Raportul special
nr.23 2018

Poluarea atmosferică: sănătatea noastră nu este încă protejată în mod suficient

Informații despre raport Poluarea atmosferică are consecințe grave asupra sănătății cetățenilor europeni. În fiecare an, au loc în jur de 400 000 de decese premature din cauza concentrațiilor excesive ale poluanților atmosferici, cum ar fi particulele de praf, dioxidul de azot și ozonul. Cu aproximativ 30 de ani în urmă, UE a început să legifereze în vederea unui aer curat, stabilind valori-limită pentru concentrațiile de poluanți din aer. Cu toate acestea, calitatea proastă a aerului este și astăzi o situație des întâlnită în majoritatea statelor membre ale UE, precum și în numeroase orașe europene. Curtea a constatat că cetățenii europeni continuă să respire un aer nociv, în principal din cauza unei legislații deficitare în materie și a unei puneri în aplicare nesatisfăcătoare a politicilor relevante. Recomandările Curții vizează consolidarea Directivei privind calitatea aerului înconjurător și promovarea în continuare a unor acțiuni eficace din partea Comisiei Europene și a statelor membre, inclusiv o mai bună coordonare a politicilor și o informare mai adecvată a publicului.

Această publicație este disponibilă în 23 de limbi și în următorul format:
PDF
PDF General Report

Sinteză

Poluarea atmosferică reprezintă cel mai mare risc legat de mediu pentru sănătatea umană în Uniunea Europeană

I

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), poluarea atmosferică constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru sănătatea umană în Uniunea Europeană (UE). În fiecare an, în UE, acest tip de poluare cauzează în jur de 400 000 de decese premature, iar costurile sale externe legate de sănătate se ridică la sute de miliarde de euro. Persoanele din zonele urbane sunt deosebit de expuse la acest risc. Particulele în suspensie, dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului constituie poluanții atmosferici considerați răspunzători pentru cea mai mare parte dintre aceste decese premature.

II

Directiva din 2008 privind calitatea aerului înconjurător reprezintă piatra de temelie a politicii UE pentru un aer curat întrucât stabilește standardele de calitate a aerului pentru concentrațiile poluanților în aerul pe care îl respirăm. În ultimele decenii, politicile UE au contribuit la reducerea emisiilor, însă calitatea aerului nu s-a îmbunătățit în același ritm și există în continuare efecte considerabile asupra sănătății umane.

Ce a auditat Curtea

III

În cadrul auditului de față, Curtea a evaluat dacă acțiunile UE vizând protejarea sănătății umane împotriva poluării atmosferice au fost eficace. În acest sens, Curtea a examinat dacă (i) Directiva privind calitatea aerului înconjurător a fost concepută în mod adecvat astfel încât să combată efectul poluării atmosferice asupra sănătății; dacă (ii) statele membre au pus în aplicare în mod eficace această directivă; dacă (iii) Comisia a monitorizat și s-a asigurat că această directivă este pusă în aplicare; dacă (iv) chestiunea calității aerului a fost reflectată în mod corespunzător în alte politici ale UE și a fost susținută în mod adecvat cu fonduri din partea UE și dacă (v) publicul larg este bine informat cu privire la problemele legate de calitatea aerului înconjurător.

IV

Curtea a concluzionat că acțiunile UE vizând protejarea sănătății umane împotriva poluării atmosferice nu au produs impactul scontat. Costurile semnificative de natură umană și economică nu au fost încă reflectate în acțiuni adecvate la nivelul UE.

 1. Standardele UE de calitate a aerului au fost stabilite acum aproape 20 de ani și unele dintre ele sunt mult mai permisive decât orientările emise de OMS și decât nivelul recomandat de cele mai recente dovezi științifice privind efectele asupra sănătății umane.
 2. Deși se observă o îmbunătățire a calității aerului, majoritatea statelor membre nu îndeplinesc nici acum standardele UE în acest domeniu și nu au întreprins acțiuni eficace suficiente pentru a îmbunătăți în mod satisfăcător calitatea aerului. Poluarea atmosferică comportă riscul de a fi subestimată întrucât ea poate să nu fie monitorizată în zonele relevante. Adesea, planurile privind calitatea aerului – una dintre cerințele esențiale ale Directivei privind calitatea aerului înconjurător – nu au dus la rezultatele așteptate.
 3. Comisia se confruntă cu anumite limitări în ceea ce privește monitorizarea performanței statelor membre în acest domeniu. Acțiunile ulterioare ale Comisiei vizând asigurarea punerii în aplicare a legislației în materie nu au putut garanta faptul că statele membre respectau valorile-limită impuse de Directiva privind calitatea aerului înconjurător. În pofida acțiunilor în justiție introduse de Comisie împotriva unui număr mare de state membre și a hotărârilor favorabile obținute în instanță în urma acestor acțiuni, statele membre continuă să încalce în mod frecvent valorile-limită stabilite pentru asigurarea calității aerului.
 4. Multe dintre politicile UE au un impact asupra calității aerului, însă, având în vedere costurile economice și umane semnificative implicate, Curtea consideră că unele dintre politicile UE nu reflectă încă suficient de bine importanța îmbunătățirii calității aerului. Clima și energia, transporturile, industria și agricultura sunt politici ale UE care au un impact direct asupra calității aerului și alegerile făcute în vederea implementării lor pot fi în detrimentul unui aer curat. Curtea a luat notă de faptul că finanțarea directă din partea UE pusă la dispoziție în scopul asigurării calității aerului poate oferi un sprijin util, însă proiectele finanțate nu au beneficiat întotdeauna de o direcționare adecvată. Curtea a observat totodată unele exemple pozitive de proiecte, în special unele proiecte sprijinite prin programul LIFE.
 5. Sensibilizarea și informarea publicului au un rol esențial în combaterea poluării atmosferice, care a devenit o problemă de sănătate publică tot mai presantă. Recent, cetățenii s-au implicat din ce în ce mai mult în problemele legate de calitatea aerului și au introdus acțiuni în justiție în fața instanțelor naționale, care au pronunțat hotărâri în favoarea dreptului lor la un aer curat în mai multe state membre. Cu toate acestea, Curtea a constatat că Directiva privind calitatea aerului înconjurător protejează drepturile cetățenilor privind accesul la justiție într-un mod mai puțin explicit decât unele dintre celelalte directive din domeniul mediului. Informațiile puse la dispoziția cetățenilor referitor la calitatea aerului erau uneori ambigue.

Recomandările Curții

V

Raportul Curții conține recomandări adresate Comisiei în vederea îmbunătățirii calității aerului. Acestea se referă la necesitatea întreprinderii de către Comisie a unor acțiuni mai eficace, la actualizarea Directivei privind calitatea aerului înconjurător, la prioritizarea și integrarea în alte politici ale UE a politicii privind calitatea aerului, precum și la îmbunătățirea aspectului privind sensibilizarea și informarea publicului.

Introducere

De ce este importantă poluarea atmosferică?

01

Poluarea atmosferică apare atunci când anumite gaze, particule de praf și fum sunt eliberate în atmosferă, care devine astfel nocivă pentru populație, pentru infrastructură și pentru mediul înconjurător. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) clasifică poluarea aerului ca fiind cel mai mare risc legat de mediu pentru sănătatea umană în Europa1. În UE, poluarea aerului cauzează în medie peste 1 000 de decese premature pe zi, un număr de peste zece ori mai mare decât numărul de decese cauzate de accidente rutiere2. În figura 1 se poate observa că, în unele state membre ale UE, numărul de ani de viață sănătoasă pierduți este similar cu cel din țări asociate adesea cu o calitate slabă a aerului, cum ar fi China și India. În 2013, Comisia a estimat că valoarea totală a costurilor externe legate de sănătate care sunt determinate de poluarea atmosferică se situează între 330 și 940 de miliarde de euro pe an3.

Figura 1

Numărul de ani de viață sănătoasă pierduți din cauza poluării aerului înconjurător, la suta de locuitori

Sursa: OMS, Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution DALYs attributable to ambient air pollution, 2012.

Populația din orașe este cea mai afectată

02

Potrivit AEM, în 2015, aproximativ un sfert din populația Europei care locuiește în zone urbane era expusă la niveluri ale poluanților atmosferici care depășesc unele dintre standardele UE de calitate a aerului și până la 96 % din cetățenii UE care locuiesc în zone urbane erau expuși la niveluri ale poluanților atmosferici considerate de către OMS ca fiind nocive pentru sănătate4. Poluarea atmosferică tinde să afecteze locuitorii din orașe într-o măsură mai mare decât pe locuitorii din zonele rurale deoarece, din cauza densității populației din orașe, cantitatea de poluanți atmosferici eliberați este mai mare (de exemplu, din transportul rutier) și deoarece dispersia se produce mai greu în orașe decât în mediul rural.

Ce anume scurtează durata de viață a populației și în ce mod?

03

Poluanții atmosferici considerați cei mai nocivi pentru sănătatea umană de către OMS sunt următorii: particulele în suspensie (PM), dioxidul de azot (NO2), dioxidul de sulf (SO2) și ozonul de la nivelul solului (O3) (a se vedea caseta 1)5. Conform datelor raportate de AEM, în 2014, particulele în suspensie fine (PM2,5) au cauzat în jur de 400 000 de decese premature în rândul cetățenilor UE, dioxidul de azot (NO2), în jur de 75 000, iar ozonul (O3), în jur de 13 6006. AEM avertizează că poluarea atmosferică afectează populația în fiecare zi și că, deși efectul său cel mai vizibil sunt vârfurile de poluare, expunerea pe termen lung la doze mai mici prezintă o amenințare mai mare pentru sănătatea umană7.

Caseta 1

Principalii poluanți atmosferici

Particulele în suspensie (PM) cuprind particule solide și lichide suspendate în aer. Ele includ o gamă largă de substanțe, variind de la sarea de mare și polen până la agenți carcinogeni la om, precum benzo(a)pirenul și negrul-de-fum. În funcție de dimensiunea lor, particulele în suspensie pot fi clasificate în PM10 (particule grosiere) și în PM2,5 (particule fine)8. În acele părți ale Europei în care încă se mai utilizează combustibil solid pentru încălzirea locuințelor, emisiile de poluanți atmosferici (în special, de particule în suspensie) tind să crească atunci când iernile sunt mai aprige.

Dioxidul de azot (NO2) este un gaz toxic, de culoare brun-roșcat. El face parte din categoria oxizilor de azot (NOX).

Dioxidul de sulf (SO2) este un gaz toxic, incolor, cu un miros pătrunzător. Este unul dintre oxizii de sulf (SOX).

Ozonul de la nivelul solului (O3), denumit și ozon troposferic9, este un gaz incolor care se formează într-un strat aproape de nivelul solului prin reacția chimică a anumitor poluanți [cum ar fi compușii organici volatili (COV) și oxizii de azot (NOX)] în prezența luminii solare.

04

Potrivit OMS, afecțiunile cardiace și accidentele vasculare cerebrale sunt cauza a 80 % din totalul deceselor premature provocate de poluarea atmosferică. Acestea sunt urmate de afecțiunile pulmonare, printre care cancerul, și de alte boli10. Figura 2 sintetizează principalele efecte pe care le au asupra sănătății cei patru poluanți atmosferici menționați anterior.

Figura 2

Principalele efecte asupra sănătății ale PM, NO2, SO2 și O3

Surse: AEM și OMS.

05

În caseta 2 sunt prezentați factorii care influențează nivelurile de poluare atmosferică și în figura 3 se indică procentajele emisiilor de poluanți atmosferici provenite din fiecare sursă în UE.

Caseta 2

Calitatea aerului nu depinde numai de emisiile poluante

Calitatea aerului depinde și de:

 • proximitatea sursei și de altitudinea la care poluanții sunt eliberați în atmosferă;
 • condițiile meteorologice, inclusiv vântul și căldura;
 • transformările chimice (reacțiile la lumina solară, interacțiunile între poluanți);
 • condițiile geografice (topografia).

Emisiile de poluanți atmosferici sunt în principal consecința unor acțiuni umane (de exemplu, emisiile provenite din transporturi, de la centrale electrice sau de la fabrici). Ele pot fi cauzate, de asemenea, de incendii forestiere, erupții vulcanice și eroziune eoliană.

Figura 3

Sursele de poluanți atmosferici în UE11

Sursele datelor: AEM, Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2017, 2017, p. 22.

Cum a acționat UE până în prezent?

06

UE combate poluarea atmosferică prin stabilirea (a) valorilor-limită de concentrație a poluanților din aerul pe care îl respirăm și (b) a standardelor pentru sursele de emisii de poluanți atmosferici.

07

În 1980, Directiva 80/779/CE a stabilit pentru prima dată valori-limită la nivelul UE pentru concentrațiile de dioxid de sulf (SO2). Au urmat alte directive, care acopereau un număr mai mare de poluanți atmosferici și care au actualizat valorile-limită ale concentrațiilor acestora12. Directiva privind calitatea aerului înconjurător13 din 2008 este cea care stabilește standardele de calitate a aerului (inclusiv valori-limită) pentru concentrațiile poluanților atmosferici cu cele mai mari efecte asupra sănătății umane (a se vedea punctul 18). Această directivă se axează pe ameliorarea sănătății cetățenilor prin îmbunătățirea calității aerului pe care aceștia îl respiră.

08

Directiva privind calitatea aerului înconjurător prevede obligația statelor membre de a defini pe teritoriul lor zone de gestionare și de evaluare a calității aerului înconjurător. Statele membre efectuează evaluări preliminare ale calității aerului pentru fiecare zonă delimitată și stabilesc rețele de stații de măsurare în puncte fixe în zonele poluate. Directiva prevede criterii în ceea ce privește atât amplasamentul, cât și numărul minim al punctelor de prelevare (a se vedea punctul 32)14.

09

Statele membre colectează date prin intermediul rețelelor lor și le raportează Comisiei și AEM în fiecare an (a se vedea caseta 3). Comisia evaluează aceste date în raport cu standardele15 stabilite la nivelul UE în Directiva privind calitatea aerului înconjurător. Atunci când concentrațiile depășesc standardele respective, statele membre trebuie să întocmească planuri de calitate a aerului menite să remedieze problema în cauză cât mai rapid posibil. Comisia evaluează aceste planuri și deschide acțiuni în justiție atunci când consideră că statele membre nu respectă dispozițiile directivei. Directiva impune statelor membre o serie de obligații privind informarea publicului, inclusiv stabilirea unor praguri de alertă și de informare.

Caseta 3

Rolul Comisiei și al AEM

Comisia are responsabilitatea de a evalua conformitatea și de a superviza punerea în aplicare a directivei.

AEM este agenția Uniunii Europene al cărei scop este de a furniza informații temeinice și independente cu privire la mediul înconjurător. Rolul său este de a pune la dispoziția factorilor responsabili de elaborarea de politici și a publicului larg, la momentul oportun, informații fiabile, bine direcționate și pertinente, în vederea sprijinirii dezvoltării durabile.

10

Pe lângă stabilirea valorilor-limită ale concentrațiilor, UE a adoptat un număr de acte legislative care au scopul de a reduce emisiile de poluanți atmosferici din mai multe sectoare16.

11

AEM arată că, în ultimele decenii, directivele (a se vedea anexa I) și regulamentele europene care au fost adoptate în materie (precum cele care vizează trecerea la combustibili alternativi sau reducerea utilizării echipamentelor ineficiente) au contribuit la diminuarea emisiilor de poluanți atmosferici. Între 1990 și 2015, emisiile de oxizi de sulf (SOX) în UE au scăzut cu 89 %, iar cele de oxizi de azot (NOX) cu 56 %. Începând cu 2000, emisiile de particule în suspensie PM2,5 au scăzut cu 26 %17, astfel cum se arată în figura 4.

Figura 4

Tendințele privind emisiile de poluanți atmosferici începând cu 1990 (pentru PM2,5, începând cu 2000)

Sursa: AEM.

12

Potrivit OMS și AEM, această reducere a emisiilor totale de poluanți atmosferici nu înseamnă în mod automat că au loc totodată reduceri similare ale concentrațiilor de poluanți atmosferici18. Legislația UE privind sursele de emisii nu se concentrează pe reducerea emisiilor în zonele în care populația suferă cel mai mult din cauza poluării sau în care se înregistrează concentrațiile cele mai ridicate (a se vedea figura 5). De exemplu, chiar dacă motoarele autovehiculelor emit mai puține noxe, datorită impunerii unor standarde UE mai stricte privind emisiile, poluarea atmosferică poate să crească în continuare dacă are loc o intensificare a utilizării autoturismelor. Prin urmare, este necesară luarea unor măsuri specifice în zonele populate pentru a se reduce concentrațiile de poluanți atmosferici, pe fondul unui nivel în continuare ridicat al expunerii populației la poluare, în special la poluarea cu particule în suspensie și cu dioxid de azot.

Figura 5

Concentrațiile de PM10 și de NO2 în 2015

Sursa: AEM, date și hărți.

13

În continuarea unor strategii anterioare, în decembrie 2013, Comisia Europeană a publicat programul „Aer curat pentru Europa”. Obiectivul acestui program este de a combate problema răspândită a neconformității cu standardele UE de calitate a aerului și de a asigura faptul că, până în 2020, legislația existentă în materie este respectată în integralitate. Programul stabilește totodată o foaie de parcurs pentru UE către atingerea, până în 2030, a obiectivului pe termen lung privind reducerea mortalității premature provocate de PM și de O3 cu 52 % comparativ cu 2005. Comisia a recunoscut că persistă lacune semnificative în materie de conformare pentru anumiți poluanți și a lansat, în 2017, un exercițiu de verificare a adecvării pentru a examina performanța Directivei privind calitatea aerului înconjurător.

Sfera și abordarea auditului

14

În raportul de față, s-a evaluat dacă acțiunile UE vizând protejarea sănătății umane împotriva poluării atmosferice au fost eficace. Curtea a examinat dacă (i) Directiva privind calitatea aerului înconjurător a fost concepută în mod adecvat astfel încât să combată efectul poluării atmosferice asupra sănătății; dacă (ii) statele membre au pus în aplicare în mod eficace această directivă; dacă (iii) Comisia a monitorizat și s-a asigurat că această directivă este pusă în aplicare; dacă (iv) chestiunea calității aerului a fost reflectată în mod corespunzător în alte politici ale UE și a fost susținută în mod adecvat cu fonduri din partea UE și dacă (v) publicul larg este bine informat cu privire la problemele legate de calitatea aerului înconjurător.

15

Curtea s-a axat pe dispozițiile legate de sănătatea umană prevăzute în Directiva privind calitatea aerului înconjurător și pe poluanții atmosferici cu efectele cele mai mari asupra sănătății: PM, NO2, SO2 și O3 (a se vedea punctul 3)19.

16

Auditorii Curții s-au concentrat pe zonele urbane, unde sănătatea umană are cel mai mult de suferit de pe urma poluării atmosferice (a se vedea punctul 2). Curtea a examinat modul în care șase centre urbane din UE au abordat problema poluării atmosferice și au utilizat finanțarea pusă la dispoziție de către UE în cadrul programelor aferente politicii de coeziune și al programului LIFE (a se vedea caseta 4)20.

Caseta 4

Selecția a șase studii de caz

În realizarea selecției, auditorii au urmărit să acopere o distribuție geografică largă a zonelor în care se înregistrează cele mai ridicate niveluri de poluare. S-a ținut seama totodată de cuantumul finanțării primite de către statele membre din partea UE în vederea îmbunătățirii calității aerului. Harta următoare indică, pentru orașele selectate, poluanții principali și sursele lor, așa cum au fost identificate de către statele membre.

Surse: analiza Curții de Conturi Europene și planurile privind calitatea aerului pentru cele șase orașe vizitate.

17

Auditul a acoperit perioada cuprinsă între momentul adoptării Directivei privind calitatea aerului înconjurător în 2008 și martie 2018. Curtea a examinat modul în care a fost concepută politica în materie, precum și modul în care Comisia a monitorizat punerea în aplicare a acestei directive, prin analiză documentară, prin interviuri purtate cu membri ai personalului Comisiei și al AEM și prin verificarea bazelor de date existente în cadrul acestor două instituții. Pentru a putea examina modul în care statele membre au pus în aplicare directiva, precum și proiectele finanțate de UE în domeniul calității aerului, auditorii au efectuat vizite la fața locului, au examinat documentația aferentă proiectelor și au intervievat diverse părți interesate de la nivel local (autorități naționale și locale, beneficiari ai proiectelor și alte părți interesate din societatea civilă) în cele șase orașe selectate și în capitalele statelor membre respective. În cadrul activităților sale de audit desfășurate în cazul Poloniei, Curtea a colaborat cu instituția supremă de audit din această țară (NIK)21. Auditorii au ținut seama de consultanța de specialitate care le-a fost furnizată cu privire la conceperea, punerea în aplicare și monitorizarea Directivei privind calitatea aerului înconjurător. De asemenea, Curtea și-a adus contribuția la un audit internațional realizat în cooperare cu EUROSAI pe tema calității aerului.

Observații

Standardele prevăzute în directivă sunt mai puțin exigente decât ceea ce indică probele existente cu privire la efectele poluării atmosferice asupra sănătății

18

Standardele UE în ceea ce privește protecția sănătății care sunt stabilite în Directiva privind calitatea aerului înconjurător au în vedere efectele atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, asupra sănătății22. Standardele respective limitează numărul de situații în care concentrațiile pot depăși valorile-limită stabilite pe termen scurt (zilnice și orare); de asemenea, standardele prevăd că mediile anuale trebuie să se situeze sub anumite valori definite. Directiva privind calitatea aerului înconjurător prevede că „ar trebui stabilite obiective corespunzătoare pentru calitatea aerului înconjurător, luându-se în considerare standardele, ghidurile și programele Organizației Mondiale a Sănătății”23.

19

Cu toate acestea, valorile-limită stabilite la nivelul UE în ceea ce privește calitatea aerului înconjurător sunt mult mai puțin exigente în comparație cu orientările emise de OMS pentru PM2,5 și SO2 și mai permisive pentru PM10 (media anuală) și pentru ozon. În ceea ce privește PM10 (valoarea zilnică) și NO2, standardele UE sunt aliniate la orientările OMS și autorizează un anumit număr de depășiri ale valorilor-limită. Tabelul 1 oferă o comparație între orientările OMS privind calitatea aerului și standardele UE. În caseta 5 se explică diferențele între orientări și standarde.

Tabelul 1

Standardele UE de calitate a aerului și orientările OMS

Poluant Perioada μg/m3 conform orientărilor OMS μg/m3, valorile-limită conform Directivei UE privind calitatea aerului înconjurător Numărul de depășiri autorizate pe an conform standardelor UE
NO2 1 an 40 40
1 oră 200 200 18
O3 8 ore 100 120 25
PM10 1 an 20 40
24 de ore 50(a) 50 35
PM2,5 1 an 10 25
24 de ore 25
SO2 24 de ore 20 125 3
1 oră 350 24
10 minute 500

(a) OMS recomandă utilizarea acestei valori orientative drept centila 99 (3 depășiri).

Surse: Orientările OMS privind calitatea aerului (2005) și Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător.

Caseta 5

Orientările comparativ cu valorile-standard

Orientările privind calitatea aerului sunt fundamentate pe dovezi științifice cu privire la efectele poluării atmosferice asupra sănătății. Standardele – în majoritatea cazurilor, obligatorii din punct de vedere juridic – trebuie să ia în considerare atât fezabilitatea tehnică, cât și costurile și beneficiile pe care le presupune conformarea la acestea24. Orientările stabilite de OMS arată că autorizarea depășirii valorilor-limită de un anumit număr de ori poate reduce costul pe care îl implică asigurarea conformității25.

20

Directiva privind calitatea aerului înconjurător a fost prima directivă care a stabilit valori-limită pentru PM2,5, însă nu a fost prima care a reglementat concentrațiile de PM10, NO2, SO2 și O3. Întrucât această directivă nu a adus nicio modificare a valorilor stabilite în directivele pe care le-a actualizat26, valorile-limită pentru PM10, NO2 și SO2 au, în prezent, o vechime de peste 20 de ani27 și valorile-țintă pentru O3 sunt vechi de peste 15 ani28.

21

Organele legislative ale UE au redus din caracterul exigent al propunerii Comisiei din 1997 prin stabilirea unor valori-limită mai mari și prin autorizarea unui număr mai mare de depășiri29. Valoarea-țintă pentru O3 care este stabilită în Directiva privind calitatea aerului înconjurător este mai puțin strictă decât în trecut30.

22

OMS consideră că PM2,5 este cel mai nociv dintre poluanții atmosferici31. Orientările OMS includ o valoare pe termen scurt pentru PM2,5, spre deosebire de Directiva privind calitatea aerului înconjurător. Aceasta înseamnă că standardul UE se bazează doar pe o medie anuală și că emisiile ridicate și nocive de PM2,5 rezultate din încălzirea locuințelor pe timpul iernii sunt compensate de nivelurile mai mici din cursul verii (a se vedea caseta 1). Valoarea-limită anuală stabilită în Directiva privind calitatea aerului înconjurător (25 μg/m3) este de peste două ori mare decât valoarea stabilită în orientările OMS (10 μg/m3). Directiva privind calitatea aerului înconjurător a introdus posibilitatea actualizării valorii-limită până la 20 μg/m3, însă Comisia nu a valorificat această posibilitate atunci când a examinat chestiunea în 2013.

23

Valoarea-limită zilnică stabilită la nivelul UE pentru SO2 este de peste șase ori mai mare decât valoarea prevăzută în orientările OMS. Deși aproape toate statele membre respectă această valoare-limită zilnică de la nivelul UE (a se vedea figura 6), AEM arată că, în 2015, 20 % din populația urbană din UE era în continuare expusă la concentrații superioare valorii recomandate de OMS32. Dată fiind conformitatea generală cu valorile-limită mai puțin exigente prevăzute pentru SO2 în Directiva privind calitatea aerului înconjurător, Comisia nu a introdus acțiuni în justiție în vederea asigurării punerii în aplicare a directivei decât împotriva unui singur stat membru (Bulgaria, a se vedea anexa III).

Figura 6

Conformitatea cu valoarea-limită zilnică pentru SO2 în 2016

Sursa: observatorul de date de pe portalul european privind calitatea aerului.

24

Stabilirea unor standarde foarte puțin exigente are implicații majore asupra raportării și a luării de măsuri pentru asigurarea respectării legislației, în special în ceea ce privește SO2 și PM2,5 (a se vedea punctele 22-23). De exemplu, locurile în care concentrațiile de SO2 depășesc în mod semnificativ valorile recomandate în orientările OMS rămân totuși conforme cu dispozițiile Directivei privind calitatea aerului înconjurător: în consecință, numărul obligatoriu de stații de măsurare care trebuie instalate este mai mic, trebuie raportate date din mai puține locații și, de multe ori, problema concentrațiilor de SO2 nu este abordată deloc în planurile privind calitatea aerului.

25

Comisia a estimat că, în 2020, costurile directe antrenate de respectarea valorilor din propunerea sa de directivă privind calitatea aerului înconjurător se vor situa la o valoare cuprinsă între 5 și 8 miliarde de euro pe an și beneficiile pentru sănătate în valoare monetară vor reprezenta între 37 și 119 miliarde de euro pe an. Comisia a concluzionat că beneficiile aduse de politica privind calitatea aerului depășesc cu mult costurile de implementare33.

26

În 2013, OMS a procedat la o examinare a dovezilor privind aspectele sanitare legate de poluarea atmosferică. Raportul recomanda Comisiei să se asigure că dovezile privind efectele poluanților atmosferici asupra sănătății și implicațiile în ceea ce privește calitatea aerului sunt analizate în mod regulat. Examinarea OMS a constatat că, pe baza dovezilor științifice, era necesară înăsprirea valorilor-limită ale UE pentru PM10 și PM2,5, precum și reglementarea mediilor pe termen scurt (de exemplu, pentru o perioadă de 24 de ore) pentru PM2,5. Acest exercițiu a urmărit să vină în sprijinul examinării de către Comisie, în 2013, a politicilor privind calitatea aerului în UE, însă nu a dus la nicio modificare a valorilor-limită prevăzute inițial în Directiva privind calitatea aerului înconjurător.

27

De curând, mai multe organizații medicale profesionale au făcut apel la UE să țină seama de cele mai recente dovezi științifice în vederea impunerii unor standarde mai stricte, precum și a unui nou standard pe termen scurt pentru PM2,534.

Majoritatea statelor membre nu au pus în aplicare în mod eficace Directiva privind calitatea aerului înconjurător …

28

În 2016, 13 state membre au încălcat valorile-limită în ceea ce privește particulele în suspensie35, 19, valorile-limită pentru NO236 și un stat membru, valorile-limită pentru SO237. Toate cele 28 de state membre ale UE, cu excepția Estoniei, a Irlandei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei și a Maltei, încălcaseră una sau mai multe dintre aceste valori-limită (a se vedea figura 7).

Figura 7

Conformitatea statelor membre cu valorile-limită în 2016

Sursa: Comisia Europeană.

29

În figura 8 sunt comparate, pentru fiecare dintre orașele vizitate de Curte, concentrațiile de PM și de NO2 cu valorile-limită stabilite la nivelul UE38. Per ansamblu, concentrațiile de poluanți atmosferici care au fost măsurate s-au diminuat – în proporția cea mai semnificativă în cazul PM10 –, însă, pentru toate orașele respective, ele depășeau în continuare cel puțin una dintre valorile-limită prevăzute de Directiva privind calitatea aerului înconjurător. În special, nu s-a înregistrat aproape niciun progres din 2009 pentru Cracovia (particulele în suspensie) și Sofia (PM2,5). Pentru Bruxelles și Milano, concentrațiile de NO2 s-au modificat foarte puțin între 2012 și 2016 (a se vedea anexa II). Este posibil însă ca o parte din ameliorările constatate în cadrul măsurătorilor să nu se datoreze neapărat unei îmbunătățiri a calității aerului, după cum se explică la punctele 32 și 33.

Figura 8

Concentrațiile maxime de PM și de NO2 (2009-2016)39

Sursa: observatorul de date de pe portalul european privind calitatea aerului.

… și dispozițiile privind măsurarea calității aerului oferă un grad de flexibilitate care îngreunează verificarea …

30

Obținerea unor măsurători adecvate pentru nivelurile de poluare atmosferică este un aspect important, deoarece acestea servesc ca element declanșator pentru acțiunile statelor membre în vederea reducerii poluării. Mai mult, este important ca la nivelul Comisiei să se dispună de date exacte și comparabile în ceea ce privește poluarea, astfel încât aceasta să poată lua măsuri, acolo unde este necesar, pentru asigurarea respectării legislației (a se vedea punctul 49).

31

În scopul aplicării Directivei privind calitatea aerului înconjurător, statele membre măsoară calitatea aerului prin intermediul unei rețele de stații de monitorizare care conțin dispozitive (puncte de prelevare) care analizează și măsoară nivelurile mai multor poluanți atmosferici40. Numeroase state membre publică nivelurile de calitate a aerului pe site-uri special concepute în acest scop, care pot fi accesate de publicul larg. Statele membre au obligația de a transmite Comisiei date validate o dată pe an. Comisia evaluează apoi conformitatea cu directiva. Statele membre trebuie să întocmească planuri privind calitatea aerului atunci când datele validate indică niveluri ale poluării care depășesc limitele stabilite în Directiva privind calitatea aerului înconjurător.

Stație de monitorizare a calității aerului și puncte de prelevare (dispozitivele de culoare albastră din dreapta imaginii)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

32

Directiva privind calitatea aerului înconjurător prevede o serie de criterii în ceea ce privește numărul minim de puncte de prelevare și locul amplasării lor. Cu toate acestea, dispozițiile privind amplasarea punctelor implică mai multe criterii și oferă un grad de flexibilitate care poate îngreuna și mai mult procesele de verificare. Acestea impun statelor membre să amplaseze punctele de prelevare atât acolo „unde se formează cele mai mari concentrații” (cu stații de tip trafic sau de tip industrial), cât și în alte zone care sunt „reprezentative pentru nivelul de expunere a populației în general”41 (cu stații de tip fond). Prin urmare, calitatea aerului nu este în mod neapărat măsurată în apropierea marilor situri industriale sau în apropierea principalelor rute de trafic urban. Conformitatea cu prevederile directivei poate fi mai ușor de asigurat atunci când numărul de stații de tip trafic sau de tip industrial este mic. În caseta 6 se arată că practicile în ceea ce privește amplasarea și numărul stațiilor variază între cele șase orașe pe care Curtea le-a vizitat42.

Caseta 6

Practici diferite în ceea ce privește amplasarea stațiilor de monitorizare

Bruxelles are doar două stații de tip trafic, în timp ce Stuttgart are opt, iar Milano, 11 (doar șase în interiorul orașului, dintre care două se situau în „zona cu nivel scăzut de emisii”).

În ceea ce privește orașul Ostrava, pe teritoriul zonei de gestionare și de evaluare a calității aerului sunt situate instalații industriale importante, însă doar una dintre cele 16 stații de monitorizare ale zonei este de tip „industrial”. O situație similară a fost întâlnită în Cracovia, unde doar una dintre cele șase stații de monitorizare ale orașului era de tip „industrial”. Sofia nu are stații de monitorizare de tip „industrial”, chiar dacă în acest oraș sunt amplasate centrale termice și alte instalații industriale.

33

Numărul minim de puncte de prelevare depinde de populația care trăiește în fiecare zonă de gestionare și de evaluare a calității aerului. Toate orașele vizitate de Curte aveau un număr mai mare de puncte de monitorizare decât numărul impus de directivă. Nu este obligatoriu ca aceste măsurători suplimentare să fie incluse în datele oficiale raportate de statele membre, nici măcar atunci când acestea identifică niveluri ridicate de poluare (a se vedea caseta 7). Directiva privind calitatea aerului înconjurător prevede obligația statelor membre de a menține punctele de prelevare care au înregistrat depășiri ale valorii-limită pentru PM10, însă această obligație nu se aplică și altor poluanți (în special, NO2 și PM2,5)43.

Caseta 7

Niveluri ridicate de poluare neincluse în datele oficiale

În orașul Ostrava, stația Radvanice ZÚ nu raportează Comisiei date validate, deși a înregistrat depășiri ale valorii-limită zilnice pentru particulele în suspensie de 98 de ori în 2015.

În Bruxelles, stația Arts-Loi a înregistrat, în 2008, o medie anuală foarte ridicată pentru NO2 (101 µg/m3). În 2009, stația a fost închisă în cursul unor lucrări, însă chiar și după finalizarea acestora (în 2016), stația tot nu raporta date oficiale către Comisie.

În orașul Sofia, stația Orlov Most a fost mutată în 2014 din cauza unor lucrări de construcție. Această stație înregistrase anterior cel mai mare număr de zile în care concentrațiile de PM10 au depășit valoarea-limită. După relocarea stației, frecvența acestor depășiri măsurate în Sofia a scăzut drastic (a se vedea anexa II).

Sursa: analiza Curții de Conturi Europene.

34

Directiva privind calitatea aerului înconjurător nu prevede o monitorizare specifică pentru zonele de frontieră problematice din punctul de vedere al poluării atmosferice. Combaterea cu eficacitate a poluării atmosferice transfrontaliere necesită acțiuni coordonate. De exemplu, la Ostrava, pentru ca legislația privind calitatea carburanților să poată contribui în mod eficace la îmbunătățirea calității aerului, este necesar ca regiunile din vecinătatea Poloniei să întreprindă și ele măsuri în acest domeniu. Dacă acestea nu iau niciun fel de măsuri, cetățenii vor putea utiliza în continuare carburanți ieftini, de slabă calitate, achiziționați de cealaltă parte a frontierei. Conform articolului 25 din directivă, statele membre trebuie să invite Comisia să susțină orice proces de cooperare în ceea ce privește poluarea transfrontalieră a aerului. Statele membre cele mai afectate de poluarea transfrontalieră și pe care Curtea le-a vizitat considerau că dispozițiile relevante în acest sens ale directivei nu prezentau o mare utilitate, iar planurile lor de calitate a aerului nu prevedeau nicio acțiune coordonată. Aceste state membre nu au solicitat Comisiei să intervină.

35

În 2017, statele membre în care Curtea a efectuat vizite de audit au raportat datele, în general, în timp util. Este important ca datele privind calitatea aerului să fie furnizate în timp util, astfel încât statele membre să poată întreprinde acțiuni adecvate în vederea reducerii poluării și Comisia să poată acționa din timp atunci când este necesar să inițieze proceduri în vederea asigurării aplicării legislației împotriva statului membru care nu se află în conformitate cu aceasta. Directiva privind calitatea aerului înconjurător prevede obligația statelor membre de a furniza date validate anuale până la data de 30 septembrie a anului următor celui la care se referă datele44. Cu toate acestea, directivele anterioare prevedeau că statele membre trebuiau să raporteze Comisiei datele în termen de șase luni de la finele perioadei de măsurare45. Grație evoluțiilor tehnologice din ultimii ani (cum ar fi e-Reporting), datele pot fi comunicate mai repede.

… în timp ce planurile privind calitatea aerului nu sunt concepute ca instrumente eficace de monitorizare

36

Încălcările directivei duc la necesitatea întocmirii de către statele membre a unor planuri de calitate a aerului pentru a remedia problema în cauză (a se vedea punctul 9). Pentru a se obține îmbunătățiri reale în ceea ce privește calitatea aerului, este necesar ca statele membre să pună în aplicare acțiuni prompte și eficace pentru a reduce emisiile, cu ajutorul unor planuri adecvate privind calitatea aerului.

În mod frecvent, măsurile din planurile de calitate a aerului nu sunt suficient de bine direcționate
37

Directiva privind calitatea aerului înconjurător prevede ca planurile privind calitatea aerului să conțină măsuri adecvate, astfel încât intervalul de timp în cursul căruia poluarea atmosferică depășește valorile-limită să fie cât mai scurt posibil. Curtea a examinat planurile de calitate a aerului pentru fiecare dintre orașele vizitate.

38

Pe baza analizei acestora, Curtea a identificat trei motive principale care subminează eficacitatea lor, și anume faptul că măsurile pe care le prevăd:

 • nu au fost bine direcționate și nu au putut fi puse în aplicare în mod prompt în zonele în care fuseseră măsurate concentrațiile cele mai ridicate;
 • nu au putut duce la rezultate semnificative într-un timp scurt, fie deoarece depășeau competențele autorităților locale responsabile de implementarea lor, fie deoarece erau concepute pentru un orizont lung de timp;
 • nu erau susținute de estimări de costuri sau nu beneficiau de finanțare.
39

Caseta 8 prezintă câteva exemple de deficiențe prezente în planurile de calitate a aerului, care au dus la subminarea atingerii obiectivului privind reducerea concentrațiilor de poluanți atmosferici.

Caseta 8

Exemple de deficiențe care au compromis obținerea de rezultate prin intermediul planurilor de calitate a aerului

Vehiculele diesel constituie o sursă importantă de poluare a aerului, în special cu NO2 (a se vedea punctul 57). Cu toate acestea, cele șase planuri de calitate a aerului pe care Curtea le-a analizat nu prevedeau aproape nicio măsură care să vizeze reducerea gradului de utilizare a mijloacelor de transport private în apropierea zonelor în care fuseseră măsurate cele mai ridicate concentrații.

În Italia (Milano), pentru a se putea utiliza sisteme electronice de monitorizare a accesului în „zonele cu nivel scăzut de emisii”, este nevoie mai întâi să se adopte, la nivel național, o lege în acest sens. În Belgia (Bruxelles), planul de calitate a aerului propune ca, începând cu anul 2025, accesul vehiculelor (anterioare normei Euro 5) să fie restricționat în „zonele cu nivel scăzut de emisii”. Mai mult, impactul planificat al restricțiilor de trafic care sunt incluse în planurile privind calitatea aerului ale statelor membre în vederea reducerii concentrațiilor de NO2 nu este fiabil, întrucât nu se bazează pe condiții reale de conducere.

Înlocuirea dispozitivelor de încălzire ineficiente, adesea deținute de familii cu venituri scăzute, reprezintă o provocare majoră pentru cetățeni și pentru autoritățile din unele statele membre. În Polonia (Mica Polonie), rezoluția anti-smog prevede restricționarea utilizării combustibililor solizi. Costul înlocuirii surselor de încălzire a locuințelor poate depăși 1 miliard de euro. Nu s-a asigurat nicio finanțare națională în acest sens.

40

Planurile de calitate a aerului identificau principalele surse de poluare, însă ele nu conțineau întotdeauna măsuri specifice pentru a combate emisiile provenite de la aceste surse. De exemplu, cel mai recent plan privind calitatea aerului pentru Cracovia conține doar un număr limitat de măsuri care vizează reducerea emisiilor industriale – acestea fiind o sursă majoră de poluare cu NO2, în timp ce planul privind calitatea aerului pentru Sofia nu conține nicio măsură care să aibă în vedere reducerea emisiilor provenind de la gospodării – care reprezintă o sursă majoră de poluare cu particule în suspensie (a se vedea caseta 4).

41

În planurile privind calitatea aerului erau în mod frecvent propuse măsuri care nu au un impact direct asupra obiectivului de reducere a concentrațiilor de poluanți atmosferici, cum ar fi măsuri de simplificare administrativă, evaluări sau anchete. De asemenea, Curtea a constatat că planurile privind calitatea aerului nu evaluau raportul costuri-beneficii al măsurilor lor.

42

Atingerea țintelor în materie de calitate a aerului necesită uneori luarea unor decizii politice dificile. De exemplu, utilizarea autovehiculelor personale reprezintă o sursă majoră de poluare a aerului în zonele urbane în Bruxelles, Stuttgart și Milano și măsurile cele mai eficace ar consta în limitarea acestei utilizări.

Stația de monitorizare Am Neckartor în Stuttgart

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Planurile privind calitatea aerului acordă întâietate cantității informațiilor, și nu calității acestora
43

Toate cele șase orașe vizitate întocmesc planuri privind calitatea aerului de mult timp. Planurile acoperă, de regulă, o perioadă de patru până la cinci ani. Directiva privind calitatea aerului înconjurător nu prevede ca statele membre să raporteze către Comisie cu privire la punerea în aplicare a planurilor lor și nici nu include vreo obligație ca acestea din urmă să fie actualizate ori de câte ori sunt adoptate noi măsuri sau când se constată că progresele realizate sunt în mod vizibil insuficiente. Statele membre au obligația de a-și actualiza planurile privind calitatea aerului doar la sfârșitul perioadei acoperite de acestea, în cazul în care standardele de calitate a aerului nu sunt nici la acel moment îndeplinite.

44

Date fiind nivelurile ridicate de poluare generalizate, statele membre întocmesc un număr mare de planuri privind calitatea aerului. Planurile examinate de Curte erau voluminoase46 și, în dese cazuri, nu conțineau toate măsurile relevante planificate sau efectiv luate în vederea îmbunătățirii calității aerului47. Statele membre transmit, de asemenea, la solicitarea Comisiei, și alte documente care conțin măsuri suplimentare.

45

Întocmirea planurilor privind calitatea aerului este un proces de lungă durată. Aceste planuri pe care statele membre le transmit Comisiei abordează, de obicei, o situație de încălcare a unor valori-limită privind poluarea atmosferică survenită în urmă cu peste doi ani48, însă nu prezintă nicio informație cu privire la progresele ulterioare.

46

Combinați, factorii descriși la punctele anterioare fac ca exercițiul de monitorizare de către Comisie a acțiunilor întreprinse de statele membre să devină unul dificil. Acest lucru a încetinit monitorizarea punerii în aplicare a directivei.

47

Deși în scădere, nivelurile de poluare rămân ridicate și (a se vedea figura 4) arată că întocmirea de planuri de calitate a aerului nu este suficientă pentru a se asigura conformitatea cu Directiva privind calitatea aerului înconjurător sau pentru a se reduce poluarea în cel mai scurt timp cu putință. Acest lucru a fost confirmat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în hotărârile sale recente (a se vedea punctul 52).

Comisia se confruntă cu unele limitări în verificarea conformității și procesul de asigurare a punerii în aplicare este lent

48

Directiva privind calitatea aerului înconjurător prevede obligația Comisiei de a monitoriza și de a asigura punerea în aplicare a directivei de către statele membre. Cu toate acestea, statele membre nu au obligația de a raporta cu privire la punerea în aplicare a planurilor lor privind calitatea aerului și nici de a le actualiza ori de câte ori adoptă noi măsuri sau când progresele realizate sunt insuficiente (a se vedea punctul 43). Unele dintre dispozițiile directivei sunt, prin natura lor, dificil de verificat (cum ar fi asigurarea faptului că statele membre se achită de sarcinile lor privind informarea publicului sau verificarea amplasamentului a peste 4 000 de stații de monitorizare).

49

Într-un context în care valorile-limită în ceea ce privește poluarea atmosferică sunt depășite în mod frecvent, Comisia identifică cele mai grave cazuri de încălcare a legislației și inițiază dialogul cu statele membre, până la decizia sa de a închide procesul sau până la concluzia sa că statul membru nu a prezentat măsuri suficient de ambițioase și de convingătoare. În această etapă, Comisia poate lansa acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva statului membru în cauză.

50

În luna ianuarie 2018, Comisia avea 16 astfel de acțiuni în curs legate de poluarea cu particule în suspensie, 13 legate de poluarea NO2, una legată de SO2 și două alte acțiuni legate de monitorizarea poluării atmosferice (a se vedea anexa III).

51

Curtea a analizat procedurile în curs de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care priveau cele șase orașe vizitate49. Toate cele șase state membre solicitaseră prelungirea termenelor de atingere a valorilor-limită prevăzute la articolul 2250. În consecință, procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor putea demara numai după ce Comisia lua o decizie cu privire la aceste cereri de prelungire a termenului.

52

Comisia a reușit, în patru rânduri51, să obțină hotărâri în instanță favorabile în acțiunile introduse împotriva statelor membre pentru depășirea valorilor-limită de poluare atmosferică, dar acest lucru nu însemna că statul membru în cauză avea obligația de a lua măsuri corective. Drept urmare, Comisia și-a redefinit abordarea și a câștigat recent cauze în instanță împotriva Bulgariei (la 5 aprilie 2017) și împotriva Poloniei (la 22 februarie 2018)52. În cadrul hotărârilor sale, CJUE a confirmat că simpla adoptare a unui plan privind calitatea aerului pentru a se afla în conformitate cu directiva nu era suficientă și a hotărât că Bulgaria și Polonia nu își îndepliniseră obligația de a limita cât mai mult intervalul de timp în care valorile-limită erau depășite. Așa cum reiese din figura 9, Comisia a avut nevoie de șase până la opt ani pentru a sesiza CJUE cu aceste cazuri legate de încălcările valorilor-limită pentru PM1053. Pentru a putea aplica sancțiuni financiare, Comisia trebuie să sesizeze din nou CJUE și să solicite o hotărâre nouă54. Acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește concentrațiile de NO2 au început mult mai târziu și CJUE nu a fost încă sesizată cu niciun caz. Nu se află în derulare nicio procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de ozon55.

Figura 9

Durata procedurilor privind valorile-limită pentru concentrațiile de PM10 (ani)

Sursa: Comisia Europeană.

53

Statele membre au la dispoziție peste doi ani pentru a-și prezenta planurile privind calitatea aerului după ce detectează încălcări ale valorilor-limită. Întrucât dialogurile ulterioare care au loc în contextul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor între statele membre și Comisie au durat mai mult de cinci ani în unele cazuri, este foarte probabil ca, în cursul acestei perioade, statele membre respective să își actualizeze planurile privind calitatea aerului. Acest lucru impune Comisiei să examineze planurile actualizate. În consecință, a fost nevoie de cel puțin șapte ani între momentul inițial al încălcării legislației și momentul la care Comisia a sesizat CJUE cu cazul respectiv.

54

În ansamblu, Curtea a constatat că durata considerabilă a procedurii de asigurare a punerii în aplicare a directivei nu a dus încă la garantarea conformității cu dispozițiile acesteia.

Unele politici ale UE nu reflectă în mod suficient importanța poluării atmosferice …

55

Numeroase politici ale UE au un impact asupra poluanților atmosferici și, astfel, asupra calității aerului, în special politicile privind schimbările climatice, energia, transporturile și mobilitatea, industria și agricultura.

56

Țintele stabilite în cadrul de politici al UE privind clima și energia pentru 2030, și anume reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40 %, producția de energie în proporție de cel puțin 27 % din surse regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice cu cel puțin 27 %, pot contribui toate la reducerea emisiilor. Curtea a raportat într-o analiză panoramică publicată în 2017 că una dintre provocările majore ale acțiunilor UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice constă în tranziția sectorului energetic al UE către surse de energie cu emisii scăzute de carbon și că această tranziție poate produce beneficii și în ceea ce privește îmbunătățirea calității aerului56.

57

Autovehiculele diesel au reprezentat un element-cheie în efortul producătorilor de automobile din UE de a respecta obligațiile care le reveneau în materie de reducere a emisiilor de dioxid de carbon (CO2)57, deoarece acestea produc un nivel mai scăzut de astfel de emisii decât autovehiculele cu motoare pe benzină. Evoluțiile tehnologice și normele EURO58 au contribuit în mod semnificativ la diminuarea emisiilor de CO2 și de particule în suspensie generate de autovehiculele diesel, dar nu au avut același succes în cazul emisiilor de oxizi de azot provenite de la acest tip de autovehicule. Era un fapt cunoscut de mulți ani59 că emisiile reale de oxizi de azot (NOX) erau mult mai mari decât cele produse în condiții de testare. Scandalul „Dieselgate”, care a izbucnit atunci când inspectori din SUA au detectat rezultate suspecte în urma unor controale ale autovehiculelor, a pus în evidență amploarea și cauzele acestor discrepanțe60. Înainte de „Dieselgate”, Comisia Europeană demarase activități în vederea unei proceduri de testare mai realiste la nivelul UE. Cu toate acestea, în practică, factorii de conformitate înseamnă că obiectivul EURO 6 de 80 mg/km privind emisiile de NOX (hotărât de legiuitorii UE în 2007 pentru punere în aplicare în 2014) nu va trebui să fie îndeplinit pentru testele privind emisiile generate în condiții reale de conducere înainte de 202361.

58

Modul de impozitare a combustibililor sprijină vânzările de motorină în toate statele membre, cu excepția Ungariei și a Regatului Unit62. Deși numărul de achiziții de autoturisme diesel noi a scăzut ulterior Dieselgate, în jur de 40 % din totalul autoturismelor aflate în circulație în UE funcționează cu motoare diesel63. Dat fiind că transportul rutier și, în special, autoturismele diesel constituie o sursă majoră de emisii de NO2 (a se vedea figura 3), eforturile de reducere a acestor emisii sunt complicate.

59

Politicile promovate de UE în domeniul schimbărilor climatice sprijină biomasa64 ca sursă regenerabilă de energie. Directiva privind energia din surse regenerabile65 prevedea, în 2009, obiectivul ca, până în 2020, cel puțin 20 % din necesarul total de energie al UE să fie acoperit din surse regenerabile. De atunci, finanțarea pusă la dispoziție de UE pentru proiecte care implică biomasa a crescut de peste două ori66. În Raportul special nr. 5/2018 privind energia din surse regenerabile pentru o dezvoltare rurală durabilă, Curtea a arătat că arderea biomasei lemnoase poate genera de asemenea emisii mai mari de anumiți poluanți atmosferici nocivi. Probleme similare au fost raportate și de AEM67.

60

Utilizarea de boilere sau de instalații de încălzire ineficiente care funcționează pe bază de combustibili solizi agravează problema poluării atmosferice generate de sisteme de încălzire locală. UE a stabilit o serie de standarde pentru îmbunătățirea eficienței acestor dispozitive (Directiva privind proiectarea ecologică68 și regulamentele sale de punere în aplicare), dar standardele privind dispozitivele noi vor intra în vigoare abia în 2022.

61

Directiva privind emisiile industriale este principalul instrument al UE care reglementează emisiile de poluanți atmosferici provenite de la instalațiile industriale (a se vedea anexa I). Directiva permite statelor membre să stabilească valori-limită de emisie mai puțin riguroase în cazul în care aplicarea celor mai bune tehnici disponibile ar conduce la „costuri disproporționat de mari” în comparație cu beneficiile pentru mediu. De asemenea, directiva permite recurgerea la anumite „instrumente de flexibilitate” prin derogare de la limitele stabilite pentru emisiile provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari. De exemplu, 15 state membre69 au adoptat „planuri naționale de tranziție”, care permit fixarea unor plafoane de emisie mai mari până în 2020; anumitor centrale termice de încălzire urbană li s-a acordat o derogare specială până în 2023; și o serie de alte instalații nu trebuie să aplice cele mai bune tehnici disponibile dacă urmează să își reducă activitățile și să își înceteze funcționarea până în 2024.

62

Agricultura generează 94 % din totalul emisiilor de amoniac (NH3) din UE70. Acesta este unul dintre precursorii particulelor în suspensie. AEM arată că emisiile de NH3 provenite din agricultură contribuie la episoade cu concentrații ridicate de PM înregistrate în anumite regiuni din Europa care depășesc valorile-limită stabilite de Directiva privind calitatea aerului înconjurător pentru PM1071.

63

Deși practicile agricole sunt reglementate de diverse politici ale UE72, progresele vizând reducerea poluanților atmosferici proveniți din agricultură au fost foarte lente73 și, din 2012, emisiile de NH3 chiar au crescut74. AEM arată că, deși există măsuri viabile din punct de vedere tehnic și economic, precum cele agronomice, cele privind creșterea animalelor și cele energetice, ele nu au fost încă adoptate la scara și la intensitatea de care este nevoie pentru a se ajunge la reduceri semnificative ale emisiilor75.

… și finanțarea din partea UE este utilă, însă nu este întotdeauna bine direcționată

64

Curtea a examinat modul în care programul LIFE, Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune au sprijinit acțiuni vizând îmbunătățirea calității aerului în cele șase state membre pe care le-a vizitat.

Programul LIFE
65

UE furnizează sprijin în scopul asigurării calității aerului prin intermediul programului LIFE76. Curtea a examinat șase proiecte LIFE legate de calitatea aerului în Germania, Italia și Polonia77. Printre acestea s-a numărat și proiectul LIFE Legal Actions – Legal Actions on Clean Air, care a acordat sprijin părților interesate din societatea civilă care puteau, de exemplu, să intenteze acțiuni în instanță în vederea îmbunătățirii calității aerului78 (a se vedea punctul 73). Utilizarea bugetului disponibil prin programul LIFE în scopul sprijinirii unor acțiuni civile în justiție este o cale rapidă, inedită și eficace din punctul de vedere al costurilor de a încuraja statele membre și orașele să sprijine politica privind calitatea aerului.

66

Începând din 2014, planificarea politicii privind calitatea aerului este sprijinită prin proiecte integrate în cadrul programului LIFE, cu finanțare disponibilă prin alte fonduri ale UE. De exemplu, un astfel de proiect integrat a sprijinit punerea în aplicare a planului privind calitatea aerului în regiunea Mica Polonie (Polonia). Acest plan a presupus realizarea unei campanii de informare în rândul locuitorilor regiunii respective, vizând creșterea gradului de conștientizare cu privire la pericolul fumului provenit de la boilerele care funcționează pe bază de combustibili solizi (a se vedea afișul din figura 10, pe care este scris: „Fumul din boilerul tău ucide”).

Figura 10

Exemplu de afiș de informare a opiniei publice din cadrul programului LIFE din regiunea Mica Polonie

Sursa: Oficiul Mareșalului din regiunea Mica Polonie, Polonia.

Finanțarea politicii de coeziune
67

FEDR și Fondul de coeziune furnizează cea mai mare parte din finanțarea pusă la dispoziție de către UE în vederea îmbunătățirii calității aerului. În timp ce unele acțiuni urmăresc în mod explicit să contribuie la reducerea poluării atmosferice, multe alte acțiuni care vizează alte obiective (de exemplu, un transport urban curat sau eficiența energetică) pot de asemenea aduce beneficii pentru calitatea aerului.

68

Finanțarea pusă la dispoziție în mod specific79 pentru îmbunătățirea calității aerului a crescut de la 880 de milioane de euro în perioada de programare 2007-2013 la 1,8 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, însă ea reprezintă mai puțin de 1 % din totalul finanțării disponibile pentru politica de coeziune. Trei dintre statele membre vizitate de Curte au recurs la aceste fonduri, însă sumele respective nu au crescut în mod semnificativ între cele două perioade de programare decât în Polonia. În Republica Cehă, cuantumul finanțării a rămas la un nivel stabil, în timp ce în Bulgaria, acesta a scăzut în mod drastic (a se vedea tabelul 2).

Tabelul 2

Finanțarea alocată în mod specific în vederea îmbunătățirii calității aerului în Bulgaria, în Republica Cehă și în anumite părți ale Poloniei

(în milioane de euro) 2007-2013 2014-2020 Variație
Bulgaria 120 50 -58 %
Republica Cehă 446 454 +2 %
Polonia(1) 140 368 +163 %

(1) Sume din Programul Operațional Infrastructură și Mediu și din Programul Operațional Regional pentru regiunea Mica Polonie.

Sursa: date furnizate de Comisia Europeană și de statele membre.

69

Curtea a identificat cazuri de state membre care nu au acordat întâietate la finanțare proiectelor care vizau principalele surse de poluare și principalii poluanți identificați în zonele de gestionare și de evaluare a calității aerului pe care Curtea le-a vizitat (a se vedea caseta 4). De exemplu, în Sofia, nu există niciun proiect care să vizeze reducerea emisiilor provenite din încălzirea locuințelor (una dintre sursele principale de emisii de particule în suspensie)80.

70

De asemenea, Curtea a constatat că proiectele finanțate de UE nu au fost suficient de bine sprijinite de planurile întocmite de statele membre în vederea îmbunătățirii calității aerului. De exemplu, în Cracovia, este pus în aplicare un program de înlocuire a boilerelor, fără ca autoritățile naționale să fi impus restricții în ceea ce privește disponibilitatea boilerelor ineficiente și a cărbunelui de calitate inferioară.

71

Curtea a identificat și exemple pozitive de proiecte finanțate de UE care erau bine direcționate și care contribuiau în mod direct la obiectivele de reducere a emisiilor locale, astfel cum fuseseră acestea identificate în planurile privind calitatea aerului întocmite de statele membre în cauză. Printre astfel de exemple se numără cel în care autobuze vechi cu motoare diesel au fost înlocuite cu autobuze ce funcționau pe bază de gaz natural comprimat, precum și programele de înlocuire a boilerelor derulate la Ostrava. Au existat, de asemenea, proiecte care au constat în modernizarea sistemelor ineficiente de încălzire a locuințelor (în orașul Cracovia) și a transportului public (în orașele Cracovia și Sofia). Înainte de 2013, au fost implementate proiecte având ca scop reducerea emisiilor industriale în orașele Cracovia și Ostrava (surse majore de emisii de particule în suspensie și de oxizi de azot)81.

Instalație industrială care a beneficiat de finanțare, la Ostrava

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Acțiunile cetățenilor au un rol tot mai important …

72

AEM consideră că informarea publicului este un element esențial în combaterea poluării atmosferice și în reducerea efectelor nocive ale acesteia82, iar OMS subliniază că „îmbunătățirea transparenței și a difuzării de informații de calitate pe scară largă în municipalități va da și mai mult cetățenilor posibilitatea de a participa în mod productiv la procesele decizionale”83. Directiva privind calitatea aerului înconjurător stabilește praguri de alertă pentru SO2, NO2 și O3, dar nu și pentru PM84, și prevede obligația statelor membre de a pune la dispoziția publicului informații detaliate85. Cetățenii pot astfel juca un rol esențial în monitorizarea punerii în aplicare de către statele membre a Directivei privind calitatea aerului înconjurător, în special când rezultatele presupun luarea unor decizii politice dificile. Acțiunea pe plan local este importantă, însă ea necesită sensibilizarea publicului: cu alte cuvinte, cetățenii pot fi implicați în politica respectivă și pot acționa, după caz, inclusiv prin schimbarea propriului comportament numai dacă sunt bine informați.

73

Importanța din ce în ce mai mare a acțiunilor inițiate de cetățeni este demonstrată de recentele cauze în instanță introduse de cetățeni și de ONG-uri împotriva autorităților naționale. În Republica Cehă, Germania, Franța, Italia și Regatul Unit, instanțele naționale au pronunțat hotărâri în favoarea dreptului cetățenilor la un aer curat și au solicitat statelor membre vizate să ia măsuri suplimentare de combatere a poluării atmosferice.

… însă drepturile publicului care privesc accesul la justiție nu sunt protejate în mod explicit de directivă …

74

Dreptul privind accesul la justiție, la informație și la participarea publicului la luarea deciziilor în probleme de mediu este stabilit prin Convenția de la Aarhus, la care UE și cele 28 de state membre ale sale sunt părți86. Curtea a constatat că, spre deosebire de Directiva privind calitatea aerului înconjurător87, alte directive privind mediul conțin prevederi explicite care garantează drepturile membrilor publicului la accesul la justiție.

75

Legislațiile naționale diferă considerabil și organizațiile societății civile au identificat unele obstacole în calea accesului cetățenilor la justiție în unele state membre.

… și informațiile privind calitatea aerului sunt uneori ambigue

76

Curtea a verificat informațiile puse la dispoziție online de către autoritățile publice în atenția cetățenilor din cele șase orașe pe care le-a vizitat. În acest scop, Curtea a examinat indicii de calitate a aerului, informațiile privind efectele poluării atmosferice asupra sănătății, disponibilitatea în timp real a datelor privind calitatea aerului, precum și alte instrumente.

77

Indicii privind calitatea aerului sunt instrumente care pot oferi cetățenilor informații ușor de înțeles. Cinci dintre cele șase orașe vizitate utilizează astfel de indici. Curtea a constatat că statele membre, regiunile și orașele definesc indicii privind calitatea aerului în mod diferit, ceea ce duce la evaluări diferite pentru același nivel de calitate a aerului (a se vedea, de exemplu, tabelul 3). Întrucât daunele provocate pentru sănătatea umană nu diferă în funcție de locație în condițiile unui nivel identic de poluare atmosferică, clasificările diferite pentru aceeași calitate a aerului subminează credibilitatea informațiilor furnizate.

Tabelul 3

Indicele privind calitatea aerului pentru PM10 (situația în martie 2018)

Nivelul indicelui pe baza valorii orare/zilnice a PM 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 140 180 200+
AEM bună satisfăcătoare mediocră slabă foarte slabă
Bruxelles excelentă foarte bună bună destul de bună mediocră slabă foarte slabă proastă foarte proastă extrem de proastă
Milano bună satisfăcătoare mediocră proastă extrem de proastă
Cracovia foarte bună bună mediocră suficientă proastă foarte proastă
Ostrava foarte bună bună satisfăcătoare adecvată slabă foarte slabă
Stuttgart foarte bună bună satisfăcătoare suficientă proastă foarte proastă
Sofia bună satisfăcătoare suficientă proastă foarte proastă

Sursa: AEM și paginile de internet ale municipalităților.

78

Dat fiind că statele membre nu au convenit asupra unui indice comun, AEM, în cooperare cu Comisia Europeană, a lansat recent un indice care acoperă întregul teritoriu al UE (a se vedea figura 11 prezentată în continuare). Consultând acest indice al AEM, cetățenii pot compara calitatea aerului în diferite părți din Europa în timp real. Evaluarea conformității cu standardele UE este însă un lucru diferit (pentru aceasta fiind nevoie de serii de date pe o perioadă mai lungă).

Figura 11

Indicele AEM privind calitatea aerului, date pentru 20.3.2018

Sursa: AEM.

79

Directiva privind calitatea aerului înconjurător prevede obligația statelor membre de a informa publicul cu privire la posibilele efecte ale poluării atmosferice asupra sănătății. Informațiile online furnizate de autoritățile publice cu privire la efectele poluării atmosferice asupra sănătății și cu privire la măsurile pe care cetățenii le pot lua pentru a atenua riscurile respective sunt uneori limitate și dificil de găsit. Acest lucru este cu atât mai important dacă se consideră că standardele UE subestimează riscurile pe care le prezintă calitatea slabă a aerului (a se vedea punctele 19-27).

80

Statele membre au obligația de a raporta Comisiei în timp real date privind calitatea aerului88. La momentul desfășurării auditului Curții, 25 de state membre se achitau de această obligație89. Dintre cele șase orașe în care Curtea a efectuat vizite de audit, patru publicau date în timp real pe site-urile municipalităților lor90. Aceste orașe utilizau o diversitate de instrumente pentru a ține publicul informat. Tabelul 4 prezintă o serie de bune practici pe care acestea le utilizau în scopul informării cetățenilor.

Tabelul 4

Bune practici privind informarea cetățenilor

Hărți spațiale pe bază de modelare Bruxelles, Milano, Ostrava
Notificare în timpul vârfurilor de poluare (prin SMS, e-mail etc.) Bruxelles, Cracovia, Ostrava
Aplicații pentru smartphone Ostrava, Cracovia
Ecrane de afișare a informațiilor în spații publice (străzi, metrou) Cracovia, Sofia
Serii de date care pot fi descărcate pentru analiză Bruxelles, Stuttgart, Milano, Cracovia
Sistem de alertă timpurie pentru PM, pe baza prognozelor meteorologice Stuttgart
81

Deși majoritatea orașelor în care s-au efectuat vizite de audit calculau indici privind calitatea aerului și produceau date privind calitatea aerului în timp real și unele adoptaseră alte bune practici, Curtea a concluzionat că informațiile puse la dispoziția publicului nu erau la fel de clare și de utile ca cele publicate de alte orașe europene91.

Concluzii și recomandări

82

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), poluarea atmosferică reprezintă cel mai mare risc legat de mediu pentru sănătate în UE și AEM estimează că aceasta cauzează în jur de 400 000 de decese premature în fiecare an, cei mai expuși fiind locuitorii din zonele urbane. Particulele în suspensie, dioxidul de azot, dioxidul de sulf și ozonul de la nivelul solului sunt cei mai nocivi dintre poluanții atmosferici. Directiva din 2008 privind calitatea aerului înconjurător reprezintă piatra de temelie a politicii UE pentru un aer curat, întrucât ea stabilește valorile-limită ale concentrațiilor de poluanți în aerul pe care îl respirăm.

83

Curtea a concluzionat că acțiunile UE vizând protejarea sănătății umane împotriva poluării atmosferice nu au produs impactul scontat. Costurile semnificative de natură umană și economică nu au fost încă reflectate în acțiuni adecvate la nivelul UE.

84

Chiar dacă reducerile emisiilor s-au dovedit a fi benefice pentru calitatea aerului, sănătatea cetățenilor este în continuare considerabil afectată de poluarea atmosferică. Mai multe dintre standardele de calitate a aerului ale UE sunt mai puțin exigente decât ceea ce indică probele existente cu privire la efectul poluării atmosferice asupra sănătății. Statele membre se află adesea într-o situație de neconformitate cu aceste standarde și nu au întreprins acțiuni eficace suficiente pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Monitorizarea realizată de Comisie și, ulterior, asigurarea de către aceasta a punerii în aplicare a directivei nu au dus la o schimbare efectivă. Curtea a constatat că importanța îmbunătățirii calității aerului nu este încă suficient de bine reflectată în unele dintre politicile UE, dar a remarcat că finanțarea din partea UE furnizează un sprijin util. Cetățenii pot juca un rol important în monitorizarea punerii în aplicare de către statele membre a Directivei privind calitatea aerului înconjurător, așa cum o arată acțiunile câștigate în instanță în mai multe state membre, iar gradul de sensibilizare și de informare a publicului este din ce în ce mai mare. La punctele următoare sunt prezentate în detaliu principalele concluzii ale Curții, alături de recomandările aferente.

85

Directiva privind calitatea aerului înconjurător este bazată pe standarde de calitate a aerului care au în prezent o vechime de 15 până la 20 de ani. Unele dintre aceste standarde sunt mult mai permisive decât orientările emise de Organizația Mondială a Sănătății. Mai mult, standardele permit depășirea frecventă a valorilor-limită și nu includ niciun standard pe termen scurt pentru PM2,5, un poluant atmosferic foarte nociv (a se vedea tabelul 1 și punctele 18-26). Profesioniștii din domeniul sănătății susțin impunerea unor standarde mai stricte în UE (a se vedea punctul 27). Stabilirea unor standarde permisive nu asigură un cadru optim pentru protecția sănătății umane. Mai concret, există posibilitatea ca unele locații care înregistrează o calitate slabă a aerului să fie totuși în conformitate cu prevederile legislației UE.

86

Deși situația se ameliorează, majoritatea statelor membre nu respectă nici în prezent standardele UE de calitate a aerului (punctele 28-29).

87

În ceea ce privește măsurarea calității aerului, Curtea a constatat că nu existau asigurări suficiente care să confirme că statele membre efectuau măsurători ale calității aerului în locațiile relevante. Din cauza impreciziei criteriilor prevăzute de directivă, măsurătorile concentrațiilor de poluanți nu erau efectuate de statele membre în mod neapărat în aproprierea principalelor drumuri urbane sau în apropierea marilor situri industriale (a se vedea punctele 32-34), care constituiau totuși surse importante de poluare. Curtea observă că termenul-limită până la care statele membre trebuie să raporteze date Comisiei, astfel cum este stabilit în Directiva privind aerul înconjurător, este mai puțin strict decât cel prevăzut în directivele anterioare (punctul 35).

88

Curtea a constatat că statele membre nu au întreprins acțiuni eficace suficiente pentru a îmbunătăți calitatea aerului cât mai repede posibil. În ansamblu, calitatea planurilor întocmite de statele membre în acest scop era insuficientă și acestea conțineau măsuri nedirecționate în mod corespunzător. Planurile erau adesea afectate de o slabă guvernanță (de exemplu, o lipsă de coordonare între autoritățile de la nivel național și cele de la nivel local), nu conțineau nicio estimare a costurilor sau nu erau finanțate și nu furnizau informații cu privire la impactul efectiv al măsurilor luate asupra calității aerului. Directiva privind calitatea aerului înconjurător nu obligă statele membre să informeze Comisia cu privire la rezultatele și progresul execuției planurilor lor. Nivelul insuficient al progreselor realizate în ceea ce privește îmbunătățirea calității aerului indică nevoia de a se întreprinde acțiuni mai eficace (a se vedea punctele 36-47).

89

Comisia se confruntă cu anumite limitări în ceea ce privește monitorizarea performanței statelor membre în acest domeniu. Statele membre nu au obligația de a raporta cu privire la punerea în aplicare a planurilor lor privind calitatea aerului. Punerea în aplicare a unora dintre dispozițiile directivei este dificil de verificat și Comisia primește sute de planuri de calitate a aerului și seturi de date voluminoase în vederea examinării lor. Potrivit constatărilor Curții, Comisia a introdus acțiuni în justiție împotriva unor state membre în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene atunci când a considerat că acestea se aflau într-o situație de încălcare gravă a directivei (a se vedea punctele 48-50). Aceste măsuri de asigurare a punerii în aplicare necesită însă perioade de timp îndelungate și, până în prezent, deși Comisia a obținut de mai multe ori câștig de cauză (punctele 51-54), valorile-limită stabilite pentru asigurarea calității aerului continuă să fie încălcate în mod frecvent.

Recomandarea 1 – Sunt necesare acțiuni mai eficace din partea Comisiei

Pentru a putea acționa în mod mai eficace în vederea îmbunătățirii calității aerului, Comisia ar trebui:

 1. să facă schimb de bune practici cu statele membre care au reflectat cu succes cerințele Directivei privind calitatea aerului înconjurător în planurile lor privind calitatea aerului, inclusiv cu privire la aspecte precum informațiile relevante pentru monitorizare, măsuri pe termen scurt direcționate și cu un buget propriu vizând îmbunătățirea calității aerului, precum și reduceri planificate ale concentrațiilor în locații specifice;
 2. să gestioneze în mod activ fiecare etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a scurta perioada până la soluționarea cazului sau până la sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene;
 3. să asiste statele membre care sunt cele mai afectate de poluarea atmosferică transfrontalieră din interiorul UE în cadrul activităților lor comune și de cooperare, inclusiv în vederea introducerii unor măsuri relevante în planurile lor privind calitatea aerului.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2020.

90

Concluziile Curții referitoare la standardele de calitate a aerului, la acțiunile întreprinse de statele membre în vederea îmbunătățirii calității aerului, la monitorizarea și asigurarea punerii în aplicare a directivei, precum și la sensibilizarea și informarea publicului (a se vedea în continuare) o determină să recomande Comisiei să aibă în vedere o actualizare ambițioasă a Directivei privind calitatea aerului înconjurător, care continuă să reprezinte un instrument important de combatere a poluării aerului pe care îl respirăm.

Recomandarea 2 – O actualizare ambițioasă a Directivei privind calitatea aerului înconjurător

Comisia ar trebui să abordeze următoarele aspecte atunci când va pregăti propunerea sa către legiuitor:

 1. să se aibă în vedere: actualizarea valorilor-limită și a valorilor-țintă stabilite la nivelul UE (pentru PM, SO2 și O3), în concordanță cu cele mai recente orientări ale OMS; reducerea numărului de depășiri autorizate ale standardelor (pentru PM, NO2, SO2 și O3); și stabilirea unei valori-limită pe termen scurt pentru PM2,5 și a unor praguri de alertă pentru PM;
 2. să se aducă îmbunătățiri planurilor privind calitatea aerului, în special prin cerința ca acestea să fie axate pe rezultate și prin solicitarea unei raportări anuale cu privire la punerea lor în aplicare, precum și prin solicitarea actualizării lor ori de câte ori este necesar. Numărul planurilor privind calitatea aerului pentru fiecare zonă de gestionare și de evaluare a calității aerului ar trebui limitat;
 3. să se specifice cerințele privind amplasarea stațiilor de măsurare de tip industrial și de tip trafic, pentru a se măsura mai bine expunerea cea mai ridicată a populației la poluarea atmosferică, precum și să se stabilească un număr minim de stații de măsurare pentru fiecare tip în parte (trafic, industrial sau de fond);
 4. să se prevadă posibilitatea Comisiei de a solicita puncte de monitorizare suplimentare acolo unde consideră că acest lucru este necesar pentru a măsura mai bine poluarea atmosferică;
 5. să se scurteze termenul până la care datele validate trebuie raportate (în prezent, termenul este 30 septembrie al anului n+1) cel puțin până la data de 30 iunie a anului n+1 și să se solicite în mod explicit statelor membre să furnizeze date actualizate (în timp real);
 6. să se formuleze în mod explicit dispoziții care să garanteze dreptul cetățenilor la accesul la justiție.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2022.

91

Numeroase politici ale UE au un impact asupra calității aerului. Având în vedere costurile economice și umane semnificative pe care le antrenează poluarea atmosferică, Curtea consideră că importanța acestei probleme nu este reflectată încă suficient de bine în unele dintre politicile UE. De exemplu, politicile privind schimbările climatice și energia, transporturile, industria și agricultura conțin elemente susceptibile să dăuneze calității aerului (a se vedea punctele 55-63).

92

Mai puțin de 1 % din finanțarea politicii de coeziune a UE este alocată în mod direct măsurilor privind calitatea aerului. Există însă și alte acțiuni din cadrul politicii de coeziune care pot aduce în mod indirect beneficii în ceea ce privește calitatea aerului. Curtea a constatat că proiectele finanțate de UE nu au fost suficient de bine direcționate și de sprijinite de planurile întocmite de statele membre în vederea îmbunătățirii calității aerului, dar a identificat totodată mai multe exemple pozitive. Curtea a observat că proiectele LIFE au ajutat cetățenii să întreprindă acțiuni în vederea îmbunătățirii calității aerului în statele membre din care proveneau și au asigurat o mai bună direcționare a acțiunilor finanțate de UE (punctele 64-71).

Recomandarea 3 – Prioritizarea și integrarea problematicii calității aerului în cadrul politicilor UE

Pentru a integra într-o măsură și mai mare chestiunea privind calitatea aerului în politicile UE, Comisia ar trebui să procedeze la evaluarea:

 1. altor politici ale UE care conțin elemente susceptibile să dăuneze calității aerului și să acționeze pentru a alinia mai bine aceste politici la obiectivul privind calitatea aerului;
 2. utilizării efective a finanțării relevante disponibile în sprijinul atingerii obiectivelor UE privind calitatea aerului pentru a reduce emisiile de poluanți atmosferici, în special emisiile de PM, NOX și SOx.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2022.

93

Sensibilizarea și informarea publicului au un rol esențial în abordarea problemei privind poluarea atmosferică. În ultima perioadă, cetățenii s-au implicat din ce în ce mai mult în problemele legate de calitatea aerului și instanțele naționale s-au pronunțat în favoarea dreptului acestora la aer curat în mai multe state membre (punctele 72 și 73). Cu toate acestea, Curtea a constatat că, în comparație cu alte directive privind mediul, Directiva privind calitatea aerului înconjurător nu conține dispoziții specifice care să garanteze dreptul cetățenilor la accesul la justiție (a se vedea punctul 74). De asemenea, Curtea a constatat că informațiile puse la dispoziția cetățenilor referitor la calitatea aerului erau uneori neclare (a se vedea punctele 76-81).

Recomandarea 4 – Îmbunătățirea gradului de sensibilizare și de informare a publicului

Pentru a ameliora calitatea informațiilor adresate cetățenilor, Comisia ar trebui:

 1. să identifice și să compileze, cu ajutorul profesioniștilor din domeniul sănătății, cele mai importante informații pe care Comisia și autoritățile din statele membre ar trebui să le pună la dispoziția cetățenilor (inclusiv cu privire la efectele asupra sănătății și măsurile recomandate la nivel comportamental);
 2. să sprijine statele membre în vederea adoptării de către acestea a celor mai bune practici de comunicare cu cetățenii și de implicare a acestora în chestiuni legate de calitatea aerului;
 3. să publice un clasament al zonelor de gestionare și de evaluare a calității aerului care să indice zonele cu cele mai mari progrese și zonele cu cele mai modeste progrese obținute în fiecare an și să facă cunoscute cele mai bune practici care au fost aplicate în locațiile în care s-au obținut cele mai bune rezultate;
 4. să dezvolte un instrument online care să permită cetățenilor să semnaleze încălcările normelor privind calitatea aerului și să furnizeze feedback Comisiei cu privire la diverse aspecte legate de acțiunile întreprinse de statele membre în vederea îmbunătățirii calității aerului;
 5. să sprijine statele membre în vederea dezvoltării unor instrumente ușor de utilizat pentru accesul publicului larg la informații referitoare la calitatea aerului și la monitorizarea calității aerului (de exemplu, aplicații pentru telefoanele mobile și/sau pagini special concepute în acest scop pe platforme de comunicare socială);
 6. să depună eforturi în vederea obținerii unui acord cu statele membre, referitor la armonizarea indicilor privind calitatea aerului.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2022.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera I, condusă de domnul Nikolaos A. Milionis, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 11 iulie 2018.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE
Președinte

Anexe

Anexa I

Principalele directive care stabilesc limite pentru sursele de emisii

Legislația UE în materie de surse de emisii care prezintă cea mai mare relevanță pentru emisiile de poluanți atmosferici include Directiva privind plafoanele naționale de emisie care vizează reducerea emisiilor globale, Directiva privind emisiile industriale și Directiva privind instalațiile medii de ardere, pentru sursele industriale; Regulamentul privind emisiile provenind de le vehicule Euro 5 și Euro 6 și alte directive în domeniul transporturilor92; și Directiva privind proiectarea ecologică și regulamentele sale de punere în aplicare, în ceea ce privește încălzirea și climatizarea locuințelor.

Directiva privind plafoanele naționale de emisie

În timp ce Directiva privind calitatea aerului înconjurător stabilește limite comune pentru zonele afectate de poluare, Directiva privind plafoanele naționale de emisie vizează emisiile de la nivel național. Directiva prevede ca fiecare stat membru să își asume angajamentul de a reduce emisiile de SO2, NOX, COVnm, NH3 și PM2,5 (dar nu în mod explicit și emisiile de PM10) începând din 2020, pentru anul 2030 și ulterior.

Directiva, adoptată în 2001 și revizuită în 2016, reflectă angajamentele internaționale de reducere a poluării atmosferice asumate de UE și de statele sale membre în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU (CEE-ONU)93. UE și cele 28 de state membre ale sale transmit inventarele emisiilor lor către această comisie a ONU.

În 2010, o dată-țintă fixată prin Directiva privind plafoanele naționale de emisie din 2001, 12 state membre depășiseră cel puțin unul dintre plafoanele-țintă aferente.

Directiva privind emisiile industriale94 și Directiva privind instalațiile medii de ardere95

Scopul acestor directive este de a se obține un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane în UE prin reducerea emisiilor industriale nocive. Ele stabilesc valori-limită obligatorii pentru NOX, SO2 și pulberi (care includ particulele în suspensie)96.

Conform acestor directive, în jur de 50 000 de instalații industriale trebuie să obțină o autorizație de funcționare din partea autorităților naționale competente din statele membre ale UE și trebuie să aplice cele mai bune tehnici disponibile.

Directiva privind emisiile industriale se aplică în diferite sectoare, precum industriile producătoare de energie, producția și prelucrarea metalelor, industria mineralelor, industria chimică, gestionarea deșeurilor și alte sectoare. Ea conține dispoziții specifice privind arderea combustibilului în instalații de ardere a căror putere termică instalată totală este mai mare sau egală cu 50 megawați (MW), sub incidența cărora intră aproximativ 3 500 de instalații, dintre care 370 sunt instalații de dimensiuni foarte mari din UE care funcționează pe bază de biomasă și de combustibili solizi și care au o putere termică nominală de peste 300 MW.

În iulie 2017, Comisia a adoptat o decizie de punere în aplicare, pe baza unui document de referință nou care actualizează cele mai bune tehnici disponibile pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari97. Autorizațiile de funcționare ale acestor instalații trebuie reînnoite până în 2021 în conformitate cu concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (concluziile BAT) și cu nivelurile aferente de emisii poluante.

Directiva privind instalațiile medii de ardere se aplică, cu câteva excepții, instalațiilor de ardere cu o putere termică instalată mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică de 50 MW, indiferent de tipul de combustibil utilizat.

Anexa II

Valorile concentrațiilor maxime în cele șase zone de gestionare și de evaluare a calității aerului (date valabile la 13 decembrie 2017)98

  NO2
medii anuale (max. 40 µg/m3)
    PM2,5
medii anuale (max. 25 µg/m3)
Zonă de gestionare și de evaluare a calității aerului: Bruxelles Cracovia Milano Ostrava Sofia Stuttgart   Zonă de gestionare și de evaluare a calității aerului: Bruxelles Cracovia Milano Ostrava Sofia Stuttgart
2009 51,57 70,02 80,55 46,96 57,51 111,91   2009 23,64 39,24 34,40 38,84 23,84 25,62
2010 53,75 70,36 73,36 50,90 48,52 99,92   2010 22,44 61,13 33,38 50,21 31,14 27,29
2011 49,97 73,07 79,42 46,41 51,76 97,33   2011 25,05 54,98 39,01 41,45 44,64 23,94
2012 48,13 71,45 67,34 43,10 45,33 91,27   2012 22,76 46,20 34,00 42,22 28,00 20,74
2013 62,62 68,00 57,48 41,43 39,30 89,03   2013 20,38 43,48 30,99 35,76 30,46 20,77
2014 47,38 61,50 59,34 39,18 31,92 88,60   2014 16,99 45,02 26,19 36,18 28,71 17,67
2015 45,17 63,13 75,27 39,95 32,69 87,23   2015 16,28 43,85 31,90 33,04 24,57 17,50
2016 47,72 59,28 67,00 39,07 33,15 81,60   2016 17,20 37,88 28,53 31,63 22,14 17,80
                             
                             
                             
  PM10
numărul de zile cu concentrația peste 50 µg/m3 (max. 35)
    PM10
medii anuale (max. 40 µg/m3)
Zonă de gestionare și de evaluare a calității aerului: Bruxelles Cracovia Milano Ostrava Sofia Stuttgart   Zonă de gestionare și de evaluare a calității aerului: Bruxelles Cracovia Milano Ostrava Sofia Stuttgart
2009 66 168 116 135 161 112   2009 36,50 60,34 46,81 53,11 65,44 45,16
2010 49 148 90 159 134 104   2010 32,90 65,95 40,72 66,00 53,84 44,07
2011 88 204 132 123 134 89   2011 39,40 76,63 50,22 52,54 70,48 39,76
2012 57 132 111 110 108 80   2012 34,30 65,85 46,11 56,27 53,89 37,56
2013 58 158 100 102 109 91   2013 33,50 59,67 42,40 47,00 52,43 40,07
2014 33 188 88 116 104 64   2014 31,99 63,90 37,06 48,04 52,96 37,52
2015 19 200 102 84 72 72   2015 27,20 67,81 41,58 41,57 41,78 37,08
2016 15 164 73 80 71 63   2016 24,69 56,67 38,12 39,71 40,00 37,56

Anexa III

Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de Directiva privind calitatea aerului înconjurător, situația în aprilie 2018

Statul membru al UE Stadiul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor
PM10 NO2 SO2 Monitorizare
Belgia CJUE (pendinte) LFN - -
Bulgaria RUL - RO  
Republica Cehă RO LFN - -
Danemarca - LFN - -
Germania RO RO - -
Estonia - - - -
Irlanda - - - -
Grecia RO - - -
Spania RO RO - -
Franța RO RO - -
Croația - - - -
Italia RO RO - -
Cipru - - - -
Letonia RO - - -
Lituania - - - -
Luxemburg - LFN - -
Ungaria RO LFN - -
Malta - - - -
Țările de Jos - - - -
Austria - LFN - -
Polonia RUL LFN - -
Portugalia RO LFN - -
România RO - - LFN
Slovenia LFN - - -
Slovacia RO - - LFN
Finlanda - - - -
Suedia RO - - -
Regatul Unit - RO - -

Legendă:

LFN = scrisoare de punere în întârziere trimisă (letter of formal notice sent)

RO = aviz motivat trimis (reasoned opinion sent)

CJUE = caz cu care a fost sesizată CJUE

RUL = CJUE a pronunțat o hotărâre în această cauză

Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor sunt lansate odată cu scrisoarea de punere în întârziere (LFN) trimisă de Comisie statului membru, scrisoare care definește domeniul de aplicare al cazului. În cazul în care Comisia nu consideră că argumentele statului membru sunt rezonabile și convingătoare, aceasta trimite o altă scrisoare [un aviz motivat (RO)], care este ultimul pas înainte de sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene

Răspunsurile Comisiei

Sinteză

I

Agenția Europeană de Mediu (AEM) estimează că (pentru anul 2014), în Uniunea Europeană, 399 000 de decese premature pot fi atribuite expunerii la particule fine de materie (PM2,5), 75 000 expunerii la dioxidul de azot (NO2) și 13 600 expunerii la ozonul de la nivelul solului (O3). Deși există anumite suprapuneri între aceste cifre (de exemplu, NO2 este un precursor al PM2,5), astfel încât acestea nu pot fi pur și simplu însumate, ele arată că poluarea atmosferică provoacă peste 400 000 de decese premature în UE anual.

II

În ultimele decenii s-au raportat reduceri atât ale emisiilor de poluanți atmosferici, cât și ale concentrației poluanților atmosferici – aceasta din urmă nu a fost redusă totuși cu un procent suficient pentru a asigura respectarea standardelor de calitate a aerului în întreaga Uniune Europeană.

IV

Deși este adevărat că nu s-au îndeplinit integral toate obiectivele Directivei privind calitatea aerului înconjurător, această directivă a condus la îmbunătățiri semnificative ale calității aerului în Uniune. Cu toate acestea, nu se poate nega faptul că există deficiențe în privința modului de punere în aplicare a directivei și că încă se depășesc semnificativ valorile-limită. Există însă situații în care calitatea aerului s-a îmbunătățit sau monitorizarea calității aerului s-a îmbunătățit considerabil, în conformitate cu cerințele acestei directive. Directivele constituie un motor esențial al acestor îmbunătățiri.

Comisia este în curs de a efectua o verificare a adecvării directivelor privind calitatea aerului înconjurător, în cadrul căreia va evalua relevanța, eficacitatea, eficiența, coerența și valoarea adăugată europeană a acestor acte legislative. Fără a aduce atingere rezultatelor acestei verificări a adecvării, Comisia consideră că acțiunile Uniunii care vizează protejarea sănătății umane împotriva poluării atmosferice s-au dovedit a fi, cel puțin în parte, eficace.

(b) În anumite cazuri, poluarea atmosferică poate fi subestimată dacă nu este monitorizată corect în circumstanțe specifice, dar Comisia nu a identificat niciun eșec sistemic în procesul UE de monitorizare a calității aerului.

(c) COM(2018)330 prezintă perspectiva Comisiei asupra punerii în aplicare și a asigurării respectării Directivei privind calitatea aerului înconjurător.

(d) Comunicarea din 2018 intitulată „Aer curat pentru toți” (COM(2018)330) și programul „Aer curat pentru Europa” din 2013 (COM (2013)0918) subliniază importanța abordării poluării atmosferice, inclusiv prin intermediul politicilor UE conexe.

Calitatea aerului poate fi îmbunătățită prin realizarea de investiții în alte domenii, dar cu beneficii conexe semnificative pentru calitatea aerului (de exemplu, înlocuirea vechilor centrale pe cărbune cu cele pe gaz, investiții în noi linii de metrou, în șosele de centură în jurul orașelor etc.). Aceste investiții nu s-ar califica drept finanțare directă pentru calitatea aerului, dar ar contribui totuși în mod semnificativ la reducerea poluării și la îmbunătățirea calității aerului.

(e) A se vedea răspunsurile de la punctele 73 și 74 de mai jos.

V

Comisia consideră că recomandările Curții de Conturi Europene reprezintă o contribuție importantă la actuala verificare a adecvării directivelor privind calitatea aerului înconjurător.

În continuare sunt prezentate observații specifice la recomandările individuale.

Introducere

Caseta 1 – Principalii poluanți atmosferici

În ceea ce privește contribuția combustibililor solizi la poluarea atmosferică, amploarea acestei contribuții depinde inclusiv de calitatea combustibililor utilizați și de tehnologia specifică boilerelor.

Caseta 2 – Calitatea aerului nu depinde numai de emisiile poluante

Încălzirea locuințelor și agricultura sunt alte acțiuni antropice esențiale care contribuie la poluarea atmosferică.

07

Directiva 2008/50/CE a consolidat precedenta Directivă-cadru 96/62/CE și trei dintre cele patru „directive-fiice” ale acesteia: 1999/30/CE, 2000/69/CE și 2002/3/CE. Cu câteva excepții, directiva nu a stabilit noi standarde de calitate a aerului, ci le-a reconfirmat pe cele convenite anterior.

A patra „directivă-fiică” a Directivei 96/62/CE, Directiva 2004/107/CE, continuă să fie în vigoare (și stabilește valori-țintă importante pentru mai mulți poluanți atmosferici). Prin urmare, Comisia preferă să facă trimitere colectivă la Directiva 2004/107/CE și la Directiva 2008/50/CE sub denumirea de „directivele privind calitatea aerului înconjurător”, dar înțelege că doar ultima dintre cele două directive a făcut obiectul acestui audit.

08

Cerințele conexe au fost elaborate suplimentar prin intermediul Directivei (UE) 2015/1480 a Comisiei.

09

Comisia consideră că atât valorile-limită, cât și valorile-țintă sunt obligatorii. A se vedea definiția completă la articolul 2 din directivă.

Caseta 3 – Rolul Comisiei și al AEM

Decizia de punere în aplicare 2011/850/UE conferă în mod explicit AEM competența de a asista Comisia Europeană în crearea unui depozit de date și de a asigura accesul la acesta prin portalul privind calitatea aerului înconjurător.

Observații

22

O evaluare efectuată de Comisie pentru fundamentarea pachetului de politici pentru un aer curat din 2013 – COM(2013)0918 – a arătat că pachetele legislative propuse în 2013 [în special legislația care avea să devină ulterior Directiva (UE) 2016/2284] vor duce la un parcurs descendent al emisiilor până în 2030 și „[vor] facilita apropierea standardelor UE privind calitatea aerului înconjurător de concentrațiile orientative stabilite de OMS”.

Pe baza evaluării efectuate pentru fundamentarea COM(2013)0918 (final), Comisia a concluzionat că nu era oportună în acel moment revizuirea Directivei privind calitatea aerului înconjurător și că politica ar trebui să se concentreze mai degrabă pe asigurarea respectării standardelor existente de calitate a aerului până cel târziu în 2020.

24

Numărul stațiilor de măsurare în puncte fixe nu este determinat de aspectul dacă concentrațiile sunt sub standardele UE de calitate a aerului, ci de pragurile superioare și inferioare de evaluare definite în anexa II la Directiva 2008/50/CE.

25

Analizele cost-beneficiu efectuate pentru fundamentarea pachetului de politici pentru un aer curat din 2013 au confirmat ordinul de mărime în raportul dintre costurile de implementare și beneficiile societale ale acțiunii de reducere a emisiilor și de îmbunătățire a calității aerului.

26

Comisia este în curs de a efectua o verificare a adecvării directivelor privind calitatea aerului înconjurător, în cadrul căreia va evalua relevanța, eficacitatea, eficiența, coerența și valoarea adăugată europeană a acestor acte legislative, incluzând o evaluare a relevanței standardelor UE de calitate a aerului existente.

30

Datele credibile, furnizate la timp și comparabile privind calitatea aerului sunt importante nu doar pentru Comisie, în vederea posibilelor acțiuni de asigurare a respectării legislației, ci și pentru public, precum și pentru ca autoritățile locale, regionale și naționale să lanseze și să documenteze acțiunile prin care mențin perioadele de depășire cât mai scurte cu putință.

33

Directiva privind calitatea aerului înconjurător prevede că statele membre trebuie să mențină punctele de prelevare care au înregistrat depășiri ale valorilor-limită pentru PM10, însă această obligație nu se aplică și altor poluanți. Totuși, dacă punctele de prelevare care au raportat depășiri pentru alți poluanți întrerup raportarea, Comisia monitorizează situația de la caz la caz, pentru a se asigura de respectarea dispozițiilor privind amplasarea la macroscară din anexa III partea B.

35

Comisia este de acord cu privire la importanța transmiterii datelor la timp. Majoritatea statelor membre raportează datele în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2011/850/UE.

„Directivele anterioare” prevedeau că statele membre trebuie să informeze Comisia mai devreme, dar numai în ceea ce privește cazurile de depășire din intervalul de șase luni de la finele perioadei de măsurare. Aceste directive nu acopereau, totuși, toate datele care se raportează în prezent în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2011/850/UE.

38

Pe lângă cele trei motive enumerate, Comisia consideră că există și alte motive care compromit eficacitatea – printre altele, lipsa estimării eficacității măsurilor, tendințele și stimulentele de la nivel național care contracarează eforturile locale, lipsa de integrare cu alte măsuri adoptate la nivel local (de exemplu, în cadrul acțiunilor climatice sau al urbanismului).

45

Într-adevăr, elaborarea planurilor privind calitatea aerului tinde să fie un proces îndelungat, întrucât acestea, în funcție de dispozițiile relevante ale statelor membre, necesită implicarea substanțială și consultarea părților interesate. Într-adevăr, totuși, implicarea și consultarea în cauză nu trebuie să împiedice actualizarea informațiilor concrete (cum ar fi datele de monitorizare, atunci când acestea devin disponibile).

48

Comisia nu efectuează analize și nu verifică fiecare stație de monitorizare în parte, dar abordează insuficiențele din rețeaua de monitorizare de la caz la caz.

52

La 17 mai 2018, Comisia a anunțat că va sesiza Curtea Europeană de Justiție (CEJ) în cazul a trei state membre în care s-au înregistrat depășiri ale valorilor-limită pentru NO2 (Germania, Franța și Regatul Unit), precum și al altor trei state membre în care s-au depășit valorile-limită pentru PM10 (Italia, Ungaria și România). A se vedea COM(2018)330.

53

Potrivit articolului 23 din Directiva privind calitatea aerului înconjurător, „[a]ceste planuri sunt comunicate de îndată Comisiei, dar în cel mult doi ani de la încheierea primului an în care a fost observată depășirea”.

54

Comisia a acționat prompt, în cel mai scurt termen posibil. Ea a inițiat acțiuni de asigurare a respectării directivei încă din 2008, imediat după adoptarea acesteia, dar hotărârile CEJ subsecvente din 2011 și 2012 nu au putut fi executate pe deplin (CEJ a limitat condamnarea statelor membre la cazurile de depășire a valorilor-limită doar într-o perioadă specifică din trecut). În vederea executării unor hotărâri suplimentare pentru îmbunătățirea calității aerului, Comisia a relansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a modifica argumentele utilizate.

În urma clarificării jurisprudenței aferente hotărârilor pronunțate în cazul Bulgariei și al Poloniei (la 5 aprilie 2017 și, respectiv, la 22 februarie 2018), CEJ a considerat că ar putea trece mai mulți ani până la soluționarea cauzelor și că măsurile adoptate nu erau adecvate pentru a aborda depășirile valorilor-limită. Astfel, CEJ a făcut posibilă trecerea la o etapă mai concretă și accelerarea soluționării diverselor cauze (după cum demonstrează deciziile de trimitere din mai 2018 cu privire la alte trei cauze legate de PM10 și trei cauze legate de NO2).

55

Politicile UE pot avea, de asemenea, obiective care contribuie la îmbunătățirea calității aerului. Și alte politici în afara celor menționate au un impact asupra poluanților atmosferici (inclusiv, dar nu numai: politica fiscală, politica comercială, politicile regionale sau urbane).

57

Legislația europeană în materie de standarde de emisii de CO2 aplicabile autoturismelor respectă principiul neutralității tehnologice. A fost alegerea producătorilor de autoturisme să apeleze în principal la tehnologia diesel pentru a reduce valoarea medie a emisiilor de CO2 ale flotei lor.

Standardele EURO 5 și EURO 6 ar trebui să fie respectate în toate condițiile normale de utilizare. Până de curând nu exista un test prin care să se verifice acest lucru. Comisia a elaborat noul test RDE (emisii generate în condiții reale de conducere), care verifică emisiile provenite de la autoturisme pe șosea. Legislația RDE garantează menținerea emisiilor vehiculelor rutiere sub valoarea-limită în condiții reale de conducere, nu doar în laborator.

Factorii de conformitate (FC) nu modifică valorile-limită aferente standardului Euro 6, nici nu autorizează producătorii auto să le depășească, ci asigură aplicarea acestor limite în „condiții normale de utilizare”. Legislația RDE nu stabilește noi limite de emisie, ci o procedură suplimentară de testare, ale cărei cerințe cantitative trebuie să fie calibrate cu limitele aferente standardului Euro 6. În plus, testul RDE este un test nou, care trebuie să fie aplicat în completarea testului de laborator; în cazul acestuia din urmă, trebuie să se respecte în continuare pe deplin limita de emisii de 80 mg NOx corespunzătoare standardului Euro 6. De la 1 septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt supuse unor proceduri de laborator (procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial – WLTP) mult mai stricte decât procedurile de laborator anterioare.

De asemenea, este important să se clarifice faptul că scandalul „Dieselgate” a privit utilizarea unui dispozitiv de manipulare interzis prin lege, iar nu problema emisiilor ridicate măsurate în condiții reale de conducere.

59

Riscurile asociate producției și utilizării bioenergiei au fost analizate în cadrul Evaluării impactului privind durabilitatea bioenergiei din 2016 (SWD (2016) 418), document elaborat pentru reformarea Directivei privind energia din surse regenerabile.

Directiva privind energia din surse regenerabile nu susține în mod special biomasa. Rămâne la latitudinea statelor membre să definească modul în care doresc să îndeplinească obiectivele lor naționale în materie de SRE și dacă vor introduce sau nu sisteme de sprijin.

Emisiile provenite de la centralele de cogenerare medii și mari sunt abordate de legislația UE, printre altele de Directiva privind instalațiile medii de ardere și de Directiva privind emisiile industriale. În ceea ce privește aspectele legate de utilizarea biomasei în aparatele de încălzire a incintelor, a se vedea răspunsurile Comisiei la punctul 60.

60

Comisia consideră că regulamentele privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică reprezintă un compromis pozitiv în privința a ceea ce este necesar pentru a reduce poluarea atmosferică, protejând totodată consumatorii și industria europeană. Cerințele referitoare la emisii se introduc progresiv în cazul tuturor aparatelor de încălzire a incintelor care utilizează combustibili.

61

Statele membre nu pot stabili valori-limită mai permisive decât nivelurile asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT) decât în cazuri specifice și justificate. Această flexibilitate este limitată considerabil de necesitatea de a respecta standardele de calitate a mediului aplicabile, publicul are un cuvânt de spus în acordarea derogărilor și Comisia trebuie să fie informată cu privire la acestea. Experiența acumulată de la publicarea primelor seturi de concluzii BAT și până în prezent arată că numărul de derogări propuse de statele membre este relativ redus1.

63

Emisiile – inclusiv de NH3 – provenite din creșterea în sistem intensiv a păsărilor de curte și a porcilor în UE (circa 20 000 de ferme mari) sunt reglementate de Directiva privind emisiile industriale, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT). Concluziile BAT referitoare la creșterea în sistem intensiv a păsărilor de curte și a porcilor au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 21 februarie 2017. Pentru prima dată, aceste concluzii au stabilit limite obligatorii la nivelul UE pentru emisiile atmosferice de amoniac provenite de la fermele de porci sau de păsări de curte, limite care vor trebui să fie respectate în termen de maximum patru ani de la data publicării.

A se vedea: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-pig-farms

68

Se așteaptă și alte contribuții indirecte cu potențial benefic pentru aerul curat din partea unor segmente substanțiale ale investițiilor din fondurile structurale și de investiții europene în perioada 2014-2020 realizate în domeniul economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon (45 de miliarde de euro), al protecției mediului și al utilizării eficiente a resurselor (63 de miliarde de euro în total) și al infrastructurilor de rețea (58 de miliarde de euro în total), în special cele care sprijină regiunile și cetățenii vulnerabili. În prezent, o treime din totalul investițiilor din Fondul european pentru investiții strategice (circa 80 de miliarde de euro) sprijină proiectele din sectoarele energiei, transporturilor și mediului. Toate acestea au un efect indirect pozitiv asupra calității aerului (a se vedea COM(2018)330 final).

Pe durata perioadei de programare de șapte ani, se pot realoca fonduri structurale între măsuri dedicate calității aerului (codul 83) și alte acțiuni, inclusiv cele care sprijină în mod indirect îmbunătățirea calității aerului, cum ar fi codurile 13, 14 și 16.

69

Programul operațional „Mediu” al Bulgariei pentru perioada 2014-2020 descrie tocmai influența prevalentă a transporturilor și a încălzirii locuințelor drept cele două surse principale de poluare din această țară asupra cărora trebuie să se concentreze eforturile de intervenție a programului operațional în domeniu (PA5 privind calitatea aerului).

72

Comisia este întru totul de acord în ceea ce privește importanța informării publicului în legătură cu calitatea aerului. Comisia colaborează îndeaproape cu AEM pentru a îmbunătăți accesibilitatea informațiilor privind calitatea aerului. Printre instrumentele create se numără indicele AEM privind calitatea aerului, care poate fi consultat la http://airindex.eea.europa.eu

De asemenea, Comisia urmărește cu viu interes inițiativele științifice cetățenești actuale axate pe monitorizarea calității aerului, dar remarcă faptul că acestea tind să nu îndeplinească, în general, obiectivele de calitate a datelor impuse de Directiva privind calitatea aerului înconjurător.

Într-adevăr, această directivă nu stabilește praguri de alertă pentru PM (însă mai multe state membre au stabilit astfel de praguri).

73

Comisia recunoaște importanța rolului pe care îl joacă instanțele naționale în asigurarea respectării cerințelor Directivei privind calitatea aerului înconjurător și sprijină acest rol, după cum demonstrează adoptarea comunicării menționate în răspunsul la punctul 74 de mai jos.

În ceea ce privește susținerea potrivit căreia directiva nu protejează în mod explicit participarea publicului și accesul acestuia la justiție, a se vedea răspunsul la punctul 74.

74

Comisia este de acord cu Curtea în privința faptului că Convenția de la Aarhus este relevantă pentru Directiva privind calitatea aerului înconjurător.

În ceea ce privește lipsa dispozițiilor explicite privind accesul la justiție din Directiva privind calitatea aerului înconjurător, la momentul adoptării directivei în 2008, Consiliul și Parlamentul au avut în față o propunere separată a Comisiei care viza asigurarea unui acces larg la justiție în probleme de mediu; COM(2003)624. Acest fapt ar fi eliminat necesitatea de a introduce dispoziții specifice privind accesul la justiție în directivă. Cu toate acestea, nu a existat suficient sprijin din partea Consiliului pentru această propunere separată. În pofida acestei lipse de dispoziții legislative din Directiva privind calitatea aerului înconjurător, CEJ a statuat că legislația UE în materie de calitate a aerului conferă persoanelor și ONG-urilor drepturi materiale în domeniul sănătății, pe care instanțele naționale ar trebui să fie pregătite să le protejeze. A se vedea Hotărârea Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447, și Hotărârea Client Earth, C-404/13, EU:C:2014:2382.

Comisia a atras atenția asupra acestei jurisprudențe în Comunicarea din 2017 privind accesul la justiție în probleme de mediu; a se vedea 2017/C 275/01.

Concluzii și recomandări

82

Agenția Europeană de Mediu (AEM) estimează că (pentru anul 2014), în Uniunea Europeană, 399 000 de decese premature pot fi atribuite expunerii la particule fine de materie (PM2,5), 75 000 expunerii la dioxidul de azot (NO2) și 13 600 expunerii la ozonul de la nivelul solului (O3). Deși există anumite suprapuneri între aceste cifre (de exemplu, NO2 este un precursor al PM2,5), astfel încât acestea nu pot fi pur și simplu însumate, ele arată că poluarea atmosferică provoacă peste 400 000 de decese premature în UE anual.

83

Deși este adevărat că nu s-au îndeplinit integral toate obiectivele Directivei privind calitatea aerului înconjurător, această directivă a condus la îmbunătățiri semnificative ale calității aerului în Uniune. Cu toate acestea, nu se poate nega faptul că există deficiențe în privința modului de punere în aplicare a directivei și că încă se depășesc semnificativ valorile-limită. Există însă situații în care calitatea aerului s-a îmbunătățit sau monitorizarea calității aerului s-a îmbunătățit considerabil, în conformitate cu cerințele acestei directive. Directivele constituie un motor esențial al acestor îmbunătățiri. Comisia este în curs de a efectua o verificare a adecvării directivelor privind calitatea aerului înconjurător, în cadrul căreia va evalua relevanța, eficacitatea, eficiența, coerența și valoarea adăugată europeană a acestor acte legislative. Fără a aduce atingere rezultatelor acestei verificări a adecvării, Comisia consideră că acțiunile Uniunii care vizează protejarea sănătății umane împotriva poluării atmosferice s-au dovedit a fi (cel puțin în parte) eficace.

84

COM(2018)330 prezintă perspectiva Comisiei asupra punerii în aplicare și a asigurării respectării Directivei privind calitatea aerului înconjurător.

În ceea ce privește anumite standarde de calitate a aerului pentru anumiți poluanți (precum valoarea-limită anuală pentru dioxidul de azot), directiva este în acord cu probele privind impactul asupra sănătății furnizate de OMS.

85

Într-adevăr, standardele UE de calitate a aerului sunt mai puțin stricte decât recomandările pentru diverși poluanți incluse în Orientările OMS privind calitatea aerului. Ar trebui remarcat, totuși, că valorile-limită și valorile recomandate de aceste orientări diferă din punctul de vedere al implicațiilor lor juridice și politice.

Politica UE privind aerul curat, în general, și Directiva privind calitatea aerului înconjurător, în special, se bazează pe stabilirea unor obiective corespunzătoare pentru calitatea aerului înconjurător, „luându-se în considerare standardele, ghidurile și programele Organizației Mondiale a Sănătății”.

87

Comisia este în curs de a efectua o verificare a adecvării directivelor privind calitatea aerului înconjurător, în cadrul căreia va evalua relevanța, eficacitatea, eficiența, coerența și valoarea adăugată europeană a acestor acte legislative, inclusiv în ceea ce privește cerințele de monitorizare.

88

Comisia este de acord că, în mod frecvent, măsurile din planurile privind calitatea aerului nu sunt suficient de bine direcționate și a adoptat, în consecință, acțiuni în vederea asigurării punerii în aplicare.

Recomandarea 1 – Sunt necesare măsuri mai eficace din partea Comisiei
 1. Comisia acceptă această recomandare.
 2. Comisia acceptă această recomandare.

  Comisia a prezentat, în cadrul COM(2018)330, observații privind măsurile de asigurare a respectării și va continua să gestioneze în mod activ fiecare etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 3. Comisia acceptă parțial această recomandare.

Comisia va continua să analizeze dimensiunea transfrontalieră din interiorul UE, de exemplu, prin rapoartele periodice din cadrul evaluării prospective privind aerul curat prevăzute de Directiva 2016/2284.

Comisia poate oferi asistență statelor membre doar în limitele posibilităților permise de articolul 25 din directivă, care prevede următoarele:

„(1) Atunci când orice prag de alertă, valoare-limită sau valoare-țintă la care se adaugă orice marjă relevantă de toleranță sau obiectiv pe termen lung sunt depășite, datorită unui transport important de poluanți atmosferici sau de precursori ai acestora, statele membre respective cooperează și, unde este cazul, stabilesc acțiuni comune, cum ar fi pregătirea unor planuri comune sau coordonate privind calitatea aerului […].

(2) Comisia este invitată să ia parte la orice proces de cooperare de natura celui menționat la alineatul (1) și să îl susțină. […]”

90

A se vedea observațiile precedente privind concluziile de mai sus.

Recomandarea 2 – O actualizare ambițioasă a Directivei privind calitatea aerului înconjurător

Comisia va acorda o atenție deosebită acestor recomandări în cadrul verificării adecvării Directivei privind calitatea aerului înconjurător din 2019 și al celor ulterioare.

 1. Comisia acceptă această recomandare.
 2. Comisia acceptă parțial această recomandare.

  Comisia remarcă faptul că, potrivit directivei, planurile privind calitatea aerului trebuie să fie axate pe rezultate (și anume, să mențină perioadele de depășire cât mai scurte cu putință), în conformitate cu dispozițiile anexei XV la directivă.

 3. Comisia acceptă această recomandare.
 4. Comisia acceptă această recomandare.

  Comisia ia act de această recomandare și va acorda o atenție deosebită acestui aspect în cadrul actualei verificări a adecvării.

 5. Comisia acceptă această recomandare.

  Comisia este de acord cu privire la importanța transmiterii datelor la timp. Majoritatea statelor membre raportează date în conformitate cu dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2011/850/UE (inclusiv dispozițiile privind datele actualizate). Întrucât procedurile de raportare electronică sunt deja testate corespunzător, Comisia consideră că există cadrul necesar pentru raportarea timpurie.

 6. Comisia acceptă această recomandare.
91

Comisia Europeană face eforturi semnificative pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici.

De exemplu, obiectivul de a obține o mobilitate cu emisii scăzute este integrat în strategiile centrale ale UE din domeniul transporturilor.

În 2017-2018 s-au adoptat trei pachete privind mobilitatea pe baza Strategiei din 2016 pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Acestea includ inițiative de promovare a mobilității nepoluante și integrează trecerea la principiile „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”.

În ceea ce privește politica energetică, regulamentele privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică realizează un compromis pozitiv între reducerea poluării atmosferice și protecția consumatorilor și a industriei europene.

92

Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027, astfel cum a fost propus de Comisia Europeană, va continua să sprijine măsurile de îmbunătățire a calității aerului, inclusiv prin intermediul valorii-țintă de 25 % pentru cheltuielile UE care contribuie la obiectivele climatice și prin consolidarea programului LIFE, care va sprijini, de asemenea, măsuri de promovare a energiei nepoluante, eficiența energetică și reforma politicii agricole comune.

Comisia face referire, de asemenea, la răspunsul său la punctul 68.

Recomandarea 3 – Prioritizarea și integrarea chestiunii privind calitatea aerului în cadrul politicilor UE
 1. Comisia acceptă această recomandare.

  Comisia va acorda o atenție deosebită acestui aspect în cadrul actualei verificări a adecvării Directivei privind calitatea aerului înconjurător.

 2. Comisia acceptă această recomandare.

Serviciile Comisiei se pregătesc în acest sens pe baza dispoziției privind raportarea (articolul 11) din Directiva (UE) 2016/2284 privind plafoanele naționale de emisie și sprijinindu-se pe un studiu finalizat referitor la o metodologie de monitorizare.

Recomandarea 4 – Îmbunătățirea gradului de sensibilizare și de informare a publicului

Comisia acceptă aceste recomandări.

Comisia va trebui să ia măsuri în urma tuturor aspectelor menționate împreună cu statele membre și cu Agenția Europeană de Mediu, în consecință.

În ultimii câțiva ani, cantitatea și calitatea informațiilor privind calitatea aerului furnizate de Comisia Europeană, de Agenția Europeană de Mediu și de autoritățile naționale, regionale și locale s-au îmbunătățit deja în mod considerabil.

Glosar și acronime

AEM: Agenția Europeană de Mediu

Amoniac (NH3): Gaz incolor, cu miros înțepător.

BAT: Cele mai bune tehnici disponibile (best available techniques) desemnează stadiul cel mai eficace și mai avansat în dezvoltarea activităților și a metodelor lor de operare, care corespunde capacității practice a anumitor tehnici de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, concepute pentru a preveni și, acolo unde prevenirea nu este posibilă, pentru a reduce emisiile și impactul asupra mediului în ansamblul său.

Benzo(a)piren: Solid produs în urma arderii incomplete a combustibililor fosili și a biocombustibililor. Principalele surse de emisie a acestui gaz sunt încălzirea locuințelor (în special, prin arderea lemnului sau a cărbunelui), producția de energie electrică în centrale electrice, incinerarea deșeurilor, producția de cocs și producția de oțel.

CJUE: Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Compuși organici volatili (COV): Substanțe chimice organice care se evaporă ușor.

Compuși organici volatili nemetanici (COVnm): Denumire care se referă la numeroși compuși chimici diferiți, precum benzenul, etanolul, formaldehida, ciclohexanul sau acetona.

DALYs: Indicatorul privind anii de viață ajustați pentru dizabilitate cauzată de poluarea atmosferică (Disability Adjusted Life Years)

Condiții de dispersie: Condițiile de dispersie se referă la capacitatea atmosferei de a dilua poluanții atmosferici.

Decese premature: Decese care survin înainte ca persoana să atingă speranța de viață standard pentru o anumită țară și, după caz, pentru femei/bărbați.

Dioxid de azot (NO2): Gaz toxic de culoare brun-roșcat. Este un oxid de azot (NOx).

Dioxid de carbon (CO2): CO2 este un gaz incolor și cel mai important gaz cu efect de seră din atmosfera terestră. Este eliberat în atmosferă în cea mai mare parte în urma arderii combustibililor fosili.

Dioxid de sulf (SO2): Gaz toxic incolor. Este un oxid de sulf (SOX).

Directiva privind calitatea aerului înconjurător: Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).

Directiva privind emisiile industriale: Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

Directiva privind plafoanele naționale de emisie: Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

Gaz natural comprimat: Gaz natural stocat la presiune înaltă, care poate fi utilizat ca înlocuitor pentru benzină, propan sau motorină.

Negru-de-fum: Negrul-de-fum este o componentă a PM2,5, care apare în urma proceselor de combustie incompletă, principalele surse de emisie fiind transporturile și încălzirea locuințelor.

OMS: Organizația Mondială a Sănătății

Ozon (ozonul de la nivelul solului, O3): Gaz incolor, cu miros înecăcios, care nu este emis direct în atmosferă, ci este format prin reacția chimică a unor poluanți în prezența luminii solare.

Particule în suspensie (PM): Particule solide și lichide suspendate în aerul înconjurător. În funcție de dimensiunea lor, particulele în suspensie pot fi clasificate în particule grosiere (PM10) și în particule fine (PM2,5).

Verificare a adecvării: Evaluare exhaustivă a unei politici cu scopul de a se determina în ce măsură cadrul de reglementare aferent unui anumit sector de politică este adecvat scopului în care a fost conceput.

Zonă cu nivel scăzut de emisii: O zonă delimitată în care accesul anumitor vehicule poluante este restricționat sau deviat cu scopul de a se îmbunătăți calitatea aerului.

µg/m3: Micrograme pe metru cub (unitate de măsură pentru concentrația unui poluant în aerul înconjurător).

Note

1 OMS, Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease, 2016, p. 15 și AEM, Air quality in Europe — 2017 report (Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2017), 2017, p. 12.

2 Comunicatul de presă al Comisiei Europene din 16 noiembrie 2017.

3 Documentul SWD(2013) 532 final din 18.12.2013: Rezumatul evaluării impactului, p. 2.

4 AEM, Outdoor air quality in urban areas (Calitatea aerului exterior în zonele urbane), 2017.

5 Site-ul OMS și OMS, Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, 2015, p. 3.

6 AEM explică faptul că efectele corespunzătoare fiecărui poluant atmosferic în parte nu pot fi însumate. A se vedea AEM, Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2017, 2017, p. 56.

7 AEM, Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2017, 2017, p. 55 și tabelul 10.1, precum și raportul publicat de AEM, Cleaner air benefits human health and climate change (Un aer mai curat are beneficii asupra sănătății umane și asupra schimbărilor climatice), 2017.

8 PM10 sunt particule în suspensie cu un diametru de până la 10 µm și PM2,5 sunt particule în suspensie cu un diametru de cel mult 2,5 µm.

9 Acest tip de ozon nu contribuie la stratul de ozon din atmosfera superioară (ozonul stratosferic).

10 AEM, Air quality in Europe – 2013 report (Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2013), 2013, p. 17. A se vedea, de asemenea, IARC, Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths, 2013. Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) este o agenție interguvernamentală a OMS.

11 Emisiile de poluanți atmosferici sunt cuantificate în oxizi de azot (NOX) și în oxizi de sulf (SOX), în timp ce măsurarea concentrațiilor de poluanți atmosferici este axată în principal pe dioxidul de azot (NO2) și pe dioxidul de sulf (SO2), cei mai nocivi dintre oxizi.

12 De exemplu, Directivele 82/884/CEE, 85/203/CEE, 92/72/CEE, 96/62/CE (Directiva-cadru), 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE și 2004/107/CE.

13 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).

14 Punctele de prelevare sunt dispozitive cu ajutorul cărora sunt colectate și analizate date privind concentrațiile de poluanți atmosferici în aerul înconjurător. De regulă, un punct fix de măsurare (stație de monitorizare) cuprinde mai multe puncte de prelevare.

15 Termenul „standard/valoare-standard” se referă la valorile-limită obligatorii stabilite pentru PM, NO2 și SO2, precum și la valorile-țintă neobligatorii stabilite pentru O3, care trebuie atinse, acolo unde este posibil, de-a lungul unei perioade date.

16 Actele legislative ale Uniunii cu relevanță pentru controlul poluării atmosferice în funcție de sursa poluării pot fi găsite pe site-ul DG Mediu.

17 AEM, Emissions of the main air pollutants in Europe (Emisiile privind principalii poluanți atmosferici în Europa), 2017.

18 Din cauza unor factori complecși cum ar fi chimia diferiților poluanți din atmosferă sau transportul pe distanțe lungi al poluanților în atmosferă. A se vedea OMS, Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, 2015, p. 7. A se vedea, de asemenea, AEM, SOER 2015 European briefings: Air pollution (Mediul european, stare și perspective: 2015 – Note de informare europene: poluarea atmosferică), 2015 și AEM, Poluarea atmosferică: Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului, 2008.

19 Directiva privind calitatea aerului înconjurător se referă exclusiv la calitatea aerului exterior; prin urmare, calitatea aerului interior nu face parte din sfera auditului Curții. Directiva include, de asemenea, dispoziții și valori-limită de emisii cu scopul de a proteja vegetația, precum și pentru a reglementa concentrațiile de plumb, de benzen și de monoxid de carbon. Acestea nu au făcut obiectul auditului Curții, întrucât efectul lor global asupra ratei de mortalitate prematură este scăzut. Sfera auditului nu a inclus nici sursele naturale de poluare a aerului.

20 Auditul nu a acoperit proiecte finanțate prin programe de cercetare sau măsuri de dezvoltare rurală ale UE, dat fiind faptul că impactul lor asupra zonelor urbane este unul redus.

21 Obiectivul acestei cooperări a fost de a împărtăși cunoștințe, expertiză și idei în cadrul elaborării programelor de audit. Au avut loc, printre altele, schimburi de opinii și de documente legate de audit. O echipă formată din auditori din partea ambelor instituții a luat parte la misiunea de audit desfășurată de Curte în Polonia.

22 Expunerea la poluare atmosferică pentru câteva ore sau zile (expunere de scurtă durată) provoacă simptome acute, în timp ce expunerea timp de mai multe luni sau de mai mulți ani (expunere pe termen lung) este considerată a fi cauza unor probleme cronice de sănătate. A se vedea AEM, Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2017, 2017, p. 50.

23 A se vedea considerentul 2 din preambulul la Directiva privind calitatea aerului înconjurător.

24 OMS, Air quality guidelines – Global update 2005, p. 7.

25 OMS, Guidance for setting air quality standards, 1997, anexa 3.

26 Directiva privind calitatea aerului înconjurător a fuzionat Directivele 96/62/CE, 1999/30/CE (prima „directivă-fiică”), 2000/69/CE (a doua „directivă-fiică”) și 2002/3/CE (a treia „directivă-fiică”).

27 Ele au fost stabilite în 1999 prin Directiva 1999/30/CE din 22 aprilie 1999 privind valorile-limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător (JO L 163, 29.6.1999, p. 41).

28 Acestea au fost stabilite în 2002 prin Directiva 2002/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 februarie 2002 privind ozonul din aerul înconjurător(JO L 67, 9.3.2002, p. 14).

29 De exemplu, Comisia a propus valoarea-limită anuală de 30 μg/m3 pentru PM10, în timp ce Directiva privind calitatea aerului înconjurător a stabilit valoarea de 40 μg/m3. În ceea ce privește valoarea-limită orară pentru NO2, Comisia a propus autorizarea a maximum opt depășiri pe an, în timp ce Directiva privind calitatea aerului înconjurător permite 18 depășiri.

30 Directiva 92/72/CEE a stabilit un prag de 110 μg/m3, însă Directiva 2002/3/CE stabilește valoarea-țintă actuală la 120 μg/m3 pentru o medie zilnică pe opt ore, autorizând depășirea acesteia de cel mult 25 de ori.

31 Site-ul OMS și fișa informativă a OMS.

32 AEM, Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2017, 2017, p. 9.

33 SEC(2005) 1133 din 29 septembrie 2005: Impact Assessment Annex to the Communication on Thematic Strategy on Air Pollution and the Directive on „Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe (Evaluare de impact – anexă la comunicarea referitoare la strategia tematică privind poluarea atmosferică și Directiva privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa), p. 21.

34 A se vedea, de exemplu, contribuția Societății Europene de Pneumologie (European Respiratory Society) la exercițiul Comisiei de verificare a adecvării directivelor UE referitoare la calitatea aerului înconjurător sau recomandarea formulată de Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

35 Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Spania, Franța, Croația, Italia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Suedia. Grecia nu a raportat toate datele cerute pentru 2016.

36 Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Spania, Franța, Croația, Italia, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Finlanda, Suedia și Regatul Unit. Grecia nu a raportat toate datele cerute pentru 2016.

37 Bulgaria.

38 În ceea ce privește valorile-limită pentru SO2, acestea erau respectate pentru toate orașele vizitate de Curte; în ceea ce privește valorile-țintă pentru ozon, acestea erau respectate în cea mai mare parte.

39 Valorile indicate corespund măsurătorilor celor mai ridicate înregistrate în fiecare an. Pentru Sofia, seriile de date acoperă perioada 2010-2016 pentru PM2,5. SO2 și O3 nu sunt reprezentate în această figură deoarece concentrațiile aferente pentru cele șase orașe vizitate respectau în cea mai mare parte standardele UE.

40 Inclusiv poluanții care fac obiectul acestui audit al Curții (PM, NO2, SO2 și O3).

41 Secțiunea B punctul 1 din anexa III la Directiva privind calitatea aerului înconjurător.

42 Informații bazate pe date oficiale din 2015 raportate către AEM.

43 A se vedea anexa V la Directiva privind calitatea aerului înconjurător.

44 Articolul 27 din Directiva privind calitatea aerului înconjurător.

45 Directivele 80/779/CEE, 82/884/CEE și 85/203/CEE.

46 Planurile privind calitatea aerului care au fost analizate de Curte numărau, în medie, cu mult peste 200 de pagini.

47 De exemplu, pentru Bruxelles, există mai multe documente care conțin măsuri legate de calitatea aerului: Plan Régional Air-Climat-Énergie, COBRACE, Plan Régional de la Mobilité (IRIS2) și Plan portant sur les dépassements observés pour les concentrations de NO2. Pentru Milano, acordurile regionale, precum cel privind câmpia Padului, sunt complementare planului de calitate a aerului pentru regiunea Lombardia.

48 Directiva privind calitatea aerului înconjurător prevede, la articolul 23, că aceste planuri sunt comunicate Comisiei „de îndată […], dar în cel mult doi ani de la încheierea primului an în care a fost observată depășirea”.

49 Pentru toate orașele vizitate există proceduri în curs de constatare a neîndeplinirii obligațiilor atât pentru PM10, cât și pentru NO2. Singura excepție este orașul Sofia, pentru care s-a deschis o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor doar pentru PM10.

50 Conform acestui articol și numai în anumite condiții, statele membre puteau solicita o derogare de la obligația de a aplica valorile-limită pentru PM10 până la 11 iunie 2011 și o derogare de la conformitatea cu valorile-limită pentru dioxid de azot până la 1 ianuarie 2015 (pentru o perioadă de maximum cinci ani începând cu 1 ianuarie 2010, data-limită stabilită în anexa XI la directivă).

51 Slovenia (C-365/10), Suedia (C-479/10), Portugalia (C-34/11) și Italia (C-68/11).

52 A se vedea cauza C-488/15 împotriva Bulgariei și cauza C-336/16 împotriva Poloniei.

53 Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au demarat odată cu transmiterea scrisorilor de punere în întârziere în atenția Bulgariei (la 25 ianuarie 2013) și în atenția Poloniei (la 26 aprilie 2013). Comisia a transmis Bulgariei un aviz motivat la 11 iulie 2014, iar Poloniei, la 27 februarie 2015.

54 În special, Comisia trebuie să introducă o acțiune în justiție în temeiul articolului 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, după cum se explică pe site-ul Comisiei.

55 Ozonul de la nivelul solului nu este emis de o sursă specifică, ci este format printr-o reacție chimică între substanțe gazoase precursoare ale ozonului și lumina solară. Directiva prevede valori-țintă pentru concentrațiile de ozon care să fie atinse, acolo unde este posibil, de-a lungul unei perioade date, și nu impune statelor membre nicio obligație de a lua o măsură specifică sau de a întocmi un plan specific în ceea ce privește substanțele precursoare ale ozonului. În consecință, chiar dacă unele state membre depășesc în continuare valoarea-țintă pentru ozon, nu există proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de ozon.

56 Analiză panoramică: Acțiunile UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice, Curtea de Conturi Europeană, 2017, p. 65 și 81.

57 Cerințele privind emisiile de CO2 (130 g/km până în 2015 și 95 g/km până în 2020), astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 333/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 11 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi (JO L 103, 5.4.2014, p. 15), ca medie a emisiilor pentru flota de autoturisme a fiecărui producător.

58 Emisiile de CO2 sunt limitate prin regulamente specifice [cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 443/2009].

59 A se vedea concluzia nr. 3 din Raportul referitor la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor al Parlamentului European, unde se menționează că existența acestor discrepanțe era cunoscută cel puțin din 2005.

60 A se vedea rapoartele de anchetă întocmite de Parlamentul European, precum și rapoartele din Germania, Franța și Regatul Unit. Emisiile generate în condiții reale de conducere a autovehiculelor cu motoare diesel pot fi, în medie, de patru până la cinci ori mai mari decât valorile obținute în condiții de testare (AEM, Emisiile privind principalii poluanți atmosferici în Europa, 2015.

61 Regulamentele (UE) 2016/427, 2016/646, 2017/1151 și 2017/1154 ale Comisiei. Din septembrie 2017, se aplică proceduri de testare referitoare la emisiile generate în condiții reale de conducere pentru toate modelele noi de autoturisme și se vor aplica pentru toate autoturismele noi începând cu luna septembrie 2019. Pentru a da producătorilor de autoturisme posibilitatea să se adapteze la noile cerințe, aceștia pot depăși, până în 2019, limita de emisii de NOx de 80 mg/km (aplicabilă din 2014) cu un factor de 2,1, ceea ce înseamnă emisii de 168 mg/km. Factorul urmează să fie redus, în 2021, la 1,5, adică la 120 mg/km, și scopul final este să se aplice limita de 80 mg/km până în 2023.

62 AEM, Transport fuel prices and taxes indicators (Indicatorii privind prețurile și impozitarea carburanților), 2017.

63 Consiliul internațional pentru transportul ecologic (International Council on Clean Transportation – ICCT), European Vehicle Market Statistics - Pocketbook 2017/18, și Eurostat, Passenger cars in the EU.

64 Biomasa este materie organică (lemn sau cărbune), care, prin arderea ei, poate produce energie.

65 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE(JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

66 Aceasta a crescut de la 1,6 miliarde de euro în perioada 2007-2013 la 3,4 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. Sursa datelor: Comisia Europeană.

67 În documentul intitulat „Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2016”, AEM a arătat că politicile axate pe schimbările climatice pot să nu conveargă întotdeauna cu politicile axate pe calitatea aerului și că utilizarea biomasei pentru încălzirea locuințelor generează emisii de poluanți atmosferici care pot contribui în mod considerabil la producerea unor efecte nocive asupra sănătății umane (p. 22).

68 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).

69 Bulgaria, Republica Cehă, Irlanda, Grecia, Spania, Croația, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Regatul Unit.

70 A se vedea AEM, Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2017, 2017, p. 21.

71 AEM, Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2017, 2017, p. 24.

72 În special politica agricolă comună (PAC), prin intermediul măsurilor de agromediu și al altor investiții din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, precum și Directiva privind nitrații [Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1)], care este concentrată mai degrabă pe impactul azotului asupra calității apei decât pe impactul acestuia asupra calității aerului.

73 Emisiile de NH3 au scăzut doar cu 7 % între 2000 și 2015 în UE. A se vedea AEM, Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2017, 2017, p. 21 și 29.

74 Curtea de Conturi Europeană, Document de informare: Viitorul PAC, 2018, p. 11.

75 AEM, Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2017, 2017, p. 24-29.

76 Din 2014 până în prezent, programul LIFE a finanțat 17 proiecte legate de calitatea aerului, a căror valoare totală se ridică la 38 de milioane de euro.

77 Cuantumul total al finanțării puse la dispoziție pentru aceste proiecte s-a ridicat la 41 de milioane de euro (24 de milioane de euro reprezentând finanțare din partea UE).

78 Urmând, în special, îndrumările incluse în Clean air handbook, susținut de acest proiect. Prin acest proiect au fost sprijinite o serie de cauze în care s-au pronunțat hotărâri în favoarea cetățenilor în cauză, cum ar fi în Republica Cehă și în Regatul Unit.

79 Pentru măsurile privind calitatea aerului, există un cod specific al domeniului de intervenție – 083 (codul 47 în perioada 2007-2013), însă, întrucât fiecărui proiect îi este atribuit un cod unic, numeroase proiecte care prezintă relevanță pentru calitatea aerului pot să se afle clasificate sub un alt cod.

80 Intervențiile care vizează încălzirea locuințelor în Sofia se află în curs de evaluare și planificare.

81 Până în 2013, fondurile structurale ale UE puteau fi utilizate pentru a sprijini reducerea emisiilor de poluanți atmosferici nocivi proveniți din instalațiile industriale (NOX, SOX și PM) care erau incluse în sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii. Republica Cehă a valorificat această posibilitate. În cadrul perioadei de programare curente, acest lucru nu mai este posibil dacă astfel de proiecte pot contribui totodată și la reducerea emisiilor de CO2.

82 AEM, Cleaner air benefits human health and climate change (Un aer mai curat are beneficii asupra sănătății umane și asupra schimbărilor climatice), 2017.

83 OMS, Global Report on Urban Health, 2016, p. 206.

84 Articolul 19 și anexa XII la Directiva privind calitatea aerului înconjurător.

85 Articolul 26 din Directiva privind calitatea aerului înconjurător.

86 UE a aprobat Convenția de la Aarhus prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu(JO L 124, 17.5.2005, p. 1) și a transpus dispozițiile privind accesul la informațiile despre mediu prin Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26), pentru statele membre, și prin Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, p. 13).

87 Pentru dispoziții mai explicite privind dreptul la acces la justiție, a se vedea articolul 25 din Directiva privind emisiile industriale sau articolul 11 din Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1). Curtea a constatat totodată că drepturile publicului de a participa la luarea deciziilor în probleme de mediu nu erau atât de vizibile în Directiva privind calitatea aerului înconjurător față de alte directive [a se vedea articolul 31 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3) sau articolul 19 din Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (JO L 266, 26.9.2006, p. 1)].

88 Acestea sunt cunoscute sub denumirea tehnică de „date actualizate”. Ele sunt raportate AEM automat la intervale de timp foarte scurte (de regulă, la un interval de o oră). Articolul 5 din Decizia de punere în aplicare 2011/850/UE a Comisiei din 12 decembrie 2011 de stabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind calitatea aerului înconjurător(JO L 335, 17.12.2011, p. 86) prevede că statele membre trebuie să furnizeze date actualizate.

89 România, Grecia și, parțial, Italia nu au raportat date actualizate. La 27 iunie 2018, Portalul european privind calitatea aerului nu prezenta date privind particulele în suspensie pentru Danemarca, Irlanda, Cipru, Letonia și Malta.

90 La momentul la care Curtea efectua această analiză, nu existau date pentru Sofia, iar datele pentru Milano prezentau, pentru fiecare stație, mediile din ziua anterioară.

91 Cum ar fi Paris (Airparif) sau Londra (London Air). De exemplu, site-ul Airparif prezintă informații centralizate și ușor de accesat referitor la calitatea aerului. Mai exact, conține hărți spațiale în timp real, prezintă prognoze pentru ziua următoare și oferă acces la alerte automate și la aplicații mobile. Site-ul a dezvoltat o aplicație care permite calcularea expunerii individuale și optimizarea itinerariilor pentru a se evita zonele cele mai poluate. Site-ul conține, de asemenea, o secțiune dedicată sănătății, care utilizează grafice și materiale vizuale, descrie efectele pe termen scurt și lung ale poluării atmosferice asupra sănătății, oferă informații cu privire la populația expusă riscului și statistici privind numărul de decese premature cauzate de poluarea atmosferică și conține trimiteri la orientările OMS.

92 În special, Regulamentele (CE) nr. 715/2007 din 20 iunie 2007, (CE) nr. 692/2008 din 18 iulie 2008 și (UE) 2016/427 din 10 martie 2016; și Directiva 2007/46/CE din 5 septembrie 2007. De asemenea, Regulamentele (CE) nr. 595/2009 din 18 iunie 2009 și (UE) nr. 582/2011 din 25 mai 2011 în ceea ce privește vehiculele grele.

93 Aceste angajamente sunt asumate în temeiul Protocolului de la Göteborg, care face parte din Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi (CLRTAP).

94 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

95 Directiva (UE) 2015/2193.

96 Acest lucru este deosebit de important pentru centralele pe cărbune, care sunt răspunzătoare pentru aproximativ 52 % din emisiile industriale de SO2, pentru 40 % din emisiile industriale de NO2 și pentru 37 % din emisiile industriale de PM (sursa: raportul elaborat de AirClim, ClientEarth și Biroul European de Mediu, intitulat Clearing the Air, 2017, p. 31).

97 Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE.

98 Sursa: Portalul european privind calitatea aerului.

 

1 A se vedea: Amec Foster Wheeler: Application of IED Article 15(4) derogations [Aplicarea derogărilor de la dispozițiile articolului 15 alineatul (4) din Directiva privind emisiile industriale]; https://circabc.europa.eu/sd/a/9b59019b-df6c-4e6c-a5c2-1fb25cfe049c/IED%20Article%2015(4)%20Report.pdf

Etapă Data
Adoptarea planului de audit / Demararea auditului 26.4.2017
Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate auditată) a proiectului de raport 23.5.2018
Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 11.7.2018
Primirea răspunsurilor Comisiei (sau ale altei entități auditate) în toate versiunile lingvistice 8.8.2018

Echipa de audit

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune aferente unor domenii specifice ale bugetului UE. Curtea selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în considerare riscurile existente la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau de cheltuieli implicat, schimbările preconizate și interesul existent în mediul politic și în rândul publicului larg.

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit I – Utilizarea durabilă a resurselor naturale, condusă de domnul Nikolaos Milionis, membru al Curții de Conturi Europene. Auditul a fost condus de domnul Janusz Wojciechowski, membru al Curții de Conturi Europene, care a beneficiat de sprijinul unei echipe formate din: Kinga Wisniewska-Danek, șefă de cabinet, și Katarzyna Radecka-Moroz, atașat în cadrul cabinetului; Colm Friel, manager principal; João Coelho, coordonator; Frédéric Soblet, coordonator adjunct; Vivi Niemenmaa, Blanka Happach, Jan Kubat, Joachim Otto, Lorenzo Pirelli, Radostina Simeonova și Anna Zalega, auditori, și Rachel O’Doherty, asistentă. Asistența lingvistică a fost asigurată de Hannah Critoph, Marek Riha, Mila Todorova și Mark Smith.

De la stânga la dreapta: Jan Kubat, Blanka Happach, Joachim Otto, Kinga Wisniewska-Danek, Katarzyna Radecka-Moroz, Janusz Wojciechowski, Frédéric Soblet, Anna Zalega, Vivi Niemenmaa, Colm Friel, João Coelho, Lorenzo Pirelli.

Contact

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0619-8 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/495158 QJ-AB-18-019-RO-N
HTML ISBN 978-92-847-0593-1 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/89986 QJ-AB-18-019-RO-Q

© Uniunea Europeană, 2018

Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei. Pentru utilizarea sau reproducerea în orice fel a unor fotografii sau a altor materiale pentru care Uniunea Europeană nu deține drepturile de autor, trebuie să se solicite acordul direct de la deținătorii drepturilor de autor.

CONTACTAȚI UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest serviciu:

GĂSIȚI INFORMAȚII DESPRE UE

Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: https://europa.eu/european-union/index_ro

Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost pe site-ul EU Bookshop, la: https://publications.europa.eu/ro/publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).

Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1951 în toate versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu

Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro/home?) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.