Eriaruanne
19 2020

Euroopa tööstuse digiteerimine: ambitsioonikas algatus, mille edu sõltub ELi, liikmesriikide valitsuste ja ettevõtete jätkuvast pühendumusest

Lühidalt aruandest Digiteerimist seostatakse äritegevuse suurema tulemuslikkusega, kuid ELi ettevõtted ei kasuta arenenud tehnoloogiaid innovatsiooni arendamiseks täiel määral ära. 2016. aastal käivitas komisjon Euroopa tööstuse digitaliseerimise algatuse, mille eesmärk oli suurendada ELi konkurentsivõimet digitaaltehnoloogiate valdkonnas ja tagada, et kõik Euroopa ettevõtted saaksid digitaalsetest uuendustest täit kasu.
Leidsime, et komisjoni strateegial Euroopa tööstuse digiteerimise toetamiseks oli usaldusväärne alus ning liikmesriikide toetus, aga see mõjutas enamiku meie külastatud liikmesriikide strateegiaid vähe ja puudus info algatuse kavandatud tulemite kohta. Komisjon on läbi viinud mitmesugust tegevust, et toetada digitaalse innovatsiooni keskuste rajamist ja tööd liikmesriikides. Enamik külastatud liikmesriike toetas digitaalse innovatsiooni keskusi siiski vähe.
Digiteerimise üks eeltingimus on hea lairibaühendus. Viimastel aastatel on tehtud edusamme, kuid tõenäoliselt ei saavuta kõik liikmesriigid lairibaühenduse valdkonnas ELi 2020. aasta eesmärke ning 2025. aasta eesmärkide saavutamine on veelgi keerulisem.
Soovitame komisjonil koos liikmesriikidega võtta täiendavaid meetmeid seoses rahastamise, seire, digitaalse innovatsiooni keskuste ja lairibaühendusega.
Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ning järgmises formaadis:
PDF
PDF General Report

Kokkuvõte

I

Digiteerimist seostatakse paremate äritulemustega nii tööviljakuse, juhtimistavade, innovatsiooni, kasvu kui ka tasuvamate töökohtadega seoses. Seega on digiüleminek paljudele ELi ettevõtetele oluline nende konkurentsivõime säilitamiseks. ELi ettevõtted ei kasuta enda uuendamiseks ära kõiki tipptehnoloogiate võimalusi. Arvestades, et 99% ELi ettevõtetest on VKEd, on eriti oluline kaasata see sektor digiteerimisse.

II

Sellega seoses käivitas komisjon 2016. aastal Euroopa tööstuse digitaliseerimise algatuse (edaspidi „tööstuse digiteerimise algatus”). Selle pehme õiguse algatuse eesmärk oli suurendada ELi konkurentsivõimet digitaaltehnoloogiate vallas ja tagada, et kõik Euroopa ettevõtted, olenemata sektorist, asukohast ja suurusest, saavad digitaalsetest uuendustest täit kasu. Tööstuse digiteerimise algatusega kavatseti selle käivitamisele järgneva viie aasta jooksul kaasata ligikaudu 50 miljardit eurot avaliku ja erasektori investeeringuid. Üks tööstuse digiteerimise algatuse elluviimise põhikontseptsioone on digitaalse innovatsiooni keskused, mis pakuvad teenuseid nagu tehnoloogiatealane oskusteave, testimine ning ettevõtete võrgustike loomine. Lisaks sellele, et meie aruandes esitatakse ELi kodanikele ja otsustajatele hinnang ELi meetmete tõhususe kohta alates tööstuse digiteerimise algatuse käivitamisest, peaks see aitama tagada, et programmitöö perioodiks 2021–2027 luuakse õiged tingimused.

III

Uurisime, kuivõrd pakkus EL tõhusat toetust tööstuse digiteerimise riiklikele strateegiatele ja digitaalse innovatsiooni keskustele, ning keskendusime seejuures kolmele viiest tööstuse digiteerimise algatuse sambast. Eelkõige hindasime seda, kas komisjon toetas liikmesriike tulemuslikult nende tööstuse digiteerimise strateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel ning kas ta hindas koos liikmesriikidega nende strateegiate rakendamist. Lisaks vaatasime läbi komisjoni ja liikmesriikide toetuse digitaalse innovatsiooni keskuste rajamisele ja tööshoidmisele; kas komisjon selgitas välja tööstuse digiteerimise algatuse elluviimist mõjutada võivad õiguslikud tõkked ja kõrvaldas need; ning kas ta võttis meetmeid asjakohase ühenduvuse tagamiseks.

IV

Leidsime, et komisjoni strateegial Euroopa tööstuse digiteerimise toetamiseks oli usaldusväärne alus ning liikmesriikide toetus, aga selles puudus info kavandatud tulemite, tulemus- ja sihtnäitajate kohta. Nii on komisjonil ja liikmesriikidel keerulisem teha paremal teabel põhinevaid otsuseid ning oma tegevust paremini suunata. Komisjon korraldas liikmesriikidele juhiste andmiseks mitmesuguseid üritusi, kuid ei ergutanud liikmesriike eraldama algatusele Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid. Puudub teave selle kohta, kui palju raha oleks vaja ELi tööstuse digitaliseerimist toetava raamistiku loomiseks ja toimimiseks. Enamikus meie külastatud liikmesriikides oli komisjoni toetusmeetmete mõju väike.

V

Algatust toetatakse programmiga „Horisont 2020“ ja meie läbivaadatud ERFi programmides tuvastasime meetmed, millega saaks tööstuse digiteerimise algatuse elluviimist toetada. Mis aga puudutab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, siis kuna tööstuse digiteerimise algatus käivitati programmitöö perioodi 2014–2020 keskel, ei olnud liikmesriikidel õiguslikku nõuet seirata selle algatuse suhtes asjakohaseid projekte. Seega ei hõlma enamiku liikmesriikide andmekogumissüsteem teavet tööstuse digiteerimise algatuse kohta, mistõttu ei ole seire liikmesriikide ja ELi tasandil võimalik. Komisjoni sõnul vajavad liikmesriigid tehtud investeeringute suuruse täpseks kindlaks määramiseks struktureeritumat lähenemist. See tähendab, et komisjonil on raske seda teavet saada, et hinnata tehtud investeeringute suurust võrreldes tööstuse digiteerimise algatuse algses teatises kavandatud summadega.

VI

Algatuse käivitamisest saati on komisjon läbi viinud mitmesugust tegevust digitaalse innovatsiooni keskuste rajamise ja tööshoidmise toetuseks. Meie külastatud liikmesriikides on aga tehtud vähe. Neli aastat pärast tööstuse digiteerimise algatuse algust on digitaalse innovatsiooni keskustel rahastamisele endiselt piiratud juurdepääs, leidsime näiteid keskuste tegevuse kooskõlastamatusest ning (välja arvatud programmist „Horisont 2020“ rahastatav tegevus) ELi tasandil puudub üksikasjalik raamistik digitaalse innovatsiooni keskuste seireks. Perioodiks 2021–2027 tegi komisjon ettepaneku uue programmi „Digitaalne Euroopa” kohta, milles esitatakse liikmesriikide jaoks kriteeriumid Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste valimiseks ja programmist toetust saavate keskuste tegevuse seireks. 2020. aasta juuni seisuga on kavandatud programmi arutamine veel pooleli.

VII

Komisjon on jätkanud asjakohaste meetmete võtmist sobiva õigusraamistiku tagamiseks, mis puudutab kõiki tööstuse digiteerimise algatust käsitlevas teatises loetletud õigusakte. Algatuse puhul on oluline ka heal tasemel lairibaühendus (kontrollikoja varasema eriaruande 12/2018 teema), eeskätt pärast 2020. aasta koroonaviiruse pandeemiat. Ettevõtted võivad viimastel aastatel saada kasu kiire ja ülikiire lairibaühenduse leviala pidevast suurenemisest. Samas ei saavuta tõenäoliselt kõik liikmesriigid ELi 2020. aasta eesmärke ning 2025. aasta Euroopa gigabitiühiskonna eesmärgi saavutamine tundub veelgi keerulisem. Lisaks taristu olemasolule on ELi tööstuse eduka digiteerimise võtmeks selle laialdane kasutamine ettevõtetes. Kiire lairibaühenduse kasutuselevõtu määr on aga eri suurusega ettevõtetes väga erinev ja 2019. aasta seisuga kasutab kiiret lairibaühendust vaid 46% väikeettevõtetest.

VIII

Eespool esitatud tähelepanekutele tuginedes soovitame komisjonil koos liikmesriikidega

 • toetada liikmesriike nende rahastamisvajaduste väljaselgitamisel ning juhtida nende tähelepanu kättesaadavale liidu rahalisele toetusele;
 • täiustada tööstuse digiteerimise algatuse seiret, püstitades asjakohased tulemusnäitajad ja jälgides kulutusi;
 • määratleda, kooskõlastada ja võtta vastu raamistik kõiki Euroopa piirkondi katva Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku kohta; ja
 • võtta lisameetmeid lairibaühenduse kasutamise asjakohase taseme saavutamise toetuseks.

Sissejuhatus

Tööstusest 1.0 tööstuseni 4.0 – Euroopa tööstuse digiteerimine

01

Tööstus liigub edasi tänu tehnoloogia arengule. Joonisel 1 on näha, kuidas on tööstus liikunud viimase 250 aastaga mehhaniseerimiselt ja aurumasinatelt läbi koosteliinidel tootmise tööstusrobotite kasutuselevõtuni ning automatiseeritud tootmiseni 1970ndate alguses.

Joonis 1

Tööstusrevolutsiooni etapid

© Shutterstock / By elenabsl.

02

Tööstuse arengu neljas laine (mida sageli nimetatakse „tööstus 4.0“) hõlmab kõiki tööstusharusid ja majandussektoreid. Sel on potentsiaali anda ettevõtetele palju suurem kontroll oma toodete üle: näiteks annab see suurema võimekuse valmistada tooteid vastavalt klientide üha individualiseeritumatele nõuetele. Suurem kontroll hõlmab kogu toote olelusringi, alates selle kontseptsioonist, läbi arenduse ja tootmise kuni lõpptarbijale tarnimise ja müügijärgse klienditeeninduseni ning lõpetades ringlussevõtuga.

03

Neljanda tööstusrevolutsiooni aluseks on kogu asjakohase, kõiki tootmiselemente puudutava teabe kättesaadavus reaalajas. See võib anda ettevõtetele võimekuse oma protsesse vastavalt eri kriteeriumidele, näiteks kuludele, saadavusele ja ressursside tarbimisele kohandada ja optimeerida. Seega on hea lairibaühendus oluline eeltingimus teabe reaalajas liikumisele ning ettevõtetele sellest uusimast tööstusrevolutsioonist kasu saamiseks.

04

Joonisel 2 tutvustatakse tööstuse 4.0 põhikomponente, alates pilvandmetöötlusest ja suurandmetest ning analüütikast robootikani ja asjade internetini1.

Joonis 2

Näiteid tööstuse 4.0 eri komponentidest

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

05

Tööstuse digiüleminek ehk digiteerimine on midagi enamat kui pelgalt uute IT-vahendite ja süsteemide hankimine. See hõlmab uute tehnoloogiate pakutavate võimaluste ärakasutamist äriprotsessi kõigi aspektide ümbermõtestamisel. Avatus digiüleminekule on oluline paljudele ELi ettevõtetele, kui nad soovivad säilitada konkurentsivõime. Uuringutes on hinnatud, et toodete ja teenuste digiteerimine suurendab tööstuse tulusid Euroopas enam kui 110 miljardit eurot aastas2. Euroopa Investeerimispanga (EIP) uuringu kohaselt seostatakse digiteerimist paremate äritulemustega nii tööviljakuse, juhtimistavade, innovatsiooni, kasvu kui ka tasuvamate töökohtade mõttes3.

06

ELi ettevõtted ei kasuta enda uuendamiseks ära kõiki tipptehnoloogiate võimalusi ning ELi liikmesriikide ja piirkondade tööstuses võetakse selliseid tehnoloogiaid kasutusele väga erineval määral4. Samuti valitsevad suured erinevused suurettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) vahel. Näiteks on olulisel määral digiteeritud 54% suurettevõtetest, VKEde puhul on sama näitaja vaid 17%5.

07

Arvestades, et 99% ELi ettevõtetest on VKEd,6 on eriti oluline kaasata need VKEd digiteerimisprobleemiga tegelema. Ühe EIB uuringu7 kohaselt olid Euroopa VKEde digiteerimiskulutused 2018. aastal ligikaudu 57 miljardit eurot, mis moodustas 30% Euroopa info- ja sidetehnoloogia (IKT) kogukulutustest8. Eelduste kohaselt kasvavad VKEde digiteerimiskulutused kiiresti ja küündivad 2022. aastaks 65 miljardi euroni (vt joonis 3), kuigi koroonaviiruse puhang võib neid arve suuresti mõjutada9.

Joonis 3

VKEde aastaste digiteerimiskulutuste hinnanguline suurenemine

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Investeerimispangalt saadud kohandatud andmed – Gartneri kogutud andmed

Tööstuse digiteerimisega seotud ELi poliitika ja algatused

08

Euroopa 2020 on ELi strateegia aastateks 2010–2020. Üks strateegia „Euroopa 2020“ juhtalgatusi on Euroopa digitaalne tegevuskava,10 mis on ette nähtud digitaalse ühtse turu abil jätkusuutliku majandusliku ja ühiskondliku kasu toomiseks. Sellega seoses algatas komisjon 2015. aastal ELi digitaalse ühtse turu strateegia11.

09

Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia osana ning nõukogu julgustusel12 käivitas komisjon 2016. aasta aprillis Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse13. Tööstus on valdkond, kus ELi roll liikmesriikide meetmete toetamisel on piiratud14. Seetõttu ei põhine algatus ELi määrusel, vaid komisjoni teatisel: komisjoni eesmärk on toetada liikmesriike nende endi digiteerimisstrateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel. Komisjoni sõnul võimaldas teatise kasuks otsustamine alustada kiiresti koostööd liikmesriikide ja erasektoriga, kuigi see ei anna komisjonile regulatiivseid volitusi. Kõnealuse pehme õiguse algatuse eesmärk on suurendada ELi konkurentsivõimet digitaaltehnoloogiate vallas ja tagada, et kõik Euroopa ettevõtted, olenemata sektorist, asukohast ja suurusest, saaksid digitaalsetest uuendustest täit kasu. Teatise kohaselt kavatseti tööstuse digiteerimise algatusega kaasata selle alustamisele (aastal 2016) järgneva viie aasta jooksul eeldatavalt ligikaudu 50 miljardit eurot avaliku ja erasektori investeeringuid nii ELi, riikide kui ka piirkondlikul tasandil. Selgelt on välja toodud otsese eelarve täitmise raames eraldatava ELi toetuse suurus, kuid teatises ei täpsustata muu ELi rahaliste toetuse mahtu.

10

Tööstuse digiteerimise algatus, mis tugineb vastavatele liikmesriikide algatustele ja täiendab neid, on üles ehitatud viie peamise samba ümber (vt joonis 4; üksikasjalikumalt kirjeldatakse iga sammast I lisas).

Joonis 4

Tööstuse digiteerimise algatuse sambad

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Komisjoni edastatud kohandatud andmed.

11

ELi tasandil tegelevad tööstuspoliitika ja digiteerimisega peamiselt järgmised komisjoni peadirektoraadid:

 • sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (DG CNECT), mis juhib ja kooskõlastab tööstuse digiteerimise algatust. Direktoraat tegeleb poliitikaküsimustega ning annab otseselt komisjoni hallatava ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Horisont 2020“ kaudu teatavat rahalist toetust;
 • konkurentsi peadirektoraat (DG COMP), mis vastutab ELi konkurentsipoliitika kehtestamise ja elluviimise eest;
 • tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat (DG EMPL), mis vastutab ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste, tööjõu liikuvuse ning seonduvate ELi rahastamisprogrammide eest, mida viivad ellu liikmesriigid ning mida toetatakse jagatud eelarve täitmise kaudu Euroopa Sotsiaalfondist;
 • siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat (DG GROW), mis vastutab kaupade ja teenuste siseturu väljakujundamise eest;
 • regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO) vastutab ELi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise eest, mida tehakse liikmesriikide poolt jagatud eelarve täitmise teel rakendatavate ERFi ja ÜFi programmide kaudu;
 • teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat (DG RTD), mis on peamine programmi „Horisont 2020“ rakendav peadirektoraat.
12

2018. aastal tegi komisjon aastateks 2021–2027 ettepaneku esimese digitaalse Euroopa programmi15 kohta; selle määrusega eraldatakse 9,2 miljardit eurot komisjoni hallatavale programmile, mille eesmärk on panustada Euroopa tööstuse digiteerimise algatusse. See lisandub muudele aastatel 2021–2027 tööstuse digiteerimiseks kättesaadavatele vahenditele nagu programm „Euroopa horisont” ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Programmis keskendutakse viiele valdkonnale: kõrgjõudlusega andmetöötlus, tehisintellekt, küberturvalisus ja usaldus, kõrgtasemel digitaaloskused ning digitaalse läbilaskevõime ja koostalitlusvõime juurutamine ja parim kasutamine. Ettepaneku kohaselt kavatseb komisjon eraldada umbes 10% eelarvest Euroopa digitaalse innovatsiooni keskustele, et suurendada suutlikkust kogu ELis. Neid digitaalse innovatsiooni keskusi kaasrahastatakse koos liikmesriikidega kui eksperdikeskusi, mille eesmärk on aidata kohalikel ettevõtetel digitaalselt areneda.

13

2020. aasta aprillis esitasid nõukogu ja komisjon parlamendile ühiselt „Teekaardi majanduse taastumise suunas” pärast koroonaviiruse pandeemiat, kaugema eesmärgiga rajada vastupanuvõimelisem, kestlikum ja õiglasem Euroopa16. Selles kavas osutatakse rohelisele majandusele ülemineku kõrval digiüleminekule, millel on „keskne ja esmatähtis roll meie majanduse taaskäivitamisel ja moderniseerimisel.“

Tööstuse digiteerimise ulatus ELis

14

Liikmesriikide digiteerimise arengu jälgimiseks võttis komisjon 2014. aastal kasutusele digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) liitindeksi, millega võetakse kokku Euroopa digitaliseeritust mõõtvad asjaomased näitajad ning jälgitakse liikmesriikide edusamme digitaalse konkurentsivõime alal.

15

DESI hõlmab viie peamise mõõtme näitajaid17:

 1. ühenduvus;
 2. inimkapital;
 3. internetiteenuste kasutamine;
 4. digitaaltehnoloogia kasutuselevõtt;
 5. digitaalsed avalikud teenused.
16

Oleme seisukohal, et tööstuse digiteerimise asjakohaseimad mõõtmed on ühenduvus, inimkapital ja digitaaltehnoloogiate integreerimine. Joonisel 5 on näha, et digiteerimise tase on liikmesriigiti erinev.

Joonis 5

DESI 2020

Allikas: Euroopa Kontrollikoda DESI andmete põhjal.

17

DESI rahvusvahelises versioonis (I-DESI)18 antakse üldhinnang ELi positsiooni kohta võrreldes 17 kolmanda riigiga (vt joonis 6).

Joonis 6

I-DESI 2018

Märkus: väärtused ei ole otseselt võrreldavad DESI väärtustega, sest kõigist riikidest ei olnud võimalik kõiki näitajaid koguda.

Allikas: Euroopa Komisjon.

18

DESI-t täiendatakse riikide profiilidega, mida komisjon igal aastal avaldab ja milles kombineeritakse DESI näitajatest saadud kvantitatiivseid tõendeid ning riigikohaseid poliitikaülevaateid ja parimaid tavasid19. Konkreetselt tööstuse digiteerimise algatuse eraldi analüüs on saadaval terves reas riigiaruannetes, mille on tellinud komisjon ja mis on avaldatud oktoobris/novembris 201720 ja juulis 201921.

Auditi ulatus ja käsitlusviis

19

Vaatlesime ELi meetmete tulemuslikkust riiklike tööstuse digiteerimise strateegiate ja digitaalse innovatsiooni keskuste toetamisel. Sellega seoses keskenduti auditis kolmele tööstuse digiteerimise algatuse sambale viiest (vt joonis 4 ja I lisa): 1. sammas – tööstuse digiteerimise riiklike algatuste Euroopa platvorm; 2. sammas – digitaalne innovatsioon kõigile: digitaalse innovatsiooni keskused; 4. sammas – digitaalajastule sobiv reguleeriv raamistik. Täpsemalt analüüsisime, kas:

 • komisjon toetas liikmesriike tulemuslikult nende tööstuse digiteerimise strateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel;
 • komisjon hindas koos liikmesriikidega riiklike strateegiate rakendamist;
 • komisjoni ja liikmesriikide toetus digitaalse innovatsiooni keskuste rajamisele ja tegevusele oli tulemuslik;
 • komisjon oli aidanud tulemuslikult kaasa sellise raamistiku loomisele, mis hõlbustaks tööstuse digiteerimist, kõrvaldades võimalikud õiguslikud tõkked ja aidates liikmesriikidel pakkuda asjakohast ühenduvust.
20

Meie audititöö hõlmas tööstuse digiteerimise algatust puudutavate dokumentide läbivaatamist ning struktureeritud vestlusi komisjoni ja riiklike/piirkondlike ametiasutustega, digitaalse innovatsiooni keskustega ning liikmesriikide sidusrühmadega. Külastasime nelja liikmesriiki: Saksamaad, Ungarit, Poolat ja Portugali, ning kogusime teavet nende liikmesriikide 28-lt digitaalse innovatsiooni keskuselt. Valisime need liikmesriigid, et anda tasakaalustatud ülevaade nende edusammudest tööstuse digiteerimisel ja selle geograafilisest ulatusest.

21

Lisaks vaatasime läbi kaheksa rakenduskava aastateks 2014–2020 ning arutasime komisjoni ja asjaomaste korraldusasutustega, kuidas nad toetavad tööstuse digiteerimise algatust. Samuti vaatasime läbi nendest rakenduskavadest valitud üheksa projekti, et mõista, kuidas liikmesriikides kasutati ELi vahendeid tööstuse digiteerimise edendamiseks (vt joonis 7 ja II lisa).

Joonis 7

Läbivaadatud projektid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

22

EL investeerib olulisi summasid ettevõtete, eriti VKEde toetamiseks nende digitaalses arengus, et aidata neil püsida maailmaturul konkurentsivõimelisena. See eesmärk on koroonaviiruse pandeemia tagajärjel ja majanduse taastamise vajaduse tõttu muutunud veelgi olulisemaks. Lisaks sellele, et meie aruandes esitatakse ELi kodanikele ja otsustajatele hinnang ELi meetmete tõhususe kohta alates tööstuse digiteerimise algatuse käivitamisest, peaks see aitama tagada, et programmitöö perioodiks 2021–2027 luuakse õiged tingimused.

Tähelepanekud

Tööstuse digiteerimise algatusel on usaldusväärne alus ja liikmesriikide toetus, kuid komisjoni tegevus mõjutas enamiku meie külastatud liikmesriikide strateegiad vähe

23

Uurisime, kas komisjon

 • olid välja töötanud usaldusväärse algatuse ELi tööstuse digiteerimiseks, sealhulgas asjakohased rahastamiseesmärgid ja -näidustused, mis pälvisid liikmesriikide, tööstuse ja muude sidusrühmade toetuse;
 • olid pakkunud liikmesriikidele nõu ja juhiseid asjaomaste küsimuste, sealhulgas oskuste, rahastamise ning selliste tehnoloogiaarenduste kohta nagu tehisintellekt, suurandmed, 5G, plokiahel, pilvandmetöötlus ja küberturvalisus.

Tööstuse digiteerimise algatusel on usaldusväärne alus, kuid puuduvad üksikasjad kavandatud tulemite ja rahastamise kohta

24

Komisjoni Euroopa tööstuse digiteerimise algatus tugineb mitmesugustele riiklikele ja piirkondlikele tööstuse digiteerimise algatustele ning tervele reale erinevatele uuringutele ja konsulteerimistele sidusrühmadega. Näiteks 2015. aasta novembris toimunud väliste sidusrühmade rühmakoosolekul aitasid mitmed tööstuse esindajad kaasa tööstuse digiteerimise algatust käsitleva teatise ettevalmistamisele, kinnitades, et tööstuse digiteerimise algatus on asjakohane, ja toetades tehtud ettepanekuid, näiteks digitaalse innovatsiooni keskuste loomist.

25

Meie külaskäikudel liikmesriikidesse toetasid meie küsitletud ametiasutused ning tööstuse ja sidusrühmade esindajad tööstuse digiteerimise algatust ning arvasid, et digitaalse innovatsiooni keskuste kontseptsioon kujutab endast mõjusat vastust ettevõtete, eriti VKEde digiteerimisvajadustele.

26

Tööstuse digiteerimise algatus on kõrgetasemeline algatus, millest nähtub vajadus avaliku sektori sekkumise järele ning on näha see, kuidas poliitikameetmed on üksteisega seotud. Algatusel puudusid aga kavandatud tulemid (tulemused ja mõju) ning asjakohased tulemusnäitajad ja sihtarvud. Lisaks ei antud liikmesriikidele tööstuse digiteerimise algatust käsitleva teatisega ega seonduvate dokumentidega juhiseid, kuidas võiks algatust liikmesriikides ja nende piirkondades juurutada.

27

Tööstuse digiteerimise algatuse üks peamine eesmärk puudutab sisendeid: eesmärk kaasata tööstuse digiteerimise algatuse tegevuseks alates 2016. aastast viie aastaga ligikaudu 50 miljardit eurot avaliku ja erasektori investeeringuid (vt punkt 09). Puudub teave selle kohta, kui palju raha oleks vaja ELi tööstuse digitaliseerimist toetava raamistiku loomiseks ja toimimiseks.

28

Peale programmi „Horisont 2020“ kohustuse suunata 500 miljonit eurot digitaalse innovatsiooni keskustele ja 5 miljardit avaliku ja erasektori partnerlustele (AEPd)22, digitaalsetele tööstusplatvormidele ja ökosüsteemidele sellistes valdkondades nagu, tehisintellekt, robootika, fotoonika, 5G ja kõrgjõudlusega andmetöötlus, esitati avaliku ja erasektori investeeringute rahastuse jaotuse kohta vaid üksikuid andmeid. Teatises osutatakse, et algatuse toetamiseks saaks kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI). Olemasolevaid summasid arvestades esitatakse selles üksikasjalikud arvud üksnes programmi „Horisont 2020“ kohta ja ei rõhutata Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest, eelkõige ERFist saadaolevat enam kui 20 miljardit eurot digitaalinvesteeringuteks perioodil 2014–2020. Küsitletud liikmesriikide ametiasutused väljendasid muret selle üle, kuidas nad peaksid tööstuse digiteerimise algatusega seotud tegevust nii avaliku kui ka erasektori vahenditega rahastama.

29

Juhtisime ühes eelmises eriaruandes tähelepanu kõrgetasemelistele poliitilistele avaldustele, mis tõstsid ootused üle teostatava taseme23. Komisjoni sõnul investeerivad kõik liikmesriigid tööstuse digiüleminekusse. Komisjoni sõnul vajavad aga liikmesriigid tehtud investeeringute suuruse täpseks kindlaks määramiseks struktureeritumat lähenemist.

Komisjoni tegevusel, millega toetatakse liikmesriike nende tööstuse digiteerimise strateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel, oli meie külastatud liikmesriikides vähe mõju

Komisjoni juhised liikmesriikidele

30

DESI ja selle riigiprofiilid (vt punkt 18) on peamine töövahend, mida komisjon kasutab liikmesriikide tööstuse digiteerimise strateegiate edenemise seireks ja neis lünkade leidmiseks. Neis aruannetes selgitab komisjon välja parimate tulemustega ning alla keskmise jäävate tulemustega liikmesriikide ja/või piirkondade peamised erinevused. Samuti soovitatakse neis aruannetes liikmesriikidele meetmeid, mis on mõeldud digiteerimise hoogustamiseks.

31

Komisjon kasutab üha enam ka Euroopa poolaasta protsessi, peamiselt riigipõhiseid soovitusi, et julgustada liikmesriike tegelema digiteerimisprobleemidega. Otseselt tööstuse digiteerimise algatusega seotud riigipõhiste soovituste arv on aja jooksul suurenenud, puudutades 2020. aastal kõiki liikmesriike (vt III lisa).

32

Lisaks riigipõhiste soovituste protsessile on komisjon viinud ellu ka mitut tegevust, mis on mõeldud liikmesriikide abistamiseks tööstuse digiteerimise algatuse väljatöötamisel ja rakendamisel (vt 1. selgitus).

1. selgitus

Komisjoni juhised liikmesriikidele nende tööstuse digiteerimise riiklike strateegiate väljatöötamisel

Komisjon on võtnud hulga meetmeid liikmesriikide jõupingutuste toetamiseks nende tööstust puudutava strateegia väljatöötamisel. Kõige märkimisväärsemad olid järgmised:

 • töörühmade loomine ja nende hilisemad tööstuse digiteerimise algatusele pühendatud koosolekud:
  • töörühm 1: digitaalse innovatsiooni keskused, investeeringud ja oskused;
  • töörühm 2: avaliku ja erasektori partnerlused; ning
  • töörühm 3: digitaalsed tööstusplatvormid ja standardimine.
 • Tööstuse digiteerimise sidusrühmade foorumid 2017. aastal Essenis, 2018. aastal Pariisis ja 2019. aastal Madridis;
 • digitaalse innovatsiooni keskuste 2018. aasta kokkutulek Varssavis;
 • 2017. aastal ellu viidud riiklike tööstuse digiteerimise algatuste analüüs ning 2019. aasta riigiaruanded tööstuse digiteerimise riiklike algatuste edusammude seire kohta;
 • avaliku ja erasektori partnerluste (AEPd) kaudu antud juhised, mis on seotud kujunemisjärgus tehnoloogiatega nagu 5G, küberturvalisus, robootika jne. Praegu on olemas kümme Euroopa tööstusele strateegiliselt olulist lepingulist AEPd; ning
 • selliseid kujunemisjärgus tehnoloogiaid nagu tehisintellekt, suurandmed, 5G, plokiahel, pilvandmetöötlus ja küberturvalisus käsitlevad aruanded ja uuringud, mis on avaldatud digitaalsele ühtsele turule pühendatud komisjoni veebisaidil (https://ec.europa.eu/digital-single-market/).
33

Liikmesriigid on vahetanud oma kogemusi ja häid tavasid peamiselt sellistel üritustel nagu Euroopa sidusrühmade foorumid, ümarlauad ja kõrgetasemelised juhtimiskoosolekud. Panime aga tähele, et ei komisjon ega meie külastatud liikmesriigid ei jaga oma kogemusi selliste tegevuste kohta, mis osutusid tööstuse digiüleminekul edutuks. See võinuks olla teistele liikmesriikidele nende strateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel kasulik ning takistanuks neil samade vigade kordamist.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide algatusele võimaldatava toetuse ulatus

34

Vaatamata Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 20 miljardi euro suuruse toetuse kasutamise võimalikkusele (vt punkt 28) ei ole komisjon võtnud ühendust mitte ühegagi meie küsitletud kaheksast korraldusasutusest, et pakkuda juhiseid selle rahastamisallika kasutamise kohta algatuse toetamisel. Kaks korraldusasutust ütlesid meile, et nemad ei olnud tööstuse digiteerimise algatusest teadlikud, enne kui me nendega oma auditi raames ühendust võtsime.

35

Perioodil 2014–2020 toetatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest 11 investeerimisprioriteeti. Meie arvame, et 11. eesmärk, „Avaliku sektori asutuste ja sidusrühmade institutsioonilise suutlikkuse suurendamine ning tõhus avalik haldus”, oleks võinud olla aluseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest liikmesriikidele tööstuse digiteerimise strateegiate väljatöötamiseks saadaolevale toetusele või institutsioonilise suutlikkuse suurendamisele tööstuse digiteerimise algatusega seotud meetmete kavandamiseks. Aga komisjon pole liikmesriikide tähelepanu sellele võimalusele juhtinud.

Komisjoni mõju liikmesriikide digiteerimisstrateegiatele

36

Komisjon andis liikmesriikidele üldiseid juhiseid (punktid 3033). Komisjon ei ole aga välja pakkunud meetmeid konkreetselt nende liikmesriikide tulemuslikkuse parandamiseks, kelle DESI punktiarv on väiksem; seda tehti vaid ühel juhul vastusena ühe liikmesriigi abitaotlusele (vt järgmine lõik).

37

Üks väheseid töövahendeid, millega komisjon saab liikmesriikidele pakkuda kohandatud toetust, on tema struktuurireformi tugiteenistus. See teenistus saab liikmesriigi taotlusel pakkuda iga liikmesriigi jaoks suunatud toetust riigi institutsioonilistele, haldus- ja kasvu hoogustavatele reformidele. 2019. aasta lõpus oli Leedu ainuke liikmesriik, kes oli tööstuse digiteerimise algatusega seoses seda liiki toetust taotlenud. Leedu on 2019. aasta DESI kohaselt pingereas alla ELi keskmise (vt  joonis 5).

38

Meie küsitletud riikide ametiasutused olid seisukohal, et komisjoni meetmetel oli nende riiklikele algatustele mõningane mõju, aga et üldiselt mõjutas see nende strateegiate väljatöötamist ja rakendamist vähe (vt 2. selgitus). Põhjus on osaliselt selles, et liikmesriigid on oma digiteerimise arengus eri etappides. Näiteks, kuna Saksamaa on hästi edasi jõudnud, sai komisjon tööstuse digiteerimise algatuse allikana tugineda Saksamaa strateegiale „Industrie 4.0“.

2. selgitus

Viivitused liikmesriikide strateegiate väljatöötamisel

Meie auditi tegemise ajal ei olnud neljast külastatud liikmesriigist kahel (Ungari ja Poola) enam kui kolm aastat pärast tööstuse digiteerimise algatuse käivitamist kehtestatud põhjalikku tööstuse digiteerimise strateegiat:

 • Ungaris oli auditi ajal olemas seitse sektoripõhist digitaalstrateegiat (ilma tegevuskavadeta) ning teised olid koostamisel. Aga ükski nendest vastuvõetud sektoripõhistest strateegiatest ei keskendunud digiteerimise mõttes mahajäänud sektoritele (turism, ehitus, toiduainetööstus ja logistika).
 • Poolas oli peamine strateegiline dokument, mis hõlmas Poola majanduse ja tööstuse digiteerimise asjakohaseid aspekte, Poola vastutustundliku arengu strateegia, mis võeti vastu 2017. aastal. Sealjuures määrati strateegias kindlaks ainult üks asjakohane strateegiline projekt – Poola tööstusplatvormi loomine, eesmärgiga teha teoks Poola tööstuse digiüleminek. Platvorm kavatseti esialgu anda käiku 2017. aasta oktoobris, aga viivituste tõttu käivitati see alles 2019. aasta teises kvartalis. Meie auditi ajal töötasid Poola ametiasutused riikliku tööviljakusstrateegia kallal, eesmärgiga asetada Poola tööstuse digiteerimine laiemasse tööviljakuse tegurite konteksti.
39

Sarnane pilt avaneb heade tavade kasutamisel: me ei leidnud külastatud liikmesriikidest tõendeid, et nad rakendaksid levitatud häid tavasid, näiteks kohandanud oma strateegiaid komisjoni korraldatud ürituste tulemusel.

40

Riigiaruannetest riiklike tööstuse digiteerimise algatuste edusammude seire kohta leidsime juhtumeid, kus komisjon oli osutanud vajadusele riiklikku strateegiat täiustada, et seda saaks tulemuslikult rakendada (vt 3. selgitus). Nende juhtumite puhul ei olnud komisjon teinud ettepanekut ühegi parandusmeetme võtmiseks ning ka asjaomane liikmesriik ei olnud seejärel võtnud komisjoni tõstatatud probleemi lahendamiseks mingeid meetmeid.

3. selgitus

Nelja külastatud riigi riigiaruannetes rõhutatud vajadus täiustuste järele

 • Saksamaa peamised probleemid on digitaalne taristu (eelkõige väga suure läbilaskevõimega püsivõrgu suhteliselt väike katvus) ja vajadus täpsemalt selgitada, kuidas saab konkreetseid tehnoloogilisi lahendusi, näiteks tehisintellekti, eri tegevusvaldkondades kasutada;
 • Ungaris ei ole paljud ettevõtted, eelkõige VKEd, digiteerimisega seotud strateegiadokumentidest teadlikud, ning valitsuse jaoks on edaspidi üks peamisi ülesandeid edendada meetmeid VKEde teavitamiseks sellest, kuidas neil on võimalik digiteerimisest kasu saada;
 • Poolas on peamisteks õiguslikeks tõketeks, mis takistavad ettevõtete innovatsiooni ja digitaaltehnoloogiate kasutamist, keerulised riigihankemenetlused, jäigad ja ebaselged õigusaktid ning piiratud stiimulid uuendajatele;
 • Portugalis oli peamiseks probleemiks, kuidas saada hakkama tööjõu ja üldisemalt elanikkonna digitaaloskuste puudumisega, mis takistab mitte üksnes digitaaltehnoloogia kasutuselevõttu, vaid ka moderniseerimist tervikuna.

Allikas: tööstuse digiteerimise riiklike algatuste arengu seire – 2019. aasta aruanded Saksamaa, Ungari, Poola ja Portugali kohta.

Komisjon ja liikmesriigid ei saa tööstuse digiteerimise algatuse edusamme täielikult hinnata

41

Selleks et hinnata, millises ulatuses suutsid komisjon ja liikmesriigid jälgida edusamme riiklike tööstuse digiteerimise strateegiate rakendamisel, uurisime, kas komisjon:

 • tagas, et programmist „Horisont 2020“ toetati tööstuse digiteerimise algatuse elluviimist; ja
 • oli koos liikmesriikidega määranud kindlaks ühised näitajad, millega jälgida Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetust tööstuse digiteerimise algatuse elluviimisele, ning kas meie läbivaadatud programmid hõlbustasid tööstuse digiteerimisele kaasa aitavate projektide toetamist.
42

Liikmesriikide digiteerimisstrateegiate rakendamise jälgimisel tugineb komisjon peamiselt tööstuse digiteerimise riiklike algatuste rakendamise edusammude jälgimist käsitlevatele riigiaruannetele (vt punkt 18). Neis antakse veidi finantsteavet nii ELi kui ka riikliku rahastamise kohta. Sellegipoolest, nagu nende riigiaruannetega kaasnevas ELi tasandi uuringus mööndakse,24 oli probleeme erinevate riiklike algatustega seotud toetussummade väljaselgitamisega, kuna enamiku liikmesriikide puhul on puudus läbipaistvusest ja järjepidevatest aruandlusstruktuuridest. Riikide tasandil varieerub riiklike algatuste seire liikmesriigiti märkimisväärselt (vt 4. selgitus).

4. selgitus

Liikmesriikidepoolne tööstuse digiteerimise riiklike algatuste seire

 • Saksamaa ametiasutused ütlesid meile, et kehtestatud on seiresüsteem, millest saab teavet Saksamaa tööstuse digiteerimise strateegia rakendamise kohta, ning et iga kuue kuu järel koostatakse kantsleri kabineti koosoleku jaoks seirearuanne. Ametiasutused teatasid veel, et nad plaanivad teha internetis25 kättesaadavaks põhjaliku ülevaate Saksamaa tööstuse digiteerimise strateegia rakendamisest. 2020. aasta märtsi seisuga oli see projekt veel pooleli.
 • Ungari ametiasutused teatasid, et neil ei ole üldist seiresüsteemi, millest saaks tööstuse digiteerimise strateegiate rakendamise kohta teavet. Ainsad ülevaated saab riikliku teabeedastusstrateegia seirearuandest, mis sisaldab Ungari tööstuse digiteerimist puudutavaid elemente. Ainus seirearuanne avaldati aga 2016. aastal.
 • Poolas ei jälgitud meie auditi ajal Poola tööstuse digiteerimist toetavat tegevust üldse. Ametiasutustes räägiti meile, et sellist seiret tehakse alles siis, kui on vastu võetud riiklik tööviljakusstrateegia.
 • Portugalis jälgitakse tööstuse digiteerimise riikliku strateegia rakendamist korrapäraselt ja esitatakse selle kohta aruandeid. Portugali ettevõtjate ühendusele on tehtud ülesandeks koguda teavet riiklikku strateegiasse kuuluvate meetmete rakendamise eest vastutavatelt üksustelt (nagu ministeeriumid, avaliku sektori asutused, korraldusasutused ja ka eraettevõtted) ning esitada tööstuse digiteerimise strateegia üle seiret tegevale strateegiakomiteele iga kahe kuu tagant aruanne seire tulemuste kohta.

Programmiga „Horisont 2020“ toetatakse tööstuse digiteerimise algatust

43

Tööstuse digiteerimise algatuse üks põhieesmärk on kaasata ligikaudu 50 miljardit eurot avaliku ja erasektori investeeringuid viie aasta jooksul alates selle algusest 2016. aastal (vt punkt 27). Seoses ELi panusega sellesse summasse määrati tööstuse digiteerimise algatust käsitlevas teatises kindlaks programmist „Horisont 2020“ eraldatavad ressursid: 500 miljonit eurot digitaalse innovatsiooni keskuste toetuseks ning 5 miljardit eurot avaliku ja erasektori partnerluste (AEPd) kaudu valdkondades nagu robootika, fotoonika, 5G ja kõrgjõudlusega andmetöötlus. Avaldatud ja kavandatud programmi „Horisont 2020“ projektikonkursid vastavad nendele näitajatele, nagu tabelis 1 osutatud.

Tabel 1

Programmist „Horisont 2020“ digitaalse innovatsiooni keskuste ja AEPde kaudu tööstuse digiteerimise algatusele eraldatud rahastamine

Toetuselement Toetuse vorm miljardites eurodes
1) Toetus digitaalse innovatsiooni keskustele, „Horisont 2020“, 2016–2018 266
2) Toetus digitaalse innovatsiooni keskustele, „Horisont 2020“, 2019–2020 236
Toetus digitaalse innovatsiooni keskustele kokku 502
3) Lepingulised avaliku ja erasektori partnerlused sihtvaldkondades ning ühisettevõttes ECSEL*, programmi „Horisont 2020“ tööprogrammid 2016–2017 ja 2018–2020 4,357
4) Lepingulised avaliku ja erasektori partnerlused sihtvaldkondades ning ühisettevõttes ECSEL*, programmi „Horisont 2020“ tööprogramm 2014–2015 (st enne tööstuse digiteerimise algatuse vastuvõtmist ja avaldamist) 980
Toetus AEPde kaudu kokku 5,337
Programmist „Horisont 2020“ digitaalse innovatsiooni keskustele ja AEPdele eraldatud toetus kokku 5,839

* Ühisettevõte ECSEL – elektroonikakomponentide ja -süsteemide avaliku ja erasektori partnerlus – rahastab nende põhiliste progressi võimaldavate tehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniprojekte. https://www.ecsel.eu/.

Märkus: 5 miljardi euro suurune sihttoetus AEPdele saavutatakse üksnes siis, kui arvesse võetakse enne tööstuse digiteerimise algatuse vastuvõtmist ja avaldamist antud toetust (toetuselement 4).

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal.

44

Kuigi programmist Horisont 2020 rahastati tööstuse digiteerimise algatusega seotud tegevust juba ajavahemikul 2016–2017, loodi aastateks 2018–2020 algatusega otsesem seos. Sel perioodil nõutakse digitaalse innovatsiooni keskuste rahastamiseeskirjadega, et kavandatavad projektid viidaks kooskõlla riikliku või piirkondliku tööstuse digiteerimise algatusega. Tööprogrammis ega hindamiseeskirjades ei ole aga samaväärset nõuet tööstuse digiteerimise algatuse muude valdkondade – mis ei ole digitaalse innovatsiooni keskustega seotud – rahastamise kohta (nt lepinguliste avaliku ja erasektori partnerluste puhul sihtvaldkondades).

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta andmete kogumise korrast tingituna on tööstuse digiteerimise algatuse kohta praegu vaid vähe teavet

45

Programmidega, mille me kõigis neljas liikmesriigis läbi vaatasime, sai tööstuse digiteerimise algatusega seotud projekte toetada. Vaatasime nende programmide raames läbi üheksa projekti. Kuigi mõne projekti puhul tekkis viivitusi nende heakskiitmisel ja elluviimisel (vt 5. selgituses toodud näide), olid kõik läbivaadatud projektid tööstuse digiteerimise algatuse seisukohast asjakohased.

5. selgitus

Viivitused projektide heakskiitmisel ja elluviimisel

Kõnealune projekt puudutas tööstusautomaatika süsteemi kavandamist ja kasutuselevõttu; millega kavatseti ühendada olemasolevad masinad süsteemiks ning kasutada nende andmeid tehisintellekti abil analüüsimiseks ja protsessi automatiseerimiseks.

Projektikonkursi üks valikukriteerium oli see, kas projekt oli tehniliselt teostatav ja kas kavandatav tähtaeg oli realistlik. Projektitaotlus esitati 2018. aasta märtsis ja toetusleping allkirjastati alles aasta hiljem, 2019. aasta märtsis. Seda muudeti kohe, 2019. aasta aprillis, ja elluviimise tähtajaks määrati 2020. aasta veebruar. Ligikaudu 25% eraldatud toetustest oli toetusesaajale juba 2019. aasta mais ettemaksena üle kantud.

Pärast meie külastust 2019. aasta oktoobris lisasime korraldusasutusele saadetavasse standardkirja riski, et projekti ei pruugita juba muudetud toetuslepingus seatud tähtajaks valmis jõuda.

2020. aasta veebruaris võimaldati toetusesaajal elluviimistähtaega teist korda edasi lükata, 2021. aasta veebruarisse.

46

Liikmesriikide ametiasutused ei muutnud programme otseselt vastusena tööstuse digiteerimise algatusele, et tugevdada nende keskendumist sellele. Poolas tehti programmis „Arukas majanduskasv”, Poola majanduse innovaatilisuse ja konkurentsivõime suurendamiseks mõeldud põhiprogrammis 2018. ja 2019. aastal siiski muudatusi, et pakkuda lisavõimalusi majanduse digiteerimise toetamiseks (vt 6. selgitus). Portugalis ei hõlmanud meie läbivaadatud programmid ühtegi otseselt digiteerimisele pühendatud meedet. Ametiasutuste arvates on programmid siiski vajalikul määral paindlikud, et neisse saaks lõimida programmi elluviimisperioodi kohta määratletud täiendavaid valdkondlikke prioriteete. Alates 2017. aastast on avaldatud spetsiaalselt tööstusele 4.0 suunatud valdkondlikke projektikonkursse.

6. selgitus

Näide programmi muutmisest, tänu millele saab tööstuse digiteerimise algatuse seisukohast asjakohaseid projekte kaasrahastada

Poolas uurisime ühe tootmisrajatise digiteerimise uurimisega seotud projekti.

Uurimisprojekti rahastati programmist „Arukas majanduskasv”, kuid sellel puudusid meetmed projekti edaspidise rakendamise toetamiseks.

Tagajärjeks oli see, et rakendamine katkes ning hajus mitme väiksema projekti vahel, mida rahastati teisest piirkondlikust programmist; sellest aga ei suudetud ühte projekti nõutavas ulatuses rahastada. Projekti toetusesaaja sõnul on seetõttu tõenäoline, et rakendamise eeldatav aeg kahekordistub ning et kavandatud digiteerimise üldine ulatus väheneb.

2019. aasta jaanuaris muutis korraldusasutus ühe meetme kriteeriume, mille tulemusel oli võimalik rahastada sarnases suurusjärgus digiteerimislahenduste elluviimist.

47

Kuna tööstuse digiteerimise algatus käivitati programmitöö perioodi 2014–2020 keskel, ei olnud liikmesriikidel õiguslikku nõuet seirata algatuse seisukohast asjakohaseid projekte. Meie külastatud liikmesriikidest oli Portugalis kehtestatud süsteem algatust toetava ERFi rahastuse kasutamise seireks (vt 7. selgitus), ülejäänud seitsmest korraldusasutusest kuuel midagi samaväärset ei olnud.

7. selgitus

ERFist kaasrahastatavate tööstust 4.0 toetavate projektide seire

Portugali ametiasutused on ERFist kaasrahastatavate tööstust 4.0 toetavate projektide elluviimist seiranud alates 2017. aastast.

Nad annavad ülevaate kõigist konkreetselt tööstusega 4.0 seotud projektikonkurssidest, sealhulgas teavet laekunud toetusetaotluste arvu kohta ning investeeritava summa kohta kõigi projektide kohta kokku. Samuti annavad nad teavet iga projektikonkursi, toetust saanud projektide arvu, koguinvesteeringute, rahastamiskõlbliku summa ja antud toetuse kohta.

48

Kui puudub teave liikmesriikide kulutuste kohta, on komisjonil keeruline kindlaks teha Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide perioodi 2014–2020 toetuse suurus tööstuse digiteerimise algatusele. Näiteks ERFi toetust tööstuse digiteerimise algatusele kajastatakse liikmesriigiti ja/või programmiti erinevalt. Seire- ja aruandluskord kehtestati programmiperioodi alguses ning see ei olnud ette nähtud selleks, et võtta arvesse hiljem perioodi jooksul tehtud poliitikaalgatusi, nagu Euroopa tööstuse digiteerimise algatus. Oleme arvamusel, et paindlik seiresüsteem, võimaldanuks komisjonil hõlpsalt koguda teavet tööstuse digiteerimise algatust toetavate projektide rahalise toetuse kohta26. Selline süsteem oleks võinud olla kasulik ka teiste oluliste algatuste puhul, mis tehti pärast programmiperioodi algust.

49

Oma ettepanekus Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide määruse kohta perioodiks 2021–2027 võttis komisjon kasutusele spetsiaalsed koodid digiteerimist toetavate meetmete kajastamiseks27. Kui see säte lisatakse vastuvõetud määrusesse, aitab see kindlaks teha, mil määral aitavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid kaasa tööstuse digiteerimise algatusele.

Komisjon edendas digitaalse innovatsiooni keskuste kontseptsiooni, kuid liikmesriikides on tehtud vähe

50

Digitaalse innovatsiooni keskuste eesmärk on aidata ettevõtetel (eriti VKEdel) kasutada ära digitaalseid võimalusi. Digitaalse innovatsiooni keskused peaksid pakkuma teadmisi tehnoloogiate, testimise, oskuste, ärimudelite, rahastamise, turuteabe ja võrgustike loomise kohta. Digitaalse innovatsiooni keskused peaksid tegutsema ühtse kontaktpunktina, pakkudes ettevõtetele nii oma piirkonnas kui ka mujal teenuseid äritegevuse digiteerimiseks.

51

Selleks et hinnata, kas komisjoni ja liikmesriikide toetus digitaalse innovatsiooni keskuste rajamisele ja tegevusele oli tõhus, uurisime, kas komisjon koos liikmesriikidega oli

 • andnud juhiseid ja kriteeriume digitaalse innovatsiooni keskuste asutamiseks ning töötanud välja mehhanismi selle tagamiseks, et digitaalse innovatsiooni keskused vastaksid neile kriteeriumidele; ja
 • määratlenud ja edendanud digitaalse innovatsiooni keskuste toimimise head tava ning loonud tõhusa seireraamistiku edusammude hindamiseks (see puudutab ka digitaalse innovatsiooni keskuste raha kasutamist ettevõtete abistamiseks nende digiteerimisprotsessis).

Komisjon on alates tööstuse digiteerimise algatuse käivitamisest teinud jõupingutusi digitaalse innovatsiooni keskuste toetamiseks, kuid mõnes liikmesriigis on tehtud vähe edusamme

Digitaalse innovatsiooni keskuste kriteeriumid

52

Komisjon lõi 2017. aasta oktoobris digitaalse innovatsiooni keskuste veebikataloogi, mis oli mõeldud digitaalse innovatsiooni keskuste n-ö telefoniraamatuna. Kataloogi eesmärk on anda ülevaade digitaalse innovatsiooni keskustest Euroopas ja toetada nii nende omavahelist suhtlemist kui ka sidemeid tööstuse digiteerimisega tegelevate piirkondlike, riigisiseste ja Euroopa algatustega. Kataloogis oli ELis 2019. aasta lõpus registreeritud 498 digitaalse innovatsiooni keskust, neist 309 olid registreeritud kui tegutsevad ja 189 kui ettevalmistusetapis olevad (vt  IV lisa).

53

Komisjon määras kindlaks mõned üldised tunnused ja kriteeriumid, mida peab täitma organisatsioon, kes kavatseb registreeruda digitaalse innovatsiooni keskuste kataloogis keskusena (vt 8. selgitus).

8. selgitus

Üldised tunnused ja kriteeriumid digitaalse innovatsiooni keskuste kataloogis keskusena registreerumiseks

 • On osa piirkondlikust, riiklikust või Euroopa poliitilisest algatusest tööstuse digiteerimiseks;
 • on mittetulundusühendus;
 • asub füüsiliselt asjaomases piirkonnas ja omab ajakohastatud veebisaiti, kus selgitatakse selgelt digitaalse innovatsiooni keskuse tegevust ja osutatavaid teenuseid, mis on seotud VKEde/keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate digiülemineku või tööstussektoritega, mis praegu digitehnoloogiaid piisavalt ei kasuta; ja
 • suudab tuua vähemalt kolm näidet selle kohta, kuidas keskus on aidanud ettevõtteid digiüleminekul, viidates avalikult kättesaadavale teabele, esitades igaühe puhul järgmise teabe:
 • kliendiprofiil;
 • kliendi vajadused;
 • vajaduste rahuldamiseks pakutud lahendus.

Allikas: digitaalse innovatsiooni keskuste kataloogi veebisait.

54

Organisatsioonid, kes soovivad registreeruda keskusena digitaalse innovatsiooni keskuste kataloogis, on kohustatud ise kinnitama, et nad vastavad kriteeriumidele. Tagamaks, et registreeritud digitaalse innovatsiooni keskused vastavad kriteeriumidele, tellis komisjon kontrolli konsultantidelt, kes hindasid digitaalse innovatsiooni keskuste esitatud teavet dokumentide alusel. Külastatud liikmesriikide küsitletud ametiasutuste sõnul ei olnud nad selle kontrollimisega seotud.

55

Digitaalse Euroopa programmi 2021–2027 ettevalmistamise käigus esitas komisjon 2019. aasta novembris ettepaneku, kuidas programm võiks aidata kaasa kõiki Euroopa piirkondi hõlmava digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku loomisele28. Dokumendis esitatakse uus kaheetapiline digitaalse innovatsiooni keskuste valikuprotsess: liikmesriikide ametiasutused nimetavad võimalikud digitaalse innovatsiooni keskused, keda kutsutakse seejärel osalema komisjoni korraldatud piiratud projektikonkursil. Digitaalse innovatsiooni keskusi (neid hakatakse siis nimetama Euroopa digitaalse innovatsiooni keskusteks) valivatele liikmesriikidele välja pakutud uued kriteeriumid on digitaalse innovatsiooni keskuste kataloogile kehtivatest konkreetsemad. 2020. aasta märtsis kehtestati ajakohastatud ettepanekuga digitaalse Euroopa programmist rahastatava Euroopa võrgustiku digitaalse innovatsiooni keskuste minimaalne ja maksimaalne arv liikmesriigi kohta. Koguarv jääb siis vahemikku 128–260, mida on oluliselt vähem kui praegu (vt V lisa). 2020. aasta juuniks ei olnud seda uut menetlust veel vastu võetud.

Juhised digitaalse innovatsiooni keskustele

56

Komisjon korraldab mitmesugust tegevust, mille eesmärk on digitaalse innovatsiooni keskuste toetamine. See hõlmab töörühmade koosolekuid, koolitust ja juhendamist ning komisjoni otseselt hallatavaid konkreetseid algatusi, näiteks I4MS, SAE (need võimaldavad VKEdel digitaalse innovatsiooni keskuste projektidest kasu saada), nutikad tehased ja DIHELP, mida rahastas ka Euroopa Parlament.

57

Komisjoni loodud digitaalse innovatsiooni keskuste töörühm (vt 1. selgitus), arutab korrapäraselt digitaalse innovatsiooni keskuste tegevuse head tava. Töörühm jõudis 2017. aastal järeldusele, et kõik digitaalse innovatsiooni keskused peaksid osutama vähemalt järgmisi teenuseid:

 • teadlikkuse suurendamine digitehnoloogiate ettevõtluspotentsiaalist;
 • innovatsiooni kohta teabe kogumine (innovatsiooni taustauuringud);
 • toetus strateegiate väljatöötamiseks (visiooni loomine ja strateegia väljatöötamine);
 • koostöö ettevõtetega nende digitaalse küpsuse hindamiseks ja asjakohaste plaanide väljatöötamiseks;
 • suhete vahendamine potentsiaalsete teenusepakkujatega;
 • mentorlus ja koolitus;
 • kulutõhusa juurdepääsu pakkumine eriotstarbelistele katse-, testimis- ja tootmisrajatistele.
58

Lisaks töötas töörühm välja juhendi asutustele, kes soovivad digitaalse innovatsiooni keskust asutada või arendada (vt 9. selgitus). Juhendit on edasi arendatud hilisematel töörühma koosolekutel ja digitaalse innovatsiooni keskuste koolitusprogrammide kaudu (vt punkt 56).

9. selgitus

Töörühma juhend asutustele, kes soovivad digitaalse innovatsiooni keskust asutada või arendada

 1. Tehke kindlaks piirkondlikud vajadused, tunnused ja eripära ning määratlege piirkondlikele oludele kõige paremini sobiv mudel.
 2. Töötage välja piirkonna digiülemineku visioon ja digitaalse innovatsiooni keskuse roll koos elujõulise ärimudeliga.
 3. Vaadake, kas piirkonnas on juba midagi, millele digitaalse innovatsiooni keskus võiks toetuda.
 4. Määratlege teenused, mida keskus peaks pakkuma.
 5. Looge sidemeid teiste keskustega, et pääseda juurde lisarajatistele, katta puuduvad pädevused ja arendada ühiselt uusi teenuseid ja töövahendeid.
 6. Alustage ettevõtetega suhtlemist ja osutage teenuseid kohapeal, kasutades sihtotstarbelisi rahalisi vahendeid või tuues kokku olemasolevad algatused või projektid.

Allikas: digitaalse innovatsiooni keskuste 1. töörühm: „Mainstreaming Digital Innovation Across All Sectors” (digitaalse innovatsiooni süvalaiendamine kõigis sektorites), juuni 2017.

59

Vaatamata komisjoni tegevusele ei teatanud ükski ametiasutus neljas meie külastatud liikmesriigis, et ta oleks 2019. aasta lõpu seisuga (st peaaegu neli aastat pärast Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse ja digitaalse innovatsiooni keskuste kava käivitamist) kas koostöös komisjoniga või ise välja töötanud digitaalse innovatsiooni keskuse hea tava. Meie küsitletud digitaalse innovatsiooni keskuste teatel takistab see nende suutlikkust pakkuda ettevõtetele teenuseid tõhusal viisil.

Komisjoni ja liikmesriikide lähenemisviis digitaalse innovatsiooni keskustele ei ole täielikult välja töötatud ja koordineeritud

ELi rahalised vahendid digitaalse innovatsiooni keskustele

60

Digitaalse innovatsiooni keskuste töörühm määratles programmi „Horisont 2020” ja ERFi digitaalse innovatsiooni keskuste peamiste rahastamisallikatena. 28-st digitaalse innovatsiooni keskusest, kellelt andmeid kogusime, teatasid 16, et neil oli võimalik kasutada programmi „Horisont 2020“ raha digitaalse innovatsiooni keskusega seotud tegevuse toetamiseks. Valimisse sattunud digitaalse innovatsiooni keskused olid ERFilt vähem toetust saanud – 28-st digitaalse innovatsiooni keskusest ainult neli kinnitasid, et nad olid fondilt rahastamist saanud.

61

2018. aastal hindas komisjon, et 13 liikmesriigis, peamiselt 2004. aastal või pärast seda ELiga ühinenud Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides, ei olnud digitaalse innovatsiooni keskusi piisavalt29. Sellest tulenevalt kirjutas komisjon 2018. aasta novembris nende riikide valitsustele, et ergutada digitaalse innovatsiooni keskuste edasist toetamist, kasutades selleks võimaluse korral ERFi vahendeid.

Digitaalse innovatsiooni keskuste loomine ja seire

62

Kogusime näiteid komisjoni ja liikmesriikide vahelise koordineerimata tegevuse kohta digitaalse innovatsiooni keskuste loomisel ja tegevuses. Poolas ja Saksamaal toetasid riiklike digiteerimisstrateegiate eest vastutavad asutused omaenda riiklike digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku arendamist. Need riiklikud võrgustikud ei hõlma alati organisatsioone, kes on registreerunud komisjoni loodud digitaalse innovatsiooni keskuste kataloogis.

 • 2019. aasta lõpu seisuga oli komisjoni kataloogis registreeritud 55 Saksa organisatsiooni. Saksamaa toetab otseselt kahte digitaalse innovatsiooni keskuste või sarnast võrgustikku: pädevuskeskuste võrgustikku30 ja digitaalsete keskuste võrgustikku31. Seejuures olid 26-st pädevuskeskusest vaid üheksa ja 12-st digitaalsest keskusest viis registreerunud komisjoni kataloogis.
 • 2019. aasta augustis kuulutas Poola ettevõtluse ja tehnoloogia ministeerium välja esimese projektikonkursi Poola digitaalse innovatsiooni keskuste loomiseks32. Sel ajal oli komisjoni kataloogis digitaalse innovatsiooni keskustena registreeritud 13 organisatsiooni ja nad olid osalenud erinevates ELi kaasrahastatavates projektides, kuid ainult kaks neist kuulus viie konkursil edukaks osutunud organisatsiooni hulka.
63

Veel üks näide komisjoni ja liikmesriikide vahelise kooskõlastamatuse kohta on digitaalse küpsuse hindamise rakenduste väljatöötamine. Neid kasutavad digitaalse innovatsiooni keskused, et anda esimene hinnang nende ettevõtete digiteerimise tasemele, mida keskused kavatsevad toetada. Nii Poolas kui ka Ungaris leidsime näiteid mitme digitaalse küpsuse hindamise rakenduse kohta, mis on välja töötatud samal eesmärgil kasutamiseks. Poolas tegime kindlaks ühe metoodika, mis töötati välja komisjoni poolt otse hallatava Euroopa kõrgtehnoloogilise tootmise toetuskeskuse projekti (ADMA) raames33 ja kolm erinevat riigi tasandi metoodikat (sealhulgas kaks, mis on välja töötatud koostöös riikliku digiteerimisstrateegia eest vastutava ministeeriumiga). Ungaris kasutasid kaks digitaalse innovatsiooni keskust ADMA projekti raames välja töötatud metoodikat, kaks digitaalse innovatsiooni keskust kasutasid omaenda metoodikat ja veel kolm organisatsiooni kasutasid oma eraldi digitaalse küpsuse hindamise rakendust, mis töötati välja ELi kaasrahastatud projekti kaudu.

64

Komisjoni seire kohaselt olid digitaalse innovatsiooni keskused 2019. aasta lõpuks programmi „Horisont 2020“ toetuse kaudu toetanud umbes 2000 VKEd digitaalsete uuenduste testimisel. See moodustab väga väikese osa, vähem kui 0,01%, ELi VKEde koguarvust. Kui programmi „Horisont 2020“ rahastatud digitaalse innovatsiooni keskuste tegevuse seire välja arvata, ei ole praegu ELi tasandil digitaalse innovatsiooni keskuste seireraamistikku loodud. Komisjonil ei ole seetõttu võimalik otsustada, kas digitaalse innovatsiooni keskused toimivad tõhusalt. Samuti ei olnud külastatud liikmesriikidel seiresüsteeme digitaalse innovatsiooni keskuste tegevuse hindamiseks. Sellele vaatamata sisaldab komisjoni ettepanek järgmiseks perioodiks (punkt 55) kohustuslike tulemuslikkuse põhinäitajate ajutist loetelu, mille kohta peavad digitaalse Euroopa programmi alusel toetust saavad digitaalse innovatsiooni keskused aru andma. Lisaks töötab komisjon välja suunised selle kohta, kuidas jälgida ja hinnata digitaalse innovatsiooni keskusi ning nende panust ettevõtete, piirkondade ja liikmesriikide digiüleminekusse. Komisjon kavatseb avaldada need suunised enne 2020. aasta lõppu.

Kehtestamisel on sobiv õigusraamistik, kuid tööstuse digiteerimiseks vajaliku lairibaühenduse kasutuse saavutamine viibib

65

Selleks et ELi tööstus saaks digitaalselt areneda, peab EL tagama sobiva keskkonna olemasolu. See hõlmab õigusraamistikku ja lairibaühenduse head taset, mis mõlemad on ettevõtete eduka digiteerimise eeltingimused. Seetõttu uurisime, kas komisjon on võtnud meetmeid, tagamaks, et õigusraamistik soodustaks Euroopa tööstuse digiteerimist ja kas liikmesriigid pakuvad kogu Euroopas paremat lairibaühendust. Viimase aspekti puhul tuginesime oma 2018. aasta juuni selleteemalisele eriaruandele34.

Komisjon võtab meetmeid tööstuse digiteerimise algatuse jaoks sobiva õigusraamistiku tagamiseks

66

Tööstuse digiteerimise algatust käsitleva 2016. aasta teatisega kohustus komisjon uurima 2020. aastaks digitaalsete uuenduste õigusraamistikku, et:

 • teha ettepanek algatuseks andmete vaba liikumise kohta ELis ja uurida üksikasjalikumalt esilekerkivaid küsimusi seoses andmete omandiõiguse, andmetele juurdepääsu ja taaskasutamise eeskirjadega, sealhulgas andmetega tööstuse kontekstis ja eriti andurite abil saadud andmetega;
 • uurida autonoomsete süsteemide ja asjade interneti rakenduste õigusraamistikke, eeskätt ohutust ja vastutust käsitlevaid õigusnorme ning juriidilisi tingimusi, mis reguleerivad mastaapsete katsete tegemist tegeliku elu tingimustes; ja
 • alustada tööd valdkondlike õigusaktidega hõlmamata rakenduste ja mittemanustarkvara ohutuse vallas, et hinnata, kas tulevikus võiks olla vaja võtta ELi tasandil edasisi meetmeid.
67

Selle kohustuse raames tegi komisjon uuringuid ja mõjuhindamise ning korraldas avaliku konsultatsiooni35 andmete vaba liikumise kohta, mille tulemusel võeti 2018. aastal vastu uus määrus36. Lisaks on komisjon võtnud meetmeid ka andmete omandiõiguse valdkonnas, hõlbustades direktiivi kaudu avaliku sektori rahastatavate andmete taaskasutamist nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel37. 2020. aasta veebruaris avaldas komisjon teatise Euroopa andmestrateegia kohta38 ning kavatseb 2021. aastal vastu võtta rakendusmääruse, mis sisaldab loetelu andmekogumitest, mida võib tasuta taaskasutada.

68

Seoses õigusraamistikega, mis hõlmavad autonoomsete süsteemide ja asjade interneti rakenduste turvalisuse ja vastutuse eeskirju, moodustas komisjon 2018. aasta juunis vastutuse ja kujunemisjärgus digitehnoloogiate eksperdirühma39. Rühm avaldas oma aruande 2019. aasta mais40. 2020. aasta veebruaris avaldas komisjon aruande selle kohta, milline on tehisintellekti, asjade interneti ja robootika mõju ohutusele ja vastutusele41.

69

Lõpuks algatas komisjon kooskõlas tööstuse digiteerimise algatust käsitlevas teatises võetud kohustustega ka töö rakenduste ja muu mittemanustarkvara turvalisuse alal. Komisjon algatas 2016. aastal selle teema avaliku konsultatsiooni42 ja kaasas 2017. aastal konsultandid õigus- ja ettevõtlusmaastiku, samuti uute tehnoloogiatega seotud probleemide ja võimaluste analüüsimiseks. Sellel põhinev aruanne avaldati 2019. aasta aprillis43.

Lairibaühendus ei ole veel piisavalt kättesaadav

70

Kiire ja usaldusväärse lairibaühenduse kättesaadavus on tööstuse digiteerimise oluline eeltingimus. See on vajalik, et võimaldada teabevahetust reaalajas ja ühendada omavahel kõik äriprotsessi elemendid. Lisaks on kvaliteetse lairibaühenduse omamine üks võimalusi leevendada erakorraliste olukordade, näiteks 2020. aasta koroonaviiruse pandeemia mõju ettevõtetele.

71

2010. aastal seadis komisjon strateegia „Euroopa 2020“ osana lairibaühenduse pakkumisele kolm eesmärki44 ja 2016. aastal võttis komisjon vastu Euroopa gigabitiühiskonna ühendatavuse strateegia,45 millega kehtestati kolm täiendavat strateegilist eesmärki, mis tuleb saavutada 2025. aastaks (vt  10. selgitus).

10. selgitus

Komisjoni 2010. aastal kehtestatud ELi lairibaühenduse eesmärgid

Eesmärk 1: lairibaühenduse baasteenus kõigi kodanike jaoks aastaks 2013: see eesmärk on täidetud, kuna lairibaühendus satelliidi kaudu on kättesaadav (leviala 100%) kõigis liikmesriikides

Eesmärk 2: järgmise põlvkonna võrkude leviala: vähemalt 30 Mbit/s kõigi kodanike jaoks 2020. aastaks

Eesmärk 3: järgmise põlvkonna võrkude kasutamine: vähemalt 100 Mbit/s 50%-le leibkondadest 2020. aastaks

Komisjoni 2016. aastal kehtestatud ELi lairibaühenduse 2025. aasta strateegilised eesmärgid

Eesmärk 4: 1 Gbit/s kättesaadavus kõigile koolidele, transpordisõlmedele ja avalike teenuste peamistele pakkujatele ning digimahukatele ettevõtetele

Eesmärk 5: juurdepääs allalaadimiskiirusele vähemalt 100 Mbit/s, mida tuleb kõigi Euroopa leibkondade jaoks suurendada 1 gigabitini

Eesmärk 6: alaline 5G traadita lairibaühendus kõigis linnapiirkondades ja peamistel maanteedel ja raudteedel

Allikas: Euroopa Komisjon, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-strategy-policy.

72

Komisjon esitas mitu ettepanekut nii poliitika- ja seadusandlike meetmete kui ka finantsprogrammide ja -vahendite jaoks, et ergutada era- ja avaliku sektori investeeringuid kiiretesse ja ülikiiretesse võrkudesse. Eespool nimetatud 2018. aasta eriaruandes märkisime, et ajavahemikul 2014–2020 tegi komisjon liikmesriikidele kättesaadavaks ligikaudu 15 miljardit eurot, sealhulgas 5,6 miljardit eurot Euroopa Investeerimispanga (EIP) laenudena. Selles aruandes jõudsime järeldusele, et kõik liikmesriigid saavutasid lairibaühenduse baasteenuse (eesmärk 1) 2016. aastaks, kuid tõstsime esile probleemid strateegia „Euroopa 2020“ kahe täitmata eesmärgi (eesmärgid 2 ja 3) saavutamisel.

Strateegia „Euroopa 2020“ ühenduvuse eesmärgid

73

DESI andmetel oli 2019. aasta keskpaigaks oli 86%-l Euroopa leibkondadest juurdepääs lairibaühendusele kiirusega üle 30 Mbit/s, kuigi eesmärk oli 100% (eesmärk 2) ja 2014. aastal oli see näitaja 67% (vt joonis 8). 100 Mbit/s või kiirema lairibaühenduse kasutamine Euroopa leibkondade seas oli 2019. aastal vaid 26%, kuigi 2020. aastaks seatud eesmärk oli 50% (eesmärk 3), ehkki seda on palju rohkem kui 2014. aastal, mil näitaja oli 3% (vt joonis 9). Kuigi lairibaühenduse kättesaadavus ja kasutus kogu ELis pidevalt paraneb, näitavad andmed, et 2020. aasta eesmärgid saavutatakse tõenäoliselt vaid vähestes liikmesriikides.

Joonis 8

Eesmärk 2: leibkondade juurdepääs kiirusele 30 Mbit/s (2014. aasta keskpaik kuni 2019. aasta keskpaik)

Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs 2019. aasta digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi alusel „1c1 Fast broadband (NGA) coverage” (1c1 kiire lairiba (NGA) leviala) 28.2.2020.

Joonis 9

Eesmärk 3: 100 Mbit/s kasutuselevõtt leibkondades (2014. aasta keskpaik kuni 2019. aasta keskpaik)

1) Madalmaade kohta olid 2014. aasta asemel esimesed kättesaadavad kasutusandmed 2016. aasta kohta

2) Horvaatia kohta olid 2014. aasta asemel esimesed kättesaadavad kasutusandmed 2015. aasta kohta

Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs 2020. aasta DESI näitaja alusel„1a2 At least 100 Mbps fixed BB take-up” (1a2 vähemalt 100 Mbps lairibaühenduse kasutuselevõtt), seisuga 15.6.2020.

Gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärgid

74

2019. aastal käivitas komisjon uuringu liikmesriikide riiklike lairibaühenduse kavade ja gigabitiühiskonna 2025. aasta lairibaühenduse eesmärkide kohta (10. selgitus, eesmärgid 4, 5 ja 6). Uuringust selgus, et vähem kui pooled liikmesriigid olid ajakohastanud oma riiklikud lairibaühenduse kavad, et osutada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele. Ülejäänud liikmesriigid kavatsesid ajakohastada oma riiklikud lairibaühenduse kavad 2020. aasta lõpuks, kuid täiendavad üksikasjad ei olnud auditi ajal kättesaadavad. Võttes arvesse viivitusi strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel ja liikmesriikide aeglast edasiliikumist gigabitiühiskonna eesmärkide käsitlemisel oma riiklikes lairibaühenduse kavades, on gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkide saavutamine keeruline ülesanne.

75

Komisjon on ajakohastanud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (vt punkt 14), et võtta arvesse hea ühenduvuse ja strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide olulisust. Näiteks 2019. aastal lisas komisjon kaks elementi: üks oli seotud ülikiire lairibaühendusega (eesmärk 3) ja teine 5G valmidusega. Lisaks hõlmab DESI indeks alates 2020. aastast aruandlust 100 Mbit/s võrkude kohta, mille läbilaskevõimet saab suurendada gigabitini (eesmärk 5). DESI ei kajasta aga veel kahte ülejäänud ELi 2025. aasta eesmärki.

Lairibaühendust puudutavad riigiabi eeskirjad

76

Oma 2018. aasta aruandes soovitasime komisjonil selgitada liikmesriikidele riigiabi suuniste kohaldamist seoses 100 Mbit/s ja gigabitiühiskonna eesmärkidega, sest mõned liikmesriigid tõlgendasid suuniseid viisil, mis võib vähendada avaliku sektori pakutavat rahastamist, mida nad saavad kasutada piirkondades, kus lairibaühenduse kiirus on juba 30 Mbit/s46. Komisjon nõustus selgitama seda küsimust liikmesriikidele 2018. aasta lõpuks, ajakohastades oma kiire lairibaühenduse investeeringute juhendit, eesmärgiga lisada täiendavat teavet abi andmise kohta piirkondades, kus tegutsevad erasektori teenuseosutajad, eelkõige seoses 100 Mbit/s ja gigabitiühiskonna eesmärkidega. 2020. aasta juuni seisuga ei olnud seda juhendit veel avaldatud.

77

Meie küsitletud liikmesriikide ametiasutused leidsid endiselt, et riigiabi eeskirjad on ebaselged ja neid tuleks ajakohastada, et võtta arvesse kiiret digiteerimist ja vajadust märkimisväärsete avaliku sektori investeeringute järele, et saavutada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärgid.

Kiirema lairibaühenduse kasutuselevõtt ettevõtetes

78

10. selgituses kirjeldatud strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgid puudutavad leibkondi. Tööstuse digiteerimise algatuse edukaks toimimiseks on otsustav ettevõtete ühenduvus, aga samas puuduvad ELi eesmärgid, mis puudutaksid konkreetselt ettevõtete internetikasutust. Alates 2014. aastast on kiire ja ülikiire lairibaühenduse kasutuselevõtt ELi ettevõtetes pidevalt kasvanud. 2019. aasta lõpus oli 50%-l ettevõtetest lairibaühenduse kiirus siiski endiselt alla 30 Mbit/s (vt joonis 10). 2019. aastal kasutas vähemalt 30 Mbit/s kiirusega lairibaühendust 80% suurettevõtetest, kuid ainult 46% väikeettevõtetest47. Nagu näidatud joonisel 11, on ülikiire lairibaühenduse (> 100 Mbit/s) keskmised kasutusnäitajad ELi ettevõtetes sarnased leibkondade omadega, kuid kasv aeglasem.

Joonis 10

Lairibaühenduse kasutamine ELi ettevõtetes

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati andmete põhjal.

Joonis 11

Ülikiire interneti lairibaühenduse kasutamine ELi leibkondades ja ettevõtetes

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati ja DESI 2020 andmete põhjal (kasutamine ettevõtetes).

Järeldused ja soovitused

79

Tööstuse digiteerimise algatus põhines pehmel õigusel, eesmärgiga tugevdada digitaalse innovatsiooni abil ELi tööstuse konkurentsivõimet. Vaatamata komisjoni jõupingutustele toetada Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse raames riikide ametiasutusi ja digitaalse innovatsiooni keskusi, on mõnes liikmesriigis tehtud vähe edusamme riiklike digiteerimisstrateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel ning digitaalse innovatsiooni keskuste rajamisel.

80

Komisjoni strateegial tööstuse digiteerimise toetamiseks oli kindel alus ja liikmesriikide toetus, kuid sellel puudusid kavandatud tulemid ning asjakohased tulemusnäitajad ja sihtarvud. See raskendab komisjonil ja liikmesriikidel piisaval teabel põhinevate otsuste vastuvõtmist ja oma tegevuse paremat suunamist. Komisjon korraldas mitmesugust tegevust liikmesriikidele juhiste andmiseks, kuid ei julgustanud liikmesriike eraldama algatusele Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid. Puudub teave selle kohta, kui palju raha oleks vaja ELi tööstuse digiteerimist toetava raamistiku loomiseks ja toimimiseks. Enamikus meie külastatud liikmesriikides oli komisjoni toetusmeetmete mõju väike (punktid 2440).

1. ja 2. soovitus: toetada liikmesriike nende rahastamisvajaduste väljaselgitamisel ning juhtida nende tähelepanu kättesaadavale liidu rahalisele toetusele
 1. Komisjon peaks toetama liikmesriike nende tööstuse digiteerimise rahastamisvajaduste väljaselgitamisel, näiteks aruka spetsialiseerumise strateegiate (2021–2027) asjaomaste rakendamistingimuste täitmise raames.
 2. Tähtaeg: programmitöö perioodiks 2021–2027.

 3. Komisjon peaks asjaomaseid ametiasutusi paremini teavitama kõigist tööstuse digiteerimise algatuse rakendamiseks kättesaadavatest ELi vahenditest ja võimalikest kaasrahastamisele kehtivatest nõuetest.
 4. Tähtaeg: 30. juuni 2021.

  81

  Komisjonil ja liikmesriikidel ei ole võimalik tööstuse digiteerimise algatuse edusamme täielikult hinnata. Programm „Horisont 2020“ toetab algatust ning selle raames alates 2016. aastast avaldatud ja kavandatud projektikonkursid on kooskõlas tööstuse digiteerimise algatust käsitlevas teatises kindlaksmääratud summadega. Kõigis meie läbi vaadatud ERFi programmides tegime kindlaks meetmed, mis võivad tööstuse digiteerimise algatuse rakendamist toetada. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide puhul ei kehtinud liikmesriikidele aga õiguslik nõue seirata tööstuse digiteerimise algatusega seotud projekte. Seetõttu ei hõlma enamiku liikmesriikide andmekogumiskord teavet tööstuse digiteerimise algatuse kohta, takistades seiret liikmesriikide ja ELi tasandil. Komisjoni sõnul vajavad liikmesriigid tehtud investeeringute suuruse täpseks kindlaks määramiseks struktureeritumat lähenemist. See tähendab, et komisjonil on raske seda teavet saada, et hinnata tehtud investeeringute suurust võrreldes tööstuse digiteerimise algatuse algses teatises kavandatud summadega (punktid 4249).

  3. ja 4. soovitus: täiustada tööstuse digiteerimise algatuse seiret, seades asjakohased tulemusnäitajad ja jälgides kulutusi
 5. Komisjon peaks koostöös liikmesriikidega tagama, et on olemas süsteem, mille abil jälgida jagatud eelarve täitmise vormis rakendatavate ELi vahendite kasutamist oluliste algatuste puhul, mis on käivitatud pärast programmitöö perioodi algust; selle tagamiseks peaks komisjon vajaduse korral olemasolevat süsteemi kohandama.
 6. Tähtaeg: 31. detsember 2021.

 7. Komisjon peaks koostöös liikmesriikidega selgitama tööstuse digiteerimise algatuse kavandatud tulemeid, määrates kindlaks ühised tulemusnäitajad ja sihtväärtused, et hinnata algatuse rakendamist liikmesriikides ja ELi tasandil.
 8. Tähtaeg: 30. juuni 2021.

  82

  Digitaalse innovatsiooni keskused on tööstuse digiteerimise algatuse keskne kontseptsioon ja alates selle käivitamisest on komisjon viinud läbi mitmesugust tegevust, mille eesmärk on toetada digitaalse innovatsiooni keskuste loomist ja tegevust. Liikmesriikides on aga tehtud vähe. Kuigi tööstuse digiteerimise algatus on toiminud juba neli aastat, on meie külastatud liikmesriikide digitaalse innovatsiooni keskused kasutanud ELi rahalist toetust vähesel määral ja me leidsime näiteid kooskõlastamata tegevusest. ELi tasandil puudub praegu digitaalse innovatsiooni keskuste seireraamistik; erandiks on vaid programmist „Horisont 2020“ rahastatud tegevus. Kättesaadava teabe põhjal anti ettevõtete digiteerimiseks vähe toetust. Perioodiks 2021–2027 tegi komisjon ettepaneku uue programmi „Digitaalne Euroopa” kohta, milles esitatakse liikmesriikide jaoks kriteeriumid Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste valimiseks ja sellest programmist toetust saavate keskuste tegevuse seireks. 2020. aasta juuni seisuga on kavandatud programmi arutamine veel pooleli (punktid 5264).

  5.–7. soovitus: määratleda, kooskõlastada ja võtta vastu raamistik kõiki Euroopa piirkondi katva Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku kohta

  Komisjon peaks koostöös liikmesriikidega

 9. võtma vastu valikukriteeriumid liikmesriikide ametiasutuste määratud organisatsioonide jaoks, mida hakatakse Euroopa tasandil tunnustama Euroopa digitaalse innovatsiooni keskustena.
 10. Tähtaeg: 31. detsember 2020.

 11. Määratlema minimaalse arvu teenuseid, mida kõik Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused peaksid pakkuma, sealhulgas väljundid ja tulemused.
 12. Tähtaeg: 31. detsember 2020.

 13. Töötama välja Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste tegevuse väljundite ja tulemuste ühtse seireraamistiku, mis peaks olema kohustuslik, kui nad saavad ELi rahalist toetust.
 14. Tähtaeg: 30. juuni 2021.

  83

  Komisjon on jätkanud asjakohaste meetmete võtmist sobiva õigusraamistiku tagamiseks, käsitledes kõiki tööstuse digiteerimise algatust käsitlevas teatises loetletud õigusakte. Tööstuse digiteerimise jaoks on oluline ka lairibaühenduse laialdane kasutamine, eriti pärast 2020. aasta koroonaviiruse pandeemiat. Strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgid täidetakse ainult vähestes liikmesriikides ja ELi gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkide saavutamine on veelgi keerulisem. ELi tööstuse digiteerimise võtmeks hea ühenduvus. 2019. aastal kasutas vähemalt 30 Mbit/s kiirusega lairibaühendust 80% suurettevõtetest, kuid ainult 46% väikeettevõtetest (punktid 6678).

  8.–9. soovitus: võtta lisameetmeid lairibaühenduse kasutamise asjakohase taseme saavutamise toetuseks
 15. Komisjon peaks lõpule viima ja avaldama oma kiire lairibaühenduse investeeringute juhendi, sealhulgas lisateabe abi andmise kohta piirkondades, kus tegutsevad erasektori teenuseosutajad, eelkõige seoses 100 Mbit/s ja gigabitiühiskonna eesmärkidega, ning edendama nendealast teadlikkust liikmesriikides.
 16. Tähtaeg: 31. detsember 2020, sõltuvalt mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavate arutelude lõpuleviimise kuupäevast.

 17. Komisjon peaks kokkuleppel liikmesriikidega kohandama ja konsolideerima oma raamistiku gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkide saavutamise seireks ja nendealaseks aruandluseks.
 18. Tähtaeg: 31. detsember 2021.

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana Ivanova, võttis käesoleva aruande vastu 15. juuli 2020. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner Lehne

Lisad

I lisa. Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse sambad

01

Esimese samba (tööstuse digiteerimise riiklike algatuste Euroopa platvorm) eesmärk on koordineerida mitmesuguseid riiklikke ja piirkondlikke algatusi tööstuse digiteerimiseks kogu Euroopas. 2017. aasta märtsis käivitas komisjon juhtimisraamistiku, et i) hõlbustada ELi ja riikide digiteerimisalgatuste koordineerimist, ii) kaasata digitaalse ühtse turu elluviimise meetmetesse sidusrühmi ja ressursse kogu väärtusahela ulatuses, toetudes senistele mitut sidusrühma hõlmanud dialoogidele, ning iii) vahetada parimaid tavasid.

02

Digitaalse innovatsiooni edendamine kõikides sektorites hõlmab 2. ja 3. sammast järgmiselt.

 • Teise samba (digitaalsed uuendused kõigile: digitaalse innovatsiooni keskused) eesmärk on aidata ettevõtetel kasutada ära digitaalseid võimalusi. Digitaalse innovatsiooni keskused võivad aidata ettevõtetel (eriti väiksematel ja idufirmadel) digitaalsete uuenduste kaudu oma äritegevust, tootmisprotsesse, tooteid ja teenuseid täiustada. Komisjoni kavatsus oli luua kogu Euroopas digitaalse innovatsiooni keskused olemasolevate era- või avaliku sektori pädevuskeskuste48 (nt ülikoolide teaduskondade) ümber. Teise samba (digitaalsed uuendused kõigile: juhtpositsiooni tugevdamine partnerluste ja tööstusplatvormide kaudu) eesmärk on tagada digitaalse innovatsiooni ja standardimise pakkumine. Komisjon kavatses toetada avaliku ja erasektori partnerlusi tulevaste digitehnoloogia alustalade väljatöötamisel. Sel eesmärgil on komisjon asutanud ELi programmi „Horisont 2020“ raames avaliku ja erasektori partnerlused ja ühisettevõtted selliste oluliste digitehnoloogiate valdkonnas nagu 5G, suurandmed, kõrgjõudlusega andmetöötlus, küberturve, fotoonika, robootika ning elektroonilised komponendid ja süsteemid.
03

Neljanda samba (digiajastule sobiv õigusraamistik) raames kavatses komisjon hinnata õigusraamistiku ajakohastamise vajadust ja seda, kas see sobib digiajastule. Sidusrühmad väljendasid vajadust täiendavalt selgitada järgmisi aspekte: i) tööstuslikus keskkonnas loodud andmete omandiõigus ja kasutamine; ii) autonoomselt töötavad süsteemid; iii) mittemanustarkvara.

04

Viies sammas (eurooplaste ettevalmistamine digitulevikuks) on seotud komisjoni algatustega, mis toetavad digitaalset haridust ja -oskusi, valmistades eurooplasi ette digitulevikuks. See hõlmab järgmist:

 • digioskuste ja töökohtade ühendamine,49 mis algatati 1. detsembril 2016. aastal komisjoni Euroopa uue oskuste tegevuskava50 ühe põhimeetmena;
 • praktikaalgatus „Digitaalne võimalus”,51 mida rahastatakse programmist „Horisont 2020“ kümne miljoni euroga; ja
 • digiõppe tegevuskava52 vastuvõtmine, et toetada eluks ja tööks vajalike digipädevuste arendamist kiirete digitaalsete muutuste ajastul.

II lisa. Läbivaadatud projektid

Liikmesriik Rahastamisallikas Projekti kirjeldus Kogusumma ELi toetus
Kavandatud (eurodes) Tegelik (eurodes) Kavandatud (eurodes) Tegelik (eurodes)
Saksamaa OP 2014DE16RFOP003 Digivõrgustike keskuse rakendatud projekti eesmärk oli arendada ja pakkuda nõudlusel põhinevaid teenuseid innovatsiooni arendamiseks tööstuses ja tootmises väärtusloome protsesside digiteerimise ja võrgustamise kaudu. 1 405 010 1 399 986 702 505 699 993
Saksamaa OP 2014DE16RFOP007 Projekt seisnes tehnoloogia- ja oskusteabekeskuse ehitamises, et tulevast turgu paremini teenindada. Keskuse eesmärk on võimaldada uute toodete tootmist ning lühendada kavandamise ja tootmise aega, eriti autotööstuses, aga ka ülemaailmsete uuenduste puhul (näiteks tööstus 4.0 ja koostööd tegev robootika). 6 506 100 6 972 959 650 600 650 600
Saksamaa OP 2014DE16RFOP007 Toetusesaaja üldeesmärk oli toetada VKEsid vastavalt juhendatud nõustamise kavale. Projekti eesmärk olid pakkuda 2484 nõustamispäeva kokku 339 VKE-le. 2 504 182 2 568 848 1 252 090 1 074 982

Summad 31. detsembri 2019. aasta seisuga.
Ungari OP 2014HU16M0OP001 Projekti eesmärk oli integreeritud äri- ja tehisintellekti süsteemi juurutamine, mis kasutab tootmisvahendites ja -masinates andureid ning salvestab kogutud andmed, mida saab kasutada mitmesuguste analüüside tegemiseks. Eesmärk oli parandada protsesside automatiseerimist ja lõpptoodete kvaliteeti. 749 37653 Projekt ei olnud auditikülastuse ajaks lõpule viidud. 299 750 74 937

Summad 31. detsembri 2019. aasta seisuga.
Ungari OP 2014TC16RFTN003 Projekti raames töötasid üksteist partnerorganisatsiooni kuuest riigist välja ja rakendasid töövahendeid ja teenuseid piiriülese innovatsiooni juhtimiseks ja tehnoloogiasiirdeks, et edendada koostööd Kesk-Euroopas. Projekti üks kaudne tulemus on digitaalse innovatsiooni keskuse loomine. 1 713 132 1 705 012 Teave puudub (projektipartnerite kaasrahastamismäär on erinev (80–85%)) Teave puudub (projektipartnerite kaasrahastamismäär on erinev (80–85%))
Poola 2014PL16RFOP001 Projekti eesmärk oli toetada innovaatiliste idufirmade arendamist koostöös kogenud ettevõtetega (keskmised ja suured ettevõtted) – tehnoloogiliste uuenduste vastuvõtjatega (valdkondades, mis hõlmasid tööstust 4.0, nt asjade internet, liitreaalsus ja tehisintellekt).

Eesmärk oli kasvatada suuremaks 38 idufirmat (kolmes voorus) ja 2022. aastaks välja arendada kaheksa, kes on valmis tehnoloogiliste uuenduste kasutuselevõtuks.
2 783 37154 Projekt ei olnud auditikülastuse ajaks lõpule viidud. 2 469 717 17 434

Summad 2019. aasta mai seisuga.
Poola 2014PL16RFOP001 Projekt oli uuendusliku lahenduse uurimine keskmise suurusega ettevõtete toodete ja tootmisprotsesside digiteerimiseks. 78 14955 78 149 44 475 33 356
Portugal OP 2014PT16M3OP001 Investeerimisprojektis oli toetusesaaja eesmärk muuta ettevõtte rajatisi ja hankida uusi seadmeid, et suurendada tootmisvõimsust ja parandada kogu tootmisprotsessi investeeringute kaudu automatiseerimisse/robotiseerimisse. 3 767 500 2 947 841 2 810 625 1 973 875
Portugal OP 2014PT16M2OP001 Projekti eesmärk oli uue ja kaasaegse tööstusettevõtte rajamine, mis hõlmab tööstuse 4.0 põhimõtteid ja loob taristu uuendusliku kujundusega kaasaegse mööbli tootmiseks koduturu uue tarbijaprofiili jaoks ning Hispaania ja Põhja-Aafrika turgudele. 975 926 879 818 471 252 424 843

Allikas: korraldusasutused.

III lisa. Tööstuse digiteerimise algatusega seotud riigipõhised soovitused

ELi liikmesriigid 31. detsembri 2019. aasta seisuga 2016 2017 2018 2019 2020
Belgia -
Bulgaaria - -
Tšehhi Vabariik - -
Taani -
Saksamaa
Eesti
Iirimaa -
Kreeka1 - - -
Hispaania
Prantsusmaa
Horvaatia - - -
Itaalia - -
Küpros -   -
Läti - -
Leedu
Luksemburg
Ungari - - -
Malta - - -
Madalmaad - -
Austria -
Poola - -
Portugal -
Rumeenia - -
Sloveenia - - -
Slovakkia - -
Soome - - -
Rootsi - - -
Ühendkuningriik - - -

1 Kreeka ei saanud riigipõhiseid soovitusi aastatel 2016–2018, kuna ta rakendas majanduslikku kohandamisprogrammi.

Tööstuse digiteerimise algatusega otseselt seotud riigipõhised soovitused (nt viited tööstuse digiteerimisele, digitaalsetele oskustele ja/või digitaalsele taristule)
Tööstuse digiteerimise algatusega kaudselt seotud riigipõhised soovitused (nt viited innovatsioonile)
- Tööstuse digiteerimise algatusega mitteseotud riigipõhised soovitused

Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs, mis põhineb riigipõhistel soovitustel.

IV lisa. Kataloogis registreeritud digitaalse innovatsiooni keskused

Liikmesriik Täielikult tegutsev Ettevalmistamisel Kokku
Belgia 15 14 29
Bulgaaria   4 4
Tšehhi Vabariik 7 3 10
Taani 6 3 9
Saksamaa 29 26 55
Eesti 4 2 6
Iirimaa 6 6 12
Kreeka 9 5 14
Hispaania 51 18 69
Prantsusmaa 24 22 46
Horvaatia 7 4 11
Itaalia 38 16 54
Küpros 1 2 3
Läti 3 1 4
Leedu 14 1 15
Luksemburg 1 4 5
Ungari 7 2 9
Malta   2 2
Madalmaad 23 18 41
Austria 7 5 12
Poola 6 7 13
Portugal 5 2 7
Rumeenia 4 2 6
Sloveenia 9   9
Slovakkia   3 3
Soome 13 4 17
Rootsi 7 6 13
Ühendkuningriik 13 7 20
EL 28 309 189 498

Allikas: Digitaalse innovatsiooni keskuste kataloog 2019. aasta lõpu seisuga.

V lisa. Digitaalse innovatsiooni keskuste kavandatud arv, mille liikmesriigid peaksid määrama

Liikmesriigid 2020. aasta märtsi seisuga Digitaalse innovatsiooni keskuste miinimumarv Digitaalse innovatsiooni keskuste suurim soovituslik arv
Belgia 4 8
Bulgaaria 3 6
Tšehhi Vabariik 4 8
Taani 3 5
Saksamaa 18 35
Eesti 1 3
Iirimaa 2 5
Kreeka 4 8
Hispaania 11 22
Prantsusmaa 14 29
Horvaatia 2 4
Itaalia 14 28
Küpros 1 2
Läti 1 3
Leedu 2 4
Luksemburg 1 2
Ungari 4 8
Malta 1 2
Madalmaad 5 11
Austria 3 7
Poola 9 19
Portugal 4 8
Rumeenia 6 12
Sloveenia 1 3
Slovakkia 3 5
Soome 3 5
Rootsi 4 8
EL kokku 128 260

Allikas: Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused digitaalse Euroopa programmis, töödokumendi projekt, 30.3.2020.

ELis on umbes 23 miljonit VKEd56. See tähendab, et kui kõik liikmesriigid määravad digitaalse Euroopa programmi raames rahastatavate digitaalse innovatsiooni keskuste maksimaalse arvu, on teoreetiliselt keskmiselt üks digitaalse innovatsiooni keskus ligikaudu 88 000 VKE kohta. See keskmine varjab siiski olulisi erinevusi liikmesriikide vahel.

VKEde ja digitaalse innovatsiooni keskuste suurima soovitusliku arvu suhe

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, aluseks andmed Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” 2019. aasta teabelehtedel ja digitaalse innovatsiooni keskusi käsitlev komisjoni 30. märtsi 2020. aasta töödokument.

Mõisted, akronüümid ja lühendid

5G: 5G-võrgud – digitaristu elementide kogum, mis põhineb mobiilside ja traadita side tehnoloogial ning mida kasutatakse täiustatud käitamiskarakteristikutega, näiteks ülisuure andmeedastuskiiruse ja läbilaskevõimega, lühikese latentsusajaga ühendustega ning ülitöökindlate ühenduvus- ja lisaväärtusteenuste puhul või paljude omavahel ühendatud seadmete töö toetamiseks. Need võivad hõlmata pärandvõrgu elemente, mis põhinevad varasema põlvkonna mobiil- ja traadita side tehnoloogial (nt 4G või 3G). 5G-võrke tuleks mõista nii, et need hõlmavad võrgu kõiki asjakohaseid osi.

Asjade internet: asjade internet tähendab hajutatud võrku, mis ühendab füüsilisi objekte, mis on võimelised tajuma oma keskkonda või selles toimima ning on võimelised suhtlema omavahel, teiste masinate või arvutitega.

DIHELP: digitaalse innovatsiooni keskuse tõhustatud õppeprogramm (DIHELP) oli mentorlus- ja juhendamisprogramm, mis toetas 30 digitaalse innovatsiooni keskust üheksa kuu jooksul nende tegevuse arendamisel ja/või laiendamisel.

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI): investeeringutoetuse mehhanism, mille algatasid Euroopa Investeerimispank (EIP) ja komisjon Euroopa investeerimiskava raames, et kaasata erakapitaliinvesteeringuid ELi jaoks strateegilise tähtsusega projektidesse.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid hõlmavad viit eraldiseisvat fondi, mille eesmärk on vähendada piirkondlikku ebavõrdsust Euroopa Liidus; fondide poliitikaraamistikud põhinevad seitsmeaastase finantsraamistiku eelarveperioodil. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide hulka kuuluvad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF).

I4MS: tootmisega tegelevate VKEde jaoks mõeldud IKT innovatsioon (I4MS) on programm, mida edendab Euroopa Komisjon, et laiendada selliste VKEde digitaalset innovatsiooni Euroopas.

Kihtlisandustootmine: tuntud ka kui 3D-printimine, arvuti juhitav protsess, mis loob kolmemõõtmelisi objekte, lisades materjale, tavaliselt kihti kihi haaval.

Kõrgjõudlusega andmetöötlus: ülikiire andmetöötlus, milleks kasutatakse kogumit mitmest protsessorist, mis ühendatakse omavahel kiirete ühenduste ja klastritarkvaraga. Superarvutite e-taristud võimaldavad lahendada tänapäeva teaduse ja tööstuse andmemahukaid ja keerukaid probleeme uute andmetöötlus- ja simulatsioonivõimalustega.

Küber-füüsilised süsteemid: See tähendab süsteeme, milles on tihedalt ühendatud ja kooskõlastatud süsteemi tarkvaraline ja füüsiline element. Kirjanduses nimetatakse seda ka tööstuslikuks asjade internetiks.

Küberturvalisus: küberturvalisus tähendab küberruumi turvalisust, kus küberruum tähendab objektide vaheliste linkide ja suhete kogumit, millele on juurdepääs üldise telekommunikatsioonivõrgu kaudu, ja objektide kogumit, kus objektidel on liidesed, mis võimaldavad nende kaugjuhtimist, kaugjuurdepääsu andmetele, või nende osalemist kontrollitoimingutes selles küberruumis.

Nutikad tehased: projekt „Nutikad tehased uutes ELi liikmesriikides”, mida haldab Euroopa Parlamendi nimel Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, käivitati 2017. aasta mais. Tööstuse digiteerimise algatuse raames on selle eesmärk aidata kaasa jõupingutustele luua Euroopas digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustik.

Pilvandmetöötlus: pilvandmetöötlus tähendab andmete ja programmide salvestamist ja neile juurdepääsu interneti, mitte üksikisiku arvuti või ettevõtte arvutivõrgu kaudu. See tähendab, et kasutajatel ei ole vaja investeerida oma taristusse. Salvestamine ja töötlemine toimub pilves, mitte kasutaja ruumides või kasutaja seadmetes.

Rakenduskava: rakenduskavas määratakse kindlaks liikmesriigi prioriteedid ja konkreetsed eesmärgid ning vahendite (ELi ning riigi avaliku ja erasektori kaasrahastamise) kasutamine projektide rahastamiseks asjaomasel perioodil, mille pikkus on üldiselt seitse aastat. Rakenduskava projektid peavad aitama saavutada teatud arvu eesmärke, mis on kindlaks määratud rakenduskava prioriteetsete suundade kaupa ELi tasandil. Rakenduskava rahalised vahendid võivad pärineda ERFist, Ühtekuuluvusfondist ja/või ESFist. Rakenduskava koostab liikmesriik ja komisjon peab selle heaks kiitma enne, kui ELi eelarvest saab makseid teha. Rakenduskava saab programmitöö perioodi jooksul muuta üksnes mõlema poole nõusolekul.

Riigipõhised soovitused: dokumendid, mis Euroopa Komisjon on iga riigi kohta koostanud, milles analüüsitakse riigi majanduslikku olukorda ja antakse soovitusi meetmete kohta, mida riik peaks võtma 12–18 kuu jooksul.

Robootika: robootika tegeleb robotite projekteerimise, ehitamise, käitamise ja kasutamisega, samuti neid juhtivate arvutisüsteemidega. Robootika on kiiresti arenev turg, mida tõukab üha enam tagant uudsete ja täiustatud toodete väljatöötamine sellistes mitmekesistes valdkondades nagu tootmine, otsing ja pääste ning ülesleidmine, kontroll ja seire, kirurgia ja tervishoid, kodud ja autod, transport ja logistika, põllumajandus ja palju muud.

SAE: algatuse „Smart Anything Everywhere” (SAE) („Nutikad asjad kõikjal”) eesmärk on lasta VKEdel, idufirmadel ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel oma tooteid ja teenuseid uuenduslike digitehnoloogiate kaasamise kaudu täiustada.

Suurandmed ja analüüs: suurandmed tähendavad suurt andmehulka, mida suur arv eri allikaid väga kiiresti toodab. Suurandmeid on võimalik edastada, koguda, koondada ja analüüsida, et saada ülevaade protsessidest ja inimeste käitumisest. Suurandmete ja analüüsi abil on võimalik kindlaks teha tõhusus, mis on võimalik saavutada väga erinevates sektorites, ning juhtida uuenduslike uute toodete ja teenuste, suurema konkurentsivõime ja majanduskasvu suunas.

Süsteemi integreerimine: see tähendab protsessi või etappi, mis on seotud erinevate alamsüsteemide või komponentide ühendamisega ühe suure süsteemina.

Tehisintellekt: tehisintellekt tähendab inimeste intelligentsuse matkimist masinates.

Tulem: sekkumise rakendamisest tulenev muudatus, mis on tavaliselt seotud nimetatud sekkumise eesmärkidega. Tulemid hõlmavad nii tulemusi kui mõjusid. Tulemid võivad olla eeldatavad või ootamatud, positiivsed või negatiivsed (nt uus kiirtee, mis meelitab piirkonda investoreid, kuid põhjustab enda ümbrusesse jäävatel aladel vastuvõetamatu saastetaseme).

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd): Ettevõtete ja muude organisatsioonide suurust kirjeldav määratlus, mis põhineb töötajate arvul ja teatavatel finantskriteeriumidel. Väikeettevõtjate puhul on töötajate arv alla 50 ning käive või bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot. Keskmise suurusega ettevõtjate puhul on töötajate arv alla 250 ja nende käive on kuni 50 miljonit eurot või bilansimaht kuni 43 miljonit eurot.

Auditirühm: Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud teemasid. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärk maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd): Ettevõtete ja muude organisatsioonide suurust kirjeldav määratlus, mis põhineb töötajate arvul ja teatavatel finantskriteeriumidel. Väikeettevõtjate puhul on töötajate arv alla 50 ning käive või bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot. Keskmise suurusega ettevõtjate puhul on töötajate arv alla 250 ja nende käive on kuni 50 miljonit eurot või bilansimaht kuni 43 miljonit eurot.

Komisjoni vastused

Kokkuvõte

I

President von der Leyen rõhutas selgelt prioriteeti tagada Euroopa juhtpositsioon digi-, tehnoloogia- ja tööstusvaldkonnas, et kindlustada Euroopa tehnoloogiline suveräänsus ja tugevdada Euroopa ühtset turgu. Euroopa tööstuse konkurentsivõime sõltub tema suutlikkusest tulla toime nii digiteerimise ja innovatsiooni kui ka jätkusuutlikkuse suunas liikumisega.

Seepärast on digiüleminek Euroopa Komisjoni rakendatavates poliitikameetmetes kesksel kohal. Hiljutise kriisi valguses on majanduse digiüleminek oma tähtsust veelgi enam tõestanud, kuna digitaalsetest töömeetoditest on kujunenud uus normaalsus.

Juba enne kriisi oli komisjon teinud ettepaneku mitme digitaalset juhtpositsiooni käsitleva meetme kohta, eelkõige Euroopa tööstuse digiteerimise algatuses.

II

2015. aastal vastu võetud digitaalse ühtse turu strateegia kolmanda samba eesmärk on „digitaalmajanduse kasvupotentsiaali maksimeerimine“. Vähem kui aasta hiljem tegi komisjon ettepaneku Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse kohta, et kasutada ära kõikide sektorite ettevõtete (tekstis edaspidi „tööstus“) toodete, protsesside ja ärimudelite digitaalsete uuendustega loodav lisaväärtus.

Nende meetmetega kavandatakse olulisi investeeringuid ning soodustatakse digitaalset teadustegevust ja innovatsiooni, digitaalsete töömeetodite võimaldamist kõikides ettevõtetes üle ELi programmi „Horisont 2020“ raames digitaalse innovatsiooni keskuste projektide käivitamise teel, samuti digioskusi ning õigusraamistiku kohandamist Euroopa digitaalse ühtse turuga.

Juhtpositsiooni digitaaltööstuses on võimalik saavutada vaid ühiselt, arendades koostööd, mille keskmes on strateegilised tehnoloogiad ja paljude osalejate väärtusahelad. Euroopa tööstuse digiteerimise algatust käsitlev teatis võimaldas komisjonil kiiresti kaasata liikmesriigid ja erasektori ELi majanduse digiüleminekuga seotud tegevusse. Euroopa tööstuse digiteerimise algatus tugineb komisjoni muudele algatustele, mille eesmärk on luua maailmatasemel võrgutaristud, näiteks gigabitiühiskonnale.

Aastateks 2021–2027 kavandatud programmides (nt „Euroopa horisont“ ja „Digitaalne Euroopa“), samuti komisjoni 2020. aasta tööprogrammis on selgelt täpsustatud, et neid jõupingutusi jätkatakse korrakohaselt koos liikmesriikide, tööstuse ja akadeemiliste ringkondadega. Tegelikult põhineski 2016. aastal võetud lähenemisviis kõikide sidusrühmade suutlikkusel komisjoniga kiiresti, positiivselt ja usaldusväärselt suhelda.

IV

Üldise raamistiku loob Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse üldeesmärk – suurendada ELi konkurentsivõimet digitaaltehnoloogiate valdkonnas ja tagada, et kõik Euroopa ettevõtted, olenemata suurusest, sektorist ja asukohast saavad digitaalsetest uuendustest täit kasu, et luua suurema väärtusega tooteid, parandada oma protsesse ja kohandada oma ärimudeleid. Välja pakuti ka erieesmärgid ja -meetmed ning sihiks seati kaasata järgmise viie aasta jooksul ligi 50 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid, samuti uuritakse ja kohandatakse vajaduse korral õigusraamistikku ja tugevdatakse digiajastu oskuste ja kvaliteetsete töökohtade valdkonnas tehtava töö koordineerimist.

Komisjon kavandas need investeeringud astmelauana, mis mõjutaks digitaalsete uuenduste arendamist ja kasutuselevõtmist kogu ELis. Need on toetanud teadlikkuse suurendamist Euroopa juhtpositsioonist digiteerimise valdkonnas ja aidanud sellest ajast saadik tugevdada digiprioriteete, eelkõige mitmes programmis. Samuti tegi komisjon konkreetse ettepaneku programmi „Digitaalne Euroopa“ kohta, et arendada Euroopa digisuutlikkust.

Et õhutada liikmesriike digiteerimisse investeerima, on komisjon teinud ka spetsiaalseid jõupingutusi, eelkõige loonud teabeportaale, pakkunud tehnilist abi ja koostanud koos liikmesriikidega eri tasanditel ühiseid suunisdokumente. Seda tehti näiteks seoses digitaalse innovatsiooni keskuste toimimisega või ilma digitaalse innovatsiooni keskuseta piirkondade mobiliseerimisega, et nad koonduksid ja teeksid investeeringuid Euroopa Parlamendi toetatud mentorlusprogrammide kaudu. Konkreetselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide puhul hõlmavad ajavahemikku 2014–2020 käsitlevate alusaktide investeerimisprioriteedid mitut ühiskonna ja majanduse digiteerimise eesmärki, mida on veelgi tugevdatud aastaid 2021–2027 käsitlevates ettepanekutes.

Samuti on toetusmeetmed komisjoni hinnangul üha enam mõjutanud liikmesriike käivitama riiklikke digiteerimisalgatusi või -meetmeid ning valmistama ette potentsiaalseid Euroopa digitaalse innovatsiooni keskusi, hoolimata pehmel õigusel põhineva lähenemisviisi piiratusest.

V

Lisaks olemasolevale digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksile, mida kasutatakse alates 2014. aastast, on komisjon riiklike digiteerimisalgatustega saavutatud edu hindamiseks käivitanud tihedas koostöös liikmesriikidega sihtotstarbelised seiret käsitlevad uuringud. Kuigi praegune seiresüsteem ei võimalda igakülgset ja täiesti täpset seiret, on komisjon suutnud hinnata saavutatud asjakohaseid avaliku ja erasektori investeeringuid üle ELi, hoolimata sellest, et tal puudub õiguslik alus riiklikku aruandlust kohustuslikuks teha.

Komisjon on seisukohal, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide õigusraamistik hõlmab tõhusat ja tasakaalustatud seiret. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevad seire- ja aruandlusnõuded on kehtestatud asjakohastes alusaktides, vastavalt millele neid rakendatakse. Selles raamistikus kogutakse mitmesuguste sisend-, väljund- ja tulemusnäitajate kaudu teavet Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest digiteerimiseks antava toetuse kohta.

VI

Alates 2016. aastast on Euroopa tööstuse digiteerimise algatusega ergutatud digitaalse innovatsiooni keskuste orgaanilist alt-üles arengut ning sellel on olnud teatav mõju. Digitaalse innovatsiooni keskuste arendamist toetavate innovatsioonimeetmete prioriseerimisega programmi „Horisont 2020“ raames tegi komisjon koos liikmesriikidega ettevalmistusi kavandatud programmi „Digitaalne Euroopa“ jaoks, et parandada Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste arendamise kooskõlastamist ja koordineerimist üle Euroopa. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määruse osas üldisele osalisele kokkuleppele.

Lähenemisviis, mille komisjon Euroopa tööstuse digiteerimise algatuses võttis, on toetada programmi „Horisont 2020“ raames rahastatavate digitaalse innovatsiooni keskuste projektidega üliinnovatiivseid eksperimente, mida saaks korrata, kui need pärast projekti lõppemist turule viia. Sellega seoses ei leia komisjon, et programmi „Horisont 2020“ kohaste digitaalse innovatsiooni keskuste projektide tulemused on avaliku ja erasektori investeeringutest rahastatava üldise digiteerimistegevuse suhtes representatiivsed.

Seoses osaliselt või täielikult liikmesriikide ja piirkondade rahastatud digitaalse innovatsiooni keskustega puuduvad Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse puhul regulatiivsed volitused kohustada liikmesriike esitama riiklike/piirkondlike digitaalse innovatsiooni keskuste saavutuste kohta võrreldavaid aruandeid. Mõni liikmesriik on aga kehtestanud seiresüsteemi, isegi kui neid konkreetseid arvandmeid ELi tasandil täiendavalt ei koondata. Selline aruandlus on aga ette nähtud programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määruse ettepanekuga.

Programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määruse ettepaneku näol on tegemist olulise edasiminekuga Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste kasutuselevõtmises ja neist tervet ELi hõlmava võrgustiku moodustamises, seega keskendutakse selles selgelt kogu ELi ettevõtete suutlikkusele minna üle digitaaltehnoloogiale. Programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määruse ettepanekuga antakse volitus kehtestada koos kaasrahastamise nõuetega vahendid, valikukriteeriumid, seire ja näitajad.

Komisjon märgib, et eelkõige pärast programmi „Digitaalne Euroopa“ ettepanekut on digitaalse innovatsiooni keskuste kontseptsioon hakanud liikmesriikides kiiremini levima, mida tõendab nii liikmesriikide osalemine regulaarsetel koordineerimiskoosolekutel kui ka riiklike meetmete ettevalmistamine.

VII

Komisjon mitte üksnes ei hinnanud kõiki Euroopa tööstuse digiteerimise algatust käsitlevas teatises loetletud õigusakte, vaid tugevdas veelgi Euroopa tööstuse digiteerimise algatust sellistes ELi sõltumatuse seisukohast äärmiselt olulistes murrangulistes digitaaltehnoloogia põhivaldkondades nagu tehisintellekt.

Pärast gigabitiühiskonda käsitleva teatise vastuvõtmist on komisjon teinud ühenduvuse valdkonnas veelgi suuremaid jõupingutusi. Alates kontrollikoja lairibaühendust käsitleva eriaruande vastuvõtmisest 2018. aastal on komisjon jätkanud uute poliitika- ja regulatiivsete meetmete, samuti rahastamisprogrammide ja -vahendite väljatöötamist, et õhutada era- ja avaliku sektori investeeringuid väga suure läbilaskevõimega võrkudesse.

Kiire ja ülikiire lairibaühenduse kättesaadavus ELis kasvab jätkuvalt kiiresti.

ELi 2020. aasta ühenduvuseesmärgid on seotud kodumajapidamistega ning leitakse, et kodumajapidamiste ühendatuse näitajad, mida komisjon jälgib, peegeldavad hästi ühenduse kättesaadavust VKEdes, st valdavas enamikus ettevõtetes.

VIII

Esimene taane. Komisjon nõustub soovitusega toetada liikmesriike ja edastada paremini teavet ELi peamiste rahaliste vahendite kohta, mida saab Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse rakendamiseks kasutada.

Euroopa tööstuse digiteerimise algatuses võetud lähenemisviis on olnud liikmeriike poliitiliselt motiveerida, muu hulgas teabe vahetamise ja juhtimisraamistikus hea tava arutamise kaudu. Komisjon kavatseb veelgi suurendada teadlikkust võimalikust toetusest ja jätkab ametliku taotluse korral liikmesriikide toetamist struktuurireformi tugiteenistuse kaudu.

Teine taane. Komisjon nõustub kontrollikoja soovitusega määratleda ühised tulemusnäitajad rakendamise hindamiseks liikmesriikides ja ELi tasandil. Selleks täpsustab ta ühist metoodikat ja ühiseid näitajaid, milles on spetsiaalselt kokku lepitud liikmesriikide digiteerimise seire ja aruandluse raamistikus.

Komisjon nõustub kontrollikoja soovitusega tagada süsteem, millega jälgida ELi rahaliste vahendite kulutamist jagatud eelarve täitmise alusel selliste oluliste algatuste puhul, mida ei ole programmitöö perioodi alguses kehtestatud, kui komisjoni hinnangul on selline kohandamine vajalik.

Programmitöö perioodil 2021–2027 hõlmab struktuurifondide seire süsteem asjakohaseid näitajaid rahaliste eraldiste, väljundite ja tulemuste kohta kõikide Euroopa tööstuse digiteerimise algatusega seotud tegevuste puhul, mida saab ühtekuuluvuspoliitika alusel toetada.

Kolmas taane. Komisjon nõustub soovitusega Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku raamistiku kohta alates 2021. aastast, nagu on määratletud digitaalse Euroopa programmi artikli 16 lõigetes 2 ja 3. Komisjon töötab koos liikmesriikidega sellist raamistikku välja programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määruse raames.

Neljas taane. Komisjon nõustub soovitusega ja kavandab mitmesuguseid meetmeid, et toetada liikmesriikide jõupingutusi lairibaühenduse asjakohase taseme saavutamisel, näiteks:

 • lairibaühenduse investeeringuid käsitlevate suuniste ajakohastamine, mis on kavas lõpule viia varsti pärast mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 vastuvõtmist;
 • lairibaühenduse asutuste võrgustiku tegevuse elavdamine, muu hulgas iga-aastase ELi lairibaühenduse auhinnakonkursi kaudu, mille eesmärk on jagada head tava;
 • digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) seireraamistiku pidev järkjärguline uuendamine, mis hõlmab asjakohaseid ELi algatusi ja eesmärke kajastavaid uusi olulisi näitajaid. Komisjon arutab DESI ajakohastamist elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ameti (BEREC), sidekomitee (COCOM), digitaalse ühtse turu strateegiarühma ja Eurostatiga, et teha järkjärgulisi edusamme, alustades sellistest peamistest avalike teenuste osutajatest nagu koolid ja haiglad.

Sissejuhatus

Tööstusest 1.0 tööstuseni 4.0 – Euroopa tööstuse digiteerimine

Ühine vastus punktidele 1–18

2015. aastal vastu võetud digitaalse ühtse turu strateegia kolmanda samba eesmärk on „digitaalmajanduse kasvupotentsiaali maksimeerimine“ ja see hõlmab kõiki olulisi hoobasid tööstuse digiteerimise tõhustamiseks. Kuigi algatuse lähtepunkt oli töötlev tööstus, kus oli selge vajadus digiteerimise järele, võetakse Euroopa tööstuse digiteerimise algatuses arvesse digiteerimise vajalikkust kõikide sektorite ettevõtetes, sealhulgas turismi- ja loomesektoris (tekstis edaspidi „tööstus“).

Vähem kui aasta pärast digitaalse ühtse turu strateegia vastuvõtmist tegi komisjon ettepanekud konkreetsete meetmete ja oluliste investeeringute kohta, millega kindlustada digitaalse ühtse turu strateegia tööstus- ja innovatsioonimõõdet. Kõnealune teatis võimaldas komisjonil kiiresti kaasata liikmesriigid ja erasektori ELi majanduse digiteerimisega seotud tegevusse, samateemaline määrus seevastu oleks rohkem aega võtnud.

Euroopa tööstuse digiteerimise algatusega kehtestati poliitikameetmed eesmärgiga kasutada ära toodete, protsesside ja ärimudelite digitaalsete uuendustega loodav lisaväärtus. Lisaks pakutakse Euroopa tööstuse digiteerimise algatuses välja mitu olulist tehnoloogiavaldkonda, millesse EL peab juhtpositsiooni saavutamiseks investeerima, samuti partnerlustel, platvormidel ja ökosüsteemidel põhinev lähenemisviis.

Euroopa tööstuse digiteerimise algatus tugineb komisjoni muudele algatustele, millega soodustatakse maailmatasemel võrgutaristuid, näiteks gigabitiühiskonnale. Gigabitiühenduvus võimaldab andmetel liikuda ning inimestel sõltumata oma asukohast koos töötada ja pääseda juurde teenustele ja kaupadele, samuti võimaldab see internetti ühendada rohkem asju.

Algatuses on üksikasjalikult kirjeldatud otsese eelarve täitmise korral kasutatavaid ELi rahalisi vahendeid, mida tuleb prioriteetseks pidada,57 ning seda, kui suuri jõupingutusi tuleb nii erasektoril kui ka riigi ja piirkondlikul tasandil finantsvõimenduseks vajalikeks ELi otseinvesteeringuteks teha, mingit konkreetset rahastamisallikat kohustuslikuks siiski tegemata.

Tähelepanekud

26

Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse üldeesmärk on anda visioon ja kehtestada üldine raamistik. Euroopa tööstuse digiteerimist käsitlevas teatises täpsustas komisjon meetmed, mis tuleb 2020. aastaks võtta, koos sihtarvude ja mõõdikutega, eelkõige teadusuuringute ja innovatsiooni toetamise valdkonnas. Täpsemalt kehtestas komisjon Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse eesmärkidele vastava liikmesriikide digiteerimise seire raamistikus riigipõhise seire ja aruandluse ühise metoodika ja ühised näitajad.

28

Ergutades liikmesriike, piirkondi ja erasektorit investeeringuid tegema, osutas komisjon ELi otseinvesteeringute võimendustegurina vajalike jõupingutuste suurusjärgule, tegemata siiski kohustuslikuks mingit konkreetset rahastamisallikat. Samuti julgustati kasutama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid. Sellega seoses märgib komisjon, et rakenduskavad olid piisavalt paindlikud ja hõlmasid piisavalt investeeringuid nii digitaalse innovatsiooni keskuste funktsioonide kui ka VKEde digiteerimise ja neis digitaaltehnoloogiate uuendusliku kasutuselevõtmise jaoks. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide puhul tugevdatakse programmitöö perioodil 2021–2027 digiteerimise rolli eelkõige läbi spetsiaalse erieesmärgi „kasutada hüvesid, mida saavad digitaliseerimisest kodanikud, ettevõtjad ja valitsused“58. Samuti moodustab digiteerimine lahutamatu osa arukast spetsialiseerumisest, mis on selle erieesmärgi tõhusat ja tulemuslikku rakendamist võimaldav tingimus ja osa laiemast seireraamistikust.

30

DESI ja selle riigiprofiilid on vahendid, mida komisjon kasutab digivaldkonna arengu seireks liikmesriikides. Aruanded on oma laadilt faktilised.

DESI-le ja selle riigiprofiilidele tugineb Euroopa poolaasta protsess, mille raames antakse riigipõhiseid soovitusi. Nendes soovitustes pakutakse liikmesriikidele rakendamiseks välja mitmeid meetmeid.

33

Komisjon viis läbi mitmesugust tegevust, et toetada liikmesriikide jõupingutusi oma tööstust käsitleva strateegia väljatöötamisel, sealhulgas tavade ja kogemuste vahetamine, hoolimata pehmel õigusel põhineva lähenemisviisi piiratusest. Selles raamistikus on komisjon keskendunud liikmesriikide vahel positiivsete kogemuste vahetamisele. Kuigi negatiivseid kogemusi ei jäetud sõnaselgelt välja, ei tutvustanud ükski liikmesriik selliseid kogemusi ega jaganud neid teistega komisjoni pakutud sihtotstarbelistes raamistikes.

34

Komisjon on pöördunud liikmesriikide poole, kes on kooskõlas kokkulepitud juhtimissüsteemiga Euroopa tööstuse digiteerimise algatuses peamised koostööpartnerid. Kahel juhul on komisjon isegi teavitanud liikmesriike Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamisest, näiteks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid käsitlevat riigipõhist teavet sisaldavas aruandes (https://ec.europa.eu/futurium/en/content/digitising-european-industry-catalogue-initiatives) või kui volinik Gabriel kirjutas 13 riigi asjaomastele ministritele, et õhutada digitaalse innovatsiooni keskuste täiendavat toetamist nende riikides ja piirkondades, mis hõlmas ERFi kasutamise võimalust.

Ühtlasi on komisjon pakkunud tehnilist abi ja korraldanud seminare Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames, et suurendada korraldusasutuste teadlikkust Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse prioriteetidest, ning rõhutanud võimalust kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest antavat tehnilist abi.

35

Komisjon on seisukohal, et mitmed Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise valdkondlikud eesmärgid on ELi ettevõtete digiteerimisel asjakohased, näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale juurdepääsu, selle tehnoloogia kasutamise ning kvaliteedi parandamine (2. valdkondlik eesmärk), teaduse, tehnoloogilise arendustegevuse ja innovatsiooni edendamine (1. valdkondlik eesmärk), VKEde konkurentsivõime suurendamine (3. valdkondlik eesmärk), energia ja liikuvus (4. ja 7. valdkondlik eesmärk)59.

11. valdkondliku eesmärgi raames võib toetada riigiasutuste ja sidusrühmade institutsioonilist suutlikkust ning avaliku halduse reforme mitmesugustes valdkondades, seeläbi annab see ka panuse komisjoni eri algatustesse ja eelkõige Euroopa poolaasta raames esitatud riigipõhistes soovitustes kindlaks tehtud avaliku halduse reformidega seotud probleemide lahendamisse. Programmitöö perioodil 2014–2020 oli oluline roll 2013. aasta riigipõhistel soovitustel ja haldusreformiga seotud konkreetsetel investeerimisprioriteetidel, mis tehti kindlaks komisjoni talituste seisukohavõttudes.

36

Euroopa poolaasta ja riigipõhised soovitused on peamised vahendid, millega antakse liikmesriikidele soovitusi, sealhulgas seoses nende digitaalse konkurentsivõimega DESI alusel.

Analüütilisest seisukohast oleks aga keeruline teha DESI jaoks kogutud andmete põhjal selgelt kindlaks tulemuslikkuses esinevate lõhede täpsed tekitajad ja põhjused ning seega soovitada asjakohaseid meetmeid olukorra parandamiseks.

Peale selle on Euroopa tööstuse digiteerimise algatusega kehtestatud juhtimisraamistik, et hõlbustada teabe vahetamise ja abi andmise võimalusi liikmesriikide vahel ja komisjoniga nii üldiselt kui ka kahepoolselt. See hõlmas ka struktuurireformi tugiteenistuse esitlusi.

Ühtlasi on komisjon esitanud liikmesriikidele digitaalse innovatsiooni keskuste kohta spetsiaalseid lisadokumente ja pakkunud aruteluvõimalusi.

38

Euroopa tööstuse digiteerimise algatus on eri määral mõjutanud nii liikmesriikide kui ka Norra ja Šveitsi digiteerimisstrateegiaid. On mitu näidet organisatsioonide tugevdamisest, et neist saaksid programmi „Digitaalne Euroopa“ raames Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused või küberturvalisuse keskused. Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse juhtimise raames on liikmesriigid tugevdanud ka oma tehisintellekti strateegiat, mis on üks võtmetehnoloogia ELi tehnoloogilise sõltumatuse tagamiseks.

42

Komisjon ja liikmesriigid hindavad Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse edenemist DESI ja sihtotstarbeliste seiret käsitlevate uuringute kaudu, milles on erineva detailsusastmega käsitletud riiklikke ja piirkondlikke investeeringuid.

Liikmesriigid toetavad ulatuslikult digiteerimisalgatuste üldist seiret. Sellise seire tulemusel on seni saadud digiteerimisprotsessi kohta kogu ELis adekvaatseid hinnanguid poliitika kujundamiseks.

44

Komisjon käsitas programmi „Horisont 2020“ alusel antavate rahaliste vahendite suunamisel Euroopa tööstuse digiteerimise algatust prioriteetsena, eelkõige koondades spetsiifiliste digitaalse innovatsiooni keskuste, platvormide ja katseprojektide arendamise 2018.–2020. aasta tööprogrammis sihtvaldkonda „Euroopa tööstuse ja teenuste digiteerimine ja ümberkujundamine“ ning tagades tööprogrammi muudes osades lähedase arengu, et liikuda Euroopa tööstuse ja majanduse digiteerimiseks tehisintellekti ja tehnoloogiate kasutamise suunas. Programm „Horisont 2020“ põhineb muu hulgas tipptaseme ja mõju kriteeriumidel ning komisjon rõhutas piirkondliku kinnistamise mõõdet digitaalse innovatsiooni keskuste projektide tähtsuse suurendamiseks, juhtides samal ajal tähelepanu muude meetmete üldisele tööstusinnovatsiooni kontekstile60.

45

Komisjon märgib, et kõik kontrollikoja läbivaadatud projektid olid Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse seisukohast asjakohased.

48

Komisjon täheldab, et kuigi seiresüsteem Euroopa tööstuse digiteerimisega seotud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide digiteerimiskulutuste jälgimiseks oli paigas alates perioodi 2014–2020 algusest, oleks seda saanud parandada.

49

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide puhul tegi komisjon ettepaneku lisada programmitöö perioodiks 2021–2027 spetsiaalse erieesmärgi „kasutada hüvesid, mida saavad digitaliseerimisest kodanikud, ettevõtjad ja valitsused“. Struktuurifondide seire süsteem hõlmab asjakohaseid näitajaid rahaliste eraldiste, väljundite ja tulemuste kohta kõikide Euroopa tööstuse digiteerimisega seotud tegevuste puhul, mida saab ühtekuuluvuspoliitika alusel toetada.

Kokkuvõttes leiab komisjon, et võttes arvesse olulist lihtsustamist, mille komisjon perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika raamistikus läbi viis, et praegu välja pakutud seiresüsteem on asjakohane.

50

Euroopa tööstuse digiteerimise algatusega võttis komisjon kasutusele mõiste „digitaalse innovatsiooni keskused“, s.o ühtsed kontaktpunktid, mis võimaldavad ettevõtetel saada kasu uuenduslikest digitaalsetest võimalustest. Komisjon on digitaalse innovatsiooni keskuste kontseptsiooni edendanud ja rakendanud alates 2016. aastast ning selle kasutuselevõtmine liikmesriikides liigub kiirenevas tempos, eelkõige kavandatud programmi „Digitaalne Euroopa“ mõjul.

54

Lisaks organisatsioonide enda kinnitusele digitaalse innovatsiooni keskuse kriteeriumidele vastavuse kohta ja kataloogi lisamise kriteeriumide välisele kontrollimisele on komisjon korraldanud liikmesriikide esindajatega mitu seminari nii võimalike digitaalse innovatsiooni keskuste kindlakstegemiseks kui ka hilisemas etapis oma riigist pärit ja kataloogis registreerunud digitaalse innovatsiooni keskuste andmete täpsuse kontrollimiseks ja puuduvate digitaalse innovatsiooni keskuste kindlakstegemiseks.

55

Euroopa tööstuse digiteerimise algatusega on alates 2016. aastast ergutatud digitaalse innovatsiooni keskuste orgaanilist arengut programmi „Horisont 2020“ kohaste innovatsiooniprojektide ja muude toetusmeetmete alusel.

Komisjon tegi programmi „Digitaalne Euroopa“ ettepaneku määrusena, et teha kohustuslikuks vahendid, kriteeriumid ja näitajad, mis võimaldaksid süstemaatiliselt kasutusele võtta Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku, millesse komisjon koos liikmesriikide ja piirkondadega kaasinvesteerib.

59

Seoses digitaalse innovatsiooni keskusi käsitleva parima tava vahetamisega soovib komisjon rõhutada, et ta on suunanud sellise edendamise peamiselt digitaalse innovatsiooni keskustele endile. Komisjoni korraldatud seminarid olid väga populaarsed, sealhulgas piirkondade ja linnade nädala jooksul korraldatud seminarid, millest võttis osa arvukalt korraldusasutusi. Paljud keskused soovisid tutvustada, kuidas nad digitaalse innovatsiooni keskuse funktsioone täidavad. Mitte kõik digitaalse innovatsiooni keskuste programmide kavandamises osalenud poliitikakujundajad ei olnud aga nendest seminaridest teadlikud.

Seepärast koostab komisjon praegu praktilist käsiraamatut ja head tava piirkondlikele ja riiklikele ning aruka spetsialiseerumise strateegiate (RIS3) rakendamises osalevatele poliitikakujundajatele. Kavand on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66604 ja seda on jagatud liikmesriikidega eesmärgiga saada neilt märkusi, et lõplik versioon oleks nende jaoks võimalikult kasulik. Liikmesriikidel paluti jagada seda juhendit poliitikakujundajatega, samuti reklaamitakse seda piirkondade ja linnade nädala jooksul.

62

Digitaalse innovatsiooni keskuste toetamiseks kavandatud mitmesuguste tegevuste seas rõhutab komisjon programmist „Horisont 2020“ toetatavate innovatsioonimeetmete rolli digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku orgaanilises arengus. Alates 2016. aastast digitaalse innovatsiooni keskuste alal saadud kogemuste põhjal on digitaalse innovatsiooni keskuste kontseptsioon esitatud programmis „Digitaalne Euroopa“, millega kooskõlastatakse ja koordineeritakse digitaalse innovatsiooni keskuste arengut üle ELi, tuginedes toetusele, mida liikmesriigid digitaalse innovatsiooni keskustele pakuvad.

Kataloog koostati ülevaatena digitaalse innovatsiooni keskustest liikmesriikide ja teiste digitaalse innovatsiooni keskuste jaoks, ilma seosteta mis tahes rahastamisega ja keskuste enda kinnituse põhjal. Sellega seoses märgib komisjon, et kataloog teenis oma eesmärki.

63

Nii era- kui ka avalik sektor on üle ELi välja töötanud mitu digitaalse küpsuse hindamise rakendust, millel on sageli erinevad eesmärgid, nagu potentsiaalsete klientide ligimeelitamine, VKEde teadlikkuse suurendamine digitaalsetest võimalustest või konkreetsete digitaalse küpsusega seotud küsimuste lahendamine.

Vahendite ja metoodika mitmekesisus mõjub digitaalsetele ökosüsteemidele hästi. Programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määruse jaoks kavandab komisjon aga digitaalse küpsuse hindamise ühtse metoodika väljatöötamist ja kasutamist, tuginedes praeguste digitaalse innovatsiooni keskuste digitaalse küpsuse mõõtmisel saadud kogemustele. Sellega tagatakse tasakaalustatud liikumine määruses kehtestatud programmi eesmärkide suunas, kuid see ei takista muudel organisatsioonidel töötada välja kohandatud digitaalse küpsuse hindamise rakendusi väljaspool programmi „Digitaalne Euroopa“.

64

Programmi „Horisont 2020“ raames rahastatavate digitaalse innovatsiooni keskuste projektidega toetatakse üliinnovatiivseid eksperimente, mida saaks korrata, kui need pärast projekti lõppemist turule viia. Siinkohal ei leia komisjon, et programmi „Horisont 2020“ raames pakutavaid digitaalse innovatsiooni keskuste projektide teenuseid kasutanud ja teerajajatena tegutsenud 2000 väga innovatiivse VKE tulemused oleksid kogu majanduse digiteerimisse tehtud avaliku ja erasektori investeeringute tulemuste (nt IKT-kulutuste) suhtes representatiivsed.

Seoses osaliselt või täielikult liikmesriikide ja piirkondade rahastatud digitaalse innovatsiooni keskustega tuletab komisjon meelde, et Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse puhul puuduvad regulatiivsed volitused kohustada liikmesriike esitama riiklike/piirkondlike digitaalse innovatsiooni keskuste saavutuste kohta võrreldavaid aruandeid. Mõni liikmesriik on aga kehtestanud seiresüsteemi, isegi kui neid konkreetseid arvandmeid ELi tasandil täiendavalt ei koondata.

Selline aruandlus on aga ette nähtud programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määrusega. Kõnealune komisjoni ettepanek järgmiseks programmitöö perioodiks sisaldab esialgset loetelu kohustuslikest tulemuslikkuse põhinäitajatest, mille kohta programmi „Digitaalne Euroopa“ alusel toetust saavad digitaalse innovatsiooni keskused peavad aru andma. Lisaks töötab komisjon välja suunised selle kohta, kuidas jälgida ja hinnata digitaalse innovatsiooni keskusi ning nende panust ettevõtete, piirkondade ja liikmesriikide digiüleminekusse.

65

Komisjon mitte üksnes ei hinnanud kõiki Euroopa tööstuse digiteerimise algatust käsitlevas teatises loetletud õigusakte kooskõlas aasta enne Euroopa tööstuse digiteerimise algatust vastu võetud digitaalse ühtse turu strateegiaga, vaid tugevdas veelgi Euroopa tööstuse digiteerimise algatust sellistes ELi sõltumatuse seisukohast äärmiselt olulistes murrangulistes digitaaltehnoloogia põhivaldkondades nagu tehisintellekt. 2018. aastal esitas komisjon ambitsioonika strateegia tehisintellekti kohta ja algatas 2020. aasta veebruaris valge raamatuga tehisintellekti käsitleva konsultatsiooni. Need võivad olla esimesed sammud sihtotstarbelise õigusalase tegevuse suunas, et tagada inimkeskne ja eetiline ELis valmistatud tehisintellekt, võttes arvesse kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma mitmesuguseid väljaandeid alates 2018. aastast.

Kuna Euroopa tööstuse digiteerimise algatuses tunnistati, et eeltingimus on maailmatasemel digitaristu olemasolu, käivitas komisjon selle tagamiseks sihtotstarbelised algatused, nagu gigabitiühiskonda käsitlev teatis.

73

Komisjon soovib rõhutada, et ootuste kohaselt jätkub lairibaühenduse kättesaadavuse ja kasutamise kiire areng, sest ka ülikiirete võrkudega hõlmatud kodumajapidamiste osakaal on kasvuteel (juba üle 68 %) ja teenuseid on hakatud pakkuma. Eelduste kohastelt aitavad sellele suundumusele kaasa ka uued lairibaühenduse kasutuselevõtmist toetavad meetmed paljudes liikmesriikides.

Peale selle näitavad 2019. aastat käsitlevad DESI andmed, et ELi keskmist ületab 19 liikmesriiki, kellest osa on saavutanud juba üle 90 % ja üksikud 100 % kiirete lairibateenuste kättesaadavuse eesmärgist tänu püsiühendustehnoloogiatele (VDSL, VDSL2 vektoreerimine, FTTP, DOCSIS 3.0, DOCSIS 3.1). Samuti näitab DESI ühenduvusaruanne, et 4G teenustega on hõlmatud 99,4 % Euroopa territooriumist. Ühtlasi juhib Euroopa Komisjon tähelepanu sellele, et nii NGA teenuste leviala kui ka kasutuselevõttu tõhustatakse lisameetmetega, tulenevalt COVID-19 kriisi tõttu oluliselt suurenenud vajadusest ühenduvuse järele, ning see omakorda parandab 2020. aasta lõpuks ootuste kohaselt enamiku, kui mitte kõigi liikmesriikide positsiooni.

75

Komisjon juba annab 5G vaatluskeskuse kaudu aru 5G võrgu kasutuselevõtmisest ja esitab muud seotud teavet. Kuna 5G kasutuselevõtmine Euroopas hoogustub, keskendub komisjon oma aruandluses üha enam 5G teenuste tegelikule kättesaadavusele ja võrgutaristu kasutuselevõtmisele.

77

Komisjon märgib, et ta annab lairibaühenduse toetusmeetmete kavandamises ja rakendamises osalevatele avaliku sektori asutustele pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku kaudu regulaarselt riigiabi käsitlevaid suuniseid. Peale selle annab komisjon liikmesriikidele jätkuvalt üksikasjalikke suuniseid riigiabieeskirjadekohase eelteatamise kontekstis.

Lisaks lõi konkurentsi peadirektoraat sihtotstarbelise platvormi – e-riigiabi WIKI –, kus liikmesriigid saavad esitada küsimusi üldise grupierandi määruse ja riigiabi raamistiku rakendamise kohta.

Samuti annab komisjon suuniseid oma riigiabijuhtumite lahendamise praktika kaudu. Siiski algatas komisjon 2020. aasta juunis lairibataristu kasutuselevõtmisega seotud riigiabieeskirjade ametliku hindamise, et analüüsida, kuidas lairibaühendust käsitlevad suunised seni toiminud on. Kõnealune hindamine on alus edasistele meetmetele, mida komisjoni võib otsustada võtta, kui peetakse vajalikuks lairibataristu kasutuselevõtmisega seotud kehtivad riigiabieeskirjad läbi vaadata.

78

10. selgituses kirjeldatud 2020. aasta ühenduvuseesmärgid käsitlevad kodumajapidamisi. Kodumajapidamiste ühendatuse näitajad, mida komisjon jälgib, peegeldavad aga hästi ühenduse kättesaadavust VKEdes.

Järeldused ja soovitused

79

Komisjon tunnistab, et arvesse tuleb võtta aega, mida liikmesriigid vajavad piisava eelarvega riikliku digiteerimisstrateegia väljatöötamiseks.

Samuti on komisjon oma hinnangul täitnud riiklikele algatustele tuginedes paljud eesmärgid, hoolimata pehmel õigusel põhineva lähenemisviisi piiratusest. Riigipõhises seires tunnistas komisjon, et digiteerimisel saavutatud edu tase on liikmesriigiti erinev.

Komisjon leiab, et alates programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määruse ettepanekust on riiklikud digiteerimisalgatused edenenud kiirenevas tempos: praegu valmistuvad kõik liikmesriigid valima oma riigis potentsiaalseid digitaalse innovatsiooni keskusi.

80

Üldise raamistiku loob Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse üldeesmärk – suurendada ELi konkurentsivõimet digitaaltehnoloogiate valdkonnas ja tagada, et kõik Euroopa ettevõtted, olenemata suurusest, sektorist ja asukohast saavad digitaalsetest uuendustest täit kasu, et luua suurema väärtusega tooteid, parandada oma protsesse ja kohandada oma ärimudeleid. Välja pakuti ka erieesmärgid ja konkreetsed meetmed ning sihiks seati kaasata järgmise viie aasta jooksul ligi 50 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid, samuti uuritakse ja kohandatakse vajaduse korral õigusraamistikku ja intensiivistatakse digiajastu oskuste ja kvaliteetsete töökohtade valdkonnas tehtava töö koordineerimist.

Komisjon kavandas need investeeringud astmelauana, mis mõjutaks digitaalsete uuenduste arendamist ja kasutuselevõtmist kogu ELis. Need on toetanud teadlikkuse suurendamist Euroopa juhtpositsioonist digiteerimise valdkonnas ja aidanud sellest ajast saadik tugevdada digiprioriteete, eelkõige mitmes programmis. Samuti tegi komisjon konkreetse ettepaneku programmi „Digitaalne Euroopa“ kohta, et arendada Euroopa digisuutlikkust.

Peale selle leiab komisjon, et ta on julgustanud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite eraldamist ühiskonna ja majanduse digiteerimiseks, mida tõendavad ka mitmed asjakohased eesmärgid nii perioodi 2014–2020 õiguslikus aluses kui ka perioodi 2021–2027 käsitlevas ettepanekus.

Tehtud on konkreetseid jõupingutusi, nimelt on korraldusasutustele kättesaadavad teabeportaalid ja tehniline abi ning toimunud on mitmesugused seminarid (eelkõige piirkondade ja linnade nädala raames korraldatud seminarid, kus osalesid korraldusasutused) ja sihtotstarbelised koosolekud. Liikmesriikidega on eri tasanditel jagatud ka mitut suunisdokumenti ning ootusi eelkõige seoses digitaalse innovatsiooni keskuste toimimise või ilma digitaalse innovatsiooni keskuseta piirkondade mobiliseerimisega, et nad koonduksid ja teeksid investeeringuid mentorlusprogrammide kaudu.

Samuti on toetusmeetmed komisjoni hinnangul üha enam mõjutanud liikmesriike käivitama riiklikke digiteerimisalgatusi või -meetmeid ning valmistama ette potentsiaalseid Euroopa digitaalse innovatsiooni keskusi, hoolimata pehmel õigusel põhineva lähenemisviisi piiratusest.

1. ja 2. soovitus. Rahastamine

1. Komisjon nõustub soovitusega pakkuda liikmesriikidele toetust.

Euroopa tööstuse digiteerimise algatuses võetud lähenemisviis on olnud liikmeriike poliitiliselt motiveerida, muu hulgas teabe vahetamise ja juhtimisraamistikus hea tava arutamise kaudu. Komisjon kavatseb veelgi suurendada teadlikkust võimalikust toetusest ja jätkab ametliku taotluse korral liikmesriikide toetamist struktuurireformi tugiteenistuse kaudu.

2. Komisjon nõustub soovitusega paremini teavitada Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse rakendamiseks kättesaadavatest põhilistest ELi rahalistest vahenditest, eelkõige esitades teavet peamiste rahastamisvõimaluste kohta.

81

Komisjon nõustub, et digiteerimist on vaja üle ELi üksikasjalikumalt jälgida ning koguda kvaliteetseid andmeid, mis on majandusteadlaste jaoks juba mitu aastakümmet olnud pikaajaline teadusuuringute prioriteet.

Lisaks DESI-le on komisjon riiklike digiteerimisalgatustega saavutatud edu hindamiseks käivitanud tihedas koostöös liikmesriikidega sihtotstarbelised seiret käsitlevad uuringud.

Sellega seoses on komisjon saanud hinnata üle ELi tehtud investeeringute suurusjärku, näiteks investeerisid liikmesriigid 2019. aastal ligi 3 miljardit eurot,61 kooskõlas Euroopa tööstuse digiteerimist käsitleva teatisega.

Kuigi praegune seiresüsteem ei võimalda igakülgset ja täiesti täpset seiret, näitab see, et 50 miljardi euro suurune eesmärk täidetakse.

Nagu eespool märgitud, pööratakse 2020. aastale järgneval ajal digiteerimisele suuremat tähelepanu, kehtestades tulevaste ühtekuuluvuspoliitika vahendite kohta usaldusväärse näitajate süsteemi. Need näitajad annavad kindlaid arvandmeid, mille põhjal on võimalik projektidest teavitada ja neid selgelt kindlaks teha.

3. ja 4. soovitus. Seire

3. Komisjon nõustub selle soovitusega.

2016. aastal vastu võetud Euroopa tööstuse digiteerimise algatusega toodi digiteerimine 2020. aastale järgnevas ühtekuuluvuspoliitika õigusraamistikus veelgi enam tähelepanu keskmesse. See süsteem hõlmab sihtotstarbelist erieesmärki, digiteerimisvaldkonnas toimuva sekkumise kategooriaid (010, 011, 012, 013) ning sihtotstarbelisi väljundi- ja tulemusnäitajaid (RÜV 12, 13, 14 ja RÜT 11, 12, 13, 14). Need näitajad loovad usaldusväärse aluse, mille põhjal jälgida ühtekuuluvuspoliitika panust ELi digiteerimiseesmärkide täitmisse.

Komisjon on seisukohal, et kindel sekkumise kategooriate ja näitajate raamistik kogu programmitöö perioodiks tagab õiguskindluse, aitab saavutada lihtsustamise eesmärke ning vähendab programmi haldajate ja toetusesaajate halduskoormust. Komisjon tunnistab aga, et kui ühtekuuluvuspoliitikast toetatavate tegevuste ulatus või liidu poliitilised prioriteedid oluliselt muutuvad, võib tekkida vajadus sekkumise kategooriaid muuta. Komisjoni ettepanekuga ühissätete määruse kohta nähakse ette võimalus muuta delegeeritud õigusaktiga määruse 1. lisa (milles on loetletud sekkumise kategooriad), kui selline kohandamine on komisjoni hinnangul vajalik.

4. Komisjon nõustub kontrollikoja soovitusega määratleda ühised tulemusnäitajad ja kavandatud tulemuste sihtväärtused rakendamise hindamiseks liikmesriikides ja ELi tasandil. Selleks täpsustab ta ühist metoodikat ja ühiseid näitajaid, milles on spetsiaalselt kokku lepitud liikmesriikide digiteerimise seire ja aruandluse raamistikus.

82

Alates 2016. aastast on Euroopa tööstuse digiteerimise algatusega ergutatud digitaalse innovatsiooni keskuste orgaanilist alt-üles arengut ning sellel on olnud teatav mõju. Digitaalse innovatsiooni keskuste arendamist toetavate innovatsioonimeetmete prioriseerimisega programmi „Horisont 2020“ raames tegi komisjon koos liikmesriikidega ettevalmistusi kavandatud programmi „Digitaalne Euroopa“ jaoks, et parandada Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste arendamise kooskõlastamist ja koordineerimist üle Euroopa.

Komisjon märgib, et eelkõige pärast programmi „Digitaalne Euroopa“ ettepanekut on digitaalse innovatsiooni keskuste kontseptsioon hakanud liikmesriikides kiiremini levima, mida tõendab nii liikmesriikide osalemine regulaarsetel koordineerimiskoosolekutel kui ka riiklike meetmete ettevalmistamine.

Lähenemisviis, mille komisjon Euroopa tööstuse digiteerimise algatuses võttis, on toetada programmi „Horisont 2020“ raames rahastatavate digitaalse innovatsiooni keskuste projektidega üliinnovatiivseid eksperimente, mida saaks korrata, kui need pärast projekti lõppemist turule viia. Sellega seoses ei leia komisjon, et programmi „Horisont 2020“ kohaste digitaalse innovatsiooni keskuste projektide tulemused on avaliku ja erasektori investeeringutest rahastatava üldise digiteerimistegevuse suhtes representatiivsed.

Seoses osaliselt või täielikult liikmesriikide ja piirkondade rahastatud digitaalse innovatsiooni keskustega tuletab komisjon meelde, et Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse puhul puuduvad regulatiivsed volitused kohustada liikmesriike esitama riiklike/piirkondlike digitaalse innovatsiooni keskuste saavutuste kohta võrreldavaid aruandeid. Mõni liikmesriik on aga kehtestanud seiresüsteemi, isegi kui neid konkreetseid arvandmeid ELi tasandil täiendavalt ei koondata. Selline aruandlus on aga ette nähtud programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määrusega.

Programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määruse näol on tegemist olulise edasiminekuga Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste kasutuselevõtmises ja neist tervet ELi hõlmava võrgustiku moodustamises, seega keskendutakse selles selgelt kogu ELi ettevõtete suutlikkusele minna üle digitaaltehnoloogiale. Programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määrusega antakse volitused kehtestada koos kaasrahastamise nõuetega vahendid, valikukriteeriumid, seire ja näitajad.

5.–7. soovitus. Digitaalse innovatsiooni keskused

5. Komisjon nõustub soovitusega võtta vastu kriteeriumid Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste valimiseks alates 2021. aastast.

Koostöös liikmesriikidega töötab komisjon programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määruse raames juba välja kõnealuseid valikukriteeriume ja asjaomast protsessi, nagu ka kontrollikoda on tunnistanud.

6. Komisjon nõustub soovitusega määratleda minimaalne arv Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste teenuseid alates 2021. aastast.

Selline minimaalne arv teenuseid on määratletud programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määruse ettepanekus. Välja töötatakse tulemus- ja väljundinäitajaid programmi tulemuslikkuse ja tõhususe jälgimiseks.

7. Komisjon nõustub soovitusega töötada kavandatud programmi „Digitaalne Euroopa“ raames välja Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste tegevuse väljundite ja tulemuste jälgimise ühtne raamistik.

Programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitleva määruse ettepanek järgmiseks programmitöö perioodiks sisaldabki esialgset loetelu kohustuslikest tulemuslikkuse põhinäitajatest, mille kohta programmi „Digitaalne Euroopa“ alusel toetust saavad Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused peavad aru andma. Lisaks töötab komisjon välja suunised selle kohta, kuidas jälgida ja hinnata Euroopa digitaalse innovatsiooni keskusi ning nende panust ettevõtete, piirkondade ja liikmesriikide digiüleminekusse. Komisjon kavatseb avaldada kõnealused suunised enne 2020. aasta lõppu.

83

Komisjon soovib juhtida tähelepanu mitte üksnes oma tööle seoses sobiliku õigusraamistiku tagamisega, vaid ka seoses Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse täiendava tugevdamisega sellistes ELi sõltumatuse seisukohast äärmiselt olulistes murrangulistes digitaaltehnoloogia põhivaldkondades nagu tehisintellekt.

Seoses gigabitiühiskonda käsitleva teatisega märgib komisjon, et kuigi kõik liikmesriigid ei täida strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke, jõuavad mitmed neist sellele lähedale ja paljud liikmesriigid teevad juba suuri edusamme 2025. aasta eesmärkide suunas liikumisel. Ka COVID-19 kriisi tulemusel on paljudes liikmesriikides käivitatud uusi algatusi, mille eesmärk on kasutuselevõtmist kiirendada.

Komisjon jälgib spetsiaalselt lairibaühenduse (92 %) ja kiire lairibaühenduse (44 %) kasutuselevõtmist ettevõtetes ja ettevõtete rahulolu oma lairibaühendusega ning koostab selle kohta aruandeid.

8. ja 9. soovitus. Lairiba

8. Komisjon nõustub soovitusega avaldada kiire lairibaühenduse investeeringute juhend ja täidab seda soovitust järgmiselt.

Lairibaühenduse investeeringuid ja riigiabi käsitleva uue juhendi avaldamisega antakse suuniseid selliste projekti koostamiseks ja elluviimiseks, millega toetatakse lairibaühenduse kasutuselevõtmist kooskõlas ELi 2025. aasta eesmärkidega, sealhulgas 100 Mbit/s kättesaadavusega. Juhendis viidatakse kõikidele ELi rahastamisprogrammidele ja -vahenditele, mida uues mitmeaastases finantsraamistikus saab kasutada, ning esitatakse ülevaade peamistest arengusuundadest riigiabi valdkonnas.

Niipea kui juhend valmib, tutvustatakse seda mitmel esitlusel ja arutelul lairibaühenduse asutuste võrgustiku liikmetega, et toetada lairibaühendust käsitlevate meetmete kavandamist ja rakendamist ning soodustada hea tava levitamist.

Seni on komisjon juba avaldanud uue juhendi „Facing the challenges of broadband deployment in rural and remote areas“ (Maapiirkondades ja äärealadel lairibaühenduse kasutuselevõtmise probleemide lahendamine, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-handbook-facing-challenges-broadband-deployment-rural-and-remote-areas), mis täiendab kiire lairibaühenduse investeeringute juhendit mittetehnilises keeles koostatud ja hea tava valikut sisaldava dokumendina.

7. jaanuaril 2019 algatas komisjon kooskõlas oma parema õigusloome suunistega eeskirjade läbivaatamise. Juhend ei hõlma aga pooleliolevast toimivuskontrollist või eespool nimetatud lairibaühenduse valdkonnas antava riigiabi suuniste hindamisest tulenevaid võimalikke muudatusi riigiabi raamistikus, kui juhend avaldatakse enne nende lõpuleviimist, nagu kavas on.

Peale selle jätkab komisjon lairibaühenduse asutuste võrgustikus osalevatele avaliku sektori asutustele riigiabieeskirjade kohta regulaarsete suuniste andmist, nagu on kirjeldatud eriaruandes nr 12/2018 „Lairibaühendus ELi liikmesriikides“.

9. Komisjon nõustub soovitusega kohandada ja tugevdada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkide saavutamise jälgimise ja aruandluse raamistikku.

Komisjon on kehtestanud kõikehõlmava seireraamistiku ning annab digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi aruannetes igal aastal aru liikmesriikide edusammudest digitaalmajanduse ja -ühiskonna suunas liikumisel.

Lairibaühendust käsitlevate näitajate peamine teabeallikas on uuring lairibaühenduse kohta Euroopas, mis põhineb telekommunikatsioonivõrgu operaatorite, reguleerivate asutuste ja asjakohaste ministeeriumide iga-aastasel uuringul.

Seoses eesmärgiga 4 on komisjon alates 2011. aastast esitanud aruandeid FTTP kättesaadavuse kohta kodudes, mis peegeldab hästi üldist kättesaadavust sotsiaal-majanduslikes keskustes. Iga sotsiaal-majandusliku keskuse gigabitiühenduvuse kohta eraldi praegu aruandeid ei esitata. Komisjon algatab arutelu elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ameti (BEREC), sidekomitee (COCOM), digitaalse ühtse turu strateegiarühma ja Eurostatiga, et teha järkjärgulisi edusamme, alustades sellistest peamistest avalike teenuste osutajatest nagu koolid ja haiglad.

Väga suure läbilaskevõimega lairiba püsivõrgu leviala kohta (eesmärk 5) hakkas komisjon aruandeid esitama 2020. aastal ja need sisalduvad ka 2020. aasta DESI aruandes.

Eesmärgi 6 puhul esitas komisjon aruande 5G valmiduse kohta 2019. ja 2020. aasta DESIs. Järgmises lairibaühenduse uuringus, mis viiakse läbi 2020. aasta neljandas kvartalis, kogutakse andmeid 5G leviala kohta ja need esitatakse 2021. aasta DESI aruandes.

Peale selle annab komisjon liikmesriikidele jätkuvalt üksikasjalikke suuniseid riigiabieeskirjade kohase eelteatamise kontekstis, oma sihtotstarbelisel platvormil, e-riigiabi WIKIs ja konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil.

Auditirühm

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud teemasid. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärk maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Selle tulemusauditi tegi ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse tehtud investeeringute kuluvaldkondade eest vastutav II auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Iliana Ivanova. Auditit juhtis kontrollikoja liige Iliana Ivanova. Teda toetasid kabinetiülem Mihail Stefanov, kabineti nõunik James Verity, valdkonnajuht Niels‑Erik Brokopp, auditijuht Paolo Pesce, auditijuhi asetäitja Rafal Gorajski ning audiitorid Dieter Böckem, Mariya Byalkova, Francisco Carretero Llorente, Zuzana Gullova, Kristina Maksinen, Janka Nagy‑Babos, Rene Reiterer ja Nikolaos Zompolas.

COVID-19 pandeemia ja rangete piirangute tõttu ei olnud võimalik auditirühma pildistada.

Järelmärkused

1 Lisateave tööstuse 4.0 eri komponentide kohta on esitatud mõistete all.

2 Näiteks PwC: „Opportunities and Challenges of the industrial internet” (2015) ja Boston Consulting Group: „The future of productivity and growth in manufacturing industries” (2015).

3 Euroopa Investeerimispank – „Who is prepared for the new digital age? – Evidence from the EUB Investment Survey”, veebruar 2020.

4 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/advanced-technologies_en.

5 Euroopa Komisjon (2017), „Euroopa tööstuse digitaliseerimise ümarlaud: töörühm 1 - digitaalse innovatsiooni keskused, lk 4.

6 https://ec.europa.eu/growth/smes_en.

7 Euroopa Investeerimispank, „Financing the digitalisation of small and medium-sized enterprises: The enabling role of digital innovation hubs”. 14. november 2019.

8 Euroopa Investeerimispank eristab kahte liiki IKT-kulutusi: tavapärased kulutused seadmetele ja ühenduvusele jne ning kulutused digitaalsetele optimeerimis- ja ümberkujundamisprojektidele.

9 IDC Market Perspective Report „COVID-19 Impact on European ICT Markets – Mid-March 2020 View”.

10 Euroopa Komisjon, COM(2010) 245 final/2, 26.8.2010, Euroopa digitaalne tegevuskava, Brüssel.

11 Euroopa Komisjon, COM(2015) 192 final/2, 26.8.2010, Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia, Brüssel.

12 Euroopa Liidu Nõukogu (2015), 9340/15, nõukogu järeldused Euroopa tööstuse digiteerimise kohta, 29.5.2015.

13 Euroopa Komisjon (2016) COM(2016) 180 final, 19.4.2016, Euroopa tööstuse digiteerimine. Kuidas kasutada ühtse digitaalse turu kõiki võimalusi, Brüssel.

14 ELi toimimise lepingu artikkel 6.

15 COM(2018) 434, ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm.

16 https://www.consilium.europa.eu/media/43 384/roadmap-for-recovery-final-21–04-2020.pdf.

17 Näitaja saamiseks kasutatud metoodika üksikasju saab vaadata aadressil https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

18 „International Digital Economy and Society Index 2018“, SMART 2017/0052, lõpparuanne. ISBN 978–92-79–85 699–0.

19 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/countries-performance-digitisation.

20 https://ec.europa.eu/futurium/en/implementing-digitising-european-industry-actions/national-initiatives-digitising-industry

21 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-monitoring-progress-national-initiatives-digitising-industry

22 Avaliku ja erasektori partnerluse kontrollimise kohta vaadake meie eriaruanne nr 9/2018: „Avaliku ja erasektori partnerlus ELis: palju puudusi ja vähe kasu”.

23 Kontrollikoja eriaruande nr 5/2017 („Noorte töötus: kas ELi poliitika on midagi muutnud?“) punktid 78 ja 159.

24 „Study on Monitoring Progress in National Initiatives on Digitising Industry”, Contract SMART 2018/0002.

25 https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/umsetzungsstrategie-digital-1 679 944.

26 Sarnane kava võeti kasutusele maaelu arengu programmide jaoks 2016. aastal: komisjoni 15. novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1997, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 808/2014 seoses maaelu arengu programmide muutmisega ja kolmandate riikide kodanike integreerimise toetusmeetmete kontrollimisega, ning parandatakse seda määrust. See süsteem võimaldas komisjonil kindlaks teha toimingud, mis võivad aidata kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele.

27 COM(2018) 375 final. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad.

28 Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused digitaalse Euroopa programmis, töödokumendi projekt, 12.11.2019.

29 Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Horvaatia, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia.

30 https://www.mittelstand-digital.de/.

31 https://www.de-hub.de/.

32 https://www.gov.pl/web/rozwoj/przemysl-4-0.

33 http://www.adma.ec/.

34 Kontrollikoja eriaruanne nr 12/2018: „Lairibaühendus ELi liikmesriikides: edusammudest hoolimata ei suudeta täita kõiki strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke”.

35 Üksikasjadega sellise tegevuse kohta saab tutvuda komisjoni veebisaidil https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data.

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1807, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku.

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1024 avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (avaandmete direktiiv).

38 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Euroopa andmestrateegia. COM(2020) 66 final, 19.2.2020.

39 Vastutuse ja uute tehnoloogiate eksperdirühm (juuni 2018).

40„Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies” (Vastutus tehisintellekti ja muude kujunemisjärgus digitehnoloogiate eest), ISBN 978–92-76–12 959–2.

41 Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele: aruanne selle kohta, milline on tehisintellekti, asjade interneti ja robootika mõju ohutusele ja vastutusele. COM(2020) 64 final, 19.2.2020.

42 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-safety-apps-and-other-non-embedded-software.

43 „Study on Safety of non-embedded software; Service, data access, and legal issues of advanced robots, autonomous, connected, and AI-based vehicles and systems” (Mittemanustarkvara ohutuse uuring. Täiustatud robotite, autonoomsete, ühendatud ja tehisintellektipõhiste sõidukite ja süsteemide teenindus-, andmetele juurdepääsu ja juriidilised probleemid). ISBN 978–92-79–99 495–1 ja ISBN 978–92-79–99 496–8.

44 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele – Euroopa digitaalne tegevuskava (COM(2010) 245 final/2, 26.8.2010), mis kinnitati 2012. aastal komisjoni teatisega Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Euroopa digitaalarengu tegevuskava – Euroopa majanduskasvu kiirendamine digitaalsete vahenditega, COM(2012) 784, 18.12.2012.

45 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele – Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks – Euroopa gigabitiühiskonna poole, COM(2016) 587 ja talituste töödokument, SWD(2016) 300.

46 Kontrollikoja eriaruande nr 12/2018 punkt 85 ja 5. soovitus.

47 Eurostat (isoc_ci_it_en2).

48 Pädevuskeskused on koostööüksused, kus töötavad kvalifitseeritud teadurid. Nad pakuvad tööstusele kasu toovaid suunatud strateegilisi teadusuuringuid.

49 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition.

50 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa uus oskuste tegevuskava – Koostöö inimkapitali tugevdamiseks ning töölesobivuse ja konkurentsivõime suurendamiseks” (COM(2016) 381 final).

51 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job.

52 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele digiõppe tegevuskava kohta, (COM(2018) 22 final).

53 EKP avaldatud euro viitekurss 8. novembri 2019. aasta seisuga.

54 EKP avaldatud euro viitekurss 27. juuni 2019. aasta seisuga (4,2515).

55 EKP avaldatud euro viitekurss 28. juuni 2019. aasta seisuga (4,2496).

56 „Annual report on SMEs 2018/2019“ (Aastaaruanne VKEde kohta, 2018/2019). ISBN 978–92-9202–641-7.

57 500 miljonit eurot digitaalse innovatsiooni keskuste jaoks ning ligikaudu 5 miljardi euro suurune investeering programmist „Horisont 2020“ digitaaltehnoloogiate valdkonnas juhtpositsiooni saavutamiseks partnerluste, platvormide loomise ja kesksete teemade kaudu.

58 Vt COM(2018) 375 final, eriti artiklid 4 ja 11; COM(2018) 372 final, eriti artikkel 2.

59 Vt nt https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/priorities/digital-age ja https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/mapping-eu-investments-in-ict-description-of-an-online-tool-and-initial-observations?inheritRedirect=true&redirect=%2Fdigital-agenda-and-ict.

60 Tööprogramm 2018–2020, https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf, eriti lk 10 jj.

61 2020. aastal avaldatava sihtotstarbelise seiret käsitleva uuringu kohaselt on Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse rahastamise esialgne kogusumma liikmesriikides 2019. aastal ligikaudu 3,26 miljardit eurot. See summa ei hõlma selliseid rahalise toetuse mehhanisme nagu maksusoodustused ja amortiseerimiskavad, kuna need ei ole võrreldavad ega läbipaistvad. Kõnealuse 3,26 miljardit euro puhul ei ole arvestatud ka väikesemõõtmelisi algatusi ega selliseid algatusi, mis hõlmavad muid projekte peale digiteerimise, sest andmeid ei liigendatud viisil, mis oleks võimaldanud nende juhtumite puhul digiteerimisele kulutatud eelarvet eristada.

Ajakava

Sündmus Kuupäev
Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus 30.4.2019
Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele auditeeritavale) 20.5.2020
Aruande lõplik vastuvõtmine pärast ärakuulamismenetlust 15.7.2020
Komisjoni (või teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis keeltes 11.8.2020

Kontakt

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2020

PDF ISBN 978-92-847-5233-1 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/296563 QJ-AB-20-020-ET-N
HTML ISBN 978-92-847-5204-1 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/785 QJ-AB-20-020-ET-Q

AUTORIÕIGUS

© Euroopa Liit, 2020.

Euroopa Kontrollikoja taaskasutamispoliitikat rakendatakse Euroopa Kontrollikoja otsusega nr 6-2019 avatud andmete poliitika ja dokumentide taaskasutamise kohta.

Kui ei ole märgitud teisiti (nt eraldiseisvates autoriõiguse märgetes), on ELile kuuluv kontrollikoja sisu litsentsitud vastavalt litsentsile Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui autoriõigustele on viidatud ja muudatused on ära märgitud. Taaskasutaja ei tohi moonutada dokumentide algset tähendust ega sõnumit. Kontrollikoda ei vastuta taaskasutamise tagajärgede eest.

Kui konkreetses sisus, näiteks kontrollikoja töötajatest tehtud fotodel, on kujutatud tuvastatavaid eraisikuid, või kui see sisaldab kolmandate isikute teoseid, tuleb teil taotleda täiendavaid õigusi. Kui luba on saadud, tühistab see eespool nimetatud üldloa ja osutab selgelt mis tahes kasutuspiirangutele.

On võimalik, et ELile mittekuuluva sisu kasutamiseks või taasesitamiseks peate küsima luba otse autoriõiguse omajatelt.

Tööstusomandi õigustega hõlmatud tarkvara või dokumendid, nagu patendid, kaubamärgid, registreeritud disainilahendused, logod ja nimed, ei kuulu kontrollikoja taaskasutamispoliitika alla ega ole teile litsentsitud.

Domeeni europa.eu alla koondatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel leidub linke, mis viivad muudele veebisaitidele. Kontrollikoda ei vastuta nende sisu eest ja soovitab teil seetõttu tutvuda nende veebisaitide isikuandmete ja autoriõiguse kaitse põhimõtetega.

Euroopa Kontrollikoja logo kasutamine

Euroopa Kontrollikoja logo ei tohi kasutada ilma kontrollikoja eelneva nõusolekuta.

Võta ühendust ELiga

Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: https://europa.eu/european-union/contact_et

Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:

 • helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
 • helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
 • e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi käsitleva teabe leidmine

Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: https://europa.eu/european-union/index_et

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida järgmisel aadressil: https://op.europa.eu/et/publications Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).

ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1952. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.