Sprawozdanie specjalne
nr22 2019

Unijne wymogi dotyczące krajowych ram budżetowych – konieczne jest ich dalsze wzmocnienie oraz lepsze monitorowanie stosowania

Informacje na temat niniejszego sprawozdania W niniejszym sprawozdaniu oceniono, czy działania ukierunkowane na wzmocnienie ram budżetowych państw członkowskich UE, które zostały podjęte przez Komisję w następstwie kryzysu finansowego, osiągnęły oczekiwane rezultaty. Działania ustawodawcze UE zapewniły co prawda bodziec w tym kierunku, jednak ramy prawne wciąż wymagają udoskonalenia, a Komisja posiada jak dotąd jedynie ograniczoną pewność, że państwa członkowskie odpowiednio stosują się do wymogów UE. Ponadto istnieje ryzyko rozbieżności między stanowiskiem Komisji i niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej co do zgodności krajowych rocznych i średniookresowych planów budżetowych z regułami fiskalnymi UE, co może wpływać niekorzystnie na skuteczność ram budżetowych UE. Co więcej, skuteczność Europejskiej Rady Budżetowej jest ograniczona ze względu na jej obecną strukturę instytucjonalną oraz z uwagi na fakt, że Komisja może nie zastosować się do jej rad bez podania odpowiednich wyjaśnień.
Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.

Publikacja jest dostępna w 23 językach i w następującym formacie:
PDF
PDF General Report

Streszczenie

I

W ramach działań mających na celu wyeliminowanie podstawowych przyczyn kryzysu finansowego Komisja dostrzegła potrzebę uzupełnienia ram budżetowych opartych na regułach o wiążące przepisy krajowe. Zaproponowała w związku z tym trzy akty ustawodawcze w celu wzmocnienia krajowych ram budżetowych (tj. sposobu prowadzenia polityki budżetowej). Dwa z nich zostały już przyjęte (w 2011 r. jako część „sześciopaku” oraz w 2013 r. jako część „dwupaku”), a w przypadku wniosku z 2017 r. dotyczącego dyrektywy proces legislacyjny wciąż jest w toku. Ponadto w 2012 r. 25 państw członkowskich podpisało międzyrządowy Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej.

II

W aktach ustawodawczych nałożono na państwa członkowskie m.in. obowiązek powołania niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej, przyjęcia krajowych reguł fiskalnych oraz wprowadzenia wieloletnich ram budżetowych opartych na regułach. Dobrze zorganizowane niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej prowadzą do lepszego przestrzegania reguł fiskalnych oraz dokładniejszych i mniej stronniczych prognoz makroekonomicznych i budżetowych, podczas gdy zasadniczo uznaje się, że średniookresowe ramy budżetowe przyczyniają się do uzyskiwania lepszych wyników budżetowych, gdyż pokazują one, czy i w jaki sposób bieżące decyzje polityczne i przyszłe programy wpisują się w zrównoważone średniookresowe przydziały budżetowe.

III

Kontrola miała na celu ocenę, czy działania Komisji ukierunkowane na wzmocnienie ram budżetowych państw członkowskich UE osiągnęły oczekiwane rezultaty. W tym celu Trybunał przeanalizował, czy:

 1. wymogi prawne UE dotyczące krajowych ram budżetowych były skuteczne;
 2. krajowe ramy budżetowe zostały wzmocnione w toku odpowiedniej i jasnej interakcji między Komisją, niezależnymi organami ds. odpowiedzialności budżetowej i Europejską Radą Budżetową;
 3. Komisja odpowiednio oceniła sposób wdrożenia i stosowania wymogów prawnych UE w państwach członkowskich.
IV

Działania ustawodawcze UE zapewniły wprawdzie bodziec do wzmocnienia krajowych ram budżetowych, unijne ramy prawne wciąż wymagają jednak udoskonalenia. W porównaniu z normami międzynarodowymi i najlepszymi praktykami zawarte w nich wymogi są bowiem pod pewnymi względami mniej rygorystyczne, w szczególności w odniesieniu do średniookresowych ram budżetowych i niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej. W dyrektywie zaproponowanej przez Komisję w 2017 r. uwzględniono niektóre – ale nie wszystkie – uchybienia zaobserwowane przez Trybunał.

V

Niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej oceniają przestrzeganie krajowych reguł fiskalnych. Ponadto niektóre z tych organów, podobnie jak Komisja, oceniają, czy państwa członkowskie przestrzegają unijnych reguł fiskalnych, ponieważ zobowiązuje je do tego podstawa prawna ich funkcjonowania albo dobrowolnie decydują się na podjęcie takich działań. Fakt, że Komisja korzysta ze swobody decyzyjnej, jak również inne czynniki powodują ryzyko braku spójności między stanowiskiem Komisji a oceną niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej co do przestrzegania reguł fiskalnych UE. Jeśli ryzyko to miałoby się zmaterializować, mogłoby się to odbić niekorzystnie na skuteczności ram budżetowych UE.

VI

W sprawozdaniu pięciu przewodniczących opublikowanym w 2015 r. zaproponowano ustanowienie Europejskiej Rady Budżetowej, która zapewniałaby, na szczeblu europejskim, publiczną i niezależną ocenę wyników budżetów krajowych oraz ich wykonania względem celów budżetowych UE. Komisja ustanowiła Radę w tym samym roku w drodze decyzji. Ze względu na strukturę organizacyjną oraz mandat Europejskiej Radzie Budżetowej nie udało się zrealizować zadań przewidzianych w tym sprawozdaniu. Co więcej, zważywszy na jej obecną strukturę instytucjonalną, możliwe byłoby zwiększenie jej niezależności. Ponadto Komisja może nie zastosować się do wniosków i zaleceń wydawanych przez Europejską Radę Budżetową bez podania odpowiednich wyjaśnień.

VII

Komisja posiada jak dotąd jedynie ograniczoną pewność, że wymogi UE dotyczące krajowych ram budżetowych są prawidłowo wdrażane i stosowane. Ocena zgodności przepisów krajowych z wymogami dyrektywy 2011/85/UE nie została jeszcze faktycznie ukończona. Oceny stosowania ram prawnych UE nie zostały jeszcze przeprowadzone lub zostały przeprowadzone zbyt wcześnie na etapie wdrażania, by można je wykorzystać w konstruktywny sposób.

VIII

Trybunał zaleca, by Komisja:

 1. zacieśniła współpracę z niezależnymi organami ds. odpowiedzialności budżetowej, tak aby zminimalizować rozbieżności między jej stanowiskiem a opiniami tych organów co do oceny przestrzegania unijnych reguł fiskalnych;
 2. dokonała przeglądu wymogów dotyczących krajowych ram budżetowych, mając również na względzie normy międzynarodowe i najlepsze praktyki;
 3. wzmocniła Europejską Radę Budżetową;
 4. wyeliminowała nierozwiązane problemy w zakresie przestrzegania reguł fiskalnych oraz zyskała większą pewność co do rzeczywistego funkcjonowania krajowych ram budżetowych.

Wstęp

Wprowadzenie

01

Jako że wybuch kryzysu zadłużeniowego w 2009 r. zagroził stabilności strefy euro, prawodawcy UE przyjęli kilka aktów ustawodawczych w celu poprawy zarządzania budżetowego w UE. Celem było ulepszenie wdrażania paktu stabilności i wzrostu oraz wzmocnienie krajowych ram budżetowych1 (zob. komponenty krajowych ram budżetowych w ramce 1).

Ramka 1

Krajowe ramy budżetowe

Krajowe ramy budżetowe obejmują mechanizmy, procedury, reguły i instytucje leżące u podstaw polityki budżetowej.

Komponenty krajowych ram budżetowych

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

02

W literaturze ekonomicznej panuje powszechna zgoda, że wieloletnie, oparte na regułach ramy budżetowe wiążą się z lepszymi wynikami budżetowymi2, gdyż pokazują, w jaki sposób bieżące decyzje polityczne i przyszłe programy wpisują się w zrównoważone, średniookresowe przydziały budżetowe. Wiarygodne średniookresowe ramy budżetowe mogą także pomagać rządom w godzeniu wymogów dotyczących stabilności budżetowej z możliwością wykorzystania polityki budżetowej do łagodzenia skutków wstrząsów gospodarczych i finansowych3.

03

Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) państwa członkowskie zachowują suwerenność w odniesieniu do polityki budżetowej. Niemniej jednak koordynacja w zakresie tej polityki jest konieczna, aby uniknąć negatywnych skutków ubocznych w innych państwach i zagrożeń dla stabilności walutowej w strefie euro. Komisja uznała, że dla zapewnienia takiej udanej koordynacji cele budżetowe UE muszą zostać osadzone w krajowych politykach budżetowych4. W 2005 r. „Rada uważała, że krajowe ustalenia w zakresie zarządzania powinny stanowić uzupełnienie ram UE”5. Nie zapewniono jednak wówczas żadnej wszechstronnej analizy (i) uchybień w obowiązujących w tym czasie ramach UE ani (ii) tego, jak miałaby wyglądać przyszła koordynacja dwóch systemów zarządzania. W październiku 2009 r. Rada Unii Europejskiej („Rada”) ponownie stwierdziła, że należy wzmocnić krajowe ramy budżetowe, tak aby wspierać długoterminową stabilność budżetową6.

04

Od 2006 r. Komisja, w drodze ankiet przeprowadzanych wśród właściwych organów krajowych, gromadzi informacje i dane jakościowe na temat głównych elementów krajowych ram budżetowych (tj. numerycznych reguł fiskalnych, niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej oraz średniookresowych ram budżetowych). Informacje te rejestrowane są w bazie danych Komisji na temat zarządzania budżetowego oraz są wykorzystywane do obliczania wskaźników dotyczących siły i jakości tych elementów.

Ramy prawne

05

Pierwszym krokiem w procesie opracowania wspólnych ram prawnych, wynikłym z dyskusji politycznych, było przyjęcie dyrektywy 2011/85/UE7, jednego z sześciu środków legislacyjnych zwanych wspólnie „sześciopakiem”. Dyrektywa 2011/85/UE ustanawia minimalne wymogi dla krajowych ram budżetowych (przegląd odpowiednich aktów prawnych i historię ich zatwierdzania można znaleźć w załączniku I):

 1. podstawą planowania budżetowego w państwach członkowskich powinny być realistyczne prognozy makroekonomiczne i budżetowe zapewniane przez wyznaczoną do tego instytucję;
 2. państwa członkowskie powinny posiadać szczegółowe reguły fiskalne, zgodność z którymi ma być monitorowana przez niezależne organy;
 3. państwa członkowskie powinny posiadać wiarygodne i skuteczne średniookresowe ramy budżetowe obejmujące co najmniej trzyletnią perspektywę planowania budżetowego;
 4. państwa członkowskie powinny posiadać kompleksowe, spójne i przejrzyste systemy rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości statystycznej.
06

Drugim krokiem był międzyrządowy Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej (TSCG) podpisany w marcu 2012 r., a w szczególności pakt fiskalny (tytuł III), uzupełniony w czerwcu 2012 r. komunikatem Komisji wytyczającym siedem wspólnych zasad8 („wspólne zasady Komisji”). Od umawiających się stron paktu fiskalnego (wszystkie 19 państw członkowskich strefy euro, Bułgaria, Dania i Rumunia) wymaga się włączenia do ustawodawstwa krajowego zasady budżetu zrównoważonego strukturalnie oraz ustanowienia automatycznego mechanizmu korygującego, a także niezależnego organu ds. odpowiedzialności budżetowej (zob. ramka 2).

Ramka 2

Wyjaśnienie pojęć

Saldo strukturalne – rzeczywiste saldo budżetowe pomniejszone o komponent cykliczny oraz działania jednorazowe i inne działania tymczasowe. Saldo strukturalne jest miarą zasadniczych tendencji salda budżetowego.

Zasada zrównoważonego budżetu – saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych musi być zrównoważone albo wykazywać nadwyżkę. Zarówno w pakcie stabilności i wzrostu, jak i w TSCG wymóg ten uważa się za spełniony, jeżeli roczne saldo strukturalne sektora instytucji rządowych i samorządowych odpowiada średniookresowemu celowi budżetowemu. W pakcie stabilności i wzrostu dolną granicę salda strukturalnego w przypadku państw strefy euro wyznaczono na poziomie -1% produktu krajowego brutto (PKB), natomiast na mocy paktu fiskalnego została ona zaostrzona do -0,5% (z wyjątkiem państw, w których występuje niskie zadłużenie i niskie zagrożenie dla stabilności finansów publicznych).

Automatyczny mechanizm korygujący – obowiązek wdrożenia środków naprawczych uruchamiany automatycznie w przypadku stwierdzenia znacznych odchyleń od średniookresowego celu budżetowego lub ścieżki dostosowawczej prowadzącej do tego celu.

07

Dobrze zorganizowane niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej zasadniczo postrzegane są jako gwarantujące lepsze wyniki budżetowe9, lepsze przestrzeganie reguł fiskalnych10 oraz dokładniejsze i mniej stronnicze prognozy makroekonomiczne i budżetowe11.

08

Trzecim krokiem było przyjęcie rozporządzenia (UE) nr 473/201312, które stanowi część dwupaku i którego celem było między innymi włączenie do prawa Unii postanowień TSCG dotyczących państw członkowskich strefy euro.

09

Ponadto w grudniu 2017 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy Rady w celu włączenia treści postanowień TSCG do prawa Unii13 („projekt dyrektywy z 2017 r.”). W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania proces przyjmowania dyrektywy w Radzie został wstrzymany w oczekiwaniu na przedłożenie przez Komisję oceny sześciopaku i dwupaku, co ma nastąpić do końca 2019 r.14 Opinii w sprawie wniosku nie wydał też jeszcze Parlament Europejski.

10

W 2015 r. Komisja ustanowiła Europejską Radę Budżetową w drodze decyzji („decyzja w sprawie Europejskiej Rady Budżetowej”)15. Było to skutkiem zalecenia zawartego w sprawozdaniu pięciu przewodniczących16 i dotyczącego utworzenia doradczej Europejskiej Rady Budżetowej w celu wzmocnienia ram zarządzania UE poprzez m.in. koordynację i uzupełnienie działań krajowych niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej oraz poprzez przeprowadzanie publicznej i niezależnej oceny wyników budżetów oraz ich wykonania względem celów budżetowych UE.

Zakres kontroli i podejście kontrolne

11

Między rokiem 2016 a 2018 Trybunał przeanalizował zarówno część naprawczą17, jak i zapobiegawczą18 paktu stabilności i wzrostu, a także procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej19. W celu dopełnienia obrazu zarządzania gospodarczego w UE Trybunał zdecydował o przeprowadzeniu kontroli mechanizmów dotyczących stabilności budżetowej.

12

Kontrola miała na celu ocenę, czy działania Komisji ukierunkowane na wzmocnienie ram budżetowych państw członkowskich UE osiągnęły oczekiwane rezultaty w odniesieniu do trzech kluczowych komponentów: (i) reguł fiskalnych i mechanizmu korygującego, (ii) średniookresowych ram budżetowych oraz (iii) niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej (zob. ramka 1). W tym celu Trybunał przeanalizował, czy:

 1. wymogi prawne UE dotyczące krajowych ram budżetowych były skuteczne;
 2. krajowe ramy budżetowe zostały wzmocnione w toku odpowiedniej i jasnej interakcji między Komisją, niezależnymi organami ds. odpowiedzialności budżetowej i Europejską Radą Budżetową;
 3. Komisja odpowiednio oceniła sposób wdrożenia i stosowania wymogów prawnych UE w państwach członkowskich.
13

Trybunał skoncentrował się na ośmiu państwach członkowskich objętych próbą kontrolną (Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Portugalia i Niderlandy)20. Niemniej jednak tam, gdzie to było konieczne, w analizie uwzględnił również inne państwa członkowskie. Trybunał przeanalizował także rolę i pozycję Europejskiej Rady Budżetowej w ramach budżetowych UE.

14

Trybunał opracował kryteria kontroli na podstawie różnych źródeł: (i) dokumentów prawnych; (ii) dokumentów Komisji i określonych przez nią wartości odniesienia; (iii) dokumentów i norm opracowanych przez różne instytucje UE, inne organizacje międzynarodowe lub badaczy. Dalsze informacje szczegółowe zostały podane w odpowiednich częściach niniejszego sprawozdania.

15

Trybunał zebrał dowody na potrzeby kontroli w drodze:

 1. przeglądu odpowiednich dokumentów Komisji i Europejskiej Rady Budżetowej;
 2. przeglądu publikacji, wytycznych i norm organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, Bank Światowy) i niezależnych instytutów, a także literatury naukowej;
 3. ankiety internetowej skierowanej do niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej w UE, na którą odpowiedziało 31 organów z 26 państw członkowskich21;
 4. wywiadów z pracownikami Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN);
 5. wywiadów z pracownikami właściwych ministerstw, niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej, banków centralnych i ośrodków analitycznych z ośmiu państw członkowskich objętych próbą w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat wymogów UE i ich stosowania.
16

Niniejsze sprawozdanie specjalne ma zapewnić wkład w debatę w Parlamencie Europejskim i Radzie na temat zaproponowanego przez Komisję projektu dyrektywy z 2017 r. w sprawie wzmocnienia odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich.

Uwagi

Wymogi prawne UE zapewniły bodziec do udoskonalenia krajowych ram budżetowych, ale wciąż możliwe są udoskonalenia w tym zakresie

17

Zgodnie z oczekiwaniami działania ustawodawcze UE (zob. pkt 0510) dały bodziec do wzmocnienia krajowych ram budżetowych w państwach członkowskich UE. Jak pokazano na rys. 1, po przyjęciu dyrektywy 2011/85/UE liczba krajowych reguł fiskalnych i niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej znacznie wzrosła.

Rys. 1

Krajowe reguły fiskalne i niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej w państwach członkowskich UE

Uwaga: w 2011 r. (czerwona linia) przyjęto dyrektywę 2011/85/UE.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji.

18

Poszczególne elementy krajowych ram budżetowych są jednak regulowane przez fragmentaryczne ramy prawne (zob. rys. 2). Te elementy to: (i) numeryczne reguły fiskalne, (ii) mechanizm korygujący, (iii) średniookresowe ramy budżetowe, (iv) niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej oraz (v) procedury budżetowe.

Rys. 2

Fragmentacja ram prawnych

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy; * niektóre przepisy nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa.

19

Jednocześnie obowiązują różnorodne akty o różnym charakterze prawnym (prawo Unii i traktat międzyrządowy):

 • ich stopień wykonalności jest różny (Trybunał Sprawiedliwości może wydawać orzeczenia jedynie w sprawie transpozycji TSCG, natomiast w odniesieniu do stosowania TSCG instytucje Unii nie mają żadnych kompetencji, by zapewnić egzekwowanie transponującego go ustawodawstwa krajowego);
 • podczas gdy niektóre przepisy są włączone do rozporządzeń, które mają bezpośrednie zastosowanie, inne stanowią część dyrektywy, w przypadku której państwa członkowskie mają czas na transpozycję i mogą swobodnie decydować o sposobie jej stosowania, co skutkuje większą niejednorodnością ram krajowych;
 • stopień zastosowania w poszczególnych państwach członkowskich różni się, w szczególności w zależności od tego, czy państwo należy do strefy euro.
20

Komisja opracowała dyrektywę 2011/85/UE w bardzo krótkim czasie (trzy miesiące). Podkreśliła przy tym, że dyrektywa 2011/85/UE powinna być postrzegana jako zestaw „minimalnych wymogów”, a nie najlepszych praktyk lub nawet pożądanych cech średniookresowych ram budżetowych. Stwierdziła też, że wprowadzanie najlepszych praktyk do ram prawnych UE „nie byłoby kompatybilne z istotnymi różnicami między strukturami administracyjnymi i instytucjonalnymi państw członkowskich”22.

21

Jak wspominano w pkt 09, celem projektu dyrektywy z 2017 r. było włączenie treści postanowień TSCG do prawa Unii. Komisja nie opowiadała się za dosłowną transpozycją, ale za tak zwanym podejściem teleologicznym, tj. za włączeniem przepisów ze szczególnym naciskiem na podstawowy cel paktu fiskalnego, jakim jest osiągnięcie rozsądnych poziomów długu publicznego. W praktyce projekt dyrektywy z 2017 r. wymaga m.in. określenia średniookresowego celu budżetowego pod względem salda strukturalnego, który zapewni zgodność z pułapem relacji długu do PKB zapisanym w TFUE, jednak bez ustanawiania pułapu liczbowego.

22

Europejski Bank Centralny (EBC) stwierdził w opinii, że „postanowienia projektu dyrektywy znacznie odbiegają od postanowień paktu fiskalnego, co może prowadzić do osłabienia reguł paktu fiskalnego”23. Ponadto należy odnotować, że projekt dyrektywy z 2017 r. został zaproponowany przed przeprowadzeniem przeglądu przydatności dyrektywy 2011/85/UE („przegląd przydatności”) czy oceny funkcjonowania dwupaku.

23

Trybunał ocenił, czy wymogi przewidziane w obecnych ramach prawnych były odpowiednie oraz czy projekt dyrektywy z 2017 r. uwzględnił jakiekolwiek ze wskazanych wcześniej niedociągnięć. Ocenę tę przeprowadzono w odniesieniu do następujących trzech aspektów:

 1. mechanizmu korygującego,
 2. średniookresowych ram budżetowych,
 3. niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej.

Niedociągnięcia w przepisach w sprawie mechanizmu korygującego

24

W dyrektywie 2011/85/UE po raz pierwszy wprowadzono koncepcję mechanizmu korygującego, który został w niej określony mianem „konsekwencji nieprzestrzegania reguł fiskalnych”. Nie ustanowiono jednak szczególnych wymogów dotyczących jego założeń i stosowania.

25

TSCG wymaga automatycznego uruchamiania mechanizmu korygującego w przypadku stwierdzenia znacznych odchyleń od średniookresowego celu budżetowego. Nie ustanawia wprawdzie w bezpośredni sposób szczególnych wymogów dotyczących założeń i stosowania takiego mechanizmu, ale zobowiązał Komisję do opracowania wspólnych zasad, które państwa członkowskie powinny stosować podczas projektowania krajowych mechanizmów korygujących. Komisja wydała te zasady w czerwcu 2012 r.

26

Choć zasady te zostały zatwierdzone na szczeblu politycznym24, nie są wiążące, gdyż zostały opublikowane w komunikacie Komisji, a zatem nie mają skutków prawnych i służą jedynie jako podstawa do ewentualnego stworzenia mechanizmów przez umawiające się strony. Jeśli chodzi o uruchomienie mechanizmu korygującego (zasada 3), Komisja zasugerowała, by moment decydujący o jego uruchomieniu wynikał z kryteriów na szczeblu unijnym lub ze szczególnych kryteriów krajowych. Jednakże dwie trzecie państw członkowskich zdecydowało się na powielenie kryteriów określonych na szczeblu unijnym zamiast ustalenia szczególnych kryteriów krajowych. W rezultacie w przypadku tych państw mechanizmy korygujące nie zostaną najprawdopodobniej uruchomione wcześniej niż unijny mechanizm korygujący w ramach części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu.

27

Rozporządzenie (UE) nr 473/2013 ustanawia pewne wymogi, w tym wymóg, by niezależne organy zapewniały w stosownych przypadkach oceny dotyczące uruchamiania i wdrażania mechanizmów korygujących. Wymóg ten nie odzwierciedla jednak w pełni wspólnych zasad Komisji, które zostały wydane pół roku po wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia (UE) nr 473/2013. Na przykład nie wskazuje na to, że:

 • korekty powinny być spójne z zaleceniami skierowanymi przez Komisję do danego państwa członkowskiego w ramach paktu stabilności i wzrostu pod względem zakresu i harmonogramu (zasada 2);
 • czynniki decydujące o uruchomieniu mechanizmu mogą opierać się na kryteriach unijnych lub krajowych (zasada 3);
 • większe odchylenia od średniookresowego celu budżetowego lub ścieżki dostosowania prowadzącej do tego celu powinny prowadzić do korekt na większą skalę (zasada 4).
28

Projekt dyrektywy z 2017 r. także nie odzwierciedla w pełni wspólnych zasad Komisji. Na przykład nie wspomina się w nim, że moment uruchomienia mechanizmu korygującego może wynikać z kryteriów na szczeblu unijnym, szczególnych kryteriów krajowych bądź i z jednych i z drugich.

29

Co więcej, jak zauważył EBC, w projekcie dyrektywy z 2017 r. nie zdefiniowano terminu „odnotowanie znacznego odchylenia”, tj. okoliczności, w których mechanizm ma zostać uruchomiony, ani nie przedstawiono dalszych wytycznych dotyczących jego zakresu. Wymóg uwzględnienia charakteru i wielkości odchylenia jest niejasny i może poskutkować środkami naprawczymi, które będą bardzo ogólne i pozbawione treści25.

Niedociągnięcia w przepisach w sprawie średniookresowych ram budżetowych

30

Trybunał porównał wymogi ustanowione w dyrektywie 2011/85/UE z normami i najlepszymi praktykami zalecanymi przez MFW, OECD i Bank Światowy w czasie opracowywania tej dyrektywy. Trzy z tych norm i najlepszych praktyk nie zostały włączone do dyrektywy 2011/85/UE (zob. tabela 1, pogrubione wiersze). W porównaniu z najnowszymi normami MFW/OECD i najlepszymi praktykami dyrektywa 2011/85/UE nie uwzględnia kolejnych dwóch kwestii. Oznacza to, że łącznie pięć z 13 norm i najlepszych praktyk nie znalazło odzwierciedlenia w dyrektywie 2011/85/UE. Stało się tak, mimo iż w czasie prac nad dyrektywą 2011/85/UE stanowisko Komisji w tych kwestiach (zob. załącznik II) było zgodne ze stanowiskiem organów międzynarodowych.

Tabela 1 – Różnice między normami i najlepszymi praktykami MFW/OECD a wymogami dyrektywy 2011/85/UE

Charakterystyka średniookresowych ram budżetowych MFW/OECD Dyrektywa 2011/85/UE
Co najmniej 3-letnie średniookresowe ramy budżetowe
Wszechstronne objęcie zakresem sektora instytucji rządowych i samorządowych
Pełna zgodność z celami polityki budżetowej rządu i prognozami makroekonomicznymi
Prognozy dotyczące przyszłych dochodów i wydatków w ramach obecnej polityki odmienne od skutków budżetowych nowych środków z zakresu polityki
Szacowane koszty wydatków podatkowych
W pełni zintegrowany proces przygotowywania budżetu w odniesieniu do wydatków kapitałowych i powtarzalnych
Wiarygodne prognozy wydatków w latach budżetowych przypadających po danym roku budżetowym26
Ocena długoterminowej stabilności finansów publicznych
Pojedynczy proces przygotowywania średniookresowych ram budżetowych i rocznego budżetu oraz w pełni zintegrowana dokumentacja
Perspektywiczne kontrole wydatków (przeniesienia środków, wieloletnie zobowiązania na wydatki, bufory itd.)
Mechanizmy monitorowania i rozliczalności
Orientacyjne pułapy dla lat budżetowych przypadających po danym roku budżetowym
Szacowane wydatki dla lat budżetowych przypadających po danym roku budżetowym przeniesione z jednych średniookresowych ram budżetowych do kolejnych

Uwaga: : uwzględnione, : częściowo uwzględnione, : nieuwzględnione.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie OECD (2004 r.), „The Legal Framework for Budget Systems” [Ramy prawne dla systemów budżetowych]; MFW (2007 r.), „Manual on Fiscal Transparency” [Podręcznik na temat przejrzystości polityki fiskalnej]; MFW (2010 r.), Lienert, I. i Fainboim, I., „Reforming Budget Systems Laws” [Reforma przepisów dotyczących systemów budżetowych].

31

Zgodnie z dokumentem MFW brak zintegrowania średniookresowego planowania wydatków z procesem opracowywania budżetu sprawia, iż planowanie średniookresowe jest nieskuteczne w ograniczaniu polityki budżetowej27. O ile jednak art. 10 dyrektywy 2011/85/UE wymaga, by uchwalana co roku ustawa budżetowa była zgodna z zapisami średniookresowych ram budżetowych lub by zawierała należyte wytłumaczenie każdego odstępstwa od tych zapisów, nie ma wymogu zintegrowania średniookresowego planowania wydatków z procesem opracowywania budżetu28. Ponadto dyrektywa nie wymaga, by dokumentacja budżetowa obejmowała prognozy oraz wyniki w odniesieniu do dochodów, wydatków i finansowania w ujęciu średniookresowym na takiej samej zasadzie co roczny budżet29.

32

Zgodnie z dokumentem MFW ważne są cztery typy perspektywicznych mechanizmów kontroli: (i) kontrole dotyczące akumulacji, zasobów lub wykorzystania przenoszonych środków, (ii) regularne monitorowanie spójności zaktualizowanych średniookresowych prognoz wydatków z zatwierdzonymi planami średniookresowymi, (iii) wystarczające rezerwy między zobowiązaniami na wydatki a planami wydatków w celu uwzględnienia nieoczekiwanych wydarzeń bez konieczności zmiany priorytetów polityki oraz (iv) rygorystyczne kontrole zdolności ministerstw i agencji do zaciągania wieloletnich zobowiązań na wydatki. W dyrektywie 2011/85/UE nie przewidziano jednak ustanowienia perspektywicznych mechanizmów kontroli wydatków, aby zapewnić zgodność z planami średniookresowymi, nawet w przypadku zmiany warunków zewnętrznych.

33

Co więcej, dyrektywa 2011/85/UE nie zawiera żadnych przepisów dotyczących potrzeby prowadzenia przez organy krajowe sprawozdawczości z wyników budżetowych, na zasadzie porównywalnej z planami wieloletnimi, oraz wszechstronnego i przejrzystego uzgadniania wszelkich różnic między planami wieloletnimi a wynikami wydatkowania. Nie zawarto w niej też przepisu, który wyraźnie nakładałby na rządy lub podmioty zaangażowane w wykonanie budżetu odpowiedzialność za wszelkie nieuzasadnione odchylenia od planów wieloletnich.

34

W projekcie dyrektywy z 2017 r. przewidziano wymóg ustanowienia wiążącej średniookresowej reguły budżetowej na początku kadencji parlamentarnej. Taka reguła dawałaby większą stabilność w planowaniu budżetowym oraz zapewniałaby silniejsze powiązanie między budżetem a średniookresowymi ramami budżetowymi. Mogłaby też jednak zagrażać stabilności budżetowej, jeśli wzrost wydatków odbiegałby od wzrostu produkcji potencjalnej30. W projekcie dyrektywy z 2017 r. nie uwzględniono żadnych innych niedociągnięć31 wskazanych w tabeli 1.

Niedociągnięcia w przepisach dotyczących niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej

35

Rozporządzenie (UE) nr 473/2013, które jest wiążące dla państw członkowskich należących do strefy euro, definiuje funkcje, jakie powinny pełnić niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej, a także ich cechy i dotyczące ich zasady. Zasady te są zgodne ze wspólnymi zasadami Komisji. Zostały one dodane w trakcie procesu legislacyjnego, przyjęto je bowiem po tym, jak Komisja przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia.

36

Trybunał porównał przepisy dotyczące niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej z międzynarodowymi normami i najlepszymi praktykami MFW32 i OECD33. Zauważył on, że w przepisach unijnych nie przewidziano wymogów co do (i) liczby członków zarządu niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej i długości ich kadencji, (ii) polityki kadrowej tych organów, (iii) ustanowienia budżetów tych organów oraz (iv) potrzeby przeprowadzania przeglądu zewnętrznego. Poskutkowało to ustanowieniem różnorodnych niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej, co zilustrowano w załączniku III. Na kwestię tę uwagę zwróciła również Komisja w dokumencie otwierającym debatę34.

37

Już w 2004 r. Komisja35 podkreślała, jak ważne jest, aby zarówno prognozy makroekonomiczne, jak i budżetowe były opracowywane lub oceniane przez niezależną instytucję w celu ograniczenia, a potencjalnie nawet wyeliminowania obecnego w nich skrzywienia optymistycznego36. Zostało to później także potwierdzone w dokumentach MFW37 i OECD38. Pomimo wniosku Komisji o włączenie obydwu typów prognoz, w rozporządzeniu (UE) nr 473/2013 w przyjętej formie wymaga się jedynie, by prognozy makroekonomiczne były opracowywane lub zatwierdzane przez niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej, lecz nie wymaga się tego w przypadku prognoz budżetowych (tj. prognozowanych dochodów i wydatków ujętych w budżecie).

38

W opracowanym przez Komisję dokumencie otwierającym debatę z 2017 r. (zob. pkt 36) wyrażono między innymi opinię, że niezależnym organom ds. odpowiedzialności budżetowej można by przyznać bardziej wszechstronną rolę w opracowywaniu lub zatwierdzaniu prognoz budżetowych, biorąc pod uwagę ich kompetencje w zakresie prognoz makroekonomicznych. Niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej i inne zainteresowane strony, z którymi spotkał się Trybunał, także zwróciły uwagę na to ograniczenie względem prognoz budżetowych.

39

W 2016 r. sieć niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej UE, która stanowi platformę umożliwiającą wymianę poglądów i wiedzy eksperckiej oraz łączenie zasobów, zaproponowała wykaz minimalnych norm dla niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej podobnych do zasad OECD, a także „ustanowienie skutecznego systemu ich gwarantowania”39. W projekcie dyrektywy z 2017 r. nie uwzględniono jednak tych kwestii – jeśli chodzi o normy, jedynym nowym wymogiem dla państw członkowskich jest konieczność dopilnowania, by niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej przestrzegały zasad ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 473/2013.

40

Wprawdzie sieć niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej UE z zadowoleniem przyjęła ten nowy wymóg, ale jednocześnie zwróciła się o uzupełnienie „warunków ustanowionych w [projekcie dyrektywy z 2017 r.]” o „jaśniejszą definicję minimalnych norm i skuteczny system ich gwarantowania”40. W swoim oświadczeniu sieć zasugerowała nawet, że „we wniosku można by dodatkowo zobowiązać państwa członkowskie do zapewnienia ambitnego wdrożenia tej zasady w ustawodawstwie krajowym poprzez ustanowienie odnośnej procedury i wymogów minimalnych”. W styczniu 2019 r. sieć niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej UE ponownie wezwała do „opracowania i ewentualnego włączenia do ustawodawstwa UE odpowiednich norm dotyczących kształtu niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej i ich zdolności operacyjnych”.

41

Trybunał przyznaje, że projekt dyrektywy z 2017 r. przewidywał zwiększenie roli niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej poprzez powierzenie im następujących kompetencji: (i) krytyczna ocena ex anteex post adekwatności średniookresowego celu budżetowego i średniookresowej ścieżki wydatków netto, (ii) występowanie z wnioskiem o uruchomienie mechanizmu korygującego oraz (iii) monitorowanie jego stosowania i wyników. Co więcej, w projekcie tym zamierzano wprowadzić do prawa unijnego zasadę „przestrzegaj lub wyjaśnij”.

Niespójne oceny i nieodpowiednie założenia koncepcyjne stwarzają ryzyko dla niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej i Europejskiej Rady Budżetowej

42

Ustawodawstwo UE wymaga, by państwa członkowskie posiadały krajowe reguły fiskalne oraz przypisały Komisji i niezależnym organom ds. odpowiedzialności budżetowej odrębne role w zakresie monitorowania. Podczas gdy Komisja ocenia zgodność projektów planów budżetowych z regułami fiskalnymi UE, niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej oceniają ich zgodność z krajowymi regułami fiskalnymi. Prawo Unii nie przewiduje jednak dwustopniowej struktury zarządzania, w ramach której Komisja, sprawując funkcję monitorującą, polegałaby na wynikach prac wykonanych przez organy krajowe.

43

Celem przyświecającym utworzeniu Europejskiej Rady Budżetowej było wzmocnienie obecnych ram zarządzania gospodarczego (zob. pkt 10). Do jej zadań należy między innymi ocena wdrażania ram budżetowych UE oraz stosowności kursu polityki budżetowej na poziomie strefy euro i na szczeblu krajowym.

44

Trybunał ocenił w związku z tym, czy:

 1. Komisja i niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej w spójny sposób dokonywały oceny, czy reguły fiskalne UE były przestrzegane;
 2. Europejska Rada Budżetowa była w stanie wydawać niezależne opinie.

Ryzyko braku spójności między ocenami Komisji i niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej w sprawie zgodności z regułami fiskalnymi UE

45

Prawo Unii nie ma nakazowego charakteru w odniesieniu do krajowych reguł fiskalnych (jeśli chodzi np. o ich liczbę, charakter czy koncepcję), ale przewiduje, że powinny one skutecznie promować przestrzeganie wartości referencyjnych dla deficytu i zadłużenia zgodnie z obowiązkami wynikającymi z TFUE. W praktyce strony paktu fiskalnego (zob. pkt 06) przyjęły krajowe reguły fiskalne bardzo zbliżone do reguł określonych w części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu.

46

TSCG, podobnie jak część zapobiegawcza paktu stabilności i wzrostu, wymaga, by sytuacja budżetowa była „zrównoważona lub wykazująca nadwyżkę”, co oznacza, że saldo strukturalne powinno być równe średniookresowemu celowi budżetowemu albo przewyższać ten cel, lub też zgodne ze ścieżką dostosowania prowadzącą do tego celu. Ponadto postępy w kierunku średniookresowego celu budżetowego lub jego osiągnięcie muszą być oceniane na podstawie analizy zgodności z wartością odniesienia dotyczącą wydatków określoną w pakcie stabilności i wzrostu, tj. wydatki nie powinny rosnąć szybciej niż produkcja potencjalna (w załączniku IV porównano reguły części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu z regułami TSCG).

47

W niektórych państwach członkowskich (np. we Włoszech i w Portugalii) niezależnym organom ds. odpowiedzialności budżetowej powierzono dodatkowo zadanie oceny przestrzegania reguł fiskalnych UE. Z kolei niektóre organy, którym nie powierzono takiego zadania (np. we Francji), podejmują takie działania dobrowolnie. Ankieta przeprowadzona przez Trybunał wśród niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej pokazała, że połowa z nich monitorowała zgodność z numerycznymi regułami fiskalnymi UE.

48

Niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej, wśród których przeprowadzono ankietę, uznały, że przeprowadzana przez nie ocena zgodności z regułami fiskalnymi UE nie powiela zadań Komisji, ale raczej je uzupełnia, gdyż może wspierać poczucie odpowiedzialności na szczeblu krajowym za przestrzeganie tych reguł. Te odpowiedzi znalazły potwierdzenie w wywiadach przeprowadzonych przez Trybunał z niezależnymi organami ds. odpowiedzialności budżetowej. Organy, które monitorują jedynie przestrzeganie krajowych reguł fiskalnych, nie opowiadają się jednak za monitorowaniem także zgodności z regułami fiskalnymi UE. Jednym z podanych przez nie powodów było ryzyko utraty reputacji w przypadku rozbieżnych ocen.

49

W przypadku gdy zarówno Komisja, jak i niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej oceniają zgodność z regułami fiskalnymi UE, mogą one faktycznie dojść do odmiennych wniosków. Jednym z powodów takiej sytuacji jest fakt, iż Komisja, jak Trybunał zaobserwował już w swoim sprawozdaniu specjalnym nr 18/2018, korzystała w dużym stopniu z marginesu swobody41 podczas oceny zgodności z regułami fiskalnymi UE (tj. zgodności ze ścieżką dostosowania prowadzącą do średniookresowego celu budżetowego).

50

Ponadto rozporządzenie ustanawiające pakt stabilności i wzrostu zezwala na stosunkowo duży margines odchylenia od rocznej wartości odniesienia państwa członkowskiego42 dzięki temu, że umożliwia uwzględnienie szeregu czynników podczas oceny zgodności z regułami fiskalnymi. Przykłady takich czynników to:

 1. wdrażanie istotnych reform strukturalnych,
 2. nadzwyczajne wydarzenia,
 3. zapotrzebowanie na inwestycje publiczne,
 4. nieokreślone „inne czynniki”.
51

W związku z tym nawet jeśli państwo członkowskie znacznie odbiega od wymaganej korekty budżetowej (tj. redukcji deficytu budżetowego), Komisja może ostatecznie uznać, że nie podejmie żadnych działań oraz że państwo członkowskie spełnia reguły fiskalne UE.

52

Kwestie te zostały także wskazane przez niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej w odpowiedziach na ankietę Trybunału jako uchybienia, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na ich prace. Około 40% niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej, które wzięły udział w ankiecie, uznało, że kwestie te mogą skutkować rozbieżnością między ich oceną zgodności ze średniookresowym celem budżetowym lub ścieżką dostosowania prowadzącą do tego celu a oceną dokonaną przez Komisję (zob. rys. 3).

Rys. 3

Odpowiedzi niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej na ankietę Trybunału

Źródło: ankieta Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

53

Inne powody rozbieżności (zob. pkt 49) to np. stosowanie przez niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej (i) własnej metodyki obliczania produkcji potencjalnej lub (ii) własnych założeń i zbiorów danych. Komisja zacieśniła jednak współpracę z niezależnymi organami ds. odpowiedzialności budżetowej, wyjaśniając swoją metodykę, tak aby pomóc w zapobieganiu rozbieżnościom.

54

Ponadto we wnioskach co do przestrzegania przez państwa członkowskie reguł fiskalnych UE Komisja może uwzględnić dyskusje z rządem danego kraju, w których niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej nie uczestniczą.

55

O ryzyku braku spójności między wnioskami wyciągniętymi przez niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej i przez Komisję wspominała już Europejska Rada Budżetowa43, a o jego występowaniu świadczą również wyniki ankiety Trybunału. 20% niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej wskazało, że zaobserwowało już takie różnice. W ramce 3 przedstawiono przykłady rozbieżnych wniosków.

Ramka 3

Przykładowe oceny przeprowadzone przez Komisję i niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej, które zawierały różne wnioski

W swoim sprawozdaniu z oceny budżetowej z listopada 2016 r. irlandzki niezależny organ ds. odpowiedzialności budżetowej (Irish Fiscal Advisory Council – IFAC) wspomniał, że projekt planu budżetowego Irlandii z 2017 r. „nie spełniał wymogów reguł budżetowych ustanowionych w krajowej ustawie o odpowiedzialności budżetowej i części zapobiegawczej UE na lata 2016 i 2017”44. Komisja potwierdziła jednak jego ogólną zgodność z przepisami paktu stabilności i wzrostu.

Francuski niezależny organ ds. odpowiedzialności budżetowej (Haut Conseil des finances publiques – HCFP) podkreślił w swojej ocenie francuskiego projektu planu budżetowego we wrześniu 2018 r., że „korekty strukturalne planowane na 2018 r. (0,1 punktu procentowego PKB) oraz 2019 r. (0,3 punktu procentowego PKB), które zostaną przedłożone Komisji do oceny, nie są zgodne z regułami części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu”. Opinia Komisji na temat tego projektu planu budżetowego nie była jednak aż tak zdecydowana, a w odniesieniu do Francji stwierdzono w niej występowanie „ryzyka niezgodności”.

Ustanowienie Europejskiej Rady Budżetowej było krokiem w dobrym kierunku, ale możliwe jest wzmocnienie jej roli i niezależności

56

W sprawozdaniu pięciu przewodniczących przewidziano następujące zadania dla Europejskiej Rady Budżetowej:

 • koordynowanie sieci krajowych rad fiskalnych i korzystanie z takiego samego poziomu niezależności;
 • odgrywanie roli organu konsultacyjnego, który nie zajmuje się realizacją polityki. Egzekwowanie przestrzegania przepisów powinno pozostać w gestii Komisji, która powinna mieć możliwość odrzucenia stanowiska Europejskiej Rady Budżetowej pod warunkiem, że ma ku temu uzasadnione powody i je wyjaśni;
 • opracowanie analizy ekonomicznej (a nie analizy pod kątem prawnym) właściwego kursu budżetowego, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie strefy euro, z uwzględnieniem unijnych reguł fiskalnych. Należałoby przy tym korzystać z reguł określonych w pakcie stabilności i wzrostu;
 • dysponowanie możliwością wydawania opinii, w sytuacji gdy uzna to za niezbędne, w tym w szczególności w związku z oceną programów stabilności oraz przedstawieniem rocznych projektów planów budżetowych i wykonaniem budżetów krajowych;
 • zapewnianie ocen ex post sposobu wdrażania ram zarządzania.
57

W decyzji w sprawie Europejskiej Rady Budżetowej Komisja pominęła jednak większą część wymiaru krajowego tych zadań. W szczególności nie powierzyła jej zadania polegającego na wydawaniu opinii w sprawie krajowych programów stabilności lub konwergencji, projektów planów budżetowych lub wykonywania budżetów krajowych. Ponadto stwierdziła, że zamiast koordynowania niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej Europejska Rada Budżetowa powinna jedynie z nimi współpracować. Trybunał odnotowuje, że same organy sprzeciwiały się koordynacji ich działań przez Radę, gdyż w ich opinii byłoby to wbrew celowi polegającemu na zwiększaniu poczucia odpowiedzialności na szczeblu krajowym i mogłoby narazić na szwank ich niezależność.

58

W przemowie z listopada 2015 r. przewodniczący Eurogrupy stwierdził, że istniały „zalety wynikające z posiadania starszej europejskiej siostry krajowych rad fiskalnych, umiejscowionej poza Komisją i zapewniającej niezależną ocenę projektów budżetów krajowych, na podstawie której Komisja wydaje swoją opinię (polityczną)”.

59

Co więcej, zgodnie ze sprawozdaniem pięciu przewodniczących Europejska Rada Budżetowa powinna „cieszyć się takim samym poziomem niezależności” co krajowe niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 473/2013.

60

Art. 4 decyzji w sprawie Europejskiej Rady Budżetowej stanowi, że jej członkowie działają niezależnie. Ta niezależność jest jednak ograniczona ze względu na statut, który nie czyni z Rady silnego organu, i niewielkie zasoby45:

 1. Przewodniczący i czterej członkowie Rady są powoływani przez Komisję. Pracują oni w niepełnym wymiarze czasu pracy, ich mandat jest krótki (trzy lata), z możliwością jednokrotnego przedłużenia, a ponadto brak jest przepisów w sprawie ich odwołania (takich jak odwołanie jedynie w przypadku niezdolności do pracy lub poważnego uchybienia).
 2. Jako że zasady regulujące funkcjonowanie Europejskiej Rady Budżetowej zostały ustanowione w decyzji Komisji, Komisja może je zmienić.
 3. Europejska Rada Budżetowa nie jest niezależna finansowo, gdyż nie posiada własnego budżetu i nie może swobodnie zarządzać zasobami kadrowymi. Jej budżet podlega pod budżet „euro i dialogu społecznego” kancelarii wiceprzewodniczącego Komisji oraz obejmuje wynagrodzenie członków (którzy posiadają status specjalnych doradców) oraz koszty ich podróży służbowych. Sekretariat Europejskiej Rady Budżetowej stanowi dział Sekretariatu Generalnego Komisji. W związku z tym jego wydatki (podróże służbowe, zaproszenie dla ekspertów, organizacja warsztatów itd.) są pokrywane z budżetu operacyjnego Sekretariatu Generalnego.
 4. Europejska Rada Budżetowa przynależy do Sekretariatu Generalnego Komisji i jest zlokalizowana w jego siedzibie, a jej strona internetowa jest także prowadzona przez Komisję.
61

Wszystkie wymienione powyżej czynniki sprawiają, że Europejska Rada Budżetowa nie dysponuje silną strukturą instytucjonalną, na co zwrócił uwagę także EBC: „utworzenie Europejskiej Rady Budżetowej na podstawie decyzji Komisji w ramach jej struktury organizacyjnej nie jest zgodne ze standardami ustanowionymi dla jej odpowiedników na szczeblu krajowym”46. Ta sama kwestia została poruszona przez MFW47.

62

Ponadto, choć sprawozdanie pięciu przewodniczących stanowi, że Europejska Rada Budżetowa „powinna móc wydawać opinie, w sytuacji gdy uzna to za niezbędne”, decyzja w sprawie Rady zawiera jedynie odniesienie do publikacji sprawozdania rocznego. Nie wspomina natomiast wyraźnie o możliwości publikowania ocen przez Europejską Radę Budżetową w czasie rzeczywistym lub wydawania opinii publicznych, co i tak byłoby utrudnione ze względu na ograniczone zasoby.

63

W praktyce Europejska Rada Budżetowa regularnie publikuje dwa rodzaje sprawozdań: (1) sprawozdanie w sprawie oceny adekwatności kursu polityki budżetowej w strefie euro, ukazujące się w czerwcu, oraz (2) sprawozdanie roczne, ukazujące się na koniec roku. Ponadto ostatnio opublikowała ona ocenę reguł fiskalnych UE48.

64

Przeprowadzona przez Trybunał ocena czterech sprawozdań wydanych w latach 2017 i 2018 świadczy o ich dobrej jakości analitycznej. Potwierdziły to zainteresowane strony w państwach członkowskich objętych próbą, z którymi spotkał się Trybunał, a także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej. 87% tych organów uznało jakość analizy w sprawozdaniach Europejskiej Rady Budżetowej za „dobrą”, 10% uznało ją za „średnią”, a 3% za „słabą”.

65

W sprawozdaniu rocznym Europejska Rada Budżetowa prezentuje ocenę wdrażania unijnych ram budżetowych. W osobnej sekcji przedstawia także propozycje dotyczące rozwijania unijnych ram budżetowych w przyszłości. Podczas gdy sprawozdania roczne zawierały także ocenę wybranych aspektów skuteczności odnoszących się do niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej, takich jak stosowanie przez nie podejścia „przestrzegaj lub wyjaśnij” oraz zagwarantowanie im prawa dostępu do informacji, w sekcji zawierającej propozycje rozwoju nie przedstawiono żadnych informacji na temat sposobu poprawy sytuacji tych organów.

66

Ponadto w decyzji w sprawie Europejskiej Rady Budżetowej nie określono, w jaki sposób propozycje Rady miałyby zapewniać wkład w wewnętrzny proces decyzyjny Komisji. W rzeczywistości Komisja może nie zastosować się do propozycji Europejskiej Rady Budżetowej bez podania żadnej przyczyny, gdyż wbrew temu, co zasugerowano w sprawozdaniu pięciu przewodniczących, nie jest ona związana zasadą „przestrzegaj lub wyjaśnij”. Na kwestię tę uwagę zwrócił zarówno EBC49, jak i Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich50.

67

W swojej odpowiedzi dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej wyjaśnił, że nie można doszukiwać się bliskiej analogii między Europejską Radą Budżetową a krajowymi niezależnymi organami ds. odpowiedzialności budżetowej. Krajowe niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej odgrywają bowiem rolę obserwatorów monitorujących zgodność polityki krajowej z regułami fiskalnymi, podczas gdy Europejska Rada Budżetowa nie monitoruje budżetu UE ani jego wykonania, lecz jest niezależnym organem doradczym Komisji. Dlatego też wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej argumentował, że zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij” nie ma zastosowania w tym kontekście.

68

Jakość analizy i krytyczne opinie wyrażane przez Europejską Radę Budżetową świadczą, że choć stanowi ona część Komisji, jest w stanie sformułować niezależne opinie. Ta niezależność wynika jednak wyłącznie z jej obecnego składu, a nie ze struktury instytucjonalnej. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Trybunał pokazują, że opinie niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej na temat niezależności Europejskiej Rady Budżetowej są podzielone: 53% z nich uważa, iż ma ona „ograniczoną niezależność”, zaś zdaniem 47% jest ona „w pełni niezależna”.

Komisja posiada jak dotąd jedynie ograniczoną pewność, że krajowe ramy budżetowe są prawidłowo wdrażane i stosowane

69

Pierwotne wymogi dla ram budżetowych państw członkowskich nie zostały ustanowione w rozporządzeniu, ale przyjęły formę dyrektywy. W związku z tym ich wdrażanie jest bardziej czasochłonne, a państwa członkowskie dysponują swobodą uznania co do sposobu ich wdrażania.

70

W sprawozdaniu w sprawie finansów publicznych UGW z 2011 r. (opublikowanym w 2012 r.)51 Komisja stwierdziła jednak, że wybór dyrektywy „był podyktowany potrzebą zapewnienia równowagi między wymogami państw członkowskich”.

71

Trybunał ocenił, czy:

 1. Komisja była w stanie w odpowiednim czasie wyciągnąć wnioski co do zgodności ustawodawstwa krajowego z wymogami UE;
 2. ocena przeprowadzona przez Komisję zapewniła istotne informacje na temat wdrażania i stosowania krajowych ram budżetowych.

Opóźnienia w wyciąganiu wniosków co do zgodności krajowego ustawodawstwa z wymogami UE spowodowane czynnikami, nad którymi Komisja nie zawsze miała kontrolę

72

Ostateczny termin transpozycji dyrektywy 2011/85/UE przypadał na dzień 31 grudnia 2013 r. Państwa członkowskie miały obowiązek zgłoszenia krajowych środków wykonawczych Komisji. Łącznie wydały one 323 krajowe środki wykonawcze, ale tylko 67 z nich (20%) zostało zgłoszonych w ustalonym terminie (zob. rys. 4). Państwa członkowskie musiały bowiem jednocześnie włączyć do prawa krajowego nie tylko wymogi dyrektywy 2011/85/UE, ale także wymogi wynikające z rozporządzenia (UE) nr 473/2013 i paktu fiskalnego.

Rys. 4

Zgłaszanie krajowych środków wykonawczych w rozbiciu na lata

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

73

Jako że nie wszystkie państwa członkowskie transponowały dyrektywę 2011/85/UE przed upływem ostatecznego terminu, Komisja wszczęła niedługo później 17 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ze względu na niedopełnienie obowiązku zgłoszenia krajowych środków wykonawczych. Jak pokazano w tabeli 2, większość tych spraw (14) została zamknięta w ciągu roku, co stanowi standardowy okres odniesienia dla Komisji52. Ze względu na długi proces przyjmowania przepisów Słowenia i Czechy zakończyły transpozycję dyrektywy 2011/85/UE dopiero odpowiednio w 2018 i 2019 r. Opóźniło to w nieuchronny sposób rozpoczęcie procesu oceny zgodności w przypadku wszystkich 17 państw członkowskich objętych postępowaniami w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Tabela 2 – Stan postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczących braku notyfikacji (czerwiec 2019 r.)

Otwarcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia 27 stycznia 2014 r. BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, HR, IT, CY, LT, LU, MT, AT, SI, FI, UK
Zamknięte w lipcu 2014 r. BE, DK, DE, EE, HR, IT, CY, LT, AT, FI, UK W RAMACH OKRESU ODNIESIENIA
Zamknięte w listopadzie 2014 r. EL, LU, MT
Zamknięte w lipcu 2015 r. BG OPÓŹNIENIE O DWA MIESIĄCE WZGLĘDEM OKRESU ODNIESIENIA
Wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w lipcu 2017 r. SI DUŻE OPÓŹNIENIA
W toku CZ

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

74

Komisja nie ukończyła w przyjętym przez siebie okresie odniesienia ocen zgodności, które obejmują kontrolę transpozycji i kontrolę zgodności53, a cele w zakresie skuteczności ustanowione w rocznych planach zarządzania DG ECFIN na lata 2014–2017 zostały osiągnięte jedynie częściowo.

75

W sierpniu 2016 r., w rezultacie przeprowadzonych kontroli transpozycji i zgodności, Komisja wszczęła procedury EU Pilot względem 11 państw członkowskich, w kwietniu 2017 r. względem siedmiu, a w lipcu 2019 r. względem kolejnych siedmiu. Był to pierwszy krok w kierunku rozwiązania problemów dotyczących transpozycji, tak aby w miarę możliwości uniknąć wszczynania formalnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku pozostałych trzech państw członkowskich, według stanu na wrzesień 2019 r., Komisja nie zdecydowała jeszcze, czy wszcząć procedury EU Pilot.

76

Kolejność procedur EU Pilot (zob. tabela 3) nie była podyktowana planem wdrażania, ale raczej względami operacyjnymi, tj. gotowością państw członkowskich do przeprowadzenia rozmów z Komisją w ramach procedur EU Pilot w języku angielskim w przypadku pierwszej grupy państw, a także poziomem wewnętrznego przygotowania Komisji w przypadku drugiej i trzeciej grupy. W rezultacie niektóre państwa członkowskie należące do strefy euro i posiadające wysoki dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, tj. państwa, w przypadku których osiągnięcie stabilnej sytuacji budżetowej było ważniejsze, nie były poddawane ocenie w trybie priorytetowym (zob. rys. 5).

77

W 2014 r. (przed upływem którego transpozycja przez państwa członkowskie miała zostać ukończona) na siedem państw należących do strefy euro, względem których w 2019 r. Komisja wszczęła procedury EU Pilot (zob. rys. 5, trzecia kolumna), przypadało 77% PKB strefy euro (66% łącznego PKB wszystkich państw członkowskich UE z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa oraz 56% łącznego PKB wszystkich państw członkowskich UE z uwzględnieniem Zjednoczonego Królestwa) oraz 77% długu publicznego strefy euro (72% łącznego długu publicznego wszystkich państw członkowskich UE z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa oraz 60% łącznego długu publicznego wszystkich państw członkowskich UE z uwzględnieniem Zjednoczonego Królestwa).

Rys. 5

Grupy państw członkowskich objętych procedurą EU Pilot

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

78

18 spraw rozpoczętych w ramach EU Pilot (z pierwszej i drugiej grupy) zostało zakończonych ze znacznym opóźnieniem i trwało średnio ponad 65 tygodni, a więc o wiele dłużej niż okres odniesienia ustalony przez Komisję na 20 tygodni. W trzech z tych 18 spraw Trybunał odnotował szczególnie długie przerwy w komunikacji (trwające niemal rok lub dłużej), kiedy Komisja czekała na wdrożenie wymaganych działań przez państwa członkowskie. Te trzy procedury ostatecznie zakończyły się w ciągu dwóch lat od ich rozpoczęcia. W jednym przypadku Komisja odrzuciła odpowiedzi państwa członkowskiego (Belgii). Komisja zakończyła łącznie 11 procedur dotyczących państw członkowskich, wydając pozytywną ocenę zgodności. W kolejnych siedmiu przypadkach odrzuciła ona odpowiedzi państwa członkowskiego. Do września 2019 r. cztery z tych siedmiu spraw zostały zamknięte. Komisja kontynuuje nieformalne wymiany zdań z pozostałymi państwami członkowskimi (zob. tabela 3), ale nie wszczęła jeszcze żadnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego54.

Tabela 3 – Czas trwania i status procedur EU Pilot

* Czas obliczony do 30 września 2019 r.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

79

Komisja musiała wszcząć 17 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ze względu na niedopełnienie obowiązku zgłoszenia (zob. pkt 73), a państwa członkowskie musiały wprowadzić dodatkowe 102 krajowe środki wykonawcze w rezultacie kontroli zgodności przeprowadzonych przez Komisję w latach 2015–2019 (zob. rys. 4). Oznacza to, z perspektywy czasu, że Komisja niedostatecznie oszacowała wyzwania stojące przed państwami członkowskimi w związku z transpozycją dyrektywy 2011/85/UE oraz nie podjęła proaktywnych działań, aby pomóc im w dokonaniu transpozycji na czas. Aby wesprzeć państwa członkowskie w prawidłowym stosowaniu prawa unijnego, Komisja często stosuje różnorodne „narzędzia promowania zgodności” na różnych etapach cyklu polityki55. W przypadku dyrektywy 2011/85/UE dokonała tego jednak tylko w ograniczonym zakresie.

80

Komisja przekazała państwom członkowskim wytyczne dotyczące krajowych ram budżetowych. Oprócz wymiany zdań w ramach procedur EU Pilot prowadzone były także przede wszystkim nieformalne wymiany (np. za pomocą e‑maili, rozmów telefonicznych lub posiedzeń dwustronnych) obejmujące na przykład przeglądy projektów ustawodawstwa krajowego transponującego dyrektywę 2011/85/UE. Potwierdziły to zainteresowane strony, z którymi spotkał się Trybunał, a także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej (zob. rys. 6). Należy odnotować, że Komisja zapewniała mniej wsparcia i wytycznych w celu zagwarantowania skutecznego stosowania krajowych ram budżetowych niż w celu zadbania o to, by państwa członkowskie spełniły wymogi UE.

Rys. 6

Odpowiedzi na ankietę Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie zapewniania przez Komisję wytycznych i wsparcia

Źródło: ankieta Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Dotychczasowe oceny Komisji mają niewielką wartość informacyjną ze względu na termin ich przeprowadzenia lub zakres uprawnień Komisji

81

Trybunał przeanalizował oceny dokonane przez Komisję zgodnie z dyrektywą 2011/85/UE, TSCG i rozporządzeniem (UE) nr 473/2013.

Ocena stosowania dyrektywy 2011/85/UE

82

Po dokonaniu oceny zgodności krajowych środków transpozycji Komisja jest zobowiązana do monitorowania i oceny stosowania dyrektywy 2011/85/UE.

83

Komisja nie rozpoczęła jeszcze uporządkowanej i systematycznej oceny stosowania dyrektywy 2011/85/UE. Planuje jej przeprowadzenie56 po zakończeniu oceny transpozycji przez wszystkie państwa członkowskie do ustawodawstwa krajowego wymogów dyrektywy 2011/85/UE (zob. tabela 3).

84

Według stanu na październik 2019 r. Komisja nie wdrożyła jeszcze strategii, która określałaby metodykę, kryteria, cele pośrednie i rezultaty oczekiwane od państw członkowskich w celu zapewnienia odpowiedniego i terminowego monitorowania stosowania dyrektywy 2011/85/UE.

85

W przypadku niektórych państw członkowskich (na przykład Włoch i Hiszpanii) pomimo wdrożenia dyrektywy 2011/85/UE nie odnotowano poprawy wyników budżetowych zgodnie z wymogami paktu stabilności i wzrostu. Komisja nie skorzystała jednak jeszcze ze swoich uprawnień do monitorowania57, w ramach których przeprowadziłaby ocenę dotyczącą skuteczności operacyjnej kluczowych elementów krajowych ram budżetowych. Podejście takie jest stosowane na przykład przez MFW w ocenie przejrzystości polityki fiskalnej.

86

Jako alternatywę Komisja mogłaby także zastosować metodykę wydatków publicznych i odpowiedzialności finansowej (PEFA), którą opracowała – za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO) – wspólnie z MFW i Bankiem Światowym. Tym samym dysponowałaby ona wiedzą wewnętrzną na potrzeby przeprowadzania ocen PEFA.

87

Oprócz oceny zgodności i stosowania w dyrektywie 2011/85/UE przewidziano wymóg przeprowadzenia przez Komisję do połowy grudnia 2018 r. przeglądu przydatności.

88

Wymóg taki nie był wprawdzie wyraźnie ujęty w pierwotnym wniosku Komisji, ale został dodany w toku procesu legislacyjnego. Ponadto, mimo iż średniookresowe ramy budżetowe stanowią centralny element krajowych ram budżetowych i dyrektywy 2011/85/UE, nie są uwzględnione w wyraźny sposób w przeglądzie przydatności. Trybunał odnotowuje jednak, że Komisja zamierza włączyć je w zakres tego przeglądu.

89

Według stanu na październik 2019 r. Komisja nie opublikowała jeszcze przeglądu przydatności dyrektywy 2011/85/UE, mimo że termin publikacji wyznaczono na grudzień 2018 r.

90

Na podstawie badania ekonomicznego Komisja stwierdziła jednak w styczniu 2019 r., że „poczucie odpowiedzialności na szczeblu krajowym za reguły fiskalne UE zostało wzmocnione w ostatnich latach dzięki stworzeniu bardziej skutecznych krajowych ram budżetowych w następstwie inicjatyw ustawodawczych zaproponowanych na szczeblu UE”58. W badaniu przeanalizowano dane ekonometryczne pokazujące związek między jakością średniookresowych ram budżetowych (mierzoną za pomocą wskaźnika średniookresowych ram budżetowych, zob. pkt 04) a saldem pierwotnym w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne. To silne powiązane jest interpretowane jako przesłanka świadcząca o pozytywnym wpływie na dyscyplinę budżetową w rezultacie większego poczucia odpowiedzialności na szczeblu krajowym.

91

Wskaźnik średniookresowych ram budżetowych służy do oceny jakości krajowych ram budżetowych na podstawie 11 kryteriów (zob. tabela 4). Jeden z wymogów dyrektywy 2011/85/UE nie jest objęty żadnym kryterium, a sześć spośród zastosowanych kryteriów nie odpowiada wymogom tej dyrektywy, lecz spełnia inne warunki, które są zdaniem Komisji pożądane.

Tabela 4 – Porównanie między wymogami dyrektywy 2011/85/UE dotyczącymi średniookresowych ram budżetowych a kryteriami wskaźnika średniookresowych ram budżetowych w odniesieniu do starej i nowej (dostosowanej) metodyki

Uwaga: : nieujęte.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

92

Analiza ta, choć cenna, nie może zostać jednak uznana za przegląd przydatności dyrektywy 2011/85/UE w odniesieniu do wymogów dotyczących średniookresowych ram budżetowych z następujących powodów:

 • wskaźnik średniookresowych ram budżetowych wykorzystany w tej analizie opiera się na bazie danych na temat zarządzania budżetem (zob. pkt 04), która zawiera przede wszystkim informacje przekazywane przez organy krajowe, a nie pochodzące z autonomicznej oceny funkcjonowania krajowych ram budżetowych dokonanej przez Komisję;
 • kryteria wykorzystywane do obliczania punktacji w ramach wskaźnika i wymogi dyrektywy 2011/85/UE pokrywają się tylko po części (zob. pkt 91);
 • poprawa wskaźnika średniookresowych ram budżetowych może po prostu odzwierciedlać przyjęcie reformy budżetowej, nawet jeśli nie została ona jeszcze wdrożona, tj. wskaźnik może odzwierciedlać zgodność jej założeń koncepcyjnych, a nie jej faktyczne funkcjonowanie (zob. ramka 4);
 • wskaźnik średniookresowych ram budżetowych obejmuje lata 2006–2015. Rok 2015 przypada jednak przed rozpoczęciem procedur EU Pilot, co oznacza, że wskaźnik nie mógł odzwierciedlać oceny przez Komisję transpozycji lub stosowania dyrektywy 2011/85/UE;
 • wskaźnik średniookresowych ram budżetowych pokazuje poprawę sytuacji (wzrost punktacji) w przypadku państw członkowskich należących do strefy euro w 2011 r. lub latach wcześniejszych z wyjątkiem Francji, Niemiec, Finlandii (dla tych państw niewielkie wzrosty odnotowano odpowiednio w latach 2012, 2013 i 2015) i Luksemburga (2014 r.). Poprawa sytuacji, która wystąpiła w 2011 r. i we wcześniejszych latach, nie może być jednak uznawana za wynik oddziaływania dyrektywy 2011/85/UE, która weszła w życie dopiero 13 grudnia 2011 r. Poprawę zaobserwowano również w państwach członkowskich objętych programem pomocy finansowej (Cypr, Grecja, Irlandia, Łotwa, Hiszpania i Portugalia) oraz w państwie członkowskim w trakcie procesu wchodzenia do strefy euro (Litwa). W analizie przeprowadzonej przez Komisję doceniono wprawdzie rolę programów pomocy finansowej, nie pozwala ona jednak odróżnić oddziaływania dyrektywy 2011/85/UE od wpływu zobowiązań w ramach programów pomocy finansowej lub wpływu działań podejmowanych przez państwo członkowskie w celu dołączenia do strefy euro.

Ramka 4

Przykłady wzrostu punktacji we wskaźniku średniookresowych ram budżetowych w wyniku przyjęcia, a nie faktycznego funkcjonowania reform budżetowych

Trybunał stwierdził, że Komisja zwiększyła wskaźnik średniookresowych ram budżetowych niektórych państw członkowskich objętych próbą (Włochy, Łotwa i Luksemburg) natychmiast po ogłoszeniu przez nie reform budżetowych (odpowiednio w latach 2009, 2013 i 2014), chociaż wdrażanie tych reform (a tym samym ich skutki) było stopniowe i zostało ukończone dopiero w 2015 r.

W przypadku Włoch nowa ustawa o rachunkowości została wprawdzie przyjęta w 2009 r., jednak niezbędne akty prawa wtórnego były zatwierdzane na przestrzeni czasu. Jak wynika ze sprawozdań Ministerstwa Finansów, proces wdrażania nadal trwa.

W przypadku Luksemburga i Łotwy w toku procedur EU Pilot Komisja stwierdziła rozbieżności między przyjętą reformą a wymogami dyrektywy 2011/85/UE. Spowodowało to opóźnienie zakończenia procedur EU Pilot. Organy krajowe musiały bowiem wyeliminować te rozbieżności w drodze zmian ustawodawczych lub administracyjnych, które miały miejsce – a tym samym weszły w życie – dopiero po upływie daty granicznej analizy ekonometrycznej.

Ocena paktu fiskalnego

93

TSCG wymaga, by Komisja przedłożyła „we właściwym czasie” sprawozdanie oceniające zgodność z paktem fiskalnym przepisów krajowych przyjętych przez państwa członkowskie (zob. pkt 06). Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie Komisja wydała takie sprawozdanie w dniu 22 lutego 2017 r.59 Zgodnie z jej uprawnieniami przeprowadzana przez nią ocena skupia się na zgodności przepisów krajowych z prawem. Komisja nie uzyskała żadnych uprawnień, by ocenić skuteczne stosowanie nowych przepisów krajowych transponujących pakt fiskalny.

94

Główne wnioski, jakie można wyciągnąć ze sprawozdania, są następujące:

 • wszystkie państwa członkowskie wprowadziły wiążącą zasadę zrównoważonego budżetu, lecz tylko niektóre na poziomie konstytucyjnym;
 • państwa członkowskie w różny sposób definiują wyjątkowe okoliczności umożliwiające tymczasowe odstępstwo od ich średniookresowego celu budżetowego;
 • między państwami członkowskimi występują różnice pod względem stopnia, w jakim mechanizm korygujący jest automatyczny, oraz zakresu wymaganych działań naprawczych;
 • przepisy prawne w celu ustanowienia niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej zostały przyjęte we wszystkich państwach członkowskich, chociaż Komisja zgłosiła pewne wątpliwości co do gwarancji niezależności niektórych z nich;
 • wiele państw członkowskich nie włączyło jeszcze zasady „przestrzegaj lub wyjaśnij” do swoich ram prawnych (tj. rząd musi przedstawić uzasadnienie, gdy nie zastosuje się do oceny przeprowadzonej przez niezależny organ ds. odpowiedzialności budżetowej), ale zobowiązało się ją stosować.
95

Ogólna ocena wydana przez Komisję była pozytywna, chociaż proces transpozycji paktu fiskalnego był powolny i niekompletny. W rzeczywistości pozytywna ocena przez Komisję zgodności w przypadku 16 państw członkowskich była jednak uzależniona od wywiązania się przez nie z zaciągniętych zobowiązań. Tymczasem, jak wskazał EBC60, zobowiązania „nie stanowią odpowiedniego substytutu przepisów prawnych, gdyż nie są możliwe do wyegzekwowania”. Ocena przeprowadzona przez Komisję nie była w związku z tym kompletna, a poprzez zaakceptowanie zobowiązań osłabiono wymogi.

Ocena wdrażania rozporządzenia (UE) nr 473/2013

96

W listopadzie 2014 r. Komisja przeprowadziła pierwszą ocenę stosowania rozporządzenia (UE) nr 473/2013 w kontekście przeglądu zarządzania gospodarczego obejmującego akty ustawodawcze w ramach sześciopaku i dwupaku. Ocena nie miała jednak rozstrzygającego charakteru, gdyż została przeprowadzona zbyt wcześnie po wejściu w życie rozporządzenia. Następna ocena jest planowana pod koniec 2019 r.

97

Komisja monitoruje także rozwój ustawodawstwa krajowego dotyczącego krajowych ram budżetowych i ich stosowanie w ramach europejskiego semestru61, ale tylko w ograniczonym zakresie: analizuje, czy pozycje budżetowe państw członkowskich zbliżają się do ich średniookresowych celów budżetowych (zob. pkt 46), ale nie ocenia szczegółowo funkcjonowania krajowych ram budżetowych. Na rys. 7 przedstawiono szczegółowe informacje na temat różnych etapów.

Rys. 7

Ocena krajowych ram budżetowych przez Komisję na różnych etapach europejskiego semestru

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Wnioski i zalecenia

98

Trybunał zbadał, czy działania Komisji ukierunkowane na wzmocnienie ram budżetowych państw członkowskich UE osiągnęły zamierzone rezultaty. W opinii Trybunału dzięki zaproponowaniu dyrektywy 2011/85/UE i rozporządzenia (UE) nr 437/2013, które zostały przyjęte, oraz projektu dyrektywy z 2017 r., w przypadku której proces legislacyjny jest nadal w toku, Komisja przyczyniła się do udoskonalenia krajowych ram budżetowych (pkt 17).

99

Komisja nie wyjaśniła jednak, w jaki sposób zamierza zminimalizować ewentualne rozbieżności między oceną niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej a swoją własną oceną zgodności z regułami fiskalnymi UE w przypadkach, w których oceny tej dokonuje zarówno ona sama, jak i organy krajowe.

100

Odnotowywano przypadki, w których Komisja i niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej dochodziły do rozbieżnych wniosków. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest fakt, że przy ocenie zgodności Komisja korzysta w pełni ze swobody uznania przysługującej jej na mocy prawa unijnego, jak również z uprawnień do interpretowania zakresu tej swobody. Odnosi się to w szczególności do „wyjątkowych okoliczności” akceptowanych jako uzasadnienie dla złagodzenia wymogów dotyczących działań korygujących w przypadku państw członkowskich, które nie osiągnęły jeszcze średniookresowych celów budżetowych (pkt 4555).

Zalecenie 1 – Oceny zgodności przeprowadzane przez Komisję i niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej

Aby zagwarantować, że niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej będą mogły skutecznie wykonywać swoje zadania, oraz aby zminimalizować rozbieżności między oceną tych organów a oceną Komisji co do zgodności z regułami fiskalnymi UE, Komisja powinna zacieśnić współpracę z tymi organami.

Termin realizacji: począwszy od 2020 r.

101

Szereg wymogów przewidzianych w ramach prawnych UE dotyczących średniookresowych ram budżetowych i niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej nie spełnia międzynarodowych norm i odbiega od najlepszych praktyk ustanowionych przez MFW i OECD, często pomimo stanowiska Komisji wyrażonego w opublikowanych przez nią dokumentach o tematyce gospodarczej. Projekt dyrektywy z 2017 r., w razie jego zatwierdzenia, tylko częściowo skorygowałby te uchybienia (pkt 1841).

Zalecenie 2 – Przegląd wymogów dotyczących krajowych ram budżetowych

Aby w większym stopniu wzmocnić ramy budżetowe, Komisja powinna dokonać przeglądu wymogów dotyczących średniookresowych ram budżetowych i niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej, mając na względzie normy międzynarodowe i najlepsze praktyki, a także zaproponować odpowiednie działania w celu ulepszenia ich zakresu i skuteczności. Komisja powinna opierać się przy tym na uwagach zawartych w niniejszym sprawozdaniu, a także na rezultatach przeprowadzonego przez nią przeglądu przydatności oraz oceny zgodności i stosowania dyrektywy 2011/85/UE i rozporządzenia (UE) nr 473/2013.

Termin realizacji: w ciągu roku od publikacji przez Komisję oceny sześciopaku i dwupaku (które obejmują dyrektywę 2011/85/UE i rozporządzenie (UE) nr 473/2013).

102

Skuteczność Europejskiej Rady Budżetowej jest ograniczona ze względu na jej obecną strukturę instytucjonalną. Ponadto zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij” nie ma zastosowania do Komisji (pkt 5668).

Zalecenie 3 – Wzmocnienie Europejskiej Rady Budżetowej

Aby wzmocnić egzekwowanie reguł fiskalnych UE oraz niezależną ocenę swoich prac w odniesieniu do wymiaru krajowego, Komisja powinna:

 1. dokonać przeglądu mandatu i struktury instytucjonalnej Europejskiej Rady Budżetowej oraz opublikować swoje wnioski, w tym uzasadnienie, w przypadku gdy nie zaproponuje ona żadnych zmian;
 2. stosować zasadę „przestrzegaj lub wyjaśnij”, zgodnie z którą Komisja powinna publicznie uzasadniać przypadki, w których nie stosuje się do ocen wydanych przez Europejską Radę Budżetową.

Termin realizacji: w ciągu roku od publikacji przez Komisję oceny sześciopaku i dwupaku (które obejmują dyrektywę 2011/85/UE i rozporządzenie (UE) nr 473/2013).

103

Komisja nie dokończyła jeszcze oceny zgodności ustawodawstwa krajowego z wymogami dyrektywy 2011/85/UE, która to ocena obejmowała kontrolę transpozycji i zgodności (pkt 7280).

104

Oceny stosowania ram prawnych UE (dyrektywy 2011/85/UE i rozporządzenia (UE) nr 473/2013) nie zostały jeszcze przeprowadzone przez Komisję lub zostały przeprowadzone zbyt wcześnie na etapie wdrażania, by można je wykorzystać w konstruktywny sposób (pkt 8492 oraz 96).

105

Prowadzone obecnie przez Komisję monitorowanie zmian w krajowych ramach budżetowych opiera się między innymi na bazie danych na temat zarządzania budżetem. Baza ta zawiera przede wszystkim informacje przekazywane przez państwa członkowskie, które dotyczą głównie struktury instytucjonalnej, a nie rzeczywistego funkcjonowania krajowych ram budżetowych (pkt 92).

Zalecenie 4 – Wzmocnienie egzekwowania krajowych ram budżetowych

Aby ocenić, czy osiągnięte zostały cele ustanowione w aktach prawnych (dyrektywa 2011/85/UE i rozporządzenie (UE) nr 473/2013), zważywszy na to, że od czasu ich przyjęcia minęło od sześciu do ośmiu lat, Komisja powinna:

 1. sfinalizować bez dalszej zwłoki ocenę zgodności;
 2. przeprowadzić i jak najszybciej opublikować wszechstronny przegląd przydatności dyrektywy 2011/85/UE;
 3. skorygować kwestionariusze bazy danych na temat zarządzania budżetem lub wskazać inne narzędzie, odpowiednie do tego, aby pozyskiwać w regularny sposób wszechstronne informacje na temat rzeczywistego funkcjonowania krajowych ram budżetowych;
 4. regularnie monitorować funkcjonowanie krajowych ram budżetowych za pomocą uporządkowanej metodyki, która koncentrować się na wynikach operacyjnych kluczowych elementów krajowych ram budżetowych. Komisja powinna podejmować działania następcze w przypadku wykrycia ewentualnych istotnych uchybień.

Termin realizacji dla lit. a): do połowy 2020 r.; dla lit. b): do końca 2019 r.; dla lit. c): do końca 2020 r.; dla lit d): począwszy od 2021 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczy Alex Brenninkmeijer, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 15 października 2019 r.

W imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Klaus-Heiner Lehne
Prezes

Załączniki

Załącznik I – Kalendarium przyjmowania aktów prawnych i publikacji

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Załącznik II – Stanowisko Komisji w sprawie średniookresowych ram budżetowych

(i) Pojedynczy proces przygotowywania średniookresowych ram budżetowych i rocznego budżetu oraz w pełni zintegrowana dokumentacja.

01

Komisja już w 2011 r. dostrzegła, że „podczas gdy programy stabilności i konwergencji są już prezentowane z wieloletniej perspektywy, te dokumenty polityczne nadal mają ograniczone znaczenie polityczne w krajowej debacie związanej z omawianiem strategii budżetowych, mimo iż od państw członkowskich oczekuje się opracowywania budżetu zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z programów stabilności i konwergencji”62. Także w swoim sprawozdaniu śródokresowym z 2012 r. z postępów we wdrażaniu dyrektywy 2011/85/UE Komisja uznała, że integracja średniookresowych ram budżetowych z rocznym cyklem budżetowym oraz w pełni zintegrowanej dokumentacja to kluczowe elementy „do starannego rozważenia”63.

(ii) Perspektywiczne kontrole wydatków, które zapewniają zgodność z planami średniookresowymi.

02

W odniesieniu do ustaleń dotyczących przenoszenia środków Komisja wskazała na potrzebę ustanowienia limitów dla niewydanych środków, które można przenieść na kolejne lata budżetowe, gdyż w przeciwnym razie „takie ustalenia mogą wpłynąć niekorzystnie na rygorystyczność i zdolność predykcyjną ram”64. Ponadto Komisja uznaje „zdefiniowanie odpowiednich rezerw na nieprzewidziane wydatki i powiązanych zasad dostępu” za konieczny element wieloletnich ram65.

(iii) Mechanizm rozliczalności66.

03

Należy także zauważyć, że brak przepisów dotyczących monitorowania wieloletniego wykonania budżetu jest niezgodny ze stanowiskiem Komisji w sprawie kluczowych wymogów dla średniookresowych ram budżetowych. Od 2006 r. w ramach metodyki Komisji dotyczącej obliczania wskaźnika średniookresowych ram budżetowych „monitorowanie i egzekwowanie wieloletnich celów budżetowych” uznaje się za jeden z pięciu wymiarów oceny jakości średniookresowych ram budżetowych w państwach członkowskich67. Ponadto Komisja uznała już w 2007 r., że brak monitorowania stanowi uchybienie w różnych państwach członkowskich68. Ponadto w 2010 r. ponownie stwierdziła, że analiza odstępstw od przewidywanej ścieżki budżetowej, a także mechanizm monitorowania i mechanizm korygujący stanowią kluczowe elementy założeń koncepcyjnych średniookresowych ram budżetowych69.

Załącznik III – Niejednorodność niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej

Członkowie Rady Zasoby kadrowe Struktura niezależnego organu ds. odpowiedzialności budżetowej Budżet niezależnego organu ds. odpowiedzialności budżetowej Przegląd zewnętrzny
Liczba Długość kadencji (w latach) Możliwość odnowienia kadencji Liczba (EPC*) Kierownictwo dysponuje pełną swobodą w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników Działanie samodzielne lub przynależność Źródło Kwota w 2017 r. (w mln euro)
Francja Wysoka Rada Finansów Publicznych 11 5 TAK Jeden raz 3/4 TAK Przynależność do Krajowego Urzędu Kontroli Podprogram w budżecie Krajowego Urzędu Kontroli 0,8 nie dotyczy
Grecja Grecka Rada Fiskalna 5 4/6 TAK Jeden raz 13 NIE Organ samodzielny Cokwartalne transfery z budżetu państwa 1,1 Ocena techniczna co 4 lata
Włochy Parlamentarna Agencja Budżetowa (UPB) 3 6 NIE nie dotyczy 24 TAK Przynależność do parlamentu Finansowanie po połowie przez dwie izby parlamentu 6 nie dotyczy
Łotwa Rada Dyscypliny Budżetowej 6 6 TAK Dwa razy 2 NIE Organ samodzielny Podprogram w budżecie Ministerstwa Finansów 0,19 nie dotyczy
Luksemburg Krajowa Rada Finansów Publicznych 7 4 TAK Brak określonego limitu 2 NIE Przynależność do Ministerstwa Finansów Podprogram w budżecie Ministerstwa Finansów 0,1 nie dotyczy
Krajowy Instytut Statystyki i Badań Gospodarczych (STATEC) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 160 TAK Przynależność do Ministerstwa Gospodarki Podprogram w budżecie Ministerstwa Gospodarki 22,7 nie dotyczy
Niderlandy Niderlandzkie Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB) 3 7 NIE nie dotyczy 117 TAK Przynależność do Ministerstwa Spraw Gospodarczych 80% w ramach finansowania ryczałtowego z Ministerstwa Spraw Gospodarczych 20% w ramach finansowania opartego na projektach z ministerstw 15,4 Wzajemna ocena przez środowisko akademickie i klientów co około 5 lat
Wydział Doradczy Rady Państwa 22 Dożywotnia nie dotyczy nie dotyczy 3 TAK Przynależność do Rady Państwa Osobny rozdział w budżecie państwa 0,32 nie dotyczy
Portugalia Rada Finansów Publicznych (CFP) 5 7 NIE nie dotyczy 18 TAK Organ samodzielny Coroczny transfer z budżetu państwa 2,6 Przegląd OECD przeprowadzony w 2019 r.
TAK w przypadku członków niewykonaw-czych Jeden raz
Hiszpania Niezależny Organ Odpowiedzialności Budżetowej (AiReF) 4 6 NIE nie dotyczy 35 TAK Przynależność do Ministerstwa Finansów Budżet na podstawie ustawy o ogólnym budżecie państwa + opłata pobierana od podmiotów publicznych za nadzór sprawowany przez AiReF 5,07 Przegląd OECD przeprowadzony w 2017 r.

* EPC – ekwiwalent pełnego czasu pracy.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji.

Załącznik IV – Reguły fiskalne w części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu oraz w pakcie fiskalnym

Część zapobiegawcza paktu stabilności i wzrostu Pakt fiskalny
Cel Wymóg sytuacji zbliżonej do równowagi lub nadwyżki budżetowej, oznaczający saldo strukturalne równe średniookresowemu celowi budżetowemu albo większe Saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych umawiającej się strony musi być zrównoważone lub wykazywać nadwyżkę (tj. saldo strukturalne ≥ średniookresowy cel budżetowy)
Specyfikacja Średniookresowy cel budżetowy dla poszczególnych krajów z limitem -1% PKB dla państw członkowskich należących do strefy euro Średniookresowy cel budżetowy dla poszczególnych krajów, zdefiniowany w pakcie stabilności i wzrostu, z limitem -0,5% PKB dla państw członkowskich strefy euro (lub -1%, jeśli relacja długu do PKB „pozostaje wyraźnie poniżej 60% i przy niskim ryzyku utraty długookresowej stabilności finansów publicznych”)
Wartość odniesienia dla wydatków: wydatki netto po uwzględnieniu działań dyskrecjonalnych powinny rosnąć ≤ potencjalny średniookresowy PKB
Ścieżka osiągania celu 0,5% PKB jako wartość odniesienia (więcej w czasach dobrej koniunktury, mniej w czasach kryzysu) Każda z umawiających się stron zapewnia szybkie dochodzenie do swojego celu średniookresowego. Ramy czasowe takiej konwergencji zostaną przedstawione przez Komisję przy uwzględnieniu ryzyka dla stabilności gospodarczej danego państwa.
Możliwe tymczasowe odstępstwa od średniookresowego celu budżetowego lub ścieżki dostosowawczej do niego w następujących przypadkach: Umawiające się strony mogą tymczasowo odejść od swojego celu średniookresowego lub ścieżki dostosowawczej do niego jedynie w „wyjątkowych okolicznościach”.
 • Wdrożenie istotnych reform strukturalnych, mających możliwy do zweryfikowania wpływ na długoterminową stabilność finansów publicznych – nacisk na reformy systemu emerytalnego
 • Nadzwyczajne zdarzenie pozostające poza kontrolą danego państwa członkowskiego i mające znaczny wpływ na jego sytuację finansową
 • Nadzwyczajne zdarzenie pozostające poza kontrolą umawiającej się strony i mające znaczny wpływ na sytuację finansową sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • Okresy poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej w strefie euro lub w UE jako całości, pod warunkiem że nie zagraża to stabilności budżetowej w średnim okresie
 • Okresy poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej, o których mowa w zmienionym pakcie stabilności i wzrostu, pod warunkiem że tymczasowe odchylenia dotyczące danej umawiającej się strony nie zagrażają stabilności budżetowej w średnim okresie
Specyfikacja egzekwowania Procedura korekty znacznego odchylenia Automatyczny mechanizm korygujący (na podstawie wspólnych zasad, które mają zostać zaproponowane przez Komisję)
Ogólna ocena Vademecum w sprawie paktu stabilności i wzrostu (wydanie z 2018 r., s. 23):
„zgodność z wymogami części zapobiegawczej jest oceniana z zastosowaniem podejścia opartego na dwóch filarach. Ocena salda strukturalnego, która stanowi jeden filar, jest uzupełniana o analizę stopy wzrostu zagregowanych wydatków po skorygowaniu o dyskrecjonalne działania po stronie dochodowej, która stanowi drugi filar”.
TSCG, art. 3 ust. 1 lit. b)

„Postęp w kierunku osiągnięcia celu średniookresowego oraz jego przestrzeganie są oceniane zgodnie ze zmienionym paktem stabilności i wzrostu na podstawie oceny ogólnej, w której punktem odniesienia jest saldo strukturalne, w tym analizy wydatków po skorygowaniu o dyskrecjonalne działania po stronie dochodowej”.

Wykaz akronimów

DG ECFIN – Dyrekcja Generalna Komisji do Spraw Gospodarczych i Finansowych

EBC – Europejski Bank Centralny

MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

PEFA – wydatki publiczne i odpowiedzialność finansowa

PKB – produkt krajowy brutto

Rada – Rada UE

Rada Ecofin – Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

TSCG – Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej

Glosariusz

Automatyczny mechanizm korygujący – obowiązek automatycznego wdrożenia środków naprawczych w przypadku stwierdzenia znacznych odchyleń od celu średniookresowego lub ścieżki dostosowawczej prowadzącej do tego celu.

Baza danych na temat zarządzania budżetowego – narzędzie Komisji zawierające informacje na temat głównych elementów ram zarządzania budżetem przyjętych w państwach członkowskich, a mianowicie krajowych reguł fiskalnych, niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej oraz średniookresowych ram budżetowych.

Część naprawcza paktu stabilności i wzrostu – procedura nadmiernego deficytu uruchamiana przez Radę na podstawie zalecenia Komisji względem dowolnego państwa członkowskiego UE, które przekracza pułap deficytu budżetowego określony w rozporządzeniu UE w sprawie paktu stabilności i wzrostu. Procedura obejmuje kilka kroków, które mogą zakończyć się nałożeniem kar, tak aby zachęcić państwo członkowskie do odpowiedniej kontroli deficytu budżetowego. Stanowi ona warunek sprawnego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej.

Część zapobiegawcza paktu stabilności i wzrostu – głównym celem części zapobiegawczej, zgodnie z rozporządzeniem nr 1466/97/WE, było zapewnienie, by państwa członkowskie szybko zbliżały się do sytuacji zbliżonej do równowagi lub nadwyżki budżetowej, która pozwoliłaby im na opanowanie normalnych cyklicznych wahań koniunktury bez naruszenia limitu deficytu nominalnego wynoszącego 3%.

Dwupak – unijny pakiet dwóch środków legislacyjnych (rozporządzenia (UE) nr 472 i 473) przyjęty w maju 2013 r., mający na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego w strefie euro.

Europejska Rada Budżetowa – organ doradczy Komisji, który odpowiada za ocenę wdrażania reguł fiskalnych UE, proponowanie zmian w ramach budżetowych oraz przeprowadzanie ocen ekonomicznych.

Europejski semestr – roczny cykl, który zapewnia ramy dla koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich UE oraz monitorowania postępów, w szczególności w przypadku polityki budżetowej, zgodnie z paktem stabilności i wzrostu.

Komitet Polityki Gospodarczej – organ doradczy Rady Ecofin i Komisji, który pomaga promować konsensus w sprawie polityki gospodarczej (w tym zatrudnienia i wzrostu gospodarczego) oraz stabilności finansów publicznych.

Kontrola transpozycji – ocena prawidłowości/kompatybilności krajowych środków wykonawczych z przepisami dyrektywy.

Kontrola zgodności – wstępna weryfikacja, czy wszystkie konieczne przepisy dyrektywy zostały objęte krajowymi środkami wykonawczymi.

Krajowe ramy budżetowe – ustalenia, procedury, reguły i instytucje leżące u podstaw polityki budżetowej.

Niezależny organ ds. odpowiedzialności budżetowej – organ publiczny, który promuje stabilną politykę budżetową i stabilne finanse publiczne poprzez realizację różnorodnych zadań, w tym opracowywanie prognoz makroekonomicznych i budżetowych oraz przeprowadzanie ocen zgodności budżetowej.

Ocena zgodności – ocena transpozycji i zgodności wdrażania dyrektywy UE na szczeblu krajowym.

Pakt fiskalny – porozumienie w sprawie wzmocnienia dyscypliny budżetowej zawarte przez 22 umawiające się strony spośród 25 stron, które podpisały międzyrządowy Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej.

Pakt stabilności i wzrostu – przyjęty w 1997 r. zestaw zasad mających na celu zagwarantowanie stabilności w unii gospodarczej i walutowej poprzez zapewnienie, by państwa członkowskie posiadały zdrowe finanse publiczne i koordynowały swoje polityki budżetowe.

Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej – celem tej procedury jest identyfikowanie i korygowanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stabilność gospodarczą w danym państwie członkowskim, strefie euro lub całej UE, oraz zapobieganie takim zakłóceniom.

Procedura EU Pilot – nieformalny dialog między Komisją a państwem członkowskim na temat potencjalnej niezgodności z prawem Unii, podejmowany przed rozpoczęciem formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Produkcja potencjalna – teoretyczne pojęcie oznaczające poziom produkcji (produkt krajowy brutto) w danym momencie, spójny ze stabilną inflacją. Produkcja wzrasta w tempie, które niekoniecznie jest stałe. Jej poziomu ani tempa wzrostu nie można mierzyć bezpośrednio, ale należy je szacować.

Programy stabilności i konwergencji – na podstawie paktu stabilności i wzrostu państwa członkowskie są zobowiązane do przedkładania co roku dokumentu określającego ich plany budżetowe na następne trzy lata. Dokumenty te są wykorzystywane przez Komisję i ministrów finansów do oceny, czy państwa są na dobrej drodze do osiągnięcia średniookresowych celów budżetowych. Państwa należące do strefy euro przedkładają „programy stabilności”, podczas gdy państwa członkowskie, które jeszcze nie przyjęły euro, opracowują „programy konwergencji”.

Projekt planu budżetowego – dokument przedkładany obowiązkowo co roku Komisji przez rządy w strefie euro, który służy za podstawę do koordynacji polityki budżetowej.

Reguła fiskalna – stałe ograniczenie w ramach polityki budżetowej, często wyrażane jako liczbowy pułap lub wartość docelowa, proporcjonalnie do produktu krajowego brutto, względem wskaźnika wyników budżetowych.

Reguła wydatkowa – długotrwałe ograniczenie bezwzględnych wydatków lub stopy wzrostu wydatków.

Saldo pierwotne – saldo budżetowe pomniejszone o płatności z tytułu odsetek od długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Saldo strukturalne – rzeczywiste saldo budżetowe pomniejszone o komponent cykliczny oraz działania jednorazowe i inne działania tymczasowe. Saldo strukturalne jest miarą zasadniczych tendencji salda budżetowego.

Sieć niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej UE – platforma utworzona w 2015 r. na potrzeby wymiany poglądów i wiedzy eksperckiej, a także łączenia zasobów. Jest otwarta dla wszystkich niezależnych organów nadzoru budżetowego działających w UE, a przewodniczy jej jeden z niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej.

Sieć niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej UE – wspierana przez Komisję grupa ustanowiona w 2013 r., zrzeszająca krajowe niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej oraz Europejską Radę Budżetową, której przewodniczy Komisja.

Stosowanie – działanie polegające na wprowadzaniu w życie przepisów unijnych i krajowych.

Sześciopak – unijny pakiet sześciu środków legislacyjnych dotyczących zarządzania gospodarczego (pięć rozporządzeń i dyrektywa 2011/85/UE) przyjęty w listopadzie 2011 r.

Średniookresowe ramy budżetowe – ustalenia budżetowe ustanawiające horyzont dla kształtowania polityki budżetowej wykraczający poza roczny kalendarz budżetowy.

Średniookresowy cel budżetowy – cel polityki budżetowej dla danego kraju ustanowiony w pakcie stabilności i wzrostu, który w przypadku większości państw członkowskich wynosi -1% produktu krajowego brutto, a dla państw członkowskich należących do strefy euro jest nieco bardziej rygorystyczny i wynosi -0,5% produktu krajowego brutto, chyba że mają one niski wskaźnik zadłużenia.

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej – traktat międzyrządowy przyjęty w 2012 r., który ustanawia zasady promowania dyscypliny budżetowej i koordynacji polityki gospodarczej wśród umawiających się stron oraz poprawy zarządzania w strefie euro.

Transpozycja – przyjęcie, publikacja i wejście w życie przepisów krajowych w określonym terminie na mocy dyrektywy UE.

Wyniki budżetowe – utrzymywanie dyscypliny budżetowej w celu promowania stabilności makroekonomicznej i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Zasada zrównoważonego budżetu – saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych musi być zrównoważone albo wykazywać nadwyżkę. Zarówno w pakcie stabilności i wzrostu, jak i w Traktacie o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej wymóg ten uważa się za spełniony, jeżeli roczne saldo strukturalne sektora instytucji rządowych i samorządowych odpowiada średniookresowemu celowi budżetowemu.

Odpowiedzi Komisji

Streszczenie

I

Komisja z zadowoleniem przyjmuje kontrolę wykonania zadań pod kątem stabilności budżetowej dokonaną przez Trybunał Obrachunkowy. Komisja odgrywa wiodącą rolę w działaniach Unii na rzecz poprawy zarządzania budżetem, zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie państw członkowskich. Wykorzystując swoją rozległą wiedzę na temat krajowych ram budżetowych, w okresie kryzysu gospodarczego Komisja przedstawiła wnioski ustawodawcze wprowadzające kluczowe wymogi dotyczące ram fiskalnych państw członkowskich, które miały na celu poprawę zarządzania krajowymi finansami publicznymi i promowanie zgodności z unijnymi regułami fiskalnymi. Należy jednak zauważyć, że wnioski Komisji opracowano w krótkim czasie, pod presją kryzysu, oraz że współprawodawcy przyjęli je po długotrwałych dyskusjach i negocjacjach. Dalsze działania Komisji koncentrowały się na wdrażaniu uzgodnionych ram, w związku z czym działania te powinny być oceniane pod tym kątem.

II

Zakres unijnych wymogów dla krajowych ram budżetowych wykracza poza obszary niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej, reguł fiskalnych i średniookresowych ram budżetowych. Określono istotne wymogi dotyczące w szczególności prognozowania do celów budżetowych, statystyk fiskalnych i rachunkowości budżetowej, przejrzystości finansów publicznych oraz wspólnego harmonogramu budżetowego dla państw członkowskich należących do strefy euro.

III

Chociaż Komisja jest instytucjonalnym adresatem kontroli wykonania zadań, należy odpowiednio uznać rolę i wkład państw członkowskich. Po pierwsze, państwa członkowskie uzgodniły zestaw wymogów dla krajowych ram budżetowych, które zawarto w odpowiednim prawie Unii, oraz – na szczeblu międzyrządowym – podpisały międzyrządowy Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu (dalej „TSCG”) i pakt fiskalny stanowiący jego część. Po drugie, odpowiedzialność za transpozycję i stosowanie ponadnarodowych wymogów dla krajowych ram budżetowych spoczywa na państwach członkowskich. Sposób, w jaki państwa członkowskie wdrażają wspomniane wymogi, był decydującym czynnikiem wpływającym na skuteczność uzgodnionych ram.

Komisja angażuje się w pełni w dalsze działania na rzecz wzmacniania krajowych ram budżetowych w całej UE, w ramach zakresu uprawnień przyznanych jej na mocy traktatów. W tym celu Komisja uwzględni w należyty sposób ustalenia z kontroli i wykorzysta wnioski dotyczące skuteczności wzmocnionych ram budżetowych państw członkowskich oraz odpowiednie praktyki międzynarodowe.

IV

Obowiązujące przepisy prawne wprowadziły szereg podstawowych wymogów odnoszących się do głównych założeń ram fiskalnych państw członkowskich. Podstawowe wymogi odnoszące się do średniookresowych ram budżetowych i kryteria dotyczące powoływania niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej są w znacznej mierze spójne z odnośną literaturą i praktykami międzynarodowymi; pod pewnymi względami to Unia wyznacza standardy. Niezależnie od tego Komisja nie twierdzi bynajmniej, że nie ma możliwości poprawy unijnych wymogów dla krajowych ram budżetowych (na możliwości takie wskazuje wniosek Komisji z 2017 r. w sprawie dyrektywy) ani sposobu ich stosowania przez państwa członkowskie.

Komisja przypomina, że celem projektu dyrektywy z 2017 r. jest włączenie treści TSCG do prawa Unii. Zakres projektu dyrektywy ogranicza się zatem do tych elementów krajowych ram budżetowych, które Komisja uznała za istotne na potrzeby tego włączenia.

V

Faktem jest, że mogą wystąpić – z różnych powodów – rozbieżności między oceną zgodności przeprowadzoną przez niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej a oceną zgodności przeprowadzoną przez Komisję. Swoboda decyzyjna udzielona Komisji w aktach prawnych leżących u podstaw paktu stabilności i wzrostu może się wprawdzie przyczyniać do tego rodzaju różnic, Komisja podkreśla jednak, że jej ocena przestrzegania unijnych reguł fiskalnych przez państwa członkowskie jest przeprowadzana w sposób rygorystyczny i przejrzysty, z odpowiednim wykorzystaniem elastyczności dostępnej w ramach reguł, zgodnie ze wspólnie uzgodnionym stanowiskiem zatwierdzonym przez Radę w lutym 2016 r.

Komisja uważa, że ryzyku wystąpienia niespójności można i należy zapobiegać oraz radzić sobie z nim skutecznie. Regularna wymiana i udostępnianie informacji między Komisją a niezależnymi organami ds. odpowiedzialności budżetowej – które to działania już są podejmowane przez Komisję – stanowią jedne z najskuteczniejszych środków ograniczających ryzyko.

VI

Zamierzoną funkcją Europejskiej Rady Budżetowej było od samego początku (tzn. od publikacji sprawozdania pięciu przewodniczących) udzielanie niezależnego doradztwa w zakresie unijnych ram zarządzania budżetem. Jest to potwierdzone w jej podstawie prawnej (tj. decyzji Komisji (UE) 2015/1937), która określa misję Rady w następujący sposób: „Rada, pełniąc rolę doradczą, pomaga Komisji w wykonywaniu jej funkcji w ramach wielostronnego nadzoru budżetowego, jak określono w art. 121, 126 i 136 TFUE w odniesieniu do strefy euro”. Misję tę doprecyzowano, określając szeroki zakres zadań i obowiązków. Statut prawny i alokacja zasobów Europejskiej Rady Budżetowej zostały odpowiednio opracowane w celu zapewnienia, aby Rada była w pełni zdolna do realizowania misji polegającej na wydawaniu niezależnych ocen i doradztwie.

Komisja bierze pod uwagę wszystkie dostępne elementy, które uznaje się za użyteczne dla procesu podejmowania przez nią świadomych decyzji, w tym, w stosownych przypadkach, dane dostarczone przez doradczą Europejską Radę Budżetową. Jeżeli chodzi jednak o stosowanie podejścia „przestrzegaj lub wyjaśnij”, nie można wskazać bliskich podobieństw między Europejską Radą Budżetową a niezależnymi krajowymi radami budżetowymi.

VII

Komisja prowadzi szczegółowe kontrole transpozycji dyrektywy 2011/85, aby zapewnić właściwe uwzględnienie odpowiednich wymogów w ramach budżetowych państw członkowskich. Kontrole zgodności praktycznie zakończono w dwóch trzecich państw członkowskich, a w pozostałych państwach członkowskich są one w toku. W związku z tym Komisja skupi się obecnie w większym stopniu na monitorowaniu wdrażania wymogów dyrektywy przez państwa członkowskie.

Jeżeli chodzi o szersze działania kontrolne, Komisja ściśle monitoruje zmiany w zakresie krajowych ram budżetowych za pomocą innych regularnych procesów, takich jak europejski semestr, wzajemne oceny w komitetach przygotowawczych Rady ECOFIN, coroczne aktualizacje bazy danych na temat zarządzania budżetem itp.

W odniesieniu do ocen wymaganych na mocy ram prawnych UE Komisja podkreśla, że w dyrektywie 2011/85 i rozporządzeniu nr 473/2013 znajdują się specjalne klauzule przeglądowe. Przegląd sześciopaku i dwupaku będzie okazją do dogłębnego i całościowego przyjrzenia się wynikom uzyskanym dotychczas za sprawą poszczególnych wymogów dla krajowych ram budżetowych.

VIII

Zob. odpowiedzi Komisji na zalecenia.

Wstęp

01

Komisja zauważa, że Rada ECOFIN już w marcu 2005 r. stwierdziła, że krajowe ramy budżetowe powinny służyć wspieraniu celów paktu stabilności i wzrostu oraz uzupełniać unijne ramy fiskalne (zob. sprawozdanie Rady ECOFIN przedstawione na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 22–23 marca 2005 r.: „Poprawa wdrażania Paktu Stabilności i Wzrostu”). W maju 2010 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie krajowych ram fiskalnych, w których podkreśliła znaczenie odpornych i skutecznych ram fiskalnych dla wdrażania paktu stabilności i wzrostu oraz dla zrównoważonego charakteru finansów publicznych. Przewidywane korzyści uzasadniały decyzję Komisji o włączeniu do sześciopaku projektu dyrektywy określającej wymogi dla krajowych ram budżetowych.

02

Korzystając ze swoich własnych prac analitycznych, Komisja jednoznacznie zgadza się z powszechnym konsensusem co do znaczenia dysponowania silnymi krajowymi ramami budżetowymi pozwalającymi na osiąganie dobrych wyników budżetowych.

03

Chociaż nie przygotowano całościowej analizy, o której mowa w pkt 3, poszczególne aspekty unijnych i krajowych ram fiskalnych były przedmiotem szczegółowej analizy w różnych dokumentach (przede wszystkim w rocznym sprawozdaniu dotyczącym finansów publicznych w UGW). Z biegiem czasu, w tym przed kryzysem, Komisja przeprowadziła prace analityczne potwierdzające znaczenie dwustopniowego podejścia do zarządzania budżetem (tj. na szczeblu unijnym i krajowym) dla wsparcia realizacji unijnych zobowiązań budżetowych państw członkowskich. Prace te uwypukliły również wyzwania związane z wdrażaniem paktu stabilności i wzrostu w jego ówczesnym kształcie, a także główne słabości krajowych ram budżetowych zidentyfikowane na podstawie informacji zgromadzonych za pośrednictwem bazy danych na temat zarządzania budżetem.

Ramka 2 – Wyjaśnienie pojęć

Jeżeli chodzi o automatyczny mechanizm korygujący, Komisja podkreśla, że jest to obowiązek wynikający z TSCG.

08

Oprócz przepisów wynikających z TSCG, w rozporządzeniu nr 473/2013 przewidziano inne istotne wymogi dla krajowych ram budżetowych, w szczególności niezależne sporządzanie/zatwierdzanie makroekonomicznych prognoz stanowiących podstawę budżetów rocznych i średniookresowego krajowego planowania budżetowego, a także wspólny harmonogram budżetowy służący (i) przedstawianiu i przyjmowaniu projektów budżetów rocznych oraz (ii) przedstawianiu średniookresowych krajowych planów budżetowych.

09

Wniosek Komisji stanowił odpowiedź na wolę włączenia TSCG do prawa Unii wyrażoną przez umawiające się strony (zapisaną w art. 16 TSCG) oraz na wezwania Parlamentu Europejskiego do włączenia do ram unijnych.

Uwagi

18

Obecny zbiór ponadnarodowych wymogów dla krajowych ram budżetowych opracowywano stopniowo, wraz z rozwojem kryzysu, przy czym z przyczyn obiektywnych musiał on przyjąć formę różnych instrumentów prawnych. W szczególności, biorąc pod uwagę konkretne wyzwania budżetowe związane z kryzysem, państwa członkowskie należące do strefy euro uznały potrzebę przyjęcia szczególnych środków wykraczających poza przepisy mające zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, w tym środków dotyczących krajowych ram budżetowych.

19

Tiret drugie: Komisja uważa, że cech krajowych ram budżetowych nie należy określać w szerokim zakresie na poziomie ponadnarodowym. Komisja zwraca uwagę na swoje sprawozdanie z 2011 r. dotyczące finansów publicznych w UGW (s. 101), w którym stwierdziła, że wykroczenie poza minimalne wymogi określone w dyrektywie 2011/85 byłoby nie do pogodzenia ze znacznymi różnicami pomiędzy strukturami administracyjnymi i instytucjonalnymi obowiązującymi w państwach członkowskich. Wybór minimalnych wymogów miał na celu wykorzystanie doświadczeń dotyczących elementów sprzyjających dobremu kształtowaniu polityki przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody stosowania ich w odpowiedni sposób.

Instrumenty prawne, za pomocą których wprowadzono ponadnarodowe wymogi dla krajowych ram budżetowych, tworzono etapami, natomiast wybór rodzaju instrumentu prawnego – konkretnie wybór między dyrektywą a rozporządzeniem, które to instrumenty różnią się stopniem nakazowości – opierał się na względach merytorycznych i celowościowych istotnych w momencie sporządzania projektu.

Komisja uważa, że różnorodność krajowych ram budżetowych należy postrzegać jako sposób na uwzględnienie podstawowego celu, jakim jest zwiększenie poczucia odpowiedzialności po stronie państwa członkowskiego.

21

Projekt dyrektywy z 2017 r. faktycznie obejmuje szerszy zakres. Oprócz celu średniookresowego w zakresie salda strukturalnego, przewidywane ramy obejmowałyby również: (i) określenie średniookresowej ścieżki wzrostu wydatków netto sektora instytucji rządowych i samorządowych spójnej z określonym celem średniookresowym i ustalonej na cały okres kadencji parlamentarnej, (ii) nałożenie wymogu zgodności budżetów rocznych ze średniookresową ścieżką wzrostu wydatków netto, (iii) wprowadzenie mechanizmu korygującego pozwalającego reagować na odchylenia w perspektywie średnioterminowej. W projekcie dyrektywy proponuje się również szerokie zaangażowanie niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej w kształtowanie polityki fiskalnej i monitorowanie sytuacji budżetowej.

W projekcie dyrektywy nie określono wprawdzie konkretnego pułapu liczbowego dla celu średniookresowego, ale stwierdzono, że ramy reguł numerycznych powinny skutecznie przyczyniać się do przestrzegania zobowiązań budżetowych wynikających z TFUE, w tym przestrzegania średniookresowego celu budżetowego zgodnie z paktem stabilności i wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, można uznać, że brak konkretnego pułapu liczbowego dla celu średniookresowego jest skompensowany z nadwyżką przez podejście przyjęte w projekcie dyrektywy, które zapewnia silniejsze podstawy dyscypliny budżetowej poprzez ustanowienie wiążącej średnioterminowej ścieżki wydatków i wzmocnienie roli niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej.

22

Komisja uznaje, że projekt dyrektywy odbiega od rozumienia ad litteram paktu fiskalnego, ponieważ zaproponowano w nim inne – zdaniem Komisji lepsze – instrumenty służące osiągnięciu tych samych celów. Komisja nie zgadza się jednak z cytowaną opinią EBC, zgodnie z którą przepisy projektu dyrektywy mogą prowadzić do osłabienia reguł paktu fiskalnego.

W odniesieniu do terminu przedstawienia wniosku Komisja pragnie zwrócić uwagę na ramy czasowe na podjęcie przez umawiające się strony kroków w celu włączenia treści traktatu do prawa Unii, które określono w art. 16 TSCG w następujący sposób: „przed upływem pięciu lat od wejścia [traktatu] w życie”. Przedstawiając wniosek w grudniu 2017 r., czyli na długo przed przeglądem prawodawstwa dotyczącego sześciopaku i dwupaku, Komisja starała się umożliwić umawiającym się stronom wypełnienie ich zobowiązania do włączenia paktu fiskalnego do prawa Unii (co jest również zgodne z długoletnim stanowiskiem Komisji).

27

Wspólne zasady przyjęto dopiero po przedstawieniu przez Komisję wniosku dotyczącego rozporządzenia nr 473/2013, w związku z czym dodanie nowych przepisów materialnych dotyczących krajowych mechanizmów korygujących (o których nie było mowy w pierwotnym projekcie rozporządzenia) oznaczałoby istotną zmianę wniosku Komisji. Komisja uważa, że taka zmiana miałaby negatywne konsekwencje dla procesu przyjmowania rozporządzenia.

Aby rozwiązać ten problem, Komisja zaproponowała włączenie kluczowych elementów mechanizmów korygujących do prawa Unii przy pierwszej sposobności regulacyjnej, która nadarzy się po wydaniu wspólnych zasad – mianowicie za pomocą projektu dyrektywy z 2017 r.

28

W projekcie dyrektywy z 2017 r. określono najważniejsze elementy mechanizmów korygujących w oparciu o elementy przewidziane we wspólnych zasadach – zob. art. 3 ust. 2 lit. b), art. 3 ust. 3, art. 3 ust. 4 lit. c), art. 5 i 6. W niektórych kwestiach projekt dyrektywy wykracza nieco poza te elementy, np. poprzez (i) wskazanie, że mechanizm korygujący powinien w szczególności równoważyć odchylenia od średnioterminowej ścieżki wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, czy też (ii) zobowiązanie niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej do wzywania władz budżetowych do uruchomienia mechanizmu korygującego.

29

Komisja przyznaje, że w projekcie dyrektywy nie zamieszczono definicji terminu „znaczne odnotowane odchylenie”. Chociaż domyślnie zakłada się, że termin używany w projekcie dyrektywy może być tożsamy z pojęciem obecnie zdefiniowanym w rozporządzeniach dotyczących paktu stabilności i wzrostu lub jego znaczenie może być bardzo bliskie do znaczenia tego pojęcia, potencjalnie termin może również odbiegać od tego pojęcia.

Zdaniem Komisji brzmienie przepisu dotyczącego charakteru i skali odchylenia jest odpowiednie w przypadku dyrektywy.

Wspólna odpowiedź do pkt 30 i tabeli 1:

Komisja uważnie śledzi aktualną i trwającą analizę średniookresowych ram budżetowych i sama prowadzi badania w tej dziedzinie. W tym kontekście przy przygotowywaniu wszelkich wniosków ustawodawczych należycie uwzględnia się standardy i najlepsze praktyki. Dyrektywa 2011/85, choć przygotowana w bardzo krótkim czasie, opierała się na wcześniejszych pracach analitycznych Komisji, w których wykorzystano również koncepcje zaczerpnięte z odpowiedniej literatury ekonomicznej. Należy również zauważyć, że chociaż literatura ta przedstawia dużą różnorodność zagadnień i elementów związanych ze średniookresowym planowaniem budżetowym, nie istnieje powszechnie uznawany zbiór najlepszych praktyk międzynarodowych.

Uznając znaczenie elementów przedstawionych w tabeli 1 jako „różnice”, Komisja jest jednocześnie zdania, że nie wszystkie z nich kwalifikują się jako prawnie wiążące unijne normy odnoszące się do średniookresowych ram budżetowych. Przygotowując wnioski ustawodawcze, Komisja ma obowiązek starannie rozważyć wiele aspektów, w tym zwłaszcza właściwą równowagę między pożądanym charakterem przewidywanych wymogów a możliwością przełożenia ich na wymogi prawa Unii mające zastosowanie do wszystkich państw członkowskich albo wyłącznie do państw członkowskich należących do strefy euro.

Komisja podkreśla również potrzebę dokonania rozróżnienia między definicją średniookresowych ram budżetowych przyjętą przez Komisję (w art. 2 lit. e) dyrektywy) a różnymi pojęciami stosowanymi przez MFW, Bank Światowy i OECD. W dyrektywie 2011/85 skupiono się na szczególnym pojęciu instrumentu średnioterminowego planowania budżetowego (tj. średniookresowych ramach budżetowych) oraz na powiązanych z tym pojęciem podstawowych zasadach i elementach, które uznano za kluczowe dla osiągnięcia celu, jakim jest wspieranie zgodności z ramami fiskalnymi UE. Wyjaśnia to brak niektórych standardów / najlepszych praktyk, które są uwzględniane przez wyżej wymienione organizacje międzynarodowe (np. przeniesienia środków, zobowiązania i bufory).

31

Komisja uznaje, że planowanie średnioterminowe i przygotowanie rocznego budżetu należy prowadzić w sposób wzajemnie spójny. Dyrektywa 2011/85 wyraźnie przemawia za taką spójnością, w szczególności w art. 10.

32

Uznając, że zasada zapewnienia kontroli wydatków w średniookresowych ramach budżetowych jest istotna, Komisja uważa jednak, że większość przytoczonych mechanizmów kontroli byłaby zbyt szczegółowa/nakazowa, aby włączyć je do dyrektywy jako jednolite wymogi obowiązujące wszystkie państwa członkowskie.

33

Zgodnie z dyrektywą 2011/85 nie przewiduje się mechanizmu rozliczalności w przypadku odchyleń ex post lub ex ante od planów wieloletnich. W pakcie fiskalnym ustanowiono jednak mechanizmy korygujące, które mają przeciwdziałać tym odstępstwom od średniookresowych planów budżetowych, które kwalifikowałyby się jako znaczne odnotowane odchylenia od średniookresowego celu budżetowego lub ścieżki dostosowawczej prowadzącej do tego celu. Odnośne opinie krajowych niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej spowodowałyby również zastosowanie podejścia „przestrzegaj lub wyjaśnij”, podważając jednocześnie autorytet władzy budżetowej.

34

Celem projektu dyrektywy z 2017 r. było w szczególności wzmocnienie średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich poprzez przedstawienie kilku kluczowych wymogów służących wzmocnieniu średniookresowych ram budżetowych (zob. odpowiedź Komisji na pkt 21). Komisja podkreśla duży potencjał tych przepisów do wzmocnienia średniookresowych ram budżetowych pomimo faktu, że nie odpowiadają bezpośrednio „różnicom” wskazanym w tabeli 1.

Jeżeli chodzi o wzrost wydatków, w pakcie stabilności i wzrostu wymaga się również, aby państwa członkowskie przestrzegały unijnej wartości odniesienia dotyczącej wydatków, która łączy wzrost wydatków ze zmianą produkcji potencjalnej.

35

Zaproponowanie zasad leżących u podstaw ustanowienia krajowych niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej w komunikacie z czerwca 2012 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących krajowych mechanizmów korekty fiskalnej stanowiło pionierski krok Komisji. Zasady te zostały później zatwierdzone przez współprawodawców poprzez włączenie ich w pełni do rozporządzenia nr 473/2013. Specyfikacje zawarte we wspólnych zasadach określają kluczowe elementy potrzebne do ustanawiania lub wyznaczania niezależnych i właściwych organów, które mają funkcjonować w obszarze polityki budżetowej.

36

Komisja uważa, że zasady i pożądane cechy odnoszące się do krajowych niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej wydane przez OECD i MFW są w istocie w dużym stopniu zgodne z wymogami na szczeblu UE, a jednocześnie mają charakter nieco bardziej szczegółowy i operacyjny. Różnice te tłumaczy fakt, że takie zasady/cechy są przeznaczone do stosowania jako wytyczne, a nie jako prawnie wiążący wymóg. Ponadto nie każda „idealna” cecha niezależnego organu ds. odpowiedzialności budżetowej jest odpowiednia, by włączyć ją do prawa Unii jako wymóg dla wszystkich państw członkowskich, zwłaszcza w świetle zasady pomocniczości. Ustanowienie jednolitych niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej (np. poprzez nałożenie szczegółowych wymogów dotyczące liczby członków zarządu i długości ich kadencji oraz sposobów finansowania działalności niezależnego organu ds. odpowiedzialności budżetowej) nie było zatem zamiarem Komisji i nie odzwierciedlało ówczesnej woli państw członkowskich.

Należy również podkreślić, że państwa członkowskie opowiedziały się za utrzymaniem znacznego stopnia swobody przy określaniu kształtu niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej w ramach wspólnych zasad. Kwestię tej swobody należy rozpatrywać również w kontekście faktu, że w niektórych państwach członkowskich niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej istniały już przed ponadnarodowym prawodawstwem i że takie organy o różnej strukturze z powodzeniem działały w szczególnych warunkach krajowych.

39

Komisja podkreśla, że zakres usprawnień dotyczących niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej określony w projekcie dyrektywy z 2017 r. jest szerszy niż zakres sugerowany w niniejszym punkcie. Oprócz dodatkowych kompetencji niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej w zakresie ustanawiania i monitorowania kluczowych parametrów budżetowych oraz włączenia podejścia „przestrzegaj lub wyjaśnij” do prawa Unii wniosek ustanawia istotne warunki gwarantujące niezależność tych organów, jak również możliwość rozszerzenia wszystkich tych wymogów dotyczących organów ds. odpowiedzialności budżetowej na państwa członkowskie spoza strefy euro.

Mówiąc dokładniej, wymogi w zakresie niezależności wzmocniono w następujący sposób: w celu opisania zasobów dodano przymiotnik wzmacniający znaczenie („stabilne”) oraz sprecyzowano prawo dostępu do informacji („szeroki i szybki dostęp”); te dodane określenia mają na celu rozwianie obaw wyrażonych przez niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej, m.in. w przytoczonym oświadczeniu sieci unijnych niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej.

42

W przepisach UE dotyczących wielostronnego nadzoru budżetowego określono szczególne obowiązki Komisji w zakresie monitorowania przestrzegania unijnych reguł fiskalnych przez państwa członkowskie. Mimo że Komisja może uwzględnić wszystkie dostępne elementy uznane za użyteczne, w tym w stosownych przypadkach informacje dostarczone przez krajowe niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej, w obowiązujących ramach prawnych nie przewiduje się formalnego zaangażowania niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej w nadzór budżetowy UE.

46

Chociaż w TSCG, tak jak w pakcie stabilności i wzrostu, rzeczywiście wymaga się osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego lub znajdowania się na ścieżce dostosowawczej prowadzącej do tego celu, określa się w nim ponadto niższy limit deficytu strukturalnego wynoszący 0,5 % PKB (albo 1 % w określonych okolicznościach).

47

Komisja zauważa, że nawet jeżeli niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej monitorują zgodność z unijnymi regułami fiskalnymi, może się zdarzyć, że nie wszystkie z nich publikują swoje oceny zgodności.

Wspólna odpowiedź do pkt 49–51:

Zgodnie z Traktatami formalna ocena zgodności z unijnymi regułami fiskalnymi w ramach wielostronnego nadzoru budżetowego należy do obowiązków Komisji. Na mocy prawa Unii nie nadaje się niezależnym organom ds. odpowiedzialności budżetowej żadnych kompetencji dotyczących procesu oceniania zgodności z unijnymi regułami fiskalnymi. W nielicznych przypadkach, w których niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej przeprowadzają takie działania, opiera się to na krajowym zobowiązaniu prawnym albo fakultatywnie. Komisja przyznaje, że w takich przypadkach mogą wystąpić różnice między oceną zgodności przeprowadzoną przez niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej a oceną zgodności przeprowadzoną przez Komisję. Mogą one wynikać na przykład z różnic w interpretacji bazowych tekstów prawnych. Wnioski mogą się różnić także ze względu na stosowanie przez niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej własnych lub dostosowanych metod, które mogą nie być w pełni zgodne z metodą stosowaną przez Komisję do celów jej oceny, lub też ze względu na fakt, że oceny były przeprowadzane w innym czasie (nowsze lub bardziej kompletne dane mogą zaważyć na wynikach oceny).

Wykorzystanie przez Komisję swobody uznania przyznanej jej w tekstach prawnych leżących u podstaw paktu stabilności i wzrostu również może przyczyniać się do powstawania takich różnic. Komisja wykorzystała jednak elastyczność istniejącą w ramach paktu stabilności i wzrostu zgodnie ze wspólnie uzgodnionym stanowiskiem zatwierdzonym przez Radę w lutym 2016 r. W związku z tym oceny przeprowadzone przez Komisję w ostatnich latach uwzględniały trzy czynniki: 1) warunki koniunkturalne (za pośrednictwem tzw. „wspólnie uzgodnionej macierzy dostosowań”); 2) reformy strukturalne; oraz 3) inwestycje rządowe mające na celu poważne reformy strukturalne, stanowiące wsparcie dla tych reform i będące dla nich równoważnymi pod względem gospodarczym.

Decyzjom podjętym przez Komisję w sprawie ewentualnych odchyleń od wymaganego dostosowania będzie towarzyszyć szczegółowe uzasadnienie, a następnie zostaną one wyczerpująco omówione z państwami członkowskimi zgodnie z procedurą ECOFIN. W przypadkach, w których Komisja wykorzystała przyznaną jej swobodę uznania, udzielała ona dodatkowych wytycznych w toku całego cyklu, ograniczając w ten sposób niepewność, w obliczu której stanęły niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej, dokonując swoich ocen.

Ponadto Komisja zauważa, że dotychczasowe dowody wskazują, iż istnieje jedynie niewielka liczba przypadków, w których niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej i Komisja różniły się w kwestii ustaleń dotyczących przestrzegania unijnych reguł fiskalnych przez państwa członkowskie.

53

Komisja postrzega ścisłą współpracę z niezależnymi organami ds. odpowiedzialności budżetowej jako istotny warunek wstępny skutecznego funkcjonowania unijnych i krajowych ram fiskalnych.

57

Zamierzoną funkcją doradczej Europejskiej Rady Budżetowej było udzielanie niezależnego doradztwa w zakresie unijnych ram zarządzania budżetem. Jest to potwierdzone w jej podstawie prawnej (tj. decyzji Komisji (UE) 2015/1937), która określa misję Rady w następujący sposób: „Rada, pełniąc rolę doradczą, pomaga Komisji w wykonywaniu jej funkcji w ramach wielostronnego nadzoru budżetowego, jak określono w art. 121, 126 i 136 TFUE w odniesieniu do strefy euro”. Misję tę doprecyzowano, określając szeroki zakres zadań i obowiązków (w art. 2 ust. 2 przytoczonej decyzji), które uznano wówczas za niezbędne do wypełnienia misji Europejskiej Rady Budżetowej.

„Koordynację” krajowych rad budżetowych należy postrzegać w kontekście tej ogólnej misji. Nadanie doradczej Europejskiej Radzie Budżetowej roli koordynatora niezależnych instytucji funkcjonujących na podstawie prawa krajowego (czasami na poziomie konstytucyjnym) wymagałoby jednak ustanowienia przepisów UE, co wiązałoby się potencjalnie z długotrwałym procesem legislacyjnym. Takie unijne przepisy mogłyby ponadto narazić na uszczerbek niezależność organów ds. odpowiedzialności budżetowej oraz postrzeganie ich przez społeczeństwo jako krajowych „strażników budżetu”.

60

Komisja podkreśla, że statut prawny i alokacja zasobów Europejskiej Rady Budżetowej, chociaż nie są w pełni zgodne z normami mającymi zastosowanie do krajowych rad budżetowych, zostały starannie opracowane i dostosowane w celu zapewnienia pełnej zdolności Rady do realizowania jej misji, a także niezbędnych norm w zakresie niezależności.

Chociaż nie można wskazać bliskich podobieństw między niezależną doradczą Europejską Radą Budżetową a krajowymi niezależnymi radami budżetowymi, istota zasad mających zastosowanie w tym drugim przypadku znajduje odzwierciedlenie w strukturze Rady, która kładzie nacisk na niezależność i kompetencję oraz uwzględnia szczególny charakter misji realizowanej przez Radę.

a) Specyfikacje dotyczące mandatów członków Rady są zgodne z praktykami stosowanymi przez krajowe rady budżetowe w niektórych państwach członkowskich.

b) Komisja bardzo docenia działalność Europejskiej Rady Budżetowej, która wnosi do debaty na temat polityki budżetowej dodatkowy niezależny pogląd oparty na kompetencjach. Komisja w pełni zdaje sobie sprawę ze znaczenia niezależności dla reputacji Europejskiej Rady Budżetowej i wiarygodności jej doradztwa.

c) Biorąc pod uwagę szczególną strukturę administracyjną Europejskiej Rady Budżetowej jako organu doradczego wspierającego Komisję, Sekretariat Generalny Komisji zapewnia zarządzanie zasobami kadrowymi i budżetowymi Europejskiej Rady Budżetowej zgodnie z mającymi zastosowanie regulaminami Komisji. Obowiązujące ustalenia nie ograniczają działań Rady i jej sekretariatu. W istocie przydziały zasobów na cele wspierania działalności przewodniczącego i członków Rady znacznie wzrosły od czasu jej utworzenia. Na przykład wszystkie wnioski dotyczące misji złożone przez sekretariat Europejskiej Rady Budżetowej zostały zatwierdzone i sfinansowane.

d) Te ustalenia dotyczące wsparcia administracyjnego nie tylko nie utrudniają niezależnej pracy Europejskiej Rady Budżetowej, ale mają na celu ułatwienie jej funkcjonowania w sposób racjonalny pod względem kosztów.

61

Jak wyjaśniono w piśmie od wiceprzewodniczącego Komisji do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, o którym mowa w pkt 67, nie można wskazać bliskich podobieństw między niezależną doradczą Europejską Radą Budżetową a krajowymi niezależnymi radami budżetowymi. W szczególności różnice dotyczą nie tylko podstaw prawnych, na których się opierają, ale – co najważniejsze – ich struktur instytucjonalnych, ról, funkcjonowania i uprawnień. Pierwszy z wymienionych organów jest niezależnym organem doradczym Komisji. Obowiązki Komisji w zakresie sprawowania nadzoru nad polityką budżetową państw członkowskich są zapisane w Traktacie. Na szczeblu krajowym, zgodnie z prawem Unii i międzyrządowym TSCG, państwa członkowskie powołały niezależne instytucje mające monitorować krajowe finanse publiczne.

Ogólnie rzecz biorąc, Komisja jest zdania, że w strukturze Rady należycie uwzględniono stosowne normy i określono solidne podstawy dla realizowania misji Europejskiej Rady Budżetowej.

62

Komisja podkreśla, że w decyzji 2015/1937 nie ograniczono działań Rady w zakresie wykonywania jej kompetencji.

Mandat Europejskiej Rady Budżetowej nie wyklucza możliwości formułowania rad/opinii w czasie rzeczywistym. Rada zdecydowała się dać pierwszeństwo ocenom ex post dotyczącym wdrażania unijnych reguł fiskalnych. Stały za tym co najmniej dwa istotne powody: (i) ocena kluczowych decyzji w sprawie nadzoru na szczeblu UE w czasie rzeczywistym wymagałaby niezwykle dużych zasobów. W przeciwieństwie do krajowych rad budżetowych, Europejska Rada Budżetowa musiałaby przedstawić rzetelną analizę w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego w bardzo krótkim czasie; (ii) koncentrowanie się na ocenie ex post dotyczącej sposobu wdrażania unijnych reguł fiskalnych ogranicza ryzyko wdania się w debaty polityczne i zwiększa zdolność każdej niezależnej rady budżetowej do przedstawienia bezstronnego/niezależnego stanowiska. Ponadto nie jest całkowicie jasne, czy oceny przeprowadzane w czasie rzeczywistym miałyby większy wpływ niż oceny przedstawione ex post.

65

W swoich corocznych sprawozdaniach Europejska Rada Budżetowa zwraca głównie uwagę na różnego rodzaju słabości i wyzwania, przed którymi stoją niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej, ale przedstawia również sugestie dotyczące sposobu, w jaki można usunąć niedociągnięcia. Na przykład w corocznym sprawozdaniu z 2017 r. w sekcji dedykowanej niezależnym organom ds. odpowiedzialności budżetowej zawarto sugestie odnośnie do zwiększenia skuteczności podejścia „przestrzegaj lub wyjaśnij”.

Wspólna odpowiedź do pkt 66 i 67:

Komisja bierze pod uwagę wszystkie dostępne elementy, które uznaje się za użyteczne dla procesu podejmowania przez nią świadomych decyzji, w tym, w stosownych przypadkach, dane dostarczone przez doradczą Europejską Radę Budżetową. Biorąc pod uwagę fakt, że jej obowiązki w zakresie nadzoru budżetowego są zapisane w Traktatach, nie można jednak ograniczać procesu, w drodze którego Komisja podejmuje decyzje w tym obszarze, np. poprzez uregulowanie kwestii tego, czy, jak i kiedy rady i opinie Europejskiej Rady Budżetowej zostałyby uwzględnione.

Jeżeli chodzi o podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”, w piśmie od wiceprzewodniczącego Komisji do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, o którym mowa w pkt 67, wyjaśniono, że nie można wskazać bliskich podobieństw między niezależną doradczą Europejską Radą Budżetową i krajowymi niezależnymi radami budżetowymi, ponieważ podstawy prawne, na których się opierają, ich struktury instytucjonalne, role, funkcjonowanie i uprawnienia są różne (zob. odpowiedź Komisji do pkt 61). Na szczeblu krajowym, zgodnie z TSCG, państwa członkowskie będące sygnatariuszami powołały niezależne instytucje mające monitorować, czy polityka krajowa zapewnia szybkie zbliżanie się do celu średniookresowego wyznaczonego dla danego państwa. Dlatego też w tym szczególnym kontekście zastosowanie do umawiających się stron TSCG ma podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”.

68

Zobacz odpowiedź Komisji do pkt 60. Jeżeli chodzi o kwestię niezależności, w decyzji Komisji 2015/1937 (art. 4) zawarto jednoznaczny przepis dotyczący niezależności członków Rady.

69

W celu określenia wymogów można zastosować różne instrumenty prawne, które różnią się pod względem poziomu normatywności i swobody działania przyznanej państwom członkowskim.

Jeżeli chodzi w szczególności o dyrektywę 2011/85, w trakcie jej przygotowywania stało się jasne, że dyrektywa Rady jest najodpowiedniejszym instrumentem na potrzeby stanowienia po raz pierwszy prawa w obszarze krajowych ram budżetowych, które ingeruje w suwerenne kompetencje budżetowe państw członkowskich. Wybór ten był podyktowany głównie szczególnym charakterem przepisów, które miały zostać zawarte we wniosku ustawodawczym (w kontekście ówczesnych bardzo zróżnicowanych podstaw krajowych ram budżetowych w państwach członkowskich), kompetencjami, w które ingeruje, oraz potrzebą uwzględnienia czynników poczucia odpowiedzialności po stronie państwa członkowskiego i zasady pomocniczości (zob. również odpowiedź Komisji do pkt 19). Komisja zwraca również uwagę, że wykonanie tego kroku stało się politycznie możliwe dopiero w następstwie kryzysu i że jeżeli Komisja przyjęłaby w swoim wniosku – stanowiącym pierwszy akt prawny dotyczący krajowych ram budżetowych – nadmiernie normatywne podejście, państwa członkowskie uznałyby to prawdopodobnie za niedopuszczalne, co postawiłoby pod znakiem zapytania szanse przyjęcia jakichkolwiek przepisów prawnych w tej dziedzinie.

74

Komisja podkreśla, że kontrole transpozycji i zgodności były bardzo szczegółowe, aby zapewnić pełne i prawidłowe włączenie wymogów do ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego krajowych ram budżetowych.

Same procesy transpozycji do prawa krajowego zajęły znacznie więcej czasu, niż przewidywano. Przyjęcie kolejnych wymogów dotyczących krajowych ram budżetowych (zob. pkt 72) spowodowało w państwach członkowskich opóźnienia w stosunku do terminu transpozycji dyrektywy (np. niektóre krajowe środki wykonawcze zostały zgłoszone w latach 2014–2016, a kilka innych jeszcze później).

Jeżeli chodzi o kontrole przeprowadzone przez Komisję, obok złożonej dogłębnej analizy dużej ilości przepisów obowiązujących wówczas w państwach członkowskich w dziedzinie krajowych ram budżetowych, znacznego nakładu pracy wymagała także ocena zgodności krajowych przepisów prawnych 22 umawiających się stron TSCG z wymogami zawartymi w pakcie fiskalnym (zgodnie z wezwaniem skierowanym do Komisji w art. 16 TSCG).

Ponadto proces kontrolowania zgodności obejmował obszerne dwustronne wymiany informacji z państwami członkowskimi (głównie za pośrednictwem procesu EU Pilot) mające na celu uzupełnienie luk w transpozycji i naprawienie przypadków braku zgodności zidentyfikowanych przez Komisję. Chociaż te wymiany informacji były bardzo przydatne, to działania naprawcze podjęte w odpowiedzi przez państwa członkowskie spowodowały dalsze opóźnienia w zakończeniu kontroli zgodności.

Jeżeli chodzi o cele określone w rocznych planach zarządzania DG ECFIN, należy zauważyć, że odnoszą się one wyłącznie do wstępnych kontroli zgodności, tj. do podstawy dla procesu EU Pilot. W niektórych przypadkach wynikało to z powodu wyjaśnionego powyżej.

76

Komisja uważa, że zastosowane przez nią bardziej operacyjne kryteria (wskazane w pkt 76) przy podejmowaniu decyzji dotyczących kolejności procedur wszczynanych w ramach EU Pilot w przypadku dyrektywy ustanawiającej minimalne wymogi dla krajowych ram budżetowych wszystkich państw członkowskich, były bardziej odpowiednie z punktu widzenia równego traktowania niż kryteria przywołane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (a mianowicie poziom długu publicznego i członkostwo w strefie euro).

Komisja zauważa, że w gronie 18 państw członkowskich, które objęła pierwsza i druga grupa procedur w ramach EU Pilot, znalazła się połowa wszystkich wysoce zadłużonych państw członkowskich należących do strefy euro.

78

Komisja podkreśla, że wymiany informacji w ramach EU Pilot miały zasadnicze znaczenie dla kontroli zgodności. Umożliwiły one sformułowanie ostatecznego stanowiska dotyczącego zgodności w przypadku 18 państw członkowskich, które znalazły się w pierwszych dwóch grupach, i stwierdzenie na tej podstawie zgodności transpozycji albo rozważenie konieczności wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w przypadku gdy odpowiedzi uzyskane w ramach EU Pilot odrzucono jako niezadowalające.

Należy zauważyć, że okres 10 tygodni dla każdej ze stron zaangażowanych w procedurę w ramach EU Pilot (tj. dla Komisji i danego państwa członkowskiego) stanowi termin standardowy. W praktyce całkowity czas trwania sprawy w ramach EU Pilot może być dłuższy z wielu różnych powodów, takich jak: (i) złożenie przez państwo członkowskie wniosku o przedłużenie; (ii) złożenie przez Komisję wniosku o dostarczenie dodatkowych informacji; (iii) czas konieczny na przetłumaczenie odpowiedzi i uwag państw członkowskich; oraz (iv) złożenie przez państwo członkowskie sprawozdania na temat działań następczych. Niektóre lub wszystkie z powyższych sytuacji napotkano we wszystkich 18 sprawach, co częściowo wyjaśnia długie trwanie wymiany informacji z państwami członkowskimi. W szczególności należy zauważyć, że we wszystkich tych sprawach w ramach EU Pilot Komisja wystąpiła o dostarczenie dodatkowych informacji.

Zaangażowane w ten proces służby Komisji (tj. DG ECFIN) przyjęły konstruktywny sposób postępowania podczas wymian informacji w ramach EU Pilot, w szczególności udzielając państwom członkowskim wszelkiej niezbędnej pomocy i dając im czas na przyjęcie zadeklarowanych środków. Sprawiło to, że oficjalny bieg spraw w ramach EU Pilot był dłuższy niż termin standardowy, ale opóźnienie to jest skompensowane z nadwyżką przez pozytywny wynik procesu: tylko 7 z 18 spraw zakończyło się odrzuceniem odpowiedzi, a w przypadku 6 z tych 7 spraw zainteresowane państwa członkowskie znalazły zadowalające rozwiązanie spornych kwestii, bez potrzeby wszczynania przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Wspólna odpowiedź do pkt 79 i 80:

Z perspektywy czasu Komisja przyznaje, że mogła, w pewnym stopniu, oszacować zbyt nisko wyzwania związane z transpozycją dyrektywy do prawa krajowego. Istotną przyczyną opóźnienia państw członkowskich w zgłaszaniu środków transpozycji było to, że musiały one włączyć do krajowego porządku prawnego również dodatkowe wymogi w zakresie krajowych ram budżetowych wynikające z rozporządzenia nr 473/2013 i z paktu fiskalnego. W szczególności ta ostatnia kwestia wymagała przyjęcia przepisów o dużej mocy prawnej w krajowej hierarchii prawnej, niekiedy nawet na szczeblu konstytucyjnym. W efekcie państwa członkowskie wolniej wdrażały i zgłaszały środki związane z dyrektywą, co prowadziło do wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczących niedopełnienia obowiązku zgłoszenia.

Komisja zauważa, że zapewniła wytyczne i wsparcie dotyczące krajowych ram budżetowych zarówno przed upływem terminu transpozycji dyrektywy wyznaczonego na dzień 31 grudnia 2013 r., jak i po nim. Dokonała tego za pośrednictwem szeregu środków i kanałów, w szczególności wytycznych tematycznych (np. dotyczących wymogów statystycznych, informacji na temat wydatków podatkowych), notatek dla właściwych komitetów, dokumentów informacyjnych do celów wzajemnej oceny w zakresie krajowych ram budżetowych, przeglądu projektu przepisów krajowych transponujących dyrektywę (w tym przed dniem 31 grudnia 2013 r.), procedur w ramach EU Pilot (od sierpnia 2016 r.) i innych dwustronnych wymian technicznych. Ponadto Komisja zawsze przychylnie reagowała na wszelkie konkretne prośby o pomoc skierowane do niej przez państwa członkowskie.

Przy ocenie pełnego zakresu wytycznych dotyczących krajowych ram budżetowych przekazanych przez Komisję państwom członkowskim należy wziąć pod uwagę fakt, że państwa członkowskie kompletnie zreformowały swoje ramy fiskalne, uwzględniając w nich nie tylko wymogi dyrektywy, ale również stosowne obowiązki wynikające z rozporządzenia nr 473/2013 i paktu fiskalnego. W związku z tym podczas przeglądu projektów ustaw krajowych i przedstawiania uwag Komisja uwzględniła również szerszy zestaw ponadnarodowych wymogów w zakresie krajowych ram budżetowych, których państwa członkowskie muszą przestrzegać.

Pełniąc przewidzianą dla siebie w Traktacie rolę w zakresie monitorowania stosowania prawa Unii, Komisja jak dotąd priorytetowo traktuje zapewnianie zgodności cech zreformowanych krajowych ram budżetowych z nowymi wymogami prawa Unii, ponieważ pociągnęły one za sobą poważne reformy krajowych ram budżetowych w całej UE. W świetle zbliżającego się zakończenia kontroli zgodności w odniesieniu do dyrektywy 2011/85 Komisja skupi się na wdrażaniu krajowych ram budżetowych, w tym w stosownych przypadkach na zapewnianiu wsparcia i wytycznych.

83

Komisja przewiduje rozpoczęcie oceny stosowania dyrektywy 2011/85 po zakończeniu kontroli zgodności. Chociaż Komisja koncentrowała się do tej pory na zapewnianiu prawidłowej transpozycji, to gromadziła również informacje na temat wdrażania, aby uzyskać lepszy obraz ogólnej sytuacji w państwach członkowskich. Działanie to nie odbywało się jednak w sposób systematyczny i konieczna będzie całościowa aktualizacja informacji podczas przeprowadzania kontroli pełnego stosowania.

84

Wewnętrzne wytyczne dotyczące formalnych kontroli stosowania zostaną przygotowane przed rozpoczęciem tych kontroli. Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że w odniesieniu do szeregu przepisów dyrektywy, które w większym stopniu są ukierunkowane na wdrożenie niż wymagają transpozycji (np. przepisów statystycznych), wewnętrzne wytyczne dotyczące transpozycji faktycznie zawierają elementy wytycznych odnoszących się do kontroli stosowania.

Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 85 i 86:

Komisja uznaje znaczenie dalszej analizy i w dalszym ciągu będzie badać możliwości osiągnięcia użytecznych wyników.

Komisja podkreśla jednak, że tworzenie ścisłej korelacji między wdrażaniem dyrektywy przez państwo członkowskie (co stanowi podzbiór ponadnarodowych wymogów w zakresie krajowych ram budżetowych) a jego ogólnymi wynikami budżetowymi w kontekście wymogów określonych w pakcie stabilności i wzrostu jest bardzo wymagające pod względem metodyki. Podczas gdy ocena stopnia wdrożenia i funkcjonowania przepisów dyrektywy jest stosunkowo prosta, ocena zakresu, w jakim wymogi te wywarły wpływ na wyniki budżetowe, jest mniej jasna, głównie ze względu na:

 • wysoki stopień pokrywania się niektórych wymogów dyrektywy i przepisów ustanowionych w rozporządzeniu nr 473/2013 i pakcie fiskalnym, które wywierały skutki w tym samym okresie,
 • moment przyjęcia dyrektywy, który zbiegł się w czasie z głębokim kryzysem finansowym i gospodarczym, w trakcie którego kilka państw członkowskich było objętych zewnętrznymi programami pomocy finansowej (większość tych programów obejmowała warunki, które uwzględniały wiele wymogów dyrektywy),
 • potrzebę zapewnienia wystarczającej ilości czasu na zastosowanie wymogów dyrektywy w praktyce i na to, aby wywarły one wpływ na procedurę budżetową.
86

Przydatność metodyki PEFA w odniesieniu do oceny wyników operacyjnych kluczowych elementów krajowych ram budżetowych można oceniać na podstawie różnych wariantów.

88

Komisja podkreśla, że nie istnieje wymóg prawny dotyczący umieszczania we wnioskach ustawodawczych klauzul przeglądowych.

89

Komisja podjęła decyzję o przesunięciu publikacji przeglądu odpowiedniości i o jego publikacji wraz z przeglądem innych części sześciopaku i dwupaku. Umożliwi to Komisji uzyskanie pełnego obrazu całych unijnych ram fiskalnych składającego się z przepisów UE i krajowych ram fiskalnych.

91

Bazę danych na temat zarządzania budżetem i związane z nią wskaźniki ustanowiono w szerszym celu niż ocena wymogów zawartych w prawie Unii (i miało to miejsce przed przyjęciem dyrektywy 2011/85). Wskaźnik średniookresowych ram budżetowych od samego początku opracowano z myślą o tym, aby odzwierciedlał pożądane cechy i najlepsze praktyki odnoszące się do średniookresowych ram budżetowych, w związku z czym wykracza on poza zakres dyrektywy, w której ustanowiono jedynie minimalne wymogi dotyczące średniookresowych ram budżetowych. Komisja uważa wręcz, że wskaźnik uwzględniający jedynie wymogi zawarte w dyrektywie miałby ograniczone znaczenie. Wskaźnika średniookresowych ram budżetowych nie opracowano również jako środka transpozycji ani wdrażania dyrektywy w obszarze średniookresowych ram budżetowych. Należy jednak zauważyć, że po przeprowadzonym w 2015 r. przeglądzie metodycznym bazy danych na temat zarządzania budżetem kryteria wskaźnika dopracowano w świetle usprawnień odnotowanych w państwach członkowskich i lepiej dostosowano do (większości) wymogów dyrektywy.

Obecnie wskaźnik średniookresowych ram budżetowych służy do wielu celów, w tym wzajemnej oceny w ramach komitetów przygotowawczych Rady ECOFIN, monitorowania przez Komisję krajowych ram budżetowych oraz prac analitycznych.

92

Badanie nie stanowi wprawdzie w założeniu pełnej oceny stosowania unijnych wymogów dotyczących średniookresowych ram budżetowych, ale dostarcza materiału dowodowego dotyczącego skuteczności krajowych reguł fiskalnych i średniookresowych ram budżetowych w UE.

Tiret pierwsze: wskaźnik średniookresowych ram budżetowych rzeczywiście kompiluje się na podstawie informacji zgłoszonych przez państwa członkowskie w bazie danych na temat zarządzania budżetem. Jest to zgodne z pierwotnym mandatem udzielonym przez Radę ECOFIN w konkluzjach przyjętych w dniu 5 maja 2009 r. Wraz z upływem czasu, a szczególnie po przeprowadzonym w 2015 r. przeglądzie bazy danych na temat zarządzania budżetem, ilość informacji związanych ze średniookresowymi ramami budżetowymi zgłaszanych w tej bazie danych zauważalnie wzrosła, a poziom ich szczegółowości usprawiedliwia dalsze poleganie na państwach członkowskich (tj. krajowych Ministerstwach Finansów) jako na dostawcach informacji. Należy również podkreślić, że w ostatnich latach informacje dostarczane przez państwa członkowskie w coraz większym stopniu weryfikowano na podstawie wiedzy posiadanej przez Komisję i w wielu przypadkach poprawiano je przed wprowadzeniem do wskaźnika. Zwiększyło to wiarygodność wskaźnika.

Tiret drugie: jak wskazano w odpowiedzi powyżej, wskaźnik średniookresowych ram budżetowych od samego początku zaprojektowano w taki sposób, aby odzwierciedlał pożądane cechy i najlepsze praktyki odnoszące się do średniookresowych ram budżetowych. W związku z tym w punktacji nie jest brany pod uwagę każdy przepis dyrektywy, a niektóre kryteria wykraczają z kolei poza zakres dyrektywy.

Tiret trzecie: wskaźnik średniookresowych ram budżetowych zaprojektowano w ten sposób, że koncentruje się wyłącznie na tych elementach projektu, w odniesieniu do których w bazie danych na temat zarządzania budżetem są dostępne informacje.

Tiret czwarte: chociaż wskaźnika średniookresowych ram budżetowych ani nie zaprojektowano, ani nie wykorzystywano do mierzenia transpozycji czy wdrażania dyrektywy, to reformy wprowadzane przez państwa członkowskie w odpowiedzi na dyrektywę są odzwierciedlane we wskaźniku w miarę ich przyjmowania i zgłaszania w bazie danych na temat zarządzania budżetem, niezależnie od terminu oceny dyrektywy (do punktacji wskaźnika i oceny dyrektywy odnoszą się odrębne procesy). Innymi słowy, do celów przedmiotowego badania wskaźnik średniookresowych ram budżetowych obejmuje cechy strukturalne, które istniały w państwach członkowskich do końca 2015 r. W związku z tym przyjęte później reformy nie są objęte serią wskaźnika średniookresowych ram budżetowych wykorzystaną w badaniu.

Tiret piąte: chociaż wskaźnik średniookresowych ram budżetowych zapewnia liczbowy pomiar jakości projektu średniookresowych ram budżetowych we wszystkich państwach członkowskich, nie jest on w stanie śledzić przyczyn leżących u podstaw zmian wskaźnika, takich jak programy pomocy finansowej. Jak wskazano w odpowiedzi Komisji do pkt 85 i 86, oddzielanie szczególnego wpływu dyrektywy 2011/85 od innych czynników mających wpływ na reformy krajowych ram budżetowych jest bardzo wymagające pod względem metodyki. Dotyczy to również programów pomocy finansowej, z których większość obejmowała warunki, które uwzględniały wiele wymogów dyrektywy.

95

Jeśli chodzi o odniesienie do zobowiązań umawiających się stron zawarte w ocenie Komisji, należy przypomnieć, że pakt fiskalny nie jest instrumentem prawa Unii. Komisja uznała zatem za właściwe przyjęcie stosunkowo elastycznego podejścia, zgodnie z którym zobowiązania formalne i ogłoszone plany umawiających się stron uznaje się za uzupełnienie i wzmocnienie przyjętych przepisów krajowych. Komisja nie uważa, aby podejście to prowadziło do osłabienia wymogów mających zastosowanie do umawiających się stron.

Komisja działała z zachowaniem pełnej przejrzystości, odwołując się publicznie w sprawozdaniu do zobowiązań i planów ogłoszonych przez umawiające się strony. Ta jasność co do wykorzystanych ram analitycznych i konkretnych kwestii, w odniesieniu do których Komisja uwzględniła w swoich wnioskach podjęte zobowiązania lub ogłoszone plany, sprawiła, że umawiające się strony (tj. zamierzeni odbiorcy tego sprawozdania) były w pełni poinformowane.

Należy również zauważyć, że w dyskusjach prowadzonych w komitetach przygotowawczych Rady ECOFIN, które odbyły się po publikacji sprawozdania (tj. w latach 2018–2019), umawiające się strony nie zakwestionowały tego, że Komisja wykorzystuje do celów oceny zgodności podjęte zobowiązania.

Wnioski i zalecenia

99

Zgodnie z Traktatami to do obowiązków Komisji należy formalna ocena zgodności z unijnymi regułami fiskalnymi w ramach wielostronnego nadzoru budżetowego. Na mocy prawa Unii nie nadaje się niezależnym organom ds. odpowiedzialności budżetowej żadnych kompetencji dotyczących procesu oceniania zgodności z unijnymi regułami fiskalnymi, nawet jeśli niektóre niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej prowadzą takie działania na podstawie krajowego zobowiązania prawnego albo fakultatywnie.

100

Faktem jest, że mogą wystąpić – z różnych powodów – rozbieżności między oceną zgodności przeprowadzoną przez niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej a oceną zgodności przeprowadzoną przez Komisję (zob. odpowiedź Komisji do pkt 49–51). Swoboda decyzyjna udzielona Komisji w aktach prawnych leżących u podstaw paktu stabilności i wzrostu może się wprawdzie przyczyniać do tego rodzaju różnic, Komisja podkreśla jednak, że jej oceny przestrzegania unijnych reguł fiskalnych przez państwa członkowskie są przeprowadzane w sposób rygorystyczny i przejrzysty, z odpowiednim wykorzystaniem elastyczności dostępnej w ramach reguł, zgodnie ze wspólnie uzgodnionym stanowiskiem zatwierdzonym przez Radę w lutym 2016 r. Wyniki tych ocen podlegają konsultacji z Radą (a za jej pośrednictwem – z państwami członkowskimi) poprzez właściwe fora (tj. Radę ECOFIN i jej komitety przygotowawcze).

Zdaniem Komisji ryzyko braku spójności ocen można złagodzić poprzez regularną wymianę i udostępnianie informacji między Komisją a niezależnymi organami ds. odpowiedzialności budżetowej – tj. poprzez działania podejmowane już przez Komisję.

Zalecenie 1 – Oceny zgodności przeprowadzane przez Komisję i niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej

Komisja przyjmuje to zalecenie.

Komisja postrzega ścisłą współpracę z niezależnymi organami ds. odpowiedzialności budżetowej jako istotny warunek wstępny skutecznego funkcjonowania unijnych i krajowych ram fiskalnych.

101

Podstawowe wymogi odnoszące się do średniookresowych ram budżetowych i kryteria dotyczące powoływania niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej są w znacznej mierze spójne z odnośną literaturą i praktykami międzynarodowymi. Pod pewnymi względami to Unia wyznacza standardy, szczególnie jeśli chodzi o masowe ustanawianie niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej, którym powierza się monitorowanie krajowych reguł fiskalnych i opracowywanie/zatwierdzanie prognoz makroekonomicznych na potrzeby planowania budżetowego.

Biorąc pod uwagę obecne różnice między krajowymi systemami budżetowymi w UE oraz względy dotyczące poczucia odpowiedzialności po stronie państwa członkowskiego i zasady pomocniczości, żadna „idealna” cecha średniookresowych ram budżetowych ani niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej nie nadaje się do włączenia jej do prawa Unii.

Niektóre z zasad/cech promowanych przez MFW i OECD są czasem bardzo szczegółowe lub operacyjne, ponieważ – w przeciwieństwie do prawnie wiążących wymogów – mają one służyć jako szczegółowe wytyczne.

Niezależnie od tego Komisja nie twierdzi bynajmniej, że nie ma możliwości poprawy unijnych wymogów prawnych dla krajowych ram budżetowych (na możliwości takie wskazuje wniosek Komisji z 2017 r. w sprawie dyrektywy) ani sposobu ich stosowania przez państwa członkowskie.

Zalecenie 2 – Wymogi w zakresie przeglądu krajowych ram budżetowych

Komisja przyjmuje to zalecenie.

Zbliżający się przegląd sześciopaku i dwupaku stwarza okazję do określenia mocnych i słabych stron wymogów dotyczących krajowych ram budżetowych na podstawie dotychczasowych doświadczeń z ich transpozycji i wdrażania.

102

Statut prawny i alokacja zasobów Europejskiej Rady Budżetowej zostały starannie opracowane i dostosowane w celu zapewnienia, aby Rada była w pełni zdolna do realizowania swojej misji. Jeśli chodzi o podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”, Komisja ponownie wskazuje, że nie można wskazać bliskich podobieństw między Europejską Radą Budżetową a krajowymi radami budżetowymi (zob. odpowiedź Komisji do pkt 66–67).

Zalecenie 3 – Wzmocnienie Europejskiej Rady Budżetowej

Komisja nie przyjmuje tego zalecenia.

Komisja uważa, że obecna struktura odpowiada zamierzonym celom i nie ogranicza niezależności analitycznej i funkcjonalnej Rady. Ponadto taka zmiana roli i struktury Europejskiej Rady Budżetowej wyprzedzałaby wyniki zbliżającego się przeglądu sześciopaku i dwupaku, które mogą mieć implikacje dla roli Europejskiej Rady Budżetowej w unijnych ramach zarządzania budżetem.

Europejska Rada Budżetowa należycie wykorzystuje swoją niezależność funkcjonalną i dotychczas odpowiednio wywiązywała się z udzielonego jej mandatu. Wyniki jej prac są należycie uwzględniane w debacie na temat polityki budżetowej na szczeblu UE, a Przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej jest regularnie zapraszany do przedstawienia opinii tego organu podczas posiedzeń Rady ECOFIN i Eurogrupy.

103

Komisja prowadzi szczegółowe kontrole zgodności w odniesieniu do dyrektywy 2011/85, aby zapewnić właściwe uwzględnienie odpowiednich wymogów w ramach budżetowych państw członkowskich. Kontrole zgodności praktycznie zakończono w dwóch trzecich państw członkowskich, a w pozostałych państwach członkowskich są one w toku. Zaangażowane w ten proces służby Komisji (tj. DG ds. Gospodarczych i Finansowych) skutecznie korzystały z wymiany informacji w ramach EU Pilot w toku kontroli zgodności.

104

Oceny wymagane na mocy ram prawnych UE są przeprowadzane zgodnie ze specjalnymi klauzulami przeglądowymi zawartymi zarówno w dyrektywie 2011/85, jak i w rozporządzeniu nr 473/2013. Zbliżający się przegląd sześciopaku i dwupaku będzie okazją do dogłębnego i całościowego przyjrzenia się wynikom uzyskanym dotychczas za sprawą poszczególnych wymogów dla krajowych ram budżetowych.

Zalecenie 4 – Wzmocnienie egzekwowania krajowych ram budżetowych

Komisja przyjmuje to zalecenie.

b) Przegląd odpowiedniości zostanie opublikowany wraz z przeglądem innych części sześciopaku i dwupaku.

c) Komisja uznaje użyteczność regularnego pozyskiwania od państw członkowskich informacji dotyczących rzeczywistego funkcjonowania krajowych ram budżetowych. Komisja będzie prowadzić prace w celu określenia, jakiego rodzaju informacje będą konieczne oraz jakie procesy i narzędzia są najbardziej odpowiednie do gromadzenia tych informacji. Co ważne, Komisja podkreśla, że wdrażanie tego zalecenia będzie zależało od współpracy państw członkowskich w dostarczaniu niezbędnych informacji.

d) Komisja uznaje znaczenie dokładniejszego monitorowania, w jaki sposób ramy budżetowe państw członkowskich funkcjonują w praktyce. Należy zauważyć, że takie monitorowanie wymaga dostarczania przez państwa członkowskie szczegółowych informacji, które następnie będą oceniane przez Komisję przy wykorzystaniu właściwych metod.

Zespół kontrolny

Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących polityk i programów UE bądź kwestii związanych z zarządzaniem w wybranych obszarach budżetowych. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne w taki sposób, aby miały one jak największe oddziaływanie, biorąc pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny.

Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę IV – której przewodniczy członek Trybunału Alex Brenninkmeijer – zajmującą się obszarami regulacji rynków i konkurencyjnej gospodarki. Kontrolą do końca swojej kadencji (lipiec 2019 r.) kierował Neven Mates, członek Trybunału, a następnie Mihails Kozlovs, członek Trybunału. Ponadto w działania kontrolne zaangażowani byli: Edite Dzalbe, szefowa gabinetu; Laura Graudina, attaché; Marko Mrkalj, attaché; Marion Colonerus, kierownik; Stefano Sturaro, koordynator zadania, a także kontrolerzy Giuseppe Diana, Efstathios Efstathiou i Maëlle Bourque. Wsparcie językowe zapewnił Michael Pyper.

Od lewej: Stefano Sturaro, Marion Colonerus, Mihails Kozlovs, Maëlle Bourque, Giuseppe Diana, Efstathios Efstathiou.

Przypisy

1 Rada Europejska (2010 r.), „Report by the Task Force to the European Council on strengthening economic governance in the EU” [Sprawozdanie grupy zadaniowej przy Radzie Europejskiej w sprawie umocnienie zarządzania gospodarczego w UE].

2 Na przykład: Debrun, X. i in. (2008 r.), „Tied to the mast? National fiscal rules in the European Union” [Przywiązane do masztu? Krajowe reguły fiskalne w Unii Europejskiej], Economic Policy 23/54, s. 299–362.

3 MFW (2013 r.), „Reassessing the role and modalities of fiscal policy in advanced economies” [Ponowna ocena roli i form realizacji polityki budżetowej w zaawansowanych gospodarkach], dokument programowy.

4 Zob. na przykład Komisja Europejska (2004 r.), „Report on public finances in EMU 2004” [Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych UGW 2004].

5 Rada UE (2005 r.), „Ecofin Council report to the European Council of 22-23 March 2005 on improving the implementation of the Stability and Growth Pact” [Sprawozdanie Rady Ecofin z 22–23 marca 2005 r. w sprawie poprawy wdrażania paktu stabilności i wzrostu].

6 Rada UE (2009 r.), 2967. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych w sprawie fiskalnej strategii wyjścia.

7 Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dz.U. L 306 z 23.11.2011 (zwana w niniejszym dokumencie dyrektywą 2011/85).

8 Komisja Europejska (2012 r.), COM(2012) 342 final, komunikat Komisji „Wspólne zasady dotyczące krajowych mechanizmów korekty fiskalnej”.

9 Debrun, X. i Kinda, T. (2014 r.), „Strengthening post-crisis fiscal credibility: Fiscal Councils on the rise – A new dataset” [Wzmacnianie pokryzysowej wiarygodności budżetowej: wzrost znaczenia rad fiskalnych – nowy zbiór danych], dokument roboczy MFW 14/58.

10 Beetsma, R. i in. (2018 r.), „The rise of independent fiscal institutions: recent trends and performance” [Wzrost znaczenia niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej: najnowsze tendencje i wyniki], dokument roboczy MFW 18/68.

11 Jonung, L. i Larch, M. (2006 r.), „Improving fiscal policy in the EU: the case for independent forecasts” [Poprawa polityki budżetowej w UE: kwestia niezależnych prognoz], Economic Policy 21/47, s. 492–534.
MFW (2013 r.), „Case studies of fiscal councils — functions and impact” [Studia przypadków dotyczące rad fiskalnych – funkcje i oddziaływanie].

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro, Dz.U. L 140 z 17.5.2013 (zwane w niniejszym dokumencie rozporządzeniem nr 473/2013).

13 Komisja Europejska (2017 r.), COM(2017) 824 final, wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich, s. 3.

14 Komitet Ekonomiczno-Finansowy (2019 r.), „Draft supplementary EFC findings on the transposition of the Fiscal Compact” [Projekt ustaleń uzupełniających Komitetu Ekonomiczno-Finansowego na temat transpozycji paktu fiskalnego], ecfin.cef.cpe(2019)1812588.

15 Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową oraz decyzja Komisji (UE) 2016/221 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/1937 ustanawiającą niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową.

16 Juncker, J.-C., Tusk, D., Dijsselbloem, J., Draghi, M. oraz Schulz, M. (2015 r.), „Sprawozdanie pięciu przewodniczących: Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej”.

17 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 10/2016 pt. „Aby skutecznie wdrożyć procedurę nadmiernego deficytu, konieczne są dalsze usprawnienia” (http://eca.europa.eu).

18 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 18/2018 pt. „Czy osiągnięto główny cel części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu?” (http://eca.europa.eu).

19 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 3/2018 pt. „Kontrola procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej” (http://eca.europa.eu).

20 Były to państwa członkowskie należące do strefy euro wybrane ze względu na wysoki poziom zadłużenia, ponieważ ich ramy budżetowe w istotnym zakresie się poprawiły lub dlatego, że od dłuższego czasu posiadały niezależny organ ds. odpowiedzialności budżetowej.

21 W pięciu z 28 państw członkowskich zadania niezależnego organu ds. odpowiedzialności budżetowej są podzielone między dwie instytucje.

22 Komisja Europejska (2012 r.), „Report on public finances in EMU 2011” [Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych UGW 2011], s. 101.

23 EBC (2018 r.), CON/2018/25.

24 Komisja Europejska (2017 r.), C(2017) 1201 final, „Report from the Commission presented under Article 8 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union” [Sprawozdanie Komisji na mocy art. 8 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej], s. 3.

25 EBC (2018 r.), CON/2018/25.

26 Dowolny rok po bieżącym roku budżetowym/podatkowym.

27 MFW (2013 r.), Cangiano, G. i in., „Public Financial Management and its emerging architecture” [Zarządzanie finansami publicznymi i jego powstająca architektura], s. 161.

28 OECD (2004 r.), „The Legal Framework for Budget Systems” [Ramy prawne systemów budżetowych], ramka III.4; MFW (2010 r.), Lienert, I. i Fainboim, I., „Reforming Budget Systems Laws” [Reforma przepisów dotyczących systemów budżetowych], ramka 4 i s. 12–13; MFW (2013 r.), Cangiano, G. i in., „Public Financial Management and its emerging architecture” [Zarządzanie finansami publicznymi i jego powstająca architektura], s. 156; MFW (2014 r.), „Fiscal transparency code” [Kodeks przejrzystości polityki fiskalnej], zasady 2.1.3, 2.3.1 i 2.3.2; Bank Światowy (2013 r.), „Beyond the annual budget. The global experience with medium term expenditure frameworks” [Wykraczając poza roczny budżet. Globalne doświadczenia ze średniookresowymi ramami wydatków], s. 58–59.

29 MFW (2014 r.), „Fiscal transparency code” [Kodeks przejrzystości polityki fiskalnej], zasada 2.1.3.

30 Produkcja potencjalna to teoretyczne pojęcie oznaczające poziom produkcji (PKB) w danym momencie, spójny ze stabilną inflacją. Produkcja wzrasta w tempie, które niekoniecznie jest stałe. Jej poziomu ani tempa wzrostu nie można mierzyć bezpośrednio, ale należy je szacować.

31 MFW i OECD zaktualizowały swoje normy i najlepsze praktyki dotyczące dobrego zarządzania budżetowego odpowiednio w latach 2014 i 2015 w celu uwzględnienia wniosków wyciągniętych z kryzysu gospodarczego i finansowego. Aktualizacja ta nie znalazła jednak odzwierciedlenia w opracowanym przez Komisję projekcie dyrektywy z 2017 r.

32 MFW (2013 r.), „The functions and impact of fiscal councils” [Funkcje i oddziaływanie rad fiskalnych]: „Dokument ten prezentuje najbardziej wszechstronne jak dotychczas badanie przeprowadzone wśród rad fiskalnych” oraz opiera się na innych dokumentach, w tym na projekcie zasad OECD z 2012 r. oraz Kopits, G. (2011 r.), „Independent fiscal institutions: Developing good practices” [Niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej: rozwój dobrych praktyk], s. 35–52.

33 Zasady OECD były dostępne już w 2012 r., a przyjęto je w 2014 r. Zob. OECD (2014 r.), „Recommendation on Principles for IFIs” [Zalecenia dotyczące zasad dla niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej].

34 Komisja Europejska (2017 r.), Jankovics, L. i Sherwood, M., „Independent fiscal institutions in the EU Member States: The early years” [Niezależne organy ds. odpowiedzialności budżetowej w państwach członkowskich UE: wczesne lata], dokument otwierający debatę 067.

35 Komisja Europejska (2004 r.), Jonung, L. i Larch, M., „Improving fiscal policy in the EU: the case for independent forecasts” [Poprawa polityki budżetowej w UE: argumenty na poparcie niezależnych prognoz].

36 Skrzywienie optymistyczne polega na zawyżeniu wzrostu produkcji i dochodów przy jednoczesnym zaniżeniu wydatków nieuznaniowych.

37 MFW (2007 r.), „Code of good practices on fiscal transparency” [Kodeks dobrych praktyk w zakresie przejrzystości polityki fiskalnej], zasada 4.3.4.

38 OECD (2014 r.), „Recommendation on Principles for IFIs” [Zalecenia dotyczące zasad dla niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej], zasada 3.3.

39 Sieć niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej UE (2016 r.), „Defining and enforcing minimum standards for IFIs” [Definiowanie i egzekwowanie minimalnych norm dla niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej].

40 Sieć niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej UE (2018 r.), Oświadczenie sieci niezależnych organów ds. odpowiedzialności budżetowej UE w odpowiedzi na wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich.

41 W 2015 r. Komisja opublikowała komunikat wyjaśniający tę swobodę interpretacji pt. „Optymalne wykorzystanie elastyczności przewidzianej w obowiązujących postanowieniach paktu stabilności i wzrostu”, COM(2015) 12 final. Znalazło to także odzwierciedlenie we wspólnie uzgodnionym stanowisku z listopada 2015 r. zatwierdzonym przez Radę w lutym 2016 r.

42 Aby osiągnąć szybką konwergencję w kierunku średniookresowego celu budżetowego, zgodnie z wartością odniesienia ustanowioną w pakcie stabilności i wzrostu, państwa członkowskie powinny dostosowywać swoje strukturalne saldo budżetowe w tempie 0,5% PKB rocznie.

43 Europejska Rada Budżetowa (2018 r.), sprawozdanie roczne z 2018 r., s. 42.

44 Irish Fiscal Advisory Council (2016 r.), „Fiscal assessment report” [Sprawozdanie z oceny budżetowej], s. 67.

45 Europejska Rada Budżetowa obejmuje Radę i sekretariat (składający się z kierownika sekretariatu i specjalnych pracowników pomocniczych w liczbie pięciu ekonomistów i jednego asystenta).

46 EBC (2015 r.), „Economic Bulletin” [Biuletyn ekonomiczny], wydanie 7, ramka 5: Utworzenie Europejskiej Rady Budżetowej.

47 MFW (2016 r.), „2016 Article IV consultation – euro-area policies” [Konsultacje w ramach artykułu IV w 2016 r. – polityka strefy euro], sprawozdanie krajowe MFW 16/219, s. 20.

48 W marcu 2018 r. Europejska Rada Budżetowa opublikowała również oświadczenie wspierające duńską radę fiskalną.

49 EBC (2015 r.), „Economic Bulletin” [Biuletyn ekonomiczny], wydanie 7, ramka 5: Utworzenie Europejskiej Rady Budżetowej.

50 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (2016 r.), „Letter from the European Ombudsman to the President of the European Commission regarding Transparency of the European Fiscal Board” [Pismo od Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do przewodniczącego Komisji Europejskiej dotyczące przejrzystości Europejskiej Rady Budżetowej].

51 Komisja Europejska (2012 r.), „Report on public finances in EMU 2011” [Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych UGW 2011], s. 101.

52 Europejski Trybunał Obrachunkowy (2018 r.), przegląd horyzontalny pt. „Wdrażanie prawa UE w praktyce – obowiązki Komisji Europejskiej w zakresie nadzoru wynikające z art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej”, ramka 4.

53 Kontrole transpozycji powinny zostać ukończone w ciągu sześciu miesięcy od ostatecznego terminu transpozycji lub daty zgłoszenia krajowego środka wykonawczego, natomiast kontrole zgodności w ciągu 16 do 24 miesięcy od daty poinformowania o krajowych środkach transpozycji.

54 Jeśli w danej sprawie zastosowana została procedura EU Pilot, ale jest mało prawdopodobne, by przyniosła oczekiwane rezultaty w terminowy sposób, Komisja powinna wszcząć formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

55 Narzędzia promowania zgodności to np. plany wdrażania, wytyczne, dokumenty wyjaśniające, sieci, grupy ekspertów, warsztaty, wspólne posiedzenia czy tabele wskaźników.

56 Niektóre aspekty oceny stosowania zostały już włączone do oceny transpozycji.

57 Komisja Europejska (2012 r.), „Report on public finances in EMU 2011” [Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych UGW 2011], s. 101.

58 Komisja Europejska (2019 r.), „Report on public finances in EMU 2018” [Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych UGW 2018], s. 138.

59 Komisja Europejska (2017 r.), C(2017) 1201 final, „Report from the Commission presented under Article 8 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union” [Sprawozdanie Komisji na mocy art. 8 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej].

60 EBC (2017 r.), „Economic Bulletin 4” [Biuletyn ekonomiczny 4], ramka 8 – Pakt fiskalny: przegląd przeprowadzony przez Komisję i dalsze działania.

61 Roczny unijny cykl koordynacji polityki gospodarczej obejmujący także politykę budżetową, zgodnie z paktem stabilności i wzrostu.

62 Komisja Europejska (2012 r.), „Report on public finances in EMU 2011” [Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych UGW 2011], s. 105.

63 Komisja Europejska (2012 r.), COM(2012) 761 final, sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady „Śródokresowe sprawozdanie z postępów we wdrażaniu dyrektywy Rady 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich”, s. 6.

64 Komisja Europejska (2015 r.), Sherwood, M., „Medium-Term Budgetary Frameworks in the Member States” [Średniookresowe ramy budżetowe w państwach członkowskich], dokument otwierający debatę 021, s. 6.

65 Komisja Europejska (2012 r.), „Fiscal frameworks in the European Union: May 2012 update on priority countries (Addendum to occasional paper 91)” [Ramy budżetowe w Unii Europejskiej: aktualizacja z maja 2012 r. w odniesieniu do priorytetowych krajów (dodatek do dokumentu okolicznościowego 91)], dokument okolicznościowy 113, s. 15.

66 MFW (2010 r.), Lienert, I. i Fainboim, I., „Reforming Budget Systems Laws” [Reforma przepisów w sprawie systemów budżetowych], ramka 3 i ramka 4.

67 Komisja Europejska (2007 r.), „Report on public finances in EMU 2007” [Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych UGW 2007], ramka III.4.1; Komisja Europejska (2015 r.), Sherwood, M., „Medium-Term Budgetary Frameworks in the Member States” [Średniookresowe ramy budżetowe w państwach członkowskich], dokument otwierający debatę 021, ramka A1.1.

68 Komisja Europejska (2007 r.), „Report on public finances in EMU 2007” [Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych UGW 2007], s. 158.

69 Komisja Europejska (2010 r.), „Report on public finances in EMU 2010” [Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych UGW 2010], ramka II.3.3.

Kalendarium

Wydarzenie Data
Zatwierdzenie ramowego programu kontroli / rozpoczęcie kontroli 13.12.2018
Oficjalne przesłanie wstępnej wersji sprawozdania Komisji (lub innej jednostce kontrolowanej) 18.7.2019
Przyjęcie ostatecznej wersji sprawozdania po postępowaniu kontradyktoryjnym 15.10.2019
Otrzymanie oficjalnych odpowiedzi Komisji (lub innej jednostki kontrolowanej) we wszystkich językach 22.11.2019

Kontakt

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1
Formularz kontaktowy: eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu).

Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3917-2 ISSN 1977-5768 doi:10.2865/85485 QJ-AB-19-018-PL-N
HTML ISBN 978-92-847-3880-9 ISSN 1977-5768 doi:10.2865/053249 QJ-AB-19-018-PL-Q

© Unia Europejska, 2019

Kopiowanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.
Wykorzystywanie lub powielanie zdjęć i innych materiałów, co do których Unia Europejska nie przysługują prawa autorskie, wymaga bezpośredniej zgody właściciela praw.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z UE

Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego centrum można znaleźć na stronie: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii Europejskiej. Można się z nim skontaktować:

 • dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty za te połączenia),
 • dzwoniąc pod standardowy numer telefonu: +32 22999696,
 • drogą mailową: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI O UE

Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa: https://europa.eu/european-union/index_pl.

Publikacje UE
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić na stronie: https://op.europa.eu/pl/publications. Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct lub z lokalnym centrum informacyjnym (zob. https://europa.eu/european-union/contact_pl).

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1952 r., są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp/pl) umożliwia dostęp do zbiorów danych pochodzących z instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.