Ειδική έκθεση
αριθ.23 2018

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η προστασία της υγείας μας παραμένει ανεπαρκής

Σχετικά με την έκθεση Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει σοβαρά την υγεία των ευρωπαίων πολιτών. Κάθε χρόνο, περίπου 400 000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα εξαιτίας υπέρμετρων συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως σωματίδια σκόνης, διοξείδιο του αζώτου και όζον. Για περίπου 30 έτη, υπάρχει στην ΕΕ εν ισχύι νομοθεσία για τον καθαρό αέρα, η οποία θεσπίζει όρια στις συγκεντρώσεις των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Παρ΄ όλα αυτά, η κακή ποιότητα του αέρα παραμένει σύνηθες φαινόμενο στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Διαπιστώσαμε ότι οι ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να αναπνέουν αέρα επιβλαβή για την υγεία τους, κυρίως εξαιτίας ανεπαρκειών τόσο της νομοθεσίας όσο και της υλοποίησης της πολιτικής. Οι συστάσεις μας στοχεύουν στην ενίσχυση της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και στην προώθηση επιπλέον αποτελεσματικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων του καλύτερου συντονισμού της πολιτικής και της βελτιωμένης ενημέρωσης του κοινού.

Η παρούσα δημοσίευση είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες, καθώς και στον ακόλουθο μορφότυπο:
PDF
PDF General Report

Σύνοψη

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

I

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Στην ΕΕ, προκαλεί κάθε χρόνο περίπου 400 000 πρόωρους θανάτους, ενώ το εξωτερικό κόστος που συνεπάγεται σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι οι άνθρωποι που ζουν σε αστικές περιοχές. Τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου και το τροποσφαιρικό όζον είναι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που ευθύνονται για τους περισσότερους από τους εν λόγω πρόωρους θανάτους.

II

Η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα του 2008 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της ΕΕ για τον καθαρό αέρα, καθώς θέτει πρότυπα για την ποιότητα του αέρα που καθορίζουν όρια συγκέντρωσης ρύπων στον αέρα που αναπνέουμε. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι πολιτικές της ΕΕ συνέβαλαν μεν στη μείωση των εκπομπών, χωρίς όμως να έχει βελτιωθεί αντιστοίχως η ποιότητα του αέρα, με τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία να παραμένουν σημαντικές.

Τι ελέγξαμε

III

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ελέγχου εξετάσαμε αν οι δράσεις της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι αποτελεσματικές. Για τον σκοπό αυτό, εξετάσαμε αν i) η οδηγία ΠΑΑ σχεδιάστηκε κατάλληλα για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία· ii) τα κράτη μέλη εφάρμοσαν αποτελεσματικά την οδηγία· ii) η Επιτροπή παρακολούθησε και επέβαλε την εφαρμογή της οδηγίας· iv) η ποιότητα του αέρα λήφθηκε κατάλληλα υπόψη σε άλλες πολιτικές της ΕΕ και στηρίχθηκε κατάλληλα με κεφάλαια της ΕΕ· και v) το κοινό ενημερώθηκε κατάλληλα για θέματα σχετικά με την ποιότητα του αέρα.

IV

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η δράση της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση δεν απέδωσε τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Δεν έχουν ακόμη ληφθεί στο επίπεδο της Ένωσης τα κατάλληλα μέτρα που να αντικατοπτρίζουν το σημαντικό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

 1. Τα πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της ΕΕ καθορίστηκαν πριν από δύο σχεδόν δεκαετίες και μερικά εξ αυτών είναι υποδεέστερα των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ και του επιπέδου που υποδεικνύουν τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.
 2. Παρότι η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται, τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της ΕΕ και δεν λαμβάνουν επαρκή αποτελεσματικά μέτρα που να βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα σε ικανοποιητικό βαθμό. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να υποτιμάται, καθώς ενδέχεται να μην παρακολουθείται στους κατάλληλους τόπους. Τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα –βασική απαίτηση της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα– συχνά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
 3. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει περιορισμούς όσον αφορά την παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών μελών. Η επακόλουθη επιβολή της εφαρμογής από την Επιτροπή δεν στάθηκε ικανή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τα όρια για την ποιότητα του αέρα που ορίζει η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Παρά τις προσφυγές που άσκησε η Επιτροπή κατά πολλών κρατών μελών και την έκδοση δικαστικών αποφάσεων υπέρ της, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να παραβιάζουν συχνά τα όρια για την ποιότητα του αέρα.
 4. Πολλές πολιτικές της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα, αλλά, λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού ανθρώπινου και οικονομικού κόστους, εκτιμούμε ότι ορισμένες πολιτικές της ΕΕ δεν απηχούν ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό τη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα. Οι πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη γεωργία είναι από τις πολιτικές της ΕΕ που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα και οι τρόποι με τους οποίους αποφασίζεται να υλοποιηθούν είναι δυνατόν να υπονομεύουν την εξασφάλιση καθαρού αέρα. Παρατηρήσαμε ότι η άμεση χρηματοδότηση της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα μπορεί να παρέχει ουσιαστική στήριξη, αλλά τα χρηματοδοτούμενα έργα δεν ήταν πάντοτε επαρκώς στοχοθετημένα. Εντοπίσαμε επίσης μερικά αξιόλογα έργα –ιδίως έργα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα LIFE.
 5. Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συνιστά φλέγον ζήτημα για τη δημόσια υγεία. Πρόσφατα, το ενδιαφέρον των πολιτών για ζητήματα ποιότητας του αέρα έχει ενταθεί και έχουν προσφύγει σε εθνικά δικαστήρια, τα οποία, σε αρκετά κράτη μέλη, έχουν εκδώσει αποφάσεις που υποστηρίζουν το δικαίωμά τους σε καθαρό αέρα. Παρ΄ όλα αυτά, διαπιστώσαμε ότι η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα προστατεύει με λιγότερο κατηγορηματικό τρόπο από ό,τι άλλες περιβαλλοντικές οδηγίες τα δικαιώματα πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη. Οι πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του αέρα πάσχουν ενίοτε από ασάφειες.

Τι συνιστούμε

V

Στην έκθεσή μας διατυπώνουμε συστάσεις προς την Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Οι συστάσεις μας περιλαμβάνουν αποτελεσματικότερα μέτρα που πρέπει να λάβει η Επιτροπή την επικαιροποίηση της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα την απόδοση προτεραιότητας στην πολιτική για την ποιότητα του αέρα και την ενσωμάτωση αυτής σε άλλες πολιτικές της ΕΕ και, τέλος, τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης του κοινού.

Εισαγωγή

Γιατί έχει σημασία η ατμοσφαιρική ρύπανση

01

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι αποτέλεσμα της εκπομπής στην ατμόσφαιρα αερίων, σωματιδίων σκόνης και καπνού και είναι επιβλαβής για τους ανθρώπους, τις υποδομές και το περιβάλλον. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτηρίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση τον σοβαρότερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία στην Ευρώπη1. Στην ΕΕ, η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περισσότερους από 1 000 πρόωρους θανάτους κατά μέσο όρο κάθε ημέρα, αριθμός ο οποίος είναι υπερδεκαπλάσιος των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων2. Το γράφημα 1 δείχνει ότι η απώλεια ετών υγιούς ζωής σε μερικά κράτη μέλη της ΕΕ είναι παρόμοια με εκείνη χωρών οι οποίες συνδέονται συχνά με κακή ποιότητα του αέρα, όπως η Κίνα και η Ινδία. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι το συνολικό εξωτερικό κόστος που συνεπάγεται η ατμοσφαιρική ρύπανση σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία κυμαίνεται από 330 έως 940 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως3.

Γράφημα 1

Απώλεια ετών υγιούς ζωής από ατμοσφαιρική ρύπανση ανά εκατό κατοίκους

Πηγή: ΠΟΥ, «Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution DALYs attributable to ambient air pollution», 2012.

Οι κάτοικοι των πόλεων πλήττονται περισσότερο

02

Σύμφωνα με τον ΕΟΠ, το 2015 περίπου το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων που ζουν σε αστικές περιοχές εξετέθη σε επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων τα οποία υπερβαίνουν μερικά πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρια της ΕΕ και έως 96 % των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε αστικές περιοχές εξετέθη σε επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων τα οποία ο ΠΟΥ θεωρεί επιβλαβή για την υγεία4. Η ατμοσφαιρική ρύπανση τείνει να πλήττει περισσότερο τους κατοίκους των πόλεων από ό,τι τους κατοίκους αγροτικών περιοχών, και η εξήγηση για αυτό είναι ότι η πυκνότητα του πληθυσμού των πόλεων συντείνει στο να εκλύονται ατμοσφαιρικοί ρύποι σε μεγαλύτερη κλίμακα (παραδείγματος χάριν, από οδικές μεταφορές) και η διασπορά είναι πιο δύσκολη στις πόλεις από ό,τι στην ύπαιθρο.

Ποιοι παράγοντες συντομεύουν την ανθρώπινη ζωή και με ποιον τρόπο;

03

Ο ΠΟΥ προσδιορίζει τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ), το διοξείδιο του αζώτου (NO2), το διοξείδιο του θείου (SO2) και το τροποσφαιρικό όζον (O3) ως τους πιο επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία ατμοσφαιρικούς ρύπους (βλέπε πλαίσιο 1)5. Κατά τον ΕΟΠ, το 2014, τα λεπτά σωματίδια (ΑΣ2,5) προκάλεσαν περίπου 400 000 πρόωρους θανάτους πολιτών της ΕΕ· το NO2 προκάλεσε 75 000 πρόωρους θανάτους και το O3 13 6006. Ο ΕΟΠ προειδοποιεί ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει τους ανθρώπους σε καθημερινή βάση και ότι, παρότι η πλέον προβαλλόμενη επίπτωσή της είναι οι μέγιστες τιμές ρύπανσης, η μακροχρόνια έκθεση σε χαμηλότερες δόσεις συνιστά μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία7.

Πλαίσιο 1

Κύριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι

Τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ) απαρτίζονται από στερεά και υγρά σωματίδια αιωρούμενα στον αέρα. Αυτά περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ουσιών, από θαλάσσιο αλάτι και γύρη έως καρκινογόνες για τον άνθρωπο ουσίες, όπως βενζο(a)πυρένιο και μαύρο άνθρακα. Τα ΑΣ κατατάσσονται σε ΑΣ10 (αδρά σωματίδια) και ΑΣ2,5 (λεπτά σωματίδια)8, ανάλογα με το μέγεθός τους. Στις περιοχές της Ευρώπης στις οποίες για την οικιακή θέρμανση εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ακόμη συχνά στερεά καύσιμα, οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (ιδίως ΑΣ) τείνουν να αυξάνονται όταν οι χειμώνες είναι πιο δριμείς.

Το διοξείδιο του αζώτου (NO2) είναι τοξικό αέριο καφεκόκκινου χρώματος. Είναι ένα από τα οξείδια του αζώτου (NOX).

Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι τοξικό άχρωμο αέριο με έντονη οσμή. Είναι ένα από τα οξείδια του θείου (NOX).

Το τροποσφαιρικό όζον (O3)9 είναι άχρωμο αέριο, το οποίο σχηματίζεται σε στιβάδα της ατμόσφαιρας κοντά στο έδαφος από τη χημική αντίδραση ρύπων (όπως πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) και NOX) παρουσία ηλιακού φωτός.

04

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, καρδιακές νόσοι και εγκεφαλικά επεισόδια προκαλούν το 80 % των πρόωρων θανάτων που οφείλονται σε ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι πνευμονοπάθειες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα, και άλλες ασθένειες έπονται10. Στο γράφημα 2 συνοψίζονται οι κύριες επιπτώσεις στην υγεία των τεσσάρων ατμοσφαιρικών ρύπων που προαναφέρθηκαν.

Γράφημα 2

Κύριες επιπτώσεις στην υγεία των ΑΣ, NO2, SO2 και O3

Πηγές: ΕΟΠ και ΠΟΥ.

05

Στο πλαίσιο 2 εξηγούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στο γράφημα 3 απεικονίζονται τα ποσοστά των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από κάθε πηγή στην ΕΕ.

Πλαίσιο 2

Η ποιότητα του αέρα δεν εξαρτάται μόνο από τις εκπομπές ρύπων

Εξαρτάται επίσης από:

 • την εγγύτητα στην πηγή και το υψόμετρο στο οποίο εκλύονται οι ρύποι·
 • μετεωρολογικές συνθήκες, μεταξύ άλλων από τον άνεμο και τη θερμότητα·
 • τις χημικές μετατροπές (αντιδράσεις στο ηλιακό φως, αλληλεπιδράσεις ρύπων)·
 • τις γεωγραφικές συνθήκες (τοπογραφία).

Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων είναι κυρίως ανθρωπογενείς (π.χ. προέρχονται από μεταφορές, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή εργοστάσια). Μπορούν επίσης να προέρχονται από πυρκαγιές δασών, εκρήξεις ηφαιστείων και αιολική διάβρωση.

Γράφημα 3

Πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων στην ΕΕ11

Πηγή δεδομένων: ΕΟΠ, «Air quality in Europe – 2017 report», 2017, σ. 22.

Η δράση της ΕΕ

06

Η ΕΕ αντιμετωπίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση καθορίζοντας α) οριακές τιμές συγκέντρωσης ρύπων για τον αέρα που αναπνέουν οι άνθρωποι και β) πρότυπα για τις πηγές εκπομπής ρύπων.

07

Το 1980, η οδηγία 80/779/ΕΚ θέσπισε πρώτη όρια για τις συγκεντρώσεις SO2 στην ΕΕ. Ακολούθησαν άλλες οδηγίες, οι οποίες κάλυψαν περισσότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους και επικαιροποίησαν τις οριακές τιμές τους12. Η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία ΠΑΑ)13 του 2008 καθορίζει πρότυπα για την ποιότητα του αέρα (περιλαμβανομένων οριακών τιμών) για τις συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων με τις σημαντικότερες επιπτώσεις για την υγεία (βλέπε σημείο 18). Επικεντρώνεται στη βελτίωση της υγείας των πολιτών μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα που αναπνέουν οι άνθρωποι.

08

Η οδηγία ΠΑΑ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καθορίζουν ζώνες ποιότητας αέρα στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη διενεργούν προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ποιότητας του αέρα σε κάθε ζώνη και καθιερώνουν δίκτυα σταθμών σταθερών μετρήσεων σε περιοχές με ρύπανση. Η οδηγία προβλέπει κριτήρια τόσο για την τοποθεσία όσο και για τον ελάχιστο αριθμό των σημείων δειγματοληψίας (βλέπε σημείο 32)14.

09

Τα κράτη μέλη συλλέγουν δεδομένα από τα δίκτυά τους και τα αναφέρουν στην Επιτροπή και στον ΕΟΠ σε ετήσια βάση (βλέπε πλαίσιο 3). Η Επιτροπή αξιολογεί τα δεδομένα αυτά ως προς τα πρότυπα της ΕΕ15 που προβλέπονται στην οδηγία ΠΑΑ. Όταν οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν τα πρότυπα, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονούν σχέδια για την ποιότητα του αέρα (ΣΠΑ), τα οποία να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια αυτά και κινεί νομικές διαδικασίες όταν εκτιμά ότι τα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με την οδηγία. Η οδηγία επιβάλλει υποχρεώσεις ενημέρωσης του κοινού στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων ορίων συναγερμού και ενημέρωσης.

Πλαίσιο 3

Οι ρόλοι της Επιτροπής και του ΕΟΠ

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να αξιολογεί τη συμμόρφωση και να εποπτεύει την εφαρμογή της οδηγίας.

Ο ΕΟΠ είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος του οποίου είναι να παρέχει ορθές, ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον. Ρόλος του ΕΟΠ είναι να παρέχει έγκαιρες, στοχοθετημένες, χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στο κοινό με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

10

Επιπλέον του καθορισμού ορίων συγκέντρωσης, η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία για τη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων σε αρκετούς τομείς16.

11

Ο ΕΟΠ επισημαίνει ότι, τις τελευταίες δεκαετίες, ευρωπαϊκές οδηγίες (βλέπε παράρτημα I) και κανονισμοί (όπως αυτοί που οδήγησαν στη μετάβαση σε άλλα είδη καυσίμου ή στη μείωση του μη αποδοτικού εξοπλισμού) συνέβαλαν στη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων. Στο διάστημα από το 1990 έως το 2015, οι εκπομπές SOX μειώθηκαν στην ΕΕ κατά 89 % και οι εκπομπές NOX κατά 56 %. Από το 2000, οι εκπομπές ΑΣ2,5 μειώθηκαν κατά 26 %17, όπως φαίνεται στο γράφημα 4.

Γράφημα 4

Τάσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από το 1990 (από το 2000 για ΑΣ2,5)

Πηγή: ΕΟΠ.

12

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ και τον ΕΟΠ, αυτή η μείωση των συνολικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων δεν σημαίνει αυτομάτως παρόμοιες μειώσεις των συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων18. Η σχετική με τη ρύπανση στην πηγή νομοθεσία της ΕΕ δεν επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών στους τόπους στους οποίους οι άνθρωποι υποφέρουν περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση ή παρατηρούνται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις (βλέπε γράφημα 5). Για παράδειγμα, μολονότι οι εκπομπές των κινητήρων των αυτοκινήτων μειώνονται, λόγω των αυστηρότερων προδιαγραφών της ΕΕ για τις εκπομπές, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί παρ’ όλα αυτά να αυξάνεται, εάν αυξάνεται η χρήση του αυτοκινήτου. Επομένως, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε κατοικημένες περιοχές είναι αναγκαία για τη μείωση των συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς η έκθεση των ανθρώπων, ιδίως σε ΑΣ και NO2, παραμένει υψηλή.

Γράφημα 5

Συγκεντρώσεις ΑΣ10 και NO2 το 2015

Πηγή: Δεδομένα και χάρτες ΕΟΠ.

13

Σε συνέχεια προηγούμενων στρατηγικών, τον Δεκέμβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την Ευρώπη. Στόχος του είναι η αντιμετώπιση της μαζικής μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της ΕΕ και η διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία έως το 2020. Το πρόγραμμα χαράσσει επίσης την πορεία για την επίτευξη από την ΕΕ, έως το 2030, του μακροπρόθεσμου στόχου της μείωσης της πρόωρης θνησιμότητας που οφείλεται σε ΑΣ και O3 κατά 52 % σε σχέση με το 2005. Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι παραμένουν σημαντικά κενά συμμόρφωσης για μερικούς ρύπους και δρομολόγησε, το 2017, έλεγχο καταλληλότητας, προκειμένου να εξετάσει τις επιδόσεις της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

14

Στην παρούσα έκθεση εξετάζεται αν οι δράσεις της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι αποτελεσματικές. Εξετάσαμε αν i) η οδηγία ΠΑΑ σχεδιάστηκε κατάλληλα για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία· ii) τα κράτη μέλη εφάρμοσαν αποτελεσματικά την οδηγία· iii) η Επιτροπή παρακολούθησε και επέβαλε την εφαρμογή της οδηγίας· iv) η ποιότητα του αέρα λήφθηκε κατάλληλα υπόψη σε άλλες πολιτικές της ΕΕ και στηρίχθηκε κατάλληλα με κεφάλαια της ΕΕ· και v) το κοινό ενημερώθηκε κατάλληλα για θέματα σχετικά με την ποιότητα του αέρα.

15

Επικεντρωθήκαμε στις διατάξεις της οδηγίας ΠΑΑ που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και στους ατμοσφαιρικούς ρύπους με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στην υγεία: ΑΣ, NO2, SO2 και O3 (βλέπε σημείο 3)19.

16

Επικεντρωθήκαμε σε αστικές περιοχές, καθώς σε αυτές η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει περισσότερο την υγεία (βλέπε σημείο 2). Εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο έξι αστικά κέντρα στην ΕΕ επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και χρησιμοποίησαν χρηματοδότηση από τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και το πρόγραμμα LIFE (βλέπε πλαίσιο 4)20.

Πλαίσιο 4

Επιλογή έξι περιπτωσιολογικών μελετών

Επιλέξαμε τις περιπτώσεις που θα εξετάζαμε με γνώμονα την ευρεία γεωγραφική κατανομή κομβικών σημείων υψηλής ρύπανσης. Εξετάσαμε επίσης τα προοριζόμενα για την ποιότητα του αέρα ποσά χρηματοδότησης που έλαβαν από την ΕΕ τα συγκεκριμένα κράτη μέλη. Στον χάρτη απεικονίζονται οι κύριοι ρύποι και οι πηγές τους στις επιλεγείσες πόλεις όπως προσδιορίστηκαν από τα κράτη μέλη.

Πηγές: Ανάλυση του ΕΕΣ και σχέδια για την ποιότητα του αέρα στις έξι πόλεις που επισκεφθήκαμε.

17

Καλύψαμε την περίοδο από την έκδοση της οδηγίας ΠΑΑ το 2008 έως τον Μάρτιο του 2018. Εξετάσαμε τον σχεδιασμό της πολιτικής και την παρακολούθηση από την Επιτροπή της εφαρμογής της οδηγίας ΠΑΑ εξετάζοντας έγγραφα, υποβάλλοντας ερωτήσεις σε υπαλλήλους και ελέγχοντας βάσεις δεδομένων στην Επιτροπή και στον ΕΟΠ. Προκειμένου να εξετάσουμε την εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη και τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα για την ποιότητα του αέρα, διενεργήσαμε επιτόπιες επισκέψεις, εξετάσαμε την τεκμηρίωση των έργων και υποβάλαμε ερωτήσεις σε τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς (εθνικές αρχές και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιούχους έργων και άλλους ενδιαφερομένους από την κοινωνία των πολιτών) στις έξι επιλεγείσες πόλεις και στις πρωτεύουσες των αντίστοιχων κρατών μελών. Στην Πολωνία, διεξαγάγαμε τις ελεγκτικές μας εργασίες σε συνεργασία με το ανώτατο όργανο ελέγχου (NIK)21. Λάβαμε υπόψη τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της οδηγίας ΠΑΑ. Συμμετείχαμε επίσης σε διεθνή συνεργατικό έλεγχο σχετικά με την ποιότητα του αέρα τον οποίο διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (EUROSAI).

Παρατηρήσεις

Τα πρότυπα της οδηγίας είναι υποδεέστερα αυτών που υποδεικνύουν τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία

18

Τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία της υγείας, τα οποία καθορίζονται στην οδηγία ΠΑΑ, καλύπτουν τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία22. Θέτουν όρια στον αριθμό των φορών κατά τις οποίες οι συγκεντρώσεις μπορούν να υπερβαίνουν βραχυπρόθεσμες (ημερήσιες και ωριαίες) τιμές· απαιτούν επίσης να είναι οι ετήσιοι μέσοι όροι κατώτεροι προκαθορισμένων τιμών. Κατά την οδηγία ΠΑΑ, πρέπει να τεθούν «(…) κατάλληλο[ι] στόχο[ι] για τον ατμοσφαιρικό αέρα που να λαμβάνουν υπόψη τα αντίστοιχα πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα προγράμματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας»23.

19

Ωστόσο, τα όρια ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της ΕΕ είναι πολύ υποδεέστερα των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ για τα ΑΣ2,5 και το SO2 και υποδεέστερα για τα ΑΣ10 (ετήσιος μέσος όρος) και το όζον. Για τα ΑΣ10 (ημερήσια τιμή) και το NO2, τα πρότυπα της ΕΕ εναρμονίζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ και σε, μερικές περιπτώσεις, επιτρέπουν την υπέρβαση των ορίων. Στον πίνακα 1 παρατίθεται σύγκριση των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα και των προτύπων της ΕΕ και στο πλαίσιο 5 εξηγείται η διαφορά μεταξύ κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.

Πίνακας 1

Πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα και κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ

Ρύπος Περίοδος Κατευθυντήριες γραμμές ΠΟΥ μg/m3 Οριακές τιμές οδηγίας ΠΑΑ της ΕΕ μg/m3 Αριθ. φορών ετησίως επιτρεπόμενης υπέρβασης των προτύπων της ΕΕ
NO2 1 έτος 40 40 -
1 ώρα 200 200 18
O3 8 ώρες 100 120 25
ΑΣ10 1 έτος 20 40 -
24 ώρες 50(α) 50 35
ΑΣ2,5 1 έτος 10 25 -
24 ώρες 25 - -
SO2 24 ώρες 20 125 3
1 ώρα - 350 24
10 λεπτά 500 - -

(α) Ο ΠΟΥ συνιστά να χρησιμοποιείται η εν λόγω κατευθυντήρια τιμή ως το 99ο εκατοστημόριο (3 υπερβάσεις).

Πηγές: Κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα (2005) και οδηγία 2008/50/ΕΚ (οδηγία ΠΑΑ).

Πλαίσιο 5

Κατευθυντήριες γραμμές έναντι πρότυπων τιμών

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του αέρα βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Τα πρότυπα –τα οποία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις νομικά δεσμευτικά– πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα τεχνικής εφαρμογής καθώς και το κόστος και τα οφέλη της συμμόρφωσης24. Στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ αναφέρεται ότι το κόστος συμμόρφωσης μπορεί να μειωθεί εάν επιτρέπεται η υπέρβαση των ορίων σε ορισμένες περιπτώσεις25.

20

Η οδηγία ΠΑΑ ήταν η πρώτη οδηγία που έθεσε οριακές τιμές για τις εκπομπές ΑΣ2,5, αλλά όχι η πρώτη που ρύθμισε τις συγκεντρώσεις ΑΣ10, NO2, SO2 και O3. Δεν τροποποίησε τις τιμές που καθορίζονταν στις οδηγίες τις οποίες επικαιροποίησε26, πράγμα που σημαίνει ότι οι οριακές τιμές για τα ΑΣ10, το NO2 και το SO2 παραμένουν αμετάβλητες εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες27 και η τιμή-στόχος για το O3 για περισσότερα από 15 έτη28.

21

Οι νομοθέτες της ΕΕ αποδυνάμωσαν την πρόταση της Επιτροπής του 1997 καθορίζοντας υψηλότερες οριακές τιμές ή αριθμό φορών επιτρεπόμενης υπέρβασής τους29. Η τιμή-στόχος για το O3 στην οδηγία ΠΑΑ είναι λιγότερο αυστηρή από ό,τι ήταν στο παρελθόν30.

22

Κατά τον ΠΟΥ, τα ΑΣ2,5 είναι ο πλέον επιβλαβής ατμοσφαιρικός ρύπος31. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμη τιμή για τα ΑΣ2,5, όχι όμως και η οδηγία ΠΑΑ. Αυτό σημαίνει ότι το πρότυπο της ΕΕ στηρίζεται μόνο σε ετήσιο μέσο όρο και ότι οι υψηλές και επιβλαβείς εκπομπές ΑΣ2,5 από την οικιακή θέρμανση κατά τη διάρκεια του χειμώνα αντισταθμίζονται από τα χαμηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια του θέρους (βλέπε πλαίσιο 1). Η ετήσια οριακή τιμή που καθορίζεται στην οδηγία ΠΑΑ (25μg/m3) είναι υπερδιπλάσια της τιμής των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ (10μg/m3). Η οδηγία ΠΑΑ πρόβλεψε δυνατότητα επικαιροποίησης της οριακής τιμής σε 20μg/m3, αλλά η Επιτροπή δεν έκανε κάποια προσαρμογή όταν εξέτασε το ζήτημα το 2013.

23

Η ημερήσια οριακή τιμή της ΕΕ για το SO2 είναι υπερεξαπλάσια της τιμής των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ. Παρότι όλα σχεδόν τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με το ετήσιο όριο της ΕΕ (βλέπε γράφημα 6), ο ΕΟΠ επισημαίνει ότι, το 2015, 20 % του αστικού πληθυσμού της ΕΕ παρέμενε εκτεθειμένο σε συγκεντρώσεις που υπερέβαιναν την τιμή των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ32. Η γενική συμμόρφωση με τις μη απαιτητικές οριακές τιμές για το SO2 οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία ΠΑΑ σημαίνει ότι η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα επιβολής μόνο κατά ενός κράτους μέλους (Βουλγαρία, βλέπε παράρτημα III).

Γράφημα 6

Συμμόρφωση με την ημερήσια οριακή τιμή του SO2 το 2016

Πηγή: Απεικονιστής δεδομένων της ευρωπαϊκής πύλης για την ποιότητα του αέρα.

24

Ο καθορισμός ελάχιστα απαιτητικών προτύπων έχει σοβαρές συνέπειες όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και τις δράσεις επιβολής, ιδίως για το SO2 και τα ΑΣ2,5 (βλέπε σημεία 22 και 23). Παραδείγματος χάριν, τόποι με συγκεντρώσεις SO2 σημαντικά υψηλότερες από τις τιμές των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ εξακολουθούν να συμμορφώνονται με την οδηγία ΠΑΑ και, ως εκ τούτου, υποχρεούνται να εγκαθιστούν λιγότερους σταθμούς μετρήσεων, να αναφέρουν δεδομένα από λιγότερους τόπους και συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη στα ΣΠΑ την ανάγκη αντιμετώπισης των συγκεντρώσεων SO2.

25

Η Επιτροπή εκτίμησε ότι το άμεσο κόστος συμμόρφωσης με την πρότασή της για την οδηγία ΠΑΑ κυμαινόταν από 5 έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι τα αποτιμώμενα σε χρήμα οφέλη για την υγεία κυμαίνονταν από 37 έως 119 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2020. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη της πολιτικής για την ποιότητα του αέρα υπερέβαιναν σε μεγάλο βαθμό το κόστος εφαρμογής33.

26

Το 2013, ο ΠΟΥ εξέτασε τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την υγεία («Review of evidence on health aspects of air pollution»). Συνέστησε στην Επιτροπή να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων για την υγεία και οι συνέπειες για την ποιότητα του αέρα επανεξετάζονται τακτικά. Ο ΠΟΥ διαπίστωσε ότι τα επιστημονικά στοιχεία συνηγορούν υπέρ αυστηρότερων οριακών τιμών στην ΕΕ για τα ΑΣ10 και τα ΑΣ2,5 και υπέρ της ρύθμισης των βραχυπρόθεσμων μέσων όρων (π.χ. 24 ώρες) για τα ΑΣ2,5. Σκοπός της εξέτασης αυτής ήταν να υποστηρίξει την επανεξέταση στην οποία προέβη η Επιτροπή το 2013, των πολιτικών της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, αλλά δεν οδήγησε σε καμία αλλαγή στις αρχικές οριακές τιμές της οδηγίας ΠΑΑ.

27

Πιο πρόσφατα, αρκετές επαγγελματικές ιατρικές οργανώσεις ζήτησαν από την ΕΕ να λάβει υπόψη τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ αυστηρότερων προτύπων και νέου βραχυπρόθεσμου προτύπου για τα ΑΣ2,534.

Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικά την οδηγία ΠΑΑ

28

Το 2016, 13 κράτη μέλη παραβίασαν τις οριακές τιμές ΑΣ35, 19 τις οριακές τιμές NO236 και ένα τις οριακές τιμές SO237. Και τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Μάλτας παραβίασαν μία ή περισσότερες από τις οριακές αυτές τιμές (βλέπε γράφημα 7).

Γράφημα 7

Συμμόρφωση των κρατών μελών με τις οριακές τιμές το 2016

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

29

Στο γράφημα 8 συγκρίνονται οι συγκεντρώσεις ΑΣ και NO2 σε καθεμία από τις πόλεις που επισκεφθήκαμε με τις οριακές τιμές της ΕΕ38. Συνολικά, οι μετρούμενες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων μειώθηκαν –κυρίως για τα ΑΣ10– αλλά εξακολουθούν να υπερβαίνουν τουλάχιστον μία από τις οριακές τιμές που προβλέπονται στην οδηγία ΠΑΑ σε όλες τις πόλεις. Ειδικότερα, δεν υπήρξε σχεδόν καμία πρόοδος στην Κρακοβία (ΑΣ) και στη Σόφια (ΑΣ2,5) από το 2009. Στις Βρυξέλλες και στο Μιλάνο, οι συγκεντρώσεις NO2 μεταβλήθηκαν ελάχιστα στο διάστημα από το 2012 έως το 2016 (βλέπε παράρτημα II). Ωστόσο, μέρος των βελτιώσεων των μετρήσεων ενδέχεται να μην οφείλεται στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, όπως εξηγείται στα σημεία 32 και 33.

Γράφημα 8

Μέγιστες συγκεντρώσεις ΑΣ και NO2 (2009 έως 2016)39

Πηγή: Απεικονιστής δεδομένων της ευρωπαϊκής πύλης για την ποιότητα του αέρα.

και οι σχετικές με τη μέτρηση της ποιότητας διατάξεις παρέχουν περιθώρια ευελιξίας που δυσχεραίνουν την επαλήθευση

30

Η εξασφάλιση ορθών μετρήσεων των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι σημαντική, επειδή αυτές αποτελούν τον γνώμονα για τη λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη για τη μείωση της ρύπανσης. Επιπλέον, η ύπαρξη ακριβών και συγκρίσιμων δεδομένων για τη ρύπανση είναι σημαντική για την εξέταση δράσεων επιβολής εκ μέρους της Επιτροπής (βλέπε σημείο 49).

31

Για τους σκοπούς της οδηγίας ΠΑΑ, τα κράτη μέλη μετρούν την ποιότητα του αέρα μέσω δικτύου σταθμών παρακολούθησης που περιέχουν συσκευές (σημεία δειγματοληψίας) οι οποίες αναλύουν και μετρούν τα επίπεδα περισσότερων ατμοσφαιρικών ρύπων40. Πολλά κράτη μέλη δημοσιεύουν τα επίπεδα ποιότητας του αέρα σε δικτυακούς τόπους για την ενημέρωση του κοινού. Τα κράτη μέλη οφείλουν να αποστέλλουν επικυρωμένα στοιχεία στην Επιτροπή άπαξ ετησίως. Ακολούθως, η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση με την οδηγία. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εκπονούν σχέδια για την ποιότητα του αέρα όταν τα επικυρωμένα στοιχεία δείχνουν ότι η ρύπανση υπερέβη τα όρια της οδηγίας ΠΑΑ.

Σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και σημεία δειγματοληψίας (γαλάζιες συσκευές στο δεξί μέρος της φωτογραφίας)

Πηγή: ΕΕΣ.

32

Η οδηγία ΠΑΑ καθορίζει κριτήρια για τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας και για την τοποθεσία τους. Ωστόσο, οι σχετικές με την τοποθεσία διατάξεις περιλαμβάνουν πολλά κριτήρια, παρέχοντας έτσι περιθώρια ευελιξίας που μπορεί να δυσχεράνουν τη διαδικασία της επαλήθευσης. Απαιτείται από τα κράτη μέλη να εγκαθιστούν σημεία δειγματοληψίας τόσο εκεί «όπου απαντούν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις» (με σταθμούς για τοποθεσίες με κυκλοφορία ή σταθμούς για βιομηχανικές τοποθεσίες) όσο και σε άλλες περιοχές οι οποίες είναι «αντιπροσωπευτικές της έκθεσης του γενικού πληθυσμού»41 (με σταθμούς για μη εκτεθειμένες τοποθεσίες). Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν μετρούν κατ’ ανάγκη την ποιότητα του αέρα κοντά σε μεγάλες βιομηχανίες ή σε κεντρικές οδούς αστικής κυκλοφορίας. Η συμμόρφωση με την οδηγία μπορεί να είναι ευκολότερη όταν οι σταθμοί σε τοποθεσίες με κυκλοφορία ή σε βιομηχανικές τοποθεσίες είναι λίγοι στον αριθμό. Στο πλαίσιο 6 φαίνεται πώς οι πρακτικές διαφέρουν στις έξι πόλεις τις οποίες επισκεφθήκαμε42.

Πλαίσιο 6

Διαφορετικές πρακτικές κατά την εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης

Οι Βρυξέλλες έχουν μόνο δύο σταθμούς σε τοποθεσίες με κυκλοφορία, ενώ η Στουτγάρδη είχε οκτώ και το Μιλάνο 11 (μόνο έξι εντός των ορίων της πόλης, εκ των οποίων δύο εντός της ζώνης χαμηλών εκπομπών).

Η ζώνη ποιότητας του αέρα της Οστράβα περιλαμβάνει σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά μόνο ένας από τους 16 σταθμούς παρακολούθησης είναι σταθμός σε «βιομηχανική» τοποθεσία. Παρόμοια είναι η κατάσταση στην Κρακοβία, όπου μόνο ένας από τους έξι σταθμούς παρακολούθησης της πόλης είναι σε «βιομηχανική» τοποθεσία. Η Σόφια δεν διαθέτει σταθμούς παρακολούθησης σε «βιομηχανική» τοποθεσία, παρότι υπάρχουν εκεί μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

33

Ο ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας εξαρτάται από τον πληθυσμό που μένει σε κάθε ζώνη ποιότητας του αέρα. Όλες οι πόλεις που επισκεφθήκαμε είχαν περισσότερα σημεία παρακολούθησης από τα απαιτούμενα από την οδηγία. Οι επιπλέον αυτές μετρήσεις δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται στα επίσημα στοιχεία που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, ακόμη και όταν προσδιορίζουν υψηλά επίπεδα ρύπανσης (βλέπε πλαίσιο 7). Η οδηγία ΠΑΑ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διατηρούν τα σημεία δειγματοληψίας στα οποία υπήρξε υπέρβαση των ΑΣ10, αλλά η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για άλλους ρύπους (ιδίως, NO2 και ΑΣ2,5)43.

Πλαίσιο 7

Υψηλά επίπεδα ρύπανσης μη περιλαμβανόμενα στα επίσημα στοιχεία

Στην Οστράβα, ο σταθμός Radvanice ZÚ δεν υποβάλλει επικυρωμένα στοιχεία στην Επιτροπή, παρότι το 2015 κατέγραψε υπέρβαση της ημερήσιας οριακής τιμής ΑΣ 98 φορές.

Στις Βρυξέλλες, ο σταθμός Arts-Loi κατέγραψε το 2008 πολύ υψηλό ετήσιο μέσο όρο NO2 (101 µg/m3). Το 2009, ο σταθμός έκλεισε λόγω έργων, αλλά, όταν τα έργα αποπερατώθηκαν (το 2016), ο σταθμός συνέχισε να μην υποβάλλει επίσημα στοιχεία στην Επιτροπή.

Στη Σόφια, κατασκευαστικές εργασίες οδήγησαν στη μετεγκατάσταση του σταθμού Orlov Most το 2014. Ο σταθμός αυτός είχε προηγουμένως καταγράψει τον υψηλότερο αριθμό ημερών υπέρβασης του ορίου συγκέντρωσης ΑΣ10. Μετά τη μετεγκατάστασή του, η συχνότητα μέτρησης τέτοιων συμβάντων στη Σόφια μειώθηκε έντονα (βλέπε παράρτημα II).

Πηγή: Ανάλυση του ΕΕΣ.

34

Η οδηγία ΠΑΑ δεν επιβάλλει καμία συγκεκριμένη παρακολούθηση σε προβληματικές συνοριακές περιοχές. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της διασυνοριακής ρύπανσης απαιτεί συντονισμένη δράση. Για παράδειγμα, εάν επιβληθούν οι νόμοι για την ποιότητα των καυσίμων στην Οστράβα, θα μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα μόνο εάν λάβουν μέτρα και οι γειτονικές περιοχές στην Πολωνία. Διαφορετικά, οι κάτοικοι θα συνεχίσουν να μπορούν να χρησιμοποιούν φθηνά, χαμηλής ποιότητας καύσιμα τα οποία αγοράζουν στην άλλη πλευρά των συνόρων. Δυνάμει του άρθρου 25 της οδηγίας, τα κράτη μέλη καλούν την Επιτροπή να συνδράμει σε οποιαδήποτε συνεργασία αναπτύσσουν για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε και επηρεάζονται περισσότερο από τη διασυνοριακή ρύπανση έκριναν ότι οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας δεν είναι χρήσιμες και δεν ανέλαβαν καμία συντονισμένη δράση στα ΣΠΑ τους. Δεν ζήτησαν ούτε την παρέμβαση της Επιτροπής.

35

Το 2017 τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε υπέβαλαν ως επί το πλείστον εμπρόθεσμα τα στοιχεία τους. Η έγκαιρη υποβολή στοιχείων για την ποιότητα του αέρα είναι σημαντική, τόσο για τα κράτη μέλη, ώστε να λάβουν κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όσο και για την Επιτροπή, ώστε να ενεργήσει ταχύτερα για την κίνηση διαδικασιών επιβολής κατά του κράτους μέλους. Η οδηγία ΠΑΑ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν ετήσια επικυρωμένα στοιχεία έως την 30ή Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους44. Ωστόσο, προηγούμενες οδηγίες απαιτούσαν από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν στοιχεία στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από την περίοδο μέτρησης45. Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων (όπως η ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων) καθιστούν εφικτή την υποβολή στοιχείων νωρίτερα.

ενώ τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα δεν έχουν σχεδιαστεί ως αποτελεσματικά εργαλεία παρακολούθησης

36

Οι παραβάσεις της οδηγίας συνεπάγονται την ανάγκη τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα (ΣΠΑ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος (βλέπε σημείο 9). Οι πραγματικές βελτιώσεις της ποιότητας του αέρα εξαρτώνται από την εφαρμογή από τα κράτη μέλη ταχειών και αποτελεσματικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών, χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχέδια για την ποιότητα του αέρα.

Η στόχευση των μέτρων των ΣΠΑ είναι συχνά ακατάλληλη
37

Η οδηγία ΠΑΑ προβλέπει ότι τα ΣΠΑ πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε οι περίοδοι κατά τις οποίες η ατμοσφαιρική ρύπανση υπερβαίνει τα όρια να διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο βραχείες. Εξετάσαμε τα ΣΠΑ των πόλεων που επισκεφθήκαμε.

38

Από την ανάλυση των ΣΠΑ προέκυψαν τρεις κύριοι λόγοι οι οποίοι υπονομεύουν την αποτελεσματικότητά τους. Συγκεκριμένα, τα μέτρα που προβλέπονται στα ΣΠΑ:

 • δεν ήταν στοχοθετημένα και δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν αρκετά σύντομα στις περιοχές στις οποίες μετρήθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις·
 • δεν μπορούσαν να αποδώσουν σημαντικά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα, επειδή υπερέβαιναν το πεδίο εξουσιών των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή τους ή επειδή σχεδιάστηκαν με μακροπρόθεσμη προοπτική·
 • δεν υποστηρίζονταν από εκτιμήσεις κόστους ή δεν χρηματοδοτούνταν.
39

Στο πλαίσιο 8 αναφέρονται παραδείγματα αδυναμιών στα ΣΠΑ οι οποίες υπονομεύουν τον στόχο της μείωσης των συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πλαίσιο 8

Παραδείγματα υπονόμευσης των αποτελεσμάτων των ΣΠΑ

Τα ντιζελοκίνητα οχήματα είναι σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδίως NO2 (βλέπε σημείο 57). Ωστόσο, στα έξι ΣΠΑ που αναλύσαμε απουσίαζαν σε μεγάλο βαθμό τα μέτρα για τη μείωση της χρήσης ιδιωτικών μέσων μεταφοράς κοντά στα σημεία στα οποία μετρώνται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις.

Στην Ιταλία (Μιλάνο), η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων για την παρακολούθηση της πρόσβασης στις ζώνες χαμηλών εκπομπών απαιτεί την προηγούμενη έκδοση εθνικής νομοθεσίας. Στο Βέλγιο (Βρυξέλλες), το ΣΠΑ προτείνει τον περιορισμό των οχημάτων (προ Euro 5) στις ΖΧΕ από το 2025. Επιπλέον, ο προβλεπόμενος αντίκτυπος των περιορισμών κυκλοφορίας που περιλαμβάνονται στα ΣΠΑ των κρατών μελών για τη μείωση των συγκεντρώσεων NO2 είναι αναξιόπιστος, καθώς δεν βασίζεται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Η αντικατάσταση αναποτελεσματικών συσκευών θέρμανσης, τις οποίες χρησιμοποιούν συχνά οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους πολίτες και μερικές αρχές κρατών μελών. Στην Πολωνία (Małopolska), η απόφαση για την καταπολέμηση της αιθαλομίχλης περιορίζει τη χρήση στερεών καυσίμων. Το κόστος της αντικατάστασης των πηγών οικιακής θέρμανσης μπορεί να υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν εξασφαλίστηκε εθνική χρηματοδότηση.

40

Παρότι οι κύριες πηγές ρύπανσης προσδιορίζονταν στα ΣΠΑ, αυτά δεν περιείχαν πάντοτε ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εκπομπών τους. Για παράδειγμα, το πιο πρόσφατο ΣΠΑ της Κρακοβίας περιλαμβάνει μόνο περιορισμένα μέτρα για τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών –σημαντική πηγή ρύπανσης λόγω NO2–, ενώ το ΣΠΑ της Σόφιας δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο για τη μείωση των εκπομπών των νοικοκυριών – σημαντική πηγή ρύπανσης λόγω ΑΣ (βλέπε πλαίσιο 4).

41

Στα ΣΠΑ προτείνονται συχνά μέτρα τα οποία δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μείωση των συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως μέτρα διοικητικής απλούστευσης, αξιολογήσεις ή έρευνες. Διαπιστώσαμε επίσης ότι τα ΣΠΑ δεν είχαν αξιολογήσει την οικονομική αποδοτικότητα των μέτρων.

42

Η επίτευξη των στόχων ποιότητας του αέρα απαιτεί ενίοτε τη λήψη δύσκολων πολιτικών αποφάσεων. Για παράδειγμα, η χρήση προσωπικών οχημάτων είναι σημαντική πηγή αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις Βρυξέλλες, στη Στουτγάρδη και στο Μιλάνο, και το αποτελεσματικότερο μέτρο θα ήταν ο περιορισμός της χρήσης τους.

Σταθμός παρατήρησης Am Neckartor στη Στουτγάρδη

Πηγή: ΕΕΣ.

Τα ΣΠΑ δίνουν έμφαση στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα των πληροφοριών
43

Και οι έξι πόλεις τις οποίες επισκεφθήκαμε εκπονούν ΣΠΑ εδώ και καιρό. Συνήθως τα σχέδια καλύπτουν περιόδους διάρκειας 4-5 ετών. Η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των ΣΠΑ τους ή να επικαιροποιούν τα ΣΠΑ όταν θεσπίζονται νέα μέτρα ή όταν η πρόοδος είναι προδήλως ανεπαρκής. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα ΣΠΑ τους μόνο στη λήξη της διάρκειας του σχεδίου, εάν η ποιότητα του αέρα εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στα πρότυπα.

44

Λόγω των ευρέως εξαπλωμένων υψηλών επιπέδων ρύπανσης, τα κράτη μέλη εκπονούν υψηλό αριθμό ΣΠΑ. Τα ΣΠΑ που εξετάσαμε ήταν μακροσκελή46 και συχνά δεν περιελάμβαναν όλα τα σχετικά προγραμματισμένα ή ληφθέντα μέτρα για την ποιότητα του αέρα47. Επίσης, τα κράτη μέλη υποβάλλουν περισσότερα έγγραφα τα οποία περιέχουν πρόσθετα μέτρα, όταν τους το ζητήσει η Επιτροπή.

45

Η εκπόνηση ΣΠΑ είναι μακρά διαδικασία. Τα ΣΠΑ που αποστέλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή αφορούν συνήθως παράβαση του ορίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης που έλαβε χώρα πριν από περισσότερα από δύο χρόνια48, αλλά δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με μεταγενέστερη πρόοδο.

46

Ο συνδυασμός των ως άνω παραγόντων καθιστά δυσχερή την παρακολούθηση από την Επιτροπή των δράσεων των κρατών μελών. Επιβραδύνθηκε έτσι και η παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας.

47

Τα παραμένοντα, αν και μειούμενα, υψηλά επίπεδα ρύπανσης (βλέπε γράφημα 4) καταδεικνύουν ότι η εκπόνηση ΣΠΑ δεν επαρκεί για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με την οδηγία ΠΑΑ και τη μείωση της ρύπανσης το συντομότερο δυνατόν. Αυτό επιβεβαίωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σε πρόσφατες αποφάσεις του (βλέπε σημείο 52).

Η Επιτροπή έρχεται αντιμέτωπη με περιορισμούς κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης, και η διαδικασία επιβολής είναι βραδεία

48

Δυνάμει της οδηγίας ΠΑΑ, η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί και να επιβάλλει την από μέρους των κρατών μελών εφαρμογή της οδηγίας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των ΣΠΑ τους ούτε να τα επικαιροποιούν όταν θεσπίζουν νέα μέτρα ή όταν η πρόοδος είναι ανεπαρκής (βλέπε σημείο 43). Μερικές φορές η συμμόρφωση με ορισμένες διατάξεις της οδηγίας είναι εκ της φύσεως τους δύσκολο να επαληθευτεί (όπως η διασφάλιση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τα καθήκοντα ενημέρωσης του κοινού ή ο έλεγχος της τοποθεσίας άνω των τεσσάρων χιλιάδων σταθμών παρακολούθησης).

49

Παρότι η υπέρβαση των ορίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι συχνή, η Επιτροπή εντοπίζει τις πιο σοβαρές παραβάσεις της συμμόρφωσης και ξεκινά διάλογο με τα κράτη μέλη, έως ότου αποφασίσει να περατώσει τη διαδικασία ή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κράτος μέλος δεν θέσπισε επαρκώς φιλόδοξα και πειστικά μέτρα. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του κράτους μέλους.

50

Τον Ιανουάριο του 2018, η Επιτροπή διαχειριζόταν 16 εκκρεμείς διαδικασίες επί παραβάσει λόγω ρύπανσης από ΑΣ, 13 λόγω NO2, μία λόγω SO2 και δύο άλλες διαδικασίες επί παραβάσει σχετικά με την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (βλέπε παράρτημα III).

51

Αναλύσαμε τις εκκρεμείς διαδικασίες επί παραβάσει στις οποίες εμπλέκονται οι έξι πόλεις που επισκεφθήκαμε49. Και τα έξι κράτη μέλη αιτήθηκαν την αναβολή της τήρησης των προθεσμιών βάσει του άρθρου 2250. Συνακολούθως, η διαδικασία επί παραβάσει μπορούσε να κινηθεί, αφότου η Επιτροπή αποφάσιζε σχετικά με τις εν λόγω αιτήσεις αναβολής.

52

Σε τέσσερις περιπτώσεις51 η Επιτροπή κατάφερε να εξασφαλίσει αποφάσεις κατά κρατών μελών λόγω υπέρβασης των ορίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίες δεν απαιτούσαν ωστόσο από το κράτος μέλος να λάβει διορθωτικά μέτρα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επαναπροσδιόρισε την προσέγγισή της και κέρδισε πρόσφατα υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της Βουλγαρίας (στις 5 Απριλίου 2017) και κατά της Πολωνίας (στις 22 Φεβρουαρίου 2018)52. Στις αποφάσεις του, το ΔΕΕ επιβεβαίωσε ότι η απλή θέσπιση ΣΠΑ για τη συμμόρφωση με την οδηγία δεν επαρκεί, και αποφάνθηκε ότι η Βουλγαρία και η Πολωνία παρέβησαν τις υποχρεώσεις τους να διατηρήσουν όσο το δυνατόν συντομότερη την περίοδο υπέρβασης των ορίων. Το γράφημα 9 δείχνει ότι πέρασαν έξι έως οκτώ έτη έως ότου η Επιτροπή να παραπέμψει στο ΔΕΕ τις σχετικές με παράβαση των ορίων ΑΣ10 υποθέσεις53. Για την επιβολή χρηματικών ποινών, η Επιτροπή πρέπει να προσφύγει εκ νέου στο ΔΕΕ και να ζητήσει την έκδοση νέας απόφασης54. Οι παραβάσεις των ορίων NO2 ξεκίνησαν πολύ αργότερα και δεν έχει παραπεμφθεί ακόμη καμία υπόθεση στο ΔΕΕ. Δεν υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με το όζον55.

Γράφημα 9

Διάρκεια των διαδικασιών που σχετίζονται με ΑΣ10 (σε έτη)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

53

Τα κράτη μέλη έχουν περισσότερα από δύο έτη για να υποβάλουν τα ΣΠΑ τους, όταν διαπιστώσουν παραβάσεις των ορίων της ποιότητας του αέρα. Καθώς οι επακόλουθοι διάλογοι στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής διήρκεσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερα από 5 έτη, είναι πολύ πιθανό τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν τα ΣΠΑ τους κατά το διάστημα αυτό. Αυτό υποχρεώνει την Επιτροπή να εξετάσει το επικαιροποιημένο ΣΠΑ. Ως εκ τούτου, έχουν περάσει τουλάχιστον 7 χρόνια από τη στιγμή της αρχικής παράβασης έως την παραπομπή της υπόθεσης από την Επιτροπή στο ΔΕΕ.

54

Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι η μακρά διαδικασία επιβολής δεν έχει διασφαλίσει ακόμη τη συμμόρφωση με την οδηγία.

Ορισμένες πολιτικές της ΕΕ δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τη σημασία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

55

Πολλές πολιτικές της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και, επομένως, στην ποιότητα του αέρα, ιδίως οι πολιτικές στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, των μεταφορών και της κινητικότητας, της βιομηχανίας και της γεωργίας.

56

Οι στόχοι της ΕΕ για το 2030, εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια, περί μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40 %, παραγωγής τουλάχιστον 27 % της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά τουλάχιστον 27 %, μπορούν όλοι να στηρίξουν τη μείωση των εκπομπών. Σε πανοραμική επισκόπηση του 2017 αναφέραμε ότι μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δράση της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή είναι η μετάβαση της ΕΕ σε πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι η μετάβαση αυτή μπορεί να είναι επωφελής για την ποιότητα του αέρα56.

57

Τα ντιζελοκίνητα οχήματα ήταν καθοριστικό στοιχείο για τη συμμόρφωση των κατασκευαστών αυτοκινήτων στην ΕΕ με τις υποχρεώσεις τους περί μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)57, καθώς παράγουν χαμηλότερες εκπομπές CO2 από τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα πρότυπα EURO58 μείωσαν σημαντικά τις εκπομπές CO2 και ΑΣ –όχι όμως με την ίδια επιτυχία και τις εκπομπές NOX– τέτοιων οχημάτων. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια59 ότι οι πραγματικές εκπομπές NOX είναι υψηλότερες από εκείνες που παράγονται υπό συνθήκες δοκιμής. Το σκάνδαλο «Dieselgate», το οποίο ανέκυψε όταν ελεγκτές στις ΗΠΑ εντόπισαν ύποπτες μετρήσεις σε ελέγχους οχημάτων, ανέδειξε την κλίμακα και τα αίτια των αποκλίσεων αυτών60. Πριν από το Dieselgate, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δρομολογήσει εργασίες για μια πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμής στην ΕΕ. Ωστόσο, δεδομένων των συντελεστών συμμόρφωσης, στην πράξη, η επίτευξη του στόχου του EURO 6 για εκπομπές 80 mg NOX ανά χιλιόμετρο (την υλοποίησή του οποίου θέσπισαν οι νομοθέτες της ΕΕ το 2007 με ορίζοντα 2014) δεν θα καταστεί υποχρεωτική για τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης πριν από το 202361.

58

Η φορολογία των καυσίμων στηρίζει τις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης σε όλα τα κράτη μέλη, πλην της Ουγγαρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου62. Παρότι οι πωλήσεις καινούριων ντιζελοκίνητων οχημάτων μειώθηκαν μετά το Dieselgate, περίπου 40 % όλων των αυτοκινήτων στους δρόμους της ΕΕ είναι ντιζελοκίνητα63. Δεδομένου ότι οι οδικές μεταφορές, και ιδίως τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών NO2 (βλέπε γράφημα 3), οι προσπάθειες μείωσής τους είναι πολύπλοκες.

59

Οι πολιτικές της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος στηρίζουν τη βιομάζα64 ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές65 απαιτούσε, το 2009, να καλύπτει η ΕΕ τουλάχιστον 20 % των συνολικών αναγκών της σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Έκτοτε η χρηματοδότηση για έργα βιομάζας υπερδιπλασιάστηκε66. Στην ειδική έκθεση αριθ. 5/2018 σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, το ΕΕΣ ανέφερε ότι η καύση βιομάζας ξύλου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υψηλότερες εκπομπές ορισμένων επιβλαβών ατμοσφαιρικών ρύπων. Παρόμοια προβλήματα έχει προσδιορίσει και ο ΕΟΠ67.

60

Η χρήση μη αποδοτικών λεβήτων ή θερμαντήρων στερεών καυσίμων εντείνει το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την τοπική θέρμανση. Η ΕΕ έχει θεσπίσει πρότυπα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας τέτοιων συσκευών (οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό68 με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της), αλλά τα εν λόγω πρότυπα θα τεθούν σε ισχύ για καινούριες συσκευές το 2022.

61

Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΟΒΕ) είναι η κύρια πράξη της ΕΕ η οποία ρυθμίζει τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις (βλέπε παράρτημα I). Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν λιγότερο αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών, εάν η εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) συνεπάγεται «δυσανάλογα υψηλό κόστος» σε σύγκριση με τα περιβαλλοντικά οφέλη. Η οδηγία επιτρέπει επίσης ορισμένους «μηχανισμούς ευελιξίας» ως εξαιρέσεις από τα όρια που προβλέπονται για μεγάλες μονάδες καύσης. Για παράδειγμα, 15 κράτη μέλη69 θέσπισαν «μεταβατικά εθνικά σχέδια», τα οποία επιτρέπουν υψηλότερα ανώτατα όρια εκπομπών έως το 2020· σε μερικές μονάδες τηλεθέρμανσης παρασχέθηκε ειδική παρέκκλιση έως το 2023· άλλες μονάδες δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν ΒΔΤ, εάν περιορίσουν τις εργασίες τους και κλείσουν έως το 2024.

62

Η γεωργία ευθύνεται για το 94 % των εκπομπών αμμωνίας (NH3) στην ΕΕ70. Η αμμωνία είναι πρόδρομο αέριο των ΑΣ. Σύμφωνα με τον ΕΟΠ, οι εκπομπές NH3 από τη γεωργία συμβάλλουν σε επεισόδια υψηλών συγκεντρώσεων ΑΣ που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες παραβαίνουν τις οριακές τιμές της οδηγίας ΠΑΑ για τα ΑΣ1071.

63

Παρότι οι πολιτικές της ΕΕ ρυθμίζουν τις γεωργικές πρακτικές72, η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων από τη γεωργία υπήρξε πολύ αργή73 και, μάλιστα, από το 2012 οι εκπομπές NH3 καταγράφουν αύξηση74. Ο ΕΟΠ επισημαίνει ότι, παρά την ύπαρξη τεχνικά και οικονομικά βιώσιμων μέτρων, όπως αγρονομικά μέτρα, μέτρα που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο και ενεργειακά μέτρα, αυτά δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί στην κλίμακα και στην ένταση που είναι αναγκαίες για την επίτευξη σημαντικών μειώσεων εκπομπών75.

και η χρηματοδότηση της ΕΕ είναι χρήσιμη αλλά όχι πάντοτε στοχοθετημένη

64

Εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα LIFE, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στήριξαν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα έξι κράτη μέλη τα οποία επισκεφθήκαμε.

Πρόγραμμα LIFE
65

Η ΕΕ στηρίζει την ποιότητα του αέρα μέσω του προγράμματος LIFE76. Εξετάσαμε έξι έργα LIFE σχετικά με την ποιότητα του αέρα στη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία77. Σε αυτά περιλαμβανόταν το έργο «LIFE Νομικές διαδικασίες – Νομικές διαδικασίες για καθαρό αέρα», το οποίο στήριξε ενδιαφερομένους από την κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι μπορούσαν, για παράδειγμα, να προσφύγουν ενώπιον των δικαστηρίων με αίτημα τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα78 (βλέπε σημείο 73). Η χρήση του προϋπολογισμού του προγράμματος LIFE για τη στήριξη της δράσης των πολιτών σε επίπεδο κρατών μελών είναι ένας νέος, οικονομικά αποδοτικός, ταχύς τρόπος παρότρυνσης των κρατών μελών και των πόλεων να στηρίξουν την πολιτική για την ποιότητα του αέρα.

66

Από το 2014, ολοκληρωμένα έργα του προγράμματος LIFE στηρίζουν τον προγραμματισμό της πολιτικής για την ποιότητα του αέρα με τη χρήση άλλων διαθέσιμων κεφαλαίων της ΕΕ. Παραδείγματος χάριν, ένα ολοκληρωμένο έργο στήριξε την υλοποίηση του ΣΠΑ της Malopolska στην Πολωνία. Αυτό περιελάμβανε ενημερωτική εκστρατεία, η οποία απευθυνόταν στους πολίτες της περιοχής, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο του καπνού από τους λέβητες στερεού καυσίμου (βλέπε αφίσα στο γράφημα 10 στην οποία αναγράφεται: «Οι καπνοί του λέβητά σου σκοτώνουν»).

Γράφημα 10

Παράδειγμα αφίσας για την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE στη Malopolska

Πηγή: Γραφείο διοικητή του βοεβοδάτου Malopolska, Πολωνία.

Χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής
67

Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα. Ενώ μερικές δράσεις στοχεύουν ρητώς τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πολλές δράσεις που έχουν άλλους στόχους (π.χ. καθαρές αστικές μεταφορές ή ενεργειακή απόδοση) μπορεί να είναι επίσης επωφελείς για την ποιότητα του αέρα.

68

Η διαθέσιμη ειδική χρηματοδότηση79 αυξήθηκε από 880 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014-2020, αλλά αντιπροσώπευε λιγότερο από 1 % της συνολικής χρηματοδότησης από την πολιτική συνοχής. Τρία από τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια αυτά, αλλά τα αντίστοιχα ποσά αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού μόνο στην Πολωνία. Στην Τσεχική Δημοκρατία, η χρηματοδότηση παρέμεινε σταθερή, ενώ στη Βουλγαρία μειώθηκε σημαντικά (βλέπε πίνακα 2).

Πίνακας 2

Ειδική χρηματοδότηση για την ποιότητα του αέρα στη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και σε τμήματα της Πολωνίας

(σε εκατομμύρια ευρώ) 2007/2013 2014/2020 Απόκλιση
Βουλγαρία 120 50 -58 %
Τσεχική Δημοκρατία 446 454 +2 %
Πολωνία(1) 140 368 +163 %

(1) Ποσά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές και Περιβάλλον και το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Malopolska.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη μέλη.

69

Εντοπίσαμε περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη δεν χρηματοδότησαν κατά προτεραιότητα με τους πόρους αυτούς έργα τα οποία στοχεύουν τις κύριες πηγές και τους κύριους ρύπους που προσδιορίζονται στις ζώνες ποιότητας του αέρα που επισκεφθήκαμε (βλέπε πλαίσιο 4). Για παράδειγμα, κανένα έργο δεν στοχεύει τις μειώσεις των εκπομπών από την οικιακή θέρμανση στη Σόφια (σημαντική πηγή εκπομπών ΑΣ)80.

70

Διαπιστώσαμε επίσης ότι χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα δεν ήταν επαρκώς ενσωματωμένα στα σχέδια των κρατών μελών για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Για παράδειγμα,στην Κρακοβία υλοποιείται πρόγραμμα αντικατάστασης λεβήτων χωρίς οι εθνικές αρχές να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα μη αποδοτικών λεβήτων και άνθρακα χαμηλής ποιότητας.

71

Εντοπίσαμε επίσης θετικά παραδείγματα χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων τα οποία ήταν κατάλληλα στοχοθετημένα και συνέβαλαν άμεσα στις μειώσεις των τοπικών εκπομπών, όπως προσδιορίζονταν στα ΣΠΑ των κρατών μελών. Αυτή ήταν, για παράδειγμα, η περίπτωση της αντικατάστασης παλαιών ντιζελοκίνητων λεωφορείων με λεωφορεία που κινούνται με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG)· καθώς και τα προγράμματα αντικατάστασης λεβήτων στην Οστράβα. Υπήρχαν επίσης έργα για τον εκσυγχρονισμό μη αποδοτικών συστημάτων οικιακής θέρμανσης (στην Κρακοβία) και δημόσιων μεταφορών (στην Κρακοβία και στη Σόφια). Έως το 2013, είχαν δρομολογηθεί έργα για τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών στην Κρακοβία και στην Οστράβα (σημαντική πηγή εκπομπών ΑΣ και NOX)81.

Χρηματοδοτούμενη βιομηχανική μονάδα στην Οστράβα

Πηγή: ΕΕΣ.

Αυξάνεται η σημασία της δράσης των πολιτών

72

Ο ΕΟΠ θεωρεί την ενημέρωση του κοινού βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών της82, ο δε ΠΟΥ επισημαίνει ότι η βελτίωση της διαφάνειας και η ευρεία ανταλλαγή ποιοτικών πληροφοριών στις πόλεις θα χειραφετήσει περαιτέρω τους πολίτες ώστε να συμμετέχουν παραγωγικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων83. Η οδηγία ΠΑΑ θεσπίζει όρια συναγερμού για το SO2, το NO2 και το O3, αλλά όχι για τα ΑΣ84, και απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες στο κοινό85. Οι πολίτες μπορούν, επομένως, να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας ΠΑΑ από τα κράτη μέλη, ιδίως όταν η επίτευξη αποτελεσμάτων προϋποθέτει δύσκολες πολιτικές επιλογές. Η τοπική δράση είναι σημαντική, αλλά απαιτεί ευαισθητοποίηση του κοινού: μόνο εάν οι πολίτες είναι καλά ενημερωμένοι μπορούν να αναμειχθούν στην πολιτική και να αναλάβουν δράση, όπου απαιτείται, μεταξύ άλλων αλλάζοντας τη δική τους συμπεριφορά.

73

Η αυξανόμενη σημασία των δράσεων των πολιτών καταδεικνύεται από τις πρόσφατες δικαστικές υποθέσεις, αποτέλεσμα προσφυγών πολιτών και ΜΚΟ κατά εθνικών αρχών. Στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εθνικά δικαστήρια εξέδωσαν αποφάσεις υπέρ του δικαιώματος των πολιτών στον καθαρό αέρα και υποχρέωσαν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

αλλά η οδηγία δεν προστατεύει ρητώς τα δικαιώματα των πολιτών στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη

74

Το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες, συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων και πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα καθιερώνεται στη Σύμβαση του Aarhus, στην οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη η ΕΕ και τα 28 κράτη μέλη της86. Διαπιστώσαμε ότι άλλες περιβαλλοντικές οδηγίες περιέχουν ρητές διατάξεις οι οποίες διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, όχι όμως και η οδηγία ΠΑΑ87.

75

Τα εθνικά δίκαια διαφέρουν σημαντικά και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν εντοπίσει εμπόδια για τους πολίτες που επιδιώκουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε μερικά κράτη μέλη.

και οι πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα είναι ενίοτε ασαφείς

76

Ελέγξαμε τις πληροφορίες που διαθέτουν διαδικτυακά στους πολίτες οι δημόσιες αρχές των έξι πόλεων τις οποίες επισκεφθήκαμε. Για τον σκοπό αυτό εξετάσαμε τους δείκτες ποιότητας του αέρα, τις πληροφορίες σχετικά με την επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, τη διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο στοιχείων σχετικά με την ποιότητα του αέρα και άλλα εργαλεία.

77

Οι δείκτες για την ποιότητα του αέρα είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να παρέχουν κατανοητές πληροφορίες στους πολίτες. Πέντε από τις έξι πόλεις που επισκεφθήκαμε διέθεταν τέτοιους δείκτες. Διαπιστώσαμε ότι κράτη μέλη, περιφέρειες και πόλεις ορίζουν διαφορετικά τους δείκτες για την ποιότητα του αέρα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την ίδια ποιότητα του αέρα (βλέπε, για παράδειγμα, πίνακα 3). Καθώς η βλάβη για την ανθρώπινη υγεία που προκαλείται από την ίδια ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πάντοτε ίδια, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, οι διαφορετικές ταξινομήσεις της ίδιας ποιότητας του αέρα υπονομεύουν την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών.

Πίνακας 3

Δείκτες ποιότητας αέρα όσον αφορά τα ΑΣ10 (τον Μάρτιο του 2018)

Βασισμένη σε δείκτη ωριαία/ημερήσια τιμή ΑΣ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 140 180 200+
ΕΟΠ καλή ικανοποιητική μέτρια κακή πολύ κακή
Βρυξέλλες εξαιρετική πολύ καλή καλή αρκετά καλή μέτρια ανεπαρκής πολύ ανεπαρκής κακή πολύ κακή κάκιστη
Μιλάνο καλή ικανοποιητική μέτρια κακή κάκιστη
Κρακοβία πολύ καλή καλή μέτρια επαρκής κακή πολύ κακή
Οστράβα πολύ καλή καλή ικανοποιητική κατάλληλη ανεπαρκής πολύ ανεπαρκής
Στουτγάρδη πολύ καλή καλή ικανοποιητική επαρκής κακή πολύ κακή
Σόφια καλή ικανοποιητική επαρκής κακή πολύ κακή

Πηγή: ΕΟΠ και ιστότοποι των πόλεων

78

Καθώς τα κράτη μέλη δεν είχαν συμφωνήσει σε κοινό δείκτη, ο ΕΟΠ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθιέρωσε πρόσφατα έναν δείκτη για το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ (βλέπε γράφημα 11 κατωτέρω). Όταν συμβουλεύονται τον δείκτη του ΕΟΠ, οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν την ποιότητα του αέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη σε πραγματικό χρόνο. Αυτό δεν είναι το ίδιο με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της ΕΕ (κάτι το οποίο προϋποθέτει μεγαλύτερη σειρά δεδομένων).

Γράφημα 11

Δείκτης ποιότητας του αέρα του ΕΟΠ στις 20.3.2018

Πηγή: ΕΟΠ.

79

Η οδηγία ΠΑΑ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν το κοινό για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την υγεία. Οι διαδικτυακές πληροφορίες που παρείχαν οι δημόσιες αρχές σχετικά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την υγεία και τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι πολίτες για τον μετριασμό των κινδύνων ήταν ενίοτε λιγοστές και δυσεύρετες. Το γεγονός αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι τα πρότυπα της ΕΕ υποτιμούν τους κινδύνους που θέτει η κακή ποιότητα του αέρα (βλέπε σημεία 19 έως 27).

80

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή, σε πραγματικό χρόνο, στοιχεία για την ποιότητα του αέρα88. Κατά τον χρόνο του ελέγχου μας, είκοσι πέντε κράτη μέλη συμμορφώνονταν προς την υποχρέωση αυτή89. Από τις έξι πόλεις που επισκεφθήκαμε, τέσσερις δημοσίευαν στους δικτυακούς τόπους τους στοιχεία σε πραγματικό χρόνο90. Οι πόλεις αυτές χρησιμοποιούσαν διάφορα εργαλεία για την ενημέρωση του κοινού. Στον πίνακα 4 καταγράφονται μερικές από τις ορθές πρακτικές που χρησιμοποιούνταν για την ενημέρωση των πολιτών.

Πίνακας 4

Ορθές πρακτικές για την ενημέρωση των πολιτών

Χωρικοί χάρτες με τη χρήση μοντελοποίησης Βρυξέλλες, Μιλάνο, Οστράβα
Ειδοποίηση κατά τη διάρκεια υψηλής ρύπανσης (SMS ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) Βρυξέλλες, Κρακοβία, Οστράβα
Εφαρμογές έξυπνου τηλεφώνου Οστράβα, Κρακοβία
Πίνακες σε δημόσιους χώρους (δρόμους, μετρό) Κρακοβία, Σόφια
Σειρές δεδομένων που μπορούν να καταφορτωθούν για ανάλυση Βρυξέλλες, Στουτγάρδη, Μιλάνο, Κρακοβία
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ΑΣ βάσει μετεωρολογικών προβλέψεων Στουτγάρδη
81

Παρότι οι περισσότερες πόλεις που επισκεφθήκαμε κατάρτισαν δείκτες ποιότητας του αέρα και παρήγαγαν δεδομένα για την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο και άλλες πόλεις είχαν θεσπίσει άλλες ορθές πρακτικές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι από άποψη ποιότητας η ενημέρωση του κοινού δεν ήταν τόσο σαφής ή χρήσιμη όσο η ενημέρωση που παρέχεται σε μερικές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις91.

Συμπεράσματα και συστάσεις

82

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία στην ΕΕ, και, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΕΟΠ, προκαλεί περίπου 400 000 πρόωρους θανάτους κάθε έτος, οι δε κάτοικοι των αστικών περιοχών είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε αυτήν. Τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του θείου και το τροποσφαιρικό όζον είναι οι πιο επιβλαβείς από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (ΠΑΑ) του 2008 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της ΕΕ για τον καθαρό αέρα, καθώς θέτει όρια συγκέντρωσης για τους ρύπους στον αέρα που αναπνέουμε.

83

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η δράση της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση δεν απέδωσε τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Δεν έχουν ακόμη ληφθεί στο επίπεδο της Ένωσης τα κατάλληλα μέτρα που να αντικατοπτρίζουν το σημαντικό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

84

Παρότι η ποιότητα του αέρα βελτιώθηκε χάρη στη μείωση των εκπομπών, η υγεία των πολιτών εξακολουθεί να θίγεται σε μεγάλο βαθμό από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Αρκετά από τα πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα είναι υποδεέστερα αυτών που υποδεικνύουν τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις τις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Τα κράτη μέλη συχνά δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτά και δεν έχουν λάβει επαρκή αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Η παρακολούθηση και η επακόλουθη επιβολή της εφαρμογής από την Επιτροπή δεν επέφεραν αποτελεσματική αλλαγή. Διαπιστώσαμε ότι ορισμένες πολιτικές της ΕΕ δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη επαρκώς τη σημασία της βελτίωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά επισημαίνουμε παράλληλα ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ παρέχει ουσιαστική στήριξη. Οι πολίτες μπορούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας ΠΑΑ από τα κράτη μέλη, όπως προκύπτει από τις επιτυχημένες προσφυγές στα δικαστήρια σε αρκετά κράτη μέλη, η δε ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού αυξάνονται. Στα επόμενα σημεία εκτίθενται αναλυτικά τα κύρια συμπεράσματά μας και οι αντίστοιχες συστάσεις.

85

Η οδηγία ΠΑΑ βασίζεται σε πρότυπα για την ποιότητα του αέρα, τα οποία θεσπίστηκαν πριν από 15 ή 20 χρόνια. Μερικά από τα πρότυπα αυτά είναι πολύ υποδεέστερα των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επιπλέον, τα πρότυπα επιτρέπουν τη συχνή υπέρβαση των ορίων και δεν περιλαμβάνουν κανένα βραχυπρόθεσμο πρότυπο για τα ΑΣ2,5, έναν ιδιαίτερα επιβλαβή ατμοσφαιρικό ρύπο (βλέπε πίνακα 1 και σημεία 18 έως 26). Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας υποστηρίζουν την εφαρμογή αυστηρότερων προτύπων στην ΕΕ (βλέπε σημείο 27). Η θέσπιση αδύναμων προτύπων δεν παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Σημαίνει ότι μερικές τοποθεσίες με κακή ποιότητα αέρα συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ.

86

Παρότι η κατάσταση βελτιώνεται, τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα (σημεία 28 και 29).

87

Όσον αφορά τις μετρήσεις της ποιότητας του αέρα, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι τα κράτη μέλη μετρούν την ποιότητα του αέρα στις κατάλληλες τοποθεσίες. Λόγω της έλλειψης ακρίβειας των κριτηρίων της οδηγίας, δεν ήταν απαραίτητο ότι τα κράτη μέλη μετρούσαν τις συγκεντρώσεις κοντά σε κύριους αστικούς δρόμους ή μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (βλέπε σημεία 32 έως 34), οι οποίοι παραμένουν σημαντικές πηγές ρύπανσης. Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή στοιχείων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, η οποία καθορίζεται στην οδηγία ΠΑΑ, είναι λιγότερο αυστηρή από την προβλεπόμενη σε προηγούμενες οδηγίες (σημείο 35).

88

Διαπιστώσαμε ότι τα κράτη μέλη δεν έλαβαν αρκετά αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα όσο το δυνατόν ταχύτερα. Συνολικά, η ποιότητα των σχεδίων των κρατών μελών για την ποιότητα του αέρα ήταν ανεπαρκής και τα σχέδια περιελάμβαναν ελλιπώς στοχοθετημένα μέτρα. Η διακυβέρνηση των σχεδίων ήταν συχνά αδύναμη (παραδείγματος χάριν, δεν υπήρχε συντονισμός μεταξύ εθνικών και τοπικών αρχών), το κόστος τους δεν είχε αποτιμηθεί ή δεν χρηματοδοτούνταν, και τα σχέδια δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο των ληφθέντων μέτρων στην ποιότητα του αέρα. Η οδηγία ΠΑΑ δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις επιδόσεις των σχεδίων τους. Η ανεπαρκής πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα καταδεικνύει την αναγκαιότητα για αποτελεσματικότερα μέτρα (βλέπε σημεία 36 έως 47).

89

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει περιορισμούς όσον αφορά την παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα. Μερικές φορές η τήρηση των διατάξεων της οδηγίας είναι δύσκολο να επαληθευτεί και η Επιτροπή λαμβάνει εκατοντάδες σχέδια για την ποιότητα του αέρα και εκτενή σύνολα δεδομένων για έλεγχο. Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή προσέφυγε κατά κρατών μελών ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έκρινε ότι αυτά διέπραξαν σοβαρή παράβαση της οδηγίας (βλέπε σημεία 48 έως 50). Ωστόσο, αυτά τα μέτρα επιβολής είναι χρονοβόρα και παρά την εξασφάλιση αρκετών αποφάσεων υπέρ της Επιτροπής (σημεία 51 έως 54), τα όρια ποιότητας του αέρα εξακολουθούν να παραβιάζονται συχνά έως και σήμερα.

Σύσταση 1 – Αποτελεσματικότερα μέτρα από την Επιτροπή

Προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η δράση της για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η Επιτροπή πρέπει:

 1. να μοιράζεται τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών που έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν με επιτυχία τις απαιτήσεις της οδηγίας ΠΑΑ στα σχέδιά τους για την ποιότητα του αέρα, μεταξύ άλλων εκείνες που αφορούν τη διάθεση χρήσιμων πληροφοριών για σκοπούς παρακολούθησης, στοχοθετημένα, προϋπολογισμένα και βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, και προγραμματισμένες μειώσεις των επιπέδων υπέρβασης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες·
 2. να διαχειρίζεται ενεργά κάθε στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει ώστε να συντομεύεται το χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση των υποθέσεων ή την υποβολή τους στην κρίση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 3. να συνδράμει τη συνεργασία των κρατών μελών που επηρεάζονται περισσότερο από τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση στην ΕΕ, καθώς και τις κοινές τους δραστηριότητες, εισάγοντας μεταξύ άλλων συναφή μέτρα στα σχέδιά τους για την ποιότητα του αέρα.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2020.

90

Τα συμπεράσματά μας όσον αφορά τα πρότυπα για την ποιότητα του αέρα, τα μέτρα των κρατών μελών για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την επακόλουθη παρακολούθηση και επιβολή, καθώς και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού (βλέπε κατωτέρω) μας οδηγούν να συστήσουμε στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας φιλόδοξης επικαιροποίησης της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η οποία παραμένει μια σημαντική νομική πράξη για να γίνει ο αέρας που αναπνέουμε καθαρότερος.

Σύσταση 2 – Φιλόδοξη επικαιροποίηση της οδηγίας ΠΑΑ

Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τα ακόλουθα ζητήματα κατά την προετοιμασία της πρότασής της προς τον νομοθέτη:

 1. την επικαιροποίηση των οριακών τιμών και των τιμών-στόχου της ΕΕ (για ΑΣ, SO2 και O3), σε συμφωνία με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ· τη μείωση του αριθμού των φορών υπέρβασης των προτύπων όσον αφορά τις συγκεντρώσεις (για ΑΣ, NO2, SO2 και O3)· και τον καθορισμό βραχυπρόθεσμης οριακής τιμής για ΑΣ2,5 και ορίων συναγερμού για ΑΣ·
 2. βελτιώσεις των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα, ιδίως προσανατολίζοντας τα σχέδια στην επίτευξη αποτελεσμάτων και επιβάλλοντας την υποβολή ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή τους καθώς και την επικαιροποίησή τους, όταν απαιτείται· ο αριθμός των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα ανά ζώνη ποιότητας του αέρα πρέπει να περιοριστεί·
 3. την ακρίβεια των απαιτήσεων για την εγκατάσταση σταθμών μέτρησης για τη βιομηχανία και για την κυκλοφορία, για την καλύτερη μέτρηση της υψηλότερης έκθεσης του πληθυσμού στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τον καθορισμό ελάχιστου αριθμού σταθμών μέτρησης ανά κατηγορία (κυκλοφορία, βιομηχανία ή μη εκτεθειμένες τοποθεσίες)·
 4. τη δυνατότητα της Επιτροπής να απαιτεί πρόσθετα σημεία παρακολούθησης όταν εκτιμά ότι αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·
 5. τη συντόμευση της προθεσμίας (που επί του παρόντος λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους ν+1) τουλάχιστον στην 30ή Ιουνίου ν+1, για την υποβολή επικυρωμένων στοιχείων, και την επιβολή ρητής υποχρέωσης στα κράτη μέλη να παρέχουν ενημερωμένα (σε πραγματικό χρόνο) στοιχεία·
 6. ρητές διατάξεις οι οποίες διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022.

91

Πολλές πολιτικές της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα. Λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού ανθρώπινου και οικονομικού κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εκτιμούμε ότι ορισμένες πολιτικές της ΕΕ δεν απηχούν ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό τη σημασία του προβλήματος αυτού. Για παράδειγμα, οι πολιτικές στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας και της γεωργίας περιέχουν πτυχές που μπορεί να αποβαίνουν εις βάρος του καθαρού αέρα (βλέπε σημεία 55 έως 63).

92

Λιγότερο από 1 % της χρηματοδότησης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ διατίθεται άμεσα σε μέτρα για την ποιότητα του αέρα. Ωστόσο, και άλλα μέτρα της πολιτικής συνοχής μπορούν να ωφελήσουν εμμέσως την ποιότητα του αέρα. Διαπιστώσαμε ότι χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα δεν ήταν επαρκώς στοχοθετημένα και υποστηριζόμενα από τα σχέδια των κρατών μελών για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, αλλά εντοπίσαμε επίσης αρκετά θετικά παραδείγματα. Διαπιστώσαμε επίσης ότι τα έργα του προγράμματος LIFE βοήθησαν τους πολίτες να κινήσουν νομικές διαδικασίες επιδιώκοντας τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη μέλη τους και καλύτερη στοχοθέτηση των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ μέτρων (σημεία 64 έως 71).

Σύσταση 3 – Προτεραιότητα στην ποιότητα του αέρα και ενσωμάτωση αυτής στις πολιτικές της ΕΕ

Για την περαιτέρω ενσωμάτωση της ποιότητας του αέρα στις πολιτικές της ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει:

 1. άλλες πολιτικές της ΕΕ οι οποίες περιέχουν πτυχές που μπορεί να αποβαίνουν εις βάρος του καθαρού αέρα και να λάβει μέτρα για την καλύτερη εναρμόνιση των πολιτικών αυτών με τον στόχο για την ποιότητα του αέρα·
 2. τη χρησιμοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης που διατίθεται προς στήριξη στόχων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα στην πράξη, με σκοπό την αντιμετώπιση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, ιδίως ΑΣ, NOX και SO2.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022.

93

Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πρόσφατα, το ενδιαφέρον των πολιτών για ζητήματα ποιότητας του αέρα έχει ενταθεί, και εθνικά δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις που υποστηρίζουν το δικαίωμα των πολιτών σε καθαρό αέρα σε αρκετά κράτη μέλη (σημεία 72 και 73). Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι, σε σύγκριση με άλλες περιβαλλοντικές οδηγίες, η οδηγία ΠΑΑ δεν περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των πολιτών στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη (βλέπε σημείο 74). Διαπιστώσαμε επίσης ότι η ποιότητα των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του αέρα πάσχει ενίοτε από ασάφειες (βλέπε σημεία 76 έως 81).

Σύσταση 4 – Βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης του κοινού

Για τη βελτίωση της ποιότητας της ενημέρωσης των πολιτών, η Επιτροπή πρέπει:

 1. να προσδιορίσει και να συγκεντρώσει, με τη βοήθεια επαγγελματιών του τομέα της υγείας, τις πιο κρίσιμες πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρέχουν στους πολίτες η Επιτροπή και οι αρχές των κρατών μελών (συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην υγεία και τρόπων συμπεριφοράς)·
 2. να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να θεσπίσουν βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας με τους πολίτες και συμμετοχής των πολιτών σε θέματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα·
 3. να δημοσιεύει κατατάξεις των ζωνών ποιότητας του αέρα, με την καλύτερη και τη χειρότερη πρόοδο που επιτυγχάνεται κάθε έτος, και να γνωστοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν οι πιο επιτυχημένες τοποθεσίες·
 4. να δημιουργήσει έναν διαδικτυακό εργαλείο που θα παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να αναφέρουν παραβάσεις της ποιότητας του αέρα και να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα μέτρα των κρατών μελών για την ποιότητα του αέρα·
 5. να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να αναπτύξουν εύχρηστα εργαλεία για την πρόσβαση του ευρέος κοινού σε ενημέρωση και παρακολούθηση όσον αφορά την ποιότητα του αέρα (για παράδειγμα, εφαρμογές έξυπνου τηλεφώνου ή/και ειδικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)·
 6. μαζί με τα κράτη μέλη, να επιδιώξει συμφωνία για την εναρμόνιση των δεικτών ποιότητας του αέρα.

Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: 2022.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα I, του οποίου προεδρεύει ο Νικόλαος Α. Μηλιώνης, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 11ης Ιουλίου 2018.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE
Πρόεδρος

Παραρτήματα

Παράρτημα Ι

Βασικές οδηγίες περί καθορισμού ορίων στις πηγές εκπομπών

Η ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τις πηγές η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια με τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων περιλαμβάνει την οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (ΕΑΟΕ), η οποία στοχεύει συνολικές μειώσεις των εκπομπών, την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΟΒΕ) και την οδηγία για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, για τις βιομηχανικές πηγές· τον κανονισμό για τις εκπομπές οχημάτων Euro 5 και Euro 6 και άλλες οδηγίες για τις μεταφορές92· και την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό και τους εκτελεστικούς κανονισμούς της, για την οικιακή θέρμανση και ψύξη.

H οδηγία ΕΑΟΕ

Ενώ η οδηγία ΠΑΑ θέτει κοινά όρια για τη ρύπανση εκεί όπου αυτή εκδηλώνεται, η οδηγία ΕΑΟΕ πραγματεύεται τις εκπομπές σε εθνικό επίπεδο. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για τη μείωση των εκπομπών τους SO2, NOX, ΠΟΕΠΜ, NH3 και Α2,5 (χωρίς ρητή αναφορά στις εκπομπές ΑΣ10) μέχρι το 2020, το 2030 και μεταγενέστερα.

Η οδηγία, η οποία εκδόθηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2016, αντικατοπτρίζει τις διεθνείς δεσμεύσεις μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ανέλαβαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έναντι της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)93. Η ΕΕ και τα 28 κράτη μέλη της αναφέρουν τις απογραφές των εκπομπών τους στην UNECE.

Το 2010, στο τέλος της περιόδου που έθεσε ως στόχο η οδηγία ΕΑΟΕ του 2001, 12 κράτη μέλη δεν είχαν επιτύχει τουλάχιστον έναν από τους στόχους ανώτατων ορίων.

Η ΟΒΕ94 και η οδηγία για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης95

Στόχος των οδηγιών αυτών είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος στην ΕΕ μειώνοντας τις επιβλαβείς βιομηχανικές εκπομπές. Καθορίζουν δεσμευτικά όρια για NOX, SO2 και σκόνη (η οποία περιλαμβάνει ΑΣ)96.

Βάσει των οδηγιών περί βιομηχανικών εκπομπών, περίπου 50 000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και να εφαρμόσουν βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ).

Η ΟΕΒ εφαρμόζεται σε μεγάλες βιομηχανίες σε διάφορους τομείς: ενέργεια, παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων, εξορυκτική βιομηχανία, χημικά προϊόντα, διαχείριση αποβλήτων και άλλους. Περιέχει ειδικές διατάξεις για την καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω, οι οποίες εφαρμόζονται σε περίπου 3 500 μονάδες, εκ των οποίων οι 370 είναι πολύ μεγάλες μονάδες βιομάζας και στερεών καυσίμων με θερμική ισχύ άνω των 300 MW οι οποίες λειτουργούν στην ΕΕ.

Τον Ιούλιο του 2017, η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστική απόφαση βασισμένη σε νέο έγγραφο αναφοράς το οποίο επικαιροποίησε τις ΒΔΤ για μεγάλες μονάδες καύσης97. Οι άδειες για τις συγκεκριμένες μονάδες πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε να συμμορφώνονται με τα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ και τα συνδεόμενα επίπεδα εκπομπών ρύπων μέχρι το 2021.

Η οδηγία για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης εφαρμόζεται, με μερικές εξαιρέσεις, σε μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη του 1 MW και μικρότερη των 50 MW, ανεξαρτήτως του είδους καυσίμων που χρησιμοποιούν.

Παράρτημα ΙΙ

Τιμές μέγιστης συγκέντρωσης στις έξι ζώνες ποιότητας αέρα (στοιχεία της 13ης Δεκεμβρίου 2017)98

  NO2
ετήσιες μέσες τιμές (μέγ. 40µg/m3)
    ΑΣ2,5
ετήσιες μέσες τιμές (μέγ. 25µg/m3)
Ζώνη ΠΑ: Βρυξέλλες Κρακοβία Μιλάνο Οστράβα Σόφια Στουτγάρδη   Ζώνη ΠΑ: Βρυξέλλες Κρακοβία Μιλάνο Οστράβα Σόφια Στουτγάρδη
2009 51,57 70,02 80,55 46,96 57,51 111,91   2009 23,64 39,24 34,40 38,84 23,84 25,62
2010 53,75 70,36 73,36 50,90 48,52 99,92   2010 22,44 61,13 33,38 50,21 31,14 27,29
2011 49,97 73,07 79,42 46,41 51,76 97,33   2011 25,05 54,98 39,01 41,45 44,64 23,94
2012 48,13 71,45 67,34 43,10 45,33 91,27   2012 22,76 46,20 34,00 42,22 28,00 20,74
2013 62,62 68,00 57,48 41,43 39,30 89,03   2013 20,38 43,48 30,99 35,76 30,46 20,77
2014 47,38 61,50 59,34 39,18 31,92 88,60   2014 16,99 45,02 26,19 36,18 28,71 17,67
2015 45,17 63,13 75,27 39,95 32,69 87,23   2015 16,28 43,85 31,90 33,04 24,57 17,50
2016 47,72 59,28 67,00 39,07 33,15 81,60   2016 17,20 37,88 28,53 31,63 22,14 17,80
                             
                             
                             
  ΑΣ10
αριθμός ημερών άνω των 50µg/m3 (μέγ. 35)
    ΑΣ10
ετήσιες μέσες τιμές (μέγ. 40µg/m3)
Ζώνη ΠΑ: Βρυξέλλες Κρακοβία Μιλάνο Οστράβα Σόφια Στουτγάρδη   Ζώνη ΠΑ: Βρυξέλλες Κρακοβία Μιλάνο Οστράβα Σόφια Στουτγάρδη
2009 66 168 116 135 161 112   2009 36,50 60,34 46,81 53,11 65,44 45,16
2010 49 148 90 159 134 104   2010 32,90 65,95 40,72 66,00 53,84 44,07
2011 88 204 132 123 134 89   2011 39,40 76,63 50,22 52,54 70,48 39,76
2012 57 132 111 110 108 80   2012 34,30 65,85 46,11 56,27 53,89 37,56
2013 58 158 100 102 109 91   2013 33,50 59,67 42,40 47,00 52,43 40,07
2014 33 188 88 116 104 64   2014 31,99 63,90 37,06 48,04 52,96 37,52
2015 19 200 102 84 72 72   2015 27,20 67,81 41,58 41,57 41,78 37,08
2016 15 164 73 80 71 63   2016 24,69 56,67 38,12 39,71 40,00 37,56

Παράρτημα III

Διαδικασίες επί παραβάσει σχετικές με την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα τον Απρίλιο του 2018

Κράτος μέλος της ΕΕ Κατάσταση διαδικασίας επί παραβάσει
ΑΣ10 NO2 SO2 Παρακολούθηση
Βέλγιο ΔΕΕ (σε εκκρεμότητα) ΠΕ - -
Βουλγαρία ΑΠ - ΑΓ  
Τσεχική Δημοκρατία ΑΓ ΠΕ - -
Δανία - ΠΕ - -
Γερμανία ΑΓ ΑΓ - -
Εσθονία - - - -
Ιρλανδία - - - -
Ελλάδα ΑΓ - - -
Ισπανία ΑΓ ΑΓ - -
Γαλλία ΑΓ ΑΓ - -
Κροατία - - - -
Ιταλία ΑΓ ΑΓ - -
Κύπρος - - - -
Λετονία ΑΓ - - -
Λιθουανία - - - -
Λουξεμβούργο - ΠΕ - -
Ουγγαρία ΑΓ ΠΕ - -
Μάλτα - - - -
Κάτω Χώρες - - - -
Αυστρία - ΠΕ - -
Πολωνία ΑΠ ΠΕ - -
Πορτογαλία ΑΓ ΠΕ - -
Ρουμανία ΑΓ - - ΠΕ
Σλοβενία ΠΕ - - -
Σλοβακία ΑΓ - - ΠΕ
Φινλανδία - - - -
Σουηδία ΑΓ - - -
Ηνωμένο Βασίλειο - ΑΓ - -

Υπόμνημα:

ΠΕ = αποστολή προειδοποιητικής επιστολής

ΑΓ = αποστολή αιτιολογημένης γνώμης

ΔΕΕ = παραπομπή υπόθεσης στο ΔΕΕ

ΑΠ = έκδοση απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση

Οι διαδικασίες επί παραβάσει ξεκινούν με την αποστολή από την Επιτροπή προς το κράτος μέλος επίσημης προειδοποιητικής επιστολής, στην οποία ορίζεται το αντικείμενο της υπόθεσης. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει τα επιχειρήματα του κράτους μέλους δεν είναι εύλογα και πειστικά, αποστέλλει νέα επιστολή (αιτιολογημένη γνώμη (ΑΓ)), η οποία αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν από την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι απαντήσεις της Επιτροπής

Συνοπτική παρουσίαση

I

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) εκτιμά ότι (για το έτος 2014) 399 000 πρόωροι θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλονταν σε έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5), 75 000 σε έκθεση σε διοξείδιο του αζώτου (NO2) και 13 600 σε έκθεση σε τροποσφαιρικό όζον (O3). Παρότι οι εν λόγω αριθμοί παρουσιάζουν σε κάποιον βαθμό αλληλεπικάλυψη (π.χ. δεδομένου ότι το NO2 είναι πρόδρομο αέριο των PM2.5) και δεν μπορούν απλώς να αθροιστούν, υποδεικνύουν εντούτοις ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί ετησίως πάνω από 400 000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ.

II

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναφερθεί μείωση τόσο των εκπομπών όσο και της συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων —χωρίς, ωστόσο, το ποσοστό μείωσης της συγκέντρωσης να είναι επαρκές ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

IV

Παρότι, πράγματι, δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως όλοι οι στόχοι της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η οδηγία έχει οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε όλη την ΕΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανεπάρκειες στον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές υπερβάσεις μέχρι σήμερα. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα στα οποία παρατηρείται βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ή σημαντική βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας. Οι οδηγίες έχουν συντελέσει σε σημαντικό βαθμό στην πραγματοποίηση των εν λόγω βελτιώσεων.

Η Επιτροπή διενεργεί επί του παρόντος η ίδια έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στο πλαίσιο του οποίου θα αξιολογήσει τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ των εν λόγω νομοθετικών πράξεων. Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος του εν λόγω ελέγχου καταλληλότητας, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δράσεις της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι, τουλάχιστον εν μέρει, αποτελεσματικές.

β) Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να υποτιμάται, αν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν παρακολουθείται επαρκώς, αλλά η Επιτροπή δεν διαπιστώνει συστημικές ανεπάρκειες όσον αφορά την εκ μέρους της ΕΕ παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

γ) Με την ανακοίνωση COM(2018)330 παρέχεται οπτική της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

δ) Στην ανακοίνωση «Καθαρός αέρας για όλους», του 2018, (COM(2018)330) και στο πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την Ευρώπη, του 2013, (COM 2013/0918) τονίζεται η σημασία της αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μεταξύ άλλων, μέσω συνδεδεμένων πολιτικών της ΕΕ.

Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα μπορεί να βελτιωθεί μέσω επενδύσεων σε άλλους τομείς, με σημαντικά παράλληλα οφέλη για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (π.χ. αντικατάσταση παλαιών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση αερίου, επενδύσεις σε νέες γραμμές μετρό, περιφερειακές οδούς πόλεων κ.λπ.). Παρότι οι εν λόγω επενδύσεις δεν χαρακτηρίζονται ως άμεσες επενδύσεις για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, συμβάλλουν, ωστόσο, σε σημαντικό βαθμό στη μείωση της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

ε) Βλέπε απάντηση στα σημεία 73 και 74 κατωτέρω.

V

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συστάσεις του Συνεδρίου αποτελούν σημαντική συμβολή στον εν εξελίξει έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Στη συνέχεια παρέχονται περαιτέρω συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί των επιμέρους συστάσεων.

Εισαγωγή

Πλαίσιο 1 – Κύριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι

Ο βαθμός συμβολής των στερεών καυσίμων στην ατμοσφαιρική ρύπανση θα εξαρτηθεί επίσης από την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων καυσίμων και την εφαρμοζόμενη τεχνολογία λεβήτων.

Πλαίσιο 2 – Η ποιότητα του αέρα δεν εξαρτάται μόνο από τις εκπομπές ρύπων

Η οικιακή θέρμανση και η γεωργία αποτελούν επιπλέον βασικές ανθρώπινες δράσεις που συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

07

Με την οδηγία 2008/50/ΕΚ κωδικοποιήθηκε η προηγούμενη οδηγία πλαίσιο 96/62/ΕΚ και τρεις από τις τέσσερις θυγατρικές οδηγίες της, ήτοι οι 1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ. Εκτός λίγων εξαιρέσεων, η εν λόγω οδηγία δεν καθόρισε νέα πρότυπα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά επιβεβαίωσε εκ νέου τα πρότυπα που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως.

Η τέταρτη θυγατρική οδηγία της 96/62/ΕΚ, ήτοι η οδηγία 2004/107/ΕΚ, εξακολουθεί να εφαρμόζεται (και θέτει σημαντικές τιμές στόχους για αρκετούς ατμοσφαιρικούς ρύπους). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτιμά να αναφέρεται από κοινού στις οδηγίες 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ ως τις «οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα» – αλλά κατανοεί ότι ο εν λόγω έλεγχος επικεντρώθηκε μόνο στην τελευταία εκ των δύο.

08

Μέσω της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1480 της Επιτροπής έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω σχετικές απαιτήσεις.

09

Η Επιτροπή θεωρεί τις οριακές τιμές και τις τιμές στόχους δεσμευτικές. Για τον πλήρη ορισμό, ανατρέξτε στο άρθρο 2 της οδηγίας.

Πλαίσιο 3 – Οι ρόλοι της Επιτροπής και του ΕΟΠ

Η εκτελεστική απόφαση 2011/850/ΕΚ δίνει σαφή εντολή στον ΕΟΠ να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δημιουργία αποθετηρίου δεδομένων και την εξασφάλιση της πρόσβαση σε αυτό μέσω της πύλης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Παρατηρήσεις

22

Στο πλαίσιο αξιολόγησης που διενέργησε η Επιτροπή για την υποστήριξη της δέσμης μέτρων πολιτικής «Καθαρός αέρας», του 2013, —COM/2013/0918— υποδεικνυόταν ότι οι δέσμες νομοθετικών μέτρων που προτάθηκαν το 2013 (κυρίως η δέσμη νομοθετικών μέτρων που κατέστη αργότερα η οδηγία 2016/2284/ΕΚ) θα έθεταν τις εκπομπές σε πτωτική τροχιά έως το 2030 και «θα προετοίμαζαν το έδαφος για τη σύγκλιση των ενωσιακών προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα με τις κατευθυντήριες συγκεντρώσεις του ΠΟΥ».

Βάσει της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για την υποστήριξη της ανακοίνωσης COM/2013/0918/final, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστατο λόγος αναθεώρησης της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή —και ότι η πολιτική θα έπρεπε μάλλον να επικεντρωθεί στην επίτευξη συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα το αργότερο έως το 2020.

24

Ο αριθμός των σταθμών σταθερών μετρήσεων δεν καθορίζεται από το εάν οι συγκεντρώσεις είναι χαμηλότερες των ενωσιακών προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά βάσει ανώτερων και κατώτερων ορίων αξιολόγησης, όπως καθορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

25

Αξιολογήσεις κόστους και οφέλους που διενεργήθηκαν με σκοπό να υποστηριχθεί η δέσμη μέτρων πολιτικής «Καθαρός αέρας», του 2013, επιβεβαίωσαν την τάξη μεγέθους όσον αφορά την αναλογία μεταξύ κόστους εφαρμογής και κοινωνικών οφελών της δράσης για τη μείωση των εκπομπών και τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

26

Η Επιτροπή διενεργεί επί του παρόντος έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στο πλαίσιο του οποίου θα αξιολογήσει τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ των εν λόγω νομοθετικών πράξεων —περιλαμβανομένης αξιολόγησης της συνάφειας των ισχυόντων ενωσιακών προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

30

Η ύπαρξη αξιόπιστων, έγκαιρα υποβληθέντων και συγκρίσιμων στοιχείων για την ποιότητα του αέρα δεν είναι μόνο σημαντική για την Επιτροπή ενόψει πιθανών δράσεων επιβολής της εφαρμογής, αλλά αποτελούν και σημαντικές πληροφορίες για το κοινό, καθώς και προκειμένου οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να προβαίνουν σε κατάλληλες τεκμηριωμένες δράσεις ώστε να περιορίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη διάρκεια των περιόδων υπερβάσεων.

33

Βάσει της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (ΠΑΑ) απαιτείται από τα κράτη μέλη να διατηρούν τα σημεία δειγματοληψίας που έχουν υπερβεί τα PM10, αλλά όχι για άλλους ρύπους. Ωστόσο, σε περίπτωση που σημεία δειγματοληψίας τα οποία έχουν αναφέρει υπερβάσεις για άλλους ρύπους διακόψουν την υποβολή στοιχείων, η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες παρακολούθησης κατά περίπτωση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι διατάξεις του παραρτήματος III τμήμα Β σχετικά με τη χωροθέτηση μεγάλης κλίμακας

35

Η Επιτροπή συμφωνεί ως προς τη σημασία της έγκαιρης υποβολής στοιχείων. Τα περισσότερα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2011/850/ΕΚ.

Βάσει «προηγούμενων οδηγιών», απαιτούνταν από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν νωρίτερα την Επιτροπή, αλλά μόνο για τις υπερβάσεις που σημειώνονταν εντός έξι μηνών μετά την περίοδο μέτρησης. Ωστόσο, δεν καλύπτονταν όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται πλέον σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2011/850/ΕΚ.

38

Πέραν των τριών λόγων που παρατίθενται, η Επιτροπή διαπιστώνει επιπλέον λόγους που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα —μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται παραδείγματα που σχετίζονται με απουσία εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων, των τάσεων και των κινήτρων σε εθνικό επίπεδο, η οποία υπονόμευε τις τοπικές προσπάθειες, καθώς και έλλειψη ολοκλήρωσης με άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο (π.χ. στο πλαίσιο της δράσης για το κλίμα ή του αστικού σχεδιασμού).

45

Η κατάρτιση σχεδίων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα τείνει πράγματι να είναι χρονοβόρος διαδικασία, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα εν λόγω σχέδια, ανάλογα με τις αντίστοιχες διατάξεις στα κράτη μέλη, απαιτείται η ουσιαστική συμμετοχή και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν λόγω συμμετοχή και διαβούλευση, ωστόσο, πρέπει οπωσδήποτε να μην παρεμποδίζει την επικαιροποίηση των τεκμηριωμένων στοιχείων (όπως στοιχεία παρακολούθησης, όταν καθίστανται διαθέσιμα).

48

Παρότι η Επιτροπή δεν επανεξετάζει ούτε ελέγχει κάθε σταθμό παρακολούθησης χωριστά, αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες του δικτύου παρακολούθησης κατά περίπτωση.

52

Στις 17 Μαΐου 2018, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι πράγματι θα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) τρία κράτη μέλη για υπερβάσεις NO2 (τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και τρία ακόμη κράτη μέλη για υπερβάσεις PM10 (την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία). Βλ. COM(2018)330.

53

Σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας «τα εν λόγω σχέδια κοινοποιούνται αμελλητί στην Επιτροπή, το αργότερο δε δύο έτη μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο παρατηρήθηκε η πρώτη υπέρβαση».

54

Η Επιτροπή ενήργησε εγκαίρως και όσο ταχύτερα μπορούσε. Παρότι έλαβε μέτρα επιβολής ήδη το 2008, αμέσως μετά την έκδοση της οδηγίας, οι αποφάσεις που προέκυψαν το 2011 και το 2012 δεν ήταν πλήρως εκτελεστέες (το ΔΕΕ περιόρισε την καταδίκη των κρατών μελών μόνο στις υπερβάσεις των οριακών τιμών που παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένη περίοδο κατά το παρελθόν). Προκειμένου να επιβάλει την εφαρμογή περαιτέρω αποφάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, η Επιτροπή κίνησε εκ νέου διαδικασία επί παραβάσει, με σκοπό να αλλάξει τη χρησιμοποιούμενη επιχειρηματολογία.

Μετά τις διευκρινήσεις επί της νομολογίας σχετικά με τη βουλγαρική και την πολωνική απόφαση (στις 5 Απριλίου 2017 και στις 22 Φεβρουαρίου 2018, αντίστοιχα), το ΔΕΕ έκρινε ότι είναι δυνατό να προστεθούν επιπλέον έτη στις υποθέσεις και ότι τα εφαρμοσθέντα μέτρα δεν ήταν επαρκή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπερβάσεις των οριακών τιμών. Ως εκ τούτου, παρέσχε τη δυνατότητα να σημειωθεί πρόοδος σε πιο στέρεα θεμέλια και να επιταχυνθεί ο χειρισμός των διαφόρων φακέλων (όπως καταδεικνύεται από τις αποφάσεις περί παραπομπής του Μαΐου 2018 σχετικά με 3 επιπλέον φακέλους PM10 και 3 φακέλους NO2)».

55

Οι ενωσιακές πολιτικές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν στόχους που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Άλλες πολιτικές, εκτός από τις παρατιθέμενες, επηρεάζουν επίσης τους ατμοσφαιρικούς ρύπους (περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων: δημοσιονομική πολιτική, εμπορική πολιτική, περιφερειακή ή αστική πολιτική).

57

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα πρότυπα CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα είναι ουδέτερη ως προς την τεχνολογία. Αποτέλεσε επιλογή των κατασκευαστών αυτοκινήτων να βασιστούν ευρέως στην τεχνολογία ντίζελ προκειμένου να μειώσουν τη μέση τιμή CO2 του στόλου τους.

Τα πρότυπα εκπομπών EURO 5 και EURO 6 θα πρέπει να τηρούνται υπό όλες τις κανονικές συνθήκες χρήσης. Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε διαθέσιμη δοκιμή για τον σχετικό έλεγχο. Η Επιτροπή ανέπτυξε τη νέα δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, βάσει της οποίας ελέγχονται οι εκπομπές των αυτοκινήτων κατά την οδήγηση. Η νομοθεσία για τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης διασφαλίζει ότι οι εκπομπές των οχημάτων διατηρούνται κάτω από το όριο σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και όχι μόνο στο εργαστήριο.

Οι παράγοντες συμμόρφωσης (ΠΣ) δεν μεταβάλλουν τα όρια του Euro 6 ούτε επιτρέπουν στους κατασκευαστές να τα υπερβαίνουν, αλλά μάλλον επιβάλλουν την εφαρμογή τους υπό «κανονικές συνθήκες χρήσης». Η νομοθεσία για τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης δεν καθορίζει νέα όρια εκπομπών, αλλά προσδιορίζει μια πρόσθετη διαδικασία δοκιμών, οι ποσοτικές απαιτήσεις της οποίας πρέπει να βαθμονομούνται με βάση τα όρια του προτύπου Euro 6. Επιπλέον, η δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης αποτελεί νέα δοκιμή, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται επιπλέον του εργαστηριακού ελέγχου, σε περίπτωση που απαιτείται να εξακολουθεί να υπάρχει συμμόρφωση με το όριο εκπομπών των 80 mg NOx του προτύπου Euro 6. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, όλα τα νέα οχήματα υπόκεινται σε εργαστηριακές διαδικασίες (Παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων - WLTP) που είναι πολύ αυστηρότερες σε σύγκριση με τις προηγούμενες εργαστηριακές διαδικασίες.

Επίσης, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το σκάνδαλο «dieselgate» αφορούσε τη χρήση μιας διάταξης αναστολής η οποία δεν επιτρεπόταν βάσει της νομοθεσίας και όχι το ζήτημα των υψηλών εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

59

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την παραγωγή και τη χρήσης βιοενέργειας έχουν εκτιμηθεί στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα της βιοενέργειας του 2016 (SWD(2016) 418), η οποία εκπονήθηκε για την αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η βιομάζα δεν υποστηρίζεται συγκεκριμένα στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απόκειται στα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να επιτύχουν τους εθνικούς στόχους τους σχετικά με τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, καθώς και εάν θα θεσπίσουν καθεστώτα στήριξης.

Οι εκπομπές από μονάδες παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας μεσαίας και μεγάλης κλίμακας καλύπτονται μέσω της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης και της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση βιομάζας σε θερμαντήρες χώρου, βλ. απαντήσεις της Επιτροπής στο σημείο 60.

60

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανονισμοί για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση αποτελούν καλό συμβιβασμό μεταξύ των όσων απαιτούνται για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και, παράλληλα, της προστασίας των καταναλωτών και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις εκπομπές θεσπίζονται σταδιακά για όλες τις θερμαντικές συσκευές που χρησιμοποιούν καύσιμα.

61

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν οριακές τιμές εκπομπών λιγότερο αυστηρές σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών που σχετίζονται με τις ΒΔΤ σε συγκεκριμένες μόνο και αιτιολογημένες περιπτώσεις. Η εν λόγω ευελιξία περιορίζεται, ιδίως, από την ανάγκη συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, ενώ το ευρύ κοινό έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του όσον αφορά τη χορήγηση παρεκκλίσεων και η Επιτροπή ενημερώνεται. Η μέχρι στιγμής αποκτηθείσα εμπειρία από τη δημοσίευση των πρώτων συνόλων συμπερασμάτων ΒΔΤ αποκαλύπτουν ότι ο αριθμός των παρεκκλίσεων που πρότειναν τα κράτη μέλη είναι σχετικά μικρός1.

63

Οι εκπομπές, περιλαμβανομένων των εκπομπών NH3, από την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων (ΕΕΠΧ) στην ΕΕ (περίπου 20 000 μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις) ρυθμίζονται βάσει της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΟΒΕ) μέσω της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ). Τα συμπεράσματα ΒΔΤ για την ΕΕΠΧ δημοσιεύτηκαν στις 21/2/2017 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, στα εν λόγω συμπεράσματα καθορίζονται δεσμευτικά όρια για τις εκπομπές αμμωνίας στην ατμόσφαιρα από στάβλους χοίρων ή πουλερικών σε επίπεδο ΕΕ, σε σχέση με τα οποία θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση εντός τεσσάρων ετών το αργότερο από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Βλ.: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-pig-farms

68

Επιπλέον έμμεσες και πιθανώς επωφελείς συμβολές για τον καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα αναμένεται να προέλθουν από σημαντικά τμήματα των επενδύσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της περιόδου 2014-2020 στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (45 δισ. EUR), την προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοτικότητα των πόρων (συνολικά 63 δισ. EUR) και στις υποδομές δικτύων (συνολικά 58 δισ. EUR), ιδίως για τη στήριξη ευάλωτων περιφερειών και πολιτών. Επί του παρόντος, το ένα τρίτο του συνόλου των επενδύσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (περίπου 80 δισ. EUR) στήριξαν έργα για την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω έχουν έμμεση θετική επίδραση στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (βλ. COM(2018)330 final).

Στη διάρκεια της επταετούς περιόδου προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων, μπορούν να γίνουν ανακατανομές κονδυλίων μεταξύ μέτρων που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (κωδικός 83) και άλλων δράσεων, περιλαμβανομένων όσων στηρίζουν έμμεσα την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, όπως οι κωδικοί 13, 14 και 16.

69

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) της Βουλγαρίας «Περιβάλλον» 2014/20 περιγράφεται ακριβώς η κυρίαρχη επίδραση της οικιακής θέρμανσης και των μεταφορών ως των δύο κύριων πηγών ρύπανσης στη χώρα στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες παρέμβασης του ΕΠ στον τομέα (PA5 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα).

72

Η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως ως προς τη σημασία των δημόσιων πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Συνεργάζεται στενά με τον ΕΟΠ για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Μεταξύ των εργαλείων που αναπτύχθηκαν περιλαμβάνεται δείκτης ποιότητας του αέρα, ο οποίος διατίθεται στη διεύθυνση http://airindex.eea.europa.eu

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών στο επιστημονικό έργο με επίκεντρο την παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά σημειώνει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες τείνουν να υπολείπονται των στόχων σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων που καθορίζονται βάσει της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Πράγματι, η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα δεν καθορίζει όρια συναγερμού για τα αιωρούμενα σωματίδια (ωστόσο, αρκετά κράτη μέλη έχουν καθορίσει όρια συναγερμού).

73

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία του ρόλου των εθνικών δικαστηρίων όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και στηρίζει αυτόν τον ρόλο, όπως καταδεικνύεται από την έκδοση της ανακοίνωσης που αναφέρεται στην απάντηση στο σημείο 74 κατωτέρω.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η οδηγία δεν προστατεύει ρητά τη δημόσια συμμετοχή και πρόσβαση στη δικαιοσύνη, βλ. την απάντηση στο σημείο 74.

74

Η Επιτροπή συμφωνεί με το Συνέδριο σχετικά με το ότι η Σύμβαση του Aarhus είναι συναφής με την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Όσον αφορά την απουσία ρητών διατάξεων στην οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης της οδηγίας, το 2008, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαν ενώπιόν τους χωριστή πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπούσε στο να διασφαλίσει την ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα, την COM(2003)624. Η εν λόγω πρόσβαση θα είχε καταστήσει περιττή τη θέσπιση συγκεκριμένων διατάξεων για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην ίδια την οδηγία. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν υποστήριξε επαρκώς την εν λόγω χωριστή πρόταση. Παρά την απουσία νομοθετικών διατάξεων στην οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι η ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα αναγνωρίζει ουσιαστικά δικαιώματα σχετικά με την υγεία σε φυσικά πρόσωπα και ΜΚΟ, τα οποία τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να είναι έτοιμα να προστατεύσουν. Βλέπε υπόθεση C-237/07, Janecek, EU:C:2008:447, και υπόθεση C-404/13, Client Earth, EU:C:2014:2382

Η Επιτροπή επέστησε την προσοχή στην εν λόγω νομολογία στο πλαίσιο ανακοίνωσης του 2017 σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα· βλ. 2017/C 275/01.

Συμπεράσματα και συστάσεις

82

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) εκτιμά ότι (για το έτος 2014) 399 000 πρόωροι θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλονταν σε έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5), 75 000 σε έκθεση σε διοξείδιο του αζώτου (NO2) και 13 600 σε έκθεση σε τροποσφαιρικό όζον (O3). Παρότι οι εν λόγω αριθμοί παρουσιάζουν σε κάποιον βαθμό αλληλεπικάλυψη (π.χ. δεδομένου ότι το NO2 είναι πρόδρομο αέριο των PM2.5) και δεν μπορούν απλώς να αθροιστούν, υποδεικνύουν εντούτοις ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί ετησίως πάνω από 400 000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ.

83

Παρότι, πράγματι, δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως όλοι οι στόχοι της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η οδηγία έχει οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε όλη την ΕΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανεπάρκειες στον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές υπερβάσεις μέχρι σήμερα. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα στα οποία παρατηρείται βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ή σημαντική βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας. Οι οδηγίες έχουν συντελέσει σε σημαντικό βαθμό στην πραγματοποίηση των εν λόγω βελτιώσεων. Η Επιτροπή διενεργεί επί του παρόντος η ίδια έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στο πλαίσιο του οποίου θα αξιολογήσει τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ των εν λόγω νομοθετικών πράξεων. Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος του εν λόγω ελέγχου καταλληλότητας, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δράσεις της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι (τουλάχιστον εν μέρει) αποτελεσματικές.

84

Με την ανακοίνωση COM(2018)330 παρέχεται η οπτική της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Όσον αφορά ορισμένα πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα για ορισμένους ρύπους (όπως η ετήσια οριακή τιμή για το διοξείδιο του αζώτου), η οδηγία είναι εναρμονισμένη με τα αποδεικτικά στοιχεία του ΠΟΥ σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία.

85

Τα ενωσιακά πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα είναι πράγματι λιγότερο αυστηρά σε σχέση με τις συστάσεις για διάφορους ρύπους των κατευθυντήριων γραμμών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα του ΠΟΥ. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι οι οριακές τιμές και οι κατευθυντήριες τιμές διαφέρουν ως προς τις νομικές και πολιτικές συνέπειές τους.

Η ενωσιακή πολιτική «Καθαρός αέρας», γενικά, και η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ειδικότερα, βασίζονται στον καθορισμό κατάλληλων στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα «λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα προγράμματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».

87

Η Επιτροπή διενεργεί, επί του παρόντος, έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στο πλαίσιο του οποίου θα αξιολογήσει τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ των εν λόγω νομοθετικών πράξεων, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων παρακολούθησης.

88

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι τα μέτρα ΣΠΑ συχνά δεν είναι επαρκώς στοχευμένα, και έχει λάβει τα ανάλογα μέτρα επιβολής της εφαρμογής.

Σύσταση 1 – Αποτελεσματικότερα μέτρα από την Επιτροπή
 1. Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
 2. Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.

  Η Επιτροπή έχει υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τα μέτρα επιβολής με την ανακοίνωση COM(2018)330 και θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται ενεργά κάθε στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

 3. Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη συγκεκριμένη σύσταση.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αναλύει τη διασυνοριακή διάσταση του θέματος στην ΕΕ, για παράδειγμα, μέσω των εκθέσεων προοπτικής για καθαρό αέρα που προβλέπονται βάσει της οδηγίας 2016/2284.

Η Επιτροπή μπορεί να συνδράμει τα κράτη μέλη μόνο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που προβλέπονται μέσω του άρθρου 25 της οδηγίας, στο οποίο αναφέρεται:

«1) Όταν παρατηρείται υπέρβαση ορίου συναγερμού, οριακής τιμής ή τιμής στόχου, προσαυξημένων κατά τα τυχόν αντίστοιχα περιθώρια ανοχής, ή υπέρβαση μακροπρόθεσμου στόχου λόγω σημαντικής διασυνοριακής μεταφοράς ρύπων ή προδρόμων τους, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται και, ενδεχομένως, αναπτύσσουν κοινές δραστηριότητες, όπως η προετοιμασία κοινών ή συντονισμένων σχεδίων για την ποιότητα του αέρα […].

2) Η Επιτροπή καλείται να παραστεί και να συμβάλει σε κάθε συνεργασία της παραγράφου 1. […]

90

Βλ. προηγούμενες παρατηρήσεις σχετικά με τα συμπεράσματα ανωτέρω.

Σύσταση 2 – Φιλόδοξη επικαιροποίηση της οδηγίας ΠΑΑ

Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εν λόγω συστάσεις στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα το 2019 και πέραν αυτού.

 1. Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
 2. Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη συγκεκριμένη σύσταση.

  Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία, τα ΣΠΑ πρέπει να είναι προσανατολισμένα με βάση το αποτέλεσμα (δηλ. να περιορίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις περιόδους υπερβάσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος XV της οδηγίας.

 3. Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
 4. Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.

  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη σύσταση και θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εν λόγω σημείο στο πλαίσιο του εν εξελίξει ελέγχου καταλληλότητας.

 5. Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.

  Η Επιτροπή συμφωνεί ως προς τη σημασία της έγκαιρης υποβολής στοιχείων. Τα περισσότερα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2011/850/ΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τα επικαιροποιημένα στοιχεία). Δεδομένου ότι οι διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων έχουν πλέον δοκιμαστεί επαρκώς, η Επιτροπή διακρίνει περιθώρια εφαρμογής πιο έγκαιρης υποβολής στοιχείων.

 6. Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.
91

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες να μειώσει τις εκπομπές των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Για παράδειγμα, ο στόχος επίτευξης της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών είναι ενσωματωμένος στις βασικές στρατηγικές της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών.

Τα έτη 2017-2018 εκδόθηκαν τρεις δέσμες μέτρων για την κινητικότητα, βασιζόμενες στη στρατηγική του 2016 για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Στις εν λόγω δέσμες μέτρων περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την προώθηση της καθαρής κινητικότητας και την ενσωμάτωση της μετατόπισης προς την αρχή «ο χρήστης και ο ρυπαίνων πληρώνει».

Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, οι κανονισμοί για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση αποτελούν καλό συμβιβασμό μεταξύ της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της προστασίας των καταναλωτών και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

92

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εξακολουθήσει να στηρίζει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, μεταξύ άλλων, μέσω του στόχου του 25 % των δαπανών της ΕΕ για τη συμβολή στους στόχους για το κλίμα και μέσω της ενίσχυσης του προγράμματος LIFE, στο πλαίσιο του οποίου θα στηριχθούν επίσης μέτρα που προωθούν την καθαρή ενέργεια, την ενεργειακή απόδοση και τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στις απαντήσεις της στο σημείο 68.

Σύσταση 3 – Προτεραιότητα στην ποιότητα του αέρα και ενσωμάτωσή της στις πολιτικές της ΕΕ
 1. Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.

  Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εν λόγω σημείο στο πλαίσιο του εν εξελίξει ελέγχου καταλληλότητας της οδηγίας ΠΑΑ.

 2. Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.

Βάσει της διάταξης για την υποβολή εκθέσεων (άρθρο 11) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών, και βασιζόμενες σε πλήρη μελέτη σχετικά με μια μεθοδολογία παρακολούθησης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προετοιμάζονται σχετικά.

Σύσταση 4 – Βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης του κοινού

Η Επιτροπή αποδέχεται τις συγκεκριμένες συστάσεις.

Η Επιτροπή θα χρειαστεί να προβεί σε ενέργειες παρακολούθησης του συνόλου των κατωτέρω θεμάτων σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ανάλογα με την περίπτωση.

Τα τελευταία έτη, η ποσότητα και η ποιότητα των πληροφοριών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα τις οποίες παρέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν ήδη βελτιωθεί σημαντικά.

Γλωσσάριο και συντομογραφίες

Αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ): Στερεά και υγρά σωματίδια αιωρούμενα στον αέρα. Ανάλογα με το μέγεθός τους, τα ΑΣ διακρίνονται σε αδρά σωματίδια (ΑΣ10) και λεπτά σωματίδια (ΑΣ2,5).

Αμμωνία (NH3): Άχρωμο, δύσοσμο αέριο.

ΒΔΤ: «Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές»: το πλέον αποτελεσματικό και προηγμένο στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και των μεθόδων άσκησής τους, που αποδεικνύει την πρακτική καταλληλότητα συγκεκριμένων τεχνικών να συνιστούν τη βάση των οριακών τιμών εκπομπών και άλλων όρων αδειοδότησης για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό, τη μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων στο περιβάλλον στο σύνολό του:

Βενζο(a)πυρένιο (BaP): Το BaP είναι στερεό προϊόν ατελούς καύσης ορυκτών καυσίμων και βιοκαυσίμων. Προέρχεται κυρίως από την οικιακή θέρμανση (ιδίως, καύση ξύλου και άνθρακα), την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, την αποτέφρωση αποβλήτων, την παραγωγή οπτάνθρακα και την παραγωγή χάλυβα.

ΔΕΕ: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διοξείδιο του αζώτου (NO2): Τοξικό καφεκόκκινο αέριο. Οξείδιο του αζώτου (NOX).

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2): Το CO2 είναι άχρωμο αέριο και είναι το σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα της Γης. Εκλύεται κατά κύριο λόγο στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Διοξείδιο του θείου (SO2): Τοξικό άχρωμο αέριο. Οξείδιο του θείου (SOX).

Έλεγχος καταλληλότητας: Συνολική αξιολόγηση πολιτικής με στόχο να αξιολογηθεί κατά πόσον το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει συγκεκριμένο τομέα πολιτικής είναι «κατάλληλο για τον σκοπό» για τον οποίο σχεδιάστηκε.

ΕΟΠ: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Ζώνη χαμηλών εκπομπών (ΖΧΕ): Η ΖΧΕ είναι καθορισμένη περιοχή στην οποία η πρόσβαση ορισμένων ρυπογόνων οχημάτων περιορίζεται ή αποτρέπεται με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Μαύρος άνθρακας: Ο μαύρος άνθρακας είναι συστατικό των ΑΣ2,5, και σχηματίζεται από ατελή καύση καυσίμων· κύριες πηγές του είναι οι μεταφορές και η οικιακή θέρμανση.

µg/m3: Μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο (μονάδα μέτρησης της συγκέντρωσης ρύπου στον αέρα).

ΟΒΕ: Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17 (αναδιατύπωση))

Οδηγία ΕΑΟΕ: Οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1)).

Οδηγία ΠΑΑ: Οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1))

Όζον (τροποσφαιρικό όζον, O3): Άχρωμο αέριο με έντονη οσμή το οποίο δεν εκπέμπεται άμεσα στην ατμόσφαιρα, αλλά σχηματίζεται από τη χημική αντίδραση ρύπων παρουσία ηλιακού φωτός.

Πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG): Το CNG είναι φυσικό αέριο αποθηκευμένο σε συνθήκες υψηλής πίεσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί βενζίνης, προπανίου ή πετρελαίου κίνησης.

ΠΟΥ: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Πρόωροι θάνατοι: Θάνατοι οι οποίοι επέρχονται προτού ένα πρόσωπο φθάσει στο κανονικό προσδόκιμο ζωής για μια χώρα και ένα φύλο.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ): Οι ΠΟΕ είναι οργανικές χημικές ενώσεις που εξατμίζονται εύκολα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις πλην μεθανίου (ΠΟΕΠΜ): Ο όρος ΠΟΕΠΜ είναι χαρακτηρισμός που περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές χημικές ενώσεις, όπως βενζόλιο, αιθυλική αλκοόλη, φορμαλδεΰδη, κυκλοεξάνιο ή ακετόνη.

ΣΠΑ: Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα

Συνθήκες διασποράς: Οι συνθήκες διασποράς υποδεικνύουν την ικανότητα της ατμόσφαιρας να αραιώνει αέριους ρύπους.

DALYs: Σταθμισμένα λόγω αναπηρίας έτη ζωής (Disability Adjusted Life Years)

Παραπομπές

1 ΠΟΥ, «Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease», 2016, σ. 15 και ΕΟΠ, «Air quality in Europe – 2017 report», 2017, σ. 12.

2 Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2017.

3 SWD(2013) 532 final της 18.12.2013 «Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων», σ. 2.

4 ΕΟΠ, «Outdoor air quality in urban areas», 2017.

5 Δικτυακός τόπος ΠΟΥ και ΠΟΥ, «Economic cost of the health impact of air pollution in Europe», 2015, σ. 3.

6 Ο ΕΟΠ εξηγεί ότι οι επιπτώσεις κάθε ρύπου δεν μπορούν να προστίθενται. Βλέπε ΕΟΠ, «Air quality in Europe – 2017 report», 2017, σ. 56.

7 ΕΟΠ, «Air quality in Europe – 2017 report», 2017, σ. 55 και πίνακας 10.1., και ΕΟΠ, «Cleaner air benefits human health and climate change», 2017.

8 Τα ΑΣ10 είναι σωματίδια με διάμετρο έως 10 µm και τα ΑΣ2,5 είναι σωματίδια με διάμετρο έως 2,5 µm.

9 Το όζον αυτό δεν είναι μέρος της στιβάδας του όζοντος στην ανώτερη ατμόσφαιρα (στρατοσφαιρικό όζον).

10 ΕΟΠ, «Air quality in Europe – 2013 report», 2013, σ. 17. Βλέπε επίσης IARC (Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο), «Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths», 2013. Ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (International Agency for Research on Cancer, IARC) είναι διακυβερνητικός οργανισμός του ΠΟΥ.

11 Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων ποσοτικοποιούνται όσον αφορά τα NOX και τα SOX, ενώ οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων επικεντρώνονται σε NO2 και SO2, τα επιβλαβέστερα από αυτά τα οξείδια.

12 Π.χ. οδηγίες 82/884/ΕΟΚ, 85/203/ΕΟΚ, 92/72/ΕΟΚ, 96/62/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο), 1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ, 2002/3/ΕΚ και 2004/107/ΕΚ.

13 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).

14 Τα σημεία δειγματοληψίας είναι συσκευές που συλλέγουν και αναλύουν τη συγκέντρωση ατμοσφαιρικών ρύπων στον αέρα. Κανονικά, ένας σταθμός σταθερών μετρήσεων (σταθμός παρακολούθησης) περιλαμβάνει περισσότερα σημεία δειγματοληψίας.

15 Ο όρος «πρότυπη τιμή» καλύπτει τις δεσμευτικές οριακές τιμές που καθορίζονται για τα ΑΣ, το NO2 και το SO2, καθώς και την τιμή-στόχο που καθορίζεται για το O3, η οποία πρέπει να επιτευχθεί, εφόσον είναι δυνατόν, εντός δεδομένης χρονικής περιόδου.

16 Οι σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Περιβάλλοντος.

17 ΕΟΠ, «Emissions of the main air pollutants in Europe», 2017.

18 Αυτό οφείλεται σε πολύπλοκους παράγοντες, όπως οι χημικές αντιδράσεις των διάφορων ρύπων στην ατμόσφαιρα ή η μεταφορά ατμοσφαιρικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση στην ατμόσφαιρα. Βλέπε ΠΟΥ, «Economic cost of the health impact of air pollution in Europe» (2015, σ. 7). Βλέπε επίσης ΕΟΠ, SOER 2015 «European briefings: Air pollution» (ΕΟΠ, 2015) και ΕΟΠ, «Air pollution: Air pollution harms human health and the environment», 2008.

19 Η οδηγία ΠΑΑ επικεντρώνεται μόνο στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και, επομένως, η ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων δεν εμπίπτει στην εμβέλεια του ελέγχου μας. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις και όρια εκπομπών για την προστασία της βλάστησης καθώς και τη ρύθμιση των συγκεντρώσεων μολύβδου, βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλήφθηκαν στον έλεγχό μας, καθώς ο συνολικός αντίκτυπός τους στα επίπεδα πρόωρων θανάτων είναι χαμηλός. Εξάλλου, η εμβέλεια του ελέγχου δεν περιελάμβανε τις φυσικές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

20 Ο έλεγχος δεν κάλυπτε έργα που χρηματοδοτούνται από ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ καθώς και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, καθώς αυτά δεν έχουν αντίκτυπο σε αστικές περιοχές.

21 Σκοπός της συνεργασίας ήταν η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειρογνωμοσύνης και ιδεών κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων ελέγχου. Η συνεργασία περιελάμβανε την ανταλλαγή απόψεων και εγγράφων ελέγχου. Ομάδα απαρτιζόμενη από ελεγκτές που εκπροσωπούσαν τους δύο θεσμούς έλαβε μέρος στην ελεγκτική αποστολή του ΕΕΣ στην Πολωνία.

22 Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση για μερικές ώρες ή ημέρες (βραχυπρόθεσμη έκθεση) προκαλεί οξέα παθολογικά συμπτώματα και η έκθεση για μήνες ή χρόνια (μακροπρόθεσμη έκθεση) συνδέεται με χρόνια προβλήματα υγείας. Βλέπε ΕΟΠ, «Air quality in Europe – 2017 report», 2017, σ. 50.

23 Βλέπε οδηγία ΠΑΑ, αιτιολογική σκέψη 2.

24 ΠΟΥ, «Air quality guidelines – Global update 2005», σ. 7.

25 ΠΟΥ, «Guidance for setting air quality standards», 1997, παράρτημα 3.

26 Η οδηγία ΠΑΑ συγχώνευσε τις οδηγίες 96/62/ΕΚ, 1999/30/ΕΚ (1η θυγατρική οδηγία), 2000/69/ΕΚ (2η θυγατρική οδηγία) και 2002/3/ΕΚ (3η θυγατρική οδηγία).

27 Καθορίστηκαν το 1999 από την οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 41).

28 Καθορίστηκαν το 2002 από την οδηγία 2002/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 67 της 9.3.2002, σ. 14).

29 Για παράδειγμα, για την ετήσια οριακή τιμή των ΑΣ10, η Επιτροπή πρότεινε 30μg/m3, και η προβλεπόμενη στην οδηγία ΠΑΑ τιμή είναι 40μg/m3. Για την ωριαία οριακή τιμή του NΟ2, η Επιτροπή πρότεινε ότι η υπέρβασή της θα μπορούσε να επιτραπεί οκτώ φορές ετησίως και η οδηγία ΠΑΑ επιτρέπει την εν λόγω υπέρβαση 18 φορές ετησίως.

30 Η οδηγία 92/72/ΕΟΚ καθόρισε κατώφλιο 110μg/m3, αλλά η οδηγία 2002/3/ΕΚ καθορίζει την ισχύουσα τιμή-στόχο σε 120μg/m3 σε ημερήσιο μέσο 8ώρου και επιτρέπει 25 υπερβάσεις.

31 Δικτυακός τόπος και ενημερωτικό δελτίο ΠΟΥ.

32 ΕΟΠ, «Air quality in Europe – 2017 report», 2017, σ. 9.

33 SEC(2005) 1133 της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 «Impact Assessment annex to the Communication on Thematic Strategy on Air Pollution and the Directive on «Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe”», σ. 21.

34 Βλέπε, για παράδειγμα, τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας στον έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της ΕΕ που διενήργησε η Επιτροπή ή τη σύσταση της Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

35 Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία. Η Ελλάδα δεν υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για το 2016.

36 Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελλάδα δεν υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για το 2016.

37 Βουλγαρία.

38 Όσον αφορά το SO2, όλες οι πόλεις που επισκεφθήκαμε συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές της ΕΕ· όσον αφορά το όζον, οι τιμές-στόχοι τηρήθηκαν ως επί το πλείστον.

39 Οι τιμές είναι οι υψηλότερες μετρήσεις που καταγράφηκαν σε κάθε έτος. Για τη Σόφια, η σειρά δεδομένων καλύπτει την περίοδο από το 2010 έως το 2016 για τα ΑΣ2,5. Το SO2 και το O3 δεν παρουσιάζονται στο γράφημα, καθώς οι συγκεντρώσεις τηρούσαν ως επί το πλείστον τα πρότυπα της ΕΕ στις έξι πόλεις που επισκεφθήκαμε.

40 Συμπεριλαμβανομένων των ρύπων που καλύπτει ο έλεγχός μας (ΑΣ, NO2, SO2 και O3).

41 Ενότητα B.1. του παραρτήματος III της οδηγίας ΠΑΑ.

42 Πληροφορίες βασισμένες στα επίσημα στοιχεία που υποβλήθηκαν στον ΕΟΠ το 2015.

43 Βλέπε παράρτημα V της οδηγίας ΠΑΑ.

44 Άρθρο 27 της οδηγίας ΠΑΑ.

45 Οδηγίες 80/779/ΕΟΚ· 82/884/ΕΟΚ και 85/203/ΕΟΚ.

46 Τα ΣΠΑ που αναλύσαμε αριθμούσαν κατά μέσο όρο περισσότερες από 200 σελίδες.

47 Για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες, αρκετά έγγραφα περιέχουν μέτρα σχετικά με την ποιότητα του αέρα: το Plan Régional Air-Climat-Énergie, το COBRACE, το Plan Régional de la Mobilité (IRIS2) και το Plan portant sur les dépassements observés pour les concentrations de NO2. Στο Μιλάνο, περιφερειακές συμφωνίες, όπως η συμφωνία της κοιλάδας του Πάδου, συμπληρώνουν το ΣΠΑ της Περιφέρειας της Λομβαρδίας.

48 Η οδηγία ΠΑΑ ορίζει ότι τα ΣΠΑ «κοινοποιούνται αμελλητί στην Επιτροπή, το αργότερο δε δύο έτη μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο παρατηρήθηκε η πρώτη υπέρβαση» (βλέπε άρθρο 23).

49 Όλες οι πόλεις εμπλέκονται σε εκκρεμείς διαδικασίες επί παραβάσει τόσο για ΑΣ10 όσο και για NO2. Εξαίρεση αποτελεί η Σόφια, σε σχέση με την οποία η τρέχουσα διαδικασία επί παραβάσει αφορά μόνο τα ΑΣ10.

50 Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση από την υποχρέωση εφαρμογής οριακών τιμών ΑΣ10 έως τις 11 Ιουνίου 2011 και μπορούν να ζητήσουν αναβολή της συμμόρφωσης με οριακές τιμές για το διοξείδιο του αζώτου έως την 1η Ιανουαρίου 2015 (για μέγιστο διάστημα πέντε ετών μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, η προθεσμία που ορίζεται στο παράρτημα XI).

51 Σλοβενία (C-365/10), Σουηδία (C-479/10), Πορτογαλία (C-34/11) και Ιταλία (C-68/11).

52 Βλέπε υπόθεση C-488/15 για τη Βουλγαρία και υπόθεση C-336/16 για την Πολωνία.

53 Οι διαδικασίες επί παραβάσει ξεκίνησαν με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών (ΠΕ) στη Βουλγαρία (στις 25 Ιανουαρίου 2013) και στην Πολωνία (στις 26 Απριλίου 2013). Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη (ΑΓ) στη Βουλγαρία στις 11 Ιουλίου 2014 και στην Πολωνία στις 27 Φεβρουαρίου 2015.

54 Ειδικότερα, πρέπει να προσφύγει στο Δικαστήριο βάσει του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εξηγείται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

55 Το τροποσφαιρικό όζον δεν εκπέμπεται από κάποια συγκεκριμένη πηγή, αλλά σχηματίζεται από χημική αντίδραση μεταξύ πρόδρομων αερίων και ηλιακού φωτός. Η οδηγία θεσπίζει τιμές-στόχο για το όζον οι οποίες επιτυγχάνονται κατά το δυνατόν εντός δεδομένης χρονικής περιόδου και δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν οποιοδήποτε συγκεκριμένο μέτρο ή να εκπονήσουν συγκεκριμένο σχέδιο για τα πρόδρομα αέρια του όζοντος. Ως εκ τούτου, παρότι μερικά κράτη μέλη εξακολουθούν να υπερβαίνουν την τιμή-στόχο του όζοντος, δεν υπάρχουν διαδικασίες επί παραβάσει σχετικές με το όζον.

56 ΕΕΣ, Πανοραμική επισκόπηση «Δράση της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή», 2017, σ. 65 και 81.

57 Απαιτήσεις εκπομπών CO2 (130 g ανά χιλιόμετρο έως το 2015 και 95 g ανά χιλιόμετρο έως το 2020), όπως καθορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 333/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020 (ΕΕ L 103 της 5.4.2014, σ. 15), ως μέσος όρος στόλου για κάθε κατασκευαστή αυτοκινήτων.

58 Οι εκπομπές CO2 περιορίζονται δυνάμει συγκεκριμένων κανονισμών (όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009).

59 Βλέπε συμπέρασμα 3 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έρευνα για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην οποία αναφέρεται ότι οι αποκλίσεις αυτές ήταν γνωστές τουλάχιστον από το 2005.

60 Βλέπε ερευνητικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι εκπομπές ντιζελοκίνητων οχημάτων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης μπορούν να είναι, κατά μέσο, τέσσερις ή πέντε φορές υψηλότερες από τις τιμές των δοκιμών (ΕΟΠ, «Emissions of the main air pollutants in Europe», 2015).

61 Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 2016/427, 2016/646, 2017/1151, και 2017/1154 της Επιτροπής. Οι δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης εφαρμόζονται σε νέα μοντέλα αυτοκινήτων από τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα εφαρμόζονται σε όλα τα καινούρια αυτοκίνητα από τον Σεπτέμβριο του 2019. Προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να προσαρμοστούν, οι κατασκευαστές μπορούν να υπερβαίνουν το όριο εκπομπών NOX (80 mg/km, το οποίο ισχύει από το 2014) κατά 2,1 φορές, ήτοι να εκπέμπουν 168 mg/km, έως το 2019. Ο συντελεστής μειώνεται σε 1,5, ήτοι 120 mg/km το 2021, και στόχος είναι να εφαρμοστεί τελικά το όριο των 80 mg/km έως το 2023.

62 ΕΟΠ, «Transport fuel prices and taxes indicators», 2017.

63 International Council on Clean Transportation (Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών, ICCT), «European Vehicle Market Statistics - Pocketbook 2017/18», και Eurostat, «Passenger cars in the EU».

64 Η βιομάζα είναι οργανική ύλη (ξύλο και ξυλάνθρακας) η οποία μπορεί να παράγει ενέργεια από την καύση της.

65 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

66 Αυξήθηκε από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2007-2013 σε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014-2020. Πηγή δεδομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

67 Στην έκθεση του ΕΟΠ του 2016 με τίτλο «Air quality in Europe – 2016», επισημαίνεται ότι οι πολιτικές για το κλίμα ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται πάντοτε με τις πολιτικές για την ποιότητα του αέρα καθώς και ότι η χρήση βιομάζας ως οικιακού καυσίμου παράγει εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που μπορούν να επιτείνουν σημαντικά τις επιβλαβείς συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία (σ. 22).

68 Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).

69 Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

70 Βλέπε ΕΟΠ, «Air quality in Europe – 2017 report», 2017, σ. 21.

71 ΕΟΠ, «Air quality in Europe – 2017 report», 2017, σ. 24.

72 Ιδίως η ΚΓΠ, μέσω γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και άλλων επενδύσεων του ταμείου αγροτικής ανάπτυξης· και η οδηγία για την νιτρορύπανση (οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1)), η οποία επικεντρώνεται στον αντίκτυπο του αζώτου στην ποιότητα των υδάτων και όχι του αέρα.

73 Οι εκπομπές NH3 μειώθηκαν μόνο κατά 7 % στο διάστημα από το 2000 έως το 2015 στην ΕΕ. Βλέπε ΕΟΠ, «Air quality in Europe – 2017 report», 2017, σ. 21 και 29.

74 ΕΕΣ, «Ενημερωτικό έγγραφο: Το μέλλον της ΚΓΠ», 2018, σ. 11.

75 ΕΟΠ, «Air quality in Europe – 2017 report», 2017, σ. 24 έως 29.

76 Από το 2014, το πρόγραμμα LIFE έχει χρηματοδοτήσει 17 έργα σχετικά με την ποιότητα του αέρα, συνολικού κόστους 38 εκατομμυρίων ευρώ.

77 Η συνολική χρηματοδότηση των έργων αυτών ανήλθε σε 41 εκατομμύρια ευρώ (24 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ).

78 Ειδικότερα, κάνοντας χρήση των κατευθυντήριων οδηγιών που παρέχονται στο Clean air handbook, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το έργο αυτό. Το έργο αυτό στήριξε υποθέσεις οι οποίες στέφθηκαν από επιτυχία, για παράδειγμα, στην Τσεχική Δημοκρατία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

79 Υπάρχει ειδικός κωδικός πεδίου παρέμβασης (083) για τα μέτρα για την ποιότητα του αέρα (κωδικός 47 την περίοδο 2007-2013), αλλά, δεδομένου ότι κάθε έργο έχει μοναδικό κωδικό, πολλά έργα τα οποία έχουν επίσης σημασία για την ποιότητα του αέρα μπορούν να ταξινομηθούν υπό άλλο κωδικό.

80 Στη Σόφια εξακολουθούν να υπάρχουν παρεμβάσεις οικιακής θέρμανσης στο στάδιο της αξιολόγησης και του προγραμματισμού.

81 Έως το 2013, τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ μπορούσαν να στηρίζουν τη μείωση των εκπομπών επιβλαβών ατμοσφαιρικών ρύπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις (NOX, SOX και ΑΣ) που περιλαμβάνονταν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Η Τσεχική Δημοκρατία έκανε χρήση της δυνατότητας αυτής. Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, αυτό δεν είναι πλέον εφικτό, εάν τέτοια έργα μπορούν επίσης να μειώσουν τις εκπομπές CO2.

82 ΕΟΠ, «Cleaner air benefits human health and climate change», 2017.

83 ΠΟΥ, «Global Report on Urban Health», 2016, σ. 206.

84 Άρθρο 19 και παράρτημα XII της οδηγίας ΠΑΑ.

85 Άρθρο 26 της οδηγίας ΠΑΑ.

86 Η ΕΕ ενέκρινε τη Σύμβαση του Aarhus με την απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 1), και μετέφερε στο δίκαιο της ΕΕ τις διατάξεις για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες με την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26) για τα κράτη μέλη και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13) για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

87 Για σαφέστερα διατυπωμένο δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, βλέπε άρθρο 25 ΟΒΕ ή άρθρο 11 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων έργων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1). Διαπιστώσαμε επίσης ότι τα δικαιώματα συμμετοχής του κοινού στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων δεν ήταν τόσο ευδιάκριτα στην οδηγία ΠΑΑ όσο σε άλλες οδηγίες (βλέπε άρθρο 31 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3) ή άρθρο 19 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/EΟΚ (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1).

88 Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται, από τεχνική άποψη, επίκαιρα στοιχεία. Διαβιβάζονται αυτομάτως στον ΕΟΠ σε πολύ βραχείες χρονικές περιόδους (κανονικά, κάθε ώρα). Το άρθρο 5 της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 2011/850/ΕΕ, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ όσον αφορά την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και την υποβολή εκθέσεων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 86), υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν επίκαιρα στοιχεία.

89 Η Ρουμανία, η Ελλάδα και εν μέρει η Ιταλία δεν ανέφεραν επίκαιρα στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή πύλη για την ποιότητα του αέρα δεν είχε αναρτημένα σχετικά με τα ΑΣ στοιχεία για τη Δανία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, τη Λετονία και τη Μάλτα στις 27 Ιουνίου 2018.

90 Κατά τον χρόνο της ανάλυσής μας, η Σόφια δεν διέθετε στοιχεία και το Μιλάνο δημοσίευε για κάθε σταθμό μέσους όρους της προηγουμένης.

91 Όπως το Παρίσι (Airparif) ή το Λονδίνο (London Air). Για παράδειγμα, ο δικτυακός τόπος Airparif παρέχει συγκεντρωμένες σε κεντρικό επίπεδο και εύχρηστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του αέρα: δημοσιεύει χωρικούς χάρτες σε πραγματικό χρόνο, παρέχει προβλέψεις για την επόμενη ημέρα, παρέχει πρόσβαση σε αυτόματες προειδοποιήσεις και εφαρμογές τηλεφώνου. Έχει αναπτύξει εφαρμογή η οποία παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της ατομικής έκθεσης και βελτιστοποίησης διαδρομών για την αποφυγή των περιοχών με την υψηλότερη ρύπανση. Ο δικτυακός τόπος διαθέτει επίσης ειδική ενότητα για την υγεία, η οποία χρησιμοποιεί γραφικά και οπτικά βοηθήματα, περιγράφει τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, παρέχει πληροφορίες στον πληθυσμό που διατρέχει κίνδυνο και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πρόωρων θανάτων που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και παραπέμπει σε κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ.

92 Ειδικότερα, κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007, (ΕΚ) αριθ. 692/2008, της 18ης Ιουλίου 2008, και (ΕΕ) αριθ. 2016/427,n της 10ης Μαρτίου 2016, και οδηγία 2007/46/ΕΚ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007. Επίσης κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 595/2009 της 18ης Ιουνίου 2009 και (ΕΕ) αριθ. 582/2011, της 25ης Μαΐου 2011, για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

93 Οι δεσμεύσεις αυτές αναλήφθηκαν βάσει του πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ, το οποίο είναι μέρος της σύμβασης για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση (LRTAP).

94 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).

95 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193.

96 Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μονάδες καύσης άνθρακα, οι οποίες ευθύνονται για περίπου το 52 % των βιομηχανικών εκπομπών SO2, το 40 % των βιομηχανικών εκπομπών NO2 και το 37 % των βιομηχανικών εκπομπών ΑΣ (Πηγή: Έκθεση AirClim, ClientEarth και EEB, «Clearing the Air», 2017, σ. 31).

97 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1442 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2017, για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης.

98 Πηγή: Ευρωπαϊκή πύλη για την ποιότητα του αέρα.

 

1 Βλ.: Amec Foster Wheeler: Εφαρμογή παρεκκλίσεων του άρθρου 15 παράγραφος 4 της ΟΒΕ, https://circabc.europa.eu/sd/a/9b59019b-df6c-4e6c-a5c2-1fb25cfe049c/IED%20Article%2015(4)%20Report.pdf

Στάδιο Ημερομηνία
Έγκριση του υπομνήματος σχεδιασμού του ελέγχου / Έναρξη του ελέγχου 26.4.2017
Επίσημη διαβίβαση του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή (ή σε άλλη ελεγχόμενη μονάδα) 23.5.2018
Έγκριση της τελικής έκθεσης μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης 11.7.2018
Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων της Επιτροπής (ή άλλης ελεγχόμενης μονάδας) σε όλες τις γλώσσες 8.8.2018

Κλιμάκιο ελέγχου

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτό διενεργεί επί των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ ή επί διαχειριστικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού. Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος.

Ο εν προκειμένω έλεγχος επιδόσεων διενεργήθηκε από το Τμήμα Ελέγχου I που ειδικεύεται στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και του οποίου προεδρεύει ο Νικόλαος Α. Μηλιώνης, Μέλος του ΕΕΣ. Επικεφαλής του ελέγχου ήταν ο Janusz Wojciechowski, Μέλος του ΕΕΣ, συνεπικουρούμενος από την Kinga Wisniewska-Danek, προϊσταμένη του ιδιαίτερου γραφείου του και την Katarzyna Radecka-Moroz, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο του, τον Colm Friel, ανώτερο διοικητικό στέλεχος, τον João Coelho, υπεύθυνο έργου, τον Frédéric Soblet, αναπληρωτή υπεύθυνο έργου, τους Vivi Niemenmaa, Blanka Happach, Jan Kubat, Joachim Otto, Lorenzo Pirelli, Radostina Simeonova και Anna Zalega, ελεγκτές, και τη Rachel O’Doherty, βοηθό. Γλωσσική υποστήριξη παρασχέθηκε από τους Hannah Critoph, Marek Riha, Mila Todorova και Mark Smith.

Από αριστερά: Jan Kubat, Blanka Happach, Joachim Otto, Kinga Wisniewska-Danek, Katarzyna Radecka-Moroz, Janusz Wojciechowski, Frédéric Soblet, Anna Zalega, Vivi Niemenmaa, Colm Friel, João Coelho, Lorenzo Pirelli.

Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ:. +352 4398-1
Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (https://europa.eu/european-union/index_el).

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0633-4 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/170737 QJ-AB-18-019-EL-N
HTML ISBN 978-92-847-0581-8 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/50575 QJ-AB-18-019-EL-Q

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Για οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου υλικού που δεν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ζητηθεί άδεια απευθείας από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/index_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:

 • καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
 • καλώντας ατελώς τον αριθμό +32 22999696 ή
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_el

ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: https://publications.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1951 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el/home?) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.