επίπεδο ΕΕ και όχι να ορίζουν ειδικά εθνικά κριτήρια. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι εθνικοί μηχανισμοί διόρθωσης δεν ενεργοποιούνται νωρίτερα από τον μηχανισμό διόρθωσης της ΕΕ, στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ.

27

Ο κανονισμός 473/2013 ορίζει σειρά απαιτήσεων, περιλαμβανομένης της απαίτησης ότι οι ανεξάρτητοι οργανισμοί πρέπει να παρέχουν, κατά περίπτωση, αξιολογήσεις σχετικά με την ενεργοποίηση και εφαρμογή μηχανισμών διόρθωσης. Ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις κοινές αρχές της Επιτροπής, οι οποίες εγκρίθηκαν μισό χρόνο μετά την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής 473/2013. Παραδείγματος χάριν, δεν επισημαίνει ότι:

 • η διόρθωση πρέπει να συμβαδίζει με τυχόν συστάσεις που διατυπώνει η Επιτροπή προς το οικείο κράτος μέλος βάσει του ΣΣΑ όσον αφορά το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα (αρχή 2)·
 • στους παράγοντες ενεργοποίησης ενδέχεται να περιλαμβάνονται κριτήρια με γνώμονα την ΕΕ ή ειδικά ανά χώρα κριτήρια (αρχή 3)·
 • οι μεγαλύτερες αποκλίσεις από τον ΜΔΣ ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν θα πρέπει να οδηγούν σε μεγαλύτερες διορθώσεις (αρχή 4).
28

Το σχέδιο οδηγίας του 2017 δεν αντικατοπτρίζει ούτε και αυτό πλήρως τις κοινές αρχές της Επιτροπής. Παραδείγματος χάριν, παραλείπει να αναφέρει ότι τα σημεία ενεργοποίησης του μηχανισμού διόρθωσης μπορεί να βασίζονται είτε σε κριτήρια σε επίπεδο ΕΕ, είτε σε ειδικά ανά χώρα κριτήρια, ή και στα δύο.

29

Τέλος, όπως τονίζεται από την ΕΚΤ, το σχέδιο οδηγίας του 2017 δεν ορίζει τον όρο «σημαντική παρατηρούμενη απόκλιση», δηλαδή τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, ούτε περιέχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με το εύρος εφαρμογής του. Η απαίτηση βάσει της οποίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση και το μέγεθος της απόκλισης είναι ασαφής και μπορεί να οδηγήσει στη λήψη διορθωτικών μέτρων με ευρύτατο αντικείμενο που στερούνται ουσίας25.

Ελλείψεις στις διατάξεις σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια

30

Συγκρίναμε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 2011/85 με τα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές που συνιστούσαν κατά τη στιγμή κατάρτισης της οδηγίας 2011/85 το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Τρία από αυτά τα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές δεν ενσωματώνονταν στην οδηγία 2011/85 (βλέπε πίνακα 1, γραμμές σε έντονη γραφή). Σε σύγκριση με τα πλέον πρόσφατα πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές των ΔΝΤ/ΟΟΣΑ, η οδηγία 2011/85 υπολείπεται σε δύο ακόμη ζητήματα. Άρα, συνολικά, η οδηγία 2011/85 υστερεί σε πέντε από τα 13 πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι, κατά τον χρόνο σύνταξής της, οι απόψεις της Επιτροπής επί των θεμάτων αυτών (βλέπε παράρτημα II) ήταν σύμφωνη με την αντίστοιχη των διεθνών φορέων.

Πίνακας 1 – Διαφορές μεταξύ των προτύπων και βέλτιστων πρακτικών των ΔΝΤ/ΟΟΣΑ και των απαιτήσεων της οδηγίας 2011/85

Χαρακτηριστικά ΜΔΠ ΔΝΤ/ΟΟΣΑ Οδηγία 2011/85
Τουλάχιστον τριετές πλαίσιο ΜΔΠ
Ολοκληρωμένη κάλυψη της γενικής κυβέρνησης
Πλήρης ευθυγράμμιση με τους στόχους της κρατικής δημοσιονομικής πολιτικής και τις μακροοικονομικές προβλέψεις
Προβλέψεις μελλοντικών εσόδων και δαπανών στις τρέχουσες πολιτικές, σε διάκριση από τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των νέων μέτρων πολιτικής
Εκτιμώμενο κόστος των φορολογικών δαπανών
Πλήρως ενσωματωμένη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού για κεφάλαια και επαναλαμβανόμενες δαπάνες
Αξιόπιστες μελλοντικές εκτιμήσεις των δαπανών σε επόμενα δημοσιονομικά έτη26
Αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών
Ενιαία διαδικασία για την προετοιμασία του ΜΔΠ και του ετήσιου προϋπολογισμού και πλήρως ενοποιημένα έγγραφα
Μελλοντοστραφείς έλεγχοι δαπανών (μεταφορές πιστώσεων, πολυετείς δεσμεύσεις δαπανών, αποθέματα ασφαλείας κ.λπ.)
Μηχανισμοί παρακολούθησης και λογοδοσίας
Ενδεικτικά ανώτατα όρια για τα επόμενα δημοσιονομικά έτη
Οι εκτιμήσεις δαπανών για τα επόμενα δημοσιονομικά έτη μετακυλίονται από το ένα ΜΔΠ στο επόμενο

Σημ.: : περιλαμβάνεται, : περιλαμβάνεται εν μέρει, : δεν περιλαμβάνεται

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των ΟΟΣΑ (2004), «The Legal Framework for Budget Systems», ΔΝΤ (2007), «Manual on Fiscal Transparency», ΔΝΤ (2010), Lienert, I. και Fainboim, I., «Reforming Budget Systems Laws».

31

Σύμφωνα με έγγραφο του ΔΝΤ, εξαιτίας της μη ενοποίησης του προγραμματισμού των μεσοπρόθεσμων δαπανών με τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δεν καθίσταται δυνατό κατά τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό να χαλιναγωγηθεί αποτελεσματικά η δημοσιονομική πολιτική27. Ωστόσο, ενώ βάσει του άρθρου 10 της οδηγίας 2011/85 ο νόμος περί του ετήσιου προϋπολογισμού πρέπει να συμβαδίζει με τις διατάξεις του ΜΔΠ ή να επεξηγεί καταλλήλως τυχόν απόκλιση, δεν προβλέπεται απαίτηση για ολοκληρωμένο μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό δαπανών και διαδικασία προϋπολογισμού28. Επιπλέον, στα έγγραφα του προϋπολογισμού δεν απαιτείται να περιλαμβάνονται μεσοπρόθεσμες προβλέψεις και αποτελέσματα εσόδων, δαπανών και χρηματοδότησης επί της ίδιας βάσης όπως και ο ετήσιος προϋπολογισμός29.

32

Επίσης, σύμφωνα με έγγραφο του ΔΝΤ, τέσσερις τύποι μελλοντοστραφών μηχανισμών ελέγχου είναι σημαντικοί: i) έλεγχοι της συσσώρευσης, του αποθέματος ή της ανάληψης των μεταφορών, ii) τακτικές επικαιροποιήσεις των μεσοπρόθεσμων προβλέψεων δαπανών, iii) επαρκή περιθώρια μεταξύ αναλήψεων δαπανών και σχεδίων δαπανών για την απορρόφηση απροσδόκητων συμβάντων χωρίς να απαιτείται εκ νέου ιεράρχηση των πολιτικών, και iv) αυστηροί έλεγχοι της ικανότητας υπουργείων και οργανισμών να αναλαμβάνουν πολυετείς δεσμεύσεις δαπανών. Ωστόσο, η οδηγία 2011/85 δεν προβλέπει την καθιέρωση μελλοντοστραφών ελέγχων των δαπανών ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των μεσοπρόθεσμων σχεδίων, ούτε και όταν αλλάζουν οι εξωτερικές συνθήκες.

33

Τέλος, η οδηγία 2011/85 δεν περιέχει διατάξεις που να ρυθμίζουν την ανάγκη οι εθνικές αρχές να υποβάλλουν στοιχεία για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, σε συγκρίσιμη βάση με τα πολυετή σχέδια, καθώς και να συμβιβάζουν πλήρως και με διαφάνεια τις τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των πολυετών σχεδίων και των αποτελεσμάτων των δαπανών. Επιπλέον, δεν υπάρχει ειδική διάταξη που να απαιτεί από τις κυβερνήσεις ή όσους ασχολούνται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού να λογοδοτούν για τυχόν αδικαιολόγητες αποκλίσεις από τα πολυετή σχέδια.

34

Το σχέδιο οδηγίας του 2017 εισάγει την απαίτηση καθιέρωσης δεσμευτικού μεσοπρόθεσμου κανόνα περί δαπανών που θα καθορίζεται στην αρχή της νομοθετικής περιόδου. Ο κανόνας αυτός θα παρέχει περισσότερη σταθερότητα στον δημοσιονομικό προγραμματισμό και θα ενισχύσει τη σχέση μεταξύ προϋπολογισμού και ΜΔΠ. Ωστόσο, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, εάν η αύξηση των δαπανών αποκλίνει από την αύξηση της δυνητικής παραγωγής30. Το σχέδιο οδηγίας του 2017 δεν αντιμετωπίζει καμία από τις υπόλοιπες ελλείψεις31 που επισημαίνονται στον πίνακα 1.

Ελλείψεις στις διατάξεις σχετικά με τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα

35

Ο κανονισμός 473/2013, ο οποίος είναι δεσμευτικός για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, καθορίζει τα καθήκοντα που πρέπει να αναλάβουν τα ΑΔΟ, καθώς και τα χαρακτηριστικά και τις αρχές τους. Οι αρχές αυτές, που συνάδουν με τις κοινές αρχές της Επιτροπής, προστέθηκαν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, καθώς εγκρίθηκαν μετά την υποβολή της πρότασης κανονισμού της Επιτροπής.

36

Συγκρίναμε τις διατάξεις σχετικά με τα ΑΔΟ με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές του ΔΝΤ32 και του ΟΟΣΑ33. Παρατηρήσαμε ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν θεσπίζει απαιτήσεις σε σχέση με i) τον αριθμό και τη διάρκεια της θητείας των μελών των συμβουλίων των ΑΔΟ, ii) τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού των ΑΔΟ, iii) τη θέσπιση του προϋπολογισμού των ΑΔΟ, και iv) την ανάγκη εξωτερικού ελέγχου. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σύσταση ετερογενών ΑΔΟ, όπως σκιαγραφείται στο παράρτημα III, αλλά και τονίζεται σε έγγραφο εργασίας της Επιτροπής34.

37

Ήδη από το 2004, η Επιτροπή35 τόνιζε τη σημασία του να καταρτίζονται ή να αξιολογούνται από ανεξάρτητο όργανό τόσο οι μακροοικονομικές όσο και οι δημοσιονομικές προβλέψεις, προκειμένου να μειωθεί και, ενδεχομένως, να εξαλειφθεί η υπερβολικά αισιόδοξη τάση τους36. Αυτό επιβεβαιώθηκε αργότερα και από έγγραφα των ΔΝΤ37 και ΟΟΣΑ38. Παρά την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν και οι δύο, το μόνο που απαιτεί ο κανονισμός 473/2013, υπό την εγκριθείσα μορφή του, είναι οι μακροοικονομικές προβλέψεις να εκπονούνται ή να εγκρίνονται από τα ΑΔΟ, όχι όμως οι δημοσιονομικές προβλέψεις (δηλαδή τα προβλεπόμενα προϋπολογισθέντα έσοδα και δαπάνες).

38

Στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής του 2017 (βλέπε σημείο 36) εκφραζόταν η άποψη, μεταξύ άλλων, ότι τα ΑΔΟ θα έπρεπε να έχουν περισσότερο εκτεταμένο ρόλο στην εκπόνηση ή στην έγκριση δημοσιονομικών προβλέψεων, δεδομένου του ρόλου τους σε σχέση με τις μακροοικονομικές προβλέψεις. Τα ΑΔΟ και άλλοι ενδιαφερόμενοι που συναντήσαμε υπογράμμισαν επίσης αυτόν τον περιορισμό όσον αφορά τις δημοσιονομικές προβλέψεις.

39

Το 2016 το Δίκτυο των ΑΔΟ της ΕΕ, μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειρογνωσίας και τη συγκέντρωση πόρων, πρότεινε κατάλογο με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα ΑΔΟ, παρόμοιο με τις αρχές του ΟΟΣΑ, καθώς και την καθιέρωση «αποτελεσματικού συστήματος για την προάσπισή τους»39. Ωστόσο, το σχέδιο οδηγίας του 2017 δεν αναφερόταν στα ζητήματα αυτά, καθώς, όσον αφορά τα πρότυπα που θέτει, μόνη νέα απαίτηση του σχεδίου οδηγίας του 2017 είναι τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα ΑΔΟ συμμορφώνονται με τις αρχές για τα ΑΔΟ που ορίζονται στον κανονισμό 473/2013.

40

Το Δίκτυο των ΑΔΟ της ΕΕ, μολονότι επικροτεί τη νέα αυτή απαίτηση, ζήτησε να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο σχέδιο οδηγίας του 2017 με σαφέστερο ορισμό των ελάχιστων προτύπων και με ένα αποτελεσματικό σύστημα για την προάσπισή τους40. Στην ίδια δήλωση μάλιστα το Δίκτυο των ΑΔΟ της ΕΕ πρότεινε η η πρόταση να υποχρεώνει επιπλέον τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν τη φιλόδοξη εφαρμογή αυτής της αρχής στην εθνική νομοθεσία, καθορίζοντας τη διαδικασία και τις ελάχιστες απαιτήσεις. Τον Ιανουάριο του 2019, το Δίκτυο των ΑΔΟ της ΕΕ επανέλαβε την έκκλησή του για ανάπτυξη και ενδεχομένως ενσωμάτωση στη νομοθεσία της ΕΕ κατάλληλων προτύπων για τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή ικανότητα των ΑΔΟ.

41

Τέλος, αναγνωρίζουμε ότι το σχέδιο οδηγίας του 2017 προέβλεπε έναν ευρύτερο ρόλο για τα ΑΔΟ επιβάλλοντάς σε αυτά i) να προβαίνουν τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων σε κριτική αξιολόγηση της επάρκειας του ΜΔΣ και της μεσοπρόθεσμης πορείας των καθαρών δαπανών, ii) να ζητήσουν την ενεργοποίηση του μηχανισμού διόρθωσης και iii) να παρακολουθήσουν την εφαρμογή και την έκβασή του. Επιπλέον, το σχέδιο οδηγίας του 2017 στόχευε στην καθιέρωση της αρχής «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» στο δίκαιο της ΕΕ.

Κίνδυνοι για τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο απορρέουν από την ασυνεπή αξιολόγηση και τον αδύναμο σχεδιασμό

42

Δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διαθέτουν εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες, ενώ ανατίθενται διακριτοί ρόλοι παρακολούθησης στην Επιτροπή και τα ΑΔΟ. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, ενώ οι ΑΔΟ αξιολογούν τη συμμόρφωση με τους εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες. Ωστόσο, η νομοθεσία της ΕΕ δεν προβλέπει μια δομή διακυβέρνησης «δύο επιπέδων», όπου η Επιτροπή, για την άσκηση του εποπτικού της ρόλου, να βασίζεται στο έργο των εθνικών ΑΔΟ.

43

Το ΕΔΣ δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση του ισχύοντος πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης (βλέπε σημείο 10). Ένα από τα καθήκοντά του είναι να διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ και της καταλληλότητας του τρέχοντος δημοσιονομικού προσανατολισμού, τόσο σε επίπεδο ζώνης του ευρώ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

44

Αξιολογήσαμε, συνεπώς, κατά πόσον:

 1. υπήρχε συνέπεια μεταξύ Επιτροπής και ΑΔΟ ως προς τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούσαν τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·
 2. το ΕΔΣ ήταν σε θέση να παρέχει ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις.

Κίνδυνος ασυνέπειας μεταξύ των αξιολογήσεων της Επιτροπής και των ανεξάρτητων δημοσιονομικών οργάνων σχετικά με την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ

45

Η νομοθεσία της ΕΕ δεν είναι δεσμευτική όσον αφορά τους εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες, όμως προβλέπει ότι θα πρέπει να προωθούν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τις τιμές αναφοράς για το έλλειμμα και το χρέος, που καθορίζονται σύμφωνα με τις απορρέουσες από τη ΣΛΕΕ υποχρεώσεις. Στην πράξη, τα συμβαλλόμενα μέρη του Δημοσιονομικού Συμφώνου (βλέπε σημείο 06) ενέκριναν εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες στενά συνδεδεμένους με τους αντίστοιχους του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ.

46

Η ΣΣΣΔ, όπως και το προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ, απαιτεί η δημοσιονομική θέση να είναι «ισοσκελισμένη ή πλεονασματική», κάτι που σημαίνει διαρθρωτικό ισοζύγιο ίσο ή μεγαλύτερο από τον ΜΔΣ, ή να συμβαδίζει με την πορεία προσαρμογής σε αυτόν. Επιπλέον, η πρόοδος προς την κατεύθυνση του ΜΔΣ και η εκπλήρωσή του πρέπει να αξιολογούνται βάσει ανάλυσης της συμμόρφωσης με τον δείκτη αναφοράς δαπανών του ΣΣΑ, δηλαδή οι δαπάνες δεν θα πρέπει να αυξάνονται ταχύτερα από τη δυνητική παραγωγή (στο παράρτημα IV γίνεται σύγκριση των κανόνων του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ με τους αντίστοιχους της ΣΣΣΔ).

47

Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. Ιταλία και Πορτογαλία), τα ΑΔΟ έχουν την αρμοδιότητα να αξιολογούν τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Μερικά από τα ΑΔΟ που δεν διαθέτουν την εντολή αυτή (π.χ. της Γαλλίας) το πράττουν σε εθελοντική βάση. Από την έρευνα που απευθύναμε στα ΑΔΟ προκύπτει ότι τα μισά εξ αυτών παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

48

Τα ΑΔΟ στα οποία απευθύναμε την έρευνα θεωρούν ότι η εκ μέρους τους αξιολόγηση της τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ δεν συνιστά αλληλεπικάλυψη ρόλων με την Επιτροπή, αλλά μάλλον αλληλοσυμπλήρωση, δεδομένου ότι μπορεί να προωθήσει την εθνική ανάληψη της δέσμευσης τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ. Στις συνεντεύξεις μας με τα ΑΔΟ επιβεβαιώθηκαν οι απαντήσεις τους. Ωστόσο, τα ΑΔΟ που παρακολουθούν αποκλειστικά τη συμμόρφωση με τους εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες δεν τάσσονται υπέρ της παρακολούθησης και της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Ένας από τους λόγους που προέβαλαν ήταν ο κίνδυνος να ζημιωθεί η υπόληψή τους σε περίπτωση απόκλισης των εκτιμήσεων.

49

Όταν η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ αξιολογείται τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα ΑΔΟ, ενδέχεται πράγματι να προκύψουν διαφορετικά συμπεράσματα. Ένας λόγος είναι ότι η Επιτροπή, όπως έχουμε ήδη παρατηρήσει στην ειδική έκθεση αριθ. 18/2018, κάνει εκτεταμένη χρήση της διακριτικής της ευχέρειας41 κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ (δηλαδή της συμμόρφωσης με την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του ΜΔΣ).

50

Επίσης, ο κανονισμός για τη θέσπιση του ΣΣΑ επιτρέπει σχετικά μεγάλο περιθώριο απόκλισης από το ετήσιο σημείο αναφοράς ενός κράτους μέλους42, επιτρέποντας, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες, την εξέταση ορισμένων παραγόντων. Ενδεικτικά, τέτοιοι παράγοντες είναι:

 1. η εφαρμογή σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,
 2. ασυνήθη γεγονότα,
 3. η ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις,
 4. μη καθορισθέντες «άλλοι παράγοντες».
51

Έτσι, ακόμη και όταν ένα κράτος μέλος αποκλίνει σημαντικά από τις απαιτούμενες δημοσιονομικές προσαρμογές του (δηλαδή τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος), η Επιτροπή ενδέχεται τελικά να αποφασίσει να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και να θεωρήσει ότι το κράτος μέλος συμμορφώνεται με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

52

Τα ζητήματα αυτά μνημονεύθηκαν και από τα ΑΔΟ στις απαντήσεις τους στην έρευνά μας ως αδυναμίες που μπορεί να επηρεάσουν το έργο τους. Περίπου το 40 % των ΑΔΟ που απάντησαν θεωρούν ότι τα ζητήματα αυτά μπορεί δυνητικά να οδηγήσουν σε διαφορές μεταξύ της από μέρους τους αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τον ΜΔΣ ή της πορείας προσαρμογής σε αυτόν και της αξιολόγησης της Επιτροπής (βλέπε γράφημα 3).

Γράφημα 3

Απαντήσεις στην έρευνα για τα ΑΔΟ του ΕΕΣ

Πηγή: Έρευνα του ΕΕΣ.

53

Άλλοι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις (βλέπε σημείο 49) είναι ότι τα ΑΔΟ χρησιμοποιούν i) δική τους μεθοδολογία για τον υπολογισμό της δυνητικής παραγωγής ή/και ii) τις δικές τους παραδοχές και σύνολα δεδομένων. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή ενίσχυσε τη συνεργασία της με τα ΑΔΟ, εξηγώντας τους τη δική της μεθοδολογία, με σκοπό την αποτροπή τέτοιων αποκλίσεων.

54

Τέλος, στα συμπεράσματα της σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τις συζητήσεις της με την κυβέρνηση της εκάστοτε χώρας, στις οποίες δεν συμμετέχουν τα ΑΔΟ.

55

Ο κίνδυνος ασυνέπειας μεταξύ των συμπερασμάτων στα οποία καταλήγουν τα ΑΔΟ και η Επιτροπή έχει ήδη αναφερθεί από το ΕΔΣ43 και επιβεβαιωθεί από την έρευνά μας. Πράγματι, το 20 % των ΑΔΟ ανέφερε ότι είχαν ήδη διαπιστώσει τέτοιου είδους διαφορές. Στο πλαίσιο 3 παρατίθενται παραδείγματα αποκλινόντων συμπερασμάτων.

Πλαίσιο 3

Παραδείγματα αξιολογήσεων της Επιτροπής και των ΑΔΟ με διαφορετικά συμπεράσματα

Στην έκθεση δημοσιονομικής αξιολόγησης του Νοεμβρίου 2016, το ιρλανδικό ΑΔΟ (Irish Fiscal Advisory Council, IFAC) ανέφερε ότι το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της Ιρλανδίας για το 2017 δεν φαινόταν να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανόνα του εθνικού νόμου περί δημοσιονομικής ευθύνης και του προληπτικού σκέλους της ΕΕ για το 2016 και 201744. Η Επιτροπή, ωστόσο, θεώρησε ότι αυτό συνάδει σε γενικές γραμμές με τις διατάξεις του ΣΣΑ.

Το γαλλικό ΑΔΟ (Haut Conseil des finances publiques, HCFP), κατά την εκτίμηση του γαλλικού σχεδίου δημοσιονομικού προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2018, τόνιζε ότι οι διαρθρωτικές προσαρμογές που προβλέπονται για το 2018 (0,1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕγχΠ) και το 2019 (0,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕγχΠ), οι οποίες θα υποβληθούν στην Επιτροπή για αξιολόγηση, δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ. Ωστόσο, η γνώμη της Επιτροπής επί του συγκεκριμένου σχεδίου του δημοσιονομικού προγράμματος δεν ήταν απολύτως σαφής, δεδομένου ότι, κατά τις εκτιμήσεις, η Γαλλία διέτρεχε κίνδυνο μη συμμόρφωσης.

Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου ήταν ένα θετικό βήμα, υπάρχουν όμως περιθώρια για ενίσχυση του ρόλου και της ανεξαρτησίας του

56

Η «έκθεση των Πέντε Προέδρων» προέβλεπε τα ακόλουθα καθήκοντα για το ΕΔΣ:

 • τον συντονισμό του δικτύου των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων και τη συμμόρφωσή τους με τα ίδια πρότυπα ανεξαρτησίας·
 • την παροχή συμβουλών αλλά όχι την εφαρμογή πολιτικών· η επιβολή των κανόνων πρέπει να παραμείνει καθήκον της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρεκκλίνει από τις απόψεις του ΕΔΣ εφόσον έχει βάσιμους λόγους και τους εξηγεί·
 • τη διαμόρφωση οικονομικής, και όχι νομικής, κρίσης σχετικά με τον κατάλληλο δημοσιονομικό προσανατολισμό, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ· κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται με βάση τους κανόνες που καθορίζονται στο ΣΣΑ·
 • τη δυνατότητα έκδοσης γνωμοδοτήσεων, όταν το κρίνει αναγκαίο, ιδίως σε σχέση με την αξιολόγηση των προγραμμάτων σταθερότητας και την παρουσίαση των ετήσιων σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων, αλλά και με την εκτέλεση των εθνικών προϋπολογισμών·
 • την παροχή εκ των υστέρων αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε το πλαίσιο διακυβέρνησης
57

Ωστόσο, στην απόφαση για το ΕΔΣ, η Επιτροπή παρέλειψε να αναφερθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι της εθνικής διάστασης των εν λόγω καθηκόντων. Ειδικότερα, δεν ανέθεσε στο ΕΔΣ την έκδοση γνωμοδοτήσεων για την εθνική σταθερότητα ή τα προγράμματα σύγκλισης, τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων ή την εκτέλεση των εθνικών προϋπολογισμών. Επιπλέον, αντί να συντονίζει τα ΑΔΟ, δήλωνε ότι το ΕΔΣ πρέπει απλώς να συνεργάζεται μαζί τους. Επισημαίνουμε ότι τα ΑΔΟ τάχθηκαν κατά του συντονισμού από το ΕΣΔ επειδή θεωρούσαν ότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στον στόχο της ενισχυμένης ανάληψης ευθύνης σε εθνικό επίπεδο και θα απέβαινε εις βάρος της ανεξαρτησίας τους.

58

Σε ομιλία του τον Νοέμβριο του 2015, ο Πρόεδρος του Eurogroup έκρινε ότι αξίζει να υπάρχει μια ωριμότερη ευρωπαία αδελφή των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων, η οποία θα δρα εκτός της Επιτροπής για να προβαίνει σε ανεξάρτητες αξιολογήσεις των εθνικών σχεδίων προϋπολογισμού, βάσει των οποίων η Επιτροπή θα διατυπώνει την (πολιτική) γνώμη της.

59

Επιπλέον, στην «έκθεση των Πέντε Προέδρων» είχε ζητηθεί από το ΕΔΣ να τηρεί τον ίδιο βαθμό ανεξαρτησίας με τα εθνικά ΑΔΟ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 473/2013.

60

Στο άρθρο 4 της απόφασης για το ΕΔΣ προβλέπεται ότι τα μέλη του συμβουλίου ενεργούν ανεξάρτητα. Ωστόσο, η ανεξαρτησία του ΕΔΣ περιορίζεται από το αδύναμο νομικό καθεστώς που το περιβάλλει και τους πενιχρούς πόρους45:

 1. Ο πρόεδρος και τα τέσσερα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται από την Επιτροπή. Η εντολή τους είναι μερικής απασχόλησης, σύντομη (τρία έτη) και ανανεώσιμη άπαξ, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την απομάκρυνσή τους (όπως η απομάκρυνση μόνο σε περίπτωση ανικανότητας ή σοβαρού παραπτώματος).
 2. Δεδομένου ότι θεσπίστηκαν με απόφαση της Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τους κανόνες που διέπουν το ΕΔΣ.
 3. Το ΕΔΣ δεν έχει οικονομική ανεξαρτησία, καθώς δεν διαθέτει δικό του προϋπολογισμό και δεν μπορεί να διαχειριστεί ελεύθερα τους ανθρώπινους πόρους του. Ο προϋπολογισμός του εμπίπτει στον προϋπολογισμό «για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο» του ιδιαίτερου γραφείου του Αντιπροέδρου της Επιτροπής και καλύπτει τους μισθούς των μελών (που έχουν καθεστώς ειδικών συμβούλων) και τις δαπάνες των επαγγελματικών τους ταξιδίων. Η Γραμματεία του ΕΔΣ αποτελεί μονάδα της Γενικής Γραμματείας της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, τα έξοδά της (επαγγελματικά ταξίδια, πρόσκληση εμπειρογνωμόνων, διοργάνωση εργαστηρίων κ.λπ.) καλύπτονται από τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας.
 4. Το ΕΔΣ είναι προσαρτημένο και εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας της Επιτροπής, και ο ιστότοπός του φιλοξενείται από την Επιτροπή.
61

Οι προαναφερθέντες παράγοντες συντελούν στην ύπαρξη ενός αδύναμου θεσμικού πλαισίου, πράγμα που τονίζει και η ΕΚΤ: η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου βάσει απόφασης της Επιτροπής εντός της οργανωτικής δομής της δεν συνάδει με τα πρότυπα που τίθενται για τους ομολόγους του σε εθνικό επίπεδο46. Το ίδιο ζήτημα έθεσε και το ΔΝΤ47.

62

Επιπλέον, ενώ η «έκθεση των Πέντε Προέδρων» ορίζει ότι το ΕΔΣ «θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει γνωμοδοτήσεις, όταν το κρίνει αναγκαίο», η σχετική απόφαση για το ΕΔΣ κάνει αναφορά μόνο στη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης. Δεν αναφέρει ρητά τη δυνατότητα του ΕΔΣ να δημοσιεύει εκτιμήσεις σε πραγματικό χρόνο ή να εκδίδει δημόσιες γνωμοδοτήσεις, κάτι που σε κάθε περίπτωση προσκρούει στους περιορισμένους πόρους του.

63

Στην πράξη, το ΕΔΣ δημοσιεύει δύο είδη τακτικών εκθέσεων: 1) την αξιολόγηση του δημοσιονομικού προσανατολισμού που ενδείκνυται για τη ζώνη του ευρώ, η οποία δημοσιεύεται τον Ιούνιο, και 2) την ετήσια έκθεση, η οποία δημοσιεύεται στα τέλη του έτους. Επιπλέον, το ΕΔΣ δημοσίευσε πρόσφατα αξιολόγηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ48.

64

Σύμφωνα με την εκτίμησή μας, η ποιότητα ανάλυσης των τεσσάρων εκθέσεων που εκδόθηκαν το 2017 και το 2018 είναι καλή. Αυτό επιβεβαιώθηκε από ενδιαφερόμενα μέρη με τα οποία συζητήσαμε στα κράτη μέλη που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα μας, καθώς και από την έρευνά μας για τα ΑΔΟ. Πράγματι, το 87 % των ΑΔΟ αξιολόγησε την ποιότητα ανάλυσης των εκθέσεων του ΕΔΣ ως «καλή», με το 10 % να την περιγράφει ως «μέτρια» και μόνο το 3% ως «κακή».

65

Στην ετήσια έκθεση, το ΕΔΣ αξιολογεί την εφαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Εκδίδει επίσης, σε ειδική ενότητα, προτάσεις για τη μελλοντική εξέλιξη του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Ωστόσο, ενώ οι ετήσιες εκθέσεις περιέχουν επίσης αξιολόγηση επιλεγμένων πτυχών αποδοτικότητας των ΑΔΟ, όπως η εκ μέρους τους εφαρμογή της αρχής «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» και κατά πόσον διασφαλιζόταν το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, στην ειδική ενότητα με τις προτάσεις δεν αναφέρονταν διόλου τρόποι βελτίωσης της κατάστασης των ΑΔΟ.

66

Επιπλέον, η απόφαση για το ΕΔΣ δεν διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι προτάσεις του ΕΔΣ θα αξιοποιούνταν στην εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής. Μάλιστα, η Επιτροπή μπορεί να παραβλέψει τις προτάσεις που εκδίδει το ΕΔΣ χωρίς να χρειάζεται να παράσχει σχετική αιτιολογία, δεδομένου ότι, σε αντίθεση με ό,τι προτάθηκε στην «έκθεση των Πέντε Προέδρων», δεν δεσμεύεται από την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση». Το θέμα αυτό επισημάνθηκε και από την ΕΚΤ49 και από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή50.

67

Στην απάντησή του στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξήγησε ότι δεν χωρεί αυστηρός παραλληλισμός μεταξύ του ΕΔΣ και των εθνικών ΑΔΟ. Τα εθνικά ΑΔΟ είναι όργανα εποπτείας που παρακολουθούν τη συμμόρφωση των εθνικών πολιτικών με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το ΕΔΣ δεν παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή την εφαρμογή του – είναι ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ισχυρίστηκε ότι η αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» δεν ισχύει στο πλαίσιο αυτό.

68

Η ποιότητα της ανάλυσης και η κριτική που διατυπώνει το ΕΔΣ δείχνουν ότι, παρά το γεγονός ότι εντάσσεται στην Επιτροπή, είναι σε θέση να εκφέρει ανεξάρτητη γνώμη. Ωστόσο, η ανεξαρτησία αυτή βασίζεται αποκλειστικά στην τρέχουσα σύνθεση του ΕΔΣ και όχι στο θεσμικό του πλαίσιο. Από την έρευνά μας προκύπτει ότι τα ΑΔΟ αντιλαμβάνονταν την ανεξαρτησία του ΕΔΣ με ποικίλους τρόπους: το 53 % θεωρούσε ότι το ΕΣΔ έχει «περιορισμένη ανεξαρτησία», ενώ το 47 % θεωρούσε ότι ήταν «πλήρως ανεξάρτητο».

Η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής περιορισμένη μόνο διασφάλιση ότι τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια έχουν ενσωματωθεί και εφαρμόζονται σωστά

69

Οι πρώτες απαιτήσεις που αναπτύχθηκαν για τη ρύθμιση των δημοσιονομικών πλαισίων των κρατών μελών δεν θεσπίστηκαν σε κανονισμό, αλλά έλαβαν τη μορφή οδηγίας. Κατά συνέπεια, για τη μεταφορά των εν λόγω απαιτήσεων στα εθνικά δίκαια απαιτείται περισσότερος χρόνος και τα κράτη μέλη διαθέτουν διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τον τρόπο ενσωμάτωσης.

70

Ωστόσο, η Επιτροπή, στην έκθεση με τίτλο τα «Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011» (που δημοσιεύθηκε το 2012)51, δήλωνε ότι η επιλογή της οδηγίας ανταποκρινόταν στην ανάγκη εξισορρόπησης των απαιτήσεων των κρατών μελών.

71

Αξιολογήσαμε κατά πόσον:

 1. η Επιτροπή ήταν σε θέση να εξαγάγει έγκαιρα συμπεράσματα σχετικά με τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της ΕΕ·
 2. η αξιολόγηση της Επιτροπής παρείχε ουσιαστική πληροφόρηση σχετικά με την ενσωμάτωση και εφαρμογή των ΕΔΠ.

Καθυστερημένα τα συμπεράσματα σχετικά με τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της ΕΕ για λόγους που ενίοτε εκφεύγουν του ελέγχου της Επιτροπής

72

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας 2011/85 στο εθνικό δίκαιο εξέπνευσε την 31η Δεκεμβρίου 2013. Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη εξέδωσαν 323 μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, όμως μόνο 67 από αυτά (20 %) κοινοποιήθηκαν εγκαίρως (βλέπε γράφημα 4). Στην πραγματικότητα, τα κράτη μέλη έπρεπε να ενσωματώσουν ταυτόχρονα στο εθνικό δίκαιο όχι μόνο τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/85, αλλά και όσες απορρέουν από τον κανονισμό 473/2013 και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο.

Γράφημα 4

Κοινοποίηση μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ανά έτος

Πηγή: ΕΕΣ.

73

Δεδομένου ότι δεν μετέφεραν όλα τα κράτη μέλη την οδηγία 2011/85 έως την εκπνοή της προθεσμίας, λίγο μετά η Επιτροπή κίνησε 17 διαδικασίες επί παραβάσει για «μη κοινοποίηση» των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όπως απεικονίζεται στον πίνακα 2, η πλειονότητα αυτών των υποθέσεων (14) ολοκληρώθηκε εντός ενός έτους, διάστημα το οποίο αποτελεί και το όριο αναφοράς της Επιτροπής52. Λόγω της μακράς διαδικασίας ψήφισης του νόμου στη Σλοβενία και την Τσεχία, οι χώρες αυτές ολοκλήρωσαν τη μεταφορά της οδηγίας 2011/85 μόλις το 2018 και το 2019, αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό καθυστέρησε αναπόφευκτα την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για τα 17 κράτη μέλη που υπόκειντο σε διαδικασίες επί παραβάσει.

Πίνακας 2 – Τρέχουσα κατάσταση των διαδικασιών επί παραβάσει λόγω μη κοινοποίησης (Ιούνιος 2019)

Έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει για «μη κοινοποίηση»
27 Ιανουαρίου 2014
BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, HR, IT, CY, LT, LU, MT, AT, SI, FI, UK
Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014 BE, DK, DE, EE, HR, IT, CY, LT, AT, FI, UK ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2014 EL, LU, MT
Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015 BG ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ τον Ιούλιο του 2017 SI ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Εν εξελίξει CZ

Πηγή: ΕΕΣ.

74

Η Επιτροπή δεν ολοκλήρωσε τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης, που συνίστανται σε έλεγχο μεταφοράς και σε έλεγχο συμμόρφωσης, εντός της δικής της περιόδου αναφοράς53, ενώ οι τιμές-στόχος για τις επιδόσεις που είχαν καθοριστεί στα ετήσια σχέδια διαχείρισης της ΓΔ ECFIN για την περίοδο 2014‑2017 επιτεύχθηκαν μόνον εν μέρει.

75

Ως αποτέλεσμα των ελέγχων της για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και τη συμμόρφωση, τον Αύγουστο του 2016 η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες «EU Pilot» για 11 κράτη μέλη, τον Απρίλιο του 2017 για άλλα επτά, και ξανά τον Ιούλιο του 2017 για επτά ακόμη κράτη μέλη. Αυτό αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα σε μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων ενσωμάτωσης και αποφυγής, κατά το δυνατόν, της επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει. Για τα υπόλοιπα τρία κράτη μέλη, έως τον Σεπτέμβριο του 2019 η Επιτροπή δεν είχε ακόμη αποφασίσει αν θα κινήσει διαδικασίες «EU Pilot».

76

Η χρονική αλληλουχία των διαδικασιών «EU Pilot» της ΕΕ (βλέπε πίνακα 3) δεν υπαγορεύθηκε από κάποιο σχέδιο εκτέλεσης, αλλά μάλλον από λειτουργικούς λόγους, δηλαδή από τη διαθεσιμότητα των κρατών μελών να διεξαγάγουν τους διαλόγους μέσω του «EU Pilot» με την Επιτροπή στα αγγλικά για το πρώτο κύμα υποθέσεων και από το επίπεδο εσωτερικής ετοιμότητας της Επιτροπής για το δεύτερο και τρίτο κύμα. Ως εκ τούτου, μερικά κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ με υψηλό δημόσιο χρέος, δηλαδή εκείνα για τα οποία είναι σημαντικότερη η επίτευξη υγιούς δημοσιονομικής θέσης, δεν αξιολογήθηκαν κατά προτεραιότητα (βλέπε γράφημα 5).

77

Το 2014 (ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο), τα επτά κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ για τα οποία η Επιτροπή κίνησε το 2019 διαδικασία «EU Pilot» (βλέπε γράφημα 5, τελευταία στήλη) αντιπροσώπευαν το 77 % του ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ (το 66 % του συνολικού ΑΕγχΠ όλων των κρατών μελών της ΕΕ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και το 56 % του συνδυασμένου ΑΕγχΠ όλων των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου) και το 77 % του δημόσιου χρέους της ζώνης του ευρώ (το 72 % του συνδυασμένου δημόσιου χρέους όλων των κρατών μελών της ΕΕ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και το 60 % του συνδυασμένου δημόσιου χρέους όλων των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου).

Γράφημα 5

Ανάλυση των κρατών μελών ανά κύμα διαδικασιών «EU Pilot»

Πηγή: ΕΕΣ.

78

Οι 18 υποθέσεις «EU Pilot» που κινήθηκαν μέχρι τώρα στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου κύματος περατώθηκαν με σημαντικές καθυστερήσεις και διήρκεσαν κατά μέσο όρο περισσότερες από 65 εβδομάδες, πολύ πάνω από το όριο αναφοράς των 20 εβδομάδων που έχει θέσει η Επιτροπή. Σε τρεις από τις 18 υποθέσεις, παρατηρήσαμε αισθητά μεγάλα χρονικά κενά επικοινωνίας (σχεδόν ενός έτους αν όχι περισσότερο), κατά τα οποία η Επιτροπή ανέμενε από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα απαιτούμενα μέτρα. Αυτές οι τρεις διαδικασίες ολοκληρώθηκαν τελικά εντός δύο ετών από την έναρξή τους. Σε μία περίπτωση, η Επιτροπή απέρριψε τις απαντήσεις του κράτους μέλους (Βέλγιο). Συνολικά, η Επιτροπή περάτωσε έντεκα διαδικασίες «EU Pilot» με θετική αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους. Σε επτά υποθέσεις, η Επιτροπή απέρριψε τις απαντήσεις των κρατών μελών. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, τέσσερις από τις επτά αυτές υποθέσεις περατώθηκαν. Η Επιτροπή συνεχίζει τον ανεπίσημο διάλογό της με τα άλλα κράτη μέλη (βλέπε πίνακα 3), όμως δεν έχει ακόμη κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει54.

Πίνακας 3 – Διάρκεια και κατάσταση των διαδικασιών «EU Pilot» της ΕΕ

* Διάρκεια υπολογισθείσα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Πηγή: ΕΕΣ.

79

Η Επιτροπή χρειάστηκε να κινήσει 17 διαδικασίες επί παραβάσει λόγω «μη κοινοποίησης» (βλέπε σημείο 73) και τα κράτη μέλη χρειάστηκε να θεσπίσουν 102 επιπλέον μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ως αποτέλεσμα των ελέγχων συμμόρφωσης της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015‑2019 (βλέπε γράφημα 4). Εκ των υστέρων, εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι η Επιτροπή υποτίμησε τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν τα κράτη μέλη κατά τη μεταφορά της οδηγίας 2011/85 στο εθνικό δίκαιο και δεν έλαβε προληπτικά μέτρα για να τα διευκολύνει να την υλοποιήσουν εγκαίρως. Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σωστά το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή αναπτύσσει συχνά μια σειρά «εργαλείων προώθησης της συμμόρφωσης» σε διάφορα στάδια του κύκλου πολιτικής55. Ωστόσο, στην περίπτωση της οδηγίας 2011/85 δεν έκανε κάτι τέτοιο.

80

Η Επιτροπή παρέσχε στα κράτη μέλη καθοδήγηση σχετικά με τα ΕΔΠ: εκτός από τις ανταλλαγές κατά τη διάρκεια των διαδικασιών «EU Pilot» της ΕΕ, πραγματοποιήθηκαν επίσης κυρίως ανεπίσημες ανταλλαγές (π.χ. με ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεφωνήματα ή διμερείς συναντήσεις), για παράδειγμα με επανεξέταση των σχεδίων νομοθεσίας των κρατών μελών για την ενσωματωση της οδηγίας 2011/85. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη με τα οποία συνομιλήσαμε, καθώς και από την έρευνα που απευθύναμε στα ΑΔΟ (βλέπε γράφημα 6). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή παρέσχε λιγότερη στήριξη και καθοδήγηση για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των ΕΔΠ από ό,τι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Γράφημα 6

Απάντηση στην έρευνα του ΕΕΣ σχετικά με την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης από την Επιτροπή

Πηγή: Έρευνα του ΕΕΣ.

Οι μέχρι σήμερα αξιολογήσεις της Επιτροπής έχουν περιορισμένη ενημερωτική αξία, για λόγους που έχουν να κάνουν είτε με το χρονοδιάγραμμα είτε με την εντολή

81

Αναλύσαμε τις αξιολογήσεις της Επιτροπής αναφορικά με την οδηγία 2011/85, τη ΣΣΣΔ και τον κανονισμό 473/2013.

Αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας 2011/85

82

Μετά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή καλείται να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας 2011/85.

83

Η Επιτροπή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας 2011/85 κατά τρόπο διαρθρωμένο και συστηματικό. Σχεδιάζει να ξεκινήσει56 μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των απαιτήσεων της οδηγίας 2011/85 από όλα τα κράτη μέλη (βλέπε πίνακα 3).

84

Έως τον Οκτώβριο του 2019, η Επιτροπή δεν είχε ακόμη θέσει σε εφαρμογή στρατηγική που να καθορίζει τη μεθοδολογία, τα κριτήρια, τα ορόσημα και τα παραδοτέα από τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη και έγκαιρη παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας 2011/85.

85

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά τη μεταφορά της οδηγίας 2011/85 στο εθνικό τους δίκαιο, τα κράτη μέλη (για παράδειγμα η Ιταλία και η Ισπανία) δεν έχουν βελτιώσει τις δημοσιονομικές επιδόσεις τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ασκήσει τις εποπτικές αρμοδιότητές της57 μέσω αξιολόγησης επικεντρωμένης στις λειτουργικές επιδόσεις βασικών στοιχείων των ΕΔΠ. Μια τέτοια προσέγγιση χρησιμοποιείται, παραδείγματος χάριν, από το ΔΝΤ στην αξιολόγηση της δημοσιονομικής διαφάνειας που διενεργεί.

86

Εναλλακτικά, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία για τις δημόσιες δαπάνες και τη δημοσιονομική ευθύνη (ΔΔΔΕ). Η ίδια η Επιτροπή, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΓΔ DEVCO), ανέπτυξε τη μεθοδολογία ΔΔΔΕ, από κοινού με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Κατά συνέπεια, διαθέτει, εσωτερικά, τη γνώση που απαιτείται για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ΔΔΔΕ.

87

Εκτός από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της εφαρμογής της, η οδηγία 2011/85 απαιτούσε από την Επιτροπή να προβεί σε επανεξέταση της καταλληλότητας έως τα μέσα Δεκεμβρίου του 2018.

88

Η απαίτηση διενέργειας επανεξέτασης της καταλληλότητας δεν περιλαμβανόταν ρητά στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, αλλά προστέθηκε κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι τα ΜΔΠ αποτελούν κεντρικό στοιχείο των ΕΔΠ και της οδηγίας 2011/85, δεν περιλαμβάνονται ρητά στο πεδίο ανάλυσης της επανεξέτασης της καταλληλότητας. Ωστόσο, επισημαίνουμε την πρόθεση της Επιτροπής να περιλαμβάνει ΜΔΠ στο αντικείμενο της επανεξέτασης αυτής.

89

Παρά την προθεσμία του Δεκεμβρίου του 2018, έως τον Οκτώβριο του 2019 η Επιτροπή δεν είχε δημοσιεύσει ακόμη την επανεξέταση της καταλληλότητας της οδηγίας 2011/85.

90

Ωστόσο, βασιζόμενη σε οικονομική μελέτη, η Επιτροπή κατέληξε τον Ιανουάριο του 2019 στο συμπέρασμα ότι η σε εθνικό επίπεδο ανάληψη δέσμευσης για την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια χάρη στη δημιουργία ισχυρότερων εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων μετά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προτάθηκαν σε επίπεδο ΕΕ58. Η μελέτη εξέτασε τα οικονομετρικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των ΜΔΠ (μετρούμενης με τον δείκτη ΜΔΠ, βλέπε σημείο 04) και του κυκλικά προσαρμοσμένου πρωτογενούς ισοζυγίου. Η ισχυρή αυτή συσχέτιση μπορεί να ιδωθεί ως ένδειξη θετικής επίδρασης στη δημοσιονομική πειθαρχία, που απορρέει από την ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο.

91

Ο δείκτης ΜΔΠ αξιολογεί την ποιότητα των ΕΔΠ με βάση 11 κριτήρια (βλέπε πίνακα 4). Μία από τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/85 δεν καλύπτεται από κανένα κριτήριο, ενώ έξι από τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/85, αλλά σε άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία η Επιτροπή κρίνει επιθυμητά.

Πίνακας 4 – Σύγκριση μεταξύ των απαιτήσεων της οδηγίας 2011/85 σχετικά με τα ΜΔΠ και των κριτηρίων του δείκτη ΜΔΠ, τόσο για την παλαιά όσο και για τη νέα (βελτιστοποιημένη) μεθοδολογία

Σημ.: : δεν περιλαμβάνεται.

Πηγή: ΕΕΣ.

92

Εντούτοις, η ανάλυση αυτή, καίτοι πολύτιμη, δεν μπορεί να θεωρηθεί επανεξέταση της καταλληλότητας της οδηγίας 2011/85 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα ΜΔΠ, για τους εξής λόγους:

 • Ο δείκτης ΜΔΠ που χρησιμοποιείται στην ανάλυση αυτή, βασίζεται στη βάση δεδομένων της δημοσιονομικής διακυβέρνησης (βλέπε σημείο 04), η οποία τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο με πληροφορίες που παρέχουν οι εθνικές αρχές, και όχι με στοιχεία αυτόνομης αξιολόγησης της λειτουργίας των ΕΔΠ από την Επιτροπή.
 • Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση του δείκτη και οι απαιτήσεις της οδηγίας 2011/85 αλληλοεπικαλύπτονται εν μέρει μόνο (βλέπε σημείο 91).
 • Η βελτίωση του δείκτη ΜΔΠ μπορεί απλώς να αντανακλά την ψήφιση δημοσιονομικής μεταρρύθμισης, ακόμη και αν δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, δηλαδή ο δείκτης μπορεί απλώς να αντικατοπτρίζει τη συμμόρφωση του σχεδιασμού του και όχι την πραγματική του λειτουργία (βλέπε πλαίσιο 4).
 • Ο δείκτης ΜΔΠ καλύπτει την περίοδο 2006‑2015· εντούτοις, το 2015 προηγείται της έναρξης των διαδικασιών «EU pilot», πράγμα που σημαίνει ότι ο δείκτης δεν ήταν δυνατό να αντανακλά την αξιολόγηση της Επιτροπής ούτε σχετικά με τη μεταφορά ούτε σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/85.
 • Ο δείκτης ΜΔΠ δείχνει βελτίωση (αύξηση στη βαθμολογία) για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, το 2011 ή σε προηγούμενα έτη, με εξαίρεση τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία (μικρές αυξήσεις το 2012, 2013 και 2015, αντίστοιχα) και το Λουξεμβούργο (2014). Ωστόσο, οι βελτιώσεις που σημειώθηκαν το 2011 και τα προηγούμενα έτη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο της οδηγίας 2011/85, η οποία τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 13 Δεκεμβρίου 2011. Τα κράτη μέλη που τελούσαν σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας (Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λετονία, Ισπανία και Πορτογαλία) σημείωσαν επίσης βελτιώσεις, όπως και ένα κράτος μέλος κατά τη διαδικασία ένταξης στο ευρώ (Λιθουανία). Ωστόσο, η ανάλυση της Επιτροπής, μολονότι αναγνωρίζει τον ρόλο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής, δεν αποσυνδέει τον αντίκτυπο της οδηγίας 2011/85 από τον αντίκτυπο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής ή από την προσπάθεια του κράτους μέλους να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ.

Πλαίσιο 4

Παραδείγματα αύξησης της βαθμολογίας του δείκτη ΜΔΠ που συνδέεται με την ψήφιση και όχι με την πραγματική εφαρμογή δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων

Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή είχε αναβαθμίσει τον δείκτη ΜΔΠ ορισμένων από τα κράτη μέλη στο δείγμα μας (Ιταλία, Λετονία και Λουξεμβούργο) αμέσως μετά την εκ μέρους τους θέσπιση δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων (το 2009, 2013 και 2014, αντίστοιχα), παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή των εν λόγω μεταρρυθμίσεων (και ως εκ τούτου των αποτελεσμάτων τους) ήταν σταδιακή και δεν είχε ολοκληρωθεί έως το 2015.

Όσον αφορά την Ιταλία, ψηφίστηκε νέος νόμος περί λογιστικής το 2009, με την πάροδο του χρόνου όμως χρειάστηκε να εγκριθούν αρκετές δευτερεύουσες νομοθετικές πράξεις. Η διαδικασία μεταφοράς εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη (σύμφωνα με αναφορές από το υπουργείο Οικονομικών).

Όσον αφορά το Λουξεμβούργο και τη Λετονία, κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών «EU Pilot», η Επιτροπή εντόπισε κενά μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που είχαν θεσπιστεί και των απαιτήσεων της οδηγίας 2011/85, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ολοκλήρωση των διαδικασιών «EU Pilot». Οι εθνικές αρχές χρειάστηκε να συμπληρώσουν τα κενά αυτά με νομοθετικές ή διοικητικές τροποποιήσεις, οι οποίες έλαβαν βέβαια χώρα –και, ως εκ τούτου, τέθηκαν σε ισχύ– μετά την καταληκτική ημερομηνία για την οικονομετρική ανάλυση.

Αξιολόγηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου

93

Βάσει της ΣΣΣΔ, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει «σε εύθετο χρόνο» έκθεση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο (βλέπε σημείο 06). Βάσει των πληροφοριών που διαβίβασαν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της στις 22 Φεβρουαρίου 201759. Σύμφωνα με την εντολή της, η εκτίμηση της Επιτροπής επικεντρώνεται στη νομική συμμόρφωση των εθνικών διατάξεων. Δεν έλαβε εντολή προς αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των νέων εθνικών κανόνων που μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο το Δημοσιονομικό Σύμφωνο.

94

Τα κυριότερα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την έκθεση είναι τα εξής:

 • Όλα τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή δεσμευτικό κανόνα περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, αν και μόνο ορισμένα εξ αυτών σε επίπεδο συντάγματος.
 • Τα κράτη μέλη εμφανίζουν διαφορές στον ορισμό των εξαιρετικών περιστάσεων που επιτρέπουν την προσωρινή παρέκκλιση από τον ΜΔΣ τους.
 • Τα κράτη μέλη εμφανίζουν διαφορές όσον αφορά τον βαθμό αυτοματοποίησης του μηχανισμού διόρθωσης αλλά και ως προς το πεδίο εφαρμογής των απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων.
 • Θεσπίστηκαν νομοθετικές διατάξεις σε όλα τα κράτη μέλη για τη σύσταση ΑΔΟ, παρά τις επιφυλάξεις της Επιτροπής σε μερικές περιπτώσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας ορισμένων εξ αυτών.
 • πολλά κράτη μέλη δεν είχαν ενσωματώσει ακόμη στο νομικό τους πλαίσιο την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» (σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση οφείλει να παρέχει αιτιολόγηση οσάκις δεν συμμορφώνεται με τις εκτιμήσεις του ΑΔΟ), δεσμεύθηκαν όμως να την εφαρμόσουν δεόντως.
95

Η συνολική αξιολόγηση της Επιτροπής ήταν θετική, μολονότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Δημοσιονομικού Συμφώνου ήταν αργή και ελλιπής. Επί της ουσίας, η θετική αξιολόγηση της Επιτροπής ως προς τη συμμόρφωση των 16 κρατών μελών τελούσε υπό την αίρεση της εκ μέρους τους υλοποίησης των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ΕΚΤ60, οι δεσμεύσεις δεν υποκαθιστούν επαρκώς τις νομικές διατάξεις, στον βαθμό που δεν καθίσταται δυνατός ο εξαναγκασμός στην εφαρμογή τους. Συνεπώς, η αξιολόγηση της Επιτροπής δεν ήταν πλήρης και το γεγονός ότι αυτή αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις αποδυνάμωσε τις απαιτήσεις.

Αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού 473/2013

96

Τον Νοέμβριο του 2014, η Επιτροπή πραγματοποίησε μια πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού 473/2013 στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οικονομικής διακυβέρνησης που καλύπτει τις νομοθετικές πράξεις του «εξαπτύχου» και του «διπτύχου». Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος από την αξιολόγηση, καθώς αυτή διενεργήθηκε πολύ νωρίς μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού 473/2013. Η επόμενη αξιολόγηση αναμένεται στα τέλη του 2019.

97

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τα ΕΔΠ και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου61, αν και σε περιορισμένο βαθμό: αξιολογεί κατά πόσον οι δημοσιονομικές θέσεις των κρατών μελών προσεγγίζουν τον ΜΔΣ τους (βλέπε σημείο 46), δεν αξιολογεί όμως λεπτομερώς τη λειτουργία των υποκείμενων ΕΔΠ. Στο γράφημα 7 παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα διάφορα βήματα.

Γράφημα 7

Η αξιολόγηση των ΕΔΠ από την Επιτροπή κατά τα διάφορα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Πηγή: ΕΕΣ.

Συμπεράσματα και συστάσεις

98

Εξετάσαμε κατά πόσον τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την ενίσχυση των δημοσιονομικών πλαισίων των κρατών μελών της ΕΕ απέφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με την πρόταση της οδηγίας 2011/85 και του κανονισμού 437/2013, που έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά και με το σχέδιο οδηγίας του 2017, για το οποίο η νομοθετική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η Επιτροπή συνέβαλε στην προώθηση βελτιώσεων στα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια (σημείο 17).

99

Ωστόσο, μένει ακόμη ασαφές το πώς η Επιτροπή θα ελαχιστοποιήσει τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των αξιολογήσεων της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ που διενεργούν, αφενός, η Επιτροπή και, αφετέρου, τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια, στις περιπτώσεις που αμφότεροι αξιολογούν τη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς.

100

Έχουν υπάρξει περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή και το ανεξάρτητο δημοσιονομικό όργανο κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Ένας λόγος για αυτό είναι ότι, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, η Επιτροπή ασκεί πλήρως τη διακριτική ευχέρεια που της παρέχει το δίκαιο της ΕΕ και την εξουσία της να ερμηνεύει τη διακριτική αυτή ευχέρεια. Αυτό ισχύει κυρίως για τις «εξαιρετικές περιστάσεις», οι οποίες αποτελούν αποδεκτή αιτιολογία για την ελάφρυνση των απαιτήσεων προσαρμογής για τα κράτη μέλη που δεν έχουν επιτύχει ακόμη τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους (σημεία 45 έως 55).

Σύσταση 1 – Αξιολογήσεις της συμμόρφωσης από την Επιτροπή και τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα μπορούν να εκπληρώσουν τον ρόλο τους αποτελεσματικά και προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των αξιολογήσεων της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ που διενεργούν η Επιτροπή και τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια, η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία με τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα.

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: από το 2020.

101

Στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ υπάρχει σειρά απαιτήσεων που αφορούν τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια και τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα και οι οποίες υπολείπονται των διεθνών προτύπων και των βέλτιστων πρακτικών που έχουν θέσει το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ, ενώ συχνά δεν συμβαδίζουν με τις θέσεις που διατυπώνονται σε οικονομικές μελέτες που δημοσιεύει η ίδια η Επιτροπή. Το σχέδιο οδηγίας του 2017, εφόσον εγκριθεί, θα διορθώσει εν μέρει μόνο τις αδυναμίες αυτές (σημεία 18 έως 41).

Σύσταση 2 – Απαιτήσεις επανεξέτασης των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων

Προκειμένου να ενισχυθούν τα δημοσιονομικά πλαίσια, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τις απαιτήσεις που διέπουν τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια και τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, και να προτείνει μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση του πεδίου εφαρμογής και της αποτελεσματικότητάς τους. Η Επιτροπή πρέπει να βασίσει την πρωτοβουλία αυτή στις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, καθώς και στα αποτελέσματα της επανεξέτασης της καταλληλότητας και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης και εφαρμογής της οδηγίας 2011/85 και του κανονισμού 473/2013.

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» (στα οποία περιλαμβάνονται η οδηγία 2011/85 και ο κανονισμός 473/2013).

102

Η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου περιορίζεται εξαιτίας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του. Εξάλλου, δεν ισχύει για την Επιτροπή η αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» (σημεία 56 έως 68).

Σύσταση 3 – Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Προκειμένου να ενισχυθούν η επιβολή των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και η ανεξάρτητη αξιολόγηση των εργασιών της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την εθνική διάσταση, η Επιτροπή πρέπει:

 1. να επανεξετάσει την εντολή όπως και το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου και να δημοσιεύσει συμπεράσματα και, σε περίπτωση που δεν προταθούν αλλαγές, σχετική αιτιολόγηση·
 2. να εφαρμόσει την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση», βάσει της οποίας η Επιτροπή πρέπει να αιτιολογεί δημοσίως περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συμμορφώνεται με τις αξιολογήσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Χρονοδιάγραμμα: εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» (στα οποία περιλαμβάνονται η οδηγία 2011/85 και ο κανονισμός 473/2013).

103

Η Επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/85, οι οποίες περιλάμβαναν ελέγχους μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και συμμόρφωσης (σημεία 72 έως 80).

104

Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ (οδηγία 2011/85 και κανονισμός 473/2013) είτε δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί είτε διεξήχθησαν σε τόσο πρώιμο στάδιο της μεταφοράς ώστε είναι άνευ χρησιμότητας (σημεία 84 έως 92 και 96).

105

H τρέχουσα παρακολούθηση από την Επιτροπή των εξελίξεων σχετικά με τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στη βάση δεδομένων της δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Τροφοδοτείται με πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο και όχι στην πραγματική λειτουργία (σημείο 92).

Σύσταση 4 – Ενίσχυση της επιβολής των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων

Προκειμένου να αξιολογηθεί εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που ορίζονται στις νομικές πράξεις (οδηγία 2011/85 και κανονισμός 473/2013), και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρέλθει έξι με οκτώ έτη από την έγκρισή τους, η Επιτροπή πρέπει:

 1. να ολοκληρώσει αμελλητί την αξιολόγηση της συμμόρφωσης·
 2. να διεξαγάγει και να δημοσιεύσει το συντομότερο δυνατό συνολική επανεξέταση της καταλληλότητας της οδηγίας 2011/85·
 3. να αναθεωρήσει τα ερωτηματολόγια της βάσης δεδομένων της δημοσιονομικής διακυβέρνησης ή να προσδιορίσει κάποιο άλλο κατάλληλο εργαλείο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η τακτική υποβολή αναλυτικών στοιχείων σχετικά με την πραγματική λειτουργία των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων·
 4. να παρακολουθεί τακτικά τη λειτουργία των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων μέσω δομημένης μεθοδολογίας που θα επικεντρώνεται στις λειτουργικές επιδόσεις βασικών στοιχείων των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων. Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τη συνέχεια που δίδεται σε κάθε σημαντική αδυναμία που εντοπίζεται.

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης ως προς το στοιχείο α): έως τα μέσα του 2020, ως προς το στοιχείο β): έως τα τέλη του 2019, ως προς το στοιχείο γ): έως τα τέλη του 2020 και ως προς το στοιχείο δ): από το 2021.

Η παρούσα γνώμη εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Alex Brenninkmeijer, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, στις 15 Οκτωβρίου 2019.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner Lehne
Πρόεδρος

Παραρτήματα

Παράρτημα I – Χρονοδιάγραμμα της σχετικής νομικής βάσης και των δημοσιεύσεων

Πηγή: ΕΕΣ.

Παράρτημα II – Η θέση της Επιτροπής σχετικά με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο

(i) Ενιαία διαδικασία για την προετοιμασία του ΜΔΠ και του ετήσιου προϋπολογισμού και πλήρως ενοποίηση των σχετικών εγγράφων

01

Η Επιτροπή είχε αναγνωρίσει ήδη από το 2011 το πρόβλημα ότι ενώ τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης (ΠΣΣ) παρουσιάζονται ήδη υπό πολυετή προοπτική, τα συγκεκριμένα έγγραφα πολιτικής παραμένουν περιορισμένης πολιτικής σημασίας στην εγχώρια συζήτηση γύρω από τις δημοσιονομικές στρατηγικές παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη υποτίθεται ότι καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τους βάσει των ΠΣΣ62. Επίσης, στην ενδιάμεση έκθεση προόδου της του 2012 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/85, η Επιτροπή αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση του ΜΔΠ στον ετήσιο κύκλο του προϋπολογισμού, καθώς και στην πλήρως ενσωματωμένη τεκμηρίωση, ως βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά63.

ii) Μελλοντοστραφείς έλεγχοι δαπανών που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα μεσοπρόθεσμα σχέδια.

02

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τη μεταφορά πιστώσεων, η Επιτροπή επεσήμανε την ανάγκη να καθοριστούν όρια για τις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις που μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο(-α) οικονομικό(-ά) έτος(-ή), διαφορετικά οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να μειώσουν σε κάποιον βαθμό την αυστηρότητα και την προβλεπτική ικανότητα του πλαισίου64. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο καθορισμός κατάλληλων αποθεματικών για απρόβλεπτες δαπάνες και συναφών κανόνων πρόσβασης αποτελεί απαραίτητο χαρακτηριστικό για ένα πολυετές πλαίσιο65.

iii) Μηχανισμός λογοδοσίας66

03

Σημειώνεται επίσης ότι η έλλειψη διατάξεων σχετικά με την παρακολούθηση της πολυετούς εκτέλεσης του προϋπολογισμού δεν συνάδει με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις για τα ΜΔΠ. Πράγματι, από το 2006, η μεθοδολογία της Επιτροπής για τον υπολογισμό του δείκτη ΜΔΠ θεωρεί την παρακολούθηση και την επιβολή των πολυετών δημοσιονομικών στόχων μία από τις πέντε διαστάσεις για την αξιολόγηση της ποιότητας των ΜΔΠ στα κράτη μέλη67. Επιπλέον, η Επιτροπή αναγνώρισε ήδη το 2007 ότι η έλλειψη παρακολούθησης αποτελεί αδυναμία σε όλα τα κράτη μέλη68. Περαιτέρω, η Επιτροπή επανέλαβε το 2010 ότι η ανάλυση των αποκλίσεων από την προβλεπόμενη δημοσιονομική πορεία, καθώς και οι μηχανισμοί παρακολούθησης και διόρθωσης, αποτελούν βασικά στοιχεία κατά τον σχεδιασμό των ΜΔΠ69.

Παράρτημα III – Ετερογένεια των ανεξάρτητων δημοσιονομικών οργάνων

Μέλη Δ.Σ. Ανθρώπινοι πόροι Συγκρότηση του ΑΔΟ Προϋπολογισμός του ΑΔΟ Εξωτερική αξιολόγηση
Αριθμός Διάρκεια της θητείας (έτη) Ανανεώσιμη θητεία Αριθμός (ΙΠΑ*) Η διοίκηση έχει πλήρη ελευθερία να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό Αυτόνομο ή προσαρτημένο Πηγή Ποσό το 2017 (σε εκατ. ευρώ)
Γαλλία Ανώτατο Συμβούλιο Δημόσιων Οικονομικών 11 5 ΝΑΙ Μία φορά 3/4 ΝΑΙ Προσαρτημένο στην Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου Υποπρόγραμμα στον προϋπολογισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου 0,8 μ.δ.
Ελλάδα Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 5 4/6 ΝΑΙ Μία φορά 13 ΟΧΙ Αυτόνομο Τριμηνιαίες μεταφορές από τον κρατικό προϋπολογισμό 1,1 Τεχνική αξιολόγηση κάθε 4ετία
Ιταλία Κοινοβουλευτική Υπηρεσία Προϋπολογισμού (UPB) 3 6 ΟΧΙ μ.δ. 24 ΝΑΙ Προσαρτημένο στο Κοινοβούλιο Χρηματοδότηση παρέχεται εξίσου από τα δύο Σώματα του Κοινοβουλίου 6 μ.δ.
Λετονία Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πειθαρχίας 6 6 ΝΑΙ Δύο φορές 2 ΟΧΙ Αυτόνομο Υποπρόγραμμα στον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών 0,19 μ.δ.
Λουξεμβούργο Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιων Οικονομικών 7 4 ΝΑΙ Δεν καθορίζεται όριο 2 ΟΧΙ Προσαρτημένο στο υπουργείο Οικονομικών Υποπρόγραμμα στον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών 0,1 μ.δ.
Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών και Οικονομικών Μελετών (STATEC) μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 160 ΝΑΙ Προσαρτημένο στο υπουργείο Οικονομίας Υποπρόγραμμα στον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομίας 22,7 μ.δ.
Κάτω Χώρες Ολλανδική Υπηρεσία Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής (CPB) 3 7 ΟΧΙ μ.δ. 117 ΝΑΙ Προσαρτημένο στο υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων 80 % εφάπαξ χρηματοδότηση από το υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων
20 % χρηματοδότηση από υπουργεία βάσει έργων
15,4 Αξιολόγηση ομοτίμων από ακαδημαϊκούς και από πελάτες κάθε 5ετία
Διεύθυνση Συμβουλευτικής του Συμβουλίου της Επικρατείας 22 Εφ’ όρου ζωής μ.δ. μ.δ. 3 ΝΑΙ Προσαρτημένο στο Συμβούλιο της Επικρατείας Αυτόνομο κεφάλαιο στον κρατικό προϋπολογισμό 0,32 μ.δ.
Πορτογαλία Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών (CFP) 5 7 ΟΧΙ μ.δ. 18 ΝΑΙ Αυτόνομο Ετήσια μεταφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό 2,6 Αναθεώρηση του ΟΟΣΑ που διεξήχθη το 2019
ΝΑΙ για τα μη εκτελεστικά μέλη Μία φορά
Ισπανία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης (AiReF) 4 6 ΟΧΙ μ.δ. 35 ΝΑΙ Προσαρτημένο στο υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός από τον νόμο για τον γενικό προϋπολογισμό του κράτους + τέλος που χρεώνεται στους δημόσιους φορείς για την εποπτεία της AiReF 5,07 Αναθεώρηση του ΟΟΣΑ που διεξήχθη το 2017

* ΙΠΑ: Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης.

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.

Παράρτημα IV – Οι δημοσιονομικοί κανόνες στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο

Προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης Δημοσιονομικό Σύμφωνο
Στόχος Απαίτηση σχεδόν ισοσκελισμένης ή πλεονασματικής δημοσιονομικής θέσης, κάτι που σημαίνει διαρθρωτικό ισοζύγιο στο επίπεδο ή πάνω από τον ΜΔΣ Η δημοσιονομική θέση της γενικής κυβέρνησης ενός συμβαλλόμενου μέρους πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική (δηλαδή διαρθρωτικό ισοζύγιο ≥ ΜΔΣ)
Προδιαγραφή Ειδικός ανά χώρα ΜΔΣ με όριο -1% του ΑΕγχΠ για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ Ειδικός ανά χώρα ΜΔΣ, όπως ορίζεται στο ΣΣΑ, με όριο -0.5% του ΑΕγχΠ για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ (ή -1% εάν ο λόγος του χρέους προς το ΑΕγχΠ «είναι σημαντικά κάτω του 60% και όταν οι κίνδυνοι όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών είναι χαμηλοί»)
Δείκτης αναφοράς δαπανών: οι δαπάνες αφαιρουμένων των μέτρων διακριτικής ευχέρειας θα πρέπει να αυξάνονται ≤ μεσοπρόθεσμο δυνητικό ΑΕγχΠ
Πορεία προσαρμογής 0,5% του ΑΕγχΠ ως δείκτης αναφοράς (περισσότερο σε καλές περιόδους, λιγότερο σε κακές) Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ταχεία σύγκλιση προς τους αντίστοιχους ΜΔΣ τους. Το χρονοδιάγραμμα για τη σύγκλιση αυτή προτείνεται από την Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς ανά χώρα κινδύνους διατηρησιμότητας.
Πιθανές προσωρινές αποκλίσεις από τον ΜΔΣ ή την πορεία προσαρμογής προς αυτόν σε περίπτωση: Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αποκλίνουν προσωρινά από τον αντίστοιχο ΜΔΣ τους ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν μόνο σε «εξαιρετικές περιστάσεις».
 • υλοποίησης μεγάλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν επαληθεύσιμο αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών – έμφαση στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος
 • ασυνήθιστου γεγονότος εκτός του ελέγχου του οικείου κράτους μέλους, το οποίο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική του κατάσταση
 • ασυνήθιστου γεγονότος εκτός του ελέγχου του οικείου συμβαλλόμενου μέρους, το οποίο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση της γενικής κυβέρνησης
 • περιόδων σοβαρής οικονομικής ύφεσης για τη ζώνη του ευρώ ή την Ένωση συνολικώς, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο μεσοπρόθεσμα τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών
 • περιόδων σοβαρής οικονομικής ύφεσης, όπως ορίζεται στο αναθεωρημένο ΣΣΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η προσωρινή απόκλιση του οικείου συμβαλλόμενου μέρους δεν θέτει σε κίνδυνο μεσοπρόθεσμα τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών
Μέτρο επιβολής Διαδικασία για τη διόρθωση σημαντικής απόκλισης Μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης (βάσει κοινών αρχών που θα προτείνει η Επιτροπή)
Συνολική αξιολόγηση Οδηγός για το ΣΣΑ (Έκδοση 2018, σ. 23):
«Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προληπτικού σκέλους εκτιμάται βάσει προσέγγισης δύο πυλώνων. Η αξιολόγηση του διαρθρωτικού ισοζυγίου, που αποτελεί τον έναν πυλώνα, συμπληρώνεται από την ανάλυση του ρυθμού αύξησης ενός αθροίσματος δαπανών, αφαιρουμένων των μέτρων διακριτικής ευχέρειας για τα έσοδα, το οποίο αποτελεί τον άλλο πυλώνα».
ΣΣΣΔ, άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β)

«Η πρόοδος που συντελείται προς την κατεύθυνση του μεσοπρόθεσμου στόχου και η τήρηση του στόχου αυτού αξιολογούνται βάσει συνολικής εκτίμησης με σημείο αναφοράς το διαρθρωτικό ισοζύγιο, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης δαπανών αφαιρουμένων των μέτρων διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των εσόδων, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

Ακρωνύμια και συντομογραφίες

ΑΔΟ: Ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα

ΑΕγχΠ: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

ΓΔ ECFIN: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων

ΔΔΔΕ: Δημόσιες δαπάνες και δημοσιονομική ευθύνη

ΔΝΤ: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

ΕΔΠ: Εθνικό Δημοσιονομικό Πλαίσιο

ΕΔΣ: Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΜΔΠ: Μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο

ΜΔΣ: Μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος

ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ΣΑΧ: Σύσταση ανά χώρα

ΣΛΕΕ: Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΣΑ: Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

ΣΣΣΔ: Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Συμβούλιο Ecofin: Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων

Συμβούλιο: Συμβούλιο της ΕΕ

Γλωσσάριο

«Δίπτυχο»: Δέσμη δύο νομοθετικών μέτρων της ΕΕ (κανονισμοί 472 και 473) που εγκρίθηκαν τον Μάιο του 2013 με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ.

«Εξάπτυχο»: Δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ η οποία αποτελείται από έξι νομοθετικά μέτρα (πέντε κανονισμούς και την οδηγία 2011/85) που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2011.

Ανεξάρτητο δημοσιονομικό όργανο (ΑΔΟ): Δημόσιος φορέας που προάγει την υγιή δημοσιονομική πολιτική και τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά με την εκτέλεση ποικίλων καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων και εκτιμήσεων της δημοσιονομικής συμμόρφωσης.

Αξιολογήσεις συμμόρφωσης: Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης και της συμμόρφωσης της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο οδηγίας της ΕΕ.

Αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης: Υποχρέωση εφαρμογής διορθωτικών μέτρων που ενεργοποιείται αυτομάτως σε περίπτωση που παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή την πορεία προσαρμογής σε αυτόν.

Βάση δεδομένων της δημοσιονομικής διακυβέρνησης: Εργαλείο της Επιτροπής που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα κύρια στοιχεία των πλαισίων δημοσιονομικής διακυβέρνησης των κρατών μελών, και συγκεκριμένα για τους εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες, τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα και τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια.

Δημοσιονομικές αποδόσεις: Η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με σκοπό την ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δημοσιονομικό Σύμφωνο: Συμφωνία για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας που συνήφθη από 22 συμβαλλόμενα μέρη, από τα συνολικά 25 που υπέγραψαν τη διακυβερνητική Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Δημοσιονομικός κανόνας: Μόνιμος περιορισμός στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, εκφραζόμενος συχνά ως αριθμητικό ανώτατο όριο ή τιμή-στόχος σε συνάρτηση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ο οποίος εφαρμόζεται σε δείκτη δημοσιονομικών επιδόσεων.

Διαδικασία «EU pilot» της ΕΕ: Άτυπος διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και ενός κράτους μέλους σχετικά με ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, πριν από την έναρξη επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει.

Διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ): Μηχανισμός εποπτείας που αποσκοπεί στον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εμφάνισης δυνητικά επιβλαβών μακροοικονομικών ανισορροπιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική σταθερότητα ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους, της ζώνης του ευρώ ή της ΕΕ συνολικά.

Διαρθρωτικό ισοζύγιο: Το πραγματικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα αφαιρουμένης της κυκλικής συνιστώσας και των εφάπαξ και λοιπών προσωρινών μέτρων. Το διαρθρωτικό ισοζύγιο αποτελεί μέτρο της βασικής τάσης του δημοσιονομικού αποτελέσματος.

Δίκτυο των ΑΔΟ της ΕΕ (Network of EU IFIs): Πλατφόρμα που συστάθηκε το 2015 για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειρογνωσίας, καθώς και για τη συγκέντρωση πόρων. Ανοικτή σε όλους τους ανεξάρτητους φορείς δημοσιονομικής εποπτείας που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, υπό την προεδρία ενός από τα ΑΔΟ.

Διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που κινείται από το Συμβούλιο κατόπιν σύστασης της Επιτροπής κατά οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ υπερβαίνει το ανώτατο όριο του δημοσιονομικού ελλείμματος που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ. Η διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια που μπορεί δυνητικά να καταλήξουν στην επιβολή κυρώσεων, και αποσκοπεί να ωθήσει το κράτος μέλος να θέσει υπό έλεγχο το δημοσιονομικό του έλλειμμα· αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ομαλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Ο κύριος στόχος του προληπτικού σκέλους, όπως ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, ήταν να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα συγκλίνουν ταχέως προς μια σχεδόν ισοσκελισμένη ή πλεονασματική δημοσιονομική κατάσταση, η οποία θα τους επέτρεπε στη συνέχεια να αντιμετωπίζουν τις συνήθεις κυκλικές διακυμάνσεις διατηρώντας το ονομαστικό έλλειμμα εντός του ορίου του 3%.

Δυνητικό προϊόν: Θεωρητική έννοια του ύψους του προϊόντος (ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος) σε μια δεδομένη στιγμή, με σταθερό πληθωρισμό. Αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου με ρυθμό που δεν είναι απαραίτητα σταθερός. Τόσο το επίπεδο όσο και ο ρυθμός ανάπτυξης δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα, αλλά πρέπει να εκτιμηθούν.

Εθνικό Δημοσιονομικό Πλαίσιο: Ρυθμίσεις, διαδικασίες, κανόνες και θεσμοί που διέπουν τις δημοσιονομικές πολιτικές.

Έλεγχος μεταφοράς: Αξιολόγηση της ακρίβειας/συμβατότητας των εθνικών μέτρων μεταφοράς με τις διατάξεις της οδηγίας.

Έλεγχος συμμόρφωσης: Αρχικός έλεγχος τού κατά πόσον καλύπτονται όλες οι αναγκαίες διατάξεις μιας οδηγίας από τα εθνικά μέτρα μεταφοράς.

Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (ΕΟΠ): Συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου Ecofin και της Επιτροπής που συμβάλλει στην επίτευξη συναίνεσης για την οικονομική πολιτική (μεταξύ άλλων για την απασχόληση και ανάπτυξη) και τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ): Συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, προτείνοντας αλλαγές στο δημοσιονομικό πλαίσιο και πραγματοποιώντας οικονομικές αξιολογήσεις.

Ευρωπαϊκό δίκτυο ΑΔΟ (EUNIFI): Ομάδα υπό την υποστήριξη της Επιτροπής που συστάθηκε το 2013 από εθνικά ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία της Επιτροπής.

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Ο ετήσιος κύκλος που παρέχει το πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ και για την παρακολούθηση της προόδου, ιδίως των δημοσιονομικών πολιτικών, όπως καθορίζονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Εφαρμογή: Η ενέργεια της θέσης σε ισχύ της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Κανόνας περί δαπανών: Μακροχρόνιο όριο για τις απόλυτες δαπάνες ή για τον ρυθμό αύξησης των δαπανών.

Κανόνας περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού: Η δημοσιονομική θέση της γενικής κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική. Τόσο στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης όσο και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ο κανόνας αυτός θεωρείται ότι τηρείται εάν το ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης βρίσκεται στον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό του στόχο.

Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ): Δημοσιονομικές ρυθμίσεις που επεκτείνουν τον ορίζοντα για τη χάραξη δημοσιονομικής πολιτικής πέρα από το ετήσιο χρονοδιάγραμμα του προϋπολογισμού.

Μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος (ΜΔΣ): Ειδικός ανά χώρα στόχος της δημοσιονομικής πολιτικής που καθορίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που είναι για τα περισσότερα κράτη μέλη -1 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. και κάπως αυστηρότερος για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, -0,5 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, εκτός εάν έχουν χαμηλό δείκτη χρέους.

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο: Έγκριση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος εθνικών διατάξεων κατ’ εφαρμογή οδηγίας της ΕΕ, εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Πρόγραμμα σταθερότητας και σύγκλισης: Στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως έγγραφο που θα παρουσιάζει τα δημοσιονομικά τους σχέδια για τα επόμενα τρία έτη. Χρησιμοποιείται από την Επιτροπή και τους υπουργούς Οικονομικών για να αξιολογηθεί κατά πόσον οι χώρες βρίσκονται σε καλό δρόμο για να επιτύχουν τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό τους στόχο. Οι χώρες της ζώνης του ευρώ υποβάλλουν «προγράμματα σταθερότητας», ενώ τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ υποβάλλουν «προγράμματα σύγκλισης».

Πρωτογενές ισοζύγιο: Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα αφαιρουμένων των πληρωμών τόκων για το δημόσιο χρέος.

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ): Σύνολο κανόνων που εγκρίθηκαν το 1997 με σκοπό την εγγύηση της σταθερότητας στην οικονομική και νομισματική ένωση, διασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη επιδιώκουν υγιή δημόσια οικονομικά και συντονίζουν τις δημοσιονομικές τους πολιτικές.

Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ): Διακυβερνητική συνθήκη η οποία εγκρίθηκε το 2012 και θεσπίζει κανόνες που προωθούν τη δημοσιονομική πειθαρχία και τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και βελτιώνουν τη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ.

Σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος: Έγγραφο που υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή οι κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ και χρησιμεύει ως βάση για τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής.

Απαντήσεις της Επιτροπής

Σύνοψη

I

Η Επιτροπή επικροτεί τον έλεγχο επιδόσεων που διενεργήθηκε από το Συνέδριο σχετικά με τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η Επιτροπή πρωτοστατεί στις προσπάθειες της Ένωσης για βελτίωση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Αξιοποιώντας τις εκτενείς της γνώσεις σχετικά με το θέμα των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων (ΕΔΠ), η Επιτροπή υπέβαλε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση βασικών απαιτήσεων όσον αφορά τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών, οι οποίες αποσκοπούσαν στη βελτίωση της διαχείρισης των εθνικών δημόσιων οικονομικών και στην προώθηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής εκπονήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, υπό την πίεση της κρίσης, και εγκρίθηκαν από τους συννομοθέτες έπειτα από παρατεταμένες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Οι επακόλουθες ενέργειες της Επιτροπής εστιάστηκαν στην υλοποίηση του συμφωνηθέντος πλαισίου και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα αυτό.

II

Η περίμετρος των απαιτήσεων της ΕΕ για τα ΕΔΠ εκτείνεται πέραν των τομέων των ανεξάρτητων δημοσιονομικών οργάνων, των δημοσιονομικών κανόνων και των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών πλαισίων. Ειδικότερα, καθορίζονται σημαντικές απαιτήσεις σε σχέση με τις προβλέψεις για δημοσιονομικούς σκοπούς, τις δημοσιονομικές στατιστικές και τη λογιστική, τη διαφάνεια των δημόσιων οικονομικών και ένα κοινό δημοσιονομικό χρονοδιάγραμμα για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

III

Παρότι ο θεσμικός αποδέκτης του ελέγχου επιδόσεων είναι η Επιτροπή, πρέπει να αναγνωριστεί δεόντως ο ρόλος και η συνεισφορά των κρατών μελών. Πρώτον, τα κράτη μέλη συμφώνησαν επί του συνόλου των απαιτήσεων σχετικά με τα ΕΔΠ, οι οποίες κατοχυρώνονται στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και, σε διακυβερνητικό πλαίσιο, υπέγραψαν τη διακυβερνητική Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΔΔ) και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο αυτής. Δεύτερον, είναι ευθύνη των κρατών μελών να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν τις υπερεθνικές απαιτήσεις σχετικά με τα ΕΔΠ. Ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις απαιτήσεις έχει αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα του συμφωνηθέντος πλαισίου.

Η Επιτροπή είναι πλήρως προσηλωμένη στην περαιτέρω στήριξη της ενίσχυσης των ΕΔΠ σε ολόκληρη την ΕΕ, εντός του πεδίου των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα λάβει δεόντως υπόψη τα πορίσματα του ελέγχου και θα βασιστεί αφενός στα διδάγματα που έχουν αντληθεί από τις επιδόσεις των ενισχυμένων δημοσιονομικών πλαισίων των κρατών μελών και, αφετέρου, στις σχετικές διεθνείς πρακτικές.

IV

Οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις θέσπισαν ένα ευρύ φάσμα βασικών απαιτήσεων για το σύνολο των κύριων συνιστωσών των δημοσιονομικών πλαισίων των κρατών μελών. Οι βασικές απαιτήσεις για τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια (ΜΔΠ) και τα κριτήρια σύστασης ανεξάρτητων δημοσιονομικών οργάνων (ΑΔΟ) συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τη σχετική βιβλιογραφία και τις διεθνείς πρακτικές· πράγματι, από ορισμένες απόψεις, η Ένωση είναι φορέας καθορισμού προτύπων. Παρά το γεγονός αυτό, η Επιτροπή δεν επιθυμεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των απαιτήσεων της ΕΕ για τα ΕΔΠ (όπως επιβεβαιώνεται από την πρόταση οδηγίας του 2017) ή του τρόπου με τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το σχέδιο οδηγίας του 2017 αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της ουσίας της ΣΣΣΔ στο δίκαιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το πεδίο της περιορίζεται στα χαρακτηριστικά των ΕΔΠ τα οποία η Επιτροπή έκρινε σημαντικά για την ενσωμάτωση.

V

Πράγματι, μπορεί να προκύπτουν διαφορές μεταξύ των αξιολογήσεων συμμόρφωσης από τα ΑΔΟ και την Επιτροπή, και τούτο για διάφορους λόγους. Παρότι η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στην Επιτροπή από τα νομικά κείμενα στα οποία βασίζεται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) μπορεί να συντελεί στις διαφορές αυτές, η Επιτροπή τονίζει ότι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ διενεργείται με αυστηρό και διαφανή τρόπο και με κατάλληλη αξιοποίηση της εγγενούς ευελιξίας των κανόνων, σύμφωνα με την από κοινού συμφωνηθείσα θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2016.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κίνδυνος ασυνεπειών μπορεί και θα πρέπει να μετριαστεί ή να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η τακτική επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των ΑΔΟ –τις οποίες ήδη εφαρμόζει η Επιτροπή– περιλαμβάνονται στα πλέον αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου.

VI

Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) προβλέφθηκε εξαρχής (δηλαδή στην έκθεση των Πέντε Προέδρων) ως όργανο το οποίο θα παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με το πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Η κανονιστική του βάση (δηλαδή η απόφαση (ΕΕ) 2015/1937 της Επιτροπής) επιβεβαιώνει το σκεπτικό αυτό ορίζοντας την αποστολή του συμβουλίου ως εξής: «Το συμβούλιο συμβάλλει, υπό συμβουλευτική ιδιότητα, στην άσκηση των καθηκόντων που έχει η Επιτροπή στο πλαίσιο της πολυμερούς δημοσιονομικής εποπτείας, όπως ορίζεται στα άρθρα 121, 126 και 136 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ». Η ανωτέρω αποστολή τίθεται σε περαιτέρω εφαρμογή μέσω ενός ευρέος φάσματος καθηκόντων και ευθυνών. Κατά συνέπεια, το κανονιστικό καθεστώς του ΕΔΣ και η κατανομή των πόρων του σχεδιάστηκαν με σκοπό να διασφαλιστεί ότι το συμβούλιο είναι απολύτως ικανό να επιτύχει την αποστολή του, η οποία συνίσταται στην παροχή ανεξάρτητης αξιολόγησης και συμβουλών.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που κρίνονται χρήσιμα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα στοιχεία που παρέχονται από το συμβουλευτικό ΕΔΣ, κατά περίπτωση. Ωστόσο, όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης», δεν χωρεί αυστηρός παραλληλισμός μεταξύ του ΕΔΣ και των εθνικών ανεξάρτητων δημοσιονομικών συμβουλίων.

VII

Η Επιτροπή διενεργεί διεξοδικούς ελέγχους όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 2011/85 στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή ενσωμάτωση των σχετικών απαιτήσεων στα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών. Καθώς οι έλεγχοι συμμόρφωσης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί για τα δύο τρίτα των κρατών μελών και συνεχίζονται για τα υπόλοιπα, θα δοθεί αυξημένη προσοχή στην παρακολούθηση της εφαρμογής των απαιτήσεων της οδηγίας από τα κράτη μέλη.

Γενικότερα, η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τα ΕΔΠ μέσω άλλων τακτικών διαδικασιών όπως είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, οι αξιολογήσεις από ομοτίμους στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών επιτροπών του ECOFIN, οι ετήσιες επικαιροποιήσεις της βάσης δεδομένων της δημοσιονομικής διακυβέρνησης κ.λπ.

Όσον αφορά τις αξιολογήσεις που προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι στην οδηγία 2011/85 και στον κανονισμό 473/2013 περιλαμβάνονται ειδικές ρήτρες επανεξέτασης. Η επανεξέταση του εξάπτυχου και του δίπτυχου θα αποτελέσει ευκαιρία για μια εις βάθος και ολιστική εξέταση των αποτελεσμάτων που έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής οι διάφορες απαιτήσεις σχετικά με τα ΕΔΠ.

VIII

Βλέπε τις απαντήσεις της Επιτροπής στις συστάσεις.

Εισαγωγή

01

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το Συμβούλιο ECOFIN ανέφερε ήδη τον Μάρτιο του 2005 ότι τα ΕΔΠ θα πρέπει να υποστηρίζουν τους στόχους του ΣΣΑ και να συμπληρώνουν το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (βλέπε την έκθεση του Συμβουλίου Ecofin προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη βελτίωση της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης»). Τον Μάιο του 2010 το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, στα οποία τόνισε τη σημασία της ύπαρξης ανθεκτικών και αποτελεσματικών δημοσιονομικών πλαισίων για την υλοποίηση του ΣΣΑ και τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Τα προβλεπόμενα αυτά οφέλη ώθησαν την Επιτροπή να επιλέξει να συμπεριλάβει στο εξάπτυχο ένα σχέδιο οδηγίας για τον καθορισμό απαιτήσεων για τα ΕΔΠ.

02

Βασιζόμενη στις δικές της εργασίες ανάλυσης, η Επιτροπή συμμερίζεται απερίφραστα την ευρεία συναίνεση όσον αφορά τη σημασία της ύπαρξης ισχυρών ΕΔΠ για την επίτευξη καλών δημοσιονομικών επιδόσεων.

03

Παρότι δεν εκπονήθηκε ολοκληρωμένη ανάλυση όπως αναφέρεται στο σημείο 3, σε διάφορα έγγραφα (κυρίως στην ετήσια έκθεση σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ) εξετάστηκαν ενδελεχώς διάφορες πτυχές του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ και των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων. Η Επιτροπή διενήργησε κατά τη διάρκεια των ετών –ακόμη και πριν από την κρίση– εργασίες ανάλυσης που επιβεβαιώνουν τη σημασία της προσέγγισης δύο επιπέδων όσον αφορά τη δημοσιονομική διακυβέρνηση (δηλαδή σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο) προς στήριξη της εκπλήρωσης των δημοσιονομικών υποχρεώσεων των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών αναδείχθηκαν επίσης οι προκλήσεις όσον αφορά την υλοποίηση του ΣΣΑ, ως είχε την περίοδο εκείνη, και οι βασικές αδυναμίες των ΕΔΠ βάσει των πληροφοριών που συλλέχθηκαν μέσω της βάσης δεδομένων της δημοσιονομικής διακυβέρνησης.

Πλαίσιο 2 - Εξήγηση εννοιών

Όσον αφορά τον αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι πρόκειται για υποχρέωση που απορρέει από τη ΣΣΣΔ.

08

Εκτός από τις σχετικές με τη ΣΣΣΔ διατάξεις, ο κανονισμός 473/2013 περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές απαιτήσεις για τα ΕΔΠ, ειδικότερα την εκπόνηση/έγκριση των μακροοικονομικών προβλέψεων στις οποίες στηρίζονται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί και ο εθνικός μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός, και ένα κοινό δημοσιονομικό χρονοδιάγραμμα για i) την υποβολή και έγκριση σχεδίων ετήσιων προϋπολογισμών και ii) την υποβολή εθνικών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών προγραμμάτων.

09

Η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίθηκε στην επιθυμία ενσωμάτωσης που εκφράστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη της ΣΣΣΔ (όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 της ΣΣΣΔ) και στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ενσωμάτωση στο πλαίσιο της Ένωσης.

Παρατηρήσεις

18

Το τρέχον σύνολο υπερεθνικών απαιτήσεων για τα ΕΔΠ αναπτύχθηκε σταδιακά, παράλληλα με την εξέλιξη της κρίσης, και περιεχόταν σε διάφορες νομικές πράξεις για αντικειμενικούς λόγους. Ειδικότερα, δεδομένων των ιδιαίτερων δημοσιονομικών προκλήσεων που προέκυψαν κατά την κρίση, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ αναγνώρισαν την ανάγκη να ληφθούν ειδικά μέτρα πέραν των διατάξεων που ίσχυαν για όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα ΕΔΠ.

19

Δεύτερη περίπτωση: Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά των ΕΔΠ θα πρέπει να καθοριστούν εκτενώς σε υπερεθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στην έκθεσή της σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ του 2011 (σ. 101), στην οποία υποστηρίζεται ότι η υπέρβαση των ελάχιστων απαιτήσεων της οδηγίας 2011/85 δεν θα ήταν συμβατή με τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των διοικητικών και θεσμικών δομών των κρατών μελών. Σκοπός της επιλογής των ελάχιστων απαιτήσεων ήταν να εφαρμοστούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από χαρακτηριστικά τα οποία ευνοούν τη χάραξη ορθών πολιτικών, παρέχοντας παράλληλα στα κράτη μέλη διακριτική ευχέρεια για την κατάλληλη εφαρμογή τους.

Οι νομοθετικές πράξεις με τις οποίες θεσπίστηκαν υπερεθνικές απαιτήσεις για τα ΕΔΠ εκπονήθηκαν διαδοχικά και η επιλογή του νομικού μέσου –ειδικότερα, οδηγία ή κανονισμός με διαφορετικό βαθμό δεσμευτικότητας– βασίστηκε σε παραμέτρους σχετικές με το περιεχόμενο και τον σκοπό οι οποίες ήταν συναφείς κατά τον χρόνο της εκπόνησης.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ετερογένεια των ΕΔΠ θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί τρόπο επίτευξης του θεμελιώδους στόχου για αύξηση της εθνικής οικειοποίησης.

21

Το σχέδιο οδηγίας του 2017 έχει πράγματι ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Πέραν ενός μεσοπρόθεσμου στόχου όσον αφορά το διαρθρωτικό ισοζύγιο, το προβλεπόμενο πλαίσιο θα περιλαμβάνει: i) τον καθορισμό μεσοπρόθεσμης πορείας αύξησης των καθαρών δημόσιων δαπανών, η οποία συνάδει με τον συγκεκριμένο μεσοπρόθεσμο στόχο και καθορίζεται για όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, ii) τη θέσπιση της υποχρεωτικής τήρησης της μεσοπρόθεσμης πορείας αύξησης των καθαρών δαπανών στους ετήσιους προϋπολογισμούς, iii) την εφαρμογή διορθωτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Στο σχέδιο οδηγίας προτείνεται επίσης η ευρεία συμμετοχή των ΑΔΟ στη χάραξη των δημοσιονομικών πολιτικών και στην παρακολούθηση των δημοσιονομικών εξελίξεων.

Παρότι δεν προσδιορίζεται ρητός αριθμητικός περιορισμός για τον μεσοπρόθεσμο στόχο, στο σχέδιο οδηγίας αναφέρεται ότι το πλαίσιο των αριθμητικών κανόνων θα πρέπει να προωθεί αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις βάσει της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή της συμμόρφωσης με τον ΜΔΣ όπως προβλέπεται στο ΣΣΑ. Γενικότερα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η απουσία ρητού αριθμητικού περιορισμού για τον μεσοπρόθεσμο στόχο αντισταθμίζεται από την προσέγγιση του σχεδίου οδηγίας όσον αφορά τη δημιουργία ισχυρότερων θεμελίων για τη δημοσιονομική πειθαρχία μέσω της δεσμευτικής μεσοπρόθεσμης πορείας των δαπανών και του ισχυρότερου ρόλου των ΑΔΟ.

22

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το σχέδιο οδηγίας παρεκκλίνει από την κατά γράμμα ανάγνωση του Δημοσιονομικού Συμφώνου διότι προτείνει διαφορετικά –καλύτερα, κατά την άποψη της Επιτροπής– μέσα για την επίτευξη των ίδιων στόχων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν συμφωνεί με την αναφερόμενη γνωμοδότηση της ΕΚΤ, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του σχεδίου οδηγίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποδυνάμωση των κανόνων του Δημοσιονομικού Συμφώνου.

Όσον αφορά τη χρονική στιγμή υποβολής της πρότασης, η Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στο άρθρο 16 της ΣΣΣΔ για τη λήψη μέτρων από τα συμβαλλόμενα μέρη με στόχο την ενσωμάτωση της ουσίας της συνθήκης στο δίκαιο της ΕΕ, το οποίο είναι «εντός πέντε ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος». Με την υποβολή της πρότασης τον Δεκέμβριο του 2017, ήτοι πολύ πριν από την επανεξέταση του εξάπτυχου και του δίπτυχου, η Επιτροπή είχε ως σκοπό να παράσχει στα συμβαλλόμενα μέρη τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους για ενσωμάτωση του Δημοσιονομικού Συμφώνου στο δίκαιο της ΕΕ (κάτι που συνάδει επίσης με την επί μακρόν θέση της Επιτροπής).

27

Δεδομένου ότι οι κοινές αρχές εκδόθηκαν μετά την πρόταση της Επιτροπής για τον κανονισμó 473/2013, η προσθήκη νέων και ουσιαστικών διατάξεων σχετικά με τους εθνικούς διορθωτικούς μηχανισμούς (στους οποίους δεν γινόταν αναφορά στο αρχικό σχέδιο κανονισμού) θα συνιστούσε σημαντική μεταβολή της πρότασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια μεταβολή θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην έγκριση του κανονισμού.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η Επιτροπή πρότεινε να συμπεριλάβει βασικά χαρακτηριστικά των διορθωτικών μηχανισμών στο δίκαιο της ΕΕ με την πρώτη κανονιστική ευκαιρία μετά την έκδοση των κοινών αρχών, και συγκεκριμένα μέσω του σχεδίου οδηγίας του 2017.

28

Στο σχέδιο οδηγίας του 2017 παρατίθενται βασικά χαρακτηριστικά των διορθωτικών μηχανισμών βάσει των στοιχείων που προβλέπονται από τις κοινές αρχές – βλ. άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), άρθρο 3 παράγραφος 3, άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ), άρθρο 5 και άρθρο 6. Από ορισμένες απόψεις, το σχέδιο οδηγίας υπερβαίνει στην πραγματικότητα τα στοιχεία αυτά, π.χ. i) αναφέροντας ότι o διορθωτικός μηχανισμός θα πρέπει ειδικότερα να αντισταθμίζει τις αποκλίσεις από τη μεσοπρόθεσμη πορεία των δημόσιων δαπανών ή ii) επιβάλλοντας στα ΑΔΟ την υποχρέωση να καλούν τις δημοσιονομικές αρχές να ενεργοποιήσουν τον διορθωτικό μηχανισμό.

29

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το σχέδιο οδηγίας δεν περιλαμβάνει ορισμό του όρου «σημαντική παρατηρούμενη απόκλιση». Παρότι εξυπακούεται ότι ο όρος που χρησιμοποιείται στο σχέδιο οδηγίας θα μπορούσε να είναι ταυτόσημος ή να παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την έννοια όπως ορίζεται επί του παρόντος στους κανονισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θα μπορούσε επίσης να αποκλίνει ενδεχομένως από την έννοια αυτή.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η διατύπωση της διάταξης σχετικά με τη φύση και το μέγεθος της απόκλισης είναι κατάλληλη για μια οδηγία.

Κοινή απάντηση στο σημείο 30 και στον πίνακα 1:

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την υφιστάμενη και εν εξελίξει ανάλυση για τα ΜΔΠ και διενεργεί και η ίδια έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη δρομολόγηση νομοθετικών προτάσεων τα πρότυπα και οι βέλτιστες πρακτικές λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Η οδηγία 2011/85, αν και εκπονήθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, βασίστηκε σε προηγούμενες εργασίες ανάλυσης της Επιτροπής, στις οποίες ενσωματώθηκαν επίσης έννοιες από τη σχετική οικονομική βιβλιογραφία. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρότι η βιβλιογραφία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εννοιών και χαρακτηριστικών που αφορούν τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, δεν υπάρχει ένα καθολικά αποδεκτό σύνολο διεθνών βέλτιστων πρακτικών.

Παρότι αναγνωρίζει τη σημασία των στοιχείων που παρουσιάζονται ως «διαφορές» στον πίνακα 1, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι δεν θα πρέπει απαραιτήτως να θεωρούνται στο σύνολό τους ως νομικά δεσμευτικά πρότυπα της ΕΕ για τα ΜΔΠ. Κατά την κατάρτιση νομοθετικών προτάσεων, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει προσεκτικά πολλές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της ορθής ισορροπίας μεταξύ της σκοπιμότητας των προβλεπόμενων απαιτήσεων και της δυνατότητας μετουσίωσής τους σε απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη ή μόνο για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

Η Επιτροπή τονίζει επίσης την ανάγκη να γίνει διάκριση μεταξύ των ΜΔΠ στην προσέγγιση της Επιτροπής (τα οποία ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της Επιτροπής) και των διαφόρων εννοιών που χρησιμοποιούνται από το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΟΟΣΑ. Η οδηγία 2011/85 εστίασε σε μια συγκεκριμένη έννοια του μέσου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδιασμού (δηλαδή στο ΜΔΠ) και σε σχετικές βασικές αρχές και συνιστώσες οι οποίες κρίθηκαν κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη του στόχου της προώθησης της συμμόρφωσης με το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ. Αυτό εξηγεί την απουσία ορισμένων από τα πρότυπα/τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους προαναφερόμενους διεθνείς οργανισμούς (π.χ. μεταφορές πιστώσεων, αναλήψεις υποχρεώσεων και αποθέματα ασφαλείας).

31

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού και της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού. Η οδηγία 2011/85 στηρίζει ρητά την εν λόγω συνέπεια, ιδίως στο άρθρο 10.

32

Παρότι αναγνωρίζει ότι η αρχή της διασφάλισης του ελέγχου δαπανών στα ΜΔΠ είναι σημαντική, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περισσότεροι από τους αναφερόμενους μηχανισμούς ελέγχου θα ήταν υπερβολικά συγκεκριμένοι/δεσμευτικοί για να συμπεριληφθούν στην οδηγία ως κοινές απαιτήσεις για όλα τα κράτη μέλη.

33

Η οδηγία 2011/85 δεν προβλέπει μηχανισμό λογοδοσίας για εκ των υστέρων ή εκ των προτέρων αποκλίσεις από τα πολυετή προγράμματα. Ωστόσο, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο θεσπίζει διορθωτικούς μηχανισμούς που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των αποκλίσεων από τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά προγράμματα, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως παρατηρούμενες σημαντικές αποκλίσεις από το ΜΔΣ ή την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξή του. Τυχόν σχετικές γνώμες των εθνικών ΑΔΟ θα ενεργοποιούσαν επίσης την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» και θα έβλαπταν τη φήμη των δημοσιονομικών αρχών.

34

Το σχέδιο οδηγίας του 2017 αποσκοπούσε συγκεκριμένα στην ενίσχυση του μεσοπρόθεσμου προσανατολισμού της δημοσιονομικής πολιτικής στα κράτη μέλη μέσω του καθορισμού διαφόρων βασικών απαιτήσεων για την ενίσχυση των ΜΔΠ (βλέπε απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 21). Η Επιτροπή τονίζει ότι οι διατάξεις αυτές παρέχουν μεγάλες δυνατότητες για ενίσχυση των ΜΔΠ, παρά το γεγονός ότι δεν αντιστοιχούν ακριβώς στις «διαφορές» που προσδιορίζονται στον πίνακα 1.

Όσον αφορά την αύξηση των δαπανών, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης από το ΣΣΑ να τηρούν τον δείκτη αναφοράς δαπανών του ΣΣΑ, ο οποίος συνδέει την αύξηση των δαπανών με την εξέλιξη της δυνητικής παραγωγής.

35

Η Επιτροπή πρωτοστάτησε στον καθορισμό αρχών που διέπουν τη σύσταση εθνικών ΑΔΟ, μέσω της ανακοίνωσης του Ιουνίου 2012 σχετικά με κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς. Οι αρχές αυτές εγκρίθηκαν στη συνέχεια από τους συννομοθέτες καθώς ενσωματώθηκαν πλήρως στον κανονισμό 473/2013. Οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στις κοινές αρχές παρέχουν βασικά χαρακτηριστικά για τη σύσταση ή τον ορισμό ανεξάρτητων και αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής.

36

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αρχές και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που έχουν εκδοθεί από τον ΟΟΣΑ και το ΔΝT σχετικά με τα εθνικά ΑΔΟ συνάδουν στην πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό με τις απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ, αν και έχουν ελαφρώς πιο αναλυτικό και επιχειρησιακό χαρακτήρα. Οι διαφορές εξηγούνται από το γεγονός ότι αυτές οι αρχές/τα χαρακτηριστικά προορίζονται να χρησιμοποιούνται ως καθοδήγηση και όχι ως νομικά δεσμευτική απαίτηση. Επιπλέον, δεν είναι κάθε ιδανικό χαρακτηριστικό των ΑΔΟ απαραιτήτως κατάλληλο προς ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ ως απαίτηση για όλα τα κράτη μέλη, ιδίως για λόγους επικουρικότητας. Ως εκ τούτου, πρόθεση της Επιτροπής δεν ήταν η δημιουργία ομοιόμορφων ΑΔΟ (π.χ. μέσω της επιβολής συγκεκριμένων απαιτήσεων σχετικά με τον αριθμό και τη διάρκεια της θητείας των μελών των διοικητικών συμβουλίων ή τους τρόπους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων των ΑΔΟ), κάτι που δεν θα αντανακλούσε, επιπλέον, την επιθυμία των κρατών μελών την περίοδο εκείνη.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα κράτη μέλη τάσσονταν υπέρ της διατήρησης σημαντικού βαθμού ελευθερίας κατά τον σχεδιασμό των οικείων ΑΔΟ στο πλαίσιο των κοινών αρχών. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπήρχαν ΑΔΟ πριν από την υπερεθνική νομοθεσία και ότι ορισμένα ΑΔΟ με διαφορετική δομή δραστηριοποιούνταν με επιτυχία σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια.

39

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η έκταση των βελτιώσεων που αφορούν τα ΑΔΟ στο σχέδιο οδηγίας του 2017 είναι ευρύτερη από αυτήν που υπονοείται στο συγκεκριμένο σημείο. Εκτός από την ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στα ΑΔΟ όσον αφορά τον καθορισμό και την παρακολούθηση βασικών δημοσιονομικών παραμέτρων και την ενσωμάτωση της αρχής «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» στο δίκαιο της ΕΕ, η πρόταση προβλέπει σημαντικές προϋποθέσεις για τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης του συνόλου των απαιτήσεων για τα ΑΔΟ σε κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις ανεξαρτησίας ενισχύθηκαν ως εξής: συμπεριλήφθηκε ενισχυτικό επίθετο για την περιγραφή των πόρων («σταθεροί») και προδιαγραφές για το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες («εκτεταμένη και έγκαιρη»)· οι προϋποθέσεις αυτές αποσκοπούν στη διασκέδαση των ανησυχιών τις οποίες έχουν εκφράσει τα ΑΔΟ, μεταξύ άλλων μέσω των αναφερόμενων δηλώσεων του δικτύου των ΑΔΟ της ΕΕ.

42

Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την πολυμερή δημοσιονομική εποπτεία θεσπίζει τις ειδικές αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Παρότι η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που κρίνονται χρήσιμα, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των πληροφοριών που παρέχονται από τα εθνικά ΑΔΟ, το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει επίσημη συμμετοχή των ΑΔΟ στη δημοσιονομική εποπτεία της ΕΕ.

46

Μολονότι η ΣΣΣΔ, όπως και το ΣΣΑ, απαιτεί πράγματι να έχουν επιτύχει τα κράτη μέλη τον ΜΔΣ ή να βρίσκονται σε πορεία προσαρμογής προς την επίτευξή του, προσδιορίζει επιπλέον ένα χαμηλότερο όριο διαρθρωτικού ελλείμματος της τάξης του 0,5 % του ΑΕΠ (ή 1 % υπό ορισμένες περιστάσεις).

47

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ακόμη και όταν τα ΑΔΟ παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, δεν είναι απαραίτητο ότι δημοσιεύουν όλα τις οικείες αξιολογήσεις συμμόρφωσης.

Κοινή απάντηση στα σημεία 49-51:

Σύμφωνα με τις Συνθήκες, είναι καθήκον της Επιτροπής να αξιολογεί επισήμως τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ στο πλαίσιο της πολυμερούς δημοσιονομικής εποπτείας. Το δίκαιο της ΕΕ δεν χορηγεί στα ΑΔΟ αρμοδιότητες που να σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Στις ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες τα ΑΔΟ εκτελούν τέτοιου είδους δραστηριότητες, αυτό είτε βασίζεται σε εθνική νομική υποχρέωση είτε γίνεται εθελοντικά. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται να προκύπτουν διαφορές μεταξύ των αξιολογήσεων συμμόρφωσης από τα ΑΔΟ και από την Επιτροπή. Οι εν λόγω διαφορές μπορεί να οφείλονται, για παράδειγμα, σε διαφορετική ερμηνεία των υποκείμενων νομικών κειμένων. Αποκλίσεις μπορεί να παρατηρηθούν επίσης στα συμπεράσματα διότι τα ΑΔΟ χρησιμοποιούν δικές τους ή προσαρμοσμένες μεθοδολογίες, οι οποίες ενδέχεται να μην συνάδουν πλήρως με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την αξιολόγησή της, ή λόγω των χρονικών διαστημάτων που μεσολαβούν μεταξύ των αξιολογήσεων (καθώς νεότερα ή πληρέστερα στοιχεία μπορεί να επηρεάσουν την αξιολόγηση).

Η χρήση εκ μέρους της Επιτροπής της διακριτικής ευχέρειας που της παρέχεται από τα νομικά κείμενα στα οποία βασίζεται το ΣΣΑ μπορεί επίσης να συντελέσει σε αυτές τις διαφορές. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει κάνει χρήση της εγγενούς ευελιξίας του ΣΣΑ σύμφωνα με την από κοινού συμφωνηθείσα θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2016. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που έχουν διενεργηθεί από την Επιτροπή τα τελευταία χρόνια, έχουν συνεκτιμηθεί τρεις παράγοντες: 1) οι κυκλικές συνθήκες (μέσω του λεγόμενου «πίνακα απαιτήσεων»)· 2) οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· και 3) οι δημόσιες επενδύσεις που αποσκοπούν στην υλοποίηση μειζόνων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και είναι επικουρικές και ισοδύναμες, από οικονομική άποψη, προς αυτές.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή σε περιπτώσεις πιθανών αποκλίσεων από την απαιτούμενη προσαρμογή θα συνοδεύονται από λεπτομερή αιτιολόγηση και θα συζητούνται στη συνέχεια εκτενώς με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ECOFIN. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει τη διακριτική ευχέρεια που της αναγνωρίζεται, έχει παράσχει πρόσθετη καθοδήγηση σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη αβεβαιότητα με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπα τα ΑΔΟ κατά τη διενέργεια των αξιολογήσεών τους.

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες τα ΑΔΟ και η Επιτροπή κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα όσον αφορά τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ είναι πολύ μικρός.

53

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η στενή συνεργασία με τα ΑΔΟ αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ και των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων.

57

Το συμβουλευτικό ΕΔΣ προβλέφθηκε ως όργανο το οποίο θα παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με το πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Η κανονιστική του βάση (δηλαδή η απόφαση (ΕΕ) 2015/1937 της Επιτροπής) επιβεβαιώνει το σκεπτικό αυτό ορίζοντας την αποστολή του συμβουλίου ως εξής: «Το συμβούλιο συμβάλλει, υπό συμβουλευτική ιδιότητα, στην άσκηση των καθηκόντων που έχει η Επιτροπή στο πλαίσιο της πολυμερούς δημοσιονομικής εποπτείας, όπως ορίζεται στα άρθρα 121, 126 και 136 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ». Η ανωτέρω αποστολή τίθεται σε περαιτέρω εφαρμογή μέσω ενός ευρέος φάσματος καθηκόντων και ευθυνών (κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 της αναφερόμενης απόφασης), σύμφωνα με τα όσα κρίθηκαν απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής του ΕΔΣ.

Ο «συντονισμός» των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων θα πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο της γενικής αυτής αποστολής. Ωστόσο, για να ανατεθεί στο συμβουλευτικό ΕΔΣ συντονιστικός ρόλος επί ανεξάρτητων οργανισμών που εδράζονται σε εθνικές νομοθεσίες (ενίοτε σε συνταγματικό επίπεδο) θα είχε απαιτηθεί νομοθεσία της ΕΕ, δηλαδή μια δυνητικά χρονοβόρα νομοθετική διαδικασία. Επιπλέον, μπορεί να είχε πληγεί η ανεξαρτησία των ΑΔΟ και η δημόσια εικόνα τους ως γηγενών «δημοσιονομικών θεματοφυλάκων».

60

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το κανονιστικό καθεστώς του ΕΔΣ και η κατανομή των πόρων του, αν και δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα που ισχύουν για τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια, σχεδιάστηκαν και ρυθμίστηκαν προσεκτικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το συμβούλιο είναι απολύτως ικανό να επιτύχει την αποστολή του εξασφαλίζοντας παράλληλα τα αναγκαία πρότυπα ανεξαρτησίας.

Παρότι δεν χωρεί αυστηρός παραλληλισμός μεταξύ του ανεξάρτητου συμβουλευτικού ΕΔΣ και των εθνικών ανεξάρτητων δημοσιονομικών συμβουλίων, η ουσία των αρχών που εφαρμόζονται στα δεύτερα αποτυπώνεται στη δομή του συμβουλίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξαρτησία και την αρμοδιότητα, και λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας της αποστολής του συμβουλίου.

α) Οι προδιαγραφές όσον αφορά τις εντολές των μελών του συμβουλίου συνάδουν με τις πρακτικές των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων σε διάφορα κράτη μέλη.

β) Η Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα τη δραστηριότητα του ΕΔΣ, καθώς προσδίδει στον διάλογο για τη δημοσιονομική πολιτική μια τεκμηριωμένη και ανεξάρτητη θεώρηση. Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχει η ανεξαρτησία για τη φήμη και την αξιοπιστία των συμβουλών του ΕΔΣ.

γ) Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική διοικητική δομή του ΕΔΣ ως συμβουλευτικού οργάνου της Επιτροπής, η Γενική Γραμματεία της Επιτροπής εξασφαλίζει τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και του προϋπολογισμού του ΕΔΣ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Επιτροπής. Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις δεν έχουν περιορίσει τις δραστηριότητες του συμβουλίου και της γραμματείας του. Πράγματι, οι πιστώσεις για τη στήριξη της δραστηριότητας του προέδρου και των μελών του συμβουλίου έχουν αυξηθεί σημαντικά από τη σύστασή του. Για παράδειγμα, όλα τα αιτήματα για αποστολές τα οποία έχει υποβάλει η γραμματεία του ΕΔΣ έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί.

δ) Αυτές οι ρυθμίσεις διοικητικής υποστήριξης δεν παρεμποδίζουν τις ανεξάρτητες εργασίες του ΕΔΣ και πραγματικός σκοπός τους είναι να διευκολύνουν την οικονομικά αποδοτική λειτουργία του ΕΔΣ.

61

Όπως εξηγείται στην επιστολή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής προς τον Διαμεσολαβητή, η οποία αναφέρεται στο σημείο 67, δεν χωρεί αυστηρός παραλληλισμός μεταξύ του ανεξάρτητου συμβουλευτικού ΕΔΣ και των εθνικών ανεξάρτητων δημοσιονομικών συμβουλίων. Ειδικότερα, διαφορετικές είναι όχι μόνο οι υποκείμενες νομικές βάσεις αλλά, κυρίως, η θεσμική δομή, οι ρόλοι, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες τους. Το πρώτο είναι ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά την εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών κατοχυρώνονται στη Συνθήκη. Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τη διακυβερνητική ΣΣΣΔ, τα κράτη μέλη έχουν συστήσει ανεξάρτητους οργανισμούς για την παρακολούθηση των εθνικών δημόσιων οικονομικών.

Συνολικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι η δομή του συμβουλίου λαμβάνει δεόντως υπόψη τα σχετικά πρότυπα και θέτει ισχυρά θεμέλια για την αποστολή του ΕΣΔ.

62

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η απόφαση 2015/1937 δεν περιορίζει τις δράσεις του συμβουλίου στην εκπλήρωση της αποστολής του.

Η εντολή του ΕΣΔ δεν αποκλείει τη δυνατότητα διατύπωσης συμβουλών/γνωμών σε πραγματικό χρόνο. Το συμβούλιο αποφάσισε να δείξει προτίμηση σε μια εκ των υστέρων αξιολόγηση της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων της Ένωσης για τουλάχιστον δύο σημαντικούς λόγους: i) μια αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο των βασικών αποφάσεων εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ θα απαιτούσε σημαντικούς πόρους. Αντίθετα με τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια, το ΕΔΣ θα έπρεπε να παράσχει εμπεριστατωμένη ανάλυση για όλα τα κράτη μέλη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα· ii) η εστίαση στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων της Ένωσης μειώνει τον κίνδυνο πολιτικών συζητήσεων και ενισχύει την ικανότητα κάθε ανεξάρτητου δημοσιονομικού συμβουλίου να παράσχει αμερόληπτη/ανεξάρτητη άποψη. Επιπλέον, δεν είναι απολύτως σαφές ότι οι αξιολογήσεις σε πραγματικό χρόνο θα είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο από τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις.

65

Στις ετήσιες εκθέσεις του ΕΔΣ επισημαίνονται διάφορες αδυναμίες και προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα τα ΑΔΟ, ωστόσο παράλληλα διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης των ελλείψεων. Για παράδειγμα, στην ετήσια έκθεση του 2017, στην ειδική ενότητα για τα ΑΔΟ, διατυπώνονται διάφορες προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αρχής «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση».

Κοινή απάντηση στα σημεία 66 και 67:

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που κρίνονται χρήσιμα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα στοιχεία που παρέχονται από το συμβουλευτικό ΕΔΣ, κατά περίπτωση. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες δημοσιονομικής εποπτείας που της αναλογούν κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, η διαδικασία μέσω της οποίας η Επιτροπή καταλήγει σε αποφάσεις στον συγκεκριμένο τομέα δεν μπορεί να περιοριστεί, για παράδειγμα ρυθμίζοντας το εάν, το πώς και το πότε θα λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι γνώμες του ΕΔΣ.

Όσον αφορά την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση», στην επιστολή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής προς τον Διαμεσολαβητή, η οποία αναφέρεται στο σημείο 67, εξηγήθηκε ότι δεν χωρεί αυστηρός παραλληλισμός μεταξύ του ανεξάρτητου συμβουλευτικού ΕΔΣ και των εθνικών ανεξάρτητων δημοσιονομικών συμβουλίων διότι οι υποκείμενες νομικές βάσεις, η θεσμική δομή, οι ρόλοι, η λειτουργία και οι εξουσίες διαφέρουν (βλέπε απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 61). Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τη ΣΣΣΔ, τα υπογράφοντα κράτη μέλη έχουν συστήσει ανεξάρτητους οργανισμούς, οι οποίοι παρακολουθούν αν οι εθνικές πολιτικές διασφαλίζουν την ταχεία σύγκλιση προς τον ειδικό ανά χώρα μεσοπρόθεσμο στόχο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ισχύει η αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» στο συγκεκριμένο πλαίσιο για τα συμβαλλόμενα μέρη της ΣΣΣΔ.

68

Βλέπε απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 60. Όσον αφορά το ζήτημα της ανεξαρτησίας, η απόφαση 2015/1937 της Επιτροπής (άρθρο 4) περιλαμβάνει ρητή διάταξη σχετικά με την ανεξαρτησία των μελών του συμβουλίου.

69

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες νομικές πράξεις για τον καθορισμό απαιτήσεων οι οποίες διαφέρουν ως προς το επίπεδο δεσμευτικότητας και το περιθώριο που παρέχεται στα κράτη μέλη.

Όσον αφορά ειδικότερα την οδηγία 2011/85, κατά την εκπόνησή της κατέστη σαφές ότι μια οδηγία του Συμβουλίου ήταν το πλέον κατάλληλο μέσο πρώτης νομοθέτησης στον τομέα των ΕΔΠ, ο οποίος αφορά τις κυρίαρχες δημοσιονομικές αρμοδιότητες των κρατών μελών. Η επιλογή βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην ειδική φύση των διατάξεων προς συμπερίληψη στη νομοθετική πρόταση (έναντι των πολύ διαφορετικών βάσεων αναφοράς των ΕΔΠ στα κράτη μέλη την περίοδο εκείνη), στις αρμοδιότητες τις οποίες αφορά και στην ανάγκη συνεκτίμησης των παραμέτρων της εθνικής οικειοποίησης και της αρχής της επικουρικότητας (βλέπε επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 19). Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι το βήμα αυτό κατέστη πολιτικά δυνατό στον απόηχο της κρίσης και, ως πρώτη νομοθετική δράση στον τομέα των ΕΔΠ, μια υπερβολικά κανονιστική προσέγγιση στην πρόταση της Επιτροπής δεν θα είχε πιθανότατα θεωρηθεί αποδεκτή από τα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να τεθεί εν αμφιβόλω η έγκριση οποιωνδήποτε νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τα ΕΔΠ.

74

Η Επιτροπή τονίζει ότι οι έλεγχοι μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και συμμόρφωσης ήταν πολύ διεξοδικοί προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και ορθή ενσωμάτωση των απαιτήσεων στην εθνική νομοθεσία σχετικά με τα ΕΔΠ.

Οι εθνικές διαδικασίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο διήρκεσαν πολύ περισσότερο από το προβλεπόμενο. Η θέσπιση περαιτέρω απαιτήσεων για τα ΕΔΠ (βλέπε σημείο 72) επέφεραν καθυστερήσεις για τα κράτη μέλη πέραν της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που ορίζεται στην οδηγία (π.χ. ορισμένα εθνικά εκτελεστικά μέτρα κοινοποιήθηκαν την περίοδο 2014-2016 και κάποια ακόμη αργότερα).

Όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή, πέραν της πολυπλοκότητας την οποία ενείχε η διεξοδική ανάλυση ενός ολόκληρου συνόλου νομοθεσίας σχετικά με τα ΕΔΠ που ίσχυε στα κράτη μέλη, κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης περιόδου καταβλήθηκε επίσης σημαντική προσπάθεια για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εθνικών νομοθετικών διατάξεων 22 συμβαλλομένων μερών της ΣΣΣΔ με τις απαιτήσεις του Δημοσιονομικού Συμφώνου (σύμφωνα με την πρόσκληση που απευθύνεται στην Επιτροπή στο άρθρο 16 της ΣΣΣΔ).

Τέλος, η διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης περιλάμβανε εκτεταμένες διμερείς ανταλλαγές με τα κράτη μέλη (κυρίως μέσω της διαδικασίας EU Pilot) με στόχο τη διόρθωση των κενών στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και των ζητημάτων μη συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Παρότι οι ανταλλαγές αυτές υπήρξαν πολύ αποτελεσματικές, οι διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα κράτη μέλη προκάλεσαν με τη σειρά τους περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των ελέγχων συμμόρφωσης.

Όσον αφορά τους στόχους που καθορίζονται στα ετήσια σχέδια διαχείρισης της ΓΔ ECFIN, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναφέρονται μόνο σε προκαταρκτικούς ελέγχους συμμόρφωσης, δηλαδή στη βάση των διαδικασιών EU Pilot. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό οφειλόταν στον λόγο που εξηγείται ανωτέρω.

76

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χρονική αλληλουχία των διαδικασιών EU Pilot για μια οδηγία που θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για τα ΕΔΠ όλων των κρατών μελών, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα περισσότερο επιχειρησιακά κριτήρια τα οποία χρησιμοποίησε (όπως αναφέρεται στο σημείο 76) ήταν καταλληλότερα από την άποψη της ισότιμης μεταχείρισης από εκείνα τα οποία αναφέρει το Συνέδριο (συγκεκριμένα, το επίπεδο δημόσιου χρέους και τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ).

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα μισά από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ με υψηλό χρέος βρίσκονταν πράγματι μεταξύ των 18 κρατών μελών που συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα διαδικασιών EU Pilot.

78

Η Επιτροπή τονίζει ότι οι ανταλλαγές στο πλαίσιο των διαδικασιών EU Pilot ήταν καθοριστικής σημασίας για τους ελέγχους συμμόρφωσης. Χάρη σε αυτές κατέστη δυνατή η διαμόρφωση οριστικής άποψης σχετικά με τη συμμόρφωση για τα 18 κράτη μέλη που αποτέλεσαν αντικείμενο των δύο πρώτων κυμάτων και, στη βάση αυτή, κατέστη επίσης δυνατή η εξαγωγή συμπεράσματος περί σύμφωνης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ή η εξέταση της ανάγκης κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει σε περίπτωση απόρριψης ως μη ικανοποιητικών των απαντήσεων που δόθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών EU Pilot.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το διάστημα των 10 εβδομάδων για κάθε πλευρά που συμμετέχει στη διαδικασία EU Pilot (δηλαδή την Επιτροπή και το οικείο κράτος μέλος) αποτελεί όριο αναφοράς. Η συνολική διάρκεια μιας υπόθεσης EU Pilot μπορεί στην πράξη να είναι μεγαλύτερη για διάφορους λόγους, όπως οι εξής: i) αίτημα παράτασης από το κράτος μέλος, ii) αίτημα της Επιτροπής για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών· iii) απαιτούμενος χρόνος για τη μετάφραση των απαντήσεων και των παρατηρήσεων των κρατών μελών και iv) υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα επακόλουθα μέτρα. Ορισμένες ή όλες οι ανωτέρω καταστάσεις προέκυψαν και στις 18 υποθέσεις, γεγονός που εξηγεί εν μέρει τη μεγάλη διάρκεια των ανταλλαγών με τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο σύνολο αυτών των υποθέσεων EU Pilot η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες.

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής (δηλαδή η ΓΔ ECFIN) υιοθέτησαν εποικοδομητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών στο πλαίσιο των διαδικασιών EU Pilot, παρέχοντας ιδίως στα κράτη μέλη κάθε αναγκαία συνδρομή, καθώς και χρόνο για τη λήψη ορισμένων συγκεκριμένων μέτρων. Εξαιτίας αυτού η επίσημη διάρκεια των υποθέσεων «EU Pilot» επιμηκύνθηκε πέραν των ορίων αναφοράς, αλλά η καθυστέρηση αυτή αντισταθμίζεται σαφώς από το θετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας: μόνο 7 από τις 18 υποθέσεις περατώθηκαν με απόρριψη και τα εκκρεμή ζητήματα στις 6 από τις 7 αυτές υποθέσεις ρυθμίστηκαν στη συνέχεια ικανοποιητικά από τα οικεία κράτη μέλη, χωρίς η Επιτροπή να χρειαστεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει.

Κοινή απάντηση στα σημεία 79 και 80:

Εκ των υστέρων, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να υποτίμησε έως έναν βαθμό τις προκλήσεις που συνδέονταν με τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη καθυστέρησαν να κοινοποιήσουν τα μέτρα μεταφοράς ήταν ότι έπρεπε να ενσωματώσουν επίσης στην εθνική έννομη τάξη τις πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με τα ΕΔΠ οι οποίες απορρέουν από τον κανονισμό 473/2013 και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Ειδικότερα, για το δεύτερο απαιτείτο η θέσπιση νομοθεσίας με υψηλή νομική ισχύ στην εθνική νομική ιεράρχηση, ενίοτε ακόμη και σε συνταγματικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη προέβησαν με βραδύτερους ρυθμούς στη λήψη και κοινοποίηση των σχετικών με την οδηγία μέτρων, με αποτέλεσμα να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει λόγω μη κοινοποίησης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι παρέσχε καθοδήγηση και υποστήριξη σχετικά με τα ΕΔΠ τόσο πριν όσο και μετά την προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο (31 Δεκεμβρίου 2013). Αυτό έγινε μέσω διαφόρων μέσων και διαύλων, ειδικότερα μέσω εγγράφων καθοδήγησης για συγκεκριμένα θέματα (π.χ. σχετικά με τις στατιστικές απαιτήσεις, πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές δαπάνες), σημειωμάτων προς τις αρμόδιες επιτροπές, εγγράφων αναφοράς για αξιολογήσεις από ομοτίμους σχετικά με τα ΕΔΠ, ελέγχου των σχεδίων εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο (μεταξύ άλλων και πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013), διαδικασιών EU Pilot (από τον Αύγουστο του 2016) και άλλων διμερών τεχνικών ανταλλαγών. Επιπλέον, η Επιτροπή ανταποκρινόταν πάντα θετικά σε κάθε ειδικό αίτημα συνδρομής το οποίο της απηύθυναν τα κράτη μέλη.

Κατά την αξιολόγηση της καθοδήγησης στο σύνολό της που παρέσχε η Επιτροπή στα κράτη μέλη σχετικά με τα ΕΔΠ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα κράτη μέλη αναμόρφωσαν τα δημοσιονομικά τους πλαίσια λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις απαιτήσεις της οδηγίας, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό 473/2013 και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, κατά τον έλεγχο σχεδίων εθνικής νομοθεσίας και την παροχή παρατηρήσεων, η Επιτροπή συνεκτίμησε επίσης το ευρύτερο σύνολο των υπερεθνικών απαιτήσεων για τα ΕΔΠ, τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν.

Στο πλαίσιο του ρόλου που της έχει ανατεθεί από τη Συνθήκη όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, μέχρι στιγμής η Επιτροπή έχει πράγματι δώσει προτεραιότητα στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών των μεταρρυθμισμένων ΕΔΠ με τις νέες απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης, καθώς επέφεραν σημαντικές μεταρρυθμίσεις των ΕΔΠ σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεδομένης της επικείμενης ολοκλήρωσης των ελέγχων συμμόρφωσης για την οδηγία 2011/85, η εστίαση της Επιτροπής θα μετατοπιστεί προς την εφαρμογή των ΕΔΠ, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της παροχής στήριξης και καθοδήγησης.

83

Η Επιτροπή σχεδιάζει να προβεί σε αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής της οδηγίας 2011/85 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων συμμόρφωσης. Παρότι μέχρι στιγμής η Επιτροπή έχει εστιάσει στη διασφάλιση της ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, έχουν συλλεχθεί επίσης πληροφορίες σχετικές με την εφαρμογή προκειμένου να σχηματιστεί καλύτερη εικόνα της συνολικής κατάστασης στα κράτη μέλη. Ωστόσο, αυτό δεν έχει γίνει με συστηματικό τρόπο και θα απαιτηθεί ευρεία επικαιροποίηση κατά τον χρόνο διενέργειας των πλήρων ελέγχων εφαρμογής.

84

Πριν από τη διενέργεια αυτών των ελέγχων θα καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους επίσημους ελέγχους εφαρμογής. Παρά τα ανωτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε διάφορες διατάξεις της οδηγίας οι οποίες είναι προσανατολισμένες περισσότερο στην εφαρμογή παρά στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο (π.χ. στατιστικές διατάξεις), η καθοδήγηση σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο περιλαμβάνει στην πραγματικότητα στοιχεία καθοδήγησης για τους ελέγχους εφαρμογής.

Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 85 και 86:

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάλυσης και θα συνεχίσει να διερευνά τρόπους επίτευξης χρήσιμων αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, η Επιτροπή τονίζει ότι μια αυστηρή συσχέτιση μεταξύ της εφαρμογής της οδηγίας (η οποία αποτελεί υποσύνολο των υπερεθνικών απαιτήσεων για τα ΕΔΠ) από ένα κράτος μέλος και των συνολικών δημοσιονομικών επιδόσεων του σε σχέση με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ παρουσιάζει πολλές μεθοδολογικές δυσκολίες. Ενώ η αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής και λειτουργίας των διατάξεων της οδηγίας είναι σχετικά εύκολη, η αξιολόγηση της έκτασης στην οποία αυτές οι απαιτήσεις έχουν επηρεάσει τις δημοσιονομικές επιδόσεις είναι λιγότερο σαφής, κυρίως λόγω των εξής:

 • υψηλός βαθμός αλληλεπικάλυψης μεταξύ ορισμένων απαιτήσεων της οδηγίας και διατάξεων του κανονισμού 473/2013 και του δημοσιονομικού συμφώνου οι οποίες παρήγαγαν αποτελέσματα κατά την ίδια περίοδο·
 • η χρονική συγκυρία της οδηγίας, η οποία συνέπεσε με μια βαθιά χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση κατά τη διάρκεια της οποίας πολλά κράτη μέλη υπάγονταν σε προγράμματα εξωτερικής χρηματοδοτικής συνδρομής (τα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά περιλάμβαναν όρους στους οποίους λαμβάνονταν υπόψη πολλές από τις απαιτήσεις της οδηγίας)·
 • η ανάγκη να δοθεί επαρκής χρόνος προκειμένου οι απαιτήσεις της οδηγίας να εφαρμοστούν στην πράξη και να ασκήσουν επιρροή στη δημοσιονομική διαδικασία.
86

Μεταξύ διαφόρων επιλογών μπορεί να αξιολογηθεί η καταλληλότητα της μεθοδολογίας ΔΔΔΕ για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών επιδόσεων βασικών στοιχείων των ΕΔΠ.

88

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει νομική απαίτηση για τη συμπερίληψη ρητρών επανεξέτασης στις νομοθετικές προτάσεις.

89

Η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τη δημοσίευση της επανεξέτασης της καταλληλότητας και να τη δημοσιεύσει μαζί με την επανεξέταση άλλων μερών του εξάπτυχου και του δίπτυχου. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή θα μπορέσει να σχηματίσει συνολική άποψη για ολόκληρο το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο αποτελείται από τους κανόνες της ΕΕ και τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια.

91

Η βάση δεδομένων της δημοσιονομικής διακυβέρνησης (ΒΔΔΔ) και οι σχετικοί δείκτες δημιουργήθηκαν για έναν ευρύτερο σκοπό από εκείνον της αξιολόγησης των απαιτήσεων του δικαίου της ΕΕ (συμπτωματικά, η δημιουργία τους προηγείται της οδηγίας 2011/85). Ο δείκτης ΜΔΠ σχεδιάστηκε εξαρχής με σκοπό να αντικατοπτρίζει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και τις βέλτιστες πρακτικές για τα ΜΔΠ· επομένως, υπερβαίνει την οδηγία, η οποία καθορίζει μόνο ελάχιστες απαιτήσεις για τα ΜΔΠ. Πράγματι, η Επιτροπή θεωρεί ότι ένας δείκτης που λαμβάνει υπόψη μόνο τις απαιτήσεις της οδηγίας θα ήταν περιορισμένης συνάφειας. Επιπλέον, ο δείκτης ΜΔΠ δεν σχεδιάστηκε ως μέτρο της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ή της εφαρμογής της οδηγίας στον τομέα των ΜΔΠ. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι μετά τη μεθοδολογική επανεξέταση της ΒΔΔΔ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2015, τα κριτήρια του δείκτη αναπτύχθηκαν περαιτέρω υπό το πρίσμα των βελτιώσεων που καταγράφηκαν στα κράτη μέλη και εναρμονίστηκαν καλύτερα με τις (περισσότερες) απαιτήσεις της οδηγίας.

Επί του παρόντος, ο δείκτης ΜΔΠ εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, όπως τις αξιολογήσεις από ομοτίμους στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών επιτροπών του ECOFIN, την παρακολούθηση των ΕΔΠ από την Επιτροπή και τις εργασίες ανάλυσης.

92

Παρότι σκοπός της μελέτης δεν είναι να αποτελέσει ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής των απαιτήσεων της ΕΕ σχετικά με τα ΜΔΠ, παρέχει στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων και των ΜΔΠ στην ΕΕ.

Πρώτη περίπτωση: Ο δείκτης ΜΔΠ πράγματι καταρτίζεται βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται από τα κράτη μέλη στη ΒΔΔΔ. Αυτό συνάδει με την αρχική εντολή που δόθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN μέσω των συμπερασμάτων που εξέδωσε στις 5 Μαΐου 2009. Με την πάροδο του χρόνου, και ιδίως μετά την επανεξέταση της ΒΔΔΔ του 2015, ο όγκος των σχετικών με τα ΜΔΠ πληροφοριών που αναφέρονται στη ΒΔΔΔ έχει αυξηθεί σημαντικά και το επίπεδο λεπτομέρειάς τους δικαιολογεί το να συνεχίσει η Επιτροπή να βασίζεται στα κράτη μέλη (δηλαδή στα Υπουργεία Οικονομικών) ως παρόχους πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη επαληθεύονται ολοένα και περισσότερο με βάση τις εσωτερικές γνώσεις της Επιτροπής και, σε πολλές περιπτώσεις, διορθώνονται πριν από την εισαγωγή τους στον δείκτη. Με τον τρόπο αυτό έχει αυξηθεί η αξιοπιστία του δείκτη.

Δεύτερη περίπτωση: Όπως επισημαίνεται στην προηγούμενη απάντηση, ο δείκτης ΜΔΠ σχεδιάστηκε εξαρχής με σκοπό να αντικατοπτρίζει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και τις βέλτιστες πρακτικές για τα ΜΔΠ. Ως εκ τούτου, στη βαθμολόγηση δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι διατάξεις της οδηγίας, ενώ παράλληλα ορισμένα κριτήρια υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τρίτη περίπτωση: Εκ σχεδιασμού, ο δείκτης ΜΔΠ εστιάζει αποκλειστικά σε στοιχεία σχεδιασμού για τα οποία διατίθενται πληροφορίες στη ΒΔΔΔ.

Τέταρτη περίπτωση: Παρότι ο δείκτης ΜΔΠ δεν σχεδιάστηκε ούτε χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ή της εφαρμογής της οδηγίας, οι μεταρρυθμίσεις που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σε συνέχεια της οδηγίας αντικατοπτρίζονται από τον δείκτη καθώς εγκρίνονται και αναφέρονται στη ΒΔΔΔ, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της αξιολόγησης της οδηγίας (η βαθμολόγηση του δείκτη και η αξιολόγηση της οδηγίας ακολουθούν χωριστές διαδικασίες). Με άλλα λόγια, για τους σκοπούς της εν λόγω μελέτης, ο δείκτης ΜΔΠ καλύπτει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που ίσχυαν στα κράτη μέλη έως το τέλος του 2015. Κατά συνέπεια, οι μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν αργότερα δεν καλύπτονται από τη σειρά δεικτών ΜΔΠ που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη.

Πέμπτη περίπτωση: Παρότι ο δείκτης ΜΔΠ παρέχει ένα αριθμητικό μέτρο της ποιότητας σχεδιασμού των ΜΔΠ στα διάφορα κράτη μέλη, δεν μπορεί να προσδιορίσει τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι αλλαγές στον δείκτη, όπως τα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής. Όπως επισημαίνεται στην απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 85 και 86, είναι πολύ δύσκολο από μεθοδολογική άποψη να απομονωθεί ο συγκεκριμένος αντίκτυπος της οδηγίας 2011/85 από άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταρρυθμίσεις των ΕΔΠ. Αυτό ισχύει επίσης για τα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής, τα περισσότερα από τα οποία περιείχαν όρους στους οποίους λήφθηκαν υπόψη πολλές από τις απαιτήσεις της οδηγίας.

95

Όσον αφορά την αναφορά στις δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών, η οποία περιέχεται στην αξιολόγηση της Επιτροπής, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο δεν αποτελεί πράξη του δικαίου της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να ακολουθήσει μια σχετικά ευέλικτη προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία θεωρείται ότι οι επίσημες δεσμεύσεις και τα ανακοινωθέντα σχέδια των συμβαλλομένων μερών συμπληρώνουν και ενισχύουν τις θεσπισθείσες εθνικές διατάξεις. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η προσέγγιση οδήγησε σε αποδυνάμωση των απαιτήσεων που ισχύουν για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η Επιτροπή ενήργησε με πλήρη διαφάνεια περιλαμβάνοντας στην έκθεση δημόσια αναφορά στις δεσμεύσεις και στα σχέδια που ανακοινώθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη. Χάρη σε αυτήν τη σαφήνεια όσον αφορά το αναλυτικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε και τα συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις δεσμεύσεις και τα ανακοινωθέντα σχέδια κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων της, τα συμβαλλόμενα μέρη (δηλαδή οι αποδέκτες της εν λόγω έκθεσης) είχαν πλήρη ενημέρωση.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών επιτροπών του ECOFIN μετά τη δημοσίευση της έκθεσης (δηλαδή την περίοδο 2018-2019), τα συμβαλλόμενα μέρη δεν αμφισβήτησαν τη χρήση των δεσμεύσεων από την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Συμπεράσματα και συστάσεις

99

Σύμφωνα με τις Συνθήκες, είναι καθήκον της Επιτροπής να αξιολογεί επισήμως τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ στο πλαίσιο της πολυμερούς δημοσιονομικής εποπτείας. Το δίκαιο της ΕΕ δεν χορηγεί στα ΑΔΟ αρμοδιότητες που να σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, αν και ορισμένα ΑΔΟ εκτελούν τέτοιες είδους δραστηριότητες δυνάμει εθνικής νομικής υποχρέωσης ή σε εθελοντική βάση.

100

Πράγματι, μπορεί να προκύπτουν διαφορές μεταξύ των αξιολογήσεων συμμόρφωσης από τα ΑΔΟ και από την Επιτροπή, για διάφορους λόγους (βλέπε απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 49-51). Παρότι η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στην Επιτροπή από τα νομικά κείμενα στα οποία βασίζεται το ΣΣΑ μπορεί να συντελεί στις διαφορές αυτές, η Επιτροπή τονίζει ότι οι αξιολογήσεις της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ διενεργούνται με αυστηρό και διαφανή τρόπο και με κατάλληλη αξιοποίηση της εγγενούς ευελιξίας των κανόνων, σύμφωνα με την από κοινού συμφωνηθείσα θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2016. Τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων υπόκεινται σε διαβούλευση με το Συμβούλιο (και μέσω αυτού, με τα κράτη μέλη) μέσω των σχετικών φόρουμ (δηλαδή του ECOFIN και των προπαρασκευαστικών επιτροπών του).

Κατά την άποψη της Επιτροπής, ο κίνδυνος ασυνέπειας των αξιολογήσεων μπορεί να μετριαστεί μέσω της τακτικής επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των ΑΔΟ, τις οποίες η Επιτροπή ήδη εφαρμόζει.

Σύσταση 1 – Αξιολογήσεις συμμόρφωσης από την Επιτροπή και τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η στενή συνεργασία με τα ΑΔΟ αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ και των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων.

101

Οι βασικές απαιτήσεις για τα ΜΔΠ και τα κριτήρια σύστασης των ΑΔΟ συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τη σχετική βιβλιογραφία και τις διεθνείς πρακτικές. Πράγματι, από ορισμένες απόψεις, η Ένωση είναι φορέας καθορισμού προτύπων, κυρίως όσον αφορά τη μαζική σύσταση ΑΔΟ στα οποία ανατίθεται η παρακολούθηση των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων και η κατάρτιση/έγκριση μακροοικονομικών προβλέψεων για τον δημοσιονομικό σχεδιασμό.

Λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών συστημάτων στην ΕΕ και των παραμέτρων οικειοποίησης και επικουρικότητας, δεν είναι κάθε ιδανικό χαρακτηριστικό των ΜΔΠ ή των ΑΔΟ κατάλληλο προς ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ.

Πράγματι, ορισμένες από τις αρχές/τα χαρακτηριστικά που προάγονται από το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ είναι ενίοτε πολύ αναλυτικά ή επιχειρησιακά διότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως λεπτομερής καθοδήγηση, εν αντιθέσει με τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις.

Παρά το γεγονός αυτό, η Επιτροπή δεν επιθυμεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των νομικών απαιτήσεων της ΕΕ για τα ΕΔΠ (όπως επιβεβαιώνεται από την πρόταση οδηγίας του 2017) ή του τρόπου με τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

Σύσταση 2 – Απαιτήσεις επανεξέτασης για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.

Η επικείμενη επανεξέταση του εξάπτυχου και του δίπτυχου αποτελεί ευκαιρία προσδιορισμού των δυνατών σημείων και των αδυναμιών των απαιτήσεων για τα ΕΔΠ βάσει της εμπειρίας που έχει αποκομιστεί μέχρι στιγμής όσον αφορά τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή τους.

102

Το κανονιστικό καθεστώς του ΕΔΣ και η κατανομή των πόρων του σχεδιάστηκαν και ρυθμίστηκαν προσεκτικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το συμβούλιο είναι απολύτως ικανό να επιτύχει την αποστολή του. Όσον αφορά την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση», η Επιτροπή επαναλαμβάνει την άποψή της ότι δεν χωρεί αυστηρός παραλληλισμός μεταξύ του ΕΔΣ και των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων (βλέπε απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 66-67).

Σύσταση 3 – Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη σύσταση.

Θεωρεί ότι η τρέχουσα δομή είναι κατάλληλη για τον σκοπό και δεν έχει περιορίσει την αναλυτική και λειτουργική ανεξαρτησία του συμβουλίου. Επιπλέον, τυχόν τροποποίηση του ρόλου και της δομής του ΕΔΣ θα προδίκαζε το αποτέλεσμα της επικείμενης επανεξέτασης του εξάπτυχου και του δίπτυχου, κάτι που μπορεί να έχει συνέπειες για τον ρόλο του ΕΔΣ στο πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

Το ΕΔΣ έχει ασκήσει δεόντως τη λειτουργική ανεξαρτησία του και μέχρι στιγμής έχει εκπληρώσει καταλλήλως την εντολή που του έχει ανατεθεί. Τα αποτελέσματα των εργασιών του λαμβάνονται δεόντως υπόψη στον διάλογο για τη δημοσιονομική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ και ο πρόεδρος του ΕΔΣ καλείται τακτικά να παρουσιάσει τις απόψεις του στο Συμβούλιο ECOFIN και στην Ευρωομάδα.

103

Η Επιτροπή διενεργεί διεξοδικούς ελέγχους συμμόρφωσης όσον αφορά την οδηγία 2011/85, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή ενσωμάτωση των σχετικών απαιτήσεων στα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί για τα δύο τρία των κρατών μελών και συνεχίζονται για τα υπόλοιπα. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής(δηλαδή η ΓΔ ECFIN) έχουν χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τις ανταλλαγές EU Pilot που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ελέγχων συμμόρφωσης.

104

Οι αξιολογήσεις που προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο της ΕΕ διενεργούνται σύμφωνα με τις ειδικές ρήτρες επανεξέτασης που περιλαμβάνονται τόσο στην οδηγία 2011/85 όσο και στον κανονισμό 473/2013. Η επικείμενη επανεξέταση του εξάπτυχου και του δίπτυχου θα αποτελέσει ευκαιρία για μια εις βάθος και ολιστική εξέταση των αποτελεσμάτων που έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής οι διάφορες απαιτήσεις σχετικά με τα ΕΔΠ.

Σύσταση 4 – Ενίσχυση της εφαρμογής των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.

β) Η επανεξέταση της καταλληλότητας θα δημοσιευθεί μαζί με την επανεξέταση άλλων μερών του εξάπτυχου και του δίπτυχου.

γ) Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη χρησιμότητα της τακτικής συλλογής πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με την πραγματική λειτουργία των ΕΔΠ. Η Επιτροπή θα εργαστεί για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου είδους πληροφοριών, καθώς και της πλέον κατάλληλης διαδικασίας και των εργαλείων για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, η Επιτροπή τονίζει ότι η υλοποίηση αυτής της σύστασης θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών.

δ) Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της στενότερης παρακολούθησης της πραγματικής λειτουργίας των δημοσιονομικών πλαισίων των κρατών μελών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω παρακολούθηση απαιτεί την παροχή λεπτομερών πληροφοριών από τα κράτη μέλη, οι οποίες θα αξιολογούνται στη συνέχεια από την Επιτροπή βάσει κατάλληλης μεθοδολογίας.

Κλιμάκιο ελέγχου

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτό διενεργεί επί των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ ή επί διαχειριστικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού. Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος.

O εν προκειμένω έλεγχος επιδόσεων διενεργήθηκε από το Τμήμα Ελέγχου IV του ΕΕΣ, του οποίου προεδρεύει ο Alex Brenninkmeijer, Μέλος του Συνεδρίου, και το οποίο εστιάζει στους τομείς της ρύθμισης των αγορών και της ανταγωνιστικής οικονομίας. Επικεφαλής του ελέγχου ήταν ο Neven Mates, Μέλος του ΕΕΣ, μέχρι το τέλος της θητείας του (Ιούλιος 2019) και στη συνέχεια ο Mihails Kozlovs, Μέλος του ΕΕΣ, συνεπικουρούμενος από τους Edite Dzalbe, προϊστάμενη του ιδιαίτερου γραφείου του, Laura Graudina, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο του, Marko Mrkalj, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο του Neven Mates, Marion Colonerus, ανώτερο διοικητικό στέλεχος, Stefano Sturaro, υπεύθυνο έργου, Giuseppe Diana, Ευστάθιο Ευσταθίου και Maëlle Bourque, ελεγκτές. Γλωσσική υποστήριξη παρείχε ο Michael Pyper.

Από αριστερά: Stefano Sturaro, Marion Colonerus, Mihails Kozlovs, Maëlle Bourque, Giuseppe Diana, Efstathios Efstathiou

Παραπομπές

1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2010), «Έκθεση της ομάδας δράσης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ».

2 Παραδείγματος χάριν: Debrun, X. and al. (2008), «Tied to the mast? National fiscal rules in the European Union», economic policy 23/54, σ. 299‑362.

3 ΔΝΤ (2013), «Reassessing the role and modalities of fiscal policy in advanced economies», έγγραφο πολιτικής.

4 Βλέπε για παράδειγμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004), «Report on public finances in EMU 2004».

5 Συμβούλιο της ΕΕ (2005), «Έκθεση του Συμβουλίου Ecofin προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη βελτίωση της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

6 Συμβούλιο της ΕΕ (2009), «Συμπεράσματα του 2967ου Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων σχετικά με τη δημοσιονομική στρατηγική εξόδου».

7 Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών, ΕΕ L 306 της 23ης Νοεμβρίου 2011 (στο παρόν έγγραφο αναφέρεται ως οδηγία 2011/85).

8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), COM(2012) 342 final, «Ανακοίνωση της Επιτροπής, Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς».

9 Debrun, X. και Kinda, T. (2014), «Strengthening post-crisis fiscal credibility: Fiscal Councils on the rise — A new dataset», έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ 14/58.

10 Beetsma, R. και al. (2018), «The rise of independent fiscal institutions: recent trends and performance», έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ 18/68.

11 Jonung, L. και Larch, M. (2006), «Improving fiscal policy in the EU: the case for independent forecasts», economic policy 21/47, σ. 492‑534.
ΔΝΤ (2013), «Περιπτωσιολογικές μελέτες δημοσιονομικών συμβουλίων – καθήκοντα και αντίκτυπος».

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ, ΕΕ L 140 της 17ης Μαΐου 2013 (στο παρόν έγγραφο αναφέρεται ως κανονισμός 473/2013).

13 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), COM(2017) 824 final, «Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής ευθύνης και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προσανατολισμού στα κράτη μέλη», σ. 3.

14 Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (2019), «Draft supplementary EFC findings on the transposition of the Fiscal Compact», ecfin.cef.cpe(2019)1812588.

15 Απόφαση (ΕΕ) 2015/1937 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, για τη σύσταση ανεξάρτητου συμβουλευτικού Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, και απόφαση (ΕΕ) 2016/221 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1937 για τη σύσταση ανεξάρτητου συμβουλευτικού Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

16 Juncker, J.-C., Tusk, D., Dijsselbloem, J., Draghi, M. και Schulz, M. (2015), «Η έκθεση των Πέντε Προέδρων: Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης».

17 Ειδική έκθεση αριθ. 10/2016 με τίτλο «Ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος» (http://eca.europa.eu).

18 Ειδική έκθεση αριθ. 18/2018 με τίτλο «Εκπληρώνεται ο κύριος στόχος του προληπτικού σκέλους του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης;» (http://eca.europa.eu).

19 Ειδική έκθεση αριθ. 03/2018 με τίτλο «Έλεγχος της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ)» (http://eca.europa.eu).

20 Πρόκειται για κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ τα οποία επελέγησαν είτε επειδή είχαν υψηλό χρέος, είτε επειδή το δημοσιονομικό τους πλαίσιο είχε επιδείξει σημαντική βελτίωση ή επειδή λειτουργούσε στην επικράτειά τους ΑΔΟ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

21 Σε 5 από τα 28 κράτη μέλη, δύο όργανα επιμερίζονται τα καθήκοντα ενός ΑΔΟ.

22 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), «Report on public finances in EMU 2011», σ. 101.

23 EΚΤ (2018), CON/2018/25.

24 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), C(2017) 1201 final, «Έκθεση της Επιτροπής που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 8 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση», σ. 3.

25 EΚΤ (2018), CON/2018/25.

26 Κάθε έτος πέραν του τρέχοντος δημοσιονομικού/οικονομικού έτους.

27 ΔΝΤ (2013), Cangiano, G. et al., «Public Financial Management and its emerging architecture», σ. 161.

28 ΟΟΣΑ (2004), «The Legal Framework for Budget Systems», Πλαίσιο III.4, ΔΝΤ (2010), Lienert, I. και Fainboim, I., «Reforming Budget Systems Laws», Πλαίσιο 4 και σ. 12‑13, ΔΝΤ (2013), Cangiano, G. et al., «Public Financial Management and its emerging architecture», σ. 156, ΔΝΤ (2014), «Fiscal transparency code», αρχές 2.1.3, 2.3.1 και 2.3.2, Παγκόσμια Τράπεζα (2013), «Beyond the annual budget. The global experience with medium term expenditure frameworks», σ. 58‑59.

29 ΔΝΤ (2014), «Fiscal transparency code», αρχή 2.1.3.

30 Το δυνητικό προϊόν είναι μια θεωρητική έννοια του ύψους του προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε μια δεδομένη στιγμή, με σταθερό πληθωρισμό. Αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου με ρυθμό που δεν είναι απαραίτητα σταθερός. Τόσο το επίπεδο όσο και ο ρυθμός ανάπτυξης δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα, αλλά πρέπει να εκτιμηθούν.

31 Το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ επικαιροποίησαν τα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές τους για τη χρηστή δημοσιονομική διακυβέρνηση το 2014 και το 2015 αντίστοιχα, ώστε να ενσωματωθούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν συμμερίστηκε αυτή την επικαιροποίηση στο σχέδιο οδηγίας του 2017.

32 ΔΝΤ (2013), «The functions and impact of fiscal councils»: Το παρόν έγγραφο παρέχει την πληρέστερη μέχρι σήμερα έρευνα των δημοσιονομικών συμβουλίων, ενώ βασίζεται και σε άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων αρχών του ΟΟΣΑ του 2012 και του Kopits, G. (2011), «Independent fiscal institutions: Developing good practices», σ. 35‑52.

33 Οι αρχές του ΟΟΣΑ ήταν ήδη διαθέσιμες το 2012 και εγκρίθηκαν το 2014. Βλέπε ΟΟΣΑ (2014), «Σύσταση για αρχές που διέπουν τα ΑΔΟ».

34 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), Jankovics, L. και Sherwood, M., «Independent fiscal institutions in the EU Member States: The early years», έγγραφο εργασίας 067.

35 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004), Jonung, L. and Larch, M., «Improving fiscal policy in the EU: the case for independent forecasts».

36 Μεροληψία λόγω αισιοδοξίας είναι η πρακτική της υπερεκτίμησης της αύξησης της παραγωγής και των εσόδων, ενώ υποτιμώνται οι υποχρεωτικές δαπάνες.

37 ΔΝΤ (2007), «Code of good practices on fiscal transparency», αρχή 4.3.4.

38 ΟΟΣΑ (2014), «Σύσταση για αρχές που διέπουν τα ΑΔΟ», αρχή 3.3.

39 Δίκτυο των ΑΔΟ της ΕΕ (2016),«Defining and enforcing minimum standards for IFIs».

40 Δίκτυο των ΑΔΟ της ΕΕ (2018), Δήλωση του Δικτύου των ΑΔΟ της ΕΕ σε απάντηση στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής ευθύνης και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προσανατολισμού στα κράτη μέλη.

41 Το 2015 η Επιτροπή δημοσίευσε ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με τα περιθώρια ερμηνείας που της αναλογούν, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης», COM(2015) 12 final, 13.1.2015. Η από κοινού συμφωνηθείσα θέση του Νοεμβρίου του 2015, την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2016, απηχεί το κείμενο της ανακοίνωσης αυτής.

42 Για να επιτευχθεί ταχεία σύγκλιση προς τον ΜΔΣ, το σημείο αναφοράς που καθορίζεται από το ΣΣΑ είναι τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τη διαρθρωτική δημοσιονομική τους θέση σε ποσοστό 0,5% του ΑΕγχΠ ετησίως.

43 ΕΔΣ (2018), Ετήσια έκθεση 2018, σ. 42.

44 Ιρλανδικό Δημοσιονομικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (2016), «Fiscal assessment report», σ. 67.

45 Το ΕΔΣ αποτελείται από το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) και τη γραμματεία (η οποία στελεχώνεται από τον επικεφαλής της γραμματείας και ειδικό προσωπικό στήριξης, που σήμερα περιορίζεται σε πέντε οικονομολόγους και έναν βοηθό).

46 ΕΚΤ (2015), «Οικονομικό δελτίο», τεύχος 7, πλαίσιο 5: Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

47 ΔΝΤ (2016), «Διαβούλευση για το άρθρο IV του 2016 – πολιτικές της ζώνης του ευρώ», ανά χώρα έκθεση του ΔΝΤ 16/219, σ. 20.

48 Το ΕΚΤ δημοσίευσε επίσης μία δήλωση προς στήριξη του δανικού δημοσιονομικού συμβουλίου τον Μάρτιο του 2018.

49 ΕΚΤ (2015), «Οικονομικό δελτίο», τεύχος 7, πλαίσιο 5: Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

50 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (2016), «Επιστολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου».

51 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), «Έκθεση για τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011», σ. 101.

52 ΕΕΣ (2018), Πανοραμική επισκόπηση: «Πώς εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ στην πράξη: Οι αρμοδιότητες επίβλεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 17, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση», Πλαίσιο 4.

53 Οι έλεγχοι μεταφοράς πρέπει να οριστικοποιούνται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ή από την ημερομηνία κοινοποίησης των εθνικών μέτρων μεταφοράς και οι έλεγχοι συμμόρφωσης εντός 16 έως 24 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης των εθνικών μέτρων μεταφοράς.

54 Όταν έχει εφαρμοστεί η διαδικασία «EU Pilot» σε μια δεδομένη υπόθεση, αλλά δεν θεωρείται πλέον πιθανή η επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε επίσημη διαδικασία επί παραβάσει.

55 Σχέδια μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, κατευθυντήριες γραμμές, επεξηγηματικά έγγραφα, δίκτυα, ομάδες εμπειρογνωμόνων, εργαστήρια, συνεδριάσεις-πακέτα και πίνακες αποτελεσμάτων χρησιμεύουν ως «εργαλεία προώθησης της συμμόρφωσης».

56 Ορισμένες πτυχές της αξιολόγησης της εφαρμογής είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση της μεταφοράς.

57 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), «Έκθεση για τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011», σ. 101.

58 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019), «Report on public finances in EMU 2018», σ. 138.

59 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), C(2017) 1201 final, «Έκθεση της Επιτροπής που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 8 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση».

60 ΕΚΤ (2017), «Οικονομικό δελτίο», τεύχος 4, πλαίσιο 8: Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο: η αναθεώρηση της Επιτροπής και η μελλοντική πορεία.

61 Ο ετήσιος κύκλος της ΕΕ για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, ο οποίος καλύπτει επίσης τις δημοσιονομικές πολιτικές όπως καθορίζονται από το ΣΣΑ.

62 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), «Report on public finances in EMU 2011», σ. 105.

63 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), COM(2012) 761 final, «Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, Ενδιάμεση έκθεση προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών», σ. 6.

64 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015), Sherwood, M., «Medium-Term Budgetary Frameworks in the Member States», έγγραφο εργασίας 021, σ. 6.

65 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), «Fiscal frameworks in the European Union: May 2012 update on priority countries (Addendum to occasional paper 91)», έκτακτο έγγραφο 113, σ. 15.

66 ΔΝΤ (2010), Lienert, I. and Fainboim, I., «Reforming Budget Systems Laws», Πλαίσιο 3 και Πλαίσιο 4.

67 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007), «Report on public finances in EMU 2007», Πλαίσιο III.4.1, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015), Sherwood, M., «Medium-Term Budgetary Frameworks in the Member States», έγγραφο εργασίας 021, Πλαίσιο A1.1.

68 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007), «Report on public finances in EMU 2007», σ. 158.

69 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010), «Report on public finances in EMU 2010», Πλαίσιο II.3.3.

Χρονογραμμή

Στάδιο Ημερομηνία
Έγκριση του υπομνήματος σχεδιασμού του ελέγχου / Έναρξη του ελέγχου 13.12.2018
Επίσημη διαβίβαση του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή (ή σε άλλο ελεγχόμενο) 18.7.2019
Έγκριση της οριστικής έκθεσης μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης 15.10.2019
Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων της Επιτροπής (και άλλου ελεγχομένου) σε όλες τις γλώσσες 22.11.2019

Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ:. +352 4398-1
Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (https://europa.eu/european-union/index_el).

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3918-9 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/454013 QJ-AB-19-018-EL-N
HTML ISBN 978-92-847-3890-8 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/65875 QJ-AB-19-018-EL-Q

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή.
Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου υλικού τα οποία δεν καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ζητείται απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επικοινωνήστε με την ΕΕ

Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:

 • καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
 • καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/index_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να καταφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: https://op.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον ιστότοπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να καταφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.