Specialioji ataskaita
Nr.20 2018

Afrikos taikos ir saugumo struktūra – ES paramą reikia skirti kitiems tikslams

Apie ataskaitą Afrikos Sąjungos valstybės narės 2002 m. nustatė Afrikos taikos ir saugumo struktūrą (ATSS), kaip struktūrinę ilgalaikę priemonę sprendžiant Afrikos žemyne kylančius taikos ir saugumo uždavinius. Ši struktūra atveria Afrikos Sąjungai ir įgaliotoms subregioninėms organizacijoms galimybę naudotis priemonėmis, kurios padeda joms užkirsti kelią konfliktams, juos valdyti ir spręsti.

Mes tikrinome ATSS plėtojimui skirtą ES paramą ir padarėme išvadą, kad paramos poveikis buvo menkas ir kad ją reikėjo perorientuoti. Daugelį metų ATSS labai priklausė nuo donorų finansavimo ir ES parama buvo daugiausia skiriama ATSS įprastos veiklos sąnaudoms finansuoti. Mes teikiame keletą rekomendacijų dėl ES metodo, kuriuo siekiama padidinti Afrikos Sąjungos savininkiškumą ATSS atžvilgiu, gerinimo, dėl ES paramos perorientavimo ir dėl sistemingo Komisijos intervencijų siejimo su rezultatais.

Šis leidinys yra paskelbtas 23 kalbomis ir šiuo formatu:
PDF
PDF General Report

Santrauka

I

Afrikos Sąjungos (AS) valstybės narės 2002 m. nustatė Afrikos taikos ir saugumo struktūrą (ATSS), kaip struktūrinę ilgalaikę priemonę sprendžiant Afrikos žemyne kylančius taikos ir saugumo uždavinius. Ši struktūra atveria Afrikos Sąjungai ir įgaliotoms subregioninėms organizacijoms (SO) galimybę naudotis priemonėmis, kurios padeda joms užkirsti kelią konfliktams, juos valdyti ir spręsti.

II

Atlikdami auditą tikrinome ES paramą Afrikos taikos ir saugumo struktūrai. Vertinome, ar ES parama buvo tinkamai suplanuota ir nukreipta, ar ja padėta pasiekti tvarių rezultatų ir ar ji tinkamai įgyvendinta. Tikrinome Komisijos 2014–2016 m. sudarytas sutartis, kurių vertė viršijo 100 milijonų eurų.

III

Padarėme bendrą išvadą, kad ES paramos Afrikos taikos ir saugumo struktūrai poveikis buvo menkas, o pačią paramą reikėjo geriau paskirstyti. Nors buvo įdiegta plati strateginė sistema, nustatėme kad ES parama Afrikos taikos ir saugumo struktūrai ilgą laiką buvo skiriama pagrindinėms veiklos sąnaudoms paremti. Kadangi Afrikos Sąjunga prisiima mažą finansinę atsakomybę, ATSS jau daugelį metų yra labai priklausoma nuo donorų paramos. ES teikė finansinę paramą ATSS sudedamosioms dalims, bet tų sudedamųjų dalių gebėjimų kokybė labai skiriasi, taip pat tebekyla keletas uždavinių.

IV

Nustatėme, kad ES nenustatė aiškių ES paramos Afrikos taikos ir saugumo struktūrai prioritetų, o jos strategijoje nebuvo ilgalaikės jos paramos raidos vizijos. Per tikrintą laikotarpį ES nepakankamai dėmesio skyrė perėjimui nuo atlyginimų mokėjimo prie gebėjimų stiprinimo, kad būtų užtikrinta ilgalaikė ES paramos sėkmė. ES rėmė Afrikos sąjungos planus siekti finansinio savarankiškumo, kuris leistų jai prisiimti vis didesnę ATSS veiklos sąnaudų dalį, bet šių planų įgyvendinimas dar buvo ankstyvos stadijos.

V

Taip pat nustatėme, kad šešios iš keturiolikos mūsų patikrintų sutarčių (jos daugiausia buvo susijusios su personalo sąnaudomis) iki to laiko, kai buvo atliekamas mūsų auditas, davė beveik visus lauktus rezultatus. Dviejų iš jų atveju rezultatai buvo daliniai, o vienu atveju rezultatų nepasiekta. Penkiais atvejais įgyvendinimas vėlavo, todėl negalėjome įvertinti, ar sutartimi bus pasiekta rezultatų. Be to, vėluojant sudaryti sutartis, teikiant finansavimą atgaline data ir trūkstant informacijos apie pasiektus rezultatus, buvo trukdoma užtikrinti ES paramos rezultatus. Nustatėme, kad per tikrintą laikotarpį finansinės priemonės ne visada taikytos nuosekliai.

VI

Remdamiesi šioje ataskaitoje pateiktomis pastabomis Audito Rūmai rekomenduoja:

 1. Komisijai ir EIVT skatinti AS prisiimti atsakomybę už ATSS, siekiant finansinio savarankiškumo, ir geriau paskirstyti ES paramą, ją skiriant ne vien veiklos sąnaudoms, bet ir gebėjimų stiprinimo priemonėms;
 2. Komisijai siekti, kad intervencinės priemonės būtų nuosekliai grindžiamos rezultatais, būtų mažiau vėluojama sudaryti sutartis ir mažiau finansuojama atgaline data, taip pat tobulinti stebėjimą ir nuosekliai naudoti finansines priemones.

Įvadas

ATSS

01

Afrikos taikos ir saugumo struktūra (ATSS) yra institucijų, teisės aktų ir procedūrų rinkinys, parengtas siekiant spręsti konfliktų prevencijos klausimus ir skatinti taiką bei saugumą Afrikos žemyne. ATSS teisinis pagrindas nustatytas Afrikos Sąjungos steigiamajame akte1. Jos struktūra, tikslai ir principai nustatyti AS valstybių narių 2002 m. patvirtiname Protokole dėl Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos įsteigimo. Įgyvendinant ATSS dalyvauja ir dešimt Afrikos subregioninių organizacijų – joms atitinkamos valstybės narės suteikė įgaliojimą veikti taikos ir saugumo srityje. Aštuonios iš jų yra regioninės ekonominės bendrijos (REB), dvi – regioniniai konfliktų prevencijos, valdymo ir sprendimo mechanizmai (RM)2. Šių organizacijų ir AS bendradarbiavimui pagal ATSS taikomi subsidiarumo ir papildomumo principai3.

02

Svarbiausias ATSS organas yra Taikos ir saugumo taryba, AS valstybių narių įsteigta kaip „nuolatinis sprendimų priėmimo organas, kurio paskirtis – konfliktų prevencija, valdymas ir sprendimas“. ATSS remia Afrikos Sąjungos komisija, Ekspertų taryba, Žemyno išankstinio įspėjimo sistema, Afrikos nuolatinės parengties pajėgos ir Taikos fondas4, (1 diagrama).

1 diagrama

Afrikos taikos ir saugumo struktūros Afrikos Sąjungos lygmens sudedamosios dalys

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi 2002 m. AS protokolu.

03

ATSS siekiama užtikrinti sistemą ir priemones, kuriomis AS ir SO galėtų imtis aktyvaus vaidmens Afrikoje užkertant kelią dėl įvairių priežasčių kylantiems konfliktams ir sprendžiant tokius konfliktus (1 langelis).

1 langelis

Konfliktų priežastys

Pasak Saugumo studijų instituto, pagrindinis nesaugumo Afrikoje šaltinis yra valstybės silpnumas5. Valstybės silpnumas reiškia ir regioninių saugumo mechanizmų silpnumą. Tokiomis aplinkybėmis pavienius konfliktus sukelia sudėtingas veiksnių derinys, bet išskiriamos trys pagrindinės priežastys: vyriausybės keitimasis, tarpvalstybiniai ginčai ir smurtiniai ekstremistiniai judėjimai.

Pagrindinis konfliktų šaltinis – ginčijamas vyriausybės keitimasis. Būti išrinktiems eiti tam tikras pareigas finansiniu požiūriu yra labai naudinga, o valdymo sistemos dažnai būna silpnos. Tai didžiulė paskata smurtu siekti būti išrinktiems. Su rinkimais susijęs smurtas pastaraisiais metais išaugo.

Tarpvalstybiniai ginčai Priešiškumas tarp valstybių (tarpvalstybiniai ginčai) Afrikoje yra įprastas. Toks priešiškumas dažnai pasireiškia valstybėse, remiančiose smurtą kaimyninėse šalyse, kad galėtų siekti savo politinių tikslų. Tai gali būti slaptos tarpvalstybinės karinės operacijos arba užmaskuota ar atvira parama sukilėliams kitapus sienos. Daug konfliktų, įprastai laikomų vidiniais, iš tikrųjų yra paskatinti arba palaikomi tokios rūšies užsienio jėgų.

Daug smurtinių konfliktų Afrikoje kyla dėl smurtinių ekstremistinių judėjimų. Tokiems judėjimams įsitvirtinus, jie paprastai išplinta ir už valstybės sienų: pavyzdžiui, kovotojų smurtas Libijoje, Malyje, šiaurės rytų Nigerijoje ir Somalyje išplito į kaimynines šalis, vis daugiau išpuolių įvykdoma kitose šalyse, įskaitant Alžyrą, Burkina Fasą, Keniją ir Ugandą6.

04

AS ir SO pagal ATSS sistemą įsikišo į 28 iš 67 smurtinių konfliktų (42 %), Afrikoje vykusių 2016 m. Intervencijos buvo susijusios su diplomatinėmis priemonėmis, tarpininkavimu ir taikos paramos operacijomis arba visų šių trijų priemonių deriniu. Įvertinus šias 28 intervencijas nustatyta, kad 21 iš jų bent iš dalies pavyko užkirsti kelią konfliktui arba konfliktą sumažinti7 (2 langelis).

2 langelis

Pagal ATSS vykdomų intervencijų pavyzdys

Po Gambijos 2016 m. prezidento rinkimų kilus konstitucinei krizei, Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (VAVEB) įsikišo siekdama atkurti tvarką. VAVEB pirmiausia ėmėsi diplomatinių iniciatyvų ir aukšto lygio tarpininkavimo, dalyvaujant Ganos, Gvinėjos, Liberijos, Mauritanijos ir Nigerijos prezidentams. Tos pastangos buvo nesėkmingos, taigi VAVEB įsakė rengti karinę intervenciją. Įžengti į Gambiją buvo parengta apie 7 000 VAVEB nuolatinės parengties pajėgų karių. Diplomatinėmis priemonėmis ir grasinimu imtis karinių veiksmų konfliktas Gambijoje buvo išspręstas greitai ir veiksmingai, apie aukas nepranešta.

05

AS valstybės narės įsteigė Afrikos taikos fondą, kad sutelktų lėšų AS taikos paramos misijoms ir taikos bei saugumo operacijų veiklai8. Finansavimas turėjo būti gaunamas daugiausia iš AS biudžeto, bet buvo galimybė papildomų lėšų savanoriškų įnašų forma gauti iš kitų šaltinių. Tačiau mažiau nei pusė Afrikos valstybių laiku įmokėjo visą savo įnašą į AS biudžetą9, taigi 2011–2015 m. laikotarpiu negauta 33 % lėšų10. Dėl to didelę dalį AS biudžeto finansuoja donorai11 (2017 m. tai buvo 54 %12).

06

Be to, į Afrikos taikos fondą įmokama tik maža AS biudžeto dalis. AS valstybės narės susitarė Afrikos taikos fondo finansavimą padidinti iki 12 % įprasto AS 2014 m. biudžeto. Tačiau 2016 m. įmokėta suma atitiko 7 % įprasto biudžeto (t. y. ji buvo mažesnė nei 6 milijonai eurų)13.

07

AS ir subregioninės organizacijos teikė TSS plėtros veiksmų gaires. 2015 m. gruodžio mėn. jos patvirtino dabartines ATSS veiksmų gaires, apimančias 2016–2020 m. laikotarpį. Veiksmų gairėse nustatyti penki strateginiai prioritetai: konfliktų prevencija, krizių ir konfliktų valdymas, atkūrimas ir taikos kūrimas po konflikto, strateginiai saugumo klausimai14 ir koordinavimas bei partnerystė ATSS sistemoje.

ES parama ATSS

08

ES 1996 m. nustatė, kad taika ir saugumas Afrikos žemyne yra vienas jos prioritetų, ir apibrėžė pagrindinius savo požiūrio principus15. ES šiuos principus ir tai, kad yra suinteresuota skirti dėmesį taikai ir saugumui Afrikos žemyne, pakartojo keliose aukšto lygio konfliktų prevencijos ir saugumo strategijose16; naujausia šių strategijų yra 2016 m. Visuotinė ES strategija17. 2007 m. ES ir AS paskelbė Bendrą ES ir Afrikos strategiją, kaip bendradarbiavimo ir politinio dialogo pagrindą, ir pabrėžė taikos ir saugumo svarbą abiem sąjungoms. Nuo to laiko Bendros ES ir Afrikos strategijos veiksmų planuose pirmenybė buvo teikiama užtikrinimui, kad ATSS veiktų.

09

ES savo finansinę paramą ATSS plėtrai teikia per Europos plėtros fondą (EPF)18. Pagrindinė priemonė, pagal kurią teikiama EPF parama, yra 2003 m. ES nustatyta Afrikos taikos priemonė19, taip pat regioninės orientacinės programos20. 2014–2020 m. EPF laikotarpiu Afrikoje įgyvendinamos trys regioninės orientacinės programos, apimančios Vakarų Afrikos, Centrinės Afrikos, Rytų ir Pietų Afrikos ir Indijos vandenyno regionus. Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, šiuo laikotarpiu suma, taikai ir saugumui skirta ir iš APF, ir pagal regionines orientacines programas, apytikriai padvigubėjo (2 diagrama). Dauguma lėšų (apie 80 %) buvo panaudota taikos paramos operacijoms, pavyzdžiui, Afrikos Sąjungos misijai Somalyje, finansuoti.

2 diagrama

Pagal regionines orientacines programas ir Afrikos taikos priemonę taikai ir saugumui 2008–2020 m. skirtos sumos* (milijonai eurų)

*Afrikos taikos priemonės 2019–2020 m. skaičiai yra preliminarūs.

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi Europos Komisijos pateikta informacija.

10

Apie 14 % viso 2014–2020 m. taikai ir saugumui pagal Afrikos taikos priemonę ir regionines orientacines programas skirto finansavimo, t. y. vidutiniškai 50 milijonų eurų per metus, buvo skirta ATSS įgyvendinti. Palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu, suma padidėjo 150 %. ES skaičiavimais, Afrikos taikos ir saugumo struktūrai teikiama parama, visų pirma AS ir SO gebėjimų užkirsti kelią konfliktams žemyne ir juos spręsti stiprinimu, galima sumažinti poreikį finansuoti brangias taikos paramos operacijas, per metus kainuojančias iki 720 milijonų eurų21. Kartu, suma, skiriama ATSS pagal regionines orientacines programas, padidėjo šešis kartus, iš to matyti, kad padidėjo ES dėmesys konfliktų prevencijai ir tarpininkavimui subregioniniu lygmeniu (3 diagrama).

3 diagrama

ES lėšos, 2008–2020 m. skirtos ATSS įgyvendinimui pagal Afrikos taikos priemonę ir regionines orientacines programas (milijonai eurų)

*Dėl būsimiems laikotarpiams dabar paskirtų sumų dar diskutuojama, sumos dar gali keistis. Turimos praėjusių laikotarpių sumos yra ne paskirtos sumos, bet sumos, nurodytos sutartyse.

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi Europos Komisijos pateikta informacija.

Audito apimtis ir metodas

11

Atlikdami auditą tikrinome, ar Europos Sąjunga Afrikos taikos ir saugumo struktūrai teikė veiksmingą paramą. Tam turėjome atsakyti į tris papildomus klausimus.

 1. Ar ES parama ATSS buvo tinkamai organizuota ir tikslinga?
 2. Ar ES parama ATSS padėta pasiekti tvarių rezultatų?
 3. Ar ES parama ATSS buvo tinkamai įgyvendinta?
12

Atliekant auditą tikrintos EPF išlaidos, patirtos įgyvendinant Afrikos taikos priemonę ir regionines orientacines programas. Nagrinėjome ES paramą nuo 2014 m., o esant galimybei ir kai tai aktualu, remiamės ankstesnės veiklos vertinimais. Iš viso patikrinome 14 Komisijos 2014–2016 m. sudarytų sutarčių, jų bendra vertė 102,5 milijono eurų. Devynios jų buvo finansuotos įgyvendinant Afrikos taikos priemonę, keturios – pagal Vakarų Afrikai skirtą regioninę orientacinę programą, viena – pagal Centrinei Afrikai skirtą regioninę orientacinę programą22. Didžiausios sutartys buvo pasirašytos su AS, pavyzdžiui, bendro finansavimo susitarimai dėl AS komisijos Taikos ir saugumo skyriaus ir AS ryšių palaikymo tarnybų darbuotojų atlyginimų finansavimo. Kitos sutartys buvo pasirašytos su regioninėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Vakarų Afrikos valstybių ekonomine bendrija (VAVEB) ir Centrinės Afrikos valstybių ekonomine bendrija (CAVEB). I priede pateiktas kiekvienai remtai organizacijai skirtas finansavimas.

13

Taikos paramos operacijų į savo auditą neįtraukėme, nes šios išlaidos daugiausia susijusios su pajėgoms skirtų išmokų kompensavimu, o ne su parama ATSS. Į auditą neįtraukėme kitų ES priemonių, skirtų finansuoti taiką ir saugumą Afrikoje, nes per tikrintą laikotarpį nebuvo jokios veiklos, tiesiogiai susijusios su ATSS.

14

Savo audito darbą vykdėme 2017 m. sausio–lapkričio mėn. Įrodymus rinkome tikrindami dokumentus ir rengdami pokalbius su Europos išorės veiksmų tarnyba, Komisija ir atitinkamais suinteresuotaisiais asmenimis, pavyzdžiui, kitais donorais ir ES paramos gavėjais (AS ir SO). Lankėmės Afrikos Sąjungos komisijoje, VAVEB ir CAVEB.

Pastabos

Teikiant ES paramą ir toliau daugiausia dėmesio buvo skiriama veiklos sąnaudoms

15

Šiame skirsnyje aiškinamės, ar buvo aiški strategija, aprėpianti esamą ir būsimą ES paramos Afrikos taikos ir saugumo struktūrai teikimą. Vertiname, ar ES parama patenkinti ATSS poreikiai, ir tai, kaip parama keitėsi siekiant dėmesį sutelkti į esamus ir būsimus ATSS kylančius klausimus.

ES parama Afrikos taikos ir saugumo struktūrai buvo sumanyta remiantis strategine sistema

16

ES įvertino taikos ir saugumo situaciją Afrikos žemyne ir išplėtojo požiūrį, tapusį ES paramos teikimo pagrindu. Pripažindama, kad taikos ir saugumo srityje svarbus vaidmuo tenka ir Afrikos Sąjungai (AS), ir Afrikos subregioninėms organizacijoms (SO), ES ėmėsi veiksmų abiem lygmenimis. Kilus naujų grėsmių taikai ir saugumui, ES savo strategijas peržiūrėjo ir atnaujino (8 dalis).

17

Remdamasi šia strategine sistema ES teikė politinę ir finansinę paramą Afrikos Sąjungai, taip pat SO, įskaitant ATSS plėtrą. ES rėmė Afrikos Sąjungos ir subregioninių organizacijų vienas po kito rengiamų veiksmų planų rengimą, šiuose planuose buvo ir ATSS įgyvendinimo planai23. Europos Sąjunga taip pat rėmė reguliarius ATSS vertinimus. Tai reiškė, kad ATSS gaudavo reguliarius atsiliepimus (ATSS vertinimų forma) ir tolesnės plėtros rekomendacijas (ATSS veiksmų planų forma). Veiksmų planuose taip pat buvo nustatyta donorų koordinavimo sistema. Tačiau 2017 m. Afrikos taikos priemonės vertinime nurodyta naujausio ATSS veiksmų plano trūkumų. Veiksmų planas laikomas per sudėtingu taikyti, jame nėra bendros perspektyvos, o AS komisija dar neprisiėmė tikros atsakomybės už jį24.

18

ES nustato ir AS, ir regioninio lygmens politinio dialogo mechanizmus. Politiniai ir politikos dialogai taikos ir saugumo klausimais, įskaitant ATSS įgyvendinimo klausimus, vyko pagal 2007 m patvirtintą Bendrą ES ir Afrikos strategiją su AS rengiant reguliarius posėdžius. Tačiau buvo neaiškus AS ir įvairių subregioninių organizacijų ryšis, susijęs su atsakomybės tarp jų pasidalijimo strategija, visų pirma subsidiarumo klausimu (34 dalis).

19

ES nustatyti dialogo su regioninėmis organizacijomis mechanizmai veikė sklandžiai. Kalbant apie VAVEB, pavyzdžiui, ministerijų lygmens posėdžiai rengti nereguliariai (2017 m. jie vyko, o 2016 m. nevyko, nors buvo dedamos pastangos). Kitais atvejais politikos dialogai buvo sudėtingi (pavyzdžiui, nebuvo institucinių reformų, nes regioninė integracija vyko lėtai arba kitos šalys lėtai reagavo į pasiūlymus ir užklausas). Dialogą reikėjo gerinti, intensyvinti ir konsoliduoti, pavyzdžiui, subregioninių ES Sahelio ir Gvinėjos įlankos strategijų atžvilgiu. Kartais dialogas buvo sunkus, nes organizacijoms, pavyzdžiui, CAVEB, nepakako administracinių gebėjimų.

ATSS finansavimas priklauso nuo donorų įnašų

20

Kadangi AS valstybės narės nemokėjo įnašų į AS biudžetą (5 dalis) ir Taikos fondą (6 dalis), ATSS buvo nepakankamai finansuojama. Šis klausimas buvo pabrėžtas ir naujausiame ATSS veiksmų plane: „nors AS valstybių ir vyriausybių vadovų asamblėja priėmė kelis sprendimus ir / arba nors buvo nuostatų dėl TST įsteigimo, Afrikos taikos ir saugumo struktūrai tebekenkia tai, kad AS komisija ir regioninės ekonominės tarybos arba regioniniai konfliktų prevencijos, valdymo ir sprendimo mechanizmai neprisiėmė finansinės atsakomybės, taip pat tai, kad esama didžiulės priklausomybės nuo donorų“25. Be to, ekspertai pabrėžė, kad Afrikos atsakomybės už žemyno taikos ir saugumo darbotvarkę negalima tikėtis, kol ta darbotvarkė netaps finansiškai savarankiška26.

21

Pripažindamos problemas, susijusias su priklausomybe nuo donorų, AS valstybės narės 2016 m. priėmė sprendimą dėl naujo AS veiklos biudžeto ir Taikos fondo finansavimo mechanizmo27. ES rėmė šią iniciatyvą – pagal ją visoms į Afriką įvežamoms reikalavimus atitinkančioms prekėms nuo 2017 m. turėjo būti taikomas 0,2 % mokestis. Iki 2018 m. sausio mėn. 14 valstybių narių pradėjo taikyti mokestį28, Taikos fondas pradėjo veikti ir turėjo valdymo struktūrą. 2017 m. birželio mėn. AS pakvietė Europos Sąjungą prisijungti prie Taikos fondo valdybos.

22

Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, dar buvo per anksti vertinti naujos tvarkos veiksmingumą. Be to, finansavimo sunkumai, darantys poveikį subregioninėms organizacijoms, finansuojamoms pagal atskirtus mechanizmus, mokesčiu nepašalinami – tai būtų, pavyzdžiui, didelis CAVEB juntamas finansavimo trūkumas29. Be to, kelioms Afrikos valstybėms gali tekti priimti sprendimus, ar savo menkas lėšas naudoti AS arba SO finansuoti30.

ES finansavo veiklos sąnaudas, bet neplanavo paramos skirti kitiems tikslams

23

Per audito aprėptą laikotarpį dauguma ES finansavimo, skirto ATSS, buvo panaudota veiklos sąnaudoms, pavyzdžiui, personalo išlaidoms, padengti (4 diagrama). Pirmuosius kelerius paramos teikimo metus (parama teikiama nuo 2010 m.) ES veiklos sąnaudų finansavimą pagrįsdavo nurodydama, jog svarbu užtikrinti, kad naujoji struktūra veiktų. Tačiau praėjus beveik septyneriems metams ES parama ir toliau dengiamos pagrindinės veiklos sąnaudos. Dėl to ATSS gali kilti rizika tapti priklausoma nuo donorų, nes kuo ilgesnį laikotarpį teikiama parama, tuo didesnę dalį finansavimo skiria donorai ir tuo didesnė priklausomybė nuo tokios paramos atsiranda31.

4 diagrama

ES finansavimas Afrikos taikos ir saugumo struktūrai (2014–2016 m.)

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi Europos Komisijos pateikta informacija.

24

Tikėjomės, kad ES bus parengusi ilgalaikį planą, iš kurio būtų matyti, kaip jos teikiama parama laikui bėgant keistųsi ir galiausiai būtų nebeteikiama. Neradome įrodymų, kad ES būtų tai dariusi. ES taip pat nesusitarė su AS ir SO, kaip laipsniškai keisti jos teikiamos paramos sumą ir perskirstyti lėšas gebėjimų stiprinimo (pavyzdžiui, konfliktų prevencijos, veiksmingo reagavimo ir atkūrimo po konflikto) ir strateginės paramos priemonėms (tokioms kaip organizacinės ir veiklos reformos, sistemų tobulinimas, specifinės praktinės patirties teikimas ir mokymas ir kt.), kad būtų plėtojami ilgalaikiai gebėjimai.

25

ES nenustatė, kad jos paramos teikimas priklauso nuo to, ar bus įvykdytos sąlygos, pavyzdžiui, reikalavimas, kad AS ir SO tęstų ES anksčiau remtų iniciatyvų finansavimą. Vienoje sutartyje, kurioje tokia nuostata buvo įtraukta į finansavimo susitarimą, atitinkama SO to susitarimo nesilaikė ir vėliau nefinansavo pareigybių, finansuotų pagal EPF (3 langelis).

3 langelis

Regioninės išankstinio įspėjimo sistemos pakilimai ir nuosmukiai

Išankstinio įspėjimo sistema yra priemonių ir procedūrų, skirtų duomenims rinkti ir analizuoti, kad būtų galima numatyti konfliktus ir užkirsti jiems kelią, sistema. Centrinės ir regioninės išankstinio įspėjimo sistemos labai svarbios, kad ATSS galėtų veikti. Centriniame Afrikos regione tokia sistema („Mécanisme d'Alerte Rapide d'Afrique Centrale“ (MARAC)) buvo įdiegta 2007 m. ES iš EPF skyrė lėšų sistemos plėtimui, IT bei ryšių sistemų diegimui ir darbuotojų samdymui bei mokymui. Keliose Centrinės Afrikos valstybėse buvo sudarytas 30 korespondentų tinklas. Keli suinteresuotieji subjektai, su kuriais kalbėjomės, nurodė, kad MARAC veiksmingai ir neabejotinai padėjo numatyti konfliktus ir užkirsti jiems kelią.

Tačiau 2016 m. baigus teikti ES paramą, SO nesilaikė sutartinio reikalavimo tęsti išankstinio įspėjimo sistemos darbuotojų finansavimą ir suformuoti gebėjimai buvo prarasti. Pagal Afrikos taikos priemonę 2017 m. teikta tik minimali finansinė parama, o iki mūsų audito MARAC darbuotojų skaičius sumažėjo iki lygio, buvusio prieš ES pradedant teikti paramą. Liko tik būtinas skaičius darbuotojų, t. y. trys darbuotojai (palyginti su 15 reikalingų darbuotojų, kad sistema galėtų veikti visu pajėgumu), o korespondentų tinklas nustojo veikti.

ES vėl įsikišo ir 2017 m. pasirašė naują finansavimo susitarimą, pagal kurį bus finansuojamas MARAC darbuotojų skaičiaus padidinimas iki keturių analitikų, taip pat teikiama papildoma parama darbuotojams ir 20 korespondentų tinklui.

26

Taip pat tikėjomės pamatyti sutarčių nuostatas ir dėl bendro finansavimo mažinimo, ir dėl perėjimo nuo paramos administracines funkcijas vykdantiems darbuotojams prie paramos specializuotiems darbuotojams. AS ir SO perėmus kasdienes einamąsias išlaidas32, ES galėtų sutelkti dėmesį į pridėtinę vertę ir finansuoti parengtus darbuotojus, turinčius specialių įgūdžių, pavyzdžiui, konfliktų prevencijos ir sprendimo. Daugumoje mūsų patikrintų sutarčių to nebuvo. Tačiau 4 langelyje pateiktas pavyzdys, kai tokio požiūrio sėkmingai laikytasi.

4 langelis

ES paramos pridėtinės vertės didinimas

2015 m. donorai pagal Bendro finansavimo tvarkos atlyginimų sutartį padengė viso trumpalaikio AS komisijos Taikos ir saugumo skyriaus personalo išlaidas. Po diskusijų su ES ir kitais donorais 2017 m. AS komisija darbuotojų, finansuojamų pagal donorų finansuojamą Bendrą finansavimo tvarką, skaičių sumažino nuo 200 iki 172 darbuotojų ir padidino personalo išlaidų dalį, dengiamą AS valstybių narių33. Kartu, paramos darbuotojų ir profesionalių darbuotojų, finansuojamų pagal šią sutartį, santykis buvo sumažintas nuo 1:1 iki beveik 1:2. Nuo 2017 m. nustatytas tikslinis santykis, lygus 1:334.

Paskirstant ES paramą nepakankamai nustatyti prioritetai

27

Žinodama apie ES piliečiams kylančią riziką dėl konfliktų Afrikoje (dėl smurtinio terorizmo, masinio naikinimo ginklų prieinamumo ir organizuoto nusikalstamumo) ES savo paramą ėmė skirti tam, kad tokių konfliktų būtų išvengta, o jei jų kiltų, – kad jie būtų išspręsti35. Pagal Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo36 ir Bendroje ES ir Afrikos strategijoje nustatytus principus, ES apskritai paramą ATSS teikė pagal poreikius, AS ir SO nurodytus ATSS veiksmų plane. Tačiau apibrėžti poreikiai buvo labai platūs, o prioritetai nebuvo konkretūs ar aiškūs.

28

EIVT ir Komisija nenustatė jokių konkrečių ES finansavimo prioritetų ir neparengė išteklių paskirstymo įvairioms ATSS sudedamosios dalims gairių. Tačiau Komisija ir EIVT patikrino finansavimo pasiūlymus, gautus iš AS ir SO, o Europos Sąjungos Tarybos Politinis ir saugumo komitetas vertino, ar būtų politiškai korektiška teikti finansavimą. II priede pateiktas Afrikos taikos priemonės sprendimų priėmimo procedūros pavyzdys.

29

Išanalizavome keturiolika sutarčių, tikrintų atliekant auditą, nes norėjome pamatyti, kaip jose atspindimi nustatyti ATSS prioritetai. Nustatėme, kad aštuoniais atvejais dėl lėšų pateikimo sutarčių biudžetuose būdo buvo neįmanoma nustatyti, kiek pinigų paskirta kiekvienam ATSS ramsčiui arba prioritetui. Taip pat nustatėme, kad, vertinant pagal dėmesį prioritetams, pavienių sutarčių aprėptis buvo plati: vienuolika iš keturiolikos sutarčių buvo siekiama bent keturių iš penkių ATSS strateginių prioritetų (III priedas).

Rizikos, kylančios dėl to, kad daugiau lėšų skiriama regioninėms organizacijoms

30

Per naujausią programavimo laikotarpį ES nusprendė didesnę dalį viso ATSS skirto finansavimo teikti pagal regionines orientacines programas (10 dalis). Tuo buvo siekiama SO skirti svarbesnį vaidmenį priimant sprendimus, atsižvelgiant į subsidiarumo principą. Dėl to SO taip pat gali tiesiogiai dirbti su ES, taigi išvengiama vėlavimo, siejamo su AS vykdomu ATSS paramos programos finansavimo koordinavimu. Nustatėme, kad kyla su šiuo pakeitimu susijusių rizikų.

 1. Tuo metu, kai buvo atliekamas mūsų auditas, SO neturėjo pakankamai darbuotojų, turinčių būtinų gebėjimų veiksmingai valdyti papildomą finansavimą.
 2. Regioninė institucinė sistema labai sudėtinga. Yra dešimt taikos ir saugumo srities įgaliojimus turinčių SO, kurių narystė sutampa. AS valstybės vidutiniškai yra bent dviejų SO narės, o kelios valstybės priklauso net keturioms organizacijoms. Dėl aiškumo stokos kelios Afrikos valstybės nenori įsipareigoti savo subregioninėms organizacijoms, dėl to mažėja pajėgumai. ES Komisijos strategija šios sudėtingos regioninės sistemos atžvilgiu buvo kiekviename regione remti po vieną bendrą regioninę orientacinę programą; ES dabar subregionines organizacijas finansuoja pagal tris regionines orientacines programas.
 3. Keturioms iš dešimties taikos ir saugumo srities įgaliojimus turinčių SO jokia regioninė orientacinė programa netaikoma, dvi iš šių keturių organizacijų ir toliau gaus finansavimą pagal Afrikos taikos priemonę. Be to, Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas finansuoja gebėjimų stiprinimo priemones, skirtas vienai SO (Tarpvyriausybinei vystymosi institucijai), taip pat į ATSS sistemą neįeinančioms organizacijoms (pavyzdžiui, Sahelio penketukui37). Dėl tokios padėties gali būti kenkiama ES požiūrio į finansavimą nuoseklumui.
 4. Kyla rizika, kad, AS tenkant menkesniam vaidmeniui, gali susilpnėti bendras ES paramos Afrikos taikos ir saugumo struktūrai nuoseklumas ir koordinavimas.
 5. Nors pagal regionines orientacines programas taikos ir saugumo priemonėms skirtos sumos gerokai padidėjo, darbuotojų, dirbančių atitinkamose regioninėse ES delegacijose, skaičius atitinkamai nepadidėjo. Pavyzdžiui, delegacijos Vakarų Afrikos valstybių ekonominėje bendrijoje ir Centrinės Afrikos valstybių ekonominėje bendrijoje neturėjo savų karinių ekspertų, tai reiškė, kad šios delegacijos kliovėsi karinėmis ekspertinėmis žiniomis, pateikiamomis ES valstybių narių ambasadų.

Nors ATSS skirta ES parama, šiai sistemai kyla keletas uždavinių, o jos veikla priklauso nuo nuolatinės išorės paramos

31

Šiame skirsnyje nagrinėjame, ar ES parama padėjo pasiekti rezultatų. Vertiname, kiek pagal ES finansuotas sutartis buvo teikiama parama atsižvelgiant į tose sutartyse nustatytus tikslus. Taip pat nagrinėjame uždavinius, kylančius įvairioms ATSS sudedamosioms dalims. Galiausiai, vertiname, ar EIVT ir Komisija nustatė ir pašalino rizikas ES paramos rezultatų tvarumui.

Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, pusė sutarčių buvo įvykdytos

32

Patikrinome keturiolika ES paramos sutarčių. Šešios iš jų (jos daugiausia buvo susijusios su personalo išlaidomis) iki to laiko, kai buvo atliekamas auditas, davė beveik visus lauktus rezultatus. Tačiau neturėjome pakankamai informacijos, kad galėtume spręsti, ar pasiektas kiekvienas pavienis rezultatas (59 ir 60 dalys). Dar dvi sutartys iš dalies davė rezultatų, o viena sutartimi numatytų rezultatų akivaizdžiai nepasiekta. Penkiais atvejais įgyvendinimas vėlavo, todėl negalėjome įvertinti, ar sutartimi buvo pasiekti laukti rezultatai (53 dalis ir IV priedas).

ATSS kyla keletas uždavinių

33

Suinteresuotieji subjektai ir donorai daug tikėjosi iš ATSS. Atlikus vertinimus38 padaryta išvada, kad AS ir SO tenka svarbus vaidmuo sprendžiant konfliktus Afrikoje. ATSS turi galimybę tapti veiksminga taikos ir saugumo sistema Afrikoje, nors jai ir kyla daug sudėtingų uždavinių ir nors jos pajėgumus, priemones ir bendrą veiklą dar reikia plėtoti.

34

ATSS kyla šie uždaviniai:

 1. reikia stiprinti pagrindinių dalyvaujančių organų (AS ir SO) finansinius pajėgumus ir institucinius gebėjimus;
 2. reikia konkrečių veiksmų siekiant išspręsti problemą, susijusią su tuo, kad stokojama politinės valios spręsti tam tikrus klausimus ir išeiti iš krizių39;
 3. nėra mechanizmų, kuriais būtų galima užtikrinti sprendimų vykdymą;
 4. reikia geresnio įvairių įstaigų ir institucijų bendradarbiavimo;
 5. reikėtų nustatyti aiškius AS ir OS ryšius, visų pirma subsidiarumo požiūriu40;
 6. turėtų būti geresnis derinimas su papildomomis iniciatyvomis, tokiomis kaip Afrikos valdymo struktūra41.
35

Afrikos taikos fondas nepadengė ATSS veiklos sąnaudų, kaip buvo planuota (5 ir 6 dalys). Todėl beveik visa ES parama buvo naudojama ATSS veiklos sąnaudoms finansuoti. 3647 dalyse nurodyti uždaviniai, kurių kyla ATSS sudedamųjų dalių veikimui, ir tai, koks yra ES paramos indėlis.

Taikos ir saugumo taryba
36

Taikos ir saugumo taryba (TST) yra įsteigta kaip pagrindinis ATSS sprendimų priėmimo organas; pasmerkdama perversmus ir nustatydama sankcijas taryba yra pareiškusi savo poziciją svarbiausiais klausimais. Ji taip pat padėjo spręsti konfliktus, pavyzdžiui, Burundyje, Malyje ir Somalyje42.

37

Tačiau Taikos ir saugumo tarybai kyla uždavinių, o keletas problemų tebedaro poveikį jos darbui. Pavyzdžiui, Afrikos Sąjungos valstybių vadovų asamblėjai ne kartą nepavyko laikytis Taikos ir saugumo tarybos protokole nustatytų principų, taikytinų vertinant, kaip numatomos Taikos ir saugumo tarybos kandidatės atitinka nustatytus kriterijus. Į tarybą buvo įtrauktos šalys, liūdnai pagarsėjusios dėl to, kad atvirai nepaiso AS sprendimų, arba šalys, kurioms būdingas nekonstitucinis elgesys. Dėl to suprastėjo Taikos ir saugumo tarybos sprendimų kokybė ir veiksmingumas. Ir pačiai Taikos ir saugumo tarybai kilo problemų dėl svarbos, teikiamos vieningumui priimant sprendimus. Padėtį apsunkina tai, kad keliose valstybėse nėra politinės valios laikytis pozicijos klausimais, kurie, jų manymu, neatitinka jų interesų, arba tais atvejais, kai jos nenori atvirai konfrontuoti su kitomis valstybėmis narėmis43.

Afrikos Sąjungos komisija
38

AS komisija įgyvendina Taikos ir saugumo tarybos sprendimus, o jos Taikos ir saugumo skyrius remia kitus ATSS ramsčius, taip pat kitas taikos ir saugumo programas, pavyzdžiui, sienų nustatymo, ir strategiją dėl šaulių ir lengvųjų ginklų. Taikos ir saugumo skyrius taip pat koordinuoja AS ir SO ryšius taikos ir saugumo klausimais.

39

Taikos ir saugumo skyriui tenka svarbus vaidmuo užtikrinant ATSS veikimą, bet dėl nepakankamo AS skiriamo finansavimo du trečdaliai jo pareigybių yra laisvos. 2010 m. ES, AS ir kiti tarptautiniai partneriai ėmėsi spręsti šią problemą ir sukūrė bendro finansavimo mechanizmą, pavadintą Bendro finansavimo tvarka44. Tai apėmė papildomai 172 trumpalaikių Taikos ir saugumo skyriaus darbuotojų atlyginimų sąnaudas (5 diagrama). Nors užimtos ne visos pareigybės, atsiradus papildomiems darbuotojams Taikos ir saugumo skyrius galėjo toliau veikti45.

5 diagrama

AS komisijos Taikos ir saugumo skyriaus pareigybės ir laisvos vietos

Sutarties rūšis Užimtos pareigybės Laisvos pareigybės Iš viso Pastabos
AS įprastas biudžetas 25 42 67 Darbuotojų samdymo procesas pagrindinėms pareigybėms užimti, pradėtas 2016 m. 4 ketv.
Trumpalaikiai darbuotojai (Bendro finansavimo tvarka) 137 35 172 12 pareigybių, į kurias darbuotojai samdomi
Komandiruotės 12 12 2017 m. kovo mėn. apskaičiuotosios pajamos
Iš viso 174 77 251

Šaltinis: Iniciatyvinio komiteto 11-ojo posėdžio dėl Bendro finansavimo tvarkos, skirtos remti AS komisijos darbuotojų, dirbančių Taikos ir saugumo programoje, darbo vietas, protokolas, 2017 m. balandžio mėn., ir Taikos ir saugumo skyriaus darbuotojų apžvalga, 2016 m. liepos mėn.

40

Taikos ir saugumo skyriuje yra mažai profesionalių darbuotojų, sprendžiančių pagrindinius Afrikos žemyno taikos ir saugumo klausimus. 6 diagramoje parodyta, kokių rūšių darbuotojų esama ir kaip jie buvo finansuojami 2016 m. Pagrindinė darbuotojų užduotis yra vykdyti platų ATSS 2016–2020 m. veiksmų planą, t. y. dokumentą, kuriame nurodyti 5 strateginiai prioritetai, 32 specialieji tikslai ir 116 rezultatų. Kadangi skiriama per mažai išteklių ir vykdoma trumpalaikių darbuotojų samdymo politika (57 dalis), ši užduotis tampa sunki.

6 diagrama

AS komisijos Taikos ir saugumo skyriaus pareigybių finansavimo šaltinis

Pareigybių paskirstymas pagal tarnybas ir skyrius BFT AS įprastas biudžetas Iš viso
Bendroji tarnyba Specialistai Bendroji tarnyba Specialistai
Komisijos nario biuras 2 2 1 2 7
Direktoriaus biuras, įskaitant AS ryšių palaikymo tarnybas, skirtas regioninėms ekonominėms taryboms ir regioninių konfliktų prevencijos, valdymo ir sprendimo mechanizmams 9 10 3 1 23
Konfliktų prevencijos ir išankstinio įspėjimo padalinys 6 15 7 6 34
Krizių valdymo ir atkūrimo po konflikto padalinys 4 8 1 18 31
Taikos paramos operacijų padalinys 3 32 6 12 53
Gynybos ir saugumo skyrius 2 6 1 3 12
TSS sekretoriatas 2 6 1 2 11
Projektų valdymo grupė 2 9 1 2 14
Gynybos ir saugumo finansinis padalinys 10 14 24
Kita (registras, žmogiškieji ištekliai, vidaus auditas ir kt.) 20 10 Nėra duomenų – įvairūs skyriai
Iš viso 60 112 21 46 239

Šaltinis: Iniciatyvinio komiteto 11-ojo posėdžio dėl Bendro finansavimo tvarkos, skirtos remti AS komisijos darbuotojų, dirbančių Taikos ir saugumo programoje, darbo vietas, protokolas, 2017 m. balandžio mėn., ir Taikos ir saugumo skyriaus darbuotojų apžvalga, 2016 m. liepos mėn.

41

ES ir kiti donorai lėšas per AS komisiją taip pat bendrai skiria AS ryšių palaikymo tarnybų, veikiančių Afrikos 14 konflikto šalių ir šalių po konflikto, veiklai remti. Metinis ES įnašas finansuojant AS ryšių palaikymo tarnybas yra apie 3,5 milijono (apie 25 % metinio biudžeto). Tinklą sudaro apie 200 darbuotojų, o paramos ir operatyvinių darbuotojų santykis yra didelis (apie 70:30). Taikos ir saugumo taryba teikia įgaliojimus ryšių palaikymo tarnyboms, ir tie įgaliojimai yra įvairūs – nuo besiformuojančių krizių stebėjimo, prevencinės diplomatijos ir krizių valdymo iki atkūrimo po konflikto. Tarnybos atstovauja Afrikos Sąjungai vietoje, ir pirmiausia joms tenka politinis vaidmuo46.

42

Naujausiame ES finansuotame vertinime47 paminėtas AS ryšių palaikymo tarnybų konstruktyvus ir svarbus vaidmuo kilus krizei Malyje, Centrinės Afrikos Respublikoje, Sudane, Pietų Sudane, Komoruose, Bisau Gvinėjoje ir Madagaskare. Tačiau taip pat pažymėta, kad dėl nepakankamų lėšų ir darbuotojų problemų veikla buvo neefektyvi. Atliekant vertinimą nustatyta, kad ryšių palaikymo tarnybų poveikis buvo „įvairus“, ir kad jų veikla buvo „pagrįstai prisidėta siekiant taikos ir saugumo“. Panašiai, naujausioje Pasaulio taikos fondo ataskaitoje padaryta išvada, kad ryšių palaikymo tarnybos buvo „svarbios, ir jas reikėtų toliau remti“48.

Ekspertų taryba
43

Taikos ir saugumo tarybos protokolu įsteigta Ekspertų taryba – patariamasis organas, susidedantis iš penkių gerbiamų Afrikos asmenų. Šios tarybos vaidmuo yra siekti konfliktų prevencijos, ir ji tai darė rengdama seminarus ir aukšto lygio uždarus susitikimus. Tarybos vaidmuo buvo išplėstas ir buvo įtrauktos ikirinkiminės misijos bei tarpininkavimo darbas49. Nors darbo krūvis didėjo, tarybos ištekliai nepadidėjo. Pavyzdžiui, Ekspertų tarybos sekretoriate yra tik vienas politikos apžvalgininkas, o jo atlyginimą pagal Bendro finansavimo tvarką remia ES. Ekspertų tarybai taip pat kyla derinimo su Taikos ir saugumo taryba ir kitais organais, kuriems pavesta konfliktų prevencija ir sprendimas, uždavinių.

Žemyno išankstinio įspėjimo sistema (ŽIĮS)
44

Žemyno išankstinio įspėjimo sistema yra sistema, skirta duomenims rinkti ir analizuoti, kad būtų galima numatyti konfliktus ir užkirsti jiems kelią. ES teikė techninę ir finansinę paramą šiai sistemai diegti ir toliau finansuoja veiklos sąnaudas pagal mūsų tikrintas Bendro finansavimo tvarkos atlyginimų ir ATSS paramos programos sutartis (IV priedas).

45

ATSS 2015 m. poveikio ataskaitoje padaryta išvada, kad ŽIĮS buvo „techniškai funkcionali“, ir atkreiptas dėmesys, kad padaryta didžiulė SO ir AS bendradarbiavimo pažanga išankstinio įspėjimo srityje50. Tačiau dėl tam tikrų veiksnių sistemos veiksmingumas yra ribotas.

 1. ATSS veiksmų plane nurodytas poreikis spręsti klausimą, susijusį su regioninių išankstinio įspėjimo sistemų skirtingo lygio funkcionalumu, taip pat gerinti centrinių, regioninių ir nacionalinių sistemų ryšius51.
 2. Taikos ir saugumo taryba pabrėžė „nuolatinį atotrūkį tarp išankstinio įspėjimo ir išankstinio reagavimo“52 ir padarė išvadą, kad AS valstybės narės dažnai nekreipia dėmesio į išankstinius būsimų krizių signalus, dėl to mažėja tarybos konfliktų prevencijos pajėgumai ir dažnai dėl to kyla konfliktai53.
Afrikos nuolatinės parengties pajėgos
46

Afrikos nuolatinės parengties pajėgos (ANPP) yra tarpdisciplininės rezervinės pajėgos, kurias AS asamblėja ir Taikos ir saugumo taryba gali greitai dislokuoti konflikto teritorijose. Tai apima karinius, policijos ir civilius dalinius54. ES parama pagal Afrikos taikos priemonę ir regionines orientacines programas buvo finansuojamos Afrikos nuolatinės parengties pajėgos ir jų regioniniai daliniai. Parama buvo naudojama dengti personalo išlaidas ir operatyvinę veiklą (įskaitant planavimą, logistiką, politikos plėtojimą ir policijos bei civilių dalinių stiprinimą), taip pat IT infrastruktūros viešuosius pirkimus (C3IS) (IV priede pateikiamas sutarčių sąrašas). ES taip pat finansavo nuolatinės parengties pajėgas, įskaitant paramą lauko pratyboms (AMANI AFRICA II paramos programa).

47

Tuo metu, kai buvo atliekamas mūsų auditas, AS dar nebuvo dislokavusi Afrikos nuolatinės parengties pajėgų. Suinteresuotieji subjektai, su kuriais kalbėjomės, abejojo dėl šių pajėgų operacijų masto, nurodydami, kad

 1. Afrikos nuolatinės parengties pajėgų vadovavimo, kontrolės, komunikacijos ir informacijos sistema dar neveikia (6 langelis);
 2. dėl logistinių apribojimų, pavyzdžiui, nepakankamų strateginio transportavimo oru pajėgumų, Afrikos nuolatinės parengties pajėgoms trūksta pajėgumų greitai dislokuoti dalinius;
 3. dėl lingvistinių ir kultūrinių problemų gali sumažėti dislokavimo regionuose veiksmingumas.

Grėsmė rezultatų tvarumui

48

Rezultatų, pasiektų stiprinant ATSS pajėgumus, tvarumui pagrindinės rizikos kyla dėl menkų AS ir SO finansinių, institucinių ir veiklos pajėgumų, tai pat dėl to, kad kelios AS valstybės narės neprisiima politinių įsipareigojimų (34 dalis).

49

Reformos, suplanuotos siekiant šalinti AS komisijos55, VAVEB56 ir CAVEB57 institucinių sistemų trūkumus, iki šiol davė nedaug rezultatų. ES Komisija skatino tokias iniciatyvas ir teikė joms finansinę paramą: pavyzdžiui, VAVEB institucinė reforma dabar remiama įgyvendinant ES paramos viešųjų finansų valdymo reformoms projektą, o institucinėms CAVEB reformoms lėšų, įgyvendinant taikos ir paramos projektą, skiriama iš EPF.

50

Siekiant šalinti institucinius ir techninius AS komisijos ir SO trūkumus, techninė parama, finansuojama ES, dažnai būdavo sutelkiama į bendrąjį valdymą, o tokios formos paramos ilgalaikis poveikis ATSS plėtojimui yra ribotas. Techninės paramos ekspertai dažnai veikė kaip projektų vadovai, teikiantys trumpalaikę pagalbą vykdomosiose organizacijose kilus vidaus problemų. Tokių pastangų kaina dažnai būdavo labai didelė: pavyzdžiui, Europos Sąjungos skirtos VAVEB taikos, saugumo ir stabilumo dotacijos suma buvo 6,7 milijono eurų, o techninė parama dotacijos įgyvendinimui kainavo dar 4,9 milijono eurų: 73 % pradinės dotacijos.

ES paramos įgyvendinimui įtaką darė vėlavimas, nenuoseklus finansinių priemonių taikymas ir nepakankama informacija apie pasiektus rezultatus

51

Šiame skirsnyje nagrinėjame, ar Komisija ES paramą ATSS teikė laiku, nuspėjamai ir nuosekliai ir ar mūsų tikrintos sutartys buvo įgyvendintos, kaip planuota. Vertiname Komisijos įdiegtus stebėjimo ir ataskaitų teikimo mechanizmus ir domimės, ar jais teikta pakankama informacija apie pasiektus rezultatus.

Vėlavimas sudaryti sutartis ir finansavimas atgaline data pakenkė suplanuotos veiklos įgyvendinimui

52

Pagalbos pagal mūsų tikrintas sutartis gavėjos buvo AS ir SO. Paramos tikslas buvo finansuoti ir parengti darbuotojus vykdyti sudėtingas taikos ir saugumo užduotis ir užtikrinti, kad veikla visame žemyne būtų įgyvendinama nuosekliai. IV priede nurodytomis sutartimis siekta:

 1. stiprinti AS komisijos ir subregioninių organizacijų (regioninių ekonominių bendrijų ir regioninių konfliktų prevencijos, valdymo ir sprendimo mechanizmų) žmogiškųjų išteklių gebėjimų stiprinimą, kad Afrikoje būtų užkirstas kelias krizėms ir / arba į krizes būtų reaguojama;
 2. padėti AS ryšių palaikymo tarnyboms stebėti taikos susitarimų įgyvendinimą, remti pasirengimą rinkimams ir jų stebėjimą ir atstovauti AS susitikimuose su nacionalinėmis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 3. Įdiegti žemyno struktūrą, kad AS galėtų greitai palaikyti strateginius ir operatyvinius ryšius tarp AS, įsteigtos Adis Abeboje, regionų ir vietoje vykdomų misijų, taip pat vadovauti ir kontroliuoti.
 4. suteikti AS komisijai ir SO ekspertinių žinių, susijusių su jų taikos ir saugumo iniciatyvomis;
 5. remti SO gebėjimų stiprinimą ir vykdyti jų konfliktų prevencijos ir sprendimo įgaliojimus.
53

Kad institucinė parama duotų lauktų rezultatų, labai svarbu vykdymas laiku ir nuspėjamumas. Laiku nesudarius sutarčių, vėlavo įgyvendinimas, o tai reiškė, kad veiklos finansavimas buvo nenuspėjamas. Dešimt iš keturiolikos mūsų tikrintų sutarčių buvo pasirašytos dėl vienos iš toliau nurodytų priežasčių arba dėl tų priežasčių derinio:

 1. AS komisija ir SO finansavimo pasiūlymus pateikė vėlai arba tie pasiūlymai buvo prastos kokybės;
 2. komplikuotos derybos dėl sutarčių biudžeto, veiklos ir finansinio valdymo;
 3. techninės problemos su ES Komisijos informacine sistema.
54

Be to, pagal aštuonias iš šių dešimties sutarčių veikla buvo finansuota atgaline data58. Trys iš jų buvo pasirašytos likus kelioms dienoms iki veiklos finansavimo pabaigos. Nustatėme, kad vėlavimas pasirašyti sutartis, kartu su esamais AS ir SO vidaus trūkumais, turėjo neigiamą poveikį šešių iš keturiolikos sutarčių įgyvendinimui (IV priedas). 5 langelyje pateiktas neigiamas vėlavimo sudaryti sutartis ir finansavimo atgaline data poveikis dviem ATSS paramos programoms.

5 langelis

ATSS paramos programų finansavimas atgaline data

Pagal ATSS paramos programas ES teikia finansinę paramą AS komisijai ir SO, kad ATSS galėtų veikti. Patikrinome antrąją ir trečiąją iš šių sutarčių, jų sumos atitinkamai buvo 5 227 335 ir 28 770 000 eurų.

Pagal antrąją ATSS paramos programos sutartį buvo remta tokia veikla kaip 2016–2020 m. ATSS veiksmų plano užbaigimas. Sutartis buvo pasirašyta vėlai, tai reiškia, kad daug suplanuotos veiklos nebuvo įgyvendinta arba turėjo būti finansuojama iš kitų šaltinių. Nors vėluota gauti lėšas, SO išlaikė beveik visus darbuotojus, finansuojamus pagal šią sutartį. Tačiau keli darbuotojai buvo atleisti, taigi buvo prarasti sustiprinti gebėjimai. Dėl to buvo panaudota tik apie 56 % sutarties biudžeto.

Trečioji ATSS paramos programos sutartis buvo pasirašyta 2016 m. gruodžio mėn., nors įgyvendinimo laikotarpis truko 36 mėnesius nuo 2016 m. sausio mėn. AS komisija sutarties lėšas subregioninėms organizacijoms perdavė tik 2017 m. gegužės mėn., nes pačios organizacijos vėlavo sudaryti sutartis. Finansavimo trūkumas keliais atvejais buvo padengtas kitų donorų arba planuota veikla buvo atidėta.

55

6 langelyje pateiktas vėlavimo Afrikos nuolatinės parengties pajėgoms nupirkti informacinę sistemą pavyzdys. Šiuo atveju AS vidaus trūkumai taip pat prisidėjo prie vėlavimo, kurį nulėmė tai, kad sutartys buvo pasirašytos vėlai.

6 langelis

Vėlavimas įdiegti Afrikos nuolatinės parengties pajėgų vadovavimo, kontrolės, ryšių ir informacijos sistemą (C3IS)

ES rėmė Afrikos nuolatinės parengties pajėgų kūrimą ir Afrikos vadovaujamų taikos paramos operacijų, vykdomų pagal C3IS, valdymą. 2011–2013 m. ATSS veiksmų plane buvo nustatyta, kad C3IS yra vienas pagrindinių prioritetų. Sistemos paskirtis buvo užtikrinti, kad AS galėtų greitai paskelbti strateginius ir operatyvinius pranešimus. Pavyzdžiui, esant tokiai sistemai Adis Abeboje įsteigta AS galėtų skelbti įsakymus ir generuoti ataskaitas bei žemėlapius operacijoms vietoje valdyti.

AS savo finansinį pasiūlymą parengė 2013 m. vasario mėn., o 2014 m. vasario mėn. pasirašė susitarimą dėl 12,5 milijono eurų ES paramos. ES atgaline data finansavo AS komisijos parengiamąją veiklą, kurios buvo imtasi nuo 2013 m. kovo mėn., o sudėtingos viešųjų pirkimų operacijos valdymą perdavė AS komisijai, kad AS būtų skatinama prisiimti atsakomybę už sistemą. Tačiau dėl to labai vėluota vykdyti viešojo pirkimo procedūrą, ir mums atliekant auditą ta procedūra buvo tebevykdoma. ES pratęsė sutarčių įgyvendinimo laikotarpį iki 67 mėnesių, nors iš pradžių buvo planuota, kad šis truks 24 mėnesius.

Dėl šio vėlavimo padarytas neigiamas poveikis kitai suplanuotai veiklai. Pavyzdžiui, vienas pagrindinių svarbiausių Afrikos nuolatinės parengties pajėgų mokomųjų pratybų (AMANI AFRICA II, taip pat remtų ES), komponentų buvo panaikintas.

Finansinės priemonės ne visada taikytos nuosekliai

56

Nei Europos Komisija, nei EIVT neanalizavo visų jų turimų priemonių, taikytinų taikos ir saugumo srityje, santykinio pranašumo (9 dalis). Nustatėme, kad priemonės ne visada taikytos nuosekliai. Afrikos taikos priemonė labai tinkama trumpalaikiams poreikiams finansuoti, nes jos finansavimo ciklai trunka dvejus arba trejus metus. O regioninės orientacinės programos labiau tinkamos finansuoti ilgalaikius poreikius, jų finansavimo ciklas trunka septynerius metus.

57

Nustatėme atvejų, kai trumpalaikės Afrikos taikos priemonės sutartys buvo naudojamos ilgalaikių darbuotojų pareigybėms finansuoti, pavyzdžiui, pagal Bendro finansavimo tvarkos atlyginimų sutartis (39 dalis). Šiuo atveju, kadangi buvo naudojamos atnaujinamos 1–2 metų sutartys, žmogiškųjų išteklių valdymas susilpnėjo, ir tai reiškė, kad dėl pareigybių skaičiaus ir rūšių derybos iš naujo vykdavo beveik kasmet. Tai prisidėjo ir prie vėlavimo sudaryti sutartis (53 dalis), taip pat prie neužtikrinto darbo – dėl to prarasti patyrę darbuotojai. Kitais atvejais regioninės orientacinės programos buvo naudojamos trumpalaikiams poreikiams tenkinti, nors tam jos buvo mažiau tinkamos.

58

Europos Komisija ir EIVT nėra sukūrusios koordinavimo sistemos, apimančios visas taikos ir saugumo srities priemones. Tačiau nuo 2015 m. jos ėmėsi veiksmų, kad Afrikos taikos priemonė ir regioninės orientacinės programos veiksmingiau papildytų viena kitą, visų pirma:

 1. paaiškinant būdą, kaip finansuojamos SO pareigybės. Siekdamos to EK ir EIVT nusprendė, kad regioninių organizacijų nekarinio personalo išlaidos, remiamos Europos Sąjungos, turėtų būti perkeltos iš Afrikos taikos priemonės į regionines orientacines programas. Tačiau šis sprendimas buvo priimtas po to, kai regioninės orientacinės programos buvo patvirtintos, taigi tai įgyvendinti dar sunkiau. Galiausiai, perkėlimas buvo atidėtas iki 2018 m. sausio mėn.;
 2. įtraukiant regionines ES delegacijas į ATSS paramos programos regioninių darbo planų, finansuojamų pagal Afrikos taikos priemonę, peržiūras, siekiant užtikrinti, kad tie planai papildytų pagal regionines orientacines programas finansuojamas programas;
 3. nuo 2017 m. regionines ES delegacijas įtraukiant į ATSS paramos programos iniciatyvinį komitetą.

Stebėjimo ir ataskaitų teikimo mechanizmai buvo nustatyti, bet nebuvo teikiama pakankama informacija apie rezultatus

59

Komisija visoms mūsų tikrintoms sutartims nustatė stebėjimo ir ataskaitų teikimo mechanizmus. Šie mechanizmai apėmė periodinį aprašomųjų ir finansinių ataskaitų teikimą (dažniausiai kas pusę metų), reguliarius iniciatyvinio komiteto posėdžius ir nepriklausomą išlaidų auditą, atliekamą išorės subjektų). Praktiškai Komisijos nustatytiems stebėjimo mechanizmams poveikį darė trūkumai, be to, juo taikant nebuvo teikiama pakankama informacija apie rezultatus. Tikrintose sutartyse radome šių pavyzdžių:

 1. šešių iš keturiolikos sutarčių planuoti rezultatai nebuvo konkretūs ar išmatuojami. Pavyzdžiui, buvo tikimasi, kad bus sustiprinti remiamų skyrių arba priemonių pajėgumai, taps svarbesnis jų vaidmuo arba skyriai ar priemonės ims visiškai veikti. Keliais tais atvejais pagrindinė veikla nebuvo tiesiogiai susijusi su rezultatais;
 2. keliais dvylikoje sutarčių nustatytais rodikliais buvo apibrėžti ištekliai ir veikla, užuot nustačius išdirbius, kuriuos reikėtų pasiekti, taigi stebėjimo tikslais tai buvo nelabai naudinga. Kitais atvejais nebuvo nustatytas bazinis lygis ir rodikliai, pagal kuriuos būtų galima vertinti pažangą.
 3. trimis atvejais tai, kad sutartys buvo pasirašytos paskutinėmis sutarčių įgyvendinimo laikotarpių dienomis, reiškė, kad dėl finansavimo atgaline data stebėjimo nuostatos praktiškai tapo nereikšmingos;
 4. AS ir SO parengtos ataskaitos dažnai gaunamos vėlai. Šešių sutarčių ataskaitose nebuvo pakankamos informacijos apie sutartinius rezultatus ir rodiklius.
60

Apskritai ES darbuotojai, su kuriais kalbėjomės, galėjo tinkamai matyti, kaip sutartys įgyvendinamos, nors tos žinios ne visada buvo įtraukiamos į ataskaitas. Mūsų tikrintų sutarčių atžvilgiu ES Komisija dar nebuvo vykdžiusi jokių rezultatų stebėjimo misijų59. Tik vienos sutarties atžvilgiu buvo atliktas išorės vertinimas. Tai reiškė, kad ribota galimybė informaciją apie rezultatus gauti iš AS ir SO nebuvo kompensuota informaciją gaunant iš kitų šaltinių.

Išvados ir rekomendacijos

61

AS valstybės narės ATSS nustatė, kaip struktūrinę ilgalaikę priemonę sprendžiant Afrikos žemyne kylančius taikos ir saugumo uždavinius. Ši struktūra atveria AS ir įgaliotoms SO galimybę naudotis priemonėmis, kurios padeda joms užkirsti kelią konfliktams, juos valdyti ir spręsti. ES savo finansinę paramą ATSS plėtrai teikė per Europos plėtros fondą. Tikrinome ES paramą, teiktą trejus metus (2014–2016 m.), ir nustatėme, kad jos poveikis buvo menkas, kad paramą reikėjo skirti kitiems tikslams.

62

ES nenustatė aiškių savo paramos prioritetų, o jos strategijoje nebuvo jos paramos raidos ilgalaikės vizijos. Pavyzdžiui, per tikrintą laikotarpį ES nepakankamai dėmesio skyrė perėjimui nuo atlyginimų mokėjimo prie dėmesio gebėjimų stiprinimui, kad būtų užtikrinta ilgalaikė ES paramos sėkmė. Kadangi AS valstybės narės nemokėjo įnašų į AS biudžetą ir Taikos fondą, ATSS labai priklausė nuo donorų, įskaitant ES, paramos. ES rėmė AS planus siekti finansinio ATSS savarankiškumo, kaip oficialiai nustatyta AS 2016 m. sprendime, bet įgyvendinimo etapas tebėra ankstyvas (1630 dalys).

63

Nustatėme, kad tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, beveik pusė ES finansuotų sutarčių buvo įgyvendintos visiškai arba iš dalies pasiekus lauktų rezultatų. ES rėmė reformas, kuriomis buvo siekiama didinti finansinius, veiklos ir institucinius AS ir SO pajėgumus, bet iki šiol tos reformos davė nedaug rezultatų. ATSS sudedamųjų dalių pajėgumai labai skyrėsi, sunkumų jiems kilo dėl politinių įsipareigojimų nebuvimo ir riboto finansavimo (3250 dalys).

1 rekomendacija. Skatinti AS atsakomybę už ATSS ir ES paramą skirti kitiems tikslams

EIVT ir Komisija turėtų drauge parengti aiškią ir ilgalaikę ES paramos ATSS viziją, siekiant:

 • laipsniškai mažinti ir galiausiai nutraukti ES paramą ATSS pagrindinėms veiklos sąnaudoms ir paramą skirti labai tikslingoms gebėjimų stiprinimo programoms;
 • gebėjimų stiprinimo paramą ATSS sieti su AS ir SO veikimo būdų pagerinimu
 • ir atidžiai stebėti, kaip įgyvendinami AS įsipareigojimai siekti finansinio savarankiškumo.

Terminas – 2020 m. pabaiga.

64

Patikrinome visas keturiolika 2014–2016 m. sudarytų sutarčių, pagal kurias ES rėmė ATSS. Nustatėme, kad sutartys ne visada valdytos veiksmingai. Dešimt tų sutarčių buvo pasirašytos vėlai, tai reiškia, kad lėšų nebuvo laiku ir buvo sunku nuspėti, kada jų bus. Dėl to netekta dalies patyrusių darbuotojų ir vėluota vykdyti ATSS veiklą (5255 dalys). Taip pat nustatėme, kad nors stebėjimo mechanizmai buvo įdiegti, jie neveikė tinkamai, pavyzdžiui, tai pasakytina apie atvejus, kai sutartys buvo finansuojamos atgaline data. Teikiamos ataskaitos nebuvo išsamios, jose nepateikta pakankamai informacijos apie rezultatus. Nustatėme, kad per tikrintą laikotarpį finansinės priemonės ne visada taikytos nuosekliai. Nustatėme, kad, palyginti su 2015 m., tam tikri aspektai pagerinti (5660 dalys).

2 rekomendacija. Intervencijos turėtų būti nuosekliai orientuotos į rezultatus

Komisija turėtų:

 • dar labiau sumažinti vėlavimą sudaryti sutartis, ji taip pat turėtų vengti finansavimo atgaline data;
 • sutartinį stebėjimą ir ataskaitų teikimą grįsti konkrečiais ir išmatuojamais rezultatais ir taikyti rodiklius, kuriais galima išmatuoti padarytą pažangą;
 • stiprinti ATSS gebėjimų stiprinimo programų rezultatų stebėjimą ir programas dažniau vertinti;
 • imtis lyginamosios galimų finansinių priemonių, taikytinų taikos ir saugumo srityje, analizės ir tas priemones taikyti nuosekliau.

Terminas – 2019 m. pabaiga.

Šią ataskaitą priėmė II kolegija, vadovaujama Audito Rūmų narės Bettinos JAKOBSEN, 2018 m. birželio 26 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Klaus-Heiner LEHNE
Pirmininkas

Priedai

I priedas

Suskirstytas kiekvienai remtai organizacijai teiktas ES finansavimas

(eurai)

Remta organizacija / sutartis C3IS ATP paslaugų sutartis BFT atlyginimai II BFT AS ryšių palaikymo tarnybos II BFT AS ryšių palaikymo tarnybos III BFT AS ryšių palaikymo tarnybos IV BFT atlyginimai III ATSS paramos programa II ATSS paramos programa III ES ir VAVEB šaulių ginklų projektas Techninė parama VAVEB (įgyvendinimo parama) VAVEB dotacija I VAVEB dotacija II CAVEB – „Devis“ programa Nr. 4 Iš viso
AS Ryšių palaikymo tarnybos 6 000 000 3 000 000 7 000 000 16 000 000
Taikos ir saugumo skyrius 12 500 000 10 000 000 5 000 000 1 384 238 4 455 516 33 339 754
Sahelio ir Sacharos valstybių bendrija 0
Rytų ir Pietų Afrikos bendroji rinka 595 562 3 019 999 3 615 561
Rytų Afrikos bendrija 337 564 2 833 320 3 170 884
Rytų Afrikos nuolatinės parengties pajėgų sekretoriatas 525 379 3 383 092 3 908 471
CAVEB 465 795 3 428 102 1 865 674 5 759 571
VAVEB 617 014 3 550 000 5 560 000 4 896 500 6 724 594 2 757 182 24 105 291
Tarpvyriausybinė vystymosi institucija 279 152 1 700 000 1 979 152
Šiaurės Afrikos regioniniai pajėgumai 511 218 1 899 971 2 411 189
Pietų Afrikos vystymosi bendrija 509 413 4 500 000 5 009 413
Universaliosios / nepaskirstytos lėšos 3 235 400 2 000 0 3 237 400
Iš viso 12 500 000 3 235 400 10 000 000 6 000 000 3 000 000 7 000 000 5 000 000 5 227 335 28 770 000 5 560 000 4 896 500 6 724 594 2 757 182 1 865 674 102 536 686

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi tikrintomis sutartimis.

II priedas

Afrikos taikos priemonės sprendimų priėmimo procedūros

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi Afrikos taikos priemonės 2014–2016 m. veiksmų programos 1 priedu.

III priedas

Tikrintų sutarčių ir ATSS strateginių prioritetų sąrašas

Sutartys ATSS strateginiai prioritetai
Programa Sutarties numeris Sutarties pavadinimas Remiama organizacija Sutarties biudžetas (eurai) Išmokėta* (eurai) Išmokėta* (%) Konfliktų prevencija (įskaitant išankstinį įspėjimą ir prevencinę diplomatiją) Krizių / konfliktų valdymas – Afrikos nuolatinės parengties pajėgos Atkūrimas po konflikto ir taikos kūrimas Strateginiai saugumo klausimai Koordinavimas ir partnerystė
2011–2013 m. ATP veiksmų programa 325231 Sistema C3IS, skirta Afrikos vadovaujamoms taikos operacijoms AS 12 500 000 10 534 027 84% X
336871 ATP paslaugų sutartis AS ir REB / RM 3 235 400 1 976 133 61% X X X X X
327360 BFT atlyginimai II AS 10 000 000 9 000 000 90% X X X X X
327370 BFT Afrikos Sąjungos ryšių palaikymo tarnybos II AS 6 000 000 5 500 000 92% X X X X
2014–2016 m. ATP veiksmų programa 371416 BFT AS ryšių palaikymo tarnybos III AS 3 000 000 2 400 000 80% X X X X
375189 BFT AS ryšių palaikymo tarnybos IV AS 7 000 000 3 171 431 45% X X X X
373209 BFT atlyginimai III AS 5 000 000 4 000 000 80% X X X X X
366481 Tarpinė Afrikos taikos ir saugumo struktūros paramos programa (ATSS PP II) AS ir REB / RM 5 227 335 4 181 868 80% X X X X
380897 Afrikos taikos ir saugumo struktūros paramos programa III (ATSS PP III) AS ir REB / RM 28 770 000 7 674 227 27% X X X X X
ROP Vakarų Afrika 345376 ES ir VAVEB šaulių ginklų projektas VAVEB 5 560 000 4 185 614 75% X X
355873 Techninė parama, kuria padedama įgyvendinti ES paramą VAVEB regioninių taikos, saugumo ir stabilumo įgaliojimus VAVEB 4 896 500 1 780 903 36% X X X X X
368246 VAVEB dotacija – Taikos, saugumo ir stabilumo stiprinimas Vakarų Afrikoje VAVEB 6 724 594 2 662 174 40% X X X X X
380850 VAVEB dotacija – Taikos, saugumo ir stabilumo stiprinimas Vakarų Afrikoje II VAVEB 2 757 182 1 313 599 48% X
ROP Centrinė Afrika 359795 CAVEB – „Devis“ programa Nr. 4 („croisière et de clôture“) CAVEB 1 865 674 789 007 42% X X X X
Iš viso 102 536 686 59 168 983 58% 12 12 9 10 11

* Išmokėta 2017 06 30 duomenimis.

IV priedas

Audito Rūmų parengta sutarčių vertinimo apžvalga

Programa Sutarties numeris Sutarties pavadinimas Sutarties tikslas Koncepcijos tinkamumas Įgyvendinimas ir stebėjimas Rezultatai ir jų tvarumas
ATSS aktualumas Kiti koncepcijos aspektai (pvz., įgyta patirtis, koordinavimo ir stebėjimo sistema) Sutarties pasirašymo laikas Veiklos įgyvendinimas Ataskaitų teikimas ir stebėjimas Pasiekti rezultatai Tvarumo klausimai
2011–2013 m. ATP veiksmų programa 325231 Sistema C3IS, skirta Afrikos vadovaujamoms taikos operacijoms Įdiegti žemyno struktūrą, kad AS galėtų greitai palaikyti strateginius ir operatyvinius ryšius tarp AS, įsteigtos Adis Abeboje, regionų ir vietoje vykdomų misijų, taip pat vadovauti ir kontroliuoti. C3IS yra pagrindinis veiksnys vykdant AMANI AFRICA II pratybas, užtikrinant Afrikos nuolatinių pajėgų gebėjimą veikti ir valdant Afrikos vadovaujamas taikos paramos operacijas.
336871 ATP paslaugų sutartis Siekiama AS komisijai ir REB / RM laiku suteikti aukštos kokybės ekspertinių žinių, kad būtų lengviau įgyvendinti programas, susijusias su taikos ir saugumo partnerystės veiksmų planu. Ypatingas dėmesys bus skiriamas ATSS plėtotei; to bus siekiama skiriant individualias ilgalaikes užduotis, taip pat skiriant trumpalaikę techninę paramą įvairiai krizių prevencijos, jų sprendimo veiklai, taip pat veiklai po krizės, įskaitant politikos formavimą. Prireikus, ši techninė parama taip pat galėtų būti teikiama ATP bei ROP darnos didinimui taikos ir saugumo srityje.
327360 BFT atlyginimai II Siekiama užtikrinti, kad AS komisijos Taikos ir saugumo skyrius toliau būtų varomoji AS taikos ir saugumo darbotvarkės jėga žemyne, – tam stiprinami gebėjimai ir gerinamas organizavimas, atsižvelgiant į siekius.
327370 BFT Afrikos Sąjungos ryšių palaikymo tarnybos II Afrikos Sąjungos ryšių palaikymo tarnybos yra nenuolatinės Afrikos Sąjungos struktūros Afrikos regionuose, kuriuose labiausiai reikia užtikrinti saugumą ir taiką. Jų funkcija – teikti paramą Taikos ir saugumo tarybai ir AS komisijai, dalyvauti pagal taikos susitarimus vykdant tolesnes priemones ir remti tų priemonių įgyvendinimą. Programa apima daugelio donorų remiamą veiklą, dengiamos AS ryšių palaikymo tarnybų personalo ir veiklos išlaidos.
2014–2016 m. ATP veiksmų programa 371416 BFT AS ryšių palaikymo tarnybos III Afrikos Sąjungos ryšių palaikymo tarnybos yra nenuolatinės Afrikos Sąjungos struktūros Afrikos regionuose, kuriuose labiausiai reikia užtikrinti saugumą ir taiką. Jų funkcija – teikti paramą Taikos ir saugumo tarybai ir AS komisijai, dalyvauti pagal taikos susitarimus vykdant tolesnes priemones ir remti tų priemonių įgyvendinimą. Programa apima daugelio donorų remiamą veiklą, dengiamos AS ryšių palaikymo tarnybų personalo ir veiklos išlaidos.
375189 BFT AS ryšių palaikymo tarnybos IV Afrikos Sąjungos ryšių palaikymo tarnybos yra nenuolatinės Afrikos Sąjungos struktūros Afrikos regionuose, kuriuose labiausiai reikia užtikrinti saugumą ir taiką. Jų funkcija – teikti paramą Taikos ir saugumo tarybai ir AS komisijai, dalyvauti pagal taikos susitarimus vykdant tolesnes priemones ir remti tų priemonių įgyvendinimą. Programa apima daugelio donorų remiamą veiklą, dengiamos AS ryšių palaikymo tarnybų personalo ir veiklos išlaidos.
373209 BFT atlyginimai III Siekiama užtikrinti, kad AS komisijos Taikos ir saugumo skyrius toliau būtų varomoji AS taikos ir saugumo darbotvarkės jėga žemyne, – tam stiprinami gebėjimai ir gerinamas organizavimas, atsižvelgiant į darbotvarkės siekius.
366481 Tarpinė Afrikos taikos ir saugumo struktūros paramos programa (ATSS PP II) Intervencijos tikslas yra stiprinti AS komisijos, REB ir RM gebėjimų stiprinimą ir didinti jų veiksmingumą, kad Afrikoje būtų užkirstas kelias krizėms ir (arba) į jas būtų reaguojama. Veiksmai yra skirti veiklai, kurios reikia siekiant įgalinti AS komisiją ir REB / RM išlaikyti savo veiklą ir įvykdyti bei politiniu požiūriu patvirtinti pagrindines Afrikos taikos ir saugumo strategijas, pavyzdžiui ATSS veiksmų planą.
380897 Afrikos taikos ir saugumo struktūros paramos programa III (ATSS PP III) Padėti užtikrinti taiką ir saugumą Afrikoje suteikiant būtinas sąlygas ir prielaidas plėtrai, atsižvelgiant į AS tikslą „nutildyti šūvius iki 2020 m.“.
ROP Vakarų Afrika 345376 ES ir VAVEB šaulių ginklų projektas Sumažinti konfliktų ir smurto poveikį užtikrinant įtvirtintą ir koordinuotą prevenciją bei valdymą ir sukuriant taikos struktūrą atsparioms bendruomenėms.
355873 Techninė parama, kuria padedama įgyvendinti ES paramą VAVEB regioninių taikos, saugumo ir stabilumo įgaliojimus ES VAVEB taikos, saugumo ir stabilumo projektui valdyti ir prižiūrėti, paskirti techninės pagalbos grupę (teikiančią ilgalaikių ir trumpalaikių ekspertinių žinių), kurios vaidmuo būtų patariamasis.
368246 VAVEB dotacija – Taikos, saugumo ir stabilumo stiprinimas Vakarų Afrikoje Teikti paramą VAVEB, kad ši galėtų tvariai vykdyti jau suteiktus konfliktų prevencijos ir sprendimo įgaliojimus, visų pirma pereinant nuo reagavimo prie prevencijos metodo ir įgyjant didesnių strateginių, veiklos ir valdymo pajėgumų.
380850 VAVEB dotacija – Taikos, saugumo ir stabilumo stiprinimas Vakarų Afrikoje II Dotacija finansuojami trys projektai: 1. Šaulių ir lengvųjų ginklų valdymas Nigerijoje (papildomas VAVEB ES šaulių ginklų projektas, beveik visas biudžetas), 2. Tiriamoji kelionė į Lioną, įgyvendinant Vakarų Afrikos policijos informacinių sistemų iniciatyvą (WAPIS), 3. VAVEB veiklos gebėjimų integruoti lyčių klausimą į VAVEB taikos ir saugumo struktūrą stiprinimas.
ROP Centrinė Afrika 359795 CAVEB – „Devis“ programa Nr. 4 („croisière et de clôture“) Veiksmas „Devis“ programa Nr. 4“ yra paskutinė programos „Programme d’appui à la CEEAC en matière de Paix et de Securité“ (PAPS II) sąmata, juo siekiama tęsti paramą CAVEB, taikos ir saugumo srityje siekiant išlaikyti gebėjimus.

Spalvų paaiškinimas:

Visais reikšmingais atžvilgiais standartų buvo laikomasi.
Kai kurių standartų nebuvo laikomasi.
Reikšmingi nukrypimai nuo standartų.
Per anksti, kad būtų galima vertinti, arba nėra pakankamos informacijos.

Komisijos ir EIVT atsakymai

Santrauka

III

Kalbant apie gebėjimus ir finansinę atsakomybę, ES parama Afrikos taikos ir saugumo struktūrai (ATSS) prisidedama prie šios struktūros kūrimo, nors numatyti rezultatai nėra sistemingai pasiekiami.

Atlyginimų ar kitų veiklos sąnaudų rėmimas nėra savaime problema, jei tai susiję su rezultatų siekimu ir daroma pagal platesnę rėmimo strategiją, turint aiškią pasitraukimo strategiją.

IV

ES yra nustačiusi konkrečius ES paramos Afrikos taikos ir saugumo struktūrai prioritetus. ES yra konkrečiai suinteresuota remti Afrikos sprendimus, kuriais šalinamos Afrikos taikos ir saugumo struktūros problemos siekiant stabilizuoti Afriką. Tai yra pagrindinis ES paramos Afrikos taikos ir saugumo struktūrai tikslas. Tai yra ilgalaikis siekis ir neįmanoma iš karto įvertinti jo įgyvendinimo rezultatų.

Kalbant apie veiksmus, ES tikslo turi būti siekiama pagal aiškiai suformuluotą strategiją – 2016–2020 m. ATSS veiksmų gaires1. Šių veiksmų gairių įgyvendinimas tiesiogiai remiamas pagal įvairias programas, ypač pagal ATSS paramos programos tebevykstančio trečiojo etapo („ATSS III“) priemones2. Pagal „ATSS III“ vykdoma veikla išsamiau aprašyta metiniuose darbo planuose – juose galima nustatyti ES paramos skyrimo prioritetus, taip pat konkrečius konkrečių rezultatų įgyvendinimo kriterijus.

Kad būtų pasiekti šie rezultatai, Komisija vykdo įvairią veiklą, kuriai įgyvendinti būtina remti veiklos sąnaudas, kaip antai Afrikos Sąjungos komisijos (ASK) Taikos ir saugumo skyriaus darbuotojų mokymo, kelionių ir atlyginimų sąnaudas. Norint pasiekti pagrindinį ES paramos tikslą, šias sąnaudas būtina finansuoti.

V

Informacijos apie rezultatus nepakankamumas nereiškia rezultatų nepakankamumo. Taigi negali būti savaime laikoma, kad tai trukdo įgyvendinti ES paramos tikslus.

Labai dažnai vėlavimą pasirašyti sutartis ir finansavimą atgaline data lemia tai, kad ES pagalbą įgyvendinančios organizacijos pavėluotai pateikia prašymus ir nepateikia pakankamos informacijos.

Dėl nuoseklumo Komisija pabrėžia, kad yra daroma didelė pažanga siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliau taikomos finansinės priemonės.

Visų pirma Komisija yra sukūrusi neoficialų ATSS ryšių punktų tinklą. Šis tinklas padeda konsultuotis su Komisija nustatant bei formuluojant ir ATSS paramos programas, įgyvendinamas pagal ATP (Afrikos taikos priemonę), ir regionines orientacines programas (ROP). Be to, visos susijusios Komisijos tarnybos ir (arba) EIVT dalyvauja kokybės paramos grupėse – jų posėdžiuose aptariamos taikos ir saugumo programos ir peržiūrima, ar laikomasi priemonių papildomumo principo.

VI
 1. Komisija ir EIVT sutinka su šia rekomendacija. Tačiau tam tikromis sąlygomis ad hoc parama veiklos sąnaudoms taip pat gali būti teikiama.
 2. Komisija sutinka su šia rekomendacija.

Įvadas

2 langelis. Pagal ATSS vykdomų intervencijų pavyzdys

Šis atvejis – gerosios patirties pavyzdys, kaip yra nuosekliai taikomos ES priemonės siekiant remti ATSS pozityvią intervenciją Gambijoje per Vakarų Afrikos valstybių ekonominę bendriją (VAVEB): pagal Afrikos taikos priemonę ir regioninę orientacinę programą buvo stiprinami ilgalaikiai VAVEB taikos ir saugumo pajėgumai ir kartu pagal Afrikos taikos priemonę buvo teikiama parama pačiai VAVEB misijai Gambijoje (angl. ECOMIG) (pirmiausia – pagal Skubaus reagavimo mechanizmą, paskui – pagal taikos paramos operacijos paketą3).

06

Šiuo metu AS valstybių narių finansinių įnašų į Taikos fondą suma siekia 42,4 mln. USD. Vien 2017 m. surinkta 39,9 mln. USD – tai yra didžiausia Afrikos Sąjungos valstybių narių įnešta suma nuo šios sąjungos sukūrimo 1993 m.

07

Iš tiesų ATSS veiksmų gairių kūrimas yra pačios Afrikos procesas, o ES prie jo prisideda pagal ATSS II paramos programą teikdama techninę paramą ir padėdama rengti posėdžius bei seminarus.

Pastabos

23

Šiuo finansinės atsakomybės ir tvarumo klausimu Komisija ir EIVT pripažįsta, kad svarbu, jog Afrikos Sąjunga ir SO laipsniškai didintų savo skiriamų reikiamų lėšų dalį. Būtent dėl to ES nebiudžetinėmis finansavimo priemonėmis remia Afrikos Sąjungos iniciatyvas šiuo klausimu (ES sutarties 41 straipsnio 2 dalis), visų pirma Kaberukos procesą ir 0,2 % mokesčio importuojamoms prekėms įgyvendinimą. Taigi AS finansinė atsakomybė už ATSS jau didėja. Pavyzdžiui, 2018 m. 57 % ASK darbuotojų, pagal trumpalaikes sutartis dirbančių įgyvendinant taikos ir saugumo programas, atlyginimų sąnaudų bus dengiamos AS valstybių narių įnašais ir tik 15 % – ES lėšomis (palyginti su 34 % per ankstesnius 16 mėnesių). Apskritai šiomis pastangomis jau pasiekta, kad AS prisiimtų didesnę dalį savo 2018 m. biudžeto išlaidų: 41,3 % – 2018 m. (318 iš 770 mln. USD) vietoj 26,2 % – 2017 m. (205 iš 783 mln. USD). Kiti aktyvūs ATSS remiantys paramos teikėjai – Norvegija, Jungtinė Karalystė, Danija, Vokietija ir Nyderlandai.

Taigi AS valstybių narių finansuojamų ATSS veiklos sąnaudų dalis palaipsniui didėja. Iš šių skaičių matyti ne didesnis priklausomumas, o tai, kad einama link mažesnės priklausomybės nuo paramos teikėjų paramos.

Negali būti pagrįstai tikimasi, kad artimiausioje ateityje ES Afrikos partneriams būtų visiškai nustota teikti paramos teikėjų paramą ATSS srityje. Be to, finansinės atsakomybės ir tvarumo klausimui turi įtakos galimybės ir politinis pasirinkimas. Kadangi, kaip paaiškinta pirmiau, ES yra suinteresuota remti ATSS, nėra tiesioginio pagrindo, kodėl reikėtų nustoti finansuoti ATSS pagrindines veiklos sąnaudas, kol Komisija, EIVT ir ES valstybės narės šią paramą laiko reikalinga strategine Afrikos stabilizavimo priemone.

24

Komisija ir EIVT remiasi partnerių atsakomybės principu, nustatytu keliuose tarptautiniuose susitarimuose, kaip antai 2003 m. Monterėjaus susitarime4. Šie principai reiškia, kad bendrai už paramą turėtų būti atsakingi partneriai (taip pat žr. mūsų atsakymą į 28 dalies pastabas).

Afrikos Sąjunga yra patvirtinusi aiškų planą, kaip iki 2020 m. pasiekti finansinį tvarumą. ES finansavo techninių ekspertų, kuriuos ASK pasamdė, kad jie padėtų parengti šį planą, išlaidas. Ji palankiai įvertino į šį planą įtrauktas priemones. Ateityje teikdama paramą ES atsižvelgs į šį planą. Taikant į šį planą įtrauktas tvarumo užtikrinimo priemones bus užtikrinamas AS valstybių narių įnašų mokėjimas, kad iki 2020 m. jos pačios galėtų padengti 100 % ASK veiklos sąnaudų ir 25 % taikos paramos operacijų sąnaudų. Šiuo tikslu AS valstybės narės nustatė specialų 0,2 % mokestį reikalavimus atitinkančioms importuojamoms prekėms (Kaberukos planas).

Be to, ES remia Afrikos Sąjungos komisijos vykdomą savo finansinių ir administracinių valdymo sistemų reformą, kuria siekiama užtikrinti jų atitiktį tarptautiniams standartams. Komisija šias reformas rėmė teikdama techninę paramą, kad būtų sustiprinta apskaita, vidaus auditas, viešųjų pirkimų ir turto valdymas. Padaryta pažanga pripažįstama 2018 m. balandžio mėn. ASK sistemų apžvalgoje5. Komisija planuoja iki 2018 m. pabaigos nuodugniau įvertinti ASK sistemas.

3 langelis. Regioninės išankstinio įspėjimo sistemos pakilimai ir nuosmukiai

Antra pastraipa. Teikiant ES paramą (daugiausia – pagal 10-ojo EPF regioninės orientacinės programos priemonę „PAPS II“ (politiniai reikalai, taika ir saugumas)) plėtojami sistemos MARAC (pranc. Mécanisme d'Alerte Rapide d'Afrique Centrale) pajėgumai. Pavyzdžiui, teikiant šią paramą atsirado galimybė įsigyti ir suteikti įrangą šios sistemos strateginiam įspėjimo kambariui (angl. Strategic warning room). Tačiau baigus įgyvendinti „PAPS II“, CAVEB neišnaudojo šios pažangos, visų pirma dėl to, kad buvo atleista didelė dalis techninių darbuotojų.

Pripažindamos šią problemą, ES ir CAVEB susitarė, kad reikėtų pagal ATP lėšomis finansuojamą ATSS III paramos programą remti būtiniausių veiklos tęstinumo standartų taikymą. Dėl šios priežasties į šią programą įtrauktos konkrečios nuostatos siekiant remti tam tikrą 2017 ir 2018 m. CAVEB darbo planuose numatytą MARAC gebėjimų stiprinimo veiklą.

Tai laikoma spragų šalinimo priemone, taikoma, kol dar nebaigta pasirengti sutarčių pagal Centrinės Afrikos 11-ojo EPF regioninės orientacinės programos taikos ir saugumo programą sudarymui. Vienas iš numatomų šios būsimos programos rezultatų – tolesnis MARAC gebėjimų stiprinimas naudojantis su tvarumo užtikrinimu susijusia patirtimi, įgyta įgyvendinant PAPS II.

26

Komisijos ir EIVT nuomone, jau imamasi veiksmų šia kryptimi. Kalbant apie Bendros finansavimo tvarkos (BFT) Atlyginimų programą, 2018 m. padaryta ši pažanga:

* palyginti su ankstesniu šios ES paramos teikimo etapu (BFT programa „Atlyginimai IV“), ES lėšų dalis bendrame biudžete sumažėjo nuo 34 iki 15 %. Be to, AS valstybių narių 2018 m. įsipareigojimų dalis sudaro didžiąją dalį viso biudžeto – tai pasiekta dėl įdėtų ASK pastangų sumažinti partnerių finansuotinų darbo vietų skaičių;

* partnerių lėšomis finansuojamos tik P3 ir P4 darbuotojų (t. y. specializuotų darbuotojų) pareigybės, o visų įprastinių pareigybių finansavimą perėmė ASK. Šiuo metu jos sudaro 12,6 % pagal esamą BFT finansuojamų pareigybių – palyginti su ankstesniais metais, tai yra vienas didžiausių laimėjimų;

* partneriai ir ASK susitarė, kad ASK toliau laipsniškai perims taikos ir saugumo programas įgyvendinančių savo darbuotojų išlaidų finansavimą, kad partneriai galėtų remti ne veiklos, o su programomis susijusias sąnaudas. Šis susitarimas sudarytas pagal BFT taikymo užbaigimo strategiją.

28

Komisija ir EIVT remiasi partnerių atsakomybės principu ir laikosi nuomonės, kad jos yra nustačiusios konkrečius paramos teikimo ATSS prioritetus. Jie aptarti ir dėl jų susitarta su Afrikos Sąjungos komisija ir Afrikos regioninėmis ekonominėmis bendrijomis tada, kai buvo rengiamos 2016–2020 m. ATSS veiksmų gairės6. Veiksmų gairėse nustatytas aiškus tikslas – remti Afrikos sprendimus, skirtus Afrikos taikos ir saugumo problemoms šalinti. Šių veiksmų gairių įgyvendinimas remiamas pagal įvairias programas, ypač pagal ATSS paramos programos tebevykstančio trečiojo etapo („ATSS III“) priemones. Pagal „ATSS III“ vykdoma veikla išsamiau aprašyta metiniuose darbo planuose7 – juose galima nustatyti ES paramos skyrimo prioritetus, taip pat atsižvelgiant į konkrečius tikslus nustatyti konkrečių rezultatų įgyvendinimo kriterijus.

Taigi tam, kad būtų pasiekti šie rezultatai, Komisija vykdo įvairią veiklą, kuriai įgyvendinti būtina remti veiklos sąnaudas, kaip antai mokymo, kelionių ir atlyginimų sąnaudas. Norint pasiekti ES paramos tikslą, šias sąnaudas būtina finansuoti.

30 c)

Siekdama, be kita ko, užtikrinti nuoseklumą, ES nusprendė perduoti patikos fondui visas Tarpvyriausybinės vystymosi institucijos (IGAD) regioninei orientacinei programai paskirtas lėšas. Didžioji dalis šių lėšų nukreipiamos veiklai, susijusiai su taika ir saugumu, atsparumu bei migracija. Lėšas skiriant per patikos fondą, užtikrintas didesnis nuoseklumas, pavyzdžiui, kai regioninėje orientacinėje programoje numatyti veiksmai buvo tinkamesni patikos fondui arba kai jais labai daug prisidėta prie patikos fondo neatidėliotinos svarbos su migracija susijusių tikslų siekimo.

d)

Susirūpinimas dėl šios rizikos – viena iš priežasčių, kodėl ES tebėra įsipareigojusi toliau bendradarbiauti su AS.

e)

ES delegacijos Afrikos Sąjungoje (ten atliekamas programos valdymas) sudėtyje yra karinių ekspertų. Prireikus šie kariniai ekspertai gali kliautis ES regioninių delegacijų ekspertinėmis žiniomis. 2018 m. EIVT būstinė samdo daugiau ekspertų.

Kalbant apie veiklą, vykdomą pagal regionines orientacines programas, karinės srities darbuotojai nereikalingi, nes šios programos yra vystymosi programos.

Be to, siekiant valdyti su Pagalbos Afrikai patikos fondu susijusią veiklą (dalis šios veiklos yra susijusi su taikos ir stabilumo tikslais), delegacijose įsteigta keletas naujų Komisijos pareigybių.

37

Kalbant apie vieningumą, AS TST (Taikos ir saugumo tarybos) protokolo 13 straipsnyje teigiama, kad pakanka balsų daugumos (balsuojant dėl procedūrinių klausimų) arba dviejų trečdalių balsų (balsuojant visais kitais klausimais).

49

2018 m. balandžio mėn. parengtoje išorės peržiūros ataskaitoje8 nurodyta, kad ASK sistemos yra stiprinamos.

2018 m. kovo mėn. CAVEB valstybių vadovai aptarė galimybę pereiti prie įgaliojimų, aiškiai orientuotų į taiką ir stabilumą, ir šiuo metu CAVEB dirba siekdama sukurti naują Centrinės Afrikos komisiją, kuri perimtų CAVEB veiklą.

Kalbant apie VAVEB, reformos užtruko dėl to, kad šios bendrijos valstybės narės nepasiekė susitarimo, ir dėl to su veiklos procesu susijusius pakeitimus nuspręsta atidėti iki 2018 m. birželio mėn. ES ramsčiais grindžiamą VAVEB komisijos vertinimą numatyta atlikti 2019 m. pirmąjį ketvirtį.

50

Peržiūrėtas Komisijos požiūris į techninės paramos teikimą AS komisijai. Šiuo metu techninė parama teikiama tikslingai ir remiantis AS komisijos pateiktais prašymais. Per 2017 m. dislokuoti 9 ekspertai. Jie paskirti ne konkrečiai programoms įgyvendinti, bet siekiant išspręsti visuotinius ir organizacinius klausimus, kurie labai svarbūs AS komisijos darbui kuriant ATSS.

53

Vėlavimą sudaryti sutartis daugiausia lėmė tai, kad ASK ir SO kilo sunkumų ir jos negalėjo laiku pateikti tinkamos kokybės finansinių pasiūlymų.

Po diskusijų, įvykusių 2017 m. gegužės 24 d. Europos Komisijos ir Afrikos Sąjungos komisijos iniciatyvinio komiteto posėdyje, 2018 m. ASK sustiprino programos valdymo grupę, atsakingą už ES finansuojamas programas, – pasamdė 4 papildomus darbuotojus. Komisija tikisi, kad tai padės pagerinti pasiūlymų ir Europos Sąjungai teiktinų ataskaitų kokybę.

c)

Kalbant apie vėlavimą sudaryti sutartis, finansuoti ir įgyvendinti programas, techninių problemų, susijusių su Komisijos informacine sistema, poveikis buvo labai nedidelis, ypač palyginti su 53 dalies a ir b punktuose nurodytomis problemomis. Iš esmės šios techninės problemos turėjo įtakos tik dviem iš atliekant auditą tikrintų sutarčių – abi jas pasirašyti vėluota kelias savaites.

54

Dažnai vėlavimą sudaryti sutartis ir finansavimą atgaline data lėmė tai, kad ES pagalbą įgyvendinančios organizacijos pavėluotai pateikė prašymus ir nepateikė pakankamos informacijos.

Komisija jau nustatė specialias priemones – be kita ko, ji padidino esamus žmogiškuosius išteklius, skirtus Afrikos taikos priemonės programoms valdyti. ASK taip pat ėmėsi priemonių šiuo tikslu – 2018 m. ši komisija sustiprino savo Taikos ir saugumo skyriaus programų valdymo grupę, atsakingą už ES finansuojamų gebėjimų stiprinimo programų valdymą.

5 langelis. ATSS paramos programų finansavimas atgaline data

Antra pastraipa. Kalbant apie antrosios ATSS paramos programos sutartis, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, nepaisant vėlavimo jas sudaryti, pagrindinis rezultatas buvo pasiektas, nes, užtikrinus veiklos tęstinumą, buvo parengtos ATSS veiksmų gairės.

56

Komisija ir EIVT sutinka su tuo, jog yra įvairių galimų priemonių, ir patvirtina, kad imamasi veiksmų siekiant optimizuoti šių priemonių santykinius pranašumus. Pavyzdžiui, vyksta veiklos, vykdomos pagal Afrikos taikos priemonę ir priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, koordinavimas, įskaitant neseniai atliktą darbuotojų sąnaudų vertinimą ir perdavimą. Nuo 2016 m., remiantis regioninių orientacinių programų ir ATP santykiniais pranašumais, yra aiškus darbo pasidalijimas, taigi yra aiškiai apibrėžtas abiejų priemonių vaidmuo. Komisija sukūrė neoficialų ATSS ryšių punktų tinklą, jungiantį regionines delegacijas, geografinius padalinius ir už ATP valdymą atsakingą padalinį. Per šį tinklą lengviau konsultuotis su Komisija nustatant bei formuluojant ir ATSS paramos programas, įgyvendinamas pagal ATP, ir regionines orientacines programas. Be to, visos susijusios Komisijos tarnybos ir (arba) EIVT dalyvauja kokybės paramos grupėse – jų posėdžiuose aptariamos taikos ir saugumo programos ir peržiūrima, ar laikomasi priemonių papildomumo principo. Įgyvendinant ATSS veiksmų gairėse nustatytą sistemą, regioninėse programose, kurios vykdomos pagal 11-ojo EPF regionines orientacines programas, prioritetas teikiamas poreikiams, susijusiems su ATSS taikymu regionų lygmeniu.

Be to, Afrikos taikos priemonė pritaikyta ne tik trumpalaikiams poreikiams finansuoti. Įvairių priemonių vaidmuo yra tinkamai apibrėžtas pagrindiniuose teisės aktuose, kuriais jos yra grindžiamos, ir rekomendacijose. Afrikos taikos priemonės taikymo sritis yra platesnė, nei trumpalaikių Afrikos šalių vadovaujamų karinių SO finansavimas, kadangi šios priemonės pagrindinis tikslas – stiprinti Afrikos gebėjimus taikos ir saugumo srityse, visų pirma gebėjimus, reikalingus ATSS. Iš esmės tai yra ilgalaikis siekis, kuris pagal ATP daugiausia finansuojamas įgyvendinant daugiametes ATSS paramos programas. Taip pat žr. atsakymą į 58 dalies pastabas.

57

Bendro finansavimo tvarkos atlyginimų sutartys, naudojamos ilgalaikių darbuotojų pareigybėms finansuoti, – laikina priemonė, dėl kurios susitarė tarptautiniai partneriai, kad, kol ASK kuria ir įgyvendina tebevykstančią žmogiškųjų išteklių reformą, būtų galima finansuoti ir ilgalaikes pareigybes.

58

Be 56 dalyje minėto neoficialaus tinklo, daugeliu atvejų taip pat vykdomas ad hoc koordinavimas siekiant papildomai nuosekliai naudoti visas susijusias priemones.

Šių atvejų pavyzdžiai:

* reguliariai vyksta EIVT ir Komisijos posėdžiai dėl Somalio, siekiant suformuluoti ir įgyvendinti visapusišką požiūrį, kad būtų remiamas perėjimas nuo konflikto prie atkūrimo. Tai reiškia, kad nuolat analizuojama, ar yra suderintai taikomos tinkamiausios priemonės: ATP – Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (angl. AMISOM) remti, ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas (angl. EUTF) – atkūrimui vykdyti, nacionalinė orientacinė programa (angl. NIP) – valstybei stiprinti, bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) – Somalio nacionalinei armijai mokyti, o priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (angl. IcSP), – ankstyviems stabilizavimo veiksmams vykdyti;

* reguliarus koordinavimas taip pat vykdomas Sahelio regione. Šiame regione pagal Afrikos taikos priemonę teikiama parama Sahelio penketuko bendroms pajėgoms – tai daroma pagal platesnę strategiją, kuria siekiama remti stabilizavimą naudojantis ES patikos fondu, taip pat priemone, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, ir nacionalinėmis orientacinėmis programomis siekiant užtikrinti, kad konflikto teritorijose būtų prieinamos įvairios valstybės teikiamos paslaugos.

Bendriau kalbant, šis ad hoc koordinavimas vykdomas kilus konkrečiai krizei (Gambijoje, Bisau Gvinėjoje).

59

Komisija sutinka, kad būtų galima dar labiau sustiprinti stebėseną, visų pirma rodiklių kūrimo srityje, tačiau pabrėžia, kad taikant esamas sistemas gauta vertingos kokybinės informacijos.

 1. Komisija sutinka, kad rodiklius būtų galima sustiprinti, kad ateityje įgyvendinant programas būtų naudojami tikslesni rodikliai. Tačiau taikant rodiklius sukaupta vertingos kokybinės informacijos, kuria remiantis patobulintas pajėgumų stiprinimo programos modelis, kaip pripažįstama 2017 m. atlikto ATP išorės vertinimo išvadose.
 2. Net jei kai kuriais atvejais rodikliai buvo pernelyg orientuoti į veiklą, todėl jie buvo nelabai naudingi vertinant rezultatus, juos taikant buvo lengviau stebėti, ar yra pasiekti sutarti rezultatai ir galiausiai ar programos yra įgyvendinamos laikantis patvirtinto modelio.
 3. Sutartys pasirašytos vėlai, nes įgyvendinimo organizacijai kilo sunkumų ir ji negalėjo laiku pateikti tinkamos kokybės finansinių pasiūlymų.
60

2017 m. atliktas ATP 2014–2016 m. bendras išorės vertinimas (ataskaita paskelbta 2018 m. kovo mėn.9). Vertinimo ataskaitoje pateikiamos konkrečios išvados ir rekomendacijos dėl su ATSS susijusių gebėjimų stiprinimo programų. Komisija ir EIVT į jas atsižvelgs rengdamos Afrikos taikos priemonės 2019–2020 m. veiksmų programą.

Išvados ir rekomendacijos

61

Kalbant apie gebėjimus ir finansinę atsakomybę, ES parama Afrikos taikos ir saugumo struktūrai (ATSS), teikiama nuo jos sukūrimo 2004 m., padėjo kurti šią struktūrą, nors numatyti rezultatai nėra sistemingai pasiekiami.

62

ES yra nustačiusi konkrečius ES paramos Afrikos taikos ir saugumo struktūrai prioritetus. Komisija, EIVT ir ES valstybės narės susitarė, jog ES yra konkrečiai suinteresuota remti Afrikos sprendimus, kuriais šalinamos Afrikos taikos ir saugumo struktūros problemos siekiant stabilizuoti Afriką. Tai yra pagrindinis Afrikos taikos ir saugumo struktūros veiklos tikslas ir ES remia jo įgyvendinimą. Tai yra ilgalaikis siekis ir neįmanoma iš karto įvertinti jo įgyvendinimo rezultatų.

Kalbant apie veiksmus, ES tikslo turi būti siekiama pagal aiškiai suformuluotą strategiją – 2016–2020 m. ATSS veiksmų gaires. Šių veiksmų gairių įgyvendinimas tiesiogiai remiamas pagal įvairias programas, ypač pagal ATSS paramos programos tebevykstančio trečiojo etapo („ATSS III“) priemones. Pagal „ATSS III“ vykdoma veikla išsamiau aprašyta metiniuose darbo planuose – juose galima nustatyti ES paramos skyrimo prioritetus, taip pat konkrečius konkrečių rezultatų įgyvendinimo kriterijus.

Kad būtų pasiekti šie rezultatai, Komisija vykdo įvairią veiklą, kuriai įgyvendinti būtina remti veiklos sąnaudas, kaip antai mokymo, kelionių ir atlyginimų sąnaudas. Norint pasiekti pagrindinį ES paramos tikslą, šias sąnaudas būtina finansuoti. Atlyginimų ar kitų veiklos sąnaudų rėmimas nėra savaime problema, jei tai yra susiję su rezultatų siekimu, jei tai daroma pagal platesnę rėmimo strategiją ir jei yra nustatyta aiški pasitraukimo strategija.

63

Komisija ir EIVT laikosi nuomonės, kad Afrikos Sąjungos administracinės reformos pradėjo duoti rezultatų.

Komisija teikia paramą AS komisijos reformoms vykdyti – parama teikiama pagal sutartis dėl specialios techninės paramos (pagal dvi specialias sutartis), skirtos, be kita ko, apskaitai, vidaus auditui, viešiesiems pirkimams ir turto valdymui stiprinti. Daugiau informacijos pateikiama atsakyme į 23 dalies pastabas.

1 rekomendacija. Skatinti AS atsakomybę už ATSS ir ES paramą skirti kitiems tikslams

Komisija ir EIVT sutinka su šia rekomendacija. Tačiau tam tikromis sąlygomis ad hoc parama veiklos sąnaudoms taip pat gali būti teikiama. Atlyginimų ar kitų veiklos sąnaudų rėmimas nėra savaime problema, jei tai yra susiję su rezultatų siekimu, jei tai daroma pagal platesnę rėmimo strategiją ir jei yra nustatyta aiški pasitraukimo strategija.

64

Sutartys pasirašytos vėlai daugiausia dėl to, kad ES pagalbą įgyvendinančios organizacijos vėlavo pateikti prašymus ir nepateikė pakankamos informacijos.

Nors buvo vėluojama sudaryti sutartis, dažniausiai tai nesutrukdė pasiekti pagrindinių rezultatų. Pavyzdžiui, antroji ATSS paramos programa pasirašyta vėlai, tačiau tai nesutrukdė parengti ATSS veiksmų gairių.

Kalbant apie stebėseną, 2017 m. atliktas ATP 2014–2016 m. bendras išorės vertinimas (ataskaita paskelbta 2018 m. kovo mėn.). Vertinimo ataskaitoje pateikiamos konkrečios išvados ir rekomendacijos dėl su ATSS susijusių gebėjimų stiprinimo programų. Komisija ir EIVT į jas atsižvelgs rengdamos Afrikos taikos priemonės 2019–2020 m. veiksmų programą.

Kalbant apie finansinių priemonių taikymo nuoseklumą, jau padaryta didelė pažanga, ypač atsižvelgiant į ATP ir regioninių orientacinių programų papildomumą (56 ir 58 dalyse minimos neoficialios stebėsenos sistemos; tarpusavio konsultacijos kokybės paramos grupių posėdžiuose, taip pat ATP ir priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, specialistų tarpusavio konsultacijos; 58 dalyje minimas ad hoc koordinavimas).

2 rekomendacija. Intervencijos turėtų būti nuosekliai orientuotos į rezultatus

Komisija sutinka su šia rekomendacija.

Akronimai ir santrumpos

AS: Afrikos Sąjunga

ASK: Afrikos Sąjungos komisija

ATP: Afrikos taikos priemonė

ATSS: Afrikos taikos ir saugumo struktūra

BEAS: Bendra ES ir Afrikos strategija

BFT: Bendro finansavimo tvarka

CAVEB: Centrinės Afrikos valstybių ekonominė bendrija

ROP: Regioninė orientacinė programa

SO: Subregioninė organizacija

TSS: Taikos ir saugumo skyrius

TST: Taikos ir saugumo taryba

VAVEB: Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija

ŽIĮS: Žemyno išankstinio įspėjimo sistema

Galinės išnašos

1 AS buvo įsteigta 2000 m., ji perėmė Europos Sąjungos organizacijos teises ir pareigas. 2017 m. Afrikos Sąjungos narėmis buvo visos 55 Afrikos šalys.

2 REB: Arabų Magribo sąjunga (AMS), Sahelio ir Sacharos valstybių bendrija (CEN-SAD), Rytų ir Pietų Afrikos bendroji rinka (COMESA), Rytų Afrikos bendrija (EAC), Centrinės Afrikos valstybių ekonominė bendrija (CAVEB), Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (VAVEB), Tarpvyriausybinė vystymosi institucija (IGAD) ir Pietų Afrikos vystymosi bendrija (PAVB).

RM: Rytų Afrikos nuolatinės parengties pajėgų koordinavimo mechanizmas (EASFCOM) ir Šiaurės Afrikos regioniniai pajėgumai (NARC).

3 Susitarimo memorandumas dėl Afrikos Sąjungos, regioninių ekonominių bendrijų ir Rytų Afrikos bei Šiaurės Afrikos nuolatinės parengties brigadų koordinavimo mechanizmo bendradarbiavimo taikos ir augimo srityje, IV straipsnis.

4 Remiantis Protokolu dėl Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos įsteigimo.

5 Saugumo studijų institutas, How EU Support of the African Peace and Security Architecture Impacts Democracy Building and Human Security Enhancement in Africa), 2009 m.

6 Pasaulinis taikos fondas, African Politics, African Peace, 2016 m.

7 2016 m. ATSS poveikio ataskaita. Taikos ir saugumo studijų institutas, Adis Abebos universitetas, 2017 m. spalio mėn.

8 Protokolas dėl Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos įsteigimo, 21 straipsnis.

9 Iki 2016 m. gruodžio mėn. tik 25 iš 54 AS valstybių narių buvo įmokėjusios visą savo 2016 m. įnašą. Šaltinis – H.E. Paul Kagame, Report on the Proposed Recommendations for the Institutional Reform of the African Union, 2017 m. sausio 29 d., p. 13.

10 Afrikos Sąjunga, Background Paper on Implementing the Kigali Decision on Financing the Union, 2016 m. rugsėjo mėn.

11 Afrikos Sąjungos 446 milijonų JAV dolerių (USD) (apie 395 milijonų eurų) metinis biudžetas (2017 m.) atitinka apytikriai 0,018 % AS bendro BVP (2,257 trilijono eurų 2016 m.).

12 Neįtrauktos Somalyje vykdytos taikos paramos operacijos. Žr. AS vykdomosios tarybos sprendimą dėl Afrikos Sąjungos 2017 finansinių metų biudžeto, Dok. EX.CL/956(XXIX).

13 AS taikos fondas. Securing Predictable and Sustainable Financing for Peace in Africa, 2016 m. rugpjūčio mėn.

14 Strateginiai saugumo klausimai apima neteisėtą šaulių ir lengvųjų ginklų srautą, kovos su savadarbiais sprogstamaisiais užtaisais ir sprogmenimis valdymą, masinio naikinimo ginklų atsisakymą ir neplatinimą; kovos su terorizmu priemones, neteisėtus finansinius srautus, Afrikos integruotos jūrų strategijos integravimą į ATSS ir kovą su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais.

15 Komunikate „ES ir konfliktų Afrikoje sprendimo klausimas. Taikos kūrimas, konfliktų prevencija ir kiti klausimai“ (SEC/96/32) nustatytas pagrindinis požiūris į konfliktus Afrikoje (struktūrinių esminių priežasčių politinės analizės svarba, dėmesys struktūriniam stabilumui), priemonių, kurių ES galėtų imtis įvairiomis konfliktų aplinkybėmis, sąrašas, taip pat požiūris (į konfliktų prevenciją, išankstinio įspėjimo sistemą, bendradarbiavimą su AS ir regioninėmis organizacijomis, taip pat su Jungtinėmis Tautomis, Afrikos taikos kūrimo pajėgumo stiprinimą), kurio reikėtų laikytis ateityje.

16 Pavyzdžiui, Komunikatas dėl konfliktų prevencijos (COM(2001) 211); 2003 m. Europos saugumo strategija; ES visapusiškas požiūris į išorės konfliktus ir krizes (JOIN(2013)30).

17 2016 m. Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija „Bendra vizija, bendri veiksmai: stipresnė Europa“.

18 EPF yra pagrindinė ES priemonė, skirta teikti vystymosi pagalbą Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybėms bei užjūrio šalims ir teritorijoms. Šis fondas buvo sukurtas vidaus susitarimu 1959 m., jis finansuojamas tiesioginiais ES valstybių narių įnašais ir neįtraukiamas į ES biudžetą. Bendri finansiniai EPF ištekliai 2014–2020 m. laikotarpiu buvo 30,5 milijardo eurų.

19 2003 m. gruodžio 11 d. AKR ir ES ministrų tarybos sprendimas Nr. 3/2003 dėl išteklių iš 9-ojo EPF ilgalaikės plėtros paketo panaudojimo Afrikos taikos priemonei sukurti (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22003D0003(01)&from=EN).

20 Europos Sąjunga taiką ir saugumą Afrikoje remia ir bendrojo biudžeto lėšomis, tam naudojamos tokios priemonės kaip Panafrikos programa („PanAf“), Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos („IcPS“), bendros saugumo ir gynybos politikos misijos ir Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas.

21 2014 m. ATSS vertinimo studijoje nurodyta 900 milijonų USD, p. 78.

22 Per tikrintą laikotarpį jokių kitų sutarčių dėl ATSS paramos pagal kitas regionines orientacines programas nepasirašyta.

23 Vienas laikotarpis nuo 2011 iki 2013 m., kitas – nuo 2016 iki 2020 m. Į 2011–2013 m. veiksmų plano darbų planą taip pat įtraukta tam tikra veikla, kuri turėjo būti įgyvendinta 2014 ir 2015 m. 2015 m. (prieš parengiant antrąjį veiksmų planą) ES su AS nepasirašė jokių naujų svarbių sutarčių dėl ATSS plėtros, išskyrus Tarpinę ATSS paramos programą, – jos pagrindiniai uždaviniai be kita ko buvo antrojo ATSS veiksmų plano rengimas.

24 ECDPM, Evaluation of the implementation of the African Peace Facility as an instrument supporting African efforts to manage conflicts on the continent, 2017 m. gruodžio mėn., p. 24 ir 30.

25 ATSS 2016–2020 m. veiksmų planas, p. 58.

26 Pasaulinis taikos fondas, „African Politics, African Peace“, 2016 m., p. 53.

27 Assembly/AU/Dec.605 (XXVII), https://au.int/web/sites/default/files/pages/31955-file-assembly_au_dec_605_financing_the_au.pdf.

28 https://www.tralac.org/news/article/12591-mahamat-calls-for-urgency-in-self-financing.

29 2016 m. pabaigoje 10 iš 11 CAVEB valstybių narių buvo įsiskolinusios, jų skolos iš viso sudarė apie 52,3 milijono eurų – tai daugiau nei trejų metų biudžeto įnašai. Šaltinis – CAVEB, per Europos Komisiją.

30 Saugumo studijų institutas, Taikos ir saugumo tarybos ataskaita 89 „Taikant naują finansavimo modelį testuojami AS valstybių narių įsipareigojimai“, 2017 m. kovo mėn.

31 Victoria Stanford, Aid Dependency: The Damage of Donation, Edinburgo universitetas, 2015 m.

32 2013 m. Afrikos taikos priemonės vertinime rekomenduota, kad „ES turėtų ieškoti galimybių drauge su AS parengti planą, kad pastaroji galėtų laipsniškai prisiimti atsakomybę už pagrindinių ATSS sudedamųjų dalių darbuotojų pareigybes ir veiklos sąnaudas, dabar finansuojamas pagal Afrikos taikos priemonę“.

33 Žr. Bendro finansavimo tvarkos iniciatyvinio komiteto 11-ojo posėdžio protokolą (2017 m. balandžio 27 d.): „daugiau kaip 50 % TSS trumpalaikių darbuotojų AS centrinėje būstinėje išlaikomi [AS] valstybių narių lėšomis“.

34 Bendro finansavimo tvarkos iniciatyvinio komiteto posėdžio protokolas.

35 Šiuo klausimu žr. visų pirma komunikatą „ES ir konfliktų Afrikoje sprendimo klausimas. Taikos kūrimas, konfliktų prevencija ir kiti klausimai“ (SEC/96/32), 2003 m. Europos saugumo strategiją ir komunikatą „ES visapusiškas požiūris į išorės konfliktus ir krizes“ (JOIN(2013)30).

36 Paryžiaus deklaracijoje dėl pagalbos veiksmingumo (EBPO, 2005 m.) nustatytas donorų įsipareigojimas „gerbti šalies partnerės vadovaujamąjį vaidmenį ir padėti stiprinti jos gebėjimus atlikti tą vaidmenį“ ir „visą savo teikiamą paramą grįsti šalių partnerių nacionalinėmis vystymosi strategijomis, institucijomis ir procedūromis“, siekiant didinti pagalbos veiksmingumą ir poveikį.

37 Sahelio penketukas yra institucinė regioninio bendradarbiavimo vystymosi politikos ir saugumo klausimais koordinavimo sistema. Šią sistemą 2014 m. sukūrė Burkina Fasas, Čadas, Malis, Mauritanija ir Nigeris.

38 Pavyzdžiui, „Tana Copenhagen ApS“, The Inter-relationship between the African Peace and Security Architecture, the Global Peace and Security Architecture and Regional Initiatives, 2013 m.; Švedijos gynybos tyrimų agentūra, The APSA – Discussing the remaining challenges, 2016 m.; Vystymosi politikos valdymo Europos centras, Conflict management under the African Peace and Security Architecture (APSA), Diskusijoms skirtas dokumentas Nr. 211, 2017 m. balandžio mėn.

39 Saugumo studijų institutas, Taikos ir saugumo tarybos ataskaita 90, Denialism plagues Africa's early warning system, 2017 m. balandžio 19 d.

40 Subsidiarumo principo taikymas ir vadovaujančiojo vaidmens klausimas tarp AS ir SO tebėra labai delikatus dalykas. Todėl, siekiant veiksmingai įgyvendinti ATSS, labai svarbu tiksliai apibrėžti nacionalinio, regioninio, žemyno ir tarptautinio lygmens institucijų vaidmenį ir atsakomybę. 2010 ir 2013 m. Afrikos taikos priemonės vertinimuose rekomenduota paaiškinti, kaip taikomas subsidiarumo principas. Tačiau šiuo atžvilgiu padaryta menka pažanga: 2016–2020 m. ATSS veiksmų plane ir toliau pabrėžta, jog vienas iš ATSS trūkumų yra tai, kad nėra bendro sutarimo dėl subsidiarumo principo.

41 Afrikos valdymo struktūra yra platforma, skirta įvairių suinteresuotųjų subjektų, turinčių įgaliojimus skatinti geresnį valdymą ir stiprinti demokratiją Afrikoje, dialogui. Žr. http://aga-platform.org/about.

42 2014 m. ATSS vertinimo tyrimas.

43 Taikos ir saugumo studijų institutas, The African Union Peace and Security Council (PSC): Challenges and Policy Options, 2017 m. kovo ir balandžio mėn.

44 Bendro finansavimo tvarka – tai padidintos donorų paramos mechanizmas; laikydamiesi šios tvarkos suinteresuoti partneriai gali paprastai, prognozuojamai ir skaidriai prisidėti prie sutartinių sąnaudų. donorai, prisidėję prie Bendro finansavimo tvarkos AS komisijos taikos ir saugumo skyriaus darbuotojų atlyginimams padengti 2015–2016 m., buvo ES, Jungtinė Karalystė, Švedija, Norvegija, Vokietija ir Nyderlandai.

45 Siekdami užtikrinti, kad tos lėšos būtų veiksmingai panaudotos, AS komisija ir jos partneriai du kartus per metus vykstančiuose iniciatyvinio komiteto posėdžiuose reguliariai diskutavo dėl pareigybių, finansuotinų pagal šią tvarką.

46 Vaidmuo ir veikla aprašyti projektų dokumentuose, skirtuose Bendro finansavimo tvarkos AS ryšių palaikymo tarnyboms, ir AS komisijos bendrose aprašomosiose ataskaitose.

47 Laikotarpio vidurio vertinimas „Sustaining and strengthening African Union’s Liaison Offices in post-conflict countries“, Afrikos Sąjunga, 2017 m. sausio mėn.

48 Pasaulinis taikos fondas, „African Politics, African Peace“, 2016 m.

49 Pavyzdžiui, remiantis galutine Bendro finansavimo tvarkos II sutarties dėl atlyginimų (2013 01 04 – 2015 01 07 laikotarpio) ataskaita, Ekspertų taryba tuo metu vykdė devynias misijas šalyse, kurios rengėsi rinkimams, taip pat šešis kartus ėmėsi tarpininkavimo, prevencinio tarpininkavimo ir taikaus ginčų sprendimo. Vienas iš tarybos narių 2015 ir 2016 m. vyko į taikaus ginčų sprendimo misijas Kongo Demokratinėje Respublikoje.

50 ATSS poveikio ataskaita, 2016 m., 2.1.1 dalis ir 2.1.4 dalies b punktas.

51 ATSS 2016–2020 m. veiksmų planas, p. 16.

52 Taikos ir saugumo tarybos 601-ojo posėdžio (2016 m. gegužės 30 d.) pranešimas spaudai, www.peaceau.org/uploads/auc-601st-psc-meeting-on-early-warning-30-may-2016.pdf.

53 Taikos ir saugumo tarybos 669-ojo posėdžio (2017 m. kovo 21 d.) pranešimas spaudai, http://www.peaceau.org/uploads/669th-psc-com-ew-eng.pdf.

54 Protokolas dėl Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos įsteigimo, 13 straipsnis.

55 Sprendimas dėl Afrikos Sąjungos institucinės reformos, 2016 m. liepos mėn., Ref. Asamblėja/AU/Dec.606 (XXVII), taip pat H.E. Paul Kagame, Report on the Proposed Recommendations for the Institutional Reform of the African Union), (2017 m. sausio 29 d.).

56 Institucinė VAVEB reforma pradėta 2013 m., VAVEB sudarė sutartį su tarptautine įmone dėl vidaus institucinio audito. Auditas truko 2 metus, buvo nustatytos trys institucinės reformos galimybės, pristatytos viduje, bet ES ar kitiems donorams nebuvo atskleisti nei audito nustatyti faktai, nei rekomendacijos. Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, VAVEB dar nebuvo oficialiai susitarusi dėl vienos institucinės reformos galimybės. Vykstant instituciniam auditui buvo įšaldytas darbuotojų samdymas, tai nulėmė per didelę centralizaciją ir trukdžius, taigi daugelio iniciatyvų vykdymas ir finansavimas tapo sudėtingas.

57 Kalbant apie CAVEB, pagal EPF regioninių orientacinių programų finansuojamą programą buvo numatyta vykdyti pagrindinių Centrinės Afrikos taikos ir saugumo tarybos tekstų reformą, bet negauta jokių rezultatų, nes CAVEB valstybėse narėse nebuvo politinės valios. Ši veikla vėl numatyta įgyvendinant dabartinę EPF programą.

58 Komisija gali naudoti EPF lėšas jau pradėtai vykdyti veiklai finansuoti, siekiant padėti užtikrinanti „kad programa būtų pradėta vykdyti laiku, kad būtų išvengta spragų projektų sekoje ir kad nebūtų jokių uždelsimų“ – Kotonu susitarimo IV priedo 19 straipsnis.

59 Rezultatų stebėjimas yra Europos Komisijos išorės stebėjimo sistema, labai orientuota į rezultatus. Atrinkti ES finansuojami projektai išorės ekspertų yra vertinami pagal keturis Paramos vystymuisi komiteto kriterijus: aktualumo, veiksmingumo, efektyvumo ir tvarumo. Žr. https://ec.europa.eu/europeaid/results-oriented-monitoring_en.

 

1 http://www.peaceau.org/uploads/2015-en-apsa-roadmap-final.pdf.

2 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annex-9-ausp-3_en_0.pdf.

3 Komisijos sprendimas C(2017) 8294 final, 2017 12 12.

4 http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf.

5 Vertinimą atliko „Ernst & Young“, ataskaita paskelbta 2018 04 16 (Ares(2018) 2249815).

6 http://www.peaceau.org/uploads/2015-en-apsa-roadmap-final.pdf.

7 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annex-9-ausp-3_en_0.pdf.

8 Vertinimą atliko „Ernst & Young“, ataskaita paskelbta 2018 04 16 (Ares(2018) 2249815).

9 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/apf-evaluation-2017-vol._1_en.pdf.

Etapas Data
APM patvirtinimas / audito pradžia 2017 1 24
Oficialus ataskaitos projekto siuntimas Komisijai (arba kitam audituojamam subjektui) 2018 4 27
Galutinės ataskaitos patvirtinimas po prieštaravimų procedūros 2018 6 26
Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialių atsakymų gavimas visomis kalbomis 2018 7 18

Audito grupė

Specialiosiose ataskaitose Audito Rūmai pateikia savo auditų, susijusių su ES politikomis ir programomis arba su konkrečių biudžeto sričių valdymo temomis, rezultatus. Audito Rūmai audito užduotis atrenka ir nustato taip, kad jos turėtų kuo didesnį poveikį, atsižvelgdami į neveiksmingumo ar neatitikties teisės aktams rizikas, susijusių pajamų ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą.

Šį veiksmingumo auditą atliko III audito kolegija „Išorės veiksmai bei saugumas ir teisingumas“, kuriai vadovauja Europos Audito Rūmų narė Bettina Jakobsen. Auditui vadovavo Europos Audito Rūmų narys Juhan Parts, jam talkininkavo kabineto vadovas Ken-Marti Vaher ir atašė Margus Kurm, pagrindinė vadybininkė Sabine Hiernaux-Fritsch, užduoties vadovas Karel Meixner; auditoriai Alina Milasiute, Dirk Neumeister ir Piotr Zych. Ataskaitų redagavimo paramą teikė Torielle Perreur-Lloyd.

Iš kairės į dešinę: Karel Meixner, Margus Kurm, Ken-Marti Vaher, Torielle Perreur-Lloyd, Juhan Parts, Dirk Neumeister, Piotr Zych, Alina Milasiute.

Kontaktas

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete. Ji prieinama per portalą Europa (http://europa.eu).

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0380-7 ISSN 1977-5725 doi:10.2865/869028 QJ-AB-18-016-LT-N
HTML ISBN 978-92-847-0411-8 ISSN 1977-5725 doi:10.2865/84246 QJ-AB-18-016-LT-Q

© Europos Sąjunga, 2018

Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus.

 

KAIP SUSISIEKTI SU ES

Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:

KAIP RASTI INFORMACIJOS APIE ES

Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (https://europa.eu/european-union/contact_lt)

ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti svetainėje EU Bookshop (https://publications.europa.eu/lt/publications). Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. http://europa.eu/contact)

ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1951 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)

ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt/home?) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais