Eriaruanne
nr23 2018

„Õhusaaste: meie tervis ei ole veel piisavalt kaitstud“

Aruande kohta Õhusaaste kahjustab tõsiselt Euroopa kodanike tervist. Õhusaaste (nt tolmuosakesed, lämmastikdioksiid ja osoon) põhjustab ELis igal aastal umbes 400 000 enneaegset surmajuhtumit. Ligikaudu 30 aastat on ELis kehtinud puhta õhu õigusaktid, millega piiratakse saasteainete kontsentratsiooni õhus. Sellest hoolimata on enamikus ELi liikmesriikides ja paljudes Euroopa linnades õhk endiselt halva kvaliteediga. Kontrollikoda leidis, et Euroopa kodanikud hingavad ikka veel kahjulikku õhku, peamiselt õigusaktide nõrkuse ja poliitika puuduliku rakendamise tõttu. Meie soovituste eesmärk on tugevdada välisõhu kvaliteedi direktiivi ning edendada Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide tegevust, sealhulgas paremat poliitika koordineerimist ja avalikkuse teavitamist.

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ning järgmises formaadis:
PDF
PDF General Report

Kommenteeritud kokkuvõte

Suurim tervist ohustav keskkonnarisk Euroopa Liidus on õhusaaste

I

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on suurim tervist ohustav keskkonnarisk Euroopa Liidus (EL) õhusaaste. Igal aastal põhjustab see ELis umbes 400 000 enneaegset surmajuhtumit ja tervisega seotud välised kulud moodustavad sadu miljardeid eurosid. Eriti mõjutab see linnades elavaid inimesi. Peamiselt on need enneaegsed surmajuhtumid tingitud sellistest õhusaasteainetest nagu tahked osakesed, lämmastikdioksiid ja maapinnalähedane osoon.

II

2008. aasta välisõhu kvaliteedi direktiiv on ELi puhta õhu poliitika nurgakivi, kuna selles on sätestatud sissehingatavas õhus sisalduvate saasteainete kontsentratsiooni kvaliteedistandardid. Viimastel aastakümnetel on ELi poliitika aidanud heitkoguseid vähendada, kuid õhukvaliteet pole samas tempos paranenud ning avaldab rahvatervisele endiselt olulist negatiivset mõju.

Mida kontrollikoda auditeeris

III

Auditi käigus hindas kontrollikoda, kas ELi meetmed inimeste tervise kaitsmiseks õhusaaste eest on olnud tõhusad. Selleks uuris kontrollikoda, kas i) välisõhu kvaliteedi direktiiv on õhusaaste tervisemõju vähendamiseks piisavalt tõhus; ii) kas liikmesriigid on direktiivi tõhusalt rakendanud; iii) kas komisjon jälgis direktiivi rakendamist ja võttis täitemeetmeid; iv) kas õhukvaliteeti käsitleti ELi muudes poliitikastrateegiates vajalikul määral ja toetati piisavalt ELi fondidest; ja v) kas üldsus on õhukvaliteediga seotud küsimustest hästi informeeritud.

IV

Kontrollikoda leidis, et ELi meetmed inimeste tervise kaitsmiseks õhusaaste eest ei olnud andnud oodatud mõju. Õhusaaste tekitatav oluline kahju inimestele ja majandusele ei kajastu veel asjakohastes meetmetes üle kogu ELi.

 1. ELi õhukvaliteedi standardid kehtestati peaaegu kakskümmend aastat tagasi ning mõned neist on palju vähenõudlikumad kui WHO suunised ja tasemed, mida soovitatakse kõige hiljutisemate inimeste tervisele avalduvat mõju käsitlevate teaduslike tõendite põhjal.
 2. Ehkki õhukvaliteet on paranenud, ei järgi enamik liikmesriike ikka veel ELi õhukvaliteedi standardeid ega ole võtnud küllaldaselt tõhusaid meetmeid õhukvaliteedi piisavaks parandamiseks. Õhusaastet võidakse alahinnata, kuna seda ei pruugita õigetes kohtades kontrollida. Õhukvaliteedi kavad, mis on välisõhu kvaliteedi direktiivi üks olulisemaid nõudeid, ei ole sageli andnud oodatud tulemusi.
 3. Komisjon seisab liikmesriikide tulemuste üle järelevalvet tehes silmitsi piirangutega. Järgnenud komisjonipoolsed täitemeetmed ei aidanud tagada liikmesriikides välisõhu kvaliteedi direktiiviga kehtestatud õhukvaliteedi piirtasemete järgimist. Ehkki komisjon algatas paljude liikmesriikide vastu kohtumenetlusi ja kohus otsustas komisjoni kasuks, ei pea liikmesriigid ikka veel sageli õhukvaliteedi piirtasemetest kinni.
 4. Paljud ELi poliitikavaldkonnad mõjutavad õhukvaliteeti, kuid pidades silmas õhusaaste tekitatavat suurt kahju inimestele ja majandusele, on kontrollikoda seisukohal, et mõnes ELi poliitikas ei kajastu õhukvaliteedi parandamise olulisus veel piisavalt. Kliima ja energeetika, transport, tööstus ning põllumajandus on EL poliitika suunad, mis mõjutavad otseselt õhukvaliteeti, ning nende rakendamiseks tehtavad otsused võivad õhukvaliteeti halvendada. Kontrollikoda täheldas, et otsene ELi rahastus õhukvaliteedi parandamiseks võib pakkuda kasulikku abi, kuid rahastatud projektid polnud alati piisavalt sihipärased. Oli ka häid projekte, eriti mõned programmi LIFE kaudu toetatud projektid.
 5. Selleks et oleks võimalik vähendada õhusaastet, mis on pakiline rahvatervise probleem, on äärmiselt oluline üldsuse teadlikkus ja teavitamine. Viimasel ajal on kodanikud õhukvaliteedi küsimustesse rohkem sekkunud ja pöördunud liikmesriikide kohtutesse, mis on mitmes liikmesriigis otsustanud, et neil on õigus puhtale õhule. Siiski leidis kontrollikoda, et kaitse, mida välisõhu kvaliteedi direktiiv pakub kodanike kohtusse pöördumise õigusele, ei ole nii selge kui teiste keskkonnadirektiivide puhul. Kodanikele õhukvaliteedi kohta jagatav teave oli mõnikord ebaselge.

Kontrollikoja soovitused

V

Kontrollikoja aruandes on esitatud soovitused komisjonile õhukvaliteedi parandamiseks. Soovitused hõlmavad tõhusamaid meetmeid, mida komisjon peaks võtma; välisõhu kvaliteedi direktiivi ajakohastamist; õhukvaliteedi poliitika prioriteediks seadmist ja muudesse ELi poliitikastrateegiatesse lisamist; ning üldsuse teadlikkuse ja teavitamise parandamist.

Sissejuhatus

Miks on õhusaaste probleem oluline

01

Õhusaaste tekib, kui atmosfääri heidetakse gaase, tolmuosakesi ja suitsu, mistõttu see kahjustab inimesi, taristut ja keskkonda. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) peab õhusaastet suurimaks tervist ohustavaks keskkonnariskiks Euroopas1. ELis põhjustab õhusaaste keskmiselt üle 1000 enneaegse surmajuhtumi päevas, mis on üle kümne korra rohkem kui liiklusõnnetustes hukkunuid2. Joonisel 1 on näidatud, et tervena elatud aastate vähenemine on mõnes ELi liikmesriigis sarnane riikidega, mida sageli seostatakse kehva õhukvaliteediga, näiteks Hiina ja India. 2013. aastal olid õhusaastest tingitud välised tervishoiukulud Euroopa Komisjoni hinnangul kokku 330–940 miljardit eurot aastas3.

Joonis 1

Välisõhu saaste tõttu kaotatud tervena elatud aastad saja elaniku kohta

Allikas: WHO, „Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution DALYs attributable to ambient air pollution“, 2012.

Enim mõjutatud on linnades elavad inimesed

02

EEA andmetel puutus umbes veerand linnades elavatest eurooplastest kokku õhusaasteainete tasemetega, mis ei vasta mõnele ELi õhukvaliteedi standardile, ja kuni 96% linnades elavatest ELi kodanikest puutus kokku õhusaasteainete tasemetega, mida WHO peab tervisele kahjulikuks4. Õhusaaste mõjutab tavaliselt linnaelanikke rohkem kui maapiirkondade elanikke, sest linnades on rahvastiku tihedus suurem, mis tähendab, et õhusaasteaineid heidetakse õhku rohkem (nt maanteetranspordist), samuti hajuvad saasteained linnades halvemini kui maal.

Mis lühendab inimeste eluiga ja kuidas?

03

WHO peab õhusaasteainetest inimeste tervisele kõige kahjulikumaks tahkeid osakesi, lämmastikdioksiidi (NO2), vääveldioksiidi (SO2) ja maapinnalähedast osooni (O3) (vt 1. selgitus)5. EEA andmetel põhjustasid tahked peenosakesed (PM2,5) 2014. aastal umbes 400 000 ELi kodaniku enneaegse surma; NO2 põhjustas 75 000 ja O3 13 600 enneaegset surmajuhtumit6. EEA hoiatab, et õhusaaste mõjutab inimesi iga päev ning ehkki enim tähelepanu tõmbavad ajutised eriti kõrged saastetasemed, ohustab pikaajaline kokkupuude madalamate saastetasemetega inimeste tervist veelgi rohkem7.

1. selgitus

Peamised õhusaasteained

Tahked osakesed (ingl k particulate matter – PM) on õhus hõljuvad tahked ja vedelad osakesed. Nende hulka kuulub palju mitmesuguseid aineid alates meresoolast ja õietolmust kuni inimestele ohtlike kantserogeenideni, nagu benso(a)püreen ja tahm. Tahkeid osakesi liigitatakse suuruse järgi tahketeks väikeosakesteks (PM10) ja tahketeks peenosakesteks (PM2,5)8. Neis Euroopa osades, kus elumajade kütteks kasutatakse ikka veel sageli tahket kütust, on õhusaasteainete (eriti tahkete osakeste) heited tavaliselt karmide talvede ajal suuremad.

Lämmastikdioksiid (NO2) on punakaspruun mürgine gaas. See kuulub lämmastikoksiidide (NOX) hulka.

Vääveldioksiid (SO2) on mürgine teravalõhnaline värvitu gaas. See kuulub vääveloksiidide (SOX) hulka.

Maapinnalähedane osoon (O3) ehk troposfääriosoon9 on värvitu gaas, mis moodustub kihina maapinna lähedal, kui saasteained (nt lenduvad orgaanilised ühendid ja NOX) reageerivad päikesevalguse toimel.

04

WHO andmetel põhjustavad õhusaastest tingitud südamehaigused ja insuldid 80% enneaegsetest surmajuhtumitest. Sageduselt järgmised on kopsuhaigused, sh vähk, seejärel muud haigused10. Joonisel 2 on kokkuvõtlikult esitatud eespool nimetatud nelja õhusaasteaine peamised tervisemõjud.

Joonis 2

Tahkete osakeste (PM), NO2, SO2 ja O3 peamised tervisemõjud

Allikad: EEA ja WHO.

05

2. selgituses on kirjeldatud, millised tegurid mõjutavad õhusaaste taset, ja joonisel 3 on näidatud õhusaasteainete heite osakaal iga ELi heiteallika puhul.

2. selgitus

Õhukvaliteet ei sõltu ainult saasteainete heitkogustest

See sõltub ka

 • heiteallika lähedusest ja saasteainete õhkupaiskamise kõrgusest;
 • ilmastikutingimustest (sh tuul ja soojus);
 • keemilistest reaktsioonidest (reageerimine päikesevalgusega, saasteainete koostoimed);
 • geograafilistest tingimustest (topograafia).

Õhusaasteainete heiteid põhjustab peamiselt inimtegevus (nt transport, elektrijaamad ja tehased). Need võivad tekkida ka metsatulekahjude, vulkaanipursete ja tuuleerosiooni käigus.

Joonis 3

Õhusaasteainete allikad ELis11

Andmete allikas: EEA aruanne „Air Quality in Europe – 2017 report“, 2017, lk 22.

Mida on EL teinud?

06

EL võitleb õhusaastega, kehtestades a) saasteainete kontsentratsiooni piirtasemed inimeste sissehingatavas õhus, ja b) standardid saasteainete heite allikatele.

07

1980. aastal kehtestati direktiiviga 80/779/EÜ esimest korda ELi SO2 kontsentratsiooni piirtasemed. Järgnesid teised direktiivid, mis käsitlesid veelgi õhusaasteaineid ja milles ajakohastati piirtasemeid12. 2008. aasta välisõhu kvaliteedi direktiivis13 on sätestatud õhu kvaliteedistandardid (sh piirtasemed) suurima tervisemõjuga õhusaasteainete kontsentratsiooni jaoks (vt punkt 18). Selles keskendutakse kodanike tervise parandamisele inimeste sissehingatava õhu kvaliteedi parandamise teel.

08

Välisõhu kvaliteedi direktiiviga on ette nähtud, et liikmesriigid määratlevad oma territooriumil õhukvaliteedi piirkonnad. Liikmesriigid teevad igas piirkonnas esialgse õhukvaliteedi hindamise ja rajavad saastatud piirkondadesse paiksed mõõtmisjaamad. Direktiiv sisaldab nii proovivõtukohtade asukoha kui ka miinimumarvu kriteeriume (vt punkt 32)14.

09

Liikmesriigid koguvad oma vaatlusvõrkudest andmeid ning esitavad need igal aastal komisjonile ja EEA-le (vt 3. selgitus). Komisjon võrdleb neid andmeid välisõhu kvaliteedi direktiivis sätestatud ELi standarditega15. Kui mõne saasteaine sisaldus ületab seatud standardi, peavad liikmesriigid esitama õhukvaliteedi kavad, mille abil probleem võimalikult kiiresti lahendada. Komisjon hindab neid kavasid, ja kui ta leiab, et liikmesriigid ei täida direktiivi, algatab komisjon kohtumenetluse. Direktiiviga on liikmesriikidele kehtestatud üldsuse teavitamise kohustus, sh teavitamis- ja häiretasemed.

3. selgitus

Komisjoni ja EEA roll

Komisjon vastutab nõuete järgimise hindamise ning direktiivi rakendamise järelevalve eest.

EEA on Euroopa Liidu asutus, mille eesmärk on anda keskkonna kohta usaldusväärset ja sõltumatut teavet. EEA ülesanne on anda poliitikakujundajatele ja üldsusele õigeaegset, sihipärast, asjakohast ja usaldusväärset teavet, et toetada kestlikku arengut.

10

Lisaks kontsentratsiooni piirtasemete kehtestamisele on EL võtnud vastu õigusakte, et vähendada mitme majandussektori õhusaasteainete heidet16.

11

EEA juhib tähelepanu sellele, et viimastel aastakümnetel on Euroopa direktiivid (vt I lisa) ja määrused (nt need, mis on kaasa toonud muule kütusele ülemineku või ebatõhusate seadmete kasutamise vähendamise) aidanud õhusaasteainete heidet vähendada. Ajavahemikul 1990–2015 vähenes SOX-heide ELis 89% ja NOX-heide 56%. Alates 2000. aastast on PM2,5 heide vähenenud 26%17, nagu on näidatud joonisel 4.

Joonis 4

Muutused õhusaasteainete heites alates aastast 1990 (PM2,5 puhul alates aastast 2000)

Allikas: EEA.

12

WHO ja EEA andmetel ei tähenda see õhusaasteainete koguheite vähenemine automaatselt seda, et õhusaasteainete kontsentratsioonid oleksid samuti vähenenud18. ELi saasteallikapõhised õigusaktid ei keskendu heite vähendamisele kohtades, kus inimesed õhusaaste all kõige rohkem kannatavad või kus saasteainete kontsentratsioonid on kõige suuremad (vt joonis 5). Näiteks kui automootorite heited karmimate ELi heitestandardite tõttu vähenevad, võib õhusaaste ikkagi suureneda, kui autode arv kasvab. Seepärast on tarvis erimeetmeid, vähendamaks õhusaasteainete kontsentratsioone asustatud piirkondades, kuna inimeste kokkupuude eelkõige tahkete osakeste ja NO2-ga on jätkuvalt suur.

Joonis 5

PM10 ja NO2 kontsentratsioonid aastal 2015

Allikas: EEA andmed ja kaardid.

13

Jätkuks varasematele strateegiatele avaldas Euroopa Komisjon 2013. aasta detsembris Euroopa puhta õhu programmi. Selle eesmärk on lahendada ELi õhukvaliteedi standardite laialdase mittejärgimise probleem ja tagada kehtivate õigusaktide täielik täitmine 2020. aastaks. Samuti annab see ELile kätte suuna, et saavutada 2030. aastaks pikaajaline eesmärk vähendada tahketest osakestest ja O3-st tingitud enneaegset suremust 2005. aastaga võrreldes 52%. Komisjon tõdes, et mõne saasteaine puhul on nõuete täitmises ikka veel olulisi puudujääke, ja algatas 2017. aastal toimivuskontrolli välisõhu kvaliteedi direktiivi tulemuslikkuse hindamiseks.

Auditi ulatus ja lähenemisviis

14

Käesolevas aruandes hindas kontrollikoda, kas ELi meetmed inimeste tervise kaitsmiseks õhusaaste eest on olnud tõhusad. Kontrollikoda uuris, kas i) välisõhu kvaliteedi direktiiv on õhusaaste tervisemõju vähendamiseks piisavalt tõhus; ii) kas liikmesriigid on direktiivi tõhusalt rakendanud; iii) kas komisjon jälgis direktiivi rakendamist ja võttis täitemeetmeid; iv) kas õhukvaliteeti käsitleti ELi muudes poliitikastrateegiates vajalikul määral ja toetati piisavalt ELi fondidest; ja v) kas üldsus on õhukvaliteedi küsimustest hästi teavitatud.

15

Kontrollikoda keskendus välisõhu kvaliteedi direktiivi sätetele, mis käsitlevad inimeste tervist ja suurima tervisemõjuga õhusaasteaineid: tahked osakesed (PM), NO2, SO2 ja O3 (vt punkt 3)19.

16

Keskenduti linnadele, kuna just linnades mõjutab õhusaaste inimeste tervist kõige rohkem (vt punkt 2). Kontrollikoda uuris, kuidas kuus linnakeskust ELis probleemiga tegelesid ning kasutasid ELi ühtekuuluvuspoliitika ja programmi LIFE raames kättesaadavaid rahalisi vahendeid (vt 4. selgitus)20.

4. selgitus

Kuue juhtumiuuringu valik

Juhtumiuuringuid valides püüdis kontrollikoda hõlmata kõrge saastetasemega kohti, mis asuksid geograafiliselt võimalikult erinevates paikades. Arvesse võeti ka ELi rahaliste vahendite suurust, mida need liikmesriigid said õhukvaliteedi parandamiseks. Kaardil on näidatud peamised saasteained valitud linnades ja nende allikad, mille liikmesriigid ise tuvastanud on.

Allikad: Kontrollikoja analüüs ja kuue külastatud linna õhukvaliteedi kavad.

17

Audit hõlmas ajavahemikku alates välisõhu kvaliteedi direktiivi vastuvõtmisest 2008. aastal kuni 2018. aasta märtsini. Kontrollikoda uuris poliitika kavandamist ja komisjoni järelevalvet välisõhu kvaliteedi direktiivi rakendamise üle: vaatas läbi dokumente, vestles töötajatega ning töötas läbi komisjoni ja EEA andmebaase. Uurimaks, kuidas liikmesriigid on direktiivi ja ELi rahastatavaid õhukvaliteedi projekte ellu viinud, käis kontrollikoda kohapeal, vaatas läbi projektide dokumente ja vestles kohalike sidusrühmadega (keskvalitsused ja kohalikud omavalitsused, projektide toetusesaajad ja muud kodanikuühiskonna sidusrühmad) kuues valitud linnas ja vastavate liikmesriikide pealinnades. Poolas tegi kontrollikoda auditi elluviimisel koostööd sealse kõrgeima auditeerimisasutusega (NIK)21. Kontrollikoda võttis arvesse ekspertide nõuandeid välisõhu kvaliteedi direktiivi ülesehituse, rakendamise ja järelevalve kohta. Kontrollikoda aitas kaasa ka rahvusvahelisel koostööl põhinevale õhukvaliteedi auditile, mida viis ellu EUROSAI.

Tähelepanekud

Direktiivi standardid on vähenõudlikumad, kui õhusaaste tervisemõju puudutavate tõendite põhjal võiks eeldada

18

Välisõhu kvaliteedi direktiivis sätestatud ELi tervisekaitsestandardid käsitlevad nii lühiajalist kui ka pikaajalist tervisemõju22. Nende standarditega piiratakse seda, mitu korda võivad kontsentratsioonid lühiajalisi (päevaseid ja tunniseid) lubatud väärtusi ületada, ning nende alusel peavad aasta keskväärtused jääma allapoole määratud väärtusi. Välisõhu kvaliteedi direktiivis on öeldud, et tuleks „kehtestada välisõhu kvaliteedile asjakohased eesmärgid, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni asjakohaseid standardeid, suuniseid ja programme“23.

19

ELi välisõhu kvaliteedi piirtasemed on PM2,5 ja SO2 puhul aga palju vähenõudlikumad kui WHO suunised, samuti on vähenõudlikumad PM10 (aasta keskväärtus) ja osooni piirtasemed. PM10 (päevaväärtus) ja NO2 puhul on ELi standardid WHO suunistega kooskõlas ning lubatud on mõned piirtaseme ületamise juhud. Tabelis 1 on esitatud WHO õhukvaliteedi suuniste ja ELi standardite võrdlus ning 5. selgituses on välja toodud suuniste ja standardite vaheline erinevus.

Tabel 1

ELi õhukvaliteedi standardid ja WHO suunised

Saasteaine Periood WHO suunised (μg/m3) ELi välisõhu kvaliteedi direktiivi piirtasemed (μg/m3) Mitu korda aastas võib ELi standard-tasemeid ületada
NO2 1 aasta 40 40 -
1 tund 200 200 18
O3 8 tundi 100 120 25
PM10 1 aasta 20 40 -
24 tundi 50(a) 50 35
PM2,5 1 aasta 10 25 -
24 tundi 25 - -
SO2 24 tundi 20 125 3
1 tund - 350 24
10 minutit 500 - -

(a) WHO soovitab nende suuniste järgimist 99. protsentiilina (3 ületamist).

Allikad: WHO õhukvaliteedi suunised (2005) ja välisõhu kvaliteedi direktiiv 2008/50/EÜ.

5. selgitus

Suunised vs. standardväärtused

Õhukvaliteedi suunised põhinevad teaduslikel tõenditel õhusaaste tervisemõju kohta. Standardite puhul, mis on enamasti õiguslikult siduvad, tuleb arvesse võtta tehnilist teostatavust ning nõuete järgimise kulusid ja sellest saadavat kasu24. WHO suuniste kohaselt võib see, kui piirtasemeid lubatakse teatud arv kordi ületada, vähendada nõuete täitmise kulusid25.

20

Välisõhu kvaliteedi direktiiv oli esimene, millega kehtestati PM2,5 heite piirtasemed, kuid mitte esimene, millega reguleeriti PM10, NO2, SO2 ja O3 heidet. Kuna direktiiviga ei muudetud varasemates direktiivides sätestatud piirväärtusi, mida uue direktiiviga ajakohastati26, on PM10, NO2 ja SO2 piirtasemed nüüd peaaegu 20 aastat vanad27 ning O3 sihtväärtus on üle 15 aasta vana28.

21

ELi seadusandjad nõrgendasid komisjoni 1997. aasta ettepanekut, kehtestades kõrgemad piirtasemed või suurema arvu kordi, mil neid võib ületada29. Välisõhu kvaliteedi direktiivis sätestatud O3 sihtväärtus ei ole nii range kui varem30.

22

WHO on seisukohal, et kõige kahjulikumad õhusaasteained on tahked peenosakesed (PM2,5)31. WHO suunistes on esitatud PM2,5 lühiajaline väärtus, kuid välisõhu kvaliteedi direktiivis seda pole. See tähendab, et ELi standard põhineb ainult aasta keskmisel väärtusel ning suured ja kahjulikud PM2,5 heitkogused, mis paisatakse talvel õhku elumajade kütmise käigus, tasakaalustatakse suviste madalamate tasemetega (vt 1. selgitus). Välisõhu kvaliteedi direktiivis sätestatud aasta piirtase (25 μg/m3) on WHO suunistes määratud tasemest (10 μg/m3)üle kahe korra kõrgem. Välisõhu kvaliteedi direktiiviga anti võimalus kehtestada uueks piirtasemeks 20 μg/m3, kuid probleemi 2013. aastal uurides komisjon seda ei teinud.

23

ELi SO2 päevane piirtase on WHO suunistes määratud tasemest üle kuue korra suurem. Ehkki peaaegu kõik liikmesriigid järgivad ELi päevast piirtaset (vt joonis 6), juhib EEA tähelepanu sellele, et 2015. aastal puutus 20% ELi linnaelanikest ikka veel kokku kontsentratsioonidega, mis ületasid WHO suunistes määratud taset32. Välisõhu kvaliteedi direktiivis sätestatud mitte kuigi range SO2 piirtaseme üldine järgimine tähendab, et komisjon rakendab täitemeetmeid üksnes ühe liikmesriigi vastu (Bulgaaria, vt III lisa).

Joonis 6

SO2 päevase piirtaseme järgimine 2016. aastal

Allikas: Euroopa välisõhu kvaliteedi portaali andmevaatur.

24

Väga leebete standardite kehtestamisel on tõsised tagajärjed aruandlusele ja täitemeetmete rakendamisele, eriti SO2 ja PM2,5 puhul (vt punktid 2223). Näiteks kohtades, kus SO2 kontsentratsioonid on oluliselt kõrgemad WHO suunistes määratud tasemetest, ei rikuta sellega välisõhu kvaliteedi direktiivi nõudeid, mis tähendab, et nad võivad paigaldada vähem mõõtmisjaamu, esitada andmeid vähemate paikade kohta ja sageli ei pöörata nende õhukvaliteedi kavades üldse tähelepanu SO2 kontsentratsiooni vähendamisele.

25

Komisjoni hinnangul on välisõhu kvaliteedi direktiivi ettepaneku järgimise otsesed kulud 2020. aastal 5–8 miljardit eurot ja rahalises väärtuses väljendatuna on kasu tervisele 37–119 miljardit eurot aastas. Komisjon järeldas, et õhukvaliteedi parandamise poliitikast saadav kasu ületas oluliselt selle rakendamise maksumuse33.

26

2013. aastal viis WHO ellu õhusaaste terviseaspekte puudutavate tõendite hindamise: „Review of evidence on health aspects of air pollution“. Komisjonil soovitati tagada, et õhusaasteainete tervisemõju puudutavaid tõendeid ja mõju õhukvaliteedile kontrollitaks regulaarselt. WHO leidis hindamise käigus, et teaduslike tõendite põhjal oleks PM10 ja PM2,5 jaoks tarvis karmimaid ELi piirtasemeid ning vaja oleks reguleerida PM2,5 lühiajalisi keskväärtusi (nt 24 tundi). Eesmärk oli toetada ELi õhukvaliteedi poliitika komisjonipoolset läbivaatamist 2013. aastal, kuid see ei toonud kaasa muutusi algsetes välisõhu kvaliteedi direktiivi piirtasemetes.

27

Hiljem on mitmed meditsiini valdkonna kutseorganisatsioonid nõudnud, et EL võtaks arvesse uusimaid teaduslikke tõendeid, mis toetavad karmimaid standardeid ja uut lühiajalist standardväärtust tahketele peenosakestele (PM2,5)34.

Enamik liikmesriike ei rakendanud välisõhu kvaliteedi direktiivi tõhusalt

28

2016. aastal rikkus 13 liikmesriiki tahkete osakeste piirtasemeid35, 19 liikmesriiki NO2 piirtasemeid36 ja üks liikmesriik SO2 piirtasemeid37. Kõik ELi 28 liikmesriiki, v.a Eesti, Iirimaa, Küpros, Läti, Leedu ja Malta, ületasid ühte või mitut neist piirtasemetest (vt joonis 7).

Joonis 7

Piirtasemete järgimine liikmesriikides 2016. aastal

Allikas: Euroopa Komisjon.

29

Joonisel 8 on igas kontrollikoja külastatud linnas võrreldud tahkete osakeste (PM) ja NO2 kontsentratsioone ELi piirtasemetega38. Üldiselt on mõõdetud õhusaasteainete kontsentratsioonid vähenenud, eriti PM10 puhul, kuid need ületavad kõigis linnades vähemalt ühte välisõhu kvaliteedi direktiivis sätestatud piirtasemetest. Eelkõige polnud 2009. aastaga võrreldes peaaegu üldse edusamme tehtud Krakowis (PM) ja Sofias (PM2,5). Brüsselis ja Milanos oli NO2 kontsentratsioon ajavahemikul 2012–2016 vähe muutunud (vt II lisa). Osa paranenud mõõtmistulemustest ei pruugi aga tuleneda paremast õhukvaliteedist, nagu on selgitatud punktides 32 ja 33.

Joonis 8

PM ja NO2 maksimaalsed kontsentratsioonid (2009–2016)39

Allikas: Euroopa välisõhu kvaliteedi portaali andmevaatur.

ning õhukvaliteedi mõõtmist reguleerivad õigussätete paindlikkus muudab kontrollimise väga keeruliseks

30

Õhusaaste tasemete täpne mõõtmine on oluline, kuna nende mõõtmiste alusel võtavad liikmesriigid meetmeid saaste vähendamiseks. Lisaks on täpsed ja võrreldavad andmed saaste kohta olulised komisjonile, et oleks võimalik kaaluda täitemeetmete võtmist (vt punkt 49).

31

Välisõhu kvaliteedi direktiivi nõuete täitmiseks mõõdavad liikmesriigid õhukvaliteeti seirejaamade võrgu kaudu, kus on seadmed (proovivõtukohad), mis mõõdavad ja analüüsivad mitme õhusaasteaine taset40. Paljud liikmesriigid avaldavad õhukvaliteedi näitajad üldsuse teavitamiseks oma veebisaitidel. Liikmesriigid peavad saatma valideeritud andmed kord aastas Euroopa Komisjonile. Komisjon hindab selle põhjal vastavust direktiivile. Kui valideeritud andmete põhjal ületab saaste välisõhu kvaliteedi direktiivis sätestatud piirtasemeid, peavad liikmesriigid koostama õhukvaliteedi kavad.

Õhukvaliteedi seirejaam ja proovivõtukohad (sinised seadmed parempoolsel pildil)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

32

Välisõhu kvaliteedi direktiivis on sätestatud proovivõtukohtade miinimumarvu ja asukohtade kriteeriumid. Asukohtadele seatud nõudeid reguleerivates sätetes on aga mitu kriteeriumi ja nende paindlikkus võib kontrollimise väga keeruliseks muuta. Nende kohaselt peavad liikmesriigid paigaldama proovivõtukohad nii paikadesse, kus elanikud võivad „kokku puutuda kõrgeima saastetasemega“ (suure liiklusega piirkondade ja tööstuspiirkondade jaoks ette nähtud jaamad), kui ka muudesse kohtadesse, „mis iseloomustavad elanike kokkupuudet saasteainetega“41 (teatud taustaga piirkondi jälgivad jaamad). Seetõttu ei pruugi liikmesriigid alati suuremate tööstuste ega magistraalide lähedal õhu kvaliteeti mõõta. Direktiivi nõudeid võib olla lihtsam täita siis, kui suure liiklusega piirkondi ja tööstuspiirkondi jälgivaid jaamu on vähe. 6. selgituses on näidatud, et kuues külastatud linnas on erinevad tavad42.

6. selgitus

Erinevad tavad seirejaamade asukoha valimisel

Brüsselis on ainult kaks suure liiklusega piirkonda jälgivat jaama, Stuttgartis oli neid kaheksa ja Milanos 11 (ainult kuus linna piires, kaks neist väikese saastega piirkonnas).

Ostrava õhukvaliteedi jälgimise piirkonna territooriumil on olulisi tööstusrajatisi, kuid ainult üks 16-st seirejaamast on ette nähtud tööstuspiirkondadele. Sarnane olukord on Krakowis, kus ainult üks linna kuuest seirejaamast on ette nähtud tööstuspiirkondadele. Sofias ei ole tööstuspiirkondadele ette nähtud seirejaamu, ehkki seal asuvad elektrijaamad ja muud tööstusrajatised.

33

Proovivõtukohtade miinimumarv sõltub igas õhukvaliteedi piirkonnas elavate inimeste arvust. Kõigis külastatud linnades oli rohkem proovivõtukohti kui direktiiviga ette nähtud. Täiendavate mõõtmispunktide näite ei pea lisama ametlikele andmetele, mida liikmesriigid esitavad, isegi kui need näitavad kõrgemaid saastetasemeid (vt 7. selgitus). Välisõhu kvaliteedi direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid säilitama proovivõtukohad, kus PM10 piirtaset on ületatud, kuid see kohustus ei kehti teiste saasteainete kohta (eelkõige NO2 ja PM2,5)43.

7. selgitus

Kõrged saastetasemed ei kajastu ametlikes andmetes

Ostravas ei esita Radvanice ZÚ jaam komisjonile valideeritud andmeid, ehkki seal ületati tahkete osakeste päevast piirtaset 2015. aastal 98 korda.

Brüsselis registreeris Arts-Loi jaam 2008. aastal väga kõrge NO2 aastase keskmise taseme (101 µg/m3). 2009. aastal suleti jaam ehitustööde tõttu, kuid pärast ehitustööde lõppu (2016. aastal) ei edastanud jaam ikka komisjonile ametlikke andmeid.

Sofias viidi Orlov Mosti jaam 2014. aastal ehitustööde tõttu mujale üle. Varem registreeris jaam suurima arvu piirtaset ületavate PM10 kontsentratsioonidega päevi. Pärast üleviimist langes lubatud määrasid ületavate mõõtmiste sagedus Sofias järsult (vt II lisa).

Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs.

34

Välisõhu kvaliteedi direktiiviga pole ette nähtud spetsiaalset seiret probleemsetel piirialadel. Piiriülese saaste tõhusaks vähendamiseks on vaja kooskõlastatud meetmeid. Näiteks kui Ostravas rakendatakse kütuse kvaliteeti reguleerivaid seadusi, on nende abil võimalik õhukvaliteeti tõhusalt parandada üksnes siis, kui meetmeid võtavad ka Poola naaberpiirkonnad. Vastasel juhul on inimestel endiselt võimalik kasutada piiri tagant ostetud odavat halva kvaliteediga kütust. Direktiivi artikli 25 kohaselt kutsuvad liikmesriigid komisjoni abistama igasuguses saasteainete piiriülest levikut puudutavas koostöös. Kontrollikoja külastatud liikmesriigid, mida piiriülene saaste enim mõjutab, ei pidanud direktiivi asjaomaseid sätteid kasulikuks ega võtnud oma õhukvaliteedi kavade raames kooskõlastatud meetmeid. Nad ei nõudnud ka komisjoni sekkumist.

35

2017. aastal esitasid kontrollikoja külastatud liikmesriigid andmed enamasti õigel ajal. Õhukvaliteedi andmete õigeaegne esitamine on oluline nii selleks, et liikmesriigid saaksid võtta asjakohaseid meetmeid õhusaaste vähendamiseks, kui ka selleks, et komisjon saaks liikmesriigi vastu täitemenetlust varem alustada. Välisõhu kvaliteedi direktiiviga on ette nähtud, et liikmesriigid esitavad iga-aastased valideeritud andmed järgmise aasta 30. septembriks44. Varasemate direktiividega oli aga ette nähtud, et liikmesriigid esitavad andmed komisjonile kuue kuu jooksul pärast vaatlusajavahemiku lõppu45. Tehnoloogia areng viimastel aastatel (nt e-aruandlus) võimaldab aegsamat aruandlust.

samas ei ole õhukvaliteedi kavad loodud tõhusateks seirevahenditeks

36

Direktiivi rikkumised tähendavad, et liikmesriigid peavad probleemi lahendamiseks välja töötama õhukvaliteedi kavad (vt punkt 9). Õhukvaliteedi tegelik paranemine sõltub sellest, kas liikmesriigid rakendavad kiiresti tõhusaid meetmeid heite vähendamiseks, kasutades tõhusaid õhukvaliteedi kavasid.

Õhukvaliteedi kavades sisalduvad meetmed pole sageli sihipärased
37

Välisõhu kvaliteedi direktiivi kohaselt tuleb õhukvaliteedi kavades sätestada sobivad meetmed, et saaste ületaks piirtasemeid võimalikult lühikest aega. Kontrollikoda vaatas läbi külastatud linnade õhukvaliteedi kavad.

38

Õhukvaliteedi kavade analüüsi alusel tuvastas kontrollikoda kolm peamist põhjust, mis nende tõhusust õõnestavad. Õhukvaliteedi kavades sätestatud meetmed

 • ei olnud sihipärased ning neid ei olnud võimalik kõige kõrgemate mõõdetud kontsentratsiooniga kohtades kiiresti rakendada;
 • ei andnud lühiajaliselt olulisi tulemusi, kuna need olid väljaspool nende rakendamise eest vastutavate kohalike omavalitsuste pädevust või olid kavandatud pikaajalistena;
 • ei põhinenud kuluprognoosidel või ei saanud rahastust.
39

8. selgituses on esitatud näited õhukvaliteedi kavade puudustest, mis takistasid õhusaaste kontsentratsiooni vähendamise eesmärgi saavutamist.

8. selgitus

Näited põhjustest, miks õhukvaliteedi kavade tulemused on olnud kesised

Diiselmootoriga sõidukid on olulised õhusaaste, eriti NO2 allikad (vt punkt 57). Sellegipoolest polnud kuues õhukvaliteedi kavas, mida kontrollikoda analüüsis, enamasti meetmeid eratranspordi vähendamiseks paikades, kus mõõtmistulemused suurimaid kontsentratsioone näitavad.

Itaalias (Milanos) on väikese saastega piirkondadesse juurdepääsu kontrollivate elektrooniliste süsteemide kasutuselevõtmiseks tarvis eelnevalt vastu võtta riiklikud õigusaktid. Belgias (Brüsselis) on õhukvaliteedi kava järgi plaanis piirata alates 2025. aastast standardi Euro 5 eelsete sõidukite juurdepääsu väikese saastega piirkondadesse. Lisaks pole liikmesriikide õhukvaliteedi kavades sisalduvate NO2 kontsentratsioonide vähendamiseks ette nähtud liikluspiirangute kavandatav mõju usaldusväärne, kuna see ei põhine tegelikul liiklusel.

Sageli madala sissetulekuga peredele kuuluvate ebatõhusate kütteseadmete väljavahetamine on kodanikele ja mõne liikmesriigi ametiasutustele suur katsumus. Poolas (Väike-Poola vojevoodkond) piirab suduvastane resolutsioon tahkete kütuste kasutamist. Elumajade kütteallikate väljavahetamine võib maksma minna üle miljardi euro. Selleks ei leitud riiklikku rahastamist.

40

Ehkki õhukvaliteedi kavades olid välja toodud peamised saasteallikad, ei sisaldanud kavad alati konkreetseid meetmeid heite vähendamiseks. Näiteks sisaldab Krakowi uusim õhukvaliteedi kava üksnes piiratud meetmeid tööstusliku heite vähendamiseks, mis on üks NO2 saaste põhiallikaid; Sofia õhukvaliteedi kavas pole ühtegi meedet kodumajapidamistest pärit heite vähendamiseks, ehkki elumajade kütmine on oluline tahkete osakeste saaste allikas (vt 4. selgitus).

41

Õhukvaliteedi kavades pakuti sageli välja meetmeid, millel pole otsest mõju õhusaasteainete kontsentratsioonide vähendamisele, näiteks halduse lihtsustamise meetmeid, hindamisi või küsitlusi. Kontrollikoda leidis ka, et õhukvaliteedi kavades ei hinnatud meetmete kulutasuvust.

42

Õhukvaliteedi sihttasemete saavutamiseks on mõnikord vaja keerulisi poliitilisi otsuseid. Näiteks on isiklike sõiduautode kasutamine Brüsselis, Stuttgartis ja Milanos üks peamisi linnaõhu saaste allikaid ning kõige tõhusamad meetmed hõlmaksid nende kasutamise piiramist.

Am Neckartori seirejaam Stuttgartis

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Õhukvaliteedi kavades peetakse teabe kvantiteeti kvaliteedist tähtsamaks
43

Kõigis kuues külastatud linnas on pikka aega õhukvaliteedi kavasid koostatud. Kavad hõlmavad tavaliselt nelja- kuni viieaastast ajavahemikku. Välisõhu kvaliteedi direktiiv ei kohusta liikmesriike komisjonile oma õhukvaliteedi kavade rakendamise kohta aru andma ega neid ajakohastama, kui võetakse kasutusele uued meetmed või kui edusammud pole ilmselgelt piisavad. Liikmesriigid peavad oma õhukvaliteedi kavasid ajakohastama üksnes pärast kavaga hõlmatava perioodi lõppu, juhul kui õhukvaliteet ei vasta ikka veel standarditele.

44

Kuna saastetase on paljudes kohtades kõrge, koostavad liikmesriigid palju õhukvaliteedi kavasid. Õhukvaliteedi kavad, mida kontrollikoda uuris, olid mahukad46 ning ei sisaldanud sageli kõiki asjakohaseid õhukvaliteedi meetmeid, mida kavandati või rakendati47. Kui komisjon nõuab, esitavad liikmesriigid ka rohkem dokumente, mis sisaldavad täiendavaid meetmeid.

45

Õhukvaliteedi kavade väljatöötamine on pikk protsess. Kavad, mis liikmesriigid komisjonile saadavad, käsitlevad selleks ajaks tavaliselt õhusaaste piirtaseme ületamist, mis toimus rohkem kui kaks aastat varem48, kuid need ei anna teavet tehtud edusammude kohta.

46

Nende tegurite tõttu on liikmesriikide meetmete järelevalve komisjoni jaoks raske ülesanne. See aeglustas järelevalvet direktiivi rakendamise üle.

47

Jätkuvalt kõrged, ehkki langevad saastetasemed (vt joonis 4) näitavad, et õhukvaliteedi kavade koostamisest ei piisa, et tagada välisõhu kvaliteedi direktiivi nõuete täitmine ja vähendada saastet nii ruttu kui võimalik. Seda on kinnitanud Euroopa Kohtu hiljutised otsused (vt punkt 52).

Komisjonil on piiratud võime vastavust kontrollida ja jõustamine on aeglane

48

Välisõhu kvaliteedi direktiivis nõutakse, et komisjon kontrolliks ja jõustaks direktiivi rakendamist liikmesriikides. Liikmesriigid ei pea õhukvaliteedi kavade rakendamise kohta aru andma ega neid ajakohastama, kui võetakse kasutusele uusi meetmeid või kui edusammud pole piisavad (vt punkt 43). Direktiivi mõned sätted on oma olemuselt sellised, et nende täitmist on raske kontrollida (nt on keeruline tagada, et liikmesriigid täidaksid üldsuse teavitamise kohustust, või kontrollida enam kui nelja tuhande seirejaama asukohta).

49

Kuigi õhusaaste piirtasemeid ületatakse sageli, selgitab komisjon välja nõuete kõige raskemad rikkumised ja alustab dialoogi liikmesriikidega, kuni ta otsustab protsessi lõpetada või teeb järelduse, et liikmesriik pole pakkunud välja piisavalt rangeid ja veenvaid meetmeid. Selles etapis võib komisjon algatada liikmesriigi vastu rikkumismenetluse.

50

2018. aasta jaanuari seisuga oli komisjonil pooleli 16 rikkumismenetlust seoses tahketest osakestest tuleneva saastega, 13 seoses NO2, heitega, üks seoses SO2 heitega ja kaks rikkumismenetlust seoses õhusaaste seirega (vt III lisa).

51

Kontrollikoda analüüsis külastatud kuut linna puudutavaid pooleliolevaid rikkumismenetlusi49. Kõik kuus liikmesriiki taotlesid artikli 22 alusel tähtaegade pikendamist50. Seega sai rikkumismenetlust alustada alles pärast seda, kui komisjon oli teinud oma otsuse tähtaegade pikendamise taotluste kohta.

52

Komisjonil on neljal korral51 õnnestunud õhusaaste piirtasemeid ületanud liikmesriike kohtus võita, kuid sellega ei kaasnenud nõuet, et liikmesriik võtaks parandusmeetmeid. Seetõttu muutis komisjon oma lähenemisviisi ja võitis hiljuti kohtuasjad Bulgaaria (5. aprillil 2017) ja Poola (22. veebruaril 2018) vastu52. Euroopa Kohus kinnitas oma otsustes, et üksnes õhukvaliteedi kava vastuvõtmisest direktiivi nõuete täitmiseks ei piisa, ning leidis, et Bulgaaria ja Poola polnud täitnud oma kohustust tagada, et piirtasemete ületamise ajavahemik oleks võimalikult lühike. Joonisel 9 on näidatud, et komisjonil kulus PM10 piirtasemete ületamistega seotud juhtumitega Euroopa Kohtusse pöördumiseks kuus kuni kaheksa aastat53. Rahatrahvide määramiseks peab komisjon pöörduma uuesti Euroopa Kohtusse ja taotlema uut otsust54. NO2 piirtasemetega seotud rikkumised tulid palju hiljem ja seni pole ühtki juhtumit Euroopa Kohtusse antud. Osooni kohta praegu ühtegi pooleliolevat rikkumismenetlust ei ole55.

Joonis 9

PM10 saastega seotud menetluste pikkus (aastates)

Allikas: Euroopa Komisjon.

53

Liikmesriikidel on õhukvaliteedi kavade esitamiseks aega üle kahe aasta alates hetkest, mil nad märkavad õhukvaliteedi piirtasemete ületamist. Kuna järgnevad rikkumismenetluste raames toimuvad dialoogid liikmesriikide ja komisjoni vahel on mõnel juhul kestnud üle viie aasta, on väga tõenäoline, et selle aja jooksul jõuavad liikmesriigid oma õhukvaliteedi kavasid ajakohastada. Seetõttu peab komisjon vaatama läbi ka ajakohastatud õhukvaliteedi kava. Niisiis on alates algsest rikkumisest kuni ajani, mil komisjon annab asja Euroopa Kohtusse, kulunud vähemalt seitse aastat.

54

Üldiselt leidis kontrollikoda, et pikk täitemenetlus pole veel direktiivi nõuete järgimist taganud.

Mõnes ELi poliitikavaldkonnas ei kajastu õhusaaste probleemi olulisus piisavalt

55

Paljud ELi poliitikavaldkonnad mõjutavad õhusaasteaineid ja seega õhukvaliteeti, eelkõige kliimamuutuste, energia-, transpordi ja liikuvuse, tööstus- ja põllumajanduspoliitika.

56

ELi kliima- ja energiapoliitika raamistikus aastani 2030 seatud eesmärgid vähendada kasvuhoonegaaside heidet 40%, toota vähemalt 27% energiast taastuvatest energiaallikatest ja parandada energiatõhusust vähemalt 27% võivad kõik aidata heiteid vähendada. 2017. aasta ülevaatearuandes kirjutas kontrollikoda, et üks peamisi katsumusi energiat ja kliimamuutusi käsitlevate ELi meetmete vallas on ELi üleminek vähese CO2-heitega energiaallikatele ning et see üleminek saab aidata õhukvaliteeti parandada56.

57

Diiselmootoriga sõidukid olid ELi autotootjate jaoks peamine viis täita oma süsinikdioksiidi (CO2) vähendamise kohustust57, kuna need sõidukid tekitavad vähem CO2-heidet kui bensiinimootoriga sõidukid. Tehnoloogia areng ja EURO standardid58 on oluliselt vähendanud selliste sõidukite CO2- ja tahkete osakeste heidet, kuid ei olnud sama edukad NOX-heite vähendamisel. Aastaid on teada59, et tegelikud NOX heitkogused on suuremad kui need, mida katsetingimustes on mõõdetud. Nn Dieselgate’i skandaal, mis puhkes, kui USA inspektorid tuvastasid sõidukite kontrollimise käigus kahtlaseid näite, tõstis esile selliste kõrvalekallete mastaabi ja põhjused60. Enne Dieselgate’i oli Euroopa Komisjon alustanud tööd realistlikuma ELi katsemenetluse kallal. Vastavuse tingimused tähendavad aga, et tegelikkuses tuleb EURO 6 standardi kohane sihttase 80 mg NOX-heidet kilomeetri kohta (mille ELi seadusandjad kehtestasid 2007. aastal rakendamiseks alates 2014. aastast) saavutada alles 2023. aastaks, kui hakatakse mõõtma tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid61.

58

Kütusemaksud toetavad diisli müüki kõigis liikmesriikides peale Ungari ja Ühendkuningriigi62. Ehkki uute diiselmootoriga autode ostmine vähenes pärast Dieselgate’i skandaali, on umbes 40% ELi teedel liikuvatest autodest diiselmootoriga63. Maanteetransport, eriti diiselmootoriga autod, on oluline NO2-heite allikas (vt joonis 3), kuid nende sõidukite vähendamine on keeruline.

59

ELi kliimamuutuste poliitikaga toetatakse biomassi64 kui taastuvat energiaallikat. 2009. aasta taastuvenergia direktiiviga65 nähti ette, et aastaks 2020 peab EL täitma vähemalt 20% kogu energiavajadusest taastuvenergiaga. ELi rahastus biomassiprojektidele on sellest ajast saadik enam kui kahekordistunud66. Eriaruandes nr 5/2018 „Taastuvenergia kestliku maaelu arengu edendajana“ kirjutas kontrollikoda, et puidu biomassi põletamine võib suurendada ka teatavate kahjulike õhusaasteainete heidet. EEA on tõstnud esile sarnaseid probleeme67.

60

Tahkel kütusel töötavate ebatõhusate katelde ja kütteseadmete kasutamine süvendab kohalikust kütmisest tingitud õhusaaste probleemi veelgi. EL on kehtestanud standardid selliste seadmete tõhususe parandamiseks (ökodisaini direktiiv68 ja selle rakendusmäärused), kuid need standardid hakkavad kehtima alles 2022. aastal uutele seadmetele.

61

Tööstusheidete direktiiv on peamine ELi õigusakt, mis reguleerib saasteainete heidet tööstusrajatistest (vt I lisa). Direktiivi kohaselt on liikmesriikidel lubatud kehtestada vähem ranged heite piirväärtused, kui parima võimaliku tehnoloogia rakendamine tooks sellest saadava keskkonnaalase kasuga võrreldes kaasa „ebaproportsionaalselt suured kulud“. Direktiiv võimaldab ka teatavaid paindlikkusinstrumente, nt erandeid suurtele põletusseadmetele kehtestatud piirväärtustest. Näiteks on 15 liikmesriiki69 vastu võtnud riiklikud üleminekukavad, mis võimaldavad kuni 2020. aastani kõrgemaid heite ülemmäärasid; mõnele kaugküttekäitisele on tehtud kuni 2023. aastani spetsiaalne erand, mõned käitised aga ei pea riiklikke üleminekukavasid kohaldama, kui nad piiravad oma tegevust ja lõpetavad tegevuse 2024. aastaks.

62

94% ammoniaagi (NH3) heitest ELis on pärit põllumajandusest70. Ammoniaak on tahkete osakeste üks lähteaine. EEA andmetel põhjustab põllumajandusest pärit NH3-heide Euroopa teatud piirkondades tahkete osakeste suuri kontsentratsioone, mis ületavad välisõhu kvaliteedi direktiivis sätestatud PM10 piirtasemeid71.

63

Ehkki ELi poliitikaga reguleeritakse põllumajandustavasid72, on edusammud põllumajandusest pärit õhusaaste vähendamiseks olnud väga aeglased73 ja alates 2012. aastast on NH3 heitkogus isegi suurenenud74. EEA nendib, et ehkki on olemas tehniliselt ja majanduslikult teostatavad meetmed, nt agronoomilised, loomapidamise või energeetika meetmed, pole need veel heite olulise vähendamise jaoks piisavas ulatuses ja piisava intensiivsusega kasutusele võetud75.

ELi rahastus on kasulik, aga mitte alati sihipärane

64

Kontrollikoda uuris, kuidas toetasid programm LIFE, Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond külastatud kuues liikmesriigis meetmeid õhukvaliteedi parandamiseks.

Keskkonna ja kliimameetmete programm LIFE
65

EL toetab õhukvaliteeti programmi LIFE kaudu76. Kontrollikoda vaatas läbi kuus õhukvaliteediga seotud LIFE-projekti Saksamaal, Itaalias ja Poolas77. Nende hulka kuulusid projekt „Programmi LIFE kohtumenetlused – puhta õhuga seotud kohtumenetlused“, millega toetati kodanikuühiskonna sidusrühmi, kes said näiteks algatada kohtuasju eesmärgiga õhukvaliteeti parandada78 (vt punkt 73). Programmi LIFE eelarve kasutamine tsiviilasjadeks liikmesriigi tasandil on uudne, kulutasuv ja kiire viis innustamaks liikmesriike ja linnu õhukvaliteedi parandamise poliitikat toetama.

66

Alates 2014. aastast toetavad programmi LIFE integreeritud projektid õhukvaliteedi poliitika kavandamist muude olemasolevate ELi rahaliste vahendite abil. Näiteks toetati ühe integreeritud projekti abil Poolas Väike-Poola vojevoodkonna õhukvaliteedi kava rakendamist. See hõlmas piirkonna kodanikele suunatud teavituskampaaniat, mille käigus suurendati teadlikkust tahkel kütusel töötavatest kateldest eralduva suitsu ohtlikkusest (vt joonisel 10 kujutatud plakatit sõnumiga „teie katlast tulev suits tapab“).

Joonis 10

Näide üldsuse teavitamise plakatist Väike-Poola programmi LIFE raames

Allikas: Väike-Poola vojevoodkonna valitsus, Poola.

Ühtekuuluvuspoliitika rahastamine
67

Suurem osa ELi rahalistest vahenditest õhukvaliteedi parandamiseks tuleb ERFist ja Ühtekuuluvusfondist. Ehkki mõne meetme eesmärk on konkreetselt õhusaaste vähendamine, võivad ka paljud muude eesmärkidega (nt puhas linnatransport või energiatõhusus) meetmed õhukvaliteeti parandada.

68

Olemasolevad sihtotstarbelised rahalised vahendid79 suurenesid 880 miljonilt eurolt programmitöö perioodil 2007–2013 kuni 1,8 miljardi euroni programmitöö perioodil 2014–2020, kuid see oli alla 1% ühtekuuluvuspoliitika kogurahastusest. Külastatud liikmesriikidest kasutas neid vahendeid kolm, kuid ainult Poolas suurenesid vastavad summad praegusel programmitöö perioodil võrreldes eelmisega oluliselt. Tšehhi Vabariigis jäi rahastus üldjoontes samaks, Bulgaarias aga vähenes märkimisväärselt (vt tabel 2).

Tabel 2

Sihtotstarbelised rahalised vahendid õhukvaliteedi parandamiseks Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis ja Poolas teatud osades

(miljonites eurodes) 2007–2013 2014–2020 Erinevus
Bulgaaria 120 50 -58%
Tšehhi Vabariik 446 454 +2%
Poola(1) 140 368 +163%

(1) Summad pärinevad infrastruktuuri ja keskkonna rakenduskavast ning Väike-Poola vojevoodkonna piirkondlikust rakenduskavast.

Allikas: Euroopa Komisjon ja liikmesriigid.

69

Kontrollikoda leidis juhtumeid, kus liikmesriigid ei suunanud neid rahalisi vahendeid eelisjärjekorras projektidele, mis tegelevad külastatud õhukvaliteedi piirkondades tuvastatud peamiste saasteallikate ja saasteainetega (vt 4. selgitus). Näiteks Sofias ei olnud nende hulgas projekte, mille eesmärk olnuks vähendada elumajade kütmisest (üks tahkete osakeste heite põhiallikaid) tulenevat heidet80.

70

Samuti leidis kontrollikoda, et ELi rahastatud projekte ei toetanud piisavalt hästi liikmesriikide õhukvaliteedi parandamise kavad. Näiteks rakendatakse Krakowis katelde väljavahetamise kava, ilma et riigi ametivõimud piiraksid seejuures ebatõhusate katelde ja madala kvaliteediga kivisöe kättesaadavust.

71

Kontrollikoda leidis ka häid näiteid ELi rahastatavatest projektidest, mis olid sihipärased ja aitasid kohalikku heidet otseselt vähendada, nagu on välja toodud liikmesriikide õhukvaliteedi kavades. Sellisteks näideteks on vanade diiselmootoriga busside asendamine surumaagaasil töötavate bussidega ja katelde väljavahetamise kavad Ostravas. Oli ka projekte elumajade ebatõhusate küttesüsteemide (Krakowis) ning ühistranspordi (Krakowis ja Sofias) ajakohastamiseks. Kuni 2013. aastani olid Krakowis ja Ostravas projektid tööstusheite (üks tahkete osakeste ja NOX-heite põhiallikaid) vähendamiseks81.

Ostravas rahastatud tööstusrajatis

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Kodanike osalusel on kasvav osa

72

EEA peab üldsuse teavitamist saaste probleemiga tegelemisel ja selle kahjuliku mõju vähendamisel väga oluliseks82 ning WHO rõhutab, et läbipaistvuse suurendamine ja kvaliteetse teabe lai levitamine linnades annab inimestele parema võimaluse otsustamisprotsessides produktiivsemalt osaleda83. Välisõhu kvaliteedi direktiivis on sätestatud SO2, NO2 ja O3häiretasemed, aga mitte tahkete osakeste häiretasemed84, samuti on seal kehtestatud nõue, et liikmesriigid peavad andma üldsusele üksikasjalikku teavet85. Kodanikud saavad seega täita välisõhu kvaliteedi direktiivi rakendamise kontrollimisel liikmesriikides olulist osa, eriti kui tulemuste alusel oleks vaja teha raskeid poliitilisi valikuid. Kohalik tegutsemine on oluline, kuid selleks on vaja, et üldsus oleks olukorrast teadlik: ainult siis, kui kodanikud on hästi teavitatud, saavad nad poliitikas osaleda ja vajaduse korral tegutseda, sealhulgas muuta enda käitumist.

73

Kodanike osaluse suurenevat tähtsust näitavad hiljutised kohtuasjad, mille on riigiasutuste vastu algatanud kodanikud ja valitsusvälised organisatsioonid. Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Ühendkuningriigis on kohtute otsused toetanud kodanike õigust puhtale õhule ja asjaomastelt liikmesriikidelt on nõutud täiendavaid meetmeid õhusaaste probleemi lahendamiseks.

direktiiv ei kaitse aga otseselt üldsuse õigust kohtusse pöörduda

74

Õigus pöörduda kohtusse, õigus keskkonnateabele ja üldsuse õigus osaleda keskkonnaasjade otsustamises on sätestatud Århusi konventsioonis, mille osalised on EL ja selle 28 liikmesriiki86. Kontrollikoda leidis, et muud keskkonnadirektiivid sisaldavad selgesõnalisi sätteid, millega tagatakse üldsusele õigus kohtusse pöörduda, kuid välisõhu kvaliteedi direktiivis sellised sätted puuduvad87.

75

Liikmesriikide seadused on väga erinevad ja kodanikuühiskonna organisatsioonid on tuvastanud takistusi, mis piiravad mõnes liikmesriigis kodanike juurdepääsu õiguskaitsele.

Õhukvaliteeti käsitlev teave on mõnikord ebaselge

76

Kontrollikoda kontrollis teavet, mille riigiasutused on kuue külastatud linna kodanikele veebis kättesaadavaks teinud. Selleks uuris kontrollikoda õhukvaliteedi indekseid, teavet õhusaaste tervisemõju kohta, õhukvaliteeti puudutavate reaalajas andmete ja muude vahendite kättesaadavust.

77

Õhukvaliteedi indeksid on vahendid, mis võivad anda kodanikele mõistetavat teavet. Kuuest külastatud linnast kasutas selliseid indekseid viis. Kontrollikoda leidis, et liikmesriigid, piirkonnad ja linnad määratlevad õhukvaliteedi indekseid erinevalt, mistõttu sama õhukvaliteeti hinnatakse erinevalt (vt nt tabel 3). Kuna kahju inimeste tervisele on ühesuguse õhusaaste puhul sama, sõltumata asukohast, kahandab sama õhukvaliteedi erinev klassifitseerimine antava teabe usaldusväärsust.

Tabel 3

Õhukvaliteedi indeksid PM10 puhul (seisuga märts 2018)

Tahkete osakeste tunni/päeva piirtasemel põhinev indeks 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 140 180 200+
EEA hea üsna hea keskmine halb väga halb
Brüssel suurepärane väga hea hea üsna hea keskmine halb väga halb halb väga halb kohutav
Milano hea üsna hea keskpärane halb kohutav
Krakow väga hea hea keskmine piisav halb väga halb
Ostrava väga hea hea üsna hea rahuldav halb väga halb
Stuttgart väga hea hea rahuldav piisav halb väga halb
Sofia hea üsna hea piisav halb väga halb

Allikas: EEA ja linnade veebisaidid.

78

Kuna liikmesriigid polnud ühises indeksis kokku leppinud, võttis EEA koostöös Euroopa Komisjoniga hiljuti kasutusele kogu ELi territooriumi hõlmava indeksi (vt allpool joonis 11). EEA indeksi abil saavad kodanikud võrrelda Euroopa eri paikade õhukvaliteeti reaalajas. See pole sama, mis ELi standarditele vastavuse hindamine (mille jaoks on vaja pikemaid andmeseeriaid).

Joonis 11

EEA õhukvaliteedi indeks 20.3.2018 seisuga.

Allikas: EEA.

79

Välisõhu kvaliteedi direktiiviga on ette nähtud, et liikmesriigid peavad teavitama üldsust õhusaaste võimalikust tervisemõjust. Teave, mida pakuvad riigiasutused veebis õhusaaste tervisemõju kohta ja meetmete kohta, mida kodanikud võivad riskide leevendamiseks võtta, oli mõnikord vähene ja raskesti leitav. Küsimus on seda olulisem, et ELi standardites on alahinnatud kehva õhukvaliteediga kaasnevaid riske (vt punktid 1927).

80

Liikmesriigid peavad esitama komisjonile õhukvaliteedi andmed reaalajas88. Kontrollikoja auditi ajal tegid seda kakskümmend liikmesriiki89. Kuuest külastatud linnast esitas reaalajas andmeid oma veebisaidil neli90. Need linnad kasutasid üldsuse teavitamiseks mitmesuguseid vahendeid. Tabelis 4 on näidatud mõned kodanike teavitamiseks kasutatud head tavad.

Tabel 4

Head tavad kodanike teavitamiseks

Ruumilised kaardid, kus kasutatakse mudeldamist Brüssel, Milano, Ostrava
Teavitamine eriti kõrgetest saastetasemetest (SMSi või e-posti vms teel) Brüssel, Krakow, Ostrava
Nutirakendused Ostrava, Krakow
Näidikud avalikes kohtades (tänavatel, metroos) Krakow, Sofia
Allalaaditavad andmeseeriad analüüsimiseks Brüssel, Stuttgart, Milano, Krakow
Tahkete osakeste kõrge taseme eest varajase hoiatamise süsteem, mis põhineb ilmaennustustel Stuttgart
81

Ehkki enamik külastatud linnadest pakkus õhukvaliteedi indekseid ja reaalajas õhukvaliteedi andmeid ning mõned rakendasid muid häid tavasid, leidis kontrollikoda, et üldsusele suunatud teave polnud nii kvaliteetne või kasulik nagu mõnes teises Euroopa linnas kodanikele antav teave91.

Järeldused ja soovitused

82

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on õhusaaste suurim tervist ohustav keskkonnarisk ELis ja põhjustab EEA hinnangul igal aastal umbes 400 000 enneaegset surmajuhtumit, kusjuures eriti puutuvad õhusaastega kokku linnades elavad inimesed. Neist õhusaasteainetest on kõige kahjulikumad tahked osakesed, lämmastikdioksiid, vääveldioksiid ja maapinnalähedane osoon. 2008. aasta välisõhu kvaliteedi direktiiv on ELi puhta õhu poliitika nurgakivi, kuna selles on sätestatud saasteainete sisalduse piirtasemed sissehingatavas õhus.

83

Kontrollikoda leidis, et ELi meetmed inimeste tervise kaitsmiseks õhusaaste eest ei olnud andnud oodatud mõju. Õhusaaste tekitatav oluline kahju inimestele ja majandusele ei kajastu veel asjakohastes meetmetes üle kogu ELi.

84

Ehkki heite vähendamine on õhukvaliteeti parandanud, on õhusaastel kodanike tervisele endiselt suur mõju. Mitmed ELi õhukvaliteedi standardid ei ole nii ranged, kui õhusaaste tervisemõju puudutavate tõendite põhjal võiks eeldada. Liikmesriigid ei järgi sageli neid standardeid ega ole võtnud piisavalt tõhusaid meetmeid õhukvaliteedi parandamiseks. Komisjonipoolne järelevalve ja järgnev jõustamine ei toonud tõhusaid muutusi. Kontrollikoda leidis, et mõnes ELi poliitikasuunas ei kajastu õhu kvaliteedi parandamise olulisus veel piisavalt, kuid tõdes, et ELi rahastusest on kasu ja abi. Kodanikud saavad täita olulist osa liikmesriikides välisõhu kvaliteedi direktiivi rakendamise kontrollimisel, nagu on näidanud edukad kohtuasjad mitmes liikmesriigis, ning üldsuse teadlikkus ja teavitamine paranesid. Järgnevalt on üksikasjalikult esitatud kontrollikoja peamised järeldused ja vastavad soovitused.

85

Välisõhu kvaliteedi direktiiv põhineb õhukvaliteedi standarditel, mis on nüüdseks 15–20 aastat vanad. Mõned neist on palju vähem ranged kui Maailma Terviseorganisatsiooni suunised. Lisaks võimaldavad need standardid piirtasemeid sageli ületada ega sisalda ühtegi lühiajalist standardit tahketele peenosakestele (PM2,5), mis on väga kahjulik õhusaasteaine (vt tabel 1 ja punktid 1826). Tervishoiuspetsialistid pooldavad ELis rangemate standardite kehtestamist (vt punkt 27). Leebete standardite kehtestamine ei taga inimeste tervise kaitsmiseks õiget raamistikku. See tähendab, et mõned kehva õhukvaliteediga kohad vastavad ELi õiguses kehtestatud normidele.

86

Ehkki olukord on paranemas, ei järgi enamik liikmesriike ikka veel ELi õhukvaliteedi standardeid (vt punktid 2829).

87

Seoses õhukvaliteedi mõõtmisega leidis kontrollikoda, et puudusid piisavad tagatised, et liikmesriigid mõõdavad õhukvaliteeti õigetes kohtades. Direktiivis sisalduvate ebatäpsete kriteeriumide tõttu ei mõõtnud liikmesriigid õhu saasteainesisaldust alati põhimagistraalide ega suurte tööstusrajatiste lähedal (vt punktid 3234), mis olid endiselt peamised saasteallikad. Kontrollikoda nendib, et liikmesriikidele välisõhu kvaliteedi direktiiviga kehtestatud tähtaeg komisjonile andmete esitamiseks on vähem range kui varasemates direktiivides sätestatu (punkt 35).

88

Kontrollikoda leidis, et liikmesriigid ei võta piisavalt tõhusaid meetmeid õhukvaliteedi parandamiseks nii ruttu kui võimalik. Üldiselt polnud liikmesriikide õhukvaliteedi kavade kvaliteet piisav ja need sisaldasid meetmeid, mis polnud kuigi sihipärased. Sageli oli probleemiks kehv juhtimine (nt riikliku ja kohaliku tasandi ametiasutuste vaheline puuduv koordineerimine) ning see, et meetmetel puudus kas eelarve või rahastamine, samuti ei antud teavet õhukvaliteedi parandamiseks võetud meetmete tegeliku mõju kohta. Välisõhu kvaliteedi direktiivis puudub nõue, et liikmesriigid teavitaksid komisjoni oma kavade tulemuslikkusest. Ebapiisavad edusammud õhukvaliteedi parandamisel näitavad, et tarvis on tõhusamaid meetmeid (vt punktid 3647).

89

Komisjon seisab liikmesriikide nõuete täitmise üle järelevalvet tehes silmitsi piirangutega. Liikmesriigid ei pea oma õhukvaliteedi kavade rakendamise kohta aru andma. Direktiivi mõne nõude täitmist on raske kontrollida ning komisjonile laekub läbivaatamiseks sadu õhukvaliteedi kavasid ja suuri andmekogumeid. Kontrollikoda leidis, et komisjon on andnud liikmesriigid Euroopa Kohtusse, kui tuvastas direktiivi raske rikkumise (vt punktid 4850). Loetletud täitemeetmed võtavad aga aega ning ehkki mitu kohtuotsust on tehtud komisjoni kasuks (punktid 5154), rikutakse õhukvaliteedi piirtasemeid ikka veel sageli.

1. soovitus: komisjon peaks võtma tõhusamaid meetmeid

Õhukvaliteedi parandamiseks tõhusamate meetmete võtmiseks peaks komisjon

 1. jagama nende liikmesriikide parimaid tavasid, kes on välisõhu kvaliteedi direktiivi nõuded edukalt oma õhukvaliteedi kavadesse integreerinud; muuhulgas peaks see hõlmama järelevalve seisukohast olulist teavet, õhukvaliteedi parandamiseks mõeldud sihipäraseid ja eelarvestatud lühiajalisi meetmeid ning konkreetsetes asukohtades kontsentratsioonide vähendamiseks kavandatavaid meetmeid;
 2. juhtima aktiivselt rikkumismenetluse kõiki etappe, et lühendada juhtumite lahendamiseks või Euroopa Kohtusse andmiseks kuluvat aega;
 3. toetama ELi sisesest õhusaastest enim mõjutatud liikmesriikide koostööd ja ühistegevust, sealhulgas aidata neil oma õhukvaliteedi kavadesse asjakohaseid meetmeid lisada.

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2020.

90

Tuginedes oma järeldustele, mis puudutavad õhukvaliteedi standardeid, liikmesriikide meetmeid õhukvaliteedi parandamiseks, sellega seotud järelevalvet ja jõustamist ning üldsuse teadlikkust ja informeeritust (vt allpool), soovitab kontrollikoda komisjonil kaaluda välisõhu kvaliteedi direktiivi põhjalikku ajakohastamist, kuna direktiiv on jätkuvalt oluline vahend meie õhu puhtamaks muutmiseks.

2. soovitus: välisõhu kvaliteedi direktiivi põhjalik ajakohastamine

Komisjon peaks seadusandjale ettepanekut koostades pöörama tähelepanu järgmisele:

 1. selle kaalumine, et ajakohastada ELi piir- ja sihttasemeid (tahkete osakeste (PM), SO2 ja O3 puhul) kooskõlas WHO uusimate suunistega; vähendada seda, mitu korda võivad kontsentratsioonid standardeid ületada (PM, NO2, SO2 ja O3 puhul); kehtestada PM2,5 lühiajaline piirtase ja tahkete osakeste sisalduse häiretasemed;
 2. õhukvaliteedi kavade täiustamine, eelkõige muutes need tulemustele suunatuks, ja nõudes iga-aastaseid aruandeid nende rakendamise kohta ja vajaduse korral nende ajakohastamist. Õhukvaliteedi kavade arv õhukvaliteedi piirkonna kohta peaks olema piiratud;
 3. tööstus- ja suure liiklusega piirkondade jaoks ette nähtud mõõtmisjaamade asukoha valimise nõuete täpsemaks muutmine, et paremini mõõta õhukvaliteeti kohtades, kus inimesed õhusaastega kõige enam kokku puudutvad; kehtestama eri tüüpi mõõtmisjaamade (liiklus-, tööstus- või taustapiirkonna jaamad) miinimumarv;
 4. täiendavate vaatluspunktide nõudmise võimalus, kui komisjon peab seda õhusaaste parema mõõtmise jaoks vajalikuks;
 5. valideeritud andmete esitamise kuupäeva toomine ettepoole (praegu järgneva aasta 30. september), vähemalt järgneva aasta 30. juunile, ning liikmesriikidelt selgesõnaliselt ajakohaste (reaalajas) andmete nõudmine;
 6. selgesõnalised õigusnormid, tagamaks kodanike õigus kohtusse pöörduda.

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2022.

91

Õhukvaliteeti mõjutavad paljud ELi poliitikastrateegiad. Pidades silmas olulist kahju, mida õhusaaste inimestele ja majandusele tekitab, on kontrollikoda seisukohal, et see probleem ei kajastu mõnes ELi poliitikas veel piisavalt. Näiteks sisaldavad kliima- ja energiapoliitika, transpordipoliitika, tööstuspoliitika ja põllumajanduspoliitika teatud elemente, mis võivad takistada puhta õhu saavutamist (vt punktid 5563).

92

Vähem kui 1% ELi ühtekuuluvuspoliitika rahalistest vahenditest on otseselt eraldatud õhukvaliteedi meetmeteks. Õhukvaliteeti võivad aga parandada ka muud ühtekuuluvuspoliitika meetmed. Kontrollikoda leidis, et ELi rahastatud projektid polnud piisavalt sihipärased ning liikmesriikide õhukvaliteedi parandamise kavad ei toetanud neid piisavalt hästi, kuid oli ka mitu positiivset näidet. Kontrollikoda nägi, et programmi LIFE projektid aitasid kodanikel tegutseda oma liikmesriikides õhukvaliteedi parandamise nimel ja muuta ELi rahastatavaid meetmeid sihipärasemaks (punktid 6471).

3. soovitus: õhukvaliteedi prioriteediks seadmine ja teistesse ELi poliitikavaldkondadesse integreerimine

Et õhukvaliteeti rohkem teistesse ELi poliitikavaldkondadesse integreerida, peaks komisjon hindama järgmist:

 1. muid ELi poliitikavaldkondi, mis sisaldavad puhast õhku kahjustada võivaid elemente; võtma meetmeid, et viia need poliitikavaldkonnad õhukvaliteedi eesmärgiga paremini kooskõlla;
 2. ELi õhukvaliteedi eesmärkide täitmiseks (eelkõige tahkete osakeste, NOX-ja SO2-heite vähendamiseks) eraldatud ELi rahastuse tegelik kasutamine.

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2022.

93

Õhusaaste vähendamiseks on olulised üldsuse teadlikkus ja teavitamine. Viimasel ajal on kodanikud õhukvaliteedi küsimustesse rohkem sekkunud ja mitmes liikmesriigis on kohtud langetanud otsused, mis kinnitavad nende õigust puhtale õhule (punktid 72 ja 73). Kontrollikoda leidis aga, et võrreldes teiste keskkonnadirektiividega puuduvad välisõhu kvaliteedi direktiivis konkreetsed sätted, millega tagataks kodanike õigus pöörduda kohtusse (vt punkt 74). Kontrollikoda täheldas ka, et kodanikele õhukvaliteedi kohta jagatav teave oli mõnikord ebaselge (vt punktid 7681).

4. soovitus: üldsuse teadlikkuse ja informeerituse parandamine

Et parandada kodanikele antava teabe kvaliteeti, peaks komisjon

 1. selgitama välja ja koostama tervishoiutöötajate abiga kõige olulisema teabe, mille komisjon ja liikmesriikide ametiasutused peaksid kodanikele kättesaadavaks tegema (sh tervisemõju ja käitumissoovitused);
 2. toetama liikmesriike kodanikega õhukvaliteedi teemal suhtlemiseks ja nende kaasamiseks parimate tavade kasutuselevõtmisel;
 3. avaldama õhukvaliteedi piirkondade paremusjärjestuse, mis hõlmaks ka igal aastal tehtud edusamme (nii kõige suuremaid kui kõige väiksemaid); jagama kõige edukaimate paikade kasutatud parimaid tavasid;
 4. looma aruandlusvahendi, mis võimaldab kodanikel teatada õhukvaliteedi alastest rikkumistest ja anda komisjonile tagasisidet liikmesriikide õhukvaliteedi alaste meetmetega seotud küsimuste kohta;
 5. toetama liikmesriike kasutajasõbralike töövahendite väljatöötamisel, et tagada üldsusele juurdepääs õhukvaliteeti puudutavale teabele ja järelevalvele (nt nutirakendused ja/või spetsiaalsed leheküljed sotsiaalmeedias);
 6. püüdma saavutada liikmesriikidega kokkulepe õhukvaliteedi indeksite ühtlustamise osas.

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2022.

I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Nikolaos A. Milionis, võttis käesoleva aruande vastu 11. juuli 2018. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner LEHNE

Lisad

I lisa

Peamised direktiivid, milles on sätestatud heiteallikatele kehtivad piirangud

ELi saasteallikapõhistest õigusaktidest on õhusaasteainete heite osas kõige asjakohasemad heitkoguste riiklike ülemmäärade direktiiv, mis käsitleb heite üldist vähendamist; tööstusheidete direktiiv ja keskmise võimsusega põletusseadmete direktiiv (tööstuslikud saasteallikad); Euro 5 ja Euro 6 sõidukite heiteid käsitlev määrus ja muud transpordidirektiivid92 (transport) ning ökodisaini direktiiv ja selle rakendusmäärused (elumajade küte ja jahutus).

Heitkoguste riiklike ülemmäärade direktiiv

Välisõhu kvaliteedi direktiivis on sätestatud üldised piirtasemed saaste tekkimise kohtades, heitkoguste riiklike ülemmäärade direktiiv aga käsitleb heidet riiklikul tasandil. Selles on sätestatud, et iga liikmesriik peab vähendama SO2, NOX, lenduvate orgaaniliste ühendite (v.a metaan), NH3 ja PM2,5 (aga mitte sõnaselgelt PM10) heidet aastaks 2020, aastaks 2030 ja hiljem.

2001. aastal vastu võetud ning 2016. aastal muudetud direktiiv kajastab rahvusvahelisi õhusaaste vähendamise kohustusi, mille EL ja liikmesriigid ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) ees võtnud on93. EL ja selle 28 liikmesriiki esitavad oma heite andmekogud sellele ÜRO komisjonile.

Tähtajaks seatud 2010. aastal ei täitnud 12 liikmesriiki vähemalt ühte 2001. aasta heitkoguste riiklike ülemmäärade direktiivis sätestatud ülemmäära.

Tööstusheidete direktiiv94 ja keskmise võimsusega põletusseadmete direktiiv95

Nende direktiivide eesmärk on saavutada inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ELis, vähendades kahjulikke tööstusheiteid. Neis on sätestatud siduvad NOX, SO2 ja tolmu (sh tahkete osakeste) piirväärtused96.

Tööstusheidete direktiivide alusel peavad umbes 50 000 tööstuskäitist hankima ELi liikmesriikide riigiasutustelt tegevusloa ja kasutama parimat võimalikku tehnikat.

Tööstusheidete direktiivi kohaldatakse suurtele tööstusettevõtetele eri sektorites: energeetikatööstus, metallide tootmine ja töötlemine, mineraalsete materjalide tootmine, keemiatööstus, jäätmekäitlus jm. Direktiivis on erisätted kütuste põletamise kohta põletusseadmetes, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 megavatti (MW) või rohkem, mis kehtivad ELis umbes 3500 käitisele, millest 370 on väga suured biomassil ja tahkekütustel töötavad põletusseadmed, mille soojusvõimsus on üle 300 MW.

2017. aasta juulis võttis komisjon vastu uuel viitedokumendil põhineva rakendusotsuse, milles esitati parima võimaliku tehnika alased ajakohastatud järeldused suurtele põletusseadmetele97. Nende käitiste tegevusload tuleb 2021. aastaks ajakohastada vastavalt parima võimaliku tehnika alastele järeldustele ja nendega seotud heitetasemetele.

Keskmise võimsusega põletusseadmete direktiivi kohaldatakse väikeste eranditega põletusseadmetele, mille nimisoojusvõimsus on vähemalt 1 MW ning kuni 50 MW, olenemata nendes kasutatava kütuse liigist.

II lisa

Maksimaalsed kontsentratsioonid kuues õhukvaliteedi piirkonnas (andmed 13. detsembri 2017. aasta seisuga)98

  NO2
aasta keskväärtused (kuni 40 µg/m3)
    PM2,5
aasta keskväärtused (kuni 25 µg/m3)
ÕK ala: Brüssel Krakow Milano Ostrava Sofia Stuttgart   ÕK ala: Brüssel Krakow Milano Ostrava Sofia Stuttgart
2009 51,57 70,02 80,55 46,96 57,51 111,91   2009 23,64 39,24 34,40 38,84 23,84 25,62
2010 53,75 70,36 73,36 50,90 48,52 99,92   2010 22,44 61,13 33,38 50,21 31,14 27,29
2011 49,97 73,07 79,42 46,41 51,76 97,33   2011 25,05 54,98 39,01 41,45 44,64 23,94
2012 48,13 71,45 67,34 43,10 45,33 91,27   2012 22,76 46,20 34,00 42,22 28,00 20,74
2013 62,62 68,00 57,48 41,43 39,30 89,03   2013 20,38 43,48 30,99 35,76 30,46 20,77
2014 47,38 61,50 59,34 39,18 31,92 88,60   2014 16,99 45,02 26,19 36,18 28,71 17,67
2015 45,17 63,13 75,27 39,95 32,69 87,23   2015 16,28 43,85 31,90 33,04 24,57 17,50
2016 47,72 59,28 67,00 39,07 33,15 81,60   2016 17,20 37,88 28,53 31,63 22,14 17,80
                             
                             
                             
  PM10
50 µg/m3 ületamise päevade arv (kuni 35)
    PM10
aasta keskväärtused (kuni 40 µg/m3)
ÕK ala: Brüssel Krakow Milano Ostrava Sofia Stuttgart   ÕK ala: Brüssel Krakow Milano Ostrava Sofia Stuttgart
2009 66 168 116 135 161 112   2009 36,50 60,34 46,81 53,11 65,44 45,16
2010 49 148 90 159 134 104   2010 32,90 65,95 40,72 66,00 53,84 44,07
2011 88 204 132 123 134 89   2011 39,40 76,63 50,22 52,54 70,48 39,76
2012 57 132 111 110 108 80   2012 34,30 65,85 46,11 56,27 53,89 37,56
2013 58 158 100 102 109 91   2013 33,50 59,67 42,40 47,00 52,43 40,07
2014 33 188 88 116 104 64   2014 31,99 63,90 37,06 48,04 52,96 37,52
2015 19 200 102 84 72 72   2015 27,20 67,81 41,58 41,57 41,78 37,08
2016 15 164 73 80 71 63   2016 24,69 56,67 38,12 39,71 40,00 37,56

III lisa

Välisõhu kvaliteedi direktiiviga seotud rikkumismenetlused seisuga aprill 2018

ELi liikmesriik Rikkumismenetluse olek
PM10 NO2 SO2 Seire
Belgia Kohus (menetlus peatatud) Märgukiri - -
Bulgaaria Otsus - PA  
Tšehhi Vabariik PA MK - -
Taani - MK - -
Saksamaa PA PA - -
Eesti - - - -
Iirimaa - - - -
Kreeka PA - - -
Hispaania PA PA - -
Prantsusmaa PA PA - -
Horvaatia - - - -
Itaalia PA PA - -
Küpros - - - -
Läti PA - - -
Leedu - - - -
Luksemburg - MK - -
Ungari PA MK - -
Malta - - - -
Madalmaad - - - -
Austria - MK - -
Poola Otsus MK - -
Portugal PA MK - -
Rumeenia PA - - MK
Sloveenia MK - - -
Slovakkia PA - - MK
Soome - - - -
Rootsi PA - - -
Ühendkuningriik - PA - -

Selgitus:

MK = märgukiri saadetud

PA = põhjendatud arvamus saadetud

Kohus = asi on antud Euroopa Kohtusse

Otsus = Euroopa Kohus teinud otsuse

Rikkumismenetlus algab sellega, et komisjon saadab liikmesriigile märgukirja (MK), milles määratletakse juhtum. Kui komisjon on seisukohal, et liikmesriigi väited pole põhjendatud ega veenvad, saadab ta liikmesriigile järgmise kirja (põhjendatud arvamuse (PA)), mis on viimane etapp enne asja andmist Euroopa Kohtusse.

Komisjoni vastused

Kommenteeritud kokkuvõte

I

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) hinnangul põhjustasid tahked peenosakesed (PM2,5) 2014. aastal Euroopa Liidus 399 000, lämmastikdioksiid (NO2) 75 000 ja troposfääriosoon (O3) 13 600 enneaegset surmajuhtumit. Kuigi need arvud on teataval määral kattuvad (nt NO2 on PM2,5 lähteaine) ja neid ei saa lihtsalt kokku liita, näitavad need siiski, et õhusaaste põhjustab ELis igal aastal üle 400 000 enneaegse surmajuhtumi.

II

Viimastel aastakümnetel on teatatud õhusaasteainete heitkoguste ja sisalduse vähenemisest, kuid viimane ei ole piisaval tasemel, et tagada ELi õhukvaliteedi standardite täitmine igal pool Euroopa Liidus.

IV

Välisõhu kvaliteedi direktiivi kõik eesmärgid ei ole tõepoolest täielikult saavutatud, kuid tänu direktiivile on õhukvaliteet kogu ELis märkimisväärselt paranenud. Samal ajal ei saa eitada, et direktiivi rakendamisel esineb puudusi ja tasemeid ületatakse seniajani. Kuid on näiteid, kus õhukvaliteet või selle seire on kooskõlas direktiivi nõuetega oluliselt paranenud. Direktiiv on olnud olukorra sellise paranemise peamine ajend.

Komisjon teostab praegu ise välisõhu kvaliteedi direktiivide toimivuskontrolli ja osa sellest moodustab nende õigusaktide asjakohasuse, tõhususe, tulemuslikkuse, sidususe ja Euroopa lisaväärtuse hindamine. Ilma et see mõjutaks toimivuskontrolli tulemusi, on komisjon arvamusel, et ELi tegevus inimeste tervise kaitsel õhusaaste eest on olnud vähemalt osaliselt tulemuslik.

b) Teatud tingimustel võib juhtuda, et õhusaaste seire ei toimu nõuetekohaselt ja seda alahinnatakse, kuid komisjon ei näe ELi õhusaaste seires süsteemseid puudusi.

c) Komisjon esitab teatises COM(2018) 330 välisõhu kvaliteedi direktiivi rakendamise ja täitmise tagamise kohta oma vaatenurga.

d) 2018. aasta teatises „Puhas õhk kõigile“ (COM(2018) 330) ja 2013. aasta teatises „Euroopa puhta õhu programm“ (COM(2013) 918) rõhutatakse õhusaastega tegelemise olulisust muuhulgas seotud ELi poliitikameetmete kaudu.

Õhukvaliteeti saab parandada investeeringutega muudesse valdkondadesse, millel on märkimisväärsed õhukvaliteediga seotud kaasnevad hüved (nt vanade kivisöega köetavate katlamajade asendamine gaasiküttega katlamajadega, investeeringud uutesse metrooliinidesse, ringteed linnade ümber jne). Need ei sobi õhukvaliteedi parandamise otsetoetuseks, kuid aitavad sellest hoolimata olulisel määral kaasa saaste vähendamisele ja õhukvaliteedi parandamisele.

e) Vt vastused punktidele 73 ja 74.

V

Komisjon peab kontrollikoja soovitusi oluliseks panuseks käimasolevasse välisõhu kvaliteedi direktiivi toimivuskontrolli.

Konkreetsed märkused üksikute soovituste kohta on esitatud alljärgnevalt.

Sissejuhatus

1. selgitus. Peamised õhusaasteained

Tahkest kütusest tingitud õhusaaste sõltub ka kasutatava kütuse kvaliteedist ja küttekatla tehnoloogiast.

2. selgitus. Õhukvaliteet ei sõltu ainult saasteainete heitkogusest

Kodumajapidamiste kütmine ja põllumajandus on samuti oluline õhusaastet tekitav inimtegevus.

07

Direktiiviga 2008/50/EÜ konsolideeriti varasem raamdirektiiv 96/62/EÜ ja kolm selle neljast tütardirektiivist: 1999/30/EÜ, 2000/69/EÜ ja 2002/3/EÜ. Kui mõni erand välja arvata, siis ei kehtestatud sellega uusi õhukvaliteedi standardeid, vaid kinnitati üle, mis oli varem kokku lepitud.

Neljas direktiivi 96/62/EÜ tütardirektiiv, st direktiiv 2004/107/EÜ, on jätkuvalt kehtiv (ja selles on sätestatud mitme õhusaasteaine olulised sihtväärtused). Seetõttu eelistab komisjon viidata direktiividele 2001/107/EÜ ja 2008/50/EÜ üheskoos kui „välisõhu kvaliteedi direktiividele“, kuid mõistab asjaolu, et audit keskendus ainult viimasele kahest direktiivist.

08

Selle teemaga seotud nõudeid on edasi arendatud komisjoni direktiivi (EL) 2015/1480 kaudu.

09

Komisjon peab nii piirtasemeid kui ka sihtväärtusi siduvateks. Kogu määratlus on esitatud direktiivi artiklis 2.

Selgitus 3. Komisjoni ja EEA roll

Otsuse 2011/850/EL rakendamine annab selgelt EEA-le volitused aidata Euroopa Komisjoni andmehoidla rajamisel ja võimaldada sellele juurdepääs välisõhu kvaliteedi portaali kaudu.

Tähelepanekud

22

2013. aasta puhta õhu poliitika paketi (COM(2013) 918) toetuseks viis komisjon läbi hindamise ja see näitas, et 2013. aastal esitatud õigusaktide paketid (enamikust neist sai hiljem direktiiv (EL) 2016/2284) suunaksid heite 2030. aasta perspektiivis vähenemisele ja nii sillutatakse teed ELi välisõhu kvaliteedinormide ühtlustamisele WHO suuniskontsentratsioonidega“.

Teatise (COM(2013) 918 final) toetuseks tehtud hindamise põhjal järeldas komisjon, et samal ajal ei ole asjakohane hakata välisõhu kvaliteedi direktiivi läbi vaatama ning et poliitika peaks pigem keskenduma olemasolevate õhukvaliteedi standardite täitmisele hiljemalt aastaks 2020.

24

Fikseeritud mõõtmisjaamade arvu ei määra see, kas kontsentratsioon on ELi õhukvaliteedi standarditest madalam, vaid direktiivi 2008/50/EÜ II lisas määratletud ülemised ja alumised hindamispiirid.

25

2013. aasta puhta õhu paketi toetuseks läbi viidud kulude ja tulude hindamine kinnitas heite vähendamise ja õhukvaliteedi parandamise rakendamiskulude ja sotsiaalse kasu vahelise suhtarvu suurusjärku.

26

Komisjon teostab praegu välisõhu kvaliteedi direktiivide toimivuskontrolli ja osa sellest moodustab nende õigusaktide asjakohasuse, tõhususe, tulemuslikkuse, sidususe ja Euroopa lisaväärtuse hindamine, sh praeguste ELi õhukvaliteedi standardite asjakohasuse hindamine.

30

Usaldusväärsed, õigeaegsed ja võrreldavad õhukvaliteedi andmed on olulised nii komisjonile võimalike täitemeetmete võtmiseks kui ka tähtis teave üldsusele ning samuti kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele ametiasutustele, et sobivaid meetmeid käivitada ja andmetega varustada, et piirtaset ületavad ajavahemikud oleksid võimalikult lühikesed.

33

Välisõhu kvaliteedi direktiiviga nõutakse, et liikmesriigid peavad säilitama proovivõtukohad, kus on ületatud PM10 piirtaset, kuid see ei kehti teiste saasteainete kohta. Kui aga teiste saasteainete piirtaseme ületamisest teatanud proovivõtukoht katkestab andmete esitamise, võtab komisjon siiski juhtumipõhiselt järelmeetmeid, et tagada III lisa B osa proovivõtukohtade valimise üldtingimuste täitmine.

35

Komisjon nõustub, et õhukvaliteedi andmete õigeaegne esitamine on oluline. Enamik liikmesriike esitab andmeid kooskõlas rakendusotsusega 2011/850/EL.

„Varasemate direktiividega“ nõuti liikmesriikidelt komisjoni aegsamat teavitamist, kuid ainult piirtaseme ületamise korral teavitamist kuue kuu jooksul pärast vaatlusajavahemiku lõppu. Siiski ei hõlmanud need direktiivid kõiki andmeid, mida nüüd kooskõlas rakendusotsusega 2011/850/EL esitatakse.

38

Lisaks nimetatud kolmele põhjusele näeb komisjon teisigi tõhusust õõnestavaid põhjusi – need on meetmete tulemuslikkuse hindamise puudumisega seotud näited, kohalikele pingutustele vastu töötavad riigi tasandi suundumused ja stiimulid, lõimimise puudumine kohalikul tasandil võetud meetmetega (nt kliimamuutusevastased meetmed või linnaplaneerimine).

45

Õhukvaliteedi kavade väljatöötamine kipub tõesti olema pikk protsess, kuna need nõuavad sõltuvalt liikmesriikide vastavatest sätetest olulist sidusrühmade kaasamist ja konsultatsiooni. Kuid kaasamine ja konsultatsioon ei peaks takistama faktilise teabe ajakohastamist (nt seireandmed, kui need muutuvad kättesaadavaks).

48

Komisjon ei vii läbi ülevaatusi ega kontrolli iga üksikut seirejaama, kuid tegeleb seirevõrgustiku puudustega iga juhtumi korral eraldi.

52

17. mail 2018 teatas komisjon, et annab Euroopa Kohtusse kolm liikmesriiki NO2 piirtaseme ületamise pärast (Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik) ning teised kolm liikmesriiki PM10 piirtaseme ületamise pärast (Itaalia, Ungari, Rumeenia). Vt COM(2018) 330.

53

Direktiivi artiklis 23 on sätestatud, et „kavad tuleb edastada komisjonile viivitamata, kuid mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle aasta lõppu, millal ületamist esimest korda täheldati“.

54

Komisjon on reageerinud kohe ja ei oleks saanud seda kiiremini teha. Komisjon algatas täitemenetluse juba 2008. aastal, kohe pärast direktiivi vastuvõtmist, kuid 2011. ja 2012. aastal vastu võetud kohtuotsused ei olnud täielikult täidetavad (Euroopa Kohus piiras liikmesriikide süüdimõistmise piirtaseme ületamise eest üksnes konkreetse varasema perioodiga). Selleks et tagada edasiste õhukvaliteedi parandamist käsitlevate kohtuotsuste täitmine, käivitas komisjon kasutatud väidete muutmiseks uued rikkumismenetlused.

Pärast kohtupraktika selgitamist Bulgaaria ja Poola kohtuotsustega (vastavalt 5. aprillil 2017 ja 22. veebruaril 2018) oli Euroopa Kohus arvamusel, et kohtuasjadele on võimalik lisada ka järgnevad aastad ning et kehtestatud meetmed ei olnud piirtaseme ületamise ohjamiseks piisavad. Seepärast oli võimalik kindlamal pinnal edasi liikuda ja kiirendada eri kohtuasjade käsitlemist (nagu on näidanud viidatud 2018. aasta mai otsused järgmise kolme PM10 kohtuasja ja kolme NO2 kohtuasja kohta).

55

ELi poliitikavaldkondadel võib samuti olla eesmärke, mis aitavad saavutada paremat õhukvaliteeti. Lisaks nimetatutele mõjutavad õhusaasteaineid ka muud poliitikavaldkonnad (sh fiskaalpoliitika, kaubanduspoliitika, regionaal- või linnapoliitika).

57

Euroopa sõiduautode CO2-heite standardeid käsitlevad õigusaktid on tehnoloogia suhtes neutraalsed. See oli autotootjate valik toetuda laialdaselt diiseltehnoloogiale, et vähendada oma sõidukite keskmist CO2-heite väärtust.

EURO 5 ja EURO 6 standardeid tuleks täita kõikide tavapäraste kasutustingimuste korral. Kuni viimase ajani ei olnud selle kontrollimiseks katset olemas. Komisjon töötas välja uue tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katse, millega kontrollitakse autode heidet maanteel. Tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid käsitlevate õigusaktidega tagatakse, et sõidukite heitkogused jäävad allapoole piirtaset tegeliku sõitmise ajal ja mitte ainult laboritingimustes.

Vastavustegurid ei muuda EURO 6 standardi piirtaset ega luba tootjatel neid ületada, vaid pigem tagavad nende piirtasemete täitmise „tavapärastes kasutustingimustes“. Tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid käsitlevate õigusaktidega ei sätestata uusi heite piirtasemeid, vaid kehtestatakse täiendav katsemenetlus, mille kvantitatiivsed nõuded peavad olema kaliibritud EURO 6 standardi piirtasemete järgi. Lisaks sellele on tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katse uus katse, mida tuleb rakendada lisaks laborikatsele, kus jätkuvalt peab täielikult järgima EURO 6 standardi kohast heite piirtaset 80 mg NOx. Alates 1. septembrist 2018 kohaldatakse kõikidele uutele sõidukitele laborimenetlust (kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus, WLTP), mis on palju rangem kui varasem laborimenetlus.

Samuti on oluline selgitada, et Dieselgate käsitles katkestusseadme kasutamist, mis ei olnud õigusaktidega lubatud, mitte suurte heitkoguste väljalaskmist tegelikus liikluses.

59

Bioenergia tootmise ja kasutamisega seotud riske on hinnatud 2016. aasta bioenergia säästlikkust käsitlevas mõjuhinnangus (SWD(2016) 418), mis koostati taastuvenergia direktiivi uuestisõnastamiseks.

Biomass ei ole taastuvenergia direktiivis eriliselt toetatud. Liikmesriigid saavad ise määratleda, kuidas nad tahavad oma riiklikke taastuvate energiaallikate sihtmärke täita ja kas nad soovivad kasutusele võtta toetuskavasid.

Keskmiste ja suurte soojus- ja elektrijaamade heidet käsitletakse ELi õigusaktide kaudu, sh keskmise võimsusega põletusseadmete direktiiv ja tööstusheidete direktiiv. Biomassi kasutamise kohta kütteseadmetes vt komisjoni vastused punktile 60.

60

Komisjon usub, et ökodisaini ja energiamärgise määrused on hea kompromiss selleks, et vähendada õhusaastet ja samal ajal kaitsta tarbijaid ja Euroopa tööstust. Heidet käsitlevad nõuded on järk-järgult kasutusele võetud kõikide kütust kasutavate kütteseadmete puhul.

61

Ainult konkreetsetel ja põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid kehtestada vähem rangeid heite piirtasemeid kui parima võimaliku tehnoloogiaga seostatav heite tase. Nimelt piirab seda paindlikkust märkimisväärselt vajadus täita kohaldatavaid keskkonna kvaliteedistandardeid ja avalikkusel on võimalik kaasa rääkida möönduste tegemisel ning komisjon on teavitatud. Seniajani saadud kogemused pärast esimeste parima võimaliku tehnoloogia järelduste avaldamist näitavad, et liikmesriikide taotletud möönduste arv on suhteliselt väike1.

63

Heidet, sealhulgas NH3-heidet intensiivsest linnu- või seakasvatusest ELis (umbes 20 000 suurt farmi) reguleeritakse tööstusheidete direktiiviga parima võimaliku tehnoloogia kohaldamise kaudu. Intensiivset linnu- ja seakasvatust käsitlevad parima võimaliku tehnoloogia järeldused avaldati ELT-s 21. veebruaril 2017. Esmakordselt esitatakse seal ELi tasandil sea- ja linnukasvatusest õhku heidetava ammoniaagi siduvad piirtasemed, mida tuleb täita kõige enam nelja aasta jooksul alates avaldamise kuupäevast.

Vt https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-pig-farms.

68

Puhta õhu eesmärke loodetakse kaudselt saavutada tänu investeeringutele, mida tehakse ajavahemiku 2014–2020 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide põhiosade raames vähese CO2-heitega majandusse (45 miljardit eurot), keskkonnakaitsesse ja ressursitõhususse (kokku 63 miljardit eurot) ning võrgutaristusse (kokku 58 miljardit eurot), et toetada eelkõige haavatavaid piirkondi ja kodanikke. Praeguseks on üks kolmandik kõigist Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi investeeringutest (ligikaudu 80 miljardit eurot) toetanud energia-, transpordi- ja keskkonnaprojekte. Kõigel sellel on kaudne positiivne mõju õhukvaliteedile (vt COM(2018) 330 final).

Struktuurifondide seitsmeaastase programmitöö perioodil võib õhukvaliteedi parandamise meetmete eraldisi (kood 83) suunata ümber teistele meetmetele, sh sellistele meetmetele, mis kaudselt toetavad õhukvaliteedi parandamist, nagu koodidega 13, 14 ja 16 märgitud meetmed.

69

Bulgaaria keskkonnaalases tööprogrammis 2014/20 kirjeldatakse riigi kahe peamise saasteallikana just elumajade kütmise ja transpordi valitsevat mõju, millele tuleks koondada tööprogrammi sekkumispingutused selles valdkonnas (PA5 õhukvaliteedi kohta).

72

Komisjon nõustub täielikult sellega, et üldsuse teavitamine õhu kvaliteedi kohta on väga oluline. Ta on teinud EEAga tihedat koostööd, et parandada juurdepääsetavust õhukvaliteeti käsitlevale teabele. Selleks välja töötatud vahendite hulgas on õhukvaliteedi indeks http://airindex.eea.europa.eu.

Samuti jälgib komisjon suure huviga toimuvaid õhukvaliteedi seirele keskendunud kodanike teadusalgatusi, kuid märgib, et need ei pruugi täita välisõhu kvaliteedi direktiiviga nõutud andmekvaliteedi eesmärke.

Välisõhu kvaliteedi direktiivis tõepoolest ei sätestata tahkete osakeste häiretasemeid (mitu liikmesriiki on häiretasemed siiski kehtestanud).

73

Komisjon tunnustab riikide kohtute rolli tähtsust välisõhu kvaliteedi direktiivi nõuete täitmise tagamisel ning toetab seda, nagu näitab ka allpool punkti 74 vastuse juures nimetatud teatise vastuvõtmine.

Vastuseks tähelepanekule, et direktiiv ei kaitse otseselt üldsuse õigust osaleda ja kohtusse pöörduda, vt vastust punktile 74.

74

Komisjon nõustub kontrollikojaga, et Århusi konventsioon on välisõhu kvaliteedi direktiivi suhtes asjakohane.

Otsese õiguskaitsele juurdepääsu sätted puuduvad välisõhu kvaliteedi direktiivist seepärast, et direktiivi vastuvõtmise ajal 2008. aastal oli nõukogu ja Euroopa Parlamendi ees eraldi komisjoni ettepanek, mille eesmärk oli anda keskkonnaküsimustes laiem juurdepääs õiguskaitsele; KOM(2003) 624. Selle tõttu oleks olnud tarbetu sätestada direktiivis endas konkreetseid õiguskaitsele juurdepääsu sätteid. Kuid sellel eraldi ettepanekul ei olnud nõukogu piisavat toetust. Hoolimata selle õigusnormi puudumisest välisõhu kvaliteedi direktiivis on Euroopa Kohus olnud seisukohal, et ELi õhukvaliteeti käsitlevad õigusaktid sisaldavad üksikisikute ja valitsusväliste organisatsioonide olulisi tervisega seotud õigusi, mida riikide kohtud peaksid olema valmis kaitsma. Vt kohtuotsus, Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447, ja kohtuotsus, Client Earth, C-404/13, EU:C:2014:2382.

Komisjon on juhtinud tähelepanu sellele kohtupraktikale oma 2017. aasta teatises õiguskaitse kättesaadavuse kohta keskkonnaõiguse valdkonnas; vt 2017/C 275/01.

Järeldused ja soovitused

82

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) hinnangul põhjustasid tahked peenosakesed (PM2,5) 2014. aastal Euroopa Liidus 399 000, lämmastikdioksiid (NO2) 75 000 ja troposfääriosoon (O3) 13 600 enneaegset surmajuhtumit. Kuigi need arvud on teataval määral kattuvad (nt NO2 on PM2,5 lähteaine) ja neid ei saa lihtsalt kokku liita, näitavad need siiski, et õhusaaste põhjustab ELis igal aastal üle 400 000 enneaegse surmajuhtumi.

83

Välisõhu kvaliteedi direktiivi kõik eesmärgid ei ole tõepoolest täielikult saavutatud, kuid tänu direktiivile on õhukvaliteet kogu ELis märkimisväärselt paranenud. Samal ajal ei saa eitada, et direktiivi rakendamisel esineb puudusi ja tasemeid ületatakse seniajani. Kuid on näiteid, kus õhukvaliteet või selle seire on kooskõlas direktiivi nõuetega oluliselt paranenud. Direktiiv on olnud olukorra sellise paranemise peamine ajend. Komisjon viib praegu ise läbi välisõhu kvaliteedi direktiivide toimivuskontrolli ja osa sellest moodustab nende õigusaktide asjakohasuse, tõhususe, tulemuslikkuse, sidususe ja Euroopa lisaväärtuse hindamine. Ilma et see mõjutaks toimivuskontrolli tulemusi, on komisjon arvamusel, et ELi tegevus inimeste tervise kaitsel õhusaaste eest on olnud (vähemalt osaliselt) tulemuslik.

84

Komisjon esitab teatises COM(2018) 330 välisõhu kvaliteedi direktiivi rakendamise ja täitmise tagamise kohta oma vaatenurga.

Teatavad direktiivi õhukvaliteedi standardid on teatavate saasteainete (nt lämmastikdioksiidi aastane piirtase) osas Maailma Terviseorganisatsiooni esitatud tervisemõju tõenditega kooskõlas.

85

ELi õhukvaliteedi standardid on tõesti vähem ranged kui Maailma Terviseorganisatsiooni õhukvaliteedi suunistes mitme saasteaine kohta soovitatakse. Tuleb siiski märkida, et piirtasemed ja suunistes määratud tasemed erinevad õigusliku ja poliitilise mõju poolest.

ELi puhta õhu poliitika üldiselt ja välisõhu kvaliteedi direktiiv konkreetselt rajanevad välisõhu kvaliteedi asjakohastel eesmärkidel, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni asjakohaseid standardeid, suuniseid ja programme“.

87

Komisjon viib praegu läbi välisõhu kvaliteedi direktiivide toimivuskontrolli ja osa sellest moodustab nende õigusaktide asjakohasuse, tõhususe, tulemuslikkuse, sidususe ja Euroopa lisaväärtuse hindamine, mis hõlmab ka järelevalve nõuete hindamist.

88

Komisjon nõustub, et õhukvaliteedi kavade meetmed ei ole sageli sihipärased, ning on võtnud vastavaid täitmise tagamise meetmeid.

1. soovitus: komisjon peaks võtma tõhusamaid meetmeid
 1. Komisjon nõustub soovitusega.
 2. Komisjon nõustub soovitusega.

  Komisjon on täitmise tagamise meetmete kohta teinud märkusi teatises COM(2018) 330 ja jätkab rikkumismenetluste kõikide etappide aktiivset juhtimist.

 3. Komisjon nõustub soovitusega osaliselt.

Komisjon jätkab ELi-sisese piiriülese õhusaaste analüüsimist näiteks regulaarsete puhta õhu poliitika aruannete kaudu, mille koostamiseks anti komisjonile volitused direktiiviga (EL) 2016/2284.

Komisjon saab liikmesriike toetada ainult direktiivi artikliga 25 sätestatud võimaluste raamistikus:

1. Kui häiretase, piirtase, sihtväärtus ja mõni asjaomane lubatud ületamismäär või pikaajaline eesmärk ületatakse saasteainete või nende eellaste olulise piiriülese leviku tõttu, siis teeb asjaomane liikmesriik vajaduse korral koostööd selliste ühiste tegevuskavade koostamisel nagu […] ühised või ühiselt koordineeritavad õhukvaliteedi kavad […].

2. Komisjon kutsutakse osalema ja abistama lõikes 1 viidatud igasuguses koostöös. […]

90

Vt eespool esitatud märkusi järelduste kohta.

2. soovitus: välisõhu kvaliteedi direktiivi põhjalik ajakohastamine

Komisjon pöörab nendele soovitustele erilist tähelepanu välisõhu kvaliteedi direktiivi toimivuskontrolli käigus 2019. aastal ja pärast seda.

 1. Komisjon nõustub soovitusega.
 2. Komisjon nõustub soovitusega osaliselt.

  Komisjon märgib, et direktiivi kohaselt peavad õhukvaliteedi kavad olema tulemustele suunatud (st et piirtaset ületavad ajavahemikud oleksid võimalikult lühikesed) kooskõlas direktiivi XV lisaga.

 3. Komisjon nõustub soovitusega.
 4. Komisjon nõustub soovitusega.

  Komisjon jätab soovituse meelde ja pöörab sellele punktile käimasoleva toimivuskontrolli ajal erilist tähelepanu.

 5. Komisjon nõustub soovitusega.

  Komisjon nõustub, et õhukvaliteedi andmete õigeaegne esitamine on oluline. Enamik liikmesriike esitab andmeid kooskõlas rakendusotsuse 2011/850/EL sätetega (sh andmete ajakohasust käsitlevad sätted). Nüüd, kui e-aruandluse menetlust on korralikult katsetatud, näeb komisjon selles võimalust varasema aruannete esitamise võimaldamiseks.

 6. Komisjon nõustub soovitusega.
91

Euroopa Komisjon teeb märkimisväärseid jõupingutusi, et vähendada õhusaasteainete heidet.

Eesmärk saavutada vähese heitega liikuvus näiteks sisaldub ELi transpordivaldkonna põhistrateegiates.

Vähese heitega liikuvuse strateegia põhjal võeti ajavahemikul 2017–2018 vastu kolm liikuvuse paketti. Need hõlmavad puhta liikuvuse edendamise algatust ja sisaldavad liikumist põhimõtte „kasutaja ja saastaja maksavad“ rakendamise poole.

Energiapoliitika osas on ökodisaini ja energiamärgise määrustega saavutatud hea kompromiss õhusaaste vähendamise ning tarbijate ja Euroopa tööstuse kaitsmise vahel.

92

Euroopa Komisjoni kavandatud mitmeaastases finantsraamistikus (2021–2027) jätkatakse õhukvaliteedi parandamise meetmete toetamist, sh seatakse sihiks, et kliimaeesmärkide saavutamisele oleks suunatud 25% ELi kulutustest, ja tugevdatakse programmi LIFE, millest omakorda toetatakse meetmeid puhta energia, energiatõhususe ja reformitud ühise põllumajanduspoliitika soodustamiseks.

Komisjon osutab ka vastustele, mille ta esitas punktile 68.

3. soovitus: õhukvaliteedi prioriteediks seadmine ja teistesse ELi poliitikastrateegiatesse lisamine
 1. Komisjon nõustub soovitusega.

  Komisjon pöörab praegu toimuva välisõhu kvaliteedi direktiivi toimivuskontrolli käigus sellele punktile erilist tähelepanu.

 2. Komisjon nõustub soovitusega.

Komisjoni talitused teevad selleks ettevalmistusi, võttes aluseks õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade direktiivi (EL) 2016/2284 aruannete sätte (artikkel 11) ning toetudes jälgimise metoodika kohta läbi viidud uuringule.

4. soovitus: üldsuse teadlikkuse ja informeerituse parandamine

Komisjon nõustub soovitustega.

Komisjon võtab kõikide allpool esitatud soovituste kohta järelmeetmeid vastavalt koos liikmesriikide või koos Euroopa Keskkonnaametiga.

Mõne viimase aasta jooksul on Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskkonnaameti ning riikide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste esitatud õhukvaliteeti käsitleva teabe kvantiteet ja kvaliteet juba märkimisväärselt paranenud.

Mõisted ja lühendid

Ammoniaak (NH3): Värvitu, terava lõhnaga gaas.

Benso(a)püreen (BaP): Benso(a)püreen on tahke aine, mis eraldub fossiilkütuste ja biokütuste mittetäieliku põlemise tulemusena. See tekib peamiselt elumajade kütmisel (eelkõige puidu ja kivisöega), elektrijaamades elektri tootmisel, jäätmete põletamisel ning koksi ja terase tootmisel.

DALYs Hajumistingimused: Disability Adjusted Life Years Hajumistingimused näitavad atmosfääri võimet õhusaasteaineid lahjendada.

EEA: Euroopa Keskkonnaamet

EK: Euroopa Kohus

Enneaegsed surmajuhtumid: Surmajuhtumid, mis leiavad aset enne, kui inimene jõuab riigi või soo puhul standardiks peetavasse eeldatavasse eluikka.

Heitkoguste riiklike ülemmäärade direktiiv: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2284, mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, millega muudetakse direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 344, 17.12.2016, lk 1).

Lenduvad orgaanilised ühendid: Lenduvad orgaanilised ühendid on kergesti aurustuvad orgaanilised kemikaalid.

Lenduvad orgaanilised ühendid, välja arvatud metaan: Mitmesugused keemilised ühendid, nt benseen, etanool, formaldehüüd, tsükloheksaan või atsetoon.

Lämmastikdioksiid (NO2): Mürgine punakaspruun gaas. Kuulub lämmastikoksiidide (NOX) hulka.

Osoon (maapinnalähedane osoon, O3): Teravalõhnaline värvitu gaas, mida ei heideta otseselt atmosfääri, vaid mis tekib saasteainete reageerimisel päikesevalguse toimel.

Parim võimalik tehnika: Parim võimalik tehnika tähistab tehnilise arendustegevuse ja selles rakendatavate töömeetodite kõige tõhusamat ja viimast taset ning näitab selle praktilist sobivust heite piirväärtuste ja muude loa tingimuste määramise aluseks võtmiseks, et vältida või, kui see ei ole teostatav, vähendada heidet ja selle mõju keskkonnale tervikuna.

Surumaagaas: Surumaagaas on kõrge rõhu all hoitav maagaas, mida saab kasutada bensiini, propaani ja diislikütuse asemel.

Süsinikdioksiid (CO2): CO2 on värvitu gaas, mis on kõige levinum kasvuhoonegaas Maa atmosfääris. Enamasti eraldub see atmosfääri fossiilkütuste põlemisel.

Tahked osakesed (PM): Õhus hõljuvad tahked ja vedelad osakesed. Suuruse järgi liigitatakse neid tahketeks väikeosakesteks (PM10) ja tahketeks peenosakesteks (PM2,5).

Tahm: Tahm kuulub tahkete peenosakeste (PM2,5) hulka, mis tekivad kütuse mittetäielikul põlemisel, eelkõige liikluses ja elumajade kütmisel.

Toimivuskontroll: Poliitika põhjalik hindamine eesmärgiga välja selgitada, kas konkreetset poliitikasektorit reguleeriv raamistik täidab oma ülesannet.

Tööstusheidete direktiiv: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saaste kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17) (uuesti sõnastatud)

WHO: Maailma Tervishoiuorganisatsioon

Väikese saastega piirkond: Väikese saastega piirkond on määratletud ala, kus piiratakse või välditakse teatud saastavate sõidukite juurdepääsu.

Välisõhu kvaliteedi direktiiv: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT L 152, 11.6.2008, lk 1)

Vääveldioksiid (SO2): Mürgine värvitu gaas. Kuulub vääveloksiidide (SOX) hulka.

ÕK kava: Õhukvaliteedi kava.

µg/m3: Mikrogrammi kuupmeetri kohta (mõõtühik, mis näitab saasteaine kontsentratsiooni õhus).

Järelmärkused

1 WHO aruanne „Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease“, 2016, lk 15, ja EEA aruanne „Air quality in Europe – 2017 report“, 2017, lk 12.

2 Euroopa Komisjoni pressiteade, 16. november 2017.

3 18. detsembri 2013. aasta dokument „Mõju hindamise kommenteeritud kokkuvõte“, SWD(2013) 532 final, lk 2.

4 EEA ülevaade välisõhu kvaliteedi kohta linnades „Outdoor air quality in urban areas“, 2017.

5 WHO veebisait ja WHO artikkel „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe“, 2015, lk 3.

6 EEA selgitab, et iga eraldi saasteaine mõju ei tohi kokku liita. Vt EEA aruanne „Air Quality in Europe – 2017 report“, 2017, lk 56.

7 EEA aruanne „Air quality in Europe – 2017 report“, 2017, lk 55 ja tabel 10.1; EEA artikkel „Cleaner air benefits human health and climate change“, 2017.

8 PM10 on kuni 10 µm läbimõõduga tahked osakesed ning PM2,5 on 2,5 µm või väiksema läbimõõduga tahked osakesed.

9 See osoon ei ole osa atmosfääri ülaosa osoonikihist (stratosfääri osoonist).

10 EEA aruanne „Air Quality in Europe – 2013 report“, 2013, lk 17. Vt ka IARC pressiteade „Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths,“, 2013. Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus (IARC) on WHO alla kuuluv valitsustevaheline agentuur.

11 Õhusaasteainete heitkogused on esitatud NOX ja SOX kohta, saasteainete kontsentratsioonid aga NO2 ja SO2 kohta, mis on neist oksiididest kõige kahjulikumad.

12 Nt direktiivid 82/884/EMÜ, 85/203/EMÜ, 92/72/EMÜ, 96/62/EÜ (raamdirektiiv), 1999/30/EÜ, 2000/69/EÜ, 2002/3/EÜ ja 2004/107/EC.

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT L 152, 11.6.2008, lk 1).

14 Proovivõtukohad on seadmed, mis koguvad ja analüüsivad andmeid õhusaasteainete sisalduse kohta õhus. Tavaliselt sisaldab üks statsionaarne mõõtmisjaam (seirejaam) mitut proovivõtukohta.

15 Tähis „standardväärtus“ hõlmab nii PM-i, NO2 ja SO2 jaoks sätestatud kohustuslikke piirmäärasid kui ka O3-le sätestatud sihtväärtust, mis tuleb etteantud ajavahemiku jooksul võimaluse korral saavutada.

16 Asjakohaste saasteallikapõhist õhusaastet reguleerivate liidu õigusaktidega saab tutvuda keskkonna peadirektoraadi veebisaidil.

17 EEA hinnang „Emissions of the main air pollutants in Europe“, 2017.

18 Põhjuseks on keerulised tegurid, nagu eri saasteainete reaktsioonid atmosfääris või see, et õhusaasteained atmosfääris pikki vahemaid ületavad. Vt WHO artikkel „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe“, 2015, lk 7. Vt ka EEA aruanne Euroopa keskkonna seisundist ja väljavaadetest (SOER 2015): „European briefings: Air pollution“ (EEA, 2015) ja EEA artikkel „Air pollution: Air pollution harms human health and the environment“, 2008.

19 Välisõhu kvaliteedi direktiiv keskendub ainult välisõhu kvaliteedile; seetõttu ei käsitlenud kontrollikoda oma auditis siseõhu kvaliteeti. Direktiiv sisaldab ka sätteid ja heite piirtasemeid taimestiku kaitseks ning plii, benseeni ja süsinikmonooksiidi kontsentratsioonide reguleerimiseks. Neid auditis ei käsitletud, kuna nende üldine mõju enneaegsele suremusele on väike. Auditis ei käsitletud ka õhusaaste looduslikke allikaid.

20 Audit ei hõlmanud ELi teadustöö programmide ja maaelu arengu meetmete raames rahastatud projekte, kuna need ei mõjuta linnu.

21 Koostöö eesmärk oli auditikavade koostamise ajal teavet, eksperditeadmisi ja ideid vahetada. Muu hulgas vahetati arvamusi ja auditiga seotud dokumente. Kontrollikoja auditi elluviimisel Poolas osales rühm mõlemat asutust esindavaid audiitoreid.

22 Kokkupuude õhusaastega mõne tunni või päeva vältel (lühiajaline kokkupuude) põhjustab ägedaid sümptomeid; kuudepikkuse või aastaid kestva kokkupuutega (pikaajaline kokkupuude) kaasnevad aga kroonilised terviseprobleemid. Vt EEA aruanne „Air Quality in Europe – 2017 report“, 2017, lk 50.

23 Vt välisõhu kvaliteedi direktiivi preambuli lõige 2.

24 WHO õhukvaliteedi suunised „Air quality guidelines – Global update 2005“, lk 7.

25 WHO suunised õhukvaliteedi standardite kehtestamiseks „Guidance for setting air quality standards“, 1997, 3. lisa.

26 Välisõhu kvaliteedi direktiiviga ühendati direktiivid 96/62/EÜ (30. tütardirektiiv), 1999/30/EÜ (1. tütardirektiiv, 2000/69/EÜ (2. tütardirektiiv) ja 2002/3/EÜ (3. tütardirektiiv).

27 Need sätestati 1999. aastal nõukogu 22. aprilli 1999. aasta direktiivis 1999/30/EÜ vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ning lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii piirtasemete kohta välisõhus (EÜT L 163, 29.6.1999, lk 41).

28 Need sätestati 2002. aastal Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 2002. aasta direktiivis 2002/3/EÜ välisõhu osoonisisalduse kohta (EÜT L 67, 9.3.2002, lk 14).

29 Näiteks tegi komisjon ettepaneku, et PM10 aasta piirtase oleks 30 μg/m3, ent välisõhu kvaliteedi direktiivis on see piirtase 40 μg/m3. NO2 ühe tunni piirtaseme kohta tegi komisjon ettepaneku, et seda võib ületada kaheksa korda aastas, kuid välisõhu kvaliteedi direktiivi kohaselt võib seda ületada 18 korda.

30 Direktiivis 92/72/EMÜ sätestati piirnormiks 110 μg/m3, kuid direktiivis 2002/3/EÜ on praeguseks sihtväärtuseks sätestatud 120 μg/m3 kaheksa tunni keskväärtusena, kusjuures seda on lubatud ületada 25 korda.

31 WHO veebisait ja teabeleht.

32 EEA aruanne „Air Quality in Europe – 2017 report“, 2017, lk 9.

33 29. septembri 2005. aasta dokument SEC(2005) 1133 Impact Assessment: annex to the Communication on Thematic Strategy on Air Pollution and the Directive on „Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe“, lk 21.

34 Vt nt Euroopa kopsuarstide assotsiatsiooni panust ELi välisõhu kvaliteedi direktiivide komisjonipoolsesse toimivuskontrolli või organisatsiooni Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soovitust.

35 Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Rootsi. Kreeka ei esitanud kõiki 2016. aasta kohta nõutud andmeid.

36 Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Luksemburg, Ungari, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik. Kreeka ei esitanud kõiki 2016. aasta kohta nõutud andmeid.

37 Bulgaaria.

38 SO2 oli kõigis külastatud linnades vastavuses ELi piirtasemetega; osooni sihtväärtusi oli enamjaolt järgitud.

39 Need väärtused on igal aastal mõõdetud kõrgeimad näitajad. Sofia puhul hõlmavad PM2,5 kohta esitatud andmed ajavahemikku 2010–2016. SO2 ja O3 pole siin näidatud, kuna nende sisaldus õhus vastas kuues külastatud linnas enamasti ELi standarditele.

40 Sh kontrollikoja auditis käsitletud saasteained (PM, NO2, SO2 ja O3).

41 Välisõhu kvaliteedi direktiivi III lisa B jao punkt 1.

42 Teave põhineb 2015. aastal EEA-le esitatud ametlikel andmetel.

43 Vt välisõhu kvaliteedi direktiivi V lisa.

44 Välisõhu kvaliteedi direktiivi artikkel 27.

45 Direktiivid 80/779/EMÜ; 82/884/EMÜ ja 85/203/EMÜ.

46 Analüüsitud õhukvaliteedi kavad olid keskmiselt üle 200 lehekülje pikad.

47 Näiteks Brüsselis sisaldavad õhukvaliteediga seotud meetmeid mitmed dokumendid: Plan Régional Air-Climat-Énergie, COBRACE, Plan Régional de la Mobilité (IRIS2) ja Plan portant sur les dépassements observés pour les concentrations de NO2. Milanos täiendavad Lombardia piirkonna õhukvaliteedi kava piirkondlikud kokkulepped, nagu Po jõeoru kokkulepe.

48 Välisõhu kvaliteedi direktiivi kohaselt tuleb õhukvaliteedi kavad edastada komisjonile „viivitamata, kuid mitte hiljem kui kaks aastat pärast selle aasta lõppu, millal ületamist esimest korda täheldati“ (vt artikkel 23).

49 Kõigi nende linnade vastu on pooleli menetlused seoses PM10 ja NO2 saaste tasemega. Erandiks on Sofia, mille puhul on pooleli ainult PM10 saastet puudutav rikkumismenetlus.

50 Selle artikli kohaselt ja teatavatel tingimustel võivad liikmesriigid taotleda erandit PM10 piirtasemete rakendamise kohustusest kuni 11. juunini 2011 ja võivad taotleda lämmastikdioksiidi piirtasemete järgimise nõude edasilükkamist kuni 1. jaanuarini 2015 (kuni viieks aastaks alates 1. jaanuarist 2010, mis on XI lisas kehtestatud tähtaeg).

51 Sloveenia (C-365/10), Rootsi (C-479/10), Portugal (C-34/11) ja Itaalia (C-68/11).

52 Vt kohtuasi C-488/15 Bulgaaria vastu ja kohtuasi C-336/16 Poola vastu.

53 Rikkumismenetlused algasid märgukirjade saatmisega Bulgaariale (25. jaanuaril 2013) ja Poolale (26. aprillil 2013). Komisjon saatis põhjendatud arvamuse Bulgaariale 11. juulil 2014 ja Poolale 27. veebruaril 2015.

54 Eelkõige tuleb tal algatada kohtuasi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 260 alusel, nagu on selgitatud komisjoni veebisaidil.

55 Maapinnalähedast osooni ei heida õhku konkreetsed allikad, vaid see tekib lähtegaaside ja päikesevalguse keemilisel reageerimisel. Direktiivi kohaselt tuleb osooni sihtväärtused saavutada võimaluse korral teatud ajavahemiku jooksul ning puudub nõue, et liikmesriigid töötaksid välja konkreetsed meetmed või kava osooni lähtegaaside piiramiseks. Seepärast ei ole algatatud osooniga seotud rikkumismenetlusi, ehkki mõned liikmesriigid ületavad endiselt osooni sihtväärtust.

56 Kontrollikoja ülevaatearuanne „Energiat ja kliimamuutusi käsitlevad ELi meetmed“, 2017, lk 65 ja 81.

57 CO2-heitele kehtestatud nõuded (130 g/km aastaks 2015 ja 95 g/km aastaks 2020), mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määruses (EL) nr 333/2014 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 443/2009, et määrata kindlaks meetodid uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme saavutamiseks) (ELT L 103, 5.4.2014, lk 15) iga sõidukitootja sõidukite keskmise tasemena.

58 CO2-heite vähendamiseks on vastu võetud konkreetsed määrused (nt määrus (EÜ) nr 443/2009).

59 Vt Euroopa Parlamendi raportit autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta, mille 3. järelduses on öeldud, et lahknevuste olemasolu on teada juba vähemalt alates aastast 2005.

60 Vt Euroopa Parlamendi, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi uurimisaruanded. Diiselmootoriga sõidukite kasutamisel tegelikult tekkivad heited võivad olla keskmiselt neli või viis korda suuremad kui katsetamisel saadud väärtused (EEA hinnang „Emissions of the main air pollutants in Europe“, 2015).

61 Komisjoni määrused (EL) nr 2016/427, 2016/646, 2017/1151 ja 2017/1154. Tegelike sõidutingimustega heitekatseid kasutatakse alates 2017. aasta septembrist uute automudelite puhul ja alates 2019. aasta septembrist kõigi uute autode puhul. Et anda autotootjatele aega kohaneda, võivad tootjad ületada NOX-heite piirtaset (80 mg/km, mida kohaldatakse alates 2014. aastast) kuni 2019. aastani 2,1 korda, s.t heide võib olla 168 mg/km. 2021. aastal vähendatakse seda koefitsienti 1,5-le, s.t 120 mg/km, ja eesmärk on rakendada aastaks 2023 piirtaset 80 mg/km.

62 EEA teabematerjal „Transport fuel prices and taxes indicators“, 2017.

63 Puhta Transpordi Rahvusvaheline Nõukogu (ICCT), „European Vehicle Market Statistics - Pocketbook 2017/18“, ja Eurostat, „Passenger cars in the EU“.

64 Biomass on orgaaniline aine (puit ja puusüsi), mille põlemisel tekib energia.

65 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16).

66 See suurenes 1,6 miljardilt eurolt aastatel 2007–2013 3,4 miljardi euroni aastatel 2014–2020. Andmeallikas: Euroopa Komisjon.

67 EEA aruandes „Air quality in Europe – 2016 report“ sedastatakse, et kliimapoliitika ei pruugi alati toimida kooskõlas õhukvaliteedi poliitikaga ning et elamute kütmiseks biomassi kasutamisel paisatakse õhku õhusaasteaineid, millel võib olla inimeste tervisele kahjulik mõju (lk 22).

68 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10).

69 Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Leedu, Ungari, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Ühendkuningriik.

70 Vt EEA aruanne „Air Quality in Europe – 2017 report“, 2017, lk 21.

71 EEA aruanne „Air Quality in Europe – 2017 report“, 2017, lk 24.

72 Eelkõige ÜPP põllumajanduse keskkonnameetmete ja muude maaelu arengu fondi investeeringute kaudu, samuti nitraadidirektiiv (nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1)), mis keskendub mõjule, mida lämmastik avaldab veekvaliteedile, mitte õhule.

73 Aastatel 2000–2015 vähenes NH3-heide ELis ainult 7%. Vt EEA aruanne „Air Quality in Europe – 2017 report“, 2017, lk 21 ja 29.

74 Kontrollikoja infodokument„ÜPP tulevik“, 2018, lk 11.

75 EEA aruanne„Air Quality in Europe – 2017 report“, 2017, lk 24–29.

76 Alates 2014. aastast on programm LIFE rahastanud 17 õhukvaliteediga seotud projekti kogusummas 38 miljonit eurot.

77 Nende projektide rahastus oli kokku 41 miljonit eurot (24 miljonit eurot tuli ELilt).

78 Eelkõige selle projekti toetusel koostatud puhta õhu käsiraamatus esitatud suuniseid kasutades. Selle projekti raames on toetatud edukaid kohtuasju, näiteks Tšehhi Vabariigis ja Ühendkuningriigis.

79 Õhukvaliteedi meetmete jaoks on spetsiaalne sekkumisvaldkonna kood (083); programmitöö perioodil 2007–2013 kood 47), kuid kuna igal projektil on oma kood, võidakse palju projekte, mis on seotud ka õhukvaliteediga, liigitada mõne muu koodi alla.

80 Sofias alles kaalutakse ja kavandatakse elumajade kütmisega seotud sekkumisi.

81 Kuni 2013. aastani said ELi struktuurifondid toetada ELi heitkogustega kauplemise süsteemis osalevatest tööstusrajatistest pärit kahjulike õhusaasteainete (NOX, SOX ja tahked osakesed) heite vähendamist. Tšehhi Vabariik kasutas seda võimalust. Praegusel programmitöö perioodil pole see enam võimalik, kui nende projektidega saab vähendada ka CO2-heidet.

82 EEA artikkel „Cleaner air benefits human health and climate change“, 2017.

83 WHO aruanne „Global Report on Urban Health“, 2016, lk 206.

84 Välisõhu kvaliteedi direktiivi artikkel 19 ja XII lisa.

85 Välisõhu kvaliteedi direktiivi artikkel 26.

86 EL kiitis Århusi konventsiooni heaks nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 124, 17.5.2005, lk 1) ja võttis keskkonnainfo kättesaadavust käsitlevad sätted üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26) (ELi liikmesriikidele) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (ELT L 264, 25.9.2006, lk 13).

87 Selgesõnalisemaid kohtusse pöördumise õigusi vt tööstusheidete direktiivi artiklist 25 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/92/EL (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) artiklist 11 (ELT L 26, 28.1.2012, lk 1). Kontrollikoda leidis samuti, et üldsuse õigused keskkonnavaldkonna otsustusprotsessis osalemiseks ei olnud välisõhu kvaliteedi direktiivis nii selged kui teistes direktiivides (vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3) artikkel 31; ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiivi 2006/66/EÜ (mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ) (ELT L 266, 26.9.2006, lk 1) artikkel 19).

88 Neid andmeid käsitletakse kui tehniliselt ajakohastatud andmeid. Need esitatakse automaatselt EEA-le väga lühikeste ajavahemike järel (tavaliselt kord tunnis). Komisjoni 12. detsembri 2011. aasta rakendusotsuse 2011/850/EL (millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2004/107/EÜ ja 2008/50/EÜ jaoks seoses välisõhu kvaliteedi alase vastastikuse teabevahetuse ja aruandlusega) (ELT L 335, 17.12.2011, lk 86) artiklis 5 on sätestatud, et liikmesriigid peavad esitama ajakohaseid andmeid.

89 Rumeenia, Kreeka ja osaliselt ka Itaalia ei esitanud tehniliselt ajakohastatud andmeid. Euroopa õhukvaliteedi portaalis puudusid 27. mail 2018 tahkete osakeste andmed Taani, Iirimaa, Küprose, Läti ja Malta kohta.

90 Analüüsi ajal ei olnud Sofial andmeid ja Milano esitas iga jaama puhul eelmise päeva keskmised väärtused.

91 Nt Pariis (Airparif) ja London (London Air). Näiteks annab veebisait Airparif õhukvaliteedi kohta tsentraliseeritud ja kasutajasõbralikku teavet: sealt leiab reaalajas ruumilised kaardid, prognoosid järgmiseks päevaks, juurdepääsu automaatsetele hoiatustele ja telefonirakendustele. Sellel on välja töötatud rakendus, mille abil saab arvutada isiklikku kokkupuudet ja optimeerida teekonda, et vältida enim saastatud piirkondi. Veebisaidil on ka spetsiaalne tervist käsitlev osa, kus on graafikud ja visuaalsed abivahendid, kirjeldatud on õhusaaste lühi- ja pikaajalist mõju tervisele, antakse teavet ohustatud rahvastiku kohta, statistikat õhusaastega seotud enneaegsete surmajuhtumite kohta, samuti on viidatud WHO suunistele.

92 Eelkõige 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, 18. juuli 2008 aasta määrus (EÜ) nr 692/2008, 10. märtsi 2016aasta määrus (EL) nr 427/2016 ja 5. septembri 2007 aasta direktiiv 2007/46/EÜ. Samuti 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 595/2009 ja 25. mai 2011. aasta määrus (EL) nr 582/2011 raskeveokite kohta.

93 Need kohustused võeti Göteborgi protokolliga, mis on osa piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioonist.

94 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2017/75/EL) tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll (uuesti sõnastatud) (ELT L 212, 17.8.2017, lk 1).

95 Direktiiv (EL) 2015/2193.

96 See on eriti oluline kivisöel töötavate elektrijaamade puhul, kust tuleb 52% SO2, 40% NO2 ja 37% tahkete osakeste tööstuslikust heitest (allikas: AirClim’i, ClientEarth’i ja Euroopa keskkonnabüroo aruanne „Clearing the Air“, 2017, lk 31.)

97 Komisjoni 31. juuli 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/1442, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused suurte põletusseadmete jaoks.

98 Allikas: Euroopa õhukvaliteedi portaal.

 

1 Vt Amec Foster Wheeler: Application of IED Article 15(4) derogations (tööstusheidete direktiivi artikli 15 lõike 4 möönduste kohaldamine) https://circabc.europa.eu/sd/a/9b59019b-df6c-4e6c-a5c2-1fb25cfe049c/IED%20Article%2015(4)%20Report.pdf.

Sündmus Kuupäev
Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus 26.4.2017
Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele auditeeritavale) 23.5.2018
Aruande lõplik vastuvõtmine peale ärakuulamismenetlust 11.7.2018
Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis keeltes 8.8.2018

Auditirühm

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud teemasid. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärgiks maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Kõnealuse tulemusauditi viis läbi loodusvarade säästva kasutamise valdkonnaga tegelev I auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Nikolaos Milionis. Auditit juhtis kontrollikoja liige Janusz Wojciechowski; teda toetasid kabinetiülem Kinga Wisniewska-Danek, kabineti atašee Katarzyna Radecka-Moroz, valdkonnajuht Colm Friel, auditijuht João Coelho, auditijuhi asetäitja Frédéric Soblet, audiitorid Vivi Niemenmaa, Blanka Happach, Jan Kubat, Joachim Otto, Lorenzo Pirelli, Radostina Simeonova ja Anna Zalega, ning assistent Rachel O’Doherty. Keelealast abi osutasid Hannah Critoph, Marek Riha, Mila Todorova ja Mark Smith.

Vasakult paremale: Jan Kubat, Blanka Happach, Joachim Otto, Kinga Wisniewska-Danek, Katarzyna Radecka-Moroz, Janusz Wojciechowski, Frédéric Soblet, Anna Zalega, Vivi Niemenmaa, Colm Friel, João Coelho, Lorenzo Pirelli.

Kontakt

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0582-5 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/42796 QJ-AB-18-019-ET-N
HTML ISBN 978-92-847-0634-1 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/509763 QJ-AB-18-019-ET-Q

© Euroopa Liit, 2018

Euroopa Liidu autoriõiguste alla mittekuuluvate fotode või muu materjali kasutamiseks või reprodutseerimiseks tuleb taotleda luba otse autoriõiguste valdajalt.

VÕTA ÜHENDUST ELiga

Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: https://europa.eu/european-union/contact_et

Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:

ELi KÄSITLEVA TEABE LEIDMINE

Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: https://europa.eu/european-union/index_et

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida EU Bookshopi kaudu: https://publications.europa.eu/et/publications Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).

ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1951. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et/home?) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.